Крок 1 Медицина - 2003 (буклет)

1 / 200
Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого обумовлені порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушений при цьому авітамінозі? Increased fragility of blood vessels, destruction of enamel and dentin in patients with scurvy is mostly caused by impaired collagen maturation. What stage of procollagen modification is disturbed in this avitaminosis?

Утворення поліпептидних ланцюгів Formation of polypeptide chains

Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду Removal of C-terminal peptide from procollagen

Глікозилювання гидроксилізинових залишків Glycosylation of hydroxylysine residues

Гідроксилювання проліну Proline hydroxylation

Відщеплення N-кінцевого пептиду N-terminal peptide cleavage

2 / 200
Дитина 10 років скаржиться на слабкість, нудоту, дратівливість. На білизні знайдені гельмінти білого кольору завдовжки 5-10 мм. Під час мікроскопії зіскрібка з періанальних складок виявлені безбарвні яйця несиметричної форми. Укажіть, який гельмінт паразитує у дитини? A 10-year-old child complains of weakness, nausea, irritability. White helminths 5-10 mm long were found on the underwear. During microscopy, a scraping from the perianal folds revealed colorless eggs asymmetrical shape. Specify which helminth is parasitizing the child?

Трихінела Trichinella

Аскарида людська Human ascaris

Волосоголовець Hairhead

Гострик Hostrik

Кривоголовка Curvyhead

3 / 200
Під час розтину мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця? During the autopsy of a stillborn child, an abnormality in the development of the heart was found: the ventricles are not demarcated, and a solid arterial trunk emerges from the right part. What class of vertebrate animals is characterized by a similar structure of the heart?

Амфібії Amphibia

Птахи Birds

Рептилії Reptiles

Ссавці Mammals

Риби Fish

4 / 200
Чоловік 37 років надійшов до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабість, явища зневоднювання організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу? A 37-year-old man was admitted to the surgical department with symptoms of acute pancreatitis: vomiting, diarrhea, bradycardia, hypotension, weakness, dehydration. Which drug is the most appropriate to use in the first queue?

Етаперазин Etaperazin

Контрикал Contrical

Но-шпу No-shpu

Ефедрин Ephedrine

Платифілін Platyphilin

5 / 200
У 12-річного хлопця часто виникають вірусні та бактеріальні інфекції, екзематозні ураження шкіри. Під час обстеження виявлено зменшення Тлімфоцитів та IgМ при нормальному вмісті IgA і IgG. Якій вид патології імунної системи спостерігається у хворого? A 12-year-old boy often has viral and bacterial infections, eczematous skin lesions. During the examination, a decrease in lymphocytes and IgM was detected with normal IgA and IgG content. What type pathology of the immune system is observed in the patient?

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Гіпоплазія тимуса Thymic hypoplasia

Комбінований імунодефіцит Combined immunodeficiency

Спадковий дефіцит системи комплементу Hereditary deficiency of the complement system

Гіпогаммаглобулінемія Брутона Bruton's hypogammaglobulinemia

6 / 200
Під час обстеження людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень у цієї людини? During the examination of a person, it was determined that the minute volume of the heart is 3500 ml, the systolic volume is 50 ml. What is the heart rate of this person?

70 скорочень за хвилину 70 cuts per minute

60 скорочень за хвилину 60 cuts per minute

80 скорочень за хвилину 80 cuts per minute

50 скорочень за хвилину 50 cuts per minute

90 скорочень за хвилину 90 cuts per minute

7 / 200
У жінки виявлено пухлину яєчника. Показана операція. Яку зв`язку повинен перерізати хірург, щоб відділити яєчник від матки? A woman has an ovarian tumor. Surgery is indicated. What ligament should the surgeon cut to separate the ovary from the uterus?

Широку зв’язку матки Wide connection of the uterus

Бічну пупкову зв’язку Lateral umbilical cord

Зв’язку, що підвішує яєчник Ligament that suspends the ovary

Власну зв’язку яєчника Ovary connection

Круглу зв’язку матки Round ligament of the uterus

8 / 200
На рентгенограмі таза у новонародженого визначаються три самостійні кістки, які з’єднані хрящем у ділянці кульшової западини. Які це кістки? On the x-ray of the pelvis of a newborn, three independent bones are identified, which are connected by cartilage in the area of the hip socket. What are these bones?

Клубова, крижова, куприкова Club, sacrum, coccyx

Сіднична, стегнова, крижова Gluteal, femoral, sacral

Лобкова, сіднична, стегнова Pubic, gluteal, femoral

Клубова, лобкова, сіднична Ilb, pubic, buttock

Крижова, лобкова, куприкова Sacral, pubic, coccyx

9 / 200
У крові чоловіка 26 років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулеподібної та остистої форми. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище? In the blood of a 26-year-old man, 18% of erythrocytes were found to be spherical, flattened, spherical and spiny. Other erythrocytes were in the form of biconcave discs. What is this phenomenon called?

Фізіологічний пойкілоцитоз Physiological poikilocytosis

Патологічний анізоцитоз Pathological anisocytosis

Патологічний пойкілоцитоз Pathological poikilocytosis

Фізіологічний анізоцитоз Physiological anisocytosis

Еритроцитоз Erythrocytosis

10 / 200
Під час розтину тіла чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, виявлено: печінка малих розмірів, щільна, дрібногорбиста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити у стані великокрапельної жирової дистрофії. Який найбільш імовірний діагноз? During the autopsy of the body of a man who abused alcohol for a long time, it was found: the liver is small in size, dense, with small bumps. Microscopically: pseudoparticles are small, distributed in narrow layers of connective tissue with by lympho-macrophagic infiltrates; hepatocytes in a state of large droplet fatty dystrophy. What is the most likely diagnosis?

Хронічний персистуючий алкогольний гепатит Chronic persistent alcoholic hepatitis

Алкогольний цироз Alcoholic cirrhosis

Жировий гепатоз Fatty hepatosis

Токсична дистрофія печінки Toxic liver dystrophy

Хронічний активний алкогольний гепатит Chronic active alcoholic hepatitis

11 / 200
У крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години – 4,95 ммоль/л. Такі показники характерні для: In the patient's blood, the glucose content on an empty stomach was 5.65 mmol/l, after 1 hour after the sugar load it was 8.55 mmol/l, and after 2 hours - 4.95 mmol/l. Such indicators are typical for:

Здорової людини Healthy person

Хворого з тиреотоксикозом Patient with thyrotoxicosis

Хворого з прихованим цукровим діабетом Patient with hidden diabetes

Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом A patient with insulin-dependent diabetes

Хворого з інсуліннезалежним цукровим діабетом A patient with non-insulin dependent diabetes

12 / 200
У хворого, що тривалий час приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Чим можна пояснити ці явища? In a patient who had been taking glucocorticoids for a long time, as a result of withdrawal of the drug, there was an exacerbation of the existing disease, a decrease in blood pressure, weakness. How can these phenomena be explained?

Звиканням до препарату Drug addiction

Виникненням недостатності наднирників The occurrence of adrenal insufficiency

Сенсибілізацією Sensitization

Гіперпродукцією АКТГ Hyperproduction of ACTH

Кумуляцією Cumulative

13 / 200
Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку втомлюваність, погіршення пам’яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Препарат якої групи необхідно призначити хворому? An elderly patient complains of headache, dizziness, rapid fatigue, memory impairment. He has a history of craniocerebral trauma. What group of drugs should be prescribed to the patient?

Ноотропні Nootropics

Снодійні Sedatives

Транквілізатори Tranquilizers

Аналгетики Analgesics

Нейролептики Neuroleptics

14 / 200
З хімічного виробництва в токсикологічне відділення доставлено хворого з отруєнням ртуттю. Який препарат слід використати в даній ситуації? A patient with mercury poisoning was brought from the chemical industry to the toxicology department. What drug should be used in this situation?

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

Ізонітрозин Isonitrosine

Активоване вугілля Activated carbon

Ентеросорбент СКН Enterosorbent SKN

15 / 200
При обстеженні хворого виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані? During the examination of the patient, a neoplasm was found in the white matter of the cerebral hemispheres, localized in the knee and the anterior part of the posterior leg of the internal capsule. The fibers of which conducting pathway of the brain will be destroyed?

Тr. thalamocorticalis Tr. thalamocorticalis

Tr. pyramidalis Tr. pyramidalis

Tr. frontopontinus Tr. frontopontinus

Tr. frontothalamicus Tr. frontothalamicus

Tr. parietooccipitopontinus Tr. parietooccipitopontinus

16 / 200
При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми? During the bacteriological examination of the feces of a four-month-old child with symptoms of an acute intestinal infection, a large number of red colonies grew on the Endo medium. What microorganisms could these be?

Стрептококи Streptococci

Шигели Schigels

Сальмонели Salmonella

Ешерихії Escherichia

Стафілококи Staphylococci

17 / 200
Хворий протягом двох тижнів отримував медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явились ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з наведених препаратів викликає такі ускладення? For two weeks, the patient received drug therapy for psychosis. The patient's condition improved, but soon rigidity, tremors, and hypokinesia appeared. Which of the following drugs causes such complications ?

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

Аміназин Aminazine

Сиднокарб Sydnokarb

Імізин Imisin

Дифенін Difenin

18 / 200
На розтині тіла померлого виявлено: м’яка мозкова оболонка верхніх відділів півкуль головного мозку різко повнокровна, жовто-зеленого кольору, просочена гнійним та фібринозним ексудатом, що нагадує чіпець. Для якого захворювання характерна така картина? At the autopsy of the dead body, it was found: the soft meninges of the upper hemispheres of the brain are sharply full of blood, yellow-green in color, impregnated with purulent and fibrinous exudate, resembling a pin What disease is this picture typical for?

Менінгіт при висипному тифі Meningitis with typhus

Туберкульозний менінгіт Tuberculous meningitis

Менінгіт при сибірці Anthrax meningitis

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Грипозний менінгіт Influenza meningitis

19 / 200
У молодих здорових батьків народилася дівчинка, білява, з блакитними очима. У перші ж місяці життя у дитини розвинулися дратівливість, неспокій , порушення сну і харчування, а обстеження невропатолога показало відставання у розвитку дитини. Який метод генетичного обстеження дитини слід застосувати для точного встановлення діагнозу? A girl was born to young healthy parents, blond, with blue eyes. In the first months of life, the child developed irritability, restlessness, sleep and eating disorders, and the neurologist's examination showed a delay in the child's development. What method of genetic examination of the child should be used to accurately establish the diagnosis?

Цитологічний Cytological

Популяційно-статистичний Population-statistical

Генеалогічний Genealogical

Близнюковий Twin

Біохімічний Biochemical

20 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові , що залишається під час систоли в порожнині серця, переповненням вен. Для якого стану серця це характерно? Dystrophic changes in the heart muscle are accompanied by the expansion of the heart cavities, a decrease in the strength of heart contractions, an increase in the volume of blood that remains in the heart cavity during systole, and overflow of veins What kind of heart condition is this typical for?

Міогенна дилатація Myogenic dilatation

Аварійна стадія гіперфункції та гіпертрофії Emergency stage of hyperfunction and hypertrophy

Тампонада серця Cardiac tamponade

Кардіосклероз Cardiosclerosis

Тоногенна дилатація Tonogenic dilatation

21 / 200
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах? When determining the blood group according to the AB0 system, agglutination of erythrocytes of the studied blood was caused by standard serums of groups I and II and not group III. What agglutinogens are contained in these erythrocytes?

С C

А та В A and B

А A

В In

D та C D and C

22 / 200
У жінки з первинним гіперпаратиреоїдизмом періодично повторюються напади ниркової коліки. Ультразвукове обстеження показало наявність дрібних каменів у нирках. Яка найбільш імовірна причина утворення цих каменів? A woman with primary hyperparathyroidism has periodically repeated attacks of renal colic. An ultrasound examination showed the presence of small stones in the kidneys. What is the most likely cause of the formation of these stones?

Гіперурикемія Hyperuricemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіперхолестеринемія Hypercholesterolemia

Гіперфосфатемія Hyperphosphatemia

23 / 200
У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньоочного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери? In a glaucoma patient, there is an increase in intraocular pressure with normal secretion of aqueous moisture by the ciliary body. What structures of the wall of the eyeball are damaged and the violation of fluid outflow from the anterior chamber is associated with damage?'

Венозного синуса Venous sinus

Заднього епітелію рогівки Posterior corneal epithelium

Циліарного тіла Ciliary body

Судинної оболонки Vascular sheath

Війкового м’яза Ciliary muscle

24 / 200
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С? Which mechanism of heat transfer works most efficiently when a person is in conditions of 80% air humidity and an ambient temperature of +35°С?

Конвекція Convection

Випаровування Evaporation

Радіація Radiation

Теплопроведення Heat conduction

-- --

25 / 200
Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не розлучався зі своїм улюбленим собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть бути заражені члени експедиції при контакті з цим собакою, якщо він є джерелом інвазії? The guide of the scientific expedition in India was a local resident who never parted with his beloved dog. What invasive diseases can the members of the expedition be infected by contact with this dog, if is it a source of infection?

Теніозом Teniosis

Фасціольозом Fasciolosis

Парагонімозом Paragonimosis

Дикроцеліозом Dicroceliosis

Ехінококозом Echinococcosis

26 / 200
Хворій 34 років 3 роки тому було встановлено діагноз гломерулонефриту. За останні 6 місяців з'явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку? A 34-year-old patient was diagnosed with glomerulonephritis 3 years ago. In the last 6 months, swellings appeared. What is the basis of their development?

Протеїнурія Proteinuria

Гіперпродукція вазопресину Hyperproduction of vasopressin

Порушення білковоутворюючої функції печінки Disruption of the protein-forming function of the liver

Гіперальдостеронізм Hyperaldosteronism

Гіперосмолярність плазми Hyperosmolarity of plasma

27 / 200
При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Вкажіть, яка з наведених речовин може посилювати процеси метилювання в процесі синтезу фосфоліпідів? With fatty infiltration of the liver, the synthesis of phospholipids is disturbed. Specify which of the following substances can increase methylation processes in the process of phospholipid synthesis?

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Гліцерин Glycerin

Метіонін Methionine

Цитрат Citrate

Глюкоза Glucose

28 / 200
Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6°С. Чим пояснити погіршення стану хворого? A 50-year-old patient was prescribed chloramphenicol for the treatment of typhoid fever, but the next day the patient's condition worsened, the temperature rose to 39.6°C. How to explain the deterioration of the patient's condition ?

Нечутливістю збудника до левоміцетину Insensitivity of the pathogen to chloramphenicol

Приєднанням вторинної інфекції Addition of secondary infection

Алергічною реакцією Allergic reaction

Реінфекцією Reinfection

Дією ендотоксинів збудника The action of the pathogen's endotoxins

29 / 200
У хворого 30 років з дизентерією, підтвердженою бактеріологічно, з'явились ознаки парапроктиту. Про яку стадію місцевих змін найбільш імовірно йде мова у даного хворого? A 30-year-old patient with bacteriologically confirmed dysentery developed signs of paraproctitis. What stage of local changes is this patient most likely talking about?

Стадія загоєння виразок Stage of ulcer healing

Фібринозний коліт Fibrinous colitis

Фолікулярний коліт Follicular colitis

Катаральний коліт Catarrhal colitis

Стадія утворення виразок Stage of formation of ulcers

30 / 200
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток? Prolonged stay in hot conditions made a person thirsty. Signaling from which receptors primarily determined its development?

Осморецепторів печінки Osmoreceptors of the liver

Барорецепторів дуги аорти Baroreceptors of the aortic arch

Осморецепторів гіпоталамусу Osmoreceptors of the hypothalamus

Глюкорецепторів гіпоталамусу Glucoreceptors of the hypothalamus

Натрієвих рецепторів гіпоталамусу Sodium receptors of the hypothalamus

31 / 200
Протягом двох тижнів хвора приймала мікстуру, призначену невропатологом з приводу неврастенії. Самопочуття хворої дещо поліпшилося, однак незабаром з’явились скарги на нежить, кон’юнктивіт, шкірні висипи, млявість та послаблення пам’яті. Був встановлений діагноз “бромізм”. Що доцільно призначити для послаблення симптомів? For two weeks, the patient took a mixture prescribed by a neurologist for neurasthenia. The patient's well-being improved somewhat, but soon complaints of runny nose, conjunctivitis, skin rashes appeared , lethargy and memory loss. A diagnosis of 'bromism' was made. What should be prescribed to alleviate the symptoms?

Аспаркам Asparkam

- -

Натрію хлорид Sodium chloride

Розчин глюкози 5% Glucose solution 5%

Поліглюкін Polyglukin

32 / 200
Хворого з явищами енцефалопатії госпіталізували до неврологічного стаціонару і виявили кореляцію між наростанням енцефалопатії і речовинами, що надходять із кишечнику до загального кровотоку. Які з'єднання, що утворюються в кишечнику, можуть викликати ендотоксемію? A patient with symptoms of encephalopathy was hospitalized in a neurological hospital and a correlation was found between the growth of encephalopathy and substances entering the general bloodstream from the intestines. What compounds are formed in intestines, can cause endotoxemia?

Біотин Biotin

Бутират Butyrate

Індол Indol

Ацетоацетат Acetoacetate

Орнітин Ornithine

33 / 200
В експерименті у кролика було видалено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігаються почервоніння і підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулася у In the experiment, the upper cervical node of the sympathetic trunk was removed from a rabbit. On the side of the removal, redness and an increase in the temperature of the scalp are observed. What form of peripheral blood circulation disorders developed in

Стаз Status

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

Метаболічна артеріальна гіперемія Metabolic arterial hyperemia

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

34 / 200
До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати накопичення крові? A man was brought to the trauma department with a closed abdominal injury on the right side and suspected liver rupture. In which of the following peritoneal formations should we expect blood to accumulate?

Recessus duodenalis inferior Recessus duodenalis inferior

Excavatio rectovesicalis Excavatio rectovesicalis

Recessus intersigmoideus Recessus intersigmoideus

Fossa ischio-analis Fossa ischio-analis

Bursa omentalis Bursa omentalis

35 / 200
У пацієнта, який чітко виконував рекомендації по дотриманню певної дієти протягом 10 днів, було проведене дослідження величини дихального коефіцієнту. Встановлено, що він дорівнює 1. Якої дієти дотримувався пацієнт? A patient who strictly followed the recommendations for following a certain diet for 10 days had a study of the value of the respiratory coefficient. It was found to be equal to 1. What diet did the patient follow ?

З переважним вмістом білків і вуглеводів With a predominant content of proteins and carbohydrates

Змішаної Mixed

З переважним вмістом вуглеводів High in carbohydrates

З переважним вмістом жирів і вуглеводів With a predominant content of fats and carbohydrates

З переважним вмістом білків і жирів With a predominant content of proteins and fats

36 / 200
У препаратах подані зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, що формує різноманітні структури (лімфатичні вузлики, дольки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціювання лімфоцитів? Sections of human hematopoiesis and immunogenesis organs are presented in the preparations, which are characterized by the presence of lymphoid tissue forming various structures (lymph nodes, lobules, tracts). Determine, in in which of the organs does antigen-independent proliferation and differentiation of lymphocytes occur?

Мигдалик Amygdalik

Гемолімфатичні вузли Hemolymph nodes

Селезінка Spleen

Лімфатичні вузли Lymph nodes

Тимус Thymus

37 / 200
За даними бактеріоскопії мазку з уретри у хворого виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити: According to the bacterioscopy of a smear from the urethra, the patient has gonorrhea. Given that the drugs of choice for the treatment of gonorrhea are fluoroquinolones, the patient should be prescribed:

Фторурацил Fluorouracil

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Фуразолідон Furazolidone

Уросульфан Urosulfan

Цефазолін Cefazolin

38 / 200
Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому? A reflex-type analeptic from the group of H-cholinomimetics was administered to the patient in order to restore breathing in case of carbon monoxide poisoning. What drug was prescribed to the patient?

Мезатон Mesaton

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Пентамін Pentamine

39 / 200
Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об'єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м’яза, найбільш імовірно, відбулося? A young man during an active pull-up on the crossbar felt a sharp pain in his back. Objectively: pain when trying to move the upper limb, limitation of adduction and pronation functions. Stretching of which muscle, most likely occurred?

М. romboideus major M. rhomboideus major

М. trapezius M. trapezius

М. latissimus dorsi M. latissimus dorsi

М. levator scapulae M. levator scapulae

М. subscapularis M. subscapularis

40 / 200
З метою серологічної діагностики коклюшу поставлена розгорнута реакція з коклюшним та паракоклюшним діагностикумами. На дні пробірок, до яких було внесено діагностикум з Bordetella parapertussis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція? For the purpose of serological diagnosis of whooping cough, a comprehensive reaction was performed with pertussis and parapertussis diagnosticum. At the bottom of the test tubes to which the Bordetella parapertussis diagnosticum was introduced, a granular precipitate formed. What antibodies revealed this reaction?

Антитоксини Antitoxins

Бактеріолізини Bacteriolysins

Опсоніни Opsonins

Преципітини Precipitation

Аглютиніни Agglutinins

41 / 200
При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвивається схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин? In thyrotoxicosis, the production of thyroid hormones T3 and T4 increases, weight loss, tachycardia, mental agitation, etc. develop. How exactly do thyroid hormones affect the energy exchange in the mitochondria of cells?

Активують субстратне фосфорилювання Activate substrate phosphorylation

Роз`єднують окислення та окисне фосфорилювання Distinguish between oxidation and oxidative phosphorylation

Блокують субстратне фосфорилювання Block substrate phosphorylation

Активують окисне фосфорилювання. Activate oxidative phosphorylation.

Блокують дихальний ланцюг Block the respiratory chain

42 / 200
У комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби хворому був призначений сечогінний препарат. Через кілька днів АТ знизився, але виникли ознаки гіпокаліємії. Який препарат міг викликати таке ускладнення? During the complex treatment of hypertension, the patient was prescribed a diuretic. After a few days, blood pressure decreased, but signs of hypokalemia appeared. What drug could cause such a complication?

Клофелін Clofelin

Еналаприл Enalapril

Тріамтерен Triamterene

Спіронолактон Spironolactone

Фуросемід Furosemide

43 / 200
Хворий 45 років госпіталізований до хірургічного відділення зі скаргами на раптовий гострий біль в надчеревній ділянці. Після обстеження встановлено діагноз: перфоративна (проривна) виразка задньої стінки шлунка. Куди вилився вміст шлунка в момент перфорації? A 45-year-old patient was hospitalized in the surgical department with complaints of sudden sharp pain in the epigastric region. After the examination, the diagnosis was established: a perforating (breakthrough) ulcer of the back wall of the stomach. Where did it spread stomach contents at the time of perforation?

В лівий брижовий синус In the left mesenteric sinus

В сальникову сумку In the stuffing bag

В правий брижовий синус In the right mesenteric sinus

В передшлункову сумку In the pregastric bag

В печінкову сумку In the liver bag

44 / 200
В медико-генетичну консультацію звернулась жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на дане захворювання з народження. Жінка та її батьки здорові стосовно гемофілії. Яка вірогідність появи хвороби у хлопчика в даній сім'ї? A woman turned to medical and genetic counseling regarding the risk of hemophilia in her son. Her husband has suffered from this disease since birth. The woman and her parents are healthy with regard to hemophilia What is the probability of the appearance of the disease in a boy in this family?

Всі хлопчики будуть хворі All boys will be sick

50% хлопчиків будуть хворими 50% of boys will be sick

Усі хлопчики будуть здорові All boys will be healthy

75% хлопчиків будуть хворими 75% of boys will be sick

25% хлопчиків будуть хворими 25% of boys will be sick

45 / 200
При розтині тіла жінки 40 років, яка страждала ревматоїдним артритом, знайдено збільшену щільну селезінку. На розрізі її тканина коричневочервоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Який патологічний процес найбільш вірогідний? During the autopsy of a 40-year-old woman suffering from rheumatoid arthritis, an enlarged, dense spleen was found. On cross-section, her tissue is brownish-red in color with enlarged follicles that look like translucent grayish- whitish grains. What pathological process is most likely?

Глазурна селезінка Glaze Spleen

Порфірна селезінка Porphyric spleen

Сагова селезінка Sago spleen

Гіаліноз селезінки Hyalinosis of the spleen

Масна селезінка Fat spleen

46 / 200
У хворого відзначається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. Його сеча при тривалому стоянні набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану? The patient has an increased sensitivity of the skin to sunlight. His urine becomes dark red after standing for a long time. What is the most likely cause of this condition?

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Алкаптонурія Alkaptonuria

Порфірія Porphyria

Альбінізм Albinism

Пелагра Pellagra

47 / 200
Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає стенокардією. Який головний механізм дії цього препарату? Anaprilin therapy had a positive effect on the dynamics of the disease in a 44-year-old woman suffering from angina pectoris. What is the main mechanism of action of this drug?

Зменшення окислювального обміну в міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребса Decreased oxidative metabolism in the myocardium due to blockade of Krebs cycle enzymes

Зменшення енергозатрат міокарда внаслідок зниження навантаження Decreased myocardial energy consumption due to reduced load

Збільшення надходження кисню в міокард Increased oxygen supply to the myocardium

Блокада β-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні Blockade of β-adrenoceptors and reduction of myocardial oxygen demand

Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард Decreasing the demand and increasing the supply of oxygen to the myocardium

48 / 200
В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусав невідомий собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу? A person who was bitten by an unknown dog came to the surgery room. Wide lacerations are localized on the face. What medical and preventive care should be provided to prevent rabies?

Госпіталізувати хворого і утримувати під наглядом лікаря Hospitalize the patient and keep under the supervision of a doctor

Призначити комбіновану антибіотикотерапію Prescribe combined antibiotic therapy

Розпочати імунізацію антирабічною вакциною Start immunization anti-rabies vaccine

Терміново ввести нормальний гама-глобулін Urgently inject normal gamma globulin

Терміново ввести вакцину АКДП Urgently introduce AKDP vaccine

49 / 200
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати? A patient was brought to the reception department with complaints of dry mouth, photophobia, and impaired vision. The skin is hyperemic, dry, pupils are dilated, tachycardia. Upon further examination, the diagnosis was established : poisoning by alkaloids of a beauty. Which of the medicines should be used?

Пілокарпін Pilocarpine

Армін Armin

Прозерин Proserin

Діазепам Diazepam

Дипіроксим Dipiroxime

50 / 200
При моделюванні запалення нижньої кінцівки у тварини підвищилася температура тіла, збільшився вміст антитіл та лейкоцитів у крові. Які речовини зумовили розвиток цих загальних реакцій організму при запаленні? When simulating inflammation of the lower limb, the animal's body temperature increased, the content of antibodies and leukocytes in the blood increased. What substances caused the development of these general reactions of the body during inflammation?

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Лейкотриєни Leukotrienes

Інтерлейкіни Interleukins

Соматомедини Somatomedins

51 / 200
В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище? A low level of albumin and fibrinogen was detected in the patient's blood. A decrease in the activity of which organelles of the liver's hepatocytes most likely causes this phenomenon?

Комплексу Гольджі Golgi complex

Гранулярної ендоплазматичної сітки Granular endoplasmic reticulum

Агранулярної ендоплазматичної сітки Agranular endoplasmic reticulum

Лізосом Lysosome

Мітохондрій Mitochondrion

52 / 200
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану? During the visit, the doctor found symmetrical roughness of the cheeks, diarrhea, and nervous disorders in the child. The lack of which nutritional factors is the cause of this condition?

Метіонін, ліпоєва кислота Methionine, lipoic acid

Лізин, аскорбінова кислота Lysine, ascorbic acid

Фенілаланін, пангамова кислота Phenylalanine, pangamic acid

Нікотинова кислота, триптофан Nicotinic acid, tryptophan

Треонін, пантотенова кислота Threonine, pantothenic acid

53 / 200
Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки? A 10-year-old girl often suffers from acute respiratory infections, after which multiple point hemorrhages are observed in places of friction of clothes. Hypovitaminosis of which vitamin occurs in the girl?

С С

В6 B6

В1 B1

А A

В2 B2

54 / 200
У хворого з гіпохромною анемією січеться і випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушений смак. Який механізм розвитку зазначених симптомів? A patient with hypochromic anemia has thinning and hair loss, increased brittleness of nails, impaired taste. What is the mechanism of development of these symptoms?

Зниження продукції тиреоїдних гормонів Decreased production of thyroid hormones

Дефіцит залізовмісних ферментів Deficiency of iron-containing enzymes

Дефіцит вітаміну В12 Vitamin B12 deficiency

Зниження продукції паратирину Decreasing production of parathyrin

Дефіцит вітаміну А Vitamin A deficiency

55 / 200
Аспірин має протизапальну дію, оскільки пригнічує активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися? Aspirin has an anti-inflammatory effect because it inhibits the activity of cyclooxygenase. The level of which biologically active substances will decrease?

Біогенних амінів Biogenic amines

Простагландинів Prostaglandins

Катехоламінів Catecholamines

Йодтиронінів Iodothyronines

Лейкотриєнів Leukotrienes

56 / 200
У чоловіка 60 років після крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження яких структур найімовірніше призвело до цього стану? A 60-year-old man had a prolonged sleep after a cerebral hemorrhage. Damage to which structures most likely led to this condition?

Чорної субстанції Black substance

Ретикулярної формації Reticular formation

Кори великих півкуль Cortices of the major hemispheres

Гіпокампа Hippocampus

Ядер черепних нервів Nucleus of cranial nerves

57 / 200
Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їх утилізації? The cell of a laboratory animal was exposed to excessive X-ray radiation. As a result, protein fragments were formed in the cytoplasm. Which cell organelle will take part in their disposal?

Рибосоми Ribosomes

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Лізосоми Lysosomes

Ендоплазматичний ретикулум Endoplasmic reticulum

Клітинний центр Cell Center

58 / 200
У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити? A 52-year-old man was diagnosed with systemic amoebiasis with damage to the intestines, liver, and lungs. What drug should be prescribed?

Тетрациклін Tetracycline

Хініофон Hineophone

Ентеросептол Enteroseptol

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

59 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне? A patient came to the doctor complaining of constant thirst. Hyperglycemia, polyuria, and an increased content of 17-ketosteroids in the urine were detected. What disease is most likely?

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Мікседема Myxedema

Глікогеноз I типу Glycogenosis type I

Аддісонова хвороба Addison's disease

Інсулінозалежний діабет Insulin-dependent diabetes

60 / 200
У біоптаті бронха хворого, який зловживає палінням, у потовщеній слизовій оболонці виявлено хронічне запалення і трансформацію одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який із процесів найбільш імовірний? In a bronchus biopsy of a patient who abuses smoking, chronic inflammation and transformation of a single-layered ciliated epithelium into a multilayered squamous epithelium were found in the thickened mucous membrane. Which of the processes is most likely?

Лейкоплакія Leukoplakia

Гіпертрофія епітелію Hypertrophy of the epithelium

Гіперплазія епітелію Epithelial hyperplasia

Метаплазія Metaplasia

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

61 / 200
Пацієнту з гострим інфарктом міокарда внутрішньовенно крапельно введено 1500 мл різних розчинів протягом 8 годин, кисень інтраназально. Смерть настала від набряку легень. Що спричинило набряк легень? A patient with an acute myocardial infarction was intravenously administered 1500 ml of various solutions for 8 hours, oxygen intranasally. Death occurred from pulmonary edema. What caused the pulmonary edema?

Нейрогенна реакція Neurogenic reaction

Зменшення онкотичного тиску за рахунок гемодилюції Reduction of oncotic pressure due to hemodilution

Перевантаження лівого шлуночка об'ємом Left ventricular volume overload

Алергічна реакція Allergic reaction

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

62 / 200
У хворої 43 років на фоні септичного шоку визначається тромбоцитопенія, зменшення фібриногену, поява в крові продуктів деградації фібрину, петехіальні крововиливи. Яка найбільш вірогідна причина цих змін? A 43-year-old patient with septic shock is diagnosed with thrombocytopenia, a decrease in fibrinogen, the appearance of fibrin degradation products in the blood, petechial hemorrhages. What is the most likely cause of these changes?

Порушення виробляння тромбоцитів Disruption of platelet production

Екзогенна інтоксикація Exogenous intoxication

Аутоімунна тромбоцитопенія Autoimmune thrombocytopenia

ДВС-синдром DCS syndrome

Геморагічний діатез Hemorrhagic diathesis

63 / 200
До лікаря звернулися пацієнти з подібними скаргами: слабкість, болі в кишечнику, розлад ШКТ. Після дослідження фекалій з'ясувалось, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти? Patients turned to the doctor with similar complaints: weakness, pain in the intestines, gastrointestinal disorder. After examination of the feces, it was found that one of the patients is subject to urgent hospitalization, in which cysts with four nuclei were found. What protozoa is characterized by such cysts?

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Трихомонада Trichomonad

Балантидій Balantidius

Кишкова амеба Intestinal amoeba

Лямблія Lamblia

64 / 200
До клініки доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок автодорожної травми. Пульс 110 уд/хв., частота дихання - 22 за хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. Яка зміна крові із перелічених буде найбільш характерною через 1 годину після крововтрати? A 32-year-old patient with massive blood loss due to a traffic accident was brought to the clinic. Pulse 110 bpm, respiratory rate - 22 per minute, blood pressure - 100/60 mm Hg. Which of the following blood changes will be most characteristic 1 hour after blood loss?

Гіпохромія еритроцитів Hypochromia of erythrocytes

Лейкопенія Leukopenia

Еритропенія Erythropenia

Гіповолемія Hypovolemia

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

65 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7 років встановлено діагноз - дальтонізм. Батьки здорові, кольоровий зір нормальний. Але у дідуся по материнській лінії така ж аномалія. Який тип успадкування цієї аномалії? During medical examination, a 7-year-old boy was diagnosed with color blindness. His parents are healthy, his color vision is normal. But his maternal grandfather has the same anomaly. What is the type of inheritance of this anomaly ?

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Рецесивний, зчеплений зі статтю Sex-linked recessive

Неповне домінування Incomplete dominance

Домінантний, зчеплений зі статтю Sex-linked dominant

66 / 200
Під час мікроскопічного дослідження збільшеного шийного лімфатичного вузла дівчинки 14 років було знайдено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини БерезовськогоШтернберга) та одноядерні клітини також великих розмірів. Який найбільш імовірний діагноз? During a microscopic examination of an enlarged cervical lymph node of a 14-year-old girl, it was found that the tissue structure of the node is disturbed, lymphoid follicles are absent, there are areas of sclerosis and foci of necrosis, the cellular composition the node is polymorphic, lymphocytes, eosinophils, large atypical cells with multilobular nuclei (Berezovsky-Sternberg cells) and large mononuclear cells are present. What is the most likely diagnosis?

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Грибоподібний мікоз Mycosis fungoides

Лімфома Беркітта Burkitt's lymphoma

67 / 200
Хворий на цукровий діабет після ін'єкції інсуліну знепритомнів, почалися судоми. Який результат може дати біохімічний аналіз крові на вміст цукру? A diabetic patient fainted after an insulin injection, convulsions began. What result can a biochemical blood sugar test give?

1,5 ммоль/л 1.5 mmol/l

5,5 ммоль/л 5.5 mmol/l

10,0 ммоль/л 10.0 mmol/l

8,0 ммоль/л 8.0 mmol/l

3,3 ммоль/л 3.3 mmol/l

68 / 200
Жінка 45 років страждає на сезонний алергічний риніт, пов’язаний з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин можна застосувати для профілактики даного захворювання? A 45-year-old woman suffers from seasonal allergic rhinitis associated with ragweed flowering. Which drug from the group of mast cell stabilizers can be used to prevent this disease?

Фенкарол Fenkarol

Димедрол Diphenhydramine

Тавегіл Tavegil

Діазолін Diazolin

Кетотифен Ketotifen

69 / 200
Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні Animals in the experiment cut the front roots of five segments of the spinal cord. What changes will occur in the zone

Втрата температурної чутливості Loss of temperature sensitivity

Втрата дотикової чутливості Loss of touch sensitivity

Гіперчутливість Hypersensitivity

Втрата пропріоцептивної чутливості Loss of proprioceptive sensitivity

Втрата рухів Loss of movements

70 / 200
У хворого із значними периферійними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не сприяло значному діуретичному ефекту. У крові - значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору. In a patient with significant peripheral edema, alternate use of dichlothiazid, ethacrynic acid and furosemide did not contribute to a significant diuretic effect. There is a significant increase in the amount of aldosterone in the blood. Specify the drug of choice.

Сечовина Urea

Амілорид Amiloride

Маніт Manit

Спіронолактон Spironolactone

Клопамід Clopamide

71 / 200
У досліді на тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха. Це призведе до порушення сприйняття звуків такої частоти: In an experiment on animals, the middle part of the convolution of the inner ear was destroyed. This will lead to a violation of the perception of sounds of the following frequency:

Порушень не буде There will be no violations

Висока High

Середня Average

Висока та низька High and low

Низька Low

72 / 200
Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано? After applying the tourniquet, the subject was found to have point hemorrhages. What blood cell dysfunction is this associated with?

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

Нейтрофіли Neutrophils

Моноцити Monocytes

Тромбоцити Platelets

73 / 200
Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. У результаті якого процесу утворюються ниркові камені? A 65-year-old man with gout complains of pain in the kidney area. An ultrasound examination revealed the presence of kidney stones. What process causes kidney stones?

Катаболізму білків Protein catabolism

Розпаду гему Heme Decay

Відновлення цистеїну Cysteine recovery

Орнітинового циклу Ornithine cycle

Розпаду пуринових нуклеотидів Decomposition of purine nucleotides

74 / 200
Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії? The patient's arterial hypertension is due to renal artery stenosis. Activation of which system is the main link in the pathogenesis of this form of hypertension?

Калікреїн-кінінова Kallikrein-kinin

Гіпоталамо-гіпофізарна Hypothalamic-pituitary

Парасимпатична Parasympathetic

Симпатоадреналова Sympathoadrenal

Ренін-ангіотензинова Renin-angiotensin

75 / 200
З носоглотки дитини 5 років виділено мікроорганізм, який за морфологічними та біохімічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не утворює екзотоксин. У результаті якого процесу цей мікроорганізм може стати токсигенним? A microorganism was isolated from the nasopharynx of a 5-year-old child, which is morphologically and biochemically identical to Corynebacterium diphtheriae, but does not produce an exotoxin. As a result of which process can this microorganism become toxigenic?'

Культивування на телуритовому середовищі Cultivation on tellurite medium

Фагова конверсія Phage conversion

Пасаж через організм чутливих тварин Passage through the body of sensitive animals

Вирощування у присутності антитоксичної сироватки Growing in the presence of anti-toxic serum

Хромосомна мутація Chromosome mutation

76 / 200
В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення м'язу виникає? In an experiment, an isolated frog muscle is rhythmically stimulated with electric pulses. Each subsequent pulse falls on the relaxation period of the previous contraction. What muscle contraction occurs?

Суцільний тетанус Solid tetanus

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

Тонічне Tonic

Одиночне Single

Асинхронне Asynchronous

77 / 200
Для підвищення результатів спортсмену рекомендовано застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активується карнітином? To improve results, an athlete is recommended to use a drug containing carnitine. Which process is activated to the greatest degree by carnitine?

Синтез кетонових тіл Synthesis of ketone bodies

Тканинне дихання Tissue respiration

Синтез стероїдних гормонів Synthesis of steroid hormones

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

Транспорт жирних кислот у мітохондрії Transport of fatty acids in mitochondria

78 / 200
Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. У крові та сечі висока концентрація валіну, ізолейцину, лейцину. Сеча специфічного запаху. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old boy complains of general weakness, dizziness, fatigue. There is a delay in mental development. High concentration of valine, isoleucine, leucine in blood and urine. Urine has a specific smell . What is the most likely diagnosis?

Базедова хвороба Bazed disease

Хвороба Аддісона Addison's disease

Хвороба кленового сиропу Maple syrup disease

Тирозиноз Tyrosinosis

Гістидинемія Histidinemia

79 / 200
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності: In a dog, in the experiment, the peripheral segment of the vagus nerve was irritated on the neck, while the following changes in heart activity were observed:

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

Зменшення частоти скорочень Decreasing the frequency of contractions

Збільшення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

Збільшення частоти та сили скорочень Increasing the frequency and strength of contractions

Збільшення атріовентрикулярного проведення Increased atrioventricular conduction

80 / 200
Після позалікарняного аборту у жінки прогресував гнійний ендоміометрит зі смертельним наслідком. При розтині померлої виявлені чисельні абсцеси легень, субкапсулярні гнійнички в нирках, гіперплазія селезінки. Яка форма сепсису виникла у хворої? After an out-of-hospital abortion, a woman developed purulent endomyometritis with a fatal outcome. At the autopsy of the deceased, numerous lung abscesses, subcapsular abscesses in the kidneys, and hyperplasia of the spleen were found. What form of sepsis arose in sick?

Уросепсис Urosepsis

Хроніосепсис E. Септикопіємія Chroniosepsis E. Septicopia

Септицемія Septicemia

Легеневий сепсис Pulmonary sepsis

81 / 200
До лікаря-інфекціоніста з хворою дитиною звернулися батьки, які тривалий час працювали в одній азіатській країні. У дитини шкіра землистого кольору, втрата апетиту, в’ялість, збільшені печінка, селезінка, периферичні лімфатичні вузли. Яке протозойне захворювання можна припустити у дитини? Parents who worked for a long time in one Asian country turned to an infectious disease doctor with a sick child. The child has earthy skin, loss of appetite, lethargy, enlarged liver, spleen, peripheral lymph nodes. What protozoan disease can be assumed in a child?

Амебіаз Amebiasis

Вісцеральний лейшманіоз Visceral leishmaniasis

Балантидіаз Balantidiasis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Лямбліоз Giardiasis

82 / 200
До травматологічного пункту доставлено хворого з пошкодженням м'язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м'язових волокон і відновлення функції м'язів? A patient with damage to the muscles of the lower limbs was brought to the trauma center. Which cells are responsible for reparative regeneration of muscle fibers and restoration of muscle function?

Фібробластів Fibroblasts

Міобластів Myoblasts

Міофібробластів Myofibroblasts

Клітин-сателітів Satellite cells

Міоепітеліальних клітин Myoepithelial cells

83 / 200
Хворого госпіталізовано зі скаргами на блювання, запаморочення, двоїння в очах, утруднене ковтання. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу? The patient was hospitalized with complaints of vomiting, dizziness, double vision, difficulty swallowing. The doctor suspected botulism. What diagnostic methods should be used to confirm the diagnosis?

Біологічну пробу, бактеріологічний Biological test, bacteriological

- -

Протозоологічний, мікроскопічний Protozoological, microscopic

Бактеріологічний, мікологічний Bacteriological, mycological

Алергічну пробу, серологічний Allergy test, serological

84 / 200
У хворого на ревматоїдний артрит, який лікувався індометацином, виникли ознаки гастропатії. З якою дією препарату можна пов’язати виникнення цього ускладнення? A patient with rheumatoid arthritis who was treated with indomethacin developed signs of gastropathy. What action of the drug can be associated with the occurrence of this complication?

Місцевоподразнююча Local irritant

Антисеротонінова Antiserotonin

Антициклооксигеназна Anticyclooxygenase

Антикінінова Antikininova

Антигістамінна Antihistamine

85 / 200
На розтині виявлено: на зовнішній поверхні аортального клапана великі (1-2 см) буровато-червоні, крихкі нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який найбільш імовірний діагноз? The autopsy revealed: on the outer surface of the aortic valve, large (1-2 cm) brownish-red, fragile layers that cover ulcerative defects. What is the most likely diagnosis?

Фібропластичний ендокардит Fibroplastic endocarditis

Гострий бородавчастий ендокардит Acute warty endocarditis

Зворотній бородавчастий ендокардит Reverse verrucous endocarditis

Дифузний ендокардит Diffuse endocarditis

Поліпозно-виразковий ендокардит Polyposis-ulcerative endocarditis

86 / 200
Під час інтраопераційної біопсії молочної залози виявлено ознаки тканинного атипізму, що виражається у порушенні співвідношення паренхіми і строми з переважанням останньої, різних розмірів і форми залозисті структури, вистелені одношаровим проліферуючим епітелієм. Який найбільш імовірний діагноз? During the intraoperative biopsy of the mammary gland, signs of tissue atypism were revealed, which is expressed in a violation of the ratio of parenchyma and stroma with a predominance of the latter, glandular structures of different sizes and shapes, lined with a single-layer proliferating epithelium. What is the most likely diagnosis?

Інфільтруючий рак Infiltrating cancer

Фіброаденома Fibroadenoma

Неінфільтруючий рак Non-infiltrating cancer

Мастит Mastitis

Папілома Papilloma

87 / 200
Хворий скаржиться на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз – хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому в першу чергу? The patient complains of weakness, shortness of breath, swelling of the lower extremities. The diagnosis is chronic heart failure. What remedy should be prescribed to the patient first of all?

Кофеїн Caffeine

Анаприлін Anaprilin

Папаверин Papaverine

Раунатин Raunatin

Дигітоксин Digitoxin

88 / 200
При нанесенні стоматологом пероксиду водню на слизову оболонку порожнини рота з'явилася інтенсивна піна. Який фермент спричиняє такий ефект? When the dentist applied hydrogen peroxide to the mucous membrane of the oral cavity, intense foam appeared. What enzyme causes this effect?

Каталаза Catalase

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Ацетилтрансфераза Acetyltransferase

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

Холінестераза Cholinesterase

89 / 200
Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення? Several hours after the burn, a focus of necrosis appeared in the area of hyperemia and swelling of the skin. What is the main mechanism that ensures the increase of destructive phenomena in the center of inflammation?

Первинна альтерація Primary alteration

Еміграція лімфоцитів Emigration of lymphocytes

Діапедез еритроцитів Erythrocyte diapedesis

Вторинна альтерація Secondary alteration

Проліферація фібробластів Proliferation of fibroblasts

90 / 200
У потерпілого травма ліктьового суглоба з відриванням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв може бути пошкоджено при цій травмі? The victim has an injury to the elbow joint with a tear of the medial epicondyle of the humerus. What nerve can be damaged in this injury?

Серединний Middle

Ліктьовий Eleven

Променевий Radial

Медіальний шкірний нерв передпліччя Medial cutaneous nerve of forearm

М'язово-шкірний Musculocutaneous

91 / 200
У хворого на цукровий діабет змінилось значення рH та стало дорівнювати 7,3. Визначення компонентів якої буферної системи використовується для діагностики розладів кислотно-лужної рівноваги? In a patient with diabetes, the pH value changed and became equal to 7.3. Determination of the components of which buffer system is used to diagnose acid-base balance disorders?

Оксигемоглобінової Oxyhemoglobin

Фосфатної Phosphate

Бікарбонатної Bicarbonate

Гемоглобінової Hemoglobin

Білкової Bilkova

92 / 200
У хворого М., 45 років, при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу; випадання окремих шлуночкових комплексів; зубці Р та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму. In patient M., 45 years old, the ECG analysis revealed: sinus rhythm, the number of atrial complexes is greater than the number of ventricular complexes; progressive lengthening of the PQ interval from complex to complex; failure of individual ventricular complexes; P waves and QRST complexes without changes. Name the type of heart rhythm disorder.

Повна атріовентрикулярна блокада Complete atrioventricular block

Синоаурикулярна блокада Sino-auricular blockade

Внутрішньопередсердна блокада Intra-atrial blockade

Атріовентрикулярна блокада II ступеня Atrioventricular block II degree

Атріовентрикулярна блокада I ступеня Atrioventricular block I degree

93 / 200
Хвора 27 років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з’явилися свербіння та печіння шкіри, набряк губ та повік, кашель зі свистом, став знижуватися артеріальний тиск. Які імуноглобуліни беруть участь у розвитку цієї алергічної реакції? A 27-year-old patient instilled drops containing penicillin into her eyes. After a few minutes, itching and burning of the skin, swelling of the lips and eyelids, a wheezing cough appeared , blood pressure began to decrease. What immunoglobulins are involved in the development of this allergic reaction?

IgE і IgG IgE and IgG

IgG і IgD IgG and IgD

IgA і IgM IgA and IgM

IgM і IgD IgM and IgD

IgM і IgG IgM and IgG

94 / 200
У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина? In a cell that divides mitotically, daughter chromatids diverge to the poles of the cell. At what stage of the mitotic cycle is the cell?

Анафаза Anaphase

Інтерфаза Interphase

Метафаза Metaphase

Телофаза Telophase

Профаза Prophase

95 / 200
В приймальне відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Отруєння якою речовиною найбільш вірогідне? A patient was brought to the reception department in an unconscious state. The skin is cold, the pupils are narrowed, breathing is difficult, periodicity according to the Cheyne-Stokes type is noted, blood pressure is low, the bladder overcrowded. Poisoning by what substance is most likely?

Транквілізаторами Tranquilizers

Наркотичними аналгетиками Narcotic analgesics

М-холіноблокаторами M-cholinergic blockers

Ненаркотичними аналгетиками Non-narcotic analgesics

- -

96 / 200
При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічно виявлено присутність грамнегативних бобоподібних диплококів, які знаходилися як всередині, так і поза лейкоцитами. Назвіть чинника гнійного запалення шийки матки. During the examination of purulent secretions from the cervix, bacterioscopically, the presence of gram-negative bean-like diplococci was found, which were both inside and outside leukocytes. Name the factor of purulent inflammation of the cervix.

Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

Haemophilus vaginalis Haemophilus vaginalis

Neisseria gonorroeae Neisseria gonorroeae

Calymmatobacterium granulomatis Calymmatobacterium granulomatis

Chlamidia trachomatis Chlamydia trachomatis

97 / 200
У хворого 60 років унаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої кишки виникла обтураційна жовтяниця. Просвіт якої анатомічної структури стискується пухлиною? A 60-year-old patient developed obstructive jaundice as a result of a malignant tumor of the large papilla of the duodenum. The lumen of which anatomical structure is compressed by the tumor?

Печінково-підшлункова ампула Hepato-pancreatic ampoule

Ліва печінкова протока Left hepatic duct

Міхурова протока Vocal duct

Загальна печінкова протока Common hepatic duct

Права печінкова протока Right hepatic duct

98 / 200
Хворий 60 років госпіталізований до хірургічного відділення в зв’язку з інфекцією, викликаною синьогнійною паличкою, чутливою до антибіотика пеніцилінового ряду. Вкажіть, який з наведених пеніцилінів має виражену активність по відношенню до Pseudomonas aeruginosa? A 60-year-old patient is hospitalized in the surgical department due to an infection caused by Pseudomonas aeruginosa, sensitive to the penicillin antibiotic. Indicate which of the following penicillins has pronounced activity in relation to Pseudomonas aeruginosa?

Оксацилін Oxacillin

Карбеніцилін Carbenicillin

Метицилін Methicillin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Феноксиметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillin

99 / 200
На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу подано легеню недоношеної дитини. Виявлено злипання стінки альвеол через відсутність сурфактанту. Порушення функції яких клітин стінки альвеоли зумовлює дану картину? On the electron micrograph of the biopsy material, the lung of a premature child is shown. Alveolar wall adhesion due to the lack of surfactant was detected. Disruption of the function of which cells of the alveolar wall causes this picture?

Фібробластів Fibroblasts

Секреторних клітин Secretory cells

Альвеолярних макрофагів Alveolar macrophages

Альвеолоцитів II типу Type II alveolocytes

Альвеолоцитів I типу Type I alveolocytes

100 / 200
В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Які найбільш вірогідні зміни зі сторони крові відбудуться? A 38-year-old woman with uterine bleeding was brought to the reception and diagnostic department. What are the most likely changes in blood?

Лейкоцитоз Leukocytosis

Лейкопенія Leukopenia

Збільшення гематокритного числа Hematocrit increase

Еритроцитоз Erythrocytosis

Зменшення гематокритного числа Decreasing hematocrit number

101 / 200
На базарі громадянин А. продавав ковбасу під назвою “свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси. За допомогою якої серологічної реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт? At the bazaar, citizen A. sold sausage called 'homemade pork'. The State Sanitation Inspectorate suspected falsification of the sausage. Which serological reaction of immunity can be used to identify a food product?

Преципітації Precipitation

Імунофлуоресценції Immunofluorescence

Аглютинації Agglutinations

РЗК RZK

РНГА RNHA

102 / 200
У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання активаторів яких мембранних циторецепторів фізіологічно обгрунтовано для зняття нападу? The patient had a spasm of the smooth muscles of the bronchi. The use of activators of which membrane cytoreceptors is physiologically justified to relieve the attack?

α-адренорецепторів α-adrenoceptors

Н-холінорецепторів H-cholinergic receptors

α- та β-адренорецепторів α- and β-adrenoceptors

β-адренорецепторів β-adrenoreceptors

М-холінорецепторів M-cholinergic receptors

103 / 200
У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту кількість та функціональна активність Т- і В-лімфоцитів не змінені. Під час обстеження на молекулярному рівні виявлено дефект, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект яких клітин є найбільш імовірним? In a patient with clinical signs of immunodeficiency, the number and functional activity of T- and B-lymphocytes did not change. During the examination at the molecular level, a defect was detected in which the function of antigen presentation was impaired immunocompetent cells. Which cell defect is most likely?

Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити Fibroblasts, T-lymphocytes, B-lymphocytes

NK-клітини NK cells

Т-лімфоцити, В-лімфоцити T-lymphocytes, B-lymphocytes

Макрофаги, моноцити Macrophages, monocytes

0-лімфоцити 0-lymphocytes

104 / 200
Хвора 25 років звернулася зі скаргами на погіршення зору. При огляді виявлено порушення акомодації, зіниця розширена, не реагує на світло. Функція яких м'язів порушена? A 25-year-old female patient complained of impaired vision. During the examination, a violation of accommodation was revealed, the pupil was dilated, it did not react to light. Which muscles function is impaired?

Латеральний прямий, м'яз, що звужує зіницю Lateral rectus, a muscle that constricts the pupil

М'яз, що звужує зіницю, війковий Muscle that narrows the pupil, ciliary

Верхній навскісний, війковий Upper oblique, ciliated

М'яз, що розширює зіницю, війковий Muscle that dilates the pupil, ciliary

М'яз, що звужує і м'яз, що розширює зіницю Muscle that constricts and muscle that dilates the pupil

105 / 200
Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану є причиною деполяризації? As a result of the action of an electric current on an excitable cell, its membrane depolarized. The movement of which ions through the membrane is the cause of depolarization?

НСО3– НСО3–

Cl– Cl–

Na+ Na+

К+ K+

Са2+ Ca2+

106 / 200
У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця: Repolarization processes are disturbed in the myocardium of the ventricles of the subject. This will lead to a violation of the amplitude, configuration, duration of the wave:

S S

Т T

R R

Q Q

P P

107 / 200
Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п'є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль/л, в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004. Яка причина поліурії? A 50-year-old patient complains of thirst, drinks a lot of water, pronounced polyuria. Blood glucose is 4.8 mmol/l, there is no glucose and acetone in the urine, urine colorless, specific gravity 1.002-1.004. What is the cause of polyuria?

Альдостеронізм Aldosteronism

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Інсулінова недостатність Insulin deficiency

Нестача вазопресину Lack of vasopressin

Гіпотиреоз Hypothyroidism

108 / 200
Хвора на бронхіальну астму приймала таблетки, які викликали безсоння, головний біль і підвищення артеріального тиску. Який препарат міг стати причиною таких ускладнень? A patient with bronchial asthma took pills that caused insomnia, headache and increased blood pressure. What drug could have caused such complications?

Еуфілін Euphilin

Кромолін натрію Cromolyn Sodium

Ефедрин Ephedrine

Ізадрин Izadrin

Адреналін Adrenaline

109 / 200
До гастроентерологічного відділення потрапив хворий 57 років з підозрою на синдром Золінгера-Еллісона, про що свідчило різке збільшення рівня гастрину у сироватці крові. Яке порушення секреторної функції шлунка найбільш імовірне? A 57-year-old patient was admitted to the gastroenterology department with suspicion of Zollinger-Ellison syndrome, which was evidenced by a sharp increase in the level of gastrin in the blood serum. What is the most likely violation of the secretory function of the stomach ?

Ахілія Achillia

Гіпосекреція гіпоацидна Hyposecretion is hypoacidic

Гіпосекреція гіперацидна Hyposecretion is hyperacidic

Гіперсекреція гіперацидна Hyperacidic hypersecretion

Гіперсекреція гіпоацидна Hypersecretion hypoacid

110 / 200
У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина розмірами 4,5х5,0х3,5 см із субсерозною локалізацією, темночервоного кольору, на розрізі представлена порожнинами зі значним вмістом крові. Поставте попередній діагноз. In a 17-year-old patient intraoperatively on the lower surface of the liver, a tumor measuring 4.5x5.0x3.5 cm with subserosal localization, dark red in color, represented by cavities with significant blood content. Make a preliminary diagnosis.

Гемангіоперицитома Hemangiopericytoma

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

Гемангіоендотеліома Hemangioendothelioma

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

111 / 200
У дитини виявлено галактоземію. Концентрація глюкози в крові суттєво не змінена. Дефіцитом якого ферменту зумовлене це захворювання? The child was diagnosed with galactosemia. The concentration of glucose in the blood has not changed significantly. What enzyme deficiency is the cause of this disease?

Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза Galactose-1-phosphate-uridyltransferase

Аміло-1,6-глюкозидаза Amyl-1,6-glucosidase

Галактокіназа Galactokinase

Фосфоглюкомутаза Phosphoglucomutase

Гексокіназа Hexokinase

112 / 200
Під час гістологічного дослідження шлунка виявлено, що у залозах міститься дуже мало парієтальних клітин або вони повністю відсутні. Слизову оболонку якої ділянки шлунка вивчали? During histological examination of the stomach, it was found that the glands contain very few parietal cells or they are completely absent. The mucous membrane of which part of the stomach was studied?

Тіло шлунка Body of the stomach

- -

Пілоричний відділ Pyloric Department

Дно шлунка Stomach bottom

Кардіальний відділ Cardiac Department

113 / 200
У результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені такі симптоми: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку ушкоджена? As a result of a brain injury, the following symptoms were detected in the patient: intention tremor, dysmetria, adiadochokinesis, dysarthria. What brain structure is damaged?

Стріатум Striatum

Чорна речовина Black Matter

Мозочок Cerebellum

Рухова кора Motor cortex

Блідий шар Pale layer

114 / 200
До травмпункту звернувся чоловік 45 років після побутової травми плеча. Об'єктивно: відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м’яза викликало такий стан? A 45-year-old man came to the emergency room after a domestic shoulder injury. Objectively: the functions of shoulder extension, adduction, and pronation are absent. Damage to which muscle caused this condition?

Малий круглий м’яз Small round muscle

Надосний м’яз Superior muscle

Великий круглий м’яз Great teres

Підлопатковий м’яз Subscapular muscle

Підосний м’яз Plates muscle

115 / 200
У крові хворого збільшена концентрація пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого? The concentration of pyruvate in the patient's blood is increased, a significant amount of it is excreted in the urine. What type of vitamin deficiency is observed in the patient?

Авітаміноз В2 Avitaminosis B2

Авітаміноз Е Avitaminosis E

Авітаміноз В3 Avitaminosis B3

Авітаміноз В6 Avitaminosis B6

Авітаміноз В1 Avitaminosis B1

116 / 200
Внаслідок впливу гама-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180 градусів. Який з наведених видів мутацій відбувся в ланцюгу ДНК? As a result of gamma radiation, a section of the DNA chain turned 180 degrees. Which of the following types of mutations occurred in the DNA chain?

Реплікація Replication

Транслокація Translocation

Дуплікація Duplication

Делеція Deletion

Інверсія Inversion

117 / 200
Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки? Where should the catheter be inserted to collect lymph from the thoracic lymphatic duct?

У ліву пахову вену Into the left inguinal vein

У лівий венозний кут To the left venous corner

У нижню порожнисту вену Into the inferior vena cava

У правий венозний кут To the right venous corner

У верхню порожнисту вену Into the superior vena cava

118 / 200
У хворого із запаленням легень непереносимість антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому? A patient with pneumonia has intolerance to antibiotics. Which of the combined sulfonamide drugs should be prescribed to the patient?

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

Бісептол Biseptol

Стрептоцид Streptocide

Сульфадиметоксин Sulfadimethoxine

Етазол Ethazol

119 / 200
У хворого видалено дванадцятипалу кишку. Це призвело до зменшення секреції, перш за все, таких гастроінтестинальних гормонів: The duodenum was removed from the patient. This led to a decrease in the secretion, first of all, of the following gastrointestinal hormones:

Гастрин та гістамін Gastrin and histamine

Гістамін Histamine

Нейротензин Neurotensin

Холецистокінін та секретин Cholecystokinin and secretin

Гастрин Gastrin

120 / 200
У померлого 58 років на розтині мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волокнинок еозинофільні, дають плюсову реакцію на фібрин. Найвірогідніше це: The mitral valve is deformed, thickened, and does not close completely at the autopsy of a deceased 58-year-old man. Microscopically: foci of collagen fibers are eosinophilic, give a positive reaction to fibrin. The most likely is:

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

121 / 200
В організм людини введено живу вакцину. На підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати? A live vaccine has been injected into the human body. Which connective tissue cells can be expected to increase in activity?

Адипоцити і адвентиційні клітини Adipocytes and adventitia cells

Пігментоцити і перицити Pigmentocytes and pericytes

Макрофаги і фібробласти Macrophages and fibroblasts

Плазмоцити і лімфоцити Plasmocytes and lymphocytes

Фібробласти і лаброцити Fibroblasts and labrocytes

122 / 200
Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревинно введений туберкулін. Через 24 години при лапаротомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини? In an animal sensitized by tuberculin, tuberculin was administered intraperitoneally. After 24 hours, at laparotomy, venous hyperemia and edema of the peritoneum were found. In smears-prints from the peritoneum, a large number of lymphocytes and monocytes. What is the pathological process in the animal?

Гнійне запалення Purulent inflammation

Серозне запалення Serous inflammation

Асептичне запалення Aseptic inflammation

Алергійне запалення Allergic inflammation

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

123 / 200
У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол? A 42-year-old man suffering from gout has an increased concentration of uric acid in his blood. He is prescribed allopurinol to reduce the level of uric acid. Allopurinol is a competitive inhibitor of which enzyme?'

Ксантиноксидази Xanthine oxidases

Аденозиндезамінази Adenosine deaminases

Гуаніндезамінази Guanindeaminases

Аденінфосфорибозилтрансферази Adenine phosphoribosyltransferases

Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази Hypoxanthine phosphoribosyltransferases

124 / 200
Під час мікроскопії волосини хворого, взятої з уражених ділянок, виявлені обривки міцелію гриба, спори, пухирці повітря і крапельки жиру. Для якого грибкового захворювання характерна така мікроскопічна картина волосини? During the microscopy of the patient's hair taken from the affected areas, fragments of the mycelium of the fungus, spores, air bubbles and droplets of fat were found. What fungal disease is characterized by such a microscopic pattern of hair ?

Споротрихоз Sporotrichosis

Трихофітія Trichophytia

Мікроспорія Microsporia

Епідермофітія Epidermophytia

Фавус Favus

125 / 200
У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін? A person has reduced diuresis, hypernatremia, hypokalemia. Hypersecretion of which hormone can cause such changes?

Паратгормон Parathyroid hormone

Вазопресин Vasopressin

Адреналін Adrenaline

Передсердний натрійуретичний фактор Atrial natriuretic factor

Альдостерон Aldosterone

126 / 200
Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації? Weakening of blood supply to the organ leads to the development of hypoxia, which activates the function of fibroblasts. The volume of which elements increases in this situation?

Міжклітинної речовини Intercellular matter

Лімфатичних судин Lymphatic vessels

Нервових елементів Nervous elements

Паренхіматозних елементів органа Parenchymatous elements of the organ

Судин мікроциркуляторного русла Vessels of the microcirculatory channel

127 / 200
Хворий скаржиться на часте та утруднене сечовиділення. Порушення структури якого з наведених утворень є причиною цього? The patient complains of frequent and difficult urination. A violation of the structure of which of the following formations is the cause of this?

Сім’яні міхурці Seminal vesicles

Яєчка Testicles

Простата Prostate

Придатки яєчка Testicles

Бульбоуретральні залози Bulbourethral glands

128 / 200
У результаті виснажливої м'язової роботи у робіткика значно зменшилась буферна ємність крові. Надходженням якої кислої речовини до крові можна пояснити це явище? As a result of exhausting muscle work, the buffer capacity of the worker's blood has significantly decreased. This phenomenon can be explained by the entry of an acidic substance into the blood?

Пірувату Pyruvate

1,3-бісфосфогліцерату 1,3-bisphosphoglycerate

α-кетоглутарату α-ketoglutarate

Лактату Lactate

3-фосфогліцерату 3-phosphoglycerate

129 / 200
У групі дітей, які їли солодкий соковитий кавун, у двох з'явились ознаки отруєння: різка слабість, запаморочення, головний біль, блювання, задишка, тахікардія, синюшність губ, вух, кінчиків пальців. Лабораторний аналіз кавуна показав високий вміст нітратів. Який провідний механізм у патогенезі отруєння тільки у двох дітей? In a group of children who ate sweet juicy watermelon, two showed signs of poisoning: sharp weakness, dizziness, headache, vomiting, shortness of breath, tachycardia, cyanosis lips, ears, fingertips. Laboratory analysis of watermelon showed a high content of nitrates. What is the leading mechanism in the pathogenesis of poisoning in only two children?

Недостатність каталази Catalase deficiency

Блокада цитохромоксидази Cytochrome oxidase blockade

Недостатність супероксиддисмутази Superoxide dismutase deficiency

Недостатність глутатіон-пероксидази Glutathione peroxidase deficiency

Недостатність мет-Hb-редуктази Meth-Hb reductase deficiency

130 / 200
У спортсмена на старті перед змаганнями відзначається підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можна пояснити вказані зміни? The athlete has an increase in blood pressure and heart rate at the start before the competition. The influence of which departments of the central nervous system can explain these changes?

Проміжного мозку Midbrain

Довгастого мозку Olongated brain

Гіпоталамуса Hypothalamus

Кори великих півкуль Cortices of the major hemispheres

Середнього мозку Middle brain

131 / 200
Під час запалення відзначається підвищення проникливості судин мікроциркуляторного русла, збільшення в них гідродинамічного тиску крові. У міжклітинній рідині має місце підвищення осмотичної концентрації і дисперсності білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися в цьому During inflammation, there is an increase in the permeability of the vessels of the microcirculatory bed, an increase in the hydrodynamic blood pressure in them. In the intercellular fluid, there is an increase in the osmotic concentration and dispersion of protein structures. What type of edema will be observed in this

Мембраногенний Membranogenic

Гідродинамічний Hydrodynamic

Лімфогенний Lymphogenic

Змішаний Mixed

Колоїдно-осмотичний Colloid-osmotic

132 / 200
На розтині виявлено, що нирки збільшені в розмірах, поверхня крупногорбиста за рахунок наявності численних порожнин з гладенькою стінкою, заповнених прозорою рідиною. Яке захворювання нирок мало місце у хворого? At autopsy, it was found that the kidneys are enlarged, the surface is large bumpy due to the presence of numerous smooth-walled cavities filled with a transparent liquid. What kidney disease did the patient have?'

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

Полікістоз Polycystosis

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Інфаркт Heart attack

Пієлонефрит Pyelonephritis

133 / 200
Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат - структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази. На якому рівні метотрексат пригнічує синтез нуклеїнових кислот? Methotrexate is prescribed for the treatment of malignant tumors - a structural analogue of folic acid, which is a competitive inhibitor of dihydrofolate reductase. At what level does methotrexate inhibit the synthesis of nucleic acids?

Транскрипція Transcription

Реплікація Replication

Синтез мононуклеотидів Synthesis of mononucleotides

Процесинг Processing

Репарація Reparation

134 / 200
У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулося витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300 Р. Їх негайно госпіталізовано. Які зміни складу крові будуть характерними для потерпілих? As a result of damage to one of the reactors of the nuclear power plant, radioactive products leaked out. People who were in the zone of increased radiation received roughly 250-300 rubles each. They were immediately hospitalized. What changes in blood composition will be characteristic of the victims?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лейкопенія Leukopenia

Лімфопенія Lymphopenia

Анемія Anemia

Нейтропенія Neutropenia

135 / 200
Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетний м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією гормону з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія? Testosterone and its analogues increase the mass of skeletal muscles, which allows them to be used for the treatment of dystrophies. This effect is due to the interaction of the hormone with which cellular substrate?

Ядерні рецептори Nuclear receptors

Мембранні рецептори Membrane receptors

Білки-активатори транскрипції Transcription activator proteins

Рибосоми Ribosomes

Хроматин Chromatin

136 / 200
До інфекційної лікарні надійшов пацієнт з діареєю. Під час бактеріоскопічного дослідження фекальних мас виявили грамнегативні зігнуті палички. Яке захворювання можна припустити у хворого? A patient with diarrhea came to the infectious disease hospital. Gram-negative bent rods were found during the bacterioscopic examination of fecal masses. What disease can be assumed in the patient?

Дифтерія Diphtheria

Сальмонельозний гастроентерит Salmonellosis gastroenteritis

Черевний тиф Typhoid

Холера Cholera

Кишкова форма чуми Intestinal form of plague

137 / 200
При дослідженні каріотипу 5-річної дівчинки виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари довша від звичайної, тому що до неї приєдналась хромосома з 21-ї пари. Який вид мутації має місце у цієї дівчинки? When studying the karyotype of a 5-year-old girl, 46 chromosomes were found. One of the chromosomes of the 15th pair is longer than usual, because a chromosome from the 21st pair joined it What kind of mutation does this girl have?

Інверсія Inversion

Транслокація Translocation

Нестача Shortage

Делеція Deletion

Дуплікація Duplication

138 / 200
Дитина 7 років не може відвести плече і підняти його до горизонтального рівня, до обличчя руку приводить лише тильною стороною при деякій абдукції плеча (за рахунок надостного м'яза) - рука “сурмача”. Активна функція якого м'яза A 7-year-old child cannot retract the shoulder and raise it to the horizontal level, brings the hand to the face only with the back side with some abduction of the shoulder (due to the supraspinatus muscle) - the hand of the 'trumpeter'. Active function of which muscle

Малого круглого Small Round

Підостного Pydostnogo

Дельтоподібного Delta

Великого грудного Big Breast

Великого круглого Big Round

139 / 200
Трансмуральний інфаркт міокарда у хворого ускладнився розвитком гострої лівошлуночкової недостатності. Що є найбільш типовим для цього стану? The patient's transmural myocardial infarction was complicated by the development of acute left ventricular failure. What is the most typical for this condition?

Набряк легенів Edema of lungs

Артеріальна гіпертензія Arterial hypertension

Набряк кінцівок Edema of extremities

Ціаноз Cyanosis

140 / 200
У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот. Причиною цього може бути: There is an increase in the content of free fatty acids in the blood of patients with diabetes. The reason for this may be:

Зниження активності фосфатидилхолін-холестерин-ацилтрансферази плазми E. Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів Decreased activity of plasma phosphatidylcholine-cholesterol-acyltransferase E. Increased activity of adipocyte triglyceride lipase

Активація утилізації кетонових тіл Activation of disposal of ketone bodies

Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4 Activation of synthesis of apolipoproteins A-1, A-2, A-4

Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА Accumulation in the cytosol of palmitoyl-CoA

141 / 200
Для постановки туберкулінової проби дитині внутрішньошкірно введено туберкулін. Через 24 години в місці введення відзначена виражена гіперемія, ущільнення тканин. Який механізм лежить в основі розвитку даних змін? In order to perform a tuberculin test, tuberculin was injected intradermally into the child. After 24 hours, severe hyperemia and thickening of the tissues were noted at the injection site. What mechanism underlies the development of these changes?

Утворення гранульом Formation of granulomas

Імунокомплексна цитотоксичність Immunocomplex cytotoxicity

Цитотоксичність реагінового типу Reagin-type cytotoxicity

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

Антитільна цитотоксичність Antibody cytotoxicity

142 / 200
У жінки 63 років є ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу? A 63-year-old woman has symptoms of rheumatoid arthritis. An increase in the level of which of the following blood parameters would be most significant for confirming the diagnosis?

Загального холестерину Total cholesterol

R-глікозидази R-glycosidases

Сумарних глікозаміногліканів Total glycosaminoglycans

Ліпопротеїдів Lipoproteins

Кислої фосфатази Acid phosphatases

143 / 200
Чоловік 59 років має ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю перипортальних лімфомакрофагальних інфільтратів. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old man has signs of parenchymal jaundice and portal hypertension. During histological examination of a puncture biopsy of the liver, it was found: the beam-lobular structure is disturbed, part of the hepatocytes has signs of fatty dystrophy, porto-portal connective tissue septa are formed with the formation of pseudoparticles, with the presence of periportal lympho-macrophagic infiltrates. What is the most likely diagnosis?

Алкогольний гепатит Alcoholic hepatitis

Токсична дистрофія Toxic dystrophy

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Хронічний гепатоз Chronic hepatosis

Цироз печінки Liver cirrhosis

144 / 200
Жінка 49 років тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, який призвів до смерті. На розтині встановлено, що нирки мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті. Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення призвело до вказаних змін серозних оболонок і A 49-year-old woman suffered from chronic glomerulonephritis for a long time, which led to death. At autopsy, it was found that the kidneys were 7x3x2.5 cm in size, weighing 65.0 g , dense, fine-grained. Microscopically: fibrinous inflammation of the serous and mucous membranes, dystrophic changes in parenchymal organs, cerebral edema. What complication led to the specified changes in the serous membranes and

Сепсис Sepsis

Уремія Uremia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Анемія Anemia

ДВЗ-снндром DVZ-snndrom

145 / 200
У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig. arteriosum. Які анатомічні утворення з’єднує між собою ця протока? In the intrauterine period of development, a large arterial (botal) duct functions in the fetal vascular system, which after birth turns into a lig. arteriosum. What anatomical formations connect each other this channel?

Праве та ліве передсердя Right and left atrium

Легеневий стовбур та аорта Pulmonary trunk and aorta

Легеневий стовбур та верхня порожниста вена Pulmonary trunk and superior vena cava

Аорта та нижня порожниста вена Aorta and inferior vena cava

Аорта та верхня порожниста вена Aorta and superior vena cava

146 / 200
Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані? As a result of the activation of the ion channels of the outer membrane of the excitable cell, its resting potential increased significantly. Which channels were activated?

Натрієві та кальцієві Sodium and calcium

Повільні кальцієві Slow calcium

Натрієві Sodium

Швидкі кальцієві Fast calcium

Калієві Potassium

147 / 200
Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. При гістологічному дослідженні в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів і лімфатичних фолікулів в кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес в лімфатичних вузлах відображають виявлені гістологічні зміни? Regional lymph nodes increased near the infected wound. Histological examination revealed an increase in the number of macrophages, lymphocytes, and lymphatic follicles in the cortical layer, as well as a large number of plasma cells. What process in the lymph nodes reflect the detected histological changes?

Набуту недостатність лімфоїдної тканини Acquired insufficiency of lymphoid tissue

Пухлинну трансформацію Tumor transformation

Реакцію гіперчутливості Hypersensitivity reaction

Природжену недостатність лімфоїдної тканини Congenital insufficiency of lymphoid tissue

Антигенну стимуляцію Antigenic stimulation

148 / 200
Хворому 56 років із скаргами на спрагу та часте сечовиділення ендокринологом було встановлено діагноз цукрового діабету та призначено бутамід. Яким є механізм дії цього препарату? A 56-year-old patient with complaints of thirst and frequent urination was diagnosed with diabetes by an endocrinologist and prescribed butamide. What is the mechanism of action of this drug?

Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму Contributes to the assimilation of glucose by the cells of body tissues

Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса Stimulates the beta cells of the islets of Langerhans

Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани Facilitates glucose transport across cell membranes

Пригнічує альфа-клітини острівців Лангерганса Suppresses the alpha cells of the islets of Langerhans

Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику Suppresses the absorption of glucose in the intestine

149 / 200
Хвора звернулася до травмпункту з приводу нагноєння різаної рани. Лікар для очищення рани від гнійних виділень промив її 3% розчином перекису водню. При цьому піна не утворилася. З чим пов'язана відсутність дії препарату? The patient went to the trauma center due to suppuration of a cut wound. To clean the wound from purulent secretions, the doctor washed it with a 3% solution of hydrogen peroxide. At the same time, no foam was formed. What is the lack of effect of the drug related?

Наявність у рані гнійного вмісту Presence of purulent content in the wound

Спадкова недостатність каталази Hereditary catalase deficiency

Низька концентрація H2O2 Low concentration of H2O2

Неглибока рана Shallow wound

Спадкова недостатність фосфатдегідрогенази еритроцитів Hereditary deficiency of erythrocyte phosphate dehydrogenase

150 / 200
Хворий 62 років надійшов до неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу. Стан тяжкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого? A 62-year-old patient was admitted to the neurology department due to cerebral hemorrhage. The condition is severe. There is an increase in the depth and frequency of breathing, and then it decreases to apnea, after which a cycle of respiratory movements are restored. What type of breathing did the patient have?

Апнеїстичне Apneic

Біота Biota

Чейна–Стокса Cheyne–Stokes

Кусмауля Kusmaul

Гаспінг–дихання Gasping-breathing

151 / 200
Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію. Який переважний механізм стимуляції шлункової секреції у цьому випадку? A patient with hypersecretion of gastric juice was advised by the doctor to exclude rich broths and vegetable broths from the diet because they stimulate gastric secretion. What is the predominant mechanism of gastric secretion stimulation in this case?'

Стимуляція вироблення гастрину G-клітинами Stimulation of gastrin production by G-cells

Подразнення механорецепторів шлунка Irritation of stomach mechanoreceptors

Стимуляція вироблення секретину в 12-палій кишці Stimulation of secretin production in the duodenum

Подразнення смакових рецепторів Taste buds irritation

Подразнення механорецепторів ротової порожнини Irritation of oral cavity mechanoreceptors

152 / 200
При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яка найбільш імовірна патологія? When examining the patient's blood, a significant increase in the activity of MV-forms of CFC (creatine phosphokinase) and LDH-1 was detected. What is the most likely pathology?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Ревматизм Rheumatism

Холецистит Cholecystitis

Панкреатит Pancreatitis

Гепатит Hepatitis

153 / 200
До інфекційного відділення лікарні госпіталізовано хворого з діагнозом бактеріальної дизентерії. Лабораторними дослідженнями встановлено, що збудник чутливий до багатьох протимікробних засобів, однак у хворого виявлені явища анемії. Який препарат протипоказаний хворому? A patient with a diagnosis of bacterial dysentery was admitted to the infectious disease department of the hospital. Laboratory tests established that the pathogen is sensitive to many antimicrobial agents, but the patient showed signs of anemia. Which drug is contraindicated to the patient?

Фуразолідон Furazolidone

Фталазол Phthalazole

Ентеросептол Enteroseptol

Левоміцетин Levomycetin

Ампіцилін Ampicillin

154 / 200
На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявляються численні капіляри, через стінку яких у кровоносне русло виходять зрілі формені елементи крові. До якого типу належать ці капіляри ? Numerous capillaries are found on the micropreparation of red bone marrow, through the wall of which mature formed elements of blood enter the bloodstream. What type do these capillaries belong to?

Соматичні Somatic

Лімфатичні Lymphatic

Вісцеральні Visceral

Синусоїдні Sinusoids

Фенестровані Fenestrate

155 / 200
В експерименті на тварині видалення ділянки кори півкуль мозку усунуло раніше вироблені умовні рефлекси на світлове подразнення. Яку ділянку кори було видалено? In an experiment on an animal, removing a section of the cortex of the cerebral hemispheres eliminated previously developed conditioned reflexes to light stimulation. What section of the cortex was removed?

Потилична кора Occipital cortex

Прецентральна звивина Precentral gyrus

Постцентральна звивина Postcentral gyrus

Скронева доля Temporal fate

Лімбічна кора Limbic cortex

156 / 200
В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів м'язів-згиначів відзначено гальмування альфа-мотонейронів м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища? In an experiment on the spinal cord, when the alpha motoneurons of the flexor muscles are excited, inhibition of the alpha motoneurons of the extensor muscles was noted. What type of inhibition is the basis of this phenomena?

Зворотне Reverse

Пресинаптичне Presynaptic

Латеральне Lateral

Деполяризаційне Depolarizing

Реципрокне Reciprocal

157 / 200
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у людини 30 років досягла 112 на хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну? During emotional excitement, the heart rate of a 30-year-old man reached 112 per minute. What part of the conduction system of the heart is responsible for this change?

Пучок Гіса His Bundle

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

158 / 200
При розтині померлого від поширеного перитоніту в дистальних відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної форми, які розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке, утворене м'язовою або серозною оболонкою, краї виразок рівні, закруглені. У двох виразках є перфоративні отвори діаметром до 0,5 см. Яке захворювання треба At the autopsy of the deceased from widespread peritonitis, numerous oval-shaped ulcers were found in the distal parts of the small intestine, which are located along the intestine. The bottom of the ulcers is clean, smooth, formed by muscle or serous membrane, the edges of the ulcers are smooth, rounded. Two ulcers have perforating holes with a diameter of up to 0.5 cm. What kind of disease is necessary

Висипний тиф Typhoid

Дизентерія Dysentery

Туберкульоз Tuberculosis

Холера Cholera

Черевний тиф Typhoid

159 / 200
Малюк попросив Вас надути повітряну кульку якомога дужче за один видих. Яким об'ємом повітря Ви скористаєтесь? The kid asked you to blow up the balloon as much as possible in one exhalation. How much air will you use?

Життєвою ємністю легень By the vital capacity of the lungs

Резервним об'ємом вдиху Inspiratory reserve volume

Функціональною залишковою ємністю By functional residual capacity

Ємністю вдиху Inhalation capacity

Загальною ємністю легень Total lung capacity

160 / 200
Під час вивчення родоводу сім'ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин), виявлено, що ця ознака зустрічається в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу: When studying the pedigree of a family in which hypertrichosis (excessive hairiness of the auricles) is observed, it was found that this trait occurs in all generations only in men and is inherited from father to son Determine the type of inheritance of hypertrichosis:

Зчеплений з Y-хромосомою Linked to Y-chromosome

Зчеплений з Х-хромосомою домінантний X-linked dominant

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний X-linked recessive

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

161 / 200
Приймання оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони? Taking oral contraceptives that contain sex hormones suppresses the secretion of pituitary hormones. The secretion of which of the following hormones is suppressed when taking oral contraceptives that contain sex hormones?

Тиреотропний Thyrotropic

Соматотропний Somatotropic

Фолікулостимулюючий Follicle stimulating

Вазопресин Vasopressin

Окситоцин Oxytocin

162 / 200
Внаслідок росту пухлини у порожнину III шлуночка головного мозку у пацієнта розвиваються вегетативні розлади у вигляді порушення сну, терморегуляції, усіх видів обміну, нецукрового діабету. Подразнення ядер якої ділянки головного мозку викликає ці симптоми? As a result of tumor growth in the cavity of the III ventricle of the brain, the patient develops autonomic disorders in the form of impaired sleep, thermoregulation, all types of metabolism, diabetes insipidus. Irritation of the nuclei of which part of the brain brain causes these symptoms?

Покришка середнього мозку Middle brain cover

Міст Bridge

Ніжки мозку Brain Legs

Гіпоталамус Hypothalamus

Довгастий мозок Olongate brain

163 / 200
У хворого виявлена болючість по ходу великих нервових стволів та підвищений вміст пірувату в крові. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни? The patient has pain in the course of large nerve trunks and an increased content of pyruvate in the blood. A lack of which vitamin can cause such changes?

В1 B1

Біотин Biotin

В2 B2

Пантотенова кислота Pantothenic acid

РР YY

164 / 200
Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш імовірно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого The territory of the old livestock burial ground, which has not been used for more than 50 years, is planned to be used for residential construction. However, soil research revealed the presence of viable spores of the causative agent of a particularly dangerous disease. Which of the following microorganisms most likely could be stored in the soil for such a long time

Brucella abortus Brucella abortus

Francisella tularensis Francisella tularensis

Mycobacterium bovis Mycobacterium bovis

Yersinia pestis Yersinia pestis

Bacillus anthracis Bacillus anthracis

165 / 200
Дитина 5 років надійшла до ЛОР-відділення з діагнозом гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину? A 5-year-old child was admitted to the ENT department with a diagnosis of purulent inflammation of the middle ear. The disease began with inflammation of the nasopharynx. Through which channel of the temporal bone did the infection enter the tympanic cavity?

Каналець барабанної струни Tympanic tube

Сонно-барабанні канальці Carotid-tympanic tubules

М’язовотрубний канал Myotube channel

Барабанний каналець Tympanic tube

Сонний канал Sleepy Channel

166 / 200
Хворий на цукровий діабет вчасно не отримав ін’єкцію інсуліну, що призвело до розвитку гіперглікемічної коми (вміст глюкози в крові – 50 ммоль/л). Який механізм є головним у розвитку цієї коми? A patient with diabetes did not receive an insulin injection in time, which led to the development of a hyperglycemic coma (blood glucose content - 50 mmol/l). What is the mechanism the main thing in the development of this coma?

Ацидоз Acidosis

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпонатріємія Hyponatremia

Гіпоксія Hypoxia

Гіперосмія Hyperosmia

167 / 200
У тяжко травмованої людини поступово настала біологічна смерть. Свідченням цього є: The biological death of a seriously injured person gradually came. This is evidenced by:

Відсутність рухливості Lack of mobility

У клітинах відбувається автоліз і розкладання Cells undergo autolysis and decomposition

Непритомність Fainting

Відсутність серцебиття і дихання Absence of heartbeat and breathing

Невпорядкованість хімічних процесів Irregularity of chemical processes

168 / 200
У жінки 68 років після інсульту відсутні рухи в верхній та нижній правій кінцівках. Тонус м’язів цих кінцівок і рефлекси в них підвищені. Є патологічні рефлекси. Яка це форма паралічу? A 68-year-old woman after a stroke has no movements in her upper and lower right limbs. The muscle tone of these limbs and their reflexes are increased. There are pathological reflexes. What is this a form of paralysis?

Параплегія Paraplegia

Моноплегія Monoplegia

Тетраплегія Tetraplegia

Дисоціація Dissociation

Геміплегія Hemiplegia

169 / 200
У хворого з верхнім типом ожиріння клінічно тривало відзначалися артеріальна гіпертонія, гіперглікемія, глюкозурія. Смерть настала від крововиливу в головний мозок. Під час патоморфологічного дослідження виявлені базофільна аденома гіпофіза, гіперплазія кори наднирників. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with the upper type of obesity clinically had arterial hypertension, hyperglycemia, and glycosuria for a long time. Death occurred from a brain hemorrhage. During the pathomorphological examination, a basophilic adenoma of the pituitary gland was found. hyperplasia of the adrenal cortex. What is the most likely diagnosis?

Акромегалія Acromegaly

Гіпофізарний нанізм Pituitary dwarfism

Адипозогенітальна дистрофія Adiposogenital dystrophy

Хвороба Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing disease

Цукровий діабет Diabetes

170 / 200
У хворого після важкої травми розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному випадку? After a severe injury, the patient developed shock and showed signs of acute renal failure [AKI]. What is the leading mechanism of AKI development in this case?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Падіння артеріального тиску Drop in blood pressure

Порушення відтоку сечі Urine outflow disorder

Підвищення тиску в ниркових артеріях Increased pressure in renal arteries

Підвищення тиску в капсулі нефрону Increased pressure in the nephron capsule

171 / 200
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є: Glomerular filtration rate has increased by 20% in a person as a result of prolonged starvation. The most likely reason for changes in filtration under these conditions is:

Збільшення коефіцієнту фільтрації Increase the filter factor

Збільшення системного артеріального тиску Increase in systemic blood pressure

Зменшення онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Збільшення ниркового плазмотоку Increase in renal plasma flow

Збільшення проникності ниркового фільтру Increase in renal filter permeability

172 / 200
При розтині померлої в комі молодої людини виявлено поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки в стулках аортального клапана, прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію? The autopsy of a young man who died in a coma revealed widespread thromboembolic infarction of the left hemisphere of the brain, a large septic spleen, immune complex glomerulonephritis, ulcers in the leaflets of the aortic valve, covered by polyp-like thrombi with colonies staphylococci. What disease caused cerebral thromboembolism?

Септичний бактеріальний ендокардит Septic bacterial endocarditis

Септикопіємія Septicopyemia

Гострий ревматичний вальвуліт Acute rheumatic valvulitis

Септицемія Septicemia

Ревматичний тромбоендокардит Rheumatic thromboendocarditis

173 / 200
Жінці з дисфункціональною матковою кровотечею зробили діагностичне вишкрябання. Гістологічно у зіскрібку виявлено велику кількість звивистих залоз, просвіти окремих залоз кістозно розширені. Назвіть різновид загальнопатологічного процесу в ендометрії: A woman with dysfunctional uterine bleeding underwent a diagnostic scraping. Histologically, a large number of tortuous glands were found in the scraping, the lumens of individual glands are cystically dilated. Name a type of general pathological process in the endometrium:

Атрофія Atrophy

Залозисто-кістозна гіперплазія Glandular cystic hyperplasia

Дисплазія Dysplasia

Гіпертрофічні розростання Hypertrophic growths

Метаплазія Metaplasia

174 / 200
У людини частота серцевих скорочень утримується на рівні, що не перевищує 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у цієї людини? A person's heart rate is kept at a level that does not exceed 40 times per minute. What is the driver of this person's heart rate?

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Пучок Гіса His Bundle

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

175 / 200
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх бронхів. Які порушення кислотно-лужної рівноваги можна виявити у крові в даному The patient has a violation of the patency of the respiratory tract at the level of small and medium bronchi. What violations of the acid-alkaline balance can be detected in the blood in this

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

- -

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Респіраторний алкалоз Respiratory alkalosis

176 / 200
У хворих з непрохідністю жовчовивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну: In patients with obstruction of the biliary tract, blood clotting is inhibited, bleeding occurs, which is a consequence of insufficient absorption of the vitamin:

Е E

D D

Каротину Carotene

К K

А A

177 / 200
На розтині тіла померлого виявлено, що вся права легеня збільшена у розмірі, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина легені сірого кольору, з неї стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легень характерна така картина? At the autopsy of the dead body, it was found that the entire right lung was enlarged, dense, fibrin was layered on the pleura, the lung tissue was gray in cross-section, cloudy liquid was flowing from it What kind of lung disease is this picture typical of?

Гангрена легені Gangrene of the lungs

Фіброзуючий альвеоліт Fibrosing alveolitis

Інтерстиціальна пневмонія Interstitial pneumonia

Вогнищева пневмонія Focal pneumonia

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

178 / 200
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює – 25 см вод.ст.? Intrapleural pressure is measured in a person. In which phase did the person hold his breath, if the pressure is 25 cm Hg?

Спокійний видих Calm Exhalation

Спокійний вдих Calm Breath

Форсований вдих Forced inhalation

- -

Форсований видих Forced expiration

179 / 200
У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу? A 27-year-old patient was diagnosed with pathological changes in the liver and brain. A sharp decrease in blood plasma was detected, and an increase in copper content in urine. The diagnosis was Wilson's disease. Activity which enzyme in the blood serum should be investigated to confirm the diagnosis?

Карбоангідрази Carbonic anhydrases

Церулоплазміну Ceruloplasmin

Алкогольдегідрогенази Alcohol dehydrogenases

Ксантиноксидази Xanthine oxidases

Лейцинамінопептидази Leucinaminopeptidases

180 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне? A patient came to the doctor complaining of constant thirst. Hyperglycemia, polyuria, and an increased content of 17-ketosteroids in the urine were detected. What disease is most likely?

Інсулінозалежний діабет Insulin-dependent diabetes

Глікогеноз I типу Glycogenosis type I

Мікседема Myxedema

Аддісонова хвороба Addison's disease

Стероїдний діабет Steroid diabetes

181 / 200
Під час обіду дитина похлинулася і аспірувала їжу. Почався сильний кашель, шкіра і слизові ціанотичні, пульс прискорений, дихання рідке, видих подовжений. Яке порушення зовнішнього дихання розвинулось у дитини? During lunch, the child swallowed and aspirated food. A strong cough began, the skin and mucous membranes were cyanotic, the pulse accelerated, breathing was thin, exhalation was prolonged. What disorder of external breathing developed in child?

Стадія інспіраторної задишки при асфіксії Stage of inspiratory dyspnea in asphyxia

Дихання Біота Biot's Breath

Стадія експіраторної задишки при асфіксії Stage of expiratory dyspnea in asphyxia

Альтернуюче дихання Alternating breathing

Стенотичне дихання Stenotic breathing

182 / 200
У лабораторії при мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. При аналізі крові виявлена еозинофілія. Який гельмінтоз можна передбачити? In the laboratory, microscopic examination of the sputum of a pneumonia patient accidentally revealed larvae. A blood test revealed eosinophilia. What helminthiasis can be predicted?

Опісторхоз Opistorchosis

Трихоцефальоз Trichocephalus

Аскаридоз Ascariasis

Парагонімоз Paragonimosis

Ентеробіоз Enterobiosis

183 / 200
У хворого з тимомою (пухлиною вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено A patient with a thymoma (tumor of the thymus gland) has cyanosis, expansion of the subcutaneous venous network, and swelling of the soft tissues of the face, neck, upper half of the body, and upper limbs. Which venous trunk is compressed

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Підключична вена Subclavian vein

Зовнішня яремна вена External jugular vein

Передня яремна вена Anterior jugular vein

184 / 200
Під час дослідження первинної структури молекули глобіну виявлено заміну глутамінової кислоти на валін. Для якої спадкової патології це характерно? During the study of the primary structure of the globin molecule, the substitution of glutamic acid for valine was found. What hereditary pathology is this characteristic of?

Таласемія Thalassemia

Хвороба Мінковського-Шоффара Minkowski-Shofar disease

Гемоглобіноз Hemoglobinosis

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Фавізм Favism

185 / 200
При травмі у пацієнта 44 років виник розрив сухожилків м’язів лівої долоні, поверхневих кровоносних судин. Після оперативного втручання і видалення більшої частини некротично зміненої м’язової тканини кровотік був відновлений. За рахунок яких судин? During an injury, a 44-year-old patient suffered a rupture of the tendons of the muscles of the left palm, superficial blood vessels. After surgical intervention and removal of most of the necrotized muscle tissue, blood flow was restored. At the expense of which vessels?

Arcus palmaris superficialis Arcus palmaris superficialis

Arcus palmaris profundus Arcus palmaris profundus

A. digitales palmares communes A. digitales palmares communes

A. perforantes A. perforantes

A. metacarpeae palmares A. metacarpeae palmares

186 / 200
У хворої, яка страждає на тромбофлебіт глибоких вен гомілки, раптово настала смерть. На розтині трупа у загальному стовбурі і біфуркації легеневої артерії знайдено червоні пухкі маси з тьмяною гофрованою поверхнею, що лежать вільно. Який патологічний процес виявив патологоанатом? A patient suffering from thrombophlebitis of the deep veins of the leg died suddenly. At the autopsy, red loose masses with a dull corrugated surface were found in the common trunk and bifurcation of the pulmonary artery , which lie freely. What pathological process did the pathologist detect?

Тромбоз Thrombosis

Тромбоемболія Thromboembolism

Жирова емболія Fat embolism

Тканинна емболія Tissue embolism

Емболія стороннім тілом Foreign body embolism

187 / 200
При оформленні дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить такий результат When registering a child for school, to resolve the issue of the need for revaccination, a Mantoux test was performed, which turned out to be negative. What does this result indicate

Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу On the presence of cellular immunity to tuberculosis

Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу About lack of antitoxic immunity to tuberculosis

Про відсутність антитіл до туберкульозних бактерій On the absence of antibodies to tuberculosis bacteria

Про наявність антитіл до туберкульозних бактерій On the presence of antibodies to tuberculosis bacteria

Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу About lack of cellular immunity to tuberculosis

188 / 200
Під час бактеріологічного дослідження промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання? During the bacteriological examination of the washing water of a patient with food poisoning, a pure culture of bacteria with the following properties was sown: a gram-negative motile bacillus that grows in the form of colorless colonies on Endo's medium. The representative of which was the disease caused by the disease?

Citrobacter Citrobacter

Escherichia Escherichia

Shigella Shigella

Yersinia Yersinia

Salmonella Salmonella

189 / 200
До клініки потрапив чоловік 54 років зі скаргами на болі в правій підреберній ділянці, блювоту з кров'ю. Об'єктивно: збільшення розмірів печінки, варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, кровотеча з них. Порушення функції якої судини, ймовірніше за все, мало місце? A 54-year-old man came to the clinic with complaints of pain in the right subcostal area, vomiting with blood. Objectively: an increase in the size of the liver, varicose veins of the esophagus and stomach, bleeding from them. Which vessel was most likely to be impaired?

Vena cava superior Vena cava superior

Vena cava inferior Vena cava inferior

Aorta abdominalis Aorta abdominalis

Vena hepatica Vena hepatica

Vena porta Vena porta

190 / 200
Під час обстеження донора, який тривалий час не здавав кров, за допомогою методу ІФА виявлені анти-НBs антитіла. Про що свідчить у цьому випадку позитивний результат ІФА? During the examination of a donor who had not donated blood for a long time, using the ELISA method, anti-NBs antibodies were detected. What does a positive ELISA result indicate in this case?

Про перенесений гепатит В About transferred hepatitis B

Про хронічний гепатит В About chronic hepatitis B

Про гострий гепатит С About acute hepatitis C

Про гострий гепатит В About acute hepatitis B

Про хронічний гепатит С About chronic hepatitis C

191 / 200
Дитина вдихнула ґудзик. Куди найбільш імовірно він потрапить? The child inhaled the button. Where is it most likely to end up?

У гортань In the larynx

У стравохід In the esophagus

У правий головний бронх In the right main bronchus

У трахею In the trachea

У лівий головний бронх In the left main bronchus

192 / 200
У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилось безболісне новоутворення без чітких меж. В біоптаті тканини новоутворення нагадують риб'яче м'ясо, складаються з незрілих фібробластоподібних клітин з численними мітозами, які проростають в м'язи. Який найбільш вірогідний діагноз? A painless neoplasm without clear boundaries appeared in the soft tissues of the left thigh of a young man. In the biopsy, the neoplasm's tissue resembles fish flesh, consists of immature fibroblast-like cells with numerous mitoses that grow into muscles. What is the most likely diagnosis?

Фіброма Fibroma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Міома Myoma

Міосаркома Myosarcoma

Рак Cancer

193 / 200
У дитини 2 років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це зумовлено зниженням функції: A 2-year-old child developed convulsions due to a decrease in the concentration of calcium ions in the blood plasma. This is due to a decrease in the function:

Шишкоподібної залози Pineal gland

Прищитоподібних залоз Parathyroid glands

Тимуса Thymus

Кори наднирників Adrenal cortex

Гіпофіза Pituitary

194 / 200
У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон? In the process of metabolism in the human body, active forms of oxygen are formed, including the superoxide anion radical. Which enzyme inactivates this anion?

Пероксидаза Peroxidase

Супероксиддисмутаза Superoxide dismutase

Глутатіонредуктаза Glutathione reductase

Каталаза Catalase

Глутатіонпероксидаза Glutathione peroxidase

195 / 200
У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон – інтрон – екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми? In general, the genetic apparatus of eukaryotes is as follows: exon - intron - exon. This structural and functional organization of the gene determines the features of transcription. What will be the pro-mRNA according to the mentioned schemes?

Інтрон-екзон Intron-exon

Екзон-інтрон Exon-intron

Екзон-інтрон-екзон Exon-Intron-Exon

Екзон-екзон-інтрон Exon-exon-intron

Екзон-екзон Exon-Exon

196 / 200
При отруєнні аманітином (отрутою блідої поганки) блокується РНКполімераза В(ІІ). При цьому припиняється: When poisoned with amanitin (pale toadstool poison), RNA polymerase B(II) is blocked. At the same time, it stops:

Синтез мРНК Synthesis of mRNA

Зворотна транскрипція Reverse transcription

Дозрівання мРНК Maturation of mRNA

Синтез праймерів Synthesis of primers

Синтез тРНК Synthesis of tRNA

197 / 200
Чоловіку 70 років, який страждає на хронічний бронхіт, призначений протикашльовий препарат - кодеїн. Який механізм забезпечує протикашльовий ефект? A 70-year-old man suffering from chronic bronchitis is prescribed an antitussive drug - codeine. What mechanism provides the antitussive effect?

Рефлекторний Reflex

Центральний Central

Місцева дія Local action

Периферична дія Peripheral action

Конкурентний Competitive

198 / 200
Хворий 46 років скаржиться на утруднення носового дихання. У біоптаті потовщеної слизової носа знайдені клітини Мікуліча, скупчення епітеліоїдних клітин, плазмоцити, лімфоцити, гіалінові кулі. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complains of nasal breathing difficulties. In the biopsy of the thickened nasal mucosa, Mikulich cells, clusters of epithelioid cells, plasma cells, lymphocytes, hyaline spheres were found. What is the most likely diagnosis ?

Риновірусна інфекція Rhinovirus infection

Алергічний риніт Allergic rhinitis

Менінгококовий назофарингіт Meningococcal nasopharyngitis

Аденовірусний риніт Adenovirus rhinitis

Склерома Scleroma

199 / 200
З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна апідозрити? Escherichia coli culture with antigenic structure 0-111 was isolated from the feces of a sick 6-month-old child who was on artificial feeding. What diagnosis can be made?

Харчове отруєння Food poisoning

Гастроентерит Gastroenteritis

Холероподібне захворювання Cholera-like disease

Колі-ентерит Coli-enteritis

Дизентерієподібне захворювання Dysentery-like disease

200 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоцита видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул: On the preparation of the ovary, stained with hematoxylin-eosin, a follicle is determined, in which the cells of the follicular epithelium are placed in 1-2 layers and have a cubic shape, the membrane is clearly visible around the oocyte -red in color. Name this follicle:

Зрілий Mature

Примордіальний Primordial

Атретичний Atretic

Вторинний Secondary

Первинний Primary