Крок 1 Фармація - 2021 (буклет)

1 / 179
Під час мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є: During the microscopy of opium poppy, tubular structures with white latex were found which are:

Секреторними клітинами Secretory cells

Секреторними залозками Secretory backs

Схізогенними канальцями Schizogenic tubules

Молочниками Milkmen

Лізигенними вмістищами Lysogenic containers

2 / 179
Кінцевим продуктом нагрівання бромостану з водним розчином калій гідроксиду є: The end product of heating bromostane with an aqueous solution of potassium hydroxide is:

Діетиловий етер Diethyl ether

Етен Етен

Етанова кислота Etanoic Acid

Етан Етан

Етанол Етанол

3 / 179
Укажіть формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби: Indicate the formula of salicylic acid, the derivatives of which are widely used in medicine as medicinal products:

4 / 179
Дибазол (бендазол) – гіпотензивний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю блокувати активність фермента фосфодіестерази IV типу В структурі препарату дибазол міститься гетероцикл: Dibazol (bendazole) is a hypotensive, antispasmodic agent. The mechanism of its action is related to the ability to block the activity of the phosphodiesterase type IV enzyme. The structure of the Dibazol preparation contains a heterocycle:

Бензен Benzene

Тіазол Тіазол

Бензімідазол Benzimidazole

Піримідин Pyrimidine

Піридин Pyridin

5 / 179
У аптеці вирішили проводити контроль якості стерилізації інструментарію в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найдоцільніше використовувати? The pharmacy decided to conduct quality control of sterilization of instruments in an autoclave using a biological method. Which microorganisms are the most appropriate to use?

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Yersinia pestis Yersinia pestis

Salmonella typhi Salmonella typhi

Borrelia recurrentis Borrelia recurrentis

6 / 179
Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні: One common instrumental analysis method is photometry, which is based on the measurement of:

Довжини хвилі Wavelengths

Кута обертання Rotation angle

Інтенсивності флуоресценції Fluorescence intensities

Оптичної густини Optical density

Показника заломлення Refractive Index

7 / 179
Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбату й активними центрами адсорбенту, називають: The process during which the chemical interaction between the adsorbate molecules and the active centers of the adsorbent takes place is called:

Сублімацією Sublimation

Сольватацією By Solvation

Десорбцією Desorption

Хемосорбцією Chemosorption

Адсорбцією Adsorption

8 / 179
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів: Among the presented compounds, identify the one that belongs to alicyclic hydrocarbons:

Фенантрен Phenanthrene

Нафтален Naphthalene

Циклогексен Cyclohexene

Антрацен Anthracene

Бензен Benzene

9 / 179
Яку назву за замісниковою номенклатурою ІЮПАК має така сполука: What is the name of the IUPAC replacement nomenclature for this compound:

β-кетопропіонова кислота β-ketopropionic acid

Бутанова кислота Butanoic Acid

- -

Бутиральдегід Butyraldehyde

3-оксобутанова кислота 3-oxobutanoic acid

10 / 179
Які аніони заважають визначенню галогенідіонів методом Фольгарда через утворення міцного безбарвного комплексу з іонами феруму (ІІІ)? Which anions interfere with the determination of halide ions by the Folgard method due to the formation of a strong colorless complex with ferrum (III) ions?

NO2- NO2-

MnO4- MnO4-

NO3- NO3-

F- F-

SO32- SO32-

11 / 179
Укажіть, за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі кислотно-основного титрування: Indicate which indicators are used to determine the end point of the titration in the acid-base titration method:

Металоіндикаторів Metal indicators

Люмінесцентних Fluorescent

рН-індикаторів pH indicators

Редокс-індикаторів Redox indicators

Адсорбційних індикаторів Adsorption indicators

12 / 179
У концентрованому водному розчині мила (стеарату натрію) солюбілізації піддається: In a concentrated aqueous solution, soap (sodium stearate) is solubilized:

Етанол Ethanol

Хлорид кальцію Calcium chloride

Нейтральний жир Neutral fat

Глюкоза Glucose

Вода Water

13 / 179
ВООЗ для щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу «Інфлувак», у складі яких містяться компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини? For the annual prevention of influenza, the WHO recommends the use of Influvak-type vaccines, which contain components of the virion envelope. To what type do these vaccines belong?

Субодиничні Subunits

Антиідіотипічні Antiidiotypical

Анатоксини Anatoxin

Рекомбінантні Recombinant

Живі Alive

14 / 179
У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена? The child developed hemic hypoxia after eating early vegetables, which turned out to be saturated with nitrites. The accumulation of which substance caused it?

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

15 / 179
Метод поляриметрії використовується для визначення сполук, що містять асиметричний атом карбону. Яку з наведених сполук можна визначити за допомогою цього методу? The polarimetry method is used to determine compounds containing an asymmetric carbon atom. Which of the following compounds can be determined using this method?

Глюкоза Глюкоза

Купрум сульфат Cuprum Sulfate

Кальцій нітрат Calcium nitrate

Калій йодид Potassium iodide

Натрій хлорид Sodium Chloride

16 / 179
До аптеки звернулась жінка 35 років, щоб придбати препарат для усунення сухого надсадного кашлю. Який із наведених лікарських засобів їй показаний? A 35-year-old woman came to the pharmacy to buy a drug to eliminate dry whooping cough. Which of the following drugs was shown to her?

Мукалтин Mukaltin

Амоксицилін Amoxicillin

- -

Лібексин Libexin

Амброксол Ambroxol

17 / 179
Досліджується поверхня стебла дерев’янистої рослини. Визначено, що клітини паренхімної форми, мертві, з суберинізованими оболонками. Тобто це: The surface of the stem of a woody plant is examined. It is determined that the cells are parenchymal, dead, with suberinized membranes. That is:

Судини Vessels

Фелодерма Pheloderma

Корок Корок

Фелоген Фелоген

Склеренхімні волокна Sclerenchymal fibers

18 / 179
Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Укажіть іон, який має стосовно нього найменший поріг коагуляції: The sol of ferric hydroxide (III) is positively charged. Specify the ion that has the lowest coagulation threshold in relation to it:

Cl- Cl-

Na+ Na+

Cu2+ Cu2+

I- I-

SO42- SO42-

19 / 179
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і розчину пероксиду водню 3%. Розчин під час нагрівання набув жовтого кольору. Це свідчить про присутність в розчині: An excess of 6M sodium hydroxide solution and 3% hydrogen peroxide solution was added to the solution under study. The solution turned yellow during heating. This indicates the presence in the solution:

Катіонів свинцю Lead cations

Катіонів цинку Zinc cations

Катіонів олова (ІІ) Tin (II) cations

Катіонів хрому (ІІІ) Chromium (III) cations

Катіонів алюмінію Aluminum cations

20 / 179
Наявні ефірно-олійні залозки, плід – сім’янка, суцвіття – кошик. Це характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Scrophulariaceae Scrophulariaceae

Lamiaceae Lamiaceae

Rosaceae Rosaceae

Asteraceae Asteraceae

Solanaceae Solanaceae

21 / 179
Чоловік страждає на жовчнокам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити для усунення печінкової коліки? A man suffers from gallstone disease. What remedy should he prescribe to eliminate hepatic colic?

Панкреатин Pancreatin

Бісакодил Bisacodyl

Алмагель Almagel

Контрикал Kontrykal

Магнію сульфат Magnesium sulfate

22 / 179
Активація пероксидного окиснення ліпідів є одним із механізмів пошкодження біоструктур і розвитку клітинної патології. Назвіть сполуку, яка бере участь у знешкодженні органічних пероксидів: Activation of lipid peroxidation is one of the mechanisms of damage to biostructures and the development of cellular pathology. Name the compound involved in the neutralization of organic peroxides:

Таурин Taurine

Гліцин Glycine

Метіонін Methionine

Аланін Received

Глутатіон Glutathione

23 / 179
Пацієнту для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який взаємодіючи з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в’яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат: The patient was prescribed a 2% antiseptic solution for the treatment of burns, which interacts with tissues to form manganese dioxide, has an astringent and anti-inflammatory effect. Name this drug:

Розчин Люголя Lugol's solution

Калію перманганат Potassium permanganate

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фенол Фенол

Брильянтовий зелений Diamond Green

24 / 179
Яка з наведених сполук належить до складних ефірів (естерів)? Which of the following compounds belongs to esters?

С15Н31СООН С15Н31СООН

CH3COOCH3 CH3COOCH3

СН3–О–СН3 CH3-O-CH3

С2Н5ОН С2Н5ОН

СН3–О–С2Н5 CH3-O-C2H5

25 / 179
Чоловікові 40 років у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотики. Яка з наведених комбінацій йому показана? The doctor prescribed antibiotics to a 40-year-old man as part of complex therapy for peptic ulcer disease. Which of the following combinations was shown to him?

Амоксицилін + кларитроміцин Amoxicillin + Clarithromycin

Стрептоміцин + бензилпеніцилін Streptomycin + benzylpenicillin

Феноксиметилпеніцилін + лінкоміцин Phenoxymethylpenicillin + lincomycin

Оксацилін + налідиксова кислота Oxacillin + nalidixic acid

Левоміцетин + ампіцилін Levomycetin + ampicillin

26 / 179
Яка сполука утвориться при повному гідруванні нафталіну: What compound will be formed by complete hydrogenation of naphthalene:

27 / 179
До якого типу дисперсних систем відносять піни? What type of dispersion systems are foams?

До колоїдно-дисперсних систем To colloid-disperse systems

До іонно-молекулярних систем To ion-molecular systems

До зв’язано-дисперсних систем To connected-dispersed systems

До фібрилярних систем To fibrillar systems

До гідрозолів To hydrosols

28 / 179
Диметилетиламін належить до: Dimethylethylamine belongs to:

Третинних амінів Tertiary amines

Вторинних амінів Secondary amines

- -

Четвертинних амонієвих солей Quaternary ammonium salts

Первинних амінів Primary amines

29 / 179
У болотяної рослини з мечоподібними листками і суцвіттям початок (качан) з покривалом кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, з добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи: A swamp plant with sword-like leaves and an inflorescence has a head (kachan) with a covering of rhizomes thick, light, fragrant, pink at the fracture, with well-defined, close scars and appendages roots. These are underground organs:

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Bidens tripartita Bidens tripartita

Acorus calamus Acorus pen

Ledum palustre Ledum marsh

30 / 179
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення? The man eats mostly fatty food. What enzyme should be prescribed to the patient to normalize digestive processes?

ДНКазу ДНКазу

Гіалуронідазу Hyaluronidase

Ліпазу Ліпазу

Каталазу Catalase

Мальтазу Maltasu

31 / 179
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Ацидиметрія Acidimetry

Аргентометрія Argentometry

32 / 179
Який газ знебарвлює бромну воду? What gas discolors bromine water?

Пропан Propane

Метан Methane

Бутан Bhutan

Етен Етен

Етан Етан

33 / 179
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants are able to increase the content of catecholamines in the synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

Гальмують амінотрансферазу Inhibits aminotransferase

Активують амінотрансферазу Activate aminotransferase

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Активують декарбоксилазу Activate decarboxylase

34 / 179
У дитини з розумовою відсталістю діагностований кретинізм. Дефіцит яких гормонів є головним у розвитку порушення функції нервової системи у разі цього захворювання? A child with mental retardation is diagnosed with cretinism. Which hormone deficiency is the main factor in the development of nervous system dysfunction in this disease?

Катехоламінів Catecholamines

Тиреоїдних Thyroid

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Андрогенів Androgens

Естрогенів Estrogens

35 / 179
За тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно чутливим до цього антибіотика, набув резистентності до пеніциліну тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується? One week after the treatment of a patient in the hospital with penicillin, a microbe that was initially sensitive to this antibiotic acquired resistance to penicillin, tetracyclines, aminoglycosides, and macrolides. What mechanism of antibiotic resistance formation can be traced ?

Природної селекції Natural selection

Фенотипічний Phenotypic

Мутаційний Mutational

R-плазмідний R-plasmid

Спонтанний Spontaneous

36 / 179
Під час взаємодії якого реагенту з піридином можна отримати 2-амінопіридин? During the interaction of which reagent with pyridine, 2-aminopyridine can be obtained?

Амоніаку Ammonia

Амонію хлориду Ammonium chloride

Гідразину Hydrazine

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Натрію аміду Sodium amide

37 / 179
Хто є автором (авторами) правила: «На поверхні кристалічної речовини переважно адсорбуються іони, які входять до складу кристалічної ґратки або є ізоморфними з ними, утворюючи при цьому з іонами кристалу важкорозчинну сполуку»? Who is the author(s) of the rule: 'On the surface of a crystalline substance, ions that are part of the crystal lattice or are isomorphic with them are preferentially adsorbed, forming ions of the crystal difficultly soluble compound'?

Дюкло, Траубе Duclo, Traube

Панет, Фаянс Panet, Faience

Вант-Гофф Vant Hoff

Ребіндер Rebins

Шульце, Гарді Schultze, Hardy

38 / 179
У разі відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити? If there is no strophantin in the pharmacy, which drug from the group of cardiac glycosides can replace it?

- -

Ізоланід Isolanid

Адонізид Adoniside

Корглікон Корглікон

Дигітоксин Digitoxin

39 / 179
У школі зареєстровано випадок захворювання на гепатит А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником? A case of hepatitis A was registered at the school. What drug should be used for specific prevention of children who were in contact with a sick classmate?

Жива вакцина Vaccine Live

Інтерферон Interferon

Імуноглобулін Immunoglobulin

Рибавірин Ribavirin

Інактивована вакцина Inactivated vaccine

40 / 179
У пацієнтки спостерігаються зміни: порушення зору в сутінках, сухість кон’юнктиви та рогової оболонки. Нестача якого вітаміну може викликати такі порушення? The patient has changes: blurred vision at dusk, dryness of the conjunctiva and cornea. The lack of which vitamin can cause such disturbances?

D D

B B

А А

B12 B12

С С

41 / 179
З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів IV групи разом із груповим реагентом додають пероксид водню? For what purpose in the systematic course of analysis of group IV cations together with the group reagent hydrogen peroxide is added?

Для більш повного осадження цих катіонів For more complete precipitation of these cations

Для утворення пероксидних сполук цих катіонів For the formation of peroxide compounds of these cations

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the lowest oxidation states

Для руйнування гідратних комплексів For the destruction of hydrate complexes

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the highest degrees of oxidation

42 / 179
За 20 хвилин після порізу шкіри жінка звернула увагу, що рана не перестає кровоточити. Відсутність або нестача якого вітаміну спричиняє такий стан? 20 minutes after cutting the skin, the woman noticed that the wound did not stop bleeding. The absence or lack of which vitamin causes this condition?

РР РР

К* К*

D D

Е Е

А А

43 / 179
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження ґрунту визначають кількість санітарнопоказникових мікроорганізмів. Укажіть їх: During the sanitary and microbiological examination of the soil, the number of sanitary indicator microorganisms is determined. Specify them:

Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens

Гриби роду Candida, Streptococcus faecalis Fungi of the genus Candida, Streptococcus faecalis

Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens

Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis

44 / 179
Унесені в полум’я пальника солі невідомого катіона забарвлюють його в цегляно-червоний колір. Який це катіон? Salts of an unknown cation introduced into the flame of the burner turn it brick-red. What cation is this?

Амонію Ammonia

Мангану Manganu

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

Свинцю Lead

45 / 179
Нітрат-аніон на відміну від нітрит- аніону не взаємодіє: Nitrate anion, unlike nitrite anion, does not interact:

З сульфаніловою кислотою With sulfanilic acid

З калію перманганатом With potassium permanganate

З антипірином With fire retardant

З феруму (II) сульфатом і сульфатною кислотою With ferrum (II) sulfate and sulfuric acid

З дифеніламіном With diphenylamine

46 / 179
Яка з наведених реакцій є реакцією заміщення? Which of the following reactions is a substitution reaction?

47 / 179
Під час бактеріоскопічного методу лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для чого використовують метод Грама? During the bacterioscopic method of laboratory diagnosis of infections, different methods of staining microscopic preparations are used. What is the Gram method used for?

Для виявлення плазмід To detect plasmids

Для виявлення капсул To detect capsules

Для виявлення джгутиків To detect flagella

Для диференціації бактерій For bacterial differentiation

48 / 179
Укажіть метод, який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді малорозчинних солей ртуті (І): Specify the method based on precipitation reactions of halides in the form of sparingly soluble salts of mercury (I):

Перманганатометрія Permanganatometry

Меркурометрія Mercurometry

Трилонометрія Trilonometry

Роданометрія Rhodanometry

49 / 179
Для якої з цих систем характерна седиментація? Which of these systems is characterized by sedimentation?

Розчин електролітів Electrolyte solution

Розчин ВМС Solution of the Navy

Суспензія Suspension

Розчин неелектролітів Solution of non-electrolytes

50 / 179
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом: Gravimetric determination of moisture in pharmaceutical preparations is performed by the method:

Виділення та прямої відгонки Selection and direct distillation

Виділення Highlight

Непрямої відгонки Indirect distillation

Прямої відгонки Direct distillation

51 / 179
Пацієнтові з трихомонадним уретритом призначили для лікування похідне імідазолу. Назвіть цей препарат: A patient with trichomonas urethritis was prescribed an imidazole derivative for treatment. Name this drug:

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Азитроміцин Azithromycin

Метронідазол Metronidazole

Нітроксолін Nitroxoline

Фурацилін Furacilin

52 / 179
Розщеплення глюкози під час гліколізу має цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат у першій реакції: The breakdown of glucose during glycolysis has a number of transformations. Indicate which compound glucose-6-phosphate is transformed into in the first reaction:

Манозо-1-фосфат Mannose-1-phosphate

Галактозо-1-фосфат Galactose-1-Phosphate

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Фруктозо-6-фосфат Fructose 6-Phosphate

Фруктозо-1-фосфат Fructose 1-Phosphate

53 / 179
Під час вивчення гербарного зразка гірчака почечуйного були визначені діагностичні ознаки, характерні для всіх представників родини Polygonaceae: During the study of the herbarium sample of kidney mustard, diagnostic features characteristic of all representatives of the family were determined Polygonaceae:

Складні листки Folding leaves

Плід – біб Fruit - bib

Наявність розтруба Availability of bell

Наявність ефіроолійних залозок Presence of essential oil glands

Відсутність черешка No petiole

54 / 179
Для лікування хвороби Паркінсона лікарем призначено лікарський засіб з групи попередників дофаміну. Після введення препарату спостерігали підвищення рухливості пацієнта, поліпшення перебігу психічних процесів, відновлення здатності до концентрації уваги. Максимальний ефект спостерігався за місяць. Назвіть цей препарат: For the treatment of Parkinson's disease, the doctor prescribed a drug from the group of dopamine precursors. After administration of the drug, the patient's mobility increased, mental processes improved, and the ability to concentrate was restored. The maximum the effect was observed in a month. Name this drug:

Леводопа Леводопа

Селегілін Selegiline

Циклодол Cyclodol

Мідантан Midantan

Бромокриптин Bromocriptine

55 / 179
Під час мікроскопії мазка з матеріалу пацієнта були виявлені великі палички з обрубаними кінцями розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулясто, форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне таке явище? During microscopy of a swab from the patient's material, large rods with cut off ends were found arranged in the form of a chain. After cultivation of the pathogen in a nutrient medium with the addition of penicillin, they acquired a spherical, shape and began to resemble a pearl necklace. For which pathogen is this phenomenon characteristic?

Сибірки Sibirky

Кандидозу Candidiasis

Чуми Чуми

Туляремії Tularemia

Холери Cholera

56 / 179
За добу після вживання в їдальні котлет декілька учнів звернулися до медпункту зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову токсико-інфекцію? A day after eating meatballs in the cafeteria, several students turned to the medical center with complaints of stomach pain, vomiting, high temperature, and diarrhea. One of the students was hospitalized in serious condition. What microorganisms could cause this food poisoning infection?

Клостридії Clostridia

Менінгококи Meningococci

Шигели Шигели

Сальмонели Salmonella

Стрептококи Streptococci

57 / 179
час морфологічного опису шавлії мускатної студенти звернули увагу на яскраві приквітки. Вони слугують для приваблення комахзапилювачів і є видозміною: during the morphological description of clary sage, students drew attention to the bright bracts. They serve to attract pollinators and are a variation of:

Квітконіжки Pedicles

Пагона Shoot

Квітколожа Flowerbed

Листка Leaf

Андроцею Androcea

58 / 179
Яка гетероциклічна структура входить до складу бактерицидного лікарського препарату риванолу? What heterocyclic structure is part of the bactericidal drug rivanol?

Фенатрену Fenathren

Хіноліну Quinoline

Ізохіноліну Isoquinoline

Антрацену Anthracene

Акридину Акридину

59 / 179
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних? Which of the following substances are surface-inactive?

Спирти та мила Alcohol and soap

Неорганічні кислоти, основи та їхні солі Inorganic acids, bases and their salts

Аміни та сульфокислоти Amines and sulfonic acids

Карбонові кислоти та мила Carboxylic acids and soaps

Альдегіди та спирти Aldehydes and alcohols

60 / 179
У однодольних рослин кінцеві продукти метаболізму часто представлені багатьма голчастими кристалами оксалату кальцію, зібраними у пачки. Це: In monocots, the end products of metabolism are often represented by many needle-like crystals of calcium oxalate, collected in tufts. These are:

Кристалічний пісок Crystal sand

Рафіди Рафіди

Друзи Friends

Двійникові кристали Twin Crystals

Стилоїди Styloids

61 / 179
Проконсультуйте лікаря, яким найближчим за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн: Consult your doctor about the drug closest in effect to the acetylcysteine ​​missing in the pharmacy:

Лібексин Libexin

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Амброксол Ambroxol

62 / 179
Щорічно восени у хвойного дерева відділу Голонасінні спостерігається листопад м’яких хвоїнок, які розташовані на вкорочених пагонах. Це характерно для роду: Every year in the autumn, a conifer of the Gymnosperms division has a leaf of soft needles, which are located on shortened shoots. This is characteristic of the genus:

Pinus Pinus

Abies Abies

Larix Larch

Picea Picea

Cedrus Cedar

63 / 179
Для вживання мікстури необхідне точне дозування. Для цього як стабілізатор до суспензії додають: To use the mixture, precise dosing is required. For this, as a stabilizer to the suspension, add:

Етанол Ethanol

Крохмаль Starch

Глюкозу Glucose

Натрію хлорид Sodium Chloride

Желатин Gelatin

64 / 179
У чоловіка гіпертонічний криз. Йому внутрішньовенно ввели препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився. Який препарат був використаний? A man has a hypertensive crisis. He was given a drug intravenously, which caused a short-term increase in pressure, which then decreased. What drug was used?

Ніфедипін Nifedipine

Еналаприл Enalapril

Клофелін Clofelin

Анаприлін Anaprilin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

65 / 179
У розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією? The solution contains calcium, barium, aluminum, potassium, and sodium cations. A small amount of ammonium hydroxide and alizarin solution were added to the solution. A red precipitate formed. What ion was detected by this reaction?

Алюмінію Aluminium

Калію Potassium

Натрію Sodium

Кальцію Calcium

Барію Barium

66 / 179
Під час дослідження матеріалу від пацієнта з діагнозом дифтерія виділено чисту культуру мікроорганізмів, що була ідентифікована як токсигенний штам Corynebacterium diphtheriae. Яка серологічна реакція використовуються в бактеріологічних лабораторіях для визначення токсигенності коринебактерій дифтерії? During the study of material from a patient with a diagnosis of diphtheria, a pure culture of microorganisms was isolated, which was identified as a toxigenic strain of Corynebacterium diphtheriae. What serological reaction is used in bacteriological laboratories to determine toxigenicity diphtheria corynebacterium?

Преципітації в гелі Precipitation in gel

Аглютинації Agglutinations

Нейтралізації Neutralizations

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

67 / 179
Поверхнево-активні речовини є сполуками, які знижують поверхневий натяг (або міжфазний натяг) між двома рідинами, між газом і рідиною або між рідиною і твердою речовиною. Яка з наведених речовин має властивості поверхнево-активної речовини на межі поділу повітря – вода? Surfactants are compounds that reduce the surface tension (or interfacial tension) between two liquids, between a gas and a liquid, or between a liquid and a solid. Which of of the listed substances has the properties of a surface-active substance at the air-water interface?

НСl НСl

Валеріанова кислота Valeric acid

- -

Сечовина Urea

NaOH NaOH

68 / 179
Установлюється життєва форма стрижнекореневої рослини, яка на першому році життя утворює прикореневу розетку, а на другому – цвіте та дає плоди, після чого відмирає. Отже, ця рослина є: The life form of a taproot plant is established, which in the first year of life forms a basal rosette, and in the second it blooms and bears fruit, after which it dies. Therefore, this plant is :

Багаторічним чагарником Perennial shrub

Багаторічною трав’янистою Perennial grass

Багаторічним чагарничком Perennial shrub

Однорічною трав’янистою Annual grass

Дворічною трав’янистою Two-year grass

69 / 179
Порадьте пацієнтові з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Гідрокодон Hydrocodone

Глауцин Глауцин

Кодеїн Codeine

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Лібексин Libexin

70 / 179
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який із наведених механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм? Ultraviolet irradiation is used in medicine in the form of various physioprocedures. Which of the following mechanisms underlies the therapeutic effect of ultraviolet rays on the body?

Посилення поділу клітин Enhanced cell division

Активація синтезу холестерину Activation of cholesterol synthesis

Активація дії ліків Activation of medication

Зменшення синтезу меланіну в шкірі Decreased melanin synthesis in the skin

Активація синтезу вітаміну D Activation of vitamin D synthesis

71 / 179
Яка з наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора? Which of the following compounds is formed as a result of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 as a catalyst?

72 / 179
Ацетилсаліцилова кислота утворюється в результаті наступної реакції: Acetylsalicylic acid is produced as a result of the following reaction:

73 / 179
типу належить реакція: type belongs to reaction:

Приєднання Joining

Відновлення Recovery

Відщеплення Split

Електрофільного заміщення Electrophilic substitution

Ацилювання Acylation

74 / 179
Деякі гормони в організмі синтезуються з амінокислот. Яка амінокислота є попередником гормона тироксину? Some hormones in the body are synthesized from amino acids. Which amino acid is the precursor of the thyroxine hormone?

Гістидин Histidine

Цистеїн Цистеїн

Глутамін Glutamine

Аргінін Arginin

Тирозин Tyrosine

75 / 179
Енергія Гельмгольца – критерій напрямку самовільного процесу у разі постійних: Helmholtz energy is a criterion for the direction of an arbitrary process in the case of constants:

Внутрішній енергії і об’ємі Internal energy and volume

Температурі та об’ємі Temperatures and volumes

Температурі і тиску Temperature and pressure

Ентропії і об’ємі Entropies and volumes

Ентропії і тиску Entropy and pressure

76 / 179
Під час мікроскопії виділень із піхви пацієнтки виявлено округлі й овальні грампозитивні клітини, що брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які препарати слід порекомендувати для лікування в разі підтвердження діагнозу кандидоз? During the microscopy of discharges from the patient's vagina, round and oval gram-positive cells were found, budding and forming pseudomycelium. What drugs should be recommended for treatment in case of confirmation of the diagnosis of candidiasis?

Пеніцилін, стрептоміцин Penicillin, streptomycin

Клотримазол, ністатин Clotrimazole, Nystatin

Еритроміцин, мономіцин Erythromycin, monomycin

Тетрациклін, олеандоміцин Tetracycline, Oleandomycin

Сульгін, фталазол Sulgin, Phthalazole

77 / 179
Як називається в аналізі прийом зв’язування сторонніх у розчині іонів? What is the name of the method of binding extraneous ions in the solution in the analysis?

Аналітичне розділення Analytic Split

Аналітичне співосадження Analytical co-precipitation

Аналітичне маскування Analytic masking

Аналітичне вилучення Analytic extraction

Аналітичне концентрування Analytical Concentration

78 / 179
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками? During surgery with the muscle relaxant tubocurarine, the patient developed a respiratory disorder, which was eliminated after the administration of proserin. What term corresponds to the specified interaction between drugs?

Кумуляція Cumulative

Антагонізм Antagonism

Синергізм Synergism

Несумісність Incompatibility

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

79 / 179
Пацієнту з клінічним діагнозом туляремія для його підтвердження ввели підшкірно тулярин. Який метод дослідження використовував лікар? A patient with a clinical diagnosis of tularemia was injected subcutaneously with tularine to confirm it. What research method did the doctor use?

Біологічний Biological

Алергічний Allergic

Мікроскопічний Microscopic

Мікробіологічний Microbiological

Серологічний Serological

80 / 179
У пацієнта з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З мстою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додали сироватку. Який збудник очікують виділити? The cerebrospinal fluid of a patient with a diagnosis of meningitis was taken for examination. In order to isolate the pathogen, culture was done on a nutrient medium to which serum was previously added. What pathogen is expected to be isolated?

Віруси Viruses

Стафілокок Staphylococcus

Рикетсії Rickettsia

Менінгокок Meningococcus

Мікобактерії Mycobacteria

81 / 179
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом отримані золі? Hydrosols of sulfur, cholesterol, rosin are obtained by adding alcoholic solutions of these substances to water. What method are used to obtain the salts?

Конденсацією з пари Condensation from steam

Заміною розчинника By replacing the solvent

Реакцією окислення Oxidation reaction

Реакцією подвійного обміну Double exchange reaction

Реакцією гідролізу By hydrolysis reaction

82 / 179
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у важкому стані. Об’єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові – 88%, АТ – 90/60 мм рт. ст., пульс – 117/хв., частота дихання – 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який із наведених нижче типів гіпоксії, найімовірніше, розвивається у такому разі? A 50-year-old patient was brought to the hospital in serious condition. Objectively observed: skin and visible mucous membranes are cyanotic, arterial blood saturation - 88%, blood pressure - 90 /60 mm Hg, pulse - 117/min, respiratory rate - 22/min. Chronic heart failure is indicated in the anamnesis. Which of the following types of hypoxia is most likely to develop in this case?

Гемічна Chemical

Гіпоксична Hypoxic

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Анемічна Anemic

83 / 179
У фармацевтичній практиці широко використовують один із природних антикоагулянтів, що належить до гетерополісахаридів. Укажіть його: One of the natural anticoagulants belonging to heteropolysaccharides is widely used in pharmaceutical practice. Specify it:

Кератансульфат Keratan Sulfate

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

Гепарин Гепарин

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

Дерматансульфат Dermatan Sulfate

84 / 179
У пацієнта спостерігається зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалося анемією. Укажіть, який із вітамінів має антианемічну дію: The patient has a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Ретинол Retinol

Кобаламін Cobalamin

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Токоферол Tocopherol

Тіамін Thiamine

85 / 179
У дитини 5 років унаслідок тривалих проносів розвинулися порушення зору, часто спостерігаються запалення слизової оболонки рота, кон’юнктивіт. Це може свідчити про розвиток гіповітамінозу вітаміну: A 5-year-old child developed visual disturbances as a result of prolonged diarrhea, inflammation of the oral mucosa, conjunctivitis is often observed. This may indicate the development of vitamin hypovitaminosis:

B6 B6

В1 В1

В2 В2

РР РР

А А

86 / 179
Трав’яниста рослина має прямостійкі стебла, що галузяться у верхній частині; листки і квітки пронизані темними вмістищами; суцвіття – верхівкові щиткоподібні з жовтими квітками; плід – тригранна коробочка. Якій рослині притаманні такі ознаки? The herbaceous plant has upright stems branching in the upper part; leaves and flowers are pierced with dark receptacles; inflorescences are apical cotyledons with yellow flowers; the fruit is a three-sided box . Which plant has these characteristics?

Thea sinensis Thea sinensis

Hypericum perforatum Hyperic holed

Capsella bursa-pastoris Capsella bursa-pastoris

Althaea officinalis Althaea officinalis

Ledum palustre Ledum marsh

87 / 179
Жінці з виразковою хворобою шлунка призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно спрямоване? An antibacterial treatment was prescribed to a woman with peptic ulcer disease. What pathogen is it aimed at?

Cl. perfringens Cl. perfringens

Cl. trachomatis С. E. colli Cl. trachomatis С. E. neck

St. aureus St. aureus

H. pylori H. pylori

88 / 179
З блювотних мас дитини, у якої наявні симптоми харчового отруєння, пов’язаного з вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів спричиняє синдром токсикоінфекції? Staphylococcus was isolated from the vomitus of a child who had symptoms of food poisoning associated with the consumption of cakes. What factor of pathogenicity of staphylococcus causes toxic infection syndrome?

Протеїн А Protein A

Ексфоліативний токсин Exfoliative toxin

Гемолізин Hemolysin

Гіалуронідаза Hyaluronidase

Ентеротоксин Enterotoxin

89 / 179
Чоловік звернувся до лікаря з приводу сильного болю в суглобах. Аналіз сечі показав підвищений рівень сечової кислоти, що свідчить про: A man went to the doctor because of severe joint pain. Urinalysis showed an elevated level of uric acid, which indicates:

Підвищений синтез кетонових тіл Increased synthesis of ketone bodies

Підвищену активність бета-окиснення жирних кислот Increased activity of beta-oxidation of fatty acids

Інтенсивний розпад пуринових нуклеотидів Intensive decay of purine nucleotides

Підвищену активність глікогенолізу Increased activity of glycogenolysis

Підвищену активність гліколізу Increased activity of glycolysis

90 / 179
Пацієнт на гіпертонічну хворобу за приписом лікаря вживав діуретики. Які порушення водносольового обміну можуть виникнути у цьому разі? A hypertensive patient used diuretics as prescribed by a doctor. What disturbances in water-salt metabolism can occur in this case?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

91 / 179
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту в складі водноспиртової суміші заснований на експериментальному визначенні: The pharmacopoeial ebulioscopic method of quantitative determination of alcohol in a water-alcohol mixture is based on experimental determination:

Опору Prop

Температур розчинення Dissolution temperature

Температур кристалізації Crystallization temperature

Осмотичного тиску Osmotic pressure

Температур кипіння Boiling temperature

92 / 179
У чоловіка, хворого на подагру, виявлено значне підвищення рівня сечової кислоти в крові. Кінцевим продуктом обміну яких речовин є сечова кислота? In a man suffering from gout, a significant increase in the level of uric acid in the blood was detected. What metabolic end product is uric acid?

Тригліцеридів Triglycerides

Жирних кислот Fatty acids

Пуринових основ Purine bases

Глобулінів Globulins

Альбумінів Albumin

93 / 179
У чоловіка 25 років на прийомі у лікарястоматолога за декілька хвилин після проминання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в цьому разі? At a 25-year-old man's appointment with a dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case?

Імунокомплексний Immunocomplex

Цитолітичний Cytolytic

Стимульований Incentives

Анафілактичний Anaphylactic

Гіперчутливість сповільненого Retarded Hypersensitivity

94 / 179
Ентропія як одна з основних термодинамічних функцій є мірою: Entropy as one of the main thermodynamic functions is a measure:

Внутрішньої енергії системи Internal system energy

Розсіяної енергії Dissipated energy

Ентальпії Enthalpies

Повної енергії системи Full system energy

Енергії, яку можна використати для виконання роботи Energy that can be used to perform work

95 / 179
жінки 45 років під час цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим у цьому разі. a 45-year-old woman developed an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract and eyes during the flowering of herbs: hyperemia, edema, mucous secretions. What type of leukocytosis will be most characteristic in this case.

Нейтрофілів Neutrophils

Базофілія Basophilia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Еозинофілія Eosinophilia

Моноцитоз Monocytosis

96 / 179
У жінки, яка страждає на цукровий діабет І типу, розвинулася гіперглікемічна кома. Результати обстеження виявили метаболічний ацидоз. Накопичення яких речовин в крові призвело до розвитку цього стану? A woman suffering from type 1 diabetes developed a hyperglycemic coma. The results of the examination revealed metabolic acidosis. The accumulation of what substances in the blood led to the development of this condition?

Залишкового азоту Residual Nitrogen

Кетонових тіл Ketone bodies

Непрямого білірубіну Indirect bilirubin

Іонів амонію Ammonium ions

Жовчних кислот Bile acids

97 / 179
У щура, який протягом доби перебував в іммобілізаційній камері, на розтині виявлено ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій у цьому випадку? In a rat that was in the immobilization chamber for a day, erosions of the stomach were found at autopsy. What hormones can cause erosions in this case?

Естрогени Estrogens

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Інсулін Insulin

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Глюкагон Glucagon

98 / 179
Біологічні рідини (сироватки, розчини ферментів, вітамінів тощо) не витримують високих температур, тому їх стерилізація здійснюється за температури 56-58°C 5-6 разів через добу. Назвіть цей метод стерилізації: Biological fluids (serum, enzyme solutions, vitamins, etc.) cannot withstand high temperatures, so their sterilization is carried out at a temperature of 56-58°C 5-6 times a day . Name this method of sterilization:

Тиндалізація Tyndalization

Автоклавування Autoclaving

Стерилізація вологим жаром Sterilization by moist heat

Пастеризація Pasteurization

Фламбування Flaming

99 / 179
За якого числового значення n виконується правило Хюккеля (4n+2) для антрацену? For what numerical value of n does Hückel's rule (4n+2) hold for anthracene?

N=0 N=0

N=2 N=2

N=3 N=3

N=10 N=10

N=1 N=1

100 / 179
Ізоніазид – препарат із протитуберкульозною активністю. Антивітаміном якого вітаміну він є? Isoniazid is a drug with anti-tuberculosis activity. What vitamin is it an anti-vitamin?

Рибофлавіну Riboflavin

Пантотенової кислоти Pantothenic acid

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

Аскорбінової кислоти Ascorbic acid

Токоферолу Tocopherol

101 / 179
Яка з наведених формул відповідає β-D-галактопіранозі? Which of the following formulas corresponds to β-D-galactopyranose?

102 / 179
Пацієнту в стані психозу призначено антипсихотик: An antipsychotic was prescribed to a psychotic patient:

Аміназин Aminazine

Діазепам Diazepam

Фенобарбітал Phenobarbital

Кофеїн Caffeine

Циклодол Cyclodol

103 / 179
До дільничного педіатра звернулася мама з дитиною 6 років зі скаргами на біль у горлі та утруднене дихання. Лікар припускає дифтерію гортані. Яке порушення зовнішнього дихання може розвиватися з такою локалізацією цього захворювання? A mother with a 6-year-old child came to the district pediatrician with complaints of a sore throat and difficulty breathing. The doctor suspects diphtheria of the larynx. What disorder of external breathing can develop with this localization of this disease?

Рідке, глибоке, з утрудненим вдихом Liquid, deep, with difficulty breathing

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Дихання Біота Biot's Breath

Часте, поверхневе Frequent, superficial

Рідке, глибоке, з утрудненим видихом Liquid, deep, with difficult exhalation

104 / 179
Розглянуто простий листок, у якого розчленованість пластинки сягає основи. Отже, листок: A simple leaf is considered, in which the dismemberment of the plate reaches the base. Therefore, the leaf:

Трійчастий Triple

Розсічений Dissected

Роздільний Separate

Лопатевий Shovel

Пальчастий Finger

105 / 179
Укажіть реакцію Вюрца: Specify Wurtz's reaction:

106 / 179
Укажіть антибіотик для лікування сифілісу: Specify an antibiotic to treat syphilis:

Стрептоміцин Streptomycin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Ністатин Nystatin

Амфотерицин Amphotericin

Канаміцин Kanamycin

107 / 179
Виберіть індикатор для арґентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора: Select an indicator for argentometric determination of chloride ions by Mohr's method:

Флюоресцеїн Fluorescein

Метиловий червоний Methyl Red

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Еозин Еозин

Калію хромат Potassium chromate

108 / 179
У пацієнта після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести пацієнту для усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenalin hydrochloride (epinephrine)

Анаприлін (пропранолол) Anaprilin (propranolol)

Натрію хлорид Sodium Chloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

109 / 179
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Сахароза Sucrose

Целюлоза Cellulose

Крохмаль Starch

Лактоза Lactose

Глікоген Glycogen

110 / 179
Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування? Which method of analysis can an analytical chemist use to determine the aluminum content in the drug Alumag (maalox) by indirect titration?

Комплексонометрія Complexonometry

Меркурометрія Mercurometry

Аргентометрія Argentometry

Йодометрія Iodometry

Дихроматометрія Dichromatometry

111 / 179
Унаслідок передозування наркозу під час оперативного втручання виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчать збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд./хв. і виникнення тахіпное. Яка гіпоксія наявна в цьому разі? As a result of an overdose of anesthesia during surgery, signs of acute hypoxia appeared, as evidenced by an increase in heart rate to 124 beats/min and the occurrence of tachypnea. What hypoxia is present in this case?

Гіпоксична Hypoxic

Циркуляторна Circular

Тканинна Fabric

Дихальна Respiratory

Змішана Mixed

112 / 179
Емульсії є термодинамічно нестійкими. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають: Emulsions are thermodynamically unstable. In them, the process of merging of droplets of the dispersed phase occurs spontaneously, which causes the emulsion to separate. Such a phenomenon is called:

Коалесценцією Coalescence

Деформацією Deformation

Контракцією By contraction

Змочуванням Wetting

Солюбілізацією By solubilization

113 / 179
ку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування пацієнтів на бронхіальну астму? which group of bronchodilators should be ordered to the pulmonology department for the treatment of patients with bronchial asthma?

Бета-2-адреноміметики* Beta-2-adrenomimetics*

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

Бета-адреноблокатори Beta Blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

М-холіноміметики M-cholinomimetics

114 / 179
У жінки під час гастродуоденоскопії виявили ослаблення функції шлунково-стравохідного з’єднання з рефлюксом шлункового вмісту в стравохід. Яким основним симптомом проявлятиметься це порушення? During a gastroduodenoscopy, a woman was diagnosed with a weakening of the function of the gastroesophageal junction with reflux of gastric contents into the esophagus. What is the main symptom of this disorder?

Печія Pechia

Пронос Diarrhea

Порушення ковтання Swallowing disorder

Серцебиття Heartbeat

Нудота Nausea

115 / 179
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони: The II analytical group of cations according to the acid-base classification includes the following cations:

Алюмінію, магнію, цинку Aluminum, magnesium, zinc

Цинку, алюмінію, хрому Zinc, aluminum, chromium

Калію, барію, бісмуту Potassium, barium, bismuth

Кальцію, стронцію, барію Calcium, strontium, barium

Аргентуму, плюмбуму, ртуті (І) Argentum, plumbum, mercury (I)

116 / 179
У пацієнта хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії у 21-й парі хромосом. До якого типу захворювань належить зазначена патологія? The patient has Down's disease, which is accompanied by mental retardation, short stature, short fingers and toes, mongoloid eyes. The karyotype study showed the presence of trisomy in the 21st pair of chromosomes What type of diseases does the specified pathology belong to?

Гаметопатія Gametopathy

Фетопатія Fetopathy

Молекулярно-генна хвороба Molecular genetic disease

Бластопатія Blastopathy

Хромосомна хвороба Chromosomal disease

117 / 179
За своєю структурою дисперсні системи поділяють на: By their structure, dispersed systems are divided into:

Ліофільні і ліофобні Lyophilic and lyophobic

Вільнодисперсні і зв’язанодисперсні Freely dispersed and bound dispersed

Гідрозолі і органозолі Hydrosols and organosols

Грубодисперсні і мікрогетерогенні Coarsely dispersed and microheterogeneous

Гідрозолі і аерозолі Hydrosols and aerosols

118 / 179
Первинні спирти під час окислення утворюють: Primary alcohols during oxidation form:

119 / 179
Після розкриття абсцесу в ротовій порожнині з’явилися виділення жовто-зеленого кольору Які клітини завжди представлені й переважають у гнійному ексудаті? After the opening of the abscess, yellow-green secretions appeared in the oral cavity. What cells are always represented and predominate in purulent exudate?

Лімфоцити Lymphocytes

Нейтрофіли Neutrophils

Еозинофіли Eosinophils

Еритроцити Erythrocytes

Базофіли Basophils

120 / 179
До наркологічного відділення надійшов пацієнт із діагнозом морфінізм. Лікар констатував зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли ефективність препарату зменшується у разі його повторного введення? A patient with a diagnosis of morphinism was admitted to the narcology department. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine. What is the name of the phenomenon when the effectiveness of the drug decreases when it is re-administered?

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Сумація Summation

Звикання Addiction

Антагонізм Antagonism

121 / 179
Виділення аміаку під час дії розчину лугу і нагрівання свідчить про наявність у досліджуваному розчині іонів: The release of ammonia during the action of the alkali solution and heating indicates the presence of ions in the investigated solution:

NO3- NO3-

NH4+* NH4+*

K+ K+

NO2- NO2-

Na+ Na+

122 / 179
Етилформіат утворюється в результаті реакції: Ethyl formate is formed as a result of the reaction:

123 / 179
Для поліпшення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені шляхом роздрібнення рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес? To improve the effect of a biologically active substance on the lesion, emulsions are used as dosage forms, which can be produced by grinding liquid substances in a liquid medium. What is this process called?

Конденсація Condensation

Диспергація* Dispersion*

Седиментація Sedimentation

Коагуляція Coagulation

Пептизація Peptization

124 / 179
У грудному зборі виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення, солодкого на смак. Установлено, що це корені: In the chest collection, pieces of a bright yellow root with a sweet taste were found. It was established that these roots are:

Аїру звичайного Iru ordinary

Валеріани лікарської Valerianum

Алтеї лікарської Althea medicinal

Солодки голої Solodki naked

Родовика лікарського Rodov of medicine

125 / 179
На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води крізь постійно відкриту щілину між двома затульними клітинами епідерми. Ця структура є: On the teeth of the leaf plate, the release of water droplets is observed through a constantly open gap between the two covering cells of the epidermis. This structure is:

Нектарником Nectary

Гідатодою Hydatodu

Клейким волоском A sticky hair

Головчастим волоском Head hair

Осмофором Osmophore

126 / 179
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, потрібні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти: Cholesterol derivatives produced in the liver are needed to digest lipids. Name these products:

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Катехоламіни Catecholamines

Кортикостероїди Corticosteroids

Кальцифероли Calciferoli

Жовчні кислоти Bile acids

127 / 179
Система перебуває в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу? The system is in isobaric-isothermal equilibrium. Which function should be chosen to describe the process?

Енергію Гельмгольца Helmholtz Energy

Внутрішню енергію Internal energy

Ентальпію Enthalpy

Енергію Гіббса Gibbs Energy

Ентропію Entropy

128 / 179
Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з наведених засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння? A woman sleeps poorly after stress. Which of the following remedies should be preferred for the treatment of insomnia?

Аміназин Aminazine

Фенобарбітал Phenobarbital

Нітразепам Nitrazepam

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Барбітал Barbital

129 / 179
Розглянувши підземний орган Polygonatum odoratum, виявили, що він розташований горизонтально, рівномірно потовщений, з вузлами та міжвузлями й округлими вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже, це: After examining the underground organ of Polygonatum odoratum, it was found to be horizontal, uniformly thickened, with nodes and internodes and rounded depressions, and an apical bud. Therefore, it is:

Підземний столон Underground stolon

Коренева бульба Root tuber

Кореневище Rhizome

Коренеплід Root

Головний корінь Main root

130 / 179
До лабораторії для проведення санітарновірусологічного дослідження доставлена проба води, яка використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вказує на фекальне забруднення води і потребує додаткового очищення? A sample of water, which is used in the production of medicinal products, was delivered to the laboratory for sanitary virological research. The detection of which group of viruses indicates fecal contamination of the water and requires additional purification?

Герпесвіруси Herpesviruses

Ретровіруси Retroviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Флавівіруси Flaviviruses

131 / 179
У березні в дитячому садку приготували салат зі свіжої капусти, що зберігалася в холодному льосі. За декілька годин було виявлено, що у багатьох дітей з’явилися ознаки харчового отруєння. Які мікроорганізми, ураховуючи умови їх розмноження, могли його спричинити? In March, the kindergarten prepared a salad from fresh cabbage that had been stored in cold storage. Within a few hours, it was discovered that many children had signs of food poisoning . Which microorganisms, taking into account the conditions of their reproduction, could have caused it?

Психрофіли Psychrophiles

Термофіли Thermophiles

Резидентні Residents

Мезофіли Mesophiles

Факультативні Optional

132 / 179
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою? Immune sera are used for seroprophylaxis and serotherapy of infectious diseases. What kind of immunity is formed with their help?

Штучний пасивний Artificial Passive

Видовий спадковий Species hereditary

Природний активний Natural active

Природний пасивний Natural Passive

Штучний активний Artificial Active

133 / 179
Хімік-аналітик проводить якісний аналіз фосфат-іонів за допомогою фармакопейної реакції, унаслідок якої утворився жовтий осад. Який реактив використав спеціаліст? An analytical chemist performs a qualitative analysis of phosphate ions using a pharmacopoeial reaction that resulted in a yellow precipitate. What reagent did the specialist use?

Хлоридну кислоту Chloric acid

Натрію нітрат Sodium nitrate

Калію нітрат Potassium nitrate

Срібла нітрат Silver nitrate

Калію хлорид Potassium Chloride

134 / 179
Дайте відповідь на запитання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози? Answer the nurse's question: hypoglycemic action of which drug is due to stimulation of pancreatic beta cells?

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenaline hydrochloride (epinephrine)

Ретаболіл (нандролон) Retabolil (nandrolone)

Гепарин Heparin

Преднізолон Prednisone

Глібенкламід Glibenclamide

135 / 179
Поясніть, чому йодиметричне визначення потрібно проводити в холоді: Explain why the iodimetric determination should be carried out in the cold:

Під час нагрівання йод легко окислюється киснем повітря During heating, iodine is easily oxidized by air oxygen

Реакції з йодом під час нагрівання є менш селективними Reactions with iodine during heating are less selective

Під час нагрівання йод розкладається з утворенням атомарного йоду During heating, iodine decomposes to form atomic iodine

Під час нагрівання йод реагує з водою з утворенням йодноватистої кислоти (HIO) During heating, iodine reacts with water to form iodic acid (HIO)

Під час нагрівання йод стає леткішим та зменшується чутливість індикатора крохмалю During heating, iodine becomes more volatile and the sensitivity of the starch indicator decreases

136 / 179
Результатом мутації гена, що контролює синтез бета-ланцюга, є утворення аномальних форм гемоглобіну. Виберіть мутантний гемоглобін: The result of a mutation in the gene that controls the synthesis of the beta chain is the formation of abnormal forms of hemoglobin. Select a mutant hemoglobin:

HbF HbF

HbA2 HbA2

HbS HbS

HbA HbA

HbA1 HbA1

137 / 179
Дитина, хвора на цукровий діабет I типу, натще ввела собі інсулін. За 15 хвилин у неї з’явилися гостре почуття голоду, дріж, інтенсивне потовиділення, запаморочення. Що стало причиною такого стану у дитини? A child with type 1 diabetes administered insulin on an empty stomach. Within 15 minutes, she had an acute feeling of hunger, shivering, intense sweating, and dizziness. What caused this condition in the child?

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Кетонемія Ketonemia

Гіперліпемія Hyperlipemia

Глюкозурія Glucosuria

Гіперглікемія Hyperglycemia

138 / 179
Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотноосновна класифікація) використовують: To separate cations of analytical group 6 from cations of analytical group 5 (acid-base classification) use:

Надлишок розчину гідроксиду натрію Excess sodium hydroxide solution

Надлишок розчину сірчаної кислоти Excess sulfuric acid solution

Розчин оцтової кислоти Acetic acid solution

Розчин срібла нітрату Silver nitrate solution

Надлишок розчину аміаку Excess ammonia solution

139 / 179
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею? What type of fruit is characterized by juicy fertilization, multi-seeded, indehiscent, formed from coenocarpous gynoecium?

Суничина Sunichin

Ценобій Tsenobij

Цинародій Tsynarodiy

Стручок Pod

Гесперидій Hesperidium

140 / 179
До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини, збільшення розмірів тім’ячка, відставання у прорізуванні зубів, деформації кісток. Який з препаратів необхідно призначити насамперед? A woman turned to the pediatrician about the child's ill health, an increase in the size of the crown of the head, a delay in teething, bone deformation. Which of the drugs should be prescribed first?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Прозерин Prozerin

Холекальциферол Cholecalciferol

Алопуринол Allopurinol

141 / 179
Найменша ушкоджувальна дія на слизову оболонку ШКТ серед препаратів групи НПЗЗ характерна для. The least harmful effect on the gastrointestinal tract mucosa among drugs of the NSAIDs group is characteristic of.

Диклофенаку Diclofenac

Бутадіону Butadione

Целекоксибу Celecoxib

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

Напроксену Naproxena

142 / 179
Під час морфологічного аналізу студент звернув увагу, що у квітки дві тичинки довгі, а дві – короткі. Отже, андроцей: During the morphological analysis, the student noticed that the flower has two long and two short stamens. Therefore, androecium:

Двобратній Double

Чотирибратній Quadruple

Спайнопиляковий Spinopollen

Двосильний Double

Чотирисильний Four-lettered

143 / 179
Для лікування алкоголізму лікар використав механізм пригнічення пристрасті до етанолу за принципом підсилення токсичної дії алкоголю. Який продукт окиснення етанолу є нейротоксичним? To treat alcoholism, the doctor used the mechanism of suppressing the addiction to ethanol based on the principle of enhancing the toxic effect of alcohol. Which product of ethanol oxidation is neurotoxic?

Ацетальдегід Acetaldehyde

Піруват Pyruvate

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Лактат Lactate

Аміак Ammonia

144 / 179
Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. Під час медичного огляду дитини 3 років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять цю патологію? Illegal emigrants from Somalia were detained at the Ukrainian border. During the medical examination of a 3-year-old child, hypotonia and muscle dystrophy, skin depigmentation, reduced turgor, enlarged abdomen were found in size, body weight deficiency. A diagnosis of kwashiorkor was established. What type of partial starvation is this pathology?

Вуглеводного Carbohydrate

Білкового Protein

Жирового Fatty

Енергетичного Energetic

Вітамінного Vitamin

145 / 179
Під час катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо. Потім воно потрапляє в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Який з наступних білків допомагає при транспортуванні заліза? During the catabolism of hemoglobin, iron is released. It then enters the bone marrow and is used again to synthesize hemoglobin. Which of the following proteins helps transport iron?

Гаптоглобін Haptoglobin

Транскобаламін Transcobalamin

Трансферин Transferrin

Альбумін Album

Церулоплазмін Ceruloplasmin

146 / 179
Найвираженіший антисекреторний ефект мають: The most pronounced antisecretory effect have:

Антациди Antacids

Селективні холінолітики Selective cholinolytics

Де-нол De-zero

Блокатори Н2-гістамінорецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Блокатори протонної помпи Proton pump blockers

147 / 179
Серед наведених реакцій вкажіть схему утворення біурету: Among the given reactions, indicate the biuret formation scheme:

148 / 179
Назвіть психостимулятор з аналептичними властивостями, похідне пуринів: Name a psychostimulant with analeptic properties, a purine derivative:

Трамадол Tramadol

Натрію бромід Sodium bromide

Медазепам Medazepam

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine-sodium benzoate

Сульпірид Sulpiride

149 / 179
Піп час мікроскопічного дослідження препарату, виготовленого зі збільшеного пахвинного лімфовузла пацієнта та зафарбованого за Леффлером (метиленовим синім), було виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично. Якому з наведених мікроорганізмів притаманні ці властивості? During the microscopic study of the preparation made from the enlarged inguinal lymph node of the patient and stained according to Leffler (methylene blue), ovoid-shaped bacteria, more intensely stained at the poles, located chaotic. Which of the following microorganisms possess these properties?

L. interrogans L. asking

Т. pallidum T. pale

N. gonorrhoeae N. gonorrhoeae

М. tuberculosis M. tuberculosis

Y. pestis* Y. pestis*

150 / 179
Провізору контрольно-аналітичної лабораторії під час проведення якісного аналізу осадження сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Са2+, Sr2+, Ba2+) потрібно зменшити розчинність сульфатів. Яку речовину він має використати для цього? The pharmacist of the control and analytical laboratory during the qualitative analysis of precipitation of sulfates of cations of the third analytical group (Ca2+, Sr2+, Ba2+) needs to reduce the solubility of sulfates. What substance should he use for this?

Бензол Benzene

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Дистильована вода Distilled water

Хлороформ Chloroform

Аміловий спирт Amyl alcohol

151 / 179
Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of: Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of:

Hydrochloric acid Hydrochloric acid

Iron (II) sulfate Iron (II) sulfate

Copper (II) nitrate Copper (II) nitrate

Sulfuric acid Sulfuric acid

Silver nitrate Silver nitrate

152 / 179
A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe? A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe?

Cocarboxylase Cocarboxylase

Retinol Retinol

Ascorbic acid Ascorbic acid

Tocopherol Tocopherol

Pyridoxine Pyridoxine

153 / 179
Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained? Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained?

Molecule speed increases Molecule speed increases

Collision frequency decreases Collision frequency decreases

Activation energy increases Activation energy increases

Activation energy decreases Activation energy decreases

Total collision frequency increases Total collision frequency increases

154 / 179
The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound: The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound:

Cholesterol Cholesterol

Higher fatty acids Higher fatty acids

Glucuronic acid Glucuronic acid

Pyruvate Pyruvate

Glucose Glucose

155 / 179
Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow? Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow?

Ca2+ Ca2+

Ba2+ Ba2+

Ag+ Ag+

Pb2+ Pb2+

Hg2+ Hg2+

156 / 179
Reaction of benzaldehyde with chlorine produces: Reaction of benzaldehyde with chlorine produces:

157 / 179
The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations? The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations?

Progression Progression

Promotion (activation) Promotion (activation)

Transformation Transformation

Exudation Exudation

Inactivation Inactivation

158 / 179
Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve? Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve?

Pressure-time Pressure-time

Volume-time Volume-time

Volume-temperature Volume-temperature

Temperature-volume Temperature-volume

Temperature-time Temperature-time

159 / 179
Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes? Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes?

Helmholtz energy Helmholtz energy

Gibbs energy Gibbs energy

Enthalpy Enthalpy

Entropy change Entropy change

Intrinsic energy Intrinsic energy

160 / 179
A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable? A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable?

Armin Armin

Dipiroxim Dipiroxime

Pilocarpine Pilocarpine

Proserine Proserine

Aceclidine Aceclidine

161 / 179
A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to? A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to?

Mineralocorticoid Mineralocorticoid

Glucocorticoids Glucocorticoids

Gestagenic drugs Gestagenic drugs

Estrogenic drugs Estrogenic drugs

Anabolic steroids Anabolic steroids

162 / 179
A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms? A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms?

Nicotinic acid Nicotinic acid

Ascorbic acid Ascorbic acid

Folic acid Folic acid

Cholecalciferol Cholecalciferol

Cobalamin Cobalamin

163 / 179
child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child. child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child.

Primary Primary

Physiological Physiological

Passive Passive

Pathologic Pathologic

Active Active

164 / 179
Specify the substance that results from the following reaction: Specify the substance that results from the following reaction:

Propanone Propanone

Ethanal Ethanal

Acetic acid Acetic acid

Ethanol Ethanol

Propanal Propanal

165 / 179
A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are: A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are:

Acid-fast Acid-fast

Thermophilic Thermophilic

Prototrophic Prototrophic

Spore-formers Spore-formers

Anaerobic Anaerobic

166 / 179
During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called: During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called:

Reserve Reserve

Transitory Transitory

Secondary Secondary

Primary Primary

Resistant Resistant

167 / 179
What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers? What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers?

Nonpolar covalent bonds Nonpolar covalent bonds

Hydrogen bonds Hydrogen bonds

Polar covalent bonds Polar covalent bonds

Donor-acceptor bonds Donor-acceptor bonds

Ionic bonds Ionic bonds

168 / 179
What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)? What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)?

Helicase Helicase

Endonuclease Endonuclease

Exonuclease Exonuclease

Reverse transcriptase Reverse transcriptase

DNA-ligase DNA-ligase

169 / 179
A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case? A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case?

Calcium chloride Calcium chloride

Proserin Proserin

Naloxone Naloxone

Atropine sulfate Atropine sulfate

Unithiol Unithiol

170 / 179
Students should identify the following to determine the sex of a flower: Students should identify the following to determine the sex of a flower:

Colour and type of indumentum Colour and type of indumentum

Pedicle and receptacle Pedicle and receptacle

Stamens and pistils Stamens and pistils

Symmetry Symmetry

Flower cup and corolla Flower cup and corolla

171 / 179
A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug? A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug?

Prevents adsorption of virus in cell receptors Prevents adsorption of virus in cell receptors

Blocks virus protein synthesis Blocks virus protein synthesis

Disrupts the process of virus assembly Disrupts the process of virus assembly

Inhibits virion exit from cells Inhibits virion exit from cells

Blocks virus stripping Blocks virus stripping

172 / 179
Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized? Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized?

Alimentary hyperlipemia Alimentary hyperlipemia

Transport hyperlipemia Transport hyperlipemia

Hyperplastic obesity Hyperplastic obesity

Hypertrophic obesity Hypertrophic obesity

Retention hyperlipemia Retention hyperlipemia

173 / 179
Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of: Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of:

Iron (III) chloride Iron (III) chloride

Acetic anhydride Acetic anhydride

Resorcin Resorcin

Potassium chloride Potassium chloride

Diphenylamine Diphenylamine

174 / 179
A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group: A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group:

Antiviral agents Antiviral agents

Narrow spectrum antibacterial agents Narrow spectrum antibacterial agents

Broad spectrum antibacterial agents Broad spectrum antibacterial agents

Broad spectrum antifungal agents Broad spectrum antifungal agents

Antituberculous agents Antituberculous agents

175 / 179
Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in: Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in:

Serum-supplemented medium Serum-supplemented medium

Anaerobic culture jar Anaerobic culture jar

Krotov apparatus Krotov apparatus

Pasteur oven Pasteur oven

Oxidative medium Oxidative medium

176 / 179
Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested? Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested?

Grass Grass

Seeds Seeds

Foliage Foliage

Inflorescence Inflorescence

Roots and rhizomes Roots and rhizomes

177 / 179
Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug: Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug:

Methyl-orange, acidimetry Methyl-orange, acidimetry

Methyl-orange, alkalimetry Methyl-orange, alkalimetry

Murexide, acidimetry Murexide, acidimetry

Phenolphthalein, acidimetry Phenolphthalein, acidimetry

Phenolphthalein, alkalimetry Phenolphthalein, alkalimetry

178 / 179
An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of: An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of:

Carbohydrate disintegration Carbohydrate disintegration

Lipids synthesis Lipids synthesis

Pyrimidine nucleotides synthesis Pyrimidine nucleotides synthesis

Purine nucleotides synthesis Purine nucleotides synthesis

Purine nucleotides disintegration Purine nucleotides disintegration

179 / 179
During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it? During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it?

Rickets Rickets

Pituitary nanism Pituitary nanism

Cretinism Cretinism

Acromegalia Acromegalia

Gigantism Gigantism