Крок 2 Стоматологія - 2019 (буклет)

1 / 200
При обстеженнi дитини 5-ти рокiв був встановлений дiагноз:гострий дифузний пульпiт 74 зуба. Який метод лiкування найбiльш рацiональний у даному випадку?

A. Бiологiчний метод

B. Вiтальна ампутацiя

C. Девiтальна ампутацiя

D. Видалення зуба

E. Екстирпацiя пульпи

2 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гландулярний хейлiт

B. Синдром Мелькерсона-Розенталя

C. Контактний алергiчний хейлiт

D. Набряк Квiнке

E. Лiмфедема губ

3 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Серцева недостатнiсть

B. Анафiлактичний шок

C. Зомлiння

D. Колапс

E. Больовий шок

4 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

B. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

C. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

D. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

E. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

5 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 10% розчин лiдокаїну

B. 0,2% розчин норадреналiну

C. 1% розчин димедролу

D. 0,1% розчин атропiну

E. 10% розчин глюкози

6 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Введення адреномiметикiв

B. Введення глюкокортикоїдiв

C. Проведення трахеостомiї

D. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

E. Проведення штучного дихання

7 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Аспiрацiйна

B. Клапанна

C. Дислокацiйна

D. Обтурацiйна

E. Стенотична

8 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Хвороба Вiллебранда

B. Залiзодефiцитна анемiя

C. Нагноєна рана язика

D. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

E. Гемофiлiя В

9 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Анафiлактичний шок

B. Колапс

C. Набряк Квiнке

D. Епiлептичний напад

E. Зомлiння (Непритомнiсть)

10 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

B. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

C. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

D. Накладання швiв на м’якi тканини

E. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

11 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Колапс

B. Зомлiння (Непритомнiсть)

C. Епiлептичний напад

D. Анафiлактичний шок

E. Стенокардiя

12 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Бородавчастий передрак

B. Фiброма

C. Шкiрний рiг

D. Вульгарна бородавка

E. Папiлома

13 / 200
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня

B. Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка

C. Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни

D. Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю

E. Виконати екстракцiю 85 зуба

14 / 200
Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому перенiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi. На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать пiд час дотику iнструментом, iндекс за ФедоровимВолодкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, проба Шилера-Пiсарева позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пародонтит, стадiя загострення

B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча форма

C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма

E. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

15 / 200
Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль, збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при натягуваннi губи вiдзначається видiлення секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi ”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

A. Контактний алергiчний хейлiт

B. Метеорологiчний хейлiт

C. Гландулярний хейлiт

D. Ексфолiативний хейлiт

E. Актинiчний хейлiт

16 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Стоматоскопiя

B. Iндекс ПМА

C. Вакуумна проба

D. Реопародонтографiя

E. Рентгенографiя

17 / 200
Дитина 12,5 рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню - КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдо-рожевого кольору. У даному випадку для iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:

A. Екстракти трав

B. Антисептики

C. Амiнофториди

D. Ферменти

E. Сольовi добавки

18 / 200
У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39oC, болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi, якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Багатоформна ексудативна еритема

B. Герпетична ангiна

C. Гострий герпетичний стоматит

D. Дифтерiя

E. Iнфекцiйний мононуклеоз

19 / 200
В клiнiку звернулися батьки хлопчика 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в зубi у дитинi на нижнiй щелепi праворуч, що виникає вiд дiї термiчних подразникiв i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту показаний у даному випадку?

A. Девiтальна ампутацiя

B. Вiтальна ампутацiя

C. Девiтальна екстирпацiя

D. Бiологiчний

E. Вiтальна екстирпацiя

20 / 200
У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та розм’якшеним дентином. Пiсля препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування рiзко болiсне. Для проведення лiкування пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:

A. Параформальдегiдну пасту

B. Кальцiйвмiсну пасту

C. Йодоформну пасту

D. Дентин-пасту

E. Цинк-евгенолову пасту

21 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється, iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25 мкА. Поставте дiагноз:

A. Хронiчний конкрементозний пульпiт

B. Гострий апiкальний перiодонтит

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Гострий дифузний пульпiт

E. Хронiчний фiброзний пульпiт

22 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм. Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Ремiнералiзуюча терапiя

B. Герметизацiя зубiв

C. Препарування i пломбування

D. Iмпрегнацiйний метод

E. Застосування АRT-методики

23 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася мама з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у нього на виражений самовiльний бiль у 46 зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим i стихає на декiлька хвилин вiд холодної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину з розм’якшеним пiгментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болiсне по всьому дну, перкусiя болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Травматичний пульпiт

B. Гострий дифузний пульпiт

C. Загострення хронiчного гангренозного пульпiту

D. Гострий обмежений пульпiт

E. Гострий гнiйний пульпiт

24 / 200
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

A. Гострий поверхневий карiєс

B. Хронiчний початковий карiєс

C. Гострий середнiй карiєс

D. Гострий початковий карiєс

E. Хронiчний поверхневий карiєс

25 / 200
Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня, зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба має незначнi ознаки запалення. На рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:

A. Гострий серозний перiодонтит

B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

C. Загострення хронiчного перiодонтиту

D. Гострий гнiйний перiодонтит

E. Гострий гнiйний пульпiт

26 / 200
Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла, болюча при пальпацiї. На рентгенограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами. Визначте дiагноз:

A. Загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту

B. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

C. Гострий гнiйний перiодонтит

D. Гострий серозний перiодонтит

E. Загострення хронiчного гранулематозного перiодонтиту

27 / 200
Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид знеболення

A. Iнфiльтрацiйне знеболення

B. Внутрiшньокiсткове знеболення

C. Провiдникове знеболення

D. Аплiкацiйне знеболення

E. Iнгаляцiйний наркоз

28 / 200
Хворiй виготовляється частковий знiмний пластинковий протез на в/щ. Який клiнiчний етап є наступним пiсля визначення i фiксацiї центральної оклюзiї?

A. Визначення меж базису

B. Визначення мiжальвеолярної висоти

C. Постановка штучних зубiв

D. Перевiрка воскової композицiї протеза в порожнинi рота

E. Замiна воску на пластмасу

29 / 200
Пацiєнту виготовляється металокерамiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вiтальним. Якi заходи на час лiкування доцiльно застосувати для профiлактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

A. Призначення кальцiйвмiсних препаратiв

B. Фiзiотерапевтичнi заходи

C. Призначення протизапальних препаратiв

D. Призначення фторвмiсних препаратiв

E. Виготовлення провiзорної коронки

30 / 200
В клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся пацiєнт 55ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?

A. Тимчасово вiдмовити в протезуваннi

B. Виготовити тимчасовий знiмний протез

C. Виготовити мостоподiбний протез з опорою на 12, 21

D. Виготовити бюгельний протез

E. Провести iмплантацiю

31 / 200
У стоматологiчнiй полiклiнiцi, що за районом обслуговування забезпечує стоматологiчною допомогою понад 25 тисяч мешканцiв мiкрорайону мiста, є по 10 посад лiкарiв стоматологiв-терапевтiв, та хiрургiв. Як розрахувати кiлькiсть посад стоматологiвортопедiв?

A. 1 посада на 2 тисячi населення

B. 1 посада на 3 тисячi населення

C. 1 посада на 2,5 тисячi населення

D. 1 посада на 4 тисячi населення

E. В залежностi вiд потреби населення та обсягу роботи

32 / 200
Лiкар-стоматолог ортопедичного вiддiлення за змiну надав консультацiю та обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, зафiксував мостоподiбнi протези, визначив центральне спiввiдношення щелеп та здiйснив корекцiю знiмних протезiв. Якими є норми навантаження лiкаря в умовних одиницях працi (УОП) за змiну та на мiсяць при п’ятиденному робочому тижнi за нормативами надання допомоги дорослому населенню?

A. 6 УОП - 126 УОП

B. 9 УОП - 189 УОП

C. 8 УОП - 168 УОП

D. 7 УОП - 147 УОП

E. 5 УОП - 105 УОП

33 / 200
Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнiстю зубiв. Користується протезами 15 рокiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярнi вiдростки на верхнiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi, пiднебiння пласке, торус рiзко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без пiдслизового шару. Який вiдбиток i матерiал доцiльно використати у даному випадку?

A. Функцiональний диференцiйований репiном

B. Функцiональний компресiйний стенсом

C. Функцiональний декомпресiйний дентафлексом

D. Повнi анатомiчнi гiпсом

E. Повнi анатомiчнi стомальгiном

34 / 200
Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється незнiмний металокерамiчний мостоподiбний протез. Одержано двошаровi вiдбитки силiконовим матерiалом ”Сiлафлекс”. Вiдбитки скеровано на знезараження. Який антисептичний розчин слiд застосувати для їх обробки?

A. 0,5% розчин гiпохлориту натрiю

B. 70% розчин спирту

C. 1,5% розчин двовуглекислої соди

D. 0,5% розчин перекису водню

E. 3% розчин хлорамiну

35 / 200
Хворий 29-ти рокiв потребує замiщення дефектiв зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здiйсненим шляхом виготовлення мостоподiбних протезiв з естетичним облицюванням. При виготовленнi суцiльнолитих металопластмасових мостоподiбних протезiв надiйна фiксацiя пластмасового облицювання (”Сiнма-М”) до каркасу досягається при використаннi:

A. Ретенцiйних кульок

B. Якiсного полiрування каркасу

C. Лаку ЕДА

D. Лаку ”Коналор”

E. Обробки в пiскоструменевому апаратi

36 / 200
Пацiєнту 60-ти рокiв планується виготовлення часткового знiмного протеза на верхню щелепу. Проведено перевiрку постановки штучних зубiв на восковому базисi в ротовiй порожнинi. Який буде наступний клiнiчний етап виготовлення часткових знiмних протезiв?

A. Визначення та фiксацiя центрального спiввiдношення щелеп

B. Кiнцеве моделювання базису протеза

C. Кiнцеве полiрування протезу

D. Гiпсування гiпсових моделей в артикулятор

E. Примiрка та фiксацiя часткових знiмних протезiв в ротовiй порожнинi

37 / 200
Хворому 64-х рокiв проводиться фiксацiя часткового знiмного протеза на нижню щелепу. При оглядi базиса лiкарем виявлено чiткий ”мармуровий малюнок” в виглядi сiтки бiлих смуг, якi пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення цього дефекту?

A. Стороннi включення в товщi базису протеза

B. Трiщини в базисi протезу в результатi механiчного пошкодження

C. Порушення процесу полiмеризацiї акрилової пластмаси

D. Нерiвномiрне зволоження мономером акрилової пластмаси

E. Порушення процесу полiровки базису протеза

38 / 200
Хвора 26-ти рокiв звернулась з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується вiдновлення її анатомiчної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрiбно зняти вiдбиток з сформованої порожнини для вкладки?

A. Термопластичнi матерiали

B. Твердокристалiчнi матерiали

C. Силiконовi матерiали

D. Золота або платинова фольга

E. Вiск

39 / 200
Чоловiковi 35-ти рокiв планується виготовлення адгезивного мостоподiбного протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб. Опорнi 14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зубiв середньої висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?

A. Комбiнованi коронки

B. Повнi литi коронки

C. Литi панцернi або перфорованi накладки

D. Екваторнi коронки

E. Куксовi вкладки

40 / 200
Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження було поставлено дiагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в дiлянцi 31, 41 зубiв, без змiщення. Коронковi частини решти зубiв iнтактнi. Також дiагностований хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi. Яка найрацiональнiша шина для лiкування перелому у даної пацiєнтки?

A. Шина Тiгерштедта iз зачiпними гачками

B. Зубо-ясенна шина Ванкевич

C. Наясенна шина Порта

D. Шина Тiгерштедта

E. Зубо-ясенна шина Вебера

41 / 200
Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку помилку допустив лiкар?

A. Завищена висота ЦО

B. Неправильна побудова протетичної площини

C. Зафiксована бiчна оклюзiя

D. Занижена висота ЦО

E. Зафiксована передня оклюзiя

42 / 200
Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який вiдбитковий матерiал потрiбно використати для отримання робочого вiдбитка?

A. Спiдекс

B. Репiн

C. Ортокор

D. Кромопан

E. Упiн

43 / 200
Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 зубiв прямi, запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?

A. Шина Мамлока

B. Коронково-ковпачкова шина

C. Знiмна багатоланкова шина для фронтальних зубiв

D. Шина з амбразурними кламерами

E. Шина з напiвкоронок

44 / 200
Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшується до вечора. Бiль турбує останнi 2-3 роки. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання роту обмежене до 2,5 см. На обох щелепах вiдсутнi моляри. На рентгенограмi: СНЩС визначається деформацiя суглобових поверхонь СНЩС справа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Контрактура правого СНЩС

B. Гострий артрит правого СНЩС

C. Анкiлоз правого СНЩС

D. Артроз правого СНЩС

E. Больова дисфункцiя СНЩС

45 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжi, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату жувальної ефективностi за Агаповим:

A. 12%

B. 20%

C. 18%

D. 9%

E. 16%

46 / 200
Хворий 21-го року звернувся зi скаргами на утруднене вiдкривання роту, змiну зовнiшнього вигляду обличчя протягом останнiх 2-х рокiв. В анамнезi: травма обличчя декiлька рокiв тому. При оглядi: сплощення правої половини обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiдмiчається зменшення екскурсiї суглобової голiвки нижньої щелепи злiва. Обмеження вiдкривання рота до 1 см. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Гострий артрит лiвого СНЩС

B. Загострення хронiчного артриту СНЩС злiва

C. Артроз лiвого СНЩС

D. Переднiй вивих нижньої щелепи

E. Анкiлоз лiвого СНЩС

47 / 200
Хвора 50-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС. Об’єктивно: виявленi множиннi передчаснi контакти зубiв, локалiзовану форму патологiчної стертостi зубiв. Зуби стiйкi, шийки їх оголенi, гiперемiя ясенного краю. Планується проведення вибiркового пришлiфування зубiв. В скiльки вiдвiдувань проводиться пришлiфування?

A. 1-2 вiдвiдування протягом року

B. 2-3 вiдвiдування через мiсяць

C. 2-3 вiдвiдування через день

D. 3-4 вiдвiдування через тиждень

E. Одноразово

48 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї за скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС, порушення функцiї жування внаслiдок часткової вiдсутностi зубiв на нижнiй щелепi. Об’єктивно: вiдсутнi 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологiчна стертiсть зубiв нижньої щелепи II ступеню. Як змiщується положення голiвок СНЩС при зниженнi висоти прикусу в положеннi центральної оклюзiї?

A. Вниз попереду суглобового горбка

B. Займають центральне положення суглобової ямки

C. Вгору попереду суглобового горбка

D. Вниз позаду суглобового горбка

E. Дистально i вглиб суглобової ямки

49 / 200
При обстеженнi дитини 5-ти рокiв був встановлений дiагноз:гострий дифузний пульпiт 74 зуба. Який метод лiкування найбiльш рацiональний у даному випадку?

A. Вiтальна ампутацiя

B. Екстирпацiя пульпи

C. Девiтальна ампутацiя

D. Бiологiчний метод

E. Видалення зуба

50 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Контактний алергiчний хейлiт

B. Гландулярний хейлiт

C. Набряк Квiнке

D. Лiмфедема губ

E. Синдром Мелькерсона-Розенталя

51 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Серцева недостатнiсть

B. Больовий шок

C. Колапс

D. Зомлiння

E. Анафiлактичний шок

52 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

B. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

C. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

D. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

E. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

53 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 1% розчин димедролу

B. 0,1% розчин атропiну

C. 10% розчин глюкози

D. 10% розчин лiдокаїну

E. 0,2% розчин норадреналiну

54 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Проведення штучного дихання

B. Введення глюкокортикоїдiв

C. Проведення трахеостомiї

D. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

E. Введення адреномiметикiв

55 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Стенотична

B. Дислокацiйна

C. Аспiрацiйна

D. Обтурацiйна

E. Клапанна

56 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

B. Гемофiлiя В

C. Залiзодефiцитна анемiя

D. Нагноєна рана язика

E. Хвороба Вiллебранда

57 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Анафiлактичний шок

B. Набряк Квiнке

C. Колапс

D. Зомлiння (Непритомнiсть)

E. Епiлептичний напад

58 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

B. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

C. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

D. Накладання швiв на м’якi тканини

E. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

59 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Анафiлактичний шок

B. Колапс

C. Зомлiння (Непритомнiсть)

D. Епiлептичний напад

E. Стенокардiя

60 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Бородавчастий передрак

B. Шкiрний рiг

C. Папiлома

D. Фiброма

E. Вульгарна бородавка

61 / 200
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати екстракцiю 85 зуба

B. Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни

C. Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю

D. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня

E. Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка

62 / 200
Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому перенiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi. На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать пiд час дотику iнструментом, iндекс за ФедоровимВолодкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, проба Шилера-Пiсарева позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча форма

C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма

D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

E. Пародонтит, стадiя загострення

63 / 200
Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль, збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при натягуваннi губи вiдзначається видiлення секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi ”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

A. Контактний алергiчний хейлiт

B. Гландулярний хейлiт

C. Актинiчний хейлiт

D. Метеорологiчний хейлiт

E. Ексфолiативний хейлiт

64 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Реопародонтографiя

B. Вакуумна проба

C. Iндекс ПМА

D. Рентгенографiя

E. Стоматоскопiя

65 / 200
Дитина 12,5 рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню - КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдо-рожевого кольору. У даному випадку для iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:

A. Сольовi добавки

B. Ферменти

C. Антисептики

D. Екстракти трав

E. Амiнофториди

66 / 200
У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39oC, болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi, якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Герпетична ангiна

B. Iнфекцiйний мононуклеоз

C. Гострий герпетичний стоматит

D. Дифтерiя

E. Багатоформна ексудативна еритема

67 / 200
В клiнiку звернулися батьки хлопчика 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в зубi у дитинi на нижнiй щелепi праворуч, що виникає вiд дiї термiчних подразникiв i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту показаний у даному випадку?

A. Девiтальна екстирпацiя

B. Вiтальна ампутацiя

C. Девiтальна ампутацiя

D. Вiтальна екстирпацiя

E. Бiологiчний

68 / 200
У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та розм’якшеним дентином. Пiсля препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування рiзко болiсне. Для проведення лiкування пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:

A. Кальцiйвмiсну пасту

B. Цинк-евгенолову пасту

C. Параформальдегiдну пасту

D. Дентин-пасту

E. Йодоформну пасту

69 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється, iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25 мкА. Поставте дiагноз:

A. Гострий обмежений пульпiт

B. Гострий апiкальний перiодонтит

C. Хронiчний конкрементозний пульпiт

D. Хронiчний фiброзний пульпiт

E. Гострий дифузний пульпiт

70 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм. Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Застосування АRT-методики

B. Iмпрегнацiйний метод

C. Герметизацiя зубiв

D. Препарування i пломбування

E. Ремiнералiзуюча терапiя

71 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася мама з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у нього на виражений самовiльний бiль у 46 зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим i стихає на декiлька хвилин вiд холодної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину з розм’якшеним пiгментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болiсне по всьому дну, перкусiя болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Травматичний пульпiт

B. Загострення хронiчного гангренозного пульпiту

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Гострий обмежений пульпiт

E. Гострий дифузний пульпiт

72 / 200
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний початковий карiєс

B. Гострий поверхневий карiєс

C. Хронiчний поверхневий карiєс

D. Гострий початковий карiєс

E. Гострий середнiй карiєс

73 / 200
Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня, зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба має незначнi ознаки запалення. На рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

B. Загострення хронiчного перiодонтиту

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Гострий гнiйний перiодонтит

E. Гострий серозний перiодонтит

74 / 200
Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла, болюча при пальпацiї. На рентгенограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами. Визначте дiагноз:

A. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

B. Загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту

C. Гострий гнiйний перiодонтит

D. Гострий серозний перiодонтит

E. Загострення хронiчного гранулематозного перiодонтиту

75 / 200
Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид знеболення

A. Аплiкацiйне знеболення

B. Iнгаляцiйний наркоз

C. Внутрiшньокiсткове знеболення

D. Iнфiльтрацiйне знеболення

E. Провiдникове знеболення

76 / 200
Хворiй виготовляється частковий знiмний пластинковий протез на в/щ. Який клiнiчний етап є наступним пiсля визначення i фiксацiї центральної оклюзiї?

A. Визначення меж базису

B. Замiна воску на пластмасу

C. Постановка штучних зубiв

D. Перевiрка воскової композицiї протеза в порожнинi рота

E. Визначення мiжальвеолярної висоти

77 / 200
Пацiєнту виготовляється металокерамiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вiтальним. Якi заходи на час лiкування доцiльно застосувати для профiлактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

A. Призначення кальцiйвмiсних препаратiв

B. Виготовлення провiзорної коронки

C. Призначення фторвмiсних препаратiв

D. Фiзiотерапевтичнi заходи

E. Призначення протизапальних препаратiв

78 / 200
В клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся пацiєнт 55ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?

A. Виготовити тимчасовий знiмний протез

B. Виготовити мостоподiбний протез з опорою на 12, 21

C. Тимчасово вiдмовити в протезуваннi

D. Провести iмплантацiю

E. Виготовити бюгельний протез

79 / 200
У стоматологiчнiй полiклiнiцi, що за районом обслуговування забезпечує стоматологiчною допомогою понад 25 тисяч мешканцiв мiкрорайону мiста, є по 10 посад лiкарiв стоматологiв-терапевтiв, та хiрургiв. Як розрахувати кiлькiсть посад стоматологiвортопедiв?

A. 1 посада на 2,5 тисячi населення

B. 1 посада на 3 тисячi населення

C. В залежностi вiд потреби населення та обсягу роботи

D. 1 посада на 4 тисячi населення

E. 1 посада на 2 тисячi населення

80 / 200
Лiкар-стоматолог ортопедичного вiддiлення за змiну надав консультацiю та обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, зафiксував мостоподiбнi протези, визначив центральне спiввiдношення щелеп та здiйснив корекцiю знiмних протезiв. Якими є норми навантаження лiкаря в умовних одиницях працi (УОП) за змiну та на мiсяць при п’ятиденному робочому тижнi за нормативами надання допомоги дорослому населенню?

A. 7 УОП - 147 УОП

B. 9 УОП - 189 УОП

C. 5 УОП - 105 УОП

D. 6 УОП - 126 УОП

E. 8 УОП - 168 УОП

81 / 200
Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнiстю зубiв. Користується протезами 15 рокiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярнi вiдростки на верхнiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi, пiднебiння пласке, торус рiзко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без пiдслизового шару. Який вiдбиток i матерiал доцiльно використати у даному випадку?

A. Функцiональний диференцiйований репiном

B. Повнi анатомiчнi стомальгiном

C. Повнi анатомiчнi гiпсом

D. Функцiональний компресiйний стенсом

E. Функцiональний декомпресiйний дентафлексом

82 / 200
Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється незнiмний металокерамiчний мостоподiбний протез. Одержано двошаровi вiдбитки силiконовим матерiалом ”Сiлафлекс”. Вiдбитки скеровано на знезараження. Який антисептичний розчин слiд застосувати для їх обробки?

A. 0,5% розчин перекису водню

B. 1,5% розчин двовуглекислої соди

C. 70% розчин спирту

D. 3% розчин хлорамiну

E. 0,5% розчин гiпохлориту натрiю

83 / 200
Хворий 29-ти рокiв потребує замiщення дефектiв зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здiйсненим шляхом виготовлення мостоподiбних протезiв з естетичним облицюванням. При виготовленнi суцiльнолитих металопластмасових мостоподiбних протезiв надiйна фiксацiя пластмасового облицювання (”Сiнма-М”) до каркасу досягається при використаннi:

A. Обробки в пiскоструменевому апаратi

B. Якiсного полiрування каркасу

C. Лаку ”Коналор”

D. Ретенцiйних кульок

E. Лаку ЕДА

84 / 200
Пацiєнту 60-ти рокiв планується виготовлення часткового знiмного протеза на верхню щелепу. Проведено перевiрку постановки штучних зубiв на восковому базисi в ротовiй порожнинi. Який буде наступний клiнiчний етап виготовлення часткових знiмних протезiв?

A. Кiнцеве полiрування протезу

B. Визначення та фiксацiя центрального спiввiдношення щелеп

C. Гiпсування гiпсових моделей в артикулятор

D. Кiнцеве моделювання базису протеза

E. Примiрка та фiксацiя часткових знiмних протезiв в ротовiй порожнинi

85 / 200
Хворому 64-х рокiв проводиться фiксацiя часткового знiмного протеза на нижню щелепу. При оглядi базиса лiкарем виявлено чiткий ”мармуровий малюнок” в виглядi сiтки бiлих смуг, якi пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення цього дефекту?

A. Порушення процесу полiмеризацiї акрилової пластмаси

B. Трiщини в базисi протезу в результатi механiчного пошкодження

C. Стороннi включення в товщi базису протеза

D. Нерiвномiрне зволоження мономером акрилової пластмаси

E. Порушення процесу полiровки базису протеза

86 / 200
Хвора 26-ти рокiв звернулась з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується вiдновлення її анатомiчної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрiбно зняти вiдбиток з сформованої порожнини для вкладки?

A. Вiск

B. Твердокристалiчнi матерiали

C. Термопластичнi матерiали

D. Силiконовi матерiали

E. Золота або платинова фольга

87 / 200
Чоловiковi 35-ти рокiв планується виготовлення адгезивного мостоподiбного протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб. Опорнi 14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зубiв середньої висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?

A. Литi панцернi або перфорованi накладки

B. Куксовi вкладки

C. Комбiнованi коронки

D. Екваторнi коронки

E. Повнi литi коронки

88 / 200
Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження було поставлено дiагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в дiлянцi 31, 41 зубiв, без змiщення. Коронковi частини решти зубiв iнтактнi. Також дiагностований хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi. Яка найрацiональнiша шина для лiкування перелому у даної пацiєнтки?

A. Шина Тiгерштедта iз зачiпними гачками

B. Зубо-ясенна шина Ванкевич

C. Наясенна шина Порта

D. Шина Тiгерштедта

E. Зубо-ясенна шина Вебера

89 / 200
Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку помилку допустив лiкар?

A. Зафiксована бiчна оклюзiя

B. Зафiксована передня оклюзiя

C. Неправильна побудова протетичної площини

D. Завищена висота ЦО

E. Занижена висота ЦО

90 / 200
Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який вiдбитковий матерiал потрiбно використати для отримання робочого вiдбитка?

A. Спiдекс

B. Кромопан

C. Ортокор

D. Репiн

E. Упiн

91 / 200
Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 зубiв прямi, запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?

A. Шина Мамлока

B. Шина з напiвкоронок

C. Шина з амбразурними кламерами

D. Знiмна багатоланкова шина для фронтальних зубiв

E. Коронково-ковпачкова шина

92 / 200
Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшується до вечора. Бiль турбує останнi 2-3 роки. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання роту обмежене до 2,5 см. На обох щелепах вiдсутнi моляри. На рентгенограмi: СНЩС визначається деформацiя суглобових поверхонь СНЩС справа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий артрит правого СНЩС

B. Контрактура правого СНЩС

C. Больова дисфункцiя СНЩС

D. Анкiлоз правого СНЩС

E. Артроз правого СНЩС

93 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжi, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату жувальної ефективностi за Агаповим:

A. 12%

B. 9%

C. 16%

D. 20%

E. 18%

94 / 200
Хворий 21-го року звернувся зi скаргами на утруднене вiдкривання роту, змiну зовнiшнього вигляду обличчя протягом останнiх 2-х рокiв. В анамнезi: травма обличчя декiлька рокiв тому. При оглядi: сплощення правої половини обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiдмiчається зменшення екскурсiї суглобової голiвки нижньої щелепи злiва. Обмеження вiдкривання рота до 1 см. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Артроз лiвого СНЩС

B. Гострий артрит лiвого СНЩС

C. Анкiлоз лiвого СНЩС

D. Загострення хронiчного артриту СНЩС злiва

E. Переднiй вивих нижньої щелепи

95 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Набряк Квiнке

B. Гландулярний хейлiт

C. Лiмфедема губ

D. Синдром Мелькерсона-Розенталя

E. Контактний алергiчний хейлiт

96 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Больовий шок

B. Анафiлактичний шок

C. Колапс

D. Зомлiння

E. Серцева недостатнiсть

97 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

B. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

C. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

D. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

E. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

98 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 10% розчин лiдокаїну

B. 1% розчин димедролу

C. 10% розчин глюкози

D. 0,1% розчин атропiну

E. 0,2% розчин норадреналiну

99 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Введення адреномiметикiв

B. Проведення штучного дихання

C. Введення глюкокортикоїдiв

D. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

E. Проведення трахеостомiї

100 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Аспiрацiйна

B. Стенотична

C. Дислокацiйна

D. Обтурацiйна

E. Клапанна

101 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

B. Залiзодефiцитна анемiя

C. Гемофiлiя В

D. Нагноєна рана язика

E. Хвороба Вiллебранда

102 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Епiлептичний напад

B. Набряк Квiнке

C. Зомлiння (Непритомнiсть)

D. Колапс

E. Анафiлактичний шок

103 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Накладання швiв на м’якi тканини

B. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

C. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

D. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

E. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

104 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Колапс

B. Стенокардiя

C. Епiлептичний напад

D. Зомлiння (Непритомнiсть)

E. Анафiлактичний шок

105 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Бородавчастий передрак

B. Фiброма

C. Вульгарна бородавка

D. Папiлома

E. Шкiрний рiг

106 / 200
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати екстракцiю 85 зуба

B. Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю

C. Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка

D. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня

E. Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни

107 / 200
Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому перенiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi. На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать пiд час дотику iнструментом, iндекс за ФедоровимВолодкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, проба Шилера-Пiсарева позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча форма

B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

C. Пародонтит, стадiя загострення

D. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

E. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма

108 / 200
Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль, збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при натягуваннi губи вiдзначається видiлення секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi ”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

A. Контактний алергiчний хейлiт

B. Актинiчний хейлiт

C. Метеорологiчний хейлiт

D. Ексфолiативний хейлiт

E. Гландулярний хейлiт

109 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Реопародонтографiя

B. Рентгенографiя

C. Стоматоскопiя

D. Iндекс ПМА

E. Вакуумна проба

110 / 200
Дитина 12,5 рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню - КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдо-рожевого кольору. У даному випадку для iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:

A. Сольовi добавки

B. Антисептики

C. Амiнофториди

D. Екстракти трав

E. Ферменти

111 / 200
У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39oC, болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi, якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз

B. Багатоформна ексудативна еритема

C. Герпетична ангiна

D. Дифтерiя

E. Гострий герпетичний стоматит

112 / 200
В клiнiку звернулися батьки хлопчика 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в зубi у дитинi на нижнiй щелепi праворуч, що виникає вiд дiї термiчних подразникiв i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту показаний у даному випадку?

A. Вiтальна ампутацiя

B. Вiтальна екстирпацiя

C. Девiтальна ампутацiя

D. Бiологiчний

E. Девiтальна екстирпацiя

113 / 200
У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та розм’якшеним дентином. Пiсля препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування рiзко болiсне. Для проведення лiкування пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:

A. Йодоформну пасту

B. Кальцiйвмiсну пасту

C. Параформальдегiдну пасту

D. Дентин-пасту

E. Цинк-евгенолову пасту

114 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється, iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25 мкА. Поставте дiагноз:

A. Гострий обмежений пульпiт

B. Гострий апiкальний перiодонтит

C. Гострий дифузний пульпiт

D. Хронiчний конкрементозний пульпiт

E. Хронiчний фiброзний пульпiт

115 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм. Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Iмпрегнацiйний метод

B. Герметизацiя зубiв

C. Застосування АRT-методики

D. Ремiнералiзуюча терапiя

E. Препарування i пломбування

116 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася мама з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у нього на виражений самовiльний бiль у 46 зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим i стихає на декiлька хвилин вiд холодної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину з розм’якшеним пiгментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болiсне по всьому дну, перкусiя болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Гострий обмежений пульпiт

C. Травматичний пульпiт

D. Загострення хронiчного гангренозного пульпiту

E. Гострий дифузний пульпiт

117 / 200
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний поверхневий карiєс

B. Хронiчний початковий карiєс

C. Гострий поверхневий карiєс

D. Гострий середнiй карiєс

E. Гострий початковий карiєс

118 / 200
Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня, зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба має незначнi ознаки запалення. На рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Загострення хронiчного перiодонтиту

E. Гострий серозний перiодонтит

119 / 200
Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла, болюча при пальпацiї. На рентгенограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами. Визначте дiагноз:

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Загострення хронiчного гранулематозного перiодонтиту

C. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

D. Загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту

E. Гострий серозний перiодонтит

120 / 200
Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид знеболення

A. Внутрiшньокiсткове знеболення

B. Провiдникове знеболення

C. Аплiкацiйне знеболення

D. Iнфiльтрацiйне знеболення

E. Iнгаляцiйний наркоз

121 / 200
Хворiй виготовляється частковий знiмний пластинковий протез на в/щ. Який клiнiчний етап є наступним пiсля визначення i фiксацiї центральної оклюзiї?

A. Замiна воску на пластмасу

B. Визначення меж базису

C. Перевiрка воскової композицiї протеза в порожнинi рота

D. Визначення мiжальвеолярної висоти

E. Постановка штучних зубiв

122 / 200
Пацiєнту виготовляється металокерамiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вiтальним. Якi заходи на час лiкування доцiльно застосувати для профiлактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

A. Призначення кальцiйвмiсних препаратiв

B. Призначення фторвмiсних препаратiв

C. Призначення протизапальних препаратiв

D. Фiзiотерапевтичнi заходи

E. Виготовлення провiзорної коронки

123 / 200
В клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся пацiєнт 55ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?

A. Виготовити бюгельний протез

B. Тимчасово вiдмовити в протезуваннi

C. Виготовити тимчасовий знiмний протез

D. Виготовити мостоподiбний протез з опорою на 12, 21

E. Провести iмплантацiю

124 / 200
У стоматологiчнiй полiклiнiцi, що за районом обслуговування забезпечує стоматологiчною допомогою понад 25 тисяч мешканцiв мiкрорайону мiста, є по 10 посад лiкарiв стоматологiв-терапевтiв, та хiрургiв. Як розрахувати кiлькiсть посад стоматологiвортопедiв?

A. В залежностi вiд потреби населення та обсягу роботи

B. 1 посада на 2,5 тисячi населення

C. 1 посада на 4 тисячi населення

D. 1 посада на 3 тисячi населення

E. 1 посада на 2 тисячi населення

125 / 200
Лiкар-стоматолог ортопедичного вiддiлення за змiну надав консультацiю та обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, зафiксував мостоподiбнi протези, визначив центральне спiввiдношення щелеп та здiйснив корекцiю знiмних протезiв. Якими є норми навантаження лiкаря в умовних одиницях працi (УОП) за змiну та на мiсяць при п’ятиденному робочому тижнi за нормативами надання допомоги дорослому населенню?

A. 7 УОП - 147 УОП

B. 6 УОП - 126 УОП

C. 8 УОП - 168 УОП

D. 9 УОП - 189 УОП

E. 5 УОП - 105 УОП

126 / 200
Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнiстю зубiв. Користується протезами 15 рокiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярнi вiдростки на верхнiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi, пiднебiння пласке, торус рiзко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без пiдслизового шару. Який вiдбиток i матерiал доцiльно використати у даному випадку?

A. Функцiональний диференцiйований репiном

B. Функцiональний декомпресiйний дентафлексом

C. Функцiональний компресiйний стенсом

D. Повнi анатомiчнi стомальгiном

E. Повнi анатомiчнi гiпсом

127 / 200
Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється незнiмний металокерамiчний мостоподiбний протез. Одержано двошаровi вiдбитки силiконовим матерiалом ”Сiлафлекс”. Вiдбитки скеровано на знезараження. Який антисептичний розчин слiд застосувати для їх обробки?

A. 0,5% розчин гiпохлориту натрiю

B. 3% розчин хлорамiну

C. 70% розчин спирту

D. 0,5% розчин перекису водню

E. 1,5% розчин двовуглекислої соди

128 / 200
Хворий 29-ти рокiв потребує замiщення дефектiв зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здiйсненим шляхом виготовлення мостоподiбних протезiв з естетичним облицюванням. При виготовленнi суцiльнолитих металопластмасових мостоподiбних протезiв надiйна фiксацiя пластмасового облицювання (”Сiнма-М”) до каркасу досягається при використаннi:

A. Ретенцiйних кульок

B. Якiсного полiрування каркасу

C. Лаку ЕДА

D. Обробки в пiскоструменевому апаратi

E. Лаку ”Коналор”

129 / 200
Пацiєнту 60-ти рокiв планується виготовлення часткового знiмного протеза на верхню щелепу. Проведено перевiрку постановки штучних зубiв на восковому базисi в ротовiй порожнинi. Який буде наступний клiнiчний етап виготовлення часткових знiмних протезiв?

A. Гiпсування гiпсових моделей в артикулятор

B. Кiнцеве моделювання базису протеза

C. Кiнцеве полiрування протезу

D. Примiрка та фiксацiя часткових знiмних протезiв в ротовiй порожнинi

E. Визначення та фiксацiя центрального спiввiдношення щелеп

130 / 200
Хворому 64-х рокiв проводиться фiксацiя часткового знiмного протеза на нижню щелепу. При оглядi базиса лiкарем виявлено чiткий ”мармуровий малюнок” в виглядi сiтки бiлих смуг, якi пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення цього дефекту?

A. Стороннi включення в товщi базису протеза

B. Порушення процесу полiровки базису протеза

C. Порушення процесу полiмеризацiї акрилової пластмаси

D. Трiщини в базисi протезу в результатi механiчного пошкодження

E. Нерiвномiрне зволоження мономером акрилової пластмаси

131 / 200
Хвора 26-ти рокiв звернулась з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується вiдновлення її анатомiчної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрiбно зняти вiдбиток з сформованої порожнини для вкладки?

A. Силiконовi матерiали

B. Вiск

C. Термопластичнi матерiали

D. Золота або платинова фольга

E. Твердокристалiчнi матерiали

132 / 200
Чоловiковi 35-ти рокiв планується виготовлення адгезивного мостоподiбного протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб. Опорнi 14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зубiв середньої висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?

A. Куксовi вкладки

B. Комбiнованi коронки

C. Литi панцернi або перфорованi накладки

D. Повнi литi коронки

E. Екваторнi коронки

133 / 200
Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження було поставлено дiагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в дiлянцi 31, 41 зубiв, без змiщення. Коронковi частини решти зубiв iнтактнi. Також дiагностований хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi. Яка найрацiональнiша шина для лiкування перелому у даної пацiєнтки?

A. Шина Тiгерштедта iз зачiпними гачками

B. Зубо-ясенна шина Вебера

C. Зубо-ясенна шина Ванкевич

D. Наясенна шина Порта

E. Шина Тiгерштедта

134 / 200
Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку помилку допустив лiкар?

A. Неправильна побудова протетичної площини

B. Занижена висота ЦО

C. Завищена висота ЦО

D. Зафiксована передня оклюзiя

E. Зафiксована бiчна оклюзiя

135 / 200
Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який вiдбитковий матерiал потрiбно використати для отримання робочого вiдбитка?

A. Упiн

B. Спiдекс

C. Ортокор

D. Репiн

E. Кромопан

136 / 200
Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 зубiв прямi, запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?

A. Коронково-ковпачкова шина

B. Шина з напiвкоронок

C. Шина Мамлока

D. Знiмна багатоланкова шина для фронтальних зубiв

E. Шина з амбразурними кламерами

137 / 200
Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшується до вечора. Бiль турбує останнi 2-3 роки. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання роту обмежене до 2,5 см. На обох щелепах вiдсутнi моляри. На рентгенограмi: СНЩС визначається деформацiя суглобових поверхонь СНЩС справа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анкiлоз правого СНЩС

B. Артроз правого СНЩС

C. Контрактура правого СНЩС

D. Больова дисфункцiя СНЩС

E. Гострий артрит правого СНЩС

138 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжi, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату жувальної ефективностi за Агаповим:

A. 18%

B. 20%

C. 12%

D. 16%

E. 9%

139 / 200
Хворий 21-го року звернувся зi скаргами на утруднене вiдкривання роту, змiну зовнiшнього вигляду обличчя протягом останнiх 2-х рокiв. В анамнезi: травма обличчя декiлька рокiв тому. При оглядi: сплощення правої половини обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiдмiчається зменшення екскурсiї суглобової голiвки нижньої щелепи злiва. Обмеження вiдкривання рота до 1 см. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Анкiлоз лiвого СНЩС

B. Гострий артрит лiвого СНЩС

C. Загострення хронiчного артриту СНЩС злiва

D. Артроз лiвого СНЩС

E. Переднiй вивих нижньої щелепи

140 / 200
Хвора 50-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС. Об’єктивно: виявленi множиннi передчаснi контакти зубiв, локалiзовану форму патологiчної стертостi зубiв. Зуби стiйкi, шийки їх оголенi, гiперемiя ясенного краю. Планується проведення вибiркового пришлiфування зубiв. В скiльки вiдвiдувань проводиться пришлiфування?

A. 1-2 вiдвiдування протягом року

B. 2-3 вiдвiдування через день

C. 3-4 вiдвiдування через тиждень

D. 2-3 вiдвiдування через мiсяць

E. Одноразово

141 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї за скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС, порушення функцiї жування внаслiдок часткової вiдсутностi зубiв на нижнiй щелепi. Об’єктивно: вiдсутнi 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологiчна стертiсть зубiв нижньої щелепи II ступеню. Як змiщується положення голiвок СНЩС при зниженнi висоти прикусу в положеннi центральної оклюзiї?

A. Займають центральне положення суглобової ямки

B. Вгору попереду суглобового горбка

C. Дистально i вглиб суглобової ямки

D. Вниз позаду суглобового горбка

E. Вниз попереду суглобового горбка

142 / 200
При обстеженнi дитини 5-ти рокiв був встановлений дiагноз:гострий дифузний пульпiт 74 зуба. Який метод лiкування найбiльш рацiональний у даному випадку?

A. Бiологiчний метод

B. Екстирпацiя пульпи

C. Вiтальна ампутацiя

D. Видалення зуба

E. Девiтальна ампутацiя

143 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гландулярний хейлiт

B. Контактний алергiчний хейлiт

C. Лiмфедема губ

D. Набряк Квiнке

E. Синдром Мелькерсона-Розенталя

144 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Зомлiння

B. Анафiлактичний шок

C. Колапс

D. Серцева недостатнiсть

E. Больовий шок

145 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

B. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

C. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

D. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

E. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

146 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 10% розчин лiдокаїну

B. 0,1% розчин атропiну

C. 10% розчин глюкози

D. 1% розчин димедролу

E. 0,2% розчин норадреналiну

147 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Проведення трахеостомiї

B. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

C. Введення глюкокортикоїдiв

D. Проведення штучного дихання

E. Введення адреномiметикiв

148 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Стенотична

B. Аспiрацiйна

C. Клапанна

D. Обтурацiйна

E. Дислокацiйна

149 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Хвороба Вiллебранда

B. Залiзодефiцитна анемiя

C. Гемофiлiя В

D. Нагноєна рана язика

E. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

150 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Колапс

B. Набряк Квiнке

C. Зомлiння (Непритомнiсть)

D. Анафiлактичний шок

E. Епiлептичний напад

151 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Накладання швiв на м’якi тканини

B. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

C. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

D. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

E. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

152 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Стенокардiя

B. Епiлептичний напад

C. Анафiлактичний шок

D. Колапс

E. Зомлiння (Непритомнiсть)

153 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Шкiрний рiг

B. Фiброма

C. Бородавчастий передрак

D. Папiлома

E. Вульгарна бородавка

154 / 200
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня

B. Виконати екстракцiю 85 зуба

C. Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю

D. Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни

E. Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка

155 / 200
Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому перенiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi. На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать пiд час дотику iнструментом, iндекс за ФедоровимВолодкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, проба Шилера-Пiсарева позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

B. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма

D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча форма

E. Пародонтит, стадiя загострення

156 / 200
Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль, збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при натягуваннi губи вiдзначається видiлення секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi ”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

A. Актинiчний хейлiт

B. Ексфолiативний хейлiт

C. Метеорологiчний хейлiт

D. Гландулярний хейлiт

E. Контактний алергiчний хейлiт

157 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Стоматоскопiя

B. Iндекс ПМА

C. Реопародонтографiя

D. Рентгенографiя

E. Вакуумна проба

158 / 200
Дитина 12,5 рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню - КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдо-рожевого кольору. У даному випадку для iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:

A. Екстракти трав

B. Антисептики

C. Ферменти

D. Сольовi добавки

E. Амiнофториди

159 / 200
У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39oC, болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi, якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Дифтерiя

B. Багатоформна ексудативна еритема

C. Герпетична ангiна

D. Iнфекцiйний мононуклеоз

E. Гострий герпетичний стоматит

160 / 200
В клiнiку звернулися батьки хлопчика 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в зубi у дитинi на нижнiй щелепi праворуч, що виникає вiд дiї термiчних подразникiв i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту показаний у даному випадку?

A. Вiтальна ампутацiя

B. Вiтальна екстирпацiя

C. Бiологiчний

D. Девiтальна екстирпацiя

E. Девiтальна ампутацiя

161 / 200
У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та розм’якшеним дентином. Пiсля препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування рiзко болiсне. Для проведення лiкування пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:

A. Параформальдегiдну пасту

B. Йодоформну пасту

C. Цинк-евгенолову пасту

D. Кальцiйвмiсну пасту

E. Дентин-пасту

162 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється, iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25 мкА. Поставте дiагноз:

A. Хронiчний конкрементозний пульпiт

B. Хронiчний фiброзний пульпiт

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Гострий дифузний пульпiт

E. Гострий апiкальний перiодонтит

163 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм. Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Герметизацiя зубiв

B. Ремiнералiзуюча терапiя

C. Препарування i пломбування

D. Застосування АRT-методики

E. Iмпрегнацiйний метод

164 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася мама з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у нього на виражений самовiльний бiль у 46 зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим i стихає на декiлька хвилин вiд холодної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину з розм’якшеним пiгментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болiсне по всьому дну, перкусiя болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Загострення хронiчного гангренозного пульпiту

B. Гострий обмежений пульпiт

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Травматичний пульпiт

E. Гострий дифузний пульпiт

165 / 200
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний початковий карiєс

B. Хронiчний поверхневий карiєс

C. Гострий поверхневий карiєс

D. Гострий середнiй карiєс

E. Гострий початковий карiєс

166 / 200
Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня, зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба має незначнi ознаки запалення. На рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Гострий гнiйний перiодонтит

C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

D. Гострий серозний перiодонтит

E. Загострення хронiчного перiодонтиту

167 / 200
Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла, болюча при пальпацiї. На рентгенограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами. Визначте дiагноз:

A. Гострий серозний перiодонтит

B. Загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту

C. Гострий гнiйний перiодонтит

D. Загострення хронiчного гранулематозного перiодонтиту

E. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

168 / 200
Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид знеболення

A. Iнгаляцiйний наркоз

B. Провiдникове знеболення

C. Аплiкацiйне знеболення

D. Iнфiльтрацiйне знеболення

E. Внутрiшньокiсткове знеболення

169 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Контактний алергiчний хейлiт

B. Лiмфедема губ

C. Набряк Квiнке

D. Гландулярний хейлiт

E. Синдром Мелькерсона-Розенталя

170 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Колапс

B. Серцева недостатнiсть

C. Больовий шок

D. Зомлiння

E. Анафiлактичний шок

171 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

B. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

C. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

D. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

E. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

172 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 10% розчин лiдокаїну

B. 10% розчин глюкози

C. 0,2% розчин норадреналiну

D. 0,1% розчин атропiну

E. 1% розчин димедролу

173 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

B. Введення глюкокортикоїдiв

C. Проведення трахеостомiї

D. Проведення штучного дихання

E. Введення адреномiметикiв

174 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Стенотична

B. Дислокацiйна

C. Аспiрацiйна

D. Обтурацiйна

E. Клапанна

175 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Залiзодефiцитна анемiя

B. Хвороба Вiллебранда

C. Нагноєна рана язика

D. Гемофiлiя В

E. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

176 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Анафiлактичний шок

B. Епiлептичний напад

C. Колапс

D. Набряк Квiнке

E. Зомлiння (Непритомнiсть)

177 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

B. Накладання швiв на м’якi тканини

C. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

D. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

E. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

178 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Анафiлактичний шок

B. Стенокардiя

C. Епiлептичний напад

D. Колапс

E. Зомлiння (Непритомнiсть)

179 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Фiброма

B. Бородавчастий передрак

C. Вульгарна бородавка

D. Шкiрний рiг

E. Папiлома

180 / 200
Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 85 зуба. Рентгенологiчно: руйнування замикаючої пластинки фолiкула 45 зуба, затемнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, патологiчна резорбцiя медiального кореня на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю резорбованого кореня

B. Зняти больовi та запальнi явища, виконати iмпрегнацiю кореневих каналiв i зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологiчної змiни

C. Запломбувати кореневi канали в одне вiдвiдування та виконати перiостотомiю

D. Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналiв 85 зуба, герметична пов’язка

E. Виконати екстракцiю 85 зуба

181 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12-ти рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi. Зi слiв батькiв: тимчасовий зуб був видалений у 4-х рiчному вiцi внаслiдок травми. Пiд час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус постiйних зубiв. На верхнiй щелепi вiдсутнiй 21. Промiжок мiж 11 та 22 - 4 мм. На рентгенограмi: 21 розташований пiд кутом у 45 градусiв до 11. Виберiть рацiональний метод лiкування:

A. Комбiнований метод лiкування (хiрургiчний та апаратурний)

B. Хiрургiчний

C. Ортопедичний

D. Апаратурний

E. Фiзiотерапевтичний

182 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Лiмфедема губ

B. Синдром Мелькерсона-Розенталя

C. Контактний алергiчний хейлiт

D. Набряк Квiнке

E. Гландулярний хейлiт

183 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Колапс

B. Анафiлактичний шок

C. Зомлiння

D. Серцева недостатнiсть

E. Больовий шок

184 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

B. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

C. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

D. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

E. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

185 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 10% розчин лiдокаїну

B. 0,1% розчин атропiну

C. 1% розчин димедролу

D. 10% розчин глюкози

E. 0,2% розчин норадреналiну

186 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Введення глюкокортикоїдiв

B. Проведення трахеостомiї

C. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

D. Введення адреномiметикiв

E. Проведення штучного дихання

187 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Клапанна

B. Аспiрацiйна

C. Обтурацiйна

D. Стенотична

E. Дислокацiйна

188 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Нагноєна рана язика

B. Залiзодефiцитна анемiя

C. Гемофiлiя В

D. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

E. Хвороба Вiллебранда

189 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Зомлiння (Непритомнiсть)

B. Колапс

C. Епiлептичний напад

D. Набряк Квiнке

E. Анафiлактичний шок

190 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

B. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

C. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

D. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

E. Накладання швiв на м’якi тканини

191 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Анафiлактичний шок

B. Колапс

C. Стенокардiя

D. Зомлiння (Непритомнiсть)

E. Епiлептичний напад

192 / 200
До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Лiмфедема губ

B. Контактний алергiчний хейлiт

C. Синдром Мелькерсона-Розенталя

D. Гландулярний хейлiт

E. Набряк Квiнке

193 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне сечовипускання. Який невiдкладний стан розвинувся?

A. Анафiлактичний шок

B. Серцева недостатнiсть

C. Зомлiння

D. Колапс

E. Больовий шок

194 / 200
При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря-стоматолога ортопеда виникла пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

A. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги

B. Сказати хворому про свою пiдозру i закiнчити прийом

C. Продовжити огляд i почати препарування зубiв

D. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на вiдповiднi аналiзи

E. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

195 / 200
Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiдвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати для зниження блювотного рефлексу?

A. 0,2% розчин норадреналiну

B. 0,1% розчин атропiну

C. 1% розчин димедролу

D. 10% розчин лiдокаїну

E. 10% розчин глюкози

196 / 200
У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A. Введення адреномiметикiв

B. Проведення трахеостомiї

C. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

D. Проведення штучного дихання

E. Введення глюкокортикоїдiв

197 / 200
Потерпiлий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдзначається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпiлого?

A. Стенотична

B. Аспiрацiйна

C. Клапанна

D. Обтурацiйна

E. Дислокацiйна

198 / 200
У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрургстоматолог провiв френулотомiю вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили внутрiшньовенним введенням концентрату IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:

A. Хвороба Вiллебранда

B. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

C. Гемофiлiя В

D. Нагноєна рана язика

E. Залiзодефiцитна анемiя

199 / 200
Пацiєнтка звернулася в стоматологiчний кабiнет для лiкування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезiя 4% розчином убiстезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка зблiдла, вкрилася холодним потом, втратила свiдомiсть. З рота видiляється велика кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’явилися судоми. Вкажiть невiдкладний стан, який виник у хворої:

A. Колапс

B. Зомлiння (Непритомнiсть)

C. Набряк Квiнке

D. Епiлептичний напад

E. Анафiлактичний шок

200 / 200
У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:

A. Накладання швiв на м’якi тканини

B. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

C. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлi

D. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцiю хлориду

E. Внутрiшньом’язове введення розчину вiкасолу

201 / 200
Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом, АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення виникло на прийомi у хворого?

A. Стенокардiя

B. Епiлептичний напад

C. Зомлiння (Непритомнiсть)

D. Колапс

E. Анафiлактичний шок