КРОК 1 - словник англійських слів/термінів

1. А

abdominal pain

біль в животі

2.

abducent

який відводить (про м’яз)

3.

abduct

відводити

4.

abduct one`s shoulder

відводити плече

5.

аbduct arm into horizontal position

витягнути руку горизонтально

6.

abduct the eyeball outwards

відводити очне яблуко назовні

7.

abductor muscle

м'яз, який відводить, абдуктор

8.

ability

здібність, здатність, вміння

9.

abnormalities

аномалія

10.

abnormality inheritance

успадкування аномалії

11.

abrupt decrease

різке зниження

12.

abrupt loss of weight

різке схуднення

13.

аbrupt performance decrement

різке зниження продуктивності

14.

absorption

поглинання

15.

absorption stage

стадія поглинання

16.

absorption through the bowels wall

всмоктування через стінку кишок

17.

аbstinence

абстиненція

18.

аbuse

зловживання, залежність

19.

accelerate

прискорити, прискорювати

20.

accelerate healing

прискорення загоєння

21.

acceleration of glomerular filtration rate

збільшення швидкості клубочкової фільтрації

22.

accessory cells

додаткові клітини

23.

accompany

супроводжувати

24.

accumulate

накопичуватися

25.

аcetoacetate

ацетоацетат

26.

acetone odor of breath

ацетоновий запах дихання

27.

аchondroplasia (dwarfism)

діафізарна аплазія, хвороба парро- марі, карликовість

28.

acid

кислота

29.

acid resistance

кисло стійкість

30.

acid-base balance

кислотно-основний баланс

31.

acinі and excretory ducts

ацинуси та вивідні протоки

32.

аcini cell

ацинарна клітина

33.

acne

вугор; прищ; акне, вугруватість

34.

acquired

набутий

35.

activation

збудження, активація

36.

аctive tuberculous process

активний туберкульозний процес

37.

acute

гострий

38.

acute bronchitis

гострий бронхіт

39.

acute focal

гострий осередковий/вогнищевий

40.

acute infectious disease

гостре інфекційне захворювання

41.

acute pain

гострий біль

42.

acute renal failure

гостра ниркова недостатність

43.

аcute renal impairment

гостра ниркова недостатність

44.

acute renal insufficiency

гостра ниркова недостатність

45.

acute respiratory failure

гостра респіраторна недостатність

46.

acute venous congestion

гострий венозний застій

47.

аdduct

приводити (про м'язи)

48.

аdhere

прилипати, приставати, приклеюватися, зчіпляти

49.

adhesion

злипання, склеювання, спайка, рубець

50.

adipocytes

адипоцит, жирова клітина

51.

adipose

жировий

52.

adipose and cartilaginous tissues

жирова і хрящова тканини

53.

adjoin

приєднувати

54.

adjoining soft tissues

прилеглі м’які тканини

55.

administer

призначати

56.

admission room

приймальня, приймальне відділення

57.

admission ward

приймальне відділення

58.

admit

приймати

59.

admixtures

домішки

60.

adolescent

підліток

61.

adrenal cortex hyperplasia

гіперплазія кори надниркових залоз

62.

adrenal glands

надниркові залози

63.

adrenals

наднирники

64.

adrenogenital syndrome

адреногенітальний синдром

65.

affect

уражати

66.

affected part

уражена частина

67.

affection

ураження

68.

afferent and efferent arteriole

аферентні і еферентні артеріоли

69.

аffixion

пов’язаність, прикріплення

70.

affixion of ribosomes to

прикріплення рибосом до

71.

aftermath

наслідки

72.

аgainst a background

на фоні (на тлі)

73.

аgar

агар (рослинний відвар)

74.

agent

збудник, діюча сила, речовина

75.

agglutination

аглютинація

76.

agglutination reaction

реакція аглютинації

77.

aggravate

посилюватись

78.

agitation

тривога, збудження, неспокій

79.

airless lungs

легені без повітря

80.

alkali resistance

лугостійкість

81.

alkaptonuria

алкаптонурія

82.

аllele variants

аллельні варіанти

83.

along

вздовж

84.

along the acoustic nerve

по ходу слухового нерва

85.

аlteration

зміни

86.

altered condition

змінний стан

87.

alveolar ventilation disorder

розлади альвеолярної вентиляції

88.

ambient environment

навколишнє середовище

89.

аminobutyric acid

аміномасляна кислота

90.

аmniotic stalk

амніотичне стебло

91.

аmpullar

ампулоподібний, ампулярний

92.

аmylase

амілаза

93.

аnalysis of sputum

аналіз мокротиння

94.

аneurism

аневризм (а)

95.

antenatal clinic

жіноча консультація

96.

anterior abdominal wall

передня черевна стінка

97.

аnthrax

карбункул, сибірська виразка

98.

аnthropozoonoses

атнтропозооноз

99.

antibodies

антитіла

100.

antibody titre

титр антитіл

101.

antibody-dependent cytotoxicity

антитіло залежна цитотоксичність

102.

anticoagulation system

антикоагуляційна система

103.

аntimycotic agent

протигрибковий препарат

104.

antitussive drug

ліки проти кашлю

105.

аnxiety

тривога, тривожність

106.

аnxious

тривожний, неспокійний

107.

aortic valve insufficiency

недостатність аортальних клапанів

108.

АР(ВР) = arterial pressure

артеріальний тиск

109.

apparent disorder

очевидний, явний розлад

110.

apparent infiltration

очевидна, явна інфільтрація

111.

apparent sign

помітна, явна ознака

112.

apparent teratogenic effect

виражена тератогенна дія

113.

apply more sensitive reaction

використати чутливішу реакцію

114.

appointment

прийом ( у лікаря)

115.

appropriate

відповідний

116.

аrbitrarily

навмання, довільно

117.

arch

дуга

118.

arches of the lumbar vertebraе

дуги поперекових хребців

119.

arrest

зупиняти

120.

аrrest colic

зупинити коліку

121.

arrest stenocardia attacks

припинити напади стенокардії

122.

arrhythmic respiration

аритмічне дихання

123.

arterial resistive (resistance) vessels

артеріальні резистентні судини

124.

arthropoda

членистоногі

125.

artificial illegal abortion

штучний позалікарняний аборт (нелегальний)

126.

ascend

підніматися

127.

аscending pharyngeal artery

висхідна глоткова артерія

128.

аscites

асцит

129.

аspartate aminotransferase

аспартат амінотрансфера́за

130.

aspirate

відсмоктувати (рідину, гній); матеріал, отриманий шляхом відсмоктування (аспірат)

131.

assess

оцінити

132.

assess the effectiveness

оцінювати ефективність

133.

аstraddle

1) широко розставивши ноги 2) верхи (на стільці)

134.

аsynergia of movements

порушення координації рухів

135.

аtaxia

атаксія, порушення координації

136.

atherosclerotic calcified plaques

атеросклеротичні бляшки з кальцинозом

137.

аtresia

вроджене зрощення або відсутність отвору, каналу (атрезія)

138.

аtretic bodies

атретичне тіло

139.

аtrioventricular block

атриовентрикулярний блок (предсердношлуночковий)

140.

аttach

прикріпляти

141.

attachment of ribosomes

приєднання рибосом

142.

attack

напад

143.

attempt

спроба

144.

attempts to remove

спроби видалити

145.

atypic light epithelial Langhans cells

атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса

146.

audible signal

чутний, виразний сигнал

147.

аuditory

слуховий

148.

auditory analyzer

слуховий аналізатор

149.

аuditory analyzer structures

слухові аналізатори

150.

аuditory system

слухова система

151.

аutoimmune renal injury

автоімунне ураження нирки

152.

autonomic ganglion

вісцеральний ганглій, вегетативні вузли

153.

аutopsy

розтин

154.

аutoreduplication

авторедуплікація

155.

axillary crease

пахвова впадина

156.

axillary nerve

пахвовий нерв

157.

аxone nerve endings

аксонові нервові закінчення

158. В

bacillus

бацила, паличка

159.

backbone

хребет

160.

bacteria operon

бактеріальний оперон (генетична функціональна одиниця)

161.

bacteriological sputum specimens

бактеріологічні зразки мокроти

162.

bacteriolysis

бактеріоліз

163.

bacteriophage

бактеріофаг

164.

basal epidermal layer

базальний шар епідермісу

165.

basal substance

основна речовина

166.

basement membrane

базальна мембрана

167.

basketshaped cells

корзинчасті нейрони

168.

be contraindicated at this age

бути протипоказаним в цьому віці

169.

be swollen

бути набряклим

170.

be affected

бути ураженим

171.

be affected by HIV

бути ураженим вірусом ВІЛ

172.

be an outpatient

бути амбулаторним хворим (паціентом)

173.

be complicated by

бути ускладненим чимось

174.

be destructed

бути зруйнованим

175.

be excreted with feces

виводитися з калом

176.

be impaired

бути порушеним

177.

be inosculated with

бути зрощеним з

178.

be on a drip

бути під крапельницею

179.

be preserved in soil

зберiгатися у ґрунті

180.

be safe

бути безпечним

181.

be thinned out

бути розрідженим, поріділим

182.

become capable

набувати здатності, бути здатним

183.

bedsores

пролежні

184.

bee sting

бджолине жало

185.

belly

живіт

186.

bifurcation

роздвоєння, розгалуження; біфуркація

187.

bifurcational lymph nodes

біфуркаційні лімфатичні вузли

188.

big number of dissolved metabolites

велика кількість розчинених метаболітів

189.

bile acid

жовчна кислота

190.

bile production

продукування жовчі

191.

bile-excreting

жовчовивідний

192.

biliary tract obstruction

непрохідність (закупорка) жовчного шляху

193.

biochemical properties

біохімічні властивості

194.

biopsy

біопсія

195.

biopsy material taken

взятий матеріал на біопсію

196.

bismuth preparations

препарати вісмуту

197.

bladder excision

видалення сечового міхура

198.

bleed

кровоточити

199.

blindness

сліпота

200.

blister

(опіковий) пухир, водяний пузир

201.

bloating

здуття живота

202.

block olfactory receptors

блокуватирецептори нюху

203.

blood clot

згусток крові

204.

blood clotting

згортання крові

205.

blood coagulation

згортання крові

206.

blood examination

аналіз крові

207.

blood loss

втрата крові

208.

blood serum

сироватка крові

209.

blood spitting

кровохаркання

210.

blood streaks

прожилки крові

211.

blood supply disturbance

порушення кровопостачання

212.

blood tellurite agar

кров’яно-телуритовий агар

213.

blood test

аналіз крові

214.

blunt injury

травма, нанесена тупим предметом

215.

blur

ставати нечітким, розпливчатим

216.

blurred

нечіткий, розпливчатий

217.

blurred vision

нечіткий зір

218.

blurring

розмитий; що розпливається

219.

blush

червоніти, почервоніти

220.

boil

фурункул, чиряк, кип’ятити

221.

bone fragments reposition

вправлення уламків кісток

222.

bone marrow

кістковий мозок

223.

born prematurely

народжений передчасно

224.

bottle-fed baby

дитина на штучному вигодовуванні

225.

bottom sediment

осад на дні

226.

boundary

межа

227.

bowels

кишківник, кишки

228.

brain tissues

тканини мозку

229.

brain tunics

оболонка головного мозку

230.

brainstem

стовбур мозку

231.

branched

розгалужений

232.

branched chain

розгалужений ланцюг

233.

break up into free amino acids

розпадатися до вільних амінокислот

234.

breakdown

розпад, виснаження, порушення

235.

breaking strength

міцність на розрив

236.

breast

груди

237.

breastfeeding

грудне вигодовування

238.

breath, breathing

дихання

239.

brewer’s yeast

пивні дріжджі

240.

bright-red acid-resistant bacilli

яскраво-червоні кислотостійкі бацили/палички

241.

broad spectrum antibiotic

антибіотик широкого спектру дії

242.

brown atrophy of liver

бура атрофія печінки

243.

brown induration of lungs

коричнева індурація легенів, синдром Целена-Геллерстедта

244.

brown rim around the dental cervix

коричнева облямівка у шийки зубів

245.

brucellosis

бруцельоз

246.

bubbling rales (in lungs)

булькаючі хрипи

247.

buccal

щічний

248.

buccal epithelium

щічний епітелій

249.

bulbar sclerosis

бульбарний склероз

250.

burn (thermal burn)

опік (термічний опік)

251.

burn disease

опікова хвороба

252.

burn emaciation

опікове виснаження

253.С

calcium binding

що зв’язує кальцій

254.

сalcium channel blockers

блокатори кальцієвих каналів

255.

сalcium ion entry

надходження іонів кальцію

256.

сalcium ion exit

вихід іонів кальцію

257.

caliper

штангенциркуль

258.

cancer

рак

259.

сapillary

капіляр

260.

сarbohydrate digestion

вуглеводне засвоєння

261.

сarbohydrate tolerance

толерантність на вуглеводи

262.

сardiac arrest

зупинка серця

263.

cardiac dysfunction

серцева дисфункція

264.

cardiac electric stimulator

серцевий електростимулятор

265.

cardiac insufficiency

серцева недостатність

266.

сardiac output

хвилинний серцевий викид

267.

cardiac overload

серцева перевантаження

268.

сardiac tamponade

серцева тампонада

269.

сardiogenic shock

кардіогенний шок

270.

cardiopulmonary decompensation

легенево-серцева недостатність

271.

сarotid pulse waves

хвилі пульсації сонної артерії

272.

case

випадок

273.

сaseous

сирнистий, сирний, казеозний

274.

caseous masses

сирнисті маси

275.

сaseous necrosis

казеозний некроз

276.

cast in the eye

легка косоокість

277.

casualty

поранений, потерпілий, нещасний випадок

278.

casualty department/ward

відділення швидкої допомоги (травматологічне відділення)

279.

сaudate nucleus

хвостате ядро

280.

causative agent

збудник (захворювання)

281.

cause

спричиняти, викликати, причина

282.

cause increased ammonia generation

викликати підвищене утворення аміаку

283.

сaustic soda

їдкий натрій, каустична сода

284.

сell

клітина

285.

cell division

поділ клітин

286.

сell inhomogeneity

клітинна неоднорідність

287.

cell membrane

мембрана клітини

288.

cell-mediated immunity

клітинний імунітет

289.

сellular atypia

клітинна атипія

290.

сephalic neurons

головні/черепні нейрони

291.

сerebral edema

набряк мозку

292.

cerebral haemorrhage

геморагічний інсульт (крововилив у мозок, внутрішньомозковий крововилив)

293.

cerebral neurons

нейрони головного мозку

294.

cerebral tissue

мозкова тканина

295.

cerebral trauma

травма головного мозку

296.

cerebrospinal fluid

спинномозкова рідина

297.

cervical part of spinal cord

шийний відділ спинного мозку

298.

chain reaction

ланцюгова реакція

299.

chemical burn

хімічний опік

300.

chest and backbone

грудна клітка та хребет

301.

chest pain

біль у грудній клітці

302.

chill

холод, застуда; озноб, тремтіння

303.

choke with

подавитися чимось

304.

сholagogue

жовчогінне

305.

сholera

холера

306.

Chornobyl Exclusion Zone

Чорнобильська зона відчуження

307.

сhoroid glomus

клубок судинної оболонки ока

308.

Christmas factor

Фактор зсідання крові IX

309.

сhronic heart/cardiac failure

хронічна серцева недостатність

310.

chronic pulmonary disease

хронічне захворювання легень

311.

chronic renal failure

хронічна ниркова недостатність

312.

cilia

війки

313.

сiliary arrhythmia

миготлива аритмія (син. фібриляція передсердь)

314.

cingulate gyrus (convolution)

поясний завиток медіальної та нижньої поверхні півкулі великого мозку

315.

circumscribed

окреслений, обмежений (простір)

316.

сitric acid

лимонна кислота

317.

clavate

булавоподібні

318.

clavate swollen ends

булавоподібні набрякші кінці

319.

clear boundaries

чіткі межі

320.

cleft lip

заяча губа

321.

cleft palate

вовча паща

322.

close vessel lumen

закривати просвіт судин

323.

closely adjoined to

тісно/близько прилеглий до

324.

сlosure

закриття

325.

clot retraction

ретракція згустка (крові)

326.

сlub-like thickenings on the ends

з булавоподібними потовщеннями на кінцях

327.

сluster

кластер, китиця, пучок, гроно

328.

cluster of cells

кластер (пучок) клітин

329.

cluster of matted together dense lymph nodes

кластер спаяних між собою лімфовузлів щільної консистенції

330.

сoagulation

згортання, зсідання, коагуляція

331.

coal-black color

вугільно-чорний колір

332.

coating

покриття, наліт, оболонка

333.

coffee-grounds

кофейна гуща

334.

cold

застуда, нежить, катар верхніх дихальних шляхів

335.

cold sweat

холодний піт

336.

сoli index

індекс кишкової палички

337.

coli titer

титр кишкової палички

338.

collagen fibers

колагенові волокна

339.

collapse presentations

ознаки колапсу (шоку)

340.

сolli deformity (webbed neck)

крилоподібна шия (птеригіум- синдром)

341.

combination therapy

комплексне лікування

342.

combined insufficiency

змішана недостатність

343.

come to a standstill

зупинятися, застопоритись

344.

come to the conclusion

дійти висновку

345.

сomminuted fracture

осколковий перелом

346.

commissure

спайка

347.

common bile duct

загальна жовчна протока

348.

сommon hepatic duct

загальна печінкова протока

349.

common nasal meatus

загальний носовий хід

350.

compartment (kəmˈpɑːtm(ə)nt )

відділення, комірка, гніздо, відсік

351.

сompetitive antagonism

конкурентний антагонізм, антиметаболіт

352.

complain about/of

скаржитися на

353.

complain of weakness

скаржитися на слабкість

354.

complaint

скарга, хвороба, недуга

355.

сomplement binding

реакція Борде-Жангу; реакіия фіксації комплемента

356.

complement system level

рівень системи комплементу

357.

сomplementary bound with

додатковий зв'язок з

358.

сomplementary drug

додатковий препарат

359.

сomplementation of antigen

комплементація антигену

360.

complement-binding reaction

реакція зв’язування комплементу

361.

complete disruption of spinal cord

повний розрив спинного мозку

362.

complicate

ускладнювати

363.

complication

ускладнення

364.

components

компонент, складова

365.

composed of

складений з

366.

сompound

сполука; суміш; склад

367.

сompression fracture

компресійний перелом

368.

concentrated albumin solution

концентрований розчин альбуміну

369.

conclusion

висновок

370.

condition

умова, хвороба, стан здоров’я, стан

371.

conditional experiment

умовний експеримент

372.

conditional reflex inhibition

умовне рефлекторне гальмування

373.

сonditioned parasympathetic reflex

умовний парасимпатичний рефлекс

374.

conditioned reflex

умовний рефлекс

375.

conditioned sympathetic reflex

умовний симпатичний рефлекс

376.

сonditioning

зумовлення

377.

conduction

провідність

378.

сonduction tracts

провідні ділянки

379.

сone cell

колбочкоподібна клітина сітківки

380.

cone-shaped

конусоподібний

381.

confirm

підтвердити

382.

congenital

вроджений

383.

congenital deficiency/insufficiency

вроджена недостатність

384.

congestion (pulmonary congestion)

нагромадження, скупчення, гіперемія(легенева гіперемія)

385.

сonjugated

кон’югований, спарений, парний, з’єднаний

386.

conjunctiva

кон'юнктива, слизова оболонка ока

387.

connective tissue

сполучна тканина

388.

сonnective tissue matrix

матриця сполучної частини

389.

constant

постійна величина, константа

390.

constipation

закреп

391.

сonstrained

1) змушений, вимушений, 2) напружений; зніяковілий; здавлений (голос) 3) скований, скутий, неприродний, утруднений

392.

constrained movements

обмежені рухи

393.

сonstricted

1) стягнутий, стиснутий, звужений, вузький, обмежений (кругозір)

394.

constricting heart pain

стискуючий біль у серці

395.

constriction

стиснення

396.

сonsume

споживати

397.

consumption

споживання

398.

сontent (sodium content of urine)

вміст (вміст натрію в сечі)

399.

content of proteins in plasma

вміст білків у плазмі

400.

continuous encephalopathy

тривала енцефалопатія

401.

continuous starvation

тривале голодування

402.

continuous taking of some drugs

тривале вживання деяких лікарських засобів

403.

сontraction

скорочення; пологові перейми

404.

сonvection

конвекція, теплообмін в рідинах і газах

405.

conversion

перетворення

406.

convoluted bacteria

звивисті бактерії

407.

сonvoluted tubules

звивисті канальці

408.

convulsions

судоми

409.

convulsive disorder

судомний синдром

410.

Coomb’s test

реакція Кумбса

411.

copper concentration

концентрація міді

412.

core temperature

температура ядра

413.

corkscrew-shaped

штопороподібний

414.

coronary artery/ heart disease

ішемічна хвороба серця

415.

сoronary insufficiency

недостатність вінцевих аретрій

416.

coronary sulcus

борозна вінцевої артерії

417.

сoronary vessel dilatation

розширення коронарної судини

418.

corpuscle

тільце, корпускула

419.

сorrosive sublimate

сулема, двохлориста ртуть

420.

сortical layer

кірковий шар

421.

сortical substance

кіркова речовина

422.

cough

кашель

423.

count (the total bacterial count)

підрахунок, аналіз (загальний бактеріальний)

424.

сrackles (moist crackles)

хрипи (вологі хрипи)

425.

сramp

спазм, судома

426.

cranial bones

черепні кістки

427.

сrescent

серпоподібний, півмісяцевий

428.

crescent-shaped

форми півмісяця

429.

crescent-shaped nucleus

півмісяцеве ядро

430.

сrimson tongue

малиновий язик

431.

cross-links

перехресні зв’язки

432.

сroupous

крупозний

433.

сroupous pneumonia

крупозна пневмонія

434.

crown

корона, коронка зуба

435.

crude protein

загальний білок

436.

crunch

хруст

437.

crushed muscular tissue

роздавлена м'язова тканина

438.

сultivation

культивування, посів (мікроорганізмів)

439.

сumulation

кумуляція, накопичення

440.

cumulative effect

кумулятивний ефект (накопичення)

441.

cuneate

клиновидний

442.

cut wound

різана рана

443.

сyanotic induration

цианотична індурація (синюшне затвердіння)

444.

cyanotic induration of kidneys and spleen

ціанотична індурація нирок і селезінки

445.

cyanotic skin

ціанотична (синюшна) шкіра

446.

cyst

кіста

447.

cystic mole

міхурове занесення, хоріонаденома

448.

сytoplasmic basophilia

цитоплазматична базофілія

449.D

daily urine

добовий діурез

450.

daltonism

далтонізм

451.

damage

ушкодження

452.

damaged muscles

пошкоджені м’язи

453.

dark-yellow feces

темно-жовті фекалії

454.

d-bridement of the wound

початковa обробка рани

455.

decarboxylation

декарбоксилування

456.

decelerate

гальмувати, зменшувати швидкість

457.

deceleration

уповільнення, гальмування

458.

deceleration of leukocyte lysis

уповільнення руйнування лейкоцитів

459.

decerebrate rigidity

децеребраційна закляклість

460.

decolorizing of skin and hair

знебарвлення шкіри та волосся

461.

decompensation

декомпенсація, нестача або зрив механізмів відновлення функціональних порушень

462.

decompose glucose and maltose to acid

розкладати глюкозу та мальтозу на кислоту

463.

decrease

зменшувати, зменшення

464.

decrease in muscle tone

зниження м'язового тонусу

465.

decreased acidity

знижена кислотність

466.

decreased concentration

знижена концентрація

467.

decreased reabsorption

знижена реабсорбція

468.

deep artery of tongue

глибока артерія язика

469.

deep cut wound

глибока різана рана

470.

deficiency

дефіцит, нестача

471.

compound deficien

нестача сполуки

472.

deflate

викачувати

473.

deglutition

ковтання

474.

deglutition problem

проблема ковтання (важко ковтати)

475.

deglutitive

ковтальний

476.

degranulation

дегрануляція (лейкоцитів)

477.

dehydration

зневоднення

478.

delay

уповільнювати, затримувати; затримка, сповільнення

479.

delay in closure of the occipital fontanelle

затримка при закритті потиличного фонтанця

480.

delayed

відкладений, затриманий

481.

delayed growth

затримка росту

482.

delayed wound healing

повільне загоювання ран

483.

delayed-type hypersensitivity

гіперчутливість уповільненого типу

484.

delineate

виділяти, окреслювати

485.

deliver

доставляти

486.

demarcate

розмежувати, розділяти

487.

demonstrate

показувати, виявляти, демонструвати

488.

dense

щільний, густий

489.

dense nuclei

щільні ядра

490.

densed incised focus

осередок щільний на розрізі

491.

density

щільність

492.

deny diagnosis

відхилити діагноз

493.

depend on

залежати від

494.

dependence

залежність

495.

depolarization

деполяризація

496.

deposits

відкладання, осад, наліт, накип

497.

depression and emotional insanity

депресія та емоційне божевілля

498.

derivate

походити з

499.

derivative

похідний, дериват

500.

descending colon

низхідна ободова кишка

501.

descending pathway

низхідна траєкторія

502.

desquamation

лущення

503.

destroy

руйнувати

504.

destruction of

руйнування, знищення

505.

destruction of certain brainstem structures

руйнування певних структур стовбуру мозку

506.

detect

виявляти

507.

deteriorated drastically

надзвичайно погіршений

508.

determine

визначити

509.

develop

розвиватися

510.

developed gray spots

розвинені (прогресуючі) сірі плями

511.

developed myofibrils

розвинені міофібрили

512.

developmental defects

дефекти розвитку

513.

developmental lag

вада розвитку

514.

deviation

відхилення (від норми)

515.

deviation of electrical axis

відхилення електричної вісі

516.

dexter colic artery

праваободова артерія

517.

diabetes mellitus/ insipidus

цукровий діабет

518.

diagnosis (make the diagnosis)

діагноз (поставити діагноз)

519.

diagnostic medium

діагностичне середовище

520.

diagnostic purpose

діагностичні цілі

521.

die of

померти від

522.

dieresis

діереза, механічне розділення кісток та мяких тканин

523.

differentiated

диференціойваний, розмежований

524.

differentiation

диференціація

525.

difficult swallowing

утруднене ковтання

526.

difficulty of ingestion

труднощі в прийомі їжі

527.

diffrential meningitis diagnostics

диференційна діагностика менінгітів

528.

diffuse skin rash

розсіяна шкірна висипка

529.

diffuse toxic goiter

дифузний токсичний зоб

530.

diffused pulmonary lesion

дифузне ураження легенів

531.

diffusely

дифузно

532.

digestive disorder

розлади травлення

533.

dilatation

розширення

534.

dilated

розширений

535.

diminished function of protein synthesis

знижена функція синтезу білків

536.

diphtheria

дифтерія

537.

direct functional antagonism

прямий функціональний антагонізм

538.

disaggregating effect

дезагрегаційний ефект, вплив

539.

disappear

зникати

540.

disintegration

розпад

541.

dislocated shoulder

вивихнуте плече

542.

disorder

розлад, хвороба

543.

displaced

зміщений

544.

displaced shin fracture

перелом зі зміщенням гомілки

545.

displacement

зміщення, зсув

546.

disproportional constitution

непропорційна тілобудова

547.

disrupt

порушувати, розривати

548.

disrupted

порушений, розірваний

549.

disrupted patency of the airways

порушена прохідність дихальних шляхів

550.

dissected tissue

розсічені тканини

551.

dissection

розтин, розсічення

552.

disseminated atherosclerosis

дисемінований атеросклероз

553.

disseminated tuberculosis

гострий міліарний туберкульоз

554.

distal convoluted tubule

дистальний звивистий каналець

555.

distal tubule

дистальний каналець

556.

distend

розтягувати, роздувати

557.

distended

роздутий

558.

distension

розтягнення

559.

disturb

турбувати, порушувати

560.

disturbance

порушення, розлад

561.

disturbance of protein biosynthesis

порушення біосинтезу білка

562.

disturbed absorption

порушене всмоктування

563.

disturbed cerebral circulation

порушений мозковий кровоток

564.

disturbed process

порушений процес

565.

diuretic

сечогінний

566.

diuretic effect

діуретичний ефект

567.

diurnal diuresis

добовий діурез

568.

diver reflex

рефлекс пірнальника

569.

divergent

розбіжний, який відхиляється, відступає; який відходить, який ухиляється

570.

dizziness

запаморочення

571.

dizziness and hearing loss

запаморочення і втрату слуху

572.

DNA strands

ланцюжки ДНК

573.

dorsal lingual artery

задня артерія язика

574.

dorsal roots

задні спинномозкові корінці

575.

drastic decrease

різке зниження

576.

draw one`s arm aside

відводити руку в сторону

577.

drip with turbid liquid

стікати каламутною рідиною

578.

drop of arterial pressure

падіння артеріального тиску

579.

drop of oncotic blood pressure

зниження онкотичного тиску крові

580.

drug influence

вплив ліків

581.

drug of choice

препарат першого ряду (вибору)

582.

drug withdrawal

відміна лікарського засобу

583.

drumstick

жіночий статевий хроматин, ч- хроматин, тільце барра

584.

drusen of a fungus

друзи (старечі бляшки) грибка

585.

dry mouth

сухість у роті

586.

duct

протока

587.

dull

тьмяний, тупий (біль)

588.

dura mater

тверда мозкова речовина

589.

duration

тривалість

590.

durative antibiotic therapy

тривала антибіотикотерапія

591.

dysarthria

розлад артикуляції, сповільнення мовлення

592.

dysenteric colitis

дизентерійний коліт

593.

dyspnea

задишка, ядуха

594.

dysregulation

дисрегуляція

595.

dystrophic alterations

дистрофічні зміни

596.Е

ear noise

шум у вухах

597.

ECG (electrocardiogram)

ЕКГ

598.

ECG data

дані ЕКГ

599.

eczematous rashes

екзематозная висипка

600.

edema

набряк

601.

edema of legs

набряки ніг

602.

edematic stroma

набрякла строма

603.

edematous

набряклий

604.

еdge

край

605.

effect

ефект, вплив

606.

effect of summation

ефект сумації

607.

еlasticity

1) еластичність, пружність, гнучкість, здатність швидко пристосовуватися до обстановки або оправлятися від удару

608.

еlastic-type artery

артерія пружного типу

609.

elbow extension

ліктьове подовження

610.

electric current

електричний струм

611.

еlectrophoretic mobility

електрофоретична рухливість

612.

eliminate

усувати, виключати

613.

еliminate consequences

зменшити наслідки

614.

elongate

витягувати

615.

elongated

подовжений

616.

elongated chain

подовжений ланцюг

617.

elongated filiform body

витягнуте ниткоподібне тіло

618.

emaciation

виснаження, схуднення

619.

embed

закарбовувати, включати в склад

620.

embedded

вкраплений, включений

621.

embryo

зародок, ембріон

622.

еmbryonal

ембріональний

623.

еmergency

невідкладний

624.

emergency aid

невідкладна допомога

625.

еmergency ward

палата інтенсивної терапії

626.

enable

уможливлювати

627.

еnable to diagnose

дати змогу діагностувати

628.

enanthesis

висипання на шкірі (енантезис)

629.

enclose

оточувати, облямовувати

630.

endocrine glands

ендокринні залози

631.

energy metabolism

енергетичний обмін

632.

enhance

покращити

633.

enlarged cervical lymph node

збільшений шийний лімфатичний вузол

634.

enlarged dental arch

збільшена зубна дуга

635.

enlarged veins

розширені вени

636.

enlargement

розширення, збільшення, укрупнення

637.

enriched with

збагачений

638.

ensure

забезпечувати

639.

enteric fever

черевний тиф

640.

enteric infections

кишкові інфекції

641.

enucleation

енуклеація, видалення клітинного ядра

642.

environment

навколишнє середовище

643.

enzyme

фермент

644.

enzyme system

ферментна система

645.

eosinophilic infiltrate

еозинофільний інфільтрат

646.

еpidemic typhus

висипний тиф

647.

еpileptic seizures

епілептичні напади

648.

epiphora

епіфора,сльозоточивість

649.

еpispadia

епіспадія (верхнє незрощення уретри)

650.

еpithelial tissue

епітеліальна тканина

651.

equal

рівний

652.

еquilibrium organ

орган рівноваги

653.

erector muscle of spine

м’яз-випрямляч хребта

654.

erosions of stomach mucosa

ерозія слизової оболонки шлунку

655.

eruption in form of spots and specks

висип у вигляді плям і крапок

656.

еrythema

еритема, почервоніння шкіри

657.

essential hypertension

гіпертонічна хвороба

658.

essential hypertension treatment

лікування гіпертонічної хвороби

659.

estimate toxigenity of diphtheria agents

оцінити рівень токсигенності збудників дифтерії

660.

eunuchoid body proportions

пропорції євнухоїдного тіла

661.

evaluate

оцінювати

662.

еvaporation

випаровування

663.

evident

наявний, очевидний

664.

evident psychomotor agitation

помітне психомоторне збудження

665.

evident shortening of upper and lower limbs

помітне вкорочення рук і ніг

666.

еxacerbate

загострювати (хворобу)

667.

exacerbation

загострення

668.

еxamination

експертиза, огляд, обстеження

669.

examination of an ovary specimen

обстеження препарату яєчника

670.

exceed

перевищувати

671.

excessive

надмірний

672.

excessive consumption

надмірне вживання

673.

excision

висічення

674.

excitable cell

збудлива клітина

675.

еxcitation

збудження; роздратування, дратування

676.

еxcitement

хвилювання, збудження

677.

еxcitement conduction

передача збудження

678.

excitement conduction from atria to the ventricles

проведення збудження від передсердь до шлуночків

679.

excrete

виводити (з організму)

680.

еxcreted by urine

виведений з сечею

681.

excretion

екскреція

682.

еxcretory

вивідний, зовнішньої секреції

683.

excruciating pain

нестерпний (лютий) біль

684.

execute learned purposeful movements (apraxia)

виконувати навчені цілеспрямовані рухи (апраксія)

685.

exertion (physical exertion)

навантаження (фізичне навантаження)

686.

exhalation

видих

687.

exhale

видихати

688.

exhausted

виснажений

689.

exhaustion

виснаження

690.

exhibit

показувати, виставляти, проявляти

691.

exist

існувати

692.

еxogenous nongaseous acidosis

екзогенний негазовий ацидоз

693.

expectoration

відхаркування

694.

experience

відчувати, зазнавати, переживати, переносити; досвід

695.

expiratory

видихальний

696.

export substances

виводити речовини

697.

exposure

вплив, витримка, перебування під впливом

698.

еxpressively demarcated

виразно відмежовані

699.

extend

розширяти

700.

extended abdominal pain

розлитий/поширений біль у животі

701.

extension of hair-covering

збільшення волосяного покрову

702.

external

зовнішній

703.

external and internal receptor cells

зовнішні та внутрішні рецепторні клітини

704.

external ankle

зовнішня гомілка

705.

external edge

зовнішній край

706.

external genitals

зовнішні статеві органи

707.

еxternal iliac

зовнішній клубовий суглоб

708.

external limiting cells

зовнішні граничні комірки

709.

external supporting cell

зовнішня опорна клітина

710.

exteroceptive

екстероцептивний

711.

extinctive

знищуючий (вимираючий)

712.

extirpation

знищення

713.

extracellular space

позаклітинний простір

714.

extract a tooth

видаляти зуб

715.

еxtrasystole

екстрасистолія

716.

extrauterine (tubal) pregnancy

позаматкова (трубна) вагітність

717.

extreme emaciation

надзвичайне (загальне) виснаження

718.

еxtremely

надзвичайно

719.

extremity

кінцівка

720.

exudate

ексудат

721.

exudate containing neutrophils

ексудат з присутністю нейтрофілів

722.

еxudative

випітний, ексудативний

723.

еye socket

очна ямка

724.F

face edema

набряк обличчя

725.

facial

лицьовий, номінальний

726.

facial artery

лицева артерія

727.

facial bones

кістки обличчя

728.

facilitate

облегшувати, сприяти

729.

facilitated diffusion

полегшена дифузія

730.

falciform ligament

серпоподібна зв’язка

731.

Fallopian tube rupture

розрив маточної труби

732.

fascial

фасціальний

733.

fascicle

пучок, гроно, нервовий пучок

734.

fasting hyperglycemia

гіперглікемія натще

735.

fasting plasma glucose level

рівень глюкози у плазмі натще

736.

fat burning

спалювання жиру

737.

fat depots

жирові відкладення

738.

fat emulsification

жирна емульгація

739.

fatal outcome

смертельний наслідок (вихід, закінчення хвороби)

740.

fatigability

втомлюваність

741.

fatigue

втома

742.

fatty acids

жирні кислоти

743.

fatty vacuoles

жирові вакуолі

744.

feature

особливість, риса, характеристика

745.

fecal samples

зразки фекалій

746.

feces

осад, фекалії

747.

feel hot

кидати в жар

748.

femoral

стегновий

749.

femoral artery

стегнова артерія

750.

femoral bone

стегнова кістка

751.

femoral hernia

стегнова кила

752.

femoral neck fracture

перелом шийки стегна

753.

femoral trigon

стегновий трикутник

754.

fenestrated

з численними отворами

755.

fetal

зародковий, утробний, плідний

756.

fever

лихоманка

757.

fibril

жилка, волокно

758.

fibrin fibers

нитки фібрину

759.

fibrinous inflammation

фібринозне запалення

760.

fibrous tissue

волокниста тканина

761.

filament

нитка, волокно

762.

fill with

заповнювати чимось

763.

filtration quotient

фільтраційна частка

764.

filter paper strip

смужка фільтраційного паперу

765.

fine grained surface

дрібно-зернова поверхня

766.

fine-grained

дрібно зернистий

767.

finely popular rash

дрібно папульозна висипка

768.

firmly

міцно

769.

fissure

тріщина, розкол, надлом

770.

fix one`s eyes

фіксувати погляд

771.

flabby

дряблий, слабкий

772.

flaccid

слабкий, в’ялий

773.

flagella

джгутик

774.

flagellar

джгутиковий

775.

flaming pharynx

запалена глотка

776.

flatulence

метеоризм

777.

flexing

згинання

778.

flexor muscle

м'яз згинач

779.

flexor reflex

згинальний рефлекс

780.

flotation

плавучість

781.

flutter

тремтіння

782.

foam

піна

783.

focal pneumonia

вогнищева пневмонія

784.

focal tuberculosis

вогнищевий туберкульоз

785.

focus (pl. - i)

осередок; вогнище

786.

foci of lacunar resolution

вогнища розсіювання лакуна

787.

fold

складка, зморшка, згин

788.

food additive

харчова добавка

789.

for suspected

з підозрою на

790.

foramen

отвір

791.

force

примушувати, сила

792.

force of muscle contractions

сила м’язових скорочень

793.

forced

вимушений, примусовий

794.

forced (supine) position

вимушене положення лежати горілиць

795.

forced expiratory volume

об’єм видихуваного повітря за 1 сек

796.

forebrain

передній мозок

797.

foregoing the pregnancy

передуючи вагітності

798.

fornix

склепіння

799.

fornix of brain pia maters

склепіння м’якої оболонки мозку

800.

foul

нечистий, смердючий

801.

foul-smelling

з неприємним запахом

802.

fracture

перелом

803.

fragility

крихкість; ламкість;

804.

free fatty acids

вільні жирні кислоти

805.

frequent

частий

806.

frequent attacks

часті напади

807.

frequent bowel movements

часті випорожнення

808.

frequent diarrheas

часта діарея

809.

freshly-salted caviar

свіжосолена ікра

810.

functional

функціональний

811.

functional cumulation

функціональне накопичення

812.

functional heart overload

функціональне перевантаження серця

813.

fungi toxins

токсини грибів

814.

fungicidal properties

фунгіцидні властивості

815.

fusiform

веретеноподібний

816.

fusiform cells

веретеноподібні клітини

817.

fusion of the membrane saccule

злиття мембранного мішечка

818.

fussy

метушливий

819.G

gallbladder excision

видалення жовчного міхура

820.

gall ducts

жовчні протоки

821.

gametopathy

гаметопатія

822.

ganglion (ˈɡaŋɡlɪən)

ганглій, кістозне утворення, нервовий вузол

823.

gangrenous lesion

гангренозне ураження

824.

gas-discharge lamp-producing factory

завод по виробництву газорозрядних ламп

825.

gastric lavage

промивання шлунку

826.

gene

ген

827.

gene expression

експресія гену

828.

gene interaсtion

взаємодія генів

829.

general agitation

загальне збудження

830.

general chronic venous congestion

загальний хронічний венозний застій

831.

general health aggravation

загальне погіршення здоров’я

832.

general weakness

загальна слабкість

833.

generate

генерувати

834.

generate excitement impulses

генерувати імпульси збудження

835.

genital tract inflammation

запалення статевих шляхів

836.

germinal layers

зародкові шари

837.

give (gave, given)birth

народити

838.

givе birth to a child

народити дитину

839.

glanders

сап

840.

glial cells

клітини глії (нервової тканини)

841.

glomerular

гломерулярний, клубочковий

842.

glomerular filter

клубочковий фільтр

843.

glomerular filtration

клубочкова фільтрація

844.

glomerular filtration rate

швидкість клубочкової фільтрації

845.

glucose challenge

цукрове навантаження (тест)

846.

glucose tolerance test

проба на толерантність до глюкози

847.

glycerin absorption

поглинання гліцерину

848.

goblet cell

келихоподібна клітина

849.

gout

подагра

850.

gouty kidney

подагрична нирка

851.

gradual decrease

поступове зменшення

852.

gradually

поступово

853.

grampositive bacilli

грампозитивні палички

854.

gramstained scrape

зіскрібок, зафарбований по Граму

855.

granular endoplasmatic reticulum

гранульований/зернистий ендоплазматичний ретикулум

856.

granulomas consisting of macrophagal nodules

гранульоми, що складаються з макрофагальних вузликів

857.

granulomatous

гранулематозний

858.

grave

серйозний, важкий

859.

grave condition

важкий стан

860.

grayish film

сірувата плівка

861.

grayish necrosis focі

сіруваті некротичні вогнища

862.

grayish shade

сіруватий колір

863.

greasy lustre

жирний блиск

864.

greater psoas muscle

великий поперековий м’яз

865.

greyish-black lung surface

поверхня легень сіро-чорного кольору

866.

growth of beard and moustache

ріст бороди та вус

867.

growth

розростання, новоутворення

868.

gums

ясна

869.

gunshot wound

вогнепальне поранення

870.

gustatory organ

орган смаку

871.

gеt a punch

отримати удар

872.Н

haemolysis

гемоліз

873.

haemopoiesis

гемопоез

874.

haemorrhage

кровотеча, крововилив

875.

haemorrhagic inflammation

геморагічне запалення

876.

haemorrhagic rash

геморагічна висипка

877.

haemorrhagic syndrome

геморагічний синдром

878.

half (halves)

половина

879.

hallux

великий палець стопи

880.

hallux joint

суглоб великого пальця ноги

881.

haversian canals

гаверський канал

882.

heal

загоюватись

883.

healing

загоєння

884.

heart burn elimination

зменшення печії (болі)

885.

heart cavity

порожнина серця

886.

heart hurry= tachycardia

тахікардія

887.

heart overload

серцеве перевантаження

888.

heart rate

пульс

889.

heart ventricles

серцеві шлуночки

890.

heartburn

печія

891.

heartburn elimination

усунення печії

892.

heat conduction

теплопровідність

893.

heat emission

тепловіддача

894.

heat processing

термічнa обробкa

895.

heat radiation

тепловипромінювання

896.

heaviness in the chest

важкість в грудях

897.

height

зріст

898.

helix

завиток вушної раковини

899.

helminth

гельмінт

900.

helminthiasis

гельмінтоз

901.

hemadsorption reaction

реакція гемадсорбції

902.

hemagglutination-inhibition reaction

реакція гальмування (пригнічення) гемаглютинації

903.

hematoxylin bodies

гематоксилінові тіла

904.

hemic

кров’яний; кровотворний

905.

hemolytic disease of newborn

гемолітична хвороба новонароджених

906.

hemorrhagic stroke

геморагічний інсульт

907.

hemostasis

гемостаз, зупинка кровотечі

908.

hepatic insufficiency

печінкова недостатність

909.

hepatic steatosis

ожиріння печінки

910.

hereditary

спадковий

911.

hereditary abnormality

спадкова аномалія

912.

hereditary deficiency

спадковий дефіцит, нестача

913.

hereditary disease

спадкове захворювання

914.

hernia

кила

915.

herpetic

герпетичний

916.

hexagonal lobule

шестикутна частка

917.

hiatus

хіатус, отвір (лакуна)

918.

high acidity of gastric juice

підвищена кислотність шлункового соку

919.

high air humidity

висока вологість повітря

920.

high rate of sugar

високий рівень цукру

921.

high-density lipoproteins

ліпопротеіни високої щільності

922.

high-density metals

метали високої щільності

923.

high-frequency sounds

високочастотні звуки

924.

hip fracture

перелом кісток тазостегнового суглобу

925.

hirsutism (ˈhəːsjuːtɪz(ə)m)

гірсутизм, надмірна волосатість

926.

His’ bundle

пучок Гіса

927.

histologic specimen

гістологічний зразок

928.

histological changes

гістологічні зміни

929.

histological examination

гістологічне дослідження

930.

histological specimen

гістологічний зразок

931.

HIV= the human immunodeficiency virus

ВІЛ

932.

hoarse voice

хриплий голос

933.

hoarseness

хрипкість, хрипота

934.

hoarseness of voice

захриплість голосу, хрипота

935.

homogentisic acid formation

формування гомогенітичної кислоти

936.

homogentisuria

алкаптонурія (спадкова хвороба, зумовлена порушенням обміну тирозина)

937.

hormone sensitive enzyme

гормоно-чутливий фермент

938.

horseshoe-shaped

підковоподібної форми

939.

humeral

плечовий

940.

humeral articulation

плечовий суглоб

941.

humerus

плечова кістка

942.

humoral immunity

гуморальний імунітет

943.

hydatid mole

пузирний занос, хоріонаденома

944.

hydropic degeneration

гідропічна дегенерація

945.

hyperammonemia

гіперамонемія

946.

hypersecretion of adrenal hormone

надмірна секреція гормону наднирників

947.

hypersensitivity

гіперчутливість

948.

hypersensitivity mechanism

механізм гіперчутливості

949.

hypocapnia

знижений вміст двоокису вуглецю в крові

950.

hyposthenic spleen

гіпостенічна селезінка

951.I

іdiosyncrasy

ідіосинкразія, алергія

952.

іliac crest

клубовий гребінь

953.

imbalance

дисбаланс

954.

immediate donor

безпосередній донор

955.

іmmediate hypersensitivity

надмірна гіперчутливість

956.

іmmersion

занурення

957.

immune responsiveness

імунна реакція

958.

immune system

імунна система

959.

immunoassay

імунологічний аналіз

960.

іmmunofluorescence test

імунофлуоресценція

961.

immunological reaction

імунологічна реакція

962.

immunosuppression

імуносупресія

963.

impair

порушувати

964.

іmpaired circulation

порушена циркуляція

965.

іmpaired evacuatory function of stomach

порушення евакуаторної функції шлунку

966.

impaired perception

порушення сприйняття

967.

impaired vision

порушення зору

968.

іmpairment

порушення

969.

impede

перешкоджати, затримувати

970.

implantation of a cardiac valve

пересадка клапану серця

971.

іmpregnatе

просочувати чимось (розчином, сироваткою),запліднювати

972.

impression

витиск, відбиток

973.

impression smear

мазок-відбиток

974.

іmprove

покращуватись

975.

in a diffuse manner

в дифузному вигляді

976.

in course of an operation

під час операції

977.

in form of long chains

у вигляді довгих ланцюгів

978.

in response to

у відповідь на

979.

in the dilution 1:20

в розведенні 1:20

980.

іn the form of horseshoe

у формі підкови

981.

іnactivate

інактивувати

982.

incised

різаний

983.

incised lung tissue

розрізана легенева тканина

984.

incision

розріз, надріз, розсічення

985.

incisor destruction

руйнування різців

986.

іnclusion

включення

987.

incompatibility

несумісність

988.

incompatible

несумісний

989.

incomplete/ complete

неповне/повне

990.

increase

збільшувати,збільшення

991.

іncrease in curvature of the lumbar lordosis

збільшення кривизни поперекового лордозу

992.

іncrease in muscle tone

збільшення м'язового тонусу

993.

increase of lymph outflow

підвищення лімфовідтоку

994.

increase of vascular permeability

підвищення судинної проникності

995.

increased affinity of molecules

збільшенняспорідненості молекул

996.

increased neuromuscular excitement

підвищене нервово-м'язового збудження

997.

increased permeability

підвищена проникність

998.

іncreased production

збільшене вироблення

999.

increased pyruvate

підвищений піруват

1000.

increased vascular permeability

підвищення проникності судин

1001.

increased/reduced production

підвищене/понижене продукування

1002.

incubation of inoculations in agar

інкубація посівів в агарі

1003.

іndependent antagonism

незалежний антагонізм

1004.

іndirect calorimetry

непряма калориметрія

1005.

іndirect functional antagonism

непрямий функціональний антагонізм

1006.

indistinct

неясний,розпливчастий

1007.

іndistinct edges

нечіткі краї

1008.

induce

спонукати, викликати

1009.

induced by the drug

викликаний препаратом

1010.

induced intensified water movement

вимушений інтенсивний рух води

1011.

induction of enzymes

активація ферментів

1012.

induration

затвердіння

1013.

induration in form of a node

ущільнення у вигляді вузла

1014.

іnedible

неїстівний

1015.

inefficiency of the prescribed drug

неефективність призначеного препарату

1016.

infant

немовля

1017.

infection involvement

інфекційне ураження

1018.

infested

заражений

1019.

іnfested pork

заражена паразитами свинина

1020.

infiltrate

інфільтрувати, просочуватися; проникати

1021.

inflammation

запалення

1022.

inflammation of mammillary process sockets

запалення комірок соскоподібного відростка

1023.

inflammation of the tympanic cavity

запалення барабанної порожнини

1024.

іnflammatory

запальний

1025.

inflammatory changes

запальні зміни

1026.

inflammatory process

запальний процес

1027.

influence

вплив

1028.

influenzal pneumonia

грипозна пневмонія

1029.

іnfraglenoid tubercle

підсуглобний горбик (бугорок) лопатки

1030.

infrequent

нечастий

1031.

infrequent and deep

нечасте та глибоке

1032.

ingestion

приймання їжі

1033.

inguinal canal

паховий канал

1034.

іnguinal creases

пахові складки

1035.

іnguinal hernia

пахова кила

1036.

inhalation

вдихання

1037.

inherent

властивий, невід’ємний, природжений

1038.

inherit

успадкувати

1039.

inheritance

спадковість

1040.

inherited

успадкований

1041.

inherited defect

успадкований дефект

1042.

inherited disturbance

спадкове порушення

1043.

inhibit

гальмувати, пригнічувати

1044.

inhibit activity of rna-polymerase

пригнічувати активність рнк- полімерази

1045.

іnhibited respiration

пригнічене дихання

1046.

іnhibition

пригнічення, гальмування

1047.

іnhibition of respiration

пригнічення дихання

1048.

inhibition of respiratory centre

пригнічення дихального центру

1049.

Inhibition of urea

гальмування сечовини

1050.

initial

початковий, первинний

1051.

initiation

початок;ініціювання

1052.

injury

травма

1053.

inner coat

внутрішня оболонка

1054.

innervate heart

іннервувати серце

1055.

innervation zone

іннерваційна зона

1056.

inoculate

робити щеплення

1057.

inoculated into sugar broth

посіяний на цукровий бульйон

1058.

inoculation

інокуляція, посів, щеплення

1059.

inoculum from pharynx

посів із зіву

1060.

insignificant

незначний

1061.

іnsoluble

нерозчинний

1062.

inspiratory reserve volume

резервний об’єм вдиху

1063.

insufficiency

недостатність

1064.

insufficient

недостатній

1065.

іnsufficient blood supply

недостатнє кровопостачання

1066.

іnsufficient fibrin production

недостатнє вироблення фібрину

1067.

insulin decomposition

розщеплення інсуліну

1068.

insulin-dependent diabetes mellitus

інсулін-залежний цукровий діабет

1069.

insult to cells

ушкодження клітин

1070.

іnsulted cells

пошкоджені клітини

1071.

іntact

неушкоджений, непошкоджений, цілий; неторканний; фізично повноцінний; невихолощений,

нестерилізований

1072.

іntegrity

цілісність

1073.

intense inhibition

інтенсивне гальмування/пригнічення

1074.

intense pain behind one`s breastbone

інтенсивний біль, локалізований за грудниною

1075.

іntensification

інтенсифікація

1076.

intensification of glucose absorption in the bowels

посилене всмоктування глюкози в кишечнику

1077.

intensified disintegration

посилення розпаду

1078.

intensified excretion

посилена екскреція

1079.

intensified secretion of hormone

посилена секреція гормону

1080.

іntensify

посилювати

1081.

interaction

взаємодія

1082.

interbrain

проміжний мозок

1083.

іntercalated discs

інтеркальковані диски

1084.

intercellular fluid

міжклітинна рідина

1085.

interlacing collagen fibers

переплетені колагенові волокна

1086.

intermittent fever

переміжна пропасниця

1087.

іntermittent pneumonia

переривчаста пневмонія

1088.

іntermittent porphyria

переривчаста порфірія

1089.

internal iliac vein

внутрішня клубова вена

1090.

internal organs

внутрішні органи

1091.

іnterrogation

опитування

1092.

interrupted mineralization

переривчата мінералізація

1093.

interstitial disease

колагеноз, дифузне захворювання сполучної тканини

1094.

interstitial edema

інтерстиціальний набряк

1095.

іntertransverse

міжпоперечені

1096.

intolerance to some foodstuff

непереносимість ряду харчовихпродуктів

1097.

intracellular lipolysis

внутрішньоклітинний ліполіз

1098.

intracutaneous

внутрішньошкірний

1099.

іntranasal

внутрішньо назальний

1100.

intrauterine death

внутрішньоутробна смерть

1101.

intravascular aggregation of blood corpuscles

внутрішньосудинна агрегація формених елементів крові

1102.

intravenous injection

внутрішньовенна ін'єкція

1103.

introduce

вводити

1104.

іnvade

вражати; поширюватися (про хворобу), захоплювати

1105.

іnvaded by bacteria

уражений бактеріями

1106.

invasion

втручання

1107.

inversion

інверсія, зворотнє перетворення

1108.

іnvolution

дегенерація, зворотний розвиток; зменшення, скорочення (до первісного розміру) ; інволюція

1109.

іnvolution of thymus

дегенерація вилочкової залози

1110.

involve

залучати (в процес)

1111.

inwards

всередині, внутрішньо

1112.

iron concentration

концентрація заліза

1113.

iron-deficient

недостатній рівень заліза

1114.

irradiate

опромінювати

1115.

іrradiation doze

доза радіації

1116.

irregular breathing

нерегулярне дихання

1117.

irregular edges

нерівні кінці

1118.

irritability

подразливість, чутливість; збудливість (органа)

1119.

irritability

дратівливість

1120.

itch

свербіж

1121.

itching skin eruptions

висипання на шкірі, що сверблять

1122. J

jaundice

жовтяниця

1123.

join

з‘єднувати

1124.

joint pain

болі в суглобах

1125.

jointed limbs

зчленовані кінцівки

1126.

juxtaglomerular cells

юкстагломерулярні клітини

1127.

juxtavascular cells

юкставаскулярні клітини

1128. К

keratinize

ороговіти

1129.

ketoderivatives

похідні кетокислот

1130.

ketone bodies

ацетонові тіла

1131.

kidney

нирка

1132.

kidney pain

біль у нирках

1133.

kinase

кіназа

1134.

knee joints

колінні суглоби

1135.

knife

ніж

1136. L

labelled

з етикеткою, маркірований

1137.

labour

пологи

1138.

lack of

нестача, недостатність, відсутність

1139.

lack of effector cells

відсутність ефекторних клітин

1140.

lacking spontaneous movements

відсутність стихійних рухів

1141.

lacrimation

сльозотеча

1142.

lactic acid

молочна кислота

1143.

lacunar resolution

лакунарне розсмоктування; припинення запальних явищ

1144.

lag (lag behind)

відставати, запізнюватися

1145.

lagella (sing.flagellum)

джгутик, війка

1146.

lapse

похибка

1147.

lard

жир

1148.

large intestine

товстий кишківник

1149.

large-spot rash

великі плями висипу

1150.

larva (-ае)

личинка; гусениця

1151.

lateral condyle

бічний виріст

1152.

lateral region of abdomen

бічна область живота

1153.

layering

шаруватість

1154.

layerwise

шаровий,пошаровий

1155.

layerwise arrangement of neurocytes

шарове розташування нейроцитів

1156.

lead to one`s death

призвести до смерті

1157.

left mesenteric sinus

ліва мезентеріальна пазуха

1158.

length

довжина

1159.

lenticular opacity

помутніння кришталика

1160.

leprosy

проказа

1161.

lesion

пошкодження, ураження

1162.

leukocytes quantity

кількість лейкоцитів

1163.

leukogram modifications

лейкоцитарна модифікація

1164.

level

рівень

1165.

life cycle of a cell

життєвий цикл клітин

1166.

life threatening

що загрожують життю

1167.

lift (lift a load beyond one’s strength)

піднімати (піднімати непосильний вантаж)

1168.

lift a load

піднімати вантаж

1169.

ligament

зв'язка

1170.

ligase chain reaction method

методика ланцюгової реакції

1171.

ligate

накладати лігатуру, перев'язувати (судину)

1172.

ligate an ovarian artery

перев’язувати яєчникову артерію

1173.

ligate the branches of arteries

перев’язувати гілки артерій

1174.

ligature

лігатура (verb: перев'язувати кров.суд.)

1175.

light pink thin microorganisms

світло-рожеві тонкі мікроорганізми

1176.

likely

імовірно, швидше за все

1177.

limb edema

набряк кінцівки

1178.

limb fracture

перелом кінцівок

1179.

linden flowering

цвітіння липи

1180.

lingual artery

язикова артерія

1181.

lip border

облямівка губ

1182.

lip pits

заяча губа

1183.

liquid

рідинa

1184.

liquid evaporation

випаровування рідини

1185.

liquid feces

рідкий стілець

1186.

liver enzyme

печінковий фермент

1187.

liver rupture

розрив печінки

1188.

liver function

функція печінки

1189.

lobule

частка

1190.

localize

локалізувати

1191.

locate

встановлювати, розміщувати

1192.

long-acting drug

препарат тривалої дії

1193.

longitudinal

поздовжній

1194.

loose connective tissue

пухка сполучна тканина

1195.

loose fibrous connective tissue

пухка волокниста сполучна тканина

1196.

lose (lost)

втрачати (lost втрачений, partially lost часткововтрачений)

1197.

lose confidence

втрачати впевненість, довіру

1198.

lose susceptibility

втрачати чутливість

1199.

loss of

втрата

1200.

loss of motor functions

втрата рухових функцій

1201.

loss of sense

втрата відчуття

1202.

loss of sense of smell

втрата відчуття запахів

1203.

low rate

низька швидкість

1204.

low voice

низький голос

1205.

low-density lipoproteins

ліпопротеіни низької щільності

1206.

lower eyelid edema

набряк нижньої повіки

1207.

lower limb thrombosis

тромбоз нижньої кінцівки

1208.

lower limbs

нижні кінцівки

1209.

lower part of one`s belly

низ живота

1210.

lower than basal metabolism

менший за основний обмін речовин

1211.

lumbal puncture

люмбальна пункція

1212.

lumen

просвіт

1213.

lusterless

матовий, тьмяний

1214.

lymph node

лімфатичний вузол

1215.

lymph node enlargement

збільшення лімфовузлів

1216.

lymph nodes punctate

пунктат лімфатичних вузлів

1217.

lysis (ˈlʌɪsɪs)

розпад, розкладання

1218.

Мmaceration

вимочування, виснаження

1219.

macrophage infiltration

інфільтрація макрофагів

1220.

macula densa

щільна пляма

1221.

maintaining a constant temperature

підтримання стабільної температури

1222.

maintenance

підтримка

1223.

malaise

нездужання

1224.

maldevelopment

недостатній розиток

1225.

malformation

аномалія, вада розвитку

1226.

malignant stomach tumour

злоякісна пухлина шлунка

1227.

mammary gland

молочна залоза

1228.

manifest in/by

проявлятися чимось

1229.

Mantoux tuberculin test

тест Манту

1230.

many fibrinogenous films

багато фібринозних плівок

1231.

maple syrup

кленовий сироп

1232.

margin

край

1233.

massive haemorrhage

сильна кровотеча

1234.

massive yellow-greenish films

масивні жовто-зеленуваті плівки

1235.

maternity ward

пологове відділення

1236.

mature

зрілий

1237.

maximally spiralized chromosomes of human karyotype

максимально спіралізовані хромосоми каріотипу людини

1238.

mean (meant) (primarily means)

означати (в першу чергу означає)

1239.

measles

кір

1240.

measles vaccine

вакцина проти кору

1241.

measure

захід

1242.

measurement

вимірювання

1243.

meat slops urine

сеча кольору м’ясних помиїв

1244.

meat-peptone agar

м'ясо-пептоновий агар

1245.

mechanic jaundice

механічна жовтяниця

1246.

medial condyle

медіальний кондил

1247.

medial eye angle

медіальний кут ока

1248.

medial nuclei of the reticular formation

медіальні ядра ретикулярної формації

1249.

median colic artery

серединна ободова артерія

1250.

medulla oblongata (ɒblɒŋˈɡɑːtə)

довгастий (продовгуватий) мозок

1251.

medullary swelling

набряк довгастого мозку

1252.

melena

кал темного кольору з кров’ю

1253.

membrane filter method

метод мембранного фільтра

1254.

memory impairment

погіршення пам'яті

1255.

meninges

oболонка мозку

1256.

meningococcal infection

менінгококова інфекція

1257.

mental and physical lag

розумове і фізичне відставання (запізнення)

1258.

mental and physical retardation

відставання у фізичному і розумовому розвитку

1259.

mental retardation

олігофренія, недоумство

1260.

merge

зливатися, з'єднувати, поглинати

1261.

mesangial cell

мезангіальна клітина

1262.

mesenteric

брижовий

1263.

metabolic pathway

метаболічний шлях

1264.

metabolite

метаболіт

1265.

metatarsophalangeal joint

плюсно-фаланговий суглоб

1266.

micro specimen

маленький зразок

1267.

microscopy of stained smears

мікроскопія мазків

1268.

microspcopic examination of scrapings from the affected areas

мікроскопії зі скрібків із ураженихділянок

1269.

microspecimen

мікрозразок

1270.

midbrain

середній мозок

1271.

middle coat

середня оболонка

1272.

miliary nodules

просоподібні вузлики

1273.

military registration and enlistment office

військомат

1274.

minute blood volume

об’єм крові за хвилину

1275.

miscarriage (mɪsˈkarɪdʒ)

викидень

1276.

mite

кліщ

1277.

mobile painful intestine

рухомий болісний кишківник

1278.

moderate haemorrhage

помірна кровотеча

1279.

moist

вологий

1280.

moist crackles

вологі хрипи

1281.

moistened with antidiphtheric antitoxic serum

змочений протидифтерійною антитоксичною сироваткою

1282.

molecule of immature mRNA

молекула незрілої мРНК

1283.

monotrichous bacilli

одноджгутикові бацили

1284.

moon-shaped face/ moon face

місяцепобідне обличчя

1285.

morbid thirst

хвороблива спрага

1286.

morphine poisoning

отруєння морфіном

1287.

movable

рухомий

1288.

movable slowly growing pasty formation

рухоме, з повільним ростом, консистенції тіста утворення

1289.

movement

рух

1290.

mucosa

слизова оболонка

1291.

mucous membrane

слизова оболонка

1292.

mucus

слиз

1293.

muddy

непрозорий, мутний

1294.

multilayer pavement epithelium

багатошаровий плоский епітелій

1295.

multinucleate cell

багатоядерна клітина

1296.

multiple abscesses

множинні абсцеси

1297.

multiple fracture

множинний перелом

1298.

multiple lung infarctions

множинні інфаркти легень

1299.

multiple whitish layers

множинні білуваті прошарки

1300.

muscarinic cholinoreceptors

мускаринові холінорецептори

1301.

muscle contraction

скорочення м'язів

1302.

muscle hypoxia

м'язова гіпоксія

1303.

muscle rigidity

м'язова напруженість

1304.

muscle tone

тонус м'язів

1305.

muscular tissue

м'язова тканина

1306.

muscular-type artery

артерія м'язового типу

1307.

muscular-type vein

вена м'язового типу

1308.

mutation

мутація, зміна, мінливість

1309.

mydriatic pupils

розширена зіниці

1310.

myofibril

міофібрил

1311. N

naked

оголений

1312.

naked cell

«гола клітина», клітина, позбавлена оболонки

1313.

nappies

підгузки

1314.

nasal

носовий

1315.

nasal discharges

виділення з носу

1316.

nasal hemorrhage

носова кровтеча

1317.

nasopharyngeal mucous membrane

слизова оболонка носоглотки

1318.

natural killer level (NKcells)

природні NK-клітини-вбивці

1319.

nausea

нудота, морська хвороба

1320.

navel

пупок

1321.

necessary

необхідний

1322.

neck

шия

1323.

necrosis

некроз

1324.

necrosis foci

вогнища некрозу

1325.

neogenic connective tissue

неогенна сполучна тканина

1326.

nephrolithic obturation

нефролітична обструкція

1327.

nerve conduction velocity

швидкість нервової провідності

1328.

nervous tension

Нервове напруження

1329.

neural tissue

Нейрологічна тканина

1330.

neuralgia

невралгія

1331.

neutralization reaction

нефролітична закупорка

1332.

neutrophils

нейтрофіл, нейтрофільний лейкоцит

1333.

newborn

новонароджений

1334.

nociceptive

чутливий до болю, ноцицептивний

1335.

node

вузол

1336.

nodular periarteritis

вузликовий періартеріїт

1337.

nodule

вузлик

1338.

nonclosure

незмикання

1339.

noncompetitive antagonism

неконкурентний антагонізм

1340.

nondecremental (undecrementa)

нескінченний

1341.

nonhealing

такий, що не загоюється

1342.

non-muscular vein

нем’язеві вени

1343.

nonpigmented spots

непігментні плями

1344.

normergic reaction

нормергічна реакція

1345.

notochord

спинна струна, хорда

1346.

nuchal region

потиличний відділ

1347.

nuchal rigidity

скутість, що відноситься до потиличного відділу

1348.

nucleus (-i)

ядро

1349.

numbness

оніміння

1350.

numbness of limbs

оніміння кінцівок

1351.

numerous

численний

1352.

nutmeg

мускатний горіх

1353.

nutmeg liver

мускатна печінка

1354.

nutmeg liver cirrhosis

цироз печінки, схожий на мускатний горіх

1355.

nutrient medium

живильне середовище

1356.

О obesity

ожиріння

1357.

оbligatory taken

обов’язково взяти до уваги

1358.

оbliterating

облітеруючий

1359.

obliterating vascular endarteritis

облітеруючий судинний ендартеріїт

1360.

observe

спостерігати

1361.

оbstructive

обструктивний

1362.

obtain from

отримати від

1363.

оbtain results

отримати результати

1364.

оbturator

пристрій для закривання отворів

1365.

оccipital fontanel

потиличне тім’ячко

1366.

оccipital region

потилична ділянка

1367.

occluding the vessel lumen

закупорювати просвіт судини

1368.

occur

відбуватися, траплятися

1369.

оdor

запах

1370.

old burial ground for animal refuse

територія старого худобомогильника

1371.

olfactory

нюховий

1372.

оlfactory organ

органи нюху

1373.

olfactory receptors

нюхові рецептори

1374.

оmental bursa

сальникова сумка

1375.

on an empty stomach

натщесерце

1376.

on the spot of tuberculine injection

на місці введення туберкуліну

1377.

оncotic

пухленевий, онкотичний; який (що) відноситься до набухання

1378.

oncotic pressure

онкотичний тиск

1379.

onset (acute onset of disease)

початок (гострий початок захворювання)

1380.

оnset of disease

початок захворювання

1381.

оpacification

непрозорість

1382.

open skin areas

відкриті ділянки шкіри

1383.

operator gene

ген-оператор

1384.

оpposite poles

протилежні поля

1385.

oral cavity

порожнина рота

1386.

orientative reflexes

орієнтувальні рефлекси

1387.

orifice

отвір

1388.

оrnithine cycle

цикл утворення сечовини в печінці

1389.

оrotic acid

оротова кислота

1390.

оrphanage

сирітство

1391.

osmotic pressure

осмотичний тиск

1392.

otolaryngologist

отоларинголог

1393.

outbreak

спалах

1394.

outflow

відтік, витікання; потік; витік

1395.

outside edge of one`s foot

зовнішній край стопи

1396.

ovaries

яєчники

1397.

оvary specimen

проба з яєчника

1398.

оverdosage

передозування

1399.

overgrowth

гіпертрофія

1400.

оverlap

заходити один за одним; частково покривати; перекривати, частково збігатися

1401.

оverload

перевантажений, перевантажувати

1402.

оxaloacetate

щавлевооцтова кислота

1403.

оxygen consumption/ uptake

споживання/ поглинання кисню

1404. Р

рacked cell volume

гематокрит, об’єм формених елементів крові

1405.

packed up in form of spheres

запаковані у вигляді куль

1406.

pain

біль

1407.

pain in one`s back

біль у попереку

1408.

рain relief

полегшення болю

1409.

painful

болісний

1410.

painful and frequent urination

болісне і часте сечовипускання

1411.

рaired

спарений, спарований, парний

1412.

palatine

піднебінний

1413.

pale

блідий

1414.

pale bluish film

блідо-блакитна плівка

1415.

paleness

блідість

1416.

palmar surface of left hand

долонна поверхня лівої кисті;

1417.

palpitation

сильне серцебиття, прискорена пульсація

1418.

pancreas

підшлункова залоза

1419.

papilla

сосочок

1420.

papillary outgrowths

папілярні вирости

1421.

papule

папула

1422.

рaralytic state

уражений паралічем, паралітичний; паралічний; паралізований; безсилий

1423.

parasite invasion

проникнення паразитів

1424.

рarathyroid gland

паращитовидная залоза

1425.

parenchyma

паренхіма

1426.

paronychia

пароніхій, запалення навколо нігтьових тканин

1427.

participate in the excretion of ammonia

брати участь у видаленні аміаку

1428.

parturition

пологи

1429.

рastose

пастоза

1430.

pathology

патологія

1431.

pathway

шлях

1432.

pathway for ATP production

шлях для продукування АТФ

1433.

pavement

покрив, шар

1434.

рavement epithelium

плаский епітелій

1435.

pearly bodу

перлиноподібне тіло

1436.

рear-shaped

грушоподібний

1437.

рectoral muscles

грудні м’язи

1438.

рedal arteries

артерії ступні

1439.

peel

лущитись, злущувати

1440.

penetrate into

проникати

1441.

penetrating wound

проникаюча рана

1442.

рentose phosphate pathway

провідний шлях фосфату пентози

1443.

рepsin

пепсин

1444.

рeptic

травний, пептичний, пепсиновий

1445.

рeptic ulcer disease

виразка дванадцятипалої кишки

1446.

рerception

сприйняття

1447.

рerforation

прорив, перфорація

1448.

perform the operation

виконувати, проводити операцію

1449.

perianal folds

перианальні складки

1450.

periodical dark shadows beneath eyes

періодичні темні кола під очима

1451.

periosteum

окістя

1452.

рeritoneal leaves

очеревинні прошарки

1453.

permanent arm tremor

постійне тремтіння рук

1454.

permeability

проникність

1455.

permeat

проникати

1456.

permeating

проникаючий

1457.

permit

дозволяти

1458.

persistently

постійно, довго

1459.

рerspiratory glands

потові залози

1460.

рertussis vaccine

вакцина проти кашлюку

1461.

Petri dish with nutrient agar

чашка Петрі з поживним агаром

1462.

phalangeal cell

фалангова клітина

1463.

pharynx alteration

деформація глотки

1464.

рheochromocytoma

феохромоцитома

1465.

phlegmon of the hand and forearm

флегмона руки і перепліччя

1466.

phlegmonous inflammation

флегмонозне запалення

1467.

physical developmental lag

відставання фізичного розвитку

1468.

physical properties

фізичні властивості

1469.

physician

лікар

1470.

pia mater

м’яка мозкова оболонка

1471.

pigmented mole

пігментний невус/родима пляма

1472.

рinworm

гострик

1473.

pituitary

гіпофіз

1474.

pituitary basophil adenoma

базофільна аденома гіпофіза

1475.

placed in form of spread wide apart fingers

розміщені у вигляді розтопирених пальців

1476.

рlaque

тромбоцит, кров’яна бляшка, наліт на зубах, зубний камінь

1477.

plaque-like formation

бляшкоподібне утворення

1478.

plasmic factors of blood coagulation

плазмові фактори згортання крові

1479.

рlethoric

повнокровний

1480.

plethoric vessels

судини, наповнені кров’ю

1481.

point mutation

точкова мутація

1482.

рointed opposite ends

загострені протилежні кінці

1483.

poisoning

отруєння

1484.

pole

полюс

1485.

рolypous endocarditis

поліпоподібний ендокардит

1486.

рorrect

виступати, видаватися вперед (про частину тіла)

1487.

рostembryonal haemopoiesis

постембріональний гемопоез

1488.

рosterior central gyrus

задня центральна закрутка

1489.

posterior neck triangle

задній трикутник шиї

1490.

postmortem

посмертний

1491.

рostmortem diagnosis

посмертний діагноз

1492.

рostmortem macroscopy

посмертна макроскопія

1493.

рostoperative bleeding

післяопераційна кровотеча

1494.

рost-translational changes

пост-трансляційні зміни

1495.

рost-translative modifications

посттрансляційнізміни

1496.

power input

енергозатрати

1497.

рower-law relationship

закон сили-тривалості

1498.

рrecede

перевищувати

1499.

рrecentral gyrus

центральна мозкова звивина

1500.

рrecipitation

осадження, виділення осаду

1501.

precipitation gel reaction

реакція преципітації в гелі

1502.

precipitation reaction

реакція осадження

1503.

рrecise

точний, ясний

1504.

рrecursor

провісник

1505.

рredisposed

схильний

1506.

pregnancy

вагітність

1507.

pregnant woman

вагітна жінка

1508.

рreliminary

підготовчий захід; перший крок; попередні дії, кроки, попередній

1509.

prescribe

призначати, прописувати

1510.

рresence of fresh erythrocytes

наявність свіжих еритроцитів

1511.

presentation

опис (випадку)

1512.

pressure

тиск

1513.

presumable

ймовірний, можливий

1514.

рresume

думати, припускати гадати; допускати; припускати, виходити з припущення, презюмувати

1515.

рresumed

передбачуваний, гаданий

1516.

рreventive

превентивний

1517.

preventive examination

профілактичний огляд

1518.

preventive vaccination

профілактичне щеплення

1519.

рrimary myocardial insufficiency

первинна недостатність міокарда

1520.

prior sensibilization

попередня сенсибілізація

1521.

рrobability

ймовірність

1522.

processing

обробка, переробка, стерилізація

1523.

produce

виробляти, створювати

1524.

рroduce surfactant

виробляти поверхнево-активну речовину, сурфактант

1525.

profound finger flexor

глибокий м’яз-згинач пальців

1526.

profuse

надмірний

1527.

рrofuse sweating

надмірне потовиділення

1528.

progressing cardiopulmonary decompensation

прогресуюча легенево-серцева недостатність

1529.

progressing muscular dystrophy

прогресуюча м’язова дистрофія

1530.

progressing respiratory insufficiency

наростаюча дихальна недостатність

1531.

рroliferative vasculitis

проліферативний васкуліт

1532.

prolonged expiration

подовжений видих

1533.

рrolonged fasting

тривале голодування

1534.

рromote absorption

сприяти поглинанню

1535.

pronounced

виражений

1536.

property

властивість, характеристика, особливості

1537.

рroprioceptors

пропріоцептори

1538.

protective

захисний

1539.

рrotein digestion

засвоєння білків

1540.

protein modification

модифікація протеїну

1541.

proteins hydrolysis

гідроліз білків

1542.

рrotozoa

найпростіші

1543.

protozoan disease

протозойне захворювання

1544.

рrotrudе

видаватися вперед, виступати

1545.

provide

забезпечити

1546.

provisional diagnosis

попередній діагноз

1547.

рrovisionally

тимчасово

1548.

provisionally diagnosed with

попередньо поставлений діагноз

1549.

Рseudomonas aeruginosa

сине-гнійна аеругіноза

1550.

pubertal period

пубертатний період

1551.

pubic hair

лобкове волосся

1552.

рudendum

зовнішні статеві органи (жіночі)

1553.

pulmonary abscess

абсцес легень

1554.

pulmonary alterations

легеневі зміни

1555.

pulmonary alveole's wall

стінка легеневої альвеоли

1556.

pulmonary artery branches

гілки легеневої артерії

1557.

pulmonary atelectasis

ателектаз легень

1558.

pulmonary residual volume

залишковий об’єм легень

1559.

рulmonary surfactant activity

активність легеневого сурфактанта

1560.

рulmonary trunk

легеневий стовбур

1561.

puncture

прокол

1562.

pupil

зіниця

1563.

рupil constriction

звуження зіниці ока

1564.

pupil dilation

розширення зіниць

1565.

pupil dilation for eye-ground examination

розширення зіниць для огляду очного дна

1566.

рure culture

чиста культура

1567.

purify

очистити

1568.

Purkinje's fibers

волокна Пуркіньє

1569.

рurulent

гнійний

1570.

purulent abscess

гнійний абсцес

1571.

purulent discharges

гнійні виділення

1572.

purulent otitis media

гнійний отит середнього вуха

1573.

рurulent rashes

гнійна висипка

1574.

pus

гній

1575.

pus penetrate

просочування гною

1576.

рustular

гноячковий, пустульозний, прищавий

1577.

pustular skin lesions

пустулярні ураження шкіри

1578.

put off weight

набрати вагу

1579.

рutamen

путамен, підшкаралупна оболонка (яйця)

1580.

pylorospasm

спазм воротаря шлунку

1581.

рyoid

гноєподібний; який (що)нагадує гній

1582.

рyriform

грушоподібний

1583.

Q quadrigeminal plate

чотиригорбкове тіло

1584.

quadrilateral foramen

чотиристоронній отвір

1585.

quadritubercular bodies

чотирьох горбкові тіла

1586.

quantity of blood plasma proteins

кількість білків плазми крові

1587.

quick fatigability

швидка стомлюваність

1588. R

radial incisions

променеві надрізи, насічки

1589.

radially striated

радіально покреслені

1590.

radiate from

розходитись променями від

1591.

radiation ulcer

променева виразка

1592.

radiolucent zone

ділянка, через яку проникають рентгенівські промені; рентгенопроникний

1593.

rapid

швидкий

1594.

rapid deceleration

швидке гальмування

1595.

rapid heart rate

прискорена частота серцевих скорочень

1596.

rapid pulse

прискорений пульс

1597.

rapid relief

швидке полегшення

1598.

rash (large-spot rash on the skin)

висип (висип великими плямами на шкірі)

1599.

rate

частота, швидкість, рівень

1600.

reach

досягати

1601.

reaction of transplantation immunity

реакція трансплантаційного імунітету

1602.

recede

відступати, віддалятися, спадати

1603.

receptor-related proteins

рецептор-зв’язані білки

1604.

recover from

одужати від

1605.

rectangular cells

прямокутні клітини

1606.

rectouterine pouch

прямокишково-маткова заглибина

1607.

recurrent

повторюваний; рекурентний

1608.

recurrent attacks

періодичні (рекурентні) напади

1609.

recurrent cases

періодичні (рекурентні) випадки

1610.

red bacilli

червоні палички

1611.

red bone marrow

червоний кістковий мозок

1612.

red nuclei

червоні ядра

1613.

red-blue stria

червоно–голуба стрія

1614.

reddening

почервоніння

1615.

reddening and an edema of skin

почервоніння та набряк шкіри

1616.

redistribution

перерозподіл

1617.

redistribution of leukocytes in bloodstream

перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

1618.

redox process

окислювально-відновлювальний процес

1619.

reduce

зменшувати

1620.

reduced glutathione

відновлений глютатіон

1621.

reduced number

зменшена кількість

1622.

reduced production

знижене вироблення

1623.

reduced tubular reabsorption of water

зниження канальцевої реабсорбції води

1624.

reduce effects

зменшувати впливи

1625.

reduction

зменшення, вправляння (вивиху)

1626.

reduction of daily urinary output

зменшення добової кількості сечі

1627.

reestablish blood flow

відновити потік крові

1628.

refer

направляти

1629.

reflectory vasoconstriction

рефлекторне звуження судин

1630.

reflex arch

рефлекторна дуга

1631.

refuse the diagnosis

відкинути (заперечити) діагноз

1632.

regardless of gender

незалежно від статі

1633.

regenerative left shift

регенеративне зрушення вліво

1634.

regenerative shift

регенеративне зрушення

1635.

regional lymph node

регіональний лімфовузол

1636.

regular spiral coil

звичайна спіральна пружина

1637.

relapsing fever

поворотний тиф

1638.

relative air humidity

відносна вологість повітря

1639.

relaxation

відпочинок, розслаблення

1640.

relief

полегшення

1641.

remain

залишатися

1642.

removable

такий, що видаляється

1643.

remove

видаляти

1644.

renal

нирковий

1645.

renal amyloidosis

амілоїдоз нирок

1646.

renal artery embolism

емболія ниркової артерії

1647.

renal blood flow

нирковий кровоток

1648.

renal failure

ниркова недостатність

1649.

renal filter

фільтр нирок

1650.

renal filter permeability

проникність фільтру нирки

1651.

renal insufficiency

ниркова недостатність

1652.

renal lesion

пошкодження нирок

1653.

renal pelvis

ниркова миска

1654.

renal tissue

ниркова тканина

1655.

renal tubule epithelium

епітелій ниркових канальців

1656.

renal tubules

канальці нирок

1657.

reparation

репарація; виправленя;

1658.

repolarization

реполяризація

1659.

repression

витіснення зі свідомості

1660.

repressor gene

ген-репресор

1661.

require

потребувати

1662.

required

необхідний

1663.

research

дослідження

1664.

resect

зробити резекцію

1665.

resection

резекція

1666.

resection of forestomach

резекція кардіального відділу шлунка

1667.

resection of the thyroid gland

резекція щитовидної залози

1668.

resemble

нагадувати, бути схожим

1669.

resembling

подібний, схожий

1670.

resembling of a "sponge"

нагадує "губку"

1671.

residual lung capacity

залишкова ємність легень

1672.

residue

залишок, осад

1673.

resistance

опір, стійкість

1674.

resorption

розсмоктування

1675.

respiration inhibition

пригнічення дихання

1676.

respiratory arrest

зупинка дихання

1677.

respiratory coefficient

коефіцієнт дихання

1678.

respiratory failure

дихальна недостатність

1679.

respiratory rate

частота дихання

1680.

respiratory volume

дихальний об'єм

1681.

response to

реакція-відповідь на

1682.

responsible for

відповідальний за

1683.

rest

спокій

1684.

rest potential of a cell

потенціал спокою клітини

1685.

resting potential

потенціал спокою

1686.

restore

відновити

1687.

restored intestinal peristalsis

відновлена перистальтика кишок

1688.

restrict

обмежувати

1689.

restriction

обмеження

1690.

restrictive

обмежувальний

1691.

result from

виникати, бути результатом

1692.

result in

призводити до

1693.

results can be obtained

результати можна отримати

1694.

resume

поновлюватися, відновлюватися

1695.

resuscitation

реанімація; повернення до життя; приведення у свідомість

1696.

resuscitation department

відділення реанімації

1697.

retardation

відсталість

1698.

retention

затримка

1699.

reticular

ретикулярный

1700.

reticulum

сітка, другий відділ шлунка жуйних

1701.

retina

сітківка

1702.

retinal detachment

відшарування сітківки

1703.

retrosternal pain

загрудинний біль

1704.

rhinitis

нежить

1705.

rib (ribcage)

ребро (грудна клітка)

1706.

rib fracture

перелом ребра

1707.

ribosome

рибосома

1708.

rich food

жирна їжа

1709.

rickets

рахіт

1710.

right heart dilatation

розширення правої частини серця

1711.

right mesenteric sinus

правий мезентеральний синус

1712.

right-sided fracture

правосторонній перелом

1713.

rigidity

жорсткість, твердість, скутість

1714.

rise up

підніматися

1715.

RNA-dependent

РНК-залежна

1716.

road accident

дтп, аварія

1717.

rod cell

паличкоподібна зорова клітина

1718.

rod-like bacteria

паличкоподібні бактерії

1719.

rod-shaped

паличкоподібний (про бактерію)

1720.

rosette

розетка

1721.

round ligament of uterus

кругла зв’язка матки

1722.

roundish black abdomen

кулясте черевце чорного кольору

1723.

roundish neurocytes with one extension

нейроцити кулястої форми з одним відростком

1724.

roundish nuclei

округлі ядра

1725.

rubella

корова краснуха

1726.

rubella virus

вірус краснухи

1727. S

saccule

сферичний мішечок вушного лабіринту

1728.

saccule contents flows out

міст мішечка виливається назовні

1729.

saccule-shaped parts

мішечкоподібні частини

1730.

safety rules violation

порушення правил безпеки

1731.

saliva (səˈlʌɪvə)

слинa

1732.

Salk vaccine

вакцина Солка (проти поліоліомеліту)

1733.

salt of an alkaline earth metal

сіль лужно-земельного металу

1734.

saphenous

що відноситься до підшкірної вени ноги

1735.

saphenous veins

підшкірні вени ноги

1736.

sappy

соковитий

1737.

saturated

насичений, промоклий

1738.

scabies

короста

1739.

scapula

лопатка

1740.

scarlet fever

скарлатина

1741.

scheduled for surgery

призначена (на якусь дату) операція

1742.

scirrhous

фіброзний, скірозний

1743.

sclera

склера

1744.

scrape

скребти, скоблити

1745.

seasonal vasomotor rhinitis (rʌɪˈnʌɪtɪs)

сезонний вазомоторний риніт (нежить)

1746.

sebaceous glands

сальні залози

1747.

secondary mediator

вторинний чинник

1748.

secretion

секреція

1749.

section

перетин, розріз

1750.

sedentary way of life

сидячий спосіб життя

1751.

segmentation and somite formation

сегментація та формування сомітів

1752.

seizure

напад; пароксизм; припадок; епілептичний напад

1753.

self-administered

самопризначений

1754.

semicircular

напівкруглий

1755.

semilunar shape

у формі півмісяця

1756.

seminal gland

сім'яна залоза

1757.

semi-transparent

напівпрозорий

1758.

semitransparent and mucus-like

напівпрозорий та слизоподібний

1759.

sensation of creeps

відчуття мурашок по шкірі

1760.

sensation of limb numbness

відчуття оніміння в кінцівках

1761.

sense

відчуття

1762.

sensibilization

сенсибілізація

1763.

sensitive neural ganglion

чутливий нервовий ганглій

1764.

sensitivity (pain, thermal, tactile)

чутливість (больова, термальна, тактильна)

1765.

sensitivity loss

втрата чутливості

1766.

sensoepithelial sense organ

сенсорно-епітеліальний орган чуття

1767.

sensory perception

чуттєве сприйняття

1768.

separated from each

розмежовані один від одного

1769.

sepsis

сепсис

1770.

sequestrum

секвестр, відмерла частина кістки

1771.

serological examination

серологічне дослідження

1772.

serous reaction

серозна реакція

1773.

serous diffuse

серозний дифуз

1774.

serous focal

серозний осередковий симптом

1775.

serrated

зубчастий

1776.

serratiform

серратиформні

1777.

serum

сироватка

1778.

severe

дуже сильний, важкий ( про хворобу)

1779.

severe attack

сильний напад

1780.

severe cough

сильний кашель

1781.

severe rhinitis

важкий риніт

1782.

sewer well

колекторний колодязь

1783.

sex-linked

пов’язаний зі статтю

1784.

shaft of femur

рукоятка стегнової кістки

1785.

shallow

поверхневий, мілкий, мілководний; неглибокий

1786.

shallow and infrequent respiration

поверхневе та рідке дихання

1787.

shape

форма

1788.

sharp

різкий, гострий

1789.

sharp point

гострий наконечник

1790.

shin

гомілка

1791.

shingles

оперізуючий лишай

1792.

shoulder-blade region

ділянка лопатки

1793.

shrink kidney

зморщена нирка

1794.

shrinkage

зморщення, скорочення

1795.

sickle-cell

серпоподібний еритроцит; ненормальний еритроцит

1796.

sidewards

в сторону, навскіс

1797.

sign

ознака, знак, прояв

1798.

significant

значний, істотний, значимий

1799.

significant cavity dilatation

значне розширення порожнини

1800.

significant increase of body weight

значне збільшення ваги тіла

1801.

significant muscle weakness

значна слабкість м’язів

1802.

significantly

значно

1803.

significantly edematous tonsils

суттєво набряклі гланди

1804.

significantly worse

значно гірше

1805.

simple work

легка робота

1806.

simultaneity

одночасність

1807.

sinister colic artery

ліва ободова артерія

1808.

sinoatrial block

синусно-передсердна блокада

1809.

sinoatrial node

синусно-передсердний вузол

1810.

sinus

пазуха

1811.

sinus bradycardia

синусова брадикардія

1812.

skin color

колір шкіри

1813.

skin cyanosis

ціаноз шкіри

1814.

skin distension

розтягнення шкіри

1815.

skin itch/ itching

свербіж шкіри

1816.

skin pallor

блідість шкіри

1817.

skin prickle

поколювання шкіри

1818.

skin rash

шкірна висипка

1819.

skin tissue sampling

біоптат шкіри

1820.

skin tumour

пухлина шкіри

1821.

sleep

сон

1822.

sleep disturbance

порушення сну

1823.

slight indisposition

незначне нездужання

1824.

slight peeling and cracks

незначне лущення та тріщини

1825.

slight swelling

незначна припухлість

1826.

slowly healing fracture

перелом, який повільно загоюється

1827.

sluggish heart

в’яле серце

1828.

sluggishness

марудність, неквапливість, неповороткість, млявість

1829.

small abscess

невеликий гнійник

1830.

small cutaneous hemorrhages

дрібні микрововиливи у шкірі

1831.

small intestine

тонкий кишківник

1832.

small transparent round colonies

маленькі прозорі круглі колонії

1833.

smear

1) пляма 2) мазок (фарби) ; мазок (для мікроскопічного дослідження)

1834.

smear examination

дослідження мазка

1835.

smooth muscles

гладкі м'язи

1836.

smooth muscles of bronchi

гладенька мускулатура бронхів

1837.

soaked with blood

просякнутий кров’ю

1838.

sockets

комірки

1839.

soft chancre

м'який шанкер, виразка

1840.

soil investigation

дослідження ґрунту

1841.

solpuga

скорпіоноподібний павук, кліщ

1842.

sore throat

хворе горло

1843.

source

джерело

1844.

special connective tissue

особлива сполучна тканина

1845.

specific fetopathy

особлива фетопатія

1846.

specify

встановлювати, детально викладати

1847.

specimen

зразок

1848.

speck

пляма

1849.

spinal cord

спинний мозок

1850.

spinal cord white matter

спинномозкова біла речовина

1851.

spinned glands

вереноподібні залози

1852.

spleen

селезінка

1853.

splint

шина

1854.

split

розколювати, розчеплювати

1855.

spontaneous motions

спонтанні рухи

1856.

spore

спора

1857.

spotted fever

висипний тиф

1858.

spread

поширювати, розповсюджувати

1859.

spreading

поширення, розповсюдження

1860.

sputum

мокротиння

1861.

sputum sample

зразок мокротиння

1862.

squamous

лускатий

1863.

squamous cell nonkeratinous carcinoma

плоскоклітинний незроговілий рак

1864.

squamous cells

плоскоклітинні клітини

1865.

squamous epithelium

лускатий (сквамозний) епітелій

1866.

stab

колоти

1867.

stab wound

колота рана

1868.

staccato speech

скандоване мовлення

1869.

stage

етап, стадія

1870.

staggers

запаморочення

1871.

stain

фарбувати

1872.

stain with

фарбувати чимось

1873.

stained

забарвлений

1874.

stained smear

забарвлений мазок

1875.

standard extremity lead

стандартне відведення кінцівок

1876.

standard serums

стандартна сироватка

1877.

staphylococci (ˌstafɪlə(ʊ)ˈkɒkaɪ)

стафілококи

1878.

starvation

голодування

1879.

state

стан

1880.

steatorrhea

стеаторея

1881.

stellate

зірчаста

1882.

stellate cells

зірчасті клітини

1883.

stem cells

стовбурові клітини

1884.

sterility

стерильність

1885.

sternocleidomastoid muscle

грудинно-ключично соскоподібний м’яз

1886.

stillborn

мертвонароджений

1887.

stillborn child

мертвонароджене дитя

1888.

stimulate the labor

викликати/стимулювати пологи

1890.

stomach

шлунок

1891.

stomach swelling

набряк шлунка

1892.

stomach ulcer

виразка шлунку

1893.

stool culture test

тест посіву калу

1894.

storage

накопичення, зберігання

1895.

strain

штам

1896.

strengthened concentration

посилена концентрація

1897.

streptococci (streptəˈkɒkaɪ)

стрептококи

1898.

stretchmark

розтяжка

1899.

striae

смужки, борозенки, звилини

1900.

strip of filter paper

смужка паперу для фільтру

1901.

strong photic stimuli

сильні світлові подразники

1902.

subcutaneous venous net

підшкірна венозна сітка

1903.

submandibular area

піднижньощелепна ділянка

1904.

submandibular salivary gland

підщелепна слинна залоза

1905.

subnormal intelligence quotient

коефіцієнт розумової відсталості

1906.

subscapular nerve

підлопатковий нерв

1907.

subsist

існувати, утримувати, прогодовувати

1908.

substance

речовина

1909.

substance accumulated in the myocardiocytes

речовина, яка накопичилася в міокардіоцитах

1910.

substernal gland

загрудинна залоза

1911.

substituted

запасний, допоміжний

1912.

succinate

сукцинат, янтарно-кисла сіль

1913.

sucking

всмоктування, смоктання

1914.

suctorial disk

диск, що присосується

1915.

sudoriferous glands

потогінні залози

1916.

suffer from

страждати від, хворіти

1917.

sufficient force

достатня сила

1918.

suffocation

задуха, удушення

1919.

superdistend

дуже розтягнути

1920.

superficial finger flexor

поверхневий м’яз-згинач пальців

1921.

superimposed infection

суперінфекція (повторне зараження)

1922.

superior vena cava

верхня порожниста вена

1923.

supine

що лежить горілиць

1924.

supply

постачання, постачати

1925.

suppression

пригнічення

1926.

suppurate

гноїтися, нагноїтися

1927.

suppurating for a long time

тривале нагноєння

1928.

suppurating wound

гнійна рана

1929.

suppurations

нагноєння

1930.

suppurative

гнійний, гноєтворний

1931.

suprasternal space

надгрудинний простір

1932.

surface (ˈsəːfɪs)

поверхня

1933.

surfactant

поверхнево-активна речовина, сурфактант

1934.

surfactant deficiency

нестача поверхнево-активної речовини

1935.

surgery

хірургія, операція

1936.

surgical removal

оперативне видалення

1937.

surgical ward

хірургічна палата

1938.

surround

оточувати

1939.

surrounding tissues

прилеглі тканини

1940.

suspect

підозрювати

1941.

suspected

що підозрюється

1942.

suspected inflammation

підозра на запалення

1943.

suspicious

підозрілий

1944.

suspicious area

ділянка, що викликає підозру

1945.

sustain

піддаватися, зазнавати

1946.

swab

мазок

1947.

swallow

ковтати (difficult swallowing утруднене ковтання)

1948.

swallowing

ковтання

1949.

sweat evaporation

випаровування поту

1950.

sweating (excessive, profuse sweating)

потовиділення (надмірна пітливість)

1951.

swell

опухати, розпухати

1952.

swelling

набряк, пухлина, припухлість

1953.

swelling in the area of external ankle

набряк у зоні зовнішньої щиколотки

1954.

synapse

синапс, сполучення між двома нервовими клітинами

1955.

systemic arterial pressure

артеріальний системний тиск

1956. Т

tachyphylaxis

тахіфілаксія

1957.

take irregularly

безсистемно приймати

1958.

take… drugs, medicines

приймати ліки

1959.

talkativeness

балакучість

1960.

talocrural articulation

надп'ятково-гомілковий суглоб,з'єднання

1961.

tap water

водопровідна вода, вода з під крану

1962.

target cells of the tumour

клітини-мішені пухлини

1963.

target organ

орган-мішень

1964.

target cells

клітини-мішені, цільові клітини

1965.

temperature curve

температурна крива

1966.

temperature fluctuation

коливання температури

1967.

temperature reduction

зниження температури

1968.

temple

скроня

1969.

temporary

тимчасовий

1970.

temporary visual impairment

тимчасове погіршення зору

1971.

teratogenic affection

тератогенне ураження

1972.

termination

припинення, термінація

1973.

tetanus

правець

1974.

thalamocortical tracts

таламокортикальні шляхи

1975.

thenar eminence

тенар, піднесення великого палець

1976.

thermal conduction

теплопровідність

1977.

thicken

потовщений

1978.

thickened cortical layer

потовщений кортикальний шар

1979.

thigh

стегно

1980.

thin

тонкий

1981.

thin layers

тонкі прошарки

1982.

thirst

спрага

1983.

threshold

поріг, гранична величина; межа

1984.

threshold electrical impulses

порогові електричні імпульси

1985.

thumb

великий палець

1986.

thymoma

тимома (доброякісна пухлина тимусу)

1987.

thymus

тимус, вилочкова залоза

1988.

thyroid gland/ parathyroid gland

щитоподібна залоза/прищитоподiбна залоза

1989.

tick bite

укус кліща

1990.

tick-borne encephalitis

кліщовий енцефаліт

1991.

tinned meat

консервоване м'ясо

1992.

tinnitus

шум у вухах

1993.

tips of the fingers cyanosis

ціаноз кінчиків пальців

1994.

tissue excitability

збуджуваність шкіри

1995.

tissue localization

локалізація тканин

1996.

tissular

тканинний

1997.

toenails

нігті на пальцях ніг

1998.

tolerance

переносимість, толерантність

1999.

tongue back

спинка язика

2000.

tongue pain and burning

біль і печіння в язиці

2001.

tonsil

мигдалина

2002.

tooth filling

пломбування

2003.

tooth socket

лунка зуба

2004.

torpid

торпідний, млявий, неактивний

2005.

torpid phase of shock

торпідна фаза шоку

2006.

torpid shock phase

торпідна стадія шоку

2007.

torso

тулуб, торс

2008.

torso muscle tone

тонус м’язів тулуба

2009.

tortoise shell

панцир

2010.

total lipids

загальна кількість ліпідів

2011.

tourniquet

джгут або манжет

2012.

traffic accident

дорожньо-транспортна пригода

2013.

transcapillary water exchange

транскапілярний обмін води

2014.

transcription

транскрипція

2015.

transferase

трансфераза

2016.

transfuse

переливати

2017.

translation

трансляція, паралельний перенос

2018.

translocation

транслокація (обмін ділянками двох або більше хромосом)

2019.

translucent

прозорий

2020.

transmural

трансмуральний

2021.

transmural myocardial infarction

трансмуральний інфаркт

2022.

transplant rejection

відторгнення трансплантата

2023.

transversal laceration

поперечний розрив

2024.

trapezium

кістка-трапеція (зап’ястка)

2025.

treatment

лікування

2026.

trichomonal gingivostomatitis

трихомональний гінгівстоматит

2027.

tricuspid valve insufficiency

недостатність тристулкового клапана

2028.

trigeminus

тройничний нерв

2029.

trigone

трикутник

2030.

trochlear

блоковий (нерв)

2031.

trophic changes

трофічні зміни

2032.

trunk

тулуб

2033.

tuberculine test (mantoux test)

туберкулінова проба (проба манту)

2034.

tuberculosis prevention

профілактика туберкульозу

2035.

tuberculous granulation tissue

туберкульозна зерниста тканина

2036.

tubular fluid

тубулярна рідини

2037.

tubular intima of a blood vessel

трубчаста інтима кровоносної судини

2038.

tubule wall

стінка канальця

2039.

tularemia

туляремія

2040.

tumor-like formation

утворення схоже на пухлину

2041.

tumour

пухлина

2042.

tumour necrosis factor

фактор некрозу пухлини

2043.

tunic

оболонка, покрив

2044.

turbid liquid

каламутна рідина

2045.

turn directly into a lactate

перетворюватися безпосередньо на лактат

2046.

twice a day

двічі на день

2047.

twilight vision

сутінковий зір (гемералопія)

2048.

twilight vision impairment

погіршення зору в сутінках

2049.

twisted ends

сплетені кінці

2050.

twisting gland

скручена залоза

2051.

twitch of tongue

посмикування язика

2052.

tympanic membrane

барабанна перетинка

2053. U

ulcer

виразка

2054.

ulcerous colitis

виразковий коліт

2055.

ulnar nerve

ліктьовий нерв

2056.

ultrasound examination

ультразвукове дослідження

2057.

unable

не в змозі

2058.

unbearable constricting pain

нестерпні стискуючі болі

2059.

unbearable spasmodic pain

нестерпний судомний біль

2060.

unconditioned parasympathetic

безумовний парасимпатичний

2061.

unconditioned reflexes

безумовні рефлекси

2062.

unconditioned sympathetic

безумовний симпатичний

2063.

unconjugated

некон'югований, непов'язаний

2064.

unconjugated/ conjugated bilirubin

некон'югований/кон'югований білірубін

2065.

unconscious man

непритомна людина

2066.

uncontrollable vomiting

неконтрольована блювота

2067.

undecremental (nondecremental)

нескінченний

2068.

under higher temperature

в умовах підвищеної температури

2069.

underlies adhesion

в основі адгезії

2070.

underdeveloped

недорозвинений

2071.

underdeveloped auricles

недорозвинені вушні раковини

2072.

undergo

піддаватися, відчувати, переносити

2073.

undergo a prophylactic course of treatment

пройти профілактичний курс лікування

2074.

undergo a test

пройти тест

2075.

underly smth

лежати в основі чогось

2076.

undersite

типова локалізація

2077.

undissociated fats

нероз’єднані (невідокремлені) жири

2078.

unfavourable microclimate

несприятливий мікроклімат

2079.

unicellular organism

одноклітинний організм

2080.

unit

одиниця

2081.

unremarkable family history

звичайний сімейний анамнез

2082.

unsaturated

ненасичений; неграничний

2083.

unwind (unwoud)-

розмотувати(ся); розкривати(ся)

2084.

upper umbilical region

верхня пупкова область

2085.

upper body

верхня частина тіла

2086.

urease

уреаза

2087.

ureter

cечовід

2088.

urethra

сечовипускальний канал, уретра

2089.

urgently

терміново

2090.

urinary incontinence

нетримання сечі

2091.

urination

сечовипускання

2092.

urination disorder

розлади сечовипускання

2093.

urine

сеча

2094.

urolithiasis

сечокам’яна хвороба

2095.

uterine cavity

порожнина матки

2096.

uterine cervix

шийка матки

2097.

uterine haemorrhage

кровотеча матки

2098.

uterine scrape

зішкріб матковий

2099.

uterine tube

маткова труба

2100.

uterus

матка

2101.

utricle

перетинчастий мішечок вушного лабіринту

2102. V

vagus branches

гілочки блукаючого нерва

2103.

variability

мінливість

2104.

variola

чорна віспа

2105.

vary

варіюватись, змінюватись

2106.

vascular constriction

звуження судин

2107.

vasomotor

судиноруховий

2108.

vasotonic disorder

вазотонічний розлад

2109.

veins

вени

2110.

venous congestion

закупорка вен

2111.

ventricle

шлуночок

2112.

vermiform appendix

червоподібний відросток

2113.

vermis of cerebellum

хробак мозочка

2114.

vertebral column

хребет

2115.

vertigo

запаморочення

2116.

very dangerous disease

особливо небезпечне захворювання

2117.

vesicouterine pouch

міхурово-маткове заглиблення

2118.

vesicular rash

везикулярна висипка

2119.

vessel

судина

2120.

vessel walls

стінки судин

2121.

vestibular ampullar receptor

вестибулярний ампулярний рецептор

2122.

vestibular nuclei

вестибулярні ядра

2123.

vestibular otolithic receptor

вестибулярний отолітовий рецептор

2124.

vestibule of nose

присінок носа

2125.

viable spores of a causative agent

життєздатні спори збудника

2126.

vicarious hypertrophy

вікарна (замісна) гіпертрофія

2127.

violation

порушення (правил, закону)

2128.

virulence

отруйність, сила (отрути) ; вірулентність

2129.

virus enzyme

фермент вірусу

2130.

visceral pleura

вісцеральна плевра

2131.

viscous

в'язкий

2132.

vision impairment

погіршення зору

2133.

visual

візуальний

2134.

visual impairment

порушення зору

2135.

vital capacity

життєва ємність

2136.

vitamin deficiency

дефіцит вітамінів

2137.

volitional

вольовий

2138.

volitional mobility

вольова мобільність

2139.

volume

обсяг

2140.

volunteer

доброволець, волонтер

2141.

vomiting

блювання

2142.

Wward (surgical, an intensive care ward, emergency ward)

палата ( хірургічна)

2143.

warmth gush

потік тепла

2144.

water-binding

що зв'язуються водою

2145.

wave

хвиля

2146.

weak immune system

слабка імунна система

2147.

weakened peristaltic activity

ослаблена перистальтична активність

2148.

weakening of the pumрing ability of heart

послаблення насосної здатності серця

2149.

weakness

слабкість

2150.

weight loss

втрата ваги

2151.

white granules

білі крупинки, гранули

2152.

whooping cough

кашлюк

2153.

wide interdental spaces

широкі міжзубні проміжки

2154.

Wilson’s degeneration

дегенерація Вільсона

2155.

wing-like folds

крилоподібні складки

2156.

wire loop

дротова петля

2157.

with "demilune" formation

з утворенням "півмісяців"

2158.

with distinct borders

з чіткими межами

2159.

withdrawal syndrome

абстинентний синдром

2160.

wound

рана

2161.

wound healing

загоювання рани

2162.

wound of limb

поранення кінцівки

2163. X

X-linked

зв'язаний з Х-хромосомою

2164.

X-ray film

рентгенівська плівка

2165. Y

yeast fungi

дріжджові гриби

2166.

yellow enamel

емаль зубів жовтого кольору

2167.

yellow-greenish film

жовто-зеленувата плівка

2168.

yield

виробляти, піддаватися; не витримувати; пружинити; прогинатися, осідати; розтягуватися (про тканину тощо)

2169.

yielded exudate

виділений ексудат

2170.

yolk sac

жовточний мішок