Анатомія - інформація

1.Предмет та зміст анатомії, сучасні напрями та методи досліджень.

Анатомія людини – наука про форму, будову, походження та розвиток органів, систем і організму в цілому. Належить до біологічних наук, обєднаних загальним терміном «морфологія» (грец. «морфо»-форма, «логос»-вчення). Завдання анатомії полягає у системному підході до опису форми, будови, положення і топографії частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини.

Систематична анатомія розглядає форму і будову органів, обєднаних у системи, тому включає: остеологію (вчення про кістки), артрологію (з’єднання кісток), міологію, спланхнологію, ангіологію (серцево-судинну систему), неврологію, ендокринологію, естезіологію (органи чуття).

Топографічна (хірургічна) анатомія (топос – місце, графо – пишу) вивчає взаємне розташування тканини, органів, судин і нервів у різних ділянках тіла.

Вікова анатомія досліджує вікові аспекти анатомічних особливостей індивідуального розвитку людини – онтогенезу (онтос – особа, генезіс – розвиток).

Порівняльна анатомія вивчає подібності та відмінності будови органів людини та тварин, досліджує будову тіла людини і тварин на різних етапах еволюції.

Пластична анатомія досліджує статику і динаміку зовнішніх форм тіла.

Патологічна анатомія (патос-хвороба) вивчає будову організму, зміненого під впливом захворювань та ушкоджень.

Сучасна анатомія синтезує дані суміжних і близьких до анатомії дисциплін – гістології, цитології, ембріології, порівняльної анатомії, фізіології і взагалі – біології, антропології та екології. Суч. анат. розглядає форму і будову органів, систем і організму людини в цілому як продукт спадковості, що змінюється залежно від певних умов біологічного і соціального середовища, та роботи, яку виконує організм в часі та просторі.

Методики досліджень: макроскопічний, мікроскопічний, макромікроскопічний, електронномікроскопічний та прижиттєві методи: рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, термографічні, магнітно-резонансні зображення.

Макроскопічний метод включає: соматоскопію антропометрія , препарування; послідовний розтин замороженого трупа або його частин, ін’єкції судин забарвленими чи контрастними масами, корозія, просвітлення

Макромікроскопічний – метод препарування тотальних об’єктів за допомогою мікрохірургічних інструментів із застосуванням оптичних приладів, що дають збільшення у 5-40 разів.

2.Анатомія античних часів та епохи Відродження (Гіппократ, Гален, Леонардо-да-Вінчі, Гарвей, Везалій).

В період розвитку античної культури грецькі вчені розтинали трупи До важливих положень Гіппократа належать вимоги чистоти, помірність в їжі й питві, можливість надати природі вести своє лікування, жити там, де чисте повітря.

Гален проводив анатомічні досліди на тваринах

Леонардо Да Вінчі одним з перших почав розтинати трупи, став засновником пластичної художньої анатомії.

Андреас Везалій створив систему анатомічних знань, що базувалися на регулярних розтинах людського тіла

Вільям Гарвей відкрив кровообіг .

3.Анатомічна школа Київського університету святого Володимира: М.І.Козлов, О.П.Вальтер, В.О.Бец, М.А. Тихомиров, В.А.Стефаніс.

Першим завідувачем кафедри анатомії людини Козлов.

Професор М.І.Козлов він почав застосовувати гістохімічний аналіз для визначення суті хворобливих процесів. брали участь у боротьбі з епідемією холери в Києві

Олександр Петрович Вальтер він встановив, що волокна симпатичних нервів, які приєднуються до сідничного нерва жаби, є судиноруховими і при подразненні забезпечують звуження просвіту кровоносних судин задніх кінцівок.

Професор Володимир Олексійович Бец наукові дослідження мозкової речовини надниркових залоз (ним відкрита її хромафінна реакція), дослідження морфології остеогенезу і, особливо, вивчення макро- і мікроскопічної анатомії головного мозку.

Пов’язуючи структуру з функцією, В.О.Бец першим у світі почав вивчати цитоархітектоніку кори великого мозку. гігантських пірамідних клітин у V шарі кори передцентральної звивини та прицентральної часточки великого мозку.

Михайло Андрійович Тихомиров дослідження варіантів і аномалій судинної системи людини і, Франц Адольфович Стефаніс засновником вітчизняної лімфології.

4. Київська анатомічна школа радянського періоду: М.С. Спіров, І.Є.Кефелі, Л.С. Беспалова, Л.В. Чернишенко, О.І.Свиридов.

Михайла Сергійовича Спірова інтерреналові (міжниркові) тіла – система непостійних і різноманітних за формою і розмірами утворів, гомологічних корі надниркових залоз; ембріогенез мозкових оболон людини; шляхи циркуляції спинномозкової рідини; двійчасті людські потвори; еволюційна морфологія легень;

Л.В.Чернишенко вдосконалили техніку ін’єкції лімфатичних капілярів розчином нітрату срібла й Л.С.Беспалова вперше провела широкі і систематичні дослідження лімфатичних судин органів черевної порожнини на всьому шляху лімфовідтоку вузлів і вузлів задньої черевної стіни.

Олександр Іванович Свиридов розробив питання про вікові особливості лімфатичних судин серозних оболонок, внутрішніх органів і діафрагми

Ігор Євгенович Кефелі автор “Атласу схем з анатомії людини” , розвитку гемомікро-циркуляторного русла в пренатальному періоді розвитку людини.

5.Сучасна анатомічна школа НМУ ім. О.О. Богомольця

Іван Іванович Бобрик. Він проводив дослідження мікросудинного русла та внутрішньоорганних нервових елементів в умовах оперативних втручань. отримати нові оригінальні матеріали про тонку будову судинного русла.

Віктор Гаврилович Черкасов. автором і співавтором понад 180 наукових праць, 6 патентів та авторських свідоцтв, 9 монографій, 15 навчальних посібників, 1 підручника, 2 атласів.

6. Кістка, як орган. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток. Частини і будова трубчастих кісток.

Кістка ( Os , гр. osteon ) – орган, що виконує функцію опори або опори і захисту. Сукупність усіх кісток одного організму об’єднана у кісткову систему – систему скелета ( systema skeletale ), Кістки є важелями, що приводяться в рух м’язами.

До кісток прикріплюються звязки, фасції та інші сполучнотканинні утвори, а також кістки утворюють стінки порожнин.

Кістка, як орган має:

1. Кісткову тканину, яка структурована у:

· Губчасту речовину

· Щільну речовину

2. Кістковий мозок

3. Окістя

4. Суглобовий хрящ

5. Судини і нерви

Класифікація кісток:

· Трубчасті (довгі та короткі)

· Губчасті (довгі, короткі, сесамоподібні)

· Плоскі (кістки черепа та поясів кінцівок)

· Повітроносні

· Мішані

Етапи розвитку:

· Сполучнотканинна стадія (перетинчастий скелет)

· Хрящова

· Кісткова

Різновиди окостеніння:

1. Ендесмальне (розвивається безпосередньо в сполучній тканині)

2. Періхондральне (за рахунок охрястя хрящового зачатка кістки)

3. Енхондральне (внутрішньохрящове) – при цьому різновиді утворюються ядра (точки) окостеніння.

Довгі кістки мають: витягнуту трубчасту середню частину – діафіз; на кожному кінці довгої кістки знаходиться епіфіз; між епіфізом та діафізом знаходиться метафіз.

Структурною одиницею кістки є остеон Компактна речовина переважає у стінці діафіза трубчастих кісток, а також в губчастих та плоских кістках. Трабекули розташовані паралельно напрямку сил натягу та опору, що виникають під час рухів людини. Половину кісткового мозку складає Червоний кістковий мозок, а іншу половину – жовтий кістковий мозок.

7.Класифікація з’єднань кісток: неперервні та перервні з’єднання.

Виділяють 2 види сполучень кісток:

· Неперервні (синартрози)

· Перервні (діартрози або суглоби, синовіальні з’єднання ( articulatio synovialis ))

· Напівперервні (геміартроз, симфіз)

Перервне з’єднання наявністю між кістками суглобової порожнини, яка ізольована від навколишніх тканин суглобовою капсулою.

Суглоб характеризується наявністю суглобових поверхонь, порожнини та капсули.

Додаткові елементи суглоба: синовіальні складки, синовіальні сумки, внутрішньосуглобові зв’язки; внутрішньосуглобові хрящі.

Неперервне з’єднання відсутністю у проміжку між кістками щілини або порожнини; зазвичай нерухоме:

Синдесмоз – неперервне з’єднання за допомогою сполучної тканини ( ligamentum ), ( sutura : serrata , , squamosal , plana )), мембрани, тім’ячка, вклинення).

Синхондроз –за допомогою хрящової тканини (постійні (ребро+груднина), тимчасові – перетворюються на синостози (тазові кістки в дитячому віці)).

Синостоз –за допомогою кісткової тканини.

Напівперервне з’єднання наявністю щілини у хрящовому прошарку між кістками; малорухоме, перехідним від синхондрозу до суглоба (між тілами хребців, лобковими кістками, між ручкою та тілом груднини, між крижовою та куприковою кістками).

8. Суглоб: визначення, допоміжний апарат суглоба. Анатомічна класифікація. Класифікація суглобів за кількістю осей руху і за формою суглобових поверхонь.

Суглоб - перервне з’єднання, що характеризується наявністю між кістками суглобової порожнини, яка ізольована від навколишніх тканин суглобовою капсулою.

Суглоб характеризується наявністю суглобових поверхонь, порожнини та капсули.

Суглобові поверхні ( facies articulares ) (конгруентні) та вкриті гіаліновим хрящем .

Суглобовий хрящ ( cartilage articularis ) складається з поверхневого, проміжного та глибокого шарів; не має судин

Суглобова порожнина ( cavitas articularis ) – щілиноподібний простір, обмежений суглобовими хрящами і герметично замкнений по краях суглобовою капсулою; тиск в ній менший за атмосферний.

Суглобова капсула ( capsula articularis ) приростає до окістя кістки складається з 2 шарів:

Зовнішнього волокнистого ( stratum fibrosum ), утворює капсульні зв’язки ( ligamenta capsularia ).

Внутрішнього синовіального ( stratum synoviale ), продукують синовіальну рідину

має: плоску частину ( pars plana ) та ворсинчасту частину ( pars villosa ), що містить синовіальні ворсинки ( villi synovialis ), як збільшують поверхню синовіального шару.

Додаткові елементи суглоба:

· синовіальні складки,

· синовіальні сумки, закутки, ( recessus et bursae synoviales )

· зв’язки (капсульні, позакапсульні,внутрішньокапсульні) ( lig . Capsularia, extracapsularia, intracapsularia) ;

· внутрішньосуглобові хрящі (суглобові диски, меніски, губи ( disci articulares , menisci articulares , labrum articulares );

· сесамоподібні кістки (ossa sesamoidei).

Класифікація суглобів:

· Простий ( articulatio simplex ) – 2 кістки, що зчленовуються (міжфаланговий).

· Складний ( articulatio composita ) – утворюють 3 більше кісток (ліктьовий, променево-зап’ястковий).

· Комбінований ( articulatio combinata ) – складається з 2 або більше самостійних суглобів, які функціонують одночасно, як 1 (променево-ліктьовий проксимальний і дистальний утв. комбінований суглоб)

· Комплексний ( articulatio complexa ) – між суглобовими поверхнями, що зчленовуються, розташовується хрящовий диск або меніск.

За формою суглобових поверхонь і за числом осей обертання виділяють:

Малорухомий суглоб ( amphiarthrosis ) (крижово-клубовий суглоб).

Одновісні суглоби:

· Циліндричний (Проксимальний і дистальний променево-ліктьові, серединний атланто-осьовий)

· Блокоподібний (Міжфалангові суглоби кисті і стопи, надп’яково-гомілковий)

· Гвинтоподібний (Плечо-ліктьовий)

Двохосьові суглоби:

· Еліпсоподібний (променево-запястковий, пястково-фалангові, скронево-нижньощелепний, плесно-фалангові)

· Сідлоподібний (запястково-пястковий суглоб великого пальця кисті, пятково-кубоподібний, груднинно-ключичний)

· Двовиростковий (колінний і атланто-потиличні суглоби)

Багатоосьові суглоби:

· Кулястий (плечовий і плечово-променеві)

· Чашоподібний (горохоподібний) (кульшовий)

· Плоский (дуговідросткові, бічні атланто-осьові, крижово-клубовий, міжзап’ясткові, заплесно-плеснові, 2-5 зап‘ястково-п’ясткові суглоби.

9.Череп: відділи, кістки, що їх утворюють. Розвиток черепа в онтогенезі.

Череп ( cranium ) побудований з окремих кісток, які з’єднані між собою (крім нижньої щелепи і під’язикової кістки) за допомогою швів.

Виділяють 2 відділи:

ü Мозковий череп ( neurocranium ) – містить головний мозок, утворений з непарних кісток – os frontale , os sphenoidale , os occipital , os ethmoidale та парних os parietale , os temporale . Верхня частина calvaria , а нижня basis cranii .

ü Лицевий череп ( viscerocranium ) –кісткову основу обличчя, утворений парними: os nasale , os lacrimale , os zygomaticum , maxilla , os palatinum , concha nasalis inferior , а також непарними – vomer , mandibular , os hyoideum ).

Основа мозкового черепа людини 3 послідовні стадії розвитку:

сполучнотканинну (перетинчасту), хрящову і кісткову. Лицевий череп і кістки склепіння мозкового черепу розвиваються зі сполучнотканинною перетинки, минаючи хрящову стадію. Мозковий череп починає утв. на 4-5 тижні ембр. розв. з мезенхіми. Склепіння черепа проходить дві стадії: перетинчасту і кісткову, а основа черепа – 3: перетинчасту, хрящову і кісткову.

Лицевий череп розвивається з мезенхіми

10.Лицевий череп: кістки, що його утворюють. Будова, особливості розвитку. Контрфорси кісток лицевого черепу.

Лицевий череп (viscerocranium) – утв. кісткову основу обличчя, початок травного і дихального шляхів, у ньому розташовані органи чуття; утворений парними: os nasale, os lacrimale, os zygomaticum, maxilla, os palatinum, concha nasalis inferior , а також непарними – vomer, mandibular, os hyoideum).

вмістилища для дуже важливих органів: orbita , cavitas nasalis ossea , cavitas oris ).

На бічній поверхні черепа видно скроневу (, підскроневу і крилопіднебінну ямки

В очній ямці виділяють: canalis opticus , foramen ethmoidale anterius et posterius , fissura orbitalis superior et inferior , canalis nasolacrimalis , , foramen ( incisura ) supraorbitale , canalis infraorbitalis , foramina celullare , foramen zygomaticoorbitale .

В кістковій носовій порожнині виділяють: apertura piriformis , aperturae nasals posteriors ; choanae ), , foramina cribrosa , foramen sphenpalatinum , canalis incisivus , aperturae sinus sphenoidales , hiatus mandibularis , infundibulum ethmoidale ).

Кістки лицевого черепа формують пазухи: верхньощелепна, лобова, решітчаста, клиноподібна.

1. Контрофорси верхньої щелепи:

· лобово-носовий сягає від коміркового випину ікла до лобової кістки через лобовий відросток верхньої щелепи;

· альвеолярно-виличний пролягає від коміркових випинів 1 та 2 великого кутніх зубів, через вилично-альвеолярний гребінь, виличну кістку до основи черепа;

· піднебінний утв. піднебінними відростками верхніх щелеп та горизонтальними пластинками піднебінних кісток;

· крилопіднебінний контрфорси.

2. Контрфорси нижньої щелепи:

· альвеолярний – відповідає альвеолярним випинам нижньої щелепи;

· висхідний прямує від основи нижньої щелепи вгору по гілці до її шийки, головки і передає жувальний тиск на нижньощелепну ямку скроневої кістки.

11.Розвиток і будова верхньої щелепи. Вікові та індивідуальні особливості.

Верхня щелепа ( maxilla ) утв. шляхом злиття декількох центрів скостеніння

Верхньощелепна пазуха форм. на 5-6 місяці внутрішньоутробного життя.

Кістка парна і складається з тіла ( corpus maxillae ), яке містить гайморову пазуху, та чотирьох відростків:

· лобового ( processus frontalis ),

· виличного,

· піднебінного,

· коміркового.

На тілі 4 поверхні (передню, очноямкову, підскроневу, носову), підочноямковий край.

На поверхні є підочноямковий отвір, нижче – іклова ямка ( fossa canina ).

Очноямкова поверхня ( facies orbitalis ) має sulcus infraorbitalis

На дні борозни і каналу foramina alveolaria media et anteriora

Підскронева поверхня ( facies infratemporalis ) має tuber maxillae

Носова поверхня ( facies nasalis ) містить hiatus - сполучає верхньощелепну пазуху з носовою порожниною. Попереду– сльозова борозна, перед нею ( crista conchalis ), позаду – велика піднебінна борозна.

Лобний відросток містить передній сльозовий гребінь, присередня поверхня має решітчастий гребінь.

Ззовні відросток має коміркові випини.

Піднебінний відросток має гладку верхню поверхню і шорстку нижню, що містить піднебінні ості і борозни. Присередній край має носовий гребінь. Піднебінні відростки між собою утв. серединний піднебінний шов, попереду якого – різцевий отвір, яким відкривається різцевий канал.

Відносно нижньої щелепи розташовуватися спереду або позаду.

12.Розвиток і будова нижньої щелепи. Вікові та індивідуальні особливості.

Нижня щелепа ( mandibula ) розвивається зі сполучнотканинної пластинки, що оточує хрящ Меккеля і спочатку складається з 2 половин. Обидві половини зростаються після народження на 1-2 році життя.

Кістка має:

1. Тіло ( corpus mandibulae ):

v Основа нижньої щелепи ( basis mandibulae );

v Коміркова частина ( pars alveolaris );

2. Дві гілки, що мають відростки ( rami mandibulae ):

v Вінцевий ( processus coronoideus );

v Виростковий ( processus condylaris) .

Верхній край коміркової частини – arcus alveolaris містить 16 alveoli dentales , з septa interalveolaria et interradicularia ). На зовнішній juga alveolaria , посередині – protuberantia mentalis , а з 2 боків и знизу tuberculum mentale . Посередині внутр. поверхні тіла spina mentalis , збоку і нижче fossa digastrica . З побік підборідної ості linea mylohyoidea seu torus mandibularis ; вище – fovea sublinqualis , а нижче і латерально fovea submandibularis

Гілка нижньої щелепи утворює з тілом кут. На зовн. поверхні знаходиться tuberositas masseterica , на внутр. – tuberositas pterygoidea , Передній край вінцевого відростка crista temporalis До виросткового відростка відносяться caput та collum ).

У 20-40 річних людей кут нижньої щелепи наближається до прямого

У старих людей, у яких випали зуби, кут нижньої щелепи стає тупим.

13. Мозковий череп: кістки, що його утворюють. Будова, особливості розвитку.

Мозковий череп ( neurocranium ) – містить головний мозок, утворений з непарних кісток –os frontale, os sphenoidale, os occipital, os ethmoidale та парних os parietale, os temporale. Верхня частина calvaria, а нижня basis cranii.

Склепіння черепа утворене лобовою лускою лобової кістки, тім’яними кістками, потиличною лускою потиличної кістки, лусковою частиною скроневої кістки, бічними відділами великих крил клиноподібної кістки. По серединній лінії є стріловий шов ( sutura sagittalis ) (з’єднує тім’яні кістки), у лобовій площині – вінцевий шов ( sutura coronalis ) (між лобовою та тім’яними кістками), а також лямбдоподібний шов ( sutura lambdoidea ) (між тім’яними кістками та потиличною кісткою). На бічній поверхні : лусковий шов ( sutura squamosa ) (між скроневою та тім’яною кісткою), зубчасті шви ( suturae serratae ) (між великим крилом клиноподібної кістки та скроневою, тім’яною і лобовою кістками).

Розрізняють зовнішню і внутрішню основу черепа (basis cranii externa et interna).

В центрі зовнішньої основи є великий отвір, з боків від нього – condyles occipitalis , Основу виростка пронизує канал під’язикового нерва. В задньому відділі є потиличний виступ, від якого відходять linea nuchales ). Попереду великого отвору є глотковий горбок.

Внутрішня основа черепа має увігнуту нерівну поверхню. У ній виділяють 3 черепні ямки: передню, середню і задню.

Передня черепна ямка утворена очноямковими частинами лобових кісток і дірчастою пластинкою решітчастої кістки.

Середня черепна ямка утворена тілом і великими крилами клиноподібної кістки, передньою поверхнею кам’янистої частини і лусковою частиною скроневої кістки.

Задня черепна ямка утворена потиличною кісткою, задньою поверхнею кам’янистих частин скроневих кісток і внутрішньою поверхнею соскоподібних відростків правої та лівої скроневих кісток, а також задня частина клиноподібної кістки і соскоподібні кути тім’яних кісток

Мозковий череп починає утв. на 4-5 тижні ембр. розв. з мезенхіми,У людини склепіння черепа проходить дві стадії: перетинчасту і кісткову, а основа черепа – 3: перетинчасту, хрящову і кісткову.

14.Розвиток і будова скроневої кістки. Канали скроневої кістки, їх вміст.

Скронева кістка (os temporale) починає форм. на 5-6 місяці внутрішньоутробного життя після появи центрів скостеніння в хрящовій слуховій капсулі. Зрощення починається ще до народження і до 13 років.

Скронева кістка складається з 3 частин: pars petrosa , pars tympanica , ( pars squamosa ).

Камяниста частина складається з піраміди й соскоподібного відростка. Має 3 поверхні: передню, задню, нижню; три краї: передній, верхній, задній; основу та верхівку.

Барабанна частина, відкритого догори жолоба. Обмежує спереду, знизу і ззаду porus acusticus externus , продовженням якого є meatus . Барабанна частина відмежована спереду fissure petrotympanica , а ззаду fissura tympanomastoidea .

Лускова частина має форму опуклої пластинки зі скошений верхнім краєм. Має 2 поверхні: зовнішню – скроневу, та мозкову. Відповідно до сусідніх кісток має клиноподібний край та тім’яний край, що закінчується тім’яною вирізкою.

Канали скроневої кістки:

1) Сонний канал ( canalis caroticus ) починається на нижній поверхні піраміди зовнішнім отвором сонного каналу, канал закінчується на передній стінці барабанної порожнини внутрішнім отвором сонного каналу. Містить: внутрішню сонну артерію, внутрішнє сонне автономне нервове сплетення.

2) Сонно-барабанні канальці сполучають початок сонного каналу і барабанну порожнину. Містить сонно-барабанні артерії і нерви.

3) Внутрішній слуховий хід сполучає задню черепну ямку і кістки порожнини внутрішнього та середнього вуха. Містить лицевий нерв (7), присінково-завитковий нерв і присінковий чутливий вузол (8), присінково-завиткова артерія і вена.

4) Канал лицевого нерва сполучає внутрішній слуховий хід,. Містить лицевий нерв, поверхневу кам’янисту гілку (артерію) вгорі і шило-соскоподібні артерію та вену знизу.

5) Каналець барабанної струни сполучає канал лицевого нерва, барабанну порожнину і камянисто-барабанну щілину на зовнішній основі черепа. Містить барабанну струну (гілка лицевого нерва), задню барабанну артерію.

6) Барабанний каналець сполучає нижню поверхню кам’янисту частину скроневої кістки (ямочку), барабанну порожнину і передню поверхню кам’янистої частини скроневої кістки (розтвір каналу малого кам’янистого нерва). Містить малий камянистий нерв, нижня барабанна артерія знизу, барабанні нервові гілки зверху).

7) Мязово-трубний канал сполучає верхівку камянистої частини скроневої кістки і барабанну порожнину. Містить м’яз натягувач барабанної перетинки і верхня барабанна артерія, слухову трубу .

8) Соскоподібний каналець сполучає яремну ямку і барабанно-соскоподібну щілину. Містить вушну гілку блукаючого нерва (10).

9) Каналець присінка (водопровід присінка) сполучає присінок кісткового лабіринту внутрішнього вуха і задню черепну ямку через отвір канальця присінка, що розташований на задній поверхні кам’янистої частини скроневої кістки. Містить ендолімфатичну протоку перетинчастого лабіринту внутрішнього вуха, вену водопроводу присінка.

10) Каналець завитки (водопровід завитки) сполучає присінок кісткового лабіринту внутрішнього і нижню поверхню кам’янистої частини скроневої кістку. Містить перилімфатичну протоку і перилімфатичний простір внутрішнього вуха, вену канальця водопроводу завитки.

15.Мозковий череп: частини. Будова склепіння черепа, внутрішньої і зовнішньої поверхонь основи черепа, особливості їх розвитку.

Мозковий череп ( neurocranium ). Верхня частина мозкового черепа - склепіння (calvaria), а нижня частина – основа черепа (basis cranii). Границею - лінія, проходить через зовнішній потиличний виступ, по верхній карковій лінії до основи соскоподібного відростка, над зовнішнім слуховим отвором, по нижньому краю виличного відростка скроневої кістки і по підскроневому гребеню великого крила клиноподібної кістки, потім по виличному відростку лобової кістки і по надочноямковому краю до лобово-носового шва.

Склепіння черепа утворене лобовою лускою лобової кістки, тім’яними кістками, потиличною лускою потиличної кістки, лусковою частиною скроневої кістки, бічними відділами великих крил клиноподібної кістки. Передньобоковий відділ склепіння називають скроневою ямкою ( fossa temporalis ), підскроневий гребінь ведокремлює її від підскроневої ямки ( fossa infratemporalis ). На внутрішній поверхні склепіння помітні шви,пальцеподібні втиснення, артеріальні і венозні борозни.

Розрізняють зовнішню і внутрішню основу черепа (basis cranii externa et interna).

Майже в центрі зовнішньої основи є великий отвір, з боків від нього – потиличні виростки ( condyles occipitalis ), Основу виростка пронизує канал під’язикового нерва. Барабанна частина скроневої кістки від соскоподібного відростка відділена барабанно-соскоподібною щілиною. На нижній ділянці скроневої кістки є нижньощелепна ямка, перед нею – суглобовий горбок. Камяниста частина скрон. кістки відокремлена від потиличної кістки камянисто-потиличною щілиною ( fissure petrooccipitalis ), а від великого крила клинопод. кістки – клино-кам’янистою щілиною ( fissure sphenopetrosa ). На нижній поверхні зовн. основи також є рваний отвір ( foramen lacerum ).

Внутрішня основа черепа У ній виділяють 3 черепні ямки: передню, середню і задню

Передня черепна ямка утворена очноямковими частинами лобових кісток і дірчастою пластинкою решітчастої кістки.

Середня черепна ямка утворена тілом і великими крилами клиноподібної кістки, передньою поверхнею кам’янистої частини і лусковою частиною скроневої кістки.

Задня черепна ямка утворена потиличною кісткою, задньою поверхнею кам’янистих частин скроневих кісток і внутрішньою поверхнею соскоподібних відростків правої та лівої скроневих кісток, а також задня частина клиноподібної кістки і соскоподібні кути тім’яних кісток. На дні задньої ямки є парний яремний отвір, яким закінчується борозна сигмоподібної пазухи. Через отвори проходять: 9,10,11 черепні нерви, виходить внутрішня яремна вена.

Мозковий череп починає утв. на 4-5 тижні ембр. розв. з мезенхіми, У людини склепіння черепа проходить дві стадії: перетинчасту і кісткову, а основа черепа – 3: перетинчасту, хрящову і кісткову.

16. Скронева і підскронева ямки, їх стінки, сполучення, вміст.

Скронева ямка вгорі обмежена верхньою скроневою лінією, збоку виличною дугою, внизу підскроневим гребнем. Виповнена скроневим м’язом.

Підскронева ямка обмежена вгорі підскроневим гребнем; спереду- верхньою щелепою; медіально- латеральною пластинкою крилоподібного відростку клиноподібної кістки; латерально – гілкою нижньої щелепи. Виповнена крилоподібними м’язами, судинними сплетеннями. Сполучення: з очною ямкою, з крилопіднебінною ямкою.

17. Крилопіднебінна ямка: стінки, сполучення, вміст.

Крилопіднебінна ямка знаходиться між верхньощелепним горбом, прямовисною пластинкою піднебінної кістки та крилоподібним відростком клиноподібної кістки. Ямка з'єднується з рваним отвором, середньою черепною ямою (крізь круглий отвір), носовою порожниною (через клинопіднебінний отвір) та очною ямкою (через нижню очноямкову щілину). Зовні клинопіднебінна ямка продовжується у підвискову ямку. У крилопіднебінній ямці є багато жирової тканини, де лежить однойменний парасимпатичний вузол і проходять судини та нерви.

18. Очна ямка: стінки, сполучення, їх призначення, вміст.

Розрізняють чотири стінки орбіти: верхня стінка - орбітальною частиною лобової кістки і малим крилом клиноподібної кістки; нижня стінка - орбітальною поверхнею верх­ньої щелепи і виличною кісткою; ззаду – орбітальним відростком піднебінної кістки; медіальна стінка - лобовим відростком верх­ньої щелепи, слізною кісткою, орбітальною пластинкою решітчастої кістки і тілом клиноподібної кістки; латеральна стінка - орбітальною поверхнею великого крила клиноподібної кістки і виличною кісткою.

Орбіта з'єднується: через носослізний канал (canаlis nasolacrimalis) з носовою порожниною; через підорбітальний канал з ікловою ямкою; через нижню орбітальну щілину з підвисковою та крилопіднебінною ямками; через зоровий канал і верхню орбітальну щілину зі середньою черепною ямкою; через задній решітчастий отвір з носовою порожниною; через передній решітчастий отвір з передньою черепною ямкою; через виличний канал з висковою ямкою. З допомогою з’єднань можливе розповсюдження інфекції. В очній ямці розміщується очне яблуко, жирова клітковина, судини та нерви.

19. Носова порожнина: стінки, носові ходи, сполучення.

Верхня стінка кісткової носової порожнини утворена носовими кістками, носовою частиною лобової кістки, дірчастою пластинкою решітчастої кістки і нижньою поверхнею тіла клиноподібної кістки. Зверху в носову порожнину звисають лабіринти решітчастої кістки.
Нижня стінка кісткової носової порожнини утворена кістковим піднебінням, що складається з піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток.
Бічну стінку кісткової носової порожнини утворює: носова поверхня тіла і лобовий відросток верхньої щелепи, носова кістка, сльозова кістка, решітчастий лабіринт решітчастої кістки, перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, присередня пластинка крилоподібного відростка клиноподібної кістки.


Носові раковини розділяють бічний відділ правої і лівої половин кісткової носової порожнини на три щілини – верхній, середній і нижній носові ходи.

meatus nasi superior проходить між верхньою і середньою носовими раковинами, в нього відкриваються задні решітчасті комірки. Над задньою ділянкою -recessus sphenoethmoidalis в який відкривається отвір клиноподібної пазухи.
meatus nasi medius проходить між середньою і нижньою носовими раковинами, у нього відкриваються передні і середні решітчасті комірки, отвір лобової пазухи за допомогою решітчастої лійки, верхньощелепна пазуха через верхньощелепний розтвір. Через foramen sphenopalatinum.
meatus nasi inferior найдовший і найширший, у передній відділ цього ходу відкривається (canalis nasolacrimalis, який починається в орбіті від ямки сльозового мішка.

20. Зєднання кісток черепа: класифікація, будова, вікові особливості.

Між кістками черепа є неперервні з’єднання у вигляді швів (в старечому віці більшість з них зазнає скостеніння) і перервні (суглоби). Розрізняють три види швів:

1. Зубчастий шов: а) вінцевий б) стрілоподібний в) лямбдоподібний.

2. Лускоподібний шов

3. Гладкий шов.

Скроне-нижньощелепний суг­лоб утворений головкою нижньої щелепи і суглобовою ямкою скроневої кістки. Все­редині суглоба є диск, який розділяє суг­лобову порожнину на два поверхи (верх­ній та нижній). За будовою комбі­нованим, за формою — виростковим, за функцією — двохосьовим, рухи нижньої щелепи, як опускання і піднімання, рухи вправо і вліво, вперед і назад.

21. Скронево-нижньощелепний суглоб: будова, мязи, що на нього діють, іннервація, кровопостачання.

належить до суглобів "м’язевого" типу - це парний, комбінований, інконгруентний суглоб, артикулюючі поверхні якого утворені суглобовими головками нижньої щелепи та суглобовими поверхнями скроневих кісток. Артикулюючі поверхні суглобових головок нижньої щелепи мають випуклу форму та злегка нахилені вперед по відношенню до шийок. Між двома артикулюючими поверхнями міститься суглобовий диск, що має волокнисту структуру.

Рухи: жувальний, скроневий, медіальний крилоподібний, латеральний крилоподібний, щелепно-під’язиковий, підборідно-під’язиковий, двобрю-шний м’язи.


Іннервація: трійчастий нерв (забезпечує чутливість м’яких тканин лицьової частини); нижньощелепний (виходить з черепа біля зчленування крізь нижню поверхню скроневої кістки); вушно-скроневий і жувальний (забезпечують чутливість і іннервацію оболонок суглоба).

Кровопостачання: зовнішня сонна артерія, живить поверхнева скронева артерія, верхні і задні відділи суглоба отримують кровопостачання від окремо розташованих, дрібних судин. Відтік до занижньощелепної вени.

22. Хребтовий стовп: будова хребців, типи з’єднання між хребцями. З’єднання 1 шийного хребця із черепом. Вигини хребтового стовпа.

Хребець складається з тіла хребця. За тілом розташовується дуга хребця. Тіло і дуга обмежують хребцевий отвір. Отвори формують хребтовий канал, де розташований спинний мозок. Хребці мають відростки. І шийний хребець – атлант (atlas) не має тіла, остистого і суглобових відростків. Форма його кільцеподібна. З боків І хребця розташовані бічні маси атланта, до яких приєднані передня і задня дуги атланта, утворюючи великий круглий хребцевий отвір.


Між хребцями є всі види з’єднання, а саме:
-синдесмози – наприклад, передня та задня поздовжні зв’язки, а також жовта зв’язка між дугами хребців (синеластоз);
-синхондрози – це диски між тілами хребців;
-синостози – це крижові хребці, які зрослися в одну крижову кістку;
-діартрози – це суглоби, які утворені при зчленуванні верхніх суглобових відростків хребця, що лежить нижче, з нижніми суглобовими відростками хребця, що розташований вище. За будовою ці суглоби комбіновані, за формою плоскі, за функцією багатоосьові, але малорухомі. Тіла двох сусідніх хребців з’єднуються між собою за допомогою міжхребцевих дисків.


Атланто – потиличний суглоб, articulatio atlantooccipitalis, відноситься до виросткових суглобів;. Обидві пари зчленованих поверхонь заключені в окремі суглобові капсули, але здійснюють рух одночасно, утворюючи єдиний комбінований суглоб. Допоміжні зв’язки: 1) передня атлантопотилична мембрана

2) задня атлантопотилична мембрана

рухи навколо двох осей: фронтальної і сагітальної.

У людини хребетний стовп складається з 33-34 хребців. Останні 9 хребців зростаються і утворюють крижову та куприкову кістки.
Відділи хребта; шийний (складається з 7 хребців), грудний (з 12), поперековий (з 5), крижовий (з 5), куприковий (з 4-5).
Хребет дорослої людини має вигини.
Розрізняють вигини фізіологічні та патологіч­ні.

До фізіологічних належать: 1) лордоз - шийний і поперековий. 2) кіфоз -грудний та крижовий.
У людей в нормі є також невеликий вигин хребта вбік — сколіоз.

23. Грудна клітка: будова кісток, що її утворюють. З’єднання ребер із грудниною та із хребцями.

Грудна клітка — утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта.

І ребро, на відміну від інших, розташоване горизонтально, має верхню і нижню поверхні, внутрішній і зовнішній краї. На верхній поверхні є горбок переднього драбинчастого м'яза. Позаду проходить борозна підключичної артерії, спереду – борозна підключичної вени. На І ребрі його кут збігається з горбком.

Груднинно–реброві суглоби є плоский, простий, тривісний. Суглобові поверхні: реброва вирізка груднини, грудинний кінець ребра. Рухи навколо: вертикальної, стрілової, лобової осі. малорухомим, в якому відбуваються: піднімання ребер; опускання ребер.
Допоміжний апарат: внутрішньосуглобова груднинно–реброва зв’язка, променисті груднинно–реброві зв’язки; перетинка груднини; реброво–мечоподібні зв’язки.

Міжхрящові суглоби- знаходяться між ребровими хрящами VII – X ребер. Передні кінці цих ребер, не досягаючи груднини, з’єднуються кожний з хрящем розміщеного вище ребра з допомогою сполучної тканини.Реброво–хребцеві суглоби з двох суглобів:
суглоба головки ребра і реброво–поперечного суглоба. комбінованими суглобами. Суглобові поверхні: головка ребра і реброві ямки на хребцях; горбок ребра і реброва ямка поперечного відростка хребця.
Рухи навколо осі, що проходить через ці два суглоби. Види рухів:
обертання ребер, внаслідок чого відбувається: піднімання ребра; опускання ребра.­­­

­­­­

24) Скелет верхньої кінцівки: відділи,будова кісток, що їх утворюють.

membrum superius складається з cingulum membri superioris pars libera membri superioris ..

Кістки пояса верхніх кінцівок:

Ключиця (clavicula) - це довга S-подібна вигнута кістка, яка розташована між ключичною вирізкою груднини і надплечовим відростком лопатки. має тіло і два кінці: (extremitas sternalis), (extremitas acromialis На нижній поверхні ключиці помітні два підвищення: tuberculum conoideum і linea trapezoidea - місця прикріплення зв’язок

Лопатка (scapula) - це плоска кістка трикутної форми, що прилягає ззаду до грудної клітки на рівні IIVII ребер. Лопатка має три кути: angulus inferior , angulus lateralis , angulus superior , а також три краї: margo medialis , margo lateralis , margo superior ), на якому є incisura scapulae . Передня реброва поверхня лопатки утворює subscapularis, від якої починається однойменний м’яз. Задня поверхня опукла, на ній виступає spina scapulae. Під остю лопатки є fossa infraspinata, де починається однойменний м’яз. У ділянці бічного кута –acromionдо якого прикріплюється частина трапецієподібного м’яза. їНа бічному куті звуження - (collum scapulae, а на потовщеній cavitas glenoidalis, з якою з’єднується головка плечової кістки. Над суглобовою западиною tuberculum supraglenoidale. Під суглобовою западиною tuberculum infraglenoidale. Від верхнього краю лопаткиprocessus согасоіdeus.

Кістки вільної частини верхньої кінцівки:

Плечова, променева і ліктьова кістки є типовими довгими трубчастими кістками, тому кожна з них має середню частину - тіло, або діафіз (corpus; diaphysis), і два кінці - наростки або епіфізи.

Плечова кістка (humerus) має тіло плечової кістки (corpus humeri) і два наростки (кінці) - потовщений верхній наросток, проксимальний (epiphysis proximalis) і розширений нижній наросток, дистальний (epiphysis distalis). На верхньому наросткуcaput humeri, відмежована борозною - collum anatomicum. Біля головки збокуtuberculum majus для прикріплення надостьового, підостьового і малого круглого м’язів, і tuberculum minus -прикріплюється підлопатковий м’яз. Від великого горбка відходить crista tuberculi majoris- прикріплюється великий грудний м’яз, а від малого горбка - crista tuberculi minoris- прикріплюються сухожилки найширшого м’яза спини і великого круглого м’яза. Між горбками та їх гребенями є sulcus intertubercularis .Збоку від гребеня великого горбка tuberositas deltoidea. Найвужче місце між головкою плечової кістки та її тілом називається collum chirurgicum. виділяють передньоприсередню поверхню , передньобічну поверхню і задню поверхню Між цими поверхнями є присередній і бічний краї. По тілу проходить sulcus nervi radialis. Нижній наросток плечової кістки розширений, сплощений, дещо загнутий вперед і утворює condylus humeri. На присередній частині виростка розміщений trochlea humeri, з яким зчленовується ліктьова кістка. Над головочкою плечової кістки видно променеву ямку Позаду над виростком ліктьова ямка . Над виростком плечової кістки із присереднього і бічного боку видно підвищення - присередній і бічний надвиростки. На задній поверхні присереднього надвиростка проходить борозна ліктьового нерва.

Передпліччя (antebrachium) включає присередньо розташовану ліктьову кістку і збоку від неї променеву кістку.

Ліктьова кістка (ulna) має стовщений верхній (проксимальний) наросток, на якому є блокова вирізка (incisura trochlearis) . Задній край вирізки обмежує товстий ліктьовий відросток (olecranon). Попереду вирізку обмежує вінцевий відросток (processus coronoideus). На бічній поверхні основи вінцевого відростка видно вирізку променевої кістки (incisura radialis), з якою зчленовується головка променевої кістки. Під вінцевим відростком помітна горбистість ліктьової кістки (tuberositas ulnae), до якої прикріплюється плечовий м’яз. Тіло ліктьової кістки (corpus ulnae; diaphysis) має передню, задню та присередню поверхні (facies anterior, posterior et medialis), між якими є три краї - передній, задній та міжкістковий (margo anterior, posterior et interosseus). Тонкий нижній (дистальний) наросток ліктьової кістки закінчується головкою ліктьової кістки (caput ulnae), що має на своїй бічній поверхні суглобовий обвід (circumferentia articularis) для зчленування з променевою кісткою. Від присередньої поверхні головки відходить шилоподібний відросток (processus styloideus).

Променева кістка (radius) на верхньому (проксимальному) наростку має головку променевої кістки (caput radii) із заглибленням - суглобовою ямкою (fovea articularis) для зчленування з головочкою плечової кістки. На бічній поверхні головки є суглобовий обвід (circumferentia articularis) для сполучення з вирізкою променевої кістки. Нижче від головки добре виражена шийка променевої кістки (collum radii). Під нею на передній поверхні кістки помітна горбистість променевої кістки (tuberositas radii), до якої прикріплюється сухожилок двоголового м’яза плеча. На ньому розрізняють передню, задню та бічну поверхні (facies anterior, posterior et lateralis), між якими є три краї - передній, задній та міжкістковий (margo anterior, posterior et interosseus). Широкий нижній (дистальний) наросток променевої кістки на присередній поверхні має вирізку ліктьової кістки (incisura ulnaris) для зчленування з головкою ліктьової кістки. На задній поверхні наростка виражені борозни сухожилків м’язів - розгиначів (sulci tendinum musculorum extensorum). На нижній поверхні цього наростка променевої кістки є увігнута зап'ясткова суглобова поверхня (facies articularis carpalis), з якою зчленовуються зап’ясткові кістки (човноподібна і півмісяцева кістки). Збоку від дистального кінця променевої кістки відходить шилоподібний відросток ліктьової кістки (processus styloideus ulnae).

Кістки кисті (ossa manus) поділяються на зап’ясткові кістки, п’ясткові кістки і кістки пальців, або фаланги. До зап’ясткових кісток (ossa carpi; ossa carpalia) належать 8 коротких кісток, що розташовані двома рядами. У проксимальному ряді, якщо розглядати в напрямку від променевої кістки до ліктьової, розміщуються: човноподібна, півмісяцева, тригранна і горохоподібна кістки. У дистальному ряді у тому ж напрямку розташовані: кістка-трапеція, трапецієподібна, головчаста і гачкувата кістки.

1.Човноподібна кістка (os scaphoideum)

2.Півмісяцева кістка (os lunatum)

3.Тригранна кістка (os triquetrum)

4.Горохоподібна кістка (os pisiforme)

5.Кістка-трапеція (os trapezium)

6.Трапецієподібна кістка (os trapezoideum)

7.Головчаста кістка (os capitatum)

8.Гачкувата кістка (os hamatum)

До п’ясткових кісток (ossa metacarpi; ossa metacarpalia) належать п’ять (I-V) коротких трубчастих кісток. Кожна п’ясткова кістка складається з основи, тіла і головки п'ясткової кістки (basis, corpus et caput ossis metacarpi). Головки п’ясткових кісток мають кулясті суглобові поверхні для зчленування з проксимальними фалангами пальців.

Фаланги пальців (phalanges digitorum) представлені короткими трубчастими кістками. Кожний палець, окрім першого, має 3 фаланги: найдовшу проксимальну (phalanx proximalis), середню (phalanx media) і найкоротшу кінцеву, або дистальну (phalanx distalis). Великий палець має тільки дві фаланги - проксимальну і кінцеву.

Нг

25. Скелет нижньої кінцівки: відділи,будова кісток, що їх утворюють.

Скелет нижньої кінцівки (кістки нижньої кінцівки, ossa membri inferioris) складається з кісток поясу нижньої кінцівки та кісток вільної частини нижньої кінцівки.

Тазова (кульшова) кістка, os coxae, утворюється з клубової, сідничої та лобкової кісток. У місці зрощення тіл тазових кісток - acetabulum . Для зчленування з головкою стегнової кістки в кульшовій западині є гладка, вкрита хрящем півмісяцева поверхня, facies lunata. Центр кульшової западини зайнятий шорсткою ямкою кульшової западини (fossa acetabuli).

Клубова кістка, os ilium, складається з тіла клубової кістки (corpus ossis ilii і розширеного крила клубової кістки (ala ossis ilii). linea arcuata, відділяє на внутрішній поверхні тіло клубової кістки від її крила. Верхній потовщений та S-подібно вигнутий край крила клубової кістки зветься клубовим гребенем (crista iliaca), або гребенем клубової кістки (crista ossis ilii). На клубовому гребені помітні 3 шорсткі лінії для прикріплення м‘язів живота: зовнішня губа, внутрішня губа, та проміжна лінія. Клубовий гребінь спереду закінчується (spina iliaca anterior superior, а заду –spina iliaca posterior rsuperior, нижче spina iliaca anterior inferior, та spina iliaca posterior inferio. Попереду та нижче передньої нижньої клубової ості eminentia iliopubica. Поверхні: facies sacropelvina, facies auricularis, facies glutea(, linea glutea anterior, linea glutea posterior, linea glutea inferior) tuberculum iliacum, який має значення для топографічної орієнтації на передній черевній стінці. Між тілом клубової кістки і краєм кульшової западини проходить sulcus supraacetabularis.

Сіднича кістка, os ischii, складається з тіла сідничої кістки (corpus ossis ischii), яке знизу доповнює кульшову западину, та гілки сідничої кістки (ramus ossis ischii). Гілка сідничої кістки знизу оточує затульний отвір (foramen obturatum). Між тілом та гілкою сідничої кістки розміщений tuber ischiadicum, до якого прикріплюються м‘язи стегна та зв‘язки. Вище горба spina ischiadica відмежвує incisura ischiadica major від incisura ischiadica minor . Лобкова кістка, os pubis, складається з тіла лобкової кістки (corpus ossis pubis), верхньої гілки лобкової кістки (ramus superior ossis pubis) та нижньої гілки лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis). На присередній поверхні facies symphysialis, – місце зрощення з протилежною лобковою кісткою. Зверху tuberculum pubicum, від якого вбік pecten ossis pubis, що продовжується у дугоподібну лінію клубової кістки. Присередньо від лобкового горбка до симфізної поверхні йде crista pubica, Нижній край верхньої гілки лобкової кістки, містить sulcus obturatorius, обмежену спереду та ззаду відповідно tuberculum obturatorium anterius та непостійним tuberculum obturatorium posterius. Між лобковим горбком та кульшовою западиною crista obturatoria.

Скелет вільної частини нижньої кінцівки:

Стегнова кістка (femur або os femoris) – довга трубчаста кістка людини, має тіло та два кінці. На проксимальному кінці caput femoris, обернена присередньо. На головці помітна, fovea capitis femoris. Має: collum femoris , trochanter major , fossa trochanterica, trochanter minorlinea intertrochanterica, crista intertrochanterica, tuberculum quadratum

corpus ossis femoris, дещо вигнуте впередМає: linea aspera , labium mediale , labium laterale , linea pectine, (tuberositas glutea , trochanter tertius , condylus medialis , condylus lateralis , linea intercondylarisepicondylus medialis, epicondylus lateralis, tuberculum adductorium , sulcus popliteus , linea supracondylaris medialis , linea supracondylaris lateralis , facies poplitea трикутної форми, facies patellaris.

Наколінок, patella, –сесамоподібна кістка людини; вона лежить у товщі чотириголового м‘яза стегна. Має: basis patellaeта apex patellae. Гладка facies articularis, наколінка обернена дозаду і прилягає до наколінкової поверхні стегнової кістки. Суглобова поверхня наколінка розділена невеликим вертикальним гребінцем на дві фасетки: більшу бічну та меншу присередню;facies anterior, наколінка має неглибокі поздовжні борозни і легко пальпується крізь шкіру.

Великогомілкова кістка, tibia, – довга кістка, що має тіло та два кінці. corpus tibiae, має тригранну форму. Краї: margo anterior , margo interosseus , margo medialis . Передній край : tuberositas tibiae. Поверхні: facies medialis , facies lateralis , facies posterior містять ( linea musculi solei , condylus medialis , condylus lateralis , eminentia intercondylaris , tuberculum intercondylare mediale , tuberculum intercondylare laterale , area intercondylaris anterior , area intercondylaris posterior , malleolus medialis , sulcus malleolaris, incisura fibularis, для зчленування з малогомілковою кісткою.

Малогомілкова кістка, fibula,– типова довга трубчаста кістка. corpus fibulae, дещо скручено по довжині і вигнуто у медіальний бік. Краї:, margo anterior, margo posterior, margo interosseus. Поверхні: facies medialis , facies lateralis , facies posterior . Містять: crista medialis , , caput fibulae , collum fibulae . , apex capitis fibulae , malleolus lateralis , fossa malleoli lateralis – місце прикріплення задньої надп‘ ятково-малогомілкової зв‘язки.

В стопі (pes) розрізняють заплесно (tarsus), плесно (metatarsus) та пальці стопи (digiti pedis).

П‘яткова кістка, calcaneus, – найбільша коротка губчаста кістка людини. має горб (tuber calcanei), (processus medialis et lateralis, (tuberculum calcanei). Поверхні: ( facies articularis talaris anterior et media et posterior )між поверхнями sulcus calcanei , sulcus tendinis m . flexoris hallucis longi .Спереду на п‘ятковій кістці є, facies articularis cuboidea, яка з‘єднується з кубоподібною кісткою.

Надп‘яткова кістка, talus, ( corpus tali ), ( collum tali ) ( caput tali ). Поверхня, facies superior , facies malleolaris medialis , facies malleolaris lateralis . Містить : processus lateralis tali , processus posterior tal і, sulcus tendinis m . flexoris hallucis longi : tuberculum mediale , tuberculum laterale ). Знизу є facies articularis calcanea anterior, media et posterior

Човноподібна кістка, os naviculare, розміщується між надп‘ятковою та трьома клиноподібними кістками. tuberositas ossis navicularis, яку можна промацати крізь шкіру. Кубоподібна кістка, os cuboideum, розміщена між п‘ятковою кісткою та основами IV та V плеснових кісток. Знизу tuberositas ossis cuboidea , перед якою sulcus tendinis m . peronei ( fibularis ) longi .

Клиноподібні кістки, ossa cuneiformia, у кількості трьох, знаходяться між човноподібною та I-III кістками плесна і мають суглобові поверхні для зчленування з ними. os cuneiforme laterale, os cuneiforme mediale, а найменша – проміжна клиноподібна кістка, os cuneiforme intermedium. Кістки плесна, ossa metatarsi, подібно до п‘ясткових кісток мають тіло, основу та головку (corpus, basis et caput ossis metatarsi). Головка кожної плеснової кістки зчленовується з основою відповідної проксимальної фаланги. Перша плеснова кістка найтовстіша та найкоротша серед інших плеснових кісток і містить збоку на своїй основі горбистість першої плеснової кістки, tuberositas ossis metatarsi primi. Основа V плеснової кістки збоку містить tuberositas ossis metatarsi quinti, до якої прикріплюється короткий малогомілковий м‘яз.

Кістки пальців стопи, ossa digitorum pedis, кожен палець стопи, за винятком I пальця, складається з трьох фаланг: проксимальної фаланги (phalanx proximalis), середньої фаланги (phalanx media) та дистальної фаланги (phalanx distalis). Скелет першого пальця стопи (hallux) складають тільки проксимальна та дистальна фаланги. Фаланги мають corpus, basis et caput phalangis). За допомогою блока фаланги (trochlea phalangis) головка проксимальнішої фаланги зчленовується з основою дистальнішої фаланги. На головці tuberositas phalangis distalis). Постійні сесамоподібні кістки, ossa sesamoidea, присутні з підошвового боку головки I плеснової кістки.

26. Суглоби пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб. Будова, іннервація і кровопостачання. Групи мязів, що на нього діють.

Суглоби грудного пояса, або пояса верхньої кінцівки. (art. cinguli pectorales, s. art. cinguli membri superioris)

•Груднино-ключичний суглоб (art. sternoclavicularis) - це єдине з'єднання верхньої кінцівки з тулубом.

утворений зчленуванням суглобових поверхонь ключичної вирізки груднини і груднинного кінця ключиці. Суглобовий диск знаходиться між суглобовими поверхнями, вкритими волокнистим хрящем, і розділяє суглобову порожнину на дві камери. Звязки: lig.costoclaviculare, lig. Interclaviculare, ligg. sternoclavicularia anterius et posterius . За формою суглоб сідлоподібний, 3 осы обертання , комплексний.

•Акроміально (надплечово) - ключичний суглоб (art.acromioclavicularis). утворений суглобовими поверхнями акроміального кінця ключиці та акроміона. Звязки: lig. Acromioclaviculare, lig. Coracoclaviculare, lig. Conoideum, lig. Trapezoideum. Це плоский, триосьовий суглоб з обмеженим об'ємом рухів.

Суглоби вільної верхньої кінцівки (Articulationes membri superioris liberi)

Плечовий суглоб (art. humeri). формується зчленуванням суглобових поверхонь головки плечової кістки і суглобової западини лопатки. Остання доповнена labrum glenoidale. проходить сухожилок довгого двоголового м'яза плеча (tendo capitis longi m.bicipitis brachii), який обгорнутий (vagina synovialis intertubercularis). Лінія прикріплення по анатомічній шийці плечової кістки. Звязки: lig. Coracohumerale, ligg.glenohumeralia. Капсулу суттєво зміцнюють також сухожилля м'язів (supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis), Суглоб простий, кулястий, триосьовий. Кровопостачання: надлопаткова артерія, передня і задня артерії, що огинають плечову кістку. Іннервацію :від підкрильцевого нерву та гілок довгого грудного, променевого та підлопаткового нервів.

Можливі рухи в плечовому суглобі включають:Відведення,Приведення,Згинання, Розгинання,обертання,Кругові рухи.

27. Ліктьовий суглоб: Будова, іннервація і кровопостачання. Групи м’язів, що на нього діють. З’єднання кісток передпліччя.

•Ліктьовий суглоб (art. cubiti) утворений шістьма суглобовими поверхнями 3-х кісток (плечової, ліктьової, променевої) між якими розрізняють 3 суглоба: - плечо-ліктьовий (art. humeroulnaris) - плечо-променевий (art.humeroradialis ) - проксимальний променево-ліктьовий (art.radioulnaris proximalis) . Шість суглобових поверхонь трьох кісток, оточені спільною просторою суглобовою капсулою, складний суглоб. Лінія прикріплення суглобової капсули над вінцевою та променевою ямками плечової кістки спереду і нижче верхнього краю ліктьової ямки ззаду. Надвиростки плечової кістки залишаються вільними Зв'язки суглоба наступні: lig. collaterale ulnare, lig.collaterale radiale, lig. anulare radii, lig. Quadratum.

Біомеханіка. Плечово- ліктьовий суглоб - простий, блокоподібний (різновид-гвитоподібний), плечево-променевийпростий, кулястий (заблокований). Проксимальний променево - ліктьовий – простий, циліндрічний (обертальний 1-го типу), комбінований. В цілому ліктьовий суглоб має дві осі: фронтальну (згинання, розгинання) і вертикальну (привертання - pronatio. відвертання - supinatio).

Кровопостачанны: лыктьовий суглов з. Rete articulare cubiti,. A . Collateralis ulnaris superior , A . Collateralis ulnaris inferior ) (гілки a . brachiales ), ramus anterior et posterior a . recurrentis ulnaris ) (гілки a . ulnaris ), ramus a . recurrens radialis , a . collateralis media et radialis ) (гілки a . profunda brachii ), a . recurrentis inteross ea ) (гілка a . interossea posterior ).

Капсула ліктьового суглоба іннервується гілками серединного (лат. N.medianus), променевого (лат. N.radialis) і ліктьового (лат. N.ulnaris) нервів.

З’єднання кісток передпліччя:

Дистальний променево-ліктьовий суглоб (art. radioulnaris distalis) утворений з'єднанням ліктьової вирізки променевої кістки, суглобовим обводом і нижньою поверхнею головки ліктьової кістки та суглобовим диском трикутної форми. Суглобова капсула простора, Суглоб комплексний, циліндричний, комбінований.

Міжкісткова перетинка передпліччя (membrana antebrachii interossea) прикріплюється до міжкісткових країв променевої та ліктьової кісток, містить отвори для судин і нервів. Зверху chorda obliqua).

28. Променево – запястковий суглоб: будова, іннервація та кровопостачання. Суглоби кисті.

Суглоби кисті. (art. manus )

Променево-зап'ястковий суглоб (art. radiocarpalis) утворений зап'ястковою суглобовою поверхнею променевої кістки, суглобовим диском та суглобовими поверхнями човноподібної півмісяцевої і тригранної кісток, які зв'язані міжкістковими зв'язками в одну суглобову поверхню. суглобова капсула щільна, Звязки: lig . collaterale carpi , lig collaterale carpi ulnare , lig . radiocarpale palmare , lig radiocarpale dorsale . Суглоб складний, еліпсоподібний (двоосьовий). Кровопостачання від променевої та ліктьової артерій. Плечове сплетення: променевий нерв (лат. n. radiális), ліктьовий нерв (лат. n. ulnáris), с ерединни й нерв (лат. n. mediális) .

Міжзап'ясткові суглоби (art. intercarpales) або, суглоби зап 'ястка (art. carpi).

•Середньозап'ястковий суглоб (art. mediocarpalis), утворений дистальними суглобовими поверхнями трьох кісток проксимального ряду (човноподібної, півмісяцевої, тригранної) і проксимальними суглобовими поверхнями всіх кісток дистального ряду зап'ястка. Суглобова щілина має S-подібну конфігурацію. Суглобова капсула відносно простора, але тонка, особливо з тильної поверхні. Суглоб складний комбінований, кулястий з двома головками Суглоб функціонально пов’язаний з променевозап'ястковим суглобом,але має незначний об’єм рухів.

•Суглоб горохоподібної кістки (art. ossis pisiformis) - це з'єднання горохоподібної і тригранної кісток. Має: lig. Pisohamatum, lig. Pisometacarpale. Суглоб простий, плоский.

Зв’язки Суглоби зап'ястка: lig. carpi radiatum, ligg intercarpalia palmaria,ligg. intercarpalia dorsalia, ligg. intercarpalіa interossea

•Зап’ястково-п’ясткові суглоби (art. carpometacarpals). Суглоби утворені суглобовими поверхнями дистального ряду кісток зап'ястка і основами II-V п'ясткових кісток. Вони мають спільну суглобову капсулу з міжзап’ястковими суглобами . Зв'язки ligg carpometacarpalia palmaria et dorsalia. Суглоби складні,.плоскі,комбіновані, амфіартрози і в механічному відношенні одне ціле - тверда основа кисті.

•3апястково-пястковий суглоб великого пальця (art carpometacarpalis pollicis). Суглоб утворений сідлоподібними поверхнями кістки -трапеції га основи І-ої пясткової кістки. Це простий, сідлоподібний, двоосьовий суглоб, в якому здійснюються відведення – приведення, протиставлення- зворотний рух (репозиція), колові рухи.

•Міжп’ясткові суглоби (art. intermetacarpalіs),. Ці суглоби утворені суміжними суглобовими поверхнями основ II-V п'ясткових кісток і сполучаються зап’ястково-п'ястковими суглобами. ligg. metacarpalіа palmaria,dorsalia,interossea. Суглоби плоскі,комбіновані з обмеженим обсягом рухів.

•П’ястково-фалангові суглоби (articulationes metacarpophalangeaе).Утворені головками п'ясткових кісток та основами проксимальних фаланг пальців. Зв'язки (ligg. collateralia), (ligg. palmaria), (lig. metacarpale transversum profundum). Це прості, кулясті суглоби, але суглоб 1-го пальця - еліпсоподібний.

•Міжфалангові суглоби кисті (articulationes interphalangeae manus). У II-V пальців їх два: проксимальний і дистальний. Кожен суглоб утворений блоком проксимальної фаланги і основою середньої фаланги, а дистальний (крім першого пальця )- блоком середньої фаланги і основою -дистальної фаланги. Це прості, блокоподібні суглоби. Зв'язками (ligg collateralia et palmaria).

29. Таз в цілому: утворення, розміри. З’єднання кісток тазу. Вікові та статеві зміни.

З'єднання двох тазових кісток із крижовою кісткою (з куприком) та між собою замикають кісткове кільце - таз (pelvis). Розрізняють pelvis major і pelvis minor.Розмежовані пограничною лінією, яка окреслює отвір apertura pelvis superior. Внизу cavitas pelvis minor закінчується apertura pelvis inferior.

Статевий диморфізм. У жінок таз більш широкий і короткий, ніж чоловічий. Крила клубових кісток більш розлогі, вхід в порожнину малого таза округлений, форма порожнини малого таза циліндрична, а підлобковий кут більший (90- 100°) проти (70-75°) у чоловіків, зовнішній вигляд кісток менш рельєфний, товщина їх менша, ніж у чоловіків.

Таз ,os coxae, утворюється з клубової, сідничої та лобкової кісток, які зростаються у віці 14-22 років. Окостеніння тазової кістки завершується у 20—25 років.

Таз жіночий (pelvis femininum) та його розміри.

Відстань між великими вертлюгами стегнових кісток (distantia trochanterica) - 30-32 см,

Відстань гребенів ( distantia cristarum ) - 28-30 см.

Відстань остей ( distantia spinarum ) - 25-27 см,

Кон'югата анатомічна (conjugata anatomica) - 11,5 см,

Поперечний діаметр (diameter transversa) - 13 см;

Косий діаметр правий (diameter obliqua) - 12 см;

Кон'югата справжня (гінекологічна) (conjugata vera s. gynecologica) - 11 см,

Кон'югата діагональна (conjugata diagonalis) - 13-13,5 см,

Прямий розмір виходу із малого таза (diameter recta exitus pelvis minoris) - 9,5 см,

Вісь таза (axis pelvis).

З'єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici), існують всі три різновиди з'єднань:

Неперервні: - синостози: acetabulum.

-синдесмози: lig. Iliolumbale, lig. Sacrospinale , lig . Sacrotuberale , membrana obturatoria .

Напівперервні - symphysis pubica , discus interpubicus Лобковий симфіз зміцнений lig. pubicum superius та lig. pubicum inferius.

Перервні : -art. sacroiliaca. Суглоб утворений вушкоподібними поверхнями крижової та клубової кісток, вкритих волокнистим хрящем. Суглобова капсула щільна в'язками (lig. sacroiliaca anteriorа), (ligg. sacroiliaca interossea et posteriora). Суглоб простий, плоский, комбінований, амфіартроз (малорухомий).

30. Кульшовий суглоб: будова, іннервація та кровопостачання. Групи м’язів, що на нього діють.

Кульшовий суглоб (art. coxae) утворений головкою стегнової кістки та півмісяцевою поверхнею кульшової западини тазової кістки. Кульшова западина поглиблюється губою кульшової западини, яка знаходиться в порожнині суглоба. Зв'язки:(lig.transversum acetabuli). Головка стегнової кістки також вкрита гіаліновим хрящем, а її шийка - синовіальною перетинкою. Позакапсульними зв'язками: ( lig . iliofemorale ), ( lig . pubofemorale ) , ( lig . ischiofemorale ) , ( zona orbicularis ). В суглобі знаходяться також дві внугрішньокапсульні зв'язки: (lig. capitis femoris) - містить в собі артерію, яка кровопостачає головку стегнової кістки та (lig transversum acetabuli). Простір під зв'язкою заповнений сполучною тканиною. Суглоб простий, чашоподібний.

Виконує:

згинання (flexio) і розгинання (extensiо);

приведення (adductor) і відведення (abductor)

складні колові оберти (circumductio)

Кровопостачання: rete articulare, a. obturatoria. Іннервацію ; забезпечують затульний, стегновий і сідничий нерви.

31. Колінний суглоб: будова, іннервація та кровопостачання. Групи м’язів, що на нього діють.

Колінний суглоб (art. genus). Суглобові поверхні: виростків стегнової кістки; верхня суглобова поверхня великогомілкової кістки; надколінка; надколінкова поверхня стегнової кістки. Між суглобовими поверхнями стегнової та великогомілкової кісток знаходяться menisci medialis et lateralis, які з'єднані між собою спереду поперечною зв'язкою коліна. Кінці менісків прикріплюються до горбків міжвиросткового підвищення.Меніск - це волокнисто-хрящова. Лінія прикріплення суглобової капсули на стегновій кістці спереду зміщена на 1,5 см суглобового хряща. Capsula articularis колінного суглоба простора, і потовщена ззаду. Синовіальна перетинка суглобової капсули вкриває внутрішньосуглобові зв’язки, утворює plicae alares, рlica synovialis infrapatellaris). Обидві складки формують corpus adiposum infrapatetlare. bursae synoviales- розташовані між рухомими сухожилками м'язів та кістками і виключають обопільне тертя, можуть сполучатися з порожниною колінного суглоба або не сполучатися. bursa suprapatellarіs- між сухожилком чотириголового м'яза надколінка та великогомілковою кісткою. Спереду від надколінка розміщені bursae synoviales subcutanea, subfascialis, subtendinea prepatellaris. внутрішньосуглобових утворів : меніски, синовіальні складки, синовіальні внутрішньокапсульні зв'язки.

Внутрішньокапсульні зв'язки ( lig . cruciatum anterius ) , ( lig . cruciatum posterius ) , ( lig . meniscofemorale anterius ) , ( lig . meniscofemorale posterius ) , ( ligamentum transversum genus )

Капсульні зв'язки. ( lig . popliteum obliquum ), ( lig . popliteum arcuatum )

Позакапсульні зв'язки. ( lig . collaterale tibiale ) , ( lig . collaterale fibulare ) , ( lig . patellae ), ( retinaculum patellae mediale ), ( retinaculum patellae laterale )

За будовою складний, комплексний; за формою суглобових поверхонь - виростковий, різновид двовиростковий (art. bicondilaris). рухи навколо фронтальної (згинання, розгинання з обсягом рухів до 150° ) та навколо вертикальної (поздовжньої) на 15-35°. Обертання можливі в положенні напівзігнутого коліна.

Іннервується гілками сіднічного нерва. Безпосередньо колінний суглоб іннервується підколінним нервом, Кровопостачання : підколінніх артерій.

32. Зєднання кісток гомілки і стопи.

Велико-малогомілковий суглоб (art. tibiofibutaris) з'єднує плоскі суглобові поверхні головки малогомілкової кістки та бічного виростка великогомілкової кістки. Суглобова капсула щільна. Звязки:(lig. capitis fibulae anterius), (lig. сapitis fibulae posterius). Суглобова порожнина в деяких випадках сполучається з порожниною колінного суглоба. Суглоб простий, плоский, багатоосьовий.

Кістки гомілки з'єднані між собою також membrana interossea cruris. Перетинка має верхній та нижній отвори для судин і нервів. Велико-малогомілковий синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis) - неперервне з'єднання дистальних кінців кісток. З'язками (lig. tibiofibulares anterius et posterius).

Суглоби стопи (articulatioines pedis).

Надп'ятково-гомілковий суглоб (art.talocruralis) утворений суглобовими поверхнями присередньої та бічної кісточок, нижньою суглобовою поверхнею великогомілкової кістки, суглобовими поверхнями блока надп'яткової кістки. Зв'язка ( lig . deltoideum s . collaterale mediale ), ( lig . talofibulares anterius et posterius ); ( lig . calcaneofibutare ). Спереду і ззаду суглобова сумка відносно тонка, простора, утворює складки. В надп'ятково-гомілковому суглобі здійснюються рухи навколо фронтальної осі - згинання (підошвове) та розгинання в обсязі близько 60-70°. Суглоб складний, блокоподібний, в деякій мірі гвинтоподібний.

Піднадп'ятковий суглоб (art. subtalaris) утворений задніми суглобовими поверхнями надп'яткової та п'яткової кісток. Суглобова капсула щільна, натягнена, прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Зв'язкою ( lig . talocalcaneum laterale ); ( lig . talocalcaneum mediale ) , ( lig . talocalcaneum interosseum ( posterior ). Суглоб циліндричний, комбінований з надп'ятковоп'ятково-човноподібним суглобом.

Надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб (art.talocalcaneonavicularis) утворений передніми та середніми суглобовими поверхнями надп'яткової і п'яткової кісток, головкою надп'яткової кістки та човноподібною кісткою. Зв'язка (lig. talonaviculare),(lig. calсaneonaviculare plantare) та всі зв'язки піднадп'яткового суглоба, надп'ятково-п'ятковий суглоб циліндричний і комбінований, а надп'ятково-човноподібний суглоб як кулястий, комбінований.

П'ятково-кубоподібний суглоб (art. calcaneocuboidea) утворений суміжними суглобовими поверхнями п'яткової та кубоподібної кісток, які в деякій мірі сідлоподібні. Суглобова капсула ущільнена присередньо Зв'язки (lig. calcaneocuboidea dorsale et plantare), (lig. plantare longum). Суглоб плоский, комбінований і разом з п’ятковочовноподібним утворюють поперечний суглоб заплесна.

Поперчний суглоб заплесна (art. tarsi transversa) (суглоб Шопара) – S-подібної форми суглоб укріплений всіма з'язками двох суглобів, Роздвоєна зв'язка (lig. Bifurcation) розгалужуються на дві частини: (lig. calcaneocuboideum) та (lig.calcaneonaviculare) . Суглоб комбінований, функціонує як одноосьовий із сагітальною віссю обертання.

Клино-човноподібннй суглоб (art.cuneonavicularis) утворений задніми суглобовими поверхнями трьох клиноподібних кісток, дистальною суглобовою поверхнею човноподібної кістки, а також присередньою суглобовою поверхнею кубоподібної кістки,суглобова капсула щільна, Зв'язкам (lig.tarsi dorsalia et plantaria). Суглоб плоский, складний, комбінований, з обмеженим об'ємом рухів.

Заплесно-плеснові суглоби (суглоб Лісфранка) (articulationes tarsometatarsales) утворені суміжними суглобовими поверхнями основ плеснових кісток, кубоподібної кістки і трьох клиноподібних кісток. Суглоб Лісфранка об'єднує в собі три суглоби: між присередньою клиноподібною та І плесновою кістками; між проміжною і бічною клиноподібними та П, Ш плесновими кістками; між кубоподібною та IV, V плесновими кістками. Звязки:(lig.tarsometatarsalia dorsalia et plantarіа), (lig.cuneometatarsalia interossea). Суглоби плоскі, комбіновані, рухи обмежені. (lig.metatarsalia dorsalia, plantaria, interossea).

Плесно-фалангові суглоби (articulationes metatarsophalangeae). Суглобові поверхні: головок плеснових кісток (I-V); основ проксимальних фаланг пальців стопи. Суглобові капсули тонкі, просторі, прикріплюються до країв суглобових поверхонь. Зв'язкою (lig.metatarsale transversum profundum), (lig.collateralia et plantaria Між плесновими кістками, суглобами та зв'язками - spatia interossea metatarsi. Це прості, кулясті суглоби. Міжфалангові суглоби стопи (articulationes interphalangeae pedis). Суглобові поверхні: - блоки проксимальних і середніх фаланг; - основи середніх і дистальних фаланг. Суглобові капсули тонкі, просторі, прикріплені до країв суглобових поверхонь; (ligg.collateralia et plantaria). Це прості, типові блокоподібні суглоби.

33. Загальна анатомія м’язів. Класифікація. М’яз, як орган. Допоміжні апарати мязів. Розвиток скелетних м’язів.

М’яз ( musculus) – це орган, побудований з пучків поперечнопосмугованих м’язових волокон, зв’язаних між собою пухкою сполучною тканиною, в якій проходять кровоносні судини і нерви. Одиницею будови скелетних м’язів є м’язове волокно – симпласт.

М’яз складається з м’язових волокон, кожне вкрите тонкою сполучнотканинною оболонкою – ендомізієм (endomysium).М’язові волокна формують пучки, які оточені тонкими прошарками сполучної тканини – внутрішнім перимізієм (perimysium internum). Весь м’яз покритий зовнішнім перимізієм, його ще називають епімізієм (perimysium externum; epimysium), що разом із сполучнотканинними структурами ендомізія і внутрішнього перимізія переходить у сухожилок (tendo).

Виділяють м’язи поверхневі і глибокі, присередні і бічні, зовнішні і внутрішні

За формою і будовою : веретеноподібну і стрічкоподібну форми, розташовані на кінцівках, і прикріплюються до кісток, наприклад, двоголовий м’яз плеча, довгий відвідний м’яз великого пальця кисті тощо). Плоскі м’язи (наприклад, найширший м’яз спини )- беруть участь в утворенні стінок черевної і грудної порожнин (наприклад, косі і поперечний м’язи живота).

м’язові пучки розташовані з одного боку від сухожилка під гострим кутом - одноперистим м’язом (musculus unipennatus), наприклад, присередній широкий м’яз стегна. м’язові пучки прикріплюються до сухожилка з обох боків під гострим кутом,- двоперистим (musculus bipennatus), наприклад, прямий м’яз стегна. У багатоперистому м’язі (musculusmultipennatus) м’язові пучки переплітаються і прикріплюються до сухожилка з різних боків (наприклад, дельтоподібний м’яз).

У м’яза може бути 2, 3, 4 головки чи кілька сухожилків- двоголовий м’яз, триголовий м’яз, чотириголовий м’яз. К олові м’язи зазвичай оточують природні отвори тіла: коловий м’яз ока і коловий м’яз рота. Інші колові м’язи виконують функцію замикачів (сфінктерів), наприклад, зовнішній м’яз-замикач відхідника. м’язів походить від їхньої форми (ромбоподібний, трапецієподібний, квадратний, круглий), розмірів (великий грудний м’яз, довгий і короткий малогомілкові м’язи), напрямку м’язових пучків (поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота). початок і прикріплення (плечо-променевий м’яз, груднинно-ключично-соскоподібний м’яз), або про їх функцію: м’яз-згинач (т. flexor), м’яз-розгинач (т. extеnsor), м’яз-привертач (т. pronаtor), м’яз-відвертач (т. supinаtor), м’яз-підіймач (т. levаtor), м’яз-опускач (т. depressor), протиставний м’яз (m. oppоnens), м‘яз-замикач (m. sphinсter), м’яз-звужувач (m. constrictor), м’яз-розширювач (m. dilatator). М’язи називаються ще й за напрямком виконуваних ними рухів: відвідний м’яз (т. abductor), що відводить, наприклад, кінцівку від серединної лінії; привідний м’яз (т. adductor), що приводить, наприклад, кінцівку до серединної лінії

Допоміжний апарат: фасції, волокнисті і синовіальні піхви сухожилків, волокнисті та кістково-волокнисті канали, синовіальні сумки, м’язові блоки, сесамоподібні кістки.

Фасція ( fascia) – це сполучнотканинна перетинка), що утворює чохол для м’яза., відокремлюють м’язи і групи м’язів одну від іншої, полегшують роботу м’язів при скороченні і зменшують коефіцієнт тертя між м’язами., перешкоджають поширенню гнійно-запальних процесів за межі однієї фасціальної піхви. Власні фасції, поверхневі і глибокі. Поверхнева фасція (fascia superficialis) містяться під шкірою і вкриває ззовні всі м’язи. Тонка власна фасція (fascia propria) цілком огортає один м’яз. Якщо м’язи розташовані кількома шарами, то між ними залягає глибока фасція (fascia profunda). Синовіальна піхва (vagina synoviаlis) відокремлює сухожилок, що рухається, від нерухомих стінок волокнистої піхви і зменшує тертя між ними.

Синовіальна сумка ( bursa synovialis) плоского сполучнотканинного мішечка, який вистелений зсередини синовіальною оболонкою і заповнений синовіальною рідиною. М’язовий блок ( trochlea muscularis) забезпечує постійний напрямок руху сухожилка і є його точкою опори.

Сесамоподібні кістки ( ossa sesamoidea) розміщуються в товщі деяких сухожилків поблизу їхнього прикріплення до кістки, віддаляють сухожилки від кісток. Завдяки цьому зменшується тертя сухожилка об кістку .

Розвиток: Більшість скелетних поперечнопосмугованих м’язів людини розвивається з міотомів – задньоприсередньої частини сомітів,. У 4-тижневого зародка вже є понад 40 сомітів: 3 вушні, 4 потиличні, 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 4-5 куприкових.

Клітини міотомів перетворюються в міобласти, згодом перетворюються на міосимпласти та міосателітоцити.

Міофібрилогенез закінчується формуванням поперечної смугастості.

Міобласти міотомів розростаються сегментарно у вентральному і дорсальному напрямках. З дорсальної частини міотомів розвиваються глибокі м’язи спини

З вентральної частини міотомів розвиваються глибокі м’язи грудей, передньої та бічної стінок черевної попрожнини, більшість м’язів кінцівок.

Усі скелетні м’язи, що розвиваються з одного міотома, іннервуються одним спинномозковим нервом. М‘язи, що утворюються з декількох міотомів, іннервуються кількома нервами.

М’язи, які розвиваються з міотомів на тулубі і не переміщується називаються аутохтонними м’язами : глибокі м’язи спини, міжреброві м’язи, м’язи живота. М’язи, які перемістилися з тулуба чи голови на кінцівки називаються трункофугальними м’язами розвиваються з вентральних частин міотомів та зябрових дуг ( груднинно-ключично-соскоподібний, трапецієподібний, великий і малий ромбоподібні, передній зубчастий, лопатково-під’язиковий і підключичний м’язи, а також м’яз-підіймач лопатки) . Ще виділяють трункопетальні м’язи, які у процесі розвитку переміщуються з кінцівок на тулуб і прикріплюються до його кісток. До трункопетальних м’язів належать найширший м’яз спини, ве і ликий і малий грудні м’язи.

34. М’язи спини: класифікація, характеристика,іннервація і кровопостачання.

Класифікація м’язів спини: поверхневі м'язи спини (mm. dorsi superficiales)та глибокі м'язи спини (mm. dorsi profundi). Поверхневі м’язи спини за формою плоскі, вони розташовані трьома шарами. У першому (зовнішньому) шарі залягає трапецієподібний м’яз і найширший м’яз спини; у другому – великий і малий ромбоподібні м’язи і м’яз-підіймач лопатки; у третьому шарі – верхній і нижній задні зубчасті м’язи.

Поверхневі м’язи спини.

• Трапецієподібний м'яз (m. trapezius), плоский, утворює з протилежним однойменним м'язом фігуру трапеції. початок - від зовнішнього потиличного виступу, верхньої каркової лінії, каркової зв'язки, остистих відростків VII-го шийного та усіх грудних хребців, прикріплюється до акроміального кінця ключиці, лопаткової ості, акроміона. Кровопостачання: поперечна артерія шиї, а також потилична, надлопаткова, задні міжреброві артерії.Іннервація: додатковий нерв, гілки шийного сплетення (С3 –С4 ).

• Найширший м'яз спини (m. latissimus dorsi) починається від клубового та серединного крижового гребенів, від остистих відростків усіх поперекових та шести нижніх грудних хребців, від нижніх трьох-чотирьох ребер, прикріплюється до гребеня малого горбка плечової кістки. Кровопостачання: грудо-спинна артерія і задня огинальна артерія плеча від плечової артерії, а також задні міжреброві артерії.Іннервація: грудо-спинний нерв плечового сплетення (С4 –С7 )

М'яз-підіймач лопатки (m. levator scapulae) підіймає лопатку. Кровопостачання: поперечна артерія шиї і висхідна шийна артерія.Іннервація: дорсальний нерв лопатки плечового сплетення (С4 –С5 ).

•Малий ромбоподібний м'яз (m. rhomboideus minor) підіймає та приводить до хребта лопатку.

Великий ромбоподібний м'яз (m. rhomboideus major) приводить лопатку до хребта і підіймає її. Кровопостачання: поперечна артерія шиї, надлопаткова та задні міжреброві артерії.Іннервація: дорсальний нерв лопатки плечового сплетення (С4-С5).

•Верхній задній зубчастий м'яз (m. serratus posterior superior) підіймає ребра. Кровопостачання: задні міжреброві артерії, глибока шийна артерія.Іннервація: міжреброві нерви ( Th 1 – Th 4 ).

•Нижній задній зубчастий м'яз (m. serratus posterior inferior) опускає ребра, + є допоміжним дихальним м'язом(акт видиху). Кровопостачання: задні міжреброві артерії.Іннервація: міжреброві нерви ( Th – Th ).

Глибокі м’язи спини (довгі). Глибокі м’язи спини розташовані трьома шарами:

– у першому (поверхневому) шарі залягають остьово-поперечні м’язи, ремінний м’яз голови і ремінний м’яз шиї, а також м’яз-випрямляч хребта. Це потужні м’язи, що виконують переважно статичну роботу. М’яз-випрямляч хребта М’язи цього шару утримують хребет (тулуб) у вертикальному положенні;

– у другому (середньому) шарі розташовані потужні поперечно-остьові м’язи, пучки яких орієнтовані косо від нижчерозташованих поперечних відростків до остистих відростків вищерозташованих хребців. Ці м’язи потужніші в шийному, поперековому і нижньому грудному відділах хребта. Найглибші пучки цих м’язів найкоротші, розташовані майже горизонтально .

– у третьому (глибокому) шарі містяться міжостьові, міжпоперечні і чотири підпотиличні м’язи (задні великий і малий прямі м’язи голови; верхній і нижній косі м’язи голови).

•Ремінний м'яз голови (m. splenius capitis) починається від остистих відростків чотирьох нижніх шийних та трьох-чотирьох верхніх грудних хребців, прикріплюється до соскоподібного відростка та верхньої каркової лінії, повертає голову у бік скорочення, двостороннє скорочення її розгинає.

•Ремінний м'яз шиї (m. splenius cervicis) починається від остистих відростків IV - VII грудних хребців, прикріплюється до задніх горбків поперечних відростків двох верхніх шийних хребців,повертає голову у бік скорочення, а при двосторонньому скороченні розгинає шийний відділ хребта. Кровопостачання: потилична і глибока шийна артерія.Іннервація: задні гілки шийних спинномозкових нервів (С3 –С8 ).

М’яз-випрямляч хребта ( m. erector spinae) – найпотужніший з аутохтонних м’язів спини, що розташований вздовж хребта від основи черепа до крижової кістки:

-Клубово-ребровий м'яз попереку (m. iliocostalis lumborum) розгинає хребет, опускає ребра.

-Клубово-ребровий м'яз грудної клітки (m. iliocostalis thoracis) розгинає хребет і нахиляє його у свій бік.

-Клубово-ребровий м'яз шиї (m. iliocostalis cervicis) розгинанні хребта і нахилянні його у свій бік. Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і поперекових спинномозкових нервів ( C 3 – L4 ).

•Найдовший м'яз голови (m. longissimus capitis) нахиляє голову назад при двосторонньому скороченні, і повертає її у бік скорочення при односторонньому скороченні.

•Найдовший м'яз грудної клітки (m. longissimus thoracis)разом з •Найдовший м'яз шиї (m. longissimus cervicis) розгинають хребет і нахиляють його у свій бік. Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і поперекових спинномозкових нервів ( C 2 – L 5 ).

Остьовий м’яз ( m. spinа lis)

-Остьовий м’яз грудної клітки ( m. spinalis thoracis),

-Остьовий м’яз шиї ( m. spinalis cervicis),

-Остьовий м’яз голови ( m. spinalis capitis) Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і верхніх поперекових спинномозкових нервів (С2 – L 3).

Поперечно-остьовий м'яз (m. transversospinalis) складається з трьох груп м'язів: Півостьовий м'яз голови (т. semispinalis capitis) та -Півостьовий м'яз шиї (m. semispinalis cervicis) Півостьовий м'яз грудної клітки (m. semispinalis thoracis)

2) Багатоподільні м'язи (mm. multifidi) обертають хребет навколо його вісі, нахиляють у протилежний бік та розгинають його. Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки спинномозкових нервів (С3 – S 1 ).

3) М'язи-обертачі (mm. rotatores) обертають хребет. Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і поперекових спинномозкових нервів (С2 – L 5 ).

•Міжостьові м'язи попереку (mm. interspinals lumborum) та Міжостьові м'язи шиї (mm. interspinales cervicis) та грудної клітки (mm. interspinales thoracis) утримують хребет у вертикальному стані та приймають участь у його розгинанні.Кровопостачання: глибока артерія шиї, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і поперекових спинномозкових нервів (С3 – L 5 ).

•Міжпоперечні м'язи (mm. intertransversarii) та •Міжпоперечні передні та задні м'язи шиї (mm. intertransversarii anteriores et posteriores cervicis). Міжпоперечні м'язи попереку нахиляють цей відділ хребта у свій бік. Міжпоперечні м'язи шиї нахиляють шийний відділ хребта у свій бік. Кровопостачання: глибока шийна артерія, задні міжреброві і поперекові артерії.Іннервація: задні гілки шийних, грудних і поперекових спинномозкових нервів ( C 1 – L4 ).

Малий задній прямий м'яз голови (m. rectus capitis posterior minor) нахиляє голову у свій бік, а при двосторонньому скороченні - назад.

•Великий задній прямий м'яз голови (m. rectus capitis posterior major) повертає голову у свій бік і нахиляє її пазад.

•Верхній косий м'яз голови (m. obliquus capitis superior) нахиляє голову у свій бік, а при двосторонньому скороченні - назад.

•Нижній косий м'яз голови (m. obliquus capitis inferior) повертає голову у свій бік, здійснюючи обертання навколо зуба осьового хребця. Кровопостачання: глибока шийна артерія.Іннервація: потиличний нерв ( C 1)

35. М’язи грудної клітки: класифікація, характеристика,іннервація і кровопостачання.

М’язи грудної клітки ( mm. thoracis) поділяють на дві групи – поверхневу і глибоку, це обумовлено різним їх походженням і функціями.

Поверхневі м’язи грудної клітки:

- Великий грудний м’яз (m. pectoralis major) починається трьома частинами: ключичною, груднинно-ребровою, черевною частиною. М’яз приводить та привертає плече,є допоміжним дихальним м’язом. Кровопостачання: грудо-надплечова, передні і задні міжреброві та бічна грудна артерії.Іннервація: присередній і бічний грудні нерви плечового сплетення (С7 –Th1 ).

- Малий грудний м’яз ( m. pectoralis minor) починається від III-V ребер і прикріплюється до дзьобоподібного відростка лопатки. Кровопостачання: грудо-надплечова і передні міжреброві артерії.Іннервація: присередній і бічний грудні нерви плечового сплетення (С7 – Th 1 ).

- Підключичний м’яз ( m. subclavius) починається від хряща першого ребра і прикріплюється до акроміального кінця ключиці, тягне ключицю медіально та вниз, посилює фіксуючий апарат груднино-ключичного суглоба. Кровопостачання: грудо-надплечова артерія, поперечна артерія шиї.Іннервація: підключичний нерв плечового сплетення (С5 ).

- Передній зубчастий м’яз (m. serratus anterior) починається від верхніх вісьми- дев’яти ребер і прикріплюється до при середнього краю лопатки, зміщує лопатку вперед і латерально, повертаючи її навколо сагітальної вісі; є допоміжним дихальним м’язом. Кровопостачання: грудо-спинна,бічна грудна і задні міжреброві артерії.Іннервація: довгий грудний нерв плечового сплетення (С5 –С7 ).

Глибокі м’язи грудної клітки:

- Зовнішні міжреброві м’язи (mm.intercostales interni) починаються від нижнього краю ребра, ідуть вниз та вперед. Вони прикріплюються до верхнього краю нижнього суміжного ребра,

- Внутрішні міжреброві м’язи (mm.intercostales interni) починаються від нижнього краю ребра, прямують вверх та вперед. Прикріплюючись до нижнього краю розташованого ребра, вони займають міжреброві проміжки від краю груднини до кутів ребер.кровопостачання :задні міжреброві артерії,передні міжреброві гілки внутрішньої грудної артерії,м’язово-діафрагмова артерія.Іннервація: міжреброві нерви ( Th 1 – Th 11 ).

- Підреброві м’язи ( mm.subcostales) починаються від верхнього краю ребра поблизу кутів X-XII ребер, прямують вверх та вперед паралельно внутрішнім міжребровим м’язам, минають одне-два ребра.Кровопостачання: задні міжреброві артерії.Іннервація: міжреброві нерви ( Th 1 – Th 11 ).

- Поперечний м’яз грудної клітки (m. transverses thoracis) починається віялоподібно від задньої поверхні мечоподібного відростка, тіла груднини і окремими зубцями прикріплюється до внутрішньої поверхні II-VI ребрових хрящів, синергіст внутрішніх міжребрових та підребрових м’язів. Кровопостачання:гілками внутрішньої грудної артерії.Іннервація: міжреброві нерви ( Th 1 – Th 11).

36)Діафрагма:топографія,частини,отвори,функція,іннервація,кровопостачання.

непарний м'язово-апоневротичний платівка, що розділяє грудну і черевну порожнини

Топографія: Тонка сухожильно-м'язова пластинка, є нижньою стінкою грудної порожнини і відокремлює порожнину грудей від порожнини живота. Зверху, з боку порожнини грудей, вона покрита диафрагмальной фасцією, fascia diaphragmatica, і прилеглої до неї диафрагмальной частиною парієтальної плеври

частини:

грудину частина, pars sternalis( початок:задня поверхня нижнього краю мечоподібного відростка)

реберну (бічну) частина, pars costalis,(початок:внутрішня поверхня хрящів 6 нижніх ребер)

поперекову, pars lumbalis(початок:передня поверхня L1-4

отвори: аортальний розтвір ( hiatus aorticus), стравохідний розтвір ( hiatus oesophageus )

функції : ( статична і динамічна) респіраторна , кардіоваскулярна і моторно-харчова

іннервація: n.phrenicus (із plexus cervicalis), міжреберними нервами та симпатичними волокнами

кровопостачання:

1 Aa . musculophrenicae dextra et sinistra , гілки aa . thoracicae internae dextrae et sinistrae

2 Aa. pericardiacophrenicae dextra et sinistra також гілки aa. thoracicae internae dextra et sinistra.

3 Aa. phrenicae superiores dextra et sinistra

4 Aa. phrenicae inferiores dextra et sinistra

5 Aa. intercostales posteriores dextra et sinistra

Венозний відтік:

Відведення венозної крові від верхньої частини діафрагми відбувається у систему верхньої порожнистої вени

Та між венами діафрагми та венами стравоходу – порто-кавальні анастомози

37)МЯЗИ ЖИВОТА,класифікація,характеристика,іннервація,кровопостачання

Характеристика: Всі м’язи живота аутохтонні вентральні

до м’язів передньої групи живота належать: Прямий м’яз живота ( musculus rectus abdominis ) Пірамідний м’яз ( musculus pyramidalis ).

до бічної групи м’язів живота належать: Зовнішній косий м’яз живота ( musculus obliquus externus abdominis ) Внутрішній косий м’яз живота ( musculus obliquus internus abdominis ) Поперечний м’яз живота ( musculus transversus abdominis )

до задньої групи м’язів живота належить: Квадратний м’яз попереку ( musculus quadratus lumborum )

Класифікація: передньої, бічної, задньої стінок черевної порожнини.

Іннервація: міжреберними нервами (V-XII) і верхніми гілками поперекового сплетення

Кровопостачання:

здійснюється поверхневими і глибокими артеріями

Поверхневі артерії лежать в підшкірній клітковині (a. epigastrica superficialis ) , (a. circumflexa ilium superficialis),(аа. pudendae externae), (rr. Inguinales), (a. femoralis). (a. epigastrica superior) (a. thoracica interna). (a. cremasterica (a. circumflexa ilium profunda), а. iliaса externa.

38) М’язи шиї, топографіяна і генетична класифікація, поверхневі і середні , характеристика, іннервація і кровопостачання

Топографія: У передньобічній ділянці шиї, обмеженій зверху краєм нижньої щелепи, знизу яремною вирізкою груднини та обома ключицями і з боків переднім краєм трапецієподібного м'яза, розташовані м'язи різного походження (похідні мезенхіми глоткових дуг, потиличних і шийних міотомів тощо)

1. Поверхневі: m.platisma(лицевий нерв, аа. cervicalis superficialis, facialis) m.sternocleidomastoidea(зовнішня гілка додаткового нерва, м'язові гілки шийного сплетення СІІ, С III , аа. occipitalis, stemocleidomastoidea, thyroidea superior)

2. Середні (м’язи під’язикової кістки ):

Надпід’язикові: m.mylohyoideus (трійчастий нерв; аа. sublingualis, submentalis), m.digastricus (переднє черевце — трійчастий, заднє — лицевий нерви; переднє черевце - a. submentalis, заднє-аа. occipitalis, auricularis posterior.), m.geniohyloideus (ід'язиковий нерв і м'язові гілки шийного сплетення (СІ, СІІ); аа. sublingualis, submentalis), m. Stylohyoideus (лицевий нерв; аа. occipitalis, facialis, r. suprahyoideus a. lingualis.) &nbsnbsp;

Підпід’язикові: m.sternohyoideus, m.omohyoideus, m.sternothyreoideus, m.thyrohyoideus, m.levator glandulae thyreoideus. (гілки шийного сплетення (СІ, СІІІ).) ( аа. thyroidea inferior , cervicalis superficialis , transversa colli .ной м'язи, m . cricothyroideus

39) М’ЯЗИ ШИЇ: ТОПОГРАФІЧНА ТА ЕМБРІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ. Глибокі.

Ембріологічна класифікація: гетерохтонні , які мігрують з тулуба або голови, вони є трункофугальні ,зокрема mm . sternocleidomastoideus

Походять з предвушних міотомів і потиличних, а також мезенхіми зябрових дуг

Топографічна класифікація: М’язи шиї поділяються на

- поверхневі мязи шиї (musculi superficiales colli);

- глибокі мязи шиї (musculi profundi colli).

Глибокі:

Бічні драбинчасті: m.scalenus anterior, medius,posterior.( гілки шийних спинномозкових нервів CV — CVII .) (аа. cervicalis ascendens, thyroidea inferior, аа. profunda et transversa colli, intercostalis )

Передхребтові: прямі мязи голови (m.recti capitis anterior, recti capitis lateralis) та довгі мязи (m.longus capitis, m.longus colli). гілки шийних спинномозкових нервів СІІ — CVI ) ( аа. vertebralis, pharyngea ascendens)

40)Топографія шиї:ділянки, трикутники,простори,їх вмст

Ділянки:

Передня шийна ділянка (regio cervicalis anterior), що має трикутну форму, обмежована зверху нижнім краєм тіла нижньої щелепи, з боків – переднім краєм правого і лівого груднинно-ключичио-соскоподібних м'язів, а вершина цього трикутника досягає яремної вирізки ручки груднини. Передньою серединною лінією передня шийна ділянка розділена на два передні шийні трикутники – правий і лівий.

груднинно-ключичио-соскоподібна ділянка (regio sternocleidomastoidea) відповідає контурам однойменного м'яза. Між двома головками груднинно- ключично-соскоподібного м'яза і ключицею розташована мала надключична ямка (fossa supraclavicularis minor), де проектується діафрагмовий нерв.

Бічна шийна ділянка (regio cervicalis lateralis), яку ще називають бічним шийним трикутником (trigonum cervicale laterale), парна і обмежована: попереду – заднім краєм груднинно-ключично-соско- подібного м'яза, позаду – переднім краєм трапецієподібного м'яза, знизу – ключицею.

У цій ділянці виділяють два трикутники: лопатково-трапецієподібний і лопатково-ключичний.

задня(каркова) (співпадає з контуром трапецієподібного у межах шиї)

трикутники:

присередній шийний трикуник:

-сонний( судинно-нервовий пучок шиї )

-лопатково-трахейний( нерви шийного сплетен­ня. )

-піднижньощелепний(піднижньощелепна слинна залоза)

-язиковий(язикова артерія і язикова вена)

-підборідний (ід-підборідні лімфатичні вузли)

Бічні шийні трикутники:

-лопатково-трапецієподібний

-лопатково-ключичний (лежить судинно-нервовий пучок (стов­бури плечового сплетення, підключичні артерія і вена)

Простори:

-міждрабинчастий(між переднім і серенім драбинчастим і 1 ребром)-підключична артерія

-преддрабинчастий (спереду від переднього драбинчастого)-підключична вена і діфрагмовй нерв)

41)Фасції шиї. Міжфасціальні простори

Шийна фасція (fascia cervicalis) розташовується переважно у передніх відділах шиї і складається з трьох пластинок: поверхневої, передтрахейної і передхребтової.

За Шевкуненком:

1)Поверхнева фасці ( fascia coli superficialis )-обгортає підшкірні м’язи

2)Поверхневий листок власної фасції ( lamina superficialis fasciae colli propriae )-покриває ГКС,трапецієподіний мязи

3)Глибокий листок власної фасції (lamina profund a fasciae colli propriae)-утв.піхву для підпідязикових мязів

4)Внутрішньошийна фасція( fascia endocervicalis )-2 листки (нутрощевий і пристінковий

5)Предхребтова фасція (

Fascia prevertebralis )-покриває глибокі мязи шиї

За мінародною анатомічною номенклатурою (PNA)-існує одна шийна фасція до її складу входять:

-поверхнева пластинка

-предтрахейна пластинка

-предхребтва пластинка

4 фасція- ущільнення сполучної тканини

Простори:

Надгруднинний міжапоневротичнй простір , в якому міститься жирова тканина та яремна венозна дуга

Преднутрощевий простір

Занутрощевий простір

42)Жувальні мязи: розвиток, характеристика,іннервація, кровопостачання

-жувальні(похідні 1 глоткової дуги)

M . MASSETER (жуальний) має 2 частини- поверхневу і глибоку , піднімає нижню щелепу , притискуючи нижні зуби до верхніх (жувальний нерва, жувальна артерія і поперечна артерія лиця)

M . TEMPORALIS -починається від усієї поверхні скроневої ділянки,прикріплюється до вінцевого відростка,піднімає опущену щелепу , тягне висунуту щелепу назадглибокі скроневі нерви, поверхнева і передня глибока скроневі артерії)

M . PTERYGOIDEUS MEDIALIS -починається від крилоподібної ямки , прикріплюється до крилоподібної горбистості нижньої щелепи,підіймає нижню щелепу медіальний крилоподібний нерв, верхньощелепна і лицева артерії)

M . PTERYGOIDEUS LATERALIS -має 2 головки(верхню і нижню)

(латеральний крилоподібний нерв, верхньощелепна і лицева артерії)

Іннервація: Усі жувальні м'язи іннервуються руховими гілками трійчастого нерва (V черепний нерв)

Кровопостачання:

Masseter- жувальна артерія і поперечна артерія лиця.

Temporalis- поверхнева і передня глибока скроневі артерії

pterygoideus medialis et lateralis - верхньощелепна і лицева артерії

43)мязи лиця, розвиток,класифікація,характеристика,іннервація ,кропопостачання ,відмінність від решти скелетних мязів

М’язи лиця(мімічні) мають такі особливості:

- починаються на кістках лицевого черепа і вплітаються у шкіру;

- не перекидаються через суглоби;

- не мають власних фасцій (крім щічного м’яза);

- розташовуються навколо природних отворів голови.

Розвиток: тісний зв'язок з шкірою лиця,не амають фасцій , всі мімічні мязи розвиваються на 6 тижні з мезенхіми 2 зябрової дуги

Класифікація:

м'язи склепіння черепа( m . epicranius . mm . auriculares anterior / superiot et posterior . m . transversus nuchae );

м'язи вушної раковини;

м'язи, що оточують щілину повік( m . orbicularis oculi , m . corrugator cillii , m . procerus , m . depressor supercilii );

м'язи, що оточують носові отвори (ніздрі)( m . nasales , m . depressor septi nasi );

м'язи, що оточують ротову щілину( m . orbicularis oris , m . depressor anguli oris , m . depressor labii inf . et sup ., m . levator anguli oris , m . levator labii superior alaeque nasi , т. zygomaticus minor/ major , buccinator, т. Risorius , m . masseter , m . mentalis ) .

Іннервація: Усі м'язи лиця іннервуються гілками лицевого нерва (VII черепний нерв).

Відмінності: Відрізняються від решти скелетних мязів тим, що не мають подвійного крілення до кісток,вони одним або двома кінцями вплітаються в шкіру, також вони можуть приєднуатися до слизової оболонки. Антогоністи менш впливають на роботу мімічних, ніж на функціонування скелетних.

Кровопостачання:

Скронево-тім'яний м'яз (т. temporoparietalis)- гілками потиличної, задньої вушної, поверхневої скроневої і надочноямкової артерій.

М'яз гордіїв (т. procerus)- гілками кутової і над блокової артерій.

М'яз-зморщувач брови (т. corrugator supercilii )- гілками надочноямкової і поверхневої скроневої артерій.

Вушні мязи- гілками поверхневої скроневої (передній і верхній м'язи) і задньої вушної (задній м'яз) артерій.

Коловий м'яз ока кровопостачається гілками лицевої, поверхневої скроневої, підочноямкової та надочноямкової артерій.

Носовий м'яз (т. nasalis)- гілками верхньої губної і кутової артерій.

М'язи, що оточують ротову щілину- верхня і нижня губні, а також підборідна артерії та підочноямкова і щічна артерії.

44)Мязи верхньої кінцівки: класифікація,групова характеристика мязів плечового поясу і плеча,іннервація та кровопостачання

поділяються на:

- м’язи грудного пояса (musculi cinguli pectoralis);

- м’язи вільної верхньої кінцівки (musculi membri superioris liberi).

Мязи плечового поясу:

Численні і рухають плечовий пояс:

-дельтовидний мяз(coracobrachialis)- передня і задня огинальні артерії плеча

-надостьовий мяз(brachialis)- верхня і нижня ліктьові обхідні артерії, глибока артерія плеча, променева поворотна артерія.

-підостьовий мяз

-малий та великий кріглий мяз

-підлопатковий мяз

Мязи плеча(передгя та задня група):

До передньої належать:

-лвоголовий мяз плеча,дзьобоплечовий та плечовий мяз

До задньої:

-триголовий мяз (triceps brachii)- задня огинальна артерія плеча, глибока артерія плеча, верхня і нижня ліктьові обхідні артерії.

-ліктьовий (anconeus)- поворотна міжкісткова артерія, глибока артерія плеча.

-ліктьовий суглобовий

Іннервація: Всі м'язи верхньої кінцівки іннервуються гілками плечового нервового сплетення

45) Мязи верхньої кінцівки: класифікація,групова характеристика мязів передпліччя та кисті,кровопостачання та іннервація.

Мязи передпліччя- Практично всі м'язи передпліччя за своєю формою відносяться до довгим. Вони з усіх боків оточують кістки. Тіло м'язів розташовується проксимально, а дистально - довгі сухожилля. У зв'язку з цим у напрямку кисті відзначається помітне звуження.

\

М'язи передпліччя поділяються на дві групи: передню і задню.

До передньої групи належать 9 м'язів, 7 з яких - згиначі кисті і пальців: шіечо-нроменевий м'яз, променевий і ліктьовий м'язи-згиначі зап'ястка, довгий долонний м'яз (іноді відсутній), поверхневий і глибокий м'язи-згиначі пальців, довгий згинач великого пальця, круглий і квадратний м'язи-привертачі. Згиначі пальців здійснюють надзвичайно топкі і високодиференційовані рухи, що властиві лише людині.

До задньої групи м'язів передпліччя входять 10 м'язів, 8 з яких є розгиначами кисті і пальців: довгий і короткий променеві м'язи-розгиначі зап'ястка, ліктьовий м'яз-розгииач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців, м'язи-розгиначі мізинця і вказівного пальця, довгий і короткий м'язи-розгиначі великого пальця, довгий відвідний м'яз великого пальця і м'яз-відвертач.

Передні і задні м'язи передпліччя розташовані кількома шарами.

Іннервація: гілками серединного, променевого та ліктьового нервів.

Кровопостачання: променеві обхідна і поворотна артерії, променева артерія, 'язові гілки плечової, ліктьової та променевої артерій, верхня і нижня ліктьові обхідні артерії, ліктьова артерія.

М’язи кисті: поділяють на 3 групи

Перша група - 4 м'язи, що утворюють підвищення великого пальця - тенар (thenar), а саме: короткий відвідний м'яз великого пальця, короткий м'яз-згинач великого пальця, привідний м'яз великого пальця і протиставний м'яз великого пальця.

Друга група - 4 м'язи, що утворюють підвищення мізинця - гіпотенар (hypothenar), а саме: короткий долонний м'яз, відвідний м'яз мізинця, короткий м'яз-згинач мізинця і протиставний м'яз мізинця.

Середня група м'язів кисті, яка розташована між зазначеними двома підвищеннями, включає 4 червоподібні м'язи, а також 3 долонні і 4 тильні міжкісткові м'язи

Іннервація : серединний нерв (C5-Th1) та ліктьовий нерв (C8–Тh1)

Кровопостачання : гілки глибокої долонної дуги, гілки поверхневої, либока долонна гілка ліктьової артерії.

46) М`язи нижньої кінцівки: класифікація, групова характеристика м`язів таза і стегна, їх іннервація і кроврпостачання, стегновий канал.

Поділяються: -М`язи тазового пояса ( musculi cinguli pelvici ) -М`язи вільної нижньої кінцівки( musculus membri inferioris liberi ) - мязи стегна

М`язи тазового пояс a : -внутрішня група -зовнішня група

Внутрішня група:

1) клубово-поперековий м`яз( m . iliopsoas ) іннервація: м`язові гілки 2)великий поперековий м`яз( m . psoas major ) поперекового сплетення 3) клубовий м`яз ( m . illiacus ) кровопостачання: огинальна артерія клубової кістки, іннервація: м`яз. гілки поперекового сплетення. 4) малий поперековий м`яз( m . psoas minor ) кровопостачання: поперекові артерії, іннервація: м`яз. гілки поперекового сплетення .

5)внутрішній затульний м`яз( m . obturatorius internus ) іннервація: нерв внутр. затульного м`яза .

6)верхній і нижній(близнюкові м`язи ( m . gemellus superior , inferior ) кровопостачання: нижня сіднича, затульна, внутрішня соромітна артерії, іннервація: м`яз. гілки рижового сплетення.

7)грушоподібний м`яз ( m . piriformis ) кровопостачання: верхня і нижня сідничі артерії, іннервація: м`яз. гілки рижового сплетення.

Зовнішня група: -поверхневий шар:

1) великий сідничий м`яз( m . gluteus maximus ) кровопостачання: верхня і нижня сідничі артерії, присередня огинальна артерія стегна; іннервація: нижній сідничий нерв. 2) м`яз-натягувач широкої фасції ( m . tensor fasciae late ) кровопостачання: верхня сіднича, бічна огинальна артерії стегна, іннервація: верхній сідничий нерв. -середній шар:

3)середній сідничий м`яз( m . gluteus medius ) кровопостачання: верхня сіднича, бічна огинальна артерії стегна, іннервація: верхній сідничий нерв.

4) квадратний м`яз стегна( m . quadratus femoris ) кровопостачання: нижня сіднича, присередня огинальна, затульна артерії стегна, іннервація: сідничий нерв. -глибокий шар

5) малий сідничий( m . gluteus minimus ) кровопостачання: верхня сіднича, бічна огинальна артерії стегна, іннервація: верхній сідничий нерв.

6) зовнішній затульний м`яз( m . obturatorius externus ) кровопостачання: затульна, бічна огинальна артерії, іннервація: затульний нерв.

М`язи стегна:

-передня група:

1) кравецький м`яз( m . sartorius )

2)бічний широкий м`яз( m . vastus lateralis )

3)присередній широкий м`яз( m . vastus medialis ) кровопостачання цих м`язів: бічна огинальна, низхідна колінна артерія стегна.

4) Проміжнийширокий м`яз( m . vastus intermedius )

кровопостачання:стегнова, глибока стегнова артерії. іннервація всіх м`язів : стегновий нерв . -присередня група:

5) тонкий м`яз( m . gracilis ) кровопостачання: затульна, поверхнева зовнішня артерії, гілки стегнової а.

6) гребінний м`яз( m . pectineus ) кровопостачання: затульна, глибока зовнішня соромітна артерії, гілки глибокої стегнової артерії.

7)довгий привідний м`яз( m . adductor longus ) кровопостачання: затульна, глибока

зовнішня соромітна артерії, гілки глибокої стегнової артерії.

8) короткий привідний м`яз( m . adductor brevis ) кровопостачання: затульна, пронизні артерії, іннервація цих м`язів: затульний нерв

9) великий привідний м`яз( m . adductor magnus ) кровопостачання: затульна, пронизні артерії, іннервація: поперекове сплетення, затульний, сідничий нерв.

-задня група м`язів:

1)двоголовий м`яз стегна( m . biceps femoris ) кровопостачання: присередня огинальна, пронизні артеії, іннервація: великогомілковий(довга головка), мілогомілковий(коротка) нерви.

2) півсухожилковий м`яз( m . semitendinosus ) кровопостачання: присередня огинальна, пронизні артеії, іннервація: великогомілковий нерв.

3)півперетинчастий м`яз( m . semimembranosus ) кровопостачання: кровопостачання: присередня огинальна, підколінна, пронизні артеії, іннервація: великогомілковий нерв.

Стегновий канал ( canalis femoralis )

-від внутрішнього отвору стегнового кільця( anulus femoralis ) до підшкірного розтвору; 3 стінки: передня задня бічна

47) М`язи нижньої кінцівки: класифікація, групова характеристика м`язів гомілки і стопи, їх іннервація і кроврпостачання.

-передня група:

1)передній великогомілковий( m . tibialis anterior )

2)довгий м`яз-розгинач пальців( m . extensor digitorum longus )

3) довгий м`яз-розгинач великого пальця( m . extensor hallucis longus ) кровопостачання: передня великогомілкова артерія, іннервація: глибокий малогомілковий нерв .

-задня група:

поврехнева частина:

1)триголовий м`яз литки( m . trceps surae )

2)литковий м`яз( m . gastrocnemius )

3)камбалоподібний м`яз( m . soleus )кровопостачання: задня великогомілкова артерія 4) підошвовий м`яз( m . plantaris ) кров-ня: підколінна артерія іннервуються великогомілковим нервом глибока частина:

5)підколінний м`яз( m . popliteus )кровопостачання: підколінна артерія 6) довгий м`яз-згинач пальців( m . flexor digitorum longus )

7) довгий м`яз-згинач великого пальця( m . flexor hallucis longus ) кров-ня: малогомілкова артерія

8)задній великогомілковий м`яз( m . tibialis posterior ) кровопостачаються великогомілковою артерією, іннервуються великогомілковим нервом -бічна група:

1)довгий малогомілковий м`яз( m . fibularis longus ) кров-ня: малогомілкова, бічна нижня колінна артерія.

2)короткий малогомілковий м`яз(m. fibularis brevis) кров-ня: малогомілкова a. Іннервуються поверхневим малогомілковим нервом.

М`язи стопи:

м`язи тилу:

1)короткий м`яз-розгинач пальців(m. extensor digitorum brevis) кров-ня: бічна заплеснова,гілки малогомілкової артерії

2) короткий м`яз-розгинач великого пальця(m. extensor hallucis brevis)

кров-ня: тильна артерія стопи іннервуються глибоким малогомілковим нервом

М`язи підошви: -присередня група:

1) відвідний м`яз великого пальця(m. abductor hallucis) кров-ня: присередня підошвова, іннервац: присередній підошвовий н.

2) крототкия згинач великого пальця(m. flexor hallucis brevis) кров-ня: присередня підошвова, гілки гилбокої підошвової дуги, іннервац: присередній підошвовий н., бічний підошвовий н.

3) привідний м`яз великого пальця(m. adductor hallucis) кров-ня: гілки гилбокої підошво

вої дуги, підошвові плеснові артерії , іннервац: бічний підошвовий н. -бічна група:

1)відвідний м`яз мізинця(m. adductor digiti minimi)

2) короткий м`яз-згинач мізинця(m. flexor digiti minimi brevis) 3)протиставний м`яз мізинця(m. opponens digiti minimi) кровопост-ся бічною підошвовою артерією, іннервуються бічним підошвовим нервом. -cередня група

1)короткий м`яз-згинач пальців(m. flexor digitorum brevis) кров-ня: присередня, бічна підошвові артерії, іннервація: присередній підошвовий н.

2) квадратний м`яз підошви(m. quadratus plantae) кров-ня: бічна підошвова артерія, іннервація: бічний підошвовий нерв.

3)червоподібні м`язи(mm. lumbricales) кров-ня: присередня, біна підошвові, іннервація: присередній, бічний підошвові нерви.

4) міжкісткові м`язи(m. interossei) *підошвові міжкісткові(проміжки між II-III,III-IV,IV-V плесновими кістками) *тильні міжкісткові(проміжки на тильній частині між II-III,III-IV,IV-V) кровопостачаються підошвовими плесновими, гілками глибокої підошвової дуги, іннервуються бічним підошвовим нервом .

48) Ротова порожнина: розвиток, частини, їх будова іннервація,кров-ня слиз. оболонки. Вади розвитку ротової порожнини.

Складається з 2 частин: -присінок рота -власне ротова порожнина розвиток: * верхньощелепні і нижньощелепні відростки зростаються у бічних відділах утворюючи бічні частини губ(нижньощелепні відростки повністю зростають по серединній лінії), а верхньощелепні не доходять до середини – серединна частина верхньої губи утв. з первинного піднебіння.

- злиття медіального відростка з верхньощелепними і латеральними носовими відростками утворює первинне піднебіння(з нього утв серединна частина верхньої губи, серединна частина верх. щелепи, міжщелепна і різцева кістки )

-нижньощелепні відростки форм. нижню щелепу, нижню губу.

-язик утворюється з перших трьох зябрових дуг. Присінок рота

обмежований: ззовні - губами, щоками зсередини - зубами верхньощелеп. і нижньощелеп. зубними дугами, яснами.

Власне ротова порожнина

щілина яка утв.: сперду, збоків – яснами(gingiva),верхньо- і нижньощелепною зубними дугами і зубами.

зверху – твердим, мяким піднебінням(palatum durum,molle),

знизу –діафрагмою рота(diaphragma oris), яка утв. парним щелепно-під`язиковим, підборідно-під`язиковим м`язами і язиком(lingua).

Ззаду через зів(fauces) переходить у ротову частину глотки. Кровопостачання: верхня і нижня артерії губ,велика і малі піднебінні(гілки низхідної піднебінної а.),висхідна глоткова артерії. Іннервація: великий піднебінний, носопіднебінний нерви(від верхньощ. н.), глоткове сплетення.

Вади розвитку -«заяча губа»(розщеплення верхньої губи) -«вовча паща»(по серединній лінії не заростаються дві частини твердого/м`якого піднебіння і може доходити до язичка) -макро-/мікросомія(незрощення або надмірне зрощення верхньо- і нижньощ. відростків)

49)Присінок рота: розвиток, будова, сплоучення, кровопостачання і іннервація слиз об. Вади розвитку присінка рота.

Розвиток:

-піднебіння відділяється від губ і щок первинною губною борозною(на нижній щелепі утв. так ж сама борозна)

-з борозен вростає в глибину епітеліальна пластинка(зовнішня-вестибулярна, внутрішня-зубна.

Будова:

вертикальна щілина яка відмежована: ззовні - губами, щоками зсередини – зубами, верхньощелеп. і нижньощелеп. зубними дугами, яснами.

Губи(labia): верхні і нижні, мають дві поверхні зовнішню(шкірну частину) і внутрішню(слизову частину), між 2 частинами є проміжна частина яка містить сальні залози, сосочки. На шкірі верхньої губи є жолобок, а на ньому горбок.

Щоки(bucca): утв. щічним і сусідніми м`язами. Ззовні вкриті шкірою, яка містить сальні і слинні залози, зсередини слиз.об.

На рівні 2 верхнього великого кутнього зуба слиз. об. утв сосочок привушної залози(з вічком протоки привушної залози)

Ясна(lingua)слиз.об., яка вкриває коміркові дуги верхн. і нижньої щелепи. Вони склад з вільної(має ясенний край) і прикріпленої частини (та що зрощена з дугами). Між ясенним краєм і зубом утв. ясенна борозна. Між зубами на яснах ясенні(міжзубні) сосочки.

Сполучення: -через ротову щілину відкривається назовні –через проміжки між зубами, через два простори за останніми великими кутніми зубами сполучається з власне ротовою порожниною.

Кровопостачання: верхня і нижня губні артерії, щічна і комаркові артерії. Іннервація: щічний, нижній комріковий нерв, верхні губні гілки підочноямкового нерва, нижні губні гілки підборідного нерва.

50)Губи: розвиток, будова, іннервація і кровопостачання слиз. об. Вади розвитку губ.

Губи рота(labia oris)

Розвиток: верхньощелепні і нижньощелепні відростки зростаються у бічних відділах утворюючи бічні частини губ(нижньощелепні відростки повністю зростають по серединній лінії), а верхньощелепні не доходять до середини – серединна частина верхньої губи утв. з первинного піднебіння.

Cкладаються з верхньої і нижньої губи, сформовані коловоим м`язом рота. Мають три поверхні зовнішню(шкірну частину), внутрішню(слизову частину) проміжну частину(яка містить слинні і слизові залози, високі сосочки,роговий шар епітелію). На шкірі верхньої губи по серединній лінії – верхньогубний жолобок, внизу нього – горбок. З права і ліва обидві губи з`єднанні спайками губ – утворюючи кути рота. По серединній лінії між губою та яснами(зверху і знизу) утв. скаладка: зверху – вуздечка верх. губи, знизу – вуздечка нижньої губи.

Кровопостачання: Верхні і нижні губні гілки лицевої артерії , гілки підочноямкової і підборідної артерій. Іннервація: верхні губні гілки підочноямкового нерва, нижні губні гілки підборідного нерва.

Вади розвитку -«заяча губа»(розщеплення верхньої губи)

51)Щоки: розвиток, будова, іннервація і кровопостачання слиз. об., вікові особливості.

Щоки(bucca)

Розвиток: верхньощелепні і нижньощелепні відростки зростаються у бічних відділах утворюючи щоки.

Утворені щічним м`язом, сусідніми м`язами лиця. Межі: присередня – носо-губна борозна, верхня – бічна частина підочноямкового краю(утв. виличною кісткю), бічна – передній край жувального м`яза, нижня – тіло нижньої щелепи(нижній край). Ззовні вкрита шкірою(є волосся, сальні і потові залози), зсередини – слиз. об.(слизові і слинні залози). Пучки колагенових і еластичних волокон вплітаються в щічний м`яз(міцно з`єднують слизову оболонку з сполучнотканинними елементами м`яза). Між шкірою і м`язом – жирове тіло щоки.

У присінку рота слиз. об. щоки, на рівні 2 верхнього великого кутнього зуба утв. сосочок привушної протоки – на його вершині є вічко протоки привушної залози.

Кровопостачання: щічна артерія(від верхньощелепної артерії). Іннервація: щічний нерв(гілка нижньощелепного нерва, який є гілкою трійчастого н.).

Вікові особливості: добре розвинене жирове тіло щоки у немовлят і дітей грудного віку – стінка щоки потовщена, полегшує смоктання молока.

52) Власне ротова порожнина: розвиток, стінки, сполучення, іннервація і кровопостачання слиз. об. Вади розвитку ротової порожнини.

Розвиток

*злиття медіального відростка з верхньощелепними і латеральними носовими відростками утворює первинне піднебіння.

-язик утворюється з перших трьох зябрових дуг.

Стінки

щілина яка утворена: сперду, збоків – яснами(gingiva),верхньо- і нижньощелепною зубними дугами і зубами.

зверху – твердим, мяким піднебінням(palatum durum,molle),

знизу –діафрагмою рота(diaphragma oris), яка утв. парним щелепно-під`язиковим, підборідно-під`язиковим м`язами і язиком(lingua).

Сполучення

ззаду через зів(fauces) переходить у ротову частину глотки,

спереду через щілину сполучається с присінком рота.

Кровопостачання: велика і малі піднебінні(гілки низхідної піднебінної а.),висхідна глоткова артерії, парна язикова артерія(зовнішньої соноої а.). Іннервація: великий піднебінний, носопіднебінний нерви(від верхньощ. н.), глоткове сплетення.

Вади розвитку -«вовча паща»(по серединній лінії не заростаються дві частини твердого/м`якого піднебіння і може доходити до язичка) -макро-/мікросомія(незрощення або надмірне зрощення верхньо- і нижньощ. відростків).

53)Діафрагма рота: розвиток, рельєф поверхні, іннервація і кровопостачання.

Розвиток: з І зябрової(щелепної) дуги

Вона представлена щелепно-під`язиковим м`язом, він іде від внутрішньої поверхні тіла нижньої щелепи по linea mylohyoidea прикріплюється до передньої поверхні тіла під`язикової кістки. М`язові пучки правого і лівого м`язів сплітаються між собою по серединній лінії утворюючи шов.

На слизовій оболонці розрізняють: вуздечка язика(frenulum linguae), йде від ясен нижньої щелепи до нижньої поверхні язика, розташована посередині і фіксує язик. під`язикова складка(plica sublingualis), парна, лежить збоку від вуздечки(тут відкриваються малі під`язикових проток) під`язикове м`ясце(caruncula sublingualis), парне, має виглядпідвищення по боках від основи вуздечка язика, на його вершині відкриваються вивідні протоки підщелепної і під`язикової слинних залоз.

Кровопостачання: лицева артерія, під`язикова артерія. Іннервація: щелепно-під`язиковий, лицевий, під`язиковий нерв.

54)Слизова оболонка ротової порожнини: будова, рельєф, іннервація і кровопостачання.

Слизова оболонка ротової порожнини має три шари: епітелій, власну пластинку і підслизову основу.

Епітеліальний шар найтовщий – твердого піднебіння, язика, ясен.

Власна пластинка добре виражена – губи, щоки.

Підслизова основа – в ділянці дна порожнини рота та перехідних складок(будова зумовленна особливостями функцій.

Епітелій багатошаровий плоский оберненим до ротової порожнини і внаслідок злущування поверхневих клітин постійно оновлюється.

Власна пластинка – пухкої сполучної тканини:

-основоню речовиною

-волокнистими структурами

-клітинними елементами

Вона утворює численні виступи (сосочки)

Підслизова основа утв. з пухкої сполучної тканини (є жирова тканина, слизові та слинні залози)

Cлиз.об. щік вкрита багатошаровим плескатим епітелієм, який не зазнає зроговіння.

Ясна – це слиз.об., що вкриває альвеолярні відростки верхньої та нижньої щелепи. Навколо зуба є ясенна боріздка — щілиноподібний простір між поверхнею зуба та прилеглими яснами.

Розрізняють три ділянки епітелію: ротовий, який вкриває ясна зовні – зроговілий; боріздковий і з'єднувальний епітелій – не зроговілі чатсини.

Cлиз.об. твердого піднебіння вкрита багатошаровим плескатим епітелієм - роговіє.

Слиз.об. дна порожнини рота, перехідних складок губ, щік вкрита епітелієм помірної товщини – не зроговіває. Сосочки власної пластинки невисокі. Підслизова основа добре розвинена, що забезпечує вільний рух язика, губ, щік.

Cлизю об. верхньої та бічних поверхонь язика утворює виступи — сосочки язика. Існує 4 різновиди їх: нитко-, грибо-, листоподібні, жолобоподібні. За сліпим отвором язика сосочки відсутні. В пухкій сполучній тканині власної пластинки розташоване скупчення лімфоїдної тканини, що утворює язиковий мигдалик.

Іннервація: щелепно-під`язиковий, лицевий, під`язиковий нерв, щічний нерв(гілка нижньощелепного нерва, який є гілкою трійчастого н.), верхні губні гілки підочноямкового нерва, нижні губні гілки підборідного нерва, нижній комріковий нерв, великий піднебінний, носопіднебінний нерви(від верхньощ. н.), глоткове сплетення.

Кровопостачання: лицева артерія, під`язикова артерія. щічна артерія(від верхньощелепної артерії), верхні і нижні губні гілки лицевої артерії, гілки підочноямкової і підборідної артерій, щічна і комаркові артерії, : велика і малі піднебінні(гілки низхідної піднебінної а.),висхідна глоткова артерії, парна язикова артерія(зовнішньої соноої а.).

55)Піднебіння: розвиток, частини,будова, іннервація і кровопостачання слиз.об. Вади розвитку.

Складається з 2 частин: -тверде піднебіння (palatum durum) -м`яке піднебіння(palatum molle)

Тверде піднебіння: відокремлює ротову порожнину від носової.(передні 2/3 піднебіння). Розвиток: кісткова основа – з піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднбінних кісток.

Слиз.об. товста, міцно зрощена з окістям(вкрита багатошар.плоск. незрогов.епіт. в нього врост високі сосочки власної пластинки)

Є 4 ділянки:

жирова – передня частина тверд.

піднеб(жирова клітковина).

залозиста – задня частина(слинні залози)

крайова – у вигляді дуги на межі ясен і верх.щелепи(міцно зрощ. з окістям)

піднебінний шов – утв. взовж серединної лініїю(відходять поперечні складки, зпереду розташ. піднебінний сосочок).

М`яке піднебіння/піднебінна завіска – утв.піднебінним апоневрозом, прикріплюється до горизоетальних пластинок піднебінних кісток і м`язи які вплітаються в неї(задня третина піднебіння).

Слиз.об. має 2 поверхні:

носова – однош. багаторядний війчстий епіт.(відкриваться протоки слизових залоз) ротова – багатош. плоский незрог. епіт.(власна плстинка утв. сосочки, відкриваються протоки слинних злоз.

Передня част., прикріпленна до тверд. піднеб.(горизонтально), задня – рухлива (звисає вертикально)

Задній край має конічної форми виступ – піднеб. язичок, що обмежовує разом з коренем язика – зів(fauces), який сполучається з рот. част. глотки.

Від бічних част заднього краю відходять дві парні дужки(передні і задні складки зіва). Передня – піднебінно-язикова дужка, має трикутну складку яка кріпиться до кореня язика. Простір між дужками – перешийок зіва.

Задня – піднебінно глоткова, зверху утв. з слиз.об. півмісяцева складка(зверху відмежовує мигдаликову ямку)

Між дужками – мигдаликова ямка, в якій є піднебінний мигдалик.

Піднебінний мигдалик – ламфоїдний орга, бічна поверхня вкрита мигдаликовою капсулою(утв. перетинки, які вход в мигдали і поділяють на часточки); присередня поверхня – багатош. плоск. незрогов. епіт. Є 20 мигдаликових ямочок, в які відкриваються крипти.

Кровопостачання: висхідна глоткова(зовнішня сонна),піднебінна(від лицевої),низхідна піднебінна(від верхньощелепної, велика і мала піднебінні артерії(від низхідної піднебінної), висхідна глоткова, різцева артерія. Іннервація: великий піднебінний, носопіднебінний,глоткове сплетення, гілки нижньощелепного нерва.(м`язи м`якого піднебіння)

Вади розвитку: -«вовча паща»(по серединній лінії не заростаються дві частини твердого/м`якого піднебіння і може доходити до язичка) -макро-/мікросомія(незрощення або надмірне зрощення верхньо- і нижньощ. відростків)

56. Тверде піднебіння (palatum durum): розвиток, будова, іннервація і кровопостачання слизової оболонки. Вади розвитку твердого піднебіння.

Розвиток: з зародкового медіального відростка

Будова: формує передню частину піднебіння і являє собою кісткову пластинку, з обох боків вкриту слизовою оболонкою. Уздовж кісткового серединного піднебінного шва розміщений шов піднебіння (raphe palati), від якого розходяться поперечні піднебінні складки (plicae palatinae transversae). Спереду піднебінний шов закінчується різцевим сосочком (papilla incisiva).

Іннервація: nn. palatini majors

Кровопостачання: a . palatina major , a . incisivа.

Вади: вовча паща

57. М’яке піднебіння (palatum molle): розвиток, частини, будова, іннервація і кровопостачання слизової оболонки. Вади розвитку м’якого піднебіння.

Розвиток: із задніх частин зародкових піднебінних відростків

Будова, частини: складає задню третину піднебіння. Посередині вільного краю м’якого піднебіння розміщений піднебінний язичок (uvula palatina). Основу м’якого піднебіння утворюють піднебінний апоневроз і посмугована м’язова тканина. М’яке піднебіння збоку переходить в дужки — arcus glossopalatinus і arcus pharyngopalatinus.

Іннервація: nn . palatini minores

Кровопостачання: aa . palatinae minores, a. palatina ascendens.

Вади: вовча паща

58. М’язи м’якого піднебіння: характеристика, іннервація і кровопостачання.

1) m. palatopharyngeus — підтягує глотку доверху; n. vagus

2) m. palatoglossus — звужує зів; n. vagus

3) m. uvulae — вкорочує язичок; n. vagus

4) m. levator veli palatini — піднімає м’яке піднебіння; n. vagus

5) m. tensor velli palatine — опускає м’яке піднебіння; гілочки n. mandibularis

Кровопостачання: м’язовий стовбур a. palatina ascendens

59. Язик: розвиток, зовнішня будова, функції, іннервація і кровопостачання. Вади розвитку язика.

Розвиток: з перших трьох зябрових дуг

Будова: м’язовий орган, має овально-видовжену форму. Має верхівку, тіло і корінь. Край язика (margo linguae) є межею між його верхньою та нижньою поверхнями. Верхня поверхня, або спинка язика (dorsum linguae), опукла та шорстка. По серединній лінії спинки язика проходить борозна (sulcus medianus linguae). Перпендикулярно їй поперечно прямує межова борозна (sulcus terminalis linguae). Попереду межової борозни розміщена передня частина спинки язика, а позаду — задня частина. Заглиблення у місці сходження серединної та межової борозен має назву сліпого отвору язика (foramen caecum linguae), який є залишком щитоподібно-язикової протоки (ductus thyroglossalis). На нижній поверхні язика розташовується вуздечка язика (frenulum linguae). У власній пластинці кореня язика є непарний язиковий мигдалик (tonsilla lingualis).

Функції: орган смаку, перемішування їжі, ковтання, мова.

Іннервація:

М’язи – язикові гілки n . hypoglossus

Загальна чутливість передніх двох третин – n . lingualis (гілка n . mandibularis , від n . trigeminus )

Смакова чутливість передніх двох третин – chorda tympani (гілка n . facialis )

Уся чутливість задньої третини – язикові гілки n . glossopharyngeus

Уся чутливість кореня язика – чутливі гілки n . pharyngeus superior (від n . vagus )

Кровопостачання: a. lingualis (гілка a . carotis externa ). Венозний відтік по v. lingualis до v. jugularis interna.

60. Язик: будова слизової оболонки, іннервація і кровопостачання.

Будова: на поверхні відкриваються числення протоки слинних залоз. Підслизова основа відсутня. Епітелій і власна пластинка утворюють сосочки (papillae linguales).

Іннервація:

Загальна чутливість передніх двох третин – n . lingualis

Смакова чутливість передніх двох третин – chorda tympani

Уся чутливість задньої третини – язикові гілки n . glossopharyngeus

Уся чутливість кореня язика – чутливі гілки n . pharyngeus superior

Кровопостачання: a . lingualis , v. lingualis.

61. Сосочки слизової оболонки язика: топографія, функціональна характеристика, іннервація і кровопостачання.

1) ниткоподібні (papillae filiformes) — вкривають всю поверхню спинки язика, найчисельніші, затримують їжу на поверхні язика, мають больові та температурні рецептори;

2) конічні (papillae conicae) — вкривають всю поверхню спинки язика, найчисельніші;

3) грибоподібні (papillae fungiformes) — розташовані у передній частині спинки, містять смакові бруньки;

4) сочевицеподібні (papillae lentiformes) — схожі на грибоподібні, але менші, розташовані між ними;

5) жолобуваті (papillae vallatae) — найбільші, розташовані на межі кореня і тіла, містять майже половину смакових бруньок;

6) листоподібні (papillae foliatae) — розташовані по краях, містять смакові бруньки.

Іннервація:

Передні дві третини – chorda tympani

Задня третина – язикові гілки n . glossopharyngeus

Корінь язика – чутливі гілки n . pharyngeus superior

Кровопостачання: a. lingualis, vena lingualis.

62. М’язи язика: розвиток, класифікація, характеристика, іннервація і кровопостачання.

Розвиток: з міотомів

Класифікація: поділяються на власні та скелетні.

Характеристика:

I. Власні м’язи язика змінюють його форму:

1. Верхній поздовжній м’яз (m. longitudinalis superior) — вкорочує язик, піднімає його верхівку вгору; при односторонньому скороченні відводить верхівку язика вбік.

2. Нижній поздовжній м’яз (m. longitudinalis inferior) — вкорочує язик, опускає його верхівку вниз; при односторонньому скороченні відводить верхівку язика вбік.

3. Поперечний м’яз язика (m. transversus linguae) — звужує та видовжує язик, скручує його у трубочку.

4. Вертикальний м’яз язика (m. verticalis linguae) — видовжує язик та робить його більш плоским.

II. Скелетні м’язи язика змінюють положення язика:

1. Підборідно-язиковий м’яз (m. genioglossus) — тягне язик вперед та вниз.

2. Під’язиково-язиковий м’яз (m. hyoglossus) — тягне язик дозаду та вниз.

3. Шило-язиковий м’яз (m. styloglossus) — тягне язик до заду та вгору, а при односторонньому скороченні — убік.

Іннервація: n. hypoglossus

Кровопостачання: a. lingualis, vena lingualis

63. Ротові залози: класифікація, розвиток, топографія, будова.

Класифікація: залежно від характеру секрету, що виробляється, виділяють: серозні залози, які виділяють рідку слину; слизові залози, які виділяють густу слину; змішані залози, які виділяють серозно-слизовий секрет.

Розвиток: є похідними багатошарового плоского е пітелію

Топографія:

Привушна залоза – на бічній поверхні гілки нижньої щелепи;

Піднижньощелепна залоза – на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи;

Під’язикова залоза – на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи.

Будова: залози складні розгалужені альвеолярні або (малі) трубчасто-альвеолярні.

64. Малі слинні залози (glandulae salivatoriae minores): розвиток, топографія, іннервація і кровопостачання.

Розвиток: є похідними багатошарового плоского епітелію

Топографія: розташовані в слизовій оболонці і підслизовій основі стінок ротової порожнини, м’якого піднебіння, у товщі щічного м’яза. За місцем розташування виділяють такі групи малих слинних залоз: губні залози (glandulae labiales); щічні залози (gll. buccales); кутні залози (gll. molares); піднебінні залози (gll. palatinae); язикові залози (gll. linguales).

Іннервація: симпатичні та парасимпатичні вегетативні волокна

Кровопостачання: артерії, що кровопостачають слизову оболонку.

65. Привушна залоза (glandula parotidea): розвиток, топографія, будова, іннервація і кровопостачання.

Розвиток: є похідною багатошарового плоского епітелію

Топографія: розміщена попереду та внизу від вушної раковини, на бічній поверхні гілки нижньої щелепи та по задньому краю жувального м’яза.

Будова: складна альвеолярна залоза, за характером секрету – серозна. Має поверхневу і глибоку частини. Привушна протока, або протока Стенона, відкривається в присінку рота на рівні II верхнього великого кутнього зуба.

Іннервація: чутлива інформація по привушних гілках вушно-скроневого нерва (гілка n . mandibularis від n . trigeminus ).

Виділення слини контролюється парасимпатичними волокнами (від вушного вузла) малого кам’янистого нерва, та симпатичними волокнами від сплетення зовнішньої сонної артерії.

Кровопостачання: привушні гілки a . temporalis superficialis , венозний відтік у v . retromandibularis .

66.Підязикова залоза :розвиток, топографія, будова, іннервація і кровопостачання.

Під’язикова залоза ( glandula sublingualis ) є складною розгалуженою трубчасто-альвеолярною залозою, що виділяє секрет. Має видовжену форму і розташована під слизовою оболонкою дна ротової порожнини на верхній поверхні щелепно-під’язикового м’яза( m . mylohyoideus ) де утворюється під’язикова складка( plica sublingualis ). Під'язикова залоза має велику і малі під'язикові протоки: ductus sublingualis major, велика під'язикова протока, з'єднується з підщелепною протокою і відкривається спільним отвором на caruncula sublingualis ; ductus sublinguales minores, малі під'язикові протоки, відкриваються дрібними отворами на слизовій оболонці в ділянці plica sublingualis .

Іннервація : чутлива інформація від залози передається по волокнах язикового нерва ,що є гілкою нижньощелепного нерва (третя гілка трійчастого нерва – V черепного нерва). Команда на виділення слини передається по парасимпатичних післявузлових волокнах барабанної струни ,що є гілкою лицевого нерва ( VII черепний нерв).

Кровопостачання: забезпечує під’язикова артерія , що є гілкою язикової артерії , і підборідна артерія ,що є гілкої лицевої артерії. Венозна кров відтікає по однойменних венах.

67.Піднижньощелепназалоза:розвиток,топографія,будова, іннервація і кровопостачання.

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНА ЗАЛОЗА ( GLANDULA SUBMANDIBULARIS) Залоза має потовщену округлу форму, часточкова. Вона є складною альвеолярно-трубчастою залозою,що виділяє змішаний секрет.Піднижньощелепна залоза розташована в піднижньощелепному трикутнику. Її верхня поверхня прилягає до m . mylohyoideus .Піднижньощелепна протока , ductus submandibularis , огинає задній край m . mylohyoideus , йде по верхній його поверхні медіально від під’язикової залози і відкривається під язиком на caruncula sublingualis .

Кровопостачання забезпечують гілки лицевої артерії .Венозна кров відтікає в лицеву вену. Лімфатичні судини від залози впадають у піднижньощелепні лімфатичні вузли.

Іннервація чутлива інформація передається по волокнах язикового нерва ,що є гілкою нижньощелепного нерва(третя гілка трійчастого нерва – V черепний нерв ).Команда на виділення слини передається по парасимпатичних післявузлових волокнах барабанної струни ,що є гілкою лицевого нерва ( VII черепний нерв).

68.Зів:межі, сполучення.

Зів (fauces) — це отвір, який сполучає порожнину рота з глоткою. Він обмежений зверху м’яким піднебінням, знизу — коренем язика, з боків — піднебінно-язиковою та піднебінно-глотковою дужками. Перешийок зіва (isthmus faucium) — це простір між обома піднебінно-язиковими та піднебінно- глотковими дужками. Піднебінно-язикова дужка (arcus palatoglossus), являє собою складку слизової оболонки, що з’єднує м’яке піднебіння з коренем язика; в основі цієї дужки лежить однойменний м’яз. Піднебінно-глоткова дужка (arcus palatopharyngeus) являє собою складку слизової оболонки, що з’єднує м’яке піднебіння зі стінкою глотки; в основі цієї дужки лежить однойменний м’яз. Між дужками є мигдаликова ямка (fossa tonsillaris), у якій лежить піднебінний мигдалик (tonsilla palatina).

69.Піднебінний мигдалик :топографія,будова,функція, іннервація і кровопостачання.

ПІДНЕБІННИЙ МИГДАЛИК, TONSILLA PALATINAПіднебінний мигдалик парний, розташований у мигдаликовій ямці, fossa tonsillaris між піднебінно-язиковою і піднебінно- глотковою дужками. Мигдалик має овальну форму і складається з лімфоїдної тканини, яка утворює лімфатичні вузлики.

Піднебінний мигдалик має такі утворення:

- capsula tonsillae, капсула мигдалика, оточує мигдалик зовні і складається з тонкої пластинки сполучної тканини;

- fossulae tonsillae, ямочки мигдалика, розташовані на його поверхні, вони надають мигдалику схожість із шкарлупою мигдального горіха;

-cryptae tonsillares, крипти мигдалика, являють собою сліпі заглиблення, які відкриваються в ямочках.

Функція :у мигдаликах утворюється велика кількість лімфоцитів ,а численні захисні речовини здатні знешкоджувати і знищувати віруси і бактерії.

Іннервація :чутлива іннервація від кожного мигдалика передається по мигдаликових гілках ( rr . tonsillares ) язико-глоткового нерва ( IX черепний нерв) та піднебінного нерва,що є гілками верхньощелепного нерва (гілка трійчастого нерва ;V черепний нерв);парасимпатичні завузлові волокна ,які відходять від крило-піднебінного вузла,що є складовими великого кам’янистого нерва (гілка лицевого нерва ; VII черепний нерв).

Кровопостачання : піднебінний мигдалик живлять мигдаликові гілки ( rr . tonsillares ) висхідної піднебінної артерії (гілка лицевої артерії), висхідної глоткової артерії (гілка зовнішньої сонної артерії),а також низхідної піднебінної артерії ( гілка верхньощелепної артерії). Венозна кров від мигдалика відтікає по 3-4 мигдаликових венах ( vv . tonsillares ) у крилоподібне сплетення , а з нього – у занижньощелепну вену.

70.Глотка :розвиток, частини,будова стінки, іннервація і кровопостачання.

Глотка (pharynx) — одночасно є органом травної і дихальної системи, у якому перехрещуються травний і дихальний шляхи.Розташовується в ділянці голови і шиї спереду від тіл шийних хребців і має три частини: носова, ротова, гортанна. У носову частину зпереду відкриваються хоани, а збоку — отвори слухових (евстахієвих) труб. Носова частина глотки відноситься тільки до органів дихальної системи. На передній стінці ротової частини відкривається зів, а в гортанній частині — вхід у гортань. М'язова оболонка глотки утворена скелетними м'язами, що забезпечують проштовхування харчової грудки: стискачами (констрикторами - верхнім, середнім і нижнім) і піднімачами (шило-глотковий і піднебінно-глотковий м'язи) глотки. Ротова частина глотки є спільною для органів травної і дихальної системи. Гортанна частина глотки відноситься тільки до органів травної системи. Із ротової порожнини харчова грудка проходить через ротову і гортанну частини глотки і далі внаслідок ковтання потрапляє до стравоходу. Стінка глотки утворена трьома оболонками: слизовою оболонкою, м’язовою оболонкою і адвентиційною оболонкою. У слизовій оболонці залягають глоткова (аденоїди) і трубні мигдалини, які разом з піднебінними і язиковим мигдаликом утворюють лімфоепітеліальне кільце Пирогова.

Іннервація :гілки язикового-глоткового нерва ( IX черепний нерв) і блукаючого нерва (Х черепний нерв), а також післявузлові симпатичні нервові волокна гортанно- глоткових гілок від верхнього шийного вузла утворюють у стінці глотки нервове сплетення, що забезпечує іннервацію глотки.

Кровопостачання: глоткові гілки висхідної глоткової артерії і висхідної піднебінної артерії від лицевої артерії , а також глоткові гілки нижньої щитоподібної артерії від щито-шийного стовбура ,що постачають артеріальну кров у всі структури оболонок глотки. Венозна кров відтікає у глоткове сплетення , а з нього по глоткових венах у внутрішню яремну вену.

71. Носова частина глотки: топографія,сполучення , особливості будови стінки , іннервація і кровопостачання.

Носова частина глотки (pars nasalis pharyng is ) чисто дихальна частина,вона через хоани (choanae) сполучається з носовою порожниною (cavitas nasi) , простягається від склепіння глотки до рівня піднебінної завіски, що відповідає межі між тілами II -III шийних хребців. На її бічних стінках з обох боків є глоткові отвори слухових труб (ostia pharyngea tubarum au d itivarum), які сполучають глотку (pharynx) з барабанною порожниною (cavitas tympani).

Між глотковим отвором і м’яким піднебінням ( palatum molle ) розміщене парне скупчення лімфоїдної тканини– трубний мигдалик( tonsilla tubaria).

Позаду від глоткового отвору слухової труби ( ostium pharyngeum tubae auditivae ) є глотковийзакуток ( recessus pharyngeus).

На межі верхньої та задньої стінок глотки (склепіння глотки – fornix pharyngis) розміщений:

- непарний глотковий мигдалик (tonsilla pharyngealis ), або аденоїдний мигдалик, який має:

- ямочки мигдалика (fossulae tonsillae );

- крипти мигдалика (cryptae tonsillae ).

Кровопостачання: гілки висхідної глоткової, висхідної та низхідної піднебінних артерій. Венозний відтік здійснюється через навкологлоткове сплетення у внутрішню яремну вену. Лімфа відтікає в глибокі шийні та заглоткові лімфатичні вузли.
Іннервація: глоткове нервове сплетення (язикоглотковий і блукаючий нерви, верхній шийний симпатичний вузол) .

72.Ротова частина глотки :топографія, сполучення ,особивості будови стінок, іннервація і кровопостачання.

Ротова частина глотки ( pars oralis pharyngis )простягається від піднебінної завіски( velumpalatinum ) до входу в гортань ( larynx ), тобто на рівні зіва (fauces ), що відповідає висоті тіла третього шийного хребця ( vertebra cervicalis tertia).

Між коренем язика ( radix linguae ) та надгортанником ( epiglottis ) проходять:

- серединна язиково-надгортанна складка( plica glossoepiglottica mediana);

- парна бічна язиково-надгортанна складка ( plica glossoepiglottica lateralis ), між якими розміщена надгортанна долинка ( vallecula epiglottica).

У ротовій частині глотки ( pars oralis pharyngis ) перехрещуються травний та дихальний шляхи. При акті ковтання носова частина глотки ( pars nasalis pharyngis ) відокремлюється від ротової частини глотки ( pars oralis pharyngis ) піднебінною завіскою ( velum palatinum ). При акті ковтання гортань ( larynx) піднімається догори, а надгортанник ( epiglottis ) закриває вхід до гортані ( aditus laryngis ).

Кровопостачання: гілки висхідної глоткової, висхідної та низхідної піднебінних артерій. Венозний відтік здійснюється через навкологлоткове сплетення у внутрішню яремну вену. Лімфа відтікає в глибокі шийні та заглоткові лімфатичні вузли.
Іннервація: глоткове нервове сплетення (язикоглотковий і блукаючий нерви, верхній шийний симпатичний вузол) .

73.Гортанна частина глотки: топографія , сполучення, особливості будови стінки, іннервація і кровопостачання .

Гортанна частина глотки ( pars laryngea pharyngis )починається на рівні входу до гортані( adituslaryngis ) і сполучається з порожниною гортані ( cavitas laryngis ).

З боків від входу до гортані ( aditus laryngis ) гортанна частина глотки ( pars laryngea pharyngis ) розширюється і утворює парні грушоподібні закутки ( recessus piriformes), присередньо від нихрозміщені складки верхнього гортанного нерва ( plicae nervi laryngei superioris ), де проходять:

- верхня гортанна артерія (arteria laryngea superior);

- внутрішня гілка верхнього гортанного нерва (ramus internus nervi laryngei superioris ).

У місці переходу глотки ( pharynx ) в стравохід ( oesophagus ) є глотково-стравохідне звуження( constrictio pharyngooesophagealis ).

Кровопостачання: гілки висхідної глоткової, висхідної та низхідної піднебінних артерій. Венозний відтік здійснюється через навкологлоткове сплетення у внутрішню яремну вену. Лімфа відтікає в глибокі шийні та заглоткові лімфатичні вузли.
Іннервація: глоткове нервове сплетення (язикоглотковий і блукаючий нерви, верхній шийний симпатичний вузол) .

74.Лімфатичне кільце глотки: утворення, топографія мигдаликів та їх функції.

Лімфоепітеліальне кільце глотки(кільце Пирогова-Вальдеєра) (anulus lymphoideus pharyngis) утворюють :

-три глоткових мигдалики : глотковий (tonsilla pharyngealis) та парний трубний мигдалик (tonsilla tubaria)

- три мигдалики ділянки зіва: язиковий (tonsilla lingualis) ,парний піднебінний мигдалик ( tonsilla palatina).

Язиковий мигдалик – розташований у власній пластинці слизової оболонки кореня язика. Утворений численними лімфатичними вузликами . Між горбками у слизовій оболонці є заглибини – мигдаликові крипти.

Піднебінний мигдалик – парний. Розташований у мигдаликовій ямці м’якого піднебіння, що обмежована піднебінно-язиковою та піднебінно-глотковою дужками. Овальної форми, зовні покриті сполучнотканинною капсулою, від якої в паренхіму відходять перетинки , поділяючи паренхіму мигдаликів на часточки.

Глотковий(аденоїдний ) мигдалик – знаходиться в слизовій оболонці задньої стінки глотки у місці переходу її у верхню стінку глотки.

Трубний мигдалик – знаходиться в слизовій оболонці глоткового отвору слухової труби (ostium pharyngeum tubae auditivae), крім того, лімфоїдна тканина проникає в початковий відділ слухової труби.

75.Зуби: розвиток , види,частини ,поверхні коронки. Фізіологічні привкуси.

Зуби (dentes) розташовані в альвеолах верхньої та нижньої щелепи. В кожному зубі розрізняють такі частини: коронка зуба (согопа dentis) — являє собою частину зуба, яка знаходиться над яснами; корінь зуба (radix dentis) — розміщен в альвеолах щелеп, закінчується верхівкою кореня зуба (арех radicis dentis), на якій є отвір верхівки зуба (foramen apicis dentis); шийка зуба (cervix dentis) — є звуженою частиною між коренем і коронкою, оточена яснами. Порожнина зуба (cavitas dentis) знаходиться всередині коронки, заповнена пульпою зуба (pulpa dentis), що має канал кореня зуба (canalis radicis dentis).

Речовина зуба складається з дентину, емалі і цементу: дентин (dentinum) — утворює основу зуба; емаль (enamelum) — покриває зовні дентин у ділянці коронки; цемент ( cementum ) — покриває зовні дентин у ділянці кореня. Періодонт (periodontium) — покриває зовні цемент, і досить сильно зрощене з кістковою тканиною зубних альвеол. Пародонт (paradontium) — це комплекс тканин, що оточують зуб: ясна, кісткова тканина з окістям, періодонт і тканини зуба. У людини буває дві генерації зубів — молочні та постійні.

Виділяють 4 типи оклюзії: центральна, передня, права, ліва. За анатомічними і функціональними ознаками прикус поділяють на фізіологічний та патологічний, або аномальний. Фізіологічні: фізіологічна прогнатія, прогенія, онтогенія, ортогнатія Патологічні: закритий, відкритий прикус, патологічні прогнатія та прогенія, перехресні прикуси.

76. Загальна будова зуба, періодонт, парадонт, ясна, зубний орган.

Зуб ( dens) складається з таких частин: коронки (corona dentis); шийки ( cervix dentis); кореня ( radix dentis). Дентин коронки вкритий емаллю, а дентин кореня (коренів) — цементом. Розрізняють анатомічну коронку зуба, вкриту емаллю, і клінічну коронку — частину зуба, що виступає над яснами. П оверхонь: (faciеs occlusalis), (faciеs vestibularis), (faciеs buccalis); (faciеs lingualis), (faciеs palatinalis); (faciеs contactus), На жувальній поверхні малих і великих кутніх зубів є горбки зуба.

Всередині зуба cavitas dentis, s. Pulparis . Порожнина коронки ( cavitas coronae ) тією чи іншою мірою повторює форму коронки, продовжується у вигляді canalis radicis dentis , який закінчується for . apicis dentis . Корінь зуба закінчується apex radicis dentis , отвором верхівки зуба, через який всередину зуба входять артерії та нерви до пульпи.

Пародо́нт — тканини, що оточують зуб. У це поняття входять: ясна, ділянка, що прилягає до кореня зуба; кістки альвеолярного відростка щелепи; зубна зв'язка; цемент кореня зуба.

Періодонт (зубна зв'язка) — це сполучнотканинне утворення.

Складається з волокнистих структур, клітинних елементів та основної речовини.Періодонт відіграє опорно-утримуючу, захисну, амортизуючу, пластичну, сенсорну функції.

Ясна є складовою частиною пародонта, це слизова оболонка, що вкриває альвеолярну кістку верхньої і нижньої щелеп. Розрізняють маргінальну (вільну) та альвеолярну (прикріплену) частини ясен. Маргінальна частина розташована у пришийковій ділянці зуба. Альвеолярна частина ясен покриває альвеолярну кістку і нерухомо сполучається із окістям.

Зубний орган – це сукупність зуба і пародонта. Виступаючі частини (коронки) зубних органів, розташованих в щелепах, утворюють зубні ряди - верхній і нижній.

77. Постійні зуби: формула, будова, терміни прорізування.

Постійні зуби позначають арабськими цифрами і при написанні клінічної формули слід пам'ятати, що кожен зуб верхньої і нижньої щелеп праворуч і ліворуч має свій порядковий номер від серединної лінії:

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Зубна формула може бути позначена буквенно-цифровим порядком з використанням початкових букв латинських назв зубів (І – різці, С – ікла, Р – пре моляри, М – моляри). Постійні зуби позначаються великими літерами, а молочні – малими.

Період прорізування постійних зубів у разі правильного роз­витку дитини збігається з часом випадання тимчасових зубів

Після прорізування постійних зубів настає період формування та росту коренів і періодонту. Він триває близько 3,5-5 років залеж­но від групової належності зуба.

Нижня щелепа(роки): I1-6-7; I2 -7-8; C-10-12; P1 -10-11; P2 -11-12; M1-5-6; M2-12-13;

Верхня щелепа(роки): I1 -7-8; I2 -8-9; C-11-13; P1 -9-10; P2 -10-11; M1-6-7; M2-12-14;

Різці мають по одному кореню, їх коронка, клиноподібно звужуючись, утворює ріжучий край. Ікла зазвичай також однокореневі, а їх ріжучий край клинооподібно загострений. У малих корінних зубів 1-2 кореня, жувальна поверхня коронки має горбки. У нижніх великих коренних зубів зазвичай 2 кореня, у верхніх великих корінних 3 кореня. На жувальній поверхні є горбки різної форми.

78. Різці: розвиток, будова, кровопостачання, іннервація.

Зуби є похідними слизової оболонки ротової порожнини ембріона. Емалевий орган розвивається з епітелію слизової оболонки, дентин, пульпа, цемент і пародонт - з мезенхіми слизової оболонки. Розвиток -три стадії: 1)формуються закладки зубів і їх зачатки, 2)- відбувається диференціювання зубних зачатків 3)- утворення зубів.

Постійні зуби виникають із зубних пластинок. Зачатки постійних зубів починають звапнюватися в перші два місяці після народження.

Посередині зубних дуг розташовано 8 різців, тому їх називають передніми зубами. Розрізняють верхні та нижні, а також медіальні і латеральні різці. Різці мають один корінь і сплющену в вестибуло-оральному напрямку коронку з широким краєм. Коронки медіальних різців на верхній щелепі більші латеральних, на нижній щелепі вони мають менші розміри.

Іннервація: верхні від : n . Alveolaris superior anterior (n. trigeminus II), нижні від : : n . Alveolaris inferior (n. trigeminus III)

Кровопостачання: аа. alveolares superiores anteriores, a. alveolaris inferior (a.maxillaris)

79. Ікла: розвиток, будова, кровопостачання, іннервація.

Зуби є похідними слизової оболонки ротової порожнини ембріона. Емалевий орган розвивається з епітелію слизової оболонки, дентин, пульпа, цемент і пародонт - з мезенхіми слизової оболонки. Розвиток -три стадії: 1)формуються закладки зубів і їх зачатки, 2)- відбувається диференціювання зубних зачатків 3)- утворення зубів.

Постійні зуби виникають із зубних пластинок. Зачатки постійних зубів починають звапнюватися в перші два місяці після народження.

Ікла розташовані в місцях вигину зубних дуг спереду назад. Це масивні зуби з одногорбковою коронкою і одним потужним довгим коренем. Вестибулярна поверхня коронки верхніх має ромбоподібну форму. Ріжучий край складається з двох половин Контур вестибулярної поверхні дугоподібний, опуклий, а оральної – злегка увігнутий. Нижні ікла дещо менші за верхні. Корінь сильно сплющений в медіо-дистальному напрямку, нерідко він поділяється на два. При цьому обидва кореня можуть бути рівної довжини і товщини або неоднакові

Іннервація: верхні від : n . Alveolaris superior anterior (n. trigeminus II), нижні від : : n . Alveolaris inferior (n. trigeminus III)

Кровопостачання: аа. alveolares superiores anteriores, a. alveolaris inferior (a.maxillaris)

80. Малі кутні зуби: розвиток, будова, кровопостачання, іннервація.

Зуби є похідними слизової оболонки ротової порожнини ембріона. Емалевий орган розвивається з епітелію слизової оболонки, дентин, пульпа, цемент і пародонт - з мезенхіми слизової оболонки. Розвиток -три стадії: 1)формуються закладки зубів і їх зачатки, 2)- відбувається диференціювання зубних зачатків 3)- утворення зубів.

Постійні зуби виникають із зубних пластинок. Зачатки постійних зубів починають звапнюватися в перші два місяці після народження.

Малі кутні зуби належать до бічних зубів. Їх функцією є розжовування і розтирання їжі, внаслідок чого ці зуби називають жувальними.

Верхні премоляри частіше мають по 2 кореня, а нижні – по одному. Поверхня має по 2 горбика – вестибулярний і оральний. Верхні малі корінні зуби зазвичай більші за нижні. Розрізняють перший і другий премоляри. Верхні премоляри можуть мати 1 або 2 корені. Вкрай рідко у верхнього премоляра зустрічається три корені. При наявності трьох коренів: оральний – округлий, два щічні – сплющені.Порожнина коронки велика, звужена в медіо-дистальному напрямку, має два виступи відповідно жувальним горбам. Порожнина переходить в кореневі каналию

Нижні малі корінні зуби. У порівнянні з верхніми премолярами мають велику довжину кореня, який зазвичай є поодиноким, сплющеним у медіо-дистальному напрямку

Іннервація: верхні від : n . Alveolaris superior medius (n. trigeminus II), нижні від : : n . Alveolaris inferior (n. trigeminus III)

Кровопостачання: аа. alveolares superiores mediarum, a. alveolaris inferior (a.maxillaris)

81. Великі кутні зуби: розвиток, будова, кровопостачання, іннервація.

Зуби є похідними слизової оболонки ротової порожнини ембріона. Емалевий орган розвивається з епітелію слизової оболонки, дентин, пульпа, цемент і пародонт - з мезенхіми слизової оболонки. Розвиток -три стадії: 1)формуються закладки зубів і їх зачатки, 2)- відбувається диференціювання зубних зачатків 3)- утворення зубів.

Постійні зуби виникають із зубних пластинок. Зачатки постійних зубів починають звапнюватися в перші два місяці після народження.Одночасно зубні пластинки ростуть дозаду, де по їхніх краях закладаються емалеві органи великих корінних зубів. зачатки постійних зубів лежать разом з молочними зубами в одних кісткових альвеолах.

Зачатки постійних зубів починають звапнюватися в перші два місяці після народження. Спочатку це відбувається у перших молярів, потім у інших зубів.

Є 12 великих корінних зубів: 6 верхніх і 6 нижніх, по 3 з кожного боку зубної дуги. Розрізняють 1-й, 2-й і 3-й (зуб мудрості dens serotinus) моляри. Великі корінні зуби мають найбільшу коронку, обширну жувальну поверхню з 3-5 горбками, кілька коренів.

Розташовані моляри в зубній дузі позаду премолярів.

Верхні великі кутні зуби. Вони більші за нижні. Жувальна поверхня коронки має форму ромба із закругленими кутами, розділеними на 4 горбики трьома борознами у вигляді букви "Н". Ці зуби мають 3 кореня: оральний – округлий, і два щічних – сплющені. Третій моляр варіабельний, трохи меньший за інших.

Нижні великі корінні зуби. Коронка нижніх молярів кубічної форми, на її жувальній поверхні частіше розташовано 4 горбика, зазвичай ці зуби мають 2 корені – медіальний і дистальний.

Іннервація: верхні від : n . Alveolaris superior posterior (n. trigeminus II), нижні від : : n . Alveolaris inferior (n. trigeminus III)

Кровопостачання: аа. alveolares superiores posteriores, a. alveolaris inferior (a.maxillaris)

82,83.Аномалії зубів верхніх щелеп(нижніх щелеп), іннервація, кровопостачання.

Аномалії величини і форми зубів:

зміна числа коренів зубів;

макродонтія , мікродонтія

Аномалії кількості зубів:

адентія вроджена , гіпердентія , гіподонтія

Аномалії положення (позиції) зубів:

Іннервація: nn. Alveolares superiores anterior, medius, posterior (n.infraorbitalis(n.maxillaris(n. trigeminus)))

Кровопостачання: aa.alveolares superiores anteriores, mediarum, posteriors (a.infraorbitalis(a.maxillaris))

Іннервація: n. alveolaris inferior(n.mandibularis(n.trigeminus))

Кровопостачання: a. alveolaris inferior(a.maxillaris)

84.Молочні зуби: формула, будова, терміни прорізування

Молочні зуби позначають римськими цифрами. Повна формула зубного ряду молочних зубів верхньої і нижньої щелеп має такий вигляд:

V IV III II I

I II III IV V

V IV III II I

I II III IV V

Зубна формула (І – різці, С – ікла, Р – пре моляри, М – моляри). Постійні зуби позначаються великими літерами, а молочні – малими. Формула зубів У дітей:

m2m1ci2i1

i1i2cm1m2

m2m1ci2i1

i1i2cm1m2

Молочні, випадаючі зуби, dentes decidui , є тимчасовими до 13-14-річного віку,повторюють будову постійних зубів відповідних класів. Однак молочні зуби мають менші розміри, емаль блакитного відтінку, корені більш короткі, у різців та ікол – заокруглені, а у молярів сильно сплющені із загостреною верхівкою. Коронка різко відмежована від кореня. Порожнини зубів відносно великі. На кожній половині щелепи розрізняють 2 різця, 1 ікло і 2 великих корінних зуба.

Терміни прорізування: Першими прорізуються нижні центральні різці, нижні бічні різці, верхні бічні різці. До 10-12 міс життя прорізуються всі 8 різців. Після невеликої пе­рерви (2-3 міс) з'являються перші тимчасові моляри, за ними – ікла (нижні й верхні), останніми прорізуються другі великі кутні зуби.

85. Відмінності молочних і постійних зубів: формула, будова.

1.Зубів у тимчасовому прикусі 20, у постійному – 32.

2.У постійному прикусі є різці, ікла, премоляри і моляри, у тимчасовому –немає.

3.Молочні зуби мають голубувато-білий відтінок, а постійні – жовтуватий.

4.Ширина коронок молочних зубів більше виражена порівняно з їхньою висотою.

5.Форма коронки тимчасових зубів більш опукла

7.Мала товщина емалі та дентину

8.Менша ступінь мінералізації характерна для всіх тимчасових зубів, так само, як і відсутність імунних зон. До карієсу схильні всі поверхні зуба.

9.Значно більший обсяг пульпи.

10.У тимчасових зубів дуже виражений емалевий валик в приясенній області, через що корінь в пришийковій області виглядає звуженим.

11. У молочних зубів відсутні сліпі ямки.

12.В області шийки зуба емалеві призми орієнтовані з відхиленнями в бік ріжучого краю, а для постійних зубів характерне відхилення до шийки зуба.

13.Корені молочних молярів широко розставлені. Корені різців відхилені вестибулярно. 14.Кореневі канали й апікальні отвори тимчасових зубів ширші, особливо в період формування коренів.

86. Розвиток і загальні принципи будови кишкової трубки

Травна трубка має передній, середній та задній відділи.

Передній відділ включає ротову порожнину, глотку та стравохід. У ротову порожнину виводиться секрет великих і малих слинних залоз. Основна функція переднього відділу травної трубки полягає у механічній та початковій хімічній обробці їжі.

Середній відділ травної трубки включає шлунок, тонку кишку та частину товстої кишки (до її каудальної частини). У тонку кишку {її відділ, що має назву дванадцятипалої кишки) впадають вивідні протоки печінки та підшлункової залози. Основними функціями середнього відділу травної трубки є хімічна обробка (перетравлювання) їжі, всмоктування поживних речовин та формування калових мас з неперетравлених залишків їжі.

Задній відділ травної трубки — каудальна частина прямої кишки, або відхідник, забезпечує виведення неперетравлених частинок їжі за межі організму.

Стінка порожнистих (трубчастих) органів складається з таких оболонок: внутрішньої слизової з підслизовим прошарком, середньої м’язової, зовнішньої адветиціальної, або серозної.

Слизова оболонка (tunica mucosa) шари: епітеліальну, власну та м’язову пластинки.

Підслизовий прошарок (tela submucosa) складається з пухкої сполучної тканини, котра з’єднує слизову оболонку з м’язовою, знаходяться нервові сплетення, кровоносні і лімфатичні судини, залози та лімфоїдні вузлики, слизова оболонка утворює складки.

М’язова оболонка (tunica muscularis) побудована переважно з непосмугованої м’язової тканини і утворює два шари: зовнішній поздовжній (stratum longitudenale) та внутрішній циркулярний (stratum circulare).

Зовнішня оболонка внутрішніх органів може бути серозною (tunica serosa) та адвентиційною (tunica adventitia). Серозна оболонка (tunica serosa) відносяться: очеревина (peritoneum), плевра (pleura), осердя (pericardium) та у чоловіків піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis). Листки серозних оболонок (пристінковий та нутрощевий) обмежовують серозні порожнини.

Адвентиційна оболонка (tunica adventitia) покриває органи в тих місцях, де відсутня серозна оболонка.

Розвиток:

Розвиток шлунка. Диференціація так званого шлунково-кишкового або гастроентерального відділу починається з виникнення шлункового розширення, яке є продовженням трубки стравоходу . Воно утворюється позаду зябрового відділу і спочатку лежить паралельно хорді.

процеси росту обумовлюють поворот шлунка приблизно на 900 направо так, що після цього шлунок розташовується у фронтально-горизонтальній площині і його велика кривизна направлена ​​вниз і вліво, а мала - вгору і вправо.

На третьому місяці розвитку починається проліферація епітелію закладки шлунка в навколишнє мезенхіми, розташовану навколо кишкової трубки. На четвертому місяці утворюються шлункові залози.

Розвиток кишечника. У чотиритижневого ембріона кишка являє собою просту трубку, в якій окремі ділянки кишкової трубки ще не розпізнаються. Навколо ентодерми кишкової трубки розташовується мезенхима, з якої розвиваються м'язові і сполучнотканинні елементи кишкової стінки. В процесі розвитку кишкової трубки вісцеральні листки спланхнотома зростаються вентральніше і дорсальніше кишкової трубки, утворюючи вентральний і дорсальний мезентерій.

Кишкова трубка каудальніше шлункового розширення утворює дві петлі - малу і велику. З малої петлі розвивається дванадцятипала кишка, з низхідній частини великої петлі - худа і клубова кишки; з висхідної частини великої петлі формується ободова кишка. Починаючи приблизно з п'ятого місяця, закладка сліпої кишки розширюється, і таким чином утворює сліпий кишеню - червоподібний відросток. Потім формується поперечна кишка і спадний відділ ободової кишки. З каудального відділу кишкової трубки утворюється сигмовидная і пряма кишки.

У зв'язку з тим, що довжина кишки значно збільшується, вона починає укладатися в петлі, утворюючи спочатку три, а потім сім кишкових петель.

Сполучнотканинна основа серозної оболонки кишечника закладається з мезенхіми, а її мезотелій - з вісцерального листка спланхнотома.

Розвиток печінки. Зачаток печінки з'являється у вигляді епітеліального випинання (вузлика) з вентральної стінки дванадцятипалої кишки. Передня частина цього випинання (pars hepatica), сильно розростаючись, утворює паренхіму печінки; задня (pars cystica) - жовчний міхур. Вже на ранній стадії розвитку від каудальної частини печінкового вузла відділяється закладка жовчного міхура, яке спочатку виглядає як щільне циліндричне освіту, а згодом в ньому утворюється просвіт. Pars hepatica з'єднується з випинанням кишкової стінки за допомогою печінкового протоку - ductus hepaticus, а жовчний міхур - за допомогою ductus cysticus. Частина мезентерій, що залишається не зайнятою печінкою і лежить між нею, шлунком і дванадцятипалої кишкою, стає малим сальником.

Розвиток підшлункової залози. Підшлункова залоза утворюється з трьох зачатків - одного спинного і двох вентральних. Спинний зачаток (pancreas dorsale) з'являється у вигляді випинання дорсальній стійки дванадцятипалої кишки, вростаючого, в дорсальний мезентерій. Потім з'являється і парний вентральний зачаток підшлункової залози (pancreas ventrale), у вигляді двох випинань по боках від ductus choledochus. На сьомому тижні розвитку обидві закладки підшлункової залози міцно зростаються між собою. При цьому з дорсальній частині утворюються тіло і хвіст підшлункової залози, а з вентральної утворюється найбільша її частина - головка підшлункової залози. На третьому місяці ембріогенезу з'являються зачатки панкреатичних ацинусів, часточок, виникають клітинні вузлики, що дають початок острівців Лангерганса.З мезенхімних компонентів утворюються інтерстиціальна тканина і капсула підшлункової залози.

87. Стравохід: топографія, частини, будова, іннервація, кровопостачання.

СТРАВОХІД (oesophagus) Стравохід є трубчастим органом довжиною 25-30 см, що має S-подібну форму і переходить у шлунок (gaster).

Шийна частина стравоходу, відхилившись ліворуч, розташована попереду передхребтової фасції шиї і позаду трахеї, з якою вона пухко зростається. Стравохід на межі TIV —TV хребців перехрещує позаду лівий головний бронх, перетинає серединну лінію і відхиляється праворуч, залишаючись, як і раніше, поблизу хребта. На рівні TVIII хребця стравохід знову відхиляється ліворуч, відходить від хребта й огинає (спірально) спереду грудну частину аорти. На рівні тіла ТХ хребця проходить через стравохідний отвір діафрагми й на рівні ТХІ хребця зліва від серединної площини переходить у шлунок.

Грудна частина стравоходу зліва вгорі вкрита медіастинальною плеврою, внизу й спереду межує з перикардом. Черевна частина стравоходу (2 — 5 см), вкрита очеревиною. У грудній і черевній частинах стравохід супроводжують правий і лівий блукаючі нерви, які на стінці стравоходу утворюють нервове сплетення.

У стравоході виділяють:

- шийну частину (pars cervicalis);

- грудну частину (pars thoracica);

- черевну частину (pars abdominalis);

- іноді виділяють діафрагмову частину (pars diaphragmatica).

Стінка стравоходу (paries oesophagi)складається з таких шарів:

- слизової оболонки (tunica mucosa);

- підслизової основи (tela submucosa);

- мязової оболонки (tunica muscularis);

- зовнішньої (сполучнотканинної) оболонки,яку ще називають адвентиційною(adventitia);

- серозної оболонки (tunica serosa);

- підсерозного прошарку (tela subserosa).

Серозна оболонка та підсерозний прошарок є тільки у черевній частині стравоходу (pars abdominalis oesophagi).

Топографія стравоходу:

- голотопія стравоходу:

- розміщений в ділянці шиї (regio cervicalis);

- у грудній порожнині (cavitas thoracis);

- у черевній порожнині (cavitas abdominis);

- скелетопія:

- від рівня VI – VII шийних хребців до рівня XI грудного хребця (ab vertebra cervicali sexta – septima ad vertebram thoracicam undecimam);

- синтопія:

- шийна частина стравоходу (pars cervicalis oesophagi) розміщена попереду шийного відділу

хребтового , спереду (trachea), збоку – судинно-нервовий пучок.

Грудна частина стравоходу (pars thoracica oesophagi) розміщена у верхньому та нижньому задньому середостінні (mediastinum superius et inferius); у верхньому спереду -(trachea), позаду – хребтовий стовп; у нижньому попереду- знаходиться серце, а позаду -низхідна частина аорти (pars descendes aortae).

Черевна частина стравоходу (pars abdominalis oesophagi) коротка, розміщена під діафрагмою, прилягає до задньої поверхні лівої частки печінки (lobus hepatis sinister).

Стравохід має:

- анатомічні звуження (constrictiones anatomicae);

- фізіологічні звуження (constrictiones functionales).

Анатомічні звуження (constrictiones anatomicae):

- глотково-стравохідне звуження(constrictiopharyngooesophagealis) на рівні VI-VII шийних хребців;

- бронхіальне звуження (constrictio bronchialis), на рівніIV-Vгрудних хребців

- діафрагмове звуження (constrictio phrenica)розміщене на рівні ІХ-Х грудних хребців.

Фізіологічні звуження (constrictiones functionales):

- аортальне звуження (constrictio aortica) на рівніIVгрудного хребця.

- черевне звуження (constrictio abdominalis) на рівні XI грудного хребця.

Кровопостачання: Шийна частинавід нижніх щитоподібних артерій, груднавід гілок грудної частини аорти, черевнавід гілок лівої шлункової артерії.

Венозний відтік: Від шийної частинив нижню щитоподібну і плечеголовні вени, грудноїу півнепарні вени і від черевноїчерез ліву шлункову вену (з системи ворітної вени).

Інервація: Гілки блукаючого нерва шийних і грудних вузлів симпатичного стовбура, які на стінках стравоходу утворюють нервове сплетення.

88. Шлунок: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.

Шлунок є мішкоподібним розширенням травної трубки, розміщується між стравоходом і тонкою кишкою.

Функції: хім..переробка їжі, екскреторна, ендокринна, всмоктувальна (вода, алкоголь), знешкоджуюча, антианемічна.

Частини шлунка: кардія, з кардіальним отвором( ostium cardiacum)

Fundus/fornix – дно/склепіння шлунка

Corpus – тіло шлунка

Pars pylorica – воротарна/пілорична частина з: печери, каналу, воротаря з отвором.

У шлунку розрізняють передню і задню стінки (paries), які утворюють кривизну шлунка – малу і велику (curvaturа), на великій є кутова вирізка incisura angularis.

Топографія шлунка:

-голотопія: в черевній порожнині (cavitas abdominis) у лівій підребровій і власне надчеревній ділянках;

-скелетотопія:кардіальний отвір шлунка (ostium cardiacum gastris)на рівні XI грудного хребця зліва; воротарний отвір (ostium pyloricum) на рівні XII грудного – І поперекового хребців справа; дно шлунка (fundus gastricus) V міжребрового простору (spatium intercostale)

-синтопія: до передньої стінки шлунка (paries anterior) вгорі прилягає діафрагма (diaphragma); до середини передньої стінки шлунка прилягає ліва частка печінки (lobus hepaticus sinister); задня поверхня шлунка прилягає до:селезінки (splen);підшлункової залози (pancreas);лівої нирки (ren sinister) з наднирковою залозою (glandula suprarenalis);поперечної ободової кишки (colon transversum).

Нижня частина передньої поверхні шлунка ільна.

Зовнішня оболонка шлунка – серозна оболонка (tunica serosa) –нутрощевий листок очеревини (вісцеральний листок). Шлунок вкритий очеревиною з усіх боків (інтраперитонеально).

Ця оболонка утворює:

-печінково-шлункову зв’язку (ligamentum hepatogastricum);

-шлунково-діафрагмову зв’язку (ligamentum gastrophrenicum), яка йде до малої кривини;

-шлунково-селезінкову зв’язку (ligamentum gastrolienale);

-шлунково-ободовокишкову зв’язку (ligamentum gastrocolicum), яка йде до великої кривини.

М’язова оболонка (tunica muscularis) – має:

-поздовжній шар (stratum longitudinale);

-коловий шар (stratum circulare);

-косі волокна (fibrae obliquae).

Внутрішня оболонка шлункаслизова оболонка (tunica mucosa) – вистелена простим (одношаровим) призматичним залозовим епітелієм (epitelium simplex columnare).

Завдяки добре розвинутому підслизовому прошарку -багато шлункових складок (plicae gastricae), колових і поздовжніх.

Між цими складками розміщені шлункові поля (areae gastricae), в глибині яких містяться шлункові ямочки (foveolae gastricae), де відкриваються протоки шлункових залоз (glandulae gastricae).

У ділянці малої кривини шлунка (curvatura minor) слизова оболонка утворює, в основному,поздовжні складки (plicae gastricae) для проходження рідкої їжі.

Кровопостачання:

Шлунок кровопостачають артерії, що відходять від черевного стовбура. До малої кривини шлунка ліва шлункова артерія , права шлункова артерія. До великої кривини шлунка права шлунково-чепцева артерія і ліва шлунково-чепцева артерія . До дна шлунка йдуть короткі шлункові гілки. Шлункові і шлунково-чепцеві артерії анастомозують між собою в ділянках малої і великої кривини й утворюють навколо шлунка артеріальне кільце

Лімфатичні судини від малої кривини шлунка направляються до правих і лівих шлункових лімфатичних вузлів. Виносні лімфатичні судини від цих вузлів впадають у черевні лімфатичні вузли, а від них лімфа відтікає в поперекові лімфатичні вузли, а також безпосередньо в поперекові стовбури і грудну протоку.

Іннервація шлунка

У підслизовому прошарку стінки шлунка розташовані внутрішнє (Мейснера) і зовнішнє (Шабадаша) підслизові нервові сплетення, а між шарами м’язової оболонки – м’язове нервове сплетення (Ауербаха). (Х пара черепних нервів)

89. Тонка кишка: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.

Тонка кишка (intestinum tеnuе) починається від воротаря шлунка на рівні межі між тілами XII грудного і I поперекового хребців. Складається з дванадцятипалої кишки, порожньої кишки і клубової кишки. Довжина всієї тонкої кишки у дорослої живої людини коливається від 2,2 до 4,4 м. Дванадцятипала кишка найкоротша і ширша, її довжина не перевищує 25–30 см. Діаметр тонкої кишки не перевищує 3–5 см. Тонка кишка утворює петлі, що попереду прикриті великим чепцем, а зверху і з боків обмежовані товстою кишкою.

Стінка тонкої кишки складається з чотирьох оболонок: (tunica mucosa), вкритої одношаровим циліндричним епітелієм; (tela submucosa), (tunica muscularis), що побудована з гладких міоцитів і має два шари: (stratum longitudinale)та (stratum circulare); (tunica serosa), тобто очеревини (peritoneum) Дванадцятипала кишка вкрита серозною оболонкою переважно тільки попереду.

У тонкій кишці продовжується хімічна переробка їжі й всмоктування розщеплених продуктів, відбувається її механічне перемішування і просування в напрямку до товстої кишки. Кишкові ендокриноцити виробляють біологічно активні речовини (секретин, серотонін, мотилін, ентероглюкагон, гастрин, холецистин, кінін та інші , є структури, що збільшують поверхню всмоктування- (plicae circulares) ,(villi intestinales) ,(cryptae intestinales)

Дванадцятипала кишка (duodenum) має форму підкови, що огинає головку підшлункової залози, розташована заочеревинно. Лише її початковий розширений відділ – ампула або цибулина (ampula seu bulbus)і кінцевий відділ вкриті очеревиною майже з усіх боків. Інші відділи кишки вкриті очеревиною тільки попереду (розташовані екстраперитонеально). Виділяють чотири частини дванадцятипалої кишки: верхню, низхідну, горизонтальну і висхідну.

Верхня частина (pars superior) 4–5 см, починається ампулою від воротаря шлунка праворуч відносно тіла XII грудного чи I поперекового хребця, утворює верхній згин дванадцятипалої кишки (flexura duodeni superior), переходячи в низхідну частину. За верхньою частиною розташована ворітна печінкова вена, загальна печінкова протока.

Низхідна частина (pаrs descеndens) 8–10 см, починається від верхнього згину дванадцятипалої кишки на рівні I поперекового хребця і спускається вздовж правого краю хребта. На рівні III поперекового хребця , утворюючи нижній згин дванадцятипалої кишки (flexura duodeni inferior). Позаду від низхідної частини розташована права нирка, ліворуч і дещо позаду проходить загальна печінкова протока. Попереду до дванадцятипалої кишки прилягає корінь брижі поперечної ободової кишки і печінка.

Горизонтальна частина, або нижня частина (pаrs horizontаlis seu pars inferior), 6–8 см і починається від нижнього згину дванадцятипалої кишки, йде горизонтально ліворуч на рівні тіла III поперекового хребця попереду нижньої порожнистої вени, повертає догори і продовжується у висхідну частину.

Висхідна частина (pars ascеndens) 5–7 см, закінчується різким згином униз, вперед і вліво від краю тіла II поперекового хребця – це дванадцятипало-порожньокишковий згин (flexura duodenojejunalis), що є місцем переходу дванадцятипалої кишки в порожню кишку. Згин фіксований до діафрагми за допомогою (lig. suspensorium duodeni)За висхідною частиною розміщена черевна частина аорти, а в місці переходу горизонтальної частини у висхідну над дванадцятипалою кишкою проходять верхні брижові артерія і вена, що проникають в корінь брижі тонкої кишки. Між низхідною частиною і головкою підшлункової залози є борозна, у якій залягає кінцевий відділ спільної жовчної протоки..

Слизова оболонка дванадцятипалої кишки, що вистелена одношаровим циліндричним епітелієм, утворює численні поздовжня складка дванадцятипалої кишки (plica longitudinalis duodeni,закінчується підвищенням – великим сосочком дванадцятипалої кишки (papilla duodenі major), на вершині якого відкривається печінковопідшлункова ампула (ampulla hepatopancreatica). Вгорі (papilla duodeni minor)

Порожню кишку (jejunum) і клубову кишку (ileum) називають брижовою частиною тонкої кишки, оскільки вони вкриті очеревиною з усіх боків (розташовані інтраперитонеально) і мають брижу, утворюють 14–16 петель, що прикриті попереду великим чепцем. Порожня кишка в діаметрі більша від клубової кишки, має вищі колові складки, розташовані щільніше. Складки брижової частини тонкої кишки утворені слизовою оболонкою і підслизовим прошарком,.

Порожня і клубова кишки з усіх боків вкриті очеревиною (peritoneum) Між двома листками брижі у шарі клітковини проходять судини і нерви. Вздовж прикріплення брижі на кишці є вузька смужка, яка не вкрита очеревиною. У цьому місці артерії і нерви входять у стінку кишки.

Кишкові ворсинки (villi intestinales), Вони забезпечують процеси пристінкового травлення, Кишкові ворсинки є пальцеподібними виростами , у якій містяться гладкі міоцити, ретикулярні волокна, лімфоцити, плазматичні клітини і еозинофільні гранулоцити, а також густа сітка судин усіх ланок гемомікроциркуляторного русла, зокрема капілярів. У центрі кожної кишкової ворсинки проходить широкий лімфатичний капіляр (синус)У ці капіляри з просвіту тонкої кишки надходять -жирні кислоти та гліцерин.

Стовпчасті епітеліоцити з посмугованою облямівкою є основними клітинами, що забезпечують процеси пристінкового травлення і всмоктування у тонкій кишці. На поверхні мікроворсинок цих клітин адсорбуються ферменти і поживні речовини,

Кишкові крипти (cryptae intestinales), трубчастими вростаннями епітелію у власну пластинку слизової оболонки кишки. Крипти часто галузяться, вони виконують не тільки секреторну функцію, але є й джерелом регенерації кишкового епітелію. Крипти вистелені п’ятьма видами клітин: стовпчастими епітеліоцитами з посмугованою облямівкою, келихоподібними клітинами, ендокриноцитами, стовпчастими епітеліоцитами без облямівки та епітеліоцитами з ацидофільною зернистістю, які ще мають назву клітин Панета.

У власній пластинці слизової оболонки та підслизовому прошарку стінки тонкої кишки розташовані численні одинокі лімфоїдні вузлики (noduli lymphoidei solitarii), (noduli lymphoidei aggregati), розташовані переважно навпроти брижового краю кишки.

Кровопостачання тонкої кишки

До дванадцятипалої кишки підходять передня і задня верхні підшлунково-дванадцятипалокишкові артерії і нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова, що анастомозують між собою і віддають до стінок кишки численні гілки. Однойменні вени впадають у притоки ворітної печінкової вени. До порожньої і клубової кишок підходять 15–20 порожньокишкових і клубовокишкових артерій, а також клубовокишкові гілки від клубово-ободовокишкової артерії .Найчастіше виносні лімфатичні судини цих вузлів впадають у поперекові лімфатичні вузли, а від них лімфа потрапляє у грудну протоку. Іннервація тонкої кишки

Між оболонками стінки тонкої кишки розташоване кишкове нервове сплетення, що складається з підслизового, м’язово-кишкового і підсерозного сплетень. (Х пара черепних нервів) До дванадцятипалої кишки симпатичні волокна відходять від шлункового і печінкового нервового сплетення, а також від верхнього брижового симпатичного вузла. До порожньої і клубової кишок симпатичні волокна відходять від черевного і верхнього брижового

90. Товста кишка: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.

Товста кишка (intestinum crassum) складається з трьох відділів: сліпа кишка, ободова кишка і пряма кишка. Ободова кишка складається з чотирьох частин: висхідної ободової кишки, поперечної ободової кишки, низхідної ободової кишки і сигмоподібної ободової кишки.

тобто очеревини (peritoneum) з підсерозним прошарком (tela subserosa), що утворений пухкою сполучною тканиною. Різні відділи товстої кишки вкриті серозною оболонкою (очеревиною) по-різному.

Із тонкої кишки в товсту кишку надходять рідкі неперетравлені залишки, де їх переробляють бактерії, що наявні в товстій кишці. У товстій кишці всмоктується вода, мінеральні речовини, виділяються кальцій, магній, фосфати, солі важких металів. , накопичуються неперетравлені залишки їжі, з яких утворюється кал, що видаляється з організму через пряму кишку.

Товста кишка відрізняється від тонкої кишки за трьома зовнішніми структурними ознаками:

На зовнішній поверхні наявні три поздовжні стрічки– стрічки ободової кишки (taeniae coli). Ці стрічки починаються від основи червоподібного відростка, який відходить від сліпої кишки, і проходять вздовж товстої кишки до початку прямої кишки. Є такі стрічки ободової кишки: taеnia mesocolica в місці прикріплення брижі до поперечної ободової та сигмоподібної кишок, taenia omentаlis в місці прикріплення великого чепця, а також у місці, де від ободової кишки відходять чепцеві привіски; (taеnia lіbera)

Випини ободової кишки (haustra coli) розташовані між стрічками ободової кишки.

Чепцеві привіски, або жирові привіски ободової кишки (appendices omentales; s. appendices adiposae coli), – це відростки очеревини довжиною до 4–5 см, заповнені жировою клітковиною.

Слизова оболонка товстої кишки не утворює ворсинок, але у ній є дуже багато кишкових крипт (cryptae intestinales) , (glandulae intestinales). Крипти товстої кишки подібні за будовою до крипт тонкої кишки, але серед епітеліоцитів, що їх вистеляють, переважають келихоподібні клітини.

У товстій кишці, зокрема в ободовій кишці утворює півмісяцеві складки ободової кишки (plicae semilunares coli), розташовані між стрічками на межі між випинами ободової кишки.

Слизова оболонка (tunica mucosa) товстої кишки вкрита одношаровим циліндричним епітелієм, до складу три види клітин: стовпчасті епітеліоцити з посмугованою облямівкою, келихоподібні клітини і кишкові ендокриноцити. Серед епітеліоцитів найбільше келихоподібних клітин.

Підслизовий прошарок (tela submucosa) утворений пухкою сполучною тканиною, в якій проходять кровоносні судини і нерви, формуючи судинно-нервові сплетення, відсутні залози, але є скупчення жирових клітин і значна кількість одиноких лімфоїдних вузликів (noduli lymphoidei solitarii).

Мязова оболонка (tunica muscularis) - (stratum circulare) і (stratum longitudinale). В ободовій кишці зовнішній поздовжній м’язовий шар не суцільний, а збирається у три стрічки . Внутрішній коловий м’язовий шар в ободовій кишці теж неоднорідний, у ділянках випинів він тонший, ніж на межі між ними.

Серозна оболонка (peritoneum), у кінцевій частині прямої кишки серозна оболонка відсутня, а зовнішньою оболонкою цієї частини кишки є адвентиція.

Вміст клубової кишки проходить у товсту кишку, а саме в сліпу кишку через ostium ileale, що відкривається на вершині клубового сосочка (papilla ilealis) сліпої кишки. Цей отвір обмежований двома губами: зверху labrum ileocolicum; s. labrumsuperius; знизу -(labrum ileocaecale; s. labrum inferius). Ці губи сходяться і утворюють вуздечку клубового отвору (frenulum ostii ilealis.В місці впадіння клубової кишки у сліпу кишку утворюється складний анатомічний утвір – (valva ileocaecalis; valva ilealis). Цей клапан замикає клубовий отвір і має вигляд лійки, оберненої вузькою частиною в просвіт сліпої кишки. Клапан періодично відкривається, пропускаючи вміст клубової кишки в сліпу кишку невеликими порціями.

Сліпа кишка (caecum) має чашоподібну форму, розташована в правій пахвинній ділянці нижче від місця переходу в неї тонкої кишки, покрита очеревиною з усіх боків (розташована інтраперитонеально), але брижа відсутня. Задня поверхня сліпої кишки прилягає до клубового і великого поперекового м’язів, вкритих фасцією, а її вільна передня поверхня торкається передньої черевної стінки. На задньоприсередній поверхні сліпої кишки внизу сходяться в одній точці стрічки ободової кишки. Біля цього місця від нижньої стінки сліпої кишки відходить червоподібний відросток (appendix vermifоrmis). Червоподібний відросток є вторинним (периферійним) лімфоїдним органом. У слизовій оболонці та підслизовому прошарку стінки червоподібного відростка розташовані (noduli lymphoidei aggregati et solitarii). Довжина червоподібного відростка становить 6–8 см, а іноді досягає 20 см. Червоподібний відросток покритий інтраперитонеально і має брижу.

Основа червоподібного відростка проектується на передню черевну стінку на межі між зовнішньою і середньою третинами лінії, що з’єднує праву верхню передню клубову ость і пупок (точка МакБерні (McBurney)). Найчастіше основа червоподібного відростка проектується на межі між зовнішньою і середньою третинами лінії, що з’єднує праву і ліву верхні передні клубові ості (точка Ланца).

Розташування червоподібного може бути низхідним (у 40–45 % випадків), бічним (17–20 %) чи висхідним (11–13 %). При висхідному положенні червоподібний відросток найчастіше розташований за сліпою кишкою.

Сліпа кишка безпосередньо переходить у висхідну ободову кишку (colon ascеndens), довжина якої дорівнює 14–18 см. Позаду висхідна ободова кишка прилягає до квадратного м’яза попереку і поперечного м’яза живота, до передньої поверхні правої нирки, присередньо – до великого поперекового м’яза і петель клубової кишки, попереду – до передньої черевної стінки, збоку – до правої бічної черевної стінки. Висхідна ободова покрита мезоперитонеально).

Біля нутрощевої поверхні печінки висхідна ободова кишка утворює (flexura coli dextra; s. flexura coli hepatica), і переходить у поперечну ободову кишку (colon transvеrsum). Вона має довжину 25–30 см. У лівій частині черевної порожнини на рівні нижнього кінця селезінки поперечна ободова кишка утворює (flexura coli sinistra; s. flexura coli splenica), повертає вниз і переходить у низхідну ободову кишку.

Поперечна ободова кишка покрита інтраперитонеально), має брижу. За допомогою брижі поперечна ободова кишка прикріплюється до задньої стінки черевної порожнини, тому дуже рухлива. До поперечної ободової кишки брижа підходить по лінії брижово-ободовокишкової стрічки. Зверху до правого згину ободової кишки прилягає печінка і шлунок, до лівого згину – селезінка, знизу – петлі тонкої кишки, позаду – дванадцятипала кишка і підшлункова залоза. Коли шлунок порожній, тоді поперечна ободова кишка прилягає до передньої черевної стінки, а коли шлунок наповнений, тоді вона відходить від черевної стінки, зміщуючись донизу.

Низхідна ободова кишка (colon descеndens) має довжину від 12 до 15 см, починається від лівого згину ободової кишки, йде вниз і досягає рівня лівої клубової ямки, де переходить у сигмоподібну ободову кишку. Низхідна ободова кишка розташована в лівому відділі черевної порожнини. Задньою поверхнею кишка прилягає до квадратного м’яза попереку, нижнього кінця лівої нирки і до клубового м’яза в лівій клубовій ямці. Очеревина покриває мезоперитонеально).

Сигмоподібна ободова кишка (colon sigmoіdeum; грецьк. – romanum) розташована в лівій клубовій ямці, проходить вниз і присередньо від рівня клубового гребеня клубової кістки до рівня верхнього краю крижово-клубового суглоба і переходить у пряму кишку. Кишка утворює дві петлі., покрита очеревиною інтраперитонеально), має брижу, що прикріплюється до задньої черевної стінки. Брижа забезпечує значну рухливість сигмоподібної кишки.

Пряма кишка (rectum; грецьк. – proctos) є кінцевим відділом товстої кишки і розташована в порожнині малого таза. Верхньою межею -рівень між тілами ІІ і ІІІ крижових хребців, що відповідає верхньому краю крижово-клубового суглоба, а закінчується вона в промежинній ділянці відхідником. Більша частина прямої кишки (12–15 см) розташована над тазовою діафрагмою в порожнині малого таза. Найбільш розширений відділ - ампулою прямої кишки (ampulla reсti). Нижня частина прямої кишки завдовжки приблизно розміщена під тазовою діафрагмою- відхідниковим каналом (canalis analis), який закінчується відхідником (anus) – отвором, що відкривається лише під час акту дефекації. Шкіра навколо відхідника утворює радіальні складки. Місце з’єднання -(junctio anorectalis).

Пряма кишка утворює два згини – крижовий і бічний. Крижовий згин (flexura sacralis) утворений у стріловій площині і обернений опуклістю назад, тому пряма кишка прилягає до кривизни тазової поверхні крижової кістки. У лобовій площині пряма кишка утворює бічні згини (flexurae laterales), а саме:(flexura superodextra lateralis; s. flexura superior lateralis) (flexura intermediosinistra lateralis; s. flexura intermedia lateralis),

(flexura inferodextra lateralis; s. flexura inferior lateralis), (flexura anorectalis; s. flexura perinealis).

Пряма кишка має статеві топографічні відмінності. У чоловіків попереду від прямої кишки розташовані сечовий міхур, передміхурова залоза, ампули сім’явиносних проток і пухирчасті залози, у жінок – піхва і матка. Стінка прямої кишки, як і інших відділів товстої кишки, складається з чотирьох оболонок, але є характерні структурні відмінності.

Слизова оболонка (tunica mucosa) верхньої тазової частини прямої кишки утворює (plicae transversae recti) . Верхня поперечна складка розташована переважно зліва. Нижня поперечна складка розташована переважно справа. Вкрита одношаровим кубічним епітелієм, який формує численні крипти.

У відхідниковому каналі слизова оболонка утворює 8–12 поздовжніх складок – відхідникових стовпів (columnae anales). Заглибини між відхідниковими стовпами -(sinus anales) – пазухами Морганьї. Слизова оболонка відхідникового каналу складається з трьох зон: стовпчастої зони, відхідникової перехідної зони і відхідниково-шкірної лінії. Стовпчаста зона (zona columnaris), вистелена багатошаровим кубічним епітелієм- є одинокі лімфоїдні вузлики. Відхідникова перехідна зона (zona transitionalis analis) вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм-є р кінцеві відділи сальних залоз і одинокі лімфоїдні вузлики. У сполучнотканинній пластинці слизової оболонки цієї ділянки кишки розміщені волосяні фолікули, кінцеві відділи апокринових потових залоз і сальні залози. Крипти відсутні.

Від поздовжнього шару нижнього відділу ампули прямої кишки відходять м’язові пучки до сусідніх органів і структур, що формують окремі м’язи, а саме:

(m. rectococcygeus ), ( mm . anorectoperineales ), ( mm . Rectourethrales ) ( m . rectoperinealis ; s . m . rectourethralis superior ), ( m . а noperinealis ; s . m . rectourethralis inferior ) ,

(m. rectovesicalis)

Частина м’язових пучків поздовжнього шару вплітається в м’яз-підіймач відхідника, а також досягає шкіри відхідника.

Внутрішній коловий шар (stratum circulare) м’язової оболонки прямої кишки товстіший, особливо він потовщений в місцях утворення поперечних складок слизової оболонки. ( m . sphincter ani internus ), та ( m . sphincter ani externus ),що має глибокої частини ( pars profunda ), (pars superficialis), (pars subcutanea).

Верхня третина прямої кишки вкрита очеревиною з усіх боків (розташована інтраперитонеально) і має коротку брижу прямої кишки (mesorectum). Середня третина прямої кишки, що відповідає довжині її ампули, оточена очеревиною спереду і з боків (розташована мезоперитонеально). Нижня третина прямої кишки вкрита очеревиною спереду (розташована екстраперитонеально); відхідниковий канал лежить поза очеревиною.

Відділи прямої кишки, що не вкриті очеревиною, оточені нутрощевою тазовою фасцією (fascia pelvis visceralis). У чоловіків передня частина- (fascia rectoprostatica), або (septum rectovesicale), У жінок подібна фасція (fascia rectovaginalis), або (septum rectovaginale), бо вона частково відділяє пряму кишку від матки і піхви. Листок нутрощевої тазової фасції, розташованої позаду прямої кишки, називається прямокишковокрижовою фасцією (fascia rectosacralis).

Кровопостачання товстої кишки

Товста кишка кровопостачається гілками верхньої та нижньої брижових артерій, а пряма кишка – ще й гілками внутрішньої клубової артерії. до сліпої кишки підходить клубовоободовокишкова артерія та її гілки , а до червоподібного відростка – артерія червоподібного відростка; до висхідної ободової кишки підходить права ободовокишкова артерія, а до поперечної ободової кишки – середня ободовокишкова артерія. До інших відділів товстої кишки артеріальна кров надходить по гілках нижньої брижової артерії: низхідну ободову кишку кровопостачає ліва ободовокишкова артерія, сигмоподібну ободову кишку – сигмоподібні артерії, а верхній відділ прямої кишки – верхня прямокишкова артерія.

В стінці прямої кишки розміщене потужне прямокишкове венозне сплетення

Іннервація товстої кишки

У стінці товстої кишки розташоване кишкове сплетення, що складається з підслизового, м’язово-кишкового і підсерозного сплетень. У сліпій кишці, висхідній, поперечній та низхідній ободових кишках ці сплетення утворюють чутливі і парасимпатичні волокна блукаючих нервів (Х пара черепних нервів). .Зовнішній м’яз-замикач відхідника, іннервують рухові і чутливі волокна соромітного нерва.

91. Печінка, жовчний міхур: розвиток, топографія, будова. Шляхи виділення жовчі. Іннервація і кровопостачання печінки

Печінка (hерar) є найбільшою травною залозою людини, маса 1,5 кг. Ширина 26–30 см, Бере участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, вітамінів та інших речовин. Серед численних функцій печінки дуже важливими є захисна і жовчоутворювальна функції.

Має червонобурий колір і м’яку консистенцію, її поверхня гладенька. Печінка розташована у верхній, переважно правій частині черевної порожнини під діафрагмою. Проектується на праву підреброву ділянку живота, частково надчеревну ділянку, і лише невелика частина печінки проектується на ліву підреброву ділянку. Печінка вкрита розташована інтраперитонеально.

Печінка має дві поверхні: верхню (діафрагмову) поверхню і нижню (нутрощеву) поверхню. Обидві поверхні утворюють гострий нижній край (margo inferior) печінки.

Діафрагмова поверхня (faсіes diaphragmаticа) опукла і прилягає до діафрагми. Від діафрагми -(lig. falcifоrme). Ця зв’язка поділяє печінку на дві частки (lоbus hepatis dеxter) і (lobus hepatis sinister). Обидва листки розходяться -(lig. Coronarium).. Задній листок цієї зв’язки є суцільним. Поверхня печінки, яка розташована між листками вінцевої зв’язки і не вкрита очеревиною, називається голим полем (area nuda). До нього також належать: (sulcus venae cavae), де залягає нижня порожниста вена, (fissura ligamenti venosi), у якій проходить (lig. venosum). Правий та лівий кінці вінцевої зв’язки мають трикутну форму і називаються (ligg. triangulare dextrum et sinistrum).

Між листками серпоподібної зв’язки проходить (lig. tеrеs hеpatis). Ця зв’язка утворилася внаслідок заростання пупкової вени. На нижньому краї (incisura ligamenti teretis),

У ділянці заднього краю (lig. hepatorenale).

Діафрагмова поверхня печінки має наступні частини:

(pars superior )МАЄ (impressio cardiaca),(pars anterior), (pars dextra) (pars posterior), Нижня нутрощева поверхня (faсіes viscerаlis) печінки дещо ввігнута, має втиснення від органів, що прилягають до неї. На цій поверхні добре помітні три борозни у вигляді літери “Н”, Дві поздовжні борозни – права і ліва, Приблизно посередині ці дві борозни з’єднані поперечною борозною,-(porta hеpatis). Через ворота в печінку входять: ворітна печінкова вена, власна печінкова артерія і нерви, а виходять – загальна печінкова протока і лімфатичні судини. Хвостата частка МАЄ (processus caudаtus), (processus pаpillaris).

Права поздовжня борозна має дві частини – передню і задню. У передній розширеній частині залягає жовчний міхур, -fossa vesicae biliaris; s. fossa vesicae felleae). Задня частина правої поздовжньої борозни, починається позаду хвостатого відростка, -sulcus venae cavae).

Ліва поздовжня борозна також складається з двох частин – передньої і задньої.В передій є (fissura ligamenti teretis), в ній до воріт печінки проходить (lig. teres hepatis). Задня частина лівої поздовжньої борозни -(fissura ligamenti venosi), проходить (lig. venosum).

Ліва поздовжня борозна є межею на нутрощевій поверхні між лівою і правою частками печінки.

До нутрощевої поверхні печінки прилягає ряд органів, у цих місцях утворюються відповідні втиснення. На нутрощевій поверхні правої частки печінки (іmpressio colica) ,(іmpressio renalis), (impressio duodenalis), ,(impressio suprarenalis),

На нутрощевій поверхні лівої частки печінки ліворуч від щілини венозної зв’язки чепцевий горб (tuber omentale), що обернений до малого чепця. На задньому краї лівої (impressio oesophageale)та (impressio gastrica),

Верхня межа печінки починається справа на рівні десятого міжребрового простору по правій середній пахвовій лінії, звідки круто прямує вверх і присередньо, відповідно до проекції діафрагми, її найвищою точкою є четвертий міжребровий простір по правій пригруднинній лінії.

Нижня межа печінки також починається від правої точки, що проектується у десятому міжребровому просторі по правій середній пахвовій лінії, прямує вверх і присередньо вздовж краю правої ребрової дуги до рівня зрощення ІХ і Х ребрових хрящів. закінчуючись у п’ятому міжребровому просторі по лівій пригруднинній лінії.

Поділ печінки на традиційні праву, ліву, квадратну і хвостату частки . Поділу печінку на 2 частини, 5 відділів (раніше їх називали секторами) і 8 сегментів.

Печінка складається з двох частин: лівої частини печінки (pars hepatis sinistra) і правої частини печінки (pars hepatis dextra), які кровопостачають відповідно ліва і права гілки загальної печінкової артерії та ліва і права гілки ворітної печінкової вени. З лівої та правої частин печінки виходять відповідно ліва і права печінкова протоки, які в ділянці воріт печінки зливаються в загальну печінкову протоку. Ці дві частини печінки розмежовані (fissura portalis principalis), Ліва частина печінки складається з трьох відділів і чотирьох сегментів, а права частина – з двох відділів і чотирьох сегментів. Кожний сегмент має відносно власне кровопостачання, іннервацію і відтік жовчі.

Нумерація сегментів, якщо дивитись на нутрощеву поверхню печінки знизу, ведеться від борозни порожнистої вени проти руху годинникової стрілки.

Ліва частина печінки складається з 3 відділів і 4 сегментів:

Права частина печінки складається з 2 відділів і 4 сегментів:

Внутрішня будова печінки

Класична часточка печінки (lobulus hepaticus) є структурно-функціональною одиницею печінки. Часточки печінки мають вигляд шестигранних призм діаметром 1–2 мм. Вздовж граней цих часточок проходять міжчасточкові артерії і вени (aa. еt vv. іnterlobulares), а також жовчовивідні міжчасточкові проточки (ductulus biliferi interlobulares). Ці три трубчасті структури утворюють печінкову тріаду (портальний тракт), яка добре помітна на поперечному гістологічному зрізі. Поруч із кожною печінковою тріадою проходять лімфатичні судини та нервові волокна.

Від навколочасточкових вен та артерій відгалужуються вхідні артеріоли і венули, утворюючи синусоїдні капіляри, по яких тече змішана кров у напрямку від периферії до центру часточки. Синусоїдні капіляри, проходять між печінковими пластинками в радіальному напрямку і в центрі часточки впадають у центральну вену. Центральні вени, , зливаються і утворюють збірні (підчасточкові) вени. Збірні вени зливаються і утворюють (vv. hepaticae dextra, intermedia et sinistra), які впадають в нижню порожнисту вену.

Через численні синусоїдні капіляри кров тече дуже повільно, що сприяє обмінним процесам між кров’ю і печінковими клітинами – гепатоцитами.

Печінкова пластинка (трабекула, або балка) складається з двох рядів прилеглих один до одного гепатоцитів, між якими розташований жовчний капіляр , відсутня власна стінка, Гепатоцити у цей капіляр виділяють жовч. Уу нормі жовч не може потрапити за межі гепатоцитів і проникнути в кровоносне русло.

(ductulus biliferi interlobulares)- (ductus hepaticus dexter )- (ductus hepaticus sinister) - (ductus lobi caudati dexter et sinister) - (ductus hepaticus communis - (ductus сysticus) - (ductus choledochus; s. ductus biliaris).

Окрім класичної печінкової часточки, гістологи виділяють такі функціональні одиниці печінки: портальну печінкову часточку і печінковий ацинус . Портальна печінкова -частиною паренхіми печінки, що має на поперечному перетині форму трикутника. В кутах цього трикутника розташовані центральні вени трьох сусідніх класичних часточок, а в центрі – печінкова тріада (портальний тракт). Печінковий ацинус на зрізі має форму ромба, в гострих кутах якого розташовані центральні вени двох сусідніх класичних часточок, а в тупих кутах – печінкові тріади (портальні тракти).

Кровопостачання печінки

Ко кровопостачається з двох джерел – артеріального і венозного. Артеріальна кров поступає до печінки по власній печінковій артерії від черевного стовбура, а венозна кров – по ворітній печінковій вені. Сукупність синусоїдних капілярів називається чудесною венозною капілярною сіткою печінки.

Лімфатичні судини печінки починають формуватися з лімфатичних капілярів у міжчасточковій сполучній тканині у відростках навколосудинної волокнистої капсули. Всередині печінкових часточок лімфатичні капіляри відсутні.

Іннервація печінки

Печінку як внутрішній орган іннервує автономна частина периферійної нервової системи. По парасимпатичних волокнах блукаючих нервів (Х пара черепних нервів) передається команда на посилення секреторної функції гепатоцитів та виділення жовчі.

Жовчний міхур

Жовчний міхур (vеsica biliaris; vesica fellea) є резервуаром для накопичення жовчі. Він має видовжену грушоподібну форму. Жовчний міхур має темно-зелене забарвлення і відносно . Містить:(fundus vеsicae biliaris; s. fundus vesicae felleae), (cоllum vеsicae biliaris; s. cоllum vesicae felleae), (ductus cysticus) , (corpus vеsicaе biliaris; s. corpus vesicae felleae).,(infundibulum vеsicae biliaris; s. infundibulum vesicae felleae).

Стінка жовчного міхура складається з трьох оболонок: слизової, м’язової, сполучнотканинної (адвентиції).

Слизова оболонка (tunica mucosa) вкрита одношаровим високим призматичним епітелієм з посмугованою облямівкою, власна пластинка добре виражена і містить багато еластичних волокон. У шийці жовчного міхура і міхуровій протоці слизова оболонка утворює спіральну складку (plica spiralis).

М’язова оболонка (tunica muscularis) утворена з пучків гладких міоцитів, розташованих переважно у коловому напрямку. Адвентиційна оболонка добре виражена в ділянці верхньої частини стінки жовчного міхура, що прилягає до однойменної ямки на нутрощевій поверхні печінки. Всі інші ділянки жовчного міхура мають ще серозну оболонку (tunica serоsa) Інколи жовчний міхур вкритий очеревиною інтраперитонеальне розташування.

Міхурова протока, з’єднуючись із загальною печінковою протокою, утворює ductus choledochus; ductus biliaris - проходить між двома листками печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки. ductus biliaris +протокою підшлункової залози= (ampulla hepatopancreatica; ampulla biliaropancreatica), що відкривається на вершині великого сосочка дванадцятипалої кишки. Стінка спільної жовчної протоки на відміну від стінки загальної печінкової протоки має потужнішу м’язову оболонку має м’яз-замикач спільної жовчної протоки (m. sphincter ductus choledochi; m. sphincter ductus biliaris) -регулюють приплив жовчі у дванадцятипалу кишку. Слизова оболонка спільної жовчної протоки складок не утворює. У підслизовій основі -(glandulae ductus choledochi; glandulae ductus biliaris), які виробляють слиз.

У ділянці вічка печінково-підшлункової ампули є м’яз-замикач ампули (m. sphincter ampullae) –

Кровопостачання жовчного міхура і жовчних проток забезпечує жовчноміхурова артерія, що відходить від власної печінкової артерії. Венозна кров відтікає по міхуровій вені у ворітну печінкову вену. Від жовчного міхура лімфа відтікає, як і від печінки, в печінкові, черевні, праві шлункові, воротарні і праві поперекові лімфатичні вузли.

Іннервація: жовчний міхур і жовчні протоки, як і печінку, іннервує автономна частина периферійної нервової системи. По парасимпатичних волокнах блукаючих нервів (Х пара черевних нервів)

92. Підшлункова залоза: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.

Підшлункова залоза (pancreas) – друга за величиною залоза травної системи Розташована заочеревинно на задній стінці черевної порожнини в надчерев’ї, простягаючись поперечно від дванадцятипалої кишки до воріт селезінки. Попереду від залози розміщений шлунок, позаду – тіла І і ІІ поперекових хребців, нижня порожниста вена, черевна аорта, автономне черевне сплетення, ліва нирка та ліва надниркова залоза. Очеревиною вкрита екстраперитонеально. Очеревина утворює дві зв’язки: (lig. pancreaticocolicum) і (lig. Pancreaticosplenicum) Складається з головки, шийки, тіла і хвоста.

Головка підшлункової залози (cаput pancrеatis) -найширшою частиною, вона підковоподібно охоплена дванадцятипалою кишкою і розташована на рівні І і ІІ поперекових хребців. Правий край утворює (processus uncinatus), спрямований ліворуч. При переході головки в тіло залоза дещо звужується –(collum pancreatis). На нижньому краї шийки -(incisura pancreatis) -проходять верхні брижові артерія і вена. У цьому жолобку верхня брижова вена з’єднується з селезінковою веною і переходить у ворітну печінкову вену.

Позаду у верхній частині щілини проходить спільна жовчна протока, яка нижче з’єднується з протокою підшлункової залози, утворюючи печінково-підшлункову ампулу. Задня поверхня головки підшлункової залози прилягає до правої ниркової вени і артерії та нижньої порожнистої вени, а лівий край гачкуватого відростка – до правої ніжки діафрагми і черевної аорти. До нижньої частини головки прилягають петлі порожньої кишки, що розташовані нижче брижі поперечної ободової кишки.

Тіло підшлункової залози (corpus pancreatis) розміщене на рівні І поперекового хребця. Воно має тригранну форму і відповідно три поверхні: передньоверхню, передньонижню і задню. Ці поверхні відмежовані верхнім, переднім і нижнім краями.

Передньоверхня поверхня (facies anterosuperior) обмежована (margo superior), та (margo anterior). Ця поверхня прилягає до задньої стінки шлунка. На правій частині -(tuber omentale). До переднього краю тіла залози прикріплюється брижа поперечної ободової кишки і зрощені з нею листки великого чепця.

Передньонижня поверхня (facies anteroinferior) тіла залози розташована нижче брижі поперечної ободової кишки, її нижньою межею є нижній край (margo inferior). Праворуч до цієї поверхні прилягає дванадцятипало-порожньокишковий згин, а ліворуч – петлі порожньої кишки і дистальна ділянка поперечної ободової кишки.

Задня поверхня (facies posterior) тіла підшлункової залози обмежована верхнім і нижнім краями, вона не вкрита очеревиною. Ця поверхня прилягає до черевної аорти, автономного черевного сплетення, лівої ниркової вени, а ліворуч – до лівої надниркової залози та лівої нирки. На задній поверхні тіла підшлункової поверхні у відповідних борознах проходять: селезінкова артерія та селезінкова вена.

Хвіст підшлункової залози (cauda pancreatis), що є звуженою її частиною дещо заходить між листки шлунково-селезінкової зв’язки. Кінець хвоста залози підходить до нутрощевої поверхні селезінки нижче і позаду від її воріт. Знизу хвіст залози прилягає до лівого згину ободової кишки

Кровопостачання та іннервація підшлункової залози

Підшлункову залозу кровопостачають передня і задня верхні підшлунково-дванадцятипалокишкові артерії, Капілярні сітки екзокринних і ендокринних структурних елементів не сполучаються між собою. Капіляри збираються у венули, які формують вени, супроводжуючи артерії. Венозна кров по підшлунковозалозових венах потрапляє у селезінкову вену, верхню брижову вену та в інші притоки ворітної печінкової вени (нижню брижову вену, ліву шлункову вену).

Від підшлункової залози лімфа відтікає у підшлунковозалозові, підшлунково-дванадцятипалокишкові, воротарні і поперекові лімфатичні вузли, а потім – у грудну протоку.

Іннервує автономна частина периферійної нервової системи. По парасимпатичних волокнах переважно правого блукаючого нерва (Х черепний нерв),

93. Очеревина: загальна характеристика, листки, брижі, чепці, зв’язки, сумки.

Очеревина (peritoneum) – це тонка прозора пластинка, яка вистеляє внутрішню поверхню стінок черевної порожнини і органи, що в ній розташовані. Щілиноподібний простір- (cavitas peritonealis). Складається з двох шарів – серозної оболонки і підсерозного прошарку. Серозна оболонка (tunica serosa) утворена одношаровим плоским епітелієм – мезотелієм. На поверхні мезотеліоцитів є численні мікроворсинки. Мезотеліоцити виділяють серозну рідину В нормі є приблизно 20–50 см3 серозної рідини.

Виділяють два листки: (peritoneum parietale),та (peritoneum viscerale), Обидва листки очеревини переходять безпосередньо зі стінок черевної порожнини на органи і з органів на стінки черевної порожнини, обмежовуючи очеревинну порожнину. У жінок очеревинна порожнина сполучається з зовнішнім середовищем через маткові труби, порожнину матки і піхву. У чоловіків порожнина очеревини замкнена.

Пристінкова очеревина покриває передню стінку черевної порожнини, вгорі переходить на нижню поверхню діафрагми, а потім на задню та бічні стінки черевної порожнини і на внутрішні органи, а внизу – на стінки й органи тазової порожнини.

Нутрощева очеревина покриває внутрішні органи з усіх боків або частково. У місцях переходу пристінкової очеревини в нутрощеву утворюються подвійні листки очеревини – брижі, зв’язки, складки, закутки, ямки.

У лобковій -(spatium retropubicum) На задній поверхні 5 пупкових складок -(plіca umbilicаlis mеdiana) Парна -(plica umbilicаlis mediаlis) та (plica umbilicаlis laterаlis

Над сечовим міхуром (fossae supravesicаles dеxtra et sinistrа). Присередньо і збоку -(fossae inguinales medialis et lateralis), З боків від сечового міхура - (fossa femoralis). Названі ямки і ділянка пупка та білої лінії живота є “слабкими місцями”

На задній стінці черевної порожнини очеревина покриває органи, розташовані заочеревинно – ретроперитонеально. Це підшлункова залоза, дванадцятипала кишка, нирки, надниркові залози, аорта, нижня порожниста вена, інші судини, нерви, лімфатичні вузли і грудна протока.

з трьох боків, розташовані мезоперитонеально: висхідна і низхідна ободові кишки, середня частина прямої кишки, наповнений сечовий міхур, матка. з усіх боків, розташовані – інтраперитонеально: шлунок, брижова частина тонкої кишки (порожня і клубова кишки), сліпа кишка, червоподібний відросток, поперечна і сигмоподібна ободові кишки, початковий відділ прямої кишки, селезінка, печінка.

Брижі

Деякі органи, що вкриті очеревиною інтраперитонеально, можуть мати ще й брижі (mesenteria). Брижа складається з двох листків очеревини (дублікатури). Між листками брижі та зв’язок, розташовані артерії, вени, лімфатичні судини і лімфатичні вузли, нерви. Місце початку брижі -(radix mesenterii).

Найвище (mesocolon transversum). Вона розміщена поперечно, майже горизонтально, відходить від задньої стінки черевної порожнини на рівні низхідної частини дванадцятипалої кишки, головки і тіла підшлункової залози, лівої нирки, розмежовує очеревинну порожнину на верхній і нижній відділи.

Під нею брижа тонкої кишки (mesenterium), що підходить до порожньої та клубової кишок. Корінь брижі розташований косо, проходить згори донизу, зліва і праворуч.Уздовж кореня брижі проходять верхні брижові артерія і вени, а між листками брижі – гілки цих судин до тонкої кишки, лімфатичні судини і нерви, а також розташовані численні ділянкові лімфатичні вузли, брижа тонкої кишки щільна і товстіша.

(mesocolon sigmoideum) - найвужча вона на своєму початку і на кінці. Корінь брижі проходить косо згори донизу, зліва і направо, перетинає ліві клубовий і великий поперековий м’язи, що розташовані на межовій лінії таза, ліві загальні клубові кровоносні судини і лівий сечовід. Червоподібний відросток сліпої кишки, також має відносно широку брижу червоподібного відростка (mesoappendix).

Зв’язки печінки

До зв’язок печінки (ligamenta hepatis) належать: серпоподібна зв’язка, вінцева зв’язка, права і ліва трикутні зв’язки і печінково-ниркова зв’язка.

Від діафрагми до печінки відходить -(lig. falciforme). Між листками серпоподібної зв’язки проходить -(lig. teres hepatis), обидва листки розходяться відповідно праворуч і ліворуч, утворюючи (lig. coronarium), Поверхня печінки, що розташована між листками вінцевої зв’язки (особливо на діафрагмовій поверхні правої частки печінки) і не вкрита очеревиною, називається голим полем (area nuda). Правий та лівий кінці вінцевої зв’язки -(ligg. trіangulare dextrum et sinistrum).

Між нижнім краєм правої частки печінки і верхнім кінцем правої нирки- (lig. hepatorenale).

Чепці

Листки нутрощевої очеревини, переходячи з одного органа на інший, утворюють малий і великий чепці.

(omentum minus). Ліва найширша частина малого чепця, що підходить до малої кривини шлунка- (lig. hepatogastricum). Між листками цієї зв’язки вздовж малої кривини шлунка проходять праві і ліві шлункові артерії і вени, нерви Права частина малого чепця, кріпиться- (lig. hepatoduodenale). Між двома листками очеревини цієї зв’язки розташовані справа наліво: спільна жовчна протока, ворітна печінкова вена, загальна печінкова артерія та її гілки, нерви, лімфатичні судини та лімфатичні вузли. Правий край печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки обмежує (foramеn omentale) Зверху чепцевий отвір обмежовує нутрощева поверхня печінки, а знизу – верхня частина дванадцятипалої кишки. Через чепцевий отвір можна потрапити у правий підпечінковий закуток чепцевої сумки.

Великий чепець

Довга складка, що звисає попереду поперечної ободової кишки і петель тонкої кишки у вигляді фартуха й утворена чотирма листками нутрощевої очеревини.

Між листками великого чепця розміщена жирова клітковина. У дорослої людини листки очеревини великого чепця зростаються, утворюючи дві пластинки – передню і задню, . Передня пластинка починається від великої кривини шлунка, потім з’єднується з задньою пластинкою великого чепця. Обидві ці пластинки зростаються з передньою поверхнею поперечної ободової кишки. Задня пластинка великого чепця зростається з брижею поперечної ободової кишки.

Передня пластинка великого чепця- (lig. gastrocоlicum). Два листки очеревини утворюють -(lig. gastrosplenicum; lig. Gastrolienale), (lig. gastrophrenicum),(lig. phrenicosplenicum).

Вище брижі поперечної ободової кишки обидва листки задньої пластинки великого чепця переходять у пристінкову очеревину задньої стінки черевної порожнини. Верхній листок вкриваючи передню поверхню підшлункової залози, і переходить з задньої стінки черевної порожнини на діафрагму. Нижній листок переходить у верхній листок брижі поперечної ободової кишки.

Похідними великого чепця є -(lig. splenorenale; lig. lienorenale), (lig. pancreaticosplenicum); (lig.pancreaticocolicum), (lig. splenocolicum) і (lig. phrenicocolicum),

94. Зовнішній ніс. Носова порожнина, функціональні частини, іннервація і кровопостачання слизової оболонки.

Початковим відділом верхніх дихальних шляхів і поділяється на зовнішній ніс, порожнину носа та навколоносові пазухи.

Зовнішній ніс розташований посередині обличчя і являє собою кістково-хрящове утворення, що має вигляд піраміди, вкрите шкірою. Верхню ділянку носа -коренем носа, нижче розташована спинка носа, що закінчується його кінчиком. Бічні поверхні утворюють носові схили, що внизу переходять у крила носа. На нижній спинці носові отвори – ніздрі, розділені носової перегородки.

Кістяк носа утворюють парні носові кістки та лобові відростки верхньої щелепи. Верхній край носових кісток з'єднаний швом із лобовою кісткою, медіальні краї – один з одним, а латеральні – з лобовими відростками верхньої щелепи.

До хрящів носа належать бічні, великі та малі крилові, сесамо-подібні, а також хрящі носової перегородки.

Зовнішня поверхня носа вкрита шкірою, багатою на сальні залози. Шкіра присінка носа містить волоски, потові та сальні залози, що спричиняє розвиток тут фурункулів і сикозу. У товщі крил носа розташовані м'язи, які розширюють та звужують вхід до носа.

Кровопостачається а. dorsalis nasi, яка виходить від а.ophthalmica. Вени зовнішнього носа відходять незалежно від відповідних артерій і впадають у v.facialis anterior v.angularis. Лімфа з зовнішнього носа відтікає переважно в підщелепні лімфовузли. Іннервація здійснюється гілками лицевого нерва, чутлива – першою та другою гілками трійчастого нерва.

Анатомія порожнини носа.

Носова порожнина -канал, який проходить у сагітальному напрямку крізь лицевий кістяк. Вона розташована між передньою черепною ямкою, ротовою порожниною, парними верхньощелепними і решітчастими кістками. Зовні носова порожнина відкривається ніздрями, а назад – хоанами. Розділена посередині носовою перегородкою, що складається з кісткової та хрящової частин. Перша представлена перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки та лемішем, 2-га – чотирикутним хрящем.

Верхня стінка носової порожнини -носовими та лобовою кістками, ситоподібною пластинкою решітчастої кістки та передньою стінкою основної пазухи.

Нижня стінка носової порожнини -піднебінними відростками верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебінної кістки.

Спереду дна носової порожнини є різцевий канал, через який проходять однойменні нерв та артерія.

Латеральна стінка носової порожнини -носовою кісткою і лобовим відростком верхньої щелепи, медіальною поверхнею тіла верхньої шелепи, решітчастою кісткою, вертикальною пластинкою піднебінної та медіальною пластинкою криловидного відростка основної кістки. Тут є 3 носові раковини: нижня, середня та верхня.

Нижня носова раковина -самостійну кістку, а інші раковини є відростками, що відходять від медіальної стінки решітчастого лабіринту. Під кожною носовою раковиною є відповідний носовий хід. Простір між носовими раковинами та перегородкою є загальним носовим ходом.

У передній третині нижнього носового ходу –отвір носослізного каналу. На латеральній стінці середнього носового ходу - щлина півмісяцевої форми, що веде до заглиблення – лійки. У лійку відкривається спереду та зверху вивідний отвір лобової пазухи, біля його заднього кінця – отвір верхньощелепної пазухи. У найкоротший верхній носовий хід відкривається отвір клиноподібної пазухи та задніх комірок решітчастої кістки.

Слизову оболонку носової порожнини розділяють на 2 ділянки: дихальну і нюхову. Дихальна ділянка займає простір від дна носової порожнини до середини середньої носової раковини, вкрита багаторядним циліндричним миготливим епітелієм із великою кількістю келихоподібних клітин, що виділяють слиз.

Нюхова зона розташована у верхніх відділах слизової оболонки носової порожнини – від середнього краю середньої носової раковини до склепіння носової порожнини. Слизова оболонка тут вкрита специфічним епітелієм, який складається з опорних, базальних та нюхових нейросенсорних клітин.

95. Носова порожнина: присінок, носові ходи, приносові пазухи, їх сполучення, іннервація і кровопостачання слизової оболонки порожнини носа.

Ніс починається з двома отворами – ніздрями, закінчується – двома хоанами. Початкова частина носової порожнини – пристінок носа , обмежений зверху і ззаду носової порожнини порогом носа, утворений верхнім краєм бічної ніжки великого крилового хряща. На бічній стінці носової порожнини розташовані 3 носові раковини: верхня, інколи й найвища, середня, нижня. Проміжки між раковинами -носовими ходами.

Верхній носовий хід – між верхньою і середньою носовими раковинами. У нього відкдкриваються задні решітчасті комірки, а в клино – решітчастий закуток – отвір клиноподібної пазухи.

Середній носовий хід – між середньою і нижньою раковинами. Через решітчасту лійку відкрив. Отвір лобової пазухи. У півмісяцевий розтвір відкриваються верхньощелепна пазуха – пазуха Гаймора , а також передні і середні решітчасті комірки лабіринту решітчастої кістки.

Нижній носовий хід – зверху обмежена нижньою носовою раковиною, а знизу – нижньою стінкою носової порожнини. У нього відкриається отвір нососльозової протоки. Між присередньою поверхнею 3 носових раковин і носовою перегородкою є щілиноподібний простір – спільний носовий хід . Усі три носові ходи дозаду продовжуються у носоглотковий хід , який закінчується хоаною. Навколоносові пазухи – це невеликі за об’ємом порожнини, які знаходяться у кістках лицевого черепа. Усі вони в нормі заповнені повітрям, яке проникає сюди з порожнини носа через вічка або канали.

Верхньощелепна, або гайморова, пазуха парна, найбільшою , має 5 стінок: верхню, нижню, внутрішню, задню і передню.

Верхня стінка гайморової пазухи є нижньою стінкою орбіти. Нижня стінка пазухи утворена твердим піднебінням. Задня стінка пазу­хи відповідає верхньощелепному горбові, що відділяє пазуху від крилопіднебінної ямки. Передня, або лицева, стінка пазухи утворює передню стінку верхньої щелепи. На передній стінці знаходиться вдавлення – собача ямка, вище якої відкривається канал, де про­ходить друга гілка трійчастого нерва.

Внутрішня стінка верхньощелепної пазухи відповідає рівню нижнього і середнього носових ходів, Ця стінка межує також з кістковими комірками решітчас­того лабіринту, звідки запальний процес може переходити на верхньощелепну пазуху.

Лобна пазуха парна, міститься в товщі луски лобної кістки. У ній розрізняють передню, задню, внутрішню і нижню стінки. Вивідний протік цієї пазухи – лобно-носовий канал – відкривається у середній носовий хід,

Решітчастий лабіринт складається (з кожного боку) з 3-10 невеликих кісткових комірок (клітин), що можуть мати різну величину. Їх поділяють на три групи: передні, серед­ні й задні. Передні та середні комірки решітчастого лабіринту відкриваються у середній носовий хід, а задні – у верхній.

Основна (клиноподібна) пазуха парна, міститься в тілі основної (клиноподібної) кістки. У цій пазусі розріз­няють верхню, нижню, перед­ню, задню, внутрішню і зовнішню стінки. У передній стінці знаходиться отвір – вічко, яким основна пазуха відкривається у верхній носовий хід.

96. Гортань: топографія, хрящі, зв’язки, м’язи, еластичні мембрани, частини порожнини, іннервація, кровопостачання.

Гортань (larynx) — дихальна трубка і голосовий апарат. Верхнім відділом вона відкривається в глотку, а нижнім переходить в трахею. Верхній край гортані V шийного хребця, а нижній - VI шийного хребця.

Хрящі гортані (гіалінові)

До непарних належить : щитоподібний хрящ, надгортанник, і перснеподібний , а до парних – черпакуватий, ріжкуватий ( хрящ сантоніні) та клиноподібний ( хрящ Врісбера) Надгортанник побудований з еластичного хряща, а інші – з гіалінового.

М'язи гортані

1. Змінюючі вхід в гортань:

розширюють: щито-надгортанний м'яз;

звужують: черпакувато-надгортанний м'яз.

2. Діючи на голосові зв'язки:

напружують: персне-щитовидна

розслабляють: щито-черпакуватий м'яз (голосовий).

3. Діючі на голосову щілину:

розширяють: задній персне-черпакуватий м'яз;

звужують: латеральний персне-черпакуватий;поперечний черпакуватий;косий черпакуватий

До волокнисто–еластичної мембрани гортані (membrana fibroёlastica laryngis) належать:

- еластичний конус (conus elasticus)утворює на кожній стороні гортані голосову зв’язку (lig. vocale);

- чотирикутна перетинка (membrana quadrangularis)

Волокнисто–еластичні перетинки гортані (membranae fibroёlasticae laryngis) разом з хрящами гортані (cartilagines laryngis) утворюють скелет гортані.

Порожнина гортані має три відділи – пристінок гортані, голосник, підголосникові порожнина.

Пристінок гортані починається входом гортані, який сполучається з ротовою порожниною, вхід обмежований з боків – черпакувато-надгортанними складками, спереду надгортанником, ззаду – верхівками черпакуватих хрящів.

Пристінок простягається від входу в гортань до пристінкових складок, які обмежують щілину привіска.

Середня звужена частина гортані простягається від пристінкової щілини до голосової щілини, утвореної голосовими складками. Нижня частина – підголосникова порожнина . Звужуючись, вона переходить в трахею. Тут у живої людини можна побачити пристінкові та голосові складки.

Кровопостачання: аа. laryngea superior et inferior, (які відходять від верхньої і нижньої щитовидних ар-й). Артерії гортані анастомозируют з однойменними гілками протилежної сторони, а вени утворюють сплетення. Відтік венозної крові відбувається по однойменних венах у внутрішні яремні і плечоголовні вени.
Іннервація : верхнім і поворотним гортанними нервами (Гілки блукаючих нервів), а також гілками від симпатичного стовбура.; N. laryngeus superior ; N. laryngeus recurrens dexter; N. laryngeus recurrens sinister .

97. Трахея і головні бронхи: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.
Трахея розвивається шляхом випинання вентральної стінки головного кишки. Каудальная частина дихальної трубки відщеплюється від головного кишки і стає трахеєю. Трахея починається від гортані, її перстневидного хряща, зазвичай на рівні нижнього краю VI шийного хребця. В межах шийної частини (pars cervicalis) налічується 6-8 хрящових кілець. Шийна частина трахеї спереду закінчується на рівні яремної вирізки грудини, що відповідає рівню нижнього краю II грудного хребця або верхнього краю III грудного хребця ззаду.

Будова стінки трахея – основу складають 16 гіалінових хрящів , які мають форму неповних кілець. Хрящі сполучені між собою кільцевими зв’язками. Задня стінка називається перетинчастою і складається з не посмугованої м’язової та сполучної тканини.

Головні бронхи (bronchi principales)відходять від трахеї(trachea)на рівні верхнього краюVгрудного хребця (vertebra thoracica) і прямують до воріт відповідної легені (hilum pulmonis). Розрізняють правий головний бронх (bronchus principalis dexter) і лівий головний бронх (bronchus principalis sinister). Вони мають подібну до трахеї (trachea) будову.

Правий головний бронх ширший від лівого і за напрямком є майже продовженням трахеї (trachea). Він складається з 6-8 хрящових півкілець.Лівий головний бронх довший і вужчий,відходить від трахеї(trachea)під меншим кутом,ніж правий. Він складається з 9-12 хрящових півкілець. Головні бронхи (bronchi principales) є бронхами першого порядку, від них починається бронхове дерево (arbor bronchialis).

Кровопостачання:Артерії: -rr.tracheales із a.thyroidea inf(truncus thyrocervicales); a. Subclavia

- rr.trachlealis із a. thoracica interna ;a. Subclavia

- rr.trachleales et bronchiales із arcus aortae;

-rr. Bronchiales et mediastinales із aortae thoracica .

Вени: - vv . trachleales із v . thyroidea з brahiocephlicae dexter et sinister;

-vv.trachleales et bronchiales в brachiocephale dexter et sinister;

-v. broncheale в v. azygos et v. hemiazygos accesoria ( всі вени з системи v. cava sup.)

Іннервація: plexus trachleales et bronchiales dexter et sinister частково з plexus aorticus thoracicus в складі Ч-, ПС-, laryngeus reccurents et n. bronchiales від n. vagus

98. Легені: топографія, зовнішня будова, функції, іннервація, кровопростачання. Корінь легені.

Легені – парні дихальні органи, які розміщені в плевральних порожнинах. Здійснюють газообмін між вдиханим повітряі кров’ю. За формою нагадують неправильні конуси. Права коротша та ширша за ліву і більша від неї за об’ємом .

Зовнішня будова:

1. Основа

2. Верхівка

3. Поверхні: реберна, діафрагмальна, медіастенальна

4. Щілини: ліва легеня - косою щілиною ділиться на верхню та нижню частки; права легеня - косою та горизонтальною щілинами діляться на верхню, середню та нижню частки.

5. Ворота (на медіастенальній, входить корінь: бронх, артерія, вєни, нерви, лімфатичні судини).

Топографія: Верхівки легень знаходяться на 3-4 см вище ключиці, а ззаду дос. Рівня остистого відростка 7 шийного хребця. Передня границя правої легені – від верхівки 2 ребра по linea parasternalis до 4 , де прох. Нижня границя. Передня границя лівої легені – 3 ребро, нижня границя – 6 ребро. Основа легень лежить на діафрагмі. Медіальна поверхня правої легені прилягає до правого передсердя, вище – до правої плечоголової та нижньої порожнистої вен, ззаду від воріт – до стравоходу.

Корінь легені

На середостінній часині знаходиться серцеве втиснення та ворота легень. Через них в легені входять головні бронхи, нерви та легеневі артерії, а виходять легеневі вени та лімфатичні судини, що утворюють корінь легень.

Топографія: Справа головний бронх розташований зверху, нижче – легенева артерія , спереду і знизу від якої – легеневі вени. Спереду від кореня розташована висхідна аорта , верхня порохниста вена , перикард і частина правого передсердя. Зверху та ззаду – непарна вена. До кореня лівої легені прилягає дуга аорти спереду, ззаду – стравохід.

Кровопостачання: аа. bronchiales, від грудної аорти
Вени: vv. Bronchiales впадає в vena cava superior , частково в v pulmonares
Іннервація : plexus pulmonares від n. vagus, ganglion thoracica trunci sympathici

99. Легені: бронхіальне дерево, альвеолярне дерево, ацінус, іннервація, кровопостачання.

Бронхіальне дерево. Від головного бронха відходять вторинні бронхи, які також розгалужуються та утворюють бронхіальне дерево.Найменші бронхи закінчуються альвеолярними протоками та альвеолами. Фіброзні стінки великич бронхів мають хрящові півкільця з’єднані ззаду пучками гладких м’язів. Слизова оболонка бронха покрита миготливим епітелієм. В дрібних бронхах хрящові півкільця замінені хрящовими зернами. В бронхіолах хрящів нема. Кільцеподібні пучки гладких м’язів лежать суцільним шаром.

Альвеолярне дерево – це утворення , яке складається з дихальних бронхіол, альвеолярних проток, мішечків та альвеол. Його структурно-функціональною одиницею є легеневий ацинус. Якщо реконструювати в просторі, то він виглядає у вигляді грона.

Від кожної дихальної бронхіоли відходять альвеолярні ходи, що закінчуються сліпими альвеолярними мішечками. Стінки альвеолярних ходів і мішечків складаються з альвеол, в яких епітелій стає одношаровим, плоским (дихальний епітелій) і вони заповнені повітрям. Стінку кожної альвеоли обплітає густа сітка кровоносних капілярів. В стінці є теж еластичні волокна, завдяки чого можливе зменшення і збільшення об’єму при диханні.

Легеневий ацинус – це сукупність дихальних бронхіол , альвеолярних протоків , альвеолярних протоків , альвеолярних мішечків та альвеол , що являють розгалуження однієї кінцевої бронхіоли, разом з оточуючою їх сполучною тканиною.

Функція: газообмін між повітрям та кров’ю.

Легеневий ацинус складається з п’яти частин: альвеолярних бронхіол, альвеолярних ходів, альвеолярних мішечків, легеневих альвеол, кровоносних капілярів, які тісно прилягають до альвеол.

Кровопостачання: аа. bronchiales, від грудної аорти
Вени: vv. Bronchiales впадає в vena cava superior , частково в v pulmonares
Іннервація : plexus pulmonares від n. vagus, ganglion thoracica trunci sympathici .

100. Плевра: загальна характеристика, листки, плевральні закутки, межі плевральних мішків.

Плевра – це серозна оболонка легень, яка складається зі сполучнотканинної основи, вкритої мезотелїєм. Розрізняють два листки: вісцеральну та парієнтальну плевру. Парієтальна поділяється на середостінну) , реброву та діафрагмальна. Біля нижнього краю кореня легені вісцеральна плевра переходить у парієнтальну й утворює складку – легеневу зв’язку.

Плевральна порожнина – це вузька замкнута щілина між пристінковою та нутрощевою плеврою, у якій міститься серозна рідина. Переходячи з однієї частини в іншу, плевр.

Утворює плевральні закутки: реброво-діафрагмовий, реброво-середстінний, хребтово-середостінний, діафрагмово-середостінний.

Межі плевральних мішків.

Реброво-діафрагмовий закуток: в місці переходу ребрової частини пристінкової плеври в діафрагмову частину. Найнижча точка – на рівні 9 ребра (права); на рівні 10 ребра ( зліва)

Реброво- середостінний закуток: утв. в ділянці переднього краю легені при переході ребрової частини пристінкової частини в середостінну частину. Більш виражений у лівій плевральній порожнині в ділянці серцевої вирізки лівої легені.

Хребтово-середостінний закуток: розт. Вертикально та утворюється в ділянці переднього краю легені при переході ребрової частини пристінкової плеври в середостінну частину. Заповнений легенею.

Діафрагмово-середостінний закуток: розташований у стріловій площині і утв. при переході діафрагмової частини пристінкової плеври в середостінну частину.

101. Середостіння: визначення, відділи, органи, що їх утворюють.

Середостіння - mediastiastinum – це комплекс органів, розміщених між середостінними плеврами. Спереду воно обмежене передньою грудною стінкою; ззаду – хребтом, шийками ребер, і перед хребтовою фасцією; знизу – діафрагмою.

Середостіння поділяють на верхнє та нижнє. Межею між ними є умовна горизонтальна площина, проведена на рівні верхнього краю коренів легень (біфуркації трахеї), що відповідає IV-V грудних хребців ззаду і 2-3-му межреберью спереду.
Верхнє середостіння
, вище межі; тимус, вн. Грудні а. і в., порожниста в., дуга аорти, ліва підключична арт., верх стравоходу, плечо-головний стовбур, пр. і л. блукаючі нерви.
Нижня середостіння,розташоване нижче цій площині, є переднє, середнє і заднє.
Переднє середостіння розміщене між тілом груднини та перикардом. Включає до свого складу клітковину та відроги внутрішньо грудної фасції, в листках якої розташовані внутрішні грудні артерії та вени, загруднинні та передні середостінні лімфатичні вузли.
Заднє середостіння розміщене між перикардом і біфуркацією трахеї та хребтом ззаду. Воно включає низхідну аорту, непарну та напівнепарну вени, блукаючі нерви, симпатичні стовбури та нутряні нерви, грудну протоку та лімфатичні вузли, грудна частина стравоходу.
Середнє середостіння, містить перикард до укладеного в ньому серцем і внутрішньоперикардіальну відділами великих судин, біфуркацію трахеї і головні бронхи, 4 легеневі артерії і вени, діафрагмальний нерви, лімфатичні вузли.

102. Нирки: розвиток, топографія, будова, іннервація, кровопостачання.

3 стадії розвитку: пронефрос; мезонефрос; метанефрос.
REN- 2поверхні: передня та задня, 2краї: медіальний (має заглиблення – ниркову пазуху) та латеральний, 2кінці: верхній та нижній. Вхід в пазуху -воротами нирки, в яких розташована ниркова ніжка (з ниркової артерії, ниркової вени, ниркової миски, ниркового нервового сплетення). Верх. кінець л.нирки верхнього краю XI ребра, пр. - ХІ межреберья. Ворота л. нирки ХІІ ребра, пр. - нижче XII ребра. Передня проекція ниркових воріт між зовнішнім краєм прямого м'яза живота і реберної дугою, тобто справа співпадає з проекційної точкою жовчного міхура. Нижній кінець л. нирки по лінії, що сполучає нижні точки X ребер, правої - на 15-2 см нижче. Нирки проектуються на рівні XII грудного, I і II (іноді і III) поперекових хребців, причому зовнішній край нирок відстоїть від серединної лінії приблизно на 10 см. Ворота нирки проектуються на рівні тіла I поперекового хребця. Межі: пер-печінка, правий згин ободової кишки, мед.-шлунок, підшлункова, порожня, лат.-селезінка. Нирка вкрита волокнистою капсулою. До неї зовні прилягає шар жирової клітковини, що утворює жирову капсулу. Ззовні від жирової капсули розташована щільна сполучнотканинна перетинка - ниркова фасція, яка складається з передниркового та позаниркового листків . Біля верхніх кінців та бічних країв ці листки зростаються.
Структурно – функціональною одиницею нирки є нефрон (
nephronum), який складається з ниркового тільця Мальпігі (corpusculum renale) та канальця нефрона (tubulus nephroni) Складовими частинами нирки є паренхіма і строма. Паренхіма з 2 шарів: зовн. кіркового (cortex renalis) і вн. мозкового (medulla renalis) , має 5 сегментів: верхній, верхній передній, нижній передній, нижній, задній.
Нирк. піраміда: прямі нирк.канальці утвор. петлі нефронів, збірні ниркові канальці. Верхівки 2-3 пірамід=1 сосочок, 2-3 сосочка в малу чашечку, 6-8 малих чашечок з них 2-3 з’єдн. і утвор. вел. чашечку, 2-3 вел.чашечок утвор. широку заг.ниркову миску.
Кровопостачання:
a.renalis від черевної.частини аорти→aa.segmentalisaa.interlobaresaa.arcuataeaa.interlobularesa.glomerularis afferentissretea.glomerularis efferens, a.renalis accessoria
Іннервація:
Симпатичні від
ganglion coeliaca та ganglion mesentericus superior.Парасимпатичні волокна від n. vagus.

103. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник: топографія, будова, іннервація, кровопостачання.
У сечоводі (звуженою частиною ниркової миски, впад.у сеч. міхур) розрізняють три частини:
1.Черевну частину ( pars abdominalis )
2.Тазову частину (pars pelvica)
3.Внутрішньостінкову частину ( pars intramuralis ) .

Сечовід має три звуження:

1.На початку сечоводу.

2.В ділянці переходу черевної частини в тазову, на рівні межової лінії таза.

3.У місці впадіння сечоводу в сечовий міхур, де ширина його просвіту не перевищує 3 – 4 мм.
Кровопостачання:
Верхня діл: rr. uretri від a. renalis та a. terticularis.
Сер.ділянкаrr. uretri що відходять від 1) aorta abdominalis; 2) a. iliaca communis; 3) a. iliaca interna.
Нижнягілки від a. rectalis media та a. vesicalis inferior.
Іннервація :
Симпатичні волокна від plexus renalis ( від нього plexus utericus )
Парасимпатичні волокна від n. splanchnicus pelvicis.

Сечовий міхур ( vesica urinaria ) у малому тазі за лобковим симфізом (в наповненому стані випинається в черевну порожнину на 2 – 3 см вище рівня симфізу). Зовні розрізняють такі частини сечового міхура:

верхівку (apex vesicae urinariae), верхньопередня частина якої обернена до передньої черевної стінки;

дно ( fundus vesicae ) задньонижня частина, яка звужується донизу і формує

шийку (cervix vesicae) сечового міхура;

тіло (corpus vesicae) – найширша частина сечового міхура, що міститься між його верхівкою та дном.


Синтопія: У чол. позаду- сім’яні пухирці, ампули сім’явиносних проток та пряма кишка; зверху – петлі тонкої кишки (сліпа кишка, червоподібний відросток, сигмоподібна ободова); знизу – передміхурова залоза. У жін . позаду – матка і піхва; зверху – матка; знизу – сечостатева діафрагма.

Біля бічних стінок органа проходить сім'явиносна протока, а назад і вище від неї — сечовід. Вище дна органа, між ним і маткою, проникає очеревина, утворюючи міхурово-маткову заглибину.
Кровопостачання здійснюється системою
a. iliaca interna:
1)
a. vesicalis superior від a. umbilicalis;
2)
a. vesicalis inferior безпосередньо від a. iliaca interna.
Відтік венозної крові відбувається в міхурове венозне сплетення.
Іннервація :
Симпатичні волокна від
plexus hypogastricus inferior (plexus vesicalis) Парасимп. від n. splanchnicus pelvisic.

Чоловічий сечівник
: Uretra .
Частини: Простатична, перетинчаста, губчаста.
Топографія: Знаходиться в порожнині малого таза та в губчастій речовині статевог о члена. Передміхурова частина проходить через сечовостатеву діафрагму. До задньої поверхні прилягає цибулино-сечівникова залоза.
3 звуження – 1) біля внутрішнього отвору 2) в перетинчастій частині 3) біля зовнішнього отвору .
3 розширення : 1) В простатичній частині( середній відділ) 2) в цибулині чоловічого статевого члена 3) Перед зовнішнім отвором, у човноподібній ямці.
Жіночий сечівник; Топографія: Починається на дні сечового міхура (ostium urethrae internum) і закінчується (ostium urethrae externum), Слизова оболонка (tunica mucosa) утворює заглибини – (lacunae urethrales) і (crista urethralis). М ’ язова оболонка
(tunica muscularis) - (stratum internum longitudinale) і (stratum externum circulare) шарів . Коловий прошарок зрощений з м’язовою оболонкою сечового міхура і утворює довільний внутрішній м’яз – замикач сечівника (m. sphincter urethrae internus ). Довільний сфінктер сечівника утворений м’язом сечостатевої діафрагми – зовнішнім м’язом – замикачем сечівника (m. sphincter urethrae externus). Зовні сечівник оточений губчастою оболонкою (tunica spongiosa) густим венозним сплетенням.
Артерії :
a. pudenda interna.
pars prostatica - з гілок а. гесtalis media та a. vesicalis inferior;
pars membranacea - з a. rectalis inferior і a. perinealis;
pars spongiosa - з a. pudenda interna.
також
a. dorsalis penis і a. profunda penis.
Іннервація :
Cимпатичну іннервацію отримують з plexus diferentialis (яке відходить від plexus hypogastricus inferior).
Парасимпатичні волокна від
n. splanchnicus pelvicis.

104.Чоловічі статеві органи: яєчко, над’яєчко, сім’явиносна протока: топографія, будова. Іннервація та кровопостачання яєчка. Оболонки яєчка, сім’яний канатик, його складові частини.

Яєчко: розташоване в калитці. 2 кінці: верхній та ниж. 2 поверхні: бічна та присередня. До заднього краю прилягає над’яєчко. На верхньому кінці є невеликий відросток – привісок яєчка appendix testis (привісок морганьї)

Поверхня гладка, блискуча. Ззовні яєчко вкрите білковою оболонкою під якою розташована паренхіма яєчка.

Epididimis на задній поверхні яєчка. Частини: головка, тіло, хвіст. Складається з вивідних канальців, які виходять зі стінки яєчка т аутворюють протоку придатка яєчка, що переходить у сім’явиносну протоку. Функції : служить для проведення , накопичення та дозрівання сперматозоїдів.

Сім’явиносна протока являє собою тонку трубку, яка проходить в сім’явиносному канатику , підіймаючись по калитці до поверхневого пахвинного кільця. Пройшовши через пахвинний канал , вона йде позаду, потовщується й утворює ампулу сім’явиносної протоки . Стінка складається з трьох шарів: Слизового, м’язового та адвентиційного.
Частини:
1)калиткова pars scrotalis,
2)канатикова pars funicularis,
3)пахвинна pars ingularis ,
4)тазова pars pelvica.
Кровопостачання:
а.testicularis ( гілка aorta abdominalis ) та a. ductus deferentis ( гілка a. umbilicalis )
У нижню порожнисту вену черенз праву яэчкову в., л-ліва ниркова в., утв. Plexus pampiriformis

Іннервація : Симпатичні волокна від plexus testicularis Парасимпатичні волокна від n. splanchnici pelvicis.

Оболонки:
1. Шкіра калитки
2. Tunica dartos, м'ясиста оболонка
3. Fascia spermatica externa - продовження поверхневої фасції живота.

4. Fascia cremasterica - продовження fascia intercruralis.

5. М. cremaster- продовження m. transversus abdominis При скороченні яєчко підтягується догори.

6. Fascia spermatica interna - продовженяя fascia transversalis, Охоплює кругом всі складові частини сім'яного канатика.

7. Tunica vaginalis testis, з 2 пластинок: lamina parietalis, lamina visceralis

Сім’яний канатик Склад: Сім’явиносна протока , яєчкова артерія та вена , лозоподібне венозне сплетення pl. Pampiniformis, лімфатичні судини, яєчкове нервове сплетення , лімфатичні судини та облітерований залишок піхвового відростка очеревини. Має вигляд круглого м’якого тяжа , розташований у пахвинному каналі . Починається від рівня верхнього кінця яєчка і доходить до глибокого пахвинного кільця .

105. Передміхурова залоза, сім’яні пухирці, цибулиносечівникові залози: топографія, будова, іннервація, кровопостачання. Анатомія зовнішніх чоловічих статевих органів.

Передміхурова залоза є непарним м'язово-залозистим органом, в передній частині малого таза між сечостатевою діафрагмою і сечовим міхуром. Є основа та верхівку, 3 пов: передню, задню та нижньобічну. дві частки (праву та ліву) і перешийок, який їх з'єднує. На задній поверхні -вертикальна борозна. Основа органа обернена догори і зрощена із шийкою сечового міхура, верхівка обернена вниз до сечо-статевої діафрагми. Позаду сечівника є заглибина — лійка передміхурової залози, на дні якої в орган входять сім'явиносні протоки. Між лійкою і сечівником розташований перешийок залози. Передміхурова залоза оточена capsula prostatica, від якої до лобковим кісток йдуть mm. (Ligg.) puboprostatica.
Внутрішня будова: Складається з 40-50 трубчасто-коміркових залозок, які утворюють залозисту речовину. Залозки утворюють вивідні передміхурові протоки , які відкриваються в простатичну частину сечівника. Між залозками та новколо проходять жмутики гладких м ́язів , які в сукупності формують м ́язову речовину.
Над простатою перебувають дно сечового міхура, насінні залози і ампули сім'явиносних проток. Знизу знаходиться сечостатева діафрагма, спереду - задня поверхня лобкового симфізу, ззаду - fascia rectoprostatica і ампула прямої кишки. Простату легко промацати через пряму кишку.
Кровопостачання аа. vesicales inferiores і аа. rectales mediaea. iliaca interna). Відня утворюють венозне сплетіння, plexus prostaticus, яке зливається з plexus vesicalis; далі кров відтікає в v. iliaca interna.
Іннервують гілки нижнього підчеревного сплет. через сплет. Передміхурової залози.
Сім’яний пухирець
Glandуla vesiculosa. Парна. Випин дистальної частини сім’явиносної протоки, має сітчастокоміркову будову. Пухирці прилягають до задньої поверхні сечового міхура. Нижній звужений кінець пухиряатох залози переходить в тонку вивідну протоку, яка сполучається з сім’явиносною протокою й утворює сім’явпорскувальну протоку ductus ejaculatorius, яка впадає в передміхурову частину сечівника.
Функції: Під впливом андрогенів виробляє фруктозу, яка потрібна для рухомості
кровопостачають передміхурові залозові гілки середньої прямокишкової артерії і гілки передміхурової залози нижньої міхурової артерії (із внутрішньої клубової артерії).

Венозна кров від пухирчастої залози відтікає у міхурове венозне сплетення, а потім у внутрішню клубову вену.
іннервує автономна частина периферійної нервової системи. Симпатичні післявузлові волокна проходять у складі крижових нутрощевих нервів ,(гілки крижового сплетення) парасимпатичні передвузлові волокна, що формують нутрощеві тазові нерви .
Статевий член. Складається з трьох печеристих тіл , одного парного та одного непарного губчастого.Є корінь , тіло та головку. Початкові відділи печеристих тіл – ніжки прикріплюються на нижніх гілках лобкових кісток. Спереду ніжки сходяться і до них приєднується губчасте тіло. Проксимальна частина утворює цибулину , а дистальна – головку.

Калитка scrotum Оболонки:
1. Шкіра калитки
2. Tunica dartos,
3. Fascia spermatica externa - продовження поверхневої фасції живота.

4. Fascia cremasterica - продовження fascia intercruralis.

5. М. cremaster- продовження m. transversus abdominis

6. Fascia spermatica interna - продовженяя fascia transversalis,

7. Tunica vaginalis testis, з 2 пластинок: lamina parietalis, lamina visceralis
Цибулинно-сечівникова залоза (залоза Купера) між мязами сечово-статевої ділянки промежини , позаду від проміжної частини сечівника над цибулиною статевого члена. Має протоку цибулинно-сечівникової залози , протоки яких пронизують цибулину статевого члена і відкриваються на задній поверхні початкової ділянки губчастої частини сечівника.

Кровопостачають гілки внутрішньої соромітної артерії. Венозна кров у внутрішню клубову вену.
Іннервує автономна частина периферійної нервової системи, як і передміхурову залозу.

106. Внутрішні жіночі статеві органи: топографія, будова, кровопостачання, інервація.

· яєчники ( ovarium )

· маткові труби ( tubae uterinae )

· матка ( uterus )

· піхва ( vagina )

Матка

Топографія: в малому тазі, перешийок на рівні S2-S4. Вкрита очеревиною інтраперитонеально

Положення: Положення матки в порожнині залежить від наповнення сусідніх органів. При незначному наповнені сечового міхура і прямої кишки матка невагітної жінки розташована так, що вічка маткових труб розміщені симетрично стосовно серединної стрілової площини, а сама матка в нормі нихилена вперед – антеверзіо (anteversio). Тіло матки нахилене вперед стосовно її шийки – антефлексіо (anteflexio). При наповнені сечового міхура дно і тіло сечового міхура зміщується назад – ретроверзіо (retroversio), тіло матки нахилене назад стосовно її шийки – ретрофлексіо (retroflexio).

Звязки: (lig. Latum uteri); (lig. Teres uteri) , (lig, cordinale, lig. Transversum cervicis) (lig. rectouterinum) (lig. pubocervicale).

Будова

- дно матки (fundus uteri);

- тіло матки (corpus uteri) – міхурова або передня поверхня (facies vesicalis/ anterior ), та кишкова або задня поверхня ( facies intestinalis / posterior )

- шийка матки (cervix uteri)- надпіхвову частину шийки (portio supravaginalis cervicis) і піхвову частину шийки (portio vaginalis cervicis);

- перешийок матки (isthmus uteri) - Місце переходу тіла матки (corpus uteri) в шийку (cervix uteri)

Шийка відкривається в піхву (vagina) вічком матки (ostium uteri), обмежованим передньою губою (labium anterius) та задньою губою (labium posterius).

Кровопостачання

utericus - гілки a. iliaca interna. Біля дна матки маткова артерія ділиться на гілки, що йдуть до маткової труби і яєчника.

Іннервація :

Симпатичні від plexus uterovaginalis (від plexus hypogastricus inferior ).

Парасимпатичні від n. splanchnici pelvicis.

Топографія

Зв’язки

Будова

Кровопостача

Іннервація

Яєчник

в малому тазі та задній поверхні широкої маткової зв’язки;

має брижу яєчника (mesovarium)

Власна зв’язка яєчника або матково – яєчниковою зв’язкою (lig. ovarii proprium, lig. uteroovaricum) - з’єднує матковий кінець яєчника з матковою.

Підвішувальна зв’язка яєчника (lig. suspensorium ovarii).

2 поверхні (присередню і бічну) fasies med. et lat.

2 краї (вільний і брижовий) margo liber et mesovaricus

2 кінці (трубний і матковий) extremitas tubaria et uterina

a. ovarica (від aorta abdominalis)

rr. ovaricae ( з a.uterinus)

Симпат - plexus ovaricum ( plexus uterovaginalis)

Парасимпатич - n. splanchnici pelvicis

Маткова труба

на рівні верхнього краю широкої маткової зв’язки ;

вкрита очеревиною інтраперитонеально; має власну брижу маткової труби (mesosalpinx).

лійка маткової труби (infundibulum tubae uterinae);

ампула маткової труби (ampulla tubae uterinae);

перешийок маткової труби (isthmus tubae uterinae)

маткова частина (pars uterina).

rr. tubarii (від a. utericus )

a. ovarica. (від aorta abdominalis)

Симпатич - plexus ovaricum і plexus uterovaginalis.

Парасимпатич. від n. splanchnici pelvicis.

Піхва

в передньому відділі малого таза між сечовим міхуром і прямою кишкою. Верхнім кінцем піхву оточує шийку матки, вагінальна частина шийки матки своїм внутрішнім отвором звернена до задньої стінки піхви

склепіння піхви - верхня частина, що охоплює піхвову частину шийки матки, і має передню, задню і дві бічні частини.

Піхва має передню стінку (paries anterior) та задню стінку (paries posterior) і відкривається отвором (ostium vaginae) в присінок піхви (vestibulum vaginae)

a.vaginalis (від a. iliaca interna,)

rr. vaginales (від a. uterine, а. vesicalis inferior, a. pudenda interna.

Симпати x від plexus hypogastricus inferior від якого відходять plexus uterovaginalis.

Парасимпатич від n. splanchnici pelvicis.

107. Зовнішні жіночі статеві органи: будова, інервація, кровопостачання

жіноча соромітна ділянка, або вульва ( pudendum femininum , vulva )

клітор ( clitoris )

Будова

Кровопостачання

Іннервація

жіноча соромітна ділянка, вульва

лобкове підвищення ( mons pubis)

Великі nта малі соромітні губи (labia majoraet minora pudendi

соромітнa щілинa (rima pudendi)

передня та задня спайки губ (commissura labiorum anterior et posterior).

присінок піхви ( vestibulum vaginae)

цибулина присінка ( bulbus vestibule)

великa та малі присінкові залози (glandulae vestibulares major et minores )

дівоча перетинка ( hymen)

вуздечка соромітних губ ( frenulum labiorum pudendi )

Внутрішня соромітна артерія ( a. pudenda interna) від підчеревної артерії.

артерія круглої зв'язки від надчеревної артерії

гілки соромітного нерва (від крижового сплетення)

гілки від нижнього підчеревного сплетення

Клітор

ніжки клітора (crus clitoridis);

тіло клітора (corpus clitoridis)

головка клітора (glans clitoridis).

печеристе тіло клітора (corpus cavernosum clitoridis).

передня шкірочка клітора (preputium clitoridis)

вуздечка клітора (frenulum clitoridis).

дорсальна і глибокої артерій клітора і артерії цибулини присінка - гілки a. pudenda interna ( від внутріш клубової)

дорсальний нерв клітора – гілка соромітного нерва (від крижового сплетення)

печеристі нерви клітора (від нижнього підчеревного сплетення)

108. Промежина: мязи, фасції. Сідничо-відхідникова ямка, її межі, вміст.

Промежина (perineum) – це комплекс тканин, що закриває вихід з порожнини малого таза. Вона є нижньою стінкою порожнини живота. Займає промежинну ділянку (regio perinealis).

Топографія: попереду - нижнім краєм лобкового симфізу, позаду – верхівкою куприка, з боків – нижніми гілками лобкових і гілками сідничих кісток, сідничими горбами

Фасції:

з боку порожнини малого таза покриті пристінковою фасцією таза

зовні (знизу) – поверхневою обгортальною фасцією промежини

верхню і нижню фасції тазової діафрагми, між якими міститься глибокий шар її м'язів

Мяз

Початок

Прикріплення

Іннервація

Поверхневі м'язи:

Поверхневий поперечний м'яз промежини (т. transversus perinei superficialis)

від гілки сідничої кістки біля сідничого горба.

прямує присередньо назустріч однойменному м'язу іншого боку і прикріплюється до промежинного тіла. Частина волокон цього м'яза вплітається в зовнішній м'яз-замикач відхідника і цибулинно-губчастий м'яз протилежного боку.

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Сідничо-печеристий м'яз (т. ischiocavernosus)

від гілки сідничої кістки

до білкової оболонки печеристого тіла статевого члена або клітора у жінок

Цибулинно-губчастий м'яз (т. bulbospongiosus

Чоловік: від шва на нижній поверхні цибулини статевого члена і промежинного тіла

обидва м'язи, охоплюючи з боків цибулину і печеристі тіла статевого члена, прикріплюються на його тильній поверхні до білкової оболонки печеристих тіл і поверхневої фасції.

Жінка: від промежинного тіла і зовнішнього м'яза-замикача відхідника

обидва м'язи, охоплюючи початковий відділ піхви, велику пристінкову залозу, цибулину присінка, прикріплюється на тильній поверхні тіла клітора до його печеристого тіла

Глибокі

Глибокий поперечний м'яз промежини M. transversus perinei proftindus

Гілка сідничої і нижня гілка лобкової кісток

Пучки обох м'язів вплітаються у промежинне тіло

Зовнішній

м'яз-замикач

сечівника M. sphincter urethrae externu

від нижніх гілок лобкових кісток, у чоловіків – від капсули передміхурової залози, у жінок – від стінки піхви

Оточує проміжну частину чоловічого сечівника, а у жінок – весь сечівник і частково піхву

Сідничо-відхідникова ямка (fossa ischioanalis) - У відхідниковій ділянці промежини з боків від відхідника. Заповнена пухкою сполучною тканиною та жировою клітковиною – жировим тілом сідиичо-відхідникової ямки (corpus adiposum fossae ichioanalis). Вершина ямки на рівні нижнього краю сухожилкової дуги тазової фасції.

Стінки:

бічна - внутрішній затульний м'яз, (покритий затульною фасцією) і приссредня поверхня сідиничого горба;

присередня - нижнья поверхня м'яза-підіймача відхідника і зовнішній м'язом- замикач відхідника (покриті нижньою фасцією тазової діафрагми)

задня– задній пучкок м'яза-підіймача відхідника і сідничо-кугіриковим м'яз. Під переднім краєм великого сідничного м'яза є заглибина – сіднича кишеня (recessus glutealis), що сполучається з глибоким мішком промежини;

передня -поверхневий та глибокий поперечний м'язам промежини і їх фасції.

109. Залози внутрішньої секреції: щитоподібна, прищитоподібна, гіпофіз, епіфіз, надниркова залоза, топографія, будова.

Щитоподібна залоза (Glandula thyroidea)

Будова залози. Права та ліва частки, перешийок та пірамідальна частка. Вкрита капсулою, паренхіма побудована з фолікулів - структурної одиниці залози. Стінка утворена одношаровим епітелієм, порожнина заповнена колоїдом з вмістом йоду. Піраміда – залишок щито-язикової протоки

Частини. Складається з правої і лівої часток globus dexter/sinister), з'єднаних перешийком (isthmus gl thyroideae)

Топографія. На передній поверхні шиї, в передньому шийному трикутнику.

Спереду - шкіра і шийні фасції.

Знизу - щитовидний хрящ гортані

ззаду - верхня частина трахеї, до якої зафіксована за допомогою сполучної тканини.

Прищитоподібні залози: (Glandula parathyroidea)

Будова . Верхня і нижня прищитоподібні залози - парні органи, округлої форми, розташовані поряд зі щитоподібною залозою. Покриті тонкою сполучнотканинною капсулою, від якої відходять в глибину органу тонкі перегородки, по яким розповсюджуються судини і нервові волокна.

Тоопографія. Розташовуються на задній поверхні щитоподібної залози, в рихлій клітковині між нею і стравоходом, в рідких випадках прищитоподібні залози лежать під капсулою щитоподібної залози або занурюються в її паренхіму.

Надниркова залоза: (Glandula suprarenalis)

Будова О точені жировою капсулою нирки і нирковою фасцією, мають власну тонку капсулу із сполучної тканини. (capsulaf ibrosa ), від якої в глиб органу йдуть численні сполучнотканинні трабекули. Залоза складається з двох шарів: кіркового(cortex ) і мозкового(medullae ). Кіркова речовина надниркової залози темно-бурого кольору, складається з трьох зон: клубочкової (z .glomerulosa ), пучкової(z .fasciculata ) і внутрішньої – сітчастої(f . reticularis ).

Топографія. Надниркові залози розташовуються в заочеревинному просторі на рівні XI грудного хребця. Права надниркова залоза спереду прикрита печінкою і не має серозного покриву. Ліва надниркова залоза спереду покрита очеревиною, він межує з кардіальною частиною шлунка, селезінкою і хвостом підшлункової залози. Задня поверхня обох надниркових залоз прилягає до поперекової частини діафрагми. Ниркова поверхня межує з ниркою, від якої її відділяє тонкий шар жирової тканини.

110. Органи та утворення імунної системи: загруднинна залоза (тимус), кістковий мозок, селезінка, лімфатичний вузол, мигдалики.

До центральних органів імунної системи відносяться кістковий мозок і тимус.

Загруднинна залоза (тимус)

Будова. Складається з з часток – правої та лівої, які з’єднані між собою у середній частині. Ліва частка довша за праву. Вкрита тонкою сполучнотканинною капсулою, від якої всередину входять тоненькі перегородки, що розділяють її на численні часточки загруднинної залози.

Функції: у тимусі відбувається антигеннезалежна проліферація і диференціація субпопуляцій Т-лімфоцітив із стовбурових клітин. Є центральним органом лімфопоезу та імуногенезу, оскільки в ньому утворюються Т-лімфоцити.

Кістковий мозок (Medulla ossium)

Є жовтий і червоний (Medulla ossium flava et rubra ).

Червоний кістковий мозок(Medulla ossium rubra) = стовбурові кровотворні клітини + ретикулярна тканина (утворює каркас кісткового мозку). У петлях кров'яні клітини різної зрілості, макрофаги та інші клітини. Кістковий мозок розташовується у вигляді шнурів навколо артеріол, які відокремлені один від одного синусоїдними капілярами. У стінках капілярів утворюються тимчасові міграційні пори, через них проходять дозрілі клітини. Незрілі клітини потрапляють в кров тільки при захворюваннях крові або мозку.

У жовтому кістковому мозку кровотворні елементи відсутні, але при великих крововтратах на місці жовтого може знову з'являтися червоний кістковий мозок

До периферичних органів імунної системи відносяться мигдалини,, селезінка, лімфатичні вузли.

Мигдалини - піднебінна і трубна (парні), мовний і глоткова (непарні) - утворюють лімфоїдне глоткове кільце Пирогова - Вальдейера, розташоване на кордоні ротової, носової порожнин і глотки. Це скупчення лімфоїдної тканини, що містить лімфоїдні вузлики, є "стражем" на шляху у мікроорганізмів, що потрапляють в носоглотку при диханні і в ротоглотки при диханні і ковтанні.

Селезінка розташовується в черевній порожнині, в лівому підребер'ї, на рівні IX-XI ребер.

На внутрішній поверхні - ворота селезінки (входять артерії і нерви, а виходять вени)

покрита фіброзною капсулою, яка зростається з очеревиною. Від капсули відходять трабекули, між паренхіма - пульпа біла і червона.

Біла пульпа - типова лімфоїдна тканина (периартеріальні лімфоїдні муфти + лімфоїдні вузлики)

Червона пульпа займає 75-80% маси селезінки (ретикулярна тканина, в петлях якої знаходяться лейкоцити, макрофаги, еритроцити.) Тут також знаходяться судини типу капілярів з оточуючими їх макрофагально-лімфоїдними муфтами (еліпсоїда). Останні складаються з щільно лежачих ретикулярних клітин і волокон, макрофагів і лімфоцитів.

Лімфатичний вузол nodus lymphaticus — це орган імунної системи, що формується в місцях злиття декількох лімфатичних судин в різних областях організму (на шиї, потилиці, в паховій області (всього налічується 15 груп лімфовузлів). Лімфатичні вузли містять лімфоцити та інші клітини імунної системи.

Покритий сполучнотканинною капсулою (capsula nodi lymphatici), від якої всередину вузла відходять капсульні трабекули (trabeculae nodi lymphatici). На поверхні вузла є вдавлення — ворота вузла (hilus nodi lymphatici). Через ворота проникають в вузол артерії і нерви, виходять вени і вихідні лімфатичні судини.

Паренхіма вузла = кіркова + мозкова речовина

У кірковій речовині (близькому до капсулі) розташовуються лімфатичні вузлики, чи лімфатичні фолікули (noduli lymphatici чи folliculi lymphatici), що містять переважно імунокомпетентні клітини (В-лімфоцити).

Мозкова речовина представлена м'якушевими тяжами (chordae medullares), які є зоною скупчення В-лімфоцитів, пов'язаних з виробленням гуморального імунітету.

111. Серце: розвиток, зовнішня будова, камери серця і судини з ними сполучені.

1. Розвиток. Утв. з 2 парних закладок - правих і лівих. З мезенхіми виникають 2 тяжі→. ендокард. міоепікардіальною пластинкою→. 2 шари→міокард та епікард.

1 стадія - просте трубчасте серце 2 стадія - сигмоподібне серце 3 стадія - трикамерне серце 4 стадія - чотирикамерне серце

Зовнішня будова. Має конусоподібну форму з ( basis cordis ), розташованою зверху, ззаду і справа і верхівкою ( apex cordis ) – знизу, спереду і зліва.

У серці людини виділяють чотири поверхні і правий край:

– (facies sternocostalis; facies anterior

– (facies diaphragmatica; facies inferior

– (facies pulmonales dextra et sinistra),

– (margo dexter) – гострий, належить до правого шлуночка.

2. Камери серця. (cavitas cordis) поділяється на: (atrium cordis dextrum et sinistrum); (ventriculus cordis dexter et sinister).

· Праве передсердя (atrium dextrum)

Складовою частиною правого передсердя є його:

- власне передсердя;

- праве вушко (auricula dextra).

Внутрішня стінка (atrium dextrum) гладка,

впадають:

- (vena cava superior) крізь (ostium venae cavae superioris).

- (vena cava inferior) крізь (ostium venae cavae inferioris);

- ( sinus coronarius ) -( ostim sinus coronarii )

- ( vv . cardacae minimae ) -( foramina venarum minimarum )

- ( vv . cordis anteriores )

Між (ostia venarum cavarum) виступає (tuberculum intervenosum). Верхня порожниста вена має заслінку (valvula venae cavae inferioris). Розширена задня ділянка порожнини передсердя, куди впадають дві порожнисті вени (venae cavae), називається пазухою порожнистих вен (sinus venarum cavarum).

Праве передсердя відокремлене від лівого передсердя -(septum interatriale), на якій є (fossa ovalis), сполучається з (ventriculus dexter) через (ostium atrioventriculare dextrum).

· Правий шлуночок (ventriculus dexter)

Правий шлуночок складається із:

- власне шлуночка;

- (conus arteriosus) – верхньої частини шлуночка, яка переходить через (ostium trunci pulmonalis) у (truncus pulmonalis).

Правий шлуночок і лівий шлуночок відокремлені (septum interventriculare), яка має:

(pars muscularis),та (pars membranacea),

На внутрішній поверхні -(trabeculae carnеae), які формують м’язи конусоподібної форми: (m. papillaris anterior); (m. papillaris posterior);м’яз (m. papillaris septalis).

Від верхівки цих м’язів починаються (chordae tendineae), які закінчуються в (cuspides) правого передсердно–шлуночкового клапана; тристулкового клапана (valva atrioventricularis dextra; valva tricuspidalis) - передня стулка (cuspis anterior); задня стулка (cuspis posterior); перегородкова стулка (cuspis septalis)

Із правого шлуночка (ventriculus dexter) починається легеневий стовбур (trucus pulmonalis), отвір якого закритий (valva trunci pulmonalis)- (valvula semilunaris dextra, sinistra, anterior ); Між (paries trunci pulmonalis) і кожною (valvula semilunaris) міститься (sinus trunci pulmonalis).

· Ліве передсердя (atrium sinistrum)

Ліве передсердя має неправильну кубоподібну форму, а передня його стінка утворює (auricula sinistra). Внутрішня поверхня стінки лівого передсердя гладка і лише в ділянці вушка - (mm. pectinati).

Відкриваються (ostia venarum pulmonalium), які не мають власних клапанів.

За допомогою (ostium atrioventriculare sinistrum) -(atrium sinistrum) сполучається з (ventriculus sinister). На (septum interatriale) нечітко вимальовується овальна ямка (fossa ovalis), дном якої є (valvula foraminis ovalis).

· Лівий шлуночок (ventriculus sinister)

Лівий шлуночок є найбільшою камерою серця і утворює більшу частину його (facies diaphragmatica). На внутрішній поверхні шлуночка містяться (trabeculae carneae), які формують:(m. papillaris anterior);та (m. papillaris posterior).

Верхівки цих м’язів за допомогою (chordae tendineae) прикріплюються до (cuspides valvae atrioventricularis sinistrae), або (valva atrioventricularis sinistra; valva mitralis), який складається з: (cuspis anterior);та (cuspis posterior).

Між попередніми стулками можуть бути – (cuspides commissurales), до яких прикріплюються (chordae tendineae).

Із лівого шлуночка (ventriculus sinister) виходить аорта (aorta).

112. Серце, будова стінки. Провідна система серця. Артерії і вени серця. Іннервація серця.

1. Стінка серця(paries cordis) Вона складається із; (endocardium); (myocardium);(epicardium).

· Ендокард (endocardium) вкриває зсередини порожнину серця (cavitas cordis), а саме м’ясисті перекладки (trabeculae carneae), соскоподібні м’язи (mm. papillares) та сухожилкові струни (chorde tendineae).

Дуплікатура ендокарда утворює: ( valvae aortae ); ( valvae trunci pulmonalis );( cuspides valvae atrioventricularis dextrae ); ( cuspides valvae atrioventricularis sinistrae ).

· Міокард (myocardium)- утворений серцевою м’язовою тканиною (textus muscularis cardiacus), яка складається з кардіоміоцитів (cardiocyti), що з’єднані вставних дисків. М’язові волокна починаються від волокнистої тканини, яка входить до складу м’якого скелета серця.

а) Міокард передсердь (myocardium atriorum) складається з :поверхневого шару з коловими волокнами та г либокого шару з поздовжніми пучками,

в) Міокард шлуночків (myocardium ventriculorum) складається з таких шарів:зовнішній шар (поверхневий шар), , середній шар (коловий шар), який є окремим для кожного шлуночка; та глибокий шар (внутрішній шар),

Таким чином зовнішній і внутрішній шари міокарда є спільними для обох шлуночків, а середній є окремим для кожного шлуночка.

· Зовнішня оболонка серця епікард (lamina visceralis; epicardium)

· Епікард вкриває:серце (cor);початкові відділи аорти (aorta); легеневого стовбура (truncus pulmonalis); кінцеві відділи порожнистих вен (venae cavae) та легеневих вен (venae pulmonales).

( lamina visceralis ) переходить у ( lamina parietalis pericardii serosi ).

2. ( complexus stimulans cordis ; systema conducens cordis )-складається з атипових м’язових волокон, які мають здатність проводити імпульси від нервів серця до міокарда передсердь та шлуночків.

Центром є два вузли:

1. Пазухо–передсердний вузол (nodus sinuatrialis) –розташований в стінці правого передсердя (atrium dextrum) між (ostium venae cavae superioris) і (auricula dextra). Від цього вузла відходять гілки до міокарда передсердь, які визначають ритм скорочення серця.

2. Передсердно–шлуночковий вузол (nodus atrioventricularis) –, він лежить у товщі нижнього відділу міжпередсердної перегородки (septum interatriale).

Донизу (nodus atrioventricularis) переходить в (fasciculus atrioventricularis) – пучок Гіса, який зв’язує міокард передсердь з міокардом шлуночків.

У м’язовій частині пучок Гіса поділяється на праву ніжку (crus dextrum) та ліву ніжку (crus sinistrum).

Кінцевими гілками ніжок є волокна Пуркіньє..

3. Кровопостачання серця. Виділяють такі типи кровопостачання серця:

- лівовінцевий тип

- правовінцевий тип

- середній тип, при якому вінцеві артерії рівномірно кровопостачають серце;

- проміжний тип, він може бути: середньоправим;та середньолівим.

Кровопостачання серця - права вінцева артерією (a. coronaria dextra) та лівою вінцевою артерією (a. coronaria sinistra), які починаються від цибулини аорти (bulbus aortae) у відповідних пазухах аорти (sinus aortae).

Права вінцева артерія (a. coronaria dextra) проходить (auricula dextra), лягає в праву частину (sulcus coronarius) і прямує по задній (sulcus interventricularis posterior), де анастомозує (a. coronaria sinistra).

(rami arteriae coronariae dextrae) кровопостачають: (paries ventriculi dextri); (paries atrii dextri);(pars posterior septi interventricularis); ( musculi papillares ventriculi dextri );серця ( nodi complexus stimulantis cordis ; nodi systematis conducentis cordis ).

Ліва вінцева артерія ( a . coronaria sinistra ) проходить вліво і під лівим вушком ( auricula sinistra ) розгалужується на дві гілки: ( r . interventricularis anterior ), та ( ramus cirxumflexus ), ( a . coronaria sinistra ) кровопостачає:( paries ventriculi sinistri );( paries anterior ventriculi dextri ) ( paries atrii sinistri ); ( pars septi interventricularis ).

Крововідтік від серця

Він здійснюється переважно у систему (sinus coronarius), у яку впадають: (v. cordis magna), яка складається з: (v. interventricularis anterior); (v. marginalis sinistra); (v. cordis parva), в яку впадають:(v. marginalis dextra);v.(vv.) ventriculi dextri anterior ) (v. cordis media; v. interventricularis posterior);v. (vv.) ventriculi sinistri posterior(es) (v. obliqua atrii sinistri);

Існують найменьші серцеві вени– vv . cardiacae minimae ( Thebesii ), впадають, переважно, у праве передсердя ( atrium dextrum ).

3. Іннервація серця Серце (cor) отримує:

- чутливу іннервацію;

- симпатичну іннервацію;

- парасимпатичну іннервацію.

Іннервують серце симпатичні та парасимпатичні нерви.

( ganglia cervicalia et ganglia thoracica superiora trunci sympathici ) утворюють:( n . cardiacus cervicalis superior );( n . cardiacus cervicalis medius ); ( n . cardiacus cervicalis inferior );( rr . cardiaci thoracici ).прискорюють ритм серцевих скорочень

( nervus vagus ), утворюючи: (rr. cardiaci cervicales superiores);(rr. cardiaci cervicales inferiores);

( rr . cardiaci thoracici ). сповільнюють ритм серцевих скорочень

Чутливі волокна у складі серцевих нервів ( nn . cardiaci ) і серцевих гілок ( rr . cardiaci ) до головного та спинного мозку.

Нерви серця утворюють;( plexus cardiacus superficialis );та( plexus cardiacus profundus ).

113. Осердя, будова, порожнини, закутки. Проекція серця на передню стінку грудної порожнини.

1. Осердя; (pericardium). і складається із:осердя (pericardium fibrosum), та (pericardium serosum).

Серозне осердя ( pericardium serosum ) має: ( lamina parietalis ), яка вистеляє зсередини волокнисте осердя ( pericardium fibrosum );та ( lamina visceralis )., пластинки вкривають серце ( cor ) ззовні і переходять одна в одну в ділянці основи серця ( basis cordis )., між ними міститься ( cavitas pericardialis ), в якій є невелика кількість серозної рідини.

виділяють такі осердні пазухи: ( sinus transversus pericardii );та ( sinus obliquus pericardii ).

Осердну поперечну пазуху ( sinus transversus pericardii ) обмежовують:

- спереду початкові відділи аорти і легеневого стовбура;

- ззаду стінка правого передсердя та верхня порожниста вена.

Осердна коса пазуха (sinus obliquus pericardii) розміщена на діафрагмовій поверхні між:

- основою легеневих вен зліва;

- нижньою порожнистою веною справа.

2. Топографія серця

розташоване (cavitas thoracis; cavitas thoracica) в (mediastinum medium), яке є відділом (mediastini inferioris).

Дві третини серця розташовані зліва від серединної лінії і одна третина – справа.

З боків до серця прилягають плевральні мішки легень, а менша передня його поверхня прилягає до груднини (sternum) і ребрових хрящів (cartilagines costales).

· Верхня межа серця проходить по лінії, яка з’єднує верхні краї правого і лівого третіх ребрових хрящів.

· Права межа серця проходить вертикально вниз від рівня верхнього краю ІІІ правого ребрового хряща (на 1-2 см вправо від краю груднини) до V правого ребрового хряща.

· Нижня межа серця проходить по лінії, яка іде від V правого ребрового хряща до верхівки серця.

· Верхівка серця проектується в лівому V міжребер’ї на 1–1,5 см присередніше від лівої середньоключичної лінії.

· Ліва межа серця проходить вниз від верхнього краю ІІІ лівого ребрового хряща на рівні пригруднинної лінії до верхівки серця.

(valva atrioventricularis sinistra; valva mitralis) вислуховується в ділянці верхівки серця.

(valva aortae) вислуховується в другому міжребер’ї справа від груднини.

(valva trunci pulmonalis) вислуховується в ІІ міжребер’ї зліва від груднини.

(valva atrioventricularis dextra; valva tricuspidalis) вислуховується біля основи мечоподібного відростка груднини справа (з’єднання VІ правого ребрового хряща з грудниною)

114. ЗАГАЛЬНА АНАТОМІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН. Магістральні, екстраорганні, внутрішньоорганні артерії. Гемімікроциркуляторне русло..

Кровоносні судини (vasa sanguinea):

· артерії (arteriae) - кров відтікає від серця

· вени (venae) - кров надходить до серця

· судини гемомікроциркуляторного русла, розташованих між артеріями і венами.

Магістральні судини – це крупні артерії. У них ритмічно пульсуючий кровотік переходить у рівномірний, плавний.

Найдрібнішою артерією є артеріола, якою починається гемоциркуляторне русло.

Гемомікроциркуляторне русло- Дистальна частина серцево-судинної

Складається з (arteriola) , (arteriola precapillaris), (vas hemocapillare), (venula postcappillaris), (venula).

функції: регулює кровопостачання органів і тканин, транскапілярний обмін, дренаж, депонування крові. Судини гемомікроциркуляторного русла дуже пластичні і миттєво реагують на зміни кровоплину та дію різноманітних чинників

115. Велике і мале коло кровообігу. Особливості кровообігу плода

Велике коло кровообігу (circulus sanguineus major) починається з лівого шлуночка, з якого виходить аорта і закінчується в правому передсерді, куди впадають верхня порожниста вена (vena cava superior) та нижня порожниста вена (vena cava inferior). Це тілесне коло кровообігу забезпечує артеріальною кров’ю всі органи та тканини організму.

Мале коло кровообігу (circulus sanguineus minor) починається з правого шлуночка (ventriculus dexter), де виходить легеневий стовбур (truncus pulmonalis), і закінчується в лівому передсерді (atrium sinistrum), куди вливаються 4 легеневі вени (venae pulmonales). Це є легеневе коло кровообігу, в артеріях якого тече венозна кров, а у венах – артеріальна. Воно виконує функцію газообміну.

Серцеве коло кровообігу (circulus sanguineus cordis) починається від висхідної частини аорти (pars ascendens aortae; aorta ascendens) з вінцевих артерій (arteriae coronariae) і закінчується венами серця, що впадають у праве передсердя (atrium dextrum)

Особливості кровообігу плода

Завдяки плацентарному барєру кров матері безпосередньо не змішується з кров'ю плоду. Від внутрішньої поверхні плодової частини відходить довгий пупковий канатик, або пуповина, який складається з перевитих між собою двох пупкових артерій, однієї пупкової вени і зародкової сполучної тканини з домішкою колагенових волокон.

Знижньої порожнистої вени, що несе венозну кров від нижніх частин тіла і артеріальну кров з пупкової вени, у праве передсердя вливається змішана кров. У праве передсердя впадає також верхня порожниста вена, що збирає венозну кров з верхніх частин тіла.

116. Аорта, її відділи. Гілки дуги аорти та грудної частини. Аортальні дуги та їх похідні.

Аорта (aorta) розташована ліворуч від серединної стрілової (сагітальної)

площини і складається із трьох частин:

-висхідна частина;

-дуга аорти;

-низхідна частина, яка в свою чергу поділяється на грудну і черевну частини.

Висхідна частина аорти або висхідна аорта (pars ascendens aortae; aorta ascendens):

- починається розширенням – (bulbus aortae).

- прямує догори позаду і дещо праворуч від легеневого стовбура, а на рівні

з’єднання правого ІІ ребрового хряща з грудниною переходить у дугу аорти.

Дуга аорти (arcus aortae)

- обернена опуклістю догори, проходить косо спереду назад і ліворуч, огинаючи зверху початок лівого головного бронха;

- починається попереду на рівні правого ІІ ребрового хряща, а позаду прилягає до лівого боку тіла IV грудного хребця, переходячи в низхідну частину аорти. У цій ділянці аорта частково звужена. Це звужене місце називається перешийком аорти (isthmus aortae);

- верхня точка дуги аорти розташована переважно на рівні

перших ребрових хрящів. Між увігнутим півколом дуги аорти і початком лівої легеневої артерії проходить артеріальна зв’язка (заросла артеріальна протока –протока Боталла). У стінці дуги аорти розміщені численні хеморецептори, які реагують на зміну парціального тиску кисню в артеріальній крові.

Низхідна частина аорти, або низхідна аорта (pars descendens aortae; aorta

descendens)

- є найдовшим відділом аорти, що проходить від рівня IV грудного

хребця до рівня IV поперекового хребця, де вона роздвоюється на праву і ліву загальні клубові артерії - роздвоєння аорти (bifurcatio aortae); сладається з грудної і черевної частин аорти.

Гілки дуги аорти

Від увігнутого півкола дуги аорти відходять тонкі бронхові і трахейні гілки.

Від опуклого півкола дуги аорти беруть початок три артерії:

- плечо-головний стовбур

- ліва загальна сонна артерія

- ліва підключична артерія.

Ці судини живлять ділянки голови, шиї, передньої стінки грудної порожнини і верхніх кінцівок.

(truncus brachiocephalicus) відходить від початкового відділу дуги аорти на рівні ІІ правого ребрового хряща. На рівні правого груднинно-ключичного суглоба плечо-головний стовбур роздвоюється на праву загальну сонну артерію і праву підключичну артерію. Ліва загальна сонна артерія і ліва підключична артерія безпосередньо відходять від дуги аорти лівіше плечо-головного стовбура.

117.Гілки дуги аорти. Загальні сонні артерії, їх топографія, гілки. с

Загальна сонна артерія (a. carotis communis).

- є парною артерією;

- права бере початок від плечо-головного стовбура на рівні правого груднинно-

ключичного суглоба, а ліва відходить від дуги аорти, тому ліва загальна сонна

артерія на декілька сантиметрів довша за праву загальну сонну артерію;

- обидві загальні сонні артерії виходять з грудної порожнини через верхній отвір грудної клітки в передню шийну ділянку і проходять вверх майже вертикально.

У передній шийній ділянці (передньому шийному трикутнику) присередньо

від загальної сонної артерії розміщена трахея і стравохід, а попереду від неї

проходить груднинно-ключично-соскоподібний м’яз і вкритий листками

передтрахейної пластинки шийної фасції лопатково-під’язиковий м’яз.

Збоку від загальної сонної артерії проходить внутрішня яремна вена, а позаду у жолобку між ними – блукаючий нерв. Цей судинно-нервовий пучок розміщений у фасціальній піхві, яку утворює передтрахейна пластинка шийної фасції.

Загальна сонна артерія гілок не віддає і на рівні верхнього краю

щитоподібного хряща в ділянці сонного трикутника шиї роздвоюється на:

- зовнішню сонну артерію, яка розгалужується поза порожниною черепа в

ділянках голови і шиї;

- внутрішню сонну артерію, яка заходить в порожнину

черепа і там галузиться.

Місце розгалуження -(bifurcatio carotidis).

Перед місцем роздвоєння кінцевий відділ загальної сонної артерії розширюється – це сонна пазуха (sinus caroticus). В ділянці роздвоєння сонної артерії, в основі між

зовнішньою і внутрішньою сонними артеріями, міститься невеликий

веретеноподібний вузлик -(glomus caroticum)він належить до парагангліїв адреналової системи. Він містить густу гемокапілярну

сітку і багато нервових закінчень – хеморецепторів,вони реагують на зміну парціального тиску кисню в артеріальній крові і забезпечують екстракардіальну рефлекторну регуляцію

роботи серця.

118. Зовнішня сонна артерія: топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Зовнішня сонна артерія (a. carotis externa)

- відходить від загальної сонноїартерії на рівні верхнього краю щитоподібного хряща в межах сонного трикутника шиї.

- початкову частину зовнішньої сонної артерії спереду прикриває груднинно-

ключично-соскоподібний м’яз, а в ділянці сонного трикутника – поверхнева

пластинка шийної фасції і підшкірний м’яз шиї;

- прямуючи вверх позаду шило-під’язикового м’яза і заднього черевця двочеревцевого м’яза, зовнішня сонна артерія у товщі привушної слинної залози на рівні шийки нижньої щелепи розгалужується на кінцеві гілки – поверхневу скроневу і верхньощелепну артерії.

За топографічними особливостями її

гілки поділяють на:

передню групу (a. thyroidea superior); (a. lingualis); (a. facialis);

задню групу (a. occipitalis); (a. auricularis posterior);

присередню групу (a. pharyngea ascendens);

- кінцева група(a. temporalis superficialis); (a. maxillaris).

Гілки зовнішньої сонної артерії

Основні гілки зовн. сон. арт.

Місце відходження арт. Від основ. стовбура

Топографія артерії

Ділянки розгалуження судин та кровопостачання

1. Передня група гілок

Верхня щитоподібна артерія

(a. thyroidea superior)

Від початкової ділянки зовн. сон. артерії

Прямує вниз і вперед до щитопод. залози

Щитопод. залоза, гортань, під'язикова кістка, під'язикові м'язи шиї, грудино-ключично-соскоподібний м'яз

Язик, діафрагма рота, під'язикова слинна залоза

Язикова артерія

(a. lingualis)

На рівні великого рога під'язикової кістки

Проходить у нижній частині піднижньощелепного трик. – у трик. якикової артерії (Пирогова)

Язик, діафрагма рота, під'язикова слинна залоза

Лицева артерія

(a. facialis)

На рівні кута нижньої щелепи

Перетинається через край ниж. щелепи, йде по лицевій ділянці вверх і присередньо до кута ока

М'язи і шкіра лиця, верхня і нижня губи, ніс, м'яке піднебіння, піднебінний мигдалик,тпіднижньощелепна слинна залоза

2. Задня група гілок

Потилична артерія

(a. occipitalis)

На рівні заднього черевця двочеревцевого м'яза

Йде вверх і назад в рднойменній борозні соскопод. Відростка кістки

Шкіра потиличної і частково тім'яної ділянок, вушна раковина, тверда мозкова оболона задньої черепної ямки, соскоподібний відросток і слизова оболонка його комірок.

М'язи : грудино-ключично-соскоподібний м'яз, заднє черевце двочеревцевого м'яза, м'язи задньої ділянки шиї

Задня вушна артерія

(a. auricularis posterior)

Над заднім черевцем двочеревцевого м'яза

Прямує вверх і назад до вушної раковини

вушна раковина, слизова оболонка барабан. Порожнини ікомірок соскопод .відростка, тверда мозкова оболонка

М'язи: , заднє черевце двочеревцевого м'яза, шило-під'язиковий, грудино-ключично-соскоподібний м'яз, стремінцевий

3. Присередня група гілок

Висхідна глоткова артерія

(a. pharyngea ascendens)

Від початкової ділянки зовн. сон. арт.

Йде попереду зовн. слух. ходу в скроневу ділянку

Глотка, м'яке піднебіння, слухова труба, слизова оболонка барабанної порожнини, тверда мозкова оболонка середньої і задньої черепних ямок

4. Кінцева група гілок

Поверхнева скронева артерія

(a. temporalis superficialis)

Одна з кінцевих гілок зовн. сон. арт.

Йде попереду зовн. слух. ходу в скроневу ділянку

Шкіра скроневої, лобової і тім'яної ділянок, зовн. слух. ходу, вушна раковина, капсула скронево-нижнбощелепного суглоба, привушна слинна залоза, сухожилковий шолом

Верхньоще-

лепна артерія

(a. maxillaris)

Кінцева гілка зовн. сон. арт.

Огинає шийку нижн. Щелепи, проходить у підскроневу і крилопіднебінну ямки

Зовн. слух. хід, слухова труба, барабанна перетинка, тверда мозкова оболона середньої черепної ямки, скронево-нижньощелепний суглоб, зуби верхньої і нижньої зубних дуг, нижня повіка, сльозовий аппарат, верхня губа, щока, тверде і м'яке піднебіння. Піднебінний мигдалик, бічна стінка носової порожниин і носова перегородка, слизова оболонка верхньощелепної пазухи

М'язи: всі жувальні, щічний, щелепно-під'язиковий

119. Лицева артерія: топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Лицева артерія (a . facialis ) – в ділянці підщелепного трикутника (trigonum submandibulare ) розгалужується на: (glandula submandibularis ); (a . palatina ascendens ) до м’якого піднебіння (palatum molle ); (ramus tonsillaris ) до піднебінного мигдалика (tonsilla palatina ).

попереду жувального м’яза (m . masseter ), лицева артерія розділяється на обличчі на: ( a . labialis inferior );та ( a . labialis superior ).

Кінцевою гілкою лицевої артерії ( a . facialis ) є кутова артерія ( a . angularis ), яка прямує до присереднього кута ока, анастомозує з ( a . dorsalis nasi )

Топографія: Перетинається через край ниж. щелепи, йде по лицевій ділянці вверх і присередньо до кута ока

Ділянки кровопостачання М'язи і шкіра лиця, верхня і нижня губи, ніс, м'яке піднебіння, піднебінний мигдалик,тпіднижньощелепна слинна залоза

120. Верхньощелепна артерія : топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Верхньощелепна артерія ( a . maxillaris ) є другою кінцевою гілкою і найбільшою гілкою зовнішньої сонної артерії ( a . carotis externa ).

Відповідно до топографії верхньощелепної артерії ( a . maxillaris ) в ній виділяють: ( pars mandibularis ); ( pars pterygoidea ); ( pars pterygopalatina ).

Від ( pars mandibularis arteriae maxillaris ) відходять:артерія ( a . auricularis profunda ) до барабанної перетинки ( membrana tympanica ) та зовнішнього слухового ходу ( meatus acusticus externus ); ( a . tympanica anterior ) до барабанної порожнини ( cavitas tympani ); ( a . alveolaris inferior ) до нижньої щелепи ( mandibula ), де постачає кров до ясен ( gingiva ) і зубів ( dentes ); вона розгалужується на: ( rami dentales ); ( rr . gingivalis ); ( rami peridentales ); ( ramus mentalis ); ( ramus mylohyoideus ); ( a . meningea media ) до черепної твердої оболонки ( dura mater cranialis ).

Від ( pars pterygoidea ) від верхньощелепної артерії ( arteria maxillaris ) відходять (а. masseterica ) – до жувальних м’язів; (а. buccalis ) – до щічного м’яза; (a . alveolaris superior posterior ) та її гілки: (rr . dentales ); (rr . peridentales (rr . gingivalis ).

Від (pars pterygopalatina ) відходять : (a . infraorbitalis ) – до м’язів лиця (musculi faciei )– (a . palatina descendens ) – до твердого піднебіння (palatum durum ), м’якого піднебіння (palatum molle ) та піднебінного мигдалика (tonsilla palatina ); (a . sphenopalatina ) – до слизової оболонки носової порожнини (tunica mucosa cavitatis nasi ); (a . canalis pterygoidei ) – до слухової труби (tuba auditiva ).

121. Внутрішня сонна артерія : топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Внутрішня сонна артерія (a. carotis interna) є основною судиною, що постачає кров'ю головний мозок.

Внутрішня сонна артерія проходить спочатку збоку і ззаду, а потім присередньо від зовнішньої сонної артерії (a. carotis externa), йде вертикально вгору і заходить у зовнішній отвір сонного каналу (apertura externa canalis carotici), де вона утворює вигин.

Внутрішня сонна артерія (a. carotis interna) має: ( pars cervicalis ); ( pars petrosa );( pars cavernosa ); ( pars cerebralis ).

У (pars cervicalis) на її початку є розширення (a. carotis interna) – сонна пазуха (sinus caroticus), у стінці якої містяться барорецептори.

У (pars cervicalis) ніякі гілки не відходять.

У (pars petrosa) -(a. carotis interna), проходячи в сонному каналі (canalis caroticus), віддає:

(aa. caroticotympanicae), які кровопостачають барабанну порожнину (cavitas tympani);та (a. canalis pterygoidei), яка кровопостачає бічну стінку клиноподібної пазухи (paries lateralis sinus sphenoidalis).

При виході з каналу через (apertura interna canalis carotici) лягає в сонну борозну клиноподібної кістки (sulcus caroticus ossis sphenoidalis), проходить через печеристу пазуху (sinus cavernosus).

У (pars cavernosa) відходять такі гілки (rr. вasalis et marginalis tentorii) до черепної твердої оболони (dura mater cranialis), а саме до намету мозочка (tentorium cerebelli); (a. hypophysialis inferior) до нейрогіпофіза; задньої частки (neurohypophysis; lobus posterior); (r. meningeus) до черепної твердої оболони (dura mater cranialis) середньої черепної ямки (fossa cranii media); (rr. ganglionares trigeminales) до трійчастого вузла трійчастого нерва (ganglion trigeminale nervi trigemini).

У (pars cerebralis) на рівні зорового канала відходять : ( a . ophthalmica ); ( a . cerebri anterior ); ( a . cerebri media ); (a. communicans posterior); (a. choroidea anterior).

Очна артерія (a. ophthalmica) через зоровий канал (canalis opticus) разом із зоровим нервом (n. opticus) входить в очну ямку (orbita) і кровопостачає:

- очне яблуко , допоміжні органи ока , слизову оболонку носової порожнини , шкіру лоба

Кінцеві гілки очної артерії (a. ophthalmica) (aa. palpebrales mediales); (a. dorsalis nasi).

Остання анастомозує з кутовою артерією (a. angularis) – гілкою лицевої артерії (a. facialis) із системи зовнішньої сонної артерії (a. carotis externa).

Передня мозкова артерія (a. cerebri anterior) йде вперед і переходить на прнсередню поверхню півкулі великого мозку, огинає коліно мозолистого тіла й тягнеться по його верхній поверхні до потиличної частки великого мозку. . Спереду від перехрестя зорових нервів обидві передні мозкові артерії з'єднуються передньою сполучною артерією (a. communicans anterior).

Передня мозкова артерія (a. cerebri anterior) кровопостачає:присередні поверхні: лобової частки , тімяної частки - частково потиличної частки кінцевого мозку , нюхову цибулину та нюховий шлях - смугасте тіло . Вона з’єднується з такою ж артерією з протилежного боку за допомогою передньої сполучної артерії ( a . communicans anterior ).

Середня мозкова артерія (в. cerebri media) потужніша, ніж попередня. Йде назовні і лягає в бічну ямку великого мозку, потім піднімається догори й назад, віддаючи численні гілкиострівцеві артерії (аа. insularcs) до базальних вузлів через передню продірявлену речовину, дорзобічної поверхні лобової, скроневої та тім'яної часток великого мозку.

Середня мозкова артерія (a. cerebri media) – найбільша гілка внутрішньої сонної артерії (a. carotis interna), кровопостачає:верхньобічну поверхню півкулі великого мозку та острівець (insula).

Задня сполучна артерія (a. communicans posterior) відходить від заднього півкола внутрішньої сонної артерії приблизно на тому самому рівні, що іі попередня, прямує назад і зливається із задньою мозковою артерією (гілка основної артерії). Передня і задня мозкові артерії із сполучними гілками і внутрішньою сонною артерією беруть участь в утворенні артеріального кола великого мозку (сігculus arteriosus cerebri).

(a. communicans posterior) анастомозує із (a. cerebri posterior) – гілкою (a.basilaris) із системи (arteria subclavia).

(a. clioroidca anterior) відходить від внутрішньої сонної артерії вище від очної артерії.

(a. choroidea anterior) заходить у скроневий ріг бічного шлуночка (cornu temporale ventriculi lateralis), а потіму третій шлуночок (ventriculus tertius), бере участь у формуванні (plexus choroidei ventriculorum).

U–подібний вигин (partes cavernosa et cerebralis arteriae carotidis externae) називають сифоном сонної артерії (siphon caroticum).

122. Підключична артерія : топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Підключична артерія(arteria subclavia)

Дуга аорти (arcus aorta) випуклістю обернена догори, йде позаду ручки груднини косо ліворуч та ззаду від хряща II ребра до лівої поверхні тіла TIV хребця, де переходить у низхідну частину аорти. Тут часто буває ледь помітне звуження — перешийок аорти (isthmus aorta).

Від випуклої поверхні дуги аорти відходять три великих стовбури: плечово-головний стовбур;ліва загальна сонна; та ліва підключична артерії.

Від увігнутої поверхні дуги аорти відходять дрібні гілки до загруднинної залози, бронхів тощо.

Підключична артерія (a. subclavia) починається з правого боку від плечово-головного стовбура, з лівого — від дуги аорти. (розташовуючись глибше від підключичної вени) до верхнього отвору грудної клітки, дугоподібно огинає купол плеври, у міждрабинчастому просторі перекидається через І ребро і, проникаючи між ним і ключицею, переходить у пахвову артерію.

Отже, підключична артерія є парною і починається:

- від (arcus aortae) відходить (arteria subclavia sinistra);-має грудну частину

- від ( truncus brachiocephalicus ) починається ( arteria subclavia dextra ).-не має грудну частину

Виходять з грудної порожнини (cavitas thoracis) через (apertura thoracis superior), утворюючи дещо опуклу догори дугу, яка справа і зліва огинає купол плеври (cupula pleurae) і верхівку легень (apex pulmonum), утворюючи на легенях невелике втиснення у вигляді борозни (sulcus arteriae subclaviae). Досягнувши I ребра, артерії заходять у лівий і правий міждрабинчасті простори (spatia interscalena sinistrum et dextrum).

Потім права і ліва підключичні артерії лягають під ключицями (claviculaе) в однойменні борозни перших ребер (sulcus arteriae subclaviae) і заходять у пахвові ямки (fossae axillares), де, починаючи від рівня зовнішніх країв перших ребер, вже називаються пахвовими артеріями (aа. axillarеs).

Підключична артерія (a. subclavia) умовно поділяється на три відділи:

- до входу в міждрабинчастий простір (spatium interscalenum) – присередній відділ;

- в міждрабинчастому просторі (spatium interscalenum) – середній відділ;

- за межами міждрабинчастого простору (spatium interscalenum) до рівня зовнішнього краю I ребра – бічний відділ.

До входу в міждрабинчастий простір (spatium interscalenum) від підключичної артерії (a. subclavia) відходять (a. vertebralis);

123. Хребтова артерія : топографія, гілки та ділянки кровопостачання. Артеріальне кільце мозку.

Хребтова артерія (a . vertebralis )

йде догори й назад до кута, утвореного початком переднього драбинчастого м'яза і довгим м'язом шиї, де проникає в for. transversarium СVIхребця. Звідси піднімається догори через поперечні отвори CV —СІ хребців, проникає через задню атланто-потиличну перетинку і великий отвір в задню черепну ямку. Лягає на clivus і, з'єднуючись з однойменною артерією протилежного боку, утворює основну артерію. Хребтова артерія в шийному відділі дає гілки, які через for. intervertebralia проходять до спинного мозку і його оболонок.

У порожнині черепа відходять передня й задня спинномозкові та задня нижня мозочкові артерії.

(a. spinalis anterior) незабаром зливається з однойменною артерією протилежного боку, проходить у товщі м'якої оболони мозку вниз по серединнііі щілині спинного мозку, віддаючи йому численні гілки.

(a. spinalis posterior) спускається донизу в товщі м'якої оболони мозку по задній поверхні спинного мозку й віддає йому багато гілок.

(а. сеrebelli inferior posterior) разом з артеріями мозочка, що відходять від основної артерії, постачає кров'ю мозочок.

(a. thoracica interna);

Внутрішня грудна артерія (a. thoracica interna)

-відходить від нижнього півкола підключичної артерії напроти стовбура хребтової артерії, спускається по задній поверхні ребрових хрящів до нижнього краю хряща VII ребра, де ділиться на дві гілки: (a. mus-culophrenica), що йде під плеврою по краю діафрагми, постачаючи кров'ю та (a. epigastrica superior), яка, пройшовши через діафрагму, проникає в піхву прямого м'яза живота, де анастомозує з однойменною нижньою артерією

Гілки: ( rr . mediastinals , thymici , tracheales , bronchioles ), { rr . intercostales anteriores ), ( rr . mammarii mediates ), ( a . pericardiacophre піса) і т. д.

Щито–шийний стовбур (truncus thyrocervicalis).

-починається на верхньому півколі підключичної артерії у вигляді товстої короткої судини, яка незабаром розпадається на гілки: (a. thyroidea inferior), що йде до нижнього краю щитоподібної залози, віддаючи гілки до гортані (a. laryngeainferior), глотки (rr. pharyngeals), шийних частин стравоходу (rr. csophagcales) і трахеї (rr. tracheales); (a. cervicalis ascendens), яка постачає кров'ю глибокі м'язи шиї; надлопаткову артерію (a. suprascapularis), що проникає над incisure scapulae в надостьову і підостьову ямки та (a. transversa colli)

В міждрабинчастому просторі (spatium interscalenum) від підключичної артерії (a. subclavia) відходить (truncus costocervicalis.

Ця судина прямує назад догори і в межах шийки І ребра розпадається на гілки: глибоку шийну артерію (a. cervicalis profunda), що несе кров до глибоких м'язів потилиці (rr. dorsales) та спинного мозку (rr. spinales), і найвищу міжреброву артерію (а. іпtercostalis supremo), яка живить дорзальні ділянки двох верхніх міжребрових проміжків (аа. intercostales posteriores prima et secunda).

По виході із міждрабинчастого простору (spatium interscalenum) від підключичної артерії (a. subclavia) відходить: (a. transversa colli)-проникає крізь плечове сплетення, розгалужується у м'язах і шкірі та у вигляді глибокої гілки, або тильної артерії лопатки (a. dorsalis scapula), що проходить поблизу присереднього краю лопатки, досягає найширшого м'яза спини.

124. Артерії верхньої кінцівки : пахвова і плечова артерії,їх топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Пахвова артерія ( arteria axillaris )- продовженням підключичної артерії ( a . subclavia ), топографічно починається від рівня зовнішнього краю I ребра ( margo externus costae primae ).

Вона проходить у глибині пахвової ямки ( fossa axillaris ) і оточена стовбурами плечового сплетення ( trunci plexus brachialis ).

( arteria axillaris ) поділяють на три відділи:

на рівні ( trigonum clavipectorale );- ( a . thoracica superior ), яка розгалужується в міжребрових м’язах ( mm . intercostales ) І-ІІ міжребрових просторів ( spatia intercostalia ); ( a . thoracoacro - mialis ), яка здійснює кровопостачання: ( acromion scapulae ); ( art . acromioclavicularis ); ( m . subclavius ); ( m . deltoideus ); ( m . pectoralis major ); ( m . pectoralis minor ).

на рівні ( trigonum pectorale ); -( a . thoracica lateralis ), яка постачає кров до переднього зубчастого м’яза ( m . serratus anterior ) і віддає гілки до грудної залози ( glandula mammaria ).

на рівні ( trigonum subpectorale )-. ( a . subscapularis ) , яка розгалужується на: (a . thoracodorsalis ), що забезпечує кровопостачання: (m . latissimus dorsi );та (m . teres major );, (a . circumflexa scapulae ),-забезпечує кровопостачання: (musculi faciei dorsalis scapulae );, (a . circumflexa humeri anterior ) , що проходить попереду хірургічної шийки плечової кістки (collum chirurgicum humeri ) і забезпечує кровопостачання: (art .humeri ); (m .deltoideus ); (a . circumflexa humeri posterior ), що проходить через чотиристоронній отвір (foramen quadrilaterum ) і, анастомозуючи з передньою огинальною артерією плеча (a . circumflexa humeri anterior ), забезпечує кровопостачання: (art .humeri ) та мязів навколо суглоба.

Плечова артерія (arteria brachialis )- продовженням (a . axillaris ) і, починаючись на рівні нижнього краю великого грудного м’яза (m . pectoralis major ), проходить у присередній двоголовій борозні (sulcus bicipitalis medialis ), а в ліктьовій ямці (fossa cubitalis ) розгалужується на свої кінцеві гілки – (a . radialis ) та (a . ulnaris ).

1)(a . profunda brachii ), що починається від верхньої третини (a . brachialis ), проходить разом з променевим нервом (n . radialis ) через канал променевого нерва (canalis nervi radialis ).розгалужується на: ( a . collateralis media );та ( a . collateralis radialis ).утворюють ( rete articulare cubiti );

2) ( a . collateralis ulnaris superior ) починається від ( a . brachialis ) нижче глибокої артерії плеча ( a . profunda brachii ) і йде до ( facies posteromedialis articulationis cubiti ), де анастомозує із задньою гілкою ліктьової поворотної артерії ( ramus posterior arteriae recurrentis ulnaris );

3) ( a . collateralis ulnaris inferior ) починається від ї ( a . brachialis ) в нижній її третині, йде до ( facies anteromedialis articulationis humeri ), де анастомозує з передньою гілкою ліктьової поворотної артерії ( ramus anterior arteriae recurrentis ulnaris ).

Усі ( arteriae collaterales ), анастомозуючи із поворотними артеріями ( arteriae recurrentes ), формують ліктьову суглобову сітку ( rete articulare cubiti ), від якої постачється кров до: ( art . cubiti );та мязів цього суглоба

125. Артерії передпліччя та кисті : топографія, гілки та ділянки кровопостачання.

Артерії передпліччя та кисті ( arteriae antebrachii et manus )- забезпечують кровопостачання ( a . radialis ) та ( a . ulnaris ).

Променева артерія ( arteria radialis )лежить ( sulcus radialis antebrachii ) і, огинаючи шилоподібний відросток променевої кістки ( processus styloideus radii ), переходить на тильну ділянку кисті ( regio dorsalis manus ), а потім через перший міжкістковий простір ( spatium interosseum primum ) заходить на долоню ( palma ), де її кінцевий відділ, анастомозуючи з глибокою долонною гілкою ( r . palmaris profundus ) від ліктьової артерії ( a . ulnaris ), утворює глибоку долонну дугу ( arcus palmaris profundus ).

відходять: ( a . recurrens radialis ), яка анастомозує з променевою обхідною артерією ( a . collateralis radialis ); ( r . palmaris superficialis ) , яка анастомозує з кінцевим відділом ліктьової артерії ( a . ulnaris ), утворюючи поверхневу долонну дугу ( arcus palmaris superficialis ), і м’язові гілки ( rr . musculares ), які постачають кров до м’язів передпліччя ( musculi antebrachii ); ( r . carpalis dorsalis ) та долонна зап’ясткова гілка ( r . carpalis palmaris ), разом з однойменними гілками ліктьової артерії беруть участь в утворенні тильної зап’ясткової сітки ( rete carpale dorsale ) та долонної зап’ясткової сітки ( rete carpale palmare );( a . princeps pollicis ), яка розгалужується на три власні долонні пальцеві артерії ( aa . digitales palmares propriae ) до першого пальця ( digitus primus ) і променевої поверхні долонної ділянки другого пальця ( facies radialis regionis palmaris digiti secundi ).

Від тильної зап’ясткової сітки ( rete carpale dorsale ) відходять чотири тильні зап’ясткові артерії ( aa . metacarpales dorsales ), кожна з яких розгалужується на дві тильні пальцеві артерії ( aa . digitales dorsales ).

Ліктьова артерія ( arteria ulnaris )лежить ( sulcus cubitalis antebrachii ) і через канал зап’ястка ( canalis carpi ) виходить на долоню ( palma ), де своєю кінцевою частиною анастомозує з поверхневою долонною гілкою ( r . palmaris superficialis ) від променевої артерії ( a . radialis ) і утворюєповерхневу долонну дугу ( arcus palmaris superficialis ).

Відходять : ( a . recurrens ulnaris ), яка розгалужується на передню гілку ( r . anterior ) та задню гілку ( r . posterior ). Вони анастомозують із верхньою ліктьовою обхідною артерією ( a . collateralis ulnaris superior ) та нижньою ліктьовою обхідною артерією ( a . collateralis ulnaris inferior ) і беруть участь в утворенні ліктьової суглобової сітки ( rete articulare cubiti ); ( a . interossea communis ), - ( a . interossea anterior );та (a. interossea posterior). Ці артерії забезпечують кровопостачання глибокої частини м язів передпліччя (pars profunda musculorum antebrachii) і беруть участь в утворенні сіток зап ястка (retia carpalia).

Від ( a . interossea posterior ) відходить ( a . interossea recurrens ), яка анастомозує із ( a . collateralis media ) і бере участь у формуванні ліктьової суглобової сітки ( rete articulare cubiti );

( r . carpalis palmaris ) та ( r . carpalis dorsalis ), що беруть участь в утворенні відповідних зап’ясткових сіток ( rete carpale palmare et rete carpale dorsale );

( r . palmaris profundus ), яка анастомозує з кінцевим відділом променевої артерії ( a . radialis ), бере участь в утворенні глибокої долонної дуги ( arcus palmaris profundus ).

Від ( arcus palmaris superficialis ) відходять три або чотири ( aa . digitales palmares communes ), кожна з яких розгалужується на двівласні долонні пальцеві артерії ( aa . digitales palmares propriae ).

Від ( arcus palmaris profundus ) відходять чотири долонні п’ясткові артерії( aa . metacarpales palmares ) , які дистально впадають у загальні долонні пальцеві артерії ( aa . digitales palmares communes ).

Гілки ( rami arteriorum metacarpalium palmarium ) за допомогою ( rr . perforantes ) анастомозують з ( aa . metacarpales dorsales ).

126. Аорта: частини, топографія. Черевна аорта: гілки,ділянки кровопостачання.

Аорта (aorta) розташована ліворуч від серединної стрілової (сагітальної) площини і складається із трьох частин: висхідна частина, дуга аорти і низхідна частина, яка в свою чергу поділяється на грудну і черевну частини. Початкова частина аорти - (pars ascendens aortae; aorta ascendens). Вона починається розширенням –(bulbus aortae),прямує догори позаду і дещо праворуч від легеневого стовбура, а на рівні з’єднання правого ІІ ребрового хряща з грудниною переходить у дугу аорти. Дуга аорти (arcus aortae) обернена опуклістю догори, проходить косо спереду назад і ліворуч, огинаючи зверху початок лівого головного бронха. Вона починається попереду на рівні правого ІІ ребрового хряща, а позаду прилягає до лівого боку тіла IV грудного хребця, переходячи в низхідну частину аорти. У цій ділянці аорта частково звужена- (isthmus aortae). Верхня точка дуги аорти розташована переважно на рівні перших ребрових хрящів.

(pars descendens aortae; aorta descendens), є найдовшим відділом аорти, що проходить від рівня IV грудного хребця до рівня IV поперекового хребця, де вона роздвоюється на праву і ліву загальні клубові артерії- (bifurcatio aortae),складається з грудної і черевної частин аорти.

Черевна частина аорти, pars abdominalis aortae, розташована нижче діафрагми в заочеревинному просторі. Верхньою межею -є рівень ХІІ грудного хребця, нижньою – ІVV-й поперековий хребець. Праворуч від черевної аорти знаходиться vena cava inferior. В верхній частині до її поверхні прилягає тіло підшлункової залози, селезінкова вена, v. lienalis, та ліва ниркова вена, v. renalis sinistra. Нижче тіла підшлункової залози, спереду аорти розташована нижня частина дванадцятипалої кишки, а ще нижче – корінь брижі тонкої кишки. Від черевної аорти відходлять rami parietales, парні, виняток складає серединна крижова артерія, a. sacralis mediana.та rami viscerales, поділяються на непарні та парні.

Пристінкові:

1. a. phrenica inferior, парна, кровопостачає діафрагму і надниркову залозу верхніми наднирковими артеріями, aа. suprarenalеs superiоrеs.

2. aa. lumbales, на рівні Т ХІІ – L IV хребців. Кожна відгалужує спинну гілку, r. dorsalis, до м’язів і шкіри поперекової ділянки, а вона, в свою чергу, - спинномозкову гілку, r. spinalis, що кровопостачає спинний мозок і його оболони.

3., a. sacralis mediana, відгалужується знизу біфуркації аорти і прямує до куприка, де закінчується у куприковому клубочку, glomus coccygeum. Від неї відходять, aa . lumbales imae та rr . sacrales laterales .

Непарні нутрощеві:

1. truncus coeliacus , короткий стовбур довжиною Початок від передньої поверхні черевної аорти на рівні тіла Т ХІІ хребця, нижче hiatus aorticus. Черевний стовбур поділяється на три кінцеві гілки: ліву шлункову артерію, загальну печінкову артерію та селезінкову артерію.

2. а. mesenterica superior, початок від передньої поверхні черевної аорти на рівні І поперекового хребця, проходить між нижнім краєм підшлункової залози та горизонтальною частиною дванадцятипалої кишки, далі рівні ІІ поперекового хребця проникає у брижу тонкої кишки,

3., a. mesenterica inferior , відгалужується від черевної аорти на рівні ІІІ-го поперекового хребця, іде позаочеревинно, посилаючи наступні гілки: а. аscendens; a. colica sinistra, до низхідної ободової кишкиaa. sigmoideae, a rectalis superior- кровопостачає верхню третину прямої кишки і анастомозує з a rectalis mediaa.iliaca interna) та сигмоподібними артеріями.

Парні нутрощеві:

1. a. suprarenalis media, відгалужується нижче верхньої брижової артерії і проникає у паренхіму надниркової залози, де анастомозує з a. suprarenalis superior et inferior.

2. a.renalis, починається на рівні 1-го поперекового хребця товстою судиною. Права ниркова артерія лежить позаду v. cava inferior, а ліва – позаду pancrea, кровопостачає також капсулу нирки, сечовід, а надниркову залозу гілкою - a. suprarenalis inferior.

3. (яєчникова, a. ovarica), починається на рівні 2-го поперекового хребця у вигляді тонких і довгих судин, що досягають статевих залоз. Яєчкова артерія проходить через пахвинний канал у складі структур сім’яного канатика, а яєчникова артерія – у товщі підвішу вальної зв’язки яєчника.

127. Загальна, внутрішня і зовнішня клубові артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

a.iliaca communis, з кожного боку досягає рівня крижово-клубового суглоба, де поділяється на, aa. iliacae externa et interna.

1) (а. iliaca externa) прямує вздовж присереднього краю великого поперекового м’яза і на рівні пахвинної зв’язки продовжується у, а.femoralis.

Відгалуджує: a. epigastrica inferior, залягає у товщі бічної пупкової складки і анастомозує з верхньою надчеревною артерією. Відгалужує –r. pubicus, артерію , a. cremasterica, a. ligamenti teretis uteri.

r. pubicus, кровопостачає пірамідний м’яз та нижню частину прямого м’яза живота, лобковий симфіз, r. obturatorius, анастомозує з (з a. iliaca interna), утворюючи “corona mortisa. cremasterica, входить у склад структур сім’яного канатика, кровопостачає його оболонки, оболонки яєчка (зокрема m. cremaster), а у жінок - артерія круглої зв’язки матки, a. ligamenti teretis uteri, кровопостачає стінку матки, її круглу зв’язку та великі соромітні губи.

2) a. circumflexa ilium profunda, проходить паралельно пахвинній зв’язці та клубовому гребеню і кровопостачає m. iliacus та m. transversus abdominis.

(a. iliaca interna) на рівні верхнього краю великого сідничного отвору поділяється на передній і задній, які започатковують, відповідно, нутрощеві і пристінкові гілки. Задній стовбур продовжується у a. glutea superior, яка виходить з порожнини малого таза крізь над грушоподібний отвір.

Пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії:

1. a. iliolumbalis, r. lumbalis, кровопостачає великий поперековий м’яз та квадратний м’яз попереку, та r. iliacus, – однойменні кістку та м’яз. Спинномозкова гілка, r. spinalis, проникає у хребтовий канал і кровопостачає оболони спинного мозку. A. iliolumbalis анастомозує з a. circumflexa ilium profunda.

2. Бічні крижові артерії, aa. sacrales laterales, кровопостачають крижову кістку, м’яз-підіймач відхідника і грушоподібний м’яз, стовбури крижового сплетення.

3. Верхня сіднична артерія, a. glutea superior, r. superficialis, та r. profundus, кровопостачає сідничні м’язи та кульшовий суглоб.

4. Нижня сіднична артерія, a. glutea inferior, проходить крізь підгрушоподібний отвір з сідничним нервом та внутрішньою соромітною артерією. Відгалужує супутню артерію сідничного нерва, a. comitans n. ischiadici і кровопостачає великий сідничний м’яз.

5. Затульна артерія, a. obturatoria, , r. pubicus, проходить крізь затульний канал і кровопостачає m. obturatorius externus. Своєю кульшовозападинною гілкою, r. acetabularis, вона проникає у товщу зв’язки головки стегнової кістки, живить її та головку стегнової кістки.

Нутрощеві гілки внутрішньої клубової артерії:

1. a. umbilicalis, є головною гілкою внутрішньої клубової артерії у плода. У дорослих, від початкової частини пупкової артерії відходять гілки до верхівки сечового міхура – верхні міхурові артерії, aa. vesicales superiores , гілки до нижнього відділу сечовода, rr. ureterici, та артерії сім’явиносної протоки у чоловіків, a. ductus deferentis.

2. а. vesicalis inferior, кровопостачає нижню частину сечового міхура, передміхурову залозу, сім’яні пухирці, анастомозуючи з верхньою міхуровою артерією.

3. а. uterina, -a. vaginalis, r. ovaricus, , r. tubarius, вона анастомозує з яєчниковою артерією.

4. a. azygos vaginae,

5. a. rectalis media, кровопостачає ампулу прямої кишки, передміхурову залозу і сімяні пухирці та піхву.

6. a. pudenda interna, виходить з порожнини таза крізь підгрушоподібний отвір,

Гілки :a. rectalis inferior, кровопостачає відхідниковий канал і жирове тіло сідничо-відхідникової ямки; a. perinealis, кровопостачає сечостатеву діафрагму; rr. scrotales/labialеs posteriores;, a. urethralis; a. bulbi penis/vestibuli vaginae;, a. profunda penis/clitoridis.

128. Стегнова та підколінна артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

Стегнова артерія (a.femoralis) є продовженням зовнішньої клубової артерії, виходить через (lacuna vasorum) на передньомедіальну поверхню стегна в межах стегнового трикутника, а потім направляється в провідний канал, виходить з каналу через сухожильну щілину на задню поверхню стегна, переходячи в підколінну артерію. Від стегнової артерії відходять три поверхневі артерії і глибока артерія стегна. До поверхневих артерій відносяться: поверхнева надчеревна артерія, поверхнева артерія огинаюча клубову кістку, зовнішні статеві артерії. Всі ці гілки відходять від стегнової артерії на її початку (під пахвинною зв’язкою) і кровопостачають шкіру відповідних ділянок. Глибока артерія стегна – найбільша гілка стегнової артерії, артерію огинаючу стегнову кістку і латеральну артерію огинаючу стегнову кістку, проникаючі артерії в кількості трьох досягають задніх м’язів стегна і їх кровопостачають. Гілки глибокої артерії стегна широко анастомозують з гілками підколінної артерії;

Підколінна артерія (a. poplitea) –продовження стегнової артерії, розташовується в глибині підколінні ямки і віддає п’ять гілок: бічна верхня колінна артерія, присередня верхня колінна артерія, бічна нижня колінна артерія, при середня нижня колінна артерія і середня колінна артерія. Гілки приймають участь в утворенні колінної артеріальної сітки.

129. Артерії гомілки і стопи, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

Підколінна артерія при вході в гомілково-підколінний суглоб ділиться на передню і задню великогомілкову артерії.

Передня великогомілкова артерія через верхній отвір міжкісткової мембрани потрапляє на передню поверхню гомілки, проходить між м’язами передньої групи до стопи, де переходить в тильну артерію стопи. На своєму шляху передня великогомілкова артерія віддає гілки: задню і передню поворотні великогомілкові артерії, які приймають участь у формуванні колінної суглобової сітки; передні присередні кісточкові артерії, які приймають участь у формуванні відповідних кісточкових сіток. Безпосереднє продовження передньої великогомілкової артерії є тильна артерія стопи, яка тягнеться по всій тильній поверхні стоп. Тильна артерія стопи віддає гілки: присередня та бічна передплеснові артерії, дугоподібну артерію.

Дугоподібна артерія анастомозує з бічною передплесновою артерією з утворенням тильної артеріальної дуги стопи. Від дуги відходять тильні плеснові артерії, які діляться на дві тильні артерії пальців. Кінцевими гілками тильної артерії стопи є глибока підошвова гілка, яка анастомозує з підошвовою дугою. Перша тильна плеснова артерія, яка кровопостачає дорсальну поверхню першого пальця стопи.

Задня великогомілкова артерія є безпосереднім продовженням підколінної артерії, розташовується в гомілково-підколінному каналі і позаду медіальної кісточки ділиться на медіальну і латеральну підошвові артерії, які приймають участь в формуванні підошвової дуги від останньої відходять підошвові плеснові артерії, які продовжуються в загальні підошвові пальцеві артерії, а останні поділяються на власні підошвові пальцеві артерії. Крім того, від підошвових плесневих артерій відходять передні та задні проникаючі гілки, які приймають участь в утворенні вертикальної дуги стопи. По ходу задньої великогомілкової артерії відходять наступні гілки: малогомілкова огинальна гілка, малогомілкова артерія, бічна кісточкова гілка, яка приймає участь в формуванні бічної кісточкової сітки.

130. Внутрішня яремна вена: топографія, притоки.

(v. jugularis interna) є безпосереднім продовженням сигмоподібної пазухи твердої оболони головного мозку, починається на рівні яремного отвору основи черепа. У яремному отворі вена займає більшу частину його заднього відділу, попереду розташовані язико-глотковий (IX), блукаючий (X), додатковий (XI) черепні нерви, а також оболонна гілка блукаючого нерва та задня оболонна артерія. Початковий відділ має розширення-- (bulbus superior venae jugularis). Спочатку опускається вниз позаду внутрішньої сонної артерії, а потім збоку від неї, а нижче - позаду загальної сонної артерії. Від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і донизу внутрішня яремна вена проходить разом із загальною сонною артерією та блукаючим нервом у спільній фасціальній піхві, утворюючи судинно-нервовий пучок шиї. Кінцевий відділ внутрішньої яремної вени знову розширюється- (bulbus inferior venae jugularis). У верхній частині нижньої цибулини яремної вени і в місці її злиття з підключичною веною розташовані клапани. З'єднавшись на рівні груднинно-ключичного суглоба, ці дві вени утворюють з правого і лівого боків відповідну плечо-головну вену. Місце з'єднання внутрішньої яремної і підключичної вен -венозним кутом.

Усі притоки внутрішньої яремної вени поділяють на дві групи — внутрішньочерепні та позачерепні. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени :пазухи твердої оболони головного мозку, вени великого мозку, вени стовбура головного мозку і мозочка, вени губчатки, випускні вени, вени твердої оболони головного мозку, а також очні вени і вени лабіринту.

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени збирають венозну кров від ділянок лицевого черепа, м'яких тканин голови, органів, м'язів і шкіри шиї. У внутрішню яремну вену впадають :(w. pharyngeae). (v. lingualis). (v. facialis). (v. retromandibularis).

131. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени.

(sinus durae matris) є своєрідними венозними судинами, їхні стінки утворені листками твердої оболони. Клапани в пазухах відсутні.

(sinus sagittalis superior) йде вздовж верхнього краю серпа великого мозку, залягаючи в однойменній борозні кісток склепіння черепа, від рівня сліпого отвору лобової кістки до ділянки внутрішнього потиличного виступу, де вливається у стік пазух (confluens sinuum). У просвіт верхньої стрілової пазухи відкриваються вени твердої оболони головного мозку, поверхневі вени великого мозку, вени губчатки і випускні вени.

(sinus sagittalis inferior) проходить у товщі нижнього вільного краю серпа великого мозку спереду назад. На рівні переднього краю намета мозочка задній кінець нижньої стрілової пазухи впадає у пряму пазуху. У нижню стрілову пазуху впадають вени серпа великого мозку та прилеглих до нього ділянок твердої оболони головного мозку.
(
sinus rectus) проходить у серединній стріловій площині вздовж лінії з'єднання заднього відділу серпа великого мозку з наметом мозочка і є його похідною. В передній кінець впадає (v. magna cerebri)- збирає кров від глибоких ділянок мозку. Задній кінець прямої пазухи у – (confluens sinuum), що розташований в ділянці внутрішнього потиличного виступу. Інколи ця пазуха впадає у праву або ліву поперечну пазуху.

(sinus occipitalis) проходить у товщі краю серпа мозочка по лінії його прикріплення до внутрішнього потиличного гребеня. Верхній кінець потиличної пазухи відкривається в стік пазух, а нижній її кінець роздвоюється на (sinus marginales dexter et sinister). Крайові пазухи оточують позаду та з боків великий отвір потиличної кістки і впадають у кінцевий відділ відповідної сигмоподібної пазухи. Функцію прямого венозного шунта між стоком пазух та правою і лівою сигмоподібними.

(confluens sinuum) збирає венозну кров від верхньої і нижньої стрілових пазух, великої вени великого мозку і потиличної пазухи. Із стоку пазух венозна кров відтікає у праву і ліву поперечні пазухи.

(sinus transversus) залягає в однойменній борозні потиличної луски вздовж заднього краю намета мозочка, переходить у сигмоподібну пазуху. У поперечну пазуху з кожного боку впадають поверхневі верхні і нижні потиличні вени великого мозку, потилична і задня скронева вени губчатки, вени прилеглих ділянок твердої оболони головного мозку.

(sinus sigmoideus) парна - права й ліва, залягає в однойменній борозні на внутрішній поверхні тім'яної кістки, потиличної луски і соскоподібного відростка скроневої кістки. З кожного боку впадає верхня кам'яниста пазуха, а в її нижній відділ - виросткова випускна вена.

(sinus cavernosus) - парна - права й ліва, розміщена на внутрішній основі черепа з боків від турецького сідла. В передній відділ кожної печеристої пазухи впадають клино-тім'яна пазуха і верхня очна вена.

(sinus sphenoparietal) також парна, розміщена вздовж заднього вільного краю малого крила клиноподібної кістки між листками твердої оболони, що прикріплюються до цього краю. Ця пазуха відкривається в передній відділ печеристої пазухи.

(sinus petrosus superior) - парна, проходить в однойменній борозні вздовж верхнього краю кам'янистої частини скроневої кістки, сполучаючи печеристу пазуху з початковою ділянкою сигмоподібної пазухи. Впадає (v. aqueductus vestibuli), яка збирає кров від півколових проток і маточки внутрішнього вуха, виходить через водопровід присінка.

(sinus petrosusinferior) - парна, проходить в однойменній борозні вздовж заднього краю кам'янистої частини скроневої кістки, сполучаючи задню частину печеристої пазухи з верхньою цибулиною внутрішньої яремної вени. В нижню кам'янисту пазуху впадають (w. Labyrinthi)- збирають кров від завитки внутрішнього вуха, стінок внутрішнього слухового ходу і (VIII черепний нерв).

(plexus basilaris) -в ділянці схилу , позаду спинки сідла клиноподібної кістки і залягає між листками твердої оболони., побудоване з переплетених між собою венозних судин, анастомозує з правою і лівою печеристими пазухами, з правою і лівою нижніми кам'янистими пазухами, а внизу, в ділянці великого отвору потиличної кістки, з'єднується з переднім і заднім внутрішніми хребтовими венозними сплетеннями.

(vv. diploicae) містяться в каналах губчатки кісток склепіння черепа, збираючи від них венозну кров, не мають клапанів, пройшовши через отвори у внутрішній пластинці кісток черепа, впадає в пазухи твердої оболони головного мозку і вени твердої оболони, через систему вен губчатки і випускних вен пазухи твердої оболони головного мозку сполучаються із зовнішніми венами голови.

(vv. emissariae) проходить через отвори в кістках черепа, сполучаючи пазухи твердої оболони головного мозку із зовнішніми венами голови. ( v . emissaria parietalis ), ( v . emissaria mastoidea ), ( v . emissaria condylaris ); ( v . emissaria occipitalis ),та сплетення ( plexus venosus canalis nervi hypoglossi ); ( plexus venosus foraminis ovalis ); ( plexus venosus caroticus internus ).

(vv. meningeae encephali) попарно супроводжують відповідні оболонні артерії, у них відсутні клапани. Найкрупнішою є (v. meningea media), яка супроводжує однойменну артерію і анастомозує з клино-тім'яною пазухою. З порожнини черепа через остистий отвір клиноподібної кістки, впадає в крилоподібне венозне сплетення.

(vv. orbitale) дві крупні вени - верхня і нижня очні, клапанів не мають.

(v. ophthalmica superior) проходить від присереднього кута ока назад по верхньому краю присередньої стінки очної ямки, супроводжуючи надочноямкову артерію. Через верхню очноямкову щілину заходить в середню черепну ямку, де відкривається в передній відділ печеристої пазухи твердої оболони. Верхня очна вена збирає кров від очного яблука, його зовнішніх м'язів, сльозової залози, зорового нерва, від решітчастої кістки та її слизової оболонки, від повік і сполучної оболонки ока (кон'юнктиви), Вена анастомозує з лицевою веною.

(v. ophthalmica inferior) формується у нижньоприсередньому куті переднього відділу очної ямки із вен, що збирають кров від сльозового мішка і зовнішніх м'язів очного яблука. Вена проходить назад уздовж нижнього прямого м'яза очного яблука, анастомозуючи з верхньою очною веною. У задньому відділі розгалужується на дві гілки: одна гілка через верхню очноямкову щілину заходить в середню черепну ямку і впадає у печеристу пазуху твердої оболони, друга гілка виходить через нижню очноямкову щілину в підскроневу ямку

(vv. encephali) поділяють на поверхневі і глибокі вени великого мозку, вени стовбура головного мозку і вени мозочка.

(vv. superficiales cerebri) складаються з верхніх і нижніх вен великого мозку та середньої поверхневої вени великого мозку. Вони збирають кров від поверхонь півкуль великого мозку. Поверхневі вени великого мозку впадають в пазухи твердої оболони.

До глибоких : ( vv . basales dextra et sinistra ), ( w . internae cerebri dextra et sinistra ) ( v . magna cerebri ). Вони збирають венозну кров від білої речовини півкуль великого мозку та їхніх основних ядер, стінок шлуночків і їх судинних сплетень.

(v. basalis) формується на нижній поверхні лобової частки півкулі великого мозку в ділянці передньої пронизаної речовини.

Передня вена великого мозку супроводжує (a.cerebri anterior).

Середня глибока вена великого мозку супроводжує (a. cerebri media). Права і ліва основні вени впадають у велику вену великого мозку.

(v. interna cerebri) формується в ділянці міжшлуночкового отвору. Права і ліва внутрішні вени великого мозку з'єднуються між собою і утворюють (v. magna cerebri)

V. magna cerebri впадає в пряму пазуху твердої оболони. Вени стовбура головного мозку (vv. trunci encephali).

До вен стовбура головного мозку належать середньомозкові вени, вени мосту і вени довгастого мозку. Вони впадають в основну вену, велику вену головного мозку або в пазухи твердої оболони.

Основні вени мозочка - це верхні і нижні вени черв'яка і мозочка. Збирають кров від більшої частини мозочка. Верхні вени черв'яка і мозочка впадають у пряму пазуху твердої оболони і велику вену великого иозку . Нижні вени черв'яка і мозочка впадають у поперечну і нижню кам'янисту пазухи твердої оболони.

131. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени. Крилоподібне сплетення.

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени збирають венозну кров від ділянок лицевого черепа, м'яких тканин голови, органів, м'язів і шкіри шиї. У внутрішню яремну вену впадають наступні венозні судини.

(w. pharyngeae)- збирають кров від глоткового сплетення (plexus pharyngeus), розташоване на задній і бічних поверхнях глотки,у сплетення відтікає кров від глотки, м'якого піднебіння, слухової труби, потиличної частини твердої оболони головного мозку.

(v. lingualis).- збирає кров із язика, під'язикової та піднижньощелепної слинних залоз. Язикова вена супроводжує однойменну артерію. Впадає у внутрішню яремну вену або у лицеву вену.

(v. thyroidea superior). починається двома стовбурами, що супроводжують однойменну артерію. Ця вена впадає у внутрішню яремну вену, а інколи - в лицеву чи язикову вени. Вона збирає кров від гортані, щитоподібної та прищитоподібних залоз, груднинно-ключично-соскоподібного м'яза.

(v. facialis). починається в ділянці присереднього кута ока кутовою веною (v. angularis). V.angularis анастомозує з верхньою очною веною. А верхня очна вена впадає у печеристу пазуху твердої оболони головного мозку. Лицева вена збирає кров від м'яких тканин лобової і лицьової ділянок та ділянки піднижньощелепного трикутника, від носо-сльозової протоки, привушної слинної залози та жувального м'яза, слизової оболонки і стінок верхньощелепної пазухи, задніх зубів верхньощелепної зубної дуги, задньої частини коміркового відростка верхньої щелепи та ясен, що його вкривають, піднебінного мигдалика, бокової стінки глотки і м'якого піднебіння, м'язів та слизової оболонки дна ротової порожнини, під'язикової та піднижньощелепної слинних залоз.

(v. retromandibular)йде донизу попереду вушної раковини, пронизує привушну слинну залозу, далі проходить позаду гілки нижньої щелепи і збоку від зовнішньої сонної артерії. На рівні кута нижньої щелепи впадає в лицеву вену або у внутрішню яремну вену,п ритоки: ( v . temporalis superficialis ), ( v . temporalis media ), ( v . transversa faciei ), ( vv . maxillares ).

(plexus pterygoideus). міститься в ділянці підскроневої ямки і розташоване на поверхні бічного і присереднього крилоподібних м'язів, притікає кров від щічного і всіх жувальних м'язів, скронево-нижньощелепного суглоба, від передньої поверхні вушної раковини, зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, від слизової оболонки барабанної порожнини, слухових кісточок, комірок соскоподібного відростка, від слизової оболонки носової порожнини, від твердої оболони головного мозку середньої черепної ямки, від привушної слинної залози, анастомозує з печеристою пазухою твердої оболони головного мозку через венозне сплетення овального отвору. Кров від крилоподібного сплетення відтікає у занижньощелепну вену за допомогою верхньощелепних вен.

133. Зовнішні та передні яремні вени: утворення, топографія, притоки.

(v. jugularis externa) формується в ділянці під вушною раковиною біля переднього краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза на рівні кута нижньої щелепи при злитті двох її крупних приток - передньої і задньої. Передньою притокою є анастомоз із занижньощелепною веною, яка впадає у внутрішню яремну вену, а задньою притокою є задня вушна вена, яка анастомозує з потиличною веною, що переважно впадає в хребтову вену. Прямує донизу по зовнішній поверхні груднинно-ключично-соскоподібного м'яза і прикрита підшкірним м'язом шиї. Впадає в кінцевий відділ внутрішньої вени або у венозний кут, що утворюється при злитті підключичної і внутрішньої яремної вен.

Впадають такі судини: - ( v . auricularis posterior ). Збирає кров від м'яких тканин соскоподібної ділянки та ділянки, що розташована позаду вушної раковини, а також від її задньої поверхні. На рівні кута нижньої щелепи вона вливається у зовнішню яремну вену. Задня вушна вена анастомозує з потиличною веною і соскоподібною випускною веною;

(v. jugularis anterior). формується з дрібних вен, що збирають кров від м'яких тканин підборідної ділянки. Йде по зовнішній поверхні щелепно-під'язикового м'яза, а нижче- по передній поверхні грудниннопід'язикового м'яза. Передня яремна вена пронизує передтрахейну пластинку шийної фасції і заходить у міжфасційний надгруднинний простір, повертає вбік і позаду груднинно-ключично-соскоподібного м'яза впадає у кінцевій відділ зовнішньої яремної вени або в підключичну вену. Інколи права і ліва передні вени зливаються, утворюючи серединну вену шиї, яка переважно впадає у ліву плечо-головну вену. У надгруднинному просторі часто права і ліва передні яремні вени з'єднуються між собою поперечним анастомозом,- (arcus venos us jugularis); - надлопаткова вена (v. suprascapularis). Вона формується у верхній частині лопаткової ділянки і супроводжує однойменну артерію. Надлопаткова вена збирає кров від надостьового і підостьового м'язів і впадає в кінцевий відділ зовнішньої яремної вени або в підключичну вену; - поперечні вени шиї (vv. transversae cervicis; vv. transversae colli. Вони збирають кров від глибоких м'язів шиї, м'яза-підіймача лопатки, ремінного м'яза шиї і ромбоподібних м'язів, а також від шкіри цих ділянок. Поперечні вени шиї впадають у кінцевий відділ зовнішньої яремної вени або у підключичну вену.

134. Плечо-головні вени: утворення, топографія, притоки.

(v. brachiocephalica dextra). Формується позаду правого груднинно-ключичного суглоба. Вена прямує вниз по внутрішній поверхні правого краю ручки груднини, прилягаючи до купола правої пристінкової плеври. На рівні з'єднання правого І ребрового хряща з грудниною права плечо-головна вена з'єднується з лівою плечо-головною веною, утворюючи верхню порожнисту вену.

(v. brachiocephalica sinistra) Утворюється позаду груднинно-ключичного суглоба. Вена проходить позаду ручки груднини і загруднинної залози. Позаду лівої плечо-головної вени розташовані плечо-головний стовбур, ліві загальна сонна і підключична артерії, ліві блукаючий і діафрагмовий нерви. На рівні з'єднання правого І ребрового хряща з грудниною ліва плечо-головна вена з'єднується з правою плечо-головною веною, утворюючи верхню порожнисту вену.

Притоки плечо-голоених вен: (w. thyroideae inferiores). -збирають кров від непарного (plexus thyroideus impar),розташоване на передній поверхні шийної частини трахеї та нижніх ділянок щитоподібної залози. В нього відтікає кров від щитоподібної та прищитоподібних залоз, гортані, глотки, трахеї, стравоходу, підпід'язикових м'язів.

(v. vertebralis).початок в потиличній ділянці біля заднього півкола великого отвору. Потім ця вена заходить у поперечний отвір першого шийного хребця, опускається вниз, супроводжуючи хребтову артерію і утворюючи навколо неї венозне сплетення. Вийшовши із поперечного отвору VI шийного хребця (інколи VII шийного хребця), огинає спереду підключичну артерію і впадає в плечо-головну вену. У хребтову вену впадають судини, які збирають кров від потиличної кістки, глибоких м'язів шиї, шийних частин глибоких м'язів спини, від внутрішніх хребтових венозних сплетень.

(v. cervicalis profunda; v. colli profunda)-початок в ділянці задньої дуги першого шийного хребця від (plexus venosus vertebralis externus posterior) і (plexus venosus suboccipitalis). Вона збирає кров від м'язів і фасцій потиличної ділянки. Глибока шийна вена проходить вниз позаду поперечних відростків шийних хребців і впадає переважно в кінцевій відділ хребтової вени або в плечо-головну вену неподалік від вічка хребтової вени. Притоки плечо-головних вен, які збирають кров від тулуба ((vv. thoracicae internae), (v. intercostalis suprema dextra), (v. intercostalis superior sinistra, дрібні вени, по яких відтікає кров від органів 1середостіння { (vv. thymicae), (vv. pericardiacae), (vv. pericardiaco-phrenicae), (vv. mediastinales), (vv. tracheales), (vv. bronchiales), (vv. oesophageales).

135. Верхня порожниста вена: топографія, корені, притоки.

(v. cava superior) Це товстий і короткий безклапанний венозний стовбур, який знаходиться справа і дещо позаду від висхідної аорти у передньому середостінні. Утворюється шляхом злиття (vv. brachiocephalicae dextra et sinistra) позаду з'єднання I-го правого ребрового хряща з грудниною. Звідси v. cava superior прямує вертикально вниз і, досягнувши рівня з'єднання ІІІ-го правого ребрового хряща з грудниною, впадає у праве передсердя. Верхня порожниста вена міститься позаду загруднинної залози і передньої частини правої легені, спереду — кореня правої легені, зліва — від правої легені і правого діафрагмового нерва, справа і позаду від висхідної аорти.

Притоки верхньої порожнистої вени. - (v. azygos); - (vv. pericardiacae); (vv. mediastinales). Верхня порожниста вена збирає венозну кров з трьох джерел: - вен голови та шиї; - вен верхніх кінцівок; - вен стінок грудної і, частково, черевної порожнин.

(v. azygos) Утворюється в місці впадіння у (v. lumbalis ascendens dextra) і (v. subcostalis dextra),це корені непарної вени. Непарна вена підіймається у задньому середостінні справа від хребта, грудної аорти і грудної протоки, спереду від правих задніх міжребрових артерій і позаду від стравоходу. На рівні III-IV грудних хребців v. azygos утворює (arcus venae azygi), якою огинає корінь правої легені і впадає у v. cava superior.

136. Вени грудної порожнини: внутрішні грудні, непарна і напівнепарна вена, їх топографія,притоки.

(vv. thoracicae internae) - на передній стінці грудної порожнини, супроводжують однойменні артерії (дві вени супроводжують одну артерію), збирають венозну кров з утворів, які кровопостачаються внутрішньою грудною артерією, впадають у плечоголовну вену.

(venа azygos) – починається V. Lumbalis ascendens dextra,з якою вони відділені діафрагмою, підіймається вздовж хребта справа, приймає притоки:( vv . Intercostals posteriores );. ( vv . subcostales );( vv . phrenicae superiores )( vv . esofageales ) ( vv . bronchiales ) - збирають венозну кров з бронхів і легенів;( vv . mediastenales );( vv . pericardiacae ае).Впадає у верхню порожнисту вену.

(v. hemizygos) - починається v. Lumbalis ascendens sinistra, підіймається вздовж хребта зліва, приймає притоки, які збирають венозну кров зі стінок і органів лівої половини грудної порожнини. Впадає в непарну вену. Виділяють ще (v. hemizygos accessoria), яка збирає венозну кров з верхньої частини лівої половини грудної порожнини і впадає в півнепарну вену.

137. Нижня порожниста вена: топографія,корені,притоки.

утворюється при злитті vv . Iliacae communes – найбільші притоки(збирають кров і нижніх кінцівок,стінки і вмісту тазу,передньої стінки живота)

на рівні Л4 і розташована на правій половні передньої поверхні хребтового стовпах.
голотопічно:
-спереду – 12-ти паа кишка, підшлункова,печінка
-зліва – аорта
Притоки:
-вісцеральні: vv . Hepaticae від печінки, vv renales від нирки,сечоводу(верхньої третини) , vv suprarenales від наднирника, vv testiculares від яєчника, vv ovarica ) від яєчка
-парієтальні: vv . Lumbales (4) – кров від задньої черевної станки і спинного мозку і оболон, vv . Lumbales ascendentes солучають між собою в. люмбалес, vv . Phrenicae inferior – кров від діафрагми

138. Ворітна вена печінки: топографія, корені, притоки

Утворюється при злитті трьох коренів ( v . lienalis . v . mesenterica inf et sup ) за головкою підшлункової.
притоки: vv . paraumbilicalis , v . cystica , v . prepylorica , v . Gastrica dext et sinister , корені.
в печінку входить в складі печінково12-типалокишк. Зв’язку. Де вона розтащована між . після входу в печінку розгажується на праву і ліву гілки. V . interlobularis –останє розгалуженя(найдрібніше)

139. Порто-кавальні і кава-кавальні анастомози

140. Вени верхньої і нижньої кінцівки, класифікація,топографія

141. Лімфатична система, їх морфо-функціональна характеристика. Грудна протока і права лімфатична протока, їх корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

До лімфатичних стовбурів (trunci lymphatici) належать:

1) (truncus subclavius): правий (dexter), лівий (sinister) – збирає лімфу з верхніх кінцівок;

2) (truncus jugularis): правий (dexter), лівий (sinister) – збирає лімфу від голови та шиї;

3) (truncus bronchomediastinalis): правий (dexter) та лівий (sinister) – збирає лімфу від органів і стінок грудної порожнини.

4) (truncus lumbalis): правий (dexter) та лівий (sinister) – збирає лімфу від нижніх кінцівок (membra inferiora).

5) (trunci intestinales) – це декілька непостійних судин, які утворюються з виносних лімфатичних судин брижових лімфатичних вузлів. І впадають в поперековий стовбур,або грудну потоку(зліва)

Перші три правих стовбура зливаються і утворюють ductus lymphaticus dexter.

Права лімфатична протока збирає лімфу з: правої половини голови;правої половини шиї правої верхньої кінцівки органів і стінок правої половини грудної порожнини

(ductus thoracicus)

Грудна протока формується в черевній порожнині на рівні ХІІ грудного – ІІ поперекового хребців при злитті правого та лівого поперекового стовбурів (truncus lumbalis). Розміщена в задньому і верхньому середостінні. Має розширення – молочна цистерна (cisterna chyli).

Грудна протока ( ductus thoracicus ) має: ( pars abdominalis ); ( pars thoracica ); ( pars cervicalis ); та (arcus ductus thoracici) – огинає купол лівої легені і впадає в лівий венозний кут. (angulus venosus sinister)

Грудна протока збирає лімфу з: нижніх кінцівок органів і стінок тазової порожнини );органів і стінок черевної порожнини органів і стінок лівої половини грудної порожнини); лівої половини голови , лівої половини шиї;лівої верхньої кінцівки .

142. Лімфатичні вузли і судини голови: класифікація, топографія, шляхи відтоку лімфи. Роботи Київської анатомічної школи

Від правої і лівої половин голови і шиї лімфа збирається відповідно у:

( truncus jugularis dexter ), який впадає в ( ductus lymphaticus dexter ) або в ( angulus venosus dexter )

( truncus jugularis sinister ), який впадає у ( ductus thoracicus ) або в ( angulus venosus sinister ).

Вони проходять з кожного боку вздовж внутрішньої яремної вени.

Лімфатичні вузли: ( nodi occipitales );( nodi mastoidei );( nodi parotidei superficiales ); ( nodi parotidei profundi ); ( nodi submandibulares ); ( nodi faciales ); ( nodi submentales ).

Виносні судини лімфатичних вузлів голови закінчуються переважно у глибоких бічних шийних вузлах (nodi cervicales profundi).

143. Лімфатичні вузли і судини шиї: класифікація, топографія, шляхи відтоку лімфи.

Від правої і лівої половин шиї лімфа збирається у:

–( truncus jugularis dexter ), який впадає в ( ductus lymphaticus dexter ) або в ( angulus venosus dexter )

– ( truncus jugularis sinister ), який впадає у ( ductus thoracicus ) або в ( angulus venosus sinister ).

Вони проходять вздовж внутрішньої яремної вени.

Шийні вузли поділяються на передні і бічні.

Передні шийні вузли: поверхневих вузлів, розміщених уздовж зовн. яремної вени, вони збирають лімфу зі шкіри і м’язів шиї та глибоких вузлів (nodi profundi).

До глибоких передніх шийних вузлів входять: (nodi prelaryngei);(nodi thyroidei);(nodi pretracheales); (nodi paratracheales); (nodi retropharyngei).

У ці вузли впадають приносні лімфатичні судини від однойменних органів.

Бічні шийні вузли: (nodi superficiales) розміщені вздовж зовнішньої яремної вени і приймають лімфу зі шкіри та поверхневої фасції; (nodi profundi superiores); (nodi profundi inferiores) розміщені вздовж внутрішньої яремної вени. Вони приймають виносні лімфатичні судини з язика,мигладиків,щитовидки, гортані і м’язів шиї (musculi colli). З них формуються trunci jugulares dexter et sinister.(nodi supraclaviculares);та (nodi accessorii).

144. Розвиток ЦНС(мозкові пухирці та їх похідні). Основні етапи формування нервової системи у філогенезі.
Головний мозок розвивається із трьох зародкових пухирів (vesiculae germinativae) або первинних мозкових пухирів, які є потовщенням нервової трубки: (prosencephalon);(mesencephalon);та (rhombencephalon).

На 6-7 тиждень ембріогенезу утв. 5 пухирців.

На стадії п’яти зародкових пухирів формуються:

1) із ромбоподібного мозкового пухиря: (myelencephalon; medulla oblongata; bulbus); (metencephalon)з ; (pons);та (cerebellum).

2) (mesencephalon) не поділяється на вторинні мозкові пухирі, але відділяється від ромбоподібного перешийком.

3) із (prosencephalon) формуються два вторинні мозкові пухирі: (telencecephalon);та (diencephalon).

145. Оболони спинного і головного мозку. Міжоболонові простори. Утвореня і шляхи циркуляції спинномозкової рідини.
Оболони спинного мозку:
1. (dura mater spinalis). Складається з 2 листів(зовнішнього,яки є окістям хребтового стовпа. І внутрішнього – власне твердої оболонки.) Над твердою оболонкою – епідуральний простір,заповнений клітковиною і венозними сплетенями. Вгорі тверда оболонка спинного мозку фіксується до краю великого (потиличного) отвору, а знизу закінчується сліпо і в canalis sacralis переходить у нитку твердої оболонки, яка закріплюється на куприку.
2. (arachnoidea mater spinalis)
щільно прилягає до внутрішньої поверхні твердої оболонки
3.
(ріа mater spinalis) щільно вкриває речовину спинного мозку; містить велику кількість артеріальних і венозних судин. Між павутинною і м'якою оболонками є підпавутинний простір (spatium subarachnoideum), заповнений цереброспінальною рідиною (liquor cerebrospinal) і з'єднаний з однойменним простором головного мозку.

Оболони головного мозку:
1. (
dura mater encephali)

Вона є міцною, вистиляє зсередини ( cavitas cranii ) і слугує окістям для внутрішньої поверхні кісток черепа.

2. (arachnoidea mater encephali)

Вона є тонкою напівпрозорою перетинкою, що позбавлена судин, не проникає в щілини і борозни. Утворює своєрідні вирости – павутинні зернистості(granulationes arachnoidae), або пахіонові грануляції. забезпечують відтік спинномозкової рідини з підпавутинного простору у венозне русло.

3 (pia mater encepali) щільно прилягає до зовнішньої поверхні мозку та заходить у всі ямки, щілини та борозни. побудована з пухкої сполучної тканини, в товщі якої розташовані кровоносні судини, які кровопостачають його. Мяка оболона проникає в порожнини шлуночків головного мозку і утворює судинні сплетення (plexus choroideus), які продукують спинномозкову рідину. Є наступні судинні сплетення: (plexus choroideus ventriculi lateralis) – найбільше. (plexus choroideus ventriculi quarti) (plexus choroideus ventriculi tertii).

Шляхи циркуляції:

Спинномозкова рідина з (ventriculi laterales) через (foramen interventriculare) – отвір – потрапляє в (ventriculus tertius).

Із третього шлуночка через водопровід вона потрапляє в (ventriculus quartus).

У четвертому шлуночку (ventriculus quartus) спинномозкова рідина поповнюється і через серединний (отвір Мажанді) та бічні отвори (отвори Люшка) потрапляє у підпавутинний простір головного та спинного мозку

Простори:

- (spatium epidurale), який розміщений між кістками черепа та черепною твердою оболоною

- (spatium subdurale), який розміщений між твердою і павутинною оболонами.
(за нормальних умов не існують.)

- (spatium subarachnoideum) утворює підпавутиннi цистерни (cisternae subarachnoideae):

- (cisterna cerebellomedullaris; cisterna magna);

- (cisterna cerebellomedullaris lateralis);

- (cisterna chiasmatica);

- (cisterna interpeduncularis);

- (cisterna fossae lateralis cerebri);

- (cisterna ambiens);

- (cisterna pontocerebellaris);

- (cisterna pericallosa);

- (cisterna quadrigeminalis; cisterna venae magnae cerebri);

- (cisterna laminae terminalis).

(liquor cerebrospinalis) циркулює:

- в шлуночках кінцевого мозку (telencephalon);

- в центральному каналі спинного мозку (canalis centralis medullae spinalis);

- в підпавутинному просторі (spatium subarachnoideum).
поновлюється кожних 4–7 годин і від плазми крові різниться низьким вмістом білка та підвищеною концентрацією натрію, калію і хлору.
Функції: захисну – амортизація ударів та струсів мозку;

утворення гідростатичної оболонки навколо мозку, його корінців та судин, завдяки чому зменшується натяг корінців та судин;

- утворення оптимального рідкого середовища, що оточує структури центральної частини нервової системи, завдяки чому підтримується постійний іонний баланс, який забезпечує нормальну діяльність нейронів і глії;

- виведення метаболітів, що утворюються в мозковій тканині;

- інтегративну – перенесення гормонів та інших біологічно активних речовин.

146. Спинний мозок: розвиток,топографія, зовнішня будова, морфо-функціональна характеристика сірої і білої речовини.

(medulla spinalis) лежить у хребтовому каналі, оточений трьома спинномозковими оболонами і являє подовжену частину ЦНС.

Кровопостачання: aa . s pinales anterior (непарна) et posterioir (парна)від a . v е rtebrales .

Зовнішня будова спинного мозку

У спинному мозку розрізняють:

• 2 стовщення (шийне і попереково-крижове), intumescentia cervicalis et

lumbosacralis;

• 31 сегмент (8 — шийних, 12 — грудних, 5 — поперекових, 5 крижових, 1—

куприковий ),

segmenta cervicalia, thoracica, lumbalia, sacralia, coccygeum

• 62 передніх і 62 задніх корінців і їх каудальне утворення — кінський хвіст (radices anteriores et posteriores, cauda equina);

• мозковий конус (conus medullaris),

• кінцеву нитку (filum terminale).

Межа між спинним і довгастим мозком: рівень виходу корінців І спинномозкового нерва. Скететотопічно: верхній край І шийного хребця.

На рівні І поперекового хребця формується (conus medullaris). Від мозкового конуса на рівні II поперекового хребця від якого відходить - cauda equina (утворений корінцями Л2-5, S 1-5 і куприковим нервом), а потім (pars spinalis filum terminale) яка прикріплюється до окістя II куприкового хребця .

Спинний мозок складається з 31 сегменту. Сегмент - ділянка з парою передніх і задніх корінців(всього62)
ПравилоШипо:
-В шийному С1-С6 сегмети відповідають хребцям

-С7-Th4 сегменти спинного мозку розташовані на один хребець вище відповідного їм хребця,

-Th5-8 – вище на два хребці.

-Th9-Th12–вище на три хребці.

Перша пара спинномозкових нервів покидає хребтовий канал між потиличною кісткою і атлантом, тридцять перша – між першим і другим крижовими хребцями.

( substantia grisea medullae spinalis ) – розміщена в цетрі і утворена перикаріонами і короткими відростками нейронів. Поділена на 10 платинок за Рексеом. Вона складається з: ( columna anterior ) – більш товстий; ( columna posterior ) – більш тонкий і загострений,в якому виділяють верхівку,головку,шийку і основу.та ( columna intermedia ) (чітко виражений лише в грудо-поперековому відділі )

( substantia gelatinosa centralis ) – проміжної зони, що розміщена навколо центрального каналу

Тіла нейронів в сірій речовині формують ядра.
Ядра переднього: (рухові) (nucleus anterolateralis); (nucleus anteromedialis); (nucleus posterolateralis); (nucleus posteromedialis); (nucleus centralis).
Ядра заднього: (nucleus marginalis); (nucleus proprius) (nucleus thoracicu s ) - містить драглисту речовину (substantia gelatinosa)

Ядра проміжного стовпа:(nucleus intermediolateralis). (nucleus intermediomedialis),
Крижові ядра: сегменти S2 – S4 (nuclei parasympathici sacrales)

(substantia alba) – утворена нервовими волокнами,глією і кров. судинами

Розділена передньою серединною щілиною і задньою серединною борозною на праву і ліву половини. З боків проходять передньобічна і задньобічна борозни, які ділять білу речовину на три канатики:

передній

бічний (funiculus lateralis).

задній,який поділяється задньою проміжною борозною на: (fasciculus gracilis), пучок Голля, який розміщений присередньо;та (fasciculus cuneatus), або пучок Бурдаха, розміщений збоку від нього.

Відростки нейронів в білій речовині формують пучки і шляхи:

Шляхи заднього канатика: (висхідні) (fasciculus gracilis)та (fasciculus cuneatus)

Шляхи бічного канатика:

низхідні: (tractus corticospinalis lateralis), або бічний пірамідний шлях;та (tractus rubrospinalis) – шлях Монакова
висхідні: (tractus spinocerebellaris posterior) – шлях Флексіга; (tractus spinocerebellaris anterior) – шлях Говерса;та (tractus spinothalamicus lateralis)

Шляхи переднього канатика: (низхідні); (tractus corticospinalis anterior), (fibrae reticulospinales); (tractus pontoreticulospinalis); (fibrae olivospinales); (tractus vestibulospinalis). (tractus spinothalamicus anterior).

Розвиток
У перші місяці довжина спинного мозку приблизно дорівнює довжині хребтового каналу. Далі спинний мо
зок починає відставати в рості від хребтового стовпа. У зв’язку з нерівномірністю росту спинний мозок дорослої людини коротший від хребтового стовпа. Спочатку більше шийне стовщеня,але з 4 місяця більшим стає поперекове. Завдяки тому що відбувається сходження хребта нервові корінці набувають косий напрямок.

146. Спинний мозок: розвиток, топографія, зовнішня будова, морфо-функціональна характеристика сірої і білої речовини.

Розвиток. На ранніх ступенях ембріонального - спинний мозок дуже довгий і тягнеться по всій довжині хребтового каналу. Пізніше - задній кінець спинного мозку редукується і від нього залишається ниткоподібне закінчення – кінцева нитка ( filum terminale ).

Топографія. Рівень виходу корінців І спинномозкового нерва – верхня межа. (скелетотопічно – верхній край І шийного хребця.
Нижня – звужуючись на рівні L 1 – утворює мозковий конус ( conus medullaris ), від якого на рівні L 2 відходить кінцева нитка (рудимент спинного мозку, у творена нейроглією). З корінцями поперекових і крижових нервів, досягає рівня S 2.

Зовнішня будова. Правило Шипо.

Спинний мозок – сплюснутий дорсовентрально циліндричний тяж (41-45см), масою близько 34-38г
Має :передню серединну щілину;та орсально –задню серединну борозну;

З кожног боку від них є по 2 симетричні борозни(передньо- і задньобічна)
в шийному відділі + проміжна борозна

Сіра речовина. На поперечному розрізі – в центральній частині і має форму метелика.;
Сіра речовина навколо центрального каналу –( substantia gelatinosa centralis )

(substantia grisea medullae spinalis)

Це скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків. Вона складається з: (columna anterior); (columna posterior); (columna intermedia), цей стовп чітко виражений лише на рівні C 8 – L 2;

(substantia gelatinosa centralis) – проміжної зони, що розташована навколо центрального каналу, поділяється на передню і задню сірі спайки. .

На поперечному розрізі стовпи мають вигляд рогів і тому в сірій речовині розрізняють парні: (cornu anterius); (cornu posterius); (cornu laterale).

Біла речовина.

Представлена аксонами нервових клітин головного та спинного мозку, які утворюють висхідні шляхи (чутливі, аферентні) і низхідні шляхи (рухові, еферентні).

За допомогою борозен біла речовина поділяється на: (funiculus anterior); (funiculus posterior); (funiculus lateralis).

Правий і лівий передні канатики за допомогою передньої білої спайки (comissura alba anterior) сполучаються між собою.

147. Головний мозок: частини. Стовбур головного мозку. Характеристика ядер черепних нервів.

(encephalon) поділяється на:

- (rhombencephalon), який складається з: (myelencephalon; medulla oblongata; bulbus); --

-(metencephalon), до складу якого належать:міст (pons);та (cerebellum);

- (mesencephalon);

- (prosencephalon), складається з: (diencephalon);та (telencephalon).

Головний мозок розвивається із трьох зародкових пухирців (vesiculae germinativae) нервової трубки, які є потовщенням нервової трубки або первинних мозкових пухирців

Головний мозок також можна поділити на:

- (telencephalon; cerebrum);

- (truncus encephali), який складається з: (myelencephalon; medulla oblongata); (pons), (mesencephalon);та (dyencephalon).

Кінцевий мозок має дві півкулі – праву і ліву, на яких є такі поверхні:

- (facies inferior hemispherii cerebri);

- (facies superolateralis hemispherii cerebri);

- (facies medialis hemispherii cerebri).

На (facies inferior hemispheriorum cerebri) – основи головного мозку – виходять 12 пар черепних нервів:

- перша пара, нюховий нерв [I] (nervus olfactorius)– чутливий, що виходить:

- з черепа (cranium) через дірчасту пластинку решітчастої кістки (lamina cribrosa ossis ethmoidalis);

- з головного мозку (encephalon) від нюхових цибулин (bulbі olfactorii);

- друга пара, зоровий нерв [II] (nervus opticus ) – чутливий, що виходить:

- з черепа (cranium) через зорові канали (canales optici);

- з головного мозку (encephalon) від зорового перехрестя (chiasma opticum);

- третя пара, окоруховий нерв [III] (nervus oculomotorius ) – мішаний, що виходить:

- з головного мозку (encephalon) з міжніжкової ямки (fossa interpeduncularis);

- з черепа (cranium) через верхню очноямкову щілину (fissurа orbitalis superior);

- четверта пара, блоковий нерв [IV] (nervus trochlearis ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) з обох боків від вуздечки верхнього мозкового паруса (frenulum veli medullaris superioris), проходячи з бічної сторони ніжок мозку (facies lateralis pedunculorum cerebri);

- з черепа (cranium) – через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- п’ята пара, трійчастий нерв [V] (nervus trigeminus ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) на межі між мостом (pons) і середніми мозочковими ніжками (pedunculi cerebellares medii);

- з черепа (cranium) виходить трьома гілками:

- очний нерв (nervus ophthalmicus )через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- верхньощелепний нерв (nervus maxillaris) через круглий отвір (foramen rotundum);

- нижньощелепний нерв (nervus mandibularis )через овальний отвір (foramen ovale);

- шоста пара, відвідний нерв [VI] (nervus abducens ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) між мостом (pons) і пірамідами довгастого мозку (pyramides medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) через верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

- сьома пара, лицевий нерв [VII] (nervus facialis ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) в мосто–мозочковому куті (angulus pontocerebellaris);

- з черепа (cranium) через шило–соскоподібний отвір (foramen stylomastoideum);

- восьма пара, присінково–завитковий нерв [VIII] (nervus vestibulocochlearis ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) в мосто–мозочковому куті (angulus pontocerebellaris), позаду сьомої пари (nervus facialis [VII]);

- з черепа (cranium) через внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus);

- дев’ята пара, язикоглотковий нерв [IX] (nervus glossopharyngeus ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) через яремний отвір (foramen jugulare);

- десята пара, блукаючий нерв [X] (nervus vagus), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae) позаду дев’ятої пари (nervus glossopharyngeus );

- з черепа (cranium) через яремний отвір (foramen jugulare);

- одинадцята пара, додатковий нерв [XI] (nervus accessorius ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) із задньобічної борозни довгастого мозку (sulcus posterolateralis medullae oblongatae) і задньобічної борозни спинного мозку(sulcus posterolateralis medullae spinalis), нижче десятої пари (nervus vagus);

- з черепа (cranium) через яремний отвір (foramen jugulare);

- дванадцята пара, під’язиковий нерв [XII] (nervus hypoglossus ), що виходить:

- з головного мозку (encephalon) між оливою та пірамідою довгастого мозку (oliva et pyramis medullae oblongatae);

- з черепа (cranium) через канал під’язикового нерва (canalis nervi hypoglossi).

148.Довчастий мозок: розвиток, топографія, будова.

Довгастий мозок; ЦИБУЛИНА (myelencephalon; medulla oblongata; bulbus cerebri )

Розвиток.

3 первинних мозкових пухирі:
Prosencephalon (первинний передній мозок- ( Telencephalon Myelencephalon )

Mesencephalon (первинний середній мозок) - Diencephalon

Rhombencephalon (первинний ромбоподібний мозок) - Metencephalon

Саме з Myelencephalon – розвивається довгастий мозок.

Довгастий є продовженням спинного мозку.

Розрізняють його вентральну, дорсальну і бічні поверхні
Топографія. Межі.
Нижня – відповідає рівню великого потиличного отвору, рівню перехрест пірамід, а також місцю виходу корінців 1 пари спинномозк нервів.
Верхня:-на вентральній поверхні –біля заднього краю моста, де розташов поперечна борозна, з якої виходить 6 пара череп нервів.

Має на своїй поверхні: (sulcus medianus posterior); (sulci posterolaterales). (fissura mediana anterior);(sulci anterolaterales).( sulcus intermedius )

З боків від передньої серединної щілини – піраміди, а латерально від них – оливи. Позаду оливи в задньобічній борозні – корінці 9,10,11 пар череп нервів, а спереду від оливи корінці підязикового нерва(12 пара)

(facies dorsalis medullae oblongatae) утворює нижню частину (fossa rhomboidea).

Проектується :- (fasciculus gracilis) з тонким горбком (tuberculum gracile);та (fasciculus cuneatus) з клиноподібним горбком (tuberculum cuneatum).

(substantia grisea medullae oblongatae) представлена: (nuclei olivares inferiores); (nuclei graciles); (nuclei cuneati);центром дихання і кровообігу;ядрами ІХ– ХІІ пар черепних нервів.

(substantia alba medullae oblongatae) складається з:

- висхідних шляхів, у склад яких входять присередня петля (lemniscus medialis), яка в довгастому мозкові (medulla oblongata) робить перехрест (decussatio lemnisci medialis) та спинномозкова петля (lemniscus spinalis);

- низхідних шляхів (пірамідних шляхів);

- сітчастої формації (formatio reticularis).

149. Міст: розвиток, топографія, будова.

Розвиток. Міст є похідним rhombencephalon ,а саме metencephalon .

Топографія. Входить до складу заднього мозку.
Розташований між довгастим мозком і ніжками мозку, а з боків переходить в середні ніжки мозочка по умовній лінії( яка проходить між корінцями трійчастого і лицевого нервів)

Будова:

Передня поверхня – випукла і прилягає до основи черепа і схилу. Тут проходить sulcus basilaris, в якій a.basilaris – джерело кровопостачання моста головного мозку.
Задня поверхня поста – є верхньою частиною поверхні ромбоподібної ямки.

Поперечні волокна мосту(трапецієподібне тіло, слухові шляхи) поділяють міст на передню і задню частини ( pars ventralis et pars dorsalis pontis )

150. Ромбоподібна ямка: її межі, рельєф, проекція ядер черепних нервів, ІV шлуночок, його стінки та сполучення.


Ромбоподібна ямка( fossa rhomboidea ) обмежена верхніми і нижніми мозочковими ніжками. Верхні і нижні кути ромба з’єднує серединна борозна з боків від якої –підвищення, обмежені межовими борознами. В бічних закутках і присінкових полях – ядра VIII пари череп нервів.
Аксони нейронів дорсальних завиткових ядер прямують до серединної борозни, де утворюють мозкові смуги І V шлуночка.
У межах нижнього кута ямки є 2 трикутники: 1. Під
язикового нерва, а збоку від нього 2. Блукаючого нерва.

Рельєф. ( sulcus medianus ) ділить ділить ямку на правий і лівий трикутники. Мозкові смуги четвертого шлуночка( striae medullares ventriculi quarti ) подляють її на нижній і верхній трикутники. З боків від серединної борозни - присередні підвищення( eminentiae mediales ) –латерально вони обмедені пограничною порозною( sulcus limitans ). В бічних кутах ямки – бічні закутки( recessus laterales ), які закінчуються бічними отворами ( aperture lateralis )
Між бічним закутком і погараничною борозною – присінкове поле( area vestabularis ), в якому розміщенні присінкові і завиткові ядра VIII черпн нервів. Засувка ( obex ) – кінцева ділянка нижнього краю покриву четвертого шлуночка. В передньому куті ромбоподібної ямки – задній отвір водопроводу середнього мозку.

Четвертий шлуночок ( ventriculus quartus ) – розвиваться із порожнини rhombencephalon – rhombocele . Форма – намету.
Дно – утворене ромбоподібною ямкою, покрівля – верхній мозковий парус(який розташований між верхніми мозочковими ніжками та нижнім мозковим парусом). Збоку шлуночка нижній мозковий парус вкритий судами, які утворюють судинне сплетення 4 шлуночка plexus choroideus ventriculi quarti .
Сполучення. У задньонижньому відділі покрівлі 4 шлуночка знаходяться 3 отвори:
непарний серединний (Маженді) і 2 бічнихотвори (Люшка) – крізь них 4 шлуночок сполучається з підпавутинним простором;
через водопровід - з третім шлуночком;
чере отвір під засувкою obex – з центральним каналом спинного мозку.

151. Мозочок: розвиток, топографія, будова, кровопостачання.

Розвиток : -розвивається з нервової трубки, Передній (краніальний) відділ нерв. трубки-джерело розвитку головного мозку. Зачаток головного мозку утворює три мозкові пухирці:передній,середній,задній.

Топографія :

- відноситься до заднього мозку

- Заповнює більшу частину задньої черепної ямки

- Зверху прилягають потиличні частки великого мозку(відокремлені від мозочка поперечною щілиною великого мозку)

- На нижній поверхні-широке заглиблення-долинка мозочка,до неї прилягає дорсальна поверхня довгастого мозку

- Внизу досягає великого потиличного отвору

- Приймає участь в утворенні даху 4шлуночка

Будова :

-верхня та нижня поверхні ,верхній та нижній край

-Тіло+клаптиково-вузликова частка,межа- задньобічна щілина мозочка

-Тіло: дві півкулі+ черв’як

-3 пари мозкових ніжок + мозочок з іншими відділами гол мозку:

*верхні-+з середнім мозком ,містить волокна,що йдуть до сер.мозку-зубчасто-червоноядерні, проміжного мозку- зубчасто-таламічний шлях,від спин мозку-передній спин-мозочковий шл.

* середні- містить кірково-мосто-мозочкові шл і сполучає кору півкуль вел мозку через міст з мозочком

*нижні-+ з довгастим мозком , містить волокна,що йдуть від довгастого мозку-оливо-мозочк шл, перед і задн зовн дугоподібні вол,що йдуть від спинного і довгастого мозку- задній спинно-мозочковий,клино-мозочкові вол, йдуть від вестибулярних ядер, від РФ стовбура.

-Поверхня вкрита шаром сірої речовини-кора мозочка(утворює вузькі звивини- листки мозочка,які відокремлені щілинами мозочка)

-Глибокі щілини ділять на часточки. Кожній часточці червяка –певні часточки мозочка

-Найбільш ізольована маленька часточка – клаптик(floculus),звязана з ним частина- вузлик(nodulus)за допом ніжок клаптика . Все це= клаптиково-вузликова частка

- ядра(парні):Найбільше, найбільш зубчасте ядро розташовано латерально в межах півкулі мозочка; медіальніше його-коркоподібне(emboliformis), ще медіальніше - кулясте, найбільш медіально знаходиться ядро вершини(fastigii)

- У корі - три шари: зовнішній – молекулярний(тіла кошикових зірчастих клітин), середній – гангліонарний(1 ряд грушоподібних нейронів-кл Пуркіньє), внутрішній- зернистий(кл-зерна, зірчасті нейрони,горизонтальні,веретеноподібні клітинт)

- біла речовина=мозкове тіло+ тонкі білі пластинки(з нерв вол)

- виділяють також намет мозочка

Кровопостачання:
- верхня, нижня передня і нижня задня мозочкові артерії ( від внутрішньої сонної артерії) Вени мозочка численні, вони вливаються у велику вену мозку і синуси твердої мозкової оболонки (прямий, поперечний, кам’янисті).

152. Середній мозок: розвиток, топографія, будова.

Розвиток – із ( Mesencephalon ).
Топографія. Між структурами заднього мозку(каудально) і і проміжного(краніально).

Будова. – ( tectum mesencephalic ), яка складається з 2 верхніх і 2 нижніх горбків(які є підкірковими центрами зору і слуху).
Кожен верхній горбок з’єднаний з відповідним бічним колінчастим тілом – ручкою верхнього горбка, а нижній з присереднім колінчастим тілом – ручкою нижнього горбка.
- ( pedunculi cerebri )

Умовна межа між покрівлею і ніжками мозку проходить через водопровід.
У ніжці мозку – substantia nigra ) – є межею між покривом середнього мозку і основою ніжки.


Порожниною середнього мозку є aqueductus cerebri ) Сполучає між собою третій і четвертий шлуночок.

153. Проміжний мозок: розвиток, топографія, частини, їх будова функціональна характеристика. ІІІ шлуночок: топографія, будова, сполучення.

Розвиток. Diencephalon .
Топографія. Між кінцевим і середнім мозком, під мозолистим тілом і склепінням.
Частини:

1. Таламічний мозок( thalamencehalon )
2. Гіпоталамус
Порожнина проміжного мозку –ІІІ шлуночок.
Таламічний мозок маж 3 частини: таламус (зоровий горб, згір’я), епіталамус(надзгір*я), метаталамус (зазгір*я)
а гіпоталмус має 2 частини:( pars optica )та ( pars olfactoria )
Таламус – парне, овоїдної форми, скупчення сірої речовини, в якому розрізняють 4 поверхні:
-присередня і верхня – вільні;
-бічна і нижня – зрощені, з вн капсулою і ніжкою мозку.
Спереду таламус ( tuberculum anterius ), а позаду – ( pulvinar )
Сіра речовина зорового горба поділяється мозковими пластинками на 5 основних груп ядер.
Таламус – це підкірковий центр усіх різновидів чутливості і екстрапірамідний центр.

Епіталамус. Має у своєму складі:
-мозкову смугу таламуса stria medullaris thalami
-повідцевий трикутник trigonum habenulare
- повідець habenula
-спайку повідців commissura habenularum
-шишкоподібну залозу glandula pinealis
Шишкоподібна залоза(або епіфіз) – залоза внутрішньої секреції, масою 0,2г, яка


розташована між верхніми горбками покрівлі середнього мозку.
Клітини епіфіза – пінеалоцити продукують:
-гормони, гальмують передчасний статевий і фізичний розвиток людини.
- мелатонін, впливає на біоритми
- серотонін – біологічно активну речовину.
Епіфіз також вважається органом циркумвентрикулярної системи.
Решта елементів епіталамуса відноситься до структур нюхового мозку.
Метаталамус. Складається з 2ох пар ( corpora geniculatum mediale et laterale )
Присередні колінчасті тіла з*єднані з нижніми горбками покрівлі середнього мозку їхніми ручками, а бічні – з верхніми горбками відповідними ручками. Між з*єднаними структурами метаталамуса і середнього мозку існує ще і функціональна спорідненість. Ядра присередніх колінчастих тіл – це підкіркові, рефлекторні слухові центри, а ядра бічних колінчастих тіл – підкіркові зорові центри.
Гіпоталамус відежований від зорового мозку підталаміною борозню(Монро).

До зорової частини гіпоталамуса: Chiasma opticus , tractus opticus , tuber cinereum , infundibulum , hypophysis

У складі нюхової частини знаходяться ( corpora mamillaria )(підкіркові центри нюху) ( subthalamus ), яка містить субталамічне парне ядро Люїса –(екстрапірамідний і вегетативний центр). При пошкодженні – мимовільні рухи рук ніг і всього тіла.

Зорове перехрестя і зоровий шлях відносяться до шляхів зорового аналізатора.
Сірий горб – випин нижкьої стінки 3го шлуночка, в товщі якого – горбові ядра (нейросекреторні, вегетатині). Вони регулюють обмін речовин, процеси накопичення та витрачення енергії.
Сірий горб продовжується у порожнисту лійку, на кінці якої розташований – гіпофіз. Сіра речовина гіпоталамуса зосереджена у вигляд близько 30 ядер.
Надзорові і пришлуночкові ядра аксонами своїх нейронів формують гіпоталамо-гіпофіарний шлях, якй закінчується у нейрогіпофізі. Ці нейрони продукують антидіуретичний гормон(вазопресин) та окситоцин,які потрапляють у нейрогіпофіз, а потім – у кров.
Горбкові і лійкові ядра – виділяють нейросекрети (рилізинг-фактори) у судини аденогіпофіза і впливають на його функцію.
Ці звязки гіпоталамуса і гіпофіза обєднують у гіпоталамо- гіпофізарну с-му.

Гіпофіз- у терецькому сідлі. Має 2 частки: передню – аденогіпофіз, задню – нейрогіпофіз.
Аденогіпофіз – містит 3 частини(горбову, проміжну і дальшу), а нейрогіпофіз – лійку і нервову частину.
Аденогіпофіз продукує: соматотропний гормон,адренокортикотропний гормон,тиреотропний,гонадотропний, ліпотропний,меланоцитостимулюючий
Нейрогіпофіз – накопичує і мобілізує у кров*яне русло вазопресин, який стимулює реабсорбцію води і окситоцин.
Сосочкові тіла – мають по 2 ядра(підкірокві центри нюху), які зв*язані з таламусом, склепінням та покривом середнього мозку.

154. Кінцевий мозок: розвиток, частини. Бічні шлуночки. Біла речовина півкуль великого мозку. Внутрішня капсула: будова, топографія провідних шляхів.

Розвиток. Telencephalon .

Кінцевий мозок складається з двох півкуль з порожнинами – бічними шлуночками. До складу кожної півкулі входять:Плащ , біла речовина півкуль, базальні ядра – смугасте тіло(хвостате і сочевицеподібне ядра), огорожа, мигдалепдібне тіло, нюховий мозок

Бічні шлуночки( ventriculus lateralis ) – симетричні щілиноподібні порожнини в глибині кожної півкулі, заповнені спинномозковою рідиною. Лівий бічний шлуночок вважається першим, а правий – другим. У кожному з них розрізняють:
-центральну частину
-три роги(лобовий, потиличний, скроневий)
(cornua frontalia; cornua anteriora) розміщені в лобовій частці (lobus frontalis). Вони обмежовані: (lamina septi pellucidi);збоку і знизу (caput nuclei caudati);верху (corpus callosum).

(pars centralis) розташована в тім’яній частці (lobus parietalis). Вона обмежована: знизу (corpus nuclei caudati) і (thalamus); зверху (corpus callosum).

(cornua occipitalia; cornua posteriora) розміщені в потиличних частках (lobi occipitales). Вони обмежовані: зверху і збоку волокнами мозолистого тіла, які утворюють покрив (tapetum).

На (paries medialis cornuum occipitalium) розташована: (bulbus cornus posterioris); (calcar avis).

На (paries inferior cornuum occipitalium) - обхідний трикутник (trigonum collaterale).

(cornua temporalia; cornua inferiora) знаходяться в скроневій частці (lobus temporalis). Вони обмежовані: присередньо морським коником (hippocampus); знизу білою речовиною, яка утворює обхідне підвищення (eminentia collateralis);зверху і збоку білою речовиною – покривом мозолистого тіла (tapetum corporis callosi).

Верхньоприсередню стінку скроневих рогів утворює (cauda nuclei caudati).

У центральній частині та в скроневому розі бічного шлуночка (plexus choroideus), яке утворюється внаслідок проникнення м’якої мозкової оболони із судинами; це сплетення через міжшлуночковий отвір (foramen interventriculare) з’єднується з III шлуночком.Воно бере участь в утворенні більшої частини спинномозкової рідини.

(capsula interna)- шар білої речовини, який розташований між: (nucleus lentiformis) збоку; (nucleus caudatus) і таламусом (thalamus), що розміщені присередньо.

Через цю капсулу проходять проекційні волокна, які з’єднують кору великого мозку (cortex cerebri) з іншими відділами головного мозку та із спинним мозком.

На горизонтальному розрізі півкулі великого мозку (hemispherium cerebri) внутрішня капсула (capsula interna) має вигляд відкритого латерально тупого кута з наступними частинами: (crus anterius); (genu capsulae internae); (crus posterius).

(crus anterius capsulae internae) розміщена між головкою хвостатого ядра (nucleus caudatus) та передньою половиною сочевицеподібного ядра (nucleus lentiformis). Її проекційними волокнами є: (tractus frontopontinus); (radiatio thalami anterior).

(genu capsulae internae) розміщене між передньою та задньою ніжками (crura anterius et posterius), між сочевицеподібним ядром (nucleus lentiformis) та центральною частиною бічного шлуночка (pars centralis ventriculi lateralis).Воно утворене (fibrae corticonucleares).

(crus posterius capsulae internae) розташована між таламусом (thalamus) та заднім відділом сочевицеподібного ядра (nucleus lentiformis) і по відношенню до останнього складається з трьох країв або частин: (pars thalamolentiformis); (pars retrolentiformis); (pars sublentiformis).

Таламо–сочевицеподібна частина (pars thalamolentiformis) прилягає безпосередньо до коліна внутрішньої капсули (genu capsulae internae) і має: (fibrae corticospinales); (fibrae corticorubrales); (fibrae corticoreticulares); (fibrae corticothalamicae); (fibrae thalamoparietales); (radiatio thalami centralis).

Засочевицеподібна частина (pars retrolentiformis) складається із: (radiatio thalamica posterior); (fibrae occipitopontinae); (fibrae occipitotectales).

Підсочевицеподібна частина (pars sublentiformis) містить: (fibrae corticotectales); (fibrae temporopontinae); (fibrae corticothalamicae); (radiatio optica), яку раніше називали коліно–шпорними волокнами (fibrae geniculocalcarinae); (radiatio acustica), яку раніше називали коліно–скроневими волокнами (fibrae geniculotemporales).

155. Півкулі великого мозку: частини. Підкіркові ядра (базальні ганглії). Нюховий мозок. 1ша пара черепних нервів. Провідні шляхи нюхового аналізатора.

- Головний мозок людини складається з двох півкуль, лівої і правої , які розділені між собою поздовжньою щілиною. Кожна з цих півкуль має зовнішній шар сірої речовини в корі, нижче якого знаходиться внутрішній шар білої речовини. Півкулі пов'язані між собою corpus callosum), дуже великим пучком нервових волокон. Окрім мозолистого тіла існують і менші з'єднання півкуль — передня спайка, задня спайка і склепіння.

Крупні борозни й щілини розділяють кожну півкулю на частки: lobus frontalis),lobus parietalis), lobus occipitalis), lobus temporalis) , cortex insularis) і limbus

На латеральній поверхні півкулі - sulcus centralis cerebri) і sulcus lateralis cerebri).
Спереду від
sulcus centralis) розташована лобова частка, з-заду — тім'яна. Знизу лобова частка відокремлена «боковою борозною» від скроневої частки. Тім'яно-потиличною борозною потилична частка відокремлена від тім'яної. В глибині бокової борозни знаходиться cortex insularis). Ця частка прикрита частинами тім'яної, скроневої та лобової часток. На медіальній поверхні півкулі поруч із мозолистим тілом розташована його лімбічна частка, що відокремлена від інших часток sulcus cinguli)

До базальних ядер відносяться:

Хвостате ядро (вигнуте ядро)Сочевицеподібне ядро (має вигляд випуклої лінзи). Воно складається із:Лушпини іБлідої кулі.

Бліда куля- палеостріатум. Хвостате ядро і лушпнина філогенетично -неостріатум.

В широкому значенні (функціонально) до базальних ядер додатково відносять:

Чорну субстанцію (розташована в середньому мозку)та Субталамічне ядро

Нюховий мозок (rhinencephalon) є філогенетично найдавнішою та морфологічно найменшою і найглибшою структурою кінцевого мозку людини.

У нюховому мозку виділяють:(lobus olfactorius anterior); (грушоподібну частку), lobus olfactorius posterior (lobus piriformis); (hippocampus), який розглядають як окрему додаткову частину нюхового мозку.

До складу передньої нюхової частки входять:bulbus olfactorius;tractus olfactorius, gyrus olfactorius medialis et gyrus olfactorius lateralis; (trigonum olfactorium), до складу

якого належать: (substantia perforata anterior), (stria diagonalis), (tuberculum olfactorium);(аrea septalis).

До складу задньої нюхової частки входять:gyrus parahippocampalis; та (corpus amygdaloideum), яке також відносять до базальних ядер.

До складу hippocampus входять: subiculum;cornu Ammonis;gyrus dentatus;та рудиментарні утворення морського коника

(indusium griseum et stria diagonalis).

Г) І пара черепних нервів – нюховий нерв

Перша пара черепних нервів – нюховий нерв (n. olfactorius) за функцією належить до нервів спеціальної чутливості, а за розвитком є похідним нюхового мозку).

olfactorius починається від слизової оболонки regio оlfactoria носової порожнини 15–20 тонкими безмієліновими нервами, які називаються нюховими нитками (fila olfactoria). Fila olfactoria є аксонами нюхових нейросенсорних епітеліоцитів (біполярних нейронів), розміщених в regio olfactoria. Fila olfactoria входять через дірчасті отвори дірчастої пластинки решітчастої кістки в порожнину черепа і закінчуються в парній нюховій цибулині (bulbus olfactorius).

Нюхова цибулина назад продовжується в (tractus olfactorius), який переходить у трикутне розширення – (trigonum olfactorium), що лежить спереду від передньої пронизаної речовини (substantia perforata anterior). У ділянці вказаного трикутника волокна нюхового шляху розходяться на дві (інколи – на три та більше) смуги: присередню нюхову смугу (stria olfactoria medialis) та бічну нюхову смугу (stria olfactoria lateralis). Ці нюхові смуги, а також діагональна смуга (stria diagonalis) доволі чітко відмежовують передню пронизану речовину з трьох сторін.

156. Борозни і звивини півкуль головного мозку. Ядра аналізаторів. Дослідження В.О.Беца. Цитоархітектоніка кори головного мозку.

Основні борозни і закрутки півкуль великого мозку:

1) центральна борозну (борозна Роланда) — проходить ззаду від середини півкулі з медіальної (присередньої) поверхні великого мозку згори вниз і ззаду наперед;

2) бічна (латеральна) борозна (щілина Сільвія) — тягнеться по верхньобічній поверхні, починаючись від нижньої поверхні мозку і йдучи вгору і назад;

3)тім'янопотилична борозна — піднімається вертикально по медіальній (присередній) поверхні

За допомогою трьох борозен уся поверхня півкуль розділена на такі частки:

1) лобову (частина півкуль перед центральною борозною);

2) тім'яну (розташована за центральною борозною);

3) потиличну частку (міститься позаду тім'янопотиличної і нижче від бічної борозни);

4) скроневу (розташована нижче від бічної борозни);

5) острівець (його на поверхні півкулі не видно, щоб його розглянути, потрібно розсунути бічну борозну і на дні її видно невелике підвищення пірамідальної форми, на якому є борозни і звивини);

6) обідкова частка.

Базальні ядра, або підкіркові вузли (ганглії)

1) хвостате ядро (охоплює зоровий горб і сочевицеподібне ядро);

2) сочевицеподібне ядро (пірамідальної форми, поділене пластинками білої речовини на дві частини: лушпину і бліду кулю);

3) смугасте тіло (складається з хвостатого ядра і сочевицеподібного ядра);

4) огорожа (тонка пластинка сірої речовини);

5)мигдалеподібне тіло (міститься під лушпиною у білій речовині вискової частки);

6) внутрішня капсула (прошарки білої речовини, що відмежовують хвостате ядро і зоровий горб від сочевицеподібного ядра);

7)зовнішня капсула (вузька пластинка білої речовини, яка відмежовує огорожу від лушпини);

8) крайня капсула (розташована між огорожею і корою острівця).

Цитоархітектоніка кори головного мозку.

Кора великого мозку — це сіра речовина поверхні великих півкуль завтовшки 3 мм. У корі великого мозку людини міститься близько 70 % усіх нейронів центральної нервової системи.

Маса 580 г, що складає 40 % усієї маси мозку. Площа 2200 см2.

Окремі поля кори відповідають за певні прояви вищої нервової діяльності: мову, зір, слух, нюх тощо. Усю поверхню кори, за К. Бродманом, по­діляють на 11 ділянок і 52 поля, що відрізняються особливостями клітинного складу, будови і виконавчої функції

У людини розрізняють три формації мозкової кори: нову, давню і стародавню. Вони різко відрізняються за своєю будовою.

Нова кора (пеосогіех) займає біля 96 % усієї поверхні великого мозку і включає потиличну частку, верхню і нижню тім’яну, передцентральну і зацентральну звивини, лобову, скроневу частки мозку, острівець і кору лімбічної системи.. В основі її будови знаходиться пластинчастий тип. Пластинки за потужністю свого розвитку варіюють у різних полях. Зокрема, у передцентральній звивині, що є моторним центром кори великого мозку, добре розвинені зовнішня пірамідна, внутрішня пірамідна та мультиформна пластинки і гірше — зовнішня та внутрішня зерниста пластинки.

Давня кора (раїеосогіех) включає нюховий горбик, прозору перегородку, періамігдалярну та препіриформну ділянки. Вона пов’язана з давніми функціями, що стосуються нюху, смаку. Давня кора відрізняється від кори нової формації тим, що вкрита білим шаром волокон, частина яких складається з волокон нюхового шляху (ігасіиз оіїасіогіиз). Сіра речовина цієї кори не відокрем­люється від підкіркових утворень.

Стародавня кора (агспісогіех) включає амонів ріг, зубчасту фасцію. Вона тісно пов’язана з гіпоталамічною ділянкою (согриз шаттіїїаге). Стародавня кора відрізняється від давньої кори тим, що вона чітко відокремлена від підкіркових утворень. Функціо­нально вона пов’язана з емоційними реакціями.

Серед нервових волокон великого мозку існують асоціативні волокна, що з’єднують окремі ділянки кори у межах однієї півкулі, комісуральні, що з’єднують кору різних півкуль, і проекційні, що з’єднують кору з нижчими відділами центральної нервової системи.

Таким чином, кора великого мозку ділиться на ділянки і поля. Усі вони мають особливу, специфічну, притаманну їм структуру.

три основних типи кіркової ді­яльності. Перший тип пов’язаний з діяльністю окремих аналіза­торів і забезпечує найпростіші форми пізнання. Другий тип включає в себе другу сигнальну систему, робота якої нерозривно пов’язана з функцією всіх аналізаторів- стосується мовної функції. Третій тип кіркової діяльності забезпечує цілеспрямованість дій, можливість перспективного їх планування, що функціонально пов’язано з лобовими частками.

У здійсненні функцій значна роль нале­жить процесам збудження і гальмування в центральній нервовій системі. Збудження пов’язане з виникненням у нейроні тимчасової деполяризації. Збуджувальними медіаторами: норадреналін, дофамін, серотонін. Гальмування в корі великого мозку здійснюється ГАМК.

Процеси вибіркового гальму­вання,- забезпеченні спрямованості потоків нервових імпульсів. На рівні кори головного мозку воно регулює співвідношення між симетричними центрами обох півкуль. Крім цього, колатералі аксонів пірамідних клітин через вставні гальмівні клітини Реншоу справляють гальмівний вплив на сусідні нейрони.

157. Класифікація провідних шляхів. Екстрарецептивні провідні шляхи: дотикової, больової і температурної чутливості.

Провідні шляхи головного і спинного мозку — складні системи спеціалізованих нервових клітин (нейронів) та їх відростків (аксонів), за допомогою яких здійснюються взаємозв'язок між структурами мозку і координація його діяльності.

Кожний провідний шлях (шлях, тракт, канатик) утворений двома або більше послідовно з'єднаними відростками нейронів, тіла яких об'єднані в ядра. Розрізняють провідні шляхи висхідні, низхідні та внутрішньо мозкові. Останні поділяються на асоціативні, що з'єднують різні відділи кори головного мозку однієї і тієї самої півкулі, та комісуральні, що зв'язують обидві півкулі між собою.

Більшість нейронів висхідних шляхів міститься в сірій речовині спинного мозку, а їх аксони, піднімаючись у білій речовині, закінчуються у верхніх відділах спинного мозку або в структурах головного мозку. Частина висхідних шляхів утворена аксонами нейронів спинномозкових гангліїв, які містяться поза спинним мозком.

Основні висхідні шляхи: дорзальні канатики — медіальна петля, спіно-таламічний, спінотектальний, спіно-церебелярні, спіно-ретикулярні, передають сенсорну (чутливу) інформацію до центрів мозку. По цих шляхах передається інформація від пропріорецепторів.

Висхідні шляхи спинно го мозку — пучки Голля (тонкий) і Бурдаха (клиноподібний), котрі проводять збудження від пропріорецепторів м'язів, рецепторів сухожилків, тактильних рецепторів шкіри та частково від рецепторів внутрішніх органів; латеральний і вентральний спиноталамічні тракти — забезпечують температурну, тактильну чутливість і відчуття болю; дорзальний (Флексинга) і вентральний (Говерса) спиномозочкові тракти передають переважно пропріоцептивну інформацію до мозочка тощо.


Низхідні шляхи починаються від нейронів різних ядер головного мозку, аксони цих нейронів спускаються в білій речовині до нейронів різних сегментів спинного мозку. Основні низхідні шляхи: пірамідні, руброспінальний, вестибулоспінальний, ретикуло-спінальні, текто-спінальний. Функція: керування складними руховими реакціями організму, забезпечення тонічного напруження м'язів тощо.

158. Класифікація провідних шляхів. Провідні шляхи пропріорецептивної чутливості кіркового і мозочкового напрямку.

Провідний шлях свідомої пропріоцептивної чутливості (кіркового напрямку)

Його ще називають провідним шляхом рухового (кінетичного) аналізатора. До пропріоцептивної чутливості відносять суглобово-м’язову чутливість, вібраційну чутливість та гравітаційну (відчуття тиску і ваги, полежння тіла в просторі, руху які виникають під дією земного тяжіння). Пропріоцептивначутливість відноситься до епікритичної чутливості, а тому передається по tractus gangliobulbothalamocorticalis\

особливості:

1) дендрит чутливого нейрона йде від пропріорецептора, а аксон чутливого нейрона утворюють fasciculi gracilis et cuneatus. Медіально розташований fasciculus gracilis отримує волокна від пропріорецепторів нижньої кінцівки та нижньої частини тулуба через 19 нижніх спинномозкових сегментів і він є на всьому протязі спинного мозку, а латерально розташований fasciculus cuneatus – від верхньої кінцівки і верхньої половини тулуба через 12 верхніх спинномозкових сегментів і він починається з IV грудного сегмента спинного мозку;

2) тіла других нейронів знаходяться в nuclei gracilis et cuneatus;

3) аксони других нейронів утворюють tractus bulbothalamicus;

4) кірковий центр знаходиться в середній і верхній третині gyrus precentralis.

Пропріоцептивні шляхи мозочкового напрямку

До цих шляхів відносяться: tractus spinocerebellaris posterior; tractus spinocerebellaris anterior; tractus spinocuneocerebellaris;tractus spinoolivocerebellaris; tractus spinovestibulocerebellaris;

Всі ці шляхи несуть через різні сегменти спинного мозку нервові імпульси від пропріорецепторів до кори флокулонодулярної частки мозочка При цьому, частина волокон доходить до кори безпосередньо, а частина, попередньо , перемикається в nucleus fastigii.

Через ці шляхи кора мозочка отримує інформацію про стан всіє скелетних м’язів.

159. Низхідні провідні шляхи. Класифікація. Кірково-спинномозковий шлях. Кірково-ядерний шлях.

Низхідні провідні шляхи спинного мозку

Отримуючи інформацію від висхідної провідної системи про стан діяльності ефекторних органів, головний мозок по низхідних провідниках надсилає імпульси ("вказівки") до робочих органів

Кортиноспінальні або пірамідні шляхи (вентральний, латеральний) проходять через довгастий мозок, де більшість перехрещуються на рівні пірамід, тому й називаються пірамідними. Вони несуть інформацію від рухових центрів моторної зони кори головного мозку до рухових центрів спинного мозку, завдяки чому здійснюються довільні рухи. Вентральний кортикоспінальний шлях проходить у передніх канатиках спинного мозку, а латеральний – у бокових.

Руброспінальний шлях – його волокна є аксонами нейронів червоного ядра середнього мозку, що роблять перехрест і йдуть у складі бокових канатиків спинного мозку й передають інформацію від червоних ядер до латеральних інтернейронів спинного мозку.

Стимуляція червоних ядер призводить до активації мотонейронів флексорів і гальмування мотонейронів екстензорів.

Медіальний ретинулоспінальний шлях (понторетииулоспінальний) починається від ядер варолієвого мосту, йде у передніх канатиках спинного мозку і передає інформацію до вентромедіальних відділів спинного мозку. Стимуляція ядер мосту призводить до активації мотонейронів як флексорів, так і екстензорів з переважним впливом на активацію мотонейронів екстензорів.

Латеральний ретинулоспінальний шлях (медулоре• тинулоспінальний) починається від ретикулярної формації довгастого мозку, йде у передніх канатиках спинного мозку і передає інформацію до інтернейронів спинного мозку. Стимуляція його викликає загальний гальмівний вплив, переважно на мотонейрони екстензорів.

Вестибулоспінальний шлях починається від ядер Дейтерса, йде у передніх канатиках спинного мозку, передає інформацію на інтернейрони і мотонейрони з тієї ж сторони. Стимуляція ядер Дейтерса призводить до активації мотонейронів екстензорів і гальмування мотонейронів флексорів.

Тектоспінальний шлях починається від верхніх двогорбиків чотиригорбикового тіла і передає інформацію до мотонейронів шийного відділу спинного мозку, забезпечує регуляцію функцій шийних м'язів.

Рефлекторна функція закладені центри рефлексів. Альфа-мотонейрони передніх рогів складають рухові центри скелетних м'язів тулуба, кінцівок, а також діафрагми, а у-мотонейрони – тонічні, підтримують напругу й певну довжину цих м'язів. Мотонейрони грудних та шийних (CIII-CIV) сегментів, які іннервують дихальні м'язи . У бокових рогах тораколюмбального відділу спинного мозку закладені тіла симпатичних нейронів, а в сакральному відділі – парасимпатичних. Ці нейрони складають центри вегетативних функцій: судинорухові, регуляції серцевої діяльності (TI-TV), рефлексу розширення зіниці (TI-TII), виділення поту, теплоутворення, регуляції скорочення гладких м'язів органів малого таза (у попереково-крижовому відділі).

160. Екстрапірамідна система — сукупність структур (утворень) центральної нервової системи, які беруть участь в керуванні мимовільними рухами, підтримці м'язового тонусу й пози.

Екстрапірамідна система поєднує рухові центри кори головного мозку, його ядра й провідні шляхи, котрі не проходять через піраміди довгастого мозку. Від пірамідної системи вона відрізняється локалізацією ядер у підкірковій ділянці й стовбурі головного мозку, структурою провідних шляхів.

Екстрапірамідна система являє собою довгу колонку клітин з більшою кількістю на протязі всього головного й спинного мозку. Ця колонка місцями різко збільшується в обсязі (підкіркові вузли), на деяких рівнях утворюється густе переплетення волокон з тілами клітин, як у блідій кулі, сітчастому утворенні стовбуру, сітчастому відростку спинного мозку. Первинними центрами екстрапірамідної системи є corpus striatum) nucleus caudatus), nucleus lentiformis), nucleus subthalamicus), nucleus ruber) й substantia nigra), яка знаходиться в середньому мозку. Окрім того, до екстрапірамідної системи входять, як інтегровані, центри кори головного мозку, ядра thalamus, cerebellum), присінкові й оливні ядра, formatio reticularis).

Екстрапірамідна система здійснює регуляцію мимовільних рухів, їхню координацію, регуляцію м'язового тонусу, підтримання постави, організацію рухових проявів емоцій (сміх, плач), забезпечує плинність рухів, встановлює вихідну позу для їхнього виконання. При ураженні екстрапірамідної системи порушуються рухові функції, м'язовий тонус, можуть виникнути гіперкінези, паркінсонізм.

161. Орган зору: частини. Будова очного яблука. Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи. Додаткові структури ока, топографія, будова.

Очне яблуко (bulbus oculi ) має форму неправильної кулі з опуклою передньою частиною та сплощеннями згори і знизу. На очному яблуці виділяють: ( polus anterior ) – центр передньої поверхні рогівки; ( polus posterior ) – діаметрально протилежну точку, розміщену трохи назовні від входу зорового нерва і сполучену з переднім полюсом прямою лінією – зовнішньою віссю очного яблука ( axis bulbi externus ) Зорова вісь (axis opticus ) проходить через центральні точки рогівки та кришталика і перетинає сітківку в точці, що розміщена між диском зорового нерва та центральною ямкою сітківки. Площина екватора ( equator ) ділить очне яблуко на передній сегмент ( segmentum anterius ) та задній сегмент ( segmentum posterius ). Меридіани (meridiani ) з’єднують обидва полюси по колу очного яблука, йдуть паралельно зовнішній осі очного яблука й перпендикулярно до екватора.

Очне яблуко містить ядро, яке складається із світлозаломлюючих середовищ, що заповнюють його камери: передню, задню та зазадню, або склисту. Три оболонки (волокниста, судинна та внутрішня)

Водяниста волога(humoraquosus) продукується судинними сплетеннями війкових відростків та складок, за участю кровоносних капілярів, що залягають у їх товщі. Шляхи циркуляції водянистої вологи пролягають від війкових відростків до задньої камери, а звідси крізь зіницю до передньої камери, постійно омиваючи кришталик та рогівку. Відтік її відбувається переважно у райдужно-рогівковому куті (angulusiridocornealis) передньої камери ока крізь фонтанові простори і шлеммів канал до системи вихрових (вортикозних) вен. Утруднення цього шляху відтоку призводить до підвищення внутрішньо очного тиску (глаукоми).

До додаткових структур ока (structuraeoculiaccesoria) належать брови (supercilia), повіки(palpebrae), кон’юнктива (tunicaconjunctiva), вії (cilia), зовнішні м’язи ока (musculiexternibulioculi), сльозовий апарат (apparatuslacrimalis), піхва очного яблука (vaginabulbi), жирове тіло очної ямки (corpusadiposumorbitae), очноямкова перегородка (septumorbitale). Функції додаткових структур ока:повіки захищають очне яблуко від висихання, потрапляння на його поверхню пилу, дозують інтенсивність світла. Брова виконує захисну функцію, спрямовуючи струмочки потових та дощових крапель з чола в обхід очної щілини.Кон’юнктива вкриває задні поверхні повік і склеру.Основною функцією сльозового апарата є зволоження поверхні очного яблука.Піхва очного яблука утворює фасції м’язів очного яблука. Жирове тіло очної ямки заповнює всі проміжки між окістям очної ямки та очним яблуком з піхвою, м’язами, зоровим нервом.

162. Сітківка очного яблука : будова, функції. Друга пара черепних нервів. Провідні шляхи зорового аналізатора.

СІТКІВКА сприймає світлове подразнення і перетворює його в нервовий імпульс, який через зорові шляхи досягає потиличної долі кори головного мозку, де формується зоровий образ. Сітківка складається із 10 гістологічних шарів, а нервові клітини представлені трьома нейронами:
- перший нейрон - палички та колбочки;
- другий нейрон - біполярні клітини, що з'єднують клітини першого і третього нейронів;
- третій нейрон - гангліозні клітини.

Кровопостачання сітківки відбувається за рахунок центральної артерії, центральної вени сітківки і судинної оболонки. Гілки центральної артерії сітківки не мають анастомозів, і повна обтурація однієї з них викликає незмінні дегенеративні процеси відповідного сектора сітківки. Сітківка рихло прилягає до інших оболонок, придавлена склоподібним тілом, і кріпиться до каркаса очного яблука у двох місцях: навколо ДЗН і по зубчастій лінії (межа циліарного тіла і райдужної оболонки).
Кришталик відноситься до прозорих середовищ ока.

ІІ пара черепних нервів – зоровий нерв

Друга пара черепних нервів – зоровий нерв (n. opticus) за функцією належить до нервів спеціальної чутливості, а за походженням є похідним проміжного мозку. N. opticus утворений аксонами гангліозних клітин сітківки (мультиполярних нейронів), які виходять через (lamina cribrosa sclerae), залишають очне яблуко і, сполучившись між собою в міцний пучок, утворюють круглий товстий нерв.

Розрізняють чотири частини зорового нерва: внутрішньоочну, очноямкову, канальну та внутрішньочерепну .

(pars intraocularis) є найкоротшою частиною нерва і розміщена у товщі оболонок очного яблука. По відношенню до решітчастої пластинки білкової оболонки внутрішньоочна частина, у свою чергу, поділяється ще на три частини:

(pars prelaminaris) – розміщена перед решітчастою пластинкою;

(pars intralaminaris) – розміщена між волокнами решітчастої пластинки;

(pars postlamіnaris) – розміщена позаду решітчастої пластинки.

(pars orbitalis) проходить у товщі жирового тіла очної ямки і має вигляд круглого тяжа діаметром до 5 мм та завдовжки близько 3 см. нерв набуває S-подібної кривизни і при рухах очного яблука не натягується.

(pars canalis) проходить через кістковий зоровий канал і має довжину 5–6 мм.

(pars intracranialis) проходить у порожнині черепа від зорового каналу до зорового перехрестя;

Зоровий нерв оточений двома піхвами, які є продовженням оболон головного мозку. Зовнішня піхва (vagina externa) зорового нерва є продовженням твердої оболони і, досягаючи очного яблука, переходить в його білкову оболонку; внутрішня піхва (vagina interna) є продовженням павутинної та м’якої оболон. Під павутинною оболоною, що вкриває зоровий нерв, розташований (spatium intervaginale subarachnoidale), де циркулює спинномозкова рідина. Внаслідок таких анатомічних особливостей формуються підтвердооболонний та підпавутинний шляхи розповсюдження крововиливів, інфекції, пухлин з порожнини черепа до ока і навпаки.

Провідниковий відділ зорового аналізатора починається зоровим нервом, що направляється з очниці в порожнину черепа. У порожнині черепа зорові нерви утворять частковий перехрест, причому нервові волокна, що йдуть від зовнішніх (скроневих) половин сітківок, не перехрещуються, залишаючись на своїй стороні, а волокна, що йдуть від внутрішніх (носових) половин її, перехрещуючись, переходять на іншу сторону. Після перехресту зорові нерви називають зоровими трактами. Вони направляються до середнього мозку (до верхніх горбків четверогір’я) і проміжного (бічне колінчате тіло і подушка зорового горба). Відростки клітин цих відділів мозку в складі центрального зорового шляху направляються в потиличну ділянку кори головного мозку, де розташований центральний відділ зорового аналізатора. У зв’язку з неповним перехрестом волокон до правої півкулі приходять імпульси від правих половин сітківок обох очей, а до лівого – від лівих половин сітківок.

163. Анатомія зовнішнього і середнього вуха.

ЗОВНІШНЄ ВУХО

Зовнішнє вухо складається з вушної раковини та слухового проходу, воно заповнене повітрям.

Вушна раковина побудована еластичною хрящовою тканиною, зовні з обох сторін вкрита шкірою. У ділянці мочки вуха хрящ відсутній. Має характерні закрути, необхідні для спрямування звукових коливань у слуховий прохід (форма має змогу орієнтуватись у напрямку надходження звуку й краще сприймати звуки, що надходять спереду). У людини вушна раковина майже нерухома, бо м'язи, що рухають вушну раковину, у людини розвинуті набагато гірше, ніж у деяких інших ссавців.

Слуховий прохід має форму лійки завдовжки 2,5 — 3 см та діаметром до 1 см., вистелений шкірою, сліпо закритий перетинкою зі сторони середнього вуха. Шкіра вкрита тонкими волосками, які перешкоджають потраплянню пилу та мікроорганізмів. У середину слухового проходу відкриваються видозмінені потові залози, які виробляють вушну сірку). Сірка захищає вухо від пересихання, потрапляння пилу та мікробів.

СЕРЕДНЄ ВУХО.

Середнє вухо починається барабанною перетинкою - це тонка округла пружна сполучнотканинна пластинка , відділяє зовнішнє вухо від середнього. Завдяки пружності при взаємодії зі звуковими хвилями вона повторює їхні коливання і без змін передає їх на слухові кісточки середнього вуха.

Середнє вухо розміщене у барабанній порожнині – невеликий простір знаходиться в скроневій кістці. Порожнина відокремлена від зовнішнього вуха барабанною перетинкою, а від внутрішнього — перетинкою овального вікна. Порожнина середнього вуха заповнена повітрям і сполучена з носоглоткою слуховою трубою (євстахієвою трубою).

У барабанній порожнині розмішені три слухові кісточки – молоточок, коваделко, стремінце. Вони напіврухомо сполучаються між собою: до барабанної перетинки приєднаний молоточок, далі розміщається коваделко, потім стремінце, що впирається в овальне вікно. Середнього вуха дає змогу сприймати навіть слабкі звуки. Слухові кісточки передають звукові коливання з зовнішнього вуха у внутрішнє, одночасно посилюючи їх.

Закінчується середнє вухо кістковою стінкою з двома маленькими отворами: овальним вікном (веде до внутрішнього вуха) та круглим вікном (веде від внутрішнього вуха). Отвори, через які зовнішнє вухо переходить у внутрішнє, затягнуті мембранними перетинками.

Через спеціальний канал — євстахієву трубу – барабанна порожнина з'єднується з носоглоткою, а через неї – з ротовою порожниною. Функція євстахівої труби - вирівнювати різницю тиску по обидва боки барабанної перетинки

164. Внутрішне вухо: топографія, будова. Восьма пара черепних нервів. Провідні шляхи слухового аналізатора.

ВНУТРІШНЄ ВУХО, АБО ЛАБІРИНТ.

Внутрішнє вухо розміщується в глибині скроневої кістки черепа. Воно представлене лабіринтом - системою порожнин і каналів, заповнених рідиною — ендолімфою та перилімфою. У лабіринті містяться одразу два органи: орган слуху — завитка й орган рівноваги — вестибулярний апарат.

Завитка — основна слухова частина органу слуху, бо містить рецепторний слуховий апарат.

БУДОВА ЗАВИТКИ.

Завитка – кісткова трубка , вкриває основна мембрана. Завитка спірально закручена у 2,5 оберти та заповнена рідиною, що проводить звукові коливання. Основа завитки звернена до внутрішнього слухового проходу.

Усередині розміщуються дві подовжні мембрани: нижня (базальна) мембрана утворена щільною сполучною тканиною, а верхня вестибулярна — тоненькою одношаровою сполучною тканиною.

Подовжні мембрани розділяють канал завитки на три частини — верхній, середній і нижній канали. Верхній і нижній канали сполучаються у верхівці завитки, є заповненими перилімфою, а середній канал заповнений ендолімфою. Рідини, що містяться в каналах завитки, є передавальною ланкою, яка доносить енергію звукових коливань до покривної мембрани кортієва органа.

Середній канал відмежовується від нижнього каналу базальною мембраною, на якій розташовані чутливі волоскові клітини, а від верхнього - відділяється вестибулярною мембраною, до якої прикріплюється покривна мембрана волоскових клітин.

Вся ця структура середнього каналу, утворена мембраною з волосковими клітинами, що торкаються покривної мембрани, отримала назву кортіївого органа - рецепторний апарат слухової сенсорної системи.

Кортіїів орган.

Кортіїв орган - рецепторний апарат слухового аналізатора, що містить рецептори й опорні клітини.

Функція кортієвого органа - перетворення механічної енергії коливань на електричну енергію нервових імпульсів тої самої частоти.

Рецептори (механорецептори, або слухові рецептори) кортієвого органа - це волоскові клітини — волосками, зануреними в желеподібну покривну мембрану, що накриває клітини. У органі міститься 24-30 тис. волоскових клітин, а кожна рецепторна клітина міститься до 70 волосків. До волоскових клітин підходять дентрити чутливих клітин, по аксонах яких, що формують слуховий нерв, передається імпульс до центральної нервової системи.

VIII пара черепних нервів – присінковозавитковий нерв

Восьма пара черепних нервів – присінково-завитковий нерв (n. vestibulocochlearis) є чутливим нервом. До складу його входять два різнохарактерні нерви:

1) (n. vestibularis), якому зв’язок з ядрами мозочка надає особливі функції підтримання рівноваги тіла;

2 (n. cochlearis) фізіологічно пов’язаний з функцією слуху.

Ці два нерви анатомічно зв’язані тільки на просторі між органом слуху і мозком, але як у початковій частині, так і в кінцевому відділі мають свої відокремлені шляхи).

Присінковий нерв є периферійною частиною статокінетичного аналізатора. Тіло першого нейрона шляху статокінетичного аналізатора розміщене у (ganglion vestibulare), який розміщений на дні внутрішнього слухового ходу.

Дендрити біполярних нейронів присінкового вузла утворюють (pars superior) та (pars inferior) частини. Pars superior продовжується у (n. utriculoampullaris), який розгалужується на завитковий (спіральний) вузол, ganglion cochleare (spirale) маточковий нерв (n. utricularis) – починається від рецепторів плями маточки, та бічний ампульний нерв (n. ampullaris lateralis) – починається від рецепторів ампульних гребенів передньої та бічної півколових проток. Pars inferior продовжується у мішечковий нерв (n. saccularis) – починається від рецепторів плями мішечка, та задній ампульний нерв (n. ampullaris posterior) – починається від рецепторів ампульного гребеня задньої півколової протоки.

Аксони біполярних нейронів присінкового вузла утворюють (n. vestibularis), який приєднується до (n. cochlearis) і разом з ним утворює присінково-завитковий нерв, що виходить з піраміди скроневої кістки через внутрішній слуховий отвір і вступає в мозкову речовину моста у мосто-мозочковому куті. В мосту аксони першого нейрона закінчуються (nuclei vestibulares medialis/lateralis/superior/inferior).

Завитковий нерв є периферійною частиною слухового аналізатора. Тіло першого нейрона слухового аналізатора міститься у (ganglion cochleare), який розташований у спіральному каналі веретена.

Дендрити біполярних нейронів, через отвори в базальній пластинці зв’язані з рецепторними клітинами спірального органа.

Аксони нейронів завиткового вузла утворюють завитковий нерв, який у складі n. vestibulocоchlearis вступає в речовину моста. В мосту ці аксони закінчуються на передньому та задньому завиткових ядрах (n. cochlearis anterior et posterior).

Проводить шлях слухового аналізатора забезпечує проведення нервових імпульсів від спеціальних слухових волоскових клітин спірального (кортиева) органу в коркові центри півкуль великою мозку. перші нейрони псевдоуніполярного нейронами, тіла яких знаходяться в спіральному вузлі равлики внутрішнього вуха (спіральний канал) Їх периферичні відростки (дендрити) закінчуються на зовнішніх волоскових сенсорних клітинах спірального органу. Центральні відростки (аксони) Псевдоуніполярних клітин спірального вузла равлики залишають внутрішнє вухо через внутрішній слуховий прохід, збираючись в пучок, що представляє собою улітковий корінець переддверно-улітковий нерва. Улітковий нерв вступає в речовину мозкового стовбура в області мостомозжечкового кута, його волокна закінчуються на клітинах переднього (вентрального) і заднього (дорсального) улітковий ядер, де знаходяться тіла II нейронів.

П ісля часткового перехрестя волокна йдуть в медіальне колінчаті тіло Метаталамус, де знову відбувається перемикання (третій нейрон), звідси збудження надходить в кору (четвертий) нейрон. У медіальних (внутрішніх) колінчастих тілах, а також в нижніх буграх четверохолмия розташовуються центри рефлекторних рухових реакцій, що виникають при дії звуку.

165.Спинномозкові нерви : кількість, утворення, вузли, склад волокон, гілки, їх загальна характеристика , їх ділянки інервації.

Спинномозкові нерви - це парні нервові стовбури, які утворені злиттям двох корінців спинного мозку - заднього (чутливого) та переднього (рухового). Ще в межах центрального каналу спинного мозку передній (руховий) і задній (чутливий) корінці поступово зближаються, потім зливаються та утворюють корінцевий нерв, після - спинномозковий нерв . С пинномозкові нерви є змішаними, оскільки містять рухові (еферентні) волокна від клітин передніх рогів, чутливі (аферентні) волокна від клітин спинномозкових вузлів, вегетативні волокна від клітин бічних рогів і вузлів симпатичного стовбура. Після виходу з центрального каналу спинномозкові нерви діляться на (rr. ventrales), що іннервують шкіру, м'язи кінцівок і передньої поверхні тулуба; (rr. dorsalis), що іннервують шкіру та м'язи задньої поверхні тулуба; (rr. meningei), що прямують до твердої оболонки спинного мозку та (rr. communicantes), що містять симпатичні прегангліонарні волокна, які прямують до вузлів симпатичного стовбура (gangll. trunci sumpathici).

У людини виділяють 31 пару спинномозкових нервів, які відповідають 31 парі сегментів спинного мозку (8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 пара куприкових нервів). Кожна пара спинномозкових нервів іннервує певну ділянку м'яза (міотом), шкіри (дерматом) і кісток (склеротом).

Задні гілки спинномозкових нервів. Виділяють задні гілки шийних, грудних, поперекових, крижових і куприкового нервів. rami dorsales, вони (за винятком I шийного, IV і V крижових і куприкового) діляться на ramus medialis і ramus lateralis, які іннервують шкіру потилиці, задню поверхню шиї та спини, а також глибокі м'язи спини.

Задня гілка I шийного нерва - n. suboccipitalis виходить між потиличною кісткою та атлантом і поділяється на гілки, які іннервують mm. recti capitis major et minor, m. semispinalis capitis, mm. obliqui capitis. До шкіри n. suboccipitalis гілок не дає. Задня гілка II шийного нерва - n. occipitalis major виходить між задньою дугою атланта і II хребцем, пронизує м'язи та іннервує шкіру потиличної ділянки голови (як підшкірний нерв). Rami dorsales грудних нервів діляться на медіальну та латеральну гілки, дають гілки до аутохтонної мускулатури; шкірні гілки верхніх грудних нервів відходять тільки від rami mediales, а нижніх - від rami laterales.

Шкірні гілки трьох верхніх поперекових нервів йдуть до верхньої частини сідничної ділянки під назвою nn. clunium superiores, а шкірні гілки крижових - під назвою nn. clunium medii.

Передні гілки спинномозкових нервів. Передні гілки, rami ventrales, спинномозкових нервів іннервують шкіру та мускулатуру вентральної стінки тіла й обидві пари кінцівок. Оскільки шкіра живота в нижній своїй частині бере участь у розвитку зовнішніх статевих органів, то шкіра цієї ділянки іннервується також передніми гілками.

Передні гілки спинномозкових нервів значно товстіші та довші ніж задні. Вони іннервують шкіру, м'язи шиї, грудини, живота, верхньої та нижньої кінцівок. Передні гілки спинномозкових нервів зберігають первинну метамірну будову тільки в грудному відділі (nn. intercostales).

Більшість нервів, що відходять від сплетень, є змішаними . Розрізняють три великих сплетення: шийне, плечове та попереково-крижове. Останнє поділяється на поперекове, крижове та куприкове.

166.Шийне сплетення: утворення, гілки, ділянки іннервації

Утворюється передніми гілками верхніх шийних спинномозкових нервів (С1–С4).

Розміщене під глибокими м’язами шиї.

Нерви, які входять до шийного сплетення

Основні гілки

Ділянка іннервації

Хід

Шкірні

(чутливі)

Малий потиличний нерв

Шкіра потиличної ділянки, задньої поверхні вушної раковини

Вверх і назад вздовж заднього краю m.sternocleidomastoideus

Великий вушний нерв

· Задня

· передня гілка

Шкіра вушної раковини, зовнішнього слухового ходу,шкіра привушно-жувальної ділянки

Вверх по зовнішній поверхні m.sternocleidomastoideus

Шийний поперечний нерв

· Верхні

· нижні гілки

Шкіра передньої шийної ділянки

Перетинає зовнішню поверхню m. Sternocleidomastoideus.

Постійний анастомоз з ramus colli лицевого нерва

Надключичні нерви

· Присередні

· проміжні

· бічні

Шкіра бічної шийної ділянки над ключицею, шкіра передньої поверхні грудної клітки нижче ключиці

Пучком вниз і латерально, перетинають спереду ключицю

М’язові

(рухові)

М’язові гілки

Драбинчасті м’язи, довгі м’язи голови та шиї,передній і бічний прямі м’язи голови, м’яз-підіймач лопатки,передні міжпоперечні м’язи

Шийна петля

· Верхній корінець(від 12 пари ч.н.)

· нижній корінець

· щито-під’язикова гілка

Підпід’язикові м’язи шиї, підборідно-під’язиковий,м’яз-підіймач щитоподібної залози

Змішані

Діафрагмовий нерв

· Осердні гілки

· Діафрагмово-черевні

· Додаткові діафрагмові нерви

Діафрагма,пристінкова плевра,осердя, пристінкова очеревина, печінка, жовчний міхур

По передній поверхні переднього драбинчастого м’яза,проходить між підключичною артерією і веною, через aperturа thoracis superior у грудну порожнину(лівий д.н. перетинає дугу аорти)

167.Плечове сплетення: утворення,топографія,короткі та довгі гілки, ділянки їх іннервації

Утворене передніми гілками нижніми 4 шийними і 1 грудним спинномозковими нервами.

Розміщене в міждрабинчастому просторі над підключичною артерією.

Латеральний пучок- сполучення 3 верхніх вентральних гілок.

Медіальний- сполучення 2 нижніх вентральних гілок.

Задній-спол. усіх дорзальних гілок.

Короткі(переважно відходять у його надключичній частині):

Підключичний- до підключичного м.

Бічний,присередній грудні нерви-великий,малий грудні мязи.

Довгий грудний нерв-вздовж m. Serratus anterior.

Підлопатковий-однойменний -найширший м. спини,великий круглий м’яз(малий круглий іннервує гілка n.axillaris)

Надлопатковий-латерально і через вирізку лопатки в над-,підостисту ямки.

Задній нерв лопатки-назад і латерально- ромбовидні,задній верхній зубчастий м., м’яз, що піднімає кут лопатки.

Пахвовий нерв(від заднього пучка підключичної частини плечового сплетення) -верхній бічний шкірний нерв плеча. Дельтоподібний, малий круглий м.,капсула плечового суглоба,шкіра дельтоподібної ділянки,верхнього відділу задньобічної ділянки плеча

Довгі гілки( у підключичній частині):

Мязово-шкірний нерв( пронизний нерв Кассера) мязові гілки, чутлива гілка, бічний шкірний нерв передпліччя- двоголовий м’яз плеча, дзьобо-плечовий м’яз,плечовий м’яз,плечовий м’яз,капсула ліктьового суглоба, шкіра передньо-бічної поверхні передпліччя до підвищення великого пальця.

Медіальнний шкірний нерв плеча-сполучна гілка з міжреброво-плечовими нервами. Шкіра присередньої поверхні плеча до ліктьового суглоба.

Медіальний шкірний нерв передпліччя Передня та Задня

Шкіра присередньої передньої поверхні передпліччя,верхніх 2/3 задньої поверхні передпліччя.

.Ліктьовий. На плечі гілок не дає.Найбільша гілка медіального пучка. Через septum intermus culare mediale, огинаючи epicondylus medialis, вздовж sulcus nervi ulnaris canalis ulnaris на передпліччя, іде через sulcus ulnaris,огинає горохоподібну кістку,ділиться на глибоку,поверхневі гілки.

Іннервує ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка, ліктьова частина глибокого м’яза-згинача пальців,короткий долонний,підвищення малого пальця,долонні і тильні міжкісткові,3 і 4 червоподібні,привідний м’яз великого пальця,короткий м’яз-згинач великого пальця(глибока головка). Суглоби: ліктьовий,променево-зап’ястковий,кисті. Шкіра підвищення малого пальця ліктьового боку долоні, променевого і ліктьового боків 5 і ліктьового боку 4 пальців,на тильній поверх. к.- шкіра 4,5 і ліктьового боку 3 пальця.

.Серединний нерв.На плечі гілок не дає.

М’язи:круглий м’яз-привертач, ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка,довгий долонний, поверхневий м’яз-згинач пальців і променева частина глибокого згинача пальців, довгий м’яз-згинач великого пальця,квадратний м’яз-привертач,короткий м’яз-згинач великого пальця(поверхнева головка),протиставний м’яз великого пальця,червоподібні(1-2) м. Суглоби: ліктьовий, променево-зап’ястковий, кисті(частково).

Передня поверхня шкіри ділянки променево-запясткового суглоба,тенара(променевого боку долоні),1,2,3 і променевого ббоку 4 пальця, тильної поверхні середньої і дистальної фаланг 2-3.

Променевий нерв.- Шкіра задньої і задньобічної поверхні плеча. Шкіра задньої поверхні передпліччя. Капсула плечового суглоба.Триголовий,ліктьовий м.

Довгий,короткий променеві м’язи-розгиначі зап’ястка,плечо-променевий, м’яз-відвертач,розгинач пальців, мізинця, ліктьовий розгинач зап’ястка, довгий відвідний великого пальця,довгий,короткий розгинач великого пальця, розгинач вказівного пальця.

Шкіра тильної та бічної сторін основи 1 пальця. Міжкісткова перетинка, кістки передпліччя.Суглоби кисті.

168. Поперекове сплетення: утворення,топографія,гілки,ділянки іннервації

Plexus lumbalis Утворене

передніми гілками 3 верхніх поперекових нервів,

волокнами верхньої половини передньої гілки 4поперекового нерва

частиною волокон передньої гілки 12 грудного нерва.

Поперекове та крижове сплетення утворюють truncus lumbosacralis, тому їх об’єднують plexus lumbosacralis Розташоване попереду поперечних відростків поперекових хребців ,квадратного м’яза попереку, позаду та у товщі m. psoas major.

Короткі м’язові гілки (rr. musculares) іннервують mm. psoas major et minor, m. quadratus lumborum, mm. intertransversarii laterales lumborum.

(n. iliohypogastricus) із Тh12–L1 – з-під бічного краю m. psoas major, йде паралельно до ХІІ міжребрового нерва вниз і латерально по передній поверхні m. quadratus lumborum на внутрішню поверхню m. transversus abdominis, пронизує його над crista iliaca і йде між ним і m. obliquus abdominis internus вперед до m.rectus abdominis

Іннервує m. rectus abdominis і широкі м’язи живота - рухові гілочки.

Шкірні гілки:

(r. cutaneus lateralis) до шкіри над m. gluteus medius et m. tensor fasciae latae;

(r. cutaneus anterior). Пронизує апоневроз зовнішнього косого мяза живота над поверхневим пахвинним кільцем і іннервує шкіру hypogastrium.

(n. ilioinguinalis), з L1 з-під бічного краю m. psoas major нижче n. iliohypogastricus і йде паралельно до цього нерва.

Іннервує бічні м’язи живота і заходить у пахвинний канал. У пахвинному каналі нерв розміщується над сім’яним канатиком (у чоловіків) або над круглою зв’язкою матки (у жінок) і виходить через поверхневе пахвинне кільце.

У ділянці шкіри внутрішньої частини стегна від нього відгалужуються:

у жінок – (nn. labiales anteriores) до шкіри великих соромітних губ та лобка;

у чоловіків – (nn. scrotales anteriores) до шкіри кореня статевого члена та передніх відділів калитки.

(n. cutaneus femoris lateralis), з L2–L3 з-під бічного краю m. psoas major, перетинає m. iliacus і проходить під lig. inguinale на стегно spina iliaca anterior superior

Нижче пахвинної зв’язки розгалужується на 2–3 гілки, іннервують шкіру бічної поверхні стегна до коліна.

(n. femoralis), з L2–L4, з-під бічного краю m. psoas major. між m. psoas major et m. iliacus, виходить з порожнини таза через м’язову затоку. На передній поверхні стегна n.femoralis йде вниз і заходить у привідний канал під назвою підшкірний нерв.

М’язові гілки стегнового нерва іннервують m. pectineus та– m. sartorius etm. quadriceps femoris

Передні шкірні гілки стегнового нерва пронизують широку фасцію стегна та іннервують шкіру його передньої поверхні.

Підшкірний нерв (n. saphenus)- найдовша чутлива гілкою, продовження стегнового нерва. Супроводжує стегнову артерію в sulcus femoralis anterior, в привідному каналі, через передній отвір цього каналу разом з низхідною артерією коліна, пронизує широку фасцію стегна і разом з великої підшкірної вени спускається по гомілці до присереднього краю стопи.

Віддає (r. infrapatellaris) – іннервує шкіру нижче patella, та гомілки (rr. cutanei cruris mediales) – іннервують шкіру присередньої поверхні гомілки та присереднього краю стопи до великого пальця стопи включно.

(n. genitofemoralis), з L1–L2, пронизує m. psoas major i поділяється на статеву та стегнову гілки. Статева гілка (r. genitalis) входить у пахвинний канал через його задню стінку або через глибоке пахвинне кільце, супроводжує сім’яний канатик (у чоловіків) або круглу маткову зв’язку (у жінок). Іннервує: у чоловіків – шкіру і tunica dartos калитки, а також m. cremaster; у жінок – lig. teres uteri та шкіру великих соромітних губ.

(r. femoralis) на стегно через судинну лакуну збоку від стегнової артерії, пронизує решітчасту фасцію. Іннервує шкіру верхньоприсередньої поверхні стегна під пахвинною зв’язкою.

(n. obturatorius), з L2–L4, з-під присереднього краю m. psoas major, спускається у малий таз,досягає canalis obturatorius, виходить на стегно і розгалужується на кінцеві передню та задню гілки.

(r. anterior) іде вниз від верхнього краю зовнішнього затульного м’яза між довгим і коротким привідними м’язами, виходить під шкіру між довгим привідним і тонким м’язами і продовжується у шкірну гілку (r. cutaneus). Іннервує шкіру нижнього відділу присередньої поверхні стегна.

На своєму шляху передня гілка віддає rr. musculares до всіх перелічених м’язів.

(r. posterior) пронизує зовнішній затульний м’яз і віддає суглобову гілку (r. articularis) до кульшового суглоба.

Непостійний (n. obturatorius accessorius), з L2–L4, від поперекового сплетення вниз по передній поверхні клубової фасції, через гребінь лобкової кістки. Іннервує гребінний м’яз та кульшовий суглоб.

169. Крижове сплетення:утворення,топографія,короткі та довгі гілки,ділянки їх іннервації.

Plexus sacralis

Утворюється внаслідок з’єднання truncus lumbosacralis(передньою гілкою 5 поперекового нерва та частиною передньої гілки 4 поперекового нерва з передніми гілками всіх крижових нервів)

Н.гілки утворюють товсту трикутної форми пластинку, основа- на крижовій кістці і грушоподібному м’язі, а вершина у сідничий нерв.

Короткі гілки іннервують м’язи та шкіру в ділянці таза.

Мязові гілки іннервують m. pіriformis, m. obturatorius internus, m. quadratus femoris, mm. gemelli.

(n. gluteus superior), з L4–S1, руховий, виходить з порожнини таза через надгрушоподібний отвір; проходить між малим та середнім сідничними м’язами(іннервує їх), і віддає гілочку м’язові-натягачеві широкої фасції стегна.

(n. gluteus inferior), з L5– S2, руховий, виходить з порожнини таза через підгрушоподібний отвір і розгалужується на гілки, іннервують великий сідничний м’яз.

(n. pudendus), з S1–S4, мішаний, у складі проходять рухові, чутливі, а також передвузлові парасимпатичні нервові волокна від крижового відділу спинного мозку, з порожнини таза через підгрушоподібний отвір, огинає ззаду сідничу ость і заходить знову в порожнину таза через малий сідничий отвір, потрапляючи до сідничо-відхідникової ямки (fossa ischioanalis). По бічній стінці до симфізу, на спинку статевого члена (або клітора) у вигляді дорсального нерва статевого члена, або клітора (n. dorsalis penis seu n. dorsalis clitoridis).

До виходу з порожнини таза від соромітного нерва відходять мязові мязові гілки (rr. musculares).

У сідничо-відхідниковій ямці соромітний нерв віддає такі гілки:

а), nn. anales (rectales) inferiores, йдуть до шкіри anus i до m. sphincter ani externus;

б) (nn. perineales), іннервують мязовими гілками мязи промежини (m. transversus perinei superficialis, m. bulbocavernosus, m. ischiocavernosus) та йдуть до шкіри промежини і калитки (у чоловіків) у вигляді задніх калиткових нервів (nn. scrotales posteriores) та великих соромітних губ (у жінок) у вигляді задніх губних нервів (nn. labiales posteriores).

n. dorsalis penis (seu n. dorsalis clitoridis) іннервує печеристі тіла і шкіру статевого члена та периферію glans penis (у жінокшкіру великих та малих соромітних губ тa клітор), m. transversus perinei profundus та m. compressor urethrae.

Довгі гілки – м’язи та шкіру вільної нижньої кінцівки .

(n. cutaneus femoris posterior), із S1–S3 – чутливий, з порожнини таза через підгрушоподібний отвір з-під нижнього краю великого сідничного м’яза, під широкою фасцією між m. semitendinosus et m. biceps femoris і розгалужується у шкірі задньої поверхні стегна до підколінної ямки.

До шкіри regio glutealis задній шкірний нерв стегна віддає 2–3 нижніх нерви сідниці (nn. clunium inferiores), з-під нижнього краю великого сідничного м’яза.

До шкіри промежини n. cutaneus femoris posterior віддає промежинні гілки (rr. perinealis).

(n. ischiadicus), з L4–S3 – змішаний, найбільший .

З порожнини таза через підгрушоподібний отвір, ззаду близнюкових м’язів і сухожилка внутрішнього затульного м’яза, ззаду квадратного м’яза стегна і спереду великого сідничного м’яза та заднього шкірного нерва стегна, на стегно на середині відстані між сідничим горбом та великим вертлюгом і вниз між півперетинчастим м’язом та двоголовим м’язом стегна до підколінної ямки.

У верхньому куті підколінної ямки сідничий нерв розгалужується на дві гілки:

товщу – великогомілковий нерв

тоншу – загальний малогомілковий нерв.

На шляху до підколінної ямки n. ischiadicus віддає м’язові гілки до внутрішнього затульного м’яза, верхнього та нижнього близнюкових м’язів, великого привідного м’яза, до капсули кульшового суглоба та до задньої групи м’язів стегна.

(n. tibialis), з L4–S3 – мішаний, посередині підколінної ямки по всій її довжині, позаду підколінної вени і глибше на m. popliteus підколінної артерії, під сухожилковою дугою камбалоподібного м’яза у гомілково-підколінний канал. У каналі спускається (між глибокими та поверхневими м’язами-згиначами), розгалужується на дві гілки – присередній та бічний підошвові нерви (йдуть в однойменних борознах).

У підколінній ямці від великогомілкового нерва відходять

м’язові гілки до м’язів поверхневої групи згиначів гомілки,

суглобові гілки до колінного суглоба,

міжкістковий нерв гомілки присередній шкірний нерв литки.

(n. interosseus cruris) від n. tibialis у нижньому куті підколінної ямки, вниз, віддає гілки до кісток гомілки, до велико-малогомілкового синдесмозу.

(n. Cutaneus surae medialis) під fascia cruris у борозні між бічною та присередньою головками литкового м’яза, супроводжуючи v. saphena parva. Пронизуючи фасцію n. cutaneus surae medialis стає підшкірним, з’єднується з n. cutaneus surae lateralis (яка є відгалуженням загального малогомілкового нерва), і далі під назвою литкового нерва.

(n. suralis) позаду бічної кісточки віддає (rr. calcanei laterales) до шкіри бічного відділу regio calcanea i, по бічному краю стопи у вигляді (n. cutaneus dorsalis lateralis) до шкіри V пальця.

На гомілці n. tibialis віддає: м’язові гілки до м’язів глибокого шару згиначів гомілки,

суглобові гілки до надп’ятково-гомілкового суглоба, (rr. calcanei mediales) відходять позаду присередньої кісточки до шкіри присереднього відділу regio calcanea.

(n. plantaris medialis) на підошві в присередній підошвовій борозні, іннервує присередню групу м’язів підошви (крім m. adductor hallucis та бічної головки m. flexor hallucis brevis) і 1 та 2 червоподібні м’язи.

Plantaris medialis 3 (nn. digitales plantares communes), які, підійшовши до оcнови пальців у проміжку між довгим і коротким згиначами пальців і підошвовим апонeврозом по І, ІІ і ІІІ міжплеснових проміжках, розгалужуються кожний на 2 (nn. digitales plantares proprii). З продовженням 1 загального підошвового пальцевого нерва формується 7 шкірних гілок до пальців, іннервують шкіру підошвової та сусідніх обернених одна до одної поверхонь І–ІV пальців, шкіру тильної (дорсальної) поверхні дистальних фаланг цих пальців.

(n. plantaris lateralis) є другою кінцевою гілкою n. tibialis. М’язові гілки до бічної групи м’язів підошви та квадратного м’яза стопи і на початку бічної підошвової борозни розгалужується на глибоку та поверхневу гілки.

(r. profundus) іде у бічній підошвовій борозні й іннервує 3 і 4 червоподібні м’язи, усі mm. interossei, m. adductor hallucis i бiчну головку m. flexor hallucis brevis.

(r. superficialis) на 2 загальні (nn. digitales plantares communes).

(n. fibularis communis seu n. peroneus communis), з L4–S2 – мішаний. Іде вниз уздовж бічної стінки підколінної ямки, біля присереднього краю довгої головки двоголового м’яза стегна, і досягає головки малогомілкової кістки. Нерв огинає шийку малогомілкової кістки і на дві кінцеві гілки – поверхневий та глибокий малогомілковий нерви.

(n. cutaneus surae lateralis) під fascia cruris по задній поверхні бічної головки литкового м’яза, віддавши (r. communicans fibularis) іннервує шкіру бічної поверхні проксимальних двох третин гомілки. Після цього волокна бічного та присереднього шкірного зливаються стовбуром під назвою n. suralis.

(n. fibularis superficialis seu n. peroneus superficialis) вниз у верхньому м’язово-малогомілковому каналі, віддаючи довгому і короткому малогомілковим м’язам м’язові гілки, а потім як шкірний нерв спускається по зовнішній поверхні короткого малогомілкового м’яза. Далі, на середині гомілки пронизує фасцію гомілки і на кінцеві гілки – присередній та проміжний дорсальні шкірні нерви.

(n. cutaneus dorsalis medialis) до присереднього краю тилу стопи над тримачами м’язів-згиначів, іннервує шкіру присереднього краю тилу та великого пальця стопи, а також шкіру обернених одна до одної поверхонь II–ІІІ пальців стопи (крім шкіри дистальних фаланг цих пальців).

(n. cutaneus dorsalis intermedius) до бічного краю стопи над тримачами м’язів-розгиначів, іннервує шкіру бічної кісточки і віддає (nn. digitales dorsales pedis), іннервують шкіру обернених одна до одної поверхонь ІІІ, IV та V

(n. fibularis profundus seu n. peroneus profundus) косо вниз від шийки малогомілкової кістки, крізь передню міжм’язову перегородку гомілки, йде у напрямі за ходом a. tibialis anterior i віддає м’язові гілки, іннервують передню групу м’язів гомілки. Далі як чутливий нерв, він проходить під тримачами м’язів-розгиначів і виходить на тил стопи, розгалужується на (nn. digitales dorsales pedis) - іннервують шкіру обернених одна до одної поверхонь І та ІІ пальців стопи (крім шкіри дистальних фаланг цих пальців).

170. Черепні нерви: генетична і функціональна класифікація;характеристика волокон,що утворюють черепні нерви. Черепні нерви,похідні головного мозку:загальна характеристика.

Чeрепні нерви до периферійного відділу нервової системи. Вони іннервують шкіру, м’язи, залози, внутрішні органи в ділянці голови. Є нервами органів чуття.

Розрізняють 12 пар черепних нервів, кожна з яких має власний номер і назву:

І пара – нюховий нерв, nervus olfactorius;

II пара – зоровий нерв, nervus opticus;

ІІІ пара – окоруховий нерв, nervus oculomotorius;

IV пара – блоковий нерв, nervus trochlearis;

V пара – трійчастий нерв, nervus trigeminus;

VI пара – відвідний нерв, nervus abducens;

VII пара – лицевий нерв, nervus facialis;

VIII пара – присінково-завитковий нерв, nervus vestibulocochlearis;

ІХ пара – язико-глотковий нерв, nervus glossopharyngeus;

Х пара – блукаючий нерв, nervus vagus;

ХІ пара – додатковий нерв, nervus accessorius;

ХІІ пара – під’язиковий нерв, nervus hypoglossus.

Черепні нерви :

Несправжні нерви (І-ІІ пари) - виростки переднього мозку: І пара – нюхового мозку; ІІ пара – проміжного мозку. (мієлін нервів має походження з олігодендроглії) Несправжні черепні нерви є чутливими, але не мають чутливих ядер і чутливих вузлів.

Справжні черепні нерви поділяють на:

1) чутливі нерви (VIII пара), містять тільки чутливі волокна і відповідають задньому корінцю спинномозкового нерва;

2) рухові нерви (III, IV, VI, XI, XII пари), містять тільки рухові, або рухові та вегетативні парасимпатичні волокна, і відповідають передньому корінцю спинномозкового нерва;

3) мішані нерви (V, VII, IX, X пари), в складі проходять як чутливі, так і рухові волокна,подібні до спинномозкових нервів.

Справжній черепний нерв містить чутливі волокна - має ganglion sensorium nervi сranіalis, з чутливими псевдоуніполярними або біполярними нейронами, що знаходиться поза мозком і відповідає ganglion sensorium nervi spinalis; чутливі центри – nuclei, у стовбурі головного мозку,відповідають чутливим ядрам задніх рогів спинного мозку.

містить рухові волокна - має рухові ядра в стовбурі головного мозку, відповідають руховим ядрам передніх рогів спинного мозку.

У складі справжнього черепного нерва проходять парасимпатичні нервові волокна - має парасимпатичні ядра у стовбурі головного мозку. За ходом- ganglion parasympathicum,в якому відбувається переключення парасимпатичних волокон.

III, IV, VI пари черепних нервів пов’язані з середнім мозком і мостом, а також з головними (передвушними) міотомами.

ІІІ пара черепних нервів пов’язана з І передвушним міотомом;

IV пара черепних нервів – з ІІ міотомом;

VI пара черепних нервів – з ІІІ міотомом.

V,VII, VIII, ІХ, Х, ХІ пари черепних нервів пов’язані з ромбоподібним мозком і зябровими дугами. Це нерви зябрового походження. V пара черепних нервів пов’язана з І зябровою дугою; VII i VIII (яка відділилася від VII в процесі розвитку) пари черепних нервів – з ІІ зябровою дугою; ІХ, Х, ХІ пари черепних нервів (група блукаючого нерва) – з ІІІ,IV, V зябровими дугами.

ХІІ пара черепних нервів розвивається шляхом з’єднання нервових волокон верхніх шийних спинномозкових нервів і пов’язана з постбранхіальними (зазябровими або завушними) міотомами.

Клініцисти поділяють справжні черепні нерви на:
1) окорухові (III, IV, VI пари); 2) нерви мосто-мозочкового кута (V, VII, VIII пари); 3) каудальні нерви (ІХ, Х, ХІ, ХІІ пари).

171. Черепні нерви:3,4,6 пари,загальна характеристика,ядра,топографія,ділянки іннервації.Війковий вузол:кінці,гілки,ділянки іннервації.

ІІІ пара черепних нервів – окоруховий нерв

Еферентний нерв. Більша частина волокон нерва від nucleus nervi oculomotorii

Розміщений під вентральною стінкою водопроводу середнього мозку на рівні верхніх горбків lamina tecti.

1. oculomotorius із борозни окорухового нерва ніжки мозку і у міжніжкову ямку. Крізь dura mater по бічній стінці sinus cavernosus, потрапляє через fissura orbitalis superior в очну ямку, де розгалужується під гострим кутом на дві гілки: (r. superior)- m. levator palpebrae superioris et m. rectus superior та (r. inferior). m. rectus inferior, m. rectus medialis, m. obliquus inferior.

Від нижньої гілки n. oculomotorius до парасимпатичного війкового вузла (g. ciliare) прямує гілка до війкового вузла, або парасимпатичний чи окоруховий корінець війкового вузла (ramus ad ganglion ciliare seu radix parasympathica ganglion ciliare seu radix oculomotoria)(несе передвузлові парасимпатичні волокна). У війковому вузлі переключаються на завузлові волокна, у складі коротких війкових нервів досягають очнoго яблукa, де іннервують m. ciliaris et m. sphincter pupillae.

IV пара черепних нервів – блоковий нерв (n. trochlearis).

Найтонший нерв, руховим нервом.

Від рухового ядра – ядра блокового нерва (nucleus nervi trochlearis) і виходить на дорсальній поверхні стовбура мозку позаду lamina tecti, з боків від вуздечки верхнього мозкового паруса. Огинає збоку ніжку мозку і розміщується у бічній стінці sinus cavernosus вздовж очного нерва (гілка V пари) під окоруховим нервом, а потім – вище нього. В очну ямку потрапляє крізь верхню очноямкову щілину.

Іннервує m. obliquus superior.

6 пара черепних нервів – відвідний нерв (n. abducens).

Руховий. Nucleus n. abducentis розташоване в мосту і залягає в ділянці середніх відділів eminentia medialis ромбоподібної ямки під лицевим горбком.

Виходить з речовини мозку між заднім краєм мосту і пірамідою довгастого мозку (у цибулино-мостовій борозні). Іде під мостом, пронизує тверду оболону головного мозку ззаду і збоку від dorsum sellae та виходить у печеристу пазуху. Тут він залягає назовні від внутрішньої сонної артеріЇ.

Із порожнини черепа : крізь верхню очноямкову щілину і в очній ямці, проходячи під n. oculomotorius, іде присередньо до бічного прямого м’яза очного яблука, який він іннервує.

G.ciliare, має непостійну форму та величину (L=2 мм).

Лежить у товщі жирової тканини у задньому відділі очної ямки на зовнішній поверхні зорового нерва.

Має 3 корінці:

(radix parasympathica seu radix oculomotoria) - гілка окорухового нерва (ІІІ пара) до війкового вузла і несе передвузлові парасимпатичні волокна, які переключаються у цьому вузлі і забезпечують іннервацію m. ciliaris et m. sphincter pupillae.

(radix sensoria seu radix nasociliaris) - сполучна гілка носовійкового нерва з війковим вузлом і несе транзитом чутливі волокна до oчного яблука.

(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, що у складі (plexus caroticus internus) відходять від (ganglion cervicale superius).Передвузлові симпатичні волокна до верхнього шийного вузла йдуть від нейронів бічного рога спинного мозку, С8–Тh2 (centrum ciliospinale). Цісимпатичні волокна забезпечують іннервацію m. dilatator pupillae.

Від війкового вузла парасимпатичні, чутливі та симпатичні нервові волокна відходять до очного яблука у складі 15–20 (nn. ciliares breves).

172.Внутрішньочерепна частина 5 пари черепних нервів. 1-а гілка 5 пари- очний нерв:утворення, вихід з черепа гілки,ділянка іннервації,війковий вузол,його корінці гілки.

V пара черепних нервів – трійчастий нерв

Змішаний нерв.

Має 4 ядра:

1) (nucleus principalis nervi trigemini) є чутливим і проектується в дорсолатеральній частині верхнього відділу моста;

2) (nucleus spinalis nervi trigemini) є чутливим і продовжується по всьому довгастому мозку до шийного відділу спинного мозку;

3) (nucleus mesencephalicus nervi trigemini) є чутливим і розташоване більшою мірою в середньому мозку;

4) (nucleus motorius nervi trigemini) є руховим і розміщене в мосту присередніше чутливих ядер.

Виходить із стовбура мозку спереду від середньої ніжки мозочка двома корінцями: (radix sensoria);та (radix motoria).

Нерв пронизує tentorium cerebelli біля місця прикріплення його до верхнього краю піраміди скроневої кістки і входить в утворену розщіпленням dura mater трійчасту порожнину (cavum trigeminale).

Очний нерв

N. ophthalmicus

Чутливий, лежить назовні від n. abducens i, пронизуючи бічну стінку sinus cavernosus, іде в очну ямку через fissura orbitalis superior, розміщуючись під n. trochlearis .

В порожнині черепа від очного нерва відходить поворотна оболонна, або наметова гілка (r. meningeus recurrens seu r. tentorius), іннервує tentorium cerebelli i стінки трьох венозних пазух: sinus petrosus superior, sinus transversus, sinus rectus. В очній ямці очний нерв віддає три гілки:лобовий нерв, сльозовий нерв,та носовійковий нерв.

Лобовий нерв (n. frontalis) – найтовстіша і найдовша з 3 гілок, проходить під верхньою стінкою очної ямки над м’язом-підіймачем верхньої повіки; розгалужується на 2 гілки: (n. supratrochlearis)та (n. supraorbitalis).

-N. supratrochlearis проходить над сухожилком верхнього косого м’яза і розгалужується на кінцеві гілочки:

верхня крізь коловий м’яз ока і закінчується у шкірі верхньої повіки, кореня носа, у шкірі лоба, в ділянці glabella;

нижня гілка іде від блока вниз і анастомозує з гілкою носовійкового нерва – підблоковим нервом (n. infratrochlearis). Від дуги анастомозу виникають тонкі гілочки, які іннервують шкіру і кон’юнктиву в ділянці присереднього кута ока.

-N. supraorbitalis перед margo supraorbitalis розгалужується

(r. lateralis) та (r. medialis)

Сльозовий нерв (n. lacrimalis) іде по бічному краю m. rectus lateralis.

Іннервує сльозову залозу, шкіру та конюнктиву бічної частини верхньої повіки. Зєднується сполучною гілкою з виличним нервом (r. communicans cum nervo zygomatico) і одержує секреторні парасимпатичні волокна для сльозової залози від крилопіднебінного вузла

Носовійковий нерв (n. nasociliaris) іде між зоровим нервом і m. rectus superior уздовж присередньої стінки очної ямки.

(n. ethmoidalis anterior) через передній решітчастий отвір у порожнину черепа,потрапляє через отвір дірчастої пластинки решітчастої кістки до носової поржнини,віддає гілки:

1) (rr. nasales interni) – іннервують слизову оболонку передніх решітчастих комірок;

2) (rr. nasales laterales) – іннервують слизову оболонку переднього відділу бічної стінки носової порожнини;

3) (rr. nasales mediales) – іннервують слизову оболонку переднього відділу носової перегородки;

4) (r. nasalis externus) – іннервує шкіру верхівки та крил носа.

(n. ethmoidalis posterior) проходить через задній решітчастий отвір.Іннервує слизову оболонку задніх решітчастих комірок та клиноподібної пазухи.

(n. infratrochlearis) іде під блоком верхнього косого м’яза, іннервує кон’юнктиву з боку присереднього кута ока, сльозове м’ясце та сльозовий мішок.

В очній ямці на зовнішній поверхні зорового нерва, 3 корінці:

(radix parasympathica seu radix oculomotoria) - гілка окорухового нерва (ІІІ пара) до війкового вузла і несе передвузлові парасимпатичні волокна, які переключаються у цьому вузлі і забезпечують іннервацію m. ciliaris et m. sphincter pupillae.

(radix sensoria seu radix nasociliaris) - сполучна гілка носовійкового нерва з війковим вузлом і несе транзитом чутливі волокна до oчного яблука.

(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, що у складі (plexus caroticus internus) відходять від (ganglion cervicale superius).Передвузлові симпатичні волокна до верхнього шийного вузла йдуть від нейронів бічного рога спинного мозку, С8–Тh2 (centrum ciliospinale) іннервацію m. dilatator pupillae.Від війкового вузла парасимпатичні, чутливі та симпатичні нервові волокна відходять до очного яблука у складі 15–20 (nn. ciliares breves).

173. 5 пара черепних нервів:2 гілка- верхньощелепний нерв,утворення,вихід з черепа,ділянки іннервації.Крилопіднебінний вузол:корінці,гілки,ділянки іннервації.

Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) – друга гілка трійчастого нерва, відходить від опуклого краю g. trigeminale i через круглий отвір виходить з порожнини черепа в крилопіднебінну ямку.

До виходу з порожнини черепа верхньощелепний нерв віддає (r. meningeus) (іннервує тверду оболону головного мозку),анастомозує з оболонною гілкою нижньощелепного нерва. У крилопіднебінній ямці розгалужується на: підочноямковий нерв;виличний нерв;та вузлові гілки до крилопіднебінного вузла.

N. infraorbitalis-найбільша гілка верхньощелепного нерва. Він в очну ямку через нижню очноямкову щілину, розташовується в однойменній борозні і каналі, в глибині fossa canina розгалужується віялом на кінцеві гілки, утворюючи “малу гусячу лапку”. гілки:

1) (rr. palpebrales inferiores) – іннервують шкіру нижньої повіки;

2) (rr. nasales externi) – іннервують шкіру зовнішньої поверхні крила носа;

3) (rr. nasales interni) – іннервують шкіру та слизову оболонку присінка носа;

4) (rr. labiales superiores) – іннервують шкіру та слизову оболонку верхньої губи.

До входу в canalis infraorbitalis нерв віддає rr. alveolares superiores posteriores, які спускаються по підскроневій поверхні та по розміщеному на ній горбу верхньої щелепи.

Частина гілок проникає через коміркові отвори , утворює над коренями зубів сплетення з волокнами середньої верхньої коміркової гілки та з волокнами передніх верхніх коміркових гілок – (plexus dentalis superior).

Від цього сплетення відходять верхні ясенні гілки (rr. gingivales superiores) та верхні зубні гілки (rr. dentales superiores),проходять в пульпу зуба через отвір верхівки його кореня. Гілки іннервують три верхні великі кутні зуби і ясна; друга частина волокон rr. alveolares superiores posteriores, іннервують слизову оболонку щоки.

Середня верхня коміркова гілка (r. alveolaris superior medius) від підочноямкового нерва всередині canalis infraorbitalis -іннервацію малих кутніх зубів і ясен.

Передні верхні коміркові гілки (rr. alveolares superiores anteriores) відгалужуються від підочноямкового нерва перед виходом останнього через foramen infraorbitale - передніх зубів і слизової оболонки верхньощелепної пазухи.

(n. zygomaticus) відходить від n. maxillaris у крилопіднебінній ямці, йде разом з n. infraorbitalis через fissura orbitalis inferior в очну ямку, у товщу виличної кістки через вилично-очноямковий отвір і ділиться на вилично-скроневу та вилично-лицеву гілки.

Вилично-скронева гілка (r. zygomaticotemporale) через однойменний отвір на скроневій поверхні os zygomaticum виходить у скроневу ямку, пронизує fascia temporalis і розгалужується у шкірі скроневої ділянки, яку іннервує.

Вилично-лицева гілка (r. zygomaticofacialis) з’являється через однойменний отвір на бічній поверхні os zygomaticum і розгалужується у шкірі виличної ділянки, яку іннервує.

Вузлові гілки до крило-піднебінного вузла (rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum) у вигляді 2–3 коротких нервів відходять від n. maxillaris у fossa pterygopalatina, з’єднуються з ganglion pterygopalatinum, утворюється radix sensoria ganglii pterygopalatini -парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи.Секреторна іннервація сльозової залози, слизових оболонок носа, піднебіння та частково глотки. Крило-піднебінний вузол залягає в однойменній ямці та має 3корінці:

(radix sensoria ganglii pterygopalatini) є вузловими гілками верхньощелепного нерва (rr. Ganglionares n. maxillaris) і несе транзитом чутливі волокна.

(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, які як глибокий кам’янистий нерв (n. petrosus profundus)(гілка внутрішнього сонного сплетення) досягають вузла, йдучи до нього у складі нерва крилоподібного каналу (n. canalis pterygoidei) або нерва Відія (n. Vidianus).

(radix parasympathica seu radix intermedia) є гілкою лицевого нерва (VII)( n. petrosus major) і несе передвузлові парасимпатичні волокна, переключаються в крило-піднебінному вузлі.

Гілки крило-піднебінного вузла

rr. orbitales входять в очну ямку через fissura orbitalis inferior у вигляді 2–3 тонких гілок, потім через задній решітчастий отвір проникають у носову порожнину й іннервують слизову оболонку задніх решітчастих комірок та клиноподібної пазухи.

rr. nasales posteriores superiores laterales et mediales виходять з крило-піднебінної ямки в носову порожнину через foramen sphenopalatinum і іннервують верхні ділянки слизової оболонки бічної та присередньої (верхній відділ перегородки носа) стінки носової порожнини.

rr. nasales posteriores inferioresіннервують нижні відділи бічної стінки носової порожнини.

n. nasopalatinus– нерв Скарпи, найдовша з задніх носових гілок.

Іде вперед між окістям і слизовою оболонкою носової порожнини, іннервує слизову оболонку перегородки носа, лягає в canalis incisivus i, проникнувши в порожнину рота, іннервує слизову оболонку твердого піднебіння.

n. palatinus major виходить із однойменного каналу через однойменний отвір у ротову порожнину і іннервує слизову оболонку піднебіння.

nn. palatini minors виходять із однойменних отворів на піднебіння, іннервують слизову оболонку м’якого піднебіння. rr. tonsillares цих нервів забезпечують іннервацію піднебінного мигдалика. Глотковий нерв n. Pharyngeus іде до глотки і іннервує слизову оболонку хоан та склепіння глотки.

174.5 пара черепних нервів:3 гілка- нижньощелепний нерв,утворення, вихід з черепа,ділянки іннервації.Парасимпатичні вузли, зв ’язані з 3 гілкою,корінці та гілки.

Нижньощелепний нерв (n. mandibularis)

Змішаний; найбільша гілка трійчастого нерва.

утворюється злиттям чутливих волокон від трійчастого вузла з руховим корінцем трійчастого нерва. Вийшовши з порожнини черепа у підскроневу ямку через овальний отвір, n. mandibularis розходиться на два стовбури:передній (віддає переважно рухові нерви);та задній (віддає переважно чутливі нерви).

До поділу на стовбури від нижньощелепного нерва відходять 3–4 короткі вузлові гілки до вушного вузла (rr. ganglionares ad ganglion oticum seu radix sensoria ganglii otici) та оболонна гілка (остистий нерв), r. meningeus (n. spinosus), яка повертається назад до порожнини черепа через остистий отвір, іннервує тверду оболону головного мозку середньої черепної ямки і слизову оболонку клиноподібної пазухи.

Вушний вузол (ganglion oticum) розміщений під овальним отвором -парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи, секреторна іннервації привушної залози.корынцы: чутливий;симпатичний; та парасимпатичний.

(radix sensoria ganglii otici) утворений вузловими гілками нижньощелепного нерва (rr. ganglionares n. mandibularis), його чутливі волокна проходять транзитом через цей вузол.

(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, які йдуть у вигляді гілки від plexus meningeus medius.

(radix parasympathica) вушного вузла є відгалуженням гілки язико-глоткового нерва (ІХ) n. petrosus minor (гілка n. Tympanicus), і несе прeгангліонарні парасимпатичні волокна, які переключаються у вушному вузлі.

До чутливих гілок n. mandibularis: вушно-скроневий нерв, щічний нерв та язиковий нерв.

Вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis) починається біля foramen ovale двома корінцями, які, охопивши a. meningea media, знову з’єднуються в один стовбур.

дає гілочки: n. meatus acustici externi, та rr. membranae tympani,

шкірі передньої частини вушної раковини – nn. auriculares, посилає привушні гілки (rr. parotidei), які досягають привушної залози, приєднуючись до гілок лицевого нерва за допомогою сполучних гілок з лицевим нервом (rr. communicantes cum nervo faciale). Закінчується n. auriculotemporalis у шкірі скроневої ділянки кінцевими поверхневими скроневими гілочками (rr. temporales superficiales).

Щічний нерв (n. buccalis), з-під переднього краю m. masseter, іде вперед до зовнішньої поверхні щічного м’яза, пронизує його і розгалужується у слизовій оболонці щоки. Іннервує шкіру та слизову оболонку щоки і кута рота щічну поверхню ясен на рівні 1 великого кутнього зуба.

Язиковий нерв (n. lingualis) між присереднім та бічним крилоподібними м’язами, до нього приєднується барабанна струна (гілка VII пари черепних нервів). Проходить над піднижньощелепною слинною залозою, діафрагмою рота і перехрещується з піднижньощелепною протокою, лягаючи на зовнішню поверхню шило-язикового м’яза. По ходу віддає гілки: (rr. isthmi faucium) (rr. linguales), які досягають передніх двох третин язика (rr. communicantes cum nervo hypoglosso); (n. sublingualis).

N. sublingualis проходить збоку від під’язикової слинної залози, іннервує слизову оболонку дна ротової порожнини та язикову поверхню ясен в ділянці передніх зубів нижньої щелепи.

(ganglion submandibulare) належить до парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи і забезпечує секреторну іннервацію піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз. корінці:

(radix sensoria) утворений вузловими гілками до піднижньощелепного вузла (rr. ganglionares ad ganglion submandibulare), які відходять від язикового нерва.

(radix sympathica) утворений завузловими симпатичними волокнами, що відходять від симпатичного сплетення навколо лицевої артерії.

(radix parasympathica) утворений барабанною струною (chorda tympani), що є гілкою VII пари черепних нервів, яка несе передвузлові парасимпатичні волокна, що переключаються у піднижньощелепному вузлі.

Парасимпатичний вегетативний під’язиковий вузол (ganglion sublinguale) складається з вузликоподібних скупчень нейронів уздовж залозистих гілок піднижньощелепного вузла, що прямують до під’язикової слинної залози.

Нижній комірковий нерв (n. alveolaris inferior) проходить між присереднім та бічним крилоподібними м’язами й, лежачи позаду язикового нерва, входить у нижньощелепний канал разом з однойменною артерією. Всі рухові волокна формують щелепно-під’язиковий нерв (n. mylohyoideus).

N. mylohyoideus іннервує його і переднє черевце m. digastricus. За своїм ходом у нижньощелепному каналі n. alveоlaris inferior віддає гілки, які з’єднуються між собою і формують нижнє зубне сплетення (plexus dentalis inferior). Від цього сплетення відходять

нижні зубні гілки (rr. dentales inferiores) – іннервують зуби

нижні ясенні гілки (rr. gingivales inferiores) – іннервують ясна. Кінцевою гілкою n. alveolaris inferior є підборідний нерв (n. mentalis), який виходить через foramen mentale mandibulae в ділянці підборіддя.

N. mentalis віддає: (rr. mentales) – іннервують шкіру підборіддя, (rr. labiales) – іннервують шкіру та слизову оболонку нижньої губи, (rr. gingivales) – іннервують щічну поверхню ясен.

рухові нерви до однойменних жувальних м’язів:

(n. massetericus) (nn. temporales profundi); (n. pterygoideus lateralis); та (n. pterygoideus medialis).

Від n. pterygoideus medialis відходять (n. musculi tensoris veli palatini) та (n. musculi tensoris tympani), які проходять транзитом через g. oticum і іннeрвують однойменні мязи (останні у філогенезі відокремились від m. pterygoideus medialis).

175. Іннервація зубів та ясен,зубні сплетення,джерела їх утворення.

Зуби верхньощелепної зубної дуги іннервують верхні передні, середні і задні коміркові нерви, (гілки верхньощелепного нерва) (друга гілка трійчастого нерва – V черепний нерв). Ці нерви у товщі коміркового відростка верхньої щелепи утворюють верхнє зубне сплетення, від якого відходять верхні зубні та верхні ясенні гілки.

Зуби нижньощелепної зубної дуги іннервує нижній комірковий нерв( чутлива гілка нижньощелепного нерва) (третя гілка трійчастого нерва – V черепний нерв). У каналі нижньої щелепи від нижнього коміркового нерва відходять гілочки, що формують у товщі нижньої щелепи нижнє зубне сплетення. Від цього сплетення відходять нижні зубні та нижні ясенні гілки.

Увійшовши через канал кореня зуба в пульпу зуба, зубні гілки утворюють поверхневе і глибоке сплетення, від яких відходять нервові волокна, що закінчуються рецепторами. Нервові закінчення оточують одонтобласти.

Коміркові нерви іннервують зуби і тканини, що їх оточують.

176. VII пара черепних нервів, проміжний нерв: ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації. Парасимпатичні вузли, зв’язані з проміжним нервом, їх корінці і гілки, ділянки іннервації.

VII пара черепних нервів – об’єднує два нерви: лицевий і проміжний.

Лицевий нерв

Ядра: 1) ядро лицевого нерва (соматомоторне) лежить у покришці моста.

Волокна: нерв містить тільки рухові волокна. Нерв виходить з порожнини черепа через внутрішній слуховий отвір → лицевий канал → шилососкоподібний отвір. Далі нерв проходить через привушну слинну залозу, утворюючи там сплетення, але не іннервуючи цю залозу, і врешті розгалужується на гілки («велика гусяча лапка»);

(rami temporales); (rami zygomatici); (rami buccales); (ramus marginalis mandibulae); (ramus colli) (nervi auriculars posteriores); (nervus digastricus); (nervus stylohyoideus);(nervus stаpedius).

Ділянки іннервації: мімічні м’язи, двочеревцевий м’яз (заднє черевце), шило-під’язиковий м’яз, підшкірний м’яз шиї, вушні м’язи, стремінцевий м’яз.

Проміжний нерв (nervus intermedius).

Ядра:

1) nucleus salivatorius superior;

2) nucleus tractus solitarii.

Ядра лежать у покришці мосту.

Волокна: нерв змішаний, містить парасимпатичні і чутливі (смакові) волокна. Нерв виходить з порожнини черепа через внутрішній слуховий отвір, внутрішній слуховий хід, лицевий канал. В лицевому каналі нерв розгалужується на два нерви:

- (nervus petrosus major) – виходить через отвір каналу великого кам’янистого нерва, рваний отвір, потім через крилоподібний канал потрапляє в крилопіднебінну ямку;

- (chorda tympani) йде по канальцю барабанної струни, виходить через кам’янисто-барабанну щілину.

Ділянки іннервації: смакова іннервація передніх 2/3 язика, парасимпатична іннервація слізної залози, залоз носової порожнини, всіх слинних залоз, крім привушної.

Парасимпатичні вузли зв’язані з проміжним нервом:

1) (ganglion pterygopalatinum). Розміщений в крилопіднебінній ямці.

Аксони вісцеромотонейронів вузла іннервують слізну залозу.

Гілки:

- (nervi nasales), які іннервують залози носової порожнини.

- (nervi palatini), які іннервують залози піднебіння.

2)парасимпатичний вузол піднижньощелепного трикутника.

Аксони вісцеронейронів вузла іннервують піднижньощелепну та під’язикову слинні залози, а також дрібні залози ротової порожнини.

177. IX пара черепних нервів: ядра, вузли, топографія, гілки, ділянки іннервації. Вушний вузол: корінці та гілки, ділянки іннервації.

ІХ пара черепних нервів – язикоглотковий нерв (nervus glossopharyngeus).

Ядра:

1) подвійне ядро (соматомоторне)

2) нижнє слиновидільне ядро (парасимпатичне)

3) ядро одинокого шляху

Ядра лежать у довгастому мозку.

Волокна: нерв змішаний, містить рухові, парасимпатичні , чутливі волокна. Нерв виходить з порожнини черепа через яремний отвір.

Гілки і ділянки іннервації:

- рухові волокна -(rami musculi stylopharyngei), які іннервують шило-горловий м’яз;

- чутливі волокна іннервують: горло (горлові гілки – rami pharingei), корінь язика - язикові гілки (rami lingvalis); мигдаликові гілки (rami tonsillaris); сонну пазуху (гілка сонної пазухи – ramus sinus carotici); середнє вухо (барабанний нерв – nervus tympanicus);

- парасимпатичні волокна виходять з барабанної порожнини у вигляді малого каменистого нерва (nervi petrosus minor).

Малий камянистий нерв переривається в (ganglion oticum).

Вушний вузол, g.oticum, розміром близько 3 мм, розміщений в підскроневій ямці. Вушний вузол має три корінці:

1) (radix parasympathica )утворений малим кам’янистим нервом ;

2) (radix sympathica);

3) (radix sensoria) утворений гілками піднижньощелепного нерва;

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію привушної слинної залози.

178. X пара черепних нервів: ядра, вузли, частини, топографія, гілки кожної частини, ділянки іннервації.

Х пара черепних нервів – блукаючий нерв (nervus vagus).

Ядра:

1) подвійне ядро (соматомоторне)

2) заднє ядро блукаючого нерва (парасимпатичне)

3) ядро одинокого шляху (соматосенсорне)

Ядра лежать у довгастому мозку.

Волокна: нерв змішаний, містить рухові волокна, парасимпатичні волокна, чутливі волокна.

Нерв виходить з порожнини черепа через яремний отвір.

Ділянки іннервації: оболонки головного мозку, шкіра вушної раковини, нутрощі (крім органів порожнини таза).

Гілки головного відділу блукаючого нерва:(ramus meningeus) – іннервує оболонки головного мозку; (ramus auricularis) – іннервує шкіру вушної раковини.

Гілки шийного відділу блукаючого нерва: (rami pharingei) – іннервують горло, м’яке піднебіння, корінь язика.(nervus laryngeus supenor) — іннервує гортань, щитовидну залозу; (rami cardiaci cervicales superiores et inferiores) — іннервація серця.

Гілки грудного відділу блукаючого нерва:(rami tracheales) — іннервують трахею, (rami bronchiales) — іннервують брон­хи; (rami (plexus) pulmonales) іннервують легені;(rami cardiaci thordcici) — іннер­вують серце;(rami esophageales);(nervus laryngeus inferior) — іннервує гортань.

Гілки черевного відділу блукаючого нерва (іннервують нутрощі черевної порожнини):(rami gastrici);(rami hepatici); (гаті сеігасі); (rami renales).

Всі парасимпатичні волокна в складі вказаних гілок перериваються у парасимпатичних внутрішньо- або приорганних вузлах.

179. XI пара черепних нервів: ядра, топографія, ділянки іннервації.

ХІ пара черепних нервів – додатковий нерв (nervus accessorius)

Ядра:

1) ядро додаткового нерва (соматомоторне) – лежить в передніх рогах п’яти верхніх шийних сегментів спинного мозку, проектується на ромбоподібну ямку.

2) подвійне ядро (соматомоторне) – лежить у довгастому мозку.

Волокна: нерв містить тільки рухові волокна (аксони мотонейронів ядра додаткового нерва – спинномозкові корінці (radices spinales) і аксони мотонейронів подвійного ядра – черепні корінці (radices craniales).

Спинномозкові корінці входять у порожнину черепа через великий потиличний отвір, зливаються з черепними корінцями і сформований додатковий нерв виходить з порожнини черепа черз яремний отвір.

Ділянки іннервації: грудинно-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м’язи.

180. Парасимпатичні вузли голови, їх топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

Війковий вузол, g.ciliare, має непостійну форму

Цей вузол лежить у задньому відділі очної ямки на зовнішній поверхні зорового нерва. Війковий вузол має три корінці:

1), radix parasympathica (утворений гілкою окорухового нерва до війкового вузла, r.n.oculomotorius ad ganglion ciliare);

2) radix sympathica;

3) radix sensoria (утворений сполучною гілкою носовійкового нерва з війковим вузлом, r.communicans n.nasociliaris cum ganglio ciliare).

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла у складі коротких війкових нервів, nn.ciliares brevis, прямують до очного яблука, пронизують склеру і іннервують війковий м’яз та м’яз-звужувач зіниці.

Крило-піднебінний вузол, g.pterygopalatinum, розміщений у крило-піднебінній ямці.

Крило-піднебінний вузол має три корінці:

1) radix parasympathica (утворений великим кам’янистим нервом, n.petrosus major);

2) radix sympathica (утворений глибоким кам’янистим нервом, n.petrosus profundus);

3), radix sensoria (утворений вузловими гілками верхньощелепного нерва, rr.ganglionares n.maxillaris).

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію залоз слизової оболонки порожнини носа, рота, глотки та сльозової залози.

Піднижньощелепний вузол, g.submandibulare, лежить на піднижньощелепній слинній залозі.

Піднижньощелепний вузол має три корінці:

1) radix parasympathica (утворений барабанною стуною, chorda tympani);

2) radix sympathica;

3) radix sensoria (утворений вузловими гілками піднижньощелепного нерва, rr.ganglionares n.mandibularis).

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз.

Під’язиковий вузол, g.sublinguale, дуже мінливий за будовою, частіше розміщується по ходу гілок n.lingualis до під’язикової залози.

Під’язиковий вузол має три корінці:

1), radix parasympathica (утворений барабанною струною, chorda tympani);

2) radix sympathica;

3), radix sensoria (утворений вузловими гілками піднижньощелепного нерва, rr.ganglionares n.mandibularis).

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію під’язикової залози.

Вушний вузол, g.oticum, розміщений в підскроневій ямці.

Вушний вузол має три корінці:

1) radix parasympathica (утворений малим кам’янистим нервом, n.petrosus minor);

2) radix sympathica;

3) radix sensoria (утворений вузловими гілками піднижньощелепного нерва, rr.ganglionares n.mandibularis).

Постгангліонарні парасимпатичні волокна цього вузла забезпечують секреторну іннервацію привушної слинної залози.

181. XII пара черепних нервів: топографія, гілки, ділянки іннервації.

ХІІ пара черепних нервів – під’язиковий нерв є руховим нервом. Під’язиковий нерв має одне рухове ядро – ядро під’язикового нерва (nucleus nervi hypoglossi), яке проектується на однойменний трикутник у нижній частині ромбоподібної ямки.

Гілки : язикові (rr. linguales).

Шийна петля (ansa cervicalis) утворюється злиттям верхнього та нижнього корінців під’язикового нерва.

Під’язиковий нерв іннервує всі м’язи язика.

Гілки шийної петлі (яка походить з верхніх трьох шийних спинномозкових нервів) іннервують м’язи шиї, що лежать нижче під’язикової кістки, та m. geniohyoideus.

182. Вегетативна нервова система: центральний та периферійний відділи. Загальна характеристика. Передвузлові та післявузлові волокна. Симпатичний і парасимпатичний відділи: їх морфологічні, фізіологічні і фармакологічні відмінності.

Вегетативна нервова система

Центральний відділ: скупчень нейронів в області проміжного, середнього, довгастого мозку і в бічних рогах спинного мозку.

Периферійний: нерви, нервові вузли, нервові сплетення.

Функції ВНС :

1)Гомеостаз;

2)Пристосування організму до умов внутрішнього і зовнішнього середовища;

3)Іннервує внутрішні органи, а саме: органи серцево-судинної системи, травного, дихального та сечостатевого апаратів, непосмуговані м’язи та всі залози внутрішньої секреції.

Від тіла нейрона (першого), що міститься в центральній нервовій системі, відходить довгий відросток, який утворює прегангліонарне волокно. Воно переключається на другий нейрон, тіло якого міститься в периферичному вузлі (ганглії, сплетенні), від тіла цього нейрона відходить постгангліонарне волокно до іннервованого органа.

Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну і парасимпатичну.

Симпатичний відділ автономної нервової системи.

• Центральна частина симпатичного відділу міститься бокових рогах спинного мозку — останнього шийного, всіх грудних та кількох верхніх поперекових сегментів.

• Периферична частина симпатичного відділу складається з нервів і 23 гангліїв, які розташовані поряд зі спинним мозком з обох боків хребта. Частина гангліїв утворює два ланцюги, з'єднані один з одним, а частина — нервові сплетення. У гангліях знаходяться тіла нейронів, які іннервують внутрішні органи, причому відстань від ганглія до органа може бути значною (аксони перших нейронів короткі, а других — довгі).

• Аксони ефекторних нейронів, що виходять із симпатичних гангліїв, іннервують усі без винятку внутрішні органи.

• Як нейромедіатор клітини використовують норадреналін, який справляє на організм збудливий ефект, підвищує інтенсивність обміну речовин, посилює ритмічні форми активності, знижує пороги чутливості.

• Клітини — мішені мають до нейромедіаторів збудливі рецептори.

• Симпатична частина посилює діяльність організму в умовах, що потребують мобілізації фізичних сил. Активізується, коли ми відчуваємо різні емоції (страх, гнів) або стикаємося зі значними напруженнями (тяжка фізична праця, спортивні змагання).

Парасимпатичний відділ автономної нервової системи.

• Центральна частина парасимпатичного відділу розміщена в ядрах середнього і довгастого мозку, а також у II — IV крижовому сегментах спинного мозку.

• Периферична частина парасимпатичного відділу складається з волокон, які входять до складу кількох черепно-мозкових нервів (окорухового, лицьового, язикоглоткового і блукаючого), та з волокон відповідних куприкових сегментів, причому останні формують тазові нерви. Ганглії перебувають поблизу тих органів, які вони іннервують, або безпосередньо у стінках самих органах (аксони перших нейронів довгі, а других — короткі).

• Парасимпатичні ефекторні нейрони іннервують внутрішні органи, окрім потових і надниркових залоз, гладеньких м'язів більшості кровоносних судин і матки.

• Як нейромедіатор клітини використовують ацетилхолін, що справляє на організм гальмувальний ефект, знижує інтенсивність обміну й ритмічні форми активності, відновлює пороги чутливості.

• Клітини — мішені мають до нейромедіаторів гальмівні рецептори.

• Парасимпатична частина забезпечує відновлення ресурсів, витрачених під час роботи. Активізується, коли організм перебуває у стані спокою.

183. Шийна частина симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, передвузлові та післявузлові волокна, ділянки іннервації.

Шийний відділ симпатичного стовбура включає три вузли: верхній, середній і нижній.

(gangl. cervicale superius) має веретенообразную форму. Розташований на поперечних відростках II - III шийних хребців, покритий передхребтовою фасцією. Від вузла відходить сім основних гілок, що містять постгангліонарні волокна для іннервації органів голови та шиї.

- Сірі сполучні гілки ідуть до I, II, III шийних спинномозкових нервів.

- (n. jugularis) розділяється на дві гілки, волокна яких приєднуються до IX-XII пар черепних нервів.

- (n. caroticus internus) утворює периартеріальне сплетення навколо вн. сонної артерії і іннервує ті органи, які кровопостачає ця артерія.

- (n. caroticus externus) утворює периартеріальне сплетення навколо зовн. сонної артерії і іннервує ті органи, які кровопостачаються цією артерією.

- (rr. laryngopharyngei) розподіляються по судинах стінки глотки, формуючи глотковий сплетення (plexus pharyngeus). Іннервують глотку, гортань і стравохід.

- (n. cardiacus superior) бере участь в утворенні поверхневого серцевого сплетення.

-Гілки, які входять до складу діафрагмального нерва.

(gangl. cervicale medium)-непостійний, розташований на рівні VI шийного хребця. Від цього вузла відходять 3 види гілок:

-Сірі сполучні гілки до V і VI шийних спинномозкових нервів.

- (n. cardiacus medius) бере участь в утворенні глибокої серцевого сплетення.

-Гілки, що беруть участь в утворенні нервового сплетення загальної сонної і підключичної артерій, а також сплетення нижньої щитовидної артерії.

(gangl. cervicale inferius) розташований вище підключичної артерії і позаду хребетної артерії. Іноді з'єднується з I грудним симпатичним вузлом і отримує назву шийно-грудного (зірчастого) вузла (gangl. cervicothoracicum s. stellatum). Від нижнього вузла відходять 6 гілок.

-Сірі сполучні гілки до VII і VIII шийних спинномозкових нервів.

- (plexus vertebralis).

- (n. cardiacus inferior), бере участь в утворенні глибокого сплетіння серця.

-Гілки до діафрагмального нерва.

-Гілки до (plexus caroticus communis).

-Гілки до (plexus subclavius).

184. Грудна частина симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, передвузлові та післявузлові волокна, ділянки іннервації.

Грудні вузли (ganglia thoracica) розташовуються з боків грудних хребців на шийках ребер. Покрита внутрішньогрудною фасцією. Грудні симпатичні вузли мають в основному 7 груп гілок:

1.Сірі сполучні гілки ідуть до грудних спинномозкових вузлів.

2.Грудні серцеві нерви відходять від II-IV грудних вузлів і приймають участь в утворенні серцевого сплетення.

3.Гілки до грудного аортального сплетення, іннервують ті органи, які кровопостачають вісцеральні гілки грудної аорти.

4.Грудні легеневі гілки відходять від II-IV грудних вузлів і приймають участь в утворенні легеневого сплетення.

5.Стравохідні гілки відходять від II-V грудних вузлів.

6.Велики нутрощевий нерв починається корінцями від V-IX грудних вузлів і бере участь в утворенні черевного аортального сплетення.

7.Малий нутрощевий нерв починається корінцями від X-XI грудних вузлів і приймає участь в утворенні черевного аортального сплетення.

Прегангліонарні волокна представлені білими сполучними гілками, які виходять із спинного мозку в складі передніх корінців стовбура спинномозкового нерва.

185. Поперековий та крижовий відділи симпатичного стовбура. Вегетативні нервові сплетення черевної порожнини та малого таза.

Поперековий відділ симпатичного стовбура утворений 4-5 вузлами, розташованими на передньобічній поверхні поперекових хреців. Поперекові вузли з’єднані між собою міжвузловими гілками.

I та II поперекові вузли отримують передвузлові волокна за рахунок білих сполучних гілок.

III-V за рахунок міжвузлових волокон.

Вузли поперекової частини віддають такі гілки:

1.Сірі сполучні-йдуть до поперекових спинномозкових нервів.

2.Поперекові нутрощеві нерви утворюють черевне аортальне сплетення.

Крижова частина утворена 4-5 парними вузлами і 1 непарним, які розташовані на тазовій поверхні крижової кістки.

Вузли крижової частини віддають:

1.Сірі сполучні гілки-йдуть до крижових нервів.

2.Крижові нутрощеві нерви утворюють нижнє підчеревне сплетення.

Вегетативні нервові сплетення черевної порожнини:

1) (plexus aorticus abdominalis), на передній та бічних стінках черевної частини аорти й утворене гілками від верхніх поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia superiora trunci sympathici).

2) (plexus coeliacus), -сонячним сплетенням (plexus solaris), - навколо черевного стовбура (truncus coeliacus) і утворене гілками:

- (plexus aorticus abdominalis);

- (n. vagus);

- (n. splanchnicus major);

- (n. splanchnicus minor);

- (n. phrenicus dexter).

Містить переважно два черевні вузли (ganglia coeliaca), які розміщені з боків від черевного стовбура (truncus coeliacus).

Від черевних вузлів (ganglia coeliaca) відходять (neurofibrae postganglionicae sympathicae), до яких приєднуються парасимпатичні (neurofibrae preganglionicae parasympathicae) блукаючого нерва, що беруть участь в утворенні судинних і органних сплетень.

До (plexus coeliacus) належать такі сплетення:

- (plexus hepaticus), яке продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus) до воріт печінки (porta hepatis) і оточує печінкові артерії (aa. hepaticae).

- (plexus splenicus; plexus lienalis), яке оточує селезінкову артерію (a. splenica; a. lienalis) і продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus);

- (plexus gastricus), що оточує ліву шлункову артерію (a. gastrica sinistra) і продовжується від черевного сплетення (plexus coeliacus);

- (plexus pancreaticus), що обплітає стовбури підшлункових артерій (truncus arteriarum pancreaticarum);

- (plexus suprarenalis), що розміщується навколо надниркових артерій (aa. Suprarenales);

- (plexus mesentericus superior), розміщене навколо верхньої брижової артерії (a. mesenterica superior) та її гілок;

- (plexus mesentericus inferior) розміщене навколо нижньої брижової артерії (a. mesenterica inferior) та її гілок.

Гілки цього сплетення обплітають верхню прямокишкову артерію (arteria rectalis superior) аж до прямої кишки (rectum);

- (plexus intermesentericus), що є частиною черевного аортального сплетення (pars plexus aortici abdominalis) і розміщене між початками верхньої брижової артерії та нижньої брижової артерії (a. mesenterica superior et a. mesenterica inferior);

- (plexus entericus), яке міститься у стінці тонкої кишки (paries intestini tenuis) і утворене нервовими волокнами брижових сплетень (plexus mesenterici);

- (plexus subserosus), що міститься під серозною оболонкою тонкої кишки (tunica serosa intestini tenuis);

- (plexus myentericus) або сплетення Ауєрбаха (plexus Auerbachi), що розміщене між двома шарами м’язової оболонки тонкої кишки (tunica muscularis intestini tenuis) і регулює перистальтику кишки;

- (plexus submucosus), або сплетення Мейсснера (plexus Meissneri), що міститься під слизовою оболонкою тонкої кишки (tunica mucosa intestini tenuis), іннервує м’язову пластинку слизової оболонки (lamina muscularis tunicae mucosae) та кишкові залози слизової оболонки тонкої кишки (glandulae intestinales tunicae mucosae intestini tenuis);

- (plexus rectalis superior), що утворене нервовими гілками нижнього брижового сплетення (plexus mesentericus inferior) і охоплює верхню частину прямої кишки (rectum);

- (plexus renalis), яке охоплює ниркову артерію (a. renalis) ;

- (plexus uretericus), яке оточує сечоводи (ureteres) і утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення та ниркового сплетення (plexus aorticus abdominalis et plexus renalis);

- (plexus ovaricus), яке оточує яєчникові артерії (aa. ovaricae) і утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення (plexus aorticus abdominis) та ниркового сплетення (plexus renalis);

- (plexus testicularis), яке оточує яєчкову артерію (a. testicularis) й утворене нервовими волокнами черевного аортального сплетення та ниркового сплетення (plexus aorticus abdominis et plexus renalis);

- (plexus iliacus), що оточує праву та ліву клубові артерії (aa. iliaca interna dextra et sinistra) і є продовженням міжбрижового сплетення (plexus intermesentericus) на клубовій артерії (aa. iliacаe);

- (plexus femoralеs), що розміщені навколо початку стегнових артерій (aa. femorales) і є продовженням клубового сплетення (plexus iliacus).

До вегетативних сплетень малого таза належать:

1) (plexus hypogastricus superior; n. presacralis) непарне і розміщене під роздвоєнням аорти (bifurcatio aortae) на передній поверхні тіла V поперекового хребця та миса (facies anterior corporis vertebrae lumbalis quintae [V] et promontorii).

Верхнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus superior) утворене:

- (rami plexus aortici abdominalis);

- (nn. splanchnici lumbales) від нижніх поперекових вузлів симпатичного стовбура (ganglia lumbalia inferiora trunci sympathici);

- (nn. splanchnici sacrales) від першого крижового вузла симпатичного стовбура (ganglion sacrale primum trunci sympathici).

Від верхнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus superior) відходять правий та лівий підчеревні нерви (nn. hypogastrici dexter et sinister), які переходять до нижнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus inferior).

2) (plexus hypogastricus inferior; plexus pelvicus) – парне і розміщене попереду та з обох боків від прямої кишки (rectum) на поверхні м’яза-підіймача відхідника (m. levator ani).

Нижнє підчеревне сплетення (plexus hypogastricus inferior) має такі сплетення:

- (plexus rectalis medius), яке розміщене на стінці середньої частини прямої кишки (rectum) і утворене гілками верхнього прямокишкового сплетення (plexus rectalis superior);

- (plexus rectalis inferior) розміщене на стінці нижньої частини прямої кишки (rectum) та відхідникового каналу (canalis analis) і утворене гілками: (plexus hypogastricus inferior); (plexus rectalis superior); (plexus rectalis medius); (nervi rectales inferiores від нього відходять (nn. anales superiores).

3) (plexus uterovaginalis), розміщене з боків матки та піхви (uterus et vagina) й утворене гілками нижнього підчеревного сплетення (rami plexus hypogastrici inferioris) та міхурового сплетення (plexus vesicalis).

Від матково-піхвового сплетення (plexus uterovaginalis) відходять піхвові нерви та гілки (nervi et rami vaginales) до:

- матки (uterus);

- маткових труб (tubae uterinae);

- яєчників (ovaria).

4) (plexus prostaticus), розміщене на бічних, задній та нижній поверхнях передміхурової залози (prostata) й утворене гілками: нижнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus inferior) і міхурового сплетення (plexus vesicalis).

5) (plexus deferentialis) – парне, оточує сім’явиносну протоку (ductus deferens) і утворене гілками нижнього підчеревного сплетeння (plexus hypogastricus inferior) та міхурового сплетення (plexus vesicalis). Віддає гілки до пухирчастої залози (glandula vesiculosa).

6) (plexus vesicalis), розміщене на бічних стінках сечового міхура (vesica urinaria) й утворене парасимпатичними гілками тазових нутрощевих нервів (rami parasympathici nervorum splanchnicorum pelvicorum).

7) (nn. cavernosi clitoridis), що утворені гілками нижнього підчеревного сплетення (plexus hypogastricus inferior) і досягають клітора (clitoris);

8) (nn. cavernosi penis) починаються від передміхуровозалозового сплетення (plexus prostaticus) і йдуть до статевого члена (penis);