Крок 1 - Фармація 2022 (буклет)

1 / 150
Яку роль у організмі відіграють білки актин та міозин? What role do actin and myosin proteins play in the body?

Скорочувальну (рухову) Abbreviated (motor)

Рецепторну Receptor

Когенетичну Cogenetic

Регуляторну Regulator

Транспортну Vehicle

2 / 150
Під час випадкового споживання грибів (наприклад, бліда поганка), у складі яких є отрута α-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Укажіть який фермент інгібується цією отрутою? During the accidental consumption of mushrooms (for example, pale toadstool), which contain the poison α-amanitin, the human body is poisoned. Specify which enzyme is inhibited by this poison?'

РНК-полімераза ІІ RNA polymerase II

ДНК-полімераза DNA polymerase

Пептидилтрансфераза Peptidyltransferase

Транслоказа Translokaza

ДНК-синтетаза DNA synthase

3 / 150
Кількісне визначення фотометричним методом солей міді проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах: Quantitative determination of copper salts by the photometric method is carried out according to the graduation graph, which is built in coordinates:

Оптична густина - концентрація Optical density - concentration

Оптична густина - товщина шару рідини Optical density - liquid layer thickness

Оптична густина - температура Optical thickness - temperature

Інтенсивність світлопоглинання - довжина хвилі Intensity of light absorption - wavelength

Оптична густина - довжина хвилі Optical density - wavelength

4 / 150
Назвіть провідний механізм протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату). Name the leading mechanism of antiatherosclerotic action of clofibrate (fenofibrate).

Знижує рівень тригліцеридів Reduces triglycerides

Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини Suppresses the release of free fatty acids from adipose tissue

Має антиоксидантну дію Has an antioxidant effect

Пригнічує всмоктування холестерину Suppresses absorption of cholesterol

Зв'язує жовчні кислоти в тонкій кишці Bounds bile acids in the small intestine

5 / 150
Під час проведення лабораторної діагностики вірусного гепатиту В лаборант через необережність розбив пробірку з кров'ю хворого і уламком скла розсік шкіру на руці. Який препарат необхідно ввести лаборанту для екстреної профілактики гепатиту? During the laboratory diagnosis of viral hepatitis B, the laboratory technician carelessly broke a test tube with the patient's blood and a shard of glass cut the skin on his hand. What drug should be administered to the laboratory technician for an emergency prevention of hepatitis?

Специфічний імуноглобулін Specific immunoglobulin

Жива вакцина Vaccine Live

Вбита вакцина Vaccinated

Рекомбінантна вакцина Recombinant vaccine

Хімічна вакцина Chemical vaccine

6 / 150
Кількісне визначення йодидів за методом Фаянса проводять з адсорбційними індикаторами. Як такий індикатор можна застосовувати: Quantitative determination of iodides according to the Fayance method is carried out with adsorption indicators. As such an indicator can be used:

Еозин Еозин

Дифеніламін Diphenylamine

Мурексид Murexid

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий оранжевий Methyl Orange

7 / 150
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію входять люди різних спеціальностей, зокрема медичні робітники. Вкажіть найімовірніший механізм їх зараження: Professional risk groups for HIV infection include people of various specialties, including medical workers. Specify the most likely mechanism of their infection:

Парентеральний Parenteral

Фекально-оральний Fecal-oral

Повітряно-крапельний Airdrop

Повітряно-пиловий Air-dust

Трансмісивний Transmissive

8 / 150
В аптеку звернувcя хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без феназепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого? A patient who had been taking phenazepam for a month came to the pharmacy. The patient insisted on purchasing two more packages of this drug, explaining that he does not feel well without phenazepam. What underlies the side effect of the drug that developed in the patient?

Лікарська залежність Drug addiction

Кумуляція Cumulative

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Толерантність Tolerance

Синдром післядії After-effect syndrome

9 / 150
Подружжя звернулось у медико-генетичну консультацію для обстеження їх новонародженої дитини. Під час дослідження каріотипу виявлено додаткову хромосому в 21-й парі хромосом. Який діагноз можна поставити? The couple went to a medical and genetics consultation to examine their newborn child. During the karyotype study, an extra chromosome was found in the 21st pair of chromosomes. What diagnosis can be made?

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Патау Patau Syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

10 / 150
Виберіть індикатор для арґентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора: Select an indicator for argentometric determination of chloride ions by Mohr's method:

Калію хромат Potassium chromate

Еозин Еозин

Флюоресцеїн Fluorescein

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Метиловий червоний Methyl Red

11 / 150
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет 2-го типу, рівень глікемії становить 19 ммоль/л, що клінічно виявляється глюкозурією, поліурією і полідипсією. Назвіть патогенетичний механізм розвитку поліурії в цій клінічній ситуації: A 57-year-old patient suffering from type 2 diabetes has a blood glucose level of 19 mmol/l, which is clinically manifested by glucosuria, polyuria, and polydipsia. Name the pathogenetic mechanism of the development of polyuria in this clinical situation:

Глюкозурія Glucosuria

Полідипсія Polydipsia

Тканинна дегідратація Tissue dehydration

Поліфагія Polyphagia

Гіперліпідемія Hyperlipidemia

12 / 150
Який метод треба використати для кількісного визначення магнію сульфату в розчині? What method should be used for the quantitative determination of magnesium sulfate in solution?

Комплексонометрії Complexonometry

Тіоціанатометрії Thiocyanatometry

Ацидиметрії Acidimeters

Нітритометрії Nitritometry

Арґентометрії Argentometries

13 / 150
Укажіть, яка із наведених нижче речовин відноситься до колоїдних поверхнево-активних речовин? Indicate which of the following substances belongs to colloidal surfactants?

Олеат калію Potassium Oleate

Йод Йод

Хлорид натрію Sodium Chloride

Желатина Gelatin

Поліетилен Polyethylene

14 / 150
Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів тощо. До якої родини належить ця рослина? Folk medicine uses white nettle flowers (Lamium album) in diseases of the spleen, catarrh of the respiratory tract, etc. To which family does this plant belong?

Губоцвіті Hydrangea flowers

Ранникові Morning

Айстрові Asters

Пасльонові Solanaceous

Бобові Beans

15 / 150
В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією? The solution contains calcium, barium, aluminum, potassium, and sodium cations. A small amount of ammonium hydroxide and alizarin solution were added to the solution. A red precipitate formed. What ion was detected by this reaction?

Алюмінію Aluminium

Натрію Sodium

Барію Barium

Кальцію Calcium

Калію Potassium

16 / 150
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою? Insulin is a hormone of the pancreas with a hypoglycemic effect. What is its chemical nature?

Поліпептид Polypeptide

Ліпід Ліпід

Стероїд Steroid

Вуглевод Carb

Нуклеотид Nucleotide

17 / 150
При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримуватися комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів? In the production of medicinal products, it is necessary to follow a set of measures aimed at preventing their microbial contamination. What is the name of this set of measures?

Асептика Aseptic

Дезінфекція Disinfection

Дератизація Deratization

Стерилізація Sterilization

Антисептика Antiseptic

18 / 150
Ви провізор-інформатор, працюєте в аптеці. Порадьте хворому із загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку: You are a pharmacist-informer, you work in a pharmacy. Advise a patient with an exacerbation of rheumatoid arthritis to take an anti-inflammatory drug that does the least harm to the stomach:

Целекоксиб Целекоксиб

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Ібупрофен Ibuprofen

Індометацин Indomethacin

19 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов'язано? A person is immune to rinderpest and canine plague. What type of immunity is this associated with?

Спадковий видовий Hereditary species

Природний пасивний Natural Passive

Штучний пасивний Artificial passive

Природний активний Natural active

Штучний активний Artificial active

20 / 150
В інфекційне відділення надійшов хворий 23-х років зі скаргами на здуття живота та проноси. Діагностовано лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний для даного захворювання? A 23-year-old patient was admitted to the infectious disease department with complaints of abdominal distension and diarrhea. Giardiasis was diagnosed. What type of leukocytosis is characteristic of this disease?

Еозинофільний Eosinophilic

Базофільний Basophilic

Лімфоцитарний Lymphocyte

Моноцитарний Monocyte

Нейтрофільний Neutrophil

21 / 150
Який анальгетичний засіб під час взаємодіє з опіатними рецепторами викликає толерантність та залежність? Which analgesic causes tolerance and addiction when interacting with opiate receptors?

Морфін Morphine

Фенобарбітал Phenobarbital

Медазепам Medazepam

Вольтарен Voltaren

Галоперидол Haloperidol

22 / 150
Чоловік віком 65 років переніс інфаркт міокарда. За місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення? A 65-year-old man suffered a myocardial infarction. Within a month, he developed heart failure. What caused it to occur?

Ушкодження міокарда Myocardial damage

Підвищений легеневий судинний опір Increased pulmonary vascular resistance

Перевантаження серця опором Heart overload with resistance

Інфекція Infection

Підвищений судинний опір току крові в аорті Increased vascular resistance to blood flow in the aorta

23 / 150
Під час додавання суміші алюмінію нітрату та калію сульфату до золю лікарського засобу спостерігається послаблення коагулюючої дії, яке називається: When adding a mixture of aluminum nitrate and potassium sulfate to the sol of the medicinal product, a weakening of the coagulant effect is observed, which is called:

Антагонізм Antagonism

Пептизація Peptization

Синергізм Synergism

Адитивність Additivity

Сенсибілізація Sensitization

24 / 150
Під час проведення комбінованої терапії включення до її складу активованого вугілля змінює ефективність всмоктування інших лікарських засобів, які приймає пацієнт. Як діє активоване вугілля у цьому разі? During combined therapy, the inclusion of activated charcoal in its composition changes the efficiency of absorption of other drugs taken by the patient. How does activated charcoal work in this case?

Зменшує всмоктування інших препаратів Reduces the absorption of other drugs

Активує всмоктування інших препаратів Activates absorption of other drugs

--- ---

Прискорює всмоктування інших препаратів Accelerates absorption of other drugs

Збільшує всмоктування інших препаратів Increases absorption of other drugs

25 / 150
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв'язок, який вони розщеплюють: GIT lipolytic enzymes catalyze the hydrolysis of lipids. Specify the chemical bond they cleave:

Складноефірний Ether

Глікозидний Glycoside

Амідний Amid

Водневий Hydrogen

Пептидний Peptide

26 / 150
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім'янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Asteraceae Asteraceae

Scrophylariaceae Scrophylariaceae

Solanaceae Solanaceae

Rosaceae Rosaceae

Lamiaceae Lamiaceae

27 / 150
Інгібітори синтезу холестеролу застосовуються як антиатеросклеротичні препарати. Вкажіть такий препарат: Cholesterol synthesis inhibitors are used as antiatherosclerotic drugs. Specify the following drug:

Ловастатин (Lovastatine) Lovastatine

Пеніцилін (Benzylpenicillin) Penicillin (Benzylpenicillin)

Мезим (Pancreatin) Мезим (Pancreatin)

Стрептоцид (Sulfanilamide) Streptocide (Sulfanilamide)

Левоміцетин (Chloramphenicol) Levomycetin (Chloramphenicol)

28 / 150
Під час бактеріологічного дослідження матеріалу з опікової рани було виділено грамнегативні бактерії паличковидної форми, які на МПА утворювали пласкі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Якому з наведених мікроорганізмів найбільше відповідає така характеристика? During the bacteriological examination of the material from the burn wound, gram-negative rod-shaped bacteria were isolated, which on MPA formed flat, slimy greenish colonies with a specific aromatic smell. Which of the following microorganisms most closely match this characteristic?

P. aeruginosa P. aeruginosa

K. pneumonia K. pneumonia

coli coli

V. cholerae V. cholerae

P. mirabilis P. mirabilis

29 / 150
Пацієнт скаржиться на збільшення добової кількості сечі та спрагу. Під час лабораторного аналізу у сечі виявлено ацетон і високий рівень цукру. Порушення секреції якого гормону викликало ці зміни? The patient complains of an increase in the daily amount of urine and thirst. During the laboratory analysis, acetone and a high level of sugar were found in the urine. A violation of the secretion of which hormone caused these changes?

Інсулін Insulin

Вазопресин Vasopressin

Тестостерон Testosterone

Глюкагон Glucagon

Альдостерон Aldosterone

30 / 150
Вкажіть речовину, яка є вихідною сполукою в реакції полімеризації. Specify the substance that is the starting compound in the polymerization reaction.

Мономер Monomer

Поліпептид Polypeptide

Нуклеофіл Nucleophile

Димер Dimmer

Полімер Polymer

31 / 150
У пацієнтки розвинувся алергічний дерматит після вживання цитрусових. Порекомендуйте їй лікарський засіб із групи блокаторів Н₁-гістамінорецепторів: The patient developed allergic dermatitis after eating citrus fruits. Recommend a drug from the group of H₁-histamine receptor blockers:

Лоратадин Loratadine

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

32 / 150
Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою? A patient with coronary heart disease was advised by the doctor to consume polyunsaturated higher fatty acids [PUFA]. Which of the following fatty acids is polyunsaturated?

Арахідонова Arakhidonova

Олеїнова Oleinova

Пальмітинова Palmitinova

Пальмітолеїнова Palmitoleinova

Стеаринова Stearin

33 / 150
Пацієнту, який часто хворіє на рецидивні хронічні бронхіти, призначають сульфаніламідний препарат. Аналогом якої кислоти є цей препарат? A patient who often suffers from recurrent chronic bronchitis is prescribed a sulfonamide drug. What acid is this drug an analogue of?

Параамінобензойної Paraaminobenzoin

Мурашиної Ant

Лимонної Lemon

Молочної Dairy

Сечової Sechova

34 / 150
У синтезі АТФ у клітині беруть участь ціла низка ферментів. Ферменти дихального ланцюга локалізовані в: A number of enzymes are involved in the synthesis of ATP in the cell. The enzymes of the respiratory chain are located in:

Мітохондріях Mitochondria

Ядрі Cores

Лізосомах Lysosomes

Пероксисомах Peroxisomach

Рибосомах Ribosome

35 / 150
За 20 хвилин після порізу шкіри жінка звернула увагу на те, що рана не припиняє кровоточити. Недостатність якого вітаміну в організмі спричиняє такий стан? 20 minutes after cutting the skin, the woman noticed that the wound did not stop bleeding. What vitamin deficiency in the body causes this condition?

Вітаміну K Vitamin K

Вітаміну В12 Vitamin B12

Вітаміну E Vitamin E

Вітаміну A Vitamin A

Вітаміну D Vitamin D

36 / 150
Постановка багатьох серологічних реакцій вимагає суворого дотримання асептичних умов. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для знезараження лабораторного посуду? Setting up many serological reactions requires strict adherence to aseptic conditions. Which sterilization method is more appropriate to use for disinfection of laboratory dishes?

Сухим жаром Dry Heat

Фільтрування Filtering

Пастеризація Pasteurization

Тиндалізація Tyndalization

Прокалювання Puncture

37 / 150
При додаванні до розчину, що аналізується, розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний у кислотах і лугах. Це свідчить про присутність у розчині, що аналізується: When a solution of barium chloride was added to the solution under analysis, a white precipitate was formed, insoluble in acids and alkalis. This indicates the presence in the solution under analysis:

Сульфат-іонів Sulfate ions

Нітрат-іонів Nitrate ions

Іонів заліза (ІІ) Ions of iron (II)

Хлорид-іонів Chloride ions

Перманґанат-іонів Permanganate ions

38 / 150
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою? A patient has been diagnosed with acute pancreatitis. The activity of which enzyme in the blood should be determined for diagnostic purposes?

Амілаза Amylase

Альдолаза Aldolase

ЛДГ ЛДГ

Пепсин Pepsin

Креатинкіназа Creatine Kinase

39 / 150
До горіховидних плодів відносять однонасінний плід, який при дозріванні не розтріскується, при основі облямований чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осі, на якій була розташована квітка. Це: A nut-like fruit includes a single-seeded fruit that does not crack when ripe, and is bordered at the base by a cup-shaped pith formed from the expanded axis on which the flower was located. These are:

Жолудь Acorn

Горішок Peanut

Крилатка Wingbird

Зернівка Grain

Горіх Nut

40 / 150
Який катіон V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) наявний у розчині, якщо під дією розчину хлориду олова (ІІ) у лужному середовищі випадає чорний осад? Which cation of the V analytical group (acid-base classification) is present in the solution, if a black precipitate falls out under the action of tin (II) chloride solution in an alkaline medium?

Бісмут (III) Бісмут (III)

Залізо (III) Iron (III)

Марганець (II) Manganese (II)

Сурма (III) Сурма (III)

Залізо (II) Iron (II)

41 / 150
Вкажіть структурну формулу пропену: Enter the structural formula of propene:

CH3-CH=CH2 CH3-CH=CH2

CH3-CH=CH-CH3 CH3-CH=CH-CH3

CH3-CH2-CH=CH-CH3 CH3-CH2-CH=CH-CH3

CH3-C≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH2-CH3

CH3-CH2-CH3 CH3-CH2-CH3

42 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов'язкового застосування? The factory of bacterial preparations manufactures several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Протикорова Протикорова

Чумна Чумна

Антирабічна Antirabies

Протигрипозна Anti-flu

Черевнотифозна Typhoid

43 / 150
Скляний електрод часто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять? The glass electrode is often used in pharmaceutical analysis. What type of electrodes does it belong to?

Іоноселективні Ion-selective

Окислювально-відновні складні Redox compounds

Окислювально-відновні прості Redox Simple

Другого роду Different kind

Першого роду First kind

44 / 150
Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин? Sebin's oral polyvalent vaccine is used for routine vaccination against poliomyelitis. Which category of children has absolute contraindications to vaccination with this type of vaccine?

Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами Children with congenital or acquired immunodeficiencies

Діти після перенесеного інфекційного захворювання Children after an infectious disease

Вакциновані раніше вакциною Солка Previously vaccinated with Salk vaccine

Діти дошкільного віку Children of preschool age

Підлітки Teenagers

45 / 150
В барбарису звичайного утворюються колючки, які є видозмінами: In common barberry, thorns are formed, which are modifications:

Листків Letters

Прилистків Stipules

Черешків Chereshkov

Стебел Stem

Рахісів Rakhisiv

46 / 150
Для аналізу чистоти антибіотиків застосовується фармакопейний метод, який базується на русі частинок дисперсної фази в сталому електричному полі. Цей метод називається: The pharmacopoeial method is used to analyze the purity of antibiotics, which is based on the movement of dispersed phase particles in a constant electric field. This method is called:

Електрофорез Electrophoresis

Адсорбція Adsorption

Електроосмос Electroosmosis

Дифузія Diffusion

Фільтрація Filtering

47 / 150
Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої екологічної групи, як: Plants that grow in conditions of medium humidity are assigned to such an ecological group as:

Мезофіти Mesophytes

Ксерофіти Xerophytes

Гідрофіти Hydrophytes

Сукуленти Succulents

Гігрофіти Hygrophytes

48 / 150
Як називається плід шипшини травневої, який складається з горішків, що лежать на внутрішній, щетинистоопушеній поверхні соковитого гіпантія? What is the name of the fruit of the rosehip, which consists of nuts lying on the inner, bristly surface of the succulent hypanthium?

Цинародій Tsynarody

Гарбузина Pumpkin

Гесперидій Hesperidium

Вислоплідник Vysloprodukter

Ценобій Tsenobij

49 / 150
Комплексонометричне визначення загальної твердості води проводять із металохромними індикаторами. Який індикатор можна використовувати у цьому разі? Complexonometric determination of the total hardness of water is carried out with metallochromic indicators. Which indicator can be used in this case?

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Флуоресцеїн Fluorescein

Хромат калію Potassium chromate

Метиловий червоний Methyl Red

Фенолфталеїн Phenolphthalein

50 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у жінки, яка хворіє на шизофренію, лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії цього засобу? To relieve delusions and hallucinations in a woman suffering from schizophrenia, the doctor used aminazine. What is the mechanism of antipsychotic action of this drug?

Інгібування дофамінергічних процесів у ЦНС Inhibition of dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування адренергічних процесів у ЦНС Inhibition of adrenergic processes in the central nervous system

Інгібування холінергічних процесів у ЦНС Inhibition of cholinergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

51 / 150
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла? The high therapeutic properties of activated carbon are due to its large specific surface. What is the name of the phenomenon of absorption of gases only by the surface of a solid body?

Адсорбція Adsorption

Десорбція Desorption

Адгезія Adhesion

Рекуперація Recovery

Когезія Cohesion

52 / 150
При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого кольору. Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті? When the abscess was opened, yellow-green secretions appeared in the oral cavity. What cells are always present and predominate in purulent exudate?

Нейтрофіли Neutrophils

Лімфоцити Lymphocytes

Еритроцити Erythrocytes

Базофіли Basophils

Еозинофіли Eosinophils

53 / 150
Який із катіонів IV аналітичної групи можна виявити крапельним методом з алізарином із використанням аналітичного маскування? Which of the IV cations of the analytical group can be detected by the alizarin drop method using analytical masking?

Al3+ Al3+

Sn2+ Sn2+

Cr3+ Cr3+

Zn2+ Zn2+

Sn[IV] Sn[IV]

54 / 150
З досліджених гербарних зразків лікарських рослин до родини Rosaceae відносяться: From the researched herbarium samples of medicinal plants, the Rosaceae family includes:

Crataegus sanguinea Blood thistle

Conium maculatum Spotted Conium

Melilotus officinalis Melilotus officinalis

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

Capsella bursa-pastoris Capsella bursa-pastoris

55 / 150
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? The doctor prescribed Proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Антихолінестеразний засіб зворотної дії Anticholinesterase reversal agent

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

Бета-адреноблокатор Beta Blocker

Альфа-адреноміметик Alpha-adrenomimetic

М-холіноблокатор M-anticholinergic

56 / 150
Для лікування кропив'янки та усунення сверблячого шкірного висипу, пацієнту призначили антигістамінний препарат димедрол. Який механізм забезпечує його дію? For the treatment of urticaria and elimination of an itchy skin rash, the patient was prescribed the antihistamine drug diphenhydramine. What mechanism ensures its effect?

Конкурентна блокада Н₁-рецепторів Competitive blockade of H₁-receptors

Прискорення руйнування гістаміну Acceleration of histamine destruction

Пригнічення синтезу гістаміну Inhibition of histamine synthesis

Пригнічення вивільнення гістаміну Inhibition of histamine release

Неконкурентний антагонізм з гістаміном Noncompetitive antagonism with histamine

57 / 150
Які стандартні розчини використовують у перманганатометрії для кількісного визначення окисників методом зворотнього титрування? What standard solutions are used in permanganatometry for the quantitative determination of oxidants by the reverse titration method?

Калію перманганат, заліза (II) сульфат Potassium permanganate, iron (II) sulfate

Калію йодат, натрію тіосульфат Potassium iodate, sodium thiosulfate

Калію бромат, натрію тіосульфат Potassium bromate, sodium thiosulfate

Церію (IV) сульфат, заліза (II) сульфат Cerium (IV) sulfate, iron (II) sulfate

Калію дихромат, натрію тіосульфат Potassium dichromate, sodium thiosulfate

58 / 150
Серед зібраних рослин наявний Capsella bursa-pastoris, для якої характерно: Among the collected plants there is Capsella bursa-pastoris, which is characterized by:

Однорічник, прикореневі листя перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки Annual, basal leaves are pinnate or divided, fruits are triangular heart-shaped pods

Дворічник, прикореневі листя перистолопатеві, плоди - округлі стручечки The annual plant, the basal leaves are pinnately lobed, the fruits are rounded pods

Дворічник, прикореневі листя плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки The annual plant, the basal leaves are membranous, the fruits are winged heart-shaped pods

Багаторічник, прикореневі листя суцільні, плоди - циліндричні стручки Perennial, basal leaves are solid, fruits are cylindrical pods

Однорічник, прикореневі листя складні, плоди - членисті стручки Annual plant, basal leaves are complex, fruits are jointed pods

59 / 150
При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксанту було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? In the course of surgery, tubocurarine chloride was used as a muscle relaxant. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Прозерин Proserine

Цитітон Cititon

Етимізол Etimizole

Дитилін Дитилін

Бензогексоній Benzohexonium

60 / 150
У однодольних рослин кінцеві продукти метаболізму часто представлені багатьма голчастими кристалами оксалату кальцію, зібраними у пачки, це: In monocots, the end products of metabolism are often represented by many needle-like crystals of calcium oxalate collected in tufts, these are:

Рафіди Рафіди

Кристалічний пісок Crystal sand

Двійникові кристали Twin Crystals

Друзи Friends

Стилоїди Styloids

61 / 150
Для потенціометричного визначення у розчині, що містить аміак і натрію гідроксид, слід використати індикаторний електрод: For potentiometric determination in a solution containing ammonia and sodium hydroxide, an indicator electrode should be used:

Скляний Glass

Срібний Silver

Цинковий Zinc

Хлорсрібний Silver Chloride

Платиновий Platinum

62 / 150
Які робочі розчини (титранти) використовують у методі Фольгарда (осаджувального титрування)? What working solutions (titrants) are used in the Folgard method (precipitation titration)?

AgNO3 і NH4SCN AgNO3 і NH4SCN

Na2S2O3 і KI3 Na2S2O3 і KI3

KMnO4 і KBrO3 KMnO4 і KBrO3

H2SO4 і NaOH H2SO4 і NaOH

HClO4 і KOH HClO4 і KOH

63 / 150
Визначте порядок простої реакції типу 2А + В = 3Д. Determine the order of a simple reaction of the type 2A + B = 3D.

Реакція 3 порядку 3rd order reaction

Реакція 2 порядку 2nd order reaction

Реакція 0 порядку Reaction of order 0

Реакція 1 порядку Reaction of order 1

Неможлива Impossible

64 / 150
В шлунковому зборі присутні овальні коричневі здерев'янілі 'шишечки' до 1,5 см довжиною, які є: In the gastric collection there are oval brown lignified 'cones' up to 1.5 cm long, which are:

Супліддями вільхи Alder fruits

Шишками модрини Modrini Cones

Шишками кипариса Cypress cones

Шишками туї східної Oriental thuja cones

Шишкоягодами ялівцю Juniper cone berries

65 / 150
Відрізнити дисперсні системи від істиних розчинів можна завдяки блакитнуватому світінню колоїдних розчинів на темному фоні під час бокового освітлення. Це явище має назву: Dispersed systems can be distinguished from true solutions due to the bluish glow of colloidal solutions on a dark background during lateral illumination. This phenomenon is called:

Опалесценція Opalescence

Розсіювання Scattering

Хемілюмінесценція Chemiluminescence

Флуоресценція Fluorescence

Емісія Emission

66 / 150
Для визначення збудника фурункульозу підготували мазок хворого і зафарбували за Грамом. У мазку виявлено стафілококи. За якою мікроскопічною картиною зробили цей висновок? To determine the causative agent of furunculosis, a smear of the patient was prepared and stained according to Gram. Staphylococci were found in the smear. What microscopic picture did this conclusion come from?

Грампозитивні коки у вигляді виноградного грона Gram-positive cocci in the form of a grape

Грампозитивні коки у вигляді коротких ланцюжків Gram-positive cocci in the form of short chains

Грамнегативні коки у вигляді коротких ланцюжків Gram-negative cocci in the form of short chains

Грамнегативні палички у вигляді коротких ланцюжків Gram-negative rods in the form of short chains

Грамнегативні коки у вигляді виноградного грона Gram-negative cocci in the form of a bunch of grapes

67 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Метод перманганатометрії Method of permanganatometry

Осаджувальне титрування Precipitation titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Окисно-відновне титрування Redox titration

68 / 150
Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39°C впродовж чотирьох тижнів. Як називається цей препарат? To prevent tetanus, a toxin neutralized with formalin (0.4%) is used at a temperature of 39°C for four weeks. What is the name of this drug?

Анатоксин Anatoxin

Вбита вакцина Vaccinated

Антитоксична сироватка Antitoxic serum

Ад'ювант Ad'juvant

Імуноглобулін Immunoglobulin

69 / 150
У хворого після фізичного навантаження розвинувся напад стенокардії внаслідок ішемії міокарда. Яке з формулювань найточніше відображає визначення ішемії? The patient developed an angina attack due to myocardial ischemia after physical exertion. Which of the formulations most accurately reflects the definition of ischemia?

Невідповідність між припливом крові до тканин і потребою в ній Disparity between blood flow to tissues and the need for it

Зменшення кількості еритроцитів в крові Decreasing the number of erythrocytes in the blood

Дефіцит кисню в системі кровообігу Oxygen deficiency in the circulatory system

Розширення артеріол Dilation of arterioles

Збільшення доставки кисню до тканин Increasing oxygen delivery to tissues

70 / 150
У дитини 9-ти років, після підвищення температури тіла до 38,5°C, що зберігалася впродовж тижня, у зв'язку з гострим бронхітом, відзначалося зниження температури до 37,0°Який з перерахованих механізмів є провідним у 3 стадії гарячки? In a 9-year-old child, after an increase in body temperature to 38.5°C, which persisted for a week, in connection with acute bronchitis, a decrease was noted temperature up to 37.0° Which of the listed mechanisms is leading in the 3rd stage of fever?

Розширення периферичних судин Dilation of peripheral vessels

Посилення теплопродукції Intensification of heat production

Збільшення діурезу Increasing diuresis

Розвиток ознобу Development of chills

Збільшення частоти дихання Increased breathing rate

71 / 150
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації з РНК на ДНК використовують зворотну транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес: Oncogenic viruses use reverse transcription to transfer their information from RNA to DNA. Specify which enzyme this process uses:

Ревертаза Ревертаза

Рибонуклеаза Ribonuclease

Праймаза Primaza

ДНК-лігаза DNA ligase

Топоізомераза Topoisomerase

72 / 150
Концентрацію калію перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють: The concentration of potassium permanganate in the solution is determined by the photometric method of analysis. Specify the value that is measured:

Оптичну густину Optical density

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

Показник заломлення Refractive Index

Кут обертання площини поляризованого променя Angle of rotation of the polarized beam plane

Потенціал індикаторного електроду Indicator electrode potential

73 / 150
Виберіть сполуку із назвою 2-амінооцтова кислота: Select a compound named 2-aminoacetic acid:

NH2-CH2-COOH NH2-CH2-COOH

C2H5-O-CH3 C2H5-O-CH3

CH3-CH2-NH2 CH3-CH2-NH2

*пятикутник*N-H *five-cut*NH

CH3COOC2H5 CH3COOC2H5

74 / 150
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію: The patient was diagnosed with a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Кобаламін Cobalamin

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Тіамін Thiamine

Ретинол Retinol

Токоферол Tocopherol

75 / 150
Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші? What is the name of the phenomenon of enhancing the coagulating effect of electrolytes in the mixture?

Синергізм Synergism

Тіксотропія Thixotropy

Адитивність Additivity

Антагонізм Antagonism

Синерезис Syneresis

76 / 150
Для поліпшення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені шляхом подрібнення рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес? To improve the effect of a biologically active substance on the lesion, emulsions are used as dosage forms, which can be produced by grinding liquid substances in a liquid medium. What is this process called?

Диспергація Dispersion

Конденсація Condensation

Пептизація Peptization

Седиментація Sedimentation

Коагуляція Coagulation

77 / 150
У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дисбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори? The patient developed intestinal dysbacteriosis after long-term use of antibiotics. What drugs should be prescribed to restore normal microflora?

Еубіотики Eubiotics

Цефалоспорини Cephalosporins

Сульфаніламіди Sulfonamides

Інтерферон Interferon

Протигрибкові препарати Antifungal drugs

78 / 150
Фітопатогенні мікроорганізми можуть істотно впливати на врожайність лікарських рослин, зменшуючи їх біомасу та кількість активних речовин. Одними з ознак ураження рослин фітопатогенними мікроорганізмами є поява гнилі на органах і тканинах, багатих на воду, зі зміною кольору, смаку, появою запаху. Які з мікроорганізмів найчастіше спричиняють появу гнилі? Phytopathogenic microorganisms can significantly affect the yield of medicinal plants, reducing their biomass and the amount of active substances. One of the signs of damage to plants by phytopathogenic microorganisms is the appearance of rot on organs and tissues, rich in water, with a change in color, taste, appearance of smell. Which of the microorganisms most often cause the appearance of rot?

Гриби та бактерії Fungi and bacteria

Віруси та бактерії Viruses and Bacteria

Віруси та рикетсії Viruses and Rickettsia

Мікоплазми та віроїди Mycoplasmas and viroids

Мікоплазми та рикетсії Mycoplasmas and rickettsiae

79 / 150
З-поміж розглянутих гербарних зразків рослин виявлено вид із родини Барбарисові. Це: Among the examined herbarium specimens, a species from the Barbarys family was found. It is:

Podophyllum peltatum Podophyllum peltatum

Hypericum perforatum Hyperic holed

Adonis vernalis Adon's spring

Saponaria officinalis Saponaria officinalis

Сhelidonium majus Chelidonium majus

80 / 150
Яким стандартним розчином стандартизують вторинний розчин калію тіоціанату, що використовується в методі тіоціанатометрії? What standard solution is used to standardize the secondary potassium thiocyanate solution used in the thiocyanatometry method?

Арґентум нітрату Argentum nitrate

Купрум (ІІ) нітрату Copper (II) nitrate

Кислоти хлоридної Chloric acids

Ферум (ІІ) сульфату Ferrum (II) sulfate

Кислоти сульфатної Sulphate acids

81 / 150
Вкажіть фізико-хімічний метод аналізу, заснований на вимірюванні того, як змінюється внаслідок хімічної реакції електропровідність досліджуваних розчинів: Specify the physico-chemical method of analysis based on measuring how the electrical conductivity of the investigated solutions changes as a result of a chemical reaction:

Кондуктометрія Conductometry

Кулонометрія Coulometry

Амперометрія Amperometry

Потенціометрія Potentiometry

Полярографія Polarography

82 / 150
У пацієнта з діагнозом: рак легень, розвинувся плеврит. Для аналізу отримано велику кількість геморагічного ексудату. Який компонент є специфічним для геморагічного ексудату? A patient diagnosed with lung cancer developed pleurisy. A large amount of hemorrhagic exudate was obtained for analysis. What component is specific for hemorrhagic exudate?

Еритроцити Erythrocytes

Фібрин Fibrin

Гній Manure

Тромбоцити Platelets

Лейкоцити Leukocytes

83 / 150
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Ацидиметрія Acidimetry

Аргентометрія Argentometry

84 / 150
У якої з наведених рідин поверхневий натяг найбільший? Which of the following liquids has the highest surface tension?

Вода Water

Бензол Benzene

Етанол Ethanol

Ацетон Acetone

Хлороформ Chloroform

85 / 150
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у тяжкому стані. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові -- 88%, АТ -- 90/60 мм рт.ст, пульс -- 117/хв., частота дихання -- 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який з наведених типів гіпоксії найімовірніше розвивається в такому разі? A 50-year-old patient was brought to the hospital in serious condition. Objectively: skin and visible mucous membranes are cyanotic, arterial blood saturation -- 88%, blood pressure -- 90/60 mm Hg, pulse -- 117/min., respiratory rate -- 22/min. Chronic heart failure is indicated in the anamnesis. Which of the following types of hypoxia is most likely to develop in this case?

Циркуляторна Circulator

Гіпоксична Hypoxic

Анемічна Anemic

Гемічна Chemical

Тканинна Fabric

86 / 150
Насіння льону використовують у медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до: Flax seeds are used in medicine as an enveloping agent, due to the ability of secondary membranes to:

Ослизнення Slidding

Окорковіння Decoration

Здерев'яніння Wooding

Мінералізації Mineralization

Гумозу Гумозу

87 / 150
В аналітичній практиці якісного аналізу використовують специфічні реакції, які дають можливість: In the analytical practice of qualitative analysis, specific reactions are used that make it possible to:

Виявити іон без попереднього відділення інших іонів Detect ion without first separating other ions

Виявити іон після попереднього відділення Detect ion after previous separation

Виявити тільки аніони Detect only anions

Виявити тільки катіони Detect only cations

Виявити певну групу іонів Detect a specific group of ions

88 / 150
Яка група антибіотиків протипоказана в дитячому віці через її вплив на формування кісткової тканини? Which group of antibiotics is contraindicated in childhood due to its effect on the formation of bone tissue?

Тетрацикліни Tetracyclines

Пеніциліни Penicillins

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Макроліди Macrolides

89 / 150
За допомогою якого ферменту здійснюється шлях синтезу різних генів із матричних РНК на ДНК у генній інженерії (цей фермент каталізує процес, відкритий у РНК-вмісних вірусів)? What enzyme is used to synthesize various genes from matrix RNAs to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process discovered in RNA-containing viruses)?

Ревертаза Ревертаза

Хеліказа Helicase

Ендонуклеаза Endonuclease

Екзонуклеаза Exonuclease

ДНК-лігаза DNA ligase

90 / 150
У пацієнтки під час обстеження виявлено збільшення щитоподібної залози, витрішкуватість, підвищення основного обміну і теплопродукції, тахікардію, плаксивість, знервованість. Для якого захворювання характерні ці симптоматичні явища? During the examination, the patient was found to have an enlarged thyroid gland, hypertrophy, increased basic metabolism and heat production, tachycardia, tearfulness, nervousness. For which disease are these symptomatic phenomena characteristic?

Тиреотоксикозу Thyrotoxicosis

Цукрового діабету Diabetes

Хвороби Аддісона Addison's disease

Хвороби Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Гіпотиреозу Hypothyroidism

91 / 150
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: Due to the weakness of labor, the doctor prescribed a hormonal drug to stimulate labor. Name the drug:

Окситоцин Oxytocin

L-тироксин L-thyroxine

Глібенкламід Glibenclamide

Інсулін Insulin

Преднізолон Prednisone

92 / 150
Із сечі пацієнта, який хворіє на пієлонефрит, виділено мікроорганізм, що утворює на МПА колонії жовто-зеленого кольору і має характерний запах. Який це мікроорганізм? A microorganism was isolated from the urine of a patient suffering from pyelonephritis, which forms yellow-green colonies on MPA and has a characteristic smell. What is this microorganism?

Псевдомонада Pseudomonas

Клебсієла Klebsiella

Стафілокок Staphylococcus

Протей Proteus

Ешеріхія Escherichia

93 / 150
Визначте, які додаткові функції кореня пов'язані з накопиченням поживних речовин. Determine which additional functions of the root are related to nutrient accumulation.

Утворення коренеплодів, коренебульб Formation of roots, tubers

Дихання Breathing

Симбіоз кореня з водоростями Root symbiosis with algae

Первинний синтез органічних речовин Primary synthesis of organic substances

Підтримання положення рослини у просторі Maintaining the position of the plant in space

94 / 150
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? The doctor prescribed diazepam to a patient suffering from neurosis with symptoms of anxiety and fear. What pharmacological effect of the drug allows it to be used for the treatment of this disease?

Анксіолітичний Anxiolytic

Протиаритмічний Antiarrhythmic

Антиангінальний Antianginal

Протизапальний Anti-inflammatory

Гіпотензивний Hypotensive

95 / 150
Який розчин використовують для визначення масової та об'ємної частки аміаку в розчині? Which solution is used to determine the mass and volume fraction of ammonia in the solution?

Хлороводневої кислоти Hydrochloric acid

Сірчаної кислоти Sulphuric acid

Перманґанату калію Potassium permanganate

Йоду Jodu

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

96 / 150
У хворого виникають тривалі кровотечі, крововиливи у м'язи і суглоби при будь-яких мікротравмах. У крові дефіцит VIII плазменного фактора згортання крові. Яке захворювання системи крові у даного хворого? The patient has prolonged bleeding, hemorrhages in the muscles and joints with any microtraumas. The blood has a deficiency of plasma coagulation factor VIII. What is the disease of the blood system in this patient?

Гемофілія А Hemophilia A

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Хвороба Вакеза Wakeza's disease

B₁₂-фолієводефіцитна анемія B₁₂-folate deficiency anemia

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

97 / 150
Яка сполука утвориться внаслідок декарбоксилювання щавлевої кислоти НООС-СООН? What compound will be formed as a result of decarboxylation of oxalic acid HООС-СООН?

Мурашина кислота Formic acid

Янтарний ангідрид Succinic Anhydrous

Сукцинімід Succinimide

Оцтова кислота Acetic acid

Ацетон Acetone

98 / 150
Гемоглобін є складним білком, який транспортує кисень в організм і виводить із нього вуглекислий газ. Вкажіть, до якого класу речовин він належить: Hemoglobin is a complex protein that transports oxygen in the body and removes carbon dioxide from it. Indicate to which class of substances it belongs:

Хромопротеїни Chromoproteins

Нуклеопротеїни Nucleoproteins

Ліпопротеїни Lipoproteins

Глікопротеїни Glycoproteins

Металопротеїни Metal Proteins

99 / 150
Відомо, що подагра є однією з найпоширеніших причин розвитку гострих і хронічних рецидивних артритів. Який із наведених лабораторних показників є провідним для диференційної діагностики подагричного артриту? Gout is known to be one of the most common causes of acute and chronic relapsing arthritis. Which of the following laboratory indicators is the leading differential diagnosis of gouty arthritis?

Гіперурикемія Hyperuricemia

Гіперпротеїнемія Hyperproteinemia

Гіполіпідемія Hypolipidemia

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Гіперліпідемія Hyperlipidemia

100 / 150
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю? It is known that most of the species of the division Gymnosperms have needle-like leaves. Which of the following species has leaves long-petiolate, leathery, with a single fan-shaped leaf plate, dichotomous venation and one or with several notches along the upper edge?

Ginkgo biloba Ginkgo biloba

Cedrus libani Cedar of Lebanon

Picea abies Picea abies

Juniperus communis Common juniper

Abies sibirica Abies sibirica

101 / 150
До лікаря звернувся чоловік 55 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він постійно вживає м'ясо та вино. Виникла підозра на подагру. Для підтвердження діагнозу вміст якої речовини слід визначити у крові? A 55-year-old man came to the doctor with complaints of sharp pain in his big toes. He constantly consumes meat and wine. Gout was suspected. To confirm the diagnosis the content of which substance should be determined in the blood?

Сечова кислота Uric acid

Кетонові тіла Ketone bodies

Сечовина Urea

Лактат Lactate

Білірубін Bilirubin

102 / 150
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин) Adrenaline hydrochloride (Epinephrine)

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Анаприлін (Пропранолол) Anaprilin (Propranolol)

103 / 150
Колоїдні системи широко застосовуються в медичній практиці. В емульсіях: Colloid systems are widely used in medical practice. In emulsions:

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- рідина Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- liquid

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- тверде Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- solid

Дисперсна фаза --- газ, дисперсійне середовище --- тверде Dispersed phase --- gas, dispersion medium --- solid

Дисперсна фаза --- газ, дисперсійне середовище --- рідина Dispersed phase --- gas, dispersion medium --- liquid

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- газ Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- gas

104 / 150
У пацієнта спостерігаються блідість, <<гусяча шкіра>>, озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pallor, <>, chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Підвищення температури Increasing temperature

Латентна стадія Latent stage

Компенсація Compensation

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

Зниження температури Decreasing temperature

105 / 150
Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо після додавання до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно-малиновий осад: Indicate what cations are in the solution, if a red-crimson precipitate forms after adding Chugaev's reagent and ammonia buffer solution to it:

Катіони нікелю Nickel cations

Катіони феруму Ferum cations

Катіони купруму Copper cations

Катіони алюмінію Aluminum cations

Катіони кобальту Cobalt cations

106 / 150
На аналізований розчин подіяли лугом. Під час його нагрівання виділяється газ, що змінює червоне забарвлення вологого лакмусового паперу на синє. Про присутність яких іонів у розчині свідчить такий аналітичний ефект? Alkali was applied to the analyzed solution. During its heating, a gas is released, which changes the red color of wet litmus paper to blue. The presence of which ions in the solution is indicated by such an analytical effect ?

Іонів амонію Ammonium ions

Карбонат-іонів Carbonate ions

Хлорид-іонів Chloride ions

Іонів вісмуту Bismuth ions

Іонів свинцю Lead ions

107 / 150
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. За деякий час з'явилася гематурія. Який препарат показано як антидот? A patient with an acute myocardial infarction received heparin as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. What drug is indicated as an antidote?

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Вікасол (Menadione) Vikasol (Menadione)

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Фібриноген Fibrinogen

Неодикумарин Neocoumarin

108 / 150
Кумарини --- антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують? Coumarins --- anti-vitamins of vitamin K interfere with blood coagulation processes. Which protein do they block?

Протромбін Prothrombin

Альбумін Album

γ-глобулін γ-globulin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Трансферин Transferrin

109 / 150
Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) використовують: To separate cations of analytical group 6 from cations of analytical group 5 (acid-base classification) use:

Надлишок розчину аміаку Excess ammonia solution

Надлишок розчину гідроксиду натрію Excess sodium hydroxide solution

Розчин срібла нітрату Silver nitrate solution

Розчин оцтової кислоти Acetic acid solution

Надлишок розчину сірчаної кислоти Excess sulfuric acid solution

110 / 150
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Целюлоза Cellulose

Сахароза Sucrose

Крохмаль Starch

Лактоза Lactose

Глікоген Glycogen

111 / 150
Під час вживання грибу (бліда поганка), у складі якого є отрута α-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Який фермент інгібується цією отрутою? When eating a mushroom (pale toadstool), which contains the poison α-amanitin, the human body is poisoned. What enzyme is inhibited by this poison?

РНК-полімераза ІІ RNA polymerase II

Транслоказа Translokaza

Пептидилтрансфераза Peptidyltransferase

ДНК-полімераза DNA polymerase

ДНК-синтетаза DNA synthase

112 / 150
Морфологічне дослідження рослин родини Хрестоцвіті показало, що здебільшого їх квітки зібрані у такі суцвіття: Morphological study of plants of the Cruciferous family showed that mostly their flowers are collected in the following inflorescences:

Китиця, волоть Tassel, panicle

Головка, кошик Head, basket

Складний зонтик, складний щиток Folding umbrella, folding shield

Щиток, зонтик Shield, umbrella

Початок, колос Start, ear

113 / 150
Під час вивчення квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це допомагає визначити гінецей, як: During the study of the flower, it was established: the pistil is one, formed by one free carpel. This helps to identify the gynoecium as:

Монокарпний Monocarpnium

Лізикарпний Lysicarpny

Синкарпний Syncarp

Апокарпний Apocarpic

Паракарпний Paracarp

114 / 150
Для виявлення аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином. Розчин набув смарагдово-зеленого забарвлення. Який аніон зумовив цей аналітичний ефект? To detect anions in the solution, a fractional method was used to react with flame retardant. The solution acquired an emerald-green color. What anion caused this analytical effect?

Нітрит-іон Nitrite ion

Нітрат-іон Nitrate ion

Бромід-іон Bromide ion

Хромат-іон Chromate ion

Йодид-іон Iodide ion

115 / 150
Як називається кількість лікарського засобу, що виражена в одиницях маси (міліграм, грам), об'єму (мілілітр) або біологічної активності (одиниці дії)? What is the name of the amount of medicinal product expressed in units of mass (milligrams, grams), volume (milliliters) or biological activity (units of action)?

Доза Доза

Ефективність Performance

Швидкість дії Action speed

Терапевтичний індекс Therapeutic index

Лікарська форма Medical form

116 / 150
1915 року японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше під час експерименту викликали появу пухлини, змащуючи шкіру вуха кролів кам'яновугільною смолою. Який метод експериментального відтворення пухлин був застосований? In 1915, Japanese scientists Ishikawa and Yamagiwa first experimentally induced the appearance of a tumor by smearing the skin of the ears of rabbits with coal tar. What method of experimental reproduction of tumors was used?

Індукції хімічними речовинами Induction by chemical substances

Індукції безклітинним фільтратом Inductions with cell-free filtrate

Експлантації Explants

Трансплантації Transplants

Індукції радіоактивними ізотопами Inductions by radioactive isotopes

117 / 150
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних: Some medicinal plants must be collected with great care, as there are poisonous ones among them. A representative of the umbrella family belongs to such plants:

Cicuta virosa Cicuta virosa

Arctium lappa Arctic lappa

Plantago major Plantago major

Viburnum opulus Viburnum's wealth

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

118 / 150
До реанімаційного відділення надійшов хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану? An unconscious patient was admitted to the intensive care unit. Diabetic ketoacidotic coma was diagnosed. What pathological type of breathing is characteristic of this condition?

Дихання Куссмауля Kussmaul Breathing

Дихання Біота Biot's Breath

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Апнейстичне дихання Apneic breathing

119 / 150
Для оцінювання якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок на 1 літр води? To assess the quality of the water used in the pharmacy, a bacteriological study was conducted. What indicator characterizes the number of bacteria of the coliform group per 1 liter of water?

Колі-індекс When-index

Титр ентерококів Enterococci titer

Мікробне число Microbial number

Перфрінгенс-титр Perfringence titer

Титр колі-фагу Coli-phage titer

120 / 150
Як називається процес вилучення однієї або декількох речовин зі складних систем селективним розчинником? What is the name of the process of extracting one or more substances from complex systems with a selective solvent?

Екстракція Extraction

Диспергування Dispersion

Кристалізація Crystallization

Випарювання Evaporation

Конденсація Condensation

121 / 150
Під час вивчення токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище. До яких токсинів належить ця токсична речовина? During the study of the toxic properties of a pathogenic microbe, its ability to produce a protein toxic substance that is released into the environment was established. What toxins does this toxic substance belong to?

Екзотоксинів Exotoxins

Ліпополісахаридів Lipopolysaccharides

Гемолізинів Hemolysins

Ендотоксинів Endotoxins

Некротоксинів Necrotoxins

122 / 150
Під час дослідження санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показовими для повітря асептичних приміщень? During the study of the sanitary and anti-epidemic regime in the aseptic department of the pharmacy, the employees of the bacteriological laboratory checked the air environment. What microorganisms are sanitary and indicative for the air of aseptic premises?

Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок Staphylococcus aureus and hemolytic streptococcus

Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок Saprophytic staphylococcus and hemolytic streptococcus

Дифтерійна та туберкульозна палички Diphtheria and tuberculosis bacilli

Кишкова та синьогнійна палички Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa

Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis

123 / 150
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище: When a directed beam of light passes through a MnO2 sol solution, a phenomenon occurs:

Світлорозсіювання Light Diffusion

Відбиття світла Reflection of light

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Інтерференція світла Light interference

Заломлення світла Refraction of light

124 / 150
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин: For standardization of the titrated solution of Trilon B, a standard solution is used:

Цинку сульфату Zinc sulfate

Калію дихромату Potassium dichromate

Натрію хлориду Sodium Chloride

Оксалатної кислоти Oxalic acid

Натрію тетраборату Sodium tetraborate

125 / 150
Оберіть препарат, активний відносно вірусу герпесу, який застосовується для профілактики та лікування герпетичних уражень шкіри та слизових оболонок: Choose a drug active against the herpes virus, which is used for the prevention and treatment of herpetic lesions of the skin and mucous membranes:

Ацикловір (Aciclovir) Aciclovir (Aciclovir)

Ранітидин (Ranitidin) Ranitidine

Рифампіцин (Rifampicin) Rifampicin

Атропін (Atropini) Atropini

Ністатин (Nistatin) Nystatin

126 / 150
У хворого на інфекційну хворобу одночасно з розмноженням бактерій у крові виявлена їх присутність у внутрішніх органах, де утворилися гнійні осередки. Як називається цей стан? In a patient with an infectious disease, simultaneously with the multiplication of bacteria in the blood, their presence was detected in the internal organs, where pus cells formed. What is the name of this condition?

Септикопіємія Septicopyemia

Вірусемія Virusemia

Бактеріємія Bacteremia

Септицемія Septicemia

Токсинемія Toxinemia

127 / 150
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. З цією метою вимірюють: The concentration of ethyl alcohol in some dosage forms and tinctures is determined refractometrically. For this purpose, they measure:

Показник заломлення розчину Refractive index of solution

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла Angle of total internal reflection of the light beam

Кут падіння променя світла Incident angle of the light beam

Кут заломлення променя світла Refraction angle of the light beam

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

128 / 150
Пацієнту, який проживає на специфічній геохімічній території, встановлено діагноз: ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення такої патології? A patient living in a specific geochemical territory was diagnosed with endemic goiter. The deficiency of which trace element leads to the occurrence of such a pathology?

I I

Na Na

Br Br

F F

Cl Cl

129 / 150
З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини? In order to obtain bacterial exotoxins, microorganisms are cultivated in a liquid nutrient medium into which the toxins are released. By which method can the medium be cleaned of microorganisms and at the same time obtain pure exotoxins ?

Фільтрування через бактеріальні фільтри Filtering through bacterial filters

Автоклавування Autoclaving

Кип'ятіння Boiling

Внесення дезінфікуючих речовин (хлорамін) Introduction of disinfectants (chloramine)

Ультрафіолетове опромінення Ultraviolet exposure

130 / 150
Яку сполуку можна використовувати як індикатор під час проведення титриметричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування? Which compound can be used as an indicator during titrimetric determination of substances by the mercurimetric titration method?

Дифенілкарбазид Diphenylcarbazide

Крохмаль Starch

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Хромат калію Potassium chromate

131 / 150
Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію с індикатором мурексидом для створення рН>12? What compound is added when determining calcium cations with a murexide indicator to create pH>12?

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Амонію гідроксид Ammonium hydroxide

Аміачний буфер Ammonia Buffer

Ацетатний буфер Acetate Buffer

Уротропін Urotropin

132 / 150
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію із сульфосаліциловою кислотою і вимірює: For the quantitative photocolorimetric determination of ferrum(III) ions, the specialist conducts a reaction with sulfosalicylic acid and measures:

Оптичну густину Optical density

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

Довжину хвилі Wavelength

Питоме обертання Specific rotation

Показник заломлення Refractive Index

133 / 150
Яка сполука утвориться під час окиснення 3-метилпіридину? What compound will be formed during the oxidation of 3-methylpyridine?

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Ізонікотинова кислота Isonicotinic acid

2-Гідроксипіридин 2-Hydroxypyridine

3-Гідроксипіридин 3-Hydroxypyridine

Піколінова кислота Picolinic acid

134 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M HCl solution was added to the investigated solution. A white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Hg22+ Hg22+

Ag+ Ag+

Ba2+ Ba2+

Mg2+ Mg2+

Pb²⁺ Pb²⁺

135 / 150
До реанімаційного відділення шпиталізовано чоловіка, який потрапив у ДТП. Об'єктивно встановлено: постраждалий непритомний, АТ --- 90/60 мм рт. ст., у крові високий вміст креатиніну і сечовини, добовий діурез --- 20 мл. Дайте характеристику добового діурезу пацієнта. A man who was involved in a road accident was hospitalized in the intensive care unit. It was objectively established: the victim was unconscious, blood pressure --- 90/60 mm Hg, in blood high content of creatinine and urea, daily diuresis --- 20 ml. Describe the patient's daily diuresis.

Анурія Anuria

Олігурія Oliguria

Поліурія Polyuria

Ніктурія Nocturia

Полакіурія Polakiuria

136 / 150
У хворого сильний кашель з в'язким харкотинням. Який препарат сприяє розрідженню і виведення харкотиння? The patient has a strong cough with viscous sputum. What drug helps to thin and expel sputum?

Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) Acetylcysteine

Синекод (Butamirat) Sinecode (Butamirat)

Лібексин (Prenoxdiazine) Prenoxdiazine

Глаувент (Glaucine) Glaucine

Кодеїну фосфат (Codeini) Codeine phosphate (Codeini)

137 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з'єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the eukaryotic body, DNA is in a protein-bound form. Specify the proteins that are connected to the DNA molecule and stabilize it:

Гістони Гістони

Інтерферони Interferons

Глобуліни Globulins

Глютеліни Glutelins

Альбуміни Albumini

138 / 150
У хворого виражені блідість, ''гусяча шкіра'', озноб. Якій стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pronounced pallor, 'goosebumps', chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Підвищення температури Increasing temperature

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

Латентної Latent

Компенсації Compensations

Зниження температури Decreasing temperature

139 / 150
У хворої дитини виявлені аскариди. Які зміни в лейкоцитарній формулі крові будуть найбільш характерні для глистяної інвазії? A roundworm was detected in a sick child. What changes in the leukocyte blood formula would be most characteristic of a worm infestation?

Еозинофілія Eosinophilia

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофільоз Neutrophilosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Базофілія Basophilia

140 / 150
Унаслідок дії розчину метиленового синього на зріз кореня алтеї лікарської утворюється помітне блакитне або синє забарвлення. Наявністю якої речовини це зумовлено? As a result of the action of the methylene blue solution on a section of the root of altea, a noticeable blue or blue color is formed. The presence of which substance is responsible for this?

Слизу Slime

Глікогену Glycogen

Інуліну Inulin

Крохмалю Starch

Ліпідів Lipids

141 / 150
Під час голодування активується глюконеогенез. Який вітамін бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти? Gluconeogenesis is activated during fasting. Which vitamin takes an active part in the process of carboxylation of pyruvic acid?

Біотин Biotin

Ретинол Retinol

Нікотинамід Nicotinamide

Кальциферол Calciferol

Фолацин Folacin

142 / 150
В якісному аналізі характерною реакцією на катіони срібла є: In qualitative analysis, a characteristic reaction to silver cations is:

Реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку, який знову утворюється у разі додавання НNО3 The reaction of the formation of a cheesy precipitate of AgCl, which dissolves in an ammonia solution, which is formed again when НО3 is added

Реакція утворення сирнистого осаду АgCl, що розчиняється у кислотах The reaction of the formation of a cheesy precipitate of AgCl that dissolves in acids

Реакція утворення жовтого осаду, що розчиняється у надлишку аміаку The reaction of the formation of a yellow precipitate that dissolves in an excess of ammonia

Реакція утворення осаду, що розчиняється у розчині лугу Reaction of the formation of a precipitate that dissolves in an alkali solution

Реакція утворення комплексу, який руйнується під дією розчину HNO3 Reaction of the formation of a complex that is destroyed under the influence of HNO3 solution

143 / 150
Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція 'золотого дощу') - це реакція: The reaction of the formation of a golden-yellow precipitate ('golden rain' reaction) is the reaction:

PbI2 PbI2

AgI AgI

PbCl2 PbCl2

HgI2 HgI2

Hg2I2 Hg2I2

144 / 150
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення? Which ion is contained in the solution, if a blue color is observed when diphenylamine acts on it in the presence of concentrated sulfuric acid?

Нітрат Nitrate

Сульфід Sulfide

Сульфат Sulfate

Ацетат Vinegar

Фосфат Phosphate

145 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M HCl solution was added to the investigated solution. A white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Hg22+ Hg22+

Ba2+ Ba2+

Mg2+ Mg2+

Pb²⁺ Pb²⁺

Ag+ Ag+

146 / 150
У пацієнта внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об'єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення у цьому разі? The patient developed anuria as a result of significant blood loss, which was 40% of the blood volume. What is the leading mechanism of its occurrence in this case?

Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків Reduction of hydrostatic pressure in glomerular capillaries

Підвищення артеріального тиску крові Increased blood pressure

Зниження тиску в капсулі клубочків Decreased pressure in the glomerular capsule

Підвищення тиску в капсулі клубочків Increased pressure in the glomerular capsule

Зменшення кількості функціонуючих клубочків Decreasing the number of functioning glomeruli

147 / 150
Який титрант використовують у броматометричному методі титрування? Which titrant is used in the bromatometric titration method?

KBrO3 KBrO3

KBrO4 KBrO4

Br2 Br2

KBr KBr

KBrO4 + KCl KBrO4 + KCl

148 / 150
Лікар-бактеріолог приготував з досліджуваного матеріалу мазки, зафарбував за Нейссером, посіяв його на кров'яний телуритовий агар, виділив чисту культуру мікробів і перевірив її на токсигенність. На мікробіологічну діагностику якого захворювання направлені ці дослідження? A bacteriologist prepared swabs from the researched material, stained it according to Neisser, sowed it on blood tellurite agar, isolated a pure culture of microbes and tested it for toxigenicity. microbiological diagnosis of which disease are these studies aimed at?

Дифтерія Diphtheria

Холера Cholera

Ботулізм Botulism

Лептоспіроз Leptospirosis

Туберкульоз Tuberculosis

149 / 150
Для кількісного визначення хлорид-іонів у лікарському препараті використали метод Мора. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду. Якою сполукою він був утворений? For the quantitative determination of chloride ions in the drug, Mohr's method was used. The end point of the titration was fixed by the formation of a brick-red precipitate. What compound was it formed?

Срібла хромат Silver chromate

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію дихромат Potassium dichromate

Калію хромат Potassium chromate

Срібла хлорид Silver Chloride

150 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слабколужного рН. У якому відділі ШКТ формуються дані умови? Digestion of lipids requires the presence of lipases, emulsifiers and slightly alkaline pH. In which part of the gastrointestinal tract are these conditions formed?

Дванадцятипала кишка Duodenum

Шлунок Stomach

Товстий кишечник Large intestine

Ротова порожнина Oral cavity

Стравохід Esophagus