Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Під час дослідження витяжки методом хроматографії виявлений феніл-пропаноламін. Метаболітом якого алкалоїду він є? Phenyl-propanolamine was detected during the analysis of the extract by chromatography. Which alkaloid is it a metabolite?

Резерпін Reserpine

Ефедрин Ephedrine

Аконітин Aconitine

Пірокатехін Pyrocatechin

Секуренін Sekurenin

2 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для розширення судин For vasodilation

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

Для звуження судин For vasoconstriction

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

3 / 200
Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-помаранчевого кольору. Прийом якого препарату є причиною цього? A 32-year-old patient is taking anti-tuberculosis drugs. After some time, he noticed that the urine turned red-orange. Taking which drug is the cause of this?

Піразінамід Pyrazinamide

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Рифампіцин Rifampicin

Етамбутол Etambutol

Ьоніазид Ioniazid

4 / 200
У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? After 6 months of treatment, a patient with CS developed tolerance to nitrates of prolonged action. What drug with a nitrate-like effect should be recommended in this case?

Ніфедипін Nifedipine

Молсидомін Molsidomin

Празозин Prazozin

Верапаміл Verapamil

Метопролол Metoprolol

5 / 200
У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити? A 52-year-old man was diagnosed with systemic amoebiasis with damage to the intestines, liver, and lungs. What drug should be prescribed?

Тетрациклін Tetracycline

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

Фталазол Phthalazole

Хініофон Hineophone

6 / 200
Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліар- триту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора? A 33-year-old woman, who has been treated for chronic polyarthritis for a long time, complains of increased blood pressure, changes in the distribution of adipose tissue, and irregular menstrual cycles. What Is the patient taking the drug?

Бутадіон Butadione

! ндометацин ! ndomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Синафлан Sinaflan

Преднізолон Prednisone

7 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:30 1:30

1:10 1:10

1:20 1:20

1:400 1:400

1:100 1:100

8 / 200
На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням: Technical and technological means of using information are comprehensively used at the pharmaceutical enterprise in order to increase the efficiency of management of production and administrative activities of the organization, increase labor productivity, improve methods of planning and regulation of management processes All this is carried out using:

Автоматизованої системи управління Automated management system

! нформацшно-управлшсько’1 системи ! information-management'1 systems

Автоматизованої навчально-контролюючої системи Automated learning and monitoring system

Автоматизованої інформаційно-пошукової системи Automated information and search system

Автоматизованого робочого місця Automated workplace

9 / 200
Проведення маркетингових досліджень за окремими фармацевтичними групами передбачає збір і аналіз первинної інформації. Це наступний вид маркетингових досліджень: Conducting marketing research for individual pharmaceutical groups involves the collection and analysis of primary information. This is the following type of marketing research:

'Польові' дослідження 'Field' studies

Дослідження збутової мережі фармацевтичного ринку Study of the distribution network of the pharmaceutical market

'Кабінетні'дослідження 'Cabinet' studies

Дослідження споживачів лікарських засобів Medicine Consumer Survey

Дослідження ринку лікарських засобів Medicine Market Research

10 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії визначається кількісний вміст цитрату натрію методом іонообмінної хроматографії з використанням катіо-ніту. Який титрований розчин необхідно використати для наступного титру- вання лимонної кислоти, що утворюється? In the control and analytical laboratory, the quantitative content of sodium citrate is determined by the method of ion exchange chromatography using cation-nit. What titrated solution should be used for the next titration of citric acid, which is formed?

Йодату калїю Potassium iodate

Трилону Б Trilon B

Хлористоводневої кислоти Hydrochloric acid

Пдроксиду натрїю Sodium hydroxide

Йоду Jodu

11 / 200
Фармацевт приготував олїйну емульсїю, що містить оксид цинку. Вка-жїть раціональний спосіб введення речовини: A pharmacist has prepared an oil emulsion containing zinc oxide. Indicate a rational way of administering the substance:

Розчинення у воді для приготування первинної емульсії Dissolution in water for preparation of primary emulsion

Розчинення у готовій емульсії Dissolution in finished emulsion

Подрібнення з водою для розчинення первинної емульсії Grinding with water to dissolve primary emulsion

Введення за типом суспензії у готову емульсію Introduction by type of suspension into the finished emulsion

Розчинення в олії Solution in oil

12 / 200
Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають: The pharmacist prepared an infusion of the herb St. John's wort. The peculiarity of the preparation of this infusion is that the active substances are extracted:

У слабколужному середовищі In a slightly alkaline environment

У нейтральному середовищі In a neutral environment

У слабкокислому середовищі In a slightly acidic environment

У кислому середовищі In an acidic environment

У лужному середовищі In an alkaline environment

13 / 200
Препарати коренів женьшеню проявляють тонізуючі, адаптогенні властивості, поліпшують розумову і фізичну працездатність. За відсутності в аптеці настоянки женьшеню її можна замінити препаратами, аналогічними за дією, з сировини: Ginseng root preparations show tonic, adaptogenic properties, improve mental and physical performance. In the absence of ginseng tincture in the pharmacy, it can be replaced with preparations similar in effect, from raw materials:

Radices Inulae Radices Inulae

Radices Valerianae Radices Valerianae

Radices Eleutherococci Radices Eleutherococci

Radices Ononidis Radices Ononidis

Radices Rhei Radices Rhei

14 / 200
Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу: A balance sheet is an integral part of pharmacy financial statements. Specify the indicator that is reflected in the assets of the balance sheet:

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Витрати на заробітну плату Wage expenses

Оптовий товарообіг Wholesale turnover

Залишкова вартість основних засобів Residual value of fixed assets

Виручка аптеки Pharmacy revenue

15 / 200
Ринок характеризується такими умовами: наявність великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявність однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутність цінових обмежень. Вкажіть тип ринку: The market is characterized by the following conditions: the presence of a large number of sellers and buyers who do not affect the level of current prices; the presence of homogeneous and interchangeable competing goods; the absence of price restrictions. Specify the type market:

- -

Ринок монополістичної конкуренції Market of monopolistic competition

Олігополістичний ринок Oligopolistic market

Ринок чистої монополії Pure monopoly market

Ринок чистої конкуренції Market of pure competition

16 / 200
При змочуванні внутрішньої поверхні кори жостеру 5% розчином лугу з’являється вишнево-червоне забарвлення, яке підтверджує наявність в сировині: When wetting the inner surface of the shingles bark with a 5% alkali solution, a cherry-red color appears, which confirms the presence in the raw material:

Дубильних речовин Tanning substances

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Алкалоїдів Alkaloids

Флавоноїдів Flavonoids

Сапонінів Saponins

17 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa.Наносити на уражет дыянки шкри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the uraget dianka skry. How Did the pharmacist introduce a dry substance into the dosage form?

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Розтер з частиною вазеліну Rubbed with a portion of petroleum jelly

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

18 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою розчину: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy using the solution:

Натрію хлориду Sodium Chloride

Амонію сульфіду Ammonium sulfide

Магнію сульфату Magnesium sulfate

Натрію фосфату Sodium Phosphate

Калію броміду Potassium bromide

19 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Такий термін не встановлено No such term has been set

Десять робочих днів Ten working days

Наступний робочий день Next business day

Тиждень Week

Три робочі дні Three working days

20 / 200
Виберіть антисептик із групи гало- геновмісних сполук, який можна покласти до аптечки для дитини, що збирається у літній табiр: Choose an antiseptic from the group of halogen-containing compounds that can be put in the first aid kit for a child going to summer camp:

Розчин йоду спиртовий Iodine alcohol solution

Розчин метиленового синього Methylene blue solution

Розчин дiамантового зеленого Diamond green solution

Розчин формальдегіду Formaldehyde solution

Розчин сульфату міді Solution of copper sulfate

21 / 200
До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів 'мелокси-кам', який є переважно блокатором циклооксигенази-2. Вкажіть, які переваги має цей препарат у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами: The drug of a new generation of non-steroidal anti-inflammatory drugs 'meloxi-cam', which is mainly a blocker of cyclooxygenase-2, has arrived at the pharmacy. State what advantages this drug has in comparison with other non-steroidal anti-inflammatory drugs:

Виразний міоспазмолітичний ефект Marked myospasmolytic effect

Мінімальна побічна дія на травний канал Minimum side effect on digestive tract

Значне пригнічення активності протеаз Significant inhibition of protease activity

Наявність інтерфероногенних властивостей Presence of interferonogenic properties

Мінімальна побічна дія на кровотворення Minimum side effect on hematopoiesis

22 / 200
За яким списком необхідно зберігати листя беладони, блекоти і дурману, які містять тропанові алкалоїди? By which list should be stored the leaves of belladonna, blekota and dormana, which contain tropane alkaloids?

Речовини, що прирівняні до наркотичних Substances equated to narcotics

За списком Б By list B

За загальним списком By general list

За списком 'Ефіроолійна сировина' By the list 'Essential oil raw materials'

За списком А By list A

23 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого? A hypertensive patient has an elevated level of renin in the blood plasma. Which of the listed pharmacological groups should be preferred for the treatment of this patient?

Симпатолітики Sympatholytics

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

!нгібітори АПФ !ACE inhibitors

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Діуретики Diuretics

24 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології? Almagel was prescribed to a patient with gastric ulcer. Which of the pharmacological properties of the drug is used to treat this pathology?

Місцевоанестезуюча дія Local anesthetic action

Нейтралізація HCl HCl neutralization

Блокада Н2-гістамінорецепторів Blockade of H2-histamine receptors

Протизапальна дія Anti-inflammatory action

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

25 / 200
Одним з методів одержання ефірної олії є метод анфлеражу або мацерації. Вкажіть, з якої лікарської рослинної сировини отримують ефірну олію цим методом: One of the methods of obtaining essential oil is the method of enfleurage or maceration. Specify from which medicinal plant raw materials essential oil is obtained by this method:

Пелюстки троянди дамаської Damask Rose Petals

Шкірки лимона Lemon peels

Листя м’яти Mint leaves

Квіти ромашки Daisy flowers

Плоди коріандру посівного Coriander fruits

26 / 200
Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка щодо перенесення строку відпустки. Провізор звернувся в комісію з трудових суперечок. Впродовж якого часу комісія має розглянути питання від дня подання заяви? A labor dispute arose between the pharmacist and the manager of the pharmacy regarding the postponement of the vacation period. The pharmacist applied to the commission for labor disputes. How long does the commission have to consider the issue from the date of submission of the application?

3 дні 3 days

1 місяць 1 month

10 днів 10 days

5 днів 5 days

1 тиждень 1 week

27 / 200
Всі лікарські засоби потребують особливих умов зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату (АТФ)? All medicinal products require special storage conditions depending on their physical and physico-chemical properties. At what temperature ampoule solution of sodium adenosine triphosphate (ATP) is stored?

3 - 5°С 3 - 5°С

12 - 15oC 12 - 15oC

7 - 10oC 7 - 10oC

10 oC 10 oC

0 - 2oC 0 - 2oC

28 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення? Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances talc and aerosol. What method is used to determine this?

Хроматографічний Chromatographic

Гравіметричний Gravimetric

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Титриметричний Titrimetric

Фотоколориметричний Photocolorimetric

29 / 200
Хвора 52-х років перенесла інфаркт міокарда і виписана додому після стаціонарного лікування. Яку добову дозу ацетилсаліцилової кислоти їй необхідно призначити з метою профілактики тромбоутворення? A 52-year-old patient suffered a myocardial infarction and was discharged home after inpatient treatment. What daily dose of acetylsalicylic acid should she be prescribed to prevent blood clots?

1000 мг 1000 mg

500 мг 500 mg

100 мг 100 mg

200 мг 200 mg

50 мг 50 mg

30 / 200
Провізору-аналітику аптечного складу на аналiз надійшла субстанция пероксиду водню. Кількіснє визначення цього лікарського засобу він повинен виконати перманганатометричним методом. До появи якого забарвлення розчину проводиться титрування згідно аналітичних нормативних документів? The pharmacist-analyst of the pharmacy warehouse received a substance of hydrogen peroxide for analysis. He must perform the quantitative determination of this medicinal product by the permanganatometric method. Before the appearance of which color the solution is titrated according to analytical regulations documents?

Жовте Yellow

Синє Blue

Безбарвне Colorless

Рожеве Pink

Зелене Green

31 / 200
В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату? A patient came to the pharmacy, to whom the doctor prescribed famotidine for peptic ulcer disease. Explain the mechanism underlying the action of this drug?

Пригнічення активності Я+-K+-АТФ-ази Inhibition of the activity of I+-K+-ATPase

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Блокада Я2-гістамінових рецепторів Blockade of Y2-histamine receptors

Блокада Яі-гістамінових рецепторів Blockade of Yai-histamine receptors

Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв Blockade of cholinergic receptors of sympathetic ganglia

32 / 200
Для виготовлення очних крапель використовують розчин-концентрат рибофлавіну (1:5000) . Вкажіть, яку кількість розчину необхідно відміряти, якщо в рецепті прописано 0,001 рибофлавіну : A riboflavin concentrate solution (1:5000) is used to make eye drops. Specify how much of the solution should be measured if the recipe says 0.001 riboflavin :

3 мл 3 ml

5 мл 5 ml

4 мл 4 ml

1 мл 1 ml

2 мл 2 ml

33 / 200
У процесі виготовлення фіто- та органопрепаратів використовують різні види сушарок. Яку сушарку найбільш доцільно використовувати для сушіння термолабільних сполук? In the process of manufacturing phyto- and organic preparations, different types of dryers are used. Which dryer is the most appropriate to use for drying thermolabile compounds?

Барабанна сушарка Drum dryer

Ліофільна сушарка Lyophilic dryer

Сушильна шафа Drying cabinet

Валкова сушарка Roll dryer

Стрічкова сушарка Belt dryer

34 / 200
Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії: Choose the optimal antibacterial drug for the treatment of mycoplasma pneumonia:

Амоксиклав Amoxiclav

Пеніцилін Penicillin

Роваміцин Rovamycin

Гентаміцин Gentamicin

Ампіцилін Ampicillin

35 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція лимонної кислоти. У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст кислоти лимонної можна визначити методом: A citric acid substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the DFU, the quantitative content of citric acid can be determined by the method:

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Алкаліметрії Alkalimetry

Йодометрії Iodometry

Броматометрії Bromatometry

Ацидиметрії Acidimeters

36 / 200
Кількісний вміст глюконату кальцію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом комплексономе-трії. У якості титранта використовується розчин: The quantitative content of calcium gluconate in accordance with the requirements of the DFU is determined by the method of complexonometry. As a titrant, the solution is used:

Нітрату аргентуму Argentum nitrate

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

Перманганату калію Potassium permanganate

Йодмонохлориду Iodine monochloride

Натрію едетату Sodium edetate

37 / 200
Дубильні речовини проявляють в’яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості? Tannins have an astringent effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Which vegetable raw materials contain tannins in large quantities?

Fructus Sambucci nigri Fructus Sambucci nigri

Fructus Ribes nigri Fructus Ribes nigri

Fructus Rhamni catharticae Fructus Rhamni catharticae

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

Fructus Frangulae Fructus Frangulae

38 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify which plant material contains anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Плоди чорної смородини Blackcurrant fruits

Плоди жостеру ламкого Fruits of shingles

Плоди жостеру Zostera fruits

Плоди бузини Elder fruits

Плоди чорниці Blueberries

39 / 200
Кодеїн для медичних цілей можна отримати напівсинтетичним шляхом з рослинного алкалоїду. Оберіть цей алкалоїд: Codeine for medicinal purposes can be obtained semi-synthetically from a plant alkaloid. Select this alkaloid:

Хелідонін Helidonin

Папаверин Papaverine

Берберин Berberine

Протопін Protopin

Морфін Morphine

40 / 200
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту: There are currently four most important approaches to management in management theory. Specify the approach that is NOT used in management theory:

Структурний Structural

Процесний Process

Ситуаційний Situational

Підхід з позицій виділення різних шкіл Approach from the point of view of selection of different schools

Системний System

41 / 200
Терапевтичне відділення міської лікарні збирається придбати товар в аптеці. На підставі якого документа товар буде відпущений з відділу запасів? The therapeutic department of the city hospital is going to purchase goods from the pharmacy. On the basis of which document will the goods be released from the stock department?

Касова книга Cashbook

Вимога накладна Requirement invoice

Рецептурний журнал Recipe Journal

Товарний звіт Product Report

Журнал лабораторно-фасувальних робіт Log of laboratory and packaging works

42 / 200
Для встановлення чистоти краплю ефірної олії лаванди нанесли на смужку фільтрувального паперу і прогріли в потоці теплого повітря. Через деякий час спостерігали збільшення діаметру плями. Яка домішка присутня в олії лаванди? To establish purity, a drop of lavender essential oil was applied to a strip of filter paper and heated in a stream of warm air. After some time, an increase in the diameter of the spot was observed. What impurity is present in lavender oil ?

Фенол Phenol

Етанол Ethanol

Діетиловий ефір Diethyl ether

Ацетон Acetone

Жирна або мінеральна олія Fat or mineral oil

43 / 200
Лікар прописав 100 мл настою з 0,25 г трави термопсису. Вкажіть кількість сухого екстракту-концентрату трави термопсису, яку повинен відважити фармацевт: The doctor prescribed 100 ml of an infusion of 0.25 g of thermopsis grass. Specify the amount of dry thermopsis grass extract concentrate that the pharmacist should weigh out:

0,1 г 0.1 g

0,5 г 0.5 g

0,25 г 0.25 g

0,3 г 0.3 g

0,2 г 0.2 g

44 / 200
Хворому готують 50 г цинкової мазі. Яку кількість цинку і вазеліну повинен відважити фармацевт при цьому? 50 g of zinc ointment is prepared for the patient. What amount of zinc and petroleum jelly should the pharmacist weigh?

0,5 г та 49,5 г 0.5 g and 49.5 g

2,5 г та 47,5 г 2.5 g and 47.5 g

10,0 г та 40,0 г 10.0 g and 40.0 g

1,0 г та 49,0 г 1.0 g and 49.0 g

5,0 г та 45,0 г 5.0 g and 45.0 g

45 / 200
Хворому для знеболення ввели 0,25% розчин новокаїну. Раптом пацієнт вкрився червоними плямами, у нього виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, бронхоспазм, набряк слизової оболонки носа. Яка причина цього ускладнення? A 0.25% novocaine solution was administered to the patient for pain relief. Suddenly, the patient became covered with red spots, he developed intense sweating, tachycardia, bronchospasm, swelling of the nasal mucosa. What the reason for this complication?

Місцевоподразнююча дія Local irritating action

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

Синдром відміни Withdrawal syndrome

Алергічна реакція сповільненого типу Delayed allergic reaction

46 / 200
В Україні забезпечення амбулаторних хворих наркотичними і психотропними лікарськими засобами здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф 3: In Ukraine, outpatient patients are provided with narcotic and psychotropic drugs according to doctors' prescriptions. Specify the procedure for obtaining prescription forms F 3 by medical and preventive institutions:

З аптечних складів From pharmacies

З оптових фірм From wholesale firms

З міськздороввідділів From city health departments

З аптечної корпорації From Pharmacy Corporation

З типографії From Typography

47 / 200
Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів? Solutions for injections of salts of weak acids and strong bases need stabilization. What stabilizers are used for these solutions?

Трилон Б Trilon B

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

0,1 М розчин кислоти хлоридної 0.1 M hydrochloric acid solution

0,1 М розчин гідрооксиду натрію 0.1 M sodium hydroxide solution

Бутилокситолуол Butyloxytoluene

48 / 200
Згідно рецепта лікаря в аптеці приготували 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Який режим стерилізації цього розчину? According to the doctor's prescription, 100 ml of 0.9% sodium chloride solution was prepared in the pharmacy. What is the mode of sterilization of this solution?

120oC - 8хв 120oC - 8min

180 oC - 30 хв 180 oC - 30 min

120 oC -12 хв 120 oC -12 min

120 oC -15 хв 120 oC -15 min

100 oC -15 хв 100 oC -15 min

49 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигітоксином у хворого з’явилися ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив унітіол. Поясніть, в чому полягає механізм дії унітіолу в цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digitoxin, the patient showed signs of intoxication with this drug. The doctor prescribed unitiol. Explain what is the mechanism of action of unitiol in this case?'

Підвищення проникливості для калію у кардіоміоцитах Increased permeability to potassium in cardiomyocytes

Підвищення рівня натрію у кардіомі-оцитах Increased sodium level in cardiomyocytes

Відновлення активності K+-Na+-АТФ-ази Restoration of K+-Na+-ATPase activity

Зв’язування глікозиду у комплексну сполуку Glycoside binding into a complex compound

Зв’язування іонів кальцію Binding of calcium ions

50 / 200
В аптеку надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture that includes a decoction of plantain and belladonna extract. Specify the reason for the incompatibility:

Утворення осаду Sediment Formation

Виділення газоподібних речовин Emission of gaseous substances

Коагуляція колоїдних систем Coagulation of colloidal systems

Гідроліз Hydrolysis

Окисно-відновні процеси Redox processes

51 / 200
Центральна районна аптека функціонує в районному центрі і здійснює забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Вкажіть, в яких аптечних закладах дозволено здійснювати розрахунки із споживачами без застосування РРО з використанням розрахункових квитанцій? The central district pharmacy operates in the district center and supplies the population with medicines and medical products. Indicate in which pharmacy establishments it is allowed to make settlements with consumers without the use of PRO with using settlement receipts?

Аптечний кіоск на залізничному вокзалі Pharmacy kiosk at the railway station

Аптечний пункт в поліклініці Pharmacy point in polyclinic

Аптечний кіоск на промисловому ринку Pharmacy kiosk at the industrial market

Центральна районна аптека Central district pharmacy

Аптеки, аптечні пункти та кіоски в сільській місцевості Pharmacies, pharmacies and kiosks in rural areas

52 / 200
Для ідентифікації і кількісного визначення токсикологічно важливих речовин часто використовують метод газорідинної хроматографії. Для цього речовини у дозатор хроматографа можна вводити у наступних агрегатних станах: For the identification and quantitative determination of toxicologically important substances, the method of gas-liquid chromatography is often used. For this, substances can be introduced into the dispenser of the chromatograph in the following aggregate states:

Газоподібний і твердий Gas and solid

Рідкий і газоподібний Liquid and gaseous

Рідкий і твердий Liquid and solid

Рідкий Liquid

Газоподібний Gaseous

53 / 200
У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити? Hyperglycemia was detected in a patient who has been treated for a long time for rheumatoid arthritis. Which drug could have caused it?

ібупрофен ibuprofen

Левамізол Levamizole

Дексаметазон Dexamethasone

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Делагіл Delagil

54 / 200
При готуванні мазі з олією рициновою і вазеліном фармацевту не вдалося отримати однорідної системи. Яка найбільш вірогідна причина несумісності між даними компонентами? When preparing an ointment with castor oil and vaseline, the pharmacist failed to obtain a homogeneous system. What is the most likely reason for the incompatibility between these components?

Коагуляція Coagulation

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Обмежена розчинність Limited solubility

Адсорбція Adsorption

55 / 200
Добре відоме велике підприємство на ліцензійній основі надає право використовувати свій товарний знак і відповідну технологію невеликому самостійному підприємству, яке використовує авторитет і довіру споживачів відомої марки. Як називається зазначена концепція? A well-known large enterprise on a licensing basis grants the right to use its trademark and the corresponding technology to a small independent enterprise that uses the authority and trust of consumers of a well-known brand. What is the name of this concept ?

Використання марки дилера Using dealer brand

Мерчандайзинг Merchandising

Використання марки виробника Using manufacturer's brand

Франчайзинг Franchising

Використання товарного знаку Use of trademark

56 / 200
У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? A woman who has been treated for a long time for infiltrative focal tuberculosis has a sharp decrease in hearing. Which of the listed drugs could cause such a side effect?

Етіонамід Ethionamide

Рифампіцин Rifampicin

Ізоніазид Isoniazid

Стрептоміцин Streptomycin

Етамбутол Etambutol

57 / 200
Фармацевт виявив фізичну несумісність, причиною якої є коагуляція. Вкажіть речовини, при поєднанні яких в розчині відбувається цей процес: The pharmacist discovered a physical incompatibility, the cause of which is coagulation. Specify the substances, when combined in the solution, this process occurs:

Димедрол і коларгол Diphenhydramine and Cholargol

Димедрол і глюкоза Diphenhydramine and glucose

Димедрол і новокаїн Diphenhydramine and Novocaine

Димедрол і хлорид натрію Diphenhydramine and sodium chloride

Димедрол і діазолін Diphenhydramine and diazolin

58 / 200
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Chloroformii Olei Helianthi Methylii salicylatis ana 10,0 M.D.S. Для втирання. Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepared the drug according to the prescription: Rp.: Chloroformii Olei Helianthi Methylii salicylatis ana 10.0 MDS For rubbing. Specify the type of dispersion system:

Лінімент - розчин Liniment - solution

Лінімент - комбінований Liniment - combined

Лінімент - емульсія Liniment - emulsion

Лінімент - суспензія Liniment - suspension

Лінімент - екстракційний Liniment - extraction

59 / 200
До складу аерозолів входять діючі компоненти, розчинники, пропеленти. Які з нижче перерахованих речовин використовуються в якості пропелентів? Aerosols include active components, solvents, propellants. Which of the substances listed below are used as propellants?

Фреон 11, оксид вуглецю, пропанбутан Freon 11, carbon monoxide, propanebutane

! зопропілмірістат, неон, оксид сірки ! zopropyl myristate, neon, sulfur oxide

Лінетол, мірістинова кислота, бензо-каїн Linethol, myristic acid, benzocaine

Сірководень, водень, триетаноламін Hydrogen sulfide, hydrogen, triethanolamine

Пропіленглікольмоностеарат, аргон, гелій Propylene glycol monostearate, argon, helium

60 / 200
В цеху з виробництва стерильних лікарських форм необхідно вибрати метод стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин. Який із перерахованих методів є оптимальним в даному випадку? In the workshop for the production of sterile dosage forms, it is necessary to choose a method of sterilizing eye drops for obtaining a dosage form from thermolabile substances. Which of the listed methods is optimal in this case?

Використання полімерних упаковок Use of polymer packages

Додавання аскорбінової кислоти Addition of ascorbic acid

Заповнення в середовищі інертного газу Filling in an inert gas environment

Термічна стерилізація Thermal sterilization

Стерильна фільтрація Sterile filtering

61 / 200
Аптечні заклади в бухгалтерському обліку своєї фінансово-господарської діяльності використовують синтетичні рахунки дев’яти класів Плану рахунків бухгалтерського обліку. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 4-6 класів? Pharmacy establishments in the accounting of their financial and economic activity use synthetic accounts of nine classes of the Plan of accounts of accounting. What accounting objects are displayed on accounts 4-6 classes?

Матеріальні витрати Material costs

Джерела утворення господарських засобів Sources of formation of economic assets

Витрати за елементами Expenses by elements

Доходи і результати діяльності Revenues and performance

Засоби аптеки Pharmacy tools

62 / 200
Провізор виявив у рецепті фізичну несумісність. Вкажіть поєднання лікарських речовин, які при змішуванні утворюють евтектику: The pharmacist found a physical incompatibility in the prescription. Specify the combination of medicinal substances that, when mixed, form a eutectic:

Глюкоза і фенілсаліцилат Glucose and phenyl salicylate

Камфора і ментол Camphor and menthol

Кислота аскорбінова і гідрокарбонат натрію Ascorbic acid and sodium bicarbonate

Вісмуту нітрат основний і оксид магнію Bismuth nitrate basic and magnesium oxide

Стрептоцид і антипірин Streptocide and antipyrine

63 / 200
Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії? What medication can cause constipation in a patient receiving combined therapy for hypertension?

Верапаміл Verapamil

Фуросемід Furosemide

Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах Acetylsalicylic acid in small doses

Триметазідін Trimetazidine

Панангін Panangin

64 / 200
В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління: American and Japanese approaches are used in the management of a pharmaceutical company. Choose a characteristic feature of the American management model:

Групові форми контролю Group forms of control

Підвищена увага до 'людського фактора' Increased attention to the 'human factor'

Швидка оцінка і просування на посаді Quick assessment and promotion

Повільне просування на посаді Slow promotion

Колективна відповідальність Collective responsibility

65 / 200
Лікарські засоби, що містять первинну ароматичну аміногрупу, кількісно визначають методом нітритометрії. Який з наведених препаратів кількісно визначають методом нітритометрії без попереднього кислотного гідролізу? Drugs containing a primary aromatic amino group are quantified by the nitritometry method. Which of the following drugs is quantified by the nitritometry method without prior acid hydrolysis?

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Фтазин Phtasin

Парацетамол Paracetamol

Сульфадимезин Sulfadimezin

Фталазол Phthalazole

66 / 200
Під час заповнення 'Товарного звіту' завідуючий аптеки відобразив ряд господарських операцій у приходній частині. До цих операцій належить: During the filling of the 'Product Report', the manager of the pharmacy displayed a number of economic transactions in the incoming part. These transactions include:

Закупівля лікарських засобів і товарів аптечного асортименту Purchase of medicines and pharmacy products

Уцінка з причини лабораторно-фасувальних робіт Depreciation due to laboratory and packaging works

Сума реалізованих торгівельних накладень Amount of realized trade overlays

Сума реалізованого товару Amount of sold goods

Розхід товару на господарчі потреби Expenditure of goods for economic needs

67 / 200
Хворому, який страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? The doctor prescribed diazepam to a patient suffering from neurosis with anxiety and fear phenomena. What pharmacological effect of the drug allows it to be used for the treatment of this disease?

Гіпотензивний Hypotensive

Протизапальний Anti-inflammatory

Анксіолітичний Anxiolytic

Антиангінальний Antianginal

Протиаритмічний Antiarrhythmic

68 / 200
До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алкалоїдами беладони. Який препарат необхідно застосувати в якості антидоту? A child was brought to the hospital with signs of belladonna alkaloid poisoning. What drug should be used as an antidote?

Вальпроат натрію Sodium valproate

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Прозерин Proserin

Сульфат магнію Magnesium sulfate

Парацетамол Paracetamol

69 / 200
Ви співро6ітник аптечного складу. Під час внесення препаратів, що надійшли, в комп’ютерну базу даних вкажіть, до якої фармакологічної групи відноситься парацетамол: You are a co-owner of a pharmacy. When entering the incoming drugs into the computer database, indicate which pharmacological group paracetamol belongs to:

Ненаркотичний анальгетик Non-narcotic analgesic

Антиангінальний засіб Antianginal drug

Гіпотензивний засіб Hypotensive drug

Снодійний засіб Sleep

Діуретичний засіб Diuretic

70 / 200
Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який препарат призначили хворій? A 34-year-old patient with bronchitis was prescribed an antitussive drug of central action. What drug was prescribed to the patient?

Корглікон Corglycon

Еналаприл Enalapril

Ферковен Ferkoven

Фуросемід Furosemide

Глауцин Glaucin

71 / 200
При тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується. Яку назву має це явище? With long-term use of the drug, its effectiveness decreases. What is the name of this phenomenon?

Залежність Dependency

Звикання Addiction

Сенсибілізація Sensitization

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

72 / 200
Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат: The patient has been warned that a cough may occur when using the drug prescribed to him. Name this drug:

Лізиноприл Lisinopril

Клофелін Clofelin

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Фенігідин Phenigidine

Метопролол Metoprolol

73 / 200
Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності має право отримати провізор за період хвороби? The pharmacist of the pharmacy with more than 8 years of experience has been issued a sick leave in the prescribed manner. What amount of temporary disability benefit is the pharmacist entitled to receive during the period of illness?

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

90% середньої заробітної плати 90% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

74 / 200
В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений? The pharmacy has established collective financial responsibility. In what case can the contract on financial responsibility be renewed?

При звільненні з колективу 10% його членів When 10% of its members are dismissed from the team

При звільненні з колективу одного співробітника When one employee is dismissed from the team

При звільненні з колективу 5% його членів When 5% of its members are dismissed from the team

При прийманні в колектив нових співробітників When hiring new employees

При звільненні з колективу більше 50% його членів When more than 50% of the team members are fired

75 / 200
Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься омнопон: The pharmacy is engaged in the retail sale of medicinal products. Specify the accounting group of medicinal products to which the omnipon belongs:

Загального списку General list

Наркотичні Narcotics

Отруйні Poisonous

Сильнодіючі Powerful

Психотропні Psychotropic

76 / 200
Фармацевтична фірма 'Фарма-світ'запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми? The pharmaceutical company 'Pharma-svit' has patented and produces a new hypoglycemic drug. The company sells the product directly through its own sales departments, sales branches, and a network of branded pharmacies. Channel What level characterizes the sales policy of this pharmaceutical company?

Трирівневий Three-level

Чотирирівневий Four-level

Дворівневий Four-level

Нульовий Null

Однорівневий One-level

77 / 200
Хворому з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A patient with acute heart failure and intolerance to cardiac glycosides was administered dobutamine. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція M-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Блокада K+-, Na+-АТФ-ази K+-, Na+-ATP-ase blockade

Стимуляція вгадренорецепторів Stimulation of receptors

Пригнічення активності фосфодіе-стерази Inhibition of phosphodiesterase activity

78 / 200
Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили серцевий глікозид з групи наперстянки. Назвіть цей препарат: A patient with chronic heart failure was prescribed a cardiac glycoside from the digitalis group. Name this drug:

Корглікон Corglycon

Дигоксин Digoxin

Корвалол Corvalol

Строфантин Strophantin

Кордіамін Cordiamine

79 / 200
Одним з методів кількісного визначення діючих речовин у сировині є метод біологічної стандартизації. Для якої групи біологічно активних речовин він застосовується? One of the methods of quantitative determination of active substances in raw materials is the method of biological standardization. For which group of biologically active substances is it used?

Жирні олії Fatty oils

Слизи Slimes

Алкалоїди Alkaloids

Дубильні речовини Tanning substances

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

80 / 200
До ліпофільних супозиторних основ відноситься: Lipophilic suppository bases include:

Колагенова основа Collagen base

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerine base

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

Сплави гідрогенізованих жирів Alloys of hydrogenated fats

Желатиново-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

81 / 200
Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає кількісний вміст Нітрофуралу. Який титриметричний метод кількісного визначення він може використати? The analyst of the control and analytical laboratory determines the quantitative content of Nitrofural. What titrimetric method of quantitative determination can he use?

Аргентометрії Argentometries

Нітритометрії Nitritometry

Йодометрії Iodometry

Перманганатометрії Permanganatometry

Алкаліметрії Alkalimetry

82 / 200
У хворої 52-х років підвищений артеріальний тиск протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє на бронхіальну астму. Яка група гіпотензивних препаратів НЕБАЖАНА для хворої? A 52-year-old patient has elevated blood pressure for a month. It is known from the anamnesis that she has been suffering from bronchial asthma for the past 5 years. Which group of hypotensive drugs is NOT desirable for the patient?

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

Транквілізатори Tranquilizers

Блокатори β-адренорецепторів Blockers of β-adrenergic receptors

Діуретики Diuretics

83 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижченаве-дених лікарських засобів методом ні-тритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб: A pharmacist-analyst performs a quantitative determination of one of the following drugs by the ni-tritometry method. Specify this drug:

Фтивазид Ftivazid

Анальгін Analgin

Амонію хлорид Ammonium chloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Норсульфазол Norsulfazole

84 / 200
В хіміко-токсикологічну лабораторію надійшов біологічний матеріал. Хімік-токсиколог при нескерованому аналізі починає проводити дослідження з визначення наявності наступної групи токсичних речовин: Biological material has arrived in the chemical-toxicology laboratory. The toxicologist-chemist, with undirected analysis, begins to conduct research to determine the presence of the following group of toxic substances:

Мінеральні кислоти, луги, неорганічні солі Mineral acids, alkalis, inorganic salts

Лікарські отрути Medical poisons

Металеві отрути Metal poisons

Леткі отрути Volatile poisons

Пестициди Pesticides

85 / 200
Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Яку кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності)? The quality of solutions for injections in ampoules is evaluated according to various indicators. How many ampoules are checked when determining the quality of sealing (hermeticity)?

80% 80%

75% 75%

97% 97%

50% 50%

100% 100%

86 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Друк-фільтри Print Filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Фільтри-мішки Bag filters

Паперові фільтри Paper filters

Мембранні фільтри Membrane filters

87 / 200
У хворого 18-ти років діагностовано дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб забезпечить еті-отропну фармакотерапію? An 18-year-old patient was diagnosed with disseminated pulmonary tuberculosis. What drug will provide etiotropic pharmacotherapy?

Ізоніазид Isoniazid

Лінкоміцин Lincomycin

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Метронідазол Metronidazole

Триметоприм Trimethoprim

88 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is NOT USED in this calculation:

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Сума реалізації товару Amount of product sales

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month in retail prices

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

89 / 200
Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами: Suspensions as heterogeneous systems are characterized by kinetic and sedimentation instability. Specify the substance that is used to increase the stability of suspensions with hydrophobic substances:

Глюкоза Glucose

Кислота борна Boric acid

Хлорид натрію Sodium Chloride

Сульфат натрію Sodium sulfate

Желатоза Gelatose

90 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ? A pharmacist-analyst conducts a quantitative determination of the substance adrenaline tartrate by acid-base titration method in non-aqueous solvents. What indicator does he use in this case according to the requirements of the DFU?

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Еріохром чорний Eriochrome black

Фенолфталеїн Phenolphthalein

91 / 200
Помилково пацієнт прийняв сіль, що містить барій. Яка з наведених солей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дії на організм людини? The patient mistakenly took salt containing barium. Which of the following salts does NOT exhibit a toxic effect on the human body?

Сульфат барію Barium sulfate

Карбонат барію Barium Carbonate

Хлорид барію Barium chloride

Ацетат барію Barium Acetate

Нітрат барію Barium nitrate

92 / 200
Мінералізат, що аналізується, містить осади сульфату барію і сульфату свинцю. Розділити ці солі можна, використовуючи: The analyzed mineral contains precipitates of barium sulfate and lead sulfate. You can separate these salts using:

Розчин ацетату натрію Sodium acetate solution

Оцтову кислоту Acetic acid

Сірчану кислоту Sulphuric acid

Розчин ацетату амонію Ammonium acetate solution

Розчин амонію нітрату Ammonium nitrate solution

93 / 200
Фармацевтична фірма 'Адоніс' для просунення нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості і характеристики. Що це за вид реклами? Pharmaceutical company 'Adonis' to promote new products uses advertising that informs buyers about the product, emphasizes its characteristic advantages, characteristic properties and characteristics. What kind of advertising is this ?

Пряма Direct

Непряма Indirect

Підтримуюча Supporting

Інформаційна Informative

Агресивна Aggressive

94 / 200
Засновники бажають відкрити аптеку з роздрібної реалізації лікарських засобів. Який спосіб здійснення підприємницької діяльності передбачено у цьому випадку? The founders want to open a pharmacy for the retail sale of medicines. What method of doing business is envisaged in this case?

Дозвільний Allowed

Вільний Free

Нормативний Standard

Явочно-нормативний Evidence-normative

Обмежений Limited

95 / 200
Під час виготовлення відварів, об’єм яких складає 1000-3000 мл, час настоювання на киплячій водяній бані складає: When making decoctions, the volume of which is 1000-3000 ml, the time of infusion in a boiling water bath is:

15 хвилин 15 minutes

25 хвилин 25 minutes

40 хвилин 40 minutes

30 хвилин 30 minutes

45 хвилин 45 minutes

96 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати? A pharmacist-analyst determines the quantitative content of a medicinal product by the inverse bromatometric method. Which of the listed titrated solutions should he use?

Нітрит натрію Sodium nitrite

Нітрат аргентуму Argentum nitrate

Бромат калію Potassium bromate

Едетат натрію Sodium edetate

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

97 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить кількісне визначення Ca2+ в субстанції кальцію панто-тенату. Вкажіть цей метод аналізу: A control and analytical laboratory specialist conducts a quantitative determination of Ca2+ in the calcium pantothenate substance. Specify this method of analysis:

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Нітритометрія Nitritometry

Аргентометрія Argentometry

Йодометрія Iodometry

98 / 200
Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують жирні кислоти, вітаміни, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, застосовують як: Columns with corn cobs, which contain fatty acids, vitamins, essential oils, saponins and other substances, are used as:

Бактерицидний і в’яжучий засіб Bactericidal and astringent

Сечогінний і жовчогінний засіб Diuretic and choleretic agent

Седативний і протисудомний засіб Sedative and anticonvulsant

Кардіотонічний і протиаритмічний засіб Cardiotonic and antiarrhythmic drug

Відхаркувальний і протикашльовий засіб Expectorant and cough suppressant

99 / 200
Отруйні речовини виділяються із об’єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод: Poisonous substances are isolated from objects of biological origin using various methods. In case of poisoning with pesticides - derivatives of phosphoric acids, the method is used:

Настоювання водою, підкисленою хлорною кислотою Infusion with water acidified with perchloric acid

Перегонки водяною парою із лужного середовища Alkaline steam distillation

Діалізу з підлужених розчинів Dialysis from alkaline solutions

Настоювання органічними розчинниками Infusion with organic solvents

Настоювання підлуженою водою Infusion with alkaline water

100 / 200
При готуванні очних мазей важливе значення має ступінь дисперсності лікарських речовин. Вкажіть яку лікарську речовину при введенні в фармакопейну очну основу попередньо ретельно розтирають із стерильною олією вазеліновою? When preparing eye ointments, the degree of dispersion of medicinal substances is important. Specify which medicinal substance, when introduced into the pharmacopoeial ophthalmic base, is first thoroughly rubbed with sterile vaseline oil?

Цинку сульфат Zinc sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Етилморфіну гідрохлорид Ethylmorphine hydrochloride

Ртуті оксид жовтий Mercury oxide yellow

Резорцин Resorcin

101 / 200
Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар? Financial reporting of pharmacies consists of separate reporting forms. Which of them shows the amount of payables for the purchased goods?

Ф3 'Звіт про власний капітал' F3 'Report on equity'

Ф2м 'Звіт про фінансові результати' F2m 'Report on financial results'

Ф1 'Баланс' F1 'Balance'

Ф2 'Звіт про фінансові результати' F2 'Report on financial results'

Ф1 'Баланс', в активі балансу F1 'Balance', in balance asset

102 / 200
В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисель- ності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва? In Ukraine, natural persons, small business entities, can use a simplified taxation system. What is the limit on the number of employees set for such business entities?

Не більше 40 осіб No more than 40 people

Не більше 10 осіб No more than 10 people

Не більше 20 осіб No more than 20 people

Не більше 50 осіб No more than 50 people

Не більше 30 осіб No more than 30 people

103 / 200
Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яку використовують для отримання олії: A fatty oil containing unsaturated fatty acids is used to prevent atherosclerosis. Specify the LRS used to obtain the oil:

Плоди горобини чорноплідної Fruits of rowan

Насіння льону Flaxseed

Плоди кропу Dill fruits

Насіння чорнушки Black seed

Плоди глоду Hawthorn fruits

104 / 200
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій: In the ampoule shop, solutions for injections are made. Indicate to which group of solutions the solution of ascorbic acid for injections belongs:

Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки Solutions of substances that require special cleaning

Розчини, які легко окислюються Solutions that oxidize easily

Розчини речовин, які не підлягають тепловій стерилізації Solutions of substances that are not subject to thermal sterilization

Розчини солей, які утворені слабкими основами і сильними кислотами Salt solutions formed by weak bases and strong acids

Розчини солей, які утворені сильними основами і слабкими кислотами Salt solutions formed by strong bases and weak acids

105 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів рослинного походження: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants of plant origin:

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

Екстракт алое рідкий, пелоїдин, сік алое, біосед Aloe extract liquid, peloidin, aloe juice, biosed

Пелоїдин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, сік алое, біосед Vitreous body, suspended placenta for injections, aloe juice, biosed

Пелоїдин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

106 / 200
Фармацевт приготував мазь, призначену для нанесення на відкриту поверхню рани. Вкажіть додаткову вимогу, якій повинна відповідати така мазь: The pharmacist has prepared an ointment intended for application to the open surface of a wound. Specify an additional requirement that such an ointment must meet:

Ізоіонічність Isoionicity

Стерильність Sterility

Пролонгована дія Prolonged action

Ізов’язкість Viscosity

Ізотонічність Isotonicity

107 / 200
Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компо-нєнтів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without preliminary grinding?

Ксероформ Xeroform

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Камфора Camphor

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

108 / 200
Лікарські засоби у приміщеннях зберігання лікувально-профілактичного закладу слід зберігати у відповідних умовах. Де повинні зберігатись отруйні лікарські засоби? Medicals in the storage facilities of a medical and preventive institution should be stored in appropriate conditions. Where should poisonous medicinals be stored?

У внутрішньому відділенні сейфа In the inner compartment of the safe

У дерев’яній шафі In a wooden cabinet

У металевій шафі під замком In a locked metal cabinet

У холодильнику In the fridge

На стелажі On the shelf

109 / 200
На склад надійшла партія коренів алтеї. Для підтвердження справжності сировини на зріз нанесли краплю розчину аміаку - з’явилось жовте забарвлення. Це підтверджує, що в сировині є: A batch of altea roots arrived at the warehouse. To confirm the authenticity of the raw material, a drop of ammonia solution was applied to the cut - a yellow color appeared. This confirms that the raw material contains:

Камедь Gum

Дубильні речовини Tanning substances

Слиз Slime

Пектинові речовини Pectin substances

Вітамін C Vitamin C

110 / 200
Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізораналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати? For the quantitative determination of the procaine hydrochloride substance according to the DFU, the provisional analyst uses the nitritometry method. Which indicator should he use?

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Метиловий червоний Methyl Red

Нейтральний червоний Neutral Red

Кислотний хром темно-синій Acid chrome dark blue

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

111 / 200
Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використати? For the quantitative determination of the fluorouracil substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the non-aqueous titration method. What titrated solution should he use?

Гідроксиду тетрабутиламонію Tetrabutylammonium hydroxide

Нітриту натрію Sodium nitrite

Бромату калію Potassium bromate

Тіоціанату амонію Ammonium thiocyanate

Едетату натрію Sodium edetate

112 / 200
Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати? The pharmacist-analyst performs the quantitative determination of the calcium gluconate substance by the method of complex xonometric titration according to the DFU. What indicator should he use?

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Метиловий червоний Methyl Red

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

113 / 200
Для кількісного визначення лікарського засобу згідно ДФУ використовують метод комплексонометричного титрування. Назвіть цей лікарський засіб: For the quantitative determination of the medicinal product according to the Federal Drug Administration, the complexometric titration method is used. Name this medicinal product:

Хлорид калію Potassium chloride

Бензоат натрію Sodium benzoate

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Хлорид кальцію Calcium chloride

Цитрат калію Potassium Citrate

114 / 200
В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції ге-птагідрату сульфату заліза згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином: In the control and analytical laboratory, the analysis of the substance heptahydrate of iron sulfate is performed according to the DFU. The weight of the substance is titrated with a solution:

Бромату калію Potassium bromate

Тіоціанату амонію Ammonium thiocyanate

Сульфату амонію церію Cerium ammonium sulfate

Едетату натрію Sodium edetate

Нітрату аргентуму Argentum nitrate

115 / 200
У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Вказані симптоми можна пояснити збільшеним утворенням: A patient with arterial hypertension and chronic bronchitis suddenly developed a dry cough, shortness of breath; body temperature did not change. It is known that the patient is taking captopril. The indicated symptoms can be explained by an enlarged :

Брадикініну Bradykinin

Ангіотензину-1 Angiotensin-1

Альдостерону Aldosterone

Уа-уретичного пептиду Ua-uretic peptide

Реніну Renin

116 / 200
В аптеку звернувся чоловік з проханням порадити лікарський засіб для усунення алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна запропонувати? A man turned to the pharmacy with a request to recommend a drug to eliminate allergic rhinitis that occurs during the flowering of the linden tree. What drug can be suggested?

Лозартан Losartan

Анаприлін Anaprilin

Амброксол Ambroxol

Адреналін Adrenaline

Лоратадин Loratadine

117 / 200
При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місцє введення антибіотика? During the test for sensitivity to benzylpenicillin, the patient developed anaphylactic shock. What drug should be applied to the site of antibiotic injection?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Цефтрiаксон Ceftriaxone

Пропранолол Propranolol

118 / 200
Фармацевт готує порошки, розтираючи один з компонентів пропису зі спиртом етиловим. Для якої речовини характерна дана технологія виготовлення? A pharmacist prepares powders by grinding one of the components of the recipe with ethyl alcohol. For which substance is this manufacturing technology typical?

Глина біла White clay

Оксид цинку Zinc oxide

Крохмаль Starch

Стрептоцид Streptocide

Тальк Talc

119 / 200
Бухгалтер визначає фінансовий результат господарської діяльності аптеки. Що буде відображено за кредитом рахунка 791 'Результат операційної діяльності' ? The accountant determines the financial result of the pharmacy's economic activity. What will be reflected in the credit of account 791 'Result of operating activity'?

Витрати на збут Sales expenses

Адміністративні витрати Administrative expenses

Собівартість реалізованих товарів Cost of sold goods

Податок на прибуток Income Tax

Чистий дохід (виручка від реалізації) Net income (sales revenue)

120 / 200
У відповідності з наведеною у П(С)БО-2 обліковою формулою балансу, вкажіть суму активів аптеки, якщо власний капітал складає 7 500 грн, а зобов’язання - 2 500 грн: According to the accounting formula of the balance given in P(S)BO-2, indicate the amount of the pharmacy's assets, if the equity is UAH 7,500, and the liabilities - UAH 2,500:

2 500 грн 2,500 UAH

4 000 грн 4,000 UAH

7 500 грн 7,500 UAH

12 000 грн 12,000 UAH

10 000 грн 10,000 UAH

121 / 200
В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення? Para-aminobenzoic acid is formed in the body as a result of the metabolism of novocaine. What metabolic process is the basis of this transformation?

Гідроліз Hydrolysis

Відновлення Recovery

Окиснення Oxidation

Кон’югація Conjugation

Дезалкілування Dealkylation

122 / 200
Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти: Nitrite poisoning has occurred. The detection of nitrites by the reaction of azo dye formation is carried out using the following acid:

Саліцилова Salicylova

Сульфатна Sulphate

Сульфанілова Sulfanilova

Хлористоводнева Hydrogen chloride

Фосфорна Phosforna

123 / 200
З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом: A number of domestic and foreign drugs with hepatoprotective activity are produced from thistle fruits. The quality of this raw material is determined by the content of:

Вітамінів Vitamins

Флаволігнанів Flavolignans

Кумаринів Coumarins

Терпеноїдів Terpenoids

Алкалоїдів Alkaloids

124 / 200
При виготовленні рідких екстрактів, у відповідності до вимог фармакопеї, сировину і екстрагент необхідно брати у співвідношенні: When making liquid extracts, in accordance with the requirements of the pharmacopoeia, raw materials and extractant must be taken in the ratio:

1:4 1:4

1:3 1:3

1:1 1:1

1:5 1:5

1:10 1:10

125 / 200
До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for powders that include ascorbic acid and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Утворення осаду Sediment Formation

Окислення Oxidation

Відсирювання Draining

Розшарування Layering

Адсорбція Adsorption

126 / 200
Аналітик визначає кількісний вміст натрію бензоату методом ацидиметрії у неводному середовищі у відповідності до вимог ДФУ Який реактив він використав у якості розчинника? The analyst determines the quantitative content of sodium benzoate by the method of acidimetry in a non-aqueous environment in accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine. What reagent did he use as a solvent?

Кислота оцтова безводна Acetic acid anhydrous

Диметилформамід Dimethylformamide

Метанол Methanol

Вода Water

Піридин Pyridin

127 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст ртуті дихлориду методом зворотньої комплексонометрії. При цьому відтитрувати надлишок титрованого розчину натрію едетату можна титрованим розчином: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of mercury dichloride by the reverse complexonometry method. At the same time, you can titrate the excess of a titrated solution of sodium edetate with a titrated solution:

Сульфату цинку Zinc sulfate

Тіосульфату натрію Sodium thiosulfate

Метилату натрію Sodium methylate

Бромату калію Potassium bromate

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

128 / 200
Під час проведення кількісного визначення кальцію лактату комплексо-нометричним методом згідно ДФУ у якості індикатора використовується: During the quantitative determination of calcium lactate by the complex-nometric method according to the DFU, the indicator is used:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Кислота кальконкарбонова Calconecarboxylic acid

Нафтолбензеїн Naphtholbenzene

129 / 200
Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію про-каїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату? The pharmacist of the control and analytical laboratory examines the pro-caine hydrochloride substance in accordance with the requirements of the Federal Drug Administration. What method does the Federal Drug Administration recommend to determine the quantitative content of this drug?

Ацидиметрії Acidimeters

Броматометрії Bromatometry

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритометрії Nitritometry

130 / 200
В аптеку надійшов рецепт: Rp.: Mucilaginis Amyli 50,0 Da. Signa. Для клізма Яку кількість крохмалю і води очищеної використав фармацевт для приготування препарату? The pharmacy received a prescription: Rp.: Mucilaginis Amyli 50.0 Da. Signa. For an enema. How much starch and purified water did the pharmacist use to prepare the drug?

5,0 г крохмалю; 45 мл води очищеної 5.0 g of starch; 45 ml of purified water

2,0 г крохмалю; 48 мл води очищеної 2.0 g of starch; 48 ml of purified water

1,0 г крохмалю; 50 мл води очищеної 1.0 g of starch; 50 ml of purified water

1,0 г крохмалю; 49 мл води очищеної 1.0 g of starch; 49 ml of purified water

10,0 г крохмалю; 40 мл води очищеної 10.0 g of starch; 40 ml of purified water

131 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, які відносяться до групи легколетючих органічних розчинників: The aerosol workshop of the enterprise uses propellants of various groups in its work. Choose propellants belonging to the group of volatile organic solvents:

Двоокис вуглецю Carbon dioxide

Пропан, бутан, ізобутан Propane, butane, isobutane

Вініл- і метилхлорид Vinyl and methyl chloride

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

132 / 200
Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС? Which drug, which belongs to the group of relaxants, CANNOT be prescribed for poisoning with means that depress the central nervous system?

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Гуталакс Gutalax

Бісакодил Bisacodyl

Вазелінова олія Vaseline oil

Натрію сульфат Sodium sulfate

133 / 200
Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол. Застосування цього препарату усунуло симптоми бронхоспазму. Це пов’язано із стимуляцією: A patient with bronchial asthma was prescribed salbutamol. The use of this drug eliminated the symptoms of bronchospasm. This is due to stimulation:

ві-адренорецепторів vi-adrenoceptors

«!-адренорецепторів '!-adrenoceptors

/32-адренорецепторів /32-adrenoreceptors

M-холінорецепторів M-cholinergic receptors

Синтезу ацетилхоліну Acetylcholine synthesis

134 / 200
Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. Поділ відпустки на частини допускається при умові, що її основна частина становитиме не менше: The pharmacist-analyst of the pharmacy wants to take part of the vacation in the spring and part in the summer. Dividing the vacation into parts is allowed, provided that its main part is not less than:

12 днів 12 days

18 днів 18 days

14 днів 14 days

10 днів 10 days

16 днів 16 days

135 / 200
На телебаченні періодично здійснюється популяризація серед молоді механічних контрацептивів (без вказівок на конкретні товарні марки). Різновидом якої складової маркетингової комунікації є ці заходи? Mechanical contraceptives are periodically popularized among young people on television (without indications of specific brands). What type of component of marketing communication are these measures?

Спонсорство Sponsorship

Стимулювання збуту Sales promotion

Персональний продаж Personal Sales

Пабліситі Publicity

Реклама Ad

136 / 200
До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють 'кропову воду'. Назвіть рослину: A biennial or perennial plant belongs to the celery family, with a bluish branched stem in the upper part. The leaves are bluish, divided into filiform lobes. The flowers are yellow, collected in complex inflorescences umbrella. The fruits of this plant make 'dill water'. Name the plant:

Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare

Coriandrum sativum Coriandrum sativum

Petroselium crispum Petroselium crispum

Conium maculatum Conium maculatum

Carum carvi Carum carvi

137 / 200
Воду для ін’єкцій одержують шляхом дистиляції і зберігають при відповідній температурі. Одержання води для ін’єкцій проводиться: Water for injections is obtained by distillation and stored at the appropriate temperature. Water for injections is produced:

В торговому залі In the trading hall

У мийній In the washroom

В асистентській кімнаті In the assistant's room

У рецептурному відділі In the prescription department

В окремій кімнаті асептичного блоку In a separate room of the aseptic block

138 / 200
До відділу ГЛФ аптеки №1 надійшов рецепт на краплі в ніс 'Фарма-золін'дитині 2,8 років. Вкажіть, за яку вартість буде відпущений лікарський засіб? A prescription for 'Pharma-zolin' nasal drops for a 2.8-year-old child was received by the GLF department of pharmacy No. 1. Specify the price for which the medicine will be dispensed?

За повну вартість For full price

Безкоштовно Free

З оплатою 70% вартості With payment of 70% of the cost

З оплатою 50% вартості With payment of 50% of the cost

З оплатою 30% вартості With payment of 30% of the cost

139 / 200
На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, оскільки містять такі діючі речовини: On the basis of licorice roots, various medicinal forms are produced - tablets, powders, syrups, preparations, but the medicinal form - an injection solution - has not been developed. Licorice roots show hemolytic properties , because they contain the following active substances:

Полісахариди Polysaccharides

Алкалоїди Alkaloids

Сапоніни Saponins

Іридоїди Iridoids

Ефірні масла Essential oils

140 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника: A pharmaceutical company produces camphor oil for external use. Specify which oil is used as a solvent:

Сливову Slivova

Персикову Persykova

Оливкову Olive

Вазелінову Vaselinov

Соняшникову Sunflower

141 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. На якій основі виготовляють мазь сірчану просту? Ointments are made at a pharmaceutical company. On what basis is simple sulfur ointment made?

На емульсійній On emulsion

На основі 'для очних мазей' Based on 'for eye ointments'

На ланоліні On lanolin

На вазеліновій On Vaseline

На поліетиленгліколевій On polyethylene glycol

142 / 200
Одним із звітних документів аптеки є Баланс (Ф1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки: One of the reporting documents of the pharmacy is the Balance Sheet (Ф1), which consists of an asset and a liability. Name the component parts of the pharmacy balance sheet asset:

Власні та позикові кошти Own and borrowed funds

Власний капітал Equity

Позикові кошти Loan funds

Оборотні та необоротні кошти Current and non-current funds

- -

143 / 200
Чоловік 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна порекомендувати йому для полегшення відхо-дження густого та в’язкого харкотиння? A 46-year-old man, suffering from chronic bronchitis, went to the pharmacy. What medicine can be recommended to him to facilitate the discharge of thick and viscous sputum?

Лібексин Libexin

Сальбутамол Salbutamol

Амброксол Ambroxol

Глаувент Glauvent

Фалімінт Falimint

144 / 200
Вагітна жінка 26-ти років (ІІІ триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC. Який жарознижуючий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації? A 26-year-old pregnant woman (III trimester of pregnancy) complains of an increase in body temperature to 39oC. What antipyretic medicine can be offered in this situation?

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

Індометацин Indomethacin

Аспірин Aspirin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

145 / 200
Судово-токсикологічний аналіз часто проводять за продуктами метаболізму отруйних речовин. Амінобензофе-нони утворюються у процесі біотранс-формації: Forensic toxicological analysis is often carried out on the products of the metabolism of poisonous substances. Aminobenzophenones are formed in the process of biotransformation:

Опіатів Opiates

Барбітуратів Barbiturates

1,4-бензодіазепінів 1,4-benzodiazepines

Фенотіазинів Phenothiazines

Бутирофенонів Butyrofe nony

146 / 200
Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормональних препаратів належить преднізолон? A 48-year-old patient was intravenously injected with a solution of prednisone to relieve a severe attack of bronchial asthma. To which group of hormonal drugs does prednisone belong?

Анаболічні стероїди Anabolic steroids

Естрогени Estrogens

Гестагенні препарати Progestogen preparations

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

147 / 200
До аптеки звернувся хворий, який впродовж місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи це тим, що він без феназепа-му погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, яка розвинулася в хворого? A patient who had been taking phenazepam for a month turned to the pharmacy. The patient insisted on purchasing two more packages of this drug, explaining that he does not feel well without phenazepam feels. What is the basis of the side effect of the drug that developed in the patient?

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Кумуляція Cumulative

Звикання Addiction

Лікарська залежність Drug addiction

Синдром післядії After-effect syndrome

148 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but under these conditions the drug became ineffective. What phenomenon is the cause of this?

Алергія Allergy

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Лікарська залежність Drug addiction

Кумуляція Cumulative

149 / 200
Допоміжні речовини при виробництві таблеток потрібні для надання та-блетованій масі необхідних технологічних властивостей, забезпечення точності дозування, механічної міцності, стабільності таблеток в процесі зберігання. Які допоміжні речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі? Excipients in the production of tablets are needed to provide the tableted mass with the necessary technological properties, ensure dosage accuracy, mechanical strength, stability of tablets during storage. What auxiliary substances improve disintegration or dissolution of tablets in the body?

Ковзкі речовини Sliding substances

Коригенти Corrigents

Наповнювачі Fillers

Розпушуючі речовини Baking agents

Антифрикційні речовини Antifriction substances

150 / 200
У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката. Орган ліцензування зобов’язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше: In the event of losing a license, the pharmacist must apply to the licensing authority for the issuance of a duplicate. The licensing authority must issue the applicant a duplicate license no later than:

Трьох робочих днів з дня одержання заяви Three working days from the date of receipt of the application

Одного місяця з дня одержання заяви One month from the date of receipt of the application

Не видається дублікат No duplicate

Трьох місяців з дня одержання заяви Three months from the date of receipt of the application

Двох місяців з дня одержання заяви Two months from the date of receipt of the application

151 / 200
Визначення рН біологічного матеріалу за допомогою індикаторних папірців використовується для попереднього вирішення питання про речовини, що могли викликати отруєння. Під дією випаровувань досліджуваного матеріалу такий папірець, змочений лужним розчином плюмбум ацетату, почорнів. Це свідчить про наявність у досліджуваному матеріалі: Determining the pH of biological material using indicator paper is used to preliminarily solve the question of substances that could cause poisoning. Under the influence of the vapors of the material being studied, such a paper, moistened with an alkaline solution of lead acetate, blackened. This indicates the presence in the studied material:

Метану Methane

Чадного газу Carbon monoxide

Аміаку Ammonia

Вуглекислого газу Carbon dioxide

Сірководню Sulphur

152 / 200
Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується: The Lapkina-Nazarenko method of ethylene glycol isolation allows you to effectively isolate it from objects of chemical and toxicological analysis. When using this method as a selective carrier of ethylene glycol from objects in distillate is used:

Хлороформ Chloroform

Вода Water

Бензол Benzene

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Ацетон Acetone

153 / 200
Настоянку якої лікарської рослини провізор може запропонувати як тонізуючий засіб? What herbal tincture can the pharmacist offer as a tonic?

Деревій звичайний Ordinary tree

Ортосифон тичинковий Stamen orthosiphon

Наперстянка пурпурова Dingularis purple

Родіола рожева Rhodiola pink

Акація біла Acacia white

154 / 200
Теобромін і теофілін кількісно визначають методом алкаліметрії за замісником. Яка кислота при цьому титрується гідроксидом натрію? Theobromine and theophylline are quantitatively determined by the method of alkalimetry by substitution. What acid is titrated with sodium hydroxide?

Фосфатна Phosphate

Нітратна Nitrate

Хлоридна Chloride

Ацетатна Acetate

Сульфатна Sulphate

155 / 200
Розрахуйте кількість сухого екстракту красавки (1:2) для приготування лікарської форми: Extracti Belladonnae 0,015 Magnesii oxydi 0,5 Natrii hydrocarbonatis 0,2 Misce ut fiat pulvis. Da tales doses №10 Signa. По 1 порошку 3 рази на день. Calculate the amount of dry belladonna extract (1:2) to prepare the dosage form: Extracti Belladonnae 0.015 Magnesii oxydi 0.5 Natrii hydrocarbonatis 0.2 Misce ut fiat pulvis. Da tales doses No. 10 Signa. 1 powder 3 times a day.

0,015 0.015

0,4 0.4

0,6 0.6

0,3 0.3

0,15 0.15

156 / 200
Хвора 25-ти років впродовж 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечнику. Препарат із якої групи лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення? A 25-year-old patient received antibiotic therapy for 7 days, which was complicated by the development of intestinal dysbacteriosis. A drug from which group of drugs should be used to treat this complication?

Жовчогінні Cholesterol

Адаптогени Adaptogens

Пробіотики Probiotics

Антациди Antacids

Спазмолітики Spasmolytics

157 / 200
Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артриту, в анамнезі виразкова хвороба. Що з групи несте-роїдних протизапальних препаратів можна рекомендувати даній хворій? A 57-year-old patient is diagnosed with rheumatoid arthritis, has a history of peptic ulcer disease. Which of the non-steroidal anti-inflammatory drugs can be recommended for this patient?

! ндометацин ! ndomethacin

Мефенамова кислота Mefenamic acid

Целекоксиб Celecoxib

Аспірин Aspirin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

158 / 200
Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів? The workshop of a pharmaceutical enterprise that produces aerosol forms uses liquefied gases as propellants. Which of the proposed substances belongs to the group of liquefied gases?

Закис азоту Nitrous oxide

Метиленхлорид Methylene chloride

Етиленхлорид Ethylene chloride

Фреон Freon

Азот Nitrogen

159 / 200
Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів -ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: For the treatment of urinary tract infection, the intern doctor prescribed the patient a drug from the group of nitrofurans - nifuroxazid. The doctor made a mistake, because the drug:

Має бактеріостатичний ефект Has a bacteriostatic effect

Має нефротоксичний ефект Has a nephrotoxic effect

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Не всмоктується з травного каналу Not absorbed from the alimentary canal

Виводиться з сечею в неактивному стані Excreted with urine in an inactive state

160 / 200
Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі? The pharmacist makes an ointment in aseptic conditions on a sterile ointment base - an alloy of petroleum jelly and lanolin in a ratio of 6:4 and injects the substance in the form of a suspension. For which substance is the given technology characteristic production of ointment?

Хлорид тіаміну Thiamine chloride

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Хлорид натрію Sodium Chloride

Сульфат натрію Sodium sulfate

161 / 200
Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів? For how long must a business entity engaged in the wholesale trade of medicinal products keep documents confirming the fact of purchase or sale of these products?

Не менше 2-х років At least 2 years

Не менше 10-ти років At least 10 years

Не менше 5-ти років At least 5 years

Не менше 3-х років At least 3 years

Не менше 1-го року At least 1 year

162 / 200
Ця речовина має блакитний колір, але, на відміну від барвних, не залишає забарвленого сліду; порошки з неї готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину: This substance has a blue color, but, unlike dyes, does not leave a colored trace; powders from it are prepared according to general rules. Specify this substance:

Сульфат міді Copper sulfate

Рибофлавін Riboflavin

Фурацилін Furacilin

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Акрихін Akrikhin

163 / 200
Фармацевт настоює протягом 15-ти хвилин водний витяг із лікарської рослинної сировини в щільно закритій інфундирці, і помішує, не відкриваючи кришки. Вкажіть, для якої сировини характерна дана технологія приготування настою? The pharmacist insists for 15 minutes an aqueous extract of medicinal plant raw materials in a tightly closed infuser and stirs without opening the lid. Indicate for which raw materials this technology is characteristic preparation of infusion?

Листя чорниці Blueberry Leaves

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя м’яти Mint leaves

Листя мучниці Leaves of plantain

Листя сени Senna leaves

164 / 200
Фармацевт приготував 10 порошків, що містять атропіну сульфат в кількості 0,00005 на одну дозу Яку три-турацію він використав? The pharmacist prepared 10 powders containing atropine sulfate in the amount of 0.00005 per dose. What tri-turation did he use?

1:1000 1:1000

1:50 1:50

1:100 1:100

1:20 1:20

1:10 1:10

165 / 200
Охорона здоров’я надає першочергове значення якості лікарських засобів, тому фармацевтичне підприємство спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма? Health care gives priority to the quality of medicines, so the pharmaceutical company focused its efforts on improving the quality characteristics of the drug. What marketing management concept does the firm use?

Удосконалення товару Product improvement

Удосконалення виробництва Production improvement

Всі відповіді вірні All answers are correct

Сучасний маркетинг Modern Marketing

Правильної відповіді немає There is no correct answer

166 / 200
При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників? When hiring a young specialist for a specific position, he is introduced to his rights and responsibilities. What document regulates the rights and responsibilities of pharmacy workers?

Всі відповіді вірні All answers are correct

Посадова інструкція Job description

Кодекс законів про працю Code of Labor Laws

Вірної відповіді немає There is no correct answer

Внутрішній трудовий розпорядок Internal work order

167 / 200
Для визначення тотожності препаратів, похідних тропану, використовують реакцію Віталі-Морена. Для цього препарати після розкладання азотною кислотою обробляють спиртовим розчином гідроксиду калію та ацетону. При цьому відбувається: To determine the identity of drugs derived from tropane, the Vitali-Moren reaction is used. For this, the drugs are treated with an alcoholic solution of potassium hydroxide and acetone after decomposition with nitric acid. At the same time, the following occurs:

Забарвлення розчину в зелений колір The color of the solution is green

Випадання чорного осаду Black precipitate

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Випадання білого осаду Precipitation of white sediment

Забарвлення розчину в фіолетовий колір The color of the solution is purple

168 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Пригнічення біотрансформації Suppression of biotransformation

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

Підвищення чутливості рецепторів Increasing sensitivity of receptors

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

169 / 200
Відповідно до діючого законодавства, в Україні на деякі лікарські засоби та вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна ( роздрібна) надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти? According to the current legislation, state price regulation has been introduced for some drugs and medical products in Ukraine. What is the maximum trade (retail) markup (markup) established for drugs , which are purchased by state and communal health care institutions with budget funds?

Не вище 30% закупівельної ціни Not higher than 30% of the purchase price

Не вище 10% закупівельної ціни Not higher than 10% of the purchase price

Не вище 25% закупівельної ціни Not higher than 25% of the purchase price

Не вище 35% закупівельної ціни Not higher than 35% of the purchase price

Не вище 15% закупівельної ціни Not higher than 15% of the purchase price

170 / 200
Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою? The pharmacy sells medicines. Specify the amount of value added tax (VAT) on medicines sold by the pharmacy?

10% 10%

0% 0%

20% 20%

30% 30%

25% 25%

171 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Фільтрація Filtering

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Адсорбція Adsorption

Відстоювання Advocacy

Кристалізація Crystallization

172 / 200
Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани із свіжої сировини. Технологічною особливістю виготовлення даного препарату є те, що він готується на: The phytochemical workshop of the pharmaceutical enterprise produces valerian tincture from fresh raw materials. The technological feature of the production of this drug is that it is prepared on:

70% етанолі у співвідношенні 1:5 70% ethanol in a ratio of 1:5

90% етанолі у співвідношенні 1:5 90% ethanol in a ratio of 1:5

70% етанолі у співвідношенні 1:10 70% ethanol in a ratio of 1:10

90% етанолі у співвідношенні 1:10 90% ethanol in a ratio of 1:10

95% етанолі у співвідношенні 1:10 95% ethanol in a ratio of 1:10

173 / 200
Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат: A patient suffering from peptic ulcer disease was prescribed an anti-ulcer drug that has the ability to simultaneously reduce the secretion of hydrochloric acid and suppress the Helicobacter pylori microorganism. Name this drug:

Фамотидин Famotidine

Омепразол Omeprazole

Гастроцепін Gastrotsepin

Альмагель Almagel

Маалокс Maalox

174 / 200
Кількісне визначення субстанції нітрофурала (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор-аналітик може, шляхом виміру: Quantitative determination of the substance nitrofural (furacilin) is carried out by the spectrophotometric method. The pharmacist-analyst can calculate the quantitative content by measuring:

Кута обертання Rotation angle

Температури плавлення Melting temperatures

Показника заломлення Refractive Index

рН розчину pH of the solution

Оптичної густини Optical density

175 / 200
За результатами інвентаризації в аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати? According to the results of the inventory in the pharmacy, a shortage of goods within the limits of natural loss was detected. At what prices will the amount of this shortage be attributed to expenses?

Закупівельні Purchasing

Митні Customs

Договірні Contractual

Контрактні Contract

Роздрібні Retail

176 / 200
Яка речовина буде заважати при проведенні реакції йодоформної проби для виявлення етилового спирту в 6іо-логічному матеріалі? Which substance will interfere with the iodoform test reaction to detect ethyl alcohol in biological material?

Фенол Phenol

Ьоамшовий спирт Joamsh alcohol

Ацетон Acetone

Метанол Methanol

Формальдегід Formaldehyde

177 / 200
Ь заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходу фізичних осі6. Вкажіть суму, яка НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ до сукупного місячного доходу при оподаткуванні даним податком: Physical income tax 6 is withheld from the wages of pharmacy workers. Specify the amount that is NOT included in the total monthly income when taxed with this tax:

Сума за листком непрацездатності Amount for sick leave

Дивіденди Dividends

Сума доходу, отримана в натуральній формі Amount of income received in kind

Сума допомоги з догляду за хворим Amount of care allowance

Сума допомоги по вагітності та пологах Amount of maternity allowance

178 / 200
На аналіз надійшла субстанція анальгіну. Оберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний вміст анальгіну: Analgin substance has been received for analysis. Choose a method by which you can determine the quantitative content of analgin:

Йодометрія Iodometry

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Перманганатометрія Permanganatometry

Ацидиметрія Acidimetry

179 / 200
Виготовляються краплі для внутрішнього застосування зі складом: адонізиду 5 мл, настоянки конвалії та валеріани порівну по 10 мл, ментолу 0,1 г, калію броміду 2,0 г. Калію бромід раціонально розчинити: Drops for internal use are produced with the composition: adoniside 5 ml, tinctures of lily of the valley and valerian 10 ml each, menthol 0.1 g, potassium bromide 2.0 g Potassium bromide should be rationally dissolved:

Ввести у флакон для відпуску в останню чергу Enter into vial for last release

У суміші настоянок In a mixture of tinctures

У адонізиді In Adonisida

У настоянці конвалії In tincture of lily of the valley

У настоянці валеріани In valerian tincture

180 / 200
Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму? The pharmacist-technologist found incompatibility in the recipe: Rp.: Mentholi 0.5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1.5 Aquae purificatae 100 ml MDS 1 tablespoon 2 times a day What methods should the pharmacist use to prepare this dosage form?

Замінити лікарську форму Replace dosage form

Провести заміну розчинника Replace solvent

Додати стабілізатор Add stabilizer

Замінити один з компонентів Replace one of the components

Провести фракційне розчинення Perform fractional dissolution

181 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Вітепсол Vitepsol

Поліетиленоксидна Polyethylene oxide

Бутирол Butyrol

Твердий жир Solid Fat

Масло какао Cocoa butter

182 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати таку лікарську форму: During the dispensing of an over-the-counter drug for the symptomatic treatment of rhinitis, the following dosage form should be recommended to a patient with arterial hypertension in order to maximally reduce the likelihood of developing an unwanted systemic vasoconstrictor effect:

Краплі Drops

Мазь Ointment

Гель Gel

Аерозоль Aerosol

Таблетки Pills

183 / 200
Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ (іАПФ) та калійзберігаю-чий діуретик. Така комбінація: A 56-year-old patient is prescribed an ACE inhibitor (iACE) and a potassium-sparing diuretic for the treatment of hypertension. Such a combination:

Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ Rational, as the hypotensive action of ACE inhibitors is potentiated

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу Irrational, as the risk of orthostatic collapse increases

Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ Irrational, as the hypotensive action of ACE inhibitors decreases

Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії Rational, as the risk of developing hypokalemia decreases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії Irrational, as the risk of hyperkalemia increases

184 / 200
Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуре-тик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препаратами калію? Diuretics are prescribed to treat hypertension. Which diuretic does NOT require combination with potassium preparations?

Етакринова кислота Ethacrynic acid

Фуросемід Furosemide

Триамтерен Triamterene

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Клопамід Clopamide

185 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. !ден-тифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from the lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. !identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Пінного числа Final number

Біологічної стандартизації Biological standardization

Гемолітичного індексу Hemolytic index

Ціанідової проби Cyanide test

Хроматографічного методу Chromatographic method

186 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді квіток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Черемшини Cheremshiny

Бузини Elders

Терну Ternu

Жостеру Joster

Шипшини Roseberries

187 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов товар, серед якого значиться препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів необхідно віднести цей препарат, враховуючи його фізико-хімічні властивості? The pharmacy stock department received a product, among which is the drug Nitroglycerin, in the amount of 100 packages. To which group of drugs should this drug be assigned, taking into account its physicochemical properties?

Легкозаймисті речовини Flammable substances

Леткі речовини Volatiles

Вибухонебезпечні речовини Explosive substances

Вибухові речовини Explosives

Легкогорючі речовини Flammable substances

188 / 200
Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину: To relieve swelling in medical practice, hypertonic solutions are used. Specify the phenomenon that occurs in blood cells when such a solution is introduced:

Гідроліз Hydrolysis

Ліполіз Lipolysis

Електроліз Electrolysis

Гемоліз Hemolysis

Плазмоліз Plasmolysis

189 / 200
Лікарю-стоматологу необхідно під час операції зменшити салівацію у хворого. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needs to reduce salivation in the patient during the operation. What pharmacological group drug did he use for this?

M, Я-холіноміметики M, I-cholinomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

M-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Адреноблокатори Adrenoblockers

M-холіноміметики M-cholinomimetics

190 / 200
Товарний асортимент - це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство. Показник, який відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі, називається: Product assortment is a set of assortment groups of goods offered by the company. The indicator that reflects the number of items in each assortment group is called:

Зіставленість товарного асортименту Comparison of product range

Глибина товарного асортименту Depth of product range

Насиченість товарного асортименту Saturation of product range

Асортимент товару Product range

Ширина товарного асортименту Width of product range

191 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення кофеїну згідно до вимог Державної Фармакопеї України методом кислотно-основного титрування у безводних розчинниках. Який титрований розчин він використав? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspection for Quality Control of Medicinal Products carries out the quantitative determination of caffeine in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine by the method of acid-base titration in anhydrous solvents. What is the titrated solution did he use?

Натрію метилату Sodium methylate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Калію бромату Potassium bromate

Натрію едетату Sodium edetate

Кислоти хлорної Perchloric acids

192 / 200
Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є: The common juniper is used as a diuretic, anti-inflammatory and choleretic agent. The medicinal raw material of this plant is:

Листя Leaves

Пагони Shoots

Корені Roots

Плоди Fruit

Насіння Seed

193 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. Which level of management corresponds to the function of direct control of the activities of employees who perform specific operations?

Управлінський Management

Інституційний Institutional

Бюрократичний Bureaucratic

Адміністративний Administrative

Технічний Technical

194 / 200
Фармацевтична хімія вивчає способи отримання лікарських засобів. При взаємодії анестезину з бета-діетиламіноетанолом у присутності натрію алкоголяту з наступним підкисленням кислотою хлороводневою отримують: Pharmaceutical chemistry studies methods of obtaining medicinal products. By reacting anesthesin with beta-diethylaminoethanol in the presence of sodium alcoholate followed by acidification with hydrochloric acid, the following is obtained:

Тримекаїн Trimecaine

Ксикаїн Xycain

Дикаїн Dikain

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Прокаїнаміду гідрохлорид Procainamide hydrochloride

195 / 200
При нагріванні сульфамідного препарату з саліциловою кислотою у присутності кислоти сірчаної концентрованої спостерігається малинове забарв- лення. Який лікарський засіб аналізується? When heating a sulfonamide preparation with salicylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, a crimson color is observed. What drug is being analyzed?

Фталазол Phthalazole

Етазол Ethazol

Стрептоцид Streptocide

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Сульгін Sulgin

196 / 200
Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини? The pharmacy has prepared the herb of motherwort. What drying mode should be used to obtain high-quality raw materials?

70 - 80oC 70 - 80oC

35 - 40oC 35 - 40oC

80 - 90oC 80 - 90oC

50 - 60oC 50 - 60oC

60 - 70oC 60 - 70oC

197 / 200
У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Який засіб міг зумовити такі симптоми? A 67-year-old patient, who is being treated for bronchial asthma, developed tremors of the limbs, headache, insomnia, extrasystole. What drug could cause such symptoms?

! нтал ! ntal

Тавегіл Tavegil

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Преднізолон Prednisone

Теофілін Theophylline

198 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Для заповнення четвертого розділу пасиву балансу To fill in the fourth section of the liability balance sheet

Для заповнення першого розділу пасиву балансу To fill in the first section of the liability balance

Для заповнення пасиву балансу To fill the liabilities of the balance

Для заповнення звіту про фінансові результати підприємства To fill out a report on the company's financial results

Для заповнення активу балансу To fill the balance asset

199 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадіаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

M-холіноблокатори M-cholinergic blockers

M-холіноміметики M-cholinomimetics

Міорелаксанти Myorelaxants

β-адреноблокатори β-blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

200 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be the following interaction of drugs?

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест