Крок 2 Фармація - 2009 (буклет)

1 / 200
Під час дослідження витяжки методом хроматографії виявлений феніл-пропаноламін. Метаболітом якого алкалоїду він є? Phenyl-propanolamine was detected during the analysis of the extract by chromatography. Which alkaloid is it a metabolite?

Аконітин Aconitine

Пірокатехін Pyrocatechin

Ефедрин Ephedrine

Секуренін Sekurenin

Резерпін Reserpine

2 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

Для звуження судин For vasoconstriction

Для розширення судин For vasodilation

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

3 / 200
Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-помаранчевого кольору. Прийом якого препарату є причиною цього? A 32-year-old patient is taking anti-tuberculosis drugs. After some time, he noticed that the urine turned red-orange. Taking which drug is the cause of this?

Ьоніазид Ioniazid

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Рифампіцин Rifampicin

Піразінамід Pyrazinamide

Етамбутол Etambutol

4 / 200
У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? After 6 months of treatment, a patient with CS developed tolerance to nitrates of prolonged action. What drug with a nitrate-like effect should be recommended in this case?

Метопролол Metoprolol

Празозин Prazozin

Ніфедипін Nifedipine

Верапаміл Verapamil

Молсидомін Molsidomin

5 / 200
У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити? A 52-year-old man was diagnosed with systemic amoebiasis with damage to the intestines, liver, and lungs. What drug should be prescribed?

Метронідазол Metronidazole

Хініофон Hineophone

Тетрациклін Tetracycline

Хінгамін Hingamine

Фталазол Phthalazole

6 / 200
Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліар- триту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора? A 33-year-old woman, who has been treated for chronic polyarthritis for a long time, complains of increased blood pressure, changes in the distribution of adipose tissue, and irregular menstrual cycles. What Is the patient taking the drug?

Бутадіон Butadione

Синафлан Sinaflan

! ндометацин ! ndomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Преднізолон Prednisone

7 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:100 1:100

1:30 1:30

1:400 1:400

1:20 1:20

1:10 1:10

8 / 200
На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням: Technical and technological means of using information are comprehensively used at the pharmaceutical enterprise in order to increase the efficiency of management of production and administrative activities of the organization, increase labor productivity, improve methods of planning and regulation of management processes All this is carried out using:

Автоматизованого робочого місця Automated workplace

Автоматизованої системи управління Automated management system

Автоматизованої інформаційно-пошукової системи Automated information and search system

Автоматизованої навчально-контролюючої системи Automated learning and monitoring system

! нформацшно-управлшсько’1 системи ! information-management'1 systems

9 / 200
Проведення маркетингових досліджень за окремими фармацевтичними групами передбачає збір і аналіз первинної інформації. Це наступний вид маркетингових досліджень: Conducting marketing research for individual pharmaceutical groups involves the collection and analysis of primary information. This is the following type of marketing research:

Дослідження споживачів лікарських засобів Medicine Consumer Survey

'Польові' дослідження 'Field' studies

'Кабінетні'дослідження 'Cabinet' studies

Дослідження ринку лікарських засобів Medicine Market Research

Дослідження збутової мережі фармацевтичного ринку Study of the distribution network of the pharmaceutical market

10 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії визначається кількісний вміст цитрату натрію методом іонообмінної хроматографії з використанням катіо-ніту. Який титрований розчин необхідно використати для наступного титру- вання лимонної кислоти, що утворюється? In the control and analytical laboratory, the quantitative content of sodium citrate is determined by the method of ion exchange chromatography using cation-nit. What titrated solution should be used for the next titration of citric acid, which is formed?

Хлористоводневої кислоти Hydrochloric acid

Йоду Jodu

Пдроксиду натрїю Sodium hydroxide

Трилону Б Trilon B

Йодату калїю Potassium iodate

11 / 200
Фармацевт приготував олїйну емульсїю, що містить оксид цинку. Вка-жїть раціональний спосіб введення речовини: A pharmacist has prepared an oil emulsion containing zinc oxide. Indicate a rational way of administering the substance:

Розчинення в олії Solution in oil

Подрібнення з водою для розчинення первинної емульсії Grinding with water to dissolve primary emulsion

Розчинення у воді для приготування первинної емульсії Dissolution in water for preparation of primary emulsion

Введення за типом суспензії у готову емульсію Introduction by type of suspension into the finished emulsion

Розчинення у готовій емульсії Dissolution in finished emulsion

12 / 200
Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають: The pharmacist prepared an infusion of the herb St. John's wort. The peculiarity of the preparation of this infusion is that the active substances are extracted:

У нейтральному середовищі In a neutral environment

У слабколужному середовищі In a slightly alkaline environment

У лужному середовищі In an alkaline environment

У слабкокислому середовищі In a slightly acidic environment

У кислому середовищі In an acidic environment

13 / 200
Препарати коренів женьшеню проявляють тонізуючі, адаптогенні властивості, поліпшують розумову і фізичну працездатність. За відсутності в аптеці настоянки женьшеню її можна замінити препаратами, аналогічними за дією, з сировини: Ginseng root preparations show tonic, adaptogenic properties, improve mental and physical performance. In the absence of ginseng tincture in the pharmacy, it can be replaced with preparations similar in effect, from raw materials:

Radices Ononidis Radices Ononidis

Radices Inulae Radices Inulae

Radices Rhei Radices Rhei

Radices Valerianae Radices Valerianae

Radices Eleutherococci Radices Eleutherococci

14 / 200
Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу: A balance sheet is an integral part of pharmacy financial statements. Specify the indicator that is reflected in the assets of the balance sheet:

Виручка аптеки Pharmacy revenue

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Залишкова вартість основних засобів Residual value of fixed assets

Оптовий товарообіг Wholesale turnover

Витрати на заробітну плату Wage expenses

15 / 200
Ринок характеризується такими умовами: наявність великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявність однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутність цінових обмежень. Вкажіть тип ринку: The market is characterized by the following conditions: the presence of a large number of sellers and buyers who do not affect the level of current prices; the presence of homogeneous and interchangeable competing goods; the absence of price restrictions. Specify the type market:

Олігополістичний ринок Oligopolistic market

Ринок чистої конкуренції Market of pure competition

Ринок монополістичної конкуренції Market of monopolistic competition

Ринок чистої монополії Pure monopoly market

- -

16 / 200
При змочуванні внутрішньої поверхні кори жостеру 5% розчином лугу з’являється вишнево-червоне забарвлення, яке підтверджує наявність в сировині: When wetting the inner surface of the shingles bark with a 5% alkali solution, a cherry-red color appears, which confirms the presence in the raw material:

Флавоноїдів Flavonoids

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Сапонінів Saponins

Дубильних речовин Tanning substances

Алкалоїдів Alkaloids

17 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa.Наносити на уражет дыянки шкри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the uraget dianka skry. How Did the pharmacist introduce a dry substance into the dosage form?

Розтер з частиною вазеліну Rubbed with a portion of petroleum jelly

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

18 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою розчину: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy using the solution:

Калію броміду Potassium bromide

Натрію фосфату Sodium Phosphate

Магнію сульфату Magnesium sulfate

Натрію хлориду Sodium Chloride

Амонію сульфіду Ammonium sulfide

19 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Три робочі дні Three working days

Наступний робочий день Next business day

Десять робочих днів Ten working days

Такий термін не встановлено No such term has been set

Тиждень Week

20 / 200
Виберіть антисептик із групи гало- геновмісних сполук, який можна покласти до аптечки для дитини, що збирається у літній табiр: Choose an antiseptic from the group of halogen-containing compounds that can be put in the first aid kit for a child going to summer camp:

Розчин дiамантового зеленого Diamond green solution

Розчин сульфату міді Solution of copper sulfate

Розчин йоду спиртовий Iodine alcohol solution

Розчин метиленового синього Methylene blue solution

Розчин формальдегіду Formaldehyde solution

21 / 200
До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів 'мелокси-кам', який є переважно блокатором циклооксигенази-2. Вкажіть, які переваги має цей препарат у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами: The drug of a new generation of non-steroidal anti-inflammatory drugs 'meloxi-cam', which is mainly a blocker of cyclooxygenase-2, has arrived at the pharmacy. State what advantages this drug has in comparison with other non-steroidal anti-inflammatory drugs:

Виразний міоспазмолітичний ефект Marked myospasmolytic effect

Мінімальна побічна дія на кровотворення Minimum side effect on hematopoiesis

Мінімальна побічна дія на травний канал Minimum side effect on digestive tract

Наявність інтерфероногенних властивостей Presence of interferonogenic properties

Значне пригнічення активності протеаз Significant inhibition of protease activity

22 / 200
За яким списком необхідно зберігати листя беладони, блекоти і дурману, які містять тропанові алкалоїди? By which list should be stored the leaves of belladonna, blekota and dormana, which contain tropane alkaloids?

За списком Б By list B

За списком 'Ефіроолійна сировина' By the list 'Essential oil raw materials'

Речовини, що прирівняні до наркотичних Substances equated to narcotics

За загальним списком By general list

За списком А By list A

23 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого? A hypertensive patient has an elevated level of renin in the blood plasma. Which of the listed pharmacological groups should be preferred for the treatment of this patient?

Діуретики Diuretics

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Симпатолітики Sympatholytics

!нгібітори АПФ !ACE inhibitors

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

24 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології? Almagel was prescribed to a patient with gastric ulcer. Which of the pharmacological properties of the drug is used to treat this pathology?

Місцевоанестезуюча дія Local anesthetic action

Нейтралізація HCl HCl neutralization

Блокада Н2-гістамінорецепторів Blockade of H2-histamine receptors

Протизапальна дія Anti-inflammatory action

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

25 / 200
Одним з методів одержання ефірної олії є метод анфлеражу або мацерації. Вкажіть, з якої лікарської рослинної сировини отримують ефірну олію цим методом: One of the methods of obtaining essential oil is the method of enfleurage or maceration. Specify from which medicinal plant raw materials essential oil is obtained by this method:

Пелюстки троянди дамаської Damask Rose Petals

Листя м’яти Mint leaves

Плоди коріандру посівного Coriander fruits

Шкірки лимона Lemon peels

Квіти ромашки Daisy flowers

26 / 200
Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка щодо перенесення строку відпустки. Провізор звернувся в комісію з трудових суперечок. Впродовж якого часу комісія має розглянути питання від дня подання заяви? A labor dispute arose between the pharmacist and the manager of the pharmacy regarding the postponement of the vacation period. The pharmacist applied to the commission for labor disputes. How long does the commission have to consider the issue from the date of submission of the application?

1 тиждень 1 week

10 днів 10 days

3 дні 3 days

5 днів 5 days

1 місяць 1 month

27 / 200
Всі лікарські засоби потребують особливих умов зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату (АТФ)? All medicinal products require special storage conditions depending on their physical and physico-chemical properties. At what temperature ampoule solution of sodium adenosine triphosphate (ATP) is stored?

3 - 5°С 3 - 5°С

10 oC 10 oC

0 - 2oC 0 - 2oC

12 - 15oC 12 - 15oC

7 - 10oC 7 - 10oC

28 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення? Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances talc and aerosol. What method is used to determine this?

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Хроматографічний Chromatographic

Фотоколориметричний Photocolorimetric

Титриметричний Titrimetric

Гравіметричний Gravimetric

29 / 200
Хвора 52-х років перенесла інфаркт міокарда і виписана додому після стаціонарного лікування. Яку добову дозу ацетилсаліцилової кислоти їй необхідно призначити з метою профілактики тромбоутворення? A 52-year-old patient suffered a myocardial infarction and was discharged home after inpatient treatment. What daily dose of acetylsalicylic acid should she be prescribed to prevent blood clots?

200 мг 200 mg

50 мг 50 mg

1000 мг 1000 mg

500 мг 500 mg

100 мг 100 mg

30 / 200
Провізору-аналітику аптечного складу на аналiз надійшла субстанция пероксиду водню. Кількіснє визначення цього лікарського засобу він повинен виконати перманганатометричним методом. До появи якого забарвлення розчину проводиться титрування згідно аналітичних нормативних документів? The pharmacist-analyst of the pharmacy warehouse received a substance of hydrogen peroxide for analysis. He must perform the quantitative determination of this medicinal product by the permanganatometric method. Before the appearance of which color the solution is titrated according to analytical regulations documents?

Жовте Yellow

Синє Blue

Безбарвне Colorless

Зелене Green

Рожеве Pink

31 / 200
В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату? A patient came to the pharmacy, to whom the doctor prescribed famotidine for peptic ulcer disease. Explain the mechanism underlying the action of this drug?

Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв Blockade of cholinergic receptors of sympathetic ganglia

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Блокада Я2-гістамінових рецепторів Blockade of Y2-histamine receptors

Пригнічення активності Я+-K+-АТФ-ази Inhibition of the activity of I+-K+-ATPase

Блокада Яі-гістамінових рецепторів Blockade of Yai-histamine receptors

32 / 200
Для виготовлення очних крапель використовують розчин-концентрат рибофлавіну (1:5000) . Вкажіть, яку кількість розчину необхідно відміряти, якщо в рецепті прописано 0,001 рибофлавіну : A riboflavin concentrate solution (1:5000) is used to make eye drops. Specify how much of the solution should be measured if the recipe says 0.001 riboflavin :

4 мл 4 ml

3 мл 3 ml

5 мл 5 ml

1 мл 1 ml

2 мл 2 ml

33 / 200
У процесі виготовлення фіто- та органопрепаратів використовують різні види сушарок. Яку сушарку найбільш доцільно використовувати для сушіння термолабільних сполук? In the process of manufacturing phyto- and organic preparations, different types of dryers are used. Which dryer is the most appropriate to use for drying thermolabile compounds?

Валкова сушарка Roll dryer

Стрічкова сушарка Belt dryer

Ліофільна сушарка Lyophilic dryer

Барабанна сушарка Drum dryer

Сушильна шафа Drying cabinet

34 / 200
Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії: Choose the optimal antibacterial drug for the treatment of mycoplasma pneumonia:

Гентаміцин Gentamicin

Ампіцилін Ampicillin

Амоксиклав Amoxiclav

Пеніцилін Penicillin

Роваміцин Rovamycin

35 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція лимонної кислоти. У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст кислоти лимонної можна визначити методом: A citric acid substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the DFU, the quantitative content of citric acid can be determined by the method:

Алкаліметрії Alkalimetry

Броматометрії Bromatometry

Ацидиметрії Acidimeters

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Йодометрії Iodometry

36 / 200
Кількісний вміст глюконату кальцію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом комплексономе-трії. У якості титранта використовується розчин: The quantitative content of calcium gluconate in accordance with the requirements of the DFU is determined by the method of complexonometry. As a titrant, the solution is used:

Натрію едетату Sodium edetate

Перманганату калію Potassium permanganate

Йодмонохлориду Iodine monochloride

Нітрату аргентуму Argentum nitrate

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

37 / 200
Дубильні речовини проявляють в’яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості? Tannins have an astringent effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Which vegetable raw materials contain tannins in large quantities?

Fructus Rhamni catharticae Fructus Rhamni catharticae

Fructus Frangulae Fructus Frangulae

Fructus Sambucci nigri Fructus Sambucci nigri

Fructus Ribes nigri Fructus Ribes nigri

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

38 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify which plant material contains anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Плоди бузини Elder fruits

Плоди жостеру ламкого Fruits of shingles

Плоди чорної смородини Blackcurrant fruits

Плоди чорниці Blueberries

Плоди жостеру Zostera fruits

39 / 200
Кодеїн для медичних цілей можна отримати напівсинтетичним шляхом з рослинного алкалоїду. Оберіть цей алкалоїд: Codeine for medicinal purposes can be obtained semi-synthetically from a plant alkaloid. Select this alkaloid:

Берберин Berberine

Хелідонін Helidonin

Морфін Morphine

Папаверин Papaverine

Протопін Protopin

40 / 200
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту: There are currently four most important approaches to management in management theory. Specify the approach that is NOT used in management theory:

Структурний Structural

Ситуаційний Situational

Процесний Process

Підхід з позицій виділення різних шкіл Approach from the point of view of selection of different schools

Системний System

41 / 200
Терапевтичне відділення міської лікарні збирається придбати товар в аптеці. На підставі якого документа товар буде відпущений з відділу запасів? The therapeutic department of the city hospital is going to purchase goods from the pharmacy. On the basis of which document will the goods be released from the stock department?

Рецептурний журнал Recipe Journal

Товарний звіт Product Report

Вимога накладна Requirement invoice

Журнал лабораторно-фасувальних робіт Log of laboratory and packaging works

Касова книга Cashbook

42 / 200
Для встановлення чистоти краплю ефірної олії лаванди нанесли на смужку фільтрувального паперу і прогріли в потоці теплого повітря. Через деякий час спостерігали збільшення діаметру плями. Яка домішка присутня в олії лаванди? To establish purity, a drop of lavender essential oil was applied to a strip of filter paper and heated in a stream of warm air. After some time, an increase in the diameter of the spot was observed. What impurity is present in lavender oil ?

Жирна або мінеральна олія Fat or mineral oil

Діетиловий ефір Diethyl ether

Етанол Ethanol

Ацетон Acetone

Фенол Phenol

43 / 200
Лікар прописав 100 мл настою з 0,25 г трави термопсису. Вкажіть кількість сухого екстракту-концентрату трави термопсису, яку повинен відважити фармацевт: The doctor prescribed 100 ml of an infusion of 0.25 g of thermopsis grass. Specify the amount of dry thermopsis grass extract concentrate that the pharmacist should weigh out:

0,5 г 0.5 g

0,1 г 0.1 g

0,2 г 0.2 g

0,25 г 0.25 g

0,3 г 0.3 g

44 / 200
Хворому готують 50 г цинкової мазі. Яку кількість цинку і вазеліну повинен відважити фармацевт при цьому? 50 g of zinc ointment is prepared for the patient. What amount of zinc and petroleum jelly should the pharmacist weigh?

0,5 г та 49,5 г 0.5 g and 49.5 g

1,0 г та 49,0 г 1.0 g and 49.0 g

2,5 г та 47,5 г 2.5 g and 47.5 g

5,0 г та 45,0 г 5.0 g and 45.0 g

10,0 г та 40,0 г 10.0 g and 40.0 g

45 / 200
Хворому для знеболення ввели 0,25% розчин новокаїну. Раптом пацієнт вкрився червоними плямами, у нього виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, бронхоспазм, набряк слизової оболонки носа. Яка причина цього ускладнення? A 0.25% novocaine solution was administered to the patient for pain relief. Suddenly, the patient became covered with red spots, he developed intense sweating, tachycardia, bronchospasm, swelling of the nasal mucosa. What the reason for this complication?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Алергічна реакція сповільненого типу Delayed allergic reaction

Місцевоподразнююча дія Local irritating action

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

Синдром відміни Withdrawal syndrome

46 / 200
В Україні забезпечення амбулаторних хворих наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф 3: In Ukraine, outpatient patients are provided with narcotic and psychotropic drugs according to doctors' prescriptions. Specify the procedure for obtaining prescription forms F 3 by medical and preventive institutions:

З оптових фірм From wholesale firms

З аптечної корпорації From Pharmacy Corporation

З аптечних складів From pharmacies

З міськздороввідділів From city health departments

З типографії From Typography

47 / 200
Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів? Solutions for injections of salts of weak acids and strong bases need stabilization. What stabilizers are used for these solutions?

Бутилокситолуол Butyloxytoluene

Трилон Б Trilon B

0,1 М розчин кислоти хлоридної 0.1 M hydrochloric acid solution

0,1 М розчин гідрооксиду натрію 0.1 M sodium hydroxide solution

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

48 / 200
Згідно рецепта лікаря в аптеці приготували 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Який режим стерилізації цього розчину? According to the doctor's prescription, 100 ml of 0.9% sodium chloride solution was prepared in the pharmacy. What is the mode of sterilization of this solution?

120 oC -12 хв 120 oC -12 min

120oC - 8хв 120oC - 8min

180 oC - 30 хв 180 oC - 30 min

120 oC -15 хв 120 oC -15 min

100 oC -15 хв 100 oC -15 min

49 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигітоксином у хворого з’явилися ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив унітіол. Поясніть, в чому полягає механізм дії унітіолу в цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digitoxin, the patient showed signs of intoxication with this drug. The doctor prescribed unitiol. Explain what is the mechanism of action of unitiol in this case?'

Зв’язування іонів кальцію Binding of calcium ions

Зв’язування глікозиду у комплексну сполуку Glycoside binding into a complex compound

Підвищення проникливості для калію у кардіоміоцитах Increased permeability to potassium in cardiomyocytes

Підвищення рівня натрію у кардіомі-оцитах Increased sodium level in cardiomyocytes

Відновлення активності K+-Na+-АТФ-ази Restoration of K+-Na+-ATPase activity

50 / 200
В аптеку надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture that includes a decoction of plantain and belladonna extract. Specify the reason for the incompatibility:

Окисно-відновні процеси Redox processes

Утворення осаду Sediment Formation

Коагуляція колоїдних систем Coagulation of colloidal systems

Виділення газоподібних речовин Emission of gaseous substances

Гідроліз Hydrolysis

51 / 200
Центральна районна аптека функціонує в районному центрі і здійснює забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Вкажіть, в яких аптечних закладах дозволено здійснювати розрахунки із споживачами без застосування РРО з використанням розрахункових квитанцій? The central district pharmacy operates in the district center and supplies the population with medicines and medical products. Indicate in which pharmacy establishments it is allowed to make settlements with consumers without the use of PRO with using settlement receipts?

Аптеки, аптечні пункти та кіоски в сільській місцевості Pharmacies, pharmacies and kiosks in rural areas

Аптечний кіоск на промисловому ринку Pharmacy kiosk at the industrial market

Аптечний кіоск на залізничному вокзалі Pharmacy kiosk at the railway station

Аптечний пункт в поліклініці Pharmacy point in polyclinic

Центральна районна аптека Central district pharmacy

52 / 200
Для ідентифікації і кількісного визначення токсикологічно важливих речовин часто використовують метод газорідинної хроматографії. Для цього речовини у дозатор хроматографа можна вводити у наступних агрегатних станах: For the identification and quantitative determination of toxicologically important substances, the method of gas-liquid chromatography is often used. For this, substances can be introduced into the dispenser of the chromatograph in the following aggregate states:

Газоподібний і твердий Gas and solid

Рідкий Liquid

Рідкий і газоподібний Liquid and gaseous

Рідкий і твердий Liquid and solid

Газоподібний Gaseous

53 / 200
У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити? Hyperglycemia was detected in a patient who has been treated for a long time for rheumatoid arthritis. Which drug could have caused it?

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

ібупрофен ibuprofen

Делагіл Delagil

Дексаметазон Dexamethasone

Левамізол Levamizole

54 / 200
При готуванні мазі з олією рициновою і вазеліном фармацевту не вдалося отримати однорідної системи. Яка найбільш вірогідна причина несумісності між даними компонентами? When preparing an ointment with castor oil and vaseline, the pharmacist failed to obtain a homogeneous system. What is the most likely reason for the incompatibility between these components?

Обмежена розчинність Limited solubility

Адсорбція Adsorption

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Коагуляція Coagulation

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

55 / 200
Добре відоме велике підприємство на ліцензійній основі надає право використовувати свій товарний знак і відповідну технологію невеликому самостійному підприємству, яке використовує авторитет і довіру споживачів відомої марки. Як називається зазначена концепція? A well-known large enterprise on a licensing basis grants the right to use its trademark and the corresponding technology to a small independent enterprise that uses the authority and trust of consumers of a well-known brand. What is the name of this concept ?

Використання марки дилера Using dealer brand

Використання товарного знаку Use of trademark

Використання марки виробника Using manufacturer's brand

Франчайзинг Franchising

Мерчандайзинг Merchandising

56 / 200
У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? A woman who has been treated for a long time for infiltrative focal tuberculosis has a sharp decrease in hearing. Which of the listed drugs could cause such a side effect?

Ізоніазид Isoniazid

Етамбутол Etambutol

Рифампіцин Rifampicin

Стрептоміцин Streptomycin

Етіонамід Ethionamide

57 / 200
Фармацевт виявив фізичну несумісність, причиною якої є коагуляція. Вкажіть речовини, при поєднанні яких в розчині відбувається цей процес: The pharmacist discovered a physical incompatibility, the cause of which is coagulation. Specify the substances, when combined in the solution, this process occurs:

Димедрол і хлорид натрію Diphenhydramine and sodium chloride

Димедрол і глюкоза Diphenhydramine and glucose

Димедрол і діазолін Diphenhydramine and diazolin

Димедрол і коларгол Diphenhydramine and Cholargol

Димедрол і новокаїн Diphenhydramine and Novocaine

58 / 200
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Chloroformii Olei Helianthi Methylii salicylatis ana 10,0 M.D.S. Для втирання. Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepared the drug according to the prescription: Rp.: Chloroformii Olei Helianthi Methylii salicylatis ana 10.0 MDS For rubbing. Specify the type of dispersion system:

Лінімент - розчин Liniment - solution

Лінімент - екстракційний Liniment - extraction

Лінімент - емульсія Liniment - emulsion

Лінімент - суспензія Liniment - suspension

Лінімент - комбінований Liniment - combined

59 / 200
До складу аерозолів входять діючі компоненти, розчинники, пропеленти. Які з нижче перерахованих речовин використовуються в якості пропелентів? Aerosols include active components, solvents, propellants. Which of the substances listed below are used as propellants?

Фреон 11, оксид вуглецю, пропанбутан Freon 11, carbon monoxide, propanebutane

Лінетол, мірістинова кислота, бензо-каїн Linethol, myristic acid, benzocaine

Пропіленглікольмоностеарат, аргон, гелій Propylene glycol monostearate, argon, helium

Сірководень, водень, триетаноламін Hydrogen sulfide, hydrogen, triethanolamine

! зопропілмірістат, неон, оксид сірки ! zopropyl myristate, neon, sulfur oxide

60 / 200
В цеху з виробництва стерильних лікарських форм необхідно вибрати метод стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин. Який із перерахованих методів є оптимальним в даному випадку? In the workshop for the production of sterile dosage forms, it is necessary to choose a method of sterilizing eye drops for obtaining a dosage form from thermolabile substances. Which of the listed methods is optimal in this case?

Термічна стерилізація Thermal sterilization

Додавання аскорбінової кислоти Addition of ascorbic acid

Заповнення в середовищі інертного газу Filling in an inert gas environment

Стерильна фільтрація Sterile filtering

Використання полімерних упаковок Use of polymer packages

61 / 200
Аптечні заклади в бухгалтерському обліку своєї фінансово-господарської діяльності використовують синтетичні рахунки дев’яти класів Плану рахунків бухгалтерського обліку. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 4-6 класів? Pharmacy establishments in the accounting of their financial and economic activity use synthetic accounts of nine classes of the Plan of accounts of accounting. What accounting objects are displayed on accounts 4-6 classes?

Засоби аптеки Pharmacy tools

Матеріальні витрати Material costs

Джерела утворення господарських засобів Sources of formation of economic assets

Витрати за елементами Expenses by elements

Доходи і результати діяльності Revenues and performance

62 / 200
Провізор виявив у рецепті фізичну несумісність. Вкажіть поєднання лікарських речовин, які при змішуванні утворюють евтектику: The pharmacist found a physical incompatibility in the prescription. Specify the combination of medicinal substances that, when mixed, form a eutectic:

Камфора і ментол Camphor and menthol

Кислота аскорбінова і гідрокарбонат натрію Ascorbic acid and sodium bicarbonate

Стрептоцид і антипірин Streptocide and antipyrine

Глюкоза і фенілсаліцилат Glucose and phenyl salicylate

Вісмуту нітрат основний і оксид магнію Bismuth nitrate basic and magnesium oxide

63 / 200
Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії? What medication can cause constipation in a patient receiving combined therapy for hypertension?

Верапаміл Verapamil

Фуросемід Furosemide

Триметазідін Trimetazidine

Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах Acetylsalicylic acid in small doses

Панангін Panangin

64 / 200
В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління: American and Japanese approaches are used in the management of a pharmaceutical company. Choose a characteristic feature of the American management model:

Швидка оцінка і просування на посаді Quick assessment and promotion

Підвищена увага до 'людського фактора' Increased attention to the 'human factor'

Групові форми контролю Group forms of control

Колективна відповідальність Collective responsibility

Повільне просування на посаді Slow promotion

65 / 200
Лікарські засоби, що містять первинну ароматичну аміногрупу, кількісно визначають методом нітритометрії. Який з наведених препаратів кількісно визначають методом нітритометрії без попереднього кислотного гідролізу? Drugs containing a primary aromatic amino group are quantified by the nitritometry method. Which of the following drugs is quantified by the nitritometry method without prior acid hydrolysis?

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Фталазол Phthalazole

Сульфадимезин Sulfadimezin

Парацетамол Paracetamol

Фтазин Phtasin

66 / 200
Під час заповнення 'Товарного звіту' завідуючий аптеки відобразив ряд господарських операцій у приходній частині. До цих операцій належить: During the filling of the 'Product Report', the manager of the pharmacy displayed a number of economic transactions in the incoming part. These transactions include:

Уцінка з причини лабораторно-фасувальних робіт Depreciation due to laboratory and packaging works

Закупівля лікарських засобів і товарів аптечного асортименту Purchase of medicines and pharmacy products

Розхід товару на господарчі потреби Expenditure of goods for economic needs

Сума реалізованих торгівельних накладень Amount of realized trade overlays

Сума реалізованого товару Amount of sold goods

67 / 200
Хворому, який страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? The doctor prescribed diazepam to a patient suffering from neurosis with anxiety and fear phenomena. What pharmacological effect of the drug allows it to be used for the treatment of this disease?

Протизапальний Anti-inflammatory

Протиаритмічний Antiarrhythmic

Анксіолітичний Anxiolytic

Антиангінальний Antianginal

Гіпотензивний Hypotensive

68 / 200
До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алкалоїдами беладони. Який препарат необхідно застосувати в якості антидоту? A child was brought to the hospital with signs of belladonna alkaloid poisoning. What drug should be used as an antidote?

Парацетамол Paracetamol

Прозерин Proserin

Сульфат магнію Magnesium sulfate

Вальпроат натрію Sodium valproate

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

69 / 200
Ви співро6ітник аптечного складу. Під час внесення препаратів, що надійшли, в комп’ютерну базу даних вкажіть, до якої фармакологічної групи відноситься парацетамол: You are a co-owner of a pharmacy. When entering the incoming drugs into the computer database, indicate which pharmacological group paracetamol belongs to:

Ненаркотичний анальгетик Non-narcotic analgesic

Снодійний засіб Sleep

Гіпотензивний засіб Hypotensive drug

Антиангінальний засіб Antianginal drug

Діуретичний засіб Diuretic

70 / 200
Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який препарат призначили хворій? A 34-year-old patient with bronchitis was prescribed an antitussive drug of central action. What drug was prescribed to the patient?

Глауцин Glaucin

Еналаприл Enalapril

Корглікон Corglycon

Фуросемід Furosemide

Ферковен Ferkoven

71 / 200
При тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується. Яку назву має це явище? With long-term use of the drug, its effectiveness decreases. What is the name of this phenomenon?

Звикання Addiction

Залежність Dependency

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Сенсибілізація Sensitization

Кумуляція Cumulative

72 / 200
Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат: The patient has been warned that a cough may occur when using the drug prescribed to him. Name this drug:

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Лізиноприл Lisinopril

Клофелін Clofelin

Фенігідин Phenigidine

Метопролол Metoprolol

73 / 200
Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності має право отримати провізор за період хвороби? The pharmacist of the pharmacy with more than 8 years of experience has been issued a sick leave in the prescribed manner. What amount of temporary disability benefit is the pharmacist entitled to receive during the period of illness?

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

90% середньої заробітної плати 90% of average salary

74 / 200
В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений? The pharmacy has established collective financial responsibility. In what case can the contract on financial responsibility be renewed?

При звільненні з колективу 10% його членів When 10% of its members are dismissed from the team

При звільненні з колективу 5% його членів When 5% of its members are dismissed from the team

При звільненні з колективу більше 50% його членів When more than 50% of the team members are fired

При прийманні в колектив нових співробітників When hiring new employees

При звільненні з колективу одного співробітника When one employee is dismissed from the team

75 / 200
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься омнопон: The pharmacy is engaged in the retail sale of medicinal products. Specify the accounting group of medicinal products to which the omnipon belongs:

Психотропні Psychotropic

Наркотичні Narcotics

Сильнодіючі Powerful

Загального списку General list

Отруйні Poisonous

76 / 200
Фармацевтична фірма 'Фарма-світ'запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми? The pharmaceutical company 'Pharma-svit' has patented and produces a new hypoglycemic drug. The company sells the product directly through its own sales departments, sales branches, and a network of branded pharmacies. Channel What level characterizes the sales policy of this pharmaceutical company?

Нульовий Null

Дворівневий Four-level

Однорівневий One-level

Чотирирівневий Four-level

Трирівневий Three-level

77 / 200
Хворому з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A patient with acute heart failure and intolerance to cardiac glycosides was administered dobutamine. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція вгадренорецепторів Stimulation of receptors

Блокада K+-, Na+-АТФ-ази K+-, Na+-ATP-ase blockade

Пригнічення активності фосфодіе-стерази Inhibition of phosphodiesterase activity

Стимуляція M-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

78 / 200
Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили серцевий глікозид з групи наперстянки. Назвіть цей препарат: A patient with chronic heart failure was prescribed a cardiac glycoside from the digitalis group. Name this drug:

Корглікон Corglycon

Дигоксин Digoxin

Корвалол Corvalol

Строфантин Strophantin

Кордіамін Cordiamine

79 / 200
Одним з методів кількісного визначення діючих речовин у сировині є метод біологічної стандартизації. Для якої групи біологічно активних речовин він застосовується? One of the methods of quantitative determination of active substances in raw materials is the method of biological standardization. For which group of biologically active substances is it used?

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Слизи Slimes

Алкалоїди Alkaloids

Жирні олії Fatty oils

Дубильні речовини Tanning substances

80 / 200
До ліпофільних супозиторних основ відноситься: Lipophilic suppository bases include:

Сплави гідрогенізованих жирів Alloys of hydrogenated fats

Колагенова основа Collagen base

Желатиново-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerine base

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

81 / 200
Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає кількісний вміст Нітрофуралу. Який титриметричний метод кількісного визначення він може використати? The analyst of the control and analytical laboratory determines the quantitative content of Nitrofural. What titrimetric method of quantitative determination can he use?

Перманганатометрії Permanganatometry

Аргентометрії Argentometries

Нітритометрії Nitritometry

Йодометрії Iodometry

Алкаліметрії Alkalimetry

82 / 200
У хворої 52-х років підвищений артеріальний тиск протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє на бронхіальну астму. Яка група гіпотензивних препаратів НЕБАЖАНА для хворої? A 52-year-old patient has elevated blood pressure for a month. It is known from the anamnesis that she has been suffering from bronchial asthma for the past 5 years. Which group of hypotensive drugs is NOT desirable for the patient?

Діуретики Diuretics

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Блокатори β-адренорецепторів Blockers of β-adrenergic receptors

Транквілізатори Tranquilizers

83 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижченаве-дених лікарських засобів методом ні-тритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб: A pharmacist-analyst performs a quantitative determination of one of the following drugs by the ni-tritometry method. Specify this drug:

Фтивазид Ftivazid

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Анальгін Analgin

Норсульфазол Norsulfazole

Амонію хлорид Ammonium chloride

84 / 200
В хіміко-токсикологічну лабораторію надійшов біологічний матеріал. Хімік-токсиколог при нескерованому аналізі починає проводити дослідження з визначення наявності наступної групи токсичних речовин: Biological material has arrived in the chemical-toxicology laboratory. The toxicologist-chemist, with undirected analysis, begins to conduct research to determine the presence of the following group of toxic substances:

Металеві отрути Metal poisons

Леткі отрути Volatile poisons

Мінеральні кислоти, луги, неорганічні солі Mineral acids, alkalis, inorganic salts

Пестициди Pesticides

Лікарські отрути Medical poisons

85 / 200
Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Яку кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності)? The quality of solutions for injections in ampoules is evaluated according to various indicators. How many ampoules are checked when determining the quality of sealing (hermeticity)?

100% 100%

97% 97%

50% 50%

80% 80%

75% 75%

86 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Нутч-фільтри Nutch Filters

Фільтри-мішки Bag filters

Мембранні фільтри Membrane filters

Паперові фільтри Paper filters

Друк-фільтри Print Filters

87 / 200
У хворого 18-ти років діагностовано дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб забезпечить еті-отропну фармакотерапію? An 18-year-old patient was diagnosed with disseminated pulmonary tuberculosis. What drug will provide etiotropic pharmacotherapy?

Ізоніазид Isoniazid

Лінкоміцин Lincomycin

Триметоприм Trimethoprim

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Метронідазол Metronidazole

88 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is NOT USED in this calculation:

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month in retail prices

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Сума реалізації товару Amount of product sales

89 / 200
Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами: Suspensions as heterogeneous systems are characterized by kinetic and sedimentation instability. Specify the substance that is used to increase the stability of suspensions with hydrophobic substances:

Желатоза Gelatose

Хлорид натрію Sodium Chloride

Кислота борна Boric acid

Сульфат натрію Sodium sulfate

Глюкоза Glucose

90 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ? A pharmacist-analyst conducts a quantitative determination of the substance adrenaline tartrate by acid-base titration method in non-aqueous solvents. What indicator does he use in this case according to the requirements of the DFU?

Еріохром чорний Eriochrome black

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Фенолфталеїн Phenolphthalein

91 / 200
Помилково пацієнт прийняв сіль, що містить барій. Яка з наведених солей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дії на організм людини? The patient mistakenly took salt containing barium. Which of the following salts does NOT exhibit a toxic effect on the human body?

Карбонат барію Barium Carbonate

Хлорид барію Barium chloride

Сульфат барію Barium sulfate

Ацетат барію Barium Acetate

Нітрат барію Barium nitrate

92 / 200
Мінералізат, що аналізується, містить осади сульфату барію і сульфату свинцю. Розділити ці солі можна, використовуючи: The analyzed mineral contains precipitates of barium sulfate and lead sulfate. You can separate these salts using:

Розчин ацетату натрію Sodium acetate solution

Розчин ацетату амонію Ammonium acetate solution

Оцтову кислоту Acetic acid

Сірчану кислоту Sulphuric acid

Розчин амонію нітрату Ammonium nitrate solution

93 / 200
Фармацевтична фірма 'Адоніс' для просунення нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості і характеристики. Що це за вид реклами? Pharmaceutical company 'Adonis' to promote new products uses advertising that informs buyers about the product, emphasizes its characteristic advantages, characteristic properties and characteristics. What kind of advertising is this ?

Агресивна Aggressive

Пряма Direct

Непряма Indirect

Підтримуюча Supporting

Інформаційна Informative

94 / 200
Засновники бажають відкрити аптеку з роздрібної реалізації лікарських засобів. Який спосіб здійснення підприємницької діяльності передбачено у цьому випадку? The founders want to open a pharmacy for the retail sale of medicines. What method of doing business is envisaged in this case?

Нормативний Standard

Дозвільний Allowed

Вільний Free

Явочно-нормативний Evidence-normative

Обмежений Limited

95 / 200
Під час виготовлення відварів, об’єм яких складає 1000-3000 мл, час настоювання на киплячій водяній бані складає: When making decoctions, the volume of which is 1000-3000 ml, the time of infusion in a boiling water bath is:

45 хвилин 45 minutes

15 хвилин 15 minutes

30 хвилин 30 minutes

40 хвилин 40 minutes

25 хвилин 25 minutes

96 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати? A pharmacist-analyst determines the quantitative content of a medicinal product by the inverse bromatometric method. Which of the listed titrated solutions should he use?

Нітрит натрію Sodium nitrite

Нітрат аргентуму Argentum nitrate

Едетат натрію Sodium edetate

Бромат калію Potassium bromate

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

97 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення Ca2+ в субстанції кальцію панто-тенату. Вкажіть цей метод аналізу: A control and analytical laboratory specialist conducts a quantitative determination of Ca2+ in the calcium pantothenate substance. Specify this method of analysis:

Йодометрія Iodometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Нітритометрія Nitritometry

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

98 / 200
Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують жирні кислоти, вітаміни, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, застосовують як: Columns with corn cobs, which contain fatty acids, vitamins, essential oils, saponins and other substances, are used as:

Сечогінний і жовчогінний засіб Diuretic and choleretic agent

Кардіотонічний і протиаритмічний засіб Cardiotonic and antiarrhythmic drug

Седативний і протисудомний засіб Sedative and anticonvulsant

Бактерицидний і в’яжучий засіб Bactericidal and astringent

Відхаркувальний і протикашльовий засіб Expectorant and cough suppressant

99 / 200
Отруйні речовини виділяються із об’єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод: Poisonous substances are isolated from objects of biological origin using various methods. In case of poisoning with pesticides - derivatives of phosphoric acids, the method is used:

Перегонки водяною парою із лужного середовища Alkaline steam distillation

Настоювання водою, підкисленою хлорною кислотою Infusion with water acidified with perchloric acid

Настоювання органічними розчинниками Infusion with organic solvents

Настоювання підлуженою водою Infusion with alkaline water

Діалізу з підлужених розчинів Dialysis from alkaline solutions

100 / 200
При готуванні очних мазей важливе значення має ступінь дисперсності лікарських речовин. Вкажіть яку лікарську речовину при введенні в фармакопейну очну основу попередньо ретельно розтирають із стерильною олією вазеліновою? When preparing eye ointments, the degree of dispersion of medicinal substances is important. Specify which medicinal substance, when introduced into the pharmacopoeial ophthalmic base, is first thoroughly rubbed with sterile vaseline oil?

Резорцин Resorcin

Цинку сульфат Zinc sulfate

Ртуті оксид жовтий Mercury oxide yellow

Етилморфіну гідрохлорид Ethylmorphine hydrochloride

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

101 / 200
Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар? Financial reporting of pharmacies consists of separate reporting forms. Which of them shows the amount of payables for the purchased goods?

Ф2 'Звіт про фінансові результати' F2 'Report on financial results'

Ф3 'Звіт про власний капітал' F3 'Report on equity'

Ф1 'Баланс' F1 'Balance'

Ф2м 'Звіт про фінансові результати' F2m 'Report on financial results'

Ф1 'Баланс', в активі балансу F1 'Balance', in balance asset

102 / 200
В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисель- ності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва? In Ukraine, natural persons, small business entities, can use a simplified taxation system. What is the limit on the number of employees set for such business entities?

Не більше 20 осіб No more than 20 people

Не більше 30 осіб No more than 30 people

Не більше 10 осіб No more than 10 people

Не більше 40 осіб No more than 40 people

Не більше 50 осіб No more than 50 people

103 / 200
Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яку використовують для отримання олії: A fatty oil containing unsaturated fatty acids is used to prevent atherosclerosis. Specify the LRS used to obtain the oil:

Плоди кропу Dill fruits

Плоди глоду Hawthorn fruits

Плоди горобини чорноплідної Fruits of rowan

Насіння льону Flaxseed

Насіння чорнушки Black seed

104 / 200
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій: In the ampoule shop, solutions for injections are made. Indicate to which group of solutions the solution of ascorbic acid for injections belongs:

Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки Solutions of substances that require special cleaning

Розчини солей, які утворені сильними основами і слабкими кислотами Salt solutions formed by strong bases and weak acids

Розчини речовин, які не підлягають тепловій стерилізації Solutions of substances that are not subject to thermal sterilization

Розчини, які легко окислюються Solutions that oxidize easily

Розчини солей, які утворені слабкими основами і сильними кислотами Salt solutions formed by weak bases and strong acids

105 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів рослинного походження: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants of plant origin:

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, сік алое, біосед Vitreous body, suspended placenta for injections, aloe juice, biosed

Екстракт алое рідкий, пелоїдин, сік алое, біосед Aloe extract liquid, peloidin, aloe juice, biosed

Пелоїдин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

Пелоїдин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

106 / 200
Фармацевт приготував мазь, призначену для нанесення на відкриту поверхню рани. Вкажіть додаткову вимогу, якій повинна відповідати така мазь: The pharmacist has prepared an ointment intended for application to the open surface of a wound. Specify an additional requirement that such an ointment must meet:

Пролонгована дія Prolonged action

Ізов’язкість Viscosity

Ізоіонічність Isoionicity

Стерильність Sterility

Ізотонічність Isotonicity

107 / 200
Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компо-нєнтів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without preliminary grinding?

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Ксероформ Xeroform

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Камфора Camphor

108 / 200
Лікарські засоби у приміщеннях зберігання лікувально-профілактичного закладу слід зберігати у відповідних умовах. Де повинні зберігатись отруйні лікарські засоби? Medicals in the storage facilities of a medical and preventive institution should be stored in appropriate conditions. Where should poisonous medicinals be stored?

У внутрішньому відділенні сейфа In the inner compartment of the safe

На стелажі On the shelf

У дерев’яній шафі In a wooden cabinet

У холодильнику In the fridge

У металевій шафі під замком In a locked metal cabinet

109 / 200
На склад надійшла партія коренів алтеї. Для підтвердження справжності сировини на зріз нанесли краплю розчину аміаку - з’явилось жовте забарвлення. Це підтверджує, що в сировині є: A batch of altea roots arrived at the warehouse. To confirm the authenticity of the raw material, a drop of ammonia solution was applied to the cut - a yellow color appeared. This confirms that the raw material contains:

Вітамін C Vitamin C

Слиз Slime

Пектинові речовини Pectin substances

Дубильні речовини Tanning substances

Камедь Gum

110 / 200
Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізораналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати? For the quantitative determination of the procaine hydrochloride substance according to the DFU, the provisional analyst uses the nitritometry method. Which indicator should he use?

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Нейтральний червоний Neutral Red

Метиловий червоний Methyl Red

Кислотний хром темно-синій Acid chrome dark blue

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

111 / 200
Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використати? For the quantitative determination of the fluorouracil substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the non-aqueous titration method. What titrated solution should he use?

Бромату калію Potassium bromate

Гідроксиду тетрабутиламонію Tetrabutylammonium hydroxide

Едетату натрію Sodium edetate

Тіоціанату амонію Ammonium thiocyanate

Нітриту натрію Sodium nitrite

112 / 200
Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати? The pharmacist-analyst performs the quantitative determination of the calcium gluconate substance by the method of complex xonometric titration according to the DFU. What indicator should he use?

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Метиловий червоний Methyl Red

Тропеолін 00 Tropeolin 00

113 / 200
Для кількісного визначення лікарського засобу згідно ДФУ використовують метод комплексонометричного титрування. Назвіть цей лікарський засіб: For the quantitative determination of the medicinal product according to the Federal Drug Administration, the complexometric titration method is used. Name this medicinal product:

Хлорид кальцію Calcium chloride

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Хлорид калію Potassium chloride

Цитрат калію Potassium Citrate

Бензоат натрію Sodium benzoate

114 / 200
В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції ге-птагідрату сульфату заліза згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином: In the control and analytical laboratory, the analysis of the substance heptahydrate of iron sulfate is performed according to the DFU. The weight of the substance is titrated with a solution:

Тіоціанату амонію Ammonium thiocyanate

Бромату калію Potassium bromate

Нітрату аргентуму Argentum nitrate

Едетату натрію Sodium edetate

Сульфату амонію церію Cerium ammonium sulfate

115 / 200
У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Вказані симптоми можна пояснити збільшеним утворенням: A patient with arterial hypertension and chronic bronchitis suddenly developed a dry cough, shortness of breath; body temperature did not change. It is known that the patient is taking captopril. The indicated symptoms can be explained by an enlarged :

Реніну Renin

Уа-уретичного пептиду Ua-uretic peptide

Ангіотензину-1 Angiotensin-1

Брадикініну Bradykinin

Альдостерону Aldosterone

116 / 200
В аптеку звернувся чоловік з проханням порадити лікарський засіб для усунення алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна запропонувати? A man turned to the pharmacy with a request to recommend a drug to eliminate allergic rhinitis that occurs during the flowering of the linden tree. What drug can be suggested?

Анаприлін Anaprilin

Лозартан Losartan

Адреналін Adrenaline

Лоратадин Loratadine

Амброксол Ambroxol

117 / 200
При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місцє введення антибіотика? During the test for sensitivity to benzylpenicillin, the patient developed anaphylactic shock. What drug should be applied to the site of antibiotic injection?

Цефтрiаксон Ceftriaxone

Пропранолол Propranolol

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

118 / 200
Фармацевт готує порошки, розтираючи один з компонентів пропису зі спиртом етиловим. Для якої речовини характерна дана технологія виготовлення? A pharmacist prepares powders by grinding one of the components of the recipe with ethyl alcohol. For which substance is this manufacturing technology typical?

Стрептоцид Streptocide

Оксид цинку Zinc oxide

Тальк Talc

Глина біла White clay

Крохмаль Starch

119 / 200
Бухгалтер визначає фінансовий результат господарської діяльності аптеки. Що буде відображено за кредитом рахунка 791 'Результат операційної діяльності' ? The accountant determines the financial result of the pharmacy's economic activity. What will be reflected in the credit of account 791 'Result of operating activity'?

Чистий дохід (виручка від реалізації) Net income (sales revenue)

Собівартість реалізованих товарів Cost of sold goods

Адміністративні витрати Administrative expenses

Витрати на збут Sales expenses

Податок на прибуток Income Tax

120 / 200
У відповідності з наведеною у П(С)БО-2 обліковою формулою балансу, вкажіть суму активів аптеки, якщо власний капітал складає 7 500 грн, а зобов’язання - 2 500 грн: According to the accounting formula of the balance given in P(S)BO-2, indicate the amount of the pharmacy's assets, if the equity is UAH 7,500, and the liabilities - UAH 2,500:

2 500 грн 2,500 UAH

7 500 грн 7,500 UAH

4 000 грн 4,000 UAH

12 000 грн 12,000 UAH

10 000 грн 10,000 UAH

121 / 200
В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення? Para-aminobenzoic acid is formed in the body as a result of the metabolism of novocaine. What metabolic process is the basis of this transformation?

Відновлення Recovery

Дезалкілування Dealkylation

Кон’югація Conjugation

Гідроліз Hydrolysis

Окиснення Oxidation

122 / 200
Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти: Nitrite poisoning has occurred. The detection of nitrites by the reaction of azo dye formation is carried out using the following acid:

Сульфатна Sulphate

Сульфанілова Sulfanilova

Хлористоводнева Hydrogen chloride

Саліцилова Salicylova

Фосфорна Phosforna

123 / 200
З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом: A number of domestic and foreign drugs with hepatoprotective activity are produced from thistle fruits. The quality of this raw material is determined by the content of:

Терпеноїдів Terpenoids

Флаволігнанів Flavolignans

Алкалоїдів Alkaloids

Вітамінів Vitamins

Кумаринів Coumarins

124 / 200
При виготовленні рідких екстрактів, у відповідності до вимог фармакопеї, сировину і екстрагент необхідно брати у співвідношенні: When making liquid extracts, in accordance with the requirements of the pharmacopoeia, raw materials and extractant must be taken in the ratio:

1:10 1:10

1:4 1:4

1:3 1:3

1:5 1:5

1:1 1:1

125 / 200
До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for powders that include ascorbic acid and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Відсирювання Draining

Розшарування Layering

Утворення осаду Sediment Formation

Адсорбція Adsorption

Окислення Oxidation

126 / 200
Аналітик визначає кількісний вміст натрію бензоату методом ацидиметрії у неводному середовищі у відповідності до вимог ДФУ Який реактив він використав у якості розчинника? The analyst determines the quantitative content of sodium benzoate by the method of acidimetry in a non-aqueous environment in accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine. What reagent did he use as a solvent?

Метанол Methanol

Піридин Pyridin

Вода Water

Диметилформамід Dimethylformamide

Кислота оцтова безводна Acetic acid anhydrous

127 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст ртуті дихлориду методом зворотньої комплексонометрії. При цьому відтитрувати надлишок титрованого розчину натрію едетату можна титрованим розчином: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of mercury dichloride by the reverse complexonometry method. At the same time, you can titrate the excess of a titrated solution of sodium edetate with a titrated solution:

Сульфату цинку Zinc sulfate

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

Бромату калію Potassium bromate

Тіосульфату натрію Sodium thiosulfate

Метилату натрію Sodium methylate

128 / 200
Під час проведення кількісного визначення кальцію лактату комплексо-нометричним методом згідно ДФУ у якості індикатора використовується: During the quantitative determination of calcium lactate by the complex-nometric method according to the DFU, the indicator is used:

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Нафтолбензеїн Naphtholbenzene

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Кислота кальконкарбонова Calconecarboxylic acid

Фенолфталеїн Phenolphthalein

129 / 200
Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію про-каїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату? The pharmacist of the control and analytical laboratory examines the pro-caine hydrochloride substance in accordance with the requirements of the Federal Drug Administration. What method does the Federal Drug Administration recommend to determine the quantitative content of this drug?

Ацидиметрії Acidimeters

Броматометрії Bromatometry

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритометрії Nitritometry

130 / 200
В аптеку надійшов рецепт: Rp.: Mucilaginis Amyli 50,0 Da. Signa. Для клізма Яку кількість крохмалю і води очищеної використав фармацевт для приготування препарату? The pharmacy received a prescription: Rp.: Mucilaginis Amyli 50.0 Da. Signa. For an enema. How much starch and purified water did the pharmacist use to prepare the drug?

2,0 г крохмалю; 48 мл води очищеної 2.0 g of starch; 48 ml of purified water

10,0 г крохмалю; 40 мл води очищеної 10.0 g of starch; 40 ml of purified water

5,0 г крохмалю; 45 мл води очищеної 5.0 g of starch; 45 ml of purified water

1,0 г крохмалю; 50 мл води очищеної 1.0 g of starch; 50 ml of purified water

1,0 г крохмалю; 49 мл води очищеної 1.0 g of starch; 49 ml of purified water

131 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, які відносяться до групи легколетючих органічних розчинників: The aerosol workshop of the enterprise uses propellants of various groups in its work. Choose propellants belonging to the group of volatile organic solvents:

Пропан, бутан, ізобутан Propane, butane, isobutane

Вініл- і метилхлорид Vinyl and methyl chloride

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Двоокис вуглецю Carbon dioxide

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

132 / 200
Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС? Which drug, which belongs to the group of relaxants, CANNOT be prescribed for poisoning with means that depress the central nervous system?

Бісакодил Bisacodyl

Натрію сульфат Sodium sulfate

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Гуталакс Gutalax

Вазелінова олія Vaseline oil

133 / 200
Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол. Застосування цього препарату усунуло симптоми бронхоспазму. Це пов’язано із стимуляцією: A patient with bronchial asthma was prescribed salbutamol. The use of this drug eliminated the symptoms of bronchospasm. This is due to stimulation:

ві-адренорецепторів vi-adrenoceptors

/32-адренорецепторів /32-adrenoreceptors

«!-адренорецепторів '!-adrenoceptors

M-холінорецепторів M-cholinergic receptors

Синтезу ацетилхоліну Acetylcholine synthesis

134 / 200
Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. Поділ відпустки на частини допускається при умові, що її основна частина становитиме не менше: The pharmacist-analyst of the pharmacy wants to take part of the vacation in the spring and part in the summer. Dividing the vacation into parts is allowed, provided that its main part is not less than:

16 днів 16 days

12 днів 12 days

10 днів 10 days

18 днів 18 days

14 днів 14 days

135 / 200
На телебаченні періодично здійснюється популяризація серед молоді механічних контрацептивів (без вказівок на конкретні товарні марки). Різновидом якої складової маркетингової комунікації є ці заходи? Mechanical contraceptives are periodically popularized among young people on television (without indications of specific brands). What type of component of marketing communication are these measures?

Спонсорство Sponsorship

Реклама Ad

Стимулювання збуту Sales promotion

Пабліситі Publicity

Персональний продаж Personal Sales

136 / 200
До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють 'кропову воду'. Назвіть рослину: A biennial or perennial plant belongs to the celery family, with a bluish branched stem in the upper part. The leaves are bluish, divided into filiform lobes. The flowers are yellow, collected in complex inflorescences umbrella. The fruits of this plant make 'dill water'. Name the plant:

Petroselium crispum Petroselium crispum

Carum carvi Carum carvi

Conium maculatum Conium maculatum

Coriandrum sativum Coriandrum sativum

Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare

137 / 200
Воду для ін’єкцій одержують шляхом дистиляції і зберігають при відповідній температурі. Одержання води для ін’єкцій проводиться: Water for injections is obtained by distillation and stored at the appropriate temperature. Water for injections is produced:

У мийній In the washroom

У рецептурному відділі In the prescription department

В окремій кімнаті асептичного блоку In a separate room of the aseptic block

В асистентській кімнаті In the assistant's room

В торговому залі In the trading hall

138 / 200
До відділу ГЛФ аптеки №1 надійшов рецепт на краплі в ніс 'Фарма-золін'дитині 2,8 років. Вкажіть, за яку вартість буде відпущений лікарський засіб? A prescription for 'Pharma-zolin' nasal drops for a 2.8-year-old child was received by the GLF department of pharmacy No. 1. Specify the price for which the medicine will be dispensed?

З оплатою 50% вартості With payment of 50% of the cost

За повну вартість For full price

З оплатою 30% вартості With payment of 30% of the cost

Безкоштовно Free

З оплатою 70% вартості With payment of 70% of the cost

139 / 200
На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, оскільки містять такі діючі речовини: On the basis of licorice roots, various medicinal forms are produced - tablets, powders, syrups, preparations, but the medicinal form - an injection solution - has not been developed. Licorice roots show hemolytic properties , because they contain the following active substances:

Полісахариди Polysaccharides

Алкалоїди Alkaloids

Ефірні масла Essential oils

Іридоїди Iridoids

Сапоніни Saponins

140 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника: A pharmaceutical company produces camphor oil for external use. Specify which oil is used as a solvent:

Сливову Slivova

Соняшникову Sunflower

Вазелінову Vaselinov

Персикову Persykova

Оливкову Olive

141 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. На якій основі виготовляють мазь сірчану просту? Ointments are made at a pharmaceutical company. On what basis is simple sulfur ointment made?

На емульсійній On emulsion

На поліетиленгліколевій On polyethylene glycol

На ланоліні On lanolin

На основі 'для очних мазей' Based on 'for eye ointments'

На вазеліновій On Vaseline

142 / 200
Одним із звітних документів аптеки є Баланс (Ф1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки: One of the reporting documents of the pharmacy is the Balance Sheet (Ф1), which consists of an asset and a liability. Name the component parts of the pharmacy balance sheet asset:

- -

Власні та позикові кошти Own and borrowed funds

Власний капітал Equity

Позикові кошти Loan funds

Оборотні та необоротні кошти Current and non-current funds

143 / 200
Чоловік 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна порекомендувати йому для полегшення відхо-дження густого та в’язкого харкотиння? A 46-year-old man, suffering from chronic bronchitis, went to the pharmacy. What medicine can be recommended to him to facilitate the discharge of thick and viscous sputum?

Сальбутамол Salbutamol

Лібексин Libexin

Амброксол Ambroxol

Глаувент Glauvent

Фалімінт Falimint

144 / 200
Вагітна жінка 26-ти років (ІІІ триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC. Який жарознижуючий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації? A 26-year-old pregnant woman (III trimester of pregnancy) complains of an increase in body temperature to 39oC. What antipyretic medicine can be offered in this situation?

Індометацин Indomethacin

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

Аспірин Aspirin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

145 / 200
Судово-токсикологічний аналіз часто проводять за продуктами метаболізму отруйних речовин. Амінобензофе-нони утворюються у процесі біотранс-формації: Forensic toxicological analysis is often carried out on the products of the metabolism of poisonous substances. Aminobenzophenones are formed in the process of biotransformation:

Бутирофенонів Butyrofe nony

Барбітуратів Barbiturates

1,4-бензодіазепінів 1,4-benzodiazepines

Фенотіазинів Phenothiazines

Опіатів Opiates

146 / 200
Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормональних препаратів належить преднізолон? A 48-year-old patient was intravenously injected with a solution of prednisone to relieve a severe attack of bronchial asthma. To which group of hormonal drugs does prednisone belong?

Естрогени Estrogens

Анаболічні стероїди Anabolic steroids

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Гестагенні препарати Progestogen preparations

147 / 200
До аптеки звернувся хворий, який впродовж місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи це тим, що він без феназепа-му погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, яка розвинулася в хворого? A patient who had been taking phenazepam for a month turned to the pharmacy. The patient insisted on purchasing two more packages of this drug, explaining that he does not feel well without phenazepam feels. What is the basis of the side effect of the drug that developed in the patient?

Звикання Addiction

Кумуляція Cumulative

Лікарська залежність Drug addiction

Синдром післядії After-effect syndrome

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

148 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but under these conditions the drug became ineffective. What phenomenon is the cause of this?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Лікарська залежність Drug addiction

Алергія Allergy

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

149 / 200
Допоміжні речовини при виробництві таблеток потрібні для надання та-блетованій масі необхідних технологічних властивостей, забезпечення точності дозування, механічної міцності, стабільності таблеток в процесі зберігання. Які допоміжні речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі? Excipients in the production of tablets are needed to provide the tableted mass with the necessary technological properties, ensure dosage accuracy, mechanical strength, stability of tablets during storage. What auxiliary substances improve disintegration or dissolution of tablets in the body?

Ковзкі речовини Sliding substances

Розпушуючі речовини Baking agents

Наповнювачі Fillers

Антифрикційні речовини Antifriction substances

Коригенти Corrigents

150 / 200
У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката. Орган ліцензування зобов’язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше: In the event of losing a license, the pharmacist must apply to the licensing authority for the issuance of a duplicate. The licensing authority must issue the applicant a duplicate license no later than:

Двох місяців з дня одержання заяви Two months from the date of receipt of the application

Не видається дублікат No duplicate

Одного місяця з дня одержання заяви One month from the date of receipt of the application

Трьох робочих днів з дня одержання заяви Three working days from the date of receipt of the application

Трьох місяців з дня одержання заяви Three months from the date of receipt of the application

151 / 200
Визначення рН біологічного матеріалу за допомогою індикаторних папірців використовується для попереднього вирішення питання про речовини, що могли викликати отруєння. Під дією випаровувань досліджуваного матеріалу такий папірець, змочений лужним розчином плюмбум ацетату, почорнів. Це свідчить про наявність у досліджуваному матеріалі: Determining the pH of biological material using indicator paper is used to preliminarily solve the question of substances that could cause poisoning. Under the influence of the vapors of the material being studied, such a paper, moistened with an alkaline solution of lead acetate, blackened. This indicates the presence in the studied material:

Чадного газу Carbon monoxide

Сірководню Sulphur

Метану Methane

Вуглекислого газу Carbon dioxide

Аміаку Ammonia

152 / 200
Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується: The Lapkina-Nazarenko method of ethylene glycol isolation allows you to effectively isolate it from objects of chemical and toxicological analysis. When using this method as a selective carrier of ethylene glycol from objects in distillate is used:

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Ацетон Acetone

Бензол Benzene

Вода Water

Хлороформ Chloroform

153 / 200
Настоянку якої лікарської рослини провізор може запропонувати як тонізуючий засіб? What herbal tincture can the pharmacist offer as a tonic?

Деревій звичайний Ordinary tree

Акація біла Acacia white

Ортосифон тичинковий Stamen orthosiphon

Родіола рожева Rhodiola pink

Наперстянка пурпурова Dingularis purple

154 / 200
Теобромін і теофілін кількісно визначають методом алкаліметрії за замісником. Яка кислота при цьому титрується гідроксидом натрію? Theobromine and theophylline are quantitatively determined by the method of alkalimetry by substitution. What acid is titrated with sodium hydroxide?

Нітратна Nitrate

Хлоридна Chloride

Ацетатна Acetate

Сульфатна Sulphate

Фосфатна Phosphate

155 / 200
Розрахуйте кількість сухого екстракту красавки (1:2) для приготування лікарської форми: Extracti Belladonnae 0,015 Magnesii oxydi 0,5 Natrii hydrocarbonatis 0,2 Misce ut fiat pulvis. Da tales doses №10 Signa. По 1 порошку 3 рази на день. Calculate the amount of dry belladonna extract (1:2) to prepare the dosage form: Extracti Belladonnae 0.015 Magnesii oxydi 0.5 Natrii hydrocarbonatis 0.2 Misce ut fiat pulvis. Da tales doses No. 10 Signa. 1 powder 3 times a day.

0,6 0.6

0,15 0.15

0,4 0.4

0,015 0.015

0,3 0.3

156 / 200
Хвора 25-ти років впродовж 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечнику. Препарат із якої групи лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення? A 25-year-old patient received antibiotic therapy for 7 days, which was complicated by the development of intestinal dysbacteriosis. A drug from which group of drugs should be used to treat this complication?

Антациди Antacids

Спазмолітики Spasmolytics

Жовчогінні Cholesterol

Адаптогени Adaptogens

Пробіотики Probiotics

157 / 200
Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артриту, в анамнезі виразкова хвороба. Що з групи несте-роїдних протизапальних препаратів можна рекомендувати даній хворій? A 57-year-old patient is diagnosed with rheumatoid arthritis, has a history of peptic ulcer disease. Which of the non-steroidal anti-inflammatory drugs can be recommended for this patient?

! ндометацин ! ndomethacin

Целекоксиб Celecoxib

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Мефенамова кислота Mefenamic acid

Аспірин Aspirin

158 / 200
Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів? The workshop of a pharmaceutical enterprise that produces aerosol forms uses liquefied gases as propellants. Which of the proposed substances belongs to the group of liquefied gases?

Фреон Freon

Етиленхлорид Ethylene chloride

Азот Nitrogen

Метиленхлорид Methylene chloride

Закис азоту Nitrous oxide

159 / 200
Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів -ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: For the treatment of urinary tract infection, the intern doctor prescribed the patient a drug from the group of nitrofurans - nifuroxazid. The doctor made a mistake, because the drug:

Не всмоктується з травного каналу Not absorbed from the alimentary canal

Виводиться з сечею в неактивному стані Excreted with urine in an inactive state

Має бактеріостатичний ефект Has a bacteriostatic effect

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Має нефротоксичний ефект Has a nephrotoxic effect

160 / 200
Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі? The pharmacist makes an ointment in aseptic conditions on a sterile ointment base - an alloy of petroleum jelly and lanolin in a ratio of 6:4 and injects the substance in the form of a suspension. For which substance is the given technology characteristic production of ointment?

Сульфат натрію Sodium sulfate

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Хлорид натрію Sodium Chloride

Хлорид тіаміну Thiamine chloride

161 / 200
Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів? For how long must a business entity engaged in the wholesale trade of medicinal products keep documents confirming the fact of purchase or sale of these products?

Не менше 5-ти років At least 5 years

Не менше 10-ти років At least 10 years

Не менше 3-х років At least 3 years

Не менше 1-го року At least 1 year

Не менше 2-х років At least 2 years

162 / 200
Ця речовина має блакитний колір, але, на відміну від барвних, не залишає забарвленого сліду; порошки з неї готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину: This substance has a blue color, but, unlike dyes, does not leave a colored trace; powders from it are prepared according to general rules. Specify this substance:

Сульфат міді Copper sulfate

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Рибофлавін Riboflavin

Фурацилін Furacilin

Акрихін Akrikhin

163 / 200
Фармацевт настоює протягом 15-ти хвилин водний витяг із лікарської рослинної сировини в щільно закритій інфундирці, і помішує, не відкриваючи кришки. Вкажіть, для якої сировини характерна дана технологія приготування настою? The pharmacist insists for 15 minutes an aqueous extract of medicinal plant raw materials in a tightly closed infuser and stirs without opening the lid. Indicate for which raw materials this technology is characteristic preparation of infusion?

Листя м’яти Mint leaves

Листя мучниці Leaves of plantain

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя чорниці Blueberry Leaves

Листя сени Senna leaves

164 / 200
Фармацевт приготував 10 порошків, що містять атропіну сульфат в кількості 0,00005 на одну дозу Яку три-турацію він використав? The pharmacist prepared 10 powders containing atropine sulfate in the amount of 0.00005 per dose. What tri-turation did he use?

1:1000 1:1000

1:50 1:50

1:20 1:20

1:10 1:10

1:100 1:100

165 / 200
Охорона здоров’я надає першочергове значення якості лікарських засобів, тому фармацевтичне підприємство спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма? Health care gives priority to the quality of medicines, so the pharmaceutical company focused its efforts on improving the quality characteristics of the drug. What marketing management concept does the firm use?

Всі відповіді вірні All answers are correct

Удосконалення виробництва Production improvement

Сучасний маркетинг Modern Marketing

Правильної відповіді немає There is no correct answer

Удосконалення товару Product improvement

166 / 200
При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників? When hiring a young specialist for a specific position, he is introduced to his rights and responsibilities. What document regulates the rights and responsibilities of pharmacy workers?

Посадова інструкція Job description

Внутрішній трудовий розпорядок Internal work order

Всі відповіді вірні All answers are correct

Вірної відповіді немає There is no correct answer

Кодекс законів про працю Code of Labor Laws

167 / 200
Для визначення тотожності препаратів, похідних тропану, використовують реакцію Віталі-Морена. Для цього препарати після розкладання азотною кислотою обробляють спиртовим розчином гідроксиду калію та ацетону. При цьому відбувається: To determine the identity of drugs derived from tropane, the Vitali-Moren reaction is used. For this, the drugs are treated with an alcoholic solution of potassium hydroxide and acetone after decomposition with nitric acid. At the same time, the following occurs:

Забарвлення розчину в зелений колір The color of the solution is green

Забарвлення розчину в фіолетовий колір The color of the solution is purple

Випадання чорного осаду Black precipitate

Випадання білого осаду Precipitation of white sediment

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

168 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Підвищення чутливості рецепторів Increasing sensitivity of receptors

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

Пригнічення біотрансформації Suppression of biotransformation

169 / 200
Відповідно до діючого законодавства, в Україні на деякі лікарські засоби та вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна ( роздрібна) надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти? According to the current legislation, state price regulation has been introduced for some drugs and medical products in Ukraine. What is the maximum trade (retail) markup (markup) established for drugs , which are purchased by state and communal health care institutions with budget funds?

Не вище 10% закупівельної ціни Not higher than 10% of the purchase price

Не вище 35% закупівельної ціни Not higher than 35% of the purchase price

Не вище 25% закупівельної ціни Not higher than 25% of the purchase price

Не вище 30% закупівельної ціни Not higher than 30% of the purchase price

Не вище 15% закупівельної ціни Not higher than 15% of the purchase price

170 / 200
Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою? The pharmacy sells medicines. Specify the amount of value added tax (VAT) on medicines sold by the pharmacy?

20% 20%

25% 25%

0% 0%

10% 10%

30% 30%

171 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Фільтрація Filtering

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Адсорбція Adsorption

Кристалізація Crystallization

Відстоювання Advocacy

172 / 200
Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани із свіжої сировини. Технологічною особливістю виготовлення даного препарату є те, що він готується на: The phytochemical workshop of the pharmaceutical enterprise produces valerian tincture from fresh raw materials. The technological feature of the production of this drug is that it is prepared on:

90% етанолі у співвідношенні 1:10 90% ethanol in a ratio of 1:10

90% етанолі у співвідношенні 1:5 90% ethanol in a ratio of 1:5

70% етанолі у співвідношенні 1:5 70% ethanol in a ratio of 1:5

95% етанолі у співвідношенні 1:10 95% ethanol in a ratio of 1:10

70% етанолі у співвідношенні 1:10 70% ethanol in a ratio of 1:10

173 / 200
Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат: A patient suffering from peptic ulcer disease was prescribed an anti-ulcer drug that has the ability to simultaneously reduce the secretion of hydrochloric acid and suppress the Helicobacter pylori microorganism. Name this drug:

Маалокс Maalox

Фамотидин Famotidine

Гастроцепін Gastrotsepin

Альмагель Almagel

Омепразол Omeprazole

174 / 200
Кількісне визначення субстанції нітрофурала (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор-аналітик може, шляхом виміру: Quantitative determination of the substance nitrofural (furacilin) is carried out by the spectrophotometric method. The pharmacist-analyst can calculate the quantitative content by measuring:

Кута обертання Rotation angle

рН розчину pH of the solution

Оптичної густини Optical density

Температури плавлення Melting temperatures

Показника заломлення Refractive Index

175 / 200
За результатами інвентаризації в аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати? According to the results of the inventory in the pharmacy, a shortage of goods within the limits of natural loss was detected. At what prices will the amount of this shortage be attributed to expenses?

Договірні Contractual

Закупівельні Purchasing

Контрактні Contract

Роздрібні Retail

Митні Customs

176 / 200
Яка речовина буде заважати при проведенні реакції йодоформної проби для виявлення етилового спирту в 6іо-логічному матеріалі? Which substance will interfere with the iodoform test reaction to detect ethyl alcohol in biological material?

Ацетон Acetone

Фенол Phenol

Формальдегід Formaldehyde

Метанол Methanol

Ьоамшовий спирт Joamsh alcohol

177 / 200
Ь заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходу фізичних осі6. Вкажіть суму, яка НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ до сукупного місячного доходу при оподаткуванні даним податком: Physical income tax 6 is withheld from the wages of pharmacy workers. Specify the amount that is NOT included in the total monthly income when taxed with this tax:

Сума доходу, отримана в натуральній формі Amount of income received in kind

Сума допомоги з догляду за хворим Amount of care allowance

Дивіденди Dividends

Сума за листком непрацездатності Amount for sick leave

Сума допомоги по вагітності та пологах Amount of maternity allowance

178 / 200
На аналіз надійшла субстанція анальгіну. Оберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний вміст анальгіну: Analgin substance has been received for analysis. Choose a method by which you can determine the quantitative content of analgin:

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Ацидиметрія Acidimetry

Перманганатометрія Permanganatometry

Йодометрія Iodometry

179 / 200
Виготовляються краплі для внутрішнього застосування зі складом: адонізиду 5 мл, настоянки конвалії та валеріани порівну по 10 мл, ментолу 0,1 г, калію броміду 2,0 г. Калію бромід раціонально розчинити: Drops for internal use are produced with the composition: adoniside 5 ml, tinctures of lily of the valley and valerian 10 ml each, menthol 0.1 g, potassium bromide 2.0 g Potassium bromide should be rationally dissolved:

У настоянці валеріани In valerian tincture

У адонізиді In Adonisida

У настоянці конвалії In tincture of lily of the valley

Ввести у флакон для відпуску в останню чергу Enter into vial for last release

У суміші настоянок In a mixture of tinctures

180 / 200
Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму? The pharmacist-technologist found incompatibility in the recipe: Rp.: Mentholi 0.5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1.5 Aquae purificatae 100 ml MDS 1 tablespoon 2 times a day What methods should the pharmacist use to prepare this dosage form?

Провести фракційне розчинення Perform fractional dissolution

Додати стабілізатор Add stabilizer

Замінити лікарську форму Replace dosage form

Замінити один з компонентів Replace one of the components

Провести заміну розчинника Replace solvent

181 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Вітепсол Vitepsol

Бутирол Butyrol

Поліетиленоксидна Polyethylene oxide

Масло какао Cocoa butter

Твердий жир Solid Fat

182 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати таку лікарську форму: During the dispensing of an over-the-counter drug for the symptomatic treatment of rhinitis, the following dosage form should be recommended to a patient with arterial hypertension in order to maximally reduce the likelihood of developing an unwanted systemic vasoconstrictor effect:

Таблетки Pills

Аерозоль Aerosol

Мазь Ointment

Гель Gel

Краплі Drops

183 / 200
Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ (іАПФ) та калійзберігаю-чий діуретик. Така комбінація: A 56-year-old patient is prescribed an ACE inhibitor (iACE) and a potassium-sparing diuretic for the treatment of hypertension. Such a combination:

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії Irrational, as the risk of hyperkalemia increases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу Irrational, as the risk of orthostatic collapse increases

Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ Rational, as the hypotensive action of ACE inhibitors is potentiated

Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії Rational, as the risk of developing hypokalemia decreases

Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ Irrational, as the hypotensive action of ACE inhibitors decreases

184 / 200
Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуре-тик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препаратами калію? Diuretics are prescribed to treat hypertension. Which diuretic does NOT require combination with potassium preparations?

Триамтерен Triamterene

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Етакринова кислота Ethacrynic acid

Фуросемід Furosemide

Клопамід Clopamide

185 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. !ден-тифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from the lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. !identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Ціанідової проби Cyanide test

Хроматографічного методу Chromatographic method

Біологічної стандартизації Biological standardization

Пінного числа Final number

Гемолітичного індексу Hemolytic index

186 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді квіток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Терну Ternu

Жостеру Joster

Черемшини Cheremshiny

Бузини Elders

Шипшини Roseberries

187 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов товар, серед якого значиться препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів необхідно віднести цей препарат, враховуючи його фізико-хімічні властивості? The pharmacy stock department received a product, among which is the drug Nitroglycerin, in the amount of 100 packages. To which group of drugs should this drug be assigned, taking into account its physicochemical properties?

Леткі речовини Volatiles

Легкозаймисті речовини Flammable substances

Вибухонебезпечні речовини Explosive substances

Вибухові речовини Explosives

Легкогорючі речовини Flammable substances

188 / 200
Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину: To relieve swelling in medical practice, hypertonic solutions are used. Specify the phenomenon that occurs in blood cells when such a solution is introduced:

Гідроліз Hydrolysis

Гемоліз Hemolysis

Електроліз Electrolysis

Ліполіз Lipolysis

Плазмоліз Plasmolysis

189 / 200
Лікарю-стоматологу необхідно під час операції зменшити салівацію у хворого. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needs to reduce salivation in the patient during the operation. What pharmacological group drug did he use for this?

M-холіноміметики M-cholinomimetics

M-холіноблокатори M-cholinergic blockers

M, Я-холіноміметики M, I-cholinomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

Адреноблокатори Adrenoblockers

190 / 200
Товарний асортимент - це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство. Показник, який відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі, називається: Product assortment is a set of assortment groups of goods offered by the company. The indicator that reflects the number of items in each assortment group is called:

Глибина товарного асортименту Depth of product range

Зіставленість товарного асортименту Comparison of product range

Насиченість товарного асортименту Saturation of product range

Ширина товарного асортименту Width of product range

Асортимент товару Product range

191 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення кофеїну згідно до вимог Державної Фармакопеї України методом кислотно-основного титрування у безводних розчинниках. Який титрований розчин він використав? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspection for Quality Control of Medicinal Products carries out the quantitative determination of caffeine in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine by the method of acid-base titration in anhydrous solvents. What is the titrated solution did he use?

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію метилату Sodium methylate

Кислоти хлорної Perchloric acids

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Калію бромату Potassium bromate

192 / 200
Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є: The common juniper is used as a diuretic, anti-inflammatory and choleretic agent. The medicinal raw material of this plant is:

Листя Leaves

Пагони Shoots

Корені Roots

Плоди Fruit

Насіння Seed

193 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. Which level of management corresponds to the function of direct control of the activities of employees who perform specific operations?

Інституційний Institutional

Управлінський Management

Адміністративний Administrative

Технічний Technical

Бюрократичний Bureaucratic

194 / 200
Фармацевтична хімія вивчає способи отримання лікарських засобів. При взаємодії анестезину з бета-діетиламіноетанолом у присутності натрію алкоголяту з наступним підкисленням кислотою хлороводневою отримують: Pharmaceutical chemistry studies methods of obtaining medicinal products. By reacting anesthesin with beta-diethylaminoethanol in the presence of sodium alcoholate followed by acidification with hydrochloric acid, the following is obtained:

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Дикаїн Dikain

Тримекаїн Trimecaine

Ксикаїн Xycain

Прокаїнаміду гідрохлорид Procainamide hydrochloride

195 / 200
При нагріванні сульфамідного препарату з саліциловою кислотою у присутності кислоти сірчаної концентрованої спостерігається малинове забарв- лення. Який лікарський засіб аналізується? When heating a sulfonamide preparation with salicylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, a crimson color is observed. What drug is being analyzed?

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Сульгін Sulgin

Фталазол Phthalazole

Стрептоцид Streptocide

Етазол Ethazol

196 / 200
Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини? The pharmacy has prepared the herb of motherwort. What drying mode should be used to obtain high-quality raw materials?

70 - 80oC 70 - 80oC

35 - 40oC 35 - 40oC

60 - 70oC 60 - 70oC

80 - 90oC 80 - 90oC

50 - 60oC 50 - 60oC

197 / 200
У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Який засіб міг зумовити такі симптоми? A 67-year-old patient, who is being treated for bronchial asthma, developed tremors of the limbs, headache, insomnia, extrasystole. What drug could cause such symptoms?

Преднізолон Prednisone

Тавегіл Tavegil

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

! нтал ! ntal

Теофілін Theophylline

198 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Для заповнення першого розділу пасиву балансу To fill in the first section of the liability balance

Для заповнення пасиву балансу To fill the liabilities of the balance

Для заповнення звіту про фінансові результати підприємства To fill out a report on the company's financial results

Для заповнення четвертого розділу пасиву балансу To fill in the fourth section of the liability balance sheet

Для заповнення активу балансу To fill the balance asset

199 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадіаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

β-адреноблокатори β-blockers

M-холіноблокатори M-cholinergic blockers

M-холіноміметики M-cholinomimetics

Міорелаксанти Myorelaxants

200 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be the following interaction of drugs?

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity