Гістологія - тести

Цитологія

1. Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолеми, відрізняється за своїм хімічним складом від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

A. З вуглеводних компонентів глікопротеїнів та гліколіпідів

B. З білків та гіалуронової кислоти

C. З холестерина та білків

D. глікопротеїнів та холестерину

E. З гліколіпідів та холестерину

2. Відомо, що плазмолема клітини складається з 3-х шарів: біологічної мембрани, глікокаліксу та кортикального шару. Які хімічні сполуки складають основу плазмолеми і забезпечують бар»єрну функцію?

A. Гліколіпіди та глікопротеїни

B. Ліпіди і протеїни

C. Ліпіди і гліколіпіди

D. Протеїни і глікопротеїни

E. Ліпіди і мікрофіламенти

3. На електронномікроскопічній фотографії плазмолеми клітини видні 3 шари. Зовнішній – має вигляд рихлого шару помірної електронної щільності. Він має назву:

A. Плазмолема

B. Біологічна мембрана

C. Глікокалікс

D. Бліпідний шар

E. Кортикальний шар

4. На електронно мікроскопічній фотографії плазмолеми клітини видні 3 шари. Середній складається з двох шарів ліпідів та вбудованих в них молекул білків. Він має назву:

A. Плазмолемі

B. Біліпідний шар

C. Надмембранний шар

D. Біологічна мембрана

E. Підмембранний шар

5. На електронно мікроскопічній фотографії плазмолеми клітини видні 3 шари. Нижній шар містить мікротрубочки та мікрофіламенти. Він має назву:

A. Плазмолема

B. Біліпідний шар

C. Надмембранний шар

D. Біологічна мембрана

E. Кортикальний шар

6. Відомо, що основу біологічної мембрани створює бімолекулярний шар полярних ліпідів. Пошкодження цього шару призводить до порушення:

A. Адгезивних властивостей

B. Рецепторної функції

C. Вибіркової проникності

D. Структурної функції

E. Ферментативної функції

7. Відомо, що клітини сполучної тканини макрофаги здатні до фагоцитозу. Які структури, виявлені на електронномікроскопічній фотографії, відповідають за виконання цієї функції?

A. Мікротрубочки кортикального шару

B. Гліколіпіди надмембранного шару

C. Глікопротеїни надмембранного шару

D. Мікрофіламенти кортикального шару

E. Примембранні білки біологічної мембрани

8. Відомо, що існує 4 групи крові, які визначаються особливостями будови клітинної оболонки. Які компоненти плазмолеми відповідають за визначення групи крові?

A. Вся плазмолема

B. Глікокалекс

C. Біологічна мембрана

D. Кортикальний шар

E. Підмембранний шар

9. Відомо, що травлення в тонкій кишці відбувається на поверхні клітини епітелію, що вистилає кишкову трубку. Які компоненти плазмолеми приймають в цьому участь?

A. Олігосахаридні ланцюги

B. Біліпідний шар

C. Примембранні білки

D. Інтегральні білки

E. Мікротрубочки та мікрофіламенти

10. Відомо, що більшість еритроцитів крові людини мають форму двояковігнутого диска та розмір 7,-7,9мкм, а діаметр найменших судин, по яким проходить кров – 3,5мкм. При цьому еритроцити не ушкоджуються. Які компоненти плазмолеми еритроцитів забезпечують підтримання відповідної форми?

A. Глікокалікс

B. Біліпідний шар

C. Біологічна мембрана

D. Кортикальний шар

E. Всі шари плазмолеми

11. Здатність до фагоцитозу – основна функція клітин макрофагів. Відомо, що за виконання цієї функції відповідає плазмолема клітин. Які компоненти плазмолеми в основному відповідають за здійснення фагоцитозу?

A. Надмембранний шар

B. Біліпідний шар

C. Біологічна мембрана

D. Кортикальний шар

E. Глікокалекс

12. При світловій мікроскопії клітин печінки, забарвлених спеціальним барвником янусом зеленим, в їхній цитоплазмі виявлені нитчасті і зернисті структури. Які це структури?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Перокисоми

D. Комплекс Гольджі

E. Ендоплазматична сітка

13. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка це структура?

A. Агранулярна ендоплазматична сітка

B. Гранулярна

C. Комплекс гольджі

D. Мікротрубочки

E. Мікрофіламенти

14. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка функція не характерна для цієї структури ?

A. Депонування іони кальцію

B. Метаболізм ліпідів

C. Метаболізм вуглеводів

D. Синтез білків

E. Детоксикація шкідливих хімічних сполук

15. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура ?

A. Метаболізм вуглеводів і ліпідів

B. Синтез секреторних білків

C. Синтез білків для потреб клітини

D. Внутрішньоклітинне травлення

E. Синтез АТФ

16. У цитоплазмі клітини містяться мембранні пухирці сферичної форми, заповнені ферментами, серед яких маркерним є каталаза. Яка це структура?

A. Рибосома

B. Лізосома

C. Комплекc Гольджі

D. Мітохондрія

E. Перексисома

17. При субмiкроскопiчному дослiдженнi клiтини з'ясувалось, що її цитоплазма мiстить багато лiзосом, фагосом, пiноцитозних пухирцiв. Iншi органели розвиненi помiрно. Яку функцiю може виконувати така клiтина?

A. Синтез лiпiдiв

B. Синтез полiсахаридiв

C. Фагоцитоз

D. Депонування iонів кальцiю

E. Реабсорбцiя iонів натрію

18. При субмiкpoскопiчному дослiдженнi клітин одношарового епiтелiю в базальній частинi епiтелiоцитiв виявленi складки плазмолеми ( базальний лабiринт), мiж якими розташованi мiтохондрiї. Iншi органели розвиненi слабо. Яку функцію виконує така клiтина ?

A. Реабсорбцiя iонів натрiю

B. Депонування iонів калъцiю

C. Синтез лiпiдiв

D. Фагоцитоз

E. Синтез імуноглобулінів

19. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини виявлена овальна структура, яка оточена зовнiшньою гладкою та ввутрішньою складчастою ( утворює кристи) мембранами. Яка це структура?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Комплекс гольджi

D. Ендоплазматична ciткa

E. Рибосома

20. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітин панкреатоцитів виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яка це структура?

A. Гранулярна ендоплазматична cіткa

B. Агранулярна ендоплазматична ciткa

C. Комплекс гольджi

D. Лiзосоми

E. Мiкpотрубочка

21. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітини тироцита щитоподібної залози виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

A. Синтезує бiлки бiомембран

B. Синтезує фосфолiпiди

C. Синтезує вуглеводиДепонує iони кальцiю

D. Синтезує тубулiн

22. При ультрамiкроспiчному дослiдженнi в цитоплазмi клітин привушної слинної залози виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мiшечкiв, цистерн, утворених суцiлъною біомембраною, до якої iз зовнiшньої сторони прикрiпленi рибосоми. Яку функцiю виконує ця структура?

A. Синтезує вуглеводи

B. Синтезує ферменти глiколiзу

C. Синтезує тубулiн

D. Синтезує ceкpеторні бiлки

E. Синтезує лiпiди

23. При ультрaмiкроскопiчному дослiдженнi клiтини, в її цитоплазмi клітини сполучної тканини – фібробласта, виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мембранних цистерн, сплющених у центральнiй частинi i розширених по периферiї. Розширенi краї цистерн оточенi дрiбними пухирцями. Яка це структура?

A. Комплекс Гольджi

B. Агранулярна ендоплазматична cіткa \

C. Гранулярна ендоплазматична ciткa

D. Мiкротрубочки

E. Лiзосоми

24. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають тетраплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу

A. Мітоз

B. Амітоз

C. Ендомітоз

D. Мейоз

E. Некроз

25. В клітинах печінки в ядрі біля нуклеолеми спостерігаються грудочки гетерохроматину. Які ділянки хромосомного матеріалу називаються гетерохроматиновими?

A. Кільцевидні в ядрі що ділиться

B. Деспіралізовані в ядрі яке не ділиться

C. Розгалужені в ядрі що не ділиться

D. Зберігають спіралізацію в ядрі що не ділиться

E. Кільцевидні в ядрі що не ділиться

26. Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження ядерного апарату соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A. Периферичний хроматин

B. Еухроматин

C. Деконденсований хроматин

D. Тільце Барра

E. Факультативний хроматин

27. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігаються деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються лізисом усієї клітини. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

A. Некроз

B. Апоптоз

C. Каріопікноз

D. Каріорексис

E. Каріолізис

28. На гістологічному препараті корінця цибулі зафіксовані клітини на різних стадіях мітозу. В одній із клітин хромосоми мають вигляд пухких тілець, що розташовані двома групами – на полюсах клітини. На якій фазі мітозу знаходиться клітина?

A. Профаза

B. Метафаза

C. Анафаза

D. Телофаза

E. Інтерфаза

29. На генетичній карті показаний повний диплоїдній набір хромосом однієї соматичної клітини. Яку назву має такий набір?

A. Генотип

B. Каріотип

C. Фенотип

D. Гемізигота

E. Аутотип

30. Під час прижиттєвого дослідження клітин під час мітозу в деяких з них спостерігався процес “метакінезу”. В чому полягає цей процес?

A. Спіралізація хромосом

B. Рух хромосом до екватору

C. Рух хромосом від екватору до полюсів

D. Зупинка хромосом на полюсах

E. Деспіралізація хромосом.

31. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують “пластинку”, яка розташована в екваторіальній площині. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

A. В телофазі

B. В анафазі

C. В метафазі

D. В профазі

E. В інтерфазі

32. В гістологічному препараті корінця цибулі в окремих клітинах спостерігаються хромосоми, які перебувають у максимально конденсованому стані. В якій фазі мітозу знаходяться вказані клітини?

A. В профазі

B. В метафазі

C. В анафазі

D. В телофазі

E. В інтерфазі

33. Під час експерименту на клітину подіяли чинником, що призвело до появи двоядерних клітин. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

A. В профазі

B. В метафазі

C. В анафазі

D. В телофазі

E. В інтерфазі

34. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

A. Мітоз

B. Амітоз

C. Ендомітоз

D. Мейоз

E. Некроз

35. В ядрах клітин печінки більшість хроматину перебуває в стані еухроматину. Які ділянки хромосомного матеріалу називаються еухроматиновими?

A. Деспіралізовані,функціонально неактивні

B. Спіралізовані, функціонально активні

C. Деспіралізовані, функціонально активні

D. Деспіралізовані, фрагментовані

E. Деспіралізовані, кільцевидні

36. Як відомо, гепатоцити – клітини печінки перебувають в стадії Gо. Яка з морфологічних ознак характерна для цих клітин?

A. В округлому ядрі переважає еухроматин

B. В округлому ядрі переважає гетерохроматин

C. В сегментованому ядрі переважає еухроматин

D. В сегментованому ядрі переважає гетерохроматин

E. Відсутність ядра

37. Під час дослідження ембріонального матеріалу спостерігається масова загибель клітин хорди, яка виникла без первинного ушкодження клітинного метаболізму. В досліджуваних клітинах виявлено розпад ядер на “мікроядра”, оточені ядерною оболонкою. Як називається явище, що спостерігається в клітинах?

A. Некроз

B. Каріолізис

C. Каріопікноз

D. Каріорексис

E. Апоптоз

38. На електорнній мікрофотографії тваринної клітини у ділянці екватора спостерігається вгинання клітинної оболонки в середину клітини. При цьому в кортикальному шарі цитоплазми видні циркулярно розташовані актинові фібрили. На якій фазі мітозу знаходиться клітина?

A. Профаза

B. Метафаза

C. Анафаза

D. Телофаза

E. Інтерфаза

39. На схемі зображена хромосома, центромера якої розташована в центрі, плечі хромосоми мають однакову довжину. Як називається така хромосома?

A. Акроцентрична

B. Метацентрична

C. Субметацентрична

D. Телоцентрична

E. Симметрична

40. Під час прижиттєвого дослідження розмноження клітин виявлено процес “метакінезу”. В якому періоді мітозу клітини можливо спостерігати цей процес?

A. В профазі

B. В метафазі

C. В анафазі

D. В телофазі

E. В інтерфазі

ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ

1. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається стінка поза зародкового органу, що утворена поза зародковими ектодермою та мезодермою. Визначте цей позазародковий орган.

A. Амніон

B. Хоріон

C. Жовтковий мішок

D. Аллантоїс

E. Плацента

2. На препараті виявляється зародок у вигляді пухирця, стінка якого обмежує порожнину і складається з одного шару клітин. Як називається цей зародок?

A. Целобластула

B. Сферобластула

C. Дискобластула

D. Амфібластула

E. Перибластула

3. На препараті виявляється зародок у вигляді пласта клітин – пластинки, з порожниною під нею і яка знаходиться над несегменотованим жовтком. Як називається цей зародок?

A. Целобластула

B. Бластоциста

C. Дискобластула

D. Амфібластула

E. Дперибластула

4. На препараті виявляється зародок у вигляді компактного скупчення бластомерів – світлі по периферії, темні в центрі. Як називається цей зародок?

A. Морула

B. Бластоциста

C. Дискобластула

D. Амфібластула

E. Перибластула

5. Під час гістологічного дослідження визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Середня зона сомітів зруйнована. До порушення розвитку яких структур це може призвести?

A. Травної системи

B. Сечостатевої системи

C. Скелетної поперечнопосмугованої м'язової тканини

D. Серцевої поперечнопосмугованої м'язової тканини

E. Волокнистої сполучної тканини

6. При гістологічному дослідженні у нижньомедіальній ділянці соміту визначається зона руйнування. До порушення розвитку яких утворень це може призвести?

A. Осьового скелету

B. Сечостатевої системи

C. Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

D. Серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини

E. Волокнистої сполучної тканини

7. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації зовнішнього листка (ектодерми). До аномалій розвитку яких з перерахованих структур це може призвести?

A. Епітелію нирок

B. Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

C. Серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини

D. Сполучної тканини шкіри (дерми)

E. Епітелію шкірних покривів

8. При гістологічному дослідженні зародку виявлене порушення диференціації ентодерми. Аномалії розвитку яких з перерахованих органів це може викликати?

A. Тонкого кишківника

B. Серця

C. Нирок

D. Аорти

E. Слинних залоз

9. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації клітинного матеріалу нервової трубки. Аномалії розвитку в яких органах і системах зародка це могло б викликати?

A. Центральної нервової системи

B. Периферійної нервової системи

C. Органів слуху та рівноваги

D. Органа смаку

E. Органа дотику

10. В ембріональному матеріалі, направленому на дослідження, виявлений зародок, в якому визначається первинна смужка й первинний вузлик. Назвіть період ембріонального розвитку.

A. Запліднення

B. Гаструляція

C. Дроблення

D. Прогенез

E. Гісто- та органогенез

11. На препараті в каудальній частині зародкового диску – основної структури, яка бере участь у гаструляції – виникає область потовщення – первинна смужка. Яким шляхом це відбувається?

A. Інвагінація

B. Делямінація

C. Епіболія

D. Іміграція

E. Інволюція

12. На препараті зародку виявляється зачаток, клітини якого виселяються і мігрують у вентральному напрямку і диференціюються в клітини скелетних м’язів. Назвіть цей зачаток.

A. Дерматом

B. Міотом

C. Склеротом

D. Нефрогонотом

E. Спланхнотом

13. На препараті виявляється зачаток, клітини якого виселяються і мігрують у дорсолатеральному напрямку і диференціюються в клітини сполучної тканини шкіри. Назвіть цей зачаток.

A. Дерматом

B. Міотом

C. Склеротом

D. Нефрогонотом

E. Спланхнотом

14. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається позазародковий орган, стінка якого утворена позазародковими ектодермою та мезодермою. Яка функція даного органа?

A. Трофічна

B. Продукція навколоплідних вод

C. Дихальна

D. Екскреторна

E. Ендокринна

15. При мікроскопічному дослідженні зародка курки визначається жовтковий мішок. Яка основна функція даного органа?

A. Трофічна

B. Продукція навколоплідних вод

C. Кровотворна

D. Екскреторна

E. Захисна

16. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушена цілісність медіальних ділянок вісцерального листка спланхнотома. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

A. Органів травної системи

B. Сечостатевої системи

C. Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

D. Серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини

Волокнистої сполучної тканини

17. При гістологічному дослідженні зародока на стадії диференціації зародкових листків, виявлене порушення диференціації спланхнотома. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

A. Сполучної тканини шкіри

B. Епітелію шлунка

C. Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

D. Кіркової речовини надниркової залози

E. Епітелію нирок

18. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина з перерахованих утворюється з ектодерми?

A. Багатошаровий плоский епітелій

B. Одношаровий циліндричний епітелій

C. Гладка м’язова тканина

D. Сполучна тканина

E. Кров

19. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина з перерахованих утворюється з мезенхіми?

A. Багатошаровий плоский епітелій

B. Перехідний епітелій

C. Гладка м’язова тканина Посмугована м’язова тканина

D. Посмугована м’язова тканина

ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ. ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА.

1. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів

хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної

пластинки слизової оболонки сечоводів. Який епітелій зазнав ушкодження?

A. Одношаровий призматичний

B. Одношаровий плоский

C. Багатошаровий перехідний

D. Багаторядний війчастий

E. Багатошаровий плоский незроговілий

2. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії

розвитку епітеліїв ентеродермального (кишкового) типу. Які ембріональні

джерела зазнали ушкодження?

A. Нефротом

B. Шкірна ектодерма

C. Прехордальна пластинка

D. Спланхнотом

E. Ентодерма

3. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення

вертикальної анізоморфії (анізоморфія - наявність клітин різної форми). Для

якого виду епітеліїв характерне явище вертикальної анізоморфії?

A. Одношарового плоского

B. Одношарового кубічного

C. Одношарового призматичного

D. Багатошарового плоского зроговілого

E. Одношарового багаторядного війчастого

4. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії

розвитку епітеліїв епідермального (шкірного) типу. Які ембріональні джерела

зазнали ушкодження?

A. Нефротом

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Ектодерма

5. При дослідженні біоптату слизової оболонки бронха хворого на

хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які

структури в епітеліоцитах зазнали ушкодження?

A. Рибосоми

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Базальні тільця

E. Пластинчастий комплекс Гольджі

6. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит в епідермісі

спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження

десмосом. Які субклітинні структури, що зумовили порушення міжклітинних

контактів, зазнали ушкоджень?

A. Пероксисоми

B. Пластинчастий комплекс Гольджі

C. Цитоплазматична сітка

D. Мітохондрії

E. Проміжні філаменти

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії

розвитку епітеліїв целонефродермального (целомічного та ниркового) типу.

Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Проміжна мезодерма

B. Шкірна ектодерма

C. Прехордальна пластинка

D. Кишкова ентодерма

E. Нервова трубка

8. В лабораторії шкірно-венерологічного диспансеру при

мікроскопічному обстеженні гістологічних препаратів епідермісу, взятих з

різних ділянок поверхні шкіри хворого, виявилось, що тільки епідерміс

долонь та підошов має п’ять шарів у своїй будові. Який шар клітин відсутній

у складі епідермісу інших ділянок тіла людини?

A. Базальний

B. Блискучий

C. Остистий

D. Зернистий

E. Роговий

9. У новонародженого хлопчика при обстеженні виявлені аномалії

розвитку мезотелію плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело

зазнало ушкодження?

A. Нефротом

B. Прехордальна пластинка

C. Шкірна ектодерма

D. Соміт

E. Вентральна мезодерма

10. При розтині тіла новонародженого хлопчика виявлені аномалії

розвитку одношарових епітеліїв. Який з названих епітеліїв належить до

багатошарових та не зазнає ушкодження?

A. Кишковий

B. Шкірний

C. Нирковий

D. Целомічний

E. Епендимогліальний

11. На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена

наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який

різновид епітелію на препараті?

A. Мезотелій

B. Багатошаровий плоский зроговілий

C. Псевдобагатошаровий

D. Багатошаровий перехідний

E. Багатошаровий плоский незроговілий

12. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі

спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію

мезотелію. Який гістогенетичний тип епітелію зазнав ушкодження?

A. Ангіодермальний

B. Епідермальний

C. Епендимогліальний

D. Целонефродермальний

E. Ентеродермальний

13. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення

горизонтальної анізоморфії (анізоморфія - наявність клітин різної форми).

Для якого виду епітеліїв характерне це явище?

A. Багатошарових плоских незроговілих

B. Одношарових однорядних плоских

C. Багатошарових плоских зроговілих

D. Одношарових багаторядних війчастих (псевдобагатошарових)

E. Багатошарових перехідних

14. При ультрамікроскопічному дослідженні біоптату (щипка) слизової

оболонки, отриманого під час ендоскопії дванадцятипалої кишки хворого з

виразковою хворобою, спостерігається пошкодження спеціальних органел

епітеліоцитів, за допомогою яких формуються зв’язувальні міжклітинні

контакти – десмосоми, напівдесмосоми. Які органели зазнали ушкодження?

A. Нейрофібрили

B. Кіноцилії

C. Міофібрили

D. Тонофібрили

E. Миготливі війки

15. При обстеженні новонародженої дівчинки виявлені численні

аномалії розвитку епітеліїв ектодермального походження. В яких органах

будуть спостерігатися пошкодження?

A. В шлунку

B. В статевих залозах

C. В тонкій кишці

D. В шкірі

E. В нирках

16. При обстеженні новонародженого хлопчика виявлені численні

аномалії розвитку ниркового епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало

ушкодження?

A. Мезодерма

B. Ектодерма

C. Мезенхіма

D. Плакоди

E. Ентодерма

17. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на

ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового

призматичного облямованого епітелію. Який гістогенетичний тип епітелію

зазнав ушкодження?

A. Целонефродермальний

B. Епідермальний

C. Ентеродермальний

D. Епендимогліальний

E. Ангіодермальний

18. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку

шкірного епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

A. Ентодерма

B. Дорзальна мезодерма

C. Гангліозна пластинка

D. Вентральна мезодерма

E. Ектодерма

19. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого

з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається

метаплазія (переродження) псевдобагатошарового епітелію, що приводить до

порушенням його морфології. Визначте ознаки цього епітелію в нормальних

умовах.

A. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною

мембраною

B. Форма більшості клітин однакова

C. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною

мембраною

D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

20. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії

розвитку багатошарового плоского незроговілого епітелію. Яке ембріональне

джерело зазнало ушкодження?

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервова трубки

E. Ентодерма

КРОВ

1. При опісторхозі (гельмінтозі) в лейкоцитарній формулі хворих

виявляється до 80% (при нормі 0,5-5%) клітин, у яких при електронно-

мікроскопічному дослідженні відмічаються специфічні великі гранули

розмірами 0,5-1,5 мкм овоїдної форми з продовгуватим пластинчастим

кристалоїдом у центрі, що складається з антипаразитарного основного білка,

багатого на аргінін. Як називається збільшення відсоткового вмісту цих

клітин?

A. Еозинофілія (еозинофільний лейкоцитоз)

B. Еозинопенія

C. Нейтрофільоз (нейтрофільний лейкоцитоз)

D. Нейтропенія

E. Моноцитоз

2. При опісторхозі (гельмінтозі) в лейкоцитарній формулі хворих

виявляється до 80% (при нормі 0,5-5%) клітин, у яких при електронно-

мікроскопічному дослідженні відмічаються специфічні великі гранули

розмірами 0,5-1,5 мкм овоїдної форми з продовгуватим пластинчастим

кристалоїдом у центрі, що складається з антипаразитарного основного білка,

багатого на аргінін. Як називаються ці клітини?

A. Нейтрофільні лейкоцити

B. Базофільні лейкоцити

C. Еозинофільні лейкоцити

D. Моноцити

E. Лімфоцити

3. При опісторхозі (гельмінтозі) в лейкоцитарній формулі хворих

виявляється до 80% клітин, у яких при електронно-мікроскопічному

дослідженні відмічаються специфічні великі гранули розмірами 0,5-1,5 мкм

овоїдної форми з продовгуватим пластинчастим кристалоїдом у центрі, що

складається з антипаразитарного основного білка, багатого на аргінін. Який

відсотковий вміст цих клітин у нормі?

A. 0,5-5%

B. 0-1%

C. 47-72%

D. 20-40%

E. 3-11%

4. Чадний газ (СО) (з’являється там, де виникають умови для неповного

згоряння вуглецевомістких речовин) завдяки високій спорідненості до

гемоглобіну утворює з ним дуже стійку сполуку, викликаючи при цьому

блокаду гемоглобіну та порушуючи транспорт кисню. Як називається ця

сполука?

A. Оксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Глікозований гемоглобін

5. При хронічній інтоксикації чадним газом (СО) в картині

периферичної крові працівників підприємств, де виникають умови для

неповного згоряння вуглецевомістких речовин, відмічається підвищений

вміст гемоглобіну та еритроцитів, що є компенсаторною реакцією організму

на зменшення транспорту кисню із-за утворення гемоглобіном стійкої

сполуки з чадним газом. Як називається ця сполука?

A. Карбоксигемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Глікозований гемоглобін

6. До аерогематичного бар’єру легень (включає стінку альвеоли та

кровоносного капіляра) поступає насичена вуглекислим газом (СО 2 ) кров з

правого шлуночка серця, в якій частина вуглекислого газу утворює нестійку

сполуку з гемоглобіном. Як називається ця сполука?

A. Оксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Глікозований гемоглобін

7. Від аерогематичного бар’єру легень (включає стінку альвеоли та

кровоносного капіляра) в напрямку лівого передсердя поступає кров, в

еритроцитах якої гемоглобін зв’язується з киснем, утворюючи нестійку

сполуку. Як називається ця сполука?

A. Оксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Карбоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Глікозований гемоглобін

8. При дії на гемоглобін ряду окислювачів відбувається окислення

заліза, що входить до його складу, яке супроводжується зміною валентності з

Fe 2+ до Fe 3+ , в результаті чого утворюється метгемоглобін (MtHb), не здатний

зв’язувати та транспортувати кисень. Як називається та сполука гемоглобіну,

що транспортує кисень?

A. Оксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Карбоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Глікозований гемоглобін

9. При менінгококцемії (менінгококовому сепсисі) в крові хворих

відмічається високий нейтрофільний лейкоцитоз із зрушенням лейкоцитарної

формули вліво до юних нейтрофілів і навіть до їхніх попередників, які в

нормі зустрічаються тільки в червоному кістковому мозку. Яка кількість

юних нейтрофілів у нормі?

A. 1-6%

B. 47-72%

C. 3-11%

D. 0,5-1%

E. 20-40%

10. При менінгококцемії (менінгококовому сепсисі) в крові хворих

відмічається високий нейтрофільний лейкоцитоз із зрушенням лейкоцитарної

формули вліво до паличкоядерних та юних нейтрофілів і навіть до їхніх

попередників, які в нормі зустрічаються тільки в червоному кістковому

мозку. Яка кількість паличкоядерних нейтрофілів у нормі?

A. 1-6%

B. 0,5-1%

C. 47-72%

D. 3-11%

E. 20-40%

11. При менінгококовому назофарингіті (запалення слизової оболонки

носоглотки) у периферичній крові хворих відмічається помірний лейкоцитоз

із нейтрофільозом, а також зрушення лейкоцитарної формули вліво. Яку

функцію виконують нейтрофільні гранулоцити?

A. Синтез гемоглобіну

B. Метаболізм гепарину та гістаміну

C. Участь в алергійних та анафілактичних реакціях

D. Фагоцитоз мікроорганізмів

E. Інактивація гістаміну

12. При хронічній інтоксикації ацетоном (застосовується як розчинник

нітро- та ацетилклітковини, гуми, смол, для желатинізації

нітроклітковини) в мазках периферичної крові працюючих на відповідних

підприємствах відмічається зсув лейкоцитарної формули вліво. За яким

методом, як правило, забарвлюються мазки крові в клінічних лабораторіях?

A. За методом Романовського – Гімза

B. Забарвлення за Грамом

C. Забарвлення за Нісслем

D. Забарвлення за методом Браше

E. Забарвлення за методом Беста

13. При дослідженні периферичної крові хворого на комариний

енцефаліт (природно-вогнищева нейроінфекція) був виявлений значний

лейкоцитоз (20х10 9 /л), в мазку крові налічено 85% (при нормі – 47-72%)

клітин діаметром 10-12 мкм з слабко оксифільною цитоплазмою, дрібною

зернистістю рожево-фіолетового кольору та синьо-фіолетового кольору

різними за формою ядрами (бобоподібними, паличкоподібними та у вигляді

сегментів з тонкими перетяжками). Що це за клітини?

A. Нейтрофільні лейкоцити

B. Базофільні лейкоцити

C. Еозинофільні лейкоцити

D. Лімфоцити

E. Моноцити

14. При дослідженні периферичної крові хворого на комариний

енцефаліт (природно-вогнищева нейроінфекція) був виявлений значний

лейкоцитоз (20х10 9 /л), в мазку крові налічено 85% (при нормі – 47-72%)

клітин діаметром 10-12 мкм з слабко оксифільною цитоплазмою, дрібною

зернистістю рожево-фіолетового кольору та синьо-фіолетового кольору

різними за формою ядрами (бобоподібними, паличкоподібними та у вигляді

сегментів з тонкими перетяжками). Як називається збільшення відсоткового

вмісту цих клітин?

A. Нейтропенія

B. Нейтрофільоз (нейтрофільний лейкоцитоз)

C. Лімфоцитоз

D. Еозинофілія (еозинофільний лейкоцитоз)

E. Еозинопенія

15. У 14-річного підлітка, хворого на краснуху (червону висипку), в

мазку крові було налічено 66% (при нормі – 20-40%) клітин діаметром 4,5-7

мкм з крупним кулястим ядром, розташованим у центрі або дещо

ексцентрично, в якому багато компактно розміщених великих грудочок

гетерохроматину, а також базофільно зафарбованою цитоплазмою у вигляді

вузької облямівки або півмісяця зі світлою перинуклеарною зоною. Що це за

клітини?

A. Моноцити

B. Нейтрофільні лейкоцити

C. Лімфоцити

D. Еозинофільні лейкоцити

E. Базофільні лейкоцити

16. У 14-річного підлітка, хворого на краснуху (червону висипку), в

мазку крові було налічено 66% (при нормі – 20-40%) клітин діаметром 4,5-7

мкм з крупним кулястим ядром, розташованим у центрі або дещо

ексцентрично, в якому багато компактно розміщених великих грудочок

гетерохроматину, а також базофільно зафарбованою цитоплазмою у вигляді

вузької облямівки або півмісяця зі світлою перинуклеарною зоною. Як

називається збільшення відсоткового вмісту цих клітин?

A. Лімфоцитоз

B. Лімфопенія

C. Еозинофілія

D. Моноцитоз

E. Нейтрофільоз

17. У 14-річного підлітка, хворого на краснуху (червону висипку), в

мазку крові було налічено 66% клітин діаметром 4,5-7 мкм з крупним

кулястим ядром, розташованим у центрі або дещо ексцентрично, в якому

багато компактно розміщених великих грудочок гетерохроматину, а також

базофільно зафарбованою цитоплазмою у вигляді вузької облямівки або

півмісяця зі світлою перинуклеарною зоною. Якою повинна бути кількість

цих клітин у нормі, враховуючи вік підлітка?

A. 45%

B. 65%

C. 3%

D. 28%

E. 0,5%

18. У 14-річної пацієнтки, хворої на краснуху (червону висипку), в мазку

крові поряд із збільшенням кількості до 55% лімфоцитів (при нормі – 20-

40%) розміром 4,5-7 мкм [з високим ядерно-цитоплазматичним індексом]

відмічена поява 15% клітин більших розмірів (7-10мкм) [із значно нижчим

ядерно-цитоплазматичним індексом], порівняно невеликим круглим

ексцентрично розташованим ядром з конденсованим хроматином у вигляді

колеса зі спицями, інтенсивно базофільною цитоплазмою із світлою

перинуклеарною зоною. Як називаються ці клітини?

A. Плазмоцити (лімфоплазмоцити)

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Базофільні гранулоцити

D. Нейтрофільні гранулоцити

E. Еритроцити

ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ. СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ.

19. Відомо, що при захворюванні середземноморським вісцеральним

лейшманіозом (протозойній інфекції) в периферичній крові пацієнтів

виявляється значне зниження вмісту гемоглобіну до 40-50 г/л (при нормі 130-

160 г/л). Яка функція крові порушується при цьому?

A. Транспорт газів

B. Зсідання

C. Забезпечення імунітету

D. Транспорт гормонів

E. Транспорт поживних речовин

20. У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін.

Які клітини його синтезують?

A. В- лімфоцитами

B. Т- лімфоцитами

C. Макрофагами

D. Тучними клітинами

E. Плазмоцитами

21. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка.

Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. Якою сполучною

тканиною утворений цей орган?

A. Хрящової тканини

B. Щільної неоформленої волокнистої тканини

C. Пухкої волокнистої сполучної тканини

D. Ретикулярної тканини

E. Щільної оформленої волокнистої тканини

22. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися

зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше

забезпечують її пружність?

A. Клітини епідермісу

B. Основна речовина

C. Колагенові та еластичні волокна

D. Клітини сполучної тканини

E. Ретикулярні волокна

23. Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а

вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів збільшується в

цій ситуації?

A. Паренхіматозних елементів органу

B. Судин мікроциркуляторного русла

C. Нервових елементів

D. Міжклітинної речовини

E. Лімфатичних судин

24. Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих

ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює

сiтчастий - найміцніший шар дерми?

A. Ретикулярна

B. Щiльна неоформлена сполучна

C. Пухка волокниста сполучна

D. Епiтелiальна

E. Щiльна оформлена сполучна

25. На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено

відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною

зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та

гістамін. Що це за клітини?

A. Адипоцити

B. Фібробласти

C. Макрофаги

D. Плазмоцити

E. Тканинні базофіли (тучні клітини)

26. Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого

відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A. Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

B. Синтезу гіалінового хрящу

C. Синтезу колагенових волокон

D. Синтезу волокнистого хрящу

E. Заміни розриву м’язовою тканиною

27. При дослідженні гістологічного препарату сполучної тканини

визначаються нейтрофіли. Яку функцію виконують ці клітини, проникаючи

із крові в тканини?

A. Опорну

B. Трофічну

C. Фагоцитоз мікроорганізмів

D. Регулюють скорочення гладких міоцитів.

E. Розширяють кровоносні судини

28. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відторгнення

трансплантату. Які клітини головним чином забезпечують цей процес?

A. Макрофаги

B. Т-кілери

C. В-лімфоцити

D. Т-хелпери

E. Т-супресори

29. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати

ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

A. Т-супресори

B. Т-хелпери

C. Т-кілери

D. В- лімфоцити

E. Природні кілери

30. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням

щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією

та диференціюванням яких клітин крові пов’язано збільшення кількості

плазмоцитів?

A. Тканинних базофілів

B. Т-хелперів

C. В-лімфоцитів

D. Т-кілерів

E. Т-супресорів

31. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають

моноцитарний генез. Які це клітини?

A. Кератиноцити остистого шару

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Клітини Лангерганса

E. Кератиноцити зернистого шару

32. Клітини хрящів характеризуються різноманітним індексом Гервіга,

що визначає їх спеціалізацію. Які клітини хрящової тканини, в основному,

продукують білки колаген та еластин?

A. Прехондробласти

B. Хондробласти

C. Хондроцити І типу

D. Хондроцити ІІ типу

E. Хондроцити III типу

33. Для хондроцитів ІІ типу характерний підвищений вміст РНК в

цитоплазмі, елементів гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу

Гольджі. Які основні речовини продукують ці клітини до складу

міжклітинної речовини?

A. Ліпіди і білки

B. Вуглеводи і білки

C. Протеоглікани і глікозамінглікани

D. Ліпіди і протеоглікани

E. Ліпіди і глікозамінглікани

34. У людини похилого віку порушені пружно-еластичні властивості

хрящів, що ускладнює функції опорного апарату. Яка із перерахованих

речовин забезпечує основні пружно-еластичні властивості хрящів?

A. Вода

B. Іони кальцію

C. Іони фосфору

D. Іони магнію

E. Іони калію

35. Відомо, що еластичний хрящ не мінералізується. Що є основною

причиною цього явища?

A. Наявність ізогенних груп клітин

B. Наявність колагенових волокон

C. Наявність еластичних волокон

D. Наявність хондромукоїду

E. Високий вміст води

36. На гістологічному препараті міжхребцевого диску тварини

забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігаються розташовані

рядочками сплощені поодинокі клітини, які супроводжують товсті пучки

колагенових волокон. Яка це хрящова тканина?

A. Гіалінова

B. Волокниста

C. Еластична

D. Гіалінова суглобова

E. Щільна

37. На гістологічному препараті волокнистої хрящової тканини

забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігаються розташовані

рядочками сплощені поодинокі клітини, які супроводжують товсті пучки

волокон. Які волокна входять до складу цієї хрящової тканини?

A. Еластичні

B. Ретикулярні

C. Колагенові

D. Преколагенові

E. Окситаланові

38. При експериментальному дослідженні ембріона тварини були

помічені радіоактивною міткою клітини склеротомів. В яких у подальшому

сформованих тканинах слід очікувати появу цієї мітки?

A. Пухкій сполучній тканині

B. Щільній сполучній тканині

C. Хрящовій тканині

D. Ретикулярній тканині

E. Жировій тканині

39. В процесі життя людини відбувається пластична перебудова кісток.

При цьому спостерігається п’єзоелектричний ефект – різниця потенціалів на

увігнутій та опуклій поверхнях кісткових пластинок. Процеси резорбції

кістки пов’язані з позитивними зарядами. Які клітини кісткової тканини

концентруються на поверхнях з позитивними зарядами?

A. Преостеобласти

B. Остеобласти

C. Остеоцити

D. Остеокласти

E. Напівстовбурові клітини

40. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входять осеїнові

волокна. Колагеном якого типу утворені ці волокна?

A. Колагеном І типу

B. Колагеном ІІ типу

C. Колагеном Ш типу

D. Колагеном ІV типу

E. Колагеном V типу

41. Клітини кісткової тканини – остеобласти - продукують компоненти

органічної частини міжклітинної речовини кістки – осеомукоїд та осеїнові

волокна. Колаген якого типу продукують остеобласти?

A. Колаген І типу

B. Колаген ІІ типу

C. Колаген Ш типу

D. Колаген ІV типу

E. Колаген V типу

42. Відомо, що високий рівень оксигенації (насичення киснем) є

важливим чинником утворення кісткової тканини. Яка з перерахованих

тканин утвориться при регенерації кістки в умовах нестачі кисню?

A. Кісткова

B. Хрящова

C. Фіброзна

D. Ретикулярна

E. Жирова

43. Всі кістки покриті окістям. Яка з перерахованих функцій

непритаманна окістю?

A. Трофічна

B. Розвиток кістки

C. Ріст кістки

D. Регенерація кістки

E. Резорбція кістки

44. Кістки є не тільки депо іонів кальцію, фосфору, але і вмістилищем

органу кровотворення. Який кровотворний орган розміщений в кістках?

A. Скупчення лімфоїдний елементів

B. Червоний кістковий мозок

C. Тимус

D. Лімфовузли

E. Гемолімфатичні вузли

45. Нульовий потенціал – відсутність навантаження на кісткову тканину

(тривала імобілізація, стан невагомості) обумовлює посилене розсмоктування

кісток. Функція яких клітин активізується за даних умов?

A. Преостеобластів

B. Остеобластів

C. Остеоцитів

D. Остеокластів

E. Напівстовбурових клітин

46. При надлишку соматотропного гормону (гормону росту) у дорослої

людини починається надлишкове наростання кісткової тканини –

апозиційний ріст за рахунок окістя. Які клітини кістки приймають активну

участь в цьому процесі?

A. Преостеобласти

B. Остеобласти

C. Остеоцити

D. Остеокласти

E. Напівстовбурові клітини

47. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна

мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-

канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини

сприяють процесам цієї системи?

A. Преостеобласти

B. Остеобласти

C. Остеоцити

D. Остеокласти

E. Напівстовбурові клітини

48. В середньому шарі діафізу трубчастої кістки розташовані остеони,

які складаються з кісткових пластинок. Остеон це:

A. Трабекули утворені кістковими пластинками

B. Пласт щільно розташованих кісткових пластинок

C. Концентрично розміщені навколо судини кісткові пластинки

D. Кісткові пластинки розміщені під кутом одна до одної

E. Кісткові пластинки розміщені паралельно одна одній

49. В діафазах трубчастих кісток між остеонами розташовуються вставні

пластинки. Яке джерело їх розвитку?

A. Утворення нових остеонів

B. Залишки остеонів минулих генерацій

C. Вростання пластинок внаслідок регенерації

D. Руйнування кісткових пластинок

E. Вростання окістя

50. Під впливом остеокластів, активованих різними факторами, кісткові

пластинки остеонів руйнуються і на їх місці з’являється порожнина. Як

називається цей процес?

A. Резорбція

B. Реабсорбція

C. Репарація

D. Дифузія

E. Інвазія

М`ЯЗОВІ ТКАНИНИ.

1. Під час вагітності в міометрії з’являється велика кількість клітин в

цитоплазмі яких міститься добре розвинена гранулярна ендоплазматична

сітка, а також багато актинових і міозинових філаментів. Яка це клітина?

A. Фібробласт

B. Міофібробласт

C. Фіброцит

D. Фіброкласт

E. Гладкий міоцит

2. Проведено гістологічне дослідження препарата м’язової тканини

мезенхімного походження. Який структурний компонент є

морфофункціональною одиницею досліджуваної м’язової тканини?

A. М’язова трубка

B. Гладка м’язова клітина

C. Кошикова клітина

D. Міобласт

E. Поперечнопосмуговане м’язове волокно

3. Умовно досліджується зародок людини на 25 добу ембріонального

розвитку. Із якого ембріонального зачатку зародка розвиватиметься скелетна

м’язова тканина?

A. Із ектодерми

B. Із мезенхіми

C. Із нервової трубки

D. Із вісцерального листка сплахнотома

E. Із сомітів

4. Проведено гістологічне дослідження препарату скелетної м’язової

тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є основою

поперечнопосмугованого м’язового волокна соматичного типу?

A. Клітина

B. Синцитій

C. Ланцюжок із тісно прилеглих клітин

D. Симпласт

E. Багатоядерна клітина

5. Проведено гістологічне дослідження препарату скелетної м’язової

тканини побудованої із м’язових волокон. Де розташовані ядра в поперечно-

посмугованому м’язовому волокні?

A. В центрі волокна

B. На периферії

C. В кінці волокна

D. Розташовані хаотично по всьому волокну

E. Розташовані групами в центрі волокна

6. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарату скелетної

м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. На які органели

загального призначення особливо багаті м’язові волокна скелетної м’язової

тканини?

A. На пероксисоми

B. На мікротрубочки

C. На лізосоми

D. На рибосоми

E. На мітохондрії

7. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарату скелетної

м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є скоротливою

одиницею міофібрили м’язового волокна?

A. Міозинові нитки

B. Актинові нитки

C. Саркомер

D. Диск А

E. Диск І

8. Скоротливою одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є

саркомер. Що представляє собою саркомер?

A. Ділянку міофібрили, відмежовану лініями Н-зонами

B. Ділянку міофібрили, відмежовану лініями М

C. Ділянку міофібрили, відмежовану телофрагмами

D. Анізотропний диск

E. Ізотропний диск

9. Скоротливою одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є

саркомер. Що входить до складу саркомера?

A. Половина диска І, диск А і ще одна половина диска І

B. Диск А і диск І

C. Диск А і половина диска І

D. Половина диска А, диск І і ще одна половина диска А

E. Диск А і Н-зона

10. У хворого, 36 років, на неврит лицьового нерва спостерігається

порушення функції мімічних м’язів голови. Яка м’язова тканина утворює ці

м’язи?

A. Гладка

B. М’язово-епітеліальна

C. Поперечнопосмугована серцева

D. Вісцеральна

E. Поперечнопосмугована скелетна

11. На гістологічному препараті фрагмента шлунка хворого, 50 років, на

виразкову хворобу представлені м`язова тканина, яка складається із клітин

веретеноподібної форми з, розташованим у центрі, паличкоподібним ядром.

Яка м`язова тканина бере участь в утворенні стінки шлунка?

A. Гладка м`язова мезенхімного походження

B. Гладка м`язова ектодермального походження

C. Поперечнопосмугована м`язова соматичного походження

D. Поперечнопосмугована целомічного походження

E. Гладка м`язова ентодермального походження

12. Під час автомобільної аварії у чоловіка, 45 років, був пошкоджений

чотириголовий м’яз стегна, який побудований з поперечно-посмугованої

м`язоваї тканини. Які елементи скелетного м`язового волокна беруть участь у

його регенерації?

A. Міофібробласти

B. Міобласти

C. Міосателітоцити

D. Гладкі міоцити

Е. Кардіоміоцити

13. Під час гістологічного дослідження біоптата новоутворення камбало

подібного м’яза, разом з патологічно зміненими виявлені фрагменти

нормальної тканини м’яза, утвореної симпластами з прошарками

сателітоцитів, вкритих спільною базальною мембраною. Для якої тканини

характерна дана структура?

A. Пухкої сполучної тканини

B. Гладкої м`язової тканини

C. Серцевої м`язової тканини

D. Скелетної м`язової тканини

E. Ретикулярної тканини

14. При електронномікроскопічному дослідженні пошкодженого

прямого м`яза живота спостерігається резорбція органел симпласта, у тому

числі й міофібрил, під дією протеолітичних ферментів лізосом. Які найтонші

структури у складі міофібрил зазнали ушкоджень?

A. Нуклеопротеїнові комплекси

B. Кератинові філаменти

C. Тропоколагенові комплекси

D. Актинові філаменти

Е. Міозинові філаменти.

15. При гістологічному дослідженні препарату ендокарду (внутрішньої

оболонки серця) хворого на ендокардит (запалення внутрішньої оболонки

серця) разом з патологічно зміненими клітинами виявлені фрагменти з

клітинами нормальної будови – веретеноподібної форми з центрально-

розташованим палочкоподібним ядром. Якій тканині належать ці клітини?

A. Епітеліальній

B. Скелетній м`язовій

C. Серцевій м`язовій

D. Пухкій волокнистій сполучній

E. Гладкій м`язовій

16. Під час електонномікроскопічного дослідження фрагмента міокарда

хворого на інфаркт міокарда, 56 років, виявлені кардіоміоцити з розвиненою

гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі, із

специфічними мембранними пухирцями (гранулами) з електронно-щільним

вмістом. Що міститься в секреторних гранулах кардіоміоцитів?

A. Іони Са 2+

B. Вазопресин

C. Міоглобін

D. Секвестрин

E. Na-уретичний фактор

17. Під час електонномікроскопічного дослідження фрагмента міокарда

хворого на інфаркт міокарда, 66 років, виявлені кардіоміоцити з розвиненою

гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі, із

специфічними мембранними пухирцями (гранулами) , які містили Na-

уретичний фактор. З якої камери серця був вилучений піддослідний

фрагмент міокарда?

A. Шлуночка

B. Міжшлуночкової перетинки

C. Лівого шлуночка

D. Правого шлуночка

Е.Передсердя

18. При ультрамікроскопічному дослідженні фрагмента травмованого

дельтоподібного м’яза у чоловіка,19 років, в непошкодженій ділянці м’яза

виявлені м’язові волокна, що містять розгалужену сітку з мембранних

сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо міофібрил своєрідну

манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

A. Генерують потенціал дії

B. Депонують іони кальцію

C. Акумулюють енергію

D. Депонують глікоген

E. Є місцем приєднання голівок міозину

19. При електронномікроскопічному дослідженні м’язового волокна

плечового м’яза людини було виявлено систему вузьких трубочок, які є

інвагінаціями плазмолеми, ідуть в поперечному напрямку і оточують

міофібрили. Яка органела загального призначення є настільки видозміненою

й гіпертрофованою завдяки особливій значущості для функціонування

м'язового волокна?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Міофібрила

D. Гладка ЕПС

Е. Гранулярна ЕПС

20. У чоловіка, 45 років, після перенесеного інфаркту міокарду виявлено

при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм

синусний, проте збільшена тривалість проведення імпульсу до лівго

шлуночка). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

A. Пейсмейкерних провідних кардіоміоцитів

B. Скоротливих кардіоміоцитів

C. Перехідних провідних кардіоміоцитів

D. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

Е. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса

НЕРВОВА ТКАНИНА.

1. На препараті спинного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом,

виявляються клітини розміром 15-25мкм, з короткими, товстими і дуже

розгалуженими відростками, які нагадують зарості чагарника. Які це

клітини?

А. Епендимоцити

В. Олігодендроцити

С. Гліальні макрофаги

D. Волокнисті астроцити

Е. Протоплазматичні астроцити

2. На препараті спинного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом,

виявляються клітини розміром 15-25мкм, з короткими, товстими і дуже

розгалуженими відростками, які нагадують зарості чагарника. Назвіть

ембріональне джерело розвитку цих клітин.

А. Нервові гребені

В. Гангліозні пластинки

С. Нейрогенні плакоди

D. Спонгіобласти нервової пластинки

Е. Нейробласти нервової пластинки

3. На препараті спинного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом,

виявлені клітини, які мають по 20-40 довгих, прямих, слабко або зовсім

нерозгалужених відростків. Які це клітини?

А. Волокнисті астроцити

В. Протоплазматичні астроцити

С. Олігодендроцити

D. Епендимоцити

Е. Гліальні макрофаги

4. До складу нервової тканини входять клітини з овальним світлим

ядром, високим вмістом проміжних філаментів, які у вигляді прямих або

трохи звивистих пучків заповнюють цитоплазму. Інші органели розвинуті

помірно. Яка це клітина?

А. Олігодендроцит

В. Гліальний макрофаг

С. Астроцит

D. Епендимоцит

Е. Нейроцит

5. У сірій речовині спинного мозку локалізуються невеликі клітини

зірчастої форми з короткими дуже розгалуженими відростками, які

закінчуються пластинчастими розширеннями на базальній мембрані

капілярів. Назвіть функціональне значення таких клітин клітини.

А. Захоплюють і метаболізують нейромедіатори

В. Є структурою гемато-енцефалічного бар’єру

С. Проводять нервовий імпульс

D. Забезпечують фільтрацію компонентів ліквора

Е. Виконують секреторну функцію

6. У корі головного мозку знаходяться невеликі (15-25мкм) зірчасті

клітини з численними короткими дуже розгалуженими відростками,

термінальні розширення яких формують навколо капілярів периваскулярні

пограничні мембрани. Назвіть ці клітини.

А. Нейроцити

В. Олігодендроцити

С. Епендимоцити

D. Астроцити

Е. Гліальні макрофаги

7. У сірій речовині спинного мозку локалізуються дрібні клітини

зірчастої форми з короткими, товстими і дуже розгалуженими відростками,

термінальні розширення яких утворюють пограничну гліальну мембрану під

шаром епендимоцитів. Яке значення цих клітин?

А. Виконують секреторну функцію

В. Формують гемато-лікворний бар’єр

С. Формують нейролікворний бар’єр

D. Є антигенпрезентуючими клітинами

Е. Є макрофагами

8. До складу нервової тканини входять клітини багатокутної або

овальної форми з невеликою кількість коротких тонких відростків. Мають

темні ядра, добре розвинуті органели (синтетичний апарат, мітохондрії,

лізосоми). Не містять нейрофіламентів. Які це клітини?

А. Олігодендроцити

В. Волокнисті астроцити

С. Протоплазматичні астроцити

D. Епендимоцити

Е. Нейроцити

9. Тіла нейронів спинномозкових гангліїв оточені плоскими клітинами з

дрібними круглими або овальними ядрами. Цитоплазма цих клітин

характеризується високим вмістом органел, включень глікогену.

Нейрофіламенти відсутні. Назвіть ці клітини.

А. Лемоцити

В. Мантійні гліоцити

С. Шваннівські клітини

D. Астроцити

Е. Мікроглія

10. На гістологічному препараті спинномозкового вузла, забарвленому

гематоксиліном та еозином, виявлені плоскі клітини з дрібними темними

ядрами і базофільною цитоплазмою, які охоплюють тіла нейроцитів. Назвіть

джерело розвитку цих клітин.

А. Нейробласти нервової трубки

В. Спонгіобласти нервової трубки

С. Нервові гребені

D. Плакоди

Е. Прехордальна пластинка

11. На гістологічному препараті спинномозкового вузла, забарвленому

гематоксиліном та еозином, виявлені плоскі клітини з дрібними темними

ядрами і базофільною цитоплазмою, які охоплюють тіла нейроцитів. Які це

клітини?

А. Гліальні макрофаги

В. Епендимоцити

С. Волокнисті астроцити

D. Протоплазматичні астроцити

Е. Олігодендроцити

12. У гангліонарному шарі кори мозочка між нейронами залягають

гліоцити (клітини Бергмана), відростки яких піднімаються до поверхні кори,

утворюючи гліальні волокна, які підтримують розгалуження дендритів

нервових клітин. До якого типу глії належать ці клітини?

А. Олігодендроцити

В. Лемоцити

С. Епендимоцити

D. Мікрогліоцити

Е. Астроцити

13. У центральній нервовій системі локалізуються дрібні клітини, плоскі

відростки яких охоплюють аксони нейроцитів, формуючи навколо них

оболонки. Назвіть ці клітини.

А. Мікрогліоцити

В. Епендимоцити

С. Волокнисті астроцити

D. Олігодендроцити

Е. Протоплазматичні астроцити

14. До складу нервової тканини входять дрібні клітини, цитоплазма яких

не містить нейрофіламентів і за щільність наближається до цього показника

нейроцитів. Назвіть ці клітини.

А. Гліальні макрофаги

В. Олігодендроцити

С. Волокнисті астроцити

D. Протоплазматичні астроцити

Е. Епендимоцити

15. До складу нервової тканини входять дрібні клітини, цитоплазма яких

не містить нейрофіламентів і щільність наближається до цього показника у

нейроцитів. Яка функція цих клітин?

А. Участь у регенерації нервових волокон

В. Формують гемато-енцефалічний бар’єр

С. Фагоцитоз

D. Вистеляють порожнини мозку

Е. Секретують компоненти ліквору

СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА.

1. На електронній мікрофотографії виявлені отвори в найтоншій периферійній зоні ендотеліоцита. Яку назву мають ці отвори, якщо вони перекриті діафрагмою?

A. Фенестри

B. Пори

C. Вікна

D. Шунти

E. Немає вірної відповіді

2. На електронній мікрофотографії капіляра виявлена базальна мембрана, що містить отвори. Яку назву мають ці отвори?

A. Фенестри

B. Канали

C. Пори

D. Немає вірної відповіді

E. Шунти

3. При дослідженні гістологічного препарата печінки виявлена чудесна капілярна сітка. Який вигляд вона має в цьому органі?

A. Немає вірної відповіді

B. Капіляри розташовані між двома венулами

C. Артеріола поділяється на гілочки, які переходять у венозний сегмент

D. Капіляри розташовані між двома артеріолами

E. Капіляри розташовані між артеріолою та венулою

4. На гістологічному препараті виявлені судини гемомікроциркуляторного русла. Назвіть комплекс судин, які входять до ГМЦР?

A. Артеріоли, гемокапіляри, венули

B. Артеріоли, гемокапіляри, венули, артеріоло-венулярні анастомози, лімфокапіляри

C. Артеріоли, прекапіляри, гемокапіляри, посткапіляри, венули, артеріоло-венулярні анастомози

D. Гемокапіляри, артеріоло-венулярні анастомози

E. Гемокапіляри, лімфокапіляри

5. На гістологічному препараті визначаються ушкодження судин гемомікроциркуляторного русла. Назвіть, які основні функції при цьому страждають?

A. Елімінація еритроцитів, регуляція кровопостачання органів

B. Транскапілярний обмін, фагоцитоз

C. Депонування крові, синтез білків

D. Транскапілярний обмін, регуляція кровопостачання органів, депонування крові

E. Транскапілярний обмін, надходження тканинної рідини

6. На гістологічному препараті визначаються капіляри між двома венулами. Яку назву має ця гістологічна структура?

A. Артеріоловенулярний анастомоз

B. Чудесна венозна капілярна сітка

C. Гемомікроциркуляторне русло

D. Напівшунти

E. Чудесна артеріальна капілярна сітка

7. Після імпрегнації сріблом на плівчастому препараті інтими аорти виявлено внутрішнє вистелення, яке складають клітини полігональної форми, витягнуті по довжині з хвилястими краями. Назвіть ці клітини.

A. Перицити

B. Лімфоцити

C. Ендотеліоцити

D. Мегакаріоцити

E. Лейкоцити

8. На гістологічному препараті виявляються гемокапіляри. Дайте вірну характеристику цим судинам?

A. Найчисленніші, найтонші, мають високий тиск і малу швидкість кровотоку

B. Найчисленніші, найтонші, мають низький тиск і високу швидкість кровотоку

C. Найчисленніші, найтонші, мають низький тиск і малу швидкість кровотоку

D. Найчисленніші, найтонші, мають високий тиск і високу швидкість кровотоку

E. Нечисельні, найтонші, мають низький тиск і малу швидкість кровотоку

9. На гістологічному препараті спостерігається артерія мішаного типу, у стінці якої в середній оболонці визначаються елементи м’язової тканини. Які це елементи?

A. Поперечно-посмуговане м’язове волокно

B. Функціональне м’язове волокно

C. Міосателітоцити

D. Гладкі міоцити

E. Міосимпласт

10. На гістологічному препараті видно артерію мішаного типу, середня оболонка якої складається з декількох основних елементів. Які це елементи?

A. Нервові та колагенові волокна, кардіоміоцити

B. Гладкі міоцити, еластичні волокна та еластичні вікончасті мембрани

C. Міофібробласти та еластичні волокна

D. Ретикулярні волокна, фібробласти, поперечно-посмуговані м’язові волокна

E. Поперечно-посмуговані м’язові волокна та еластичні волокна

11. На гістологічному препараті видно гемокапіляр соматичного типу. З яких основних елементів складається його стінка ?

A. Ендотелій, базальна мембрана, міофібробласт

B. Ендотелій, базальна мембрана, перицити, адвентиційні клітини

C. Мезотелій, базальна мембрана, перицит

D. Ендотелій, плазмоцити, еластичні волокна

E. Мезотелій, міофібробласт, еластичні волокна

12. У хворого на елефантизм (накопичення тканинної рідини в інтерстиційному просторі) відбувається ушкодження капілярів певного типу. Основна функція ушкоджених капілярів полягає у надходженні до них із тканин тканинної рідини (дренаж). Визначте тип капілярів.

A. Гемокапіляри соматичного типу

B. Лімфокапіляри

C. Гемокапіляри вісцерального типу

D. Гемокапіляри синусоїдного типу

E. Гемокапіляри фенестрованого типу

13. Вкажіть, за якими ознаками дослідник може визначити тип артерії під час аналізу гістологічного препарату?

A. Будова внутрішньої оболонки та діаметр

B. Гемодинамічні умови та діаметр

C. Швидкість кровотоку та діаметр

D. Будова середньої оболонки та діаметр

E. Будова адвентиції та гемодинамічні умови

14. При виконанні оперативних втручань хірург повинен пам’ятати, що високий рівень розвитку капілярної сітки мають наступні органи та тканини:

A. Шкіра, скелетні мязи, жирова тканина

B. Скелетні мязи, жирова тканина, ендокринні залози, сіра речовина органів ЦНС

C. Шкіра, скелетні мязи, сіра речовина органів ЦНС

D. Ендокринні залози, сіра речовина органів ЦНС

E. Шкіра, скелетні мязи, ендокринні залози, сіра речовина органів ЦНС

15. При вивченні біоптата печінки в часточках були виявлені судини, будова яких сприяє інтенсивному та більш повному здійсненню обмінних процесів між кров’ю та клітинами печінки. До якого типу належать ці мікросудини?

A. Напівшунти

B. Капіляри вісцерального типу

C. Капіляри синусоїдного типу

D. Атипові анастомози

E. Анастомози епітеліоїдного типу

16. При вивченні препарату головного мозку виявлені судини ГМЦР, які беруть участь в утворенні гематоенцефалічного бар’єру. Для цих мікросудин характерна будова, що сприяє більш вибірковому та менш інтенсивному здійсненню обмінних процесів між кров’ю та клітинами мозку. До якого типу капілярів належать ці мікросудини?

A. Синусоїдного типу

B. Вісцерального типу

C. Атипових

D. Соматичного типу

E. Епітеліоїдного типу

17. При вивченні біоптату нирки виявлені судини ГМЦР, які беруть участь в утворенні фільтраційного бар’єру. Для цих мікросудин характерний фенестрований ендотелій і базальна мембрана, що не має пор. До якого типу капілярів належать ці мікросудини?

A. Вісцерального типу

B. Соматичного типу

C. Синусоїдного типу

D. Атипових

E. Епітеліоїдного типу

18. При вивченні гістологічного препарату ГМЦР виявлені справжні артеріоловенулярні анастомози, забезпечені скоротливими структурами. Ці спеціальні скоротливі пристрої мають таку будову:

A. Складки внутрішньої оболонки, основою яких є волокниста сполучна тканина

B. Валикі або подушки у підендотеліальному шарі, що утворені повздовжньо розташованими м’язовими клітинами

C. Валикі або подушки у підендотеліальному шарі, основою яких є волокниста сполучна тканина

D. Складки внутрішньої оболонки, що утворені концентричним нашаруванням м’язових клітин.

E. Випини внутрішньої еластичної мембрани у підендотеліальний шар

19. При вивченні гістологічного препарату ГМЦР виявлений артеріоловенулярний анастомоз, у якого приносна артеріола має у середній оболонці гладкомязові клітини, які при наближенні до венозного кінця стають схожі на епітеліальні, також артеріола поділяється на дві-чотири гілочки, які і переходять у венозний сегмент. До якого типу АВА належить гістологічна структура яку виявили під час дослідження?

A. Прості справжні АВА, забезпечені скоротливими структурами епітеліоїдного типу

B. Складні справжні АВА, забезпечені скоротливими структурами м’язового типу

C. Складні справжні АВА, забезпечені скоротливими структурами епітеліоїдного типу

D. Прості справжні АВА, забезпечені скоротливими структурами м’язового типу

E. типові АВА, забезпечені скоротливими структурами епітеліоїдного типу

20. На гістологічному препараті представлена судина, просвіт якої має неправильну форму, стінка складається з 3-х оболонок, найтовщою з них є зовнішня оболонка. Яка це судина?

A. Вена м’язового типу

B. Артерія м’язового типу

C. Артерія м’язово-еластичного типу

D. Артеріола

E. Вена безм’язового типу

21. На гістологічному препараті представлено судину, стінка якої складається з ендотелію та сполучної тканини. Яка це судина?

A. Лімфатична судина м’язового типу

B. Лімфатична судина безм’язового типу

C. Вена м’язового типу

D. Артерія м’язового типу

E. Артерія м’язово-еластичного типу

22. На гістологічному препараті представлено судину, стінка якої складається з 3-х оболонок, середня оболонка утворена гладкими міоцитами, а зовнішня – сполучною тканиною. Яка це судина?

A. Лімфатична судина

B. Артерія еластичного типу

C. Вена волокнистого типу

D. Лімфокапіляр

E. Гемокапіляр

23. На електронній мікрофотографії представлена судина, стінка якої складається з крупних ендотеліальних клітин, які фіксуються до оточуючих тканини якірними фібрилами. Яка функція цих судин?

A. Газообмін

B. Трофічна

C. Відведення тканинної рідини

D. Депо крові

E. Ендокринна

24. На експертизу представлено препарат судин, стінка яких складається з 3 оболонок, є клапани та добре розвинена зовнішня оболонка. Які це судини?

A. Лімфатичні судини

B. Вени безм’язового типу

C. Артерії мішаного типу

D. Артеріоли

E. Артерії м’язового типу

25. При електронномікроскопічному дослідженні виявлена структура, стінка якої має великі ендотеліальні клітини, несуцільну базальну мембрану, якірні фібрили; перицити відсутні. Яка це структура?

A. Лімфатичний капіляр

B. Гемокапіляр вісцерального типу

C. Гемокапіляр соматичного типу

D. Гемокапіляр синусоїдного типу

E. Венула

26. Судина має форму сплющеної трубки з одним сліпим кінцем, зсередини вистелена великими ендотеліальними клітинами, фіксованими до оточуючих структур стропними філаментами. Визначте, яка це судина?

A. Лімфатичний капіляр

B. Гемокапіляр вісцерального типу

C. Гемокапіляр соматичного типу

D. Гемокапіляр синусоїдного типу

E. Венула

27. На електронній мікрофотографії представлена судина, стінка якої складається з одношарового плоского епітелію, приєднаного до оточуючих тканин якірними фібрилами. Як називається цей епітелій?

A. Ендотелій

B. Мезотелій

C. Епідерміс

D. Уротелій

E. Облямований епітелій

28. Студентами університету було виготовлено неякісний препарат стінки серця. Єдиною структурою, що добре збереглася була оболонка стінки серця, яка складається з чотирьох шарів та утворює клапани серця. Яка це оболонка серця?

A. Ендокард

B. Епікард

C. Перикард

D. Міокард

E. Синусно-передсердний вузол

29. На препараті представлено орган серцево-судинної системи побудовану з клітин, з’єднаних між собою за допомогою вставних дисків. Який це орган?

A. Вена м’язового типу

B. Артерія змішаного типу

C. Артерія м’язового типу

D. Серце

E. Аорта

30. У 45-річного пацієнта кардіолог за даними ЕКГ визначив порушення синхронності фаз серцевого циклу, прискорене проведення збудження по міокарду. Вкажіть, які з названих структур, що забезпечують електричний зв’язок між кардіоміоцитами, пошкоджені.

A. Щілинні контакти (нексуси)

B. Напівдесмосомні контакти

C. Місця вплетення міофібрил в сарколему

D. Десмосоми

E. Прості адгезивні контакти

31. В умовному експерименті на етапі розвитку судин був зруйнований перший нижній міжвенозний анастомоз. Порушення розвитку якої судини відбудеться?

A. Лівої ниркової вени

B. Правої ниркової вени

C. Непарної вени

D. Напівнепарної вени

E. Лівої клубової вени

32. В умовному експерименті на етапі розвитку судин була зруйнована ділянка правої нижньої кардинальної вени нижче третього між венозного анастомозу. Порушення розвитку якої вени відбудеться?

A. Лівої ниркової вени

B. Правої ниркової вени

C. Непарної вени

D. Напівнепарної вени

E. Правої клубової вени

33. В умовному експерименті на етапі розвитку судин була зруйнована ділянка правої нижньої кардинальної вени між ІІ та ІІІ між венозними анастомозами. Порушення розвитку якої вени відбудеться?

A. Лівої ниркової вени

B. Правої ниркової вени

C. Непарної вени

D. Напівнепарної вени

E. Нижньої порожнистої вена

34. В умовному експерименті на етапі розвитку судин був зруйнований залишок лівої протоки Кюв’є. Порушення розвитку якої структури відбудеться?

A. Коронарного синуса серця

B. Верхньої порожнистої вени

C. Лівої плечо-головної вени

D. Лівої підключичної вени

E. Напівнепарної вени

35. У процесі ембріонального розвитку між лівою пупочною веною та нижньою порожнистою веною утворюється анастомоз. Як він називається?

A. Аранцієва протока

B. Боталова протока

C. Протока Маженді

D. Протока Люшка

E. Сільвієва протока

36. У процесі ембріонального розвитку судин утворюється Аранцієва протока. Які венозні судини з’єднує ця протока?

A. Ліву пупкову та нижню порожнисту вени

B. Ліву пупкову та верхню порожнисту вени

C. Нижню порожнисту та ворітну вени

D. Праву пупкову та нижню порожнисту вени

E. Праву пупкову та верхню порожнисту вени

37. У процесі ембріонального розвитку судин утворюється Боталова протока. Які судини вона з’єднує?

A. Аорту з верхньою порожнистою веною

B. Аортою з нижньою порожнистою веною

C. Легеневий стовбур з аортою

D. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною

E. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

38. Під час ембріогенезу зародок зазнав ушкодження, в результаті якого було порушено процес з’єднання кровоносних судин із судинами позазародкових органів. В який період ембріогенезу зародка це могло статися?

A. Кінець 2-го тижня

B. Кінець 5-го тижня

C. Кінець 3-го тижня

D. Початок 2-го тижня

E. Початок 7-го тижня

39. У новонародженої дитини лікар встановив порушення розвитку міокарду лівого шлуночка. Порушення розвитку якого ембріонального джерела може спричинити таку патологію?

A. Вентральної мезодерми

B. Ентодерми

C. Ектодерми

D. Мезенхіми

E. Дорзальної мезодерми

40. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку ендокарду Яке джерело розвитку зазнало ушкодження?

A. Мезенхіма

B. Вісцеральний листок спланхнотома

C. Парієнтальний листок спланхнотома

D. Сегментна ніжка

E. Ентодерма

ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ.

1. У гістологічному препараті тимусу серед Т-лімфоцитів кіркової речовини визначаються клітини з відростками, які з’єднані між собою, за рахунок чого у кірковій речовині тимусу утворюється сітка. А біля капілярів ці клітини лежать суцільним шаром на базальній мембрані. Яку назву мають ці клітини?

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Ретикулоепітеліоцити

D. Адипоцити

E. Мегакаріоцити

2. При дослідженні аналізу крові хворого чоловіка було виявлено зменшення кількісті тромбоцитів. Які зміни можна очікувати в пунктаті червоного кісткового мозку цього хворого?

A. Збільшення кількості мегакаріоцитів

B. Зменшення кількості мієлоцитів

C. Зменшення кількості мегакаріоцитів

D. Збільшення кількості гранулоцитів

E. Зменшення кількості нормоцитів

3. В експерименті у лабораторних тваринах досліджувався тимус після негативного впливу токсичних речовин. Під час гістологічного дослідження тимусу виявлено його акцидентальну інволюцію. Які зміни в тимусі свідчать про цей стан органу в гістологічному препараті?

A. Збільшення вмісту кіркової речовини тимусної частки

B. Зменшення кількості та розмірів тілець Гасаля

C. Згладження різниці між кірковою та мозковою речовиною і збільшення кількості та розмірів тілець Гасаля

D. Заміщення паренхіми тумусу жировою тканиною

E. Збільшення кількості епітеліоретикулоцитів

4. На іспиті з гістології студенту був запропанований мікропрепарат, що забарвлений за методом Романовського-Гімзи. Студент побачив у полі зору велику кількість еритроцитів, лімфоцитів, гранулоцитів та мегакаріоцитів на різних стадіях розвитку, що знаходилися в оточенні ретикулярних клітин. Мікропрепарат якого органу був запропанований студенту?

A. Мазок червоного кісткового мозку

B. Мазок жовтого кісткового мозку

C. Мазок крові

D. Мазок лімфи

E. Мазок пунктату селезінки

5. У гістологічному препараті досліджувався пунктат одного з органів кровотворення та імунологчного захисту. В препараті виявляються всі форменні елементи крові на різних стадіях розвитку. Який орган досліджувався?

A. Лімфатичний вузол

B. Червоний кістковий мозок

C. Селезінка

D. Печінка

E. Мигдалик

6. На кафедрі гістологіі вищого навчального закладу демонструвалася колекція гістологічних препаратів системи органів кровотворення та імунологічного захисту. Серед експонатів багато препаратів тимусу, який належить до центральних органів кровотворення. Який орган з перерахованих, крім тимусу, належить до центральних органів кровотворення та імунного захисту?

A. Лімфатичний вузол

B. Селезінка

C. Гемолімфатичний вузол

D. Червоний кістковий мозок

E. Мигдалик

7. У гістологічному препараті на іспиті студент бачить лімфатичний вузол, під капсулою якого розташовані лімфатичні вузлики. Від вузликів починаються тяжі клітин, що розташовані в центрі органа. Строму органа утворює ретикулярна тканина. Якими клітинами утворені лімфатичні вузлики у лімфатичному вузлі?

A. Т-лімфоцитами

B. Т-лімфобластами

C. В-лімфоцитами

D. Інтердигітуючими клітинами

E. Плазмоцитами

8. У гістологічному препараті на іспиті студент бачить лімфатичний вузол, під капсулою якого розташовані лімфатичні вузлики. Від вузликів починаються скупчення клітин у вигляді розгалужених тяжів, що розташовані в центрі органа. Строму органа утворює ретикулярна тканина. Якими клітинами утворені тяжі в центрі лімфатичних вузлів?

A. Т-лімфоцитами

B. Т-лімфобластами

C. В-лімфоцитами

D. Інтердигітуючими клітинами

E. В-лімфобластами

9. У хворого збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні органа можна бачити в центрі лімфатичних вузликів кіркової речовини світлу ділянку (реактивний центр). У складі реактивного центру знаходяться В-лімфобласти, що поділяються. Між ними присутні ретикулярні клітини, дендритні макрофаги та типові макрофаги. Про що свідчить поява реактивних центрів?

A. Антигеннезалежну диференціацію Т-лімфоцитів

B. Антигензалежну диференціацію Т-лімфоцитів

C. Антигеннезалежну диференціацію В-лімфоцитів

D. Антигензалежну диференціацію В-лімфоцитів

E. Гоумінг

10. На гістологічному препараті досліджується лімфатичний вузол. У ньому розрізняють три зони. У двох з них - у складі лімфатичних вузликів та мозкових тяжів органа знаходяться В-лімфоцити на різних стадіях розвитку, між якими розташовані ретикулярні клітини, дендритні та типові макрофаги. В третій зоні вузла диференціюються Т-лімфоцити. Яку назву має ця ділянка лімфатичного вузла?

A. Паракортикальна зона

B. Суданофобна зона

C. Х-зон

D. Сітчаста зона

E. Пучкова зона

11. На гістологічному препараті лімфатичного вузла знаходяться скупчення В-лімфоцитів, що називаються В-залежними зонами. Серед лімфоцитів цих зон є різновид макрофагів, що беруть участь в процесі антигензалежної диференціації цих лімфоцитів. Яку назву мають спеціалізовані макрофаги В-залежних зон лімфатичного вузла?

A. nbsp; Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Берегові макрофаги

D. Ретикулярні клітини

E. Ретикулоендотеліоцити

12. На гістологічному препараті лімфатичного вузла між кірковою та мозковою речовиною розташоване дифузне скупчення Т-лімфоцитів, що називається Т-залежною зоною. Серед лімфоцитів цієї зони є різновид фіксованих макрофагів, що беруть участь в процесі антигензалежної диференціації цих лімфоцитів. Яку назву мають спеціалізовані макрофаги Т-залежної зони лімфатичного вузла?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Берегові макрофаги

D. Ретикулярні клітини

E. Ретикулоендотеліоцити

13. На гістологічному препараті лімфатичного вузла у його складі можна бачити вузькі проміжки, стінки яких утворені ретикулоендотеліоцитами. Ці проміжки мають назву синусів лімфатичного вузла. Між ретикулоендотеліоцитами знаходиться особливий вид макрофагів, що забезпечують очищення лімфи в лімфатичному вузлі. Яку назву має цей вид макрофагів?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Берегові макрофаги

D. Ретикулярні клітини

E. Ретикулоендотеліоцити

14. На гістологічному препараті лімфатичного вузла у його складі можна бачити вузькі проміжки, стінки яких утворені зірчастими клітинами, з’єднаними між собою своїми відростками. Ці проміжки мають назву синусів лімфатичного вузла. Які клітини утворюють стінку синусів?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Ендотеліоцити

D. Базальні клітини

E. Ретикулоендотеліоцити

15. При гістологічному дослідженні лімфатичного вузла у мозковій речовині між мозковими тяжами та сполучнотканинними трабекулами можна бачити сіточку із зірчастих клітин з оксифільною цитоплазмою, що сполучаються між собою своїми відростками. Вони входять до складу сполучної тканини зі спеціальними властивостями, а волокна цієї тканини аргірофільні і на звичайних гістологічних препаратах не визначаються. Які це клітини?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Ендотеліоцити

D. Базальні клітини

E. Ретикулярні клітини

16. В експериментальної тварини збільшилися лімфатичні вузли після перфузії їх рідиною, що містила колонії патогенних мікроорганізмів. При гістологічному дослідженні цих органів в центрі лімфатичних вузликів кіркової речовини були наявні світлі ділянки (реактивні центри). У складі реактивних центрів знаходяться клітини з фігурами мітозу. Між ними присутні ретикулярні клітини, дендритні клітини та типові макрофаги. Які клітини проліферують в центрі лімфатичних вузликів?

A. Т-лімфоцити

B. Т-лімфобласти

C. В-лімфоцити

D. В-лімфобласти

E. Плазмоцити

17. В гістологічному препараті, можна бачити паренхіматозний орган, на периферії якого розташовані лімфатичні вузлики. В центрі органа скупчення лімфоцитів утворюють розгалужені тяжі. Строму утворює ретикулярна тканина. Орган пронизаний щілинними просторами, по яких тече лімфа, очищуючись та збагачуючись антитілами. Який орган досліджується?

A. Червоний кістковий мозок

B. Тимус

C. Селезінка

D. Лімфатичний вузол

E. Мигдалик

18. На гістологічному препараті кровотворного органа студент побачив його сполучнотканинну капсулу, від якої відходять трабекули. Під капсулою .розташовані кулястої форми скупчення лімфоцитів (лімфатичні вузлики). Між лімфоцитами у вузликах визначаються ретикулярні клітини, макрофаги. Скупчення лімфоцитів вкриті ретикулоендотеліальними клітинами. Який орган чи його частину вивчав студент в гістологічному препараті?

A. Червоний кістковий мозок

B. Кіркову речовину лімфатичного вузла

C. Мозкову речовину лімфатичного вузла

D. Тимус

E. Піднебінний мигдалик

19. На гістологічному препараті органа, забарвленому гематоксилін-еозином студент побачив капсулу органа, від якої відходять сполучнотканинні трабекули. Під капсулою .розташовані кулястої форми скупчення лімфоцитів (лімфатичні вузлики). Від вузликів до центру органа тягнуться тяжі лімфоцитів. Вузлики та тяжі вкриті ретикулоендотеліальними клітинами. Який орган вивчає студент в гістологічному препараті?

A. Селезінку

B. Лімфатичний вузлол

C. Тимус

D. Піднебінний мигдалик

E. Щитоподібну залозу

20. На гістологічному препараті лімфатичного вузла між кірковою та мозковою речовиною розташована ділянка, де лімфоцити розташовані більш-менш дифузно. Між лімфоцитами спстерігаються макрофаги, ретикулярні та інтердигітуючі клітини. Яку назву має ця частина лімфатичного вузла?

A. Суданофобна зона

B. Клубочкова зона

C. Пучкова зона

D. Паракотикальна зона

E. Сітчаста зона

21. На гістологічному препараті лімфатичного вузла між кірковою та мозковою речовиною розташована ділянка, де лімфоцити розташовані більш-менш дифузно. Між лімфоцитами спостерігаються макрофаги, ретикулярні та інтердигітуючі клітини. Якими клітинами утворена паренхіма цієї частини лімфатичного вузла?

A. Т-лімфоцитами

B. В-лімфоцитами

C. Типовими макрофагами

D. Фіксованими макрофагами

E. Плазмоцитами

22. В Т-залежних зонах лімфатичних вузлів серед лімфоцитів визначаються клітини з відростками, що належать до різновиду фіксованих макрофагів і беруть участь в антигензалежній диференціації Т-лімфоцитів. Яку назву мають ці клітини?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Ретикулярні клітини

D. Плазмоцити

E. Ретикулоендотеліоцити

23. У В-залежних зонах лімфатичних вузлів серед лімфоцитів визначаються клітини з відростками, що належать до різновиду фіксованих макрофагів і беруть участь в антигензалежній диференціації В-лімфоцитів. Яку назву мають ці клітини?

A. Інтердигітуючі клітини

B. Дендритні клітини

C. Ретикулярні клітини

D. Плазмоцити

E. Ретикулоендотеліоцити

24. В гістологічному препараті селезінки у червоній пульпі студент побачив клітини, що мають відростки, якими вони сполучаються між собою. Між цими клітинами знаходяться макрофаги та формені елементи крові, серед яких переважають еритроцити, в тому числі і ті, що руйнуються. Як називаються відростчасті клітини ніжної строми селезінки?

A. Ендотеліоцити

B. Ретикулярні клітини

C. Мегакаріоцити

D. Фібробласти

E. Адвентиційні клітини

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА.

1. До лікаря звернувся хворий 45 років з проявами депресії. З порушенням синтезу якого гормону це може бути пов’язано?

A. Серотоніну

B. Мелатоніну

C. Тироксину

D. Паратирину

E. Кальцитоніну

2. До лікаря звернувся хворий з проявами депресії. З порушенням функції якої ендокринної залози це може бути пов’язано?

A. Щитоподібної залози

B. Гіпофіза

C. Надниркових залоз

D. Епіфіза

E. Прищитоподібних залоз

3. Експериментальній тварині в ранньому віці було видалено одну з ендокринних залоз. Після цього в тварини почалося передчасне статеве дозрівання. Яку залозу було видалено?

A. Щитоподібну залозу

B. Гіпофіз

C. Надниркові залози

D. Епіфіз

E. Прищитоподібні залози

4. Серед ендокринних органів існує залоза, яка регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз. Як називається ця залоза?

A. Щитоподібна залоза

B. Гіпофіз

C. Прищитоподібна залоза

D. Епіфіз

E. Гіпоталамус

5. Серед ендокринних органів існує залоза, яка регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз. Які гормони виробляє ця залоза?

A. Тироксин та кальцитонін

B. Мелатонін та серотонін

C. Паратирин та соматотропін

D. Адреналін та норадреналін

E. Кортикотропін та лактотропін

6. Щитоподібна залоза має 2 види ендокринних клітин: тироцити та парафолікулярні клітини. Який гормон виробляють парафолікулярні клітини?

A. Тироксин

B. Кальцитонін

C. Мелатонін

D. Паратирин

E. Соматотропін

7. Відомо, що гормон, який виробляється кальцитоніноцитами, зменшує рівень кальцію в крові, сприяючи депонуванні його в кістковій тканині. В якій ендокринній залозі знаходяться кальцитоніноцити?

A. В щитоподібній залозі

B. В гіпофізі

C. В прищитоподібній залозі

D. В епіфізі

E. В гіпоталамусі

8. Щитоподібна залоза має 2 види ендокринних клітин: тироцити та парафолікулярні клітини. Форма тироцитів залежить від їх функціональної активності. Яку форму мають ці клітини в нормі?

A. Плоску

B. Кубічну

C. Циліндричну

D. Веретеноподібну

E. Паличкоподібну

9. Щитоподібна залоза має 2 види ендокринних клітин: тироцити та парафолікулярні клітини. Форма тироцитів залежить від їх функціональної активності. Яку форму мають ці клітини при гіперфункції?

A. Плоску

B. Кубічну

C. Циліндричну

D. Веретеноподібну

E. Паличкоподібну

10. Щитоподібна залоза має 2 види ендокринних клітин: тироцити та парафолікулярні клітини. Форма тироцитів залежить від їх функціональної активності. Яку форму мають ці клітини при гіпофункції?

A. Плоску

B. Кубічну

C. Циліндричну

D. Веретеноподібну

E. Паличкоподібну

11. У жінки 42 років спостерігається збільшення маси тіла, зниження температури, зменшення частоти пульсу. Що може бути причиною такого стану?

A. Гіперфункція щитоподібної залози

B. Гіпофункція щитоподібної залози

C. Гіперфункція прищитоподібних залоз

D. Гіпофункція мозкової речовини надниркових залоз

E. Гіперфункція мозкової речовини надниркових залоз

12. На гістологічному препараті представлена щитоподібна залоза. Що являється структурно-функціональною одиницею цієї залози?

A. Фолікул

B. Трабекула

C. Клубочок

D. Паратироцит

E. Тироцит

13. На електронній мікрофотографії представлені клітини щитоподібної залози, які мають добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі. Вони здатні поглинати іони йоду. Який гормон продукують ці клітини?

A. Кальцитонін

B. Паратирин

C. Альдостерон

D. Адреналін

E. Тироксин

14. На електронній мікрофотографії представлені клітини щитоподібної залози, які мають добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі. Вони здатні поглинати іони йоду. Як називаються ці клітини?

A. Тироцити

B. Паратироцити

C. Кальцитоніноцити

D. Пінеалоцити

E. Епінефроцити

15. На електронній мікрофотографії представлені ендокриноцити, які мають добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі. Вони здатні поглинати іони йоду і перетворювати його в атамарний йод. В якій ендокринній залозі знаходяться ці клітини?

A. В щитоподібній залозі

B. В гіпофізі

C. В прищитоподібній залозі

D. В епіфізі

E. В гіпоталамусі

16. На гістологічному препараті щитоподібної залози представлені клітини полігональної форми, з великою кількістю гранул в цитоплазмі. Ці клітини здатні відновлювати окисли важких металів. Як називаються ці клітини?

A. Тироцити

B. Паратироцити

C. Кальцитоніноцити

D. Пінеалоцити

E. Епінефроцити

17. На гістологічному препараті щитоподібної залози представлені клітини полігональної форми, з великою кількістю гранул в цитоплазмі. Ці клітини здатні відновлювати окисли важких металів. Який гормон синтезують ці клітини?

A. Кальцитонін

B. Паратирин

C. Альдостерон

D. Адреналін

E. Тироксин

18. У дитини 8 років виявлено ознаки кретинізму (розумова та фізична відсталість). З недостатньою функцією якої залози це може бути пов’язано?

A. Щитоподібної залози

B. Гіпофіза

C. Прищитоподібної залози

D. Епіфіза

E. Гіпоталамуса

19. Відомо, що в початковому відділі передньої кишки утворюється зябровий апарат, з якого розвиваються деякі структури обличчя, ротової порожнини та шийної області. З яких зябрових кишень розвиваються прищитоподібні залози?

A. І

B. ІІ

C. ІІІ

D. ІІ і ІІІ

E. ІІІ і ІV

20. Для нормального скорочення скелетних м’язів потрібна достатня концентрація кальцію в крові. Яка ендокринна залоза забезпечує підвищення кальцію в крові, активізуючи демінералізацію кісток?

A. Щитоподібна залоза

B. Гіпофіз

C. Прищитоподібна залоза

D. Епіфіз

E. Гіпоталамус

ТРАВНА СИСТЕМА

1. На гістологічному препараті губи дитини, який забарвлений гематоксиліном та еозином, яскраво виражена епітеліальна пластинка. Який епітелій вкриває поверхню губи?

A. Багатошаровий плоский зроговілий

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Багатошаровий плоский зроговілий та незроговілий

D. Псевдобагатошаровий

E. Багатошаровий плоский зроговілий та перехідний

2. При електронно – мікроскопічному дослідженні внутрішньої зони проміжної частини губи новонародженої дитини виявляються ворсинки. Що являють собою ворсинки з морфологічної точки зору?

A. Вирости багатошарового плоского епітелію

B. Вирости одношарового циліндричного епітелію

C. Вирости плазмолеми епітеліальних клітин

D. Вирости епітелію і щільної сполучної тканини

E. Вирости епітелію і пухкої сполучної тканини

3. При вивченні гістологічного препарата слизової оболонки щоки дослідник спостерігає епітеліальну пластинку, власну пластинку слизової оболонки з добре розвинутою підслизовою основою. Яка тканина формує підслизову основу органа?

A. Щільна сполучна неоформлена

B. Пухка сполучна неоформлена

C. Біла жирова

D. Бура жирова

E. Посмугова м'язова тканина

4. На гістологічному препараті представлений орган, в якому можна виділити три частини в залежності від будови слизової оболонки. Основу органу утворює поперечно-посмугована м‘язова тканина, епітелій змінюється від багатошарового плоского зроговілого до багатошарового плоского незроговілого. У складі органа є власна пластинка слизової оболонки та підслизова основа з великою кількістю кровоносних капілярів. М‘язова пластинка відсутня. Який орган представлений на препараті?

A. Язик

B. Тверде піднебіння

C. Ясна

D. Губа

E. Щока

5. На гістологічному препараті (забарвлення гематоксиліном та еозином) виявляється орган ротової порожнини у слизовій оболонці якого розміщені сальні залози, дрібні потові залози та велика кількість чутливих нервових закінчень. Який орган досліджується на гістологічному препараті?

A. Нижня поверхня язика

B. Ясна

C. Губа

D. Тверде піднебіння

E. М‘яке піднебіння

6. При мікроскопічному вивченні епітелію слизової оболонки органів ротової порожнини можна спостерігати морфологічні відмінності, залежно від досліджуваних ділянок. Так багатошаровий плоский зроговілий епітелій здатний змінюватись на багатошаровий незроговілий. Який орган або частина органа вкриті багатошаровим плоским зроговілим епітелієм?

A. Слизова частина губи

B. М‘яке піднебіння

C. Шкірна частина губи

D. Нижня поверхня язика

E. Тверде піднебіння

7. В препараті поздовжнього шліфа зуба видно тканину, яка містить радіальні смужки, а на периферії – неправильної форми темні дрібні утвори. Як називається ця тканина?

A. Емаль

B. Дентин

C. Цемент

D. Пульпа

E. Періодонт

8. В препараті поздовжнього шліфа зуба видно тканину, яка містить зірчасті клітини. Як називається ця тканина?

A. Емаль

B. Дентин

C. Цемент

D. Пульпа

E. Періодонт

9. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксилін-еозином, дослідник вивчає тканини сформованого зуба. Де він бачить тіла клітин дентинобластів?

A. У периферійній зоні пульпи

B. У проміжній зоні пульпи

C. У центральній зоні пульпи

D. У дентині

E. У предентині

10. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксилін-еозином, дослідник вивчає тканини сформованого зуба. Де він бачить клітини предентинобласти?

A. У периферійній зоні пульпи

B. У проміжній зоні пульпи

C. У центральній зоні пульпи

D. У дентині

E. У предентині

11. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксилін-еозином, дослідник вивчає тканини сформованого зуба. Де він бачить судини та нерви?

A. У периферійній зоні пульпи

B. У проміжній зоні пульпи

C. У центральній зоні пульпи

D. У дентині

E. У предентині

12. У гістологічному препараті сформованого зуба, забарвленому гематоксилін-еозином, дослідник бачить великі клітини грушоподібної форми з довгим апікальним відростком. Де розташовані ці клітини в нормі?

A. У периферійній зоні пульпи

B. У проміжній зоні пульпи

C. У центральній зоні пульпи

D. У дентині

E. У предентині

13. У гістологічному препараті сформованого зуба, забарвленому гематоксилін-еозином, дослідник бачить великі клітини грушоподібної форми з довгим апікальним відростком. Як називаються ці клітини?

A. Дентинобласти

B. Предентинобласти

C. Цементобласти

D. Цементоцити

E. Амелобласти

14. На стадії формування та диференціації зубного зачатка утворюється епітеліальний зубний орган. Яку форму він має?

A. Бруньки

B. Двостінного келиха

C. Круглу

D. Овальну

E. Плоску

15. На стадії формування та диференціації зубного зачатка утворюється епітеліальний зубний орган. Якої форми його внутрішні клітини?

A. Плоскої

B. Кубічної

C. Призматичної

D. Круглої

E. Зірчастої

16. На стадії формування та диференціації зубного зачатка утворюється епітеліальний зубний орган. Якої форми його зовнішні клітини?

A. Плоскої

B. Кубічної

C. Призматичної

D. Круглої

E. Зірчастої

17. На стадії формування та диференціації зубного зачатка утворюється епітеліальний зубний орган. Якої форми його проміжні клітини?

A. Плоскої

B. Кубічної

C. Призматичної

D. Круглої

E. Зірчастої

18. При мікроскопічному дослідженні трубчастого органа було виявлено, що його слизова оболонка вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а власна пластинка містить прості трубчасті залози, кінцеві відділи яких складаються переважно з мукоцитів і незначної кількості парієтальних клітин. Які ще клітини, крім названих, входять до складу залоз?

A. Клітини Панета

B. Ендокриноцити

C. Головні екзокриноцити

D. Келихоподібні клітини

E. Стовпчасті епітеліоцити

19. Однією із причин виникнення виразкової хвороби шлунка є недостатність слизово-бікарбонатного бар’єру. Який епітелій забезпечує його формування?

A. Одношаровий призматичний залозистий

B. Одношаровий призматичний з облямівкою

C. Одношаровий призматичний війчастий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багаторядний призматичний війчастий

20. При дослідженні рельєфу слизової оболонки трубчастого органа встановлено наявність складок, полів, ямок. Який це орган?

A. Шлунок

B. Тонка кишка

C. Товста кишка

D. Стравохід

E. Глотка

21. Тривале вживання аспірину руйнує слизово-бікарбонатний бар’єр шлунка, що приводить до розвитку гастриту. Який епітелій формує бар’єр?

A. Одношаровий призматичний з облямівкою

B. Багаторядний призматичний війчастий

C. Одношаровий призматичний залозистий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Одношаровий плоский

22. У хворого після часткової резекції (видалення) шлунка почала розвиватися злоякісна анемія Адісона-Бірмера. Недостатність яких клітин призвела до цього ускладнення?

A. Парієтальних

B. Головних

C. Додаткових мукоцитів

D. Шийкових мукоцитів

E. Ендокриноцитів

23. При ультрамікроскопічному дослідженні залози дна шлунка виявлена клітина, яка містить велику кількість мітохондрій і пронизана розгалуженою системою внутрішньоклітинних секреторних канальців. Яка це клітина?

A. Парієтальний екзокриноцит

B. Головний екзокриноцит

C. Ендокриноцит

D. Додатковий мукоцит

E. Шийковий мукоцит

24. На гістологічному препараті дна шлунка в складі простої трубчастої залози виявляються великі клітини, неправильної округлої форми з одним або двома ядрами і різко оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

A. Головні

B. Ендокринні

C. Парієтальні

D. Додаткові мукоцити

E. Шийкові мукоцити

25. При ультрамікроскопічному дослідженні залози дна шлунка виявлена клітина конічної форми, в базальній частині якої міститься добре виражена гранулярна ендоплазматична сітка і комплекс Гольджі, в апікальній – велика кількість секреторних гранул. В ядрі багато еухроматину, велике ядерце. Що секретує ця клітина?

A. Пепсиноген

B. Антианемічний фактор

C. Слиз

D. Гастрин

E. Іони водню

26. При ультрамікроскопічному дослідженні залози дна шлунка виявлена клітина конічної форми, в базальній частині якої міститься добре виражена гранулярна ендоплазматична сітка і комплекс Гольджі, в апікальній – велика кількість секреторних гранул. В ядрі багато еухроматину, велике ядерце. Яка це клітина?

A. Парієтальний екзокриноцит

B. Додатковий мукоцит

C. Шийковий мукоцит

D. Головний екзокриноцит

E. Ендокриноцит

27. На гістологічному препараті трубчастого органа виявлена м’язова оболонка, яка складається з трьох шарів гладких міоцитів. Слизова оболонка вкрита одношаровим призматичним залозистим епітелієм і має тришарову м’язову пластинку. Який це орган?

A. Серце

B. Тонкий кишечник

C. Шлунок

D. Стравохід

E. Товстий кишечник

28. На гістологічному препараті дна шлунка в складі простої трубчастої залози виявляються великі клітини, неправильної округлої форми з одним або двома ядрами і різко оксифільною цитоплазмою. Що секретують ці клітини?

A. Іони водню і хлору

B. Пепсиноген

C. Химози

D. Слиз

E. Серотонін

29. У слизовій оболонці травної трубки розташовані утвори, в складі яких є секреторні клітини. Яку назву мають ці утвори в дванадцятипалій кишці?

A. Власні залози

B. Пілоричні залози

C. Залози Брунера

D. Кардіальні залози

E. Циркуманальні залози

30. У слизовій оболонці травної трубки розташовані утвори, в складі яких є секреторні клітини. Яку назву мають ці утвори в ободовій кишці?

A. Власні залози

B. Крипти

C. Залози Брунера

D. Кардіальні залози

E. Анальні залози

E.

31. У слизовій оболонці травної трубки розташовані утвори, в складі яких є секреторні клітини. Яку назву мають ці утвори в стравоході?

A. Власні залози

B. Крипти

C. Залози Брунера

D. Пілоричні залози

E. Анальні залози

E.

32. У слизовій оболонці травної трубки розташовані утвори, в складі яких є секреторні клітини. Яку назву мають ці утвори в прямій кишці?

A. Власні залози

B. Пілоричні залози

C. Залози Брунера

D. Кардіальні залози

E. Анальні залози

E.

33. У слизовій оболонці травної трубки розташовані утвори, в складі яких є секреторні клітини. Яку назву мають ці утвори в клубовій кишці?

A. Власні залози

B. Крипти

C. Залози Брунера

D. Кардіальні залози

Анальні залози

34. Підшлункова залоза має гістологічну будову, подібну до привушної слинної залози, але є деякі відмінності. Які вивідні протоки відсутні у підшлунковій залозі?

A. Вставні

B. Посмуговані

C. Внутрішньочасточкові

D. Міжчасточкові

E. Загальна

35. Підшлункова залоза має гістологічну будову, подібну до привушної слинної залози, але є деякі відмінності. Яким епітелієм вистелені міжчасточкові протоки підшлункової залози?

A. Двошаровим призматичним

B. Одношаровим призматичним

C. Одношаровим плоским

D. Одношаровим кубічним

E. Багатошаровим плоским

36. Підшлункова залоза має гістологічну будову, подібну до привушної слинної залози, але є деякі відмінності. Яким епітелієм вистелені міжчасточкові протоки привушної слинної залози?

A. Двошаровим призматичним

B. Одношаровим призматичним

C. Одношаровим плоским

D. Одношаровим кубічним

E. Багатошаровим плоским

37. Підшлункова залоза має гістологічну будову, подібну до привушної слинної залози, але є деякі відмінності. Які клітини розрізняють тільки в складі слинних залоз і відсутні в паренхімі підшлункової залози?

A. А-інсулоцити

B. В-інсулоцити

C. D-інсулоцити

D. Екзокриноцити

E. Міоепітеліальні клітини

38. Екзокринна частина підшлункової залози містить секреторні відділи та вивідні протоки. Деякі клітини мають назву центроацинозних. До яких відділів належать ці клітини?

A. Секреторних відділів

B. Вставних протоків

C. Внутрішньочасточкових протоків

D. Міжчасточкових протоків

E. Загальної протоки

39. Екзокринна частина підшлункової залози містить секреторні відділи та вивідні протоки. В деяких з клітин розрізняють гомогенну та зимогенну зони. Де розташовані ці клітини?

A. В секреторних відділах

B. У вставних протоках

C. У внутрішньочасточкових протоках

D. У міжчасточкових протоках

E. У загальній протоці

40. Підшлункова залоза має гістологічну будову, подібну до привушної слинної залози, але є деякі відмінності. Де розташовані клітини, в яких розрізняють зимогенну та гомогенну зони?

A. В ацинусах привушної залози

B. У вставних протоках привушної залози

C. У вставних протоках підшлункової залози

D. В ацинусах підшлункової залози

E. В ацинусах обох залоз

41. Корінь язика розвивається із скоби (copula)- зачатка, що лежить позаду від сліпого отвору. На якому рівні розташований цей зачаток?

A. На рівні І-ої зябрової дуги

B. Між І-ою та ІІ-ою зябровими дугами

C. На рівні ІІ-ої зябрової дуги

D. На рівні ІІІ-ої зябрової дуги

E. На рівні ІІ-ої та ІІІ-ої зябрової дуги

42. Під час ембріогенезу початковий відділ передньої кишки є місцем утворення зябрового апарату, який складається з п’яти пар зябрових кишень, з такої ж кількості зябрових дуг і борозен. З яких зябрових кишень розвивається епітелій середнього вуха?

A. Першої та другої

B. Першої

C. Другої

D. Третьої та четвертої

E. П’ятої

43. Епітелій слизової оболонки та травних залоз має неоднакове походження в різних відділах травного каналу. Що є джерелом розвитку епітелію паренхіми малих та великих слинних залоз?

A. Ентодерма

B. Проміжна мезодерма

C. Ектодерма

D. Вентральна мезодерма

E. Мезенхіма

44. В експерименті на лабораторних тваринах отримали вади розвитку епітелію каудальної частини товстої кишки? Який ембріональний зачаток зазнав ушкодження?

A. Ентодерма

B. Ектодерма

C. Проміжна мезодерма

D. Вентральна мезодерма

E. Мезенхіма

45. Верхівка та більша частина тіла язика розвивається з бічних язикових горбиків. На якому рівні вони розташовані?

A. На рівні І-ої зябрової дуги

B. Між І-ою та ІІ-ою зябровими дугами

C. На рівні ІІ-ої зябрової дуги

D. На рівні ІІІ-ої зябрової дуги

E. На рівні ІІ-ої та ІІІ-ої зябрової дуги

46. Під час ембріогенезу початковий відділ передньої кишки є місцем утворення зябрового апарату, який складається з п’яти пар зябрових кишень, з такої ж кількості зябрових дуг і борозен. З яких зябрових дуг розвивається під’язикова кістка?

A. Першої

B. Другої та першої пари

C. Третьої та другої

D. Четвертої

E. П’ятої

47. Епітелій слизової оболонки та травних залоз має неоднакове походження в різних відділах травного каналу. Що є джерелом розвитку епітелію слизової оболонки ротової порожнини?

A. Ентодерма

B. Ектодерма

C. Проміжна мезодерма

D. Вентральна мезодерма

E. Мезенхіма

48. В експерименті на лабораторних тваринах отримано вади розвитку епітеліальної строми тимуса. Які зяброві кишені зазнали ушкодження?

A. Перша пара

B. Друга та перша пари

C. Третя та четверта пари

D. Четверта пара

E. П’ята пара

49. На поверхні спинки язика знаходиться сліпий отвір – устя щитовидно-язикової протоки. Із залишків цієї протоки можуть утворюватися епітеліальні кісти в товщі язика та шиї. Де виникає цей отвір в процесі ембріогенезу?

A. Позаду від непарного язикового горбика

B. Спереду від непарного язикового горбика

C. Позаду від скоби

D. Між бічними язиковими горбиками

E. Між бічними язиковими та непарними горбиками

50. На гістологічному препараті видно, що на поверхні зовнішньої оболонки шлунка розташований мезотелій. До якої тканини він належить?

A. Пухкої сполучної

B. Щільної сполучної неоформленої

C. Одношарового плоского епітелію

D. Одношарового кубічного епітелію

E. Одношарового призматичного епітелію

ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

1. У чоловіка 4 років виявлена недостатність синтезу антидіуретичного гормону, який призводить до посиленого виділення води із сечею (нецукровий діабет), причиною якого є:

A. Зменшення реабсорбції води клітинами збірних трубочок

B. Збільшення проникності для води тонкого канальця

C. Збільшення проникності для води фільтраційного бар’єру

D. Посилення реабсорбції води клітинами збірних трубочок

E. Посилення реабсорбції води клітинами проксимальних канальців

2. Хронічні хвороби нирки часто супроводжуються розвитком анемії. Секреція якої біологічноактивної речовини при цьому порушується?

A. Ангіотензиногену

B. Брадікініну

C. Еритропоетину

D. Простагландинів

E. Реніну

3. На електронній мікрофотографії ниркового тільця між капілярами судинного клубочку можна побачити клітини з відростками, в цитоплазмі яких визначається значна кількість мікрофіламентів. Назвіть функції цих клітин.

A. Вибіркова фільтрація крові

B. Синтез матриксу мезангію

C. Синтез реніну

D. Секретирують іони водню

E. Синтез антитіл

4. При клінічних дослідженнях у хворого 50 років виявлено порушення трофіки нирок. Деструктивні зміни яких судин спричиняють порушення трофіки паренхіми нирки?

A. Приносна артеріола

B. Судини первинної капілярної сітки

C. Виносна артеріола

D. Капіляри судинного клубочку

E. Судини вторинної капілярної сітки

5. Під час обстеження хворого виявлено, що його сеча має лужну реакцію. З порушенням функцiї яких клiтин нирки це може бути пов’язано?

A. Епiтелiоцитiв дистальних канальців

B. Епiтелiоцитiв проксимальних канальців

C. Свiтлих клiтин збiрних трубочок

D. Подоцитiв

E. Темних клiтин збiрних трубочок

6. В препараті паренхіматозного органу розрізняють кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворює суцільний шар, має темно-червоний колір і зернисту структуру. Мозкова речовина світла, посмугована і поділяється на 8-12 ділянок пірамідної форми. Який це орган?

A. Яєчко

B. Яєчник

C. Нирка

D. Печінка

E. Підшлункова залоза.

7. При дослідженні гістологічного препарату слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?

A. Сечовий міхур

B. Пряма кишка

C. Стравохід

D. Маткова труба.

E. Сечовід

8. На препараті нирки виявляються нефрони, ниркові тільця яких розташовані в поверхневій частині кіркової речовини, а відносно короткі петлі спускаються у зовнішню зону мозкової речовини, діаметр приносної артеріоли більший, ніж виносної. Яка функція нирки в першу чергу буде порушена після їх пошкодження?

A. Синтез реніну

B. Синтез еритропоетину

C. Фільтрація плазми крові

D. Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

E. Активність натрієвого рецептора

9. В експерименті на зародках щурів була пошкоджена проміжна мезодерма. Будова яких органів буде порушена в результаті аномалії розвитку проміжної мезодерми?

A. Органів ендокринної системи

B. Органів сечостатевої системи

C. Органів серцево-судинної системи

D. Органів травної системи

E. Органів дихальної системи

10. В експерименті на зародках щурів був пошкоджений проксимальний відділ алантоїсу. Будова якого органу буде порушена при аномалії розвитку проксимального відділу алантоїсу?

A. Підшлункова залоза

B. Яєчко

C. Стравохід

D. Сечовий міхур

E. Нирка

11. На електронній мікрофотографії фрагмента ниркового тільця представлена велика епітеліальна клітина з великими та малими відростками. Останні прикріплюються до тришарової базальної мембрани капілярів. Яка це клітина?

A. Юкставаскулярна клітина

B. Мезангіальна клітина

C. Подоцит

D. Гладкий міоцит

E. Ендотеліоцит

12. У хворого на хронічний гломерулонефрит спостерігається порушення функції фільтраційного бар’єру. Яка частина бар’єру є найменш проникливою?

A. Стінка проксимального звивистого канальцю

B. Електроннощільний шар базальної мембрани

C. Стінка тонкого канальцю

D. Фенестрований еэпітелій капілярів клубочка

E. Фенестрований епітелій навколоканальцевих капілярів

13. В препараті паренхіматозного органу розрізняють кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворює суцільний шар, де знаходяться Мальпігієві тільця, і заходить у мозкову речовину у вигляді 8-12 ділянок пірамідної форми. Мозкова речовина вростає у вигляді тонких пучків (мозкові промені) у кіркову речовину. Які структури утворюють ниркову частку?

A. Ниркова піраміда з прилеглою ділянкою кірковою речовини

B. Ниркова піраміда з прилеглою ділянкою мозкової речовини

C. Ниркова піраміда з прилеглим нирковим променем

D. Мальпігієве тільце

E. Нирковий промінь з ділянками кіркової речовини

14. При проведенні цистоскопії хворому ввели в сечовий міхур певний об'єм фізіологічного розчину. Які зміни відбуваються в епітелії слизової оболонки сечового міхура при наповненні органу?

A. Змінюється форма поверхневих клітин

B. З’являються мікроворсинки

C. Збільшується кількість шарів

D. Зменшується кількість шарів

E. Змінюється форма клітин середнього шару

15. На препараті нирки виявляються нефрони, ниркові тільця яких розташовані в поверхневих шарах кіркової речовини, діаметр приносних артеріол більший, ніж виносних. Назвіть, яка функція нирки в першу чергу буде порушена при їхньому пошкодженні.

A. Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

B. Синтез реніну

C. Синтез простагландинів

D. Синтез еритропоетину

E. Беруть активну участь в утворенні первинної сечі

16. Для уточнення діагнозу хворому була зроблена біопсія сечоводу. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу?

A. Багатошаровим плоским незроговілим

B. Перехідним

C. Одношаровим плоским

D. Багаторядним

E. Одношаровим кубічним

17. У хворого спостерiгається поліурія (збільшення добового діурезу), пов'язана з недостатністю синтезу антидіуретичного гормону. В яких канальцях нирки переважно порушена реабсорбція води?

A. Збiрних трубочках

B. Проксимальних прямих

C. Дистальних

D. Проксимальних звивистих

E. Тонких

18. В аналізі сечі хворого на гломерулонефрит виявили білок. Гістологічне дослідження біоптату нирки показало патологічні зміни у складі фільтраційного бар’єру. Які структури не входять до цього бар’єру?

A. Юкставаскулярні клітини

B. Мезангіоцити

C. Ендотеліоцити капілярів клубочка

D. Подоцити

E. Базальна мембрана

19. В експерименті на зародках щурів була порушена структура метанефрагенної тканини. Будова яких структур буде порушена при аномалії розвитку метанефрогенної тканини?

A. Канальців нефрон

B. Ниркових мисок

C. Збірних трубок

D. Сечового міхура

E. Ниркових чашок

20. Під час субмікроскопічного дослідження нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним або призматичним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює внутрішні складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці представлені на електронограмі?

A. Проксимальні канальні

B. Дистальні канальці

C. Збірні трубочки

D. Низхідні канальці петлі генле

E. Висхідні канальці петлі генле

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

1. На електронній мікрофотографії звивистого сім`яного канальця видно клітини неправильної конічної форми, які своєю основою лежать на базальній мембрані, ядро клітини утворює численні інвагінації, а в цитоплазмі визначаються добре розвинуті агранулярна ЕПС, гранулярна ЕПС, мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі та мікрофіламенти. Які функції виконують вказані клітин?

A. Утворення мікросередовища для дозрівання сперматогенних клітин

B. Фагоцитоз

C. Продукують біологічно активні речовини

D. Підтримують сперматогенні клітини

E. Все вище перераховане

2. На гістологічному препараті виявлено, що під час сперматогенезу в просвіті звивистого сім`яного канальця у фазі формування від сперматид відокремились залишкові тільця. Що це за тільця?

A. Мітохондрії, що видаляються з цитоплазмою

B. Обидві центріолі з частиною цитоплазми

C. Комплекс гольджі із залишками цитоплазми

D. Надлишкова цитоплазма, яка містить органели і ліпідні включення

E. Ядро з частиною цитоплазми

3. На препараті яєчка оболонка звивистого сім`яного канальця побудована з трьох шарів: базального, міоїдного і…

A. Судинного

B. Нервового

C. Сполучнотканинного

D. Волокнистого

E. Епітеліального

4. На електронній мікрофотографії звивистого сім`яного канальця сім`яника виявлені сперматогенні клітини, скріплені між собою цитоплазматичними містками. В нормі зрілі сперматозоїди такими містками не зв`язані. Як називаються такі комплекси?

A. Симпласт

B. Синцитій

C. Тетради

D. Діади

E. Монади

5. До лікаря звернувся чоловік 50 років, зі скаргами на болісне та затруднене сечовиділення. Лікар діагностував захворювання, що спричинене розростанням сполучної тканини залози, розташованої навколо уретри та сім`явиносних шляхів. Яка залоза оточує уретру?

A. Яєчко

B. Придаток яєчка

C. Сім`яні пухирці

D. Простата

E. Цибулинно-сечівникові залози

6. На гістологічному препараті яєчка в просвіті звивистого канальця розрізняють сперматиди. На якій стадії сперматогенезу вони знаходяться?

A. Розмноження

B. Росту

C. Дозрівання

D. Формування

E. Спокою

7. В результаті субмікроскопічного дослідження морфологічних проявів сперматогенезу людини виявлена клітина, в якій гомологічні хромосоми розташовуються парами, кон’югуючись по довжині та утворюючи біваленти (діади). Що відбувається з хромосомами цієї клітини?

A. Кросинговер

B. Синтез р-РНК

C. Редуплікація ДНК

D. Максимальна спіралізація

E. Деспіралізація

8. При субмікроскопічному дослідженні морфологічних проявів сперматогенезу людини виявлена клітина, яка містить 23 пари синаптонемних комплексів. Яка це клітина?

A. Сперматогонія

B. Сперматоцит І порядку

C. Сперматоцит ІІ порядку

D. Сперматида

E. Сперматозоїд

9. На гістологічному препараті представлено над’яєчко. Які канальці утворюють головку органу?

A. Виносні канальці

B. Протока над’яєчка

C. Прямі канальці

D. Сім’явиносна протока

E. Канальці сітки

10. Відомо, що фаза розмноження сперматогенезу характеризується поділом сперматогоній – клітин з найбільш периферійним положенням у складі звивистого сім’яного канальця. Який гормон контролює проліферацію сперматогоній?

A. Фолітропін

B. Тестостерон

C. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Прогестерон

11. На електронній мікрофотографії фрагменту звивистого канальця зображена клітина на одній із стадій сперматогенезу з тетраплоїдним набором хромосом. У якій фазі сперматогенезу утворюються тетради?

A. Профаза мітоза

B. Інтерфаза

C. Профаза 1-го поділу мейоза

D. Метафаза 1-го поділу мейоза

E. Профаза 2-го поділу мейоза

12. При електронномікроскопічному дослідженні сперматогенних клітин в їх цитоплазмі спостерігались структури, що мали форму сплощених в центральній частині і розширених на периферії мембранних цистерн, які під час фази формування утворювали акросому сперматозоїда. Які це структури?

A. Гранулярна ЕПС

B. Агранулярна ЕПС

C. комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Лізосоми

13. На препараті яєчка оболонка звивистого сім`яного канальця побудована з трьох шарів: міоїдного, волокнистого і…

A. Судинного

B. Нервового

C. Сполучнотканинного

D. Епітеліального

E. Базального

14. На гістологічному препараті надяєчка спостерігаються виносні канальці, в слизовій оболонці яких виявили два різновиди клітин. Один це - секреторні, а другий - ?

A. Базальні клітини

B. Келихоподібні клітини

C. Війчасті клітини

D. Клітини із стереоциліями

E. Сперматоцити

15. Хлопець 25 років катався на велосипеді, впав і отримав пошкодження яєчок, в результаті чого може порушитись гемато-тестикулярний бар`єр. З яких структур складається гемато-тестикулярний бар`єр?

A. Подоцитів, базальної мембрани та фенестрованого ендотелію

B. Астроцитів і стінки капілярів соматичного типу

C. Альвеолоцитів і стінки капілярів

D. Сустентоцитів, стінки звивистого канальця, сполучної тканини, стінки капіляра

E. Сперматогенного епітелію та суцільного шару клітин Лейдіга

16. На гістологічному препараті яєчка в просвіті звивистого канальця розрізняють невеликі клітини неправильної округлої чи овальної форми, розміщені біля просвіту звивистого канальця. На якій стадії сперматогенезу вони знаходяться?

A. Розмноження

B. Росту

C. Дозрівання

D. Формування

E. Спокою

17. Під час субмікроскопічного дослідження чоловічої статевої залози в сполучній тканині між звивистими канальцями визначаються клітини, які мають овальну або полігональну форму, в цитоплазмі яких добре розвинена гладка ендоплазматична сітка, велика кількість мітохондрій з пластинчатими або тубулярними кристами, кристали білкової природи, ліпідні осмієфільні включення. Які це клітини?

A. Клітини Cертолі

B. Клітини Лейдіга

C. Клітини Лангерганса

D. Клітини Купфера

E. Клітини Гурмагтіга

18. У гістологічному препараті у інвестиції яєчка виявляються клітини, які мають круглу або полігональну форму, оксифільну цитоплазму, добре розвинену гладку ЕПС, мітохондрії, включення глікогену, глікопротеїнів та значну кількість вакуолей. Яку функцію виконують ці клітини?

A. Синтезують естрогени

B. Синтезують прогестерон

C. Синтезують тестостерон

D. Синтезують лютеїнізуючий гормон

E. Синтезують кортизол

19. На гістологічному препараті виявлено над’яєчко. Які канальці утворюють тіло і хвіст органу?

A. Протока над’яєчка

B. Виносні канальці

C. Прямі канальці

D. Звивисті канальці

E. Канальці сітки

20. На гістологічному зрізі органу чоловічої статевої системи, ззовні вкритого серозною та білковою оболонками, паренхіма представлена звивистими канальцями. Від капсули відходять сполучнотканинні септи, які сходяться верхівками у середостінні. Що є структурно-фукціональною одиницею цього органу?

A. Часточка

B. Частка

C. Тяж

D. Каналець

E. Септа

ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

1. В результаті частих запальних процесів білкова оболонка яєчника стала щільною і широкою. До яких наслідків приведе така патологія?

A. До припинення овуляції, до розвитку кіст на місті фолікула, в якому не відбулася овуляція

B. Зміна білкової оболонки не приведе до патологічних станів

C. Порушаться процеси утворення фолікулів

D. Порушаться процеси синтезу естрогенів

E. До виникнення жовтого тіла

2. Яке джерело розвитку в ембріональному періоді сполучнотканинної строми яєчників?

A. Мезенхима первинної нирки

B. Гонобласти

C. Епітелій статевих шнурів

D. Епітелій сечових канальців мезонефроса

E. Целомічний епітелій

3. В періоді дозрівання овогенезу розблокування мейозу овоцитів першого порядку відбувається під дією

A. Лютропіну

B. Фолітропіну

C. Прогестерону

D. Естрогенів

E. Гонадокриніну

4. Порушено виділення фолітропіну гіпофіза. Які патологічні зміни відбудуться в яєчнику?

A. Фолікули не вступлять в стадію росту, не наступить посилення секреції естрогенів

B. Фолікули вступлять в стадію росту

C. Посилиться продукція естрогенів

D. Відбудеться овуляція

E. Відбудеться розвиток жовтого тіла

5. В експерименті у статевозрілої тварини вилучено гіпофіз. Як це позначиться на структурі яєчника?

A. В яєчнику присутні як ранні, так і зрілі стадії розвитку фолікулів

B. В яєчнику спостерігається розвиток жовтих тіл

C. В яєчнику відбудеться овуляція

D. В яєчнику присутні тільки зрілі стадії розвитку фолікулів

E. В яєчнику присутні тількі ранні стадії розвитку фолікулів, не відбувається росту фолікулів і овуляції, не розвиваються жовті тіла

6. При різкому пригніченні функції гіпофіза тварину лікують фолікулостимулюючим гормоном. Як це позначиться на структурі яєчника?

A. Настане овуляція

B. Структура яєчника не зміниться

C. Знов починається ріст фолікулів аж до утворення пухирцевих

D. Настане розвиток жовтого тіла

E. Не відбудеться росту фолікулів

7. В періоді росту і дозрівання овоцитів в яєчнику є клітини, які здійснюють трофіку майбутньої яйцеклітини. Яку назву мають ці клітини?

A. Фібробласти

B. Лютеоцити

C. Текоцити

D. Фолікулярні

E. Макрофаги

8. В крові жінки визначений підвищений вміст естрогенів. З гіперфункцією яких клітин яєчника це може бути пов’язано?

A. Овоцитів першого порядку

B. Лютеоцитів

C. Фолікулярних

D. Овоцитів другого порядку

E. Овоцитів зрілих фолікулів

9. В гістологічному препараті в яєчнику жінки в кірковій речовині виявляються невеликі фолікули, утворені овоцитом першого порядку, оточеним одним шаром плоских клітин фолікулярного епітелію і базальною мембраною. Описані фолікули є

A. Вторинними

B. Примордіальними

C. Первинними

D. Зрілими

E. Атретичними

10. В гістологічному препараті в яєчнику жінки виявляються фолікули, в центрі яких знаходиться овоцит першого порядку, оточений прозорою зоною і декількома шарами кубічних клітин фолікулярного епітелію. Ці фолікули носять назву

A. Зрілих

B. Первинних

C. Примордіальних

D. Вторинних

E. Атретичних

11. При аналізі крові у жінки знайдено, що вміст гормонів прогестерону і естрогенів наближається до нижньої межі норми. В яку стадію оваріально-менструального циклу був взятий аналіз крові?

A. В ранню пременструальну

B. В ранню постменструальну

C. В пізню постменструальну

D. В менструальну

E. В пізню пременструальну

12. При аналізі крові у жінки знайдено, що вміст прогестерону наближається до нижньої межі норми, а вміст естрогенів досягає верхньої межі норми. В яку стадію циклу узятий аналіз крові?

A. Пізню пременструальну

B. Ранню пременструальну

C. Постменструальну

D. Менструальну

E. Секреторну

13. При аналізі крові у невагітної жінки знайдено, що вміст прогестерону складає верхню межу норми, а вміст естрогенів наближається до нижньої межі норми. В яку стадію циклу був узятий аналіз крові?

A. В менструальну

B. В ранню постменструальну

C. В пізню постменструальну

D. В пременструальну

E. В стадію проліферації ендометрію

14. На гістологічному препараті яєчника жінки поряд з фолікулами різного порядку виявляються атретичні тіла і розвинене жовте тіло. Яка фаза оваріально-менструального циклу присутня в яєчнику?

A. Пременструальна

B. Менструальна

C. Регенераторна

D. Менструальна

E. Росту фолікула

15. Гормональна корекція порушень оваріально-менструального циклу базується на знанні їх морфологічних механізмів. У якій із нижче перерахованих фаз оваріально-менструального циклу відбувається утворення і функціонування менструального жовтого тіла яєчника?

A. Проліферації

B. Менструальній

C. Пременструальній

D. Десквамації

E. Постменструальній

16. У організмі жінки високий рівень естрогенів необхідний для:

A. Регенерації ендометрію після менструації

B. Розвитку атретичних фолікулів

C. Передімплантаційної перебудові ендометрія

D. Овуляції

E. Розвитку жовтого тіла

17. У організмі жінки пролактин синтезується

A. Лютеоцитами жовтих тіл

B. Ацидофілами гіпофіза

C. Фолікулярними клітинами яєчника

D. Базофілами гіпофіза

E. Нейроцитами гіпоталамуса

18. Гістологічна картина ендометрію має такі характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз з розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу. Мітози в клітинах не спостерігаються, в стромі є децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описанню?

A. Секреторна

B. Проліферативна

C. Менструальна

D. Регенеративна

E. Десквамації

19. Використання оральних контрацептивів із статевими гормонами гальмують секрецію гіпофізарного гормону. Якого саме з перерахованих нижче?

A. Вазопресину

B. Фолітропіну

C. Тиротропного

D. Окситоцину

E. Соматотропіну

20. При біопсії ендометрію здорової жінки, проведеної в секреторну фазу менструального циклу, у власній пластинці слизової оболонки виявлені клітини полігональної форми, багаті ліпідами і глікогеном. Що це за клітини?

A. Фібробласти

B. Децидуальні

C. Гладкі міоцити

D. Ендотеліоцити пошкоджених судин

E. Міофібробласти

21. У хворої з аденомою гіпофіза спостерігається порушення оваріально-менструального циклу, а саме збільшення тривалості періоду великого росту фолікулів. Яка його тривалість у нормі?

A. Кілька років

B. З 3-го місяця ембріогенезу до народження

C. Від народження до настання статевоїзрілості

D. 12 - 14 днів

E. 28 днів

22. У жінки 37 років при гістологічному дослідженні мазків з піхви протягом оваріально- менструального циклу були виявлені циклічні зміни епітелію. Який вид епітелію вистеляє стінку піхви?

A. Одношаровий призматичний залозистий

B. Багатошаровий кубічний

C. Перехідний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багаторядний миготливий

23. Під час циклічних змін матки найбільш виражених морфологічних перебудов зазнає:

A. Функціональний шар ендометрію

B. Міометрій

C. Базальний шар ендометрію

D. Периметрій

E. Вся стінка органу

24. Як називається тип плаценти, в якій ворсинки хоріона проникають в просвіт маткових залоз?

A. Ендотеліохоріальний

B. Десмохоріальний

C. Епітеліохоріальний

D. Гемохоріальний

E. Серозний

25. Десквамація функціонального шару ендометрію у менструальній фазі циклу зумовлена впливом:

A. Дефіцитом прогестерону

B. Естрогенів

C. Прогестерону

D. Лютропіном

E. Фолітропіном

26. Розвиток статевої системи починається після появи ознак функціонування сечовидільної системи і для розвитку статевої системи використовуються структури сечовидільної системи. Які структури сечовидільної системи використовуються для розвитку статевої системи?

A. Елементи пронефрос

B. Елементи мезонефрос

C. Елементи метанефрос

D. Нефростоми

E. Метанефрогенний дивертикул

27. Розвиток статевої системи починається після появи ознак функціонування сечовидільної системи і для розвитку статевої системи використовуються структури сечовидільної системи. Які структури сечовидільної системи використовуються для розвитку індиферентної статевої залози.

A. Елементи пронефрос

B. Мезенхіма первинної нирки

C. Елементи метанефрос

D. Нефростоми

E. Метанефрогенний дивертикул

28. У процесі утворення індиферентної статевої залози використовується целомічний епітелій та мезенхіма первинної нирки. З якого ембріонального листка утворюється целомічний епітелій для формування індиферентної статевої залози?

A. Ектодерма

B. Ентодерма

C. Дорсальна мезодерма

D. Мезенхіма

E. Вентральна мезодерма

29. У диморфній стадії розвитку статевої системи індиферентна статева залоза починає розвиватися за жіночим або чоловічим типом. Які структури ембріона потрібні для розвитку залози за жіночим типом?

A. Мюллерові протоки

B.Вольфові протоки

C.Метанефрогенний дивертикул

D. Протока переднирки

E.Нефростоми

30. У диморфній стадії розвитку статевої системи індиферентна статева залоза починає розвиватися за жіночим або чоловічим типом. Які структури ембріона беруть участь при розвитку залози за чоловічим типом?

A. Мюллерові протоки

B.Вольфові протоки

C.Метанефрогенна тканина

D. Протока переднирки

E. Нефростоми

ШКІРА. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА.

1. На гістологічному препараті шкіри можна бачити, в одному з її шарів, тканину, в якій переважають волокна, що розташовані хаотично. У верхній частині цього шару є кінцеві відділи простих розгалужених альвеолярних залоз. Яка це частина шкіри?

A. Епідерміс

B. Сосочковий шар шкіри

C. Сітчастий шар шкіри

D. Гіподерма

E. Підшкірна клітковина

2. На гістологічному препараті шкіри можна бачити, в одному з її шарів тканину, в якій багато судин мікроциркуляторного русла. Ця тканина вростає в поверхневий шар епідермісу. Яка це частина шкіри?

A. Епідерміс

B. Сосочковий шар дерми

C. Сітчастий шар дерми

D. Гіподерма

E. Підшкірна клітковина

3. Відомо, що епідерміс, який захищає тіло від впливів факторів зовнішнього середовища, може пошкоджуватися. В зв’язку з чим має велику здатність до регенерації. В якому шарі розташована гермінативна (росткова) зона епідермісу?

A. Базальний

B. Зернистий та блискучий

C. Остистий

D. Базальний та нижні ряди остистого

E. Блискучий та нижні ряди рогового

4. В складі базального шару епідермісу спостерігаються клітини неправильної форми, що мають розгалужені відростки. В їхній цитоплазмі спостерігається велика кількість лізосом. Назвіть ці клітини.

A. Епідермоцити

B. Меланоцити

C. Клітини Меркеля

D. Клітини Купфера

E. Клітини Лангерганса

5. При дослідженні впливу різних компонентів миючих засобів на епідерміс спостерігаються зміни в спеціальних органелах епідермоцитів. Які органели є специфічними для визначення цих клітин?

A. Мікроворсинки

B. Війки

C. Тонофібрили

D. Нейрофібрили

E. Міофібрили

6. По мірі віддалення епідермоцитів від базальної мембрани та посилення процесу кератинізації, в епідермоцитах зникає ядро та всі органели окрім однієї. Кількість яких органел не зменшується?

A. Тонофібрил

B. Комплекса Гольджі

C. Мітохондріє

D. Ендоплазматичної сітка

E. Кератиносом

7. На гістологічному препараті шкіри пальця спостерігається екзокринна залоза, яка має одну вивідну протоку і один секреторний відділ, що має вигляд трубочки, закрученої у вигляді спіралі. Яка це залоза?

A. Слинна

B. Слизова

C. Сальна

D. Потова

E. Молочна

8. Починаючи з другого місяця ембріонального розвитку тяжі клітин епідермісу вростають в сполучну тканину, що лежить глибше. На кінці епітеліальних тяжів формуються структури, з яких починається ріст первинного волосся. Як називаються ці структури?

A. Волосяна сумка

B. Волосяна цибулина

C. Волосяний сосочок

D. Волосяний фолікул

E. Волосяна колба

9. Відомо, що живлення волоса забезпечує волосяний сосочок, у якому розміщені капіляри та нервові волокна. Якою тканиною утворений волосяний сосочок?

A. Епітеліальною тканиною

B. Пухкою сполучною тканиною

C. Гладкою м'язовою тканиною

D. Щільною сполучною тканиною

E. Ретикулярною тканиною

10. Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє завдяки накопиченню в епідермісі пігменту меланіну. Які клітини епідермісу синтезують цю речовину?

A. Меланофороцити

B. Кератиноцити

C. Клітини Меркеля

D. Клітини Лангерганса

E. Меланоцити

11. Відомо, що одна із фунцій шкіри – це терморегуляція, яка здійснюється завдяки судинам дерми та шляхом випаровування поту. Цю функцію виконують потові залози. Якими вони є за структурою?

A. Прості альвеолярні нерозгалужені

B. Прості трубчасті нерозгалужені

C. Прості трубчасті розгалужені

D. Складні трубчасті розгалужені

E. Складні альвеолярно-трубчасті

12. У чоловіка, 45 років, лікар виявив бронхіальну астму. Відомо, що бронхіальна астма виникає внаслідок спазму гладких міоцитів слизової оболонки бронхів. В якому відділі бронхіального дерева м’язова пластинка слизової оболонки досягає найбільшого розвитку і бере участь в патогенезі бронхіальної астми?

A. Головних бронхів

B. Великих бронхів

C. Середніх бронхів

D. Малих бронхів

E. Термінальних бронхів

13. У робітників копалень виникає професійне захворювання легень, пов’язане з нагромадженням вугільного пилу в стінці повітроносних шляхів та у складі альвеол. Які з клітин, що розташовані в стінці альвеоли, беруть участь у фагоцитозі частинок пилу?

A. Респіраторні альвеолоцити

B. Секреторні альвеолоцити

C. Альвеолярні макрофаги

D. Келихоподібні клітини

E. Вставні клітини

14. Студент під час порівняльного аналізу гістологічних препаратів бронхів помітив, що в одному з них у складі стінки бронху у слизовій оболонці відсутні залози. В якому відділі бронхіального дерева спостерігається відсутність залоз слизової оболонки?

A. Головний бронх

B. Великий бронх

C. Середній бронх

D. Малий бронх

E. Термінальні бронхіоли

15. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті стінки одного з органів повітроносних шляхів у складі покривного епітелію були присутні війчасті та келихоподібні клітини, що є частиною мукоціліарного комплексу. Яку функцію виконують елементи цього комплексу?

A. Зігрівання повітря

B. Очищення повітря

C. Фагоцитоз часточок пилу

D. Регенерація клітин епітелію

E. Синтез компонентів сурфактанту

16. При запаленні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів збільшується синтез слизу білково-слизовими залозами, що розташовані в одній із пластинок слизової оболонки дихальної трубки. В якій частині стінки дихальної трубки розташовані кінцеві відділи цих залоз?

A. Епітеліальній пластинці слизової оболонки

B. Власній пластинці слизової оболонки

C. М’язовій пластинці слизової оболонки

D. Підслизовій основі

E. Адвентиційній оболонці

17. Відомо, що важливим компонентом аерогематичного бар’єру є сурфактантний комплекс, до складу якого входять фосфоліпіди. Синтез сурфактанту забезпечують клітини стінки альвеол, що мають у складі цитоплазми секреторні гранули з компонентами сурфактанту. Які клітини стінки альвеол забезпечують синтез фосфоліпідів сурфактантного комплексу?

A. Облямовані епітеліоцити

B. Респіраторні альвеолоцити

C. Альвеолярні макрофаги

D. Секреторні альвеолоцити

E. Ендотеліоцити

18. Під час цвітіння рослин у деяких людей виникає алергічна реакція у вигляді збільшення синтезу слизу клітинами епітелію слизової оболонки носової порожнини. Ці клітини мають особливу форму, в них добре розвинені органели синтезу, а на апікальному полюсі вони містять прозорі гранули слизу. Які це клітини?

A. Келихоподібні

B. Облямовані

C. Безвійчасті

D. Базальні

E. Вставні

19. Слизова оболонка гортані складається з 3-х оболонок: слизової, фіброзно-хрящової та адвентиційної. Поверхня слизової оболонки вкрита епітелієм респіраторного типу. В ділянці справжніх голосових зв’язок епітелій змінюється на інший. Який епітелій вкриває поверхню справжніх голосовиз зв’язок?

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий кубічний

C. Одношаровий циліндричний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий

20. Гортань відокремлена від глотки надгортанником, основа якого утворена еластичним хрящем. Тут здійснюється перехід слизової оболонки глотки в слизову оболонку гортані. Поверхня надгортанника вкрита епітелієм, який відрізняється від епітелію гортані. Який це епітелій?

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий кубічний

C. Одношаровий циліндричний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий

21. На мікропрепараті шкіри видно розмежування шарів епідермісу. Між якими з них розташований ліпідний бар’єр з ламелярних тілець?

A. Базальний шар епідермісу та сосочковий шар дерми

B. Базальний та остистий шари

C. Остистий та зернистий шари

D. Зернистий та блискучий шари

E. Блискучий та роговий шари

22. У хлопчика 7 років спостерігається травма шкiри нижньої кінцівки з пошкодженням сiтчастого шару дерми. За рахунок дяльностi яких диферонiв клтин вiдбудеться регенерацiя даного шару?

A. Фiбробластичного

B. Лiмфобластичного

C. Макрофагічного

D. Нейробластичного

E. Епідермального

23. На препараті шкіри, який забарвлений гематоксиліном-еозином, у зернистому шарі епідермісу спостерігаються великі клітини з базофільними гранулами. Які процеси відбуваються в цих клітинах?

A. Синтез філагрину і нагромадження гранул кератогіаліну

B. Синтез меланіну

C. Синтез елеїдину

D. Синтез кератину

E. Формування мікрофіламентів

24. Відомо, що корінь волоса оточений волосяною сумкою (дермальною піхвою). Якою тканиною утворена дермальна піхва?

A. Епітеліальною тканиною

B. Пухкою сполучною тканиною

C. Гладкою м'язовою тканиною

D. Щільною сполучною тканиною

E. Ретикулярною тканиною

25. При авітамінозі виникає ксероз (сухість) шкіри. Шкіра потовщується, вкривається лусочками, з'являються тріщини. Які з перелічених речовин, що відображають процес зроговіння, містяться у блискучому шарі шкіри?

A. Меланін

B. Елеїдин

C. Кератогіалін

D. Трихогіалін

E. Філагрин

26. На гістологічному препараті шкіри у дермі виявляються потові залози з кінцевими відділами у формі трубочок, вивідні протоки яких виходять на поверхню шкіри. В якій частині шкіри розташовані кінцеві відділи цих залоз?

A. В епідермісі

B. У сосочковому шарі дерми

C. У поверхневих відділах сітчастого шару дерми

D. У глибоких відділах сітчастого шару дерми

E. У підшкірній жировій клітковині

27. У педіатричну клініку надійшла дитина 5 місяців зі змінами кісткової системи: деяким розм`якшенням плоских кісток черепа, збільшенням розмірів джерелець, характерними здуттями ребер. Харчування дитини було нормальним, але з нею дуже рідко перебували на свіжому повітрі. Дитині був поставлений діагноз - рахіт. Яка функція шкіри в даному випадку була порушена?

A. Захист від зовнішніх впливів

B. Депонування резервної крові

C. Тепловий обмін та терморегуляція

D. Синтез вітамину D

E. Водно-сольовий обмін

28. На гістологічному препараті шкіри можна бачити велику кількість колагенових та еластичних волокон, що утворюють щільну сітку. Серед них волосяні фолікули та кінцеві відділи потових залоз. Який шар шкіри представлений в препараті?

A. Епідерміс

B. Сосочковий шар дерми

C. Сітчастий шар дерми

D. Гіподерма

E. Підшкірна клітковина

29. Шкіра людини вкрита багатошаровим плоским зроговілим епітелієм, який на різних ділянках тіла може мати різну кількість шарів. В залежності від цього шкіра поділяється на тонку та товсту. Відомо, що поверхня спини вкрита тонкою шкірою. Який з перерахованих шарів епідермісу відсутній у тонкій шкірі?

A. Базальний

B. Шипуватий

C. Зернистий

D. Блискучий

E. Роговий

30. Відомо, що у складі шкіри розрізняють 3 частини: епідерміс, дерма та гіподерма. Яка тканина утворює гіподерму шкіри?

A. Пухка сполучна тканина

B. Щільна сполучна тканина

C. Біла жирова тканина

D. Бура жирова тканина

E. Ретикулярна тканина

31. Відомо, що у складі епітелію повітроносних шляхів присутні війчасті клітини, що мають на апікальному полюсі органели спеціального призначення війки, та келихоподібні клітини, що синтезують слиз на поверхню слизової оболонки. Ці клітини є частиною мукоціліарного комплексу повітроносних шляхів. Яку функцію виконують елементи цього комплексу?

A. Синтез компонентів сурфактанту

B. Очищення повітря

C. Імунного захисту

D. Регенерація клітин епітелію

E. Газообміну

32. При дослідженні гістологічного препарату слизової оболонки трахеї можна бачити в одній із її пластинок білково-слизові залози. В якій частині слизової оболонки дихальної трубки розташовані кінцеві відділи цих залоз?

A. Епітеліальній пластинці слизової оболонки

B. Власній пластинці слизової оболонки

C. М’язовій пластинці слизової оболонки

D. Підслизовій основі

E. Адвентиційній оболонці

33. Відомо, що важливим компонентом аерогематичного бар’єру є сурфактантний альвеолярний комплекс. Синтез сурфактанту забезпечують клітини стінки альвеол, що мають у складі цитоплазми секреторні гранули з компонентами сурфактанту. Які клітини стінки альвеол забезпечують синтез фосфоліпідів сурфактантного комплексу?

A. Ретикулярні клітини

B. Келихоподібні клітини

C. Альвеолярні макрофаги

D. Секреторні альвеолоцити

E. Респіраторні альвеолоцити

34. Алергічна реакція, що виникає у людей при дії алергенів, наприклад при цвітінні рослин, пов’язана зі збільшенням синтезу слизу клітинами епітелію слизової оболонки носової порожнини. Клітини, що продукують слиз, мають особливу форму. В цих клітинах добре розвинена гранулярна ендоплазматична сітка, вільні рибосоми, комплекс Гольджі. На апікальному полюсі клітини містять гранули слизу. Які це клітини?

A. Келихоподібні

B. Щіточкові

C. Клітини Клара

D. Макрофаги

E. Вставні

35. Гортань належить до трубчасто-порожнистих органів, стінка якої складається з 3-х оболонок: слизової, фіброзно-хрящової та адвентиційної. Епітеліальна пластинка слизової оболонки гортані утворена епітелієм респіраторного типу. В ділянці справжніх голосових зв’язок епітелій змінюється на інший. Який епітелій вкриває поверхню справжніх голосових зв’язок?

A. Перехідний

B. Дворядний з стеріоциліями

C. Багаторядний призматичний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий

36. Гортань відокремлена від глотки надгортанником, поверхня якого вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Основу надгортанника утворює тканина, що належить до одного з видів тканин внутрішнього середовища. Яка тканина утворює основу надгортанника?

A. Кісткова тканина

B. Жирова тканина

C. Волокниста хрящова тканина

D. Еластична хрящова тканина

E. Ретикулярна тканина

37. Стінка трахеї має 3 оболонки: слизову, фіброзно-хрящову та адвентиційну. Епітелій слизової оболонки лежить на товстій базальній мембрані. Власна пластинка слизової оболоки містить еластичні волокна, які іноді відмежовують її від підслизової основи. Якою тканиною утворена власна пластинка слизової оболонки трахеї?

A. Гіаліновою хрящовою

B. Пухкою сполучною тканиною

C. Щільною сполучною тканиною

D. М’язовою тканиною

E. Волокнистою хрящовою тканинию

38. Стінка трахеї має 3 оболонки: слизову, фіброзно-хрящову та адвентиційну. Фіброзно-хрящова оболонка утворена з 16-20 незамкнутих кілець, які з’єднані між собою і утворюють опору цієї трубки, яка за рахунок цього не змінює діаметр. Якою тканиною утворені кільця трахеї?

A. Щільною сполучною

B. Кістковою тканиною

C. Гіаліновою хрящовою

D. Еластичною хрящовою

E. Ретикулярною тканиною

39. Під час дослідження стінки одного з бронхів в ньому виявлено 3 оболонки: слизову, фіброзно-хрящову, адвентиційну. В слизовій оболонці бронхів на відміну від слизової оболонки трахеї присутня ще одна пластинка. Яка пластинка з’являється в слизовій оболонці бронхів?

A. Епітеліальна пластинка

B. Власна пластинка слизової оболонки

C. М’язова пластинка слизової оболонки

D. Підслизова основа

E. Ендотеліальна пластинка

40. Один з бронхів бронхільного дерева в дихальній системі здатен перешкоджати проходженню повітря в наслідок спазму гладких міоцитів. Це обумовлено тим, що в цьому бронху відсутня фіброзно-хрящова оболонка, а м’язова пластинка слизової оболонки досягає найбільшого розвитку. В яких бронхах бронхіального дерева порушується процес проходження повітря при бронхіальній астмі?

A. Головних бронхах

B. Великих бронхах

C. Середніх бронхах

D. Малих бронхах

E. Трахеї