Крок 2 Медицина - 2001 (буклет)

1 / 200
Жiнка 26 рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, випадiння волосся. Об’єктивно: пульс - 94/хв, АТ – 110/70 мм рт.ст. Шкiра блiда. У кровi: Нb –90 г/л, ер.- 3, 5? 1012/?, КП– 0,7, ШЗЕ – 20 мм/год. Сироваткове залiзо – 8,7 мкмоль/л. Яке призначення доцiльно зробити цiй хворiй?

A. Препарати залiза парентерально

B. Вiтамiн?12 внутрiшньом’язово

C. Переливання цiльної кровi

D. Переливання еритроцитарної маси

E. Препарати залiза per os

2 / 200
У пацiєнтки 36 рокiв невелика жовтяниця, слабкiсть, перiодичнi запаморочення, серцебиття, селезiнка виступає на 2,5 см нижче ребер. Сеча кольору мiцного чаю. Кал темно-коричневого кольору. В аналiзi кровi нормохромна анемiя з ретикулоцитозом 40:1000. В аналiзi сечi реакцiя на уробiлiн рiзко позитивна, жовчнi пiгменти вiдсутнi. Яке дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Стернальну пункцію

B. Визначення сироваткового залiза кровi

C. Визначення вмiсту вiтамiну?12

D. Визначення осмотичної стiйкостi еритроцитiв

E. Електрофорез бiлкiв сироватки кровi

3 / 200
Хворий отримав радiацiйне опромiнення. Скаржиться на слабкiсть, частi носовi кро- вотечi, "синяки"на тiлi, серцебиття, задишку. Часто хворiє на респiраторнi захворю- вання. Аналiз кровi: ер. – 1, 2? 1012/?, Нb – 54 г/л, лейк.- 1, 7? 109/?, е – 0%, п – 0%, с – 32%, л – 62%, м – 6%; ШЗЕ – 52 мм/год.; тромбоцити – 30? 109/?. Яке лiкування найбiльш доцiльне в даному випадку?

A. Пересадка кiсткового мозку

B. Переливання тромбоцитарної маси

C. Антилiмфоцитарний імуноглобулін

D. Переливання еритроцитарної маси

E. Переливання цiльної кровi

4 / 200
Хвора 20 рокiв доставлена в стацiонар з приводу комiркової кровотечi пiсля екстра- кцiї зуба. Аналiз кровi: ер. – 2, 8? 1012/?, Нb – 80 г/л, лейк. – 4, 0? 109/?, е – 2%, п – 3%, с – 62%, л – 28%, м – 5% ; тромбоцити – 24? 109/?; ШЗЕ- 25 мм/год. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Апластична анемія

B. Агранулоцитоз

C. Гострий лейкоз

D. Тромбоцитопенiчна пурпура

E. Гемофiлiя В, кровотеча

5 / 200
Хворий 57 рокiв скаржиться на болi в поперековiй дiлянцi, кiстках таза, пiдвищення температури до 380?, пiтливiсть, схуднення за останнi мiсяцi. В кровi: анемiя, незна- чна тромбоцитопенiя, ШЗЕ - 70 мм/год. При рентгенологiчному обстеженнi дестру- ктивнi змiни в кiстках черепа, у тiлах поперекових хребцiв L3-L4. В аналiзах сечi про- теїнурiя, осад без патологiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Рак шлунка

B. Метастази раку в кiстки

C. Хвороба Бєхтєрєва

D. Мiєломна хвороба

E. Хронiчний гломерулонефрит

6 / 200
Чоловiк 32 рокiв вiдмiчає загальну слабкiсть, лихоманку. Хворiє понад 2 мiсяцi, хво- робу пов’язує з ангiною.Об’єктивно: температура - 38, 90?,ЧДР - 24/хв., пульс - 110/хв., АТ - 100/65 мм рт.ст.Шкiра блiда, геморагiчний висип на кiнцiвках, збiльшенi пахвовi лiмфовузли. В кровi: Нb - 70 г/л; ер. - 2, 2? 1012/?; лейк. - 3, 5? 109/?; бластнi клiти- ни - 32%; метамiєлоцити - 1%; е -1%; п -3%; с - 35%; л - 20%; м - 8%; тромбоцити - 35? 109/?; ШЗЕ - 47 мм/год. Яке захворювання найбiльш вiрогiдно сприяло форму- ванню анемiчного синдрому у даного хворого?

A. Хронiчний лiмфолейкоз

B. Гострий лейкоз

C. Тромбоцитопенiчна пурпура

D. Апластична анемiя

E. Хронiчний мiєлолейкоз

7 / 200
Хвора 52 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, болiсне свербiння шкiри пiсля умивання, миття у ваннi, важкiсть у головi. Об’єктивно: шкiрнi покриви облич- чя, шиї, кiнцiвок гiперемiйованi. АТ - 180/100 мм рт.ст. Селезiнка на 4 см нижче краю реберної дуги. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Алергiчний дерматит

B. Гiпертонiчна хвороба

C. Дерматомiозит

D. Системна склеродермiя

E. Еритремiя

8 / 200
Жiнка 30 рокiв протягом 4 рокiв у серпнi скаржиться на закладенiсть носа, слизовi видiлення з нього, чхання, свербiння повiк, слизотечу. При вживаннi супрастину цi симптоми зникають. Який тип алергiчної реакцiї має мiсце?

A. Цитотоксичний

B. Анафiлактичний

C. Гiперчутливiсть сповiльненого типу

D. Iмунокомплексний

E. –

9 / 200
У хворого 50 рокiв протягом 1 години вiдмiчалося три напади тонiко-клонiчних су- дом, мiж нападами свiдомiсть порушена, АТ - 160/100 мм рт. ст., ЧСС - 100/хв., дихання шумне, з участю допомiжної мускулатури. Який найбiльш iмовiрний стан у хворого?

A. Церебрально-судинний криз

B. Тривалий епiлептичний напад

C. Серiя епiлептичних нападiв

D. Епiлептичний статус

E. Транзиторнi iшемiчнi атаки

10 / 200
Робiтник збагачувальної фабрики 37 рокiв пiд час пожежi опинився в зонi високої концентрацiї СО. В клiнiку доставлений в непритомному станi. В кровi: ер - 4, 5? 1012/?, Нb - 136 г/л, к.п. - 0,89, лейк. – 17, 2? 109/?, е - 0%, п - 15%, с - 55%, л - 22%, м - 3%, ШЗЕ - 3 мм/год., карбоксигемоглобiн в кровi - 5%. Який критерiй найбiльш важливий для визначення ступеня важкостi стану потерпiлого?

A. Поширенiсть трофiчних порушень

B. Тривалiсть втрати свiдомостi

C. Наявнiсть порушень дихання

D. Розвиток судинних порушень

E. Результати ЕКГ i спiрографiї

11 / 200
У хворого 59 рокiв протягом мiсяця вiдмiчалось короткочасне зниження сили у лi- вих кiнцiвках. Потiм вранцi пiсля сну розвинулась стiйка слабкiсть у цих кiнцiвках. Об’єктивно: свiдомiсть не втрачена, центральний парез VII i XII пар черепних нервiв злiва. Зт ого ж боку центральний гемiпарез i гемiгiперестезiя. Якi препарати вибору при диференцiйованному лiкуваннi?

A. Антикоагулянти

B. Гемостатики

C. Гiпотензивнi

D. Дiуретики

E. Кортикостероїди

12 / 200
Хворий 70 рокiв, прокинувшись ранком, вiдчув слабкiсть в лiвих кiнцiвках, яка зро- стала i протягом доби досягла максимума. Об’єктивно: свiдомiсть не порушена, ме- нiнгеальнi симптоми вiдсутнi, лiвостороннiй гемiпарез, сухожильнi рефлекси злiва пiдвищенi, гемiгiпестезiя злiва. Пульс - 74/хв.,АТ - 140/90 мм рт.ст., температура 36, 50C. Який попереднiй дiагноз?

A. Iшемiчний iнсульт

B. Пухлина головного мозку

C. Минущi порушення мозкового кровообiгу

D. Геморагiчний iнсульт

E. Енцефаліт

13 / 200
Cлюсар-шлiфувальник 43 рокiв скаржиться на болi i онiмiння в пальцях рук ввече- рi, серцебиття, слабкiсть. Хворiє 3 роки. Пальцi кистей рук блiдi, гiпергiдроз долонь. Пульс – 96/хв. АТ – 150/100 мм рт.ст. Температура шкiри рук - 220?. Капiляроскопiя – тло блiде, 8-10 капiлярiв в полi зору, артерiальне колiно звужене. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 1 стадiя

B. Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 2 стадiя

C. Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 2 стадiя

D. Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 3 стадiя

E. Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 1 стадiя

14 / 200
Пацiєнт 72 рокiв, з дрiбновогнищевим iнфарктом мiокарда в анамнезi, скаржиться на серцебиття, задуху при помiрному фiзичному навантаженнi. Об’єктивно: ритм серце- вої дiяльностi неправильний, ЧСС – 96/хв., тони серця послабленi, систолiчний шум над аортою, ЧД - 16/хв. При ЕКГ-дослiдженнi виявлено: вiдсутнiсть зубцiв Р у всiх вiд- веденнях, рiзнi вiдстанi мiж R-R, хвилi найкраще вираженi у V1. Про яке порушення ритму серцевої дiяльностi слiд думати?

A. Передсердна екстрасистолiя

B. Шлуночкова екстрасистолiя

C. Миготлива аритмiя

D. Неповна блокада правої нiжки пучка Гiса

E. Атрiовентрикулярна блокада

15 / 200
Чоловiк 58 рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу iнфаркту мiокарда, раптово втратив свiдомiсть. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на a.carotis вiдсутнiй, на ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Якi заходи найбiльш доцiльно провести?

A. Черезстравохiдну кардiостимуляцiю

B. Введення внутрiшньосерцево адреналiну

C. Введення внутрiшньовенно лiдокаїну

D. Вагуснi проби

E. Електроiмпульсну терапiю

16 / 200
Хвора 65 рокiв скаржиться на напад ядухи, бiль в серцi, серцебиття пiсля фiзичного навантаження. Три мiсяцi тому перенесла великовогнищевий iнфаркт мiокарда. Хво- ра покрита холодним потом, акроцiаноз, вени шиї набухли, пульс 110/хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. Тони серця глухi. Дихання важке, вiдчутне на вiдстанi. Пiд час кашлю видiля- ється пiноподiбне харкотиння, забарвлене в рожевий колiр. Що обумовлює розвиток цього стану?

A. Гостре легеневе серце

B. Гостра судинна недостатнiсть

C. Пiдвищення видiлення катехоламiнiв

D. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

E. Затримка в органiзмi води та натрiю

17 / 200
Чоловiк 57 рокiв скаржиться на задишку, набряки на гомiлках, "перебої"в роботi сер- ця, бiль в лiвiй половинi грудної клiтки з iррадiацiєю в лiву лопатку. Лiкування мало- ефективне. Об’єктивно: тони серця глухi, м’який систолiчний шум на верхiвцi, пульс – 100/хв., аритмiчний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печiнка +2 см, болюча. Рентгеноскопiя: тiнь серця розширена в усi боки, пульсацiя в’яла. ЕКГ: лiвошлуночкова екстрасисто- лiя, знижений вольтаж. Який метод дослiдження необхiдний для визначення дiагнозу?

A. Рентгенокiмографiя

B. ЕКГ в динамiцi

C. Ехокардiографiя

D. Велоергометрiя

E. Коронарографiя

18 / 200
Хворий 58 рокiв доставлений в приймальне вiддiлення з болями у лiвiй половинi гру- дної клiтки. При клiнiчному обстеженнi крiм тахiкардiї (102/хв.) вiдхилень не виявле- но. На ЕКГ патологiчний зубець Q у I, аVL, QS у V1, V2, V3 вiдведеннях та куполо- подiбний пiдйом ST з вiд’ємним Т. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Варiантна стенокардiя

B. Ексудативний перикардит

C. Розшарування аорти

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї

E. Гострий iнфаркт передньої стiнки лiвого шлуночка

19 / 200
Хворий лiкувався з приводу iнфаркту мiокарда. На 13 день наступило погiршення: болi в груднiй клiтцi, задишка. Об’єктивно: температура 38, 20?, пульс - 112/хв., ЧД - 26/хв. Пiд правою лопаткою вислуховуються дрiбнопухирчастi хрипи, а через 2 днi дi- агностований правобiчний ексудативний плеврит. Загальний аналiз кровi: лейкоцити 8, 9? 109/?, еозинофiлiв- 8%. ШЗЕ- 24 мм/год. Яке ускладнення iнфаркту мiокарда у хворого?

A. Повторний iнфаркт мiокарда

B. Синдром Дресслера

C. Серцева астма

D. Пневмонія

E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

20 / 200
Хворий 60 рокiв скаржиться на бiль за грудниною стискуючого характеру при ходьбi до 200 м. Бiль триває до 10 хв., супроводжується вiдчуттям нестачi повiтря, пiтли- вiстю. Протягом останнiх 2 тижнiв бiль з’явився в спокої, став частiшим, перестав знiматись однiєю таблеткою нiтроглiцерину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Варiантна стенокардiя

B. IХС. Дрiбновогнищевий iнфаркт мiокарда

C. IХС. Стабiльна стенокардiя IV ФК

D. IХС. Стабiльна стенокардiя III ФК

E. IХС. Прогресуюча стенокардiя

21 / 200
У хворого 28 рокiв на фонi аденовiрусної iнфекцiї з’явилися болi в дiлянцi серця, сер- цебиття, задишка. Хворий блiдий, акроцiаноз, пульс 92/хв., ниткоподiбний, АТ - 90/60 мм рт.ст., межi серця розширенi вправо i влiво на 2 см, тони глухi. На ЕКГ - повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса, низький вольтаж. Для якого захворювання найбiльш характерна дана симптоматика?

A. Мiокардит

B. Ексудативний перикардит

C. Iнфекцiйний ендокардит

D. Ревмокардит

E. Дилятацiйна кардiомiопатiя

22 / 200
Хвора 50 рокiв скаржиться на тупий бiль у дiлянцi серця, ядуху, пiдвищення темпера- тури до 380?. Тиждень тому перенесла грип. Об’єктивно: пульс 100/хв., АТ - 100/70 мм рт.ст., тони серця глухi. ЕКГ – знижений вольтаж, сегмент ST пiднятий над iзолiнiєю у всiх вiдведеннях. На рентгенограмi: тiнь серця розширена у всi боки. Пульсацiя серця малої амплiтуди. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфаркт мiокарда

B. Дилятацiйна кардiомiопатiя

C. Мiокардит

D. Стенокардія

E. Ексудативний перикардит

23 / 200
Хворий 25 рокiв через 2 тижнi пiсля фарингiту почав скаржитись на пiдвищення тем- ператури до 380?, загальну слабкiсть, задуху пiд час ходьби, припухлiсть i болi в су- глобах летючого характеру. Об’єктивно: цiаноз губ. Пульс слабкого наповнення, ри- тмiчний, 100/хв. Лiва межа серця змiщена назовнi вiд медiаклавiкулярної лiнiї на 1 см. I тон на верхiвцi послаблений, прослуховується нiжний систолiчний шум. Який етiо- логiчний фактор найбiльш вiрогiдно зумовив цей патологiчний процес?

A. ?-гемолiтичний стрептокок

B. Гриби

C. Стафiлокок

D. Пневмокок

E. Вiрус

24 / 200
У хворого 22 рокiв при обстеженнi систолiчний шум у II межребер’ї злiва вiд гру- днини з проведенням в мiжлопаточну дiлянку. АТ на руках 160/100 мм рт.ст., на ногах 110/70 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Панартерiїт аорти

B. Стеноз легеневої артерiї

C. Коарктацiя аорти

D. Дефект мiжшлуночкової перегородки

E. Тетрада Фалло

25 / 200
У хворої 52 рокiв, що страждає на гiпертонiчну хворобу, пiсля стресу раптово з’яви- лись головний бiль, серцебиття, бiль в дiлянцi серця, вiдчуття тривоги, страху. Об’є- ктивно: хвора збуджена, Ps – 120/хв., АТ – 210/110 мм рт. ст. Тони серця ритмiчнi, акцент II тону над аортою. Призначення яких препаратiв є найбiльш доцiльним в даному випадку?

A. Папаверин

B. ?-адреноблокатори

C. Нiфедипiн

D. Адельфан

E. Iнгiбiтори АПФ

26 / 200
Хворий 18 рокiв скаржиться на високий, резистентний до лiкiв АТ. Об’єктивно: пульс 100/хв. АТ - 210/130 мм рт.ст. Ритм серцевої дiяльностi правильний, акцент II тону у II мiжребер’ї справа вiд груднини. Систолiчний шум у зонi проекцiї лiвої ниркової ар- терiї. Аналiз сечi: бiлок - 0,033 г/л, поодинокi лейкоцити та змiненi еритроцити. Який додатковий метод дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

A. Пункцiйна бiопсiя нирки

B. Внутрiшньовенна урографiя

C. Визначення рiвня ренiну плазми

D. Аортографiя

E. Ехографiя нирок

27 / 200
Хворий 52 рокiв страждає гiпертонiчною хворобою II стадiї. Палить. Лiкується. не- регулярно. При обстеженнi АТ - 175/105 мм рт.ст., ЧСС - 92/хв., в легенях розсiянi сухi хрипи на фонi ослабленого везикулярного дихання. Печiнка +2 см, набряки в дiлянцi гомiлковостопних суглобiв. Виберiть оптимальний гiпотензивний препарат:

A. Нiфедипiн

B. Адельфан

C. Пропранолол

D. Клофелiн

E. Еналаприл

28 / 200
Хвора 22 рокiв скаржиться на нападоподiбне побiлiння кiнчикiв пальцiв, що розви- вається при охолодженнi. При зiгрiваннi пальцi набувають спочатку синюшного, а потiм бурякового кольору. Препаратом вибору для лiкування даного синдрому є:

A. Нiфедипiн

B. Нiтрати

C. Аспiрин

D. Каптоприл

E. Дипiридамол

29 / 200
Чоловiк 38 рокiв скаржиться на нападоподiбний кашель з невеликою кiлькостю "iр- жавого"харкотиння, бiль у правому боцi, пов’язаний з глибоким диханням i кашлем. Занедужав гостро пiсля переохолодження. Об’єктивно: температура - 39, 20?, ЧДР - 22/хв., пульс - 114/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Шкiра волога, гiперемiя щiк. При аускуль- тацiї справа в нижнiх вiддiлах легень - вологi звучнi дрiбнопухирчастi хрипи. Який Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 8 збудник найбiльш iмовiрно викликав захворювання пацiєнта?

A. Мiкоплазма

B. Клебсiєла

C. Ентерокок

D. Пневмокок

E. Стафiлокок

30 / 200
Юнак 20 рокiв мешкає в осередку туберкульозної iнфекцiї. При обстеженнi проведе- на туберкулiнова проба Манту з 2ТО визначена як гiперергiчна. Яке значення визна- чає гiперергiчну пробу у юнака?

A. Папула 20 мм

B. Папула 6 мм, некроз

C. Гiперемiя 12 мм

D. Папула 4 мм

E. Гiперемiя 24 мм

31 / 200
Хворому на iнфiльтративний туберкульоз легень призначено стрептомiцин, рифам- пiцин, iзонiазид, пiразинамiд, вiтамiн С. Через 1 мiсяць вiд початку лiкування хворий почав скаржитись на зниження слуху, шум у вухах. Якi з призначених лiкiв мають та- кий побiчний вплив?

A. Пiразинамiд

B. Рифампiцин

C. Iзонiазид

D. Вiтамiн С

E. Стрептомiцин

32 / 200
Чоловiк 27 рокiв знаходиться на лiкуваннi у терапевтичному вiддiленнi з приводу аб- сцедуючої пневмонiї. Страждає на полiнаркоманiю.Об’єктивно: температура - 37, 80?, ЧДР - 22/хв., пульс - 96/хв., АТ - 120/90 мм рт.ст. Рентгенологiчно: справа округла тiнь iз горизонтальним рiвнем рiдини. Через який час вiд початку захворювання можна буде думати про хронiзацiю процесу?

A. 12 мiсяцiв

B. 1 мiсяць

C. 3 мiсяцi

D. 6 мiсяцiв

E. 2 мiсяцi

33 / 200
Чоловiк 42 рокiв, що працює на птахофермi, скаржиться на озноб, задишку, темпе- ратуру тiла 39, 60C, бiль у лiвiй половинi грудей. Два роки тому перенiс iнфаркт мi- окарда. При обстеженнi: цiаноз, ЧДР - 26/хв., ЧСС - 102/хв. Перкуторний звук над легенями не змiнений, дихання везикулярне. Пастознiсть гомiлок. На рентгенограмi з обох бокiв на всьому протязi легень багато дрiбних 2-3 мм вогнищевих тiней малої iнтенсивностi, якi розташованi ланцюжком вздовж судин. ШЗЕ - 30 мм/год. Проба Манту з 2ТО - iнфiльтрат 15 мм. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Застiйна пневмонiя

B. Вогнищевий туберкульоз

C. Мiлiарний туберкульоз

D. Пiдгострий дисемiнований туберкульоз

E. Iдiопатичний альвеолiт

34 / 200
Хворий 36 рокiв госпiталiзований зi скаргами на кашель з видiленням слизово-гнiйного харкотиння, пiдвищення температури тiла до 37, 80?, болi в правому боцi при диханнi. Перкуторно справа в нижнiх вiддiлах легень притуплений перкуторний звук, аускультативно - послаблення везикулярного дихання та крепiтацiя, шум тертя плеври. Для якого патологiчного стану характернi приведенi данi?

A. Позалiкарняна пневмонiя

B. Гострий бронхіт

C. Госпiтальна пневмонiя

D. Ексудативний плеврит

E. Туберкульоз легень

35 / 200
Чоловiк 28 рокiв виписаний iз стацiонару пiсля перенесеної позагоспiтальної пнев- монiї. Скарг не пред’являє. Об’єктивно: температура - 36, 60?, ЧДР - 18/хв., пульс - 78/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. При аускультацiї справа в нижнiх вiддiлах легень – жорс- тке дихання. Рентгенологiчно: iнфiльтративних змiн немає, визначається посилення легеневого малюнка справа в нижнiй частцi. Протягом якого часу дiльничий лiкар повинен спостерiгати хворого?

A. 6 мiсяцiв

B. 12 мiсяцiв

C. 1 мiсяця

D. Постiйно

E. 3 мiсяцiв

36 / 200
У чоловiка 27 рокiв, що хворiє на полiноз, 2 роки тому з’явилися напади експiратор- ної задишки. Приймає тайлед 4 рази на добу. При нападах задишки, що виникають 3-4 рази на тиждень додатково використовує сальбутамол. Який оптимальний варi- ант подальшого лiкування хворого?

A. Розпочати специфiчну iмунотерапiю

B. Продовжити ту ж саму терапію

C. Призначити iнгаляцiйнi кортикостероїди

D. Призначити кортикостероїди перорально

E. Замiнити тайлед iнталом

37 / 200
Чоловiк 60 рокiв скаржиться на задишку з утрудненим видихом, що посилюється при фiзичному навантаженнi, кашель з невеликою кiлькiстю слизово-гнiйного харкотин- ня здебiльшого зранку. Хворiє на хронiчний обструктивний бронхiт. Об’єктивно: тем- пература – 36, 80?, ЧДР – 22/хв., пульс – 84/хв., АТ – 110/70 мм рт. ст. Шкiра волога, дифузний цiаноз. При аускультацiї дихання жорстке, розсiянi свистячi хрипи. ОФВ - 62%вiд належного значення; фармакологiчна проба з атровентом - прирiст 5%. Який механiзм розвитку бронхiальної обструкцiї найбiльш iмовiрний у хворого? Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 10

A. Бронхоспазм

B. Гiперкринiя

C. Дифузно-склеротичнi змiни

D. Запальний набряк

E. Мукостаз

38 / 200
У чоловiка 59 рокiв, хворого на хронiчний обструктивний бронхiт, емфiзему легень, з дихальною недостатнiстю II-III ступеня, є скарги на перiодичнi болi в дiлянцi серця. АТ - 150/100 мм рт.ст. На ЕКГ зареєстровано рiзке вiдхилення електричної осi вправо з S I=6 мм i R III=8 мм, QRS - 0,09 c, депресiєю ST II-III=1,5 мм i iнверсiєю Т II-III=1,5 мм, а також Р II-III=3 мм. Оцiнiть данi ЕКГ?

A. Гiпертрофiя лiвого шлуночка i лiвого передсердя

B. Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

C. Гiпертрофiя правого шлуночка i правого передсердя

D. Гiпетрофiя правого i лiвого шлуночка

E. Блокада правої нiжки пучка Гiса

39 / 200
У чоловiка 35 рокiв пiд час пiдняття ваги з’явився рiзкий бiль в лiвiй половинi грудної клiтки. Погiршення стану прогресувало, зростала задишка, слабкiсть, запаморочен- ня. Перкуторно злiва тимпанiт, аускультативно - дихання вiдсутнє. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Iнфаркт мiокарда

B. Міозит

C. Пневмоторакс

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї

E. Лiвостороннiй груднинний радикулiт

40 / 200
У робiтника шахти (стаж 24 роки; концентрацiя пилу на робочому мiсцi 260?280??/?3, 15%з якого складає вiльний двоокис кремнiю) на оглядовiй рентгенограмi легень ви- явленi змiни, характернi для пневмоконiозу. Який це рiзновид пневмоконiозу?

A. Силікоз

B. Силiкатоз

C. Антрако-силiкатоз

D. Антрако-силiкоз

E. Карбоконiоз

41 / 200
У хворої на 4 добу пiсля оперативного втручання з приводу кистоми правого яєчника раптово з’явились болi в правiй половинi грудної клiтки з вiдходженням харкотиння рожевого кольору, пiдвищення температури тiла до 37, 70?. При обстеженнi легень виявлено притуплення легеневого звуку в нижнiх вiддiлах справа, там же вислухову- ються поодинокi вологi хрипи. Яке ускладнення найбiльш iмовiрне?

A. Абсцес легенi

B. Ексудативний плеврит

C. Iнфаркт легенi

D. Пневмоторакс

E. Пневмонiя

42 / 200
У хворого 47 рокiв раптово з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, що посилювався пiд час дихання, при кашлi та натужуваннi. Температура тiла 37, 20?, Нb 120 г/л, лейк. - 6? 109/?, п-2%, е-2%, с-67%, л-25%, м-4%, ШЗЕ - 20 мм/год. При рентгенологiчному обстеженнi вiдмiчається обмеженiсть рухливостi купола дiафра- гми, зниження прозоростi в областi лiвого синусу. Яка патологiя найбiльш iмовiрно зумовлює таку картину?

A. Iнфаркт мiокарда

B. Напад стенокардiї

C. Фiбринозний плеврит

D. Мiжреберна невралгiя

E. Пневмонія

43 / 200
Хвора 37 рокiв скаржиться на рiзкий бiль, який виник раптово у правому пiдребер’ї, а потiм швидко розповсюдився на весь живiт. Живiт втягнутий, пальпацiя його бо- люча, симптом Блюмберга-Щоткiна позитивний. На оглядовiй рентгенограмi орга- нiв черевної порожнини, виконанiй у вертикальному положеннi хворої, визначається серповидне просвiтлення пiд куполом дiафрагми. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

A. Перфорацiя виразки шлунка

B. Печiнкова колiка

C. Гострий холецистит

D. Гостра кишкова непрохiднiсть

E. Гострий апендицит

44 / 200
Хворий 56 рокiв скаржиться на печiю, вiдригування, що посилюються при нахилi ту- луба, бiль при ковтаннi за грудниною. При рентгенологiчному обстеженнi виявлена грижа стравохiдного отвору дiафрагми. Чим зумовлена дана клiнiчна симптоматика?

A. Ерозивним гастритом

B. Рефлюкс-езофагiтом

C. Виразкою 12-палої кишки

D. Виразкою шлунка

E. Хронiчним гастритом

45 / 200
Хвора 41 року скаржиться на часте рiдке випорожнення (10-12 разiв на добу) з домi- шками слизу i кровi, бiль у нижнiй частинi живота, схуднення. Хворiє 2 роки. Дiагно- зи гострих iнфекцiйних захворювань виключенi.Шкiра брезкла, суха. Язик червоний, живiт м’який, пальпацiя сигмовидної кишки болюча. Фiброколоноскопiя: в дiлянцi си- гмовидної кишки слизова оболонка блiда, з дiлянками псевдополiпозних розростань, плоскi, поверхневi виразки. Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний колiт

B. Полiпоз кишечника

C. Неспецифiчний виразковий колiт

D. Хронiчний панкреатит

E. Хвороба Крона

46 / 200
Хворий 55 рокiв скаржиться на здуття та бурчання в животi, пiдвищене вiдходження газiв, рiдке випорожнення пiнистого характеру з кислим запахом, що з’являються пi- сля вживання страв на молоцi. Як називається даний симптомокомплекс?

A. Синдром бродильної диспепсiї

B. Синдром дискiнезiї

C. Синдром гнилiсної диспепсiї

D. Синдром жирової диспепсiї

E. Синдром мальабсорбцiї

47 / 200
\Хворий 49 рокiв страждає виразковою хворобою цибулини 12-палої кишки протягом 12 рокiв. Госпiталiзований в важкому станi. Скаржиться на блювання 3-4 рази на добу, бiль у м’язах нiг, спрагу, судоми. При рентгенобстеженнi шлунок розтягнутий, тонус рiзко знижений, слабка перистальтика. При обстеженнi через 24 години барiй лиша- ється в шлунку, в кишечнику слiди барiю. Яка невiдкладна допомога потрiбна?

A. Прокiнетики, H2-блокатори гiстамiну

B. Внутрiшньом’язово спазмолiтики, фестал

C. Внутрiшньовенно розчин хлористого натрiю та кальцiю

D. Внутрiшньом’язово розчин амiназiну

E. Антациднi препарати, блокатори протонової помпи

48 / 200
Чоловiк 32 рокiв скаржиться на печiю та ниючий бiль в епiгастрiї через 2 - 3 години пiсля прийому їжi. Загострення – навеснi та восени. Харчова непереносимiсть яєць та риби. Об’єктивно: при пальпацiї живота – болiснiсть у гастродуоденальнiй дiлянцi. ЕФГДС: виразка 5 мм на переднiй стiнцi дванадцятипалої кишки. Позитивний уреа- зний тест. Який найбiльш вiрогiдний провiдний механiзм розвитку захворювання?

A. Порушення моторики шлунка

B. Зниження синтезу простагландинiв

C. Харчова алергiя

D. Хелiкобактерна iнфекцiя

E. Продукцiя аутоантитiл

49 / 200
Хворий страждає на хронiчний рецидивуючий панкреатит з вираженим порушен- ням зовнiшньосекреторної функцiї. Пiсля вживання жирної гострої їжi, алкоголю, з‘являється "масний"кал. Зниження продукцiї якого фактору є найбiльш вiрогiдною причиною стеатореї?

A. Кислотностi шлункового соку

B. Лiпази

C. Трипсину

D. Амiлази

E. Лужної фосфатази

50 / 200
Жiнка 32 рокiв скаржиться на бiль у лiвому пiдребер’ї, який з’являється через 2 го- дини пiсля їжi, нудоту, здуття живота, схильнiсть до проносу. Об’єктивно: субiктери- чнiсть склер. Живiт болючий при пальпацiї в точцi Губергриця-Скульського. Печiн- ка - по краю реберної дуги. У кровi: амiлаза - 288 ммоль/л, загальний бiлiрубiн – 20 мкмоль/л. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?

A. Хронiчний гастрит

B. Хронiчний холецистит

C. Хронiчний ентероколiт

D. Хронiчний гепатит

E. Хронiчний панкреатит

51 / 200
Хвора 49 рокiв скаржиться на сильний переймоподiбний бiль в правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече, невгамовну блювоту, що не приносила полегшення. Об’є- ктивно: стан середньої важкостi. Склери субiктеричнi. Пульс - 92/хв. Язик обкладе- ний бiлим нальотом, сухий. В правому пiдребер’ї визначається болючiсть та резистен- тнiсть м’язiв, симптом Курвуазьє. АТ – 115/60 мм рт.ст. Яка тактика лiкаря?

A. Жовчогiннi препарати

B. Фiзiотерапевтичне лiкування

C. Хiрургiчне лiкування

D. Антибіотики

E. Гепатопротектори

52 / 200
Хвора 35 рокiв прокинулась вночi вiд раптового, рiзкого болю в правому пiдребер’ї, що iррадiював в праву лопатку. Бiль супроводжувався нудотою та повторним блю- ванням. Симптоми Кера та Мерфi позитивнi.Що з перелiченого є найбiльш ефектив- ним для купiювання нападу?

A. Атропiн

B. Папаверин

C. Метоклопрамiд

D. Анестезин

E. Морфiн

53 / 200
У жiнки 28 рокiв, що перенесла 1,5 роки тому лапароскопiчну холецистектомiю, з’я- вились болi в правому пiдребер’ї попередньої iнтенсивностi. Вiдмiтила ахолiчнi ви- порожнення, потемнiння сечi. Який метод дослiдження найбiльш показаний для уто- чнення дiагнозу?

A. Термографiя тулуба

B. Ретроградна холангiографiя

C. Ультразвукове дослiдження

D. Езофагогастродуоденоскопiя

E. Сцинтiграфiя печiнки

54 / 200
Жiнка 42 рокiв хворiє на хронiчний пiєлонефрит протягом 20 рокiв. За останнi 6 мiся- цiв стан погiршився: з’явилася слабкiсть, вiдсутнiсть апетиту, блювання. Об’єктивно: шкiра блiда, суха. АТ - 200/120 мм рт.ст. В кровi: ер. - 2, 2? 1012/?; Нb - 70 г/л; к.п. - 0,9; креатинiн - 210 мкмоль/л. Накопичення яких речовин в органiзмi має найбiльше Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 14 значення у патогенезi стану, що розвинувся?

A. Середнi молекули

B. Креатинiн

C. Сечовина

D. Азот сечовини

E. Сечова кислота

55 / 200
Хворий 38 рокiв, який перенiс 10 рокiв тому гострий гломерулонефрит, госпiталiзо- ваний зi скаргами на набряки обличчя, нiг, попереку, головний бiль, ниючий бiль в по- переку. АТ - 200/110 мм рт.ст. В сечi: бiлок - 3,9 г/л, лейкоцити - 3-4, еритроцити - 10-12, цилiндри гiалiновi 3-4 в полi зору, цилiндри воскоподiбнi - 2-3 в препаратi. Креатинiн сироватки кровi - 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигiпертензивних препара- тiв найбiльш доцiльно застосувати у даного хворого?

A. Клофелiн

B. Празозин

C. Каптоприл

D. Допегiт

E. Анаприлiн

56 / 200
У хворого 38 рокiв, кухаря, первинно-хронiчний гломерулонефрит, ХН II ст. Знахо- диться на амбулаторному лiкуваннi програмним гемодiалiзом з iнтервалом двiчi на тиждень. Веде вiдносно активний образ життя. Оцiнiть працездатнiсть хворого.

A. Хворий тимчасово непрацездатний

B. Може бути визнаний iнвалiдом I групи

C. Хворий працездатний

D. Може бути визначений iнвалiдом III групи

E. Може бути визнаним iнвалiдом II групи

57 / 200
Хворий 37 рокiв доставлений у реанiмацiйне вiддiлення. Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкiра сiрого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язiв пiдвищений. Гiперрефлексiя. В повiтрi запах амiа- ку. Який попереднiй дiагноз?

A. Алкогольна кома

B. Уремiчна кома

C. Мозкова кома

D. Гiперглiкемiчна кома

E. Гiпоглiкемiчна кома

58 / 200
Хвора 54 рокiв хворiє на остеомiєлiт стегнової кiстки понад 20 рокiв. За останнiй мi- сяць з’явились i поступово наростали набряки нижнiх кiнцiвок. У сечi протеїнурiя 6,6 г/л, у кровi диспротеїнемiя у виглядi гiпоальбумiнемiї, пiдвищення?2- i?-глобулiнiв, ШЗЕ - 50 мм/год. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Вторинний амiлоїдоз нирок

B. Мiєломна хвороба

C. Хронiчний гломерулонефрит

D. Гострий гломерулонефрит

E. Системний червоний вовчак

59 / 200
Жiнка 48 рокiв скаржиться на слабкiсть, схуднення, зниження апетиту, головний бiль. В юностi перенесла гострий гломерулонефрит. З2 5 рокiв страждає на артерiальну гiпертензiю. Систематично не лiкувалася, до лiкаря зверталася рiдко. Пiсля проведе- ного дослiдження виявленi ознаки хронiчної ниркової недостатностi I ст. (креатинiн - 0,23 ммоль/л). Якi рекомендацiї щодо харчування найбiльш виправданi для даної хво- рої?

A. Обмеження вуглеводiв

B. Прийом їжi з пiдвищеним вмiстом 'лужних' страв

C. Збiльшення обсягу рідини

D. Обмеження бiлка

E. Обмеження жирiв

60 / 200
Хворий 60 рокiв працює на фермi, де худоба хворiє на лишаї. Скаржиться на незду- жання, головний бiль, пiдвищення температури до 380?, “вузли” на волосистiй части- нi голови. Об’єктивно: на шкiрi волосистої частини голови декiлька осередкiв ура- ження, рiзко вiдмежованих, поверхня яких вкрита гноячковими кiрками, позитивний симптом “медових стiльникiв”. Пiдщелепнi та шийнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, бо- лючi. Яка найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумовлює таку картину?

A. Фурункул

B. Фавус

C. Глибока трихофiтiя

D. Себорея

E. Акантолiтична пухирчатка

61 / 200
У 12-рiчної дiвчинки пiсля вживання двох таблеток аспiрину за 4-5 годин температура тiла пiдвищилася до 39? 400?. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподiвану появу червоних плям на шкiрi з, утворенням пухирiв або вiдшаровуван- ням епiдермiсу з ерозуванням поверхнi. Ураження на шкiрi нагадували опiки другого ступеня. Симптом Нiкольського - позитивний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Полiморфна ексудативна еритема

B. Гострий епiдермальний некролiз

C. Пухирчатка вульгарна

D. Бульозний дерматит

E. Герпетиформний дерматит Дюринга

62 / 200
До лiкаря звернулась жiнка 35 рокiв з ураженням шкiри кистей i нижньої третини пе- редплiччя у виглядi значного набряку, гiперемiї, везикуляцiї, мацерацiї. Захворюван- ня розвинулось пiсля використання для прання бiлизни порошку “Лотос”, яким хвора користується протягом мiсяця. Ранiше дерматологiчних захворювань не було. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Мiкробна екзема

B. Простий дерматит

C. Алергiчний дерматит

D. Токсикоалергiчний дерматит

E. Обмежений нейродерміт

63 / 200
Хворий 34 рокiв скаржиться на болi в колiнних i гомiлковостопних суглобах при ру- хах, печiння в очах i рiжучий бiль при сечовипусканнi. Об’єктивно: лiвий колiнний суглоб збiльшений в об’ємi, шкiра над ним гiперемiйована, гаряча на дотик, рухи в суглобi обмеженi через болi. Кон’юнктива гиперемiйована. Зу ретри слизово-серознi видiлення. Визначення якого виду збудника буде найбiльш iмовiрним при дослiджен- нi зiшкребу з уретри?

A. Стафiлокока

B. Гонокока

C. Хламiдiї

D. Трихомонади

E. Мiкоплазми

64 / 200
Чоловiк 58 рокiв скаржиться на бiль в правих кульшовому та колiнному суглобах, хруст при рухах в них. Хворiє 4 роки. Об’єктивно: активнi та пасивнi рухи в ураже- них суглобах не в повному обсязi за рахунок больового синдрому. Правий колiнний суглоб збiльшений, на його рентгенограмi звуження суглобової щiлини, остеофiти. Який механiзм розвитку захворювання є ведучим?

A. Дiя iнфекцiйного агенту

B. Вiдкладення кристалiв пiрофосфату кальцiю

C. Змiни протеоглiканiв основної речовини хряща

D. Надмiрне утворення iмунних комплексiв

E. Змiни властивостей суглобової рiдини

65 / 200
Жiнка 56 рокiв скаржиться на бiль в променевозап’ястних i колiнних суглобах. Хворiє 8 рокiв. Температура тiла нормальна. Мiжфаланговi суглоби рук потовщенi i болючi при рухах, хруст в колiнних суглобах при згинаннi. Рентгенографiя колiнних сугло- бiв: остеопороз, звуження суглобової щiлини, незначнi кiстковi розростання по краях суглобiв. В кровi: лейк.- 6, 2? 109/?, ШЗЕ - 13 мм/год. Про яке захворювання можна думати в даному випадку?

A. Ревматичний полiартрит

B. Подагрична артропатiя

C. Ревматоїдний артрит

D. Реактивний полiартрит

E. Деформуючий остеоартроз

66 / 200
Хворий 49 рокiв скаржиться на бiль та набряк дрiбних суглобiв правої ступнi, почер- вонiння шкiри над ними, пiдвищення температури тiла до 380?, що з’явились три днi тому. За останнi 6 рокiв було декiлька нападiв артриту, що тривали до 7-10 днiв. В анамнезi – хронiчний тонзилiт. При оглядi: плюснефаланговi суглоби правої стопи збiльшенi в об’ємi, дефiгурованi, рухи в суглобах рiзко болючi. Iншi суглоби без па- тологiчних змiн.ШЗЕ - 26 мм/год. Який механiзм розвитку цього захворювання?

A. Утворення антитiл до нативної ДНК

B. Гiперпродукцiя аутоантитiл до колагену

C. Iмунна вiдповiдь на стрептококову iнфекцiю

D. Пiдвищення бiосинтезу сечової кислоти

E. Зменшення кiлькостi хондроїтинсульфату

67 / 200
Жiнка 50 рокiв скаржиться на набряк кистей, змiну кольору шкiрних покривiв на обличчi та грудях, ускладнення проходження їжi. Хворiє 5 рокiв. Пiд час огляду: нiс загострений, симетричне потовщення, натяг та iндурацiя шкiри пальцiв. Над легеня- ми сухi хрипи; тони серця глухi, ритм неправильний, акцент II тону над легеневою артерiєю, ЧСС – 98/хв. У кровi прискорена ШЗЕ, гiпергаммаглобулiнемiя. Який най- бiльш вiрогiдний основний механiзм розвитку захворювання?

A. Утворення антитiл до нативної ДНК

B. Утворення антитiл до мiозитiв

C. Утворення антитiл до ендотелiальних клiтин

D. Утворення антитiл до РНК

E. Порушення фiброутворення та мiкроциркуляцiї

68 / 200
Жiнка 40 рокiв скаржиться на слабкiсть, швидку втому, пiдвищення температури тiла до 380?, висип на шкiрi обличчя, бiль у променевозап’ястних та лiктьових суглобах. Хворiє 3 роки. При оглядi: на щоках еритематознi висипи у виглядi “метелика”, про- меневозап’ястнi та лiктьовi суглоби ураженi симетрично, припухлi; над легенямишум тертя плеври. У кровi анемiя, лейкопенiя, лiмфопенiя. У сечi протеїнурiя i цилiндру- рiя. Утворення яких антитiл є найбiльш вiрогiдним у механiзмi розвитку захворюван- ня?

A. Ревматоїдного фактора

B. До мiозину

C. До нативної ДНК

D. До мiозитiв

E. До ендотелiальних клiтин

69 / 200
Жiнка 34 рокiв захворiла гостро 3 мiсяцi тому пiсля гострої респiраторної iнфекцiї. З’явився бiль в мiжфалангових, а ще через 2 тижнi - в колiнних суглобах, ранкова скутiсть, пiдвищилась температура тiла до 380?. Мiжфаланговi, п’ястно-фаланговi, колiннi суглоби набряклi, малорухомi, гарячi на дотик. В аналiзi кровi: ШЗЕ - 45 мм/год, СРБ+++, реакцiя Ваалер-Роузе - 1:128. Про яке захворювання можна дума- ти?

A. Подагрична артропатiя

B. Ревматоїдний артрит

C. Реактивний полiартрит

D. Ревматичний полiартрит

E. Остеоартроз з реактивним синовiтом

70 / 200
Жiнка 32 рокiв страждає на ревматоїдний артрит, суглобова форма, I ст. активностi з порушенням функцiї суглобiв I ст. Захворiла 1,5 роки тому пiсля ангiни. Лiкувалась нестероїдними протизапальними засобами. Стан хворої значно покращився. Яка по- Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 18 дальша тактика ведення хворої?

A. Лiкування цитостатиками

B. Проведення синовектомiї

C. Курс плазмоферезу

D. Санаторно-курортне лiкування

E. Призначення глюкокортикоїдiв

71 / 200
У 23-рiчної жiнки, яка 5 рокiв страждала на синдром Рейно, мiсяць тому з’явилися пiдвищення температури тiла до 38, 5_39, 20?, бiль у суглобах, гiперемiя обличчя, сху- днення, слабкiсть. У кровi: лейк. - 3, 2? 109/?, ШЗ Е– 38 мм/год. Дослiдження яких з iмунологiчних показникiв буде мати найбiльшу дiагностичну цiннiсть?

A. Кiлькiсть Т-супресорiв

B. Антитiла до фосфолiпiдiв

C. Кiлькiсть Т-лiмфоцитiв

D. Антитiла до dsДНК

E. Рiвень iмуноглобулiнiв сироватки кровi

72 / 200
У хворого 26 рокiв з пiсляоперацiйним гiпотиреозом, який отримував тироксин 100 мкг 2 рази на день, з’явились тахiкардiя, пiтливiсть, роздратованiсть, порушення сну. Визначте тактику подальшого лiкування.

A. Призначити седативнi препарати

B. Додати до лiкування мерказолiл

C. Збiльшити дозу тироксину

D. Зменшити дозу тироксину

E. Призначити?-адреноблокатори

73 / 200
Чоловiк 35 рокiв прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефiцит маси тiла 10 кг. Пiсля операцiї рiвень глюкози в цiльнiй капiлярнiй кровi натще 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженнi - 11,1 ммоль/л (пiсля їди), рiвень глiкозурованого гемо- глобiну 10%. Дайте трактування представленим даним:

A. Пiсляоперацiйна гiпоiнсулiнемiя

B. Порушена толерантнiсть до глюкози

C. Група ризику по цукровому дiабету

D. Цукровий дiабет

E. Норма

74 / 200
Хворий 46 рокiв протягом 5 рокiв лiкується вiд гiпертонiчної хвороби. Батько хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: зрiст 170 см. Вага 96 кг. Пульс - 72/хв., АТ – 190/110 мм рт.ст. Печiнка +3 см. Пастознiсть гомiлок. Цукор кровi натще 5,4 ммоль/л. Якi за- соби первинної профiлактики цукрового дiабету слiд застосувати даному хворому?

A. Призначити гепатопротектори

B. Призначити сечогінні

C. Позбавитись зайвої ваги

D. Нормалiзувати артерiальний тиск

E. Призначити бiгуанiди

75 / 200
Жiнка 58 рокiв скаржиться на судоми кiнцiвок. Три тижнi тому була прооперована з приводу карциноми щитовидної залози. Об’єктивно: температура - 36, 50?, ЧДР - 18/хв., пульс - 72/хв., АТ - 140/80 мм рт.ст. Симптоми Хвостека та Труссо позитивнi. Рiвнi тиреоїдних гормонiв та кальцiю у кровi зниженi. Якi зрушення гомеостазу при- звели до появи цього пiсляоперацiйного ускладнення?

A. Зниження рiвня тиреоїдних гормонiв

B. Зниження рiвня тиротропiну

C. Зниження рiвня тиреокальцитонiну

D. Зниження рiвня паратгормону

E. Пiдвищення рiвня тиротропiну

76 / 200
Дiвчина 16 рокiв протягом 2 рокiв скаржиться на пiдвищення артерiального тиску, збiльшення маси тiла, появу бурякових смуг на плечах i стегнах, рiст волосся на облич- чi, бiль в поперековому вiддiлi хребта. Кортизол сироватки 850 нмоль/л, 17-ОКС 0,9 мкмоль/добу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Юнацький диспiтуїтаризм

B. Ендокринно-обмiнне ожирiння

C. Хвороба Iценко-Кушинга

D. Кортикостерома

E. Функцiональний гiперкортицизм

77 / 200
Жiнка 32 рокiв перенесла гостру форму вiрусного гепатиту В. Протягом двох мiсяцiв при проведеннi контролю виявляється висока концентрацiя HBV-ДНК. Яка тактика ведення хворої?

A. Призначити глюкокортикоїди

B. Призначити вiтамiни групи В

C. Призначити жовчогiннi препарати

D. Призначити препарати iнтерферону

E. Призначити гепатопротектори

78 / 200
B населеному пунктi протягом останнiх трьох рокiв вiдмiчається зростання захво- рюваностi на дифтерiю, реєструються окремi сiмейнi спалахи. Який захiд може най- бiльш ефективно вплинути на епiдемiчний процес дифтерiї i зменшити захворюва- нiсть до поодиноких випадкiв?

A. Рання дiагностика

B. Виявлення носiїв

C. Госпiталiзацiя хворих

D. Дезинфекцiя в осередку

E. Iмунiзацiя населення

79 / 200
Дiагноз "черевний тиф"було встановлено чоловiку 50 рокiв, який працює слюсарем i Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 20 мешкає в iзольованiй квартирi з усiма зручностями. В сiм’ї крiм нього двоє дорослих. Якi заходи проводяться щодо осiб, якi спiлкувались з хворим?

A. Диспансерний нагляд

B. Бактерiологiчне дослiдження

C. Iзоляцiя

D. вакцинація

E. Антибiотикопрофiлактика

80 / 200
У всьму свiтi вiдмiчається неухильне зростання ВIЛ-iнфекцiї. Як цю ситуацiю треба епiдемiологiчно трактувати?

A. –

B. Епiдемiя

C. Пандемiя

D. Ендемiчний антропоноз

E. Спорадична захворюванiсть

81 / 200
B травматологiчний пункт звернулася жiнка 30 рокiв, яку вранцi укусив невiдомий пес. В даний час лiкується з приводу катаральної ангiни. Жiнка вагiтна, 6 мiсяцiв то- му хворiла на вiрусний гепатит С з тенденцiєю до хронiзацiї. Чи є протипокази до антирабiчної вакцинацiї в даному випадку?

A. Реконвалесцент пiсля вiрусного гепатиту С

B. Хронiчний гепатит

C. Вагiтнiсть

D. Протипоказiв немає

E. Гостре iнфекцiйне захворювання

82 / 200
Хвора 30 рокiв скаржиться на бiль, гiперемiю вздовж пiдшкiрних вен, пiдвищення температури тiла. При оглядi великої пiдшкiрної вени на гомiлцi гiперемiя, бiль при натискуваннi. Симптоми Хоманса та Люзеса – негативнi. Який попереднiй дiагноз?

A. Емболiя аорти

B. Тромбоз аорти

C. Лiмфостаз

D. Гострий iлеофеморальний флеботромбоз

E. Гострий тромбофлебiт пiдшкiрних вен

83 / 200
Хвора 25 рокiв у пiсляпологовому перiодi перенесла тромбоемболiю легеневої арте- рiї. Який найбiльш ефективний засiб профiлактики рецидиву тромбоемболiї легене- вої артерiї необхiдно застосувати?

A. Профiлактичне щоденне пiдшкiрне введення фраксипарину

B. Довiчне застосування непрямих антикоагулянтiв в профiлактичнiй дозi

C. Еластичне бинтування обох нижнiх кiнцiвок

D. Перiодичне накладання цинк-желатинової пов’язки Унна на скомпрометова- ну кiнцiвку

E. Операцiя iмплантацiї кава-фiльтру

84 / 200
Хворий 38 рокiв госпiталiзований зi скаргами на кашель з видiленням гнiйного хар- котиння (до 60-80 мл на добу), пiдвищення температури тiла до 390?. Захворювання пов’язує з переохолодженням. Пульс - 96/хв., ритмiчний. АТ - 110/60 мм рт.ст. При оглядi: вiдставання правої половини в диханнi. ЧД - 30/хв. Перкуторно: локальне при- туплення бiля кута лопатки. Аускультативно: вологi рiзнокалiбернi хрипи, амфори- чне дихання. Який попереднiй дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гострий бронхiт

B. Гострий абсцес легенi

C. Хронiчний бронхiт

D. Вогнищева пневмонiя

E. Емпiєма плеври

85 / 200
Пiсля перенесеної застуди хворий госпiталiзований через 4 днi зi скаргами на кашель з видiленням поодиноких плювкiв слизового харкотиння. Через 2 днi одноразово ви- дiлилось бiля 250 мл гнiйного харкотиння з прожилками кровi. Стан середньої важ- костi. ЧД - 28-30/хв. PS - 96/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Дихання над лiвою легенею вези- кулярне, над правою - ослаблене, вологi рiзнокалiбернi хрипи над нижньою часткою та амфоричне дихання бiля кута лопатки. Який попереднiй дiагноз?

A. Гострий абсцес легенi

B. Емпiєма плеври

C. Гостра вогнищева пневмонiя

D. Ексудативний плеврит

E. Пiопневмоторакс

86 / 200
Хворий 30 рокiв скаржиться на нездужання, задишку, озноб, пiдвищення температури до 390?. Хворiє п’ять днiв. Дихання не прослуховується над всiєю поверхнею правої легенi. На рентгенограмi грудної клiтки справа рiвень рiдини досягає II ребра. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий абсцес правої легенi

B. Гангрена правої легенi

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї

D. Гостра тотальна пневмонiя справа

E. Гостра тотальна емпiєма плеври справа

87 / 200
Хвора скаржиться на бiль в епiгастральнiй дiляцi оперiзуючого характеру, нудоту, по- вторне блювання, здуттяживота. наростаючу слабкiсть. Стан хворої важкий, вираже- на блiдiсть шкiрних покривiв. Пульс - 100/хв. АТ - 110/50 мм рт. ст. Язик сухий, обкла- дений. Живiт здутий, проте м’який при пальпацiї. Симптоми подразнення очеревини слабопозитивнi. Лейкоцитоз 26? 109/?. Амiлаза кровi 44 г/(год.л). Який попереднiй дiагноз?

A. Перфоративна виразка шлунка

B. Гострий апендицит

C. Гострий холецистит

D. Гострий панкреатит

E. Гострий тромбоз мезентерiальних судин

88 / 200
Хворий скаржиться на наявнiсть патологiчного утвору, що з’являється в правiй пахо- вiй дiлянцi при фiзичному навантаженнi. Утвiр округлої форми, дiаметром близько 4 см, при пальпацiї м’яко-еластичної консистенцiї, розташовується бiля медiальної частини пупартової зв’язки. Утвiр розташований досередини вiд сiм’яного канатика. Який попереднiй дiагноз?

A. Правостороння пряма пахова грижа

B. Варикозне розширення вен правого стегна

C. Правостороння стегнова грижа

D. Лiпома правої пахової ділянки

E. Правостороння коса пахова грижа

89 / 200
У хворої 36 рокiв пiд час операцiї з приводу гострого катарального калькульозного холециститу зовнiшнiй дiаметр холедоха був 14 мм i пiсля холедохотомiї пiд тиском стала видiлятися каламутна з пластiвцями жовч. Яке ускладнення холециститу має мiсце?

A. Панкреатит

B. Емпiєма

C. Холангiт

D. Абсцес

E. Водянка

90 / 200
У хворого 30 рокiв, що страждає на шлункову кровотечу, при ендоскопiчному дослi- дженнi були виявленi лiнiйнi розриви слизової оболонки стравоходу та кардiального вiддiлу шлунка. Який дiагноз буде правильним?

A. Синдром Маллорi-Вейса

B. Синдром Менетрiє

C. Ерозивний гастрит

D. Гострi виразки шлунка

E. Хвороба Рандю-Ослера-Вебера

91 / 200
Хворий скаржиться на надзвичайно рiзкий бiль в епiгастрiї. Хворiє на виразкову хво- робу 12-палої кишки протягом 10 рокiв. Положення хворого вимушене на правому боцi з приведеними стегнами до живота. Живiт рiзко болючий в епiгастрiї, виражене захисне напруження м’язiв черевної стiнки. Який попереднiй дiагноз?

A. Пенетрацiя виразки в пiдшлункову залозу

B. Тромбоз мезентерiальних судин

C. Перфоративна виразка

D. Загострення виразкової хвороби

E. Гострий панкреатит

92 / 200
Пацiєнт скажиться на наявнiсть вип’ячувань в дiлянцi ануса, якi з’являються при мiнi- мiльному фiзичному навантаженнi i потребують вправлення. При оглядi аноскопом Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 23 вище гребiнцевої лiнiї на 3, 7, 11 год. вiзуалiзуються синюшнi вип’ячування, розмiром 1x2 см. Який попереднiй дiагноз?

A. Внутрiшнiй геморой

B. Гострий парапроктит

C. Анальна трiщина

D. Гострий тромбоз гемороїдальних вен

E. Зовнiшнiй геморой

93 / 200
Дiвчинка 2,5 рокiв доставлена в приймальне вiддiлення лiкарнi на другу добу захво- рювання, яке почалося з пiдвищення температури тiла до 380?, повторного блювання, скарг на болi в животi. Дитина погано спала вночi, вередувала, вiдмовлялася вiд їжi, дефекацiя залишалася нормальною. У дiвчинки вираженi явища токсикозу, в контакт не вступає, опирається пiд час огляду. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз?

A. Гострий менiнгоенцефалiт

B. Кишкова iнфекцiя

C. Глистна iнвазiя

D. Iнвагiнацiя кишечника

E. Гострий апендицит

94 / 200
Хвора 48 рокiв оперована ургентно з приводу гострого деструктивного холецисти- ту. Пiсля лапаротомiї встановлено наявнiсть геморагiчного ексудату, на набряклому сальнику багато вогнищ стеатонекрозу, Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Холедохолiтiаз

B. Перфоративна виразка 12-палої кишки

C. Жовчний перитонiт

D. Гострий асептичний некротичний панкреатит

E. Перихоледохальний лiмфаденiт

95 / 200
Хворий, госпiталiзований з дiагнозом кишкової непрохiдностi, вiдмiчає схуднення (12 кг за 2 мiсяцi), слабкiсть, перiодично кров в калi. Про яку причину непрохiдностi слiд подумати хiрургу?

A. Копроліти

B. Пухлина кишечника

C. Спайкова хвороба

D. Неспецифiчний виразковий колiт

E. Глистна iнвазiя

96 / 200
Хвора 51 року оперована рiк тому з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. Зроблена двобiчна стовбурова ваготомiя з висiченням виразки. Скаржиться на перiодичну появу частого рiдкого випорожнення, що виникає раптово (по 2-3 рази на добу протягом тижня), пiсля чого самостiйно нормалiзується. Визначте дiагноз?

A. Хронiчний коліт

B. Пiсляваготомна дiарея

C. Демпiнг-синдром

D. Хронiчний панкреатит з зовнiшньосекреторною недостатнiстю

E. Синдром подразненого кишечника

97 / 200
У жiнки 45 рокiв 2 днi тому з’явився бiль в епiгастральнiй дiлянцi, який потiм перемi- стився в низ живота, бiльше в праву здухвинну дiлянку, субфебрильна температура, нудота, одноразове блювання. На 3-й день бiль зменшився, але з’явився пухлиноподi- бний утвiр у правiй здухвиннiй дiлянцi, зберiгалась субфебрильна температура. При пальпацiї живiт м’який, у правiй здухвиннiй дiлянцi болючий пухлиноподiбний утвiр, щiльноеластичної консистенцiї, перитонеальнi симптоми вiдсутнi. Яке захворювання виникло у хворої?

A. Правостоннiй пiосальпiнкс

B. Канцероїд апендикса

C. Абсцес простору Дугласа

D. Пухлина слiпої кишки

E. Апендикулярний iнфiльтрат

98 / 200
У новонародженої дитини на першому тижнi життя з‘явилось блювання пiсля году- вання, уповiльнилося збiльшення ваги. На 3 день захворювання спостерiгалися за- дишка, кашель, цiаноз, пiдвищення температури тiла, справа пiд кутом лопатки на фонi послабленого дихання вологi дрiбнопухирчастi хрипи. При рентгенологiчному обстеженнi встановлено правобiчну пневмонiю. При езофагографiї з барiєм виявленi складки шлунка вище дiафрагми. Який патологiчний процес ускладнився розвитком пневмонiї?

A. Перфорацiя стравоходу

B. Халазiя стравоходу

C. Трахеостравохiдна нориця

D. Пiлороспазм

E. Пiлоростеноз

99 / 200
Хворий 40 рокiв пiд час покосу одержав рiзану рану в дiлянцi лiвого пiдколiнного зги- ну. Кровотеча iнтенсивна, кров фонтанує. Пальцевим притисненням артерiї в паху кровотечу тимчасово зупинено. Для доставки потерпiлого в хiрургiчне вiддiлення ви- рiшено накласти на стегно джгут. Яка допустима тривалiсть накладання джгута?

A. 2 години

B. 0,5 години

C. 4 години

D. 20 хвилин

E. 3 години

100 / 200
Швидкою допомогою доставлена хвора 83 рокiв зi скаргами на порушенння опоро- здатностi на праву ногу пiсля падiння на правий бiк. При оглядi: хвора лежить на каталцi, права нижня кiнцiвка ротована назовнi, зовнiшньою стороною ступнi тор- кається постелi. Позитивний симптом "прилиплої п’яти". Який попереднiй дiагноз?

A. Перелом шийки стегнової кiстки

B. Перелом дiафiзу стегна

C. Звих стегна

D. Перелом вертлюгової западини

E. Забiй кульшового суглоба

101 / 200
Хворий 27 рокiв доставлений швидкою допомогою через 1,5 години з моменту падiн- ня з висоти 3 метри зi скаргами на болi в спинi. При оглядi: вiдмiчається вистояння остистого вiдростка L1, кiфотичне викривлення, локальна болючiсть при пальпацiї, обмеження рухiв в хребтi через бiль. Який попереднiй дiагноз?

A. Перелом поперечного вiдростка тiла L1

B. Забiй поперекового вiддiлу хребта

C. З вих тiла L1

D. Перелом остистого вiдростка L1

E. Компресiйний перелом тiла L1

102 / 200
Хворий 36 рокiв в результатi дорожно-транспортної пригоди отримав важку черепно- мозкову травму, знаходиться в коматозному станi. При М-ЕХО-енцефалографiї зна- йдено змiщення серединних структур мозку вправо на 12 мм. На комп’ютернiй томо- графiї в лобно-тiм’янiй дiлянцi злiва знайдена субдуральна гематома розмiром 6х7х7 см. Яка найбiльш правильна тактика лiкування?

A. Динамiчне спостереження

B. Кранiоцеребральна гiпотермiя

C. Дезинтоксикацiйна терапія

D. Оксибаротерапiя

E. Хiрургiчне лiкування

103 / 200
У хворого iз встановленим дiагнозом "закрита травма грудної клiтки злiва, малий ге- моторакс"пiд час пункцiї плевральної порожнини злiва вилучено 100 мл кровi. Проба Рувiлуа-Грегуара негативна. Яка подальша тактика лiкування хворого?

A. Антиiнфекцiйна терапiя та дихальна гімнастика

B. Торакотомiя злiва

C. Дренування плевральної порожнини за Бюлау

D. Повторнi пункцiї плевральної порожнини та антиiнфекцiйна терапiя

E. Рентгенографiя грудної клiтки та динамiчне спостереження

104 / 200
35 рокiв скаржиться на високу температуру тiла, болi в верхньо-зовнiшньому квадрантi правої сiдницi, що з’явилися пiсля iн’єкцiї. Хворiє протягом 3 дiб. В мiсцi iн’єкцiї - гiперемiя шкiри, болючий iнфiльтрат з розм’якшенням в центрi. Встановле- но дiагноз: пост-iн’єкцiйний абсцес правої сiдницi. Яка подальша тактика хiрурга?

A. Госпiталiзацiя, призначення антибiотикiв, УВЧ

B. Розкриття абсцесу, санацiя i дренування порожнини

C. Жарознижуючi препарати, масаж i сухе тепло на праву сідницю

D. Низькоiнтенсивне лазерне випромiнювання по 10-15 хв. на праву сiдницю

E. Пункцiя абсцесу, видалення гною з наступним введенням антисептикiв

105 / 200
хворий 43 рокiв протягом 10 рокiв хворiє на цукровий дiабет, тип II, важка форма. Скаржиться на бiль, появу пухлиноподiбного утвору в мiжлопатковiй дiлянцi розмi- рами до 5 см в дiаметрi з явищами вираженої гiперемiї, набряку. В центрi 5 гнiйних верхiвок в дiаметрi до 0,2-0,3 см. Пальпаторно рiзка болючiсть. Яке захворювання у даного хворого?

A. Карбункул

B. Фурункул

C. Лiмфангоїт

D. Абсцес

E. Флегмона

106 / 200
B клiнiку дитячої хiрургiї доставлено хлопчика 12 рокiв зi скаргами на наявнiсть двох фiстул у нижнiй третинi лiвого стегна, пiдвищення температури тiла, загальну слаб- кiсть. 6 мiсяцiв тому перенiс гострий гематогенний остеомiєлiт лiвої стегнової кiстки. На рентгенограмi лiвого стегна - тотальний секвестр стегнової кiстки розмiрами 12х3 см. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз?

A. Остеоїд-остеома

B. Вторинний хронiчний остеомiєлiт

C. Патологiчний перелом стегнової кiстки

D. Саркома Юнга

E. Туберкульоз

107 / 200
у хворої 48 рокiв опiк полум’ям обох кистей. На долонях i тильних поверхнях має мiсце вiдшарування епiдермiсу i утворення пухирiв, заповнених серозною рiдиною. Передплiччя не ураженi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Термiчний опiк кистей 4 ст.

B. Термiчний опiк кистей 2 - 3А ст.

C. Термiчний опiк кистей 1-2 ст.

D. Термiчний опiк кистей 3Б ст.

E. Термiчний опiк кистей 1 ст.

108 / 200
У хворого опiк полум’ям 2А, ЗА, 3Б ступеня обох рук, грудей, живота. Загальна пло- ща опiку близько 35% поверхнi тiла, з них глибоких - 28% поверхнi тiла. Опiк отри- мав 4 тижнi тому. Загальний стан хворого важкий. Температура тiла 38, 10C, Рs - 92/хв., аритмiчний, АТ - 125/70 мм рт.ст. Який попереднiй дiагноз?

A. Реконвалесценцiя

B. Опiкова септикотоксемiя

C. Хронiчний опiковий шок

D. Гостра опiкова токсемiя

E. Опiковий шок

109 / 200
На боковiй поверхнi грудної клiтки у хворої 30 рокiв видалено амбулаторно темно- коричневого кольору “родимку”. Гiстологiчне дослiдження не проводили. Через 4 мi- сяцi в пахвовiй дiлянцi з’явився конгломерат лiмфатичних вузлiв. Рубець в дiлянцi видаленного утворення гладенький, м’який. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Метастази меланоми пiсля нерадикального видалення пухлини

B. Лiмфостаз верхньої кiнцiвки

C. Туляремiйний бубон

D. Банальний запальний аксилярний лiмфаденiт

E. Лiмфогранульоматоз

110 / 200
Хворий 70 рокiв скаржиться на пiдвищення температури до 38, 50? протягом 1 мi- сяця. Ефекту вiд застосування антибiотикiв немає. Перiодично безбольова макроге- матурiя. АТ - 130/80 мм рт. ст., Hb - 165 г/л, ШЗЕ - 54 мм/год. Який дiагноз можна припустити у хворого?

A. Амілоїдоз

B. Сечокам’яна хвороба

C. Полiкистоз нирок

D. Хронiчний гломерулонефрит

E. Рак нирки

111 / 200
До районної полiклiнiки звернулася жiнка 29 рокiв зi скаргами на змiну шкiри со- ска лiвої молочної залози у виглядi потемнiння, яке супроводжується появою великої кiлькостi виразкувань у бiлясосковiй дiлянцi, набряком молочної залози, вiдчуттям печiї. Хворiє 3 мiсяцi. Ранiше зверталась до дерматолога – лiкування без позитивного ефекту. При обстеженнi лiвої пахвової дiлянки визначається лiмфатичний вузол до 1,5 см, щiльної консистенцiї.

A. Алергiйний дерматит

B. Рак соска

C. Лiмфома молочної залози

D. Хронiчний мастит

E. Екзема соска

112 / 200
Хвора 64 рокiв скаржиться на постiйний тупий бiль у правiй здухвиннiй дiлянцi, сху- днення на 20 кг за 6 мiсяцiв, стiйкi закрепи, вiдсутнiсть апетиту. Об’єктивно: шкiра землистого кольору, тургор її знижений. В правiй здухвиннiй дiлянцi пальпується iн- фiльтрат 6х8 см, щiльний, малорухливий, неболючий. Вiльна рiдина в черевнiй поро- жнинi не визначається. При аускультацiї - посилення кишкових шумiв. Hb кровi - 80 г/л. Реакцiя Грегерсена позитивна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Рак правої нирки

B. Злоякiсна пухлина тонкої кишки

C. Заочеревинна пухлина

D. Апендикулярний iнфiльтрат

E. Рак слiпої кишки

113 / 200
Хворий 62 рокiв скаржиться на бiль за грудниною, погане проходження твердої i рiд- кої їжi, неприємний запах з рота, пiдвищене видiлення слини, схуднення на 15 кг за 2 мiсяцi. Апетит збережений. Об’єктивно: риси обличчя загостренi.Шкiра блiда з зем- листим вiдтiнком, тургор її знижений. Печiнка не збiльшена. Hb кровi - 86 г/л. Реакцiя Грегерсена позитивна. Яка патологiя зумовила дану клiнiчну картину?

A. Хронiчний неспецифiчний езофагiт

B. Доброякiсна пухлина стравоходу

C. Ахалазiя стравоходу

D. Рак стравоходу

E. Рубцеве звуження стравоходу

114 / 200
Хворий 50 рокiв скаржиться на раптову появу кровi в сечi на фонi нормального само- почуття. Вперше кров в сечi помiтив мiсяць тому, наступного дня був iнтенсивний бiль у попереку справа. До лiкаря не звертався, оскiльки вищезазначенi явища самостiйно зникли. Об’єктивно: шкiра дещо блiда. Варикоцеле справа. Живiт м’який, чутливий при пальпацiї в правому пiдребер’ї. В кровi: ер. - 2, 9? 1012/?, Hb -90 г/л, ШЗЕ - 32 мм/год. Аналiз сечi: питома вага - 1018, бiлок - 0,066 г/л, еритроцити покривають все поле зору. Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний пiєлонефрит

B. Хронiчний тромбофлебіт

C. Рак правої нирки

D. Гострий гломерулонефрит

E. Сечокам’яна хвороба

115 / 200
Хворий 57 рокiв скаржиться на захриплiсть, неприємне вiдчуття в горлi, перiодичний сухий кашель. Голос змiнився вперше 2 роки тому. Робота пов’язана з частими перео- холодженнями й запиленiстю повiтря, палить. Непряма ларингоскопiя: слизова обо- лонка складок переддвер’я, особливо голосових складок, рожевого кольору, нерiвно- мiрно потовщена, в областi заднiх вiддiлiв голосових складок дiлянки бiлого кольору, обидвi половини гортанi рухомi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Туберкульоз гортанi

B. Папiломатоз гортанi

C. Хронiчний гiперпластичний ларингiт

D. Рак гортанi

E. Склерома гортані

116 / 200
Хвору турбують раптово виникаючi нападоподiбнi болi в правiй поперековiй дiлянцi. Через 2 години пiсля виникнення болiв з’явилась гематурiя.На оглядовому знiмку по- перекової дiлянки патологiчних тiней не видно. За даними УЗД - пiєлокалiкоектазiя справа, злiва - норма. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Камiнь правої нирки, ниркова колiка

B. Перекрут кисти правого яєчника

C. Пухлина миски правої нирки

D. Заворот кишечника

E. Гострий апендицит

117 / 200
У дитячому вiддiленнi районної лiкарнi знаходиться хлопчик у вiцi 6 тижнiв, якому клiнiчно i рентгенологiчно встановлено дiагноз: вроджений гiпертрофiчний пiлоро- стеноз. Протягом 10 днiв приймає спазмолiтичну, iнфузiйну i загальноукрiплюючу терапiю. Зi слiв педiатра, стан дитини дещо покращився. Яка подальша тактика лiку- вання?

A. Призначення антибiотикiв

B. Амбулаторне спостереження

C. Внутрiшньоорганний електрофорез спазмолiтикiв

D. Механiчна пiлородилятацiя

E. Оперативне втручання

118 / 200
B полiклiнiку звернулися батьки хлопчика 2-х рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть у ди- тини в мошонцi правого яєчка. При оглядi виявляється гiпоплазiя правої половини мошонки, яєчко вiдсутнє. Воно зменшене в розмiрах, пальпується по ходу пахового каналу, але в мошонку не низводиться. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Ектопiя правого яєчка, лобкова форма

B. Лiвобiчний монорхiзм

C. Правобiчний крипторхiзм, черевна форма

D. Ретракцiя правого яєчка (псевдокрипторхiзм)

E. Правобiчний крипторхiзм, пахова форма

119 / 200
Потерпiлу 12 рокiв дiстали з холодної рiчкової води через 15 хв. пiсля утоплення без ознак життя. Яких заходiв необхiдно вжити?

A. Не проводити реанiмацiйнi заходи

B. Не втрачаючи часу на видалення води, розпочати легенево-серцеву реанiма- цiю

C. Транспортувати потерпiлу в найближчий лiкувальний заклад для проведення реанiмацiйних заходiв

D. Виконати конiкотомiю

E. Звiльнити дихальнi шляхи вiд води, створити дренажне положення, розпоча- ти проведення легенево-серцевої реанiмацiї

120 / 200
Чоловiк 30 рокiв постраждав в результатi автодорожної катастрофи. Свiдомiсть вiд- сутня. Пульс на соннiй артерiї не визначається, дихання немає. На рiвнi пояса у по- терпiлого широкий шкiряний пасок. Якi дiї необхiдно виконати?

A. Негайно почати проведення ШВЛ i зовнiшнього масажу серця, не витрачаю- чи часу на зняття паска

B. Не чiпати потерпiлого до прибуття працiвникiв ДАI

C. ПроводитиШВЛ i зовнiшнiй масаж серця пiсля попереднього вивiльнення вiд паска

D. Повернути потерпiлого на правий бiк

E. Покласти потерпiлого спиною на щит

121 / 200
Новонароджений вiд вагiтностi з важким гестозом другої половини, народився на 41 тижнi гестацiї, з вагою 2400 г, зрiст - 50 см. При об’єктивному обстеженнi: шкiра брез- кла, пiдшкiрно-жирова клiтковина тонка, м’язова гiпотонiя, рефлекси перiоду ново- народженостi зниженi. Внутрiшнi органи без патологiчних змiн. Як оцiнити дану ди- тину?

A. Доношений з нормальною масою тіла

B. Переношений

C. Доношений iз затримкою внутрiшньоутробного розвитку

D. Недоношений

E. Незрiлий

122 / 200
Дитинi 3 мiсяцi, на штучному вигодовуваннi з 2-х мiсяцiв. Годується 4 рази на день розведеним коров’ячим молоком, 1 раз – овочеве пюре та терте яблуко. Якi змiни необхiднi, щоб вигодовування стало рацiональним?

A. Призначити овочевий вiдвар

B. Включити в рацiон 10-процентну манну кашу

C. Призначити цiльне коров’яче молоко

D. Ввести в рацiон яєчний жовток

E. Призначити адаптовану молочну сумiш

123 / 200
Дитинi 5 мiсяцiв, знаходиться на природному вигодовуваннi. Їй призначений вiтамiн D з профiлактичною метою. Вкажiть добову дозу препарата.

A. 500 МЕ

B. 300 МЕ

C. 600 МЕ

D. 400 МЕ

E. 700 МЕ

124 / 200
У хлопчика 3 рокiв на фонi вродженої вади серця спостерiгається одночасна затрим- ка маси та росту. Як називається такий стан?

A. Гiпотрофiя

B. Субнанiзм

C. Нанізм

D. Гiпоплазiя

E. Гiпостатура

125 / 200
Мати 10-мiсячної дитини скаржиться на значну блiдiсть, поганий апетит, збiльшений живiт малюка. У неонатальному вiцi дитина лiкувалась у стацiонарi з приводу жовтя- ницi та анемiї. Об’єктивно: шкiра блiда iз жовтяничним вiдтiнком, зубiв немає, живiт збiльшений, пальпується селезiнка. Hb - 90 г/л, ер. - 3, 0?1012/?, КП - 0,9, мiкросферо- цитоз, ретикулоцитоз до 20%, бiлiрубiн сироватки - 37 мкМ/л, непрямий - 28 мкМ/л. Який тип анемiї має мiсце?

A. Бiлководефiцитна анемiя -?12-дефiцитна анемiя

B. Залiзодефiцитна анемiя

C. Спадковий елiптоцитоз

D. Гемолiтична анемiя

126 / 200
Хлопчик 12 рокiв захворiв гостро: лихоманка до 390?, проливнi поти, озноб. Лiкар виявив збiльшенi шийнi лiмфатичнi вузли злiва щiльної консистенцiї, гiперемiю та гiперплазiю мигдаликiв. Який метод є найбiльш iнформативним для пiдтвердження Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 31 дiагнозу?

A. Пункцiя селезінки

B. Пункцiя лiмфатичного вузла

C. Лейкоцитарна формула кровi

D. Радiоiзотопне дослiдження лiмфатичної системи

E. Бiопсiя лiмфатичного вузла

127 / 200
Новонародженому з пiдозрою на внутрiшньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцiю. Було отримано кров’янистий лiквор. Який крововилив має мiсце у цьому випадку?

A. Субтенторiальний

B. Епiдуральний

C. Супратенторiальний

D. Кефалогематома

E. Субарахноїдальний

128 / 200
У 5-рiчної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, за- памороченням, загальною слабкiстю. На ЕКГ зафiксована тахiкардiя з частотою сер- цевих скорочень 220/хв. Шлуночковi комплекси деформованi i розширенi. Зубець Р вiдсутнiй. Який першочерговий препараттреба призначити для надання невiдкладної допомоги?

A. Строфантин

B. Лiдокаїн

C. Новокаїнамiд

D. Седуксен

E. Iзоптин

129 / 200
У 6-мiсячного малюка цiаноз губiв, носа, пальцiв, задишка пiд час годування i плачу. Об‘єктивно: дещо вибухає лiва половина грудної клiтки, верхiвковий поштовх поси- лений, в III-IV мiжребер‘ї злiва визначається систолiчне тремтiння. При аускультацiї – грубий систолiчний шум з епiцентром злiва вiд груднини, який проводиться пiд лопа- тку. На рентгенограмi: серце нормальних розмiрiв, нагадує формою “черевик”, леге- невий малюнок збiднений, аорта розташована справа. На ЕКГ – гiпертрофiя правого шлуночка, вiдхилення осi серця вправо. Яку серцеву ваду слiд запiдозрити у хворого?

A. Дефект мiжшлуночкової перегородки

B. Коарктацiю аорти

C. Тетраду Фалло

D. Незарощення боталової протоки

E. Дефект мiжпередсердної перегородки

130 / 200
Дитина 6 рокiв знаходиться на диспансерному облiку у кардiоревматолога з приводу вродженої вади серця у стадiї субкомпенсацiї. До якої групи здоров’я буде вiднесено даного хворого?

A. 3-ї

B. 1-ї

C. 5-ї

D. 4-ї

E. 2-ї

131 / 200
У дитини 6 рокiв на шкiрi верхнiх та нижнiх кiнцiвок з’явився папульозний геморагi- чний висип, здебiльше на розгинальних поверхнях. Елементи висипу знаходяться на однiй стадiї розвитку, не зникають при натискуваннi. За два тижнi до цього дитина перенесла ангiну. Що лежить в основi патогенезу даного захворювання?

A. Зниження кiлькостi тромбоцитiв

B. Порушення якостi тромбоцитiв

C. Природжений дефект мезенхiмальної стiнки судини

D. Запально-iмунна реакцiя в стiнцi судини

E. Ураження судинної стiнки бактерiями

132 / 200
У 5-рiчної дiвчинки з транзиторним iмунодефiцитом по Т-системi протягом двох мiся- цiв спостерiгається клiнiчна картина правобiчної пневмонiї. Про який перебiг пнев- монiї слiд думати у даному випадку?

A. Хвилеподiбний

B. Затяжний

C. Хронiчний

D. Рецидивуючий

E. Гострий

133 / 200
Хлопчик 3-х мiсяцiв потрапив у клiнiку на 4-й день захворювання у важкому станi. Температура тiла 38, 50C, ЧСС – 138/хв. При клiнiко-рентгенологiчному обстеженнi встановлено дiагноз гострого бронхiолiту. Чим найбiльш iмовiрно обумовлена важ- кiсть стану дитини?

A. Нейротоксикозом

B. Обструкцiєю дихальних шляхiв

C. Гiпертермiєю

D. Серцевою недостатнiстю

E. Iнтоксикацiєю

134 / 200
У 4-рiчної дiвчинки спостерiгається нападоподiбний кашель, цiаноз, ядуха, розширення мiжреберних промiжкiв, дистанцiйнi свистячi хрипи. На пiдставi клiнiко-iнструментального обстеження встановлено дiагноз: бронхiальна астма, атопiчна фома. Яка добова доза теофiлiну є максимальною для даної хворої?

A. 24 мг/кг

B. 18 мг/кг

C. 14 мг/кг

D. 16 мг/кг

E. 20 мг/кг

135 / 200
У недоношеної дитини, народженої в термiнi гестацiї 34 тижнi, через 4 години пiсля народження спостерiгається тахiпное, дихання по типу гойдалки, западання груднини, експiраторнi шуми. ЧДР - 80/мин. Над легенями прослуховується послаблене дихан- ня з непостiйними рiзнокалiберними хрипами. На рентгенограмi легенiв - повiтряна бронхограма та нодозно-ретикулярна сiтка. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Пневмонiя новонароджених

B. Синдром масивної меконiальної аспiрацiї

C. Ателектази легень

D. Хвороба гiалiнових мембран

E. Пологова травма

136 / 200
У дiвчинки 3-х рокiв спостерiгаються пiдвищення температури тiла до 380?, що три- ває другу добу, нежить, сухий поверхневий кашель, кволiсть, зниження апетиту.Паль- паторних змiн над легенями не виявлено. Перкуторний звук з коробковим вiдтiнком, аускультативно - пуерильне дихання, хрипiв немає. В кровi - лейкопенiя, лiмфоцитоз, прискорене ШЗЕ. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Гострий обструктивний бронхiт

B. Рецидивуючий бронхiт, фаза загострення

C. Гострий простий трахеїт

D. Гострий простий бронхiт

E. Гостра двобiчна дрiбновогнищева пневмонія

137 / 200
Дитина 6 мiсяцiв страждає на гiпотрофiю II ступеня алiментарного генезу, перiод ре- конвалесценцiї. Перебуває на етапi максимального харчування. При розрахунку хар- чування виник дефiцит бiлкової частини рацiону. Чим коригувати нестачу бiлка?

A. Овочеве пюре

B. Кефiр

C. Каша

D. Фруктовi соки

E. Сир

138 / 200
При проведеннi скринiнг-дослiдження у 2-тижневого новонародженого була виявле- на фенiлкетонурiя. Яке лiкування необхiдно призначити дитинi для попередження важких ускладнень в майбутньому?

A. Спецiальну дiєту

B. Сонячнi ванни

C. Гормональну терапiю

D. Вiтамiнотерапiю

E. Антибiотикотерапiю

139 / 200
У 4-мiсячної дитини з перших днiв життя часте водянисте випорожнення. Вигодову- вання природне. У матерi пiсля вживання молока з’являються болi в животi i рiдке випорожнення. Дитина активна. Дефiцит маси 24%. Випорожнення 3-5 разiв на добу, рiдке, водянисте з кислим запахом. Обстеження: хлориди поту – 20,4 мекв/л. Бакте- рiологiчний висiв калу - негативний. Показники глiкемiї пiсля навантаження лакто- зою: 4,6- 4,8 -4,3- 4,6 - 4,4 мм/л. Який попереднiй дiагноз?

A. Ексудативна ентеропатiя

B. Муковiсцидоз

C. Целiакiя

D. Вроджена лактазна недостатнiсть

E. Ентерит

140 / 200
У хлопчика 14-ти рокiв, що протягом трьох рокiв перiодично скаржиться на бiль в епiгастрiї натще, нудоту та печiю, пiд час гастродуоденоскопiї визначено ознаки гастродуоденiту та виразковий дефект слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Який з препаратiв буде найбiльш ефективним у лiкуваннi цiєї дитини?

A. Но-шпа

B. Атропін

C. Альмагель

D. Папаверин

E. Де-нол

141 / 200
У дитини 5 рокiв почуття слабкостi, голоду, спраги. Вiдстає у фiзичному розвитку, є ознаки дегiдратацiї. Полiурiя, глюкозурiя (вище 2 г на добу). У членiв родини має мi- сце доброякiсна глюкозурiя. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Пентозурiя

B. Канальцевий некроз

C. Ниркова глюкозурiя

D. Цукровий дiабет

E. Фруктозурiя

142 / 200
Дiвчинка 5 рокiв госпiталiзована в нефрологiчне вiддiлення з вираженими набряками обличчя, попереку, передньої черевної стiнки, зовнiшнiх статевих органiв, олiгурiєю. Об’єктивно: шкiра блiда, суха, печiнка +5 см, асцит. АТ - 90/50 мм рт. ст. В аналiзi сечi: бiлок - 9,2 г/л, мiкрогематурiя, цилiндрурiя. В кровi рiзко збiльшена ШЗЕ, гiпо- альбумiнемiя, гiперхолестеринемiя. Який препарат патогенетичної терапiї необхiдно призначити?

A. Циклофосфан

B. Верошпiрон

C. Преднiзолон

D. Лазiкс

E. Свiжезаморожена плазма

143 / 200
Дитина народилася з масою 3700 г, з оцiнкою за шкалою Апгар 8-10 балiв. На 5 до- бу життя дитина була виписана додому. На 8 добу життя на шкiрi дитини з’явився везикуло-пустульозний висип в мiсцях природних складок. Загальний стан дитини не порушений. Загальний аналiз кровi без особливостей. Який найбiльш вiрогiдний дiа- гноз?

A. Ексфолiативний дерматит Рiттера

B. ВУI. Краснуха

C. Везикулопустульоз

D. Епiдермiчна пухирчатка новонароджених, доброякiсна форма.

E. Вроджений сифіліс

144 / 200
При оглядi дитини вiком 4 мiсяцiв на волосистiй частинi голiвки виявленi лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кiрочками. Зчим має справу педiатр?

A. Гнейс

B. Псевдофурункульоз

C. Дитяча екзема

D. Строфулюс

E. Молочний струп

145 / 200
У дитини 8 рокiв фебрильна лихоманка, що супроводжується появою дрiбноплями- стого висипу рожевого кольору на тулубi та кiнцiвках, припуханням мiжфалангових суглобiв кистей. Окрiм того, мають мiсце "ранкова скутiсть", ознаки ексудативного перикардиту, збiльшення периферичних лiмфатичних вузлiв, печiнки i селезiнки. Яке захворювання у дитини слiд припустити?

A. Ревматизм

B. Остеомiєлiт, септична форма

C. Системне захворювання сполучної тканини

D. Iнфекцiйно-алергiчний полiартрит

E. Ювенiльний ревматоїдний артрит

146 / 200
Пiсля лiкування в стацiонарi та санаторiї на дiльницю виписана 10-рiчна дiвчинка, яка перенесла первинну ревматичну атаку, що перебiгала iз полiартритом, еритемою на шкiрi на фонi хореї. В кровi спостерiгалося пiдвищення вмiсту гострофазових пока- зникiв та високий титр антистрептококових антитiл. На даний час ознак активностi ревматичного процесу немає. Який оптимальний режим бiцилiнопрофiлактики?

A. Бiцилiн-5 один раз на тиждень

B. Бiцилiнопрофiлактика тiльки пiд час iнтеркурентних інфекцій

C. Бiцилiн-5 в комбiнацiї з аспiрином

D. Бiцилiн-5 в комбiнацiї з преднiзолоном

E. Бiцилiн-5 один раз на 3-4 тижнi

147 / 200
Дiвчинка 12 рокiв доставлена в лiкарню в непритомному станi. Протягом останнього мiсяця схудла, хоча апетит збережений. З’явились болi в животi, блювання. Наро- сла слабкiсть, стала загальмованою. При оглядi: непритомна, рiзко виснажена, шкiра блiдо-сiра, суха, щоки гiперемiйованi. Дихання глибоке, шумне. Запах ацетона з рота. Тони серця глухi, ритмiчнi. Пульс 90/хв., АТ – 90/50 мм рт.ст. Живiт запалий. Печiнка 3,0 см. Яке захворювання можна запiдозрити в першу чергу?

A. Печiнкова кома

B. Ацетонемiчний стан

C. Наднирникова недостатнiсть

D. Кишечна iнфекцiя з нейротоксикозом

E. Дiабетична кома

148 / 200
У хлопчика 9 мiсяцiв пiд час крику з’явилось шумне дихання, цiаноз шкiри, холодний пiт, настала короткочасна зупинка дихання, тонiчнi судоми в руках i ногах. Через де- кiлька хвилин хлопчик знов став активним. При оглядi виявленi лише ознаки рахiту, температура тiла – 36, 60?. Вигодовується материнським молоком. Який препарат не- обхiдно призначити в першу чергу пiсля нападу?

A. Оксибутират натрiю

B. Вiтамiн D

C. Фiнлепсин

D. Вiтамiн С

E. Глюконат кальцiю

149 / 200
Дитина 11 рокiв, яка прибула на нове мiсце мешкання, не отримала чергового ще- плення за календарем проти дифтерiї та правцю. Яким препаратом треба провести iмунiзацiю?

A. АДП-анатоксин

B. АП-анатоксин

C. АД-М-анатоксин

D. АКДП-вакцина

E. АДП-М-анатоксин

150 / 200
Дитина, якiй 6 мiсяцiв, народилася недоношеною i в пологовому вiддiленнi нiяких щеплень не отримала. Проти якої iнфекцiї її треба iмунiзувати в першу чергу?

A. Правець

B. Туберкульоз

C. Кір

D. Дифтерiя

E. Полiомiєлiт

151 / 200
Bагiтна в термiнi 11-12 тижнiв доставлена до гiнекологiчного стацiонару з матковою кровотечею та переймоподiбними болями в низу живота. Пiхвове дослiдження: пi- хва заповнена згортками кровi, шийка матки розкрита на 2 см. В каналi визначається напружений плiдний мiхур. Матка збiльшена до розмiрiв 11-12 тижнiв вагiтностi, на- пружена. Видiлення кров’янистi, дуже ряснi. Якi мiри повинен прийняти лiкар?

A. Консервативне спостереження

B. Вишкрiбання порожнини матки

C. Проведення токолiтичної терапiї

D. Призначення прогестерону

E. Проведення гемотрансфузiї

152 / 200
Пологи завершилися народженням живого доношеного хлопчика масою 4500 г. Че- рез 10 хвилин пiсля народження дитини почалась маткова кровотеча. Плацента вiд- окремлена i видалена рукою, проведений масаж матки на кулацi, внутрiшньовенно введено розчин окситоцину. Через 10 хвилин кровотеча вiдновилася. Консервативнi Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 37 методи пiдвищення скорочувальної дiяльностi матки не дали ефекту. Крововтрата за 40 хвилин боротьби з кровотечею склала понад 1200 мл. Яка подальша тактика?

A. Повторне введення розчину окситоцину

B. Хiрургiчна зупинка кровотечi

C. Накладання швiв на шийку матки

D. Вишкрiбання матки

E. Зовнiшнiй масаж матки

153 / 200
Породiлля 28 рокiв, пологи I, термiновi. На другу добу з’явились скарги на бiль в дi- лянцi симфiзу, що пiдсилюється пiд час ходьби. При пальпацiї лонного зчленування виявляється бiль та щiлина мiж лонними кiстками завширшки 0,8 см. Показники кро- вi та сечi без патологiчних змiн. Яке найбiльш ефективне лiкування?

A. Металоостеосинтез

B. Корсет (на 6 мiсяцiв)

C. Лiкування у травматологiчному вiддiленнi

D. Гiпсова пов’язка на дiлянку таза

E. Iмобiлiзацiя у гамаку, знеболюючi засоби з антибактерiальною терапiєю

154 / 200
У породiллi масивна кровотеча пiсля народження двiйнi через природнi пологовi шляхи. Дитяче мiсце та пологовi шляхи цiлi. Дно матки вище пупка, матка при пальпацiї м’яка, не реагує на введення скорочуючих матку засобiв. Яка найбiльш iмовiрна при- чина кровотечi?

A. Атонiя матки

B. Розрив матки

C. Пошкодження шийки матки

D. Затримка частки плаценти

E. Гiпотонiя матки

155 / 200
Родiлля, 25 рокiв, II перiод пологiв. При внутрiшньому акушерському дослiдженнi розкриття шийки матки повне. Плiдний мiхур вiдсутнiй. Передлежить голiвка, яка повнiстю виповнює крижову впадину. Сiдничнi остi не визначаються. При потугах промежина вип’ячується. Де знаходиться голiвка плода?

A. В площинi вузької частини малого таза

B. В площинi виходу з малого таза

C. Великим сегментом у площинi входу в малий таз

D. Малим сегментом у площинi входу в малий таз

E. В площинi широкої частини малого таза

156 / 200
Bагiтнiсть 40 тижнiв, АТ - 180/120 мм рт.ст. Пологова дiяльнiсть вiдсутня. Набряки нижнiх кiнцiвок, одутлiсть обличчя, головний бiль, порушення зору, вдома був напад судом. Розпочата терапiя - без ефекту. Яка подальша тактика ведення вагiтної?

A. Спостереження в умовах вiддiлення iнтенсивної терапії

B. Iнфузiйна терапiя

C. Стимуляцiя пологової дiяльностi

D. Седативна терапiя

E. Кесарський розтин

157 / 200
Родiлля 25 рокiв в пологах протягом 16 годин. Потуги малоефективнi, тривають 1,5 години. Голiвка плода в порожнинi малого таза. Серцебиття плода раптом стало глу- хим, аритмiчним, 100/хв. При вагiнальному дослiдженнi: вiдкриття шийки матки пов- не, плодовий мiхур вiдсутнiй. Голiвка в порожнинi малого таза. Яка подальша акушер- ська тактика?

A. Вакуум-екстракцiя плода

B. Родостимуляцiя окситоцином

C. Кесарський розтин

D. Накладення акушерських щипцiв

E. Подальше консервативне проведення пологiв

158 / 200
Першовагiтна, термiн вагiтностi 41-42 тижнi. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розмiри таза 23-26-29-18, обхват живота 102 см, ВДМ 40 см. I перi- од пологiв триває 8 годин. Серцебиття плода 140/хв., чiтке, ритмiчне. Контракцiйне кiльце косе, на рiвнi пупка, ознака Вастена позитивна. Пiхвове дослiдження: повне вiдкриття, головка притиснута до входу у малий таз, навколоплiдний мiхур вiдсутнiй, мале тiм’ячко злiва у лона. Яка тактика лiкаря?

A. Плодоруйнiвна операцiя

B. Посилення пологової дiяльностi

C. Кесарський розтин

D. Акушерськi щипці

E. Ведення пологiв через природнi пологовi шляхи

159 / 200
Повторнородяча 26 рокiв у термiнi 40 тижнiв. Перейми почалися 8 годин тому. 2 го- дини тому вiдiйшли навколоплiднi води. Положення плода поздовжне, головне пере- длежання. ОЖ– 100 см, ВДМ – 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 25 секунд.Шийка матки згладжена, вiдкриття 4 см. Плодового мiхура немає. Голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло в пологах?

A. Дискоординована пологова дiяльнiсть

B. Первинна слабкiсть пологової дiяльностi

C. Вторинна слабкiсть пологової дiяльностi

D. Передчасне вiдходження навколоплiдних вод

E. Клiнiчно вузький таз

160 / 200
Родiлля 28 рокiв доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою дiяльнi- стю. Пологi першi. Розмiри таза: 23-25-28-18 см. Ознака Генкель-Вастена позитивна. Родiлля збуджена, живiт напружений, болiсний в нижнiх вiддiлах. Контракцiйне кiль- це на рiвнi пупка, розташоване косо. Голiвка плода притиснута до входу у малий таз. Серцебиття плода 140/хв. Яке ускладнення виникло у родiллi?

A. Дискоординацiя пологової діяльності

B. Загрозливий розрив матки

C. Надмiрна пологова дiяльнiсть

D. Завершений розрив матки

E. Розпочатий розрив матки

161 / 200
У повторнородячої, в термiнi вагiтностi 40 тижнiв, при оглядi злiва вiд пупка визна- чаєтсья округле, балотуюче утворення, тут же, ближче до пупка, вислуховується сер- цебиття плода до 140/хв. Про яке положення плода можна думати в даному випадку?

A. Поперечне положення плода, II позицiя

B. Поперечне положення плода, I позицiя

C. Тазове передлежання плода

D. Навскiсне положення плода

E. Поздовжнє положення плода, головне передлежання

162 / 200
У вагiтної в строкi 37 тижнiв спостерiгаються генералiзованi набряки, АТ - 170/120 мм рт.ст., протеїнурiя 4 г/л. Гiпотрофiя плода. Яка патологiя зумовлює таку картину?

A. Еклампсія

B. Гiпертонiчна хвороба

C. Прееклампсiя легкого ступеня

D. Прееклампсiя середнього ступеня

E. Прееклампсiя важкого ступеня

163 / 200
Родiлля 29 рокiв доставлена до пологового будинку з вагiтнiстю 39-40 тижнiв, з при- воду кровотечi з пiхви та гострого болю у животi, якi з’явилися годину тому. АТ - 180/100 мм рт.ст. Серцебиття плода не прослуховується. При пiхвовому обстеженнi: кров’янистi видiлення зi згустками кровi. Шийка згладжена, розкриття повне. Плi- дний мiхур цiлий, постiйно напружений, передлежить голiвка – великим сегментом до входу у малий таз; плацентарна тканина не визначається. Яке ускладнення вини- кло у пологах?

A. Розрив шийки матки

B. Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти

C. Розрив тiла матки

D. Розрив варикозного вузла у пiхвi

E. Повне передлежання плаценти

164 / 200
Повторнородяча, 34 роки, доставлена до пологового будинку в термiнi вагiтностi 39- 40 тижнiв. Води вiдiйшли 10 годин тому. Почалися перейми. Серцебиття плода не прослуховується. При пiхвовому обстеженнi: шийка згладжена, краї тонкi, вiдкрит- тя маткового вiчка до 8 см, плiдного мiхура немає, передлежить плече плода, у пiхвi ручка. Як найдоцiльнiше закiнчити пологи?

A. Кесарський розтин

B. Провести декапiтацiю

C. Закiнчити пологи консервативно

D. Провести клейдотомiю

E. Провести поворот плода на нiжку з подальшою екстракцiєю за тазовий кiнець

165 / 200
Першовагiтна, 40 тижнiв. Положення плода повздовжнє, голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Розмiри таза 25-28-30-18,5 см. Iндекс Соловйова 14 см. При вну- трiшньому дослiдженнi шийка матки повнiстю розкрита. Плодового мiхура немає. Дiагональна кон’югата 10,5 см. Яка форма кiсткового таза?

A. Таз нормальних розмiрiв

B. Загальнозвужений таз

C. Плоскорахiтичний таз

D. Простий плоский таз

E. Поперечнозвужений таз

166 / 200
Хвора 43 рокiв скаржиться на свербiння, бiль у вульвi i пiхвi, а також багато видiлень iз пiхви у виглядi “сиру”. Iз анамнезу – 2 тижнi тому приймала антибiотики, сульфанi- ламiди з приводу пневмонiї. Статеве життя не регулярне, вже рiк користується гор- мональною контрацепцiєю. Яка профiлактика даної патологiї у хворої?

A. Застосування антимiкотичних препаратiв.

B. Визначення гормонального статусу хворої

C. Застосування препаратiв метронiдазолу

D. Обмеження споживання глюкози

E. Пiдвищення реактивностi органiзму

167 / 200
Хвора 32 рокiв доставлена в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль в ни- зу живота. Мiсячнi - 2 тижнi тому, у термiн. Бiмануальне пiхвове дослiдження: пiхва та шийка матки без особливостей. Огляд тiла матки та додаткiв неможливий через болючiсть та напруження передньо-черевної стiнки. Заднє склепiння нависає, болю- че.Що потрiбно зробити для уточнення дiагнозу?

A. Гiстероскопiя

B. Кульдоскопiя

C. Повтор бiмануального дослiдження пiд наркозом

D. Пункцiя черевної порожнини через заднє склепiння пiхви

E. УЗ-дослiдження

168 / 200
Хвора 30 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на вiдсутнiсть мiсячних протягом 2-х рокiв пiсля других пологiв. Пологи ускладнились масивною кровотечею. Пiсля пологiв хвора вiдмiчає випадiння волосся, втрату ваги. Об’єктивно: хвора астенiчна, зовнiшнi статевi органи гiпопластичнi, шийка матки цилiндричної форми, тiло матки маленьке, безболiсне. Додатки матки не визначаються. Який найбiльш вiрогiдний дi- агноз?

A. Пухлина гiпофiзу (хвороба Iценко-Кушинга)

B. Гiпофiзарна аменорея (синдром Шихана)

C. Первинна аменорея

D. Синдром Штейна-Левенталя

E. Маткова вагiтнiсть

169 / 200
Хвора 52 рокiв госпiталiзована в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль в низу живота. Постменопауза 2 роки. При оглядi встановлено збiль- шення розмiрiв живота, ознаки асциту. При бiмануальному дослiдженнi: шийка матки Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 41 цилiндрична, чиста. Тiло матки невеликих розмiрiв, вiдхилено вправо. Злiва i позаду вiд матки пальпується горбистий, безболiсний нерухомий утвiр, щiльної консистенцiї, розмiром 12х15 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Киста лiвого яєчника

B. Фiбромiома матки

C. Тубооварiальний абсцес

D. Генiтальний ендометрiоз

E. Рак яєчникiв

170 / 200
До гiнекологiчного вiддiлення звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення з пiхви.Остання менструацiя була 3,5 мiсяцi тому. УЗД не проходила.Матка при паль- пацiї тiстоподiбної консистенцiї, безболiсна, ВДМ –24 см. Частини плода не пальпую- ться, серцебиття не прослуховується, ворушiння не вiдчувається. Зобох бокiв матки пальпуються овоїднi утворення 5х6 см. Який найбiльш вирогiдний дiагноз?

A. Передчасне вiдшарування плаценти

B. Загроза аборту

C. Пузирний занiс

D. Антенатальна загибель плода

E. Передлежання плаценти

171 / 200
Пацiєнтка 40 рокiв доставлена зi скаргами на переймоподiбнi болi в низу живота та надмiрнi кров’янi видiлення зi статевих шляхiв. Останнi два роки менструацiї трива- ють до 16 днiв, надмiрнi, iз згортками, болiснi. При бiмануальному дослiдженнi: вста- новлена наявнiсть фiброматозного вузла, що народжується. Оберiть правильну та- ктику:

A. Надпiхвова ампутацiя матки без додаткiв

B. Вiтамiнотерапiя

C. Гормональний гемостаз

D. Екстирпацiя матки без додаткiв

E. Видалення фiброматозного вузла через вагiну

172 / 200
Жiнка доставлена зi скаргами на бiль, що раптово виник в низу живота, iррадiюю- чий в заднiй прохiд, запоморочення, кров’янi видiлення зi статевих шляхiв, затримку менструацii на 4 тижнi. Шкiрнi покриви блiдi. Симптоми подразнення очеревини в нижнiх вiддiлах живота позитивнi. Бiмануальне дослiдження: матка i додатки чiтко не визначаються через рiзку болючiсть. Вiдзначається симптом "плаваючої матки", випинання i болючiсть склепiнь. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий правосторонiй аднексит

B. Порушена позаматкова вагiтнiсть

C. Апоплексiя яєчника

D. Гострий апендицит

E. Перекрут нiжки пухлини яєчника

173 / 200
У жiнки 33 рокiв при iнструментальнiй ревiзiї порожнини матки з приводу неповного iнфiкованого аборту трапилася перфорацiя стiнки матки бiля дна. Яка тактика ве- дення?

A. Ушивання перфорацiйного отвору

B. Ушивання перфорацiйного отвору пiсля висiчення країв

C. Екстирпацiя матки

D. Строгий лiжковий режим, спостереження

E. Антибiотики, скорочуючi засоби, спостереження

174 / 200
Хвора 43 рокiв скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 6 мiсяцiв. Бi- мануально: шийка матки збiльшена у розмiрi, обмежена у рухливостi. В дзеркалах - шийка матки у виглядi цвiтної капусти. Проби Хробака та Шиллера - позитивнi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Лейкоплакія

B. Фiброїд, що народжується

C. Рак шийки матки

D. Полiп шийки матки

E. Шийкова вагiтнiсть

175 / 200
B жiночу консультацiю звернулася хвора 27 рокiв зi скаргами на безплiддя. Стате- вим життям живе в шлюбi 4 роки, вагiтностi не запобiгає. Вагiтностей не було. При обстеженнi жiнки встановлено: розвиток статевих органiв без вiдхилень вiд норми. Матковi труби прохiднi. Базальна (ректальна) температура протягом трьох менстру- альних циклiв однофазна. Яка найбiльш iмовiрна причина безплiддя?

A. Iмунологiчне безплiддя

B. Генiтальний ендометрiоз

C. Аномалiї розвитку статевих органiв

D. Ановуляторний менструальний цикл

E. Хронiчний аднексит

176 / 200
Шахтний колодязь знаходиться на територiї присадибної дiлянки а вiдстанi 20 м вiд житлового будинку, 10 м - вiд вбиральнi, 15 м - вiд будинку сусiда. Яка найменша вiд- стань згiдно санiтарних норм повина бути мiж колодязем i джерелом можливого за- бруднення води?

A. 30 м

B. 15 м

C. 20 м

D. 25 м

E. 10 м

177 / 200
Aтмосферне повiтря промислового мiста iнтенсивно забруднюється викидами кiль- кох промислових пiдприємств. Аналiз захворюваностi мiського населення показав, що найбiльш часте захворювання – хронiчна пневмонiя, особливо у дiтей. Ця карти- на захворюваностi найбiльш вiрогiдно може бути пов’язана з промисловим викидом в атмосферу:

A. Метилртутi

B. Сполук миш’яку

C. Сполук кадмiю

D. Оксидiв сiрки

E. Сполук свинцю

178 / 200
Повiтря палат хiрургiчного вiддiлення, в яких перебувають хворi з нагноєними рана- ми, забруднене гнiйною мiкрофлорою в кiлькостях, що перевищують допустимi рiвнi. Для попередження забруднення повiтря операцiйної цього хiрургiчного вiддiлення в операцiйнiй повинна бути передбачена вентиляцiя:

A. Приточно-витяжна з переважанням витяжки

B. Приточно-витяжна з переважанням притоку

C. Приточно-витяжна, рiвна за об’ємами притоку i витяжки

D. Тiльки витяжна

E. iльки приточна

179 / 200
Лiкарем-терапевтом вивчається рiвень загальної захворюваностi населення. Якi облiковостатистичнi документи були ним використанi з цiєю метою?

A. Талони амбулаторного пацiєнта з числом '1' чи '2'

B. Статталони зi знаком “+” чи “- ”

C. Статталони зi знаком “-”

D. Карти хворих, що вибули iз стацiонару

E. Статталони зi знаком “+”

180 / 200
B радiологiчному вiддiленнi лiкарнi для лiкування злоякiсних новоутворень викори- стовують гамма-установки променевої терапiї типу “Агат” та iншi закритi джерела iонiзуючих випромiнювань. Якi iз перелiчених заходiв треба використовувати для за- хисту персоналу при роботi з радiоактивними джерелами такого типу?

A. Герметизацiя установок та органiзацiя вентиляцiї примiщення

B. Скорочення часу роботи та екранування джерела

C. Систематичне очищення поверхонь вiд радiоактивних забруднень та скоро- чення часу роботи

D. Екранування джерела та використання засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання

E. Збiльшення вiдстанi до джерела та виконання правил iндивiдуальної гiгiєни

181 / 200
Дiльничному лiкарю доручили пiдготувати план проведення комплексу лiкувально- профiлактичних заходiв серед населення на пiдпорядкованiй територiї. Якi заходи вiн повинен внести в цей план щодо первинної профiлактики захворювань?

A. Попередження ускладнень хвороби

B. Попередження виникнення захворювань

C. Заходи щодо покращення умов життя хворих

D. Заходи щодо пiдвищення якостi життя хворих

E. Направлення хворих на санаторне лiкування

182 / 200
Лiкарю-терапевту доручено провести аналiз стану здоров’я дорослого населення на пiдпорядкованiй дiльницi. Якi групи показникiв будуть залученi до цього аналiзу?

A. Захворюваностi, iнвалiдностi, смертностi немовлят

B. Народжуваностi, захворюваностi, способу життя

C. Способу життя, захворюваностi, фiзичного розвитку

D. Захворюваностi, летальностi, фiзичного розвитку

E. Демографiчнi, захворюваностi, iнвалiдностi

183 / 200
Цеховим лiкарем на пiдприємствi щорiчно проводиться аналiз стану здоров’я робi- тникiв. На якi диспансернi групи здоров’я розподiляються робiтники пiдприємства у щорiчному звiтi?

A. Здоровi, часто хворiючi з компенсованим перебiгом хвороби

B. Здоровi, практично здоровi, хворi за 3-ма стадiями компенсацiї

C. Здоровi, хворi на важливi неепiдемiчнi захворювання, практично здоровi

D. Здоровi, хворi на гострi захворювання, хворi з субкомпенсованим перебiгом хвороби

E. Здоровi, хворi з тимчасовою втратою працездатностi, хворi з декомпенсованим перебiгом захворювання

184 / 200
B регiонi Д. за останнi 5 рокiв вiдмiчається рiст летальностi вiд iнфаркту мiокар- да. Ситуацiя вимагає оцiнки ефективностi роботи кардiологiчних стацiонарiв регiону. Визначiть одиницю спостереження.

A. Випадок госпiталiзацiї в кардiологiчний стацiонар

B. Укомплектованiсть лiкарями-кардiологами

C. Своєчаснiсть звертання за медичною допомогою в кардiологiчний стацiонар

D. Оснащення дiагностичним обладнанням кардiологiчного стацiонару

E. Кардiологiчний стацiонар

185 / 200
Районним педiатром проведено аналiз дитячої смертностi на пiдпорядкованiй терито- рiї. Якi показники були ним використанi?

A. Смертнiсть немовлят у районi

B. Смертнiсть дiтей до 1 року за вiком, статтю, причинами

C. Смертнiсть пiдлiткiв у районi

D. Летальнiсть дiтей за вiком, у стацiонарах

E. Смертнiсть дiтей до 1 року, мертвонароджуванiсть

186 / 200
Дiльничному лiкарю доручено провести аналiз захворюваностi на пiдпорядкованiй дiльницi. Який вид захворюваностi визначає групу тривало i часто хворiючих?

A. З тимчасовою втратою працездатностi

B. Загальна

C. Госпіталізована

D. Гостра iнфекцiйна

E. На найважливiшi неепiдемiчнi хвороби

187 / 200
Aспект дiяльностi 5.0 Органiзацiя охорони здоров’я Хворий три мiсяцi знаходився на стацiонарному лiкуваннi з приводу важкої травми. На який максимальний термiн може надаватися листок непрацездатностi хворому при безперервному лiкуваннi у лiкувально-профiлактичному закладi?

A. 4 мiсяцi

B. 1 мiсяць

C. 5 мiсяцiв

D. 3 мiсяцi

E. 2 мiсяцi

188 / 200
B школi пiсля проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класi дiти роз- подiленi за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слiд вiднести дiтей, якi мають функцiональнi, морфологiчнi вiдхилення, функцiональнi вiдхилення пiсля перенесе- них захворювань, та тих, що часто хворiють?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2

E. 4

189 / 200
B лабораторiї СЕС при бактерiологiчному дослiдженнi кремових кондитерських ви- робiв, взятих на кондитерськiй фабрицi, виявлено наявнiсть коагулозопозитивного стафiлококу в 0,01 г готового продукту. Яке головне джерело забруднення кремових кондитерських виробiв патогенними стафiлококами?

A. Робiтники пiдприємства

B. Яєчна маса

C. Цукор або цукрова пудра

D. Вершкове масло

E. Згущене молоко

190 / 200
B регiонi Д. протягом останнiх 15 рокiв у вiковiй структурi населення поступово збiльшується частка осiб, старших 60 рокiв. Яка буде спостерiгатися динамiка витрат на надання медичної допомоги у даному регiонi при iнших рiвних умовах (рiвень цiн, iн- фляцiї i т. д.)?

A. Витрати не змiнюються

B. Витрати зменшуються

C. –

D. Витрати стабiлiзуються

E. Витрати збiльшуються

191 / 200
Хворий знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадiння пiдшлункової залози лiкар призначив йому повне го- лодування на 1-3 днi. У перiод покращення стану здоров’я пiсля скасування режиму Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 46 голоду хворому дозволяється:

A. Бульйон

B. Молоко

C. М’ясо вiдварене

D. Картопляно-морквяне пюре

E. Виноградний сік

192 / 200
Bиконання ремонтних робiт в закритому автомобiльному боксi проводилось при пра- цюючому двигунi. Через 30-40 хвилин у слюсарiв-ремонтникiв з’явився сильний го- ловний бiль в дiлянцi скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Цi ознаки характернi для гострого отруєння:

A. Оксидом вуглецю

B. Оксидом азоту

C. Масляним аерозолем

D. Тетраетилсвинцем

E. Парами бензину

193 / 200
У учня 4 класу виявлено рiзко дисгармонiйний фiзичний розвиток. Хлопчик страждає на хронiчний бронхiт в стадiї компенсацiї. Протягом року гострими захворюваннями вiн не хворiв. До якої групи здоров’я вiдноситься хлопчик?

A. III

B. I

C. V

D. IV

E. II

194 / 200
У дитячiй дошкiльнiй установi до меню входять наступнi страви: каша гречана моло- чна, макарони з м’ясним фаршем, салат з огiркiв, кисiль, хлiб житнiй. Яку з перелiче- них страв необхiдно вилучити з меню?

A. Салат з огірків

B. Хлiб житнiй

C. Кашу гречану молочну

D. Макарони з м’ясним фаршем

E. Кисiль

195 / 200
Тепло, що продукується органiзмом робiтника гарячого цеху в умовах високих тем- ператур i зниженої вологостi, втрачається переважно випаровуванням, що може при- звести до судомної хвороби. Який вид обмiну є визначальним при цьому?

A. Бiлковий

B. Жировий

C. Водно-сольовий

D. Вiтамiнний

E. Вуглеводний

196 / 200
При обстеженнi групи осiб, що мешкають на однiй територiї, виявленi загальнi сим- птоми захворювання: темно-жовта пiгментацiя емалi зубiв, дифузний остеопороз кiс- ткового апарату, осифiкацiя зв’язок, закостенiння суглобiв, функцiональнi порушен- ня дiяльностi ЦНС.Надлишок якого мiкроелемента у продуктах або питнiй водi може бути причиною цього стану?

A. Цезій

B. Мiдь

C. Йод

D. Фтор

E. Нiкель

197 / 200
Жiнка 55 рокiв скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пiгментацiю вiдкри- тих дiлянок тiла (шиї, кистей та ступней), роздратованiсть та занепокоєння. Про яку вiтамiнну недостатнiсть йде мова?

A. Ретинолу

B. Рибофлавiну

C. Пантотенової кислоти

D. Нiкотинової кислоти

E. Тiамiну

198 / 200
При виконаннi медичного контролю за дитячим дошкiльним закладом педiатром встановлено: група провiтрюється до приходу дiтей, перед заняттями та пiд час прогуля- нок (наскрiзне провiтрювання). Спальня провiтрюється (кутове провiтрювання) перед сном i пiсля сну, пiд час сну проводиться аерацiя. Чи правильно органiзований повiтряний режим?

A. Неправильно органiзовано провiтрювання спальнi пiсля сну

B. Неправильно органiзовано провiтрювання групи

C. Неправильно органiзовано провiтрювання спальнi перед сном

D. Правильно

E. Неправильно органiзована аерація

199 / 200
Умови працi робiтникiв парникового господарства характеризуються несприятливим мiкроклiматом: температура повiтря складає 310?, температура огородження – 230?, вiдносна вологiсть – 95%, швидкiсть руху повiтря – 0,2 м/с. Який ефективний шлях вiддачi тепла тiлом робiтникiв в цих умовах?

A. Випаровування поту

B. Конвекцiя

C. Кондукцiя

D. Радiацiя

E. Випаровування вологи з повiтрям, що видихається

200 / 200
Хворий госпiталiзований в лiкувально-профiлактичний заклад з дiагнозом трихiне- льоз. Вживання в їжу якого продукта з недостатньою кулiнарною обробкою є причи- ною даного захворювання?

A. Риби

B. М’яса птиці

C. Яловичини

D. Баранини

E. Свинини