Відповіді на екзаменаційні питання з гігієни та екології

1. Профілактична медицина її значення та зв'язок з лікувальною медициною.

Медицина - це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, профілактика і лікування хворих.

Медицина поділяється на дві галузі: лікувальну і профілактичну. Лікувальна медицина - хвора людина, мета – лікування і зміцнення здоров'я, або полегшення страждань хворого, дослідження і встановлення діагнозу, призначення і контроль за лікуванням. Профілактична медицина - це колективна медицина, або гігієна. Об'єктом вивчення-практично здорові люди. Гігієна займається здоров'ям здорових людей (індивідуальним здоров'ям), здоров'ям колективів практично здорових людей, населення країни (громадським здоров'ям), популяції. Завдання профілактичної медицини (гігієни) виконують лікарі й середні медичні працівники: гігієністи, санітарні лікарі, помічники санітарних лікарів з певних розділів гігієни.

2. Профілактика, її різновиди та роль в діяльності лікаря.

Профілактика – широка система державних, громадських та медичних заходів, що направлена на збереження і зміцнення здоров’я людей, виховання здорового покоління, підвищення працездатності та продовження активного життя.

Різновиди профілактики:

1. Індивідуальна (особиста) та суспільна

2. Первинна (направлена на уникнення захворюваності), вторинна (направлена на уникнення ускладнень та переходу в хронічну форму) і третинна (направлена на підтримання високої якості життя хворого населення

Значення: знання у галузі профілактики дозволяє лікарям будь якого профілю правильно планувати і втілювати у життя профілактичні заходи серед обслуговуваних ними контингентів населення. Знаючи характер впливу чинників середовища на людину, лікар може вірно вирішити питання про причини захворювання і прийняти необхідні міри для наступного лікування. Знання гігієни як фундаментальної профілактичної науки необхідні лікарю для правильної індивідуалізації гігієнічного режиму хворого (лікувальне харчування, режим дня, фізичні навантаження та ін.), без якого не буде повноцінної реконвалесценції, для розвитку вміння повноцінно оцінювати вплив факторів навколишнього середовища не лише для попередження хвороби, але і, навіть, постановки діагнозу, для правильного і раціонального проведення своєї діяльності тощо.

3. Гігієна як наукова дисципліна, її мета, завдання, об`єкти вивчення.

Гігієна – галузь медичних знань, наука про збереження та зміцнення суспільного та індивідуального здоров’я шляхом здійснення профілактичних заходів.

Мета: збереження і зміцнення здоров’я як окремої людини, так і колективу, популяції, суспільства в цілому.

Завдання:

1. Вивчення закономірностей впливу чинників навколишнього середовища і соціальних умов на організм людини.

2.Вивчення стану навколишнього середовища з огляду на його потенціальну та реальну небезпеку як для здоров’я населення, так і для об’єктів навколишнього середовища.

3.Наукове обґрунтування оптимальних і гранично допустимих параметрів чинників навколишнього середовища на підставі відомостей про їх якісну, кількісну характеристику та закономірності впливу на організм людини.

4.Впровадження гігієнічних нормативів і рекомендацій у практику, перевірка їх ефективності і подальше вдосконалення

5. Науково обґрунтоване прогнозування санітарної ситуації з урахуванням найближчої та найвіддаленішої перспективи розвитку окремих регіонів чи країни в цілому.

Об’єкти вивчення: колективне та індивідуальне здоров’я людей.

4. Санітарія. Визначення поняття, види санітарії та їх характеристика.

Санітарія – це практичне застосування розроблених гігієнічною наукою нормативів, правил та рекомендацій, що забезпечують оптимізацію умов навчання, виховання, побуту, праці, відпочинку того з метою зміцнення їх здоров’я. Санітарія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна.

Види: шкільна, житлово-комунальна, виробнича, харчова. Шкільна – система контрою за дотриманням санітарних норм, правил та гігієнічних вимог по відношенню до фізичного розвитку та стану здоров’я дітей та підлітків, їх режиму дня, організації навчання, праці, відпочинку, фізичної культури, проектуванню, створенню та експлуатації приміщень, меблів, обладнання в дитячих дошкільних та підліткових закладах. Житлово-комунальна забезпечує контроль за проведенням заходів по санітарній охороні атм повітря, води та грунту від забруднення, здійсненням раціонального науково обгрунтованого планування озелення, забудови, санітарного благоустрою та сан стану населених місць, житлових та громадських будівель, установ просвіти, культури, охорони здоров’я, споруд для спорту та фіз культури. Виробнича – комплекс заходів контролю за дотриманням гігієнічних нормативів факторів виробничого середовища, що забезпечують сприятливі умови праці та попереджують можливість виникнення професійних захворювань. Харчова – комлекс заходів контрою за дотриманням гігієнічних вимог при проектуванні, будівництві та експлуатації харчових підприємств і установ, матеріалів та обладнання для них, при розробці рецептури та технології харчових продувтів, при виробництві, консервуванні, транспортуванні, зберіганні та реалізації харчових продуктів, при проведенні заходів по попередженню аліментарних захворювань.

5. Становлення та досягнення емпіричної гігієни у країнах Стародавнього Сходу, Риму.

Емпірична гігієна – період використання різних профілактичних приписів, що грунтувались на спостереженнях і життєвому досвіді людей

У законодавчих документах Ассіро-Вавілонської держави містилися записи медичного характеру, що мали відношення до особистої та суспільної гігієни, ізоляції заразних хворих та ін. У містах цієї держави знайдено залишки бруківки і водопровідно-каналізаційних споруд. Чіткі уявлення про провідну роль профілактичних сформувалися в Древньому Китаї, де особливу увагу приділяли раціональній дієті, запобіганню надмірностям, режиму відпочинку, сну, загартовуючим вправам, масажу. В Древньому Китаї була відома варіоляція, існували санітарні вимоги до розміщення та планування населених місць, житла і їх санітарно-технічного благоустрою (деякі житлові будинки опалювалися системою внутрішньостінних труб-каналів).Широко відображені вимоги і до особистої гігієни (гігієна ротової порожнини, догляд за тілом, одягом тощо), використання гімнастичних вправ у древньоіндійських законах Ману і Аюрведі («Книга життя», 1000—500 років до н. е.). В них підкреслювалась також користь від уживання молока, меду, свіжої рослинної їжі, фізичної праці. В Древній Індії надавалось великого значення впливу на здоров'я людини клімату і погоди, пори року; погодні умови враховувались під час призначення лікарських засобів.

Значного розвитку набули гігієнічні знання у Древньому Римі, чому сприяв загальний розквіт культури, розвиток техніки, матеріалістичні погляди багатьох древньогрецьких філософів (зокрема, Демокріта і Арістотеля) та вчених на динамічний зв'язок між здоров'ям і середовищем існування. Демокріту належить крилатий вираз: «Гігієна — супутниця (друг) здоров'я. У цей період з'явилися перші медичні твори, які дійшли до наших днів і мали вплив на подальший розвиток профілактичного мислення в медицині. В трактатах («Про повітря, води і місцевості», «Про здоровий спосіб життя» та ін.), написаних видатним лікарем древності Гіппократом, містяться матеріалістичні міркування відносно здоров'я людини і навколишнього середовища. Видатним пам'ятником будівельної техніки Древнього Риму е знамениті римські водопроводи та каналізація. Водопроводи Риму забезпечували місто гірською джерельною водою (в середньому 500—1000 л на одну людину). Стічні води збирались у великий каналізаційний колектор і спускались у річку Тібр. Частково ці води використовувались для зрошування сільськогосподарських угідь. У Древньому Римі було видано ряд законодавчих документів, які регламентували санітарні вимоги до будівництва («Будівельний статут» імператора Нерона), продажу харчових продуктів, харчування військових, використання води з Тібру, поховання померлих. За дотриманням цих та інших санітарних вимог слідкували спеціальні міські чиновники.

6. Санітарна культура Київської Русі на емпіричному етапі розвитку гігієни.

В «Історії» Геродота містяться відомості про те, що в ній були відомі парові лазні, милоподібні речовини, використання з дезінфекційною метою сірки, техніка бальзамування. У рукописних та інших джерелах, що дійшли до наших днів і в яких описаний побут населення Древньої Русі, відзначається увага, яку приділяли питанням гігієни. Онучці Володимира Мономаха Євпраксії (XII ст.) належить медичний трактат, який містив 29 розділів (у тому числі «Про спосіб життя в різні пори року», «Про їжу, питво, сон і спокій», «Про лазню» тощо). В XI —XV ст. у Києві, Суздалі, Новгороді та інших містах були дерев'яні бруківки, в деяких монастирях (Троїцько-Сергіївському, Києво-Печерському, Соловецькому та ін.) і містах (Новгород, Псков) діяли водопроводи. В «Житії Феодосія Печерського» (автором якого вважається Нестор-літописець) є свідчення того, що вже в XI —XII ст. при Києво-Печерському монастирі у Києві існувала одна з перших лікарень (лікарня Феодосія). В цьому ж документі вказується на те, що поряд з наданням медичної допомоги ченцями монастиря приділялась велика увага санітарним питанням повсякденного побуту, харчування, використанню питної води, видаленню покидьків тощо. До наших часів у ближніх печерах збереглася мумія одного з найвідоміших і шанованих ченців-медиків Києво-Печерського монастиря преподобного Агапіта (початок XII ст.).

7. Становлення науково-експериментальної гігієни, розвиток гігієнічної науки в Україні.

Розвиток гігієнічної науки на території України бере свій початок ще з часів Київської Русі(див.пит.7). Згодом зародження санітарно-епідеміологічного нагляду відбулося у м.Василькові (Київщина), де розташовувалася одна з перших карантинних установ. Починаючи з другої половини XIX століття організовується земська і міська медицина, одним з елементів якої стають громадські санітарні організації. Санітарна організація Херсонського земства, заснована М. Уваровим., стала ініціатором багатьох санітарних починів - досліджень умов праці та побуту сільськогосподарських робітників, організації лікувально-продовольчих пунктів, вивчення захворюваності та сільськогосподарського травматизму. Саме в цій губернії, починаючи з 1887 року, вперше в Росії санітарний лікар був у кожному повіті. З часом професором В. Суботіним була запропонована цілісна система санітарного нагляду за містами, зокрема, як приклад, для Києва. / Вже 1883 року організовується Київське санітарно-статистичне бюро, а в 1891 році - міська санітарна станція та хіміко-бактеріологічний кабінет.Незабаром міські санітарні організації створюються також у Херсоні (1878 р.), Житомирі (1881р.), Одесі (1892 р.), Полтаві (1883 р.), Катеринославі (1884р.), Миколаєві (1885р.), Ялті (1886р.), Чернігові (1886 р.) та Сімферополі (1890 р.).

Із проголошенням самостійної Української Народної Республіки 7 листопада 1917 року, санітарно-гігієнічна безпека молодої держави розглядається як пріоритетний напрямок медичної галузі. Основою подальшого зміцнення санітарно-епідеміологічної служби стало прийняття 1963 року постанови "Про державний санітарний нагляд у СРСР" та створення у центральному апараті МОЗ України Головного санітарно-епідеміологічного управління. Водночас, було введено посади головних санітарних лікарів усіх рівнів. Таким чином, 40 років тому відбулось формування структури санітарно-епідеміологічної служби в тому вигляді, якому вона діє і нині

8. Становлення та розвиток кафедри гігієни та екології в Національному медичному університеті.

Першу кафедру гігієни очолив В.А, Субботін(комунальна, гігієна харчування,фізіології праці)У 1883р-В.Д.-Орлов(гігієні житла). Діяльність гігієнічних кафедр Київського медичного інституту була перервана Великою Вітчизняною війною. Лише кафедра загальної гігієни, очолювана професором П.ї. Баранником, проводила викладання на лікувальному факультеті. З 1968- Р.Д. Габович. Після нього певний період кафедрою керували доцент Г.О. Степаненко (1979-1981), професор М.І. Омельянець (1981-1986), зараз -професор В.Г. Бардов.

9. Сонячна радіація та її гігієнічне значення, основні складові елементи сонячної радіації.

Сонячна радіація – це інтегральний потік корпускулярних частинок (протони, альфа-частинки,електрони, нейтрони, нейтрино) та електромагнітного (фотонного) випромінювання (інфрачервоного, видимого, УФ, рентгенівського, гамма).

Гігієнічне значення:

Біогенний вплив: Еритемна дія (загально стимулююча), D-вітаміноутв. Дія, Пігментоутв.

Абіогенний вплив: Бактерицидна дія, Канцерогенна дія, опіки, фотодерматоз, фототоксикоз, фотоалергія, фото кератит, катаракта, кератоконюнктивіт

10. Спектральний склад сонячної радіації, спектральний склад ультрафіолетової частини сонячної

радіації.

Діапазон радіочастот(>100000 нм)

Далека інфрачервона ділянка (100000-10000 нм)

інфрачервона діл.(10000-760 нм), теплова дія, покращує обмін речовин в шкірі, посилює дію ультрафіолетового випромінювання;

видиме В.(760 – 400 нм), теплова, слабка фотохімічна Д., дає відчуття світла, тонізує;

Ультрафіолетова ділянка (400-120 нм)

Крайня УФ-діл. (120-10 нм)

М’яке рентгенівське випр. (10-0,1 нм)

Жорстке рентгенівське випр.(<0,1 нм)

Ультрафіолетове В.:

а) область А(400-315 нм), фотохімічна дія, слабка стимулююча дія, пігментотуворення; б)область Б(315-280), фотохім., сильна стимулююча , слабка бактерицидна дія, синтез холекальциферолу;

в )область С(280 – 10 нм), фотохімічна, загальностимулююча, сильна бактерицидна дія, синтез холекальциферолу.

11. Основні види біологічної (біогенної) дії УФР та її особливості для кожної області спектрального

складу УФР.

А) Загальностимулююча (еритемна) – л(довжина хвилі)=250-320, max при 250 і 297, min 280 км. Ця дія проявл. в фотолізі білків шкіри при проникн. променів в шкіру на глибину 3-4км з утв-ям прод. фотолізу гістаміну, холіну, аденозину, піримідинових сполук, інші, які всмокт.в кров, обмін реч. в організмі.

Б) Д-вітаміноутворююча (антирахітна) – властива для діапазону 280-297 км. Дія полягає у розщепленні кальцеферолів із ергостерину (7,8-дегідрохолестерину) в шкір.салі (в сальних залозах) під впливом УФР завдяки розщепленню бензольного кільця утв-ся віт.Д2 àД 3, а з провітаміну 2,L-дегідроергостерину віт.Д4.

В) Пігментоутворююча – для діапазону абс. А, В обл. і л=280-340 км. З max при 320-330 км та 240-260 км. Вона обумовлена перетворенням активного тирозину, діоксифенілаланіну, прод.розпаду адреналіну під впливом УФР і тирозиназа (фермент) у пігменті меланін (захист від УФР).

12. Основні види біологічної (абіогенної) дії УФР та її особливості для кожної області спектрального

складу УФР.

а)Бактерицидна (абіотична) – в обл. С і В та охоплює діапазон від 300-180 км з max 254 км. Під впливом УФР спочатку виникає подразнення бактерій, тобто активізація їх життєдіяльності ,втрачається здатність до багаторазового відновлення, формування колоній внаслідок порушення обміну НК (бактеріостатична дія) і, нарешті, коагуляція білків, що призводить до загибелі бактерій.

Б) Фотоофтальмологічна УФР (запалення слиз.об.очей) – проявляється високо в горах, та як профілактика індивідуальна у електрозварюванні,фізіотерапії, які працюють зі штучним джерелом УФВ.

В) Канцерогенна дія УФР – проявляється в умовах жаркого тропічного клімату та на виробництві з підвищенним рівнем і тривалою дією технічних джерел УФР.

13. Поняття еритемної, фізіологічної, профілактичної дози УФО.

Еритемна доза – визначення за доп. біодозиметра Горбачова. Біодоза – найменший термін УФО не засмаглої шкіри у хвилинах, після якого через 15-20 год.з’являється почервоніння шкіри ( еритема).

Фізіологічна доза (оптимальна) – 1/2-1/4 від еритемної дози.

Профілактична доза – 1/8 від еритемної. Найменша доза УФВ, яка забезпечує профілактику порушень фосфорно-кальцієвого обміну, гіповітамінозу Д та ін.симптомів світлового голодування.

14. Штучні джерела УФР, та їх використання з профілактичною метою.

пряма ртутно-кварцева (ПРК), дугова ртутно-кварцева (ДРК), еритемні увіолеві ЕУВ-30, ЛЕ-30, лампи бактерицидні БУВ-30, ЛБ-30.

Використовують з лікувальною метою – при ревматизмі, невралгічних болях, шкірному ТБ і особливо в хір.практиці з метою прискорення загоювання хір., травмат., бойових, гнійних ран та ін.їх ускладнень. Дія УФР на рани складається з її бактерицидних властивостей, здатності до прискорення відторгнення гнійних виділень, стимуляції кератопластичних ф-цій шкіри, заг.знеболюючої дії. А тому з цією метою викор. штуч.дж.УФРширокого діапазону – типу ПРК ламп.

При дії УФВ на поверхню рани і одночасному опроміненні здор.зони навколо рани, з якої виходять регенеративні процеси, прискорюється гідратація рани, скорочується період рубцювання та епітелізації, тобто прискорюється загоєння рани.

ЛЕ – викор. для профілактики світлового голодування. УФО підлягає шкіра на животі та спині. Здійснювати його слід у добре провітреній кімнаті, щоб легко виводився озон, що утв-ся при цьому. Особи, які знах.у приміщенні під час опромінення, мають захищати очі темними окулярами

15. Порушення здоров’я і захворювання, що пов’язані з дефіцитом та надлишком УФР та заходи з

їх профілактики.

• Захворювання через недостатність УФР:

-зниження резистентності та опірності організму;

-анемія;

-рахіт.

• Захворювання через надлишок УФВ:

-опіки, тепловий удар;

-канцерогенний ефект;

-мутації;

-уповільнення процесів вітаміноутворення.

• Заходи профілактики недостатності УФВ :

а) Раціональне планування;

б) Використання у вікнах увіолевого скла;

в) Застосування штучних джерел УФВ.

• Заходи профілактики надлишкового УФР:

а) Світлий одяг з натур.тканин;

б) Раціон.режим праці і відпочинку (з 10-14 год);

в) Використання сонцезахисних кремів;

г) На виробництві – нормування УФВ; захисні екрани для тіла та обличчя; одяг, рукавиці, окуляри; ефективна вентиляція.

16. Визначення поняття «Погода», фактори що характеризують погоду та їх гігієнічне значення.

Погода - сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери у відносно короткий проміжок часу (години, доба, тиждень).

Погодохарактеризуючі фактори:

1.Геліофізичні:

- інтенсивність сонячної радіації (сумарна і еритемна - УФ радіація, тривалість сонячного сяйва);

- сонячна активність (сонячні плями, активні області, хромосферні спалахи, радіовипромінювання);

2. Геофізичні:

- напруженість планетарного і аномального геомагнітного поля, геомагнітні бурі, імпульси.

3. Електричний стан атмосфери:

- напруженість електричного поля атмосфери, градієнт потенціалу, електропровідність атмосфери, іонізація повітря, електромагнітні коливання і розряди.

4. Метеорологічні фактори:

- температура повітря, радіаційна температура поверхонь;

- вологість повітря;

- напрямок і швидкість руху повітря;

- атмосферний тиск.

5. Синоптичні явища:

- хмарність, опади, їх характер (дощ, сніг).

6. Хімічний склад приземного шару атмосфери:

• концентрація кисню, вуглекислого газу, атмосферних забруднень.

17. Визначення поняття «Погода», фактори що формують погоду та їх гігієнічне значення.

Погода – комплекс фізичних властивостей навколоземного шару

атмосфери в даній точці земної кулі у відносно короткий відрізок часу.

Причина зміни погоди – рух повітряних мас (із різними властивостями).

Погодоформуючі фактори:

1. Природні:

Інтенсивність сонячної радіації (сумарна і еритемна - УФ радіація, тривалість сонячного сяйва) та сонячна активність (сонячні плями, активні області, хромосферні спалахи, радіовипромінювання);

Характер підстилаючої поверхні (сніг, вода, ґрунт тощо);

Атмосферна циркуляція (циклони, антициклони, атмосферні фронти, пасати, мусони тощо).

2. Антропогенні:

Забруднення атмосфери промисловими викидами (смог);

Знищення лісів, меліорація, іригація, створення штучних водойм;

Тип погоди залежить також від клімату місцевості та сезону року.

18. Визначення поняття „Клімат”, кліматоформуючі фактори та їх гігієнічне значення.

Клімат - багаторічний режим погод, який систематично повторюється у

даній місцевості.

Кліматоформуючі фактори:

 Географічна широта місцевості, яка визначає висоту підняття сонця

над горизонтом, приплив сонячної радіації на одиницю поверхні землі;

 Висота над рівнем моря та рельєф місцевості (рівнинна, пересічна,

гори);

 Тип поверхні (ліси, лісостеп, степ, пустеля, водойми);

 Близькість моря, океану, характер морських течій (теплі, наприклад

Гольфстрім, холодні, наприклад Лабрадорське);

 Особливості циркуляції повітряних мас (циклони, антициклони,

атмосферні фронти, пасати, мусони, пануючі місцеві напрямок і сила

вітру, наприклад фен, норд, бора, сироко тощо).

19. Визначення поняття „Клімат”, кліматохарактеризуючі фактори та їх гігієнічне значення.

Клімат - багаторічний режим погод, який систематично повторюється у

даній місцевості.

Кліматохарактеризуючі фактори:

 Температурні умови місцевості:

 Вологість повітря:

 Атмосферний тиск:

 Напрямок і швидкість руху повітря;

 Світловий клімат:

 Ґрунт:

20. Геліометеотропні реакції людини, визначення поняття, специфічні та неспецифічні прояви геліометеотропних реакцій людини.

Геліометеотропні реакції = фронто-синдром – патофізіологічні реакції організму людини на швидку зміну погодних умов.

Неспецифічні: головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, теипературний дизкомфорт,

дратівливість, порушення сну.

Специфічні: загострення хвороб(Например, реакция на плохую погоду у больного гипертонической

болезнью зачастую проявляется обострением в форме гипертонического криза, при ишемической

болезни сердца - приступом стенокардии, у людей с ампутированной конечностью - т.наз. фантомными

болями, суставными болями у страдающих ревматизмом, приступом бронхиальной астмы и т.п.)

21. Заходи з профілактики геліометеотропних реакцій.

Профілактика геліометеотропних реакцій(буває сезонною та терміновою):

1. Медична класифікація погоди – визначення типу погоди, що несприятливо впливає на загальний стан організму людини.

2. Медико-метеорологічне прогнозування – медична інтерпретація метеорологічних прогнозів погоди.

3. Розробка системи профілактичних заходів (фарм. препарати, мікроелементні та вітамінні комплекси, психотренінг тощо).

22. Дайте визначення поняття „Акліматизація”, фази акліматизації, чинники, що впливають на процес акліматизації.

Акліматизація –це складний соціально-біологічний процес активного

пристосування організму людини до нових кліматичних умов. На процес

акліматизації впливають ряд біологічних (вік, захворюваність,

функціональний стан організму тощо) та соціальних факторів (умови праці

та побуту, раціональне харчування, режим дня тощо).

Фази акліматизації:

І Початкова – супроводжується суб’єктивними змінами.

ІІ Перебудови динамічного стереотипу – може перебігати сприятливо, коли

виникає фізіологічне пристосування до умов перебування, та несприятливо із

виникненням десинхронозу, в основі якого знаходиться неузгодження та

дисгармонічність зовнішніх і внутрішніх біоритмів (поломка біологічного

годинника). Десинхроноз проявляється неврозами, невралгіями, осалгіями,

артралгіями, міалгіями, головним болем, зниженням резистентності

організму, зниженням працездатності тощо.

ІІІ Стійкої акліматизації.

На процес акліматизації впливають ряд біологічних (вік, захворюваність, функціональний стан організму тощо) та соціальних факторів (умови праці та побуту, раціональне харчування, режим дня тощо)

23. Охарактеризуйте основні термобаричні утворення, їх вплив на здоров’я населення.

Атмосферна циркуляція - безперервний і складний рух повітряних мас. Вона є одним з основних факторів погодо- і кліматоутворення, а також вираженим біотропним фактором клімату. У зв'язку з цим типи циркуляційних процесів покладені в основу більшої частини сучасних методів медико-метеорологічного прогнозування. Циркуляцію атмосфери визначає комплекс факторів, з яких головними є енергія Сонця, обертання Землі навколо своєї осі, неоднорідність земної поверхні. Основною формою загальної циркуляції атмосфери у нетропічних широтах є циклонічна діяльність (виникнення, розвиток і переміщення циклонів і антициклонів).

Циклон - атмосферне збудження з пониженим тиском повітря (мінімальний тиск у центрі) і замкнутими ізобарами (лініями рівного атмосферного тиску), з рухом повітря і напрямом вітру проти годинникової стрілки в північній півкулі, за годинниковою стрілкою - в південній. Циклонічні утворення формують звичайно похмуру, вологу, нерідко дощову погоду. Проходження циклонів часто пов'язане з фронтальною діяльністю, яка найбільш несприятлива для організму людини, оскільки супроводжується різкою зміною метеорологічних елементів і значними електромагнітними коливаннями атмосферного походження.

Антициклон - область підвищеного атмосферного тиску із замкнутими ізобарами. Тиск, максимальний в центрі антициклону, до периферії падає. Баричні градієнти в антициклоні менші, ніж в циклоні. Переважають нисхідні рухи повітря, що обумовлює малохмарну погоду зі слабким вітром і добре вираженим добовим ходом метеорологічних елементів. Все це формує переважно сприятливі для організму людини умови погоди. Однак при сонячній антициклональній погоді можуть розвиватися дискомфортні для людини гігротермічні умови (перегрівання, духота), які утворюються внаслідок прогрівання повітряних мас.

24. Вплив метеорологічних умов на динаміку забруднення атмосферного повітря.

Безпосереднім фактором, що визначає ступінь забруднення атмосфери, є напрямок вітру. Аналіз повторюваності різних напрямків вітру у різні періоди року, особливо із боку підприємства – джерела викидів, проводиться з урахуванням відстані між підприємством і житловою забудовою, ураховуючи, що максимум концентрацій шкідливих речовин створюється на відстані , кратній 10 -20 висотам труб для низьких джерел викиду (Н ≤ 50 м), і на відстані 20-40 висот труби для високих джерел ( Н> 50 м).

До основних факторів, що впливають на рівень забруднення атмосфери належать її стратифікація.

Найбільшої уваги потребують метеорологічні умови, що характеризуються інверсійним розподілом температури в атмосфері. До таких умов відносять приземні та піднесені інверсії.

У розглянутому мною випадку шар інверсії розташовується безпосередньо над трубою джерела викиду забруднюючих речовин ( шар інверсії розташовується на висоті 45м, при висоті джерела забруднення 40м). Отже у приземному шарі атмосфери можуть складатися небезпечні умови забруднення, оскільки інверсійний шар обмежує підіймання викидів у вищі шари атмосфери, і сприяє їх опусканню та накопиченню у землі.

На формування певного рівня забруднення атмосферного повітря суттєво впливають також тумани і опади.

Повторюваність туманів.

Туманом називають сукупність зважених у повітрі крапель води або кристалів льоду, які погіршують дальність видимості на відстань до 1 км. Наявність туманів є додатковим метеорологічним фактором , підсилюючим забруднення приземного шару атмосфери.

Середньорічна кількість туманів для міста Миколаїва дорівнює 5 , а кількість туманів для заданого місяця ( лютого) дорівнює 8 . Отже у даний період тумани будуть створювати небезпечні метеорологічні умови поширення домішок у приземному шарі атмосфери.

Сприятливі метеорологічні умови для даної місцевості , з місячною кількістю туманів меншою ніж середньорічна, будуть створюватися з квітня по вересень.

Атмосферні опади

Атмосферні опади ( особливо дощі) відіграють важливу роль у процесах самоочищення атмосфери.

Середньорічна сума атмосферних опадів для заданої місцевості становить 35 , а кількість опадів для лютого місяця становить лише 25 . На основі цих даних ми можемо зробити висновки, що недостатня кількість опадів створюватиме небезпечні метеорологічні умови у даний період року.

Поліпшуючим метеорологічним фактором для міста Миколаїва, кількість атмосферних опадів буде у період з травня по серпень( у ці місяці середньомісячна кількість опадів перевищує середньорічну).

25 Використання кліматичних факторів з оздоровчою і профілактичною метою

- кліматотерапія. Це фактор підвищення резистентності організму. При різних видах кліматолікувальних впливів виявляються наступні реакції: тренування термоадаптаційних механізмів, стимуляція обмінних процесів, нормалізація реактивності, відновлення функціонального стану, внаслідок чого підвищується стійкість організму до хвороб, зменшується кількість рецидивів хвороби, підвищується функціональні резерви організму, його адаптаційні можливості. Аеротерапія – позитивно впливає на механізми термоадаптації, геліотерапія – на симпато-адреналову систему, нейрогуморальну регуляцію, таласемія в поєднанні з морським купанням- на органи кровообігу, дихання, руху та терморегуляції. Неспецифічна профілактична дія ультрафіолетового опромінення на виникнення атеросклерозу, артеріальної гіпертензії. Шляхи досягнення загального неспецифічного ефекту різні і специфічні(виявляється через специфічні впливи на на різні системи) для кожного кліматичного методу лікування.

26. Гігієнічна характеристика клімату та погоди жарких і тропічних широт.

Клімат та погода тропічних широт є досить несприятливим та навіть екстремальним

для життя людини. Характеристика: переважання протягом більшої частини року

сонячної, ясної, сухої і надмірно жаркої погоди. Пустелі субтропічного і тропічного поясів

розміщені у місцях, куди рідко досягають насичені вологою повітряні маси.

Континентальне тропічне повітря, що надходить сюди із пасатами, втрачає вологу, не

досягаючи пустель. До цієї зони належать пустелі Сахара, Лівійська, Нубійська, Намібі,

Калахарі та інші (Африка), а також пустелі Аравії, Південної Америки, центральної

частини Австралії. Характерними для них є повна відсутність хмарності, велика кількість

сонячної радіації, висока температура сухого ґрунту і повітря, сухість та велика

випаровуюча сила повітря, обмеженість або повна відсутність водних ресурсів.

Клімат вологого тропічного лісу

Гумідний клімат тропіків поширений в Екваторіальній Африці, Південній Америці,

місцями в Центральній Америці, на західному узбережжі Індокитаю, південно-західному

узбережжі Індії, півострові Малакко, Філіппінських островах, Новій Гвінеї та інших.

Найбільш типово він виражений у басейнах рік Конго й Амазонки. Клімат жаркий і

вологий. Середньорічна температура дуже висока (+24...+29С). Важлива особливість

клімату – середньомісячна температура протягом року монотонна, з невеликою

різницею між найтеплішим (+27...+28С) і найхолоднішим (+24...+25С) місяцями. Вологість

повітря досягає 70-80% і більше. При високих радіаційних температурах та малій

рухливості повітря в тропічних лісах механізми тепловіддачі організму знаходяться у

великому фізіологічному напруженні.

27. Порушення здоров’я та захворювання, характерні для умов жаркого і тропічного клімату та їх профілактика.

В умовах тропічного клімату температура повітря і радіаційна температура від Сонця,

нагрітих поверхонь ґрунту, інших твердих поверхонь (стін, предметів металу машин

тощо) часто буває вища, чим поверхня тіла людини, а тому вона не лише не може

віддавати тепло радіацією, конвекцією та проведенням, а, навпаки, отримує цими

механізмами додаткове тепло. І єдиним механізмом тепловіддачі і підтримання теплової

рівноваги організму у цих умовах залишається віддача тепла випаровуванням. При

сухому повітрі (відносна вологість менше 40 %) та наявності вітру цей механізм

спрацьовує досить ефективно, що характерно для регіонів з аридним (сухим) кліматом.

При високій вологості та відсутності вітру, що характерно для регіонів з гумідним

(вологим) кліматом і цей механізм спрацьовує погано: піт виділяється і стікає, не

випаровуючись, у зв’язку з чим розвивається перегрів і тепловий, а при прямій інсоляції

сонячний удар, зневоднення організму. З потом виділяється значна кількість солей,

мікроелементів, вітамінів. Звідси, значно зростає потреба організму у додаткових

кількостях води (до 5 – 12 і більше літрів на добу) та названих речовин. У зв’язку з цим

спеціалістами ВООЗ та ООН розроблені медичні заходи по контролю умов проживання та

праці в умовах тропічного клімату і профілактичних заходів, які впроваджуються в країнах

тропічного поясу в процесі їх розвитку. Серед цих медичних заходів важливе місце

займають розрахункові методи визначення теплових навантажень організму та

профілактики перегріву і викликаної ним патології. При оцінці результатів розрахунку

теплообміну організму в умовах жаркого клімату слід враховувати, що з потом з

організму виділяються великі кількості макро- та мікроелементів, особливо хлоридів,

калію, магнію, що негативно впливає на діяльність серця, може призводити до приступів

стенокардії, інфарктів міокарду, особливо у неакліматизованих до такого клімату осіб. А

тому з метою профілактики таких ускладнень необхідно компенсувати втрати солей з

потінням за допомогою використання збагачених солями (фруктових) напоїв, корекцією

харчових раціонів.

Профілактика:

Не виходити на вулицю без головного убору;

Обмежити перебування тривалий час під прямим сонячним промінням, особливо в

години найбільшої сонячної активності (з 12-00 до 17-00);

Протягом дня випивати не менше ніж 1,5-2,0 літри рідини (мінеральна вода без

газу, соки, чай).

Не рекомендується вживати каву, алкогольні напої, напої, з високим вмістом

кофеїну, що сприяють зневодненню та солодкі газовані напої, що посилюють спрагу;

Носити вільний одяг з легких натуральних тканин;

Обмежити перебування у місцях з великим скупченням людей та недостатньою

вентиляцією.

28. Адаптація та акліматизація людини в жаркому і тропічному кліматі.

Адаптація до умов спекотного клімату- сукупність фізіологічних реакцій, які лежать

в основі пристосування організму до кліматопогодних умов, спрямованих на збереження

відносної постійності термічного гомеостазу. Фізіологічна адаптація в спекотному

кліматі починає виявлятися через 7—10 днів його дії. Пізніше біологічне пристосування

до нових умов посилюється, стає стійкішим та ефективнішим.

Акліматизація до умов спекотного клімату- складний соціально-біологічний процес

пристосування людини (контингенту людей) до життя в спекотному кліматі

(відрізняється від адаптації наявністю соціальногокомпоненту). Тривалий процес(1.5-2

міс), однак для повного пристосування до життя і праці (фізичної середньої тяжкості і

напруженої розумової) потрібно кілька років.

29. Фізична природа та гігієнічне значення природного освітлення.

Фізичні основи природного освітлення: світловий потік – потужність видимого випромінювання, сила світла(І)- просторова густина світлового потоку, тобто густина світлового випромінювання у межах тілесного кута у даному напрямку(кд), світловий потік( F ) – потужність світлового випромінювання(лм), освітленість(Е) – поверхнева густина світлового потоку(лк) Е= F / S ; яскравість(В)- сила світла, що випромінюється з одиниці площі поверхні в певному напрямку B = I / S * cosφ (кд/м²), Коефіцієнт відбиття( β ) – відношення відбитого потоку світла до поверхні, що падає на поверхню : β = F від/ F пад , коефіцієнт світло пропускання- відношення світлового потоку, що пройшов крізь середовище( F пр), до світлового потоку, що падає на це середовище( F пад) : τ=Fпр/Fпад , свытнысть- поверхнева густина світлового потоку в 1 лм, що випускаэться з площы 1 м². Недоліки природного освітлення – коливання в залежності від географічної широти, пори року і доби, клімато-погодних умов, хмарності, чистоти атмосфери, відбивальної здатності поверхонь, наявність об’єктів, що кидають тінь – будівель, дерев, гір. Основним показником природного освітлення – КПОкоефіцієнт природного освітлення- відношення природної освітленості у даній точці всередині приміщення до освітленості під відкритим небом. Світловий коефіцієнт – відношення заскленої площі вікон до площі підлоги приміщення.

30. Види джерел штучного освітлення, їх порівняльна характеристика (переваги, недоліки).

Використовують електричні і неелектричні джерела світла. До неелектричних відносять гасові лампи та ліхтарі, гасові світильники, свічки світильники з використанням горіння виділяють значну кількість теплоти, вуглекислого газу,водяної пари,акролеїну, кіптяви., що негативно впливають на людину та приміщення.Ці світильники мають невелику і часто нестійку силу світла, яка суттєво відрізняється від сонячного світла(спектр зсунутий у жовтогарячий бік) Електричні джерела – дугові лампи, лампи розжарювання(вакуумні, газонаповнені сумішшю аргону та азоту,газонаповнені біспіральні, біспіральні з криптоно-ксеноновим наповнювачем), газосвітні, люмінесцентні. Люмінісцентні лампи мають спектр наближений до денного світла. Розрізняють білого світла, теплого білого світла, денного світла. З точки зору формування світлового потоку розрізняють 5 типів освітлюваної апаратури: прямого світла(прожектор, юпітери, лампа з непрозорим абажуром), рівномірно-розсіяного (матово чи молочнобіла куля), відбитого світла, направлено розбитого, відбито-розсіяного. Лампи розжарювання : їх спектр зсунутий у жовтогарячий бік, тому сприйняття відрізняється від денного, спотворення кольорового відчуття, засліплюючи дія прямих променів.також лампи мають низький ККД, тому що більша частина енергії витрачається на тепло випромінювання.

Люмінісцентні лампи високо економічні , світловіддача у 3-4 рази перевищує світловіддачу ламп розжарювання. Велика поверхня свічення зменшує їх яскравість до рівнів, які легко сприймаються, перешкоджає нагріванню приміщень.

31. Порівняльна характеристика ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Гігієнічна оцінка.

Лампи розжарювання широко застосовуються для освітлення жилих і громадських приміщень.Їх спектр зсунутий у жовтогарячий бік, тому сприйняття відрізняється від денного, спотворення кольорового відчуття, засліплюючи дія прямих променів.також лампи мають низький ККД, тому що більша частина енергії a витрачається на тепло випромінювання(інфрачервоне невидиме оком) . Люмінісцентні лампи високо економічні , світловіддача у 3-4 рази перевищує світловіддачу ламп розжарювання. Велика поверхня свічення зменшує їх яскравість до рівнів, які легко сприймаються, перешкоджає нагріванню приміщень Люмінісцентні лампи- газорозрядні лампи низького тиску, в яких використовується явище люмінесценція, або холодного свічення. мають спектр наближений до денного світла. Розрізняють білого світла, теплого білого світла, денного світла.

32. Гігієнічне значення води.

· Фізіологічне

· Харчове

· Епідеміологічне

· Ендемічне

· Токсикологічне

· Оздоровче(бальнеологічне)

· Господарсько-побутове

· Народно-господарське

· Кліматоформуюче

· Естетичне

33. Фізіологічні функції води в організмі людини.
Фізіологічні функції: 1) пластична- вода складає 65% маси тіла людини, 70%-внутрішньоклітинно, 30%- позаклітинно. 2) участь у обміні речовин і енергії- усі процеси асиміляції і дисиміляції в організмі перебігають у водних розчинах 3) роль у підтриманні осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги 4) участь в теплообміні і терморегуляції1г вологи-2,43кДж тепла 5) транспортна функція – доставка до клітин поживних речовин кров’ю, лімфою, виділення шлаків, обміну сечею, потом. 6) як складова частина харчового раціону та джерело надходження макро і мікроелементів 7) існують нервово-психічні розлади, зумовлені неможливості задовольнити спрагу.

34. Епідеміологічне значення води.
Вода може стати причиною кишкових інфекцій, інфекційних захворювань див 35 питання

35. Роль води у виникненні та розповсюдження інфекційних хвороб серед населення.
Вода- фактор розповсюдження інфекційних захворювань, фактор передачі збудників хвороб з фекально-оральним механізмом передачі: кишкових інфекцій бактеріальної і вірусної природи(черевний тиф, паратиф А і В, холера, дизентерія, сальмонельоз, ешерихіоз, туляремія, вірусний епідемічний гепатит А[хвороба Боткіна], вірусний гепатит Е, поліомієліт, ентеровіруси[Коксакі, ЕСНО]), гельмінтозів (аскаридоз, трихоцефальоз, анкілостомідоз) біогельмінтозів(ехінококоз, гіменолепідоз), протозойної етіології( амебна дизентерія[амебіаз], лямбліоз), зооантропонозів (туляремія, лептоспіроз, бруцельоз);

Як фактор передачі збудників захворювання шкіри і слизових оболонок (при купанні або іншому контакті з водою): трахома, проказа, сибірка, контагіозний молюск, грибкові захворювання (епідермофітія); Як середовище розмноження переносників хвороб – комарів роду Анофелес, які переносять малярійний плазмодій(відкриті водойми)

36. Класифікації методів очистки, знезараження води, їх порівняльна гігієнічна характеристика.
Очистка являє собою комплекс технічних заходів, що спрямовані на покращання органолептичних, фізичних та хімічних властивостей води, а також її підігрів або охолодження

Основними методами очистки питної води є:

• освітлення (відстоювання, коагуляція, фільтрація, флокуляція)

• знебарвлення (відстоювання та фільтрація)

• дезодорація (фільтрація води через активоване вугілля, аерування, оброблення окислювачами);

• пом’якшення (фізичний, хімічний та іонообмінний способи)

• опріснення (дистиляція, іонообмінний спосіб, електроліз, гіперфільтрація, випаровування під вакуумом, діаліз, екстракція, виморожування)

• спеціальні методи очистки (знезалізювання, фторування, дефторування та ін.).

Знезараження являє собою комплекс технічних заходів, що спрямовані на покращання мікробного складу води та знищення патогенних мікроорганізмів.

Основними методами знезараження питної води є:

• хімічні або реагентні методи (використання препаратів хлору, перекисних сполук, препаратів срібла та проведення озонування);

• фізичні або безреагентні (використання ультрафіолетового випромінювання, швидких електронів, високочастотного струму, імпульсного струму низької напруги, ультразвуку та кип’ятіння) методи.

37. Поняття про загальні та спеціальні методи очистки води, показання та протипоказання до використання.

Очистка являє собою комплекс технічних заходів, що спрямовані на покращання органолептичних, фізичних та хімічних властивостей води, а також її підігрів або охолодження. спеціальні методи очистки (знезалізювання, фторування, дефторування та ін.).

Фторування – насичення води фтором. Використовується в регіонах, де концентрація фтору в питній воді складає менше 0,7 мг/л. Для фторування використовується фтори амонію, біфторид амонію фтори натрію, біфторид натрію, кремніфториста кислота. Фторування є ефективним засобом зниження захворюваності карієсом.

Дефторування– видалення надлишкової кількості фтору, якщо концентрація його в воді регіону, яку використовують для пиття, становить більше 1,5мг/л. Застосовують хімічні методи (воду пропускають крізь шар гідроксиду алюмінію або магнію) та фільтраційні (фільтрація проводиться через шар окису алюмінію).

38. Переваги та недоліки методів знезараження води.
Хлорування - шляхом додавання в неї хлору ; використовується в нашій країні з давнього часу як найбільш дешевий спосіб. Додавання хлору у воду призводить до хімічних реакцій з речовинами, що знаходяться у воді. Знезараження мікроорганізмів (їх отруєння) відбувається в результаті хімічних реакцій взаємодії хлору з органічними речовинами, з яких складаються мікроорганізми. Концентрації хлору у воді для знезараження від різних видів мікроорганізмів відрізняються в 50 разів.
Переваги: п ростота методу; «Попутне» видалення неприємного присмаку і запаху води; Запобігання росту водоростей і біообрастаніямі фільтрів; Висока економічність методу (в порівнянні з озонуванням).

Недоліки: Наявність хлорорганічних речовин у питній воді, що є результатом взаємодії хлору з органічними речовинами, що вельми небезпечно і може призводити, зокрема, до канцерогенних захворювань.

2. Хлор в допустимих дозах вбиває не всі види мікроорганізмів. Стійкими до хлору є, наприклад, віруси. Якщо вибирати дозу хлору для знищення всіх мікроорганізмів, то перевищення допустимих концентрацій залишкового хлору буде небезпечним і для здоров'я людини.
Хлорована вода подається споживачеві по трубах від місця хлорування. Трубопровід вносить додаткове зараження, що вимагає підвищення доз хлорування.

. Ефективність знезараження хлором залежить від рН і температури води.

. Екологічну небезпеку для обслуговуючого персоналу та оточуючих представляє реагентне господарство, підвезення і зберігання хлору.

Озонування.

Для знезараження води використовуються озонатори, що створюють озон в результаті високовольтного розряду. Озон знищує мікроорганізми в результаті пошкодження їх клітинних оболонок.

Переваги знезараження води озоном:

1. Екологічність. Після використання газ сам розпадається на молекули кисню і не чинить згубного впливу на навколишнє середовище;

2. Відсутність додаткових запахів і смаків. Володіючи специфічним запахом, озон не передає оброблюваної середовищі;

. Сильні окисні властивості. Озон здатний знищувати бактерії, віруси, плісняві гриби патогенні мікроорганізми. Він ефективний навіть за умови його невисокою концентрації в оброблюваному просторі;

. Не вимагає транспортування. Озон, на відміну від інших хімічних дезінфекторів, не вимагає транспортування і виробляється безпосередньо на місці його застосування.

Недоліки технології знезараження води озонуванням:

1. Використання небезпечного високовольтного (до 3 кВ) і складного устаткування.

2. Висока вартість озонаторів.

. Воду не можна вживати відразу. Протягом одного-двох годин у воді зберігається залишковий озон.

. За наявності у воді розчиненої органіки можуть утворюватися так звані «озоніди», деякі з яких небезпечні для здоров'я.

Знезараження УФ опроміненням.

На відміну від наведених вище методів знезараження, цей метод є фізичним. Вода проходить через камеру знезараження установки, в якій піддається впливу бактерицидного ультрафіолетового опромінювання. Загибель мікроорганізмів відбувається в результаті поразки структури ДНК, відповідальної за спадкові механізми.

Особливості УФ знезараження води:

. Всі види мікроорганізмів, включаючи віруси, знищуються УФ випромінюванням. Нешкідливо для споживача застосовуються великі дози УФ опромінення води для знищення найстійкіших форм мікроорганізмів.

2. Володіє миттєвим дією - не вимагає контактних резервуарів. Знезаражена УФ випромінюванням вода придатна до використання відразу ж.

39. Методи очистки води та їх гігієнічна характеристика.
Ступінь і способи поліпшення якості води та склад водоочисних споруд залежать від властивостей природної води і від вимог, які пред'являються споживачем до якості води. Основними методами очищення води для господарсько-питного водопостачання є освітлення, знебарвлення та знезараження.

Освітлення води, тобто видалення з неї зважених речовин, може бути досягнуто: відстоюванням води у відстійниках, центрифугуванням в гідроциклон, шляхом пропуску її через шар раніше утвореного зваженого осаду в так званих освітлювачах, фільтруванням води через шар зернистого або порошкоподібного фільтруючого матеріалу у фільтрах або фільтруванням через сітки і тканини .

Для досягнення необхідного ефекту освітлення води у відстійниках, освітлювачах і на фільтрувальних апаратах з зернистою фільтруючої завантаженням домішки води необхідно піддати коагулированию, тобто дії солей багатовалентних металів. Попутно при цьому відбувається значне знебарвлення води.

Знебарвлення води, тобто усунення або знебарвлення різних забарвлених колоїдів або істинно розчинених речовин може бути досягнуто коагулированием, застосуванням різних окислювачів (хлор і його похідні, озон, перманганат калію) і сорбентів (активне вугілля, штучні смоли).

Знезараження води виробляють для знищення містяться в ній хвороботворних бактерій і вірусів. Для цього найчастіше застосовують хлорування води, але можливі й інші способи - озонування, бактерицидне опромінення та ін.

Крім зазначених основних методів очищення води можуть застосовуватися й інші спеціальні способи для очищення як господарсько-питної, так і виробничої води.

40.Методи знезараження води та їх гігієнічна характеристика.

Знезараження води спрямоване на знищення у ній мікроорганізмів. Для цього воду переварюють, хлорують, озонують, обробляють ультрафіолетовим промінням тощо.

При переварюванні води протягом 5—10 хв гинуть майже всі мікроби, але цим способом не можна знезаражувати велику кількість води.

Хлорування води — найбільш поширений спосіб її знезараження. Він ефективний, простий і економічний. На водопровідних станціях та у плавальних басейнах воду хлорують газоподібним хлором за допомогою спеціальних приладів — хлораторів, що здатні забезпечити необхідне дозування та безперервне подання хлору. При попаданні у воду хлор утворює хлорноватисту кислоту, що швидко розкладається на вільний хлор та кисень, які згубно діють на мікроби, причому хлор тут відіграє головну роль.

Озонування води здійснюється за допомогою озону, який пропускають через неї. При цьому озон розкладається до атомарного кисню (О3  О2 + О), що згубно діє на мікроорганізми. Крім того, озон покращує фізичні якості води. З гігієнічної точки зору, озонування є одним з кращих методів знезараження води. При цьому зменшується забарвленість води, зникають зайві запахи та присмаки, вода набуває приємного блакитного відтінку і сприймається як джерельна.

Доза озону, необхідна для знезараження води, становить 0,5—6 мг·л-1, тривалість озонування — 3-5 хв.

Знезараження води ультрафіолетовими променями здійснюють у спеціальних бактерицидних установках, де вода (тонким шаром) протікає між штучними джерелами ультрафіолетової радіації.


41..Органолептичні показники якості води та їх гігієнічна характеристика.

Органолептичні властивості води поділяються на 2 підгрупи:

1) фізико-органолептичні - сукупність органолептичних ознак, що сприймаються органами чуття і оцінюються за інтенсивністю сприйняття та

2) хіміко-органолептичні - вміст певних хімічних речовин, здатних подразнювати рецептори відповідних аналізаторів і викликати ті чи інші відчуття.- Смак і присмак - Колірність - температура - Запах – Кламутність – Прозорість - Забарвлення - Водневий показник
Прозорість води, тобто здатність пропускати світло, залежить від кількості в ній завислих часток мінерального та органічного походження. Воду вважають прозорою, якщо через 30-сантиметровий шар її можна читати шрифт певного розміру.

Каламутність питної води не повинна перевищувати 1,5 мг·л-1.

Забарвленість води обумовлена наявністю у ній гумінових речовин, а для відкритих водойм — розмноженням водоростей (цвітіння води). Вона вимірюється у градусах інтенсивності забарвлення і не повинна бути більшою за 20.

Смак та запах води залежить від наявності у ній органічних речовин рослинного походження та продуктів їх розпаду. Вони можуть надавати воді землистого, мулистого, трав'янистого та болотного смаку і запаху. При гноєнні органічних сполук вода має гнилісний запах. Присмак та запах глибоких підземних вод створюються розчиненими у них мінеральними солями та газами, наприклад, сірководнем.

Інтенсивність запаху та смаку води вимірюється у балах за п'ятибальною системою (дуже слабкий — 1 бал, слабкий — 2, помітний — 3, виражений — 4, дуже сильний — 5). Запах та смак питної води не повинні перебільшувати 2 балів.

Питна вода з температурою 8—12°С справляє найкращий ефект щодо задоволення спраги та стимулює функцію апарату травлення.

Органоліптичні якості води значною мірою залежать від якісного та кількісного складу хімічних речовин, що зустріча ються у природних водах або забруднюють їх внаслідок різних причин.


42..Показники якості води за хімічним складом(хім.Реч.Природ.Походження).

Показники нешкідливості за хімічним складом - це хімічні речовини, які можуть негативно впливати на здоров’я людини, викликаючи розвиток різноманітних захворювань.

Хімічні речовини природного походження (берилій, молібден, миш’як, свинець, нітрати, фтор, селен, стронцій) зумовлюють виникнення ендемічних захворювань. Деякі з них (молібден, селен, фтор) належать до біомікроелементів, вміст яких в організмі не перевищує 0,01 %, але які є есенціальними для людини. Вони обов’язково повинні надходити в організм в оптимальних добових дозах, при недотриманні яких можуть розвинутись або гіпомікроеле-ментози, або гіпермікроелементози. Інші (берилій, миш’як, свинець, нітрати, стронцій) при надмірному надходженні здатні чинити токсичну дію.

43. Показники якості води за хімічним складом(хім..Реч.Антропогенного походження)їх гігієнічна характеристика.

Хімічні речовини, що надходять у воду внаслідок промислового, сільськогосподарського і побутового забруднення джерел водопостачання. До них належать важкі метали (кадмій, ртуть, нікель, вісмут, сурма, олово, хром тощо), детергенти (синтетичні миючі засоби або поверхнево активні речовини), пестициди (ДЦТ, ГХЦГ, хлорофос, метафос, 2,4-Д, атразин тощо), синтетичні полімери та їх мономери (фенол, формальдегід, капролактам тощо). їх вміст у воді мусить бути безпечним для здоров’я людей та їх нащадків при постійному протягом усього життя вживанні такої води. Він повинен гарантувати не тільки відсутність гострих та хронічних отруєнь, а й відсутність неспецифічної шкідливої дії, пов’язаної з пригніченням загальної резистентності організму. Він має забезпечувати збереження репродуктивного здоров’я, гарантувати відсутність мутагенної, канцерогенної, ембріотоксичної, тератогенної, гонадотоксичної дії та інших віддалених наслідків. Такий вміст ми називаємо граничнодопустимою концентрацією (ГДК).Токсичні хімічні речовини при одночасній наявності у воді здатні чинити на організм людини комбіновану дію, наслідком якої найчастіше є сумація негативних ефектів, тобто адитивна дія. Щоб гарантувати збереження здоров’я в умовах такої комбінованої дії, необхідно дотримуватись правила сумаційної токсичності: сума співвідношень фактичних концентрацій речовин у воді до їх ГДК не повинна перевищувати

44. Показники,що характеризують епідемічну безпечність води(сан.-мікробіологічні і сан.-хім. Показники) їх гігієнічне значення

Для оцінки якості води щодо епідеміологічних вимог в санітарній практиці широко використовують бактеріологічні показники забруднення води — ступінь загальної бактеріальної забрудненості води та наявність у ній кишкової палички.

Перший показник характеризує мікробне число, тобто кількість мікробних колоній, що виростають при посіві 1 мл води, через добу на спеціальних середовищах (м'ясо-пептонний агар). За існуючими нормами у 1 мл питної води не повинно міститися більше ніж 100 мікробів, а у воді плавальних басейнів — 1000.

Другий показник — наявність у воді кишкової палички, яка є індикатором забруднення води фекаліями. Цей показник характеризують дві величини — колі-титр і колі-індекс.

Колі-титр — найменша кількість води, в якій виявляється одна кишкова паличка. Чим менше (нижче) колі-титр, тим більше фекальне забруднення води.

Колі-індекс — кількість кишкових паличок, що міститься у 1 л води.

У чистій воді артезіанських свердловин колі-титр, як правило, вищий за 500 мл, а колі-індекс — менший 2. Для водогінної води колі-індекс має бути не більше 3, а колі-титр — 300 мл. У забруднених, погано обладнаних колодязях колі-титр може бути 100 мл, а колі-індекс — 10. Такі ж величини характеризують воду у штучних плавальних басейнах.

Згідно з державним стандартом щодо хімічного складу питна вода має відповідати вимогам двох груп показників. Одні показники характеризують її токсикологічний стан, другі — органічну якість.

45. Особливості виникнення та ознаки водних епідемій(наведіть приклади водних епідемій).

Збудники кишкових інфекційних хвороб передаються фекально-оральним шляхом. Потрапляючи у воду з випорожненнями людей і побутовимистічними водами населенихпунктів, вони заражають воду. Особливо небезпечніщодоцьогостічні води інфекційнихлікарень. Причиною зараження води можуть бути такожсудноплавство з викидомфекалій у водойми, забруднення нечистотами берегів, місцямасовогокупання, праннябілизни, просочування в підземні води нечистот з вигребівубиралень, занесення в криниціпатогеннихмікроорганізмівзабрудненимивідрамитощо.

Причиною захворювань людей через забруднення води можуть бути і віруси.

Через воду можутьпередаватися і антропозоонознізахворювання (хвороби, наякіхворіютьтварини і люди). Серед таких захворювань треба назватилептоспіроз, туляремію, бруцельоз І гарячку Ку.

Крімпатогеннихмікробівіззабрудненою водою в організмлюдиниможутьпроникатицистилямблій, яйця аскарид і волосоголовців, личинки анкілостом, церкаріїпечінковоїдвоустки, а такожмікрофІляріїришти і церкарії шистосом, якіспричинюютьпоширені в жарких країнахзахворювання на дракункульоз і шистосомоз.

46. Ендемічне значення води. Роль води у виникнені геохімічних ендемій

Масові захворювання населення інфекційної природи – найбільш загрозливий, але не єдиний негативний наслідок уживання неякісної води. Масові ураження можуть мати неінфекційну природу, тобто спричинюватися наявністю у воді хімічних – як мінеральних, так і органічних домішок.

Захворювання, що зумовлені хімічним складом води:

а) Захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу твердість(сечокам’яна, нирковокам’яна, жовчнокам'яна хвороби, подагра) або, навпаки, низьку твердість (серцево-судинні захворювання, остеопоротичні зм i ни у кістковій системі).

б) Захворювання, зумовлені високим вмістом у воді речовин азотного походження(водно-нітратна метгемоглобінемія тощо).

в) Біогеохімічні ендемії – захворювання, які пов’язані із недостатнім або надлишковим вмістом у грунті, а отже і у воді та продуктах харчування певної території того чи іншого мікроелементу. Такі території називаються біогеохімічними (ендемічними) провінціями. Найрозповсюдженішими ендеміями є ендемічний флюороз (надлишок F ), ендемічний карієс (недостатність F ), ендемічний зоб (недостатність I ), уровська хвороба (надлишок Sr ), мол i бденовий артрит (надлишок Mo ) або ендем i чна подагра, борний ентерит (надлишок B ).

г)Захворювання, що пов’язані з наявністю у питній воді токсичних хімічних речовин(“копитна хвороба” (А s ),отруєння свинцем ( Pb ), хвороба ітай-ітай (С d ), хвороба Міномата ( Hg ), хвороба Юшо(поліхлорбіфеноли) тощо).

47. Токсикологічне значення води.

Токсикологічна роль води обумовлена хімічними речовинами, які можуть негативно впливати на здоров’я людини, спричиняючи розвиток різноманітних хвороб. Їх поділяють на хімічні речовини природного походження, ті, що додають до води як реагенти та хімічні речовини, що надходять у воду внаслідок промислового, сільськогосподарського і побутового забруднення джерел водопостачання. Недостатня або неефективна очистка таких вод на водогінних станціях сприяє тривалій токсичній дії малих концентрацій хімічних речовин, рідше, при аварійних та інших надзвичайних ситуаціях – гострим отруєнням.


48. Фтор,його біологічна роль і гігієнічне значення.

В організмі людини фтор (разом з кальцієм та фосфором) виконує ряд найважливіших функцій: забезпечує міцність і твердість кісткової тканини, правильний ріст скелета, волосся та нігтів, формування дентину та зубної емалі, приймає участь у кровотворенні, сприяє засвоєнню заліза, виведенню з організму солей і радіонуклідів.

В основному фтор до організму людини надходить із питною водою. Окрім води основними джерелами фтору є чорний і зелений чай, волоські горіхи, морепродукти. Добова потреба у фторі складає 2-3 мг. Оптимальною для здоров'я населення концентрацією фтору у питній воді є 0,7-1,5 мг/л.

Недостатнє надходження фтору до організму людини спричинює розвиток таких захворювань, як карієс зубів, остеомієліт щелепних кісток, хроніосепсис, ревматизм, різні захворювання травної системи через погіршення розжовування їжі та сповільнення її евакуації зі шлунка. Надлишок фтору призводить до флюорозу емалі зубів, порушення обміну жирів і вуглеводів, уповільнення росту, деформації скелета.

Дефторування води. Показання до використання цього методу - підвищений (понад 1 5 м г /л) вміст фтору у воді і велика кількість серед населенняхворих флюорозом зубів II і вище ступенів. Дефторування води показано лише тоді, коли для оздоровлення ендемічного вогнища флюороза неможливо змінити джерело водопостачання або розбавляти його водою воду з низькою концентрацією фтору.

Фторування води. Вибір дози фтору повинен забезпечити протидії каріозний ефект. Однак, якщо зміст фтор-іона у воді перевищує 15-20 мг /л, це призведе до поразки населення флюорозом. Ось чому під час фторування води вміст у ній фтор-іона має бути в межах 70-80% від максимальних рівнів відповідно до різними кліматичними районами - в межах 07-15 мг /л.

49. Флюороз – крапчастість зубної емалі – ендемічне захворювання, на яке страждає населення певних територіальних районів, вода і грунт яких містять підвищену кількість фтору. Наприклад, у воді Бучацького водоносного горизонту, який формується у фторовмісних гірських породах, концентрація фтору складає понад 1,5 мг/л і досягає інколи 12 мг/л. Саме це стало причиною ендемічного флюорозу у Бучацькій біогеохімічній провінції (Полтавська область). Надмірне надходження фтору, який є сильним окислювачем і, внаслідок цього, протоплазматичною отрутою, призводить до інактивації ферментних систем одонтобластів – клітин, які відповідають за процеси ремінералізації зубів. На початку флюорозу спостерігаються фарфоро- або крейдоподібні плями на симетричних різцях, які згодом пігментуються, забарвлюються в жовто-коричневий колір. Надалі з'являються ерозії емалі, руйнується коронка зуба. В подальшому спостерігається флюороз скелета (остеосклероз, осифікація хрящів), що призводить до обмеження рухливості, порушення обміну речовин, гастроентерит, гепатит, нефрит, міокардит. Крім ендемічного флюорозу, відомий промисловий флюороз, окремі випадки якого зустрічаються серед робітників алюмінієвої і магнієвої промисловості, а також серед робітників, зайнятих у виробництві хімічних добрив.

50. . Фторування та дефторування питної води як гігієнічна проблема. Методи фторування та дефторування питної води, показання та протипоказання до їх застосування.

Фторування – насичення води фтором. Використовується в регіонах, де концентрація фтору в питній воді складає менше 0,7 мг/л. Для фторування використовується фтори амонію, біфторид амонію фтори натрію, біфторид натрію, кремніфториста кислота. Фторування є ефективним засобом зниження захворюваності карієсом. Фторування води. Вибір дози фтору повинен забезпечити протидії каріозний ефект. Однак, якщо зміст фтор-іона у воді перевищує 15-20 мг /л, це призведе до поразки населення флюорозом. Ось чому під час фторування води вміст у ній фтор-іона має бути в межах 70-80% від максимальних рівнів відповідно до різними кліматичними районами - в межах 07-15 мг /л.

Для фторування питної води можна використовувати фтормістні сполуки, зокрема кремніефторістий натрій ( Na 2 SiF 6), кремніефторістую кислоту H 2 SiF 6 натрію фторид ( NaF ), кремніефторістий амоній ( NH 4) 2 SiF 6 кальцію фторид ( CaF 2), фторістоводородную кислоту ( HF ) і т. п. 1 Є два способи фторування води: протягом року однією дозою і посезонно зимової та літньої дозами. У першому випадку протягом року додають однакову дозу фтору, яка відповідає кліматичним умовам населеного пункту. Якщо доза змінюється в залежності від сезону року, то в холодний період, коли середньомісячна температура повітря (в 13.00) не перевищує 17-18 ° С, воду можна фторованих на рівні 1 мг /л, а в теплий період (наприклад, в червні - серпні) - на більш низькому рівні. Це залежить від середньої максимальної температури (в 13.00) в ці місяці. Наприклад, при температурі 22-26 ° С використовують дозу 08 мг /л фтор-іона, при 26-30 ° С і вище - 07 мг /л.

Дефторування– видалення надлишкової кількості фтору, якщо концентрація його в воді регіону, яку використовують для пиття, становить більше 1,5мг/л. Застосовують хімічні методи (воду пропускають крізь шар гідроксиду алюмінію або магнію) та фільтраційні (фільтрація проводиться через шар окису алюмінію). Дефторування води. Показання до використання цього методу - підвищений (понад 1 5 м г /л) вміст фтору у воді і велика кількість серед населенняхворих флюорозом зубів II і вище ступенів. Дефторування води показано лише тоді, коли для оздоровлення ендемічного вогнища флюороза неможливо змінити джерело водопостачання або розбавляти його водою воду з низькою концентрацією фтору. При дефторування концентрацію фтору у воді доводять до оптимальної для певної місцевості. Для видалення з води надлишку фтору запропоновано безліч методів, які можна розділити на реагентні (методи осадження) і фільтраційні. еагентние методи грунтуються на сорбції фтору свежеосажденная алюмінію або магнію гідроксиду. Цей метод рекомендується для обробки поверхневих вод, так як, окрім фторування, досягається ще й освітлення, і знебарвлення.

51. Наукові обґрунтування норм фізіологічних, побутових, господарських, виробничих потреб у воді та їх особливості в умовах тропіків.

Фізіологічні функції: 1) пластична- вода складає 65% маси тіла людини, 70%-внутрішньоклітинно, 30%- позаклітинно. 2) участь у обміні речовин і енергії- усі процеси асиміляції і дисиміляції в організмі перебігають у водних розчинах 3)роль у підтриманні осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги 4)участь в теплообміні і терморегуляції1г вологи-2,43кДж тепла 5) транспортна функція – доставка до клітин поживних речовин кров’ю, лімфою, виділення шлаків, обміну сечею, потом. 6)як складова частина харчового раціону та джерело надходження макро і мікроелементів 7) існують нервово-психічні розлади, зумовлені неможливості задовольнити спрагу.

За дослідженнями Є.Адольфа (США) при втраті 1 – 5 % води від маси тіла виникає спрага, нездужання, економія рухів, втрата апетиту, почервоніння шкіри, подразливість, сонливість.

При втраті 6 – 10 % води від маси тіла виникають запаморочення, задишка, “мурашки” в кінцівках, важкість ходьби, нечітка мова, зменшується об’єм крові, припиняється слиновиділення, підвищується температура.

Втрата 11 – 20 % маси тіла супроводжується маренням, утрудненням ковтання, з’являється глухота, послаблення зору, болюче сечовиділення, навіть анурія, розпухає язик, німіє шкіра.

Подальше зневоднення несумісне з життям.

Власне гігієнічні потреби у воді в умовах тропічного клімату також істотно вищі. Норми водопостачання в цих умовах повинні досягати 150 – 500 л/добу. Крім харчових, питних потреб вода необхідна для зняття теплового навантаження, підтримки чистоти тіла, дихання шкіри, загартування організму (частіші купання, обливання водою).

Вода необхідна також для господарських, санітарно-побутових потреб (підтримання чистоти одягу, житла, каналізація), для виробничих потреб, рекреаційних цілей (зрошення озеленень, вулиць, фонтани та інше, тобто створення сприятливих умов відпочинку).

52. Гігієнічні вимоги до якості питної води та їх особливості в умовах тропічного клімату.

Ці вимоги включають:

• хороші органолептичні властивості: бути прозорою, без забарвлень, не мати видимих завислих включень, запахів, присмаків, мати приємний освіжаючий смак (який залежить від температури води, розчинених солей і газів);

• мати оптимальний сольовий склад;

• не містити отруйних речовин у токсичних концентраціях;

• не містити збудників інфекційних та інших захворювань

53 . Гігієнічна характеристика водних ресурсів та джерел водопостачання в аридних (засушливих) та

гумідних (зволожених) зонах тропіків, епідемічні та ендемічні захворювання водного походження в умовах тропіків.

У зволожених (гумідних) тропіках проблеми води, як правило не існує: покрита лісами місцевість, джунглі, часті рясні дощі, тропічні зливи постійно збагачують як поверхневі, так і підземні води.

В сухих, аридних зонах, особливо в пустелях існує гостра нестача води, сезонні зміни дощів на засухи або й майже відсутність дощів створюють для всього живого суворі умови життя або і унеможливлюють його. У зв’язку з цим в аридних зонах є традиційним збір дощових вод у період дощів із зберіганням їх запасів у засушливий період. Традиційним є метод збору дощової води з дахів будівель. Така вода слабо мінералізована – до 30 – 50 мг/л містить забруднення пилом з дахів, листям дерев з ринв, змивами пташиного посліду. Зберігають запаси води в діжках, заглиблених у землю бетонних чи цегляних цистернах, які з метою запобігання загнивання води забезпечуються вентиляційними каналами. Відбір води з таких цистерн здійснюється помпами зі шлангом або вивідною трубою з краном, вмонтованою на 15 – 20 см вище дна. На рівні дна влаштовується випускна труба для осаду.Використовуються також запруди, але вода в них зберігається недовго – фільтрується в ґрунт, випаровується, втрачає свої якості, а тому для пиття не використовується, а лише для господарських потреб.

Відкриті водойми (ріки, струмки, озера) легко та сильно забруднюються і стають джерелом інфекцій, інвазій, зоонозів, простіших, грибків із-за інтенсивного випаровування вода, як правило, високо мінералізована.

В ряді випадків використовують привізну воду, наливні колодязі, водосховища.

Підземні, грунтові та артезіанські води в засушливих регіонах, як правило, залягають глибоко, високо мінералізовані, хоча і чисті, не несуть небезпеки в епідемічному відношенні. І головне, таких вод в аридних зонах також недостатньо.

54. . Гігієнічна характеристика методів і засобів очистки, знезараження, спеціальних методів

кондиціонування води в умовах тропіків.

Підземні води – ґрунтові і, особливо, артезіанські не потребують очищення і знезараження. У деяких випадках вимагають провести пом’якшення, опріснення, дефторування.

У залежності від їх розмірів та ступеню забруднення поверхневі водойми, здатні до самоочищення за рахунок осідання завислих частинок, сонячної радіації, аерації (окиснення органічних речовин), розведення, біохімічного окиснення, дії сапрофітних мікроорганізмів, бактеріофагів, нітри- та нітрофікації.

Проте у жарких регіонах можливе розмноження патогенних мікроорганізмів, вірусів, інших збудників хвороб. При значних забрудненнях водойм вода в них може навіть загнивати, ставати непридатною для використання в господарсько-питних цілях.

При централізованому водопостачанні воду з відкритих водойм необхіднообов’язково очищати на водогінних станціях: - на малих шляхом відстоювання і фільтрації через повільні фільтри англійського типу (з біологічною плівкою); - на великих – шляхом коагуляції, відстоювання, фільтрації на швидких (американських) фільтрах.

Що стосується методів знезараження води на водогонах тропічних широт, то вони також ідентичні традиційним. Найбільш вживаним є хлорування (за хлорпотребою, перехлоруванням, подвійним хлоруванням з преамонізацією і з використанням газоподібного хлору, хлорного вапна, гіпохлориту кальцію), озонування, опромінення ультрафіолетовою радіацією. Ці методи також розглядалися у розділі “Комунальна гігієна”.

При місцевому водопостачанні очистка води з відкритих джерел досягається практично лише відстоюванням.

Що стосується знезараження, то одним із простих і надійних методів є кип’ятіння, але воно дозволяє знезаразити невеликі об’єми води, а в пустелях, із-за відсутності палива може бути, і недоступним.

З хімічних методів для знезараження індивідуальних запасів води в умовах тропічного клімату використовують таблетки “ Halazone ” з хлораміном, “ Chlor - dechlor ” з вмістом препарату хлору більшої концентрації (вода знезаражується перехлоруванням) і гіпосульфітом натрію, який звільняється з розчинної пластикової капсули після експозиції хлорування, потім вода дехлорується. Якщо вода дуже підозріла, використовують 2 – 3 таблетки. У нас (в СНГ) для цієї мети використовують “Аквацид” і “Аквасептол”, які містять 4 мг активного хлору на 1 л води.

В багатьох країнах тропічного поясу широке використання знайшли портативні бактеріальні фільтри, у яких вода фільтрується через змінні керамічні мілкопористі фільтри, так звані свічки Беркфельда, Шамберлена, що вмонтовуються в судину. Вода фільтрується під тиском від ручної помпи, або підключенням до крана водогону

Дезодорація (усунення присмаків і запахів води) досягається озонуванням або фільтруванням через активоване вугілля. Знезалізнення проводять аерацією, розбризкуванням води в градирнях. Закисне залізо окиснюється до нерозчинного окисного, яке потім затримується на фільтрах.

Опріснення та дезактивація води здійснюється дистиляцією або фільтрацією через іонообмінні фільтри – катіоніти, які затримують катіони, а у воду виділяється іон водню, і аніоніти, які затримують аніони, а в воду виділяється ОН-іон.

55. Гігієнічне, епідемічне і ендемічне значення ґрунту.

Ґрунт це:

- середовище, в якому відбуваються процеси трансформації та накопичення сонячної енергії;

- провідна ланка кругообігу речовин у природі, середовище, в якому безперервно перебігають різноманітні складні процеси руйнування та синтезу органічних речовин;

- головний елемент біосфери, де відбуваються процеси міграції, трансформації та обміну всіх хімічних речовин як природного, так і антропогенного (техногенного) походження. Міграція здійснюється по коротких (ґрунт –– рослина –– ґрунт, ґрунт –– вода –– ґрунт, ґрунт –– повітря –– ґрунт) та довгих (ґрунт –– рослина –– тварина –– ґрунт, ґрунт –– вода –– рослина –– ґрунт, ґрунт –– вода –– рослина –– тварина –– ґрунт, ґрунт –– повітря –– вода –– рослина –– тварина –– ґрунт та інших) міграційних ланцюгах;

- формує хімічний склад продуктів харчування рослинного і тваринного походження;

- відіграє важливу роль у формуванні якості води поверхневих і підземних джерел господарсько-питного водопостачання;

- впливає на якісний склад сучасної атмосфери;

- має ендемічне значення – аномальний природний хімічний склад ґрунту в ендемічних провінціях є причиною виникнення і локального розповсюдження ендемічних хвороб (геохімічних ендемій): ендемічного флюорозу і карієсу, ендемічного зобу, копитної хвороби, молібденової подагри, урівської хвороби або хвороби Кашина-Бека, хвороби Кешана, селенозу, борного ентериту, ендемічної нефропатії тощо;

- має епідемічне значення – може бути фактором передачі збудників інфекційних захворювань та інвазій людей: кишкових інфекцій бактеріальної (черевний тиф, паратифи А і В, бактеріальна дизентерія, холера, ешерихіоз), вірусної (гепатит А, ентеровірусні інфекції: поліомієліт, Коксакі, ЕСНО) та протозойної етіології (амебіаз, лямбліоз); зооантропонозів (лептоспірози: інфекційна жовтуха або хвороба Васильєва-Вейля, безжовтушний лептоспіроз, бруцельоз, туляремія, сибірка); мікобактерій туберкульозу; спороутворюючих клостридій – збудників правцю, газової гангрени, ботулізму; геогельмінтозів – аскаридозу, трихоцефальозу, анкілостомідозу.

- є природним середовищем для знешкодження рідких та твердих побутових та промислових відходів за рахунок процесів самоочищення (санітарне значення ґрунту). Самоочищення ґрунту обумовлене наявністю сапрофітних гнильних, нітри- та нітрофікуючих бактерій, простіших організмів, личинок комах, хробаків, грибків, вірусів, бактеріофагів, а також його фізико-хімічними властивостями. Полягає в здатності ґрунту перетворювати органічні сполуки на мінеральні речовини, придатні для засвоєння рослинами: вуглеводи – на воду і вуглекислоту; жири – на гліцерин і жирні кислоти, а потім – також на воду і вуглекислоту; білки – на амінокислоти, з виділенням аміаку, амонійних солей і подальшим їх окисленням до нітритів і нітратів; сірки білків – на сірководень і т.д.

56. Основні фізичні властивості ґрунту та їх гігієнічне значення.

- механічний склад – процентний розподіл часток грунту за їх розміром. Визнач. Просіюванням через сита Кноппа ( 7 номерів 0,25 – 10 мм.). до механічних елементів належать каміння, гравій, пісок, пил.

- пористість – сумарний об’єм пор в одиниці об’єму грунту, виражений у %. Розмір пор в однорідному грунті тим більший, чим більші за розміром окремі механічні елементи грунту, тобто його зернистість.

- повітропроникність – це здатність ґрунту пропускати повітря через свою товщу. Підвещується із збільшенням пор і не залежить від їх загального об’єму (пористості).

- водопроникність – здатність ґрунту поглинати та пропускати воду, яка надходить з поверхні.

- вологоємність – кількість вологи, яку здатний утримувати ґрунт за рахунок сорбційних та капілярних сил.

- капілярність ґрунту – здатність ґрунту піднімати по капілярах воду, з нижніх шарів угору.

В ґрунтах легкого механічного складу ( піщаних, супіщаних і легких суглинистих ) порівняно з важкими ( глинами, важкими суглинками ) превалює фізичний пісок, пори мають більший розмір, пористість не висока, повітропроникність, водо проникність та фільтраційна здатність значні, капілярність і вологоємність малі. В таких ґрунтах швидко проходять процеси самоочищення від органічних забруднень і потужна міграція хімічних речовин з ґрунту в підземні та поверхневі води, атмосферне повітря та рослини.

57. Основні біотичні та абіотичні складові ґрунту, їх гігієнічна характеристика.

- Біотичні складові – ґрунтові мікроорганізми;

- абіотичні: тверда речовина ( мінеральні та органічні сполуки та органо-мінеральні комплекси ), ґрунтова волога ґрунтове повітря.

Мінеральні (неорганічні) речовини ґрунтів на 60-80% представлені кварцом, алюмосилікатами, а саме польові шпати, слюда, вторинні глинисті мінерали. Гігієнічне значення: вони зумовлюють поглинальну здатність та ємність поглинання катіонів ґрунтом.

Органічні речовини ґрунту представлені власне ґрунтовими органічними сполуками, що синтезовані ґрунтовими м. о. і називаються гумусом, так і речовинами, які потрапили в ґрунт іззовні.

58. . Ґрунт як фактор передачі збудників інфекційних захворювань.

Епідемічне значення - як фактор передачі збудників інфекційних захворювань та інвазій людей: кишкових інфекцій бактеріального (черевний тиф, паратиф А і В, бактеріальна дизентерія, холера, ешерихіоз), вірусної (гепатит А, ентеровірусні інфекції: поліомієліт, Коксакі, ЕСНО) та протозойної етіології (амебіаз, лямбліоз); зооантропонозів (інфекційна жовтуха,бруцельоз, туляремія, сибірка); мікобактерій туберкульозу; споро утворюючих клостридій – збудників правцю, газової гангрени, ботулізму; геогельмінтозів – аскаридозу, трихоцефальозу, анкілостомі дозу;

59. Джерела забруднення ґрунту, їх класифікація і гігієнічна характеристика.

. Джерела забруднення:

- атмосферні,

- водні,

- добрива,

- отрутохімікати,

- радіоактивні викиди,

- покидьки,

- нечистоти,

- останками мертвих тварин і рослин

Класіфікація: рідкі і тверді

- біологічні : віруси, бактерії, яйця гельмінтів, найпростіші

-хімічні: 1) ті що потрапили цілеспрямовано, частіше це в сільському та лісничому господарстві: пестициди, мінеральні добрива, структуроутворювачі грунту, стимулятори росту рослин + захоронення побутових і промислових відходів.

2)ті що потрапили випадково з техногенними рідкими, твердими чи газоподібними відходами: це реч., які потрапили в грунт з побутовими і промисловими стічними водами і твердими відходами, атмосферними викидами промислових підприємств, вихлопні газ автотранспорта та ін.

60. Процеси самоочищення ґрунту від органічних речовин (зобразити схематично).

Самоочищення грунту обумовлене наявністю сапрофітних гнильних, нітри- та нітрифікуючи бактерій, найпростіших організмів, личинок комах, хробаків, грибків, вірусів, бактеріофагів, а також його фізико-хімічними властивостями. Полягає в здатності грунту перетворювати органічні сполуки на мінеральні речовини, придатні для засвоєння рослинами: вуглеводи – на воду та вуглекислоту; жири- гліцерин і жирні кислоти, а потім – вода і вуглекислота; білки – на амінокислоти з виділенням аміаку, амонійних солей і подальшим їх окисленням до нітритів і нітратів; сірки білків – на сірководень.

Схема: Органічні речовини( білки, жири та вуглеводи) + мікроорганізми + кисень повітря => гумус( заново синтезована органічна речовина) + карбонати, фосфати, сульфати, нітрати + енергія.

61. . Системи видалення відходів, їх гігієнічна характеристика.

1) Сплавна( у повністю каналізованих населених пунктах) - рідкі та частково дрібні тверді сплавляють на очисні споруди каналізацією, решту твердих вивозять автотранспортом

2)Вивізна ( у не каналізованих)- рідкі і тверді вивозять у місця знешкодження та утилізації спец. транспортом

3)Змішана( у частково каналізованих населених пунктах)- поєднання сплавної та вивізної

62. . Санітарне очищення населених місць, забезпечення збирання та вивезення твердих побутових

відходів.

санітарне очищення населених місць має бути плановим (здійснювати за графіком), регулярним (у теплий період вивіз- щоденно, а в холодний – 1 раз на 1-3 доби), комунальним (здійснюватись комбінатами комунальних підприємств або трестами) і не залежати від бажання окремих осіб або установ.

3 етапи: 1- збирання і тимчасове зберігання твердих побутових відходів

2 – вивезення

3 – знешкоджування та утилізацію

Існують такі систем для збирання, вивезення:

1 – планово-подвірна система ТПВ – збирають у спецільні сміттєзбирачі, що розташовані на обладнаних майданнчиках на території домоволодінь , а потім спец. транспортом за графіком вивозять до місця знешкодження. Розрізняють метод «стаціонарного» (сміттєзбирачі випорожнюють у сміттєвози й повертають на місце) та «змінного посуду» (контейнери разом з ТВ вивозять контейноровозами в місця знешкоджування, а натомість залишають порожні чисті).

2 – планово- поквартирна система – відходи збирають у квартирах. мешканці виносять їх у визначений час до сміттєзбиральної машини системи планово-регулярної очистки

63. Санітарне очищення населених місць. Методи знешкодження твердих побутових відходів.

За кінцевою метою методи знешкоджування ТПВ поділяються на :

1 – утилізацію(перероблення відходів на органічні добрива, біопаливо, виділення вторинної сировини)

2-ліквідаційні (поховання в землю, скидання в море,спалювання без використання тепла)

За технологічним принципом:

1-біотермічні( поля заорювання, удосконалені звалища, полігони складування, компостування, біокамери, заводи біотермічної переробки

2 – термічні(сміттєспалювальні заводи без або з використанням теплової енергії,піроліз з отриманням горючого газу та нафтоподібних мастил

3 – хімічні (гідроліз)

4 – механічні (сепарація відходів з подальшою утилізацією, пресування в будівельні блоки)

5 – змішані

64. Екологічне становище в Україні і у світі щодо накопичення відходів.

В Україні площі під сміттєзвалищами та полігонами ТПВ займають близько 4% території країни. За обсягами накопичення ТПВ наша країна посідає одне з перших місць у світі. Питома вага звалищ і полігонів ТПВ в Україні у сумарних викидах парникових газів, що потрапляють у стратосферу Землі, складає 2,8 %, при цьому спостерігається тенденція їх щорічного збільшення. Наразі в Україні недосконалою є система санітарного очищення населених пунктів, відсутня взаємодія органів державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства з метою здійснення контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, видаленням, знешкодженням та захороненням побутових відходів і відходів тваринного походження Така Напружена ситуація у сфері повадження з відходами виникла через ряд причин, з яких головними є:

• незадовільне становище щодо утилізації, знешкодження та видалення відходів через відсутність достатньої кількості відповідних спеціалізованих підприємств та полігонів для централізованого розміщення промислових та побутових відходів;

• невикористання в повній мірі центральними і місцевими органами державної влади своїх повноважень, визначеними 18 – 23 статтями Закону України «Про відходи»;

• незадовільне фінансування заходів у сфері поводження з відходами на всіх рівнях (національному, регіональному, місцевому, підприємства);

• низька плата за розміщення відходів, яка не відповідає європейській практиці, і не стимулює підприємства-утворювачів відходів впроваджувати заходи щодо їх утилізації, або передачі цих відходів спеціалізованим підприємствам.

65. Основні джерела забруднення атмосферного повітря, повітря житлових та громадських приміщень.

Основні джерела забруднення повітря населених місць, виробничих приміщень: викиди промислових підприємств, автотранспорту , пило-, газоутворення промислових підприємств , метеорологічні фактори (вітри) та тип поверхонь регіонів ( пилові бурі пустинних місць без зелені).

Джерела забруднення повітря житлових приміщень, приміщень комунально-побутового призначення, громадських - продукти життєдіяльності організму людей, які виділяються шкірою та диханням (продукти розкладення поту, шкірного сала, змертвілого епідермісу, інші продукти життєдіяльності, які виділяються у приміщення пропорційно кількості людей, терміну їх перебування у приміщенні та кількості вуглекислого газу, який накопичується у повітрі пропорційно перерахованим забруднювачам).

66. Основні забруднювачі повітря житлових (громадських) приміщень, основні індикаторні показники ступеня забруднення приміщень.

Джерела забруднення по вітря житлових приміщень – продукти життєдіяльності організму людей , які виділяються шкірою та дихання (продукти розкладання поту, шкірного сала, змертвілого епідермісу, інші продукти життєдіяльності, які виділяються у повітря приміщення пропорційно кількості людей, терміну їх перебування у приміщенні та кількості СО2, який накопичуєтьсяу пвітрі пропорційно перерахованим забруднювачам а тому використовується як показник ступеня забруднення цими речовинами приміщень (як індикатор цих забруднень). Через шкіру і дихання виділяється основному органічні продукти обміну речовин, для оцінки ступення забруднюванення визначають окислюваність повітря (вимірюють кількість атомарного кисню, необхідного для окислення органічних сполук в 1 м3 повітря за допомогою титрованого розчину біхромату калію K 2 Cr 2 O 7. ( чисте повітря якщо показник =4-6 мг/м3 кисню) в приміщеннях з дуже поганим сан. станом може = 20 мг/м3.

67. Вплив різних концентрацій діоксиду вуглецю на організм людини, методи визначення концентрації СО2 у повітрі.

Концентрація СО2 збільшується пропорційно кількості людей і терміну їх перебування в приміщенні , але не досягає шкідливих для організму рівня, відображає ступінь забруднення повітря іншими продуктами життєдіяльності. І лише в замкнутих недостатньо вентильованих приміщеннях за рахунок бродіння, горіння кількість СО2 може досягати концентрацій небезпечних для здоров ' я. Концентрація СО2 2-2,5% не викликає помітних відхилень в самопочутті; до 4% - підвищення інтенсивності дихання, серцевої діяльності, зниження працездатності; при 5% - задишка підвищення серцевої діяльності, зниження працездатності; 6% - зниження розумової діяльності, головні болі, запаморочення; 7% - нездатність контролювати свої дії, втрата свідомості і навіть смерть; 10% - викликає швидку, а 15-20% - миттєву смерть через параліч дихання. Для визначення СО2 використовують методи Суботіна-Нагорського з гідроксидом барію, Калмикова, інтерферометричний, портативний експресний метод Лунге –Цеккендорфа (Прохорова). Граничнодопустима концентрація СО2 в житлових приміщеннях = 0,07-0,1%, у виробничих - до 1 – 1,5%.

68. Гігієнічне значення вентиляцій житлових та громадських будинків, показники ефективності вентиляції.

Повітря приміщень вважається чистим, якщо концентрація СО2 не перевищує 0,07% (по Петенкоферу), або 0,1% (по Флюге). На цій підставі розраховують необхідний об ' єм вентиляції - кількість свіжого повітря, яке повинно надходити в приміщення, щоб концентрація СО2 не перевищувала норму, за формулою: V = K * n /( P - P 1) . Вентиляція - одна із складових у комплексі заходів щодо оздоровлення виробничого середовища, забезпечення оптимальних умов праці і відпочинку. Вентиляційні пристрої підтримують в межах норми заданих метереологічних умов і чистоти повітря, стану повітря робочої зони, який відповідає санітарному законодавству щодо температури, відносної вологості, вмісту в ньому пилу, токсичних речовин. Розрізняють природну і штучну механічну вентиляцію. За організацією повітрообміну вентиляцію поділяють на загальнообмінну (зміна повітря в усьому об'ємі приміщення), місцеву (повітрообмін на окремій частині приміщення). Природна вентиляція здійснюється внаслідок теплового або вітряного тиску й поділяється на неорганізовану та організовану (аерацію). Ефективність аерації: визначити метеорологічні умови у виробничому приміщенні та санітарний стан повітря робочої зони за умов роботи аераційної систем; з'ясувати напрямок руху повітря біля відкритих аераційних отворів; визначити кількість повітря, що виділяється з приміщення через аераційний отвір; розрахувати і порівняти об'єми припливного та витяжного повітря, оцінити повітрообмін у виробничому приміщенні і ефективність аерації. Виміри цих показників проводить лікар з гігієни праці.

69. Визначення поняття «мікроклімат», його гігієнічне значення.

Мікроклімат - сукупність фізичних факторів виробничого середовища: температура, вологість, рухомість повітря і теплове випромінювання від навколишніх поверхонь, обладнання і відкритих джерел, що впливають на тепловий стан організму.

Поділяється на комфортний і дискомфортний. На стан виробничого мікроклімату впливають: характер технологічного процесу, умови повітрообміну і приміщенні, метеорологічні умови зовнішньої атмосфери, період року, доби. Мікроклімат впливає на загальний стан здоров'я людини, на функції органів і систем, які забезпечують терморегуляцію, а саме на фізичні процеси (тепловіддача конвекцією, радіацією, потовипаровуванням) і хімічні (зміни рівня обмінних процесів), які забезпечуються ЦНС і серцево-судинною системою, ендокринної системою. В разі перебування людини в дискомфортних умовах виникають патологічні стани.

70. Гігієнічне значення температури повітря, поняття «температурний режим», методи вимірювання.

Джерелом тепла на Землі є сонце. Однак сонячні промені безпосередньо повітря не нагрівають. Нагрівання повітря відбувається за рахунок контакту його з нагрітим грунтом. Нагріті приземні шари повітря піднімаються вгору, поступово охолоджуючись. Коливання температури протягом доби залежать від: географічної широти, інтенсивності сонячної радіації, тривалості дня, близькості морів, водойм, прозорості атмосфери, висоти над рівнем моря, рослинного покриву.

В житлових і громадських приміщеннях оптимальна температура повітря в холодний та перехідний сезони повинна становити 20-22 °С, допускається 18-22 °С, в теплий сезон – 20-25 °С (згідно Сніп П-33-75 "Опалення, вентиляція, кондиціонування повітря"). Температура вище 24–25°С або нижче 16-15 °С вважається несприятливою, здатною порушувати теплову рівновагу організму. Перепади температури по горизонталі та вертикалі не повинні перевищувати 2-3 °С, добовий перепад – 2 °С (при центральному опаленні) і до 5 °С (при місцевому опаленні).

Прилади для вимірювання температури повітря – термометри (побутовий, мінімальний, максимальний, максимально- мінімальний), термографи (призначені для запису коливань температури за певний проміжок часу (добу, тиждень, місяць, сезон)).Висока температура повітря (вище 25 °С) та висока вологість повітря (вище 65%) сприяють перегріванню організму, внаслідок утруднення віддачі тепла шляхом випаровування води з поверхні шкіри. Процес випаровування відбувається постійно (навіть при відсутності видимого потовиділення (при 15-20 °С) людина втрачає через шкіру близько 0,4-0,6 л води за добу. При високій температурі зовнішнього середовища невеликий рух повітря є сприятливим чинником, так як посилює втрату тепла конвекцією та випаровуванням. При сильному русі повітря (протяг) різко збільшується втрата тепла випаровуванням, що може призвести до простудних захворювань.

71. Гігієнічне значення вологості повітря, показники вологості повітря, методи вимірювання.

Вологість впливає на теплообмін організма. Вологість характеризується: 1. Абсолютною вологістю – (пружність) водяної пари, що знаходиться даний момент в повітрі (Па), або кількість водяної пари в грамах, яка міститься в 1 м3 повітря у момент дослідження. 2. Максимальна вологість – пружність водяної пари (Па) при повному насиченні повітря вологою при даній температурі. 3. Відносна вологість відношення абсолютної вологості до максимальної вираженої у відсотках. Вологість повітря вимірюється психрометрами: статичними (психрометр Августа), і динамічними (аспіраційний психрометр Ассмана). Для систематичного спостереження за вологістю повітря використовують гігрограф. При визначені вологості повітря за допомогою аспіраційного психрометра виходять із показань «сухого» і «вологого» термометрів, таблиць, графіків. Статичний метод: 1. Абсолютна вологість = A = f - a *( t - t 1) B 2. Відносна: P =( A *100%)/ F Динамічний метод: 1. Абсолютна: A = t -0,5*( t - t 1) B /755 2. Відносна: P = A *100/ F . Норми відносної вологості (%) в теплий період - 30-60; в холодний і перехідний період - 30-45; допустима 65.

72. Гігієнічне значення температури оточуючих предметів (радіаційна температура, інфрачервоне випромінювання), методи вимірювання.

Для визначення радіаційної температури в приміщеннях використовують кульові термометри, а температуру стін – пристінні термометри. Визначення радіаційної температури проводиться на рівні 0,2 і 1,5 м від підлоги, прилад має інерцію (15 хв), тому показання термометра знімають не раніше цього строку. При комфортних умовах мікроклімату різниця в показаннях кульового термометра на рівнях 0,2; 1,5 не перевищує 3градусиС. Нормативні величини радіаційної температури (в градусах) –1. Житлові приміщення - 20; 2. Лікарняні палати – 20-22; 3. Лікарські кабінети- 22-24; 4. Учбові лабораторії – 18.

Для визначення температури стін приміщень використовують пристінні термометри з плоским, спірально вигнутим резервуаром, який прикріплюється до стіни спеціальною замазкою (віск + каніфол) або алебастром. Високі рівні інфрачервоного випромінювання в гарячих цехах підприємств вимірють за допомогою актинометрів і виражають в мкал/см2хв.

73. Гігієнічне значення руху повітря закритих приміщень, методи вимірювання.

Рухомість повітря вимірюється за допомогою анемометрів і кататермометрів. Анемометри використовують для дослідження рухомості односпрямованих, а кататермометри – різноспрямованих потоків повітря. Анемометри реєструють відносно великі швидкості руху повітря (крильчасті – від 0,3 – 5 м/с, чашкові від 1 до 30 м/с). При визначенні швидкості руху повітря менше 1 м/с використовують метод кататермометрії. Для обчислення швидкості руху повітря менше 1 м/с використовують формулу Хілла: V = ]( H / Q -0,20)/0,40]2; При швидкості руху повітря від 1 до 7 м/с- формула Хілла, уточнена Вейсом

V = ]( H / Q -0,14)/0,49]. Електроанемометри визначають швидкість руху повітря від 0,03- 0,05 до 5 м/с і більше. Норми швидкості руху повітря(м/с): теплий період - 0,2-0,3 (допустимий – 0,5), в холодний період року і перехідний - 0,2 (допустимий - 0,2).

74.Вплив гострої дії нагрівного мікроклімату на організм людини, шляхи запобігання його впливу.

Гостра дія: гостра гіпертермія (напруження процесів терморегуляції та погіршення функціонального стану організму), тепловий удар (^ t тіла, падіння діяльності серця, втрата свідомості), судомна хвороба (сильне потіння > втрата великої кількості солей і вітамінів > болючі судоми).

Профілактика: наукове обґрунтування гігієнічних нормативів мікроклімату для різних приміщень, доведення мікроклімату до оптимальних норм, підбір одягу, загартовування, раціональний режим праці і відпочинку, раціональний харчовий і питний режим, медико-профілактичні заходи (медичний відбір при прийомі на роботу, періодичні медичні огляди, санітарно-просвітницька робота).

75. Вплив хронічної дії нагрівного мікроклімату на організм людини, шляхи запобігання його впливу.

Хронічна дія: хронічна гіпертермія: ШКТ (втрата апетиту, v шлункової секреції, гіпоацидний гастрит, ахілія, почащення гострих гастритів), ССС (розширення судин > ^ навантаження на серцевий м'яз > тахікардія > гіпертрофія і дистрофія міокарда > погіршення стану здоров'я), нирки (багато води втрачається через шкіру > сеча більш концентрована > частіше буває сечокам'яна хвороба), v опірності організму, швидка втома. Профілактика: наукове обґрунтування гігієнічних нормативів мікроклімату для різних приміщень, доведення мікроклімату до оптимальних норм, підбір одягу, загартовування, раціональний режим праці і відпочинку, раціональний харчовий і питний режим, медико-профілактичні заходи (медичний відбір при прийомі на роботу, періодичні медичні огляди, санітарно-просвітницька робота).

76. Вплив гострої дії охолоджуючого мікроклімату на організм людини, шляхи запобігання його впливу.

Гостра дія: місцеве охолодження: обмороження, місцеві запальні процеси (невралгія, міозити), простудні захворювання (нефрит, поліневрит, ангіна, пневмоні, грип); загальне охолодження: генералізована гіпотермія, помірна гіпотермія ( v захисних сил організму, сприяє алергічним захворюванням, v працездатності). Профілактика: наукове обґрунтування гігієнічних нормативів мікроклімату для різних приміщень, доведення мікроклімату до оптимальних норм, підбір одягу, загартовування, раціональний режим праці і відпочинку, раціональний харчовий і питний режим, медико-профілактичні заходи (медичний відбір при прийомі на роботу, періодичні медичні огляди, санітарно-просвітницька робота).

77. Вплив хронічної дії охолоджуючого мікроклімату на організм людини, шляхи запобігання його впливу.

Хронічна дія: v працездатності, v захисних сил організму. Профілактика: наукове обґрунтування гігієнічних нормативів мікроклімату для різних приміщень, доведення мікроклімату до оптимальних норм, підбір одягу, загартовування, раціональний режим праці і відпочинку, раціональний харчовий і питний режим, медико-профілактичні заходи (медичний відбір при прийомі на роботу, періодичні медичні огляди, санітарно-просвітницька робота).

78. Назвіть клініко-фізіологічні показники стану організму, що вивчаються при дослідженні комплексного впливу мікроклімату на організм.

Оцінка напруження процесів терморегуляції здійснюється за такими клініко-фізіологічними показниками: температура шкіри чола, тилу кисті, грудини, тилу стопи у °С; різниця температур шкіри чола, тилу кисті, грудини, тилу стопи у °С; частота дихання за 1 хв.; частота серцевих скорочень (пульс) за 1 хв.; артеріальний тиск у мм.рт.ст.; проба на тривалість довільної затримки дихання на глибині вдиху у секундах; наявність та інтенсивність потовиділення шкіри чола (описово або за методом Міщука – йодкрохмальна проба, визначенням електропровідності шкіри) в умовних одиницях.

79. Фізичні виробничі шкідливості, їх класифікація, значимість у професійній патології.

Шкідливий виробничий чинник – це виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання або зниження працездатності працівників і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків.

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать:

· рухомі машини та механізми;

· &nbsnbsp; пересувні частини виробничого устаткування;

· підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

· підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів чи повітря робочої зони;

· підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, статичної електрики, електромагнітних випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації;

· підвищені чи знижені барометричний тиск, вологість, іонізація та рухомість повітря;

· небезпечне значення напруги в електричному колі; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів;

· відсутність чи нестача природного світла;

· недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; пряме та відбите випромінювання, що створює засліплюючу дію.

80. Хімічні виробничі шкідливості. Класифікація хімічних небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища, різновиди їх дії на організм.

До хімічних відносяться хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на загальнотоксичні, подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну функцію.

З алежно від шляху проникнення в організм людини: через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покрови та слизові оболонки .

81. Біологічні фактори як виробничі шкідливості. Професійні інфекції, інвазії, інші види патологій.

Професійне захворювання– захворювання, що викликане тривалою дією шкідливого виробничого фактора, або надмірним напруженням праці.

До біологічних належать патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, грибки та ін.) та продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослини та тварини).

Професійні інфекції та інвазії Професійні мікози Ерізіпелоїд “Вузли доярок” Алергічні захворювання Поствакцинальні ускладнення Токсикози Зоонози Травми та укуси, що зу¬мовлені тваринами.

82. Попередні та періодичні мед.огляди. Їх гіг. Значення та основне завдання.

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Розрізняють наступні види медичних оглядів:

— попередній (під час прийняття на роботу);

— періодичні (протягом трудової діяльності працівника, не рідше 1 разу на 2 роки);

— позачергові (за ініціативою працівника або роботодавця).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

— визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у додатку 6 до Переліку № 246.

Метою періодичні медичних оглядів є:

— своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

— проведення відповідних оздоровчих заходів.

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку № 246, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку № 246.

Періодичність проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я може змінюватися закладом державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

83. Специфічна та неспецифічна дія шуму на організм людини, шумова хвороба

Специічний вплив пов*язаний з порушенням функції слуховвого аналізатора, сприиненим тривалим спазмом судин звукосприймального апарату, що веде до порушень обмінних процесів. Наслідками цього є дегенеративні зміни в закіненнях завиткового нерва і клітинах корієвого органа.

У розвитку проесійної приглуховатості розрізняють три стадії

1 – слухова адаптація – на кінець робочої зміни слуховий поріг зростає на 10 – 16 дБ, однак через 3- 5 хв повертається до норми

2 – слухова втома -на кінець робоої зміни слуховий поріг зроостає на 15 дБ, а ас відновлення функції аналізатора зростає до 1 години

3 – прогресуюа прислухуватість – шум з рівнем більше 80 дБ досить швидко викликає зниження слуху і розвиток приглухуватості, первинні прояви як зустріаються у робітників зі стажем роботи до 5 років

Неспецефічний вплив шуму на організм людини пов*язаний з виникненням збудження у корі великого мозку, гіпоталамусі, і спинному мозку. У корі вм на початкових етапах вплив шуму розвивається позамежове гальмування , яке виявляється порушенням врівноваженості і рухливості процесів збудження та гальмування . На зміну цій фазі приходить виснаження нервових клітин, що характеризується :

- дратівливістю,

- емоційною неврівноваженестю,-

-зниженням уваги,

- працездатності,

погіршенням пам*яті.

+ призводить до зміни функцій багатьох внутрішніх органів

Шумова хвороба – розвивається внаслідок тривалого впливу інтенсивного шуму. Під шум.хв. розуміють заг.захв. організму з переважним ураженням:

-органів слуху

-ЦНС

-системи кровообігу

-травного каналу внаслідок тривалого впливу інтенсивного шуму.

84. Заходи по зниженню несприятливої дії шуму на організм людини.

Заходи щодо зниження несприятливої дії шуму повинні починатись ще з момента створення проекта нового чи реконструкції існуючого мікрорайона. Рекомендується з допомогою розрахунків скласти «шумову карту» , наноситься умовними знаками прогнозуємий вуличний шум на карту міста.

заходи з боротьби з вулиним чумом проводяться в наступних напрямках. Найбільш радикальні технічні міри направлені на джерело шуму. Проводиться заміна шумних джерел чи зниження шуму за рахунок їх вдосконалення.

+ проводиться зонування населеного пункту

- Забудова жилої зони мікрорайонами

- Обвідні магістральні дороги по периметру місті

- -виніс шумних промислових підприємст за межі жилої зони

- Відбір місць для побудови шкіл, лікарень

- Упурядкування руху легкового і вантажного транспорта на певних вулицях в певний час

- Обмеження шуму гучномовців,які розміщені на вулицях, площах

- Гігієнічне виховання населення

- Лікарі повинні пояснювати населнню значення акустичного коморту для високої працездатності дорослих, успішності дітей, здорового сна, ефективного відпочинку

- Крім того, будівельні проекти повинні передбачати максимальний захист мікрорайонів від шуму шляхом створення природних і штучних екранів, зелених насаджень, перенесення під землю інженерних споруд.

- У житлових спорудах слід робити міжквартирні перегородки завтовшки 1,5—2 цеглини або будувати їх звуконепроникними. Слід підбирати будівельні матеріали з різним акустичним опором, спеціальні звукоізоляційні прокладки. Потрібно також правильно будувати вентиляційні канали, ліфти, водогони тощо.

До засобів індивідуального захисту від шуму належать: протишумні навушники, які закривають вушну раковину; – протишумні вкладиші, що перекривають зовнішній слуховий прохід;– протишумні шоломи – закривають усю голову. Їх застосовують у сполученні з навушниками; – протишумні костюми. – застосування малошумного обладнання, заміна металевих частин на пластмасу, установка глушителів і т. д;– установка обладнання на демпфіруючих прокладках;– розміщення джерел шуму в шкірі, приміщеннях і т. д. зі звукоізоляцією або звукопоглинанням;– установка “антизвуку”, тобто джерела, рівного за величиною і проти-лежного за фазою звуку – архітектурно-планувальні методи (розміщення будівель, обладнання, захисні зелені смуги, екрани і т. д.);– звукоізолюючі кабіни, акустичні екрани місць роботи;– оснащення шумних машин і технологій засобами дистанційного телеавтоматичного управління

85. Біологічна дія вібрації, вібраційна хвороба.

Вібрація-ритмічні коливання твердих тіл різної частоти і сили,при яких відбувається почергове збільшення та зменшення у часі характеризуючи її значень.

Характеризується амплітудою коливань, віброшвидкістю (мм/с), віброприскоренням (м/с2).

Види вібрації: транспортна, транспортно-технологічна, технологічна. За механізмом дії на організм: загальна вібрація робочого місця (підлоги,сидіння), яка буває вертикальною/ горизонтальною; локальна вібрація механізмів управління (важелів, рукояток).

Тривала дія вібрації на організм спричиняє розвиток вібраційної хвороби.

- Локальна в.→ 1 ступінь: початкові прояви периферичного ангіодистонічного синдрому (поруш. капілярного кровообігу, напади побіління пальців, порушення вібраційної, больової, температурної чутлив.; порушення регуляції тонусу периферичних кровоносних судин) і синдрому сенсорної поліневропатії рук. 2 ступінь: помірно виражені прояви ангіоспастичного синдрому. 3 ступінь: виражені прояви ангіоспастичного синдрому.

- Загальна в.→ 1 стадія: нерізкий біль, парестезії рук. 2: виражена парестезія, ↓ чутлив. шкіри. 3:виражені вазомоторні і трофічні поруш.(↓ гостроти зору, поруш. вестибулярного апарату) + зміни в цнс (запаморочення, головний біль, тремор пальців). 4: генералізовані судинні порушення, ангіоспастичні кризи судин серця, мозку.

86. Види праці, їх фізіолого-гігієнічна характеристика.

Праця буває фізична і розумова. Важливою умовою підтримання високого і стійкого рівня продуктивності праці є правильна організація чергування її праці та відпочинку. Фізіолого-гігієнічна характеристика праці на виробництві в першу чергу вивчаються внутрішньо змінні режими праці та відпочинку,тобто чергування роботи та відпочинку протягом робочої зміни і робочого тижня. Працездатність під час діяльності проходить три основні періоди-входження в роботу,стійкої працездатності,зниження працездатності внаслідок розвинення стомлення. Тривалість цих періодів залежить від характеру виконаної роботи і організації трудового процесу.

87. Втома, пояснення та наукові обґрунтування їх розвитку.

Втома — це процес тимчасового зниження функціональних можливостей організму під впливом інтенсивної або тривалої праці, який виражається в погіршенні її кількісних і якісних показників та в дискоординації фізіологічних функцій. Носить тимчасовий і зворотний характер, є процесом фізіологічним, а після належного відпочинку працездатність повністю відновлюється.

Втома: загальна, локальна, розумова, зорова, м'язова, але межі між цими різновидами дуже умовні.

4 ступеня втоми. 1: хар-ся незначними порушеннями фізіологічних функцій; 2: виражене зниження працездатності, 3-му — достатньо виражене і 4-му — різко виражене. Показниками ступеня втомлюваності служать суб'єктивні та об'єктивні критерії. До перших належать відчуття втомлюваності, до других — зниження працездатності, зміни AT, біохімічні зміни в крові, накопичення молочної кислоти, виснаження резервних запасів організму, виснаження кількості медіаторів у синапсах.

Зниження працездатності можна виразити кількісно - визначення ступеня зменшення продуктивності праці за одиницю часу. Якісне зниження працездатності хар-ся показниками виконуваної праці, результатами спеціальних проб, оцінкою точності рухів.

88. Профілактика втоми при фізичній та розумовій праці.

Профілактикою втомлюваності - впровадження комплексу заходів, спрямованих на зменшення її виявів, віддалення часу її настання, запобігання перевтомі.

Заходи профілактики втомлюваності поділяють на загальні і спеціальні.

-загальні: поліпшення соціального середовища у вигляді підвищення матеріального і культурного добробуту населення, правильної організації трудових процесів, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення виробничого середовища.

-спеціальні: виробниче навчання і тренування, професійний відбір, раціоналізація режимів праці, заходи екстреної стимуляції працездатності.

Розрізняють наступні профілактичні заходи:

 законодавчі (Конституція України, Закон України про охорону праці)

 архітектурні (Санітарний благоустрій виробничих приміщень: площа приміщень, мікрокліматичні умови, освітлення, вентиляція, опалення, наявність зелених насаджень),

 технологічні (механізація і автоматизація виробничих процесів. Вони усувають фізичне напруження і велику кількість рухів руками. Раціональна організація робочого місця, яка має бути спрямована на те, щоб конструкція виробничого устаткування відповідала антропометричним даним і психофізіологічним можливостям людини),

 організаційні (Важливим для підтримки високої працездатності є чергування розумової праці з фізичною. Режими праці і відпочинку мають бути спрямовані на прискорення процесу опрацьовування, на максимальне подовження стабільної працездатності і віддалення на кінець зміни зниження працездатності. Відпочинок на 5 — 10 хв забезпечує найінтенсивніше відновлення фізіологічних функцій і не порушує сформованої робочої установки. Перерва на обід повинна бути не пізніше ніж через 4 год після початку роботи тривалістю 30—60 хв. Позитивним є також застосування функціональної музики, що сприяє запобіганню розвитку втоми. Збереження високої працездатності упродовж усього життя залежить від суворого медичного огляду поточного і при прийомі на роботу),

 індивідуальні (Систематичні фізичні тренування зумовлюють підвищення активності окисних ферментів у скелетних м'язах. Раціональне харчування., контроль за станом здоров'я, ведення здорового способу життя, своєчасного виявлення та лікування передпатологічних станів і захворювань).

89. Показники (ергонометричні, фізіологічні) важкості праці, їх гігієнічне значення.

Важкість – характеристика навантаження на організм при праці, яка вимагає м'язових зусиль і відповдного енергетичного забезпечення
Ергонометричні: маса вантажу, що піднімається, потужність праці, характер робочої пози, величина статичного навантаження.

Фізіологічні критерії – рівень фізіологічних ф-й під час праці.

Їх оцінка необхідна для вирішення питань режиму праці та відпочинку, праці жінок і підлітків, обгрунтування тривалості робочого дня, тарифікації праці при обгрунтуванні пільг у відношенні до відпусток і додаткових компенсацій, при нормуванні факторів виробничого середовища.

90. Показники (ергонометричні, фізіологічні) напруженочті праці, їх гігієнічне значення.

Напруженість – характеристика роботи, що потребує інтенсивності праці головного мозку при отриманні та аналізі інформації.

Функціональне напруження – енергетичне (переважає при фізичній праці) та інформаційне (при розумовій).

Ерогонометричні показники: кількість об’єктів одночасного спостереження, тривалість зосередженого спостереження чи часу активних дій, щільність сигналів за 1 год, емоційна напруженість, змінність, напруженість ф-й аналізаторів, обсяг оперативної пам’яті, інтелектуальна напруженість, монотонність та ін.

Фізіологічні критерії – рівень фізіологічних ф-й під час праці.

Їх оцінка необхідна для вирішення питань режиму праці та відпочинку, праці жінок і підлітків, обгрунтування тривалості робочого дня, тарифікації праці при обгрунтуванні пільг у відношенні до відпусток і додаткових компенсацій, при нормуванні факторів виробничого середовища.

91. Джерела та гігієнічне значення запиленості повітря виробничих приміщень.

Джерелами запиленості атмосферного повітря можуть бути:

- виверження вулканів;

- космічний пил (згорання метеоритів у атмосфері);

- пилові бурі – лесові (Тібет, Китай), ґрунтові, піщані;

- сільськогосподарський пил – при збиранні та переробці врожаю;

- промисловий – викиди промислових підприємств;

- дорожній пил;

- морський (кришталики солі).

Несприятливі прояви та захворювання, пов’язані з дією пилу на організм:

 Запиленість атмосферного повітря знижує освітленість, інтенсивність УФ-радіації; частки пилу можуть бути також ядрами конденсації вологи, що сприяє появі похмурих погод , туманів та смогу.

 Дія пилу на шкіру та слизові оболонки проявляється в закупорці вивідних протоків сальних і потових залоз, розвитку мацерації шкіри, слизових оболонок, виникнення піодермій, алергії, а ліпотропні складові пилу можуть всмоктуватися, викликаючи загально токсичну дію. Забруднюючи одежу, пил знижує її вентилюючи, паропровідну функцію, негативно впливаючи на теплообмін та дихання шкіри.

 Дія пилу на дихальну систему сприяє розвитку ряду патологічних станів:

• загально токсичну дію: розчинний у воді пил з легень та слизових оболонок всмоктується, потрапляє у кров’яне русло і, залежно від тропності токсичної речовини, викликає ту чи іншу патологію (отруєння свинцем, цинком, стронцієм тощо);

• алергенні захворювання: задуха, хронічний бронхіт, риніт, фарингіт, трахеїт, бронхіальна астма (рослинний, шерстяний пил, сажа та інші);

• інфекційні захворювання з інгаляційним механізмом передачі (туберкульоз, легенева чума та інші);

• пневмоконізи – фіброзні захворювання легень, спричиненні тривалою дією деяких видів неорганічного пилу (силікози, які спричиняються оксидом кремнію, сидерози – залізним пилом, азбестози, антракози та інші);

• рак легень – при тривалій дії хромового пилу, радіонуклідів, 3,4-бенз-а-пірену, 5,6-дибензантрацену та інших канцерогенів.

92. Властивості пилу, від яких залежить ступінь шкідливості його впливу на організм.

Дисперсність.

 Аеросуспензії і крупнодисперсні аерозолі осідають з повітря з прискоренням: сили гравітації (земного тяжіння) діють на них значно сильніше, ніж опір повітря.

 Аерозолі середньодисперсні осідають з постійною швидкістю: сили гравітації зрівноважені з силами опору повітря.

 Аерозолі дрібнодисперсні не осідають, а знаходяться у стані броунівського руху: сили опору повітря для них більші сил гравітації. З часом дрібнодисперсні частинки конгломерують, або абсорбують на собі вологу, стають більш важкими і осідають.

Дихальна система досить надійно захищена від попадання пилу в альвеоли легень. Цей захист ґрунтується на скривленості дихальних шляхів: три носових ходи з зігнутими кістковими пластинками, бронхіальне дерево легень з його розгалуженнями сприяють завихренню повітря, а тому аеросуспенції і крупнодисперсні аерозолі, підкоряючись закону інерції руху Ньютона центробіжною силою відкидаються до стінок дихальних шляхів, а потім завдяки мерехтливому епітелію разом зі слизом видаляються назовні.

Середньодисперсні аерозолі проникають дещо глибше до бронхів, а мілко дисперсні, підпорядковуючись броунівському рухові із-за малої маси, разом з повітрям досить легко проникають до альвеол і можуть викликати пневмоконіози чи інші захворювання. Деякі вчені вважають, що мілко- дисперсні частки можуть частково, як і молекули повітря , видихатися назовні.

93. Пневмоконіози, їх види, патогенез та профілактика.

Пневмоконіоз — це хронічне професійне пилове захворювання легенів. Характерною його рисою є розвиток фіброзних змін унаслідок інгаляційної дії фіброгенних виробничих аерозолів.

- Силікоз. Розвивається внаслідок вдихання пилу, який містить вільний кремнію діоксид. Силікоз буває частіше у робітників, які працюють у гірничій, машинобудівній промисловості, обробленні граніту. Найбільшою фібриногенною дією відзначаються частки розміром від 0,5 до 5 мкм.

Захворювання може мати також 3 форми: Вузликова форма силікозу характеризується виникненням у легенях дрібних круглих, чітко окреслених однотипних тіней, інтенсивність яких змінюється залежно від фази розвитку вузликів. Для інтерстиціальної форми силікозу характерне посилення і деформація легеневого малюнка, що зумовлено периваскулярним і перибронхіальним фіброзом. Вузловій формі силікозу притаманне виникнення різних за формою та чіткістю контурів дрібновузлових, великовузлових та масивних фіброзних утворень.

Існує 3 стадії силікозу: І - спостерігають невелику кількість вузликів/помірне двобічне дифузне посилення легеневого малюнка з лінійно-тяжистими змінами, зміну судинно-бронхіального малюнка, стовщення строми легенів. II - вираженіші зміни легенів. Численні симетричні середньовузликові тіні з вираженою деформацією легеневого малюнка. III - тіні масивного фіброзу.

Хворі на силікоз скаржаться на задишку, кашель, біль у грудях. Клінічна картина силікозу характерна тим, що відносно швидко розвивається емфізема легенів, ушкоджуються бронхи, деформуються їхні термінальні розгалуження, які втрачають еластичність, утворюються бронхоектази.

- Силікатози порівняно із силікозом перебігають дещо доброякісніше, однак частіше супроводжуються бронхітом. Наприклад, азбестоз, який розвивається внаслідок вдихання азбестового пилу — магнієвої солі кремнієвої кислоти, в мокротинні є азбестові тільця.

- Металоконіоз - підвищена рентгеноконтрастність пилу деяких металів, що відклалися в легенях. На рентгенограмі дифузні дрібні, досить інтенсивні тіні.

- Антракоз розвивається повільно і перебігає сприятливіше. Розвиток склеротичних процесів у міжальвеолярних перегородках навколо судин і бронхів. Між волокнами відкладається вугільний пил.

-До пневмоконіозів, які спричинює змішаний пил, належить пневмоконіоз електрозварювальнків, газорізальників, сталеварів, шліфувальників.

- Пневмоконіози, які розвиваються внаслідок дії органічного пилу, бувають у працівників сільського господарства, які вирощують і переробляють зерно. Наприклад "бісиноз" розвивається внаслідок вдихання пилу рослинних волокон, зокрема бавовнику, льону. Багасоз виникає у людей внаслідок вдихання пилу під час перероблення цукрової тростини. Зерновий пил та пил борошна може зумовлювати у працівників сільського господарства фарингіт, трахеїт, бронхіт, пневмоконіоз, кон'юнктивіт, блефарит, дерматит.

Профілактика

· законодавчі (Конституція України, Закон України про охорону праці)

· архітектурні (герметизація, гігієнічно нормоване розташування споруд),

· технологічні (Важливе значення має застосування вологого способу подрібнення, розмелення та змішування матеріалів, механізація всіх пилових процесів на виробництві та накриття устаткування, що виділяє пил, з організацією відсмоктування повітря, заміна матеріалів, які містять кварц, механічна вентиляція.),

· організаційні (проведення у встановлені терміни медичних оглядів робітників. Під час огляду робітників, крім клінічних досліджень і рентгенографії, слід проводити дослідження функції дихання та кровообігу до і після фізичної праці),

· індивідуальні (Обладнання гірничопрохідних машин поглиначами шуму. До індивідуальних заходів профілактики належать постачання робітників спецодягом, захисними окулярами, а також дотримання правил особистої гігієни — заміна одягу та натільної білизни після закінчення роботи, щоденне прийняття душу).

94. Основні шляхи надходження промислових отрут до організму, їх комплексна, комбінована,

поєднана, ізольована дія.

Промислові отрути - це токсичні речовини, які при відповідних недоліках в організації виробничого процесу можуть шкідливо впливати на організм людини і викликати професійні отруєння.

Усі хімічні речовини, що застосовуються в промисловості, класифікують за характером впливу на організм. Вони можуть спричинювати загальну токсичну дію, подразнювальну, сенсибілізуючу, канцерогенну, мутагенну, можуть впливати на репродуктивну функцію. Існує також поділ отрут за шляхом проникнення в організм - через дихальні шляхи, травну систему, шкіру, через слизові оболонки очей; за ступенем токсичності - надзвичайно токсичні, високотоксичні, помірно токсичні і малотоксичні; за ступенем впливу на організм - надзвичайно небезпечні, високонебезпечні, помірно небезпечні і малонебезпечні; за хімічними класами сполук - органічні, неорганічні, елементоорганічні та ін.

У виробничих умовах досить часто відбувається комбінована дія на організм двох або декількох отрут. Комбінована дія – це сумісна дія факторів однієї природи; поєднана дія– це сумісна дія факторів різного походження (хімічних і фізичних); комплексна дія - це дія виробничих отрут на організм кількома способами (наприклад, через органи дихання і шкіру).

95. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.

Розслідування випадків професійних захворювань у працівників, направлених на роботу за межі підприємства, проводиться комісією з розслідування під головуванням представника відповідної установи (закладу) державної санітар-но-епідеміологічної служби, яка здійснює державний санітарний нагляд на підприємстві, де виявлено професійне захворювання. Професійне отруєння - це гостра або хронічна інтоксикація, яка викликана впливом в умовах виробництва шкідливого хімічного фактора.

Професійне захворювання - це захворювання, яке викликане дією шкідливого фактора в умовах виробництва і підтверджене в установленому державою порядку.

Розслідування випадку професійного захворювання проводиться комісією у складі представників:

• відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії);

• лікувально-профілактичного закладу;

• підприємства;

• профспілкової організації;

• Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

У розслідуванні причин професійних захворювань інфекційної та паразитарної етіології обов'язково беруть участь фахівці з епідеміології та паразитології відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

96. Поняття про біологічні ритми. Класифікація найбільш поширених біологічних ритмів.

Біологічні ритми або біоритми - це більш-менш регулярні зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів. Здатність до таких змін життєдіяльності передається у спадок і виявлена практично у всіх живих організмів. Їх можна спостерігати в окремих клітинах, тканинах і органах, в цілих організмах і в популяціях.

Біологічні ритми підрозділяються на фізіологічні та екологічні. Фізіологічні ритми, як правило, мають періоди від часток секунди до декількох хвилин. Це, наприклад, ритми тиску, биття серця і артеріального тиску. Є дані про вплив, наприклад, магнітного поля Землі на період і амплітуду енцефалограми людини. Екологічні ритми за тривалістю збігаються з якимось природним ритмом навколишнього середовища. До них відносяться добові, сезонні (річні), припливні і місячні ритми. Завдяки екологічним ритмам, організм орієнтується в часі і заздалегідь готується до очікуваних умов існування. Так, деякі квіти розкриваються незадовго до світанку, ніби знаючи, що скоро зійде сонце. Багато тварин ще до настання холодів впадають у зимову сплячку або мігрують. Таким чином, екологічні ритми служать організму як біологічний годинник.

Біологічні ритми організму - добові, місячні, річні - практично залишилися незмінними з первісних часів і не можуть наздогнати ритми сучасного життя. У кожної людини протягом доби чітко простежуються піки і спади найважливіших життєвих систем. Найважливіші біоритми можуть бути зафіксовані в хронограмах.

Розрізняють: -адаптивні, функціональні, ендогенні та екзогенні біоритми. До адаптивних біоритмів відносяться добові, місячні, сезонні, річні. Завдяки їм максимальна активність і посилений обмін речовин в організмі збігаються з найсприятливішими для цього зовнішніми умовами і часом доби, місяця, року. Наприклад, у ранкові години підвищується інтенсивність більшості фізіологічних процесів і чутливість органів чуття. Сезонні ритми виявляються в організмі людини у підвищенні обміну речовин навесні і зниженні його восени та взимку. Найбільш небезпечними для хворих на хронічні серцево-судинні захворювання, за статистикою, є передранкові години (5-6 година ранку).

Найбільш повний частотний класифікатор біоритмів запропонували Н.І.Мойсеєва і В.М.Сисуєв (1981), які виділяють 5 класів біоритмів:

1-й клас – високих частот – від долей секунд до 30 хвилин (осцілляції на молекулярному рівні, ритми електроенцефалограми, скорочення серця, дихання, перистальтики кишечника);

2-й клас – середніх частот – від 30 хв. до 28 годин, включаючи ультрадіанні (до 20 годин) циркадні* (біля добові) – 20-28 годин (сон – бадьорість, екскреція продуктів обміну тощо);

3-й клас – мезоритми, інфрадіанні (білятижневі) – 28 годин – 6 днів; циркасептальні (тижневі) – 7 днів;

4-й клас – макроритми (циркануальні) – від 20 днів – до 1 року (білярічні);

5-й клас – мегаритми, з періодами в десятки років (наприклад, цвітіння деяких видів кактусів).

Біоритми класифікуються також за рівнями організації біосистеми: клітинні, органні, організменні, популяційні.

З точки зору взаємодії організму і навколишнього середовища виділяються два типи коливальних процесів: адаптивні ритми або біоритми, тобто коливання з періодами, близькими з основними геофізичними циклами, роль яких заключається в адаптації організму до періодичних змін зовнішнього середовища і фізіологічні або робочі ритми, тобто коливання, які відображають діяльність фізіологічних систем організму. Наприклад, овуляція і mensis у жінок, „тічка” у тварин тощо.

97.Провідні характеристики біологічних ритмів: мезор, період, амплітуда, акрофаза, форма денної кривої.

Найважливішими характеристиками біологічних ритмів прийнято вважати такі показники, як рівень, період, амплітуда, акрофаза та форма денної кривої ритму

Рівень ритму або мезор являє собою середню величину фізіологічної функції, яка розглядається, протягом одного біологічного циклу, графічне зображення якого наближається до синусоїди.

Періодом ритму прийнято вважати відрізок часу після закінчення якого стан організму повторюється і, натомість, частота ритму являє собою величину, що обернена тривалості періоду.

Амплітуду розраховують як різницю між максимальними та мінімальними значеннями певного фізіологічного процесу, впродовж одного біологічного циклу.

Під акрофазою розуміють час, на який припадає максимальний рівень функції. Причому, якщо акрофаза ритму функції змінюється у межах певної зони, це явище має назву"зона блукання акрофази".

Зрештою, кожний біологічний ритм характеризується формою денної кривої, тобто графічним зображенням динамічних змін функції, що досліджується, протягом світлового дня. До нормальних фізіологічних кривих відносять параболоподібні криві з максимальною акрофазою в ранковий та денний час і наступним зниженням р i вня ритму у вечірній та нічний. До змінених фізіологічних кривих—платоподібні (мале вираження ступеня коливаємості функції протягом дня), інертні(максимальне підвищення рівня ритму у вечірній час), двовершинні або бігемінальні (наявність двох підйомів активності функції, як правило, в ранковий і у вечірній час) та інвертовані (зниження вихідного рівня функції протягом денного періоду).

98.Поняття про десинхроноз як основний вид хронопатології та як медичну і гігієнічну категорію. Види десинхронозів.

Десинхроноз являє собою вид хронопатології, котрий є передвісником та супутником найрізноманітніших проявів неблагополуччя організму, в тому числі і багатьох захворювань. Але найбільш поширеними причинами десинхронозу вважають зміни часових поясів в результаті тривалих перельотів та переїздів; неузгодженість за фазою із місцевими датчиками часу ритму "сон—пильнування"; виключення географічних синхронізаторів часу; вплив шкідливих агентів та стресових факторів (патогенні мікроорганізми, больові та фізичні подразники, психічне та м'язове навантаження, суттєві порушення режиму добової діяльності та ін.).

Науковими дослідженнями і практичною медициною доведено, що цілий ряд хворобливих станів виникають як наслідок порушення біологічних ритмів. Такі стани отримали назву десихронозів. Вони можуть проявлятися в процесі навчання, трудового процесу, іншої діяльності людини, а також в процесі розвитку значної кількості захворювань.

Наприклад, при серцево-судинних захворювання, стенокардії часто виникає аритмія серцевих скорочень – аритмічне випадіння пульсу, при пневмоніях, астмі, інфекційних захворюваннях змінюється ритм дихання, при хворобах шлунку, печінки змінюється ритм перистальтики кишечника та ін.

Опір периферійних судин при гіпертонічній хворобі більш виражений у нічні години чим вдень. Активність внутрішньоклітинних ферментів у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) в нічні години значно нижча чим вдень. Виявлено також порушення добових ритмів ендокринних і біохімічних показників при ІХС і гіпертонічній хворобі: коливається ритм екскреції катехоламінів, концентрація амінокислот в крові. При інфаркті міокарду порушуються добові ритми електролітного обміну: збільшується концентрація натрію і знижується концентрація калію в еритроцитах у нічні години; порушуються ритми ліпідного обміну, ввечері пригнічується скорочуюча функція міокарду.

У хворих цирозом печінки амплітуда добового ритму екскреції стероїдних гормонів нижча чим у здорових, порушені ритми біоенергетичних процесів.

Істотні десинхронози спостерігаються при ендокринних захворюваннях: добові зміни концентрації глюкози в крові при діабеті, екскреція 17-оксикортикостероїдів, катехоламінів і електролітів при панкреатитах, істотні порушення ритмів обміну речовин при захворюваннях гіпоталамогіпофізарної системи,діенцефальної системи.

У психічних хворих початок маніакальної фази супроводжується десинхронізацією біоритмів і циклу „спокій-активність”. При стресі, викликаному екстремальними впливами оточуючого середовища порушуються ритми гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи.

На підставі вивчення десинхронозів та їх причин сформувалась окрема галузь – хрономедицина (хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна), в основу якої покладені розробки оптимальних схем розподілу у часі лікувальних, фармакодинамічних, профілактичних заходів і засобів. Встановлено, що ефективність ліків, лікувальних та оздоровчих маніпуляцій відноситься і до профілактичних заходів. Наприклад, для осіб, які працюють у різні зміни, розроблені найбільш ефективні години і тривалість відпочинку, сну, прийомів їжі. Для льотчиків, які пересікли кілька часових поясів – тривалість і режим післяперельотного відпочинку. Розроблені програми підбору осіб, найбільш придатних для льотної, різнозмінної роботи і відсіювання осіб, для такої роботи непридатних.

Класифікація десинхронозів 1) Гострий десинхроноз. Виникає при швидко формується неузгодженості датчиків часу і існуючими в організмі ритмічними процесами. Наприклад, при швидкому перетині декількох часових поясів на літаку у пасажирів порушується цикл сон-неспання за рахунок розладів взаємини його фаз. 2) Хронічний десинхроноз. Розвивається при тривалому безперервному або часто повторюваному дії на організм факторів, визьшающіх гострий десинхроноз. 3) Прихований десинхроноз - розлади біоритмічні процесів непомітні, їх можна виявити лише при ретельному обстеженні (в умовах стаціонару). 4) Явний десинхроноз - порушення біоритмів проявляються вираженими суб'єктивними відчуттями та об'єктивними зрушеннями циклічних параметрів організму. 5) Частковий десинхроноз - зміни біоритмів визначають у межах одного органу або однієї фізіологічної системи. 6) Тотальний десинхроноз - розлади біоритмічні процесів виявляються в більшості органів і систем організму. 7) Асінхроноз - максимально виражений десинхроноз, зазвичай супроводжується загибеллю організму.

99.Основні біоритмологічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини.

В основі концепції розрахункових біоритмів знаходиться положення про те, що починаючи з моменту народження в організмі незалежно один від одного відбуваються три різних за змістом цикли змін функціонального стану організму: фізичний циклз періодом у 23 дні,емоційний— з періодом у 28 днів та інтелектуальний — з періодом у 33 дні. Вважається, що у кожного з трьох циклів перша половина є більш сприятливою, друга — менш сприятливою. Наприклад, людина у першій половині фізичного циклу є найбільш схильною до занять фізичною культурою та спортом, будь—якою справою, що потребує напруження фізичних сил, перша половина емоційного — характеризується підвищеним настроєм та оптимістичністю, перша половина інтелектуального — наявністю передумов до ефективного виконання розумової праці. Натомість у другій половині циклів реєструються явища протилежного характеру. Однак найбільш несприятливими, власне "критичними", є дні, коли криві кожного циклу, що являють собою також синусоїди, перетинають нульову позначку, а це відповідно 11,5, 14 та 16,5 дні. Причому, найкритичними є так звані "подвійні" та "потрійні критичні" дні, коли нульову позначку водночас перетинають дві або три синусоїди. До речі, такі дні одержали назву "чорні дірки". Отже, отримуючи інформацію про так звані розрахункові біоритми, можна, на думку прихильників цієї теорії, досить чітко та точно прогнозувати найбільш несприятливі моменти у житті кожної людини на майбутнє. Щоправда, наукового обґрунтування такий підхід поки не отримав, але, за окремими спостереженнями, частота виникнення різноманітних аварійних та надзвичайних ситуацій найбільш вагома саме у так звані "чорні дірки".

З метою оцінки розрахункових біоритмів необхідно спочатку визначити кількість прожитих днів, природно ураховуючи тривалість як звичайних, так і високосних років. Потім поділити отриману кількість днів на величину періоду кожного з розрахункових біоритмів. Ціле число, яке отримують у ході процесу ділення, характеризує кількість повних циклів за певним розрахунковим ритмом, що вже пройшли, а остача — дозволяє визначити конкретний день кожного з ритмів. Відмітивши його на відповідній кривій-синусоїді, можна одержати вичерпну інформацію про основні характеристики розрахункових біоритмів.

адаптація – це цілеспрямована реакція організму, що забезпечує можливість ефективної життєдіяльності людини в умовах впливу цілого ряду чинників які можуть призвести до порушень гомеостатичного балансу.

В сучасній медичній науці прийнято розрізняти видову (популяційну) адаптацію, для якої характерна еволюційна зумовленість та повсюдна поширеність, та індивідуальну адаптацію, яка розвивається протягом усього життя, при цьому в організмі формується висока стійкість до впливу певного чинника навколишнього середовища, що раніше була відсутня та надає йому змогу жити в умовах котрі суттєво змінились.

100.Критерії оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Особливості розподілу дітей та підлітків за групами здоров’я.

Критерії комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків:

· Наявність або відсутність у момент обстеження хронічних захворювань.

· Рівень функціонального стану основних систем організму.

· Ступінь опірності організму несприятлив ому впливу чинників навколишнього середовища.

· Рівень нервово-психічного і фізичного розвитку, що досягнутий, та ступінь його гармонійності.

Відповідно до указаних критеріїв розроблена схема розподілу дітей і підлітків за групами здоров’я. Виділяють 5 груп здоров’я:

Перша група здоров’я – Здорові діти і підлітки з гармонійним розвитком та рівнем розвитку функціональних систем організму, що відповідає вікові.

Друга група здоров’я – Здорові діти і підлітки, що мають функціональні та деякі морфологічні відхилення, а також знижену опірність до гострих та хронічних захворювань, тобто часто і тривало хворіють.

Третя група здоров’я – Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями у стані компенсації, зі збереженням функціональних можливостей організму.

Четверта група здоров’я – Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями у стані субкомпенсації, зі зниженими функціональними можливостями організму.

П’ята група здоров’я – Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями у стані декомпенсації, зі значно зниженими функціональними можливостями організму.

101.Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоровя. Основні показники фізичного розвитку.

Фізичний розвиток дітей і підлітків оцінюють на підставі визначення соматоскопічних (антропоскопічних), соматометричних (антропометричних) та фізіометричних показників.

До соматоскопічних показників відносять: стан шкірних покривів та слизових оболонок, ступінь жировідкладання, характеристики опорно-рухового апарату (кістяк, форма грудної клітки, хребта, ніг та стоп), а також ознаки статевого дозрівання (обволосіння під пахвами та на лобку, розвиток молочних залоз у дівчат, оволосіння на обличчі, розвиток щитоподібного хряща гортані, мутація голосу у юнаків. Провідними соматометричними показниками вважають: довжину і масу тіла, обвід грудної клітки та інші обводи (обводи голови, плеча, стегна. До фізіометричних показників належать: м’язова сила кистей, життєва ємність легень, станова сила.

Фізичний розвиток – сукупність фізичних і функціональних особливостей організму, що характеризують його ріст і розвиток в даний період життя.

102.Методи оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків.

Метод сигмальних відхилень з графічним зображенням профілю фізичного розвитку передбачає порівняння кожної індивідуальної ознаки з середньозваженою арифметичною величиною для цієї ознаки при певному віці, що дозволяє визначити її фактичне відхилення від нормативних значень.

Відхилення у межах від –1 до +1(тут символ сигмы) вважають середнім розвитком досліджуваної ознаки, від –1,1 до –2 – розвитком нижче середнього, від –2,1 та нижче – низьким, від +1,1 до +2 вище середнього, від +2,1 та вище – високим. . Якщо величини відхилень укладаються в одну сигму – розвиток вважається пропорційним, якщо не укладаються – непропорційним.

методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії дозволяє подолати головний недолік методики сигмальних відхилень, а саме відокремлений характер оцінки кожної соматометричної ознаки. Фізичний розвиток вважається:

- гармонійним, якщо індивідуальні показники маси тіла та обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах М±1R;

- дисгармонійним, якщо індивідуальні показники показники маси тіла та обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах від М-1,1R до М-2R або від М+1,1R до М+2R за рахунок підвищеного жировідкладання;

різко дисгармонійним, якщо індивідуальні показники показники маси тіла та обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах від М-2,1R і нижче або від М+2,1R і вище за рахунок підвищеного жировідкладання.

103.Оцінка фізичного розвитку комплексним методом. Поняття про біологічний та календарний вік. Показники рівня біологічного розвитку дітей та підлітків.

Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організму, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові.

Суть центильного методу полягає у зіставленні фактичної ознаки розвитку окремої характеристики фізичного розвитку з упорядкованим рядом, що включає у свою структуру весь діапазон коливань досліджуваної ознаки. Слід відмітити, що у ході використання методу порівняння середніх арифметичних величин зіставленню підлягають показники стану здоров’я та фізичного розвитку лише однорідних віково-статевих груп. У разі застосування методу розподілу відносних чисел спочатку оцінюють фізичний розвиток окремо кожної дитини, що входить до складу організованого колективу, та визначають оціночну групу, до якої вона відноситься, а потім розраховують відносне число дітей в кожній групі. , кореляційний метод надає можливість установити наявність певного зв’язку між провідними характеристиками стану здоров’я та фізичного розвитку шляхом визначення коефіцієнта кореляції (r).

Біологічний вік дитини – це індивідуальний темп розвитку окремо взятої дитини, який може не відповідати її календарному віку. Біологічний вік визначається за морфометричними, фізіологічними, метаболічними та імунологічними ознаками, які максимально наближені до середніх вікових величин і мають місце у 50 % здорових дітей певної вікової групи.

Для визначення біологічного віку дитини використовують найпростіші маркери, які мають найвищу ступінь кореляції з біологічним дозріванням – це розвиток та зникнення основних рефлексів у дітей грудного віку, терміни прорізування молочних зубів та заміна їх на постійні, довжина тіла та вторинні ознаки статевого дозрівання. У спеціальних дослідженнях біологічний вік визначається рентгенологічним методом за кількістю острівців та ядер окостеніння. Невідповідність між біологічним та календарним віком дитини може вказувати на наявність патології або несприятливих умов для благополучного розвитку та функціонування систем організму.

Спочатку за даними довжини тіла та її щорічного збільшення, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну осифікації кісток кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати його або відставати від нього.

Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та віково-статевих стандартів розвитку функціональних показників

гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах М±1R або від М±1,1R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від –1 і вище;

- дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах від М-1,1R до М-2R або від М+1,1R до М+2R за рахунок дефіциту маси або підвищеного жировідкладання та функціональні показники знаходяться у межах від –1,1s до –2s;

- різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки, що визначені, перебувають у межах від М-2,1R і нижче або від М+2,1R і вище за рахунок дефіциту маси або підвищеного жировідкладання та функціональні показники характеризуються відхиленнями від –2,1s і нижче.

Функціональні показники під час використання комплексного методу оцінюють за допомогою методу стандартних сигмальних відхилень. Рівень фізичного розвитку за довжиною тіла визначається за допо могою шкал регресії.

104.Порушення стану здоров’я та захворювання, що зумовлені дією факторів навколишнього середовища та навчально-виховного процесу.

Розподіл дітей за групами здоров’я дозволяє виявити осіб, які мають фактори ризику щодо розвитку патологічних зрушень, дітей з початковими формами захворювань та функціональними відхиленнями і розробити комплекс заходів з питань охорони та зміцнення їх здоров’я, профілактики виникнення хронічних захворювань. В першу чергу, це стосується дітей і підлітків, які відносяться до другої групи здоров’я (діти – реконвалесценти, а також діти, які часто і тривало хворіють, з загальною затримкою і дисгармонійністю фізичного розвитку як за рахунок надлишкової маси тіла, так і за рахунок її дефіциту без ендокринної патології, з порушеннями постави, плоскостопістю, з функціональними зрушеннями з боку серцево–судинної системи, міопією, карієсом, гіпертрофією піднебінних мигдаликів II ступеня, алергічними реакціями, збільшенням щитоподібної залози I і II ступенів, астенічним синдромом тощо). Про ступінь опірності (резистентності) організму судять за даними щодо кількості захворювань з тимчасовою втратою працездатності і загострень хронічних хвороб протягом минулого та поточного років, а також за показниками стану неспецифічної резистентності (вміст Х–хроматину і гетерохроматину в слизовому епітелії щоки, глікогену в нейтрофілах, активність лужної і кислої фосфатаз в нейтрофілах, дегідрогенази і сукцинатдегідрогенази в лімфоцитах, лізоциму і лактатдегідрогенази у слині, ступінь бактерицидності шкіри тощо). Оцінка функціонального стану організму проводиться з використанням клінічних методів, а також за допомогою спеціальних функціональних проб (ортостатична проба, проба Мартіне–Кушелевського, проба Летунова, степ–тест (Р W С170) тощо). Серед чинників, що формують здоров’я та справляють найбільш потужний вплив на процеси розвитку організму, який росте, виділяють сприятливі (або оздоровчі) та несприятливі (або фактори ризику) чинники.

До числа сприятливих чинників відносять: 1. Раціональний режим добової діяльності. 2. Адекватне та збалансоване харчування. 3. Відповідність навколишнього середовища гігієнічним вимогам. 4. Оптимальний руховий режим. 5. Загартовування. 6. Наявність гігієнічних навичок та здоровий спосіб життя.

До числа несприятливих чинників належать: 1. Порушення режиму дня та навчально–виховного процесу. 2. Недоліки в організації харчування. 3. Порушення гігієнічних вимог до умов ігрової, навчальної та трудової діяльності. 4. Недостатня або надлишкова рухова активність. 5. Несприятливий психологічний клімат у родині та в колективі. 6. Відсутність гігієнічних навичок, наявність шкідливих звичок

105.Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, яка відводиться під будівництво дитячих закладів.

Будинки дошкільних закладів слід розміщувати на окремих земельних ділянках, що розташовуються згідно з вимогами містобудівних норм.

Площі земельних ділянок дошкільних закладів, що розміщуються у житловій забудові, слід приймати з розрахунку на одне місце: в дошкільних закладах загального типу та дошкільних дитячих будинках місткістю до 80 місць - не менше ніж 45 кв.м; в комплексах дошкільних закладів місткістю більше 350 місць - не менше ніж 35 кв.м. Озеленення ділянок дошкільних закладів повинно становити не менше ніж 20 кв.м на одне місце. В умовах реконструкції будинків або прилягання ділянок безпосередньо до лісових або паркових територій допускається зменшення площі озеленення на 30% Ділянки дошкільних закладів повинні обладнуватися поливальним водопроводом і мати огорожу заввишки не менше 1,6 м. По периметру ділянки створюється захисна смуга із дерев, чагарників і газонів завширшки 3 м. На земельній ділянці повинні передбачатись такі функціональні зони: забудови, групових майданчиків, спортивно-ігрова, юних натуралістів та господарська. Окремі зони та території майданчиків повинні розмежовуватись живою огорожею У зоні групових майданчиків слід передбачати майданчики для дітей ясельного віку до 3 років площею із розрахунку не менше 8,0 кв.м на місце, майданчики для дошкільників віком від 3 до 6 років площею не менше 7,5 кв.м на місце, тіньові навіси за кількістю групових майданчиків площею не менше 40 кв.м кожен. Майданчики для дітей ясельного віку повинні мати трав'яне покриття, майданчики для дошкільників - частково трав'яне і частково (не більше 60 м) ґрунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих місцевих будівельних матеріалів, які дозволені до використання МОЗ України. Спортивно-ігрова зона дошкільних закладів місткістю до 160 місць включає фізкультурний майданчик, призначений для одночасного використання однією групою. Для закладів більше 160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики - для ясельних і дошкільних груп. Зона юних натуралістів в дошкільних закладах загального типу повинна мати ділянки овочевих і плодово-ягідних культур загальною площею з розрахунку 0,75 кв.м на місце у дошкільних групах, а в будинках дитини - ділянки плодово-ягідних культур площею 0,5 кв.м на місце. Господарська зона повинна розмішуватись біля входу до виробничих приміщень харчоблоку і пральні, відокремлюватись від групових і фізкультурних майданчиків, мати тверде покриття та самостійний в'їзд, ізольований від входів на ділянку. В господарській зоні передбачається закритий сміттєзбірник площею не менше 6 кв.м, обладнаний господарським водопроводом та каналізацією; місце для сушіння білизни і постільних речей не менше ніж 15 кв.м; за необхідністю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згідно з місцевими умовами.

106.Гігієнічні вимоги до земельної ділянки загальноосвітнього навчального закладу. Принцип функціонального зонування та його значення.

Земельна ділянка загальноосвітнього навчального закладу має поділятися на наступні функціональні зони: навчальна зона, навчально-виробнича зона, навчально-дослідна зона, фізкультурно-спортивна зона, зона відпочинку, господарська зона, житлова зона, а також сільськогосподарська зона (для шкіл, що розташовані у сільській місцевості).

Фізкультурно-спортивну зону слід розташовувати по довжині земельної ділянки з півночі на південь поруч з навчальною, але не з боку вікон приміщень для початкових класів. Майданчики для учнів 1–4 класів повинні бути обладнані тіньовими навісами, гірками для спуску, гойдалками, бетонованою стіною для ігор з м’ячем, лавками, доріжками з твердим покриттям для катання на роликових ковзанах та велосипедах, плескальним басейном тощо. Господарська зона повинна мати окремий в’їзд і розташовуватися поблизу від навчальної (навчально-виробничої) зони та приміщень їдальні. У цій зоні розміщуються ремонтні майстерні, склади, гаражі, сміттезбірники та підсобно-виробничі приміщення. Сміттєзбірники повинні щільно закриватися кришками і встановлюватися на відстані не менше ніж 25 м від вікон та входу до їдальні на асфальтованому або бетонованому майданчику під навісом.

У житловій зоні земельної ділянки, яка повинна мати окремий вхід з боку вулиць і проїздів та ізолюватися від господарської зони на відстані не менше ніж 100 м, розміщуються гуртожитки для учнів та, у разі потреби, житлові будинки для викладачів і обслуговуючого персоналу.

Майданчики для рухливих ігор у зоні відпочинку (для максимального використання їх під час перерв) мають розташовуватися біля виходів з приміщень і повинні бути розділені для учнів кожної вікової групи.

Навчально-дослідна зона повинна складати не більше ніж 25% від загальної площі земельної ділянки. У міських школах вона може бути зменшена за рахунок будівництва на ділянці парників, теплиць і оранжерей, які органічно пов’язані з комплексом навчальних кабінетів природничого (біологія, хімія) напрямку.

107.Гігієнічні вимоги до будівлі загальноосвітнього навчального закладу. Системи забудови, їх характеристика.

Будівлі загальноосвітніх шкіл розміщуються не ближче, ніж за 25 м від червоної лінії земельної ділянки. Відстань від межі ділянок шкіл до стін житлових будинків із входами та вікнами має становити понад 10 м .

Будівля загальноосвітнього навчального закладу має забезпечувати оптимальні умови для організації навчально- виховного процесу, відпочинку та харчування учнів. Тому на території земельної ділянки її слід розташовувати таким чином, щоб рівень освітлення та інсоляції навчальних приміщень був оптимальним, а взаємозв’язок між ділянкою і будівлею – найбільш раціональним.

Розрізняють компактну, блочну (блочно-секційну) та павільйонну системи

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати не більше трьох поверхів. У будівлях загальноосвітніх шкіл передбачається розміщення наступних функціональних груп навчальних приміщень: класні кімнати, навчальні кабінети, лабораторії з лаборантськими, блоки (кабінети) трудового навчання та професійної орієнтації, класи продовженого дня, фізкультурно-спортивні приміщення, приміщення харчоблоку, медичний блок, актова зала, бібліотека, адміністративні та допоміжні приміщенн. 30 учнів дозволяється приймати площу класних приміщень, універсальних навчальних та спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу, виходячи із розрахунку 2,0 м2 К ласні кімнати (навчальні приміщення) для учнів 1–4 класів слід розміщувати тільки на першому поверсі в окремому блоці, який ізольований від приміщень для учнів інших вікових груп. Кабінети з предметів, які найчастіше вивчаються у школах, для 5–9 класів розміщуються на першому поверсі, для 10–12 класів - на третьому поверсіПриміщення для трудового навчання (майстерні з обробки деревини, майстерні з обробки металу, комбіновані майстерні з обробки металу та деревини, кабінет обслуговуючої праці тощо) повинні бути ізольованими від інших основних приміщень і мають розташовуватися в окремих блоках на першому поверсі школи або в окремих будівлях з гардеробом і туалетом.

Спортивна зала розміщується на першому поверсі. Актова зала має бути розташована на другому поверсі. Площу обіднього залу слід приймати, виходячи з розрахунку не менше ніж 0,85 м2 на одного учня Площа рекреаційних приміщень розраховується для кожного поверху і повинна бути не меншою 2,0 м2 на одного учня. Медичний блок, що складається із таких приміщень, як кабінет лікаря площею не менше 18 м2 та завдовжки 5 м (для визначення гостроти слуху та зору учнів), кабінет лікаря-стоматолога площею не менше 15 м2, обладнаний витяжною шафою, процедурний кабінет площею 10 + 8 м2 та кабінет психофізіологічного розвантаження площею не менше 18 м2, слід розміщувати на першому поверсі. Гардероб розміщується на перших поверхах навчального закладу з обов’язковим обладнанням секцій для кожного класу. Приміщення для організації занять за програмою продовженого дня для учнів загальноосвітніх навчальних закладів слід розміщувати, орієнтуючись на необхідність забезпечення такою формою навчальної роботи до 20% школярів від загальної кількості учнів 1 - 4 класів та до 10% школярів від загальної кількості учнів 5 - 9 класів.

108.Гігієнічні вимоги до планування, облаштування, обладнання основних приміщень навчальних закладів.

У складі шкільних будівель мають бути передбачені 3 групи приміщень — основні (навчальні кабінети, класні кімнати, лабораторії, навчальні майстерні, спортивний зал), допоміжні (бібліотека, рекреаційні приміщення( Приміщення для відпочинку ), їдальня, буфет, актовий зал, комори, складські приміщення, туалети та ін.) та службові (кабінети для адміністрації, вчительські, медичний кабінет та ін.) приміщення.

Меблі слід добирати відповідно до довжини тіла учнів. Заборонено використовувати замість стільців лави і табурети. Фізіологічною робочою позою для учнів вважають робочу позу, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової частини дорівнює 145 ° . Разом з тим цілком неприпустимою для школярів є робоча поза, при якій відстань від поверхні парти до очей становить менше 30 см.

У майстернях з обробки деревини повинно бути передбачене розташування верстатів висотою 75,5; 78,0 та 80,5 см; у майстернях з обробки металу - розташування верстатів висотою 87 та 95 см від підлоги до губок лещат, обладнаних захисними екранами.

Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40 - 42 см та розміром сидіння 35 x 35 см і 40 x 40 см У майстерні з обробки металу верстати необхідно розміщувати таким чином, щоб світло на робоче місце падало спереду або справа. Відстань між рядами має складати 1,0 м, відстань від внутрішньої стіни до верстатів - не менше ніж 0,8 м.

Забезпечення потрібного рівня освітленості приміщень та їх ультрафіолетового опро­мінення досягається шляхом дотримання відповідних за­ходів як під час будівництва дитячих закладів, так і під час їх експлуатації. Одним із таких заходів є оптимальна орі­єнтація вікон. Будівельними нормами встановлено такі значення коефіціє­нта природного освітлення (КПО): в класних кімнатах не мен­ше ніж 1,5 %, в кабінетах креслення і малювання не менше ніж 2 %. За результатами гігієнічних досліджень вважається, що значення КПО мають бути ще більшими і сягати 2,5—5 %. У основних приміщеннях дитячих закладів, де підвищене зорове навантаження, світловий коефіцієнт має бути 1:4 або більше. В інших приміщеннях він може складати 1:5—1:6. Відстань між вікнами (ширина простінків) не повинна бути більшою ніж 0,5 м. При однобічному розташуванні вікон коефіцієнт заглиб­лення (відношення глибини кімнати до відстані від підлоги до верхнього краю вікна) не повинен бути більшим як 2 м2. Якщо глибина приміщення становить більше ніж б—6,5 м, виникає потреба у двобічному природному освітленні. Аби не заважа­ти вільному проникненню зовнішнього світла до приміщень, протилежні будівлі мають розташовуватися від будівлі дитя­чого закладу на відстані не менше ніж 2,5—3 їх висоти. У разі застосування комбінованого освітлення приміщень (природне та штучне) оптимальне співвідношення між світло­вими потоками від вікна і від джерела штучного освітлення становить 2:1.

Важливе значення має колір огороджувальних поверхонь та обладнання, від якого залежить коефіцієнт відбиття. Білий колір відбиває 80—90 % світлових променів, жовтий та світло-блакитний — 70—80 %, зелений — 60 %, світло-коричневий, темно-рожевий — 30—45 %, темно-зелений — 22—25 % світло­вих променів. Має бути забезпечена певна контрастність У школах, які містять більше ніж 20 класів, влаштовують два гімнастичні зали, в тому числі один (на 144 м2) — для занять з учнями молодших класів.Актовий зал розраховують на одночасне перебування в ньому не менш як 25 % учнів від загальної кількості їх, пло­щею по 0,6 м2 на кожного присутнього.Кількість місць в обідніх залах їдалень у загальноосвітніх школах установлюється з розрахунку одне місце на трьох учнів. Площа обіднього залу в цих закладах установлюється з розра­хунку 1,4 м2 на одне місце. У кожному навчальному закладі мають бути розташовані приміщення медичного обслуговування, до складу яких вхо­дять: терапевтичний кабінет (площею не менш як 16 м2), про­цедурна (10 м2), фізіотерапевтичний кабінет (18 м2), стомато­логічний кабінет (16 м2), кімната психофізіологічного розван­таження (18 м2). Терапевтичний кабінет може бути використаний і як офтальмологічний. Для цього треба, щоб довжина однієї з його стін була не меншою ніж 5,8 м.

При спортивних залах, мають бути дві роздягальні площею по 16 м2 кожна, дві душові — по 3 м2 кожна та два туалети — по 2 м2 кожний.

Вид приміщення

Коефіцієнт природної освітленості (КПО)

Світловий коефіцієнт (СК)

Кут падіння (a)

Кут отвору (g)

Коефіцієнт заглиблення приміщення

не менше

не менше

не менше

не більше

1. Учбові приміщення

1,25-1,5 %

1:4 – 1:5

27°

5°

2

Навчальні кімнати

300люмінісцентні

150розжарювання

Класи, учбові кабінети, аудиторії, читальні зали, бібліотеки.яскравість

5000-8000лк

5000-8000

Температура 18-22.

Радіаційна 18

Вологість 30-60%

109.Гігієнічні вимоги до планування шкільного класу. Гігієнічні вимоги до розміщення парт у шкільному класі.

Площа класу має бути не меншою ніж 60 м2, мінімальна площа на одного учня в цих кімнатах становить 2 м2. Найкраща форма класної кімнати — прямокутна (глибина 6—6,3 м, довжина — 8—8,4 м) із співвідношенням глибини до ширини 3:4. Відстань від першого ряду парт до дошки має складати 1,6—2 м, висота стелі — З—3,5 м. Розміщення вікон — лівобічне, кут розгляду (кут між лінією погляду і площиною класної дошки в горизонтальній площині) має бути не меншим як ЗО—35°.

Розміщувати меблі у класних кімнатах, які мають прямокутну конфігурацію, слід таким чином, щоб відстань між зовнішньою стіною і першим рядом парт становила 0,6- 0,7 м (в будівлях із цегли допускається 0,5 м ), між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м, між третім рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які розташовані біля стіни, - не менше 0,7 м, між передньою партою (столом) і демонстраційним столом - не менше 0,8 м. Відстань від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів має складати не менше 2,4 - 2,6 м, від задніх столів до задньої стіни - не менше 0,65 м (в тому разі, якщо задня стіна зовнішньою - не менше 1,0 м ), від задніх столів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни - не менше 0,8 м, від демонстраційного столу до класної дошки - не менше 1,0 м, між столом викладача і переднім столом учнів - не менше 0,5 м. Натомість найбільша відстань останнього місця від класної дошки має становити 9 м, висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів 1 класу повинна складати 0,7 - 0,8 м, для учнів 2 - 4 класів - 0,75- 0,8 м, для учнів 5- 12 класів - 0,8- 0,9 м.

У класних кімнатах, що мають поперечну або квадратну конфігурацію та відрізняються розташуванням меблів в 4 ряди, має бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м) для того, щоб забезпечити величину кута розглядання до 35°. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна становити 0,8- 1,0 м, між рядами парт (столів) - 0,6 м, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни - 0,9 - 1,0 м. Шкільні меблі повинні бути промаркованими

110.Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, їх фізіологічне обґрунтування.

Устаткування шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, сприяти оптимальному забезпеченню педагогічного процесу та ефективному проведенню позакласної навчально-виховної роботи. Навчальні класи та кабінети повинні бути обладнані меблями належної якості . Основні вимоги: – відповідність антропометричним розмірам дітей (профілактика порушень опорно-рухового апарату та органів зору); – травмобезпечність; – нетоксичність матеріалів та барвників, стійкість до санобробки; – світле матове забарвлення столів, з коефіцієнтом відбиття 35-55%.

Розміри шкільних парт (столів). Правильно облаштована парта повинна відповідати розмірам тіла учня, його віку та забезпечувати правильну посадку. В іншому випадку вона може бути однією з причин погіршення зору, сприяти викривленню хребта, викликати зайве м'язове напруження та більш швидку стомлюваність. Робоча поза для учнів вважається фізіологічною, якщо кут нахилу грудної частини тіла до поперекової частини дорівнює 145°. Разом з тим цілком неприпустимою для школярів є робоча поза, при якій відстань від поверхні парти до очей становить менше 30 см.

До числа основних розмірів навчальних навчальних меблів, відносять наступні :

· висота заднього краю стола, що являє собою відстань від заднього краю стола до підлоги;

· висота сидіння, що визначається як відстань від переднього краю сидіння до підлоги та повинна відповідати довжині гомілки разом зі стопою з додаванням 1,5–2 см на висоту підбору, забезпечуючи згинання ніг у кульшовому і колінному суглобі під прямим кутом та адекватне спирання стопи на підлогу або підставку;

· дистанція сидіння, що являє собою відстань у горизонтальній площині від переднього краю сидіння до проекції на площину сидіння заднього краю кришки стола та може бути нульовою, якщо край стола і стільця розташовані на одній вертикалі, додатною, якщо край сидіння не досягає опущеної від заднього краю стола вертикалі та від’ємною, якщо опущена вертикаль потрапляє на площину сидіння. Для виконання навчальної діяльності в робочій позі сидячи (письмо, читання тощо) оптимальною вважають від’ємну дистанцію, що складає 3 - 5 см дистанція спинки, що являє собою відстань від заднього краю кришки стола до спинки стільця, яка повинна перевищувати передньозадній розмір грудної клітки учня на ширину дитячої долоні;

· диференція, що являє собою відстань у вертикальній площині від заднього краю кришки стола до площини сидіння, яка повинна дорівнювати відстані від сидіння до ліктя вільно опущеної руки з додаванням 5 - 6 см та забезпечувати вільне розташування рук на столі. Суттєве зменшення диференції примушує учня сильно нахилятися вперед і спиратися на стіл, що призводить до стиснення органів грудної клітки та черевної порожнини, опущення правого плеча і виникнення лівобічного сколіозу.

· глибина сидіння, що являє собою передньозадній розмір сидіння, який має становити від 2/3 до ¾ довжини стегна;

· висота спинки, що має сягати рівня поперекового відділу хребта і забезпечувати спирання на неї грудного відділу хребта;

· кут нахилу кришки стола, що повинен дорівнювати 15 ° та, на цій підставі, дозволяти учневі утримувати книжку або зошит на оптимальній відстані (30 - 35 см) від очей під найбільшим кутом при найменшому нахилі голови, забезпечуючи сталу акомодацію і запобігаючи виникненню міопії;

· рельєф сидіння, що повинен відповідати формі стегна та сідниць і мати невеликий нахил назад, який надає учневі змогу не сповзати вперед під час виконання основної навчальної діяльності у положенні сидячи.

111.Поняття про шкільну зрілість. Гігієнічні основи та методика визначення функціональної готовності дитини до навчання у школі.

Під шкільною зрілістю розуміється досягнення дитиною такого рівня психічного розвитку, коли він виявляється здатн ою брати участь у шкільному навчанні. Умовно методи визначення рівня «шкільної зрілості» можна розділити на три групи: 1) методи визначення рівня морфологічного розвитку дитини, 2) методи оцінки психофізичного розвитку, 3) методи оцінки психічних функцій і мотиваційної, особистісної сфери дитини. Дитина вважається готов ою до школи, якщо з фізичного розвитку в она відповідає паспортному віку або випереджає його, не має медичних протипоказань, набрав більше 20 балів за результатами тестової бесіди, 3-9 балів за тест Керна-Ірасека, не має порушень фонематичного сприйняття.

Інтелектуальна готовність дитини до школи полягає в певному кругозорі, запасі конкретних знань, у розумінні основних закономірностей. Повинна бути розвинена допитливість, бажання пізнавати нове, досить високий рівень сенсорного розвитку, а також розвинені образні уявлення, пам'ять, мова, мислення, уява, тобто всі психічні процеси. Важливим показником дозрівання дитини є формування здатності до складно координованої рухової активності. Важливими є показники сформованості дрібної моторики рук.

До 6-7 років нормально розв инена дитина здатн а : виконувати олівцем горизонтальн е і вертикальн е штрихування, копіювати найпростіші геометричні фігури, дотримуючись їх розмір ів і пропорці й , здатна до письма і малювання. До першого класу у дитини має бути розвинен а уваг а : 1. В она повин на бути здатн а не відволікатися протягом 10-15 хв. 2. Вміти переключати увагу з одного виду діяльності на інший.

Експрес-оцінка функціональної готовності дитини до вступу та систематичного навчання у школі проводиться на підставі результатів виконання комплексного психофізіологічного тесту Керна-Ірасека, показників дослідження якості звуковимови та точності координації рухів.

Тест Керна-Ірасека складається з трьох завдань: 1) малювання людини; 2) перемальовування короткої фрази з 3 – 4 слів; 3) перемальовування групи крапок. Кожне завдання оцінюється у балах (найкраща оцінка – 1 бал, найгірша – 5 балів).

Оцінка якості та чистоти звуковимови проводиться під час словесного відтворення слів, що достатньо важко артикулюються. Точність координації рухів і, отже, готовність до сприйняття навичок письма, визначають за допомогою тесту “Вирізання кола

Поглиблене психофізіологічне обстеження вищої нервової діяльності дитини з метою визначення рівня її готовності до навчання у школі передбачає дослідження та кількісну оцінку механічної Продуктивність механічної пам’яті вважається високою, якщо результат знаходиться у межах від 80% до 100%, середньою – від 50% до 80%, низькою – менше ніж 50 %., образної і вербально-логічної пам’яті, а також вербально-логічного мислення.

112.Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу у сучасних загальноосвітніх закладах.

Організація навчального процесу в сучасній школі потребує заходів, спрямованих на профілактику та корекцію порушень опорно-рухового апарату учнів:

- добір меблів відповідно до зросту учнів;

- контроль за робочою позою учнів під час уроків;

- контроль за вагою ранця із щоденним навчальним комплектом;

- проведення фізкультхвилинок на уроках;

- включення до занять з фізичної культури вправ для формування правильної постави та профілактики плоскостопості.

Раціональний режим дня передбачає : 1) правильну організацію уроку; 2) нормування загальної кількості щоденних і щотижневих занять; 3) регламентацію тривалості уроку; 4) раціональний розклад уроків протягом навчального дня, тижня; .) число та тривалість канікул.

На перших уроках працездатність підвищена , з 3-4 уроку вона починає знижуватися, дещо знижена працездатність в понеділок, потім вона підвищується (вівторок та середа), після чого починає спадати. Шкільні канікули : осінні -5 днів, зимові - 12, весняні - 8днів.

Учні перших, других і випускних класів, а також класів компенсуючого навчання повинні навчатися лише у першу зміну. Учні 3 - 5 класів можуть навчатися у першу зміну або у підзміну з початком занять не пізніше 12 години. Для визначення ступеня складності уроків використовують методику групування предметів за ступенем важкості (1 група: математика, іноземна мова; 2 група – хімія, фізика; 3 група – рідна мова, історія, географія; 4 група – природознавство, література; 5 група – фізична культура, музика, праця) або рангову шкалу складності шкільних предметів (математика – 11 балів; іноземна мова – 10; фізика, хімія – 9; історія – 8; рідна мова, література – 7; природознавство, географія – 6; фізична культура – 5; праця – 4; креслення – 3; малювання – 2; музика – 1) або методику визначення бального рівня складності окремих предметів (геометрія – 6 балів; алгебра – 5,5 балів; іноземна мова – 5,4 балів; хімія – 5,3 балів; фізика – 5,2 балів; біологія – 3,6 балів; рідна мова – 3,5 балів; література – 1,7 балів; історія – 1,7 балів).

113. Гігієнічні принципи складання та оцінки режиму дня дітей і підлітків різних вікових груп.

До поняття добовий режим належать тривалість, організація і розподіл впродовж доби всіх видів діяльності, відпочинку, прийому їжі. Раціональний режим передбачає відповідність його змісту певним гігієнічним принципам. Ці принципи обумовлені законами вищої нервової діяльності людини і фізіологічними

особливостями організму, що росте. Раціонально спланований режим створює передумови для оптимальної працездатності, попереджує передчасний розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму.

Шість основних компонентів режиму:

1) сон;

2) перебування на відкритому повітрі (прогулянки);

3) навчальна діяльність;

4) ігрова діяльність і відпочинок за власним вибором;

5) приймання їжі;

6) особиста гігієна.

Важливо враховувати також:

1) біологічні ритми дітей та підлітків;

2) раціональне чергування діяльності;

3) використання механізму підвищення працездатності клітин кори через систему підкоркових структур.

З метою оцінки режиму дня використовують анкетний метод, самохронометраж і хронометраж. Анкетний метод використовують для опитування батьків і вихователів, учнів. Збираються відомості про харчування (кількість разів прийому їжі, тривалість), про прогулянки (коли і скільки разів вони проводяться), про організацію занять (їх кількість, тривалість), тривалість гігієнічних процедур, інформація про денний сон, ігри, фізичне виховання, загартування. Для опитування заздалегідь готують анкету. Для детальнішого вивчення режиму дня використовується самохронометраж. Учні впродовж певного періоду (день, тиждень, місяць, рік) детально хронометрують і записують свій режим дня. Оцінка режиму дня проводиться за спеціально розробленими одноденними та тижневими хронометражними картами. При обробці порівнюють результати з типовими режимами дня для дітей різного віку і робляться відповідні рекомендації. Метод хронометражного спостереження дозволяє визначити тривалість виконання окремих режимних моментів, детальніше охарактеризувати режим дня. Його можна проводити не відволікаючи дітей від занять. Він здійснюється з допомогою двострілкового секундоміра. Положення стрілки реєструють в кінці виконаного заняття і визначають різницю. При оцінці отриманої інформації звертають увагу на тривалість та раціональне чергування режимних моментів, достатність відпочинку на відкритому повітрі, регулярність харчування, повноцінність сну. Після співставлення з нормативними таблицями необхідно зробити відповідні зауваження і рекомендації.

114. Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його оцінки.

Учні перших, других і випускних класів, а також класів компенсуючого навчання повинні навчатися лише у першу зміну. Учні 3 - 5 класів можуть навчатися у першу зміну або у підзміну з початком занять не пізніше 12 години.

Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що найвища активність розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на інтервал 10-12 годин. Цей час характеризується найбільшою ефективністю засвоєння матеріалу при найменших психофізичних затратах організму.

Тому в розкладі уроків для молодших школярів предмети, що вимагають значного розумового напруження, повинні проводитися на 2-3-му уроках, а для учнів середнього і старшого віку - на 2, 3, 4-му уроках.

Не однакова розумова діяльність учнів і в різні дні навчального тижня: її рівень зростає до середини тижня і залишається низьким на початку (понеділок) і в кінці (п'ятниця) тижня.

Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу. На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети, які потребують великого розумового напруження, або ті, які не вимагають значного навантаження, але в більшій кількості, ніж в кінші дні тижня.

Виклад нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на 2-4-му уроках посеред тижня.

Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять.

Не рекомендується сполучення або з'єднання двох чи трьох важких уроків підряд (наприклад, фізика, математика, іноземна мова); необхідно чергувати їх з менш «складними» предметами (наприклад, історія, географія). Раціональне чергування предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками фізкультури, праці, співів і малювання, що надає можливість учням переключатися з розумової діяльності на фізичну. Такий перехід є активним відпочинком і забезпечує високу працездатність як протягом навчального дня, так і протягом усього навчального тижня.

Для раціонального складання шкільного розкладу гігієністи пропонують враховувати складність предметів і перевагу статичногоі динамічного компонентів під час занять. Динамічний компонент переважає на уроках фізкультури, праці, виробничої практики і співів. Це найменш втомлюючі уроки і при правильній організації вони знижують втому, яка виникла на попередніх уроках. Як один із можливих способів оцінки уроків можна використовувати рангову шкалу складності предметів (Сивков І.Г., 1975).

Для визначення ступеня складності уроків використовують методику групування предметів за ступенем важкості (1 група: математика, іноземна мова; 2 група – хімія, фізика; 3 група – рідна мова, історія, географія; 4 група – природознавство, література; 5 група – фізична культура, музика, праця) або рангову шкалу складності шкільних предметів (математика – 11 балів; іноземна мова – 10; фізика, хімія – 9; історія – 8; рідна мова, література – 7; природознавство, географія – 6; фізична культура – 5; праця – 4; креслення – 3; малювання – 2; музика – 1) або методику визначення бального рівня складності окремих предметів (геометрія – 6 балів; алгебра – 5,5 балів; іноземна мова – 5,4 балів; хімія – 5,3 балів; фізика – 5,2 балів; біологія – 3,6 балів; рідна мова – 3,5 балів; література – 1,7 балів; історія – 1,7 балів).

115. Гігієнічні вимоги до організації і методики проведення уроку.

Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.

Серед основних вимог до уроку розрізняють: організаційні, дидактичні, психологічні, психотерапевтичні, санітарно-гігієнічні, етичні.

Організаційні вимоги. Передбачають визначення вчителем мети і завдань уроку та шляхів їхньої реалізації в конкретних умовах конкретного класу; забезпечення заняття необхідними навчальними засобами; продумування стимуляційно-мотиваційного комплексу, хронометраж основних етапів уроку.

Дидактичні вимоги. Полягають у забезпеченні належних дидактичних умов для педагогічно ефективної системи навчально-пізнавальної діяльності учня. Це стає можливим за умови чіткої постановки цілей і завдань уроку, правильного відбору та обґрунтованої структуризації визначеного навчальною програмою змісту освіти, плануванні необхідних методів та прийомів пізнавальної діяльності, виявленні шляхів реалізації навчальних принципів.

Психологічні вимоги. Спрямовані на дотримування психологічних закономірностей процесу навчального пізнання, відповідної його мотивації, позитивного ставлення учнів до навчання.

Психотерапевтичні вимоги. Передбачають дотримування вчителем конгруентності у ставленні до учнів. Мається на увазі таке ставлення, яке співвідноситься з позицією педагога, що виражається словами: "Ти мені подобаєшся", а не "Ти мені будеш подобатися, якщо...". На цій основі відбувається звільнення як учнів, так і вчителя від не завжди помітних мікропсихотравм. Створюється на уроці така психологічна атмосфера і використовуються такі психотерапевтичні засоби, які у сукупності допомагають розкрити внутрішній резервний комплекс особистості, що виявляється не лише у розширенні мнестичних можливостей школяра, а й у цілісному стимулюванні його особистості.

Санітарно-гігієнічні вимоги. Не завжди безпосередньо пов'язані з діяльністю вчителя на уроці, але впливають на перебіг навчальної діяльності. Передбачають відповідні освітленість класу, забезпечення чистим повітрям, належний температурний режим, раціональний розклад уроків, режим навчальної діяльності. Висота парт повинна відповідати віку дітей, оскільки у протилежному випадку порушуватимуться постава та зір дітей.

Гігієнічна оцінка організації уроку передбачає дослідження умов його проведення, особливостей подання навчального матеріалу, методики та унаочнення викладання, ступеня розвитку втоми учнів у ході навчального процесу, проведення хронометражних спостережень за тривалістю основних структурних елементів уроку (організаційна частина, перевірка домашнього завдання, основна частина, закріплення нового матеріалу, заключна частина).

116. Гігієнічні вимоги до шкільних підручників та навчальних посібників

Якість поліграфічних матеріалів і паперу визначає санітарний стан підручника (якість палітурки, використання шорсткого, шпаруватого непроклеєного паперу, що легко вбирає вологу, призводить до швидкого забруднення і псування підручника, заважає формуванню гігієнічних навичок у дітей і спричиняє епідемічну небезпеку).

Палітурка підручника повинна бути міцною, зробленою з матеріалу, який мінімально забруднюється. Для підручників використовують тверді палітурки, вкриті паперовою, плівковою або суцільнотканинною обкладинкою з кантом, тканинною або паперовою спинкою, та м’які палітурки на паперовій або нетканій основі. Підручники зшивають нитками, не допускається безниткове (клейове або дротяне) скріплення.

Максимальна маса шкільного підручника не повинна перевищувати 300 г. Загальна маса підручників з розрахунку на один навчальний день у комплекті з письмовим приладдям (без маси ранця або портфеля) не повинна перевищувати допустимих норм перенесення тягарів на віддаль до 3 км учнями І-ПІ класів від 1,5 до 2 кг, IV - V - від 2 до 2,5 кг, УІ-УІІ - від 3 до 3,5 кг, V ІІІ-Х(ХІ) - від 4 до 4,5 кг.

Ступінь зорового навантаження при читанні залежить від:

· умов видимості тексту;

· легкості для читання.

Видимість тексту визначається:

· якістю паперу (кольором, просвічуваністю, гладкістю). Папір має бути білого або ледь жовтуватого кольору з коефіцієнтом відбиття 0,7-0,8, гладеньким, непросвічуваним і не глянцевим. Просвічуваність паперу визначають за різницею коефіцієнтів відбиття до і після підкладання під сторінку чорної пластинки. Ці вимоги найбільше задовольняє папір друкарський № 1 і офсетний № 1 і № 2. Допускається застосовувати друкарський папір № 2, забороняється - друкарський папір № 3 і газетний.

· якістю друку (контрастністю літер і фону, насиченістю, кольором і міцністю фарби).

Легкість для читання визначається:

· характером шрифту (гарнітурою, кеглем);

· форматом полоси;

· довжиною рядків;

· інтерліньяжем;

· апрошем.

Гарнітура – це вигляд або малюнок шрифту. Вона повинна мати прості обриси з прямим накресленням літер, бути чіткою, виразною, що досягається за певних співвідношень ширини літер до їх висоти, а також товщини основних (вертикальних) і з’єднувальних (горизонтальних і нахилених) штрихів.

Кегль – це розміри шрифту та набору, що включає висоту літери та вільних просторів над і під літерою й вимірюється у друкарських пунктах (пункт дорівнює 0,376 мм).

Він повинен відповідати віковим особливостям зорового сприйняття та ступеню розвитку навичок читання. Зокрема, підручники для 1 класу (в т.ч. букварі та ін.) повинні набиратися гарнітурами великих кеглів з обрисами, що наближаються до квадрата, і невеликою різницею у товщині основних і з’єднувальних штрихів, без засічок на кінцях літер, що значно полегшує читання і найбільше відповідає особливостям зорового сприйняття дітей, які навчаються читати. У букварі весь текст набирається однією гарнітурою. Заміна малюнка шрифту в букварі недопустима. Нові літери у букварях виконуються не намальованими, а друкованими, не дрібніше кегля 48, за винятком взірців прописів.

117. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичної культури. Гігієнічні вимоги до місць проведення занять з фізичного виховання. Особливості розподілу дітей на групи фізичного виховання.

Гігієнічна оцінка уроку фізичної культури передбачає проведення хронометражних спостережень (вступна, підготовча, основна і заключна частини), визначення загальної і моторної щільності уроку та зовнішніх ознак втоми, побудову фізіологічних кривих фізичного навантаження, використання функціональних проб, дослідження рівня рухової активності та ступеня фізичної підготовленості, здійснення контролю за повітряно-тепловим режимом внутрішньошкільного середовища та оцінку правильності медичного забезпечення уроку

проведення хронометражних спостережень

ураховують, що вступна частина (3–4 хвилини) передбачає організацію колективу та його підготовку до уроку, підготовча частина (12–15 хвилин) зумовлює проведення загальної фізичної підготовки, основна частина (20–25 хвилин), яка власне є темою уроку, поділяється на 2 періоди, а саме: на періоди формування рухових навичок та рухливої гри, заключна частина (3–5 хвилин) повинна забезпечити приведення організму до вихідного стану. гальна щільність уроку фізичної культури має становити не менше ніж 80%. Моторна щільність уроку фізичної культури являє собою відношення часу, що був витрачений на виконання різних рухів, до загальної тривалості заняття. Згідно з гігієнічними нормативами її величина не повинна складати менше ніж 60%.Фізіологічна крива фізичного навантаження являє собою графічне зображення реакцій провідних показників функціонального стану організму (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, частота дихання тощо) у відповідь на фізичне навантаження крива повинна мати двохвершинну параболоподібну форму, Функціональними пробами, які широко використовуються у теперішній час, слід вважати ортостатичну пробу, проба Мартіне-Кушелевського (здійснення 20 присідань протягом 15 секунд), модифікована проба Летунова (10 віджимань від підлоги протягом 10 секунд), Визначення фізичної підготовленості передбачає оцінку швидкісної (результати бігу на 30 (60, 100) метрів), силової (дані віджимань від підлоги, піднімання тулуба з положення лежачи, підтягувань на перекладині) та швидкісно-силової (результати стрибка у довжину з місця) підготовленості, а також рівня фізичної витривалості (дані бігу на 2000 (3000) метрів).

Медичне забезпечення уроку фізичної культури пов’язане з визначенням для кожної дитини певної групи фізичного виховання, що здійснюється згідно з даними поглибленого медичного огляду .

У середній школі дітей і підлітків прийнято поділяти на три групи фізичного виховання. До основної групи фізичного виховання відносять дітей і підлітків, які не мають відхилень у стані здоров’я або мають незначні відхилення та достатню фізичну підготовленість. Заняття з фізичної культури серед учнів, що належать до основної групи, проводять відповідно до навчальних програм з предмету в повному обсязі, а здача контрольних нормативів здійснюється з отриманням диференційованої оцінки. До підготовчої групи фізичного виховання відносять дітей і підлітків, які мають відхилення у стані здоров’я та є недостатньо фізично підготовленими, а також дітей-реконвалестентів. Заняття з фізичної культури серед учнів, що належать до підготовчої групи, проводять відповідно до навчальних програм з обов’язковим дотриманням принципів поступовості та наступності. До спеціальної групи фізичного виховання відносять дітей і підлітків, які мають значні відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру. Заняття з фізичної культури з ними проводять за спеціально розробленими диференційованими програмами та програмами ЛФК.

118. Гігієнічні принципи раціональної організації трудового та політехнічного навчання дітей і підлітків.

Гармонійний розвиток дитини поєднує навчання і корисний виробничий процес. Праця має велике виховне значення, вона оздоровлює організм дитини, формує в ньому функції ЦНС, серцево-судинної, дихальної, м'язової систем, а також інших систем і органів. Уроки праці в школі є навчальним предметом, який формує у дітей первинні політехнічні знання, значно загартовує їх, знижує втому і підвищує працездатність. Форми уроків праці в школі можуть бути різними. Найчастіше на них поєднують розумову і трудову діяльність. Учні не тільки виконують різноманітні роботи, а й здобувають паралельно теоретичні знання з техніки виготовлення різноманітних предметів, з основ гігієнічних правил і вимог у виробничих процесах, правил організації праці.


Мета трудового навчання — розширення у дітей і підлітків діапазону знань у галузі технічної, сільськогосподарської діяльності, праці в сфері обслуговування, глибше ознайомлення їх з природничо-науковими і науково-технічними основами промислового та сільськогосподарського виробництва. Окрім того, трудове навчання розвиває у дітей творче ставлення до праці на основі моделювання і конструювання, професійно орієнтує.


Години виробничого навчання ділять на уроки ручної праці у 1—3-му класах, кількість яких становить 2 год на тиждень, уроки праці у 4—8-му класах по 2 год на тиждень і трудові практикуми у 9 —10-му класах по 4 год на тиждень. Крім того, у школах планується 6-годинна виробнича практика у 5-му класі, 18-годинна — у 6-му, 24-годинна — у 7-му і 132-годинна — у 9-му класі. Дуже сприятливим для організму дитини є щоденне поєднання теоретичних занять і праці у виробничих умовах. Через кожні 45 хв повинна бути 10-хвилинна перерва.


Уроки трудового навчання забезпечують зміну діяльності і тим. самим добре впливають на працездатність учнів протягом дня. Ці уроки ефективніші, коли їх проводять одразу після появи втоми, тобто на 3-му або 4-му уроці в середу і четвер.

119. Поняття про режим дня дитини та основні режимні елементи. Особливості гігієнічного нормування режиму добової діяльності учнів.

До поняття добовий режим належать тривалість, організація і розподіл впродовж доби всіх видів діяльності, відпочинку, прийому їжі. Раціональний режим передбачає відповідність його змісту певним гігієнічним принципам. Ці принципи обумовлені законами вищої нервової діяльності людини і фізіологічними

особливостями організму, що росте. Раціонально спланований режим створює передумови для оптимальної працездатності, попереджує передчасний розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму.

Шість основних компонентів режиму:

1) сон;

2) перебування на відкритому повітрі (прогулянки);

3) навчальна діяльність;

4) ігрова діяльність і відпочинок за власним вибором;

5) приймання їжі;

6) особиста гігієна.

Важливо враховувати також:

1) біологічні ритми дітей та підлітків;

2) раціональне чергування діяльності;

3) використання механізму підвищення працездатності клітин кори через систему підкоркових структур.

120. Поняття, принципи та умови раціонального харчування.

Раціональне харчування – це повноцінне в кількісному та збалансоване в якісному відношенні харчування, що забезпечує нормальний ріст, фізичний та психофізіологічний розвиток організму, його високу працездатність, активне довголіття та стійкість до несприятливих природних, техногенних, соціальних чинників навколишнього середовища.

Раціональне харчування повинно відповідати таким основним принципам:

1. Бути повноцінним у кількісному відношенні, тобто за енергетичною цінністю (калорійністю) добового раціону відповідати енергетичним витратам організму, з урахуванням не засвоюваної частини раціону.

2. Забезпечувати якісну повноцінність (збалансованість) раціону, тобто оптимальний вміст у ньому всіх харчових речовин в оптимальних кількостях і співвідношенні – білків, жирів (у тому числі тваринних), вуглеводів (у тому числі цукрів, клітковини, харчових волокон), вітамінів, макро-, мікроелементів, смакових речовин.

3. Дотримуватися раціонального режиму харчування: години приймання їжі повинні відповідати біологічним ритмам організму; кількість прийомів їжі повинна бути 3-4 разова для дорослих, 5-6 разова для дітей різного віку; інтервали між прийомами їжі повинні бути відповідно 5-6 годин для дорослих та 3-4 години для дітей. Розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі повинен відповідати фізіологічним потребам організму: в ранкову, обідню пору (період фізичної активності організму) енергетична цінність повинна бути відповідно 30-35 % та 45-50 %, після закінчення активного періоду доби ввечері – 20-25 %.

4. Готова їжа повинна відповідати ферментним можливостям травної системи. З цією метою підготовка продуктів та їх кулінарна обробка повинні забезпечувати хороші смакові якості, високу поживність, легкотравність та високу засвоюваність їжі.

5. Їжа повинна бути нешкідливою в токсичному відношенні, тобто у продуктах, готових блюдах не повинно бути токсичних речовин в шкідливих для організму концентраціях.

Їжа повинна бути безпечною в епідемічному відношенні: в ній повинні бути відсутні збудники інфекційних захворювань з аліментарним механізмом передачі – бактерії, віруси, грибки, простіші, зародки гео- та біогельмінтів

121. Визначення та класифікація харчового статусу організму.

Під харчовим статусом розуміють фізіологічний стан організму, обумовлений його харчуванням

Оптимальний, коли цей фізіологічний стан і маса тіла відповідають зросту, віку, статі, важкості, інтенсивності та напруженості виконуваної роботи;

Надлишковий, обумовлений спадковою схильністю, переїданням, недостатніми фізичними навантаженнями, супроводжується збільшенням маси тіла, ожирінням, яке буває чотирьох ступенів (І – жировідкладення на 15-20% більше нормальної маси тіла; ІІ – на 30-49%; ІІІ – на 50-99%; ІУ – на 100% і більше);

Недостатній, коли маса тіла відстає від віку, зросту, - обумовлений недоїданням (кількісним і якісним), важкою та інтенсивною фізичною працею, психоемоційним напруженням тощо. Крім наведених вище професор П.Е.Калмиков (С.-Птб., РФ) виділяє ще такі категорії харчового статусу:

Передхворобливий (преморбідний), обумовлений, крім названого вище, тими чи іншими порушеннями фізіологічного стану організму, або вираженими дефектами в раціоні (енергетична, білкова, жирова, вітамінна, макро-, мікроелементна недостатність);

Хворобливий – похудіння, обумовлене тією чи іншою хворобою, голодуванням (сильними дефектами в раціоні – кількісними і якісними). Голодування може проявлятися в двох формах – кахексії (сильне похудіння, маразм), набряковій (квашіоркор), обумовленій у першу чергу відсутністю в раціоні білків. Вітамінне голодування – у авітамінозах (цинга, бері-бері, рахіт та інших), дефіцити інших нутрієнтів – у відповідних видах патології.

122. Зміни в організмі людини при порушенні принципів раціонального харчування. Класифікація захворювань аліментарного походження.

Порушення кожного з принципів раціонального харчування (120) може призвести до зниження рівня здоров’я індивіда чи організованого колективу, та може призвести до захворювань аліментарного походження

Серед цих захворювань можна виділити такі:

- захворювання, пов’язані з голодуванням, кількісним і якісним недоїданням (маразм, квашіоркор, гіповітамінози, авітамінози та інші);

- захворювання, пов’язані з переїданням (ожиріння, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчно-кам’яна хвороба тощо);

- захворювання, пов’язані з порушенням режиму харчування (гастрити, виразки шлунку, 12-палої кишки, копростаз та інші);

- захворювання, пов’язані з порушенням кулінарної обробки продуктів (також гастрити, виразкова хвороба, гіповітамінози тощо);

- харчові отруєння: мікробної природи (токсикоінфекції, бактерійні токсикози, мікотоксикози), немікробної етіології (продуктами, отруйними за своєю природою; продуктами, які стали отруйними при порушеннях правил зберігання та інше); продуктами, забрудненими отруйними речовинами (пестицидами, солями важких металів тощо);

- кишкові бактерійні, вірусні, зоонозні інфекції (черевний тиф, паратифи А, В, дизентерія; гепатит А, поліомієліт, ентеровіруси; бруцельоз, ящур, туберкульоз та інші); гео- і біогельмінтози (аскариди, власоглав, бичий, свинячий солітер, тріхінела, риб’ячий солітер, сосальщики тощо);

- ураження продуктами, забрудненими засобами масового знищення у сучасній війні – радіоактивними продуктами ядерних вибухів, бойовими отруйними речовинами, особливо небезпечними бактерійними засобами (РР, ОР, БЗ).

123. Об’єктивні показники, за якими проводиться оцінка харчового статусу організму

1. Соматоскопічні: огляд тіла людини чи (вибірково) групи людей досліджуваного колективу дозволяє виявити цілий ряд ознак, які кількісно і якісно характеризують їх харчування.

При загальному огляді тіла визначають конституційний тип (нормо-, гіпо-, гіперстенік), гармонійність статури, деформації скелета, ребер, пласкостопість, викривлення ніг (як ознаки перенесеного рахіту), вгодованість (норма, худоба, ожиріння), блідість, синюшність шкіри, слизових оболонок, нігтів, їх деформації, ломкість як ознак білкової, вітамінної, мікроелементної недостатності в харчуванні. При огляді слизових оболонок очей можна виявити ксероз, кератомаляцію, блефарит, кон’юнктивіт, світлобоязнь як ознак гіповітамінозу А т

2. Соматометричні: вимірювання довжини, маси тіла, обводу грудної клітки, плеча, попереку, таза, стегна, товщини шкіряно-жирової складки (під нижнім кутом лопатки, на задній стороні середини плеча, на боковій поверхні грудної клітки, живота)

4. Клінічні показники – визначення симптомів хвороб аліментарного походження (гастритів, виразок шлунку, 12-палої кишки, захворювань печінки, жовчного міхура, подагри, гіпо-, авітамінозів тощо).

5. Біохімічні показники – гематологічні, урологічні та інші показники харчового статусу

124. Фізіологічне значення та основні функції харчування. Види харчування.

Енергетична, пластична, біорегуляторна, пристосувально-регуляторна, імунорегуляторна, реабілітаційна, мотиваційно-сигнальна.

Види харчування:

Раціональне – повноцінне харчування здорових людей.

Превентивне – скориговане з урахуванням чинників неінфекційних захворювань.

Лікувально-профілактичне – спеціальні раціони, молоко, вітаміни, пектин, які пом’якшують дію на організм шкідливих виробничих факторів.
Дієтичне.

125. Добова витрата енергії людини, її основні складові частини.

Добові енерговитрати організму складаються з:

- основного обміну, який залежить від віку, статі, зросту, маси тіла, фізіологічної конституції (астенік, нормо-, гіперстенік);

- витрат енергії на травлення їжі (специфічно-динамічна дія їжі), яка складає приблизно 10% від величини основного обміну;

- витрат енергії на фізичні та емоційні навантаження протягом доби, тобто на трудову діяльність та відпочинок, згідно розпорядку дня індивіда чи колективу;

- енерговитрати залежать також від клімато-погодних умов місцевості, мікроклімату робочого місця, характеру і якості одежі, навичок та уміння в трудовому процесі.

126. Класифікація нутрієнтів (харчових речовин) та їх функції в організмі.

Класифікація: молоко і молочні продукти, м'ясо і мясні продукти, риба і нерибні продукти, яйця, зернові, овочі, фрукти, ягоди, харчові жири, кондитерські вироби, напої.

Серед нутрієнтів виділяють макро- і мікронутрієнти.

Макронутрієнти або основні харчові речовини білки, жири й вуглеводи, необхідні в десятках грамів, під час асиміляції виділяють енергію для виконання всіх функцій організму. Менша їх кількість бере участь у процесах побудови клітин, тканин, для синтезу ферментів та інших фізіологічно активних сполук.

Мікронутрієнти , або так звані мінорні фізіологічно активні речовини, необхідні організму в малих кількостях; вони беруть участь у засвоєнні енергії, регуляції функцій і здійсненні процесів росту й розвитку організму. До мікронутрієнтів належать окремі амінокислоти харчового походження, участь яких у регуляції функцій органів і систем доведена численними дослідженнями; ессенціальні жирні кислоти, вітаміни та провітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна, а також різні органічні сполуки, характерні для натуральної продовольчої сировини рослинного і тваринного походження.

Представники кожного класу мають характеризуються певним хімічним складом, особливостями фізіологічної дії та рівнем вмісту в харчових продуктах.

Вивченням поживних речовини та інших компонентів, що містяться у продовольчій сировині та продуктах харчування, їх дії та взаємодії, ролі у підтримці здоров’я або виникненні захворювань, процесів споживання продуктів харчування; дослідженням мотивів вибору їжі людиною і впливу цього вибору на її здоров’я займається наука – нутріціологія.

127. Методика розрахунку енерговитрат людини за антропометричними та хронометражними даними.

Для розрахунку добових енерговитрат спочатку розраховують відносний основний обмін (ОО) за 1 годину Далі визначають хронометраж (затрати часу) на кожний вид діяльності за добу, на підставі якого в таблиці додатку 3 знаходять відповідні КФА. Сума основного обміну з специфічно-динамічною дією їжі та енерговитрат на всі види діяльності складе добові енерговитрати.

Для обчислення орієнтовних добових енерговитрат потрібно усереднений основний обмін (з урахуванням статі, віку, маси тіла) помножити на КФА відповідної професії

128. Методика розрахунку потреб людини в харчових речовинах.

В основу цих розрахунків покладені добові енерговитрати індивіда чи однорідного за режимом дня та харчування колективу, які повинні компенсуватися за рахунок 11-13, в середньому 12% білків за їх калорійністю, з них 55% - тваринного походження; 25% - за рахунок жирів, з них не менше 30% рослинних; 62-64%, в середньому 63% вуглеводів, серед яких не більше 18-20% моно- та дисахаридів*.

Потреби в вітамінах визначають також за енерговитратами, враховуючи що на кожні 1000 ккал. повинно надходити: аскорбінової кислоти – 25 мг, тіаміну – 0,6 мг, рибофлавіну – 0,7 мг, піридоксину – 0,7 мг, нікотинової кислоти – 6,6 мг. Ретинолу – 1 мг на добу (з урахуванням ретинолового еквіваленту b -каротину, який дорівнює 2), токоферолу – 15 мг/добу.

Потреби в мінеральних речовинах становлять: калій – 4000 мг/добу, кальцій – 1000-1200 мг/добу (з них 400-500 мг/добу за рахунок молочних продуктів), фосфор – 1200 мг/добу, залізо – 10-18 мг/добу, з них 1,0-1,5 мг за рахунок гемового заліза (м ¢ ясні продукти).


129. Поняття про меню-розкладку, вимоги до її складання.

Меню розкладка – це план харчування колективу, перлік готових страв, розподілених по прийомах їжі, вказанням їх кількості, енергетичної цінності.

Енергетичну цінність і нутрієнтний склад кожного продукту, згідно меню- розкладки розраховують за пропорцією, користуючись "Таблицями хімічного складу харчових продуктів" (додаток 3), в яких приведені всі харчові речовини та калорійність в 100 г продукту.

Для визначення співвідношення харчових речовин тваринного і рослинного походження кількість білків та жирів розраховують окремо або складають лише кількості тваринних, кількість рослинних білків визначають відніманням кількості тваринних від загальної суми білків.

Розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі за його енергетичною цінністю визначається у відсотках. При цьому рекомендують 30% калорійності на сніданок, 40-45% - на обід, 20-25% - на вечерю. При чотирьохразовому харчуван ні виділяють другий сніданок -10-12% за рахунок частково сніданку, частково - обіду. 1) Відповідність енергетичної цінності та кількості всіх харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів) енер-говитратам та фізіологічній потребі в них, (розрахованих студентами на попере дньому занятті) та нормам харчування (див. додаток 2 наступного заняття).

2) Відповідність фізіологічним потребам співвідношень між тваринними і рослинними білками, жирами, між складними вуглеводами і дисахаридами. Згідно фізіологічних нормативів, як сказано вище, білки тваринного походження повинні складати за їх енергетичною цінністю не менше 55% їх загальної кількості, жирів рослинних - не менше 30%; моно-, дисахаридів - не більше 18-20%.

3) Достатність в раціоні вітамінів, з урахуванням неминучих їх втрат при кулінарній обробці харчових продуктів, правильність співвідношення між вітамі ном А і каротином.

4) Достатність мінеральних речовин, особливо Са, Р, їх співвідношення, Fe , та мікроелементів. Наявність спецій і смакових речовин.

5) Повторюваність блюд на протязі тижня (різноманітність харчування).

6) На підставі виявлених недоліків складаються рекомендації щодо оптимізації розкла дки продуктів, особливо з урахуванням передбачуваних змін у фізичних наванта женнях контрольованого колективу.

130. Методи оцінки харчування організованих і неорганізованих колективів їх переваги та недоліки.

Методи балансових і бюджетних досліджень харчування, основані на оцінці асигнувань на харчування організованих колективів чи прибутків сім'ї, індивіда, дозволяють лише орієнтовно оцінювати харчування цих груп людей.

Анкетно-опитувальний, ваговий методи дозволяють більш точно визначати кількість вживаних харчових продуктів, проте також не дають можливості оцінювати якісний склад добового раціону.

Лабораторні методи визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону найбільш точні, але потребують складних, тривалих досліджень і значних матеріальних витрат, а тому не дозволяють їх систематичного використання при медичному контролі харчування різних категорій населення.

Розрахункові ж методи - досить точні, доступні при постійному, системати чному медичному контролі харчування названих категорій населення, не потре бують додаткових матеріальних витрат, а при наявності обчислювальної техніки і багато часу на розрахунки.

131. Вітаміни (визначення поняття), їх класифікація та фізіологічна роль в організмі.

Вітамі́ни— органічні сполуки різної хімічної природи, необхідні в невеликих кількостях для нормального обміну речовин і життєдіяльності живих організмів. Багато вітамінів є попередниками коферментів, які беруть участь у ферментативних реакціях. Людина і тварини не синтезують вітаміни, або синтезують у недостатній кількості, тому повинні одержувати їх з їжею. Нестача вітамінів приводить до порушення обміну речовин. Джерелом вітамінів найчастіше є рослини. Звичайно вітаміни поділяються на:

–розчинні у воді: В1 (тіамін), B2 (рибофлавін), В3 (нікотинамід, нікотинова кислота), B4 (Bр) (холін), B5 (пантотенова кислота), B6 (піридоксин, піридоксаль, піридоксамін), H (B7) (біотин), B9 (Bс) (фолієва кислота), B12 (кобаламін), B8 (інозитол), B10 (параамінобензойна кислота),B11 (карнітин), С (аскорбінова кислота), ;

–нерозчинні у воді: А (ретинол), D2 (кальциферол), D3 (холекальциферол), Е (токоферол), К1 (філохінон).

Фізіологічна роль вітамінів визначається їх біокаталітичними характеристиками - участю в регуляції обміну речовин в організмі. Найчастішими гіповітамінозами, які зустрічаються серед населення, є гіповітамінози С, А, рідше групи В, особливо у ранньовесняний період, коли запаси овочів зменшуються, а вміст аскорбінової кислоти та каротину в них знижується.

132. Найчастіші гіповітамінози в індивідуальному і колективному харчуванні, їх причини.

З наступних питань виписати

133. Гіповітаміноз С, його основні симптоми та функціональні проби діагностики, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.

При гіповітамінозі С (аскорбінова кислота), Р (тіофлавоноїди) спостерігається швидко наступаюча стомленість, блідість шкіри, ціаноз видимих слизових оболонок, кистей рук, стоп ніг, набряклість і розпушення ясен, біля краю різців на слизовій оболонці ясен з ¢ являються невеличкі ізольовані червоні острівці. Зливаючись, вони утворюють кайму біля зубного краю ясен. Ця кайма, яскраво-червона спочатку, у подальшому стає синюшною, міжзубні сосочки набухають, слизова оболонка стає червоною, розпушеною, легко ранимою – від зубної щітки, черствого хліба. У більш виражених випадках спостерігається спонтанна кровоточивість ясен, яку, правда, слід диференціювати від пародонтозу. При різко вираженому дефіциті вітаміну С в харчовому раціоні розвивається клінічна картина цинги: до описаних вище симптомів гіповітамінозу приєднуються сильне схуднення, ревматоїдні болі у м ¢ язах, суглобах, особливо під час руху, ознаки малокрів’я (задишка, тахікардія), синюшна кайма на яснах, їх спонтанна кровоточивість. У подальшому ясна загнивають, з ¢ являється гнійний запах з рота, зуби розхитуються і починають випадати. З ¢ являються спонтанні крововиливи у шкірі, м ¢ язах, суглобах та всіх внутрішніх органах і тканинах. Легко нашаровується вторинна інфекція.

134. Гіповітаміноз А, методи його виявлення, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.

При гіповітамінозі А (ретинол) спостерігаються: гіперкератоз – збільшене ороговіння епідермісу наліктях, колінних суглобах. Шкіра покривається сіткою мілких подовжніх і поперечних тріщин мозаїчного вигляду; фолікулярний гіперкератоз – на шкірі сідниць, стегон, литок, розгинальних поверхонь рук в області волосяних фолікул підсилене ороговіння епітелію, шкіра стає шорсткуватою, “гусячою”, “колючою”. При зшкрябуванні епітелію з’являються жовтуваті плями (на відміну від гіповітамінозу С, при якому у цьому випадку з’являється синя пляма крововиливу).

135. Гіповітамінози групи В, методи їх діагностики, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.

При гіповітамінозі В2 (рибофлавін) чи В6 (піридоксин) спостерігається підвищена сальність (себорея) обличчя із-за гіпертрофії сальних залоз, у першу чергу за вушними раковинами, на лобі, носо-губних складках, яка у подальшому розвитку гіповітамінозу змінюється атрофією сальних залоз, що проявляється злущенням епітелію, під яким при зшкрябуванні з’являються блискучі ділянки шкіри.

Досить специфічною ознакою гіповітамінозу В2 є перикорнеальна ін’єкція судин склери очей, яку можна спостерігати за допомогою бінокулярної лупи чи щілинної лампи: на місці переходу рогівки у склеру внаслідок розростання судин утворюється віночок фіалково-блакитного кольору. Цей симптом часто супроводжується кон’юнктивітом зі збільшенням ін’єкції судин від центру до периферії, на відміну від банальних кон’юнктивітів (ін’єкції судин – до центру).

При гіповітамінозах В2, В6, рідше РР (нікотинова кислота, ніацин) спостерігається хейлоз – слизова губ спочатку стає блідою, а потім в місці змикання губ, із-за мацерації епітелію та його злущення слизова стає червоною. З’являються вертикальні тріщини губ, ангулярний стоматит – сірувато-жовті папулки в куточках рота, при їх мацерації з ¢ являються тріщини, покриті жовтуватими шкуринками. При недостачі цих вітамінів спостерігаються зміни з боку язика – розвивається гіпертрофічний глоссіт: язик набухає, збільшується в об’ємі, по краях – почервоніння з відбитками зубів. Сосочки язика гіпертрофуються, спочатку на кінчику, а потім на бокових поверхнях і спинці. Можуть з ¢ явитися глибокі борозни (“географічний язик”). У подальшому гіпертрофія сосочків змінюється десквамацією епітелію по всій поверхні, язик стає “лисим”, полірованим, гладеньким, яскраво-червоним, вогнево-полумя’ним (особливо при гіповітамінозі РР) або з малиновим відтінком (при гіповітамінозі В2).

Дефіцит вітаміну В1 (тіаміну) проявляється у сильній стомлюваності, особливо при ходьбі, болючості м ¢ язів литок, парестезіях, втраті апетиту, закрепі, задишці, тахікардії тощо.

Недостатність вітаміну В12 (ціанкобаламіну) може спричинитися до розвитку мегалобластичної гіперхромної анемії, об’єктивно спочатку з ¢ являється блідість слизових оболонок, кон’юнктив, сухість у роті, яскравість язика, зниження апетиту, пронос, поліневрити.

136. Гіповітаміноз Д (кальциферол), заходи профілактики, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.

Дефіцит у раціоні вітаміну Д (кальціферолу) та ультрафіолетової радіації сонця (роботи в шахтах, метро, закритих приміщеннях, особливо взимку) проявляється в подразливості, слабкості, пітливості, болях у м ¢ язах, крихкості зубів, кісток (часті переломи), у дітей – затримка розвитку зубів, схильність до захворювання дихальних шляхів. При авітамінозі Д розвивається рахіт.

137. Методи і засоби діагностики гіповітамінозів та їх профілактика.

При гіповітамінозі С (аскорбінова кислота), спостерігається швидка стомлюваність, блідість шкіри, ціаноз видимих слизових оболонок, кистей рук, стоп ніг, набряклість і розпушення ясен, біля краю різців на слизовій оболонці ясен з'являються невеличкі ізольовані червоні острівці. Зливаючись, вони утворюють кайму біля зубного краю ясен. Ця кайма, яскраво-червона спочатку, у подальшому стає синюшною, міжзубні сосочки набухають, слизова оболонка стає червоною, розпушеною, легкоранимою - від зубної щітки, черствого хліба. У більш виражених випадках спостерігається спонтанна кровоточивість ясен, яку, правда, слід диференціювати від пародонтозу.

При різко вираженому дефіциті вітаміну С в харчовому раціоні розвивається клінічна картина цинги: приєднуються сильне схуднення, ревматоїдні болі у м'язах, суглобах, особливо під час руху, ознаки недокрів'я (задишка, тахікардія), синюшна кайма на яснах, їх спонтанна кровоточивість. У подальшому ясна загнивають, з'являється гнійний запах з рота, зуби розхитуються і починають випадати. З'являються спонтанні крововиливи у шкірі, м'язах, суглобах та всіх внутрішніх органах і тканинах. Легко нашаровується вторинна інфекція.

Загальна фізіологічна норма дорослої людини складає 60-200 мг на добу. Звичайна терапевтична доза – 500-1500 мг щоденно. Для дітей, починаючи від періоду новонародженості, доза складає - 20-60 мг. У немовлят ця норма залежить від вмісту вітаміну в грудному молоці, що приблизно відповідає 52 мг/л. При штучному вигодовуванні джерелом аскорбінової кислоти є адаптовані молочні суміші, що містять даний вітамін у кількості від 50 до 85 мг/л. Міститься в значних кількостях у плодах шипшини, капусті, лимонах, апельсинах, хріні, ягодах, хвої й ін. Невелика її кількість міститься в печінці, мозку, м'язах тварин.

Функціональні проби визначення гіповітамінозу С

1. Визначення резистентності капілярів

Виконується за допомогою приладу Нестерова або вакуумного ртутного манометра Матуссіса (рис. 24.1) з міліметровою шкалою і приєднаних до нього за допомогою гумової трубки лійки з внутрішнім діаметром 15,8 мм та груші (зі зворотним клапаном) або шприца Жане для відсмоктування повітря. Край лійки змащують вазеліном і розташовують на внутрішній поверхні передпліччя на 1,5-2 см нижче ліктьової ямки людини, яку обстежують. Створюють від'ємний тиск 200 мм рт. ст. і утримують його на протязі 2 хвилин. Кількість петехій підраховують через лупу, притиснувши до місця дослідження предметне скло (при цьому шкіра блідне і краще видно петехії).

2. Язикова проба з реактивом Тільманса

Готується 0,06 % розчин реактиву Тільманса (2,6-дихлорфенол-індофенол, синього кольору). На середину язика за допомогою мікропіпетки на 0,1 мл з наконечником з ін'єкційної голки діаметром 0,2 мм наносять 0,007 мл розчину реактиву (крапля з просяне зерно) і за допомогою секундоміра визначають час його знебарвлення. При відсутності С-гіповітамінозу реактив Тільманса знебарвлюється за 22-23 секунди. Язикову пробу доцільно проводити натще за годину до їди.

3. Внутрішньошкіряна проба з реактивом Тільманса

Розчин реактиву названої концентрації стерилізують кип'ятінням. Одноразовим шприцом з тонкою ін'єкційною голкою вводять внутрішньошкірно невелику кількість реактиву до створення папули розміром з просяне зернятко. Час знебарвлення реактиву при відсутності гіповітамінозу С не перевищує 5 хвилин.

4. Визначення аскорбінової кислоти в годинній кількості вранішньої сечі за ЖелєЗНЯКОВОЮ: вранці, натще, рекомендують звільнитися від нічної сечі, відмічають кількість годин до наступного сечовиділення, об'єм сечі перераховують на одну годину і в цьому об'ємі хімічним методом визначають вміст аскорбінової кислоти.

При гіповітамінозі А (ретинол) спостерігаються: гіперкератоз - збільшене ороговіння епідермісу на ліктях, колінних суглобах. Шкіра покривається сіткою дрібних поздовжніх і поперечних тріщин мозаїчного вигляду; фолікулярний гіперкератоз - на шкірі сідниць, стегон, литок, розгинальних поверхонь рук в області волосяних фолікул посилене ороговіння епітелію, шкіра стає шорсткуватою, "гусячою", "колючою". При зшкрябуванні епітелію з'являються жовтуваті плями.

Визначення темнової адаптації як ознаки гіповітамінозів А,

Найбільш раннім симптомом гіповітамінозу А є гемералопія - порушення темнової адаптації та відчуття кольорів, у першу чергу жовтого, обумовлене збідненням паличок сітківки ока зоровим пурпуром, в утворенні якого приймає участь вітамін А.

Піддослідному пропонується фіксувати зір на червоній точці, яка світиться у верхньому секторі адаптометра, і сповіщати, коли він побачить ту чи іншу кольорову фігуру. Особи з нормальним сутінковим зором бачать кольорову фігуру не пізніше 50-55 сек. (84 % людей бачать фігуру навіть через 35-36 сек.). Збільшення цього терміну свідчить про наявність гемералопії, а значить - гіповітамінозу А.

Він міститься в деяких продуктах тваринного походження - риб'ячий жир, печінка, нирки, молочні продукти (сметана, вершкове масло), курячі яйця, ікра осетрових риб. Рослинних продуктів, які містять пігментний каротин.Найбагатші на каротин ті частини рослин і плоди, які забарвлені у оранжево-червоний або зелений колір. Багато цієї речовини в моркві, червоному перці, помідорах, кропиві, шпинаті, салаті, гарбузі, зеленій цибулі, петрушці, щавлі, персиках, абрикосах, плодах обліпихи і шипшини. Добова норма для організму вітаміну А 1,5 мг.

Для визначення темнової адаптації використовують спеціальні прилади - адаптометри, серед яких найбільш уживані адаптометр Кравкова-Вишневського та адаптометр медичний АДМ. Адаптометр являє собою прямокутну або кулясту камеру з зашореними отворами для зору досліджуваного, білим забарвленням внутрішньої поверхні та пофарбованими у різні кольори фігурами (квадрати, хрести, круги тощо).

Адаптометрія основана на визначенні часу, необхідного зоровому аналізаторові для виконання своєї функції при переході від високого рівня освітленості (яке забезпечується вмиканням на 2 хвилини спеціальної лампи і закриттям кольорових фігур спеціальним білим екраном) до низького (сутінкового). Для цього освітлювальна лампа вимикається, а білий екран в адаптометрі відводиться вбік, відкриваючи кольорові фігури. При цьому включається секундомір.

Вітаміни групи В1 містяться в продуктах: горіхах, гречці, кукурудзі , квасолі, спаржі, хлібі з борошна грубого помелу, картоплі, висівках, печінки і дріжджах. Багаті цим вітаміном пророщені зерна пшениці та ячменю. Добова потреба у вітаміні — 2—3 мг.

групи В2: молоко, м'ясо птиці, субпродукти, яйця, риба, сир, дріжджі. Добова потреба— 2—3 мг.

Вітамін В3: м'ясо, субпродукти, яйця, дріжджі, горіхи, насіння і зелені овочі. Добова потреба у цьому вітаміні— 15—25 мг.

Вітаміни групи В5такі продукти: кисломолочні продукти, субпродукти, крупи, зелені овочі, горіхи, дріжджі, яєчний жовток.

Вітаміни групи В12: субпродукти, сир, морепродукти, м'ясо птиці, яйця і соя. Добова потреба у ціанокобаламіні — 1— З мкг, фолієвій кислоті — 200 мкг.

Нестача вітаміну В призводить до: запору, порушення роботи шлунку, порушення координації рухів, депресії, слабкість м'язів, підвищення рівня «шкідливого» холестерину в крові, пошкодження нервових тканин, анемії.

138. Авітамінози, їх причини. Приклади захворювань, основні захворювання, профілактика

Авітамінози - хвороби, що виникають при повній відсутності в їжі або повному порушенню засвоєння якого-небудь вітаміну.

Спочатку вітамінна недостатність проявляється в заг. нездужанні ( гіповітамінозний стан ) і лише з часом набуває рис певного А. — рахіту , цинги , курячої сліпоти , бері-бері , пелагри тощо. Щоб запобігти вітамінній недостатності, яка звичайно найбільше проявляється навесні, слід протягом зимово-весняного періоду систематично споживати страви, приготовлені з сирих овочів ( капусти , моркви , цибулі ), і страви з продуктів, багатих на вітаміни ( печінки , яєчних жовтків ), приготовлені з дотриманням відповідних правил (готування безпосередньо перед їжею, швидка кулінарна обробка ). Корисно споживати фрукти та ягоди , консервовані з цукром чи заморожені, приймати вітамінні препарати, зокрема вітамінів C і B1.

139. Харчові отруєння, їх визначення та класифікація.

Бактеріальні харчові інтоксикації (

Токсикоінфекції

Грибкові спричинені: афлатоксинами, охратоксинами, зеараленоном, Т-2 токсином, вомітоксином, патуліном

Домішки хімічних речовин

Токсична дія пестицидів

Отруєння добривами та засобами підживлення рослин, стимуляторами росту тварин, харчовими добавками, застосованими в надмірній кількості, токсичними речовинами, що мігрують в харчові продукти з технологічного обладнання, посуду, тари, упаковки тощо

2. Отруєння отруйними речовинами тваринного походження:

Токсична дія отруйних речовин внаслідок вживання продуктів моря: сигові риби, молюски, водорості (сакситоксин, галюциногени, іхтіотоксини, сігуатерін, альготоксини, тощо).

Виключено: алергічну реакцію на їжу, бактеріальне харчове отруєння, токсичну дію таких забруднювачів, як мікотоксини, ціаніди, ртуть тощо.

Отруєння іншими отруйними речовинами, що містяться у спожитих залозах внутрішньої секреції тварин, печінці, молоці, ікрі риб в період нересту, у меді бджолиному при зборі нектару квітів родини вересових тощо

3. Отруєння отруйними речовинами рослинного походження:

Токсична дія отруйних речовин, що містяться у спожитих грибах

Токсична дія отруйних речовин, що містяться у спожитих ягодах

Токсична дія отруйних речовин, що містяться в інших отруйних рослинах: дурмані, блекоті, болиголові, матригані, віху, бузині, насіннях бур’янів злакових культур тощо

Отруєння іншими отруйними речовинами, що містяться в спожитих харчових продуктах: ціаногенні глікозиди кісточкових плодів, фітотоксини сирої квасолі, букових горіхів, зеленої картоплі тощо

Міксти.

140. Харчові токсикоінфекції: визначення, етіологія, профілактика.

Харчові токсикоінфекції ( toxicoinfectiones alimentariae ) -група гострих кишкових інфекцій, що виникають внаслідок вживання в їжу продуктів, які містять умовно-патогенні мікроби та їх ентеротоксини. Характеризуються короткотривалими проявами загальної інтоксикації та гострого гастриту чи гастроентериту.

Етіологія. Харчові токсикоінфекції спричинюються бактеріями, які виробляють ентеротоксини. Найчастіше захворювання зумовлені клебсієлами, протеями, цитробактерами, кишковими паличками, стрептококами, стафілококами, галофільними вібріонами, клостридіями.

Більшість із них досить стійкі в довкіллі, здатні розмножуватись у харчових продуктах.)

Профілактичні заходи. Профілактика передбачає дотримання санітарно-гігієнічних правил на підприємствах харчової промисловості і громадського харчування, зберігання продуктів, що швидко псуються. До роботи з продуктами харчування не допускають осіб, які мають гноячкові захворювання шкіри, ангіну, пронос. Потрібно забезпечити санітарний контроль за забоєм тварин, перевезенням і збереженням м'ясних продуктів. Важливо не допустити забруднення харчових продуктів виділеннями домашніх тварин, гризунів, птахів, мухами. Необхідно пропагувати знання з харчової санітарії серед населення і навчити санітарно-гігієнічному мінімуму працівників продовольчих магазинів, підприємств громадського харчування і з переробки харчових продуктів.

141. Бактеріальні токсикози: визначення, етіологія, профілактика.

Ботулізм (від лат. botulus , «ковбаса») — рідкісна, але серйозна паралітична хвороба, викликана нервовим токсином, ботулотоксином, що виробляється бактерією Clostridium botulinum . Ботулотоксин — один з найсильніших відомих токсинів, що блокує нервову функцію і призводить до дихального і скелетно-м'язового паралічу.

Етіологія: Резервуаром збудника ботулізму є переважно теплокровні травоїдні тварини. У зовнішнє середовище мікроби потрапляють з випорожненнями. Інфікування людини відбувається при споживанні забруднених спорами продуктів, частіше домашнього консервування (м'ясо, гриби, овочі, риба). Захворювання спричиняють не самі мікроби, а екзотоксини, що їх вони утворюють при розмноженні в анаеробних умовах.

Профілактика: Суворий контроль при стерилізації і зберіганні продуктів на харчових підприємствах, консервних заводах, у продуктових магазинах, особливо при домашній консервації. Необхідно пам'ятати, що консерви з банок із роздутими кришками (бомбажем) не можна вживати в їжу. Приготовлені в домашніх умовах м'ясні, рибні, грибні і овочеві заготовки і продукти повинні бути виготовлені з дотриманням всіх правил стерилізації. Безумовно не можна споживати ковбасу та шинку з ознаками недоброякісності (запах прогірклого масла), компоти з абрикос, що мають на поверхні темні плями, гриби, що не були достатньо добре очищені від забруднення землею.

При групових захворюваннях ботулізмом усім особам, що вживали підозрілий продукт, з профілактичною метою вводять в/м 2500-5000 МО сироватки кожного типу. За ними встановлюється медичне спостереження до 2-х тижнів.

Стафілококи рід кулястих бактерій; клітки стафілококу спор не утворять, грампозитивні, нерухомі. Особливим видом бактеріальних харчових отруєнь є токсикози - захворювання, обумовлені на противагу токсикоінфекціям проникненням в організм не живих мікробів, а тільки їхніх токсинів. До цих отруєнь відносяться стафілококові інтоксикації, викликувані деякими штамами білого і золотавого стафілококів, основними джерелами яких можуть служити молочна худоба і людина. У першому випадку причиною, як правило, є вживання в їжу молока корів, хворих маститами, у другому інфікування обумовлюється різними гнійними поразками шкіри й ангінами. У цьому відношенні необхідно завжди пам'ятати, що маленький гнійничок на руці в кухаря може стати причиною великого спалаху харчових отруєнь.

Профілактика стафілококової інфекці. В попередженні розвитку стафілококової інфекції велику роль грають усунення вітамінної недостатності, попередження травматизму, пітливості, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у родильних будинках, хірургічних відділеннях, дитячих закладах, на виробництві, особливо на консервних заводах, зміст у чистоті тіла, часте миття рук теплою водою з милом.

142. Мікотоксикози, їх етіологія, профілактика.

Мікотоксикози-являють собою захворювання, обумовлені продуктами життєдіяльності мікроскопічних грибів. Класичним прикладом даної групи отруєнь служить ерготизм, викликуваний споживанням деяких продуктів рослинного походження, заражених мікотоксином ріжка. Найчастіше цей мікроскопічний гриб уражає жито, рідше - пшеницю і ячмінь, причому отрутним його початком є група алкалоїдів (ерготамин, ергометрин, ергобазин і ін.), стійких до нагрівання і зберігає свою токсичність при випічці хліба.

Основою профілактики мікотоксикозів сільськогосподарських тварин має бути комплекс заходів, спрямованих на запобігання ураженню кормів мікроскопічними грибами на всіх етапах їхньої заготівлі,транспортування, зберігання та використання. Найважливішим елементом у системі профілактичних заходів мікотоксикозів тварин є організація постійного контролю за вмістом метаболітів плісеневих грибів у кормах, а в разі виявлення в них грибного ураження — своєчасного та ефективного знешкодження мікотоксинів. Зерно після збирання врожаю слід негайно висушити до вмісту вологи 13–15% для припинення життєдіяльності грибів, а потім охолодити вентилюванням до температури зберігання. Основним профілактичним заходом щодо попередження ерготизма служить очищення посівного зерна від ріжка, причому її зміст у борошні не повинне перевищувати 0,05%.

143. Харчові отруєння немікробної природи. Види, профілактика.

1. Отруєння домішками хімічних речовин:

Токсична дія металів. Токсична дія інших неорганічних речовин, в т.ч. арсену. Отруєння добривами та засобами підживлення рослин, стимуляторами росту тварин, харчовими добавками, застосованими в надмірній кількості, токсичними речовинами, що мігрують у харчові продукти з технологічного обладнання, посуду, тари, упаковки тощо

2. Отруєння отруйними речовинами тваринного походження:

Токсична дія отруйних речовин внаслідок вживання продуктів моря: сигові риби, молюски, водорості (сакситоксин, галюциногени,іхтіотоксини, сигуатерин, альготоксини тощо). Виключено: алергічну реакцію на їжу, бактеріальне харчове отруєння, токсичну дію таких забруднювачів, як мікотоксини, ціаніди, ртуть тощо.

Отруєння іншими отруйними речовинами, що містяться у спожитих залозах внутрішньої секреції тварин, печінці, молоці, ікрі риб у період нересту, у меді бджолиному при зборі нектару квітів родини вересових тощо

3. Отруєння отруйними речовинами рослинного походження:

Токсична дія отруйних речовин, що містяться у спожитих грибах Токсична дія отруйних речовин, що містяться у спожитих ягодах. Токсична дія отруйних речовин, що містяться в інших отруйних рослинах: дурмані, блекоті, болиголові, матригані, віху, бузині, насінні бур'янів злакових культур тощо Отруєння іншими отруйними речовинами, що містяться в спожитих харчових продуктах: ціаногенні глікозиди кісточкових плодів, фітотоксини сирої квасолі, букових горіхів, зеленої картоплі тощо

144. Методика розслідування причин харчових отруєнь, участь і обов’язки медиків-гігієністів та медиків клініцистів.

Порядок розслідування харчових отруєнь включає

1. Організацію і проведення невідкладної медичної допомоги захворілим, організацію (при необхідності) госпіталізації.

2. Оформлення необхідних документів (екстреного повідомлення в санепідстанцію, направлення в стаціонар, направлення в лабораторію (разом з матеріалами потерпілих) тощо).

3. Створення груп розслідування: санітарний лікар з СЕС, лікар установи, де сталося отруєння, чи лікар лікувального закладу, куди звернулись постраждалі, представник адміністрації, повар харчоблоку.

4. Складання плану розслідування.

5. Опитування постраждалих (захворілих), осіб які споживали ту ж їжу, але не захворіли, персоналу харчоблоку.

6. Санітарне обстеження харчоблоку і його персоналу, вивчення результатів лабораторних аналізів, оформлення документів.

7. Складання висновку про результати розслідування.

8. Проведення оздоровчих і профілактичних заходів.

145. Документи, які оформлюються при розслідування харчового отруєння. Профілактичні заходи щодо виникнення та запобігання харчових отруєнь.

1. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння.

2. Направлення в лабораторію СЕС, клініки

3. Акт про результати розслідування харчового отруєння

4. Схема розслідування групових харчових отруєнь за клінічними симптомами

5. Лист опитування постраждалих для вияснення споживаного блюда (продукту), що спричинився до отруєння

Заходи профілактики харчових отруєнь

1. Організація і дотримання санітарних правил заготівлі харчових продуктів від їх виробників, переробки на харчових підприємствах, інших продовольчих об’єктах.

2. Дотримання санітарних правил вантаження, транспортування харчових продуктів, зберігання на складах, в торговій мережі, боротьба з гризунами, шкідливими комахами, безперебійне використання холодильних установок.

3. Дотримання санітарних правил кулінарної обробки харчових продуктів, термінів зберігання і реалізації готової їжі.

4. Утримання у належному санітарному стані продовольчої техніки, кухонь, посуду, інвентарю тощо.

5. Систематичний санітарний нагляд за продовольчими об’єктами, а ветеринарної служби – за тваринництвом та отриманням м’ясопродуктів.

6. Медичні огляди і обстеження на бацило-, гельмінтоносійство персоналу продовольчих об’єктів (промислових, складських, харчоблоків, торгової мережі та ін.), нагляд за дотриманням ними правил особистої гігієни та ін.

146. Принципи харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів.

Особливості харчування дітей та підлітків

У зв'язку з ростом і розвитком організму діти різних вікових груп потребують відносно більших кількостей пластичних харчових речовин, у першу чергу білків, мінеральних солей, більше жирів, вуглеводів - носіїв енергії, а також каталітичних речовин - вітамінів, мікро­елементів, тому що обмін речовин у зростаючому організмі значно інтенсивніший. Якщо у дорослої людини потреба в білках складає 1,5 г на 1 кг маси тіла, то у дітей до 1 року - більше 4 г/кг, 1-3 роки - 3,8-4 г/кг, 4-6 років - 3,5 г/кг, 7-10 років - 3,0 г/кг і т.д. При цьому 60-75 % білків повинні бути тваринного походження з обов'язковим вмістом у раціоні молока і молочних продуктів.

Особливості харчування осіб старших вікових груп

Фізіологічними особливостями обміну речовин цієї категорії населення є поступове зни­ження інтенсивності метаболізму, зниження фізичної активності і енерговитрат, нашарування тих чи інших захворювань похилого віку чи їх комплексу, а тому потреба в харчових речовинах та енергії поступово знижується. Вміст у добовому раціоні мінеральних солей та більшості вітамінів не знижується, що пов'язано з необхідністю кальцинації скелету (з віком ламкість кісток зростає) та підтримкою на необхідному рівні кількості каталітичних речовин (ферментів, гормонів), бо їх синтез у цьому віці також знижується.

Особливості харчування осіб розумової та фізичної праці з різними рівнями емоційного та фізичного навантаження

Особи розумової та операторської праці, як правило, працюють в умовах гіподинамії, недостатнього фізичного навантаження, що несприятливо діє на стан їх здоров'я та опірність організму до різних захворювань. Тому з метою профілактики таких захворювань рекоменду­ються постійні заняття фізичною культурою, для чого потрібний додатковий час і суб'єктивний вольовий стимул на що не всі люди цієї категорії здатні.

Енергетична цінність та вміст білків, жирів, вуглеводів у цієї групи дорослого працездат­ного населення істотно нижчі, ніж у людей фізичної праці. Проте вміст у раціоні мінеральних речовин і вітамінів такий же, як і у останніх. Це обумовлено тим, що функція розумової праці потребує достатньо ферментів і гормонів, синтез яких пов'язаний з забезпеченням організму повноцінними білками, мінеральними солями, мікроелементами, вітамінами.

Особам фізичної праці і спортсменам, які витрачають значно більше мускульної енергії, нормами харчування пропорційно важкості та інтенсивності праці (чи тренувань) передбачено збільшення кількості білків, жирів, вуглеводів, а значить - і калорійності в раціоні відповідно до груп фізичної інтенсивності навантажень.

147. Гігієнічні вимоги до планування та благоустрою лікувально-профілактичних закладів.

Велике значення для ефективного лікування хворих і роботи медичного персоналу має чистота повітря у палатах, операційних, перев’язних, маніпуляційних та інших приміщеннях. Допустима концентрація СО2 в лікарняних приміщеннях, як показника (індикатора) забруднення повітря продуктами життєдіяльності організму хворих та персоналу, які виділяються шкірою та при диханні людей, а також пилом, мікроорганізмами, повинна бути в межах 0,07 – 0,1%. Істотне значення для лікарняних палат має сонячна інсоляція та її ультрафіолетова компонента, що забезпечується орієнтацією вікон більше 50% кількості палат на південний схід та південь. Північна, північно-східна, північно-західна орієнтація палат допускається в географічних широтах України менше 50 %.

Природне освітлення палат повинне забезпечувати коефіцієнт природного освітлення (КПО) не менше 1 %, світловий коефіцієнт (СК) 1:5 – 1:6, в процедурних, маніпуляційних, перев’язочних, операційних, відповідно, КПО 1,5 – 2 %, СК 1:3 – 1:5.

Штучне освітлення лампами розжарювання повинно бути не менше 30 лк в палатах, 100 – 150 лк в процедурних, маніпуляційних, перев’язочних, 200 – 1000 лк в операційних. Оптимальною орієнтацією вікон палат у північній півкулі є південно-східна та південна. Проте повинно бути передбачено 1-2 палати з орієнтацією на північні румби для важких хворих та хворих з гарячкою. Розміщення ліжок повинно бути паралельне світлонесучій стіні для того, щоб хворий мав можливість відвернутись від засліплюючої дії прямої сонячної радіації. Показники природного освітлення (біля внутрішньої стіни) повинні бути: коефіцієнт природної освітленості - 1,3-1,5%, світловий коефіцієнт - 1:4 - 1:6, кут падіння – не менше 27 градусів, кут отвору – не менше 5 градусів, коефіцієнт заглиблення - не більше 2. Штучне освітлення повинне бути загальне, 30-60 лк, та нічне чергове - 10-15 лк з світильниками в нижній частині стін.

Палатні секції на 25-30 ліжок, з 6-8 палатами на 2-4 ліжка площею 7 м2 на одне ліжко, не менше двох одноліжкових палат площею 9-12 м2 для важких соматичних та інфекційних хворих, кубатурою на одного хворого 20-25 м3, об’ємом вентиляції 40-50 м3/годину. Крім палат в палатній секції передбачається кімната для денного перебування хворих площею 25 м2, засклена веранда (30 м2), лікувально-допоміжні приміщення: кабінет лікаря (8-9 м2), процедурна (12-15м2), пост медичної сестри (4 м2), а в секціях відділень хірургічного профілю - перев’язні (чиста і гнійна). Крім цього, повинні бути: буфетна з їдальнею (на дві палатні секції площею 18 м2), кімната для чистої та брудної білизни (по 4 м2), санітарний вузол з ванною (10 м2), туалетом для хворих і персоналу, санітарна кімната (6-8 м2), коридор. Коридор може бути боковим, з вікнами на північні румби або центральним, з світловими розривами (холами).

148. Гігієнічні вимоги до розміщення, планування приймальних відділень.

Приймальне відділення для соматичних хворих (у головному корпусі) та помешкання виписки хворих повинно бути єдиним і включати: оглядове приміщення, санітарний пропускник, палати тимчасового утримання поступаючих хворих, реанімаційний бокс, у ряді випадків - рентгенкабінет.

Призначені для прийому хворих, огляду, направлення у відділ для уточнення діагнозу. Розміщення в найбільшому лікарняному корпусі біля ліфта, добрий зв'язок з реанімацією, рентгенологічним, хірургічним відділенням. Інфекційні хворі, породіллі приймаються у своїх відділах, де є приймальні. Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є палати для хворих із невиясненим діагнозом, кількість ліжок - 10% від кількості хворих, що поступають протягом доби. Будова дитячого приймального відділення: приймально-оглядові бокси, бокси для дітей із невиясненим діагнозом, санпропускник для персоналу.

149. Гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації відділень терапевтичного профілю.

4 ліжка- 60%, 2 ліжка-20%, 1 ліжко – 20%. S=7м2 на 1 хв. В інфекційних – 7,5м2, ПІТ-13м2. Висота- 3,0 - 3,5 м2. Мінім. розмір палати без шлюза -9м2, зі шлюзом- 12м2, зі шлюзом і вбиральнею - 14м2. СК- 1:5 – 1:6, КПО – не↓ 1. Мін. вентил. на хворого – 40 -50м3. Орієнт. На пд., пд. зах. взимку температура = 19 – 220 С , відносна вологість – 40 –60%, шв. руху повітря- 0,1 м/с. Відстань між ліжками – не↓ 0,8 –1 м . ліжка повинні бути не ближче, як 0,9 –1 м від зовнішньої стіни. Меблі – ліжко, тумбочка, стіл, стільці, шафа, вішалка. Меблі світлі, гладкі, без зайвих виступів, легко чистяться. В палаті не↑ 4 ліжок, чим ↓ ліжок, тим ↓ пошир. внутрішньолікарн. інф-я. Важкохворих ізолюють, ті, що виздоровлюють – в 4 –2 – місні палати. Мін. розмір палати на 1 ліж. – 9 м2, зі шлюзом і вбиральнею – 14 м2, площа на 1 хв. – 7 м2, в інф. – 7,5 м2, ПІТ - 13м2.

150. Гігієнічні вимоги до планування та розміщення операційних блоків.

Операційний блок відділень хірургічного профілю розміщують в тупиковому виступі або окремому крилі лікарняної будівлі. В операційному блоці повинні бути передбачені: операційна – 30 м2 (з розрахунку на 30-50 хірургічних ліжок у відділенні; для складних операцій - площа 45-50 м2), передопераційна - 10-20 м2, стерилізаційна (одна на дві операційні), наркозна-15 м2, інструментальна, кабінет хірурга (протокольна), лабораторія екстрених аналізів, гіпсова перев’язна, кабінет пересувної діагностичної та реанімаційної апаратури, анестезіологічного обладнання, приміщення для чистої і брудної операційної білизни, мийна і душова для операційної бригади, післяопераційні реанімаційні палати, туалети для персоналу, кімната операційної сестри та ін., залежно від профілю хірургічного відділення.

У відділеннях хірургічного профілю повинні бути передбачені чиста та гнійна перев’язні.

Розміщений в тупіковому виступі, торці будівлі чи на окремому поверсі. Забезпечується добрий звязок з хірургічним відділенням, приймальним, рентгенкабінетом. Має 2 непрохідних відділи – гнійний і асептичний. Склад : операційна, передопераційна, стерилізаційна, наркозна. В опер – 1 опер. стіл на 30 ліжок хірургічного пофілю. Висота не ↓ 3,5 м, ширина – не ↓ 5м, коридори - не ↓ 2,8 м. Стерилізаційна – між 2-ма опер. Кількість ліжок в передопераційних палатах - 2 ліжка на 1 операційну,S передопераційних палат = 13 м2 на одне ліжко. При післяопераційних палатах – пост чергової сестри (S = 6 м2), приміщення для миття і стерилізації суден ( S = 8 м2), для збереження предметів прибирання (S = 4 м2) і брудної білизни (S =4 м2)

151. Гігієнічні особливості планування та режиму експлуатації інфекційних відділень.

Для прийому хворих – приймальні бокси S =16 м2, у відділенні – 30 –60 ліжок – 2 бокса, 60 –100 ліжок – 3 бокса, ↑ 100 ліжок – 3% від кількості ліжок. Санпропускник. S виписної = 8м2. Ізоляція хворих у профільованих відділах чи боксах. S бокса = 22м2. Будова: палата, санвузол, шлюз (звязує бокс з коридором, через нього входить лікарський персонал), вхідний тамбур (має окремий вхід з вулиці, через який потрапляє хворий), спец. шафа для передачі їжі хворому. напівбокс складається з тих самих приміщень, що й бокс, але без зовнішнього входу.

152. Гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації палатних секцій.

Основна структура лікарні – палатна секція на 30 ліжок. Склад: 1) приміщення для перебування хворих (15 м2), 2) лікувальні допоміжні (35 м2) , 3) господ арчі (32м2) 4)сан. вузол (2,7м2) 5) палатний коридор. Висота палатної секції не ↓ 3,3 м, в опер аційних блоках – 3,5 м. Між палатними секціями – кабінет зав. відділом, старшої м едсестри, сестри – господарки, приміщ ення для переносної апаратури, місце для каталок. Палати групують компактно, пости чергової сестри, санвузли – з краю. Ширина коридору – не ↓ 2,4 м. Коридор може бути із односторонньою забудовою палатами (боковий), і 2-х сторонній (центральний ).

153. Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу хірургічного профілю.

Значне тривале навантаження на нервово-емоційну та інтелектуальну сферу лікаря-хірурга сприяє формуванню у нього гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, невротичних розладів. Вегето-судинна дистонія, -неврастенія виявляються в 30% анестезиологів. Хвороби, які розвиваються від вимушеного положення тіла, напруження окремих м'язових груп: радікуліт, остеохондроз, дискенезії, епікондиліти - у ортопедів-травматологів. Серед професійних хвороб хімічної етіології-медикаментозна алергія займає 15%, кропивниця-15%, дерматити-8%. Серед професійних захворювань хірургів реєструються гепатити А,В, туберкульоз. Серед факторів, які сприяють виникненню професійних хвороб у лікарів-хірургів підвищена чутливість організму, відсутність або неефективність індивідуальних засобів захисту, недотримання правил техніки безпеки, санітарних правил, недосконалість та зношеність медичної техніки, інструментарію, обладнання. Одночасний вплив мікроклімату та психоемоційного напруження супроводжується посиленням потовиділення при виконанні оперативних втручань. Недоліки операційної одягу, зокрема, поглиблюються част им його пранням, автоклавуванням, прасуванням, що значною мірою знижує повітропроникність і гігроскопічність тканини . Забруднення повітря операційних блоків, вміст парів етилового спирту, йоду, анестетиків в повітрі операційних. Наслідком цього можуть бути скарги на головний біль, нудоту, сухість у роті, тахікардію, запаморочення, швидку стомлюваність і деякі скарги невротичного характеру. У момент рентгенологічних досліджень при виконанні діагностичних і оперативних втручань лікар може піддаватися впливу розсіяного рентгенівського випромінювання або навіть знаходитися в зоні прямої дії променів. В плив неіонізуючого випромінювання – це використання лазерних скальпелів досить високих потужностей. Лазерне випромінювання виступає як своєрідний фактор ризику, що впливає на розвиток і перебіг вегетативно-судинної патології. Медперсонал повинен дотримуватися правил особистої гігієни, асептики, проходити медогляд 1раз в півроку.

154. Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу терапевтичого профілю.

Професійні шкідливості - чинники виробничих і трудових процесів, які можуть спричиняти шкідливу дію на здоров'я і можливість розвитку професійних захворювань. Мають місце такі шкідливості:

· Механічні

· Фізичні

· Хімічні

· Біологічні

· Нервово-емоційні

Працівників терапевтичного профілю найбільш часто мають справу з нервово-емоційними шкідливостями: інтелектуальна та емоційна напруга; велика кількість пацієнтів; зосередження уваги, пам'яті; необхідність зберігати високу працездатність, складність обстеження хворих на дому в умовах недостатнього рівня санітарної культури сімей. Також високий рівень біологічних шкідливостей: абсолютна більшість хворих з будь-якими початковими проявами погіршання стану здоров'я звертаються спочатку до лікаря-терапевта, серед таких пацієнтів можуть бути хворі на туберкульоз та інші інфекційні захворювання, в тому числі і особливо небезпечні

155. Внутрішньолікарняна інфекція. Визначення, основні шляхи передачі, профілактика ВЛІ.

v Це будь-яка клінічно виражена хвороба інфекційної природи, яка уражає пацієнта внаслідок перебування в стаціонарі або відвідування лікувальної установи, а також інфекції, які виникають у персоналу закладу охорони здоров'я в результаті їх професійної діяльності.

v Внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ) характеризується тяжким клінічним перебігом та високою летальністю.

v Контингентом підвищеного ризику щодо виникнення ВЛІ є новонароджені та породіллі, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.

Основними причинами виникнення ВЛІ є знижений імунітет хворих , порушення правил асептики та антисептики, інфікування госпітальною мікрофлорою, якій характерна стійкість до антибактеріальних препаратів, неправильний план забудови, недотримання сан ітарно -гіг ієнічних норм, погане прибирання, погана вентиляція.

Профілактика протилежна причинам виникнення.

Шляхи передачі ВЛІ:

· контактний (головні фактори передачі — руки медичного персоналу, медична апаратура, засоби догляду за новонародженими тощо),

· фекально-оральний (молочні суміші, контаміновані розчини для пиття, зонди),

· повітряно-крапельний

· трансфузійний

·

156. Сучасні системи забудови лікарень, їх порівняльна характеристика.

Виділяють чотири основні системи лікарняного будівництва:

v централізована

v децентралізована

v змішана

v централізовано-блочна

Кожна з систем має і свої переваги і свої недоліки.

I. Централізована система забудови – більшість відділень знаходиться в одному корпусі (окрім інфекційного та психіатричного відділень).

ü Переваги: зручності у підведенні необхідних комунікацій, наявність однієї системи електро-, тепло- і газомереж, водопроводу, каналізації тощо, раціональне використання діагностичної апаратури, можливість взаємної консультації лікарів різного профілю, рентабельність.

ü Недоліки: значне скупчення хворих у одній будівлі, відділення не ізольовані один від одного = > збільшення ймовірності розповсюдження внутрішньо-лікарняних інфекцій, ­ рівень шуму, близькість з палатами тяжкохворих = > негативний вплив на психоемоційний стан пацієнтів.

II. Децентралізована система забудови: кожне з відділень розміщується у самостійній споруді.

ü Переваги: можливість хворим легко виходити на територію лікарні для здійснення прогулянки на свіжому повітрі, ¯ імовірності розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій, ¯ рівень шуму.

ü Недоліки: утримання вимагає залучення значних коштів( підводення води, газу, електрики до кожної будівлі), важкість транспортування їжі до кожного з корпусів, незручності у переміщенні медперсоналу.

III. Змішана система забудови: передбачає наявність головного корпусу із основними відділеннями та декількох додаткових корпусів (патологоанатомічного, радіологічного).

IV. Централізовано-блочна система забудови: використовується найчастіше – складається з декількох корпусів, зблокованих в одне ціле за допомогою переходів.

ü можливість об’єднати функціонально-однорідні підрозділи( створити один операційний комплекс із 6-8 операційних).

157. Сучасні вимоги до взуття та одягу медичного персоналу.

1) Медичний персонал має бути забезпечений комплектами робочого (санітарного) одягу: халати, косинки, або шапочки та перемінне взуття у кількості, яка забезпечує заміну його відповідно до вимог режиму для стаціонару конкретного профілю.

2) Зберігають робочий одяг та взуття в індивідуальних шафах.

3) Постійно має бути комплект санітарного одягу для термінової його заміни у разі забруднення.

4) Одяг для персоналу зберігається централізовано й окремо від білизни хворих.

5) Медичний персонал стаціонару має бути охайним і акуратним. Робочий (санітарний) одяг має повністю закривати домашній одяг і волосся.

Взуття медичного персоналу повинно бути виготовлено з матеріалу, що витримує багаторазову обробку дезінфекційними засобами( шкіряне, гумове, з синтетичних пластмас). Під час забруднення, та після завершення робочого дня взуття протирається тампоном з 25 % розчином формаліну чи 40 % розчином оцтової кислоти.

· Носіння медичного одягу запобігає занесення інфекцій «зі сторони» і розвиток внутрішньолікарняної інфекції.

· Носіння маски або марлевої пов'язки захищає лікаря від попадання інфекції від хворого, і навпаки: зараження пацієнта від лікаря повітряно-крапельним шляхом.

· Рукавички захищають медичний персонал від порізів при розтині ампул, постановки ін'єкцій, проведенні операцій, від зараження через кров різними інфекціями.

· Змінне взуття допомагає утримувати в чистоті приміщення відділення, запобігає скупченню пилу, занесення бруду з вулиці, а це сприятливо відбивається на стані хворого, сприяє його одужанню, полегшує перебіг респіраторних захворювань.

158. Радіаційна гігієна як галузь гігієнічної науки і санітарної практики, її мета та завдання.

Радіаційна гігієна – галузь гігієни, яка займається вивченням закономірностей впливу на організм людини та здоров’я населення іонізуючого випромінювання, науковим обґрунтуванням і впровадженням у практику заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки в умовах виробничої діяльності та в місцях мешкання людей.

Завдання радіаційної гігієни:

1. Вивчення умов праці і захворюваності осіб, які працюють з ДІВ.

2. Створення комплексу заходів захисту для забезпечення

безпечних умов праці та побуту населення.

3. Здійснення радіаційного контролю за навколишнім середовищем.

4. Розробка заходів з попередження радіаційного забруднення

навколишнього середовища.

5. Обґрунтування допустимих рівнів опромінення різних груп осіб,

які працюють з радіаційними технологіями та населення.

159. Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість, умови, що визначають радіаційну небезпеку при роботі з ними.

Люди, чия праця тим чи іншим чином пов’язана з іонізуючими випромінюваннями, підпадають під їх вплив.

Механізм, який веде до ушкоджувальної дії при роботі з іонізуючим випромінюванням:

1) Первинний етап. Фізичний ефект на атомному і молекулярному рівнях - поглинання енергії випромінювання молекулами та атомами біосубстрата( людини), в результаті чого вони стають збудженими та іонізованими.

Мають місце пряма і непряма дія:

Пряма – зміни, що виникають у результаті поглинання Е випромінювання найбільш радіочутливою ділянкою клітини – «мішенню»( ДНК, мембрани)

Непряма – зміни в клітині внаслідок дії продуктів радіолізу води.

2) Вторинний етап обумовлений дією продуктів первинного етапу – окиснюючих радикалів, радіотоксинів – відбуваються окислювально-відновні реакції, розриви пептидних звязків, окиснення SH -груп.

3) Третинний етап – ураження на рівні цілого організму в результаті зміни морфології та функцій окремих органів та систем.

Види променевих уражень:

Стохастичні (віддалені, імовірнісні) ефекти - безпорогові, ймовірність виникнення їх існує при будь-яких малих дозах. Включають також генетичні ефекти як різновид стохатичних.

Детерміновані (безпосередні) ефекти проявляються тільки при перевищенні допустимих доз (нестохастичними ефектами)

Умови, що визначають радіаційну небезпеку при роботі з іонізуючим випромінюванням:

v Енергія, доза, час опромінення, розподіл енергії

v Індивідуальні особливості, різновид органів та тканин, що вражаються

v Умови зовнішнього середовища, рівень оксигенації та температура

160. Класифікація та характеристика джерел іонізуючих випромінювань, які беруть участь у формуванні променевого навантаженні людини.

Джерелом ІВ називається будь-який об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, що створює чи за певних умов може створювати іонізуючі випромінювання.

Джерела іонізуючих випромінювань:

Природні:

1.Космічне випромінювання

2.Випромінювання земної кори

3.Радіонукліди води і продуктів харчування

Техногенно-підсилені:

1. Природна активність буд. матеріалів

2. Радон і ПРР у приміщенні

Штучні:

1.Нерадіонуклідні

2.Радіонуклідні:

ü Закриті

ü Відкриті

Природний радіаційний фон – постійно діючи чинник навколишнього середовища, обумовлений космічним випромінюванням, випромінюванням земної кори, повітря, води, продуктів харчування і живих організмів.

Техногенно-підсилене джерело природного походження — джерело іонізуючого випромінювання природного походження, що в результаті господарської та виробничої діяльності людини було піддане концентруванню або збільшилася його доступність, унаслідок чого виникло додаткове (до природного радіаційного фону) випромінювання.

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є об'єкти з виробництва ядерного палива, ядерні реактори, ядерні установки для виробництва енергії, дослідницькі реактори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установки, штучні радіоактивні ізотопи, підприємства і установки із збагачення ядерних матеріалів, а також установки з переробки відпрацьованого ядерного палива і сховища відпрацьованого палива, прилади засобів зв'язку високої напруги, а також ядерні вибухи тощо.

161)Основи біологічної дії іонізуючих випромінювань. Основні види променевих уражень організму та умови їх виникнення.

Іонізуюче випромінювання на перший погляд зовсім не еквівалентне величині поглинутої енергії. Дійсно, летальна доза для ссавців складає близько 10 Гр (1 000 рад). Поглинута при цьому тканинами й органами енергія могла б підвищити температуру тіла всього на тисячні частки градуса. Ясно, що таке підвищення температури не може викликати настільки вираженого ефекту руйнування; у той же час безпосередньо прямі порушення в хімічних зв'язках біологічних молекул у клітинах і тканинах, що виникають слідом за опроміненням, незначні. У зв'язку з зазначеними обставинами в даний час висувається гіпотеза про можливість існування в клітинах ланцюгових автокаталітичних реакцій, які підсилюють первинну дію опромінення. Поява в клітинах позитивних зворотних зв'язків, підтримується незалежно від існування причини їх виникнення.

Процеси взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною клітин приводять до утворення в клітинах іонізованих і збуджених атомів й молекул, які тривалий час взаємодіють між собою і з різними молекулярними системами, даючи початок хімічно активним центрам (вільні радикали, іони, іон - радикали й ін.). У цей же період можливе виникнення розривів зв'язків у молекулах як за рахунок безпосередньої взаємодії з іонізуючим агентом, так і за рахунок внутрішньої міжмолекулярної передачі енергії порушення.

Надалі мають місце реакції хімічно активних речовин з різними біологічними структурами, при яких відзначається як деструкція, так і утворення нових не властивих, для організму сполук.

Наступні етапи розвитку променевої хвороби проявляються в порушенні обміну речовин у біологічних системах із зміною відповідних функцій.

Явища, що відбуваються на початкових фізико-хімічних етапах променевого впливу, прийнято називати первинними або пусковими, оскільки саме вони визначають весь подальший хід розвитку променевих ускладнень.

Відзначають такі ефекти впливу іонізуючою радіації на організм людини: соматичні (гостра променева хвороба, хронічна променева хвороба, місцеві променеві ураження); сомато–стохатичні (злоякісні новоутворення, порушення розвитку плода, скорочення тривалості життя); генетичні (генні мутації, хромосомні аберації). ГПХ Променеве пошкодження біологічних структур має суворо кількісний характер, бо малі дози спричинюють незначні зміни, а більші можуть виявитися згубними. Істотну роль відіграє тривалість радіаційної дії: така ж сама доза випромінювання, поглинена клітиною, призводить до більших уражень біологічних структур за менш короткий термін опромінювання. Більші дози випромінювання, які поглинаються протягом тривалого часу, спричинюють істотно менші ураження, ніж такі ж дози, поглинені за короткий час.

Ступінь вираженості найближчих і віддалених наслідків ГПХ залежить від одержаної дози опромінення. Виділяють 4 форми ГПХ залежно від дози опромінення: до 10 Гр - кістковомозкова форма; від 10 до 20 Гр - кишкова форма; 20-80 Гр токсемічна; більше 80 Гр - церебральна, при якій спостерігається майже 100%на летальність. У свою чергу кістковомозкова форма ГПХ має 4 ступені тяжкості перебігу. Хронічна променева хвороба – це захворювання з множинними клітинними синдромами і розвивається при тривалій дії іонізуючого випромінювання в відносно малих дозах. Характерними ознаками являється ураження різних органів і систем. При цьому пошкоджується робота ШКТ, знижується секреторна функція шлунка

162) Основні нормативні документи в галузі радіаційної гігієни. Категорії осіб, які зазнають опромінення.

"Норми радіаційної безпеки України; доповнення: "Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення" ("НРБУ-97/Д-2000") поширюються на ситуації опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання в умовах: - нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання; - медичної практики;

- радіаційних аварій; - опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження.

Нормами радіаційної безпеки встановлюються такі категорії осіб, які зазнають опромінювання:

Категорія А (персонал) — особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо із джерелами іонізуючих випромінювань.

Категорія Б (персонал) — особи, які безпосередньо не зайняті роботою із джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях та на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення.

Категорія В — все населення.

Враховуючи, що не всі органи людського організму однаково чутливі до рівних доз опромінювання, в останні роки введено для цих випадків поняття ефективної дози, яке враховує сумарний ефект опромінювання всього організму. Крім того, існує ще поняття колективної еквівалентної дози. Це - сума індивідуальних еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний період часу.

163)Групи радіаційно-гігієнічних регламентованих величин, їх призначення.

Перша група - регламенти* для контролю за практичною діяльністю, метою яких є додержання опромінення персоналу та населення на прийнятному для індивідууму та суспільства рівні, а також підтримання радіаційно-прийнятного стану навколишнього середовища та технологій радіаційно-ядерних об'єктів як з позицій обмеження опромінення персоналу та населення, так і з позицій зниження імовірності виникнення аварій на них. До цієї групи входять:

- ліміти доз;

- похідні рівні:

- допустимі рівні;

- контрольні рівні.

Друга група - регламенти, що мають за мету обмеження опромінення людини від медичних джерел.

До цієї групи входять:

- рекомендовані рівні.

СЮДИ З 52 ПРО ГРУПИ

Третя група - регламенти щодо відвернутої внаслідок втручання дози опромінення населення в умовах радіаційної аварії.

До цієї групи входять:

- рівні втручання;

- рівні дії.

Четверта група - регламенти щодо відвернутої внаслідок втручання дози опромінення населення від техногенно-підсилених джерел природного походження.

До цієї групи входять:

- рівні втручання;

- рівні дії.

164)Поняття ліміту дози опромінення організму людини. Ліміти доз опромінення для різних категорій населення та персоналу.

З лімітом дози порівнюється сума ефективних доз опромінення від усіх індустріальних джерел випромінювання. До цієї суми не включають:

- дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні;

- дозу опромінення від природних джерел випромінювання;

- дозу, що пов'язана з аварійним опроміненням населення;

- дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження.

Категорія Ад – хворі з онкологічними захворюваннями чи підозрою на них, хворі, дослідження яких проводять з метою диференціальної діагностики вродженої серцево-судинної патології, хворі, яким проводять рентгенотерапевтичні заходи, особи, досліджувані в ургентній практиці за життєвими показаннями. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 100 мЗв.

Категорія Бд – хворі, дослідження яких проводять за клінічними показаннями при неонкологічних захворюваннях з метою уточнення діагнозу та (або) вибору тактики лікування. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 20 мЗв.

Категорія Вд – особи з груп ризику, в тому числі працюючі на підприємствах з шкідливими умовами праці та ті, що проходять професійний відбір для роботи на цих підприємствах, хворі, зняті з обліку після радикального лікування онкологічних захворювань. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 2 мЗв.

Категорія Гд – особи , яким проводять всі види профілактичних обстежень, за винятком тих, які віднесені до категорії Вд. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 1 мЗв.

165)Методи та засоби радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючої радіації.

Радіаційний контроль — це контроль за забезпеченням радіаційної безпеки, виконанням вимог щодо санітарних норм праці з радіонуклідами, а також отримання інформації, про опромінення медичного персоналу та населення.

Розрізняють 4 види радіаційного котролю:

дозиметричний;

радіометричний;

індивідуально-дозиметричний;

спектрометричний.

Гігієнічне нормування характеризуються у постанові державного санітарного лікаря України “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ — 97)” . Встановлено значення допустимих рівнів ефективної дози за рік :

для категорії А — персонал, фахівці, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелом іонізуючого випромінювання 2 бер 920 м Зв;

для категорії Б — особи, які безпосередньо не заняті роботою з джерелами іонізуючого випромінювання, але можуть отримати додаткове опромінення на промислових майданчиках 0,2 бера (1 м Зв);

для категорії В — все населення — 0,1 бер (1 м Зв).

Відповідно до класифікації основних видів радіаційного котролю, апаратуру, що використовують для проведення радіаційного контролю поділяють на наступні групи:

1. Дозиметричні прилади — визначають потужність дози (рівень радіації). 2. Радіометричні прилади — визначають рівень забруднення поверхонь різних предметів. 3. Індивідуальне та мініатюрні портативні прилади, що призначені для проведення індивідуального контролю дози опромінення за певний проміжок часу. 4. Спектрометричні установки — встановлюють спектр (склад) радіонуклідів у будь—якому забрудненому об’єкті.

166)Якісні характеристики радіонуклідів. Визначення, одиниці вимірювання.

1.Вид розпаду:

a -розпад – характерний для важких (з великим масовим числом) елементів і заключається у вильоті з ядра атома a -частинки – за своєю природою ядра гелію (2 протони і 2 нейтрони), внаслідок чого з ¢ являється ядро нового хімічного елемента з масовим числом, меншим на 4 і зарядом, меншим на 2:

Ra ® Rn + He.

Втративши a -частинку, ядро атома знаходиться у збудженому стані з надлишком енергії, яка виділяється у вигляді g -випромінювання, тобто a -розпад завжди супроводжується g -випромінюванням.

b -електронний розпад – процес, при якому з ядра атома (з одного із нейтронів) вилітає електрон, внаслідок чого цей нейтрон перетворюється в протон, у зв’язку з чим утворюється новий елемент з тим же масовим числом і з зарядом, більшим на одиницю:

К ® e-1 + Са + n ,

де n - нейтрино.

Збуджене при втраті електрона ядро у більшості випадків випромінює і g -кванти.

b -позитронний розпад – процес, при якому з ядра атома (з одного із протонів) вилітає позитрон, внаслідок чого протон перетворюється в нейтрон і з ¢ являється новий хімічний елемент з тим же масовим числом і зарядом, меншим на одиницю:

Zn ® e+1 + Сu

Електронний-К-захват – коли ядро (один з протонів) захвачує електрон з найближчої К-орбіти, у зв ¢ язку з чим цей протон перетворюється в нейтрон, внаслідок чого з ¢ являється ядро нового хімічного елемента з тим же масовим числом і зарядом, меншим на одиницю:

2.Період напіврозпаду.

167)Кількісні характеристики радіонуклідів. Визначення, одиниці вимірювання.

радіоактивність,

гама-еквівалент – відношення γ -випромінювання даного радіонукліда до γ -випромінювання радію.

168)Якісні характеристики іонізуючих випромінювань. Визначення, одиниці вимірювання.

- видом випромінювання: - корпускулярні ( a -, b -, n), електромагнітні (γ-, рентгеівські: характеристичне при К-захваті, гальмівне – в рентгенівській трубці).

- енергією випромінювання, яка в системі Si вимірюється у джоулях (Дж). (Це енергія, необхідна для підняття температури 1 дм3 дистильованої води на 1°С). Позасистемна практична одиниця – електрон-вольт (еВ) – це енергія, яку набуває електрон в електростатичному полі з різницею потенціалів 1 В. Ця одиниця дуже мала, тому користуються похідними: кілоелектрон-вольт (КеВ), мегаелектрон-вольт (МеВ).

- проникаючою здатністю (довжиною пробігу) – відстанню, яку воно проходить в середовищі, з яким взаємодіє (в м, см, мм, мкм).

- іонізуючою здатністю: - повною – кількістю пар іонів, які утворюються на всій довжині пробігу частинки чи кванта; - лінійною щільністю іонізації – кількістю пар іонів, які приходяться на одиницю довжини пробігу.

169)Кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. Визначення, одиниці вимірювання.

. Поглинуту дозу – кількісь енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища. Одиницею вимірювання поглинутої дози в системі Si є грей (Гр).

Грей – поглинута доза опромінення, яка дорівнює енергії 1 джоуль, поглинутій в 1 кг маси середовища: 1 Гр = 1 Дж/кг. Позасистемна (застаріла) одиниця поглинутої дози – рад. 1 рад = 0,01 Гр = 100 ерг енергії на 1 г маси середовища.

Поглинута доза у повітрі – міра кількості іонізуючого випромінювання, яке взаємодіє з повітрям. Вимірюється також в Дж/кг маси повітря, тобто в Греях.

Застаріле поняття поглинутої дози у повітрі – експозиційна доза, під якою розуміють об ¢ ємну щільність іонізації повітря. Одиницею експозиційної дози використовувався рентген (Р).

Рентген – доза рентгенівського або γ -випромінювання, від якої в 1 см3 сухого стандартного повітря (00С, 760 мм рт.ст., маса 0,001293 г) утворюється 2,08 × 109 пар іонів. Похідні одиниці – мілірентген (мР), мікрорентген (мкР).

2. Потужність поглинутої у повітрі дози (ППД) – приріст дози за одиницю часу або рівень радіації. Вимірюється: в системі Si Гр/годину; - позасистемна (застаріла) одиниця – рентген на годину (Р/год), мілірентген на годину (мР/год), мікрорентген на секунду (мкР/сек). У зв ¢ язку з тим, що усі нині використовувані дозиметричні прилади градуйовані у цих одиницях, то ними ще користуються, але результати вимірювання потрібно перераховувати в системні (грей-, мілі-, мікро-, наногрей/годину): 1 мР/год = 8,73 мкГр/год = 6,46 мкЗв/год.

3. Еквівалентна доза (Н) – доза будь-якого виду іонізуючого випромінюван-ня, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентге-нівське випромінювання з енергією 200 КеВ.

Одиницею еквівалентної дози є зіверт (Зв) – це доза будь-якого виду іоні-зуючого випромінювання, що дає такий же біологічний ефект, як один грей стандартного рентгенівського випромінювання (з енергією 200 КеВ). В практиці користуються також похідними – мілізіверт (мЗв), мікрозіверт (мкЗв).

Ефективна доза – це сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні зважуючі фактори, які дорівнюють: для гонад – 0,20; для червоного кісткового мозку, легень, шлунку – 0,12; інших органів і тканин – 0,05.

Одиницею виміру ефективних доз також є зіверт.

170) Види радіаційного впливу (зовнішнє та внутрішнє опромінення) на організм, умови від яких вони залежать.

Людина зазнає опромінення двома способами — зовнішнім та внутрішнім. Якщо радіоактивні речовини знаходяться поза організмом і опромінюють його ззовні, то у цьому випадку говорять про зовнішнє опромінення. А якщо ж вони знаходяться у повітрі, яким дихає людина, або у їжі чи воді і потрапляють всередину організму через органи дихання та кишково-шлунковий тракт, то таке опромінення називають внутрішнім.

Джерело іонізуючих випромінювань діє на організм при зовнішньому або внутрішньому опромінюванні (попаданні всередину організму з їжею, палінням). Зовнішнє опромінювання — це дія на організм іонізуючих випромінювань від зовнішніх відносно нього джерел випромінювання. Внутрішнє опромінювання - дія на організм іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин, які знаходяться всередині організму. Під дією іонізуючих випромінювань в організмі людини відбувається іонізація молекул і атомів тканини, порушується хімічна структура сполук, утворюються сполуки, не властиві живій клітині, що в свою чергу призводить до її відмирання. Зміни фізичних і біологічних процесів в організмі залежно від дози опромінювання, тобто функції окремих органів і всього організму людини можуть відновлюватись повністю або вести до функціональних порушень організму і виникненню променевої хвороби.Ураження може викликати гостру і хронічну форми променевої хвороби. Гостра форма хвороби виникає при дії великих доз опромінювання за короткий період часу, хронічна — розвивається в результаті тривалої дії малих доз при зовнішньому опромінюванні або при попаданні всередину організму під час приймання "їжі, палінні, вдиханні невеликих кількостей радіоактивних речовин. Радіоактивні випромінювання викликають місцеві ураження: захворювання шкіри, злоякісні пухлини, катаракту, з'являється сухість шкіри, ламкість нігтів, випадає волосся. Небезпечність дії радіоактивних випромінювань обумовлюється ще й тим, що людина органами чуттів не відчуває їхньої дії доти, доки не з'явиться та або інша зміна в організмі.

Ступінь ураження радіоактивними речовинами організму людини залежить від ряду чинників: виду випромінювання (альфа-, бета-, гамма-промені і т. ін.); кількості ізотопу (активності); його властивостей (енергії частинок в період піврозпаду); шляхів попадання в організм людини та його індивідуальної чутливості.Числове значення лімітів доз встановлюється на рівнях, що виключають можливість виникнення детерміністичних ефектів опромінення і одночасно гарантують настільки низьку ймовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, що вона є прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.

Ефекти детерміністичні— ефекти радіаційного впливу, які виявляються тільки у разі перевищення певного дозового порогу і тяжкість наслідків яких залежить від значення отриманої дози (гостра променева хвороба, променеві опіки та ін.).

Ефекти стохастичні - безпорогові ефекти радіаційного впливу, ймовірність виникнення яких існує у разі будь-яких доз іонізуючого випромінювання І зростає зі збільшенням дози, тоді як відносна їхня тяжкість виявлень опромінення від дози не залежить. До стохастичних ефектів належать злоякісні новоутворення (соматичні стохастичні ефекти) та генетичні зміни, що передаються нащадкам (спадкові ефекти).

Є 3 групи критичних органів: 1) гонади, черв. кістковий мозок, 2) мязи, щит. з-за, жир. тканина, печінка, нирки, ШКТ, легені, 3) шкіра, кісткрва тканина, кисті, передпліччя, стопи. Проф. – захист від рентгенвипромінення, ↓ рентген. досліджень, ↓ тривалість їх, викор. захисних екранів, просвинцеваних руквиць, фартухів.

171) Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань.

=58 про біол. ефекти

Радіаційна безпека та протирадіаційний захист стосовно різних видів діяльності людини ґрунтується на основі використання таких принципів:

-будь-яка практична діяльність, що супроводжується опроміненням людей, має право здійснюватися, якщо вона приносить більше користі опроміненим особам або суспільству в цілому, порівняно із завданою шкодою (принцип виправданості);

-рівні опромінення від усіх видів господарювання не повинні перевищувати встановлений ліміт дози (принцип неперевищення);

-індивідуальні дози або кількість опромінюваних осіб стосовно певного джерела іонізуючого випромінювання мають бути настільки низькими, наскільки це можливо із врахуванням економічних і соціальних чинників (принцип оптимізації).

172) Методи і засоби захисту від зовнішнього опромінення, їх організаційне і технічне вирішення.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень і території, яка прилягає до блоку дистанційної променевої терапії, забезпечується:

- будівельними конструкціями з бетону при товщині стін понад 1 м;

- влаштуванням процедурних без природного освітлення;

- раціональним формуванням пучка випромінювання, створюваного джерелом з допомогою різних пристроїв – діафрагм, фільтрів, коліматорів, щоб надати йому певні розміри і форму для максимального зменшення можливості проникнення в суміжні приміщення;

- влаштування на прилеглій території зони недоступності.

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

- перебуванням його в кімнаті управління (захист екрануванням);

- застосування технічних засобів спостереження і мовного спілкування з хворими під час процедур;

- влаштування входу в процедурну по типу лабіринту;

- регламентацією тривалості робочого дня (захист часом).

Радіаційна небезпека в цьому відділені характеризується можливістю тільки зовнішнього опромінення.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень і прилеглої території забезпечується:

- звичайними будівельними конструкціями, товщина яких повинна відповідати вимогам чинного законодавства;

- регламентацією сумарної активності радіонуклідних джерел в радіологічних палатах;

- влаштуванням зони недоступності на прилеглій території .

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

- використанням всіх засобів протирадіаційного захисту (захист відстанню, часом, кількістю, екрануванням (всі маніпуляції з радіонуклідними джерелами повинні виконуватись тільки в захисних боксах та за захисними екранами, вхід в маніпуляційну зсередини повинен мати захисну стінку з бетону);

- дотримання норм радіаційної безпеки і санітарних правил при роботі з джерелами випромінювання.

- Радіаційна небезпека у відділенні для лікування відкритими джерелами характеризується можливістю зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу, можливістю виносу радіонуклідів за межі відділення.

В зв’язку з цим пред’являються спеціальні вимоги до опорядження приміщень блоку радіонуклідного забезпечення, радіологічних палат, водопостачання, каналізації, санітарно-побутових приміщень, режиму роботи, правил особистої гігієни, спецодягу, до спеціальних систем вентиляції, фільтрації повітря.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень забезпечується системою заходів з радіаційної асептики, які попереджують можливість винесення радіонуклідів за межі виробничих приміщень.

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

- використанням всіх засобів захисту від зовнішнього опромінення;

- дотриманням вимог радіаційної асептики, які попереджують можливість внутрішнього опромінення;

- дотримання правил особистої гігієни.

173) Методи і засоби захисту від внутрішнього опромінення, їх організаційне і технічне вирішення.

Під внутрішнім опроміненням розуміють вплив на організм людини випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють всередину організму. На дверях приміщень, у яких проводиться робота з відкритими джерелами радіоактивного випромінювання, повинен бути знак. Особливе значення при роботі з відкритими джерелами радіоактивного випромінювання має особиста гігієна та засоби індивідуального захисту працюючого. В залежності від виду виконуваних робіт і небезпечності цих робіт застосовують спецодяг (комбінезони або костюми), спецбілизну, шкарпетки, спецвзуття, рукавиці, респіратори.

Радіоактивні речовини повинні знаходитися в спеціальних приміщеннях. Їх перевозять у спеціальних контейнерах і спеціально обладнаним транспортом. До організацій і установ, у яких постійно виконуються роботи з радіоактивними речовинами, підвищені вимоги з охорони праці. Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, принцип дії яких базується на таких методах:

- іонізуючих (вимірювання рівня іонізації випромінювання);

- сцинтиляційних (вимірювання інтенсивності світлових спалахів, які виникають у речовинах, що люмінесціюють при проходженні крізь них іонізуючих випромінювань);

- фотографічних (вимірювання густини почорніння фотопластинки під дією іонізуючого випромінювання).

Результати усіх видів радіаційного контролю повинні реєструватися і зберігатися протягом 30-ти років. При індивідуальному контролі ведуть облік річної дози опромінення, а також сумарної дози за весь період професійної діяльності людини.

174) Методи захисту від зовнішнього опромінення, основані на фізичних законах його послаблення, їх законодавчі та організаційно-технічні основи.

Захист від зовнішнього опромінювання передбачає створення захисних огороджень, які б зменшували дозу зовнішнього опромінення до гранично допустимих значень. Огородження створюються як стаціонарного, так і пересувного типу, а їх вибір залежить від призначення джерел випромінювання та умов експлуатації. До стаціонарних огороджень відносять захисні стіни, перекриття підлоги і стелі, двері, оглядові вікна та ін. Різного типу ширми, екрани, тубуси, діафрагми, контейнери для зберігання і транспортування радіоактивних речовин — це пересувні захисні огородження. Використання таких огороджень обов'язкове, якщо потужність дози на відстані 0,1 м від джерела перевищує 10-3 Зв/год.

Крім того, враховуються такі фактори як потужність експозиційної дози на поверхні захисту, наявність інших джерел іонізуючих випромінювань, перспективне збільшення потужності джерел випромінювання, сорбція радіоактивних речовин конструкційними, матеріалами тощо.

. Захист кількістю законодавчо регламентований НРБУ-97 (ліміти доз, допустимі рівні надходження радіонуклідів в організм інгаляційним, аліментарним шляхом, допустимі концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді, допустимі рівні забруднення радіонуклідами робочих поверхонь, одягу, рук персоналу, регламентовані активності радіонуклідів на робочому місці та інші).

Захист часом законодавчо забезпечується скороченням робочого часу персоналу (категорії А), збільшенням тривалості відпустки та більш раннім виходом на пенсію.

Захист відстанню та екрануванням законодавчо забезпечується будівельними нормами; правилами, якими передбачені відповідні норми площі, кубатури відповідних приміщень, їх технічне обладнання та інші

175) Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання.

Відкриті джерела випром.– це радіоактивні речовини (препарати) у вигляді розчинів, газів або сипучих речовин, які знаходяться в тимчасовій тарі і в результаті експлуатації можуть забруднювати навколишнє середовище. Відкриті можуть розлитись, випаритись, розсипатись, потрапити на поверхню тіла та до організму через органи травлення, дихання. Тому захист від них складніший, потрібні більш жорсткі умови. Для кожного із видів роботи з джерелами іонізуючих випромінювань складаються інструкції.

До складу відділення для лікування відкритими джерелами входять:

· Блок радіонуклідного забезпечення у складі:сховища радіонуклідів, фасовочної, процедурної, мийної, кімнати тимчасового зберігання радіоактивних відходів, відстійних резервуарів системи каналізації;

· Радіологічні палати;

· Санітарно-побутові приміщення.

Радіаційна небезпека у відділенні хар-ся можливістю зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу, можливістю винесення радіонуклідів за межі відділення.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень забезпечується системою заходів з радіаційної асептики, які попереджують можливість винесення радіонуклідів за межі виробничих приміщень.

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

· Використанням усіх засобів захисту від зовнішнього опромінення;

· Дотримання вимог радіаційної асептики, які попереджують можливість внутрішнього опромінення;

· Дотримання правил особистої гігієни. Радіаційна безпека забезпечується дотриманням вимог радіаційної асептики в межах відділення

Кафедра радіології НМУ має відділення змішаного типу, тут використовуються для діагностики відкриті радіоактивні препарати і рентгено-терапевтичні апарати.

176) Особливості вимог до облаштування приміщень радіологічного відділення лікарні.

Проте з метою зменшення кількості суміжних приміщень для постійного перебування співробітників і хворих перевагу віддають блочному розміщенню в окремій прибудові або на першому чи останньому поверсі будівель.

Основним приміщенням рентгенівського кабінету являється процедурна – приміщення, в якому розміщено рентгенапарат(и) і проводяться всі види рентгенологічних досліджень. Чинне законодавство забороняє їх розміщення над (під) палатами для вагітних і дітей чи в суміжних з ними приміщеннях.

Протирадіаційний захист прилеглої території (при розміщенні рентгенкабінету на першому поверсі) і суміжних приміщень забезпечується екрануванням будівельними конструкціями (стіни, міжповерхові перекриття, перегородки), матеріал і товщина яких повинні знижувати інтенсивність випромінювання до допустимого рівня.

Слабким місцем в протирадіаційному захисті шляхом використання будівельних конструкцій є двері та вікна. Усунення цієї вади досягається покриттям дверей листами заліза або свинцю, просвинцьованою гумою, обладнанням вікон залізними віконницями (дерев’яними з покриттям їх залізом або просвинцьованою гумою) або підняттям підвіконня на висоту 1,6 м над рівнем підлоги.

З метою захисту суміжних приміщень відстанню регламентується площа процедурної, що повинна бути не меншою 34 м2 на один рентгенівський апарат, який необхідно розміщувати таким чином, щоб відстань від фокусу рентгенівської трубки до стін була не менше 2 м, а її випромінювання було спрямоване переважно у напрямку капітальної стіни. На кожний додатковий рентгенапарат площа процедурної збільшується на 15 м2. Сама рентгенівська трубка розміщується в свинцевому кожуху з коліматором, який формує робочий пучок.

177. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання.

У цьому відділенні застосовують контактні методи опромінення (аплікаційний, внутрішньо порожнинний, внутрішньо тканинний) при яких джерело опромінення у вигляді радіонуклідного препарату розміщують в безпосередній близькості до поверхні патологічного процесу або вводять прямо в пухлину.

Закритими джерелами називають радіонукліди, фізичний стан яких(метал) або оболонка, в якій вони знаходяться, виключають можливість забруднення ними навк.серед.

Радіаційна небезпека в цьому відділенні хар-ся можливістю тільки зовнішнього опромінення.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень і прилеглої території забезпечується:

*Звичайними будівельними конструкціями, товщина яких повинна відповідати вимогам чинного законодавства;

*Регламентацією сумарної активності радіонуклідних джерел в радіологічних палатах;

*Влаштуванням зони недоступності на прилеглій території.

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

*Використанням усіх засобів протирадіац. Захисту (захист відстанню, часом, к-тю, екрануванням);

*Дотримання норм радіаційної безпеки і санітарних правил при роботі з джерелами випромінення.

Радіаційна безпека хворих забезпечується:

*Раціональним вибором форми променевої терапії;

*Дотриманням існуючих правил проведення променевої терапії.

178. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де використовують дистанційну гамма-терапію.

Радіаційна небезпека хар-ся можливістю тільки зовнішнього опромінення персоналу і пацієнтів.

Протирадіаційний захист суміжних приміщень і території, яка прилягає до блоку дистанційної променевої терапії забезпечується:

Будівельними конструкціями з бетону при товщині стін понад 1 м;

Влаштуванням процедурних без природного освітлення;

Раціональним формуванням пучка випромінювання, створюваного з джерелом з допомогою різних пристроїв – діафрагм, фільтрів, коліматорів;

Влаштування на прилеглій території зони недоступності

Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:

Перебуванням його в кімнаті управління (захист екрануванням);

Застосування технічних засобів спостереження і мовного спілкування з хворими під час процедур;

Влаштування входу в процедурну по типу лабіринту;

Регламентацією тривалості робочого дня (захист часом).

Радіаційна безпека хворих забезпечується:

Раціональним вибором способу опромінення;

Раціональним формуванням пучка випромінювання з метою зменшення можливості негативного впливу на здорові тканини.

179. Характеристика радіаційної небезпеки в рентгенівському діагностичному кабінеті та умови, від яких вона залежить. Вимоги до планування рентгенкабінету.

Рентгенівське відділення (кабінет) не допускається розміщувати в житлових будинках і дитячих установах.

Допускається функціонування рентгенівських кабінетів у поліклініках, вбудованих у житлові будинки, якщо суміжні по вертикалі і горизонталі приміщення не є житловими. Допускається розміщення рентгенівських кабінетів у прибудові до житлового будинку, а також у цокольних поверхах, при цьому вхід в рентгенівське відділення (кабінет) повинен бути окремим від входу в житловий будинок.

Рентгенівські кабінети доцільно розміщувати централізовано, у складі рентгенівського відділення, на стику стаціонару і поліклініки. Окремо розміщують рентгенівські кабінети інфекційних, туберкульозних та акушерських відділень лікарень і, при необхідності, флюорографічні кабінети прийомних відділень і поліклінічних відділень.

Не допускається розміщувати рентгенівські кабінети під приміщеннями, звідки можливо перебіг води через перекриття (басейни, душові, вбиральні та ін.)

Не допускається розміщення процедурної рентгенівського кабінету суміжно з палатами для вагітних і дітей.

Орієнтація вікон рентгенівського кабінету для рентгеноскопії та кімнати управління краща у північно-західні напрями.

Пол процедурної, кімнати керування, крім рентгеноопераційна та фотолабораторії, виконується з електроізоляційних матеріалів натуральних або штучних. Застосування штучних покриттів і конструкцій підлоги можливо при наявності на них висновки про їх електробезпеки.

У рентгеноопераційній, передопераційної, фотолабораторії підлоги покриваються водонепроникними матеріалами, легко чиститись і допускають часте миття та дезінфекцію. Пол рентгеноопераційна повинен бути антистатичним та безіскрових. При виконанні статі з антистатичного лінолеуму необхідно заземлення підстави лінолеуму.

Стіни в рентгеноопераційній обробляються матеріалами, що не дають світлових відблисків, наприклад, матовою плиткою.

Розміщення рентгенівського апарату виробляється таким чином, щоб первинний пучок випромінювання був спрямований у бік капітальної стіни, за якою розміщується менш відвідуване приміщення. Не слід направляти прямий пучок випромінювання в напрямок оглядового вікна (кімнати управління, захисної ширми).

При розміщенні кабінету на першому або цокольному поверхах вікна процедурної екрануються захисними віконницями на висоту не менше 2 м від рівня вимощення будинку. При розміщенні рентгенівського кабінету вище першого поверху на відстані від процедурної до житлових і службових приміщень сусіднього будинку менше 30 м вікна процедурної екрануються захисними віконницями на висоту не менше 2 м від рівня чистої підлоги.

Біля входу в процедурну кабінету рентгенодіагностики, флюорографії і в кімнату управління кабінету рентгенотерапії на висоті 1,6-1,8 м від підлоги або над дверима має розміщуватися світлове табло (сигнал) "Не входити!" біло-червоного кольору, автоматично спалахують при включенні анодної напруги. Допускається нанесення на світловий сигнал знака радіаційної небезпеки.

Пульт керування рентгенівських апаратів, як правило, розташовується в кімнаті керування, крім пересувних, палатних, хірургічних, флюорографічних, дентальних, мамографічних апаратів та апаратів для остеоденситометрія.

Для забезпечення можливості контролю за станом пацієнта передбачається оглядове вікно і переговорний пристрій гучномовного зв'язку. Мінімальний розмір захисного оглядового вікна в кімнаті керування 24х30 см, захисної ширмі - 18х24 см. Для спостереження за пацієнтом дозволяється використовувати телевізійну та інші відеосистеми.

Мінімальна площа фотолабораторії ("темної кімнати") для малоформатних знімків - 6 м2, для великоформатних знімків - 8 м2. Мінімальна ширина проходу для персоналу між елементами обладнання в темній кімнаті - 1,0 м. Ширина дверного отвору - 0,9-1,0 м.

Рентгенкабінет повинен бути обладнана припливно-витяжною вентиляцією. Приплив повинен здійснюватися у верхню зону, витяжка - з нижньої і верхньої зон щодо 50 + 10%. Дозволяється обладнання рентгенівських кабінетів (відділень) кондиціонерами.

180. Шляхи зниження променевого навантаження персоналу та пацієнтів лікувальних закладів.

Захист лікаря-рентгенолога забезпечується:

· Про свинцьованим склом, яке закриває флуоресцентний екран;

· Багато смуговим в напуск фартухом із про свинцьованої гуми, який підвішується до екран-знімального пристрою;

· Малою захисною ширмою;

· Використанням при спеціальних дослідженнях засобів індивідуального захисту.

Захист ренгенлаборанта забезпечується розміщенням його робочого місця в окремому суміжному приміщенні, яке називають кімнатою управління (пультовою). Це робоче місце забезпечується вікном з просвинцьованого скла та селекторним зв’язком з лікарем.

181. Методи і засоби санітарного та радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючої радіації в медичних закладах.

При такому нагляді використовуються загальноприйняті суб’єктивні методи і засоби та об’єктивний інструментальний радіаційний контроль.

Власний санітарний нагляд включає:

- знайомство з документацією, санітарним паспортом об’єкта, санітарне обстеження і описання об’єкта, візуальний огляд, опитування персоналу;

- вивчення і оцінку санітарного обладнання, водопостачання, вентиляції, покриття поверхонь стін, підлоги;

- організацію збору, видалення, знешкодження відходів;

- дотримання санітарного режиму експлуатації, радіо септики тощо.

Об’єктивний інструментальний радіаційний контроль включає 4 розділи:

- визначення рівнів радіації, тобто потужності поглинутих доз радіації у повітрі за допомогою рентгенометрів та мікро-рентгенометрів (МРМ-1, МРМ-2, ДГР-3-01, СРП-68-01, СРП-88Р та ін.)

- визначення індивідуальних доз опромінення персоналу за допомогою індивідуальних дозиметрів – конденсаторних, термолюмінесцентних, фотографічних, хімічних;

- визначення забруднення радіонуклідами робочих поверхонь, рук, одягу працюючих;

- визначення концентрації радіонуклідів в об’єктах середовища – атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, ґрунті, воді вадойм, питній воді, харчових продуктах тощо;

182. Принципи та критерії зонування територій України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1 зона – відчудження (площа 675 км2); забрудненість більш ніж 40 кюрі/км2.

2 зона – безумовного (обов’язкового) відселення – це територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами з густиною забруднення ґрунту ізотопами цезію від 15 до 40 кюрі/км2.

3 зона – гарантованого добровільного відселення – це територія з густиною забруднення ґрунту ізотопами цезію від 5 до 15 кюрі/км2.

4 зона – посиленого радіологічного контролю – це територія з густиною забруднення ґрунту ізотопами цезію від 1 до 5 кюрі/км2.

183. Дайте визначення поняттю «Здоровий спосіб життя людини», назвіть суб’єктивні та об’єктивні методи і засоби здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя людини – це великий комплекс біологічно та соціально цілеспрямованих і доцільних методів і засобів життєдіяльності, відповідних потребам і можливостям людини, яких вона свідомо дотримується з метою забезпечення формування, збереження та укріплення здоров’я, здатності до продовження роду і досягнення активного довголіття.

Здоровий спосіб життя населення – такий образ його життя, який забезпечує поєднання повноцінної біологічної і соціальної адаптації кожної людини з можливістю максимального самовираження народу, нації, класу, соціальної групи в конкретних умовах життя і який зумовлює і забезпечує подальший розвиток суспільства.

До суб’єктивних методів і засобів відносяться:

- дотримання особистої гігієни – дотримання режиму праці і відпочинку, сну і бадьорості, режиму харчування;

- регулярне підтримання чистоти тіла;

- регулярні заняття фізичною культурою, використання методів і засобів загартовування організму;

- не допускати зловживання шкідливими звичками – наркотиками, токсикантами, алкоголем, тютюнопалінням.

- рівень культури особистості.

До об’єктивних методів і засобів відносяться:

- матеріальне забезпечення особистості, яке обумовлене рівнем освіти, професійною приналежністю, наявністю, характером роботи, рівнем оплати; наявністю і чисельністю сім’ї; житлові умови;

- забезпеченість холодним і гарячим водопостачанням у житлі, а для ряду професій – і на виробництві, чи заклади громадського характеру – лазні, сауни, басейни;

- психогігієнічний мікроклімат у взаєминах з громадськістю, трудовим колективом, у сім’ї тощо;

- повноцінність, достатність, збалансованість, різноманітність харчування;

- відповідність гігієнічним вимогам побутового та виробничого одягу та взуття, індивідуальних засобів захисту на виробництві;

відповідність гігієнічним вимогам важкості, інтенсивності, напруженості праці, факторів виробничого середовища

184.Дайте визначення поняття “Загартування”. Основні види, принципи і способи організації загартовування.

Загартування- підвищення стійкості - адаптації організму людини до дії різних несприятливих кліматичних факторів (холод, тепло, сонячна радіація) внаслідок застосування комплексу систематизованих і цілеспрямованих заходів. Основні принципи загартування:

1) поступовість – поступове збільшення інтенсивності і тривалості впливу чинника загартування;

2) систематичність – процедури слід проводити регулярно за визначеною системою;

3) комплексність – цілеспрямоване поєднання участі у загартовуванні всіх органів і систем організму та впливу кількох чинників середовища;

4) індивідуальний режим, його відповідність біологічним ритмам організму.

Основні чинники загартування: повітря, вода, сонячне випромінювання та відповідні можливостям організму, але поступово наростаючі фізичні навантаження і аутотренінг психофізіологічного стану.

Пасивним загартовуванням, ефективність якого невелика, займаються люди, професії яких пов'язані з тривалим перебуванням на свіжому повітрі і охолодженням (моряки, лісоруби, робітники холодильників) або з проживанням у холодному кліматі.

Активне загартовування передбачає систематичне застосу­вання штучно створюваних і суворо дозованих температурних впливів. До цього способу загартовування належать усі спеціальні загартовуючі про­цедури (сонячні, повітряні і світло-повітряні ванни, обтирання, обливання, компреси, купання, сауна, лазня, душ, ходіння босоніж).

Загартовування може бути загальним і місцевим.

При загальному загартовуванні температурний подразник діє на всю поверхню тіла (сонячні ванни, купання, душ, обливання).

При місцевому загартовуванні темпера­турному впливові піддається лише обмежена ділянка поверхні тіла.

185.Назвіть основні складові програми здорового способу життя

Програма здорового способу життя

- врахування і використання індивідуальних біоритмів;

- підвищення психоемоційної стійкості (вміння стримувати себе);

- оптимальна для організму рухова активність;

- раціональна якість і режим харчування;

- комплексне регулярне загартування;

- гігієнічна поведінка у побуті, трудовому процесі;

- регулювання фізіологічних відправлень;

- запобігання, подолання шкідливих звичок (наркотики, алкоголь, тютюнопаління);

- використання біологічно активних речовин і геропротекторів;

- медикаментозна корекція хвороб (головним чином хронічних).

186.Гігієнічні вимоги до тканин і одягу

Головне призначення одягу – естетичне та захисне від холоду: вітру, дощу, спеки, механічних пошкоджень, різних видів опромінення, хімічних чинників тощо. Основна функція одягу – підтримання мікроклімату підодежного простору в оптимальних для теплової рівноваги організму параметрах.

Тому тканини одягу повинні мати відповідно такі основні гігієнічні якості: низьку (для зимового одягу) або високу (для літнього одягу) теплопровідність, пористість, легкість, низькі гігроскопічність, водоємкість, водопроникність, високі паропровідність та випаровуючу здатність, а також міцність, носкість, низькі абсорбційні властивості у відношенні до хімічних сполук, протиелектростатичні властивості, тощо.

Ці якості залежать від природи волокон (бавовна, льон, конопля, шерсть, шовк, синтетичні тканини), товщини тканин, їх збігання та ущільнення при змочуванні, пранні, від імпрегнації в процесі носіння пилом, шкіряним салом, технічними маслами, солями кальцію і магнію при пранні з милом у жорсткій воді тощо.

Якість тканин залежить також від їх хімічної природи та розчинності у воді і жирах (шкірне сало) фарбників, якими вони окрашені (з вмістом миш’яку, сурьми, свинцю, аніліну, пікріновоної кислоти, урсолу, кораліну).

В тканинах одягу при її носінні можуть накопичуватися і зберігати вірулентність бактерії, грибки, паразити та їх яйця (збудники туберкульозу, дифтерії, сибірки, стрептококи, пневмококи, черевно-тифозні, гниди вошей).

187.Гігієнічні вимоги до взуття

Взуття повинно захищати ноги від несприятливих умов навколишнього середовища: холоду, механічних пошкоджень, забруднень, за конструкцією відповідати усім фізіолого-анатомічним особливостям будови та розміру стопи, підтримувати амортизаційну, ресорну функцію стопи, повинно бути зручним, легким, повітро- і паропроникним, водостійким, відповідати умовам праці, побуту, клімату, сезону року, а також бути носким, міцним, стійким до деформацій, які сприяють розвитку платопедії.

Недотримання цих вимог може призводити до порушення нормального крово- та лімфообігу, нормального функціонування опорно-рухового апарату, появи мозолів та потертостей. Низька повітро- та паропровідність матеріалу взуття сприяє потінню ніг, утворенню запальних процесів.

Для виготовлення взуття використовують у першу чергу, шкіру, яка, завдяки порам, забезпечує необхідну вентиляцію, випаровування поту, завдяки жирності є водостійкою, м’якою, еластичною. Використовують також хутряні, шерстяні, а для літнього взуття тканини з бавовни та льону. Для виготовлення підошов нині частіше використовують пористу або щільну гуму, поліуретан. Гумовий чи інший водонепроникний матеріал (кірза, штучна шкіра) використовують для верхньої частини виробничого спецвзуття, призначеного для робіт на відкритому ґрунті (у сільському господарстві, будівництві тощо).

Використання взуття із синтетичних полімерних матеріалів, які нині вживаються досить широко, може призводити до підвищення пітливості ніг, розвитку грибкових уражень (епідермофітія), до накопичення значних рівнів (до 500-2000 В/см) статичної електрики, до дії на шкіру ніг хімічних речовин, які виділяються з полімерних матеріалів: можуть виникати дерматити, алергії. Проте недостатність та відносна дороговизна шкіри, естетичний вигляд та відносна дешевизна полімерних матеріалів сприяють поширенню їх використання у взуттєвій промисловості.

188.Особливості санітарного нагляду в Збройних силах. Завдання, сили та засоби медичної служби з гігієнічного забезпечення, цивільних формувань.

Метою санітарно-гігієнічних заходів є збереження і зміцнення здоров’я особового складу (потерпілого населення), підтримання достатнього рівня боєздатності та працездатності особового складу військ і формувань окремої невійськової служби Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій (населення) шляхом виконання чинних гігієнічних норм і правил щодо організації розташування, харчування, водопостачання, створення безпечних умов праці військовослужбовців (ліквідаторів НС і населення) та їх лазнево-прального обслуговування, а
також похоронення загиблих (померлих) під час бою чи при надзвичайних ситуаціях. За організацію і проведення санітарно-гігієнічних заходів, що спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я особового складу та боєздатності (працездатності) військових формувань, а також формувань окремої невійськової служби МНС1 (потерпілого населення) відповідають всі командири (керівники підприємств та установ), начальники медичної (органівохорониздоров’я)таіншихслужб.Крімтого,намедичну службу (органи охорони здоров’я) покладається методичне керівництво і санітарний нагляд при проведенні санітарно-гігієнічних заходів.Об’єм і зміст санітарно-гігієнічних заходів залежать від умов бойової та тилової обстановки (обстановки в районах надзвичайних ситуацій), а також від санітарно-гігієнічного стану військових, аварійно-рятувальних та інших формувань (груп населення) і районів їх дій (розташування).
Санітарний нагляд за своєчасністю, повнотою і ефективністю санітарно-гігієнічних заходів проводиться силами і засобами начальників медичної служби військових і цивільних формувань, державних сані тарно-епідеміологічних служб Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України, а також інших відомств.
Змістом санітарного нагляду є:
– медичний контроль за станом здоров’я особового складу формувань (рівнем здоров’я населення), умовами розташування і організацією
харчування, водопостачання, виконання ним вимог особистої і громадської гігієни;
– контроль за дотриманням гігієнічних вимог при роботі особового
складу формувань та населення в умовах шкідливого впливу різних чинників (іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів, агресивних рідин тощо);
– контроль за лазнево-пральним обслуговуванням формувань та населення;
– проведення санітарно-епідеміологічної експертизи і контролю за
якістю досліджень продовольства та води, що виконуються лабораторіями ветеринарної, продовольчої, хімічної та інженерної служб;
– контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при очищенні полів бою (районів надзвичайних ситуацій), похоронення загиблих в бою та внаслідок катастроф і померлих від травм та хвороб.
Виконання цілей санітарного нагляду досягається шляхом:
– безперервного спостереження за санітарно-гігієнічним станом
формувань та населення, районами бойових дій (надзвичайних ситуацій) і розташування, а також контролю за організацією і здійсненням
санітарно-гігієнічних заходів;
– проведення санітарно-епідеміологічної експертизи продовольства
і води для визначення придатності до споживання в їжу і пиття, а також
інших санітарно-гігієнічних досліджень, обумовлених обстановкою; узагальнення результатів спостереження і лабораторних досліджень
та їх гігієнічної оцінки;
– розробки пропозицій щодо проведення санітарно-гігієнічних заходів для доповіді командуванню (керівництву) і організацією контролю за їх виконанням.
Спостереження за санітарно-гігієнічним станом формувань і населення здійснюється силами і засобами начальників медичних служб та санітарно-епідеміологічних установ Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров’я України. Одночасно медична служба формувань
сама є об’єктом державного санітарно-епідеміологічного нагляду. На основі співставлення даних медичного контролю за станом здоров’я особового складу формувань і населення з конкретними умовами їх діяльності та побуту представники цих відомств виявляють чинники, які шкідливо впливають на здоров’я підконтрольних осіб, розробляють пропозиції щодо проведення необхідних санітарно-гігієнічних заходів і доповідають командуванню (керівництву) та старшим начальникам медичної служби для включення їх у плани організації тилового, медичного та інших видів забезпечення. Обов’язковим є здійснення контролю за якістю, своєчасністю і повнотою виконання затверджених заходів.
Санітарно-гігієнічні заходи у формуваннях та серед населення плануються, організуються і здійснюються на підставі оцінки санітарногігієнічного стану формувань (груп населення) та районів їх розташування.
Санітарно-гігієнічний стан формувань і населення та райони їх розміщення оцінюють з урахуванням чинників, які впливають на здоров’я і боєздатність (працездатність) особового складу (населення) на основі аналізу таких основних даних:
– структури і рівня захворюваності особового складу формувань і
груп населення;
– результатів санітарно-епідеміологічної, радіаційної, хімічної та
біологічної розвідки;
– матеріалів санітарного нагляду за побутовим забезпеченням особового складу формувань і населення (розташування, харчуванням, водопостачанням, лазнево-пральним обслуговуванням тощо);
– можливості занесення збудників інфекційних захворювань у формування (групу населення) та наявності умов, що сприятимуть поширенню інфекції серед особового складу (населення).

189.Особливості гігієни праці ліквідаторів наслідків катастроф.

Основними чинниками,що будуть впливати на проведення медичних . Заходів у районах виникнення надзвичайних ситуацій можуть бути такі:

– величина району (районів) НС;

– величина, характер, структура та часто короткотривалість часу, за який виникнуть значні санітарні втрати;

– невідповідність між потребою сил і засобів медичної служби та їх наявністю;

– порушення встановленого ритму роботи (зміна режимів функціонування) медичних підрозділів військових частин, військово-медичних

закладів (установ);

– складність в управлінні силами і засобами в умовах виникнення НС;

–дефіцитчасунаприйняттяначальникоммедичноїслужби (військово-медичного закладу) рішення і доведення його до підлеглих;

–необхідністьвикористанняособовимзакладомпідрозділів (частин) та медичним персоналом засобів захисту шкіри і органів дихання під

час проведення рятувальних заходів в осередках ураження ОР, РР, БЗ;

– необхідність проведення залежно від медико-тактичної характеристики осередків ураження часткової або повної санітарної обробки уражених та особового складу медичної служби, який надавав їм допомогу, і спеціальної обробки санітарного транспорту,який був в осередку ураження;

– часто відсутність достатніх побутово-комунальних умов, особливо у начальний період після прибуття у район НС, для ліквідаторів.

Кожен із цих чинників певною мірою зумовлює гігієнічні особливості праці медичного персоналу військових частин та особового складу військово-медичних закладів при ліквідації наслідків НС. Так, більшість із вищезазначених чинників буде вимагати від медичних працівників гранично можливого для людини фізичного та морально-психічного напруження. Майже завжди, при виникненні значної кількості потерпілих у особового складу медичної служби військової ланки та лікувальних закладів буде до 16-18 годин за добу припадати на роботу, решту часу – на відпочинок, харчування та інші потреби. У поєднанні з реальною загрозою для особистого життя, такі умови спричинятимуть надзвичайно велике фізичне та психічне перенапруження, що швидко призведе до виникнення перевтоми у медичних працівників і вони потребуватимуть не тільки звичайного тривалого відпочинку, але часто і психологічної допомоги та фармакологічної корекції стану здоров’я.

Недостатня кількість сил медичної служби буде вимагати додаткового навантаження на тих, хто зможе виконувати необхідні заходи з надання медичної допомоги потерпілим та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Надходженя значної кількості уражених може спричинити перевантаження медичних підрозділів та закладів значно вище від розрахунково встановлених для них нормативів, що вимагатиме посиленого проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів з метою недопущення виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. При переході лікувального закладу на строгий протиепідемічний режим роботи медичні працівники повинні працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання та шкіри, проводити екстренну профілактику (неспецифічну – до встановлення виду збудника і специфічну – після його ідентифікації), як прибулим хворим та травмованим (пораненим), так і медичному персоналу.

У випадку виникнення у районах НС осередків ураження ОР та РР працівники військово-медичної служби теж змушені працювати в них у засобах захисту шкіри та органів дихання, що спричинятиме перенапруження функцій організму. Наприклад, у теплий період року це призводить до швидкого перегрівання організму, пришвидшення частоти пульсу та дихання і обумовлює скорочення часу роботи в осередку, а також впливає на якість і швидкість надання медичної допомоги, відповідно меншою буде і кількість потерпілих, яким за цей час можна було б надати допомогу за умови роботи у звичайній формі одягу. Медичні працівники усіх ланок при роботі в індивідуальних засобах захисту повинні через певний термін роботи для збереження працездатності,ачасто і самого життя, виходити на відпочинок для відновлення працездатності на чисті ділянки території. З метою безперебійного надання медичної допомоги потрібно створювати декілька змін, які будуть почергово працювати в осередках. Відповідно виникає необхідність у збільшенні кількості особового складу для того, щоб можна було вкластися у визначені оптимальні терміни надання кожного із видів медичної допомоги. Крім того, потрібно залучати більше працівників до проведення спеціальної обробки як уражених, так і самого медичного персоналу та медичної техніки. На працездатність особового складу медичної служби впливають і умови (або їх відсутність) розміщення, харчування, відпочинку та ін. У районі НС, особливо у перші дні після прибуття, забезпечити відповідні побутово-комунальні умови, які б дозволяли підтримувати особисту та громадську гігієну, часто дуже складно. Поряд з виснажливою роботою з надання допомоги потерпілим це спричиняє підвищену втомлюваність медичних працівників та швидку втрату ними працездатності.

190.Профілактика захворювань серед цивільного населення та військовослужбовців, робота яких пов’язана з впливом шуму.

Вібрації і струси в танку виникають внаслідок роботи двигуна та руху по дорогам і місцевості з нерівним профілем. Вібрації, що спричинені роботою двигуна, носять ритмічний характер і мають невелику амплітуду, ізольована дія їх на організм танкістів може бути тільки при холостій роботі двигуна. Більш несприятливо на організм впливають аритмічні, штовхаючі коливання під час руху танка. Вони мають складний характер і різну спрямованість:горизонтальну, вертикальну,підкутомтощо.Число і сила струсів залежать від профілю місцевості і кваліфікації водія. Амплітуда і пришвидшення при поштовхах і струсах бувають настільки сильними,
що танкісти можуть отримати забій або поранення голови чи інших частин тіла. Постійна дія аритмічних коливань призводить до втомлюваності членів екіпажу, змушених докладати м’язові зусилля для збереження рівноваги, що суттєво ускладнює умови роботи екіпажу, створює перешкоди для ведення прицільного вогню з ходу, заважає спостерігати за полем бою і користуватися оптичними приладами. У частини людей струси і вібрації з великою амплітудою коливання можуть спричиняти явища загойдування.
Зменшити тряску і вібрацію до нормативних параметрів і досягти плавності ходу можна за рахунок конструктивних удосконалень – поліпшення системи підресорювання та установлення амортизаторів сидінь. Важливе значення мають загальна фізична та професійна тренованість
екіпажу, особливо навідника і механіка-водія, особливо відпрацювання навичок водіння танка і стрільби з нього під час руху. Шум в танку та інших броньованих машинах створюють працюючі
потужний двигун, різні частини механізмів, озброєння і рухоме обладнання. Сила шуму значною мірою визначається справністю вузлів, ступенем натягу гусениць, величиною люфтів між рухомими частинами, міцністю кріплення оснащення і наявністю незакріплених предметів.
Рівень шуму в танку під час руху може досягати 130 дБА, що набагато перевищує межу слухової адаптації людини, яка є в межах 90 дБА. Та кий шум при тривалій дії суттєво знижує слухову чутливість, яка відновлюється лише на другу добу. Надсильні шуми створюються при запуску
ракет і стрільбі із танкової зброї. Вони заглушують людську мову (мовний контакт між членами екіпажу часто можливий тільки за допомогою танкового переговорного пристрою), заважають злагодженій роботі екіпажу, послаблюють слух, призводять до передвчасної втоми і можуть
сприяти виникненню травм. Боротьба з шумом проводиться шляхом усунення всілякого роду вібрацій, ретельною підгонкою ланок і установленим ступенем натягнення гусениць, використанням звукопоглинаючих покриттів внутрішніх поверхонь бойового відділення та застосуванням індивідуальних засобів захисту органа слуху. З цією метою у
літній і зимовий танкові шоломофони вмонтовані зовнішні протишуми, які суттєво знижують рівень інтенсивності шуму (до 45 дБ), телефонні навушники і ларінгофон (рис. 5.1). На лобній і тіменній частинах шоломофона вмонтовані ребристі валики із губчатої гуми або поролону, які
захищають голову танкіста від випадкових ударів під час руху танка. Зимовий шолом завдяки хутряній підкладці, крім того, захищає голову від холоду. Але тривале носіння шоломофонів є небажаним, тому що вмонтовані в них протишуми спричиняють значний тиск (приблизно 5 кг
по периметру) на підлягаючі тканини голови.
Умови роботи танкістів пред’являють підвищені вимоги до стану вестибулярного апарату, органа слуху і верхніх дихальних шляхів. Для служби у танкових військах необхідно відбирати людей з низькою збудливістю вестибулярного апарату, достатньою гостротою слуху (сприйняття шепітної мови не менше 4 м) і відсутністю хронічних захворювань носоглотки, придаточних пазух, гортані та органів слуху

191.Профілактика захворювань населення та військовослужбовців при роботі, що пов’язана з впливом вібрації.

190

192.Гігієнічні вимоги до тимчасового розміщення військових, цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях взалежності від клімато-погодних умов.

Типовим житловим приміщенням для табірного розміщення особового складу військових чи цивільних формувань є табірний намет. Крім табірного намету розрізняють барачний та госпітальний намети

Табірний намет натягується на центральну жердину над “гніздом”. Нари з дощок висотою 0,6 м над рівнем ґрунту, або котлован, заглиблений в землю на глибину 1 м (нари) і на 1,5 м – прохід. Земляні нари в котловані застилають гіллям, сіном, соломою. Вмістимість намету 8 – 10 осіб. Намет з гніздом із дощок забезпечує повітряний куб до 0,7 м3/особу, а намет з котлованом – до 1,3 м3/особу. У зв’язку з цим при недостатньому провітрюванні (наприклад при дощовій холодній погоді, коли брезент намокає і втрачає повітропроникність) у наметі може підвищуватись вологість повітря до 90-100%, а концентрація СО2 – до 1,3% (Ф.Г.Кротков). Якщо обладнано котлован, то можуть підтоплювати ґрунтові води. У цьому випадку обладнують водовідвідні канавки з колодязем, з якого воду періодично вичерпують. Навколо намету також викопують водовідвідну канавку.

Зимові намети – подвійні, з внутрішнім суконним наметом і з обігрівальними польовими печами – ОПП (типу “буржуйок”). Для підсилення обміну повітря у наметі передбачено вентиляційний клапан. Барачні, госпітальні намети значно більші за розміром, дозволяють встановлювати двоповерхові збірно-розбірні ліжка чи каркаси для носилок, а також забезпечені тамбурами.

Бараки – будівлі полегшеного типу, призначені для постійного або тимчасового розміщення людей. Широко використовувалися на “будовах комунізму” – Дніпрогесі, Турксибі, Магнітогорську, Байкало-Амурській магістралі, були основним типом жител у таборах ГУЛАГу, у фашистських концентраційних таборах (Освенцімі, Бухенвальді, Майданеку та інших). Бараки можуть також використовуватися для розміщення військових чи цивільних формувань, які приймають участь у ліквідації наслідків великих катастроф, при загальній мобілізації військ на випадок війни, для розміщення госпіталів.

Бараки споруджуються на різну кількість місць – від десятків до сотень з двохярусними нарами, з розрахунку 65 х 180 см на одне місце. В госпітальних бараках площа нормується з розрахунку 3,75 х 4,15 м2 на одне місце, кубатура – 11,0 – 12,5 м3 на місце.

Для спорудження бараків можуть використовуватися різноманітні матеріали – від жердин з солом’яним утепленням, дощатих, рублених з лісоматеріалу, до саманних, цегляних, камінних, бетонних. Збірно-розбірні бараки з каркасом з металевих труб або з дерева, зашиті шифером, гофрованим залізом, деревно-волокнистими плитами, утеплені войлоком тощо.

Для провітрювання під покрівлею влаштовують відкидні кватирки, вентиляційні повітряні труби з дефлекторами, які під натиском вітру підсилюють вентиляцію. Бараки можуть розділятися перегородками на бокси по 8-16 місць. Збірно-розбірні щитові бараки секційного типу (секція площею 64 м2) дозволяють монтувати приміщення різної вмістимості.

Для тимчасового розміщення військових, цивільних формувань, інших команд, а також для будівельників за межами населеного пункту (наприклад, мостів, залізниць, доріг, нових підприємств та інших об’єктів ) широко використовуються мобільні (на колесах) та збірно-розбірні житлові приміщення. В переліку таких жител слід назвати пасажирські залізничні вагони, у прибережних районах – теплоходи, які відслужили свій навігаційний вік, кузова автомобілів, причіпні, напівпричепні автофургони та інше.

Серед збірно-розбірних житлових приміщень слід назвати:

- циліндричні уніфіковані блоки (ЦУБи) на колесах;

- пневмокаркасні (каркасно-надувні) приміщення (мал. 53.9);

- розсувні контейнерні приміщення;

- розтяжні будівлі (як міха гармонії) та інші.

Такі приміщення забезпечуються вентиляційним клапаном чи кватиркою, для зимових умов – утепленням та опалювальними польовими печами (ОПП). Проте слід пам’ятати, що скупчення людей у цих приміщеннях внаслідок великої кількості створює несприятливі гігієнічні умови перебування відносно площі, і кубатури та повітрозабезпечення.

Слід також пам’ятати, що при великих катастрофах, мобілізаціях і тому подібних випадках таких житлових приміщень недостатньо. Тому в подібних ситуаціях використовують тимчасові житлові приміщення з підручних матеріалів – курені, заслони, “бідонвілі”.

З досвіду війн, під час партизанського руху широко використовувалися тимчасові житла, заглиблені в землю – землянки, перекриті окопи, бліндажі та інші (див. додаток 2).

Розміщення військових, цивільних формувань і населення у спорудах, заглиблених в землю

Житла, заглиблені в землю – землянки, фортифікаційні споруди обладнуються в умовах бойових дій, при великих катастрофах, в зимовий час, коли зруйновані житлові приміщення (наприклад, землетрусом). Такі споруди легше опалювати взимку, вони більш надійно захищають від вогню супротивника під час бойових дій.

Проте, у заглиблених в землю спорудах значно гірші гігієнічні умови проживання: холодні стіни підземної споруди забирають більше тепла від тіла шляхом радіації; у підземних спорудах значно вища вологість повітря як за рахунок дихання і випаровування з тіла людей, так і за рахунок вологості грунту; кубатура підземних споруд значно менша наземних, бо на їх спорудження потрібні більші трудовитрати; скупчення людей при недостатній кубатурі сприяє швидкому накопиченню диоксиду вуглецю та інших газів і випаровувань людського тіла, а також газів гниття, які виділяються з грунту.

Землянки – заглиблені в землю споруди для розміщення людей. У залежності від глибини заглиблення землянки поділяють на:

- заглиблені (на 2,2 – 2,5 м)(мал. 10);

- напівзаглиблені (на 1,5 м);

- косогірні (печерного типу) в схилах місцевості, насипах залізниць, доріг, в дамбах;

- горизонтні – на скельних ґрунтах, болотах (підлога – на рівні горизонту, землянка у вигляді насипу).

Відстань між дном землянки і рівнем ґрунтових вод повинна бути не меншою 0,5 м. Якщо це неможливо, влаштовуються дренажні рівчаки і водозбірний колодязь, з якого вода періодично вичерпується. Підлогу і стіни землянки доцільно обставляти лісоматеріалом (жердинами, дошками) або ж матами з очерету, соломи.

Перекриття землянки виконують з жердин, колод, а потім засипають шаром ґрунту, закривши щілини мохом, сіном тощо. Для вентиляції землянки використовують вхід і вікно з протилежного боку, якщо землянка невелика – на 8-10 осіб. Якщо ж будують велику землянку на 20-40 осіб, то в перекритті вбудовують від одного до кількох аераторів для більш ефективної вентиляції (див. схему землянки, мал. 11).

Землянки обладнуються одно- або двохярусними нарами з розрахунку 1,8 х 0,6 м/осіб, висотою над підлогою 0,5 і 1,5 м. Ширина землянок 5-6 м (коли нари з двох сторін), довжина до 20 м і більше. Для опалення влаштовують печі-буржуйки або цегляні чи кам’яні.

Для розміщення військових, цивільних формувань та інших команд в умовах бойових дій використовуються оборонні фортифікаційні споруди, які поділяють на кілька груп:

- вогневі – закриті (ДОТи, ДЗОТи, підземні ракетні комплекси); відкриті (траншеї, кулеметні, артилерійські, мінометні, ракетні вогневі позиції);

- командні (командні пункти, спостережні пункти, пункти зв’язку, спеціальні – радіолокаторні станції та інші);

- комунікаційні (траншеї, ходи сполучення);

- власне захисні (індивідуальні перекриті щілини, бліндажі, невентильовані сховища).

ДОТи, ДЗОТи – довготривалі вогневі точки, відповідно з залізобетонним чи стальним і дерево-земляним перекриттям, з амбразурою для ведення артилерійського чи кулеметного вогню. Крім шкідливостей, характерних для всіх типів підземних споруд, згаданих вище, в ДОТах і ДЗОТах (як і в вежах танків, гарматних вежах кораблів) при стрільбі накопичуються порохові гази, які можуть викликати гостре отруєння – порохову хворобу, симптоматика якої складається з дії СО, який викликає утворення карбоксигемоглобіну і діє на центральну нервову систему (головний біль, нудоти, блювоти), та оксидів азоту, що спричиняють утворення метгемоглобінемії, набряк легень, наркотичну дію на ЦНС (веселячий газ).

Бліндажі – заглиблені землянки з потужним – в 2-3 накати перекриттям з колод і ґрунту.

Основні шкідливості в закритих захисних спорудах

1. Фізичні фактори:

- несприятливий мікроклімат: низька радіаційна температура від стін (грунт, бетон), швидке підвищення температури і вологості повітря при заселенні людьми, мала рухомість повітря. У цих умовах збільшується до 70% віддача тепла радіацією (в нормі 43-45%), зменшується віддача тепла конвекцією і випаровуванням (піт виділяється, але не випаровується, а стікає, викликаючи холодову реакцію). Від високої вологості повітря на холодних стінах з’являється конденсат. При роботі вентиляції можливе застудження, особливо у малорухомих (поранені);

- збільшується кількість важких позитивних іонів, зменшується кількість негативних іонів у повітрі, що негативно діє на самопочуття людини;

- світловий голод при тривалому перебуванні у сховищі, особливо ультрафіолетової радіації;

- шум, вібрація від вентиляційних, силових систем, електричні, магнітні поля від останніх, перепади атмосферного тиску при різних режимах вентиляції.

2. Хімічні фактори:

- недостаток кисню та збільшення концентрації СО2 від людей і за рахунок грунтового повітря – воно бідніше киснем (14-15%), багатше вуглекислим газом (до 3 %). Слід додати, що вихід грунтового СО2 у повітря сховища підсилюється при зниженні атмосферного тиску, при опаленні сховища (підсмоктуючий ефект), при піднятті грунтових вод (дощі, розтавання снігів), при замерзанні поверхні грунту;

- випаровування сірководню, аміаку та інших газів від санвузлів, а також дезінфікуючих засобів (хлорного вапна, лізолу);

- виділення газів горіння пального (дизелі, опалення, кухня).

3. Психоемоційне напруження: “сенсорний голод” (невідомість), або пригнічуюча інформація.

4. Гіподинамія: вимушене положення тіла, тривала обмежена рухливість, яка викликає статичне стомлення.

193.Гігієнічна характеристика табірних наметів. Несприятливі фактори проживання в них та профілактика їх впливу
Типовим житловим приміщенням для табірного розміщення особового складу військових чи цивільних формувань є табірний намет. Крім табірного намету розрізняють барачний та госпітальний намети

Табірний намет натягується на центральну жердину над “гніздом”. Нари з дощок висотою 0,6 м над рівнем ґрунту, або котлован, заглиблений в землю на глибину 1 м (нари) і на 1,5 м – прохід. Земляні нари в котловані застилають гіллям, сіном, соломою. Вмістимість намету 8 – 10 осіб. Намет з гніздом із дощок забезпечує повітряний куб до 0,7 м3/особу, а намет з котлованом – до 1,3 м3/особу. У зв’язку з цим при недостатньому провітрюванні (наприклад при дощовій холодній погоді, коли брезент намокає і втрачає повітропроникність) у наметі може підвищуватись вологість повітря до 90-100%, а концентрація СО2 – до 1,3% (Ф.Г.Кротков). Якщо обладнано котлован, то можуть підтоплювати ґрунтові води. У цьому випадку обладнують водовідвідні канавки з колодязем, з якого воду періодично вичерпують. Навколо намету також викопують водовідвідну канавку.

Зимові намети – подвійні, з внутрішнім суконним наметом і з обігрівальними польовими печами – ОПП (типу “буржуйок”). Для підсилення обміну повітря у наметі передбачено вентиляційний клапан. Барачні, госпітальні намети значно більші за розміром, дозволяють встановлювати двоповерхові збірно-розбірні ліжка чи каркаси для носилок, а також забезпечені тамбурами.

Основні шкідливості в закритих захисних спорудах

1. Фізичні фактори:

- несприятливий мікроклімат: низька радіаційна температура від стін (грунт, бетон), швидке підвищення температури і вологості повітря при заселенні людьми, мала рухомість повітря. У цих умовах збільшується до 70% віддача тепла радіацією (в нормі 43-45%), зменшується віддача тепла конвекцією і випаровуванням (піт виділяється, але не випаровується, а стікає, викликаючи холодову реакцію). Від високої вологості повітря на холодних стінах з’являється конденсат. При роботі вентиляції можливе застудження, особливо у малорухомих (поранені);

- збільшується кількість важких позитивних іонів, зменшується кількість негативних іонів у повітрі, що негативно діє на самопочуття людини;

- світловий голод при тривалому перебуванні у сховищі, особливо ультрафіолетової радіації;

- шум, вібрація від вентиляційних, силових систем, електричні, магнітні поля від останніх, перепади атмосферного тиску при різних режимах вентиляції.

2. Хімічні фактори:

- недостаток кисню та збільшення концентрації СО2 від людей і за рахунок грунтового повітря – воно бідніше киснем (14-15%), багатше вуглекислим газом (до 3 %). Слід додати, що вихід грунтового СО2 у повітря сховища підсилюється при зниженні атмосферного тиску, при опаленні сховища (підсмоктуючий ефект), при піднятті грунтових вод (дощі, розтавання снігів), при замерзанні поверхні грунту;

- випаровування сірководню, аміаку та інших газів від санвузлів, а також дезінфікуючих засобів (хлорного вапна, лізолу);

- виділення газів горіння пального (дизелі, опалення, кухня).

3. Психоемоційне напруження: “сенсорний голод” (невідомість), або пригнічуюча інформація.

4. Гіподинамія: вимушене положення тіла, тривала обмежена рухливість, яка викликає статичне стомлення.

194.Санітарно-гігієнічні особливості розміщення військових, цивільних формувань і потерпілого населення у підземних спорудах – сховищах.

З досвіду війн, під час партизанського руху широко використовувалися тимчасові житла, заглиблені в землю – землянки, перекриті окопи, бліндажі та інші

Розміщення військових, цивільних формувань і населення у спорудах, заглиблених в землю

Житла, заглиблені в землю – землянки, фортифікаційні споруди обладнуються в умовах бойових дій, при великих катастрофах, в зимовий час, коли зруйновані житлові приміщення (наприклад, землетрусом). Такі споруди легше опалювати взимку, вони більш надійно захищають від вогню супротивника під час бойових дій.

Проте, у заглиблених в землю спорудах значно гірші гігієнічні умови проживання: холодні стіни підземної споруди забирають більше тепла від тіла шляхом радіації; у підземних спорудах значно вища вологість повітря як за рахунок дихання і випаровування з тіла людей, так і за рахунок вологості грунту; кубатура підземних споруд значно менша наземних, бо на їх спорудження потрібні більші трудовитрати; скупчення людей при недостатній кубатурі сприяє швидкому накопиченню диоксиду вуглецю та інших газів і випаровувань людського тіла, а також газів гниття, які виділяються з грунту.

Землянки – заглиблені в землю споруди для розміщення людей. У залежності від глибини заглиблення землянки поділяють на:

- заглиблені (на 2,2 – 2,5 м)(мал. 10);

- напівзаглиблені (на 1,5 м);

- косогірні (печерного типу) в схилах місцевості, насипах залізниць, доріг, в дамбах;

- горизонтні – на скельних ґрунтах, болотах (підлога – на рівні горизонту, землянка у вигляді насипу).

Відстань між дном землянки і рівнем ґрунтових вод повинна бути не меншою 0,5 м. Якщо це неможливо, влаштовуються дренажні рівчаки і водозбірний колодязь, з якого вода періодично вичерпується. Підлогу і стіни землянки доцільно обставляти лісоматеріалом (жердинами, дошками) або ж матами з очерету, соломи.

Перекриття землянки виконують з жердин, колод, а потім засипають шаром ґрунту, закривши щілини мохом, сіном тощо. Для вентиляції землянки використовують вхід і вікно з протилежного боку, якщо землянка невелика – на 8-10 осіб. Якщо ж будують велику землянку на 20-40 осіб, то в перекритті вбудовують від одного до кількох аераторів для більш ефективної вентиляції (див. схему землянки, мал. 11).

Землянки обладнуються одно- або двохярусними нарами з розрахунку 1,8 х 0,6 м/осіб, висотою над підлогою 0,5 і 1,5 м. Ширина землянок 5-6 м (коли нари з двох сторін), довжина до 20 м і більше. Для опалення влаштовують печі-буржуйки або цегляні чи кам’яні.

Для розміщення військових, цивільних формувань та інших команд в умовах бойових дій використовуються оборонні фортифікаційні споруди, які поділяють на кілька груп:

- вогневі – закриті (ДОТи, ДЗОТи, підземні ракетні комплекси); відкриті (траншеї, кулеметні, артилерійські, мінометні, ракетні вогневі позиції);

- командні (командні пункти, спостережні пункти, пункти зв’язку, спеціальні – радіолокаторні станції та інші);

- комунікаційні (траншеї, ходи сполучення);

- власне захисні (індивідуальні перекриті щілини, бліндажі, невентильовані сховища).

ДОТи, ДЗОТи – довготривалі вогневі точки, відповідно з залізобетонним чи стальним і дерево-земляним перекриттям, з амбразурою для ведення артилерійського чи кулеметного вогню. Крім шкідливостей, характерних для всіх типів підземних споруд, згаданих вище, в ДОТах і ДЗОТах (як і в вежах танків, гарматних вежах кораблів) при стрільбі накопичуються порохові гази, які можуть викликати гостре отруєння – порохову хворобу, симптоматика якої складається з дії СО, який викликає утворення карбоксигемоглобіну і діє на центральну нервову систему (головний біль, нудоти, блювоти), та оксидів азоту, що спричиняють утворення метгемоглобінемії, набряк легень, наркотичну дію на ЦНС (веселячий газ).

Бліндажі – заглиблені землянки з потужним – в 2-3 накати перекриттям з колод і ґрунту.
(Див. 194)


195.Сховища спеціального призначення, елементи планування, санітарний благоустрій

Закриті захисні споруди повинні включати такі основні приміщення: а) приміщення для розміщення людей, обладнанні 2-ярусними нарами (40 і 135 см над підлогою), розміром 1,8 х 0,6 м на особу. Нормативи площі: від 4 м2 (спеціальні сховища) до 1 м2 (військові польові і сховища цивільної оборони); кубатура відповідно, від 10 м3 до 2 м3 на одну особу. Висота сховища – 2 м.

б) приміщення для фільтровентиляційного агрегату (ФВА) (мал. 53.13);

в) туалетні приміщення ( в спеціальних сховищах – каналізовані з умивальниками – 1 на 20-25 осіб, пісуарами – 1 на 40 осіб); в польових військових і ЦО – з виносними ємностями для нечистот (з розрахунку 1 відро на 12 осіб при 12-годинному перебуванні).

г) приміщення для запасів води і продовольства та іншого спорядження.

д) входи: основний та запасний з тамбурами типу “лабіринт” і герметичними дверима; аварійний лаз.

Опалення: опалювальна польова піч (ОПП), печі іншого типу.

Освітлення: від акумуляторів, ліхтарів, свічок.

Повітрозабірна труба для ФВА повинна бути забезпечена протипиловим фільтром.

Водопостачання.

196.Харчування військовослужбовця, умови його забезпечення. Фізіологічні норми харчування як основа його повноцінності та адекватності потребам організму

Рацiональне харчування (ratio — розумний) — це фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру працi та iнших факторiв. Рацiональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опiрностi шкiдливим факторам навколишнього середовища, високiй фiзичнiй й розумовiй працездатностi, а також активному довголiттю. Вимоги до рацiонального харчування складаються iз вимог до:

1) харчового рацiону;

2) режиму харчування;

3) умов прийому їжi.

До умов раціонального харчування відносяться:

1. Кількісна повноцінність – відповідність калорійності добового раціону енергетичним витратам організму.

2. Якісна повноцінність, збалансованість – вміст в раціоні в оптимальних кількостях і співвідношенні енергетичних, пластичних, каталітичних харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, мікроелементів, вітамінів, смакових речовин).

3. Раціональний режим харчування – кількість прийомів їжі, їх відповідність біологічним ритмам організму, розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі, інтервали між прийомами їжі.

4. Відповідність якості їжі ферментним можливостям травної системи (легкотравність та висока засвоюваність їжі).

5. Епідеміологічна безпечність і токсикологічна нешкідливість їжі (відсутність збудників інфекційних захворювань з аліментарним шляхом передачі, зародків гельмінтів, отруйних речовин).

Методи медичного контролю за повноцінністю харчування:

- розрахункові методи – за меню-розкладкою з використанням норм харчування – пайків військових і цивільних формувань (додаток 3) та таблиць хімічного складу харчових продуктів;

- методи санітарного обстеження умов заготівлі, транспортування, зберігання, кулінарної обробки і реалізації харчових продуктів і блюд;

- контрольно-вагові методи (контрольні зважування продуктів при видачі зі складу на харчоблок, при закладці в казан, наприклад, польової кухні, контрольні зважування готових порцій, блюд);

- експресний та лабораторний аналіз продуктів і готових блюд на калорійність, вміст білків, жирів, вітамінів та ін.;

- вивчення харчового статусу організму особового складу формувань (антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні показники, біохімічні, клінічні дослідження).

Заходи медичного нагляду за харчуванням особового складу формувань в умовах надзвичайних ситуацій

1. Організацію і дотримання санітарних правил прийому продовольства зі складів, заготовок від населення, трофейних продуктів, продуктів, використаних за результатами катастроф (травмованих тварин, зруйнованих складів продовольства).

2. Дотримання санітарних правил вантаження, транспортування, зберігання продовольства на стаціонарних, рухомих складах, відпуску продуктів на харчоблоки, батальйонні пункти харчування.

3. Дотримання санітарних правил кулінарної обробки харчових продуктів, термінів зберігання і реалізації готової їжі.

4. Утримання приміщень продовольчих складів, транспортних засобів, польової продовольчої техніки, польових кухонь, посуди, інвентарю, заходи боротьби з гризунами, шкідливими комахами.

5. Медичні огляди і обстеження на бацилоносійство поварів, обслуговуючого персоналу продовольчих складів, наряду на харчоблок, нагляд за дотриманням ними правил особистої гігієни та інші.

6. Контроль за доведенням до особового складу повного набору харчових продуктів і блюд, згідно з нормами пайка, з метою забезпечення повноцінності харчування.

Порушення здоров’я, пов’язані з неповноцінністю і недоброякісністю харчування

- захворювання, пов’язані з голодуванням, кількісним і якісним недоїданням (маразм, квашіоркор, гіповітамінози, авітамінози та інші);

- захворювання, пов’язані з переїданням (ожиріння, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчно-кам´яна хвороба);

- захворювання, пов’язані з порушенням режиму харчування (гастрити, виразка шлунку, 12-палої кишки, копростаз тощо);

- захворювання, пов’язані з порушенням кулінарної обробки продуктів (гастрити, виразкова хвороба, гіповітамінози та інші);

- харчові отруєння: мікробної природи (токсикоінфекції, бактерійні токсикози, мікотоксикози), немікробної етіології (продуктами, отруйними за своєю природою; продуктами, які стали отруйними при порушенні правил зберігання та інших, продуктами, забрудненими отруйними речовинами (пестицидами, солями важких металів та іншими);

- кишкові бактерійні, вірусні, зоонозні інфекції (черевний тиф, паратифи А, В, дизентерія, гепатит А, поліомієліт, ентеровіруси, бруцельоз, ящур, туберкульоз та інші; гео- і біогельмінтози (аскариди, власоглав, бичачий, свинячий солітер, трихінела, риб’ячий солітер, сосальщики та інші);

- ураження продуктами, забрудненими засобами масового знищення у сучасній війні – радіоактивними речовинами, продуктами бойових отруйних речовин, особливо небезпечними бактерійними засобами (РР, ОР, БЗ) або отруєними з диверсійною метою.

Неправильне харчування впливає на розвиток організму, знижує його захисні сили, може бути причиною багатьох хвороб. В.І.Смоляр вважає, що більше ніж половина випадків передчасної смерті ( до 65 років ) чоловіків і жінок в Україні зумовлена хворобами, в виникненні яких харчування відіграє важливу роль.

Порушення харчування вважають факторами “ризику” у розвитку захворювань серцево-судинної системи, в тому числі і атеросклеротичного процесу. Наукові дані засвідчують зв’язок між неправильним харчуванням, захворюваністю і смертністю від найбільш поширених хвороб, в першу чергу серцево-судинних, багатьох форм раку, жовчно-кам’яної хвороби, ожиріння, подагри, цукрового діабету. Доведено, що поширення багатьох дегенеративних захворювань співпадає з надмірним споживанням калорій за рахунок жирів тваринного походження, простих вуглеводів та недостатнім надходженням вітамінів, поліненасичиних жирних кислот, харчових волокон. Їжа може бути також причиною і фактором передачі різних захворювань інфекційної і неінфекційної природи.

Згідно з оцінками експертів ВООЗ, здоров’я громадян на 8-12% залежить від системи охорони здоров’я в країні, на 18-20% від генетичної схильності людини, на 68-74% - від способу життя, однією з найважливіших складових якого є харчування. Проблеми “харчування і здоров’я” та “харчування і хвороби” тісно взаємопов’язані. Науково обґрунтовані та доведені взаємозв’язки між харчуванням та найважливішими хронічними неінфекційними хворобами. Нераціональне харчування є визначальним у виникненні та розвитку таких факторів ризику, як надлишкова маса тіла, артеріальна гіпертензія тощо. Харчування має численні складові, пов’язані з ризиком для здоров’я. Їжа – не лише необхідність, але й одне з найбільших задоволень у житті. Люди їдять, щоб отримати насолоду та втамувати голод. В той же час їжа - носій та джерело величезної кількості біологічно та фармакологічно активних речовин, потужний лікувальний та оздоровчий фактор.

197.Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пункту харчування

У польових умовах харчування потерпілого населення відбувається на спеціально організованих місцевими органами влади продовольчих пунктах. Якщо харчування організовують за рахунок сил і засобів військ, то частіше розгортають польові (батальйонні) пункти харчування (ППХ) або (БПХ). До складу БПХ входять три польові кухні типу КП-125, КП-130 з каркасними наметами, (із розрахунку одна кухня на роту), три вантажних автомобілі для транспортування кухонь і перевезення продовольства та майна, одна автоцистерна для води і один переносний кип’ятильник для нагрівання води. БПХ розгортають на ділянці розміром 80100 м, з невеликим нахилом для стікання атмосферних або талих вод та з достатніми маскувальними властивостями, щоб до нього можна було непомітно під’їхати. Ділянка має бути розташована на віддалі від можливих джерел забруднення (ферми для худоби, сміттєзвалища, цвинтарі тощо) і неподалік від розміщення особового складу підрозділів, для забезпечення яких розгорнутий БПХ. У мирний час за 50-70 м від їх розташування, у воєнний – залежно від обстановки, виду бою тощо (рис. 4.10). Функціональні підрозділи БПХ розгортають у наметах або пристосованих приміщеннях. Польові кухні у воєнний час доцільно встановлювати в укриттях і не ближче ніж за 30 м одну від одної, щоб вони не були одночасно знищені вибухом одного снаряда (міни чи бомби). Автомобілі ставлять теж неподалік від кухонь в укриттях і маскують їх.

У мирний час у районах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або при перебуванні особового складу (населення) у таборі, навпаки, кухні доцільно виставляти поряд в одну лінію. В одній-двох кухнях готують першу страву, в інших – другу та третю, а потім організовують видачу готової їжі поточним методом безпосередньо із кухонь у котелки в послідовності, яка прийнята у закладах громадського харчування. Ок ремо видають хліб, цукор та масло. Для нарізки хліба, порціювання цукру та масла відводять, зазвичай, окреме приміщення (місце), де встановлюють вагу для зважування цих продуктів. Масло може видаватися порціями, які роблять спеціально відкаліброваними штамповками або видають брусочками визначеної маси на підрозділи. Обробку м’яса та риби дозволяється поєднувати в одному приміщенні (наметі), але за умови оснащення його окремими столами і відповідно промаркованим інвентарем для розробки (дошки, ножі тощо). На відстані приблизно 15 м від кухонь обладнують місце (підсобне приміщення) для чищення картоплі та овочів. Тут встановлюють лавки для сидіння та ємності для очищених овочів і для збору лушпиння, для збору останнього може викопуватися ямка. Очищену картоплю можна зберігати у холодній воді до 2-4 годин.

На ППХ можуть встановлюватися польові їдальні для офіцерського складу та військовослужбовців військової служби за контрактом, а також окремо із підсобних матеріалів – для рядового та сержантського складу. У таких випадках, крім мийок для кухонного інвентарю та столового посуду ППХ на відстані 20-25 м від кухонь додатково відводиться окреме місце для миття індивідуального посуду – котелків, кухлів та ложок, що є у особового складу, для чого додатково завчасно нагрівається вода в котлах польових кухонь або спеціальних пристроях. Мити котелки, кружки і ложки зручніше на столах, які виготовлені з підручних матеріалів. Гарячу воду для миття індивідуального посуду видають в термоси тільки чергові, яких виділяють із числа особового складу ППХ. Індивідуальні котелки очищують від залишків їжі у ємності для харчових відходів.Для збору стічних вод викопують поглинаючі колодязі. Продукти зберігають у продовольчому складі, який обладнують в окремому приміщенні (наметі). Двері та вікна складу засітчують і проводять інші заходи для збереження продуктів від доступу мух і гризунів.

У ньому встановлюють стелажі і піддони, промарковані ящики (“м’ясо”, “овочі”, “хліб” тощо), які повинні щільно закриватися кришками; колода та сокира для рубки м’яса, стіл для видачі продуктів і вага. Також біля польової кухні відводять місця для зберігання води і палива. Окремо встановлюють намет (виділяють приміщення), призначений для відпочинку особового складу ППХ перед заступленням у наряд. Убиральню для особового складу, який працює на ППХ, та яму з кришкою, в яку зсипають сміття і покидьки з ППХ, споруджують не ближче 50-70 м від кухонь.

Поблизу кожної кухні встановлюють рукомийник з милом і щіткою для миття рук обслуговуючого персоналу під час роботи та після кожного відвідування вбиральні. Котлове харчування у польових умовах не має принципових відмінностей від такого у місці постійної дислокації. Гаряча їжа готується тричі на день з використанням як свіжих, так і концентрованих та консервованих продуктів. При самостійному або індивідуально-груповому харчуванні військовослужбовці готують гарячу їжу самі або вживають консерви (концентрати) без теплової обробки. Для приготування гарячої їжі використовуються малолітражні кухні (плити), триноги чи багаття. Інколи бійці об’єднуються по два і готують в одному котелку першу страву, а в другому – другу страву або чай.

Їжа на кожному польовому пункті харчування, зазвичай, готується за єдиною для всіх продовольчих пунктів розкладкою продуктів, яку затверджує командир частини, хоча в деяких випадках розкладки можуть відрізнятися. У польових умовах для приготування їжі перевага надається продуктам, що не потребують тривалої кулінарної обробки: консервам, якими заміняють у літній період свіже м’ясо та рибу, харчовим концентратам для швидкого приготування каш, супів, киселів та овочевим сумішам. Контроль за процесом приготування їжі передбачає приділяти увагу максимальному зменшенню втрат продуктів через їх надлишкове вимочування, очищення, теплову обробку та інші причини. Приготування, доставку та видачу підрозділам готової їжі організовує начальник ППХ відповідно до вказівок заступника командира батальйону з тилу. Їжа має бути готовою до часу, що указаний в розпорядку дня для її вживання. Статут внутрішньої служби ЗС України зобов’язує чергового частини та лікаря (фельдшера) перед кожною видачею готової їжі перевіряти її якість, проводити контрольне зважування порцій, а також перевіряти санітарний стан кухонь, складів і території ППХ, чистоту кухонного інвентарю та посуду, який використовується на ППХ. Після перевірки вони роблять відповідні записи у книзі контролю за якістю приготування їжі про дозвіл або заборону на її видачу особовому складу. У випадку заборони на видачу їжі ці посадові особи повинні негайно доповісти командиру частини про причини заборони для прийняття ним відповідного рішення щодо подальшого харчування особового складу. Зберігати їжу дозволяється лише для військовослужбовців, які своєчасно не прибули для її споживання у зв’язку з виконанням службових обов’язків. У цьому випадку готові страви дозволяється зберігати – на гарячій (80 °С) плиті не довше 1,5 год, у термосах – до 2 год, у холодильнику – не більше ніж 4 години. Доставка та роздача гарячої їжі, хліба, масла і цукру в підрозділах організовується розпорядженням командира батальйону (дивізіону). Разом з гарячою їжею на сніданок та вечерю також доставляється чай або окріп для чаю. Для транспортування термосів із стравами та окропом з ППХ до підрозділів при необхідності виділяються підносчики. За наявності умов кухарі можуть роздавати їжу безпосередньо з кухонь у котелки.

У польових умовах під час обробки харчових продуктів та приготування їжі незалежно від обставин ніяких відхилень від кулінарних та санітарних правил, що установлені для стаціонарних умов, не допускається. Але існують деякі особливості у кулінарній обробці продуктів. Наприклад, заморожене м’ясо попередньо не розморожують, а розрубують на шматки по 1,5-2 кг, які після почищення та обмивання відразу закладають у котел. Зварене м’ясо ділять на порції і викладають на деко, заливають бульйоном та проварюють протягом 15 хвилин після закипання. Видавати його без додаткової теплової обробки заборонено. М’ясо, зазвичай, видається з другою стравою, тільки за виняткових обставин – з першою. Консервні жерстянки відкривають перед закладкою у котел. Попередньо їх очищають від змазки, уважно розглядають з метою виявлення цілісності та опускають у гарячу воду на 10-15 хвилин для визначення герметичності. У разі пошкодження упаковки з жерстянок будуть виділятися бульбашки газу. Консерви з банок, що мають порушену герметичність, бомбаж, неприємний запах вживати заборонено. Перед роздачею вміст м’ясних (рибних) консервів проварюють у котлах не менше 20 хвилин з моменту закипання. Відкриті консерви зберігати та видавати забороняється. Взимку у польових умовах не завжди можливо вберегти овочі та хліб від заморожування. Тому морожені картоплю та інші овочі чистять і миють без відтаювання і закладають у кип’ячу в котлі воду або бульйон, що дозволяє зберегти смакові та харчові якості їжі, яку готують із них. Заморожений хліб можна відновити до стану свіжого у духових шафах польових кухонь або у добре натоплених наметах чи інших приміщеннях. З цією метою його треба розкладати не більше ніж у два ряди на чистих дошках (столах) або на простирадлах.

Температура готової їжі при видачі має бути не нижчою: перших страв – 75 °С, других страв – 65 °С, третіх страв – 80 °С. У польових умовах за відсутності можливості дотримання санітарних правил забороняється приготування холодних закусок (салати, вінегрети тощо), страв із рублених м’яса та риби, котлетної маси, фаршу тощо. Кисіль або компот повинні бути готовими не раніше ніж за тридцять хвилин до видачі. Наливають їх безпосередньо з котла у кружки, але ні в якому разі не у термоси. Допускається видача прокип’яченого молока, але надійніше готувати з нього молочний суп або кашу. Видавати готову їжу з кухонь, а також замивати котли дозволяється лише кухарям, а не особам з числа добового наряду. Котли очищають від залишків їжі спеціальною щіткою, потім внутрішні поверхні миють гарячою водою з содою або іншими дозволеними мийними засобами, після чого два-три рази ополоскують окропом.


198. Організація харчування військових та цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і підчас війни, його форми, гігієнічна характеристика.
У перший, найбільш гострий період будь-якої катастрофи чи іншого лихоліття організується індивідуальне харчування особового складу формувань, які прибули для надання допомоги потерпілому населенню та ліквідації наслідків катастрофи. Таке харчування реалізується за допомогою сухих пайків, субкалорійних раціонів, раціонів виживання.
Сухі пайки випускаються в упаковках, розрахованих на добове харчування однієї особи і включають:- сухарі або хрусткі хлібці;- різноманітні консерви (три 200-грамових банки), цукор – 45г, чай – 1г, концентрати супів, каш, які не потребують тривалої кулінарної обробки. Калорійність сухих пайків знаходиться в межах 3200-3500 ккал.
Субкалорійні пайки (1100- 1150 ккал.) містять знижену кількість вуглеводів, жирів, але достатню кількість білків, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів.
“Раціони виживання” – пайки у формі брикетів чи великих таблеток, мають низьку калорійність (800-1000 ккал.), мінімально необхідні кількості білків, жирів, інших нутрієнтів. Розраховані на нетривале споживання (2-3 дні) у найбільш складних умовах катастроф чи бойових дій.
Друга форма організації харчування особового складу формувань – групове харчування за допомогою харчових концентратів, які не потребують тривалої кулінарної обробки.
Такі концентрати випускаються у вигляді окремих продуктів: “м’ясний фарш”, “рибний фарш”, “суха простокваша” та ін.; у вигляді окремих блюд: “суп пшеничний з овочами”, “картопля тушена з овочевими порошками” та ін.; у вигляді уніфікованих польових раціонів на 2, 10, 20, 50 осіб – сухі брикети на сніданок, обід, вечерю – в одній упаковці. Ці концентрати готові до вжитку після 8-10-хвилинного розпускання в окропі.
Третя форма організації харчування формувань в умовах надзвичайних ситуацій колективна: на ротних або батальйонних пунктах харчування (РПХ, БПХ), на яких їжа готується в польових кухнях з звичайних харчових продуктів, іноді – з використанням концентратів окремих продуктів, якщо звичайні відсутні.

199. Військова норма харчування №10 (сухий пайок), гігієнічна характеристика, види. Вимоги до сухого пайку.
Сухі пайки випускаються в упаковках, розрахованих на добове харчування однієї особи і включають:
- сухарі або хрусткі хлібці;
- різноманітні консерви (три 200-грамових банки), цукор – 45г, чай – 1г, концентрати супів, каш, які не потребують тривалої кулінарної обробки. Калорійність сухих пайків знаходиться в межах 3200-3500 ккал.
Вимоги:
- Компактність
- Легкість, зручність у використанні
- Відповідають принципам раціонального харчування за калорійністю, вмістом нутрієнтів,
- Епідеміологічно, токсикологічно, радіологічно безпечні
У деяких випадках, наприклад, перед маршем або при при виконанні завдань у відриві від свого ППХ особовому складу видають сухий пайок недоторканого запасу (НЗ), який можна використовувати лише з дозволу командира (рис. 4.11). До складу пайка входять: одна банка м’ясних консервів, дві – з кашею, цукор та чай.Окремо додається хліб або сухарі (галети). Взимку доцільно з сухим пайком видавати замість хліба сухарі, тому що вони не замерзають. Видають їх також при перебоях з його випічкою або доставкою. Сухарі перед вживанням можна відновити до стану хліба, якщо у котелок вертикально поставити 2-3 сухарі, розділити їх ложками і на 10-15 с залити питною водою. Потім воду злити, а котелок закрити кришкою і протягом 5 хв підігріти на вогні. Сухарі зм’якнуть.
Консервні жерстянки відкривають перед закладкою у котел. Попередньо їх очищають від змазки, уважно розглядають з метою виявлення цілісності та опускають у гарячу воду на 10-15 хвилин для визначення герметичності. У разі пошкодження упаковки з жерстянок будуть виділятися бульбашки газу. Консерви з банок, що мають порушену герметичність, бомбаж, неприємний запах вживати заборонено. Перед роздачею вміст м’ясних (рибних) консервів проварюють у котлах не менше 20 хвилин з моменту закипання. Відкриті консерви зберігати та видавати забороняється. Взимку у польових умовах не завжди можливо вберегти овочі та хліб від заморожування.

200. Організація харчування в умовах зараження місцевості та об’єктів СДОР, РР, бактерійними засобами особового складу формувань при надзвичайних ситуаціях.
СДОР-Сильнодіючі отруйні речовини
Приготування, видача та вживання їжі організовується, зазвичай, поза зонами місцевості та об’єктів, які забруднені РР і ОР та заражені БЗ. У випадку вимушеної організації харчування у зонах радіоактивного забруднення встановлено такі вимоги: при рівні радіації до 1 рад/год її здійснюють у звичайному порядку; від 1 рад/год до 5 рад/год дозволяється проводити у дезактивованих об’єктах (спорудах); понад 5 рад/год – лише у дезактивованих об’єктах (спорудах) закритого типу. Для приготування їжі у цих умовах найліпше використовувати консервовані продукти та харчові концентрати, тому що вони надійніше захищені від засобів масового ураження і з них можна приготувати їжу за коротший термін. На місцевості, що забруднена ОР, дозволяється готувати та вживати їжу тільки у спеціальних спорудженнях, які обладнані фільтро-вентиляційними установками для очищення повітря. У районах, що були заражені БЗ, приготування та видача їжі допускається лише за умови попереднього проведення надійної дезінфекції території, на якій розміщені ППХ. Вживати їжу можна тому особовому складу (потерпілому населенню), який пройшов повну санітарну обробку, та із знезараженого посуду. Продовольство і воду, що забруднені РР, ОР та заражені БЗ, вживати категорично забороняється. Після виходу із районів забруднення (зараження) визначають ступінь радіоактивного та хімічного забруднення особового складу, кухонь, кухонного інвентарю, продовольства та води. Визначення зараження БЗ не робиться, тому що для проведення дезінфекції достатньо установлення факту застосування БЗ. Польові кухні та увесь інвентар дезактивують обмиванням водою декілька разів для досягнення допустимих рівнів забруднення. Для їх дегазації застосовують відповідні дегазуючі розчини або миють гарячою водою з милом чи знежирюючими засобами. Дезінфекція проводиться з використанням відповідних розчинів. Особовий склад, який здійснює ці заходи, обов’язково працює у індивідуальних засобах захисту шкіри та органів дихання і зору. Кухарі приступають до роботи тільки після проходження спеціальної обробки. Проведення спеціальної обробки є достатньо складним процесом, який можуть виконувати лише особи, що мають необхідні засоби та спеціальну підготовку. Тому у військових формуваннях проводять відповідну обробку тільки тих продуктів харчування, які поміщені у герметичну тару, а решта забрудненого продовольства передається для обробки (якщо вона є можливою) на спеціально виділені склади або знищується на підставі експертного висновку.

201. Гігієнічна характеристика раціонів виживання. Способи захисту продовольства від зараження радіоактивними та отруйними речовинами, методи дезактивації та знешкодження.
“Раціони виживання” – пайки у формі брикетів чи великих таблеток, мають низьку калорійність (800-1000 ккал.), мінімально необхідні кількості білків, жирів, інших нутрієнтів. Розраховані на нетривале споживання (2-3 дні) у найбільш складних умовах катастроф чи бойових дій.
Перевезення продуктів у герметично закритій тарі або у спеціальних автомобілях із герметично обладнаними кузовами, найбільш надійно захищає продовольство від дії РР, ОР і БЗ. Менш захищеним воно буде у кузовах вантажівок з брезентовим тентом. Забороняється перевозити продовольство за умов загрози дії цих чинників у відкритих кузовах. Продовольство, яке було забруднене РР та ОР і заражене БЗ є непридатним для використання і потребує проведення відповідно дезактивації, дегазації, дезінфекції або підлягає утилізації.
Дезактивація продовольства, яке міститься у герметичній тарі, здійснюється шляхом очищення поверхні від захисного мастила та обмиванням її водою.
Крупи, макарони, цукор та інші сипучі харчові продукти, що упаковані у подвійні або декілька мішків, обмітають (краще за допомогою пиловсмоктувача) від пилу, після чого верхні мішки знімають і проводять дозиметричний контроль внутрішніх. При потребі вміст перекладають у чисту тару. Рибу, м’ясо та ковбаси обмивають достатньою кількістю холодної води. При необхідності рибу чистять від луски, з м’яса зрізають верхній шар товщиною до 0,5 см, а з ковбаси знімають оболонку і повторно промивають водою. У деяких випадках м’ясо можна 2-3 рази добре проварити, попередньо відокремивши від кісток, тоді більше 50 % РР перейде у бульйон, який необхідно після кожного закипання виливати. Картоплю, буряки, капусту та інші овочі і фрукти дезактивують промиванням водою. Доцільно з капусти та цибулі зняти верхні шари, що забруднені РР. Після очищення від шкірки овочі повторно промивають холодною водою. Тверді жири та сири, масло і хліб дезактивують шляхом видалення забрудненого верхнього шару товщиною до 1 см ножем або тонким дротом, але тиснучими, а не пиляючими рухами. У будь-якому разі продовольство підлягає після проведеної дезактивації повторному контролю на радіоактивне забруднення з метою вирішення питання щодо його повторної дезактивації чи складування на термін природного процесу дезактивації або знищення. Забороняється змішувати чисте і забруднене РР продовольство з метою досягнення допустимих рівнів забруднення.
Дегазацію продовольства, що повністю забруднене крапельно-рідинними ОР, зазвичай, не проводять, а знищують його. Частково забруднене – дегазують шляхом видалення тари і прилягаючих до неї шарів продовольства. У випадку забруднення харчових продуктів парами ОР, їх провітрюють, промивають, за необхідності видаляють верхні шари і піддають спеціальній кулінарній обробці. Наприклад, м’ясо варять протягом 3-4 год, воду після першого закипання зливають і заливають чистою, також поступають і з рибою, яку варять до 2 год після очищення від луски. Овочі миють, провітрюють, зрізають поверхневий шар товщиною до 3 мм і варять. Крупи, макаронні вироби, цукор провітрюють, розсипавши тонким шаром по поверхні. Потім крупи промивають декілька раз і варять, макарони варять у великій кількості води (з розрахунку на 10 л води 1 кг виробів) 10 хв, відкидають і ще раз варять у такому ж об’ємі чистої води. Цукор теж варять у воді (у співвідношенні 1 кг на 4 л води) біля 2 годин. Консерви у металічній та скляній тарі обтирають дегазуючою рідиною, обмивають чистою водою і протирають насухо. Хліб, масло, тверді сири дегазують шляхом зрізування верхніх шарів глибиною до 2-5 см. Їх доцільно також піддавати термічній обробці, наприклад, перетоплювати масло, обжарювати хліб тощо. Дезінфікують продовольство протиранням або зрошенням тари дезінфікуючим розчином, витримують установлений для нього термін експозиції, а потім провітрюють протягом 2 годин.

Продовольство, що упаковане у герметичну металічну тару (консерви тощо), кип’ятять до 30 хв при зараженні неспороутворюючими мікроорганізмами та до 1 години – спороутворюючими. Консерви у скляній герметично закритій тарі занурюють у дезінфікуючий розчин до 30 хв (концентрація розчину залежить від зараження спороутворюючими чи неспороутворюючими мікроорганізмами). Через 2 години банки обмивають чистою водою. М’ясо варять не менше 2 годин з моменту закипання води, за умови додавання у воду 1 % оцтової кислоти – до 1 години. Тверді жири перетоплюють кип’ятінням протягом 1 години. Хліб нарізають на шматки і висушують на сухарі при температурі не нижче 120 °С. Картоплю та свіжі овочі занурюють у розчин хлору не менше ніж на 40 хв, потім промивають у воді. Сухі фрукти варять у воді біля 1 години, після чого з них готують джеми, повидло тощо /

202. Обов'язки медичної служби, методи і засоби гігієнічного контролю за повноцінністю та безпечністю харчування в польових умовах при надзвичайних ситуаціях.
До умов раціонального харчування відносяться:
1. Кількісна повноцінність – відповідність калорійності добового раціону енергетичним витратам організму.
2. Якісна повноцінність, збалансованість – вміст в раціоні в оптимальних кількостях і співвідношенні енергетичних, пластичних, каталітичних харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, мікроелементів, вітамінів, смакових речовин).
3. Раціональний режим харчування – кількість прийомів їжі, їх відповідність біологічним ритмам організму, розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі, інтервали між прийомами їжі.
4. Відповідність якості їжі ферментним можливостям травної системи (легкотравність та висока засвоюваність їжі).
5. Епідеміологічна безпечність і токсикологічна нешкідливість їжі (відсутність збудників інфекційних захворювань з аліментарним шляхом передачі, зародків гельмінтів, отруйних речовин).
Методи медичного контролю за повноцінністю харчування:
- розрахункові методи – за меню-розкладкою з використанням норм харчування – пайків військових і цивільних формувань (додаток 3) та таблиць хімічного складу харчових продуктів;
- методи санітарного обстеження умов заготівлі, транспортування, зберігання, кулінарної обробки і реалізації харчових продуктів і блюд;
- контрольно-вагові методи (контрольні зважування продуктів при видачі зі складу на харчоблок, при закладці в казан, наприклад, польової кухні, контрольні зважування готових порцій, блюд);
- експресний та лабораторний аналіз продуктів і готових блюд на калорійність, вміст білків, жирів, вітамінів та ін.;
- вивчення харчового статусу організму особового складу формувань (антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні показники, біохімічні, клінічні дослідження).
Заходи медичного нагляду за харчуванням особового складу формувань в умовах надзвичайних ситуацій
1. Організацію і дотримання санітарних правил прийому продовольства зі складів, заготовок від населення, трофейних продуктів, продуктів, використаних за результатами катастроф (травмованих тварин, зруйнованих складів продовольства).
2. Дотримання санітарних правил вантаження, транспортування, зберігання продовольства на стаціонарних, рухомих складах, відпуску продуктів на харчоблоки, батальйонні пункти харчування.
3. Дотримання санітарних правил кулінарної обробки харчових продуктів, термінів зберігання і реалізації готової їжі.
4. Утримання приміщень продовольчих складів, транспортних засобів, польової продовольчої техніки, польових кухонь, посуди, інвентарю, заходи боротьби з гризунами, шкідливими комахами.
5. Медичні огляди і обстеження на бацилоносійство поварів, обслуговуючого персоналу продовольчих складів, наряду на харчоблок, нагляд за дотриманням ними правил особистої гігієни та інші.
6. Контроль за доведенням до особового складу повного набору харчових продуктів і блюд, згідно з нормами пайка, з метою забезпечення повноцінності харчування

203. Етапи медичної експертизи продовольства в польових умовах та можливі варіанти експертних висновків на різних етапах цієї експертизи.
Етапи медичної експертизи продовольства у польових умовах :
Ι етап:
- збір інформації, санітарне обстеження продовольчого об’єкта на місці (продовольчого складу, пункту харчування, трофейних харчових продуктів, заготовок на місці);
- індикація тари, продовольства на зараження отруйними речовинами (ОР) за допомогою приладу хімічної розвідки медико-ветеринарного ПХР-МВ радіоактивними речовинами (РР) за допомогою польового рентгенометра-радіометра ДП-5А, ДП-5В
- оцінка органолептичних ознак якості чи псування продуктів (крім смаку);
- обґрунтування і оформлення попереднього експертного заключення.
Варіанти попереднього експертного заключення можуть бути:
а) Продукт придатний до вживання без обмежень;
б) Продукт непридатний до вживання і підлягає знищенню;
в) Продукт сумнівної якості, потребує лабораторної експертизи.
ΙΙ етап:- відбір проб продуктів сумнівної якості (не менше 10 зразків з кожної партії продовольства) на бактеріологічний та санітарно-хімічний аналіз;
- пакування проб, оформлення супроводжуючих документів;
- транспортування проб до лабораторії.
ΙΙΙ етап:
- лабораторні дослідження: - санітарно-токсикологічне, за допомогою медичної польової хімічної лабораторії МПХЛ- 54; (в санепідлабораторії дивізії), токсикологічної лабораторії ЛТ (в СЕЗ армії);- санітарно-бактеріологічне та вірусологічне – за допомогою комплектів ―Лабораторія бактеріологічна ЛБ‖ та ―Лабораторія вірусологічна ЛВ‖;
- радіометричне, за допомогою радіометричної лабораторії в укладках РЛУ-2 (мал. 55.3);
- санітарно-хімічне і органолептичне, за допомогою лабораторії гігієнічної військової ЛГ-1 чи основної ЛГ-2.При надзвичайних ситуаціях мирного часу ці дослідження можуть бути виконані в лабораторії найближчої СЕС.
ΙV етап: обґрунтування і оформлення кінцевого експертного заключення, варіанти якого можуть бути:
1. продукт доброякісний, придатний до вживання без обмежень;
2. продукт умовно придатний, може споживатися обмежений термін, або шляхом змішування з чистими продуктами у раціоні (з метою зниження рівнів забруднення до допустимих);
3. продукт підлягає спеціальній обробці (дегазації, дезактивації, стерилізації) з повторною експертизою;
4. продукт непридатний до вживання і підлягає знищенню (при зараженні стійкими ОР, при перевищенні радіоактивного забруднення в 10 і більше разів від допустимих рівнів, при псуванні вище допустимих рівнів, загниванні);
5. продукт непридатний до вживання, може бути використаний на корм тварин;
6. продукт непридатний до вживання, може бути використаним для технічних цілей або перероблений у добриво.

204. Показники, які характеризують свіжість, товарні якості харчових продуктів, ознаки псування, епідеміологічної та токсикологічної небезпеки.
Органолептичний метод дозволяє швидко і просто оцінити якість сировини, напівфабрикатів і кулінарної продукції, виявити порушення рецептури, технології виробництва та оформлення страв, що, у свою чергу, дає можливість оперативно вжити заходів стосовно усунення виявлених недоліків.
Визначають якість продуктів за допомогою органів чуття: зору, дотику, смаку, нюху.

Таким методом визначають смак, колір, запах, консистенцію і зовнішній вигляд продукту.

Лабораторні методи визначення якості продукту поділяють на фізичні, хімічні, мікробіологічні, фізіологічній

Фізичними методами встановлюють температуру плавлення, захолонення, кипіння, вологість, питому вагу, щільність продукту.

Хімічними методами визначають хімічний склад продукту, наявність в ньому шкідливих домішок.

Мікробіологічним методом визначають наявність хвороботворних, мікробів у продуктах.

Фізіологічним методом визначають енергетичну цінність і засвоюваність продукту.

Фальсифіковані продукти - продукти, що вироблені з навмисною зміною якісного складу з метою приховати недоліки або надати товару більш привабливого вигляду (для обману споживача)

Рафіновані продукти - звільнені від баластних речовин за допомогою спеціальних засобів обробки

Харчові сурогати - Продукти, що вироблені для заміни натуральних і наближені до них за смаковими характеристиками, але не мають їх якості (наприклад сурогат зерен кави – ячмінь, жолуді, цикорій) (Я КАРОЧ ХЗ ЩО ТАМ БУДЕ ПРПАВИЛЬНИМ,ТОМУ ВСТАВИЛА 2 ВАРІАНТИ)


205. Фізіологічні показники втоми та перевтоми як складова гігієни праці військовослужбовців та ліквідаторів наслідків катастроф.
1. Показники функції дихання.
1.1. Частота дихання (за 1 хв.) визначається з метою оцінки ступеню стомленості організму при виконанні фізичної роботи, її інтенсивності, важкості, тривалості, психоемоційних навантажень.Без фізичного навантаження у дорослої людини частота дихання складає 16-20 за хвилину. При фізичних навантаженнях і при психоемоційних напруженнях частота дихання істотно зростає. У тренованих осіб у першу чергу зростає глибина дихання, тобто дихальний об’єм легень, який у стані спокою складає 0,4-0,6 л.
1.2. Інші показники функції дихання можна визначити за допомогою портативного спірометра з манометром. Крім дихального об’єму цим приладом можна визначити:

· резервний об’єм вдоху (у стані спокою дорівнює 1,5-2,0 л);

· резервний об’єм видоху (1,0-1,5 л);

· життєву ємкість легень (ЖЄЛ) – сума дихального об’єму, резервного об’єму вдоху та резервного об’єму видоху. У здорової, не стомленої людини, ЖЄЛ дорівнює біля 4,8 л.
1.3. Хвилинний об’єм дихання (ХОД) визначається множенням дихального об’єму на кількість вдихів за хвилину. У стані спокою дорівнює 6-10 л/хв, при роботі збільшується до 50-100 л/хв.

2. Показники функції серцево-судинної системи.

2.1. Частоту пульсу визначають на променевій артерії передпліччя. У стані спокою у дорослої людини частота пульсу (частота серцевих скорочень, ЧСС) знаходиться в межах 60-90 с/хв. При фізичних навантаженнях істотно збільшується, але у тренованих до таких навантажень осіб спочатку збільшується систолічний об’єм серця (СО), і лише у подальшому зростає частота серцевих скорочень.

2.2. За даними нормальної фізіології систолічний об’єм серця (СО, мл) в стані спокою знаходиться в межах 65-70 мл.

2.3. Хвилинний об’єм крові (ХОК) визначається множенням систолічного об’єму на частоту серцевих скорочень і в нормі, без фізичних навантажень, коливається у межах 2,5-5,0 л/хв. При мускульній роботі збільшується до 25-30 л/хв за рахунок збільшення СО (у тренованих осіб) та частоти серцевих скорочень у залежності від важкості та інтенсивності праці у часі.

Для визначення показників функцій серцево-судинної системи кров’яний тиск визначається портативним тонометром з стрілочним манометром.

2.4. Для практичного засвоєння навичок по визначенню показників дихальної і серцево-судинної систем з метою оцінки ступеню стомленості організму студенти один на одному визначають перераховані вище показники у стані спокою, а потім після 20 присідань з вантажем 10 кг – через 5, 10, 20 хвилин в період відновлення. Зіставляють отримані результати з вихідними.

2.5. На підставі визначених показників розраховують вегетативний індекс Керде та індекс Хільдебранта, які характеризують активність симпатичної, парасимпатичної вегетативної нервової системи у залежності від фізичних навантажень чи психоемоційного перенапруження.

2.5.1. Вегетативний індекс Керде розраховується за формулою (1):

ВІК=(1-ДАТ/ЧСС)*100%
де: ДАТ – діастолічний артеріальний тиск;

ЧСС – частота серцевих скорочень.

При відсутності втоми значення індексу знаходяться в межах 0 – 1 %. При стомленості він збільшується, а коли наближається до 20 % – можна говорити про перевтому.

2.5.2. Індекс Хільдебранта – відношення частоти серцевих скорочень (Р) до частоти дихальних рухів (R) за хвилину, формула (2):

(2)

В нормі у здорової людини цей індекс знаходиться в межах 2,8 – 4,9. При його зниженні можна говорити про розлад вегетативної регуляції у бік парасимпатикотонії, а при його збільшенні – у бік симпатикотонії, що свідчить про стомлення від фізичних навантажень.

3. При оцінці результатів досліджень враховують також суб’єктивне відчуття стомленості та перевтоми, наявність і ступінь випрівання (потовиділення).

206. Гігієнічна характеристика індивідуальних засобів захисту при ліквідації наслідків катастроф та інших надзвичайних станів.
Індивідуальні засоби захисту при ліквідації наслідків катастроф та інших надзвичайних станів.

1. Засоби захисту тіла:
-загальновійськовий захисний комплект (прогумований плащ з капюшоном, прогумовані бахіли, рукавиці);
-захисний комбінезон для роботи з ракетним пальним;
-захисний комбінезон бронетанкових військ
-плівкові захисні комбінезони, бахіли, гумові чоботи, рукавиці та інше формувань цивільної оборони;
-захисний спецодяг та спецвзуття, призначені для використання в різних галузях промислового виробництва;
-захисні комплекти пожежників, рятувальних шахтних команд, аквалангістів.
При проведенні гігієнічного нагляду за використанням ізолюючих індивідуальних засобів захисту медична служба і керівники рятувальних та відповідних робіт повинні орієнту-ватися на допустимі терміни перебування людини у ізолюючому захисному одязі (табл. 3).

2. Засоби захисту органів дихання та слизових оболонок.
До таких засобів відносять респіратори різних конструкцій, захисні окуляри, протигази.
Протигази поділяються на:
-ізолюючі, з запасом кисню у заплічних балонах типу аквалангів, дихальних апаратів гірничих рятівників, КІП-5, КІП-7, КІП-8, або з генерацією кисню хімічними реагентами (військові ізолюючі протигази типу ІП-4, ІП-5, ІП-46, ІП-46М);
-шлангові промислового призначення ПШ-1, ПШ-2-57, ДПА-5;
-фільтруючі: військові, цивільної оборони, розраховані на захист від бойових отруйних речовин (ГП-5, ГП-5М, ГП-7); промислові, розраховані на захист від окремих груп виробничих отрут (див. таблицю 1 до теми № 49).

207. Визначення гігієни військової праці. Предмет, завдання.
Гігієна військової праці-розділ військової гігієни та розділ гігієни праці, в якому вивчаються всі фактори трудового процесу та їх вплив на здоров'я і працездатність (боєздатність) військовослужбовців: встановлюються гігієнічні норми і вимоги, розробляються гігієнічні заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців, попередження професійних захворювань, і, в кінцевому рахунку, на підвищення боєздатності військ.
Предмет гігієни військової праці
- фактори трудового процесу і умови, в яких протікає праця
- вплив трудового процесу і умов праці на здоров'я і боєздатність військовослужбовців.
Основні завдання гігієни військового праці:
- вивчення впливу на організм фізичних, хімічних, біологічних факторів;
- розробка гігієнічних нормативів виробничого середовища, об'єктів військової техніки;
- вивчення трудового процесу з метою вироблення раціональних режимів праці та відпочинку;
- вивчення виробничих процесів з метою виявлення проміжних, кінцевих шкідливих продуктів і розробка рекомендацій щодо захисту людей від їх несприятливих впливів;
- розробка санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на попередження профзахворювань та оздоровлення умов праці;
- вивчення стану здоров'я особового складу, їх загальної захворюваності, профпатології та фізичного розвитку.

208. Гігієна праці в бронетанкових військах. Особливості умов праці.
На умови праці особового складу та на стан його здоров’я впливає ряд таких чинників середовища перебування, як:
– обмежені розміри робочого простору; Малі розміри робочого простору в броньованій машині затруднюють роботу членів екіпажу, змушують їх перебувати у вимушеній робочій позі і оберігатися від ударів об оточуючі поверхні при струсах і поштовхах під час руху машини, що постійно вимагає значного м’язевого напруження. Відповідно виникає підвищена втомлюваність членів екіпажу. Вимушене обмеження рухів і тривале перебування в одній і тій же позі сприяє у холодний період року загальному і місцевому переохолодженню танкістів та утворенню у них контактних відморожень.
– поштовхи і струси при русі машин, сильний шум; Втрата рівноваги тіла при роботі у танку, який рухається, або при стрільбі із гармати, неточні рухи, недотримання правил техніки безпеки під час водіння і обслуговування машини можуть бути причиною травм членів екіпажу
-Шум та вібрація; Постійна дія аритмічних коливань призводить до втомлюваності членів екіпажу. У частини людей струси і вібрації з великою амплітудою коливання можуть спричиняти явища загойдування.

– несприятливі температурні умови в холодний і теплий періоди року; У спеку температура повітря всередині машини сягає вище 40 °С, що призводить до перегрівання членів екіпажу, наслідком чого стає втрата членами екіпажу боєздатності. Взимку через сильне охолодження броні можливе загальне переохолодження і контактне обмороження у місцях торкання до неї ділянок тіла.
– забрудненість повітря шкідливими газами і пилом; Потрапляючи в очі пил викликає подразнення і запалення кон’юнктиви та повік. Забруднення ним шкірних покривів і одягу є однією із причин підвищеної гнійничкової захворюваності шкіри танкістів.
– підвищена забрудненість одягу і тіла паливно-мастильними матеріалами, розчинниками, фарбою та пилом;
– ураження лазерним випроміненням у разі недотримання правил техніки безпеки під час проведення занять або навчань.

209. Гігієна праці в радіотехнічних військах, при обслуговуванні радіолокаторних станцій. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив на організм.

На умови їх праці впливають несприятливі чинники, які можна поділити на специфічні і неспецифічні. До специфічного чинника, наприклад, відносять імпульсне електромагнітне НВЧ-випромінювання, джерелами якого є антени, генератор (за умови знятого з нього металевого кожуха з метою регулювання або ремонту), Наслідком такого опромінення стає порушення функцій ЦНС, ССС, шлунково-кишкового тракту тощо. Зазвичай, гостра форма ураження зустрічається дуже рідко, частіше виявляється симптоматика хронічного ураження – запаморочення, підвищена втомлюваність, поверхневий сон, ослаблення пам’яті, головний біль, загальна слабість, зниження статевої потенції та порушення менструального циклу тощо, які свідчать про зміни, які відбуваються у ЦНС та ССС. Ураження органа зору проявляється переважно катарактою.

Неспецифічними чинниками є м’яке рентгенівське випромінювання, шум та вібрація від дизельного двигуна, вихлопні гази та інші шкідливі хімічні домішки у повітрі робочої зони, несприятлива температура повітря, малорухомий характер праці операторів в умовах недостатньої освітленості при одночасному значному нервово-психічному та зоровому напруженні.

210. Гігієна праці в артилерійських військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив на організм.

Особливостями проходження служби в артилерії є великі фізичні навантаження і вплив на орган слуху пострілів з гармат та вибухів снарядів, мін, авіабомб тощо. Крім того, при стрільбі з гармат великого калібру утворюються інфразвуки, які у сукупності з дульною хвилею можуть травмувати вуха. Розрізняють три типи реакції органа слуху на стрільбу із гармат:

– механічна, коли від різкого підвищення зовнішного тиску пошкоджується барабанна перетинка;

– больова, яку спричиняє різке подразнення нервових закінчень у барабанній перетинці;

– акустична, що обумовлює травматичне ушкодження кортієвого органа, яке супроводжується гучним дзвоном у вухах.

При веденні вогню із закритих об’єктів або корабельних казематів, коли вітер дме з фронту і задуває порохові гази всередину приміщення, існує небезпека отруєння гарматної обслуги пороховими газами, у яких багато оксидів азоту. Причому треба враховувати, що клінічна картина отруєння ними може розвинутися після скритого періоду (через 12-20 год) і призвести до смерті. При тривалій дії невеликих концентрацій оксидів азоту можуть розвиватися хронічні запалення дихальних шляхів. Тому у таких приміщеннях треба подбати про обладнання належної припливно-витяжної вентиляції. Не повинно залишатися поза увагою медичної служби і забруднення одягу та шкіри артилеристів мастилами, якими змащують стволи гармат після їх чистки, а також гільзи снарядів для захисту від іржі, що при відсутності регулярного миття тіла і прання одягу призводить до гнійничкових захворювань шкіри і втрати боєздатності.

211. Гігієна праці в авіаційних військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив на організм.

Авіаційна гігієна є самостійною галуззю авіаційної медицини, що об’єднує ряд медичних дисциплін. Особливості санітарно-гігієнічних заходів, що проводять у ПС, зумовлені рядом указаних нижче чинників. Під час польотів на екіпажі впливає зниження атмосферного тиску всередині літаків, внаслідок чого може виникати кисневе голодування, яке знижує боєздатність (працездатність) людини і порушує її життєдіяльність. Швидке зменшення барометричного тиску при пошкодженні літака за певних умов спричиняє розвиток гострої декомпресійної хвороби. У військовій авіації, особливо винищувальній, на льотчика під час польоту діють значні пришвидшення, що часто створюють дуже великі навантаження на його організм. Вони виникають при збільшенні швидкості польоту або при різкій зміні його напрямку. Крім пришвидшень і змін барометричного тиску на організм льотчика також впливають: інтенсивний шум, що утворюється під час роботи моторів, гвинтів або реактивних двигунів; вібрація літака; значні перепади температури; забруднення повітря відпрацьованими газами, продуктами піролізу, компонентами паливних і мастильних матеріалів. Виконання військової праці як льотчиками, так і іншими фахівцями ПС часто вимагає великого нервово-емоційного напруження. Герметичні кабіни і висотні засоби життєзабезпечення (ВЗЖ) дозволяють долати фізіологічний бар’єр висоти і вакууму космічного простору та виключати гостру гіпобаричну оксигенацію (ГГОГ). Але ВЗЖ затруднюють рухи льотчиків у кабіні, вживання їжі та води, фізіологічні відправлення, обмежують поле зору, погіршують теплообмін, сприяють розвитку фізичної і психічної перевтоми. У випадку розгерметизації кабіни під час висотного польту ВЗЖ не забезпечують достатнього рівня захисту. Тому в умовах ГГОГ потребує вирішення проблема збереження фізичної працездатності, яка є умовою виконання завдання, а нерідко і збереження життя льотчика. Вплив несприятливих чинників на людину можна значно зменшити, а деякі чинники повністю усунути за допомогою технічних та медико-профілактичних заходів, в обгрунтуванні і розробці яких беруть участь лікарі-гігієністи. Наприклад, для спроможності льотчика діяти в умовах ГГОГ йому проводять “висотне” тренування у барокамері й експрес-метод, при якому здійснюють ступінчасті підйоми протягом трьох днів, а також інтервальний принцип адаптації у барокамері. Головною ланкою у системі профілактичних заходів є гігієнічне нормування цих чинників з метою захисту людини від їх шкідливого впливу. З метою виявлення і вивчення причин змін у стані здоров’я фахівців ПС і особливо льотного складу медична служба здійснює регулярний медичний контроль. За станом здоров’я льотного складу він проводиться у:

– період організації і проведення польотів;

– міжкомісійний період;

– процесі спеціальної підготовки на пілотажних тренажерах; – період фізичної підготовки.

Збереження здоров’я та підтримка високої працездатності льотного складу є передумовою підвищення безпеки польотів. Забезпечується це систематичним здійсненням послідовно виконуваних медичних заходів, що включають:

– відбір на навчання у льотних закладах тільки тих осіб, стан здоров’я яких відповідає вимогам льотної професії і дозволяє виконувати в подальшому польоти на перспективних літальних апаратах за будь-яких умов;

– повсякденне спостереження за станом здоров’я курсантського і льотного складів у процесі навчання та льотної діяльності, а також пері-одичні медичні огляди, що дозволяють своєчасно виявити порушення у стані здоров’я і провести лікувально-оздоровчі заходи;

– вивчення умов льотної роботи і причин захворюваності для вжиття заходів, що сприяли б збереженню здоров’я льотного складу і продовженню його льотної працездатності;

– щорічні, чергові медичні обстеження льотного і курсантського складів спеціалістами лікарсько-льотних комісій, які на основі аналізу отриманих результатів клінічних досліджень і даних повсякденного

медичного спостереження дають експертну постанову про ступінь придатності до льотної роботи або льотного навчання;

– позачергові медичні обстеження льотного і курсантського складів у міжкомісійний період для виявлення порушень в стані здоров’я, що можуть призвести до зміни експертного рішення про ступінь придатності до льотної роботи або льотного навчання.

Розрізняють декілька видів медичного обстеження льотного складу. Льотчики, штурмани та інші члени екіпажу щорічно проходять чергове медичне обстеження у спеціалістів лікарсько-льотних комісій. При досягненні 35 років льотчики та штурмани підлягають стаціонарному обстеженню у шпиталі і якщо будуть визнані здоровими, то в наступні два роки обстежуються амбулаторно. Повторне стаціонарне обстеження призначається їм через два роки на третій. У випадку визнання лікарськольотною комісією шпиталю цих членів екіпажу обмежено придатними до льотної роботи, обстеження їх в наступному році проводиться амбулаторно, а потім, на другий рік повторюється стаціонарне обстеження. Інші члени екіпажу незалежно від віку обстежуються амбулаторно, а стаціонарно – лише за показами.

Після узагальнення результатів обстеження льотного складу лікар частини розробляє план лікарськопрофілактичних заходів, в якому передбачається виконання всіх рекомендацій лікарсько-льотної комісії, що направлені на збереження здоров’я і підтримку високої професійної працездатності, та затверджує його у командира. Своєчасне і якісне проведення медичною службою заходів за результатами лікарсько-льотної експертизи, переважна більшість яких має гігієнічну спрямованість, є важливою основою збереження здоров’я

льотного складу, продовження працездатності, підвищення безпеки польотів і попередження льотних пригод, пов’язаних зі змінами у його стані здоров’я

212. Гігієна праці в ракетних військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив на організм.

На особовий склад ракетних військ впливає комплекс несприятливих виробничо-професійних чинників, основним з яких є нервово-емоційна напруженість внаслідок необхідності підтримання постійної готовності до екстрених дій, що обумовлені характером навчально-бойової діяльності. Також до них належать: проливання, витікання або вибух агресивних технічних рідин (При отруєнні гептилом практично уражуються всі органи і системи, а переважно потерпають ЦНС, печінка, ендокринні залози тощо.)( При попаданні на шкіру він викликає опіки. Навіть короткотривале вдихання амілу призводить до ураження дихальних шляхів і легень з розвитком токсичного набряку.); руйнування джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ); аварії транспортних засобів (автомобільного, залізничного, авіаційного); вихід із ладу об’єктів воєнної техніки, спеціальних технічних споруд; виникнення пожежі, а також дія метеорологічних і тектонічних чинників (урагани, смерчі, морози, жара, землетруси, обвали тощо).

Крім військовослужбовців, котрі працюють з КРП і ядерними боєприпасами, виділяють в окрему групу особовий склад, який несе постійне бойове чергування у спеціальних підземних спорудах. На нього діє ряд чинників, які створюють значне емоційне напруження: перебування у замкнутому просторі приміщень для чергування на глибині до 30 м; штучне освітлення (часто у 3-5 раз нижче допустимих норм); наявність примусової вентиляції (особовий склад дихає неіонізованим повітрям); надлишковий тиск повітря; насиченість апаратурою та наявність НВЧ-випромінення; перепади температури і вологості повітря; порушення природних добових біоритмів; морально-психологічне навантаження (робота на апаратурі без права на помилку, систематичні напружені тренування тощо).

213. Біологічна дія надвисокочастотного (НВЧ) поля. Етіологія, патогенез, профілактику радіохвильової хвороби.

Біологічна дія НВЧ-поля обумовлена проникаючою здатністю мікрохвиль в організм, вибірковою взаємодією їх з тканинами, потужністю і часом впливу та розміром поверхні, що опромінюється. Глибина проникнення його в тіло дорівнює приблизно 1/10 довжини хвиль і сягає: при міліметровій довжині на глибину верхніх шарів шкіри; сантиметровій – у підшкірно-жирову клітковину і м’язи, а дециметровій – у внутрішні органи. Поглинута енергія спричиняє місцеве нагрівання тканин і підвищення загальної температури організму. Особливістю дії НВЧ-випромінювання є вибіркове нагрівання тканин, які містять багато води порівняно, наприклад, з інфрачервоними променями, що нагрівають всі тканини однаково. Внаслідок нагрівання тканин може спостерігатися денатурація і коагуляція білків, збільшується проникність мембран клітин, падає активність ферментів, але підвищується швидкість хімічних реакцій. При перевищенні температури тіла більше 40°С розвиваються порушення функцій центральної нервової системи, що призводить до важких наслідків і, навіть до смерті.

Крім теплової виділяють також нетеплову або специфічну дію НВЧ-та НЗВЧ-поля. ). Наслідком такого опромінення стає порушення функцій ЦНС, ССС, шлунково-кишкового тракту тощо. Зазвичай, гостра форма ураження зустрічається дуже рідко, частіше виявляється симптоматика хронічного ураження – запаморочення, підвищена втомлюваність, поверхневий сон, ослаблення пам’яті, головний біль, загальна слабість, зниження статевої потенції та порушення менструального циклу тощо, які свідчать про зміни, які відбуваються у ЦНС та ССС. Ураження органа зору проявляється переважно катарактою.

Радіохвильова хвороба:

Етіологія: тривалий контакт з електромагнітним полем

Клінічна картина: зміни функціонального стану ЦНС та ССС

Заходи щодо несприятливого впливу НВЧ-випромінювання здійснюються у ході запобіжного санітарного нагляду на етапі конструювання РЛС і будівництва споруд у межах їх дії, з метою дотримання установлених норм і правил. Конструктори повинні передбачити екранування і щільне закривання усіх вузлів і блоків, з яких може випромінюватися НВЧ-поле та рентген-промені. Для індивідуального захисту фахівців РЛС застосовують захисні комбінезони та окуляри. Комбінезони шиють із спеціальної металізованої тканини, а окуляри виготовляють з металізованого скла або латунної сітки. Засоби захисту підлягають перевірці раз у півріччя. Крім того, з метою захисту здоров’я скорочують час роботи фахівця та, по можливості, обмежують тривалість роботи самої станції на випромінювання. У салоні станції внаслідок підвищення температури повітря, яке нагрівається від поверхонь працюючої апаратури, буде створюватися перегріваючий мікроклімат. Він спричиняє у операторів напруження процесів терморегуляції, погіршує умовно-рефлекторну діяльність і функції аналізаторів, знижує працездатність і якість роботи тощо. Тому салони РЛС обладнують припливно-витяжною вентиляцією. Оптимальні мікрокліматичні умови створює кондиціонер. Зменшенню радіаційної температури сприяє теплоізоляція салону станції. Крім того, обслуговуючий персонал повинен забезпечуватися раціональним одягом.

214. Гігієнічне та епідеміологічне значення води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

Гігієнічне значення води

Фізіологічні функції води:

· пластична – вода складає в середньому 65 % маси тіла дорослої людини. 70 % води зосереджено внутрішньоклітинно, 30 % позаклітинно у складі крові, лімфи (7%) та міжклітинної рідини (23 %). Вміст води у кістковій тканині становить 20 % від її маси, у м’язовій – 75 %, у сполучній – 80 %, плазмі крові – 92 %, склоподібному тілі ока – 99 % води. Більша частина води є компонентом макромолекулярних комплексів білків, вуглеводів та жирів і утворює з ними желеподібні колоїдні клітинні та позаклітинні структури. Менша знаходиться у вільному стані;

· участь у обміні речовин і енергії – усі процеси асиміляції і дисиміляції в організмі перебігають у водних розчинах;

· роль у підтриманні осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги;

· участь у теплообміні і терморегуляції – при випаровуванні 1 г вологи з поверхні легень, слизових оболонок та шкіри (схована теплота паротворення) організм втрачає 2,43 кДж (біля 0,6 ккал) тепла;

· транспортна функція – доставка до клітин поживних речовин кров’ю, лімфою, видалення з організму шлаків, обміну сечею, потом;

· як складова частина харчового раціону та джерело надходження в організм макро- і мікроелементів;

· існують нервово-психічні розлади, зумовлені неможливістю задовольнити спрагу при відсутності води або її поганих органолептичних якостей. Згідно з вченням І.П.Павлова про вищу нервову діяльність запах, смак, присмак, зовнішній вигляд, прозорість, забарвлення води є подразниками, що діють через центральну нервову систему на весь організм. Погіршення органолептичних якостей чинить рефлекторну дію на водно-питний режим і деякі фізіологічні функції, зокрема пригнічує секреторну діяльність шлунку. До води з поганими органолептичними властивостями у людини формується захисна реакція – відчуття відрази, яке примушує відмовлятися від вживання такої води, навіть незважаючи на спрагу.

Епідеміологічна та токсикологічна роль води

Вода може брати участь у розповсюдженні інфекційних захворювань:

· як фактор передачі збудників хвороб з фекально-оральним механізмом передачі: кишкових інфекцій бактеріальної і вірусної етіології (черевний тиф, паратиф А і В, холера, дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз, туляремія, вірусний гепатит А, поліміеліт, ентеровірусні захворювання, викликані вірусами Коксакі, ЕКХО та інші); геогельмінтозів (аскаридоз, трихоцефальоз, анкілостромідоз, рішита та інші); біогельмінтозів (розвиток у біоценозах відкритих водойм зародків лентеця широкого, кошачої, печінкової двовустки); захворювань, що викликані найпростішими (амебна дизентерія, лямбліоз, лептоспіроз та інші);

· як фактор передачі збудників захворювання шкіри і слизових оболонок (при купанні або іншому контакті з водою): трахома, проказа, сибірка, контагіозний молюск, грибкові захворювання (наприклад, епідермофітія);

· як середовище розмноження переносників хвороб – комарів роду Анофелес, які переносять малярійний плазмодій та інші (відкриті водойми).

Ознаки водних епідемій:

· одночасна поява великої кількості хворих на кишкові інфекції, різке підвищення захворюваності населення – так званий епідеміологічний вибух;

· хворітимуть люди, які користувались одним водогоном, однією гілкою водопровідної мережі, однією водорозбірною колонкою, одним шахтним колодязем тощо;

· захворюваність тривалий час утримується на високому рівні – у міру забруднення води і вживання її населенням;

· крива захворюваності може мати одно-, дво-, тригорбний або інший характер. Насамперед реєструватимуться захворювання з коротким інкубаційним періодом (ешеріхіози, сальмонельози – 1-3 доби, холера – 1-5 діб, черевний тиф – 14-21доба і нарешті – з найдовшим – вірусний гепатит А і Е – 30 і більше діб);

· після проведення комплексу протиепідемічних заходів (ліквідації осередку забруднення, дезінфекція водопровідних споруд, санації колодязів) спалах згасає, захворюваність різко зменшується;

· але ще деякий час захворюваність залишається вищою за спорадичний рівень – так званий епідемічний шлейф. Це зумовлено появою під час епідемічного вибуху великої кількості нових потенційних джерел інфекції (хворих і носіїв) та активізацією інших шляхів розповсюдження патогенних мікроорганізмів від цих джерел – контактно-побутового (через забруднені руки, посуд, дитячі іграшки, предмети догляду), через продукти харчування або живими переносниками (мухами) тощо.

Токсикологічна роль води обумовлена скиданням у відкриті водойми, які використовуються для централізованого водопостачання, недостатньо знешкоджених, або зовсім не знешкоджених господарсько-побутових, промислових стічних вод, змивів з полів штучних добрив, отрутохімікатів, з вулиць міст – інших забруднень метеорними водами, скиданням стічних вод, відходів мастильних засобів річкового транспорту тощо. Недостатня або неефективна очистка таких вод на водогінних станціях сприяє тривалій токсичній дії малих концентрацій токсичних речовин, рідше, при аварійних та інших надзвичайних ситуаціях – гострим отруєнням.

215. Особливості вимог до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

Обов’язкові:

· Епідеміологічна, токсикологічна, радіологічна безпечність

Бажані:

· Задовільні органолептичні властивості

· Оптимальний фізико-хімічний (мінеральний)склад

216 Гігієнічна характеристика різних джерел водопостачання з точки зору їх використання принадзвичайних ситуаціях та під час війни.

При виборі джерел води, при розгортанні пунктів водопостачання у першу чергу слід використовувати артезіанські свердловини, якщо вони вціліли і є енергія для підйому води, або якщо є засоби буріння свердловин. У другу чергу слід використовувати колодязну та джерельну воду з її обов’язковим знезараженням або привізну знезаражену і законсервовану воду. У третю чергу – відкриті проточні водойми чи озера, але з очисткою і знезараженням води.

Джерела водопостачання поділяються на підземні та поверхневі.

До підземних джерел відносяться:

· міжпластові напірні (артезіанські) та ненапірні води, які залягають у водоносних горизонтах (піщаних, гравелистих, тріщинуватих) між водонепроникними шарами ґрунту (глини, граніти), а тому надійно захищені від проникнення забруднень з поверхні. Поповнення міжпластових вод відбувається у зонах живлення - місцях вклинювання водоносного шару на поверхню, які знаходяться на значній відстані від місць водозабору. Міжпластові води відрізняються стабільною невисокою температурою (5-12°С), постійним фізико-хімічним складом, сталим рівнем і значним дебітом;;

· ґрунтові води, які залягають у водоносному горизонті над першим водонепроникним шаром ґрунту, а тому у разі неглибокого розташування недостатньо захищені від потрапляння забруднень з поверхні. Характеризуються сезонними коливаннями рівня стояння, дебіту, хімічного і бактеріального складу, що залежить від частоти і кількості опадів, наявності відкритих водойм, глибини залягання, характеру грунту. Фільтруючись через шар чистого дрібнозернистого ґрунту завтовшки 5-6 м і більше грунтові води стають прозорими, безбарвними, не містять патогенних мікроорганізмів. Запаси ґрунтових вод незначні, тому, щоб використати їх як джерело централізованого водопостачання, передбачають їх штучне поповнення водою за допомогою спеціальних інженерно-технічних споруд; -

· джерельна вода, яка витікає з водоносних шарів, які виклинюються на поверхню біля підніжжя пагорбів, гір, в понижених місцях рельєфу.

Поверхневі води поділяються на проточні (ріки, водоспади льодовиків), непроточні (озера, ставки, штучні відкриті водосховища). Склад їх води багато в чому залежить від характеру ґрунтів на території водозбору, гідрометеорологічних умов та суттєво коливається протягом року залежно від сезону і навіть погоди. Порівняно з підземними водами, для поверхневих характерні велика кількість завислих речовин, низька прозорість, підвищена кольоровість за рахунок гумінових речовин, що вимиваються з ґрунту, більш високий вміст органічних сполук, наявність автохтонної мікрофлори, присутність у воді розчиненого кисню. Відкриті водойми легко забруднюються ззовні, тому з епідеміологічної точки зору є потенційно небезпечними.

В ряді маловодних, безводних місцевостей використовують привізну та метеорну (атмосферну) воду (дощову, снігову), яку зберігають в закритих водосховищах, наливних колодязях.

217. Методи знезараження води та особливості їх використання у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

Види обробки води у польових умовах: знезараження, очистка (освітлення), при необхідності – опріснення, дезактивація, дегазація.

З методів знезараження води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій використовуються:

- фізичні: кип’ятіння, а на військовій фільтрувальній станції (ВФС-2,5; ВФС-10) – ультрафіолетовим опроміненням;

- хімічні: хлорування. Раніше використовували іони срібла.

З чотирьох способів хлорування води (за хлорпотребою, перехлоруванням, з преамонізацією, післяпереломними дозами хлору) у польових умовах використовують перехлорування та хлорування за хлорпотребою.

Для хлорування води у польових умовах використовують:

- хлорне вапно 3СаCl(OCl) ×Ca(OH)2, яке у свіжому вигляді містить 30 – 35 % активного хлору;

- двотретинно-лужну сіль гіпохлориту кальцію – (ДТСГК) - 3Са(OCl)2 × 2Ca(OH)2 , вміст активного хлору у якій досягає 47 – 57 %;

- таблетки “пантоцид” – парасульфодіхлорамід бензойної кислоти з содою та сіллю СООН С6Н4 NCl2. У свіжому вигляді містять 3,5 мг активного хлору і розраховані на стандартну баклажку 0,75 л;

- таблетки “аквасепт” – натрієва сіль ізоціанурової кислоти, містять 4 – 4,5 мг активного хлору і також розраховані на 0,75 л води.

Дозу хлорного вапна чи ДТСГК для знезараження води за хлорпотребою визначають пробним хлоруванням однакових об’ємів води в трьох склянках (з спеціального набору для контролю хлорування і коагуляції води НХК) різними дозами хлору в межах очікуваної хлорпотреби (найчастіше 3-5 мг/л) з тим, щоб залишковий хлор після 30-хвилинної експозиції був у межах 0,3-0,5 мг/ л. При відсутності набору НХК чи необхідних реактивів хлорпотребу можна визначити шляхом хлорування води у трьох відрах, вносячи 1, 2, 3 столові ложки 1 % розчину хлорного вапна, і вибрати ту дозу, при якій після 30-хвилинної експозиції буде відчутно самий слабкий але наявний запах хлору.

Метод перехлорування води у польових умовах використовується у випадках, коли необхідно швидко отримати знезаражену воду (експозиція знезараження скорочується у два рази), коли вода каламутна, брудна або є підозра у її зараженні патогенними мікроорганізмами (несприятлива епідеміологічна обстановка), коли відсутні лабораторні засоби для визначення хлорпотреби води, а також при очищенні та знезараженні води стандартним хлоркупоросним методом Клюканова (про що сказано далі).

Дози хлору, які застосовуються при перехлоруванні води:

- без підозри на зараження патогенними мікроорганізмами - 10 мг/л;

- при зараженні вегетативними формами патогенних мікроорганізмів – 20 мг/л;

- при зараженні води споровими формами патогенних мікроорганізмів – 150 мг/л.

Експозиція хлорування: 15 хв. влітку, 30 хв. взимку, а при зараженні споровими формами мікроорганізмів – не менше 2 годин.

З відомих методів очищення води (відстоювання, фільтрація, коагуляція з фільтрацією) у польових умовах використовують коагуляцію з фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри.

З метою дезактивації та опріснення води розроблено такі методи:

- дистиляція – дозволяє звільнити воду від розчинених солей, у тому числі радіоактивних, але метод не підходить у перший період ядерного вибуху, коли у складі продуктів є великі концентрації радіоактивного йоду, який сублімує разом з парою. Крім того, дистильовану воду потрібно підсолювати.

- іонообмінна фільтрація – фільтрування води через катіоніти і аніоніти, що також дозволяє звільнити воду від розчинених в ній солей, у тому числі радіоактивних

218. Характеристика способів хлорування води, їх придатність для знезараження води у польових умовах.

1.Перехлорування (метод Клюканова) Перехлорування - хлорування води дозами хлору, що значно перевищують необхідні для її дезінфекції. Використовується у разі підозри щодо можливого неврахування лабораторією показників якості, що швидко змінюються. Перехлорування застосовується з метою гарантування надійності знезараження. При перехлоруванні потрібно подальше видалення надлишкових кількостей хлору з води. Процес видалення надлишкових кількостей хлору з води називається дехлоруванням і здійснюється введенням в перехлоровану воду речовин, здатних зв'язувати надмірні кількості хлору.

2.За хлорпотребою (гіпохлорит натрію, дихлорізоціанурова килота, натрієва сіль ізоціанурової кислоти (таблетки “аквасепт”)

3.З преамонізацією (перед хлоруванням проводиться амонізація, щоб зменшити утворення в подальшому хлорорганічні сполуки)

4.Післяпереломними дозами (велику кількість хлору вводять поступовими порціями).

219. Методи очистки води і особливості їх використання при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

Методи очищення (освітлення) води, що використовують у польових умовах

У воєнно-польових умовах та при надзвичайних ситуаціях використовують коагуляцію з фільтрацією через швидкі фільтри (табельні чи імпровізовані). Відстоування, яке застосувається за звичайних умов після коагуляції перед фільтрацією через швидкі або повільні фільтри у воєнно-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях чи під час війни не застосовується чи його час зведено до мінімуму.

Характеристика методів дезактивації води від радіоактивних продуктів ядерних вибухів.

Методи дезактивації

1) Коагуляція з фільтрацією: дозволяє звільнити воду від завислих носіїв радіоактивності.

2) Дистиляція: дозволяє звільнити воду від розчинених солей, у тому числі радіоактивних, проте метод не підходить для видалення ізотопів йоду, оскільки останні добре сублімують та конденсуються у перегнану воду.

3) Іонообмінна фільтрація: дозволяє звільнити воду від розчинених у ній радіоактивних катіонів і аніонів.

221. Організація польового водопостачання. Пункти водопостачання, пункти водозабору, індивідуальне водоспоживання.

Польове водозабезпечення військ чи цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій організовують спеціальні підрозділи інженерної служби формувань (у військах – окрема рота польового водопостачання – ОРПВ):

- розгортанням пунктів водопостачання – ділянок біля джерел води, на яких розгортаються табельні засоби добування, підйому води, її очищення, знезараження, при необхідності – дезактивації, дегазації, накопичення запасів та видачі підрозділам формувань (а при необхідності - консервування).

- розгортанням пунктів водорозбору – ділянок в районі розміщення формувань, на яких розгортаються засоби для накопичення запасів води, яку доставляють з пунктів водопостачання та видачі її особовому складу формувань (і потерпілому від лихоліть населенню);

- шляхом індивідуального водопостачання з знезараженням води кип’ятінням чи спеціальними таблетками (пантоцид, аквасепт та інші).

Особливості вимог до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій:

- суворо обов’язкові умови – епідеміологічна безпечність та токсикологічна нешкідливість води;

- бажані, але не обов’язкові вимоги – хороші органолептичні якості, оптимальний мінеральний склад. Послаблення до цих двох останніх вимог грунтується на коротких термінах споживання такої води особовим складом формувань: до завершення рятувальних робіт при катастрофах чи у зв’язку з переміщенням військ на війні.

222. Табельні і імпровізовані засоби обробки води у польових умовах.

Табельні засоби польового водозабезпечення цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни

1) Засоби добування води: копач шахтних колодязів КШК-40; авто свердлова установка – АСУ-100; установка ротор буріння – УРБ-3 АМ.

2) Засоби підйому води: ручна поршнева помпа БКФ – 4; ручна штангова помпа РШП – 25, механізована штангова помпа – МШП-40; мотопомпа М-600, електропомпа - ЕП-1.

3) Засоби обробки води: тканино-вугільний фільтр ТВФ -200; військова фільтрувальна станція ВФС – 2,5; ВФС-10; модернізована авто фільтрувальна станція – МАФС-3; польова опріснювальна установка – ПОУ-4; опріснювальна польова станція – ОПС-2; реагенти: коагулянт – сульфат алюмінію, хлорид заліза, сульфат заліза; 15% розчин гіпохлориту натрію, хлорне вапно, дихлорізоціанурова кислота, натрієва сіль хлорізоціанурової кислоти, катіоніт – карбоферрогель, аніоніт – сульфовугілля.

4) Засоби накопичення та транспортування води:

223. Група розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни, її склад, завдання, оснащення

Мета розвідки води: - отримання відомостей технічного і санітарно-епідеміологічного характеру, необхідних для правильного вирішення питання водозабезпечення формувань (та потерпілого населення) доброякісною водою і в достатній кількості найбільш простими та надійними засобами.

Організаційно розвідка проводиться за участю: представника інженерної служби формування (начальник розвідки), медичної служби, хімічної служби.

Оснащення групи розвідки: прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ (мал. 55.1), польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А або ДП-5В (мал. 55.2); набір гідрохімічний НГХ для санітарного аналізу води.

* Примітка. За класичними рекомендаціями Фойта і Рубнера білків у раціоні повинно бути 18%