Крок 1 - Фармація 2021 (буклет)

1 / 179
Під час мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є: During the microscopy of opium poppy, tubular structures with white latex were found which are:

Молочниками Milkmen

Лізигенними вмістищами Lysogenic containers

Секреторними клітинами Secretory cells

Схізогенними канальцями Schizogenic tubules

Секреторними залозками Secretory backs

2 / 179
Кінцевим продуктом нагрівання бромостану з водним розчином калій гідроксиду є: The end product of heating bromostane with an aqueous solution of potassium hydroxide is:

Етанол Етанол

Етан Етан

Діетиловий етер Diethyl ether

Етен Етен

Етанова кислота Etanoic Acid

3 / 179
Укажіть формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби: Indicate the formula of salicylic acid, the derivatives of which are widely used in medicine as medicinal products:

C6H4(OH)COOH

4 / 179
Дибазол (бендазол) – гіпотензивний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю блокувати активність фермента фосфодіестерази IV типу В структурі препарату дибазол міститься гетероцикл: Dibazol (bendazole) is a hypotensive, antispasmodic agent. The mechanism of its action is related to the ability to block the activity of the phosphodiesterase type IV enzyme. The structure of the Dibazol preparation contains a heterocycle:

Бензімідазол Benzimidazole

Піридин Pyridin

Піримідин Pyrimidine

Бензен Benzene

Тіазол Тіазол

5 / 179
У аптеці вирішили проводити контроль якості стерилізації інструментарію в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найдоцільніше використовувати? The pharmacy decided to conduct quality control of sterilization of instruments in an autoclave using a biological method. Which microorganisms are the most appropriate to use?

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Salmonella typhi Salmonella typhi

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Borrelia recurrentis Borrelia recurrentis

Yersinia pestis Yersinia pestis

6 / 179
Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні: One common instrumental analysis method is photometry, which is based on the measurement of:

Оптичної густини Optical density

Кута обертання Rotation angle

Інтенсивності флуоресценції Fluorescence intensities

Довжини хвилі Wavelengths

Показника заломлення Refractive Index

7 / 179
Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбату й активними центрами адсорбенту, називають: The process during which the chemical interaction between the adsorbate molecules and the active centers of the adsorbent takes place is called:

Хемосорбцією Chemosorption

Десорбцією Desorption

Сублімацією Sublimation

Адсорбцією Adsorption

Сольватацією By Solvation

8 / 179
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів: Among the presented compounds, identify the one that belongs to alicyclic hydrocarbons:

Циклогексен Cyclohexene

Антрацен Anthracene

Фенантрен Phenanthrene

Бензен Benzene

Нафтален Naphthalene

9 / 179
Яку назву за замісниковою номенклатурою ІЮПАК має така сполука: What is the name of the IUPAC replacement nomenclature for this compound:

3-оксобутанова кислота 3-oxobutanoic acid

β-кетопропіонова кислота β-ketopropionic acid

Бутанова кислота Butanoic Acid

Бутиральдегід Butyraldehyde

- -

10 / 179
Які аніони заважають визначенню галогенідіонів методом Фольгарда через утворення міцного безбарвного комплексу з іонами феруму (ІІІ)? Which anions interfere with the determination of halide ions by the Folgard method due to the formation of a strong colorless complex with ferrum (III) ions?

F- F-

NO2- NO2-

NO3- NO3-

SO32- SO32-

MnO4- MnO4-

11 / 179
Укажіть, за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі кислотно-основного титрування: Indicate which indicators are used to determine the end point of the titration in the acid-base titration method:

рН-індикаторів pH indicators

Люмінесцентних Fluorescent

Металоіндикаторів Metal indicators

Редокс-індикаторів Redox indicators

Адсорбційних індикаторів Adsorption indicators

12 / 179
У концентрованому водному розчині мила (стеарату натрію) солюбілізації піддається: In a concentrated aqueous solution, soap (sodium stearate) is solubilized:

Нейтральний жир Neutral fat

Хлорид кальцію Calcium chloride

Вода Water

Глюкоза Glucose

Етанол Ethanol

13 / 179
ВООЗ для щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу «Інфлувак», у складі яких містяться компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини? For the annual prevention of influenza, the WHO recommends the use of Influvak-type vaccines, which contain components of the virion envelope. To what type do these vaccines belong?

Субодиничні Subunits

Живі Alive

Анатоксини Anatoxin

Рекомбінантні Recombinant

Антиідіотипічні Antiidiotypical

14 / 179
У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена? The child developed hemic hypoxia after eating early vegetables, which turned out to be saturated with nitrites. The accumulation of which substance caused it?

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

15 / 179
Метод поляриметрії використовується для визначення сполук, що містять асиметричний атом карбону. Яку з наведених сполук можна визначити за допомогою цього методу? The polarimetry method is used to determine compounds containing an asymmetric carbon atom. Which of the following compounds can be determined using this method?

Глюкоза Глюкоза

Кальцій нітрат Calcium nitrate

Калій йодид Potassium iodide

Купрум сульфат Cuprum Sulfate

Натрій хлорид Sodium Chloride

16 / 179
До аптеки звернулась жінка 35 років, щоб придбати препарат для усунення сухого надсадного кашлю. Який із наведених лікарських засобів їй показаний? A 35-year-old woman came to the pharmacy to buy a drug to eliminate dry whooping cough. Which of the following drugs was shown to her?

Лібексин Libexin

Мукалтин Mukaltin

Амоксицилін Amoxicillin

Амброксол Ambroxol

- -

17 / 179
Досліджується поверхня стебла дерев’янистої рослини. Визначено, що клітини паренхімної форми, мертві, з суберинізованими оболонками. Тобто це: The surface of the stem of a woody plant is examined. It is determined that the cells are parenchymal, dead, with suberinized membranes. That is:

Корок Корок

Судини Vessels

Фелоген Фелоген

Склеренхімні волокна Sclerenchymal fibers

Фелодерма Pheloderma

18 / 179
Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Укажіть іон, який має стосовно нього найменший поріг коагуляції: The sol of ferric hydroxide (III) is positively charged. Specify the ion that has the lowest coagulation threshold in relation to it:

SO42- SO42-

I- I-

Na+ Na+

Cu2+ Cu2+

Cl- Cl-

19 / 179
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і розчину пероксиду водню 3%. Розчин під час нагрівання набув жовтого кольору. Це свідчить про присутність в розчині: An excess of 6M sodium hydroxide solution and 3% hydrogen peroxide solution was added to the solution under study. The solution turned yellow during heating. This indicates the presence in the solution:

Катіонів хрому (ІІІ) Chromium (III) cations

Катіонів свинцю Lead cations

Катіонів олова (ІІ) Tin (II) cations

Катіонів алюмінію Aluminum cations

Катіонів цинку Zinc cations

20 / 179
Наявні ефірно-олійні залозки, плід – сім’янка, суцвіття – кошик. Це характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Asteraceae Asteraceae

Lamiaceae Lamiaceae

Scrophulariaceae Scrophulariaceae

Rosaceae Rosaceae

Solanaceae Solanaceae

21 / 179
Чоловік страждає на жовчнокам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити для усунення печінкової коліки? A man suffers from gallstone disease. What remedy should he prescribe to eliminate hepatic colic?

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Контрикал Kontrykal

Алмагель Almagel

Панкреатин Pancreatin

Бісакодил Bisacodyl

22 / 179
Активація пероксидного окиснення ліпідів є одним із механізмів пошкодження біоструктур і розвитку клітинної патології. Назвіть сполуку, яка бере участь у знешкодженні органічних пероксидів: Activation of lipid peroxidation is one of the mechanisms of damage to biostructures and the development of cellular pathology. Name the compound involved in the neutralization of organic peroxides:

Глутатіон Glutathione

Аланін Received

Таурин Taurine

Метіонін Methionine

Гліцин Glycine

23 / 179
Пацієнту для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який взаємодіючи з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в’яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат: The patient was prescribed a 2% antiseptic solution for the treatment of burns, which interacts with tissues to form manganese dioxide, has an astringent and anti-inflammatory effect. Name this drug:

Калію перманганат Potassium permanganate

Фенол Фенол

Брильянтовий зелений Diamond Green

Перекис водню Hydrogen peroxide

Розчин Люголя Lugol's solution

24 / 179
Яка з наведених сполук належить до складних ефірів (естерів)? Which of the following compounds belongs to esters?

CH3COOCH3 CH3COOCH3

СН3–О–С2Н5 CH3-O-C2H5

СН3–О–СН3 CH3-O-CH3

С15Н31СООН С15Н31СООН

С2Н5ОН С2Н5ОН

25 / 179
Чоловікові 40 років у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотики. Яка з наведених комбінацій йому показана? The doctor prescribed antibiotics to a 40-year-old man as part of complex therapy for peptic ulcer disease. Which of the following combinations was shown to him?

Амоксицилін + кларитроміцин Amoxicillin + Clarithromycin

Феноксиметилпеніцилін + лінкоміцин Phenoxymethylpenicillin + lincomycin

Левоміцетин + ампіцилін Levomycetin + ampicillin

Стрептоміцин + бензилпеніцилін Streptomycin + benzylpenicillin

Оксацилін + налідиксова кислота Oxacillin + nalidixic acid

26 / 179
Яка сполука утвориться при повному гідруванні нафталіну: What compound will be formed by complete hydrogenation of naphthalene:

27 / 179
До якого типу дисперсних систем відносять піни? What type of dispersion systems are foams?

До зв’язано-дисперсних систем To connected-dispersed systems

До фібрилярних систем To fibrillar systems

До колоїдно-дисперсних систем To colloid-disperse systems

До іонно-молекулярних систем To ion-molecular systems

До гідрозолів To hydrosols

28 / 179
Диметилетиламін належить до: Dimethylethylamine belongs to:

Третинних амінів Tertiary amines

Вторинних амінів Secondary amines

Первинних амінів Primary amines

Четвертинних амонієвих солей Quaternary ammonium salts

- -

29 / 179
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи... A swamp plant with sword-like leaves and an inflorescence has a head (kachan) with a covering of rhizomes thick, light, fragrant, pink at the fracture, with well-defined, close scars and appendages roots. These are underground organs:

Acorus calamus Acorus pen

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Bidens tripartita Bidens tripartita

Ledum palustre Ledum marsh

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

30 / 179
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення? The man eats mostly fatty food. What enzyme should be prescribed to the patient to normalize digestive processes?

Ліпазу Ліпазу

Гіалуронідазу Hyaluronidase

Каталазу Catalase

Мальтазу Maltasu

ДНКазу ДНКазу

31 / 179
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Ацидиметрія Acidimetry

32 / 179
Який газ знебарвлює бромну воду? What gas discolors bromine water?

Етен Етен

Бутан Bhutan

Етан Етан

Пропан Propane

Метан Methane

33 / 179
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants are able to increase the content of catecholamines in the synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Гальмують амінотрансферазу Inhibits aminotransferase

Активують амінотрансферазу Activate aminotransferase

Активують декарбоксилазу Activate decarboxylase

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

34 / 179
У дитини з розумовою відсталістю діагностований кретинізм. Дефіцит яких гормонів є головним у розвитку порушення функції нервової системи у разі цього захворювання? A child with mental retardation is diagnosed with cretinism. Which hormone deficiency is the main factor in the development of nervous system dysfunction in this disease?

Тиреоїдних Thyroid

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Естрогенів Estrogens

Андрогенів Androgens

Катехоламінів Catecholamines

35 / 179
За тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно чутливим до цього антибіотика, набув резистентності до пеніциліну тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується? One week after the treatment of a patient in the hospital with penicillin, a microbe that was initially sensitive to this antibiotic acquired resistance to penicillin, tetracyclines, aminoglycosides, and macrolides. What mechanism of antibiotic resistance formation can be traced ?

R-плазмідний R-plasmid

Природної селекції Natural selection

Спонтанний Spontaneous

Мутаційний Mutational

Фенотипічний Phenotypic

36 / 179
Під час взаємодії якого реагенту з піридином можна отримати 2-амінопіридин? During the interaction of which reagent with pyridine, 2-aminopyridine can be obtained?

Натрію аміду Sodium amide

Амоніаку Ammonia

Гідразину Hydrazine

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Амонію хлориду Ammonium chloride

37 / 179
Хто є автором (авторами) правила: «На поверхні кристалічної речовини переважно адсорбуються іони, які входять до складу кристалічної ґратки або є ізоморфними з ними, утворюючи при цьому з іонами кристалу важкорозчинну сполуку»? Who is the author(s) of the rule: 'On the surface of a crystalline substance, ions that are part of the crystal lattice or are isomorphic with them are preferentially adsorbed, forming ions of the crystal difficultly soluble compound'?

Панет, Фаянс Panet, Faience

Дюкло, Траубе Duclo, Traube

Шульце, Гарді Schultze, Hardy

Вант-Гофф Vant Hoff

Ребіндер Rebins

38 / 179
У разі відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити? If there is no strophantin in the pharmacy, which drug from the group of cardiac glycosides can replace it?

Корглікон Корглікон

Ізоланід Isolanid

Адонізид Adoniside

Дигітоксин Digitoxin

- -

39 / 179
У школі зареєстровано випадок захворювання на гепатит А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником? A case of hepatitis A was registered at the school. What drug should be used for specific prevention of children who were in contact with a sick classmate?

Імуноглобулін Immunoglobulin

Рибавірин Ribavirin

Жива вакцина Vaccine Live

Інактивована вакцина Inactivated vaccine

Інтерферон Interferon

40 / 179
У пацієнтки спостерігаються зміни: порушення зору в сутінках, сухість кон’юнктиви та рогової оболонки. Нестача якого вітаміну може викликати такі порушення? The patient has changes: blurred vision at dusk, dryness of the conjunctiva and cornea. The lack of which vitamin can cause such disturbances?

А А

D D

С С

B12 B12

B B

41 / 179
З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів IV групи разом із груповим реагентом додають пероксид водню? For what purpose in the systematic course of analysis of group IV cations together with the group reagent hydrogen peroxide is added?

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the highest degrees of oxidation

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the lowest oxidation states

Для руйнування гідратних комплексів For the destruction of hydrate complexes

Для більш повного осадження цих катіонів For more complete precipitation of these cations

Для утворення пероксидних сполук цих катіонів For the formation of peroxide compounds of these cations

42 / 179
За 20 хвилин після порізу шкіри жінка звернула увагу, що рана не перестає кровоточити. Відсутність або нестача якого вітаміну спричиняє такий стан? 20 minutes after cutting the skin, the woman noticed that the wound did not stop bleeding. The absence or lack of which vitamin causes this condition?

К* К*

Е Е

РР РР

А А

D D

43 / 179
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження ґрунту визначають кількість санітарнопоказникових мікроорганізмів. Укажіть їх: During the sanitary and microbiological examination of the soil, the number of sanitary indicator microorganisms is determined. Specify them:

Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens

Гриби роду Candida, Streptococcus faecalis Fungi of the genus Candida, Streptococcus faecalis

Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis

Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens

44 / 179
Унесені в полум’я пальника солі невідомого катіона забарвлюють його в цегляно-червоний колір. Який це катіон? Salts of an unknown cation introduced into the flame of the burner turn it brick-red. What cation is this?

Кальцію Calcium

Мангану Manganu

Амонію Ammonia

Свинцю Lead

Магнію Magnesium

45 / 179
Нітрат-аніон на відміну від нітрит- аніону не взаємодіє: Nitrate anion, unlike nitrite anion, does not interact:

З дифеніламіном With diphenylamine

З калію перманганатом With potassium permanganate

З сульфаніловою кислотою With sulfanilic acid

З антипірином With fire retardant

З феруму (II) сульфатом і сульфатною кислотою With ferrum (II) sulfate and sulfuric acid

46 / 179
Яка з наведених реакцій є реакцією заміщення? Which of the following reactions is a substitution reaction?

47 / 179
Під час бактеріоскопічного методу лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для чого використовують метод Грама? During the bacterioscopic method of laboratory diagnosis of infections, different methods of staining microscopic preparations are used. What is the Gram method used for?

Для диференціації бактерій For bacterial differentiation

Для виявлення плазмід To detect plasmids

Для виявлення капсул To detect capsules

Для виявлення джгутиків To detect flagella

48 / 179
Укажіть метод, який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді малорозчинних солей ртуті (І): Specify the method based on precipitation reactions of halides in the form of sparingly soluble salts of mercury (I):

Меркурометрія Mercurometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Трилонометрія Trilonometry

Роданометрія Rhodanometry

49 / 179
Для якої з цих систем характерна седиментація? Which of these systems is characterized by sedimentation?

Суспензія Suspension

Розчин ВМС Solution of the Navy

Розчин електролітів Electrolyte solution

Розчин неелектролітів Solution of non-electrolytes

50 / 179
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом: Gravimetric determination of moisture in pharmaceutical preparations is performed by the method:

Непрямої відгонки Indirect distillation

Прямої відгонки Direct distillation

Виділення Highlight

Виділення та прямої відгонки Selection and direct distillation

51 / 179
Пацієнтові з трихомонадним уретритом призначили для лікування похідне імідазолу. Назвіть цей препарат: A patient with trichomonas urethritis was prescribed an imidazole derivative for treatment. Name this drug:

Метронідазол Metronidazole

Фурацилін Furacilin

Нітроксолін Nitroxoline

Азитроміцин Azithromycin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

52 / 179
Розщеплення глюкози під час гліколізу має цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат у першій реакції: The breakdown of glucose during glycolysis has a number of transformations. Indicate which compound glucose-6-phosphate is transformed into in the first reaction:

Фруктозо-6-фосфат Fructose 6-Phosphate

Манозо-1-фосфат Mannose-1-phosphate

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Фруктозо-1-фосфат Fructose 1-Phosphate

Галактозо-1-фосфат Galactose-1-Phosphate

53 / 179
Під час вивчення гербарного зразка гірчака почечуйного були визначені діагностичні ознаки, характерні для всіх представників родини Polygonaceae: During the study of the herbarium sample of kidney mustard, diagnostic features characteristic of all representatives of the family were determined Polygonaceae:

Наявність розтруба Availability of bell

Плід – біб Fruit - bib

Наявність ефіроолійних залозок Presence of essential oil glands

Складні листки Folding leaves

Відсутність черешка No petiole

54 / 179
Для лікування хвороби Паркінсона лікарем призначено лікарський засіб з групи попередників дофаміну. Після введення препарату спостерігали підвищення рухливості пацієнта, поліпшення перебігу психічних процесів, відновлення здатності до концентрації уваги. Максимальний ефект спостерігався за місяць. Назвіть цей препарат: For the treatment of Parkinson's disease, the doctor prescribed a drug from the group of dopamine precursors. After administration of the drug, the patient's mobility increased, mental processes improved, and the ability to concentrate was restored. The maximum the effect was observed in a month. Name this drug:

Леводопа Леводопа

Мідантан Midantan

Селегілін Selegiline

Циклодол Cyclodol

Бромокриптин Bromocriptine

55 / 179
Під час мікроскопії мазка з матеріалу пацієнта були виявлені великі палички з обрубаними кінцями розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулясто, форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне таке явище? During microscopy of a swab from the patient's material, large rods with cut off ends were found arranged in the form of a chain. After cultivation of the pathogen in a nutrient medium with the addition of penicillin, they acquired a spherical, shape and began to resemble a pearl necklace. For which pathogen is this phenomenon characteristic?

Сибірки Sibirky

Туляремії Tularemia

Холери Cholera

Кандидозу Candidiasis

Чуми Чуми

56 / 179
За добу після вживання в їдальні котлет декілька учнів звернулися до медпункту зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову токсико-інфекцію? A day after eating meatballs in the cafeteria, several students turned to the medical center with complaints of stomach pain, vomiting, high temperature, and diarrhea. One of the students was hospitalized in serious condition. What microorganisms could cause this food poisoning infection?

Сальмонели Salmonella

Менінгококи Meningococci

Шигели Шигели

Клостридії Clostridia

Стрептококи Streptococci

57 / 179
час морфологічного опису шавлії мускатної студенти звернули увагу на яскраві приквітки. Вони слугують для приваблення комахзапилювачів і є видозміною: during the morphological description of clary sage, students drew attention to the bright bracts. They serve to attract pollinators and are a variation of:

Листка Leaf

Квітконіжки Pedicles

Квітколожа Flowerbed

Пагона Shoot

Андроцею Androcea

58 / 179
Яка гетероциклічна структура входить до складу бактерицидного лікарського препарату риванолу? What heterocyclic structure is part of the bactericidal drug rivanol?

Акридину Акридину

Антрацену Anthracene

Фенатрену Fenathren

Хіноліну Quinoline

Ізохіноліну Isoquinoline

59 / 179
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних? Which of the following substances are surface-inactive?

Неорганічні кислоти, основи та їхні солі Inorganic acids, bases and their salts

Карбонові кислоти та мила Carboxylic acids and soaps

Альдегіди та спирти Aldehydes and alcohols

Аміни та сульфокислоти Amines and sulfonic acids

Спирти та мила Alcohol and soap

60 / 179
У однодольних рослин кінцеві продукти метаболізму часто представлені багатьма голчастими кристалами оксалату кальцію, зібраними у пачки. Це: In monocots, the end products of metabolism are often represented by many needle-like crystals of calcium oxalate, collected in tufts. These are:

Рафіди Рафіди

Кристалічний пісок Crystal sand

Стилоїди Styloids

Друзи Friends

Двійникові кристали Twin Crystals

61 / 179
Проконсультуйте лікаря, яким найближчим за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн: Consult your doctor about the drug closest in effect to the acetylcysteine ​​missing in the pharmacy:

Амброксол Ambroxol

Лібексин Libexin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

62 / 179
Щорічно восени у хвойного дерева відділу Голонасінні спостерігається листопад м’яких хвоїнок, які розташовані на вкорочених пагонах. Це характерно для роду: Every year in the autumn, a conifer of the Gymnosperms division has a leaf of soft needles, which are located on shortened shoots. This is characteristic of the genus:

Larix Larch

Pinus Pinus

Cedrus Cedar

Abies Abies

Picea Picea

63 / 179
Для вживання мікстури необхідне точне дозування. Для цього як стабілізатор до суспензії додають: To use the mixture, precise dosing is required. For this, as a stabilizer to the suspension, add:

Желатин Gelatin

Глюкозу Glucose

Етанол Ethanol

Натрію хлорид Sodium Chloride

Крохмаль Starch

64 / 179
У чоловіка гіпертонічний криз. Йому внутрішньовенно ввели препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився. Який препарат був використаний? A man has a hypertensive crisis. He was given a drug intravenously, which caused a short-term increase in pressure, which then decreased. What drug was used?

Клофелін Clofelin

Анаприлін Anaprilin

Ніфедипін Nifedipine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Еналаприл Enalapril

65 / 179
У розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією? The solution contains calcium, barium, aluminum, potassium, and sodium cations. A small amount of ammonium hydroxide and alizarin solution were added to the solution. A red precipitate formed. What ion was detected by this reaction?

Алюмінію Aluminium

Натрію Sodium

Барію Barium

Калію Potassium

Кальцію Calcium

66 / 179
Під час дослідження матеріалу від пацієнта з діагнозом дифтерія виділено чисту культуру мікроорганізмів, що була ідентифікована як токсигенний штам Corynebacterium diphtheriae. Яка серологічна реакція використовуються в бактеріологічних лабораторіях для визначення токсигенності коринебактерій дифтерії? During the study of material from a patient with a diagnosis of diphtheria, a pure culture of microorganisms was isolated, which was identified as a toxigenic strain of Corynebacterium diphtheriae. What serological reaction is used in bacteriological laboratories to determine toxigenicity diphtheria corynebacterium?

Преципітації в гелі Precipitation in gel

Зв’язування комплементу Complement Binding

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Аглютинації Agglutinations

Нейтралізації Neutralizations

67 / 179
Поверхнево-активні речовини є сполуками, які знижують поверхневий натяг (або міжфазний натяг) між двома рідинами, між газом і рідиною або між рідиною і твердою речовиною. Яка з наведених речовин має властивості поверхнево-активної речовини на межі поділу повітря – вода? Surfactants are compounds that reduce the surface tension (or interfacial tension) between two liquids, between a gas and a liquid, or between a liquid and a solid. Which of of the listed substances has the properties of a surface-active substance at the air-water interface?

Валеріанова кислота Valeric acid

NaOH NaOH

НСl НСl

Сечовина Urea

- -

68 / 179
Установлюється життєва форма стрижнекореневої рослини, яка на першому році життя утворює прикореневу розетку, а на другому – цвіте та дає плоди, після чого відмирає. Отже, ця рослина є: The life form of a taproot plant is established, which in the first year of life forms a basal rosette, and in the second it blooms and bears fruit, after which it dies. Therefore, this plant is :

Дворічною трав’янистою Two-year grass

Однорічною трав’янистою Annual grass

Багаторічною трав’янистою Perennial grass

Багаторічним чагарником Perennial shrub

Багаторічним чагарничком Perennial shrub

69 / 179
Порадьте пацієнтові з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Кодеїн Codeine

Гідрокодон Hydrocodone

Лібексин Libexin

Глауцин Глауцин

70 / 179
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який із наведених механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм? Ultraviolet irradiation is used in medicine in the form of various physioprocedures. Which of the following mechanisms underlies the therapeutic effect of ultraviolet rays on the body?

Активація синтезу вітаміну D Activation of vitamin D synthesis

Активація синтезу холестерину Activation of cholesterol synthesis

Активація дії ліків Activation of medication

Зменшення синтезу меланіну в шкірі Decreased melanin synthesis in the skin

Посилення поділу клітин Enhanced cell division

71 / 179
Яка з наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора? Which of the following compounds is formed as a result of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 as a catalyst?

72 / 179
Ацетилсаліцилова кислота утворюється в результаті наступної реакції: Acetylsalicylic acid is produced as a result of the following reaction:

73 / 179
типу належить реакція: type belongs to reaction:

Ацилювання Acylation

Електрофільного заміщення Electrophilic substitution

Відщеплення Split

Приєднання Joining

Відновлення Recovery

74 / 179
Деякі гормони в організмі синтезуються з амінокислот. Яка амінокислота є попередником гормона тироксину? Some hormones in the body are synthesized from amino acids. Which amino acid is the precursor of the thyroxine hormone?

Тирозин Tyrosine

Цистеїн Цистеїн

Глутамін Glutamine

Гістидин Histidine

Аргінін Arginin

75 / 179
Енергія Гельмгольца – критерій напрямку самовільного процесу у разі постійних: Helmholtz energy is a criterion for the direction of an arbitrary process in the case of constants:

Температурі та об’ємі Temperatures and volumes

Ентропії і об’ємі Entropies and volumes

Температурі і тиску Temperature and pressure

Внутрішній енергії і об’ємі Internal energy and volume

Ентропії і тиску Entropy and pressure

76 / 179
Під час мікроскопії виділень із піхви пацієнтки виявлено округлі й овальні грампозитивні клітини, що брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які препарати слід порекомендувати для лікування в разі підтвердження діагнозу кандидоз? During the microscopy of discharges from the patient's vagina, round and oval gram-positive cells were found, budding and forming pseudomycelium. What drugs should be recommended for treatment in case of confirmation of the diagnosis of candidiasis?

Клотримазол, ністатин Clotrimazole, Nystatin

Еритроміцин, мономіцин Erythromycin, monomycin

Пеніцилін, стрептоміцин Penicillin, streptomycin

Сульгін, фталазол Sulgin, Phthalazole

Тетрациклін, олеандоміцин Tetracycline, Oleandomycin

77 / 179
Як називається в аналізі прийом зв’язування сторонніх у розчині іонів? What is the name of the method of binding extraneous ions in the solution in the analysis?

Аналітичне маскування Analytic masking

Аналітичне співосадження Analytical co-precipitation

Аналітичне концентрування Analytical Concentration

Аналітичне розділення Analytic Split

Аналітичне вилучення Analytic extraction

78 / 179
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками? During surgery with the muscle relaxant tubocurarine, the patient developed a respiratory disorder, which was eliminated after the administration of proserin. What term corresponds to the specified interaction between drugs?

Антагонізм Antagonism

Кумуляція Cumulative

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Синергізм Synergism

Несумісність Incompatibility

79 / 179
Пацієнту з клінічним діагнозом туляремія для його підтвердження ввели підшкірно тулярин. Який метод дослідження використовував лікар? A patient with a clinical diagnosis of tularemia was injected subcutaneously with tularine to confirm it. What research method did the doctor use?

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

Серологічний Serological

Мікроскопічний Microscopic

Мікробіологічний Microbiological

80 / 179
У пацієнта з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З мстою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додали сироватку. Який збудник очікують виділити? The cerebrospinal fluid of a patient with a diagnosis of meningitis was taken for examination. In order to isolate the pathogen, culture was done on a nutrient medium to which serum was previously added. What pathogen is expected to be isolated?

Менінгокок Meningococcus

Рикетсії Rickettsia

Віруси Viruses

Стафілокок Staphylococcus

Мікобактерії Mycobacteria

81 / 179
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом отримані золі? Hydrosols of sulfur, cholesterol, rosin are obtained by adding alcoholic solutions of these substances to water. What method are used to obtain the salts?

Заміною розчинника By replacing the solvent

Реакцією подвійного обміну Double exchange reaction

Реакцією гідролізу By hydrolysis reaction

Реакцією окислення Oxidation reaction

Конденсацією з пари Condensation from steam

82 / 179
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у важкому стані. Об’єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові – 88%, АТ – 90/60 мм рт. ст., пульс – 117/хв., частота дихання – 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який із наведених нижче типів гіпоксії, найімовірніше, розвивається у такому разі? A 50-year-old patient was brought to the hospital in serious condition. Objectively observed: skin and visible mucous membranes are cyanotic, arterial blood saturation - 88%, blood pressure - 90 /60 mm Hg, pulse - 117/min, respiratory rate - 22/min. Chronic heart failure is indicated in the anamnesis. Which of the following types of hypoxia is most likely to develop in this case?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Анемічна Anemic

Гемічна Chemical

Гіпоксична Hypoxic

83 / 179
У фармацевтичній практиці широко використовують один із природних антикоагулянтів, що належить до гетерополісахаридів. Укажіть його: One of the natural anticoagulants belonging to heteropolysaccharides is widely used in pharmaceutical practice. Specify it:

Гепарин Гепарин

Кератансульфат Keratan Sulfate

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

Дерматансульфат Dermatan Sulfate

84 / 179
У пацієнта спостерігається зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалося анемією. Укажіть, який із вітамінів має антианемічну дію: The patient has a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Кобаламін Cobalamin

Токоферол Tocopherol

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Тіамін Thiamine

Ретинол Retinol

85 / 179
У дитини 5 років унаслідок тривалих проносів розвинулися порушення зору, часто спостерігаються запалення слизової оболонки рота, кон’юнктивіт. Це може свідчити про розвиток гіповітамінозу вітаміну: A 5-year-old child developed visual disturbances as a result of prolonged diarrhea, inflammation of the oral mucosa, conjunctivitis is often observed. This may indicate the development of vitamin hypovitaminosis:

А А

B6 B6

В2 В2

РР РР

В1 В1

86 / 179
Трав’яниста рослина має прямостійкі стебла, що галузяться у верхній частині; листки і квітки пронизані темними вмістищами; суцвіття – верхівкові щиткоподібні з жовтими квітками; плід – тригранна коробочка. Якій рослині притаманні такі ознаки? The herbaceous plant has upright stems branching in the upper part; leaves and flowers are pierced with dark receptacles; inflorescences are apical cotyledons with yellow flowers; the fruit is a three-sided box . Which plant has these characteristics?

Hypericum perforatum Hyperic holed

Capsella bursa-pastoris Capsella bursa-pastoris

Althaea officinalis Althaea officinalis

Ledum palustre Ledum marsh

Thea sinensis Thea sinensis

87 / 179
Жінці з виразковою хворобою шлунка призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно спрямоване? An antibacterial treatment was prescribed to a woman with peptic ulcer disease. What pathogen is it aimed at?

H. pylori H. pylori

Cl. trachomatis С. E. colli Cl. trachomatis С. E. neck

St. aureus St. aureus

Cl. perfringens Cl. perfringens

88 / 179
З блювотних мас дитини, у якої наявні симптоми харчового отруєння, пов’язаного з вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів спричиняє синдром токсикоінфекції? Staphylococcus was isolated from the vomitus of a child who had symptoms of food poisoning associated with the consumption of cakes. What factor of pathogenicity of staphylococcus causes toxic infection syndrome?

Ентеротоксин Enterotoxin

Протеїн А Protein A

Ексфоліативний токсин Exfoliative toxin

Гіалуронідаза Hyaluronidase

Гемолізин Hemolysin

89 / 179
Чоловік звернувся до лікаря з приводу сильного болю в суглобах. Аналіз сечі показав підвищений рівень сечової кислоти, що свідчить про: A man went to the doctor because of severe joint pain. Urinalysis showed an elevated level of uric acid, which indicates:

Інтенсивний розпад пуринових нуклеотидів Intensive decay of purine nucleotides

Підвищену активність глікогенолізу Increased activity of glycogenolysis

Підвищену активність гліколізу Increased activity of glycolysis

Підвищену активність бета-окиснення жирних кислот Increased activity of beta-oxidation of fatty acids

Підвищений синтез кетонових тіл Increased synthesis of ketone bodies

90 / 179
Пацієнт на гіпертонічну хворобу за приписом лікаря вживав діуретики. Які порушення водносольового обміну можуть виникнути у цьому разі? A hypertensive patient used diuretics as prescribed by a doctor. What disturbances in water-salt metabolism can occur in this case?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

91 / 179
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту в складі водноспиртової суміші заснований на експериментальному визначенні: The pharmacopoeial ebulioscopic method of quantitative determination of alcohol in a water-alcohol mixture is based on experimental determination:

Температур кипіння Boiling temperature

Осмотичного тиску Osmotic pressure

Температур кристалізації Crystallization temperature

Температур розчинення Dissolution temperature

Опору Prop

92 / 179
У чоловіка, хворого на подагру, виявлено значне підвищення рівня сечової кислоти в крові. Кінцевим продуктом обміну яких речовин є сечова кислота? In a man suffering from gout, a significant increase in the level of uric acid in the blood was detected. What metabolic end product is uric acid?

Пуринових основ Purine bases

Жирних кислот Fatty acids

Альбумінів Albumin

Глобулінів Globulins

Тригліцеридів Triglycerides

93 / 179
У чоловіка 25 років на прийомі у лікарястоматолога за декілька хвилин після проминання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в цьому разі? At a 25-year-old man's appointment with a dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case?

Анафілактичний Anaphylactic

Гіперчутливість сповільненого Retarded Hypersensitivity

Цитолітичний Cytolytic

Стимульований Incentives

Імунокомплексний Immunocomplex

94 / 179
Ентропія як одна з основних термодинамічних функцій є мірою: Entropy as one of the main thermodynamic functions is a measure:

Розсіяної енергії Dissipated energy

Повної енергії системи Full system energy

Енергії, яку можна використати для виконання роботи Energy that can be used to perform work

Внутрішньої енергії системи Internal system energy

Ентальпії Enthalpies

95 / 179
жінки 45 років під час цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим у цьому разі. a 45-year-old woman developed an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract and eyes during the flowering of herbs: hyperemia, edema, mucous secretions. What type of leukocytosis will be most characteristic in this case.

Еозинофілія Eosinophilia

Нейтрофілів Neutrophils

Моноцитоз Monocytosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Базофілія Basophilia

96 / 179
У жінки, яка страждає на цукровий діабет І типу, розвинулася гіперглікемічна кома. Результати обстеження виявили метаболічний ацидоз. Накопичення яких речовин в крові призвело до розвитку цього стану? A woman suffering from type 1 diabetes developed a hyperglycemic coma. The results of the examination revealed metabolic acidosis. The accumulation of what substances in the blood led to the development of this condition?

Кетонових тіл Ketone bodies

Жовчних кислот Bile acids

Залишкового азоту Residual Nitrogen

Непрямого білірубіну Indirect bilirubin

Іонів амонію Ammonium ions

97 / 179
У щура, який протягом доби перебував в іммобілізаційній камері, на розтині виявлено ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій у цьому випадку? In a rat that was in the immobilization chamber for a day, erosions of the stomach were found at autopsy. What hormones can cause erosions in this case?

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Інсулін Insulin

Глюкагон Glucagon

Естрогени Estrogens

98 / 179
Біологічні рідини (сироватки, розчини ферментів, вітамінів тощо) не витримують високих температур, тому їх стерилізація здійснюється за температури 56-58°C 5-6 разів через добу. Назвіть цей метод стерилізації: Biological fluids (serum, enzyme solutions, vitamins, etc.) cannot withstand high temperatures, so their sterilization is carried out at a temperature of 56-58°C 5-6 times a day . Name this method of sterilization:

Тиндалізація Tyndalization

Пастеризація Pasteurization

Стерилізація вологим жаром Sterilization by moist heat

Фламбування Flaming

Автоклавування Autoclaving

99 / 179
За якого числового значення n виконується правило Хюккеля (4n+2) для антрацену? For what numerical value of n does Hückel's rule (4n+2) hold for anthracene?

N=3 N=3

N=10 N=10

N=1 N=1

N=0 N=0

N=2 N=2

100 / 179
Ізоніазид – препарат із протитуберкульозною активністю. Антивітаміном якого вітаміну він є? Isoniazid is a drug with anti-tuberculosis activity. What vitamin is it an anti-vitamin?

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

Аскорбінової кислоти Ascorbic acid

Пантотенової кислоти Pantothenic acid

Рибофлавіну Riboflavin

Токоферолу Tocopherol

101 / 179
Яка з наведених формул відповідає β-D-галактопіранозі? Which of the following formulas corresponds to β-D-galactopyranose?

102 / 179
Пацієнту в стані психозу призначено антипсихотик: An antipsychotic was prescribed to a psychotic patient:

Аміназин Aminazine

Кофеїн Caffeine

Діазепам Diazepam

Фенобарбітал Phenobarbital

Циклодол Cyclodol

103 / 179
До дільничного педіатра звернулася мама з дитиною 6 років зі скаргами на біль у горлі та утруднене дихання. Лікар припускає дифтерію гортані. Яке порушення зовнішнього дихання може розвиватися з такою локалізацією цього захворювання? A mother with a 6-year-old child came to the district pediatrician with complaints of a sore throat and difficulty breathing. The doctor suspects diphtheria of the larynx. What disorder of external breathing can develop with this localization of this disease?

Рідке, глибоке, з утрудненим вдихом Liquid, deep, with difficulty breathing

Дихання Біота Biot's Breath

Часте, поверхневе Frequent, superficial

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Рідке, глибоке, з утрудненим видихом Liquid, deep, with difficult exhalation

104 / 179
Розглянуто простий листок, у якого розчленованість пластинки сягає основи. Отже, листок: A simple leaf is considered, in which the dismemberment of the plate reaches the base. Therefore, the leaf:

Розсічений Dissected

Лопатевий Shovel

Пальчастий Finger

Трійчастий Triple

Роздільний Separate

105 / 179
Укажіть реакцію Вюрца: Specify Wurtz's reaction:

106 / 179
Укажіть антибіотик для лікування сифілісу: Specify an antibiotic to treat syphilis:

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Амфотерицин Amphotericin

Стрептоміцин Streptomycin

Ністатин Nystatin

Канаміцин Kanamycin

107 / 179
Виберіть індикатор для арґентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора: Select an indicator for argentometric determination of chloride ions by Mohr's method:

Калію хромат Potassium chromate

Метиловий червоний Methyl Red

Флюоресцеїн Fluorescein

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Еозин Еозин

108 / 179
У пацієнта після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести пацієнту для усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenalin hydrochloride (epinephrine)

Анаприлін (пропранолол) Anaprilin (propranolol)

Натрію хлорид Sodium Chloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

109 / 179
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Целюлоза Cellulose

Сахароза Sucrose

Глікоген Glycogen

Лактоза Lactose

Крохмаль Starch

110 / 179
Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування? Which method of analysis can an analytical chemist use to determine the aluminum content in the drug Alumag (maalox) by indirect titration?

Комплексонометрія Complexonometry

Меркурометрія Mercurometry

Аргентометрія Argentometry

Дихроматометрія Dichromatometry

Йодометрія Iodometry

111 / 179
Унаслідок передозування наркозу під час оперативного втручання виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчать збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд./хв. і виникнення тахіпное. Яка гіпоксія наявна в цьому разі? As a result of an overdose of anesthesia during surgery, signs of acute hypoxia appeared, as evidenced by an increase in heart rate to 124 beats/min and the occurrence of tachypnea. What hypoxia is present in this case?

Дихальна Respiratory

Змішана Mixed

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

Циркуляторна Circular

112 / 179
Емульсії є термодинамічно нестійкими. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають: Emulsions are thermodynamically unstable. In them, the process of merging of droplets of the dispersed phase occurs spontaneously, which causes the emulsion to separate. Such a phenomenon is called:

Коалесценцією Coalescence

Змочуванням Wetting

Деформацією Deformation

Солюбілізацією By solubilization

Контракцією By contraction

113 / 179
ку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування пацієнтів на бронхіальну астму? which group of bronchodilators should be ordered to the pulmonology department for the treatment of patients with bronchial asthma?

Бета-2-адреноміметики* Beta-2-adrenomimetics*

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

Бета-адреноблокатори Beta Blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

114 / 179
У жінки під час гастродуоденоскопії виявили ослаблення функції шлунково-стравохідного з’єднання з рефлюксом шлункового вмісту в стравохід. Яким основним симптомом проявлятиметься це порушення? During a gastroduodenoscopy, a woman was diagnosed with a weakening of the function of the gastroesophageal junction with reflux of gastric contents into the esophagus. What is the main symptom of this disorder?

Печія Pechia

Пронос Diarrhea

Порушення ковтання Swallowing disorder

Серцебиття Heartbeat

Нудота Nausea

115 / 179
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони: The II analytical group of cations according to the acid-base classification includes the following cations:

Аргентуму, плюмбуму, ртуті (І) Argentum, plumbum, mercury (I)

Алюмінію, магнію, цинку Aluminum, magnesium, zinc

Кальцію, стронцію, барію Calcium, strontium, barium

Калію, барію, бісмуту Potassium, barium, bismuth

Цинку, алюмінію, хрому Zinc, aluminum, chromium

116 / 179
У пацієнта хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії у 21-й парі хромосом. До якого типу захворювань належить зазначена патологія? The patient has Down's disease, which is accompanied by mental retardation, short stature, short fingers and toes, mongoloid eyes. The karyotype study showed the presence of trisomy in the 21st pair of chromosomes What type of diseases does the specified pathology belong to?

Хромосомна хвороба Chromosomal disease

Бластопатія Blastopathy

Гаметопатія Gametopathy

Молекулярно-генна хвороба Molecular genetic disease

Фетопатія Fetopathy

117 / 179
За своєю структурою дисперсні системи поділяють на: By their structure, dispersed systems are divided into:

Вільнодисперсні і зв’язанодисперсні Freely dispersed and bound dispersed

Ліофільні і ліофобні Lyophilic and lyophobic

Гідрозолі і аерозолі Hydrosols and aerosols

Грубодисперсні і мікрогетерогенні Coarsely dispersed and microheterogeneous

Гідрозолі і органозолі Hydrosols and organosols

118 / 179
Первинні спирти під час окислення утворюють: Primary alcohols during oxidation form:

119 / 179
Після розкриття абсцесу в ротовій порожнині з’явилися виділення жовто-зеленого кольору Які клітини завжди представлені й переважають у гнійному ексудаті? After the opening of the abscess, yellow-green secretions appeared in the oral cavity. What cells are always represented and predominate in purulent exudate?

Нейтрофіли Neutrophils

Базофіли Basophils

Еритроцити Erythrocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

120 / 179
До наркологічного відділення надійшов пацієнт із діагнозом морфінізм. Лікар констатував зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли ефективність препарату зменшується у разі його повторного введення? A patient with a diagnosis of morphinism was admitted to the narcology department. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine. What is the name of the phenomenon when the effectiveness of the drug decreases when it is re-administered?

Звикання Addiction

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Антагонізм Antagonism

Сумація Summation

121 / 179
Виділення аміаку під час дії розчину лугу і нагрівання свідчить про наявність у досліджуваному розчині іонів: The release of ammonia during the action of the alkali solution and heating indicates the presence of ions in the investigated solution:

NH4+* NH4+*

NO3- NO3-

Na+ Na+

K+ K+

NO2- NO2-

122 / 179
Етилформіат утворюється в результаті реакції: Ethyl formate is formed as a result of the reaction:

123 / 179
Для поліпшення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені шляхом роздрібнення рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес? To improve the effect of a biologically active substance on the lesion, emulsions are used as dosage forms, which can be produced by grinding liquid substances in a liquid medium. What is this process called?

Диспергація* Dispersion*

Коагуляція Coagulation

Седиментація Sedimentation

Конденсація Condensation

Пептизація Peptization

124 / 179
У грудному зборі виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення, солодкого на смак. Установлено, що це корені: In the chest collection, pieces of a bright yellow root with a sweet taste were found. It was established that these roots are:

Солодки голої Solodki naked

Аїру звичайного Iru ordinary

Алтеї лікарської Althea medicinal

Родовика лікарського Rodov of medicine

Валеріани лікарської Valerianum

125 / 179
На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води крізь постійно відкриту щілину між двома затульними клітинами епідерми. Ця структура є: On the teeth of the leaf plate, the release of water droplets is observed through a constantly open gap between the two covering cells of the epidermis. This structure is:

Гідатодою Hydatodu

Нектарником Nectary

Головчастим волоском Head hair

Осмофором Osmophore

Клейким волоском A sticky hair

126 / 179
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, потрібні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти: Cholesterol derivatives produced in the liver are needed to digest lipids. Name these products:

Жовчні кислоти Bile acids

Катехоламіни Catecholamines

Кальцифероли Calciferoli

Кортикостероїди Corticosteroids

Ацетил-КоА Acetyl CoA

127 / 179
Система перебуває в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу? The system is in isobaric-isothermal equilibrium. Which function should be chosen to describe the process?

Енергію Гіббса Gibbs Energy

Ентальпію Enthalpy

Внутрішню енергію Internal energy

Енергію Гельмгольца Helmholtz Energy

Ентропію Entropy

128 / 179
Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з наведених засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння? A woman sleeps poorly after stress. Which of the following remedies should be preferred for the treatment of insomnia?

Нітразепам Nitrazepam

Барбітал Barbital

Аміназин Aminazine

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Фенобарбітал Phenobarbital

129 / 179
Розглянувши підземний орган Polygonatum odoratum, виявили, що він розташований горизонтально, рівномірно потовщений, з вузлами та міжвузлями й округлими вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже, це: After examining the underground organ of Polygonatum odoratum, it was found to be horizontal, uniformly thickened, with nodes and internodes and rounded depressions, and an apical bud. Therefore, it is:

Кореневище Rhizome

Головний корінь Main root

Коренеплід Root

Коренева бульба Root tuber

Підземний столон Underground stolon

130 / 179
До лабораторії для проведення санітарновірусологічного дослідження доставлена проба води, яка використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вказує на фекальне забруднення води і потребує додаткового очищення? A sample of water, which is used in the production of medicinal products, was delivered to the laboratory for sanitary virological research. The detection of which group of viruses indicates fecal contamination of the water and requires additional purification?

Пікорнавіруси Picornaviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Ретровіруси Retroviruses

Герпесвіруси Herpesviruses

Флавівіруси Flaviviruses

131 / 179
У березні в дитячому садку приготували салат зі свіжої капусти, що зберігалася в холодному льосі. За декілька годин було виявлено, що у багатьох дітей з’явилися ознаки харчового отруєння. Які мікроорганізми, ураховуючи умови їх розмноження, могли його спричинити? In March, the kindergarten prepared a salad from fresh cabbage that had been stored in cold storage. Within a few hours, it was discovered that many children had signs of food poisoning . Which microorganisms, taking into account the conditions of their reproduction, could have caused it?

Психрофіли Psychrophiles

Факультативні Optional

Резидентні Residents

Мезофіли Mesophiles

Термофіли Thermophiles

132 / 179
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою? Immune sera are used for seroprophylaxis and serotherapy of infectious diseases. What kind of immunity is formed with their help?

Штучний пасивний Artificial Passive

Видовий спадковий Species hereditary

Природний пасивний Natural Passive

Штучний активний Artificial Active

Природний активний Natural active

133 / 179
Хімік-аналітик проводить якісний аналіз фосфат-іонів за допомогою фармакопейної реакції, унаслідок якої утворився жовтий осад. Який реактив використав спеціаліст? An analytical chemist performs a qualitative analysis of phosphate ions using a pharmacopoeial reaction that resulted in a yellow precipitate. What reagent did the specialist use?

Срібла нітрат Silver nitrate

Натрію нітрат Sodium nitrate

Хлоридну кислоту Chloric acid

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію нітрат Potassium nitrate

134 / 179
Дайте відповідь на запитання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози? Answer the nurse's question: hypoglycemic action of which drug is due to stimulation of pancreatic beta cells?

Глібенкламід Glibenclamide

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenaline hydrochloride (epinephrine)

Ретаболіл (нандролон) Retabolil (nandrolone)

Преднізолон Prednisone

Гепарин Heparin

135 / 179
Поясніть, чому йодиметричне визначення потрібно проводити в холоді: Explain why the iodimetric determination should be carried out in the cold:

Під час нагрівання йод стає леткішим та зменшується чутливість індикатора крохмалю During heating, iodine becomes more volatile and the sensitivity of the starch indicator decreases

Під час нагрівання йод реагує з водою з утворенням йодноватистої кислоти (HIO) During heating, iodine reacts with water to form iodic acid (HIO)

Під час нагрівання йод розкладається з утворенням атомарного йоду During heating, iodine decomposes to form atomic iodine

Реакції з йодом під час нагрівання є менш селективними Reactions with iodine during heating are less selective

Під час нагрівання йод легко окислюється киснем повітря During heating, iodine is easily oxidized by air oxygen

136 / 179
Результатом мутації гена, що контролює синтез бета-ланцюга, є утворення аномальних форм гемоглобіну. Виберіть мутантний гемоглобін: The result of a mutation in the gene that controls the synthesis of the beta chain is the formation of abnormal forms of hemoglobin. Select a mutant hemoglobin:

HbS HbS

HbF HbF

HbA2 HbA2

HbA HbA

HbA1 HbA1

137 / 179
Дитина, хвора на цукровий діабет I типу, натще ввела собі інсулін. За 15 хвилин у неї з’явилися гостре почуття голоду, дріж, інтенсивне потовиділення, запаморочення. Що стало причиною такого стану у дитини? A child with type 1 diabetes administered insulin on an empty stomach. Within 15 minutes, she had an acute feeling of hunger, shivering, intense sweating, and dizziness. What caused this condition in the child?

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Глюкозурія Glucosuria

Гіперліпемія Hyperlipemia

Кетонемія Ketonemia

138 / 179
Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотноосновна класифікація) використовують: To separate cations of analytical group 6 from cations of analytical group 5 (acid-base classification) use:

Надлишок розчину аміаку Excess ammonia solution

Надлишок розчину сірчаної кислоти Excess sulfuric acid solution

Надлишок розчину гідроксиду натрію Excess sodium hydroxide solution

Розчин срібла нітрату Silver nitrate solution

Розчин оцтової кислоти Acetic acid solution

139 / 179
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею? What type of fruit is characterized by juicy fertilization, multi-seeded, indehiscent, formed from coenocarpous gynoecium?

Гесперидій Hesperidium

Суничина Sunichin

Цинародій Tsynarodiy

Ценобій Tsenobij

Стручок Pod

140 / 179
До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини, збільшення розмірів тім’ячка, відставання у прорізуванні зубів, деформації кісток. Який з препаратів необхідно призначити насамперед? A woman turned to the pediatrician about the child's ill health, an increase in the size of the crown of the head, a delay in teething, bone deformation. Which of the drugs should be prescribed first?

Холекальциферол Cholecalciferol

Алопуринол Allopurinol

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Прозерин Prozerin

141 / 179
Найменша ушкоджувальна дія на слизову оболонку ШКТ серед препаратів групи НПЗЗ характерна для. The least harmful effect on the gastrointestinal tract mucosa among drugs of the NSAIDs group is characteristic of.

Целекоксибу Celecoxib

Бутадіону Butadione

Напроксену Naproxena

Диклофенаку Diclofenac

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

142 / 179
Під час морфологічного аналізу студент звернув увагу, що у квітки дві тичинки довгі, а дві – короткі. Отже, андроцей: During the morphological analysis, the student noticed that the flower has two long and two short stamens. Therefore, androecium:

Двосильний Double

Чотирисильний Four-lettered

Спайнопиляковий Spinopollen

Двобратній Double

Чотирибратній Quadruple

143 / 179
Для лікування алкоголізму лікар використав механізм пригнічення пристрасті до етанолу за принципом підсилення токсичної дії алкоголю. Який продукт окиснення етанолу є нейротоксичним? To treat alcoholism, the doctor used the mechanism of suppressing the addiction to ethanol based on the principle of enhancing the toxic effect of alcohol. Which product of ethanol oxidation is neurotoxic?

Ацетальдегід Acetaldehyde

Піруват Pyruvate

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Аміак Ammonia

Лактат Lactate

144 / 179
Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. Під час медичного огляду дитини 3 років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять цю патологію? Illegal emigrants from Somalia were detained at the Ukrainian border. During the medical examination of a 3-year-old child, hypotonia and muscle dystrophy, skin depigmentation, reduced turgor, enlarged abdomen were found in size, body weight deficiency. A diagnosis of kwashiorkor was established. What type of partial starvation is this pathology?

Білкового Protein

Вітамінного Vitamin

Вуглеводного Carbohydrate

Жирового Fatty

Енергетичного Energetic

145 / 179
Під час катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо. Потім воно потрапляє в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Який з наступних білків допомагає при транспортуванні заліза? During the catabolism of hemoglobin, iron is released. It then enters the bone marrow and is used again to synthesize hemoglobin. Which of the following proteins helps transport iron?

Трансферин Transferrin

Альбумін Album

Транскобаламін Transcobalamin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Гаптоглобін Haptoglobin

146 / 179
Найвираженіший антисекреторний ефект мають: The most pronounced antisecretory effect have:

Блокатори протонної помпи Proton pump blockers

Де-нол De-zero

Антациди Antacids

Блокатори Н2-гістамінорецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Селективні холінолітики Selective cholinolytics

147 / 179
Серед наведених реакцій вкажіть схему утворення біурету: Among the given reactions, indicate the biuret formation scheme:

148 / 179
Назвіть психостимулятор з аналептичними властивостями, похідне пуринів: Name a psychostimulant with analeptic properties, a purine derivative:

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine-sodium benzoate

Трамадол Tramadol

Медазепам Medazepam

Сульпірид Sulpiride

Натрію бромід Sodium bromide

149 / 179
Піп час мікроскопічного дослідження препарату, виготовленого зі збільшеного пахвинного лімфовузла пацієнта та зафарбованого за Леффлером (метиленовим синім), було виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично. Якому з наведених мікроорганізмів притаманні ці властивості? During the microscopic study of the preparation made from the enlarged inguinal lymph node of the patient and stained according to Leffler (methylene blue), ovoid-shaped bacteria, more intensely stained at the poles, located chaotic. Which of the following microorganisms possess these properties?

Y. pestis* Y. pestis*

М. tuberculosis M. tuberculosis

L. interrogans L. asking

N. gonorrhoeae N. gonorrhoeae

Т. pallidum T. pale

150 / 179
Провізору контрольно-аналітичної лабораторії під час проведення якісного аналізу осадження сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Са2+, Sr2+, Ba2+) потрібно зменшити розчинність сульфатів. Яку речовину він має використати для цього? The pharmacist of the control and analytical laboratory during the qualitative analysis of precipitation of sulfates of cations of the third analytical group (Ca2+, Sr2+, Ba2+) needs to reduce the solubility of sulfates. What substance should he use for this?

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Дистильована вода Distilled water

Хлороформ Chloroform

Бензол Benzene

Аміловий спирт Amyl alcohol

151 / 179
Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of: Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of:

Silver nitrate Silver nitrate

Copper (II) nitrate Copper (II) nitrate

Sulfuric acid Sulfuric acid

Hydrochloric acid Hydrochloric acid

Iron (II) sulfate Iron (II) sulfate

152 / 179
A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe? A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe?

Retinol Retinol

Ascorbic acid Ascorbic acid

Pyridoxine Pyridoxine

Tocopherol Tocopherol

Cocarboxylase Cocarboxylase

153 / 179
Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained? Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained?

Activation energy decreases Activation energy decreases

Collision frequency decreases Collision frequency decreases

Molecule speed increases Molecule speed increases

Total collision frequency increases Total collision frequency increases

Activation energy increases Activation energy increases

154 / 179
The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound: The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound:

Glucuronic acid Glucuronic acid

Higher fatty acids Higher fatty acids

Glucose Glucose

Cholesterol Cholesterol

Pyruvate Pyruvate

155 / 179
Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow? Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow?

Pb2+ Pb2+

Hg2+ Hg2+

Ba2+ Ba2+

Ca2+ Ca2+

Ag+ Ag+

156 / 179
Reaction of benzaldehyde with chlorine produces: Reaction of benzaldehyde with chlorine produces:

157 / 179
The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations? The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations?

Progression Progression

Transformation Transformation

Inactivation Inactivation

Exudation Exudation

Promotion (activation) Promotion (activation)

158 / 179
Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve? Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve?

Temperature-time Temperature-time

Volume-temperature Volume-temperature

Temperature-volume Temperature-volume

Pressure-time Pressure-time

Volume-time Volume-time

159 / 179
Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes? Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes?

Entropy change Entropy change

Enthalpy Enthalpy

Gibbs energy Gibbs energy

Helmholtz energy Helmholtz energy

Intrinsic energy Intrinsic energy

160 / 179
A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable? A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable?

Proserine Proserine

Armin Armin

Aceclidine Aceclidine

Pilocarpine Pilocarpine

Dipiroxim Dipiroxime

161 / 179
A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to? A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to?

Glucocorticoids Glucocorticoids

Gestagenic drugs Gestagenic drugs

Estrogenic drugs Estrogenic drugs

Anabolic steroids Anabolic steroids

Mineralocorticoid Mineralocorticoid

162 / 179
A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms? A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms?

Nicotinic acid Nicotinic acid

Folic acid Folic acid

Ascorbic acid Ascorbic acid

Cobalamin Cobalamin

Cholecalciferol Cholecalciferol

163 / 179
child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child. child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child.

Passive Passive

Primary Primary

Pathologic Pathologic

Physiological Physiological

Active Active

164 / 179
Specify the substance that results from the following reaction: Specify the substance that results from the following reaction:

Ethanal Ethanal

Ethanol Ethanol

Propanal Propanal

Propanone Propanone

Acetic acid Acetic acid

165 / 179
A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are: A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are:

Spore-formers Spore-formers

Thermophilic Thermophilic

Prototrophic Prototrophic

Acid-fast Acid-fast

Anaerobic Anaerobic

166 / 179
During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called: During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called:

Primary Primary

Resistant Resistant

Reserve Reserve

Transitory Transitory

Secondary Secondary

167 / 179
What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers? What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers?

Hydrogen bonds Hydrogen bonds

Polar covalent bonds Polar covalent bonds

Nonpolar covalent bonds Nonpolar covalent bonds

Donor-acceptor bonds Donor-acceptor bonds

Ionic bonds Ionic bonds

168 / 179
What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)? What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)?

Reverse transcriptase Reverse transcriptase

Exonuclease Exonuclease

Endonuclease Endonuclease

Helicase Helicase

DNA-ligase DNA-ligase

169 / 179
A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case? A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case?

Unithiol Unithiol

Atropine sulfate Atropine sulfate

Calcium chloride Calcium chloride

Naloxone Naloxone

Proserin Proserin

170 / 179
Students should identify the following to determine the sex of a flower: Students should identify the following to determine the sex of a flower:

Stamens and pistils Stamens and pistils

Symmetry Symmetry

Flower cup and corolla Flower cup and corolla

Colour and type of indumentum Colour and type of indumentum

Pedicle and receptacle Pedicle and receptacle

171 / 179
A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug? A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug?

Blocks virus protein synthesis Blocks virus protein synthesis

Blocks virus stripping Blocks virus stripping

Inhibits virion exit from cells Inhibits virion exit from cells

Disrupts the process of virus assembly Disrupts the process of virus assembly

Prevents adsorption of virus in cell receptors Prevents adsorption of virus in cell receptors

172 / 179
Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized? Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized?

Alimentary hyperlipemia Alimentary hyperlipemia

Retention hyperlipemia Retention hyperlipemia

Hyperplastic obesity Hyperplastic obesity

Transport hyperlipemia Transport hyperlipemia

Hypertrophic obesity Hypertrophic obesity

173 / 179
Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of: Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of:

Iron (III) chloride Iron (III) chloride

Acetic anhydride Acetic anhydride

Potassium chloride Potassium chloride

Diphenylamine Diphenylamine

Resorcin Resorcin

174 / 179
A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group: A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group:

Broad spectrum antibacterial agents Broad spectrum antibacterial agents

Broad spectrum antifungal agents Broad spectrum antifungal agents

Antiviral agents Antiviral agents

Antituberculous agents Antituberculous agents

Narrow spectrum antibacterial agents Narrow spectrum antibacterial agents

175 / 179
Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in: Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in:

Anaerobic culture jar Anaerobic culture jar

Krotov apparatus Krotov apparatus

Pasteur oven Pasteur oven

Oxidative medium Oxidative medium

Serum-supplemented medium Serum-supplemented medium

176 / 179
Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested? Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested?

Roots and rhizomes Roots and rhizomes

Inflorescence Inflorescence

Foliage Foliage

Grass Grass

Seeds Seeds

177 / 179
Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug: Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug:

Methyl-orange, acidimetry Methyl-orange, acidimetry

Methyl-orange, alkalimetry Methyl-orange, alkalimetry

Phenolphthalein, alkalimetry Phenolphthalein, alkalimetry

Phenolphthalein, acidimetry Phenolphthalein, acidimetry

Murexide, acidimetry Murexide, acidimetry

178 / 179
An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of: An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of:

Pyrimidine nucleotides synthesis Pyrimidine nucleotides synthesis

Purine nucleotides disintegration Purine nucleotides disintegration

Carbohydrate disintegration Carbohydrate disintegration

Purine nucleotides synthesis Purine nucleotides synthesis

Lipids synthesis Lipids synthesis

179 / 179
During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it? During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it?

Pituitary nanism Pituitary nanism

Gigantism Gigantism

Cretinism Cretinism

Acromegalia Acromegalia

Rickets Rickets