Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Яку роль у організмі відіграють білки актин та міозин? What role do actin and myosin proteins play in the body?

Транспортну Vehicle

Когенетичну Cogenetic

Скорочувальну (рухову) Abbreviated (motor)

Рецепторну Receptor

Регуляторну Regulator

2 / 150
Під час випадкового споживання грибів (наприклад, бліда поганка), у складі яких є отрута α-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Укажіть який фермент інгібується цією отрутою? During the accidental consumption of mushrooms (for example, pale toadstool), which contain the poison α-amanitin, the human body is poisoned. Specify which enzyme is inhibited by this poison?'

Транслоказа Translokaza

ДНК-полімераза DNA polymerase

Пептидилтрансфераза Peptidyltransferase

РНК-полімераза ІІ RNA polymerase II

ДНК-синтетаза DNA synthase

3 / 150
Кількісне визначення фотометричним методом солей міді проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах: Quantitative determination of copper salts by the photometric method is carried out according to the graduation graph, which is built in coordinates:

Оптична густина - товщина шару рідини Optical density - liquid layer thickness

Оптична густина - температура Optical thickness - temperature

Інтенсивність світлопоглинання - довжина хвилі Intensity of light absorption - wavelength

Оптична густина - довжина хвилі Optical density - wavelength

Оптична густина - концентрація Optical density - concentration

4 / 150
Назвіть провідний механізм протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату). Name the leading mechanism of antiatherosclerotic action of clofibrate (fenofibrate).

Має антиоксидантну дію Has an antioxidant effect

Пригнічує всмоктування холестерину Suppresses absorption of cholesterol

Знижує рівень тригліцеридів Reduces triglycerides

Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини Suppresses the release of free fatty acids from adipose tissue

Зв'язує жовчні кислоти в тонкій кишці Bounds bile acids in the small intestine

5 / 150
Під час проведення лабораторної діагностики вірусного гепатиту В лаборант через необережність розбив пробірку з кров'ю хворого і уламком скла розсік шкіру на руці. Який препарат необхідно ввести лаборанту для екстреної профілактики гепатиту? During the laboratory diagnosis of viral hepatitis B, the laboratory technician carelessly broke a test tube with the patient's blood and a shard of glass cut the skin on his hand. What drug should be administered to the laboratory technician for an emergency prevention of hepatitis?

Жива вакцина Vaccine Live

Хімічна вакцина Chemical vaccine

Вбита вакцина Vaccinated

Специфічний імуноглобулін Specific immunoglobulin

Рекомбінантна вакцина Recombinant vaccine

6 / 150
Кількісне визначення йодидів за методом Фаянса проводять з адсорбційними індикаторами. Як такий індикатор можна застосовувати: Quantitative determination of iodides according to the Fayance method is carried out with adsorption indicators. As such an indicator can be used:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Дифеніламін Diphenylamine

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Еозин Еозин

Мурексид Murexid

7 / 150
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію входять люди різних спеціальностей, зокрема медичні робітники. Вкажіть найімовірніший механізм їх зараження: Professional risk groups for HIV infection include people of various specialties, including medical workers. Specify the most likely mechanism of their infection:

Повітряно-пиловий Air-dust

Парентеральний Parenteral

Фекально-оральний Fecal-oral

Повітряно-крапельний Airdrop

Трансмісивний Transmissive

8 / 150
В аптеку звернувcя хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без феназепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого? A patient who had been taking phenazepam for a month came to the pharmacy. The patient insisted on purchasing two more packages of this drug, explaining that he does not feel well without phenazepam. What underlies the side effect of the drug that developed in the patient?

Кумуляція Cumulative

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Синдром післядії After-effect syndrome

Лікарська залежність Drug addiction

Толерантність Tolerance

9 / 150
Подружжя звернулось у медико-генетичну консультацію для обстеження їх новонародженої дитини. Під час дослідження каріотипу виявлено додаткову хромосому в 21-й парі хромосом. Який діагноз можна поставити? The couple went to a medical and genetics consultation to examine their newborn child. During the karyotype study, an extra chromosome was found in the 21st pair of chromosomes. What diagnosis can be made?

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Патау Patau Syndrome

10 / 150
Виберіть індикатор для арґентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора: Select an indicator for argentometric determination of chloride ions by Mohr's method:

Метиловий червоний Methyl Red

Еозин Еозин

Флюоресцеїн Fluorescein

Калію хромат Potassium chromate

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

11 / 150
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет 2-го типу, рівень глікемії становить 19 ммоль/л, що клінічно виявляється глюкозурією, поліурією і полідипсією. Назвіть патогенетичний механізм розвитку поліурії в цій клінічній ситуації: A 57-year-old patient suffering from type 2 diabetes has a blood glucose level of 19 mmol/l, which is clinically manifested by glucosuria, polyuria, and polydipsia. Name the pathogenetic mechanism of the development of polyuria in this clinical situation:

Поліфагія Polyphagia

Гіперліпідемія Hyperlipidemia

Глюкозурія Glucosuria

Тканинна дегідратація Tissue dehydration

Полідипсія Polydipsia

12 / 150
Який метод треба використати для кількісного визначення магнію сульфату в розчині? What method should be used for the quantitative determination of magnesium sulfate in solution?

Комплексонометрії Complexonometry

Арґентометрії Argentometries

Тіоціанатометрії Thiocyanatometry

Ацидиметрії Acidimeters

Нітритометрії Nitritometry

13 / 150
Укажіть, яка із наведених нижче речовин відноситься до колоїдних поверхнево-активних речовин? Indicate which of the following substances belongs to colloidal surfactants?

Хлорид натрію Sodium Chloride

Желатина Gelatin

Олеат калію Potassium Oleate

Поліетилен Polyethylene

Йод Йод

14 / 150
Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів тощо. До якої родини належить ця рослина? Folk medicine uses white nettle flowers (Lamium album) in diseases of the spleen, catarrh of the respiratory tract, etc. To which family does this plant belong?

Пасльонові Solanaceous

Ранникові Morning

Бобові Beans

Айстрові Asters

Губоцвіті Hydrangea flowers

15 / 150
В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією? The solution contains calcium, barium, aluminum, potassium, and sodium cations. A small amount of ammonium hydroxide and alizarin solution were added to the solution. A red precipitate formed. What ion was detected by this reaction?

Калію Potassium

Барію Barium

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

Алюмінію Aluminium

16 / 150
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою? Insulin is a hormone of the pancreas with a hypoglycemic effect. What is its chemical nature?

Вуглевод Carb

Нуклеотид Nucleotide

Ліпід Ліпід

Поліпептид Polypeptide

Стероїд Steroid

17 / 150
При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримуватися комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів? In the production of medicinal products, it is necessary to follow a set of measures aimed at preventing their microbial contamination. What is the name of this set of measures?

Антисептика Antiseptic

Стерилізація Sterilization

Дезінфекція Disinfection

Дератизація Deratization

Асептика Aseptic

18 / 150
Ви провізор-інформатор, працюєте в аптеці. Порадьте хворому із загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку: You are a pharmacist-informer, you work in a pharmacy. Advise a patient with an exacerbation of rheumatoid arthritis to take an anti-inflammatory drug that does the least harm to the stomach:

Ібупрофен Ibuprofen

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Целекоксиб Целекоксиб

Індометацин Indomethacin

19 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов'язано? A person is immune to rinderpest and canine plague. What type of immunity is this associated with?

Спадковий видовий Hereditary species

Штучний пасивний Artificial passive

Штучний активний Artificial active

Природний пасивний Natural Passive

Природний активний Natural active

20 / 150
В інфекційне відділення надійшов хворий 23-х років зі скаргами на здуття живота та проноси. Діагностовано лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний для даного захворювання? A 23-year-old patient was admitted to the infectious disease department with complaints of abdominal distension and diarrhea. Giardiasis was diagnosed. What type of leukocytosis is characteristic of this disease?

Лімфоцитарний Lymphocyte

Базофільний Basophilic

Еозинофільний Eosinophilic

Моноцитарний Monocyte

Нейтрофільний Neutrophil

21 / 150
Який анальгетичний засіб під час взаємодіє з опіатними рецепторами викликає толерантність та залежність? Which analgesic causes tolerance and addiction when interacting with opiate receptors?

Галоперидол Haloperidol

Медазепам Medazepam

Морфін Morphine

Фенобарбітал Phenobarbital

Вольтарен Voltaren

22 / 150
Чоловік віком 65 років переніс інфаркт міокарда. За місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення? A 65-year-old man suffered a myocardial infarction. Within a month, he developed heart failure. What caused it to occur?

Інфекція Infection

Ушкодження міокарда Myocardial damage

Перевантаження серця опором Heart overload with resistance

Підвищений легеневий судинний опір Increased pulmonary vascular resistance

Підвищений судинний опір току крові в аорті Increased vascular resistance to blood flow in the aorta

23 / 150
Під час додавання суміші алюмінію нітрату та калію сульфату до золю лікарського засобу спостерігається послаблення коагулюючої дії, яке називається: When adding a mixture of aluminum nitrate and potassium sulfate to the sol of the medicinal product, a weakening of the coagulant effect is observed, which is called:

Адитивність Additivity

Синергізм Synergism

Пептизація Peptization

Антагонізм Antagonism

Сенсибілізація Sensitization

24 / 150
Під час проведення комбінованої терапії включення до її складу активованого вугілля змінює ефективність всмоктування інших лікарських засобів, які приймає пацієнт. Як діє активоване вугілля у цьому разі? During combined therapy, the inclusion of activated charcoal in its composition changes the efficiency of absorption of other drugs taken by the patient. How does activated charcoal work in this case?

--- ---

Зменшує всмоктування інших препаратів Reduces the absorption of other drugs

Збільшує всмоктування інших препаратів Increases absorption of other drugs

Активує всмоктування інших препаратів Activates absorption of other drugs

Прискорює всмоктування інших препаратів Accelerates absorption of other drugs

25 / 150
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв'язок, який вони розщеплюють: GIT lipolytic enzymes catalyze the hydrolysis of lipids. Specify the chemical bond they cleave:

Складноефірний Ether

Водневий Hydrogen

Глікозидний Glycoside

Пептидний Peptide

Амідний Amid

26 / 150
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім'янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Lamiaceae Lamiaceae

Asteraceae Asteraceae

Scrophylariaceae Scrophylariaceae

Solanaceae Solanaceae

Rosaceae Rosaceae

27 / 150
Інгібітори синтезу холестеролу застосовуються як антиатеросклеротичні препарати. Вкажіть такий препарат: Cholesterol synthesis inhibitors are used as antiatherosclerotic drugs. Specify the following drug:

Стрептоцид (Sulfanilamide) Streptocide (Sulfanilamide)

Левоміцетин (Chloramphenicol) Levomycetin (Chloramphenicol)

Мезим (Pancreatin) Мезим (Pancreatin)

Ловастатин (Lovastatine) Lovastatine

Пеніцилін (Benzylpenicillin) Penicillin (Benzylpenicillin)

28 / 150
Під час бактеріологічного дослідження матеріалу з опікової рани було виділено грамнегативні бактерії паличковидної форми, які на МПА утворювали пласкі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Якому з наведених мікроорганізмів найбільше відповідає така характеристика? During the bacteriological examination of the material from the burn wound, gram-negative rod-shaped bacteria were isolated, which on MPA formed flat, slimy greenish colonies with a specific aromatic smell. Which of the following microorganisms most closely match this characteristic?

P. aeruginosa P. aeruginosa

P. mirabilis P. mirabilis

V. cholerae V. cholerae

coli coli

K. pneumonia K. pneumonia

29 / 150
Пацієнт скаржиться на збільшення добової кількості сечі та спрагу. Під час лабораторного аналізу у сечі виявлено ацетон і високий рівень цукру. Порушення секреції якого гормону викликало ці зміни? The patient complains of an increase in the daily amount of urine and thirst. During the laboratory analysis, acetone and a high level of sugar were found in the urine. A violation of the secretion of which hormone caused these changes?

Тестостерон Testosterone

Інсулін Insulin

Альдостерон Aldosterone

Глюкагон Glucagon

Вазопресин Vasopressin

30 / 150
Вкажіть речовину, яка є вихідною сполукою в реакції полімеризації. Specify the substance that is the starting compound in the polymerization reaction.

Нуклеофіл Nucleophile

Полімер Polymer

Мономер Monomer

Димер Dimmer

Поліпептид Polypeptide

31 / 150
У пацієнтки розвинувся алергічний дерматит після вживання цитрусових. Порекомендуйте їй лікарський засіб із групи блокаторів Н₁-гістамінорецепторів: The patient developed allergic dermatitis after eating citrus fruits. Recommend a drug from the group of H₁-histamine receptor blockers:

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Лоратадин Loratadine

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

32 / 150
Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою? A patient with coronary heart disease was advised by the doctor to consume polyunsaturated higher fatty acids [PUFA]. Which of the following fatty acids is polyunsaturated?

Пальмітинова Palmitinova

Стеаринова Stearin

Олеїнова Oleinova

Арахідонова Arakhidonova

Пальмітолеїнова Palmitoleinova

33 / 150
Пацієнту, який часто хворіє на рецидивні хронічні бронхіти, призначають сульфаніламідний препарат. Аналогом якої кислоти є цей препарат? A patient who often suffers from recurrent chronic bronchitis is prescribed a sulfonamide drug. What acid is this drug an analogue of?

Мурашиної Ant

Лимонної Lemon

Сечової Sechova

Параамінобензойної Paraaminobenzoin

Молочної Dairy

34 / 150
У синтезі АТФ у клітині беруть участь ціла низка ферментів. Ферменти дихального ланцюга локалізовані в: A number of enzymes are involved in the synthesis of ATP in the cell. The enzymes of the respiratory chain are located in:

Лізосомах Lysosomes

Ядрі Cores

Мітохондріях Mitochondria

Пероксисомах Peroxisomach

Рибосомах Ribosome

35 / 150
За 20 хвилин після порізу шкіри жінка звернула увагу на те, що рана не припиняє кровоточити. Недостатність якого вітаміну в організмі спричиняє такий стан? 20 minutes after cutting the skin, the woman noticed that the wound did not stop bleeding. What vitamin deficiency in the body causes this condition?

Вітаміну В12 Vitamin B12

Вітаміну E Vitamin E

Вітаміну A Vitamin A

Вітаміну D Vitamin D

Вітаміну K Vitamin K

36 / 150
Постановка багатьох серологічних реакцій вимагає суворого дотримання асептичних умов. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для знезараження лабораторного посуду? Setting up many serological reactions requires strict adherence to aseptic conditions. Which sterilization method is more appropriate to use for disinfection of laboratory dishes?

Сухим жаром Dry Heat

Пастеризація Pasteurization

Тиндалізація Tyndalization

Фільтрування Filtering

Прокалювання Puncture

37 / 150
При додаванні до розчину, що аналізується, розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний у кислотах і лугах. Це свідчить про присутність у розчині, що аналізується: When a solution of barium chloride was added to the solution under analysis, a white precipitate was formed, insoluble in acids and alkalis. This indicates the presence in the solution under analysis:

Нітрат-іонів Nitrate ions

Сульфат-іонів Sulfate ions

Хлорид-іонів Chloride ions

Перманґанат-іонів Permanganate ions

Іонів заліза (ІІ) Ions of iron (II)

38 / 150
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою? A patient has been diagnosed with acute pancreatitis. The activity of which enzyme in the blood should be determined for diagnostic purposes?

Креатинкіназа Creatine Kinase

Амілаза Amylase

Пепсин Pepsin

Альдолаза Aldolase

ЛДГ ЛДГ

39 / 150
До горіховидних плодів відносять однонасінний плід, який при дозріванні не розтріскується, при основі облямований чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осі, на якій була розташована квітка. Це: A nut-like fruit includes a single-seeded fruit that does not crack when ripe, and is bordered at the base by a cup-shaped pith formed from the expanded axis on which the flower was located. These are:

Зернівка Grain

Жолудь Acorn

Горіх Nut

Крилатка Wingbird

Горішок Peanut

40 / 150
Який катіон V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) наявний у розчині, якщо під дією розчину хлориду олова (ІІ) у лужному середовищі випадає чорний осад? Which cation of the V analytical group (acid-base classification) is present in the solution, if a black precipitate falls out under the action of tin (II) chloride solution in an alkaline medium?

Залізо (III) Iron (III)

Марганець (II) Manganese (II)

Бісмут (III) Бісмут (III)

Залізо (II) Iron (II)

Сурма (III) Сурма (III)

41 / 150
Вкажіть структурну формулу пропену: Enter the structural formula of propene:

CH3-CH2-CH3 CH3-CH2-CH3

CH3-CH2-CH=CH-CH3 CH3-CH2-CH=CH-CH3

CH3-C≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3 CH3-CH=CH-CH3

CH3-CH=CH2 CH3-CH=CH2

42 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов'язкового застосування? The factory of bacterial preparations manufactures several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Антирабічна Antirabies

Протигрипозна Anti-flu

Черевнотифозна Typhoid

Протикорова Протикорова

Чумна Чумна

43 / 150
Скляний електрод часто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять? The glass electrode is often used in pharmaceutical analysis. What type of electrodes does it belong to?

Іоноселективні Ion-selective

Першого роду First kind

Окислювально-відновні складні Redox compounds

Другого роду Different kind

Окислювально-відновні прості Redox Simple

44 / 150
Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин? Sebin's oral polyvalent vaccine is used for routine vaccination against poliomyelitis. Which category of children has absolute contraindications to vaccination with this type of vaccine?

Вакциновані раніше вакциною Солка Previously vaccinated with Salk vaccine

Діти дошкільного віку Children of preschool age

Підлітки Teenagers

Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами Children with congenital or acquired immunodeficiencies

Діти після перенесеного інфекційного захворювання Children after an infectious disease

45 / 150
В барбарису звичайного утворюються колючки, які є видозмінами: In common barberry, thorns are formed, which are modifications:

Рахісів Rakhisiv

Черешків Chereshkov

Прилистків Stipules

Стебел Stem

Листків Letters

46 / 150
Для аналізу чистоти антибіотиків застосовується фармакопейний метод, який базується на русі частинок дисперсної фази в сталому електричному полі. Цей метод називається: The pharmacopoeial method is used to analyze the purity of antibiotics, which is based on the movement of dispersed phase particles in a constant electric field. This method is called:

Дифузія Diffusion

Електроосмос Electroosmosis

Фільтрація Filtering

Адсорбція Adsorption

Електрофорез Electrophoresis

47 / 150
Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої екологічної групи, як: Plants that grow in conditions of medium humidity are assigned to such an ecological group as:

Гігрофіти Hygrophytes

Мезофіти Mesophytes

Ксерофіти Xerophytes

Гідрофіти Hydrophytes

Сукуленти Succulents

48 / 150
Як називається плід шипшини травневої, який складається з горішків, що лежать на внутрішній, щетинистоопушеній поверхні соковитого гіпантія? What is the name of the fruit of the rosehip, which consists of nuts lying on the inner, bristly surface of the succulent hypanthium?

Гесперидій Hesperidium

Вислоплідник Vysloprodukter

Гарбузина Pumpkin

Цинародій Tsynarody

Ценобій Tsenobij

49 / 150
Комплексонометричне визначення загальної твердості води проводять із металохромними індикаторами. Який індикатор можна використовувати у цьому разі? Complexonometric determination of the total hardness of water is carried out with metallochromic indicators. Which indicator can be used in this case?

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Метиловий червоний Methyl Red

Хромат калію Potassium chromate

Флуоресцеїн Fluorescein

50 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у жінки, яка хворіє на шизофренію, лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії цього засобу? To relieve delusions and hallucinations in a woman suffering from schizophrenia, the doctor used aminazine. What is the mechanism of antipsychotic action of this drug?

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування холінергічних процесів у ЦНС Inhibition of cholinergic processes in the central nervous system

Інгібування адренергічних процесів у ЦНС Inhibition of adrenergic processes in the central nervous system

Інгібування дофамінергічних процесів у ЦНС Inhibition of dopaminergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

51 / 150
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла? The high therapeutic properties of activated carbon are due to its large specific surface. What is the name of the phenomenon of absorption of gases only by the surface of a solid body?

Адсорбція Adsorption

Адгезія Adhesion

Рекуперація Recovery

Десорбція Desorption

Когезія Cohesion

52 / 150
При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого кольору. Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті? When the abscess was opened, yellow-green secretions appeared in the oral cavity. What cells are always present and predominate in purulent exudate?

Еозинофіли Eosinophils

Нейтрофіли Neutrophils

Еритроцити Erythrocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Базофіли Basophils

53 / 150
Який із катіонів IV аналітичної групи можна виявити крапельним методом з алізарином із використанням аналітичного маскування? Which of the IV cations of the analytical group can be detected by the alizarin drop method using analytical masking?

Al3+ Al3+

Sn2+ Sn2+

Zn2+ Zn2+

Sn[IV] Sn[IV]

Cr3+ Cr3+

54 / 150
З досліджених гербарних зразків лікарських рослин до родини Rosaceae відносяться: From the researched herbarium samples of medicinal plants, the Rosaceae family includes:

Melilotus officinalis Melilotus officinalis

Crataegus sanguinea Blood thistle

Conium maculatum Spotted Conium

Capsella bursa-pastoris Capsella bursa-pastoris

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

55 / 150
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? The doctor prescribed Proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Бета-адреноблокатор Beta Blocker

М-холіноблокатор M-anticholinergic

Антихолінестеразний засіб зворотної дії Anticholinesterase reversal agent

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

Альфа-адреноміметик Alpha-adrenomimetic

56 / 150
Для лікування кропив'янки та усунення сверблячого шкірного висипу, пацієнту призначили антигістамінний препарат димедрол. Який механізм забезпечує його дію? For the treatment of urticaria and elimination of an itchy skin rash, the patient was prescribed the antihistamine drug diphenhydramine. What mechanism ensures its effect?

Пригнічення вивільнення гістаміну Inhibition of histamine release

Пригнічення синтезу гістаміну Inhibition of histamine synthesis

Прискорення руйнування гістаміну Acceleration of histamine destruction

Конкурентна блокада Н₁-рецепторів Competitive blockade of H₁-receptors

Неконкурентний антагонізм з гістаміном Noncompetitive antagonism with histamine

57 / 150
Які стандартні розчини використовують у перманганатометрії для кількісного визначення окисників методом зворотнього титрування? What standard solutions are used in permanganatometry for the quantitative determination of oxidants by the reverse titration method?

Калію йодат, натрію тіосульфат Potassium iodate, sodium thiosulfate

Калію бромат, натрію тіосульфат Potassium bromate, sodium thiosulfate

Церію (IV) сульфат, заліза (II) сульфат Cerium (IV) sulfate, iron (II) sulfate

Калію дихромат, натрію тіосульфат Potassium dichromate, sodium thiosulfate

Калію перманганат, заліза (II) сульфат Potassium permanganate, iron (II) sulfate

58 / 150
Серед зібраних рослин наявний Capsella bursa-pastoris, для якої характерно: Among the collected plants there is Capsella bursa-pastoris, which is characterized by:

Дворічник, прикореневі листя плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки The annual plant, the basal leaves are membranous, the fruits are winged heart-shaped pods

Дворічник, прикореневі листя перистолопатеві, плоди - округлі стручечки The annual plant, the basal leaves are pinnately lobed, the fruits are rounded pods

Однорічник, прикореневі листя складні, плоди - членисті стручки Annual plant, basal leaves are complex, fruits are jointed pods

Багаторічник, прикореневі листя суцільні, плоди - циліндричні стручки Perennial, basal leaves are solid, fruits are cylindrical pods

Однорічник, прикореневі листя перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки Annual, basal leaves are pinnate or divided, fruits are triangular heart-shaped pods

59 / 150
При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксанту було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? In the course of surgery, tubocurarine chloride was used as a muscle relaxant. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Цитітон Cititon

Прозерин Proserine

Дитилін Дитилін

Бензогексоній Benzohexonium

Етимізол Etimizole

60 / 150
У однодольних рослин кінцеві продукти метаболізму часто представлені багатьма голчастими кристалами оксалату кальцію, зібраними у пачки, це: In monocots, the end products of metabolism are often represented by many needle-like crystals of calcium oxalate collected in tufts, these are:

Рафіди Рафіди

Стилоїди Styloids

Кристалічний пісок Crystal sand

Друзи Friends

Двійникові кристали Twin Crystals

61 / 150
Для потенціометричного визначення у розчині, що містить аміак і натрію гідроксид, слід використати індикаторний електрод: For potentiometric determination in a solution containing ammonia and sodium hydroxide, an indicator electrode should be used:

Цинковий Zinc

Скляний Glass

Срібний Silver

Хлорсрібний Silver Chloride

Платиновий Platinum

62 / 150
Які робочі розчини (титранти) використовують у методі Фольгарда (осаджувального титрування)? What working solutions (titrants) are used in the Folgard method (precipitation titration)?

H2SO4 і NaOH H2SO4 і NaOH

HClO4 і KOH HClO4 і KOH

AgNO3 і NH4SCN AgNO3 і NH4SCN

Na2S2O3 і KI3 Na2S2O3 і KI3

KMnO4 і KBrO3 KMnO4 і KBrO3

63 / 150
Визначте порядок простої реакції типу 2А + В = 3Д. Determine the order of a simple reaction of the type 2A + B = 3D.

Реакція 2 порядку 2nd order reaction

Неможлива Impossible

Реакція 0 порядку Reaction of order 0

Реакція 1 порядку Reaction of order 1

Реакція 3 порядку 3rd order reaction

64 / 150
В шлунковому зборі присутні овальні коричневі здерев'янілі 'шишечки' до 1,5 см довжиною, які є: In the gastric collection there are oval brown lignified 'cones' up to 1.5 cm long, which are:

Шишками туї східної Oriental thuja cones

Шишками кипариса Cypress cones

Супліддями вільхи Alder fruits

Шишками модрини Modrini Cones

Шишкоягодами ялівцю Juniper cone berries

65 / 150
Відрізнити дисперсні системи від істиних розчинів можна завдяки блакитнуватому світінню колоїдних розчинів на темному фоні під час бокового освітлення. Це явище має назву: Dispersed systems can be distinguished from true solutions due to the bluish glow of colloidal solutions on a dark background during lateral illumination. This phenomenon is called:

Хемілюмінесценція Chemiluminescence

Флуоресценція Fluorescence

Опалесценція Opalescence

Емісія Emission

Розсіювання Scattering

66 / 150
Для визначення збудника фурункульозу підготували мазок хворого і зафарбували за Грамом. У мазку виявлено стафілококи. За якою мікроскопічною картиною зробили цей висновок? To determine the causative agent of furunculosis, a smear of the patient was prepared and stained according to Gram. Staphylococci were found in the smear. What microscopic picture did this conclusion come from?

Грампозитивні коки у вигляді коротких ланцюжків Gram-positive cocci in the form of short chains

Грамнегативні коки у вигляді виноградного грона Gram-negative cocci in the form of a bunch of grapes

Грамнегативні палички у вигляді коротких ланцюжків Gram-negative rods in the form of short chains

Грампозитивні коки у вигляді виноградного грона Gram-positive cocci in the form of a grape

Грамнегативні коки у вигляді коротких ланцюжків Gram-negative cocci in the form of short chains

67 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Метод перманганатометрії Method of permanganatometry

Окисно-відновне титрування Redox titration

Осаджувальне титрування Precipitation titration

68 / 150
Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39°C впродовж чотирьох тижнів. Як називається цей препарат? To prevent tetanus, a toxin neutralized with formalin (0.4%) is used at a temperature of 39°C for four weeks. What is the name of this drug?

Ад'ювант Ad'juvant

Вбита вакцина Vaccinated

Анатоксин Anatoxin

Імуноглобулін Immunoglobulin

Антитоксична сироватка Antitoxic serum

69 / 150
У хворого після фізичного навантаження розвинувся напад стенокардії внаслідок ішемії міокарда. Яке з формулювань найточніше відображає визначення ішемії? The patient developed an angina attack due to myocardial ischemia after physical exertion. Which of the formulations most accurately reflects the definition of ischemia?

Невідповідність між припливом крові до тканин і потребою в ній Disparity between blood flow to tissues and the need for it

Дефіцит кисню в системі кровообігу Oxygen deficiency in the circulatory system

Розширення артеріол Dilation of arterioles

Зменшення кількості еритроцитів в крові Decreasing the number of erythrocytes in the blood

Збільшення доставки кисню до тканин Increasing oxygen delivery to tissues

70 / 150
У дитини 9-ти років, після підвищення температури тіла до 38,5°C, що зберігалася впродовж тижня, у зв'язку з гострим бронхітом, відзначалося зниження температури до 37,0°Який з перерахованих механізмів є провідним у 3 стадії гарячки? In a 9-year-old child, after an increase in body temperature to 38.5°C, which persisted for a week, in connection with acute bronchitis, a decrease was noted temperature up to 37.0° Which of the listed mechanisms is leading in the 3rd stage of fever?

Розширення периферичних судин Dilation of peripheral vessels

Розвиток ознобу Development of chills

Збільшення діурезу Increasing diuresis

Посилення теплопродукції Intensification of heat production

Збільшення частоти дихання Increased breathing rate

71 / 150
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації з РНК на ДНК використовують зворотну транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес: Oncogenic viruses use reverse transcription to transfer their information from RNA to DNA. Specify which enzyme this process uses:

Праймаза Primaza

ДНК-лігаза DNA ligase

Рибонуклеаза Ribonuclease

Ревертаза Ревертаза

Топоізомераза Topoisomerase

72 / 150
Концентрацію калію перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють: The concentration of potassium permanganate in the solution is determined by the photometric method of analysis. Specify the value that is measured:

Показник заломлення Refractive Index

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

Кут обертання площини поляризованого променя Angle of rotation of the polarized beam plane

Потенціал індикаторного електроду Indicator electrode potential

Оптичну густину Optical density

73 / 150
Виберіть сполуку із назвою 2-амінооцтова кислота: Select a compound named 2-aminoacetic acid:

*пятикутник*N-H *five-cut*NH

CH3-CH2-NH2 CH3-CH2-NH2

CH3COOC2H5 CH3COOC2H5

NH2-CH2-COOH NH2-CH2-COOH

C2H5-O-CH3 C2H5-O-CH3

74 / 150
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію: The patient was diagnosed with a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Ретинол Retinol

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Токоферол Tocopherol

Кобаламін Cobalamin

Тіамін Thiamine

75 / 150
Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші? What is the name of the phenomenon of enhancing the coagulating effect of electrolytes in the mixture?

Синерезис Syneresis

Антагонізм Antagonism

Адитивність Additivity

Синергізм Synergism

Тіксотропія Thixotropy

76 / 150
Для поліпшення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені шляхом подрібнення рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес? To improve the effect of a biologically active substance on the lesion, emulsions are used as dosage forms, which can be produced by grinding liquid substances in a liquid medium. What is this process called?

Диспергація Dispersion

Коагуляція Coagulation

Конденсація Condensation

Пептизація Peptization

Седиментація Sedimentation

77 / 150
У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дисбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори? The patient developed intestinal dysbacteriosis after long-term use of antibiotics. What drugs should be prescribed to restore normal microflora?

Сульфаніламіди Sulfonamides

Еубіотики Eubiotics

Інтерферон Interferon

Цефалоспорини Cephalosporins

Протигрибкові препарати Antifungal drugs

78 / 150
Фітопатогенні мікроорганізми можуть істотно впливати на врожайність лікарських рослин, зменшуючи їх біомасу та кількість активних речовин. Одними з ознак ураження рослин фітопатогенними мікроорганізмами є поява гнилі на органах і тканинах, багатих на воду, зі зміною кольору, смаку, появою запаху. Які з мікроорганізмів найчастіше спричиняють появу гнилі? Phytopathogenic microorganisms can significantly affect the yield of medicinal plants, reducing their biomass and the amount of active substances. One of the signs of damage to plants by phytopathogenic microorganisms is the appearance of rot on organs and tissues, rich in water, with a change in color, taste, appearance of smell. Which of the microorganisms most often cause the appearance of rot?

Гриби та бактерії Fungi and bacteria

Мікоплазми та рикетсії Mycoplasmas and rickettsiae

Віруси та бактерії Viruses and Bacteria

Мікоплазми та віроїди Mycoplasmas and viroids

Віруси та рикетсії Viruses and Rickettsia

79 / 150
З-поміж розглянутих гербарних зразків рослин виявлено вид із родини Барбарисові. Це: Among the examined herbarium specimens, a species from the Barbarys family was found. It is:

Podophyllum peltatum Podophyllum peltatum

Сhelidonium majus Chelidonium majus

Hypericum perforatum Hyperic holed

Saponaria officinalis Saponaria officinalis

Adonis vernalis Adon's spring

80 / 150
Яким стандартним розчином стандартизують вторинний розчин калію тіоціанату, що використовується в методі тіоціанатометрії? What standard solution is used to standardize the secondary potassium thiocyanate solution used in the thiocyanatometry method?

Ферум (ІІ) сульфату Ferrum (II) sulfate

Кислоти хлоридної Chloric acids

Кислоти сульфатної Sulphate acids

Купрум (ІІ) нітрату Copper (II) nitrate

Арґентум нітрату Argentum nitrate

81 / 150
Вкажіть фізико-хімічний метод аналізу, заснований на вимірюванні того, як змінюється внаслідок хімічної реакції електропровідність досліджуваних розчинів: Specify the physico-chemical method of analysis based on measuring how the electrical conductivity of the investigated solutions changes as a result of a chemical reaction:

Кулонометрія Coulometry

Амперометрія Amperometry

Кондуктометрія Conductometry

Полярографія Polarography

Потенціометрія Potentiometry

82 / 150
У пацієнта з діагнозом: рак легень, розвинувся плеврит. Для аналізу отримано велику кількість геморагічного ексудату. Який компонент є специфічним для геморагічного ексудату? A patient diagnosed with lung cancer developed pleurisy. A large amount of hemorrhagic exudate was obtained for analysis. What component is specific for hemorrhagic exudate?

Фібрин Fibrin

Еритроцити Erythrocytes

Гній Manure

Лейкоцити Leukocytes

Тромбоцити Platelets

83 / 150
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Ацидиметрія Acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Аргентометрія Argentometry

84 / 150
У якої з наведених рідин поверхневий натяг найбільший? Which of the following liquids has the highest surface tension?

Хлороформ Chloroform

Ацетон Acetone

Етанол Ethanol

Бензол Benzene

Вода Water

85 / 150
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у тяжкому стані. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові -- 88%, АТ -- 90/60 мм рт.ст, пульс -- 117/хв., частота дихання -- 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який з наведених типів гіпоксії найімовірніше розвивається в такому разі? A 50-year-old patient was brought to the hospital in serious condition. Objectively: skin and visible mucous membranes are cyanotic, arterial blood saturation -- 88%, blood pressure -- 90/60 mm Hg, pulse -- 117/min., respiratory rate -- 22/min. Chronic heart failure is indicated in the anamnesis. Which of the following types of hypoxia is most likely to develop in this case?

Анемічна Anemic

Тканинна Fabric

Циркуляторна Circulator

Гіпоксична Hypoxic

Гемічна Chemical

86 / 150
Насіння льону використовують у медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до: Flax seeds are used in medicine as an enveloping agent, due to the ability of secondary membranes to:

Мінералізації Mineralization

Окорковіння Decoration

Гумозу Гумозу

Здерев'яніння Wooding

Ослизнення Slidding

87 / 150
В аналітичній практиці якісного аналізу використовують специфічні реакції, які дають можливість: In the analytical practice of qualitative analysis, specific reactions are used that make it possible to:

Виявити іон без попереднього відділення інших іонів Detect ion without first separating other ions

Виявити тільки аніони Detect only anions

Виявити іон після попереднього відділення Detect ion after previous separation

Виявити тільки катіони Detect only cations

Виявити певну групу іонів Detect a specific group of ions

88 / 150
Яка група антибіотиків протипоказана в дитячому віці через її вплив на формування кісткової тканини? Which group of antibiotics is contraindicated in childhood due to its effect on the formation of bone tissue?

Макроліди Macrolides

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Пеніциліни Penicillins

Тетрацикліни Tetracyclines

Аміноглікозиди Aminoglycosides

89 / 150
За допомогою якого ферменту здійснюється шлях синтезу різних генів із матричних РНК на ДНК у генній інженерії (цей фермент каталізує процес, відкритий у РНК-вмісних вірусів)? What enzyme is used to synthesize various genes from matrix RNAs to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process discovered in RNA-containing viruses)?

Екзонуклеаза Exonuclease

ДНК-лігаза DNA ligase

Ревертаза Ревертаза

Хеліказа Helicase

Ендонуклеаза Endonuclease

90 / 150
У пацієнтки під час обстеження виявлено збільшення щитоподібної залози, витрішкуватість, підвищення основного обміну і теплопродукції, тахікардію, плаксивість, знервованість. Для якого захворювання характерні ці симптоматичні явища? During the examination, the patient was found to have an enlarged thyroid gland, hypertrophy, increased basic metabolism and heat production, tachycardia, tearfulness, nervousness. For which disease are these symptomatic phenomena characteristic?

Хвороби Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Цукрового діабету Diabetes

Тиреотоксикозу Thyrotoxicosis

Хвороби Аддісона Addison's disease

Гіпотиреозу Hypothyroidism

91 / 150
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: Due to the weakness of labor, the doctor prescribed a hormonal drug to stimulate labor. Name the drug:

Преднізолон Prednisone

Інсулін Insulin

L-тироксин L-thyroxine

Глібенкламід Glibenclamide

Окситоцин Oxytocin

92 / 150
Із сечі пацієнта, який хворіє на пієлонефрит, виділено мікроорганізм, що утворює на МПА колонії жовто-зеленого кольору і має характерний запах. Який це мікроорганізм? A microorganism was isolated from the urine of a patient suffering from pyelonephritis, which forms yellow-green colonies on MPA and has a characteristic smell. What is this microorganism?

Ешеріхія Escherichia

Клебсієла Klebsiella

Псевдомонада Pseudomonas

Протей Proteus

Стафілокок Staphylococcus

93 / 150
Визначте, які додаткові функції кореня пов'язані з накопиченням поживних речовин. Determine which additional functions of the root are related to nutrient accumulation.

Симбіоз кореня з водоростями Root symbiosis with algae

Підтримання положення рослини у просторі Maintaining the position of the plant in space

Первинний синтез органічних речовин Primary synthesis of organic substances

Утворення коренеплодів, коренебульб Formation of roots, tubers

Дихання Breathing

94 / 150
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? The doctor prescribed diazepam to a patient suffering from neurosis with symptoms of anxiety and fear. What pharmacological effect of the drug allows it to be used for the treatment of this disease?

Протиаритмічний Antiarrhythmic

Гіпотензивний Hypotensive

Анксіолітичний Anxiolytic

Протизапальний Anti-inflammatory

Антиангінальний Antianginal

95 / 150
Який розчин використовують для визначення масової та об'ємної частки аміаку в розчині? Which solution is used to determine the mass and volume fraction of ammonia in the solution?

Сірчаної кислоти Sulphuric acid

Перманґанату калію Potassium permanganate

Йоду Jodu

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

Хлороводневої кислоти Hydrochloric acid

96 / 150
У хворого виникають тривалі кровотечі, крововиливи у м'язи і суглоби при будь-яких мікротравмах. У крові дефіцит VIII плазменного фактора згортання крові. Яке захворювання системи крові у даного хворого? The patient has prolonged bleeding, hemorrhages in the muscles and joints with any microtraumas. The blood has a deficiency of plasma coagulation factor VIII. What is the disease of the blood system in this patient?

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

B₁₂-фолієводефіцитна анемія B₁₂-folate deficiency anemia

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

Гемофілія А Hemophilia A

Хвороба Вакеза Wakeza's disease

97 / 150
Яка сполука утвориться внаслідок декарбоксилювання щавлевої кислоти НООС-СООН? What compound will be formed as a result of decarboxylation of oxalic acid HООС-СООН?

Янтарний ангідрид Succinic Anhydrous

Сукцинімід Succinimide

Мурашина кислота Formic acid

Оцтова кислота Acetic acid

Ацетон Acetone

98 / 150
Гемоглобін є складним білком, який транспортує кисень в організм і виводить із нього вуглекислий газ. Вкажіть, до якого класу речовин він належить: Hemoglobin is a complex protein that transports oxygen in the body and removes carbon dioxide from it. Indicate to which class of substances it belongs:

Ліпопротеїни Lipoproteins

Глікопротеїни Glycoproteins

Металопротеїни Metal Proteins

Нуклеопротеїни Nucleoproteins

Хромопротеїни Chromoproteins

99 / 150
Відомо, що подагра є однією з найпоширеніших причин розвитку гострих і хронічних рецидивних артритів. Який із наведених лабораторних показників є провідним для диференційної діагностики подагричного артриту? Gout is known to be one of the most common causes of acute and chronic relapsing arthritis. Which of the following laboratory indicators is the leading differential diagnosis of gouty arthritis?

Гіперпротеїнемія Hyperproteinemia

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Гіполіпідемія Hypolipidemia

Гіперліпідемія Hyperlipidemia

Гіперурикемія Hyperuricemia

100 / 150
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю? It is known that most of the species of the division Gymnosperms have needle-like leaves. Which of the following species has leaves long-petiolate, leathery, with a single fan-shaped leaf plate, dichotomous venation and one or with several notches along the upper edge?

Abies sibirica Abies sibirica

Picea abies Picea abies

Ginkgo biloba Ginkgo biloba

Cedrus libani Cedar of Lebanon

Juniperus communis Common juniper

101 / 150
До лікаря звернувся чоловік 55 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він постійно вживає м'ясо та вино. Виникла підозра на подагру. Для підтвердження діагнозу вміст якої речовини слід визначити у крові? A 55-year-old man came to the doctor with complaints of sharp pain in his big toes. He constantly consumes meat and wine. Gout was suspected. To confirm the diagnosis the content of which substance should be determined in the blood?

Сечова кислота Uric acid

Сечовина Urea

Кетонові тіла Ketone bodies

Лактат Lactate

Білірубін Bilirubin

102 / 150
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Анаприлін (Пропранолол) Anaprilin (Propranolol)

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин) Adrenaline hydrochloride (Epinephrine)

Натрію хлорид Sodium Chloride

103 / 150
Колоїдні системи широко застосовуються в медичній практиці. В емульсіях: Colloid systems are widely used in medical practice. In emulsions:

Дисперсна фаза --- газ, дисперсійне середовище --- рідина Dispersed phase --- gas, dispersion medium --- liquid

Дисперсна фаза --- газ, дисперсійне середовище --- тверде Dispersed phase --- gas, dispersion medium --- solid

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- тверде Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- solid

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- рідина Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- liquid

Дисперсна фаза --- рідина, дисперсійне середовище --- газ Dispersed phase --- liquid, dispersion medium --- gas

104 / 150
У пацієнта спостерігаються блідість, <<гусяча шкіра>>, озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pallor, <>, chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Латентна стадія Latent stage

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

Зниження температури Decreasing temperature

Підвищення температури Increasing temperature

Компенсація Compensation

105 / 150
Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо після додавання до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно-малиновий осад: Indicate what cations are in the solution, if a red-crimson precipitate forms after adding Chugaev's reagent and ammonia buffer solution to it:

Катіони феруму Ferum cations

Катіони купруму Copper cations

Катіони алюмінію Aluminum cations

Катіони кобальту Cobalt cations

Катіони нікелю Nickel cations

106 / 150
На аналізований розчин подіяли лугом. Під час його нагрівання виділяється газ, що змінює червоне забарвлення вологого лакмусового паперу на синє. Про присутність яких іонів у розчині свідчить такий аналітичний ефект? Alkali was applied to the analyzed solution. During its heating, a gas is released, which changes the red color of wet litmus paper to blue. The presence of which ions in the solution is indicated by such an analytical effect ?

Іонів амонію Ammonium ions

Іонів вісмуту Bismuth ions

Іонів свинцю Lead ions

Карбонат-іонів Carbonate ions

Хлорид-іонів Chloride ions

107 / 150
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. За деякий час з'явилася гематурія. Який препарат показано як антидот? A patient with an acute myocardial infarction received heparin as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. What drug is indicated as an antidote?

Фібриноген Fibrinogen

Неодикумарин Neocoumarin

Вікасол (Menadione) Vikasol (Menadione)

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

108 / 150
Кумарини --- антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують? Coumarins --- anti-vitamins of vitamin K interfere with blood coagulation processes. Which protein do they block?

γ-глобулін γ-globulin

Трансферин Transferrin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Альбумін Album

Протромбін Prothrombin

109 / 150
Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) використовують: To separate cations of analytical group 6 from cations of analytical group 5 (acid-base classification) use:

Розчин оцтової кислоти Acetic acid solution

Розчин срібла нітрату Silver nitrate solution

Надлишок розчину сірчаної кислоти Excess sulfuric acid solution

Надлишок розчину гідроксиду натрію Excess sodium hydroxide solution

Надлишок розчину аміаку Excess ammonia solution

110 / 150
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Крохмаль Starch

Глікоген Glycogen

Сахароза Sucrose

Лактоза Lactose

Целюлоза Cellulose

111 / 150
Під час вживання грибу (бліда поганка), у складі якого є отрута α-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Який фермент інгібується цією отрутою? When eating a mushroom (pale toadstool), which contains the poison α-amanitin, the human body is poisoned. What enzyme is inhibited by this poison?

Пептидилтрансфераза Peptidyltransferase

ДНК-полімераза DNA polymerase

РНК-полімераза ІІ RNA polymerase II

ДНК-синтетаза DNA synthase

Транслоказа Translokaza

112 / 150
Морфологічне дослідження рослин родини Хрестоцвіті показало, що здебільшого їх квітки зібрані у такі суцвіття: Morphological study of plants of the Cruciferous family showed that mostly their flowers are collected in the following inflorescences:

Початок, колос Start, ear

Складний зонтик, складний щиток Folding umbrella, folding shield

Китиця, волоть Tassel, panicle

Щиток, зонтик Shield, umbrella

Головка, кошик Head, basket

113 / 150
Під час вивчення квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це допомагає визначити гінецей, як: During the study of the flower, it was established: the pistil is one, formed by one free carpel. This helps to identify the gynoecium as:

Апокарпний Apocarpic

Лізикарпний Lysicarpny

Паракарпний Paracarp

Синкарпний Syncarp

Монокарпний Monocarpnium

114 / 150
Для виявлення аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином. Розчин набув смарагдово-зеленого забарвлення. Який аніон зумовив цей аналітичний ефект? To detect anions in the solution, a fractional method was used to react with flame retardant. The solution acquired an emerald-green color. What anion caused this analytical effect?

Нітрат-іон Nitrate ion

Бромід-іон Bromide ion

Хромат-іон Chromate ion

Йодид-іон Iodide ion

Нітрит-іон Nitrite ion

115 / 150
Як називається кількість лікарського засобу, що виражена в одиницях маси (міліграм, грам), об'єму (мілілітр) або біологічної активності (одиниці дії)? What is the name of the amount of medicinal product expressed in units of mass (milligrams, grams), volume (milliliters) or biological activity (units of action)?

Доза Доза

Терапевтичний індекс Therapeutic index

Лікарська форма Medical form

Ефективність Performance

Швидкість дії Action speed

116 / 150
1915 року японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше під час експерименту викликали появу пухлини, змащуючи шкіру вуха кролів кам'яновугільною смолою. Який метод експериментального відтворення пухлин був застосований? In 1915, Japanese scientists Ishikawa and Yamagiwa first experimentally induced the appearance of a tumor by smearing the skin of the ears of rabbits with coal tar. What method of experimental reproduction of tumors was used?

Експлантації Explants

Індукції безклітинним фільтратом Inductions with cell-free filtrate

Індукції радіоактивними ізотопами Inductions by radioactive isotopes

Індукції хімічними речовинами Induction by chemical substances

Трансплантації Transplants

117 / 150
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних: Some medicinal plants must be collected with great care, as there are poisonous ones among them. A representative of the umbrella family belongs to such plants:

Viburnum opulus Viburnum's wealth

Cicuta virosa Cicuta virosa

Plantago major Plantago major

Arctium lappa Arctic lappa

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

118 / 150
До реанімаційного відділення надійшов хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану? An unconscious patient was admitted to the intensive care unit. Diabetic ketoacidotic coma was diagnosed. What pathological type of breathing is characteristic of this condition?

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Апнейстичне дихання Apneic breathing

Дихання Куссмауля Kussmaul Breathing

Дихання Біота Biot's Breath

119 / 150
Для оцінювання якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок на 1 літр води? To assess the quality of the water used in the pharmacy, a bacteriological study was conducted. What indicator characterizes the number of bacteria of the coliform group per 1 liter of water?

Титр колі-фагу Coli-phage titer

Колі-індекс When-index

Перфрінгенс-титр Perfringence titer

Титр ентерококів Enterococci titer

Мікробне число Microbial number

120 / 150
Як називається процес вилучення однієї або декількох речовин зі складних систем селективним розчинником? What is the name of the process of extracting one or more substances from complex systems with a selective solvent?

Випарювання Evaporation

Диспергування Dispersion

Екстракція Extraction

Конденсація Condensation

Кристалізація Crystallization

121 / 150
Під час вивчення токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище. До яких токсинів належить ця токсична речовина? During the study of the toxic properties of a pathogenic microbe, its ability to produce a protein toxic substance that is released into the environment was established. What toxins does this toxic substance belong to?

Некротоксинів Necrotoxins

Гемолізинів Hemolysins

Екзотоксинів Exotoxins

Ліпополісахаридів Lipopolysaccharides

Ендотоксинів Endotoxins

122 / 150
Під час дослідження санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показовими для повітря асептичних приміщень? During the study of the sanitary and anti-epidemic regime in the aseptic department of the pharmacy, the employees of the bacteriological laboratory checked the air environment. What microorganisms are sanitary and indicative for the air of aseptic premises?

Кишкова та синьогнійна палички Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa

Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок Saprophytic staphylococcus and hemolytic streptococcus

Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок Staphylococcus aureus and hemolytic streptococcus

Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis

Дифтерійна та туберкульозна палички Diphtheria and tuberculosis bacilli

123 / 150
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище: When a directed beam of light passes through a MnO2 sol solution, a phenomenon occurs:

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Заломлення світла Refraction of light

Інтерференція світла Light interference

Відбиття світла Reflection of light

Світлорозсіювання Light Diffusion

124 / 150
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин: For standardization of the titrated solution of Trilon B, a standard solution is used:

Натрію хлориду Sodium Chloride

Цинку сульфату Zinc sulfate

Калію дихромату Potassium dichromate

Оксалатної кислоти Oxalic acid

Натрію тетраборату Sodium tetraborate

125 / 150
Оберіть препарат, активний відносно вірусу герпесу, який застосовується для профілактики та лікування герпетичних уражень шкіри та слизових оболонок: Choose a drug active against the herpes virus, which is used for the prevention and treatment of herpetic lesions of the skin and mucous membranes:

Ністатин (Nistatin) Nystatin

Атропін (Atropini) Atropini

Рифампіцин (Rifampicin) Rifampicin

Ацикловір (Aciclovir) Aciclovir (Aciclovir)

Ранітидин (Ranitidin) Ranitidine

126 / 150
У хворого на інфекційну хворобу одночасно з розмноженням бактерій у крові виявлена їх присутність у внутрішніх органах, де утворилися гнійні осередки. Як називається цей стан? In a patient with an infectious disease, simultaneously with the multiplication of bacteria in the blood, their presence was detected in the internal organs, where pus cells formed. What is the name of this condition?

Септикопіємія Septicopyemia

Вірусемія Virusemia

Токсинемія Toxinemia

Бактеріємія Bacteremia

Септицемія Septicemia

127 / 150
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. З цією метою вимірюють: The concentration of ethyl alcohol in some dosage forms and tinctures is determined refractometrically. For this purpose, they measure:

Кут падіння променя світла Incident angle of the light beam

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла Angle of total internal reflection of the light beam

Кут заломлення променя світла Refraction angle of the light beam

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

Показник заломлення розчину Refractive index of solution

128 / 150
Пацієнту, який проживає на специфічній геохімічній території, встановлено діагноз: ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення такої патології? A patient living in a specific geochemical territory was diagnosed with endemic goiter. The deficiency of which trace element leads to the occurrence of such a pathology?

I I

Br Br

Cl Cl

F F

Na Na

129 / 150
З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини? In order to obtain bacterial exotoxins, microorganisms are cultivated in a liquid nutrient medium into which the toxins are released. By which method can the medium be cleaned of microorganisms and at the same time obtain pure exotoxins ?

Внесення дезінфікуючих речовин (хлорамін) Introduction of disinfectants (chloramine)

Автоклавування Autoclaving

Ультрафіолетове опромінення Ultraviolet exposure

Фільтрування через бактеріальні фільтри Filtering through bacterial filters

Кип'ятіння Boiling

130 / 150
Яку сполуку можна використовувати як індикатор під час проведення титриметричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування? Which compound can be used as an indicator during titrimetric determination of substances by the mercurimetric titration method?

Крохмаль Starch

Хромат калію Potassium chromate

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Дифенілкарбазид Diphenylcarbazide

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

131 / 150
Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію с індикатором мурексидом для створення рН>12? What compound is added when determining calcium cations with a murexide indicator to create pH>12?

Аміачний буфер Ammonia Buffer

Уротропін Urotropin

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Ацетатний буфер Acetate Buffer

Амонію гідроксид Ammonium hydroxide

132 / 150
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію із сульфосаліциловою кислотою і вимірює: For the quantitative photocolorimetric determination of ferrum(III) ions, the specialist conducts a reaction with sulfosalicylic acid and measures:

Питоме обертання Specific rotation

Оптичну густину Optical density

Довжину хвилі Wavelength

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

Показник заломлення Refractive Index

133 / 150
Яка сполука утвориться під час окиснення 3-метилпіридину? What compound will be formed during the oxidation of 3-methylpyridine?

2-Гідроксипіридин 2-Hydroxypyridine

Ізонікотинова кислота Isonicotinic acid

3-Гідроксипіридин 3-Hydroxypyridine

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Піколінова кислота Picolinic acid

134 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M HCl solution was added to the investigated solution. A white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Ag+ Ag+

Mg2+ Mg2+

Pb²⁺ Pb²⁺

Hg22+ Hg22+

Ba2+ Ba2+

135 / 150
До реанімаційного відділення шпиталізовано чоловіка, який потрапив у ДТП. Об'єктивно встановлено: постраждалий непритомний, АТ --- 90/60 мм рт. ст., у крові високий вміст креатиніну і сечовини, добовий діурез --- 20 мл. Дайте характеристику добового діурезу пацієнта. A man who was involved in a road accident was hospitalized in the intensive care unit. It was objectively established: the victim was unconscious, blood pressure --- 90/60 mm Hg, in blood high content of creatinine and urea, daily diuresis --- 20 ml. Describe the patient's daily diuresis.

Анурія Anuria

Поліурія Polyuria

Полакіурія Polakiuria

Ніктурія Nocturia

Олігурія Oliguria

136 / 150
У хворого сильний кашель з в'язким харкотинням. Який препарат сприяє розрідженню і виведення харкотиння? The patient has a strong cough with viscous sputum. What drug helps to thin and expel sputum?

Синекод (Butamirat) Sinecode (Butamirat)

Кодеїну фосфат (Codeini) Codeine phosphate (Codeini)

Лібексин (Prenoxdiazine) Prenoxdiazine

Глаувент (Glaucine) Glaucine

Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) Acetylcysteine

137 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з'єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the eukaryotic body, DNA is in a protein-bound form. Specify the proteins that are connected to the DNA molecule and stabilize it:

Інтерферони Interferons

Альбуміни Albumini

Глобуліни Globulins

Гістони Гістони

Глютеліни Glutelins

138 / 150
У хворого виражені блідість, ''гусяча шкіра'', озноб. Якій стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pronounced pallor, 'goosebumps', chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

Латентної Latent

Підвищення температури Increasing temperature

Зниження температури Decreasing temperature

Компенсації Compensations

139 / 150
У хворої дитини виявлені аскариди. Які зміни в лейкоцитарній формулі крові будуть найбільш характерні для глистяної інвазії? A roundworm was detected in a sick child. What changes in the leukocyte blood formula would be most characteristic of a worm infestation?

Базофілія Basophilia

Моноцитоз Monocytosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Еозинофілія Eosinophilia

Нейтрофільоз Neutrophilosis

140 / 150
Унаслідок дії розчину метиленового синього на зріз кореня алтеї лікарської утворюється помітне блакитне або синє забарвлення. Наявністю якої речовини це зумовлено? As a result of the action of the methylene blue solution on a section of the root of altea, a noticeable blue or blue color is formed. The presence of which substance is responsible for this?

Глікогену Glycogen

Крохмалю Starch

Слизу Slime

Інуліну Inulin

Ліпідів Lipids

141 / 150
Під час голодування активується глюконеогенез. Який вітамін бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти? Gluconeogenesis is activated during fasting. Which vitamin takes an active part in the process of carboxylation of pyruvic acid?

Нікотинамід Nicotinamide

Кальциферол Calciferol

Фолацин Folacin

Біотин Biotin

Ретинол Retinol

142 / 150
В якісному аналізі характерною реакцією на катіони срібла є: In qualitative analysis, a characteristic reaction to silver cations is:

Реакція утворення осаду, що розчиняється у розчині лугу Reaction of the formation of a precipitate that dissolves in an alkali solution

Реакція утворення сирнистого осаду АgCl, що розчиняється у кислотах The reaction of the formation of a cheesy precipitate of AgCl that dissolves in acids

Реакція утворення жовтого осаду, що розчиняється у надлишку аміаку The reaction of the formation of a yellow precipitate that dissolves in an excess of ammonia

Реакція утворення комплексу, який руйнується під дією розчину HNO3 Reaction of the formation of a complex that is destroyed under the influence of HNO3 solution

Реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку, який знову утворюється у разі додавання НNО3 The reaction of the formation of a cheesy precipitate of AgCl, which dissolves in an ammonia solution, which is formed again when НО3 is added

143 / 150
Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція 'золотого дощу') - це реакція: The reaction of the formation of a golden-yellow precipitate ('golden rain' reaction) is the reaction:

AgI AgI

PbCl2 PbCl2

Hg2I2 Hg2I2

PbI2 PbI2

HgI2 HgI2

144 / 150
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення? Which ion is contained in the solution, if a blue color is observed when diphenylamine acts on it in the presence of concentrated sulfuric acid?

Ацетат Vinegar

Фосфат Phosphate

Сульфід Sulfide

Нітрат Nitrate

Сульфат Sulfate

145 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M HCl solution was added to the investigated solution. A white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Pb²⁺ Pb²⁺

Mg2+ Mg2+

Ag+ Ag+

Hg22+ Hg22+

Ba2+ Ba2+

146 / 150
У пацієнта внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об'єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення у цьому разі? The patient developed anuria as a result of significant blood loss, which was 40% of the blood volume. What is the leading mechanism of its occurrence in this case?

Зменшення кількості функціонуючих клубочків Decreasing the number of functioning glomeruli

Підвищення тиску в капсулі клубочків Increased pressure in the glomerular capsule

Зниження тиску в капсулі клубочків Decreased pressure in the glomerular capsule

Підвищення артеріального тиску крові Increased blood pressure

Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків Reduction of hydrostatic pressure in glomerular capillaries

147 / 150
Який титрант використовують у броматометричному методі титрування? Which titrant is used in the bromatometric titration method?

KBrO3 KBrO3

KBrO4 + KCl KBrO4 + KCl

KBrO4 KBrO4

Br2 Br2

KBr KBr

148 / 150
Лікар-бактеріолог приготував з досліджуваного матеріалу мазки, зафарбував за Нейссером, посіяв його на кров'яний телуритовий агар, виділив чисту культуру мікробів і перевірив її на токсигенність. На мікробіологічну діагностику якого захворювання направлені ці дослідження? A bacteriologist prepared swabs from the researched material, stained it according to Neisser, sowed it on blood tellurite agar, isolated a pure culture of microbes and tested it for toxigenicity. microbiological diagnosis of which disease are these studies aimed at?

Туберкульоз Tuberculosis

Дифтерія Diphtheria

Ботулізм Botulism

Лептоспіроз Leptospirosis

Холера Cholera

149 / 150
Для кількісного визначення хлорид-іонів у лікарському препараті використали метод Мора. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду. Якою сполукою він був утворений? For the quantitative determination of chloride ions in the drug, Mohr's method was used. The end point of the titration was fixed by the formation of a brick-red precipitate. What compound was it formed?

Калію хлорид Potassium Chloride

Срібла хлорид Silver Chloride

Срібла хромат Silver chromate

Калію хромат Potassium chromate

Калію дихромат Potassium dichromate

150 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слабколужного рН. У якому відділі ШКТ формуються дані умови? Digestion of lipids requires the presence of lipases, emulsifiers and slightly alkaline pH. In which part of the gastrointestinal tract are these conditions formed?

Дванадцятипала кишка Duodenum

Ротова порожнина Oral cavity

Шлунок Stomach

Товстий кишечник Large intestine

Стравохід Esophagus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест