Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 179
Під час мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є: During the microscopy of opium poppy, tubular structures with white latex were found which are:

Молочниками Milkmen

Лізигенними вмістищами Lysogenic containers

Секреторними клітинами Secretory cells

Схізогенними канальцями Schizogenic tubules

Секреторними залозками Secretory backs

2 / 179
Кінцевим продуктом нагрівання бромостану з водним розчином калій гідроксиду є: The end product of heating bromostane with an aqueous solution of potassium hydroxide is:

Етен Етен

Етанол Етанол

Етанова кислота Etanoic Acid

Діетиловий етер Diethyl ether

Етан Етан

3 / 179
Укажіть формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби: Indicate the formula of salicylic acid, the derivatives of which are widely used in medicine as medicinal products:

4 / 179
Дибазол (бендазол) – гіпотензивний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю блокувати активність фермента фосфодіестерази IV типу В структурі препарату дибазол міститься гетероцикл: Dibazol (bendazole) is a hypotensive, antispasmodic agent. The mechanism of its action is related to the ability to block the activity of the phosphodiesterase type IV enzyme. The structure of the Dibazol preparation contains a heterocycle:

Бензен Benzene

Піридин Pyridin

Тіазол Тіазол

Піримідин Pyrimidine

Бензімідазол Benzimidazole

5 / 179
У аптеці вирішили проводити контроль якості стерилізації інструментарію в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найдоцільніше використовувати? The pharmacy decided to conduct quality control of sterilization of instruments in an autoclave using a biological method. Which microorganisms are the most appropriate to use?

Borrelia recurrentis Borrelia recurrentis

Salmonella typhi Salmonella typhi

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Yersinia pestis Yersinia pestis

6 / 179
Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні: One common instrumental analysis method is photometry, which is based on the measurement of:

Показника заломлення Refractive Index

Довжини хвилі Wavelengths

Інтенсивності флуоресценції Fluorescence intensities

Кута обертання Rotation angle

Оптичної густини Optical density

7 / 179
Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбату й активними центрами адсорбенту, називають: The process during which the chemical interaction between the adsorbate molecules and the active centers of the adsorbent takes place is called:

Адсорбцією Adsorption

Сублімацією Sublimation

Хемосорбцією Chemosorption

Десорбцією Desorption

Сольватацією By Solvation

8 / 179
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів: Among the presented compounds, identify the one that belongs to alicyclic hydrocarbons:

Нафтален Naphthalene

Циклогексен Cyclohexene

Бензен Benzene

Антрацен Anthracene

Фенантрен Phenanthrene

9 / 179
Яку назву за замісниковою номенклатурою ІЮПАК має така сполука: What is the name of the IUPAC replacement nomenclature for this compound:

Бутанова кислота Butanoic Acid

3-оксобутанова кислота 3-oxobutanoic acid

β-кетопропіонова кислота β-ketopropionic acid

Бутиральдегід Butyraldehyde

- -

10 / 179
Які аніони заважають визначенню галогенідіонів методом Фольгарда через утворення міцного безбарвного комплексу з іонами феруму (ІІІ)? Which anions interfere with the determination of halide ions by the Folgard method due to the formation of a strong colorless complex with ferrum (III) ions?

NO3- NO3-

MnO4- MnO4-

NO2- NO2-

F- F-

SO32- SO32-

11 / 179
Укажіть, за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі кислотно-основного титрування: Indicate which indicators are used to determine the end point of the titration in the acid-base titration method:

Адсорбційних індикаторів Adsorption indicators

Редокс-індикаторів Redox indicators

Люмінесцентних Fluorescent

рН-індикаторів pH indicators

Металоіндикаторів Metal indicators

12 / 179
У концентрованому водному розчині мила (стеарату натрію) солюбілізації піддається: In a concentrated aqueous solution, soap (sodium stearate) is solubilized:

Етанол Ethanol

Глюкоза Glucose

Хлорид кальцію Calcium chloride

Нейтральний жир Neutral fat

Вода Water

13 / 179
ВООЗ для щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу «Інфлувак», у складі яких містяться компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини? For the annual prevention of influenza, the WHO recommends the use of Influvak-type vaccines, which contain components of the virion envelope. To what type do these vaccines belong?

Анатоксини Anatoxin

Рекомбінантні Recombinant

Живі Alive

Антиідіотипічні Antiidiotypical

Субодиничні Subunits

14 / 179
У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена? The child developed hemic hypoxia after eating early vegetables, which turned out to be saturated with nitrites. The accumulation of which substance caused it?

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

15 / 179
Метод поляриметрії використовується для визначення сполук, що містять асиметричний атом карбону. Яку з наведених сполук можна визначити за допомогою цього методу? The polarimetry method is used to determine compounds containing an asymmetric carbon atom. Which of the following compounds can be determined using this method?

Кальцій нітрат Calcium nitrate

Калій йодид Potassium iodide

Натрій хлорид Sodium Chloride

Глюкоза Глюкоза

Купрум сульфат Cuprum Sulfate

16 / 179
До аптеки звернулась жінка 35 років, щоб придбати препарат для усунення сухого надсадного кашлю. Який із наведених лікарських засобів їй показаний? A 35-year-old woman came to the pharmacy to buy a drug to eliminate dry whooping cough. Which of the following drugs was shown to her?

- -

Амоксицилін Amoxicillin

Мукалтин Mukaltin

Лібексин Libexin

Амброксол Ambroxol

17 / 179
Досліджується поверхня стебла дерев’янистої рослини. Визначено, що клітини паренхімної форми, мертві, з суберинізованими оболонками. Тобто це: The surface of the stem of a woody plant is examined. It is determined that the cells are parenchymal, dead, with suberinized membranes. That is:

Фелодерма Pheloderma

Судини Vessels

Склеренхімні волокна Sclerenchymal fibers

Фелоген Фелоген

Корок Корок

18 / 179
Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Укажіть іон, який має стосовно нього найменший поріг коагуляції: The sol of ferric hydroxide (III) is positively charged. Specify the ion that has the lowest coagulation threshold in relation to it:

SO42- SO42-

I- I-

Cu2+ Cu2+

Cl- Cl-

Na+ Na+

19 / 179
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і розчину пероксиду водню 3%. Розчин під час нагрівання набув жовтого кольору. Це свідчить про присутність в розчині: An excess of 6M sodium hydroxide solution and 3% hydrogen peroxide solution was added to the solution under study. The solution turned yellow during heating. This indicates the presence in the solution:

Катіонів свинцю Lead cations

Катіонів хрому (ІІІ) Chromium (III) cations

Катіонів цинку Zinc cations

Катіонів олова (ІІ) Tin (II) cations

Катіонів алюмінію Aluminum cations

20 / 179
Наявні ефірно-олійні залозки, плід – сім’янка, суцвіття – кошик. Це характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Scrophulariaceae Scrophulariaceae

Rosaceae Rosaceae

Lamiaceae Lamiaceae

Solanaceae Solanaceae

Asteraceae Asteraceae

21 / 179
Чоловік страждає на жовчнокам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити для усунення печінкової коліки? A man suffers from gallstone disease. What remedy should he prescribe to eliminate hepatic colic?

Алмагель Almagel

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Бісакодил Bisacodyl

Контрикал Kontrykal

Панкреатин Pancreatin

22 / 179
Активація пероксидного окиснення ліпідів є одним із механізмів пошкодження біоструктур і розвитку клітинної патології. Назвіть сполуку, яка бере участь у знешкодженні органічних пероксидів: Activation of lipid peroxidation is one of the mechanisms of damage to biostructures and the development of cellular pathology. Name the compound involved in the neutralization of organic peroxides:

Метіонін Methionine

Таурин Taurine

Глутатіон Glutathione

Гліцин Glycine

Аланін Received

23 / 179
Пацієнту для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який взаємодіючи з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в’яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат: The patient was prescribed a 2% antiseptic solution for the treatment of burns, which interacts with tissues to form manganese dioxide, has an astringent and anti-inflammatory effect. Name this drug:

Калію перманганат Potassium permanganate

Фенол Фенол

Брильянтовий зелений Diamond Green

Розчин Люголя Lugol's solution

Перекис водню Hydrogen peroxide

24 / 179
Яка з наведених сполук належить до складних ефірів (естерів)? Which of the following compounds belongs to esters?

СН3–О–СН3 CH3-O-CH3

С2Н5ОН С2Н5ОН

CH3COOCH3 CH3COOCH3

С15Н31СООН С15Н31СООН

СН3–О–С2Н5 CH3-O-C2H5

25 / 179
Чоловікові 40 років у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотики. Яка з наведених комбінацій йому показана? The doctor prescribed antibiotics to a 40-year-old man as part of complex therapy for peptic ulcer disease. Which of the following combinations was shown to him?

Феноксиметилпеніцилін + лінкоміцин Phenoxymethylpenicillin + lincomycin

Левоміцетин + ампіцилін Levomycetin + ampicillin

Стрептоміцин + бензилпеніцилін Streptomycin + benzylpenicillin

Оксацилін + налідиксова кислота Oxacillin + nalidixic acid

Амоксицилін + кларитроміцин Amoxicillin + Clarithromycin

26 / 179
Яка сполука утвориться при повному гідруванні нафталіну: What compound will be formed by complete hydrogenation of naphthalene:

27 / 179
До якого типу дисперсних систем відносять піни? What type of dispersion systems are foams?

До фібрилярних систем To fibrillar systems

До іонно-молекулярних систем To ion-molecular systems

До зв’язано-дисперсних систем To connected-dispersed systems

До колоїдно-дисперсних систем To colloid-disperse systems

До гідрозолів To hydrosols

28 / 179
Диметилетиламін належить до: Dimethylethylamine belongs to:

- -

Первинних амінів Primary amines

Вторинних амінів Secondary amines

Четвертинних амонієвих солей Quaternary ammonium salts

Третинних амінів Tertiary amines

29 / 179
У болотяної рослини з мечоподібними листками і суцвіттям початок (качан) з покривалом кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, з добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи: A swamp plant with sword-like leaves and an inflorescence has a head (kachan) with a covering of rhizomes thick, light, fragrant, pink at the fracture, with well-defined, close scars and appendages roots. These are underground organs:

Bidens tripartita Bidens tripartita

Ledum palustre Ledum marsh

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Acorus calamus Acorus pen

30 / 179
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення? The man eats mostly fatty food. What enzyme should be prescribed to the patient to normalize digestive processes?

ДНКазу ДНКазу

Ліпазу Ліпазу

Мальтазу Maltasu

Каталазу Catalase

Гіалуронідазу Hyaluronidase

31 / 179
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Аргентометрія Argentometry

Ацидиметрія Acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

32 / 179
Який газ знебарвлює бромну воду? What gas discolors bromine water?

Етен Етен

Бутан Bhutan

Пропан Propane

Метан Methane

Етан Етан

33 / 179
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants are able to increase the content of catecholamines in the synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Гальмують амінотрансферазу Inhibits aminotransferase

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Активують амінотрансферазу Activate aminotransferase

Активують декарбоксилазу Activate decarboxylase

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

34 / 179
У дитини з розумовою відсталістю діагностований кретинізм. Дефіцит яких гормонів є головним у розвитку порушення функції нервової системи у разі цього захворювання? A child with mental retardation is diagnosed with cretinism. Which hormone deficiency is the main factor in the development of nervous system dysfunction in this disease?

Естрогенів Estrogens

Тиреоїдних Thyroid

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Андрогенів Androgens

Катехоламінів Catecholamines

35 / 179
За тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно чутливим до цього антибіотика, набув резистентності до пеніциліну тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується? One week after the treatment of a patient in the hospital with penicillin, a microbe that was initially sensitive to this antibiotic acquired resistance to penicillin, tetracyclines, aminoglycosides, and macrolides. What mechanism of antibiotic resistance formation can be traced ?

Природної селекції Natural selection

Фенотипічний Phenotypic

Мутаційний Mutational

Спонтанний Spontaneous

R-плазмідний R-plasmid

36 / 179
Під час взаємодії якого реагенту з піридином можна отримати 2-амінопіридин? During the interaction of which reagent with pyridine, 2-aminopyridine can be obtained?

Амонію хлориду Ammonium chloride

Натрію аміду Sodium amide

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Гідразину Hydrazine

Амоніаку Ammonia

37 / 179
Хто є автором (авторами) правила: «На поверхні кристалічної речовини переважно адсорбуються іони, які входять до складу кристалічної ґратки або є ізоморфними з ними, утворюючи при цьому з іонами кристалу важкорозчинну сполуку»? Who is the author(s) of the rule: 'On the surface of a crystalline substance, ions that are part of the crystal lattice or are isomorphic with them are preferentially adsorbed, forming ions of the crystal difficultly soluble compound'?

Панет, Фаянс Panet, Faience

Шульце, Гарді Schultze, Hardy

Вант-Гофф Vant Hoff

Ребіндер Rebins

Дюкло, Траубе Duclo, Traube

38 / 179
У разі відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити? If there is no strophantin in the pharmacy, which drug from the group of cardiac glycosides can replace it?

- -

Ізоланід Isolanid

Корглікон Корглікон

Адонізид Adoniside

Дигітоксин Digitoxin

39 / 179
У школі зареєстровано випадок захворювання на гепатит А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником? A case of hepatitis A was registered at the school. What drug should be used for specific prevention of children who were in contact with a sick classmate?

Рибавірин Ribavirin

Імуноглобулін Immunoglobulin

Інтерферон Interferon

Жива вакцина Vaccine Live

Інактивована вакцина Inactivated vaccine

40 / 179
У пацієнтки спостерігаються зміни: порушення зору в сутінках, сухість кон’юнктиви та рогової оболонки. Нестача якого вітаміну може викликати такі порушення? The patient has changes: blurred vision at dusk, dryness of the conjunctiva and cornea. The lack of which vitamin can cause such disturbances?

B B

А А

С С

D D

B12 B12

41 / 179
З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів IV групи разом із груповим реагентом додають пероксид водню? For what purpose in the systematic course of analysis of group IV cations together with the group reagent hydrogen peroxide is added?

Для руйнування гідратних комплексів For the destruction of hydrate complexes

Для утворення пероксидних сполук цих катіонів For the formation of peroxide compounds of these cations

Для більш повного осадження цих катіонів For more complete precipitation of these cations

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the lowest oxidation states

Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення For the formation of hydroxo- and oxoanions of these elements in the highest degrees of oxidation

42 / 179
За 20 хвилин після порізу шкіри жінка звернула увагу, що рана не перестає кровоточити. Відсутність або нестача якого вітаміну спричиняє такий стан? 20 minutes after cutting the skin, the woman noticed that the wound did not stop bleeding. The absence or lack of which vitamin causes this condition?

Е Е

А А

РР РР

D D

К* К*

43 / 179
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження ґрунту визначають кількість санітарнопоказникових мікроорганізмів. Укажіть їх: During the sanitary and microbiological examination of the soil, the number of sanitary indicator microorganisms is determined. Specify them:

Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis Streptococcus haemolyticus. Streptococcus faecalis

Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, E. coli, Clostridium perfringens

Гриби роду Candida, Streptococcus faecalis Fungi of the genus Candida, Streptococcus faecalis

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens

Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens

44 / 179
Унесені в полум’я пальника солі невідомого катіона забарвлюють його в цегляно-червоний колір. Який це катіон? Salts of an unknown cation introduced into the flame of the burner turn it brick-red. What cation is this?

Амонію Ammonia

Кальцію Calcium

Мангану Manganu

Свинцю Lead

Магнію Magnesium

45 / 179
Нітрат-аніон на відміну від нітрит- аніону не взаємодіє: Nitrate anion, unlike nitrite anion, does not interact:

З феруму (II) сульфатом і сульфатною кислотою With ferrum (II) sulfate and sulfuric acid

З антипірином With fire retardant

З сульфаніловою кислотою With sulfanilic acid

З калію перманганатом With potassium permanganate

З дифеніламіном With diphenylamine

46 / 179
Яка з наведених реакцій є реакцією заміщення? Which of the following reactions is a substitution reaction?

47 / 179
Під час бактеріоскопічного методу лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для чого використовують метод Грама? During the bacterioscopic method of laboratory diagnosis of infections, different methods of staining microscopic preparations are used. What is the Gram method used for?

Для виявлення плазмід To detect plasmids

Для диференціації бактерій For bacterial differentiation

Для виявлення капсул To detect capsules

Для виявлення джгутиків To detect flagella

48 / 179
Укажіть метод, який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді малорозчинних солей ртуті (І): Specify the method based on precipitation reactions of halides in the form of sparingly soluble salts of mercury (I):

Меркурометрія Mercurometry

Роданометрія Rhodanometry

Трилонометрія Trilonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

49 / 179
Для якої з цих систем характерна седиментація? Which of these systems is characterized by sedimentation?

Розчин електролітів Electrolyte solution

Суспензія Suspension

Розчин неелектролітів Solution of non-electrolytes

Розчин ВМС Solution of the Navy

50 / 179
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом: Gravimetric determination of moisture in pharmaceutical preparations is performed by the method:

Прямої відгонки Direct distillation

Виділення Highlight

Непрямої відгонки Indirect distillation

Виділення та прямої відгонки Selection and direct distillation

51 / 179
Пацієнтові з трихомонадним уретритом призначили для лікування похідне імідазолу. Назвіть цей препарат: A patient with trichomonas urethritis was prescribed an imidazole derivative for treatment. Name this drug:

Метронідазол Metronidazole

Фурацилін Furacilin

Нітроксолін Nitroxoline

Азитроміцин Azithromycin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

52 / 179
Розщеплення глюкози під час гліколізу має цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат у першій реакції: The breakdown of glucose during glycolysis has a number of transformations. Indicate which compound glucose-6-phosphate is transformed into in the first reaction:

Манозо-1-фосфат Mannose-1-phosphate

Галактозо-1-фосфат Galactose-1-Phosphate

Фруктозо-6-фосфат Fructose 6-Phosphate

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Фруктозо-1-фосфат Fructose 1-Phosphate

53 / 179
Під час вивчення гербарного зразка гірчака почечуйного були визначені діагностичні ознаки, характерні для всіх представників родини Polygonaceae: During the study of the herbarium sample of kidney mustard, diagnostic features characteristic of all representatives of the family were determined Polygonaceae:

Складні листки Folding leaves

Плід – біб Fruit - bib

Наявність розтруба Availability of bell

Відсутність черешка No petiole

Наявність ефіроолійних залозок Presence of essential oil glands

54 / 179
Для лікування хвороби Паркінсона лікарем призначено лікарський засіб з групи попередників дофаміну. Після введення препарату спостерігали підвищення рухливості пацієнта, поліпшення перебігу психічних процесів, відновлення здатності до концентрації уваги. Максимальний ефект спостерігався за місяць. Назвіть цей препарат: For the treatment of Parkinson's disease, the doctor prescribed a drug from the group of dopamine precursors. After administration of the drug, the patient's mobility increased, mental processes improved, and the ability to concentrate was restored. The maximum the effect was observed in a month. Name this drug:

Леводопа Леводопа

Мідантан Midantan

Циклодол Cyclodol

Бромокриптин Bromocriptine

Селегілін Selegiline

55 / 179
Під час мікроскопії мазка з матеріалу пацієнта були виявлені великі палички з обрубаними кінцями розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулясто, форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне таке явище? During microscopy of a swab from the patient's material, large rods with cut off ends were found arranged in the form of a chain. After cultivation of the pathogen in a nutrient medium with the addition of penicillin, they acquired a spherical, shape and began to resemble a pearl necklace. For which pathogen is this phenomenon characteristic?

Чуми Чуми

Кандидозу Candidiasis

Сибірки Sibirky

Туляремії Tularemia

Холери Cholera

56 / 179
За добу після вживання в їдальні котлет декілька учнів звернулися до медпункту зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову токсико-інфекцію? A day after eating meatballs in the cafeteria, several students turned to the medical center with complaints of stomach pain, vomiting, high temperature, and diarrhea. One of the students was hospitalized in serious condition. What microorganisms could cause this food poisoning infection?

Сальмонели Salmonella

Стрептококи Streptococci

Шигели Шигели

Менінгококи Meningococci

Клостридії Clostridia

57 / 179
час морфологічного опису шавлії мускатної студенти звернули увагу на яскраві приквітки. Вони слугують для приваблення комахзапилювачів і є видозміною: during the morphological description of clary sage, students drew attention to the bright bracts. They serve to attract pollinators and are a variation of:

Андроцею Androcea

Квітколожа Flowerbed

Квітконіжки Pedicles

Листка Leaf

Пагона Shoot

58 / 179
Яка гетероциклічна структура входить до складу бактерицидного лікарського препарату риванолу? What heterocyclic structure is part of the bactericidal drug rivanol?

Фенатрену Fenathren

Антрацену Anthracene

Акридину Акридину

Ізохіноліну Isoquinoline

Хіноліну Quinoline

59 / 179
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних? Which of the following substances are surface-inactive?

Неорганічні кислоти, основи та їхні солі Inorganic acids, bases and their salts

Аміни та сульфокислоти Amines and sulfonic acids

Альдегіди та спирти Aldehydes and alcohols

Спирти та мила Alcohol and soap

Карбонові кислоти та мила Carboxylic acids and soaps

60 / 179
У однодольних рослин кінцеві продукти метаболізму часто представлені багатьма голчастими кристалами оксалату кальцію, зібраними у пачки. Це: In monocots, the end products of metabolism are often represented by many needle-like crystals of calcium oxalate, collected in tufts. These are:

Двійникові кристали Twin Crystals

Рафіди Рафіди

Кристалічний пісок Crystal sand

Стилоїди Styloids

Друзи Friends

61 / 179
Проконсультуйте лікаря, яким найближчим за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн: Consult your doctor about the drug closest in effect to the acetylcysteine ​​missing in the pharmacy:

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Лібексин Libexin

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Амброксол Ambroxol

62 / 179
Щорічно восени у хвойного дерева відділу Голонасінні спостерігається листопад м’яких хвоїнок, які розташовані на вкорочених пагонах. Це характерно для роду: Every year in the autumn, a conifer of the Gymnosperms division has a leaf of soft needles, which are located on shortened shoots. This is characteristic of the genus:

Picea Picea

Pinus Pinus

Larix Larch

Abies Abies

Cedrus Cedar

63 / 179
Для вживання мікстури необхідне точне дозування. Для цього як стабілізатор до суспензії додають: To use the mixture, precise dosing is required. For this, as a stabilizer to the suspension, add:

Глюкозу Glucose

Желатин Gelatin

Крохмаль Starch

Етанол Ethanol

Натрію хлорид Sodium Chloride

64 / 179
У чоловіка гіпертонічний криз. Йому внутрішньовенно ввели препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився. Який препарат був використаний? A man has a hypertensive crisis. He was given a drug intravenously, which caused a short-term increase in pressure, which then decreased. What drug was used?

Еналаприл Enalapril

Клофелін Clofelin

Ніфедипін Nifedipine

Анаприлін Anaprilin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

65 / 179
У розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією? The solution contains calcium, barium, aluminum, potassium, and sodium cations. A small amount of ammonium hydroxide and alizarin solution were added to the solution. A red precipitate formed. What ion was detected by this reaction?

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

Калію Potassium

Барію Barium

Алюмінію Aluminium

66 / 179
Під час дослідження матеріалу від пацієнта з діагнозом дифтерія виділено чисту культуру мікроорганізмів, що була ідентифікована як токсигенний штам Corynebacterium diphtheriae. Яка серологічна реакція використовуються в бактеріологічних лабораторіях для визначення токсигенності коринебактерій дифтерії? During the study of material from a patient with a diagnosis of diphtheria, a pure culture of microorganisms was isolated, which was identified as a toxigenic strain of Corynebacterium diphtheriae. What serological reaction is used in bacteriological laboratories to determine toxigenicity diphtheria corynebacterium?

Нейтралізації Neutralizations

Преципітації в гелі Precipitation in gel

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

Аглютинації Agglutinations

67 / 179
Поверхнево-активні речовини є сполуками, які знижують поверхневий натяг (або міжфазний натяг) між двома рідинами, між газом і рідиною або між рідиною і твердою речовиною. Яка з наведених речовин має властивості поверхнево-активної речовини на межі поділу повітря – вода? Surfactants are compounds that reduce the surface tension (or interfacial tension) between two liquids, between a gas and a liquid, or between a liquid and a solid. Which of of the listed substances has the properties of a surface-active substance at the air-water interface?

Сечовина Urea

Валеріанова кислота Valeric acid

NaOH NaOH

НСl НСl

- -

68 / 179
Установлюється життєва форма стрижнекореневої рослини, яка на першому році життя утворює прикореневу розетку, а на другому – цвіте та дає плоди, після чого відмирає. Отже, ця рослина є: The life form of a taproot plant is established, which in the first year of life forms a basal rosette, and in the second it blooms and bears fruit, after which it dies. Therefore, this plant is :

Багаторічним чагарничком Perennial shrub

Однорічною трав’янистою Annual grass

Багаторічним чагарником Perennial shrub

Багаторічною трав’янистою Perennial grass

Дворічною трав’янистою Two-year grass

69 / 179
Порадьте пацієнтові з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Кодеїн Codeine

Лібексин Libexin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Гідрокодон Hydrocodone

Глауцин Глауцин

70 / 179
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який із наведених механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм? Ultraviolet irradiation is used in medicine in the form of various physioprocedures. Which of the following mechanisms underlies the therapeutic effect of ultraviolet rays on the body?

Активація дії ліків Activation of medication

Посилення поділу клітин Enhanced cell division

Активація синтезу вітаміну D Activation of vitamin D synthesis

Зменшення синтезу меланіну в шкірі Decreased melanin synthesis in the skin

Активація синтезу холестерину Activation of cholesterol synthesis

71 / 179
Яка з наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора? Which of the following compounds is formed as a result of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 as a catalyst?

72 / 179
Ацетилсаліцилова кислота утворюється в результаті наступної реакції: Acetylsalicylic acid is produced as a result of the following reaction:

73 / 179
типу належить реакція: type belongs to reaction:

Електрофільного заміщення Electrophilic substitution

Ацилювання Acylation

Відновлення Recovery

Відщеплення Split

Приєднання Joining

74 / 179
Деякі гормони в організмі синтезуються з амінокислот. Яка амінокислота є попередником гормона тироксину? Some hormones in the body are synthesized from amino acids. Which amino acid is the precursor of the thyroxine hormone?

Тирозин Tyrosine

Гістидин Histidine

Глутамін Glutamine

Аргінін Arginin

Цистеїн Цистеїн

75 / 179
Енергія Гельмгольца – критерій напрямку самовільного процесу у разі постійних: Helmholtz energy is a criterion for the direction of an arbitrary process in the case of constants:

Ентропії і об’ємі Entropies and volumes

Температурі і тиску Temperature and pressure

Температурі та об’ємі Temperatures and volumes

Ентропії і тиску Entropy and pressure

Внутрішній енергії і об’ємі Internal energy and volume

76 / 179
Під час мікроскопії виділень із піхви пацієнтки виявлено округлі й овальні грампозитивні клітини, що брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які препарати слід порекомендувати для лікування в разі підтвердження діагнозу кандидоз? During the microscopy of discharges from the patient's vagina, round and oval gram-positive cells were found, budding and forming pseudomycelium. What drugs should be recommended for treatment in case of confirmation of the diagnosis of candidiasis?

Пеніцилін, стрептоміцин Penicillin, streptomycin

Тетрациклін, олеандоміцин Tetracycline, Oleandomycin

Клотримазол, ністатин Clotrimazole, Nystatin

Сульгін, фталазол Sulgin, Phthalazole

Еритроміцин, мономіцин Erythromycin, monomycin

77 / 179
Як називається в аналізі прийом зв’язування сторонніх у розчині іонів? What is the name of the method of binding extraneous ions in the solution in the analysis?

Аналітичне маскування Analytic masking

Аналітичне розділення Analytic Split

Аналітичне вилучення Analytic extraction

Аналітичне концентрування Analytical Concentration

Аналітичне співосадження Analytical co-precipitation

78 / 179
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками? During surgery with the muscle relaxant tubocurarine, the patient developed a respiratory disorder, which was eliminated after the administration of proserin. What term corresponds to the specified interaction between drugs?

Антагонізм Antagonism

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Синергізм Synergism

Несумісність Incompatibility

79 / 179
Пацієнту з клінічним діагнозом туляремія для його підтвердження ввели підшкірно тулярин. Який метод дослідження використовував лікар? A patient with a clinical diagnosis of tularemia was injected subcutaneously with tularine to confirm it. What research method did the doctor use?

Серологічний Serological

Біологічний Biological

Алергічний Allergic

Мікроскопічний Microscopic

Мікробіологічний Microbiological

80 / 179
У пацієнта з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З мстою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додали сироватку. Який збудник очікують виділити? The cerebrospinal fluid of a patient with a diagnosis of meningitis was taken for examination. In order to isolate the pathogen, culture was done on a nutrient medium to which serum was previously added. What pathogen is expected to be isolated?

Рикетсії Rickettsia

Віруси Viruses

Мікобактерії Mycobacteria

Стафілокок Staphylococcus

Менінгокок Meningococcus

81 / 179
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом отримані золі? Hydrosols of sulfur, cholesterol, rosin are obtained by adding alcoholic solutions of these substances to water. What method are used to obtain the salts?

Реакцією гідролізу By hydrolysis reaction

Реакцією окислення Oxidation reaction

Реакцією подвійного обміну Double exchange reaction

Заміною розчинника By replacing the solvent

Конденсацією з пари Condensation from steam

82 / 179
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у важкому стані. Об’єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові – 88%, АТ – 90/60 мм рт. ст., пульс – 117/хв., частота дихання – 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який із наведених нижче типів гіпоксії, найімовірніше, розвивається у такому разі? A 50-year-old patient was brought to the hospital in serious condition. Objectively observed: skin and visible mucous membranes are cyanotic, arterial blood saturation - 88%, blood pressure - 90 /60 mm Hg, pulse - 117/min, respiratory rate - 22/min. Chronic heart failure is indicated in the anamnesis. Which of the following types of hypoxia is most likely to develop in this case?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Гемічна Chemical

Анемічна Anemic

Гіпоксична Hypoxic

83 / 179
У фармацевтичній практиці широко використовують один із природних антикоагулянтів, що належить до гетерополісахаридів. Укажіть його: One of the natural anticoagulants belonging to heteropolysaccharides is widely used in pharmaceutical practice. Specify it:

Дерматансульфат Dermatan Sulfate

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

Гепарин Гепарин

Кератансульфат Keratan Sulfate

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

84 / 179
У пацієнта спостерігається зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалося анемією. Укажіть, який із вітамінів має антианемічну дію: The patient has a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Тіамін Thiamine

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Кобаламін Cobalamin

Токоферол Tocopherol

Ретинол Retinol

85 / 179
У дитини 5 років унаслідок тривалих проносів розвинулися порушення зору, часто спостерігаються запалення слизової оболонки рота, кон’юнктивіт. Це може свідчити про розвиток гіповітамінозу вітаміну: A 5-year-old child developed visual disturbances as a result of prolonged diarrhea, inflammation of the oral mucosa, conjunctivitis is often observed. This may indicate the development of vitamin hypovitaminosis:

B6 B6

В2 В2

А А

РР РР

В1 В1

86 / 179
Трав’яниста рослина має прямостійкі стебла, що галузяться у верхній частині; листки і квітки пронизані темними вмістищами; суцвіття – верхівкові щиткоподібні з жовтими квітками; плід – тригранна коробочка. Якій рослині притаманні такі ознаки? The herbaceous plant has upright stems branching in the upper part; leaves and flowers are pierced with dark receptacles; inflorescences are apical cotyledons with yellow flowers; the fruit is a three-sided box . Which plant has these characteristics?

Hypericum perforatum Hyperic holed

Ledum palustre Ledum marsh

Capsella bursa-pastoris Capsella bursa-pastoris

Thea sinensis Thea sinensis

Althaea officinalis Althaea officinalis

87 / 179
Жінці з виразковою хворобою шлунка призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно спрямоване? An antibacterial treatment was prescribed to a woman with peptic ulcer disease. What pathogen is it aimed at?

St. aureus St. aureus

Cl. trachomatis С. E. colli Cl. trachomatis С. E. neck

H. pylori H. pylori

Cl. perfringens Cl. perfringens

88 / 179
З блювотних мас дитини, у якої наявні симптоми харчового отруєння, пов’язаного з вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів спричиняє синдром токсикоінфекції? Staphylococcus was isolated from the vomitus of a child who had symptoms of food poisoning associated with the consumption of cakes. What factor of pathogenicity of staphylococcus causes toxic infection syndrome?

Ексфоліативний токсин Exfoliative toxin

Гемолізин Hemolysin

Ентеротоксин Enterotoxin

Гіалуронідаза Hyaluronidase

Протеїн А Protein A

89 / 179
Чоловік звернувся до лікаря з приводу сильного болю в суглобах. Аналіз сечі показав підвищений рівень сечової кислоти, що свідчить про: A man went to the doctor because of severe joint pain. Urinalysis showed an elevated level of uric acid, which indicates:

Підвищений синтез кетонових тіл Increased synthesis of ketone bodies

Підвищену активність бета-окиснення жирних кислот Increased activity of beta-oxidation of fatty acids

Підвищену активність гліколізу Increased activity of glycolysis

Підвищену активність глікогенолізу Increased activity of glycogenolysis

Інтенсивний розпад пуринових нуклеотидів Intensive decay of purine nucleotides

90 / 179
Пацієнт на гіпертонічну хворобу за приписом лікаря вживав діуретики. Які порушення водносольового обміну можуть виникнути у цьому разі? A hypertensive patient used diuretics as prescribed by a doctor. What disturbances in water-salt metabolism can occur in this case?

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

91 / 179
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту в складі водноспиртової суміші заснований на експериментальному визначенні: The pharmacopoeial ebulioscopic method of quantitative determination of alcohol in a water-alcohol mixture is based on experimental determination:

Температур кристалізації Crystallization temperature

Температур кипіння Boiling temperature

Опору Prop

Осмотичного тиску Osmotic pressure

Температур розчинення Dissolution temperature

92 / 179
У чоловіка, хворого на подагру, виявлено значне підвищення рівня сечової кислоти в крові. Кінцевим продуктом обміну яких речовин є сечова кислота? In a man suffering from gout, a significant increase in the level of uric acid in the blood was detected. What metabolic end product is uric acid?

Пуринових основ Purine bases

Альбумінів Albumin

Глобулінів Globulins

Жирних кислот Fatty acids

Тригліцеридів Triglycerides

93 / 179
У чоловіка 25 років на прийомі у лікарястоматолога за декілька хвилин після проминання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в цьому разі? At a 25-year-old man's appointment with a dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case?

Імунокомплексний Immunocomplex

Гіперчутливість сповільненого Retarded Hypersensitivity

Стимульований Incentives

Анафілактичний Anaphylactic

Цитолітичний Cytolytic

94 / 179
Ентропія як одна з основних термодинамічних функцій є мірою: Entropy as one of the main thermodynamic functions is a measure:

Енергії, яку можна використати для виконання роботи Energy that can be used to perform work

Повної енергії системи Full system energy

Розсіяної енергії Dissipated energy

Внутрішньої енергії системи Internal system energy

Ентальпії Enthalpies

95 / 179
жінки 45 років під час цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим у цьому разі. a 45-year-old woman developed an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract and eyes during the flowering of herbs: hyperemia, edema, mucous secretions. What type of leukocytosis will be most characteristic in this case.

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Нейтрофілів Neutrophils

Базофілія Basophilia

Моноцитоз Monocytosis

Еозинофілія Eosinophilia

96 / 179
У жінки, яка страждає на цукровий діабет І типу, розвинулася гіперглікемічна кома. Результати обстеження виявили метаболічний ацидоз. Накопичення яких речовин в крові призвело до розвитку цього стану? A woman suffering from type 1 diabetes developed a hyperglycemic coma. The results of the examination revealed metabolic acidosis. The accumulation of what substances in the blood led to the development of this condition?

Непрямого білірубіну Indirect bilirubin

Кетонових тіл Ketone bodies

Іонів амонію Ammonium ions

Жовчних кислот Bile acids

Залишкового азоту Residual Nitrogen

97 / 179
У щура, який протягом доби перебував в іммобілізаційній камері, на розтині виявлено ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій у цьому випадку? In a rat that was in the immobilization chamber for a day, erosions of the stomach were found at autopsy. What hormones can cause erosions in this case?

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Інсулін Insulin

Естрогени Estrogens

Глюкагон Glucagon

98 / 179
Біологічні рідини (сироватки, розчини ферментів, вітамінів тощо) не витримують високих температур, тому їх стерилізація здійснюється за температури 56-58°C 5-6 разів через добу. Назвіть цей метод стерилізації: Biological fluids (serum, enzyme solutions, vitamins, etc.) cannot withstand high temperatures, so their sterilization is carried out at a temperature of 56-58°C 5-6 times a day . Name this method of sterilization:

Пастеризація Pasteurization

Тиндалізація Tyndalization

Стерилізація вологим жаром Sterilization by moist heat

Фламбування Flaming

Автоклавування Autoclaving

99 / 179
За якого числового значення n виконується правило Хюккеля (4n+2) для антрацену? For what numerical value of n does Hückel's rule (4n+2) hold for anthracene?

N=3 N=3

N=2 N=2

N=1 N=1

N=0 N=0

N=10 N=10

100 / 179
Ізоніазид – препарат із протитуберкульозною активністю. Антивітаміном якого вітаміну він є? Isoniazid is a drug with anti-tuberculosis activity. What vitamin is it an anti-vitamin?

Аскорбінової кислоти Ascorbic acid

Токоферолу Tocopherol

Рибофлавіну Riboflavin

Пантотенової кислоти Pantothenic acid

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

101 / 179
Яка з наведених формул відповідає β-D-галактопіранозі? Which of the following formulas corresponds to β-D-galactopyranose?

102 / 179
Пацієнту в стані психозу призначено антипсихотик: An antipsychotic was prescribed to a psychotic patient:

Аміназин Aminazine

Кофеїн Caffeine

Циклодол Cyclodol

Фенобарбітал Phenobarbital

Діазепам Diazepam

103 / 179
До дільничного педіатра звернулася мама з дитиною 6 років зі скаргами на біль у горлі та утруднене дихання. Лікар припускає дифтерію гортані. Яке порушення зовнішнього дихання може розвиватися з такою локалізацією цього захворювання? A mother with a 6-year-old child came to the district pediatrician with complaints of a sore throat and difficulty breathing. The doctor suspects diphtheria of the larynx. What disorder of external breathing can develop with this localization of this disease?

Рідке, глибоке, з утрудненим вдихом Liquid, deep, with difficulty breathing

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Часте, поверхневе Frequent, superficial

Рідке, глибоке, з утрудненим видихом Liquid, deep, with difficult exhalation

Дихання Біота Biot's Breath

104 / 179
Розглянуто простий листок, у якого розчленованість пластинки сягає основи. Отже, листок: A simple leaf is considered, in which the dismemberment of the plate reaches the base. Therefore, the leaf:

Пальчастий Finger

Роздільний Separate

Лопатевий Shovel

Розсічений Dissected

Трійчастий Triple

105 / 179
Укажіть реакцію Вюрца: Specify Wurtz's reaction:

106 / 179
Укажіть антибіотик для лікування сифілісу: Specify an antibiotic to treat syphilis:

Амфотерицин Amphotericin

Стрептоміцин Streptomycin

Ністатин Nystatin

Канаміцин Kanamycin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

107 / 179
Виберіть індикатор для арґентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора: Select an indicator for argentometric determination of chloride ions by Mohr's method:

Еозин Еозин

Калію хромат Potassium chromate

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Флюоресцеїн Fluorescein

Метиловий червоний Methyl Red

108 / 179
У пацієнта після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести пацієнту для усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenalin hydrochloride (epinephrine)

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Анаприлін (пропранолол) Anaprilin (propranolol)

109 / 179
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Глікоген Glycogen

Сахароза Sucrose

Крохмаль Starch

Целюлоза Cellulose

Лактоза Lactose

110 / 179
Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування? Which method of analysis can an analytical chemist use to determine the aluminum content in the drug Alumag (maalox) by indirect titration?

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

Дихроматометрія Dichromatometry

Йодометрія Iodometry

Меркурометрія Mercurometry

111 / 179
Унаслідок передозування наркозу під час оперативного втручання виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчать збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд./хв. і виникнення тахіпное. Яка гіпоксія наявна в цьому разі? As a result of an overdose of anesthesia during surgery, signs of acute hypoxia appeared, as evidenced by an increase in heart rate to 124 beats/min and the occurrence of tachypnea. What hypoxia is present in this case?

Тканинна Fabric

Гіпоксична Hypoxic

Дихальна Respiratory

Змішана Mixed

Циркуляторна Circular

112 / 179
Емульсії є термодинамічно нестійкими. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають: Emulsions are thermodynamically unstable. In them, the process of merging of droplets of the dispersed phase occurs spontaneously, which causes the emulsion to separate. Such a phenomenon is called:

Коалесценцією Coalescence

Змочуванням Wetting

Деформацією Deformation

Солюбілізацією By solubilization

Контракцією By contraction

113 / 179
ку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування пацієнтів на бронхіальну астму? which group of bronchodilators should be ordered to the pulmonology department for the treatment of patients with bronchial asthma?

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Бета-адреноблокатори Beta Blockers

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

Бета-2-адреноміметики* Beta-2-adrenomimetics*

114 / 179
У жінки під час гастродуоденоскопії виявили ослаблення функції шлунково-стравохідного з’єднання з рефлюксом шлункового вмісту в стравохід. Яким основним симптомом проявлятиметься це порушення? During a gastroduodenoscopy, a woman was diagnosed with a weakening of the function of the gastroesophageal junction with reflux of gastric contents into the esophagus. What is the main symptom of this disorder?

Пронос Diarrhea

Порушення ковтання Swallowing disorder

Печія Pechia

Нудота Nausea

Серцебиття Heartbeat

115 / 179
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони: The II analytical group of cations according to the acid-base classification includes the following cations:

Аргентуму, плюмбуму, ртуті (І) Argentum, plumbum, mercury (I)

Цинку, алюмінію, хрому Zinc, aluminum, chromium

Калію, барію, бісмуту Potassium, barium, bismuth

Алюмінію, магнію, цинку Aluminum, magnesium, zinc

Кальцію, стронцію, барію Calcium, strontium, barium

116 / 179
У пацієнта хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії у 21-й парі хромосом. До якого типу захворювань належить зазначена патологія? The patient has Down's disease, which is accompanied by mental retardation, short stature, short fingers and toes, mongoloid eyes. The karyotype study showed the presence of trisomy in the 21st pair of chromosomes What type of diseases does the specified pathology belong to?

Фетопатія Fetopathy

Молекулярно-генна хвороба Molecular genetic disease

Гаметопатія Gametopathy

Хромосомна хвороба Chromosomal disease

Бластопатія Blastopathy

117 / 179
За своєю структурою дисперсні системи поділяють на: By their structure, dispersed systems are divided into:

Гідрозолі і органозолі Hydrosols and organosols

Ліофільні і ліофобні Lyophilic and lyophobic

Вільнодисперсні і зв’язанодисперсні Freely dispersed and bound dispersed

Грубодисперсні і мікрогетерогенні Coarsely dispersed and microheterogeneous

Гідрозолі і аерозолі Hydrosols and aerosols

118 / 179
Первинні спирти під час окислення утворюють: Primary alcohols during oxidation form:

119 / 179
Після розкриття абсцесу в ротовій порожнині з’явилися виділення жовто-зеленого кольору Які клітини завжди представлені й переважають у гнійному ексудаті? After the opening of the abscess, yellow-green secretions appeared in the oral cavity. What cells are always represented and predominate in purulent exudate?

Еозинофіли Eosinophils

Базофіли Basophils

Нейтрофіли Neutrophils

Лімфоцити Lymphocytes

Еритроцити Erythrocytes

120 / 179
До наркологічного відділення надійшов пацієнт із діагнозом морфінізм. Лікар констатував зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли ефективність препарату зменшується у разі його повторного введення? A patient with a diagnosis of morphinism was admitted to the narcology department. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine. What is the name of the phenomenon when the effectiveness of the drug decreases when it is re-administered?

Звикання Addiction

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Антагонізм Antagonism

Сумація Summation

Матеріальна кумуляція Material accumulation

121 / 179
Виділення аміаку під час дії розчину лугу і нагрівання свідчить про наявність у досліджуваному розчині іонів: The release of ammonia during the action of the alkali solution and heating indicates the presence of ions in the investigated solution:

NO3- NO3-

NH4+* NH4+*

NO2- NO2-

Na+ Na+

K+ K+

122 / 179
Етилформіат утворюється в результаті реакції: Ethyl formate is formed as a result of the reaction:

123 / 179
Для поліпшення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені шляхом роздрібнення рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес? To improve the effect of a biologically active substance on the lesion, emulsions are used as dosage forms, which can be produced by grinding liquid substances in a liquid medium. What is this process called?

Седиментація Sedimentation

Конденсація Condensation

Пептизація Peptization

Коагуляція Coagulation

Диспергація* Dispersion*

124 / 179
У грудному зборі виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення, солодкого на смак. Установлено, що це корені: In the chest collection, pieces of a bright yellow root with a sweet taste were found. It was established that these roots are:

Аїру звичайного Iru ordinary

Родовика лікарського Rodov of medicine

Алтеї лікарської Althea medicinal

Валеріани лікарської Valerianum

Солодки голої Solodki naked

125 / 179
На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води крізь постійно відкриту щілину між двома затульними клітинами епідерми. Ця структура є: On the teeth of the leaf plate, the release of water droplets is observed through a constantly open gap between the two covering cells of the epidermis. This structure is:

Гідатодою Hydatodu

Головчастим волоском Head hair

Клейким волоском A sticky hair

Нектарником Nectary

Осмофором Osmophore

126 / 179
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, потрібні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти: Cholesterol derivatives produced in the liver are needed to digest lipids. Name these products:

Кортикостероїди Corticosteroids

Кальцифероли Calciferoli

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Жовчні кислоти Bile acids

Катехоламіни Catecholamines

127 / 179
Система перебуває в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу? The system is in isobaric-isothermal equilibrium. Which function should be chosen to describe the process?

Енергію Гельмгольца Helmholtz Energy

Енергію Гіббса Gibbs Energy

Ентропію Entropy

Ентальпію Enthalpy

Внутрішню енергію Internal energy

128 / 179
Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з наведених засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння? A woman sleeps poorly after stress. Which of the following remedies should be preferred for the treatment of insomnia?

Фенобарбітал Phenobarbital

Аміназин Aminazine

Барбітал Barbital

Нітразепам Nitrazepam

Хлоралгідрат Chloral hydrate

129 / 179
Розглянувши підземний орган Polygonatum odoratum, виявили, що він розташований горизонтально, рівномірно потовщений, з вузлами та міжвузлями й округлими вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже, це: After examining the underground organ of Polygonatum odoratum, it was found to be horizontal, uniformly thickened, with nodes and internodes and rounded depressions, and an apical bud. Therefore, it is:

Коренева бульба Root tuber

Підземний столон Underground stolon

Кореневище Rhizome

Головний корінь Main root

Коренеплід Root

130 / 179
До лабораторії для проведення санітарновірусологічного дослідження доставлена проба води, яка використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вказує на фекальне забруднення води і потребує додаткового очищення? A sample of water, which is used in the production of medicinal products, was delivered to the laboratory for sanitary virological research. The detection of which group of viruses indicates fecal contamination of the water and requires additional purification?

Герпесвіруси Herpesviruses

Ретровіруси Retroviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Флавівіруси Flaviviruses

131 / 179
У березні в дитячому садку приготували салат зі свіжої капусти, що зберігалася в холодному льосі. За декілька годин було виявлено, що у багатьох дітей з’явилися ознаки харчового отруєння. Які мікроорганізми, ураховуючи умови їх розмноження, могли його спричинити? In March, the kindergarten prepared a salad from fresh cabbage that had been stored in cold storage. Within a few hours, it was discovered that many children had signs of food poisoning . Which microorganisms, taking into account the conditions of their reproduction, could have caused it?

Мезофіли Mesophiles

Психрофіли Psychrophiles

Термофіли Thermophiles

Факультативні Optional

Резидентні Residents

132 / 179
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою? Immune sera are used for seroprophylaxis and serotherapy of infectious diseases. What kind of immunity is formed with their help?

Штучний активний Artificial Active

Природний пасивний Natural Passive

Видовий спадковий Species hereditary

Штучний пасивний Artificial Passive

Природний активний Natural active

133 / 179
Хімік-аналітик проводить якісний аналіз фосфат-іонів за допомогою фармакопейної реакції, унаслідок якої утворився жовтий осад. Який реактив використав спеціаліст? An analytical chemist performs a qualitative analysis of phosphate ions using a pharmacopoeial reaction that resulted in a yellow precipitate. What reagent did the specialist use?

Калію нітрат Potassium nitrate

Срібла нітрат Silver nitrate

Калію хлорид Potassium Chloride

Натрію нітрат Sodium nitrate

Хлоридну кислоту Chloric acid

134 / 179
Дайте відповідь на запитання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози? Answer the nurse's question: hypoglycemic action of which drug is due to stimulation of pancreatic beta cells?

Гепарин Heparin

Преднізолон Prednisone

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenaline hydrochloride (epinephrine)

Ретаболіл (нандролон) Retabolil (nandrolone)

Глібенкламід Glibenclamide

135 / 179
Поясніть, чому йодиметричне визначення потрібно проводити в холоді: Explain why the iodimetric determination should be carried out in the cold:

Під час нагрівання йод стає леткішим та зменшується чутливість індикатора крохмалю During heating, iodine becomes more volatile and the sensitivity of the starch indicator decreases

Під час нагрівання йод реагує з водою з утворенням йодноватистої кислоти (HIO) During heating, iodine reacts with water to form iodic acid (HIO)

Реакції з йодом під час нагрівання є менш селективними Reactions with iodine during heating are less selective

Під час нагрівання йод розкладається з утворенням атомарного йоду During heating, iodine decomposes to form atomic iodine

Під час нагрівання йод легко окислюється киснем повітря During heating, iodine is easily oxidized by air oxygen

136 / 179
Результатом мутації гена, що контролює синтез бета-ланцюга, є утворення аномальних форм гемоглобіну. Виберіть мутантний гемоглобін: The result of a mutation in the gene that controls the synthesis of the beta chain is the formation of abnormal forms of hemoglobin. Select a mutant hemoglobin:

HbA1 HbA1

HbA2 HbA2

HbS HbS

HbF HbF

HbA HbA

137 / 179
Дитина, хвора на цукровий діабет I типу, натще ввела собі інсулін. За 15 хвилин у неї з’явилися гостре почуття голоду, дріж, інтенсивне потовиділення, запаморочення. Що стало причиною такого стану у дитини? A child with type 1 diabetes administered insulin on an empty stomach. Within 15 minutes, she had an acute feeling of hunger, shivering, intense sweating, and dizziness. What caused this condition in the child?

Гіперліпемія Hyperlipemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Кетонемія Ketonemia

Глюкозурія Glucosuria

138 / 179
Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотноосновна класифікація) використовують: To separate cations of analytical group 6 from cations of analytical group 5 (acid-base classification) use:

Розчин срібла нітрату Silver nitrate solution

Надлишок розчину аміаку Excess ammonia solution

Надлишок розчину сірчаної кислоти Excess sulfuric acid solution

Розчин оцтової кислоти Acetic acid solution

Надлишок розчину гідроксиду натрію Excess sodium hydroxide solution

139 / 179
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею? What type of fruit is characterized by juicy fertilization, multi-seeded, indehiscent, formed from coenocarpous gynoecium?

Суничина Sunichin

Ценобій Tsenobij

Цинародій Tsynarodiy

Гесперидій Hesperidium

Стручок Pod

140 / 179
До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини, збільшення розмірів тім’ячка, відставання у прорізуванні зубів, деформації кісток. Який з препаратів необхідно призначити насамперед? A woman turned to the pediatrician about the child's ill health, an increase in the size of the crown of the head, a delay in teething, bone deformation. Which of the drugs should be prescribed first?

Холекальциферол Cholecalciferol

Алопуринол Allopurinol

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Прозерин Prozerin

141 / 179
Найменша ушкоджувальна дія на слизову оболонку ШКТ серед препаратів групи НПЗЗ характерна для. The least harmful effect on the gastrointestinal tract mucosa among drugs of the NSAIDs group is characteristic of.

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

Целекоксибу Celecoxib

Диклофенаку Diclofenac

Бутадіону Butadione

Напроксену Naproxena

142 / 179
Під час морфологічного аналізу студент звернув увагу, що у квітки дві тичинки довгі, а дві – короткі. Отже, андроцей: During the morphological analysis, the student noticed that the flower has two long and two short stamens. Therefore, androecium:

Двобратній Double

Двосильний Double

Чотирибратній Quadruple

Чотирисильний Four-lettered

Спайнопиляковий Spinopollen

143 / 179
Для лікування алкоголізму лікар використав механізм пригнічення пристрасті до етанолу за принципом підсилення токсичної дії алкоголю. Який продукт окиснення етанолу є нейротоксичним? To treat alcoholism, the doctor used the mechanism of suppressing the addiction to ethanol based on the principle of enhancing the toxic effect of alcohol. Which product of ethanol oxidation is neurotoxic?

Піруват Pyruvate

Лактат Lactate

Ацетальдегід Acetaldehyde

Аміак Ammonia

Вуглекислий газ Carbon dioxide

144 / 179
Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. Під час медичного огляду дитини 3 років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять цю патологію? Illegal emigrants from Somalia were detained at the Ukrainian border. During the medical examination of a 3-year-old child, hypotonia and muscle dystrophy, skin depigmentation, reduced turgor, enlarged abdomen were found in size, body weight deficiency. A diagnosis of kwashiorkor was established. What type of partial starvation is this pathology?

Вітамінного Vitamin

Вуглеводного Carbohydrate

Білкового Protein

Жирового Fatty

Енергетичного Energetic

145 / 179
Під час катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо. Потім воно потрапляє в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Який з наступних білків допомагає при транспортуванні заліза? During the catabolism of hemoglobin, iron is released. It then enters the bone marrow and is used again to synthesize hemoglobin. Which of the following proteins helps transport iron?

Гаптоглобін Haptoglobin

Транскобаламін Transcobalamin

Альбумін Album

Трансферин Transferrin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

146 / 179
Найвираженіший антисекреторний ефект мають: The most pronounced antisecretory effect have:

Блокатори Н2-гістамінорецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Селективні холінолітики Selective cholinolytics

Де-нол De-zero

Антациди Antacids

Блокатори протонної помпи Proton pump blockers

147 / 179
Серед наведених реакцій вкажіть схему утворення біурету: Among the given reactions, indicate the biuret formation scheme:

148 / 179
Назвіть психостимулятор з аналептичними властивостями, похідне пуринів: Name a psychostimulant with analeptic properties, a purine derivative:

Натрію бромід Sodium bromide

Сульпірид Sulpiride

Трамадол Tramadol

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine-sodium benzoate

Медазепам Medazepam

149 / 179
Піп час мікроскопічного дослідження препарату, виготовленого зі збільшеного пахвинного лімфовузла пацієнта та зафарбованого за Леффлером (метиленовим синім), було виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично. Якому з наведених мікроорганізмів притаманні ці властивості? During the microscopic study of the preparation made from the enlarged inguinal lymph node of the patient and stained according to Leffler (methylene blue), ovoid-shaped bacteria, more intensely stained at the poles, located chaotic. Which of the following microorganisms possess these properties?

М. tuberculosis M. tuberculosis

Y. pestis* Y. pestis*

N. gonorrhoeae N. gonorrhoeae

Т. pallidum T. pale

L. interrogans L. asking

150 / 179
Провізору контрольно-аналітичної лабораторії під час проведення якісного аналізу осадження сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Са2+, Sr2+, Ba2+) потрібно зменшити розчинність сульфатів. Яку речовину він має використати для цього? The pharmacist of the control and analytical laboratory during the qualitative analysis of precipitation of sulfates of cations of the third analytical group (Ca2+, Sr2+, Ba2+) needs to reduce the solubility of sulfates. What substance should he use for this?

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Хлороформ Chloroform

Бензол Benzene

Аміловий спирт Amyl alcohol

Дистильована вода Distilled water

151 / 179
Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of: Thiocyanatometric titration method requires secondary standard solution of potassium thiocyanate that is standardized with standard solution of:

Hydrochloric acid Hydrochloric acid

Silver nitrate Silver nitrate

Sulfuric acid Sulfuric acid

Copper (II) nitrate Copper (II) nitrate

Iron (II) sulfate Iron (II) sulfate

152 / 179
A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe? A patient consulted an ophthalmologist about deterioration of twilight vision and xerophthalmus. What drug should the doctor prescribe?

Pyridoxine Pyridoxine

Ascorbic acid Ascorbic acid

Retinol Retinol

Tocopherol Tocopherol

Cocarboxylase Cocarboxylase

153 / 179
Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained? Catalysts are widely used in production of drugs. How can reaction acceleration in the presence of a catalyst be explained?

Molecule speed increases Molecule speed increases

Total collision frequency increases Total collision frequency increases

Activation energy increases Activation energy increases

Activation energy decreases Activation energy decreases

Collision frequency decreases Collision frequency decreases

154 / 179
The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound: The second stage of detoxification involves joining certain chemical compounds with functional groups of toxins. Select one such compound:

Glucose Glucose

Glucuronic acid Glucuronic acid

Cholesterol Cholesterol

Higher fatty acids Higher fatty acids

Pyruvate Pyruvate

155 / 179
Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow? Hydrochloric acid was added into the solution under investigation. The resulting precipitate was filtered, then this filter cake was processed with hot water; after the filtrate cooled, KI solution was added into it. What cation was present in the solution if the precipitate was colored yellow?

Ag+ Ag+

Pb2+ Pb2+

Ca2+ Ca2+

Hg2+ Hg2+

Ba2+ Ba2+

156 / 179
Reaction of benzaldehyde with chlorine produces: Reaction of benzaldehyde with chlorine produces:

157 / 179
The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations? The patient presents with rapid growth of a tumor node and its progressing malignization. What stage of tumor growth can be characterized by these presentations?

Transformation Transformation

Exudation Exudation

Promotion (activation) Promotion (activation)

Progression Progression

Inactivation Inactivation

158 / 179
Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve? Thermal analysis is used in pharmacy to identify drugs and determine drug purity. What coordinates are necessary to build a cooling curve?

Temperature-volume Temperature-volume

Volume-time Volume-time

Pressure-time Pressure-time

Temperature-time Temperature-time

Volume-temperature Volume-temperature

159 / 179
Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes? Synthesis of a medicinal substance occurs in an isolated system. What is a direction criterion of spontaneous processes?

Enthalpy Enthalpy

Helmholtz energy Helmholtz energy

Gibbs energy Gibbs energy

Intrinsic energy Intrinsic energy

Entropy change Entropy change

160 / 179
A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable? A patient complaining of dry mouth, photophobia, and visual impairment has been delivered into an admission room. The skin is hyperemic and dry; pupils are dilated; tachycardia is observed. The patient was diagnosed with belladonna alkaloids intoxication. What drug would be advisable?

Dipiroxim Dipiroxime

Proserine Proserine

Aceclidine Aceclidine

Pilocarpine Pilocarpine

Armin Armin

161 / 179
A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to? A 48-year-old patient has been intravenously administered prednisolone solution to arrest severe attack of bronchial asthma. What group of hormonal agents does prednisolone belong to?

Gestagenic drugs Gestagenic drugs

Anabolic steroids Anabolic steroids

Glucocorticoids Glucocorticoids

Mineralocorticoid Mineralocorticoid

Estrogenic drugs Estrogenic drugs

162 / 179
A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms? A patient demonstrates symmetrical dermatitis on the palms. A doctor made a diagnosis of pellagra. What vitamin deficiency can result in such symptoms?

Folic acid Folic acid

Ascorbic acid Ascorbic acid

Cobalamin Cobalamin

Cholecalciferol Cholecalciferol

Nicotinic acid Nicotinic acid

163 / 179
child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child. child had been administered antidiphtheric serum. What resistance was formed in the child.

Passive Passive

Physiological Physiological

Active Active

Pathologic Pathologic

Primary Primary

164 / 179
Specify the substance that results from the following reaction: Specify the substance that results from the following reaction:

Propanone Propanone

Acetic acid Acetic acid

Ethanol Ethanol

Propanal Propanal

Ethanal Ethanal

165 / 179
A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are: A drug solution sterilized by means of boiling was tested for sterility. Inoculation on Kitt-Tarozzi medium revealed clostridia. Clostridia survived the boiling because they are:

Anaerobic Anaerobic

Spore-formers Spore-formers

Prototrophic Prototrophic

Thermophilic Thermophilic

Acid-fast Acid-fast

166 / 179
During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called: During photosynthesis within plant cell chloroplasts there is short-term retained starch being produced, which rapidly hydrolyzes into glucose. This starch is called:

Secondary Secondary

Primary Primary

Resistant Resistant

Reserve Reserve

Transitory Transitory

167 / 179
What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers? What type of bonds participates in creation of both linear and cyclic carboxylic acid associates in the form of dimers?

Nonpolar covalent bonds Nonpolar covalent bonds

Hydrogen bonds Hydrogen bonds

Donor-acceptor bonds Donor-acceptor bonds

Polar covalent bonds Polar covalent bonds

Ionic bonds Ionic bonds

168 / 179
What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)? What enzyme allows for synthesis of various genes from template-RNA to DNA in genetic engineering (this enzyme catalyzes the process detected in RNAviruses)?

Reverse transcriptase Reverse transcriptase

Helicase Helicase

Endonuclease Endonuclease

DNA-ligase DNA-ligase

Exonuclease Exonuclease

169 / 179
A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case? A patient with signs of mercury poisoning has been delivered into an admission room. What antidote should be prescribed in this case?

Proserin Proserin

Atropine sulfate Atropine sulfate

Unithiol Unithiol

Calcium chloride Calcium chloride

Naloxone Naloxone

170 / 179
Students should identify the following to determine the sex of a flower: Students should identify the following to determine the sex of a flower:

Colour and type of indumentum Colour and type of indumentum

Stamens and pistils Stamens and pistils

Pedicle and receptacle Pedicle and receptacle

Symmetry Symmetry

Flower cup and corolla Flower cup and corolla

171 / 179
A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug? A local general practitioner recommends taking interferon for influenza prevention. What is the mechanism of action of this drug?

Blocks virus stripping Blocks virus stripping

Prevents adsorption of virus in cell receptors Prevents adsorption of virus in cell receptors

Blocks virus protein synthesis Blocks virus protein synthesis

Inhibits virion exit from cells Inhibits virion exit from cells

Disrupts the process of virus assembly Disrupts the process of virus assembly

172 / 179
Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized? Hyperlipemia can be observed in 2-3 hours after eating fatty food. 9 hours later lipid content normalizes again. How can this condition be characterized?

Hyperplastic obesity Hyperplastic obesity

Retention hyperlipemia Retention hyperlipemia

Transport hyperlipemia Transport hyperlipemia

Hypertrophic obesity Hypertrophic obesity

Alimentary hyperlipemia Alimentary hyperlipemia

173 / 179
Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of: Pharmacopoeia reaction to determine benzoate ions requires interaction with the solution of:

Resorcin Resorcin

Potassium chloride Potassium chloride

Diphenylamine Diphenylamine

Iron (III) chloride Iron (III) chloride

Acetic anhydride Acetic anhydride

174 / 179
A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group: A chemotherapeutic agent has bactericidal effect against streptococci, staphylococci, bacilli, and clostridia. According to its action spectrum this drug belongs to the following group:

Broad spectrum antibacterial agents Broad spectrum antibacterial agents

Antituberculous agents Antituberculous agents

Broad spectrum antifungal agents Broad spectrum antifungal agents

Narrow spectrum antibacterial agents Narrow spectrum antibacterial agents

Antiviral agents Antiviral agents

175 / 179
Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in: Bacterial culture obtained from patient does not grow when exposed to oxygen. Conditions suitable for bacterial culture growth can be created in:

Krotov apparatus Krotov apparatus

Oxidative medium Oxidative medium

Pasteur oven Pasteur oven

Anaerobic culture jar Anaerobic culture jar

Serum-supplemented medium Serum-supplemented medium

176 / 179
Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested? Both scientific and folk medicine uses medicinal plant Glycyrrhiza glabra L. What part of the plant is harvested?

Seeds Seeds

Grass Grass

Roots and rhizomes Roots and rhizomes

Inflorescence Inflorescence

Foliage Foliage

177 / 179
Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug: Choose the indicator and titration method to determine hydrogen carbonate ions in a drug:

Methyl-orange, acidimetry Methyl-orange, acidimetry

Murexide, acidimetry Murexide, acidimetry

Phenolphthalein, acidimetry Phenolphthalein, acidimetry

Methyl-orange, alkalimetry Methyl-orange, alkalimetry

Phenolphthalein, alkalimetry Phenolphthalein, alkalimetry

178 / 179
An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of: An oncological patient was prescribed fluorouracil that is a competitive inhibitor of thymidine synthase. It inhibits the process of:

Pyrimidine nucleotides synthesis Pyrimidine nucleotides synthesis

Purine nucleotides synthesis Purine nucleotides synthesis

Lipids synthesis Lipids synthesis

Purine nucleotides disintegration Purine nucleotides disintegration

Carbohydrate disintegration Carbohydrate disintegration

179 / 179
During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it? During routine preventive examination the 180. What substance can be identified with aqueous local pediatrician noticed a boy of short stature. Mental solution of FeCl3? development of the child corresponds with his age. What endocrine disorder is it?

Acromegalia Acromegalia

Pituitary nanism Pituitary nanism

Rickets Rickets

Cretinism Cretinism

Gigantism Gigantism
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Завершити тест