Крок 1 - Медицина 2021 2 день (буклет)

1 / 180
Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі? A 36-year-old patient suffers from collagenosis. An increase in the content of which metabolite is most likely to be detected in the urine?

Оксипроліну Oxyproline

Сечовини Urea

Індикану Indicanu

Уробіліногену Urobilinogen

Креатиніну Creatinine

2 / 180
Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності? A 19-year-old girl with diabetes is waiting for a donor kidney. What complication of diabetes is the cause of chronic kidney failure?

Мікроангіопатія Microangiopathy

Макроангіопатія Macroangiopathy

Атеросклероз Atherosclerosis

Невропатія Neuropathy

Ретинопатія Retinopathy

3 / 180
Під час розтину трупа чоловіка 48-ми років виявлено, що кістковий мозок пласких кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою - 7 кг. На розрізі вона темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору. В печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз? During the autopsy of a 48-year-old man, it was found that the bone marrow of flat bones, diaphyses and epiphyses of tubular bones is juicy, gray-red or gray-yellow purulent ( (pioid bone marrow). The spleen weighs 7 kg. It is dark red in cross-section, with ischemic infarcts. All lymph nodes are enlarged, soft, gray-red in color. Fatty dystrophy and leukemic infiltrates in the liver. What is the most likely diagnosis?

Хронічний мієлоїдний лейкоз Chronic myeloid leukemia

Гострий мієлоїдний лейкоз Acute myeloid leukemia

Мієломна хвороба Myeloma

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий лімфоїдний лейкоз Acute lymphoid leukemia

4 / 180
Дослідників, які вивчають фізіологію серця, виявили, що надмірне розтягнення передсердь спричинює зниження реабсорбції натрію у дситальному звивистому канальці та підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Що з наведенного є наймовірнішою причиною фізіологічних змін. виявлених дослідниками? Researchers studying the physiology of the heart have found that overdistension of the atria causes a decrease in sodium reabsorption in the convoluted tubule and an increase in the glomerular filtration rate. Which of the following is the most likely cause physiological changes discovered by researchers?

Натрійуретичний гормон Natriuretic hormone

Ангіотензин Angiotensin

Альдостерон Aldosterone

Вазопресин Vasopressin

Ренін Renin

5 / 180
У дитини 5 років відбулася інвазія гельмінтів, що призвело до сенсибілізації організму. Які показники лейкоцитарної формули підтвердять цей процес? A 5-year-old child had an infestation of helminths, which led to sensitization of the body. What indicators of the leukocyte formula will confirm this process?

Збільшення еозинофілів Increase in eosinophils

Збільшення нейтрофілів Increase in neutrophils

Зменшення базофілів Reduction of basophils

Зменшення еозинофілів Decreasing eosinophils

Збільшення базофілів Increase in basophils

6 / 180
Під час бактеріологічного дослідження гнійного матеріалу на МПЛ виросли великі безбарвні слизові колонії, які за 24 години з доступом сонячного світла утворили зелено-блакитний водорозчинний пігмент. Бактеріоскопія виявила грамнегативні палички. Чиста культура цього мікроорганізму має запах жасмину та стійкість до більшості антибіотиків. Культура якого мікроорганізму, ймовірно, виділена? During the bacteriological examination of purulent material, large colorless mucous colonies grew on the MPL, which formed a green-blue water-soluble pigment in 24 hours with access to sunlight. Bacterioscopy revealed gram-negative rods . A pure culture of this microorganism has a jasmine-like odor and is resistant to most antibiotics. What microorganism is the culture most likely isolated?

Pseudomonas aureginosa Pseudomonas aureginosa

Yersinia pestis Yersinia pestis

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

Klebsiella osaenae Klebsiella osaenae

Brucella abortus Brucella abortus

7 / 180
Чоловік 50 років, у якого наявна хвороба Паркінсона, застосовує лікарський засіб, який утворюється в організмі з тирозину і є попередником дофаміну. Пацієнт зазначає зменшення тремтіння кінцівок, збільшення об’єму рухів, поліпшення уваги. Який препарат використовує пацієнт? A 50-year-old man with Parkinson's disease uses a drug that is formed in the body from tyrosine and is a precursor to dopamine. The patient reports a decrease in limb tremors, an increase in improving movement, improving attention. What drug is the patient using?

Леводопа Levodopa

Діазепам Diazepam

Натрію вальпроат Sodium valproate

Скополамін Scopolamine

Циклодол Cyclodol

8 / 180
Жінка 28 років потрапила до інфекційної лікарні з приводу пожовтіння шкіри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлено підвищення рівня прямого білірубіну в крові. У сечі виявлені уробі-ліноген і білірубін. Для якого з наведених захворювань характерні такі зміни? A 28-year-old woman was admitted to an infectious disease hospital due to yellowing of the skin, sclera, and mucous membranes. An increase in the level of direct bilirubin in the blood was detected in the laboratory. Urobilinogen and bilirubin. Which of the following diseases is characterized by such changes?

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymatous jaundice

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Туберкульоз нирки Kidney tuberculosis

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Інфаркт нирки Kidney infarction

9 / 180
У жінки, яка хворіє на ішемічну хворобу серця, розвинувся кардіосклероз, що супроводжується аритмією серця. Назвіть вид аритмії, за якого одночасно порушуються автоматизм і провідність: A woman suffering from coronary heart disease developed cardiosclerosis accompanied by cardiac arrhythmia. Name the type of arrhythmia in which automaticity and conduction are simultaneously impaired:

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Внутрішньопередсердна блокада Intra-atrial blockade

Синоатріальна блокада Sinoatrial block

Синусова аритмія Sinus arrhythmia

Передсердно-шлуночкова блокада Atrioventricular block

10 / 180
Під час розтину тіла чоловіка, померлого від гострої серцево-судинної недостатності, виявлені заповнена кров’ю порожнина серцевої сорочки та розплавлений серцевого м’яза бічної поверхні лівого шлуночка. Яка безпосередня причина смерті? During the autopsy of the body of a man who died of acute cardiovascular failure, a blood-filled cavity of the cardiac shirt and melted heart muscle on the lateral surface of the left ventricle were found. What is the immediate cause of death?

Гемотомпонада перикарда Hematomponade of the pericardium

Розрив хронічної аневризми серця Rupture of chronic heart aneurysm

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Кардіогснний шок Cardiovascular shock

11 / 180
Чоловікові, у якого підозра на системне захворювання сполучної тканини, зробили біопсію нирок і скелетного м'язу. Гістологічно в тканині нирки і м'язі виявлено поширений фібриноїдний некроз внутрішньої і середньої стінок дрібних артерій з їх нейтрофільною інфільтрацією. Виражена інфільтрація визначається в периваскулярній тканині та адвентиціальній оболонці судин, деякі артеріоли тромбовані. Укажіть найімовірніший діагноз: A kidney and skeletal muscle biopsy was performed on a man suspected of having a systemic connective tissue disease. Histologically, widespread fibrinoid necrosis of the internal and middle walls of small arteries with their neutrophilic infiltration. Pronounced infiltration is determined in the perivascular tissue and adventitial lining of vessels, some arterioles are thrombosed. Specify the most likely diagnosis:

Вузликовий периартеріїт Nodular periarteritis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Атеросклероз Atherosclerosis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

12 / 180
В експериментальної тварини зроблено двобічну перерізку блукаючих нервів. Що станеться з її диханням? A bilateral transection of the vagus nerves was made in an experimental animal. What will happen to its breathing?

Стане рідким і глибоким It will become thin and deep

Зупиниться у фазі видиху Will stop in exhalation phase

Стане частим і поверхневим Will become frequent and superficial

Не зміниться Will not change

Зупиниться у фазі вдиху Stops in the inhalation phase

13 / 180
У жінки, яка має клінічні ознаки імунодефіциту і незмінену кількість та функціональну активність Т- і В-лімфоцитів, під час обстеження виявлено дефект на молекулярному рівні, через який порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим? In a woman who has clinical signs of immunodeficiency and an unchanged number and functional activity of T- and B-lymphocytes, a defect at the molecular level was detected during the examination, due to which the the function of antigen presentation to immunocompetent cells. A defect in the structures of which cells is possible?

Макрофаги, моноцити Macrophages, monocytes

Т-лімфоцити, В-лімфоцити T-lymphocytes, B-lymphocytes

Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити Fibroblasts, T-lymphocytes, B-lymphocytes

NK-клітини NK cells

О-лімфоцити O-lymphocytes

14 / 180
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? A pregnant woman fell ill with pneumonia; the pregnancy period is 20 weeks. What chemotherapeutic drug can be advised to the doctor to prescribe to the patient without a threat to the development of the fetus?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Офлоксацин Ofloxacin

Сульфален Sulfalene

Гентаміцин Gentamicin

Левоміцетин Levomycetin

15 / 180
Для серологічної діагностики черевного тифу використовують реакцію Відаля. Який механізм взаємодії антигенів та антитіл лежить в її основі? Vidal's reaction is used for serological diagnosis of typhoid fever. What mechanism of interaction between antigens and antibodies is its basis?

Аглютинація Agglutination

Преципітація Precipitation

Гемоліз Hemolysis

Бактеріоліз Bacteriolysis

Іммобілізація бактерій Immobilization of bacteria

16 / 180
У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення? A young woman is diagnosed with an ectopic pregnancy. In which of the listed organs does fertilization occur?

Ампула маткової труби Ampoule of fallopian tube

Порожнина малого тазу Pelvic cavity

Порожнина піхви Vaginal cavity

Перешийок маткової труби Isthmus of fallopian tube

Порожнина матки Uterine cavity

17 / 180
У важкоатлета під час піднімання штанги стався розрив грудного лімфатичного протоку. Укажіть найімовірніше місце пошкодження: A weightlifter ruptured a thoracic lymphatic duct while lifting a barbell. Specify the most likely location of the injury:

Ділянка аортального отвору діафрагми Area of the aortic orifice of the diaphragm

Ділянка попереково-крижового сполучення Section of lumbar-sacral connection

Місце впадіння у венозний кут Place of confluence with the venous angle

Заднє середостіння Posterior mediastinum

Ділянка шиї Neck area

18 / 180
У жінки спостерігаються симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми із загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку? A woman has symptoms of an inflammatory process of the genitourinary tract. In a smear from the mucous membrane of the vagina, large unicellular pear-shaped organisms with a pointed spine at the back end of the body, a large nucleus and undulating membrane. What are the simplest organisms found in the smear?

Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

Trichomonas hominis Trichomonas hominis

Trichomonas buccalis Trichomonas buccalis

Trypanosoma gambiense Trypanosoma gambiense

Lamblia intestinalis Lamblia intestinalis

19 / 180
Мати 4-місячного хлопчика звернулася до педіатра зі скаргами на відмову дитини від їжі та втрату ваги. Дитина з труднощами захоплює пляшечку. Хлопчик також став украй млявим. Під час обстеження виявлено знижений топус м'язів у всіх кінцівках та гепатоспленомегалію. Офтальмоскопією виявлено макулярні вишнево-червоні плямки. Наступні 2 тижні гепатоспленомегалія прогресує, хлопчик погано набирає вагу та продовжує відмовлятися від їжі. На рентгенограмі органів грудної клітки ретикулонодулярний візерунок із кальцифіконаними вузликами. Біопсія печінки виявила клітини Німанна-Піка. Дефіцит якого з наведених ферментів, найімовірніше, успадковано цією дитиною? The mother of a 4-month-old boy turned to a pediatrician with complaints about the child's refusal to eat and weight loss. The child has difficulty grasping a bottle. The boy also became extremely lethargic. During examination revealed reduced muscle tone in all extremities and hepatosplenomegaly. Ophthalmoscopy revealed macular cherry-red macules. Over the next 2 weeks, hepatosplenomegaly progressed, the boy gained weight poorly and continued to refuse food. Chest x-ray showed a reticulonodular pattern with calcified nodules. Liver biopsy revealed Niemann-Pick cells. Which of the following enzyme deficiencies is most likely inherited by this child?

Сфінгомієліназа Sphingomyelinase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Фенілаланін гідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Глюкоцереброзидаза Glucocerebrosidase

Галактоцереброзидаза Galactocerebrosidase

20 / 180
Вислуховуючи тони серця, лікар виявив у пацієнта функціональні порушення двостулкового (мітрального) клапана. У якому місці його вислуховував лікар? While listening to the heart sounds, the doctor discovered functional disorders of the bicuspid (mitral) valve in the patient. Where did the doctor listen?

На верхівці серця At the top of the heart

У другому міжребер’ї зліва біля груди-ші In the second intercostal space on the left near the chest-shi

Біля місця прикріплення реберного хряща праворуч Near the point of attachment of the costal cartilage on the right

Біля мечоподібного відростка Near the xiphoid process

У другому міжреберії справа біля грудини In the second intercostal space on the right near the sternum

21 / 180
В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого містить три оболонки. Найтовстіша середня оболонка утворена анастомозуючими волокнами, що утворені ланцюжком клітин, які в зоні контакту формують вставні диски. Яку функцію виконують ці клітини? In the histological preparation, an organ is determined, the wall of which contains three membranes. The thickest middle membrane is formed by anastomosing fibers formed by a chain of cells, which in the contact zone form intercalated discs. What function performed by these cells?

Скоротливу Abbreviated

Провідну Lead

Секреторну Secretary

Трофічну Trophic

Захисну Protect

22 / 180
Фолдинг - посттрансляційна модифікація білку. Який механізм фолдингу пепсину головних клітин слизової оболонки шлунка? Folding is a post-translational protein modification. What is the mechanism of pepsin folding of the chief cells of the gastric mucosa?

Частковий протеоліз Partial proteolysis

Метилювання Methylation

Ковалентна модифікація Covalent modification

Фосфорилювання Phosphorylation

Дистилювання Distillation

23 / 180
При розтині тіла жінки 40-ка років, що померла від крововиливу у головний мозок під час гіпертонічного кризу, знайдено: ожиріння за верхнім типом, гіпертрихоз та гірсутизм, стрії шкіри, стегон та живота. В передній долі гіпофізу - базофільна аденома. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний? At the autopsy of a 40-year-old woman who died of cerebral hemorrhage during a hypertensive crisis, the following findings were found: upper type obesity, hypertrichosis and hirsutism, striae skin, thighs and abdomen. In the anterior lobe of the pituitary gland - a basophilic adenoma. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Хвороба Іценко-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Церебральне ожиріння Cerebral obesity

Хвороба Сімондса Symonds disease

Аліментарне ожиріння Alimentary obesity

24 / 180
Рівень теплопродукції у людини, яка перебуває в стані глибокого наркозу із застосуванням міорелаксантів і гангліоблокаторів: The level of heat production in a person who is in a state of deep anesthesia with the use of muscle relaxants and ganglioblockers:

Знижується Decreasing

Підвищується Increasing

Не змінюється Does not change

Спочатку не змінюється, а потім підвищується Initially does not change, then increases

25 / 180
Під час експерименту збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани у цьому разі виникнуть? During the experiment, the permeability of the excitable cell membrane for potassium ions was increased. What changes in the electrical state of the membrane will occur in this case?

Гіперполяризація Hyperpolarization

Деполяризація Depolarization

Локальна відповідь Local response

Змін не буде There will be no changes

Потенціал дії Action potential

26 / 180
У жіночій консультації обстежується жінка, у якої було декілька мимовільних викиднів. На підставі клініко-спідеміологічного анамнезу було припущено хронічний токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження буде найефективнішим для підтвердження діагнозу? A woman who had several spontaneous miscarriages is being examined in a women's consultation. Based on the clinical and epidemiological history, chronic toxoplasmosis was assumed. Which laboratory test would be the most effective to confirm the diagnosis?'

Серологічні реакції Serological reactions

Мікроскопія мазка крові Blood smear microscopy

Мікроскопія мазка фекалій Microscopy of fecal smear

Шкірно-алергічна проба Skin allergy test

Мікроскопія піхвового мазка Microscopy of vaginal smear

27 / 180
У клініці встановлено, що під час вагітності тяжкість симптомів ревматоїдного артриту різко знижується. Прискорення секреції яких гормонів, які мають протизапальну дію, спостерігається у цьому разі? In the clinic, it was established that during pregnancy, the severity of the symptoms of rheumatoid arthritis decreases sharply. The acceleration of the secretion of which hormones that have an anti-inflammatory effect is observed in this case?

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Гонадотропних Gonadotrophic

Йодованих щитоподібної залози Iodinated thyroid gland

Катехоламінів Catecholamines

Естрогенів Estrogens

28 / 180
Пацієнт протягом останнього року став помічати підвищену втомлюваність, загальну слабкість. Результати аналізу крові: еритроцити -4,1- 1012/л, НЬ - 119 г/л, кольоровий показник - 0,87, лейкоцити - 57 • 109/л, лейкоформула: юні -0%. паличкоядерні -0%, сегментоядерні - 9%, еозинофіли - 0%. базофіли - 0%, лімфобласти - 2%, пролімфоцити -5%, лімфоцити - 81%, моноцити - 3%, тромбоцити - 160 • 109/л. У мазку виявлено: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна-Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчить така гемограма? During the last year, the patient began to notice increased fatigue, general weakness. Blood test results: erythrocytes -4.1- 1012/l, Hb - 119 g/l, color index - 0.87, leukocytes - 57 • 109/l, leukoformula: young -0%, rod-nuclear -0%, segmentonuclear - 9%, eosinophils - 0%, basophils - 0%, lymphoblasts - 2%, prolymphocytes -5 %, lymphocytes - 81%, monocytes - 3%, platelets - 160 • 109/l. The smear revealed: normochromia, a large number of Botkin-Gumprecht shadows. What pathology of the blood system does such a hemogram indicate?

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

Хронічний монолейкоз Chronic monoleukosis

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

29 / 180
Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації? The cell of a laboratory animal was exposed to excessive X-ray radiation. As a result, protein fragments were formed in the cytoplasm. Which organelles of the cell will take part in their disposal?

Лізосоми Lysosomes

Клітинний центр Cell Center

Рибосоми Ribosomes

Ендоплазматичний ретикулум Endoplasmic reticulum

Комплекс Гольджі Golgi Complex

30 / 180
На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку', вогнища інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний? The autopsy of the deceased, who suffered from cystitis and dyskinesia of the ureters for a long time, revealed morphological signs of uremia. The kidney was unevenly scarred and wrinkled. The lumen of the bowls contained small urate stones and sand. Histologically, a 'thyroid kidney' was detected, foci of interstitial inflammation. Which of the following diagnoses is the most likely?

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Первинно зморщена нирка Primary shrunken kidney

Атеросклеротично зморщена нирка Atherosclerotic shrunken kidney

Амілоїдно зморщена нирка Amyloid shrunken kidney

31 / 180
У дівчинки 9 років, яка скаржиться на біль у животі, виявлено гострий апендицит. Як змінюється клітинний склад периферичної крові у разі гострого запалення? A 9-year-old girl complaining of abdominal pain was diagnosed with acute appendicitis. How does the cellular composition of peripheral blood change in case of acute inflammation?

Нейтрофільоз Neutrophilosis

Нейтропенія Neutropenia

Лімфопенія Lymphopenia

Еритроцитоз Erythrocytosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

32 / 180
До ЛОР-відділення потрапив пацієнт із запаленням слизової оболонки верхнього носового ходу та задньо-верхнього відділу перегородки носу. Він скаржиться на порушення нюху. Тіло якого нейрона нюхового аналізатора уражене? A patient was admitted to the ENT department with inflammation of the mucous membrane of the upper nasal passage and the posterior-upper part of the nasal septum. He complains of a violation of smell. The body of which neuron of the olfactory analyzer is affected ?

Четвертого Fourth

Другого Second

Третього Third

Першого First

П’ятого Fifth

33 / 180
Юнак 16 років, потерпілий в автомобільній аварії, перебуває на лікуванні в стаціонарі після великої крововтрати. На 10-й день у крові збільшилася кількість регенераторних форм еритроцитів. Які це клітини? A 16-year-old boy, injured in a car accident, is being treated in a hospital after heavy blood loss. On the 10th day, the number of regenerative forms of erythrocytes in the blood increased. What are these cells?

Ретикулоцита Reticulocyte

Мегалобласта Megaloblast

Ехіноцити Echinocytes

Мегалоцита Megalocyte

Шизоцити Schizocytes

34 / 180
На розтині тіла жінки 52 років, яка померла внаслідок легеневої недостатності, у легенях виявлено такі зміни: обидві частки лівої легені збільшені, щільні, безповітряні. На розрізі в різних відділах визначаються жовтуватого кольору великі вогнища з тьмяною поверхнею, що злегка кришиться, на плеврі є сіруватого кольору плівчасті відкладення. Під час гістологічного дослідження спостерігається: просвіти альвеол заповнені серозно-фібринозним і фібринозним ексудатом із наявністю безструктурних ділянок в ексудаті та тканині легенів. Серед безструктурних ділянок визначаються уламки ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни в легенях? At the autopsy of a 52-year-old woman who died as a result of lung failure, the following changes were found in the lungs: both lobes of the left lung are enlarged, dense, airless. large foci with a dull, slightly crumbling surface are determined in the departments, there are grayish-colored membranous deposits on the pleura. During histological examination, it is observed: the lumens of the alveoli are filled with serous-fibrinous and fibrinous exudate with the presence of structureless areas in the exudate and lung tissue. Among the structureless areas nuclear fragments are determined. What disease is characterized by such changes in the lungs?

Крупозної пневмонії Croupous pneumonia

Казеозної пневмонії Caseous pneumonia

Лімфогранулематозу легенів Lymphogranulomatosis of the lungs

Пневмоніеподібного раку легені Pneumonia-like lung cancer

Інфільтративно-пневмонічного туберкульозу Infiltrative-pneumonic tuberculosis

35 / 180
Чоловікові встановлено діагноз цукрового діабету 2-го типу. Концентрація глюкози в крові - 16 ммоль/л. Яка з наведених ознак достовірно свідчить про цей тип захворювання? A man has been diagnosed with type 2 diabetes. The concentration of glucose in the blood is 16 mmol/l. Which of the following signs reliably indicates this type of disease?

Інсулінорсзистентність тканин Tissue insulin resistance

Антитіла до інсуліну Antibodies to insulin

Абсолютна інсулінова недостатність Absolute insulin deficiency

Порушення тесту толерантності до глюкози Glucose tolerance test violation

Гіперглікемія Hyperglycemia

36 / 180
1910 року Раус під час експерименту отримав саркому курей шляхом введення їм безклітанного фільтрату, отриманого із саркоми курки. Який метод експериментального моделювання використовував автор? In 1910, during an experiment, Rauss got a sarcoma in chickens by injecting them with a cell-free filtrate obtained from a chicken sarcoma. What method of experimental modeling did the author use?

Індукування Induction

Гомотрансплантація Homotransplantation

Експлантація Explantation

Ізотрансплантація Isotransplantation

Гетеротрансплантація Heterotransplantation

37 / 180
У підлітка після перенесеного інфекційного захворювання з’явилася різко виражена аритмія з вкороченням інтервалу R-R під час вдиху і подовження його під час видиху. Що лежить в основі даного виду аритмії? After an infectious disease, a teenager developed a pronounced arrhythmia with shortening of the RR interval during inhalation and lengthening it during exhalation. What is the basis of this type of arrhythmia ?

Коливання тонусу блукаючого нерва під час акту дихання Vacation of vagus nerve tone during breathing

Вплив мікробних токсинів на серце The effect of microbial toxins on the heart

Порушення фунції збудливості серця Disruption of the heart's excitability function

Порушення функції провідності серця Disruption of the conduction function of the heart

Рефлекс Бейнбріджа Bainbridge Reflex

38 / 180
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мі-дріаз, викликаний препаратом, обумовлений: The ophthalmologist used a 1% mesaton solution for diagnostic purposes (pupil dilation to examine the fundus). Mydriasis caused by the drug is due to:

Активацією α1-адренорецепторів Activation of α1-adrenoceptors

Активацією α2-адренорецепторів Activation of α2-adrenoceptors

Активацією β-адренорецепторів By activation of β-adrenoceptors

Активацією М-холінорецепторів Activation of M-cholinergic receptors

Блокадою α1-адренорецепторів By blocking α1-adrenoceptors

39 / 180
У дитини 9 років, яка хворіла на вірусний грип, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні ознаки. Смерть настала за добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину порожнини черепа виявлено: м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті яскраво-червоного кольору рідиною. Яке ускладнення грипу можна припустити? A 9-year-old child who was sick with viral flu developed a severe headache, nausea, dizziness, and meningeal symptoms on the 5th day of the illness. Death occurred in a day from increasing cerebral edema. During the autopsy of the skull cavity, it was found: the soft brain membranes are swollen, full of blood, diffusely soaked with a bright red liquid. What complication of the flu can be assumed?

Геморагічний менінгіт Hemorrhagic meningitis

Венозна гіперемія оболонок мозку Venous hyperemia of the meninges

Гнійний лептоменінгіт Suppurative leptomeningitis

Крововилив у мозок Brain hemorrhage

Серозний менінгіт Serous meningitis

40 / 180
При аналізі крові у хворого залишковий азот склав 48 ммоль / л, сечовина 15,3 ммоль / л. Про захворювання якого органу свідчать результати цього аналізу? During the patient's blood analysis, the residual nitrogen was 48 mmol/l, urea 15.3 mmol/l. What organ disease do the results of this analysis indicate?

Нирки Kidneys

Селезінка Spleen

Кишечник Intestine

Печінка Liver

Шлунок Stomach

41 / 180
У пацієнта після проходження третього курсу променевої терапії розвинулася двостороння абсцедивна пневмонія, яка призвела до його смерті. Під час мікроскопічного дослідження селезінки, лімфатичних вузлів виявлено різке зменшення розмірів лімфатичних фолікулів із виснаженням переважно В-залежних зон лімфоцитів. Який із наведених імуно-патологічних процесів найімовірніший? After the third course of radiation therapy, the patient developed bilateral abscess pneumonia, which led to his death. During a microscopic examination of the spleen and lymph nodes, a sharp decrease in the size of the lymph follicles was revealed with exhaustion of predominantly B-dependent areas of lymphocytes. Which of the following immunopathological processes is the most likely?

Вторинний імунодефіцитний синдром Secondary immunodeficiency syndrome

Органонсспсцифічна аутоімунна хвороба Organ-specific autoimmune disease

Первинний імунодефіцитний синдром Primary immunodeficiency syndrome

Органоспецифічна аутоімунна хвороба Organ-specific autoimmune disease

Аутоіммунна хвороба проміжного типу Autoimmune disease of intermediate type

42 / 180
Дівчинка 11 років прийшла на прийом до лікаря із мамою, яка скаржиться на слабкість та набряклість обличчя її дитини протягом 3 днів. Мати стверджує, що до початку симптомів її дитина завжди була здоровою та активною. Під час фізикального обстеження виявлено генералізований набряк обличчя, натискання набряку нижніх кінцівок залишає ямку, яка поступово згладжується. Під час збору анамнезу дівчинка зазначає пінистий вигляд сечі, але заперечує домішки крові у сечі, ніктурію або біль під час сечовиділення. Лабораторні дослідження виявили протеінурію та мікрогематурію. Що з наведеного є найімовірнішою причиною змін у лабораторному аналізі сечі? An 11-year-old girl came to the doctor's appointment with her mother, who complains of weakness and swelling of her child's face for 3 days. The mother claims that before the onset of symptoms, her child has always been healthy and active.Physical examination reveals generalized facial edema, pressure on the lower extremity edema leaves a dimple that gradually smooths out.During history, the girl notes foamy urine, but denies blood in the urine, nocturia, or pain during urination. Laboratory tests revealed proteinuria and microhematuria.Which of the following is the most likely cause of changes in laboratory urinalysis?

Підвищення проникності крізь стінку клубочкового капіляру Increased permeability through the wall of the glomerular capillary

Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена Increase in hydrostatic pressure in the Shumlyansky-Bowman capsule

Підвищення гідростатичного тиску в клубочку Increased hydrostatic pressure in the glomerulus

Підвищення онкотичного тиску плазми крові Increased blood plasma oncotic pressure

43 / 180
У чоловіка, який має алкогольне ураження печінки, порушені процеси біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього? In a man who has alcoholic liver damage, the processes of biotransformation of xenobiotics and endogenous toxic compounds are disturbed. A decrease in the activity of which chromoprotein can be the reason for this?

Цитохрому Р-450 Cytochrome P-450

Цитохромоксидази Cytochrome oxidases

Цитохрому C1 Cytochrome C1

Гемоглобіну Hemoglobin

Цитохрому b Cytochrome b

44 / 180
У лабораторії під час мікроскопії харкотиння пацієнта, хворого на пневмонію, випадково виявлено личинки гельмінти. Під час аналізу крові виявлена еозинофілія. Який гельмінтоз можна припустити? In the laboratory, during microscopy of sputum of a patient with pneumonia, helminth larvae were accidentally detected. During a blood test, eosinophilia was detected. What helminthosis can be assumed?

Аскаридоз Ascariasis

Ентеробіоз Enterobiosis

Трихоцефальоз Trichocephalus

Парагонімоз Paragonimosis

Ошсторхоз Oshstorkhoz

45 / 180
Пацієнту, який страждає на хронічні закрепи, було призначено синтетичний препарат, послаблювальннй ефект якого реалізується шляхом посилення перистальтики кишечника. Назвіть цей лікарський засіб: A synthetic drug was prescribed to a patient suffering from chronic constipation, the laxative effect of which is realized by increasing intestinal peristalsis. Name this drug:

Бісакодил Bisacodyl

Кальцію хлорид Calcium chloride

Рицинова олія Castor oil

Алохол Alohol

Контрикал Contrical

46 / 180
У чоловіка, який помер від уремії, на розтині виявлена деформація хребетного стовпа з різким обмеженням рухливості. Суглобові хрящі дрібних суглобів хребта зруйновані, є виражені ознаки тривалого поточного хронічного запалення в тканинах суглобів, порожнини суглобів заповнені сполучною тканиною, місцями кістковою з формуванням анкілозів. В аорті, серці та легенях наявні хронічне запалення та вогнищевий склероз. У нирках спостерігається амілоїдоз. Який діагноз у цьому разі найімовірніший? In a man who died of uremia, the autopsy revealed a deformation of the spinal column with a sharp restriction of mobility. The articular cartilages of the small joints of the spine are destroyed, there are pronounced signs of long-term ongoing chronic inflammation in the tissues of the joints, the joint cavities are filled with connective tissue, in places bone with the formation of ankyloses. Chronic inflammation and focal sclerosis are present in the aorta, heart, and lungs. Amyloidosis is observed in the kidneys. What is the most likely diagnosis in this case?

Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева) Ankylosing spondylitis (Bechterev's disease)

Остеопетроз (мармурова хвороба) Osteopetrosis (marble disease)

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Хвороба Педжета (деформівний остоз) Paget's disease (deformative ostosis)

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

47 / 180
Чоловікові, хворому на сифіліс, призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого є порушення утворення муреіну, що призводить до загибелі збудникВизначте препарат: A man suffering from syphilis was prescribed a drug whose mechanism of action is based on a violation of murein formation, which leads to the death of the pathogen. Identify the drug:

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Азітроміцин Azithromycin

Бійохінол Bioquinol

Доксацикліну гідрохлорид Doxacycline hydrochloride

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

48 / 180
Взаємозв'язок між ендокринною і нервовою системами значною мірою здійснюється за допомогою рилізинг-гормонів. Укажіть місце їх продукування: The communication between the endocrine and nervous systems is largely carried out with the help of releasing hormones. Specify the place of their production:

Гіпоталамус Hypothalamus

Епіфіз Pineal gland

Таламус Thalamus

Нейрогіпофіз Neurohypophysis

Аденогіпофіз Adenohypophysis

49 / 180
Абсолютний дефіцит вітаміну К в організмі призводить до: Absolute deficiency of vitamin K in the body leads to:

Гіпокоагуляції Hypocoagulation

Порушення адгезії тромбоцитів Disruption of platelet adhesion

Дисбактеріозу кишечника Intestinal dysbiosis

Гіперкоагуляції Hypercoagulation

50 / 180
Найпоширенішим ускладненням застосування сечогінних засобів є гіпокаліємія. Якому діуретику властива калій-зберігальна дія? The most common complication of the use of diuretics is hypokalemia. Which diuretic has a potassium-sparing effect?

Спіронолактон Spironolactone

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Циклометіазид Cyclomethiazide

Пентамін Pentamine

Фуросемід Furosemide

51 / 180
Жінка протягом 8 років хворіла на а туберкульоз, померла в стаціонарі при ознаках хронічної ниркової недостатності. На розтині – нирки збільшені, поверхня розрізу має сальний вигляд; гістологічно виявлено масивні відкладання безструктурних гомогенних еозинофільних мас, при забарвленні конго рот спостерігається їх виражена метахромазія. Який патологічний процес розвинувся у нирках? A woman was ill with tuberculosis for 8 years, died in a hospital with signs of chronic renal failure. At autopsy, the kidneys were enlarged, the cut surface had a sebaceous appearance; histologically, massive deposition of structureless homogenous eosinophilic masses, their pronounced metachromasia is observed with Congo mouth staining. What pathological process has developed in the kidneys?

Вторинний амілоїдоз Secondary amyloidosis

Нефросклероз Nephrosclerosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Токсичний нефрит на фоні антибіотикотерапії Toxic nephritis on the background of antibiotic therapy

Гематогенний туберкульоз нирок Hematogenous tuberculosis of the kidneys

52 / 180
Чоловік скаржиться, що згадування про минулі трагічні події в його житті викликає у нього тахікардію, задишку і різке зростання артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують такі кардіореспіраторні реакції у цього пацієнта? A man complains that remembering past tragic events in his life causes him tachycardia, shortness of breath, and a sharp rise in blood pressure. What structures of the central nervous system provide such cardiorespiratory reactions in this the patient?

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

Мозочок Cerebellum

Латеральні ядра гіпоталамуса Lateral nuclei of the hypothalamus

Чогиригорбкове тіло середнього мозку Middle brain corpus callosum

Специфічні ядра таламуса Specific nuclei of the thalamus

53 / 180
На електронній мікрофотографії клітини видно дві різних органели, які руйнують білки. Що це за органели? An electron micrograph of a cell shows two different organelles that break down proteins. What kind of organelles are these?

Лізосоми та протеасоми. Lysosomes and proteasomes.

ндоплазматична сітка та мікрофіламенти endoplasmic reticulum and microfilaments

ероксисоми та рибосоми eroxisomes and ribosomes

ибосома ibosoma

омплекс Гольджі та мікротрубочки Golgi complex and microtubules

54 / 180
Жінка страждає на тяжку форму бронхіальної астми. За призначенням лікаря тривалий час отримує гормональну терапію. До яких ускладнень може призвести тривала терапія глюкортикоїдами? A woman suffers from a severe form of bronchial asthma. She receives hormonal therapy for a long time as prescribed by a doctor. What complications can long-term glucocorticoid therapy lead to?

Артеріальної гіпертензії Hypertension

Хвороби Іценка-Купіинга Itsenko-Kuping's diseases

Феохромоцитоми Pheochromocytoma

ГЬстрої надниркової недостатності Severes of adrenal insufficiency

Нирковокам’яної хвороби Kidney stone disease

55 / 180
Пацієнту під час нападу стенокардії призначили лікарський засіб у таблетках під язик. За 1 хвилину стискальний біль у серці послабшав, але з’явився головний біль, що пульсує. Визначте цей препарат: A patient during an attack of angina pectoris was prescribed a drug in tablets under the tongue. Within 1 minute, the squeezing pain in the heart subsided, but a throbbing headache appeared. Define this drug:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Верапаміл Verapamil

Папаверин Papaverine

Фенігідин Phenigidine

Анаприлін Anaprilin

56 / 180
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: ABCDEFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: ABDEFG. Яка мутація відбулася? In the chromosome section, the genes are located in the following sequence: ABCDEFG. As a result of the action of radioactive radiation, a rearrangement took place, after which the chromosome section has the following form: ABDEFG. What mutation occurred?

Делеція Deletion

Інсерція Insertion

Інверсія Inversion

Дуплікація Duplication

Мутація Mutation

57 / 180
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з блокаторів Н1-гістамінорецепторів: A 26-year-old female patient has a rash on her skin, itching after eating citrus fruits. Prescribe a drug containing H1-histamine receptor blockers:

Дифенгідрамін Diphenhydramine

Метамізол Metamisole

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Менадіону натрію біосульфат Menadione sodium biosulfate

Парацетамол Paracetamol

58 / 180
До терапевтичного відділення з приводу ревмокарди та надійшов чоловік, у якого в анамнезі в минулому була виразкова хвороба шлунка. Який препарат слід призначити хворому з групи ненаркотичних анальгетиків із протизапальною дією, щоб не спровокувати виразковий процес у шлунку? A man with a history of gastric ulcer in the past was admitted to the therapeutic department for rheumatic heart disease. Which drug should be prescribed to the patient from the group of non-narcotic analgesics with anti-inflammatory action , so as not to provoke the ulcer process in the stomach?

Целекоксиб Celecoxib

Ібупрофен Ibuprofen

Індомстацин Indomstacin

Піроксикам Piroxicam

Диклофенак Diclofenac

59 / 180
У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина з зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром: During meiosis, a woman had a violation of autosomal separation. An egg cell with an extra 18th chromosome was formed. The egg cell is fertilized by a normal spermatozoon. The future child will have the syndrome:

Едвардса Edwards

Дауна Down

Патау Patau

Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner

Клайнфельтера Klinefelter

60 / 180
У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з’явилася висипка на шкірі, яка супроводжувалася сильним свербежем, підвищенням температура тіла до 38oC, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити? A child with diphtheria developed a rash on the skin 10 days after the administration of anti-toxic anti-diphtheria serum, which was accompanied by severe itching, an increase in body temperature up to 38oC, the onset of pain in the joints. What reason can be assumed for these phenomena?

Сироваткова хвороба Serum sickness

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

Контактна алергія Contact allergy

Атопія Atopy

Гіперчутливість уповільненого типу Delayed hypersensitivity

61 / 180
Чоловік, який хворіє на алкогольний цироз печінки, скаржиться на загальну слабкість, задишку. Установлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомсгалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у пацієнта? A man suffering from alcoholic cirrhosis of the liver complains of general weakness, shortness of breath. A decrease in blood pressure, ascites, expansion of the superficial veins of the anterior abdominal wall, splenomshalia have been established. What is hemodynamic disorder observed in the patient?

Синдром портальної гіпертензії Portal hypertension syndrome

Колапс Collapse

Тотальна серцева недостатність Total heart failure

Недостатність лівого шлуночка серця Left ventricular failure

Недостатність правого шлуночка серця Right ventricular failure

62 / 180
Підлітку, що перебував у стані тяжкого алкогольного сп’яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом’язове введення розчину кофеїну. Поясніть, який принцип взаємодії між алкоголем та кофеїном пояснює доцільність даної маніпуляції: A teenager who was in a state of severe alcohol intoxication, among other measures, an emergency doctor administered an intramuscular injection of a caffeine solution. Explain the principle of interaction between alcohol and caffeine explains the expediency of this manipulation:

Фізіологічний антагонізм Physiological antagonism

Конкурентний антагонізм Competitive antagonism

Синергізм Synergism

Сумація ефектів Sum of effects

Потенціація Potentialization

63 / 180
До приймального відділення звернувся хворий зі скаргами на задишку. Температура тіла 39°С. На рентгенограмі легенів спостерігається двостороння пневмонія. Який вид гіпоксії розвинувся у пацієнта? A patient came to the reception department with complaints of shortness of breath. The body temperature is 39°С. Bilateral pneumonia is observed on the X-ray of the lungs. What type of hypoxia has developed in the patient?

Дихальна Respiratory

Тканинна Fabric

Кров'яна Bloody

Гіпоксична Hypoxic

Серцево-судинна Cardiovascular

64 / 180
Для лікування хвороби Паркінсона застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина? The precursor of dopamine - DOPA is used to treat Parkinson's disease. From which amino acid is this active substance formed?

Тирозину Tyrosine

Цистеїну Cysteine

Аланіну Alanine

Триптофану Tryptophan

Гістидину Histidine

65 / 180
Чоловік 43 років звернувся до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на гарячку з ознобом, нездужання, розлитий абдомінальний біль протягом тижня, діарею та втрату апетиту. Він зазначає, що його симптоми прогресивно стають гіршими. Він згадує, що гарячка розпочиналася повільно та підвищувалася до поточних 39,8°С поступово. Його артеріальний тиск - 110/70 мм рт. ст. Фізикальне обстеження виявило вкритий нальотом язик, збільшену селезінку та розеольозиий висип па животі. Під час проведення реакції аглютинації Відаля з О-діагностикумом установлено, що вона позитивна в розведенні 1:200. Який із мікроорганізмів, найімовірніше, є причиною описаного стану пацієнта? A 43-year-old man presents to the emergency department with complaints of fever with chills, malaise, diffuse abdominal pain for a week, diarrhea, and loss of appetite. He notes that his symptoms are progressively worse. He mentions that the fever started slowly and gradually increased to the current 39.8° C. His blood pressure is 110/70 mm Hg. Physical examination revealed a plaque-coated tongue, an enlarged spleen, and a roseolous abdominal rash. During the Vidal agglutination reaction with O-diagnosticum, it was found to be positive at a dilution of 1:200. Which of the microorganisms is most likely the cause of the patient's described condition?

Salmonella typhi Salmonella typhi

Vibrio cholerae Vibrio cholerae

Leptospira interrogans Leptospira interrogans

Ентерогеморагічна Е. coli Enterohemorrhagic E. coli

Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis

66 / 180
Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації (множинні метастази та карциноз очеревини) муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були знайдені велики ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянці. Діагностуйте вид некрозу. During the autopsy of a woman who died as a result of tumor dissemination (multiple metastases and peritoneal carcinomatosis) of mucinous cystadenocarcinoma and was bedridden for a long time, large areas were found necrosis of the skin and underlying soft tissues of the sacrum. Diagnose the type of necrosis.

Пролежень Decubitus bedsores

Секвестр Sequestration

Інфаркт Heart attack

Сирнистий некроз Cheesy necrosis

Воскоподібний (ценкероський) некроз Wax-like (Zenkeros) necrosis

67 / 180
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки шлунка вивчали будову тканини, що вкриває поверхню слизової оболонки. Ця тканина не містить кровоносних судин, а її клітини розташовані на базальній мембрані. Яка тканина вкриває поверхню слизової оболонки шлунка? During a histological examination of the gastric mucosa, the structure of the tissue covering the surface of the mucosa was studied. This tissue does not contain blood vessels, and its cells are located on the basement membrane. What tissue covers the surface of the mucous membrane of the stomach?

Епітеліальна Epithelial

Сполучна Connective

Лімфоїдна Lymphoid

Ретикулярна Reticular

М'язова Muscular

68 / 180
Унаслідок перенесеного енцефаліту у чоловіка розвинувся параліч м’язів очного яблука. Лікар встановив, що у пацієнта ушкоджене ядро окорухового нерва. В якому відділі головного мозку відбувається патологічний процес? As a result of encephalitis, the man developed paralysis of the muscles of the eyeball. The doctor established that the nucleus of the oculomotor nerve was damaged in the patient. In which part of the brain is the pathological process taking place?'

Середньому мозку Middle brain

Проміжному мозку Midbrain

Мосту Bridge

Мозочку Cerebellum

Довгастому мозку Long-brained

69 / 180
У чоловіка 47 років, який має хронічне захворювання печінки, лікар запідозрив гепатит С. Який патологічний матеріал потрібно дослідити для підтвердження діагнозу? The doctor suspected hepatitis C in a 47-year-old man with chronic liver disease. What pathological material should be examined to confirm the diagnosis?

Кров Blood

Жовч Bile

Фекалії Feces

Біоптат печінки Liver biopsy

Пунктат лімфовузлів Punctate lymph nodes

70 / 180
Чоловік 68 років переніс інфаркт міокарду. Під час ЕКГ-обстеження спостерігається прогресивне збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов'язане таке порушення серцевого ритму? A 68-year-old man suffered a myocardial infarction. During the ECG examination, a progressive increase in the duration of the PQ interval is observed until the loss of the QRS complex, after which the PQ interval is restored. Is such a heart rhythm disorder related to the function of the heart?

Провідності Conducts

Автоматизму Automation

Збудливості Excitability

Скоротливості Abbreviations

71 / 180
Під дією УФ-опромінення та інших факторів можуть відбуватися зміни в структурі ДНК. Репарація молекули ДНК досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів, ЗА ВИНЯТКОМ: Under the influence of UV-irradiation and other factors, changes in the structure of DNA can occur. Repair of the DNA molecule is achieved by the coordinated action of all the following enzymes, EXCEPT:

Аміноацил-тРНК-синтетаза Aminoacyl-tRNA synthetase

ДНК-полімераза DNA polymerase

ДНК-глікозидаза DNA glycosidase

Ендонуклеаза Endonuclease

ДНК-лігаза DNA ligase

72 / 180
З метою серологічної діагностики черевного тифу проводять постановку реакції, під час якої до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат цієї реакції оцінюють за утворенням аглютинату. Назвіть цю реакцію за автором: For the purpose of serological diagnosis of typhoid fever, a reaction is carried out, during which diagnostics of three types of microorganisms are added to various dilutions of the patient's serum, and the result of this reaction is evaluated by the formation of agglutinate. Name this reaction by the author:

Відаля Vidal

Вассермана Wasserman

Райта Wright

Закса-Вітебського Zaks-Vitebskyi

Оухтерлоні Ouchterlony

73 / 180
У гістопрепараті визначається орган, що складається із сірої та білої речовини. Сіра речовина розташовується в центрі і складається з пучкових, корінцевих та асоціативних нейронів. Назвіть орган, для якого характерні дані морфологічні ознаки. In the histopreparation, an organ consisting of gray and white matter is determined. The gray matter is located in the center and consists of bundle, root, and associative neurons. Name the organ for which characteristic given morphological features.

Спинний мозок Spinal cord

Великі півкулі головного мозку Large cerebral hemispheres

Спинномозковий ганглій Spinal ganglion

Довгастий мозок Olongate brain

Мозочок Cerebellum

74 / 180
До хірургічного відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна знаходитися? A patient was admitted to the surgical department with a knife wound to the chest on the right and pneumothorax (air penetration into the pleural cavity). Percussion, the lower border of the right lung along the midclavicular line rose to level III ribs. Where should it normally be located?

VI ребро VI edge

VII ребро VII edge

VIII ребро VIII edge

IX ребро IX edge

75 / 180
Взаємодія адреналіну з α‎-адренорецепторами підвищує внутрішньоклітинний вміст інозитолтрифосфату (ІФЗ), який впливає на вміст цитоплазматичного Са2. Утворення ІФЗ відбувається під впливом: The interaction of adrenaline with α‎-adrenoceptors increases the intracellular content of inositol triphosphate (IPZ), which affects the content of cytoplasmic Ca2. The formation of IPZ occurs under the influence of:

Фосфоліпази С Phospholipase C

Фосфоліпази А2 Phospholipase A2

Аденілатциклази Adenylate cyclases

ТАГ-ліпази TAG-lipases

ЛП-ліпази LP-lipases

76 / 180
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при даній патології? A patient who suffered an ischemic stroke against the background of atherosclerosis has impaired motor function in the form of hemiplegia. Which of the listed signs is characteristic of the affected limbs in this pathology?

Гіпертонус м’язів Hypertonus muscles

Трофічні розлади Trophic disorders

Гіпорефлексія Hyporeflexia

Гіпотонус м’язів Muscle hypotonus

77 / 180
Під час експерименту треба виявити наявність збудження в м’язі. Для цього потрібно зареєструвати: During the experiment, it is necessary to detect the presence of excitation in the muscle. For this, you need to register:

Електроміограму Electromyogram

Тривалість скорочення Duration of reduction

Силу скорочення Reduction force

Концентрацію іонів Ion concentration

Механоміограму Mechanomyogram

78 / 180
Під час глікогенозу (хвороби Гірке) пригнічується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що супроводжується порушенням розпаду глікогену в печінці. Дефіцит якого ферменту є причиною цього захворювання? During glycogenosis (Ghirke's disease), the conversion of glucose-6-phosphate to glucose is inhibited, which is accompanied by a violation of the breakdown of glycogen in the liver. What enzyme deficiency is the cause of this disease?'

Глюкозо-6-фосфатази Glucose-6-phosphatases

Глікогенфосфорилази Glycogen phosphorylases

Фосфоглюкомутази Phosphoglucomutases

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Фосфофруктокінази Phosphofructokinase

79 / 180
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу? Workers of chemical plants that produce organic solvents capable of dissolving phospholipids often develop lung diseases. Which component of the air barrier is damaged first of all?'

Сурфактант Surfactant

Секреторні альвеолоцити Secretory alveolocytes

Альвеолярні макрофаги Alveolar macrophages

Респіраторні альвеолоцити Respiratory alveolocytes

Септальні клітини Septal cells

80 / 180
Під час видалення правого яєчника хірург замість яєчникової артерії прев’язав орган, розміщений поряд. Який орган перев’язав хірург? During the removal of the right ovary, the surgeon bandaged a nearby organ instead of the ovarian artery. What organ did the surgeon bandage?

Сечовід Ureter

Загальну клубову артерію Common iliac artery

Аорту Aorta

Нижню порожнисту вену Inferior vena cava

81 / 180
У жінки діагностовано пухлину головки підшлункової залози, порушення венозного відтоку із деяких органів черевної порожнини. Який венозний сосуд було здавлено пухлиною? A woman was diagnosed with a tumor of the head of the pancreas, impaired venous outflow from some organs of the abdominal cavity. Which venous vessel was crushed by the tumor?

Ворітна вена Portal vein

Нижняя полая Lower Hollow

Ниркова вена Renal vein

Ліва шлункова вена Left gastric vein

Права шлункова вена Right gastric vein

82 / 180
Який препарат слід призначити хворому, у якого з’явилося безсоння внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком та сильним свербінням? What drug should be prescribed to a patient who has insomnia due to the appearance of allergic rashes with redness, swelling and severe itching?

Димедрол Diphenhydramine

Фенобарбітал Phenobarbital

Нітразепам Nitrazepam

Натрію оксибутират Sodium oxybutyrate

Хлоралгідрат Chloral hydrate

83 / 180
Чоловік 60 років помер від правошлу-ночнокової недостатності. Під час розтину спостерігається: легені збільшені в об’ємі, у ділянці верхівок визначаються субплевральні міхури діаметром до 1 см. Гістологічно в паренхімі виявлено стоншення, а подекуди повне руйнування стінок альвеол. Спостерігаються також ознаки супутнього бронхіоліту. Який це вид легеневої патології? A 60-year-old man died of right atrial nocturnal insufficiency. During the autopsy, it was observed that the lungs were enlarged, subpleural bubbles with a diameter of up to 1 cm were detected in the apical region. Histologically, the parenchyma showed thinning, and in some places complete destruction of the walls of the alveoli. There were also signs of accompanying bronchiolitis. What kind of lung pathology is this?

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Пневмонія Pneumonia

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Пневмосклероз Pneumosclerosis

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

84 / 180
Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит, на поверхні епікарда і перикарда виявили сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування («волосате» серце). Про який патологічний процес йдеться? During the autopsy of a 56-year-old man who had been suffering from chronic glomerulonephritis for a long time, grayish-whitish villous layers were found on the surface of the epicardium and pericardium ('hairy' heart) What pathological process is it about?

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Гнійне запалення Purulent inflammation

Геморагічне запалення Hemorrhagic inflammation

Серозне запалення Serous inflammation

Катаральне запалення Catarrhal inflammation

85 / 180
До фізіологічних властивостей серцевого м’язу людини належать усі наведені, крім: Physiological properties of human heart muscle include all of the following, except:

Еластичність Elasticity

Збудливість Excitability

Провідність Conductivity

Автоматія Automatic

Скоротливість Truncity

86 / 180
Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія? Malignant tumor of the parotid salivary gland caused damage to the artery that passes through its parenchyma. What is this artery?

Поверхнева скронева Superficial temporalis

Задня вушна Back auricle

Висхідна глоткова Ascending pharyngeal

Верхньощелепна Maxillary

Лицева Face

87 / 180
У чоловіка після травми хребта спостерігається відсутність довільних рухів, сухожилкових рефлексів, чутливості тільки нижніх кінцівок. Який механізм порушень та у якому відділі хребта була травма? In a man, after a spinal injury, there is a lack of voluntary movements, tendon reflexes, sensitivity only of the lower extremities. What is the mechanism of violations and in which part of the spine was the injury?

Спінальний шок, грудний відділ Spinal shock, thoracic

Центральний параліч, куприковий відділ Central paralysis, coccyx

Периферичний параліч, шийний відділ Peripheral paralysis, cervical

Спінальний шок, шийний відділ Spinal shock, cervical

88 / 180
У пацієнта синусова тахікардія. Для відновлення ритму лікар призначив пацієнтові препарати калію та рекомендував споживання продуктів, багатих на калій. Який механізм дії калію на серце? The patient has sinus tachycardia. To restore the rhythm, the doctor prescribed potassium preparations to the patient and recommended the consumption of foods rich in potassium. What is the mechanism of action of potassium on the heart?

Знижує пейсмскерну активність синусового вузла Reduces sinus node pacing activity

Активує симпатичний відділ автономної нервової системи Activates the sympathetic division of the autonomic nervous system

Пригнічує симпатичний відділ автономної нервової системи Suppresses the sympathetic division of the autonomic nervous system

Підвищує пейсмекерну активність синусового вузла Increases pacemaking activity of the sinus node

Активує парасимпатичний відділ автономної нервової системи Activates the parasympathetic part of the autonomic nervous system

89 / 180
У крові хворого виявили С- реактивний білок, який за хімічною природою є глікопротеїном. Про яку патологію це свідчить? C-reactive protein was detected in the patient's blood, which is a glycoprotein by chemical nature. What pathology does this indicate?

Ревматизм Rheumatism

Анемія Anemia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Порфірія Porphyria

Лейкопенія Leukopenia

90 / 180
До лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого в стані коми. В анамнезі указано цукровий діабет. Під час обстеження спостерігається шумне прискорене дихання, у якому глибокі вдихи чергуються із посиленими видохами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається? A comatose patient was brought to the hospital by ambulance. Diabetes mellitus is indicated in the anamnesis. During the examination, noisy rapid breathing is observed, in which deep inhalations alternate with increased exhalations with the participation of expiratory muscles. What form of external breathing disorder is observed?

Дихання Куссмауля Kussmaul breathing

Стенотичне дихання Stenotic breathing

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Дихання Біота Biot's Breath

Апнейстичне дихання Apneic breathing

91 / 180
До травматологічного відділення потрапив потерпілий із травмою зап’ястка та клінікою ушкодження нерва, що проходить у каналі зап’ястка. Який це нерв? A victim was admitted to the trauma department with an injury to the wrist and a clinic for damage to the nerve passing through the carpal tunnel. What nerve is it?

N. medianus N. medianus

N. musculocutaneus N. musculocutaneus

N. radialis N. radialis

N. ulnaris N. ulnaris

N. axillaris N. axillaris

92 / 180
Чоловіку для лікування хронічного обструктивного бронхіту до складу комплексної терапії треба включити муколітик. Виберіть цей препарат із запропонованих: A mucolytic should be included in complex therapy for a man to treat chronic obstructive bronchitis. Choose this drug from the options:

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Циклофосфамід Cyclophosphamide

Вінкристин Vincristine

Калію оротат Potassium orotate

Пантогам Pantogam

93 / 180
Жінка 38 років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося зняти. В ході гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, в стінці бронхів численні лаброци-ти, багато з них у стані дегрануляції, а також велика кількість еозинофілів. Який патогенез (механізм розвитку) цих змін у бронхах? A 38-year-old woman died during an attack of bronchial asthma, which could not be relieved. During the histological examination, accumulation of mucus was found in the lumen of the bronchi, numerous labrocytes were found in the wall of the bronchi , many of them are in a state of degranulation, as well as a large number of eosinophils. What is the pathogenesis (mechanism of development) of these changes in the bronchi?

Атопія Atopy

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Гранулематоз Granulomatosis

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

94 / 180
Скорочення поперечно-посмугованих м'язів неможливе без кальцію. Яку роль відіграє цей іон в утворенні актино-міозинових містків? The contraction of striated muscles is impossible without calcium. What role does this ion play in the formation of actin-myosin bridges?

З'єднується із тропоніном Binds to troponin

З’єднується з гістаміновими рецепторами Connects to histamine receptors

З’єднується із серотоніновими рецепторами Binds to serotonin receptors

З’єднується з адренорецепторами Connects with adrenoceptors

З’єднується з холінорецептором Connects to the cholinergic receptor

95 / 180
Жінка з I (O) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей? A woman with I (O) Rh- blood group married a man with IV (AB) Rh+ blood group. What variant of blood group and Rh factor can be expected in children?

III (B) Rh+ III (B) Rh+

I (O) Rh+ I (O) Rh+

I (O) Rh- I (O) Rh-

IV (AB) Rh+ IV (AB) Rh+

IV (AB) Rh- IV (AB) Rh-

96 / 180
У дитини спостерігається spina bifida у ділянці 12-го грудного хребця. Незрощення (щілина) якої анатомічної структури призвела до розвитку цієї аномалії? The child has spina bifida in the area of the 12th thoracic vertebra. Non-union (gap) of which anatomical structure led to the development of this anomaly?

Дуги хребця Vertebral arches

Міжхрсбцевого диска Interstellar disk

Тіла хребця Vertebral bodies

Суглобових відростків Articular processes

Остистого відростка Spinous process

97 / 180
У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам(яного вугілля, при розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками новоутвореної сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? The deceased, who worked at a coal mine for more than 20 years, had gray-black compacted lungs with significant areas of newly formed connective tissue. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Антракоз Anthracosis

Талькоз Talkoz

Силікоантракоз Silicoanthracosis

Антракосилікоз Anthracosilicosis

Сидероз Siderosis

98 / 180
Для дегідратаційної терапії у разі набряку мозку та легень призначають препарат із потужною натрійуретичною дією. Укажіть цей препарат: For dehydration therapy in the case of brain and lung edema, a drug with a powerful natriuretic effect is prescribed. Specify this drug:

Фуросемід Furosemide

Теофілін Theophylline

Спіронолактон Spironolactone

Манії Mania

Кислота етакринова Ethacrynic acid

99 / 180
В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням to до 40oС, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання? In one of the mountain villages, there was a mass death of rodents. At the same time, the population of this locality became ill. The disease was accompanied by a rapid rise in temperature to 40oC, pronounced intoxication, and an increase in inguinal lymph nodes. gram-negative bacilli of ovoid shape with bipolar coloration were found in swab preparations from cadaver material. What microorganisms are the causative agents of this infectious disease?

Паличка чуми Plague rod

Збудник сибірки Causative agent of anthrax

Клостридії Clostridia

Збудник туляремії The causative agent of tularemia

Стафілокок Staphylococcus

100 / 180
У чоловіка 60 років під час об'єктивного обстеження виявлено набряки на ногах, асцит, збільшення печінки, що свідчить про недостатність кровообігу за правошлуночковим типом. В анамнезі вказаний перенесений ревматизм. Одним з основних факторів розвитку набряків є активація системи ренінангіотензин-альдостерон, яка є наслідком: In a 60-year-old man, during an objective examination, swelling of the legs, ascites, and an enlarged liver were detected, indicating right ventricular insufficiency of blood circulation. In the anamnesis, a transferred rheumatism. One of the main factors in the development of edema is the activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, which is a consequence of:

Зменшення хвилинного об’єму серця Decrease in cardiac output

Ацидозу Acidosis

Розширення посткапілярних вен Dilation of postcapillary veins

Поліцитемічної гіпсрволсмії Polycythemic dysentery

Утруднення дифузії речовин Diffusion of substances

101 / 180
Унаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає такс захворювання: As a result of UFO-endonuclease deficiency, DNA repair is disrupted and disease taxa occurs:

Пігментна ксеродермія Xeroderma pigmentosum

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Альбінізм Albinism

Подагра Gout

102 / 180
Клітини водія ритму серця мають специфічну фазу ПД: Cardiac pacemaker cells have a specific PD phase:

Повільну діастолічну деполяризацію Slow diastolic depolarization

Систолічну рсполяризацію Systolic repolarization

Швидку систолічну деполяризацію Rapid systolic depolarization

Швидку діастолічну деполяризацію Rapid diastolic depolarization

103 / 180
Швидка допомога доставила до лікарні непритомного водія, який проспав у кабіні автомобіля з увімкненим двигуном протягом тривалого часу. Під час огляду шкірні покриви яскраво червоного кольору. Яка причина непритомності? The ambulance brought to the hospital an unconscious driver who had fallen asleep in the cab of the car with the engine running for a long time. During the examination, the skin is bright red. What is the cause of the unconsciousness?

Накопичення карбоксигемоглобіну Carboxyhemoglobin accumulation

Накопичення вуглекислоти Carbon dioxide accumulation

Накопичення карбгемоглобіну Carbhemoglobin accumulation

Накопичення метгемоглобіну Methemoglobin accumulation

Накопичення відновленого гемоглобіну Accumulation of reconstituted hemoglobin

104 / 180
Підвищення вмісту молібдену в організмі призводить до інтенсивного утворення та накопичення сечової кислоти та її солей у тканинах і синовіальних оболонках суглобів, що є причиною розвитку «молібденової» подагри. Надлишок молібдену може так впливати на обмін пуринів, бо останній є складовою частиною і активатором ферменту: An increase in the content of molybdenum in the body leads to the intensive formation and accumulation of uric acid and its salts in the tissues and synovial membranes of the joints, which is the cause of the development of 'molybdenum' gout. Excess molybdenum can have such an effect on the exchange of purines, because the latter is a component and activator of the enzyme:

Ксантиноксидази Xanthine oxidases

Альдегідоксидази Aldehyde oxidases

Сульфітоксидази Sulfite oxidases

Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази Hypoxanthineguanine phosphoribosyltransferases

Аденінфосфорибозилтрансферази Adenine phosphoribosyltransferases

105 / 180
Жінка 56 років госпіталізована до хірургічного відділення з клінікою гострого живота. Під час операції виявлено, що частина тонкої кишки протяжністю 80 см має темно-червоний колір, серозна оболонка її тьмяна, шорстка, у черевній порожнині геморагічна рідина. Який розлад кровообігу виявлено у пацієнтки? A 56-year-old woman was hospitalized in the surgical department with an acute abdomen clinic. During the operation, it was found that a part of the small intestine with a length of 80 cm is dark red in color, its serous membrane dull, rough, hemorrhagic fluid in the abdominal cavity. What circulatory disorder was detected in the patient?

Крововилив у стінку тонкої кишки Hemorrhage in the wall of the small intestine

Геморагічний інфаркт тонкої кишки Hemorrhagic small bowel infarction

Місцеве венозне повнокрів’я Local venous whole blood

Ішемічний інфаркт тонкої кишки Ischemic infarction of the small intestine

Місцеве артеріальне повнокрів’я Local arterial complete blood

106 / 180
Чоловіку призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення? A man is scheduled for endoscopy of the duodenum. As a result, inflammation of the large duodenal papilla and violation of the secretion of bile into the lumen of the intestine were detected. In which part of the duodenum were violations detected?

Низхідна частина Descending part

Висхідна частина Eastern part

Верхня частина Top

Цибулина Onion

Горизонтальна частина Horizontal part

107 / 180
У пацієнта попри повноцінне харчування розвинулася гіперхромна (мегалобластична) анемія. Напередодні він переніс операцію з резекції шлунка. Яка причина анемії? The patient developed hyperchromic (megaloblastic) anemia despite a full diet. The day before, he underwent gastric resection surgery. What is the cause of the anemia?

Нестача фактора Касла Lack of Castle Factor

Нестача фолієвої кислоти в їжі Lack of folic acid in food

Нестача вітаміну С в їжі Lack of vitamin C in food

Нестача вітаміну РР в їжі Lack of vitamin PP in food

Нестача білка в їжі Lack of protein in food

108 / 180
У чоловіка після повернення з роботи спостерігається дертя в горлі, біль у м’язах, підвищення температури тіла до 38,5°. Який механізм підвищення температури є найбільш раннім на першій стадії формування лихоманки? After returning from work, a man has a sore throat, muscle pain, an increase in body temperature to 38.5°. What mechanism of temperature increase is the earliest at the first stage of fever formation?

Шкірна вазоконстрикпія Cutaneous vasoconstriction

Збільшення ЧСС Increase heart rate

М’язовий термогенез Muscle thermogenesis

Активація окислювальних процесів Activation of oxidation processes

Зменшення потовиділення Decreased sweating

109 / 180
До клініки госпіталізовано чоловіка з діагнозом: карциноїд кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі цього процесу? A man was admitted to the clinic with a diagnosis of intestinal carcinoid. The analysis revealed an increased production of serotonin. It is known that this substance is formed from the amino acid tryptophan. What is the biochemical mechanism underlying this process?

Декарбоксилювання Decarboxylation

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Дезамінування Demining

Трансамінування Transamination

Утворення парних сполук Formation of paired compounds

110 / 180
Чоловікові, який хворіє на перитоніт, до комплексної антибактеріальної терапії включено препарат, що належить до похідних нітроімідазолу. Який із наведених препаратів потрібно призначити? A drug belonging to nitroimidazole derivatives is included in complex antibacterial therapy for a man with peritonitis. Which of the following drugs should be prescribed?

Метронідазол Metronidazole

Норфлоксацин Norfloxacin

Бактрим Bactrim

Уросульфан Urosulfan

Лінезолід Linezolid

111 / 180
Гормон гіпофіза проопіомеланокортин (ПОМК) є попередником декількох тропних гормонів. Під час якого процесу він перетворюється на кортикотропін? The pituitary hormone proopiomelanocortin (POMK) is a precursor of several tropic hormones. During which process is it converted to corticotropin?

Обмеженого протеолізу Limited proteolysis

Дихотомії Dichotomies

Апотомії Apotomies

Відновлення Recovery

Окислення Oxidation

112 / 180
У чоловіка, який потрапив до неврологічного відділення, було виявлено посилення процесів гальмування в центральній нервовій системі. Надлишок якого медіатора може призвести до цього? A man admitted to the neurological department was found to have increased inhibition processes in the central nervous system. An excess of which mediator can lead to this?

ГАМК GABA

Адреналін Adrenaline

Ацетилхолін Acetylcholine

Норадреналін Noradrenaline

Дофамін Dopamine

113 / 180
Новонародженому 1 місяць. У нього спостерігається заднє тім’ячко. Коли воно повинне зарости? The newborn is 1 month old. He has a posterior crown. When should it grow back?

На 2-3 місяці життя For 2-3 months of life

На 4 місяці життя For 4 months of life

На 6 місяці життя For 6 months of life

На другому році життя In the second year of life

На 5 місяці життя For 5 months of life

114 / 180
У молодої жінки спостерігається потовщення шиї, екзофтальм, пульс -110/хв. Які додаткові дослідження треба провести для встановлення діагноза? A young woman has thickening of the neck, exophthalmos, heart rate -110/min. What additional studies should be conducted to establish a diagnosis?

Дослідження вмісту ТЗ і Т4 Study of the contents of TK and T4

Томографічнс дослідження наднирко них залоз Tomographic study of adrenal glands

Дослідження вмісту катехоламінів крові Study of blood catecholamines

Ультразвукове дослідження яєчників Ovarian ultrasound examination

Тест навантаження глюкозою Glucose load test

115 / 180
У жінки під час профілактичного огляду виявили пухлину молочної залози. Результати біопсії підтвердили наявність злоякісної пухлини. Який основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини? A woman was diagnosed with a breast tumor during a preventive examination. Biopsy results confirmed the presence of a malignant tumor. What is the main mechanism of infiltrative growth of a malignant tumor?

Порушення контактного гальмування Violation of contact braking

Підвищення активності кейлонів у клітині Increasing the activity of keylons in the cell

Підвищення ферментативної активності лізосом Increased enzymatic activity of lysosomes

Здатність пухлинних клітин до амебоїдного руху Ability of tumor cells to amoeboid movement

Збільшення адгсзивності пухлинних клітин Increase in tumor cell adhesion

116 / 180
Одним з біохімічних механізмів ускладнень цукрового діабету є посилення зв’язування глюкози з білками, що називається: One of the biochemical mechanisms of diabetes complications is increased binding of glucose to proteins, which is called:

Глікозилюванням Glycosylation

Сульфурилюванням Sulfurylation

Глюкозамінуванням Glucosamination

Глюкозметилюванням Glucose methylation

Гідроксилюванням Hydroxylation

117 / 180
Під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням. Що визначає дану особливість синтезу? During DNA replication, one of its strands is synthesized late. What determines this feature of synthesis?

Антипаралельність ланцюгів Antiparallelism of chains

Компліментарність ланцюгів Complementarity of chains

Відсутність трифосфонуклеотидів Absence of triphosphonucleotides

Великі розмірами ДНК-полімерази Large DNA polymerases

Необхідність репарації Reparation needed

118 / 180
У процесі старіння лабільність м’яза зменшується, змінюється величина мембранного потенціалу. Це зумовлено: In the process of aging, muscle lability decreases, the value of the membrane potential changes. This is due to:

Зміною інтенсивності процесів обміну By changing the intensity of exchange processes

Зміною інтенсивності процесів обміну та транспортом К+ у м'язових клітинах Change in the intensity of exchange processes and K+ transport in muscle cells

Закриттям потенціалзалежних Са2+ каналів By closing potential-dependent Ca2+ channels

Активацією хеморецепторів Activation of chemoreceptors

Зміною транспорту К+ у м’язових клітинах Change in K+ transport in muscle cells

119 / 180
Міокард являє собою функціональний синтицій, і збудження, що виникає у будь-якій ділянці, поширюється на всі інші відділи. У зв’язку з цією особливістю, збудження в серці підлягає закону: Myocardium is a functional syncytium, and the excitation that occurs in any area spreads to all other sections. Due to this feature, excitation in the heart is subject to the law:

Усе або нічого All or nothing

Анрепа Anrepa

Лапласа Laplace

Франка-Старлінга Frank-Starling

120 / 180
Чоловікові, хворому на алергічний дерматит, лікар призначив антигістамінний засіб, який не впливає на ЦНС. Який це засіб? The doctor prescribed an antihistamine that does not affect the central nervous system to a man with allergic dermatitis. What is it?

Лоратадин Loratadine

Дипразин Diprazine

Трифтазин Triftazine

Супрастин Suprastin

Зафірлукаст Zafirlukast

121 / 180
У чоловіка, який має певні симптоми. які виникли після травми ноги лопатою, був запідозрений правець. На яке середовище треба виконати посів досліджуваного матеріалу? Tetanus was suspected in a man who has certain symptoms, which appeared after an injury to his leg with a shovel. On which medium should the test material be inoculated?

Кітта-Тароцці Kitta-Tarozzi

Леніна Lenin

Плоскірєва Flat-skinned

Казеїново-вугільний агар Casein-charcoal agar

Бордс-Жангу Bords-Jhangu

122 / 180
У пацієнта відзначено підвищену чутливість до світла, ураження відкритих ділянок шкіри, неврологічний біль. У сечі спостерігається неспецифічне виведення порфіринів. Це захворювання належить до групи порфірій і є наслідком порушення: The patient has an increased sensitivity to light, damage to open areas of the skin, neurological pain. There is a non-specific excretion of porphyrins in the urine. This disease belongs to the group of porphyrias and is the result of a violation :

Синтезу гемоглобіну Hemoglobin synthesis

Розпаду гемоглобіну Decomposition of hemoglobin

Утворення уробіліну Formation of urobilin

Засвоєння рибофлавіну Assimilation of riboflavin

Засвоєння вітаміну РР Assimilation of vitamin PP

123 / 180
Під час дослідження матеріалу випадку кишкової непрохідності, викликаного стенозом термінального відділу тонкої кишки, виявлено потовщення стінки та щілиноподібні поздовжні виразки слизової. Під час мікроскопії виявлено формування гранульом, які складаються з епітеліо'їдних клітин, лімфоцитів та поодиноких клітин типу Пирогова-Лангханса у всій товщі кишки. Укажіть можливе захворювання: During the study of the material of a case of intestinal obstruction caused by stenosis of the terminal part of the small intestine, thickening of the wall and slit-like longitudinal ulcers of the mucosa were found. During microscopy, the formation of granulomas, consisting of from epithelioid cells, lymphocytes and single cells of the Pirogov-Langhans type in the entire thickness of the intestine. Specify a possible disease:

Хвороба Крона Crohn's disease

Хвороба Уїппла Whipple's disease

Хронічний ентерит Chronic enteritis

Амебна дизентерія Amoebic dysentery

Черевний тиф Typhoid

124 / 180
Для диференційної діагностики у пацієнтнатще було взято кров на аналіз. Рівень глюкози виявився в межах норми. Назвіть клітини підшлункової залози які виробляють гормони, що регулююіь рівень глюкози в крові: For differential diagnosis, the patient's blood was taken for analysis. The glucose level was within the normal range. Name the cells of the pancreas that produce hormones that regulate the level of glucose in the blood:

В-клітини B cells

РР-клітини PP cells

Екзокринні панкреатоцити Exocrine pancreatocytes

Фіброцити Fibrocytes

Центроацинозні клітини Centroacinous cells

125 / 180
Для поліпшення трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну: To improve the trophicity of the heart muscle, the patient is prescribed cardonate, which includes cocarboxylase (thiamine diphosphate) - a coenzyme form of the vitamin:

B1 B1

B12 B12

B2 B2

B5 B5

B6 B6

126 / 180
Після опромінення високою дозою радіації у підлітка значно постраждала лімфоїдна система, стався розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливе завдяки діяльності залози: After being exposed to a high dose of radiation, the teenager's lymphoid system was significantly damaged, a large number of lymphocytes disintegrated. Restoration of the normal blood formula is possible thanks to the activity of the gland:

Тимусу Thymus

Щитоподібної залози Thyroid

Наднирників Adrenals

Підшлункової залози Pancreas

Печінки Livers

127 / 180
Жінка має виражену прогресивну м'язову дистрофію. Назвіть показники азотного обміну в сечі, які характерні для такого стану: A woman has severe progressive muscular dystrophy. Name the indicators of nitrogen metabolism in urine, which are characteristic of such a condition:

Креатин Creatine

Креатинін Creatinine

Сечова кислота Uric acid

Сечовина Urea

Амонійні солі Ammonium salts

128 / 180
Лікар призначив пацієнту вітамін B6. Це забезпечить належні умови для синтезу: The doctor prescribed vitamin B6 to the patient. This will provide the proper conditions for the synthesis:

Амінокислот та біогенних амінів Amino acids and biogenic amines

Кетонових тіл та біогенних амінів Ketone bodies and biogenic amines

ТАГ та фосфоліпідів TAG and phospholipids

Холестерину та амінокислот Cholesterol and amino acids

Амінокислот та ТАГ Amino acids and TAG

129 / 180
Фермент, що з’єднується із субстратом, взаємодіє з ним тільки частиною молекули. Назвіть її: The enzyme that binds to the substrate interacts with it only by part of the molecule. Name it:

Активний центр Active Center

Ділянка поліпептидного ланцюга Section of a polypeptide chain

Кофермент Coferment

Алостсричний центр Allosyllabic Center

Кофактор Cofactor

130 / 180
У жінки, у якої наявний тиреотоксикоз, спостерігається роз’єднання окисного фосфорилювання. До яких змін це призводить? In a woman who has thyrotoxicosis, there is a dissociation of oxidative phosphorylation . What changes does this lead to?

Збільшення теплоутворення Increase in heat generation

Зменшення теплоутворення Reduction of heat generation

Збільшення утворення АТФ Increase in ATP production

3меншення частки вільного окислення 3decrease in the share of free oxidation

Теплоутворення не змінюється Heat generation does not change

131 / 180
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано? Ion channels were blocked in an excitable cell. This did not significantly change the level of the resting potential, but the cell lost the ability to generate PD. Which channels are blocked?

Натрієві Sodium

Хлорні Chlorni

Натрієві та калієві Sodium and potassium

Кальцієві Calcium

Калієві Potassium

132 / 180
Електролітичне руйнування вентромедіальних ядер гіпоталамуса в експериментальної тварини через деякий час після операції призвело до: Electrolytic destruction of the ventromedial nuclei of the hypothalamus in an experimental animal some time after the operation resulted in:

Ожиріння Obesity

Гіпертонусу симпатичної системи Hypertonus of the sympathetic system

Схуднення Lose weight

Гіпертонусу метасимпатичної системи Hypertonus of the metasympathetic system

Гіпертонусу парасимпатичної системи Hypertonus of the parasympathetic system

133 / 180
Під час взаємодії норадреналіну з бета-адренорецепторами скоротливих кардіоміоцитів активується фермент, який зумовлює відкриття кальцієвих каналів і вхід іонів кальцію в кардіоміоцит, що призводить до позитивного інотро-пного ефекту. Назвіть цей фермент: During the interaction of norepinephrine with beta-adrenoceptors of contractile cardiomyocytes, an enzyme is activated that causes the opening of calcium channels and the entry of calcium ions into the cardiomyocyte, which leads to a positive inotropic effect . Name this enzyme:

Аденілатциклаза Adenylate cyclase

Гуанілатциклаза Guanylate cyclase

Трансредуктаза Transreductase

Фосфатаза Phosphatase

Карбоангідраза Carbonic anhydrase

134 / 180
На розтині тіла жінки 63 років, яка страждала на ревматизм і комбіновану мітральну ваду, виявлено, іцо стулки міірального клапана різко потовщені, зрощені між собою, кам’янистої щільності. Під час розрізання визначається хрускіт. Який патологічний процес зумовив кам’янисту щільність клапана серця? At the autopsy of the body of a 63-year-old woman who suffered from rheumatism and combined mitral valve disease, it was found that the leaflets of the mitral valve were sharply thickened, fused together, and had a stony density . During cutting, a crunch is determined. What pathological process caused the stony density of the heart valve?

Дистрофічне звапнення Dystrophic calcification

Фібриноїд Fibrinoid

Метаболічне звапнення Metabolic calcification

Амілоїдоз Amyloidosis

Метастатичне звапнення Metastatic calcification

135 / 180
Під час гіпертонічного кризу хворому ввели магнію сульфат, в результат чого відбулося різкє зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобiгти по6ічному ефекту сульфату магнію? During a hypertensive crisis, magnesium sulfate was administered to the patient, as a result of which a sharp drop in blood pressure occurred. Which drug can be used to prevent the adverse effect of magnesium sulfate?

Кальцію хлорид Calcium chloride

Трилон Б Trilon B

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію бромід Sodium bromide

Калію хлорид Potassium chloride

136 / 180
Лікарем швидкої допомоги у пацієнта було діагностовано анафілактичний шок, що супроводжувався бронхоспазмом. Виділення якої біологічно активної речовини тканинними базофілами зумовлює таку клінічну симптоматику? The emergency doctor diagnosed the patient with anaphylactic shock, which was accompanied by bronchospasm. What biologically active substance is released by tissue basophils that causes such clinical symptoms?

Гістамін Histamine

Брадикінін Bradykinin

Простагландини Prostaglandins

Лейкотрієни Leukotrienes

Гепарин Heparin

137 / 180
Гіпоксичне пошкодження півкуль мозочка призвело до порушення рухових функцій. У чому виявляються зміни, що виникли? Hypoxic damage to the cerebellar hemispheres led to impaired motor functions. What are the resulting changes?

Порушення координації рухів Movement coordination disorder

Фібриляція Fibrillation

Ригідність Stiffness

Хорея Chorea

Атетоз Athetosis

138 / 180
Під час експерименту тварині зменшили кровопостачання нирок. За деякий час у тварини різко підвищився кровяний тиск. Що було причиною цього явища? During the experiment, the blood supply to the kidneys of the animal was reduced. After some time, the animal's blood pressure increased sharply. What was the cause of this phenomenon?

Підвищення продукції реніну Increased renin production

Порушення процесів реабсорбції в проксимальних звивистих канальцях Disruption of reabsorption processes in proximal convoluted tubules

Зменшення ефективного фільтраційного тиску Reduction of effective filtration pressure

Зменшення клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration

Порушення процесів реабсорбції в дистальних звивистих канальцях Disruption of reabsorption processes in distal convoluted tubules

139 / 180
Батьки для профілактики кишкових інфекцій у дитини 3-х років тривало застосовували антибіотики. Через місяць стан дитини погіршився. У крові - виражена лейкопенія і гранулоцитопенія. Який найбільш вірогідний механізм виявлених змін у крові? Parents used antibiotics for a long time to prevent intestinal infections in a 3-year-old child. A month later, the child's condition worsened. In the blood, leukopenia and granulocytopenia were evident. What is the most likely mechanism detected changes in the blood?

Мієлотоксичний Myelotoxic

Аутоімунний Autoimmune

Гемолітичний Hemolytic

Віковий Age

Перерозподільний Redistributable

140 / 180
До інфекційного відділення надійшов чоловік із діагнозом: холера. Яка основна група антибіотиків для лікування цього захворювання? A man was admitted to the infectious department with a diagnosis of cholera. What is the main group of antibiotics for the treatment of this disease?

Тетрацикліни Tetracyclines

Цефалоспорини Cephalosporins

Пеніциліни Penicillins

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Макроліди Macrolides

141 / 180
У пацієнта після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання? In the patient, after a course of treatment for atherosclerosis, an increase in the level of the anti-atherogenic fraction of lipoproteins in the blood plasma was laboratory proven. An increase in the level of which lipoproteins confirms the effectiveness of the disease therapy?

ЛПВЩ HDL

ЛППЩ LDL

ЛПНЩ LDL

Хіломікрони Chylomicrons

ЛПДНЩ LPDNS

142 / 180
Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати? After eating canned meat, a schoolboy developed neurological symptoms. The diagnosis was botulism. What emergency treatment methods should be used?

Введення антиботулінічної сироватки Introduction of anti-botulinum serum

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Призначення проносних засобів Prescribing laxatives

Введення антиботулінічної вакцини Introduction of anti-botulinum vaccine

Введення сульфаніламідних препаратів Introduction of sulfonamide drugs

143 / 180
Чоловікові, який хворіє на бронхопневмонію, лікар призначив ацетилцистеїн. Визначте показання до його застосування: The doctor prescribed acetylcysteine to a man suffering from bronchopneumonia. Determine the indications for its use:

Бронхіт із харкотинням Bronchitis with expectoration

Серцева недостатність Heart failure

Асфіксія новонароджених Asphyxia of newborns

Судоми Convulsions

Бронхіальна астма Bronchial asthma

144 / 180
Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м’язів. Який нерв найімовірніше травмований? After a head injury, the patient has attacks of intense pain in the face and spasms of the masticatory muscles. Which nerve is most likely injured?

N. trigeminus N. trigeminus

N. oculomotorius N. oculomotorius

N. facialis N. facialis

N. olphactorius N. olphactorius

N. abducens N. abducens

145 / 180
У людини діагностовано галактоземію - хворбу накопичення. Цю хворобу можна діагностувати за допомогою якого методу? A person has been diagnosed with galactosemia - an accumulation disease. This disease can be diagnosed using which method?

Біохімічного Biochemical

Близнюкового Twin

Популяційно-статистичного Population-statistical

Генеалогічного Genealogical

Цитогенетичного Cytogenetic

146 / 180
У жінки діагностовано гострий період захворювання на ГРВІ. Імуноглобуліни якого класу, ймовірно, будуть присутні в крові пацієнтки? A woman is diagnosed with an acute period of SARS. What class of immunoglobulins are likely to be present in the patient's blood?

IgM IgM

IgD IgD

IgA IgA

IgG IgG

IgE IgE

147 / 180
У людини внаслідок лікування антибіотиками виник дисбактеріоз товстого кишечника. Яких вітамінів, синтезованих бактеріями в товстому кишечнику, буде менше надходити до організму? Due to antibiotic treatment, a person developed dysbiosis of the large intestine. Which vitamins synthesized by bacteria in the large intestine will be less available to the body?

Вітамін К та вітаміни групи 8 Vitamin K and group 8 vitamins

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вітамін D Vitamin D

Вітаміни А та Е Vitamins A and E

Вітаміни Р і С Vitamins P and C

148 / 180
У потерпілого виявлено ножове поранення м’язів передньої стінки пахвової ямки. Які м’язи грудної клітки формують цю стінку? The victim was found to have a stab wound to the muscles of the front wall of the axilla. What muscles of the chest form this wall?

M. pectoralis minor, m. pectoralis major M. pectoralis minor, m. pectoralis major

M. serratus anterior, m. pectoralis major M. serratus anterior, m. pectoralis major

M. serratus anterior, m. pectoralis minor M. serratus anterior, m. pectoralis minor

M. serratus anterior, m. subclavius M. serratus anterior, m. subclavius

М. pectoralis minor, т. subclavius M. pectoralis minor, t. subclavius

149 / 180
У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу розвинулися явища рекураризації і припинилося дихання. A 42-year-old woman who underwent kidney surgery developed recurarization phenomena and stopped breathing after anesthesia.

Плазму крові Blood plasma

Прозерин Prozerin

Стрихніну нітрат Strychnine nitrate

Кофеїн Caffeine

Галантоміну гідробромід Galantomine hydrobromide

150 / 180
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся? On the 8th day after administration of anti-tetanus serum for a dirty foot wound, the patient's body temperature rose to 380C, joint pain, rash, itching appeared. In the blood - leukopenia and thrombocytopenia. What type of allergic reaction developed?

Імунокомплексна гіперчутливість Immune complex hypersensitivity

Анафілактична Anaphylactic

Гіперчутливість уповільненого типу Delayed hypersensitivity

Стимулююча Stimulating

Цитотоксична Cytotoxic

151 / 180
After severe emotional strain a 45-year-old man suddenly developed constricting pain in the area of his heart. The pain was irradiating into his left arm, neck, and left shoulder blade. His fase was pale and covered in cold sweat. Nitroglycerine was able to relieve the pain. What condition developed in the patient in this case? Після сильного емоційного перенапруження у чоловіка 45 років раптово з'явився стискаючий біль у ділянці серця. Біль віддавав у ліву руку, шию, і лівої лопатки. Тіло бліде, вкрите холодним потом. Нітрогліцерин зміг зняти біль. Який стан розвинувся у хворого в цьому випадку?

Angina pectoris Стенокардія

Psychogenic shock Психогенний шок

Myocardial infarction Інфаркт міокарда

Gastric ulcer perforation Перфорація виразки шлунка

Stroke Інсульт

152 / 180
A 23-year-old woman was brought into the emergency department complaining of bloody diarrhea, tiredness, and dizziness. A few days ago she went to a fast food reataurant for a birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. What samples should be obtained for microbiologic testing in this case? 23-річна жінка була доставлена у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на криваву діарею, втому та запаморочення. Кілька днів тому вона пішла до фаст-фуду ресторан на день народження. Подібні симптоми спостерігаються у її знайомих. Лабораторні дослідження показують анемію. Які проби взяти для мікробіологічного дослідження в цьому випадку?

Stool Табурет

Cerebrospinal fluid Спинномозкова рідина

Bile Жовч

Urine Сеча

Blood Кров

153 / 180
Histological microslide shows a gastrointestinal organ. The wall of this organ consists of 4 layers: mucosal, submucosal, muscular, and serous. The muscular layer has folds and pits. What organ has such appearance? Гістологічний мікропрепарат показує орган шлунково-кишкового тракту. Стінка цього органу складається з 4 шарів: слизового, підслизового, м'язового та серозного. М'язовий шар має складки та ямки .Який орган має такий вигляд?

Stomach Шлунок

Duodenum Дванадцятипала кишка

Esophagus Стравохід

Small intestine Тонка кишка

Appendix Додаток

154 / 180
A 2-year-old child with delayed physical and mental development was brought to the hospital. The child’s parents are the most concerned by frequent profuse vomiting that occurs in their child after eating. Laboratory testing detected phenylpyruvic acid in the child’s urine. What type of metabolism is disturbed, causing this patology? До лікарні доставлена дитина 2-х років із затримкою фізичного та розумового розвитку. Найбільше занепокоєння батьків дитини викликає часте рясне блювання, яке виникає у дитини після їжі. При лабораторному дослідженні в сечі дитини виявлена фенілпіровиноградна кислота. Який вид обміну речовин порушений, що спричинило дану патологію?

Amino acid metabolism Метаболізм амінокислот

Lipid metabolism Ліпідний обмін

Water and electrolyte metabolism Метаболізм води та електролітів

Phosphorus and calcium metabolism Обмін фосфору та кальцію

Carbohydrate metabolism Вуглеводний обмін

155 / 180
The heart is a muscular organ that pumps blood through the body. This function is carried out by valves, muscles, and vessels. What valve is located between the left ventricle and left atrium? Серце - це м'язовий орган, який перекачує кров тілом. Цю функцію виконують клапани, м'язи та судини. Який клапан розташований між лівим шлуночка і лівого передсердя?

Bicuspid Двозубий

Tricuspid Тристулковий

Non-return Без повернення

Pulmonary Легеневий

Aortic Аорта

156 / 180
During your physiology class, the professor asks you to explain the effect of various hormones and neurotransmitters on the metabolism of glucose in the human body. You open your report with the statement that the use of glucose by the cells is preceded by its transport from the intercellular substance into the cell. What hormone is most likely responsible for the glucose uptake by the cell? Під час вашого уроку фізіології професор просить вас пояснити вплив різних гормонів і нейромедіаторів на метаболізм глюкози в організмі людини. Ви починаєте свою доповідь за допомогою твердження, що використанню глюкози клітинами передує її транспортування з міжклітинної речовини в клітину. Який гормон, швидше за все, відповідає за поглинання глюкози клітиною?

Insulin Інсулін

Adrenaline Адреналін

Glucagon Глюкагон

Thyroxine Тироксин

Aldosterone Альдостерон

157 / 180
A 25-year-old man came to the family doctor complaining of the loss of taste sensation in the front two- thirds of his tongue. The doctor determined that this condition was caused by the damage to a certain nerve. What nerve is likely to be functionally impaired in this case? 25-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на втрату смакових відчуттів у передніх двох третинах язика. Лікар визначив, що цей стан був викликаний пошкодженням певного нерва. Який нерв, ймовірно, буде функціонально порушений у цьому випадку?

Chorda tympani Chorda tympani

Accessory nerve Додатковий нерв

Vagus Вагус

Glossopharyngeal nerve Язикоглотковий нерв

Hypoglossal nerve Під'язиковий нерв

158 / 180
A 28-year-old man complains of nausea, vomiting, and right-sided subcostal pain. Objectively, his skin and sclerae are icteric, he has elevated body temperature, enlarged liver, dark urine, fecal hypocholia, hyperbilirubinemia (direct and indirect bilirubin), bilirubinuria, urobilinuria, hypoproteinemia, and decreased blood coagulability. What condition can be characterized by these changes? Чоловік 28 років скаржиться на нудоту, блювоту, біль у правому підребер'ї. Об'єктивно: шкіра та склери жовтяничні, тіло піднесене. температура, збільшення печінки, темна сеча, гіпохолія калу, гіпербілірубінемія (прямий і непрямий білірубін), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія, зниження згортання крові. Який стан характеризує ці зміни?

Hepatocellular parenchymal jaundice Печінково-клітинна паренхіматозна жовтяниця

Acute cholecystisis Гострий холецистиз

Pre-hepatic hemolytic jaundice Печінкова гемолітична жовтяниця

Post-hepatic jaundice Постпечінкова жовтяниця

Acute pancreatitis Гострий панкреатит

159 / 180
A soft tissue node obturated the patient’s middle lobe bronchus, leading to the development of right middle lobe atelectasis. In the area of obturation, bronchial biopsy detected proliferations of atypical glandular epithelium with pathological mitoses. Epithelium penetrates into the underlaying tissues and cartilage. What disease is the most likely in this case? М'якотканинний вузол обтурував середньодолевий бронх пацієнта, що призвело до розвитку ателектазу правої середньої частки. У ділянці обтурації біопсія бронха виявила проліферації атипового бронха залозистий епітелій з патологічними мітозами. Епітелій проникає в підлягаючі тканини та хрящі. Яке захворювання найбільш імовірне в даному випадку?

Bronchogetic lung cancer Бронхогетичний рак легенів

Bronchial epithelial dysplasia Бронхіальна епітеліальна дисплазія

Bronchitis deformans Деформуючий бронхіт

Inflammatory polyp Запальний поліп

Bronchial sarcoma Бронхіальна саркома

160 / 180
The main functions of neural tissue can be described as communication and integration. What is the basic unit of neural tissue that ensures its functioning? Основні функції нервової тканини можна описати як зв'язок та інтеграція. Яка основна одиниця нервової тканини забезпечує її функціонування?

Neuron Нейрон

Myelin sheath Мієлінова оболонка

Dendrite Дендрит

Axon Аксон

Nucleus Ядро

161 / 180
The patient has developed a refractive error, where the focal point of the image is located not precisely on the retina, but anterior to it. This causes distant objects to be blurry, while close objects often appear normal. Among the other signs there are headaches and eye strain. This condition is associated with retinal detachment, cataract, and glaucoma. Name this condition: У пацієнта виникла аномалія заломлення, коли фокусна точка зображення розташована не саме на сітківці, а попереду неї. Це спричиняє віддалені об’єкти бути розмитим, тоді як близькі предмети часто здаються нормальними. Серед інших ознак – головний біль і напруга очей. Цей стан пов’язаний із відшаруванням сітківки, катарактою та глаукомою. Назвіть цей стан:

Nearsightedness Короткозорість

Farsightedness Далекозорість

Emmetropia Емметропія

Blindness Сліпота

Astigmatism Астигматизм

162 / 180
A 20-year-old woman came to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and occasional abdominal pain. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor determined the loss of vision in the lateral halves of both retinas. What structure is likely to be alfected, causing bitemporal hemianopsia in the patient? 20-річна жінка звернулася до клініки після відсутності останніх 2 менструацій. Її цикли зазвичай регулярні, з інтервалом 28-30 днів із помірним кровотеча та періодичні болі в животі. Вона також скаржиться на прогресуюче погіршення периферичного зору. Її лікар визначив втрату зору в бічних половинах обох сітківок. Яка структура, ймовірно, уражена, що спричиняє бітемпоральну геміанопсію у пацієнта?

Optic chiasm Оптичний хіазм

Right optic nerve Правий зоровий нерв

Left optic tract Лівий зоровий тракт

Right optic tract Правий зоровий тракт

Left optic nerve Лівий зоровий нерв

163 / 180
A woman was bitten by a venomous snake (Macrovipera lebetinis). Autopsy of her body shows marked intravascular hemolysis. Her pancreas, bone marrow, and lymph nodes are brown. Microscopy detects abundant brown pigment in the macrophage cytoplasm. What pigment accumulates in the tissues in such cases? Жінку вкусила отруйна змія (Macrovipera lebetinis). Розтин її тіла показує виражений внутрішньосудинний гемоліз. Її підшлункова залоза, кістковий мозок і лімфатичні вузли коричневі .Під час мікроскопії в цитоплазмі макрофагів виявляється велика кількість коричневого пігменту. Який пігмент накопичується в тканинах у таких випадках?

Hemosiderin Гемосидерин

Bilirubin Білірубін

Hematin Гематин

Hematoidin Гематоідин

Lipofuscin Ліпофусцин

164 / 180
Histological microslide shows an organ consisting of gray and white matter. The gray matter is located in the center and is made up of bundle neurons (neurocytus funicularis), radicular neurons (neurocytus radiculatus), and interneurons. Such morphology is characteristic of the following organ? Гістологічний мікропрепарат показує орган, що складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі та складається з нейронів пучка (neurocytus funicularis), корінцевого нейрони (neurocytus radiculatus), інтернейрони. Така морфологія характерна для наступного органу?

Spinal cord Спинний мозок

Cerebellum Мозочок

Cerebral hemispheres Півкулі головного мозку

Medulla oblongata Довгастий мозок

Spinal ganglion Спинномозковий ганглій

165 / 180
A molecular biologist studies various molecules. One of them is a polymeric molecule essential in various biological roles in coding, decoding, regulation, and expression of genes. It is a helical single­stranded molecule folded onto itself. Which of the following molecules is being studied? Молекулярний біолог вивчає різні молекули. Однією з них є полімерна молекула, яка відіграє важливу роль у різних біологічних ролях у кодуванні, декодуванні, регуляції та експресії генів. Це спіральна одноланцюгова молекула, згорнута сама на себе. Яка з наведених молекул досліджується?

RNA РНК

ADP ADP

DNA ДНК

ATP ATP

HLA HLA

166 / 180
There is a system that maintains the balanced state of multicellular organisms. Its main functions are to ensure an adequate physiological response and to defend the body against infectious agents and other unintended invasions. What system has such functions? Існує система, яка підтримує збалансований стан багатоклітинних організмів. Її основні функції полягають у забезпеченні адекватної фізіологічної реакції та захисті організму від інфекційних агентів та інших ненавмисне вторгнення. Яка система має такі функції?

Immune system Імунна система

Nervous system Нервова система

Lymphatic system Лімфатична система

Homeostatic system Гомеостатична система

Endocrine system Ендокринна система

167 / 180
A team of medical students researches the phases of cell cycle. During one of the mitotic phases the cell has nearly completed its division, the chromosomes decondense, and two nuclei begin to form around them. What phase is likely observed in the cell at this moment? Команда студентів-медиків досліджує фази клітинного циклу. Під час однієї з мітотичних фаз клітина майже завершила свій поділ, хромосоми деконденсуються, і два ядра навколо них починають формуватися. Яка фаза ймовірно спостерігається в клітині в цей момент?

Telophase Телофаза

Metaphase Метафаза

Anaphase Анафаза

Prophare Prophare

168 / 180
A 34-yeat-old man visits his dentist complaining of a toothache. After a dental procedure that involved extraction of several teeth, he developed a severe bleeding lasting more than 15 minutes. He has a history of chromic hepatitis C. What is the most likely cause of the prolonged bleeding in this patient? 34-річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на зубний біль. Після стоматологічної процедури, яка передбачала видалення кількох зубів, у нього почалася сильна кровотеча, яка тривала більше більше 15 хв.. У нього в анамнезі хромний гепатит С. Яка найбільш вірогідна причина тривалої кровотечі у цього пацієнта?

Hypofibrinogenemia Гіпофібриногенемія

Hypoalbuminemia Гіпоальбумінемія

Hypocalcemia Гіпокальціємія

Thrombocytopenia Тромбоцитопенія

169 / 180
Medical examination in an army recruitment center detected a 15-year-old boy with tall stature, eunuchoid body proportions, gynecomastia, and female pattern of pubic hain growth. The boy has fat deposits on the thighs, no facial fair growth, high-pitched voice, and below average IQ. He was diagnosed with Klinefelter syndrome. What karyotype corresponds with this disease? Медичне обстеження в армійському пункті призову виявило 15-річного хлопчика високого зросту, євнухоїдних пропорцій тіла, гінекомастії та жіночого типу росту лобка. У хлопчика жирові відкладення на стегнах, рябого росту обличчя немає, голос високий, IQ нижче середнього. Діагностований синдром Клайнфельтера. Який каріотип відповідає цьому захворюванню?

47, XXY 47, XXY

45, X0 45, X0

47, XYY 47, XYY

47, XY, 18 47, XY, 18

46, XY 46, XY

170 / 180
A man with signs of peritonitis was brought to the admission room. He has a 12-year-long history of peptic ulcer disease with ulcer localization on the posterior gastric wall. He was diagnosed with gasiric ulcer perforation. What anatomical structure is likely to be contaminated with gastric content in this case? У приймальне відділення доставлений чоловік з ознаками перитоніту. У нього 12 років виразкова хвороба з локалізацією виразки на задніх відділах шлунка. стінки. Діагностовано: перфорація виразки шлунка. Яка анатомічна структура ймовірно забруднена шлунковим вмістом у даному випадку?

Bursa omentalis Сальникова сумка

Bursa pregastrica Предшлункова сумка

Canalis lateralis sinister Canalis lateralis sinister

Canalis lateralis dexter Canalis lateralis dexter

Bursa hepatica печінкова сумка

171 / 180
A 46-year-old man complains of tiredness and pain in the joints of his fingers and wrists. These signs are observed for the last 2 months. The pain is present in both hands and the wrists are swollen. Furthermore, he describes morning stiffness in his joints, lasting about 2 hours, which improves with use. His past medical history reveals that he was successfully treated for H. pylori - related ulcer last year. He denies smoking and stopped drinking when his GI symptoms started. What drug is the best choice for his joint pain management? Чоловік 46 років скаржиться на втомлюваність і біль у суглобах пальців і зап'ястя. Ці ознаки спостерігаються протягом останніх 2 місяців. Біль присутній в обох руках, а зап’ястя опухлі. Крім того, він описує ранкову скутість у суглобах, яка триває приблизно 2 години, яка покращується під час використання. Його минула медична історія показує, що минулого року він успішно лікувався від виразки, пов’язаної з H. pylori .Він заперечує куріння та кинув пити, коли у нього почалися симптоми шлунково-кишкового тракту. Який препарат є найкращим вибором для лікування болю в суглобах?

Celecoxib Целекоксиб

Prednisolone Преднізолон

Aspirin Аспірин

Morphine Морфін

Patacelanol Патацеланол

172 / 180
A 27-year-old woman complains of insomnia, irritability, hand tremor, acute weight loss despite high appetite, and constant fever with body temperature of 37,2-37,5°C. What endocrine gland is likely to be functionally impaired in this case? Жінка 27 років скаржиться на безсоння, дратівливість, тремор рук, різку втрату ваги, незважаючи на високий апетит, постійну лихоманку з температурою тіла 37,2. -37,5°С. Функціональне порушення якої залози внутрішньої секреції в даному випадку ймовірно?

Thyroid gland Щитовидна залоза

Neurohypophysis Нейрогіпофіз

Pancreas Підшлункова залоза

Adrenal glands Надниркові залози

Parathyroid gland Паращитовидна залоза

173 / 180
General practitioner performs physical examination of the patient. In the course of the examination it is necessary to measure the palpable regular expansion of a superficial artery caused by the ejection of blood into the vessels through heart contractions. What sign does the doctor measure? Лікар загальної практики проводить фізикальний огляд пацієнта. Під час огляду необхідно виміряти пальпаторне регулярне розширення поверхневої артерії, викликане викидом кров в судини через серцеві скорочення Яку ознаку вимірює лікар?

Pulse Пульс

Heart electricity Електрика серця

Heartbeat Серцебиття

Blood pressure Кров'яний тиск

Saturaion Насиченість

174 / 180
A man has signs of acute respiratory viral disease. His physician referred him for microbiological testing. A mucus smear obtained trom the patient’s tonsils contains spherical microorganisins arranged in short chains. The patient was diagnosed with tonsillitis. What microorganisms were detected in the smear from the patient's tonsils? У чоловіка ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання. Лікар направив його на мікробіологічне дослідження. У мазку слизу з мигдаликів пацієнта містяться сферичні мікроорганізми, розташовані короткими ланцюжками .У хворого діагностовано тонзиліт.Які мікроорганізми були виявлені в мазку з мигдалин у хворого?

Streptocci Streptocci

Tetracocci Тетракокки

Micrococci Мікрококи

Diplococci Diplococci

Staphylococci Стафілококи

175 / 180
Muscle relaxant tubocurarine was administered during a surgery. After the surgery the patient's breathing is not restored. What antidote should he be given to resore his breathing? Anaprilin (Propranolol) Під час операції був призначений міорелаксант тубокурарин. Після операції дихання хворого не відновилося. Який антидот ввести, щоб полегшити дихання? Анаприлін (пропранолол). )

Proserin (Neostigmine) Прозерин (неостигмін)

Correct answer Правильна відповідь

Atropine sulfate Атропіну сульфат

Bemegride Bemegride

Clophelin (Clonidine) Клофелін (клонідин)

176 / 180
A 45-yeat-old woman came to her physician with complaints of extreme tiredness and weakness. She says that these symptoms lasts for a month already. Within the last 2 weeks she losts 3 kilograms. Objectively, she is tired-looking thin woman. Skin hyperpigmentation is observed in many areas of her body, most prominently on the face, neck, and the backs of her hands (the areas exposed to light). What hormone is produccd in an excess in this patient, most likely causing the hyperpigmentation? Thyroid-stimulating hormone (TSH) Жінка 45 років звернулася до лікаря зі скаргами на сильну втому та слабкість. Вона каже, що ці симптоми тривають уже місяць. Протягом останнього За 2 тижні схудла на 3 кілограми.Об'єктивно худа жінка втомленого вигляду.Гіперпігментація шкіри спостерігається на багатьох ділянках тіла, найбільше на обличчі, шиї та тильній стороні рук (ділянках, які потрапляють під світло). Який гормон виробляється в надлишку у даного пацієнта, що, швидше за все, викликає гіперпігментацію? Тиреотропний гормон (ТТГ)

Melanocyte-stimulating hormone (MSH) Меланоцитстимулюючий гормон (МСГ)

Gonadotropins Гонадотропіни

P-Lipotopin P-ліпотопін

Correct answer. Правильна відповідь.

Growth hormone (GH) Гормон росту (GH)

177 / 180
A 50-year-old woman complains of constant thist. She drinks large amounts of liquid and has increased diuresis. Her blood glucose is 12 mmol/L. Her urine contains glucose. What endocrine organ is likely to be functionally impaired in this patient? Жінка 50 років скаржиться на постійне це. П'є велику кількість рідини, посилений діурез. Рівень глюкози в крові 12 ммоль/л. сеча містить глюкозу Функціональне порушення якого ендокринного органу у даного пацієнта ймовірно?

Pancreas Підшлункова залоза

Neurohypophysis Нейрогіпофіз

Thyroid gland Щитовидна залоза

Parathyroid gland Паращитовидна залоза

Adrenal glands Надниркові залози

178 / 180
An unidentified surgical specimen is received fot histopathologic analysis. A portion of the specimen is cut and stained with hematoxylin and eosin. Under the microscope, you see an organ encapaulated by dense connective tissue that extends to the deeper areas by way of the trabecular extensions. The organ can be subdivided into two regions: a cortex with lymphoid nodules and medulla with medullary cords populated by plasma cells, B cells, and Tcells. What anatomical structure is the most likely origin of this surgical specimen? Неідентифікований хірургічний зразок отримано для гістопатологічного аналізу. Частину зразка вирізають і фарбують гематоксиліном і еозином. Під мікроскопом ви бачите інкапсульований орган щільною сполучною тканиною, яка поширюється на глибші ділянки за допомогою трабекулярних розширень. Орган можна розділити на дві частини: кору з лімфоїдними вузликами та мозкову речовину з мозковими тяжами, населеними плазматичними клітинами, В-клітинами та Т-клітинами. Яка анатомічна структура найбільш ймовірне походження цього хірургічного зразка?

Lymph node Лімфатичний вузол

Thymus Тимус

Spleen Сплін

Tonsils Мигдалини

Bone marrow Кістковий мозок

179 / 180
A 65-year-old woman was brought into the emergency departmnent because of shortness of breath and chest pain that started a few hours ago. She denied having fever, expectoration, or any accompanying symptoms. She had a 5-year-long history of deep vein thrombosis in her thin. After a time, she died of respiratory distress. Autopsy reveals red loose masses lodged in the bifurcation of the pulmonary trunk with extensions into both the left and the right pulmonary arteries. What is the most likely diagnosis? 65-річна жінка була доставлена у відділення невідкладної допомоги через задишку та біль у грудях, які почалися кілька годин тому. Вона заперечувала, що у неї лихоманка, відхаркування або будь-які супутні симптоми. У неї був 5-річний анамнез тромбозу глибоких вен у худий. Через деякий час вона померла від респіраторного дистресу. Розтин показує червоні пухкі утворення, розташовані в біфуркації легеневого стовбура з розширеннями в як ліва, так і права легенева артерія. Який найбільш імовірний діагноз?

Thromboembolism Тромбоемболія

Pneumonia Пневмонія

Myocardial infarction Інфаркт міокарда

Pneumothorax Пневмоторакс

180 / 180
A 54-year-old woman had a total thyroidectomy lor papillary thyroid carcinoma. 11 hours after operation she complained of tingling around her mouth. On physical examination, the Trousseau's sign and Chvostek's sign are present. Her condition rapidly deteriorates with laryngospasm and focal seizures. The surgeon suspects surgical destruction of the parathyroid glands. What is the most likely cause of this patient's neurological condition? 54-річній жінці була проведена тотальна тиреоїдектомія або папілярна карцинома щитовидної залози. Через 11 годин після операції вона скаржилася на поколювання навколо рота. Під час фізичного огляду Наявні ознаки Труссо та Хвостека. Її стан швидко погіршується з ларингоспазмом та фокальними судомами. Хірург підозрює хірургічне руйнування паращитовидних залоз. Яка найбільш ймовірна причина неврологічного стану цієї пацієнтки?

Hypocalcemia Гіпокальціємія

Hypophosphatemia Гіпофосфатемія

Hyponatremia Гіпонатріємія

Hyperkalemia Гіперкаліємія

Hyperchloremia Гіперхлоремія