База тестів

1

За рахунок якого механiзма бiологiчної регуляцiї здiйснюється

регуляцiя рухових реакцiй?

гуморальна,0

нервова,1

мiогенна,0

ферментативна,0

генна,0

2

Що таке рефлекс?

шлях по якому iде збудження при подразненнi,0

реакцiя органiзму на подразнення за участю нервового центру,1

центр де збудження перемикається з чутливого шляху на руховий,0

реакцiя органiзму на подразнення,0

шлях по якому iде збудження вiд рецептора до нервового центру,0

3

Назвати мiнiмальну необхiдну кiлькiсть елементiв що входять до складу

рефлекторноi дуги

4,0

5,1

6,0

7,0

3,0

4

Яка ланка контура бiологiчноi регуляцiї забезпечує можливiсть

регуляцiї "за збуренням"?

канал зовнiшнього зв'язку,1

канал зворотнього зв'язку,0

канал прямого зв'язку,0

канал нерезультативного зворотнього зв'язку,0

,0

5

Чому при вимкненнi каналу зворотнього зв'язку дiяльнiсть контура

бiологiчної регуляцiї стає неможливою?

керуючий пристрiй не одержить iнформацiї про вiдхилення РП,1

порушується зв'язок контура регуляцiї з оточуючим середовищем,0

керуючий пристрiй не може впливати на виконавчий пристрiй,0

виконавчий пристрiй не може впливати на РП,0

керуючий пристрiй не може впливати на РП,0

6

Кодування iнформацiї рецепторами про якiсть подразника залежить вiд...

високої збудливостi до всiх без виключення подразникiв,0

високої збудливостi тiльки до адекватного подразника,1

вiд локалiзацiї рецепторiв,0

,0

,0

7

Якi змiни вiдбуваються на електронейрограмi нерва, що вiдходить вiд

рефлекторної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї ж зони?

збiльшення частоти i амплiтуди сумарного ПД,0

зменшення частоти i амплiтуди сумарного ПД,1

частота i амплiтуда сумарного ПД не змiниться,0

,0

,0

8

Чому локальнi струми не викликають розвитку розповсюджуючого

збудження на постсминаптичнiй мембранi?

порiг деполяризацiї постсинаптичної м-ни вищий, нiж аксонного горбика,1

низька iнтенсивнiсть сумацiї ЗПСП на постсинаптичнiй мембранi,0

порiг деполяризацiї постсинаптичної м-ни нижчий, нiж аксонного горбика,0

не вiдбувається сумацiя ЗПСП на постсинаптичнiй мембранi,0

,0

9

Якою повинна бути частота пресинаптичних нервових iмпульсiв, щоб на

тiлi нейрона вiдбулася послiдовна сумацiя ЗПСП?

30 iмпульсiв за секунду,0

66 iмпульсiв за секунду,1

55 iмпульсiв за секунду,0

33 iмпульсiв за секунду,0

44 iмпульсiв за секунду,0

10

Чому час передачi збудження через центральний синапс бiльший,

нiж через нервово-м'язовий синапс?

бiльше симпатична затримка,0

менше активнiсть холiнестерази,0

довше триває зростання сумарного ЗПСП до Е критичного,1

бiльше активнiсть холiнестерази,0

менше симпатична затримка,0

11

Пiсля введення стрихнiну у жаби розвивається генералiзована реакцiя у

вiдповiдь на любi подразники. Який механiзм цiєї реакцiї?

виключення збуджуючих синапсiв,0

виключення гальмiвних синапсiв,1

стимуляцiя збуджуючих синапсiв на мотонейронах,0

стимуляцiя гальмiвних синапсiв,0

виключення збуджуючих синапсiв на мотонейронах,0

12

Як розташованi вiдносно екстрафузальних м'язових волокон м'язовi

веретена та яку iнформацiю про м'язи вони сприймають?

паралельно, сприймають напругу,0

паралельно, сприймають довжину,1

послiдовно, сприймають довжину,0

послiдовно, сприймають напругу,0

перпендикулярно, сприймають довжину,0

13

Як буде змiнюватись сила спинальних мiотатичних рефлексiв при

активацiї гама-мотонейронiв спинного мозку?

зменшуватись,0

збiльшуватись,1

не змiниться,0

названi рефлекси зникнуть,0

,0

14

Антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси у приматiв бiльше

вираженi у м'язах...

м'язах-розгиначах всього тiла,0

м'язах-розгиначах нiг i тулуба та м'язах-згиначах верхнiх кiнцiвок,1

м'язах-згиначах нiг i тулубата м'язах-розгиначах верхнiх кiнцiвок,0

м'язах-згиначах нiг i тулуба,0

м'язах-згиначах всього тiла,0

15

У якої з тварин тривалiсть спинального шоку найбiльша?

жаба,0

кролик,0

мавпа,1

голуб,0

собака,0

16

Як в експериментi довести, що децеребрацiйна ригiднiсть зумовлена

значним гама-пiдсиленням спинальних мiотатичних рефлексiв?

перерiзати заднi корiнцi спинного мозку,1

перерiзати спинний мозок,0

зробити перерiзку вище середнього мозку,0

зробити перерiзку нижче середнього мозку,0

зробити перерiзку нижче заднього мозку,0

17

Як називається рефлекторна реакцiя у людини при раптовiй дiї

свiтлового або звукового подразника i про що свiдчить її втрата?

адаптацiйна реакцiя, ураження гiпоталамуса,0

"старт рефлекс", ураження чотиригорбикiв,1

рефлекс "що таке", ураження ретикулярної формацiї,0

адаптацiйна реакцiя, ураження блiдої кулi,0

рефлекс "що таке", ураження червоних ядер,0

18

Якi функцiї належать базальним ядрам?

програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв,0

iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон,0

програмування рухiв, регуляцiя пози, формування допомiжних рухiв,1

програмування рухiв, видiлення гормонiв,0

регуляцiя пози, видiлення гормонiв,0

19

У людини спостерiгається гiпокiнезiя i тремор спокою. Який вiддiл

головного мозку у неї уражений?

паллiдум i чорна субстанцiя,1

стрiатум, паллiдум,0

чорна субстанцiя, мозочок,0

стрiатум,чорна субстанцiя, мозочок,0

паллiдум i мозочок,0

20

Лiва пiвкуля у людини забезпечує...

орiєнтування в просторi,0

сприймання форми предметiв,0

мову,1

тонку манiпуляцiю предметами,0

математичнi здiбностi,0

21

Чи можливе здiйснення рефлекса, якщо у рефлекторнiй дузi збережеться

тiльки локальний нервовий центр i вiдсутнiй iнтегральний?

так,1

нi,0

тiльки при дуже великiй силi подразника,0

,0

,0

22

Якi функцiї виконують рецептори рефлексогенних зон?

сприйняття подразника, передача iнформацiї,0

спийняття подразника, аналiз iнформацiї, кодування iнформацiї,1

переробка iнформацiї, передача iнформацiї,0

кодування iнформацiї, передача iнформацiї,0

сприйняття подразника, аналiз iнформацiї, передача iнформацiї,0

23

Якi реакцiї не можуть бути вiднесенi до рефлекторних?

пiдвищення артерiального тиску у студента пiд час екзамена,0

звуження зiницi пiд дiєю яскравого свiтла,0

скорочення м'яза при подразненнi еферентного нерва,1

збiльшення ЧСС пiд час фiзичної роботи,0

збiльшення ЧСС у студента пiд час екзамена,0

24

При збiльшеннi сили подразника, що сприймається рецептором,

збiльшується частота ПД в серiї, що обумовлено...

зростанням амплiтуди ГП на мембранi рецептора,1

збiльшенням тривалостi ГП на мембранi рецептора,0

зменшенням тривалостi ГП(генераторного потенцiалу) на м-нi рецептора,0

зменшенням амплiтуди ГП на мембранi рецептора,0

,0

25

До закономiрностей передачi збудження в синапсах ЦНС не належить...

одностороннє проведення збудження,0

прведення, що не викликає втомлення синапса,1

проведення з малою швидкiстю, менше, нiж в нервово м'язових,0

проведення тiльки при умовi сумацiї ЗПСП на тiлi нейрона,0

,0

26

До мотонейрона одночасно пiдходять 8 збуджуючих нервових iмпульсiв.

Чи буде мотонейрон генерувати еферентнi нервовi iмпульси, якщо

амплiтуда поодиноких ЗПСП на мембранi його аксонного горбка складає 2mV?

так, оскiльки сумарний ЗПСП перевищує порiг деполяризацiї,1

нi, сумарний ЗПСП не досягає рiвня Е критичного,0

нi, вiдбувається процес полегшення,0

нi, вiдбувається процес гальмування,0

нi, оскiльки сумарний ЗПСП значно перевищує порiг деполяризацiї,0

27

В чому полягає механiзм гальмування в дослiдi I.М.Сеченова, що

проводиться на таламiчнiй жабi?

застосування надто сильного подразника,0

гальмiвна дiя NaCl через кров на спинальнi руховi центри,0

гальмування МН спинного мозку при збудженнi таламiчних центрiв,1

гальмiвна дiя NaCl через лiквор на спинальнi руховi центри,0

,0

28

Iррадiацiя збудження в ЦНС, виникаюча при отруєннi стрихнiном є...

координацiйним явищем (ПД iррадiює до певних нервових центрiв),0

генералiзованою iррадiацiєю, що захоплює багато нервових центрiв,1

мультиплiкацiєю нервових iмпульсiв в дивергентних ланцюгах,0

пiдсиленням нервових iмпульсiв в конвергентних ланцюгах,0

,0

29

Чому читання пiд час їжi негативно впливає на травлення?

Який механiзм цього явища?

iррадiацiя збудження вiд зорових центрiв до травлення i їх збудження,0

домiнантне поєднане гальмування центрiв травлення,1

генералiзоване збудження нервових центрiв кори,0

генералiзоване гальмування нервових центрiв кори,0

,0

30

До спинного мозку не поступає сенсорна iнформацiя вiд слiдуючих

рецепторiв...

пропрiорецептори м'язiв тулуба,0

пропрiорецептори м'язiв кiнцiвок,0

температурнi рецептори шкiри кiнцiвок,0

больовi рецептори шкiри голови,1

больовi рецептори шкiри кiнцiвок,0

31

До шкiрно м'язевих фазичних рефлексiв не належать...

розгинальний захисний,0

пiдошвений,0

шийний,1

згинальний захисний,0

ритмiчний,0

32

Який iз нисхiдних шляхiв не активує переважно флексорнi мотонейрони

спинного мозку?

пiрамiдний кортикоспинальний,0

руброспинальний,0

ретикулоспинальний,0

вестибулоспинальний,1

,0

33

У людини уражений спинний мозок в областi її IV крижових сегментiв.

Який iз спинальних рухових рефлексiв може зникнуть в результатi

цього ураження?

колiнний,1

пiдошвенний,0

рефлекс опори,0

черевний,0

шийний,0

34

До медiальної нисхiдної системи вiдноситься...

вестибулоспинальний шлях,1

спиноретикулярний шлях,0

руброспинальний шлях,0

пiрамiдний кортикоспинальний шлях,0

спиноцеребелярний шлях,0

35

Заднiй мозок не отримує iнформацiї вiд...

вестибулорецепторiв,0

зорових рецепторiв,1

слухових рецепторiв,0

пропрiорецепторiв,0

смакових рецепторiв,0

36

Заднiй мозок не приймає участi в забезпеченнi...

антигравiтацiйної пози тiла,0

вiдносно стiйкої пози стояння,0

локомоторних синергiй ходiння,1

модуляцiї тонусу спинальних мiотатичних рефлексiв,0

шийних рефлексiв,0

37

На рiвнi середнього мозку вперше замикаються всi рефлекси крiм...

випрямних,0

статокiнетичних,0

зiничного,0

нiстагма очей,0

потовидiльного,1

38

Який вiддiл ЦНС у людини уражений, якщо спостерiгається восковидна

ригiднiсть, тремор спокою i гiпокiнезiя?

стрiатум,0

паллiдум,1

червоне ядро,0

ретикулярна формацiя,0

мозочок,0

39

Мозочок приймає участь в активацiї флексорних мотонейронiв

за рахунок збудження...

червоних ядер i ретикулярної формацiї,1

вестибулярних ядер i ретикулярної формацiї,0

таламуса i ретикулярної формацiї,0

таламуса i чорної субстанцiї,0

вестибулярних ядер i чорної субстанцiї,0

40

В якiй зонi кори головного мозку локалiзований центр слуху?

верхня лобна звивина,0

нижня лобна звивина,0

нижня скронева звивина,0

звивина Гешля,1

борозна пташиної шпори,0

41

В якому порядку розташованi ланки рефлекторної дуги?

рецептор,аферент. волокно,нервовий центр,еферент. волокно,виконавчий орган,1

рецептор,еферент. волокно,нервовий центр,аферент. волокно,виконавчий орган,0

рецептор,нервовий центр,аферент. волокно,виконавчий орган,еферент. волокно,0

рецептор,еферент. волокно,нервовий центр,виконавчий орган,аферент. волокно,0

виконавчий орган,рецептор,аферент. волокно,нервовий центр,еферент. волокно,0

42

Що змiниться в характерi рефлекторної реакцiї, якщо в рефлекторнiй

дузi вимкненi її верхнi вiддiли?

неможлива iнтеграцiя даного рефлекса з iншими,1

порушується замикання рефлекторної дуги даного рефлекса,0

з'являється патологiчний рефлекс,0

рефлекс зникає,0

,0

43

Яка ланка рефлекторної дуги здiйснює переробку iнформацiї?

виконавчий орган,0

рефлекторний центр,1

еферентне волокно,0

аферентне волокно,0

,0

44

Якi механiзми бiологiчної регуляцiї є необхiдними для регуляцiї

соматичних функцiй в цiлiсному органiзмi?

нервова,1

мiогенна,0

генна,0

гуморальна,0

ферментативна,0

45

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором,якщо в ньому

вiдбувається збiльшення амплiтуди генераторного потенцiалу (ГП)?

збiльшується тривалiсть серiї ПД,0

збiльшується амплiтуда ПД в серiї,0

збiльшується частота ПД в серiї,1

зменшується тривалiсть серiї ПД,0

зменшується частота ПД в серiї,0

46

Якi змiни вiдбудуться на електронейрограмi нерва, що вiдходить вiд

рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї ж зони?

частота ПД не змiниться,0

амплiтуда ПД не змiниться,0

амплiтуда i частота ПД зменшиться,1

амплiтуда ПД збiльшиться,0

частота ПД збiльшиться,0

47

Яка дiлянка мембрани нейрона є мiсцем генерацiї ПД?

вся мембрана соми нейрона,0

субсинаптична мембрана,0

мембрана аксонного горбика,1

постсинаптична мембрана соми нейрона,0

,0

48

Яка речовина не являється медiатором збуджуючих синапсiв ЦНС?

ацетилхолiн,0

ренiн,1

норадреналiн,0

серотонiн,0

глутамат,0

49

Сила аферентного нервового сигналу, що приходить до нервового центру,

збiльшилась. В чому буде проявлятись його бiльш сильне збудження?

у збiльшеннi амплiтуди ПД, що генерується,0

у збiльщеннi часу синаптичної затримки,0

у збiльшеннi частоти розряду збуджених нейронiв,1

у збiльшеннi тривалостi ПД, що генерується,0

у збiльшеннi швидкостi поширення ПД, що генерується,0

50

Амплiтуда поодинокого ЗПСП в аксонному горбку нейрона 1mV.

Порiг деполяризацiї мембрани аксонного горбка 10mV. Якою

реакцiєю буде вiдповiдати нейрон, якщо його тiла одночасно

поступають 5 збуджуючих нервових iмпульсiв?

стан гальмування,0

стан полегшення,1

стан збудження,0

,0

,0

51

В чому полягають нейрональнi механiзми явища пiслядiї?

мультиплiкацiя нервових iмпульсiв в дивергентних нейронних ланцюгах,0

пiдтримання нервових iмпульсiв в кiльцевих ланцюгах,1

пiдсилення нервових iмпульсiв в конвергентних ланцюгах,0

,0

,0

52

Скiльки часу триває спинальний шок у жаби?

5-7 хв,1

5-7 год,0

15-17 год,0

5-7 сек,0

15-17 сек,0

53

Антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси у чотироногих ссавцiв бiльше

вираженi у м'язах...

розгиначах всього тiла,1

розгиначах i м'язах-згиначах переднiх i заднiх кiнцiвок,0

згиначах переднiх i заднiх кiнцiвок,0

розгиначах тулуба i заднiх кiнцiвок i згиначах переднiх кiнцiвок,0

згиначах всього тiла,0

54

Якi нисхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

пiрамiднi,0

руброспинальнi,0

ретикулоспинальнi,0

вестибулоспинальнi,1

,0

55

На якому рiвнi проведена перерiзка головного мозку у кiшки,

якщо у неї виявляються випрямнi рефлекси?

вище середнього мозку,1

мiж середнiм i заднiм мозком,0

мiж заднiм i спинним мозком,0

,0

,0

56

Якi м'язовi рефлекси притаманi децереброваним тваринам?

статичнi рефлекси випрямлення,0

шийнi та лабиринтнi позно-тонiчнi,1

"лiфтнi" реакцiї,0

сттокiнетичнi рефлекси,0

нiстагм очей,0

57

До латеральної нисхiдної системи вiдноситься...

вестибулоспинальний шлях,0

руброспинальний шлях,1

ретикулоспинальний шлях,0

спиноретикулярний шлях,0

спиноцеребелярний шлях,0

58

В результатi крововпливу у внутрiшню капсулу у людини ураженi

пiрамiднi шляхи. Якi рухи у неї можуть бути вiдсутнi...

всi довiльнi рухи рук i нiг,0

довiльнi тонкi рухи пальцiв рук,1

всi довiльнi рухи рук, нiг, тулуба,0

всi довiльнi рухи всього тiла,0

,0

59

У людини уражений один з вiддiлiв ЦНС. Який саме, якщо

спостерiгається астенiя, м'язова дистонiя, порушення рiвноваги?

мозочок,1

стрiатум,0

паллiдум,0

талямус,0

моторна кора,0

60

В якiй зонi кори формується вiдчуття нюху?

лiмбiчна (стара) кора,1

сенсорнi зони нової кори,0

асоцiативнi зони нової кори,0

асоцiативнi ядра талямуса,0

сенсорнi ядра талямуса,0

61

Мiжклiтинна регуляцiя здiйснюється в основному за рахунок...

гуморальної,1

мiогенної,0

ядерної,0

нервової,0

генної,0

62

Яка ланка контура бiологiчної регуляцiї здiйснює аналiз

i переробку iнформацiї?

управляючий пристрiй,1

слiдкуючий пристрiй,0

канал зворотнього зв'язку,0

канал прямого зв'язку,0

канал зовнiшнього зв'язку,0

63

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором, якщо в

ньому вiдбувається збiльшення тривалостi генераторного потенцiалу?

збiльшується тривалiсть серiї ПД,1

збiльшується амплiтуда серiї ПД,0

збiльшується частота серiї ПД,0

зменшується частота серiї ПД,0

зменшується тривалiсть серiї ПД,0

64

Як вiдобразиться на характерi iмпульсiв, що генеруються рецепторами,

збiльшення порога деполяризацiї мембрани першого перехвата Ранв'є

частота iмпульсiв зменшиться,1

частота iмпульсiв збiльшиться,0

тривалiсть iмпульсiв зменшиться,0

тривалiсть iмпульсiв збiльшиться,0

частота iмпульсiв суттєво не змiниться,0

65

Для ЦНС притаманне...

тiльки мiсцеве збудження,0

тiльки розповсюджуюче збудження,0

i мiсцеве i розповсюджуюче збудження,1

,0

,0

66

В ЦНС вiдсутнi синапси...

аксо-аксональнi,0

аксо-соматичнi,0

аксо-дендритнi,0

дендро-дендритнi,0

нервово-м'язевi,1

67

Порiг деполяризацiї аксонного горбика становить...

10-15mV,1

3-5mV,0

20-30mV,0

80-90mV,0

1-2mV,0

68

ЗПСП на мембранi аксонного горбика...

сумується,1

гальмується,0

пiдсилюється,0

не сумується,0

не змiнюється,0

69

Механiзм генералiзованої реакцiї жаби, якiй ввели стрихнiн,

полягає в слiдуючому...

виключення гальмiвних синапсiв ЦНС,1

стимуляцiя збуджуючих синапсiв ЦНС,0

виключення збуджуючих синапсiв ЦНС,0

виключення збуджуючих нервово-органних синапсiв,0

виключення гальмiвних нервово-органних синапсiв,0

70

Через деякий час пiсля подразнення в нервовому центрi реєструється

електрична активнiсть завдяки явищу...

пiслядiї,1

полегшення,0

сумацiї,0

гальмування,0

,0

71

Гальмування синаптичної передачi в ЦНС (блокада) може

виникнути в результатi...

гiперполяризацiї постсинаптичної мембрани,1

гiперполяризацiї пресинаптичної мембрани,0

деполяризацiї пресинаптичної мембрани,0

деполяризацiї постсинаптичної мембрани,0

,0

72

До пропрiорецепторiв, вiд яких поступає iнформацiя до спинного мозку,

вiдносяться...

м'язевi веретена,1

тiльця Мейснера,0

тiльця Паччiнi,0

,0

,0

73

На рiвнi спинного мозку замикаються слiдуючi рефлекси, крiм...

мiотатичнi тонiчнi,0

сухожильнi,0

черевнi,0

лiфтнi,1

шкiрно-м'язевi згинальнi,0

74

При перерiзцi стовбура мозку нижче рiвня червоних ядер

спостерiгається...

явище децеребрацiйної ригiдностi,1

спинальний шок,0

паркiнсонiзм,0

тремор,0

гiперкiнезiя,0

75

У людини виявлена хвороба Паркiнсона. Це пов'язано з ураженням...

чорної субстанцiї,1

червоних ядер,0

паравентрикулярного ядра,0

ядер мозочка,0

кори мозочка,0

76

За рахунок участi чотиригорбикiв здiйснюється...

сторожовий рефлекс,1

органiзацiя сну,0

лiфтнi реакцiї,0

явище децеребрацiйної ригiдностi,0

локомоторнi реакцiї,0

77

В результатi черепно-мозкової травми людина втратила нюх.

Яка область ЦНС у неї уражена?

лiмбiчна (стара) кора,1

талямус,0

шпорна борозна,0

лобна кора,0

верхня скронева звивина,0

78

При видаленнi кори великих пiвкуль у собаки зникають руховi реакцiї...

на дистантнi подразники,1

практично всi руховi реакцiї,0

первиннi орiєнтовнi реакцiї,0

практично всi вегетативнi реакцiї,0

практично всi руховi i вегетативнi реакцiї,0

79

Лiва (домiнантна) пiвкуля забезпечує...

мову,1

тонку манiпуляцiю предметами,0

орiєнтування у просторi,0

антигравiтацiйну позу,0

статокiнетичнi рефлекси,0

80

При ураженнi пiрамiдних шляхiв у людини так порушується тонус м'язiв...

пiдвищується тонус розгиначiв,1

знижується тонус розгиначiв,0

знижується тонус згиначiв,0

пiдвищується тонус згиначiв,0

пiдвищується тонус розгиначiв i згиначiв,0

81

До пропрiорецепторiв, вiд яких поступає iнформацiя до спинного мозку,

вiдносяться...

тiльця Мейснера,0

тiльця Паччiнi,0

тiльця Гольджi,1

,0

,0

№48

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів внаслідок тимчасового порушення проведення

збудження такими структурами:

2.:Центральні синапси

№49

За рахунок якого з механiзмів бiологiчної регуляцiї здійснюється регуляцiя рухових

реакцiй?

1.:нервові

№50

Яке з наведених визначень рефлексу є вірним?

2.:Реакцiя органiзму на дію подразника за участю нервового центру

№51

Назвати мiнiмальну необхiдну кiлькiсть ланок, що входять до складу рефлекторної

дуги:

1.:5

№52

Яка ланка контуру бiологiчної регуляцiї забезпечує можливість регуляцiї “за

збуренням”?

1.:канал зовнiшнього зв’язку

№53

Чому при вимкненнi каналу зворотнього зв’язку дiяльнiсть контура бiологiчної

регуляцiї стає неможливою?

2.:керуючий пристрiй не одержує iнформацiї про величину РП

№54

Як змiнюються частота та амплітуда сумарних ПД нерва, що вiдходить від

рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї зони до дії подразника?

4.:зменшення частоти i амплiтуди

№55

М’язовi веретена: а) як розташованi вiдносно екстрафузальних м’язових волокон;

б) яку iнформацiю про м’язи сприймають?

3.:а)паралельно, б)зміна довжини

№56

В експерименті на різних тваринах досліджували тривалість спинального шоку. У

якої з тварин його тривалiсть найбiльша?

5.:мавпа

№57

У людини при ураженні однієї із структур ЦНС втрачена реакція на раптову дію

свiтлових або звукових подразників. а) Як називається втрачена реакція; б) яка

структура ЦНС ушкоджена?

2.:а)орієнтувальний рефлекс, б)чотиригорбики

№58

Чи можливе здiйснення рефлекса, якщо у рефлекторнiй дузi збережеться тiльки

локальний нервовий центр i вiдсутнiй iнтегральний?

4.:можливе

№59

При досліджені рефлекторної дуги виключили рецепторну ланку. Якi функцiї

будуть порушені?

3.:спийняття інформації про подразник, аналiз iнформацiї, кодування iнформацiї

№60

Яка дiлянка мембрани нейрона є

першим

мiсцем генерацiї ПД?

3.:мембрана аксонного горбика

№61

У яких м’язах чотириногих ссавцiв найбільше вираженi антигравiтацiйнi мiотатичнi

рефлекси?

5.:розгиначі всього тiла

№62

Якi низхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

5.:вестибулоспинальнi

№63

На якому рiвнi проведена перерiзка стовбуру головного мозку у кiшки, якщо у неї

збережені випрямнi рефлекси?

3.:вище середнього мозку

№64

Якi рухові рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

1.:шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi

№65

До латеральної низхiдної системи регуляції рухів належать такі провідні шляхи

ЦНС:

4.:руброспинальні

№66

У людини внаслідок ураження структури ЦНС спостерiгаються астенiя, м’язова

дистонiя, порушення рiвноваги. Що саме уражено?

5.:мозочок

№67

Чому дорівнює порiг деполяризацiї аксонного горбика?

2.:10-15mV

№68

Від яких з наведених рецепторів надходить iнформацiя до спинного мозку?

5.:Пропрiорецептори

№69

Який стан розвивається при перерiзцi стовбура мозку нижче червоних ядер?

5.:децеребрацiйна ригiдность

№70

У людини виявлена хвороба Паркiнсона. Це пов’язано з ураженням такої

структури:

2.:чорна субстанцiя

№71

За участю чотиригорбикового тіла реалізуються такі рефлекси:

1.:орієнтувальні

№72

В результатi черепно-мозкової травми людина втратила нюх. Яка область ЦНС у

неї уражена?

2.:лiмбiчна (стара) кора

№73

Внаслідок взаємодії в центральному синапсі медіатора з мембранними

циторецепторами відбулося формування на постсинаптичній мембрані ЗПСП. Який

медіатор викликав цей ефект?

5.:Норадреналін

№74

Яка структура ЦНС у людини уражена, якщо спостерігається значне послаблення

колінного сухожилкового рефлексу?

2.:Спинний мозок

№75

Яка структура ЦНС у людини уражена, якщо спостерігається порушення рівноваги,

астенія, м’язова дистонія?

1.:Мозочок

№76

У собаки видалена кора великих півкуль. Які з наведених рухових реакцій у неї

зникнуть?

2.:Довільні рухи

№77

В експерименті на тварині перерізані задні корінці спинного мозку. До яких

порушень шкірної чутливості це призведе?

3.:Повна втрата чутливості в зоні інервації

№78

Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку

діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 с. до 6 с.

Який з зазначених механізмів лежить в основі зменшення часу рефлексу?

4.:Просторова сумація збудження

№79

У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур

головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-

розгиначів з боку стимуляції. Що саме подразнювали?

1.:Nucleus vestibularis lateralis

№80

Пацієнт при роботi швидко стомлюється. В положеннi стоячи iз заплющеними

очима він похитується, втрачає рiвновагу. Тонус скелетних м’язiв знижений. Яка з

наведених структур головного мозку

найбільш вiрогiдно

вражена у цiєї людини?

5.:Мозочок

№81

При електрофізіологічному обстеженнi встановлено, що збудження мотонейронів,

які інервують згиначi, супроводжується гальмуванням мотонейронів, які

інервцують розгиначі. Який принцип взаємодiї мiж нервовими центрами це

забезпечує?

2.:Рецiпрокне гальмування

№82

В експерименті на тварині, яку утримували в повітрі спиною донизу, ногами

догори, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення

нормального положення голови у просторі. З подразненням яких рецепторів

зв'язаний вказаний рефлекс?

2.:Вестибулорецептори присінкові

№83

Верхні кінцівки людини, що стоїть в стані спокою, знаходяться в легкому згинанні.

Що є причиною вказаного стану кінцівок?

4.:Рефлекс з м'язових веретен при розтягуванні двоголового м'яза

№84

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини у відповідь на всі подразнення

вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

5.:Стрихнін

№85

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження

виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів

розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі

м’язів?

5.:Червоні ядра

№86

Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання,

посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний

розвиток цих симптомів?

4.:Вестибулярні півколових каналів

№87

В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів,

гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в

основі цього явища?

1.:Реципрокне (поєднане)

№88

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені

деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів в шийному і грудному

відділах. Які функції були порушені при житті?

2.:Моторні функції верхніх кінцівок

№89

Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На

які подразники не зможе реагувати ця людина?

5.:Рухи з лінійним прискоренням

№90

Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни в яких

структурах,

перш за все

, є причиною втоми?

5.:Нервові центри.

№91

Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю

втратила зір. Які з підкоркових структур можливо при цьому були пошкоджені?

5.:Латеральні колінчасті тіла

№92

Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори

великих півкуль викликало у хворого тактильні і температурні відчуття. Яку саме

зону кори подразнювали?

5.:Постцентральна звивина

№93

Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає

генералізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

4.:Гальмівних синапсів

№94

У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність,

тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур

головного мозку привело до цієї хвороби?

1.:Чорна субстанція

№95

У досліді зруйнували червоні ядра у мезенцефальної тварини. Які з наведених

рефлексів будуть втрачені внаслідок цього?

2.:Випрямні та статокінетичні

№96

Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення,

ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення

функції:

2.:Мозочка

№97

При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального

підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри

рефлексів, які при цьому виникають?

5.:В ядрах Дейтерса

№98

У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур

головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-

розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

2.:Nucleus vestibularis lateralis

№99

У чоловіка внаслідок ураження однієї із структур ЦНС спостерігається астенія,

м'язова дистонія, порушення рівноваги. Яку з наведених структур ЦНС уражено?

1.:Мозочок

№100

У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок

та спини (

децеребраційна ригідність

). На якому рівні зроблено переріз головного

мозку?

2.:Нижче червоних ядер

№101

У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які

структури мозку у нього,

вірогідно

, ушкоджені?

5.:Мозочок.

№102

Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку.

Які зміни відбудуться в зоні інервації?

3.:Втрата рухів

№103

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням

переважно

яких

медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

4.:дофамінергічні

№104

У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи

розмашисті, непропорційні; хода "

півняча

", "

п'яна

". Який відділ мозку пошкоджено?

2.:Мозочок

№105

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З

подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

1.:М’язові веретена

№106

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне

розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна

реакція?

1.:Сухожилкові рецептори Гольджі

№107

У жаби зруйнували вестибулярний апарат з правого боку. До яких змін тонусу

м’язів це призведе?

2.:Зменшення тонусу екстензорів з правого боку

№108

У тварини зруйнували червоні ядра. Які з наведених рефлексів вона втратить

внаслідок цього?

1.:Статокінетичні

№109

Проводять дослідження з децереброваною твариною. Які структури треба

зруйнувати у тварини, щоб ригідність зникла?

1.:Вестибулярні латеральні ядра

№110

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури

було зруйновано?

2.:Передні горбки чотиригорбикового тіла

№111

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури

було зруйновано?

5.:Задні горбки чотиригорбикового тіла

№112

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

1.:Чотиригорбикові тіла

№113

Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними

очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з

наведених структур мозку

найбільш ймовірно

вражена у цієї людини?

2.:Мозочок.

№114

У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з

перерахованих відділів ЦНС є

найбільш імовірною

причиною цього порушення?

2.:Довгастий мозок

№183

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна

чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

3.:Спино-таламічного

№184

Невпізнання хворим предметів при їх обмацуванні виникло після черепно-мозкової травми. Який

відділ мозку ушкоджено?

3.:Постцентральна звивина

№191

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку

може бути причиною цього?

4.:Потилична

№192

У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з протилежного

боку такої чутливості:

5.:Шкірної та пропріоцептивної

№193

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини

порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

4.:Спіноталамічні

224

При травматичному ушкодженні заднього чутливого корінця спинного мозгу спостерігається

втрата всіх видів шкірної чутливості, яка носить на тулубі людини певний характер; вказати, який

саме:

5.:Сегментарний

№225

В експерименті при механічному подразненні певної рефлексогенної зони шкіри жаби, від якої

відходить шкірний нерв, в його закінченнях виникають електро-фізіологічні процеси, що

формують:

4.:Рецепторний потенціал

№242

Людина, яка страждає на хронічне больове відчуття, звернулась за допомогою в нейрохірургічну

клініку, де їй методом стереотаксичної операції позбавили від цього нестерпного відчуття.

Вказати, які із нижчеприведених структур головного мозку були виключені:

2.:Вентропостлатеральні ядра таламуса

№246

В експеременті на кішці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи.

Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку кішка втратила орієнтувальний рефлекс

на сильні звукові сигнали. Вказати, які структури були зруйновані:

4.:Нижні горбики чотиригорб’я

№247

У пацієнта віком 60-ти років виявлено збільшення сприйняття порогу звуків високої частоти.

Вказати, порушення яких структур слухової сенсорної системи призвело до такого стану.

2.:Кортієвого органу - ближче до овального віконця

№256

Особливістю нейронної організації слухової сенсорної систем є те, що його перші три нейрони

розташованні на рівні певних структур головного мозку, а саме:

1.:Стовбуру головного мозку

№261

Шляхом експерименту доведено, що центри слухової сенсорної системи представлені у певних

структурах головного мозку, а саме:

4.:Скроневій зоні кори головного мозку

№265

У чоловіка 60 років після крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження яких

структур найімовірніше призвело до цього стану?

2.:Ретикулярної формації

№280

Домашню тварину не годували декілька днів, внаслідок чого у неї виникла домінуюча мотивація -

голод і певна харчова поведінка. В яких структурах головного мозку виникла домінуюча

мотивація?

5.:латеральних ядрах гіпоталамусу

№335

До мотонейрона одночасно підходять 8 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон

генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його

аксонного горбка складає 2mV?

5.:так, оскільки сумарний ЗПСП перевищує поріг деполяризації

№336

В центральному синапсі відбулась активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани,

збільшення проникності іонних каналів для натрію, виникнення ЗПСП. Який медіатор викликає цей

ефект?

4.:Норадреналін

№337

Застосували препарат верапаміл, який зблокував кальцієві канали пресинаптичної мембрани

нервового закінчення центрального синапса. Який ефект дії цього препарата можливий?

4.:Відсутні: вихід медіатора ацетилхоліну, активація рецепторних білків, вхід Na+, формування

ЗПСП

№338

В клініці при лікуванні деяких захворювань ЦНС, що супроводжуються інтенсивним збудженням

окремих ділянок кори головного мозку, наприклад епілепсії, використовують медіатори ЦНС. Яку

функцію вони забезпечують в ЦНС та до якої групи хімічних речовин вони відносяться?

3.:Гальмівні; амінокислоти, ГАМК, гліцин

№339

В клінічній практиці у хворого з підвищеною збудливістю застосовують заспокійливий

(седативний) препарат натрію бромід. Який механізм дії його?

5.:Постсинаптичне гальмування; збільшення проникності каналів постсинаптичної мембрани для

K+

№340

У людини, хворої на правець, у відповідь на незначне подразнення з’являються судоми. Який

процес пригнічується в ЦНС завдяки певному механізму дії правцевого токсину?

1.:Постсинаптичне гальмування; виділення гліцину з пресинаптичного закінчення

№341

В досліді на спінальній жабі встановлено, що збільшення площі поверхні шкіри кінцівки, на яку діє

розчин 0,3% HСl, веде до зменшення часу захисного згинального рефлексу та до збільшення

інтенсивності рефлекторної відповіді. Зміна часу рефлексу та інтенсивності рефлекторної відповіді

є наслідком:

2.:Одночасної сумації

№342

При електромiографiчному обстеженнi знайдено, що при збудженні згиначів одночасно

підвищується тонус розгиначів. Який принцип взаємодії між нервовими центрами частково

порушений?

1.:Рецiпрокне гальмування

№343

Для ослаблення або припинення передачі збудження через синапс з нервового закінчення на

м'язове волокно в клініці використовуються курареподібні речовини. Яку ланку синаптичної

передачі блокують ці речовини?

1.:Холінорецептори постсинаптичної мембрани.

№344

Для провідникової анестезії в клініці використовують блокатори Na+-каналів, які вводять навколо

шляху нерва, що іннервує певну ділянку тіла. На яку ланку рефлекторної дуги діють ці препарати?

2.:Аферентний та еферентний провідник.

№345

У спортсменів при розтягненні зв’язок, травмах м’язів використовують хлоретил, який наносять на

травмовану поверхню, що призводить до зникнення болю. На яку ланку рефлекторної дуги діє цей

препарат?

3.:Рецепторний відділ.

№346

До мотонейрона одночасно підходять 8 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон

генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його

аксонного горбка складає 1 mV?

4.:Ні, сумарний ЗПСП не досягає рівня Е критичного.

№347

Застосували препарат верапаміл, який заблокував кальцієві канали пресинаптичної мембрани

нервового закінчення центрального синапса. Який ефект дії цього препарата можливий?

1.:Відсутні: вихід медіатора норадреналіну, активація рецепторних білків, вхід Na+, формування

ЗПСП.

№348

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін

мембранного потенціалу це призведе?

4.:Гіперполяризація

№350

У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна

чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:

1.:Спиноталамічні

№352

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з

протилежного боку це призведе?

3.:Шкірна та пропріоцептивна

№354

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і виражену м'язову слабкість.

При обстеженні виявлено аутоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний

стан рецепторів у нервово-м'язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?

5.:Ацетилхолін

№357

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку

постраждав?

4.:Стовбур мозку

№363

В експерименті на жабі зруйнували лабіринт з правого боку. До зниження тонусу яких м'язів це

призведе?

1.:Екстензори праворуч

№367

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в

зоні іннервації?

1.:Втрата чутливості

№369

У тварини збільшений тонус м'язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до

мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

3.:Вестибулоспінальні

№370

В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні скелетного м'яза він

рефлекторно не скоротився. Порушення функції яких рецепторів може бути причиною цього?

1.:М'язові веретена

№391

При дослідженні колінного рефлекса спостерігається розгинання кінцівки в колінному суглобі,

після чого відбувається рефлекторне згинання завдяки активації:

2.:сухожилкових рецепторів м’язів-розгиначів

№392

У тварини з децеребраційною ригідністю перерізали задні корінці спинного мозку з одного боку в

поперековому відділі, після чого на стороні перерізу виявили:

4.:зменшення тонусу флексорів та екстензорів

№393

Під час швидкого руху транспорту вперед важко втримати рівновагу, якщо заздалегідь не нахилити

голову і тулуб вперед, щоб передбачити рефлекторні зміни під час здійснення:

4.:стато-кінетичних рефлексів лінійного прискорення

№394

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення вона

відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

1.:стрихнін

№399

У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного

мозку може бути причиною цього?

1.:Мозочка

№402

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило підвищення

тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку

можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

5.:Червоних ядер

№403

Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення

потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

3.:Вестибулярних півколових каналів

№408

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція та

зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були

порушені при житті?

2.:Моторні функції верхніх кінцівок

№414

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення

координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення

швидкості проведення збудження:

3.:Через центральні синапси

№419

У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої

структури найвірогідніше призвело до цього стану?

1.:Ретикулярної формації

№425

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до

скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що

блокує отрута?

3.:Нервово-м'язовий синапс

№426

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих скорочень,

потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано?

2.:вестибулярних

№429

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна

чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

3.:Спино-таламічного

№430

У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в

зоні іннервації перерізаними корінцями?

2.:Втрата рухових функцій

№431

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З

подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

3.:Сухожилкові рецептори Гольджі

№432

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у

відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?

3.:Передні горбки чотиригорбикового тіла

№434

При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження яких

рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози?

4.:Отолітові вестибулорецептори

№440

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку

може бути причиною цього?

1.:Потилична

№441

У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з протилежного

боку такої чутливості:

3.:Шкірної та пропріоцептивної

№442

Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

4.:Чотиригорбикове тіло

№443

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини

порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

2.:Спіноталамічні

№444

У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів, дизартрія.

Де, ймовірніше, локалізуються порушення?

1.:Мозочок

№448

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення

яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

1.:М’язові веретена

№456

Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно

підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

4.:Вестибулорецепторів маточки і мішечка

№457

В експерименті на жабі зруйнували лабіринт справа, що призвело до зниження тонусу м'язів:

5.:Екстензорів справа

№458

До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови.

Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?

2.:скронева

№459

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову слабкість. При

обстеженні виявлено автоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний

стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?

1.:Ацетілхоліну

№460

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС. В результаті

видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез.

Частина якої структури ЦНС була вилучена?

5.:Мозочка

№462

В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у

піддослідної тварини зберігся?

2.:Нюхові

№452

Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг,

скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?

5.:Мозочок

1. Які функціональні порушення спостерігаються у хворого з гіпофункцією щитовидної залози ?

1. Підвищення енергообмiну і температури тіла

2. Тахікардія, посилення моторики кишечнику

3. Підвищення енергообмiну, збільшення діурезу

4.* Зниження енергообмiну, сухість шкіри, брадикардія

5. Підвищення енергообміну, пітливість, тахікардія

2. Які з перерахованих гормонів впливають на обмін натрію в організмі за рахунок збільшення його реабсорбцiї канальцями нирок ?

1. Тироксин 3. Паратгормон 5. Андроген

2. Глюкокортикоїди 4. *Мiнералокортикоїди

3. Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з

ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?

1. Щитовидна 3. Сім’яники 5. *Наднирники

2. Прищитовидна 4. Тимус

4. Мама-годувальниця 6-місячної дитини проходила обстеження геніталій акушер-гінекологом, в ході якого з її молочних залоз

почало виділятися молоко. Який гормон спричиняє цей рефлекторний акт?

1.* Пролактин 3. Прогестерон 5. Естрадіол

2. Окситоцин 4. Фолітропін

5. У хворого після видалення частини щитовидної залози виникли напади судом. Який гормон необхідно призначити у даному

випадку?

1. Соматотропін

2.* Паратгормон

3. Інсулін

4. Тироксин

5. Глюкагон

6. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на схуднення (втрата маси тіла). Харчування у хворого нормальне. При обстеженні

виявлені тахікардія і підвищення основного обміну. Вміст яких гормонів необхідно виявити в першу чергу?

1.* Тироксину

2. Інсуліну

3. Адреналіну

4. Адренокортікотропного

5. Соматотропного

7. У пацієнта при клінічному обстеженні виявлено глюкозурію і гіперглікемію. Яка ймовірна причина цього?

1. Порушення білкового обміну

2. Порушення жирового обміну

3. *Інсулінова недостатність

4. Посилений гліконеогенез

5. Посилений гліколіз

8. До основних фізіологічних ефектів альдостерону належать:

1. Зменшення осмотичного тиску крові

2. Зниження артеріального тиску

3. Посилення виведення натрію із організму

4. *Збільшення об'єму циркулюючої крові

5. Ні одна відповідь не вірна

9. Безпосереднім фактором, який впливає на секрецію альдостерону клубочковим шаром кори наднирників, є:

1. *Ангіотензин ІІ

2. Ренін

3. Ангіотензиноген

4. Ангіотензин І

5. Конвертуючий энзим плазми (катепсин)

10. У жінки 30 років оперативним шляхом видалили передню долю гіпофіза у зв’язку з пухлиною. Що з приведеного нижче може

виникнути після операції без гормональної терапії ?

1. Неможливість концентрування сечі

2. *Відсутність менструації

3. Недостатня секреція катехоламінів

4. Недостатня секреція інсуліну

5. Недостатня секреція паратиреоїдного гормону

11. У хворого після тривалого інфекційного захворювання виявлені порушення функцій деяких ендокринних залоз і зниження

вмісту кальцію в крові. Функція нирок в нормі. Вміст яких гормонів в крові необхідно визначити перш за все?

1. Інсуліну 4. Адреналіну

2. Альдостерону 5. *Кальцитоніну

3. Вазопресину

12. Серед регуляторів розвитку зубів, мінералізації, їх прорізування та росту визначна роль належить гормонам:

1. Щитовидної залози

2. Передньої частки гіпофізу 4. Прищитовидних залоз

3. *Всі відповіді вірні 5. Статевих залоз

13. Людина стала помічати поступове немотивоване підсилення спраги, навіть вночі, з’явилась сухість в роті; поряд з цим

збільшився діурез. Про недостатність вироблення якого гормону це може свідчити?

1. Тироксину 3.* Інсуліну 5. Глюкагону

2. Альдостерону 4. Глюкокортикоїдів

14. Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для

недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?

1. *Соматотропіну 4. Тиреотропного гормону

2. Гонадотропного гормону 5. Пролактину

3. Адренокортикотропного гормону

15. У космонавта після тривалого польоту виявили деструктивні зміни кісткового апарату. Які можуть бути причини цього явища?

1. Психологічні порушення

2. Зміни харчового раціону

3. Гіподинамія

4. *Від’ємний Са++ баланс, пов’язаний з ендокринними зрушеннями

5. Незначні навантаження на рухову систему

16. Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Зміною кількості якого гормону це обумовлено?

1. Збільшенням гонадотропіну

2. Зменшенням соматотропіну 4. Зменшенням тіреотропіну

3. Збільшенням тіреотропіну 5. *Збільшення соматотропіну

17. У зв’язку з хронічною хворобою дитину тривалий час лікували гормонами, що призвело до помітної затримки росту. Які гормони

є сильними інгібіторами росту?

1. Гонадотропні 3. Епіфізарні 5. Тиреоїдні

2. *Стероїдні 4. Інсулярні

18. Дівчинка 13 років, у якої почалися місячні, стурбована тим, що в певний період місячного циклу вона відчуває набрякання й

болючість грудей. У якій фазі циклу та чим зумовлені такі відчуття?

1. *У секреторній. Прогестероном

2. У проліферативній. Естрогенами

3. В овуляторній. Релаксином

4. У десквамативній. Тестостероном

5. У фолікулярній. Естроном

17. До лікаря звернувся хворий із скаргами на спрагу, підвищений апетит, сухість шкіряних покривів, часте і надмірне

сечовипускання, які з’явилися після перенесеної автомобільної катастрофи. Зміни кількості якого гормону обумовлюють ці скарги?

1. Недостатність гідрокортизону 4. *Недостатність інсуліну

2. Надлишок інсуліну 5. Надлишок антидіуретичного гормону

3. Недостатність глюкагону

18. У експериментальної тварини необхідно зменшити секрецію альдостерону. Що з наведеного можна використати для цього?

1. Заблокувати карбоангідразу

2. *Заблокувати ангіотензинперетворюючий фактор

3. Стимулювати секрецію реніну

4. Стимулювати секрецію вазопресину

5. Блокувати секрецію предсердного натрійуретичного фактора

19. Назвіть контрінсулярний гормон, який впливає на вуглеводний обмін?

1. Вазопресин

2. Альдостерон

3. Натрійуретичний

4. Кальцитонін

5.* Адреналін

20. У пацієнта виявлена глюкозурія при нормальному вмісті глюкози в крові. Яка причина такого явища?

1. *Порушення транспорту глюкози в проксимальних канальцях

2. Інсулінова недостатність

3. Гіперпродукція глюкагону

4. Гіпертіреоз

5. Гіперпродукція глюкокортикоїдів

21. Внаслідок вираженного зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникла тетанія, що обумовлено

зниженням функції:

1. *Прищитовидних залоз 4. Шишковидної залози

2. Щитовидної залози 5. Тимусу

3. Кори наднирників

22. У хворих з вадами серця часто виявляють підвищений вміст в крові гормона, який збільшує реабсорбцію натрія і води і

виробляється в серці. Який з гормонів, наймовірніше, має таку дію?

1. Вазопресин

2. Ренін

3. Альдостерон

4. *Передсердний натрійуретичний гормон

5. Адреналін

23. Жінка 32 років звернулась до лікаря із скаргами на помимовільне посмикування м’язів лиця в ділянці кута рота, а також

напруження другого та третього пальців кистів. Стан особливо обтяжується в осінньо-зимовий період. За швидкою допомогою

розлади знімаються внутрішньовенним введенням розчину хлориду кальція. Хворобливий стан пов'язаний з порушенням

утворення гормону:

1. Щитовидної залози

2. *Прищитовидних залоз

3. Кіркової речовини наднирників

4. Підшлункової залози

5. Тимусу

24. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на набряки, головні болі, зниження діурезу. Аналіз крові показав підвищення в плазмі

концентрації іонів Na+ і зниження іонів К+. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною такої клінічної картини?

1. Вазопресину

2. *Альдостерону

3. Натрійуретичного гормону

4. Адреналіну

5. Паратгормону

25. До стаціонару госпіталізовано з матір’ю трьохмісячну дівчинку, народжену взимку. Дитина на натуральному годуванні, активно

смокче грудь. Але після цього настає форсована блювота шлунковим вмістом, а іноді й судоми. За швидкою допомогою розлади

блокують внутрішньовену ін’єкцію розчина хлорида кальція. Хвороба пов’язана з надостатністю функції:

1. Кори наднирників

2. Щитовидної залози

3. Підшлункової залози

4. *Прищитовидних залоз

5. Тимусу

26. До якого класу відносяться речовини, які мають наступні властивості: високу біологічну активність, виділяються в невеликій

кількості із нервових терміналів при стимуляції нейрона, мають систему інактивації і спецефічні рецептори, не впливають

безпосередньо на проникливість мембрани, а тільки послаблюють або посилюють?

1. Цитокіни 3. Медіатори 5. *Модулятори

2. Гормони 4. Метаболіти

27. До лікаря звернулись батьки хлопчика 10 років, в якого відмічалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів,

низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?

1.* Тестостерону

2. Соматотропіну 4. Прогестерону

3. Естрогену 5. Кортизол

28. Батьки дівчинки 16 років звернулися до педіатра. При обстеженні дівчинки виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під

пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. В результаті яких гормональних порушень в організмі дитини це

могло відбутися?

1. Гіперфункція щитовидної залози.

2. *Недостатність гормональної функції яєчників

3. Гіпофункція щитовидної залози.

4. Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

5. Збільшення рівня катехоламінів

29. У здорової дорослої людини існує певний взаємозв’язок різних гормонів і циклу сон-неспання. Секреція яких гормонів під час

нічного сну підвищується?

1. Глюкагон, фолікулін

2. Тиреотропін, адренокортикотропін, кортизол

3. *Соматостатин, пролактин

4. Тироксин, адреналін, інсулін

5. Вазопресин, прогестерон

30. При проведенні обстеження хворого в ендокринологічному диспансері було виявлено підвищення рівня глюкози в крові до 11

ммоль/л. З нестачою якого гормона ймовірно пов’язані ці зміни?

1. Глюкагону 4. Тестостерону

2.*Інсуліну 5. Паратгормону

3. Естрадіолу

31. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на підвищену пітливість, серцебиття, схуднення на 10 кг за 2 місяці,

витрішкуватість. Для патології якої ендокринної залози ці скарги найбільш ймовірні?

1.* Щитовидної залози 4. Яєчників

2. Прищитовидної залози 5. Наднирків

3. Підшлункової залози

32. Які з перерахованих гормонів виробляються інкреторною частиною підшлункової залози ?

1. Інсулін і тиреокальцитонiн

2. Трийодтиронiн і тироксин

3. *нсулін і глюкагон

4. Глюкоза й альдостерон

5. Альдостерон і паратгормон

33. Хвора 40 років скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, серцебиття. При обстеженні відмічена гіпотонія м’язів, в’ялі

паралічи, послаблення перистальтики кишечника. Про недостатність функції якої ендокринної залози можна думати?

1. Кори наднирків

2. Підшлункової залози

3. Яєчників

4. *Прищитовидної залози

5. Мозкової речовини наднирків

34. У пацієнта розвинулась м’язева слабкість, знизився артеріальний тиск, з'явилися розлади сприйняття смаку, запахів, звуків. Які

гормональні розлади можуть бути причиною цих проявів?

1. Гіпофункція прищитовидних залоз

2. Гіпофункція щитовидної залози

3. Гіпофункція статевих залоз

4. Гіпофункція мозкового шару наднирників

5. *Недостатня продукція глюкокортикоїдів

35. У пацієнта є симптоми первинної наднирникової недостатності. Яке дослідження найкраще підтвердить це припущення?

1. Підвищення рівня йодвмісних гормонів щитовидної залози

2. Підвищення рівня вазопресину в плазмі

3. Підвищення рівня глюкагону в плазмі

4. Підвищення рівня глюкози в плазмі

5. *Підвищення рівня АКТГ в плазмі

36. При томографічному обстеженні встановлено пошкодження супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамусу. Дефіцит

яких гормонів може виникнути?

1.* Антидiуретичного гормону, окситоцину

2. Кортикотропiну, пролактину

3. Рилiзiнг-факторів

4. Окситоцину, статинів

5. Тиреотропiну, фолікулостимулюючого

37. У дитини спостерігається затримку росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окостеніння, зниження

основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?

1.Наднирники 4.Статеві

2.Підшлункова 5.*Щитоподібна

3.Нейрогіпоз

38. У лабораторному експерименті щурів адаптували до проживання в умовах холоду при t=5°С. Який гормон може зумовити таку

адаптацію?

1. Соматотропний 3. *Гідрокортизон 5. Пролактін

2. Глюкагон 4. Тестостерон

39. Дівчина 15 років звернулася до лікаря зі скаргами на нагрубання та болючість молочних залоз у другій половині менструального

циклу. При обстеженні гінекологом патології не виявлено. Зміною рівня якого гормону може бути обумовлений стан дівчини?

1.* Прогестерону 4. Тироксину

2. Естрадіолу 5. Зменшення екскреції натрію та калію.

3. Тестостерону

40. У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Що з наведеного могло бути причиною збільшеної

секреції гормона?

1. Гіперглобулінемія 4. *Гіперосмія плазми

2. Гіпернатріємія 5. Гіперкаліємія

3. Гіперволюмія

41. У жінки 30 років оперативним шляхом видалили передню частку гіпофіза у зв’язку з пухлиною. Що з наведеного нижче може

виникнути після операції без гормональної терапії ?

1. Неможливість концентрування сечі

2. *Відсутність менструації

3. Недостатня секреція катехоламінів

4. Недостатня секреція інсуліну

5. Недостатня секреція паратиреоїдного гормону

42. Внаслідок вираженого зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникла тетанія, що обумовлено

зниженням функції:

1. *Прищитовидних залоз

2. Щитовидної залози

3. Кори наднирників

4. Шишковидної залози

5. Тимусу

43. У хворих з вадами серця часто виявляють підвищений вміст в крові гормону, який збільшує реабсорбцію натрію і води і

виробляється в серці. Який з гормонів, найімовірніше, має таку дію?

1. Вазопресин

2. Ренін

3. Альдостерон

4. *Передсердний натрійуретичний гормон

5. Адреналін

44. У хворого після тривалого інфекційного захворювання виявлені порушення функцій деяких ендокринних залоз і зниження

вмісту кальцію в крові. Функція нирок в нормі. Вміст яких гормонів в крові необхідно визначити перш за все?

1. Інсуліну 4. Адреналіну 5. *Кальцитоніну

2. Альдостерону

3. Вазопресину

№119

Яким є основний механізм розвитку гіперглікемії під впливом

адреналіну?

1.:Стимуляції глікогенолізу в печінці

№120

Механізм дії адреналіну на клітини-мішені пов’язаний із його впливом

на такі циторецептори:

3.:Мембранні

№121

Який з наведених гормонів виділяється передньою долею гіпофізу?

5.:Тіреотропний гормон

№122

Для фармакологічного виключення впливу як симпатичної, так і

парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції можна

застосувати блокатор таких мембранних циторецепторів:

4.:Н-холінорецептори

№123

Підвищення концентрації іонів кальцію в плазмі крові призведе до

збільшення секреції такого гормону:

2.:Тіреокальцитонін

№124

Секрецію тиреотропного гормону аденогіпофізом стимулює:

5.:Тиреоліберин

№125

Який із наведених гормонів збільшує в клітинах-мішенях концентрацію

цАМФ як вторинного посередника?

3.:Глюкагон

№126

Який з наведених гормонів взаємодіє з цитоплазматичними

рецепторами клітин-мішеней?

1.:Кортизол

№127

Який з наведених гормонів підвищує рівень основного обміну?

2.:Тироксин

№128

Через які біологічно активні посередники здійснює свої впливи на ростові процеси в організмі соматотропний гормон?

1.:Соматомедіни

№129

Після введення розчину атропіну в око кроля відбулось розширення

зіниці внаслідок блокади таких мембранних циторецепторів:

4.:М-холінорецептори нервово-органних синапсів

№130

На ізольоване серце жаби подіяли адреналіном і спостерігали

підвищення частоти серцевих скорочень внаслідок його взаємодії

переважно

з:

1.:бета-адренорецепторами нервово-органних синапсів

№131

На ізольоване серце жаби подіяли обзиданом і на його фоні

адреналіном. При цьому адреналін не викликав помітного підвищення

частоти серцевих скорочень. Чим це зумовлено?

5.:Блокадою бета-адренорецепторів нервово-органних синапсів

№132

На ізольоване серце жаби подіяли обзиданом і на його фоні

адреналіном. Як і чому зміниться частота серцевих скорочень?

3.:Істотно не зміниться внаслідок блокади бета-адренорецепторів

№133

Які з наведених гормонів секретуються задньою долею гіпофізу?

3.:Вазопресин. окситоцин

№134

Які з наведених гормонів секретуються передньою долею гіпофізу?

2.:Соматотропний, тиреотропний, адренокортикотропний,.

гонадотропні

№135

На які функції організму здійснює впливи гормон щитовидної залози

тироксин?

5.:Теплопродукція; білковий обмін; ріст і розвиток тканин

№136

Яка залоза (залози) секретує гормон, що впливає на обмін кальцію і

фосфору?

2.:Паращитовидні залози

№137

Який з наведених гормонів посилює процеси глікогенолізу (

розпаду

глікогену до глюкози

)?

5.:Адреналін

№138

Яку дію на організм здійснює гормон підшлункової залози глюкагон?

5.:Стимулює розпад глікогену в печінці і м’язах. Викликає гіперглікемію

№139

Хлопець віком 12 років має зріст 180 см. Порушення секреції якого

гормону це обумовило?

5.:Соматотропний

№140

Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові

тіла і нормальному розумовому розвитку. Для недостатнього

вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?

4.:Соматотропний

№141

Для кращого огляду дна очного яблука лікар закрапав у кон'юнктиву

ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через

блокаду таких мембранних циторецепторів:

4.:М-холінорецептори

№142

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого

гормону

найшвидше

збільшиться в крові студента?

1.:Адреналін

№143

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є

головним наслідком цього?

1.:Кретинізм

№144

Якщо в умовах високої освітленості спостерігається стійке

розширенням зіниць, то це є наслідком:

4.:надмірної активності симпатичного відділу автономної нервової

системи

№145

У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і

температури тіла, схуднення, підвищення збудливості. Збільшена

секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цих порушень?

2.:щитовидна

№146

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі

скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону

призвів до такого стану?

3.:Пролактин

№147

Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням

діяльності якої ендокринної залози (залоз) це пов'язано?

1.:Гіпофіз

№148

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації

іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

2.:Прищитовидних залоз

№149

Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних

контрацептивів, які містять статеві гормони?

4.:гонадотропні

№150

У дитини ознаки затримки психічного і фізичного розвитку (

кретинізм

).

З дефіцитом якого гормону це пов'язано?

4.:Тироксин

№151

При загальному обстеженні пацієнта звертає на себе увагу потовщення

шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст

яких гормонів доцільно визначити в крові?

1.:Тироксин

№152

У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки маскулінізації: підсилення

росту волосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний

менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:

1.:Андрогенів

№153

У хворого різко знизився вміст Са 2+ в крові. Це призведе до збільшення

секреції такого гормону:

5.:паратгормон

№154

У пацієнта виявлено гіперкальціємію. Дефіцит якого гормону може

бути причиною цього?

5.:Тирокальцитонін

№155

До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на

зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при

прийомі твердої їжі. Нестача якого мінерального елементу, найбільш

вірогідно, має місце у даного пацієнта?

1.:Кальцію

№156

У хворого відмічаються збільшення окремих частин тіла (

щелепи, ніс,

вуха, язик, стопи, кисті

) при збереженні пропорцій тіла. Це може бути

пов’язано з збільшеною секрецією:

2.:Соматотропіну

№157

У людини необхідно зменшити вплив симпатичного відділу автономної

нервової системи на функції внутрішніх органів. Які мембранні

циторецептори доцільно заблокувати для цього?

1.:Альфа- та бета-адренорецептори

№158

У людини необхідно зменшити вплив парасимпатичного відділу

автономної нервової системи на функції внутрішніх органів. Які

мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

2.:М-холінорецептори

№159

У людини необхідно зменшити частоту серцевих скорочень. Які

мембранні циторецептори доцільно заблокувати у людини?

5.:Бета-адренорецептори

№160

Еферентні провідники дуг автономних рефлексів у порівнянні із

соматичними мають:

4.:Двонейронну будову

№161

Еферентні провідники дуг автономних симпатичних рефлексів у

порівнянні із парасимпатичними мають:

3.:Ганглій, розташований ближче до ЦНС

№162

Еферентні провідники дуг автономних парасимпатичних рефлексів у

порівнянні із симпатичними мають:

3.:Ганглій, розташований ближче до органа-ефектора

№163

У людини збільшилися частота та сила серцевих скорочень,

підвищився системний артеріальний тиск, загальмувалася секреція

травних соків. Це може бути наслідком:

4.:Активації симпатичного відділу автономної нервової системи

№164

У людини зменшилася частота серцевих скорочень, посилилась

секреція травних соків і рухова активність травного каналу, звузилися

зіниці. Це може бути наслідком:

2.:Активації парасимпатичного відділу автономної нервової системи

№165

Після підшкірного введення людині інсуліну вміст глюкози у плазмі

крові зменшився з 4,0 до 2,5 ммоль/л. Головним у механізмі розвитку

гіпоглікемії при цьому є:

2.:Збільшення транспорту глюкози в клітини

№166

Гормон пригнічує синтез білків у багатьох тканинах, а в лімфоїдній -

посилює їх катаболізм, у печінці активує процеси глюконеогенезу.

Який це гормон?

5.:Кортизол

№167

У дорослої людини натщесерце вміст глюкози в крові 8,4 ммоль/л.

Причиною цього може бути недостатня секреція такого гормону:

1.:Інсулін

№168

Гормон викликає демінералізацію кісток, посилює у нирках

реабсорбцію іонів кальцію, зменшує - реабсорбцію фосфатних іонів,

сприяє утворенню гормональної форми вітаміну D 3 . Про який гормон

йдеться?

1.:Паратгормон

№169

Який з наведених гормонів виділяється гіпоталамусом?

3.:Соматоліберин

№170

Мешканцям певних районів рекомендують вживати йодовану сіль або

морепродукти, багаті на йод. Метою цього є запобігання гіпофункції

такої ендокринної залози:

4.:Щитовидна

№171

Людина нормально адаптується до короткотривалих стресових

ситуацій, але при довготривалих стресах не може зберігати високий

рівень працездатності. Причиною цього може бути гіпофункція такої

ендокринної структури:

1.:Кіркова речовина наднирників

№172

Дівчина 14 років від народження страждає на гіпофункцію -клітин

острівців підшлункової залози. Що з наведеного буде наслідком цього?

4.:Гіперглікемія

№173

У людини гіпоглікемія. Причиною цього може бути надмірна секреція

такого гормону:

1.:Інсулін

№174

У людини гіпокальціємія. Це спричиняє збільшену секрецію такого

гормону:

3.:Паратгормон

№175

У людини гіперкальціємія. Це спричиняє збільшену секрецію такого

гормону:

1.:Тиреокальцитонін

Осмотичний гемолiз еритроцитiв

вiдбудеться при зануренi їх в:

0,3 % р-н NaCl,1

Вирiшальну роль в обмiнi води мiж

кров'ю i тканинами вiдiграють:

бiлки плазми,1

Кров, що вiдткає вiд iнтенсивно

працюючої тканини, переважно вмiщує:

дезоксигемоглобiн,1

Гемолiз еритроцитiв, що виникає пiсля

укуса змiї може бути:

бiологiчним,1

Найбiльш сильно стимулюють утворення

нових гранулоцитiв,

моноцитiв такi фактори, як:

ГЦ-МЦ-КСФ,1

Т-хелпери головним чином ...

регулюють пролiферацiю, диференцiацiю

В-лiмфоцитiв,1

До неосновних групових систем кровi

належать:

MNSskk,1

Кiлькiсть ретикулоцитiв в нормальнiй

кровi є показником

iнтенсивностi:

утворення еритроцитiв,1

При пошкодженнi cудин в їх iнтимi

оголюється колаген,

що сприяє коагуляцiйному гемостазу

завдяки

безпосереднiй активацiї факторiв плазми:

XII,1

При визначенi групи кровi отримали

аглютинацiю еритроцитiв

в цолiклонi анти-А i плазми з

стандартними еритроцитами В.

Група кровi пiддослiдного належить до:

А,1

Гематокритний показник зменшується,

якщо має мicце:

еритропенiя,1

Пicля периливання бiлкових

кровозамiнникiв

зменшиться перш за все:

гематокритний показник,1

Якщо ШОЕ збiльшилась, то це означає,

зокрема,

що в плазмi кровi збiльшилась кiлькiсть:

глобулiнiв,1

Осмотичний гемолiз еритроцитiв можна

викликати зануренням

їх в 3 % р-н глюкози i цей гемолiз

виникає в зв'язку з:

входом води в еритроцити,1

При визначеннi групи кровi отримали

аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А та з цолiклоном

анти-В; не отримали

аглютинацiї плазми кровi з стандартними

еритроцитами A та

з стандартними еритроцитами В. Група

кровi дослiджуваного:

АВо(IV),1

Гемоглобiн F новонародженнного

вiдрiзняється

вiд гемоглобiну А дорослого:

конфiгурацiєю молекули Нb,0

структурою гема,0

амiнокислотним складом глобiну,1

валентнiстю залiза,0

кiлькiстю амiнокислотних ланцюгiв,0

Еритропоетини утворюються в нирках

безпосередньо при:

гiпоксемiї,1

Нормальна киснева ємкiсть кровi

cтановить:

19 - 20 об %,1

Лейкопоетини (ГЦ-МЦ-КСФ, ТНФ, ГЦ-

КСФ, МЦ-КСФ),

що стимулюють утворення

гранулоцитiв/моноцитiв

видiляються переважно:

макрофагами,1

В адгезiї тромбоцитiв приймають участь

безпосередньо:

фактор Виллебранда,1

Первиннi антикоагулянти активно

утворюються:

постiйно,1

Гематокритний показник збiльшується

якщо має мiсце:

втрата води,1

Пiсля переливання 100 мл 0,9% розчину

NaCl або

100 мл 5% розчину глюкози виникне:

iзоосмiя,1

Якщо онкотичний тиск на 15 мм Hg

бiльше в капiлярах,

нiж в мiжклiтиннiй рiдинi, то через стiнку

капiляра вода

рухатиметься:

в кров iз мiжклiтинної рiдини,1

Онкотичний тиск плазми кровi

створюється:

бiлками,1

ШОЕ 10 мм/год, обумовлено, перш за

все,

тфкими показниками кровi:

А/Г=1,5,1

Валентнiсть залiза в гемi метгемоглобiну:

3+,1

При утвореннi АТФ в

пентозофосфатному циклi

синтезується 2,3-дифосфоглiцерат, який:

знижує спорiдненсть Hb до кисню,1

Окислювачi, якi сприяють утворенню

метгемоглобiну,

є токсичними тому, що безпосередньо:

утворюють мiцний ковалентний зв'язок з

залiзом,1

В стимуляцiї еритропоезу найбiльше

значення

мають безпосередньо:

еритропоетини,1

Для полегшення пiдрахунку еритроцитiв

пiд

мiкроскопом кров розводять:

3% розчином NaCl,1

Людинi для проведення детоксикацiї

було

введено NaCl з концентрацiєю:

0,9%,1

Загальнi час зсiдання кровi = 5 хв.

Протромбiновий iндекс 100%.

При таких показниках тривалiсть 1 фази

коагуляцiйного

гемостазу найiмовiрнiше становить:

5 сек,1

У людини кiлькiсть тромбоцитiв в

периферiчнiй кровi 300*10^9/л,

нормальна кiлькiсть фактору

Виллебранда. Чому буде

дорiвнювати час кровотечi (проба Дьюка)

при таких показниках?

5 хв,1

При визначеннi групи кровi отримали

аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-B; плазми кровi з

стандартними

еритроцитами A. Група кровi

дослiджуваного:

Ва(III),1

Еозинофiли здатнi безпосередньо:

фагоцитувати, приймати участь в

алергiчних реакцiях,1

Гуморальнi фактори, якi регулюють

клiтиннi iмуннi реакцiї i

взаємодiю мiж Т i В - лiмфоцитами:

лiмфокiни,1

Оптимальна концентрацiя антитiл пiсля

першого надходження

антигена в нормальний органiзм виникає

протягом:

тижнiв,1

В груповiй системi CDE природженi

аглютинiни:

вiдсутнi,1

При визначеннi групи кровi отримали

аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А; плазми кровi з

стандартними

еритроцитами В. Група кровi

дослiджуваного:

Ав(II),1

Базофiли утаорюються з промiєлоцитiв в

червоному

кiстковому мозку i можуть:

фагоцитувати, стимулювати лiполiз,

видiляти гепарин,1

Найважливiша функцiя нейтрофiлiв:

мiкрофагоцитоз,1

При визначеннi групи кровi

дослiджуваного з'явилась

аглютинацiя в краплi з цолiклоном анти-

В i плазми

дослiджуваної кровi з стандартними

еритроцитами А.

Не вiдбулося аглютинацiї з цолiклоном

анти-А та

стандартними еритроцитами В. Яка група

кровi?

Ва(III),1

Пацiєнту пiсля кровотечi необхiдна

гемотрансфузiя. Група

кровi у нього АВо(IV). Кров якої групи

ви використаєте

для переливання?

АВо(IV), Rh+,1

У рецiпiєнта 0ав(I) група кровi за

системою АВ0 i Rh+.

Яку кров ви використаєте для

гемотрансфузiї?

0ав(I), Rh+,1

При визначеннi групи кровi не отримали

аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А i з цолiклоном анти-

В; але отримали

аглютинацiю плазми кровi з

стандартними еритроцитами А та

з стандартними еритроцитами В. Група

кровi дослiджуваного:

0ав(I),1

47

Прокоагулянти всiх фаз зсiдання

присутнi в кровi:

постiйно,1

Внутрiшнiй (кров'яний) механiзм

утаорення протромбiнази

починається з активацiї факторiв плахми

кровi:

XII,1

Для активацiї зовнiшнього механiзму

утворення протромбiнази

необхiдна активацiя, перш за все:

VII,1

Кiлькiсть кровi в органiзмi здорової

людини масою 70 кг

становить в середньому:

5,5 л,1

Жiнка з резуc-позитивною кров'ю вагiтна.

Плiд має

резус-негативну кров. Якi антигени

мiстяться у неї в кровi?

CD,1

У спортсмена пiд час змагання загальний

час зсiданя кровi

дорiвнює 3,5 хв. Який з перелiчених

факторiв найвiрогiднiше

призведе до прискорення гемокоагуляцiї?

адреналiн,1

Ретракцiя кров'яного згустку становить

20 %. Кiлькiсть якого

з факторiв гемокоагуляцiї буде

порушена?

тромбостенiн,1

Вмiст бiлкiв плазми кровi 68 г/л , з них:

альбумiнiв - 40 г/л ,

глобулiнiв - 28 г/л. При таких величинах

буде спостерiгатись:

нормальний Ронк.,1

У людини осмотична резистентнicть

ерiтроцитiв:

min 0,4 % NaCl

max 0,34 % NaCl

Такi показники свiдчать про:

нормальну стiйкiсть мембрани

ерiтроцитiв до гiпотонiчних розчинiв,1

Аглютинiни групової системи АВО

належать до:

гамма-глобулiнiв,1

Гiпертонiчний розчин глюкози це:

10 %,1

У людини при пiднiманнi в гори

вiдбувається збiльшення

кiлькостi ерiтроцитiв з 5,0*10^12/л до

8*10^12/л. Cтимуляцiя

еритропоезу вiдбулась завдяки змiнам в

артерiальнiй кровi:

зменшення рО2 в артерiальнiй кровi,1

Пiсля вдиху чадного газу утворюється:

карбоксигемоглобiн,1

У людини через 10 дiб пiсля крововтрати

вiдбувається

стимуляцiя еритропоезу завдяки:

зниженню рО2 артерiальної кровi,1

Стимулюють еритропоез безпосередньо:

еритропоетини,1

Величина колiрного показника кровi

свiдчить безпосередньо про:

насиченiсть еритроцитiв гемоглобiном,1

1г Нb може приєднати в нормi:

1,34 мл кисню,1

У людини 3 роки тому видалено шлунок

в зв'язку з

патологiчним процесом. Зараз в аналiзi

кровi:

еритроцитiв 3,5*10^12/л; гемоглобiн - 125

г/л; КП - 1,4.

Яка ймовiрна причина цих показникiв?

зменшення утворення внутрiшнього

фактора Кастла,1

В умовах гипоксiї на стимуляцiю

еритропоезу в червононму

кiстковому мозку впливають переважно:

еритропоетини,1

Вiтамiн К впливає на синтез в печiнцi

переважно факторiв:

протромбiна,1

Для активацiї зовнiшнього механiзма

коагуляцiйного гемостаза

необхiдна активацiя безпосередньо

факторiв:

VII,1

Найбiльшу активнiсть в системi CDE cde

мають антигени:

D,1

Групова система CDE має в своєму

складi таку кiлькiсть

основних антигенiв:

3,1

Слина i шлунковий сiк людинин, у якої

група кровi Ав(II),

мiстять аглютинiни:

бета,1

В лiмфi i мiжклiтиннiй рiдинi людинии, у

якої група кровi Ва(III),

мiстяться аглютинiни:

альфа,1

До фiзичного навантаження кiлькiсть

лейкоцитiв - 6,5*10^9/л,

пiсля - 10*10^9/л. Це є наслiдком, перш

за все:

виходом лейкоцитiв з депо в

циркулюючу кров,1

Продукти розпаду еритроцитiв:

виводяться через ШКТ,1

Наявнiсть у новонародженого в

еритроцитах F-гемоглобiну сприяє:

пiдвищенню спорiдненостi гемоглобiну

до кисню,1

При реакцiї окислення гемоглобiну

валентнiсть залiза в гемi:

змiнюється з 2+ на 3+,1

У дитини 10 рокiв в аналiзi кровi

спостеригається лейкоцитоз.

Кiлькiсть нейтрофiлiв - 47%, еозинофiлiв

- 5%, базофiлiв - 1%,

лiмфоцитiв - 45%, моноцитiв - 2%.

Збiльшення кiлькостi

лейкоцитiв вiдбулося завдяки

збiльшенню:

лiмфоцитiв,1

Визначте в лiтрах скiльки плазми

мiститься в кровi людини,

якщо вiдомо, що маса - 80 кг, гематокрiт -

50%.

2,8 л,1

У спортсмена до тренування гематокрит -

48%. Пiсля тренування

ще раз визначили гематокрит. Яким вiн

буде?

55%,1

У дитини 10 рокiв в аналiзi кровi

спостеригається лейкоцитоз (11*10^9/л).

Кiлькiсть нейтрофiлiв - 64%, еозинофiлiв

- 5%, базофiлiв - 1%,

лiмфоцитiв - 25%, моноцитiв - 5%.

Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв

вiдбулося завдяки збiльшенню:

нейтрофiлiв,1

У людини в пустелi протягом двох дiб не

було води. Який з

показникiв кровi найвiрогiднiше буде

змiнений?

гематокрит,1

Бiлки плазми кровi переважно

синтезуються в:

печiнцi,1

Внаслiдок тривалого голодування у

людини кiлькiсть бiлка - 56 г/л,

P-онкотичний - 20 мм рт.ст. До яких

наслiдкiв це призведе:

переходу води з кровi в мiжклiтинну

рiдину,1

Гiпотонiчний розчин NaCl - це:

0,4%,1

Онкотичний тиск складає частину

осмотичного i дорiвнює:

0,03 атм,1

Пiд впливом спиртiв та ефiрiв виникає

гемолiз еритроцитiв:

хiмiчний,1

До бiлкiв, якi мають найбiльше значення

в пiдтримцi

онкотичного тиску, належать:

альбумiни,1

У лiкарню доставлено чоловiка з

пошкодженням стегнової артерiї.

Необхiдна гемотрансфузiя. Яку пробу, з

обов'язкових,

ви виконаєте найостаннiшою?

бiологiчну пробу,1

Вiдбулась аглютинацiя iз стандартними

сироватками Оав (I),

Ав(II), АВ(IV) груп кровi i не вiдбулася iз

стандартною

сироваткою Ва (III) групи кровi. Яка це

група кровi?

Ba (III),1

Вiдбулася аглютинацiя iз стандартними

сироватками 0ав(I),

Ва(III), ABo(IV) груп кровi i не вiдбулася

iз стандартною

сироваткою Ав(II) групи кровi.

Яка це група кровi?

Ав(II),1

Людина має резус-негативну кров. Це

означає, що її еритроцити не містять

такого (таких) антигену:

-D

До фiзичного навантаження у людини

кiлькiсть лейкоцитiв - 6.5 * 10 9 /л, пiсля -

10 * 10 9 /л. Це є наслiдком, перш за все:

-Вихід еритроцитів з депо

У людей, що проживають в гірській

місцевості, має місце підвищення вмісту

еритроцитів, що може бути обумовлено

підвищенням продукції в нирках:

-еритропоетинів

У здорового обстежуваного в стані

спокою кількість еритроцитів становить

5.65 * 10 12 /л. Причиною цього може бути

те, що обстежуваний:

-житель високогір’я

У людини із хворобою нирок виявлена

анемія. Найбільш ймовірною причиною

анемії є порушення секреції:

-еритропоетинів

Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у

людини виникли головний біль, задишка,

запаморочення. Зниження вмісту якої

сполуки у крові призвело до цього?

-оксигемоглобін

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у

мешканців будівлі, якщо зарано

перекрити димохід?

-карбоксгемоглобін

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під

час стресу виявили, що загальний час

зсідання крові становив 2 хв., що є

наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за

все:

-катехоламінів

В експерименті на кролі через 2 тижні

після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та

гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції

еритропоезу еритропоетинами. Що

посилює утворення еритропоетинів?

-гіпоксимія

У чоловіка 45 років через 3 роки після

операції видалення шлунка вміст

еритроцитів в крові складає 2.0 * 10 12 /л, Hb

- 85 г/л, колірний показник - 1.27.

Порушення всмоктування якого вітаміну

викликало зміни еритропоезу?

-В12

Після накладання джгута у

досліджуваного спостерігаються точкові

крововиливи на поверхні передпліччя (15

штук). З порушенням функції яких клітин

крові це пов'язано?

-тромбоцити

Аналіз крові жінки виявив підвищення

швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ).

Що з наведеного може бути причиною

цього?:

-вагітність

При аналізі крові виявлено незначне

збільшення кількості лейкоцитів

(лейкоцитоз) без змін лейкоцитарної

формули. Причиною чього може бути,

що перед дослідженням людина:

-поснідала

Лікар швидкої допомоги констатував у

потерпілого прояви отруєння чадним

газом. Яка сполука стала причиною

цього?

-карбоксгемоглобін

На останньому місяці вагітності вміст

фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище

норми. Якої величини швидкості

осідання еритроцитів слід при цьому

очікувати?

-40-50 мм/годину

Внаслідок тривалого перебування

людини у горах на висоті 3000 м над

рівнем моря у неї збільшилась киснева

ємність крові. Першопричиною цього є

посилене утворення в організмі:

-еритропоетинів

У людини внаслідок фізичного

навантаження збільшилась швидкість

зсідання крові. Причиною цього є

збільшена концентрація в крові:

-адреналіну

У людини внаслідок хронічного

захворювання печінки суттєво порушена

її білковосинтезуюча функція. До

зменшення якого параметру гомеостазу

це призведе?

-онкотичний тиск плазми крові

У пацієнта різко знижений вміст

альбумінів в плазмі крові й онкотичний

тиск. Що буде наслідком цього?

-набряки

В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в

периферичній крові будуть

спостерігатися при цьому?

-еозинофілія

Внаслідок фізичного навантаження

киснева ємність крові у людини

збільшилась із 180 до 200 мл/л.

Основною причиною цього є те, що при

фізичному навантаженні збільшується:

-вміст гемоглобіну в одиниці об’єму

крові

З метою схуднення жінка обмежувала

кількість продуктів в харчовому раціоні.

Через 3 місяці в неї з'явилися набряки,

збільшився діурез. Дефіцит яких

компонентів їжі є причиною цього?

-білків

Проведено обстеження спортсменів після

бігу. Які зміни в загальному аналізі крові

могли бути виявлені?

-лейкоцитоз

Після тривалого голодування у хворого

розвинулися набряки тканин. Що є

причиною цього явища?

-зниження Ронк плазми крови

В клініці знаходиться чоловік 49-ти років

з суттєвим збільшенням часу зсідання

крові, шлунково-кишковими

кровотечами, підшкірними

крововиливами. Нестачею якого вітаміну

можна пояснити такі симптоми?

Хворому внутрішньовенно ввели

гіпертонічний розчин глюкози. Це

підсилить рух води:

- з клітин до міжклітинної речовини

У хворого з хронічним

гломерулонефритом порушена

інкреторна функція нирок. Дефіцит яких

формених елементів крові це

спричинить?

-еритроцити

При лабораторному дослідженні крові

пацієнта 44 років виявлено, що вміст

білків в плазмі становить 40 г/л. Як це

впливає на транскапілярний обмін води?

-збільшується фільтрація, зменшується

реабсорбція

Під час травми людина втратила 1 л

крові. Їй було перелито 1 л 0,9% розчину

NaCl. Значення гематокритного

показника буде:

-32%

Людина після вживання солоної їжі

завжди відчуває спрагу. Зі зміною якого

показника крові це може бути пов'язано?

-Росм

Піддослідний тварини внутрішньовенно

вели 0.5 л 5% (ізотонічного) розчину

глюкози. При цьому еритроцити у крові

тварини:

-їх стан не зміниться

У спортсмена після тривалого фізичного

навантаження гематокрит ний показник

становив 50%. Така величина показника

є, перш за все, наслідком:

-втрата води з потом

У жінки 25 років вміст білків у плазмі

крові 95/г/л, альбуміно-глобуліновий

коефіцієнт - 1,2. При цьому буде

збільшення:

-Ронк

Чоловік 45 років для втамування спраги

випив 2 л дистильованої води. Це

призвело до такої зміни параметрів

гомеостазу:

- зменш Росм

Здоровий чоловік внаслідок травми

швидко втратив 1 л крові. Якою буде у

нього величина гематокритного

показника безпосередньо після

крововтрати?

-45%

Здоровий чоловік внаслідок травми

швидко втратив 1 л крові. Якою буде у

нього величина гематокритного

показника через 8 годин після

крововтрати?

-35%

Здоровий чоловік внаслідок травми

швидко втратив 1 л крові. Якою буде у

нього величина гематокритного

показника через місяць після

крововтрати?

-45%

При збільшенні вмісту у крові сильних

окисників в еритроцитах утворюється

передусім більше:

-метгемоглобіну

У жінки виявлено: гематокрит ний

показник - 34%, гемоглобін - 85 г/л,

еритроцитів - 3.5 * 10 12 /л, ретикулоцитів -

1%, колірний показник - 0.73. Причиною

порушення еритропоезу, найімовірніше, є

нестача в організмі:

-заліза

У чоловіка виявлено: гематокрит ний

показник - 38%, гемоглобін - 120г/л,

еритроцитів - 3.0 * 10 12 /л, колірний

показник 1.2. Причиною порушення

еритропоезу, найімовірніше, є нестача в

організмі:

-В12

У жінки вміст гемоглобіну в крові

дорівнює 100 г/л, еритроцитів - 3.0 * 10 12 /л.

Киснева ємність крові у жінки становить

(мл/л):

-134

При аналізі крові у спортсмена після

звичайного тренування виявлено:

еритроцитів - 4.5 * 10 12 /л, гемоглобіну -

160 г/л, лейкоцитів - 10 * 10 9 /л,

нейтрофілів - 64%, базофілів - 0.5%,

еозинофілів - 0.5%, моноцитів - 8%,

лімфоцитів - 27%. Ці показники свідчать,

перш за все, про наявність:

-міогенний лейкоцитоз

При аналізі крові дівчини 18 років

виявлено: лейкоцитів - 6 * 10 9 /л,

нейтрофілів сегментоядерних - 65%,

паличкоядерних - 0%, базофілів - 1.0%,

еозинофілів - 9%, моноцитів - 7%,

лімфоцитів - 18%. Ці показники свідчать,

перш за все, про наявність:

-еозинофілії

Внаслідок лікарської помилки резус-

негативній людині вперше перелили

резус-позитивну кров. Наслідком цього

буде:

-утворення анти резус-антитіл

Внаслідок лікарської помилки резус-

негативній людині вдруге перелили

резус-позитивну кров. Наслідком цього

буде:

-гемотрансфузійний шок

Після ушкодження судин

мікроциркуляторного русла у крові

збільшився вміст тромбоксану А 2 , що

призвело до зменшення часу кровотечі

внаслідок прискорення, перш за все:

-зворотньої агрегації тромбоцитів

У формених елементах крові значно

зменшився вміст АДФ/АТФ, що

супроводжується збільшенням часу

кровотечі. Причиною цього є порушення

такої фази судинно-тромбоцитарного

гемостазу:

-зворотньої агрегації тромбоцитів

У хлопчика 4 років виявлено відсутність

у крові фактора VIII, що призводить до

тривалої кровотечі при пошкодженні

судин внаслідок порушення гемостазу

безпосередньо під час утворення:

- кров’яної протромбінази

У дівчинки 5 років виявлено відсутність у

крові фактора Х, що призводить до

тривалої кровотечі при пошкодженні

судин внаслідок порушення гемостазу

безпосередньо під час утворення:

- протромбінази

У юнака 18 років знижена функція

утворення білків у печінці внаслідок

нестачі вітаміну К. Це призведе, перш за

все, до порушення:

-зсідання крові

У пробірці, куди набрали досліджувану

кров, відбулося її зсідання. Пробірку на

добу поставили до термостату, що

призвело до руйнування тромбу.

Безпосередньою причиною цього є

активація:

-плазмінів

Загальний час зсідання крові 5 хвилин,

протромбіновий індекс 100%. При цьому

тривалість І фази коагуляційного

гемостазу становитиме:

-5хв

У людини вміст тромбоцитів у крові

становить 150 * 10 9 /л, знижено вміст

фактору Віллебранда. Чому у неї

дорівнюватиме час кровотечі?

-8хв

Загальний час зсідання крові у людини

становить 5 хвилин, протромбіновий

індекс - 100%, вміст протромбіну в

плазмі крові 0.15 г/л. При цьому

тривалість ІІ фази коагуляційного

гемостазу становитиме:

-5сек

У людини рН артеріальної крові 7.4,

рСО2 49 мм рт.ст., надлишок основ (ВЕ)

"-" 3.0 ммоль/л. Оцініть у людини стан

кислотно-лужної рівноваги.

-компенсований ацидоз

У людини рН артеріальної крові 7.4,

рСО2 40 мм рт.ст., надлишок основ (ВЕ)

"-" 2.0 ммоль/л. Оцініть у людини стан

кислотно-лужної рівноваги.

-норма

У людини рН артеріальної крові 7.4,

рСО2 30 мм рт.ст., надлишок основ (ВЕ)

"+" 3.2 ммоль/л. Оцініть у людини стан

кислотно-лужної рівноваги.

-компенсований алкалоз

У людини рН артеріальної крові 7.35,

рСО2 49 мм рт.ст., надлишок основ (ВЕ)

"-" 5.4 ммоль/л. Оцініть у людини стан

кислотно-лужної рівноваги.

-некомпенсований ацидоз

У людини рН артеріальної крові 7.45,

рСО2 25 мм рт.ст., надлишок основ (ВЕ)

"+" 4.8 мммоль/л. Оцініть у людини стан

кислотно-лужної рівноваги.

-некомпенсований алкалоз

У людини онкотичний тиск плазми крові

зменшився з 30 до 15 мм рт.ст. Це

призведе до посиленого руху води у

такому напрямку:

- з капіляру до інтерстицію

У людини онкотичний тиск плазми крові

збільшився з 30 до 45 мм рт.ст. Це

призведе до посиленого руху води у

такому напрямку:

-з інтерстицію до капіляру

У людини осмотичний тиск плазми крові

зменшився з 300 до 250 мосмоль/л. Це

призведе до посиленого руху води у

такому напрямку:

- з інтерстицію до клітин

У людини осмотичний тиск плазми крові

збільшився з 300 до 360 мосмоль/л. Це

призведе до посиленого руху води у

такому напрямку:

- з клітин до інтерстицію

В експерименті охолоджують окремі

структури серця. На яку структуру

впливали, якщо внаслідок цього частота

серцевих скорочень зменшилась з 80 до

60 разів за хвилину?

Сино-атріальний вузол

В експерименті охолоджують окремі

структури серця. На яку структуру

впливали, якщо внаслідок цього

припинилося проведення збудження від

передсердь до шлуночків?

Атріо-вентрикулярний вузол

Проводять дослідження на ізольованих

кардіоміоцитах людини. З якої структури

серця отримано кардіоміоцит, якщо він

довільно генерує імпульси збудження з

частотою 60 разів за хвилину?

Сино-атріальний вузол

Проводять дослідження на ізольованих

кардіоміоцитах людини. З якої структури

серця отримано кардіоміоцит, якщо він

довільно генерує імпульси збудження з

частотою 35 разів за хвилину?

Атріо-вентрикулярний вузол

У поживний розчин, яким перфузують

ізольоване серце ссавця, додали розчин

речовини, внаслідок чого збільшились

частота та сила скорочень органа. Що з

наведеного додали до перфузату?

Хлорид кальцію

Ізольоване серце ссавця перфузують

поживним розчином. Який з іонів

вилучили із складу розчину, якщо

внаслідок цього серце одразу припинило

скорочення?

Кальцію

Яка з фаз потенціалу дії специфічна для

типових кардіоміоцитів?

Повільної реполяризації

Яка з фаз потенціалу дії специфічна для

атипових кардіоміоцитів сино-

атріального вузла?

Повільної діастолічної деполяризації

Внаслідок часткової блокади певних

каналів кардіоміоцитів зменшились

частота та сила скорочень серця. Які

канали заблокували?

Кальцієві

При дослідженні на жабі наклали першу

лігатуру Станіуса між венозним синусом

та передсердями. При цьому

припиняються скорочення передсердь та

шлуночка, а венозний синус скорочується

із вихідною частотою. Вірним є

висновок, що у серці жаби:

Водій ритму локалізується у венозному

синусі

У хворого необхідно оцінити динаміку

процесів збудження в серці. Який з

методів дослідження необхідно

використати?

Електрокардіографія

Якщо необхідно оцінити швидкість

проведення збудження структурами

серця, при аналізі ЕКГ визначають:

Тривалість зубців, інтервалів

Нормальний напрямок, амплітуда зубців

комплекса QRS та його тривалість

свідчать про те, що у шлуночках

нормально відбувається процес:

Деполяризації

Нормальний напрямок, амплітуда та

тривалість зубця Т ЕКГ свідчать про те,

що у шлуночках нормально відбувається

процес:

Реполяризації

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість проведення збудження

передсердями. Для цього необхідно

визначити тривалість:

Зубця Р

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість проведення збудження

шлуночками. Для цього необхідно

визначити тривалість:

Комплекса QRS

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість проведення збудження через

атріо-вентрикулярний вузол. Для цього

необхідно визначити тривалість:

Інтервалу P-Q

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість реполяризації шлуночків. Для

цього необхідно визначити тривалість:

Зубця Т

При аналізі ЕКГ з'ясовано, що тривалість

зубця Р становить 0.15 с (норма 0.07-

0.1с). Це свідчить, що у передсердях

зменшенна швидкість:

Деполяризації

При аналізі ЕКГ з'ясовано, що тривалість

інтервала Р-Q становить 0.25 с (норма

0.12-0.20с). Це свідчить, що зменшена

швидкість проведення збудження

(деполяризації) у:

Атріо-вентрикулярному вузлі

Рефлекторне звуження вен при переході з

горизонтального положення у

вертикальне є наслідком реалізації

впливу:

Симпатичних рефлексів

При аналізі ЕКГ з'ясовано, що тривалість

комплекса QRS становить 0.15с (норма

0.06-0.1с). Це свідчить, що у шлуночках

зменшена швидкість:

Деполяризації

У хворого необхідно оцінити стан

клапанів серця. Який з методів

дослідження необхідно використати?

Фонокардіографія

У хворого необхідно оцінити

еластичність стінок великих артеріальних

судин. Який з методів дослідження

необхідно використати?

Сфігмографія

У здорової людини проводять зондування

порожнин серця та судин. Де знаходиться

зонд, якщо протягом дослідження

реєструються зміни тиску від 0 до 8 мм

рт.ст.?

Передсердя

У здорової людини проводять зондування

порожнин серця та судин. Де знаходиться

зонд, якщо протягом дослідження

реєструються зміни тиску від 0 до 120 мм

рт.ст.?

Лівий шлуночок

У здорової людини проводять зондування

порожнин серця та судин. Де знаходиться

зонд, якщо протягом дослідження

реєструються зміни тиску від 12 до 25 мм

рт.ст.?

Легеневий стовбур

При аналізі фонокардіограми з'ясовано,

що тривалість першого тону серця

становить 0.11с (норма 0.09-0.16с),

другого - 0.15с (норма 0.06-0.10с).

Вірним є висновок, що у піддослідного є

порушення:

Стану півмісяцевих клапанів

При аналізі фонокардіограми з'ясовано,

що тривалість першого тону серця

становить 0.24с (норма 0.09-0.16с),

другого - 0.08с (норма 0.06-0.10с).

Вірним є висновок, що у піддослідного є

порушення:

Стану атріовентрикулярних клапанів

Основним компонентом, що зумовлює

формування першого тону серця, є звук,

який виникає при:

Закритті атріовентрикулярних клапанів

Основним компонентом, що зумовлює

формування другого тону серця, є звук,

який виникає при:

Закритті півмісяцевих клапанів

У здорової людини проводять зондування

порожнин серця та судин. Де знаходиться

зонд, якщо протягом дослідження

реєструються зміни тиску від 70 до 120

мм рт.ст.?

Аорта

Після прийому блокатора мембранних

циторецепторів у людини збільшилася

частота серцевих скорочень. Які

циторецептори заблокували?

М-холінорецептори

При подразненні симпатичних волокон,

що інервують серце, його систолічний

об'єм збільшилась з 65 до 100 мл. Ці

зміни є наслідком того, що у типових

кардіоміоцитах збільшується:

Вхід йонів кальцію

При подразненні симпатичних волокон,

що інервують серце, частота його

скорочень збільшилась з 65 до 100 разів

за хвилину. Зміна частоти є наслідком

того, що у клітинах водія ритму серця

збільшується:

Вхід йонів кальцію

При хірургічних втручаннях на органах

черевної чи грудної порожнини можлива

рефлекторна зупинка серця. Попередити

її розвиток можна введенням хворому до

операції блокаторів таких мембранних

циторецепторів:

М-холінорецепторів

При внутрішньовенному введенні

розчину певної речовини у людини

виникли скарги на часте та сильне

скорочення серця. Розчин якої речовини

вводили?

Хлорид кальцію

При подразненні електричноми

імпульсами волокон блукаючого нерва,

що інервують серце, отримали зупинку

органа. Зміна функції якої структури є

причиною зупинки серця?

Сино-атріальний вузол

При подразненні електричноми

імпульсами волокон блукаючого нерва,

що інервують серце, припинилося

проведення збудження від передсердь до

шлуночків. Зміна функції якої структури

є причиною цього?

Атріо-вентрикулярний вузол

Під час нападу у хворого частота

серцевих скорочень зросла з 74 до 220

разів за хвилину. Які мембранні

циторецептори доцільно заблокувати для

зменшення частоти?

Бета-адренорецептори

У людини частота серцевих скорочень

становить 35 разів за хвилину. Що у неї є

водієм ритму серця?

Атріо-вентрикулярний вузол

Який з наведених факторів найбільшою

мірою впливає на опір, що чинить руху

крові окрема судина?

Радіус

У людини суттєво збільшився загальний

периферичний опір. Це є наслідком

звуження:

Артеріол

У здорової людини збільшився об'єм

крові, депонованої у судинах. Це є

наслідком розширення:

Венул

Який з наведених факторів переважно

визначає рівень діастолічного

артеріального тиску?

Загальний периферичний опір

Якою є нормальна величина систолічного

тиску у дорослої здорової людини?

100-139 мм рт. ст.

Якою є нормальна величина

діастолічного тиску у дорослої здорової

людини?

60-89 мм рт. ст..

Який з наведених факторів найбільшою

мірою визначає рівень центрального

венозного тиску?

Насосна функція правих відділів серця

Нормальна величина центрального

венозного тиску у дорослої здорової

людини становить:

0-3 мм рт. ст..

У людини в стані спокою центральний

венозний тиск дорівнює 8 мм рт.ст. Це є

наслідком зниження:

Насосної функції правих відділів серця

У людини системний артеріальний тиск

дорівнює 130/80 мм рт.ст. Яким у неї є

пульсовий тиск?

50 мм рт. ст..

Катехоламіни викликають звуження

судини, якщо вона має:

Переважно альфа-адренорецептори

Посилена реалізація яких механізмів

регуляції викликає системне звуження

судин?

Симпатичні рефлексии

Катехоламіни викликають розширення

судини, якщо вона має:

Переважно бета-адренорецептори

Після введення людині блокаторів -

адренорецепторів спостерігаються такі

зміни тонусу судин:

Системне розширення

Які з наведених факторів гуморальної

регуляції викликають розширення судин

при збільшенні функціональної

активності будь-якої тканини?

Метаболіти

У людини внаслідок фізичного

навантаження системний артеріальний

тиск збільшився зі 110/70 до 140/75 мм

рт.ст. Основним фактором, що спричиняє

збільшення систолічного тиску в

зазначених умовах, є збільшення:

Насосної функції серця

У людини внаслідок фізичного

навантаження системний артеріальний

тиск збільшився зі 110/70 до 140/75 мм

рт.ст. Основним фактором, що спричиняє

збільшення діастолічного тиску в

зазначених умовах, є збільшення:

Збільшення ЗПО

Людина зробила максимальну затримку

дихання. Який з наведених рефлексів при

цьому викликає зміну системного

артеріального тиску?

Пресорний з хеморецепторів судин

У людини з хронічною хворобою нирок

системний артеріальний тиск 180/130 мм

рт.ст. Зміна тиску є наслідком зростання

у крові концентрації:

Ангіотензина ІІ

У людини з пухлиною мозкової речовини

наднирників системний артеріальний

тиск 160/100 мм рт.ст. Зміна тиску є

наслідком зростання у крові

концентрації:

Катехоламінів

Людині внутрішньовенно ввели 1 л

поживного розчину. Який рефлекс при

цьому буде забезпечувати підтримку

системного артеріального тиску на

належному рівні?

Депресорний з барорецепторів судин

Людина швидко втратила 500 мл крові.

Який рефлекс при цьому забезпечує

підтримку системного артеріального

тиску на належному рівні?

Пресорний з барорецепторів судин

Людина перейшла з вертикального

положення у горизонтальне. Який

рефлекс при цьому буде забезпечувати

підтримку системного артеріального

тиску на належному рівні?

Депресорний з барорецепторів судин

Людина виконує дозоване фізичне

навантаження. Який з наведених

рефлексів при цьому забезпечує

підтримку системного артеріального

тиску на належному рівні?

Пресорний з пропріорецепторів

Активація яких систем регуляції

зумовлює розвиток пресорної реакції у

студента під час складання іспиту?

Симпатоадреналова система

Звуження артеріол при переході з

горизонтального положення у

вертикальне має пристосувальне

значення, бо збільшує:

ЗПО судин

При фізичному навантажнні

підвищується активність симпатичної

нервової системи, що призводить до

збільшення хвилинного об'єму крові та

звуження резистивних судин, проте

судини працюючих м'язів різко

розширюються. Який механізм регуляції

викликає їх розширення?

Накопичення метаболітів

У студента 18 років під час фізичного

навантаження реографічно

зареєсторовано перерозподіл кровотоку

між органами. У яких судинах кровотік

при цьому збільшився найбільше?

Скелетні м'язи

При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що

є водієм ритму серця. Зробити це можна

на підставі вимірювання:

Тривалості інтервалу R-R

У людини внаслідок довільної затримки

дихання на 40с зросли частота серцевих

скорочень та системний артеріальний

тиск. Реалізація яких механізмів регуляції

зумовлює зміни показників?

Безумовні симпатичні рефлекси

В умовах експерименту у тварини

вимірювали залежність артеріального

тиску від величини судинного опору.

Вкажіть судини, які створюють

найбільший опір руху крові.

Артеріоли

У людини 40 років після емоційного

збудження виявили підвищення

артеріального тиску. Що з наведеного

може спричинити ці зміни?

Підвищення тонусу симпатичної НС

В експерименті при вивченні процесів

збудження кардіоміоцитів встановлено,

що у фазу їх швидкої деполярізації іони

Nа + можуть додатково рухатися крізь:

Кальцієві канали

У людини з пересадженим серцем при

фізичному навантаженні збільшився

хвилинний об'єм крові. Який механізм

регуляції забезпечує ці зміни?

Катехоламіни

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у

стандартних відведеннях від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та

тривалість нормальні. Вірним є висновок,

що у шлуночках серця нормально

відбувається процес:

Реполяризації

При обробці атипових кардіоміоцитів

біологічно активною речовиною

зареєстровано збільшення їх

мембранного потенціалу через збільшену

проникність для іонів калію. Що

впливало на кардіоміоцити?

Ацетилхолін

У кроля через місяць після хірургічного

звуження ниркової артерії зареєстровано

суттєве підвищення системного

артеріального тиску. Який з наведених

механізмів регуляції спричинив зміну

тиску у тварини?

Ангіотензин ІІ

У людини безпосередньо після переходу

з горизонтального положення у

вертикальне частота серцевих скорочень

збільшилась на 15 скорочень за хвилину.

Які з наведених механізми регуляції

переважно зумовлюють цю зміну?

Безумовні симпатичні рефлекси

У людини з масою 80 кг після тривалого

фізичного навантаження об'єм

циркулюючої крові зменшився,

гематокрит - 50%, загальний білок крові -

80 г/л. Такі показники крові є наслідком:

Втрати води з потом

На ізольованому серці кроля частково

заблокували кальцієві канали

кардіоміоцитів. Які зміни серцевої

діяльності відбудуться внаслідок цього?

Зменшення частоти і сили скорочень

У здорової людини фізичне

навантаження викликало помірне

Розширення судин у працюючих м'язах

В експерименті на тварині досліджують

серцевий цикл. Закриті усі клапани серця.

Якій фазі циклу це відповідає?

Ізометричного скорочення

У пацієнта має місце зменшення

швидкості проведення збудження

атріовентрикулярним вузлом. На ЕКГ

при цьому буде реєструватися

збільшення тривалості:

Інтервалу P-Q

У собаки в досліді подразнювали на шиї

периферичний відрізок блукаючого

нерва; при цьому спостерігали такі зміни

серцевоїдіяльності:

Зменшення частоти скорочень

У хворого на ЕКГ виявлено збільшення

тривалості інтервалу Q-T. Це може бути

наслідком зменшення у шлуночках

швидкості:

Деполяризації та реполяризації

У спортсмена на старті перед змаганнями

відзначається підвищення артеріального

тиску та частоти серцевих скорочень.

Впливом яких відділів ЦНС можна

пояснити вказані зміни?

Кори великих півкуль

При переході здорової людини із

положення лежачи в положення стоячи

виникають наступні компенсаторні

механізми:

Збільшення чсс

У здорової дорослої людини швидкість

проведення збудження через

атріовентрикулярний вузол дорівнює

0.02-0.05 м/с. Атріовентрикулярна

затримка забезпечує :

Послідовність скорочення передсердь та

шлуночків

В експерименті на собаці

електростимуляція барорецепторів

каротидного синусу призвела до:

Розширення судин

У людини частота серцевих скорочень

постійно утримується на рівні 40 разів за

хвилину. Що є водієм ритму?

Атріовентрикулярний вузол

При дослідженні ізольованого

кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що

він не генерує імпульси збудження

автоматично. КМЦ отримано з:

Шлуночків

При обстеженні людини встановлено, що

хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл,

систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у

людини частота серцевих скорочень?

70 скорочень за хвилину

У міокарді шлуночків досліджуваної

людини порушені процеси реполяризації.

Це призведе до порушення амплітуди,

конфігурації, тривалості зубця:

Т

В умовах гострого експерименту,

кролику зробили перев'язку ниркової

артерії. Внаслідок цього значно зріс

рівень артеріального тиску, що є

результатом збільшення секреції:

Реніну

В досліді вимірювали лінійну швидкість

руху крові: вона найменша в капіляра.

Причина в тому, що капіляри мають:

Найбільшу сумарну площу поперечного

перерізу

У студента перед екзаменом виникла

тахікардія. Які зміни на ЕКГ

свідчитимуть про її наявність?

Укорочення інтервалу R-R

У результаті досліджень встановлено, що

в нормі вихід рідини в інтерстицій

перевищує її зворотний притік через

стінку капіляра. Куди потрапляє

надлишок рідини?

У лімфатичні судини

Пасажир після кількагодинного сидіння у

вимушеній позі в автобусі помітив

набряк ступнів і гомілок (щиколоток).

Яка причина такого набряку?

Венозний застій

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ

перевищує норму при нормальній

тривалості зубця Р. Причиною цього є

зниження швидкості проведення

збудження:

Атріо-вентрикулярним вузлом

У хворого спостерігається збільшений

тонус артеріол за нормальних показників

роботи серця. Як це вплине на величину

артеріального тиску?

Зросте переважно діастолічний

Внаслідок крововтрати в людини

зменшився об'єм циркулюючої крові. Як

це вплине на величину артеріального

тиску?

Зменшиться систолічний і діастолічний

В експерименті на собаці виникла

необхідність знизити збудливість

міокарду. Який розчин для цього

доцільно ввести тварині

внутрішньовенно?

Хлориду калію

Зміна положення тіла з горизонтального

у вертикальне, зумовила зменшення

венозного повернення крові до серця, і як

наслідок - зменшення ударного об'єму

крові і системного артеріального тиску.

Сигнали з яких рецепторів, перш за все,

запускають компенсаторні механізми

відновлення гемодинаміки?

Барорецептори дуги аорти і каротидних

синусів

Специфічною для ПД клітин водія ритму

серця є фаза повільної діастолічної

деполяризації. Вхід яких іонів до клітин

зумовлює розвиток цієї фази?

Кальцію та натрію

Специфічною для ПД типових

кардіоміоцитів шлуночків є фаза

повільної реполяризації (плато). Вхід

яких іонів до клітин зумовлює розвиток

цієї фази?

Кальцію

Людина приймає препарат, який блокує

повільні кальцієві канали. Які зміни

діяльності серця це викличе?

Зменшиться частота і сила скорочень

В експерименті на ізольованому серці

тварини локально охолодили структуру

серця, що призвело до його тимчасової

зупинки, після чого серце відновило свої

скорочення з частотою, у два рази

меншою за вихідну. Яку структуру

охолодили?

Атріовентрикулярний вузол

В експерименті досліджують ізольовані

кардіоміоцити. З яких структур серця їх

отримали, якщо кардіоміоцити мають

потенціал спокою - 90 мВ, амплітуда ПД

дорівнює 120 мВ, тривалість ПД 300 мс?

Шлуночки

Зупинене ізольоване серце стимулюють

двома тотожніми за параметрами

електричними стимулами з інтервалом

200 мс. Перший стимул викликає

скорочення серця, другий не викликає.

Причиною цього є те, що другий стимул:

Припадає на фазу абсолютної

рефрактерності

У якій структурі провідної системи серця

швидкість проведення збудження

дорівнює 0.02-0.05 м/с?

Атріовентрикулярний вузол

Ізольоване серця щура перевели на

перфузію розчином, що не містить іонів

кальцію. До яких змін серцевої діяльності

це призведе?

Припиниться скорочення серця

Ацетилхолін при взаємодії з М-

холінорецепторами міокарда збільшує

проникність їх мембран для іонів калію.

До яких змін діяльності серця це

призведе?

Зменшиться частота скорочень

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість проведення збудження

структурами серця. Для цього необхідно

визначити:

Тривалість зубців та інтервалів

Як накладаються електроди при

реєстрації ЕКГ у другому стандартному

відведенні від кінцівок за Ейнтховеном?

Права рука (-) – ліва нога (+)

При аналізі ЕКГ встановлено, що

тривалість інтервалу P-Q становить 0.15 с

(норма 0.12 - 0.20 с) при нормальній

тривалості зубця Р. Вірним є висновок

про те, що нормальною є швидкість

проведення збудження:

Атріовентрикулярним вузлом

При аналізі ЕКГ встановлено, що

амплітуда зубців Т у всіх відведеннях

нормальна. Це означає, що нормальним

(ою) є:

Величина ОМВ

У певному відведенні ЕКГ реєструється

позитивний зубець, якщо проекція ОМВ

ЕРС електричного поля серця:

Припадає на додатню половину осі

відведення

При аналізі ЕКГ необхідно оцінити

швидкість проведення збудження

міокардом шлуночків. Для цього

необхідно визначити тривалість

Комплексу QRS

При аналізі ЕКГ встановлено, що

величина кута альфа дорівнює 55°. Це

означає, що електрична вісь серця має

таке положення:

Нормальне

Щоб на підставі аналізу ЕКГ встановити,

що є водієм ритму серця, як правило,

достатньо визначити:

Тривалість інтервалу R-R

Між якими фазами (періодами) серцевого

циклу відкриваються атріовентикулярні

клапани?

Фази ізометричного розслаблення та

швидкого наповнення шлуночків кров'ю

Між якими фазами (періодами) серцевого

циклу закриваються півмісяцеві клапани?

Протодіастолічний період та фаза

ізометричного розслаблення

На полікардіограмі виміряли відстать та

інтервал часу між максимальними

осциляціями першого тону

фонокардіограми та точкою "с" (початок

анакроти) сфігмограми. Тривалість якої

фази (періоду) серцевого циклу

шлуночків було визначено?

Фаза ізометричного скорочення

При аналізі фонокардіограми

встановлено, що тривалість першого тону

дорівнює 0.10 с (нормальна величина - до

0.14 с). Правильним є висновок про те,

що у людини нормальний стан:

Атріовентрикулярних клапанів

У людини зареєстрували сфігмограму

центрального пульсу. Її амплітуда

знижена, хвилі згладжені. Причиною

зазначених змін є порушення:

Еластичності артеріальних судин

Під час якої фази (періоду) серцевого

циклу шлуночків тиск сягає найбільшої

величини?

Фаза швидкого вигнання крові з

шлуночків

При фазовому аналізі серцевої діяльності

людини встановлено, що при тривалості

серцевого циклу 0.8 с тривалість фази

ізометричного скорочення становить 0.05

с, періоду вигнання - 0.3 с. Вірним є

висновок про те, що у людини

порушений (на):

Скоротливі властивості міокарда

Блукаючі нерви зменшують частоту

серцевих скорочень. Провідним

механізмом у розвитку даного ефекту є

активація у мембранах кардіоміоцитів

таких іонних каналів:

Калієвих

Симпатичні нерви збільшують частоту

серцевих скорочень. Провідним

механізмом у розвитку даного ефекту є

активація у мембранах кардіоміоцитів

таких іонних каналів:

Кальцієві та натрієві

Симпатичні нерви збільшуютть частоту

та силу серцевих скорочень. Ввведенням

блокаторів яких мембранних

циторецепторів можна попередити

розвиток цих змін при активації

симпатичних нервів?

Бета адренорецептори

Симпатичні нерви збільшують силу

серцевих скорочень. Провідним

механізмом у розвитку даного ефекту є

активація у мембранах кардіоміоцитів

таких іонних каналів:

Кальцієві

Парасимпатичні нерви зменшують

частоту серцевих скорочень. Ввведенням

блокаторів яких мембранних

циторецепторів можна попередити

розвиток цих змін при активації

парасимпатичних нервів?

М-холінорецептори

Ізольоване серце ссавця перфузують

розчином з високим вмістом хлориду

калію, що призвело до зупинки серця в

діастолі. Які зміни у кардіоміоцитах є

причиною цього?

Стійка тривала деполяризація мембрани

В досліді на ізольованому зупиненому

серці ссавця збільшення частоти його

стимуляції електричними імпульсами у 2

рази не супроводжувалося зменшенням

систолічного об'єму, а хвилинний об'єм

крові при цьому збільшився у 2 рази.

Реалізація якого з наведених механізмів

регуляції є причиною цього?

Ефект боудіча

У досліді на ізольованому серці ссавця

збільшення надходження перфузату до

правого передсердя призвело до

збільшення сили скорочень лівого

шлуночка. Реалізація якого з наведених

механізмів регуляції є причиною цього?

Місцеві рефлексии

Студент-боржник раптом побачив

декана, що призвело до збільшення

частоти та сили серцевих скорочень.

Реалізація якого з наведених механізмів

регуляції є причиною змін серцевої

діяльності?

Умовні симпатичні рефлекси

Які з наведених судин забезпечують

безперервний кровотік, незважаючи на

те, що серце викидає кров окремими

порціями?

Компресійної камери

У людини величина системного

артеріального тиску 160/80 мм рт.ст. Що

з наведеного є головною причиною зміни

тиску?

Збільшення насосної функції лівого серця

У людини величина системного

артеріального тиску 130/100 мм рт.ст. Що

з наведеного є головною причиною зміни

тиску?

Збільшення ЗПО

У людини величина системного

артеріального тиску 80/60 мм рт.ст. Що з

наведеного є головною причиною зміни

тиску?

Зменшення ОЦК

У людини центральний венозний тиск 10

мм рт. ст. Що з наведеного може бути

причиною цього?

Зменшення насосної функції правого

серця

У людини відбулося системне звуження

артеріол. Наслідком цього буде

збільшення:

ЗПО

У людини збільшений центральний

венозний тиск. Це призведе до

збільшеного руху води:

З капілярів до інтерстицію

Посилені симпатичні впливи викликають

розширення дрібних коронарних судин,

судин наднирників, тому що в цих

судинах:

Переважають бета адренорецептори

В експерименті на кролі наклали

звужувальне кільце на ниркову артерію.

Через 2 тижні у кроля підвищився

системний артеріальний тиск. Причиною

цього є посилений вплив на судини:

Ангіотензину ІІ

Збільшення рівня функціональної

активності будь-якої тканини викликає

розширення прекапілярних судин і

збільшення кровотоку у працюючому

регіоні. Посилений вплив на судини

якого з наведених механізмів регуляції є

причиною цього?

Метаболіти

Тварині в експерименті ввели блокатор

-адренорецепторів. До яких змін опору

судин це призведе?

Зменшиться ЗПО

Тварині в експерименті ввели блокатор

-адренорецепторів. До яких змін опору

судин це призведе?

Збільшиться опір судин окремих регіонів

Тварині в експерименті ввели блокатор

М-холінорецепторів. До яких змін опору

судин це призведе?

Збільшиться опір судин окремих регіонів

Тварині в експерименті ввели блокатор

Н-холінорецепторів. До яких змін опору

судин це призведе?

Зменшиться ЗПО

Які з наведених механізмів регуляції

перш за все забезпечують незалежність

об'ємної швидкості кровототу в регіоні

від коливань системного артеріального

тиску?

Міогенні

Який з наведених місцевих гуморальних

механізмів регуляції викликає звуження

судин?

Серотонін

Людина виконує пробу з дозованим

фізичним навантаженням. Який з

наведених рефлексів буде реалізуватися

при цьому?

Спряжений пресорний

Людина виконує пробу з дозованим

фізичним навантаженням. Які з

наведених змін будуть обов'язково

виникати при нормальній реакції системи

кровообігу на фізичне навантаження?

Розширення судин працюючих м'язів

У вихідному стані реакція системи

кровообігу на фізичне навантаження

нормотонічна. Після введення людині

блокатора мембранних циторецепторів

ЧСС внаслідок дозованого навантаження

зросла на 100%, систолічний тиск - на 5

мм рт.ст., діастолічний тиск зменшився у

2 рази. Які циторецептори заблокували у

людини?

Альфа-адренорецептори

Зміна стану яких рецепторів дає початок

рефлекторним змінам кровообігу при

проведенні прямої ортостатичної проби

(перехід з горизонтального положення у

вертикальне)?

Судинні барорецептори

Зміна стану яких рецепторів дає початок

рефлекторним змінам кровообігу при

проведенні проби з дозованим фізичним

навантаженням?

Пропріорецептори

Перехід людини з горизонтального

положення у вертикальне при

нормальному стані механізмів регуляції

кровообігу призводить до закономірного

збільшення діастолічного артеріального

тиску. Причиною цього є такі

рефлекторні зміни виконавчих органів

системи:

Звуження судин опору

У тварин в експерименті зробили

перерізку ЦНС між заднім та середнім

мозком. До яких змін системного

артеріального тиску це призвело?

Суттєвих змін не було

Проводять пробу з дозованим фізичним

навантаженням у людини, яка приймає

блокатор М-холінорецепторів. Прийом

блокатору спричиняє менший ступінь

зростання при проведенні проби:

Частоти скорочення серця

Тварині в експерименті внутрішньовенно

ввели розчин норадреналіну. У

гемодинамічному центрі це призведе до

збільшення тонусу:

Депресорного відділу та ядра блукаючого

нерва

Людина максимально затримала дихання.

У гемодинамічному центрі це призведе

до збільшення тонусу:

Пресорного віділу

Які з наведених механізмів мають

найбільше значення в регуляції

коронарного кровообігу?

Метаболіти(місцеві), міогенні та

гуморальні

Які з наведених механізмів мають

найбільше значення в регуляції

мозкового кровообігу?

Метаболіти(місцеві), міогенні та

гуморальні

Якою є об'ємна швидкість руху крові

через коронарні судини дорослої людини

у стані спокою?

250 мл/хв

Якою є об'ємна швидкість руху крові

через мозкові судини дорослої людини у

стані спокою?

750 мл/хв

Специфічною особливістю коронарного

кровотоку є те, що він:

- Регулюється переважно місцевими

механізмами регуляції

- Залежить від фаз серцевого циклу

- Є максимальним під час діастоли

- Характеризується високим

коефіцієнтом утилізації кисню

Специфічною особливістю мозкового

кровотоку є те, що він:

- Регулюється переважно місцевими

механізмами регуляції

- Є відносно сталим

- Максимальний у сірій речовині

- Має відносну автономність від

центральних механізмів регуляції

- Нерівномірний у різних ділянках

мозку

Відносна сталість мозкового кровотоку є

наслідком реалізації

Місцеві міогенні та симпатичні рефлекси

Особливістю коронарних судин є те, що

вони:

Мають високий базальний тонус

Особливістю коронарних судин є те, що

вони містять:

Переважно альфа адренорецептори у

проксимальних відділах

При фізичній роботі коронарний кровотік

збільшується пропорційно до ступеня

навантаження перш за все завдяки:

Метаболітам

Специфічною особливістю легеневого

кровообігу є:

- Залежність від сили гравітації

- Низький тиск в артеріальних

судинах

Величина об'ємної швидкості руху крові

через легеневі судини у дорослої людини

у стані спокою становить:

5000 мл/хв

Особливістю легеневих судин є те, що

вони мають:

Малий опір

Кровотік у якому з органів при

фізичному навантаженні практично не

змінюється?

Дядько головний мозок

Кровотік у якому з органів при

фізичному навантаженні зростає

пропорційно до ступеня навантаження?

Серце

Кровотік у якому органі при фізичному

навантаженні суттєво зменшується?

Травний канал

Перерозподіл крові між судинами

головного мозку при зміні рівня його

функціональної активності забезпечують,

перш за все, такі механізми регуляції:

Місцеві метаболічні

Лімфоутворення збільшується, якщо

зростає:

-гідростатичний тиск крові у венозному

відділі капілярів

- фільтраційна сила у кровоносних

капілярах

- проникність стінок кровоносних

капілярів

Лімфоутворення зменшується, якщо

зростає:

-Ронк

-Резорбційна сила у кровоносних

капілярах

Особливість лімфатичніх капілярів у

порівнянні із кровоносними полягає у

тому, що вони:

-є сліпими

-не мають базальної мембрани

Лімфа у порівнянні із кров'ю містить

менше:

-Білків

Лімфа у порівнянні із кров'ю містить

більше

-лімфоцитів

-ліпідів

Рух лімфи лімфатичними судинами

зумовлений

-скороченням лімфангіону

Протягом доби у дорослої людини

утворюється такий об'єм лімфи:

- 2-4 л

Людина дихає часто i поверхнево. Який з

показникiв зовнiшнього дихання буде

зниженим за таких умов?

-Альвеолярна Вентиляція Легень

Пiсля спокiйного видиху у легенях

людини мiстяться такi легеневi ємностi та

об'єми:

-Функціональна Залишкова Ємність

Газообмiн в легенях вiдбувається

постiйно, не зважаючи на фази

дихального циклу, завдяки наявностi:

-ФЗЄ

У людини на 30% збiльшений

залишковий об'єм. Який iз зазначених

показникiв суттєво зменшиться внаслiдок

цього?

-Коефіціент Вентиляції Легень = ДО –

МП/ФЗЄ МП=мертвий простір

У людини рО 2 в альвеолярному повiтрi

дорiвнює 80 мм рт. ст., а рСО 2 становить

43 мм рт.ст. Причиною цього може бути

зменшення:

-АВЛ

При скороченнi дiафрагми пiд час вдиху

тиск у плевральнiй порожнинi стає:

-Більш негативним

У дитини спостерiгається недостатнiсть

секрецiї сурфактанту альвеолоцитами, що

сприяє:

-Збільшенню еластичної тяги легень

Головною ознакою гiповентиляцiї є:

-Гіперкапнія

У людини зменшилася спорiдненiсть

гемоглобiну до кисню. Причиною цього

може бути:

-Підвищення температури крові

У людини зменшилася спорiдненiсть

гемоглобiну до кисню. Причиною цього

може бути:

-Гіперкапнія

У людини зменшена дифузiйна здатнiсть

легень. Причиною цього може бути

змiна:

-Товщина альвеолокапілярного бар'єру

Як змiниться ступiнь дисоцiацiї

оксигемоглобiну при фiзичному

навантаженнi?

-Збільшиться у тканинних капілярах

У спортсмена пiд час пробiгу стометрової

дистанцiї було зареєстровано збiльшення

легеневої вентиляцiї в першi секунди

змагання. Такi змiни здiйснювалися

завдяки активацiї дихального центру

через збiльшення iмпульсацiї, перш за

все, вiд:

-Пропріорецепторів працюючих м'язів

У експериментальної тварини було

перерiзано синокаротидні i аортальні

нерви, пiсля чого дихальний центр

перестав реагувати на:

-Гіпоксемію

За допомогою спецiального датчику

реєстрували активнiсть хеморецепторiв

каротидних тiлець. Найбiльшу

iмпульсацiю було зафiксовано за умови:

-зменшення РО2 від 60 до 30 мм рт. ст.

Як позначиться на характерi дихання в

станi спокою тимчасове виключення

вентральної групи ядер дихального

центру?

-істотно не зміниться

Як позначиться на характерi дихання в

станi спокою тимчасове виключення

пневмотаксичного центру?

-стане рідким і глибоким

У експериментальної тварини зроблено

двосторонню перерiзку блукаючих

нервiв. Як це вплине на дихання тварини?

-стане більш рідким і глибоким

У експериментальної тварини проведено

такi операцiї: двостороння перерiзка

блукаючих нервiв та перерiзка мiж

довгастим мозком i варолiєвим мостом.

Як змiниться дихання такої тварини?

-зупиниться на максимальному вдиху

Пiсля введення людинi курареподiбної

речовини її дихання:

-припиниться

Вкажiть, яка основна змiна складу плазми

артеріальної кровi спонукає людину

зробити вдих пiсля довiльної затримки

дихання?

-збільшення РСО2

У людини пiсля довiльної затримки

дихання виникає рефлекторна

гiпервентиляцiя. Фактором, що її

спричинює є:

-гіперкапнія

Тривалiсть затримки дихання на вдиху у

людини становить 50 с, на вдиху пiсля

гіпервентиляції - 120 с. Причиною

збiльшення тривалостi затримки на вдиху

пiсля гiпервентиляцiї є:

-зменшення РСО2 в альвеолярному

повітрі

Пiсля прийому великої дози барбiтуратiв,

якi здiйснюють гальмiвний вплив на

дихальний центр, альвеолярна вентиляцiя

у хворого зменшилася вдвiчi. За цих умов

в кровi буде спостерiгатись стан:

-гіперкапнії

Пiсля перерiзки пуповини в кровi

немовляти спостерiгаються наступнi

змiни:

-гіперкапнія

Якi змiни в складi кровi будуть

спостерiгатися на висотi 3000 м над

рiвнем моря?

-гіпоксемія

У людини пiсля тривалої гiпервентиляцiї

спостерiгається тимчасова затримка

дихання (апное). Що є причиною цього

явища?

-гіпокапнія

В основi припинення вдиху i початку

видиху в станi спокою у дорослої людини

лежить збiльшення iмпульсацiї:

-нейронів пневмотаксичного центру

В основi припинення вдиху при

форсованому диханнi у дорослої людини

лежить збiльшення iмпульсацiї вiд:

-рецепторів розтягнення легень

У людини з нападом бронхiальної астми

необхiдно викликати розширення

бронхiв. Для цього доцiльно вдихати

аерозоль, що мiстить активатори таких

мембранних циторецепторiв:

-бета-адренорецептори

У людини, що пiднялася на висоту 3000 м

над рiвнем моря, виникає

гiпервентиляцiя. Провiдним механiзмом,

що її зумовлює, є рефлекси:

-безумовні з периферичних

хеморецепторів

У експериментальної тварини

спостерiгається гiпервентиляцiя

внаслiдок збiльшення iмпульсацiї вiд

рецепторiв каротидного синуса. Який з

наведених чинникiв мiг зумовити

найбiльшою мiрою таку реакцiю?

-гіпоксемія

Внаслiдок автодорожної пригоди у

хворого дiагностовано поперечний

розрив спинного мозку нижче VI

грудного сегмента. Як пiсля цього у

хворого змiниться дихання?

-суттєво не зміниться

У людини тиск у плевральнiй порожнинi

на початку вдиху становить - 10 см

вод.ст. Причиною цього є збiльшення

еластичної тяги легень внаслiдок

зменшення

-кількості сурфактанту

У обстежуваного дихальний об'єм

становить 500 мл, частоту дихання -

15/хвилину, об'єм мертвого простору -100

мл. Скільки повітря пройде у нього за

хвилину через альвеоли?

-6000 мл

У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.

ст. Як зміниться зовнішнє дихання

людини в цій камері?

-збільшиться глибина і частота дихання

У хворого виявлено різке зниження

активності сурфактантів легень. Що буде

наслідком цього?

-схильність альвеол до спадання

Крива дисоціації оксигемоглобіну

зміщена вправо. Які зміни в організмі

людими можуть бути причиною цього?

-гіпертермія

У хворого після черепно-мозкової травми

дихання стало рідким і глибоким. Де

знаходиться пошкодження?

-варолієвий міст

У приміщенні підвищений вміст

вуглекислого газу. Як зміниться дихання

(глибина і частота) у людини, що увійшла

в це приміщення?

-збільшиться глибина і частота

Хворий одержав травму спинного мозку

вище 5 шийного сегменту. Як у нього

зміниться характер дихання?

-зупиниться

У тварини в експерименті перерізали

спинний мозок вище 5-го шийного

сегменту. Як зміниться характер

дихання?

-припиниться

При аналізі спірограми у обстежуваного

встановлено зменшення частоти і

глибини дихання. Це призведе до

зменшення:

-ХОД

У передстартовому стані бігуну

необхідно підвищити вміст О 2 у м'язах.

Яким чином це можна зробити?

-дихати в режимі гіпервентиляції

Після вдихання пилу у людини виник

кашель, що обумовлено збудженням:

-іритантних рецепторів

При палінні тютюну у людини часто

виникає кашель. Подразнення яких

рецепторів запускає цей рефлекс?

-іритантні

У людини, яка вийшла з теплого

приміщення на холодне повітря часто

виникає кашель. Подразнення яких

рецепторів запускає рефлекс кашлю?

-іритантні

Після гіпервентиляції у спортсмена

спостерігається короткочасна зупина

дихання. Які зміни у крові це

зумовлюють?

-зменшення рСО2

У людини збільшена вентиляція легень

внаслідок фізичного навантаження. Який

з наведених показників зовнішнього

дихання у неї значно більший, ніж у стані

спокою?

-дихальний об'єм

У людини внаслідок патологічного

процесу збільшена товщина

альвеолокапілярної мембрани.

Безпосереднім наслідком цього буде

зменшення:

-дифузійної здатності легень

Людина знепритомніла у салоні

автомобіля, де тривалий час очікувала

приятеля при ввімкненому двигуні. Вміст

якої сполуки гемоглобіну збільшений у

цієї людини в крові?

-карбоксигемоглобін

У тварини видалили каротидні тільця з

обох сторін. На який з зазначених

факторів у неї не буде розвиватися

гіпервентиляція?

-гіпоксемія

У людини з нападом бронхоспазму

необхідно зменшити вплив блукаючого

нерва на гладеньку мускулатуру бронхів.

Які мембранні циторецептори доцільно

заблокувати для цього?

-М-холінорецептори

При обстеженні людини необхідно

визначити, яка частка альвеолярного

повітря оновлюється при кожному вдиху.

Який з наведених показників необхідно

розрахувати для цього?

-коефіціент легеневої вентиляції

Людина зробила максимально глибокий

вдих. Як називається об'єм повітря, що

знаходиться у неї в легенях?

-ЗЄЛ

Людина зробила максимально глибокий

видих. Як називається об'єм повітря, що

знаходиться в її легенях?

-ЗО

Киснева ємність крові плода більша, ніж

у матері через великий вміст:

-HbF

У людини в стані спокою значно

збільшена робота м'язів вдиху. Що з

наведеного може бути причиною цього?

-звуження дихальних шляхів

У людини вимірють

внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі

людина затримала дихання, якщо

величина тиску дорівнює -7,5 см вод. ст.?

-спокійний вдих

У людини вимірють

внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі

людина затримала дихання, якщо

величина тиску дорівнює -25 см вод. ст.?

-форсований вдих

У людини вимірють

внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі

людина затримала дихання, якщо

величина тиску дорівнює +3 см вод. ст.?

-форсований видих

Вимірюють тиск в альвеолах легень

здорової людини. Цей тиск дорівнює 0

мм рт. ст. під час:

-паузи між вдихом і видихом

Перерізка стовбура мозку між мостом і

довгастим мозком викликає подовження

фази вдиху. Причиною цього є

порушення зв'язку дихального центру

довгастого мозку з:

-пневмотаксичним центром

У людини частота дихання не змінилася,

а дихальний об'єм збільшився у 2 рази.

При цьому найбільше зросте:

-альвеолярна вентиляція легень

Нестача сурфактантів у новонародженої

дитини з дистрес-синдромом призводить

до такого наслідку:

-збільшення еластичної тяги легень

Найбільший опір руху повітря спричиняє

(спричиняють):

-бронхи середнього діаметру

У людини виявлено збільшення ФЗЄ. Що

з наведеного може бути причиною цього?

-збільшення опору дихальних шляхів

До зменшення анатомічного «мертвого

простору» призведе:

-трахеотомія

У людини альвеолярна вентиляція легень

становить 4800 мл, дихальний об'єм - 350

мл, об'єм анатомічного «мертвого

простору» - 150 мл. Якою у нього є

частота дихання?

-24 разів/хвилину

У альпініста при адаптації до

перебування у високогір'ї збільшилася

киснева ємність крові. Причиною цього є

зростання:

-еритропоезу

Під час гіпервентиляції впродовж 10 с

зменшиться:

-дисоціація оксигемоглобіну

рО 2 у венозній крові збільшена і мало

відрізняється від рО 2 в артеріальній

крові. Причиною цього може бути:

-отруєння ціанідами

При фізичному навантаженні зростає

дифузійна здатність легень, перш за все,

завдяки зростанню:

-площі дифузії

Короткочасна інтенсивна робота

призвела до розвитку кисневого борга і

до зсуву кривої дисоціації

оксигемоглобіну в правий бік. Причиною

цього є збільшення:

-інтенсивності енергетичного

метаболізму

Після перерізки стовбуру мозку між

заднім та середнім мозком у тварини

матиме місце:

-нормальне дихання

У людини блокада -адренорецепторів

призвела до розвитку задишки.

Причиною цього є, перш за все:

-бронхоспазм

У людини, яка лежить, пасивні рухи

нижніх кінцівок збільшили ХОД з 6 до 12

л/хвилину. Причиною змін ХОД є

реалізація:

-безумовних рефлексів з

пропріорецепторів

Збільшення якого з наведених чинників

призведе до зменшення дифузійної

здатності легень?

-товщина альвеолярно-капілярної

мембрани

Яким є коефіцієнт утилізації кисню, якщо

його вміст в артеріальній крові дорівнює

180 мл/л, у венозній - 120 мл/л?

-33 %

Тривалість максимальної затримки

дихання зменшиться, якщо її визначенню

передували:

-фізичне навантаження

Головним чинником, який призводить до

збільшення максимальної тривалості

затримки дихання на вдиху у порівнянні

із видихом, є збільшення:

-об'єму повітря в альвеолах

Головним чинником, який призводить до

збільшення максимальної тривалості

затримки дихання внаслідок

гіпервентиляції, є:

-зменшення рСО2 в артеріолах

Кров, що відтікає від альвеол людини,

яка знаходиться у вертикальній позі, має

рО 2 140 мм рт.ст. та рСО 2 35 мм рт.ст. У

яких сегментах легень знаходяться ці

альвеоли?

-сегменти верхівок

Кров, що відтікає від альвеол людини,

яка знаходиться у вертикальній позі, має

рО 2 100 мм рт.ст. та рСО 2 40 мм рт.ст. У

яких сегментах легень знаходяться ці

альвеоли?

-середні

Кров, що відтікає від альвеол людини,

яка знаходиться у вертикальній позі, має

рО 2 90 мм рт.ст. та рСО 2 43 мм рт.ст. У

яких сегментах легень знаходяться ці

альвеоли?

-базальні

Які зміни у працюючих тканинах

полегшують віддачу ним кисню кров'ю?

-усе наведене (збільшення рСО2,

зменшення рО2, збільшення

температури, зменшення рН)

При фізичному навантаженні одиниця

об'єму крові транспортує більше крові,

ніж у стані спокою. Сприяє цьому, перш

за все, збільшення:

-КЄК

Людина максимально затримала дихання,

але транспорт кисню кров'ю при цьому

суттєво не зменшився. Це можливо, якщо

рО 2 в альвеолах при затримці знизився

до:

-60 мм рт. ст.

У людини суттєво знижена здатність

крові до транспорту кисню. Причиною

цього може бути зниження у крові

вмісту:

-гемоглобіну

У людини суттєво знижена здатність

крові до транспорту кисню. Причиною

цього може бути збільшення у крові

вмісту:

-метгемоглобіну

У людини суттєво знижена здатність

крові до транспорту кисню. Причиною

цього може бути збільшення у крові

вмісту:

-карбоксигемоглобіну

У людини травма передньої черевної

стінки. Це призведе, перш за все, до

зменшення такого показника зовнішнього

дихання:

-резервний об'єм видиху

Що з наведеного у людини вимагає

обов'язкового використання штучної

вентиляції легень?

-введення курареподібних речовин

Спокійний видих на відміну від

спокійного вдиху:

-є пасивним

Який з наведених показників

зовнішнього дихання має найменшу

величину?

-дихальний об'єм (інші, неправильні

варіанти---ЖЄЛ, ЗО, РО вдиху та видиху)

Який з наведених показників

зовнішнього дихання має найбільшу

величину?

-ЖЄЛ (інші варіанти ЗО, РО вдиху та

видиху, ДО)

Який з наведених показників

зовнішнього дихання має найбільшу

величину?

-максимальна вентиляція легень

Аналіз спірограми засвідчив, що

хвилинне споживання кисню при

фізичній роботі зросло у 3 рази у

порівнянні із станом спокою. Причиною

цього є збільшення при фізичному

навантаженні:

-інтенсивності енергетичного

метаболізму

Фізичне навантаження призвело до

збільшення хвилинного об'єму дихання у

4,5 рази. Пристосувальне значення цього

полягає у забезпеченні:

-сталості рО2 та рСО2 в альвеолах

У якій з наведених ситуацій реалізується

регуляція зовнішнього дихання «за

збуренням»?

-при фізичному навантаженні

У якій фазі дихання тиск у плевральній

порожнині дорівнює «+» 5 см.вод.ст.?

-форсований видих

Яке дихання матиме місце у жінки

наприкінці вагітності?

-реберне

Головну роль в збiльшеннi

теплопродукцiї в умовах зниження

температури навколишнього середовища

відіграє:

Скелетні м'язи

В умовах блокади альфа-

адренорецепторiв порушується адаптацiя

органiзму до зниження температури

навколишнього середовища. Причиною

цього є те, що блокада альфа-

адренорецепторiв погiршує

Звуження судин шкіри

Введення курареподiбної речовини

погіршує адаптацію організма в умовах

зниженої температури навколишнього

середовища, оскільки викликає:

Пригнічення скоротливого термогенезу

У немовлят в умовах зниженої

температури навколишнього середовища

температура ядра тiла пiдтримується

переважно за рахунок:

Нескоротливого термогенезу

Iнформацiї про змiну температури ядра

тiла при виконаннi фiзичної роботи

надходить у центр терморегуляцiї вiд:

Центральних теплових терморецепторів

Яка з нижче перерахованих адаптивних

реакцiй органiзму при тривалiй дiї

низької температури навколишнього

середовища може призвести до

вiдмороження певних частин тiла?

Звуження судин шкіри

Людина перебуває в мiсцевостi, де

температура повiтря становить 38°С,

вiдносна вологiсть - 80%,швидкiсть вiтру

0 м/с. Яким шляхом то буде проходити

тепловiддача за таких умов?

Випаровування поту.

У людини величина дихального

коефiцiєнту зменшилася iз 0,82 до 0,7.

Такi змiни цього показника можуть

свiдчити про окислення переважно:

Жирів

У людини величина дихального

коефiцiєнту збiльшилася iз 0,82 до 1. Такi

змiни цього показника можуть свiдчити

про окислення переважно:

Вуглеводів

У людини величина основного обмiну

збiльшена на 40% порiвняно з належною

величиною. Причиною цього може бути:

Гіперфункція щитовидної залози

У людини величина основного обмiну

зменшена на 30% порiвняно з належною

величиною. Причиною цього може бути:

Гіпофункція щитовидної залози

У чоловіка 30 років методом непрямої

калориметрії встановлено зменшення

основного обміну на 30%. Зниження

концентрації яких гормонів у плазмі

крові може бути причиною цього?

Трийодтиронін, тетрайодтиронін

У юнака енерговитрати збільшились з

500 до 2000 кДж за годину. Що з

наведеного може бути причиною цього?

Фізичне навантаження

У юнака під час фізичного навантаження

хвилинне споживання кисню та хвилинне

виділення вуглекислого газу дорівнюють

1000 мл. Які субстрати окислюються в

клітинах його організму?

Вуглеводи

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі;

температура повітря +14°С. Вікна і двері

зачинені. Яким шляхом вона віддає

найбільше тепла?

Теплорегуляція

Методом непрямої калориметрії

встановлено, що основний обмін

досліджуваного на 40% нижче

належного. Порушення діяльності якої

ендокринної залози є причиною цього?

Щитовидна залоза

Який механізм тепловіддачі найбільш

ефективно спрацьовує при перебуванні

людини в умовах 80% вологості повітря

та температурі навколишнього

середовища +35°С?

Випаровування рідини

У виробничому приміщенні температура

повітря - 36°С, відносна вологість повітря

- 80%, Переважно яким шляхом

віддається тепло організмом людини за

цих умов?

Випаровування поту

У дитини 14 років був виявлений

позитивний азотистий баланс. Що з

наведеного може може бути причиною

цього?

Ріст організму

У людини визначили величину

енерговитрат. У якому стані знаходилась

людина, якщо її енерговитрати виявилися

меншими за основний обмін?

Сон

У людини вимірюють енерговитрати

натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі

комфорту. В який час енерговитрати

будуть найменшими?

3-4 година ранку

У людини вимірюють енерговитрати

натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі

комфорту. В який час енерговитрати

будуть найбільшими?

17-18 година

При визначенні енерговитрат організму

людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину

споживається 1000 мл кисню і

виділяється 800 мл вуглекислого газу.

Яким є дихальний коефіцієнт у

досліджуваної людини?

0.8

У мешканців територій з холодним

кліматом в крові збільшений вміст

гормону, що має пристосувальне

терморегуляторне значення. Про який

гормон йдеться?

Тироксин

У лабораторному експеременті щурів

адаптували до проживання в умовах

холоду при t = 5°С. Збільшена секреція

якого гормону перш за все сприяє

розвитку цієї адаптації?

Тироксин

У людей, адаптованих до дії високої

зовнішньої температури, посилене

потовиділення не супроводжується

втратою з потом великої кількості

хлориду натрію. Дія якого гормону на

потові залози спричиняє цей результат?

Альдостерон

При термометрії встановлено, що

температура відкритих ділянок шкіри на

1 - 1,5°С нижче за температуру поруч

розташованих ділянок, закритих одягом з

натуральних тканин. Причиною цього є

те, що одяг перш за все, зменшує

Конвекцію

У холодну погоду з вітром люди

змерзають швидше, ніж при відсутності

вітру. Причиною цього є те, що вітер

збільшує, перш за все, віддачу тепла

шляхом:

Конвекції

Робітники гарячих цехів металургійних

підприємств позбуваються з потом

значної кількості рідини. Для

оптимальної компенсації цього потрібно

вживати:

Підсолену воду

Людина приймає блокатор М-

холінорецепторів. Це погіршує адаптацію

організма до високої температури

оточуючого середовища, бо призводить

до зменшення тепловіддачі шдяхом:

Випаровування

У спекотну погоду люди частіше стають

під прохолодний душ, оскільки це

збільшує віддачу тепла шляхом:

Теплопроведення

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить.

Мати ретельно витирає її рушником, щоб

зменшити тепловіддачу таким шляхом:

Випаровування

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить.

Мати ретельно перевдягає її у сухий одяг,

щоб зменшити тепловіддачу таким

шляхом:

Теплопроведення

Дитина, яка вийшла з ріки, тремтить.

Мати пропонує їй побігати для того, щоб:

Збільшити теплоутворення

У холодну погоду людина ховається від

вітру, щоб зменшити тепловіддачу

шляхом:

Конвекції

Енерговитрати організму людини за одну

годину зросли у 1,5 рази. Що з

наведеного може бути причиною цього?

Зменшення температури навколишнього

середовища

Енерговитрати організму людини за одну

годину зросли у 2,5 рази. Що з

наведеного може бути причиною цього?

Фізична робота

Людина виконує фізичне навантаження.

Із збудження яких рецепторів починають

рефлекси, які забезпечують підтримку

ізотермії у цих умовах?

Центральні теплові

Людина взимку не вдягнувши теплого

одягу вийшла з приміщення на вулицю. Із

збудження яких рецепторів починають

рефлекси, які забезпечують підтримку

ізотермії у цих умовах?

Периферичні холодові

При гіпервентиляції ДК становитиме:

1,1

Поглинання кисню за 1 хв. у стані

спокою становить 0,3 л. Після виконання

стандартного фізичного навантаження

протягом 30 с воно збільшилося у 4 рази.

Причиною цього є збільшення:

Інтенсивності метаболізму

Секрецію поту можна зменшити шляхом

блокади таких мембранних

циторецепторів потових залоз:

М-холінорецептори

Під час гарячки вживання аспірину

призводить до тимчасового зниження

температури тіла завдяки блокаді

утворення пірогенів, а саме:

Простагландину Е2

У лабораторному експерименті щурів

адаптували до проживання в умовах

холоду при температурі +5°С. Збільшена

секреція якого гормону сприяє розвитку

цієї адаптації?

Тироксин

При дослідженні смакових полів язика на

різні ділянки язика нанесли розчин

хініну. На якій ділянці язика виникне

більш інтенсивне відчуття?

На корені

Під час фракційного шлункового

зондування людині під шкіру введено

гiстамiн. Об'єм виділеного шлункового

соку збільшився. Це відбулося переважно

за рахунок збільшення виділення:

НСl

Під впливом жовчі відбувається процес

емульгування жиру, завдяки наявності у

ній:

Жовчних кислот

Секрецiя кишкового соку регулюється

переважно такими механізмами

регуляції:

Метасимпатичні рефлексии

Після подразнення електричним струмом

однієї із структур ЦНС у голодного

піддослідного собаки зникло відчуття

голоду. Яку структуру ЦНС

подразнювали?

Гіпоталамус

У піддослідного собаки видалено

пілоричний відділ шлунку.Це призвело

до зменшення кислотоутворюючої

функції шлунку, перш за все, внаслідок

порушення реалізації таких механізмів

регуляції:

Гуморальні

Людина дивиться на смачну їжу.

Шлункова секреція при цьому

збільшується за рахунок реалізації таких

рефлексів:

Умовні парасимпатичні

У людини визначили абсолютні пороги

смакової чутливостi. В якій з наведених

ситуацій їх величина виявилась

найменшою?

Натщесерце

Безпосередньо пiсля того, як їжа

надходить до шлунку, має (мають) місце:

Харчова релаксація

Піддослідному собаці в кров ввели

секретин і отримали сік підшлункової

залози. Які складові компоненти соку

переважимуть у його складі?

Бікарбонати і вода

Проведено аналіз секрету слизової

оболонки товстої кишки. В його складі

виявлено значну кiлькiсть ...

Слизу

У собаки було отримано підшлунковий

сік до і після введення гормону. Після

введення гормону вміст ферментів в соці

підвищився. Який з наведених гормонів

вводили?

Гастрин

У людини виявлено дефіцит вітаміну К,

зумовлений порушенням його синтезу в

ШКТ. Де саме відбулося це порушення?

Товста кишка

У наркотизованого собаки з фістулою

шлунку подразнюють волокна

блукаючого нерва. При цьому відбулося

збільшення кислотності виділеного

шлункового соку. Це є результатом

впливу на парієтальні клітини залоз

шлунку таких БАР:

АХ, гастрин, гістамін

До дванадцятипалої кишки піддослідного

собаки через зонд ввели емульгований

жир і отримали сік підшлункової залози.

В складі соку виявили підвищений вміст

ферментів, що є наслідком посилення

впливу на підшлункову залозу:

ХЦКПЗ

Людина протягом двох місяців

харчувалася їжею, багатою на вуглеводи.

При аналізі соку пiдшлункової залози у

його складі виявили збільшення

відносного вмісту таких компонентів:

Амілаза

У людини відбулась закупорка каменем

загальної жовчної протоки. Це призвело

до порушення гiдролiзу та всмоктування:

Жирів

У пробірці зміщали підшлунковий сік і

розчин крохмалю і поставили до

термостату на 15 хвилин при температурі

37°С, після чого у пробірці зник

крохмаль, але з'явилися декстрини та

глюкоза. Ці продукти гідролізу крохмалю

утворились під впливом:

Амілази і мальтази

Піддослідному собаці до фiстули Тiрi-

Велла вводили розчини різних речовин,

потім визначали їх у складі відтікаючої

крові. Які з речовин виявлять у крові?

Глюкоза і АК

Проводять аналіз секреторної функції

шлунку за даними, отриманими при

фракційному зондуванні. Який з

отриманих показників дозволить оцінити

саме слизоутворюючу функцію шлунку?

Об'єм лужного компонента

Працююча клiтина слинної залози

видiляє в кров фермент, який сприяє

утворенню вазодилятора місцевої дії. Що

це за фермент?

Калікреїн

Обставини склалися так, що перед

проведенням фракційного зондування

людина виконувала важку фізичну

роботу. При аналізі результатів

дослідження виявлено, що кількість і

кислотність шлункового соку знижені. Це

пояснюється посиленими впливами на

шлунок перед дослідженням таких

механізмів регуляції:

Симпатоадреналова система

З метою збільшення моторики шлунку в

кров піддослідної тварини доцільно

ввести такий гормон:

Мотилін

При споживанні натщесерце солодких

напоїв (гіпертонічний розчин глюкози)

відбувається гальмування шлункової

секреції під впливом такого гормону:

Соматостатин

У тварини видалено частину шлунку.

При цьому відбулося значне зниження

виділення гастрину.Який відділ шлунку

видалено?

Пілоричний відділ

Після введення атропіну слиновиділення

зменшується внаслідок блокади таких

мембранних циторецепторів:

М-холінорецептори

Пiсля ваготомiї моторика тонких кишок:

Змінюється мало

Перемiщення хiмусу до iлео-цекального

сфiнктера забезпечує(ють):

Перистальтика

Калiкреїн, який утворюється в клiтинах

слинних залоз, посилює утворення такого

вазодiлятора місцевої дії:

Брадикінін

Хворим з підвищеною функцією

парієтальних клітин залоз шлунку

рекомендується вживати такі харчові

речовини:

Молоко

Секреція шлунка збільшується під дією

такого тканинного гормону:

Гістамін

Під час якої фази секреції шлунку

переважають гальмівні гуморальні

механізми регуляції?

Кишкова

Що з наведеного слід додати для

прискорення гідролізу крохмалю в

пробірку з соком підшлункової залози?

Відрізок кишки

В гострому експерименті у тварини

здійснювали електричне подразнення

chorda tympani, внаслідок чого з протоки

привушної слинної залози виділялося:

Багато рідкої слини

Хворому видалили частину підшлункової

залози. Які продукти, перш за все, йому

потрібно обмежити в харчовому раціоні?

Жирне м'ясо, міцні бульйони

Піддослідній тварині через зонд у

порожнину шлунку ввели 150 мл

м'ясного бульйону. Вміст якої речовини

швидко збільшиться у крові?

Гастрин

Під час складання іспиту у студентів

"пересихає в роті". Механізмом, що

зумовлює розвиток цього стану, є

посилена реалізація таких рефлексів:

Умовні симпатичні

Енергетичні витрати 40-річного чоловіка,

який працює шахтарем, складають

більше 5000 ккал/добу. Який компонент у

харчовому раціоні найбільш доцільно

збільшити для відновлення таких витрат

енергії?

Жири

У давній Індії підозрюваним у злочині

пропонували проковтнути жменю сухого

рису. Злочинці не могли проковтнути рис

через зменшене слиновиділення

внаслідок:

Активація симпатоаодреналової системи

У експериментальної тварини

подразнювали периферичний відрізок

симпатичних волокон, що іннервують

під'язикову слинну залозу. У результаті з

фістули протоки залози виділялося:

Мало в'язкої слини

Вміст яких продуктів доцільно збільшити

у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

Бульйони

Тварині через зонд у дванадцятипалу

кишку ввели слабкий розчин

хлористоводневої кислоти. Вміст якого

гормону збільшиться внаслідок цьогов

крові у тварини?

Секретин

У хворого хронічний неврит трійчастого

нерва. Який з травних процесів буде

порушений найбільше?

Жування

Піддослідному собаці через зонд у

порожнину шлунку ввели 150 мл

м'ясного бульону. Вміст якої з наведених

речовин швидко збільшиться у крові

тварин?

Гастрин

При прийнятті всередину 100 мл 25%

(насиченого) розчину сірчанокислої

магнезії з'являється багато рідкого калу.

Чому?

Збільшується осмотичний тиск у кишках

Дефіцит якого ферменту найчастіше є

причиною неповного перетравлення

жирів в шлунково-кишковому тракті і

збільшення кількості нейтрального жиру

в калі?

Панкреатична ліпаза

При копрологічному дослідженні

встановлено, що кал знебарвлений, у

ньому знайдено краплі нейтрального

жиру. Найбільш імовірною причиною

цього є порушення:

Надходження жовчі в кишечник

У людини виділяється мало густої слини,

знижена її ферментативна активність,

збільшений вміст слизу. Найбільш

імовірною причиною цього є порушення

функції:

Привушних залоз

При обстеженні чоловіка 45 років, який

тривалий час перебував на рослинній

дієті, виявлено негативний азотистий

баланс. Яка особливість раціону стала

причиною цього явища?

Недостатня кількість білків

При обстеженні чоловіка виявлено

зменшення моторно-евакуаторної функції

шлунку. З дефіцитом якого з наведених

факторів це може бути пов'язано?

Гастрин

У процесі старіння людини

спостерігається зменшення синтезу та

секреції підшлункового соку, зменшення

вмісту в ньому трипсину. Це призводить

до порушення розщеплення:

Білків

У хворого видалено 12-палу кишку. Це

призведе до зменшення секреції, перш за

все:

ХЦКПЗ і секретину

Піддослідному змастили кінчик язика

місцевим анестетиком. Це призведе до

відсутності сприйняття смаку:

Солодкого

Який з зазначених процесів буде

активізуватися перш за все у голодної

людини, яка бачить смачну їжу?

Секреція шлункового соку

У хворого відсутня провідність у язико-

глотковому нерві. Яке відчуття зникне у

хворого?

Гіркого

У хворого нормально забарвлений кал, у

складі якого знаходиться велика кількість

вільних жирних кислот. Причиною цього

є порушення:

Всмоктування жирів

У хворого камінь загальної жовчної

протоки припинив надходження жовчі в

кишечник. Порушення якого з процесів,

перш за все, при цьому спостерігається?

Перетравлення жирів

У хворого з порушенням мозкового

кровотоку порушений акт ковтання.

Вкажіть, який відділ мозку постраждав?

Стовбур мозку

В експерименті проводили

електростимуляцію структур головного

мозку, внаслідок чого у тварини

розвинулася поліфагія (надмірне

прагнення до їжі). В яку ділянку

головного мозку було введено

електроди?

У латеральні ядра гіпоталамуса

В експерименті тварині проводили

електростимуляцію нейронів головного

мозку, внаслідок чого у тварини виникла

гіпофагія (відмова від прийому їжі). В

яку ділянку головного мозку було

введено електроди?

У вентромедіальні ядра гіпопотамуса

За результатом аналізу слини пацієнта

встановлено, що рН дорівнює 8.0. Такий

стан слини сприяє:

Утворення зубного каменя

У людини суттєво порушено

перетравлення білків, жирів та

вуглеводів. Знижена секреція якого

травного соку, найімовірніше, є

причиною цього?

Підшлунковий

У дитини 10 років множинний карієс.

Нестача якого компоненту слини може

сприяти цьому?

Лізоцим

У людини збережена смакова чутливість

ротової порожнини, але порушена -

загальна чутливість. Це може бути

наслідком пошкодження чутливих

волокон таких черепних нервів:

Трійчасті

Людина дивиться на те, як кухар ріже

лимон на шматочки. Це викликало

виділення великої кількості слини

внаслідок реалізації таких рефлексів:

Парасимпатичні умовні

У людини патологічним процесом

уражено ядро одиночного тракту зліва.

Це призведе до втрати зліва таких

смакових відчуттів:

Усе наведене (солодкого, солоного,

кислого, гіркого)

Щодо смакових рецепторів вірним є

твердження, що вони є:

Вторинно чутливими, з допоміжними

структурами

Особливістю регуляції тонусу судин

слинних залоз є те, що у ній при

травленні беруть участь такі механізми:

Парасимпатичні рефлексии

Проводять подразнення електричними

імпульсами парасимпатичне ядро

черепного нерва, що призводить до

виділення з піднижньощелепної залози

рідкої слини. Ядро якого нерва

подразнювали?

Лицевого

Проводять подразнення електричними

імпульсами еферентних волокон нерва,

що призводить до виділення з

піднижньощелепної залози в'язкої, густої

слини. Волокна якого нерва

подразнювали?

Симпатичного

Слинні залози людини виділяють малу

кількість ферментів. Це може призвести

до погіршення перетравлення таких

поживних речовин:

Вуглеводи

Проводять дослід уявного годування

м'ясом складно оперованого собаки і

збирають шлунковий сік з фістули. Які

механізми зумовлюють секрецію сока в

умовах досліду?

Умовні та безумовні парасимпатичні

Проводять дослід уявного годування

м'ясом складно оперованого собаки і

збирають підшлунковий сік з фістули

протоки залози. Введенням блокаторів

яких мембранних циторецепторів можна

майже повністю припинити секрецію

сока в умовах зазначеного досліду?

М-холінорецептори

У людини гіперсекреція

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку. Які мембранні циторецептори

доцільно заблокувати, щоб зменшити

секрецію кислоти?

Н2-рецептори

У людини гіперсекреція

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку. Які мембранні циторецептори

доцільно заблокувати, щоб зменшити

секрецію кислоти?

М-холінорецептори

У людини гіперсекреція

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку. Що з наведеного доцільно

виключити з її харчового раціону?

Гострі продукти

У людини гіперсекреція

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку. Що з наведеного доцільно

виключити з її харчового раціону?

Міцні бульйони

Хворим з гіперсекрецією

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку не рекомендують вживати міцні

бульони, оскільки вони безпосередньо

стимулюють виділення такого

гастроінтестинального гормону:

Гастрин

Хворим з гіперсекрецією

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку не рекомендують вживати

алкогольні напої з низьким вмістом

спирту, оскільки вони безпосередньо

стимулюють виділення такого

гастроінтестинального гормону:

Гастрин

Хворим з гіперсекрецією

хлористоводневої кислоти залозами

шлунку рекомендують вживати молочні

продукти, оскільки емульсований

нейтральний жир, безпосередньо

стимулює виділення такого

гастроінтестинального гормону:

Нейротензин

Експериментальній тварини до

дванадцятипалої кишки ввели розчин

амінокислот та жирних кислот, що

призвело до виділення підшлункового

соку з великим вмістом ферментів. Дія

якого гормону на клітини залози, перш за

все, спричинила секрецію такого соку?

ХЦКПЗ

Експериментальній тварини до

дванадцятипалої кишки ввели розчин

хлористоводневої кислоти, що призвело

до виділення підшлункового соку з

великим вмістом води та бікарбонатів Дія

якого гормону на клітини залози, перш за

все, спричинила секрецію такого соку?

Секретин

Людині підшкірно ввели препарат, який

містить гастроінтестинальний гормон. Це

спричинило виділення великої кількості

кислого шлункового соку, невелику

кількість багатого на ферменти

підшлункового соку, збільшило

утворення жовчі. Який гормон містить

препарат?

Гастрин

Людині підшкірно ввели препарат, який

містить гастроінтестинальний гормон. Це

спричинило гальмування шлункової

секреції, виділення великої кількості

багатого на воду та бікарбонати

підшлункового соку, збільшило

утворення жовчі. Який гормон містить

препарат?

Секретин

При копрологічному дослідженні

виявлена велика кількість нейтрального

жиру, зерна крохмалю, білки сполучної

тканини. Це свідчить про недостатнє

надходження до травного каналу такого

соку:

Підшлунковий сік

У людини знижені перетравлюючи

властивості шлункового соку. Функція

яких секреторних елементів шлунку

порушена?

Головні клітини залоз

У людини знижена кислотність

шлункового соку. Функція яких

секреторних елементів шлунку

порушена?

Парієтальні клітини залоз

Які з наведених ферментів гідролізують

поживні речовини у кислому середовищі?

Пепсин та гастриксин

Який з наведених ферментів міститься у

слині, підшлунковому та кишечному

соках?

Мальтаза

Який з наведених ферментів гідролізує

білки до поліпептидів?

Усі наведені (пепсин, гастриксин,

трипсин, хімотрипсин)

Який з наведених ферментів є у складі

тільки підшлункового соку?

Трипсин

Який з наведених ферментів є у складі

тільки підшлункового соку?

Хімотрипсин

Який з наведених ферментів є у складі

тільки кишечного соку?

Сахараза

Які з наведених рефлексів домінують в

регуляції секреції кишечного соку?

Безумовні метасимпатичні

Які з наведених механізмів регуляції

домінують в регуляції секреції

кишечного соку?

Гастроінтестинальні гормони

Які з наведених механізмів регуляції

домінують в регуляції жовчоутворення?

Гастроінтестинальні гормони

Які з наведених рефлексів домінують в

регуляції рухової (евакуаторної) функції

кишечника?

Безумовні метасимпатичні

Що з наведеного рекомендують включати

до харчового раціону людям, які

страждають на закрепи?

Овочі

При копрологічному дослідженні

виявлено: кал нормально забарвлений,

містить велику кількість нейтрального

жиру. Причиною цього може бути

недостатнє (ня):

Активність ліпази

При копрологічному дослідженні

виявлено: кал знебарвлений, містить

велику кількість нейтрального жиру.

Причиною цього може бути недостатнє

(ня):

Надходження жовчі

При копрологічному дослідженні

виявлено: кал нормально забарвлений,

містить велику кількість вільних жирних

кислот. Причиною цього може бути

недостатнє (ня):

Всмоктування жирів

Який з наведених травних соків не

містить ферментів?

Жовч

Який з наведених травних соків не

містить слизу?

Підшлунковий сік

Який з наведених травних соків має

щільну фазу?

Кишковий сік

Який з наведених травних соків містить

ферменти, які забезпечують переважно

кінцеві етапи гідролізу?

Кишковий сік

В експерименті вкладають м'ясо у

шлунок через його фістулу та отримують

сік з маленького шлуночка за

Гейденгайном. Що з наведеного

стимулює секрецію соку маленьким

шлуночком в умовах експерименту?

Гастроінтестинальні гормони

В експерименті вкладають м'ясо у

шлунок через його фістулу та отримують

сік з маленького шлуночка за Павловим.

Що з наведеного стимулює секрецію соку

маленьким шлуночком в умовах

експерименту?

Усе наведене (гастринб , гістамін,

метасим, парасим)

Проводять дуоденального зондування

хворого. Що з наведеного доцільно

ввести через зонд, щоб отримати

надходження у дванадцятипалу кишку

жовчі з жовчного міхура?

Концентрований розчин магній сульфату

Проводять дуоденального зондування

хворого. Що з наведеного доцільно

ввести підшкірно, щоб отримати

надходження у дванадцятипалу кишку

жовчі з жовчного міхура?

ХЦКПЗ

Людині підшкірно ввели розчин

холецистокініну-панкреозиміну. Це

призведе до збільшення:

Усе наведене (вмісту ферментів у шл. І

підш. Соках, жовчоутв. І жовчовид.)

Людині підшкірно ввели розчин

гастрину. Це призведе, перш за все, до

збільшення секреції:

НСІ залозами шлунка

Людині підшкірно ввели розчин

гістаміну. Це призведе, перш за все, до

збільшення секреції:

НСІ залозами шлунка

У людини видалили уражену

патологічним процесом дистальну чверть

тонкої кишки. Як це позначиться на

процесах всмоктування поживних

речовин при звичайному режимі

харчування?

Суттєвих порушень не буде

У людини видалили уражену

патологічним процесом проксимальну

половину порожньої кишки. Як це

позначиться на процесах всмоктування

поживних речовин при звичайному

режимі харчування?

Зменшиться-усіх поживних речовин

У людини патологічним процесом

уражена слизова оболонка тонкої кишки -

сгладжені та деформовані ворсинки,

зменшена кількість мікроворсинок.

Безпосереднім наслідком цього буде

порущення такого процесу:

Пристінкове травлення

У людини патологічним процесом

уражена слизова оболонка тонкої кишки -

сгладжені та деформовані ворсинки,

зменшена кількість мікроворсинок.

Безпосереднім наслідком цього буде

порущення такого процесу:

Всмоктування

Який з наведених видів рухів (скорочень)

кишечника має нейрогенну природу

(регулюється рефлекторно)?

Перистальтика

У людини порушена евакуаторна функція

кишечника. Який вид рухів (скорочень)

кишечника порушений?

Перистальтика

Що з наведеного гальмує евакуацію

хімуса з шлунку до дванадцятипалої

кишки?

Наявність хімуса у 13палій

Що з наведеного сприяє евакуації хімуса

з шлунку до дванадцятипалої кишки?

Усе наведене (ізотонічність хімуса, пеаш

більше 4, відсутність хімуса у 12 палій,

глибокий ступінь гідроліза компонентів

хімуса)

Особливістю соку пілорічного відділу

шлунку є відсутність у ньому такого

компоненту:

НСІ

Гастриксин на відміну від пепсину:

Має максимальну активність при рН 3,5

Який з наведених компонентів жовчі

відіграє найбільшу роль у процесах

травлення?

Жовчні кислоти

У людини вміст глюкози в крові 15

ммоль/л (поріг реабсорбції - 10 ммоль/л).

Наслідком цього буде:

Глюкозурія

Назвiть частину нефрону, де відбувається

процес фільтрації.

Ниркове тільце

Назвiть канальні нефрону, в яких не

вiдбувається реабсорбцiя іонів натрiю:

Низхідна частина петлі Генле

Назвiть частину нефрону, де вiдбувається

секрецiя ПАГ:

Проксимальний каналець

Склад первинної сечi вiдрiзняється вiд

плазми кровi вiдсутнiстю:

Високомолекулярних білків

Назвiть вiддiл нефрону, де реабсорбцiя

речовин завжди iзоосмотична.

Проксимальний каналець

При збiльшеннi секрецiї вазопресину

збiльшиться:

Канальцева реабсорбція води

Пiдвищену секрецiю вазопресину

викликає така зміна внутрішнього

середовища:

Збільшення осм. Тиску плазми крові

При двосторонньому видаленнi нирок у

трварини швидко настає смерть, перш за

все, внаслiдок накопичення:

Продуктів азотистого обміну

Реабсорбцiя води в канальцях нефрону

посилюється при:

Збільшенні секреції вазопрессину

Що з наведеного відсутнє у первиннiй

сечi здорової людини?

Фібриноген

Назвiть частину нефрону, де у здорової

людини завжди утворюється

гiперосмотична сеча.

Низхідна частина петлі Генле

Нирки не здатнi розводити i

концентрувати сечу. В якому вiддiлi

нефрону процеси сечоутворення можуть

за цих умов зберiгатися без змiн.

Проксимальний каналець

Секрецiя вазопресину пригнічується при

:зменшенні такого чинника:

Осмотичний тиск плазми крові

Назвiть частини нефрону, на якi впливає

вазопресин у фiзiологiчнiй концентрацiї:

Збірна трубочка дистальний каналець

Секрецiю ренiна гальмує:

Збільшення ОЦК

Який з наведених факторiв впливає на

ШКФ в нефронi у здорової людини?

Гідростатичний тиск первинної сечі

ШКФ при звуженнi виносної ниркової

артерiоли зростає, оскільки при цьому

збільшується:

Гідростатичний тиск крові у капілярах

клубочка

Додавання адреналiну в розчин, що

протiкає через судини iзольованої нирки,

різко зменшує сечоутворення, оскільки

безпосередньо викликає:

Зменшення ефективного ниркового

кровотоку

У нирках дорослої здорової людини за

добу утворюється такий об'єм кiнцевої

сечi:

1,5 л

Що з наведеного може спричинити

зменшення секреції вазопресину?

Гіперволемія

Причиною гiпернатрiємiї може бути

посилений вплив на канальні нирок

такого:гормону:

Альдостерон

Збiльшення проникностi стінок

дистального вiддiлу нефрону для води є

наслідком посиленого впливу такого

гормону:

Вазопрессин

У людини недостатня секреція

вазопресину. Безпосереднім наслідком

цього буде така зміна діяльності нирок:

Зменшення реабсорбції води

При пiдвищеннi секрецiї

натрiйуретичного фактору дiурез

змінюється, перш за все, за рахунок:

Зменшення реабсорбції йонів натрію

У людини знижений гідростатичний тиск

крові у приносних артеріолах ниркового

тільця. Це безпосередньо збільшить

секрецію такого гормону:

Ренін

При обмеженому прийомi води дiурез

зменшується, а осмолярнiсть сечi

збiльшується перш за все внаслiдок

посиленого впливу на нирки:

Вазопресину, альдостерону

Причиною зменшення буферної ємностi

кровi при функцiональнiй недостатньостi

нирок може бути:

Зменшення канальцевої реабсорбції

бікарбонатів

Назвiть частину нефрону, де не

вiдбувається реабсорбцiя натрiю:

Тонка низхідна частина петлі Генле

У чоловіка 40 років ШКФ 80 мл/хв.

(норма - 100 -150 мл/хв.). Що з

наведеного може бути причиною цього?

Підвищення гідростатичного тиску

первинної сечі у капсулі

Тривале перебування в умовах спеки

викликало у людини спрагу. Сигналізація

від яких рецепторів, перш за все,

зумовила її розвиток?

Осморецептори гіпоталамуса

У собаки втрату 0,5 л крові компенсували

внутрішньовенним введенням

збалансованого сольового розчину з

глюкозою. Це супроводжувалось

збільшенням швидкості клубочкової

фільтрації (ШКФ). Найбільш ймовірною

причиною збільшення ШКФ у тварини є:

Зменшення онкотичного тиску плазми

крові

У людини з захворюванням нирок

виявлено збільшення артеріального

тиску, особливо діастолічного.

Концентрація якої біологічно-активної

речовини збільшена у крові хворого?

Ренін

Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л

ізотонічного розчину глюкози. Які з

рецепторів насамперед прореагують на

зміни водно-сольового балансу

організму?

Волюморецептори порожнистих вен і

передсердь

При травмі людина втратила 500 мл

крові, що призвело до зменшення

діурезу. Вплив якого гормону на нирки

забезпечив, перш за все, цю

пристосувальну реакцію?

Вазопрессин

За обідом людина з'їла картоплю з

солоним оселедцем і з солоними

огірками. Через деякий час у неї виникло

відчуття спраги. Збудження яких

рецепторів викликало у неї це відчуття?

Осморецептори гіпоталамуса

Після здачі крові у студента виникло

відчуття спраги. Збільшення секреції якої

біологічно активної речовини сприяє

цьому?

Ангіотензин ІІ

Проводять гострий досліді на тварині.

Введення їй вазопресину, зменшило

кількість сечі тому, що гормон так

впливає на нирки:

Збільшує реабсорбцію води

Трансплантована нирка реагує на больові

подразнення зупинкою сечовиділення. Це

зумовлено посиленими впливами на

нирки:

Вазопрессину

У людини внаслідок тривалого

голодування швидкість клубочкової

фільтрації зросла на 20%. Найбільш

ймовірною причиною змін фільтрації в

зазначених умовах є:

Зменшення онкотичного тиску плазми

крові

У людини зменшений діурез,

гіпернатріємія, гіпокаліємія.

Гіперсекреція якого гормона може бути

причиною таких змін?

Альдостерон

У пацієнта 18 років при лабораторному

обстеженні виявлено наявність глюкози в

сечі при нормальній концентрації її в

плазмі крові. Найвірогіднішою причиною

цього є порушення:

Канальцевої реабсорбції

У людини зменшився діурез внаслідок

посиленої секреції вазопресину.

Секрецію вазопресину стимулює

збільшення:

Осмотичного тиску плазми крові

В експерименті заблокували процеси

енергоутворення в епітелії ниркових

канальців, внаслідок чого діурез

збільшився у 4 рази. Найбільш

ймовірною причиною поліурії є

зменшення:

Реабсорбції йонів натрію

У пацієнта тривале вживання препаратів

калію призвело до гіперкаліємії. Це

призведе до такої зміни секреції:

Збільшення альдостерону

В експерименті кролику ввели

внутрішньовенно 300 мл ізотонічного

розчину NaCl, що призвело до значного

зростання об'єму циркулюючої крові, що

зумовило зростання секреції:

Натрійуретичного гормону

При лабораторному обстеженні чоловіка

віком 54 роки було встановлено, що

кліренс інуліну в нього становить 120

мл/хв. Це означає, що в нього нормальна

(-ий):

ШКФ

У чоловіка 35 років, який перехворів на

грип, ускладнений враженням ЦНС,

значно збільшилася добова кількість сечі.

Який з відділів мозку найбільш вірогідно

був уражений?

Проміжний

В експерименті на тварині

перерозтягненням передсердь кров'ю

викликали зменшення реабсорбції Na+ і

води в ниркових канальцях. Впливом на

нирки якого фактора це можна пояснити?

Натрійуретичного гормону

Після споживання солоної їжі в людини

значно зменшилася кількість сечі. Який з

наведених гормонів уплинув на функцію

нирок?

Вазопрессин

У пацієнта 32 років тривала блювота

призвела до зневоднення організму.

Підвищення секреції якого гормону перш

за все сприяє за цих умов збереженню

води в організмі?

Вазопрессин

При дослідженні нового

низькомолекулярного препарату Х було

виявлено, що його кліренс вищій, ніж

кліренс інуліну. Яким є механізм

виведення препарату нирками?

Фільтрація і секреція

У сечі знайдено велику кількість білка,

еритроцитів. Причиною цього може бути

збільшення:

Проникності ниркового фільтру

У чоловіка швидкість клубочкової

фільтрації 80 мл/хв (норма _ 125±25

мл/хв). Причиною цього може бути

збільшення:

Онкотичного тиску плазми крові

У чоловіка швидкість клубочкової

фільтрації 180 мл/хв (норма _ 125±25

мл/хв).Причиною цього може бути

зменшення:

Онкотичного тиску плазми крові

У людини гіпонатріємія, гіперкаліємія.

Це спричиняє посилену секрецію такого

гормону:

Альдостерон

У людини осмотичний тиск плазми крові

350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л).

Це спричинить, перш за все, посилену

секрецію такого гормону:

Вазопрессин

У людини внаслідок втрати 1,5 л крові

різко зменшився діурез. Посилена

секреція якого гормону, перш за все,

спричинила зміни діурезу?

Вазопрессин

Експериментальне звуження ниркової

артерії у кроля призвело до збільшення

системного артеріального тиску.

Причиною гіпертензії є збільшення

концентрації у плазмі крові такого

гормону:

Ренін

У лікарню доставлено пацієнта, який

втратив біля 500 мл крові. При

обстеженні встановлено, що суттєве

зменшення ОЦК у нього відсутнє.

Підсилена секреція якого з наведених

гормонів сприяла цьому?

Альдостерон

В експерименті на собаці вводилася

речовина, яка призвела до ушкодження

ниркового фільтру. Які з нижченаведених

речовин можна виявити у сечі тварини

внаслідок цього?

Білки

Хлопчик 10 років випив відразу 1,5 л

води. Зміна секреції якого з наведених

гормонів призведе до відновлення об'єму

циркулюючої крові?

Вазопрессин

У хворого встановлено зниження синтезу

вазопресину, що призводить до поліурії і

, як наслідок, до вираженої дегідратації

організму. У чому полягає механізм

розвитку поліурії?

Зниження канальцевої реабсорбції води

У нирках досліджуваного збільшена

реабсорбція іонів кальцію і зменшена

реабсорбція фосфатних іонів. Вплив

якого гормону викликав такі зміни?

Паратгормон

Причиною зменшення буферної ємностi

кровi при функцiональнiй недостатньостi

нирок може бути:

Зменшення канальцевої секреції амікаку

Назвiть частину нефрону, де не

вiдбувається реабсорбцiя води:

Товста висхідна частина петлі Генле

При проведенні проби Зимницького

встановлено: добовий діурез 3.5 л;

денний діурез 1.3 л, нічний - 1.2 л.

Відносна щільність сечі впродовж доби

змінюється від 1.010 до 1.012. Вірним є

висновок, що у досліджуваного порушена

здатність нирок:

До осмотичного розведення і

концентрування сечі

При проведенні проби Зимницького

встановлено: добовий діурез 1.5 л;

денний діурез 1.0 л, нічний - 0.5 л.

Відносна щільність сечі впродовж доби

змінюється від 1.010 (вдень) до 1.025

(вночі). Вірним є висновок, що у нирках

досліджуваного нормально

функціонують:

Поворотно-протипоточної системи

При проведенні проби Зимницького

встановлено: добовий діурез 1.5 л;

денний діурез 1.0 л, нічний - 0.5 л.

Відносна щільність сечі впродовж доби

змінюється від 1.010 (вдень) до 1.025

(вночі). Вірним є висновок, що у

досліджуваного нормальна здатність

нирок:

До осмотичного розведення і

концентрування сечі

При проведенні проби Зимницького

встановлено: добовий діурез 3,5 л;

денний діурез 1,3 л, нічний - 1,2 л.

Відносна щільність сечі впродовж доби

змінюється від 110 до 112. Вірним є

висновок, що у нирках досліджуваного

порушено функціонування:

Поворотно-протипоточної системи

У чоловіка 34 років з площею поверхні

тіла 1,73 кв.м. швидкість клубочкової

фільтрації становить 160 мл/хв. (норма -

125±25 мл/хв). Причиною цього може

бути збільшення:

САТ; гідростатичного тиску у капсулі;

проникності ниркового фільтру;

ефективності ниркового кровотоку(усі

відповіді вірні)

У людини добовий діурез 10 л, відносна

щільність сечі 1.003 - 1.006. Причиною

цього можуть бути такі порушення

сечоутворення:

Зменшення канальцевої реабсорбції води

У людини добовий діурез 4 л, відносна

щільність сечі 1.035 - 1.040. Причиною

цього можуть бути такі порушення

сечоутворення:

Зменшення канальцевої реабсорбції йонів

натрію

У людини добовий діурез 4 л, відносна

щільність сечі 1.035 - 1.040. Що з

наведеного може бути причиною цього?

Гіперглікемія

Речовина вільно фільтрується у

нирковому тільці, не реабсорбується, не

секретуються у канальцях. Що можна

оцінити за кліренсом цієї речовини?

ШКФ

Від речовини кров звільняється повністю

при першому ж проходженні через

нирки. Що безпосередньо можна оцінити

за кліренсом цієї речовини?

Ефективний нирковий плазмотік

рН артеріальної крові 7,4, первинної сечі

- 7,4, кінцевої сечі - 5,8. Зниження рН

кінцевої сечі є наслідком секреції у

канальцях нефрону такої речовини:

йонів водню

В експерименті виявили, що тиск крові в

капілярах клубочка - 47 мм рт.ст.,

первинної сечі в капсулі - 10 мм рт.ст.,

онкотичний тиск первинної сечі - 0 мм

рт.ст. При якій величині онкотичного

тиску плазми крові (мм рт.си.)

припиниться клубочкова фільтрація?

37

Швидкість клуб очкової фільтрації у

чоловіка складає 125 мл/хв. на

стандартну площу поверхні тіла,

концентрація глюкози в плазмі крові - 4,5

ммоль/хв., глюкозурія, діурез

збільшений. Ймовірною причиною

зазначених змін є порушення функції:

Проксимальних канальців

Швидкість клубочкової фільтрації 125

мл/хв., кінцевої сечі утворилося 1 мл/хв.

Назвіть відділ нефрону, у якому

реабсорбується 2/3 води, що

прифільтровалася.

Проксимальні канальці

В експерименті заблокували процеси

енергоутворення в епітелії канальців

нефронів, що призвело до збільшення

діурезу у 4 рази. Ймовірною причиною

збільшення діурезу є первинне

зменшення реабсорбції:

Йонів натрію

При дослідженні виділення нирками

низькомолекулярної речовини Виявили,

що її кліренс більший за кліренс інуліну.

Які процеси в нефроні Зумовлюють

виділення циєї речовини?

Клубочкова фільтрація і канальцева

секреція

В експерименті на тварині зруйнували

супраоптичні ядра гіпоталамуса, що

призвело до збільшення добового

діурезу. Причиною цього є порушення у

нирках такого процесу:

Реабсорбція води дистальних канальцях

та збиральних трубочках

В експерименті збільшили наповнення

кров'ю передсердь, що призвело до

зменшення реабсорбції іонів натрію і

води в ниркових канальцях. Збільшена

секреція якого гормону спричинила цей

результат?

Натрійуретичний

У хворого скарги на стійке підвищення

системного артеріального тиску та

набряки. При обстеженні встановлено

звуження ниркової артерії. Активація

якої системи регуляції функцій

спричинила виникнення гіпертензії?

Ренін-ангіотензинова

У людей, адаптованих до дії високої

зовнішньої температури, посилене

потовиділення не супроводжується

втратою з потом великої кількості

хлориду натрію, завдяки посиленій

секреції такого гормону:

Альдостерон

У людини осмотична концентрація

плазми крові 350 мосмоль/л. Це

спричинить, перш за все, посилену

секрецію такого гормону:

вазопресин

У людини порушено всмоктування

продуктів гідролізу жирів. Причиною

цього може бути дефіцит у порожнині

тонкої кишки наступних компонентів:

-жовч кислоти

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі,

температура повітря +14 0 C, вікна і двері

зачинені. Яким шляхом вона віддає

найбільше тепла?

-теплорадіація

У мешканців територій з холодним

кліматом в крові збільшений вміст

гормону, що має пристосувальне

терморегуляторне значення. Про який

гормон йдеться?

-тироксин

При дослідженні ізольованого

кардіоміоциту встановлено, що він не

генерує імпульси збудження

автоматично. З якої структури серця

отримано кардіоміоцит?

-шлуночок

У собаки в досліді подразнювали на шиї

периферичний відрізок блукаючого

нерва. При цьому спостерігали такі зміни

серцевої діяльності:

- зменш чсс

Хворому внутрішньовенно ввели

гіпертонічний розчин глюкози. Це

підсилить рух води:

- з клітин до міжкліттиної р-ни

У хворого виявлено гіперкаліємію та

гіпонатріємію. Знижена секреція якого

гормону може спричинити такі зміни?

-альдостерон

При тривалому лікуванні голодуванням у

пацієнта зменшилося співвідношення

альбумінів і глобулінів у плазмі крові.

Що з наведеного буде наслідком цих

змін?

-збільш ШЗЄ

Людина зробила спокійних видих. Як

називається об'єм повітря, який міститься

у неї в легенях при цьому?

-ФЗЄЛ

У юнака енерговитрати збільшились з

500 до 2000 кДж за годину. Що з

наведеного може бути причиною цього?

-фіз навант

У дорослої людини системний

артеріальний тиск знизився з 120/70 до

90/50 мм рт.ст., що викликало

рефлекторне звуження судин. У якому з

зазначених органів звуження судин буде

найбільшим?

-кишечник

У людини до травми гематокритний

показник 40%. Яким він буде через добу

після втрати 750 мл крові?

-30%

У пацієнта 35-ти років виявили

підвищену кислотність шлункового соку.

Блокада яких рецепторів може

спричинити її зниження?

-гістамінові

Жінці 36-ти років після хірургічного

втручання внутрішньовенно ввели

концентрований розчин альбуміну. Це

спричинило посилений рух води у такому

напрямку:

- з міжклітинної речовини до

капілярів

На перехід із горизонтального положення

у вертикальне система кровообігу

відповідає розвитком рефлекторної

пресорної реакції. Що з наведеного є її

обов'язковим компонентом?

- системне звуження венозних

судин ємності

Охолодження тіла людини у воді виникає

значно швидше, ніж на повітрі. Який

шлях тепловіддачі у воді значно

ефективніший?

-теплопроведення

При визначенні енерговитрат організму

людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у

клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

-вуглеводи

До приймального відділення доставлено

жінку 38-ми років з матковою

кровотечею, що триває другу добу. Що з

наведеного буде виявлено при аналізі

крові хворої?

-зменшення гематокриту

У чоловіка 60-ти років спостерігається

послаблення перистальтики кишечнику.

Який з наведених харчових продуктів

буде стимулювати перистальтику

найбільше?

-чорний хліб

Хворому з гіперсекрецією шлункового

соку лікар рекомендував виключити з

дієти насичені бульйони і овочеві

відвари, тому що вони стимулюють

шлункову секрецію переважно через

активацію:

- вироблення гастрину

Тривале перебування в умовах спеки

викликало у людини спрагу. Сигналізація

від яких рецепторів, перш за все,

зумовило її розвиток?

-осморецептори гіпоталамусу

У жінки 40 років при обстеженні

виявлений підвищений основний обмін.

Надлишок якого з наведених гормонів

зумовить цей стан?

-трийодтиронін

Під час емоційного збудження частота

серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-

ти років досягла 112 на хвилину. Зміна

стану якої структури провідної системи

серця є причиною збільшення ЧСС?

-САВ

У хворого з розладом мозкового

кровотоку порушений акт ковтання, він

може вдавитись при вживанні рідкої їжі.

Вкажіть, який відділ мозку вражено?

-довгастий мозок

В спокої у дорослого чоловіка частота

сердцевих скорочень складає 40 в 1

хвилину. Який елемент провідної

системи серця забезпечує таку частоту?

-АВВ

У дорослого чоловіка тривалість

інтервалу РQ складає 0,25 с (норма - 0,10-

0,21 с). Це свідчить про уповільнення

проведення збудження:

-від передсердь до шлуночків

У хворого після захворювання печінки

виявлено зниження вмісту протромбіну в

крові. Це призведе, перш за все, до

порушення:

- 2га фаза коагуляційного гемостазу

До приймально-діагностичного

відділення доставлено жінку 38-ми років

з маточною кровотечею. Що з наведеного

буде виявлено при аналізі крові хворої?

-зменшення гематокритного числа

У студента 18 років під час фізичного

навантаження реографічно

зареєсторовано перерозподіл кровотоку

органів. У яких судинах кровотік

підвищився найбільшою мірою?

-скелетних мязів

При копрологічному дослідженні

встановлено, що кал знебарвлений, у

ньому знайдено краплі нейтрального

жиру. Найбільш імовірною причиною

цього є порушення:

-надходження жовчі в кишечник

Після гіпервентиляції у спортсмена

спостерігається короткочасна зупинка

дихання. Які зміни в крові це

зумовлюють?

-зменшення напруги CO2

У пацієнта, котрий суворо дотримувався

рекомендованої дієти протягом 10 днів

було проведено дослідження величини

дихального коефіцієнта. (Результат

ДК=1,0). Якої дієти дотримувався

пацієнт?

-з переважним вмістом вуглеводів

На прохання лікаря хворий зробив

максимально глибокий видих. Які з

наведених м'язів приймають участь у

розвитку такого видиху?

-живота

При дослідженні людини у вертикальній

позі встановлено, що в альвеолах

верхівок легень парціальний тиск кисню

складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є

те, що у даних відділах легень:

-вентиляція переважає над перфузією

Робітник при температурі повітря 35 0 С

дві години інтенсивно фізично працював.

Які зміни показників крові будуть

спостерігатися при цьому?

-збільш гематокрит

У пацієнта 59 років при обстеженні

ротової порожнини виникла необхідність

дослідити рухи нижньої щелепи. Який

метод застосовують з цією метою?

-мастікаціографію

При визначенні енерговитрат організму

людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що у

клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

-жири

У нертенованого чоловіка під час

фізичного навантаження ЧСС зросла з 80

(у стані спокою) до 180 уд. за хвилину.

Як зміниться при цьому артеріальний

тиск?

-зросте діастолічний тиск при зменшенні

пульсового

Під час екзаменів у студента збільшилась

частота серцевих скорочень внаслідок

збудження симпатичної нервової

системи. Який механізм прискорення

ритму скорочень серця?

-зменшення тривалості повільної

діастолічної деполяризації в САВ

У результаті травми у людини

пошкоджена грудна клітка з розвитком

відкритого пневмотораксу. Як, внаслідок

цього, зміниться тиск у плевральній

порожнині?

-стане рівним атмосферному

У 30-літньої жінки виявлено

недостатність зовнішньосекреторної

функції підшлункової залози. Гідроліз

яких поживних речовин буде порушений

в неї?

-білків, жирів, вуглеводів

У людини частота серцевих скорочень

збільшилась з 60 до 90 разів за хвилину.

Яка з зазначених змін може відбуватися

при цьому у клітинах синоатріального

вузла?

-збільшення швидкості повільної

діастолічної деполяризації

У здорової дорослої людини проводять

зондування порожнин серця. Зонд

знаходится у лівому шлуночку. Під час

якої фази (періоду) серцевого циклу буде

зареєстровано збільшення тиску від 8 до

70 мм рт.ст.?

-фаза ізометричного скорочення

Внаслідок натискування на очні яблука

частота серцевих скорочень у людини

зменшилась з 72 до 60 за хвилину. На які

структури серця впливають еферентні

нервові сигнали, що зумовлюють ці

зміни?

-САВ

У дорослої людини системний

артеріальний тиск знизився з 120/70 до

90/50 мм рт.ст., що викликало

рефлекторне звуження судин. У якому з

зазначених органів звуження судин буде

найменшим?

-серце

Після прийома великої кількості білкової

їжі у пацієнта установлено збільшення

рівня протеолітичних ферментів

підшлункового соку. Рівень якого з

перерахованих ферментів збільшиться

при цьому?

-трипсину

 

 

 

 

 

 

 

 

Фiзiологiя дихання

доц. Зеленiна Н.М., ас. Кравченко В.I., ас. Кулаков А.Ю.

172

1

При аналiзi спiрограми необхiдно оцiнити глибину дихання обстежуваного

в станi спокою. Який iз наведених показникiв слiд взяти до уваги?

ДО,1

ЖЄЛ,0

ХОД,0

АВЛ,0

ФЗЄ,0

2

На пiдставi якого з наведених показникiв можна оцiнити функцiональнi

можливостi апарату зовнiшнього дихання?

МВЛ,0

ЖЄЛ,1

АВЛ,0

КВЛ,0

ХОД,0

3

Для визначення ступеня оновлення повiтря пiд час кожного вдиху

необхiдно використати показник:

АВЛ,0

МВЛ,0

ХОД,0

КВЛ,1

ФЗЄ,0

4

Для розрахунку показника,який характеризує ступiнь оновлення повiтря

пiд час кожного вдиху необхiдно знати

АВЛ,0

МВЛ,0

ХОД,0

КВЛ,0

ФЗЄ,1

5

На пiдставi аналiзу якого з нижченаведених показникiв можна оцiнити

ступiнь тренованостi трапецiєвидних та драбинчастих м'язiв?

ДО,0

РО Видиху,0

РО Вдиху,1

ФЗЄ,0

ЗО,0

6

На пiдставi аналiзу якого з нижченаведених показникiв можна оцiнити

ступiнь тренованостi грудинноключичнососкових та драбинчастих м'язiв?

ДО,0

РО Видиху,0

РО Вдиху,1

ФЗЄ,0

ЗО,0

7

На пiдставi аналiзу якого з нижченаведених показникiв можна оцiнити

ступiнь тренованостi м'язiв передньої черевної стiнки ?

ДО,0

РО Видиху,1

РО Вдиху,0

ФЗЄ,0

ЗО,0

8

У людини реєструють величину внутрiшньоплеврального тиску.

Яка фаза дихання має мiсце, якщо величина тиску становить -3 мм рт. ст.?

Спокiйний вдих,0

Спокiйний видих,1

Форсований вдих,0

Форсований видих,0

9

У людини реєструють величину внутрiшньоплеврального тиску.

Яка фаза дихання має мiсце, якщо величина тиску становить -7 мм рт. ст.?

Спокiйний вдих,1

Спокiйний видих,0

Форсований вдих,0

Форсований видих,0

10

У людини реєструють величину внутрiшньоплеврального тиску.

Яка фаза дихання має мiсце, якщо величина тиску становить -10 мм рт. ст.?

Спокiйний вдих,0

Спокiйний видих,0

Форсований вдих,1

Форсований видих,0

11

У людини реєструють величину внутрiшньоплеврального тиску.

Яка фаза дихання має мiсце, якщо величина тиску становить +6 мм рт. ст.?

Спокiйний вдих,0

Спокiйний видих,0

Форсований вдих,0

Форсований видих,1

12

Причиною рiзницi газового складу альвеолярного та видихуваного повiтря є

змiшування пiд час видиху альвеолярного повiтря iз атмосферним повiтрям :

Залишкового об'єму легень,0

Функцiональної залишкової ємностi,0

Анатомiчного мертвого простору,1

Фiзiологiчного мертвого простору,0

Дихального об'єму,0

13

Людина дихає часто i поверхнево. Який з показникiв зовнiшнього дихання

буде зниженим за таких умов?

АВЛ,1

ХОД,0

ФЗЄ,0

МП,0

ЗО,0

14

Необхiдно розрахувати резерв дихання у спортсмена. Якими показниками

слiд скористатись для цього?

АВЛ i ХОД,0

КВЛ i ХОД,0

ЖЄЛ i АВЛ,0

МВЛ i ХОД,1

МВЛ i ЖЄЛ,0

15

При аналiзi спiрограми оперного спiвака виявилося, що деякi показники

зовнiшнього дихання суттєво перевищують належнi величини.

В першу чергу це могло стосуватися:

ХОД,0

МП,0

ДО,0

РО Вид,1

РОВд,0

16

Проводять змагання, хто за один раз надує повiтряну кульку найбiльшого розмiру.

Ймовiрно, що переможцем виявиться людина, у якої найбiльший показник:

ДО,0

РО Вд,0

РО Вид,0

ФЗЄ,0

ЖЄЛ,1

17

Пiсля спокiйного видиху у легенях людини мiстяться такi

легеневi ємностi та об'єми:

ЗЄЛ,0

РОВд,0

ФЗЄ,1

ЖЄЛ,0

ДО,0

18

Газообмiн в легенях вiдбувається постiйно, не зважаючи на фази

дихального циклу завдяки наявностi

ФЗЄ,1

ЖЄЛ,0

МП,0

ДО,0

ЗЄЛ,0

19

Дослiджують функцiональний стан зовнiшнього дихання за допомогою спiрометрiї.

Який iз перерахованих легеневих об'ємiв не можна вимiряти за

допомогою цього методу?

ЖЄЛ,0

РО Вдиху,0

РО Видиху,0

ЗО,1

ДО,0

20

Дослiджують функцiональний стан зовнiшнього дихання за допомогою спiрометрiї.

Який iз перерахованих показникiв зовнiшнього дихання не можна вимiряти за

допомогою цього методу?

ЖЄЛ,0

РО Вдиху,0

РО Видиху,0

МП,1

ДО,0

21

У людини збiльшений на 30% об'єм анатомiчного мертвого простору.

Це негативно позначиться на таких показниках зовнiшнього дихання

ХОД,0

МВЛ,0

РД,0

ЖЄЛ,0

АВЛ,1

22

У людини збiльшений на 30% об'єм анатомiчного мертвого простору.

Це негативно позначиться на таких показниках зовнiшнього дихання

ХОД,0

МВЛ,0

РД,0

ЖЄЛ,0

КВЛ,1

23

У людини на 30% збiльшений залишковий об'єм. Який iз зазначених

показникiв суттєво зменшиться внаслiдок цього?

КВЛ,1

ХОД,0

АВЛ,0

МВЛ,0

РД,0

24

У людини рО2 в альвеолярному повiтрi дорiвнює 80 мм рт. ст., а рСО2 становить 43 мм рт.ст. Причиною цього може бути зменшення

ЧД,0

ДО,0

АВЛ,1

ЖЄЛ,0

ФЗЄ,0

25

У людини рО2 в альвеолярному повiтрi дорiвнює 120 мм рт. ст., а рСО2

становить 38 мм рт.ст. Причиною цього може бути збiльшення

ЧД,0

ДО,0

АВЛ,1

ЖЄЛ,0

ФЗЄ,0

26

Продовжте речення: трансмуральний тиск легенiв дорiвнює рiзницi :

внутрiшньоплеврального та альвеолярного тиску,0

внутрiшньоплеврального та атмосферного тиску,0

альвеолярного та внутрiшньоплеврального тиску,1

альвеолярного та атмосферного тиску,0

27

При скороченнi дiафрагми пiд час вдиху тиск у плевральнiй порожнинi стає

Рiвним нулю,0

Бiльш позитивним,0

Бiльш негативним,1

Рiвним тиску в альвеолах,0

Рiвним атмосферному тиску,0

28

У дитини спостерiгається недостатнiсть секрецiї сурфактанту альвеолоцитами,

що сприяє:

Збiльшенню розтяжностi легенiв,0

Стабiлiзацiї об'єму альвеолярного повiтря,0

Пiдсиленню еластичної тяги легенiв,1

Зменшенню еластичної тяги легенiв,0

Зниженню фiльтрацiйної сили в капiлярах легенiв,0

29

Аеродинамiчний опiр дрiбних бронхiол

Великий через малий дiаметр кожної трубки,0

Великий через велику швидкiсть току газу,0

Великий через велике внутрiшнє тертя,0

Малий через присутню в нормi турбулентну течiю,0

Малий через велику площу поперечного перерiзу,1

30

Головним фактором, що визначає величину аеродинамiчного опору є

Довжина дихальних шляхiв,0

Величина просвiту дихальних шляхiв,1

Щiльнiсть газу,0

Сила внутрiшнього тертя,0

Величина альвеолярного тиску,0

31

Введення якої з нижченаведених речовин призведе до зменшення

аеродинамiчного опору повiтроносних шляхiв?

Бета-адреноблокатора,0

Альфа-адреноблокатора,0

Н-холiноблокатора,0

М-холiноблокатора,1

Атропiну,0

32

Введення якої з нижченаведених речовин призведе до зменшення

аеродинамiчного опору повiтроносних шляхiв?

Бета-адреноблокатора,0

Альфа-адреноблокатора,0

Н-холiноблокатора,0

Адреналiну,1

Атропiну,0

33

Введення якої з нижченаведених речовин призведе до збiльшення

аеродинамiчного опору повiтроносних шляхiв?

Бета-адреноблокатора,1

Альфа-адреноблокатора,0

Н-холiноблокатора,0

М-холiноблокатора,0

Адреналiна,0

34

Введення якої з нижченаведених речовин призведе до збiльшення

аеродинамiчного опору повiтроносних шляхiв?

Альфаадреноблокатора,0

Н-холiноблокатора,0

М-холiноблокатора,0

Атропiна,1

Адреналiна,0

35

Парцiальний тиск кисню у видихуваному повiтрi :

Бiльший за рО2 в альвеолярнiй сумiшi,1

Менший за рО2 в альвеолярнiй сумiшi,0

Дорiвнює рО2 в альвеолярнiй сумiшi,0

Дорiвнює рО2 в атмосферному повiтрi,0

Бiльший за рО2 в атмосферному повiтрi,0

36

Парцiальний тиск вуглекислого газу у видихуваному повiтрi :

Бiльший за рСО2 в альвеолярнiй сумiшi,0

Менший за рСО2 в альвеолярнiй сумiшi,1

Дорiвнює рСО2 в альвеолярнiй сумiшi,0

Дорiвнює рСО2 в атмосферному повiтрi,0

Менший за рСО2 в атмосферному повiтрi,0

37

рО2 венозної кровi, що тече по легеневим артерiям становить 40 мм рт. ст.

Яким буде градiєнт парцiальних тискiв по рiзнi боки аерогематичного

бар'єру (мм рт. ст.),за умови, що рО2 альвеолярного повiтря нормальний?

20,0

40,0

60,1

80,0

100,0

38

рО2 венозної кровi,що тече по легеневим артерiям становить 20 мм рт. ст.

Яким буде градiєнт парцiальних тискiв по рiзнi боки аерогематичного

бар'єру (мм рт. ст.), за умови,що рО2 альвеолярного повiтря нормальний?

20,0

40,0

60,0

80,1

100,0

39

рСО2 венозної кровi,що тече по легеневим артерiям становить 46 мм рт. ст.

Яким буде градiєнт парцiальних тискiв по рiзнi боки аерогематичного

бар'єру (мм рт. ст.),за умови, що рО2 альвеолярного повiтря нормальний?

2,0

4,0

6,1

8,0

10,0

40

рСО2 венозної кровi,що тече по легеневим артерiям становить 50 мм рт. ст.

Яким буде градiєнт парцiальних тискiв по рiзнi боки аерогематичного

бар'єру (мм рт. ст.), за умови,що рО2 альвеолярного повiтря нормальний?

2,0

4,0

6,0

8,0

10,1

41

рО2 у тканиннiй рiдинi становить 40 мм рт. ст. Яким буде градiєнт напруги кисню

(мм рт. ст.) мiж кров'ю тканинних капiлярiв та тканинами органiзму,за умови,

що рО2 артерiальної кровi, що надходить в тканиннi капiляри нормальна?

20,0

40,0

60,1

80,0

100,0

42

рО2 у тканиннiй рiдинi становить 20 мм рт. ст. Яким буде градiєнт напруги кисню

(мм рт. ст.) мiж кров'ю тканинних капiлярiв та тканинами органiзму, за умови,

що рО2 артерiальної кровi, що надходить в тканиннi капiляри нормальна?

20,0

40,0

60,0

80,1

100,0

43

рСО2 у тканиннiй рiдинi становить 60 мм рт. ст. Яким буде градiєнт напруги кисню

(мм рт. ст.) мiж кров'ю тканинних капiлярiв та тканинами органiзму, за умови,

що рСО2 артерiальної кровi,що надходить в тканиннi капiляри нормальна?

20,1

40,0

60,0

80,0

100,0

44

Яке з нижченаведених тверджень найкраще характеризує взаємовiдношення мiж

альвеолярною вентиляцiєю та рСО2 в альвеолярнiй сумiшi?

Збiльшення альвеолярної вентиляцiї сприяє зменшенню рСО2,1

Збiльшення альвеолярної вентиляцiї сприяє збiльшенню рСО2,0

Зменшення альвеолярної вентиляцiї сприяє зменшенню рСО2,0

Альвеолярна вентиляцiя не впливає на змiни рСО2,0

45

Головною ознакою гiповентиляцiї є

Гiпероксiя,0

Гiперкапнiя,1

Диспное,0

Гiпероксемiя,0

Алкалоз,0

46

Яке з нижче приведених тверджень є вiрним по вiдношенню до рСО2

в альвеолярнiй сумiшi:

Однаковий у всiх альвеолах,0

Максимальний у нижче розташованих вiддiлах легень,1

Максимальний у верхiвках легень,0

Мiнiмальний у нижче розташованих вiддiлах легень,0

Прямо пропорцiйний альвеолярнiй вентиляцiї,0

47

Яке з нижче приведених тверджень є вiрним по вiдношенню до рО2

в альвеолярнiй сумiшi:

Однаковий у всiх альвеолах,0

Максимальний у нижче розташованих вiддiлах легень,0

Максимальний у верхiвках легень,1

Мiнiмальний у верхiвках легень,0

Прямо пропорцiйний альвеолярнiй вентиляцiї,0

48

Дифузiйний коефiцiєнт кисню у порiвняннi з дифузiйним коефiцiєнтом вуглекислого газу

Бiльше,бо кисень легше зв'язується з гемоглобiном,0

Менше,бо кисень є менш розчинним у рiдинi,1

Бiльше через бiльший градiєнт тиску,0

Менше через малу молекулярну масу кисню,0

Однаковий,0

49

Легеневий кровотiк у людини, що знаходиться у вертикальному положеннi

Розподiляється рiвномiрно,0

Переважає у верхiвках легень,0

Переважає в нижче розташованих вiддiлах легень,1

Визначається фазами дихального циклу,0

Не залежить вiд змiн судинного опору в легенях,0

50

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню. Причиною цього може бути:

алкалоз,0

гiпокапнiя,0

гiпероксiя,0

пiдвищення температури кpовi,1

зниження вмiсту 2,3-дiфосфоглiцеpату,0

51

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню.

Причиною цього може бути:

гiпоксемiя,1

гiпокапнiя,0

алкалоз,0

гiперксемiя,0

зниження температури кровi,0

52

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню.

Причиною цього може бути:

ацидоз,1

гiпероксемiя,0

гiпокапнiя,0

алкалоз,0

зменшення 2,3ДФГ,0

53

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню.

Причиною цього може бути:

збiльшення вмiсту 2,3 ДФГ,1

алкалоз,0

гiпокапнiя,0

гiпероксемiя,0

зниження температури кровi,0

54

У людини зменшилася спорiдненiсть гемоглобiну до кисню.

Причиною цього може бути:

гiперкапнiя,1

алкалоз,0

гiпокапнiя,0

зниження температури кровi,0

зменшення 2,3 ДФГ,0

55

Кисень переходить iз альвеолярного повiтря у легеневi капiляри шляхом

Пасивної дифузiї,1

Полегшеної дифузiї,0

Секрецiї,0

Активного транспорту,0

Пiноцитозу,0

56

Вуглекислий газ дифундує через тканини приблизно в 20 разiв швидше,

нiж кисень, тому що його

Розчиннiсть значно бiльша,1

Молекулярна маса значно менша,0

Градiєнт парцiальних тискiв бiльший,0

Перенiс вимагає значно менших затрат енергiї,0

Зв'язок iз гемоглобiном менш стiйкий,0

57

У людини зменшена дифузiйна здатнiсть легень. Причиною цього може бути змiна

Газового складу венозної кровi,0

Газового складу артерiальної кровi,0

Газового складу альвеолярного повiтря,0

Опору дихальних м'язiв,0

Товщини альвеолокапiлярного бар'єру,1

58

У людини зменшена дифузiйна здатнiсть легень. Причиною цього може бути змiна

Газового складу венозної кровi,0

Газового складу артерiальної кровi,0

Газового складу альвеолярного повiтря,0

Опору повiтроносних шляхiв,0

Кiлькостi альвеол,що вентилюються,1

59

У людини зменшена дифузiйна здатнiсть легень. Причиною цього може бути змiна

Газового складу венозної кровi,0

Газового складу артерiальної кровi,0

Газового складу альвеолярного повiтря,0

Опору повiтроносних шляхiв,0

Кiлькостi альвеол,що кровопостачаються,1

60

У людини збiльшена робота дихальних м'язiв.

Що з наведеного може бути причиною цього?

Дефiцит сурфактанту,1

Розширення дихальних шляхiв,0

Збiльшення розтяжностi легенiв,0

Зменшення легеневого кровотоку,0

Збiльшення площi дифузiї,0

61

У людини збiльшена робота дихальних м'язiв.

Що з наведеного може бути причиною цього?

Звуження дихальних шляхiв,1

Розширення дихальних шляхiв,0

Збiльшення розтяжностi легенiв,0

Зменшення легеневого кровотоку,0

Збiльшення площi дифузiї,0

62

У людини збiльшена робота дихальних м'язiв.

Що з наведеного може бути причиною цього?

Зменшення розтяжностi легень,1

Розширення дихальних шляхiв,0

Збiльшення розтяжностi легенiв,0

Зменшення легеневого кровотоку,0

Збiльшення площi дифузiї,0

63

Якщо певна дiлянка легень вентилюється, але має погане кровопостачання,

то газовий склад повiтря в цiй дiлянцi буде наближатися до такого у

Атмосферному повiтрi,1

Видихуваному повiтрi,0

Кровi у легеневiй артерiї,0

Кровi у легеневiй венi,0

64

Внаслiдок генералiзованого спазму судин малого кола у певних дiлянках

збiльшилось вентиляцiйно-перфузiйне вiдношення. За таких умов в цiй дiлянцi:

Збiльшується рО2,зменшується рСО2,1

Збiльшується рО2,збiльшується рСО2,0

Зменшується рО2,зменшується рСО2,0

Зменшується рО2,збiльшується рСО2,0

рО2 i рСО2 не змiнюються 0

65

Якщо певна дiлянка легень не вентилюється,але має нормальне кровопостачання,

то газовий склад повiтря в цiй дiлянцi буде наближатися до такого у

Видихуваному повiтрi,0

Кровi у легеневiй артерiї,1

Кровi у легеневiй венi,0

66

Парцiальний тиск кисню в альвеолярнiй сумiшi на верхiвцi вертикально

розташованих легень вищий нiж в основi через те,що ця дiлянка легенi

порiвняно iз нижче розташованими

Має низьку метаболiчну активнiсть,0

Має пiдвищене кровопостачання,0

Має високе вентиляцiйно-перфузiйне вiдношення,1

Отримує бiльшу частину вдихуваного повiтря,0

Отримує меншу частину вдихуваного повiтря,0

67

Парцiальний тиск кисню в альвеолярнiй сумiшi в основi вертикально

розташованих легень нижчий нiж у верхiвках через те,що ця дiлянка

легенi порiвняно iз вище розташованими

Має низьку метаболiчну активнiсть,0

Має погане кровопостачання,0

Має низьке вентиляцiйно-перфузiйне вiдношення,1

Отримує бiльшу частину вдихуваного повiтря,0

Отримує меншу частину вдихуваного повiтря,0

68

Альвеоли, що розташованi в основах легень характеризуються низьким

вентиляцiйно-перфузiйним вiдношенням. За таких умов в цих дiлянках:

Збiльшується рО2,зменшується рСО2,0

Збiльшується рО2,збiльшується рСО2,0

Зменшується рО2,зменшується рСО2,0

Зменшується рО2,збiльшується рСО2,1

рО2 i рСО2 не змiнюються 0

69

Людина знаходиться у вертикальному положеннi. Вiд яких дiлянок легенiв у

неї тече кров до легеневих вен, якщо рО2=100 мм рт.ст.,рСО2=40 мм рт.ст.?

Верхнi сегменти,0

Середнi сегменти,1

Нижнi сегменти,0

70

Людина знаходиться у вертикальному положеннi. Вiд яких дiлянок легенiв у

неї тече кров до легеневих вен, якщо рО2=90 мм рт.ст.,рСО2=42 мм рт.ст.?

Верхнi сегменти,0

Середнi сегменти,0

Нижнi сегменти,1

71

Людина знаходиться у вертикальному положеннi. Вiд яких дiлянок легенiв у

неї тече кров до легеневих вен, якщо рО2=120 мм рт.ст.,рСО2=36 мм рт.ст.?

Верхнi сегменти,1

Середнi сегменти,0

Нижнi сегменти,0

72

У людини киснева ємнiсть кровi становить 134 мл/л. Яким у неї є вмiст

гемоглобiну (г/л) в кровi?

60,0

80,0

100,1

120,0

140,0

73

У людини коефiцiєнт утилiзацiї кисню збiльшився iз 30 до 50%.

Причиною цього може бути:

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Довiльна затримка дихання,0

Довiльна гiповентиляцiя,0

Збiльшений вмiст кисню у вдихуваному повiтрi,0

Збiльшений метаболiзм тканин,1

74

Як змiниться ступiнь дисоцiацiї оксигемоглобiну при фiзичному навантаженнi?

Збiльшиться у тканинних капiлярах,1

Збiльшиться в легеневих капiлярах,0

Зменшиться в тканинних капiлярах,0

Зменшиться в легеневих капiлярах,0

Майже не змiниться,0

75

Який з нижченаведених факторiв є причиною збiльшення ступеня дисоцiацiї

оксигемоглобiну у тканинних капiлярах пiд час фiзичного навантаження?

Збiльшення рСО2,1

Зменшення рСО2,0

Збiльшення рО2,0

Зменшення температури,0

Збiльшення рН,0

76

Який з нижченаведених факторiв є причиною збiльшення ступеня дисоцiацiї

оксигемоглобiну у тканинних капiлярах пiд час фiзичного навантаження?

Пiдвищення температури,1

Зменшення температури,0

Зменшення рСО2,0

Збiльшення рО2,0

Збiльшення рН,0

77

Який з нижченаведених факторiв є причиною збiльшення ступеня дисоцiацiї

оксигемоглобiну у тканинних капiлярах пiд час фiзичного навантаження?

Зниження рО2,1

Зменшення рСО2,0

Збiльшення рО2,0

Зменшення температури,0

Збiльшення рН,0

78

Який з нижченаведених факторiв є причиною збiльшення ступеня дисоцiацiї

оксигемоглобiну у тканинних капiлярах пiд час фiзичного навантаження?

Зниження рН,1

Зменшення рСО2,0

Збiльшення рО2,0

Зменшення температури,0

Збiльшення рН,0

79

У змiшанiй венознiй кровi, що тече по легеневим артерiям рО2=35 мм рт.ст.,

рСО2=50 мм рт.ст. Що з нижченаведеного може бути причиною такого

газового складу кровi?

Гiповентиляцiя,1

Гiпервентиляцiя,0

Дихання сумiшшю iз пiдвищеним вмiстом кисню,0

Дихання сумiшшю iз пiдвищеним вмiстом вуглекислого газу,0

Отруєння цiанiдами,0

80

У змiшанiй венознiй кровi, що тече по легеневим артерiям рО2=48 мм рт.ст.,

рСО2=40 мм рт.ст. Що з нижченаведеного може бути причиною такого

газового складу кровi?

Гiповентиляцiя,0

Отруєння цiанiдами,1

Дихання сумiшшю iз пiдвищеним вмiстом кисню,0

Фiзичне навантаження середнього ступеня,0

Отруєння чадним газом,0

81

У людини ДЗЛ для кисню становить 40 мл/хв*мм рт. ст.

Причиною такого значення показника може бути зменшення

Товщини альвеолярно-капiлярного бар'єру,1

Площi дифузiйної поверхнi,0

Вентиляцiно-перфузiйного вiдношення,0

Градiєнту парцiального тиску,0

Коефiцiєнту розчинностi кисню,0

82

У змiшанiй венознiй кровi, що тече по легеневим артерiям рО2=35 мм рт.ст.,

рСО2=50 мм рт.ст. Що з нижченаведеного може бути причиною такого

газового складу кровi?

Фiзичне навантаження середнього ступеню,1

Гiпервентиляцiя,0

Дихання сумiшшю iз пiдвищеним вмiстом кисню,0

Дихання сумiшшю iз пiдвищеним вмiстом вуглекислого газу,0

Отруєння цiанiдами,0

83

У людини, що перебуває на високогiр'ї парцiальний тиск кисню в

альвеолярному повiтрi знизився до 80 мм рт. ст. Як в таких

умовах змiниться спорiдненнiсть кисню до гемоглобiну?

Незначно збiльшиться,0

Незначно зменшиться,1

Майже не змiниться,0

Суттєво зменшиться,0

Суттєво збiльшиться,0

84

Людина,що отруїлася чадним газом дихає сумiшшю iз гiпербаричним

оксигенованим повiтрям. За таких умов у неї збiльшиться

Ступiнь насичення гемоглобiну киснем,0

Кiлькiсть розчиненого в плазмi кисню,1

Вмiст гемоглобiну в еритроцитах,0

Кiлькiсть еритроцитiв,0

Кiлькiсть гемоглобiну,0

85

У людини значно знижена дифузiйна здатнiсть легень. Назвiть можливу

причину такого явища.

Порушення легеневого кровообiгу,1

Введення атропiну,0

Анемiя,0

Збiльшення аеродинамiчного опору легень,0

Висока концентрацiя катехоламiнiв в кровi,0

86

У людини значно знижена дифузiйна здатнiсть легень. Назвiть можливу

причину такого явища.

Накопичення рiдини у альвеолах ,1

Введення атропiну,0

Анемiя,0

Збiльшення аеродинамiчного опору легень,0

Висока концентрацiя катехоламiнiв в кровi,0

87

В експериментальної стовбурної тварини подразнюють нейрони

дорзальних ядер дихального центру. При цьому у тварини

спостерiгається скорочення таких груп м'язiв:

Дiафрагмального i зовнiшнiх мiжреберних,1

Великих i малих грудних,0

Драбинчастих та трапецiєвидних,0

М'язiв передньої черевної стiнки,0

Внутрiшнiх мiжреберних,0

88

В експериментальної стовбурної тварини подразнюють iнспiраторнi

нейрони вентральних ядер дихального центру. При цьому у тварини

спостерiгається скорочення таких груп м'язiв:

Дiафрагмального,0

Зовнiшнiх мiжреберних,0

Драбинчастих та трапецiєвидних,1

М'язiв передньої черевної стiнки,0

Внутрiшнiх мiжреберних,0

89

В експериментальної стовбурної тварини подразнюють експiраторнi

нейрони вентральних ядер дихального центру. При цьому у тварини

спостерiгається скорочення таких груп м'язiв:

Дiафрагмального,0

Великих i малих грудних,0

Драбинчастих та трапецiєвидних,0

М'язiв передньої черевної стiнки,1

Зовнiшнiх мiжреберних,0

90

У спортсмена пiд час пробiгу стометрової дистанцiї було зареєстровано

збiльшення легеневої вентиляцiї в першi секунди змагання. Такi змiни

здiйснювалися завдяки активацiї дихального центру через збiльшення

iмпульсацiї вiд

Периферичних хеморецепторiв,0

Центральних хеморецепторiв,0

Барорецепторiв кровоносних судин,0

Пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,1

Центральних терморецепторiв,0

91

У експериментальної тварини було перерiзано синокаротидний i аортальний

нерви, пiсля чого дихальний центр перестав реагувати на

Гiпоксемiю,1

Гiперкапнiю,0

Гiпокапнiю,0

Ацидоз,0

Алкалоз,0

92

За допомогою спецiального датчику реєстрували активнiсть хеморецепторiв

каротидних тiлець. найбiльшу iмпульсацiю було зафiксовано за умови:

Збiльшення рСО2 вiд 10 до 30 мм рт.ст.,0

Збiльшення рО2 вiд 80 до 100 мм рт.ст.,0

Збiльшення рСО2 вiд 35 до 45 мм рт.ст.,0

Зменшення рО2 вiд 60 до 30 мм рт.ст.,1

Зменшення рСО2 вiд 30 до 10 мм рт.ст.,0

93

Як позначиться на характерi дихання в станi спокою тимчасове виключення

вентральної групи ядер дихального центру?

Дихання припиниться,0

Стане глибшим i частiшим,0

Iстотно не змiниться,1

Стане рiдким i глибоким,0

Порушиться ритмiчне чергування вдиху й видиху,0

94

Як позначиться на характерi дихання в станi спокою тимчасове виключення

пневмотаксичного центру?

Дихання припиниться,0

Стане глибшим i частiшим,0

Iстотно не змiниться,0

Стане рiдким i глибоким,1

Стане частим i поверхневим,0

95

У експериментальної тварини зроблено двосторонню перерiзку блукаючих нервiв.

Як це вплине на дихання тварини?

Майже не змiниться,0

Стане частим i поверхневим,0

Стане бiльш рiдким i глибоким,1

Зупиниться на максимальному вдиху,0

Зупиниться на видиху,0

96

У експериментальної тварини проведено такi операцiї: двостороння перерiзка

блукаючих нервiв та перерiзка мiж довгастим мозком i варолiєвим мостом.

Як змiниться дихання такої тварини?

Майже не змiниться,0

Стане частим i поверхневим,0

Стане бiльш рiдким i глибоким,0

Зупиниться на максимальному вдиху,1

Зупиниться на видиху,0

97

Людина потрапила в автомобiльну аварiю, внаслiдок чого в неї вiдбувся

перелом хребта мiж 2-м i 3-м шийними хребцями.

Як це позначиться на диханнi людини?

Майже не змiниться,0

Стане частим i поверхневим,0

Стане бiльш рiдким i глибоким,0

Стане бiльш рiдким i поверхневим,0

Зупиниться зовсiм,1

98

Пiсля введення людинi курареподiбної речовини її дихання

Майже не змiниться,0

Стане частим i поверхневим,0

Стане бiльш рiдким i глибоким,0

Стане бiльш рiдким i поверхневим,0

Припиниться,1

99

Вкажiть, яка основна змiна складу плазми кровi спонукає людину зробити

вдих пiсля довiльної затримки дихання

Зменшення рО2,0

Зменшення рН,0

Збiльшення рН,0

Збiльшення СО2,1

Зменшення СО2,0

100

У людини пiсля довiльної затримки дихання виникає рефлекторна

гiпервентиляцiя. Фактором, що її спричинює є

Гiперкапнiя,1

Гiпокапнiя,0

Алкалоз,0

Гiпероксемiя,0

Гiпероксiя,0

101

Тривалiсть затримки дихання на видиху у людини становить 35 с, на вдиху - 50 с.

Причиною збiльшення тривалостi затримки на вдиху є:

Зменшення рСО2 в альвеолярному повiтрi,0

Збiльшення рО2 в альвеолярному повiтрi,0

Зменшення чутливостi хеморецепторiв,0

Змiна газового складу кровi,0

Збiльшення об'єму повiтря у легенях,1

102

Тривалiсть затримки дихання на вдиху у людини становить 50 с, на вдиху пiсля

гiпервентиляцiї- 120 с. Причиною збiльшення тривалостi затримки на вдиху

пiсля гiпервентиляцiї є:

Зменшення рСО2 в альвеолярному повiтрi,1

Збiльшення рО2 в альвеолярному повiтрi,0

Зменшення чутливостi хеморецепторiв,0

Змiна газового складу кровi,0

Збiльшення об'єму повiтря у легенях,0

103

Найбiльша тривалiсть затримки дихання людиною можлива пiсля.

Максимального вдиху,0

Спокiйного вдиху,0

Гiпервентиляцiї,1

Спокiйного видиху,0

Помiрного фiзичного навантаження,0

104

Найменша тривалiсть затримки дихання людиною можлива пiсля.

Максимального вдиху,0

Максимального видиху,1

Гiпервентиляцiї,0

Спокiйного видиху,0

Спокiйного вдиху,0

105

Пiсля прийому великої дози барбiтуратiв, якi здiйснюють гальмiвний вплив

на дихальний центр, альвеолярна вентиляцiя у хворого зменшилась вдвiчi.

За цих умов в кровi буде спостерiгатись стан

Гiперкапнiї,1

Гiпероксемiї,0

Гiпокапнiї,0

Алкалозу,0

106

Одним iз механiзмiв припинення вдиху є збiльшення iмпульсацiї до

дихального центру вiд

Iритантних рецепторiв,0

рецепторiв розтягнення легень,1

Периферичних хеморецепторiв,0

Центральних хеморецепторiв,0

Судинних барорецепторiв,0

107

Чому при тривалому скупченнi людей у недостатньо провiтрюваному

примiщеннi дихання стає частiшим?

Пiдвищується вологiсть повiтря,0

Зменшується вмiст кисню у повiтрi,0

Збiльшується вмiст вуглекислого газу в повiтрi,1

Пiдвищується температура в примiщеннi,0

108

Пiсля перерiзки пуповини в кровi немовляти спостерiгаються наступнi змiни:

Ацидоз,1

Гiпокапнiя,0

Гiпероксемiя,0

Алкалоз,0

Збiльшення кiлькостi гемоглобiну,0

109

Пiсля перерiзки пуповини в кровi немовляти спостерiгаються наступнi змiни:

Гiперкапнiя,1

Гiпокапнiя,0

Гiпероксемiя,0

Алкалоз,0

Збiльшення кiлькостi гемоглобiну,0

110

Пiсля перерiзки пуповини в кровi немовляти спостерiгаються наступнi змiни:

Гiпоксемiя,1

Гiпокапнiя,0

Гiпероксемiя,0

Алкалоз,0

Збiльшення кiлькостi гемоглобiну,0

111

Якi змiни в складi кровi будуть спостерiгатися на висотi 3000 м над рiвнем моря?

гiпоксемiя,1

гiперкапнiя,0

гiпероксемiя,0

ацидоз ,0

112

Якi змiни в складi кровi будуть спостерiгатися на висотi 3000 м над рiвнем моря?

гiпокапнiя,1

гiперкапнiя,0

гiпероксемiя,0

ацидоз ,0

113

Якi змiни в складi кровi будуть спостерiгатися на висотi 3000 м над рiвнем моря?

алкалоз,1

гiперкапнiя,0

гiпероксемiя,0

ацидоз ,0

зменшення вмiсту 2,3-ДФГ,0

114

У людини пiсля тривалої гiпервентиляцiї спостерiгається тимчасова затримка

дихання (апное). Що є причиною цього явища?

Втома дихальних м'язiв,0

Втрата чутливостi дихального центру до змiн газового складу кровi,0

Втрата чутливостi хеморецепторiв до змiн газового складу кровi,0

Зменшення рСО2 в кровi,1

Зниження рН кровi,0

115

У людини що перебуває в станi спокою протягом кiлькох хвилин ХОД збiльшився

вiд 7 л/хв до 40 л/хв. Виберiть найбiльш ймовiрну причину такої змiни показника.

Збiльшення рСО2 у вдихуваному повiтрi до 50 мм рт.ст.,1

Збiльшення рСО2 у вдихуваному повiтрi до 80 мм рт.ст.,0

Зменшення рО2 у вдихуваному повiтрi до 50 мм рт.ст.,0

Зменшення рО2 у вдихуваному повiтрi до 70 мм рт.ст.,0

Зменшення рН кровi до 7,32,0

116

В основi припинення вдиху i початку видиху в станi спокою у дорослої людини

лежить збiльшення iмпульсацiї

вiд периферичних хеморецепторiв,0

нейронiв пневмотаксичного центру,1

вiд рецепторiв розтягнення легень,0

вiд пропрiорецепторiв дихальних м'язiв,0

вiд iритантних рецепторiв,0

117

В основi припинення вдиху i початку видиху в станi спокою у немовляти лежить

збiльшення iмпульсацiї вiд

центральних хеморецепторiв,0

периферичних хеморецепторiв,0

рецепторiв розтягнення легень,1

пропрiорецепторiв дихальних м'язiв,0

iритантних рецепторiв,0

118

В основi припинення вдиху при форсованому диханнi у дорослої людини

лежить збiльшення iмпульсацiї вiд

периферичних хеморецепторiв,0

центральних хеморецепторiв,0

рецепторiв розтягнення легень,1

пропрiорецепторiв дихальних м'язiв,0

iритантних рецепторiв,0

119

Перший вдих новонародженої дитини на 70% зумовлений iмпульсацiєю вiд:

Центральних хеморецепторiв,0

Периферичних хеморецепторiв,0

Механорецепторiв,0

Вестибуло- i терморецепторiв,1

Iритантних рецепторiв,0

120

При виконаннi фiзичної роботи протягом 10 хв ХОД у людини збiльшився

з 7 до 35 л/хв. Провiдним механiзмом, що зумовлює гiпервентиляцiю в

зазначених умовах є безумовнi рефлекси з:

периферичних хеморецепторiв,0

центральних хеморецепторiв,0

пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,1

рецепторiв розтягення легень,0

барорецепторiв,0

121

У людини внаслiдок фiзичного навантаження збiльшилася киснева ємнiсть

кровi iз 180 до 200 мл/л. причиною цього є:

Гiпервентиляцiя легень,0

Збiльшення рО2 в альвеолах,0

Збiльшення рО2 в артерiальнiй кровi,0

Збiльшення вмiсту гемоглобiну у кровi,1

Зменшення рО2 в тканинах,0

122

У людини з нападом бронхiальної астми необхiдно викликати розширення бронхiв.

Для цього доцiльно вдихати аерозоль, що мiстить активатори таких мембранних

циторецепторiв:

Альфа-адренорецепторiв,0

Бета-адренорецепторiв,1

М-холiнорецепторiв,0

Н-холiнорецепторiв,0

Альфа- та бета-адренорецепторiв,0

123

Люди, хворi на бронхiальну астму схильнi до бронхоспазму, тому їм не рекомендовано

вживати лiки, що у своєму складi мiстять блокатори таких циторецепторiв:

Альфа-адренорецепторiв,0

Бета-адренорецепторiв,1

М-холiнорецепторiв,0

Н-холiнорецепторiв,0

Альфа- та бета0адренорецепторiв,0

124

У людини, що пiднялася на висоту 3000м над рiвнем моря виникає гiпервентиляцiя.

Провiдним механiзмом, що її зумовлює, є рефлекси:

Умовнi з периферичних хеморецепторiв,0

Умовнi з центральних хеморецепторiв,0

Безумовнi з пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,0

Безумовнi з периферичних хеморецепторiв,1

Безумовнi з центральних хеморецепторiв,0

125

У людини,що перенесла травму хребта збереглося нормальне дiафрагмальне дихання,

але рухи грудної клiтки вiдсутнi. Мiж якими структурами ЦНС вiдбулося пошкодження?

Мiж головним та спинним мозком,0

Мiж I та II шийними сегментами,0

Мiж II та III шийними сегментами,0

Мiж III та IV шийними сегментами,0

Мiж IV та V шийними сегментами,1

126

У людини з крововиливом у головний мозок спостерiгається рiдке та глибоке дихання.

Де локалiзується крововилив?

Мiж кiнцевим та промiжним мозком,0

Мiж промiжним та середнiм мозком,0

Мiж середнiм та заднiм мозком,0

Мiж варолiєвим мостом та довгастим мозком,1

Мiж заднiм та спинним мозком,0

127

При зменшеннi вiдносної вологостi повiтря посилюється тепловiддача шляхом ...

Радiацiї,0

Конвекцiї,0

Випаpовування,1

Проведення,0

128

При високiй температурi навколишнього середовища вентилятор полегшує

перебування в примiщеннi,так як його робота збiльшує тепловiддачу шляхом ...

Радiацiї,0

Конвекцiї,1

Пpоведення,0

Випаровування,0

129

При збiльшеннi вiдносної вологостi повiтря погiршується тепловiддача шляхом ...

Радiацiї,0

Конвекцiї,0

Випаpовування,1

Проведення,0

130

В нормальних умовах максимальна тепловiддача вiдбувається за рахунок ...

Випаpовування,0

Конвекцii,0

Радiацii,1

Проведення,0

131

Людина купається в басейнi,де температура води становить +25°С.

За таких умов основним шляхом тепловiддачi у неї буде:

Конвекцiя,0

Радiацiя,0

Пpоведення,1

Випаровування,0

132

Головну роль в збiльшеннi теплопродукцiї в умовах зниження температури

навколишнього середовища вiдiграє ...

Печiнка,0

Скелетнi м'язи,1

Iншi оpгани,0

Селезiнка,0

ШКТ,0

133

В умовах блокади М-холiнорецепторiв порушується адаптацiя органiзму до

пiдвищення температури навколишнього середовища. Причиною цього є те,

що блокада М-холiнорецепторiв погiршує тепловiддачу шляхом

Випаровування,0

Конвекцiї,0

Розширення судин шкiри,0

Потовидiлення,1

Радiацiї,0

134

В умовах блокади альфа-адренорецепторiв порушується адаптацiя органiзму до

зниження температури навколишнього середовища. Причиною цього є те,

що блокада альфа-адренорецепторiв погiршує

Утворення первинного тепла,0

Скоротливий термогенез,0

Звуження судин шкiри,1

Нескоротливий термогенез,0

Видiлення тироксину,0

135

В умовах блокади бета-адренорецепторiв порушується адаптацiя органiзму до

зниження температури навколишнього середовища. Причиною цього є те,

що блокада бета-адренорецепторiв пригнiчує

Посилює потовидiлення,0

Скоротливий термогенез,0

Звуження судин шкiри,0

Нескоротливий термогенез,1

Видiлення тироксину,0

136

Судиноруховi терморегуляторнi реакцiї в шкiрi здiйснюються за рахунок

Артерiовенозних анастомозiв,1

Капiлярiв,0

Вен,0

Артерiй,0

Артерiол,0

137

Людинi,що перебувала в умовах пiдвищеної температури навколишнього

середовища ввели фентоламiн (альфа-адреноблокатор), пiсля чого тепловiддача:

Збiльшилась шляхом пiдсилення потовидiлення,0

Зменшилась через пригнiчення потовидiлення,0

Збiльшилась внаслiдок розширення судин шкiри,1

Зменшилась внаслiдок звуження судин,0,

Не змiнилася,0

138

Яким чином вплине введення курареподiбної речовини на процеси терморегуляцiї

в умовах зниженої температури навколишнього середовища?

Пригнiчується скоротливий термогенез,1

Посилюється скоротливий термогенез,0

Активується нескоротливий термогенез,0

Зменшиться тепловiддача через звуження судин шкiри,0

139

Людину вводять в стан гiпотермiї перед операцiєю на серцi. Введення їй

при цьому курареподiбних речовин є доцiльним,

оскiльки блокує компенсаторну реакцiю:

Звуження судин,0

Скоротливий термогенез,1

Потовидiлення,0

Нескоротоливий термогенез,0

140

Людину вводять в стан гiпотермiї перед операцiєю на серцi. Введення їй

при цьому бета-адреноблокаторiв є доцiльним,

оскiльки блокує компенсаторну реакцiю:

Звуження судин,0

Скоротливий термогенез,0

Потовидiлення,0

Нескоротоливий термогенез,1

141

Людину вводять в стан гiпотермiї перед операцiєю на серцi. Введення їй

при цьому альфа-адреноблокаторiв є доцiльним,

оскiльки блокує компенсаторну реакцiю:

Звуження судин,1

Скоротливий термогенез,0

Потовидiлення,0

Нескоротоливий термогенез,0

142

У немовлят в умовах зниженої температури навколишнього середовища

температура ядра тiла пiдтримується переважно за рахунок:

Нескоротливого термогенезу,1

Збiльшення основного обмiну,0

Тремтiння,0

Пiломоторної реакцiї,0

Звуження судин шкiри,0

143

Дитинi вiком до 1 року ввели бета-адреноблокатор. Як змiняться адаптивнi реакцiї

органiзму в умовах зниженої температури навколишнього середовища?

Пригнiчується потовидiлення,0

Розширюються судини шкiри,0

Пригнiчується нескоротливий термогенез,1

Пригнiчується скоротливий термогенез,0

Зменшується основний обмiн,0

144

В експериментi на тваринi подразнюють ядра заднього вiддiлу гiпоталамуса.

В цих умовах спостерiгається:

Звуження судин шкiри,1

Розширення судин шкiри,0

Посилюється потовидiлення,0

Зменшення тонусу скелетних м'язiв,0

Гiпервентиляцiя,0

145

В експериментi на тваринi подразнюють ядра заднього вiддiлу гiпоталамуса.

В цих умовах спостерiгається:

Посилення тонусу скелетних м'язiв,1

Розширення судин шкiри,0

Посилюється потовидiлення,0

Зменшення тонусу скелетних м'язiв,0

Гiпервентиляцiя,0

146

В експериментi на тваринi подразнюють ядра заднього вiддiлу гiпоталамуса.

В цих умовах спостерiгається:

Тремтiння,1

Розширення судин шкiри,0

Посилюється потовидiлення,0

Зменшення тонусу скелетних м'язiв,0

Гiпервентиляцiя,0

147

В експериментi на тваринi подразнюють ядра переднього вiддiлу гiпоталамуса.

В цих умовах спостерiгається:

Розширення судин шкiри,1

Звуження судин шкiри,0

Зменшується потовидiлення,0

Збiльшення тонусу скелетних м'язiв,0

Тремтiння,0

148

В експериментi на тваринi подразнюють ядра переднього вiддiлу гiпоталамуса.

В цих умовах спостерiгається:

Посилення потовидiлення,1

Звуження судин шкiри,0

Зменшується потовидiлення,0

Збiльшення тонусу скелетних м'язiв,0

Тремтiння,0

149

Iнформацiї про змiну температури ядра тiла при виконаннi фiзичної роботи

надходить у центр терморегуляцiї вiд

Центральних теплових терморецепторiв,1

Центральних холодових терморецепторiв,0

Периферичних теплових терморецепторiв,0

Периферичних холодових терморецепторiв,0

Пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,0

150

Яка з нижче перерахованих адаптивних реакцiй органiзму при тривалiй дiї

низької температури навколишнього середовища може призвести до

вiдмороження певних частин тiла?

Тремтiння,0

Звуження судин шкiри,1

Припинення потовидiлення,0

Пiломоторна реакцiя,0

Збiльшення тонусу скелетних м'язiв,0

151

Людина перебуває в мiсцевостi,де температура повiтря становить 38°С,

вiдносна вологiсть - 80%,швидкiсть вiтру 0 м/с. Яким шляхом то буде

проходити тепловiддача за таких умов?

Випаровування поту ,1

Радiацiї,0

Конвекцiї,0

Зменшення кровопостачання шкiри,0

 

152

У людини величина дихального коефiцiєнту зменшилася iз 0,82 до 0,7.

Такi змiни цього показника можуть свiдчити про окислення переважно

Бiлкiв,0

Жирiв,1

Вуглеводiв,0

Жирiв i вуглеводiв,0

Бiлкiв i вуглеводiв,0

153

У людини величина дихального коефiцiєнту збiльшилася iз 0,82 до 1.

Такi змiни цього показника можуть свiдчити про окислення переважно

Бiлкiв,0

Жирiв,0

Вуглеводiв,1

Жирiв i вуглеводiв,0

Бiлкiв i вуглеводiв,0

154

Дихальний коефiцiєнт,що дорiвнює 0,82,свiдчить про окислення переважно

Бiлкiв,0

Жирiв,0

Вуглеводiв,0

Жирiв i вуглеводiв,1

Бiлкiв i вуглеводiв,0

155

У людини величина основного обмiну збiльшена на 40% порiвняно з належною

величиною. Причиною цього може бути:

Нещодавнiй прийом їжi,0

Перебування примiщеннi iз низькою температурою,0

Перебування примiщеннi iз високою температурою,0

Гiперфункцiя щитовидної залози,1

Стан емоцiйного збудження,0

156

При визначеннi основного обмiну у людини була порушена одна iз стандартних умов.

Пiсля розрахункiв виявилося, що величина основного обмiну менша за належну

на 15%. Яка з умов, на вашу думку, була порушена?

Вранцi,0

Натщесерце,0

Лежачи,0

Умова температурного комфорту,0

Неспання,1

157

Рiвень обмiну речовин знаходиться в прямiй залежностi вiд

Маси тiла,0

Вiку,0

Зросту,0

Площi поверхнi тiла,1

Життєвої ємностi легень,0

158

У обстежуваного визначили дихальний об'єм (500 мл), частоту дихання

(15 за хвилину), об'єм мертвого простору (100 мл). Скiльки повiтря пройде

у нього за хвилину через альвеоли?

6000 мл,1

7500 мл,0

1500 мл,0

9000 мл,0

7400 мл,0

159

У експериментальної тварини спостерiгається гiпервентиляцiя внаслiдок

збiльшення iмпульсацiї вiд рецепторiв каротидного синуса. Який з

наведених чинникiв мiг зумовити найбiльшою мiрою таку реакцiю?

Гiпоксiя,1

Гiперкапнiя,0

Ацидоз,0

Алкалоз,0

Гiпероксемiя,0

160

У обстежуваного визначили дихальний об'єм (450 мл), частоту дихання

(20 за хвилину), об'єм мертвого простору (150 мл). Скiльки повiтря

пройде у нього за хвилину через альвеоли?

8000 мл,0

6000 мл,1

5000 мл,0

3000 мл,0

4000 мл,0

161

Напруга дихальних газiв у артерiальнiй кровi здорової людини становить :

мм рт. ст. (для кисню i вуглекислого газу вiдповiдно):

100,40,1

100,46,0

40.,100,0

40,46,0

46,40,0

162

Напруга дихальних газiв у венознiй кровi,що притiкає до легень, у здорової

людини становить : мм рт. ст. (для кисню i вуглекислого газу вiдповiдно):

100,46,0

100,40,0

46,40,0

40,100,0

Жодна вiдповiдь не вiрна,1

163

Визначають енерговитрати методом прямої калориметрiї у чоловiка 45 рокiв,

зрiст 182 см,маса 75 кг. Для розрахункiв величини основного обмiну

використовують показник :

Кiлькiсть видiленого тепла ,1

Склад харчового рацiону,0

Об'єм поглиненого кисню,0

Об'єм видiленого СО2,0

Дихальний коефiцiєнт,0

164

Внаслiдок автодорожної пригоди у хворого дiагностовано поперечний

розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента.

Як пiсля цього у хворого змiниться дихання?

Не змiниться,1

Припиниться,0

Стане бiльш рiдким,0

Стане бiльш глибоким,0

Стане бiльш частим,0

165

У людини величина основного обмiну зменшена на 30% порiвняно з

належною величиною. Причиною цього може бути:

Нещодавнiй прийом їжi,0

Перебування примiщеннi iз низькою температурою,0

Перебування примiщеннi iз високою температурою,0

Гiпофункцiя щитовидної залози,1

Стан втоми,0

166

У тварини внаслiдок пошкодження певної дiлянки ЦНС значно погiршилась

здатнiсть органiзму адаптуватися до дiї високої температури оточуючого

середовища. Яку дiлянку було пошкоджено?

Переднiй гiпоталамус,1

Заднiй гiпоталамус,0

Латеральний таламус,0

Медiальний таламус,0

Гiпокамп,0

167

У тварини внаслiдок пошкодження певної дiлянки ЦНС значно погiршилась

здатнiсть органiзму адаптуватися до дiї низької температури оточуючого

середовища. Яку дiлянку було пошкоджено?

Переднiй гiпоталамус,0

Заднiй гiпоталамус,1

Латеральний таламус,0

Медiальний таламус,0

Гiпокамп,0

168

У людини вмiст гемоглобiну становить 100 г/л.

Якою буде киснева ємнiсть кровi (об%)?

13,4,1

26,8,0

10,0,0

15,0,0

16,7,0

169

У людини тиск у плевральнiй порожнинi на початку вдиху становить - 10 см вод.ст.

Причиною цього є збiльшення еластичної тяги легень внаслiдок зменшення

Кiлькостi сурфактанту,1

Кiлькостi еластичних волокон,0

Тонуса бронхiальної мускулатури,0

Еластичностi грудної клiтини,0

Сили дихальних м'язiв,0

170

У людини ДЗЛ для кисню становить 15 мл/хв*мм рт. ст.

Причиною такого значення показника може бути збiльшення

Товщини альвеолярно-капiлярного бар'єру,1

Площi дифузiйної поверхнi,0

Вентиляцiно-перфузiйного вiдношення,0

Градiєнту парцiального тиску,0

Коефiцiєнту розчинностi кисню,0

171

У людини ДЗЛ для кисню становить 15 мл/хв*мм рт. ст.

Причиною такого значення показника може бути зменшення

Товщини альвеолярно-капiлярного бар'єру,0

Площi дифузiйної поверхнi,1

Вентиляцiно-перфузiйного вiдношення,0

Градiєнту парцiального тиску,0

Коефiцiєнту розчинностi кисню,0

172

У людини ДЗЛ для кисню становить 40 мл/хв*мм рт. ст.

Причиною такого значення показника може бути збiльшення

Товщини альвеолярно-капiлярного бар'єру,0

Площi дифузiйної поверхнi,1

Вентиляцiно-перфузiйного вiдношення,0

Градiєнту парцiального тиску,0

Коефiцiєнту розчинностi кисню,0

 

 

 

 

 

Фiзiологiя кровообiгу

Dr. I.M. Karvatsky, dr. N.M. Zelenina

200

1

В експериментi охолоджують окремi структури серця. На яку

структуру впливали, якщо внаслiдок цього частота серцевих

скорочень зменшилась з 80 до 60 разiв за хвилину?

 

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Лiве передсердя,0

Лiвий шлуночок,0

Правий шлуночок,0

2

В експериментi охолоджують окремi структури серця. На яку

структуру впливали, якщо внаслiдок цього припинилося проведення

збудження вiд передсердь до шлуночкiв?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

Лiве передсердя,0

Праве передсердя,0

3

Проводять дослiдження на iзольованих кардiомiоцитах людини. З

якої структури серця отримано кардiомiоцит, якщо вiн довiльно

генерує iмпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину?

 

Передсердя,0

Шлуночки,0

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

4

Проводять дослiдження на iзольованих кардiомiоцитах людини. З

якої структури серця отримано кардiомiоцит, якщо вiн довiльно

генерує iмпульси збудження з частотою 35 разiв за хвилину?

 

Передсердя,0

Шлуночки,0

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

5

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого збiльшились частота та сила

скорочень органа. Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,1

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Бiкарбонат калiю,0

6

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого серце зупинилося у cистолi.

Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,1

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Бiкарбонат калiю,0

7

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого зменшились частота та сила

скорочень органа. Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,0

Хлорид калiю,1

Бiкарбонат натрiю,0

Лактат кальцiю,0

8

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого серце зупинилося у дiастолi.

Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiя,0

Хлорид кальцiя,0

Хлорид калiя,1

Бiкарбонат натрiя,0

Лактат кальцiя,0

9

Яка з наведених фаз потенцiалу дiї специфiчна для типових

кардiомiоцитiв?

 

Повiльної дiастолiчної деполяризацiї,0

Швидкої деполяризацiї,0

Повiльної реполяризацiї,1

Швидкої реполяризацiї,0

10

Яка з наведених фаз потенцiалу дiї специфiчна для атипових

кардiомiоцитiв?

 

Повiльної дiастолiчної деполяризацiї,1

Швидкої деполяризацiї,0

Повiльної реполяризацiї,0

Швидкої реполяризацiї,0

11

Яким повинен бути iнтервал мiж двома електричними iмпульсами,

якими стимулюють зупинене серце, щоб другий iмпульс викликав

звичайне скорочення серця, якщо тривалiсть ПД у типових

кардiомiоцитах становить 300 мс?

 

100 мс,0

150 мс,0

200 мс,0

250 мс,0

300 мс,1

12

Внаслiдок часткової блокади певних каналiв кардiомiоцитiв

зменшились частота та сила скорочень серця. Якi канали

заблокували?

 

Калiєвi,0

Кальцiєвi,1

Натрiєвi,0

Хлорнi,0

Калiєвi та натрiєвi,0

13

При дослiдженнi на жабi наклали першу лiгатуру Станiуса мiж

венозним синусом та передсердями. При цьому припинилися

скорочення передсердь та шлуночка, а венозний синус скорочується

з вихiдною частотою. Вiрним є висновок, що у серцi жаби:

 

Є здатнiсть до автоматiї,0

Є центри автоматiї,0

Водiй ритму локалiзується у венозному синусi,1

Водiй ритму локалiзується у передсердях,0

Водiй ритму локалiзується мiж передсердями та шлуночком,0

14

У хворого необхiдно оцiнити динамiку процесiв збудження в серцi. Який з

методiв дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,1

Флебографiя,0

15

Необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження структурами серця.

Для цього при аналiзi ЕКГ визначають:

 

Частоту генерацiї iмпульсiв збудження,0

Напрямок зубцiв,0

мплiтуду зубцiв,0

Тривалiсть зубцiв, iнтервалiв,1

Положення сегментiв,0

16

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця Р ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,1

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

17

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця Q ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,1

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

18

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця R ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,1

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

19

Людинi внутрiшньовенно ввели 100 мл концентрованого розчину

альбумiну. Це призвело до збiльшення системного артерiального тиску

через збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,1

20

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця S ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,1

21

Нормальний напрямок, амплiтуда та тривалiсть зубця Р ЕКГ свiдчать про

те, що у передсердях нормально вiдбувається процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

Скорочення,0

Розслаблення,0

22

Нормальний напрямок, амплiтуда зубцiв комплекса QRS та його

тривалiсть свiдчать про те, що у шлуночках нормально вiдбувається

процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

Скорочення,0

Розслаблення,0

23

Нормальний напрямок, амплiтуда та тривалiсть зубця Т ЕКГ свiдчать про

те, що у шлуночках нормально вiдбувається процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,1

Скорочення,0

Розслаблення,0

24

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження

передсердями. Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,1

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

25

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть деполяризаiї шлуночкiв.

Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,1

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

26

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження

через атрiо-вентрикулярний вузол. Для цього необхiдно визначити

тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,1

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

27

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть реполяризацiї шлуночкiв.

Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,1

28

У певному вiдведеннi ЕКГ формується позитивний зубець, якщо

основний мометний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,1

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

29

У певному вiдведеннi ЕКГ формується негативний зубець, якщо

основний моментний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,1

Орiєнтований догори,0

30

На ЕКГ формується максимальний за амплiтудою зубець, якщо основний

моментний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,1

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

31

У певному вiдведеннi ЕКГ зубець вiдсутнiй, якщо основний моментний

вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,1

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

32

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть зубця Р дорiвнює 0,15 с (норма

0,07-0,1с). Це свiдчить, що у передсердях зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

33

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть iнтервала РQ дорiвнює 0,25 с

(норма 0,12-0,20с). Це свiдчить, що зменшена швидкiсть проведення

збудження (деполяризацiї):

 

Передсердями,0

Атрiо-вентрикулярним вузлом,1

Пучком Гiса,0

Нiжками пучка Гiса,0

Шлуночками,0

34

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть комплекса QRS дорiвнює 0,15с

(норма 0,06-0,1с). Це свiдчить, що у шлуночках зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

35

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть зубця Т дорiвнює 0,30 с (норма

0,1-0,25с). Це свiдчить, що у шлуночках зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,1

36

Електрична вiсь серця - це проекцiя у фонтальнiй площинi:

 

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця Р,0

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця Q,0

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця R,0

Миттєвого вектора, що вiдповiдає формування зубця S,0

Середнього результуючого вектора комплексу QRS,1

37

Кут aльфа утворюється електричною вiссю серця та:

 

Вiссю першого стандартного вiдведення,0

Вiссю другого стандартного вiдведення,0

Вiссю третього стандартного вiдведення,0

Позитивною половиною осi першого стандартного вiдведення,1

Позитивною половиною осi третього стандартного вiдведення,0

38

Кожний кардiомiоцит стає диполем i генерує електричне поле, коли ним

рухається хвиля:

 

Скорочення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,0

Деполяризацiї та реполяризацiї,1

39

У хворого необхiдно оцiнити стан клапанiв серця. Який з методiв

дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,1

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

40

У хворого необхiдно оцiнити еластичнiсть стiнок великих артерiальних

судин. Який з методiв дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,1

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

41

У хворого необхiдно оцiнити структуру серцевого циклу. Який з методiв

дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,1

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

42

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 8 мм рт. ст.?

 

Передсердя,1

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

43

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 25 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,1

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

44

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 120 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,1

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

45

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 12 до 25 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,1

Аорта,0

46

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 70 до 120 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,1

47

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу вiдкриваються

атрiовентрикулярнi клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,1

48

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу закриваються

атрiовентрикулярнi клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,1

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiод протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

49

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу вiдкриваються пiвмiсяцевi

клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,1

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

50

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу закриваються пiвмiсяцевi

клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,1

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

51

За одну хвилину лiвий шлуночок серця викидає в аорту 5 л кровi. Скiльки

кровi при цьому викидає за хвилину правий шлуночок в легеневий

стовбур?

 

3,0 л,0

3,5 л,0

4,0 л,0

4,5 л,0

5,0 л,1

52

За одну хвилину правий шлуночок серця викидає в легеневий стовбур 5л

кровi. Скiльки кровi при цьому викидає в аорту лiвий шлуночок?

 

5,0 л,1

5,5 л,0

6,0 л,0

6,5 л,0

7,0 л,0

53

Систолiчний об'єм правого шлуночка серця дорiвнює 75 мл. Яким є при

цьому систолiчний об'єм лiвого шлуночка?

 

75 мл,1

80 мл,0

85 мл,0

90 мл,0

95 мл,0

54

Звуження артерiол непрацюючих регiонiв при фiзичному навантаженнi

має пристосувальне значення, бо збiльшує:

 

Насосну функцiю серця,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйну швидкiсть руху кровi в судинах,0

Об'ємну швидкiсть руху кровi в судинах,0

Об'єм циркулюючої кровi,0

55

У людини системний артерiальний тиск 130/80 мм рт.ст. Пiвмiсяцевi

клапани аорти у неї будуть вiдкриватися, коли тиск у лiвому шлуночку

стане бiльшим за:

 

80 мм рт.ст.,1

90 мм рт.ст.,0

100 мм рт.ст.,0

110 мм рт.ст.,0

120 мм рт.ст.,0

56

У людини пiд час фiзичного навантаження частота серцевих скорочень

зросла у 2 рази, а систолiчний об'єм - у 1,5. У скiльки разiв збiльшився

хвилинний об'єм кровi?

 

1,5,0

2,0,0

2,5,0

3,0,1

3,5,0

57

При фазовому аналiзi серцевої дiяльностi з'ясовано, що тривалiсть

серцевого циклу дорiвнює 0,8с, фази iзометричного скорочення - 0,05с,

перiоду вигнання - 0,30с. Вiрним є висновок, що у дослiджуваного

знижена:

 

Насосна функцiя серця,0

Скоротливiсть мiокарду,1

Швидкiсть скорочення мiокарду,0

Частота серцевих скорочень,0

Швидкiсть руху збудження структурами серця,0

58

При аналiзi фонокардiограми з'ясовано, що тривалiсть першого тону

серця становить 0,11с (норма 0,09-0,16с), другого - 0,15с (норма 0,06-

0,10с). Вiрним є висновок, що у дослiджуваного є порушення:

 

Насосної функцiї серця,0

Клапанiв серця,0

Атрiовентрикулярних клапанiв,0

Пiвмiсяцевих клапанiв,1

Скоротливостi мiокарду,0

59

При аналiзi фонокардiограми з'ясовано, що тривалiсть першого тону

серця становить 0,24с (норма 0,09-0,16с), другого - 0,08с (норма 0,06-

0,10с). Вiрним є висновок, що у дослiджуваного є порушення:

 

Насосної функцiї серця,0

Клапанiв серця,0

Атрiовентрикулярних клапанiв,1

Пiвмiсяцевих клапанiв,0

Скоротливостi мiокарду,0

60

Основним компонентом, що зумовлює формування першого тону серця,

є звук, який виникає при:

 

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,1

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

61

Основним компонентом, що зумовлює формування другого тону серця, є

звук, який виникає при:

 

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,1

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

62

Основним компонентом, що зумовлює формування третього тону серця,

є звук, який виникає при:

 

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,1

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

63

Основним компонентом, що зумовлює формування четвертого тону

серця, є звук, який виникає при:

 

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,1

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

64

Пiд час якою фази (перiода) серцевого цикла шлуночки скорочуються

при закритих клапанах (атрiовентрикулярних та пiвмiсяцевих)?

 

Фаза асинхронного скорочення,0

Фаза iзометричного скорочення,1

Перiод напруження,0

Фаза швидкого вингнання кровi iз шлуночкiв,0

Фаза повiльного вигнання кровi iз шлуночкiв,0

65

Пiд час якої фази (перiода) серцевого цикла шлуночки розслаблюються

при закритих клапанах (атрiовентрикулярних та пiвмiсяцевих)?

 

Протодiастолiчнийперiод,0

Фаза iзометричного розслаблення,1

Фаза швидкого наповнення шлуночкiв кров'ю,0

Фаза повiльного наповненя шлуночкiв кров'ю,0

Перiод наповнення шлуночкiв кров'ю,0

66

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

скорочень?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

67

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

скорочень?

 

Хроноiнотропiя,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

68

Пiсля прийому блокатора мембранних циторецепторiв у людини

збiльшилася частота серцевих скорочень. Якi циторецептори

заблокували:?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

69

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, частота його

скорочень збiльшилась з 65 до 100 разiв за хвилину. Змiни частоти є

наслiдком того, що у клiтинах водiя ритму серця збiльшується:

 

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

70

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, його

систолiчний об'єм збiльшився з 65 до 100мл. Цi змiни є наслiдком того,

що у типових кардiомiоцитах збiльшується:

 

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

71

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичеi рефлекси,0

72

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

73

Блокада яких мембранних циторецепторiв безпосередньо не змiнює

функцiю серця?

 

а-адренорецептори,1

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

74

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади в-адренорецепторiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

75

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади М-холiнорецепторiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

76

У хворого необхiдно зменшити насосну функцiю серця. Якi мембраннi

циторецептори доцiльно заблокувати для цього?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

77

Введення блокатора мембранних циторецепторiв призвело до

зменшення насосної функцiї серця внаслiдок зменшення частоти

серцевих скорочень та систолiчного об'єму. Якi рецептори заблокованi?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

78

Пiсля введення фармацевтичного препарату зменшилась насосна

функцiя серця внаслiдок зменшення частоти серцевих скорочень та

систолiчного об'єму. Що блокує зазначений препарат?

 

а-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Калiєвi канали,0

Кальцiєвi канали,1

79

В умовах гiперкалiемiї вiдбувається зупинка серця. Основною причиною

її є такi змiни мембран кардiомiоцитiв:

 

Стйка тривала деполяризацiя,1

Зменшення порогу деполяризацiї,0

Гiперполяризацiя,0

Блокада калiєвих каналiв,0

Блокада кальцiєвих каналiв,0

80

При внутрiшньовенному введеннi розчину певної речовини у людини

виникли скарги на часте та сильне скорочення серця. Яку речовину

вводили?

 

Хлорид кальцiю,1

Хлорид натрiю,0

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Глюкоза,0

81

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

можлива рефлекторна зупинка серця. Причиною її є посилена реалiзацiя

таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

82

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

можлива рефлекторна зупинка серця. Попередити її розвиток можна,

введенням хворому до операцiї блокаторiв таких мембранних

циторецепторiв:

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

83

При ударi у сонячне сплетiння можлива рефлекторна зупинка серця.

Причиною її є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

84

При ритмiчному натискуваннi на очнi яблука у людини частота серцевих

скорочень зменшилась з 78 до 62 разiв за хвилину. Причиною змiни

частоти скорочень є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

85

Людина приймає блокатор мембранних циторецепторiв. Ритмiчне

натискування на очнi яблука не супроводжуються у неї рефлекторною

змiною частоти серцевих скорочень. Якi рецептори заблокованi у

людини?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н2-рецептори,0

86

Якi з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця є основними у

забезпеченнi хвилинного об'єму кровi, адекватного вимогам органiзма?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Мiогеннi,0

Периферичнi рефлекси,0

Центральнi рефлекси,1

87

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

88

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця зменшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Симпатичнi рефлекси,0

89

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Катехоламiни,1

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

90

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

91

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичнi рефлекси,0

92

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується

проникнiсть мембран кардiомiоцитiв для iонiв калiю?

 

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Периферичнi рефлекси,0

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

93

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

разiв за хвилину. Це супроводжувалося суттєвим зменшенням

хвилинного об'єму кровi внаслiдок недостатньої реалiзацiї при великiй

частотi:

 

Механiзма Франка-Старлiнга,1

Хроноiнотропiї,0

Периферичних рефлексiв,0

Симпатичних рефлексiв,0

Парасимпатичнiх рефлексiв,0

94

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

разiв за хвилину. Якi циторецептори доцiльно заблокувати для

зменшення частоти?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

95

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,

що iнервують серце, отримали зупинку органа. Змiна функцiї якої

структури є причиною зупинки серця?

 

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

96

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,

що iнервують серце, припинилося проведення збудження вiд передсердь

до шлуночкiв. Змiна функцiї якої структури є причиною цього?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

97

У людини частота серцевих скорочень, пiдрахована за пульсом,

становить 45 разiв за хвилину. Що у неї є водiєм ритму серця?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Вiдповiдь дати не можна,1

98

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

проходить через поперечний перерiз аорти за одну хвилину?

 

3,0л,0

3,5л,0

4,0л,0

4,5л,0

5,0л,1

99

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

проходить через поперечний перерiз легеневого стовбура за одну

хвилину?

 

3,0л,0

3,5л,0

4,0л,0

4,5л,0

5,0л,1

100

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на опiр, що

чинить руху кровi окрема судина?

 

Довжина,0

В'язкiсть кровi,0

Тиск кровi на початку судини,0

Тиск кровi у кiнцi судини,0

Радiус судини,1

101

Радiус судини зменшився у 2 рази. У скiлькi разiв збiльшиться її опiр руху

кровi?

 

2,0

4,0

8,0

16,1

32,0

102

Загальним периферичним називають опiр, що чинять руху кровi:

 

Усi судини органiзма,0

Судини великого кола кровообiгу,1

Судини малого кола кровообiгу,0

Артерiальнi судини,0

Артерiальнi судини великого кола кровообiгу,0

103

Двi судини мають однаковий радiус, довжина другої у 2 рази бiльша за

довжину першої. У скiльки разiв буде бiльшим опiр, що чинить руху кровi

друга судина?

 

2,1

4,0

8,0

16,0

32,0

104

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини збiльшився у 2 рази. У скiльки

разiв збiльшится об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

 

2,1

4,0

6,0

8,0

10,0

105

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини зменшився у 2 рази. У скiльки

разiв зменшиться об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

 

1,5,0

2,0,1

2,5,0

3,0,0

5,5,0

106

У скiльки разiв у людини збiльшився хвилинний об'єм кровi, якщо

середньодинамiчний тиск в аортi зрiс у 1,5 рази, центральний венозний

тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у 2 рази?

 

1,5,0

2,0,0

3,0,1

3,5,0

4,0,0

107

У людини загальний периферичний опiр збiльшився на 20%. На скiльки

вiдсоткiв у неї збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо

хвилинний об'єм кровi та центральний венозний тиск не змiнилися?

 

0%,0

10%,0

15%,0

20%,1

25%,0

108

У людини хвилинний об'єм кровi зрiс у 2 рази. У скiльки разiв у неї

збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо центральний

венозний тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у

2 рази?

 

0,1

1,5,0

2,0,0

2,5,0

3,0,0

109

У людини суттєво збiльшився загальний периферичний опiр. Це є

наслiдком звуження:

 

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,1

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

110

У здорової людини збiльшився об'єм кровi, депонованої у судинах. Це є

наслiдком розширення:

 

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,1

Великих вен,0

111

У кровоносних судинах кров тече безперервно, незважаючи на те, що

серце викидає її у судини переривчасто. Цей результат забезпечується,

завдяки особливостям будови:

 

Аорти та великих артерiй,1

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

112

Який з наведених факторiв переважно визначає рiвень дiастолiчного

артерiального тиску?

 

Еластичнiсть судин компресiйної камери,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

113

Якою є нормальна величина систолiчного тиску у дорослої здорової

людини?

 

90-110 мм рт.ст.,0

100-129 мм рт.ст.,0

110-129 мм рт.ст.,0

100-139 мм рт.ст.,1

120 мм рт.ст.,0

114

Якою є нормальна величина дiастолiчного тиску у дорослої здорової

людини?

 

60-70 мм ртст.,0

60-80 мм рт.ст.,0

60-90 мм рт.ст.,1

70-90 мм рт.ст.,0

70-80 мм рт.ст.,0

115

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на рiвень

центрального венозного тиску?

 

Насосна функцiя серця,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

Загальний периферичний опiр,0

116

Центральним венозним називають тиск кровi у:

 

Венах,0

Великих венах,0

Магiстральних венах,0

Порожнистих венах,1

Легеневих венах,0

117

У людини в станi спокою центральний венозний тиск дорiвнює 8 мм рт.ст.

Це є наслiдком зниження:

 

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Еластичностi венозних судин,0

Тонусу венозних судин,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

118

У людини системний артерiальний тиск 140/100 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

 

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму,0

Загального периферичного опору судин,1

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

119

У людини пiсля травми системний артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст.

Найбiльш ймовiрною причиною таких змiн тиску є зменшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму кровi,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,1

Еластичностi артерiальних судин,0

120

У людини системний артерiальний тиск 180/90 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

 

Насосної функцiї серця,1

Загального периферичного опору судин,0

Тонусу судин,0

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

121

Пiсля переходу людини з горизонтального положення у вертикальне

судини депонують додатково 500 мл кровi. Якi саме судини?

 

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,1

Великi вени,0

122

Зниження еластичностi судин призводить до зростання систолiчного

артерiального тиску. Яких саме судин?

 

Аорта та великi артерiї,1

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0

123

Вiд якого з наведених факторiв прямо пропорцiйно залежить лiнiйна

швидкiсть руху кровi у судинах?

 

Об'ємна швидкiсть руху кровi, (ХОК),1

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,0

124

Вiд якого з наведених факторiв обернено пропорцiйно залежить лiнiйна

швидкiсть руху кровi у судинах?

 

Об'ємна швидкiсть руху кровi (ХОК),0

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,1

125

Лiнiйна швидкiсть руху кровi в аортi найбiльша, бо вона має:

 

Найменший гемодинамiчний опiр,0

Найбiльшу еластичнiсть,0

Найбiльшу довжину,0

Найбiльшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найменшу площу поперечного перерiзу,1

126

Лiнiйна швидкiсть руху кровi найменша у капiлярах, бо вони мають:

 

Найменшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найбiльшу площу поперечного перерiзу,1

Найбiльший гемодинамiчний опiр,0

Найтоншу стiнку,0

Найменшу довжину,0

127

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку тканин

кiнцiвок, органiв черевної порожнини. Причиною зазначених розладiв

може бути зменшення:

 

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї серця,0

Тонусу судин,0

Загального периферичного опору судин,0

128

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку легенiв.

Причиною зазначених розладiв може бути зменшення:

 

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї серця,0

Тонусу легеневих судин,0

Загального периферичного опору судин,0

129

Градiєнт тиску, що спричинiє рух кровi судинами легенiв приблизно у 10

разiв менший, нiж у судинах великого кола кровообiгу. Причиною цього є

те, що у судинах легенiв значно менший(менша):

 

Довжина,0

Площа поперечного перерiзу,0

Радiус,0

Гемодинамiчний опiр,1

Еластичнiсть,0

130

У перукарiв позаклiтиннi набряки тканин нижнiх кiнцiвок виникають

значно частiше, як у поштарiв. Що з наведеного сприяє тому, що

зазначенi розлади виникають у поштарiв рiдше?

 

Робота м'язового насоса,1

Наявнiсть клапанiв у венах,0

Менша розтяжнiсть стiнок вен,0

Бiльша еластичнiсть стiнок вен,0

Бiльший тонус венозних судин,0

131

У людини системний артерiальний тиск дорiвнює 130/80 мм рт.ст. Яким у

неї є пульсовий тиск?

 

50 мм рт.ст.,1

65 мм рт.ст.,0

80 мм рт.ст.,0

105 мм рт.ст.,0

130 мм рт.ст.,0

132

Внесок яких судин в утворення загального периферичного опору судин є

найбiльшим?

 

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0

133

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 100 до 80 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,1

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Вени,0

134

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та

у кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi,

що рухається ними, знижується вiд 80 до 30 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

Вени,0

135

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 30 до 15 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,1

Венули,0

Вени,0

136

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 15 до 0 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Вени,1

137

Зниження тиску при русi кровi рiзними вiддiлами судинної системи

(аорта, великi та середнi артерiї, артерiоли тощо) визначається, перш за

все, такими характеристиками судин:

 

Довжина,0

Радiус,0

Розтяжнiсть,0

Еластичнiсть,0

Гемодинамiчний опiр,1

138

Сумарний опiр, що чинять руху кровi капiляри, набагато менший за опiр

артерiол, бо меншою є:

 

Довжина капiлярiв,0

Радiус капiлярiв,0

Тиск кровi у капiлярах,0

Лiнiйна швидкiсть руху кровi у капiлярах,0

Кiлькiсть артерiол,1

139

Базальним називають тонус судин, який має мiсце в умовах вiдсутностi:

 

Фiзичного напруження,0

Фiзичного та емоцiйного напруження,0

Нервових впливiв на судини,0

Гуморальних впливiв на судини,0

Нервових та гуморальних впливiв на судини,1

140

В основi формування базального тонусу судин лежать такi механiзми:

 

Центральнi рефлекторнi,0

Центральнi гуморальнi,0

Мiсцевi мiогеннi,1

Мiсцевi нервовi,0

Мiсцевi гуморальнi,0

141

Якi з судин не мають тонуса:

 

Аорта i великi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,1

Венули,0

Вени,0

142

Якi з судин мають найбiльший тонус:

 

Аорта,0

Великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

143

Системне звуження артерiол веде до змiни:

 

Об'єму циркулюючої кровi,0

Об'єму депонованої кровi,0

Хвилинного об'єму кровi,0

Загального периферичного опору,1

Лiнийної швидкостi руху кровi,0

144

Системне звуження венул веде до змiни:

 

Об'єму депонованої кровi,1

Загального периферичного опору судин,0

Лiнiйної швидкостi руху кровi,0

Дiастолiчного тиску,0

В'язкостi кровi,0

145

Що з наведеного викликає системне звуження судин?

 

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Натрiйуретичний гормон,0

Ендотелiн,0

146

Що з наведеного викликає розширення судин окремих регiонiв?

 

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Вазопресин,0

Ендотелiн,0

Натрiйуретичний гормон,0

147

Що з наведеного викликає системне розширення судин?

 

Вазопресин,0

Ангiотензин-II,0

Адреналин,0

Метаболiти,0

Натрiйуретичний гормон,1

148

Що з наведеного викликає розширення судин окремих регiонiв?

 

Катехоламiни,1

Вазопресин,0

Ангiотензин-II,0

Натрiйуретичний гормон,0

Ренiн,0

149

Катехоламiни викликають звуження судин, якщо вони мають:

 

Добре розвинений шар гладких м'язiв,0

Малий радiус,0

Переважно а-адренорецептори,1

Переважно в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

150

Катехоламiни викликають розширення судини, якщо вони мають:

 

Добре розвинений шар гладких м'язiв,0

Малий радiус,0

Переважно а-адренорецептори,0

Переважно в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

151

У людини збiльшився тонус центрiв парасимпатичного вiддiлу

автономної нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї

спостерiгатися?

 

Звуженняв в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,1

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Змiн не буде,0

152

У людини збiльшився тонус центрiв симпатичного вiддiлу автономної

нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї спостерiгатися?

 

Змiн не буде,0

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонiв,0

Системне звуження та розширення в окремих регiонiв,1

153

У людини зменшився тонус центрiв симпатичного вiддiлу автономної

нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї спостерiгатися?

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,1

Змiн не буде,0

154

Значення мiогенних механiзмiв регуляцiї тонусу судин полягає в тому, що

вони забезпечують сталiсть об'ємної швидкостi руху кровi в регiонi при

змiнi:

 

Стану органiзма,0

Метаболiзма тканин,0

Функцiональної активностi тканин,0

Тиску в судинах,1

Лiнiйної швидкостi руху кровi в судинах,0

155

Значення метаболiтiв як факторiв регуляцiї тонусу судин полягає в тому,

що вони забезпечують пристосування об'ємної швидкостi руху кровi в

регiонi до змiн:

 

Стану органiзма,0

Загального периферичного опору,0

Функцiональної активностi тканин,1

Тиску в судинах,0

Лiнiйної швидкостi руху кровi в судинах,0

156

Пiсля введення людинi блокаторiв а-адренорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Звуження в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,0

Системне звуження,0

Системне розширення,1

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

Пiсля введення людинi блокаторiв в-адренорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонах,1

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

158

Пiсля введення людинi блокаторiв М-холiнорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонах,1

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

159

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї викликають розширення

судин будь-якої тканини при збiльшеннi її функц

157iональної активностi?

 

Брадикiнiн,0

Гiстамiн,0

Метаболiти,1

Натрiйуретичнi фактори,0

Оксид азоту,0

160

Пiсля введення людинi блокаторiв Н-холiнорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,1

Звуження в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,0

Змiн не буде,0

161

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї-вазодiлятаторiв

видiляються ендотелiєм судин?

 

Ендотелiн,0

Простагландiни,0

Гiстамiн,0

Оксид азоту,1

Брадикiнiн,0

162

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї-вазоконстрикторiв

видiляються ендотелiєм судин?

 

Простагландiни,0

Гiстамiн,0

Ендотелiн,1

Брадикiнiн,0

Оксид азоту,0

163

Первиннi симпатичнi центри, що iнервують судини, знаходяться у:

 

Задньому мозку,0

Довгастому мозку,0

Торакальному вiддiлi спинного мозку,0

Люмбальному вiддiлi спинного мозку,0

Тораколюмбальному вiддiлi спинного мозку,1

164

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст., частота серцевих

скорочень - з 72 до 96 разiв за хвилину. Основним фактором, що

спричиняє збiльшення систолiчного тиску в зазначених умовах, є

збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,1

Частоти серцевих скорочень,0

Загального периферичного опору,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Тонусу судин,0

165

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст., частота серцевих

скорочень - з 74 до 88 разiв за хвилину. Основним фактором, що

спричиняє збiльшення дiастолiчного тиску в зазначених умовах, є

збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Частоти серцевих скорочень,0

Систолiчного об'єму,0

Загального периферичного опору,1

Об'єму циркулюючої кровi,0

166

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/65 мм рт.ст. Причиною зменшення

дiастолiчного тиску є те, що розширення судин працюючих скелетних

м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,1

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,0

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

167

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст. Причиною збiльшення

дiастолiчного тиску є те, що розширення судин працюючих скелетних

м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,1

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

168

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск змiнився з 110/70 до 140/70 мм рт.ст. Причиною того, що

дiастолiчний тиск не змiнився є те, що розширення судин працюючих

скелетних м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,0

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,1

169

Який з показникiв гемодинамiки зменшується безпосередньо внаслiдок

внутрiшньовенного введення тваринi гiстамiну?

 

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

170

Який з показникiв гемодинамiки збiльшується безпосередньо внаслiдок

внутрiшньовенного введення тваринi норадреналiну?

 

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

171

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

дiастолiчного тиску є недостатнє збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

172

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

частоти серцевих скорочень є недостатнє збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

173

У людини фармакологiчно заблокованi а-адренорецептори. Вихiдний

рiвень системного артерiального тиску 110/60 мм рт.ст. Яким стане тиск

у людини пiсля дозованого фiзичного навантаження?

 

150/80 мм рт.ст.,0

140/75 мм рт.ст.,0

130/65 мм рт.ст.,0

120/60 мм рт.ст.,0

120/40 мм рт.ст.,1

174

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

введення блокаторiв в-адренорецепторiв?

 

Збiльшиться через збiльшення загального периферичного опору судин,0

Зменшиться через зменшення насосної функцiї серця,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

175

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

введення блокаторiв а-адренорецепторiв?

 

Збiльшиться через збiльшення насосної функцiї серця,0

Зменшиться через зменшення загального периферичного опору судин,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

176

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок затримки

дихання на 45 с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

 

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв мє'язiв,0

177

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок довiльної

гiпервентиляцiї протягом 60с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

 

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв м'язiв,0

178

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Емоцiйне напруження,1

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

179

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Фiзичне навантаження,1

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

180

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 120/80 до 100/60 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Фiзичне навантаження,0

Крововтрата,1

Затримка дихання,0

Емоцiйне напруження,0

Больове подразнення,0

181

Людина дихає повiтрям з низьким вмiстом кисню протягом 20 хвилин.

Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного артерiального тиску

у людини?

 

Депресорний з барорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

182

Людина дихає повiтрям з високим вмiстом вуглекислого газу протягом 20

хвилин. Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного

артерiального тиску у людини?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

183

Людинi внутрiшньовенно ввели 1 л поживного розчину. Який рефлекс

при цьому буде забезпечувати пiдтримку системного артерiального тиску

на належному рiвнi?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

184

Людина швидко втратила 500 мл кровi. Який рефлекс при цьому

забезпечує пiдтримку системного артерiального тиску на належному

рiвнi?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

185

Людина перейшла з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба). Який рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку

системного артерiального тиску на належному рiвнi?

 

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

186

Людина перейшла з вертикального положення у горизонтальне. Який

рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку системного артерiального

тиску на належному рiвнi?

 

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

187

Людина виконує дозоване фiзичне навантаження. Який рефлекс при

цьому забезпечує належний рiвень системного артерiального тиску ?

 

Пресорний з пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,1

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

188

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

безпосередньо пiсля початку фiзичної роботи?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,1

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,0

189

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

через 20 хвилин пiсля початку фiзичної роботи?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,1

190

У людини з хронiчною хворобою нирок системний артерiальний тиск

180/130 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у кровi концентрацiї:

 

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,1

Натрiйуретичного фактора,0

191

У людини з пухлиною мозкової речовини наднирникiв системний

артерiальний тиск 160/100 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у

кровi концентрацiї:

 

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Катехоламiнiв,1

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,0

192

У людини з хронiчною хворобою нирок системний артерiальний тиск

180/130 мм рт.ст. Змiна тиску у хворого є наслiдком зростання:

 

Насосної функцiї серця,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Загального периферичного опору судин та насосної функцiї серця,0

Загального периферичного опору судин та об'єму циркулюючої кровi,1

193

У людини з хронiчною хворобою нирки суттєво збiльшено видiлення

ренiну. Який рiвень системного артерiального тиску може бути у цiєї

людини?

 

190/90 мм рт.ст.,0

180/140 мм рт.ст.,1

180/90 мм рт.ст.,0

170/95 мм рт.ст.,0

140/90 мм рт.ст.,0

194

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї у

студента пiд час складаня iспиту?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,1

Гiпоталамо-гiпофiзарно-надниркова система,0

195

У людини пiсля переходу з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба) системний артерiальний тиск змiнився з 110/70 до

100/55 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - з 60 до 100 разiв за

хвилину. Такi результати проби є наслiдком недостатнього збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму кровi,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

196

У людини пiсля переходу з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба) системний артерiальний тиск змiнився з 100/70 до

120/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - з 60 до 68 разiв за

хвилину. Такi результати проби є наслiдком надмiрного збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

истолiчного об'єму кровi,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

197

Вiрним є ствердження, що у працюючих скелетних м'язах судини

найбiльшою мiрою розширюються за рахунок:

 

Центральних рефлексiв,0

Мiсцевих рефлексiв,0

Катехоламiнiв,0

Гiстамiну,0

Метаболiтiв,1

198

Пiд час тривалого фiзичного навантаження кровотiк у працюючих

скелетних м'язах збiльшується пропорцiйно рiвню функцiональної

активностi, перш за все завдяки посиленим впливам:

 

Парасимпатичних рефлексiв,0

Периферичних рефлексiв,0

Мiогенних механiзмiв регуляцiї,0

Метаболiтiв,1

Катехоламiнiв,0

199

Безпосередньо внаслiдок переходу з горизонтального положення у

вертикальне хвилинний об'єм кровi зменшується, завдяки реалiзацiї:

 

Хроноiнотропiї,0

Механiзма Франка-Старлiнга,1

Периферичних рефлексiв,0

Безумовних парасимпатичних рефлексiв,0

Умовних парасимпатичних рефлексiв,0

200

Звуження вен при фiзичному навантаженнi протягом 2 годин є наслiдком

реалiзацiї впливу:

 

Симпатичних рефлексiв,0

Парасимпатичних рефлексiв,0

Симпатоадреналової системи,1

Катехоламiнiв,0

Метаболiтiв,0

 

 

 

 

Фiзiологiя кровообiгу

Dr. I.M. Karvatsky, dr. N.M. Zelenina

200

1

В експериментi охолоджують окремi структури серця. На яку

структуру впливали, якщо внаслiдок цього частота серцевих

скорочень зменшилась з 80 до 60 разiв за хвилину?

 

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Лiве передсердя,0

Лiвий шлуночок,0

Правий шлуночок,0

2

В експериментi охолоджують окремi структури серця. На яку

структуру впливали, якщо внаслiдок цього припинилося проведення

збудження вiд передсердь до шлуночкiв?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

Лiве передсердя,0

Праве передсердя,0

3

Проводять дослiдження на iзольованих кардiомiоцитах людини. З

якої структури серця отримано кардiомiоцит, якщо вiн довiльно

генерує iмпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину?

 

Передсердя,0

Шлуночки,0

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

4

Проводять дослiдження на iзольованих кардiомiоцитах людини. З

якої структури серця отримано кардiомiоцит, якщо вiн довiльно

генерує iмпульси збудження з частотою 35 разiв за хвилину?

 

Передсердя,0

Шлуночки,0

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

5

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого збiльшились частота та сила

скорочень органа. Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,1

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Бiкарбонат калiю,0

6

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого серце зупинилося у cистолi.

Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,1

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Бiкарбонат калiю,0

7

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого зменшились частота та сила

скорочень органа. Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiю,0

Хлорид кальцiю,0

Хлорид калiю,1

Бiкарбонат натрiю,0

Лактат кальцiю,0

8

У поживний розчин, яким перфузують iзольоване серце ссавця,

додали розчин речовини, внаслiдок чого серце зупинилося у дiастолi.

Що з наведеного додали до перфузату?

 

Хлорид натрiя,0

Хлорид кальцiя,0

Хлорид калiя,1

Бiкарбонат натрiя,0

Лактат кальцiя,0

9

Яка з наведених фаз потенцiалу дiї специфiчна для типових

кардiомiоцитiв?

 

Повiльної дiастолiчної деполяризацiї,0

Швидкої деполяризацiї,0

Повiльної реполяризацiї,1

Швидкої реполяризацiї,0

10

Яка з наведених фаз потенцiалу дiї специфiчна для атипових

кардiомiоцитiв?

 

Повiльної дiастолiчної деполяризацiї,1

Швидкої деполяризацiї,0

Повiльної реполяризацiї,0

Швидкої реполяризацiї,0

11

Яким повинен бути iнтервал мiж двома електричними iмпульсами,

якими стимулюють зупинене серце, щоб другий iмпульс викликав

звичайне скорочення серця, якщо тривалiсть ПД у типових

кардiомiоцитах становить 300 мс?

 

100 мс,0

150 мс,0

200 мс,0

250 мс,0

300 мс,1

12

Внаслiдок часткової блокади певних каналiв кардiомiоцитiв

зменшились частота та сила скорочень серця. Якi канали

заблокували?

 

Калiєвi,0

Кальцiєвi,1

Натрiєвi,0

Хлорнi,0

Калiєвi та натрiєвi,0

13

При дослiдженнi на жабi наклали першу лiгатуру Станiуса мiж

венозним синусом та передсердями. При цьому припинилися

скорочення передсердь та шлуночка, а венозний синус скорочується

з вихiдною частотою. Вiрним є висновок, що у серцi жаби:

 

Є здатнiсть до автоматiї,0

Є центри автоматiї,0

Водiй ритму локалiзується у венозному синусi,1

Водiй ритму локалiзується у передсердях,0

Водiй ритму локалiзується мiж передсердями та шлуночком,0

14

У хворого необхiдно оцiнити динамiку процесiв збудження в серцi. Який з

методiв дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,1

Флебографiя,0

15

Необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження структурами серця.

Для цього при аналiзi ЕКГ визначають:

 

Частоту генерацiї iмпульсiв збудження,0

Напрямок зубцiв,0

мплiтуду зубцiв,0

Тривалiсть зубцiв, iнтервалiв,1

Положення сегментiв,0

16

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця Р ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,1

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

17

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця Q ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,1

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

18

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця R ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,1

Заднiх стiнок шлуночкiв,0

19

Людинi внутрiшньовенно ввели 100 мл концентрованого розчину

альбумiну. Це призвело до збiльшення системного артерiального тиску

через збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,1

20

Напрямок, амплiтуда, тривалiсть зубця S ЕКГ характеризують

деполяризацiю:

 

Передсердь,0

Атрiо-вентрикулярного вузла,0

Мiжшлуночкової перегородки та верхiвки серця,0

Передньо-бокових стiнок шлуночкiв,0

Заднiх стiнок шлуночкiв,1

21

Нормальний напрямок, амплiтуда та тривалiсть зубця Р ЕКГ свiдчать про

те, що у передсердях нормально вiдбувається процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

Скорочення,0

Розслаблення,0

22

Нормальний напрямок, амплiтуда зубцiв комплекса QRS та його

тривалiсть свiдчать про те, що у шлуночках нормально вiдбувається

процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

Скорочення,0

Розслаблення,0

23

Нормальний напрямок, амплiтуда та тривалiсть зубця Т ЕКГ свiдчать про

те, що у шлуночках нормально вiдбувається процес:

 

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,1

Скорочення,0

Розслаблення,0

24

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження

передсердями. Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,1

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

25

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть деполяризаiї шлуночкiв.

Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,1

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

26

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть проведення збудження

через атрiо-вентрикулярний вузол. Для цього необхiдно визначити

тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,1

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,0

27

При аналiзi ЕКГ необхiдно оцiнити швидкiсть реполяризацiї шлуночкiв.

Для цього необхiдно визначити тривалiсть:

 

Зубця Р,0

Iнтервалу РQ,0

Комплексу QRS,0

Комплексу QRST,0

Зубця Т,1

28

У певному вiдведеннi ЕКГ формується позитивний зубець, якщо

основний мометний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,1

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

29

У певному вiдведеннi ЕКГ формується негативний зубець, якщо

основний моментний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,1

Орiєнтований догори,0

30

На ЕКГ формується максимальний за амплiтудою зубець, якщо основний

моментний вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,1

Перпендикулярний до осi вiдведення,0

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

31

У певному вiдведеннi ЕКГ зубець вiдсутнiй, якщо основний моментний

вектор ЕРС серця:

 

Паралельний до осi вiдведення,0

Перпендикулярний до осi вiдведення,1

Дає проекцiю на позитивну половину осi вiдведення,0

Дає проекцiю на негативну половину осi вiдведення,0

Орiєнтований донизу,0

32

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть зубця Р дорiвнює 0,15 с (норма

0,07-0,1с). Це свiдчить, що у передсердях зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

33

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть iнтервала РQ дорiвнює 0,25 с

(норма 0,12-0,20с). Це свiдчить, що зменшена швидкiсть проведення

збудження (деполяризацiї):

 

Передсердями,0

Атрiо-вентрикулярним вузлом,1

Пучком Гiса,0

Нiжками пучка Гiса,0

Шлуночками,0

34

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть комплекса QRS дорiвнює 0,15с

(норма 0,06-0,1с). Це свiдчить, що у шлуночках зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,1

Реполяризацiї,0

35

При аналiзi ЕКГ з'ясовано, що тривалiсть зубця Т дорiвнює 0,30 с (норма

0,1-0,25с). Це свiдчить, що у шлуночках зменшена швидкiсть:

 

Скорочення,0

Розслаблення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,1

36

Електрична вiсь серця - це проекцiя у фонтальнiй площинi:

 

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця Р,0

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця Q,0

Моментного вектора, що вiдповiдає формування зубця R,0

Миттєвого вектора, що вiдповiдає формування зубця S,0

Середнього результуючого вектора комплексу QRS,1

37

Кут aльфа утворюється електричною вiссю серця та:

 

Вiссю першого стандартного вiдведення,0

Вiссю другого стандартного вiдведення,0

Вiссю третього стандартного вiдведення,0

Позитивною половиною осi першого стандартного вiдведення,1

Позитивною половиною осi третього стандартного вiдведення,0

38

Кожний кардiомiоцит стає диполем i генерує електричне поле, коли ним

рухається хвиля:

 

Скорочення,0

Збудження,0

Деполяризацiї,0

Реполяризацiї,0

Деполяризацiї та реполяризацiї,1

39

У хворого необхiдно оцiнити стан клапанiв серця. Який з методiв

дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,1

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

40

У хворого необхiдно оцiнити еластичнiсть стiнок великих артерiальних

судин. Який з методiв дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,1

Полiкардiографiя,0

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

41

У хворого необхiдно оцiнити структуру серцевого циклу. Який з методiв

дослiдження необхiдно використати?

 

Сфiгмографiя,0

Полiкардiографiя,1

Фонокардiографiя,0

Електрокардiографiя,0

Флебографiя,0

42

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 8 мм рт. ст.?

 

Передсердя,1

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

43

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 25 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,1

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

44

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 0 до 120 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,1

Легеневий стовбур,0

Аорта,0

45

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 12 до 25 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,1

Аорта,0

46

У здорової людини проводять зондування порожнин серця та судин. Де

знаходиться зонд, якщо протягом дослiдження реєструються змiни тиску

вiд 70 до 120 мм рт.ст.?

 

Передсердя,0

Правий шлуночок,0

Лiвий шлуночок,0

Легеневий стовбур,0

Аорта,1

47

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу вiдкриваються

атрiовентрикулярнi клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,1

48

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу закриваються

атрiовентрикулярнi клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,1

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiод протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

49

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу вiдкриваються пiвмiсяцевi

клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,1

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,0

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

50

На межi яких фаз (перiодiв) серцевого циклу закриваються пiвмiсяцевi

клапани?

 

Фаз асинхронного та iзометричного скорочення,0

Перiодiв напруження та вигнання,0

Фаз швидкого та повiльного вигнання,0

Перiодiв протодiастолiчного та iзометричного розслаблення,1

Перiодiв iзометричного розслаблення та наповнення шлуночкiв,0

51

За одну хвилину лiвий шлуночок серця викидає в аорту 5 л кровi. Скiльки

кровi при цьому викидає за хвилину правий шлуночок в легеневий

стовбур?

 

3,0 л,0

3,5 л,0

4,0 л,0

4,5 л,0

5,0 л,1

52

За одну хвилину правий шлуночок серця викидає в легеневий стовбур 5л

кровi. Скiльки кровi при цьому викидає в аорту лiвий шлуночок?

 

5,0 л,1

5,5 л,0

6,0 л,0

6,5 л,0

7,0 л,0

53

Систолiчний об'єм правого шлуночка серця дорiвнює 75 мл. Яким є при

цьому систолiчний об'єм лiвого шлуночка?

 

75 мл,1

80 мл,0

85 мл,0

90 мл,0

95 мл,0

54

Звуження артерiол непрацюючих регiонiв при фiзичному навантаженнi

має пристосувальне значення, бо збiльшує:

 

Насосну функцiю серця,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйну швидкiсть руху кровi в судинах,0

Об'ємну швидкiсть руху кровi в судинах,0

Об'єм циркулюючої кровi,0

55

У людини системний артерiальний тиск 130/80 мм рт.ст. Пiвмiсяцевi

клапани аорти у неї будуть вiдкриватися, коли тиск у лiвому шлуночку

стане бiльшим за:

 

80 мм рт.ст.,1

90 мм рт.ст.,0

100 мм рт.ст.,0

110 мм рт.ст.,0

120 мм рт.ст.,0

56

У людини пiд час фiзичного навантаження частота серцевих скорочень

зросла у 2 рази, а систолiчний об'єм - у 1,5. У скiльки разiв збiльшився

хвилинний об'єм кровi?

 

1,5,0

2,0,0

2,5,0

3,0,1

3,5,0

57

При фазовому аналiзi серцевої дiяльностi з'ясовано, що тривалiсть

серцевого циклу дорiвнює 0,8с, фази iзометричного скорочення - 0,05с,

перiоду вигнання - 0,30с. Вiрним є висновок, що у дослiджуваного

знижена:

 

Насосна функцiя серця,0

Скоротливiсть мiокарду,1

Швидкiсть скорочення мiокарду,0

Частота серцевих скорочень,0

Швидкiсть руху збудження структурами серця,0

58

При аналiзi фонокардiограми з'ясовано, що тривалiсть першого тону

серця становить 0,11с (норма 0,09-0,16с), другого - 0,15с (норма 0,06-

0,10с). Вiрним є висновок, що у дослiджуваного є порушення:

 

Насосної функцiї серця,0

Клапанiв серця,0

Атрiовентрикулярних клапанiв,0

Пiвмiсяцевих клапанiв,1

Скоротливостi мiокарду,0

59

При аналiзi фонокардiограми з'ясовано, що тривалiсть першого тону

серця становить 0,24с (норма 0,09-0,16с), другого - 0,08с (норма 0,06-

0,10с). Вiрним є висновок, що у дослiджуваного є порушення:

 

Насосної функцiї серця,0

Клапанiв серця,0

Атрiовентрикулярних клапанiв,1

Пiвмiсяцевих клапанiв,0

Скоротливостi мiокарду,0

60

Основним компонентом, що зумовлює формування першого тону серця,

є звук, який виникає при:

 

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,1

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

61

Основним компонентом, що зумовлює формування другого тону серця, є

звук, який виникає при:

 

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,1

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

62

Основним компонентом, що зумовлює формування третього тону серця,

є звук, який виникає при:

 

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,1

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,0

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

63

Основним компонентом, що зумовлює формування четвертого тону

серця, є звук, який виникає при:

 

Коливаннi стiнок шлуночкiв у фазi швидкого наповнення їх кров'ю,0

Коливаннi стiнок шлуночкiв при систолi передсердь,1

Вiдкриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

Закриттi атрiовентрикулярних клапанiв,0

Закриттi пiвмiсяцевих клапанiв,0

64

Пiд час якою фази (перiода) серцевого цикла шлуночки скорочуються

при закритих клапанах (атрiовентрикулярних та пiвмiсяцевих)?

 

Фаза асинхронного скорочення,0

Фаза iзометричного скорочення,1

Перiод напруження,0

Фаза швидкого вингнання кровi iз шлуночкiв,0

Фаза повiльного вигнання кровi iз шлуночкiв,0

65

Пiд час якої фази (перiода) серцевого цикла шлуночки розслаблюються

при закритих клапанах (атрiовентрикулярних та пiвмiсяцевих)?

 

Протодiастолiчнийперiод,0

Фаза iзометричного розслаблення,1

Фаза швидкого наповнення шлуночкiв кров'ю,0

Фаза повiльного наповненя шлуночкiв кров'ю,0

Перiод наповнення шлуночкiв кров'ю,0

66

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

скорочень?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

67

Який з наведених механiзмiв регуляцiї змiнює виключно силу серцевих

скорочень?

 

Хроноiнотропiя,1

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,0

68

Пiсля прийому блокатора мембранних циторецепторiв у людини

збiльшилася частота серцевих скорочень. Якi циторецептори

заблокували:?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

69

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, частота його

скорочень збiльшилась з 65 до 100 разiв за хвилину. Змiни частоти є

наслiдком того, що у клiтинах водiя ритму серця збiльшується:

 

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

70

При подразненнi симпатичних волокон, що iнервують серце, його

систолiчний об'єм збiльшився з 65 до 100мл. Цi змiни є наслiдком того,

що у типових кардiомiоцитах збiльшується:

 

Вихiд iонiв калiю,0

Вхiд iонiв калiю,0

Вихiд iонiв кальцiю,0

Вхiд iонiв кальцiю,1

Вихiд iонiв натрiю,0

71

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичеi рефлекси,0

72

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою внаслiдок блокади кальцiєвих каналiв

кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

73

Блокада яких мембранних циторецепторiв безпосередньо не змiнює

функцiю серця?

 

а-адренорецептори,1

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

74

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади в-адренорецепторiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

75

Реалiзацiя якого з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця буде

порушена найбiльшою мiрою пiсля блокади М-холiнорецепторiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

76

У хворого необхiдно зменшити насосну функцiю серця. Якi мембраннi

циторецептори доцiльно заблокувати для цього?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

77

Введення блокатора мембранних циторецепторiв призвело до

зменшення насосної функцiї серця внаслiдок зменшення частоти

серцевих скорочень та систолiчного об'єму. Якi рецептори заблокованi?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

78

Пiсля введення фармацевтичного препарату зменшилась насосна

функцiя серця внаслiдок зменшення частоти серцевих скорочень та

систолiчного об'єму. Що блокує зазначений препарат?

 

а-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

Калiєвi канали,0

Кальцiєвi канали,1

79

В умовах гiперкалiемiї вiдбувається зупинка серця. Основною причиною

її є такi змiни мембран кардiомiоцитiв:

 

Стйка тривала деполяризацiя,1

Зменшення порогу деполяризацiї,0

Гiперполяризацiя,0

Блокада калiєвих каналiв,0

Блокада кальцiєвих каналiв,0

80

При внутрiшньовенному введеннi розчину певної речовини у людини

виникли скарги на часте та сильне скорочення серця. Яку речовину

вводили?

 

Хлорид кальцiю,1

Хлорид натрiю,0

Хлорид калiю,0

Бiкарбонат натрiю,0

Глюкоза,0

81

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

можлива рефлекторна зупинка серця. Причиною її є посилена реалiзацiя

таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

82

При хiрургiчних втручаннях на органах черевної чи грудної порожнини

можлива рефлекторна зупинка серця. Попередити її розвиток можна,

введенням хворому до операцiї блокаторiв таких мембранних

циторецепторiв:

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н-холiнорецептори,0

83

При ударi у сонячне сплетiння можлива рефлекторна зупинка серця.

Причиною її є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

84

При ритмiчному натискуваннi на очнi яблука у людини частота серцевих

скорочень зменшилась з 78 до 62 разiв за хвилину. Причиною змiни

частоти скорочень є посилена реалiзацiя таких рефлексiв:

 

Безумовних периферичних,0

Умовних парасимпатичних,0

Умовних симпатичних,0

Безумовних парасимпатичних,1

Безумовних симпатичних,0

85

Людина приймає блокатор мембранних циторецепторiв. Ритмiчне

натискування на очнi яблука не супроводжуються у неї рефлекторною

змiною частоти серцевих скорочень. Якi рецептори заблокованi у

людини?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н2-рецептори,0

86

Якi з наведених механiзмiв регуляцiї дiяльностi серця є основними у

забезпеченнi хвилинного об'єму кровi, адекватного вимогам органiзма?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Мiогеннi,0

Периферичнi рефлекси,0

Центральнi рефлекси,1

87

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

88

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця зменшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Симпатичнi рефлекси,0

89

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї у клiтинах водiя

ритму серця збiльшується швидкiсть повiльної дiастолiчної

деполяризацiї?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Катехоламiни,1

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

90

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Периферичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,0

Катехоламiни,1

91

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується вхiд

iонiв кальцiю до типових кардiомiоцитiв?

 

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Периферичнi рефлекси,0

92

При посиленiй реалiзацiї якого з механiзмiв регуляцiї збiльшується

проникнiсть мембран кардiомiоцитiв для iонiв калiю?

 

Симпатичнi рефлекси,0

Парасимпатичнi рефлекси,1

Периферичнi рефлекси,0

Механiзм Франка-Старлiнга,0

Хроноiнотропiя,0

93

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

разiв за хвилину. Це супроводжувалося суттєвим зменшенням

хвилинного об'єму кровi внаслiдок недостатньої реалiзацiї при великiй

частотi:

 

Механiзма Франка-Старлiнга,1

Хроноiнотропiї,0

Периферичних рефлексiв,0

Симпатичних рефлексiв,0

Парасимпатичнiх рефлексiв,0

94

Пiд час нападу у хворого частота серцевих скорочень зросла з 74 до 220

разiв за хвилину. Якi циторецептори доцiльно заблокувати для

зменшення частоти?

 

а-адренорецептори,0

в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

95

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,

що iнервують серце, отримали зупинку органа. Змiна функцiї якої

структури є причиною зупинки серця?

 

Сино-атрiальний вузол,1

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

96

При подразненнi електричноми iмпульсами волокон блукаючого нерва,

що iнервують серце, припинилося проведення збудження вiд передсердь

до шлуночкiв. Змiна функцiї якої структури є причиною цього?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,1

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Волокна Пуркiн'є,0

97

У людини частота серцевих скорочень, пiдрахована за пульсом,

становить 45 разiв за хвилину. Що у неї є водiєм ритму серця?

 

Сино-атрiальний вузол,0

Атрiо-вентрикулярний вузол,0

Пучок Гiса,0

Нiжки пучка Гiса,0

Вiдповiдь дати не можна,1

98

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

проходить через поперечний перерiз аорти за одну хвилину?

 

3,0л,0

3,5л,0

4,0л,0

4,5л,0

5,0л,1

99

Хвилинний об'єм кровi у людини дорiвнює 5 л. Який об'єм кровi у неї

проходить через поперечний перерiз легеневого стовбура за одну

хвилину?

 

3,0л,0

3,5л,0

4,0л,0

4,5л,0

5,0л,1

100

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на опiр, що

чинить руху кровi окрема судина?

 

Довжина,0

В'язкiсть кровi,0

Тиск кровi на початку судини,0

Тиск кровi у кiнцi судини,0

Радiус судини,1

101

Радiус судини зменшився у 2 рази. У скiлькi разiв збiльшиться її опiр руху

кровi?

 

2,0

4,0

8,0

16,1

32,0

102

Загальним периферичним називають опiр, що чинять руху кровi:

 

Усi судини органiзма,0

Судини великого кола кровообiгу,1

Судини малого кола кровообiгу,0

Артерiальнi судини,0

Артерiальнi судини великого кола кровообiгу,0

103

Двi судини мають однаковий радiус, довжина другої у 2 рази бiльша за

довжину першої. У скiльки разiв буде бiльшим опiр, що чинить руху кровi

друга судина?

 

2,1

4,0

8,0

16,0

32,0

104

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини збiльшився у 2 рази. У скiльки

разiв збiльшится об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

 

2,1

4,0

6,0

8,0

10,0

105

Градiєнт тиску на початку та у кiнцi судини зменшився у 2 рази. У скiльки

разiв зменшиться об'ємна швидкiсть руху кровi через судину, якщо iншi

чинники, що впливають на її величину, не змiнилися?

 

1,5,0

2,0,1

2,5,0

3,0,0

5,5,0

106

У скiльки разiв у людини збiльшився хвилинний об'єм кровi, якщо

середньодинамiчний тиск в аортi зрiс у 1,5 рази, центральний венозний

тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у 2 рази?

 

1,5,0

2,0,0

3,0,1

3,5,0

4,0,0

107

У людини загальний периферичний опiр збiльшився на 20%. На скiльки

вiдсоткiв у неї збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо

хвилинний об'єм кровi та центральний венозний тиск не змiнилися?

 

0%,0

10%,0

15%,0

20%,1

25%,0

108

У людини хвилинний об'єм кровi зрiс у 2 рази. У скiльки разiв у неї

збiльшиться середньодинамiчний тиск в аортi, якщо центральний

венозний тиск не змiнився, а загальний периферичний опiр зменшився у

2 рази?

 

0,1

1,5,0

2,0,0

2,5,0

3,0,0

109

У людини суттєво збiльшився загальний периферичний опiр. Це є

наслiдком звуження:

 

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,1

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

110

У здорової людини збiльшився об'єм кровi, депонованої у судинах. Це є

наслiдком розширення:

 

Аорти та великих артерiй,0

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,1

Великих вен,0

111

У кровоносних судинах кров тече безперервно, незважаючи на те, що

серце викидає її у судини переривчасто. Цей результат забезпечується,

завдяки особливостям будови:

 

Аорти та великих артерiй,1

Артерiол,0

Капiлярiв,0

Венул,0

Великих вен,0

112

Який з наведених факторiв переважно визначає рiвень дiастолiчного

артерiального тиску?

 

Еластичнiсть судин компресiйної камери,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

113

Якою є нормальна величина систолiчного тиску у дорослої здорової

людини?

 

90-110 мм рт.ст.,0

100-129 мм рт.ст.,0

110-129 мм рт.ст.,0

100-139 мм рт.ст.,1

120 мм рт.ст.,0

114

Якою є нормальна величина дiастолiчного тиску у дорослої здорової

людини?

 

60-70 мм ртст.,0

60-80 мм рт.ст.,0

60-90 мм рт.ст.,1

70-90 мм рт.ст.,0

70-80 мм рт.ст.,0

115

Який з наведених факторiв найбiльшою мiрою впливає на рiвень

центрального венозного тиску?

 

Насосна функцiя серця,0

Насосна функцiя лiвих вiддiлiв серця,0

Насосна функцiя правих вiддiлiв серця,1

Об'єм циркулюючої кровi,0

Загальний периферичний опiр,0

116

Центральним венозним називають тиск кровi у:

 

Венах,0

Великих венах,0

Магiстральних венах,0

Порожнистих венах,1

Легеневих венах,0

117

У людини в станi спокою центральний венозний тиск дорiвнює 8 мм рт.ст.

Це є наслiдком зниження:

 

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Еластичностi венозних судин,0

Тонусу венозних судин,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

118

У людини системний артерiальний тиск 140/100 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

 

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму,0

Загального периферичного опору судин,1

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

119

У людини пiсля травми системний артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст.

Найбiльш ймовiрною причиною таких змiн тиску є зменшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Систолiчного об'єму кровi,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,1

Еластичностi артерiальних судин,0

120

У людини системний артерiальний тиск 180/90 мм рт.ст. Найбiльш

ймовiрною причиною таких змiн тиску є зростання:

 

Насосної функцiї серця,1

Загального периферичного опору судин,0

Тонусу судин,0

Еластичностi артерiальних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

121

Пiсля переходу людини з горизонтального положення у вертикальне

судини депонують додатково 500 мл кровi. Якi саме судини?

 

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,1

Великi вени,0

122

Зниження еластичностi судин призводить до зростання систолiчного

артерiального тиску. Яких саме судин?

 

Аорта та великi артерiї,1

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0

123

Вiд якого з наведених факторiв прямо пропорцiйно залежить лiнiйна

швидкiсть руху кровi у судинах?

 

Об'ємна швидкiсть руху кровi, (ХОК),1

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,0

124

Вiд якого з наведених факторiв обернено пропорцiйно залежить лiнiйна

швидкiсть руху кровi у судинах?

 

Об'ємна швидкiсть руху кровi (ХОК),0

Загальний периферичний опiр судин,0

Тонус судин,0

Еластичнiсть судин,0

Сумарна площа поперечного перерiзу судин,1

125

Лiнiйна швидкiсть руху кровi в аортi найбiльша, бо вона має:

 

Найменший гемодинамiчний опiр,0

Найбiльшу еластичнiсть,0

Найбiльшу довжину,0

Найбiльшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найменшу площу поперечного перерiзу,1

126

Лiнiйна швидкiсть руху кровi найменша у капiлярах, бо вони мають:

 

Найменшу об'ємну швидкiсть руху кровi,0

Найбiльшу площу поперечного перерiзу,1

Найбiльший гемодинамiчний опiр,0

Найтоншу стiнку,0

Найменшу довжину,0

127

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку тканин

кiнцiвок, органiв черевної порожнини. Причиною зазначених розладiв

може бути зменшення:

 

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї серця,0

Тонусу судин,0

Загального периферичного опору судин,0

128

У людини порушений обмiн води в капiлярах через зменшення

резорбцiйної сили. Це призвело до позаклiтинного набряку легенiв.

Причиною зазначених розладiв може бути зменшення:

 

Насосної функцiї лiвих вiддiлiв серця,1

Насосної функцiї правих вiддiлiв серця,0

Насосної функцiї серця,0

Тонусу легеневих судин,0

Загального периферичного опору судин,0

129

Градiєнт тиску, що спричинiє рух кровi судинами легенiв приблизно у 10

разiв менший, нiж у судинах великого кола кровообiгу. Причиною цього є

те, що у судинах легенiв значно менший(менша):

 

Довжина,0

Площа поперечного перерiзу,0

Радiус,0

Гемодинамiчний опiр,1

Еластичнiсть,0

130

У перукарiв позаклiтиннi набряки тканин нижнiх кiнцiвок виникають

значно частiше, як у поштарiв. Що з наведеного сприяє тому, що

зазначенi розлади виникають у поштарiв рiдше?

 

Робота м'язового насоса,1

Наявнiсть клапанiв у венах,0

Менша розтяжнiсть стiнок вен,0

Бiльша еластичнiсть стiнок вен,0

Бiльший тонус венозних судин,0

131

У людини системний артерiальний тиск дорiвнює 130/80 мм рт.ст. Яким у

неї є пульсовий тиск?

 

50 мм рт.ст.,1

65 мм рт.ст.,0

80 мм рт.ст.,0

105 мм рт.ст.,0

130 мм рт.ст.,0

132

Внесок яких судин в утворення загального периферичного опору судин є

найбiльшим?

 

Аорта та великi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

Великi вени,0

133

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 100 до 80 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,1

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Вени,0

134

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та

у кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi,

що рухається ними, знижується вiд 80 до 30 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

Вени,0

135

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 30 до 15 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,1

Венули,0

Вени,0

136

Вимiрюють тиск кровi у судинах великого кола кровообiгу (на початку та у

кiнцi певної дiлянки судин). Якi судини дослiджували, якщо тиск кровi, що

рухається ними, знижується вiд 15 до 0 мм рт.ст.?

 

Аорта, великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,0

Венули,0

Вени,1

137

Зниження тиску при русi кровi рiзними вiддiлами судинної системи

(аорта, великi та середнi артерiї, артерiоли тощо) визначається, перш за

все, такими характеристиками судин:

 

Довжина,0

Радiус,0

Розтяжнiсть,0

Еластичнiсть,0

Гемодинамiчний опiр,1

138

Сумарний опiр, що чинять руху кровi капiляри, набагато менший за опiр

артерiол, бо меншою є:

 

Довжина капiлярiв,0

Радiус капiлярiв,0

Тиск кровi у капiлярах,0

Лiнiйна швидкiсть руху кровi у капiлярах,0

Кiлькiсть артерiол,1

139

Базальним називають тонус судин, який має мiсце в умовах вiдсутностi:

 

Фiзичного напруження,0

Фiзичного та емоцiйного напруження,0

Нервових впливiв на судини,0

Гуморальних впливiв на судини,0

Нервових та гуморальних впливiв на судини,1

140

В основi формування базального тонусу судин лежать такi механiзми:

 

Центральнi рефлекторнi,0

Центральнi гуморальнi,0

Мiсцевi мiогеннi,1

Мiсцевi нервовi,0

Мiсцевi гуморальнi,0

141

Якi з судин не мають тонуса:

 

Аорта i великi артерiї,0

Артерiоли,0

Капiляри,1

Венули,0

Вени,0

142

Якi з судин мають найбiльший тонус:

 

Аорта,0

Великi та середнi артерiї,0

Артерiоли,1

Капiляри,0

Венули,0

143

Системне звуження артерiол веде до змiни:

 

Об'єму циркулюючої кровi,0

Об'єму депонованої кровi,0

Хвилинного об'єму кровi,0

Загального периферичного опору,1

Лiнийної швидкостi руху кровi,0

144

Системне звуження венул веде до змiни:

 

Об'єму депонованої кровi,1

Загального периферичного опору судин,0

Лiнiйної швидкостi руху кровi,0

Дiастолiчного тиску,0

В'язкостi кровi,0

145

Що з наведеного викликає системне звуження судин?

 

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Парасимпатичнi рефлекси,0

Натрiйуретичний гормон,0

Ендотелiн,0

146

Що з наведеного викликає розширення судин окремих регiонiв?

 

Периферичнi рефлекси,0

Симпатичнi рефлекси,1

Вазопресин,0

Ендотелiн,0

Натрiйуретичний гормон,0

147

Що з наведеного викликає системне розширення судин?

 

Вазопресин,0

Ангiотензин-II,0

Адреналин,0

Метаболiти,0

Натрiйуретичний гормон,1

148

Що з наведеного викликає розширення судин окремих регiонiв?

 

Катехоламiни,1

Вазопресин,0

Ангiотензин-II,0

Натрiйуретичний гормон,0

Ренiн,0

149

Катехоламiни викликають звуження судин, якщо вони мають:

 

Добре розвинений шар гладких м'язiв,0

Малий радiус,0

Переважно а-адренорецептори,1

Переважно в-адренорецептори,0

а- та в-адренорецептори,0

150

Катехоламiни викликають розширення судини, якщо вони мають:

 

Добре розвинений шар гладких м'язiв,0

Малий радiус,0

Переважно а-адренорецептори,0

Переважно в-адренорецептори,1

а- та в-адренорецептори,0

151

У людини збiльшився тонус центрiв парасимпатичного вiддiлу

автономної нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї

спостерiгатися?

 

Звуженняв в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,1

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Змiн не буде,0

152

У людини збiльшився тонус центрiв симпатичного вiддiлу автономної

нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї спостерiгатися?

 

Змiн не буде,0

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонiв,0

Системне звуження та розширення в окремих регiонiв,1

153

У людини зменшився тонус центрiв симпатичного вiддiлу автономної

нервової системи. Якi змiни стану судин будуть у неї спостерiгатися?

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,1

Змiн не буде,0

154

Значення мiогенних механiзмiв регуляцiї тонусу судин полягає в тому, що

вони забезпечують сталiсть об'ємної швидкостi руху кровi в регiонi при

змiнi:

 

Стану органiзма,0

Метаболiзма тканин,0

Функцiональної активностi тканин,0

Тиску в судинах,1

Лiнiйної швидкостi руху кровi в судинах,0

155

Значення метаболiтiв як факторiв регуляцiї тонусу судин полягає в тому,

що вони забезпечують пристосування об'ємної швидкостi руху кровi в

регiонi до змiн:

 

Стану органiзма,0

Загального периферичного опору,0

Функцiональної активностi тканин,1

Тиску в судинах,0

Лiнiйної швидкостi руху кровi в судинах,0

156

Пiсля введення людинi блокаторiв а-адренорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Звуження в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,0

Системне звуження,0

Системне розширення,1

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

Пiсля введення людинi блокаторiв в-адренорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонах,1

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

158

Пiсля введення людинi блокаторiв М-холiнорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,0

Звуження в окремих регiонах,1

Розширення в окремих регiонах,0

Системне розширення та звуження в окремих регiонах,0

159

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї викликають розширення

судин будь-якої тканини при збiльшеннi її функц

157iональної активностi?

 

Брадикiнiн,0

Гiстамiн,0

Метаболiти,1

Натрiйуретичнi фактори,0

Оксид азоту,0

160

Пiсля введення людинi блокаторiв Н-холiнорецепторiв спостерiгаються

такi змiни стану судин:

 

Системне звуження,0

Системне розширення,1

Звуження в окремих регiонах,0

Розширення в окремих регiонах,0

Змiн не буде,0

161

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї-вазодiлятаторiв

видiляються ендотелiєм судин?

 

Ендотелiн,0

Простагландiни,0

Гiстамiн,0

Оксид азоту,1

Брадикiнiн,0

162

Якi з наведених факторiв гуморальної регуляцiї-вазоконстрикторiв

видiляються ендотелiєм судин?

 

Простагландiни,0

Гiстамiн,0

Ендотелiн,1

Брадикiнiн,0

Оксид азоту,0

163

Первиннi симпатичнi центри, що iнервують судини, знаходяться у:

 

Задньому мозку,0

Довгастому мозку,0

Торакальному вiддiлi спинного мозку,0

Люмбальному вiддiлi спинного мозку,0

Тораколюмбальному вiддiлi спинного мозку,1

164

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст., частота серцевих

скорочень - з 72 до 96 разiв за хвилину. Основним фактором, що

спричиняє збiльшення систолiчного тиску в зазначених умовах, є

збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,1

Частоти серцевих скорочень,0

Загального периферичного опору,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Тонусу судин,0

165

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст., частота серцевих

скорочень - з 74 до 88 разiв за хвилину. Основним фактором, що

спричиняє збiльшення дiастолiчного тиску в зазначених умовах, є

збiльшення:

 

Насосної функцiї серця,0

Частоти серцевих скорочень,0

Систолiчного об'єму,0

Загального периферичного опору,1

Об'єму циркулюючої кровi,0

166

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/65 мм рт.ст. Причиною зменшення

дiастолiчного тиску є те, що розширення судин працюючих скелетних

м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,1

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,0

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

167

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск збiльшився з 110/70 до 140/75 мм рт.ст. Причиною збiльшення

дiастолiчного тиску є те, що розширення судин працюючих скелетних

м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,1

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

168

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

тиск змiнився з 110/70 до 140/70 мм рт.ст. Причиною того, що

дiастолiчний тиск не змiнився є те, що розширення судин працюючих

скелетних м'язiв:

 

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,0

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,1

169

Який з показникiв гемодинамiки зменшується безпосередньо внаслiдок

внутрiшньовенного введення тваринi гiстамiну?

 

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

170

Який з показникiв гемодинамiки збiльшується безпосередньо внаслiдок

внутрiшньовенного введення тваринi норадреналiну?

 

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

171

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

дiастолiчного тиску є недостатнє збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

172

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

частоти серцевих скорочень є недостатнє збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

173

У людини фармакологiчно заблокованi а-адренорецептори. Вихiдний

рiвень системного артерiального тиску 110/60 мм рт.ст. Яким стане тиск

у людини пiсля дозованого фiзичного навантаження?

 

150/80 мм рт.ст.,0

140/75 мм рт.ст.,0

130/65 мм рт.ст.,0

120/60 мм рт.ст.,0

120/40 мм рт.ст.,1

174

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

введення блокаторiв в-адренорецепторiв?

 

Збiльшиться через збiльшення загального периферичного опору судин,0

Зменшиться через зменшення насосної функцiї серця,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

175

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

введення блокаторiв а-адренорецепторiв?

 

Збiльшиться через збiльшення насосної функцiї серця,0

Зменшиться через зменшення загального периферичного опору судин,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

176

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок затримки

дихання на 45 с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

 

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв мє'язiв,0

177

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок довiльної

гiпервентиляцiї протягом 60с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

 

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв м'язiв,0

178

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Емоцiйне напруження,1

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

179

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Фiзичне навантаження,1

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

180

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 120/80 до 100/60 мм

рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

 

Фiзичне навантаження,0

Крововтрата,1

Затримка дихання,0

Емоцiйне напруження,0

Больове подразнення,0

181

Людина дихає повiтрям з низьким вмiстом кисню протягом 20 хвилин.

Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного артерiального тиску

у людини?

 

Депресорний з барорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

182

Людина дихає повiтрям з високим вмiстом вуглекислого газу протягом 20

хвилин. Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного

артерiального тиску у людини?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

183

Людинi внутрiшньовенно ввели 1 л поживного розчину. Який рефлекс

при цьому буде забезпечувати пiдтримку системного артерiального тиску

на належному рiвнi?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

184

Людина швидко втратила 500 мл кровi. Який рефлекс при цьому

забезпечує пiдтримку системного артерiального тиску на належному

рiвнi?

 

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

185

Людина перейшла з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба). Який рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку

системного артерiального тиску на належному рiвнi?

 

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

186

Людина перейшла з вертикального положення у горизонтальне. Який

рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку системного артерiального

тиску на належному рiвнi?

 

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

187

Людина виконує дозоване фiзичне навантаження. Який рефлекс при

цьому забезпечує належний рiвень системного артерiального тиску ?

 

Пресорний з пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,1

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

188

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

безпосередньо пiсля початку фiзичної роботи?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,1

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,0

189

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

через 20 хвилин пiсля початку фiзичної роботи?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,1

190

У людини з хронiчною хворобою нирок системний артерiальний тиск

180/130 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у кровi концентрацiї:

 

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,1

Натрiйуретичного фактора,0

191

У людини з пухлиною мозкової речовини наднирникiв системний

артерiальний тиск 160/100 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у

кровi концентрацiї:

 

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Катехоламiнiв,1

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,0

192

У людини з хронiчною хворобою нирок системний артерiальний тиск

180/130 мм рт.ст. Змiна тиску у хворого є наслiдком зростання:

 

Насосної функцiї серця,0

Загального периферичного опору судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

Загального периферичного опору судин та насосної функцiї серця,0

Загального периферичного опору судин та об'єму циркулюючої кровi,1

193

У людини з хронiчною хворобою нирки суттєво збiльшено видiлення

ренiну. Який рiвень системного артерiального тиску може бути у цiєї

людини?

 

190/90 мм рт.ст.,0

180/140 мм рт.ст.,1

180/90 мм рт.ст.,0

170/95 мм рт.ст.,0

140/90 мм рт.ст.,0

194

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї у

студента пiд час складаня iспиту?

 

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,1

Гiпоталамо-гiпофiзарно-надниркова система,0

195

У людини пiсля переходу з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба) системний артерiальний тиск змiнився з 110/70 до

100/55 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - з 60 до 100 разiв за

хвилину. Такi результати проби є наслiдком недостатнього збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму кровi,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

196

У людини пiсля переходу з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба) системний артерiальний тиск змiнився з 100/70 до

120/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - з 60 до 68 разiв за

хвилину. Такi результати проби є наслiдком надмiрного збiльшення:

 

Хвилинного об'єму кровi,0

истолiчного об'єму кровi,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

197

Вiрним є ствердження, що у працюючих скелетних м'язах судини

найбiльшою мiрою розширюються за рахунок:

 

Центральних рефлексiв,0

Мiсцевих рефлексiв,0

Катехоламiнiв,0

Гiстамiну,0

Метаболiтiв,1

198

Пiд час тривалого фiзичного навантаження кровотiк у працюючих

скелетних м'язах збiльшується пропорцiйно рiвню функцiональної

активностi, перш за все завдяки посиленим впливам:

 

Парасимпатичних рефлексiв,0

Периферичних рефлексiв,0

Мiогенних механiзмiв регуляцiї,0

Метаболiтiв,1

Катехоламiнiв,0

199

Безпосередньо внаслiдок переходу з горизонтального положення у

вертикальне хвилинний об'єм кровi зменшується, завдяки реалiзацiї:

 

Хроноiнотропiї,0

Механiзма Франка-Старлiнга,1

Периферичних рефлексiв,0

Безумовних парасимпатичних рефлексiв,0

Умовних парасимпатичних рефлексiв,0

200

Звуження вен при фiзичному навантаженнi протягом 2 годин є наслiдком

реалiзацiї впливу:

 

Симпатичних рефлексiв,0

Парасимпатичних рефлексiв,0

Симпатоадреналової системи,1

Катехоламiнiв,0

Метаболiтiв,0

 

 

 

 

Фiзiологiя кровi

Dr. I.M.Karvatsky, T.S.Lagodich

89

 

1

Осмотичний гемолiз еритроцитiв вiдбудеться при зануренi їх в:

5 % р-н сахарози,0

10 % р-н глюкози,0

0,3 % р-н NaCl,1

0,9 % р-н NaCl,0

3 % р-н NaCl,0

 

2

Вирiшальну роль в обмiнi води мiж кров'ю i тканинами вiдiграють:

еритроцити,0

бiлки плазми,1

тромбоцити,0

лейкоцити,0

NaCl,0

 

3

Кров, що вiдткає вiд iнтенсивно працюючої тканини, переважно вмiщує:

оксигемоглобiн,0

дезоксигемоглобiн,1

карбоксигемоглобiн,0

метгемоглобiн,0

 

4

Гемолiз еритроцитiв, що виникає пiсля укуса змiї може бути:

механiчним,0

осмотичним,0

бiологiчним,1

хiмiчним,0

термiчним,0

 

5

Найбiльш сильно стимулюють утворення нових гранулоцитiв,

моноцитiв такi фактори, як:

ГЦ-МЦ-КСФ,1

гiперкапнiя,0

СТГ,0

АКТГ,0

ТТГ,0

 

6

Т-хелпери головним чином ...

утворюють антитiла,0

регулюють пролiферацiю, диференцiацiю В-лiмфоцитiв,1

репрезентують антиген,0

регулюють кiлькiсть моноцитiв,0

регулюють кiлькiсть гранулоцитiв,0

 

7

До неосновних групових систем кровi належать:

CDEcde,0

MNSskk,1

ABO,0

Oав(I),0

Ав(I),0

 

8

Кiлькiсть ретикулоцитiв в нормальнiй кровi є показником

iнтенсивностi:

руйнування еритроцитiв,0

утворення еритроцитiв,1

утворення моноцитiв,0

утворення нейтрофiлiв,0

руйнування тромбоцитiв,0

 

9

При пошкодженнi cудин в їх iнтимi оголюється колаген,

що сприяє коагуляцiйному гемостазу завдяки

безпосереднiй активацiї факторiв плазми:

 

XII,1

IX,0

VII,0

II,0

XIII,0

10

При визначенi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

в цолiклонi анти-А i плазми з стандартними еритроцитами В.

Група кровi пiддослiдного належить до:

 

О,0

А,1

В,0

АВ,0

11

Гематокритний показник зменшується, якщо має мicце:

 

втрата води,0

еритропенiя,1

еритроцитоз,0

лейкоцитоз,0

NaCl,0

12

Пicля периливання бiлкових кровозамiнникiв

зменшиться перш за все:

 

гематокритний показник,1

онкотичний тиск,0

рН кровi,0

ШОЕ,0

13

Якщо ШОЕ збiльшилась, то це означає, зокрема,

що в плазмi кровi збiльшилась кiлькiсть:

 

альбумiнiв,0

глобулiнiв,1

еритроцитiв,0

тромбоцитiв,0

NaCl,0

14

Осмотичний гемолiз еритроцитiв можна викликати зануренням

їх в 3 % р-н глюкози i цей гемолiз виникає в зв'язку з:

 

входом води в еритроцити,1

входом глюкози в еритроцити,0

виходом води iз еритроцитiв,0

виходом глюкози iз еритроцитiв,0

входом NaCl в еритроцити,0

15

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А та з цолiклоном анти-В; не отримали

аглютинацiї плазми кровi з стандартними еритроцитами A та

з стандартними еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

 

0ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),0

АВо(IV),1

16

Гемоглобiн F новонародженнного вiдрiзняється

вiд гемоглобiну А дорослого:

 

конфiгурацiєю молекули Нb,0

структурою гема,0

амiнокислотним складом глобiну,1

валентнiстю залiза,0

кiлькiстю амiнокислотних ланцюгiв,0

17

Еритропоетини утворюються в нирках безпосередньо при:

 

гiпоксемiї,1

гiперкапнiї,0

гiпероксiї,0

гiперпротеiнемiї,0

еритропенiї,0

18

Нормальна киснева ємкiсть кровi cтановить:

 

19 - 20 об %,1

10 - 20 г/л,0

15 - 20 об %,0

120 г/л,0

4*10^12/ л,0

19

Лейкопоетини (ГЦ-МЦ-КСФ, ТНФ, ГЦ-КСФ, МЦ-КСФ),

що стимулюють утворення гранулоцитiв/моноцитiв

видiляються переважно:

 

макрофагами,1

лiмфоцитами,0

гепатоцитами,0

ентероцитами,0

мiоцитами,0

20

В адгезiї тромбоцитiв приймають участь безпосередньо:

 

адреналiн,0

фiбрiноген,0

фактор Виллебранда,1

арахiдонова кислота,0

тромбiн,0

21

Первиннi антикоагулянти активно утворюються:

 

постiйно,1

тiльки при пошкодженнях,0

при загрозi пошкодження,0

пiд час гемокоагуляцiї,0

пiд час фiбрiнолiзу,0

22

Гематокритний показник збiльшується якщо має мiсце:

 

втрата води,1

кровотеча,0

надлишок води,0

еритропенiя,0

гiперпротеiнемiя,0

23

Пiсля переливання 100 мл 0,9% розчину NaCl або

100 мл 5% розчину глюкози виникне:

 

iзоосмiя,1

гiпоосмiя,0

гiперосмiя,0

ацидоз,0

алкалоз,0

24

Якщо онкотичний тиск на 15 мм Hg бiльше в капiлярах,

нiж в мiжклiтиннiй рiдинi, то через стiнку капiляра вода

рухатиметься:

 

в кров iз мiжклiтинної рiдини,1

iз кровi в мiжклiтинну рiдину,0

в лiмфу з мiжклiтинної рiдини,0

в клiтини iз мiжклiтинної рiдини,0

в еритроцити з плазми кровi,0

25

Онкотичний тиск плазми кровi створюється:

 

лiпiдами,0

бiлками,1

еритроцитами,0

мiнеральними солями,0

буферними системами,0

26

ШОЕ 10 мм/год, обумовлено, перш за все,

тфкими показниками кровi:

 

А/Г=1,5,1

рН=7,4,0

Ронк=25 мм рт. ст.,0

Рг=30 мм рт. ст.,0

27

Валентнiсть залiза в гемi метгемоглобiну:

 

2+,0

3+,1

1+,0

4+,0

5+,0

28

При утвореннi АТФ в пентозофосфатному циклi

синтезується 2,3-дифосфоглiцерат, який:

 

пiдвищує спорiдненiсть Hb до кисню,0

знижує спорiдненсть Hb до кисню,1

перешкоджає диссоцiацiї оксигемоглобiну,0

сприяє диссоцiацiї оксигемоглобiну,0

сприяє утворенню карбгемоглобiну,0

29

Окислювачi, якi сприяють утворенню метгемоглобiну,

є токсичними тому, що безпосередньо:

 

конкурують з киснем,0

утворюють мiцний ковалентний зв'язок з залiзом,1

взаємодiють з глобiном,0

викликають ацидозвикликають ацидоз,0

викликають гiпоксемiю,0

30

В стимуляцiї еритропоезу найбiльше значення

мають безпосередньо:

 

катехоламiни,0

кортизол,0

еритропоетини,1

тестостерон,0

iнсулiн,0

31

Для полегшення пiдрахунку еритроцитiв пiд

мiкроскопом кров розводять:

 

1% розчином глюкози,0

3% розчином NaCl,1

0,1 н розчином HCl,0

5% розчином цитрату Na,0

0,5% розчином NaCl,0

32

Людинi для проведення детоксикацiї було

введено NaCl з концентрацiєю:

 

0,3%,0

0,9%,1

1%,0

2%,0

5,4%,0

33

Загальнi час зсiдання кровi = 5 хв. Протромбiновий iндекс 100%.

При таких показниках тривалiсть 1 фази коагуляцiйного

гемостазу найiмовiрнiше становить:

 

5 хв,0

15 хв,0

5 сек,1

15 сек,0

2 хв,0

34

У людини кiлькiсть тромбоцитiв в периферiчнiй кровi 300*10^9/л,

нормальна кiлькiсть фактору Виллебранда. Чому буде

дорiвнювати час кровотечi (проба Дьюка) при таких показниках?

 

5 сек,0

5 хв,1

2 хв,0

10 хв,0

15 хв,0

35

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-B; плазми кровi з стандартними

еритроцитами A. Група кровi дослiджуваного:

 

0ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),1

АВо(IV),0

36

Еозинофiли здатнi безпосередньо:

 

фагоцитувати, приймати участь в алергiчних реакцiях,1

активувати зсiдання кровi,0

синтезувати антитiла,0

утаорювати плазматичнi клiтини,0

стимулювати лiмфопоез,0

37

Гуморальнi фактори, якi регулюють клiтиннi iмуннi реакцiї i

взаємодiю мiж Т i В - лiмфоцитами:

 

лiмфокiни,1

лейкопоетини,0

аглютинiни,0

лiзоцим,0

комплемент,0

38

Оптимальна концентрацiя антитiл пiсля першого надходження

антигена в нормальний органiзм виникає протягом:

 

доби,0

тижнiв,1

мiсяцiв,0

рокiв,0

5 хвилин,0

39

В груповiй системi CDE природженi аглютинiни:

 

вiдсутнi,1

присутнi а, в,0

присутнi cde,0

присутнi CDE,0

40

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А; плазми кровi з стандартними

еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

 

0ав(I),0

Ав(II),1

Ва(III),0

АВо(IV),0

41

Базофiли утаорюються з промiєлоцитiв в червоному

кiстковому мозку i можуть:

 

фагоцитувати, стимулювати лiполiз, видiляти гепарин,1

виробляти iнтерлейкiни,0

утворювати прокоагулянти,0

утворювати лiзоцим,0

утворювати атитiла,0

42

Найважливiша функцiя нейтрофiлiв:

 

утворення антитiл,0

синтез лейкотриєнiв,0

мiкрофагоцитоз,1

утворення тромбоксану А2,0

транспорт гепарину,0

43

При визначеннi групи кровi дослiджуваного з'явилась

аглютинацiя в краплi з цолiклоном анти-В i плазми

дослiджуваної кровi з стандартними еритроцитами А.

Не вiдбулося аглютинацiї з цолiклоном анти-А та

стандартними еритроцитами В. Яка група кровi?

0ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),1

АВо(IV),0

44

Пацiєнту пiсля кровотечi необхiдна гемотрансфузiя. Група

кровi у нього АВо(IV). Кров якої групи ви використаєте

для переливання?

 

0ав(I), Rh+,0

Ав(II), Rh+,0

Ва(III), Rh+,0

АВо(IV), Rh+,1

45

У рецiпiєнта 0ав(I) група кровi за системою АВ0 i Rh+.

Яку кров ви використаєте для гемотрансфузiї?

 

0ав(I), Rh+,1

АВо(IV), Rh+,0

АВо(IV), Rh-,0

0ав(I), Rh-,0

Ав(II), Rh+,0

46

При визначеннi групи кровi не отримали аглютинацiю еритроцитiв

з цолiклоном анти-А i з цолiклоном анти-В; але отримали

аглютинацiю плазми кровi з стандартними еритроцитами А та

з стандартними еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

 

0ав(I),1

Ав(II),0

Ва(III),0

АВо(IV),0

47

Прокоагулянти всiх фаз зсiдання присутнi в кровi:

 

постiйно,1

при пошкодженнях судин,0

пiд час фiзичного навантаження,0

при стресах,0

при пологах,0

48

Внутрiшнiй (кров'яний) механiзм утаорення протромбiнази

починається з активацiї факторiв плахми кровi:

 

протромбiну,0

XII,1

XIII,0

VII,0

V,0

49

Для активацiї зовнiшнього механiзму утворення протромбiнази

необхiдна активацiя, перш за все:

 

фактора Виллебранда,0

VII,1

X,0

II,0

V,0

50

Кiлькiсть кровi в органiзмi здорової людини масою 70 кг

становить в середньому:

 

5,5 л,1

4,9 л,0

4 л,0

4,5 л,0

6 л,0

51

Жiнка з резуc-позитивною кров'ю вагiтна. Плiд має

резус-негативну кров. Якi антигени мiстяться у неї в кровi?

 

CDE cde,0

CD,1

cde,0

c'd'e' c''d''e'',0

52

У спортсмена пiд час змагання загальний час зсiданя кровi

дорiвнює 3,5 хв. Який з перелiчених факторiв найвiрогiднiше

призведе до прискорення гемокоагуляцiї?

 

адреналiн,1

ацетiлхолiн,0

гепарин,0

вазопресин,0

соматолiберин,0

53

Ретракцiя кров'яного згустку становить 20 %. Кiлькiсть якого

з факторiв гемокоагуляцiї буде порушена?

 

фiбрiноген,0

серотонiн,0

тромбостенiн,1

фiбрiназа,0

протромбiн,0

54

Вмiст бiлкiв плазми кровi 68 г/л , з них: альбумiнiв - 40 г/л ,

глобулiнiв - 28 г/л. При таких величинах буде спостерiгатись:

 

збiльшення Ронк.,0

зменшення Ронк.,0

нормальний Ронк.,1

збiльшення Росм.,0

зменшення Росм.,0

55

У людини осмотична резистентнicть ерiтроцитiв:

min 0,4 % NaCl

max 0,34 % NaCl

Такi показники свiдчать про:

 

нормальну стiйкiсть мембрани ерiтроцитiв до гiпотонiчних розчинiв,1

знижену стiйкiсть мембрани ерiтроцитiв до гiпотонiчних розчинiв,0

пiдвищену стiйкiсть мембрани ерiтроцитiв до гiпотонiчних розчинiв,0

знижену стiйкiсть мембрани ерiтроцитiв до гiпертонiчних розчинiв,0

пiдвищену стiйкiсть мембрани ерiтроцитiв до гiпертонiчних розчинiв,0

56

Аглютинiни групової системи АВО належать до:

 

альфа-глобулiнiв,0

бетта-глобулiнiв,0

гамма-глобулiнiв,1

альфа-альбумiнiв,0

бетта-альбумiнiв,0

57

Гiпертонiчний розчин глюкози це:

 

5,4 %,0

10 %,1

0,9 %,0

1 %,0

2 %,0

58

У людини при пiднiманнi в гори вiдбувається збiльшення

кiлькостi ерiтроцитiв з 5,0*10^12/л до 8*10^12/л. Cтимуляцiя

еритропоезу вiдбулась завдяки змiнам в артерiальнiй кровi:

 

збiльшення рО2 в артерiальнiй кровi,0

зменшення рО2 в артерiальнiй кровi,1

збiльшення рСО2 в артерiальнiй кровi,0

зменшення рСО2 в артерiальнiй кровi,0

збiльшення рН в артерiальнiй кровi,0

59

Пiсля вдиху чадного газу утворюється:

 

дезоксигемоглобiн,0

оксигемоглобiн,0

метгемоглобiн,0

карбгемоглобiн,0

карбоксигемоглобiн,1

60

У людини через 10 дiб пiсля крововтрати вiдбувається

стимуляцiя еритропоезу завдяки:

 

зниженню рО2 артерiальної кровi,1

пiдвищенню кiлькостi еритропоетинiв,0

збудженню симпатичних впливiв на червоний кiстковий мозок,0

пiдвищенню рСО2,0

зменшенню об'єму кровi,0

61

Стимулюють еритропоез безпосередньо:

 

соматолiберiни,0

еритропоетини,1

тiреолiберiни,0

соматомедiни,0

катехоламiни,0

62

Величина колiрного показника кровi свiдчить безпосередньо про:

 

кiлькiсть гемоглобiна,0

кiсневу емнiсть кровi,0

насиченiсть еритроцитiв гемоглобiном,1

кiлькiсть еритроцитiв,0

стан еритропоезу,0

63

1г Нb може приєднати в нормi:

 

1,8 мл кисню,0

2 мл кисню,0

1,34 мл кисню,1

1,64 мл кисню,0

2,34 мл кисню,0

64

У людини 3 роки тому видалено шлунок в зв'язку з

патологiчним процесом. Зараз в аналiзi кровi:

еритроцитiв 3,5*10^12/л; гемоглобiн - 125 г/л; КП - 1,4.

Яка ймовiрна причина цих показникiв?

 

зменшення утворення внутрiшнього фактора Кастла,1

зменшення утворення еритропоетинiв в нирках,0

зменшення рО2 артерiальної кровi,0

зменшення всмоктування залiза,0

зменшення рСО2 артерiальної кровi,0

65

В умовах гипоксiї на стимуляцiю еритропоезу в червононму

кiстковому мозку впливають переважно:

 

статевi гормони,0

Т3, Т4,0

СТГ,0

АКТГ,0

еритропоетини,1

66

Вiтамiн К впливає на синтез в печiнцi переважно факторiв:

 

протромбiна,1

плазмiна,0

гепарiна,0

фiбрiнази,0

фiбрина,0

67

Для активацiї зовнiшнього механiзма коагуляцiйного гемостаза

необхiдна активацiя безпосередньо факторiв:

 

VII,1

VIII,0

IX,0

XII,0

X,0

68

Найбiльшу активнiсть в системi CDE cde мають антигени:

 

C,0

D,1

E,0

c,0

d,0

69

Групова система CDE має в своєму складi таку кiлькiсть

основних антигенiв:

 

6,0

3,1

4,0

1,0

2,0

70

Слина i шлунковий сiк людинин, у якої група кровi Ав(II),

мiстять аглютинiни:

 

альфа, бета,0

бета,1

альфа,0

А,0

В,0

71

В лiмфi i мiжклiтиннiй рiдинi людинии, у якої група кровi Ва(III),

мiстяться аглютинiни:

 

альфа, бета,0

альфа,1

бета,0

бета1,0

бета2,0

72

До фiзичного навантаження кiлькiсть лейкоцитiв - 6,5*10^9/л,

пiсля - 10*10^9/л. Це є наслiдком, перш за все:

 

виходом лейкоцитiв з депо в циркулюючу кров,1

посилення лейкопоезу,0

збiльшення симпатичних впливiв на червоний кiстковий мозок,0

збiльшення кiлькостi гормонiв,0

зменшення рО2 в артерiальнiй кровi пiд час фiзичного навантаження,0

73

Продукти розпаду еритроцитiв:

 

накопичуються макрофагами,0

виводяться через ШКТ,1

виводяться через нирки,0

використовуються для ресинтезу гемоглобiну,0

накопичуються в червоному кiстковому мозковi,0

74

Наявнiсть у новонародженого в еритроцитах F-гемоглобiну сприяє:

 

пiдвищенню спорiдненостi гемоглобiну до кисню,1

зниженню спорiдненостi гемоглобiну до кисню,0

дисоцiацiї оксигемоглобiну,0

утворення карбгемоглобiну,0

збiльшення буферної ємностi,0

75

При реакцiї окислення гемоглобiну валентнiсть залiза в гемi:

 

змiнюється з 2+ на 3+,1

змiнюється з 3+ на 2+,0

не змiнюється,0

змiнюється з 3+ на 4+,0

змiнюється з 4+ на 5+,0

76

У дитини 10 рокiв в аналiзi кровi спостеригається лейкоцитоз.

Кiлькiсть нейтрофiлiв - 47%, еозинофiлiв - 5%, базофiлiв - 1%,

лiмфоцитiв - 45%, моноцитiв - 2%. Збiльшення кiлькостi

лейкоцитiв вiдбулося завдяки збiльшенню:

 

лiмфоцитiв,1

моноцитiв,0

еозинофiлiв,0

базофiлiв,0

нейтрофiлiв,0

77

Визначте в лiтрах скiльки плазми мiститься в кровi людини,

якщо вiдомо, що маса - 80 кг, гематокрiт - 50%.

 

2,5 л,0

2,8 л,1

3 л,0

3,5 л,0

3,8 л,0

78

У спортсмена до тренування гематокрит - 48%. Пiсля тренування

ще раз визначили гематокрит. Яким вiн буде?

 

55%,1

45%,0

40%,0

35%,0

30%,0

79

У дитини 10 рокiв в аналiзi кровi спостеригається лейкоцитоз (11*10^9/л).

Кiлькiсть нейтрофiлiв - 64%, еозинофiлiв - 5%, базофiлiв - 1%,

лiмфоцитiв - 25%, моноцитiв - 5%. Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв

вiдбулося завдяки збiльшенню:

 

лiмфоцитiв,0

моноцитiв,0

еозинофiлiв,0

базофiлiв,0

нейтрофiлiв,1

80

У людини в пустелi протягом двох дiб не було води. Який з

показникiв кровi найвiрогiднiше буде змiнений?

 

ШОЕ,0

гематокрит,1

КП кровi,0

загальний час зсiдання кровi,0

рН,0

81

Бiлки плазми кровi переважно синтезуються в:

 

печiнцi,1

червоний кiстковий мозок,0

в лiмфатичних вузлах,0

плазматичних клiтинах,0

м'язах,0

82

Внаслiдок тривалого голодування у людини кiлькiсть бiлка - 56 г/л,

P-онкотичний - 20 мм рт.ст. До яких наслiдкiв це призведе:

 

пiдвищенню руйнування еритроцитiв,0

посилення еритропоезу,0

переходу води з кровi в мiжклiтинну рiдину,1

переходу води з мiжклiтинного середовища в кров,0

збiльшення ОЦК,0

83

Гiпотонiчний розчин NaCl - це:

 

1,05%,0

0,88%,0

0,4%,1

0,9%,0

1%,0

84

Онкотичний тиск складає частину осмотичного i дорiвнює:

 

0,01 атм,0

0,02 атм,0

0,03 атм,1

0,3 атм,0

0,5 атм,0

85

Пiд впливом спиртiв та ефiрiв виникає гемолiз еритроцитiв:

 

хiмiчний,1

бiологiчний,0

осмотичний,0

термiчний,0

механiчний,0

86

До бiлкiв, якi мають найбiльше значення в пiдтримцi

онкотичного тиску, належать:

 

альбумiни,1

альфа1 - глобулiни,0

альфа2 - глобулiни,0

бета - глобулiни,0

гама - глобулiни,0

87

У лiкарню доставлено чоловiка з пошкодженням стегнової артерiї.

Необхiдна гемотрансфузiя. Яку пробу, з обов'язкових,

ви виконаєте найостаннiшою?

 

бiологiчну пробу,1

визначення групи кровi реципiєнта в системi ABO,0

визначення групи кровi реципiєнта в системi CDE,0

визначення групи кровi донора в системi АВО,0

на iндивiдуальну cумiснiсть,0

88

Вiдбулась аглютинацiя iз стандартними сироватками Оав (I),

Ав(II), АВ(IV) груп кровi i не вiдбулася iз стандартною

сироваткою Ва (III) групи кровi. Яка це група кровi?

 

Oaв (I),0

Aв (II),0

АВ (IV),0

Ba (III),1

група кровi не визначається,0

89

Вiдбулася аглютинацiя iз стандартними сироватками 0ав(I),

Ва(III), ABo(IV) груп кровi i не вiдбулася iз стандартною

сироваткою Ав(II) групи кровi.

Яка це група кровi?

0aв(I),0

Ав(II),1

Ва(III),0

АВо(IV),0

група кровi не визначається,0

 

 

 

 

"Фiзiологiя травлення"

Dr. I.M. Karvatsky, K.V. Tarasova

141

1

Дiя гiстамiну на парiетальнi клiтини блокується ...

 

цiметидином,1

атропiном,0

фентоламiном,0

обзiданом,0

бензогексонiєм,0

2

Подразнення латеральних ядер гiпоталамуса

викликає почуття ...

 

насичення,0

голоду,1

спраги,0

страху,0

тривоги,0

3

Гiркий смак сприймається переважно рецепторами ...

 

кiнчика язика,0

корення язика,1

бiчної поверхнi язика,0

спинкою язика,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

4

Ентерокiназа утворюється в ...

 

пiлоричному вiддiлi шлунку,0

слизовiй оболонцi тонкої кишки,1

пiдшлунковiй залозi,0

слинних залозах,0

печiнцi,0

5

Секрет слизової оболонки товстої кишки має

переважне значення в ...

 

гiдролiзi поживних речовин,0

захистi слизової оболонки вiд подразнень,1

всмоктуваннi води,0

всмоктуваннi амiнокислот,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

6

Парiетальнi клiтини шлункових залоз знаходяться

в ... вiддiлi шлунку

 

кардiальному,0

пiлоричному,0

фундальному,1

кардiальному та пiлоричному,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

7

Солодкий смак сприймається переважно рецепторами ...

 

кiнчика язика,1

кореня язика,0

бiчної поверхнi язика,0

спинкою язика,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

8

Холецистокiнiн-панкреозимiн впливає переважно

на ... пiдшлункової залози

 

ацинарнi клiтини,1

клiтини протокiв,0

альфа клiтини,0

бета клiтини,0

ацинарнi та протоковi клiтини,0

9

Пiсля введення гiстамiну в складi шлункового соку

переважає ... компонент

 

кислий,1

лужний,0

нейтральний,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

,0

10

Трипсиноген пiдшлункового соку активується ...

 

енерокiназою,1

соляною кислотою,0

гiстамiном,0

жовчними кислотами,0

бiкарбонатами,0

11

Холeцистокiнiн ... шлункову секрецiю

 

гальмує,1

стимулює,0

iстотно не змiнює,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

,0

12

Для процесу травлення серед складових частин жовчi

найбiльш важливим є ...

 

жовчнi пiгменти,0

жовчнi кислоти,1

ферменти,0

холестерин,0

бiкарбонати,0

13

Iмпульси вiд смакових рецепторiв передаються в ...

 

спинний мозок,0

гiпоталамус,0

довгастий мозок,1

середнiй мозок,0

лiмбiчну кору,0

14

Жовч мiстить значну кiлькiсть ..., якi приймають

участь в процесах травлення

 

солей жовчних кислот,1

ферментiв,0

пiгментiв,0

бiкарбонатiв,0

води,0

15

Перехiд хiмуса з шлунку в 12-палу кишку гальмується,

якщо рН вмiсту 12-палої кишки стає ... 3,5 - 4,0

 

бiльше нiж,0

менше нiж,1

рiвним,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

,0

16

Секрецiя кишкового соку регулюється в основному ...

 

впливом ЦНС,0

мiсцевими рефлексами,1

гуморальними механiзмами,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

,0

17

Гастрин стимулює переважно ... шлункових залоз

 

головнi клiтини,0

слизовi клiтини,0

парiетальнi клiтини,1

головнi та слизовi клiтини,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

18

Центри голоду та насичення знаходяться в ...

 

довгастому мозку,0

гiпоталамусi,1

спинному мозку,0

лiмбiчнiй корi,0

середньому мозку,0

19

Пiсля введення атропiну рухова функцiя шлунку ...

 

посилюється,0

гальмується,1

iстотно не змiнюється,0

припиняється,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

20

В регуляцiї моторики тонкої кишки вирiшальне

значення має ...

 

вплив ЦНС,0

мiсцевi рефлекси,1

мiсцевi гормони,0

метаболiти,0

продукти гiдролiзу їжi,0

21

Резекцiя пiлоричного вiддiлу шлунка порушує ...

регуляторнi механiзми секрецiї

 

нервовi,0

гуморальнi,1

мiогеннi,0

нервовi та гуморальнi,0

всi названi,0

22

Пiсля введення атропiну скорочення жовчного мiхура ...

 

посилюються,0

гальмуються,1

припиняються,0

не змiнюються,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

23

Продукти гiдролiзу ... стимулюють видiлення

панкреозимiна-холецистокiнiна

 

жирiв,0

бiлкiв,0

жирiв та бiлкiв,1

вуглеводiв,0

жирiв, бiлкiв та вуглеводiв.,0

24

Моторика шлунка посилюється вiд впливом ...

 

парасимпатичних нервiв,1

симпатичних нервiв,0

секретину,0

серотонiну,0

адреналiну,0

25

Бiльшiсть бiлкiв всмоктується за допомогою ...

 

активного транспорту,0

вторинного активного транспорту,0

осмосу,0

дифузiї,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,1

26

На висотi травлення в шлунковому соцi

переважає ... компонент

 

кислий,1

лужний,0

нейтральний,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

27

При збiльшеннi секрецiї НСl спостерiгається ...

 

збiльшення видiлення секретину,1

зменшення видiлення секретину,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

припинення видiлення секретину,0

видiлення секретину не змiнюється,0

28

Порiг смакової чутливостi людини знижується ...

 

пiсля прийому їжi,0

натщесерце,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

29

Зразу пiсля того, як їжа надходить в шлунок

має мiсце ...

 

його скорочення,0

його розслаблення,1

його парез,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

, 30

Секреторна функцiя тонких кишок регулюється

переважно ...

 

гiпоталамусом,0

спиним мозком,0

iнтрамуральними ганглiями,1

довгастим мозком,0

лiмбiчним мозком,0

31

Порiг смакової чутливостi людини пiдвищується ...

 

натщесерце,0

при сильних емоцiях,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

пiд час прийому їжi,0

32

Ферменти соку пiдшлункової залози утворюються в ...

 

ацинарних клiтинах залози,1

клiтинах протокiв залози,0

в усiх видах клiтин залози,0

альфа клiтинах залози,0

бета клiтинах залози,0

33

Пiсля введення гiстамiну рН шлункового соку ...

 

збiльшується,0

не змiнюється,0

зменшується,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

34

Бiльша частина жиру, що всмоктується, транспортується ...

 

кров'ю,0

лiмфою,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

кров'ю та лiмфою,0

35

Iмпульси, що iдуть в кору головного мозку вiд

смакових рецепторiв проходять через ...

 

гiпоталамус,0

таламус,1

червоне ядро,0

чорну субстанцiю,0

мигдалевидний комплекс,0

36

Трипсиноген соку пiдшлункової залози активується ...

 

гастрином,0

антитрипсином,0

ентерокiназою,1

гiстамiном,0

секретином,0

37

В товстих кишках всмоктуються переважно ...

 

бiлки,0

вода,1

триглiцериди,0

полiцукри,0

олiгопептиди,0

38

Висока концентрацiя Н+ в шлунковому соцi забезпечується

секрецiєю ... клiтин

 

парiетальних,1

головних,0

додаткових,0

слизових,0

всiх названих,0

39

Жовчнi кислоти приймають участь у творенi ...

 

мiцел,1

хiломiкронiв,0

моноглiцеридiв,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

40

Порогова концентрацiя для гiрких речовин ...

для солодких та кислих

 

вища нiж,0

нища нiж,1

така ж як,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

41

Секретин ... секрецiю пiдшлункового соку

 

викликає значну,1

викликає незначну,0

викликає помiрну,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

iстотно не впливає на,0

42

Секрет слизової оболонки товстої кишки мiстить

значну кiлькiсть ...

 

ферментiв,0

слизу,1

бiкарбонатiв,0

вiтамiнiв,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

43

Слиз шлункового соку утворюється в ...

 

перiстальних клiтинах,0

мукоцитах,1

головних клiтинах,0

додаткових клiтинах,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

44

Смаковi рецептори вiдносяться до ...

 

первинночутливих,0

вторинночутливих,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

45

Секретин впливає переважно на функцiю ...

 

аципарних клiтин пiдшлункової залози,0

клiтин протокiв пiдшлункової залози,1

всiх видiв клiтин пiдшлункової залози,0

альфа клiтин пiдшлункової залози,0

бета клiтин пiдшлункової залози,0

46

Синтез вiтамiнiв групи В i вiтамiну К

вiдбувається в ...

 

шлунковi,0

пiдшлунковiй залозi,0

тонкiй кишцi,0

товстiй кишцi,1

на всьому протязi ШКТ,0

47

Секретин ... шлункову секрецiю

 

збiльшує,0

зменшує,1

не впливає на,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

повнiстю припиняє,0

48

Холецистокiнiн-панкреозимiн утворюється в ...

 

пiдшлунковiй залозi,0

12-палiй кишцi,1

пiлоричному вiддiлi шлунку,0

товстому кишечнику,0

печiнцi,0

49

Стимуляцiя секрцiї шлункового соку пiд впливом

блукаючого нерва є результатом ...

 

лише нервових впливiв,0

нервових i гуморальних впливiв,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

50

Пiдщелепна залоза виробляє ... секрет

 

слизовий,0

серозний,0

змiшаний,1

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

лише мiнеральний,0

51

Всмоктування глюкози вiдбувається ...

 

при участi транспорту Na+,1

без участi транспорту Na+,0

при участi транспорту К+,0

при участi транспорту Сa++,0

без участi транспорту К+,1

52

Зменшення рН в пiлоричному вiддiлi шлунку

приводить до ... секрецiї гастрину

 

збiльшення,0

зменшення,1

повного припинення,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

53

Лiпаза знаходиться в ...

 

жовчi,0

панкреатичному соцi,1

кишковому соцi,1

слинi,0

шлунковому соцi,1

54

Стимуляцiя симпатичних нервiв ... величину секрецiї слинних

залоз, концентрацiя органiчних речовин в слинi ...

 

збiльшує, зменшується,0

збiльшує, збiльшується,0

зменшує, збiльшується,1

зменшує, зменшується,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

55

Найбiльш ефективним для секрецiї секретину є висока

концентрацiя в 12-палiй кишцi ...

 

пепсину,0

iонiв Н+,1

лiпiдiв,0

бiлкiв,0

вуглеводiв,0

56

Пепсиноген утворюється в ... клiтинах шлункових залоз

 

парiетальних,0

головних,1

додаткових,0

усiх,0

бокаловидних,0

57

Стимуляцiя парасимпатичної нервової системи викликає

... м'язiв жовчного мiхура

 

скорочення,1

розслаблення,0

iстотно не впливає,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

парез,0

58

Норадреналiн впливає на секрецiю слинних залоз

за допомогою внутрiшньоклiтинного посередника ...

 

Са2+,0

цАМФ,1

цГМФ,0

iнозитолтрифосфату,0

дiацилглiцеролу,0

59

рН панкреатичного соку ...

 

7.0-8.0,0

8.5-9.0,0

8.0-8.5,1

6.5-7.5,0

7.3-7.5,0

60

При уявному годуваннi латентний перiод i тривалiсть секрецiї

буде ... нiж при вкладенi їжi в шлунок через фiстулу

 

менше,1

бiльше,0

однаковим,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

61

Ацетилхолiн впливає на секрецiю слинних залоз

за допомогою внутрiшньоклiтинного посередника ...

 

Са2+,1

цАМФ,0

цГМФ,0

iнозитолтрифосфату,0

дiацилглiцеролу,0

62

Секретин утворюється в ...

 

G-клiтинах слизової оболоки пiлоричного вiддiлу шлунку,0

S-клiтинах слизової оболонки 12-палої кишки,1

I-клiтинах слизової оболонки 12-палої кишки,0

ECL-клiтинах слизової оболоки шлунку,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

63

Всмоктування глюкози вiдбувається завдяки ...

 

первинному активному транспорту,0

вторинному активному транспорту,1

дифузiї,0

пiноцитозу,0

осмосу,0

64

Привушна залоза виробляє ... секрет

 

слизовий,0

серозний,1

змiшаний,0

лише мiнеральний,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

65

При тривалому прийомi їжi, багатої вуглеводами в

соцi пiдшлункової залози пiдвищується активнiсть ...

 

лiпази,0

амiлази,1

трипсина,0

хiмотрипсина,0

полiпептидаз,0

66

Всмоктування амiнокислот вiдбувається ...

 

за участю iонiв Nа+,1

без участi iонiв Nа+,0

за участю iонiв К+,0

за участю iонiв Са++,0

без участi iонiв К+,1

67

Значення слизу шлункового соку полягає в ...

 

захистi слизової оболонки,1

гiдролiзi поживних речовин,0

денатурацiї бiлкiв,0

активацiї пепсиногену,0

формуваннi хiмусу,1

68

При закупорцi каменем загального жовчного протоку

порушується гiлролiз та всмоктування ...

 

вуглеводiв,0

бiлкiв,0

жирiв,1

вуглеводiв, бiлкiв та жирiв,0

бiлкiв та жирiв,0

69

Бiкарбонати пiдшлункового соку утворюються в ...

 

ацинарних клiтинах залози,0

клiтинах протокiв залози,1

в усiх видах клiтин залози,0

бета клiтинах залози,0

альфа клiтинах залози,0

70

Всмоктування моносахаридiв в тонкий кишцi вiдбувається

завдяки ... транспорту

 

осмосу,0

первинному активному,0

вторинному активному,1

пiноцитозу,0

дифузiї,0

71

В склад слини входять ферменти ...

 

пепсин,0

амiлаза,1

iнвертаза,0

лактаза,0

мальтаза,1

72

Ентерокiназа переводить в активну форму ...

 

трипсиноген,1

пепсиноген,0

лiпазу,0

амiнополiпептидазу,0

хiмотрипсиноген,0

73

Всмоктування глюкози вiдбувається переважно в ...

 

шлунку,0

порожнинi рота,0

тонкiй кишцi,1

дванадцятипалiй кишцi,0

товстiй кишцi,0

74

При введеннi їжi через фiстулу в шлунок можна

вивчати секрецiю пiд час ...

 

головної фази,0

кишкової фази,0

шлункової фази,1

головної та кишкової фази,0

головної, кишкової та шлункової фази,0

75

В жовчному мiхурi ...

 

всмоктується вода,1

утворюються жовчнi кислоти,0

утворюється холестерин,0

утворюються жовчнi пiгменти,0

утворюється слиз,1

76

Норадреналiн викликає секрецiю слини ...

 

багатої органiчними речовинами,1

бiдної органiчними речовинами,0

не змiнює вмiст речовин в слинi,0

багатої неорганiчними речовинами,0

бiдної неорганiчними речовинами,1

77

Якщо вводити в фiстулу Тiрi-Велла рiзнi розчини,

то всмоктуватись будуть розчини ...

 

глюкози,1

бiлкiв,0

триглiцеридiв,0

амiнокислот,1

всi речовини,0

78

Слиз шлункового соку має ... реакцiю

 

кислу,0

лужну,1

нейтральну,0

сильно кислу,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

79

Жовчнi кислоти всмоктуються ... тонких кишок

 

лише в початкових вiддiлах,0

лише в кiнцевих вiддiлах,1

по всiй довжинi,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

лише в центральних вiддiлах,0

80

Пiсля введення атропiну видiлення слини ...

 

збiльшується,0

зменшується,1

не змiнюється,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

повнiстю припиняється,0

81

Пiд впливом секретину видiляється сiк пiдшлункової

залози з значним вмiстом ...

 

ферментiв,0

бiкарбонатiв,1

слизу,0

води,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

82

Пепсиноген активується ...

 

ентерокiназою,0

соляною кислотою,1

гiстамiном,0

жовчними кислотами,0

гастрином,0

83

Симпатична нервова система ... моторну

функцiю тонких кишок

 

стимулює,0

iстотно не змiнює,1

гальмує,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

повнiстю пригнiчує,0

84

Стимуляцiя парасимпатичних нервiв ... величину секрецiї

слинних залоз, концентрацiя органiчних речовин в слинi ...

 

збiльшує, зменшується,1

збiльшує, збiльшується,0

зменшує, зменшується,0

зменшує, збiльшується,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

85

Хiпомiкрони транспортуються ...

 

кров'ю ворiтної вени,0

лiмфою,1

артерiальною кров'ю,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

кров'ю нижньої порожнистої вени,0

86

Дiя гiстамiну на парieтальнi клiтини реалiзується через ...

 

Н2-рецептори,1

альфа-адренорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

бета-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,0

87

При збiльшеннi секрецiї жовчi моторика тонких кишок ...

 

зменшується,0

збiльшується,1

iстотно не змiнюється,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

припиняється,0

88

Атропiн блокує вплив ацетилхолiну на ...

секреторних клiтин слинних залоз

 

альфа-адренорецептори,0

Н-холiнорецептори,0

вета-адренорецептори,0

М-холiнорецептори,1

Н2-рецептори,0

89

Секрет пiдшлункової залози мiстить ферменти,

що гiдролiзують ...

 

бiлки,1

жири,1

вуглеводи,1

нуклеiновi кислоти,1

вiтамiни,0

90

Всмоктування амiнокислот вiдбувається переважно в ...

 

шлунку,0

тонких кишках,1

товстих кишках,0

ротовiй порожнинi,0

дванадцятипалiй кишцi,0

91

Гiстамiн впливає переважно на секрецiю ...

 

пепсиногену,0

слизу,0

НСl,1

води,0

бiкарбонатiв,0

92

Працююча клiтина слинної залози видiляє в кров фермент ...,

який впливає на утворення вазодiлятора мiсцевої дiї

 

секретин,0

калiкреїн,1

брадiнiнiн,0

гiстамiн,0

ацетилхолiн,0

93

Панкреозимин-холецистокiнiн утворюється в ...

 

G-клiтинах слизової оболонки пiлоричного вiддiлу шлунку,0

S-клiтинах слизової оболонки 12-палої кишки,0

I-клiтинах слизової оболонки 12-палої кишки,1

власних залозах кишечника,0

ECL- клiтинах слизової оболонки шлунку,0

94

При подразненнi латеральних ядер гiпоталамусу

виникне вiдчуття ...

 

голоду,1

насичення,0

задоволення,0

спраги,0

страху,0

95

Натщесерце в шлунковому соцi переважає ... компонент

 

кислий,0

лужний,1

нейтральний,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

96

Жовч мiстить значну кiлькiсть ..., що впливають

на гiдролiз та всмоктування жирiв

 

ферментiв,0

жовчних кислот,1

жовчних пiгментiв,0

бiкарбонатiв,0

слизу,0

97

Рухова функцiя шлунку стимулюється впливом ...

 

симпатичної нервової системи,0

парасимпатичної нервової системи,1

мотiлiну,1

секретину,0

гастрину,0

98

Секреторна функцiя тонкої кишки регулюється

головним чином ...

 

гiпоталамусом,0

спиним мозком,0

iнтрамуральними ганглiями,1

довгастим мозком,0

гуморальними механiзмами,0

99

Жовчнi кислоти всмоктуються в кров ...

вiддiлах тонкої кишки

 

лише в початкових,0

лише в кiнцевих,1

на всiй довжинi,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

лише в середнiх,0

100

Центр голоду i насичення знаходиться в ...

 

таламусi,0

довгастому мозку,0

гiпоталамусi,1

корi головного мозку,0

спинному мозковi,0

101

Гастрин утворюється в слизовiй оболонцi ...

 

тiла i дна шлунку,0

пiлоричного вiддiлу шлунку,1

тiла шлунку,0

дна шлунку,0

кардiального вiддiлу шлунку,0

102

Хемотрипсиноген панкреатичного соку активується ...

 

трипсином,1

ентерокiназою,0

соляною кислотою,0

секретином,0

жовчними кислотами,0

103

Секретин ... шлункову секрецiю

 

гальмує,1

стимулює,0

iстотно не змiнює,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

повнiстю припиняє,0

104

Секретин утворюється в ...

 

ацинарних клiтинах пiдшлункової залози,0

клiтинах протокiв пiдшлункової залози,0

слизовiй оболонцi 12-палої кишки,1

G-клiтинах слизової оболоки пiлоричного вiддiлу шлунку,0

ECL-клiтинах слизової оболоки шлунку,0

105

Гiдролiз крохмалю вiдбувається завдяки дiї ферментiв ...

 

шлункового соку,0

печiнки,0

пiдшлункового соку,1

слини,1

кишечника,1

106

Пiсля резекцiї пiлоричного вiддiлу шлунку секрецiя НСl ...

 

збiльшується,0

зменшується,1

не змiнюється,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

повнiстю припиняється,0

107

Моторику тонких кишок стимулюють ...

 

жовчнi пiгменти,0

солi жовчних кислот,1

слиз,0

НСl,0

бiкарбонати,0

108

Атропiн блокує ... клiтин слинних залоз

 

Н-холiнорецептори,0

М-холiнорецептори,1

альфа-адренорецептори,0

бета-адренорецептори,0

Н2-рецептори,0

109

Ентерокiназа утворюється в ...

 

шлунку,0

12-палiй кишцi,1

пiдшлунковiй залозi,0

печiнцi,0

товстiй кишцi,0

110

Пiсля руйнування вентро-латеральних ядер

гiпоталамусу зникає вiдчуття ...

 

голоду,1

насичення,0

задоволення,0

страху,0

спраги,0

111

Слиз шлункового соку має ... реакцiю

 

кислу,0

нейтральну,0

лужну,1

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

112

Пiсля ваготомiї моторика тонких кишок ...

 

збiльшується,0

зменшується,0

змiнюється мало,1

припиняється,0

не змiнюється,0

113

рН шлункового соку ...

 

0.5 - 1.0,0

1.5 - 2.0,1

5.0 - 6.0,0

4.5-5.5,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

114

Холецистокiнiн-панкреозимiн викликає секрецiю соку

пiдшлункової залози з значним вмiстом ...

 

ферментiв,1

бiкарбонатiв,0

води,0

слизу,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

115

Хiломiкрони синтезуються в ...

 

головних клiтинах шлункових залоз,0

ентероцитах,1

гепатоцитах,0

пiдшлунковiй залозi,0

парiєтальних клiтинах шлункових залоз,0

116

Перехiд хiмуса з шлунку в 12-палу кишку ... якщо рН

вмiсту 12-палої кишки стає менше, нiж 3,5-4,0

 

прискорюється,0

гальмується,1

не змiнюється,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

117

Стимуляцiя парасимпатичної нервової системи

викликає ... сфiнктера Оддi

 

скорочення,0

розслаблення,1

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

118

Пiсля введення атропiну рухова функцiя тонкої кишки ...

 

посилюється,0

гальмується,1

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

припиняється,0

iстотно не змiнюється,0

119

В протоках слинних залоз вiдбувається ... iонiв

 

секрецiя,1

реабсорбцiя,0

фiльтрацiя,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

пiноцитоз,0

120

В жовчному мiхурi ... вода

 

всмоктується,1

секретується,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

синтезується,0

121

Всмоктування вiльних жирних кислот вiдбувається в ...

 

шлунку,0

тонких кишках,1

товстих кишках,0

ротовiй порожнинi,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

122

Для перемiщення хiмусу до iлео-цекального

сфiнктера має значення ...

 

ритмiчна сегментацiя,0

маятниковоподiбнi скорочення,0

перистальтика,1

антиперистальтика,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

123

Калiкреїн, який утворюється в клiтинах слинних залоз,

впливає на утворення вазодiлятора мiсцевої дiї ...

 

брадiкiнiна,1

гiстамiна,0

ацетилхолiна,0

норадреналiна,0

серотонiна,0

124

Скорочення жовчного мiхура стимулюється ...

 

секретином,0

холецистокiнiном-панкреозимiном,1

гiстамiном,0

мотiлiном,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

125

Водiй ритму шлунка знаходиться в ...

 

тiлi шлунка,0

кардiальнiй частинi,1

пiлорiчнiй частинi,0

днi шлунка,0

вiрна вiдповiль вiдсутня,0

126

Секрецiя шлункового соку на молоко

характеризується ... секрецiї

 

повiльним наростанням,1

швидким наростанням,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

127

Панкреатичний сiк мiстить ферменти для гiдролiзу ...

 

лише вуглеводiв,0

лише бiлкiв,0

лише жирiв,0

бiлкiв, жирiв та вуглеводiв,1

бiлкiв та вуглеводiв,0

128

Скiльки фаз включає в себе акт ковтання ?

 

1,0

4,0

3,1

2,0

6,0

129

Опоpожнення шлунка pегулюється ...

 

соматичною неpвовою системою,0

гоpмонами,1

iнтрамуральними нервовими сплетiннями,1

обзиданом,0

окситоцином,0

130

Перистальтитка шлунка посилюється пiд дiєю гормонiв: ...

 

вазопресин,0

инсулин,0

гастрин,1

тестостерон,0

холецистокiнин-панкреозимiн,1

131

Перистальтика шлунка подавляється пiд дiєю гормонiв: ...

 

гастрин,0

секретин,0

глюкагон,0

соматостанин,1

правильної вiдповiдi тут немає,0

132

Якi фази включає процес шлункової секрецiї ?

 

цефалiчна фаза,1

шлункова фаза,1

пiлорична фаза,0

кишкова фаза,1

дуоденальна фаза,0

133

Медiатори, нервовi посередники в iндукцiї секрецiї ...

 

ацетилхолiн,1

гiстамин,1

тироксин,0

серотонiн,0

гастрин,1

134

... - посередники в iндукцiї секрецiї

 

ацетилхолiн,0

Ca2+/кальмодулiн,1

паратгормон,0

цАМФ,1

серотонiн,0

135

Де, i з чого утворюються первиннi жовчнi кислоти ?

 

в печiнцi, з холестерола,1

в плазмi, з холецистокiнiна,0

в печiнцi, з бiлiрубiну,0

в тонкiй кишцi, з глюкогона,0

правильної вiдповiдi тут немає,0

136

Де, i з чого утворюються вториннi жовчнi кислоти ?

 

в печiнцi, з солей первинних жовчних кислот,1

в плазмi, з холецистокiнiна,0

в печiнцi, з бiлiрубiну,0

в тонкiй кишцi, з глюкогона,0

правильної вiдповiдi тут немає,0

137

До первинних жовчних кислот вiдносяться ...

 

хенодезоксихолева,1

хенобiоксихолева,0

холева,1

хiподезоксихолева,0

мерохолева,0

138

До вторинних жовчних кислот вiдносяться ...

 

хенодезоксихолева,0

хепобiоксихолева,0

метохолева,0

дезоксихолева,1

гiдроксихолева,0

139

Протеази панкреатичного соку активуються ...

 

ентерокiназою,1

серотонiном,0

еластазою,0

секретином,0

а Бог його знає...,0

140

Чи вiрне наступне твердження: "Людинi властиве мембранне травлення" ?

 

так,1

нi,0

141

Ритмiчнi скорочення ворсинок стимулюються ...

 

нервовою системою,0

пилiкiнiном,0

вiлiкiнiном,1

серотонiном,0

ентерогастрином,0

 

 

 

 

"Вегетативна регуляцiя"

Dr. I.M. Karvatsky, dr. O.I. Pliska

84

1

Введення екзогенного тироксину призведе до:

гальмування секрецiї тiротропного гормону,1

гальмування секрецiї окситоцину,0

гальмування секрецiї вазопресину,0

збiльшення поглинання кисню головним мозком,0

зниження поглинання кисню головним мозком,0

 

2

Якi симпатичнi волокна широко поширенi в органiзмi, але мають

порiвняно малий вплив на серце та мозок:

вазодiлятаторнi,0

вазоконстрикторнi,1

вазоконстрикторнi та вазодiлятаторнi,0

,0

,0

 

3

Який iз перерахованих органiв не є мiшенню для паратгормону?

щитовидна залоза,1

нирки,0

кишечник,0

трубчастi кiстки,0

нейрогiпофiз,0

 

4

Гормони, якi можуть викликати негативний азотистий баланс включають:

глюкагон,1

гормон росту в пiдвищенiй концентрацiї,0

окситоцин,0

гормон росту,0

вазопресин,0

 

5

В ганглiонарних пресинаптичних термiналях симпатичної

нервової системи за участю холiнацетилтрансферази синтезуються ...

норадреналiн,0

АТФ,0

адреналiн,0

ацетилхолiн,1

атропiн,0

 

6

Фентоламiн блокує дiю медiатора ... в ... синапсах

симпатичної нервової системи

норадреналiну; ганглiонарних,0

ацетилхолiну; ганглiонарних,0

ацетилхолiну; нервово-органних,0

адреналiну; нервово-органних,0

норадреналiну; нервово-органних,1

 

7

Передача iнформацiї в ганглiонарних синапсах парасимпатичної

нервової системи вiдбувається за участю ...

норадреналiну,0

ацетилхолiну,1

АТФ,0

атропiну,0

ГАМК,0

 

 

8

Медiатор ... синтезується в ... пресинаптичних термiналях

парасимпатичної нервової системи

ацетилхолiн; нервово-органних,0

ацетилхолiн; нервово-органних,0

норадреналiн; ганглiонарних,0

ацетилхолiн; ганглiонарних i нервово-органних,1

норадреналiн; нервово-органних,0

 

9

Нiкотин у великих дозах є ... передачi збудження в ганглiонарних

синапсах ... нервової системи

блокатором; симпатичної,0

блокатором; парасимпатичної,0

активатором; симпатичної,0

активатором; парасимпатичної,0

блокатором; симпатичної i парасимпатичної,1

 

10

Передача iнформацiї в нервово-органних синапсах симпатичної

нервової системи вiдбувається за участю ...

адреналiну,0

норадреналiну,1

ацетилхолiну,0

атропiну,0

ГАМК,0

 

11

Якi нижче перерахованi залози внутрiшньої секрецiї

не контролюються аденогiпофiзом:

альфа-клiтини острiвцiв Лангенгарса pancreas,0

мозочкова речовина наднирникiв,1

щитовидна залоза,0

гонади,0

D-клiтини острiвцiв Лангенгарса pancreas,0

 

12

Вмiст яких iз перерахованих гормонiв пiдтримується у кровi

на вiдносно стiйкому рiвнi:

трийодтиронiн,1

iнсулiн,0

норадреналiн,0

антидiуретичний гормон,0

серед перерахованих такий гормон вiдсутнiй,0

 

13

При введеннi бета-адреноблокаторiв частота скорочень серця

зменшиться внаслiдок впливу на ...

пресорний центр,0

депресорний центр,0

пейсмейкери мiокарду,1

ядро nervus vagus,0

гiпоталямус,0

 

14

Норадреналiн викликає гiперглiкемiю завдяки ...

гальмування секрецiї глюкагону,0

гальмування секрецiї АКТГ,0

стимуляцiї глiкогенолiзу в м'язах та печiнцi,1

гальмування секрецiї кортизолу,0

стимуляцiї секрецiї кортизолу,0

 

 

 

15

Якi з перерахованих ефектiв не характернi для норадреналiну?

стимуляцiя секрецiї ренiну,0

пригнiчення перистальтики кишечника,0

стимуляцiя секрецiї iнсулiну,1

скорочення радiальних м'язiв зiницi,0

розширення судин скелетних м'язiв,0

 

16

Бiлатеральна адренектомiя буде супроводжуватися

зниженням вмiсту в кровi ...

адреналiну,1

норадреналiну,0

глюкагону,0

не змiниться вмiст нi одного з гормонiв,0

АКТГ,0

 

17

Для яких з перерахованих гормонiв вiдсутнi вiдповiднi

статини гiпоталамуса?

гормон росту,0

тиротропiн, АКТГ,1

меланоцитостимулюючий гормон,0

окситоцин,0

для всiх перерахованих гормонiв iснують статини,0

 

18

Гормони кори наднирникiв за своїю хiмiчною будовою є:

пептидами,0

амiнокислотами,0

бiлками,0

глiкопротеiдами,0

стероїдами,1

 

19

При введеннi норадреналiну артерiальний тиск збiльшиться

внаслiдок ... адренорецепторiв ...

стимуляцiї; судин,0

стимуляцiї; серця,0

стимуляцiї; судин i серця,1

пригнiчення; судин,0

пригнiчення; серця,0

 

20

Яка основна ендокринна залоза виробляє гормон,

що впливає на обмiн кальцiю та фосфору?

щитовидна,0

паращитовидна,1

наднирники,0

тимус,0

епiфiз,0

 

21

Моторику шлунково-кишкового тракту можна пригнiтити

використовуючи такi фармакологiчнi засоби, як ...

амiназин,0

адреналiн,0

атропiн,1

хiнiн,0

ацетилхолiн,0

 

22

Симпатичнi вазоконстрикторнi волокна широко поширенi в органiзмi,

але мають порiвняно меньший вплив на ...

нирки,0

селезiнку,0

шлунково-кишковий тракт,0

судини серця,1

шкiру,0

 

23

Передача iнформацiї в ганглiях симпатичної нервової системи

вiдбувається за участю ...

адреналiну,0

ацетилхолiну,1

АТФ,0

атропiну,0

серотонiну,0

 

24

Нiкотин у великих дозах блокує дiю медiатора ... в ... синапсах

автономної нервової системи

ацетилхолiну; нервово-органних,0

норадреналiну; ганглiонарних,0

норадреналiну; нервово-органних,0

ацетилхолiну; ганглiонарних,1

адреналiну; нервово-органних,0

 

25

До холiнергiчних нейронiв належать преганглiонарнi волокна...

нервової системи

симпатичної,0

симпатичної i парасимпатичної,1

парасимпатичної,0

соматичної,0

соматичної i парасимпатичної,0

 

26

При введеннi норадреналiну частота скорочень серця ...

внаслiдок ... адренорецепторiв серця

збiльшиться; пригнiчення,0

зменшиться; стимуляцiї,0

зменшиться; пригнiчення,0

збiльшиться; стимуляцiї,1

iстотно не змiниться; пригнiчення,0

 

27

Фентоламiн блокує дiю норадреналiну в ... синапсах ...

нервової системи

ганглiонарних; симпатичної,0

ганглiонарних; парасимпатичної,0

нервово-органних; симпатичної,1

нервово-органних; парасимпатичної,0

ганглiонарних; метасимпатичної,0

 

28

Медiатор ... синтезується в ганглiонарних i нервово-органних

пресинаптичних термiналях ... нервової системи

ацетилхолiн; парасимпатичної,1

ацетилхолiн; симпатичної,0

норадреналiн; парасимпатичної,0

норадреналiн; симпатичної,0

адреналiн; симпатичної,0

 

29

Нiкотин у великих дозах є ... передачi збудження в ... синапсах

вегетативної нервової системи

 

блокатором; ганглiонарних,1

блокатором; нервово-органних,0

активатором; ганглiонарних,0

активатором; нервово-органних,0

блокатором; ганглiонарних i нервово-органних,0

 

30

Медiатором ... альфа-адренорецепторiв найчастiше являється ...

симпатичних; адреналiн,0

симпатичних; ацетилхолiн,0

парасимпатичних; норадреналiн,0

парасимпатичних; ацетилхолiн,0

симпатичних; норадреналiн,1

 

31

Стимуляцiя ... нервової системи викликає ... коронарного кровотоку

симпатичної; зменшення,0

парасимпатичної; збiльшення,0

парасимпатичної; зменшення,0

симпатичної; збiльшення,1

соматичної; зменшення,0

 

32

Пiд впливом альдостерону ... реабсорбцiя iонiв натрiю

в дистальних вiддiлах нефрону

зменшується,0

збiльшується,1

не змiнюється,0

припиняється,0

,0

 

33

Iнсулiн полегшує транспорт глюкози в клiтинах наступних органiв:

епiтелiю кишечника,0

скелетних м'язiв,1

епiтелiю нирок,0

головного мозку,0

,0

 

34

Який iз наступних ендокринних органiв має в дитинствi бiльшi розмiри,

нiж у зрiлому вiцi?

гiпофiз,0

щитовидна залоза,0

паращитовидна залоза,0

наднирники,1

пiдшлункова залоза,0

 

35

У хворого спостерiгається тахiкардiя, пiдвищення температури тiла,

пiдвищене потовидiлення, пiдвищення розумової та фiзичної активностi,

тремор. Який iз перерахованих признакiв найбiльш вiрогiдно

доповнює вищевказане?

екзофтальм,0

глюкозурiя,0

пiдвищення чутливостi до вазоконстрикторної дiї норадреналiну,1

втрата ваги,0

такий признак не названо,0

 

36

Якi з перерахованих механiзмiв не характернi для альдостерону?

 

 

 

секрецiя калiю,0

реабсорбцiя натрiю,0

секрецiю iонiв водню,0

секрецiю ренину,1

всi ефекти характернi,0

 

37

Збiльшення секрецiї гормонiв щитовидної залози приведе до ...

пiдвищення температури органiзму,1

зниження температури органiзму,0

температура органiзму не змiнюється,0

зниження сили скорочень серця,0

зниження частоти скорочень серця,0

 

38

Aцетилхолiн синтезується в ... пресинаптичних термiналях

парасимпатичної нервової системи за участю ...

ганглiонарних; фосфодiестерази,0

ганглiонарних; ацетилхолiнестерази,0

нервово-органних; моноамiноксидази,0

ганглiонарних i нервово-органних; ацетилхолiнестерази,0

ганглiонарних i нервово-органних; холiнацетилтрансферази,1

 

39

Механiзм дiї адреналiну на клiтини-мiшенi пов'язаний

iз його впливом на ...

рецептори клiтинних мембран,1

цитоплазматичнi рецептори,0

ядернi рецептори,0

рецептори ядерних мембран,0

рецептори мембран мiтохондрiй,0

 

40

Якi з перерахованих гормонiв видiляються передньою

долею гiпофiзу?

вазопресин,0

окситоцин,0

тiреотропний гормон,1

кортиколiберин,0

тiреолiберин,0

 

41

Для фармакологiчного виключення впливу як симпатичної, так

i парасимпатичної системи на всi органи i структури органiзму

можна застосовувати ...

метилксантини,0

ганглiоблокатори,1

АТФ,0

обзидан,0

всi вищеназванi речовини,0

 

42

При введеннi норадреналiну частота скорочень серця збiльшиться

внаслiдок ... серця

стимуляцiї холинорецепторiв,0

пригнiчення адренорецепторiв,0

пригнiчення холинорецепторiв,0

пригнiчення пуринорецепторiв,0

стимуляцiї адренорецепторiв,1

 

43

До переважно адренергiчних нейронiв належать ... волокна ...

нервової системи

 

постганглiонарнi; парасимпатичної,0

преганглiонарнi; симпатичної,0

преганглiонарнi; парасимпатичної,0

постганглiонарнi; симпатичної,1

преганглiонарнi; метасимпатичної,0

 

44

При пiдвищеннi концентрацiї iонiв кальцiю в позаклiтинному

середовищi збiльшиться вивiльнення медiатора ... iз ...

термiналей в ганглiях вегетативної нервової системи

ацетилхолiну; пресинаптичних,1

норадреналiну; пресинаптичних,0

адреналiну; постинаптичних,0

ацетилхолiну; постинаптичних,0

ГАМК; пресинаптичних,0

 

45

Aцетилхолiн синтезується в ... пресинаптичних термiналях

симпатичної нервової системи за участю ...

ганглiонарних; холiнацетилтрансферази,1

ганглiонарних; ацетилхолiнестерази,0

ганглiонарних; моноамiноксидази,0

ганглiонарних; фосфодiестерази,0

нервово-органних; холiнацетилтрансферази,0

 

46

Фентоламiн є ... передачi збудження

в ... синапсах симпатичної нервової системи

активатором; нервово-органних,0

блокатором; ганглiонарних,0

блокатором; нервово-органних,1

блокатором; ганглiонарних i нервово-органних,0

активатором; ганглiонарних,0

 

47

Вивiльнення медiатора ... iз пресинаптичних термiналей в

ганглiях автономної нервової системи ... при пiдвищеннi

концентрацiї iонiв кальцiю в позаклiтинному середовищi

ацетилхолiну; збiльшується,1

норадреналiну; збiльшується,0

адреналiну; збiльшується,0

ацетилхолiну; зменшується,0

ГАМК; збiльшується,0

 

48

Передача iнформацiї в нервово-органних синапсах

парасимпатичної нервової системи вiдбувається за участю ...

адреналiну,0

норадреналiну,0

АТФ,0

ацетилхолiну,1

атропiну,0

 

49

Якi з перерахованих ефектiв не характернi для паратгормону?

Стимуляцiя реабсорбцiї кальцiю в ниркових канальцях,0

Стимуляцiя всмоктування кальцiю в кишечнику,0

Стимуляцiя реабсорбцiї фосфату в нирках,1

Збiльшення вмiсту кальцiю в плазмi,0

Стимуляцiя реабсорбцiї калiю в ниркових канальцях,0

 

50

При введеннi бета-адреноблокаторiв частота скорочень серця ...

 

збiльшиться,0

зменшиться,1

iстотно не змiниться,0

,0

,0

 

51

Тонус гладенької мускулатури бронхiв пiдвищується пiд

впливом ... нервової системи

симпатичної,0

соматичної,0

симпатичної i парасимпатичної,0

парасимпатичної,1

парасимпатичної i соматичної,0

 

52

Для iнсулiну не характернi наступнi ефекти:

стимуляцiя синтезу бiлка,0

сприяння реабсорбцiї глюкози в ниркових канальцях,1

стимуляцiя накопичення триглiцерiдiв,0

стимуляцiя глiкогенезу,0

стимуляцiя транспорту глюкози в мiоцити,0

 

53

Найбiльшою бiологiчною активнiстю надiлений наступний гормон:

трийодтiронiн,1

тетрайодтiронiн,0

P-трийодтiронiн,0

,0

,0

 

54

Всi перерахованi гормони є нейропептидами, крiм ...

антидиуретичного гормону,0

бета-ендорфiну,0

соматомедiну,1

окситоцину,0

вазопресину,0

 

55

Для iнсулiну характернi всi перерахованi ефекти, крiм ...

пiдвищення вторинного активного транспорту глюкози в м'язaх,0

стимуляцiя лiпогенезу,0

стимуляцiя глiкогенезу,0

гiперполяризацiя мембран клiтин смугастих м'язiв,1

пiдвищення транспорту глюкози в адипоцитах,0

 

56

Основними бiлково-синтезуючими гормонами є: СТГ, iнсулiн,

тироксин (в малих дозах), естрогени та андрогени. Всi вони

стимулюють лiнiйний рiст органiзму за винятком ....

СТГ,0

естрогенiв,1

тироксину,0

андрогенiв,0

iнсулiну,0

 

57

Вiдмiна парагормонiв вiд гормонiв полягає у ...

вiдсутностi рецепторiв,0

неспецифiчнiй дiї,0

вiдсутностi специфiчних клiтин якi секретують парагормони,0

вiрна вiдповiдь вiдсутня,0

вiдсутностi дистантної дiї,1

58

Атропiн блокує дiю ацетилхолiну

в ... синапсах ... нервової системи

нервово-органних; парасимпатичної,1

ганглiонарних; симпатичної,0

нервово-органних; симпатичної i парасимпатичної,0

ганглiонарних; парасимпатичної,0

нервово-органних; симпатичної,0

 

59

До гормонiв нейрогiпофiзу вiдносяться ...

окситоцин,1

тiреолiберин,0

кортикотропiн,0

тiреотропний гормон,0

соматолiберин,0

 

60

Якi з перерахованих гормонiв видiляються задньою долею гiпофiзу?

тiреотропний гормон,0

фолiкулiн,0

вазопресин,1

соматотропний гормон,0

АКТГ,0

 

61

В основi розширення зiниць очей у людини при сильному

болю та при гiпоксiї лежить ... тонусу ... нервової системи

зниження; симпатичної,0

пiдвищення; парасимпатичної,0

зниження; парасимпатичної,0

пiдвищення; симпатичної,1

пiдвищення; метасимпатичної,0

 

62

До холiнергiчних нейронiв належать постганглiонарнi волокна

переважно ... нервової системи

парасимпатичної,1

симпатичної,0

метасимпатичної,0

симпатичної i парасимпатичної,0

симпатичної i метасимпатичної,0

 

63

Метилксантини ... передачу нервових iмпульсiв в синапсах ...

нервової системи

активують; симпатичної,0

блокують; парасимпатичної,0

блокують; метасимпатичної,1

активують; метасимпатичної,0

блокують; симпатичної,0

 

64

Атропiн блокує дiю медiатора ... в ... синапсах

парасимпатичної нервової системи

ацетилхолiну; ганглiонарних,0

норадреналiну; ганглiонарних,0

норадреналiну; нервово-органних,0

адреналiну; нервово-органних,0

ацетилхолiну; нервово-органних,1

 

65

Фентоламiн блокує дiю медiатора ... в нервово-органних

синапсах ... нервової системи

ацетилхолiну ; парасимпатичної,0

адреналiну; симпатичної,0

ацетилхолiну; симпатичної i парасимпатичної,0

норадреналiну ; симпатичної,1

норадреналiну; симпатичної i парасимпатичної,0

 

66

При введеннi норадреналiну артерiальний

тиск ... внаслiдок ... адренорецепторiв судин

збiльшиться; стимуляцiї,1

збiльшиться; пригнiчення,0

iстотно не змiниться; стимуляцiї,0

зменшиться; пригнiчення,0

iстотно не змiниться; пригнiчення,0

 

67

Фентоламiн є ... передачi збудження в нервово-органних

синапсах ... нервової системи

блокатором; парасимпатичної,0

блокатором; симпатичної,1

блокатором; симпатичної i парасимпатичної,0

активатором; симпатичної,0

активатором; симпатичної i парасимпатичної,0

 

68

Медiатор ... синтезується в ... пресинаптичних термiналях

симпатичної i парасимпатичної нервової системи

ацетилхолiн; нервово-органних,0

ацетилхолiн; ганглiонарних i нервово-органних,0

норадреналiн; ганглiонарних,0

норадреналiн; нервово-органних,0

ацетилхолiн; ганглiонарних,1

 

69

Вивiльнення медiатора ... iз пресинаптичних термiналей в

ганглiях ... нервової системи збiльшується при пiдвищеннi

концентрацiї iонiв кальцiю в позаклiтинному середовищi

аденозину; симпатичної,0

ацетилхолiну; симпатичної i парасимпатичної,1

адреналiну; симпатичної,0

ГАМК; парасимпатичної,0

адреналiну; парасимпатичної,0

 

70

Секрецiю шлунку збiльшує ... стимуляцiя через ...

парасимпатична; гастрин,0

парасимпатична; прямi нервовi впливи,0

парасимпатична; прямi нервовi впливи i гастрин,1

симпатична; прямi нервовi впливи,0

симпатична; гастрин,0

 

71

Тонус гладенької мускулатури бронхiв ... пiд впливом

симпатичної нервової системи

пiдвищується,0

знижується,1

не змiнюється,0

зникає,0

,0

 

72

За якою ознакою гормон росту вiдрiзняється вiд всiх iнших

перерахованих гормонiв -- АКТГ, iнсулiн, тiроксин, окситоцин?

 

вiн належить до другого класу сполук,0

надiлений анаболiчною дiєю,0

впливаї на рiст та фiзичний розвиток,0

впливаї на обмiн вуглеводнiв,0

такий признак не названо,1

 

73

Якi iз перерахованих ефектiв не характернi для окситоцину?

пiдвищення тонусу артерiальних судин,1

скорочення мiометрiю,0

лактацiя,0

скорочення мiоепiтелiоцитiв,0

пiдвищення сили скорочень матки,0

 

74

Для глюкокортикоїдiв не характернi наступнi ефекти ...

гальмування виробки антитiл,0

подавлення секрецiї АКТГ,0

стимуляцiя синтезу бiлка,1

глюконеогенез,0

нi один iз перелiчених ефектiв не характерний,0

 

75

Для гормонiв не характернi наступнi ефекти ...

каталiзацiя бiохiмiчних реакцiй,1

iндукцiя ферментiв,0

активацiя ферментiв,0

регуляцiя проникностi клiтинних мембран,0

звiльнення кальцiю iз ретикулума,0

 

76

Який iз перерахованих гормонiв пiдвищує рiвень

основного обмiну речовин?

iнсулiн,0

тироксин,1

прогестерон,0

вазопресин,0

глюкагон,0

 

77

Яким iз перерахованих гормонiв притамана протизапальна дiя?

адреналiн,0

мiнералокортикоїди,0

глюкокортикоїди,1

глюкагон,0

соматотропний гормон,0

 

78

При введеннi норадреналiну частота скорочень серця ...

внаслiдок ... адренорецепторiв серця

збiльшиться; пригнiчення,0

зменшиться; стимуляцiї,0

зменшиться; пригнiчення,0

збiльшиться; стимуляцiї,1

iстотно не змiниться; пригнiчення,0

 

79

Антидиуретичний гормон виробляється в...

гiпоталамусi,1

наднирниках,0

щитовиднiй залозi,0

пiдшлунковiй залозi,0

статевих залозах,0

 

80

Хворому з лiкувальною метою вводять атропiн.

На якi вiдчуття вiн буде скаржитись пiсля iн`єкцiї?

ускладнення дихання,0

гiперсалiвацiю,0

тремор кiнцiвок,0

сухiсть у ротовiй порожнинi,1

тахiкардiю,0

 

81

У людини при сильному болi та при гiпоксiї зiницi очей...

звуженi,0

iнтактнi,0

Бог його знає,0

розширенi,1

а хто ж вам признається,0

 

82

Причиною розширення зiниць очей при сильному болi та при гiпоксiї є...

порушення проведення нервових iмпульсiв,0

активацiя парасимпатичної нервової системи,0

пошкодження рецепторiв,0

пригнiчення метасимпатичної нервової системи,0

активацiя симпатичної нервової системи,1

 

83

Нижчi команднi центри автономної нервової системи розташованi...

у ганглiях,0

на рiвнi спинного мозку,1

у нюховiй корi,0

у гiпокампi,0

у гiпоталамусi,0

 

84

Найвищим iнтегративним центром автономної нервової системи є...

дiлянки лобної кори,0

дiлянки моторної кори,0

гiпоталамус,1

вегетативнi центри середнього мозку,0

вегетативнi центри заднього мозку,0

 

 

 

 

 

"Загальна фiзiологiя"

Dr. I.M. Karvatsky, dr. O.O. Vernigor

86

1

Мембранний потенцiал спокою залежить переважно

вiд ... крiзь мембрану клiтини

вихiдного К+ струму,1

вхiдного К+ струму,0

вихiдного Na+ струму,0

вхiдного Na+ струму,0

вхiдного Ca2+ струму,0

2

Якщо проникнiсть клiтинної мембрани для К+ збiльшиться,

то її збудливiсть ..., а абсолютна величина МПС ...

зменшиться; збiльшиться,1

збiльшиться; збiльшиться,0

не змiниться; збiльшиться,0

зменшиться; зменшиться,0

зменшиться; не змiниться,0

3

Пiд час фази деполяризацiї потенцiалу дiї переважає ...

вхiд Na+ в клiтину,1

вихiд Na+ з клiтини,0

вхiд К+ в клiтину,0

вихiд К+ з клiтини,0

вхiд Са2+ в клiтину,0

4

Пiд час пiку потенцiалу дiї найбiльша концентрацiя в

серединi клiтини у iонiв ...

K+,1

Na+,0

Ca2+,0

Cl-,0

Mg2+,0

5

При збiльшенi кiлькостi iнактивованих Na+ каналiв у клiтиннiй

мемебранi пiд впливом мiсцевого анестетика крутизна фази

деполяризацiї потенцiалу дiї ..., а її збудливiсть ...

зменшиться; зменшиться,1

збiльшиться; зменшиться,0

не змiниться; зменшиться,0

зменшиться; збiльшиться,0

збiльшиться; збiльшиться,0

6

Якщо в позаклiтиннiй рiдинi збiльшиться концентрацiя К+,

то абсолютна величина мембранного потенцiалу ..., а

збудливiсть клiтини ...

зменшиться; збiльшиться,1

збiльшиться; збiльшиться,0

збiльшиться; зменшиться,0

зменшиться; не змiниться,0

не змiниться; не змiниться,0

7

Пiд час локальної вiдповiдi критичний рiвень

деполяризацiї мембрани ...

не змiниться,1

збiльшиться,0

зменшиться,0

прагне до безмежностi,0

прагне до нуля,0

8

При збiльшеннi сили надпорогового електричного струму ...

амплiтуда потенцiалу дiї на мембранi не змiниться,1

амплiтуда потенцiалу дiї на мембранi зменшиться,0

амплiтуда потенцiалу дiї на мембранi збiльшиться,0

потенцiал дiї зникне,0

потенцiал дiї не виникне,0

9

Для того, щоб викликати деполяризацiю клiтинної мембрани в

середину клiтини потрiбно помiстити ...

анод,1

катод,0

анод i катод,0

нульовий електрод,0

нульовий електрод i анод,0

10

При тривалому впливi на збудливi клiтини позаклiтинно

розташованого катода збудливiсть клiтин ... Це зумовлено ...

зменшується; iнактивацiєю Na+ каналiв,1

збiльшується; активацiєю Na+ каналiв,0

не змiнюється; входом Ca++ в клiтину,0

зменшується; iнактивацiєю Ca++ каналiв,0

зменшується; входом К+ в клiтину,0

11

При зменшеннi концентрацiї Na+ в позаклiтиннiй рiдинi,

швидкiсть проведення збудження по м'язовому волокну ...

зменшиться,1

збiльшиться в 1.5 раза,0

не змiниться,0

проведення збудження припиниться,0

збiльшиться в 2рази,0

12

У синаптичнiй щiлинi нервово-м'язового синапсу знаходиться

фермент ..., який дiє на медiатор ...

холiнестераза; ацетилхолiн,1

моноамiноксидаза; норадреналiн,0

трансамiназа; ацетилхолiн,0

пептидаза; норадреналiн,0

АТФаза; АТФ,0

13

Нервово-м'язовий синапс в скелетному м'язi має медiатор ...

ацетилхолiн,1

норадреналiн,0

ГАМК,0

глутамат,0

глiцин,0

14

Потенцiал кiнцевої пластинки розвивається внаслiдок взаємодiї

з рецепторами постсинаптичної мембрани ...

ацетилхолiну,1

холiнестерази,0

норадреналiну,0

К+,0

Са2+,0

15

Потенцiал кiнцевої пластинки - це один iз видiв ...

мiсцевого збудження,1

поширюючогося збудження,0

мiсцевого гальмування,0

пасивних потенцiалiв мембрани,0

центрального гальмування,0

16

Тетанiчне скорочення скелктного м'язу виникає, якщо

iнтервал мiж подразнюючими iмпульсами ...

менший нiж тривалiсть поодинокого скорочення,1

бiльший у 2 рази нiж тривалiсть поодинокого скорочення,0

бiльший у 5 разiв нiж тривалiсть поодинокого скорочення,0

дорiвнює тривалостi поодинокого скорочення,0

бiльший у 7 разiв нiж тривалiсть поодинокого скорочення,0

17

Са2+ в мiоплазмi необхiдний для забезпечення процесу ...

замикання акто-мiозинових мiсткiв,1

розмикання акто-мiозинових мiсткiв,0

формування голiвок мiозiну,0

створення тропомiозiну,0

розповсюдження ПД,0

18

Нервовi закiнчення ... скелетного м'язу

є на усiх волокнах,1

є на 20% волокон,0

є на 50% волокон,0

є на 70% волокон,0

вiдсутнi на волокнах,0

19

Видiлення медiатора в нервово-м'язовому синапсi

скелетного м'язу є результатом ...

входу Ca2+ через пресинаптичну мембрану,1

входу Ca2+ через постсинаптичну мембрану,0

входу K+ через пресинаптичну мембрану,0

деполяризацiї пресинаптичної мембрани,0

деполяризацiї постсинаптичної мембрани,0

20

В результатi генерацiї потенцiалу дiї в нервовому волокнi

використовується енергiя АТФ, яка йде на ...

вiдновлення iонної асиметрiї,1

активацiю натрiєвих каналiв,0

iнактивацiю натрiєвих каналiв,0

вiдкриття активних центрiв актину,0

iнактивацiю калiєвих каналiв,0

21

Усерединi збудливої клiтини в станi спокою концентрацiя Na+ ...

меньша нiж ззовнi в 10-15 разiв,1

меньша нiж ззовнi в 2-3 рази,0

бiльша нiж ззовнi в 10-15 разiв,0

бiльша нiж ззовнi в 2-3 рази,0

дорiвнює концентрацiї ззовнi,0

22

Пiд час фази деполяризацiї потенцiалу дiї проникнiсть

мембрани найбiльша для iонiв ...

Na+,1

K+,0

Ca2+,0

Cl-,0

Mg2+,0

23

Iонний струм, який виникає пiд час фази деполяризацiї

потенцiалу дiї переважно забезпечується ...

рухом Na+ по концентрацiйному градiєнту,1

рухом K+ по концентрацiйному градiєнту,0

рухом Na+ проти концентрацiйного градiєнта,0

рухом K+ проти концентрацiйного градiєнта,0

рухом K+ i Na+ проти концентрацiйного градiєнту,0

24

При збiльшенiй кiлькостi iнактивованих Na+ каналiв пiд впливом

мiсцевого анестетика порiг деполяризацiї клiтинної мембрани ...,

а її збудливiсть ...

збiльшиться; зменшиться,1

зменшиться; зменшиться,0

збiльшиться; не змiниться,0

збiльшиться; збiльшиться,0

не змiниться; зменшиться,0

25

Пiсля дiї на збудливу клiтину отрути, що пригнiчує синтез АТФ,

серiя збуджень приведе до того, що вхiдний Na+ струм пiд час

потенцiалу дiї ... внаслiдок ...

зменшиться; зменшення концентрацiйного градiєнту Na+ ,1

збiльшиться; зменшення концентрацiйного градiєнту Na+ ,0

збiльшиться; збiльшення концентрацiйного градiєнту Na+ ,0

зменшиться; збiльшення концентрацiйного градiєнту Na+ ,0

не змiниться; зменшення концентрацiйного градiєнту Na+ ,0

26

Пiд час пiку потенцiалу дiї порiг деполяризацiї

збудливої клiтини ..., а її збудливiсть ...

прагне до безмежностi; прагне до нуля,1

зростає у 2-5 разiв; зменшується у 2-5 разiв,0

зменшується у 3-5 разiв; зростає у 3-5 разiв,0

не змiнюється; прагне до нуля,0

прагне до нуля; не змiнюється,0

27

При збiльшеннi сили надпорогового подразнюючого

електричного струму ...

тривалiсть потенцiалу дiї не змiниться,1

тривалiсть потенцiалу дiї збiльшиться,0

тривалiсть потенцiалу дiї зменшиться,0

потенцiал дiї зникне,0

потенцiал дiї не виникне,0

28

При зовнiшньоклiтинному подразненнi збудливої клiтини

деполяризацiя ...

виникає пiд катодом,1

виникає пiд анодом,0

виникає пiд катодом i анодом одночасно,0

виникає на серединi вiдстанi мiж катодом i анодом,0

не виникає взагалi,0

29

Катодична депресiя, що викликається тривалим впливом на збудливi

клiтини позаклiтинно розташованого катоду пов'язана з ...

збiльшенням порогу деполяризацiї,1

гiперполяризацiєю,0

входом К+ в клiтину,0

входом Na+ в клiтину,0

входом Ca+ в клiтину,0

30

При збiльшенiй концентрацiї Na+ у позаклiтиннiй рiдинi,

швидкiсть проведення збудження по м'язовому волокну ...

збiльшиться ,1

зменшиться в 2 рази,0

не змiниться,0

зменшиться в 1.5 рази,0

зменшиться в 5 разiв,0

31

При гiперполяризацiї мембрани нервового волокна

коефiцiєнт надiйностi проведення в ньому ..., так як ...

зменшиться; збiльшиться порiг деполяризацiї,1

збiльшиться; зменшиться порiг деполяризацiї,0

збiльшиться; збiльшиться порiг деполяризацiї,0

зменшиться; зменшиться порiг деполяризацiї,0

не змiниться; не змiниться порiг деполяризацiї,0

32

Збудження до скелетного м'язу поширюються по нервових

волокнах зi швидкiстю ...

120-70 м/с,1

70-40 м/с,0

40-15 м/с,0

15-5 м/с,0

18-3 м/с,0

33

Видiлення медiатора в нервово-м'язовому синапсi

скелетного м'язу є результатом ...

входу Ca2+ через пресинаптичну мембрану,1

входу Ca2+ через постсинаптичну мембрану,0

входу K+ через пресинаптичну мембрану,0

деполяризацiї пресинаптичної мембрани,0

деполяризацiї постсинаптичної мембрани,0

34

При дiї ацетилхолiну на постсинаптичну мембрану скелетного

м'язу в нiй розвивається ...

потенцiал кiнцевої пластинки,1

потенцiал дiї,0

гiперполяризацiя,0

КЕТП,0

АЕТП,0

35

Розвиток потенцiалу кiнцевої пластинки нервово-м'язового синапсу

скелетного м'язу пов'язаний з ... через постсинаптичну мембрану

входом Na+,1

виходом Na+,0

входом К+,0

виходом К+,0

входом Ca2+,0

36

Серiя поодиноких скорочень скелетного м'язу виникає, якщо

iнтервал мiж подразнюючими впливами ...

бiльший у 2 рази нiж тривалiсть поодинокого скорочення,1

меньший у 2 рази нiж тривалiсть поодинокого скорочення,0

меньший у 5 разiв нiж тривалiсть поодинокого скорочення,0

дорiвнює латентному перiоду скорочення,0

меньший у 5 разiв нiж тривалiсть перiоду розслаблення,0

37

Роль Са2+ у скороченнi скелетного м'язу полягає у ...

конформацiйнiй змiнi тропонiну,1

конформацiйнiй змiнi актину,0

забезпеченнi руху головки мiозину,0

блокуваннi активного центру мiозину,0

блокуваннi активного центру актину,0

38

Пiсля дiї на збудливу клiтину отрути, що пригнiчує синтез АТФ,

серiя збуджень приведе до того, що концентрацiя Na+ в клiтинi ...

збiльшиться,1

зменшиться в 2 рази,0

зменшиться в 3 рази,0

зменшиться в 4 рази,0

не змiниться,0

39

При дiї на скелетний м'яз отрути, що пригнiчує синтез АТФ, буде

порушений процес ... в перiод м'язового скорочення

ковзання ниток актину й мiозину,1

вiдкриття активних центрiв актину,0

виходу Ca2+ з саркоплазматичного ретикулуму,0

закриття активних центрiв актину,0

змiни конформацiї тропонiну,0

40

Величина мембранного потенцiалу спокою залежить головним

чином вiд нерiвномiрного розподiлу iонiв ... з

внутрiшнього та зовнiшнього боку мембрани

К+,1

Са2+,0

Na+,0

Сl-,0

Mg2+,0

41

Якщо в позаклiтиннiй рiдинi концентрацiя К+ зменшиться,

то абсолютна величина мембранного потенцiалу ..., а

збудливiсть клiтини ...

збiльшиться; зменшиться,1

зменшиться; не змiниться,0

зменшиться; збiльшиться,0

збiльшиться; не змiниться,0

не змiниться; збiльшиться,0

42

Пiд час фази реполяризацiї потенцiалу дiї проникнiсть

мембрани найбiльша для iонiв ...

K+,1

Na+,0

Ca2+,0

Cl-,0

Mg2+,0

43

Iонний струм, який виникає пiд час фази реполяризацiї

потенцiалу дiї, це переважно ...

пасивний К+ струм,1

активний К+ струм,0

пасивний Nа+ струм,0

активний Nа+ струм,0

активний Cl- струм,0

44

Пiсля дiї на збудливу клiтину отрути, що пригнiчує синтез АТФ,

серiя збуджень приведе до того, що концентрацiя К+ в клiтинi ...

зменшиться,1

збiльшиться в 3 рази,0

не змiниться,0

збiльшиться в 2 рази,0

збiльшиться в 5 разiв,0

45

Пiд час локальної вiдповiдi збудливiсть нервової клiтини ...,

а порiг деполяризацiї ...

збiльшиться; зменшиться,1

зменшиться; зменшиться,0

не змiниться; зменшиться,0

збiльшиться; не змiниться,0

зникнє; прагне до безмежностi,0

46

При збiльшеннi сили пiдпорогового електричного стимулу,

амплiтуда локальної вiдповiдi на мембранi ...

збiльшиться,1

зменшиться в 2 рази,0

зменшиться в 5 разiв,0

зменшиться в 3 рази,0

не змiниться,0

47

При зовнiшньоклiтинному подразненнi пiд анодом ...

виникає гiперполяризацiя,1

виникає деполяризацiя,0

виникає потенцiал дiї,0

виникає локальна вiдповiдь,0

мембранний потенцiал не змiнюється,0

48

При збiльшеннi калiєвої проникностi мембрани м'язового

волокна швидкiсть проведення збудження по ньому ...

зменшиться,1

збiльшиться в 3 рази,0

не змiниться,0

збiльшиться в 2 рази,0

збiльшиться в 5 разiв,0

49

При збiльшеннi концентрацiї Na+ у позаклiтиннiй рiдинi

коефiцiєнт надiйностi проведення по нервовому волокну ...

збiльшується,1

зменшується в 3 рази,0

не змiниться,0

зменшується в 2 рази,0

зменшується в 5 разiв,0

50

При нервово-м'язовiй передачi в синапсi збiльшується

проникнiсть для iонiв Са2+ у ...

пресинаптичнiй мембранi,1

постсинаптичнiй мембранi,0

пресинаптичнiй i постсинаптичнiй мембранi,0

мембранi кiнцевої пластинки,0

мембранi саркоплазматичного ретикулуму,0

51

При зменшеннi активностi холiнестерази в нервово-м'язовому

синапсi скелетного м'язу ...

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки збiльшиться,1

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки зменшиться,0

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки не змiниться,0

потенцiал кiнцевої пластинки зникає,0

на мембранi кiнцевої пластинки виникає ПД,0

52

При дiї на нервово-м'язовий синапс мiорелаксантiв типу кураре,

вони ...

блокують розвиток потенцiалу кiнцевої пластинки,1

блокують вхiд Са2+ через пресинаптичну мембрану,0

блокують вихiд медiатору в синаптичну щiлину,0

блокують холiнестеразу,0

викликають гiперполяризацiю мембрани кiнцевої пластинки,0

53

Зубчатий тетанус м'язу виникає, якщо наступне

подразнення припадає на ...

фазу розслаблення попереднього скорочення,1

фазу вкорочення попереднього скорочення,0

латентний перiод попереднього скорочення,0

перiод спокою,0

будь-яку фазу попереднього скорочення,0

54

При зменшеннi запасу Са2+ у саркоплазматочному

ретикулумi скелетного м'яза ...

сила поодинокого скорочення зменшиться,1

сила поодинокого скорочення збiльшиться,0

сила поодинокого скорочення не змiниться,0

буде виникати тiльки тетанiчне скорочення,0

скорочення не виникає,0

55

Енергiя АТФ у процесi скорочення м'язової клiтини

потрiбна для ...

ковзання ниточок актину й мiозину,1

вiдкриття активних центрiв актину,0

виходу Са2+ з саркоплазматичного ретикулуму,0

конформацiї тропонiну,0

конформацiї тропомiозiну,0

56

При дiї на скелетний м'яз отрут, що пригнiчують синтез АТФ,

серiя подразнень приведе до того, що концентрацiя

Са2+ у саркоплазмi ...

збiльшиться,1

зменшиться в 30 рази,0

не змiниться,0

зменшиться в 2 рази,0

зменшиться в 500 разiв,0

57

В збудливiй клiтинi у станi спокою проникнiсть клiтинної

мембрани найбiльша для iонiв ...

К+,1

Na+,0

Са2+,0

Cl-,0

Mg2+,0

58

Iонний струм, який виникає пiд час фази реполяризацiї

потенцiалу дiї, переважно забезпечується ...

рухом K+ по концентрацiйному градiєнту,1

рухом Na+ по концентрацiйному градiєнту,0

рухом Na+ проти концентрацiйного градiєнта,0

рухом K+ проти концентрацiйного градiєнта,0

роботою Na+/K+ насосу,0

59

При збiльшеннi кiлькостi iнактивованих Na+ каналiв пiд впливом

мiсцевого анестетика абсолютне значення критичного рiвня

деполяризацiї клiтинної мембрани ..., а її збудливiсть ...

зменшиться; зменшиться,1

збiльшиться; зменшиться,0

зменшиться; збiльшиться,0

зменшиться; не змiниться,0

не змiниться; збiльшиться,0

60

Пiсля дiї на збудливу клiтину отрути, що пригнiчує

синтез АТФ, серiя збуджень приведе до того,

що К+ струм пiд час потенцiалу дiї ...

зменшиться,1

збiльшиться,0

не змiниться,0

зникне,0

змiнить напрямок,0

61

Пiд час локальної вiдповiдi порiг деполяризацiї

мембрани збудливої клiтини ..., а збудливiсть клiтини ...

зменшиться; збiльшиться,1

збiльшиться; зменшиться,0

не змiниться; зменшиться,0

прагне до безмежностi; прагне до нуля,0

прагне до нуля; зникнє,0

62

При збiльшеннi сили надпорогового електричного

подразнюючого стимулу ...

порiг деполяризацiї мембрани не змiниться,1

порiг деполяризацiї мембрани збiльшиться,0

порiг деполяризацiї мембрани зменшиться,0

порiг деполяризацiї мембрани зникнє,0

порiг деполяризацiї мембрани прагне до безмежностi,0

63

При короткочасному зовнiшньоклiтинному подразненнi

пiд катодом збудливiсть клiтини ...

збiльшиться,1

зменшиться,0

не змiниться,0

зникнє,0

прагне до безмежностi,0

64

При зменшеннi концентрацiї К+ у позаклiтиннiй рiдинi

швидкiсть проведення збудження по м'язовому волокну ...

зменшиться,1

збiльшиться,0

не змiниться,0

,0

,0

65

При нервово-м'язовiй передачi збудження проникнiсть

пресинаптичної мембрани для Са2+ ...

збiльшується,1

зменшується,0

не змiнюється,0

зникає,0

,0

66

При збiльшеннi активностi холiнестерази

в нервово-м'язовому синапсi ...

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки зменшиться,1

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки збiльшиться,0

тривалiсть потенцiалу кiнцевої пластинки не змiниться,0

потенцiал кiнцевої пластинки не розвивається,0

на кiнцевiй пластинцi виникає гiперполяризацiя,0

67

Суцiльний тетанус скелетного м'язу виникає, якщо наступне

подразнення припадає на ...

фазу вкорочення попереднього скорочення,1

фазу розслаблення попереднього скорочення,0

фазу латентний перiод попереднього скорочення,0

перiод спокою,0

будь-який перiод попереднього скорочення,0

68

При зменшеннi запасу Са2+ у саркоплазматичному

ретикулумi скелетного м'яза ...

тривалiсть поодинокого скорочення зменшиться,1

тривалiсть поодинокого скорочення збiльшиться,0

тривалiсть поодинокого скорочення не змiниться,0

буде виникати тiльки тетанiчне скорочення,0

розслаблення стане неможливим,0

69

При дiї на скелетний м'яз отрут, що пригнiчують синтез АТФ,

серiя подразнень приведе до того, що концентрацiя

Са2+ у саркоплазмi ...

збiльшиться,1

зменшиться,0

не змiниться,0

,0

,0

70

Енергiя АТФ у процесi скорочення м'язової клiтини

потрiбна для ...

ковзання ниточок актину й мiозину,1

вiдкриття активних центрiв актину,0

виходу Са2+ з саркоплазматичного ретикулуму,0

змiна конформацiї тропонiну,0

змiна конформацiї тропомiозiну,0

71

Усерединi клiтини в станi спокою концентрацiя К+ ...

бiльша нiж ззовнi в 30-40 разiв,1

меньша нiж ззовнi в 30-40 разiв,0

меньша нiж ззовнi в 10-15 разiв,0

бiльша нiж ззовнi в 10-15 разiв,0

дорiвнює концентрацiї К+ iззoвнi,0

72

Якщо в станi спокою проникнiсть клiтинної мембрани

для iонiв Na+ збiльшиться, то ...

це приведе до деполяризацiї мембрани,1

це приведе до гiперполяризацiї мембрани,0

градiєнт потенцiалiв мембрани не змiниться,0

виникає КЕТП,0

виникає АЕТП,0

73

Фаза деполяризацiї потенцiалу дiї забезпечується переважно ...

вхiдним Na+ струмом,1

вихiдним Na+ струмом,0

вхiдним К+ струмом,0

вихiдним К+ струмом,0

активацiею Na+/K+-насосу,0

74

Iонний струм, який виникає пiд час фази деполяризацiї

потенцiалу дiї це переважно ...

пасивний Nа+ струм,1

активний Nа+ струм,0

пасивний К+ струм,0

активний К+ струм,0

активний Cl- струм,0

75

При збiльшеннi кiлькостi iнактивованих Na+ каналiв у

клiтиннiй мембранi пiд впливом мiсцевого анестетика

амплiтуда потенцiалу дiї ..., а збудливiсть мембрани ...

зменшиться; зменшиться,1

збiльшиться; зменшиться,0

не змiниться; збiльшиться,0

зменшиться; збiльшиться,0

збiльшиться; збiльшиться,0

76

Пiд час пiку потенцiалу дiї ... збудливiсть мембрани нервової клiтини

 

зникне,1

збiльшиться в 1,5-3 рази,0

не змiниться,0

зменшиться в 2-3 рази,0

зменшиться в 1,5-3 рази,0

77

При збiльшеннi сили надпорогового електричного стимулу ...

швидкiсть виникнення потенцiалу дiї збiльшиться,1

швидкiсть виникнення потенцiалу дiї зменшиться,0

швидкiсть виникнення потенцiалу дiї не змiниться,0

потенцiал дiї зникнє,0

виникає тiльки локальна вiдповiдь,0

78

Причиною виникнення катодичної депресiї пiд катодом

при його тривалому впливi на збудливу клiтину є ...

iнактивацiя натрiєвих каналiв,1

активацiя натрiєвих каналiв,0

iнактивацiя калiєвих каналiв,0

активацiя калiєвих каналiв,0

гальмування Na+/K+-насосу,0

79

При короткочаснiй деполяризацiї мембрани нервового

волокна коефiцiєнт надiйностi проведення в ньому ...

збiльшується,1

зменшується,0

не змiнюється,0

прагне до безмежностi,0

прагне до нуля,0

80

При видiленнi медiатора в нервово-м'язовому синапсi

скелетних м'язiв ...

виникає деполяризацiя постсинаптичної мембрани,1

виникає гiперполяризацiя постсинаптичної мембрани,0

градiєнт зарядiв постсинаптичної мембрани не змiнюється,0

виникає потенцiал дiї на постсинаптичнiй мембранi,0

виникає КЕТП на постсинаптичнiй мембранi,0

81

При збiльшеннi калiєвої проникностi мембрани нервового волокна

коефiцiєнт надiйностi проведення в ньому ..., тому що ...

зменшиться; збiльшиться порiг деполяризацiї,1

зменшиться; зменшиться порiг деполяризацiї,0

збiльшиться; зменшиться порiг деполяризацiї,0

збiльшиться; збiльшиться порiг деполяризацiї,0

не змiниться; не змiниться порiг деполяризацiї,0

82

Потенцiал кiнцевої пластинки при нервово-м'язовiй

передачi виникає...

на постсинаптичнiй мембранi,1

на пресинаптичнiй мембранi,0

у синаптичнiй щiлинi,0

на саркоплазматичном ретикулумi,0

на мiофiбрилах,0

83

Якщо наступне подразнення скелетного м'язу припадає на фазу

розслаблення попереднього скороченя, то ...

виникає зубчастий тетанус,1

виникає суцiльний тетанус,0

виникає серiя поодиноких скорочень,0

скорочення не виникають,0

це не впливає на скорочення,0

84

В процесi м'язового скорочення Са2+ вступає в зв'язок з ...

тропонiном,1

тропомiозином,0

активними центрами актину,0

головкою мiозину,0

саркоплазматичним ретикулумом,0

85

Збудження в скелетному м'язi ...

не розповсюджується з одного м'язового волокна на iнше,1

розповсюджується з одного м'язового волокна на iнше,0

розповсюджується з одного волокна тiльки на розташованi поруч,0

розповсюджується з м'язового волокна на нервовi,0

не можливе,0

86

При зменшеннi в м'язовiй клiтинi кiлькостi АТФ серiя подразнень

приведе до того, що ...

концентрацiя Са2+ в саркоплазмi збiльшиться,1

концентрацiя Са2+ в саркоплазмi зменшиться,0

концентрацiя Са2+ в саркоплазмi не змiниться,0

концентрацiя Са2+ в СПР не змiниться,0

концентрацiя Са2+ в СПР збiльшиться,0