Всі тести з Крок 2 - Медицина
1 / 6010
Жiнка 26 рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, випадiння волосся. Об’єктивно: пульс - 94/хв, АТ – 110/70 мм рт.ст. Шкiра блiда. У кровi: Нb –90 г/л, ер.- 3, 5? 1012/?, КП– 0,7, ШЗЕ – 20 мм/год. Сироваткове залiзо – 8,7 мкмоль/л. Яке призначення доцiльно зробити цiй хворiй?

Переливання цiльної кровi

Препарати залiза per os

Переливання еритроцитарної маси

Препарати залiза парентерально

Вiтамiн?12 внутрiшньом’язово

2 / 6010
У пацiєнтки 36 рокiв невелика жовтяниця, слабкiсть, перiодичнi запаморочення, серцебиття, селезiнка виступає на 2,5 см нижче ребер. Сеча кольору мiцного чаю. Кал темно-коричневого кольору. В аналiзi кровi нормохромна анемiя з ретикулоцитозом 40:1000. В аналiзi сечi реакцiя на уробiлiн рiзко позитивна, жовчнi пiгменти вiдсутнi. Яке дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

Визначення осмотичної стiйкостi еритроцитiв

Визначення вмiсту вiтамiну?12

Стернальну пункцію

Електрофорез бiлкiв сироватки кровi

Визначення сироваткового залiза кровi

3 / 6010
Хворий отримав радiацiйне опромiнення. Скаржиться на слабкiсть, частi носовi кро- вотечi, 'синяки'на тiлi, серцебиття, задишку. Часто хворiє на респiраторнi захворю- вання. Аналiз кровi: ер. – 1, 2? 1012/?, Нb – 54 г/л, лейк.- 1, 7? 109/?, е – 0%, п – 0%, с – 32%, л – 62%, м – 6%; ШЗЕ – 52 мм/год.; тромбоцити – 30? 109/?. Яке лiкування найбiльш доцiльне в даному випадку?

Переливання тромбоцитарної маси

Переливання еритроцитарної маси

Переливання цiльної кровi

Антилiмфоцитарний імуноглобулін

Пересадка кiсткового мозку

4 / 6010
Хвора 20 рокiв доставлена в стацiонар з приводу комiркової кровотечi пiсля екстра- кцiї зуба. Аналiз кровi: ер. – 2, 8? 1012/?, Нb – 80 г/л, лейк. – 4, 0? 109/?, е – 2%, п – 3%, с – 62%, л – 28%, м – 5% ; тромбоцити – 24? 109/?; ШЗЕ- 25 мм/год. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Гострий лейкоз

Агранулоцитоз

Апластична анемія

Гемофiлiя В, кровотеча

Тромбоцитопенiчна пурпура

5 / 6010
Хворий 57 рокiв скаржиться на болi в поперековiй дiлянцi, кiстках таза, пiдвищення температури до 380?, пiтливiсть, схуднення за останнi мiсяцi. В кровi: анемiя, незна- чна тромбоцитопенiя, ШЗЕ - 70 мм/год. При рентгенологiчному обстеженнi дестру- ктивнi змiни в кiстках черепа, у тiлах поперекових хребцiв L3-L4. В аналiзах сечi про- теїнурiя, осад без патологiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Мiєломна хвороба

Хвороба Бєхтєрєва

Метастази раку в кiстки

Рак шлунка

Хронiчний гломерулонефрит

6 / 6010
Чоловiк 32 рокiв вiдмiчає загальну слабкiсть, лихоманку. Хворiє понад 2 мiсяцi, хво- робу пов’язує з ангiною.Об’єктивно: температура - 38, 90?,ЧДР - 24/хв., пульс - 110/хв., АТ - 100/65 мм рт.ст.Шкiра блiда, геморагiчний висип на кiнцiвках, збiльшенi пахвовi лiмфовузли. В кровi: Нb - 70 г/л; ер. - 2, 2? 1012/?; лейк. - 3, 5? 109/?; бластнi клiти- ни - 32%; метамiєлоцити - 1%; е -1%; п -3%; с - 35%; л - 20%; м - 8%; тромбоцити - 35? 109/?; ШЗЕ - 47 мм/год. Яке захворювання найбiльш вiрогiдно сприяло форму- ванню анемiчного синдрому у даного хворого?

Тромбоцитопенiчна пурпура

Апластична анемiя

Хронiчний мiєлолейкоз

Хронiчний лiмфолейкоз

Гострий лейкоз

7 / 6010
Хвора 52 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, болiсне свербiння шкiри пiсля умивання, миття у ваннi, важкiсть у головi. Об’єктивно: шкiрнi покриви облич- чя, шиї, кiнцiвок гiперемiйованi. АТ - 180/100 мм рт.ст. Селезiнка на 4 см нижче краю реберної дуги. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Гiпертонiчна хвороба

Алергiчний дерматит

Дерматомiозит

Еритремiя

Системна склеродермiя

8 / 6010
Жiнка 30 рокiв протягом 4 рокiв у серпнi скаржиться на закладенiсть носа, слизовi видiлення з нього, чхання, свербiння повiк, слизотечу. При вживаннi супрастину цi симптоми зникають. Який тип алергiчної реакцiї має мiсце?

Анафiлактичний

Цитотоксичний

Гiперчутливiсть сповiльненого типу

Iмунокомплексний

9 / 6010
У хворого 50 рокiв протягом 1 години вiдмiчалося три напади тонiко-клонiчних су- дом, мiж нападами свiдомiсть порушена, АТ - 160/100 мм рт. ст., ЧСС - 100/хв., дихання шумне, з участю допомiжної мускулатури. Який найбiльш iмовiрний стан у хворого?

Церебрально-судинний криз

Серiя епiлептичних нападiв

Епiлептичний статус

Транзиторнi iшемiчнi атаки

Тривалий епiлептичний напад

10 / 6010
Робiтник збагачувальної фабрики 37 рокiв пiд час пожежi опинився в зонi високої концентрацiї СО. В клiнiку доставлений в непритомному станi. В кровi: ер - 4, 5? 1012/?, Нb - 136 г/л, к.п. - 0,89, лейк. – 17, 2? 109/?, е - 0%, п - 15%, с - 55%, л - 22%, м - 3%, ШЗЕ - 3 мм/год., карбоксигемоглобiн в кровi - 5%. Який критерiй найбiльш важливий для визначення ступеня важкостi стану потерпiлого?

Розвиток судинних порушень

Наявнiсть порушень дихання

Тривалiсть втрати свiдомостi

Поширенiсть трофiчних порушень

Результати ЕКГ i спiрографiї

11 / 6010
У хворого 59 рокiв протягом мiсяця вiдмiчалось короткочасне зниження сили у лi- вих кiнцiвках. Потiм вранцi пiсля сну розвинулась стiйка слабкiсть у цих кiнцiвках. Об’єктивно: свiдомiсть не втрачена, центральний парез VII i XII пар черепних нервiв злiва. Зт ого ж боку центральний гемiпарез i гемiгiперестезiя. Якi препарати вибору при диференцiйованному лiкуваннi?

Дiуретики

Гiпотензивнi

Гемостатики

Кортикостероїди

Антикоагулянти

12 / 6010
Хворий 70 рокiв, прокинувшись ранком, вiдчув слабкiсть в лiвих кiнцiвках, яка зро- стала i протягом доби досягла максимума. Об’єктивно: свiдомiсть не порушена, ме- нiнгеальнi симптоми вiдсутнi, лiвостороннiй гемiпарез, сухожильнi рефлекси злiва пiдвищенi, гемiгiпестезiя злiва. Пульс - 74/хв.,АТ - 140/90 мм рт.ст., температура 36, 50C. Який попереднiй дiагноз?

Минущi порушення мозкового кровообiгу

Пухлина головного мозку

Геморагiчний iнсульт

Iшемiчний iнсульт

Енцефаліт

13 / 6010
Cлюсар-шлiфувальник 43 рокiв скаржиться на болi i онiмiння в пальцях рук ввече- рi, серцебиття, слабкiсть. Хворiє 3 роки. Пальцi кистей рук блiдi, гiпергiдроз долонь. Пульс – 96/хв. АТ – 150/100 мм рт.ст. Температура шкiри рук - 220?. Капiляроскопiя – тло блiде, 8-10 капiлярiв в полi зору, артерiальне колiно звужене. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 1 стадiя

Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 2 стадiя

Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 2 стадiя

Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 3 стадiя

Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 1 стадiя

14 / 6010
Пацiєнт 72 рокiв, з дрiбновогнищевим iнфарктом мiокарда в анамнезi, скаржиться на серцебиття, задуху при помiрному фiзичному навантаженнi. Об’єктивно: ритм серце- вої дiяльностi неправильний, ЧСС – 96/хв., тони серця послабленi, систолiчний шум над аортою, ЧД - 16/хв. При ЕКГ-дослiдженнi виявлено: вiдсутнiсть зубцiв Р у всiх вiд- веденнях, рiзнi вiдстанi мiж R-R, хвилi найкраще вираженi у V1. Про яке порушення ритму серцевої дiяльностi слiд думати?

Миготлива аритмiя

Неповна блокада правої нiжки пучка Гiса

Передсердна екстрасистолiя

Атрiовентрикулярна блокада

Шлуночкова екстрасистолiя

15 / 6010
Чоловiк 58 рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу iнфаркту мiокарда, раптово втратив свiдомiсть. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на a.carotis вiдсутнiй, на ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Якi заходи найбiльш доцiльно провести?

Введення внутрiшньовенно лiдокаїну

Вагуснi проби

Електроiмпульсну терапiю

Черезстравохiдну кардiостимуляцiю

Введення внутрiшньосерцево адреналiну

16 / 6010
Хвора 65 рокiв скаржиться на напад ядухи, бiль в серцi, серцебиття пiсля фiзичного навантаження. Три мiсяцi тому перенесла великовогнищевий iнфаркт мiокарда. Хво- ра покрита холодним потом, акроцiаноз, вени шиї набухли, пульс 110/хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. Тони серця глухi. Дихання важке, вiдчутне на вiдстанi. Пiд час кашлю видiля- ється пiноподiбне харкотиння, забарвлене в рожевий колiр. Що обумовлює розвиток цього стану?

Затримка в органiзмi води та натрiю

Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

Гостре легеневе серце

Гостра судинна недостатнiсть

Пiдвищення видiлення катехоламiнiв

17 / 6010
Чоловiк 57 рокiв скаржиться на задишку, набряки на гомiлках, 'перебої'в роботi сер- ця, бiль в лiвiй половинi грудної клiтки з iррадiацiєю в лiву лопатку. Лiкування мало- ефективне. Об’єктивно: тони серця глухi, м’який систолiчний шум на верхiвцi, пульс – 100/хв., аритмiчний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печiнка +2 см, болюча. Рентгеноскопiя: тiнь серця розширена в усi боки, пульсацiя в’яла. ЕКГ: лiвошлуночкова екстрасисто- лiя, знижений вольтаж. Який метод дослiдження необхiдний для визначення дiагнозу?

Коронарографiя

Ехокардiографiя

ЕКГ в динамiцi

Велоергометрiя

Рентгенокiмографiя

18 / 6010
Хворий 58 рокiв доставлений в приймальне вiддiлення з болями у лiвiй половинi гру- дної клiтки. При клiнiчному обстеженнi крiм тахiкардiї (102/хв.) вiдхилень не виявле- но. На ЕКГ патологiчний зубець Q у I, аVL, QS у V1, V2, V3 вiдведеннях та куполо- подiбний пiдйом ST з вiд’ємним Т. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Ексудативний перикардит

Розшарування аорти

Варiантна стенокардiя

Гострий iнфаркт передньої стiнки лiвого шлуночка

Тромбоемболiя легеневої артерiї

19 / 6010
Хворий лiкувався з приводу iнфаркту мiокарда. На 13 день наступило погiршення: болi в груднiй клiтцi, задишка. Об’єктивно: температура 38, 20?, пульс - 112/хв., ЧД - 26/хв. Пiд правою лопаткою вислуховуються дрiбнопухирчастi хрипи, а через 2 днi дi- агностований правобiчний ексудативний плеврит. Загальний аналiз кровi: лейкоцити 8, 9? 109/?, еозинофiлiв- 8%. ШЗЕ- 24 мм/год. Яке ускладнення iнфаркту мiокарда у хворого?

Повторний iнфаркт мiокарда

Серцева астма

Тромбоемболiя легеневої артерiї

Синдром Дресслера

Пневмонія

20 / 6010
Хворий 60 рокiв скаржиться на бiль за грудниною стискуючого характеру при ходьбi до 200 м. Бiль триває до 10 хв., супроводжується вiдчуттям нестачi повiтря, пiтли- вiстю. Протягом останнiх 2 тижнiв бiль з’явився в спокої, став частiшим, перестав знiматись однiєю таблеткою нiтроглiцерину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

IХС. Прогресуюча стенокардiя

Варiантна стенокардiя

IХС. Дрiбновогнищевий iнфаркт мiокарда

IХС. Стабiльна стенокардiя III ФК

IХС. Стабiльна стенокардiя IV ФК

21 / 6010
У хворого 28 рокiв на фонi аденовiрусної iнфекцiї з’явилися болi в дiлянцi серця, сер- цебиття, задишка. Хворий блiдий, акроцiаноз, пульс 92/хв., ниткоподiбний, АТ - 90/60 мм рт.ст., межi серця розширенi вправо i влiво на 2 см, тони глухi. На ЕКГ - повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса, низький вольтаж. Для якого захворювання найбiльш характерна дана симптоматика?

Ревмокардит

Iнфекцiйний ендокардит

Мiокардит

Дилятацiйна кардiомiопатiя

Ексудативний перикардит

22 / 6010
Хвора 50 рокiв скаржиться на тупий бiль у дiлянцi серця, ядуху, пiдвищення темпера- тури до 380?. Тиждень тому перенесла грип. Об’єктивно: пульс 100/хв., АТ - 100/70 мм рт.ст., тони серця глухi. ЕКГ – знижений вольтаж, сегмент ST пiднятий над iзолiнiєю у всiх вiдведеннях. На рентгенограмi: тiнь серця розширена у всi боки. Пульсацiя серця малої амплiтуди. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Ексудативний перикардит

Iнфаркт мiокарда

Мiокардит

Дилятацiйна кардiомiопатiя

Стенокардія

23 / 6010
Хворий 25 рокiв через 2 тижнi пiсля фарингiту почав скаржитись на пiдвищення тем- ператури до 380?, загальну слабкiсть, задуху пiд час ходьби, припухлiсть i болi в су- глобах летючого характеру. Об’єктивно: цiаноз губ. Пульс слабкого наповнення, ри- тмiчний, 100/хв. Лiва межа серця змiщена назовнi вiд медiаклавiкулярної лiнiї на 1 см. I тон на верхiвцi послаблений, прослуховується нiжний систолiчний шум. Який етiо- логiчний фактор найбiльш вiрогiдно зумовив цей патологiчний процес?

Вiрус

Стафiлокок

Гриби

Пневмокок

?-гемолiтичний стрептокок

24 / 6010
У хворого 22 рокiв при обстеженнi систолiчний шум у II межребер’ї злiва вiд гру- днини з проведенням в мiжлопаточну дiлянку. АТ на руках 160/100 мм рт.ст., на ногах 110/70 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Дефект мiжшлуночкової перегородки

Панартерiїт аорти

Тетрада Фалло

Коарктацiя аорти

Стеноз легеневої артерiї

25 / 6010
У хворої 52 рокiв, що страждає на гiпертонiчну хворобу, пiсля стресу раптово з’яви- лись головний бiль, серцебиття, бiль в дiлянцi серця, вiдчуття тривоги, страху. Об’є- ктивно: хвора збуджена, Ps – 120/хв., АТ – 210/110 мм рт. ст. Тони серця ритмiчнi, акцент II тону над аортою. Призначення яких препаратiв є найбiльш доцiльним в даному випадку?

Нiфедипiн

Адельфан

Iнгiбiтори АПФ

?-адреноблокатори

Папаверин

26 / 6010
Хворий 18 рокiв скаржиться на високий, резистентний до лiкiв АТ. Об’єктивно: пульс 100/хв. АТ - 210/130 мм рт.ст. Ритм серцевої дiяльностi правильний, акцент II тону у II мiжребер’ї справа вiд груднини. Систолiчний шум у зонi проекцiї лiвої ниркової ар- терiї. Аналiз сечi: бiлок - 0,033 г/л, поодинокi лейкоцити та змiненi еритроцити. Який додатковий метод дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

Пункцiйна бiопсiя нирки

Визначення рiвня ренiну плазми

Ехографiя нирок

Аортографiя

Внутрiшньовенна урографiя

27 / 6010
Хворий 52 рокiв страждає гiпертонiчною хворобою II стадiї. Палить. Лiкується. не- регулярно. При обстеженнi АТ - 175/105 мм рт.ст., ЧСС - 92/хв., в легенях розсiянi сухi хрипи на фонi ослабленого везикулярного дихання. Печiнка +2 см, набряки в дiлянцi гомiлковостопних суглобiв. Виберiть оптимальний гiпотензивний препарат:

Адельфан

Клофелiн

Еналаприл

Нiфедипiн

Пропранолол

28 / 6010
Хвора 22 рокiв скаржиться на нападоподiбне побiлiння кiнчикiв пальцiв, що розви- вається при охолодженнi. При зiгрiваннi пальцi набувають спочатку синюшного, а потiм бурякового кольору. Препаратом вибору для лiкування даного синдрому є:

Каптоприл

Аспiрин

Дипiридамол

Нiтрати

Нiфедипiн

29 / 6010
Чоловiк 38 рокiв скаржиться на нападоподiбний кашель з невеликою кiлькостю 'iр- жавого'харкотиння, бiль у правому боцi, пов’язаний з глибоким диханням i кашлем. Занедужав гостро пiсля переохолодження. Об’єктивно: температура - 39, 20?, ЧДР - 22/хв., пульс - 114/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Шкiра волога, гiперемiя щiк. При аускуль- тацiї справа в нижнiх вiддiлах легень - вологi звучнi дрiбнопухирчастi хрипи. Який Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 8 збудник найбiльш iмовiрно викликав захворювання пацiєнта?

Стафiлокок

Мiкоплазма

Пневмокок

Ентерокок

Клебсiєла

30 / 6010
Юнак 20 рокiв мешкає в осередку туберкульозної iнфекцiї. При обстеженнi проведе- на туберкулiнова проба Манту з 2ТО визначена як гiперергiчна. Яке значення визна- чає гiперергiчну пробу у юнака?

Гiперемiя 24 мм

Папула 4 мм

Папула 20 мм

Гiперемiя 12 мм

Папула 6 мм, некроз

31 / 6010
Хворому на iнфiльтративний туберкульоз легень призначено стрептомiцин, рифам- пiцин, iзонiазид, пiразинамiд, вiтамiн С. Через 1 мiсяць вiд початку лiкування хворий почав скаржитись на зниження слуху, шум у вухах. Якi з призначених лiкiв мають та- кий побiчний вплив?

Пiразинамiд

Рифампiцин

Iзонiазид

Стрептомiцин

Вiтамiн С

32 / 6010
Чоловiк 27 рокiв знаходиться на лiкуваннi у терапевтичному вiддiленнi з приводу аб- сцедуючої пневмонiї. Страждає на полiнаркоманiю.Об’єктивно: температура - 37, 80?, ЧДР - 22/хв., пульс - 96/хв., АТ - 120/90 мм рт.ст. Рентгенологiчно: справа округла тiнь iз горизонтальним рiвнем рiдини. Через який час вiд початку захворювання можна буде думати про хронiзацiю процесу?

1 мiсяць

2 мiсяцi

12 мiсяцiв

3 мiсяцi

6 мiсяцiв

33 / 6010
Чоловiк 42 рокiв, що працює на птахофермi, скаржиться на озноб, задишку, темпе- ратуру тiла 39, 60C, бiль у лiвiй половинi грудей. Два роки тому перенiс iнфаркт мi- окарда. При обстеженнi: цiаноз, ЧДР - 26/хв., ЧСС - 102/хв. Перкуторний звук над легенями не змiнений, дихання везикулярне. Пастознiсть гомiлок. На рентгенограмi з обох бокiв на всьому протязi легень багато дрiбних 2-3 мм вогнищевих тiней малої iнтенсивностi, якi розташованi ланцюжком вздовж судин. ШЗЕ - 30 мм/год. Проба Манту з 2ТО - iнфiльтрат 15 мм. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

Вогнищевий туберкульоз

Пiдгострий дисемiнований туберкульоз

Iдiопатичний альвеолiт

Мiлiарний туберкульоз

Застiйна пневмонiя

34 / 6010
Хворий 36 рокiв госпiталiзований зi скаргами на кашель з видiленням слизово-гнiйного харкотиння, пiдвищення температури тiла до 37, 80?, болi в правому боцi при диханнi. Перкуторно справа в нижнiх вiддiлах легень притуплений перкуторний звук, аускультативно - послаблення везикулярного дихання та крепiтацiя, шум тертя плеври. Для якого патологiчного стану характернi приведенi данi?

Позалiкарняна пневмонiя

Гострий бронхіт

Туберкульоз легень

Ексудативний плеврит

Госпiтальна пневмонiя

35 / 6010
Чоловiк 28 рокiв виписаний iз стацiонару пiсля перенесеної позагоспiтальної пнев- монiї. Скарг не пред’являє. Об’єктивно: температура - 36, 60?, ЧДР - 18/хв., пульс - 78/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. При аускультацiї справа в нижнiх вiддiлах легень – жорс- тке дихання. Рентгенологiчно: iнфiльтративних змiн немає, визначається посилення легеневого малюнка справа в нижнiй частцi. Протягом якого часу дiльничий лiкар повинен спостерiгати хворого?

12 мiсяцiв

3 мiсяцiв

Постiйно

1 мiсяця

6 мiсяцiв

36 / 6010
У чоловiка 27 рокiв, що хворiє на полiноз, 2 роки тому з’явилися напади експiратор- ної задишки. Приймає тайлед 4 рази на добу. При нападах задишки, що виникають 3-4 рази на тиждень додатково використовує сальбутамол. Який оптимальний варi- ант подальшого лiкування хворого?

Призначити iнгаляцiйнi кортикостероїди

Замiнити тайлед iнталом

Призначити кортикостероїди перорально

Продовжити ту ж саму терапію

Розпочати специфiчну iмунотерапiю

37 / 6010
Чоловiк 60 рокiв скаржиться на задишку з утрудненим видихом, що посилюється при фiзичному навантаженнi, кашель з невеликою кiлькiстю слизово-гнiйного харкотин- ня здебiльшого зранку. Хворiє на хронiчний обструктивний бронхiт. Об’єктивно: тем- пература – 36, 80?, ЧДР – 22/хв., пульс – 84/хв., АТ – 110/70 мм рт. ст. Шкiра волога, дифузний цiаноз. При аускультацiї дихання жорстке, розсiянi свистячi хрипи. ОФВ - 62%вiд належного значення; фармакологiчна проба з атровентом - прирiст 5%. Який механiзм розвитку бронхiальної обструкцiї найбiльш iмовiрний у хворого? Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 10

Гiперкринiя

Мукостаз

Бронхоспазм

Дифузно-склеротичнi змiни

Запальний набряк

38 / 6010
У чоловiка 59 рокiв, хворого на хронiчний обструктивний бронхiт, емфiзему легень, з дихальною недостатнiстю II-III ступеня, є скарги на перiодичнi болi в дiлянцi серця. АТ - 150/100 мм рт.ст. На ЕКГ зареєстровано рiзке вiдхилення електричної осi вправо з S I=6 мм i R III=8 мм, QRS - 0,09 c, депресiєю ST II-III=1,5 мм i iнверсiєю Т II-III=1,5 мм, а також Р II-III=3 мм. Оцiнiть данi ЕКГ?

Гiпетрофiя правого i лiвого шлуночка

Блокада правої нiжки пучка Гiса

Гiпертрофiя правого шлуночка i правого передсердя

Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

Гiпертрофiя лiвого шлуночка i лiвого передсердя

39 / 6010
У чоловiка 35 рокiв пiд час пiдняття ваги з’явився рiзкий бiль в лiвiй половинi грудної клiтки. Погiршення стану прогресувало, зростала задишка, слабкiсть, запаморочен- ня. Перкуторно злiва тимпанiт, аускультативно - дихання вiдсутнє. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Міозит

Тромбоемболiя легеневої артерiї

Пневмоторакс

Iнфаркт мiокарда

Лiвостороннiй груднинний радикулiт

40 / 6010
У робiтника шахти (стаж 24 роки; концентрацiя пилу на робочому мiсцi 260?280??/?3, 15%з якого складає вiльний двоокис кремнiю) на оглядовiй рентгенограмi легень ви- явленi змiни, характернi для пневмоконiозу. Який це рiзновид пневмоконiозу?

Антрако-силiкоз

Силiкатоз

Карбоконiоз

Антрако-силiкатоз

Силікоз

41 / 6010
У хворої на 4 добу пiсля оперативного втручання з приводу кистоми правого яєчника раптово з’явились болi в правiй половинi грудної клiтки з вiдходженням харкотиння рожевого кольору, пiдвищення температури тiла до 37, 70?. При обстеженнi легень виявлено притуплення легеневого звуку в нижнiх вiддiлах справа, там же вислухову- ються поодинокi вологi хрипи. Яке ускладнення найбiльш iмовiрне?

Iнфаркт легенi

Абсцес легенi

Пневмоторакс

Ексудативний плеврит

Пневмонiя

42 / 6010
У хворого 47 рокiв раптово з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, що посилювався пiд час дихання, при кашлi та натужуваннi. Температура тiла 37, 20?, Нb 120 г/л, лейк. - 6? 109/?, п-2%, е-2%, с-67%, л-25%, м-4%, ШЗЕ - 20 мм/год. При рентгенологiчному обстеженнi вiдмiчається обмеженiсть рухливостi купола дiафра- гми, зниження прозоростi в областi лiвого синусу. Яка патологiя найбiльш iмовiрно зумовлює таку картину?

Мiжреберна невралгiя

Напад стенокардiї

Фiбринозний плеврит

Iнфаркт мiокарда

Пневмонія

43 / 6010
Хвора 37 рокiв скаржиться на рiзкий бiль, який виник раптово у правому пiдребер’ї, а потiм швидко розповсюдився на весь живiт. Живiт втягнутий, пальпацiя його бо- люча, симптом Блюмберга-Щоткiна позитивний. На оглядовiй рентгенограмi орга- нiв черевної порожнини, виконанiй у вертикальному положеннi хворої, визначається серповидне просвiтлення пiд куполом дiафрагми. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

Гострий апендицит

Гострий холецистит

Печiнкова колiка

Перфорацiя виразки шлунка

Гостра кишкова непрохiднiсть

44 / 6010
Хворий 56 рокiв скаржиться на печiю, вiдригування, що посилюються при нахилi ту- луба, бiль при ковтаннi за грудниною. При рентгенологiчному обстеженнi виявлена грижа стравохiдного отвору дiафрагми. Чим зумовлена дана клiнiчна симптоматика?

Виразкою шлунка

Рефлюкс-езофагiтом

Хронiчним гастритом

Виразкою 12-палої кишки

Ерозивним гастритом

45 / 6010
Хвора 41 року скаржиться на часте рiдке випорожнення (10-12 разiв на добу) з домi- шками слизу i кровi, бiль у нижнiй частинi живота, схуднення. Хворiє 2 роки. Дiагно- зи гострих iнфекцiйних захворювань виключенi.Шкiра брезкла, суха. Язик червоний, живiт м’який, пальпацiя сигмовидної кишки болюча. Фiброколоноскопiя: в дiлянцi си- гмовидної кишки слизова оболонка блiда, з дiлянками псевдополiпозних розростань, плоскi, поверхневi виразки. Який попереднiй дiагноз?

Хвороба Крона

Полiпоз кишечника

Неспецифiчний виразковий колiт

Хронiчний колiт

Хронiчний панкреатит

46 / 6010
Хворий 55 рокiв скаржиться на здуття та бурчання в животi, пiдвищене вiдходження газiв, рiдке випорожнення пiнистого характеру з кислим запахом, що з’являються пi- сля вживання страв на молоцi. Як називається даний симптомокомплекс?

Синдром дискiнезiї

Синдром гнилiсної диспепсiї

Синдром бродильної диспепсiї

Синдром мальабсорбцiї

Синдром жирової диспепсiї

47 / 6010
\Хворий 49 рокiв страждає виразковою хворобою цибулини 12-палої кишки протягом 12 рокiв. Госпiталiзований в важкому станi. Скаржиться на блювання 3-4 рази на добу, бiль у м’язах нiг, спрагу, судоми. При рентгенобстеженнi шлунок розтягнутий, тонус рiзко знижений, слабка перистальтика. При обстеженнi через 24 години барiй лиша- ється в шлунку, в кишечнику слiди барiю. Яка невiдкладна допомога потрiбна?

Внутрiшньом’язово спазмолiтики, фестал

Прокiнетики, H2-блокатори гiстамiну

Внутрiшньовенно розчин хлористого натрiю та кальцiю

Внутрiшньом’язово розчин амiназiну

Антациднi препарати, блокатори протонової помпи

48 / 6010
Чоловiк 32 рокiв скаржиться на печiю та ниючий бiль в епiгастрiї через 2 - 3 години пiсля прийому їжi. Загострення – навеснi та восени. Харчова непереносимiсть яєць та риби. Об’єктивно: при пальпацiї живота – болiснiсть у гастродуоденальнiй дiлянцi. ЕФГДС: виразка 5 мм на переднiй стiнцi дванадцятипалої кишки. Позитивний уреа- зний тест. Який найбiльш вiрогiдний провiдний механiзм розвитку захворювання?

Харчова алергiя

Порушення моторики шлунка

Зниження синтезу простагландинiв

Продукцiя аутоантитiл

Хелiкобактерна iнфекцiя

49 / 6010
Хворий страждає на хронiчний рецидивуючий панкреатит з вираженим порушен- ням зовнiшньосекреторної функцiї. Пiсля вживання жирної гострої їжi, алкоголю, з‘являється 'масний'кал. Зниження продукцiї якого фактору є найбiльш вiрогiдною причиною стеатореї?

Лужної фосфатази

Амiлази

Лiпази

Кислотностi шлункового соку

Трипсину

50 / 6010
Жiнка 32 рокiв скаржиться на бiль у лiвому пiдребер’ї, який з’являється через 2 го- дини пiсля їжi, нудоту, здуття живота, схильнiсть до проносу. Об’єктивно: субiктери- чнiсть склер. Живiт болючий при пальпацiї в точцi Губергриця-Скульського. Печiн- ка - по краю реберної дуги. У кровi: амiлаза - 288 ммоль/л, загальний бiлiрубiн – 20 мкмоль/л. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?

Хронiчний гепатит

Хронiчний гастрит

Хронiчний холецистит

Хронiчний ентероколiт

Хронiчний панкреатит

51 / 6010
Хвора 49 рокiв скаржиться на сильний переймоподiбний бiль в правому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече, невгамовну блювоту, що не приносила полегшення. Об’є- ктивно: стан середньої важкостi. Склери субiктеричнi. Пульс - 92/хв. Язик обкладе- ний бiлим нальотом, сухий. В правому пiдребер’ї визначається болючiсть та резистен- тнiсть м’язiв, симптом Курвуазьє. АТ – 115/60 мм рт.ст. Яка тактика лiкаря?

Хiрургiчне лiкування

Гепатопротектори

Жовчогiннi препарати

Фiзiотерапевтичне лiкування

Антибіотики

52 / 6010
Хвора 35 рокiв прокинулась вночi вiд раптового, рiзкого болю в правому пiдребер’ї, що iррадiював в праву лопатку. Бiль супроводжувався нудотою та повторним блю- ванням. Симптоми Кера та Мерфi позитивнi.Що з перелiченого є найбiльш ефектив- ним для купiювання нападу?

Метоклопрамiд

Анестезин

Морфiн

Папаверин

Атропiн

53 / 6010
У жiнки 28 рокiв, що перенесла 1,5 роки тому лапароскопiчну холецистектомiю, з’я- вились болi в правому пiдребер’ї попередньої iнтенсивностi. Вiдмiтила ахолiчнi ви- порожнення, потемнiння сечi. Який метод дослiдження найбiльш показаний для уто- чнення дiагнозу?

Сцинтiграфiя печiнки

Термографiя тулуба

Ультразвукове дослiдження

Езофагогастродуоденоскопiя

Ретроградна холангiографiя

54 / 6010
Жiнка 42 рокiв хворiє на хронiчний пiєлонефрит протягом 20 рокiв. За останнi 6 мiся- цiв стан погiршився: з’явилася слабкiсть, вiдсутнiсть апетиту, блювання. Об’єктивно: шкiра блiда, суха. АТ - 200/120 мм рт.ст. В кровi: ер. - 2, 2? 1012/?; Нb - 70 г/л; к.п. - 0,9; креатинiн - 210 мкмоль/л. Накопичення яких речовин в органiзмi має найбiльше Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 14 значення у патогенезi стану, що розвинувся?

Креатинiн

Середнi молекули

Азот сечовини

Сечовина

Сечова кислота

55 / 6010
Хворий 38 рокiв, який перенiс 10 рокiв тому гострий гломерулонефрит, госпiталiзо- ваний зi скаргами на набряки обличчя, нiг, попереку, головний бiль, ниючий бiль в по- переку. АТ - 200/110 мм рт.ст. В сечi: бiлок - 3,9 г/л, лейкоцити - 3-4, еритроцити - 10-12, цилiндри гiалiновi 3-4 в полi зору, цилiндри воскоподiбнi - 2-3 в препаратi. Креатинiн сироватки кровi - 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигiпертензивних препара- тiв найбiльш доцiльно застосувати у даного хворого?

Анаприлiн

Празозин

Допегiт

Каптоприл

Клофелiн

56 / 6010
У хворого 38 рокiв, кухаря, первинно-хронiчний гломерулонефрит, ХН II ст. Знахо- диться на амбулаторному лiкуваннi програмним гемодiалiзом з iнтервалом двiчi на тиждень. Веде вiдносно активний образ життя. Оцiнiть працездатнiсть хворого.

Може бути визнаний iнвалiдом I групи

Хворий тимчасово непрацездатний

Може бути визнаним iнвалiдом II групи

Хворий працездатний

Може бути визначений iнвалiдом III групи

57 / 6010
Хворий 37 рокiв доставлений у реанiмацiйне вiддiлення. Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкiра сiрого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язiв пiдвищений. Гiперрефлексiя. В повiтрi запах амiа- ку. Який попереднiй дiагноз?

Гiпоглiкемiчна кома

Уремiчна кома

Мозкова кома

Алкогольна кома

Гiперглiкемiчна кома

58 / 6010
Хвора 54 рокiв хворiє на остеомiєлiт стегнової кiстки понад 20 рокiв. За останнiй мi- сяць з’явились i поступово наростали набряки нижнiх кiнцiвок. У сечi протеїнурiя 6,6 г/л, у кровi диспротеїнемiя у виглядi гiпоальбумiнемiї, пiдвищення?2- i?-глобулiнiв, ШЗЕ - 50 мм/год. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Вторинний амiлоїдоз нирок

Системний червоний вовчак

Гострий гломерулонефрит

Мiєломна хвороба

Хронiчний гломерулонефрит

59 / 6010
Жiнка 48 рокiв скаржиться на слабкiсть, схуднення, зниження апетиту, головний бiль. В юностi перенесла гострий гломерулонефрит. З2 5 рокiв страждає на артерiальну гiпертензiю. Систематично не лiкувалася, до лiкаря зверталася рiдко. Пiсля проведе- ного дослiдження виявленi ознаки хронiчної ниркової недостатностi I ст. (креатинiн - 0,23 ммоль/л). Якi рекомендацiї щодо харчування найбiльш виправданi для даної хво- рої?

Обмеження бiлка

Обмеження вуглеводiв

Обмеження жирiв

Збiльшення обсягу рідини

Прийом їжi з пiдвищеним вмiстом 'лужних' страв

60 / 6010
Хворий 60 рокiв працює на фермi, де худоба хворiє на лишаї. Скаржиться на незду- жання, головний бiль, пiдвищення температури до 380?, “вузли” на волосистiй части- нi голови. Об’єктивно: на шкiрi волосистої частини голови декiлька осередкiв ура- ження, рiзко вiдмежованих, поверхня яких вкрита гноячковими кiрками, позитивний симптом “медових стiльникiв”. Пiдщелепнi та шийнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, бо- лючi. Яка найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумовлює таку картину?

Глибока трихофiтiя

Фавус

Акантолiтична пухирчатка

Себорея

Фурункул

61 / 6010
У 12-рiчної дiвчинки пiсля вживання двох таблеток аспiрину за 4-5 годин температура тiла пiдвищилася до 39? 400?. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподiвану появу червоних плям на шкiрi з, утворенням пухирiв або вiдшаровуван- ням епiдермiсу з ерозуванням поверхнi. Ураження на шкiрi нагадували опiки другого ступеня. Симптом Нiкольського - позитивний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Герпетиформний дерматит Дюринга

Пухирчатка вульгарна

Бульозний дерматит

Гострий епiдермальний некролiз

Полiморфна ексудативна еритема

62 / 6010
До лiкаря звернулась жiнка 35 рокiв з ураженням шкiри кистей i нижньої третини пе- редплiччя у виглядi значного набряку, гiперемiї, везикуляцiї, мацерацiї. Захворюван- ня розвинулось пiсля використання для прання бiлизни порошку “Лотос”, яким хвора користується протягом мiсяця. Ранiше дерматологiчних захворювань не було. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Токсикоалергiчний дерматит

Обмежений нейродерміт

Мiкробна екзема

Алергiчний дерматит

Простий дерматит

63 / 6010
Хворий 34 рокiв скаржиться на болi в колiнних i гомiлковостопних суглобах при ру- хах, печiння в очах i рiжучий бiль при сечовипусканнi. Об’єктивно: лiвий колiнний суглоб збiльшений в об’ємi, шкiра над ним гiперемiйована, гаряча на дотик, рухи в суглобi обмеженi через болi. Кон’юнктива гиперемiйована. Зу ретри слизово-серознi видiлення. Визначення якого виду збудника буде найбiльш iмовiрним при дослiджен- нi зiшкребу з уретри?

Трихомонади

Мiкоплазми

Гонокока

Стафiлокока

Хламiдiї

64 / 6010
Чоловiк 58 рокiв скаржиться на бiль в правих кульшовому та колiнному суглобах, хруст при рухах в них. Хворiє 4 роки. Об’єктивно: активнi та пасивнi рухи в ураже- них суглобах не в повному обсязi за рахунок больового синдрому. Правий колiнний суглоб збiльшений, на його рентгенограмi звуження суглобової щiлини, остеофiти. Який механiзм розвитку захворювання є ведучим?

Змiни властивостей суглобової рiдини

Дiя iнфекцiйного агенту

Надмiрне утворення iмунних комплексiв

Змiни протеоглiканiв основної речовини хряща

Вiдкладення кристалiв пiрофосфату кальцiю

65 / 6010
Жiнка 56 рокiв скаржиться на бiль в променевозап’ястних i колiнних суглобах. Хворiє 8 рокiв. Температура тiла нормальна. Мiжфаланговi суглоби рук потовщенi i болючi при рухах, хруст в колiнних суглобах при згинаннi. Рентгенографiя колiнних сугло- бiв: остеопороз, звуження суглобової щiлини, незначнi кiстковi розростання по краях суглобiв. В кровi: лейк.- 6, 2? 109/?, ШЗЕ - 13 мм/год. Про яке захворювання можна думати в даному випадку?

Ревматичний полiартрит

Ревматоїдний артрит

Реактивний полiартрит

Подагрична артропатiя

Деформуючий остеоартроз

66 / 6010
Хворий 49 рокiв скаржиться на бiль та набряк дрiбних суглобiв правої ступнi, почер- вонiння шкiри над ними, пiдвищення температури тiла до 380?, що з’явились три днi тому. За останнi 6 рокiв було декiлька нападiв артриту, що тривали до 7-10 днiв. В анамнезi – хронiчний тонзилiт. При оглядi: плюснефаланговi суглоби правої стопи збiльшенi в об’ємi, дефiгурованi, рухи в суглобах рiзко болючi. Iншi суглоби без па- тологiчних змiн.ШЗЕ - 26 мм/год. Який механiзм розвитку цього захворювання?

Пiдвищення бiосинтезу сечової кислоти

Iмунна вiдповiдь на стрептококову iнфекцiю

Утворення антитiл до нативної ДНК

Гiперпродукцiя аутоантитiл до колагену

Зменшення кiлькостi хондроїтинсульфату

67 / 6010
Жiнка 50 рокiв скаржиться на набряк кистей, змiну кольору шкiрних покривiв на обличчi та грудях, ускладнення проходження їжi. Хворiє 5 рокiв. Пiд час огляду: нiс загострений, симетричне потовщення, натяг та iндурацiя шкiри пальцiв. Над легеня- ми сухi хрипи; тони серця глухi, ритм неправильний, акцент II тону над легеневою артерiєю, ЧСС – 98/хв. У кровi прискорена ШЗЕ, гiпергаммаглобулiнемiя. Який най- бiльш вiрогiдний основний механiзм розвитку захворювання?

Утворення антитiл до нативної ДНК

Утворення антитiл до ендотелiальних клiтин

Утворення антитiл до РНК

Порушення фiброутворення та мiкроциркуляцiї

Утворення антитiл до мiозитiв

68 / 6010
Жiнка 40 рокiв скаржиться на слабкiсть, швидку втому, пiдвищення температури тiла до 380?, висип на шкiрi обличчя, бiль у променевозап’ястних та лiктьових суглобах. Хворiє 3 роки. При оглядi: на щоках еритематознi висипи у виглядi “метелика”, про- меневозап’ястнi та лiктьовi суглоби ураженi симетрично, припухлi; над легенямишум тертя плеври. У кровi анемiя, лейкопенiя, лiмфопенiя. У сечi протеїнурiя i цилiндру- рiя. Утворення яких антитiл є найбiльш вiрогiдним у механiзмi розвитку захворюван- ня?

До мiозину

До нативної ДНК

Ревматоїдного фактора

До ендотелiальних клiтин

До мiозитiв

69 / 6010
Жiнка 34 рокiв захворiла гостро 3 мiсяцi тому пiсля гострої респiраторної iнфекцiї. З’явився бiль в мiжфалангових, а ще через 2 тижнi - в колiнних суглобах, ранкова скутiсть, пiдвищилась температура тiла до 380?. Мiжфаланговi, п’ястно-фаланговi, колiннi суглоби набряклi, малорухомi, гарячi на дотик. В аналiзi кровi: ШЗЕ - 45 мм/год, СРБ+++, реакцiя Ваалер-Роузе - 1:128. Про яке захворювання можна дума- ти?

Реактивний полiартрит

Подагрична артропатiя

Ревматоїдний артрит

Остеоартроз з реактивним синовiтом

Ревматичний полiартрит

70 / 6010
Жiнка 32 рокiв страждає на ревматоїдний артрит, суглобова форма, I ст. активностi з порушенням функцiї суглобiв I ст. Захворiла 1,5 роки тому пiсля ангiни. Лiкувалась нестероїдними протизапальними засобами. Стан хворої значно покращився. Яка по- Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 18 дальша тактика ведення хворої?

Проведення синовектомiї

Курс плазмоферезу

Санаторно-курортне лiкування

Призначення глюкокортикоїдiв

Лiкування цитостатиками

71 / 6010
У 23-рiчної жiнки, яка 5 рокiв страждала на синдром Рейно, мiсяць тому з’явилися пiдвищення температури тiла до 38, 5_39, 20?, бiль у суглобах, гiперемiя обличчя, сху- днення, слабкiсть. У кровi: лейк. - 3, 2? 109/?, ШЗ Е– 38 мм/год. Дослiдження яких з iмунологiчних показникiв буде мати найбiльшу дiагностичну цiннiсть?

Антитiла до dsДНК

Антитiла до фосфолiпiдiв

Кiлькiсть Т-лiмфоцитiв

Кiлькiсть Т-супресорiв

Рiвень iмуноглобулiнiв сироватки кровi

72 / 6010
У хворого 26 рокiв з пiсляоперацiйним гiпотиреозом, який отримував тироксин 100 мкг 2 рази на день, з’явились тахiкардiя, пiтливiсть, роздратованiсть, порушення сну. Визначте тактику подальшого лiкування.

Призначити?-адреноблокатори

Зменшити дозу тироксину

Додати до лiкування мерказолiл

Призначити седативнi препарати

Збiльшити дозу тироксину

73 / 6010
Чоловiк 35 рокiв прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефiцит маси тiла 10 кг. Пiсля операцiї рiвень глюкози в цiльнiй капiлярнiй кровi натще 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженнi - 11,1 ммоль/л (пiсля їди), рiвень глiкозурованого гемо- глобiну 10%. Дайте трактування представленим даним:

Цукровий дiабет

Пiсляоперацiйна гiпоiнсулiнемiя

Норма

Порушена толерантнiсть до глюкози

Група ризику по цукровому дiабету

74 / 6010
Хворий 46 рокiв протягом 5 рокiв лiкується вiд гiпертонiчної хвороби. Батько хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: зрiст 170 см. Вага 96 кг. Пульс - 72/хв., АТ – 190/110 мм рт.ст. Печiнка +3 см. Пастознiсть гомiлок. Цукор кровi натще 5,4 ммоль/л. Якi за- соби первинної профiлактики цукрового дiабету слiд застосувати даному хворому?

Позбавитись зайвої ваги

Призначити сечогінні

Призначити гепатопротектори

Призначити бiгуанiди

Нормалiзувати артерiальний тиск

75 / 6010
Жiнка 58 рокiв скаржиться на судоми кiнцiвок. Три тижнi тому була прооперована з приводу карциноми щитовидної залози. Об’єктивно: температура - 36, 50?, ЧДР - 18/хв., пульс - 72/хв., АТ - 140/80 мм рт.ст. Симптоми Хвостека та Труссо позитивнi. Рiвнi тиреоїдних гормонiв та кальцiю у кровi зниженi. Якi зрушення гомеостазу при- звели до появи цього пiсляоперацiйного ускладнення?

Зниження рiвня тиротропiну

Зниження рiвня паратгормону

Пiдвищення рiвня тиротропiну

Зниження рiвня тиреоїдних гормонiв

Зниження рiвня тиреокальцитонiну

76 / 6010
Дiвчина 16 рокiв протягом 2 рокiв скаржиться на пiдвищення артерiального тиску, збiльшення маси тiла, появу бурякових смуг на плечах i стегнах, рiст волосся на облич- чi, бiль в поперековому вiддiлi хребта. Кортизол сироватки 850 нмоль/л, 17-ОКС 0,9 мкмоль/добу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Ендокринно-обмiнне ожирiння

Хвороба Iценко-Кушинга

Юнацький диспiтуїтаризм

Кортикостерома

Функцiональний гiперкортицизм

77 / 6010
Жiнка 32 рокiв перенесла гостру форму вiрусного гепатиту В. Протягом двох мiсяцiв при проведеннi контролю виявляється висока концентрацiя HBV-ДНК. Яка тактика ведення хворої?

Призначити гепатопротектори

Призначити глюкокортикоїди

Призначити вiтамiни групи В

Призначити препарати iнтерферону

Призначити жовчогiннi препарати

78 / 6010
B населеному пунктi протягом останнiх трьох рокiв вiдмiчається зростання захво- рюваностi на дифтерiю, реєструються окремi сiмейнi спалахи. Який захiд може най- бiльш ефективно вплинути на епiдемiчний процес дифтерiї i зменшити захворюва- нiсть до поодиноких випадкiв?

Рання дiагностика

Госпiталiзацiя хворих

Дезинфекцiя в осередку

Iмунiзацiя населення

Виявлення носiїв

79 / 6010
Дiагноз 'черевний тиф'було встановлено чоловiку 50 рокiв, який працює слюсарем i Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 20 мешкає в iзольованiй квартирi з усiма зручностями. В сiм’ї крiм нього двоє дорослих. Якi заходи проводяться щодо осiб, якi спiлкувались з хворим?

Iзоляцiя

Антибiотикопрофiлактика

вакцинація

Диспансерний нагляд

Бактерiологiчне дослiдження

80 / 6010
У всьму свiтi вiдмiчається неухильне зростання ВIЛ-iнфекцiї. Як цю ситуацiю треба епiдемiологiчно трактувати?

Пандемiя

Спорадична захворюванiсть

Епiдемiя

Ендемiчний антропоноз

81 / 6010
B травматологiчний пункт звернулася жiнка 30 рокiв, яку вранцi укусив невiдомий пес. В даний час лiкується з приводу катаральної ангiни. Жiнка вагiтна, 6 мiсяцiв то- му хворiла на вiрусний гепатит С з тенденцiєю до хронiзацiї. Чи є протипокази до антирабiчної вакцинацiї в даному випадку?

Хронiчний гепатит

Вагiтнiсть

Гостре iнфекцiйне захворювання

Протипоказiв немає

Реконвалесцент пiсля вiрусного гепатиту С

82 / 6010
Хвора 30 рокiв скаржиться на бiль, гiперемiю вздовж пiдшкiрних вен, пiдвищення температури тiла. При оглядi великої пiдшкiрної вени на гомiлцi гiперемiя, бiль при натискуваннi. Симптоми Хоманса та Люзеса – негативнi. Який попереднiй дiагноз?

Лiмфостаз

Тромбоз аорти

Гострий iлеофеморальний флеботромбоз

Емболiя аорти

Гострий тромбофлебiт пiдшкiрних вен

83 / 6010
Хвора 25 рокiв у пiсляпологовому перiодi перенесла тромбоемболiю легеневої арте- рiї. Який найбiльш ефективний засiб профiлактики рецидиву тромбоемболiї легене- вої артерiї необхiдно застосувати?

Еластичне бинтування обох нижнiх кiнцiвок

Перiодичне накладання цинк-желатинової пов’язки Унна на скомпрометова- ну кiнцiвку

Профiлактичне щоденне пiдшкiрне введення фраксипарину

Операцiя iмплантацiї кава-фiльтру

Довiчне застосування непрямих антикоагулянтiв в профiлактичнiй дозi

84 / 6010
Хворий 38 рокiв госпiталiзований зi скаргами на кашель з видiленням гнiйного хар- котиння (до 60-80 мл на добу), пiдвищення температури тiла до 390?. Захворювання пов’язує з переохолодженням. Пульс - 96/хв., ритмiчний. АТ - 110/60 мм рт.ст. При оглядi: вiдставання правої половини в диханнi. ЧД - 30/хв. Перкуторно: локальне при- туплення бiля кута лопатки. Аускультативно: вологi рiзнокалiбернi хрипи, амфори- чне дихання. Який попереднiй дiагноз найбiльш iмовiрний?

Хронiчний бронхiт

Гострий абсцес легенi

Гострий бронхiт

Емпiєма плеври

Вогнищева пневмонiя

85 / 6010
Пiсля перенесеної застуди хворий госпiталiзований через 4 днi зi скаргами на кашель з видiленням поодиноких плювкiв слизового харкотиння. Через 2 днi одноразово ви- дiлилось бiля 250 мл гнiйного харкотиння з прожилками кровi. Стан середньої важ- костi. ЧД - 28-30/хв. PS - 96/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Дихання над лiвою легенею вези- кулярне, над правою - ослаблене, вологi рiзнокалiбернi хрипи над нижньою часткою та амфоричне дихання бiля кута лопатки. Який попереднiй дiагноз?

Ексудативний плеврит

Пiопневмоторакс

Гостра вогнищева пневмонiя

Емпiєма плеври

Гострий абсцес легенi

86 / 6010
Хворий 30 рокiв скаржиться на нездужання, задишку, озноб, пiдвищення температури до 390?. Хворiє п’ять днiв. Дихання не прослуховується над всiєю поверхнею правої легенi. На рентгенограмi грудної клiтки справа рiвень рiдини досягає II ребра. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Гостра тотальна пневмонiя справа

Гангрена правої легенi

Гострий абсцес правої легенi

Гостра тотальна емпiєма плеври справа

Тромбоемболiя легеневої артерiї

87 / 6010
Хвора скаржиться на бiль в епiгастральнiй дiляцi оперiзуючого характеру, нудоту, по- вторне блювання, здуттяживота. наростаючу слабкiсть. Стан хворої важкий, вираже- на блiдiсть шкiрних покривiв. Пульс - 100/хв. АТ - 110/50 мм рт. ст. Язик сухий, обкла- дений. Живiт здутий, проте м’який при пальпацiї. Симптоми подразнення очеревини слабопозитивнi. Лейкоцитоз 26? 109/?. Амiлаза кровi 44 г/(год.л). Який попереднiй дiагноз?

Гострий холецистит

Гострий апендицит

Гострий панкреатит

Гострий тромбоз мезентерiальних судин

Перфоративна виразка шлунка

88 / 6010
Хворий скаржиться на наявнiсть патологiчного утвору, що з’являється в правiй пахо- вiй дiлянцi при фiзичному навантаженнi. Утвiр округлої форми, дiаметром близько 4 см, при пальпацiї м’яко-еластичної консистенцiї, розташовується бiля медiальної частини пупартової зв’язки. Утвiр розташований досередини вiд сiм’яного канатика. Який попереднiй дiагноз?

Правостороння пряма пахова грижа

Правостороння коса пахова грижа

Лiпома правої пахової ділянки

Варикозне розширення вен правого стегна

Правостороння стегнова грижа

89 / 6010
У хворої 36 рокiв пiд час операцiї з приводу гострого катарального калькульозного холециститу зовнiшнiй дiаметр холедоха був 14 мм i пiсля холедохотомiї пiд тиском стала видiлятися каламутна з пластiвцями жовч. Яке ускладнення холециститу має мiсце?

Холангiт

Абсцес

Емпiєма

Водянка

Панкреатит

90 / 6010
У хворого 30 рокiв, що страждає на шлункову кровотечу, при ендоскопiчному дослi- дженнi були виявленi лiнiйнi розриви слизової оболонки стравоходу та кардiального вiддiлу шлунка. Який дiагноз буде правильним?

Синдром Менетрiє

Хвороба Рандю-Ослера-Вебера

Ерозивний гастрит

Синдром Маллорi-Вейса

Гострi виразки шлунка

91 / 6010
Хворий скаржиться на надзвичайно рiзкий бiль в епiгастрiї. Хворiє на виразкову хво- робу 12-палої кишки протягом 10 рокiв. Положення хворого вимушене на правому боцi з приведеними стегнами до живота. Живiт рiзко болючий в епiгастрiї, виражене захисне напруження м’язiв черевної стiнки. Який попереднiй дiагноз?

Тромбоз мезентерiальних судин

Пенетрацiя виразки в пiдшлункову залозу

Загострення виразкової хвороби

Гострий панкреатит

Перфоративна виразка

92 / 6010
Пацiєнт скажиться на наявнiсть вип’ячувань в дiлянцi ануса, якi з’являються при мiнi- мiльному фiзичному навантаженнi i потребують вправлення. При оглядi аноскопом Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 23 вище гребiнцевої лiнiї на 3, 7, 11 год. вiзуалiзуються синюшнi вип’ячування, розмiром 1x2 см. Який попереднiй дiагноз?

Гострий парапроктит

Гострий тромбоз гемороїдальних вен

Зовнiшнiй геморой

Внутрiшнiй геморой

Анальна трiщина

93 / 6010
Дiвчинка 2,5 рокiв доставлена в приймальне вiддiлення лiкарнi на другу добу захво- рювання, яке почалося з пiдвищення температури тiла до 380?, повторного блювання, скарг на болi в животi. Дитина погано спала вночi, вередувала, вiдмовлялася вiд їжi, дефекацiя залишалася нормальною. У дiвчинки вираженi явища токсикозу, в контакт не вступає, опирається пiд час огляду. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз?

Гострий менiнгоенцефалiт

Iнвагiнацiя кишечника

Кишкова iнфекцiя

Гострий апендицит

Глистна iнвазiя

94 / 6010
Хвора 48 рокiв оперована ургентно з приводу гострого деструктивного холецисти- ту. Пiсля лапаротомiї встановлено наявнiсть геморагiчного ексудату, на набряклому сальнику багато вогнищ стеатонекрозу, Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Перфоративна виразка 12-палої кишки

Холедохолiтiаз

Жовчний перитонiт

Гострий асептичний некротичний панкреатит

Перихоледохальний лiмфаденiт

95 / 6010
Хворий, госпiталiзований з дiагнозом кишкової непрохiдностi, вiдмiчає схуднення (12 кг за 2 мiсяцi), слабкiсть, перiодично кров в калi. Про яку причину непрохiдностi слiд подумати хiрургу?

Пухлина кишечника

Глистна iнвазiя

Неспецифiчний виразковий колiт

Спайкова хвороба

Копроліти

96 / 6010
Хвора 51 року оперована рiк тому з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. Зроблена двобiчна стовбурова ваготомiя з висiченням виразки. Скаржиться на перiодичну появу частого рiдкого випорожнення, що виникає раптово (по 2-3 рази на добу протягом тижня), пiсля чого самостiйно нормалiзується. Визначте дiагноз?

Демпiнг-синдром

Пiсляваготомна дiарея

Синдром подразненого кишечника

Хронiчний панкреатит з зовнiшньосекреторною недостатнiстю

Хронiчний коліт

97 / 6010
У жiнки 45 рокiв 2 днi тому з’явився бiль в епiгастральнiй дiлянцi, який потiм перемi- стився в низ живота, бiльше в праву здухвинну дiлянку, субфебрильна температура, нудота, одноразове блювання. На 3-й день бiль зменшився, але з’явився пухлиноподi- бний утвiр у правiй здухвиннiй дiлянцi, зберiгалась субфебрильна температура. При пальпацiї живiт м’який, у правiй здухвиннiй дiлянцi болючий пухлиноподiбний утвiр, щiльноеластичної консистенцiї, перитонеальнi симптоми вiдсутнi. Яке захворювання виникло у хворої?

Канцероїд апендикса

Апендикулярний iнфiльтрат

Абсцес простору Дугласа

Пухлина слiпої кишки

Правостоннiй пiосальпiнкс

98 / 6010
У новонародженої дитини на першому тижнi життя з‘явилось блювання пiсля году- вання, уповiльнилося збiльшення ваги. На 3 день захворювання спостерiгалися за- дишка, кашель, цiаноз, пiдвищення температури тiла, справа пiд кутом лопатки на фонi послабленого дихання вологi дрiбнопухирчастi хрипи. При рентгенологiчному обстеженнi встановлено правобiчну пневмонiю. При езофагографiї з барiєм виявленi складки шлунка вище дiафрагми. Який патологiчний процес ускладнився розвитком пневмонiї?

Халазiя стравоходу

Перфорацiя стравоходу

Трахеостравохiдна нориця

Пiлоростеноз

Пiлороспазм

99 / 6010
Хворий 40 рокiв пiд час покосу одержав рiзану рану в дiлянцi лiвого пiдколiнного зги- ну. Кровотеча iнтенсивна, кров фонтанує. Пальцевим притисненням артерiї в паху кровотечу тимчасово зупинено. Для доставки потерпiлого в хiрургiчне вiддiлення ви- рiшено накласти на стегно джгут. Яка допустима тривалiсть накладання джгута?

4 години

2 години

3 години

0,5 години

20 хвилин

100 / 6010
Швидкою допомогою доставлена хвора 83 рокiв зi скаргами на порушенння опоро- здатностi на праву ногу пiсля падiння на правий бiк. При оглядi: хвора лежить на каталцi, права нижня кiнцiвка ротована назовнi, зовнiшньою стороною ступнi тор- кається постелi. Позитивний симптом 'прилиплої п’яти'. Який попереднiй дiагноз?

Перелом дiафiзу стегна

Перелом шийки стегнової кiстки

Забiй кульшового суглоба

Перелом вертлюгової западини

Звих стегна

101 / 6010
Хворий 27 рокiв доставлений швидкою допомогою через 1,5 години з моменту падiн- ня з висоти 3 метри зi скаргами на болi в спинi. При оглядi: вiдмiчається вистояння остистого вiдростка L1, кiфотичне викривлення, локальна болючiсть при пальпацiї, обмеження рухiв в хребтi через бiль. Який попереднiй дiагноз?

Перелом остистого вiдростка L1

Забiй поперекового вiддiлу хребта

Компресiйний перелом тiла L1

Перелом поперечного вiдростка тiла L1

З вих тiла L1

102 / 6010
Хворий 36 рокiв в результатi дорожно-транспортної пригоди отримав важку черепно- мозкову травму, знаходиться в коматозному станi. При М-ЕХО-енцефалографiї зна- йдено змiщення серединних структур мозку вправо на 12 мм. На комп’ютернiй томо- графiї в лобно-тiм’янiй дiлянцi злiва знайдена субдуральна гематома розмiром 6х7х7 см. Яка найбiльш правильна тактика лiкування?

Дезинтоксикацiйна терапія

Динамiчне спостереження

Оксибаротерапiя

Хiрургiчне лiкування

Кранiоцеребральна гiпотермiя

103 / 6010
У хворого iз встановленим дiагнозом 'закрита травма грудної клiтки злiва, малий ге- моторакс'пiд час пункцiї плевральної порожнини злiва вилучено 100 мл кровi. Проба Рувiлуа-Грегуара негативна. Яка подальша тактика лiкування хворого?

Повторнi пункцiї плевральної порожнини та антиiнфекцiйна терапiя

Рентгенографiя грудної клiтки та динамiчне спостереження

Торакотомiя злiва

Антиiнфекцiйна терапiя та дихальна гімнастика

Дренування плевральної порожнини за Бюлау

104 / 6010
35 рокiв скаржиться на високу температуру тiла, болi в верхньо-зовнiшньому квадрантi правої сiдницi, що з’явилися пiсля iн’єкцiї. Хворiє протягом 3 дiб. В мiсцi iн’єкцiї - гiперемiя шкiри, болючий iнфiльтрат з розм’якшенням в центрi. Встановле- но дiагноз: пост-iн’єкцiйний абсцес правої сiдницi. Яка подальша тактика хiрурга?

Пункцiя абсцесу, видалення гною з наступним введенням антисептикiв

Розкриття абсцесу, санацiя i дренування порожнини

Госпiталiзацiя, призначення антибiотикiв, УВЧ

Низькоiнтенсивне лазерне випромiнювання по 10-15 хв. на праву сiдницю

Жарознижуючi препарати, масаж i сухе тепло на праву сідницю

105 / 6010
хворий 43 рокiв протягом 10 рокiв хворiє на цукровий дiабет, тип II, важка форма. Скаржиться на бiль, появу пухлиноподiбного утвору в мiжлопатковiй дiлянцi розмi- рами до 5 см в дiаметрi з явищами вираженої гiперемiї, набряку. В центрi 5 гнiйних верхiвок в дiаметрi до 0,2-0,3 см. Пальпаторно рiзка болючiсть. Яке захворювання у даного хворого?

Фурункул

Карбункул

Абсцес

Флегмона

Лiмфангоїт

106 / 6010
B клiнiку дитячої хiрургiї доставлено хлопчика 12 рокiв зi скаргами на наявнiсть двох фiстул у нижнiй третинi лiвого стегна, пiдвищення температури тiла, загальну слаб- кiсть. 6 мiсяцiв тому перенiс гострий гематогенний остеомiєлiт лiвої стегнової кiстки. На рентгенограмi лiвого стегна - тотальний секвестр стегнової кiстки розмiрами 12х3 см. Який найбiльш вiрогiдний попереднiй дiагноз?

Саркома Юнга

Вторинний хронiчний остеомiєлiт

Патологiчний перелом стегнової кiстки

Остеоїд-остеома

Туберкульоз

107 / 6010
у хворої 48 рокiв опiк полум’ям обох кистей. На долонях i тильних поверхнях має мiсце вiдшарування епiдермiсу i утворення пухирiв, заповнених серозною рiдиною. Передплiччя не ураженi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Термiчний опiк кистей 4 ст.

Термiчний опiк кистей 3Б ст.

Термiчний опiк кистей 1 ст.

Термiчний опiк кистей 1-2 ст.

Термiчний опiк кистей 2 - 3А ст.

108 / 6010
У хворого опiк полум’ям 2А, ЗА, 3Б ступеня обох рук, грудей, живота. Загальна пло- ща опiку близько 35% поверхнi тiла, з них глибоких - 28% поверхнi тiла. Опiк отри- мав 4 тижнi тому. Загальний стан хворого важкий. Температура тiла 38, 10C, Рs - 92/хв., аритмiчний, АТ - 125/70 мм рт.ст. Який попереднiй дiагноз?

Опiковий шок

Хронiчний опiковий шок

Опiкова септикотоксемiя

Реконвалесценцiя

Гостра опiкова токсемiя

109 / 6010
На боковiй поверхнi грудної клiтки у хворої 30 рокiв видалено амбулаторно темно- коричневого кольору “родимку”. Гiстологiчне дослiдження не проводили. Через 4 мi- сяцi в пахвовiй дiлянцi з’явився конгломерат лiмфатичних вузлiв. Рубець в дiлянцi видаленного утворення гладенький, м’який. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Лiмфогранульоматоз

Туляремiйний бубон

Метастази меланоми пiсля нерадикального видалення пухлини

Лiмфостаз верхньої кiнцiвки

Банальний запальний аксилярний лiмфаденiт

110 / 6010
Хворий 70 рокiв скаржиться на пiдвищення температури до 38, 50? протягом 1 мi- сяця. Ефекту вiд застосування антибiотикiв немає. Перiодично безбольова макроге- матурiя. АТ - 130/80 мм рт. ст., Hb - 165 г/л, ШЗЕ - 54 мм/год. Який дiагноз можна припустити у хворого?

Сечокам’яна хвороба

Хронiчний гломерулонефрит

Амілоїдоз

Рак нирки

Полiкистоз нирок

111 / 6010
До районної полiклiнiки звернулася жiнка 29 рокiв зi скаргами на змiну шкiри со- ска лiвої молочної залози у виглядi потемнiння, яке супроводжується появою великої кiлькостi виразкувань у бiлясосковiй дiлянцi, набряком молочної залози, вiдчуттям печiї. Хворiє 3 мiсяцi. Ранiше зверталась до дерматолога – лiкування без позитивного ефекту. При обстеженнi лiвої пахвової дiлянки визначається лiмфатичний вузол до 1,5 см, щiльної консистенцiї.

Екзема соска

Хронiчний мастит

Рак соска

Алергiйний дерматит

Лiмфома молочної залози

112 / 6010
Хвора 64 рокiв скаржиться на постiйний тупий бiль у правiй здухвиннiй дiлянцi, сху- днення на 20 кг за 6 мiсяцiв, стiйкi закрепи, вiдсутнiсть апетиту. Об’єктивно: шкiра землистого кольору, тургор її знижений. В правiй здухвиннiй дiлянцi пальпується iн- фiльтрат 6х8 см, щiльний, малорухливий, неболючий. Вiльна рiдина в черевнiй поро- жнинi не визначається. При аускультацiї - посилення кишкових шумiв. Hb кровi - 80 г/л. Реакцiя Грегерсена позитивна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Апендикулярний iнфiльтрат

Рак правої нирки

Заочеревинна пухлина

Рак слiпої кишки

Злоякiсна пухлина тонкої кишки

113 / 6010
Хворий 62 рокiв скаржиться на бiль за грудниною, погане проходження твердої i рiд- кої їжi, неприємний запах з рота, пiдвищене видiлення слини, схуднення на 15 кг за 2 мiсяцi. Апетит збережений. Об’єктивно: риси обличчя загостренi.Шкiра блiда з зем- листим вiдтiнком, тургор її знижений. Печiнка не збiльшена. Hb кровi - 86 г/л. Реакцiя Грегерсена позитивна. Яка патологiя зумовила дану клiнiчну картину?

Ахалазiя стравоходу

Рубцеве звуження стравоходу

Хронiчний неспецифiчний езофагiт

Рак стравоходу

Доброякiсна пухлина стравоходу

114 / 6010
Хворий 50 рокiв скаржиться на раптову появу кровi в сечi на фонi нормального само- почуття. Вперше кров в сечi помiтив мiсяць тому, наступного дня був iнтенсивний бiль у попереку справа. До лiкаря не звертався, оскiльки вищезазначенi явища самостiйно зникли. Об’єктивно: шкiра дещо блiда. Варикоцеле справа. Живiт м’який, чутливий при пальпацiї в правому пiдребер’ї. В кровi: ер. - 2, 9? 1012/?, Hb -90 г/л, ШЗЕ - 32 мм/год. Аналiз сечi: питома вага - 1018, бiлок - 0,066 г/л, еритроцити покривають все поле зору. Який попереднiй дiагноз?

Рак правої нирки

Гострий гломерулонефрит

Хронiчний пiєлонефрит

Сечокам’яна хвороба

Хронiчний тромбофлебіт

115 / 6010
Хворий 57 рокiв скаржиться на захриплiсть, неприємне вiдчуття в горлi, перiодичний сухий кашель. Голос змiнився вперше 2 роки тому. Робота пов’язана з частими перео- холодженнями й запиленiстю повiтря, палить. Непряма ларингоскопiя: слизова обо- лонка складок переддвер’я, особливо голосових складок, рожевого кольору, нерiвно- мiрно потовщена, в областi заднiх вiддiлiв голосових складок дiлянки бiлого кольору, обидвi половини гортанi рухомi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Хронiчний гiперпластичний ларингiт

Склерома гортані

Папiломатоз гортанi

Рак гортанi

Туберкульоз гортанi

116 / 6010
Хвору турбують раптово виникаючi нападоподiбнi болi в правiй поперековiй дiлянцi. Через 2 години пiсля виникнення болiв з’явилась гематурiя.На оглядовому знiмку по- перекової дiлянки патологiчних тiней не видно. За даними УЗД - пiєлокалiкоектазiя справа, злiва - норма. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Камiнь правої нирки, ниркова колiка

Пухлина миски правої нирки

Заворот кишечника

Гострий апендицит

Перекрут кисти правого яєчника

117 / 6010
У дитячому вiддiленнi районної лiкарнi знаходиться хлопчик у вiцi 6 тижнiв, якому клiнiчно i рентгенологiчно встановлено дiагноз: вроджений гiпертрофiчний пiлоро- стеноз. Протягом 10 днiв приймає спазмолiтичну, iнфузiйну i загальноукрiплюючу терапiю. Зi слiв педiатра, стан дитини дещо покращився. Яка подальша тактика лiку- вання?

Оперативне втручання

Механiчна пiлородилятацiя

Внутрiшньоорганний електрофорез спазмолiтикiв

Амбулаторне спостереження

Призначення антибiотикiв

118 / 6010
B полiклiнiку звернулися батьки хлопчика 2-х рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть у ди- тини в мошонцi правого яєчка. При оглядi виявляється гiпоплазiя правої половини мошонки, яєчко вiдсутнє. Воно зменшене в розмiрах, пальпується по ходу пахового каналу, але в мошонку не низводиться. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Лiвобiчний монорхiзм

Правобiчний крипторхiзм, черевна форма

Правобiчний крипторхiзм, пахова форма

Ретракцiя правого яєчка (псевдокрипторхiзм)

Ектопiя правого яєчка, лобкова форма

119 / 6010
Потерпiлу 12 рокiв дiстали з холодної рiчкової води через 15 хв. пiсля утоплення без ознак життя. Яких заходiв необхiдно вжити?

Виконати конiкотомiю

Звiльнити дихальнi шляхи вiд води, створити дренажне положення, розпоча- ти проведення легенево-серцевої реанiмацiї

Не проводити реанiмацiйнi заходи

Транспортувати потерпiлу в найближчий лiкувальний заклад для проведення реанiмацiйних заходiв

Не втрачаючи часу на видалення води, розпочати легенево-серцеву реанiма- цiю

120 / 6010
Чоловiк 30 рокiв постраждав в результатi автодорожної катастрофи. Свiдомiсть вiд- сутня. Пульс на соннiй артерiї не визначається, дихання немає. На рiвнi пояса у по- терпiлого широкий шкiряний пасок. Якi дiї необхiдно виконати?

Не чiпати потерпiлого до прибуття працiвникiв ДАI

Негайно почати проведення ШВЛ i зовнiшнього масажу серця, не витрачаю- чи часу на зняття паска

Повернути потерпiлого на правий бiк

ПроводитиШВЛ i зовнiшнiй масаж серця пiсля попереднього вивiльнення вiд паска

Покласти потерпiлого спиною на щит

121 / 6010
Новонароджений вiд вагiтностi з важким гестозом другої половини, народився на 41 тижнi гестацiї, з вагою 2400 г, зрiст - 50 см. При об’єктивному обстеженнi: шкiра брез- кла, пiдшкiрно-жирова клiтковина тонка, м’язова гiпотонiя, рефлекси перiоду ново- народженостi зниженi. Внутрiшнi органи без патологiчних змiн. Як оцiнити дану ди- тину?

Доношений iз затримкою внутрiшньоутробного розвитку

Доношений з нормальною масою тіла

Незрiлий

Переношений

Недоношений

122 / 6010
Дитинi 3 мiсяцi, на штучному вигодовуваннi з 2-х мiсяцiв. Годується 4 рази на день розведеним коров’ячим молоком, 1 раз – овочеве пюре та терте яблуко. Якi змiни необхiднi, щоб вигодовування стало рацiональним?

Призначити овочевий вiдвар

Призначити адаптовану молочну сумiш

Призначити цiльне коров’яче молоко

Ввести в рацiон яєчний жовток

Включити в рацiон 10-процентну манну кашу

123 / 6010
Дитинi 5 мiсяцiв, знаходиться на природному вигодовуваннi. Їй призначений вiтамiн D з профiлактичною метою. Вкажiть добову дозу препарата.

400 МЕ

500 МЕ

700 МЕ

600 МЕ

300 МЕ

124 / 6010
У хлопчика 3 рокiв на фонi вродженої вади серця спостерiгається одночасна затрим- ка маси та росту. Як називається такий стан?

Субнанiзм

Нанізм

Гiпоплазiя

Гiпостатура

Гiпотрофiя

125 / 6010
Мати 10-мiсячної дитини скаржиться на значну блiдiсть, поганий апетит, збiльшений живiт малюка. У неонатальному вiцi дитина лiкувалась у стацiонарi з приводу жовтя- ницi та анемiї. Об’єктивно: шкiра блiда iз жовтяничним вiдтiнком, зубiв немає, живiт збiльшений, пальпується селезiнка. Hb - 90 г/л, ер. - 3, 0?1012/?, КП - 0,9, мiкросферо- цитоз, ретикулоцитоз до 20%, бiлiрубiн сироватки - 37 мкМ/л, непрямий - 28 мкМ/л. Який тип анемiї має мiсце?

Бiлководефiцитна анемiя -?12-дефiцитна анемiя

Залiзодефiцитна анемiя

Спадковий елiптоцитоз

Гемолiтична анемiя

126 / 6010
Хлопчик 12 рокiв захворiв гостро: лихоманка до 390?, проливнi поти, озноб. Лiкар виявив збiльшенi шийнi лiмфатичнi вузли злiва щiльної консистенцiї, гiперемiю та гiперплазiю мигдаликiв. Який метод є найбiльш iнформативним для пiдтвердження Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 31 дiагнозу?

Пункцiя лiмфатичного вузла

Радiоiзотопне дослiдження лiмфатичної системи

Лейкоцитарна формула кровi

Пункцiя селезінки

Бiопсiя лiмфатичного вузла

127 / 6010
Новонародженому з пiдозрою на внутрiшньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцiю. Було отримано кров’янистий лiквор. Який крововилив має мiсце у цьому випадку?

Кефалогематома

Субтенторiальний

Субарахноїдальний

Супратенторiальний

Епiдуральний

128 / 6010
У 5-рiчної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, за- памороченням, загальною слабкiстю. На ЕКГ зафiксована тахiкардiя з частотою сер- цевих скорочень 220/хв. Шлуночковi комплекси деформованi i розширенi. Зубець Р вiдсутнiй. Який першочерговий препараттреба призначити для надання невiдкладної допомоги?

Строфантин

Седуксен

Новокаїнамiд

Лiдокаїн

Iзоптин

129 / 6010
У 6-мiсячного малюка цiаноз губiв, носа, пальцiв, задишка пiд час годування i плачу. Об‘єктивно: дещо вибухає лiва половина грудної клiтки, верхiвковий поштовх поси- лений, в III-IV мiжребер‘ї злiва визначається систолiчне тремтiння. При аускультацiї – грубий систолiчний шум з епiцентром злiва вiд груднини, який проводиться пiд лопа- тку. На рентгенограмi: серце нормальних розмiрiв, нагадує формою “черевик”, леге- невий малюнок збiднений, аорта розташована справа. На ЕКГ – гiпертрофiя правого шлуночка, вiдхилення осi серця вправо. Яку серцеву ваду слiд запiдозрити у хворого?

Дефект мiжпередсердної перегородки

Тетраду Фалло

Коарктацiю аорти

Незарощення боталової протоки

Дефект мiжшлуночкової перегородки

130 / 6010
Дитина 6 рокiв знаходиться на диспансерному облiку у кардiоревматолога з приводу вродженої вади серця у стадiї субкомпенсацiї. До якої групи здоров’я буде вiднесено даного хворого?

1-ї

4-ї

3-ї

2-ї

5-ї

131 / 6010
У дитини 6 рокiв на шкiрi верхнiх та нижнiх кiнцiвок з’явився папульозний геморагi- чний висип, здебiльше на розгинальних поверхнях. Елементи висипу знаходяться на однiй стадiї розвитку, не зникають при натискуваннi. За два тижнi до цього дитина перенесла ангiну. Що лежить в основi патогенезу даного захворювання?

Ураження судинної стiнки бактерiями

Зниження кiлькостi тромбоцитiв

Порушення якостi тромбоцитiв

Природжений дефект мезенхiмальної стiнки судини

Запально-iмунна реакцiя в стiнцi судини

132 / 6010
У 5-рiчної дiвчинки з транзиторним iмунодефiцитом по Т-системi протягом двох мiся- цiв спостерiгається клiнiчна картина правобiчної пневмонiї. Про який перебiг пнев- монiї слiд думати у даному випадку?

Хвилеподiбний

Гострий

Хронiчний

Рецидивуючий

Затяжний

133 / 6010
Хлопчик 3-х мiсяцiв потрапив у клiнiку на 4-й день захворювання у важкому станi. Температура тiла 38, 50C, ЧСС – 138/хв. При клiнiко-рентгенологiчному обстеженнi встановлено дiагноз гострого бронхiолiту. Чим найбiльш iмовiрно обумовлена важ- кiсть стану дитини?

Серцевою недостатнiстю

Iнтоксикацiєю

Нейротоксикозом

Гiпертермiєю

Обструкцiєю дихальних шляхiв

134 / 6010
У 4-рiчної дiвчинки спостерiгається нападоподiбний кашель, цiаноз, ядуха, розширення мiжреберних промiжкiв, дистанцiйнi свистячi хрипи. На пiдставi клiнiко-iнструментального обстеження встановлено дiагноз: бронхiальна астма, атопiчна фома. Яка добова доза теофiлiну є максимальною для даної хворої?

14 мг/кг

16 мг/кг

18 мг/кг

24 мг/кг

20 мг/кг

135 / 6010
У недоношеної дитини, народженої в термiнi гестацiї 34 тижнi, через 4 години пiсля народження спостерiгається тахiпное, дихання по типу гойдалки, западання груднини, експiраторнi шуми. ЧДР - 80/мин. Над легенями прослуховується послаблене дихан- ня з непостiйними рiзнокалiберними хрипами. На рентгенограмi легенiв - повiтряна бронхограма та нодозно-ретикулярна сiтка. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Пологова травма

Хвороба гiалiнових мембран

Ателектази легень

Синдром масивної меконiальної аспiрацiї

Пневмонiя новонароджених

136 / 6010
У дiвчинки 3-х рокiв спостерiгаються пiдвищення температури тiла до 380?, що три- ває другу добу, нежить, сухий поверхневий кашель, кволiсть, зниження апетиту.Паль- паторних змiн над легенями не виявлено. Перкуторний звук з коробковим вiдтiнком, аускультативно - пуерильне дихання, хрипiв немає. В кровi - лейкопенiя, лiмфоцитоз, прискорене ШЗЕ. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Рецидивуючий бронхiт, фаза загострення

Гострий простий трахеїт

Гостра двобiчна дрiбновогнищева пневмонія

Гострий простий бронхiт

Гострий обструктивний бронхiт

137 / 6010
Дитина 6 мiсяцiв страждає на гiпотрофiю II ступеня алiментарного генезу, перiод ре- конвалесценцiї. Перебуває на етапi максимального харчування. При розрахунку хар- чування виник дефiцит бiлкової частини рацiону. Чим коригувати нестачу бiлка?

Кефiр

Фруктовi соки

Сир

Овочеве пюре

Каша

138 / 6010
При проведеннi скринiнг-дослiдження у 2-тижневого новонародженого була виявле- на фенiлкетонурiя. Яке лiкування необхiдно призначити дитинi для попередження важких ускладнень в майбутньому?

Вiтамiнотерапiю

Антибiотикотерапiю

Сонячнi ванни

Гормональну терапiю

Спецiальну дiєту

139 / 6010
У 4-мiсячної дитини з перших днiв життя часте водянисте випорожнення. Вигодову- вання природне. У матерi пiсля вживання молока з’являються болi в животi i рiдке випорожнення. Дитина активна. Дефiцит маси 24%. Випорожнення 3-5 разiв на добу, рiдке, водянисте з кислим запахом. Обстеження: хлориди поту – 20,4 мекв/л. Бакте- рiологiчний висiв калу - негативний. Показники глiкемiї пiсля навантаження лакто- зою: 4,6- 4,8 -4,3- 4,6 - 4,4 мм/л. Який попереднiй дiагноз?

Ексудативна ентеропатiя

Вроджена лактазна недостатнiсть

Ентерит

Целiакiя

Муковiсцидоз

140 / 6010
У хлопчика 14-ти рокiв, що протягом трьох рокiв перiодично скаржиться на бiль в епiгастрiї натще, нудоту та печiю, пiд час гастродуоденоскопiї визначено ознаки гастродуоденiту та виразковий дефект слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Який з препаратiв буде найбiльш ефективним у лiкуваннi цiєї дитини?

Папаверин

Но-шпа

Альмагель

Де-нол

Атропін

141 / 6010
У дитини 5 рокiв почуття слабкостi, голоду, спраги. Вiдстає у фiзичному розвитку, є ознаки дегiдратацiї. Полiурiя, глюкозурiя (вище 2 г на добу). У членiв родини має мi- сце доброякiсна глюкозурiя. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Фруктозурiя

Канальцевий некроз

Цукровий дiабет

Пентозурiя

Ниркова глюкозурiя

142 / 6010
Дiвчинка 5 рокiв госпiталiзована в нефрологiчне вiддiлення з вираженими набряками обличчя, попереку, передньої черевної стiнки, зовнiшнiх статевих органiв, олiгурiєю. Об’єктивно: шкiра блiда, суха, печiнка +5 см, асцит. АТ - 90/50 мм рт. ст. В аналiзi сечi: бiлок - 9,2 г/л, мiкрогематурiя, цилiндрурiя. В кровi рiзко збiльшена ШЗЕ, гiпо- альбумiнемiя, гiперхолестеринемiя. Який препарат патогенетичної терапiї необхiдно призначити?

Лазiкс

Верошпiрон

Свiжезаморожена плазма

Преднiзолон

Циклофосфан

143 / 6010
Дитина народилася з масою 3700 г, з оцiнкою за шкалою Апгар 8-10 балiв. На 5 до- бу життя дитина була виписана додому. На 8 добу життя на шкiрi дитини з’явився везикуло-пустульозний висип в мiсцях природних складок. Загальний стан дитини не порушений. Загальний аналiз кровi без особливостей. Який найбiльш вiрогiдний дiа- гноз?

Ексфолiативний дерматит Рiттера

Везикулопустульоз

Вроджений сифіліс

Епiдермiчна пухирчатка новонароджених, доброякiсна форма.

ВУI. Краснуха

144 / 6010
При оглядi дитини вiком 4 мiсяцiв на волосистiй частинi голiвки виявленi лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кiрочками. Зчим має справу педiатр?

Гнейс

Строфулюс

Дитяча екзема

Псевдофурункульоз

Молочний струп

145 / 6010
У дитини 8 рокiв фебрильна лихоманка, що супроводжується появою дрiбноплями- стого висипу рожевого кольору на тулубi та кiнцiвках, припуханням мiжфалангових суглобiв кистей. Окрiм того, мають мiсце 'ранкова скутiсть', ознаки ексудативного перикардиту, збiльшення периферичних лiмфатичних вузлiв, печiнки i селезiнки. Яке захворювання у дитини слiд припустити?

Системне захворювання сполучної тканини

Ревматизм

Остеомiєлiт, септична форма

Iнфекцiйно-алергiчний полiартрит

Ювенiльний ревматоїдний артрит

146 / 6010
Пiсля лiкування в стацiонарi та санаторiї на дiльницю виписана 10-рiчна дiвчинка, яка перенесла первинну ревматичну атаку, що перебiгала iз полiартритом, еритемою на шкiрi на фонi хореї. В кровi спостерiгалося пiдвищення вмiсту гострофазових пока- зникiв та високий титр антистрептококових антитiл. На даний час ознак активностi ревматичного процесу немає. Який оптимальний режим бiцилiнопрофiлактики?

Бiцилiнопрофiлактика тiльки пiд час iнтеркурентних інфекцій

Бiцилiн-5 один раз на 3-4 тижнi

Бiцилiн-5 в комбiнацiї з преднiзолоном

Бiцилiн-5 один раз на тиждень

Бiцилiн-5 в комбiнацiї з аспiрином

147 / 6010
Дiвчинка 12 рокiв доставлена в лiкарню в непритомному станi. Протягом останнього мiсяця схудла, хоча апетит збережений. З’явились болi в животi, блювання. Наро- сла слабкiсть, стала загальмованою. При оглядi: непритомна, рiзко виснажена, шкiра блiдо-сiра, суха, щоки гiперемiйованi. Дихання глибоке, шумне. Запах ацетона з рота. Тони серця глухi, ритмiчнi. Пульс 90/хв., АТ – 90/50 мм рт.ст. Живiт запалий. Печiнка 3,0 см. Яке захворювання можна запiдозрити в першу чергу?

Ацетонемiчний стан

Кишечна iнфекцiя з нейротоксикозом

Наднирникова недостатнiсть

Печiнкова кома

Дiабетична кома

148 / 6010
У хлопчика 9 мiсяцiв пiд час крику з’явилось шумне дихання, цiаноз шкiри, холодний пiт, настала короткочасна зупинка дихання, тонiчнi судоми в руках i ногах. Через де- кiлька хвилин хлопчик знов став активним. При оглядi виявленi лише ознаки рахiту, температура тiла – 36, 60?. Вигодовується материнським молоком. Який препарат не- обхiдно призначити в першу чергу пiсля нападу?

Вiтамiн С

Оксибутират натрiю

Глюконат кальцiю

Вiтамiн D

Фiнлепсин

149 / 6010
Дитина 11 рокiв, яка прибула на нове мiсце мешкання, не отримала чергового ще- плення за календарем проти дифтерiї та правцю. Яким препаратом треба провести iмунiзацiю?

АДП-анатоксин

АКДП-вакцина

АП-анатоксин

АД-М-анатоксин

АДП-М-анатоксин

150 / 6010
Дитина, якiй 6 мiсяцiв, народилася недоношеною i в пологовому вiддiленнi нiяких щеплень не отримала. Проти якої iнфекцiї її треба iмунiзувати в першу чергу?

Туберкульоз

Дифтерiя

Кір

Полiомiєлiт

Правець

151 / 6010
Bагiтна в термiнi 11-12 тижнiв доставлена до гiнекологiчного стацiонару з матковою кровотечею та переймоподiбними болями в низу живота. Пiхвове дослiдження: пi- хва заповнена згортками кровi, шийка матки розкрита на 2 см. В каналi визначається напружений плiдний мiхур. Матка збiльшена до розмiрiв 11-12 тижнiв вагiтностi, на- пружена. Видiлення кров’янистi, дуже ряснi. Якi мiри повинен прийняти лiкар?

Призначення прогестерону

Консервативне спостереження

Проведення гемотрансфузiї

Проведення токолiтичної терапiї

Вишкрiбання порожнини матки

152 / 6010
Пологи завершилися народженням живого доношеного хлопчика масою 4500 г. Че- рез 10 хвилин пiсля народження дитини почалась маткова кровотеча. Плацента вiд- окремлена i видалена рукою, проведений масаж матки на кулацi, внутрiшньовенно введено розчин окситоцину. Через 10 хвилин кровотеча вiдновилася. Консервативнi Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 37 методи пiдвищення скорочувальної дiяльностi матки не дали ефекту. Крововтрата за 40 хвилин боротьби з кровотечею склала понад 1200 мл. Яка подальша тактика?

Повторне введення розчину окситоцину

Хiрургiчна зупинка кровотечi

Зовнiшнiй масаж матки

Накладання швiв на шийку матки

Вишкрiбання матки

153 / 6010
Породiлля 28 рокiв, пологи I, термiновi. На другу добу з’явились скарги на бiль в дi- лянцi симфiзу, що пiдсилюється пiд час ходьби. При пальпацiї лонного зчленування виявляється бiль та щiлина мiж лонними кiстками завширшки 0,8 см. Показники кро- вi та сечi без патологiчних змiн. Яке найбiльш ефективне лiкування?

Iмобiлiзацiя у гамаку, знеболюючi засоби з антибактерiальною терапiєю

Металоостеосинтез

Корсет (на 6 мiсяцiв)

Гiпсова пов’язка на дiлянку таза

Лiкування у травматологiчному вiддiленнi

154 / 6010
У породiллi масивна кровотеча пiсля народження двiйнi через природнi пологовi шляхи. Дитяче мiсце та пологовi шляхи цiлi. Дно матки вище пупка, матка при пальпацiї м’яка, не реагує на введення скорочуючих матку засобiв. Яка найбiльш iмовiрна при- чина кровотечi?

Затримка частки плаценти

Гiпотонiя матки

Пошкодження шийки матки

Атонiя матки

Розрив матки

155 / 6010
Родiлля, 25 рокiв, II перiод пологiв. При внутрiшньому акушерському дослiдженнi розкриття шийки матки повне. Плiдний мiхур вiдсутнiй. Передлежить голiвка, яка повнiстю виповнює крижову впадину. Сiдничнi остi не визначаються. При потугах промежина вип’ячується. Де знаходиться голiвка плода?

Великим сегментом у площинi входу в малий таз

Малим сегментом у площинi входу в малий таз

В площинi широкої частини малого таза

В площинi вузької частини малого таза

В площинi виходу з малого таза

156 / 6010
Bагiтнiсть 40 тижнiв, АТ - 180/120 мм рт.ст. Пологова дiяльнiсть вiдсутня. Набряки нижнiх кiнцiвок, одутлiсть обличчя, головний бiль, порушення зору, вдома був напад судом. Розпочата терапiя - без ефекту. Яка подальша тактика ведення вагiтної?

Кесарський розтин

Спостереження в умовах вiддiлення iнтенсивної терапії

Седативна терапiя

Стимуляцiя пологової дiяльностi

Iнфузiйна терапiя

157 / 6010
Родiлля 25 рокiв в пологах протягом 16 годин. Потуги малоефективнi, тривають 1,5 години. Голiвка плода в порожнинi малого таза. Серцебиття плода раптом стало глу- хим, аритмiчним, 100/хв. При вагiнальному дослiдженнi: вiдкриття шийки матки пов- не, плодовий мiхур вiдсутнiй. Голiвка в порожнинi малого таза. Яка подальша акушер- ська тактика?

Подальше консервативне проведення пологiв

Накладення акушерських щипцiв

Кесарський розтин

Вакуум-екстракцiя плода

Родостимуляцiя окситоцином

158 / 6010
Першовагiтна, термiн вагiтностi 41-42 тижнi. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розмiри таза 23-26-29-18, обхват живота 102 см, ВДМ 40 см. I перi- од пологiв триває 8 годин. Серцебиття плода 140/хв., чiтке, ритмiчне. Контракцiйне кiльце косе, на рiвнi пупка, ознака Вастена позитивна. Пiхвове дослiдження: повне вiдкриття, головка притиснута до входу у малий таз, навколоплiдний мiхур вiдсутнiй, мале тiм’ячко злiва у лона. Яка тактика лiкаря?

Кесарський розтин

Ведення пологiв через природнi пологовi шляхи

Акушерськi щипці

Плодоруйнiвна операцiя

Посилення пологової дiяльностi

159 / 6010
Повторнородяча 26 рокiв у термiнi 40 тижнiв. Перейми почалися 8 годин тому. 2 го- дини тому вiдiйшли навколоплiднi води. Положення плода поздовжне, головне пере- длежання. ОЖ– 100 см, ВДМ – 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 25 секунд.Шийка матки згладжена, вiдкриття 4 см. Плодового мiхура немає. Голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло в пологах?

Первинна слабкiсть пологової дiяльностi

Передчасне вiдходження навколоплiдних вод

Клiнiчно вузький таз

Дискоординована пологова дiяльнiсть

Вторинна слабкiсть пологової дiяльностi

160 / 6010
Родiлля 28 рокiв доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою дiяльнi- стю. Пологi першi. Розмiри таза: 23-25-28-18 см. Ознака Генкель-Вастена позитивна. Родiлля збуджена, живiт напружений, болiсний в нижнiх вiддiлах. Контракцiйне кiль- це на рiвнi пупка, розташоване косо. Голiвка плода притиснута до входу у малий таз. Серцебиття плода 140/хв. Яке ускладнення виникло у родiллi?

Надмiрна пологова дiяльнiсть

Дискоординацiя пологової діяльності

Загрозливий розрив матки

Розпочатий розрив матки

Завершений розрив матки

161 / 6010
У повторнородячої, в термiнi вагiтностi 40 тижнiв, при оглядi злiва вiд пупка визна- чаєтсья округле, балотуюче утворення, тут же, ближче до пупка, вислуховується сер- цебиття плода до 140/хв. Про яке положення плода можна думати в даному випадку?

Навскiсне положення плода

Поздовжнє положення плода, головне передлежання

Поперечне положення плода, I позицiя

Тазове передлежання плода

Поперечне положення плода, II позицiя

162 / 6010
У вагiтної в строкi 37 тижнiв спостерiгаються генералiзованi набряки, АТ - 170/120 мм рт.ст., протеїнурiя 4 г/л. Гiпотрофiя плода. Яка патологiя зумовлює таку картину?

Прееклампсiя середнього ступеня

Еклампсія

Гiпертонiчна хвороба

Прееклампсiя важкого ступеня

Прееклампсiя легкого ступеня

163 / 6010
Родiлля 29 рокiв доставлена до пологового будинку з вагiтнiстю 39-40 тижнiв, з при- воду кровотечi з пiхви та гострого болю у животi, якi з’явилися годину тому. АТ - 180/100 мм рт.ст. Серцебиття плода не прослуховується. При пiхвовому обстеженнi: кров’янистi видiлення зi згустками кровi. Шийка згладжена, розкриття повне. Плi- дний мiхур цiлий, постiйно напружений, передлежить голiвка – великим сегментом до входу у малий таз; плацентарна тканина не визначається. Яке ускладнення вини- кло у пологах?

Розрив шийки матки

Розрив варикозного вузла у пiхвi

Розрив тiла матки

Повне передлежання плаценти

Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти

164 / 6010
Повторнородяча, 34 роки, доставлена до пологового будинку в термiнi вагiтностi 39- 40 тижнiв. Води вiдiйшли 10 годин тому. Почалися перейми. Серцебиття плода не прослуховується. При пiхвовому обстеженнi: шийка згладжена, краї тонкi, вiдкрит- тя маткового вiчка до 8 см, плiдного мiхура немає, передлежить плече плода, у пiхвi ручка. Як найдоцiльнiше закiнчити пологи?

Закiнчити пологи консервативно

Провести поворот плода на нiжку з подальшою екстракцiєю за тазовий кiнець

Провести декапiтацiю

Провести клейдотомiю

Кесарський розтин

165 / 6010
Першовагiтна, 40 тижнiв. Положення плода повздовжнє, голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Розмiри таза 25-28-30-18,5 см. Iндекс Соловйова 14 см. При вну- трiшньому дослiдженнi шийка матки повнiстю розкрита. Плодового мiхура немає. Дiагональна кон’югата 10,5 см. Яка форма кiсткового таза?

Поперечнозвужений таз

Загальнозвужений таз

Плоскорахiтичний таз

Простий плоский таз

Таз нормальних розмiрiв

166 / 6010
Хвора 43 рокiв скаржиться на свербiння, бiль у вульвi i пiхвi, а також багато видiлень iз пiхви у виглядi “сиру”. Iз анамнезу – 2 тижнi тому приймала антибiотики, сульфанi- ламiди з приводу пневмонiї. Статеве життя не регулярне, вже рiк користується гор- мональною контрацепцiєю. Яка профiлактика даної патологiї у хворої?

Застосування препаратiв метронiдазолу

Обмеження споживання глюкози

Застосування антимiкотичних препаратiв.

Визначення гормонального статусу хворої

Пiдвищення реактивностi органiзму

167 / 6010
Хвора 32 рокiв доставлена в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль в ни- зу живота. Мiсячнi - 2 тижнi тому, у термiн. Бiмануальне пiхвове дослiдження: пiхва та шийка матки без особливостей. Огляд тiла матки та додаткiв неможливий через болючiсть та напруження передньо-черевної стiнки. Заднє склепiння нависає, болю- че.Що потрiбно зробити для уточнення дiагнозу?

Кульдоскопiя

Гiстероскопiя

УЗ-дослiдження

Повтор бiмануального дослiдження пiд наркозом

Пункцiя черевної порожнини через заднє склепiння пiхви

168 / 6010
Хвора 30 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на вiдсутнiсть мiсячних протягом 2-х рокiв пiсля других пологiв. Пологи ускладнились масивною кровотечею. Пiсля пологiв хвора вiдмiчає випадiння волосся, втрату ваги. Об’єктивно: хвора астенiчна, зовнiшнi статевi органи гiпопластичнi, шийка матки цилiндричної форми, тiло матки маленьке, безболiсне. Додатки матки не визначаються. Який найбiльш вiрогiдний дi- агноз?

Пухлина гiпофiзу (хвороба Iценко-Кушинга)

Маткова вагiтнiсть

Гiпофiзарна аменорея (синдром Шихана)

Первинна аменорея

Синдром Штейна-Левенталя

169 / 6010
Хвора 52 рокiв госпiталiзована в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль в низу живота. Постменопауза 2 роки. При оглядi встановлено збiль- шення розмiрiв живота, ознаки асциту. При бiмануальному дослiдженнi: шийка матки Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 41 цилiндрична, чиста. Тiло матки невеликих розмiрiв, вiдхилено вправо. Злiва i позаду вiд матки пальпується горбистий, безболiсний нерухомий утвiр, щiльної консистенцiї, розмiром 12х15 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Генiтальний ендометрiоз

Фiбромiома матки

Рак яєчникiв

Тубооварiальний абсцес

Киста лiвого яєчника

170 / 6010
До гiнекологiчного вiддiлення звернулася жiнка зi скаргами на кров’янистi видiлення з пiхви.Остання менструацiя була 3,5 мiсяцi тому. УЗД не проходила.Матка при паль- пацiї тiстоподiбної консистенцiї, безболiсна, ВДМ –24 см. Частини плода не пальпую- ться, серцебиття не прослуховується, ворушiння не вiдчувається. Зобох бокiв матки пальпуються овоїднi утворення 5х6 см. Який найбiльш вирогiдний дiагноз?

Пузирний занiс

Антенатальна загибель плода

Загроза аборту

Передчасне вiдшарування плаценти

Передлежання плаценти

171 / 6010
Пацiєнтка 40 рокiв доставлена зi скаргами на переймоподiбнi болi в низу живота та надмiрнi кров’янi видiлення зi статевих шляхiв. Останнi два роки менструацiї трива- ють до 16 днiв, надмiрнi, iз згортками, болiснi. При бiмануальному дослiдженнi: вста- новлена наявнiсть фiброматозного вузла, що народжується. Оберiть правильну та- ктику:

Надпiхвова ампутацiя матки без додаткiв

Гормональний гемостаз

Видалення фiброматозного вузла через вагiну

Вiтамiнотерапiя

Екстирпацiя матки без додаткiв

172 / 6010
Жiнка доставлена зi скаргами на бiль, що раптово виник в низу живота, iррадiюю- чий в заднiй прохiд, запоморочення, кров’янi видiлення зi статевих шляхiв, затримку менструацii на 4 тижнi. Шкiрнi покриви блiдi. Симптоми подразнення очеревини в нижнiх вiддiлах живота позитивнi. Бiмануальне дослiдження: матка i додатки чiтко не визначаються через рiзку болючiсть. Вiдзначається симптом 'плаваючої матки', випинання i болючiсть склепiнь. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

Порушена позаматкова вагiтнiсть

Гострий правосторонiй аднексит

Апоплексiя яєчника

Гострий апендицит

Перекрут нiжки пухлини яєчника

173 / 6010
У жiнки 33 рокiв при iнструментальнiй ревiзiї порожнини матки з приводу неповного iнфiкованого аборту трапилася перфорацiя стiнки матки бiля дна. Яка тактика ве- дення?

Ушивання перфорацiйного отвору пiсля висiчення країв

Ушивання перфорацiйного отвору

Екстирпацiя матки

Строгий лiжковий режим, спостереження

Антибiотики, скорочуючi засоби, спостереження

174 / 6010
Хвора 43 рокiв скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 6 мiсяцiв. Бi- мануально: шийка матки збiльшена у розмiрi, обмежена у рухливостi. В дзеркалах - шийка матки у виглядi цвiтної капусти. Проби Хробака та Шиллера - позитивнi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Рак шийки матки

Шийкова вагiтнiсть

Полiп шийки матки

Лейкоплакія

Фiброїд, що народжується

175 / 6010
B жiночу консультацiю звернулася хвора 27 рокiв зi скаргами на безплiддя. Стате- вим життям живе в шлюбi 4 роки, вагiтностi не запобiгає. Вагiтностей не було. При обстеженнi жiнки встановлено: розвиток статевих органiв без вiдхилень вiд норми. Матковi труби прохiднi. Базальна (ректальна) температура протягом трьох менстру- альних циклiв однофазна. Яка найбiльш iмовiрна причина безплiддя?

Iмунологiчне безплiддя

Аномалiї розвитку статевих органiв

Генiтальний ендометрiоз

Хронiчний аднексит

Ановуляторний менструальний цикл

176 / 6010
Шахтний колодязь знаходиться на територiї присадибної дiлянки а вiдстанi 20 м вiд житлового будинку, 10 м - вiд вбиральнi, 15 м - вiд будинку сусiда. Яка найменша вiд- стань згiдно санiтарних норм повина бути мiж колодязем i джерелом можливого за- бруднення води?

10 м

15 м

30 м

25 м

20 м

177 / 6010
Aтмосферне повiтря промислового мiста iнтенсивно забруднюється викидами кiль- кох промислових пiдприємств. Аналiз захворюваностi мiського населення показав, що найбiльш часте захворювання – хронiчна пневмонiя, особливо у дiтей. Ця карти- на захворюваностi найбiльш вiрогiдно може бути пов’язана з промисловим викидом в атмосферу:

Сполук кадмiю

Оксидiв сiрки

Сполук свинцю

Сполук миш’яку

Метилртутi

178 / 6010
Повiтря палат хiрургiчного вiддiлення, в яких перебувають хворi з нагноєними рана- ми, забруднене гнiйною мiкрофлорою в кiлькостях, що перевищують допустимi рiвнi. Для попередження забруднення повiтря операцiйної цього хiрургiчного вiддiлення в операцiйнiй повинна бути передбачена вентиляцiя:

iльки приточна

Приточно-витяжна, рiвна за об’ємами притоку i витяжки

Тiльки витяжна

Приточно-витяжна з переважанням витяжки

Приточно-витяжна з переважанням притоку

179 / 6010
Лiкарем-терапевтом вивчається рiвень загальної захворюваностi населення. Якi облiковостатистичнi документи були ним використанi з цiєю метою?

Статталони зi знаком “-”

Талони амбулаторного пацiєнта з числом '1' чи '2'

Карти хворих, що вибули iз стацiонару

Статталони зi знаком “+”

Статталони зi знаком “+” чи “- ”

180 / 6010
B радiологiчному вiддiленнi лiкарнi для лiкування злоякiсних новоутворень викори- стовують гамма-установки променевої терапiї типу “Агат” та iншi закритi джерела iонiзуючих випромiнювань. Якi iз перелiчених заходiв треба використовувати для за- хисту персоналу при роботi з радiоактивними джерелами такого типу?

Скорочення часу роботи та екранування джерела

Систематичне очищення поверхонь вiд радiоактивних забруднень та скоро- чення часу роботи

Екранування джерела та використання засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання

Збiльшення вiдстанi до джерела та виконання правил iндивiдуальної гiгiєни

Герметизацiя установок та органiзацiя вентиляцiї примiщення

181 / 6010
Дiльничному лiкарю доручили пiдготувати план проведення комплексу лiкувально- профiлактичних заходiв серед населення на пiдпорядкованiй територiї. Якi заходи вiн повинен внести в цей план щодо первинної профiлактики захворювань?

Попередження ускладнень хвороби

Заходи щодо пiдвищення якостi життя хворих

Заходи щодо покращення умов життя хворих

Направлення хворих на санаторне лiкування

Попередження виникнення захворювань

182 / 6010
Лiкарю-терапевту доручено провести аналiз стану здоров’я дорослого населення на пiдпорядкованiй дiльницi. Якi групи показникiв будуть залученi до цього аналiзу?

Народжуваностi, захворюваностi, способу життя

Демографiчнi, захворюваностi, iнвалiдностi

Способу життя, захворюваностi, фiзичного розвитку

Захворюваностi, iнвалiдностi, смертностi немовлят

Захворюваностi, летальностi, фiзичного розвитку

183 / 6010
Цеховим лiкарем на пiдприємствi щорiчно проводиться аналiз стану здоров’я робi- тникiв. На якi диспансернi групи здоров’я розподiляються робiтники пiдприємства у щорiчному звiтi?

Здоровi, хворi на гострi захворювання, хворi з субкомпенсованим перебiгом хвороби

Здоровi, практично здоровi, хворi за 3-ма стадiями компенсацiї

Здоровi, хворi з тимчасовою втратою працездатностi, хворi з декомпенсованим перебiгом захворювання

Здоровi, хворi на важливi неепiдемiчнi захворювання, практично здоровi

Здоровi, часто хворiючi з компенсованим перебiгом хвороби

184 / 6010
B регiонi Д. за останнi 5 рокiв вiдмiчається рiст летальностi вiд iнфаркту мiокар- да. Ситуацiя вимагає оцiнки ефективностi роботи кардiологiчних стацiонарiв регiону. Визначiть одиницю спостереження.

Укомплектованiсть лiкарями-кардiологами

Випадок госпiталiзацiї в кардiологiчний стацiонар

Оснащення дiагностичним обладнанням кардiологiчного стацiонару

Своєчаснiсть звертання за медичною допомогою в кардiологiчний стацiонар

Кардiологiчний стацiонар

185 / 6010
Районним педiатром проведено аналiз дитячої смертностi на пiдпорядкованiй терито- рiї. Якi показники були ним використанi?

Смертнiсть пiдлiткiв у районi

Летальнiсть дiтей за вiком, у стацiонарах

Смертнiсть немовлят у районi

Смертнiсть дiтей до 1 року, мертвонароджуванiсть

Смертнiсть дiтей до 1 року за вiком, статтю, причинами

186 / 6010
Дiльничному лiкарю доручено провести аналiз захворюваностi на пiдпорядкованiй дiльницi. Який вид захворюваностi визначає групу тривало i часто хворiючих?

Загальна

На найважливiшi неепiдемiчнi хвороби

Госпіталізована

Гостра iнфекцiйна

З тимчасовою втратою працездатностi

187 / 6010
Aспект дiяльностi 5.0 Органiзацiя охорони здоров’я Хворий три мiсяцi знаходився на стацiонарному лiкуваннi з приводу важкої травми. На який максимальний термiн може надаватися листок непрацездатностi хворому при безперервному лiкуваннi у лiкувально-профiлактичному закладi?

3 мiсяцi

4 мiсяцi

5 мiсяцiв

1 мiсяць

2 мiсяцi

188 / 6010
B школi пiсля проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класi дiти роз- подiленi за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слiд вiднести дiтей, якi мають функцiональнi, морфологiчнi вiдхилення, функцiональнi вiдхилення пiсля перенесе- них захворювань, та тих, що часто хворiють?

1

3

4

5

2

189 / 6010
B лабораторiї СЕС при бактерiологiчному дослiдженнi кремових кондитерських ви- робiв, взятих на кондитерськiй фабрицi, виявлено наявнiсть коагулозопозитивного стафiлококу в 0,01 г готового продукту. Яке головне джерело забруднення кремових кондитерських виробiв патогенними стафiлококами?

Яєчна маса

Робiтники пiдприємства

Згущене молоко

Цукор або цукрова пудра

Вершкове масло

190 / 6010
B регiонi Д. протягом останнiх 15 рокiв у вiковiй структурi населення поступово збiльшується частка осiб, старших 60 рокiв. Яка буде спостерiгатися динамiка витрат на надання медичної допомоги у даному регiонi при iнших рiвних умовах (рiвень цiн, iн- фляцiї i т. д.)?

Витрати не змiнюються

Витрати стабiлiзуються

Витрати зменшуються

Витрати збiльшуються

191 / 6010
Хворий знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадiння пiдшлункової залози лiкар призначив йому повне го- лодування на 1-3 днi. У перiод покращення стану здоров’я пiсля скасування режиму Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 46 голоду хворому дозволяється:

Молоко

Бульйон

Виноградний сік

Картопляно-морквяне пюре

М’ясо вiдварене

192 / 6010
Bиконання ремонтних робiт в закритому автомобiльному боксi проводилось при пра- цюючому двигунi. Через 30-40 хвилин у слюсарiв-ремонтникiв з’явився сильний го- ловний бiль в дiлянцi скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Цi ознаки характернi для гострого отруєння:

Оксидом азоту

Масляним аерозолем

Оксидом вуглецю

Парами бензину

Тетраетилсвинцем

193 / 6010
У учня 4 класу виявлено рiзко дисгармонiйний фiзичний розвиток. Хлопчик страждає на хронiчний бронхiт в стадiї компенсацiї. Протягом року гострими захворюваннями вiн не хворiв. До якої групи здоров’я вiдноситься хлопчик?

II

I

V

IV

III

194 / 6010
У дитячiй дошкiльнiй установi до меню входять наступнi страви: каша гречана моло- чна, макарони з м’ясним фаршем, салат з огiркiв, кисiль, хлiб житнiй. Яку з перелiче- них страв необхiдно вилучити з меню?

Кисiль

Салат з огірків

Кашу гречану молочну

Макарони з м’ясним фаршем

Хлiб житнiй

195 / 6010
Тепло, що продукується органiзмом робiтника гарячого цеху в умовах високих тем- ператур i зниженої вологостi, втрачається переважно випаровуванням, що може при- звести до судомної хвороби. Який вид обмiну є визначальним при цьому?

Бiлковий

Водно-сольовий

Вуглеводний

Жировий

Вiтамiнний

196 / 6010
При обстеженнi групи осiб, що мешкають на однiй територiї, виявленi загальнi сим- птоми захворювання: темно-жовта пiгментацiя емалi зубiв, дифузний остеопороз кiс- ткового апарату, осифiкацiя зв’язок, закостенiння суглобiв, функцiональнi порушен- ня дiяльностi ЦНС.Надлишок якого мiкроелемента у продуктах або питнiй водi може бути причиною цього стану?

Фтор

Йод

Цезій

Мiдь

Нiкель

197 / 6010
Жiнка 55 рокiв скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пiгментацiю вiдкри- тих дiлянок тiла (шиї, кистей та ступней), роздратованiсть та занепокоєння. Про яку вiтамiнну недостатнiсть йде мова?

Рибофлавiну

Пантотенової кислоти

Ретинолу

Тiамiну

Нiкотинової кислоти

198 / 6010
При виконаннi медичного контролю за дитячим дошкiльним закладом педiатром встановлено: група провiтрюється до приходу дiтей, перед заняттями та пiд час прогуля- нок (наскрiзне провiтрювання). Спальня провiтрюється (кутове провiтрювання) перед сном i пiсля сну, пiд час сну проводиться аерацiя. Чи правильно органiзований повiтряний режим?

Неправильно органiзована аерація

Правильно

Неправильно органiзовано провiтрювання спальнi пiсля сну

Неправильно органiзовано провiтрювання спальнi перед сном

Неправильно органiзовано провiтрювання групи

199 / 6010
Умови працi робiтникiв парникового господарства характеризуються несприятливим мiкроклiматом: температура повiтря складає 310?, температура огородження – 230?, вiдносна вологiсть – 95%, швидкiсть руху повiтря – 0,2 м/с. Який ефективний шлях вiддачi тепла тiлом робiтникiв в цих умовах?

Випаровування поту

Радiацiя

Випаровування вологи з повiтрям, що видихається

Конвекцiя

Кондукцiя

200 / 6010
Хворий госпiталiзований в лiкувально-профiлактичний заклад з дiагнозом трихiне- льоз. Вживання в їжу якого продукта з недостатньою кулiнарною обробкою є причи- ною даного захворювання?

Яловичини

Свинини

Риби

Баранини

М’яса птиці

201 / 6010
Хворий отримав радіаційне опромінення. Скаржиться на слабкість, часті носові кровотечі, 'синяки' на тілі, серцебиття, задишку. Часто хворіє на респіраторні захворювання. В крові: ер. – 1,2*10^12/л, Нb – 54 г/л, лейк.- 1,7*10^9/л, е. – 0%, п. – 0%, с. – 32%, л. – 62%, м. – 6%; ШЗЕ – 52 мм/год.; тромб. – 30*10^9/л. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку?

Переливання еритроцитарної маси

Пересадка кісткового мозку

Переливання цільної крові

Антилімфоцитарний імуноглобулін

Переливання тромбоцитарної маси

202 / 6010
Жінка 37 років скаржиться на загальну слабкість, роздратованість, складність ковтання їжи, бажання їсти крейду. Об'єктивно: t - 36,5^0С, ЧД - 20/хв., Ps - 96/хв., АД - 110/70 мм.рт.ст. Задовільного харчування. Шкірні покриви та видимі слизові бліді. У крові: Hb - 70 г/л, ер. 3,4*10^12/л, ЦП - 0,7, рет. - 2%, лейк.- 4,7*10^9/л, е. - 2%, п/я. - 3%, с/я. - 64%, л. - 26%, м. - 5%, ШЗЕ - 15 мм/хв. Сироваточне залізо - 7,3 мкмоль/л, загальний білок - 70 г/л. Дефіцит якого із факторів зумовив виникнення захворювання?

Фолієвої кислоти

Вітаміну В12

Білку

Заліза

Вітаміну В6

203 / 6010
У жінки 34 років діагностовано спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хвороба Мінковського-Шоффара). Який механізм спричинив гемоліз еритроцитів у хворої?

Гіпоплазія кісткового мозку

Мембранопатія

Гемоглобінопатія

Ензимопатія

Аутоімунне ураження

204 / 6010
Жінка 58 років скаржиться на безпричинну появу синців, слабкість, кровоточивість ясен, запаморочення. Об'єктивно: слизові оболонки та шкіряні покриви бліді, з численними крововиливами різної давнини. Лімфатичні вузли не збільшені. Ps - 100/хв. АТ - 110/70 мм рт.ст. З боку внутрішніх органів змін не виявлено. У крові: ер.-3,0*10^12/л, Нв - 92 г/л, К.П. - 0,9, анізоцитоз, пойкілоцитоз, лейк. - 10*10^9/л, е. - 2%, п. - 12%, с. - 68%, л. - 11%, м. - 7%, ШЗЕ - 12 мм/год. Додаткове визначення якого лабораторного показника найбільш доцільне для встановлення діагнозу?

Часу згортання крові

Ретикулоцитів

Фібріногену

Осмотичної резистентності еритроцитів

Тромбоцитів

205 / 6010
Чоловік 68 років скаржиться на втому, пітливість, збільшення шийних, підщелепних та пахвових лімфовузлів. В крові: лейк. 35*10^9/л, з них лімфоцитів 60%, тільця Боткіна –Гумпрехта; рівень гемоглобіну та кількість тромбоцитів у межах норми. У мієлограмі 40% лімфоцитів. Який у хворого найбільш імовірний діагноз?

Хронічний лімфолейкоз

Лімфогрануломатоз

Туберкульозний лімфаденіт

Хронічний мієлолейкоз

Гострий лейкоз

206 / 6010
Хворий 18 років потрапив до гематологічного відділення із скаргами на головний біль, загальну слабість, відсутній апетит, підвищення температури тіла до 39^0С, появу припухлості на шиї. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки різко бліді, пакети лімфовузлів на шиї по обидва боки розміром до 1 см, безболісні. Печінка + 1 см, безболісна, селезінка +0,5 см, t - 38^0С. В крові: Нв - 98 г/л, ер. - 2,9*10^12/л, лейк. - 32*10^9/л, п. - 0%, с. - 28%, м. - %2, л. - %39, бласти - 31%, ретикулоцити - 31%, тромбоцити - 120*10^9/л, ШЗЕ - 36мм/год. Яка форма лейкозу у хворого?

Хронічний мієлолейкоз

Гострий лімфобластний лейкоз

Гострий мієлобластний лейкоз

Недиференційований лейкоз

Хронічний лімфолейкоз

207 / 6010
Жінка 64 років, з нестабільною стенокардією, під час ходи раптово впала. Об'єктивно: констатована відсутність свідомості, пульсації на a. carotis та тонів серця; вузькі зіниці та нечасте, поверхневе дихання. З чого у даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи?

З в/в введення атропіну

З інтубації та проведення ШВЛ

З в/в введення адреналіну

З удару кулаком по грудині

З проведення черезстравохідної кардиостимуляції

208 / 6010
Пацієнт 72 років, з дрібновогнищевим інфарктом міокарда в анамнезі, скаржиться на серцебиття, задуху при помірному фізичному навантаженні. Об’єктивно: ритм серцевої діяльності неправильний, ЧСС – 96/хв., тони серця послаблені, систолічний шум над аортою, ЧД - 16/хв. ЕКГ: відсутність зубців Р у всіх відведеннях, різні відстані між R-R,f-хвилі найкраще виражені у V1. Про яке порушення ритму серцевої діяльності слід думати?

Атріовентрикулярна блокада

Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса

Миготлива аритмія

Передсердна екстрасистолія

Шлуночкова екстрасистолія

209 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням червоного харкотиння, яке піниться, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об'єктивно: ортопное. Шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в нижньо-задніх відділах з обох сторін – вологі дрібно- та середньопухирчаті хрипи. ЧД - 40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця – ритм галопу. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Набряк легенів

Тромбоемболія легеневої артерії

Крупозна пневмонія

Астматичний статус

Інфаркт-пневмонія

210 / 6010
Хворий 42 років скаржиться на приступоподібний біль за грудиною з ірадіацією в ліву лопатку. Біль з'являється при значному фізичному навантаженні, триває 5-10 хвилин і приходить в стані спокою. Хворіє 3 тижні. Який попередній діагноз?

ІХС: прогресуюча стенокардія

ІХС: стабільна стенокардія напруги, І ФК

ІХС: варіантна стенокардія (Принцметала)

ІХС: стабільна стенокардія напруги, IVФК

ІХС: стенокардія, що виникла вперше

211 / 6010
Хворий 26 років скаржиться на задишку в спокої, серцебиття, слабкість, тупий тривалий біль в ділянці серця. Захворів через тиждень після перенесеного гострого бронхіту. Об'єктивно: положення ортопное. ЧД - 26/хв., в легенях вологі хрипи у нижньо-задніх відділах. АТ-110/70 мм рт.ст. Ps - 112/хв., слабого наповнення і напруження. Межі серця розширені вліво і вправо, тони ослаблені. Нижній край печінки +2 см. На ЕКГ: синусова тахікардія, вольтаж знижений, дифузні зміни. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий дифузний міокардит

Дилатаційна кардіоміопатія

Сухий фібринозний перикардит

Інфаркт міокарда

Гостра пневмонія

212 / 6010
У хворої 18 років через 3 тижні після ангіни з’явилась біль у суглобах, підвищилась температура тіла, слабкість, серцебиття, блідо-рожевий висип на шкірі у вигляді кілець. Об'єктивно: тахікардія. I тон послаблений, систолічний шум на верхівці серця. На ЕКГ інтервал PQ 0.24 c. Антистрептолізін - О- 500 од. Яку профілактику слід призначити хворій після проведення курсу лікування в умовах стаціонару?

Біцилін-5 до і після хірургічного та стоматологічного втручання

Аспірін при інтеркурентних інфекціях

Біцилін-5 протягом 5 років

Біцилін-5 навесні та восени

Аспірін 1-2 місяці навесні та восени

213 / 6010
Хворий 35 років скаржиться на підвищення АТ, головний біль, шум у вухах, серцебиття. Об’єктивно: Ps – 100/хв., ритмічний, напружений. АТ – 240/100 мм рт. ст. Ліва межа відносної серцевої тупості зміщена вліво на 1см, I тон на верхівці послаблений, акцент II тону на аорті. Вислуховується грубий систолічний шум біля пупка з обох сторін. Яка патологія найбільш імовірно зумовлює таку клінічну картину?

Хронічний гломерулонефрит

Синдром Кона

Нефроптоз

Стеноз ниркових артерій

Гіпертонічна хвороба

214 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на ниючий біль у животі. В анамнезі переніс інфаркт миокарда. Об’єктивно: зліва від пупка пальпується болюче пульсуюче утворення, над яким вислуховується дуючий шум. На УЗД: локальне розширення аорти до 4 см. Яка патологія у хворого?

Пухлина товстої кишки

Дистопія лівої нирки

Парааортальний лімфаденіт

Аневризма аорти

Коарктация аорти

215 / 6010
У хворого 38 років спостерігається поєднання поліневритичного синдрому на фоні суттєвої втрати ваги, пропасниці, підвищеного кров'яного тиску. В загальноклінічних аналізах - суттєві прозапальні зміни. Яке дослідження є найбільш доцільним для встановлення діагнозу?

М'язова біопсія з гістологічним дослідженням матеріалу

Визначення HLA антигенів

Електроміографія

Засів крові на гемокультуру

Визначення антинуклеарних антитіл

216 / 6010
Чоловік 68 років викликав дільничого лікаря у зв'язку з появою приступоподібного кашлю з невеликою кількістю 'іржавого' харктотиння, болю в правому боці, пов'язаного з глибоким диханням і кашлем. Хворіє на інсулінзалежний цукровий діабет. Об'єктивно: t - 39,2^0С, ЧД - 24/хв., Ps - 114/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Шкіра суха, гіперемія щік. Під час аускільтації справа в нижніх відділах легень - вологі голосні дрібнопухирчасті хрипи. Якою повинна бути тактика дільничого лікаря?

Призначити амбулаторне лікування

Госпіталізувати в терапевтичне відділення

Направити на обстеження в поліклініку

Госпіталізувати в реанімаційне відділення

Госпіталізувати в ендокринологічне відділення

217 / 6010
Чоловік 28 років виписаний із стаціонару після перенесеної позагоспітальної пневмонії. Скарг не пред'являє. Об'єктивно: t - 36,6^0С, ЧД - 18/хв., Ps - 78/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. Під час аускультації справа в нижніх відділах легень – жорстке дихання. Рентгенологічно: інфільтративних змін немає, визначається посилення легеневого малюнка справа в нижній частці. Протягом якого часу дільничий лікар повинен спостерігати хворого?

12 місяців

Постійно

6 місяців

3 місяці

1 місяць

218 / 6010
Жінка 37 років протягом 15 років хворіє бронхіальною астмою. В останній час напади ядухи виникають 4-5 разів на тиждень, нічні напади - 2-3 рази на місяць. Для купірування нападів використовує сальбутамол. Об’єктивно: стан відносно задовільний. ЧД - 20 дих/хв. ЧСС - 76/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. В легенях дихання везикулярне. Тони серця приглушені, ритм правильний. Який препарат необхідно призначити для профілактики приступів бронхіальної астми на першому етапі?

Кортикостероїди ін'єкційні

Кромоглікат натрію

Кортикостероїди таблетовані

Кортикостероїди інгаляційні

Регулярне приймання сальбутамолу

219 / 6010
Хворий 49 років скаржиться на ядуху, кашель. Харкотиння не виділяє. Неодноразово застосовував сальбутамол, інтал, але без ефекту. Об'єктивно: сидить, спираючись на стіл. Ціаноз обличчя, акроціаноз. Периферичних набряків немає. Дихання поверхневе, затруднене, місцями не вислуховується; розсіяні хрипи, значно подовжений видих. Тони серця приглушені, тахікардія. Ps - 112/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги. Який попередній діагноз?

Серцева астма

Бронхіальна астма, помірної важкості

Аспірація стороннього тіла

Хронічний обструктивний бронхіт

Астматичний статус

220 / 6010
Чоловік 45 років потрапив у лікарню зі скаргами на біль, що виник раптово у лівій половині грудної клітки та епігастральній ділянці, задишку, нудоту, одноразову блювоту. Захворів гостро, після підняття великої ваги. Об'єктивно: дихання поверхневе, ЧД - 38/хв, ліва половина грудної клітки відстає при диханні, при перкусії тимпанічний звук, дихання не прослуховується. Ps - 110/хв, слабкого наповнення. АТ - 100/60 мм рт.ст., незначне зміщення серця вправо, тони глухі. Яке обстеження доцільно провести в першу чергу?

УЗД черевної порожнини

Електрокардіографію

Рентгенографію

Бронхоскопію

Езофагогастроскопію

221 / 6010
Хворий 64 років 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Госпіталізований в клініку зі скаргами на задишку в спокої, болі в ділянці серця стискаючого характеру, інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Об’єктивно: загальний стан важкий, ядуха, загальний ціаноз. Шкіра покрита холодним липким потом. Ps - 92/хв., ритмічний, малий. АТ - 80/ 40 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, звучність тонів знижена. В легенях - різко послаблене везикулярне дихання в нижніх відділах. На зареєстрованій ЕКГ - відхилення електричної осі серця праворуч. Який вірогідний діагноз?

Тромбоемболія легеневої артерії

Розшаровуюча аневризма лівого шлуночка

Перикардит

Пневмонія

Повторний інфаркт міокарда

222 / 6010
Хворий 48 років скаржиться на ниючий біль у бокових відділах живота, який зменшується після дефекації та отходження газів, чергування проносів та запорів. 2 роки тому переніс дизентерію. Під час пальпації живота виявляється болісність, чергування спазмованих та атонічних, буркочущих відділів товстої кишки. Який метод обстеження є найбільш інформативним для визначення діагнозу?

УЗД органів брюшної поржнини

Пальцеве дослідження прямої кишки

Колоноскопія

Ректороманоскопія

Копроцитограма у динаміці

223 / 6010
Хворий 55 років скаржиться на здуття та бурчання в животі, підвищене відходження газів, рідке випорожнення пінистого характеру з кислим запахом, що з'являються після вживання страв на молоці. Як називається даний симптомокомплекс?

Синдром гнилісної диспепсії

Синдром жирової диспепсії

Синдром бродильної диспепсії

Синдром мальабсорбції

Синдром дискінезії

224 / 6010
Жінка 75 років скаржиться на немотивовану слабкість, швидку втому, роздратованість, втрату ваги, нерізкий біль в животі, метеоризм, нестійке випорожнення. Вважає себе хворою біля 2 місяців.Об`єктивно: t - 37,2^0 С, ЧД - 20/хв., Ps - 90/хв., АТ -110/70 мм рт.ст. Шкіра бліда. Під час пальпації в правій здухвинній ділянці - болісність. У крові: Нв - 82 г/л. Яке захворювання у пацієнтки необхідно виключити в першу чергу?

Неспецифічний виразковий коліт

Хронічний коліт

Рак товстої кишки

Поліпоз кишечника

Термінальний ілеїт (хвороба Крона)

225 / 6010
Жінка 63 років скаржиться на спастичні болі внизу живота протягом 10 років. Нічних болів не спостерігає. Апетит нестабільний. Закрепи (2-3 дні) чергуються з проносами (2-3 дні). Після випорожнень самопочуття покращується. Об’єктивно: маса тіла збережена, помірна болючість при пальпації відрізків товстої кишки. Hb – 135 г/л, лейк. - 5,7*10^9/л, ШЗЕ – 8 мм/год. Ректороманоскопія: слизова оболонка не змінена, багато слизу (дослідження болісне через спастичний стан кишки). Яке захворювання найбільш імовірне у даної пацієнтки?

Неспецифічний виразковий коліт

Хвороба Крона

Ішемічний коліт

--

Синдром подразненої товстої кишки

226 / 6010
Хворий 35 років, що зловживае алкоголем та недотримується дієти, скаржиться на болі в епігастральному відділі, що виникають через 1-1,5 годин після їжи. Фіброгастродуоденоскопія: в антральному відділі шлунку визначається виражена гіперемія, дрібні дефекти, підвищена вразливість слизової оболонки. Яка найбільш вірогідна причина виявленої патології?

Інфікування Helicobacter pуlori

Аліментарний чинник

Наявність антитіл до парієтальних кліток

Нервове перенапруження

Токсична дія алкоголю

227 / 6010
Жінка 32 років скаржиться на біль у лівому підребер’ї, який з'являється через 2 години після їжі, нудоту, здуття живота, схильність до проносу. Об’єктивно: жовтявість склер. Живіт болючий при пальпації в точці Губергриця-Скульського. Печінка - по краю реберної дуги. У крові: амілаза - 288 моль/л, загальний білірубін – 20 мкмоль/л. Яке захворювання найбільш імовірне?

Хронічний ентероколіт

Хронічний панкреатит

Хронічний холецистит

Хронічний гастрит

Хронічний гепатит

228 / 6010
Чоловік 40 років страждає на аутоімунний гепатит. В крові: А/Г коефіцієнт 0,8, білірубін - 42 мкмоль/л, трансамінази - АЛТ 2,3 ммоль/год.л, АСТ - 1,8 ммоль/год.л. Що із перерахованого найбільш доцільно при лікуванні?

Глюкокортикоїди, цитостатики

Гепатопротектори

Противірусні препарати

Гемосорбція, вітамінотерапія

Антибактеріальні засоби

229 / 6010
Хворий 26 років перебував на лікуванні з хронічним гломерулонефритом. Лікування було ефективним, відмічалась нормалізація всіх показників. Яке санаторно-курортне лікування може бути рекоменовано?

Моршин

Південний берег Криму

Не рекомендовано

Миргород

Трускавець

230 / 6010
Жінка 48 років скаржиться на слабкість, схуднення, зниження апетиту, головний біль. В юності перенесла гострий гломерулонефрит. З 25 років страждає на артеріальну гіпертензію. Систематично не лікувалася, до лікаря зверталася рідко. Після проведеного дослідження виявлені ознаки хронічної ниркової недостатності І ст. (креатинін - 0,23 мкмоль/л). Які рекомендації щодо харчування найбільш виправдані для даної хворої?

Збільшення обсягу рідини

Прийом їжі з підвищеним вмістом 'лужних' страв

Обмеження жирів

Обмеження білка

Обмеження вуглеводів

231 / 6010
Хворий 37 років доставлений у реанімаційне відділення. Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Який попередній діагноз?

Алкогольна кома

Гіперглікемічна кома

Уремічна кома

Мозкова кома

Гіпоглікемічна кома

232 / 6010
У хворого 35 років, який у зв'язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки знаходиться на гемодіалізі, з'явились перебої в діяльності серця, гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. На ЕКГ: брадікардія, атріовентрикулярна блокада І ст., високі загострені зубці Т. Напередодні - грубе порушення питного та дієтичного режимів. Які біохімічні зміни є найбільш вірогідною причиною вищевказаної клінічної картини?

Гіпергідратація

Гіперкаліємія

Гіпокальціємія

Гіпернатріємія

Гіпокаліємія

233 / 6010
Хвора 58 років, бухгалтер, 2 роки страждає на остеоартроз колінних суглобів. 2 тижні лікувалась у стаціонарі. Виписана в задовільному стані із скаргами на незначний больовий синдром після тривалого статичного навантаження. Локальна гіпертермія та ексудативні явища в ділянці суглобів відсутні. Яка подальша тактика ведення хворої найбільш доцільна?

Лікування в умовах поліклініки

Повторне стаціонарне лікування

Направленя на МСЕК

Консультація у ортопеда

Проведення артроскопії

234 / 6010
Чоловік 55 років потрапив в клініку у зв'язку з нападом ниркової коліки, яка періодично повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглобу знаходяться вузликові утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Ps - 88/хв. АТ - 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільно для встановлення діагнозу?

Сечової кислоти

Осаду сечі

ШЗЕ

Молочної кислоти

Ревматоїдного фактору

235 / 6010
Хворий 25 років через 2 тижні після фарингіту почав скаржитись на підвищення температури до 38^0С, загальну слабкість, задуху під час ходи, припухлість і болі у суглобах летючого характеру. Об’єктивно: ціаноз губ. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 100/хв. Ліва межа серця зміщена назовні від медіаклавікулярної лінії на 1 см. І тон на верхівці послаблений, прослуховується ніжний систолічний шум. Який етіологічний фактор найбільш вірогідно зумовив цей патологічний процес?

Пневмокок

beta-гемолітичний стрептокок

Вірус

Гриби

Стафілокок

236 / 6010
Хворий 40 років хворіє біля 8 років. Скаржиться на біль в поперековому відділі хребта при фізичному навантаженні, в шийному і грудному відділі (особливо під час кашлю), біль в кульшовому і колінному суглобах праворуч. Об'єктивно: тулуб фіксований в положенні нахилу вперед з опущеною донизу головою, атрофія сідничних м‘язів. Рентгенографія хребта: остеопороз хребців, закостеніння повздовжніх зв‘язок. Який з діагнозів є найбільш вірогідним?

Псоріатична спондилоартропатія

Спондилоартропатія на фоні хвороби Рейтера

Розповсюджений остеохондроз хребта

Туберкульозний спондиліт

Анкілозуючий спондилоартрит

237 / 6010
Хвора 22 років, вихователька дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт в епігастрії, темний колір сечі, знебарвлений кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з’явилась загальна слабкість, знизився апетит, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку контактувала з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки жовтуваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз?

Механічна жовтяниця

Вірусний гепатит А

Інфекційний мононуклеоз

Лептоспіроз

Лямбліоз

238 / 6010
Хворий 24 років захворів гостро через 16 годин після вживання в’яленої риби. Була нудота, блювота, кволість, млявість, подвоєння в очах. Об'єктивно: зниження м’язового тонусу, анізокорія, млявий глотковий та сухожильний рефлекси. Який найбільш імовірний діагноз?

Ботулізм

Гострий гастрит

Гострий енцефаліт

Харчова токсикоінфекція

Сальмонельоз

239 / 6010
B населенному пункті протягом останніх трьох років відмічається зростання захворюваності на дифтерію, реєструються окремі сімейні спалахи. Який захід може найбільш ефективно вплинути на епідемічний процес дифтерії і зменшити захворюваність до поодиноких випадків?

Рання діагностика

Госпіталізація хворих

Дезинфекція в осередку

Імунізація населення

Виявлення носіїв

240 / 6010
У хворого 27 років спостерігається постійне блювання, пронос у вигляді 'рисового відвару'. Напередодні вживав невідомі спиртні напої та гриби. Три дні тому знаходився у місцевості, де був спалах кишкової інфекції. Об'єктивно: t - 35,6^0C, артеріальний тиск не визначається. Шкіра суха, бліда, складки на ній не розправляються, пульс ниткоподібний, тони серця послаблені. Який діагноз найбільш імовірний?

Отруєння грибами

Холера

Отруєння сурогатами алкоголю

Ротавірусний гастроентерит

Сальмонельоз

241 / 6010
Хворий 50 років госпіталізований у тяжкому стані зі скаргами на мороз, високу температуру тіла, сухість у роті, багаторазове блювання, болі в епігастрії, частий водянистий стілець з неприємним запахом, брудно-зеленого кольору, пінистий. Язик та шкіра сухі, АТ - 80/40 мм рт ст. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

Призначення симпатоміметиків

Внутрішньовенне введення сольових розчинів

Переливання свіжозамороженої плазми

Прведення гемосорбції

Призначення поліглюкіну

242 / 6010
Хворий 20 років на 2-й день хвороби з раптовим початком, скаржиться на сильний головний біль у скронях та ділянці орбіт, ломоту в тілі, сухий болючий кашель. Т-39°С. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки 'палаюча', в легенях хрипи не вислуховуються. Який діагноз є найбільш ймовірним?

Пневмонія

Менінгококова інфекція

Грип

Парагрип

Респіраторний мікоплазмоз

243 / 6010
20 червня у лікарню потрапив мешканець міста. Хвороба почалася гостро, з ознобу, підвищення температури до 38-39^0С. Відмічає кволість, різкий головний біль, нудоту, блювоту, біль у всьому тілі, порушення сну. Об`єктивно: гіперемія шкіри обличчя, шиї, грудної клітки. Менінгеальні знаки позитивні. 12 днів тому повернувся із Сибіру, з лісу. Який найбiльш ймовірний діагноз?

Омська геморагічна гарячка

Псевдотуберкульоз

Кліщовий енцефаліт

Висипний тиф

Грип

244 / 6010
Жінка 48 років перенесла гостру форму вірусного гепатиту В. Через 3 місяці від початку захворювання відзначалася наявність HВV-ДНК високої концентрації. Хвора живе разом з вагітною невісткою, сином та чоловіком. Який метод первинної профілактики членів родини буде найбільш ефективним?

Вакцинація чоловіка

Вакцинація сина

Інтерферонотерапія членів родини

Вакцинація вагітної жінки

Вакцинація усіх членів родини

245 / 6010
Хвора 34 років приймає мерказоліл в дозі 30 мг на добу з приводу дифузного токсичного зоба ІІ ст., тиреотоксикозу середньої важкості. Через 2 місяці після початку лікування відмічене збільшення щитовидної залози до ІІІ ст. Ваша подальша лікувальна тактика?

Додати тироксин

Відмінити мерказоліл

Додати глюкокортикоїди

Радіойодтерапія

Оперативне лікування

246 / 6010
Хворий 33 років, у якого вперше виявлено цукровий діабет, за допомогою дієти підтримує глікемію після їжі меншу ніж 10,0 моль/л. Від інсулінотерапії утримується. Які дослідження найбільш доцільно провести для диференціації І-го (інсулінзалежний) та ІІ-го (інсуліннезалежний) типів діабету?

Глюкозотолерантний тест

Визначення фруктозаміну у крові

Дослідження глікемії натще сердце

Визначення глікованого гемоглобіну у крові

Визначення антитіл до острівкових кліток

247 / 6010
Чоловік 35 років прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефіцит маси тіла 10 кг. Після операції рівень глюкози в цільній капілярній крові натще серце 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженні - 11,1ммоль/л (після їжи), рівень глікованого гемоглобіну 10%. Дайте пояснення представленим даним:

Порушена толерантність до глюкози

Післяопераційна гіпоінсулінемія

Норма

Цукровий діабет

Група ризику за цукровим діабетом

248 / 6010
Робітник-акумуляторник у кінці робочого дня скаржиться на інтенсивний біль в епігастріїї, діарею, субфебрілітет. АТ - 170/110 мм рт. ст., шкіра та склери жовті. В обід випив 250 мл горілки. Який найбільш імовірний діагноз?

Гостре алкогольне отруєння

Жовта дистрофія печінки

Гострий панкреатит

Гострий гемоліз

Гостре отруєння свинцем

249 / 6010
Робітник 38 років, який працює на виробництві шиферу протягом 15 років, скаржиться на задишку експіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель. Об'єктивно: притуплення перкуторного звука в міжлопаточній ділянці, жорстке дихання, сухі розсіяні хрипи. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. Цеховий лікар запідозрив азбестоз. Який метод є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?

Рентгенографія ОГК

Дослідження газів крові

Бронхоальвеолярний лаваж

Спірографія

Бронхоскопія

250 / 6010
У робітника шахти (стаж 24 роки; концентрація пилу на робочому місці 260-280 мг/м^3, 15% з якого складає вільний двоокис кремнію) на оглядовій рентгенограмі легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який це різновид пневмоконіозу?

Силікоз

Карбоконіоз

Антрако-силікатоз

Антрако-силікоз

Силікатоз

251 / 6010
Юнак 20 років мешкає в осередку туберкульозної інфекції. Під час обстеження проведена туберкулінова проба Манту з 2ТО. Проба визначена як гіперергічна. Яке значення визначає гіперергічну пробу у юнака?

Гіперемія 12 мм

Гіперемія 24 мм

Папула 6 мм, некроз

Папула 4 мм

Папула 20 мм

252 / 6010
Cім'я складом із 5 осіб. Чоловік - горноробітник очистного забою. Жінка - домогосподарка. Донька - вихователь дитячого дошкільного закладу. Син 18 років - студент. Бабуся - пенсіонерка, хвора на цукровий діабет. Кого із членів родини можна впершу чергу віднести до групи осіб з підвищеним ризиком захворювання туберкульозом під час планування профілактичних оглядів на туберкульоз?

Доньку

Сина

Бабусю

Чоловіка

Жінку

253 / 6010
У чоловіка 22 років з поліартралгією та гарячкою виявлено правосторонній ексудативний плеврит. Рентгенологічно: праворуч від IV ребра до низу - гомогенне затемнення. Ліворуч у II сегменті - подинокі щільні вогнищеві тіні. Проба Манту з 2ТЕ – 16 мм папула. У плевральній рідині підвищено зміст білку, позитивна реакція Ривальта, збільшена кількість лейкоцитів з перебільшенням лімфоцитів. Яка найбільш вірогідна етиологія плевриту?

Вірусна

Туберкульозна

Аутоімунна

Стафілококова

Ракова

254 / 6010
Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження будуть домінувати під час цієї хвороби?

Ацидотичні

Ліпідні

Протеїнові

Електролітно-осмотичні

Кальцієві

255 / 6010
Потерпілого 14 років витягнуто з води у зимовий період через 15 хв. після утоплення без будь-яких проявів життя. Які необхідно вжити заходи?

Транспортувати потерпілого в найближчий лікувальний заклад для проведення реанімаційних заходів

Транспортувати потерпілого в найближче тепле приміщення для проведення там реанімаційних заходів

Не проводити реанімаційні заходи

Звільнити дихальні шляхи від води, створити дренажне положення та перейти до проведення заходів, що спрямовані на відновлення дихання та кровообігу

Не витрачаючи часу на видалення води з дихальних шляхів, перейти до серцево-легеневої реанімації

256 / 6010
Після укусу оси у хворого з'явились свербіж шкіри, осиплість голосу, 'гавкаючий кашель', неспокій. Об'єктивно: набряк губ, повік, ціаноз. Які з перерахованих ліків слід застосувати у першу чергу?

Седуксен

Адреналін

Преднізолон

Лазікс

Еуфілін

257 / 6010
B психічному статусі хворого 32 років стійке патологічне зниження настрою. Контактний. Коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі, рухи скуті і загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприниження. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому?

Транквілізатори

Антидепресанти

Гіпнотики

Нейролептики

Нормотиміки

258 / 6010
Хвора 19 років десять років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулась. Через три дні з'явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалась, дивилась в одну точку, вночі не спала. На наступний день стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалось протягом останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалась задумливою та сонною. Який психопатологічний синдром імовірно виник у хворої?

Сутінковий розлад свідомості

Деліріозний синдром

Оглушення

Онейроїдний синдром

Аментивний синдром

259 / 6010
Жінка 19 років скаржиться на болі у животі та суглобах, вимагає все нові уколи знеболюючих та снодійних ліків. Обстежена. Патологіі гінекологічної та урологічної сфер не виявлено. Вздовж поверхневих вен кінцівок сліди старих проколів, походження яких не пояснює. Сухожильні рефлекси верхніх та нижніх кінцівок однакові, жваві. Фотореакція зіниць слабка. Язик обкладений сірим нальотом. В бесіді - афективно неврівноважена. Відзначається пронос без патологічних включень. Яка тактика щодо поліпшення стану хворої?

Додаткова консультація хірурга

Призначення ліків, яких вимагає пацієнт

Консультація лікаря-нарколога

Призначення антибіотикотерапії

Консультація лікаря-інфекціоніста

260 / 6010
Хвора 24 років. За характером компанійська, емоційно-лабільна. Після розлучення з чоловіком скаржиться на роздратованість, пригнічений настрій, серцебиття, відчуття перебоїв, колючий біль в ділянці серця, загальну слабкість. Об'єктивно: гіпергідроз долонь, Ps - 72-78/хв., лабільний, серце - без патології. ЕКГ - норма. Яка патологія найбільш вірогідно зумовлює таку картину?

Неврастенія

Невроз нав'язливих станів

Депресивний невроз

Іпохондричний невроз

Малопрогредієнтна шизофренія

261 / 6010
Хвора скаржиться на неприємні відчуття, що виникають в різних частинах тіла та внутрішніх органах, а іноді “дуже тягісні відчуття стягування, скручення, перевертання”. Неодноразово зверталась до лікарів, проходила обстеження в терапевтичній клініці, після чого направлена до психіатра. З'ясуйте психопатологічний розлад.

Деперсоналізація

Синестезії

Іпохондрія

Сенестопатії

Парастезії

262 / 6010
Хвора 75 років не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім’я. Настрій дратівливо-невдоволений. Постійно носить з собою вузлик з речами, ховає у себе на грудях у білизні пакуночки з хлібом та свої черевики, “безцінні книги”. Який найбільш імовірний діагноз?

Стареча деменція

Розлад особистості (психопатія)

Розлад поведінки

Пресенільна меланхолія

Атеросклеротична (лакунарна) деменція

263 / 6010
У хворого 25 років після випадкового статевого контакту, через 30 днів з’явились виразки на статевому члені. Об'єктивно: на внутрішньому листку передньої шкірочкі виявлено округлих обрисів ерозію – 1,5 см в діаметрі, тверду на споді, з рівними краями, без помітних запальних явищ, безболісну. Який найбільш вірогідний діагноз?

М’який шанк

Простий герпес

Шанкриформна піодермія

Короста, ускладнена піококами

Первинний сифіліс (твердий шанкр)

264 / 6010
У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину за 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39-40^0С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів або відшаровуванням епідермісу, з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадували опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий епідермальний некроліз

Герпетиформний дерматит Дюринга

Поліморфна ексудативна еритема

Пухирчатка вульгарна

Бульозний дерматит

265 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури. Хворіє 3 дні, захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: в області правої половини шкіри чола - запальна гіперемія, набряк. На місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краям вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка найбільш вірогідна патологія?

Бешиха

Червоний плескатий лишай

Дерматит

Оперізуючий лишай

Екзема

266 / 6010
Хворий 30 років, який страждав головними болями, піднімаючи важкий предмет, відчув сильний головний біль у вигляді удару по голові, з'явилась нудота, блювота, легке запаморочення. Через добу - об'єктивно виражений менінгеальний синдром, t - 37,6^0С. Лікар запідозрив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

Рентгенографію черепа

Церебральну ангіографію

Люмбальну пункцію з дослідженням ліквору

Комп'ютерну томографію

Реоенцефалографію

267 / 6010
Жінка 45 років скаржиться на приступоподібні нестерпні болі в лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: болі у точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий приступ з тонічною судомою м'язів обличчя. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

Гайморит

Артрит нижньощелепного суглобу

Лицева мігрень

Невралгія язикоглоткового нерва

Невралгія трійчастого нерва

268 / 6010
Чоловік 69 років з тривалою артеріальною гіпертензією скаржиться на запаморочення, затруднене ковтання, гугнявість голосу, хитку ходу. Ці явища з'явились близько трьох років тому і поступово прогресують. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

Дисциркуляційна енцефалопатія

Стовбуровий енцефаліт

Ішемічний інсульт

Геморагічний інсульт

Пухлина стовбуру мозку

269 / 6010
У хворої під час роботи на городі раптово з’явився сильний біль у попереці. Явно виражені симптоми натягу Ласега та Нері праворуч. Згладжений поперековий лордоз, різко обмежені рухи в поперековому відділі хребта. Відсутній правий ахиллів рефлекс. Яке захворювання можна запідозрити?

Люмбалгія

Неврит нерву стегна

Печінкова коліка

Ниркова коліка

Попереково-крижовий радикуліт

270 / 6010
У 24-річного чоловіка на 5-й день гостро розвиненого респіраторного захворювання з високою температурою посилились головні болі, з'явилось системне запаморочення, відчуття двоїння, парез мімічних м'язів праворуч, подряпування під час ковтання. Діагностовано гострий вірусний енцефаліт. Визначте основне направлення невідкладної терапії.

Зовіракс

Цефтріаксон

Гемодез

Лазікс

Глюкокортикоїди

271 / 6010
Хвору 34 років госпіталізовано зі скаргами на збільшення шийних та підпахвинних лімфовузлів, субфебрільну температуру протягом останніх 2 місяців, збільшену пітливість. В пунктаті лімфатичних вузлів – клітини Березовського-Штернберга. Який метод дослідження доцільно використати для з’ясування поширеності пухлинного процесу?

Ангіографія

Лімфографія

Термографія

Рентгенологічне дослідження

Лімфосцинтиграфія

272 / 6010
Чоловік 57 років скаржиться на задишку, набряки на гомілках, 'перебої' в роботі серця, біль в лівій половині грудної клітки з ірадіацією в ліву лопатку. Лікування малоефективне. Об'єктивно: тони серця глухі, м'який систолічний шум на верхівці, Ps – 100/хв., аритмічний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печінка +2 см, болюча. Рентгеноскопія: тінь серця розширена в усі боки, пульсація в'яла. ЕКГ: лівошлуночкова екстрасистолія, знижений вольтаж. Який метод дослідження необхідний для визначення діагнозу?

Велоергометрія

ЕКГ в динаміці

Коронарографія

Рентгенокімографія

Ехокардіографія

273 / 6010
Пацієнту 37 років, після вживання жирної їжи раптово з’явився різкий біль у правому підребер’ї. Запідозрено гострий холецистит. Який метод променевого дослідження слід застосувати на етапі первинного обстеження пацієнта?

Магнітно-резонансний

Термографічний

Радіонуклідний

Рентгенологічний

Ультразвуковий

274 / 6010
У хворого 58 років діагностований базальноклітинний рак шкіри I стадії. Пухлина діаметром до 1 см та інфільтрацією в глибину тканин до 0,5 см локалізується в ділянці правої носогубної складки. Виберіть найбільш оптимальний метод лікування.

Близькодистанційна рентгентерапія

Хірургічний

Хіміотерапевтичний

Далекодистанційна гамма-терапія

Далекодистанційна рентгентерапія

275 / 6010
Хворій 18 років була проведена субтотальна струмектомія у зв'язку із злоякісною капілярною цистаденомою щитовидної залози. Через 2 місяці виникла підозра на наявність метастазів у легенях. Який з рентгенологічних методів потрібно використати в першу чергу?

Рентгенографія легень

Бронхографія

Рентгеноскопія легень

Бронхоскопія

Ангіопульмонографія

276 / 6010
Чоловіку 75 років з ІХС: стенокардією, склеротичною гіпертензією, брадикардією та цукровим діабетом був призначений ніфедипін у початковій дозі 5 мг. Найбільш імовірно, що така початкова доза призначена через:

Гіпоглікемічний ефект препарату

Уповільнення метаболізму препарату у печінці

Зниження толерантності до глюкози

Збільшення періоду напіввиведення ніфедипіну

Підвищення ризику церебральної гіпоперфузії

277 / 6010
72-річному хворому після операції з приводу холецистектомії у зв'язку з лихоманкою призначений гентаміцин (80 мг кожні 8 годин) та цефалотин (2 г кожні 6 годин). Через 10 днів у хворого підвищився креатинін до 310 мкмоль/л. АТ - 130/80 мм рт. ст. Добова кількість сечі - 1200 мл. У аналізах сечі без патології. УЗД: розміри нирок нормальні. Яка найбільш ймовірна причина ниркової недостатності?

Гострий гломерулонефрит

Гепаторенальний синдром

Кортикальний некроз нирок

Неадекватна інфузія рідини

Нефротоксичність гентаміцина

278 / 6010
У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Однією із причин цього є:

Підвищення активності утворення антитіл

Зниження інтенсивності утворення антитіл

Підвищення активності клітинного імунітету

Збільшення порушень мітозів

Зниження активності клітинного імунітету

279 / 6010
Хлопцю 16 років було проведено щеплення вакциною АКДП. Через 8 діб у нього з’явились скованість та біль у суглобах, субфебрільна температура, уртікарна висипка на шкірі, збільшення пахових, шийних лімфовузлів та селезінки. Який тип алергічної реакції має місце?

Імунокомплексний

Гіперчутливість негайного типу

--

Гіперчутливість сповільненого типу

Цитотоксичний

280 / 6010
Хвора 30 років скаржиться на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. Під час огляду великої підшкірної вени на гомілці гіперемія, біль при натискуванні. Симптоми Хоманса та Люзеса – негативні. Який попередній діагноз?

Тромбоз аорти

Емболія аорти

Гострий ілеофеморальний флеботромбоз

Лімфостаз

Гострий тромбофлебіт підшкірних вен

281 / 6010
У хворого 28 років – облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок, хронічна ішемія ІІ ступеню. Який спосіб профілактики прогресування захворювання є найбільш ефективним у даного хворого?

Усунення впливу негативних чинників

Санаторно-курортне лікування

Проведення регулярних курсів медикаментозної терапії

Фізіотерапевтичне лікування

Виконання поперекової симпатектомії

282 / 6010
У хворого 32 років, який лікувався у стаціонарі з діагнозом 'Гострий абсцес правої легені' після кашлю раптово з'явилося важке дихання, ціаноз, біль у правій половині грудної клітини. Яке ускладнення найбільш вірогідне виникло у хворого?

Інфаркт-пневмонія

Піопневмоторакс

Інфаркт міокарду

Ексудативний плевріт

Перфорація стравоходу

283 / 6010
Хворий скаржиться на надзвичайно різкий біль в епігастрії. Хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 10 років. Положення хворого вимушене на правому боці з приведеними стегнами до живота. Живіт різко болючий в епігастрії, виражене захисне напруження м'язів черевної стінки. Який попередній діагноз?

Загострення виразкової хвороби

Перфоративна виразка

Пенетрація виразки в підшлункову залозу

Гострий панкреатит

Тромбоз мезентеріальних судин

284 / 6010
Хворий скаржиться на наявність патологічного утворення, що з'являється в правій паховій ділянці при фізичному навантаженні. Утвір округлої форми, діаметром близько 4 см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції, розташовується біля медіальної частини пупартової зв'язки. Утвір розташований досередини від сім'яного канатика. Який попередній діагноз?

Правостороння стегнова кила

Варикозне розширення вен правого стегна

Правостороння коса пахова кила

Ліпома правої пахової ділянки

Правостороння пряма пахова кила

285 / 6010
Хворий 54 років переведений у клініку через 12 діб від початку захворювання гострим панкреатитом. Стан важкий. Температура гектична. Ps - 112/хв. Живіт здутий. В епігастрії пальпується різко болючий інфільтрат відповідно локалізації підшлункової залози. В черевній порожнині – рідина. Набряк поперекової ділянки зліва. В крові: лейк. – 18*10^9/л. Яка подальша тактика?

Оперативне лікування

--

Перітонеальний діаліз

Збільшення дози антиферментів

Продовження консервативного лікування

286 / 6010
Хвора 32 років скаржиться на періодичні перешкоди проходження їжи по стравоходу, а також біль за грудниною після їжи, нудоту, іноді блювання. Рентгенологічно: помірне розширення стравоходу, звуження дистальної його частини по типу «мишачого хвоста», короткочасна затримка барію в нижній третині стравоходу. Який найбільш імовірний діагноз?

Опік стравоходу, стриктура

Дивертикул стравоходу

Рак стравоходу

Ахалазія кардії

Рак вихідного відділу шлунка

287 / 6010
У клініці оперується хворий з приводу цирозу печінки, портальної гіпертензії, спленомегалії III ст., гіперспленізму, варікозно розширених вен стравоходу III ст. Який обсяг оперативного втручання слід виконати в даному випадку?

Спленектомія, перев'язка вен стравоходу

Порто-кавальне шунтування

Селективне порто-кавальне шунтування

Втановлення зонду Блекмора

Роз'єднання портальної та кавальної систем гастроезофагельного сегменту

288 / 6010
Чоловік 40 років скаржиться на сильні болі у анусі після дефекації, домішок слизу та крові немає. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз?

Парапроктит

Тріщина анусу

Випадіння та защемлення гемороїдальних вузлів

Тромбоз гемороїдальних вузлів

Дисморфофобія

289 / 6010
Хвора 18 років, підвищенного харчування скаржиться на біль у правому підребір'ї, що ірадіює у праве надпліччя, гіркоту у роті, нудоту, одноразову блювоту. Захворювання пов'язує із вживанням жирної їжи. Об'єктивно: язик сухий, обкладений білою смагою на губах. Живіт симетричний, приймає участь в акті дихання. При пальпації - напруга м'язів передньої очеревної стінки та виражена болючість у правому підребір'ї. Який попередній діагноз?

Гострий апендицит

Гострий гастрит

Гострий панкреатит

Гострий гепатит

Гострий холецистит

290 / 6010
Хвора 22 років скаржиться на постійний інтенсивний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту. Хворіє 2 доби. Об’єктивно: t - 37,8^0С, тахікардія. При пальпації живота в правій здухвинній ділянці значна болючість та напруга м’язів, позитивні симптоми подразнення парієтальної очеревини. Лейк. - 10,6*10^9/л, паличкоядерні нейтрофіли - 8%. Який найбільш вірогідний діагноз у хворої?

Гострий простий апендицит

Гострий деструктивний апендицит

Гостра кишкова непрохідність

Гострий панкреатит

Правобічна ниркова коліка

291 / 6010
Хворому 56 років проведено зшивання пересіченої внаслідок ножового поранення підколінної артерії. На 7-й день у хворого підвищилась температура до 38,8^0С, з'явились болі в нозі і гнійні виділення з рани. Після зняття швів з рани з'явилась інтенсивна артеріальна кровотеча, яку було тимчасово припинене накладанням еластичного джгута. Ваша подальша тактика?

Перев’язати артерію на протязі та прошити її в рані

Перев’язати судину на протязі

Перев’язати судину в рані

Провести тугу тампонаду рани

Провести електрокоагуляцію кровоточивої судини

292 / 6010
До хірурга звернувся чоловік з колотою раною правої ступні. Дві години тому наступив на доску з цв’яхом. В амбулаторній карті хворого зазначено, що 3 роки тому він отримав повний курс щеплення проти правцю. Якою повинна бути тактика лікаря щодо профілактики правцю в даному випадку?

Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину

Ввести 3000 ОД МО протиправцевої сироватки

Не проводити специфічну профілактику

Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину

Ввести 1 мл анатоксину і 3000 МО сироватки

293 / 6010
Хвора 28 років чистила рибу і проколола великий палець правої кисті. Через день відмітила почервоніння шкіри пальця, набряк, свербіння, наявність червоних смуг на передпліччі; збільшення і болючість ліктьових лімфатичних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?

Еризипелоїд

Лімфангоїт

Бешиха

Підшкірний панарицій

Лімфаденіт

294 / 6010
Потерпілого доставлено у тяжкому стані, без свідомості. Відомо, що хворий торкнувся рукою до оголеного дроту і протягом 5 хвилин знаходився під дією змінного електричного струму напругою 220 вольт. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на дотик холодні. Дихання послаблене, АТ- 90/50 мм рт.ст., Рs - 60/хв., аритмічний. На правій кисті та на правій ступні ділянки некрозу шкіри. Який попередній діагноз?

Електротравма, гостра серцево-судинна недостатність

Електроопік правої ступні та правої кисті

Судинний колапс внаслідок ураження електрострумом

Високовольтний електроопік правої ступні та гомілки

295 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на тупий біль в прямій кишці під час та після дефекації, наявність слизу та невеликої кількості крові, що виділяється всуміш із слизом та калом, має темно-червоний колір, іноді невеликі згустки. Хворіє біля 8 місяців, схуд. Об'єктивно: під час пальцевого ректального дослідження на висоті 4-5 см від ануса округле звуження кишки інфільтратом. Який найбільш вірогідний діагноз?

Рак середньоампулярного відділу прямої кишки

Хвороба Крона

Неспецифічний виразковий коліт

Хронічний парапроктит

Рубцевий стеноз прямої кишки

296 / 6010
Жінка 35 років звернулась до лікаря зі скаргами на збільшення молочної залози. Об'єктивно: права молочна залоза збільшена за розмірами, ущільнена; сосок з ареолю, пастозний та набряклий, має вигляд 'лимонної кірки'. У правій підпахвинній ділянці пальпується лімфовузол до 1,5 см у діаметрі, щільної консистенції, малорухомий. Який Ваш діагноз?

Рак Педжета

Набрякло-інфільтративний рак молочної залози

Гострий мастит

Дифузна мастопатія

Бешихоподібний рак молочної залози

297 / 6010
Хворий 62 років скаржиться на біль за грудниною, погане проходження твердої і рідкої їжі, неприємний запах з рота, підвищене виділення слини, схуднення на 15 кг за 2 місяці. Апетит збережений. Об'єктивно: риси обличчя загострені. Шкіра бліда з землистим відтінком, тургор її знижений. Печінка не збільшена. Hb крові - 86 г/л. Реакція Грегерсена позитивна. Яка патологія зумовила дану клінічну картину?

Рак стравоходу

Ахалазія стравоходу

Рубцеве звуження стравоходу

Хронічний неспецифічний езофагіт

Доброякісна пухлина стравоходу

298 / 6010
Хворий 52 років впав з висоти 3 м на рівну поверхню землі правою поперековою ділянкою. Скаржиться на біль в поперековій ділянці праворуч. У сечі: мікрогематурія. Екскреторна урографія: функція нирок задовільна. Який найбільш вірогідний діагноз?

Субкапсулярний розрив нирки

Множинні розриви нирки

Паранефральна гематома

Відрив нирки

Забій нирки

299 / 6010
Хвору турбують раптово виникаючі нападоподібні болі в правій поперековій ділянці. Через 2 години після виникнення болів виникла гематурія. На оглядовому знімку поперекової ділянки патологічних тіней не видно. За даними УЗД - пієлокалікоектазія справа, зліва - норма. Який найбільш вірогідний діагноз?

Камінь правої нирки, ниркова коліка

Гострий апендицит

Перекрут кісти правого яєчника

Пухлина миски правої нирки

Заворот кишечника

300 / 6010
До приймального передпокою лікарні потрапив хворий з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із перелічених препаратів необхідно використати для невідкладної допомоги?

Нафтизин

Анаприлін

Мезатон

--

Ізадрин

301 / 6010
У хворого на перший день після операції резекції шлунку спостерігається нормотермія, спонтанне дихання в режимі нормопное. Яка буде добова перспіраційна втрата рідини організмом?

2500 мл

40 мл/кг маси тіла

2,5 мл/кг маси тіла

300 мл

14,5 мл/кг маси тіла

302 / 6010
Чоловік 30 років постраждав в результаті автодорожної катастрофи. Свідомість відсутня. Пульс на сонній артерії не визначається, дихання немає. На рівні поясу у потерпілого широкий шкіряний пасок. Які дії необхідно виконати?

Повернути потерпілого на правий бік

Проводити ШВЛ і зовнішній масаж серця після попереднього вивільнення від паска

Не чіпати потерпілого до прибуття працівників ДАІ

Негайно почати проведення ШВЛ і зовнішнього масажу серця, не витрачаючи часу на зняття паска

Покласти потерпілого спиною на щит

303 / 6010
В клініку потрапив хворий з травматичним відривом обох нижніх кінцівок на рівні колінних суглобів. Хворий різко загальмований, млявий, різко блідий, Ps - 140/хв., ниткоподібний, АД - 50/0 мм рт.ст. На обох нижніх кінцівках накладені джгути. Кровотечі під час вступу немає. За словами лікаря швидкої допомоги, втратив на місті події біля 3 літрів крові. Яка патологія спостерігається у хворого?

Декомпенсований геморагічний шок

Незворотній геморагічний шок

Травматичний шок

Компенсований геморагічний шок

Синдром малого викиду

304 / 6010
Хворій 40 років з гострою шлунково-кишковою кровотечею була перелита консервована кров обсягом 400 мл після проведення усіх проб на сумісність. Після гемотрансфузії стан хворої погіршався, з'явились головні болі та болі в м'язах, підвищилась температура тіла до 38,8^0C. Чим пояснюється стан хворої?

Розвитком бактеріально-токсичного шоку

Пірогенною реакцією середньої важкості

Розвитком гемотрансфузійного шоку

Повітряною емболією

Алергічною реакцією

305 / 6010
Хворий 54 років скаржиться на різкий біль в ділянці правого плечового суглоба. За 10 хвилин до того впав на вулиці на витягнуту руку. Лікар травматологічного пункту виявив різку деформацію контурів правого плечового суглобу, неможливість активних рухів правою кінцівкою. Рентгенологічно: несумістність суглобних поверхонь. Який найбільш іновірний діагноз?

Перелом плеча

Забій плеча

Вивих лопатки

Вивих плеча

Вивих ключиці

306 / 6010
Швидкою допомогою доставлена хвора 83 років зі скаргами на порушення опороздатності на праву ногу після падіння на правий бік. Об'єктивно: хвора лежить на каталці, права нижня кінцівка ротована назовні, зовнішньою стороною ступні торкається постелі. Позитивний симптом 'прилиплої п'яти'. Який попередній діагноз?

Звих стегна

Перелом вертлюжної западини

Перелом діафізу стегна

Перелом шийки стегнової кістки

Забій кульшового суглоба

307 / 6010
При огляді потерпілого з підозрою на перелом кісток таза лікар обома руками тискне на крила клубових кісток у зустрічному направленні. Чим обумовленний больовий синдром, що виник при цьому у потерпілого?

Переломом крижі

Травматичним пошкодженням внутрішньотазових органів

Порушенням безперервного тазового кільця

Переломом сідничних кісток

Заочеревинною гематомою

308 / 6010
Хворий скаржиться на сильний давлячий біль у горлі, більше праворуч, неможливість ковтати навіть рідку їжу. Хворіє 5 діб. Стан тяжкий, t - 38,9^0C, мова ускладнена, голос здавлений, рот відкриває важко. Підщелепові лімфовузли праворуч болісні, збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз?

Перитонзилярний абсцес

Флегмонозна ангіна

Пухлина глотки

Ангіна Симановського-Венсана

Дифтерія

309 / 6010
Дитина 5 років протягом 3-х діб хворіє на ГРВІ. Раптово вночі стала неспокійною; дихання часте, гучне, з нападами 'гавкаючого' кашлю. Дитина кидається у пошуках полегшення дихання. Який попередній діагноз?

Астматичний бронхіт

Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт

Алергічний набряк горлянки

Дифтерія

Стороннє тіло горлянки

310 / 6010
Хвора 65 років скаржиться на поступове зниження зору лівого ока протягом 10 місяців. Об'єктивно: гострота зору лівого ока - 0,01, не корегується. Око спокійне, зіниця сіруватого кольору, рефлекс з очного дна відсутній. Очного дна не видно. Внутрішньоочний тиск - 18 мм рт.ст. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Більмо рогівки

Вікова катаракта

Порушення кровообігу в судинах сітківки

Відшарування сітківки

Відкритокутова глаукома

311 / 6010
Хвора 72 років знаходилась на лікуванні в урологічному відділенні з приводу сечокам'яної хвороби. Після ин'єкції атропіну з'явились сильні болі у лівому оці та гостро погіршався зір. Об'єктивно: гострота зору лівого ока - 0,01, око щільне, але безболісне при пальпації, застійна ін'єкція судин очного яблука, рогівка мутна. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гострий іридоцикліт лівого ока

Гострий кератит лівого ока

Дегенерація рогівки лівого ока

Вторинна глаукома лівого ока

Гострий напад первинної глаукоми

312 / 6010
Потерпілого в автомобільній катастрофі доставлено у нейрохірургічну клініку, оскільки наявні ознаки черепно-мозкової травми. Об'єктивно: симптоми вогнищевих уражень мозку, підозра на забой. Який метод дослідження слід застосувати у цьому випадку?

Ультразвукове дослідження судин головного мозку

Рентгенографію кісток черепа

Обстеження очного дна

Комп'ютерную томографію головного мозку

Ангіографію судин головного мозку

313 / 6010
У пологовому будинку під час першого годування у новонародженого було помічено постійне витікання молока з носу. Про яку аномалію розвитку може свідчити цей сиптом?

Макростома

Заяча губа

Бронхіогенні нориці

Мікростома

Вовча паща

314 / 6010
Дитина 6 місяців потрапила в хірургічну клініку через 16 годин з моменту захворювання, яке розпочалося раптово. Стала неспокійною, терла ніжками, відмовлялася від їжи. Напад неспокою був короткочасним. Хлопчик заспокоївся і заснув. Прокинувся через 20–25 хв., з’явилися блювота і повторний різкий неспокій. Дитина бліда, адинамічна. Пелюшка вимащена темно–червоним виділенням. Попередній діагноз?

Ентероколіт

Пухлина черевної порожнини

Інвагінація кишечника

Дивертикуліт Меккеля

Глистна кишкова непрохідність

315 / 6010
У дитини, віком 26 днів, з діагнозом 'пупковий сепсис' під час обходу лікар звернув увагу на наявність набряку правого плеча, відсутність активних рухів у плечовому суглобі, звисання правої кисті. Мати відмічає погіршення стану дитини за останню добу, яке виявилось відмовою від грудей, неспокоєм, плачем при повиванні, підвищенням t до 38,8^0С. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Епіфізарний остеомієліт плечової кістки

Травматичний брахіоплексіт

Перелом плечової кістки

Флегмона плеча

Перелом ключиці

316 / 6010
Під час огляду дитини у пологовому залі встановили, що дитина вагою 2800 г, живіт здутий в епігастральній ділянці, під час зондування шлунку отримано 30 мл вмісту жовтуватого кольору. Меконій не відходив. На оглядовій рентгенограмі: на фоні відсутності пневматизації кишечнику виявлено два рівні газу та рідину в епігастрії. Яка вада розвитку спостерігається у дитини?

Атрезія стравоходу

Атрезія здухвинної кишки

Атрезія хоан

Атрезія товстої кишки

Aтрезія 12-палої кишки

317 / 6010
В поліклініку звернулися батьки хлопчика 2-х років зі скаргами на відсутність у дитини в мошні правого яєчка. Об'єктивно: гіпоплазія правої половини мошни, яєчко відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується по ходу пахового каналу, але в мошну не низводиться. Який найбільш вірогідний діагноз?

Ретракція правого яєчка (псевдокрипторхізм)

Правобічний крипторхізм, пахова форма

Правобічний крипторхізм, черевна форма

Ектопія правого яєчка, лобкова форма

Лівобічний монорхізм

318 / 6010
На іригограмі у дитини віком 3 роки з хворобою Гіршпрунга зображено звуження в ділянці прямої та сигмовидної кишок. Яка анатомічна форма хвороби Гіршпрунга спостерігається у цього пацієнта?

Pектосигмовидна

Субтотальна

Тотальна

Ректальна

Сегментарна

319 / 6010
Хворий 27 років доставлений в клініку з розтрощеною раною задньої поверхні правої гомілки через 2 години після травми. Під час хірургічної обробки з рани видалені частки брудного одягу та гравій. Які дії з нижчеперерахованих є вирішальними для попередження розвитку анаеробної інфекції?

Призначення раціональної антибіотикотерапії

Радикальна хірургічна обробка

Введення лікувальної дози протигангренозної сироватки

Введення профілактичної дози протигангренозної сироватки

Проведення гіпербаричної оксигенації

320 / 6010
У морзі знаходяться трупи осіб, що вмерли від електротравми, раптовою смертю, розриву селезінки з гострим малокрів'ям, одна невідома особа, отруєний етиловим алкоголем та утоплений. У якого трупа необхідно встановити групу крові?

У отруєного

З раптовою смертю

У утопленного

З внутрішньою кровотечою

У всіх трупів невідомих осіб

321 / 6010
Дівчинці 4,5 роки. Мати скаржиться на наявність у дитини нічних страхів, поганий сон, відставання у збільшенні маси тіла. В анамнезі епізоди ацетонемічної блювоти. Інтелектуально добре розвинена. Який вид діатезу найбільш імовірно є у дитини?

Ексудативно-катаральний

Сечокам'яний

Лімфатико-гіпопластичний

Нервово-артритичний

Неврастенічний

322 / 6010
Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, що знаходиться на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання має провести лікар у першу чергу?

Паратрофії

Рахіту

Анемії

Спазмофілії

Гіпотрофії

323 / 6010
Мати 10-місячної дитини скаржиться на значну блідість, поганий апетит, збільшений живіт малюка. У неонатальному віці дитина лікувалась у стаціонарі з приводу жовтяниці та анемії. Об'єктивно: шкіра бліда із жовтяничним відтінком, зубів немає, живіт збільшений, пальпується селезінка. Hb - 90 г/л, ер. - 3,0*10^12/л, КП - 0,9, мікросфероцитоз, ретикулоцитоз до 20%, білірубін сироватки - 37 мкМ/л, непрямий - 28 мкМ/л. Який тип анемії має місце?

Білководефіцитна анемія

Гемолітична анемія

Спадковий еліптоцитоз

Залізодефіцитна анемія

В-12-дефіцитна анемія

324 / 6010
У 2-місячного хлопчика після проведення профілактичного щеплення спостерігалася тривала кровотеча з місця ін'єкції, після чого утворилася внутрішньом'язова гематома. Об'єктивно: значне підвищення споживання протромбіну та виражене подовження активованого часткового тромбопластинового часу. Який найбільш імовірний діагноз?

Хвороба Верльгофа

Хвороба Шенлейн-Геноха

Геморагічна хвороба новонароджених

Вроджена афібриногенемія

Гемофілія

325 / 6010
У 5-річного хлопчика зі стигмами дизембріогенезу (маленьке підбоpіддя, товсті губи, відкритий pот, гіпертелорізм) - систолічний шум в II міжребер'ї справа від грудини. Шум проводиться на шию і по лівому краю груднини. Пульс на лівій плечовій артерії - зменшений. АТ на правій руці - 110/60мм рт.ст, на лівій - 100/60. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка. Який дефект найбільш вірогідний?

Дефект міжшлуночкової перегородки

Дефект міжпередсердної перегородки

Відкрита аортальна протока

Аортальний стеноз

Коарктація аорти

326 / 6010
У дитини 4,5 років з тетрадою Фалло виник задишечно-ціанотиний напад. В чому полягає перша допомога?

В/в ввести фуросемід, корглікон, кисень

В/в ввести преднізолон, корглікон, кисень

В/в ввести еуфіллін, строфантін, кисень

В/в ввести строфантин, фуросемід, кисень

В/в ввести реланіум, анаприлін, кисень

327 / 6010
Дитині 12 років. Діагноз - двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий перебіг захворювання. Який з нижчеперелічених препаратів Ви призначите для лікування?

Протигрибкові

Амінопеніціліни

Цефалоспорини 1-го покоління

Аміноглікозіди

Макроліди 2-го покоління

328 / 6010
У 5-річної дівчинки з транзиторним імунодефіцитом за Т-системою протягом двох місяців спостерігається клінічна картина правобічної пневмонії. Про який перебіг пневмонії слід думати у даному випадку?

Хронічний

Гострий

Рецидивуючий

Хвилеподібний

Затяжний

329 / 6010
У дитини 2-х років після гри з 'мозаїкою' раптово виник кашель, стридорозне дихання, потяг до блювоти, ціаноз. Що має запідозрити лікар в першу чергу?

Аспірацію стороннього тіла

Гострий ларинготрахеїт

Гострий ларингіт

Гостру пневмонію

Кашлюк

330 / 6010
Хлопчик 9 років скаржиться на болі в епігастрії (частіше в нічний час), нудоту, блювання, печію, головний біль. Під час клініко-параклінічного обстеження діагностовано виразку шлунку. Яку дієту за Певзнером та на який термін Ви призначите, розпочинаючи лікувальне харчування даного хворого?

1а - протягом тижня

1а - протягом місяця

1в - протягом 2 тижнів

1в - протягом 3 тижнів

1в - протягом 1,5 тижнів

331 / 6010
У хлопчика 14-ти років, що протягом трьох років періодично скаржиться на біль в епігастрії натще, нудоту та печію, під час гастродуоденоскопії визначено ознаки гастродуоденіту та виразковий дефект слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Який з препаратів буде найбільш ефективним у лікуванні цієї дитини?

Папаверин

Но-шпа

Де-нол

Атропін

Альмагель

332 / 6010
У хлопчика 10 років хронічний вірусний гепатит В з вираженою активністю процесу. Загальний білірубін - 70 мкмоль/л. непрямий - 26 мкмоль/л, прямий - 44 мкмоль/л, АСТ - 6,2 ммоль/год, АЛТ - 4,8 ммоль/год.л. Який механізм полягає в основі підвищення рівня трансаміназ у цього хворого?

Внутрішньопечінковий холестаз

Порушення синтетичної функції печінки

Гіперспленізм

Цитоліз гепатоцитів

Порушення кон'югації білірубіну

333 / 6010
У хлопчика 4 років через 2 тижні після ангіни з’явились набряки, головний біль, протягом доби 3 рази відзначалась блювота. Об'єктивно: підвищення АТ, сеча кольору м’ясних помиїв. Який найбільш імовірний діагноз?

Цистит

Пієлонефрит

Уретрит

Гломерулонефрит

Інтерстиціальний нефрит

334 / 6010
Дитина 7 років гостро захворіла з підвищенням t до 38^0С, з'явилась нежить, кашель, сльозотеча та крупноплямистий сип на шкірі. Слизова оболонка зіву набрякла, гіперемована, з білястими плямами в ділянках щік. Запалення якого характеру полягає в основі змін слизової оболонки?

Геморагічне

Фібринозне

Гнійне

Серозне

Катаральне

335 / 6010
Дівчинка 12 років скаржиться на припухлість на передній поверхні шиї. Лікарем діагностована гіперплазія щитовидної залози ІІ ступеня, еутеріоз. За результатами УЗД припущено аутоімунний тиреоїдит. Зібрано кров на титр антитіл до тиреоглобуліну. Який титр антитіл буде діагностично вагомим?

1:100

1:50

1:150

1:250

1:200

336 / 6010
Дитина, якій 6 місяців, народилася недоношеною і в пологовому відділенні ніяких щеплень не отримала. Проти якої інфекції її треба імунізувати в першу чергу?

Кір

Поліомієліт

Правець

Дифтерія

Туберкульоз

337 / 6010
У дитини 2-х років t - 38,5^0С, блювання, дегідратація 2-3-го ступеню, випорожнення до 10 разів на добу, кал рідкий, смердючий, водянистий, буро-зеленого кольору. У матері виникли подібні симптоми після вживання сирих яєць. Який найбільш імовірний діагноз?

Шигельоз

Кампілобактеріоз

Ротавірусна інфекція

Ентеровірусна інфекція

Сальмонельоз

338 / 6010
Дитина 7 рокiв хворiє близько двох тижнiв; з’явилась нежить, приймав краплi в нiс. Страждає на харчову алергію. Звернувся до ЛОР-лiкаря з приводу гнiйно-кров’янистих видiлень з носа, мацерацiї крил носа та верхньої губи. Під час риноскопiї на носовiй перетинцi бiлiсувато-сiрi острiвцi. Слизова ротоглотки не змiнена. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?

Аденовiрусна iнфекцiя

Алергiчний ринiт

Риновiрусна iнфекцiя

Дифтерiя носа

Гайморит

339 / 6010
Дитині 4 роки. 5-й день хвороби. Скарги на кашель, висип на шкірі. Т - 38,2^0С, брязклість обличчя, світлобоязнь, кон'юнктивіт. На обличчі, шиї, верхній половині грудної клітини яскравий плямисто-папульозний, місцями злитий сип. Зів гіперемований. З носа - серозно-гнійні відділення. В легенях - сухі хрипи. Ваш попередній діагноз?

Скарлатина

Краснуха

Кір

Аденовірусна інфекція

Ентеровірусна екзантема

340 / 6010
У дитини 5 років на 8 день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла, везикульозним висипом, переважно на шкірі тулуба та волосистої частини голови, з'явився сильний головний біль, блювота, атаксія, загальмованість, дискоординація рухів, тремор кінцівок. Другою хвилею гарячки діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого захворювання може бути енцефаліт у цієї дитини?

Кір

Вітряна віспа

Ентеровірусна інфекція

Герпетична інфекція

Краснуха

341 / 6010
У 5-річної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, запамороченням, загальною слабкістю. На ЕКГ зафіксована тахікардія з ЧЧС - 220/хв. Шлуночкові комплекси деформовані і розширені. Зубець Р відсутній. Який першочерговий препарат призначити для надання невідкладної допомоги?

Строфантин

Ізоптин

Лідокаїн

Новокаїнамід

Седуксен

342 / 6010
Дитина раптово втратила свідомість, з'явилась різка блідість шкіри і слизових оболонок, поширення зіниць. Реєструються окремі судомні вдохи. Пульс на променевій та сонній артерії не визначається. Вкажіть першочергові заходи:

Реанімація за системою АВСД

Забезпечити доступ до центральної вени

Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації

Терміново провести ЕКГ-дослідження

Опустити голову та підняти ноги хворого

343 / 6010
Дівчинка 12 років потрапила до стаціонару із школи, де під час уроку знепритомніла, почалися судоми. Протягом декількох років страждає на цукровий діабет. Об’єктивно: дівчинка знепритомнена, судом немає, менінгеальні ознаки відсутні. На шкірі рук та стегон багаточисленні сліди після ін’єкцій. Глюкоза крові - 1,6 ммоль/л. В якому стані перебуває дівчинка?

Гіперглікемічна кома

Надниркова недостатність

Молочнокисла кома

Гіпоглікемічна кома

Гіперосмолярна кома

344 / 6010
Пiд час внутрiшньом’язевого введення вакцини АКДП в полiклiнiцi у дитини вiком 3 мiсяцi раптово з’явилися явища ларiнгоспазму, блiдiсть шкiрних покровiв, цiаноз губ, «крик півня», зупинка дихання, напруження всього тiла iз запрокинутою головою. Алергологiчний анамнез дитини не обтяжений. Перед щепленням педiатр вiдхилень вiд норми не вiдмiчав. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

Анафiлактичний шок, клонiчнi судоми

Спазмофiлiя, тонiчнi судоми

Менiнгiзм клонiко-тонiчнi судоми

Крововилив у головний мозок, тонiчнi судоми

Менiнгоенцефалітична реакцiя, клонiко-тонiчнi судоми

345 / 6010
Новонароджений від вагітності з важким гестозом другої половини, народився на 41 тижні гестації, з вагою 2400 г, зростом 50 см. Об’єктивно: шкіра брезкла, підшкірно-жирова клітковина тонка, м’язова гіпотонія, рефлекси періоду новонародженості знижені. Внутрішні органи без патологічних змін. Як оцінити дану дитину?

Переношений

Незрілий

Недоношений

Доношений з нормальною масою тіла

Доношений із затримкою внутрішньоутробного розвитку

346 / 6010
У доношеної новонародженої дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених за резус-фактором. Цифри білірубіну критичні. Група крові дитини В(III), матері - А (II). Показано замінне переливання крові. Який добір донорської крові необхідний для цього?

Група крові А(II), Rh (+)

Група крові О(I), Rh (-)

Група крові В(III), Rh (+)

Група крові В(III), Rh (-)

Група крові А(II), Rh (-)

347 / 6010
Дитині 12 днів. Мати скаржиться на щоденні зригування малими порціямим. Випорожнення щоденні. Вагу набирає добре. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Кишкова інфекція

Пілоростеноз

Пілороспазм

Парентеральна диспепсія

Проста диспепсія

348 / 6010
У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання у психомоторному розвитку, бліда шкіра із екзематозними змінами, біляві коси, блакитні очі, напади судом. Який із наступних лабораторних аналізів крові та сечі найбільш вірогідні для визначення діагнозу?

Визначення концентрації валіну

Визначення концентрації фенілпірувату

Визначення концентрації гістидину

Визначення концентрації лейцину

Визначення концентрації триптофану

349 / 6010
Дівчинка 4 днів народилася від II жаданої вагітності, II пологів у строк 39 тижнів.Об'єктивно: ознаки затримки внутрішньоутробного розвитку, крилоподібні складки на шиї, лімфатичний набряк кистей та ступнів, який минув сам по собі у першу добу. Який Ваш попередній діагноз?

Вроджений гіпотиреоз

Дитина здорова

Недорозвиненість лімфатичної системи

Синдром Шерешевського-Тернера

Склерема

350 / 6010
У дівчинки 2-х років у анамнезі повторні пневмонії, що проходять з явищами обструкції. У легенях вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, дихання послаблене. Важко відхаркується густий в'язкий секрет. Відзначена наявність 'барабанних паличок', відставання у фізичному розвитку. Який попередній діагноз?

Рецидивуючий бронхіт

Туберкульоз легень

Муковісцидоз, легенева форма

Бронхіальна астма

Вроджений полікістоз легень

351 / 6010
Породілля 22 років поступила до пологового будинку з активною пологовою діяльністю. Розміри таза: 23-26-29-18 см. Індекс Соловйова – 15 см. Діагональна кон’югата – 12 см. Ознака Генкель-Вастена негативна. Визначіть акушерську характеристику таза жінки.

Нормальний

Поперечнозвужений таз

Плоскорахітичний таз II ступеня

Простий плаский I ступеня

Загальнорівномірнозвужений I ступеня

352 / 6010
Під час огляду плаценти, яка щойно народилася, встановлено наявність дефекту розміром 2х3 см. Кровотечі немає. Яка тактика найбільш виправдана?

Зовнішній масаж матки

Призначення утеротонічних препаратів

Ручна ревізія порожнини матки

Нагляд за породіллєю

Інструментальна ревізія порожнини матки

353 / 6010
Першовагітна, термін вагітності 41-42 тижні. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розміри таза 23-26-29-18, обхват живота - 102 см, ВДМ - 40 см. І період пологів триває 8 годин. Серцебиття плода - 140/хв., чітке, ритмічне. Контракційне кільце косе, на рівні пупка, ознака Вастена позитивна. Піхвове дослідження: повне відкриття, головка притиснута до входу у малий таз, навколоплідний міхур відсутній, мале тім’ячко зліва у лона. Яка тактика лікаря?

Плодоруйнівна операція

Ведення пологів через природні пологові шляхи

Акушерські щипці

Кесарський розтин

Посилення пологової діяльності

354 / 6010
Роділля, 25 років, ІІ період пологів. Під час внутрішнього акушерського дослідження розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю виповнює крижову впадину. Сідничні ості не визначаються. Під час потугів промежина вип'ячується. Де знаходиться голівка плода?

В площині широкої частини малого таза

Великим сегментом у площині входу в малий таз

В площині виходу з малого таза

В площині вузької частини малого таза

Малим сегментом у площині входу в малий таз

355 / 6010
До пологового відділення надійшла повторновагітна з приводу рясних виділень із піхви. Під час пихвового обстеження: шийка скорочена, маточне вічко відкрите до 3 см, вище внутрішнього вічка пальпується губчаста тканина, поруч з нею визначаються оболонки. При огляді дзеркалами із сторони стінок піхви та шийки матки патологічних змін немає. Про яку йдеться патологію?

Розрив крайового синусу

Часткове передлежання плаценти

Емболія навколоплідними водами

Повне передлежання плаценти

Передчасне відшарування нормально розміщенної плаценти

356 / 6010
У породіллі 22 років вагою 80 кг через 10 хвилин після народження плода вагою 4100 г та довжиною 53 см самостійно виділився послід та 100 мл крові. Матка скоротилась, через 10 хвилин кровотеча з'явилася знову, крововтрата сягнула 300 мл. Яка крововтрата вважається припустимою у даної породіллі?

650 мл

500 мл

400 мл

300 мл

1000 мл

357 / 6010
Роділля 32 років потрапила в акушерський стаціонар у зв’язку з початком регулярної пологової діяльності, раннім відходженням навколоплідних вод. В кінці першого періоду пологів перейми уповільнились, тривають по 25-30 сек., через кожні 4-5 хв. За останні три години відкриття шийки матки становить 1 см. Яке ускладнення виникло?

Бурхлива пологова діяльність

Первинна слабкість пологової діяльності

Вторинна слабкість пологової діяльності

Дистоція шийки матки

Дискоординована пологова діяльність

358 / 6010
Під час піхвового дослідження через 6 годин після початку родової діяльності визначається: розкриття шийки матки до 5 см, передлежання голівки плоду, яка притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперековому розмірі входу до малого тазу, мале тім'ячко ліворуч, збоку. Про який момент біомеханізму пологів йдеться мова?

Згинання голівки

Внутрішній поворот голівки

Внутрішній поворот плечиків

Додаткове згинання голівки

Розгинання голівки

359 / 6010
Жінки 26 років народила 6 місяців тому. Звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність місячних. Дитина на грудному вигодовуванні. Під час піхвового обстеження: матка звичайних розмірів, щільної консистенції. Який найбільш імовірний діагноз?

Синдром Шихана

Фізіологічна аменорея

Синдром Ашермана

Вагітність

Псевдоаменорея

360 / 6010
У гінекологічне відділення госпіталізовано жінку з клінікою гострого живота з підозрою на позаматкову вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину буде виконувити пункцію очеревної порожнини гінеколог?

Formix vaginae anterior

Fornix vaginae posterior

Cervix uteri

Rectum

--

361 / 6010
В жіночу консультацію звернулася жінка 32 років зі скаргами на тривалі та рясні місячні протягом півроку, тягнучі болі в нижніх відділах живота, слабкість. Під час гінекологічного обстеження тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. В крові: Hb=90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

Рак тіла матки

Вагітність

Дисфункціональна маткова кровотеча

Міома матки, постгеморагічна анемія

Кістома яєчника

362 / 6010
Хвора 43 років скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 6 мiсяцiв. Бiмануально: шийка матки збiльшена у розмiрi, обмежена у рухливостi. В дзеркалах - шийка матки у виглядi кольорової капусти. Проби Хробака та Шиллера - позитивнi. Який найбільш вірогідний дiагноз?

Фiброїд, що народжується

Рак шийки матки

Шийкова вагiтнiсть

Полiп шийки матки

Лейкоплакiя

363 / 6010
Хвора 18 років скаржиться на затримку менструації на 15 діб. Порушення менструального циклу відмічає вперше. Статеве життя регулярне, від вагітності не охороняється. Об'єктивно: загальний стан задовільний, живіт м'який безболісний, АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps - 72/хв, задовільних властивостей. При трансвагінальній ехографії - підозра на прогресуючу трубну вагітність. Яка тактика лікаря ЖК є найбільш правильною?

Провести дослідження за тестами функціональної діагностики

Негайно госпіталізувати хвору для уточнення діагнозу

Направити хвору для визначення титру хоріонального гонадотропіну крові чи сечі

Рекомендувати повторно з'явитись через тиждень для контрольного УЗД

Виконати пункцію черевної порожнини через заднє склепіння

364 / 6010
Хвора 47 років госпіталізована для хірургічного лікування з приводу підслизової міоми матки, анемії І ст. Під час піхвового дослідження: шийка матки гіпертрофована, тіло матки збільшене до 8-9 тижнів вагітності, щільне, безболісне, додатки з обох сторін не змінені, виділення слизові. Який фактор впливає на вибір об'єму оперативного втручання в даному випадку?

Наявність залізодефіцитної анемії

Локалізація міоматозного вузла

Стан шийки матки

Розміри міоматозного вузла

Розміри тіла матки

365 / 6010
Хвора 29 років потрапила у гінекологічне відділення зі скаргами на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення до та після менструації протягом 5 днів. Захворювання пов'язує з перенесеним абортом 2 роки тому. Протизапальне лікування ефекту не дало. Бімануальне дослідження: матка більша норми, щільна, болюча, гладка. Гістероскопія: в ділянці дна матки видно темно-червоні отвіри, з яких виділяється темна кров. Який діагноз відповідає даній клінічній картині?

Поліменорея

Внутрішній ендометріоз

Субмукозний фіброматозний вузол

Дисфункціональна маткова кровотеча

Гіперменорея

366 / 6010
Хвора 29 років скаржиться на безпліддя. Статевим життям живе в шлюбі 4 роки, вагітності не запобігає. Вагітностей не було. Об'єктивно: розвиток статевих органів без відхилень від норми. Маткові труби прохідні. Базальна [ректальна] температура протягом трьох менструальних циклів однофазна. Яка найбільш імовірна причина безпліддя?

Генітальний ендометрiоз

Ановуляторний менструальний цикл

Хронічний аднексит

Аномалії розвитку статевих органів

Імунологічне безпліддя

367 / 6010
Першовагітна у терміні 20 тижнів скаржиться на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі. Рухомість плода відчуває. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно терміну вагітності, шийка матки скорочена до 0,5 см, зовнішнє вічко відкрите на 2 см. Виділення кров'янисті, мажучі. Який найбільш вірогідний діагноз?

Неповний аборт

Завмерла вагітність

Аборт в ходу

Аборт, що почався

Загроза переривання вагітності

368 / 6010
Першовагітна доставлена швидкою допомогою, вагітність - 36 тижнів. Скарги на сильний біль в епігастрії, двічі була блювота. Болі з'явилися після того, як вагітна з'їла вінегрет. Набряки нижніх кінцівок. АТ - 140/100 мм рт.ст. Сеча при кип'ятінні згорнулася. Який набільш ймовірний діагноз?

Нефропатія ІІІ ступеню

Харчова токсикоінфекція

Пієлонефрит в стадії загострення

Водянка вагітних

Прееклампсія

369 / 6010
Хвора 33 років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з ірадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені скаргі з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, Ps - 92/хв., t - 36,6^0C, АТ=100/60 мм рт. ст. Живіт дещо напружений, незначно болісний в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. Hb - 98 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Ниркова коліка

Гострий апендицит

Апоплексія яєчника

Кишкова непрохідність

Позаматкова вагітність

370 / 6010
Породілля 30 років знаходиться в післяпологовому відділенні у зв’язку з слабкістю пологової діяльності. Безводний період складає 14 годин. На 3 добу після пологів стан хворої значно погіршився, з’явилися болі внизу живота, підвищення температури до 39,5^0 С. Ps - 120 уд/хв. АТ - 100/60 мм рт. ст., загальний стан важкий, шкіра бліда, язик сухий. Живіт здутий, відмічається позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберна. Перістальтика різко знижена. Яке лікування необхідно провести?

Стимуляція кишківника з антибактеріальною терапією

Екстирпація матки з трубами, дренаж черевної порожнини

Консервативне лікування

Екстирпація матки без придатків

Надвагінальна ампутація матки без придатків

371 / 6010
Хвора 25 років скаржиться на значні пінисті виділення із піхви, з неприємним запахом, печію та свербіння в області геніталій. Хворіє протягом тижня. Статеве життя поза шлюбом. Об'єктивно: слизова піхвова оболонка гіперемійована, при дотику кровоточить. В області уретри визначаються білі пінистого характеру. Який найбільш імовірний діагноз?

Кандидомікоз піхви

Трихомонадний кольпіт

Гонорея

Бактеріальний вагіноз

Хламідіоз

372 / 6010
Хвора 18 років скаржиться на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 37,5^0С, значні слизово-гнійні виділення із статевих шляхів, різі при сечовиділенні. Під час огляду в дзеркалах та під час піхвового дослідження: уретра інфільтрована, шийка матки гіперемована, ерозована; матка пальпаторно болюча, додатки болючі, потовщені; склепіння вільні. При бактеріоскопічному дослідженні виділень виявлені диплококи. Який найбільш імовірний діагноз?

Хронічна гонорея

Трихомоніаз

Кандідомікоз

Хламідіоз

Свіжа гостра висхідна гонорея

373 / 6010
Під час огляду хворої в області промежини виявлені нарости у вигляді кондилом на широкій основі. Якою повинна бути тактика лікаря?

Направити жінку у шкірно-венерологічний діспансер

Кріодеструкція кондилом

Лікування хімічним коагулятором

Хірургічне видалення кондилом

Противовірусне лікування

374 / 6010
В жіночу консультацію звернулась молода жінка з приводу вагітності 4–5 тижнів. Вагітність бажана. З анамнезу встановлено, що в дитинстві перенесла ревматизм, має комбіновану мітральну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану. В які терміни вагітності потребує стаціонарного лікування?

6-7 тижнів, 16 тижнів, 38 тижнів

8-12 тижнів, 28–32 тижні, 37 тижнів

16 тижнів, 34 тижні, 39-40 тижнів

10–12 тижнів, 24 тижні, 37–38 тижнів

12–16 тижнів, 27-28 тижнів, 37–38 тижнів

375 / 6010
Хвора 20 років скаржиться на аменорею. Об'єктивно: гірсутизм, ожиріння з переважним розподілом жирової тканини на обличчі, шиї, верхній частині тулуба. На обличчі – acne vulgaris, на шкірі – смуги розтягнення. АТ - 170/100 мм рт.ст. Психічний розвиток та інтелект не порушені. Гінекологічний статус: волосистість на зовнішніх статевих органах подмірна, гостра гіпоплазія піхви та матки. Який найбільш імовірний діагноз?

Синдром Іценка-Кушинга

Синдром Шихана

Синдром Пехранца-Бабінського-Фреліха

Синдром Штейна-Левенталя

Синдром Шерешевського-Тернера

376 / 6010
При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м^2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні?

52 м^2

24 м^2

28 м^2

30 м^2

40 м^2

377 / 6010
Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

Визначення життєвої ємкості легень

Вимірювання зросту

Визначення маси тіла

Визначення форми хребта

Визначення форми грудної клітки

378 / 6010
У сільському населенному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки подовження строків зарощення тім'ячка, порушення розвитку кістної тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов'язані з високим рівнем змісту у rрунті та rрунтовій воді:

Стронцію

Миш'яку

Свинцю

Йоду

Фтору

379 / 6010
На одній із дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з пеком навалом, під час фізіолого-гігієнічного дослідження характеру роботи вантажників, що вручну лопатою розбивають запечену масу і перевалюють її, встановлено, що їхня праця належить до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критерієв могла бути проведена оцінка праці вантажників?

Інтелектуальна напруга

Величина статичного навантаження за зміну

Час пасивного спостереження, % до тривалості зміни

Час активних дій, % до тривалості зміни

Максимальна маса вантажу, що переміщується

380 / 6010
Робітники рибних промислів підпадають під вплив низьких температур оточуючого повітря від –5^0С до –15^0С. Захворювання яких органів і систем частіше зустрічаються у робітників цих виробництв?

Печінки

Крові

Шлунково-кишкового тракту

Серцево-судинної

Дихальної системи

381 / 6010
В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

Підготовча

Інша

Спеціальна

Додаткова

Основна

382 / 6010
В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гамма-установки променевої терапії типу “Агат” та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які із перелічених заходів треба використовувати для захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу?

Герметизація установок та організація вентиляції приміщення

Скорочення часу роботи та екранування джерела

Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни

Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання

Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи

383 / 6010
Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадіння підшлункової залози лікар призначив йому повне голодування на 1-3 дні. У період покращення стану здоров’я після скасування режиму голоду хворому дозволяється:

М’ясо відварене

Виноградний сік

Картопляно-морквяне пюре

Бульйон

Молоко

384 / 6010
Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Ця картина захворюваності найбільш вірогідно може бути пов'язана з промисловим викидом в атмосферу:

Сполук миш'яку

Сполук свинцю

Метилртуті

Оксидів сірки

Сполук кадмію

385 / 6010
Хворий скаржиться на зниження працездатності, підвищену втому. Об'єктивно: набряклі розпушені ясна, на шкірних покривах фолікулярний гіперкератоз на фоні відсутності сухісті шкіри. Які дослідження доцільно провести для уточнення діагнозу?

Резистентності шкірних капілярів

Темнової адаптації

Уринарної екскреції вітаміну В_1

Вітаміну А у сироватці крові

Уринарної екскреції вітаміну С

386 / 6010
На підприємстві по виробництву синтетичних миючих засобів почастішали випадки захворювання ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. В повітрі робітничої зони присутній пил миючих засобів. Спеціалісти вважають, що клінічні прояви та зріст захворюваності зумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу полягають у основі патогенезу?

Канцерогенна дія

Загальнотоксична дія

Фіброгенна дія

Алергічна дія

Подразнююча дія

387 / 6010
При оцінці фізичного розвитку хлопчика 8 років по шкалам регресії встановлено, що він має середні показники довжини тіла – 132 см, при цьому маса тіла дорівнює 32,8 кг та обсяг грудної клітини (ОГК) - 68 см. Часткова сигма (сигма-R) маси тіла становить +0,95 сигма-R та часткова сигма ОГК +1,27 сигма-R. Яка загальна оцінка фізичного розвитку хлопчика?

Фізичний розвиток хлопчика середній

Фізичний розвиток хлопчика середній при ОГК вище середнього

Фізичний розвиток хлопчика вище середнього при середньому зрості

Фізичний розвиток хлопчика вище середнього

Фізичний розвиток хлопчика середній за зростом, вище середнього - за масою тіла та високий - за ОГК

388 / 6010
В приміщенні навчального класу школи концентрація СО_2 в повітрі - 0,2%, світловий коефіцієнт - 1:5, t - 20^0С, вологість - 55%. Загальне освітлення лампами накалу 200 лк. Які функціональні або патологічні відхилення найбільш ймовірні?

Зниження працездатності, головний біль

Простудні захворювання

Порушення зору

Вегето-судинні дистонії

Сколіози

389 / 6010
Під час аналізу на свіжістьі молока проводять пробу на редуктазу, на здатність зсідання. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?

Кислотність

Щільність

Сухий залишок

Вміст сторонніх домішок

Жирність

390 / 6010
Хворий госпіталізований в лікувально-профілактичний заклад з діагнозом трихінельоз. Вживання в їжу якого продукту спричинило цей гельмінтоз?

Яловичини

Баранини

Cвинини

М'яса птахів

М'яса кролика

391 / 6010
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план?

Попередження ускладнень захворювань

Попередження виникнення захворювань

Покращення умов життя населення

Проведення реабілітаційних заходів

Усунення чинників виникнення захворювань

392 / 6010
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які із джерел вивчення захворюваності забезпечать найбільш повний облік гострих захворювань?

Причини смерті

Профілактичні огляди

Звернення в амбулаторно-поліклінічні заклади

Опитування населення

Спеціально організоване вивчення

393 / 6010
Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ – 5800, захворювання системи кровообігу – 3480, захворювання органів травлення - 1300, інших захворювань - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними?

Відносної інтенсивності

Iнтенсивний

Екстенсивний

Наочності

Співвідношення

394 / 6010
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій ділянцї. Які заходи щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

Попередження виникнення захворювань

Заходи щодо покращення умов життя хворих

Заходи щодо підвищення якості життя хворих

Направлення хворих на санаторне лікування

Попередження ускладнень захворювань

395 / 6010
Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих?

Гостра інфекційна

Загальна

Госпіталізована

З тимчасовою втратою працездатності

На найважливіші неепідемічні хвороби

396 / 6010
У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб у віці від 0 до 14 років склала 31%, а питома вага осіб у віці 50 років та старше склала 20%. Оцініть склад населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію.

Регресивний склад населення

Стаціонарний склад населення

Прогресивний склад населення

Міграція населення

Еміграція населення

397 / 6010
У 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалась величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?

Коефіцієнтом варіації

Коефіцієнтом кореляції

Помилкою репрезентативності

Сигмальним відхиленням

Коефіцієнтом Стьюдента

398 / 6010
В районі проживає 70000 населення. З них у віці 0–14 років – 13,0%, 15-49 років – 52,0%, 50 років та старше – 35,0%. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району.

Секторної діаграми

Картограми

Стовпчикової діаграми

Лінійної діаграми

Радіальної діаграми

399 / 6010
Мати, що перебуває у частково-сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері?

Листок непрацездатності

Довідка про необхідність догляду за дитиною

Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого

Довідка невстановленої форми

Довідка про хворобу матері

400 / 6010
Дільничний лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до хворого 42 років. При обстеженні хворого лікар запідозрив дизентерію. Який документ повинен оформити лікар?

Доповідну записку на ім'я Голови сільської ради

Витяг з медичної карти амбулаторного хворого

Негайне повідомлення про інфекційне захворювання

Довідку про інфекційне захворювання

Статистичний талон остаточних (уточнених) діагнозів

401 / 6010
У пацієнта на фоні ангіни з'явився біль у трубчатих кістках. Об'єктивно: генералізоване збільшення лімфовузлів, гепато-лієнальний синдром, стерналгія. В крові: ер. 3,6*10^12/л, Нв 87 г/л, лейк. 13*10^9/л, бласти 87%, п/я 1%, с/я 7%, лімф. 5%, тромб. 45*10^9/л, ШОЕ 55 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Хронічна лімфоцитарна лейкемія

Хронічна мієлоїдна лейкемія

Мієломна хвороба

Гостра лейкемія

Еритремія

402 / 6010
У хворого виявлено генералізоване збільшення лімфовузлів, гепато-лієнальний синдром. В крові: ер. 2,4*10^12/л, Нв 58 г/л, КП 0,7, рет. 1%, тромб. 145*10^9/л, лейк. 156*10^9/л, п/я 1%, с/я 7%, лімф. 87%, мон. 5%, ШОЕ 55 мм/год. Яке захворювання можна запідозрити за клініко-лабораторними показниками?

Хронічний мієлолейкоз

В-12-дефіцитну анемію

Апластичну анемію

Хронічний лімфолейкоз

Залізодефіцитну анемію

403 / 6010
Хворий 66 років скаржиться на серцебиття, загальну слабкість, парестезії, зниження чутливості в ногах, порушення смаку, нюху. В крові: ер. 2,1*10^12/л, Нв 84 г/л, КП 1,2, макроцитоз, полісегментація ядер нейтрофілів. У патогенезі цього стану провідна роль належить:

Дизеритропоезу через порушення утилізації заліза на рівні кісткового мозку

Ушкодженню кісткового мозку токсичними факторами

Підвищеному руйнуванню еритроцитів

Порушенню синтезу ДНК, мегалобластичний тип кровотворення

Порушенню синтезу гемоглобіну через хронічний дефіцит заліза

404 / 6010
Жінка 30 років скаржиться на запаморочення, слабкість, підвищену ламкість нігтів, випадання волосся, порушення смаку. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps 98/хв, АТ 100/60 мм рт.ст. В крові: Hb 80 г/л, ер. 3,4*10^12/л, КП 0,7, ШОЕ 20 мм/год. Сироваткове залізо 7,2 мкмоль/л. Який препарат доцільно призначити хворій?

Залізо рег OS

Вітаміни внутрішньом’язово

Еритроцитарну масу

Залізо парентерально

Цільну кров

405 / 6010
Хворий 18 років скаржиться на болі в горлі під час ковтання, підвищення температури до 39,8^0С, озноб, слабкість. Через періодичні головні болі часто приймає анальгін. Захворів гостро 4 дні тому. Слизова порожнини рота вкрита виразками. Мигдалики гіперемійовані. Лакуни вкриті некротичним нальотом. З боку внутрішніх органів патологія не виявлена. В крові: ер. 4,5*10^12/л, лейк. 0,9*10^9/л, н.11%, б.3%, э.6%, л.68%, м.12%, тромб. 217*10^9/л, ШОЕ 48 мл/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Лакунарна ангіна

Гаптеновий агранулоцитоз

Дифтерія

Гострий лімфоїдний лейкоз

Ангіна Плаун–Венсана

406 / 6010
Хворий 73 років скаржиться на епізоди непритомності. 4 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: Ps 42/хв. Під час проведення добового моніторування ЕКГ виявлені епізоди АВ-блокади II ступеня. Мобітц 2 (2:1–4:1), періоди асистолії шлуночків до 3,5 с. Якою повинна бути тактика лікаря?

Постійне приймання ізадрину

Курс метаболічної терапії

Постійне приймання бета-блокаторів

Імплантація штучного водія ритму

Постійне приймання атропіну

407 / 6010
Хворий 62 років з післяінфарктним кардіосклерозом та ХСН скаржиться на задишку в стані спокою, біль у серці. Ортопное. Акроціаноз. Набряки шийних вен. Ps 92/хв. Серце розширене в усі боки. Печінка +7см. Набряки гомілок. На фоні терапії відзначається позитивна динаміка. Визначте стадію ХСН:

ХСН-0

ХСН III стадія

ХСН-IIА

ХСН-I

ХСН-IIБ

408 / 6010
Хворий 50 років скаржиться на стискуючий біль за грудниною, який виникає при ходьбі у швидкому темпі до 100 м. Біль почав турбувати 2 тижні тому. Амбулаторно медикаментозного лікування не приймав. Об'єктивно: Ps 78/хв, ритмічний, АТ 130/80 мм рт.ст. ЕКГ: дифузні зміни. Який найбільш імовірний діагноз?

Прогресуюча стенокардія

Стенокардія Принцметала

Стенокардія, яка виникла вперше

Інфаркт міокарда

Стабільна стенокардія напруження 4 ФК

409 / 6010
Хворий 55 років скаржиться на загруднинний біль, який виникає під час підйому на 2-й поверх. Протягом останніх 10 днів біль став регулярно з'являтися під час підйому на 1-й поверх, а також в стані спокою. Який найбільш імовірний діагноз?

Вазоспастична стенокардія

Прогресуюча стенокардія

Стенокардія напруження II ФК

Стенокардія напруження і спокою IV ФК

Стенокардія напруження III ФК

410 / 6010
У хворої 45 років через 2 тижні після перенесеної пневмонії з'явилися задишка при ходьбі, постійні ниючі болі в прекордіальній ділянці, набряки на гомілках. Об'єктивно: t^0=37,2^0С, межі серця не змінені, I тон на верхівці послаблений. ЕКГ: АВ-блокада I ступеня, зниження амплітуди зубця Т в V2-V6. В крові: Hb 124 г/л, лейк.5,68*10^9/л, ШОЕ 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

ІХС, нестабільна стенокардія

Тромбоемболія легеневої артерії

Метаболічна кардіопатія

Гострий міокардит

Інфекційний ендокардит

411 / 6010
У чоловіка 32 років на другому тижні після застуди вперше в житті з'явився сильний загруднинний біль. Об’єктивно: осиплість голосу, набухання шийних вен, зникнення межі відносної серцевої тупості. На ЕКГ: підйом сегмента SТ в усіх стандартних, посилених від кінцівок та грудних відведеннях. Який найбільш імовірний діагноз?

Стенокардія

Міокардит

Тромбоемболія легеневої артерії

Перикардит

Інфаркт міокарда

412 / 6010
Хвора 27 років звернулася зі скаргами на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps 98/хв, ритмічний, АТ 105/70 мм рт.ст; перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці. Який найбільш імовірний діагноз?

Дефект міжшлуночкової перегородки

Недостатність мітрального клапана

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору

Недостатність клапана аорти

Пролапс мітрального клапана

413 / 6010
Хворого 17 років непокоять головний біль, носові кровотечі, відчуття холоду в нижніх кінцівках. Об'єктивно: м'язи плечового поясу добре розвинені, нижні кінцівки гіпотрофовані. Пульсація на артеріях ступні та стегновій артерії різко послаблена. АТ 150/90 мм рт ст. на руках, 90/60 мм рт.ст. на ногах. Над сонними артеріями систолічний шум. Який найбільш імовірний діагноз?

Аортальний стеноз

Аортальна недостатність

Коарктація аорти

Аневризма аорти

Гіпертонічна хвороба

414 / 6010
Жінка 45 років протягом 2 останніх років відзначає напади головного болю, які супроводжуються серцебиттям, тремтінням, відчуттям жару у всьому тілі, різким підвищенням АТ (до 240/130 мм рт.ст.), гіперглікемією. Антигіпертензивна терапія бета-блокаторами неефективна. Порушився менструальний цикл, схудла на 7 кг. Під час огляду: АТ 150/90 мм рт.ст., Ps 97/хв, ліва межа серця розширена на 1 см. Аналіз крові: холестерин 6,4 ммоль/л, калій 4,2 ммол/л. Що є найбільш імовірною причиною артеріальної гіпертензії у хворої?

Патологічний клімакс

Гіпертонічна хвороба

Синдром Кона

Феохромоцитома

Тиреотоксикоз

415 / 6010
У хворого 25 років після 7-денної постійної лихоманки під час нападу кашлю відійшло 250 мл харкотиння жовтого кольору. Об’єктивно: температура 37,2^0С, ЧД 22/хв, Ps 96/хв, АТ 110/70 мм рт.ст. Rh грудної клітки: зліва тінь круглої форми із чіткими межами, з просвітленням у центрі. Яка аускультативна ознака, найбільш імовірно, буде виявлятися в цього хворого?

Амфоричне дихання

Бронхіальне дихання

Крепітація

Дрібнопухирчасті незвучні хрипи

Дрібнопухирчасті звучні хрипи

416 / 6010
У хворого 35 років відзначаються нечасті (2 рази на місяць) напади задишки, які легко знімаються інгаляцією бета2- симпатоміметиків короткочасної дії. У період нападу в легенях вислуховуються сухі свистячі хрипи, у проміжках між нападами задишки ОФВ1 більше 80% від належної. Який найбільш імовірний діагноз?

Персистуюча астма середньої важкості

Інтермітуюча бронхіальна астма

Даної інформації недостатня для визначення ступеня важкості бронхіальної астми

Легка персистуюча астма

Важка персистуюча астма

417 / 6010
Хворий 56 років скаржиться на задишку з утрудненням видиху, виділення харкотиння вранці протягом 22 років. Викурює 1 пачку цигарок вдень з 18-річного віку. Під час проведення проби на ФЗД оборотність обструкції становить 10%. Початкова лікувальна тактика при даному захворюванні полягає в призначенні:

Інгаляційних холінолітиків (атровент)

Інгаляційних симпатоміметиків (беротек)

Антибіотикотерапії

Мембраностабілізаторів (інтал, тайлед)

Інгаляційних глюкокортикостероїдів

418 / 6010
Жінка 40 років надійшла до лікарні у важкому стані. Положення вимушене, ортопное. Відзначаються виражена задишка, поверхневе дихання. Шийні вени набухлі, шкіра блідо-сіра, волога. Грудна клітка бочкоподібна, міжреберні проміжки згладжені. Ps 140/хв. АТ 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі. Над легенями не прослуховуються дихальні шуми. Який найбільш імовірний діагноз?

Трахеобронхіальна дисфункція

Серцева астма

Напад бронхіальної астми

Астматичний статус

Набряк легень

419 / 6010
Хворий 68 років скаржиться на задишку, сухий кашель, частіше вранці, ниючий біль у правому підребер’ї. Хворіє 20 років на хронічний бронхіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз обличчя, набухання вен шиї, набряк ніг, асцит. Систолічний шум над мечоподібним відростком, у легенях дихання послаблене, з обох боків вологі різнокаліберні хрипи. ЕКГ: правограма, гіпертрофія правого шлунка. Який найбільш імовірний діагноз?

Ексудативний перикардит

Рак легень з метастазами в печінку та черевну порожнину

Ішемічна хвороба серця

Псевдоцироз Піка

Хронічне легеневе серце

420 / 6010
У стаціонарі 3 дні перебуває хворий 45 років з діагнозом лівобічний ексудативний плеврит. Протипоказань до призначення ЛФК немає. Які різновиди спеціальних дихальних вправ вирішать у такого хворого завдання профілактики утворення спайок у відновному періоді?

Стискування нижніх відділів грудної клітки на видиху

Дихальні вправи з нахилянням тулуба вправо на вдиху

Статичні дихальні вправи

Вправи з подовженим видихом

Вправи з вимовлянням звуків на видиху

421 / 6010
У пацієнта 54 років виявлений центральний рак правої легені з ателектазом середньої долі. Для вибору тактики лікування торакальному хірургу необхідна інформація про наявність метастазів в лімфовузлах середостіння. Який метод променевої діагностики найбільш прийнятний для отримання цієї інформації?

Комп'ютерна томографія грудної порожнини

Інгаляційна сцинтиграфія

Рентгентомографія грудної порожнини

Сонографія середостіння

Перфузійна сцинтиграфія

422 / 6010
Хворий 35 років скаржиться на часту печію, відрижку повітрям та кислим, пекучі, стискуючі болі за грудниною за ходом стравоходу, які виникають після їди, під час нахиляння тулуба вперед. Не обстежувався, самостійно приймає альмагель, після якого відзначає покращення самопочуття. Який найбільш імовірний діагноз?

Виразкова хвороба шлунка

Кардіоспазм

Функціональна диспепсія

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

423 / 6010
Хворий 25 років пройшов курс лікування у гастроентерологічному відділенні з виразковою хворобою. Через 2 тижні у пацієнта з’явився постійний біль, який наростав і не купірувався лікарськими засобами. Живіт болісний у епігастрії, помірний дефанс у пілородуоденальній ділянці. Розвитком якого ускладнення зумовлене погіршення стану хворого?

Пенетрація

Перфорація

Кровотеча

Малігнізація

Стеноз

424 / 6010
Жінка 43 років протягом 5 років страждає на хворобу Крона. За останні 6 місяців відзначає появу вираженої слабкості, швидкої стомлюваності, задишки під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: Нв 86 г/л, загальний білірубін 20 ммоль/л, загальний білок 50 г/л. Розвиток якого синдрому можна запідозрити в даному випадку?

Синдрому мальабсорбції

Реактивного панкреатиту

Синдрому подразненої товстої кишки

Паранеопластичного синдрому

Синдрому печінково-клітинної недостатності

425 / 6010
Хворого 24 років непокоять біль в епігастральній ділянці, печія, які посилюються після нервових перевантажень. Обстеження не виявили органічних змін в шлунку та дванадцятипалій кишці за винятком підвищеної базальної кислотної продукції. Який найбільш імовірний діагноз?

Невиразкова шлункова диспепсія

Хронічний гастрит типу B з підвищеною секрецією

Хронічний гастрит, рефлюкс-гастрит

Хронічний гастродуоденіт у фазі загострення, ерозивний бульбіт

Хронічний гастрит, пангастрит з підвищеною секрецією

426 / 6010
Хворий 35 років, водій, хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки із значно підвищеною секреторною та кислотоутворюючою функцією шлунку протягом 2 років. Після лікування в стаціонарі виписаний у задовільному стані. Який препарат слід рекомендувати хворому з профілактичною метою для амбулаторного приймання?

Атропін

Платифілін

Трихопол

Фамотидин

Но-шпу

427 / 6010
У хворого 35 років після емоційного напруження виникає переймоподібний біль у животі, який супроводжується частими рідкими випорожненнями з великою кількістю слизу, загальною слабкістю. Пальпуються спазмовані відділи товстої кишки. Під час колоноскопії патологія не виявлена. Який найбільш імовірний діагноз?

Хронічний ентерит

Хронічний коліт

Неспецифічний виразковий коліт

Хвороба Крона

Синдром подразнення товстої кишки

428 / 6010
Хворий 52 років скаржиться на оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту, блювання 1–2 рази на добу. Хворіє близько 10 років. Загострення 2–3 рази на рік, зазвичай після вживання алкоголю. Зниженого харчування. Шкіра суха, злегка жовтянична. Живіт в епігастрії, а також у зоні Шоффара болісний і резистентний. Відзначається позитивний симптом Мейо–Робсона. Яка головна ланка патогенезу цього захворювання?

Активація протеолітичних ферментів у підшлунковій залозі

Утруднення відтоку рідини з печінки

Порушення активності ентерокінази в кишечнику

Зниження всмоктування поживних речовин у тонкій кишці

Підвищена продукція соляної кислоти у шлунку

429 / 6010
Хвора 45 років скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри, жовтяничний колір шкіри та слизових оболонок, болі в кістках. Об'єктивно: ділянки гіперпігментації шкіри. На повіках численні ксантелазми. Печінка +6 см, щільна, край загострений. Симптом Курвуазьє негативний. В крові: загальний білірубін 160 мкмоль/л, прямий 110 мкмоль/л, АСТ 2,1 ммоль/л•год, АЛТ 1,8 ммоль/л•год, лужна фосфатаза 4,6 ммоль/л•год, холестерин 9,2 ммоль/л, антимітохондріальні антитіла М2 у високому титрі. Який найбільш імовірний діагноз?

Первинний біліарний цироз печінки

Алкогольний цироз печінки

Гострий гепатит В

Первинний рак печінки

Хронічний вірусний гепатит В

430 / 6010
У хворого 48 років, який зловживає алкоголем, визначаються пальмарна еритема, судинні 'зірочки' на шкірі грудей, гінекомастія, збільшення живота, асцит, розширені підшкірні вени на животі. Під час УЗД: збільшення печінки і селезінки, розширення портальної та селезінкової вен. Основним патогенетичним механізмом розвитку даного стану є:

Гіперспленізм

Гіперальдостеронізм

Надмірне вживання солі

Холестаз

Внутрішньопечінковий блок

431 / 6010
Пацієнтка 32 років протягом року хворіє на хронічний вірусний гепатит В з високою активністю. В крові: загальний білірубін 132 мкмоль/л, прямий 68 мкмоль/л, трансамінази АсАТ 1,98 ммоль/(год•л), АлАТ 2,34 ммоль/(год•л). Полімеразна реакція позитивна, вірус у фазі реплікації. Яке лікування буде найбільш оптимальним?

Гептрал

Хофітол

Есенціале

Противірусна терапія

Глюкокортикостероїди

432 / 6010
Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?

Енурез

Полакіурія

Дизурія

Нетримання сечі

Парадоксальна ішурія

433 / 6010
Хворий 38 років, який переніс 10 років тому гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки обличчя, ніг, попереку, головний біль, ниючий біль в попереку. АТ 220/130 мм рт.ст. У сечі: білок 9,9 г/л, лейк. 3-4 в п/з, ер. 10–12 в п/з, циліндри гіалінові 3–4 в п/з, воскоподібні 2–3 в п/з, креатинін 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигіпертензивних медикаментів необхідно призначити хворому?

Анаприлін

Каптоприл

Празозин

Клофелін

Допегіт

434 / 6010
Хвора 42 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, головний біль. 10 років тому під час вагітності у пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури. 5 років тому відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок 0,99 г/л, лейк. 10–15 в п/з, ер. 2-4 в п/з, циліндри гіалінові 1–2 в п/з, креатинін 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Гіпертонічна хвороба

Хронічний гломерулонефрит

Хронічний пієлонефрит

Туберкульоз нирок

Амілоїдоз нирок

435 / 6010
Хворий 34 років, який хворіє на гломерулонефрит 8 років, приймає преднізолон у дозі 30 мг на добу. Обличчя, гомілки, стопи набряклі. Ps 82/хв, АТ 106/74 мм рт.ст. В крові: общий белок 60 г/л, креатинин 0,14 ммоль/л. В сечі: відн.густ. 1016, білок 3,4 г/л, ер. 2-6 в п/з, лейк. 4-9 в п/з. Для лікування цього хворого доцільно:

Обмежити добове споживання білка

Застосувати аскорутин

Відмінити преднізолон

Призначити ніфедипін

Збільшити добове споживання білка

436 / 6010
Жінка 30 років, яка страждає на хронічний пієлонефрит, скаржиться на слабкість, сонливість, зниження діурезу до 100 мл/добу. АТ 200/100 мм рт.ст. В крові: креатинін 0,82 ммоль/л, загальний білок 55 г/л, альбуміни 32 г/л, калій 6,2 ммоль/л, нормохромна анемія, підвищена ШОЕ. Які рекомендації є першочерговими для лікування хворої?

Гемодіаліз

Антиагреганти

Гіпотензивна терапія

Переливання крові

Антибактеріальна терапія

437 / 6010
16-річному хворому на ангіну призначили ін’єкції антибіотиків через 3 дні від початку лікування. Стан хворого погіршився: з’явилися неприємні відчуття в поперековій ділянці, запаморочення, нудота. АТ 140/80 мм рт.ст. Аналіз крові: ер. 3,12*10^12/л, Hb 120 г/л, лейк. 10*10^9/л, ШОЕ 28 мм/год. Аналіз сечі: відносна густина 1002, білок 0,99 г/л. Проба за Зимницьким: добова кількість сечі 3,2 л, коливання відносної густини 1002–1005. Рівень креатиніну в крові – 480 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Швидкопрогресуючий (злоякісний) гломерулонефрит

Гострий пієлонефрит

Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром

Гострий інтерстиціальний нефрит

438 / 6010
Хвора 64 років скаржиться на біль у колінних суглобах, який виникає через 2–3 години після ходьби. Під час огляду виявляються деформація колінних суглобів, обмеження рухомості в них унаслідок болісності, хрускіт під час руху, на обох кистях наявні вузлики Гебердена. В анамнезі: виразкова хвороба. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити хворій?

Ортофен

Індометацин

Німесулід

Ацетилсаліцилова кислота

Піроксикам

439 / 6010
У хворого на подагру виник напад гострого артриту 1-го плеснофалангового суглоба правої стопи. Суглоб синюшний, різко болісний, набряклий. В крові: лейк. 17х10^9/л, ШОЕ 42 мм/год. Виберіть найбільш ефективний варіант стартової терапії:

Колхіцин

Алопуринол

Діклофенак

Преднізолон

Етамід

440 / 6010
Хвора 37 років захворіла 3 місяці тому після перенесення гострої респіраторної інфекції. З‘явився біль у міжфалангових, а через 2 тижні в колінних суглобах, ранкова скутість, підвищилася температура до 38^0С. Суглоби проксимальні міжфалангові, п'ястковофалангові, колінні припухлі, рух обмежений болем. Тони серця збережені, шуми відсутні. Аналіз крові: ШОЕ 45 мм/год, СРБ +++, реакція Ваалер–Роузе 1:128. Який найбільш імовірний діагноз?

Ревматичний поліартрит

Реактивний поліартрит

Остеоартроз

Ревматоїдний артрит

Подагрична артропатія

441 / 6010
Хвора 42 років страждає на системний червоний вовчак впродовж 4 років. Постійно приймає преднізолон (10 мг) та делагіл (250 мг). 2 тижні тому після переохолодження підвищилася температура, з'явилися болі в суглобах, еритематозні висипання, набряки на кінцівках та обличчі. За день до надходження до стаціонару виникли судоми, тимчасова непритомність. В крові: Нв 92 г/л, ер. 2,9х10^12/л, тр. 100х10^9/л, ШОЕ 62 мм/год. Аналіз сечі: питома вага 1016, білок 3,6 г/л, ер. вкривають все поле зору, лейк. 6–10 в п/з. Якою повинна бути адекватна терапія?

Нестероїдні протизапальні препарати, курантил, гепарин

Преднізолон, делагіл, курантил

Пульс-терапія метилпреднізолоном та циклофосфамідом

Збільшити дозу преднізолону та делагілу

Нестероїдні протизапальні препарати + азатіоприн

442 / 6010
Жінка 42 років скаржиться на відчуття оніміння губ та кистей, біль у суглобах, ранкову скутість, утруднення ковтання, задишку під час руху. Об’єктивно: гіперпігментація шкіри, на грудях телеангіектазії, припухлість дрібних суглобів кистей, помірна слабкість проксимальних м’язів, згинальні контрактури. У нижніх відділах легень крепітації. Який найбільш імовірний діагноз?

Системний червоний вовчак

Дерматоміозит

Ревматоїдний артрит

Аддісонова хвороба

Системна склеродермія

443 / 6010
Чоловік 28 років захворів гостро, коли з'явилися озноб, відчуття жару, підвищення температури до 38,5^0С, нападоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення у вигляді кров'янисто-слизової маси (грудочок слизу з прожилками крові). Під час пальпації живота відзначається болісність у його лівій половині, сигмоподібна кишка спазмована. Який найбільш імовірний діагноз?

Злоякісні пухлини товстої кишки

Неспецифічний виразковий коліт

Ешерихіоз

Амебіаз

Гостра дизентерія

444 / 6010
Хворий 24 років госпіталізований на 10-й день хвороби зі скаргами на слабкість, головний біль, поганий апетит, покашлювання. Об'єктивно: t^0 - 39,5^0С, шкіра бліда. Адинамія. На шкірі передньої стінки живота, грудей – одиничні розеоли. Печінка та селезінка збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

Пневмонія

Висипний тиф

Черевний тиф

Бруцельоз

Інфекційний мононуклеоз

445 / 6010
Хворий 42 років скаржиться на прогресуючу м'язову слабкість, погіршення зору, двоїння предметів, 'сітку' перед очима, порушення ковтання, спрагу. У перший день хвороби спостерігалися разове рідке випорожнення, нудота. За 2 доби до початку захворювання був у гостях, вживав алкоголь, консервовані гриби. Мають місце птоз повік, мідріаз, анізокорія. Який найбільш імовірний діагноз?

Отруєння неїстівними грибами

Стовбурний енцефаліт

Отруєння метиловим спиртом

Ботулізм

Тимчасовий розлад мозкового кровообігу

446 / 6010
У хворого 35 років гострий початок назофарингіту, різко підвищилася температура 39,5^0С, головний біль, блювання, міалгії, геморагічна висипка на склерах, кистях, стопах, сідницях. Під час огляду: ригідність потиличних м'язів, симптоми Керніга, Брудзінського. Який найбільш імовірний діагноз?

Менінгококова інфекція

Тромбоцитопенічна пурпура

Лептоспіроз

Гострий лейкоз

Висипний тиф

447 / 6010
У дівчини 17 років захворювання почалося з підвищення температури до 37,8^0С, закладеності та серозних виділень з носа, кашлю, помірного болю в горлі. На 2-й день з’явився біль в очах. Об’єктивно: обличчя одутле, очі намагається тримати заплющеними, плівчастий кон’юнктивіт, гіперемія слизової ротоглотки, збільшення шийних лімфовузлів. Який найбільш імовірний діагноз?

Риновірусна інфекція

Парагрип

Грип

РС-вірусна інфекція

Аденовірусне захворювання

448 / 6010
Хворий 32 років без постійного місця проживання звернувся до лікаря на 5-й день хвороби зі скаргами на лихоманку, різкий головний біль, безсоння. Об'єктивно: t^0=40^0С, Ps 110/хв. Хворий збуджений, балакучий. Обличчя гіперемійоване. Склерит. На тулубі значна розеольозно-петехіальна висипка. Позитивний симптом Говорова–Годельє. Пальпуються збільшені печінка та селезінка. Що потрібно з'ясувати в епіданамнезі?

Наявність парентеральних втручань

Наявність вошей

Контакт з гризунами

Купання в стоячій водоймі

Вживання недоброякісної їжі

449 / 6010
До лікарні звернувся хворий 43 років зі скаргами на високу температуру тіла і сильний головний біль. Хворіє 3 дні. Під час огляду: на передпліччі карбункул, навколо якого виражений набряк і незначна болісність. Регіонарний лімфаденіт. Гепатолієнальний синдром. З анамнезу відомо, що хворий працює на тваринницькій фермі. Який найбільш імовірний діагноз?

Еризипелоїд

Стафілококовий карбункул

Бешиха

Сибірка

Екзема

450 / 6010
Чоловік 30 років, ін’єкційний наркоман, скаржиться на слабкість, помірну жовтяницю, важкість у правому підребер’ї. Стан погіршувався поступово. Аналіз крові: загальний білірубін 48,2 мкмоль/л, АЛТ 3,0 ммоль/л•год, АСТ 1,8 ммоль/л•год. Яке обстеження підтвердить діагноз?

УЗД печінки

Визначення АЛТ у динаміці

Комп’ютерна томографія

Визначення НВ антигена

Полімеразна ланцюгова реакція (HCY – РНК)

451 / 6010
У хворого 26 років, наркомана, який звернувся до поліклініки до інфекціоніста, виявлено лихоманку протягом 1,5 місяця, генералізовану лімфоаденопатію, втрату маси тіла на 12 кг, пітливість, збільшення печінки на 3 см, сліди перенесеного 2 місяці тому оперізувального лишаю. Упродовж 1,5 року страждав на фурункульоз. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий лейкоз

Хроніосепсис

ВІЛ-інфекція

ЦМВ-інфекція

Лімфогранулематоз

452 / 6010
Хвора 28 років скаржиться на нервозність, втрату ваги, незважаючи на підвищений апетит, погано переносить спеку. Об'єктивно: тремор рук, шкіра волога, щитоподібна залоза дифузно збільшена, безболісна, м’яка, не зв’язана з прилеглими тканинами. Аналіз крові: підвищений рівень Т3, Т4. Який найбільш імовірний діагноз?

Аденома щитоподібної залози

Аутоімунний тиреоїдит зі зниженою функцією

Рак щитоподібної залози

Спорадичний зоб

Дифузний токсичний зоб

453 / 6010
Хвора 38 років, вагітність 10 тижнів, хворіє на цукровий діабет ІІ типу і аліментарно-конституціональне ожиріння I ступеня. Компенсація досягнута метформіном по 0,5 г 2 рази на день. Об’єктивно: зріст 168 см, маса тіла 80 кг. Глюкоза крові натщесерце 6,7 ммоль/л, протягом доби не перевищує 9 ммоль/л. Глюкоза сечі 0,5%, при діурезі 2 л. Очне дно в нормі. Якою повинна бути тактика лікаря?

Перевести хвору на гліпізид

Комбінувати приймання метформіну з інсуліном

Призначити додатково акарбозу

Перевести хвору на інсулін

Відмінити метформін, дотримуватися дієти

454 / 6010
Хворий 36 років надійшов до лікарні зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, біль у животі, слинотечу, зниження зору. За 2 години до цього працював на городі, обробленому карбофосом. Який препарат необхідно ввести хворому в першу чергу?

Унітіол

Атропін

Тіосульфат натрію

Тетацин кальцію

Сукцимер

455 / 6010
З реанімаційного до неврологічного відділення переведено потерпілого від отруєння рудничним газом важкого ступеня. Був непритомний 2 доби. Під час обстеження виявлена гіпоксична енцефалопатія з лівобічним геміпарезом, рефлекторною пірамідною недостатністю. Який прогноз щодо працездатності хворого в майбутньому?

Часткова втрата працездатності, регрес 25%

Працездатність буде обмежена незначно, протипоказаний контакт з токсичними газами

Працездатність відновиться

Непрацездатний тільки в підземних умовах

Стійка втрата працездатності, інвалідність II групи

456 / 6010
Робітник шиферного заводу скаржиться на сухий кашель, біль у грудній клітці, задишку. Об'єктивно: шкіра сірого кольору, із ціанотичним відтінком, акроціаноз. На пальцях рук та ніг бородавки. Перкуторно: легеневий звук з тимпанічним відтінком. Аускультативно: над легенями жорстке дихання, над базальними відділами – послаблене, сухі хрипи. Ознаки порушення ФЗД за рестриктивним типом. Рентгенологічно: посилення легеневого малюнка, ознаки енфіземи легенів. Який найбільш імовірний діагноз?

Рак легенів

Антрокоз

Бронхіальна астма

Асбестоз

Хронічний обструктивний бронхіт

457 / 6010
Комірний протягом дня зважував хімічні реактиви без вентиляції та респіратора. У кінці зміни відчув загальну слабкість, втому, слабкість у кінцівках, головний біль, нудоту, виникло блювання. Об'єктивно: зіниці вузькі, реакція млява, загальний гіпергідроз, посилення слиновиділення. Помірне зниження активності холінестерази сироватки крові. Який найбільш імовірний діагноз?

Гостра інтоксикація фосфорорганічними сполуками

Отруєння бензолом

Отруєння ртутьорганічними сполуками

Отруєння миш’якуватими пестицидами

Харчова токсикоінфекція

458 / 6010
Що зобов'язаний зробити лікар у разі виявлення в дитини або підлітка на рентгенограмі вперше внутрішньогрудних лімфовузлів з бічною кальцинацією?

Взяти на диспансерний облік

Призначити хіміопрофілактику двома препаратами

Взяти на диспансерний облік і призначити лікування

Призначити хіміопрофілактику одним препаратом

459 / 6010
Чоловік 58 років, який перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps на a.carotis відсутній. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Які заходи найбільш доцільні в даному випадку?

Введення внутрішньосерцево адреналіну

Черезстравохідна кардіостимуляція

Введення внутрішньовенно атропіну

Введення внутрішньовенно лідокаїну

Електроімпульсна терапія

460 / 6010
До лікарні доставлений хворий 76 років з вираженою задишкою та набряками ніг. Близько 3 років хворіє на миготливу аритмію, епізодично приймав целанід. Об'єктивно: ортопное, акроціаноз. Ps 72/хв, аритмічний, ЧСС близько 125/хв, АТ 100/70 мм рт.ст. У нижніх відділах легень під час аускультації велика кількість вологих хрипів. Який препарат доцільно призначити даному хворому?

Лідокаїн

Пропафенон

Атенолол

Новокаїнамід

Дігоксин

461 / 6010
У хворого 64 років 2 години тому з‘явилися стискуючий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, виражена слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps 108/ хв. АТ 70/50 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м‘який, безболісний. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 100/хв, різкий підйом сегмента ST та зубця Т над ізолінією у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF. Яка патологія виникла у хворого?

Серцева астма

Тампонада серця

Розшаровуюча аневризма аорти

Кардіогенний шок

Тромбоемболія легеневої артерії

462 / 6010
Хворий 30 рокiв надійшов до приймального вiддiлення пiсля автомобiльної аварiї зi скаргами на задишку, бiль у лiвому боцi. Рентгенологічно: широке просвiтлення лiвого легеневого поля з вiдсутнiстю легеневого малюнка, змiщення органiв середостiння вправо. Лiва легеня пiдтиснута до лiвого кореня, дiафрагма змiщена на одне мiжребер’я донизу, синуси контуруються чiтко. Який найбільш імовірний діагноз?

Пневмоторакс

Пневмогемоторакс

Гемоторакс

Забій легенi

Ушкодження дiафрагми

463 / 6010
Хворий 58 років страждає на туберкульоз. За останні кілька тижнів значно посилилася загальна слабкість, з’явилися ціаноз, болі в животі, нудота, періодичне блювання, запах ацетону з рота, гіперпігментація шкірних складок. Об'єктивно: загальний стан важкий, АТ 80/40 мм рт. ст., Ps 124/хв. В крові: Na^+ 125 ммоль/л, Сl^- 74 ммоль/л, К^+ 5,7 ммоль/л, глюкоза 3,5 ммоль/л. У сечі: протеїнурія, лейкоцитурія, мікрогематурія, циліндрурія. Визначення якого показника дасть змогу встановити попередній діагноз?

Діастази в сечі

Креатиніну в крові

Кортизолу в крові

Кетонових тіл в сечі

Лужної фосфатази в моче

464 / 6010
У працівника 4-го блоку ЧАЕС через 3 години після аварії з'явилися загальна слабкість, нудота й одноразове блювання. Через добу відзначалися швидка стомлюваність при фізичному навантаженні, зниження здатності до концентрації уваги. Визначте ступінь важкості гострої променевої хвороби:

Легкий

Середній

Дуже важкий

Важкий

465 / 6010
У хворого 41 року із стажем підземної роботи 12 років в останні 3 роки спостерігалися задишка при фізичному навантаженні, кашель з харкотинням до 50 мл на добу, змінився характер (слизова гнійна). ЖЄЛ 56% від належної. Хворому встановлено діагноз: хронічний пиловий бронхіт, ІІ стадія. Дайте висновок лікарсько-трудової експертизи:

Працездатний, може працювати на своєму робочому місці

Потребує встановлення ІІ групи інвалідності

Потребує переведення на роботу, не пов'язану з пилом

Перевести на роботу, не пов'язану з пилом, і встановити відсоток втрати працездатності

Потребує встановлення ІІІ групи інвалідності

466 / 6010
Хвора 9 років після конфлікту з батьками перестала розмовляти, була тривожною, невпевненою в собі, уникала контактів, у школі виконувала тільки письмові завдання. Яке порушення мови спостерігається?

Логоневроз

Парафазія

Афазія

Мутизм

Негативізм

467 / 6010
Хвора 23 років під час прийому в лікаря заявляє: 'Я не хочу жити! Даремно я розумію свої недоліки, якщо я не можу їх виправити. Не намагайтеся мене вилікувати, все одно я не зможу жити. Мені неймовірно важко, Ви цього не зрозумієте. Душа так болить, що сили жити більше немає'. Якою повинна бути тактика лікаря?

Лікування в дільничного психіатра

Роз'яснювальна бесіда, лікування у психіатра не потребує

Невідкладана госпіталізація до прихіатричної лікарні

Лікування в денному психіатричному стаціонарі

Планова госпіталізація до психіатричної лікарні

468 / 6010
Хворий 30 років, за характером експансивний, діяльний, скаржиться на пригнічений настрій, втому, розбитість уранці. Сон поверховий, удень спостерігається сонливість. Виникає занепокоєння, що захворів на невиліковну хворобу. Цей стан викликає у хворого відчуття власної неповноцінності. З роботою справляється завдяки значним вольовим зусиллям. Хворому в першу чергу необхідно призначити:

Антидепресанти

Транквілізатори

Антипсихотики

Психостимулятори

Ноотропні препарати

469 / 6010
Хвора 30 років знаходиться в психіатричному відділенні. Демонстративна, вередлива, балакуча, постійно привертає увагу оточуючих. Скаржиться на болі у всьому тілі. Побачивши лікаря, стогне, хапається за голову, голосить, демонструє неможливість ходити, тримається за оточуючі предмети. Наодинці вільно ходить по палаті, співає, накладає макіяж. Визначте стан хворої:

Маніакально-депресивний психоз

Невроз нав'язливих станів

Шизофренія

Істеричний невроз

Іпохондричний розвиток особистості

470 / 6010
Жінка 20 років відзначає після куріння своєрідне сп'яніння з відчуттям припливу сил, піднесення настрою, відчуттям нереальності та змін довколишнього: світ наповнюється яскравими кольорами, предмети збільшуються в розмірах, обличчя людей набувають карикатурного вигляду, втрачається відчуття часу та простору. Який найбільш імовірний діагноз?

Кокаїноманія

Барбітуроманія

Морфінізм

Гашишоманія

Нікотиноманія

471 / 6010
Жінка 25 років хворіє на параноїдну шизофренію протягом трьох років. У період загострення захворювання напружена, чує 'голоси', які наказують вбити себе. Який препарат доцільно призначити хворій у даному випадку?

Сонапакс

Седуксен

Амітриптилін

Галоперидол

Аміназин

472 / 6010
У хворої 67 років гостро підвищилася t^0 до 38,7^0 С, виник головний біль. Невдовзі вона відзначила біль пекучого характеру в ділянці попереку. Об'єктивно: у поперековій ділянці зліва шкіра гіперемійована, набрякла, болісна під час пальпації. Гіперемія у формі доріжки поширюється на ліву сідницю. На ураженій ділянці дрібна везикульозна висипка. Який найбільш імовірний діагноз?

Флегмона м'яких тканин

Herpes zoster

Стрептодермія

Еризипелоїд

Бешиха

473 / 6010
Хвора 72 років скаржиться на висипання на тулубі, яке з’явилося 5 місяців тому. Об'єктивно: на шкірі живота численні скупчені бурувато-синюшні горбики 0,3–0,5 см у діаметрі, округлої форми, твердої консистенції, не зливаються, безболісні. На окремих елементах буровато-чорні кірки, після зняття яких з'являються круглі виразки з рівними валикоподібними твердими краями, місцями круглі рубці діаметром 0,3–0,4 см, депігментовані в центрі, гіперпігментовані по периферії, ізольовані. Який найбільш імовірний діагноз?

Інфільтрована виразкова піодермія

Третинний горбковий сифіліс

Інфільтративно-нагнійна піодермі

Папуло-некротичний туберкульоз

Туберкульозний вовчак

474 / 6010
У жінки 20 років з терміном вагітності 6 тижнів 2 дні тому збільшилися лімфатичні вузли шиї та потилиці. Хвора помітила дрібноплямисті висипання по всьому тілу без схильності до злиття. t^0=37,2^0С. Самопочуття задовільне. 2 тижні тому в молодшої сестри спостерігалися подібні симптоми. Якими повинні бути рекомендації щодо вагітності при даному захворюванні?

Збереження вагітності

Введення імуноглобуліну з метою збереження вагітності

Щомісячне ультразвукове обстеження плода

Консультація в генетичному центрі

Переривання вагітності

475 / 6010
У 7-річного хлопчика протягом дня відзначаються 'відключення' на 10–15 секунд, під час яких він застигає в одній позі, не реагує на запитання, не відгукується на своє ім’я. Про напади нічого не пам’ятає. Неврологічне дослідження не виявило змін. Який метод обстеження доцільно використати для уточнення діагнозу?

Ехоенцефалоскопію

Електроенцефалографію

Рентгенограму черепа

Дослідження викликаних потенціалів

Комп’ютерну томограму

476 / 6010
У хворого 27 років на 5-й день респіраторного захворювання виник гострий головний біль, який супроводжується нудотою, повторним блюванням, гіперестезією, світлобоязню. Об'єктивно: лежить із закинутою головою, ноги приведені до тулуба, виражена ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга, симптоми Брудзинського. Парези не виявлені. Вкажіть основний неврологічний синдром:

Вегетативний криз

Корінцевий синдром

Синдром лікворної гіпотензії

Синдром лікворної гіпертензії

Менінгеальний синдром

477 / 6010
У хворого 22 років спостерігалося порушення зору на ліве око. Через рік з’явилася слабкість правої стопи. Об’єктивно: горизонтальний ністагм, збліднення скроневої половини диска лівого зорового нерва, відсутність черевних рефлексів, гіперрефлексія на кінцівках, клонус правої стопи, симптоми Бабінського з обох боків. Який найбільш імовірний діагноз?

Невропатія правого малогомілкового нерва

Поліомієліт

Розсіяний склероз

Мієліт

Ретробульбарний неврит зорового нерва

478 / 6010
\Хвору 34 років госпіталізовано зі скаргами на збільшення шийних та пахвових лімфовузлів, субфебрильну температуру протягом останніх 2 місяців, підвищену пітливість. У пунктаті лімфатичних вузлів – клітини Березовського–Штернберга. Діагноз: лімфогранулематоз. Який метод дослідження доцільно використати для з’ясування поширення пухлинного процесу?

Рентгенологічне дослідження

Лімфографію

Ангіографію

Лімфосцинтиграфію

Термографію

479 / 6010
Хворий 58 років страждає на артеріальну гіпертензію. Рік тому переніс інфаркт міокарда, відзначалися напади болю за грудниною, перебої в роботі серця. Об'єктивно: ЧСС 90/хв, АТ 180/90 мм рт.ст. ЕКГ: передсердна екстрасистолія, гіпертрофія лівого шлуночка, рубцеві зміни міокарда. PQ 0,16 с. Вкажіть найбільш оптимальний гіпотензивний засіб:

Метопролол

Ніфедипін

Клофелін

Празозин

Тріампур

480 / 6010
Хлопець 15 років з дитинства страждає на атопічний дерматит з алергією на м’ясо ракоподібних. В останні 3 місяці, після купівлі акваріумних рибок, з’явилися риніт, кон’юнктивіт, свербіж у носі. Рівень якого імунологічного показника треба визначити у хворого?

IgM

IgJ

Циркулюючі імунні комплекси

IgA

IgE

481 / 6010
У постраждалого в результаті недіагностованого закритого ушкодження підколінної артерії розвинулися різко виражена контрактура м’язів гомілки і ступні, порушення пасивних рухів у гомілковостопному суглобі, виражений субфасціальний набряк кінцівки на фоні олігурії, гіперазотемії, ацидозу. У хворого ІV ступінь ішемії кінцівки, необоротні зміни тканин. Визначте оптимальну тактику лікування:

Ампутація кінцівки

Динамічний нагляд, введення великих доз діуретиків

Інтенсивна дезінтоксикаційна терапія

Відновлювальна операція на підколінній артерії

Непряма реваскуляризація тканин гомілки

482 / 6010
Хворому 56 років проведено зшивання розсіченої внаслідок ножового поранення підколінної артерії. На 7-й день у хворого підвищилася t^0 до 38,8^0С, з'явилися болі в нозі та гнійні виділення з рани. Після зняття швів почалася інтенсивна артеріальна кровотеча, яку було тимчасово зупинено накладанням еластичного джгута. Якою повинна бути подальша тактика лікаря?

Провести електрокоагуляцію судини, яка кровоточить

Перев’язати судину в рані

Провести тугу тампонаду рани

Перев’язати судину на протяжності

Перев’язати артерію на протяжності та прошити її в рані

483 / 6010
У хворого 28 років облітеруючий ендартериїт нижніх кінцівок, хронічна ішемія ІІ ступеня. Який спосіб профілактики прогресування захворювання є найбільш ефективним у цього хворого?

Усунення впливу негативних чинників

Виконання поперекової симпатектомії

Проведення регулярних курсів медикаментозної терапії

Фізіотерапевтичне лікування

Санаторно-курортне лікування

484 / 6010
Хвора 30 років скаржиться на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. Під час огляду великої підшкірної вени на гомілці гіперемія, біль при натискуванні. Симптоми Хоманса та Люзеса негативні. Який найбільш імовірний діагноз?

Тромбоз аорти

Лімфостаз

Гострий ілеофеморальний флеботромбоз

Гострий тромбофлебіт підшкірних вен

Емболія аорти

485 / 6010
\Чоловік 40 років після алкогольного сп'яніння протягом 4–5 годин проспав на вулиці. Через 2 дні у нього підвищилася температура, з’явилися болі в грудній клітці. Поступове підвищення температури до 39^0C. Через 2 тижні раптово при кашлі відійшло близько 200 мл гною з неприємним запахом. Який найбільш імовірний діагноз?

Плеврит

Рак легені з розвитком пневмоніту

Бронхоектатична хвороба

Загострення хронічного бронхіту

Гострий абсцес легені

486 / 6010
Хворий 70 років рік тому помітив в обох пахвинних ділянках випинання розміром 5х5 см, які зникають у горизонтальному положенні. Сім'яні канальці розташовані дозовні від випинань. Зовнішні пахвинні кільця круглі, діаметром 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?

Двобічні ліпоми пахвинних ділянок

Двобічні прямі пахвинні грижі

Двобічний пахвинний лімфаденіт

Метастази пухлини черевної порожнини

Двобічні косі пахвинні грижі

487 / 6010
Хворий 39 років скаржиться на різкий біль в промежині, пульсуючого характеру, який посилюється під час ходьби, акту дефекації, підвищення температури тіла, загальну слабкість. Хронічний геморой та тріщина прямої кишки впродовж 5 років, часті запори. Захворів гостро 3 дні тому, коли з'явився біль зліва від анального отвору, пізніше підвищилася t^0 до 38,7^0С. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий простатит

Аноректальний тромбоз

Защемлений геморой

Гострий парапроктит

Гострий проктит

488 / 6010
Хворий 50 рокiв надійшов до хiрургiчного вiддiлення з пiдозрою на кишкову непрохiднiсть. З якого методу необхiдно почати обстеження хворого для уточнення дiагнозу?

Оглядової рентгенографiї черевної порожнини у горизонтальному положеннi

Ультразвукового дослідження черевної порожнини

Iригоскопiї

Оглядової рентгенографiї грудної та черевної порожнин у вертикальному положеннi

Комп’ютерної томографiї черевної порожнини

489 / 6010
Хвора 35 років госпіталізована до хірургічного відділення з діагнозом гострий апендицит. Хворіє 6 діб. Лікувалася самостійно, приймала аналгетики, спазмолітики. В правій здухвинній ділянці пальпується щільне утворення, практично нерухоме, із чіткими контурами. Був встановлений діагноз: апендикулярний інфільтрат. Хворій показано:

Консервативне лікування у відділенні

Ендоскопічна апендектомія

Апендектомія в плановому порядку

Апендектомія в ургентному порядку

Нагляд хірурга поліклінічного відділення

490 / 6010
Хворий 20 років скаржиться на сильний біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання. Біль з'явився раптово, 2 години тому. Язик вологий. Живіт помірно здутий, під час пальпації напружений, болісний у правій половині та в епігастрії. Печінкова тупість відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий панкреатит

Гострий перфоративний холецистит

Загострення виразкової хвороби

Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

Гострий перфоративний апендицит

491 / 6010
У хворого 35 років діагностована шлунково-кишкова кровотеча. Загальний стан хворого задовільний. Аналіз крові: Hb 90 г/л, ер. 2,7*10^12/л. Який додатковий метод обстеження найбільш інформативний для підтвердження діагнозу?

Ендоскопічне дослідження

Визначення кислотності шлункового соку

Проба Холландера

Лапароскопія

Рентгеноскопія шлунка

492 / 6010
У хворої 46 років під час обстеження через 3 місяці після перенесеного гострого панкреатиту виявлена кіста підшлункової залози до 8 см в діаметрі. В аналізах: Нв 130 г/л, лейк. 7,0х10^9, амілаза сечі 32 од. Визначте оптимальний спосіб лікування:

Зовнішнє дренування кісти

Диспансерний нагляд

Внутрішнє дренування протоки підшлункової залози

Внутрішнє дренування кісти

Резекція підшлункової залози з видаленням кісти

493 / 6010
Хвору протягом місяця непокоять болі в правому підребер'ї, гіркота в роті, слабкість, зниження ваги тіла на 12 кг, періодичне блювання жовчю, t^0 до 37,6^0C. Під час сонографії: у передньому сегменті печінки є округле гіпоехогенне утворення до 5 см в діаметрі, поряд ще два по 1,5 см, стінки утворень – до 0,3 см завтовшки. Який найбільш імовірний діагноз?

Ехінокок печінки

Паравезикальні абсцеси печінки

Абсцес печінки

Рак печінки

Кістозний рак печінки

494 / 6010
Хвора 18 років, підвищеного харчування, скаржиться на біль у правому підребер'ї, що іррадіює у праве надпліччя, гіркоту в роті, нудоту, одноразове блювання. Захворювання пов'язує з вживанням жирної їжі. Об'єктивно: язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт симетричний, бере участь в акті дихання. Під час пальпації: напруження м'язів передньої черевної стінки та виражена болісність у правому підребер'ї. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий гастрит

Гострий гепатит

Гострий панкреатит

Гострий апендицит

Гострий холецистит

495 / 6010
Хворий 37 років доставлений каретою швидкої допомоги з місця ДТП зі скаргами на помірні болі в правому підребер’ї. Під час огляду: стан важкий, шкіра бліда, АТ 90/60 мм рт.ст., Ps 100/хв. Попередній діагноз: закрита травма живота, ушкодження печінки. Якою повинна бути діагностична тактика лікаря?

Оглядове рентгенівське дослідження

Ангіографія

Лапароскопія

УЗД

Комп’ютерна томографія

496 / 6010
Хвора 17 років скаржиться на біль і набряк 2-го пальця правої руки, які з'явилися на другу добу після манікюру. Навколонігтьовий валик набряклий, гіперемійований, нависає над нігтьовою пластинкою, болісний під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?

Пароніхія

Піднігтьовий панарицій

Еризипелоїд

Підшкірний панарицій

Шкірний панарицій

497 / 6010
Хвора 28 років чистила рибу і проколола великий палець правої кисті. Через день відзначила почервоніння шкіри пальця, набряк, свербіж, наявність червоних смуг на передпліччі, збільшення і болісність ліктьових лімфатичних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?

Підшкірний панарицій

Еризипелоїд

Лімфангоїт

Лімфаденіт

Бешиха

498 / 6010
Хворий отримав опік полум'ям обох кистей. На тильних та долоневих поверхнях кистей пухирі, заповнені серозною рідиною. Ділянка променезап'ясткових суглобів гіперемійована. Передпліччя в полум'ї не постраждали. Який найбільш імовірний діагноз?

Опік полум'ям кистей III а ступеня площею 4% поверхні тіла

Опік полум'ям кистей II ступеня площею 4% поверхні тіла

Опік полум'ям кистей II б ступеня площею 2% поверхні тіла

Опік полум'ям кистей III ступеня площею 4% поверхні тіла

Опік полум'ям кистей II ступеня площею 2% поверхні тіла

499 / 6010
Хворий 49 років скаржиться на болі в колінних суглобах, сухий кашель. Раніше не хворів. Хронічний курець. Об'єктивно: деформації суглобів немає. ШОЕ 48 мм/год. Гострофазові показники підвищені. Рентгенологічно: у прикореневій зоні тяжистість, у середній долі правої легені кругле неоднорідне затемнення з променеподібними контурами. Який найбільш імовірний діагноз?

Ехінокок легені в комбінації з ревматичним артритом

Туберкульоз легені з ураженням суглобів

Абсцес легені, ревматоїдний артрит

Рак легені з артропатією

Вогнищева пневмонія, ревматоїдний артрит

500 / 6010
Хворий 62 років скаржиться на біль за грудниною, погане проходження твердої і рідкої їжі, неприємний запах з рота, підвищене виділення слини, схуднення на 15 кг за 2 місяці. Апетит збережений. Об'єктивно: риси обличчя загострені. Шкіра бліда, із землистим відтінком, тургор її знижений. Печінка не збільшена. Hb 86 г/л. Реакція Грегерсена позитивна. Яка патологія зумовила таку клінічну картину?

Хронічний неспецифічний езофагіт

Рак стравоходу

Рубцеве звуження стравоходу

Ахалазія стравоходу

Доброякісна пухлина стравоходу

501 / 6010
Хворий 67 років ургентно надійшов до хірургічного відділення з приводу кишкової непрохідності. Хворіє 3 місяці, схуд на 10 кг. Живіт здутий. Перистальтика посилена. Пальпаторно в лівій здухвинній ділянці: пухлиноподібне утворення близько 8 см в найбільшому вимірі, обмежено рухоме, помірно болісне, горбисте. Під час пальцевого ректального дослідження: ампула порожня, стінки піддатні, на рукавичці кров і слиз. Який найбільш імовірний діагноз?

Параколічний абсцес

Спайкова хвороба

Рак сигмоподібної кишки

Амебіаз

Хвороба Крона

502 / 6010
Хвора 43 років скаржиться на наявність новоутворення, болі в правій грудній залозі, підвищення температури до 37,2^0C протягом останніх 3 місяців. Самопочуття погіршується перед місячними. Об'єктивно: права грудна залоза набрякла, гіперемійована, сосок втягнутий. У нижніх квадратах пальпується нечіткий болісний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?

Хронічний мастит справа

Передменструальний синдром

Правобічний гострий мастит

Рак правої грудної залози

Туберкульоз правої грудної залози

503 / 6010
Хвору непокоять нападоподібні болі в правій поперековій ділянці, які виникають раптово. Через 2 години після появи болів виникла гематурія. Рентгенологічно: у поперековій ділянці патологічних тіней не видно. УЗД: пієлокалікоектазія справа, зліва – норма. Який найбільш імовірний діагноз?

Заворот кишечнику

Камінь правої нирки, ниркова коліка

Гострий апендицит

Перекрут кісти правого яєчника

Пухлина миски правої нирки

504 / 6010
Хворий 46 років скаржиться на різкий, нападоподібний біль у правій поперековій ділянці, який іррадіює в пахвинну ділянку, на внутрішню поверхню стегна. Біль з'явився раптово кілька годин тому. Напередодні у хворого виникла профузна безбольова гематурія зі згустками крові червоподібної форми. Раніше ні на що не хворів. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий гломерулонефрит

Сечокам'яна хвороба, камінь правої нирки

Рак правої нирки

Некротичний папіліт

Пухлина сечового міхура

505 / 6010
У хворого в перший день після операції резекції шлунка спостерігаються нормотермія, спонтанне дихання в режимі нормопное. Якою буде добова перспіраційна витрата рідини організмом?

2,5 мл/кг маси тіла

40 мл/кг маси тіла

2500 мл

300 мл

14,5 мл/кг маси тіла

506 / 6010
Хворій 40 років з гострою шлунково-кишковою кровотечею була перелита консервована кров об'ємом 400 мл після проведення всіх проб на сумісність. Після гемотрансфузії стан хворої погіршився, з'явилися головні болі та болі в м'язах, підвищилася температура тіла до 38,8^0C. Чим зумовлений стан хворої?

Розвитком гемотрансфузійного шоку

Алергічною реакцією

Розвитком бактеріально-токсичного шоку

Пірогенною реакцією середньої важкості

Повітряною емболією

507 / 6010
У хворого 32 років діагноз політравма. ЗЧМТ. Закрита травма грудної клітки. Закритий перелом правого стегна. АТ 100/60 мм рт.ст., Рs 124/хв, ЧД 28/хв. Через 2 години після проведення скелетного витягування під місцевою анестезією лідокаїном спостерігалося різке погіршення стану: виник ціаноз обличчя і шиї, АТ 60/40 мм рт.ст., ЧСС 160/хв, ЧД 44/хв. Яке ускладнення, найбільш імовірно, збільшило важкість політравми?

Жирова емболія легеневої артерії

Больовий шок

Тромбоемболія легеневої артерії

Гостра анемія

Інфаркт міокарда, кардіогенний шок

508 / 6010
Хворий 54 років скаржиться на різкий біль у правому плечовому суглобі. За 10 хвилин до того впав на вулиці на витягнуту руку. Об'єктивно: різка деформація контурів правого плечового суглоба, неможливість активних рухів правою верхньою кінцівкою. Рентгенологічно: несумісність суглобових поверхонь. Який найбільш імовірний діагноз?

Вивих плеча

Вивих ключиці

Удар плеча

Перелом плеча

Вивих лопатки

509 / 6010
Під час огляду потерпілого з підозрою на перелом кісток таза лікар обома руками тисне на крила клубових кісток у зустрічному напрямку. Чим зумовлений больовий синдром, що виникає при цьому в потерпілого?

Переломом сідничних кісток

Переломом крижа

Заочеревинною гематомою

Порушенням неперервності тазового кільця

Травматичним ушкодженням внутрішньотазових органів

510 / 6010
Пацієнт відзначає появу густого гнійного відділку з неприємним запахом з лівої половини носа. Вважає себе хворим протягом тижня, коли відзначив біль в лобній ділянці зліва та появу відчуття важкості в проекції лівої гайморової пазухи. Занятий лікуванням та протезуванням 2, 3, 4, 6 верхніх зубів зліва. Який найбільш імовірний діагноз?

Лівобічний гнійний одонтогенний гайморит

Хронічний атрофічний риносинуїт

Остеомієліт верхньої щелепи

Лівобічний гострий гнійний гайморит

Лівобічний хронічний холестеатомний гайморит

511 / 6010
Хворий скаржиться на сильний тиснучий біль у горлі, більше справа, неможливість ковтання навіть рідкої їжі. Хворіє 5 днів. Стан важкий. Температура 38,9^0C, мовлення утруднене, голос стиснений, рот відкриває важко. Підщелепні лімфовузли справа болісні, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

Флегмонозна ангіна

Дифтерія

Пухлина глотки

Ангіна Симановського–Венсана

Перитонзилярний абсцес

512 / 6010
Хворий 70 років скаржиться на біль, сльозотечу, зниження гостроти зору правого ока. Захворів 3 дні тому після удару ока гілкою. Об'єктивно: очна щілина звужена, світлобоязнь, змішана ін'єкція. На рогівці помутніння з нечіткими контурами, прогресуючим краєм та дефектом епітелію. Чутливість рогівки в нормі. Гіпопіон. Хронічний дакріоцистит. Який найбільш імовірний діагноз?

Вірусний кератит

Повзуча виразка рогівки

Гострий іридоцикліт

Гострий кон'юнктивіт

Проникаюче поранення рогівки правого ока

513 / 6010
Хвора 72 років перебувала на лікуванні в урологічному відділенні з приводу сечокам'яної хвороби. Після ін'єкції атропіну з'явилися сильні болі в лівому оці й різко погіршився зір. Об'єктивно: гострота зору лівого ока 0,01, око щільне, але безболісне під час пальпації, застійна ін'єкція судин очного яблука, рогівка мутна. Який найбільш імовірний діагноз?

Вторинна глаукома лівого ока

Дегенерація рогівки лівого ок

Гострий напад первинної глаукоми лівого ока

Гострий іридоцикліт лівого ока

Гострий кератит лівого ока

514 / 6010
У дитини 1,5 місяців у тім’яно-скроневій ділянці справа з народження відзначається пухлиноподібне утворення темно-багряного кольору, яке вивищується над поверхнею шкіри, не зникає при натискуванні, розмірами 2–3 см. Який найбільш імовірний діагноз?

Пігментна пляма

Лімфангіома

Кавернозна гемангіома

Ангіофіброма

Вроджена судинна пляма

515 / 6010
До хірургічного відділення надійшов хлопчик у першу добу після народження з пінистими виділеннями з носа та рота, нападами ціанозу. Рентгенологічно: сліпий кінець стравоходу на рівні II грудного хребця, газовий міхур шлунка під лівим куполом діафрагми. Який найбільш імовырний діагноз?

Атрезія стравоходу тотальна

Параезофагеальна грижа стравоходного отвору діафрагми

Атрезія стравоходу, трахео-стравохідна нориця

Атрезія стравоходу без нориці

Бронхо-стравохідна нориця

516 / 6010
До поліклініки звернулися батьки хлопчика 2 років зі скаргами на відсутність у дитини в мошонці правого яєчка. Об'єктивно: гіпоплазія правої половини мошонки, яєчко в ній відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується за ходом пахвинного каналу, але в мошонку не зводиться. Який найбільш імовірний діагноз?

Правобічний крипторхізм, абдомінальна форма

Ектопія правого яєчка, лобкова форма

Лівобічний монорхізм

Правобічний крипторхізм, пахвинна форма

Ретракція правого яєчка (псевдокрипторхізм)

517 / 6010
У дитини 26 днів з діагнозом пупковий сепсис відзначаються набряк правого плеча, відсутність активних рухів у плечовому суглобі, звисання правої кисті. Стан погіршився за останню добу, що виявилося у відмові від грудей, неспокої, плачі при повиванні, підвищенні температури до 38,8^0C. Який найбільш імовірний діагноз?

Флегмона плеча

Травматичний брахіоплексит

Перелом ключиці

Епіфізарний остеомієліт плечової кістки

Перелом плечової кістки

518 / 6010
Хворий 27 років надійшов до клініки з розтрощеною раною задньої поверхні правої гомілки через 2 години після травмування. Під час хірургічної обробки з рани видалені частинки брудного одягу та гравію. Які дії є вирішальними для запобігання розвитку анаеробної інфекції?

Проведення гіпербаричної оксигенації

Радикальна хірургічна обробка

Призначення раціональної антибіотикотерапії

Введення лікувальної дози протигангренозної сироватки

Введення профілактичної дози протигангренозної сироватки

519 / 6010
У моргу знаходяться трупи осіб, що вмерли від електротравми, унаслідок раптової смерті, розриву селезінки з гострим малокрів'ям, труп однієї невідомої особи, отруєної етиловим алкоголем, та труп утопленого. У якого трупа необхідно встановити групу крові?

У трупа утопленого

У трупа з раптовою смерт

У трупа з внутрішньою кровотечою

У всіх трупів невідомих осіб

У трупа отруєного

520 / 6010
Хвора у непритомному стані, з ушкодженнями голови у вигляді перелому кісток склепіння, АТ 60/40 мм рт.ст., з патологічною неврологічною симптоматикою. Що дало підстви розцінити ушкодження як важкі?

Стійка втрата працездатності

Симптоми, небезпечні для життя

Терміни розладу стану здоров'я

Неврологічні патологічні симптоми

Характер рани

521 / 6010
Bизначте вік здорової дитини, яка може сидіти за мінімальної підтримки, дотягатися до іграшки, розміщеної в межах досяжності, перевертатися зі спини на живіт, але не утримувати іграшку великим та вказівним пальцями:

1 рік

6 місяців

4 місяці

2 місяці

9 місяців

522 / 6010
Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, яка перебуває на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання повинен провести лікар у першу чергу?

Паратрофії

Рахіту

Спазмофілії

Гіпотрофії

Анемії

523 / 6010
Після перенесеної ГРВІ у дівчинки 5 років з’явилися носова кровотеча та поліморфна, поліхромна, несиметрична висипка (петехії та екхімози) на тулубі та кінцівках. Лімфатичні вузли не збільшені. Патології з боку ШКТ не виявлено. В крові: Нв 105 г/л, ер. 3,3*10^12/л, лейк. 7,2*10^9/л, тромб. 25*10^9/л. Час згортання крові за Лі–Уайтом 7 хв (несилікована пробірка), час кровотечі за Дюке 9 хв, позитивна проба джгута. Який найбільш імовірний діагноз?

Хвороба Вілебранда

ДВЗ-синдром

Геморагічний васкуліт

Тромбоцитопенічна пурпура

Гемофілія

524 / 6010
У 2-місячного хлопчика після проведення профілактичного щеплення спостерігалася тривала кровотеча з місця ін'єкції, після чого утворилася внутрішньом'язова гематома. В крові: значне підвищення споживання протромбіну та виражене подовження активованого часткового тромбопластинового часу. Який найбільш імовірний діагноз?

Геморагічна хвороба новонароджених

Гемофілія

Хвороба Шенлейн–Геноха

Вроджена афібриногенемія

Хвороба Верльгофа

525 / 6010
У дитини 6 місяців під час огляду визначається збільшення розмірів голови. Окружність голови 48 см. Виражена венозна сітка на шкірі голови. Розходження швів. Симптом 'заходу сонця'. Велике тім'ячко 3х3 см. Шкіра бліда, чиста. Тони серця ритмічні, звучні. Над легенями пуерильне дихання. Живіт м’який. Випорожнення оформлені. Який найбільш імовірний діагноз?

Мікроцефалія

Рахіт

Гідроцефалія

Здорова дитина

526 / 6010
У 13-річного хлопчика раптово різко погіршився стан, з'явилися задишка, блідість шкіри із ціанозом. АТ 80/55 мм рт.ст, Ps 128/хв, тони серця послаблені. На ЕКГ: дифузні м'язові зміни, політопна екстрасистолія. На рентгенограмі: різке розширення меж серця у всі боки. Два тижні тому спостерігалася медикаментозна реакція на введення аналгіну. Який найбільш імовірний діагноз?

Гіпертрофічна кардіоміопатія

Ендокардіальний фіброеластоз

Ідіопатичний міокардит Абрамова–Фідлера

Ексудативний перикардит

Ревматичний міокардит

527 / 6010
У 6-місячної дитини діагностовано задишно-ціанотичний напад на тлі вродженої вади – стенозу легеневої артерії. Два попередні напади минали самостійно за 10–15 хвилин. Подача кисню через маску неефективна. Лікар швидкої допомоги повинен негайно на фоні кисневої терапії ввести:

Преднізолон

Лазикс

Но-шпу

Морфін

Строфантин

528 / 6010
Дитині 12 років встановлено діагноз двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий перебіг захворювання. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити для лікування?

Макроліди 2-го покоління

Цефалоспорини 1-го покоління

Протигрибкові

Аміноглікозіди

Амінопеніціліни

529 / 6010
Дитина впродовж 3 років хворіє на бронхіальну астму. На фоні ГРВІ у дитини розвинувся напад задишки. Які медикаменти в першу чергу слід призначити для зняття нападу?

Муколітики

Бета-2 агоністи

Кортикостероїди

Антигістамінні

Антибіотики

530 / 6010
Хлопчик 1 року протягом останніх 6 місяців хворіє на рецидивуючу пневмонію з обструктивним синдромом. Лікування малоефективне. Під час проведення повторної проби рівень хлоридів потової проби становить 70 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Бронхіальна астма

Хронічний бронхіт

Муковісцидоз

Обструктивний синдром

Вроджена аномалія легенів

531 / 6010
У дитини 5 місяців діагностовано рахіт ІІ ступеня, гострий перебіг. Призначено вітамін D_3 в дозі 3 тис. МО на добу терміном на 45 днів. Коли може бути призначений курс УФО?

Через 1 рік

Одночасно з вітаміном 3

Через 1 місяць

Відразу після закінчення курсу вітаміну 3

Через 2,5 місяці

532 / 6010
Дитині 1 року встановлено діагноз целіакія. На який термін необхідно призначити аглютенову дієту?

2 тижні

6 місяців

1 рік

3 роки

Усе життя

533 / 6010
Хлопчик 14 років протягом 3 років періодично скаржиться на біль в епігастрії натщесерце, нудоту та печію. Під час гастродуоденоскопії: ознаки гастродуоденіту, виразковий дефект слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Який препарат буде найбільш ефективним у лікуванні цього хворого?

Альмагель

Но-шпа

Атропін

Де-нол

Папаверин

534 / 6010
Хлопчик 12 років перехворів на гострий панкреатит 3 роки тому. Останнім часом скаржиться на біль у верхній частині живота. Під час огляду: позитивний симптом Гротта, Кача. Що є найбільш інформативним критерієм у цьому випадку?

Гіперфосфатемі

Гіпербілірубінемія

Гіперамілаземія

Підвищення рівня АСТ

Гіперпротеїнемія

535 / 6010
У дівчинки 10 років діагностовано гострий пієлонефрит. Яке обстеження необхідно провести перед призначенням антибактеріальної терапії?

Консультація гінеколога

Посів сечі на флору і чутливість до антибіотиків

УЗД

Пробу Нечипоренка

Аналіз крові

536 / 6010
У хлопчика 4 років через 2 тижні після ангіни з’явилися набряки, головний біль, протягом доби 3 рази відзначалося блювання. Об'єктивно: підвищення АТ, сеча кольору м’ясних помиїв. Який найбільш імовірний діагноз?

Цистит

Інтерстиціальний нефрит

Уретрит

Гломерулонефрит

Пієлонефрит

537 / 6010
Дитина 7 років гостро захворіла з підвищенням температури до 38^0С, з'явилися нежить, кашель, сльозотеча та великоплямиста висипка на шкірі. Слизова оболонка зіва набрякла, гіперемійована, з білуватими плямами в ділянках щік. Запалення якого характеру лежить в основі змін слизової оболонки?

Фібринозне

Серозне

Геморагічне

Гнійне

Катаральне

538 / 6010
Пацієнт 13 років перебував на лікуванні в дерматологічному стаціонарі з приводу загострення атопічного дерматиту. Виписаний у стані клінічної ремісії. Які рекомендації повинен дати лікар пацієнту щодо догляду за шкірою з метою запобігання новим загостренням?

Часте миття шкіри з мийними засобами

Запобігання сонячному опроміненню шкіри

Систематична обробка шкіри дезінфікуючими засобами

Систематичне використання місцевих кортикостероїдів

Використання індиферентних кремів із захисною метою

539 / 6010
Дівчинка 12 років надійшла до кардіологічного відділення з ознаками кардиту. Два тижні тому перенесла лакунарну ангіну. Який найбільш імовірний фактор зумовив кардит у даному випадку?

Стрептокок

Протей

Пневмокок

Клебсієла

Стафілокок

540 / 6010
Хворий 6 років скаржиться на значну слабкість. Захворів гостро з підвищенням температури тіла, нездужанням, болем у суглобах і за ходом м’язів ніг. Об’єктивно: фіолетово-синюшна еритема навколо очей і над колінними суглобами. ЧСС 120/хв, тони серця ослаблені. В крові: лейк. 12*10^9/л, ШОЕ 40 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Реактивний поліартрит

Дерматоміозит

Атопічний дерматит

Системний червоний вовчак

Поліміозит

541 / 6010
У 2-місячної дитини шкіра жовта (морквяна), тургор тканин знижений, обличчя набрякле, язик великий. Голову не тримає. Смокче груди мляво. Пупкова грижа. Маси не набирає. Мати працювала до вагітності в хімічній лабораторії. Який найбільш імовірний діагноз?

Вроджений гіпотиреоз

Хвороба Дауна

Набута гіпотрофія

Аномалія жовчних шляхів

Пологова травма НС

542 / 6010
Батько хлопчика 6 років скаржиться педіатру на малу масу та низький зpiст дитини, 'заїди' в куточках pота, наявнiсть гнiйничкових захвоpювань на шкipi, часте сечовипускання. Об'єктивно: рум'янець на щоках, сухість слизових та шкіри, зниження тургору та гнійничкове ураження шкіри. Яке дослідження буде найбільш доцільним у даному випадку?

Аналіз крові на цукор

УЗД наднирників

Визначення вмісту в крові загального Т3 та Т4

Ультрасонографія підшлункової залози

Загальний аналіз сечі

543 / 6010
Хворий 9 років надійшов до лікарні в непритомному стані з ознаками дегідратаціі. Шкіра і слизові оболонки сухі, запах ацетону з рота, м’язова гіпотонія, зниження сухожильних рефлексів, часте, глибоке дихання, печінка +4см. Яку кому характеризує ця клініка?

Кетоацидотичну

Мозкову

Гіпоглікемічну

Гіперосмолярну

Лактатацидемічну

544 / 6010
У дитини 1 року спостерігаються t^0=39,8^0С, рідкі випорожнення. Протягом 5 днів лихоманила з періодами підвищення температури до високих цифр. Змарніла, бліда. Тургор тканин знижений. Тони серця приглушені. Живіт здутий, бурчання в ділянці пупка, болісність під час пальпації. Печінка +3,5 см. Випорожнення рідкі, 10 разів на добу, зеленого кольору, зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз?

Ешерихіоз

Ротавірусна інфекція

Вірусний гепатит

Дизентерія

Сальмонельоз

545 / 6010
У дитини 2 років, яка надійшла до стаціонару з приводу пневмонії, на шкірі пігментні плями. Із анамнезу відомо, що перед пневмонією в дитини спостерігалися лихоманка, висипання. Яке захворювання перенесла дитина?

ЕСНО-екзантему

Скарлатину

Краснуху

Кір

Вітряну віспу

546 / 6010
Дитина 7 рокiв хворiє близько 2 тижнiв. З’явився нежить, дитина приймала краплi в нiс. Страждає на харчову алергію. Об'єктивно: гнiйно-кров’янисті видiлення з носа, мацерацiя пазух носа та верхньої губи. Під час риноскопiї: на носовiй перегородці бiлувато-сiрi острiвцi. Слизова ротоглотки не змiнена. Який найбiльш iмовiрний діагноз?

Гайморит

Риновiрусна iнфекцiя

Алергiчний ринiт

Аденовiрусна iнфекцiя

Дифтерiя носа

547 / 6010
Дитина раптово знепритомніла, з'явилися різка блідість шкіри і слизових оболонок, розширення зіниць. Реєструються окремі судомні вдихи. Пульс на променевій та сонній артеріях не визначається. Вкажіть першочергові заходи:

Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації

Забезпечити доступ до центральної вени

Опустити голову та підняти ноги хворого

Терміново провести ЕКГ-дослідження

Реанімація за системою АВСД

548 / 6010
Дитина народилася з оцінкою за шкалою Апгар 8–9 балів. Коли її слід прикласти до грудей?

Відразу після народження

Після обробки пуповини та проведення профілактики гонобленореї

Через 30 хвилин після народження

Після обробки пуповини

Через 2 години після народження

549 / 6010
У новонародженої дитини з терміном гестації 34 тижні під час огляду відзначаються пригнічена свідомість, різко виражена гіпотонія. У спиномозковій рідині підвищена кількість еритроцитів, білка, рівень цукру знижений. В крові: Hb 85 г/л. Ці дані відповідають картині:

Внутрішньочерепного крововиливу

Менінгіту

Внутрішньоутробної інфекції

Сепсису

Анемії

550 / 6010
До відділення патології вагітних надійшла вагітна жінка з терміном гестації 32 тижні із загрозою передчасних пологів. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити вагітній з метою профілактики синдрому дихальних розладів у новонародженого?

Сурфактант

ДОКСА

Глюкокортикостероїди

Вітаміни

Антибіотики

551 / 6010
Роділля 28 років надійшла до пологового відділення з доношеною вагітністю, пологовою діяльністю. В анамнезі: 1 пологи, 4 медаборти. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Розміри таза 23–26–28–18 см, індекс Соловйова 17 см. Допустима вага плода 3900 г. Роділля неспокійна, перейми болісні, сильні. Контракційне кільце на рівні пупка, нижній сегмент матки болісний. Встановлено діагноз: загроза розриву матки. Якою повинна бути тактика лікаря?

Акушерські щипці

Вакуум-екстракція плода

Консервативне проведення пологів

Стимуляція пологової діяльності

Кесарів розтин

552 / 6010
Жінка 27 років скаржиться на нерегулярні місячні із затримками до 2–3 місяців, значне збільшення маси тіла, гірсутизм. Одружена 5 років. Вагітностей не було. Під час піхвового дослідження: матка дещо менша від норми, з обох боків визначаються щільні, рухомі яєчники до 4–5 см в діаметрі. Про яку патологію можна думати в даному випадку?

Гіпоменструальный синдром

Двобічні кісти яєчників

Хронічний двобічний сальпінгіт

Синдром склерокістозних яєчників

Туберкульоз придатків матки

553 / 6010
Хвора скаржиться на непереносимий свербіж та печіння у піхві, які посилюються в нічний час. Під час огляду виявлена різка гіперемія вульви, слизової піхви та піхвової частини шийки матки. Виділення рідкі, рясні, пінисті, із зеленуватим відтінком. Патологія матки та придатків не виявлена. Який найбільш імовірний діагноз?

Гонококова інфекція

Урогенітальний трихомоніаз

Урогенітальний герпес

Бактеріальний вагіноз

Урогенітальний кандидоз

554 / 6010
У жінки 24 років після затримки місячних на 6 тижнів з’явилися болі внизу живота, відчуття тиску на низ. Вдома відзначалася короткочасна непритомність. Аналіз крові: Hb 70 г/л. Запідозрено порушення за типом розриву лівої маткової труби, позаматкову вагітність, геморагічний шок III ступеня. Якою має бути подальша тактика лікаря?

Негайна лапаротомія. Проведення реанімаційних заходів

Проведення УЗД органів малого таза

Проведення реанімаційних заходів, через 1–2 доби лапаротомія в плановому порядку

Проведення лапароскопії

Пункція черевної порожнини через заднє піхвове склепіння

555 / 6010
У вагітної 35 років з діагнозом гіпертонічна хвороба II ступеня, АТ 180/110 мм рт.ст. Під час гінекологічного огляду встановлено вагітність 10 тижнів. Якою повинна бути подальша тактика лікаря?

Доношування вагітності

Інтраамніальне введення граміцидину

Штучне переривання вагітності

Лікування гіпертонічної хвороби

Введення тономоторних засобів

556 / 6010
У роділлі в ранньому післяпологовому періоді виникла кровотеча. Крововтрата 1500 мл (1,8%). Стан важкий, свідомість сплутана, ступор, t^0 - 35,7^0С, шкіра бліда, периферичний ціаноз. Ps 130–140/хв, АТ 70/40 мм рт.ст., ЦВТ 20 мм вод.ст., ЧД 40/хв, погодинний діурез 15–20 мл/год, Ht 0,25, шоковий індекс 1,4, Hb 70 г/л. Якою буде тактика лікаря?

Накладання клем на параметрій, клемування шийки матки

Введення тампона з ефіром в заднє склепіння

Холод на низ живота

Лапаротомія. Екстирпація матки без придатків. Інфузійна терапія

Ручне обстеження порожнини матки і масаж на кулаці

557 / 6010
Першовагітна жінка 40 років з безпліддям в анамнензі в терміні вагітності 42-43 тижні. Пологова діяльність слабка. Поздовжнє положення плода, І позиція, передній вид. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 140/хв, ритмічне, приглушене. Відкриття шийки матки 4 см. Дані амніоскопії: зеленуватий колір вод і плодових оболонок. Кістки черепа щільні, шви і мале тім’ячко зменшені в розмірах. Якою буде тактика лікаря?

Амніотомія, пологостимуляція, лікування гіпоксії

Медикаментозний сон, амніотомія, пологостимуляція

Лікування гіпоксії плода, у ІІ періоді – акушерські щипці

Кесарів розтин

Лікування гіпоксії плода, пологи вести консервативно

558 / 6010
Bагітна 20 років. Вагітність перша, 37 тижнів. Положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид. Третім прийомом Леопольда симптом 'балотування' не визначається. Серцебиття плода вище пупка зліва, без особливостей. Який найбільш імовірний діагноз?

Поперечне положення плода, I позиція

Поздовжнє положення плода, тазове передлежання

Поздовжнє положення плода, головне передлежання

Поперечне положення плода, II позиція

Косе положення плода, головне передлежання

559 / 6010
Роділля 30 років надійшла до пологового будинку в терміні 35–36 тижнів з послабленою пологовою діяльністю. Рухів плода не відчуває. Під час УЗД: серцебиття плода не визначається. Під час піхвового обстеження: відкриття шийки матки 6 см, відійшли зелені навколоплідні води, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Яка подальша тактика ведення пологів?

Накласти акушерські щипці

Зробити краніотомію

Вакуум-екстракція плода

Зробити поворот плода за Брекстоном–Гіксом

Пологи вести консервативно, плід народиться сам

560 / 6010
На черговий прийом до лікаря жіночої консультації 05.03.2002 р. прийшла першовагітна. Тиждень тому відзначає появу ворушіння плода. Остання менструація почалася 10.01.2002 р. Коли необхідно надати вагітній декретну відпустку?

22 серпня

8 серпня

11 липня

5 вересня

25 липня

561 / 6010
Дані функціонального стану дитини при народженні: серцебиття ясне, 136/хв, дихання самостійне, але без першого крику, шкіра обличчя і тіла рожева, кінцівок – синя, рухи активні, при подразненні підошов дитина відсмикнула ніжку, з'явилася гримаса на обличчі, дитина почала голосно кричати. Оцініть стан новонародженого за шкалою Апгар:

6 балів

8 балів

9 балів

10 балів

5 балів

562 / 6010
Після народження плода у першородячої відмічаються помірні кров’янисті виділення з піхви при відсутності ознак відокремлення плаценти. Через 5 хв самостійно відокремилась і народилась плацента без дефектів. Крововтрата 100 мл. Матка добре скоротилась, але кров’янисті виділення з невеликими згортками крові тривають. Вкажіть можливу причину кровотечі:

Порушення коагуляції крові

Розрив матки

Гіпотонія матки

Розрив шийки матки або піхви

Залишки плацентарної тканини в матці

563 / 6010
Породілля 22 років надійшла до пологового будинку з активною пологовою діяльністю. Розміри таза: 23–26–29–18 см. Індекс Соловйова 15 см. Діагональна кон’югата 12 см. Ознака Генкель–Вастена негативна. Визначте акушерську характеристику таза жінки:

Нормальний

Поперечнозвужений

Плоскорахітичний II ступеня

Загальнорівномірнозвужений I ступеня

Простий плоский I ступеня

564 / 6010
Під час огляду плаценти, яка щойно виділилася, встановлено наявність дефекту розміром 2х3 см. Кровотечі немає. Яка тактика найбільш доцільна?

Нагляд за породіллею

Призначення утеротонічних препаратів

Ручна ревізія порожнини матки

Зовнішній масаж матки

Інструментальна ревізія порожнини матки

565 / 6010
Роділля, 25 років, ІІ період пологів. Під час внутрішнього акушерського дослідження: відкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю заповнює крижову западину. Сідничні ості не визначаються. Під час потуг промежина випинається. Де знаходиться голівка плода?

У площині виходу з малого таза

У площині широкої частини малого таза

Великим сегментом у площині входу в малий таз

У площині вузької частини малого таза

Малим сегментом у площині входу в малий таз

566 / 6010
До пологового відділення надійшла повторновагітна з приводу значних виділень з піхви. Під час піхвового обстеження: шийка вкорочена, маткове вічко відкрите до 3 см, вище внутрішнього вічка пальпується губчаста тканина, поряд з нею визначаються оболонки. Під час огляду дзеркалами: стінки піхви та шийка матки без патологічних змін. Про яку патологію ідеться?

Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти

Повне передлежання плаценти

Розрив крайового синуса

Емболія навколоплідними водами

Часткове передлежання плаценти

567 / 6010
Під час виконання операції штучного переривання вагітності в терміні 8–9 тижнів була зроблена перфорація матки. Якою повинна бути профілактика такого ускладнення?

Проведення медико-генетичного консультування

Запобігання абортам

Проведення антибактеріальної терапії

Хірургічна стерилізація

Проведення штучного аборту в більш ранні терміни

568 / 6010
Жінка 26 років народила 6 місяців тому. Звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність місячних. Дитина на грудному вигодовуванні. Під час піхвового обстеження: матка звичайних розмірів, щільної консистенції. Який найбільш імовірний діагноз?

Синдром Шихана

Вагітність

Синдром Ашермана

Псевдоаменорея

Фізіологічна аменорея

569 / 6010
Дівчинка 12 років скаржиться на переймоподібні болі внизу живота більше справа, що з'явилися раптово під час занять з фізкультури, нудоту, було блювання, t^0 - 38,5^0C. Пальпаторно симптом Щоткіна позитивний у правій здухвинній ділянці. Яке обстеження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

Загальний аналіз крові

УЗД

Ректальне дослідження

Рентгенодослідження черевної порожнини

Загальний аналіз сечі

570 / 6010
У жінки 60 років cкарги на часте сечовипускання, тягнучі болі внизу живота, в попереку. В анамнезі: 2 пологів (діти вагою 4500 і 4800 г), важка фізична праця. При фізичному навантаженні із статевої щілини виходить пухлиноподібне утворення, яке легко вправляється. Звести пальці над промежиною біля піхви неможливо. Який найбільш імовірний діагноз?

Кіста бартолінієвої залози

Неповне випадання матки, цистоцеле

Повне випадання матки

Кіста гартнерового ходу

Фіброматозний вузол, що народжується

571 / 6010
До жіночої консультації звернулася жінка 32 років зі скаргами на тривалі та рясні місячні протягом півроку, тягнучі болі в нижніх відділеннях живота, слабкість. Під час гінекологічного обстеження: тіло матки збільшене до 11–12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У крові: Hb 90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

Вагітність

Кістому яєчника

Рак тіла матки

Міому матки, постгеморагічну анемію

Дисфункціональну маткову кровотечу

572 / 6010
Хвора 43 років скаржиться на контактнi кровотечi протягом останнiх 6 мiсяцiв. Бiмануально: шийка матки збiльшена в розмiрi, обмежена в рухомості. У дзеркалах: шийка матки у виглядi цвітної капусти. Проби Хробака та Шіллера позитивнi. Який найбільш імовірний дiагноз?

Шийкова вагiтнiсть

Рак шийки матки

Лейкоплакiя

Фiброїд, що народжується

Полiп шийки матки

573 / 6010
Хвора 33 років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені скарги з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps 92/хв, t^0 - 36,6^0C, АТ 100/60 мм рт.ст. Живіт дещо напружений, незначно болісний в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. У крові: Hb 98 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Кишкова непрохідність

Гострий апендицит

Позаматкова вагітність

Апоплексія яєчника

Ниркова коліка

574 / 6010
Хвора 25 років скаржиться на значні пінисті виділення з піхви, з неприємним запахом, печіння та свербіж у ділянці геніталій. Хворіє протягом тижня. Статеве життя поза шлюбом. Об'єктивно: слизова піхвова оболонка гіперемійована, під час доторкування кровоточить. В ділянці уретри визначаються білі пінистого характеру. Який найбільш імовірний діагноз?

Гонорея

Хламідіоз

Трихомонадний кольпіт

Кандидомікоз піхви

Бактеріальний вагіноз

575 / 6010
До жіночої консультації звернулася молода жінка з приводу вагітності 4–5 тижнів. Вагітність бажана. В анамнезі: у дитинстві перенесла ревматизм, має комбіновану мітральну ваду серця з переважною недостатністю мітрального клапана. У які терміни вагітності необхідне стаціонарне лікування?

8–12 тижнів, 28–32 тижні, 37 тижнів

16 тижнів, 34 тижні, 39–40 тижнів

12–16 тижнів, 27–28 тижнів, 37–38 тижнів

6–7 тижнів, 16 тижнів, 38 тижнів

10–12 тижнів, 24 тижні, 37–38 тижнів

576 / 6010
Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Вкажіть фізіометричний метод досліджень:

Визначення маси тіла

Визначення форми хребта

Визначення форми грудної клітки

Визначення життєвої ємності легень

Вимірювання зросту

577 / 6010
Хворий переніс двобічну пневмонію, отримував інтенсивну антибактеріальну терапію, у результаті чого у нього виник дисбактеріоз кишок. Які зміни доцільно внести в раціон хворого?

Збільшити кількість кисломолочних продуктів

Збільшити кількість м’ясних продуктів

Збільшити кількість продуктів, багатих на клітковину

Збільшити кількість продуктів, багатих на жири

Збільшити кількість рослинних олій

578 / 6010
B ході обстеження санітарного стану харчоблоку лікар СЕС заборонив реалізацію страв, мотивуючи це високою імовірністю виникнення харчового отруєння. Які з перерахованих нижче страв заборонено реалізовувати в організованих колективах?

Каші молочні

Холодці та заливні страви

Борщі та супи на м’ясному бульйоні

Копчені ковбаси

М’ясні та рибні консерви

579 / 6010
У населення одного з районів міста відзначався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі таких симптомів запідозрили питну воду із глибокої свердловини. Яка з хімічних складових води могла бути причиною порушення мінералізації емалі зубів?

Ca

J

Fe

F

Mg

580 / 6010
Під час антропометричного обстеження хлопчика 8 років встановлено: візуально – голова нахилена вперед, плечі опущені; інструментально – показники глибини шийного вигину становлять 6 см, поперекового – 3 см. Визначте вид постави:

Cутулувата

Лордотична

Кіфотична

Правильна

Випрямлена

581 / 6010
Керівник підприємства опротестував результати бактеріологічних досліджень питної води, проведених СЕС, оскільки була порушена одна з умов відбору проб:

Опломбувати пробу

Відбирати не менше 2 л води

Відбирати пробу в бактеріологічно чистий посуд

Сполоснути посуд водою, що відбирається для дослідженн

Відбирати пробу в хімічно чистий посуд

582 / 6010
У хворого виявлено порушення зору у вечірній час. Лікар встановив діагноз: 'куряча сліпота'. З дефіцитом якого вітаміну пов’язана ця хвороба?

Вітаміну C

Вітаміну А

Вітаміну PP

Вітаміну D

Вітаміну B-1

583 / 6010
На хімічному комбінаті для проведення періодичних медичних оглядів робітників, які контактують із ртуттю, повинна бути сформована бригада лікарів. Лікар якого фаху є основною особою, відповідальною за безпосереднє проведення медичного огляду в цьому випадку?

Невропатолог

Терапевт

Гінеколог

Оториноларинголог

Дерматолог

584 / 6010
У хворого через 12 годин після вживання смажених грибів раптово з'явилися сильні болі в животі, блювання, пронос із кров'ю. Наприкінці першої доби захворювання виникли жовтяниця, збільшення печінки, олігурія. Спостерігалися судоми. Смерть настала на третю добу. Що могло спричинити захворювання?

Отруєння несправжніми опеньками

Отруєння мухоморами

Отруєння блідою поганкою

Отруєння консервантами, що входять до складу маргарину

Гострий холецистит

585 / 6010
У будинку немовляти зареєстровано захворювання дітей на метгемоглобінемію. Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші розводили питною водою. Надлишок якої хімічної речовини у питній воді може викликати це захворювання?

Нітратів

Хлоридів

Ртуті

Свинцю

Сульфатів

586 / 6010
У сільському населеному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки збільшення термінів зарощення тім'ячка, порушення розвитку кісткової тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов'язані з високим рівнем вмісту в грунті та грунтовій воді:

Свинцю

Арсену

Йоду

Стронцію

Фтору

587 / 6010
B радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гамма-установки променевої терапії типу 'Агат' та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перелічених заходів треба проводити з метою захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу?

Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни

Герметизація установок та організація вентиляції приміщення

Скорочення часу роботи та екранування джерела

Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи

Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання

588 / 6010
Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадіння підшлункової залози лікар призначив йому повне голодування на 1–3 дні. У період покращення стану здоров’я після відміни режиму голодування хворому дозволяється:

Бульйон

Картопляно-морквяне пюре

М’ясо відварене

Молоко

Виноградний сік

589 / 6010
Aтмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо в дітей. Ця картина захворюваності, найбільш імовірно, пов'язана з промисловим викидом в атмосферу:

Оксидів сірки

Сполук миш'яку

Метилртуті

Сполук кадмію

Сполук свинцю

590 / 6010
Робітник хімічного комбінату скаржиться на зниження працездатності, безсоння, головний біль. Працює на виробництві амальгам. Об'єктивно: тремор, асиметрія рефлексів, лабільність пульсу, стійкий червоний дермографізм. Явища екскреторного гінгівіту. Що є причиною захворювання?

Хронічне отруєння аніліном

Хронічне отруєння ртуттю

Хронічне отруєння бензином

Хронічне отруєння свинцем

Хронічне отруєння кадмієм

591 / 6010
Працівник приватної фірми захворів на ГРВІ. Звернувся до дільничного лікаря, і той констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам таких установ?

Видається незалежно від форми власності підприємства

Видається за умови гарантії оплати його власником фірми

Видається довідка встановленої форми

Видається довідка довільної форми

Видається тільки працівникам державних установ

592 / 6010
Працівник унаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікар-куратор видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто може продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові?

Лікар-куратор з дозволу головного лікаря

Лікар-куратор спільно із завідувачем відділення

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності

Завідувач відділення

Лікарсько-консультативна комісія

593 / 6010
Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3‰, у нинішньому році 15,7‰. Який вид діаграми найбільш прийнятний для представлення цих даних?

Стовпчикова

Лінійна

Секторна

Радіальна

Внутрішньостовпчикова

594 / 6010
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підконтрольній території. Які заходи вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план?

Проведення реабілітаційних заходів

Запобігання виникненню захворювань

Запобігання ускладненням захворювань

Покращення умов життя населення

Усунення чинників виникнення захворювань

595 / 6010
Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні дитячої смертності?

Дитину, що померла під час пологів

Дитину, що померла у віці до 1 року

Дитину, що померла у перші 6 днів

Дитину, що померла після 28 днів життя

Дитину, що померла на першому місяці життя

596 / 6010
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на підконтрольній дільниці. Які джерела вивчення захворюваності забезпечать найбільш повний облік гострих захворювань?

Профілактичні огляди

Спеціально організоване вивчення

Опитування населення

Звернення до амбулаторно-поліклінічних закладів

Причини смерті

597 / 6010
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підконтрольній ділянцї. Які заходи первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

Направлення хворих на санаторне лікування

Заходи щодо покращення умов життя хворих

Заходи щодо підвищення якості життя хворих

Запобігання ускладненню захворювань

Запобігання виникненню захворювань

598 / 6010
Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тих, хто довго і часто хворіє?

Госпіталізована

З найважливішими неепідемічними хворобами

Гостра інфекційна

З тимчасовою втратою працездатності

Загальна

599 / 6010
Була вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?

Картограми

Секторної діаграми

Лінійної діаграми

Сповпчикової діаграми

Радіальної діаграми

600 / 6010
Дільничний лікар сільської лікувальної амбулаторії був викликаний до хворого 42 років. Під час обстеження хворого лікар запідозрив дизентерію. Який документ повинен оформити лікар?

Доповідну записку на ім'я голови сільської ради

Довідку про інфекційне захворювання

Статистичний талон остаточних (уточнених) діагнозів

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

Витяг з медичної карти амбулаторного хворого

601 / 6010
У жінки 34 років діагностовано спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хвороба Мінковського-Шоффара). Який механізм спричинив гемоліз еритроцитів у хворої?

Мембранопатія

Гіпоплазія кісткового мозку

Аутоімунне ураження

Ензимопатія

Гемоглобінопатія

602 / 6010
Хворий 27 років, близько року відмічає втому, пітливість, важкість в лівому підребер’ї, особливо після їди. Об'єктивно: збільшення селезінки, печінки. Загальний аналіз крові: ер.- 3,2*10^12/л; Hb - 100 г/л. КП – 0,87; лейк.- 100*10^9/л; баз. - 7%; еоз. - 5%; мієлоц. - 15%; юн. - 16%; пал. - 10%; сег. - 45%; лімф. - 2%; мон. - 0%, ретикулоц. - 0,3%; тромбоц. - 400*10^9/л. ШЗЕ - 25 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гострий лейкоз

Еритремія

Хронічний мієлолейкоз

Цироз печінки

Хронічний лімфолейкоз

603 / 6010
Хворий 18 років одержав травму черепа, був у стані коми кілька годин. Після виходу з коматозного стану швидко стомлюється, у розмові непродуктивний – з початку бесіди відповідає на 2-3 питання, але потім стомлюється і не може зрозуміти суті питання. Які психотропні препарати повинен одержувати хворий для профілактики психоорганічного синдрому?

Транквілізатори

Стимулятори

Нейролептики

Антидепресанти

Ноотропи

604 / 6010
У хворого 18 років розвинулася жовтяниця. Після обстеження діагностовано синдром Жільбера-Мейленграхта. З чим пов'язаний механізм розвитку жовтяниці у хворого?

Недостатністю глютаматтрансферази

Внутрішньосудинним гемолізом

Недостатністю тирозинсульфотрансферази

Недостатністю глюкуронілтрансферази

Обтурацією загальної жовчної протоки

605 / 6010
Чоловік 30 років скаржиться на сильний біль, почервоніння шкіри, набряк в області гомілковостопного суглоба, підвищення температури до 39^0С. Захворів раптово. В минулому були подібні напади тривалістю до 5-6 днів без залишкових змін у суглобі. Шкіра над суглобом гіперемована без чітких контурів та інфільтративного валу на периферії. Який найбільш вірогідний діагноз?

Ревматоїдний артрит

Подагра

Інфекційний артрит

Бешихове запалення

Остеоартроз

606 / 6010
Хворий 66 років скаржиться на серцебиття, загальну слабкість, парестезії, зниження чутливості в ногах, порушення смаку, нюху. В крові: ер. - 2,1*10^12/л, Нt - 84 г/л, КП - 1,2, макроцитоз, полісегментація ядер нейтрофілів. Що відіграє провідну роль у патогенезі цього стану?

Дизеритропоез через порушення утилізації заліза на рівні кісткового мозку

Підвищене руйнування еритроцитів

Порушення синтезу ДНК, мегалобластичний тип кровотворення

Порушення синтезу гемоглобіну через хронічний дефіцит заліза

Ушкодження кісткового мозку токсичними факторами

607 / 6010
Жінка 30 років скаржиться на запаморочення, слабкість, підвищену ламкість нігтів, випадання волосся, порушення смаку. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps - 98/хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. В крові: Hb - 80 г/л, ер. - 3,4*10^12/л, КП - 0,7, ШЗЕ - 20 мм/год. Сироваткове залізо - 7,2 мкмоль/л . Який препарат доцільно призначити хворій?

Еритроцитарна маса в/в

Цільна кров в/в

Вітаміни внутрішньом’язово

Залізо парентерально

Залізо рег os

608 / 6010
Хворий госпіталізований зі скаргами на виражену слабкість, підвищення температури до 39,2^0С, болі в горлі при ковтанні, геморагічне висипання на шкірі тулуба. При обстеженні в аналізі крові анемія, тромбоцитопенія, бласти – 14%, ШЗЕ - 40 мм/год. Яке обстеження необхідне для уточнення діагноза?

Рентгенографія кісток черепа

Посів із мигдаликів

Коагулограма

Розгорнутий аналіз крові

Стернальна пункція

609 / 6010
Хвора 62 років, підвищеної вгодованості, скаржиться на головний біль, запаморочення, давлячі болі в області серця, тривалістю до 25-30 хвилин, свербіння. Об'єктивно: обличчя і долоні червоні, АТ - 170/104 мм рт.ст. Акцент другого тону над аортою. Печінка +3 см, селезінка +2 см . Аналіз крові: Нb - 186 г/л, ер. - 6,2*10^12/л, лейк. - 11,2 г/л, ШЗЕ - 3 мм/год. На ЕКГ – сплощення зубця Т у відведеннях V1-V4. Який попередній діагноз в даному випадку?

Гіпертонічна хвороба II ступеня

Цироз печінки зі спленомегалією

Хвороба Іценко-Кушинга

Еритремія

Вторинний еритроцитоз на фоні ожиріння

610 / 6010
У чоловіка 38 років, бухгалтера за фахом, під час гострого інфекційно-алергічного міокардита з'явилась повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Після лікування та 2 місяців спостереження стан здоров'я хворого задовільний, скарг, об’єктивних та лабораторних проявів хвороби нема, але зберігаються зміни на ЕКГ. Яка тактика лікаря відносно цього пацієнта?

Електрофізіологічне обстеження

Повторна госпіталізація

Направлення на МСЕК

Встановлення кардіостимулятора

Спостереження у терапевта

611 / 6010
Юнак 17 років скаржиться на серцебиття, що раптово виникло 10 хвилин тому. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору. Межі серця не змінені, ЧСС=Ps=200/хв., ритм правильний. АТ - 135/75 мм рт.ст. Тони серця посилені. На ЕКГ: QRS = 0,09 сек. Які дії слід виконати на першому етапі допомоги?

Дати анаприлін per os

Утриматись від лікування

Провести кардіоверсію

Ввести новокаїнамід в/в

Виконати вагусні проби

612 / 6010
У хворого 49 років з діагнозом стабільної стенокардії ІІ ФК, раптово виникли типові стенокардіатичні болі, які не знялися нітрогліцерином. Об'єктивно: АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps - 104/хв., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104/хв., рідкі лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегмента S-T у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2, V3, V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?

Нестабільна стенокардія

Стенокардія варіантна

Стабільна стенокардія, ІV ФК

Стабільна стенокардія, ІІ ФК

Інфаркт міокарда

613 / 6010
У хворої 45 років через 2 тижні після перенесеної пневмонії з'явилися задишка при ходьбі, постійні ниючі болі в прекардіальній ділянці, набряки на гомілках. Об'єктивно: t^0=37,2^0С, межі серця не змінені, I тон на верхівці послаблений. ЕКГ: АВ-блокада I ступеня, зниження амплітуди зубця Т в V2-V6. В крові: Hb - 124 г/л, лейк. - 5,68*10^9/л, ШЗЕ - 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий міокардит

Метаболічна кардіопатія

Інфекційний ендокардит

ІХС, нестабільна стенокардія

Тромбоемболія легеневої артерії

614 / 6010
25-річна хвора госпіталізована у зв’язку з випотним перикардитом. Скаржиться на задишку, слабкість, стислість у грудях. Вважає, що захворіла 2 тижні тому, після простуди. Яка із особливостей, виявлених при обстеженні, буде вказувати на хронічний характер ураження перикарда?

Зменшення вольтажу електрокардіограми

Значне розширення серцевої тканини, ослаблення пульсації

Приглушення тонів серця

Ознаки застою по великому колу

Ознаки кальцифікації перикарда

615 / 6010
Хвора 27 років звернулася зі скаргами на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps - 98/хв., ритмічний, АТ - 105/70 мм рт.ст; перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці. Який найбільш імовірний діагноз?

Пролапс мітрального клапана

Дефект міжшлуночкової перегородки

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору

Недостатність клапана аорти

Недостатність мітрального клапана

616 / 6010
Чоловік 24 років звернувся до лікаря в зв’язку з вираженим нападоподібним болем в лівій поперековій ділянці. В анамнезі ревматизм. Вже місяць відчуває слабкість, пітливість, підвищену температуру, подекуди до 39-40^0С, з лихоманкою. Об’єктивно: шкіра бліда з помірним жовтяничним відтінком, є синці, тахікардія, над аортою систолічний і діастолічний шуми, зі зміненою інтенсивністю. Збільшені печінка і селезінка. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?

Абсцес нирки

Лівобічна нижньочасткова пневмонія

Інфаркт селезінки

Інфекційний ендокардит

Ревматична атака

617 / 6010
Хворому 50 років, 15 років хворіє на гіпертонічну хворобу, не лікується. АТ - 220/140 мм рт. ст., Ps - 80/хв., ритмічний. Перкуторно ліва межа серця на 2 см назовні від лівої серединноключичної лінії. І тон помірно послаблений. Акцент ІІ тону над легеневою артерією. Які зміни будуть характерні при ультразвуковому дослідженні серця?

Гіпертрофія і дилятація лівого шлуночка

Дилятація лівого передсердя

Регургітація крові через аортальний клапан

Регургітація крові через мітральний клапан

Дилятація і гіпертрофія правого шлуночка

618 / 6010
Хворий 56 років скаржиться на задишку з утрудненням видиху, виділення харкотиння вранці протягом 22 років. Викурює 1 пачку цигарок вдень з 18-річного віку. Під час проведення проби на ФЗД оборотність обструкції становить 10%. Які препарати слід призначити на початку лікування?

Інгаляційні симпатоміметики (беротек)

Мембраностабілізатори (інтал, тайлед)

Інгаляційні холінолітики (атровент)

Антибіотики

Інгаляційні глюкокортикостероїди

619 / 6010
Жінка 40 років надійшла до лікарні у важкому стані. Положення вимушене, ортопное. Відзначаються виражена задишка, поверхневе дихання. Шийні вени набухлі, шкіра блідо-сіра, волога. Грудна клітка бочкоподібна, міжреберні проміжки згладжені. Ps - 140/хв. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі. Над легенями не прослуховуються дихальні шуми. Який найбільш імовірний діагноз?

Серцева астма

Трахеобронхіальна дисфункція

Напад бронхіальної астми

Астматичний статус

Набряк легень

620 / 6010
У хворого 24 років після прийому диклофенака з приводу головного болю виник напад ядухи з малопродуктивним кашлем і свербіння шкіри. В анамнезі кропивниця. Об'єктивно: набряклість обличчя, здуття шийних вен, сидить, спираючись руками на стілець, чутно стридорозне дихання. Який найбільш вірогідний діагноз?

Аспірація таблетки диклофенаку

Набряк Квінке

Істерична астма

Бронхіальна астма

Серцева астма

621 / 6010
Хворий 64 років скаржиться на кашель з відходженням харкотиння, іноді кровохаркання. Палить 30 років. Схуднув на 8 кг за останні 3 місяці. Рентгенологічно в середній частці правої легені порожнинне утворення, внутрішній контур нерівний, містить незначну кількість рідини, справа збільшені прикореневі лімфовузли. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагноза?

Томографія легень

Бронхографія

Спірографія

Аналіз харкотиння

Бронхоскопія з біопсією

622 / 6010
Хворий 35 років скаржиться на часту печію, відрижку повітрям і кислим, пекучі, стискаючі болі за грудниною, по ходу стравохода, що виникають після їди, при нахилах тулуба вперед. Не обстежувався, самостійно приймає альмагель, після якого відмічає покращення самопочуття. Який попередній діагноз?

Кардіоспазм

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

Виразкова хвороба шлунка

Функціональна диспепсія

Виразкова хвороба 12-палої кишки

623 / 6010
Хворий 25 років з виразковою хворобою пройшов курс лікування у гастроентерологічному відділенні. Через 2 тижні у пацієнта з’явився постійний біль, який наростав і не купірувався лікарськими засобами. Живіт болісний у епігастрії, помірний дефанс у пілородуоденальній ділянці. Розвитком якого ускладнення зумовлене погіршення стану хворого?

Кровотеча

Малігнізація

Перфорація

Пенетрація

Стеноз

624 / 6010
Жінка 43 років протягом 5 років страждає на хворобу Крона. За останні 6 місяців відзначає появу вираженої слабкості, швидкої стомлюваності, задишки під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: Нb - 86 г/л, загальний білірубін - 20 ммоль/л, загальний білок - 50 г/л. Розвиток якого синдрому можна запідозрити в даному випадку?

Паранеопластичного синдрому

Синдрому подразненої товстої кишки

Синдрому печінково-клітинної недостатності

Синдрому мальабсорбції

Реактивного панкреатиту

625 / 6010
Хворий 54 років скаржиться на постійний тупий біль у мезогастральній області, втрату ваги, домішки темної крові в калі, закрепи. Протягом року втрата ваги до 10 кг. В крові: ер. - 3,5*10^12/л, Hb - 87 г\л, лейк. – 12,6*10^9/л, п-яд. зсув, ШЗЕ – 43 мм/год. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?

Хронічний коліт

Виразкова хвороба шлунка

Хронічний панкреатит

Рак шлунка

Рак поперечно-ободової кишки

626 / 6010
Жінка 60 років скаржиться на нестерпні болі в правому підребер'ї. В анамнезі - гострий панкреатит. Температура - 38,2^0С. Об'єктивно: жовтяничність склер. Симптомів подразнення очеревини немає. Позитивні симптоми Ортнера, Губергриця-Скульского. Діастаз сечі - 320 г/год. Який діагноз найбільш вірогідний?

Хронічний панкреатит

Рак підшлункової залози

Хронічний холецистит

Гострий холецистит

Гострий холангіт

627 / 6010
У хворого 36 років визначається асцит, спленомегалія, розміри печінки за Курловим 11х9х8 см, варикозне розширення вен стравоходу. В анамнезі травма живота, шлункова кровотеча. АСТ – 0,46 ммоль/г*л; АЛТ – 0,68 ммоль/г*л; білірубін загальний – 21 мкмоль/л, вільний – 17,1 мкмоль/л. Яким буде попередній діагноз?

Тромбоз ворітної вени

Тромбоз нижньої порожнистої вени

Конструктивний перикардит

Пухлина очеревини (мезотеліома)

Тромбоз печінкової вени

628 / 6010
Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?

Енурез

Дизурія

Полакіурія

Парадоксальна ішурія

Нетримання сечі

629 / 6010
Хворий 38 років, що переніс 10 років тому гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки обличчя, ніг, головний біль, ниючий біль в попереку. АТ - 220/130 мм рт.ст. В сечі: білок - 9,9 г/л, лейк. - 3-4 в п/з, еритр. - 10-12 в п/з, циліндри гіалінові - 3-4 в п/з, воскоподібні - 2-3 в п/з. Креатинін - 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигіпертензивних препаратів доцільно призначити хворому?

Клофелін

Празозин

Каптоприл

Допегіт

Анаприлін

630 / 6010
Хвора 42 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильної, головний біль. 10 років тому під час вагітності у пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури. 5 років тому відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок - 0,99 г/л, лейк. - 10–15 в п/з, ер. - 2-4 в п/з, циліндри гіалінові - 1–2 в п/з, креатинін - 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Гіпертонічна хвороба

Хронічний гломерулонефрит

Хронічний пієлонефрит

Амілоїдоз нирок

Туберкульоз нирок

631 / 6010
Хворий 37 років доставлений в реанімаційне відділення. Загальний стан дуже важкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Який попередній діагноз?

Уремічна кома

Гіпоглікемічна кома

Гіперглікемічна кома

Мозкова кома

Алкогольна кома

632 / 6010
Хвора 64 років скаржиться на біль у колінних суглобах, який виникає через 2–3 години після ходьби. Під час огляду виявляються деформація колінних суглобів, обмеження рухомості в них унаслідок болісності, хрускіт під час руху, на обох кистях наявні вузлики Гебердена. В анамнезі: виразкова хвороба. Який з перелічених препаратів доцільно призначити хворій?

Ортофен

Ацетилсаліцилова кислота

Піроксикам

Німесулід

Індометацин

633 / 6010
У хворої 36 років після відпочинку в Криму з'явились сильні болі в ліктьових суглобах, задишка і слабкість. Температура тіла 37,6^0С, блідість шкіри, на щоках і переніссі - еритема, виразкування слизової губи. Суглоби зовнішньо не змінені, рухи в правому ліктьовому - обмежені. Ps - 114/хв. АТ - 100/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, тахікардія, ритм галопу. В легенях справа нижче кута лопатки - шум тертя плеври. Який найбільш вірогідний діагноз?

Ревматоїдний артрит

Ревматизм

Сухий плеврит

Системний червоний вовчак

Інфекційно-алергічний міокардит

634 / 6010
Хворий 25 років госпіталізований в терапевтичне відділення зі скаргами на головний біль, запаморочення, тупі болі в попереку. В анамнезі часті переохолодження. При фізикальному обстеженні: блідість шкірних покривів. Слабкопозитивний симптом Пастернацького. Загальний аналіз крові: ер. – 3,1*10^12/л; Нb – 78 г/л; КП – 0,7; лейк. – 9,2*10^9/л; ШЗЕ – 21 мм/год. Аналіз сечі: білок – 0,66 г/л; лейк. – 10-18 в п/з. Лікування анемічного синдрому препаратами заліза не дало результату. З якої причини?

Не призначались переливання еритроцитарної маси

Добова доза препаратів заліза виявилась недостатньою

Не визначалося сироваткове залізо крові

Не призначалася відповідна дієта

Не лікувалося основне захворювання

635 / 6010
Діагноз холера був встановлений жінці 26 років, яка за 3 дні до цього повернулася з туристичної поїздки до Індії. Хвора госпіталізована, в осередку проведена заключна дезінфекція. Сім'я, до складу якої входять чоловік і двоє дітей, мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. Які протиепідемічні заходи проводяться щодо членів сім'ї?

Фагопрофілактика

Дезінфекція

Ізоляція

Диспансерний нагляд

Імунопрофілактика

636 / 6010
Хворий 35 років, що зловживає алкоголем та не дотримується дієти, скаржиться на болі в епігастральному відділі, що виникають через 1-1,5 годин після їди. Фіброгастродуоденоскопія: в антральному відділі шлунку визначається виражена гіперемія, дрібні дефекти, підвищена вразливість слизової оболонки. Яка найбільш вірогідна причина виявленої патології?

Наявність антитіл до парієтальних кліток

Токсична дія алкоголю

Аліментарний чинник

Інфікування Helicobacter pуlori

Нервове перенапруження

637 / 6010
Чоловік 28 років захворів гостро, коли з'явилися озноб, відчуття жару, підвищення температури до 38,5^0С, нападоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення у вигляді кров'янисто-слизової маси. Під час пальпації живота відзначається болісність у його лівій половині, сигмоподібна кишка спазмована. Який найбільш імовірний діагноз?

Злоякісні пухлини товстої кишки

Гостра дизентерія

Ешерихіоз

Неспецифічний виразковий коліт

Амебіаз

638 / 6010
Хворий 24 років госпіталізований на 10-й день хвороби зі скаргами на слабкість, головний біль, поганий апетит, покашлювання. Об'єктивно: t^0 - 39,5^0С, шкіра бліда. Адинамія. На шкірі передньої стінки живота, грудей – одиничні розеоли. Печінка та селезінка збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

Висипний тиф

Черевний тиф

Інфекційний мононуклеоз

Пневмонія

Бруцельоз

639 / 6010
В санпропускник швидкою допомогою доставлено на другу добу хвороби чоловіка в важкому стані. При огляді температура 36,1^0С, риси обличчя загострені, шкіра суха, збирається в складку, афонія, судомні посмикування окремих груп м'язів. Акроціаноз. PS - 102/хв., АТ - 50/20 мм рт.ст.Тони серця глухі. Живіт м'який, втягнутий, безболісний. Анурія. На прийомі - рідкі випорожнення у вигляді рисового відвару. Який найбільш вірогідний діагноз?

Ешерихіоз

Сальмонельоз

Гостра дизентерія

Кишковий амебіаз

Холера

640 / 6010
Жінка 65 років захворіла гостро, через 12 годин після вживання консервованих грибів домашнього виготовлення та яєчні, смаженої на салі. З'явились різка слабкість, нудота, дворазове блювання, „туман” перед очима, розлади ковтання. При огляді: t^0 - 36,2^0С, птоз, мідріаз, анізокорія, інспіраторна задишка. Яке захворювання найбільш імовірно у жінки?

Отруєння грибами

Ботулізм

Сальмонельоз

Загострення хронічного холециститу

Харчова токсикоінфекція

641 / 6010
Хвора 16 років скаржиться на головний біль переважно в лобовій та скроневих ділянках, надбрівних дугах, виникнення блювання на висоті болю, біль при рухах очних яблук, в суглобах. Об’єктивно: збуджена, t^0 - 39^0С, Ps - 110/хв. Тонічні і клонічні судоми. Сумнівні менінгеальні ознаки. Який найбільш вірогідний діагноз?

Аденовірусна інфекція

Грип з явищами набряку мозку

Респіраторно-синцитіальна інфекція

Грип, типовий перебіг

Парагрип

642 / 6010
Хворий 32 років без постійного місця проживання звернувся до лікаря на 5-й день хвороби зі скаргами на лихоманку, різкий головний біль, безсоння. Об'єктивно: t^0=40^0С, Ps - 110/хв. Хворий збуджений, балакучий. Обличчя гіперемоване. Склерит. На тулубі значна розеольозно-петехіальна висипка. Позитивний симптом Говорова–Годельє. Пальпуються збільшені печінка та селезінка. Який факт потрібно з'ясувати в епіданамнезі?

Наявність парентеральних втручань

Купання в стоячій водоймі

Контакт з гризунами

Вживання недоброякісної їжі

Наявність вошей

643 / 6010
Жінка 23 років скаржиться на періодичні озноби з підвищенням температури тіла до 40^0С, відчуття жару, яке змінюється проливним потом. Протягом останніх трьох місяців мешкала в одній з країн тропічної Африки. Хвора вже перенесла 3 таких напади, вони виникали через день, продовжувались 12 годин, супроводжувались болем у голові, попереку та м'язах. Обличчя бліде з жовтизною. Губи ціанотичні. Печінка, селезінка — збільшені. В крові: ер. — 2,5*10^12/л. Який діагноз найбільш вірогідний?

Малярія

Висипний тиф

Сепсис

Гемолітична анемія

Лептоспіроз

644 / 6010
Чоловік 30 років, ін’єкційний наркоман. Скаржиться на слабкість, помірну жовтяницю, важкість у правому підребер’ї. Стан погіршувався поступово. Біохімічні показники: загальний білірубін - 48,2 мкмоль/л; АЛТ - 3,0 млмоль/л*год. АСТ - 1,8 ммоль/л*год. Яке дослідження підтвердить діагноз?

Полімеразна ланцюгова реакція (HCY – РНК)

Визначення АлАТ у динаміці

УЗД печінки

Визначення НВ антигену

Комп’ютерна томографія

645 / 6010
Робітник-акумуляторник у кінці робочого дня скаржиться на інтенсивний біль в епігастріїї, діарею, субфебрілітет. АТ - 170/110 мм рт. ст., шкіра та склери жовті. В обід випив 250 мл горілки. Який найбільш імовірний діагноз?

Гостре отруєння свинцем

Гострий гемоліз

Гострий панкреатит

Жирова дистрофія печінки

Гостре алкогольне отруєння

646 / 6010
Чоловік 57 років скаржиться на задишку, набряки на гомілках, 'перебої' в роботі серця, біль в лівій половині грудної клітки з іррадіацією в ліву лопатку. Лікування малоефективне. Об'єктивно: тони серця глухі, м'який систолічний шум на верхівці, Ps – 100/хв., аритмічний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печінка +2 см, болюча. Рентгеноскопія: тінь серця розширена в усі боки, пульсація в'яла. ЕКГ: лівошлуночкова екстрасистолія, знижений вольтаж. Який метод дослідження необхідний для визначення діагнозу?

Ехокардіографія

Рентгенокімографія

ЕКГ в динаміці

Коронарографія

Велоергометрія

647 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням червоного пінистиго харкотиння, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об'єктивно: ортопное. Шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в нижньо-задніх відділах з обох сторін – вологі дрібно- та середньопухирчаті хрипи. ЧД - 40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця – ритм галопу. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Тромбоемболія легеневої артерії

Інфаркт-пневмонія

Астматичний статус

Крупозна пневмонія

Набряк легень

648 / 6010
Юнак 20 років мешкає в осередку туберкульозної інфекції. Під час обстеження проведена туберкулінова проба Манту з 2ТО. Проба визначена як гіперергічна. Яке значення визначає гіперергічну пробу у юнака?

Гіперемія 24 мм

Гіперемія 12 мм

Папула 6 мм, некроз

Папула 20 мм

Папула 4 мм

649 / 6010
Хворий 55 років скаржиться на здуття та бурчання в животі, підвищене відходження газів, рідкі випорожнення пінистого характеру з кислим запахом, що з'являються після вживання страв на молоці. Який симптомокомплекс спостерігається?

Синдром жирової диспепсії

Синдром бродильної диспепсії

Синдром дискінезії

Синдром мальабсорбції

Синдром гнилісної диспепсії

650 / 6010
У хворого 35 років, який у зв'язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки знаходиться на гемодіалізі, з'явились перебої в діяльності серця, гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. На ЕКГ: брадікардія, атріовентрикулярна блокада І ст., високі загострені зубці Т. Напередодні - грубе порушення питного та дієтичного режимів. Які біохімічні зміни є найбільш вірогідною причиною вищевказаної клінічної картини?

Гіпернатріємія

Гіпокаліємія

Гіперкаліємія

Гіпергідратація

Гіпокальціємія

651 / 6010
Хвора 23 років скаржиться на збільшення щитовидної залози. Вагітність 10 тижнів. Об’єктивно: Ps – 72/хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. Щитовидна залоза збільшена за рахунок всіх відділів, не болюча, рухома. Які дослідження необхідно провести для оцінки функції щитовидної залози?

Ультразвукове дослідження щитовидної залози

Визначення вмісту ТТГ в крові

Поглинання I-131 щитовидною залозою

Сцинтиграфія щитовидної залози

Визначення вмісту Т4 в крові

652 / 6010
Хворий 40 років хворіє біля 8 років. Скаржиться на біль в поперековому відділі хребта при фізичному навантаженні, в шийному і грудному відділі (особливо під час кашлю), біль в кульшовому і колінному суглобах праворуч. Об'єктивно: тулуб фіксований в положенні нахилу вперед з опущеною донизу головою, атрофія сідничних м‘язів. Рентгенографія хребта: остеопороз хребців, закостеніння поздовжніх зв‘язок. Який діагноз є найбільш вірогідним?

Спондилоартропатія на фоні хвороби Рейтера

Псоріатична спондилоартропатія

Туберкульозний спондиліт

Анкілозуючий спондилоартрит

Поширений остеохондроз хребта

653 / 6010
Чоловік 55 років потрапив в клініку у зв'язку з нападом ниркової коліки, яка періодично повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглоба знаходяться вузликові утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Ps - 88/хв. АТ - 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільно для встановлення діагноза?

Осаду сечі

Сечової кислоти

ШЗЕ

Молочної кислоти

Ревматоїдного фактора

654 / 6010
Хворий 33 років з вперше виявленим цукровим діабетом за допомогою дієти підтримує глікемію після їди менше 10,0 ммоль/л. Від інсулінотерапії утримується. Яке дослідження найбільш важливо провести для диференціації 1-го (інсулінозалежний) і 2-го (інсулінонезалежний) типів діабету?

Дослідження глікемії натщесерце

Визначення фруктозаміну в крові

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

Визначення антитіл до острівцевих клітин

Глюкозотолерантний тест

655 / 6010
Чоловік 35 років прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефіцит маси тіла 10 кг. Після операції рівень глюкози в цільній капілярній крові натщесерце 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженні - 11 ,1ммоль/л (після їди), рівень глікозильованого гемоглобіну 10%. Як можна трактувати представлені дані?

Порушена толерантність до глюкози

Післяопераційна гіпоінсулінемія

Цукровий діабет

Норма

Група ризику за цукровим діабетом

656 / 6010
Хворий 34 років протягом 7 років страждає на туберкульоз легень; скаржиться на м'язову слабкість, схуднення, проноси, почащене сечовипускання. Об'єктивно: гіперпігментація шкіри, ясен, внутрішніх поверхонь щік. АТ - 90/58 мм рт. ст. В аналізі крові: ер.- 3,1*10^12/л, Hb - 95 г/л, КП – 0,92; лейк. - 9,4*10^ 9/л, е. - 7, с. - 45, п. - 1, л. - 40, м. - 7, Na+ - 115 ммоль/л, К+ - 7,3 ммоль/л. Який попередній діагноз?

Первинний гіперальдостеронізм

Нецукровий діабет

Первинна недостатність кори наднирників

Феохромоцитома

Вроджена гіперплазія кори наднирників

657 / 6010
Хворий 20 років на 2-й день хвороби з раптовим початком, скаржиться на сильний головний біль у скронях та ділянці орбіт, ломоту в тілі, сухий болісний кашель. t^0 - 39^0С. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки 'палаюча', в легенях хрипи не вислуховуються. Який діагноз є найбільш ймовірним?

Грип

Менінгококова інфекція

Парагрип

Респіраторний мікоплазмоз

Пневмонія

658 / 6010
Хворий 65 років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури. Хворіє 3 дні, захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: в області правої половини шкіри чола - запальна гіперемія, набряк. На місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краям вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка найбільш вірогідна патологія?

Дерматит

Екзема

Червоний плескатий лишай

Бешиха

Оперізуючий лишай

659 / 6010
Хворий 36 років надійшов до лікарні зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, біль у животі, слинотечу, зниження зору. За 2 години до цього працював на городі, обробленому карбофосом. Який препарат необхідно ввести хворому в першу чергу?

Унітіол

Сукцимер

Атропін

Тетацин кальцію

Тіосульфат натрію

660 / 6010
Жінка 64 років, з нестабільною стенокардією, під час ходьби раптово впала. Об'єктивно: констатована відсутність свідомості, пульсації на a. carotis та тонів серця; вузькі зіниці та нечасте, поверхневе дихання. З чого у даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи?

З в/в введення атропіну

З проведення черезстравохідної кардиостимуляції

З удару кулаком по груднині

З в/в введення адреналіну

З інтубації та проведення ШВЛ

661 / 6010
Робітник 38 років, який працює на виробництві шиферу протягом 15 років, скаржиться на задишку експіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель. Об'єктивно: притуплення перкуторного звуку в міжлопатковій ділянці, жорстке дихання, сухі розсіяні хрипи. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. Цеховий лікар запідозрив азбестоз. Який метод є найбільш інформативним для підтвердження діагноза?

Спірографія

Рентгенографія ОГК

Бронхоальвеолярний лаваж

Бронхоскопія

Дослідження газів крові

662 / 6010
У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину через 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39-40^0С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів або відшаровуванням епідермісу, з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадували опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

Герпетиформний дерматит Дюринга

Гострий епідермальний некроліз

Поліморфна ексудативна еритема

Пухирчатка вульгарна

Бульозний дерматит

663 / 6010
В технікумі, де навчаються переважно дівчата та юнаки в віці 14 років, необхідно зробити плановий профілактичний огляд на туберкульоз. Який з наведених нижче методів повинен бути використаний?

Дослідження харкотиння на МБТ

Фізикальне обстеження

Загальний аналіз крові

Флюорографічний

Проба Манту з 2 ТО

664 / 6010
Які обов'язкові дії лікаря при виявленні у дитини або підлітка на рентгенограмі вперше внутрішньогрудних лімфовузлів з бічною кальцинацією?

Взяти на диспансерний облік і призначити лікування

Взяти на диспансерне спостереження

Призначити хіміопрофілактику двома препаратами

Призначити хіміопрофілактику одним препаратом

665 / 6010
У хворого 64 років 2 години тому з'явилися стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, виражена слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps - 108/ хв., АТ - 70/50 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м'який, безболісний. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС - 100/хв., різкий підйом сегмента ST над ізолінією у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF. Яка патологія виникла у хворого?

Серцева астма

Тампонада серця

Розшаровуюча аневризма аорти

Кардіогенний шок

Тромбоемболія легеневої артерії

666 / 6010
У хворого важкий напад бронхіальної астми триває більше 1 години незважаючи на застосування \beta-адреноміметиків інгаляційно та внутрішньовенно, еуфіліну та антихолінергічних засобів. Якими медикаментами необхідно доповнити невідкладну терапію?

Кортикостероїди внутрішньовенно

beta-адреноблокатори внутрішньовенно

Нестероїдні протизапальні препарати

Кортикостероїди інгаляційно

Антигістамінні засоби

667 / 6010
Хворий 30 рокiв доставлений в приймальне вiддiлення пiсля автомобiльної аварiї зi скаргами на задишку, бiль у лiвому боцi. Рентгенологічно: обширне просвiтлення лiвого легеневого поля з вiдсутнiстю легеневого малюнка, змiщення органiв середостiння вправо. Лiва легеня пiдтиснута до лiвого кореня, дiафрагма змiщена на одне мiжребер’я донизу, синуси контуруються чiтко. Який найбільш імовірний діагноз?

Гемоторакс

Забій легенi

Пневмогемоторакс

Пневмоторакс

Ушкодження дiафрагм

668 / 6010
Чоловік 28 років, оператор системи енергозабезпечення, під час аварії на АЕС перебував на своєму робочому місці. В результаті пароповітряного вибуху в атмосферу було викинуто біля 30 кг радіоактивного йоду (І_131). Який з радіопротекторів доцільно використати в даному випадку?

Тіосечовина

Лейцин

Йодид калію

Валін

Цистамін

669 / 6010
\Жінка 35 років близько 10 років хворіє на туберкульоз легень. Перебуваючи у фтизіатричній клініці почала дивно себе поводити: яскраво нафарбувалася, збирала навколо себе хворих, танцювала, співала з ними. Була підвищено збуджена, весь час проводила в товаристві чоловіків, кокетувала, фліртувала, заводила розмови на сексуальні теми. Всю ніч була відсутня у відділенні ('була на побаченні'). Який провідний синдром психічних розладів у хворої?

Ксенофобний

Маніакальний

Психопатоподібний

Моріоподібний

Гебефренічний

670 / 6010
Хвора скаржиться на неприємні відчуття, що виникають в різних частинах тіла та внутрішніх органах, а іноді “дуже обтяжливі відчуття стягування, скручення, перевертання”. Неодноразово зверталась до лікарів, проходила обстеження в терапевтичній клініці, після чого направлена до психіатра. Який психопатологічний розлад найбільш імовірний?

Іпохондрія

Сенестопатії

Деперсоналізація

Синестезії

Парастезії

671 / 6010
Хвора 30 років знаходиться в психіатричному відділенні. Демонстративна, вередлива, балакуча, постійно привертає увагу оточуючих. Скаржиться на болі у всьому тілі. Побачивши лікаря стогне, хапається за голову, голосить, демонструє неможливість ходити, тримається за оточуючі предмети. Наодинці вільно ходить по палаті, співає, накладає макіяж. Який найбільш вірогідний стан хворої?

Маніакально-депресивний психоз

Істеричний невроз

Іпохондричний розвиток особистості

Невроз нав'язливих станів

Шизофренія

672 / 6010
Жінка 20 років відзначає після куріння своєрідне сп'яніння з відчуттям припливу сил, піднесення настрою, відчуттям нереальності та змін довколишнього: світ наповнюється яскравими кольорами, предмети збільшуються в розмірах, обличчя людей набувають карикатурного вигляду, втрачається відчуття часу та простору. Який найбільш імовірний діагноз?

Морфінізм

Кокаїноманія

Нікотиноманія

Барбітуроманія

Гашишоманія

673 / 6010
Хворий 16 років. Протягом останнього року поступово змінилась поведінка: став усамітнюватись, втратив інтерес до друзів, навчання. Став байдужим до рідних, був безпричинно грубим, сам до себе говорив або сміявся. На питання відповідає формально правильно, малослівно. Вважає себе цілком здоровим, але дещо втомленим, каже, що обмірковує написання книги “Проекція людства на площину Всесвіту”, носить при собі зошит, сторінки якого заповнені безліччю однакових хрестиків. Який найбільш ймовірний діагноз?

Шизоїдний розлад особистості

Хвороба Піка

Шизофренія

Депресивний розлад

Аутичний розлад особистості

674 / 6010
Хвора скаржиться на періодичну появу протягом року висипки в ділянці ліктьових та колінних суглобів. Вперше висипка з’явилась після стресу. Зараз вона складається з багатьох бляшок, поверхня центральної частини яких вкрита сріблястою лускою. Який найбільш вірогідний діагноз?

Еритематоз

Червоний плоский лишай

Екзема

Псоріаз

Дерматит

675 / 6010
До інфекційної лікарні доставлений хворий 25 років з підозрою на сказ, стадія збудження. Чотири тижні тому на полюванні за руку вкусила лисиця. Який провідний симптом підтвердить діагноз?

Гідрофобія

Мляві паралічі кінцівок

Парастезії

Клоніко-тонічні судоми

Сухість у роті та горлі

676 / 6010
У хворого 22 років спостерігалося порушення зору на ліве око. Через рік з’явилася слабкість правої ступні. Об’єктивно: горизонтальний ністагм, збліднення скроневої половини диска лівого зорового нерва, відсутність черевних рефлексів, гіперрефлексія на кінцівках, клонус правої ступні, симптоми Бабінського з обох боків. Який найбільш імовірний діагноз?

Розсіяний склероз

Невропатія правого малогомілкового нерва

Ретробульбарний неврит зорового нерва

Мієліт

Поліомієліт

677 / 6010
Яким групам пацієнтів протипоказані радіонуклідні дослідження, що супроводжуються введенням радіофармпрепаратів в організм пацієнта?

Пацієнтам з захворюванням серцево-судинної системи

Пацієнтам з гіперфункцією щитовидної залози

Жінкам під час профілактичного огляду

Дітям до року, вагітним і жінкам в період лактації

Пацієнтам з захворюванням нирок

678 / 6010
У хворого 62 років хронічна серцева недостатність ІІ А ступеня, супроводжується постійною тахікардіальною формою миготіння передсердь. Який препарат слід призначити для лікування складного порушення серцевого ритму?

Рибоксин

Ізоптин

Кофеїн

Капотен

Дигоксин

679 / 6010
У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Одна з основних причин цього:

Підвищення активності клітинного імунітету

Зниженння інтенсивності утворення антитіл

Зниженння активності клітинного імунітету

Підвищення інтенсивності утворення антитіл

Зростання порушень мітозів

680 / 6010
Хлопець 15 років з дитинства страждає на атопічний дерматит з алергією на м’ясо ракоподібних. Останні 3 місяці, після покупки акваріумних рибок, з’явилися риніт, кон’юнктивіт, свербіння у носі. Рівень якого імунологічного показника треба визначити у хворого?

IgE

IgJ

IgA

Циркулюючі імунні комплекси

IgM

681 / 6010
До приймального відділення лікарні потрапив хворий з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із перелічених препаратів необхідно використати для невідкладної допомоги?

Ізадрин

Мезатон

Анаприлін

Нітрогліцерин

Теофедрин

682 / 6010
Потерпілого 44 років оперують з приводу внутрішньочеревної кровотечі внаслідок автомобільної катастрофи. В яких випадках можна використовувати кров пацієнта з черевної порожнини з метою аутотрансфузії?

Розрив печінки

Розрив селезінки

Розрив сечового міхура

Розрив шлунка

Розрив тонкого кишечника

683 / 6010
Пацієнт 28 років скаржиться на болі в ногах при ходьбі, мерзлякуватість ступнів, пальців. Хворіє протягом року. Об’єктивно: шкіра ніг бліда, прохолодна, тургор знижений, гіпотрихоз. Пульсація на стегнових і підколінних артеріях ослаблена, на артеріях ступнів пальпується після нітрогліцеринової проби. Реографічний індекс <1. Який найбільш імовірний діагноз?

Облітеруючий атеросклероз

Хвороба Бюргера

Хронічний тромбофлебіт

Облітеруючий ендартеріїт

Хвороба Рейно

684 / 6010
У хворої два роки тому на внутрішній поверхні нижньої третини правої гомілки з’явилась виразка. При огляді виразка округлої форми, діаметром до 5 см, з відлогими краями. На внутрішній поверхні цієї гомілки розширені вени. Яке ускладнення виникло у хворої?

Тромбоз глибоких вен

Варикозне розширення вен, ускладнене трофічною виразкою

Слоновість

Тромбоз підколінної артерії

Бешихове запалення

685 / 6010
Хвора 40 років протягом двох тижнів лікується в зв’язку з гострим абсцесом верхньої частки правої легені. Проводилось лікування: антибіотики, сульфаніламідні препарати, вітамінотерапія, хлорид кальцію, інфузійна терапія. Однак зберігається висока лихоманка, кашель з періодичним відходженням великої кількості гнійного харкотиння. Який метод лікування може ефективно доповнити санацію абсцесу?

Лікувальна бронхоскопія

Постуральний дренаж

Трахеостомія

Дренаж плевральної порожнин

Мікротрахеостомія

686 / 6010
Хворий 70 років рік тому помітив в обох пахвинних ділянках випинання розміром 5х5 см, які зникають у горизонтальному положенні. Сім'яні канальці розташовані дозовні від випинань. Зовнішні пахвинні кільця круглі, діаметром 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?

Двобічний пахвинний лімфаденіт

Двобічні прямі пахвинні грижі

Метастази пухлини черевної порожнини

Двобічні ліпоми пахвинних ділянок

Двобічні косі пахвинні грижі

687 / 6010
Хворий 39 років скаржиться на різкий біль в промежині пульсуючого характеру, який посилюється під час ходьби, акту дефекації, підвищення температури тіла, загальну слабкість. Хронічний геморой та тріщина прямої кишки впродовж 5 років, часті закрепи. Захворів гостро 3 дні тому, коли з'явився біль зліва від анального отвору, пізніше підвищилася t^0 до 38,7^0С. Який найбільш імовірний діагноз?

Защемлений геморой

Аноректальний тромбоз

Гострий парапроктит

Гострий проктит

Гострий простатит

688 / 6010
Хворий оперований два роки тому з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, проведено ушивання виразки. За останні два місяці схуд на 12 кг, що пов'язує з боязню приймати тверду їжу через біль та виснажливу нудоту, що з'являються після їди. Почав самостійно викликати блювання, останнє приносить полегшення. Який попередній діагноз?

Пілороспазм

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, загострення

Хронічний післяопераційний панкреатит

Пенетруюча виразка дванадцятипалої кишки

Рубцевий пілородуоденальний стеноз

689 / 6010
Дитина 6 місяців потрапила в хірургічну клініку через 16 годин з моменту захворювання, яке розпочалося раптово. Стала неспокійною, терла ніжками, відмовлялася від їжі. Напад неспокою був короткочасним. Хлопчик заспокоївся і заснув. Прокинувся через 20–25 хв., з’явилися блювання і повторний різкий неспокій. Дитина бліда, адинамічна. Пелюшка вимащена темно–червоним виділенням. Який попередній діагноз?

Пухлина черевної порожнини

Ентероколіт

Дивертикуліт Меккеля

Глистна кишкова непрохідність

Інвагінація кишечника

690 / 6010
Хворий скаржиться на наявність патологічного утворення, що з'являється в правій паховій ділянці при фізичному навантаженні. Утвір округлої форми, діаметром близько 4 см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції, розташовується біля медіальної частини пупартової зв'язки. Утвір розташований досередини від сім'яного канатика. Який попередній діагноз?

Варикозне розширення вен правого стегна

Правостороння пряма пахова грижа

Ліпома правої пахової ділянки

Правостороння стегнова грижа

Правостороння коса пахова грижа

691 / 6010
Хвору 49 рокiв прооперовано з приводу гострого катарального апендициту. Через 8 дiб у хворої з'явилось блювання, перестали вiдходити гази та кал. Об'єктивно: живiт роздутий, позитивнi симптоми Склярова, Валя. Лейкоцитоз. Пiдозрюється гостра кишкова непрохiднiсть. Якi додатковi методи обстеження найбiльш iнформативнi для дiагностики ускладнення?

Оглядова рентгенографiя черевної області

Колоноскопiя

Гастродуоденоскопiя

УЗД органів черевної порожнини

Лапароскопiя

692 / 6010
Хворий 42 років госпіталізований до хірургічного відділення зі скаргами на гострий, оперізуючий біль під грудьми, багаторазове блювання. Захворів гостро 6 годин тому після вживання алкоголю та жирної їжі. Шкіра бліда, пульс ритмічний, 92/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт бере участь у акті дихання, при пальпації м’який, болючий у правому та лівому підребер’ях. Позитивні симптоми Мейо-Робсона та Воскресенського. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Який найбільш вірогідний діагноз?

Виразка дванадцятипалої кишки з пенетрацією в підшлункову залозу

Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

Гострий апендицит

Гострий панкреатит

Гострий холецистит

693 / 6010
У хірургічне відділення госпіталізовано хворого 75 років з перфоративною виразкою шлунка. За 2 тижні до цього хворий переніс інфаркт міокарда, в анамнезі - гостре порушення мозкового кровообігу. Від операції хворий та його родичі категорично відмовляються. Яка тактика лікаря у такій ситуації?

Інфузійна терапія

Метод гіпербаричної оксигенації

Метод форсованого діурезу

Антибактеріальне лікування

Метод Тейлора

694 / 6010
В приймальне відділення доставлена хвора зі скаргами на біль і наявність ущільнення в лівій сідниці, високу температуру тіла, які виникли через 8 діб після внутрішньом’язової ін’єкції. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гематома

Карбункул

Післяін’єкційний абсцес

Фурункул

Бешиха

695 / 6010
На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,2^0С, наявність набряку в області верхньої губи. При огляді: верхня губа різко набрякла, у центрі набряку – конусовидне здуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз: фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису водню і наклав пов’язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба рекомендувати хворому?

Лікування амбулаторне, потім – стаціонарне

Лікування стаціонарне з ліжковим режимом

Лікування амбулаторне

Лікування стаціонарне з загальним режимом

696 / 6010
Хворий 58 років взимку був на риболовлі. Прийшовши додому через деякий час відчув біль в ступнях. Звернувся до лікаря. При огляді ступнів шкіра була бліда, а після зігрівання стала червоною, теплою на дотик. Набряк – незначний, обмежуеться пальцями. Всі види чутливості збережені. Пухирів немає. Який ступінь відмороження?

V ступінь

III ступінь

IV ступінь

II ступінь

I ступінь

697 / 6010
Хворий 25 років скаржиться на біль в I пальці правої кисті. Об’єктивно: палець рівномірно набряклий, знаходиться в зігнутому положенні. При спробі розігнути палець біль посилюється. Різкий біль з’являється і при доторкуванні зондом в проекції сухожилка. Яке захворювання пальця найбільш імовірне?

Пароніхія

Суглобовий панарицій

Сухожилковий панарицій

Кістковий панарицій

Підшкірний панарицій

698 / 6010
Внаслідок ДТП потерпілий отримав числені переломи кінцівок та кісток таза. В анамнезі: гемофілія А. Під час обстеження формуються гематоми на ушкоджених ділянках. Стан погіршується. АТ - 90/50 мм рт.ст. Яка найбільш доцільна комбінація інфузійних засобів для лікування пацієнта після застосування поліглюкіну та сольових розчинів?

Кріопреципітат, глюкоза

Еритроцитарна маса, свіжозаморожена плазма

Кріопреципітат, еритроцитарна маса

Еритроцитарна маса

Свіжозаморожена плазма, альбумін

699 / 6010
При обстеженні хворого 49 років встановлено рак правої легені ІІА стадії. Яка комбінація TNM відповідає цій стадії?

T2N2M0

T2N0M0

Т1N1M0

T1N2M0

T2NXM0

700 / 6010
Хвора 67 років протягом 6 місяців скаржиться на слабкість, зниження апетиту, періодичні болі в правій половині живота, більше в здухвинній області, схуднення, чергування проносів та закрепів. В аналізі крові анемія. В аналізі калу виявлена прихована кров. При іригоскопії: дефект наповнення сліпої кишки 2х3 см з нерівними горбистими контурами. Який найбільш вірогідний діагноз?

Поліп сліпої кишки

Неспецифічний виразковий коліт

Пухлина сліпої кишки

Апендикулярний інфільтрат

Дивертикул сліпої кишки

701 / 6010
Хвора 43 років скаржиться на наявність новоутворення, болі в правій грудній залозі, підвищення температури до 37,2^0C протягом останніх 3 місяців. Самопочуття погіршується перед місячними. Об'єктивно: права грудна залоза набрякла, гіперемійована, сосок втягнутий. У нижніх квадрантах пальпується нечіткий болісний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?

Рак правої грудної залози

Правобічний гострий мастит

Передменструальний синдром

Хронічний мастит справа

Туберкульоз правої грудної залози

702 / 6010
Хвора 55 років скаржиться на постійний біль в епігастральній ділянці, що виникає через 30 хвилин після їди, блювання, схуднення за півроку на 10 кг, анорексію. В анамнезі виразкова хвороба шлунка протягом 5 років. Клінічний аналіз крові: Нb - 56 г/л, ШЗЕ - 27 мм/год. Який набільш вірогідний діагноз?

Рак шлунка

Хронічний панкреатит

Виразкова хвороба шлунка, фаза загострення

Висока кишкова непрохідність

Перфоративна виразка шлунка

703 / 6010
Під час огляду дитини у пологовому залі встановили, що дитина вагою 2800 г, живіт здутий в епігастральній ділянці, під час зондування шлунка отримано 30 мл вмісту жовтуватого кольору. Меконій не відходив. На оглядовій рентгенограмі: на фоні відсутності пневматизації кишечника виявлено два рівні газу та рідину в епігастрії. Яка вада розвитку спостерігається у дитини?

Атрезія стравоходу

Атрезія прямої кишки

Атрезія здухвинної кишки

Атрезія товстої кишки

Aтрезія 12-палої кишки

704 / 6010
Пацієнт 74 років страждає на доброякісну гіперплазію простати протягом останніх 5 років. Після вживання алкоголю виникла гостра затримка сечовипускання 4 доби тому. На догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. При огляді: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати?

Мікрохвильова термотерапія простати

Встановлення інтрапростатичного стента

Трансуретральна резекція або простатектомія

Троакарна або відкрита епіцистостомія

Встановлення постійного уретрального катетера

705 / 6010
Хворий 52 років впав з висоти 3 м на рівну поверхню землі правою поперековою ділянкою. Скаржиться на біль в поперековій ділянці праворуч. У сечі: мікрогематурія. Екскреторна урографія: функція нирок задовільна. Який найбільш вірогідний діагноз?

Відрив нирки

Множинні розриви нирки

Паранефральна гематома

Субкапсулярний розрив нирки

Забій нирки

706 / 6010
При огляді потерпілого з підозрою на перелом кісток таза лікар обома руками тисне на крила клубових кісток у зустрічному напрямку. Чим обумовленний больовий синдром, що виник при цьому у потерпілого?

Переломом сідничних кісток

Переломом крижів

Заочеревинною гематомою

Травматичним пошкодженням внутрішньотазових органів

Порушенням безперервності тазового кільця

707 / 6010
В клініку потрапив чоловік з травматичним відривом обох нижніх кінцівок на рівні колінних суглобів. Хворий різко загальмований, млявий, різко блідий, Ps - 140/хв., ниткоподібний, АД - 50/0 мм рт.ст. На обох нижніх кінцівках накладені джгути. Кровотечі на момент доставлення немає. За словами лікаря швидкої допомоги, хворий втратив на місті пригоди біля 3 літрів крові. Яка патологія спостерігається у хворого?

Компенсований геморагічний шок

Травматичний шок

Декомпенсований геморагічний шок

Незворотній геморагічний шок

Синдром малого викиду

708 / 6010
У хворого 32 років діагноз: політравма. ЗЧМТ. Закрита травма грудної клітки. Закритий перелом правого стегна. АТ - 100/60 мм рт.ст., Рs - 124/хв., ЧД - 28/хв. Через 2 години після проведення скелетного витягування під місцевою анестезією лідокаїном спостерігалося різке погіршення стану: виник ціаноз обличчя і шиї, АТ - 60/40 мм рт.ст., ЧСС - 160/хв., ЧД - 44/хв. Яке ускладнення найбільш імовірно збільшило важкість політравми?

Інфаркт міокарда, кардіогенний шок

Гостра анемія

Тромбоемболія легеневої артерії

Больовий шок

Жирова емболія легеневої артерії

709 / 6010
У хворого після операції з приводу проривної виразки шлунка, термінальної фази розлитого перитоніту, ендотоксичного шоку в післяопераційному періоді проводиться штучна вентиляція легень з інгаляцією 60% киснем. Гази крові: РаО_2 = 70-78 мм рт.ст., гіпоксемія не зменшується, ЦВТ - 150-180 мм вод.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. (на фоні застосування великих доз дофаміну). На R-грамі дифузна інфільтрація легень. Яка причина стійкої артеріальної гіпоксемії?

Набряк легень

Синдром Мендельсона

Двостороння пневмонія

Пневмоторакс

Респіраторний дистрес-синдром

710 / 6010
\Молоду дівчину витягнули з озера через 3 хвилини після утоплення. Непритомна. Дихання відсутнє, з рота виділяється сіра піна. Шкіра фіолетово-ціанотичного кольору. Пульсація над сонною артерією не визначається. Який порядок надання реанімаційної допомоги?

Негайно здійснити прекардіальний удар, проводити ШВЛ «з рота в рот» та закритий масаж серця

Звільнити дихальні шляхи від води, повернувши потерпілу головою вниз і натиснувши на грудну клітку, проводити ШВЛ «з рота в рот» та закритий масаж серця

Негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги, до її приїзду – проводити ШВЛ по Сільвестру та закритий масаж серця

Звільнити дихальні шляхи від води, натиснувши коліном в ділянці епігастрію, проводити ШВЛ по Сільвестру, електричну дефібриляцію серця

Очистити порожнину рота та горла пальцем, проводити ШВЛ «з рота в рот», закритий масаж серця

711 / 6010
Хвора 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, значні водянисті виділення з порожнини носа, порушення нюху, чхання, сльозотечу. Хворіє протягом трьох років. Скарги з’являються під час цвітіння трав і дерев. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини носа набрякла з ціанотичним відтінком, на її поверхні місцями білуваті плями. Пальпація приносових порожнин безболісна. Інші ЛОР-органи без патології. Який найбільш вірогідний діагноз?

Алергічний сезонний риніт

Хронічний катаральний риніт

Хронічний гіпертрофічний риніт

Гострий риніт

Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма

712 / 6010
Хворий скаржиться на сильний тиснучий біль у горлі, більше справа, неможливість ковтання навіть рідкої їжі. Хворіє 5 днів. Стан важкий. Температура 38,9^0C, мовлення утруднене, голос здавлений, рот відкриває важко. Підщелепні лімфовузли справа болісні, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

Перитонзилярний абсцес

Ангіна Симановського–Венсана

Дифтерія

Пухлина глотки

Флегмонозна ангіна

713 / 6010
Хворий 70 років скаржиться на біль, сльозотечу, зниження гостроти зору правого ока. Захворів 3 дні тому після удару ока гілкою. Об'єктивно: очна щілина звужена, світлобоязнь, змішана ін'єкція. На рогівці помутніння з нечіткими контурами, прогресуючим краєм та дефектом епітелію. Чутливість рогівки в нормі. Гіпопіон. Хронічний дакріоцистит. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий кон'юнктивіт

Проникаюче поранення рогівки правого ока

Повзуча виразка рогівки

Гострий іридоцикліт

Вірусний кератит

714 / 6010
Хворий 60 років скаржиться на виражені болі в правому оці, світлобоязнь, сльозотечу, зниження зору на це око, біль в правій половині голови. Болі з'явились 2 дні тому. Об'єктивно: Vis OD - 0,03, застійна ін'єкція очного яблука, різкий набряк рогівки, передня камера глибока, зіниця вузька, райдужка атрофічна, на очному дні глаукоматозна екскавація зорового нерва. ВОТ - 38 мм рт.ст. Vis OS - 0,8, не коректується. Око спокійне, здорове. ВОТ - 22 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гострий напад глаукоми

Неврит зорового нерва

Макулодистрофія

Кератит правого ока

Увеїт правого ока

715 / 6010
У дитини 1,5 місяців у тім’яно-скроневій ділянці справа з народження відзначається пухлиноподібне утворення темно-бурякового кольору, яке вивищується над поверхнею шкіри, не зникає при натискуванні, розмірами 2–3 см. Який найбільш імовірний діагноз?

Пігментна пляма

Кавернозна гемангіома

Лімфангіома

Ангіофіброма

Вроджена судинна пляма

716 / 6010
До хірургічного відділення надійшов хлопчик у першу добу після народження з пінистими виділеннями з носа та рота, нападами ціанозу. Рентгенологічно: сліпий кінець стравоходу на рівні II грудного хребця, газовий міхур шлунка під лівим куполом діафрагми. Який найбільш імовірний діагноз?

Атрезія стравоходу без нориці

Параезофагеальна грижа стравоходного отвору діафрагми

Атрезія стравоходу тотальна

Бронхо-стравохідна нориця

Атрезія стравоходу, трахео-стравохідна нориця

717 / 6010
У пологовому будинку народився хлопчик з масою тіла 3700 г. Загальний стан дитини задовільний. У центрі живота виявляється утворення діаметром біля 12 см. Утворення покрите гладенькими оболонками, крізь які просвічують петлі кишок і печінка. Який найбільш вірогідний діагноз?

Вентральна грижа

Неускладнена грижа пупкового канатика

Пупкова грижа

Гастрошизис

Ускладнена грижа пупкового канатика

718 / 6010
У дитини 26 днів з діагнозом пупковий сепсис відзначаються набряк правого плеча, відсутність активних рухів у плечовому суглобі, звисання правої кисті. Стан погіршився за останню добу, що виявилося у відмові від грудей, неспокої, плачі при повиванні, підвищенні температури до 38,8^0C. Який найбільш імовірний діагноз?

Флегмона плеча

Епіфізарний остеомієліт плечової кістки

Перелом плечової кістки

Травматичний брахіоплексит

Перелом ключиці

719 / 6010
Двомісячна дитина госпіталізована у хірургічне відділення з температурою 38,5^0С, набряком, гіперемією і відсутністю рухів у ділянці лівого плечового суглоба. В анамнезі – омфаліт, псевдофурункульоз. Який найбільш імовірний діагноз?

Флегмона новонародженого

Параліч Ерба

Пошкодження плеча

Метаепіфізарний остеомієліт

Плексит

720 / 6010
Хвора у непритомному стані, з ушкодженнями голови у вигляді перелому кісток склепіння, АТ - 60/40 мм рт.ст., з патологічною неврологічною симптоматикою. На якій підставі можна розцінювати дані ушкодження як важкі?

Неврологічні патологічні симптоми

Терміни розладу стану здоров'я

Стійка втрата працездатності

Характер рани

Симптоми, небезпечні для життя

721 / 6010
При профілактичному огляді у хлопчика 14 років астенічної будови з тонкою грудною стінкою в горизонтальному положенні аускультативно був виявлений трьохчленний ритм “галопу”. Межі серця не розширені. Який найбільш вірогідний діагноз?

Дилятаційна кардіоміопатія

Пролапс мітрального клапана

Здоровий

Дифузний міокардит

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору

722 / 6010
Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, що знаходиться на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання порекомендує лікар в першу чергу?

Паратрофія

Спазмофілія

Анемія

Рахіт

Гіпотрофія

723 / 6010
У 2-місячного хлопчика після проведення профілактичного щеплення спостерігалася тривала кровотеча з місця ін'єкції, після чого утворилася внутрішньом'язова гематома. При обстеженні дитини виявлено значне підвищення споживання протромбіну та виражене подовження активованого часткового тромбопластинового часу. Який найбільш імовірний діагноз?

Геморагічна хвороба новонароджених

Хвороба Шенлейн-Геноха

Вроджена афібриногенемія

Хвороба Верльгофа

Гемофілія

724 / 6010
У дитини 2 рокiв, яка хворiє на ГРВI, вночi несподiвано з'явилася задишка із затрудненим вдихом. Об'єктивно: шкiра блiда, периоральний цiаноз, легкий акроцiаноз. Дихання гучне, ЧДР - 32/хв. При диханнi вiдмiчається втягування яремної, над- та пiдключичних ямок. При аускультацiї дихання жорстке. Тони серця яснi, звучнi, ЧСС - 120/хв. Яка причина ускладнення перебiгу ГРВI?

Стенозуючий ларинготрахеїт ІІ ст.

Бронхiолiт

Обструктивний бронхiт

Стороннє тiло дихальних шляхiв

Бронхiальна астма

725 / 6010
На ЕКГ у 14-річної дитини з серцевою недостатністю, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, були виявлені зміни у вигляді коритоподібного зміщення сегмента ST нижче ізолінії та часті шлуночкові екстрасистоли. Яка найбільш вірогідна причина таких змін?

Міокардіосклероз

Кардит

Передозування серцевих глікозидів

Міокардіодистрофія

Передозування перепаратів калію

726 / 6010
У 13-річного хлопчика раптово різко погіршився стан, з'явилися задишка, блідість шкіри із ціанозом. АТ - 80/55 мм рт.ст, Ps - 128/хв, тони серця послаблені. На ЕКГ: дифузні м'язові зміни, політопна екстрасистолія. На рентгенограмі: різке розширення меж серця у всі боки. Два тижні тому спостерігалася медикаментозна реакція на введення аналгіну. Який найбільш імовірний діагноз?

Гіпертрофічна кардіоміопатія

Ендокардіальний фіброеластоз

Ідіопатичний міокардит Абрамова–Фідлера

Ревматичний міокардит

Ексудативний перикардит

727 / 6010
Дитині 8 місяців після обстеження встановлено діагноз атипової позалікарняної пневмонії хламідійної етіології. Який оптимальний варіант антибіотикотерапії в даному випадку?

Аміноглікозиди

Макролід II-го покоління

Цефалоспорин II-го покоління

Макролід I-го покоління

Амінопеніцилін

728 / 6010
Дитина впродовж 3 років хворіє на бронхіальну астму. На фоні ГРВІ у дитини розвинувся напад задишки. Які медикаменти в першу чергу слід призначити для зняття нападу?

Антибіотики

beta-2 агоністи

Кортикостероїди

Муколітики

Антигістамінні

729 / 6010
У дівчинки 3-х років спостерігаються підвищення температури тіла до 38^0С, що триває другу добу, нежить, сухий поверхневий кашель, кволість, зниження апетиту. Пальпаторних змін над легенями не виявлено. Перкуторний звук з коробковим відтінком, аускультативно - пуерильне дихання, хрипів немає. В крові - лейкопенія, лімфоцитоз, прискорене ШЗЕ. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гострий простий бронхіт

Рецидивуючий бронхіт, фаза загострення

Гострий простий трахеїт

Двобічна дрібновогнищева пневмонія

Гострий обструктивний бронхіт

730 / 6010
У дитини 2 років з синдромом мальабсорбції на ЕКГ були виявлені зміни у вигляді депресії сегмента ST, інверсія T та високий U. Чим обумовлені такі зміни?

Гіпомагніємією

Гіперкалігістією

Гіперкальцігістією

Гіпокалігістією

Гіпокальцігістією

731 / 6010
Хлопчик 12 років у стаціонарі скаржиться на біль в епігастрії зранку натщесерце, нудоту. Два роки тому отримував лікування з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Який етіологічний фактор найбільш імовірний?

Хелікобактер пілорі

Глистна інвазія

Аліментарний фактор

Стресові ситуації

Харчова алергія

732 / 6010
У дитини 7 років з'явились набряки на обличчі, нижніх кінцівках, підвищення температури тіла до 37,5^0С, потім приєднались головний біль, блювання, болі в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі елементи стрептодермії. АТ - 130/80 мм рт.ст. Загальний білок крові – 62,4 г/л, холестерин крові – 4,3 ммоль/л. Загальний аналіз сечі: колір «м'ясних помиїв», білок - 2,0 г/л, лейк. – 4-6 в п/з, ер. – змінені і незмінені все п/з. Який попередній діагноз?

Тубулоінтерстиціальний нефрит

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом і гематурією

Гострий пієлонефрит

Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

733 / 6010
Хлопчик 7 років перебуває на лікуванні протягом місяця. При госпіталізації спостерігалися виражені набряки, протеїнурія - 7,1 г/л, білок в добовій сечі - 4,2 г. В біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеїнемія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з вказаних варіантів гломерулонефриту найвірогідніше має місце у хворого?

Нефритичний

Змішаний

Гематуричний

Нефротичний

Ізольований сечовий

734 / 6010
Пацієнт 13 років перебував на лікуванні в дерматологічному стаціонарі з приводу загострення атопічного дерматиту. Виписаний у стані клінічної ремісії. Які рекомендації повинен дати лікар пацієнту щодо догляду за шкірою з метою запобігання новим загостренням?

Систематична обробка шкіри дезінфікуючими засобами

Систематичне використання місцевих кортикостероїдів

Запобігання сонячному опроміненню шкіри

Використання індиферентних кремів із захисною метою

Часте миття шкіри з миючими засобами

735 / 6010
У дитини 6 років відмічаються ділянки «облисіння» на волосистій частині голови. При огляді: одиничні великі осередки, в яких волосся обламане на одному рівні - 6-8 мм від поверхні шкіри. Який попередній діагноз?

Мікроспорія

Інфільтративно-нагнійна трихофітія

Себорея

Круговидне облисіння

Поверхнева трихофітія

736 / 6010
Хворий 6 років скаржиться на значну слабкість. Захворів гостро з підвищенням температури тіла, нездужанням, болем у суглобах і за ходом м’язів ніг. Об’єктивно: фіолетово-синюшна еритема навколо очей і над колінними суглобами. ЧСС - 120/хв., тони серця ослаблені. В крові: лейк. - 12*10^9/л, ШЗЕ - 40 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Поліміозит

Дерматоміозит

Реактивний поліартрит

Системний червоний вовчак

Атопічний дерматит

737 / 6010
Хлопчик 10 років лікувався у відділенні кардіології з приводу ревматичної лихоманки. Захворювання виникло вперше. Виписаний у задовільному стані. Який препарат найбільш доцільно призначити для профілактики вторинного ревматизму?

Еритроміцин

Біцилін–5

Оксацилін

Ампіцилін

Біцилін–1

738 / 6010
Дівчинка 14 років скаржиться на порушення сну, зниження маси тіла, серцебиття, кардіалгії, стомлюваність. Відзначено гіперплазію щитовидної залози ІІ ст., екзофтальм. Які порушення рівнів гормонів найбільш характерні для цього захворювання?

Зниження рівня трийодтироніну

Зниження рівня тироксину

Підвищення рівня тиреотропного гормона

Підвищення рівня тироксину і трийодтироніну

Підвищення рівня йоду, зв’язаного з білком

739 / 6010
Батько хлопчика 6 років скаржиться педіатру на малу масу та низький зpiст дитини, 'заїди' в куточках pота, наявнiсть гнiйничкових захвоpювань на шкipi, часте сечовипускання. Об'єктивно: рум'янець на щоках, сухість слизових та шкіри, зниження тургору та гнійничкове ураження шкіри. Яке дослідження буде найбільш доцільним у даному випадку?

Аналіз крові на цукор

Загальний аналіз сечі

УЗД підшлункової залози

Визначення вмісту в крові загального Т3 та Т4

УЗД наднирників

740 / 6010
У хлопчика 10 років хронічний вірусний гепатит В з вираженою активністю процесу. Загальний білірубін - 70 мкмоль/л. непрямий - 26 мкмоль/л, прямий - 44 мкмоль/л, АСТ - 6,2 ммоль/год*л, АЛТ - 4,8 ммоль/год*л. Який механізм лежить в основі підвищення рівня трансаміназ у цього хворого?

Внутрішньопечінковий холестаз

Порушення синтетичної функції печінки

Цитоліз гепатоцитів

Гіперспленізм

Порушення кон'югації білірубіну

741 / 6010
У дитини 1 року спостерігаються t^0=39,8^0С, рідкі випорожнення. Протягом 5 днів лихоманила з періодами підвищення температури до високих значень. Змарніла, бліда. Тургор тканин знижений. Тони серця приглушені. Живіт здутий, бурчання в ділянці пупка, болісність під час пальпації. Печінка +3,5 см. Випорожнення рідкі, 10 разів на добу, зеленого кольору, зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз?

Сальмонельоз

Ешерихіоз

Дизентерія

Вірусний гепатит

Ротавірусна інфекція

742 / 6010
Дитина 4 років хворіє 5-й день. Скарги на кашель, висип на шкірі, t^0 - 38,2^0С, одутлість обличчя, світлобоязнь, кон'юнктивіт. На обличчі, шиї, верхній половині грудної клітки яскравий плямисто-папульозний висип, що місцями зливається. Зів гіперемований. З носа – серозно-гнійне виділення. В легенях - сухі хрипи. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?

Аденовірусна інфекція

Ентеровірусна екзантема

Кір

Скарлатина

Краснуха

743 / 6010
У дівчинки 2-х років у анамнезі повторні пневмонії, що проходять з явищами обструкції. У легенях вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, дихання послаблене. Важко відхаркується густий в'язкий секрет. Відзначена наявність 'барабанних паличок', відставання у фізичному розвитку. Який попередній діагноз?

Вроджений полікістоз легень

Муковісцидоз, легенева форма

Туберкульоз легень

Рецидивуючий бронхіт

Бронхіальна астма

744 / 6010
У дитини 5 років на 8 день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла, везикульозним висипом, переважно на шкірі тулуба та волосистої частини голови, з'явився сильний головний біль, блювання, атаксія, загальмованість, дискоординація рухів, тремор кінцівок. Другою хвилею гарячки діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого захворювання може бути енцефаліт у цієї дитини?

Герпетична інфекція

Краснуха

Вітряна віспа

Кір

Ентеровірусна інфекція

745 / 6010
Дитина народилася з оцінкою за шкалою Апгар 8–9 балів. Коли її слід прикласти до грудей?

Через 2 години після народження

Через 30 хвилин після народження

Після обробки пуповини та проведення профілактики гонобленореї

Відразу після народження

Після обробки пуповини

746 / 6010
У доношеної новонародженої дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених за резус-фактором. Значення вмісту білірубіну критичні. Група крові дитини В(III), матері - А (II). Показано замінне переливання крові. Який добір донорської крові необхідний для цього?

Група крові А(II), Rh (-)

Група крові В(III), Rh (+)

Група крові В(III), Rh (-)

Група крові А(II), Rh (+)

Група крові О(I), Rh (-)

747 / 6010
Доношена дитини перенесла анте- та інтранатальну гіпоксію, народилася в асфіксії (оцінка за шкалою Апгар 2-5 балів). Після народження у дитини прогресує збудження, відмічається блювання, ністагм, судоми, косоокість, спонтанні рефлекси Моро і Бабинського. Яка найбільш вірогідна локалізація внутрішньо-черепного крововиливу в даному випадку?

Крововиливи в шлуночки мозку

Перивентрикулярні крововиливи

Субдуральні крововиливи

Субарахноїдальні крововиливи

Дрібні крововиливи в тканину мозку

748 / 6010
У 5-річної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, запамороченням, загальною слабкістю. На ЕКГ зафіксована тахікардія з ЧЧС - 220/хв. Шлуночкові комплекси деформовані і розширені. Зубець Р відсутній. Який першочерговий препарат призначити для надання невідкладної допомоги?

Новокаїнамід

Строфантин

Лідокаїн

Ізоптин

Седуксен