Всі тести з Крок 3 - Фармація
1 / 348
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв за безоплатними та пiльговими рецептами. Вкажiть категорiю хворих, яка отримує лiки з оплатою 50% їх вартостi:

Iнвалiди з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС

Дiти вiком до 3-х рокiв

Iнвалiди з дитинства I та II групи вiком пiсля 16-ти рокiв

Учасники вiйни

Дiти-iнвалiди вiком до 16-ти рокiв

2 / 348
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв на безоплатних та пiльгових умовах. Вкажiть, яка категорiя захворювань надає право на безоплатне отримання лiкiв незалежно вiд основного захворювання:

Дитячий церебральний паралiч

Ревматизм

Системний гострий вовчак

Туберкульоз

Хворi на СНIД та ВIЛ-iнфiкованi

3 / 348
Предметно-кiлькiсному облiку в аптеках пiдлягають комбiнованi ЛЗ. Вкажiть комбiнований ЛЗ, який НЕ ПIДЛЯГАЄ ПКО:

Мiстить декстропропоксифен

Мiстить кодеїн

Мiстить псевдоефедрин

Мiстить ефедрин

Мiстить трамадол

4 / 348
Тимчасова непрацездатнiсть провiзора настала через професiйне захворювання. Вкажiть розмiр допомоги з тимчасової непрацездатностi, який буде застосовуватися для розрахунку:

100%

50%

60%

70%

80%

5 / 348
Рецепти, на лiкарськi засоби, виписуються з вказiвкою МНН без торгової назви. Вкажiть виключення, при якому лiкар виписує рецепт iз зазначенням торгової назви:

ЛЗ вiдносяться до ПКО

ЛЗ вiдносяться до супутнього аптечного асортименту

ЛЗ вiдносяться до обов’язкового мiнiмального перелiку лiкарських засобiв

ЛЗ вiдносяться до Нацiонального перелiку

ЛЗ вiдносяться до без рецептурних

6 / 348
Для зберiгання готiвки використовуються рiзнi види рахункiв у банку. Який вид банкiвського рахунку призначений для зберiгання грошових коштiв та здiйснення усiх видiв безготiвкових операцiй аптечного пiдприємства?

Тимчасовий

Акредитив

Валютний

Поточний

Картковий

7 / 348
Протягом дня касир аптеки здiйснює Xзвiт для перевiрки фактичної наявностi грошей в касi. Вкажiть, яку кiлькiсть разiв, протягом дня, касир має право провести денний звiт:

Чотири рази на день

Три рази на день

Один раз на день

Два рази на день

Не визначенi

8 / 348
Бухгалтер аптеки нарахував провiзору суму вiдпускних. Вкажiть, яка сума виплат, при розрахунку вiдпускних, не включається в сукупний дохiд працiвника:

Виплати допомоги з тимчасової непрацездатностi

Доплата за квалiфiкацiйну категорiю

Премiя

Матерiальна допомога

Оплата за роботу у святковi днi

9 / 348
Хворому на цукровий дiабет виписаний рецепт на лiкарський препарат для лiкування супутнього захворювання. Вкажiть розмiр вiдшкодування вартостi препарату:

10%

25%

30%

Не пiдлягає вiдшкодуванню

100%

10 / 348
Якi з наведених активiв вiдносяться до нематерiальних?

Тара, допомiжнi матерiали

Транспортнi засоби, МШП

Ноу-хау, товарнi знаки

Будинки, споруди

Комп’ютери, касовi апарати

11 / 348
У вартiсть лiкарських засобiв пiд час реалiзацiї включено ПДВ. Вкажiть, куди спрямовується позитивна рiзниця мiж вихiдним i вхiдним ПДВ:

Збiльшує прибуток аптеки

Збiльшує фонд оплати працi

Зменшує витрати аптеки

Пiдлягає сплатi в бюджет

Поповнює статутний фонд

12 / 348
Для розрахунку з покупцями пiд час вимкнення електроенергiї або ремонту РРО використовується розрахункова книжка. Вона має бути зареєстрована в:

Держадмiнiстрацiї територiальної одиницi

Санiтарно-епiдемiчнiй службi України

Державнiй фiскальнiй службi України

Державнiй службi України з лiкарських засобiв

Фармацевтичнiй палатi України

13 / 348
Тара класифiкується за рiзними ознаками. Вкажiть, як розрiзняють тару за характером використання та функцiональним призначенням:

Одноразову, багаторазову, iнвентарну

Багаторазову, iнвентарну, металеву

Постiйну, пакувальну, скляну

Одноразову, фанерну, допомiжну

Iнвентарну, фанерну, металеву

14 / 348
Вкажiть термiн роботи для працiвника, який надає право отримання вiдпустки:

Дванадцяти мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

Трьох мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

Шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

Дев’яти мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

Восьми мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

15 / 348
Студентам заочної форми навчання закладiв III-IV рiвня акредитацiї для виконання лабораторних робiт, складання iспитiв надаються додатковi оплачуванi вiдпустки. Вкажiть їх термiн:

52 календарних днiв щорiчно

24 календарних днiв щорiчно

20 календарних днiв щорiчно

14 календарних днiв щорiчно

31 календарних днiв щорiчно

16 / 348
Вкажiть, для яких працiвникiв аптек встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу:

Для працiвникiв зайнятих приготуванням екстемпоральних лiкiв, розфасуванням та їх контролем

Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском ГЛ

Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском лiкiв без рецептiв

Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском ВМП

Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском парафармацевтичної групи товарiв

17 / 348
Протаксованi рецепти реєструють у визначених документах облiку. Вкажiть цей документ:

Рецептурний журнал або квитанцiйна книга

Реєстр рецептiв на безоплатний та пiльговий вiдпуск

Журнал лабораторно-фасувальних робiт

Рахунок на оплату

Журнал неправильно виписаних рецептiв

18 / 348
Вкажiть документ, який являється основою для вiдпуску iндивiдуально виготовлених лiкiв з аптеки:

Копiя рецепта

Касовий чек

Платiжне доручення

Сигнатура

Квитанцiя

19 / 348
Фармацевт аптеки працював у святковий день i вiдпрацьований час НЕ ВХОДИВ в норму робочого часу. Вкажiть розмiр нарахування заробiтної плати:

На умовах, передбачених у колективному договорi

У розмiрi середнього одноденного заробiтку

20% тарифної ставки за кожну годину роботи

У подвiйному розмiрi годинної тарифної ставки

У розмiрi середнього дводенного заробiтку

20 / 348
Вкажiть, яку матерiальну вiдповiдальнiсть несе касир аптечного пiдприємства:

Колективну

Кримiнальну

Бригадну

Адмiнiстративну

Iндивiдуальну

21 / 348
Угода про бригадну матерiальну вiдповiдальнiсть переоформляється у такому випадку:

Прийняття до колективу працiвника

Вибуття з колективу 30% членiв вiд початкового складу

Вибуття з колективу 25% членiв вiд початкового складу

Вибуття з колективу працiвника

Вибуття з колективу 50% членiв вiд початкового складу

22 / 348
Про факт закупiвлi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення свiдчать документи, у яких зазначенi: iнформацiя про постачальника, назва, серiя та кiлькiсть отриманих. Термiн зберiгання зазначених документiв становить:

Не менш 1 мiсяця

Не менш 1 року

Не менш 10 рокiв

Не менш 3 рокiв

Не менш 5 рокiв

23 / 348
Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання потрiбно пройти провiзору, якщо його було включено до резерву i переведено iз категорiї посад ”спецiалiсти” до категорiї ”керiвники”:

Тематичне удосконалення

Стажування

Передатестацiйний цикл

Курси iнформацiї

Вторинна спецiалiзацiя

24 / 348
Завiдуючому аптекою ”Пiгулка” треба пiдтвердити звання провiзора-спецiалiста вищої категорiї. Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання йому необхiдно пройти:

Передатестацiйний цикл

Курси iнформацiї

Тематичне удосконалення

Спецiалiзацiю

Стажування

25 / 348
Мiж завiдувачем аптекою i його пiдлеглою виник трудовий спiр. Вкажiть, до якого органу, згiдно чинного законодавства, можуть звернутися учасники трудового спору для його вирiшення:

Мiсцева державна адмiнiстрацiя

Народний суд

Прокуратура

Органи внутрiшнiх справ

Профспiлковий комiтет

26 / 348
Спiвробiтник аптеки ”Леге артiс” подав заяву в комiсiю з трудових спорiв. Вкажiть, в який термiн комiсiя повинна розглянути дану заяву:

Не пiзнiше десяти днiв з дня подання заяви

У п’ятиденний термiн з дня подання заяви

У двадцятиденний термiн з дня подання заяви

Не пiзнiше одного мiсяця з дня подання заяви

У триденний термiн з дня подання заяви

27 / 348
З метою бiльшого охоплення рiзних ринкiв фармацевтична фiрма ”Ньюфарм” частину своєї продукцiї реалiзовує через фiрмовi аптеки, другу частину - через дистриб’юторiв i третю - через аптеки iнших власникiв. Якi маркетинговi системи розподiлу використовує дана фiрма?

Корпоративнi маркетинговi системи

Горизонтальнi маркетинговi системи

Багатоканальнi маркетинговi системи

Договiрнi маркетинговi системи

Керованi маркетинговi системи

28 / 348
Закордонна фармацевтична фiрма прагне запропонувати ринковi найкращий товар за високою цiною, яка повинна покрити витрати на науково-дослiдницьку роботу i виробництво високоякiсної продукцiї. Незважаючи на високу цiну, товар знаходить своїх покупцiв. Якi цiлi ставить фiрма?

Збереження iснуючого положення

Збiльшення асортименту фiрми

Забезпечення виживання фiрми

Завоювання лiдерства з якостi продукцiї

Збiльшення частки ринку

29 / 348
Пiдприємство-виробник планує продавати новий лiкарський засiб через оптовi фармацевтичнi фiрми. Який вид каналу розподiлу планується використати?

Прямого маркетингу

Однорiвневий

Змiшаного типу

Дворiвневий

Трьохрiвневий

30 / 348
На нещодавно вiдкритому фармацевтичному пiдприємствi створена служба охорони працi. Її функцiї може виконувати група спецiалiстiв (один спецiалiст) в порядку сумiсництва, якщо на пiдприємствi працює:

Менше 100 чоловiк

Менше 20 чоловiк

Менше 30 чоловiк

Менше 50 чоловiк

Менше 60 чоловiк

31 / 348
На фармацевтичному пiдприємствi у спiвробiтника виявлено недостатнiй рiвень знань з питань охорони працi. У який термiн вiн повинен пройти повторне навчання i перевiрку знань?

У будь-який термiн

2 тижнi

1 рiк

10 днiв

1 мiсяць

32 / 348
Працiвник втратив працездатнiсть у зв’язку з нещасним випадком на виробництвi. Вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров’я здiйснюється за рахунок:

Фонду соцiального страхування України

Додаткових джерел фiнансування

Мiсцевого бюджету

Державних та мiсцевих бюджетiв

Державного бюджету

33 / 348
Проведення аудиторської перевiрки фармацевтичної фiрми замовлено аудитору. Що є пiдставою для його проведення?

Лист-зобов’язання

Договiр мiж аудитором та фармацевтичною фiрмою

Протокол про намiр провести аудиторську перевiрку

Письмове звернення замовника до аудитора

Усне звернення замовника до аудитора

34 / 348
У випадку сумнiвiв щодо якостi лiкарського засобу уповноважена особа аптечного складу з вхiдного контролю якостi лiкiв:

Направляє зразки лiкарського засобу у територiальну iнспекцiю з контролю якостi для проведення лабораторних дослiджень

Повертає лiкарський засiб фармацевтичнiй фiрмi - постачальнику

Дає згоду на реалiзацiю лiкарського засобу з попередженням про сумнiви щодо його якостi кiнцевому споживачу

Направляє зразки лiкарського засобу у вiддiл контролю якостi фiрми - виробника для проведення лабораторних дослiджень

Знищує лiкарський засiб, обов’язково склавши акт знищення

35 / 348
Завiдуючий аптекою ”Belladonna” здiйснює регулярний контроль за дотриманням нормативно-правових документiв. Вкажiть, який вид контролю здiйснюється:

Вибiрковий

Поточний

Суцiльний

Попереднiй

Пiдсумковий

36 / 348
Завiдуючий аптекою планує залучити до понаднормової роботи завiдуючу вiддiлом запасiв, яка має дитину-iнвалiда. Вкажiть, в якому випадку, згiдно чинного законодавства, це можливо:

При досягненнi згоди мiж завiдуючим аптекою i завiдуючою вiддiлом запасiв

Час понаднормової роботи складає не бiльш п’яти годин

Час понаднормової роботи складає не бiльш чотирьох годин

Час понаднормової роботи складає не бiльш однiєї години

Час понаднормової роботи складає не бiльш двох годин

37 / 348
На фармацевтичному пiдприємствi заробiтна плата виплачується працiвникам у термiни, установленi колективним договором два рази на мiсяць. Промiжок часу мiж виплатами не повинен перевищувати:

16 календарних днiв

25 календарних днiв

30 календарних днiв

21 календарного дня

10 календарних днiв

38 / 348
День виплати працiвникам аптечного закладу заробiтної плати збiгається з вихiдним днем. У цьому випадку заробiтна плата виплачується:

Пiд час щорiчної вiдпустки

У наступному мiсяцi

Напередоднi

Не виплачується

При звiльненнi

39 / 348
Працiвник аптечного закладу звiльняється у зв’язку з переходом на iншу роботу. Йому письмово повiдомлено про розмiр нарахованої суми, яка належна йому при звiльненнi. Який строк виплати зазначеної суми?

За наявностi коштiв фонду оплати працi

На початок мiсяця

Напередоднi звiльнення

У кiнцi мiсяця

В день звiльнення

40 / 348
Примiщення аптечних закладiв пiдлягають вологому прибиранню iз застосуванням мийних та дезiнфiкуючих засобiв. Як часто повинен проводитися в аптецi санiтарний день?

1 раз на тиждень

1 раз у 3 днi

1 раз у 10 днiв

1 раз у 5 днiв

1 раз на мiсяць

41 / 348
В аптеку надiйшов безоплатний рецепт на етиловий спирт хворому на цукровий дiабет. Яку кiлькiсть спирту (грам) на мiсяць може вiдпустити провiзор такому хворому безоплатно?

Не нормується

100

200

50

150

42 / 348
Наркотичнi (психотропнi) комбiнованi лiкарськi засоби, якi пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку, виписуються на рецептурних бланках форми:

Ф-3

Ф-4

Ф-1

Ф-2

Ф-5

43 / 348
Аптека готових лiкарських засобiв здiйснює фармацевтичну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на:

Експорт лiкарських засобiв

Виробництво лiкарських засобiв

Роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами

Оптову торгiвлю лiкарськими засобами

Iмпорт лiкарських засобiв

44 / 348
Зберiгання рiзних категорiй товарiв i продукцiї у складських примiщеннях аптеки за лiцензiйними вимогами має бути:

В окремих коробках

Контейнерним

Упорядкованим

Стелажним

У запакованiй тарi

45 / 348
Кредити, якi отримує аптека на термiн понад три роки, вiдносяться до:

Короткострокових

Довгострокових

Гарантованих

Середньострокових

Перманентних

46 / 348
В обiг аптеки введено новий лiкарський засiб. При пiдведеннi пiдсумкiв його реалiзацiї i плануваннi на перспективу необхiдно орiєнтуватися на:

Незадоволений попит

Попит, що формується

Iнформацiйну рекламу для вiдвiдувачiв

Розширення iнформацiї для спецiалiстiв

Фiнансовi можливостi аптеки

47 / 348
Яким нормативним документом затверджено положення про Державний реєстр лiкарських засобiв?

Наказ МОЗ України № 769 вiд 13.09.2010р.

Постанова КМУ № 271 вiд 04.06.2003 р.

Наказ МОЗ України № 241 вiд 14.01.2002 р.

Указ Президента України вiд 07.05.2003 р.

Постанова КМУ № 411 вiд 31.03.2004 р.

48 / 348
До якого стандарту фармацевтичного управлiння вiдносять сукупнiсть правил i вимог до дiяльностi аптечних фахiвцiв щодо змiцнення здоров’я та профiлактики захворювань серед населення, вiдпуску хворим i використання ними рецептурних препаратiв i самолiкування, а також рекомендацiй щодо впливу на прописування i застосування лiкiв?

Належна лабораторна практика ( GLP )

Належна фармацевтична практика ( GPP )

Належна практика зберiгання ( GSP )

Належна виробнича практика ( GMP )

Належна публiкацiйна практика ( GPP )

49 / 348
Мiська лiкарня перерахувала аптецi через банк аванс в розмiрi 300 тис. грн. Аптека вiдпустила мiськiй лiкарнi товар на 250 тис. грн. Назвiть вид заборгованостi аптеки:

Пiдзвiтна

Кредиторська

Розрахункова

Банкiвська

Дебiторська

50 / 348
Лiкарськi засоби, в яких термiн придатностi закiнчився, в аптечнiй органiзацiї зберiгають:

В шафi для зберiгання дезiнфiкуючих засобiв

В матерiальнiй кiмнатi

На полицях з рештою ЛЗ

В зонi карантину

В асистентськiй

51 / 348
Банк надає аптецi грошовi кошти у тимчасове користування на певний перiод i пiд вiдсоток. Це:

Факторинг

Вексель

Кредит

Лiзинг

Акцепт

52 / 348
До зовнiшнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного пiдроздiлу вiдносять:

Назву аптеки

Логотип фiрми

Жовтий хрест

Червоний хрест

Зелений хрест

53 / 348
Провiзори i фармацевти повиннi проходити курси пiдвищення квалiфiкацiї один раз на:

Десять рокiв

Сiм рокiв

П’ять рокiв

Шiсть рокiв

П’ятнадцять рокiв

54 / 348
Поставлено завдання з’ясувати економiчну i фiнансову спроможнiсть аптеки на перспективу. Для його виконання необхiдно провести порiвняльний аналiз її дiяльностi за сукупним показником:

Чисельностi штатного розкладу

Наявної номенклатури товарiв

Кiлькостi вiдвiдувачiв

Товарних запасiв

Рентабельностi

55 / 348
Аптечна мережа формує номенклатурний перелiк лiкарських засобiв залежно вiд потреб ринку, свого фiнансового стану та стратегiчних цiлей, використовуючи:

Торгову полiтику

Збутову полiтику

Товарну полiтику

Асортиментну полiтику

Конкурентну полiтику

56 / 348
Сфера обмiну, що характеризується системою економiчних вiдносин мiж виробниками та споживачами лiкарських засобiв, має назву:

Ємнiсть

Ринок

Кон’юнктур

Маркетинг

Товар

57 / 348
Спiльна дiяльнiсть суб’єктiв господарювання України й iноземних суб’єктiв господарювання, називається:

Соцiально-економiчною

Зовнiшньоекономiчною

Благодiйною

Геополiтичною

Аграрно-полiтичною

58 / 348
Мiжнароднi правила тлумачення торгових термiнiв ”Iнкотермс” застосовуються для:

Мiжмiських договорiв поставки

Мiсцевих договорiв поставки

Регiональних контрактiв

Морських контрактiв

Зовнiшньоекономiчних контрактiв

59 / 348
У бухгалтерському облiку користувачiв облiкової iнформацiї пiдроздiляють на зовнiшнiх та внутрiшнiх. Серед перелiчених користувачiв зазначте внутрiшнiх:

Управлiнський персонал

Партнери по ринку

Громадськi органiзацiї

Органи державного контролю

Iснуючi та потенцiйнi iнвестори

60 / 348
Медичне страхування є одним з видiв страхової дiяльностi. Вкажiть серед наведеного об’єкт медичного страхування:

Страхувальники

Аптечнi заклади

Контролюючi органи

Страховики

Здоров’я

61 / 348
Фармацевтична iнформацiя - це необхiднi для належного здiйснення фармацевтичної дiяльностi вiдомостi. На якi два види подiляється фармацевтична iнформацiя?

Первинна та вторинна

Планова та довiдкова

Офiцiйна та неофiцiйна

Медична та фармацевтична

Наукова та практична

62 / 348
Дотримання аптечними закладами Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi перiодично перевiряється Держлiкслужбою України. Якi види перевiрок Ви знаєте?

Одноразовi та багаторазовi

Щорiчнi та щоквартальнi

Раптовi та передбачуванi

Аптеки перевiрцi не пiдлягають

Плановi та позаплановi

63 / 348
У практичнiй фармацiї використовують рiзнi види назв лiкарських засобiв. Яку назву має лiкарська речовина, що рекомендована ВООЗ та прийнята до використання у всьому свiтi?

Мiжнародна непатентована назва

Торгова назва

Комерцiйна назва

Оригiнальна назва

Хiмiчна назва

64 / 348
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу є характерним високi стабiльнi прибутки та низькi витрати на просування?

Проштовхування

Спаду

Зрiлостi

Зростання

Виведення на ринок

65 / 348
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу є характерним високi витрати на формування попиту та просування на ринку:

Виведення на ринок

Зростання

Проштовхування

Спаду

Зрiлостi

66 / 348
В аптечних закладах встановлюється певна тривалiсть робочого часу. Для працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами працi, вона становить:

20 годин на тиждень

40 годин на тиждень

36 годин на тиждень

24 години на тиждень

10 годин на тиждень

67 / 348
На деяких пiдприємствах передбачена робота в нiчний час. Нiчним вважається час:

З 20 години до 8 години

З 22 години до 6 години

Не нормується

З 19 години до 7 години

З 18 години до 9 години

68 / 348
На пiдставi медичного висновку жiнкам надаються вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю i пологами. Яка тривалiсть такої вiдпустки?

90 календарних днiв

126 календарних днiв

Не нормується

59 календарних днiв

365 календарних днiв

69 / 348
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Як називається чинник, що являє собою будьякий спосiб перетворення вхiдних матерiалiв у кiнцевий продукт або послугу?

Структура

Завдання

Цiлi

Технологiя

Люди

70 / 348
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Роль якого чинника визначається здiбностями, квалiфiкацiєю, обдарованiстю, освiтою, потребами, ставленням до працi, життєвими цiнностями:

Завдання

Цiлi

Технологiя

Структура

Люди

71 / 348
Фармацевтичний ринок виконує певнi функцiї. Яка з них полягає у об’єктивному iнформуваннi про асортимент i якiсть тих лiкарських засобiв, якi поставляються на ринок?

Стимулювальна

Iнформацiйна

Регулювальна

Посередницька

72 / 348
Асортимент аптечних закладiв характеризується певними показниками. Рiзноманiтнiсть варiантiв однiєї товарної одиницi або однiєї асортиментної групи - це:

Глибина асортименту

Глибина попиту

Структура асортименту

Стратегiя розширення

Ступiнь оновлення

73 / 348
Вiддiл маркетингу проводить аналiз ринку за типом клiєнтiв. Вкажiть для якого ринку характернi окремi особи чи сiм’ї, що купують лiкарськi засоби для задоволення особистих потреб:

Ринок посередникiв

Споживчий ринок

Ринок органiзацiй-споживачiв

Ринок державних установ

Ринок виробникiв

74 / 348
Однiєю iз функцiй ”паблiк рилейшнз” є повiдомлення про дiяльнiсть фармацевтичного пiдприємства, його можливостi, лiкарськi засоби. Ця функцiя має назву:

Престижна

Бар’єрна

Контролююча

Iнформацiйна

Нагадувальна

75 / 348
Якщо при iнвентаризацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв виявлена їх нестача понад встановленi норми, керiвництво аптеки зобов’язане подати iнформацiю територiальному органу МВС протягом:

Одного календарного дня

Термiн подачi iнформацiї не встановлено

Десяти календарних днiв

Iнформацiя не надається

Трьох календарних днiв

76 / 348
Лiкарськi засоби можуть вiдпускатися безкоштовно та пiльгово за певним перелiком груп населення та категорiй захворювання. Який строк дiї безоплатних та пiльгових рецептiв?

1 мiсяць

5 рокiв

6 мiсяцiв

2 мiсяцi

1 рiк

77 / 348
Пiльговим категорiям пацiєнтiв, якi проводять iн’єкцiї поза межами лiкувально-профiлактичних закладiв, дозволяється виписувати безоплатно етиловий спирт. Вкажiть кiлькiсть, що дозволена до вiдпуску на один мiсяць:

100 г

50 г

Кiлькiсть не обмежується

200 г

500 г

78 / 348
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб за рецептом Ф-3 за повну вартiсть. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi?

2 роки, не враховуючи поточного

5 рокiв, не враховуючи поточного

3 роки, не враховуючи поточного

1 мiсяць, не враховуючи поточного

Рецепт повертається хворому

79 / 348
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб в сумiшi з iншими лiками за рецептом Ф-1. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi?

1 мiсяць, не враховуючи поточного

Рецепт повертається хворому

1 рiк, не враховуючи поточного

2 роки, не враховуючи поточного

3 роки, не враховуючи поточного

80 / 348
На лiкарський засiб N видано розпорядження про встановлення тимчасової заборони. Це розпорядження приймається строком не бiльше як:

90 днiв

30 днiв

45 днiв

15 днiв

60 днiв

81 / 348
Загальнi правила виписування рецептiв амбулаторним хворим регламентуються МОЗ України. На якiй формi рецептурного бланку виписуються психотропнi речовини у чистому виглядi за повну вартiсть?

Форма №3

Вiдпускається без рецепта

Форма №3 та форма №1

Форма №1 у двох екземплярах

Форма №1

82 / 348
Лiцензiйнi умови мiстять вимоги до аптечних закладiв. Вкажiть, якою повинна бути мiнiмальна загальна площа примiщень для зберiгання лiкарських засобiв в аптецi:

Не бiльше 20 кв.м

Не менше 20 кв.м

Не менше 10 кв.м

Не бiльше 15 кв.м

Не менше 15 кв.м

83 / 348
Для укрiплення матерiально-технiчної бази завiдувач аптеки вирiшив придбати нове комп’ютерне обладнання. Вкажiть, за якою вартiстю його буде зараховано на баланс аптеки:

Лiквiдацiйна

Амортизацiйна

Первiсна

Вторинна

Переоцiнена

84 / 348
Завiдувач аптеки, використовуючи данi економiчного аналiзу торговельних накладень i витрат, розрахував обсяг реалiзацiї (товарообiг), при якому отриманий дохiд вiд реалiзацiї дорiвнюватиме витратам аптеки. Такий обсяг реалiзацiї називається:

Рiвнем рiвноваги

Балансом

Ефективнiстю

Продуктивнiстю

Точкою беззбитковостi

85 / 348
Провiзор аптеки отримав завдання розмiстити новий антацидний безрецептурний лiкарський засiб у залi обслуговування, оскiльки стартувала реклама по радiо. Де буде його розмiщено?

В закритiй шафi

В матерiальнiй

Бiля входу в аптеку

На нижнiй полицi

У прикасовiй зонi

86 / 348
У зв’язку iз введенням в аптечний асортимент нових форм вiдомого анальгетика провiзор має забезпечити викладку у залi обслуговування. Де буде виставлено даний препарат?

В закритiй шафi

В матерiальнiй

На нижнiй полицi

На полицi на рiвнi очей

Бiля входу в аптеку

87 / 348
В аптецi ”АА” наявнi лiкарськi засоби 10 фармакотерапевтичних груп, а також вироби медичного призначення, лiкувальна косметика тощо. Який показник аптечного асортименту охарактеризовано вище?

Ширина

Новизна

Стiйкiсть

Висота

Гармонiйнiсть

88 / 348
Фармацевт отримав рецепт на приготування суспензiї з гiдрофiльною ненабухаючою речовиною. Оберiть речовину, що має вказанi властивостi:

Магнiю оксид

Натрiю бромiд

Фенiлсалiцилат

Теальбiн

Ментол

89 / 348
Порошки упаковують в пергаментнi капсули, якщо вони мiстять речовини:

Леткi i пахучi

Гiгроскопiчнi

Сильнодiючi та отруйнi

Вивiтрюються (втрачають кристалiзацiйну воду)

Легко окислюються

90 / 348
Тип емульсiї обумовлює, головним чином:

Природа i властивостi емульгатора

Маса олiї

Природа лiкарських речовин, що вводяться

Маса води очищеної

Розмiр частинок дисперсної фази

91 / 348
Рiдини, що мiстять етанол, додають до мiкстури:

Останнiми в порядку зменшення концентрацiї етанолу

Пiсля розчинення отруйних i наркотичних речовин (до концентратiв)

В порядку виписування у прописi рецепта

Останнiми в порядку збiльшення концентрацiї етанолу

Першими

92 / 348
Вода ароматна, виписана в прописi рецепта в якостi дисперсiйного середовища, при виготовленнi мiкстур додається:

В першу чергу

Пiсля розчинення твердих лiкарських речовин

В останню чергу, тому що мiстить олiю

До додавання рiдин, що мiстять етанол

Пiсля концентрованих розчинiв

93 / 348
Концентрацiя i об’єм (маса) iзотонуючих, стабiлiзуючих добавок та iнших допомiжних речовин в ППК:

Тiльки при виготовленнi препаратiв для новонароджених

Вказується

Вказується при перевищеннi ними норми допустимого вiдхилення

Не вказується

Зазначається лише в разi виготовлення стерильних розчинiв

94 / 348
Вкажiть антибiотик, при виготовленнi очних крапель якого використовують стерилiзацiю текучою парою при 100oC 30 хвилин:

Бiомiцин

Стрептомiцину сульфат

Левомiцетин

Бензилпенiцилiн натрiю

Еритромiцин

95 / 348
Фармацевт готує олiйну емульсiю. Для введення до складу емульсiї ментолу вiн:

Розтирає ментол в ступцi спочатку з емульгатором, а потiм з частиною води, призначеної для розведення первинної емульсiї

При нагрiваннi на водянiй банi до 40o розчиняє ментол у водi, призначенiй для приготування первинної емульсiї

Розчиняє ментол в готовiй емульсiї в останню чергу, як летку речовину

Подрiбнює ментол в ступцi з кiлькома краплинами спирту, а потiм змiшує з первинною емульсiєю

Розчиняє ментол у олiї, призначенiй для приготування первинної емульсiї

96 / 348
Фармацевт для приготування 250 мл вiдвару використав 15,0 подрiбненої ЛРС, яку залив 500 мл води i кип’ятив до одержання 250 мл водного витягу. Оберiть ЛРС, для якої характерна зазначена технологiя:

Квiтки оману

Плоди шипшини

Квiти ромашки

Корiнь вовчуга польового

Трава баранця

97 / 348
До аптеки звернувся хворий з рецептом на приготування емульсiї олiї соняшникової, до складу якої входить олiя кропу. Вкажiть оптимальний спосiб введення рiдини до складу емульсiї:

Диспергують з додаванням спирту етилового, стабiлiзатора та готової емульсiї

Розчиняють у частинi води, призначеної для розведення первинної емульсiї

Змiшують з олiєю соняшниковою

Розчиняють в олiї соняшниковiй

Диспергують з додаванням готової емульсiї

98 / 348
Хворий звернувся в аптеку для виготовлення мiкстури, що мiстить глюкозу. Але лiкарська форма не була вчасно отримана хворим. Який термiн зберiгання даних лiкiв в аптецi?

1 мiсяць

3 доби

10 дiб

1 доба

2 доби

99 / 348
Фармацевт готує розчин для зовнiшнього застосування, використовуючи воду очищену, яка не мiстить вiдновлюючих речовин. З якою речовиною фармацевт готує розчин?

Кислота борна

Ртутi дихлорид

Калiю перманганат

Фурацилiн

Мiдi сульфат

100 / 348
В рецептурно-виробничий вiддiл аптеки звернувся пацiєнт з рецептом для приготування емульсiйного лiнiменту. Для стабiлiзацiї амiачного лiнiменту застосовують:

Твiн-80

Олеїнову кислоту

Ефiри целюлози

Аеросил

Желатозу

101 / 348
Виробництво таблеток включає рiзнi технологiчнi стадiї. Якi операцiї включає стадiя вологого гранулювання?

Змiшування порошкiв, зволоження, гранулювання вологої маси, обробка сухих гранул

Зволоження порошкiв, гранулювання вологої маси, опудрювання

Змiшування порошкiв, зволоження, стандартизацiя

Змiшування порошкiв, гранулювання вологої маси

Зволоження порошкiв, гранулювання вологої маси, стандартизацiя

102 / 348
Для приготування 200 мл настою з коренiв алтеї, необхiдно взяти коренiв алтеї та води очищеної у спiввiдношеннi:

Алтеї коренiв 5,0, води очищеної 200,0 мл

Алтеї коренiв 10,0, води очищеної 200,0 мл

Алтеї коренiв 13,0, води очищеної 260,0 мл

Алтеї коренiв 20,0, води очищеної 200,0 мл

Алтеї коренiв 2,0, води очищеної 200,0 мл

103 / 348
Назвати речовину, яка утворює плiвкове покриття таблеток, розчинне лише в кишковому соцi:

Ацетiлфталiлцелюлоза

Бензиламiноцелюлоза

Диетиламiнометилцелюлоза

Натрiй-карбоксiметилцелюлоза

Параамiнобензоати цукрiв

104 / 348
При виготовленнi гомеопатичних лiкарських засобiв число ступенiв потенцiювання визначає мiру розведення ”D3”, ”3DH” або ”3Х” та означає:

Три десятитисячних ступеня потенцiювання

Три сотенних ступеня потенцiювання

Три тисячних ступеня потенцiювання

Три десяткових ступеня потенцiювання

Потенцiювання виготовляють вiдповiдно до специфiчних процедур

105 / 348
Виробництво стерильних лiкарських засобiв проводять у примiщеннях:

Для готової продукцiї

Для персоналу

З класом чистоти D

З класом чистоти В

З класом чистоти С

106 / 348
Термiн зберiгання води очищеної має бути не бiльше:

1 доби

10 дiб

3 дiб

Тижня

5 дiб

107 / 348
Форма засобу лiкувальної косметики ”шампунь” являє собою таку дисперсну систему:

Пiна

Розчин

Суспензiя

Емульсiя

Комбiнована

108 / 348
Стерилiзацiя допомiжних матерiалiв вiдбувається методом автоклавування при температурi 120oC протягом:

30 хв.

15 хв.

45 хв.

2 год.

1 год.

109 / 348
Дослiдження бiоеквiвалентностi проводять на добровольцях, якi:

Приймають будь-якi лiки

Мають шкiдливi звички

Оцiнюються як здоровi

Мають необхiдне захворювання

Працюють у шкiдливих умовах виробництва

110 / 348
У гомеопатичнiй аптецi для виготовлення рiдкої лiкарської форми за децимальною шкалою взято 1,0 г матричної настойки та 9,0 г води очищеної. Одержана потенцiя гомеопатичного препарату становить:

M 1

С 1

D 1

LM 1

К 1

111 / 348
Лiки нового типу характеризуються пролонгованою дiєю, контрольованим вивiльненням дiючих речовин та їх цiльовим транспортом до мiшенi. Виберiть лiкарськi форми нового поколiння - системи доставки лiкарського засобу:

Пластирi

Трансдермальнi терапевтичнi системи

Мазi, гелi

Порошки

Розчини високо-молекулярних речовин

112 / 348
Протаргол мiстить 8% окису срiбла. У водi вiн утворює колоїднi розчини. При виготовленнi розчину протарголу необхiдно:

Розчиняти протаргол при нагрiваннi

Розчиняти протаргол при iнтенсивному перемiшуваннi

Висипати протаргол на поверхню води та залишати до повного розчинення

Розчиняти протаргол у гарячiй водi

Розтирати протаргол з водою до розчинення

113 / 348
Порошки - це тверда лiкарська форма для внутрiшнього та зовнiшнього застосування, що мiстить одно або декiлька твердих часток рiзного ступеня дисперсностi. При виготовленнi порошкової маси необхiдно, в першу чергу, подрiбнювати:

Отруйнi речовини

Барвнi речовини

Леткi i пахучi речовини

Важкоподрiбнюванi речовини

Виписанi в маленькiй кiлькостi

114 / 348
Бiологiчна доступнiсть лiкарських препаратiв визначається методом:

Титрометричним

Об’ємним

Фармакокiнетичним

Фотометричним

Фармакопейним

115 / 348
Якщо в рецептi лiкар прописав розчин перекису водню, не вказавши його концентрацiї, то слiд вiдпустити:

5% розчин

1% розчин

10% розчин

3% розчин

4% розчин

116 / 348
Якщо в рецептi лiкар прописав розчин амiаку, не вказавши його концентрацiї, то завжди мається на увазi фармакопейний препарат, що мiстить:

1% амiаку

4% амiаку

10% амiаку

5% амiаку

117 / 348
Технологiя у виробництвi твердих лiкарських форм з хiмiчно несумiсними iнгредiєнтами, це є:

Рекуперацiя екстрагентiв з вiдпрацьованої сировини

Повний хiмiчний синтез

Метод конденсацiї

Сухе напресування

Напiвсинтетичний метод за допомогою ферментизацiї

118 / 348
Згiдно ДФУ стерильнi лiкарськi засоби, якi призначенi для введення в органiзм людини чи тварини шляхом iн’єкцiй, iнфузiй або iмплантацiй, мають назву:

Сублiнгвальнi

Парентеральнi

Вагiнальнi

Ректальнi

Оральнi

119 / 348
Згiдно ДФУ лiкарськi форми, якi складаються з великого об’єму газу, диспергованого у рiдинi, мають назву:

Капсули

Пiна

Суспензiя

Тампони

Емульсiя

120 / 348
Екстемпорально приготованi мазi зберiгають при належному температурному режимi:

Протягом тижня

Протягом мiсяця

Не бiльше 10 дiб

Протягом року

Не бiльше 2 дiб

121 / 348
Мазi густої консистенцiї iз вмiстом порошкоподiбнихречовин понад 25% мають назву:

Лiнiменти

Пасти

Креми

Мазi-сплави

Гелi

122 / 348
Значну охолоджуючу дiю на запалену шкiру виявляють:

Кольдкреми

Гiдрофобнi мазi

Захиснi креми

Емульсiйнi мазi

Лiнiменти

123 / 348
Глiцерин до складу гiдрофiльних основ вводять з метою:

Надання охолоджуючої дiї

Зменшення висихання

Забезпечення високої стабiльностi

Збiльшення в’язкостi

Забезпечення мiкробiологiчної чистоти

124 / 348
Визначення за ДФУ ”твердi однодозовi лiкарськi засоби, якi можуть бути рiзної форми, звичайно яйцеподiбної, за об’ємом i консистенцiєю мають вiдповiдати вагiнальному застосуванню” вiдноситься до вагiнальних:

Тампонiв

Таблеток

Капсул

Пiн

Супозиторiїв

125 / 348
Дозована м’яка лiкарська форма для зовнiшнього застосування у виглядi пластирiв та плiвок має назву:

Система цiлеспрямованої доставки лiкарських речовин

Лiкарська терапевтична система

Медичний пластир

Таблетки пероральнi

Трансдермальна терапевтична система

126 / 348
Згiдно з ДФУ твердi лiкарськi засоби з твердою або м’якою оболонкою рiзної форми i мiсткостi мають назву:

Таблетки

Капсули

Порошки

Драже

Гранули

127 / 348
У рецептi на гомеопатичнi лiкарськi засоби назву лiкарського засобу вказують:

Латинською мовою в називному вiдмiнку

Залежно вiд походження лiкарської субстанцiї

Залежно вiд виду лiкарської форми, яка зазначена лiкарем

Латинською мовою в родовому вiдмiнку

Латинською мовою iз можливим скороченням назви лiкарської субстанцiї

128 / 348
Допомiжною речовиною, яка у складi лiкарського косметичного засобу одночасно може виконувати функцiї розчинника й консерванта, є:

Масло вазелiнове

Спирт етиловий

Глiцерин

Вода очищена

Метилпарабен

129 / 348
Випробування на розпадання таблеток i капсул проводять при температурi:

25 C

0 C

60 C

37 C

98 C

130 / 348
Загальновживаною абревiатурою належної практики, яка вiдбиває вимоги до промислового виробництва лiкарських засобiв, є:

GLP

GPP

GCP

GDP

GMP

131 / 348
Оберiть метод, за допомогою якого пiд час заводського виробництва парентеральних лiкарських засобiв видаляють пiрогеннi речовини:

Вiдстоювання

Центрифугування

Ультрафiльтрування

Фiльтрування

Термiчна обробка при 120oC

132 / 348
При приготуваннi розчину фурацилiну для обробки ран необхiдно використовувати iзотонiчний розчин:

Новокаїну

Натрiю сульфату

Натрiю хлориду

Кислоти борної

Глюкози

133 / 348
Фармацевтичне пiдприємство випускає сиропи. Вкажiть речовини, що забезпечують мiкробну стабiльнiсть даної лiкарської форми:

Загусники

Пектиновi речовини

Солюбiлiзатори

Консерванти

Емульгатори

134 / 348
Який з наведених екстрагентiв володiє низкою переваг, до яких входить доступнiсть за вартiстю?

Хлористий метилен

Вода

Спирт етиловий

Етиловий еcтер

Спирт метиловий

135 / 348
Номенклатура спиртових розчинiв промислового виробництва включає наступнi препарати:

Розчин кислоти мурашиної, борної, салiцилової, янтарної, соляної

Розчин йоду, камфори, дiамантового зеленого, пiлокарпiну

Розчин камфори, дiамантового зеленого, метиленового синього, кислоти мурашиної, сiрчаної

Розчин йоду, камфори, дiамантового зеленого, метиленового синього, кислоти мурашиної, борної, салiцилової

Розчин дiамантового зеленого, метиленового синього, гiдрокортизону

136 / 348
Як називається тверда лiкарська форма, що мiстить одну дозу одної або бiльше дiючих речовин в ароматизованiй, пiдсолодженiй основi, яку необхiдно розсмоктувати для переважно мiсцевої дiї в порожнинi рота i горлi?

Льодяники

Драже

Гумки жувальнi

Ламелi

Спансули

137 / 348
Органи i тканини тваринного походження є важливим джерелом сировини для виробництва ферментiв. Оберiть з нижче перерахованих фермент, що одержують з слизової оболонки шлунку свиней:

Пантрипiн

Хiмотрипсин

Панкреатин

Ронiдаза

Пепсин

138 / 348
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнi та дифiльнi. Виберiть визначення термiну ”лiпофiльнiсть”:

Здатнiсть не змiшуватись з жирами i з водою та не розчинятися в них

Здатнiсть змiшуватись з жирами або розчинятися в них i не змiшуватися з водою

Здатнiсть змiшуватись i з жирами i з водою або розчинятися в них

Здатнiсть змiшуватися з водою або розчинятися в нiй

Здатнiсть набухати у водi з подальшим розчиненням

139 / 348
Пiд час промислового виробництва ректальних лiкарських форм - суппозиторiїв, використовують рiзнi основи. Оберiть з нижченаведених - лiпофiльнi:

Макрогол, желатин, глiцерин, гiдрогенiзованi жири

Масло какао, вiтепсол, естаринум, лазупол

Масло какао, скурол, карбовакс, желатин

Вiтепсол, полiетиленглiколь, глiцерин, аеросил

Полiетиленоксид, лазупол, карбопол, крохмаль

140 / 348
Промислове виробництво виготовляє назальнi лiкарськi засоби. Оберiть мiсце застосування даних лiкарських форм:

Очне яблуко

Пiхва

Слуховий отвiр

Носова порожнина

Ротова порожнина

141 / 348
Ефiрнi олiї одержують з рiзних частин рослин-ефiроносiв. Що є вихiдною сировиною для одержання олiї лимону?

Листя

Квiтковi пелюстки

Шкiрка плодiв

Коренi

Деревина

142 / 348
За мiсцем нанесення розрiзняють рiзнi види мазей. Оберiть мiсце застосування ректальних мазей:

Наносять на слизову кон’юнктиви

Наносять на слизову носа

Наносять на зовнiшнi статевi органи

Наносять на шкiру

Вводять у пряму кишку

143 / 348
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнi i дифiльнi. Дайте визначення гiдрофiльностi:

Здатнiсть змiшуватись з жирами або розчинятися в них

Здатнiсть не змiшуватись з водою

Здатнiсть змiшуватись з жирами, але не розчинятися в них

Здатнiсть набухати у органiчних розчинниках

Здатнiсть змiшуватись з водою або розчинятися в нiй

144 / 348
У виробництвi мазей використовують велику кiлькiсть допомiжних речовин. Оберiть з нижченаведених твердi рослиннi олiї ( жири ):

Масло какао, пальмоядрова олiя, масло кокосове

Персикова олiя, абрикосова, сливова олiя

Бавовняна олiя, олiя макадамiї, араганова олiя

Масло какао, арахiсова олiя, соняшникова олiя

Масло пальмове, олiя оливкова, кунжутна олiя

145 / 348
При виробництвi якого рiзновиду пластирiв використовують порошок насiння рослини родини Капустяних (Brassicaceae):

Епiлiнового

Перцевого

Мозольного

Свинцевого

Гiрчичникiв

146 / 348
Провiзор при виготовленнi 1% розчину цитралю повинен використати спирт етиловий концентрацiї:

60%

90%

95%

70%

96%

147 / 348
Провiзор при виготовленнi рiдких лiкарських форм дозує за об’ємом i додає до розчину в останню чергу:

Настойки, рiдкi екстракти, сиропи смаковi

Димексид, глiцерин, нашатирно-анiсовi краплi

Пертусин, леткi рiдини та рiдини з великою густиною

Ароматнi води, спиртовi розчини, глiцерин

Цукровий сироп, пергiдроль, дьоготь

148 / 348
Вкажiть бiофармацевтичнi фактори, якi необхiдно враховувати в технологiї лiкiв:

Порядок змiшування дiючих i допомiжних речовин, вид тароукупорювальних засобiв, вартiсть дiючих i допомiжних речовин

Вид лiкарської форми, фiрма-виробник лiкарського засобу, комбiнування декiлькох дiючих речовин в однiй лiкарськiй формi

Ступiнь дисперсностi лiкарських субстанцiй, термiн зберiгання лiкарського засобу, рН шлункового соку хворого

Дозування дiючих речовин та їх фiзичний стан, вiк, стать, маса тiла хворого, наявнiсть патологiчних процесiв в органах метаболiзму та видiлення

Фiзико-хiмiчний стан субстанцiй, природа i кiлькiсть допомiжних речовин, технологiчнi процеси

149 / 348
З пологового вiддiлення лiкарнi в аптеку надiйшла вимога на виготовлення розчину водню пероксиду. Якої концентрацiї розчин слiд вiдпустити хворому, якщо у рецептi не зазначена його концентрацiя?

20%

30%

2%

3%

10%

150 / 348
Провiзор при приготуваннi антисептичного розчину фурацилiну використав наступний метод приготування:

Розчинив у холоднiй водi

Попередньо розтер у ступцi iз спиртом

Розчинив у лужному середовищi

Попередньо розтер у ступцi з водою

Розчинив у очищенiй гарячiй водi

151 / 348
У хворого первинна вiдкритокутова форма глаукоми. Який з агонiстiв альфа2-адренорецепторiв та iмiдазолiнових рецепторiв у виглядi очних крапель показаний для зниження внутрiшньоочного тиску?

Магнiя сульфат

Лабеталол

Клонiдин

Дротаверин

Фуросемiд

152 / 348
У хворого розвинулась гостра серцева недостатнiсть за лiвошлуночковим типом (набряк легенiв). Яка група препаратiв показана для надання невiдкладної допомоги?

iАПФ

Дiуретики

Нiтрати

β-блокатори

Антагонiсти кальцiю

153 / 348
Мiнералокортикоїднi ефекти найбiльш вираженi у:

Дексаметазону

Гiдрокортизону

Бетаметазону

Триамцинолону

Метилпреднiзолону

154 / 348
Для профiлактики остеопорозу на тлi тривалої терапiї глюкокортикоїдами рекомендується використовувати наступнi препарати:

Калiйзберiгаючi дiуретики

Бiсфосфонати

Петльовi дiуретики

Препарати калiю

Препарати магнiю

155 / 348
Назвiть найбiльш безпечний та ефективний глюкокортикоїд для лiкування хвороби Крона:

Будесонiд

Трiамцинолон

Преднiзолон

Гiдрокортизон

Флютiказон

156 / 348
До додаткових ефектiв макролiдiв належить:

Знеболюючий

Жарознижувальний

Iмуномодулюючий

Антиатерогенний

Дiуретичний

157 / 348
До якої групи препаратiв належить Сальбутамол?

Неселективних α- адреноблокаторiв

β-2-агонiстiв короткої дiї

β-2-агонiстiв пролонгованої дiї

Метилксантинiв

Селективних α- адреноблокаторiв

158 / 348
Хворий на гiпертонiчну хворобу тривалий час приймав антигiпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Пiсля цього стан хворого погiршився, розвинувся гiпертензивний криз. До якої категорiї належить ця побiчна дiя?

Сенсибiлiзацiя

Залежнiсть

Синдром вiдмiни

Кумуляцiя

Толерантнiсть

159 / 348
Вкажiть види побiчної дiї, якi не залежать вiд дози препарату:

Алергiчнi

Тератогеннi

Токсичнi

Фармакодинамiчнi

Лiкарська залежнiсть

160 / 348
Пiдкажiть лiкарю, при яких станах НЕ ПОКАЗАНО призначення βадреноблокаторiв:

Артерiальна гiпертензiя

Порушення серцевого ритму

Гiпотиреоз

Серцева недостатнiсть

Стенокардiя напруження

161 / 348
Пiд час приймання доксициклiну пацiєнт застосовував молочнi продукти. До яких наслiдкiв це може призвести?

Порушення засвоєння молочних продуктiв

Зростання токсичностi антибiотика

Порушення процесу перетравлення їжi

Сповiльнення всмоктування антибiотика

Збiльшення ризику порушення кишечної мiкрофлори

162 / 348
Прийом деяких лiкарських засобiв пiд час вагiтностi збiльшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Назвiть цю небажану дiю:

Фетотоксичний ефект

Ембрiотоксичний ефект

Тератогенний ефект

Бластомогенний ефект

Мутагенний ефект

163 / 348
У хворого системне запальне ураження сполучної тканини. Який препарат викличе зменшення всiх фаз запалення?

Сульфасалазин

Диклофенак-натрiю

Контрiкал

Iбупрофен

Дексаметазон

164 / 348
Хворий 65-ти рокiв пiсля перенесеної операцiї на черевнiй порожнинi знаходиться на лiжковому режимi. Пiсля терапiї сенадексину впродовж 10 дiб проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

Тахiфiлаксiя

Iндивiдуальна чутливiсть

Синдром вiдмiни

Сенсибiлiзацiя

Звикання

165 / 348
Хвора 45-ти рокiв має скарги на болi в суглобах, ранкову скутiсть та тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засiб пiроксикам. Назвiть найбiльш характерне побiчне явище препарату:

Гiпотонiя

Метгемоглобiнемiя

Гiпотермiя

Явища пригнiчення ЦНС

Диспептичнi розлади

166 / 348
З групи нестероїдних препаратiв протизапальної дiї при вагiтностi дозволено застосування:

Iндометацину

Парацетамолу

Ацетилсалiцилова кислоти

Анальгiну

Iбупрофену

167 / 348
Пiсля тривалого застосування диклофенаку натрiю у пацiєнта з’явились болi в шлунку, нудота, диспептичнi явища. Хворий звернувся з проханням порекомендувати йому препарат замiни. Який з наведених засобiв проявляє мiнiмальнiй вплив на слизову оболонку травного каналу?

Кислота ацетилсалiцилова

Пiроксикам

Дифлунiзал

Мелоксикам

Iндометацин

168 / 348
Назвiть препарат вибору для лiкування атипової пневмонiї:

Доксициклiн

Ампiцилiн

Азитромiцин

Гентамiцин

Оксациллiн

169 / 348
Фармакологiчний ефект цефалоспоринiв:

Бактерiостатичний

Бактерицидний

Iнсектицидний

Противiрусний

Антисептичний

170 / 348
При пiдвищеннi температури тiла у дитини вiком 2 роки препаратом вибору є:

Парацетамол

Метамiзол

Iндометацин

Iбупрофен

Ацетилсалiцилова кислота

171 / 348
Ангiопротекторна дiя антиагрегантiв зумовлена гальмуванням:

Бiосинтезу фосфодiестерази

Адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв

Абсорбцiї холестерину

Бiосинтезу холестерину

Сорбцiї лiпопротеїдiв стiнки артерiй

172 / 348
Лiкарськi засоби, що зменшують проникнiсть судин, нормалiзують метаболiчнi процеси в судиннiй стiнцi та полiпшують в нiй мiкроциркуляцiю, називаються:

Гормональнi

Ангiопротектор

Антимiкробнi

Сечогiннi

Спазмолiтичнi

173 / 348
Який iз перелiчених антисептикiв вiдноситься до окисникiв?

Розчин Люголя

Перекис водню

Кислота борна

Протаргол

Етонiй

174 / 348
Оберiть лiкарський засiб, що використовується для лiкування СНIДу:

Тетрациклiн

Пенiцилiн

Сульфадиметоксин

Ритонавiр

Фуразолiдон

175 / 348
Який з перелiчених противiрусних засобiв вiдноситься до похiдних адамантана?

Ремантадин

Ацикловiр

Амiксин

Зiдовудин

Циклоферон

176 / 348
Серед перечислених лiкарських засобiв у якостi протиревматичних використовують:

Рибоксин

Строфантiн

Кокарбоксилазу

Диклофенак натрiю

Лоратадин

177 / 348
Вкажiть, якi переваги має мелоксикам порiвняно з iншими нестероїдними протизапальними засобами:

Зменшення ризику розвитку судом

Мiнiмальна побiчна дiя на травний канал

Наявнiсть iмуностимулюючої дiї

Зменшення ризику розвитку гiпертонiчного кризу

Максимальний спазмолiтичний ефект

178 / 348
Для профiлактики i лiкування гастропатiй, спровокованих прийомом НПЗЗ, рекомендується профiлактичний прийом препарату:

Димедрол

Пiрацетам

Оксиметазолiн

Омепразол

Iтраконазол

179 / 348
Застосування парацетамолу одночасно з алкоголем супроводжується:

Зниженням апетиту

Пiдвищенням апетиту

Зниженням артерiального тиску

Пiдвищенням артерiального тиску

Пiдвищенням гепатотоксичної дiї парацетамолу

180 / 348
Першими симптомами передозування препаратiв залiза є:

Пiдвищення артерiального тиску

Зниження зору

Бiль у суглобах

Пiдвищення вмiсту глюкози у кровi

Бiль у животi, дiарея, блювання

181 / 348
Оберiть iз перелiчених лiкарських засобiв препарат психотропної дiї:

Метоклопрамiд

Магнiю сульфат

Фенiбут

Екстракт пiону

Цитрамон

182 / 348
Вiдомо, що перiод напiввиведення теофiлiну, який метаболiзується у печiнцi, збiльшується у 2,5-3 рази у хворих на:

Iшемiчний iнсульт

Цироз печiнки

Виразкову хворобу шлунка

Хронiчний аднексит

Хронiчний цистит

183 / 348
До небезпечних проявiв побiчної дiї лiкiв належить канцерогенна дiя (вiд лат. cancer - рак), тобто здатнiсть викликати:

Гiпербiлiрубiнемiю

Гiпокальцiємiю

Гiповiтамiноз

Злоякiснi пухлини

Диспепсiю

184 / 348
Оберiть ефективний лiкарський препарат iз снодiйною дiєю:

Глiбенкламiд

Пенiцилiн

Сальбутамол

Бромокрiптин

Фенобарбiтал

185 / 348
Флеботропнi препарати стимулюють вiдтiк кровi вiд вен нижнiх кiнцiвок та впливають на рiзноманiтнi ланки патогенезу венозної недостатностi. До них вiдносять:

Фiбринолiтики

Засоби для мiсцевої анестезiї

Глюкокортикостероїди

Антикоагулянти прямої дiї

Венитан

186 / 348
Оберiть протигрибковий засобiв, що застосовується тiльки мiсцево:

Флуконазол

Мiконазол

Клотримазол

Кетоконазол

Еконазол

187 / 348
Хворому на ревматоїдний полiартрит призначили нестероїдний протизапальний засiб диклофенак натрiю, але через два тижнi вiдмiнили через загострення супутнього захворювання. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенак натрiю?

Гiпертонiчна хвороба

Цукровий дiабет

Бронхiт

Виразкова хвороба шлунка

Стенокардiя

188 / 348
Рiзка вiдмiна препаратiв, що мiстять кофеїн, призводить до розвитку таких клiнiчних проявiв:

Розвиток диспепсичних явищ

Розвиток мiгренi

Рiзке пiдвищення активностi ЦНС

Набряклiсть кистей та стоп, зменшення дiурезу

Гальмування ЦНС, сонливiсть, явища втоми

189 / 348
Протикашльовий засiб, що стимулює утворення сурфактанту, це:

Кодеїна фосфат

Амброксол

Азитромiцин

Амоксиклав

Папаверин

190 / 348
Пацiєнт протягом останнiх 3-х мiсяцiв отримує дигiтоксин. В останнi два тижнi вiдбулось посилення ефекту аж до розвитку iнтоксикацiї. З яким явищем це пов’язано?

Iдiосинкразiя

Тахiфiлаксiя

Сенсибiлiзацiя

Кумуляцiя

Звикання

191 / 348
Хворому на атрофiчний гастрит iз зниженням секреторної функцiї шлунка був призначений препарат шлункового соку. Така терапiя має назву:

Патогенетична

Палiативна

Етiотропна

Симптоматична

Замiсна

192 / 348
У пацiєнта iз сечокам’яною хворобою виникла ниркова колiка. З метою анальгезiї був застосований кеторолак. Ефективнiсть препарату у данiй ситуацiї пов’язана iз:

Iмуносупресивним ефектом

Антиагрегацiйною активнiстю

Спазмолiтичною дiєю

Зменшенням продукцiї АТФ

Зменшенням синтезу колагену

193 / 348
У хворої, яка страждає на гiпертонiчну хворобу, було дiагностовано синдром Рейно. Препарати якої групи антигiпертензивних засобiв можуть ПОГIРШИТИ периферичний кровообiг?

Антагонiсти кальцiєвих каналiв

Бета-адреноблокатори

Блокатори ангiтензинових рецепторiв

Дiуретики

Iнгiбiтори АПФ

194 / 348
Тривалiсть дiї у антагонiстiв рецепторiв до ангiотензину II при одноразовому прийомi складає до:

10 год.

48 год.

2 год.

24 год.

36 год.

195 / 348
Вкажiть, який лiкарський засiб вважається засобом вибору для лiкування артерiальної гiпертензiї у хворих iз супутнiм цукровим дiабетом:

Атенолол

Клофелiн

Еналаприл

Нiфедiпiн

Фуросемiд

196 / 348
Хворому, для лiкування бронхiту призначено антибiотик. На фонi прийому антибiотика виникли наступнi побiчнi дiї: нудота, блювання, стоматит, дерматит на шкiрi обличчя та рук (фотосенсибiлiзацiя), болi в правому пiдребер’ї. Вкажiть, який ЛЗ вживав хворий:

Ампiцилiн

Тетрациклiн

Левомiцетин

Полiмiксин

Еритромiцин

197 / 348
У вагiтної з термiном гестацiї 25 тижнiв дiагностовано артерiальну гiпертензiю. Вкажiть, якiй групi лiкарських засобiв слiд надати перевагу в цiй клiнiчнiй ситуацiї:

Альфаметилдопа

Блокатори кальцiєвих каналiв

Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого ферменту

Дiуретики

β- адреноблокатори

198 / 348
Пацiєнт 65-ти рокiв 2 мiсяцi тому перенiс iнфаркт мiокарда. Для попередження тромбоутворення йому призначено ацетилсалiцилову кислоту. Визначте рацiональну добову дозу:

100 мг

400 мг

500 мг

1000 мг

350 мг

199 / 348
У хворого 60-ти рокiв пiсля емоцiйного перенапруження з’явився стискаючий бiль за грудиною з iррадiацiєю у лiву руку. Оберiть доцiльний для усунення нападу лiкарський засiб:

Верапамiл

Нiфедипiн

Нiтроглiцерин

Пропранолол

Каптоприл

200 / 348
Процедура фактичного дозволу повноважених органiв на надходження нового лiкарського препарату на фармацевтичний ринок України називається:

Стандартизацiя

Повернення в обiг

Реєстрацiя

Вiдкликання

Iдентифiкацiя

201 / 348
Кроком до iнтеграцiї України в мiжнародну систему забезпечення якостi лiкарських засобiв та гармонiзацiї законодавчої i нормативної баз iз вiдповiдними нормами Європейського Союзу є впровадження правил i вимог:

Унiфiкованих пiдходiв до виробництва лiкарських засобiв

Галузевих стандартiв у фармацiї

Постанов щодо реєстрацiї та перереєстрацiї лiкарських засобiв

Настанов з якостi - належних практик у фармацiї

Методiв контролю якостi фiтопрепаратiв

202 / 348
Державний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi передбачає вiдбiр зразкiв наступних лiкарських засобiв для здiйснення їх лабораторного аналiзу:

Офтальмологiчних препаратiв

Спецiальних харчових продуктiв - дiєтичних добавок, функцiональних харчових продуктiв, продуктiв спецiального дiєтичного харчування

Лiкарських засобiв, що виготовляються (в умовах аптеки), зберiгаються, транспортуються та реалiзуються з порушенням дiючих норм i правил, та в разi виникнення сумнiву щодо їх якостi

Розчинiв для iн’єкцiй, а також лiкарських форм, призначених для застосування в педiатричнiй практицi

Лiкарських засобiв, термiн придатностi яких минув

203 / 348
Процедура комплексного дослiдження компонентного складу лiкарського засобу (лiкарських i допомiжних речовин), вибору лiкарської форми, оптимiзацiї технологiчного процесу, упаковки, а також обґрунтування показникiв якостi й вiдпрацювання специфiкацiї лiкарського засобу представляє наступний етап життєвого циклу лiкарського препарату:

Дистрибуцiя

Лабораторнi дослiдження

Реєстрацiя

Доклiнiчнi дослiдження

Фармацевтична розробка

204 / 348
Документ, виданий виробником про вiдповiднiсть серiї лiкарського засобу вимогам, установленим пiд час його реєстрацiї в Українi - це:

Технiчнi умови

Настанова з якостi лiкарського засобу

Сертифiкат якостi виробника

Сертифiкат лiкарського засобу

Специфiкацiя

205 / 348
Натрiю салiцилат кiлькiсно визначають кислотно-основним титруванням у неводному середовищi: титрант - 0,1М розчин кислоти хлорної, iндикатор - розчин нафтолбензеїну, розчинник:

Етанол

Метанол

Кислота оцтова безводна

Ацетон

Гiдразин

206 / 348
Салiцилати iдентифiкують реакцiєю з розчином залiза (III) хлориду за таким аналiтичним ефектом:

Знебарвлення розчину реагенту

Утворення бiлого осаду

Поява зеленого забарвлення

Поява фiолетового забарвлення

Утворення червоно-бурого осаду

207 / 348
При виконаннi аналiзу субстанцiї кальцiю хлориду дигiдрату проводять реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлориди. Кальцiй виявляють реакцiєю з розчином амонiю оксалату, спостерiгають утворення:

Бiлого осаду, нерозчинного в мiнеральних кислотах

Бiлого осаду, який швидко чорнiє

Бiлого осаду, розчинного в розчинi амонiаку

Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй кислотi

Бiлого осаду, нерозчинного в оцтовiй кислотi

208 / 348
При виконаннi аналiзу субстанцiї кальцiю хлориду дигiдрату проводять реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлориди. Хлорид-iони виявляють реакцiєю з розчином арґентуму нiтрату в присутностi кислоти нiтратної розведеної, спостерiгають утворення:

Бiлого осаду, розчинного в мiнеральних кислотах

Червоного осаду, розчинного в розчинi амонiаку

Бiлого осаду, розчинного в розчинi амонiаку

Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй кислотi

Бiлого осаду, нерозчинного в розчинi амонiаку

209 / 348
Виберiть титриметричний метод та iндикатор для кiлькiсного визначення натрiю гiдрокарбонату:

Алкалiметрiя, фенолфталеїн

Арґентометрiя, калiю хромат

Ацидиметрiя, метиловий оранжевий

Йодометрiя, крохмаль

Меркуриметрiя, дифенiлкарбазон

210 / 348
Документ, який установлює правила, загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або їх результатiв, має назву:

Технiчнi умови

Каталог

Стандарт

Кодекс усталеної практики

Нормативний документ

211 / 348
Кiлькiсне визначення фуросемiду, згiдно ДФУ, проводять методом кислотноосновного титрування в середовищi:

Безводної оцтової кислоти

Етанолу

Пiридину

Оцтового ангiдриду

ДМФА

212 / 348
При здiйсненнi контролю якостi ДФУ регламентує визначення флуоресценцiї за монографiєю:

2.2.21. ”Флуориметрiя”

2.2.33. ”Спектроскопiя ЯМР”

2.2.12. ”Температура кипiння”

2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”

2.2.31. ”Електрофорез”

213 / 348
При здiйсненнi контролю якостi ДФУ регламентує проведення роздiлення, при якому рухома рiдка фаза перемiщується по капiлярах i поверхнi нерухомої фази, якою є фiльтрувальний папiр або речовини, попередньо нанесенi на його волокна, за монографiєю:

2.2.30. ”Ексклюзивна хроматографiя”

2.2.29. ”Рiдинна хроматографiя”

2.2.28. ”Газова хроматографiя”

2.2.27. ”Тонкошарова хроматографiя”

2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”

214 / 348
Державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якостi та безпеки лiкарських засобiв i медичних виробiв в Українi здiйснюється центральним органом виконавчої влади. Який саме центральний орган виконавчої влади має такi повноваження?

Державна служба України з лiкарських засобiв

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України

Державна регуляторна служба України

Мiнiстерство охорони здоров’я України

215 / 348
Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю лiкарського засобу iз групи алкалоїдiв за вимогами ДФУ. В результатi реакцiї дослiджуваної речовини з розчином калiю йодвiсмутату у кислому середовищi спостерiгається утворення осаду такого кольору:

Блакитний

Чорний

Червоний

Зелений

Бiлий

216 / 348
Виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами вiдносяться до видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню. Який орган виконавчої влади видає суб’єктам господарювання лiцензiї на оптову та роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами?

Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України

Мiнiстерство охорони здоров’я України

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

Державна служба України з лiкарських засобiв

Державна регуляторна служба України

217 / 348
Державна фармакопея України ( ДФУ ) мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, монографiї, методики контролю якостi лiкарських засобiв. За вимогами ДФУ, якщо у загальнiй статтi або монографiї для розчинiв не зазначений розчинник, то маються на увазi:

Спиртовi розчини

Спиртово-ефiрнi розчини

Розчини у органiчних розчинниках

Спиртово-воднi розчини

Воднi розчини

218 / 348
Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю бромiдiв за вимогами ДФУ. В результатi реакцiї з хлорамiном у кислому середовищi в присутностi хлороформу спостерiгається:

Утворення бурого осаду

Жовто-буре забарвлення хлороформного шару

Забарвлення водного шару

Утворення бiлого осаду

Видiлення газу

219 / 348
Провiзор-аналiтик визначає домiшку залiза в лiкарському засобi згiдно вимог ДФУ. Про наявнiсть цiєї домiшки свiдчить поява такого забарвлення:

Рожеве

Буре

Зелене

Чорне

Блакитне

220 / 348
Провiзор-аналiтик проводить аналiз води очищеної. Для визначення домiшки солей амонiю у водi очищенiй за вимогами ДФУ вiн використовує реактив:

Тiоацетамiду реактив

Фелiнга

Фiшера

Несслера

Сульфомолiбденовий

221 / 348
За методами контролю якостi (МКЯ) при аналiзi лiкарського засобу, що належить до групи фенолiв, пропонується провести реакцiю на фенольний гiдроксил. Який реактив (розчин) використовується для цього тесту?

Натрiю сульфiд

Калiю хромат

Залiза (III) хлорид

Амонiю оксалат

Натрiю гiдроксид розведений

222 / 348
Провiзор-аналiтик проводить аналiз субстанцiї калiю бромiду. Результатом фармакопейної реакцiї iдентифiкацiї iону калiю в субстанцiї з розчином натрiю кобальтинiтриту в середовищi оцтової кислоти розведеної є:

Зелене забарвлення

Утворення бiлого осаду

Утворення жовтого або оранжевожовтого осаду

Утворення чорного осаду

Утворення блакитного осаду

223 / 348
У Державнiй фармакопеї України (ДФУ) наведенi фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи аналiзу. За ДФУ, метод роздiлення, в якому використовується нерухома фаза, що складається з придатного матерiалу, нанесеного у виглядi стандартизованого тонкого шару i зафiксованого на основi (пластинцi або пластинi) зi скла, металу або пластмаси, заснований на процесах адсорбцiї, розподiлу, iонного обмiну або на їх комбiнацiї - це:

Газова хроматографiя

Абсорбцiйна спектрофотометрiя

Рiдинна хроматографiя

Хроматографiя на паперi

Тонкошарова хроматографiя

224 / 348
Вода для iн’єкцiй стерильна за вимогами ДФУ не повинна мiстити речовин, що окиснюються. Який реактив ( розчин ) використовує провiзор-аналiтик для виявлення цiєї домiшки?

Амонiю оксалат

Залiза (III) хлорид

Барiю хлорид

Натрiю гiдроксид розведений

Калiю перманганат

225 / 348
Лiкарськi засоби, виготовленi в умовах аптеки, обов’язково пiдлягають внутрiшньоаптечному контролю. Який вид внутрiшньоаптечного контролю полягає в перевiрцi загальної маси або об’єму екстемпорального лiкарського засобу, кiлькостi та маси окремих дозованих одиниць?

Хiмiчний контроль

Фiзичний контроль

Опитувальний контроль

Органолептичний контроль

Контроль при вiдпуску

226 / 348
До внутрiшньоаптечного контролю вiдносять: письмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний, контроль при вiдпуску. Якi екстемпоральнi лiкарськi засоби обов’язково пiдлягають хiмiчному контролю?

М’якi лiкарськi засоби

Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби, виготовленi за рецептом лiкаря для конкретного пацiєнта

Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби, виготовленi за замовленням лiкувальнопрофiлактичного закладу

Порошки для орального застосування

Екстемпоральнi лiкарськi засоби, що мiстять сильнодiючi, наркотичнi, психотропнi та отруйнi речовини, екстемпоральнi лiкарськi засоби для немовлят i дiтей до року

227 / 348
Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби (ЕЛЗ) пiдлягають внутрiшньоаптечному контролю. Який вид контролю полягає у перевiрцi вiдповiдностi упаковки ЕЛЗ фiзико-хiмiчним властивостям iнгредiєнтiв, що входять до складу лiкарського засобу, зазначених у рецептi доз отруйних, наркотичних та сильнодiючих речовин, вiку хворого, складу ЕЛЗ, зазначеному у паспортi письмового контролю, пропису в рецептi?

Контроль при вiдпуску

Опитувальний контроль

Хiмiчний контроль

Органолептичний контроль

Фiзичний контроль

228 / 348
Всi лiкарськi засоби, якi надходять в аптеку, повиннi пройти вхiдний контроль якостi. Хто здiйснює цей вид контролю?

Уповноважена особа, призначена наказом керiвника суб’єкта господарювання

Провiзор-аналiтик аптеки

Завiдувач вiддiлу готових лiкарських форм аптеки

Фасувальник аптеки

Завiдувач рецептурного вiддiлу аптеки

229 / 348
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi здiйснюється уповноваженими особами суб’єктiв господарювання, якi мають лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами. Даний вид контролю здiйснюється за допомогою таких методiв:

Хiмiчними та фiзико-хiмiчнi методи

Фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи

Вiзуальнi

Фiзико-хiмiчнi

Хiмiчнi

230 / 348
Порядком контролю якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi забороняється торгiвля певними видами лiкарських засобiв. Як називаються лiкарськi засоби, якiсть яких не вiдповiдає вимогам нормативних документiв, лiкарськi засоби, якi зазнали механiчного, хiмiчного, фiзичного, бiологiчного або iншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання, а також лiкарськi засоби з термiном придатностi, що минув?

Неправильно виготовленi екстемпоральнi лiкарськi засоби

Готовi лiкарськi засоби неналежної якостi

Фальсифiкованi лiкарськi засоби

Неякiснi лiкарськi засоби

Лiкарськi засоби сумнiвної якостi

231 / 348
Яка саме з належних практик регламентує принципи та правила щодо регуляторної дiяльностi, якi застосовуються Мiнiстерством, уповноваженими органами та експертними установами з метою забезпечення ефективностi, безпеки, якостi та доступностi лiкарських засобiв?

Належна регуляторна практика (GRP)

Належна лабораторна практика (GLP)

Належна виробнича практика (GМР)

Належна фармацевтична практика (GPP)

Належна практика дистрибуцiї ( GDP )

232 / 348
Пiд час iдентифiкацiї фенолу, згiдно ДФУ, яка саме утворюється сполука, при взаємодiї фенолу з бромною водою, у результатi чого випадає осад бiлого кольору:

2-Бромфенол

4-Бромфенол

2,4-Дибромфенол

2,4,6-Трибромфенол

3-Бромфенол

233 / 348
Вiдповiдно до правил належної виробничої практики, новi аналiтичнi методики випробування, якi використовуються для здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв, повиннi пройти:

Державну реєстрацiю

Лiцензування

Випробуваний термiн

Анкетне оцiнювання

Валiдацiю

234 / 348
Назвiть статтю ДФУ, яка регламентує якiсть апiрогенних субстанцiй для фармацевтичного застосування:

2.6.9. ”Аномальна токсичнiсть”

2.6.2. ”Мiкобактерiї”

2.6.1. ”Стерильнiсть”

2.6.10 ”Гiстамiн”

2.6.8. ”Пiрогени”

235 / 348
Оберiть статтю ДФУ, за якою здiйснюють випробування для контролю якостi нестерильних субстанцiй для фармацевтичного застосування:

2.6.1. ”Стерильнiсть”

5.1.7. ”Вiрусна безпека”

5.1.4. ”Мiкробiологiчна чистота лiкарських засобiв”

2.6.9. ”Аномальна токсичнiсть”

2.6.14. ”Бактерiальнi ендотоксини”

236 / 348
За органолептичними властивостями вода високоочищена являє собою прозору, безбарвну:

Рiдину без смаку i запаху

Летку рiдину

Легкозаймисту рiдину

Маслянисту рiдину

Свiтло-жовтого кольору рiдину

237 / 348
При приготуваннi лiкарських засобiв для парентерального застосування використовують:

Воду високоочищену

Воду ”in bulk”

Воду очищену

Воду для iн’єкцiй

Воду в контейнерах

238 / 348
Згiдно ДФУ, етанол (96%) має наступнi властивостi:

Окислюється на вологому повiтрi, забарвлюється у коричневий колiр

Горить блакитним бездимним полум’ям

Виявляє полiморфiзм

Чутливий до впливу повiтря, тепла i свiтла

Замерзає при температурi близько 29 C

239 / 348
Назвiть вид контролю, який полягає в iдентифiкацiї та визначеннi кiлькiсного вмiсту речовин, що входять до складу екстемпоральних лiкарських засобiв:

Письмовий контроль

Хiмiчний контроль

Контроль при вiдпуску

Фiзичний контроль

Органолептичний контроль

240 / 348
При здiйсненнi контролю якостi кофеїну вiдповiдно до статтi ДФУ контролюють вмiст такої домiшки:

Сахароза

Кислота щавлева

Теофiлiн

9-метилакридин

Кодеїн

241 / 348
Вмiст домiшки морфiну, вiдповiдно до вимог ДФУ, контролюють при випробуваннi якостi субстанцiї:

Кодеїну

Кислоти лимонної

Лактози безводної

Вазелiну

Нiфедипiну

242 / 348
Оберiть органолептичнi характеристики глюкози моногiдрату вiдповiдно до вимог ДФУ:

Дрiбний порошок бiлого кольору, вiльний вiд великих часток

Кристалiчний порошок бiлого кольору. Легко сублiмується

Порошок жовтого кольору

Безбарвнi або майже безбарвнi кристали

Кристалiчний порошок бiлого кольору iз солодким смаком

243 / 348
Оберiть термiн, який характеризує фармацевтичнi препарати, одержанi з екстрактiв природних вихiдних матерiалiв, що мiстять речовини, якi викликають або провокують гiперчутливiсть:

Стандартнi зразки

Алергеннi продукти

Продукти ферментацiї

Екстемпоральнi лiкарськi засоби

Генеричнi лiкарськi засоби

244 / 348
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв в аптеках здiйснює уповноважена особа, яку призначають наказом:

Начальника територiальної Держлiкслужби

Головного санiтарного лiкаря України

Керiвника суб’єкта господарювання

Мiнiстра охорони здоров’я

Начальника вiддiлу кадрiв суб’єкта господарювання

245 / 348
Назвiть спiвробiтника аптечного закладу, до обов’язкiв якого вiдносять здiйснення ведення реєстру лiкарських засобiв, якi надiйшли до суб’єкта господарювання:

Уповноважена особа

Заступник завiдувача аптеки

Провiзор-аналiтик

Старший провiзор

Клiнiчний провiзор

246 / 348
Назвiть основне повноваження Європейської органiзацiї по випробуванням та сертифiкацiї:

Iнспектування аптечних закладiв

Здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв

Розробка монографiй Європейської Фармакопеї

Видача лiцензiй на здiйснення фармацевтичної дiяльностi

Контроль належного функцiонування системи сертифiкацiї

247 / 348
Розробка яких документiв є обов’язковим елементом системи якостi аптечного складу вiдповiдно до вимог належних практик?

Стандартнi операцiйнi процедури ( СОП )

Формулярнi перелiки

Протоколи лiкування

Фармакопейнi статтi

Технiчнi регламенти

248 / 348
Який вид контролю якостi екстемпоральних лiкарських засобiв включає перевiрку зовнiшнього вигляду, кольору, запаху, однорiдностi?

Хiмiчний контроль

Письмовий та опитувальний контроль

Органолептичний контроль

Фiзичний контроль

Контроль при вiдпуску

249 / 348
В якому документi аптеки прописано порядок вилучення з обiгу та подальшого знищення (утилiзацiї) неякiсних лiкарських засобiв?

План коригувальних дiй

План iнспекцiйних перевiрок

План запобiжних дiй

План проведення самоiнспекцiй

План термiнових дiй

250 / 348
Який правовий акт мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, фармакопейнi статтi, а також методики контролю якостi лiкарських засобiв?

Державний реєстр лiкарських засобiв України

Державний формуляр лiкарських засобiв України

Технологiчний регламент виготовлення лiкарського засобу

Державна Фармакопея України

Реєстрацiйне досьє

251 / 348
Яким документом засвiдчується вiдбiр зразкiв лiкарських засобiв в аптецi, що проводиться посадовими особами територiального органу влади у сферi контролю якостi лiкарських засобiв?

Видаткова накладна

Термiнове повiдомлення

Протокол вiдбору зразкiв

Акт вилучення зразкiв

Акт вiдбору зразкiв

252 / 348
При проведеннi випробувань на чистоту субстанцiй для фармацевтичного застосування або лiкарських засобiв домiшку сульфатiв визначають за допомогою:

Натрiю фториду

Барiю хлориду

Калiю карбонату

Залiза (III) хлориду

Натрiю кобальтонiтриту

253 / 348
Який фiзико-хiмiчний метод дозволяє найбiльш повно визначити хiмiчну формулу та просторову будову хiмiчних сполук?

Потенцiометричний

Спектрофотометричний

Рентгенiвської дифракцiї

Рефрактометричний

Хроматографiчний

254 / 348
Для калiбрування рефрактометрiв застосовуються еталоннi рiдини або вода дистильована, показник заломлення якої при температурi 20oC повинен мати таке значення:

1,3330

1,3596

1,4330

1,2330

1,3710

255 / 348
Стандартизацiю, що здiйснюється на рiвнi однiєї держави, вiдносять до:

Мiжнародної стандартизацiї

Регiональної стандартизацiї

Європейської стандартизацiї

Органiзованої стандартизацiї

Нацiональної стандартизацiї

256 / 348
Назвiть органiзацiю, яка є розробником Державної Фармакопеї України:

ДП ”Український науковий фармакопейний центр якостi лiкарських засобiв”

Державний фармакологiчний центр МОЗ України

Державна служба України з лiкарських засобiв

Держкоммедбiопром

Мiнiстерство охорони здоров’я України

257 / 348
Вiдповiдно до курсу України на iнтеграцiю до ЄС, Державна Фармакопея України була гармонiзована з:

Фармакопеєю Республiки Бiлорусь

Фармакопеєю Республiки Казахстан

Iндiйською фармакопеєю

Британською фармакопеєю

Європейською фармакопеєю

258 / 348
Якщо для розчинiв не зазначений розчинник, то для проведення аналiтичних операцiй i для приготування реактивiв використовують воду, яка має вiдповiдати вимогам статтi ДФУ:

”Визначення прозоростi i ступеня каламутностi рiдин”

”Вода для iн’єкцiй”

”Вода очищена”

”Реактиви”

”Стерильнiсть”

259 / 348
Вкажiть кiлькiсть розчинника (мл), необхiдну для розчинення 1 г речовини, яку ДФУ описує термiном ”дуже легко розчинний”:

Бiльше 1 мл до 10 мл

Бiльше 100 мл до 1000 мл

Бiльше 10 мл до 30 мл

До 1 мл

Бiльше 30 мл до 100 мл

260 / 348
Контроль якостi ментолу рацемiчного за ДФУ здiйснюють за показником:

Число омилення

Оптичне обертання

Температура кипiння

Аномальна токсичнiсть

В’язкiсть

261 / 348
Субстанцiя сiрки для зовнiшнього застосування не повинна мати вiдчутного запаху сiрководню. Оберiть монографiю ДФУ, якою керуються при проведеннi даного аналiзу:

2.6.11. ”Депресорнi речовини”

2.4.13. ”Сульфати”

2.5.29. ”Дiоксид сiрки”

2.3.4. ”Визначення запаху”

2.5.30. ”Окиснюючi речовини”

262 / 348
Аналiтична методика для лiкарської субстанцiї не потребує повторного проведення валiдацiї у випадку:

Змiни у синтезi субстанцiї

Змiни у синтезi та в аналiтичнiй методицi

Вiдтворення фармакопейної методики

Будь-якої змiни в аналiтичнiй методицi для цiєї субстанцiї

Змiна в методицi кiлькiсного визначення

263 / 348
Лiкарською рослинною сировиною чорницi звичайної є плоди та пагони. Запропонуйте хворому гiпоглiкемiчний засiб, до складу якого входять пагони чорницi:

Арфазетин

Мегазiр

Урокран

Лiпонорм

Остеоартiзi макс

264 / 348
Лiкарський препарат ”Альтабор” використовують для профiлактики та лiкування вiрусних захворювань. Яку рослинну сировину використовують для його виготовлення?

Folia Rhus coriariae

Cortex Quercus

Rhizomata Bergeniae

Fructus Alni

Rhizomata et radices Sanguisorbae

265 / 348
В аптеку звернулась молода жiнка з проханням вiдпустити їй протизапальний та сечогiнний засiб ”Канефрон”. Вкажiть рослинну сировину, що входить до складу даного лiкарського засобу:

Трава череди, квiти волошки, коренi лопуха

Трава звiробою, трава полину, трава деревiю

Трава конвалiї, коренi морозника, листки наперстянки

Трава золототисячника, коренi любистку, листки розмарину

Трава астрагалу, трава синюхи, трава хвоща

266 / 348
У перiод весняного гiповiтамiнозу, вiдвiдувач аптеки звернувся до провiзора з проханням вiдпустити йому вiтамiнний збiр. Вкажiть лiкарську рослинну сировину, яка входить до складу вiтамiнного збору:

Трава полину гiркого, квiтки деревiю

Листки м’яти, плоди фенхелю

Кора дуба, квiтки ромашки, квiтки липи

Коренi алтеї, листки пiдбiлу, коренi солодки

Плоди шипшини та горобини

267 / 348
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр для збудження апетиту. Вкажiть сировину, яку провiзор може рекомендувати у такому випадку:

Шипшини плоди, горобини плоди

Кора дуба, ромашки квiтки, липи квiтки

М’яти листки, фенхелю плоди

Алтеї коренi, пiдбiлу листки, коренi солодки

Полину гiркого трава, деревiю квiтки

268 / 348
Препарати ”Ново-пасит”, ”Алора”, використовують як транквiлiзуючi, седативнi i легкi снодiйнi засоби. Джерелом одержання цих препаратiв є:

Оману високого кореневища з коренями

Пасифлори iнкарнатної трава

Барвiнку малого трава

Шавлiї лiкарської листки

Череди трьохроздiльної трава

269 / 348
Хворий страждає на гiповiтамiноз ','

Лiкар призначив курс фiтотерапiї. Яка лiкарська рослинна сировина багата на вiтамiн C?

Fructus Ribis nigri

Folium Menthae piperitae 6- Cortex Viburni opuli

Cortex Quercus

Rhizoma Tormentillae

270 / 348
У жiнки ожирiння супроводжується цукровим дiабетом. Порекомендуйте ЛР, яка сприяє нормалiзацiї вуглеводного обмiну, покращенню процесiв травлення:

Бузина чорна

Горицвiт весняний

Алое деревовидне

Глiд колючий

Цикорiй дикий

271 / 348
Хворий вернувся в аптеку з проханням вiдпустити йому рослинний лiкарський засiб в таблетованiй лiкарськiй формi вiдхаркувальної дiї. Йому запропонували ”Мукалтин”. Сировиною для його виготовлення є:

Glycyrrhizae radix

Plantaginis majoris folium

Althaeae radix

Chаmomillae flores

Althaeae herba

272 / 348
Хворий звернувся в аптеку з проханням вiдпустити йому препарат на рослиннiй основi, який має антидепресивну, седативну дiю. Провiзор рекомендував ”Деприм форте”. Назвiть рослинне джерело даного фiтозасобу:

Звiробiй продiрявлений

Розторопша плямиста

Марена красильна

Кульбаба лiкарська

Ромашка лiкарська

273 / 348
Для пiдвищення опору органiзму iнфекцiйним захворюванням використовують лiкарський препарат ”Iммунал”, що виготовлений на основi БАР:

Ехiнацеї пурпурової

Жень-шеню

Аралiї маньчжурської

Родiоли рожевої

Лимонника китайського

274 / 348
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр кровозупинної дiї. Вкажiть сировину, яку провiзор може рекомендувати у даному випадку:

Чистотiлу трава

Фiалки трава

Кропиви листки

Берези бруньки

Анiсу звичайного плоди

275 / 348
В аптеку надiйшла партiя лiкарської рослинної сировини тирличу жовтого коренi. Вмiст яких дiючих речовин є ознакою доброякiсностi сировини?

Iридоїди

Антраценпохiднi

Флавоноїди

Дубильнi речовини

Ефiрнi олiї

276 / 348
Дубильнi речовини проявляють в’яжучу, протизапальну, антимiкробну дiю i застосовуються для лiкування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї. Яку рослинну сировину може рекомендувати провiзор у даному випадку?

Rhamni catharticae fructus

Sambucci nigri fructus

Myrtilli fructus

Frangulae fructus

Ribes nigri fructus

277 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням рекомендувати комбiнований препарат рослинного походження дiуретичної та лiтолiтичної дiї з екстрактом суплiдь хмелю (Strobili Humuli lupuli). Який препарат провiзор можна рекомендувати вiдвiдувачу?

Корвалдин

Уролесан

Седофлор

Ново-пасит

Клiофiт

278 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням надати засiб, виготовлений на основi шипшини плодiв (Rosae cinnamomeae fructus) для лiкування холециститiв та холангiтiв. Який препарат провiзор може порекомендувати?

Збiр ”Арфазетин”

Софтовак

Каротолiн

Клiофiт

Холосас

279 / 348
Який лiкарський препарати гiпотензивної дiї виготовляють з раувольфiї змiїної коренiв (Rauwolfiae serpentinae radiх)?

Кратал

Дiгоксин

Раунатин

Кардiолiн

Целанiд

280 / 348
На пiдприємство надiйшла партiя наперстянки пурпурової листя (Digitalis purpureaе folium). Який метод згiдно вимог ДФУ використовують для кiлькiсного визначення серцевих глiкозидiв?

Метод титрування

Бiологiчна стандартизацiя

Тонкошарова хроматографiя

Гравiметричний метод

Спектрофотометрiя

281 / 348
Визначення кiлькiсного вмiсту ефiрних олiй в лiкарськiй рослиннiй сировинi згiдно вимог Державної Фармакопеї України проводиться методом:

Титрування

Газової хроматографiї

Гравiметрiї

Перегонки з водяною парою

Спектрофотометрiї

282 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням запропонувати лiкарську рослинну сировину з гемостатичною дiєю ”Грицикiв трава” (Bursae pastoris herba). За вiдсутностi даної сировини її замiнником може бути:

Origani herba

Chelidonii herba

Polygoni persicariae herba

Leonuri herba

Bidentis herba

283 / 348
На пiдприємство надiйшла партiя алтеї коренiв (Althaeae radiх). За якою групою бiологiчно активних речовин проводять стандартизацiю згiдно вимог ДФУ?

Танiнiв

Арбутину

Флавоноїдiв

Полiсахаридiв

Алкалоїдiв

284 / 348
Метою первинної обробки лiкарської рослинної сировини, яка проводиться безпосередньо пiсля збору, є:

Пакування

Усунення органiчних та мiнеральних домiшок

Подрiбнення

Сортування

Стерилiзацiя

285 / 348
При здiйсненнi iдентифiкацiї зразкiв лiкарської рослинної сировини методом ТШХ аналiтик обрав стандартну речовину силiбiнiн. Аналiз якої сировини здiйснив аналiтик?

Кора дуба (Querci cortex)

Квiтки лаванди (Lavandulae flos)

Плоди розторопшi плямистої (Sylibi mariani fructus)

Трава рутки (Fumariae herba)

Плоди жостеру (Rhamni fructus)

286 / 348
При здiйсненнi контролю якостi листя розмарину методом ТШХ аналiтик використовує таку стандартну речовину:

Нафтоловий жовтий

Анетол

Коричний альдегiд

Гiперозид

Розмаринова кислота

287 / 348
Вкажiть характерну ознаку лiкарської рослинної сировини квiток лаванди, регламентовану ДФУ:

Двогубий вiночок

Коротка квiтконiжка

Наявнiсть тичинок

Сильний ароматний запах

Синювато-синiй колiр

288 / 348
Назвiть групу бiологiчно активних речовин, за вмiстом яких, вiдповiдно до монографiї ДФУ, здiйснюють контроль якостi кори дуба:

Флавоноїди

Полiсахариди

Сапонiни

Танiни

Алкалоїди

289 / 348
Вкажiть лiкарську рослинну сировину, яка, згiдно з монографiєю ДФУ, має характерний неприємний запах:

Дурману листя

Солодки коренi

Ромашки квiтки

Шавлiї листя

Дуба кора

290 / 348
Назвiть характерну особливiсть плодiв стручкового перцю, яку регламентує вiдповiдна монографiя ДФУ:

Сировина має дуже пекучий смак

Плiд жовтаво-оранжевого кольору

Зморщений оплодень

Наявнiсть 10-20 насiнин

Плiд видовжено-конiчної форми

291 / 348
Вiдповiдно до монографiї ДФУ ”Ginseng radix”, кiлькiсне визначення бiологiчно активних речовин у сировинi здiйснюють методом рiдинної хроматографiї. Назвiть субстанцiю, яку обирають за стандарт для приготування розчину порiвняння:

Гiнсенозид

Рускогенiн

Квiнквелозид

Гарпагозид

Протопiн

292 / 348
Назвiть фармакотерапевтичну групу, до якої вiдносять лiкарський засiб рослинного походження ”Пiвонiї настойка”:

Засоби, що застосовуються при подагрi

Седативнi засоби

Антигiстамiннi засоби для системного застосування

Ентеросорбенти

Засоби, що застосовуються в урологiї

293 / 348
Контроль якостi рослинного лiкарського засобу ”Чистотiл великий” забезпечується кiлькiсним визначенням вмiсту суми:

Танiнiв у перерахунку на пiрогалол

Алкалоїдiв у перерахунку на хелiдонiн

Похiдних гiдроксикоричних кислот у перерахунку на розмаринову кислоту

Капсаїциноїдiв у перерахунку на капсаїцин

Флавоноїдiв у перерахунку на iзокверцитрозид

294 / 348
Який лiкарський засiб рослинного походження має протиалергiйну дiю?

Квiтки ехiнацеї пурпурової (Echinacea purpurea L.)

Трава череди трироздiльної (Bidens tripartita L.)

Листя алое деревовидне (Aloe arborescens)

Квiтки бузини чорної (Sambucus nigra L.)

Кора дуба звичайного (Quercus robur L.)

295 / 348
До лiкарських засобiв рослинного походження, що використовується для корекцiї кислотоутворюючої функцiї шлунка, вiдносяться:

Екстракт солодки голої (Glycyrhiza glabra L.)

Сiк фiалки триколiрної (Viola tricolor L.)

Настiй хвоща польового (Eqisetum arvensis L.)

Сiк подорожника великого (Plantago major L.)

Сiк ромашки запашної (Chamomilla recutita L.)

296 / 348
Вкажiть показник, визначення якого проводять для лiкарської рослинної сировини, що мiстить речовини, якi утворюють у водi колоїднi сумiшi:

Важкi метали

Втрата в масi при висушуваннi

Показник гiркоти

Показник набухання

Показник заломлення

297 / 348
Вкажiть назву лiкарської рослинної сировини, яка дозволена до використання з лiкувальною метою органами МОЗ України:

Офiцинальна

Культивована

Фармакопейна

ЛРС, що застосовується у народнiй медицинi

Дикоросла

298 / 348
До провiзора звернувся вiдвiдувач аптеки з проханням порекомендувати йому препарат рослинного походження для лiкування захворювань печiнки та жовчного мiхура. Який препарат рекомендував провiзор?

”Настойка пiвонiї”

”Глаксена”

”Глоду настойка”

”Гепабене”

”Iнгалiпт”

299 / 348
Заготiвлю лiкарської рослинної сировини проводять в такий перiод вегетацiї, коли в нiй накопичується максимальна кiлькiсть основних дiючих речовин. Вкажiть термiн заготiвлi кори крушини:

Восени, коли вiдмирає надземна частина

Навеснi, в перiод руху соку

Восени, пiсля приморозкiв

Пiд час плодоношення

Пiд час цвiтiння

300 / 348
Дитинi 6-ти рокiв, як вiдхаркуючий засiб прописано рослинний препарат ”Пертусин”. Яка ЛРС лежить в основi даного препарату?

Подорожник великий

Алтея лiкарська

Солодка гола

Материнка звичайна

Чебрець повзучий

301 / 348
Аптека медичної роти має наступнi виробничi дiлянки:

Рецептурна, асистентська, мийна

Рецептурна, матерiальна, мийна

Асистентська, асептична, мийна

Рецептурна, асистентська, асептична, матерiальна, мийна

Асептична, матерiальна, мийна

302 / 348
Асистентська аптеки вiйськового польового госпiталю розгортається за допомогою комплекту:

Комплекту Г-5 ”Аптека - асистентська”

Комплекту Г-6 ”Аптека - iн’єкцiйна”

Комплекту ”Лiкарськi засоби загальнi”

Комплекту В-4 ”Аптека - медичного пункту частини”

Комплекту ПФЛ

303 / 348
Вкажiть, при приготуваннi якого розчину для iн’єкцiй флакони заповнюють на 2/3 об’єму:

Натрiю тiосульфату

Натрiю гiдрокарбонату

Кислоти аскорбiнової

Глюкози

Атропiну сульфату

304 / 348
Не пiдлягають стерилiзацiї очнi краплi, до складу яких входить:

Атропiн сульфат

Цинк сульфат

Левомiцетин

Коларгол

Дикаїн

305 / 348
Вкажiть концентрацiю спирту етилового, згiдно вимог НТД, необхiдну для приготування розчину кислоти борної 2%:

95%

60%

70%

90%

96%

306 / 348
Вкажiть особливостi технологiї розчину фурацилiну для обробки ран в польових умовах:

Розчинення в розчинi натрiю хлориду при кiмнатнiй температурi

Розчинення в iзотонiчному розчинi натрiю хлориду при нагрiваннi

Розчинення фурацилiну в холоднiй водi

Розчинення в гарячiй водi натрiю хлориду, пiсля охолодження розчину додавання фурацилiну

Розчинення у спиртi натрiю хлориду, додавання фурацилiну

307 / 348
Iндивiдуальний протихiмiчний пакет (IПП-8) складається з:

Полiдегазуючої рiдини, 4 ватномарлевих тампонiв

33% альбуциду, 2 серветок

96% спирту, серветок

4 ватно-марлевих тампонiв, перекису водню

2 ватно-марлевих тампонiв, соляної кислоти

308 / 348
Сироватки, вакцини належать до:

Сезонної профiлактики

Специфiчної профiлактики

Неспецифiчної профiлактики

Цiлодобової профiлактики

Тимчасової профiлактики

309 / 348
Для пiдбору фiльтруючого протигазу типу ГП-5 вимiрюють сантиметровою стрiчкою:

Горизонтальний розмiр обхвату голови в областi перенiсся

Горизонтальний розмiр обхвату голови над очима

Горизонтальний розмiр обхвату голови пiд вушними раковинами

Горизонтальний розмiр обхвату голови над вушними раковинами

Вертикальний розмiр обхвату голови

310 / 348
До яких засобiв належать протигази?

Iндивiдуального захисту

Колективного захисту

Захисту шкiрних покривiв

Медичного захисту

Захисту дихальних шляхiв

311 / 348
Органiзований вивiз населення iз небезпечних районiв в безпечнi для постiйного проживання називають:

Вiдселення

Розосередження

Обсервацiя

Iзоляцiя

Евакуацiя

312 / 348
За причиною виникнення розрiзняють наступнi види надзвичайних ситуацiй:

Техногеннi, природнi, полiтичнi

Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi, локальнi

Екологiчнi, соцiально-вiйськовi, техногеннi

Малi, середнi, великi, гiгантськi

Природнi, техногеннi, екологiчнi, соцiальнi

313 / 348
Залежно вiд територiального поширення, обсягiв заподiяних або очiкуваних економiчних збиткiв, кiлькостi людей, якi загинули, розрiзняють такi рiвнi надзвичайних ситуацiй:

Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi, локальнi

Малi, середнi, великi, гiгантськi

Поодинокi, мiсцевi, розповсюдженi

Локальнi, мiсцевi, загальнi

Загальнодержавнi, регiональнi, локаль- нi

314 / 348
Комплекс органiзацiйних лiкувальнопрофiлактичних, санiтарно-гiгiєнiчних, протиепiдемiчних i евакуацiйних заходiв, спрямованих на попередження i лiквiдацiю медико-санiтарних наслiдкiв НС - це:

Захист населення

Лiкувально-евакуацiйне забезпечення

Санiтарно-гiгiєнiчне забезпечення

Медичне забезпечення за умов НС

315 / 348
Великомасштабна аварiя або iнша подiя, що призводить до важких, трагiчних наслiдкiв називається:

Надзвичайна ситуацiя

Стихiйнi лиха

Аварiя

Катастрофа

Екологiчна катастрофа

316 / 348
Якi спецiальнi формування розгортають для контролю за здiйсненням протиепiдемiчного режиму при виїздi i в’їздi населення, вивезеннi i ввезеннi вантажу?

Санпропускник

Контрольно-пропускнi пункти

Евакуацiйний приймач

Група медичної розвiдки

Група епiдемiологiчної розвiдки

317 / 348
Воєнно-польова технологiя виготовлення екстемпоральних рiдких лiкарських засобiв повинна забезпечувати їхню якiсть вiдповiдно до вимог Державної Фармакопеї України. Якщо у пропису не зазначений розчинник, то при виготовленi рiдких лiкарських засобiв в польових умовах використовується:

Жирнi олiї

Спирт етиловий

Вода

Мiнеральнi масла

Глiцерин

318 / 348
Для приготування рiдких лiкарських засобiв в польових умовах, якщо у пропису немає спецiальних вказiвок, використовується вода:

Очищена

Тала

Дистильована

Стерильна для iн’єкцiй ”n bV05lk”

З глiцерином

319 / 348
Термiн придатностi очних крапель, виготовлених в польових умовах з використанням комплектно-табельного оснащення без використання стабiлiзаторiв i консервантiв, складає до:

Тижня

Двох дiб

П’яти дiб

Трьох дiб

24 годин

320 / 348
Змiст лiкувально-евакуацiйних заходiв при наданнi медичної допомоги визначають два поняття: вид та обсяг медичної допомоги. Для медичного пункту батальйону характерний наступний вид медичної допомоги:

Перша лiкарська медична допомога

Лiкарська медична допомога

Перша медична допомога

Долiкарська (фельдшерська) медична допомога

Квалiфiкована медична допомога

321 / 348
Перша медична допомога - це комплекс найпростiших медичних заходiв, яких вживають в порядку само- i взаємодопомоги та надається:

На медичному постi взводу

В медичному пунктi роти

В медичному пунктi батальйону

На мiсцi поранення або в найближчому укриттi

В медичному пунктi окремої частини

322 / 348
Одним iз найважливiших роздiлiв захисту вiд зброї масового ураження є медичний захист, до якого належить заходи для профiлактики уражень, лiкування i вiдновлення боєздатностi особового складу. З особового складу вiйськовослужбовцiв забезпечується табельним iндивiдуальним медичним оснащенням:

Тiльки всi медичнi працiвники без винятку

Тiльки офiцерський склад

Тiльки всi молодшi медичнi працiвники

Тiльки сержантський та офiцерський склад

Всi вiйськовослужбовцi без винятку

323 / 348
Пiдроздiли МВС з метою розгону мiтингу на центральнiй площi столицi використали ручнi гранати, спорядженi отруйними речовинами. У багатьох манiфестантiв зразу ж з’явились головний бiль, першiння в носоглотцi, нестримний кашель, надмiрнi ринорея та слинотеча, нестерпнi болi за грудниною, нудота та блювання. Ураження якими отруйними речовинами (ОР) викликало таку клiнiчну картину?

ОР подразливої дiї

ОР шкiрно-наривної дiї

ОР нервово-паралiтичної дiї

ОР задушливої дiї

ОР загальноотруйної дiї

324 / 348
Внаслiдок обстрiлу прикордонної застави терористами з територiї сусiдньої країни було поранено трьох вiйськовослужбовцiв. Фельдшер застави приступив до надання медичної допомоги. Заходи якого виду медичної допомоги спроможний здiйснити фельдшер?

Перша медична та долiкарська

Долiкарська та перша лiкарська

Перша медична

Домедична та перша медична

Квалiфiкована медична допомога

325 / 348
Пiд час обстрiлу блокпосту сержант отримав дотичне поранення м’яких тканин лiвого передплiччя. Самостiйно наклав собi пов’язку, за медичною допомогою не звертався. Згiдно характеристики та класифiкацiї санiтарних втрат цей поранений вiдноситься до осiб, якi:

Є бойовою санiтарною втратою

Є санiтарною втрати

Не є санiтарною втратою

Є небойовою санiтарною втратою

Є незворотньою втратою особового складу вiйськ

326 / 348
Метою надання першої медичної допомоги є врятування життя ураженого, усунення впливу уражаючого чинника, що продовжує дiяти, та швидка евакуацiя iз поля бою. Який оптимальний термiн (з моменту отримання ураження) надання першої медичної допомоги ураженим отруйними речовинами нервовопаралiтичної дiї?

6-8 годин

4-5 годин

До 30 хвилин

5-10 хвилин

До 1 години

327 / 348
Етап медичної евакуацiї, який забезпечує збереження життя постраждалих на шляхах евакуацiї їх в стацiонарнi лiкарнянi заклади, має назву:

Першочерговий

Екстреної медичної допомоги

Догоспiтальний

Евакуацiйний

В осередку катастрофи

328 / 348
Згiдно принципу своєчасностi надання медичної допомоги постраждалим вiд надзвичайних ситуацiй, спецiалiзована медична допомога повинна бути надана не пiзнiше такої кiлькостi годин вiд моменту ураження:

2

24

6

12

4

329 / 348
Розподiл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорiдних лiкувально-евакуацiйних i профiлактичних заходах є сутнiстю:

Органiзацiї роботи етапу медичної

Ешелонування медичної допомоги

Своєчасностi надання всiх видiв медичної допомоги

Спецiалiзацiї медичної допомоги

Медичного сортування

330 / 348
евакуацiї 30. Етап медичної евакуацiї, який забезпечує надання постраждалим всього об’єму медичної допомоги та лiкування до остаточного результату, визначається як:

Екстреної медичної допомоги

Спецiалiзованої медичної допомоги

Поза зоною катастрофи

Госпiтальний

Квалiфiкованої медичної допомоги

331 / 348
Можливiсть виконання всiх завдань сучасної системи лiкувально-евакуацiйного забезпечення поранених та хворих в надзвичайних ситуацiях залежить вiд дотримання основних принципiв, таких як:

Ешелонування медичної допомоги

Евакуацiя поранених та надання їм потiм медичної допомоги в повному обсязi

Своєчаснiсть, послiдовнiсть, спадкоємнiсть та медична реабiлiтацiя поранених та хворих

Своєчаснiсть надання всiх видiв медичної допомоги

Спецiалiзацiя медичної допомоги

332 / 348
Медичне майно, яке зберiгається в недоторканих запасах з термiном придатностi 5 рокiв, повинно мати запас термiну придатностi при оновленнi не менше:

1-го року

1-го мiсяць

3-х мiсяцiв

6-ти мiсяцiв

2-х рокiв

333 / 348
Розчини для iн’єкцiй, якi виготовленi в польових умовах, пiдлягають аналiзу вибiрково, тобто один флакон з:

Вибiрковi серiї

П’яти серiй

Трьох серiй

Двох серiй

Кожної серiї

334 / 348
Види аптечного контролю, що проводяться на стадiї приготування розчинiв для iн’єкцiй в польових умовах:

Письмовий та опитувальний

Письмовий

Письмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний

Органолептичний

Фiзичний та хiмiчний

335 / 348
Укладка для наборiв хiрургiчних iнструментiв призначена:

Тiльки в якостi мiцної тари

Для захисту хiрургiчних iнструментiв вiд пошкоджень, зберiгання та їх стерилiзацiї

Для зберiгання

Тiльки в якостi стерилiзатора

Для транспортування

336 / 348
Кисневi балони, якi використовуються в медичних приладах та апаратах мають колiр i напис:

Сiрий, ”пiд тиском”

Жовтий, ”пiд тиском”

Червоний, ”кисень”

Блакитний, ”кисень”

Чорний, ”газ”

337 / 348
Основне призначення польової фармацевтичної лабораторiї це - виготовлення в польових умовах:

Лiкарських засобiв для внутрiшнього застосування

Лiкарських засобiв (за скороченою номенклатурою) для парентерального введення

Води очищеної

Фасувальних робiт

Лiкарських засобiв для зовнiшнього застосування

338 / 348
Матерiальнi засоби, що призначенi для надання медичної допомоги, лiкування та профiлактики бойових уражень i захворювань, виконання рiзних дiагностичних та допомiжних заходiв визначається як:

Лiкарськi засоби

Медична та санiтарна технiка

Медичне майно

Бактерiйнi препарати

Лiкарсько-медичнi предмети

339 / 348
Кiлькiснi показники рiзних видiв медичного майна, якi встановленi для медичних пiдроздiлiв, частин та установ i розрахованi на певний перiод їх роботи та певну кiлькiсть поранених i хворих це:

Норми постачання

Показники для подання доповiдей

Табельна норма

Забезпеченiсть медичним майном

Показники готовностi медичної служби до роботи

340 / 348
Пiд час iнтенсивних бойових дiй постачання медичним майном вiйськових частин (пiсля подання вiдповiдної доповiдi та за скороченою номенклатурою) може здiйснюватись:

Раз на 3 доби

Щотижнево

Щодобово

Раз на мiсяць

Щоквартально

341 / 348
Постачання медичного майна в мирний час вiйськовим частинам та медичним закладам, згiдно норм постачання, здiйснюється:

За потребою

На мiсяць

На пiврiччя

На рiк

Щоквартально

342 / 348
В умовах лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї провiзор у аптецi готує розчини для внутрiшнього вживання на водi переваренiй. Термiн зберiгання такої води не бiльше:

24 годин

12 годин

6 годин

2 годин

1 години

343 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї лiкарськi засоби короткочасно потрапили пiд вплив проникної радiацiї. Вкажiть розчин, стiйкий до iонiзуючого випромiнювання:

0,1% розчин атропiну сульфату

0,02% розчин фурацилiну

0,1% розчин адреналiну гiдрохлориду

0,9% розчин натрiю хлориду

0,05% розчин прозерину

344 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати прибирання аптеки. Вкажiть вимоги до миття пiдлоги у торговому залi:

Не рiдше 2-х разiв на добу без застосування дезiнфекцiйного розчину

Не рiдше 2-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

Не рiдше 1-го разу на добу без застосування дезiнфекцiйного розчину

Не рiдше 4-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

Не рiдше 1-го разу на день iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

345 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки у наметах. Вкажiть матерiал, що слiд використати для роздiлення асистентської та матерiальної кiмнат:

Полiетиленова плiвка

Скло

Дерево

Гiпс

Цегла

346 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки у пристосованому примiщеннi та за вiдсутностi аптечних меблiв. Для асистентської кiмнати використано канцелярськi столи. Вкажiть необхiдний спосiб пiдготовки їх поверхнi:

Обробити дезiнфiкуючим розчином

Покрити олiйною фарбою

Обтягнути 2-3 шарами щiльної полiетиленової плiвки

Покрити 2-3 шарами щiльного паперу

Покрити 2 шарами картону

347 / 348
При роботi аптеки в умовах протиепiдемiчного режиму рецепти виписують:

Кульковою ручкою на восковому паперi

Графiтовим олiвцем на пергаментному паперi

Кульковою або чорнильною ручкою на рецептурних бланках

Чорнильною ручкою на рецептурних бланках

Графiтовим олiвцем на рецептурних бланках

348 / 348
Наркотичнi, психотропнi та отруйнi лiкарськi засоби в аптецi мiстяться в спецiальних штангласах, на яких:

Червоними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищу разову дозу

Чорними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищу разову дозу

Червоними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози

Чорними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози

Бiлими лiтерами на чорному фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози