Крок 2 - Медицина 2002 (буклет)

1 / 200
Хворий отримав радіаційне опромінення. Скаржиться на слабкість, часті носові кровотечі, 'синяки' на тілі, серцебиття, задишку. Часто хворіє на респіраторні захворювання. В крові: ер. – 1,2*10^12/л, Нb – 54 г/л, лейк.- 1,7*10^9/л, е. – 0%, п. – 0%, с. – 32%, л. – 62%, м. – 6%; ШЗЕ – 52 мм/год.; тромб. – 30*10^9/л. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку? The patient received radiation exposure. He complains of weakness, frequent nosebleeds, 'bruises' on the body, palpitations, shortness of breath. He often suffers from respiratory diseases. In the blood: er - 1.2*10^12/l, Hb - 54 g/l, leuk. - 1.7*10^9/l, e. - 0%, p. - 0%, s. - 32%, l. - 62%, m. - 6%; SZE - 52 mm/h.; thrombus - 30*10^9/l. What treatment is most appropriate in this case?

Пересадка кісткового мозку Bone marrow transplant

Переливання цільної крові Whole blood transfusion

Переливання тромбоцитарної маси Platelet mass transfusion

Переливання еритроцитарної маси Red blood cell transfusion

Антилімфоцитарний імуноглобулін Antilymphocyte immunoglobulin

2 / 200
Жінка 37 років скаржиться на загальну слабкість, роздратованість, складність ковтання їжи, бажання їсти крейду. Об'єктивно: t - 36,5^0С, ЧД - 20/хв., Ps - 96/хв., АД - 110/70 мм.рт.ст. Задовільного харчування. Шкірні покриви та видимі слизові бліді. У крові: Hb - 70 г/л, ер. 3,4*10^12/л, ЦП - 0,7, рет. - 2%, лейк.- 4,7*10^9/л, е. - 2%, п/я. - 3%, с/я. - 64%, л. - 26%, м. - 5%, ШЗЕ - 15 мм/хв. Сироваточне залізо - 7,3 мкмоль/л, загальний білок - 70 г/л. Дефіцит якого із факторів зумовив виникнення захворювання? A 37-year-old woman complains of general weakness, irritability, difficulty swallowing food, desire to eat chalk. Objectively: t - 36.5^0С, BH - 20 /min., Ps - 96/min., BP - 110/70 mm Hg. Satisfactory nutrition. Skin and visible mucous membranes are pale. Blood: Hb - 70 g/l, er. 3.4*10^ 12/l, CP - 0.7, ret. - 2%, leuk. - 4.7*10^9/l, e. - 2%, p/y - 3%, s/y - 64% , l. - 26%, m. - 5%, SZE - 15 mm/min. Serum iron - 7.3 μmol/l, total protein - 70 g/l. The deficiency of which of the factors led to the occurrence of the disease?

Заліза Iron

Фолієвої кислоти Folic acid

Вітаміну В6 Vitamin B6

Білку Squirrel

Вітаміну В12 Vitamin B12

3 / 200
У жінки 34 років діагностовано спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хвороба Мінковського-Шоффара). Який механізм спричинив гемоліз еритроцитів у хворої? A 34-year-old woman was diagnosed with hereditary microspherocytic hemolytic anemia (Minkovsky-Shoffar disease). What mechanism caused hemolysis of erythrocytes in the patient?

Мембранопатія Membranopathy

Аутоімунне ураження Autoimmune lesion

Гіпоплазія кісткового мозку Bone marrow hypoplasia

Ензимопатія Enzymopathy

Гемоглобінопатія Hemoglobinopathy

4 / 200
Жінка 58 років скаржиться на безпричинну появу синців, слабкість, кровоточивість ясен, запаморочення. Об'єктивно: слизові оболонки та шкіряні покриви бліді, з численними крововиливами різної давнини. Лімфатичні вузли не збільшені. Ps - 100/хв. АТ - 110/70 мм рт.ст. З боку внутрішніх органів змін не виявлено. У крові: ер.-3,0*10^12/л, Нв - 92 г/л, К.П. - 0,9, анізоцитоз, пойкілоцитоз, лейк. - 10*10^9/л, е. - 2%, п. - 12%, с. - 68%, л. - 11%, м. - 7%, ШЗЕ - 12 мм/год. Додаткове визначення якого лабораторного показника найбільш доцільне для встановлення діагнозу? A 58-year-old woman complains of unexplained bruising, weakness, bleeding gums, dizziness. Objectively: mucous membranes and skin are pale, with numerous hemorrhages of various ages. Lymph nodes are not enlarged. Ps - 100/min. Blood pressure - 110/70 mm Hg. No changes were detected on the part of internal organs. In blood: ER - 3.0*10^12/l, Nv - 92 g/ l, K.P. - 0.9, anisocytosis, poikilocytosis, leukemia - 10*10^9/l, e. - 2%, p. - 12%, p. - 68%, l. - 11%, m. - 7%, SZE - 12 mm/h. Additional determination of which laboratory indicator is the most appropriate for establishing a diagnosis?

Тромбоцитів Platelets

Ретикулоцитів Reticulocytes

Часу згортання крові Blood coagulation time

Осмотичної резистентності еритроцитів Osmotic resistance of erythrocytes

Фібріногену Fibrinogen

5 / 200
Чоловік 68 років скаржиться на втому, пітливість, збільшення шийних, підщелепних та пахвових лімфовузлів. В крові: лейк. 35*10^9/л, з них лімфоцитів 60%, тільця Боткіна –Гумпрехта; рівень гемоглобіну та кількість тромбоцитів у межах норми. У мієлограмі 40% лімфоцитів. Який у хворого найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old man complains of fatigue, sweating, an increase in cervical, submandibular and axillary lymph nodes. In the blood: leuk. 35*10^9/l, of which lymphocytes 60%, Botkin-Gumprecht bodies; hemoglobin level and the number of platelets within normal limits. In the myelogram, 40% of lymphocytes. What is the most likely diagnosis for the patient?

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

6 / 200
Хворий 18 років потрапив до гематологічного відділення із скаргами на головний біль, загальну слабість, відсутній апетит, підвищення температури тіла до 39^0С, появу припухлості на шиї. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки різко бліді, пакети лімфовузлів на шиї по обидва боки розміром до 1 см, безболісні. Печінка + 1 см, безболісна, селезінка +0,5 см, t - 38^0С. В крові: Нв - 98 г/л, ер. - 2,9*10^12/л, лейк. - 32*10^9/л, п. - 0%, с. - 28%, м. - %2, л. - %39, бласти - 31%, ретикулоцити - 31%, тромбоцити - 120*10^9/л, ШЗЕ - 36мм/год. Яка форма лейкозу у хворого? An 18-year-old patient was admitted to the hematology department with complaints of headache, general weakness, lack of appetite, an increase in body temperature up to 39^0C, swelling on the neck. About objectively: the skin and mucous membranes are sharply pale, lymph node packages on the neck on both sides up to 1 cm in size, painless. Liver + 1 cm, painless, spleen + 0.5 cm, t - 38^0С. In the blood: Hv - 98 g/l, er. - 2.9*10^12/l, leu. - 32*10^9/l, p. - 0%, p. - 28%, m. - %2, l. - % 39, blasts - 31%, reticulocytes - 31%, platelets - 120*10^9/l, ESR - 36 mm/h. What form of leukemia does the patient have?

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Недиференційований лейкоз Undifferentiated leukemia

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

7 / 200
Жінка 64 років, з нестабільною стенокардією, під час ходи раптово впала. Об'єктивно: констатована відсутність свідомості, пульсації на a. carotis та тонів серця; вузькі зіниці та нечасте, поверхневе дихання. З чого у даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи? A 64-year-old woman with unstable angina suddenly fell while walking. Objectively: lack of consciousness, pulsation on a. carotid artery and heart sounds; narrow pupils and infrequent, shallow breathing. What should resuscitation measures be started in this case?

З удару кулаком по грудині From a punch to the sternum

З в/в введення атропіну With intravenous atropine

З проведення черезстравохідної кардиостимуляції From transesophageal cardiac stimulation

З інтубації та проведення ШВЛ From intubation and ventilation

З в/в введення адреналіну With intravenous adrenaline

8 / 200
Пацієнт 72 років, з дрібновогнищевим інфарктом міокарда в анамнезі, скаржиться на серцебиття, задуху при помірному фізичному навантаженні. Об’єктивно: ритм серцевої діяльності неправильний, ЧСС – 96/хв., тони серця послаблені, систолічний шум над аортою, ЧД - 16/хв. ЕКГ: відсутність зубців Р у всіх відведеннях, різні відстані між R-R,f-хвилі найкраще виражені у V1. Про яке порушення ритму серцевої діяльності слід думати? A 72-year-old patient with a history of small-focal myocardial infarction complains of palpitations and shortness of breath during moderate physical exertion. Objectively: the heart rhythm is irregular, the heart rate is 96 /min., heart sounds are weakened, systolic murmur over the aorta, BH - 16/min. ECG: absence of P waves in all leads, different distances between RR, f-waves are best expressed in V1. What cardiac arrhythmia should be considered?

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Передсердна екстрасистолія Atrial extrasystole

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Шлуночкова екстрасистолія Ventricular extrasystole

Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса Incomplete blockade of the right leg of the bundle of His

9 / 200
Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням червоного харкотиння, яке піниться, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об'єктивно: ортопное. Шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в нижньо-задніх відділах з обох сторін – вологі дрібно- та середньопухирчаті хрипи. ЧД - 40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця – ритм галопу. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 65-year-old patient complains of dyspnea, cough with red sputum that foams, feeling of lack of air, fear of death. Objectively: orthopnea. Pale skin, acrocyanosis , cold sticky sweat. Breathing is hard, in the lower-back areas on both sides - wet small and medium-bubble rales. BH - 40/min. Heart sounds are sharply muffled. At the top of the heart - a gallop rhythm. What is the most likely preliminary diagnosis?

Набряк легенів Pulmonary edema

Астматичний статус Asthmatic status

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Інфаркт-пневмонія Pneumonia heart attack

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

10 / 200
Хворий 42 років скаржиться на приступоподібний біль за грудиною з ірадіацією в ліву лопатку. Біль з'являється при значному фізичному навантаженні, триває 5-10 хвилин і приходить в стані спокою. Хворіє 3 тижні. Який попередній діагноз? A 42-year-old patient complains of paroxysmal pain behind the sternum radiating to the left scapula. The pain appears with significant physical exertion, lasts 5-10 minutes and comes in rest. He has been sick for 3 weeks. What is the previous diagnosis?

ІХС: стенокардія, що виникла вперше CHD: first-onset angina

ІХС: варіантна стенокардія (Принцметала) IHD: variant angina (Prinzmetal)

ІХС: прогресуюча стенокардія CHD: progressive angina

ІХС: стабільна стенокардія напруги, І ФК IHD: stable tension angina, I FC

ІХС: стабільна стенокардія напруги, IVФК IHD: stable tension angina, IVFC

11 / 200
Хворий 26 років скаржиться на задишку в спокої, серцебиття, слабкість, тупий тривалий біль в ділянці серця. Захворів через тиждень після перенесеного гострого бронхіту. Об'єктивно: положення ортопное. ЧД - 26/хв., в легенях вологі хрипи у нижньо-задніх відділах. АТ-110/70 мм рт.ст. Ps - 112/хв., слабого наповнення і напруження. Межі серця розширені вліво і вправо, тони ослаблені. Нижній край печінки +2 см. На ЕКГ: синусова тахікардія, вольтаж знижений, дифузні зміни. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of shortness of breath at rest, palpitations, weakness, dull long-lasting pain in the region of the heart. He became ill a week after suffering acute bronchitis. Objectively: position orthopnea. BH - 26/min., moist rales in the lungs in the lower-posterior regions. BP-110/70 mm Hg. Ps - 112/min., weak filling and tension. Heart borders are expanded to the left and right, tones are weakened . The lower edge of the liver +2 cm. On the ECG: sinus tachycardia, low voltage, diffuse changes. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний міокардит Acute diffuse myocarditis

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Дилатаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Сухий фібринозний перикардит Dry fibrinous pericarditis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

12 / 200
У хворої 18 років через 3 тижні після ангіни з’явилась біль у суглобах, підвищилась температура тіла, слабкість, серцебиття, блідо-рожевий висип на шкірі у вигляді кілець. Об'єктивно: тахікардія. I тон послаблений, систолічний шум на верхівці серця. На ЕКГ інтервал PQ 0.24 c. Антистрептолізін - О- 500 од. Яку профілактику слід призначити хворій після проведення курсу лікування в умовах стаціонару? An 18-year-old patient developed joint pain 3 weeks after angina, increased body temperature, weakness, palpitations, a pale pink rash on the skin in the form of rings . Objectively: tachycardia. The first tone is weakened, systolic murmur at the top of the heart. On the ECG, the PQ interval is 0.24 c. Antistreptolysin - О- 500 units. What prophylaxis should be prescribed to the patient after the course of treatment in the hospital?

Біцилін-5 протягом 5 років Bicillin-5 for 5 years

Аспірін 1-2 місяці навесні та восени Aspirin 1-2 months in spring and autumn

Аспірін при інтеркурентних інфекціях Aspirin for intercurrent infections

Біцилін-5 до і після хірургічного та стоматологічного втручання Bicillin-5 before and after surgical and dental intervention

Біцилін-5 навесні та восени Bicilin-5 in spring and autumn

13 / 200
Хворий 35 років скаржиться на підвищення АТ, головний біль, шум у вухах, серцебиття. Об’єктивно: Ps – 100/хв., ритмічний, напружений. АТ – 240/100 мм рт. ст. Ліва межа відносної серцевої тупості зміщена вліво на 1см, I тон на верхівці послаблений, акцент II тону на аорті. Вислуховується грубий систолічний шум біля пупка з обох сторін. Яка патологія найбільш імовірно зумовлює таку клінічну картину? A 35-year-old patient complains of increased BP, headache, tinnitus, palpitations. Objectively: Ps - 100/min., rhythmic, tense. BP - 240/100 mm Hg. The left border of relative cardiac dullness is shifted to the left by 1 cm, the I tone at the apex is weakened, the emphasis of the II tone is on the aorta. A coarse systolic murmur is heard near the umbilicus on both sides. What pathology is most likely to cause such a clinical picture?

Стеноз ниркових артерій Renal artery stenosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Нефроптоз Nephroptosis

Синдром Кона Conn's syndrome

14 / 200
Хворий 65 років скаржиться на ниючий біль у животі. В анамнезі переніс інфаркт миокарда. Об’єктивно: зліва від пупка пальпується болюче пульсуюче утворення, над яким вислуховується дуючий шум. На УЗД: локальне розширення аорти до 4 см. Яка патологія у хворого? A 65-year-old patient complains of aching pain in the abdomen. He has a history of myocardial infarction. Objectively: a painful pulsating mass is palpated to the left of the navel, over which a blowing noise is heard On ultrasound: local expansion of the aorta up to 4 cm. What is the patient's pathology?

Аневризма аорти Aortic aneurysm

Коарктация аорти Coarctation of the aorta

Пухлина товстої кишки Colon tumor

Дистопія лівої нирки Left kidney dystopia

Парааортальний лімфаденіт Paraaortic lymphadenitis

15 / 200
У хворого 38 років спостерігається поєднання поліневритичного синдрому на фоні суттєвої втрати ваги, пропасниці, підвищеного кров'яного тиску. В загальноклінічних аналізах - суттєві прозапальні зміни. Яке дослідження є найбільш доцільним для встановлення діагнозу? A 38-year-old patient has a combination of polyneuritis syndrome on the background of significant weight loss, dyspnea, and high blood pressure. General clinical tests show significant proinflammatory changes. What research is the most appropriate for establishing a diagnosis?

М'язова біопсія з гістологічним дослідженням матеріалу Muscle biopsy with histological examination of the material

Визначення HLA антигенів Determination of HLA antigens

Електроміографія Electromyography

Засів крові на гемокультуру Blood inoculum for hemoculture

Визначення антинуклеарних антитіл Definition of antinuclear antibodies

16 / 200
Чоловік 68 років викликав дільничого лікаря у зв'язку з появою приступоподібного кашлю з невеликою кількістю 'іржавого' харктотиння, болю в правому боці, пов'язаного з глибоким диханням і кашлем. Хворіє на інсулінзалежний цукровий діабет. Об'єктивно: t - 39,2^0С, ЧД - 24/хв., Ps - 114/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Шкіра суха, гіперемія щік. Під час аускільтації справа в нижніх відділах легень - вологі голосні дрібнопухирчасті хрипи. Якою повинна бути тактика дільничого лікаря? A 68-year-old man called the district doctor in connection with the appearance of paroxysmal cough with a small amount of 'rusty' hoarseness, pain in the right side associated with deep breathing and cough. Suffers from insulin-dependent diabetes mellitus. Objectively: t - 39.2^0С, BH - 24/min., Ps - 114/min., BP - 110/70 mm Hg. Dry skin, hyperemia of the cheeks During auscultation, on the right in the lower parts of the lungs - moist, loud, fine-bubbled rales. What should be the tactics of the district doctor?

Госпіталізувати в терапевтичне відділення Hospitalize in the therapeutic department

Призначити амбулаторне лікування Prescribe outpatient treatment

Госпіталізувати в ендокринологічне відділення Hospitalize in the endocrinology department

Госпіталізувати в реанімаційне відділення Hospitalize in intensive care unit

Направити на обстеження в поліклініку Send for examination at the polyclinic

17 / 200
Чоловік 28 років виписаний із стаціонару після перенесеної позагоспітальної пневмонії. Скарг не пред'являє. Об'єктивно: t - 36,6^0С, ЧД - 18/хв., Ps - 78/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. Під час аускультації справа в нижніх відділах легень – жорстке дихання. Рентгенологічно: інфільтративних змін немає, визначається посилення легеневого малюнка справа в нижній частці. Протягом якого часу дільничий лікар повинен спостерігати хворого? A 28-year-old man was discharged from the hospital after having acquired community-acquired pneumonia. He has no complaints. Objectively: t - 36.6^0С, BH - 18/ min., Ps - 78/min., BP - 120/80 mm Hg. During auscultation on the right in the lower parts of the lungs - hard breathing. X-ray: there are no infiltrative changes, the strengthening of the pulmonary pattern on the right in the lower lobe is determined. During what time should the district doctor observe the patient?

12 місяців 12 months

3 місяці 3 months

Постійно Constantly

6 місяців 6 months

1 місяць 1 month

18 / 200
Жінка 37 років протягом 15 років хворіє бронхіальною астмою. В останній час напади ядухи виникають 4-5 разів на тиждень, нічні напади - 2-3 рази на місяць. Для купірування нападів використовує сальбутамол. Об’єктивно: стан відносно задовільний. ЧД - 20 дих/хв. ЧСС - 76/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. В легенях дихання везикулярне. Тони серця приглушені, ритм правильний. Який препарат необхідно призначити для профілактики приступів бронхіальної астми на першому етапі? A 37-year-old woman has been suffering from bronchial asthma for 15 years. Recently, asthma attacks occur 4-5 times a week, night attacks - 2-3 times a month. He uses salbutamol to stop attacks. Objectively: the condition is relatively satisfactory. BH - 20 breaths/min. Heart rate - 76/min., BP - 120/80 mm Hg. Breathing is vesicular in the lungs. Heart sounds are muffled, the rhythm is correct. What drug should be prescribed for the prevention of bronchial asthma attacks in the first stage?

Кромоглікат натрію Sodium cromoglicate

Кортикостероїди ін'єкційні Injectable corticosteroids

Кортикостероїди таблетовані Corticosteroids in tablets

Регулярне приймання сальбутамолу Regular intake of salbutamol

Кортикостероїди інгаляційні Inhaled corticosteroids

19 / 200
Хворий 49 років скаржиться на ядуху, кашель. Харкотиння не виділяє. Неодноразово застосовував сальбутамол, інтал, але без ефекту. Об'єктивно: сидить, спираючись на стіл. Ціаноз обличчя, акроціаноз. Периферичних набряків немає. Дихання поверхневе, затруднене, місцями не вислуховується; розсіяні хрипи, значно подовжений видих. Тони серця приглушені, тахікардія. Ps - 112/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги. Який попередній діагноз? A 49-year-old patient complains of a sore throat, cough. He does not produce sputum. He repeatedly used salbutamol, intal, but without effect. Objectively: he is sitting, leaning on the table. Cyanosis of the face, acrocyanosis. There is no peripheral edema. Breathing is superficial, difficult, in some places it is not heard; scattered wheezing, significantly prolonged exhalation. Heart sounds are muffled, tachycardia. Ps - 112/min., BP - 110/70 mm Hg. Liver near edges of the costal arch. What is the previous diagnosis?

Астматичний статус Asthmatic status

Бронхіальна астма, помірної важкості Bronchial asthma of moderate severity

Хронічний обструктивний бронхіт Chronic obstructive bronchitis

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

Серцева астма Cardiac Asthma

20 / 200
Чоловік 45 років потрапив у лікарню зі скаргами на біль, що виник раптово у лівій половині грудної клітки та епігастральній ділянці, задишку, нудоту, одноразову блювоту. Захворів гостро, після підняття великої ваги. Об'єктивно: дихання поверхневе, ЧД - 38/хв, ліва половина грудної клітки відстає при диханні, при перкусії тимпанічний звук, дихання не прослуховується. Ps - 110/хв, слабкого наповнення. АТ - 100/60 мм рт.ст., незначне зміщення серця вправо, тони глухі. Яке обстеження доцільно провести в першу чергу? A 45-year-old man was admitted to the hospital with complaints of pain that arose suddenly in the left half of the chest and epigastric region, shortness of breath, nausea, one-time vomiting. He became acutely ill, after lifting a heavy weight. Objectively: shallow breathing, BH - 38/min, the left half of the chest lags behind during breathing, tympanic sound on percussion, breathing is not heard. Ps - 110/min, weak filling. BP - 100/60 mm Hg, slight displacement of the heart to the right, dull tones. What examination should be carried out first of all?

Рентгенографію X-ray

УЗД черевної порожнини Ultrasound of the abdominal cavity

Електрокардіографію Electrocardiography

Езофагогастроскопію Esophagogastroscopy

Бронхоскопію Bronchoscopy

21 / 200
Хворий 64 років 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Госпіталізований в клініку зі скаргами на задишку в спокої, болі в ділянці серця стискаючого характеру, інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Об’єктивно: загальний стан важкий, ядуха, загальний ціаноз. Шкіра покрита холодним липким потом. Ps - 92/хв., ритмічний, малий. АТ - 80/ 40 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, звучність тонів знижена. В легенях - різко послаблене везикулярне дихання в нижніх відділах. На зареєстрованій ЕКГ - відхилення електричної осі серця праворуч. Який вірогідний діагноз? A 64-year-old patient suffered a myocardial infarction 2 years ago. He was hospitalized with complaints of shortness of breath at rest, pains in the area of the heart of a constricting nature, intense pains in the right half of the chest cages. Objectively: the general condition is severe, dysentery, general cyanosis. The skin is covered with cold sticky sweat. Ps - 92/min., rhythmic, small. BP - 80/ 40 mm Hg. Heart activity is rhythmic, sonority of tones is reduced. In the lungs - sharply weakened vesicular breathing in the lower parts. On the registered ECG - deviation of the electrical axis of the heart to the right. What is the likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Повторний інфаркт міокарда Recurrent myocardial infarction

Пневмонія Pneumonia

Розшаровуюча аневризма лівого шлуночка Laterating aneurysm of the left ventricle

Перикардит Pericarditis

22 / 200
Хворий 48 років скаржиться на ниючий біль у бокових відділах живота, який зменшується після дефекації та отходження газів, чергування проносів та запорів. 2 роки тому переніс дизентерію. Під час пальпації живота виявляється болісність, чергування спазмованих та атонічних, буркочущих відділів товстої кишки. Який метод обстеження є найбільш інформативним для визначення діагнозу? A 48-year-old patient complains of aching pain in the lateral parts of the abdomen, which decreases after defecation and passing gases, alternating diarrhea and constipation. 2 years ago he suffered from dysentery. During palpation of the abdomen reveals pain, alternation of spasmodic and atonic, grumbling sections of the colon. Which examination method is the most informative for determining the diagnosis?

Колоноскопія Colonoscopy

Пальцеве дослідження прямої кишки Digital rectal examination

Копроцитограма у динаміці Coprocytogram in dynamics

УЗД органів брюшної поржнини Ultrasound of abdominal organs

Ректороманоскопія Rectoromanoscopy

23 / 200
Хворий 55 років скаржиться на здуття та бурчання в животі, підвищене відходження газів, рідке випорожнення пінистого характеру з кислим запахом, що з'являються після вживання страв на молоці. Як називається даний симптомокомплекс? A 55-year-old patient complains of bloating and rumbling in the stomach, increased gas excretion, and liquid stools of a foamy nature with a sour smell, which appear after eating dishes with milk. What is the name of this symptom complex?

Синдром бродильної диспепсії Fermentative dyspepsia syndrome

Синдром мальабсорбції Malabsorption syndrome

Синдром жирової диспепсії Syndrome of fatty dyspepsia

Синдром дискінезії Dyskinesia syndrome

Синдром гнилісної диспепсії Syndrome of putrid dyspepsia

24 / 200
Жінка 75 років скаржиться на немотивовану слабкість, швидку втому, роздратованість, втрату ваги, нерізкий біль в животі, метеоризм, нестійке випорожнення. Вважає себе хворою біля 2 місяців.Об`єктивно: t - 37,2^0 С, ЧД - 20/хв., Ps - 90/хв., АТ -110/70 мм рт.ст. Шкіра бліда. Під час пальпації в правій здухвинній ділянці - болісність. У крові: Нв - 82 г/л. Яке захворювання у пацієнтки необхідно виключити в першу чергу? A 75-year-old woman complains of unmotivated weakness, rapid fatigue, irritability, weight loss, mild abdominal pain, flatulence, unstable bowel movements. She considers herself ill for about 2 months. Objectively: t - 37.2^0 C, BH - 20/min., Ps - 90/min., BP -110/70 mm Hg. Pale skin. During palpation in the right iliac region - painfulness. In the blood: Nv - 82 g/l. What disease in the patient must be ruled out first of all?

Рак товстої кишки Colon cancer

Хронічний коліт Chronic Colitis

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Поліпоз кишечника Intestinal polyposis

Термінальний ілеїт (хвороба Крона) Terminal ileitis (Crohn's disease)

25 / 200
Жінка 63 років скаржиться на спастичні болі внизу живота протягом 10 років. Нічних болів не спостерігає. Апетит нестабільний. Закрепи (2-3 дні) чергуються з проносами (2-3 дні). Після випорожнень самопочуття покращується. Об’єктивно: маса тіла збережена, помірна болючість при пальпації відрізків товстої кишки. Hb – 135 г/л, лейк. - 5,7*10^9/л, ШЗЕ – 8 мм/год. Ректороманоскопія: слизова оболонка не змінена, багато слизу (дослідження болісне через спастичний стан кишки). Яке захворювання найбільш імовірне у даної пацієнтки? A 63-year-old woman complains of spastic pains in the lower abdomen for 10 years. She does not observe night pains. Appetite is unstable. Constipation (2-3 days) alternates with diarrhea (2 -3 days). After defecation, well-being improves. Objectively: body weight is preserved, moderate pain during palpation of segments of the large intestine. Hb - 135 g/l, leuk. - 5.7*10^9/l, SZE - 8 mm /h. Rectomanoscopy: the mucous membrane is not changed, there is a lot of mucus (the examination is painful due to the spastic state of the intestine). What disease is most likely in this patient?

Синдром подразненої товстої кишки Irritable colon syndrome

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

-- --

Хвороба Крона Crohn's disease

Ішемічний коліт Ischemic colitis

26 / 200
Хворий 35 років, що зловживае алкоголем та недотримується дієти, скаржиться на болі в епігастральному відділі, що виникають через 1-1,5 годин після їжи. Фіброгастродуоденоскопія: в антральному відділі шлунку визначається виражена гіперемія, дрібні дефекти, підвищена вразливість слизової оболонки. Яка найбільш вірогідна причина виявленої патології? A 35-year-old patient who abuses alcohol and does not follow a diet, complains of pain in the epigastric region, which occurs 1-1.5 hours after eating. Fibrogastroduodenoscopy: in pronounced hyperemia, small defects, increased vulnerability of the mucous membrane are determined in the antral part of the stomach. What is the most likely cause of the detected pathology?

Інфікування Helicobacter pуlori Helicobacter pulori infection

Нервове перенапруження Nervous overstrain

Аліментарний чинник Alimony factor

Токсична дія алкоголю Toxic effect of alcohol

Наявність антитіл до парієтальних кліток Presence of antibodies to parietal cells

27 / 200
Жінка 32 років скаржиться на біль у лівому підребер’ї, який з'являється через 2 години після їжі, нудоту, здуття живота, схильність до проносу. Об’єктивно: жовтявість склер. Живіт болючий при пальпації в точці Губергриця-Скульського. Печінка - по краю реберної дуги. У крові: амілаза - 288 моль/л, загальний білірубін – 20 мкмоль/л. Яке захворювання найбільш імовірне? A 32-year-old woman complains of pain in the left hypochondrium, which appears 2 hours after eating, nausea, bloating, and a tendency to diarrhea. Ob' objectively: sclera yellowness. The abdomen is painful on palpation at the Gubergryts-Skulsky point. The liver is at the edge of the costal arch. In the blood: amylase - 288 mol/l, total bilirubin - 20 μmol/l. What disease is most likely?

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Хронічний ентероколіт Chronic enterocolitis

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

28 / 200
Чоловік 40 років страждає на аутоімунний гепатит. В крові: А/Г коефіцієнт 0,8, білірубін - 42 мкмоль/л, трансамінази - АЛТ 2,3 ммоль/год.л, АСТ - 1,8 ммоль/год.л. Що із перерахованого найбільш доцільно при лікуванні? A 40-year-old man suffers from autoimmune hepatitis. In the blood: A/G ratio 0.8, bilirubin - 42 μmol/l, transaminases - ALT 2.3 mmol /h.l, AST - 1.8 mmol/h.l. Which of the following is the most appropriate for treatment?

Глюкокортикоїди, цитостатики Glucocorticoids, cytostatics

Противірусні препарати Antiviral drugs

Антибактеріальні засоби Antibacterial

Гемосорбція, вітамінотерапія Hemosorption, vitamin therapy

Гепатопротектори Hepatoprotectors

29 / 200
Хворий 26 років перебував на лікуванні з хронічним гломерулонефритом. Лікування було ефективним, відмічалась нормалізація всіх показників. Яке санаторно-курортне лікування може бути рекоменовано? The patient was treated for chronic glomerulonephritis for 26 years. The treatment was effective, the normalization of all indicators was noted. What sanatorium-resort treatment can be recommended?

Південний берег Криму Southern coast of Crimea

Моршин Morshin

Не рекомендовано Not recommended

Трускавець Truskavets

Миргород Myrhorod

30 / 200
Жінка 48 років скаржиться на слабкість, схуднення, зниження апетиту, головний біль. В юності перенесла гострий гломерулонефрит. З 25 років страждає на артеріальну гіпертензію. Систематично не лікувалася, до лікаря зверталася рідко. Після проведеного дослідження виявлені ознаки хронічної ниркової недостатності І ст. (креатинін - 0,23 мкмоль/л). Які рекомендації щодо харчування найбільш виправдані для даної хворої? A 48-year-old woman complains of weakness, weight loss, loss of appetite, headache. She suffered from acute glomerulonephritis in her youth. She has been suffering from hypertension since she was 25 years old. She was not treated systematically, she rarely went to the doctor. After the examination, signs of chronic kidney failure of the 1st stage were found (creatinine - 0.23 μmol/l). What nutritional recommendations are most justified for this patient?

Обмеження білка Protein restriction

Обмеження вуглеводів Carb restriction

Обмеження жирів Fat Limit

Збільшення обсягу рідини Increase in liquid volume

Прийом їжі з підвищеним вмістом 'лужних' страв Eating food with a high content of 'alkaline' foods

31 / 200
Хворий 37 років доставлений у реанімаційне відділення. Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient was brought to the intensive care unit. The general condition is very serious. Sopor. The skin is gray, moist. Turgor is reduced. The pulse is frequent, tense. Blood pressure - 160/ 110 mm Hg. Increased muscle tone. Hyperreflexia. Smell of ammonia in the air. What is the previous diagnosis?

Уремічна кома Uremic coma

Мозкова кома Cerebral Coma

Алкогольна кома Alcoholic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

32 / 200
У хворого 35 років, який у зв'язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки знаходиться на гемодіалізі, з'явились перебої в діяльності серця, гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. На ЕКГ: брадікардія, атріовентрикулярна блокада І ст., високі загострені зубці Т. Напередодні - грубе порушення питного та дієтичного режимів. Які біохімічні зміни є найбільш вірогідною причиною вищевказаної клінічної картини? A 35-year-old patient who, due to chronic glomerulonephritis, has been on hemodialysis for the last 3 years, had heart failure, hypotension, increasing weakness, shortness of breath. On the ECG: bradycardia, atrioventricular blockade of the 1st degree, high pointed T waves. The day before - a gross violation of drinking and dietary regimes. What biochemical changes are the most likely cause of the above-mentioned clinical picture?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпергідратація Hyperhydration

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

33 / 200
Хвора 58 років, бухгалтер, 2 роки страждає на остеоартроз колінних суглобів. 2 тижні лікувалась у стаціонарі. Виписана в задовільному стані із скаргами на незначний больовий синдром після тривалого статичного навантаження. Локальна гіпертермія та ексудативні явища в ділянці суглобів відсутні. Яка подальша тактика ведення хворої найбільш доцільна? The patient is 58 years old, an accountant, has been suffering from osteoarthritis of the knee joints for 2 years. She was treated in a hospital for 2 weeks. She was discharged in a satisfactory condition with complaints of minor pain syndrome after a long static load. Local hyperthermia and exudative phenomena in the area of the joints are absent. What further tactic of managing the patient is most appropriate?

Лікування в умовах поліклініки Treatment in the polyclinic

Консультація у ортопеда Orthopedic consultation

Повторне стаціонарне лікування Repeated inpatient treatment

Направленя на МСЕК Directions to MSEK

Проведення артроскопії Performing arthroscopy

34 / 200
Чоловік 55 років потрапив в клініку у зв'язку з нападом ниркової коліки, яка періодично повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглобу знаходяться вузликові утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Ps - 88/хв. АТ - 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільно для встановлення діагнозу? A 55-year-old man was admitted to the clinic due to an attack of renal colic, which periodically recurs during the year. Objectively: in the area of the auricles and the right elbow joint there are nodular formations covered with a thin, shiny skin. Ps - 88/min. BP - 170/100 mm Hg. Positive Pasternacki's symptom on both sides. Studying which laboratory indicator is most appropriate for establishing a diagnosis?

Сечової кислоти Uric acid

Молочної кислоти Lactic acid

Ревматоїдного фактору Rheumatoid factor

Осаду сечі Urine sediment

ШЗЕ ШЭ

35 / 200
Хворий 25 років через 2 тижні після фарингіту почав скаржитись на підвищення температури до 38^0С, загальну слабкість, задуху під час ходи, припухлість і болі у суглобах летючого характеру. Об’єктивно: ціаноз губ. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 100/хв. Ліва межа серця зміщена назовні від медіаклавікулярної лінії на 1 см. І тон на верхівці послаблений, прослуховується ніжний систолічний шум. Який етіологічний фактор найбільш вірогідно зумовив цей патологічний процес? A 25-year-old patient, 2 weeks after pharyngitis, began to complain of an increase in temperature to 38^0С, general weakness, shortness of breath while walking, swelling and pain in the joints of a volatile nature . Objectively: cyanosis of the lips. The pulse is weakly filled, rhythmic, 100/min. The left border of the heart is shifted outward from the medial clavicular line by 1 cm. And the tone at the apex is weakened, a gentle systolic murmur is heard. What etiological factor most likely caused this pathological process ?

beta-гемолітичний стрептокок beta-hemolytic streptococcus

Стафілокок Staphylococcus

Пневмокок Pneumococcus

Вірус Virus

Гриби Mushrooms

36 / 200
Хворий 40 років хворіє біля 8 років. Скаржиться на біль в поперековому відділі хребта при фізичному навантаженні, в шийному і грудному відділі (особливо під час кашлю), біль в кульшовому і колінному суглобах праворуч. Об'єктивно: тулуб фіксований в положенні нахилу вперед з опущеною донизу головою, атрофія сідничних м‘язів. Рентгенографія хребта: остеопороз хребців, закостеніння повздовжніх зв‘язок. Який з діагнозів є найбільш вірогідним? A 40-year-old patient has been ill for about 8 years. He complains of pain in the lumbar spine during physical exertion, in the neck and chest (especially during coughing), pain in hip and knee joints on the right. Objectively: the trunk is fixed in a position leaning forward with the head down, atrophy of the gluteal muscles. X-ray of the spine: osteoporosis of the vertebrae, ossification of the longitudinal ligaments. Which of the diagnoses is the most likely?

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Псоріатична спондилоартропатія Psoriatic spondyloarthropathy

Розповсюджений остеохондроз хребта Widespread osteochondrosis of the spine

Туберкульозний спондиліт Tuberculous spondylitis

Спондилоартропатія на фоні хвороби Рейтера Spondyloarthropathy on the background of Reiter's disease

37 / 200
Хвора 22 років, вихователька дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт в епігастрії, темний колір сечі, знебарвлений кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з’явилась загальна слабкість, знизився апетит, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку контактувала з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки жовтуваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is 22 years old, a kindergarten teacher, complains of general weakness, decreased appetite, nausea, discomfort in the epigastrium, dark urine, discolored feces, jaundice. She has been ill for 7 days therefore, when general weakness appeared, appetite decreased, dull pain under the right costal arch. Urine darkened, stool became aholic. In kindergarten, I was in contact with children who had jaundice. Objectively: the skin and mucous membranes are yellowish, the liver is enlarged by 2-3 cm, the spleen is palpable. What is the most likely diagnosis?

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Лямбліоз Giardiasis

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Лептоспіроз Leptospirosis

38 / 200
Хворий 24 років захворів гостро через 16 годин після вживання в’яленої риби. Була нудота, блювота, кволість, млявість, подвоєння в очах. Об'єктивно: зниження м’язового тонусу, анізокорія, млявий глотковий та сухожильний рефлекси. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient became acutely ill 16 hours after eating dried fish. There was nausea, vomiting, weakness, lethargy, double vision. Objectively: decrease muscle tone, anisocoria, sluggish pharyngeal and tendon reflexes. What is the most likely diagnosis?

Ботулізм Botulism

Сальмонельоз Salmonellosis

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Гострий енцефаліт Acute encephalitis

Гострий гастрит Acute gastritis

39 / 200
B населенному пункті протягом останніх трьох років відмічається зростання захворюваності на дифтерію, реєструються окремі сімейні спалахи. Який захід може найбільш ефективно вплинути на епідемічний процес дифтерії і зменшити захворюваність до поодиноких випадків? During the last three years, the incidence of diphtheria has been increasing in the locality, individual family outbreaks have been registered. What measure can most effectively affect the epidemic process of diphtheria and reduce the incidence to single cases cases?

Імунізація населення Population immunization

Госпіталізація хворих Hospitalization of patients

Рання діагностика Early diagnosis

Виявлення носіїв Media Detection

Дезинфекція в осередку Disinfection in cell

40 / 200
У хворого 27 років спостерігається постійне блювання, пронос у вигляді 'рисового відвару'. Напередодні вживав невідомі спиртні напої та гриби. Три дні тому знаходився у місцевості, де був спалах кишкової інфекції. Об'єктивно: t - 35,6^0C, артеріальний тиск не визначається. Шкіра суха, бліда, складки на ній не розправляються, пульс ниткоподібний, тони серця послаблені. Який діагноз найбільш імовірний? A 27-year-old patient has constant vomiting, diarrhea in the form of 'rice broth'. The day before, he consumed unknown alcoholic beverages and mushrooms. Three days ago, he was in the area where he was an outbreak of an intestinal infection. Objectively: t - 35.6^0C, blood pressure is not determined. The skin is dry, pale, the folds on it do not straighten, the pulse is threadlike, the heart sounds are weakened. What is the most likely diagnosis?

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

Отруєння грибами Mushroom poisoning

Отруєння сурогатами алкоголю Alcohol surrogate poisoning

Ротавірусний гастроентерит Rotavirus gastroenteritis

41 / 200
Хворий 50 років госпіталізований у тяжкому стані зі скаргами на мороз, високу температуру тіла, сухість у роті, багаторазове блювання, болі в епігастрії, частий водянистий стілець з неприємним запахом, брудно-зеленого кольору, пінистий. Язик та шкіра сухі, АТ - 80/40 мм рт ст. Яка невідкладна допомога необхідна хворому? A 50-year-old patient was hospitalized in serious condition with complaints of cold, high body temperature, dry mouth, repeated vomiting, pain in the epigastrium, frequent watery stools with an unpleasant odor , dirty-green in color, foamy. The tongue and skin are dry, blood pressure - 80/40 mm Hg. What emergency help does the patient need?

Внутрішньовенне введення сольових розчинів Intravenous administration of saline solutions

Прведення гемосорбції Hemosorption

Призначення поліглюкіну Purpose of polyglukin

Переливання свіжозамороженої плазми Transfusion of fresh frozen plasma

Призначення симпатоміметиків Prescription of sympathomimetics

42 / 200
Хворий 20 років на 2-й день хвороби з раптовим початком, скаржиться на сильний головний біль у скронях та ділянці орбіт, ломоту в тілі, сухий болючий кашель. Т-39°С. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки 'палаюча', в легенях хрипи не вислуховуються. Який діагноз є найбільш ймовірним? A 20-year-old patient on the 2nd day of the illness with a sudden onset, complains of a severe headache in the temples and the area of the orbits, body aches, dry painful cough. T -39°С. Adynamic, the mucous membrane of the oropharynx is 'burning', no wheezing can be heard in the lungs. What diagnosis is the most likely?

Грип Flu

Пневмонія Pneumonia

Респіраторний мікоплазмоз Respiratory mycoplasmosis

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Парагрип Paraflu

43 / 200
20 червня у лікарню потрапив мешканець міста. Хвороба почалася гостро, з ознобу, підвищення температури до 38-39^0С. Відмічає кволість, різкий головний біль, нудоту, блювоту, біль у всьому тілі, порушення сну. Об`єктивно: гіперемія шкіри обличчя, шиї, грудної клітки. Менінгеальні знаки позитивні. 12 днів тому повернувся із Сибіру, з лісу. Який найбiльш ймовірний діагноз? On June 20, a resident of the city was admitted to the hospital. The disease began acutely, with chills, a rise in temperature to 38-39^0C. He notes weakness, a sharp headache, nausea, vomiting, pain in the whole body, sleep disturbance. Objectively: hyperemia of the skin of the face, neck, chest. Meningeal signs are positive. 12 days ago he returned from Siberia, from the forest. What is the most likely diagnosis?

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Грип Flu

Омська геморагічна гарячка Omsk hemorrhagic fever

Висипний тиф Typhoid

44 / 200
Жінка 48 років перенесла гостру форму вірусного гепатиту В. Через 3 місяці від початку захворювання відзначалася наявність HВV-ДНК високої концентрації. Хвора живе разом з вагітною невісткою, сином та чоловіком. Який метод первинної профілактики членів родини буде найбільш ефективним? A 48-year-old woman suffered an acute form of viral hepatitis B. 3 months after the onset of the disease, the presence of high concentration of HBV-DNA was noted. The patient lives with her pregnant daughter-in-law, her son and husband. What method of primary prevention of family members will be the most effective?

Вакцинація усіх членів родини Vaccination of all family members

Вакцинація чоловіка Vaccination of husband

Вакцинація вагітної жінки Vaccination of a pregnant woman

Інтерферонотерапія членів родини Interferon therapy of family members

Вакцинація сина Son's vaccination

45 / 200
Хвора 34 років приймає мерказоліл в дозі 30 мг на добу з приводу дифузного токсичного зоба ІІ ст., тиреотоксикозу середньої важкості. Через 2 місяці після початку лікування відмічене збільшення щитовидної залози до ІІІ ст. Ваша подальша лікувальна тактика? A 34-year-old patient takes mercazolil in a dose of 30 mg per day for diffuse toxic goiter of the II stage, thyrotoxicosis of moderate severity. 2 months after the start of treatment, an increase in thyroid glands up to III stage. Your further treatment tactics?

Додати тироксин Add thyroxine

Додати глюкокортикоїди Add glucocorticoids

Відмінити мерказоліл Cancel Mercazolil

Оперативне лікування Operative treatment

Радіойодтерапія Radioiodine therapy

46 / 200
Хворий 33 років, у якого вперше виявлено цукровий діабет, за допомогою дієти підтримує глікемію після їжі меншу ніж 10,0 моль/л. Від інсулінотерапії утримується. Які дослідження найбільш доцільно провести для диференціації І-го (інсулінзалежний) та ІІ-го (інсуліннезалежний) типів діабету? A 33-year-old patient with diabetes for the first time maintains a postprandial glycemia of less than 10.0 mol/l with the help of a diet. He refrains from insulin therapy. What studies it is most expedient to carry out for the differentiation of the 1st (insulin-dependent) and 2nd (non-insulin-dependent) types of diabetes?

Визначення антитіл до острівкових кліток Determination of antibodies to islet cells

Визначення фруктозаміну у крові Determination of fructosamine in blood

Визначення глікованого гемоглобіну у крові Determination of glycated hemoglobin in blood

Глюкозотолерантний тест Glucose tolerance test

Дослідження глікемії натще сердце Study of fasting blood glucose

47 / 200
Чоловік 35 років прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефіцит маси тіла 10 кг. Після операції рівень глюкози в цільній капілярній крові натще серце 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженні - 11,1ммоль/л (після їжи), рівень глікованого гемоглобіну 10%. Дайте пояснення представленим даним: A 35-year-old man was operated on for gastric ulcer. Body weight deficit is 10 kg. After the operation, the glucose level in the whole capillary blood of the fasting heart is 6.7 mmol/l. When re-examined - 11.1 mmol/l (after a meal), the level of glycated hemoglobin is 10%. Give an explanation for the data presented:

Цукровий діабет Diabetes

Післяопераційна гіпоінсулінемія Postoperative hypoinsulinemia

Норма Norm

Порушена толерантність до глюкози Glucose tolerance impaired

Група ризику за цукровим діабетом Diabetes risk group

48 / 200
Робітник-акумуляторник у кінці робочого дня скаржиться на інтенсивний біль в епігастріїї, діарею, субфебрілітет. АТ - 170/110 мм рт. ст., шкіра та склери жовті. В обід випив 250 мл горілки. Який найбільш імовірний діагноз? A battery worker at the end of the working day complains of intense pain in the epigastrium, diarrhea, low-grade fever. BP - 170/110 mm Hg, skin and sclera are yellow 'Drank 250 ml of vodka at lunch. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння свинцем Acute lead poisoning

Гострий гемоліз Acute hemolysis

Жовта дистрофія печінки Hepatic jaundice

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостре алкогольне отруєння Acute alcohol poisoning

49 / 200
Робітник 38 років, який працює на виробництві шиферу протягом 15 років, скаржиться на задишку експіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель. Об'єктивно: притуплення перкуторного звука в міжлопаточній ділянці, жорстке дихання, сухі розсіяні хрипи. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. Цеховий лікар запідозрив азбестоз. Який метод є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу? A 38-year-old worker who has been working in slate production for 15 years complains of expiratory shortness of breath during physical exertion, dry cough. Objectively: dulling of percussion sound in in the interscapular area, hard breathing, dry scattered wheezes. Grayish warts on the skin of the fingers. The shop doctor suspected asbestosis. Which method is the most informative to confirm the diagnosis?

Рентгенографія ОГК Roentgenography of OGK

Бронхоскопія Bronchoscopy

Дослідження газів крові Blood gas study

Бронхоальвеолярний лаваж Bronchoalveolar lavage

Спірографія Spirography

50 / 200
У робітника шахти (стаж 24 роки; концентрація пилу на робочому місці 260-280 мг/м^3, 15% з якого складає вільний двоокис кремнію) на оглядовій рентгенограмі легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який це різновид пневмоконіозу? A mine worker (24 years of experience; dust concentration at the workplace 260-280 mg/m^3, 15% of which is free silicon dioxide) in the inspection room changes characteristic of pneumoconiosis were detected in the X-ray of the lungs. What kind of pneumoconiosis is this?

Антрако-силікоз Anthraco-silicosis

Антрако-силікатоз Anthraco-silicate

Силікатоз Silicatosis

Карбоконіоз Carboconiosis

Силікоз Silicosis

51 / 200
Юнак 20 років мешкає в осередку туберкульозної інфекції. Під час обстеження проведена туберкулінова проба Манту з 2ТО. Проба визначена як гіперергічна. Яке значення визначає гіперергічну пробу у юнака? A 20-year-old young man lives in a center of tuberculosis infection. During the examination, a tuberculin Mantoux test with 2TO was performed. The test was determined to be hyperergic. What is the meaning of a hyperergic test in a young man?

Папула 6 мм, некроз Papule 6 mm, necrosis

Гіперемія 12 мм Hyperemia 12 mm

Папула 4 мм Papule 4 mm

Папула 20 мм Papule 20 mm

Гіперемія 24 мм Hyperemia 24 mm

52 / 200
Cім'я складом із 5 осіб. Чоловік - горноробітник очистного забою. Жінка - домогосподарка. Донька - вихователь дитячого дошкільного закладу. Син 18 років - студент. Бабуся - пенсіонерка, хвора на цукровий діабет. Кого із членів родини можна впершу чергу віднести до групи осіб з підвищеним ризиком захворювання туберкульозом під час планування профілактичних оглядів на туберкульоз? The family consists of 5 people. The husband is a miner at the refinery. The wife is a housewife. The daughter is a preschool teacher. The son is 18 years old - a student. The grandmother - a retired woman with diabetes. Which of the family members can be classified first of all in the group of persons with an increased risk of tuberculosis during the planning of preventive examinations for tuberculosis?

Бабусю Grandma

Жінку Woman

Сина Son

Чоловіка Male

Доньку Daughter

53 / 200
У чоловіка 22 років з поліартралгією та гарячкою виявлено правосторонній ексудативний плеврит. Рентгенологічно: праворуч від IV ребра до низу - гомогенне затемнення. Ліворуч у II сегменті - подинокі щільні вогнищеві тіні. Проба Манту з 2ТЕ – 16 мм папула. У плевральній рідині підвищено зміст білку, позитивна реакція Ривальта, збільшена кількість лейкоцитів з перебільшенням лімфоцитів. Яка найбільш вірогідна етиологія плевриту? A 22-year-old man with polyarthralgia and fever was diagnosed with right-sided exudative pleurisy. X-ray: on the right from the IV rib to the bottom - homogeneous darkening. On the left in the II segment - single dense foci shadows. Mantoux test with 2TE – 16 mm papule. The content of protein in the pleural fluid is increased, a positive Rivalt reaction, an increased number of leukocytes with an exaggeration of lymphocytes. What is the most likely etiology of pleurisy?

Туберкульозна Tuberculosis

Аутоімунна Autoimmune

Стафілококова Staph

Вірусна Viral

Ракова Cancer

54 / 200
Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження будуть домінувати під час цієї хвороби? Thrombosis of the coronary artery caused the development of myocardial infarction. What mechanisms of damage will dominate during this disease?

Кальцієві Calcium

Ацидотичні Acidotic

Протеїнові Protein

Електролітно-осмотичні Electrolyte-osmotic

Ліпідні Lipids

55 / 200
Потерпілого 14 років витягнуто з води у зимовий період через 15 хв. після утоплення без будь-яких проявів життя. Які необхідно вжити заходи? A 14-year-old victim was pulled out of the water in winter 15 minutes after drowning without any signs of life. What measures should be taken?

Звільнити дихальні шляхи від води, створити дренажне положення та перейти до проведення заходів, що спрямовані на відновлення дихання та кровообігу Free the respiratory tract from water, create a drainage position and proceed to measures aimed at restoring breathing and blood circulation

Транспортувати потерпілого в найближче тепле приміщення для проведення там реанімаційних заходів Transport the victim to the nearest warm room to carry out resuscitation measures there

Не витрачаючи часу на видалення води з дихальних шляхів, перейти до серцево-легеневої реанімації Without wasting time on removing water from the respiratory tract, proceed to cardiopulmonary resuscitation

Транспортувати потерпілого в найближчий лікувальний заклад для проведення реанімаційних заходів Transport the victim to the nearest medical facility for resuscitation

Не проводити реанімаційні заходи Do not perform resuscitation measures

56 / 200
Після укусу оси у хворого з'явились свербіж шкіри, осиплість голосу, 'гавкаючий кашель', неспокій. Об'єктивно: набряк губ, повік, ціаноз. Які з перерахованих ліків слід застосувати у першу чергу? After a wasp bite, the patient developed itching of the skin, hoarseness of voice, 'barking cough', restlessness. Objectively: swelling of the lips, eyelids, cyanosis. What which of the listed drugs should be used first?

Преднізолон Prednisone

Еуфілін Euphilin

Адреналін Adrenaline

Седуксен Seduxen

Лазікс Lasix

57 / 200
B психічному статусі хворого 32 років стійке патологічне зниження настрою. Контактний. Коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі, рухи скуті і загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприниження. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому? In the mental status of a 32-year-old patient, there is persistent pathological depression of mood. Contact. Briefly, but to the point, answers the question. Speech production is extremely laconic, at a slow pace, movements are stiff and inhibited. Expresses ideas of self-blame and self-humiliation. What group of drugs is primarily shown to the patient?

Антидепресанти Antidepressants

Нейролептики Neuroleptics

Нормотиміки Normothymics

Гіпнотики Hypnotics

Транквілізатори Tranquilizers

58 / 200
Хвора 19 років десять років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулась. Через три дні з'явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалась, дивилась в одну точку, вночі не спала. На наступний день стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалось протягом останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалась задумливою та сонною. Який психопатологічний синдром імовірно виник у хворої? A 19-year-old patient has been suffering from an epileptic disease for ten years. She went to see a doctor and did not return. Three days later, she came home broken, frozen. She was behaving strangely : did not speak, did not communicate with anyone, looked at one point, did not sleep at night. The next day, the condition normalized. The patient could not remember what happened to her during the last four days. To those around her, she seemed thoughtful and sleepy. What psychopathological syndrome probably arose in the patient?

Сутінковий розлад свідомості Twilight disorder

Оглушення Stun

Аментивний синдром Amential syndrome

Онейроїдний синдром Oneiroid syndrome

Деліріозний синдром Delirious syndrome

59 / 200
Жінка 19 років скаржиться на болі у животі та суглобах, вимагає все нові уколи знеболюючих та снодійних ліків. Обстежена. Патологіі гінекологічної та урологічної сфер не виявлено. Вздовж поверхневих вен кінцівок сліди старих проколів, походження яких не пояснює. Сухожильні рефлекси верхніх та нижніх кінцівок однакові, жваві. Фотореакція зіниць слабка. Язик обкладений сірим нальотом. В бесіді - афективно неврівноважена. Відзначається пронос без патологічних включень. Яка тактика щодо поліпшення стану хворої? A 19-year-old woman complains of pain in the abdomen and joints, requires more and more injections of painkillers and sleeping pills. She was examined. No pathologies of the gynecological and urological spheres were found. Along the superficial veins the limbs are traces of old punctures, the origin of which is not explained. Tendon reflexes of the upper and lower limbs are the same, lively. The photoreaction of the pupils is weak. The tongue is covered with a gray coating. In the conversation - affectively unbalanced. There is diarrhea without pathological inclusions. What are the tactics for improving the patient's condition?

Консультація лікаря-нарколога Consultation of a narcologist

Додаткова консультація хірурга Additional consultation of the surgeon

Призначення антибіотикотерапії Prescription of antibiotic therapy

Консультація лікаря-інфекціоніста Consultation of an infectious disease doctor

Призначення ліків, яких вимагає пацієнт Prescription of drugs requested by the patient

60 / 200
Хвора 24 років. За характером компанійська, емоційно-лабільна. Після розлучення з чоловіком скаржиться на роздратованість, пригнічений настрій, серцебиття, відчуття перебоїв, колючий біль в ділянці серця, загальну слабкість. Об'єктивно: гіпергідроз долонь, Ps - 72-78/хв., лабільний, серце - без патології. ЕКГ - норма. Яка патологія найбільш вірогідно зумовлює таку картину? The patient is 24 years old. She is sociable, emotionally labile by nature. After breaking up with her husband, she complains of irritability, depressed mood, palpitations, a feeling of interruptions, stabbing pain in the heart area

Неврастенія Neurasthenia

Малопрогредієнтна шизофренія Low-progressive schizophrenia

Іпохондричний невроз Hypochondriac neurosis

Невроз нав'язливих станів Compulsive neurosis

Депресивний невроз Depressive neurosis

61 / 200
Хвора скаржиться на неприємні відчуття, що виникають в різних частинах тіла та внутрішніх органах, а іноді “дуже тягісні відчуття стягування, скручення, перевертання”. Неодноразово зверталась до лікарів, проходила обстеження в терапевтичній клініці, після чого направлена до психіатра. З'ясуйте психопатологічний розлад. The patient complains of unpleasant sensations arising in various parts of the body and internal organs, and sometimes 'very painful sensations of tightening, twisting, turning over'. She repeatedly consulted doctors , was examined in a therapeutic clinic, after which she was referred to a psychiatrist. Find out the psychopathological disorder.

Сенестопатії Senestopathy

Іпохондрія Hypochondria

Парастезії Paraesthesia

Деперсоналізація Depersonalization

Синестезії Synesthesia

62 / 200
Хвора 75 років не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім’я. Настрій дратівливо-невдоволений. Постійно носить з собою вузлик з речами, ховає у себе на грудях у білизні пакуночки з хлібом та свої черевики, “безцінні книги”. Який найбільш імовірний діагноз? A 75-year-old patient cannot name the month, number, season of the year. After much thought, she says her name. The mood is irritable and dissatisfied. She constantly carries a knot with things, hides bread packages and his shoes, 'priceless books' on his chest in his underwear. What is the most likely diagnosis?

Стареча деменція Senile dementia

Розлад поведінки Behavior disorder

Розлад особистості (психопатія) Personality disorder (psychopathy)

Пресенільна меланхолія Presenile Melancholy

Атеросклеротична (лакунарна) деменція Atherosclerotic (lacunar) dementia

63 / 200
У хворого 25 років після випадкового статевого контакту, через 30 днів з’явились виразки на статевому члені. Об'єктивно: на внутрішньому листку передньої шкірочкі виявлено округлих обрисів ерозію – 1,5 см в діаметрі, тверду на споді, з рівними краями, без помітних запальних явищ, безболісну. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient developed ulcers on the penis 30 days after accidental sexual contact. Objectively: rounded outlines of erosion were found on the inner layer of the foreskin - 1.5 cm in diameter, hard on the bottom, with even edges, without noticeable inflammatory phenomena, painless. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс (твердий шанкр) Primary syphilis (hard chancre)

М’який шанк Soft Shank

Шанкриформна піодермія Chancriform pyoderma

Простий герпес Herpes simplex

Короста, ускладнена піококами Scabies complicated by pyococci

64 / 200
У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину за 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39-40^0С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів або відшаровуванням епідермісу, з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадували опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl's body temperature rose to 39-40°C after taking two aspirin tablets in 4-5 hours. She complains of general malaise, dizziness, unexpected the appearance of red spots on the skin with the formation of blisters or peeling of the epidermis, with erosion of the surface. Skin lesions resembled second-degree burns. Nikolsky's symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Гострий епідермальний некроліз Acute epidermal necrolysis

Пухирчатка вульгарна Vulgar vulgaris

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's herpetiform dermatitis

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

Бульозний дерматит Bullous dermatitis

65 / 200
Хворий 65 років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури. Хворіє 3 дні, захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: в області правої половини шкіри чола - запальна гіперемія, набряк. На місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краям вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка найбільш вірогідна патологія? A 65-year-old patient complains of pain in the right side of the face, headache, fever. He has been ill for 3 days, the disease is associated with hypothermia. Objectively: in in the area of the right half of the skin of the forehead - inflammatory hyperemia, swelling. At the places of blisters - erosion with necrotic plaque. At the edges of the focus - blisters with inflammatory hyperemia. What is the most likely pathology?

Оперізуючий лишай Zingles

Бешиха Beshikha

Екзема Eczema

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Дерматит Dermatitis

66 / 200
Хворий 30 років, який страждав головними болями, піднімаючи важкий предмет, відчув сильний головний біль у вигляді удару по голові, з'явилась нудота, блювота, легке запаморочення. Через добу - об'єктивно виражений менінгеальний синдром, t - 37,6^0С. Лікар запідозрив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу? A 30-year-old patient who suffered from headaches when lifting a heavy object, felt a severe headache in the form of a blow to the head, nausea, vomiting, light dizziness appeared. A day later - objectively expressed meningeal syndrome, t - 37.6^0C. The doctor suspected subarachnoid hemorrhage. What additional examination should be performed to confirm the diagnosis?

Люмбальну пункцію з дослідженням ліквору Lumbar puncture with cerebrospinal fluid examination

Церебральну ангіографію Cerebral angiography

Комп'ютерну томографію Computed tomography

Рентгенографію черепа X-ray of skull

Реоенцефалографію Rheoencephalography

67 / 200
Жінка 45 років скаржиться на приступоподібні нестерпні болі в лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: болі у точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий приступ з тонічною судомою м'язів обличчя. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний? A 45-year-old woman complains of paroxysmal unbearable pain in the left side of the face lasting 1-2 minutes. The attacks are provoked by chewing. She became ill two months ago after hypothermia. Objectively: pains at the exit points of the trigeminal nerve on the left. A touch near the wing of the nose on the left causes another attack with a tonic spasm of the facial muscles. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Невралгія язикоглоткового нерва Neuralgia of glossopharyngeal nerve

Артрит нижньощелепного суглобу Arthritis of the mandibular joint

Лицева мігрень Facial Migraine

Гайморит Sinusitis

68 / 200
Чоловік 69 років з тривалою артеріальною гіпертензією скаржиться на запаморочення, затруднене ковтання, гугнявість голосу, хитку ходу. Ці явища з'явились близько трьох років тому і поступово прогресують. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний? A 69-year-old man with long-term arterial hypertension complains of dizziness, difficulty swallowing, hoarse voice, unsteady gait. These symptoms appeared about three years ago and are gradually progressing. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Дисциркуляційна енцефалопатія Dyscirculatory encephalopathy

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Пухлина стовбуру мозку Brain stem tumor

Стовбуровий енцефаліт Stem encephalitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

69 / 200
У хворої під час роботи на городі раптово з’явився сильний біль у попереці. Явно виражені симптоми натягу Ласега та Нері праворуч. Згладжений поперековий лордоз, різко обмежені рухи в поперековому відділі хребта. Відсутній правий ахиллів рефлекс. Яке захворювання можна запідозрити? The patient suddenly developed severe lower back pain while working in the garden. Symptoms of Laseg and Neri tension on the right side are clearly expressed. Lumbar lordosis is smoothed, movements are sharply limited in in the lumbar spine. The right Achilles reflex is absent. What disease can be suspected?

Попереково-крижовий радикуліт Lumbosacral sciatica

Люмбалгія Lumbalgia

Печінкова коліка Hepatic colic

Неврит нерву стегна Femoral nerve neuritis

Ниркова коліка Renal colic

70 / 200
У 24-річного чоловіка на 5-й день гостро розвиненого респіраторного захворювання з високою температурою посилились головні болі, з'явилось системне запаморочення, відчуття двоїння, парез мімічних м'язів праворуч, подряпування під час ковтання. Діагностовано гострий вірусний енцефаліт. Визначте основне направлення невідкладної терапії. On the 5th day of an acute respiratory disease with a high temperature, a 24-year-old man developed headaches, systemic dizziness, a feeling of double vision, paresis of facial muscles muscles on the right, scratching during swallowing. Diagnosed with acute viral encephalitis. Determine the main direction of emergency therapy.

Зовіракс Zovirax

Лазікс Lasix

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Гемодез Hemodez

Цефтріаксон Ceftriaxone

71 / 200
Хвору 34 років госпіталізовано зі скаргами на збільшення шийних та підпахвинних лімфовузлів, субфебрільну температуру протягом останніх 2 місяців, збільшену пітливість. В пунктаті лімфатичних вузлів – клітини Березовського-Штернберга. Який метод дослідження доцільно використати для з’ясування поширеності пухлинного процесу? A 34-year-old patient was hospitalized with complaints of enlarged cervical and inguinal lymph nodes, low-grade fever for the past 2 months, increased sweating. Berezovsky-Sternberg cells are found in the punctate lymph nodes. What research method should be used to find out the prevalence of the tumor process?

Лімфосцинтиграфія Lymphoscintigraphy

Ангіографія Angiography

Лімфографія Lymphography

Термографія Thermography

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

72 / 200
Чоловік 57 років скаржиться на задишку, набряки на гомілках, 'перебої' в роботі серця, біль в лівій половині грудної клітки з ірадіацією в ліву лопатку. Лікування малоефективне. Об'єктивно: тони серця глухі, м'який систолічний шум на верхівці, Ps – 100/хв., аритмічний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печінка +2 см, болюча. Рентгеноскопія: тінь серця розширена в усі боки, пульсація в'яла. ЕКГ: лівошлуночкова екстрасистолія, знижений вольтаж. Який метод дослідження необхідний для визначення діагнозу? A 57-year-old man complains of shortness of breath, swelling of the lower legs, 'interruptions' in the work of the heart, pain in the left half of the chest with radiation to the left shoulder blade. The treatment is ineffective. Objectively: heart sounds are dull, soft systolic murmur at the apex, Ps - 100/min., arrhythmic, BP - 115/75 mm Hg. Liver +2 cm, painful. X-ray: the shadow of the heart is expanded in all directions , pulsation is weak. ECG: left ventricular extrasystole, reduced voltage. What research method is necessary to determine the diagnosis?

Ехокардіографія Echocardiography

ЕКГ в динаміці ECG in dynamics

Рентгенокімографія X-ray imaging

Коронарографія Coronarography

Велоергометрія Cycle ergometry

73 / 200
Пацієнту 37 років, після вживання жирної їжи раптово з’явився різкий біль у правому підребер’ї. Запідозрено гострий холецистит. Який метод променевого дослідження слід застосувати на етапі первинного обстеження пацієнта? A 37-year-old patient suddenly developed a sharp pain in the right hypochondrium after eating fatty food. Acute cholecystitis is suspected. What radiographic method should be used at the initial stage examination of the patient?

Ультразвуковий Ultrasonic

Термографічний Thermographic

Рентгенологічний X-ray

Радіонуклідний Radionuclide

Магнітно-резонансний Magnetic resonance

74 / 200
У хворого 58 років діагностований базальноклітинний рак шкіри I стадії. Пухлина діаметром до 1 см та інфільтрацією в глибину тканин до 0,5 см локалізується в ділянці правої носогубної складки. Виберіть найбільш оптимальний метод лікування. A 58-year-old patient was diagnosed with stage I basal cell skin cancer. A tumor with a diameter of up to 1 cm and tissue infiltration up to 0.5 cm is localized in the area of the right nasolabial fold. Choose the most optimal method of treatment.

Близькодистанційна рентгентерапія Near-distance X-ray therapy

Хіміотерапевтичний Chemotherapy

Далекодистанційна рентгентерапія Remote x-ray therapy

Хірургічний Surgical

Далекодистанційна гамма-терапія Remote gamma therapy

75 / 200
Хворій 18 років була проведена субтотальна струмектомія у зв'язку із злоякісною капілярною цистаденомою щитовидної залози. Через 2 місяці виникла підозра на наявність метастазів у легенях. Який з рентгенологічних методів потрібно використати в першу чергу? An 18-year-old patient underwent a subtotal strumectomy in connection with a malignant capillary cystadenoma of the thyroid gland. After 2 months, the presence of metastases in the lungs was suspected. Which of the radiological methods should be used first?

Рентгенографія легень X-ray lung

Бронхоскопія Bronchoscopy

Рентгеноскопія легень X-ray lung

Бронхографія Bronchography

Ангіопульмонографія Angiopulmonography

76 / 200
Чоловіку 75 років з ІХС: стенокардією, склеротичною гіпертензією, брадикардією та цукровим діабетом був призначений ніфедипін у початковій дозі 5 мг. Найбільш імовірно, що така початкова доза призначена через: A 75-year-old man with coronary artery disease: angina pectoris, sclerotic hypertension, bradycardia, and diabetes was prescribed nifedipine at an initial dose of 5 mg. It is most likely that this initial dose is due to :

Підвищення ризику церебральної гіпоперфузії Increased risk of cerebral hypoperfusion

Зниження толерантності до глюкози Decreased glucose tolerance

Уповільнення метаболізму препарату у печінці Slowdown of drug metabolism in the liver

Збільшення періоду напіввиведення ніфедипіну Increased half-life of nifedipine

Гіпоглікемічний ефект препарату Hypoglycemic effect of the drug

77 / 200
72-річному хворому після операції з приводу холецистектомії у зв'язку з лихоманкою призначений гентаміцин (80 мг кожні 8 годин) та цефалотин (2 г кожні 6 годин). Через 10 днів у хворого підвищився креатинін до 310 мкмоль/л. АТ - 130/80 мм рт. ст. Добова кількість сечі - 1200 мл. У аналізах сечі без патології. УЗД: розміри нирок нормальні. Яка найбільш ймовірна причина ниркової недостатності? Gentamicin (80 mg every 8 hours) and cephalothin (2 g every 6 hours) were prescribed to a 72-year-old patient after cholecystectomy surgery due to fever . After 10 days, the patient's creatinine increased to 310 μmol/l. Blood pressure - 130/80 mm Hg. Daily urine output - 1200 ml. Urine tests without pathology. Ultrasound: kidney sizes are normal. What is the most likely cause of renal failure?

Нефротоксичність гентаміцина Gentamicin nephrotoxicity

Кортикальний некроз нирок Cortical necrosis of kidneys

Неадекватна інфузія рідини Inadequate fluid infusion

Гепаторенальний синдром Hepatorenal syndrome

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

78 / 200
У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Однією із причин цього є: In older people, the incidence of tumors increases. One of the reasons for this is:

Зниження активності клітинного імунітету Decreased activity of cellular immunity

Підвищення активності клітинного імунітету Increasing the activity of cellular immunity

Збільшення порушень мітозів Increasing mitotic disorders

Зниження інтенсивності утворення антитіл Decreasing intensity of antibody formation

Підвищення активності утворення антитіл Increasing the activity of antibody formation

79 / 200
Хлопцю 16 років було проведено щеплення вакциною АКДП. Через 8 діб у нього з’явились скованість та біль у суглобах, субфебрільна температура, уртікарна висипка на шкірі, збільшення пахових, шийних лімфовузлів та селезінки. Який тип алергічної реакції має місце? A 16-year-old boy was vaccinated with the AKDP vaccine. After 8 days, he developed stiffness and pain in the joints, low-grade fever, urticaria on the skin, enlargement of the groin , cervical lymph nodes and spleen. What type of allergic reaction is taking place?

Імунокомплексний Immunocomplex

Гіперчутливість негайного типу Immediate Hypersensitivity

Цитотоксичний Cytotoxic

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

-- --

80 / 200
Хвора 30 років скаржиться на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. Під час огляду великої підшкірної вени на гомілці гіперемія, біль при натискуванні. Симптоми Хоманса та Люзеса – негативні. Який попередній діагноз? A 30-year-old patient complains of pain, hyperemia along the subcutaneous veins, increased body temperature. During the examination of the large subcutaneous vein on the leg, hyperemia, pain when pressed. Homans symptoms and Luses are negative. What is the previous diagnosis?

Гострий тромбофлебіт підшкірних вен Acute thrombophlebitis of subcutaneous veins

Тромбоз аорти Aortic thrombosis

Лімфостаз Lymphostasis

Гострий ілеофеморальний флеботромбоз Acute iliofemoral phlebothrombosis

Емболія аорти Aortic embolism

81 / 200
У хворого 28 років – облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок, хронічна ішемія ІІ ступеню. Який спосіб профілактики прогресування захворювання є найбільш ефективним у даного хворого? A 28-year-old patient has obliterating endarteritis of the lower extremities, chronic ischemia of the II degree. What method of preventing disease progression is the most effective for this patient?

Виконання поперекової симпатектомії Performance of lumbar sympathectomy

Усунення впливу негативних чинників Elimination of negative factors

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Санаторно-курортне лікування Sanatorium-resort treatment

Проведення регулярних курсів медикаментозної терапії Conducting regular courses of drug therapy

82 / 200
У хворого 32 років, який лікувався у стаціонарі з діагнозом 'Гострий абсцес правої легені' після кашлю раптово з'явилося важке дихання, ціаноз, біль у правій половині грудної клітини. Яке ускладнення найбільш вірогідне виникло у хворого? A 32-year-old patient who was treated in a hospital with a diagnosis of 'Acute abscess of the right lung' suddenly developed difficulty breathing, cyanosis, and pain in the right half of the chest after coughing cells. What complication most likely occurred in the patient?

Піопневмоторакс Pyopneumothorax

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Перфорація стравоходу Esophageal perforation

Ексудативний плевріт Exudative pleurisy

Інфаркт-пневмонія Pneumonia heart attack

83 / 200
Хворий скаржиться на надзвичайно різкий біль в епігастрії. Хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 10 років. Положення хворого вимушене на правому боці з приведеними стегнами до живота. Живіт різко болючий в епігастрії, виражене захисне напруження м'язів черевної стінки. Який попередній діагноз? The patient complains of extremely sharp pain in the epigastrium. He has been suffering from peptic ulcer of the duodenum for 10 years. The position of the patient is forced on the right side with the hips adducted to the abdomen. The abdomen is sharply painful in the epigastrium, pronounced protective tension of the muscles of the abdominal wall. What is the preliminary diagnosis?

Перфоративна виразка Perforating ulcer

Тромбоз мезентеріальних судин Thrombosis of mesenteric vessels

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Пенетрація виразки в підшлункову залозу Penetration of the ulcer into the pancreas

Загострення виразкової хвороби Exacerbation of peptic ulcer disease

84 / 200
Хворий скаржиться на наявність патологічного утворення, що з'являється в правій паховій ділянці при фізичному навантаженні. Утвір округлої форми, діаметром близько 4 см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції, розташовується біля медіальної частини пупартової зв'язки. Утвір розташований досередини від сім'яного канатика. Який попередній діагноз? The patient complains about the presence of a pathological formation that appears in the right inguinal area during physical exertion. The formation is round in shape, with a diameter of about 4 cm, when palpated it is soft - of an elastic consistency, located near the medial part of Pupart's ligament. The formation is located medially from the spermatic cord. What is the preliminary diagnosis?

Правостороння пряма пахова кила Right-sided direct inguinal hernia

Правостороння стегнова кила Right femoral hernia

Правостороння коса пахова кила Right-sided oblique inguinal hernia

Ліпома правої пахової ділянки Lipoma of the right inguinal area

Варикозне розширення вен правого стегна Varicose veins of the right thigh

85 / 200
Хворий 54 років переведений у клініку через 12 діб від початку захворювання гострим панкреатитом. Стан важкий. Температура гектична. Ps - 112/хв. Живіт здутий. В епігастрії пальпується різко болючий інфільтрат відповідно локалізації підшлункової залози. В черевній порожнині – рідина. Набряк поперекової ділянки зліва. В крові: лейк. – 18*10^9/л. Яка подальша тактика? A 54-year-old patient was transferred to the clinic 12 days after the onset of the disease with acute pancreatitis. The condition is severe. The temperature is hectic. Ps - 112/min. The abdomen is distended. Palpable in the epigastrium sharply painful infiltrate according to the localization of the pancreas. In the abdominal cavity - liquid. Swelling of the lumbar region on the left. In the blood: leukemia - 18*10^9/l. What is the next strategy?

Оперативне лікування Operative treatment

Збільшення дози антиферментів Increasing the dose of anti-enzymes

Перітонеальний діаліз Peritoneal dialysis

-- --

Продовження консервативного лікування Continuation of conservative treatment

86 / 200
Хвора 32 років скаржиться на періодичні перешкоди проходження їжи по стравоходу, а також біль за грудниною після їжи, нудоту, іноді блювання. Рентгенологічно: помірне розширення стравоходу, звуження дистальної його частини по типу «мишачого хвоста», короткочасна затримка барію в нижній третині стравоходу. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of periodic obstruction of the passage of food through the esophagus, as well as pain behind the sternum after eating, nausea, sometimes vomiting. X-ray: moderate expansion of the esophagus, narrowing of the distal its mouse-tail-like parts, short-term retention of barium in the lower third of the esophagus. What is the most likely diagnosis?

Ахалазія кардії Achalasia cardia

Рак вихідного відділу шлунка Cancer of the gastric outlet

Рак стравоходу Esophageal cancer

Дивертикул стравоходу Esophageal diverticulum

Опік стравоходу, стриктура Esophageal burn, stricture

87 / 200
У клініці оперується хворий з приводу цирозу печінки, портальної гіпертензії, спленомегалії III ст., гіперспленізму, варікозно розширених вен стравоходу III ст. Який обсяг оперативного втручання слід виконати в даному випадку? In the clinic, a patient is being operated on for cirrhosis of the liver, portal hypertension, splenomegaly of the 3rd degree, hypersplenism, varicose veins of the esophagus of the 3rd degree. What amount of surgery should be performed in in this case?

Спленектомія, перев'язка вен стравоходу Splenectomy, esophageal vein ligation

Селективне порто-кавальне шунтування Selective portocaval bypass

Втановлення зонду Блекмора Blackmore Probe Installation

Порто-кавальне шунтування Portocaval bypass

Роз'єднання портальної та кавальної систем гастроезофагельного сегменту Disconnection of the portal and caval systems of the gastroesophageal segment

88 / 200
Чоловік 40 років скаржиться на сильні болі у анусі після дефекації, домішок слизу та крові немає. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old man complains of severe pain in the anus after defecation, there are no impurities of mucus or blood. Specify the most likely diagnosis?

Тріщина анусу Fissure of the anus

Парапроктит Paraproctitis

Випадіння та защемлення гемороїдальних вузлів Prolapse and pinching of hemorrhoids

Дисморфофобія Dysmorphophobia

Тромбоз гемороїдальних вузлів Thrombosis of hemorrhoidal nodes

89 / 200
Хвора 18 років, підвищенного харчування скаржиться на біль у правому підребір'ї, що ірадіює у праве надпліччя, гіркоту у роті, нудоту, одноразову блювоту. Захворювання пов'язує із вживанням жирної їжи. Об'єктивно: язик сухий, обкладений білою смагою на губах. Живіт симетричний, приймає участь в акті дихання. При пальпації - напруга м'язів передньої очеревної стінки та виражена болючість у правому підребір'ї. Який попередній діагноз? An 18-year-old patient with increased nutrition complains of pain in the right hypochondrium radiating to the right upper arm, bitterness in the mouth, nausea, one-time vomiting. Diseases of the ulcerates with the consumption of fatty food. Objectively: the tongue is dry, coated with white thirst on the lips. The abdomen is symmetrical, participates in the act of breathing. During palpation, there is tension in the muscles of the anterior abdominal wall and severe pain in the right hypochondrium. What is the preliminary diagnosis ?

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий гепатит Acute hepatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий гастрит Acute gastritis

90 / 200
Хвора 22 років скаржиться на постійний інтенсивний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту. Хворіє 2 доби. Об’єктивно: t - 37,8^0С, тахікардія. При пальпації живота в правій здухвинній ділянці значна болючість та напруга м’язів, позитивні симптоми подразнення парієтальної очеревини. Лейк. - 10,6*10^9/л, паличкоядерні нейтрофіли - 8%. Який найбільш вірогідний діагноз у хворої? A 22-year-old patient complains of constant intense pain in the right thoracic region, nausea. She has been ill for 2 days. Objectively: t - 37.8^0С, tachycardia. Upon palpation of the abdomen in the right iliac region, there is significant pain and muscle tension, positive symptoms of irritation of the parietal peritoneum. Leuk. - 10.6*10^9/l, rod-nuclear neutrophils - 8%. What is the most likely diagnosis in the patient?

Гострий деструктивний апендицит Acute destructive appendicitis

Правобічна ниркова коліка Right-sided renal colic

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Гострий простий апендицит Acute simple appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

91 / 200
Хворому 56 років проведено зшивання пересіченої внаслідок ножового поранення підколінної артерії. На 7-й день у хворого підвищилась температура до 38,8^0С, з'явились болі в нозі і гнійні виділення з рани. Після зняття швів з рани з'явилась інтенсивна артеріальна кровотеча, яку було тимчасово припинене накладанням еластичного джгута. Ваша подальша тактика? A 56-year-old patient underwent suturing of the popliteal artery severed as a result of a stab wound. On the 7th day, the patient's temperature rose to 38.8^0C, pains appeared in legs and purulent discharge from the wound. After removing the sutures from the wound, intense arterial bleeding appeared, which was temporarily stopped by applying an elastic tourniquet. Your further tactics?

Перев’язати артерію на протязі та прошити її в рані Tie the artery open and sew it in the wound

Перев’язати судину на протязі Ligate the vessel during

Провести електрокоагуляцію кровоточивої судини Perform electrocoagulation of a bleeding vessel

Перев’язати судину в рані Tie a vessel in a wound

Провести тугу тампонаду рани Perform tight wound tamponade

92 / 200
До хірурга звернувся чоловік з колотою раною правої ступні. Дві години тому наступив на доску з цв’яхом. В амбулаторній карті хворого зазначено, що 3 роки тому він отримав повний курс щеплення проти правцю. Якою повинна бути тактика лікаря щодо профілактики правцю в даному випадку? A man came to the surgeon with a puncture wound on his right foot. Two hours ago he stepped on a board with a nail. The patient's outpatient record states that 3 years ago he received a full course of vaccination against tetanus. What should be the doctor's tactics for the prevention of tetanus in this case?

Не проводити специфічну профілактику Do not perform specific prevention

Ввести 3000 ОД МО протиправцевої сироватки Enter 3000 IU of anti-tetanus serum

Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину Enter 1.0 ml of tetanus toxoid

Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину Enter 0.5 ml of tetanus toxoid

Ввести 1 мл анатоксину і 3000 МО сироватки Enter 1 ml of toxoid and 3000 IU of serum

93 / 200
Хвора 28 років чистила рибу і проколола великий палець правої кисті. Через день відмітила почервоніння шкіри пальця, набряк, свербіння, наявність червоних смуг на передпліччі; збільшення і болючість ліктьових лімфатичних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз? The 28-year-old patient was cleaning fish and pierced her right thumb. A day later, she noticed reddening of the skin of the finger, swelling, itching, the presence of red stripes on the forearm; increase and soreness of the ulnar lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Еризипелоїд Erysipeloid

Бешиха Beshikha

Підшкірний панарицій Subcutaneous panaritium

Лімфангоїт Lymphangitis

Лімфаденіт Lymphadenitis

94 / 200
Потерпілого доставлено у тяжкому стані, без свідомості. Відомо, що хворий торкнувся рукою до оголеного дроту і протягом 5 хвилин знаходився під дією змінного електричного струму напругою 220 вольт. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на дотик холодні. Дихання послаблене, АТ- 90/50 мм рт.ст., Рs - 60/хв., аритмічний. На правій кисті та на правій ступні ділянки некрозу шкіри. Який попередній діагноз? The victim was delivered in a serious condition, unconscious. It is known that the patient touched a bare wire with his hand and for 5 minutes was under the influence of an alternating electric current with a voltage of 220 volts. About objectively: the skin is pale, cold to the touch. Breathing is weakened, blood pressure - 90/50 mm Hg, Ps - 60/min, arrhythmic. Areas of skin necrosis on the right hand and right foot. What is the previous diagnosis?

Електроопік правої ступні та правої кисті Electropic of right foot and right hand

Судинний колапс внаслідок ураження електрострумом Vascular collapse due to electrocution

Високовольтний електроопік правої ступні та гомілки High-voltage electric burn of the right foot and lower leg

Електротравма, гостра серцево-судинна недостатність Electrical injury, acute cardiovascular failure

95 / 200
Хворий 65 років скаржиться на тупий біль в прямій кишці під час та після дефекації, наявність слизу та невеликої кількості крові, що виділяється всуміш із слизом та калом, має темно-червоний колір, іноді невеликі згустки. Хворіє біля 8 місяців, схуд. Об'єктивно: під час пальцевого ректального дослідження на висоті 4-5 см від ануса округле звуження кишки інфільтратом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient complains of dull pain in the rectum during and after defecation, the presence of mucus and a small amount of blood secreted mixed with mucus and feces, has a dark -red color, sometimes small clots. He has been sick for about 8 months, he has lost weight. Objectively: during a digital rectal examination at a height of 4-5 cm from the anus, a rounded narrowing of the intestine with an infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Рак середньоампулярного відділу прямої кишки Cancer of the middle ampullary section of the rectum

Хвороба Крона Crohn's disease

Хронічний парапроктит Chronic paraproctitis

Рубцевий стеноз прямої кишки Cicatricial stenosis of the rectum

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

96 / 200
Жінка 35 років звернулась до лікаря зі скаргами на збільшення молочної залози. Об'єктивно: права молочна залоза збільшена за розмірами, ущільнена; сосок з ареолю, пастозний та набряклий, має вигляд 'лимонної кірки'. У правій підпахвинній ділянці пальпується лімфовузол до 1,5 см у діаметрі, щільної консистенції, малорухомий. Який Ваш діагноз? A 35-year-old woman consulted a doctor with complaints of breast enlargement. Objectively: the right mammary gland is enlarged, compacted; the nipple from the areola is pasty and swollen , has the appearance of a 'lemon peel'. In the right inguinal area, a lymph node up to 1.5 cm in diameter, dense in consistency, is immobile. What is your diagnosis?

Набрякло-інфільтративний рак молочної залози Swollen-infiltrative breast cancer

Гострий мастит Acute mastitis

Бешихоподібний рак молочної залози Glass-like breast cancer

Дифузна мастопатія Diffuse mastopathy

Рак Педжета Paget Cancer

97 / 200
Хворий 62 років скаржиться на біль за грудниною, погане проходження твердої і рідкої їжі, неприємний запах з рота, підвищене виділення слини, схуднення на 15 кг за 2 місяці. Апетит збережений. Об'єктивно: риси обличчя загострені. Шкіра бліда з землистим відтінком, тургор її знижений. Печінка не збільшена. Hb крові - 86 г/л. Реакція Грегерсена позитивна. Яка патологія зумовила дану клінічну картину? A 62-year-old patient complains of pain behind the sternum, poor passage of solid and liquid food, bad breath, increased salivation, weight loss of 15 kg in 2 months. Appetite is preserved. Objectively: facial features are sharpened. The skin is pale with an earthy hue, its turgor is reduced. The liver is not enlarged. Blood Hb - 86 g/l. Gregersen's reaction is positive. What pathology caused this clinical picture?

Рак стравоходу Esophageal cancer

Хронічний неспецифічний езофагіт Chronic nonspecific esophagitis

Доброякісна пухлина стравоходу Benign tumor of esophagus

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Рубцеве звуження стравоходу Cicatricial narrowing of the esophagus

98 / 200
Хворий 52 років впав з висоти 3 м на рівну поверхню землі правою поперековою ділянкою. Скаржиться на біль в поперековій ділянці праворуч. У сечі: мікрогематурія. Екскреторна урографія: функція нирок задовільна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient fell from a height of 3 m onto a flat ground in the right lumbar region. He complains of pain in the lumbar region on the right. In the urine: microhematuria. Excretory urography: function the kidney is satisfactory. What is the most likely diagnosis?

Забій нирки Kidney bruise

Множинні розриви нирки Multiple kidney ruptures

Відрив нирки Kidney rupture

Субкапсулярний розрив нирки Subcapsular rupture of the kidney

Паранефральна гематома Paranephric hematoma

99 / 200
Хвору турбують раптово виникаючі нападоподібні болі в правій поперековій ділянці. Через 2 години після виникнення болів виникла гематурія. На оглядовому знімку поперекової ділянки патологічних тіней не видно. За даними УЗД - пієлокалікоектазія справа, зліва - норма. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is bothered by sudden attack-like pains in the right lumbar region. Hematuria occurred 2 hours after the onset of pain. No pathological shadows are visible on the examination picture of the lumbar region. According to ultrasound - pyelocalicoectasia on the right, on the left - normal. What is the most likely diagnosis?

Камінь правої нирки, ниркова коліка Right kidney stone, renal colic

Пухлина миски правої нирки Tumor of the right renal pelvis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Заворот кишечника Intestinal twist

Перекрут кісти правого яєчника Distortion of the cyst of the right ovary

100 / 200
До приймального передпокою лікарні потрапив хворий з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із перелічених препаратів необхідно використати для невідкладної допомоги? A patient with severe poisoning by an unknown substance in a state of acute vascular insufficiency was admitted to the reception hall of the hospital. Which of the listed drugs should be used for emergency care?

Мезатон Mesaton

-- --

Анаприлін Anaprilin

Ізадрин Izadrin

Нафтизин Naphthyzin

101 / 200
У хворого на перший день після операції резекції шлунку спостерігається нормотермія, спонтанне дихання в режимі нормопное. Яка буде добова перспіраційна втрата рідини організмом? On the first day after gastric resection, the patient has normothermia, spontaneous breathing in the mode of normopnoea. What will be the daily perspiration fluid loss of the body?

14,5 мл/кг маси тіла 14.5 ml/kg of body weight

2500 мл 2500 ml

300 мл 300 ml

2,5 мл/кг маси тіла 2.5 ml/kg of body weight

40 мл/кг маси тіла 40 ml/kg of body weight

102 / 200
Чоловік 30 років постраждав в результаті автодорожної катастрофи. Свідомість відсутня. Пульс на сонній артерії не визначається, дихання немає. На рівні поясу у потерпілого широкий шкіряний пасок. Які дії необхідно виконати? A 30-year-old man was injured in a car accident. He is unconscious. The pulse on the carotid artery is not detected, there is no breathing. The victim has a wide leather belt at waist level. What actions must be performed?

Проводити ШВЛ і зовнішній масаж серця після попереднього вивільнення від паска Perform ventilation and external heart massage after preliminary release from the belt

Негайно почати проведення ШВЛ і зовнішнього масажу серця, не витрачаючи часу на зняття паска Immediately start ventilation and external heart massage, without wasting time on removing the band

Повернути потерпілого на правий бік Turn the victim to the right side

Покласти потерпілого спиною на щит Put the victim with his back on the shield

Не чіпати потерпілого до прибуття працівників ДАІ Do not touch the victim until the traffic police officers arrive

103 / 200
В клініку потрапив хворий з травматичним відривом обох нижніх кінцівок на рівні колінних суглобів. Хворий різко загальмований, млявий, різко блідий, Ps - 140/хв., ниткоподібний, АД - 50/0 мм рт.ст. На обох нижніх кінцівках накладені джгути. Кровотечі під час вступу немає. За словами лікаря швидкої допомоги, втратив на місті події біля 3 літрів крові. Яка патологія спостерігається у хворого? A patient was admitted to the clinic with a traumatic separation of both lower limbs at the level of the knee joints. The patient is sharply inhibited, lethargic, sharply pale, Ps - 140/min., filamentous, Blood pressure - 50/0 mm Hg. Tourniquets are applied to both lower extremities. There is no bleeding during admission. According to the emergency doctor, he lost about 3 liters of blood during the event in the city. What pathology is observed in the patient?

Декомпенсований геморагічний шок Decompensated hemorrhagic shock

Компенсований геморагічний шок Compensated hemorrhagic shock

Незворотній геморагічний шок Irreversible hemorrhagic shock

Синдром малого викиду Small emission syndrome

Травматичний шок Traumatic shock

104 / 200
Хворій 40 років з гострою шлунково-кишковою кровотечею була перелита консервована кров обсягом 400 мл після проведення усіх проб на сумісність. Після гемотрансфузії стан хворої погіршався, з'явились головні болі та болі в м'язах, підвищилась температура тіла до 38,8^0C. Чим пояснюється стан хворої? A 40-year-old patient with acute gastrointestinal bleeding was transfused with canned blood in a volume of 400 ml after carrying out all tests for compatibility. After hemotransfusion, the patient's condition worsened, the main aches and pains in the muscles, the body temperature rose to 38.8°C. What explains the patient's condition?

Пірогенною реакцією середньої важкості A pyrogenic reaction of medium severity

Розвитком бактеріально-токсичного шоку Development of bacterial-toxic shock

Алергічною реакцією Allergic reaction

Повітряною емболією Air embolism

Розвитком гемотрансфузійного шоку Development of hemotransfusion shock

105 / 200
Хворий 54 років скаржиться на різкий біль в ділянці правого плечового суглоба. За 10 хвилин до того впав на вулиці на витягнуту руку. Лікар травматологічного пункту виявив різку деформацію контурів правого плечового суглобу, неможливість активних рухів правою кінцівкою. Рентгенологічно: несумістність суглобних поверхонь. Який найбільш іновірний діагноз? A 54-year-old patient complains of sharp pain in the area of the right shoulder joint. 10 minutes before, he fell on the street on his outstretched arm. The doctor of the trauma center found a sharp deformation of the contours of the right shoulder joint, impossibility of active movements of the right limb. X-ray: incompatibility of joint surfaces. What is the most likely diagnosis?

Вивих ключиці Dislocation of the clavicle

Вивих лопатки Scapular dislocation

Перелом плеча Shoulder fracture

Вивих плеча Shoulder dislocation

Забій плеча Shoulder contusion

106 / 200
Швидкою допомогою доставлена хвора 83 років зі скаргами на порушення опороздатності на праву ногу після падіння на правий бік. Об'єктивно: хвора лежить на каталці, права нижня кінцівка ротована назовні, зовнішньою стороною ступні торкається постелі. Позитивний симптом 'прилиплої п'яти'. Який попередній діагноз? An 83-year-old patient was brought by ambulance with complaints of impaired function of the right leg after falling on the right side. Objectively: the patient is lying on a gurney, the right lower limb is rotated outward, the outer side of the foot touches the bed. Positive symptom of 'stuck heel'. What is the previous diagnosis?

Перелом шийки стегнової кістки Fracture of femoral neck

Перелом діафізу стегна Fracture of femoral diaphysis

Забій кульшового суглоба Hip contusion

Звих стегна Tip dislocation

Перелом вертлюжної западини Acetabular fracture

107 / 200
При огляді потерпілого з підозрою на перелом кісток таза лікар обома руками тискне на крила клубових кісток у зустрічному направленні. Чим обумовленний больовий синдром, що виник при цьому у потерпілого? When examining a victim with a suspected fracture of the pelvic bones, the doctor presses with both hands on the wings of the iliac bones in the opposite direction. What is the cause of the pain that the victim experienced?'

Порушенням безперервного тазового кільця Disruption of continuous pelvic ring

Травматичним пошкодженням внутрішньотазових органів Traumatic damage to intrapelvic organs

Заочеревинною гематомою Retroperitoneal hematoma

Переломом крижі Sacral fracture

Переломом сідничних кісток Fracture of gluteal bones

108 / 200
Хворий скаржиться на сильний давлячий біль у горлі, більше праворуч, неможливість ковтати навіть рідку їжу. Хворіє 5 діб. Стан тяжкий, t - 38,9^0C, мова ускладнена, голос здавлений, рот відкриває важко. Підщелепові лімфовузли праворуч болісні, збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of a strong pressing pain in the throat, more on the right side, the inability to swallow even liquid food. He has been ill for 5 days. The condition is severe, t - 38.9^0C, speech is difficult, the voice is suppressed, it is difficult to open the mouth. The submandibular lymph nodes on the right are painful, enlarged. What is the most likely diagnosis?

Перитонзилярний абсцес Peritonsillar abscess

Флегмонозна ангіна Phlegmonous sore throat

Дифтерія Diphtheria

Пухлина глотки Pharyngeal tumor

Ангіна Симановського-Венсана Symanovsky-Vincent angina

109 / 200
Дитина 5 років протягом 3-х діб хворіє на ГРВІ. Раптово вночі стала неспокійною; дихання часте, гучне, з нападами 'гавкаючого' кашлю. Дитина кидається у пошуках полегшення дихання. Який попередній діагноз? A 5-year-old child has been sick with ARVI for 3 days. He suddenly became restless at night; breathing is frequent, loud, with attacks of 'barking' cough. The child rushes in search relief of breathing. What is the previous diagnosis?

Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт Acute stenosing laryngotracheobronchitis

Дифтерія Diphtheria

Стороннє тіло горлянки Foreign body of the neck

Алергічний набряк горлянки Allergic swelling of the throat

Астматичний бронхіт Asthmatic bronchitis

110 / 200
Хвора 65 років скаржиться на поступове зниження зору лівого ока протягом 10 місяців. Об'єктивно: гострота зору лівого ока - 0,01, не корегується. Око спокійне, зіниця сіруватого кольору, рефлекс з очного дна відсутній. Очного дна не видно. Внутрішньоочний тиск - 18 мм рт.ст. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 65-year-old patient complains of a gradual decrease in the vision of the left eye over the course of 10 months. Objectively: the visual acuity of the left eye is 0.01, not corrected. The eye is calm, the pupil is grayish, the fundus reflex is absent. The fundus is not visible. The intraocular pressure is 18 mm Hg. What is the most likely preliminary diagnosis?

Вікова катаракта Age cataract

Відкритокутова глаукома Open-angle glaucoma

Відшарування сітківки Retinal detachment

Більмо рогівки Bilmo cornea

Порушення кровообігу в судинах сітківки Disruption of blood circulation in retinal vessels

111 / 200
Хвора 72 років знаходилась на лікуванні в урологічному відділенні з приводу сечокам'яної хвороби. Після ин'єкції атропіну з'явились сильні болі у лівому оці та гостро погіршався зір. Об'єктивно: гострота зору лівого ока - 0,01, око щільне, але безболісне при пальпації, застійна ін'єкція судин очного яблука, рогівка мутна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 72-year-old female patient was being treated in the urology department for urolithiasis. After an atropine injection, severe pain appeared in the left eye and her vision deteriorated sharply . Objectively: the visual acuity of the left eye is 0.01, the eye is dense, but painless on palpation, congestive injection of the vessels of the eyeball, the cornea is cloudy. What is the most likely diagnosis?

Гострий напад первинної глаукоми Acute attack of primary glaucoma

Вторинна глаукома лівого ока Secondary glaucoma of the left eye

Дегенерація рогівки лівого ока Degeneration of the cornea of the left eye

Гострий іридоцикліт лівого ока Acute iridocyclitis of the left eye

Гострий кератит лівого ока Acute keratitis of the left eye

112 / 200
Потерпілого в автомобільній катастрофі доставлено у нейрохірургічну клініку, оскільки наявні ознаки черепно-мозкової травми. Об'єктивно: симптоми вогнищевих уражень мозку, підозра на забой. Який метод дослідження слід застосувати у цьому випадку? A victim of a car accident was taken to a neurosurgical clinic, as there are signs of a craniocerebral injury. Objectively: symptoms of focal brain lesions, suspicion of slaughter. What is the research method should be applied in this case?

Комп'ютерную томографію головного мозку Computed tomography of the brain

Рентгенографію кісток черепа X-ray of skull bones

Ангіографію судин головного мозку Angiography of cerebral vessels

Ультразвукове дослідження судин головного мозку Ultrasound examination of cerebral vessels

Обстеження очного дна Fundus examination

113 / 200
У пологовому будинку під час першого годування у новонародженого було помічено постійне витікання молока з носу. Про яку аномалію розвитку може свідчити цей сиптом? In the maternity hospital, during the first feeding, a newborn baby was noticed constantly leaking milk from the nose. What developmental abnormality can this symptom indicate?

Вовча паща Wolf's Mouth

Макростома Macrostoma

Заяча губа Hare's lip

Мікростома Microstoma

Бронхіогенні нориці Bronchiogenic fistula

114 / 200
Дитина 6 місяців потрапила в хірургічну клініку через 16 годин з моменту захворювання, яке розпочалося раптово. Стала неспокійною, терла ніжками, відмовлялася від їжи. Напад неспокою був короткочасним. Хлопчик заспокоївся і заснув. Прокинувся через 20–25 хв., з’явилися блювота і повторний різкий неспокій. Дитина бліда, адинамічна. Пелюшка вимащена темно–червоним виділенням. Попередній діагноз? A 6-month-old child was admitted to the surgical clinic 16 hours after the illness started suddenly. She became restless, rubbed her legs, refused to eat. The anxiety attack was short-lived. The boy calmed down and fell asleep. He woke up after 20-25 minutes, vomiting and repeated sharp restlessness appeared. The child is pale, adynamic. The diaper is smeared with dark red discharge. Preliminary diagnosis?

Інвагінація кишечника Intussusception

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Глистна кишкова непрохідність Intestinal helminthic obstruction

Дивертикуліт Меккеля Meckel's diverticulitis

Ентероколіт Enterocolitis

115 / 200
У дитини, віком 26 днів, з діагнозом 'пупковий сепсис' під час обходу лікар звернув увагу на наявність набряку правого плеча, відсутність активних рухів у плечовому суглобі, звисання правої кисті. Мати відмічає погіршення стану дитини за останню добу, яке виявилось відмовою від грудей, неспокоєм, плачем при повиванні, підвищенням t до 38,8^0С. Який найбільш імовірний попередній діагноз? In a 26-day-old child with a diagnosis of 'umbilical sepsis', during the examination, the doctor drew attention to the presence of swelling of the right shoulder, lack of active movements in the shoulder joint, drooping of the right hand. The mother notes the worsening of the child's condition over the last day, which was manifested by refusal of the breast, restlessness, crying during swaddling, an increase in t to 38.8°C. What is the most likely preliminary diagnosis?

Епіфізарний остеомієліт плечової кістки Epiphyseal osteomyelitis of humerus

Флегмона плеча Phlegmon of the shoulder

Перелом плечової кістки Fracture of humerus

Перелом ключиці clavicle fracture

Травматичний брахіоплексіт Traumatic brachioplexitis

116 / 200
Під час огляду дитини у пологовому залі встановили, що дитина вагою 2800 г, живіт здутий в епігастральній ділянці, під час зондування шлунку отримано 30 мл вмісту жовтуватого кольору. Меконій не відходив. На оглядовій рентгенограмі: на фоні відсутності пневматизації кишечнику виявлено два рівні газу та рідину в епігастрії. Яка вада розвитку спостерігається у дитини? During the examination of the child in the delivery room, it was found that the child weighs 2800 g, the stomach is distended in the epigastric area, during the probing of the stomach, 30 ml of yellowish contents were obtained. Meconium did not go away. On the examination radiograph: against the background of the absence of pneumatization of the intestines, two levels of gas and liquid were found in the epigastrium. What malformation is observed in the child?

Aтрезія 12-палої кишки Duodenal atresia

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

Атрезія товстої кишки Colon atresia

Атрезія здухвинної кишки Atresia of the ileum

Атрезія хоан Choanic atresia

117 / 200
В поліклініку звернулися батьки хлопчика 2-х років зі скаргами на відсутність у дитини в мошні правого яєчка. Об'єктивно: гіпоплазія правої половини мошни, яєчко відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується по ходу пахового каналу, але в мошну не низводиться. Який найбільш вірогідний діагноз? Parents of a 2-year-old boy came to the polyclinic with complaints about the absence of the child's right testicle in the scrotum. Objectively: hypoplasia of the right half of the scrotum, the testicle is absent. It reduced in size, palpable along the inguinal canal, but does not descend into the scrotum. What is the most likely diagnosis?

Правобічний крипторхізм, пахова форма Right-sided cryptorchidism, inguinal form

Ектопія правого яєчка, лобкова форма Ectopia of the right testicle, pubic form

Правобічний крипторхізм, черевна форма Right-sided cryptorchidism, abdominal form

Лівобічний монорхізм Left-sided monorchism

Ретракція правого яєчка (псевдокрипторхізм) Retraction of the right testicle (pseudocryptorchim)

118 / 200
На іригограмі у дитини віком 3 роки з хворобою Гіршпрунга зображено звуження в ділянці прямої та сигмовидної кишок. Яка анатомічна форма хвороби Гіршпрунга спостерігається у цього пацієнта? The irrigogram of a 3-year-old child with Hirschsprung's disease shows narrowing in the region of the rectum and sigmoid colon. What anatomical form of Hirschsprung's disease is observed in this patient?

Pектосигмовидна Pectosigmoid

Ректальна Rectal

Сегментарна Segmentary

Субтотальна Subtotal

Тотальна Total

119 / 200
Хворий 27 років доставлений в клініку з розтрощеною раною задньої поверхні правої гомілки через 2 години після травми. Під час хірургічної обробки з рани видалені частки брудного одягу та гравій. Які дії з нижчеперерахованих є вирішальними для попередження розвитку анаеробної інфекції? A 27-year-old patient was brought to the clinic with a crushed wound on the back surface of the right leg 2 hours after the injury. During surgical treatment, particles of dirty clothes and gravel were removed from the wound. What actions from the following are decisive for preventing the development of anaerobic infection?

Радикальна хірургічна обробка Radical surgical treatment

Введення лікувальної дози протигангренозної сироватки Introduction of a therapeutic dose of anti-gangrenous serum

Проведення гіпербаричної оксигенації Performing hyperbaric oxygenation

Введення профілактичної дози протигангренозної сироватки Introduction of a prophylactic dose of anti-gangrenous serum

Призначення раціональної антибіотикотерапії Prescription of rational antibiotic therapy

120 / 200
У морзі знаходяться трупи осіб, що вмерли від електротравми, раптовою смертю, розриву селезінки з гострим малокрів'ям, одна невідома особа, отруєний етиловим алкоголем та утоплений. У якого трупа необхідно встановити групу крові? The morgue contains corpses of persons who died of electrocution, sudden death, rupture of the spleen with acute anemia, one unknown person, poisoned with ethyl alcohol and drowned. In which corpse should the blood group be determined?

У всіх трупів невідомих осіб All corpses have unknown persons

У утопленного Drowned

У отруєного Poisoned

З внутрішньою кровотечою With internal bleeding

З раптовою смертю With sudden death

121 / 200
Дівчинці 4,5 роки. Мати скаржиться на наявність у дитини нічних страхів, поганий сон, відставання у збільшенні маси тіла. В анамнезі епізоди ацетонемічної блювоти. Інтелектуально добре розвинена. Який вид діатезу найбільш імовірно є у дитини? The girl is 4.5 years old. The mother complains about the child's night terrors, poor sleep, delayed weight gain. She has a history of episodes of acetonemic vomiting. Intellectually well developed What type of diathesis is the child most likely to have?

Нервово-артритичний Nervous-arthritic

Неврастенічний Neurasthenic

Сечокам'яний Urine stone

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

122 / 200
Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, що знаходиться на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання має провести лікар у першу чергу? The district pediatrician examines a healthy, full-term, one-month-old breastfed child. What disease should the doctor prevent first?

Рахіту Rickets

Гіпотрофії Hypotrophy

Паратрофії Paratrophies

Анемії Anemia

Спазмофілії Spasmophilia

123 / 200
Мати 10-місячної дитини скаржиться на значну блідість, поганий апетит, збільшений живіт малюка. У неонатальному віці дитина лікувалась у стаціонарі з приводу жовтяниці та анемії. Об'єктивно: шкіра бліда із жовтяничним відтінком, зубів немає, живіт збільшений, пальпується селезінка. Hb - 90 г/л, ер. - 3,0*10^12/л, КП - 0,9, мікросфероцитоз, ретикулоцитоз до 20%, білірубін сироватки - 37 мкМ/л, непрямий - 28 мкМ/л. Який тип анемії має місце? The mother of a 10-month-old child complains of significant pallor, poor appetite, and an enlarged stomach. In the neonatal period, the child was treated in a hospital for jaundice and anemia. Objectively : the skin is pale with a yellowish tinge, there are no teeth, the abdomen is enlarged, the spleen is palpable, Hb - 90 g/l, ER - 3.0*10^12/l, CP - 0.9, microspherocytosis, reticulocytosis up to 20%, bilirubin serum - 37 μM/l, indirect - 28 μM/l. What type of anemia is there?

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

В-12-дефіцитна анемія B-12 deficiency anemia

Білководефіцитна анемія Protein deficiency anemia

Спадковий еліптоцитоз Hereditary elliptocytosis

124 / 200
У 2-місячного хлопчика після проведення профілактичного щеплення спостерігалася тривала кровотеча з місця ін'єкції, після чого утворилася внутрішньом'язова гематома. Об'єктивно: значне підвищення споживання протромбіну та виражене подовження активованого часткового тромбопластинового часу. Який найбільш імовірний діагноз? In a 2-month-old boy, after a prophylactic vaccination, prolonged bleeding from the injection site was observed, after which an intramuscular hematoma formed. Objectively: a significant increase in consumption prothrombin and marked prolongation of activated partial thromboplastin time. What is the most likely diagnosis?

Гемофілія Hemophilia

Геморагічна хвороба новонароджених Hemorrhagic disease of newborns

Вроджена афібриногенемія Congenital afibrinogenemia

Хвороба Шенлейн-Геноха Schönlein-Henoch disease

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

125 / 200
У 5-річного хлопчика зі стигмами дизембріогенезу (маленьке підбоpіддя, товсті губи, відкритий pот, гіпертелорізм) - систолічний шум в II міжребер'ї справа від грудини. Шум проводиться на шию і по лівому краю груднини. Пульс на лівій плечовій артерії - зменшений. АТ на правій руці - 110/60мм рт.ст, на лівій - 100/60. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка. Який дефект найбільш вірогідний? A 5-year-old boy with stigmata of dysembryogenesis (small heel, thick lips, open sweat, hypertelorism) has a systolic murmur in the II intercostal space to the right of the sternum. Noise is performed on the neck and on the left edge of the sternum. The pulse on the left brachial artery is reduced. Blood pressure on the right arm is 110/60 mm Hg, on the left - 100/60. On the ECG: hypertrophy of the left ventricle. What defect is most likely?

Аортальний стеноз Aortic stenosis

Відкрита аортальна протока Open aortic duct

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

126 / 200
У дитини 4,5 років з тетрадою Фалло виник задишечно-ціанотиний напад. В чому полягає перша допомога? A 4.5-year-old child with tetrad of Fallot had a dyspneic-cyanotic attack. What is first aid?

В/в ввести реланіум, анаприлін, кисень Inject relanium, anaprilin, oxygen IV

В/в ввести фуросемід, корглікон, кисень IV enter furosemide, corglycon, oxygen

В/в ввести еуфіллін, строфантін, кисень Inject euphyllinum, strophanthin, oxygen

В/в ввести преднізолон, корглікон, кисень IV prednisolone, corglycon, oxygen

В/в ввести строфантин, фуросемід, кисень Enter strophantin, furosemide, oxygen intravenously

127 / 200
Дитині 12 років. Діагноз - двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий перебіг захворювання. Який з нижчеперелічених препаратів Ви призначите для лікування? The child is 12 years old. The diagnosis is bilateral pneumonia of mycoplasma etiology, the course of the disease is mild. Which of the following drugs will you prescribe for treatment?

Макроліди 2-го покоління 2nd generation macrolides

Протигрибкові Antifungal

Цефалоспорини 1-го покоління 1st generation cephalosporins

Аміноглікозіди Aminoglycosides

Амінопеніціліни Aminopenicillins

128 / 200
У 5-річної дівчинки з транзиторним імунодефіцитом за Т-системою протягом двох місяців спостерігається клінічна картина правобічної пневмонії. Про який перебіг пневмонії слід думати у даному випадку? A 5-year-old girl with transient T-system immunodeficiency has had a clinical picture of right-sided pneumonia for two months. What course of pneumonia should be considered in this case?

Затяжний Prolonged

Рецидивуючий Recurring

Хронічний Chronic

Гострий Acute

Хвилеподібний Wavy

129 / 200
У дитини 2-х років після гри з 'мозаїкою' раптово виник кашель, стридорозне дихання, потяг до блювоти, ціаноз. Що має запідозрити лікар в першу чергу? A 2-year-old child suddenly developed a cough, stridorous breathing, urge to vomit, cyanosis after playing with a 'mosaic'. What should the doctor suspect first of all?

Аспірацію стороннього тіла Foreign body aspiration

Гострий ларингіт Acute laryngitis

Гострий ларинготрахеїт Acute laryngotracheitis

Гостру пневмонію Acute pneumonia

Кашлюк Whooping cough

130 / 200
Хлопчик 9 років скаржиться на болі в епігастрії (частіше в нічний час), нудоту, блювання, печію, головний біль. Під час клініко-параклінічного обстеження діагностовано виразку шлунку. Яку дієту за Певзнером та на який термін Ви призначите, розпочинаючи лікувальне харчування даного хворого? A 9-year-old boy complains of pain in the epigastrium (more often at night), nausea, vomiting, heartburn, headache. During a clinical and paraclinical examination, a stomach ulcer was diagnosed What kind of diet according to Pevzner and for what period will you prescribe when starting therapeutic nutrition for this patient?

1а - протягом тижня 1a - within a week

1в - протягом 3 тижнів 1 in - within 3 weeks

1в - протягом 1,5 тижнів 1 in - within 1.5 weeks

1а - протягом місяця 1a - within a month

1в - протягом 2 тижнів 1 in - within 2 weeks

131 / 200
У хлопчика 14-ти років, що протягом трьох років періодично скаржиться на біль в епігастрії натще, нудоту та печію, під час гастродуоденоскопії визначено ознаки гастродуоденіту та виразковий дефект слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Який з препаратів буде найбільш ефективним у лікуванні цієї дитини? In a 14-year-old boy, who for three years periodically complains of pain in the epigastrium on an empty stomach, nausea and heartburn, during a gastroduodenoscopy, signs of gastroduodenitis and an ulcerative defect of the mucosa were determined membranes of the duodenum. Which of the drugs will be most effective in the treatment of this child?

Де-нол De-zero

Но-шпа No-shpa

Папаверин Papaverine

Альмагель Almagel

Атропін Atropine

132 / 200
У хлопчика 10 років хронічний вірусний гепатит В з вираженою активністю процесу. Загальний білірубін - 70 мкмоль/л. непрямий - 26 мкмоль/л, прямий - 44 мкмоль/л, АСТ - 6,2 ммоль/год, АЛТ - 4,8 ммоль/год.л. Який механізм полягає в основі підвищення рівня трансаміназ у цього хворого? A 10-year-old boy has chronic viral hepatitis B with pronounced activity of the process. Total bilirubin - 70 μmol/l. indirect - 26 μmol/l, direct - 44 μmol/ l, AST - 6.2 mmol/h, ALT - 4.8 mmol/h.L. What mechanism is the basis of the increase in the level of transaminases in this patient?

Цитоліз гепатоцитів Cytolysis of hepatocytes

Внутрішньопечінковий холестаз Intrahepatic cholestasis

Гіперспленізм Hypersplenism

Порушення синтетичної функції печінки Disruption of the synthetic function of the liver

Порушення кон'югації білірубіну Bilirubin conjugation disorder

133 / 200
У хлопчика 4 років через 2 тижні після ангіни з’явились набряки, головний біль, протягом доби 3 рази відзначалась блювота. Об'єктивно: підвищення АТ, сеча кольору м’ясних помиїв. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old boy developed swelling, headache, and vomiting 3 times a day 2 weeks after angina. Objectively: blood pressure increase, urine color meat slops. What is the most likely diagnosis?

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Цистит Cystitis

Уретрит Urethritis

Інтерстиціальний нефрит Interstitial jade

Пієлонефрит Pyelonephritis

134 / 200
Дитина 7 років гостро захворіла з підвищенням t до 38^0С, з'явилась нежить, кашель, сльозотеча та крупноплямистий сип на шкірі. Слизова оболонка зіву набрякла, гіперемована, з білястими плямами в ділянках щік. Запалення якого характеру полягає в основі змін слизової оболонки? A 7-year-old child became acutely ill with an increase in t to 38^0C, a runny nose, cough, lacrimation, and a large-scale rash on the skin appeared. The mucous membrane of the pharynx is swollen, hyperemic , with whitish spots in the areas of the cheeks. What kind of inflammation is the basis of changes in the mucous membrane?

Катаральне Catarrhal

Гнійне Purulent

Фібринозне Fibrinous

Серозне Serious

Геморагічне Hemorrhagic

135 / 200
Дівчинка 12 років скаржиться на припухлість на передній поверхні шиї. Лікарем діагностована гіперплазія щитовидної залози ІІ ступеня, еутеріоз. За результатами УЗД припущено аутоімунний тиреоїдит. Зібрано кров на титр антитіл до тиреоглобуліну. Який титр антитіл буде діагностично вагомим? A 12-year-old girl complains of swelling on the front surface of the neck. The doctor diagnosed hyperplasia of the thyroid gland of the 2nd degree, eutheriosis. According to the results of ultrasound, autoimmune thyroiditis was suspected. Blood was collected for antibody titer to thyroglobulin. What titer of antibodies will be diagnostically significant?

1:100 1:100

1:200 1:200

1:250 1:250

1:150 1:150

1:50 1:50

136 / 200
Дитина, якій 6 місяців, народилася недоношеною і в пологовому відділенні ніяких щеплень не отримала. Проти якої інфекції її треба імунізувати в першу чергу? A 6-month-old child was born prematurely and did not receive any vaccinations in the delivery room. Against which infection should she be immunized first?

Туберкульоз Tuberculosis

Кір Measles

Дифтерія Diphtheria

Правець Tetanus

Поліомієліт Polio

137 / 200
У дитини 2-х років t - 38,5^0С, блювання, дегідратація 2-3-го ступеню, випорожнення до 10 разів на добу, кал рідкий, смердючий, водянистий, буро-зеленого кольору. У матері виникли подібні симптоми після вживання сирих яєць. Який найбільш імовірний діагноз? In a 2-year-old child, t is 38.5^0С, vomiting, dehydration of the 2nd-3rd degree, bowel movements up to 10 times a day, liquid stool , foul-smelling, watery, brown-green in color. The mother developed similar symptoms after eating raw eggs. What is the most likely diagnosis?

Сальмонельоз Salmonellosis

Ротавірусна інфекція Rotavirus infection

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Шигельоз Shigelosis

Кампілобактеріоз Campylobacteriosis

138 / 200
Дитина 7 рокiв хворiє близько двох тижнiв; з’явилась нежить, приймав краплi в нiс. Страждає на харчову алергію. Звернувся до ЛОР-лiкаря з приводу гнiйно-кров’янистих видiлень з носа, мацерацiї крил носа та верхньої губи. Під час риноскопiї на носовiй перетинцi бiлiсувато-сiрi острiвцi. Слизова ротоглотки не змiнена. Яке захворювання найбiльш iмовiрне? A 7-year-old child has been sick for about two weeks; a runny nose appeared, he took drops in his nose. He suffers from a food allergy. He consulted an ENT doctor about purulent blood 'yellow discharge from the nose, maceration of the wings of the nose and the upper lip. During rhinoscopy, whitish-gray islands on the nasal membrane. The mucous membrane of the oropharynx is unchanged. What disease is most likely?

Дифтерiя носа Nasal diphtheria

Гайморит Sinusitis

Риновiрусна iнфекцiя Rhinovirus infection

Аденовiрусна iнфекцiя Adenovirus infection

Алергiчний ринiт Allergic rhinitis

139 / 200
Дитині 4 роки. 5-й день хвороби. Скарги на кашель, висип на шкірі. Т - 38,2^0С, брязклість обличчя, світлобоязнь, кон'юнктивіт. На обличчі, шиї, верхній половині грудної клітини яскравий плямисто-папульозний, місцями злитий сип. Зів гіперемований. З носа - серозно-гнійні відділення. В легенях - сухі хрипи. Ваш попередній діагноз? The child is 4 years old. The 5th day of the illness. Complaints of cough, rash on the skin. T - 38.2^0С, pallor of the face, photophobia, con' conjunctivitis. On the face, neck, upper half of the chest, a bright spotted-papular, confluent rash in places. The throat is hyperemic. From the nose - serous-purulent discharges. In the lungs - dry wheezing. Your previous diagnosis?

Кір Measles

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Скарлатина Scarlatina

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

Краснуха Krasnukha

140 / 200
У дитини 5 років на 8 день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла, везикульозним висипом, переважно на шкірі тулуба та волосистої частини голови, з'явився сильний головний біль, блювота, атаксія, загальмованість, дискоординація рухів, тремор кінцівок. Другою хвилею гарячки діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого захворювання може бути енцефаліт у цієї дитини? A 5-year-old child developed a severe headache on the 8th day of the illness, which was accompanied by an increase in body temperature, a vesicular rash, mainly on the skin of the trunk and scalp , vomiting, ataxia, retardation, incoordination of movements, tremors of the limbs. Encephalitis was diagnosed with the second wave of fever. What complication of the disease could be encephalitis in this child?

Вітряна віспа Chicken Pox

Краснуха Krasnukha

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Кір Measles

Герпетична інфекція Herpes infection

141 / 200
У 5-річної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, запамороченням, загальною слабкістю. На ЕКГ зафіксована тахікардія з ЧЧС - 220/хв. Шлуночкові комплекси деформовані і розширені. Зубець Р відсутній. Який першочерговий препарат призначити для надання невідкладної допомоги? A 5-year-old child had an acute attack of palpitations, which was accompanied by nausea, dizziness, general weakness. Tachycardia with HRV - 220/min was recorded on the ECG. The ventricular complexes were deformed and dilated. The P wave is absent. What is the first priority drug to prescribe for emergency care?

Лідокаїн Lidocaine

Строфантин Strophantin

Седуксен Seduxen

Новокаїнамід Novocaineamide

Ізоптин Isoptin

142 / 200
Дитина раптово втратила свідомість, з'явилась різка блідість шкіри і слизових оболонок, поширення зіниць. Реєструються окремі судомні вдохи. Пульс на променевій та сонній артерії не визначається. Вкажіть першочергові заходи: The child suddenly lost consciousness, a sharp pallor of the skin and mucous membranes appeared, pupils dilated. Separate convulsive breaths are registered. The pulse on the radial and carotid arteries is not determined. Specify priority measures:

Реанімація за системою АВСД Resuscitation according to the AVSD system

Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації Urgently invite an experienced doctor for consultation

Опустити голову та підняти ноги хворого Lower the head and raise the legs of the patient

Забезпечити доступ до центральної вени Provide access to central vein

Терміново провести ЕКГ-дослідження Urgently conduct an ECG examination

143 / 200
Дівчинка 12 років потрапила до стаціонару із школи, де під час уроку знепритомніла, почалися судоми. Протягом декількох років страждає на цукровий діабет. Об’єктивно: дівчинка знепритомнена, судом немає, менінгеальні ознаки відсутні. На шкірі рук та стегон багаточисленні сліди після ін’єкцій. Глюкоза крові - 1,6 ммоль/л. В якому стані перебуває дівчинка? A 12-year-old girl was admitted to the hospital from school, where she fainted during a lesson and had convulsions. She has been suffering from diabetes for several years. Objectively: the girl fainted, there are no convulsions, there are no meningeal signs. There are numerous marks on the skin of the hands and thighs after injections. Blood glucose is 1.6 mmol/l. What is the condition of the girl?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Надниркова недостатність Adrenal insufficiency

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Молочнокисла кома Lactic coma

144 / 200
Пiд час внутрiшньом’язевого введення вакцини АКДП в полiклiнiцi у дитини вiком 3 мiсяцi раптово з’явилися явища ларiнгоспазму, блiдiсть шкiрних покровiв, цiаноз губ, «крик півня», зупинка дихання, напруження всього тiла iз запрокинутою головою. Алергологiчний анамнез дитини не обтяжений. Перед щепленням педiатр вiдхилень вiд норми не вiдмiчав. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз? During the intramuscular administration of the AKDP vaccine in the polyclinic, a 3-month-old child suddenly developed laryngospasm, pallor of the skin, cyanosis of the lips, 'cock's cry' , stopping breathing, tension of the whole body with the head thrown back. The child's allergy history is not burdensome. Before the vaccination, the pediatrician did not notice any deviations from the norm. What is the most likely diagnosis?

Спазмофiлiя, тонiчнi судоми Spasmophilia, tonic convulsions

Менiнгiзм клонiко-тонiчнi судоми Meningism clonic-tonic convulsions

Анафiлактичний шок, клонiчнi судоми Anaphylactic shock, clonic seizures

Крововилив у головний мозок, тонiчнi судоми Hemorrhage in the brain, tonic convulsions

Менiнгоенцефалітична реакцiя, клонiко-тонiчнi судоми Meningoencephalitic reaction, clonic-tonic convulsions

145 / 200
Новонароджений від вагітності з важким гестозом другої половини, народився на 41 тижні гестації, з вагою 2400 г, зростом 50 см. Об’єктивно: шкіра брезкла, підшкірно-жирова клітковина тонка, м’язова гіпотонія, рефлекси періоду новонародженості знижені. Внутрішні органи без патологічних змін. Як оцінити дану дитину? A newborn from a pregnancy with severe preeclampsia of the second half, born at 41 weeks of gestation, weighing 2400 g, height 50 cm. Objectively: the skin was pale, subcutaneous adipose tissue is thin, muscle hypotonia, reflexes of the newborn period are reduced. Internal organs without pathological changes. How to evaluate this child?

Доношений із затримкою внутрішньоутробного розвитку Full term with intrauterine growth retardation

Переношений Transferred

Недоношений Premature

Незрілий Immature

Доношений з нормальною масою тіла Full-term with normal body weight

146 / 200
У доношеної новонародженої дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених за резус-фактором. Цифри білірубіну критичні. Група крові дитини В(III), матері - А (II). Показано замінне переливання крові. Який добір донорської крові необхідний для цього? A full-term newborn child was diagnosed with hemolytic disease of the newborn according to the Rhesus factor. Bilirubin numbers are critical. The child's blood group is B(III), the mother's is A (II). Shown replacement blood transfusion. What selection of donor blood is necessary for this?

Група крові В(III), Rh (-) Blood group B(III), Rh (-)

Група крові А(II), Rh (-) Blood group A(II), Rh (-)

Група крові А(II), Rh (+) Blood group A(II), Rh (+)

Група крові О(I), Rh (-) Blood group O(I), Rh (-)

Група крові В(III), Rh (+) Blood group B(III), Rh (+)

147 / 200
Дитині 12 днів. Мати скаржиться на щоденні зригування малими порціямим. Випорожнення щоденні. Вагу набирає добре. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. Який найбільш імовірний попередній діагноз? The child is 12 days old. The mother complains of daily regurgitation in small portions. The stools are daily. She is gaining weight well. No pathology has been detected on the part of the internal organs. What is the most likely preliminary diagnosis?

Пілороспазм Pilorospasm

Парентеральна диспепсія Parenteral dyspepsia

Проста диспепсія Simple dyspepsia

Кишкова інфекція Intestinal infection

Пілоростеноз Pylorostenosis

148 / 200
У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання у психомоторному розвитку, бліда шкіра із екзематозними змінами, біляві коси, блакитні очі, напади судом. Який із наступних лабораторних аналізів крові та сечі найбільш вірогідні для визначення діагнозу? A 6-month-old child has a sharp delay in psychomotor development, pale skin with eczematous changes, blond braids, blue eyes, seizures. Which of the following laboratory blood tests and urine most likely to determine the diagnosis?

Визначення концентрації фенілпірувату Determination of phenylpyruvate concentration

Визначення концентрації лейцину Determination of leucine concentration

Визначення концентрації триптофану Determination of tryptophan concentration

Визначення концентрації гістидину Determination of histidine concentration

Визначення концентрації валіну Valine concentration determination

149 / 200
Дівчинка 4 днів народилася від II жаданої вагітності, II пологів у строк 39 тижнів.Об'єктивно: ознаки затримки внутрішньоутробного розвитку, крилоподібні складки на шиї, лімфатичний набряк кистей та ступнів, який минув сам по собі у першу добу. Який Ваш попередній діагноз? A 4-day-old girl was born from II desired pregnancy, II delivery at 39 weeks. Objectively: signs of intrauterine development delay, wing-like folds on the neck, lymphatic edema of the hands and feet, which passed on its own in the first day. What was your previous diagnosis?

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Склерема Sclerema

Дитина здорова The child is healthy

Недорозвиненість лімфатичної системи Underdevelopment of the lymphatic system

Вроджений гіпотиреоз Congenital hypothyroidism

150 / 200
У дівчинки 2-х років у анамнезі повторні пневмонії, що проходять з явищами обструкції. У легенях вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, дихання послаблене. Важко відхаркується густий в'язкий секрет. Відзначена наявність 'барабанних паличок', відставання у фізичному розвитку. Який попередній діагноз? A 2-year-old girl has a history of repeated pneumonias, which progress with obstruction phenomena. Different caliber wet and dry rales are heard in the lungs, breathing is weakened. It is difficult to expectorate thick 'viscous secretion. The presence of 'drumsticks', a delay in physical development is noted. What is the previous diagnosis?

Муковісцидоз, легенева форма Cystic fibrosis, pulmonary form

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Рецидивуючий бронхіт Recurrent bronchitis

Вроджений полікістоз легень Congenital polycystic lung

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

151 / 200
Породілля 22 років поступила до пологового будинку з активною пологовою діяльністю. Розміри таза: 23-26-29-18 см. Індекс Соловйова – 15 см. Діагональна кон’югата – 12 см. Ознака Генкель-Вастена негативна. Визначіть акушерську характеристику таза жінки. A 22-year-old woman in labor entered the maternity hospital with active labor. Pelvic dimensions: 23-26-29-18 cm. Solovyov's index - 15 cm. Diagonal con' yugata - 12 cm. Henkel-Vasten's sign is negative. Determine the obstetric characteristics of the woman's pelvis.

Загальнорівномірнозвужений I ступеня General uniformly narrowed I degree

Нормальний Normal

Поперечнозвужений таз Transverse narrowed pelvis

Простий плаский I ступеня Simple flat I degree

Плоскорахітичний таз II ступеня Plascorachitic pelvis II degree

152 / 200
Під час огляду плаценти, яка щойно народилася, встановлено наявність дефекту розміром 2х3 см. Кровотечі немає. Яка тактика найбільш виправдана? During examination of the newly born placenta, the presence of a 2x3 cm defect was found. There is no bleeding. Which tactic is most justified?

Ручна ревізія порожнини матки Manual revision of the uterine cavity

Інструментальна ревізія порожнини матки Instrumental revision of the uterine cavity

Призначення утеротонічних препаратів Prescription of uterotonic drugs

Зовнішній масаж матки External uterine massage

Нагляд за породіллєю Maternity supervision

153 / 200
Першовагітна, термін вагітності 41-42 тижні. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розміри таза 23-26-29-18, обхват живота - 102 см, ВДМ - 40 см. І період пологів триває 8 годин. Серцебиття плода - 140/хв., чітке, ритмічне. Контракційне кільце косе, на рівні пупка, ознака Вастена позитивна. Піхвове дослідження: повне відкриття, головка притиснута до входу у малий таз, навколоплідний міхур відсутній, мале тім’ячко зліва у лона. Яка тактика лікаря? Pregnant woman, gestation period 41-42 weeks. Longitudinal position of the fetus, main presentation. Pelvis dimensions 23-26-29-18, abdominal girth - 102 cm, VDM - 40 cm. And the labor period lasts 8 hours. Fetal heartbeat - 140/min, clear, rhythmic. The contraction ring is oblique, at the level of the navel, Wasten's sign is positive. Vaginal examination: full opening, the head is pressed against the entrance to the pelvis, perinatal there is no bladder, a small crown on the left side of the womb. What are the doctor's tactics?

Кесарський розтин Caesarean section

Ведення пологів через природні пологові шляхи Delivery through natural birth canal

Акушерські щипці Obstetric forceps

Посилення пологової діяльності Intensification of reproductive activity

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

154 / 200
Роділля, 25 років, ІІ період пологів. Під час внутрішнього акушерського дослідження розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю виповнює крижову впадину. Сідничні ості не визначаються. Під час потугів промежина вип'ячується. Де знаходиться голівка плода? Mother, 25 years old, 2nd stage of labor. During the internal obstetric examination, the cervix is fully dilated. The amniotic sac is absent. The head is presented, which completely fills the sacral cavity. bones are not defined. During efforts, the perineum protrudes. Where is the head of the fetus?

В площині виходу з малого таза In the plane of exit from the pelvis

В площині вузької частини малого таза In the plane of the narrow part of the pelvis

В площині широкої частини малого таза In the plane of the wide part of the pelvis

Великим сегментом у площині входу в малий таз By a large segment in the plane of the entrance to the small pelvis

Малим сегментом у площині входу в малий таз By a small segment in the plane of the entrance to the small pelvis

155 / 200
До пологового відділення надійшла повторновагітна з приводу рясних виділень із піхви. Під час пихвового обстеження: шийка скорочена, маточне вічко відкрите до 3 см, вище внутрішнього вічка пальпується губчаста тканина, поруч з нею визначаються оболонки. При огляді дзеркалами із сторони стінок піхви та шийки матки патологічних змін немає. Про яку йдеться патологію? A re-pregnant woman came to the maternity ward due to abundant discharge from the vagina. During the vaginal examination: the cervix is shortened, the uterine cavity is open up to 3 cm, spongy tissue is palpable above the internal cavity , the membranes are identified next to it. When examining with mirrors from the side of the walls of the vagina and cervix, there are no pathological changes. What kind of pathology are we talking about?

Часткове передлежання плаценти Partial placenta previa

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Передчасне відшарування нормально розміщенної плаценти Premature detachment of a normally placed placenta

Повне передлежання плаценти Complete placenta previa

Розрив крайового синусу Marginal sinus rupture

156 / 200
У породіллі 22 років вагою 80 кг через 10 хвилин після народження плода вагою 4100 г та довжиною 53 см самостійно виділився послід та 100 мл крові. Матка скоротилась, через 10 хвилин кровотеча з'явилася знову, крововтрата сягнула 300 мл. Яка крововтрата вважається припустимою у даної породіллі? In a 22-year-old woman in labor, weighing 80 kg, 10 minutes after the birth of a fetus weighing 4,100 g and 53 cm long, feces and 100 ml of blood were released independently. The uterus contracted, after 10 minutes bleeding appeared again, blood loss reached 300 ml. What blood loss is considered acceptable for this woman in labor?

400 мл 400 ml

500 мл 500 ml

300 мл 300 ml

1000 мл 1000 ml

650 мл 650 ml

157 / 200
Роділля 32 років потрапила в акушерський стаціонар у зв’язку з початком регулярної пологової діяльності, раннім відходженням навколоплідних вод. В кінці першого періоду пологів перейми уповільнились, тривають по 25-30 сек., через кожні 4-5 хв. За останні три години відкриття шийки матки становить 1 см. Яке ускладнення виникло? A 32-year-old woman in labor was admitted to an obstetric hospital due to the onset of regular labor, early discharge of amniotic fluid. At the end of the first period of labor, the contractions slowed down, lasting for 25 -30 seconds, every 4-5 minutes. In the last three hours, the opening of the cervix is 1 cm. What complication occurred?

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Бурхлива пологова діяльність Stormy birth activity

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Дистоція шийки матки Cervical dystocia

158 / 200
Під час піхвового дослідження через 6 годин після початку родової діяльності визначається: розкриття шийки матки до 5 см, передлежання голівки плоду, яка притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперековому розмірі входу до малого тазу, мале тім'ячко ліворуч, збоку. Про який момент біомеханізму пологів йдеться мова? During a vaginal examination 6 hours after the start of labor, the following is determined: opening of the cervix up to 5 cm, presentation of the fetal head, which is pressed against the entrance to the small pelvis. Arrow-shaped a seam in the lumbar size of the entrance to the small pelvis, a small crown on the left, on the side. What moment of the biomechanism of childbirth are we talking about?

Згинання голівки Head bending

Внутрішній поворот плечиків Internal rotation of shoulders

Додаткове згинання голівки Additional bending of the head

Внутрішній поворот голівки Internal head rotation

Розгинання голівки Head extension

159 / 200
Жінки 26 років народила 6 місяців тому. Звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність місячних. Дитина на грудному вигодовуванні. Під час піхвового обстеження: матка звичайних розмірів, щільної консистенції. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old woman gave birth 6 months ago. She turned to a women's consultation with complaints about the absence of periods. The child is breastfed. During a vaginal examination: the uterus is of normal size, dense consistency. What is the most likely diagnosis?

Фізіологічна аменорея Physiological amenorrhea

Вагітність Pregnancy

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Псевдоаменорея Pseudoamenorrhea

Синдром Ашермана Asherman syndrome

160 / 200
У гінекологічне відділення госпіталізовано жінку з клінікою гострого живота з підозрою на позаматкову вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину буде виконувити пункцію очеревної порожнини гінеколог? A woman with acute abdominal pain was hospitalized in the gynecology department with suspicion of ectopic pregnancy. Through which anatomical formation or part of it will the gynecologist perform a puncture of the peritoneal cavity?

Fornix vaginae posterior Fornix vaginae posterior

Cervix uteri Cervix uteri

Formix vaginae anterior Formix vaginae anterior

-- --

Rectum Rectum

161 / 200
В жіночу консультацію звернулася жінка 32 років зі скаргами на тривалі та рясні місячні протягом півроку, тягнучі болі в нижніх відділах живота, слабкість. Під час гінекологічного обстеження тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. В крові: Hb=90 г/л. Яку патологію можна запідозрити? A 32-year-old woman came to a women's consultation with complaints of long and heavy periods for six months, pulling pains in the lower abdomen, weakness. During a gynecological examination, the uterus was enlarged up to 11-12 weeks of pregnancy, dense, mobile, painless. In the blood: Hb=90 g/l. What pathology can be suspected?

Міома матки, постгеморагічна анемія Uterine myoma, posthemorrhagic anemia

Вагітність Pregnancy

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Кістома яєчника Ovarian cystoma

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

162 / 200
Хвора 43 років скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 6 мiсяцiв. Бiмануально: шийка матки збiльшена у розмiрi, обмежена у рухливостi. В дзеркалах - шийка матки у виглядi кольорової капусти. Проби Хробака та Шиллера - позитивнi. Який найбільш вірогідний дiагноз? A 43-year-old patient complains of contact bleeding for the past 6 months. Bimanually: the cervix is enlarged, limited in mobility. In the mirrors, the cervix looks like a cauliflower Hrobak's and Schiller's tests are positive. What is the most likely diagnosis?

Рак шийки матки Cervical cancer

Полiп шийки матки Cervical polyp

Лейкоплакiя Leukoplakia

Шийкова вагiтнiсть Cervical pregnancy

Фiброїд, що народжується Congenital fibroid

163 / 200
Хвора 18 років скаржиться на затримку менструації на 15 діб. Порушення менструального циклу відмічає вперше. Статеве життя регулярне, від вагітності не охороняється. Об'єктивно: загальний стан задовільний, живіт м'який безболісний, АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps - 72/хв, задовільних властивостей. При трансвагінальній ехографії - підозра на прогресуючу трубну вагітність. Яка тактика лікаря ЖК є найбільш правильною? An 18-year-old patient complains of a delay in menstruation for 15 days. She notices a violation of the menstrual cycle for the first time. Sex life is regular, she is not protected from pregnancy. Objectively: the general condition is satisfactory , the abdomen is soft and painless, blood pressure - 120/80 mm Hg, Ps - 72/min, satisfactory properties. With transvaginal ultrasound, a progressive tubal pregnancy is suspected. What is the most correct tactic of the gastroenterologist?

Негайно госпіталізувати хвору для уточнення діагнозу Immediately hospitalize the patient to clarify the diagnosis

Направити хвору для визначення титру хоріонального гонадотропіну крові чи сечі Send the patient to determine the blood or urine chorionic gonadotropin titer

Виконати пункцію черевної порожнини через заднє склепіння Perform a puncture of the abdominal cavity through the posterior vault

Рекомендувати повторно з'явитись через тиждень для контрольного УЗД Recommend to return in a week for a follow-up ultrasound

Провести дослідження за тестами функціональної діагностики Conduct research on functional diagnostic tests

164 / 200
Хвора 47 років госпіталізована для хірургічного лікування з приводу підслизової міоми матки, анемії І ст. Під час піхвового дослідження: шийка матки гіпертрофована, тіло матки збільшене до 8-9 тижнів вагітності, щільне, безболісне, додатки з обох сторін не змінені, виділення слизові. Який фактор впливає на вибір об'єму оперативного втручання в даному випадку? A 47-year-old patient was hospitalized for surgical treatment of uterine submucosal myoma, stage I anemia. During vaginal examination: the cervix is hypertrophied, the body of the uterus is enlarged to 8-9 weeks of pregnancy, dense, painless, the appendages on both sides are unchanged, the discharge is mucous. What factor affects the choice of the volume of surgical intervention in this case?

Стан шийки матки Condition of the cervix

Наявність залізодефіцитної анемії Presence of iron deficiency anemia

Розміри тіла матки Dimensions of the body of the uterus

Розміри міоматозного вузла Dimensions of myomatous node

Локалізація міоматозного вузла Localization of myomatous node

165 / 200
Хвора 29 років потрапила у гінекологічне відділення зі скаргами на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення до та після менструації протягом 5 днів. Захворювання пов'язує з перенесеним абортом 2 роки тому. Протизапальне лікування ефекту не дало. Бімануальне дослідження: матка більша норми, щільна, болюча, гладка. Гістероскопія: в ділянці дна матки видно темно-червоні отвіри, з яких виділяється темна кров. Який діагноз відповідає даній клінічній картині? A 29-year-old patient was admitted to the gynecology department with complaints of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge before and after menstruation for 5 days. The disease is associated with the transferred abortion 2 years ago. Anti-inflammatory treatment had no effect. Bimanual examination: the uterus is larger than normal, dense, painful, smooth. Hysteroscopy: dark red holes are visible in the bottom of the uterus, from which dark blood is emitted. What diagnosis corresponds to this clinical picture?

Внутрішній ендометріоз Internal endometriosis

Гіперменорея Hypermenorrhea

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

Поліменорея Polymenorrhea

Субмукозний фіброматозний вузол Submucosal fibromatous nodule

166 / 200
Хвора 29 років скаржиться на безпліддя. Статевим життям живе в шлюбі 4 роки, вагітності не запобігає. Вагітностей не було. Об'єктивно: розвиток статевих органів без відхилень від норми. Маткові труби прохідні. Базальна [ректальна] температура протягом трьох менструальних циклів однофазна. Яка найбільш імовірна причина безпліддя? A 29-year-old patient complains of infertility. She has been sexually active in marriage for 4 years, does not prevent pregnancy. There were no pregnancies. Objectively: the development of the genitals without deviations from norms. Fallopian tubes are patent. Basal [rectal] temperature during three menstrual cycles is monophasic. What is the most likely cause of infertility?

Ановуляторний менструальний цикл Anovulatory menstrual cycle

Імунологічне безпліддя Immunological infertility

Генітальний ендометрiоз Genital endometriosis

Хронічний аднексит Chronic adnexitis

Аномалії розвитку статевих органів Anomalies of genital development

167 / 200
Першовагітна у терміні 20 тижнів скаржиться на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі. Рухомість плода відчуває. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно терміну вагітності, шийка матки скорочена до 0,5 см, зовнішнє вічко відкрите на 2 см. Виділення кров'янисті, мажучі. Який найбільш вірогідний діагноз? The first-time pregnant woman at 20 weeks complains of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge from the genital tract. The uterus is in increased tone. She feels the mobility of the fetus. During a bimanual examination : the uterus is enlarged according to the term of pregnancy, the cervix is shortened to 0.5 cm, the external eye is open by 2 cm. The discharge is bloody, smearing. What is the most likely diagnosis?

Аборт, що почався Abortion started

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Завмерла вагітність Frozen pregnancy

Аборт в ходу Abortion in progress

Неповний аборт Incomplete abortion

168 / 200
Першовагітна доставлена швидкою допомогою, вагітність - 36 тижнів. Скарги на сильний біль в епігастрії, двічі була блювота. Болі з'явилися після того, як вагітна з'їла вінегрет. Набряки нижніх кінцівок. АТ - 140/100 мм рт.ст. Сеча при кип'ятінні згорнулася. Який набільш ймовірний діагноз? The first-time pregnant woman was delivered by ambulance, pregnancy - 36 weeks. Complaints of severe pain in the epigastrium, there was vomiting twice. The pains appeared after the pregnant woman ate vinaigrette. Swelling of the lower extremities. Blood pressure - 140/100 mm Hg. Urine curdled when boiled. What is the most likely diagnosis?

Прееклампсія Preeclampsia

Водянка вагітних Pregnant dropsy

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Нефропатія ІІІ ступеню III degree nephropathy

Пієлонефрит в стадії загострення Pyelonephritis in the acute stage

169 / 200
Хвора 33 років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з ірадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені скаргі з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, Ps - 92/хв., t - 36,6^0C, АТ=100/60 мм рт. ст. Живіт дещо напружений, незначно болісний в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. Hb - 98 г/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient was brought urgently with complaints of pain in the lower abdomen, more on the right side, with irradiation in the rectum, dizziness. The above-mentioned complaints appeared suddenly at night. Last menstruation 2 weeks ago. Objectively: the skin is pale, Ps - 92/min., t - 36.6^0C, BP=100/60 mm Hg. The abdomen is somewhat tense, slightly painful in the lower parts, symptoms of peritoneal irritation weakly positive. Hb - 98 g/l. What is the most likely diagnosis?

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Гострий апендицит Acute appendicitis

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Ниркова коліка Renal colic

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

170 / 200
Породілля 30 років знаходиться в післяпологовому відділенні у зв’язку з слабкістю пологової діяльності. Безводний період складає 14 годин. На 3 добу після пологів стан хворої значно погіршився, з’явилися болі внизу живота, підвищення температури до 39,5^0 С. Ps - 120 уд/хв. АТ - 100/60 мм рт. ст., загальний стан важкий, шкіра бліда, язик сухий. Живіт здутий, відмічається позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберна. Перістальтика різко знижена. Яке лікування необхідно провести? A 30-year-old woman in labor is in the postpartum ward due to weak labor. The waterless period is 14 hours. On the 3rd day after giving birth, the patient's condition deteriorated significantly, with pains appeared in the lower abdomen, the temperature rose to 39.5° C. Ps - 120 bpm, BP - 100/60 mm Hg, the general condition is severe, the skin is pale, the tongue is dry. The abdomen is swollen, a positive symptom is noted Schyotkina-Blumberna. Peristalsis is sharply reduced. What treatment should be carried out?

Екстирпація матки з трубами, дренаж черевної порожнини Extirpation of the uterus with tubes, drainage of the abdominal cavity

Стимуляція кишківника з антибактеріальною терапією Intestinal stimulation with antibacterial therapy

Надвагінальна ампутація матки без придатків Supravaginal amputation of uterus without appendages

Консервативне лікування Conservative treatment

Екстирпація матки без придатків Extirpation of uterus without appendages

171 / 200
Хвора 25 років скаржиться на значні пінисті виділення із піхви, з неприємним запахом, печію та свербіння в області геніталій. Хворіє протягом тижня. Статеве життя поза шлюбом. Об'єктивно: слизова піхвова оболонка гіперемійована, при дотику кровоточить. В області уретри визначаються білі пінистого характеру. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of copious foamy discharge from the vagina, with an unpleasant odor, burning and itching in the genital area. She has been ill for a week. Sex life outside of marriage. About' objectively: the mucous membrane of the vagina is hyperemic, it bleeds when touched. In the area of the urethra, white, foamy discharge is determined. What is the most likely diagnosis?

Трихомонадний кольпіт Trichomonad colpitis

Хламідіоз Chlamydia

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Кандидомікоз піхви Vaginal candidiasis

Гонорея Gonorrhea

172 / 200
Хвора 18 років скаржиться на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 37,5^0С, значні слизово-гнійні виділення із статевих шляхів, різі при сечовиділенні. Під час огляду в дзеркалах та під час піхвового дослідження: уретра інфільтрована, шийка матки гіперемована, ерозована; матка пальпаторно болюча, додатки болючі, потовщені; склепіння вільні. При бактеріоскопічному дослідженні виділень виявлені диплококи. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of pain in the lower abdomen, an increase in body temperature up to 37.5°C, significant mucous-purulent secretions from the genital tract, cutting during urination. Under during examination in mirrors and during vaginal examination: the urethra is infiltrated, the cervix is hyperemic, eroded; the uterus is painful on palpation, the appendages are painful, thickened; the vaults are free. Bacterioscopic examination of secretions revealed diplococci. What is the most likely diagnosis?

Свіжа гостра висхідна гонорея Fresh acute ascending gonorrhea

Хламідіоз Chlamydia

Трихомоніаз Trichomoniasis

Хронічна гонорея Chronic gonorrhea

Кандідомікоз Candidomycosis

173 / 200
Під час огляду хворої в області промежини виявлені нарости у вигляді кондилом на широкій основі. Якою повинна бути тактика лікаря? During the examination of the patient, growths in the form of condylomas on a wide base were found in the perineum. What should be the doctor's tactics?

Направити жінку у шкірно-венерологічний діспансер Send the woman to the skin and venereology dispensary

Кріодеструкція кондилом Cryodestruction of condyloma

Лікування хімічним коагулятором Chemical coagulator treatment

Противовірусне лікування Antiviral treatment

Хірургічне видалення кондилом Surgical removal of condylomas

174 / 200
В жіночу консультацію звернулась молода жінка з приводу вагітності 4–5 тижнів. Вагітність бажана. З анамнезу встановлено, що в дитинстві перенесла ревматизм, має комбіновану мітральну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану. В які терміни вагітності потребує стаціонарного лікування? A young woman came to the women's consultation about a pregnancy of 4-5 weeks. The pregnancy is desirable. From the anamnesis, it was established that she suffered from rheumatism in childhood, has a combined mitral heart defect with the advantage of mitral valve insufficiency. At what stages of pregnancy does it require inpatient treatment?

8-12 тижнів, 28–32 тижні, 37 тижнів 8-12 weeks, 28-32 weeks, 37 weeks

16 тижнів, 34 тижні, 39-40 тижнів 16 weeks, 34 weeks, 39-40 weeks

10–12 тижнів, 24 тижні, 37–38 тижнів 10-12 weeks, 24 weeks, 37-38 weeks

12–16 тижнів, 27-28 тижнів, 37–38 тижнів 12-16 weeks, 27-28 weeks, 37-38 weeks

6-7 тижнів, 16 тижнів, 38 тижнів 6-7 weeks, 16 weeks, 38 weeks

175 / 200
Хвора 20 років скаржиться на аменорею. Об'єктивно: гірсутизм, ожиріння з переважним розподілом жирової тканини на обличчі, шиї, верхній частині тулуба. На обличчі – acne vulgaris, на шкірі – смуги розтягнення. АТ - 170/100 мм рт.ст. Психічний розвиток та інтелект не порушені. Гінекологічний статус: волосистість на зовнішніх статевих органах подмірна, гостра гіпоплазія піхви та матки. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of amenorrhea. Objectively: hirsutism, obesity with a predominant distribution of adipose tissue on the face, neck, upper body. On the face - acne vulgaris , on the skin - stretch marks. Blood pressure - 170/100 mm Hg. Mental development and intelligence are not impaired. Gynecological status: hair on the external genitalia is moderate, acute hypoplasia of the vagina and uterus. What is the most likely diagnosis?

Синдром Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing syndrome

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Пехранца-Бабінського-Фреліха Pehrantz-Babinsky-Froelich syndrome

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

176 / 200
При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м^2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні? During the sanitary inspection of the burn department for adults, it was established that the 4-bed wards have an area of 28 m^2. What is the minimum area of the wards in this department?

40 м^2 40 m^2

30 м^2 30 m^2

24 м^2 24 m^2

52 м^2 52 m^2

28 м^2 28 m^2

177 / 200
Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень. Anthropometric studies are widely used to study the physical development of children and adolescents. Choose a physiometric research method from the list.

Визначення життєвої ємкості легень Determining the vital capacity of the lungs

Визначення форми грудної клітки Determining the shape of the chest

Вимірювання зросту Height measurement

Визначення форми хребта Definition of spine shape

Визначення маси тіла Determination of body weight

178 / 200
У сільському населенному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки подовження строків зарощення тім'ячка, порушення розвитку кістної тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов'язані з високим рівнем змісту у rрунті та rрунтовій воді: In a rural settlement with decentralized water supply (mine wells), there are frequent cases of prolongation of the period of overgrowth of the crown of the head, impaired bone tissue development, and delayed tooth development in young children Such manifestations may be associated with a high level of content in soil and soil water:

Стронцію Strontium

Фтору Fluorine

Свинцю Lead

Миш'яку Arsenic

Йоду Jodu

179 / 200
На одній із дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з пеком навалом, під час фізіолого-гігієнічного дослідження характеру роботи вантажників, що вручну лопатою розбивають запечену масу і перевалюють її, встановлено, що їхня праця належить до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критерієв могла бути проведена оцінка праці вантажників? At one of the stations of the railway station, where wagons with bulk cake are unloaded, during a physiological and hygienic study of the nature of the work of loaders, who manually break up the baked mass with a shovel and transfer it, it was established that their work belongs to the III degree of difficulty. According to which of the listed criteria could the work of porters be evaluated?

Максимальна маса вантажу, що переміщується Maximum mass of cargo being moved

Час пасивного спостереження, % до тривалості зміни Time of passive observation, % to duration of change

Величина статичного навантаження за зміну Amount of static load per shift

Час активних дій, % до тривалості зміни Time of active actions, % to change duration

Інтелектуальна напруга Intellectual Voltage

180 / 200
Робітники рибних промислів підпадають під вплив низьких температур оточуючого повітря від –5^0С до –15^0С. Захворювання яких органів і систем частіше зустрічаються у робітників цих виробництв? Fisheries workers are exposed to low temperatures of the surrounding air from -5^0C to -15^0C. What diseases of organs and systems are more common in workers of these industries?

Дихальної системи Respiratory System

Печінки Livers

Серцево-судинної Cardiovascular

Крові Blood

Шлунково-кишкового тракту Gastrointestinal tract

181 / 200
В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика? After the injury, the 8th grade student has a sharp atrophy of all the muscles of the left hand, the tone of which is sharply reduced, active movements are preserved only in the left joint, the student's foot is deformed. The supporting function of the left leg is absent, the supporting function of the right leg is preserved. The boy wears orthopedic shoes. To which group of physical education can the boy be assigned?

Спеціальна Special

Основна Basic

Додаткова Additional

Підготовча Preparatory

Інша Other

182 / 200
В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гамма-установки променевої терапії типу “Агат” та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які із перелічених заходів треба використовувати для захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу? In the radiology department of the hospital, for the treatment of malignant neoplasms, gamma radiation therapy units of the 'Agate' type and other closed sources of ionizing radiation are used. Which of the listed measures should be used for protection personnel when working with radioactive sources of this type?

Скорочення часу роботи та екранування джерела Reducing runtime and source shielding

Герметизація установок та організація вентиляції приміщення Pressurization of installations and organization of room ventilation

Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання Source shielding and use of personal respiratory protection

Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи Systematic cleaning of surfaces from radioactive contamination and reduction of work time

Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни Increasing the distance to the source and following the rules of individual hygiene

183 / 200
Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадіння підшлункової залози лікар призначив йому повне голодування на 1-3 дні. У період покращення стану здоров’я після скасування режиму голоду хворому дозволяється: The patient is undergoing inpatient treatment with a diagnosis of acute pancreatitis. In order to spare the pancreas as much as possible, the doctor prescribed him a complete fasting for 1-3 days. During the period of improvement in health' After canceling the hunger regime, the patient is allowed:

Картопляно-морквяне пюре Carrot and potato puree

Бульйон Broth

М’ясо відварене Meat is boiled

Виноградний сік Grape juice

Молоко Milk

184 / 200
Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Ця картина захворюваності найбільш вірогідно може бути пов'язана з промисловим викидом в атмосферу: The atmospheric air of an industrial city is intensively polluted by emissions from several industrial enterprises. An analysis of the morbidity of the urban population showed that the most frequent disease is chronic pneumonia, especially in children. This pattern of morbidity is the most can probably be associated with industrial emissions into the atmosphere:

Оксидів сірки Sulfur oxides

Сполук миш'яку Arsenic compound

Метилртуті Methylmercury

Сполук кадмію Cadmium compound

Сполук свинцю Lead compound

185 / 200
Хворий скаржиться на зниження працездатності, підвищену втому. Об'єктивно: набряклі розпушені ясна, на шкірних покривах фолікулярний гіперкератоз на фоні відсутності сухісті шкіри. Які дослідження доцільно провести для уточнення діагнозу? The patient complains of reduced work capacity, increased fatigue. Objectively: swollen, loose gums, follicular hyperkeratosis on the skin against the background of the absence of dry skin. What tests should be performed for clarifying the diagnosis?

Уринарної екскреції вітаміну С Urinary excretion of vitamin C

Резистентності шкірних капілярів Resistance of skin capillaries

Уринарної екскреції вітаміну В_1 Urinary excretion of vitamin B_1

Темнової адаптації Dark adaptation

Вітаміну А у сироватці крові Vitamin A in blood serum

186 / 200
На підприємстві по виробництву синтетичних миючих засобів почастішали випадки захворювання ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. В повітрі робітничої зони присутній пил миючих засобів. Спеціалісти вважають, що клінічні прояви та зріст захворюваності зумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу полягають у основі патогенезу? At the enterprise for the production of synthetic detergents, cases of rhinitis, vasorinitis, pharyngitis, and dermatitis have increased. The air of the working area contains dust from detergents. Specialists believe that the clinical manifestations and the increase in morbidity are due to the impact of dust. What features of the action of dust are the basis of pathogenesis?

Алергічна дія Allergic action

Загальнотоксична дія General toxic effect

Подразнююча дія Annoying action

Канцерогенна дія Carcinogenic action

Фіброгенна дія Fibrogenic action

187 / 200
При оцінці фізичного розвитку хлопчика 8 років по шкалам регресії встановлено, що він має середні показники довжини тіла – 132 см, при цьому маса тіла дорівнює 32,8 кг та обсяг грудної клітини (ОГК) - 68 см. Часткова сигма (сигма-R) маси тіла становить +0,95 сигма-R та часткова сигма ОГК +1,27 сигма-R. Яка загальна оцінка фізичного розвитку хлопчика? When assessing the physical development of an 8-year-old boy according to regression scales, it was established that he has an average body length of 132 cm, while the body weight is 32.8 kg and chest volume (CG) - 68 cm. The partial sigma (sigma-R) of body weight is +0.95 sigma-R and the partial sigma of the OGK is +1.27 sigma-R. What is the overall assessment of the boy's physical development?

Фізичний розвиток хлопчика середній при ОГК вище середнього Physical development of the boy is average with OGK above average

Фізичний розвиток хлопчика середній Physical development of the boy is average

Фізичний розвиток хлопчика вище середнього при середньому зрості Boy's physical development is above average with average height

Фізичний розвиток хлопчика вище середнього Boy's physical development is above average

Фізичний розвиток хлопчика середній за зростом, вище середнього - за масою тіла та високий - за ОГК The boy's physical development is average for height, above average for body weight and high for OGK

188 / 200
В приміщенні навчального класу школи концентрація СО_2 в повітрі - 0,2%, світловий коефіцієнт - 1:5, t - 20^0С, вологість - 55%. Загальне освітлення лампами накалу 200 лк. Які функціональні або патологічні відхилення найбільш ймовірні? In the school classroom, the concentration of CO_2 in the air is 0.2%, the light ratio is 1:5, t is 20^0C, and the humidity is 55%. General lighting with incandescent lamps of 200 lux. What functional or pathological deviations are most likely?

Зниження працездатності, головний біль Impairment, headache

Сколіози Scoliosis

Простудні захворювання Cold diseases

Порушення зору Visual impairment

Вегето-судинні дистонії Vegeto-vascular dystonias

189 / 200
Під час аналізу на свіжістьі молока проводять пробу на редуктазу, на здатність зсідання. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока? During the analysis of milk freshness, a reductase test is performed, on the ability to set. On the basis of which of the following indicators can the freshness of milk be determined?

Кислотність Acidity

Щільність Density

Вміст сторонніх домішок Content of extraneous impurities

Сухий залишок Dry balance

Жирність Fatness

190 / 200
Хворий госпіталізований в лікувально-профілактичний заклад з діагнозом трихінельоз. Вживання в їжу якого продукту спричинило цей гельмінтоз? The patient is hospitalized in a medical and preventive institution with a diagnosis of trichinellosis. What product caused this helminthiasis?

Cвинини Guilts

Яловичини Beef

Баранини Lambs

М'яса кролика Rabbit meat

М'яса птахів Bird meat

191 / 200
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план? The district doctor was instructed to prepare a plan for carrying out a complex of medical and preventive measures among the population in the subordinate territory. What measures for the secondary prevention of diseases should he include in this plan?

Попередження ускладнень захворювань Prevention of complications of diseases

Покращення умов життя населення Improving living conditions of the population

Проведення реабілітаційних заходів Carrying out rehabilitation measures

Усунення чинників виникнення захворювань Elimination of factors causing diseases

Попередження виникнення захворювань Disease prevention

192 / 200
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які із джерел вивчення захворюваності забезпечать найбільш повний облік гострих захворювань? The general practitioner is instructed to conduct an analysis of the morbidity of the population in the subordinate district. Which of the sources of the study of morbidity will provide the most complete account of acute diseases?

Звернення в амбулаторно-поліклінічні заклади Address to outpatient clinics

Профілактичні огляди Preventive inspections

Причини смерті Causes of death

Спеціально організоване вивчення Specially organized study

Опитування населення Population survey

193 / 200
Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ – 5800, захворювання системи кровообігу – 3480, захворювання органів травлення - 1300, інших захворювань - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними? During the year, 11,600 diseases were registered in the polyclinic. Among them: flu and acute respiratory infections - 5,800, diseases of the circulatory system - 3,480, diseases of the digestive organs - 1,300, other diseases - 1020. What relative indicator can be calculated from these data?

Екстенсивний Extensive

Наочності Visibility

Співвідношення Ratio

Відносної інтенсивності Relative intensity

Iнтенсивний Intensive

194 / 200
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій ділянцї. Які заходи щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план? The district doctor was instructed to prepare a plan for carrying out a complex of medical and preventive measures among the population in the subordinate area. What measures for the primary prevention of diseases should he include in this plan?

Попередження виникнення захворювань Disease prevention

Заходи щодо покращення умов життя хворих Measures to improve the living conditions of patients

Направлення хворих на санаторне лікування Referral of patients to sanatorium treatment

Заходи щодо підвищення якості життя хворих Measures to improve the quality of life of patients

Попередження ускладнень захворювань Prevention of complications of diseases

195 / 200
Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих? The district doctor is instructed to conduct an analysis of morbidity in the subordinate district. What type of morbidity determines the group of long-term and frequent patients?

З тимчасовою втратою працездатності With temporary disability

Госпіталізована Hospitalized

Загальна General

На найважливіші неепідемічні хвороби On the most important non-epidemic diseases

Гостра інфекційна Acute infectious

196 / 200
У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб у віці від 0 до 14 років склала 31%, а питома вага осіб у віці 50 років та старше склала 20%. Оцініть склад населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію. In the structure of the population of the N region, the specific weight of persons aged 0 to 14 was 31%, and the specific weight of persons aged 50 and older was 20 %. Estimate the composition of the population that most aptly characterizes the given demographic situation.

Прогресивний склад населення Progressive composition of the population

Регресивний склад населення Regressive composition of the population

Еміграція населення Population emigration

Міграція населення Population migration

Стаціонарний склад населення Stationary composition of the population

197 / 200
У 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалась величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками? In 200 hypertensive patients, the value of blood pressure and the patient's age were studied. What statistical value should be used to measure the strength of the relationship between the indicated signs?

Коефіцієнтом кореляції Correlation coefficient

Сигмальним відхиленням By sigmal deviation

Коефіцієнтом Стьюдента Student coefficient

Помилкою репрезентативності Representativeness error

Коефіцієнтом варіації Coefficient of variation

198 / 200
В районі проживає 70000 населення. З них у віці 0–14 років – 13,0%, 15-49 років – 52,0%, 50 років та старше – 35,0%. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району. 70,000 people live in the district. Of them, 0-14 years old - 13.0%, 15-49 years old - 52.0%, 50 years old and older - 35.0%. With the help of which type of graphic image is the most appropriate to depict the age structure of the population of the district.

Секторної діаграми Sector chart

Радіальної діаграми Radial chart

Стовпчикової діаграми Bar chart

Лінійної діаграми Line chart

Картограми Maps

199 / 200
Мати, що перебуває у частково-сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері? A mother on partially paid leave to care for a child up to 3 years old fell ill and was hospitalized. What document will be issued to a working father in this case , who will take care of the child during the mother's illness?

Листок непрацездатності Sick leave

Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого Extract from the medical card of an outpatient or inpatient

Довідка невстановленої форми Help of unspecified form

Довідка про хворобу матері Mother's illness certificate

Довідка про необхідність догляду за дитиною Certificate on the need to care for a child

200 / 200
Дільничний лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до хворого 42 років. При обстеженні хворого лікар запідозрив дизентерію. Який документ повинен оформити лікар? The district doctor of the rural outpatient clinic was called to a 42-year-old patient. During the examination of the patient, the doctor suspected dysentery. What document should the doctor draw up?

Негайне повідомлення про інфекційне захворювання Immediate notification of an infectious disease

Довідку про інфекційне захворювання Infectious disease certificate

Доповідну записку на ім'я Голови сільської ради Reporting note addressed to the head of the village council

Статистичний талон остаточних (уточнених) діагнозів Statistical coupon of final (refined) diagnoses

Витяг з медичної карти амбулаторного хворого Extract from the medical card of an outpatient