Всі тести з Крок 1 - Фармація
1 / 2629
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

Мезодерма

Коленхіма

Ендодерма

Фелоген

Екзодерма

2 / 2629
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду

Забарвлених, нерозчинних у воді

Розчинних у воді аміачних комплексних сполук

Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах

Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

3 / 2629
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

Комплексонометрія

Нітритометрія

Перманганатометрія

Алкаліметрія

Аргентометрія

4 / 2629
Cеред наведених кислот виберіть окисника:

HNO3

H2CO3

HCl

H2SO3

H2S

5 / 2629
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

2.

4.

1.

3.

5.

6 / 2629
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

Шляхом перебігу реакції

Способом перебігу реакції

Тривалістю процесу

Кількістю проміжних стадій

Початковим і кінцевим станом системи

7 / 2629
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

Рівняння Менделєєва-Клапейрона

Законів Коновалова

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

Правила фаз Гіббса

Правила Трутона

8 / 2629
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

іпопротеїнів

Металопротеїнів

Пуринових нуклеотидів

Кетонових тіл

Глікопротеїнів

9 / 2629
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

Компресійна ішемія

Обтураційна ішемія

Ангіоспастична ішемія

Артеріальна гіперемія

Венозна гіперемія

10 / 2629
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Гіперфункція щитоподібної залози

Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

Інсулінова недостатність

Гіперфункція кіркової частини наднирників

Гіперфункція мозкової частини наднирників

11 / 2629
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?5.

1.

4.

2.

3.

12 / 2629
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

За зміною концентрацій реагуючих речовин

За часом закінчення

За зміною концентрацій продуктів реакції

За величиною швидкості хімічної реакції

За величиною константи швидкості хімічної реакції

13 / 2629

Амідний

Глікозидний

Фосфодіефірний

Водневий

Пептидний

14 / 2629
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:

Амід саліцилової кислоти

Амід антранілової кислоти

Амід піколінової кислоти

нікотинової кислоти

Амід ізонікотинової кислоти

15 / 2629
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

Метиловий помаранчевий

Фероїн

Дифеніламін

Метиленовий синій

Мурексид

16 / 2629
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

Моноамінооксидаза

Аланінамінотрансфераза

Аспартатамінотрансфераза

Креатинфосфокіназа

Лактатдегідрогеназа

17 / 2629
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

5

3

2

7

4

18 / 2629
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

Кураре

Соматостатин

Норадреналін

Аспартат

Адреналін

19 / 2629
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено: A.

Розчинністю дисперсних систем

Нічим з переліченого

Нерозчинністю дисперсних систем

Коагуляцією

Седиментацією

20 / 2629
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

1.

3.

2.

5.

4.

21 / 2629
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

в-глобуліни

y-глобуліни

а2-глобуліни

Альбуміни

а1-глобуліни

22 / 2629
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

6 , 5

3,2-3,5

9 , 0

0 ,5-1, 0

7 , 0

23 / 2629
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Лімфоцити

Базофіли

Еозинофіли

Моноцити

Нейтрофіли

24 / 2629
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

Обтураційна

Паразитарна

Токсична

Гемолітична

Паренхіматозна

25 / 2629
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

2-4

2-3

1-3

1-5

3-4

26 / 2629
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

Ішемія

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

Венозна гіперемія

Емболія

27 / 2629
При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

Дихальна

Циркуляторна

Гіпоксична

Тканинна

Гемічна

28 / 2629
Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?

Na+, K+

Na+, Sr2+

Ca2+, K+

Na+, Ca2+

Li+, Ba2+

29 / 2629
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

NaOH

CH3COONa

HCl

NH4OH

KCN

30 / 2629
При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

Вазопресин

Альдостерон

Адреналін

Ацетилхолін

Соматостатин

31 / 2629
У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?

Мінералокортикоїди

Рилізинг-гормони

Глюкокортикоїди

Статеві гормони

Катехоламіни

32 / 2629
Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

Енергія Гібса

Ентальпія

Енергія Іельмгольця

Ентропія

Внутрішня енергія

33 / 2629
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Перидерма

Епідерма

Веламен

Кірка

Ризодерма

34 / 2629
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...

Малиново-червоне

Чорно-фіолетове

Рожево-помаранчеве

Жовто-лимонне

Синьо-фіолетове

35 / 2629
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:

Йодидна

Плавикова

Фторидна

Бромідна

Хлоридна

36 / 2629
У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

Розчин калію гексаціаноферату (II)

Розчин сульфатної кислоти

Кобальту нітрат Co(NO3)2

Розчин натрію

Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

37 / 2629
До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?

Нікелю

Вісмуту

Кобальту (II)

Кадмію

Ртуті (II)

38 / 2629
У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:

6 М розчин калію гідроксиду

2 М розчин амонію карбонату

6 М розчин амоніаку

2 М розчин хлороводневої кислоти

2 М розчин сульфатної кислоти

39 / 2629
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

Окисно-відновне титрування

Осаджувальне титрування

Комплексонометричне титрування

Кулонометричне титрування

Кислотно-основне титрування

40 / 2629
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

Фелогену

Камбію

Перициклу

Прокамбію

Протодерми

41 / 2629
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?

Пучок Гіса

Синоатріальний вузол

Волокна Пуркін’є

Ніжки пучка Гіса

Атріовентрикулярний вузол

42 / 2629
У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?

Залишковий об’єм

Резервний об’єм вдиху

Резервний об’єм видиху

Дихальний об’єм

Життєва ємність легень

43 / 2629
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

Наявність капсул

Наявність гранул волютину

Рухливість

Наявність цист

Наявність спор

44 / 2629
До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?

Іон-селективні

Першого роду

Газові

Окисно-відновні

Другого роду

45 / 2629
Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

Секретин, ХЦК-ПЗ

Ентерогастрон i секретин

гастрин

Дофамін i мотілін

Серотонін i ацетилхолін

46 / 2629
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

Антибіотиками

Параамінобензойною кислотою

Нуклеїновою кислотою

Глутаміновою кислотою

олієвою кислотою

47 / 2629
Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

KNO2

AlCl3

BaI2

Na2CO3

AgNO3

48 / 2629
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:

Нейтральне, нагрівання

Лужне, нагрівання

Кислотне, нагрівання

Кислотне, охолодження

Нейтральне, охолодження

49 / 2629
Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?

Електрорушійна сила

В’язкість розчину

Кислотність середовища

Електропровідність

Концентрація розчину

50 / 2629
Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:

2 ,7-Динітронаоталін

4 ,9-Динітронафталін

1 ,6-Динітронафталін

1,5-Динітронафталін

4 ,8-ДинітронаФталін

51 / 2629
Замісником якого роду є ацильована аміногрупа?

I та II одночасно

Неможливо визначити

Ацетанілід не бере участь в реакціях Se

II роду

I роду

52 / 2629
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:

Розчин HCl

Розчин HNO3

Розчин амоніаку

Розчин H2SO4

Розчин H2S

53 / 2629
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Концентрація реагуючих речовин

Температура

Ступінь дисперсності твердої речовини

Природа розчинника

Природа реагуючих речовин

54 / 2629
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

KI

NaCl

CH3COOH

H2SO4

CO2

55 / 2629
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?

Утворення осаду цегляно-червоного кольору

Забарвлення розчину в червоний колір

Утворення осаду білого кольору

Утворення осаду жовтого кольору

Забарвлення розчину в жовтий колір

56 / 2629
Сечова кислота є похідним

Піридину

Індолу

Піразину

Пурину

Піразолу

57 / 2629
До якого типу відноситься реакція:

Окиснення

Відновлення

Приєднання

Заміщення

Перегрупування

58 / 2629
Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через

Продихи

Пори

Сочевички

Гідатоди

Пропускні клітини

59 / 2629
Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу img="???"

NH4CI

Fe(NO3)3

NaCN

Li2S

(NH4)2S

60 / 2629
Що являє собою перетворення MnO - MnO2?

Відновлення в кислому середовищі

Окислення в кислому середовищі

в нейтральному середовищі

Окислення в лужному середовищі

Відновлення в лужному середовищі

61 / 2629
Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

Атомно-абсорбційна спектроскопія

Кондуктометрія

Амперометрія

Електрофорез

Потенціометрія

62 / 2629
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?

Тирозиназа

Гістидиндекарбоксилаза

Аргіназа

Карбоангідраза

Гексокіназа

63 / 2629
Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:


5.

3.

4.

1.

2.

64 / 2629
Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:


1.

2.

4.

5.

3.

65 / 2629
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?

Лактатдегідрогеназа

Альдолаза

Глюкокіназа

Піруваткіназа

Енолаза

66 / 2629
Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?

10-1

10-7

10-5

10-9

10-3

67 / 2629
При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?

Fe

Na

Zn

Cu

Al

68 / 2629
В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?

При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію

При горінні аморфного силіцію

При дії хлоридної кислоти на натрій силікат

При дії води на діоксид силіцію

При сплавленні діоксиду силіцію з лугом

69 / 2629
Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:

Подвійного зв’язку

Потрійного зв’язку

Асиметричного атома Карбону

Функціональної групи

Площини симетрії

70 / 2629
Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

Оцтова кислота

Вода

Бензол

Хлороформ

Камфора

71 / 2629
Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:

НgСІ2

Hg(NO3)2

HgI2

HgO

HgS

72 / 2629
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

Аміни та сульфокислоти

Карбонові кислоти та мила

Альдегіди та спирти

Неорганічні кислоти, основи та їх солі

Спирти та мила

73 / 2629
Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?


1.

3.

4.

2.

5.

74 / 2629
Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?


5.

1.

4.

2.

3.

75 / 2629
При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

pH середовища

Різницю потенцiалiв

Показник заломлення

Кут обертання площини поляризованого світла

Електропровідність розчину

76 / 2629
У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?

Порушення рухомості грудної клітки

Порушення функції нервово-м’язевого апарату

Порушення функції легень

Порушення функції мотонейронів спинного мозку

Пригнічення функції дихального центру

77 / 2629
Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?

Утворення центросоми

Утворення мітохондрій

Утворення лізосом

Утворення комплексу Гольджі

Утворення рибосом

78 / 2629
Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину:

6

8

4

2

10

79 / 2629
Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:

Послідовна

Другого порядку

Оборотна

Спряжена

Паралельна

80 / 2629
При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при Lтрансформації?

Відсутність спори

Відсутність клітинної стінки

Відсутність капсули

Відсутність джгутика

Відсутність включень

81 / 2629
У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

Малат

Фенілаланін

Аспартат

Лактат

Сукцинат

82 / 2629
Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:

Ступінь гідролізу

Ступінь

Коефіцієнт абсорбції

Добуток розчинності

Константа гідролізу

83 / 2629
Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?

Гіпоксична

Тканинна

Гемічна

Циркуляторна

Змішана

84 / 2629
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?

Дизентерія

Кашлюк

Сибірка

Дифтерія

Вірусний гепатит

85 / 2629
Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:

Трансфераза

Карбогідраза

Гіалуронідаза

Оксидаза

Лiаза

86 / 2629
При названа β-оксикарбонових кислот утворюються:

Лактиди

Ненасичені карбоновi кислоти

Насичені монокарбонові кислоти

Дикарбонові кислоти

Лактони

87 / 2629
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

Обтураційна ішемія

Нейропаралітична артеріальна гіперемія

Нейротонічна

Венозна гіперемія

Венозний стаз

88 / 2629
У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?

Бікарбонати

Жовчні пігменти

Лецитин

Жовчні кислоти

Холестерин

89 / 2629
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?

Ентропія

Енергія Гельмгольця

Ентальпія

Внутрішня енергія

Енергія Гіббса

90 / 2629
Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:

5

10

7

3

91 / 2629
Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?

Ацетилхолін

Атропін

Гастрин

Секретин

Інсулін

92 / 2629
Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює :

148 г/моль

37 г/моль

19 г/моль

74 г/моль

32 г/моль

93 / 2629
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?

Pseudomonas

Clostridium

Proteus

Shigella

Vibrio

94 / 2629
У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:

Fabaceae

Ericaceae

Brassіceae

Asteraceae

Apiaceae

95 / 2629
У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

Ізобарний

Екзотермічний

Ізохорний

Адiабатичний

Ендотєрмічний

96 / 2629
Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:

Карбоксигемоглобін

Дезоксигемоглобін

Метгемоглобін

Карбгемоглобін

Оксигемоглобін

97 / 2629
При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?

Окисні

Відновні

Здатність до приєднання іонів Гідрогену

Здатність до гідролізу

Кислотні

98 / 2629
У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

Легенева обструктивна

Периферична

Торако-діафрагмальна

Центральна

Легенева рестриктивна

99 / 2629
Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?

Q

R

S

P

T

100 / 2629
До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?

Закриття півмісяцевих клапанів

Вібрація стінок шлуночків

Закриття стулчастих клапанів

Вібрація стінок передсердя

Коливання грудної клітки

101 / 2629
Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?

Чотиригорбкове тіло

Мозочок

Таламус

Спинний мозок

Кора

102 / 2629
При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:

Кріоскопічна константа

Коефіцієнт активності

Осмотичний коефіцієнт

Ізотонічний коефіцієнт

Ебуліоскопічна константа 103.

103 / 2629
метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

Для запобігання комплексоутворення

Для дробного осадження катіонів

Для зміни рН середовища

Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи

Для подальшого розчинення утворених осадів

104 / 2629
В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:

Двосильним

Однобратнім

Багатобратнім

Чотирисильним

Двобратнім

105 / 2629
При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

Інфекційний міокардит

Емфізема легень

Коарктація аорти

Мітральний стеноз

Гіпертонічна хвороба

106 / 2629
Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

Ізомерази

Пдролази

Трансферази

Лiази

Оксидоредуктази

107 / 2629
З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?

Лептоспіроз

Бруцельоз

Токсоплазмоз

Чума

Туберкульоз

108 / 2629
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?

Нітрил оцтової кислоти

Етилізоціанід

Ацетоксим

Ацетангідрид

Ацетамід

109 / 2629
Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

Дві

Багато

П’ять

Три

Вісім

110 / 2629
Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?

Комплексоноутворення

Нейтралізації

Окисно-відновлювальні

Гідролізу

Осадження

111 / 2629
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

Зворотня ацидиметрія

Зворотня алкаліметрія

Комплексонометрія

Пряма ацидиметрія

Пряма алкаліметрія

112 / 2629
Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:

Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку

Входить до складу сітки адсорбенту

Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку

Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку

Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту

113 / 2629
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?

Діазотування і азосполучення

Діазотування і взаємодія з ціанідом калію

Відновлення і діазотування

Алкілювання і нітрозування

Солеутворення і нітрування

114 / 2629
Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?

В нейтральному розчині

В середовищі ацетатного буферного розчину

В кислому розчині

В середовищі форміатного буферного розчину

В середовищі амонійного буферного розчину

115 / 2629
За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?
https://studfile.net/html/2706/491/html_dtMyOAtfYx.O3C2/img-8ifNTN.png

Se

An

Sr

AE

Sn

116 / 2629
Наведена схема отримання нітроалканів називається реакцією:

Чичибабіна

Тищенко

Зініна

Кучерова

Коновалова

117 / 2629
Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:

HCl + H2SO4

HNO3 + H2SO4

H3PO4 + HCl

HNO3 + HCl

H3PO4 + H2SO4

118 / 2629
При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

Борелії

Кампілобактери

Трепонеми

Вібріони

Лептоспіри

119 / 2629
Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?

Дезінфектанти

Антисептики

Поверхнево-активні речовини

Стерилізуючі розчини

Миючі розчини

120 / 2629
З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

Сабуро

ФШН-2

Лефлера

Ру

Левенштейна-Йенсена

121 / 2629
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:

Натрію гідроксиду

Натрію сульфату

Етанолу

Диметиламіну

Хлористоводневої кислоти

122 / 2629
Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:

Номеру підгрупи в періодичній системі

Номеру групи в періодичній системі

Номеру періоду

Номеру ряду

123 / 2629
Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:

Ацетил-КоА');

Молочна кислота

Антиміцин А

2,4-динітрофенол

Чадний газ

124 / 2629
У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?

Лихоманка

Ендогенна гіпертермія

Тепловий шок

Центрогенна гіпертермія

Екзогенна гіпертермія

125 / 2629
У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?

Негазовий алкалоз

Видільний алкалоз

Газовий ацидоз

Газовий алкалоз

Негазовий ацидоз

126 / 2629
Для схеми перетворень реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:

5

2

1

3

4

127 / 2629
Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:

Перициклу

Зародкового корінця насінини

Ітеркалярної меристеми

Латеральної меристеми

Апікальної меристеми

128 / 2629
Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

D-галактоза

D-Глюкоза

Мальтоза

Сахароза

D-фруктоза

129 / 2629
За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?

K2Cr2O7

FeCl3

KMnO4

Br2

І2

130 / 2629
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

Йодиду калію

Сульфату магнію

Хлориду натрію

Нітрату алюмінію

Глюкози

131 / 2629
Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

Оцтового ангідриду

Резорцину

Заліза (III) хлориду

Дифеніламіну

Калію хлориду

132 / 2629
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

Звикання золів

Сенсибілізація

Взаємна коагуляція

Солюбілізація

Колоїдний захист

133 / 2629
Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:

Слідова деполяризація

Деполяризація

Активація кальцієвих каналів

Активація натрієвих каналів

Гіперполяризація

134 / 2629
У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

Ліпопротеїни високої щільності

Хіломікрони

Ліпопротеїни дуже низької щільності

Ліпопротеїни низької щільності

Ліпопротеїни

135 / 2629
Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:

Головка

Щиток

Зонтик

Сережка

Кошик

136 / 2629
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

Ехінацея

Деревій звичайний

Кульбаба лікарська

Череда трироздільна

Волошка синя

137 / 2629
У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі ( кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?

Цитотоксичний (цитоліз)

Стимулюючий

Клітинно-опосередкований

Реагіновий (анафілактичний)

Імунокомплексний (реакції феномену Артюса)

138 / 2629
При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:

Na+ в клітину

Вхід K + в клітину

Вихід K + з клітини

Вихід Na+ з клітини

Вхід

139 / 2629
в клітину 139. При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:

Bryophyta

Equisetiphyta

Polypodiophyta

Lycopodiophyta

Pinophyta

140 / 2629
В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:

Gnaphalium uliginosum

Centaurea cyanus

Bidens tripartita

Arnica montana

Echinops ritro

141 / 2629
Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування методі Фольгарда?

KMnO4 та KBrO3

HClO4 та KOH

Na2S2O3 та K(I3)

H2SO4 та NaOH

AgNO3 та NH4SCN

142 / 2629
В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?

CuO + H2 ^ H2O + Cu

CI2 + H2 ^ 2HCl

2Na + H2 ^ 2NaH

F2 + H2 ^ 2HF

N2 + 3H2 ^ 2NH3

143 / 2629
До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?

Asteraceae

Poaceae

Rosaceae

Brassicaceae

Lamiaceae

144 / 2629
Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:

Протей

Біфідобактерії

Золотавий стафілокок

Ієрсинії

Провіденції

145 / 2629
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:

Токоферол

Нафтохінон

Пантотенова кислота

Холекальциферол

Рибофлавін

146 / 2629
При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та

Коленхіми

Камбію

Фелогену

Прокамбію

Перициклу

147 / 2629
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

Гіпофункція щитоподі6ної залози

Гіперфункція кіркової речовини наднирників

Гіпофункція аденогіпофізу

Гіперфункція білящитоподібних залоз

Гіперфункція аденогіпофізу

148 / 2629
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?

До 10 000 бактерій і грибів разом

До 100 бактерій і грибів разом

До 1 000 бактерій і грибів разом

До 500 бактерій і грибів разом

До 5 000 бактерій і грибів разом

149 / 2629
При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?

Актиноміцети

Гриби

Псевдомонади

Мікоплазми

Віруси

150 / 2629
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?

Пентозофосфатний шлях

Глюконеогенез

Орнітиновий цикл

Гліколіз

Глікогеноліз

151 / 2629
При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:

Двогубих

Лійкоподібних

Трубчастих

Язичкових

Несправжньоязичкових

152 / 2629
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберененояйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:

Пальчастолопатеві

Пальчастоскладні

Пальчасторозсічені

Перисторозсічені

Перистоскладні

153 / 2629
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

Ретровіруси

Флавівіруси

Пікорнавіруси

Герпесвіруси

Ортоміксовіруси

154 / 2629
У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?

М’ясо

Овочі

Яйце

Сир

Рибу

155 / 2629
У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунковокишкового каналу має місце при даному рефлексі?

Ритмічна сегментація

Пропульсивна перистальтика

Маятникоподібні рухи

Антиперистальтика

Непропульсивна перистальтика

156 / 2629
Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:

Критична концентрація міцелоутворення

Захисне число

Поріг коагуляції

Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль

Гідрофільно-ліпофільний баланс

157 / 2629
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?

Клітинно-опосередкований

Stimulating allergic reaction

Анафілактичний

Імунокомплексний

158 / 2629
У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?

Ремісія

Продромальний період

Одужання

Рецидив

Латентний період

159 / 2629
Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

1 моль

3 моль

1/2 моль

1 /3 моль

2 моль

160 / 2629
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

Глюконеогенез

Синтез глікогену

Розпад ліпідів

Розпад глікогену

Розпад білків

161 / 2629
Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:

Чхання

Блювання

Печію

Нудоту

Кашель

162 / 2629
Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:

Декарбоксилювання

Трансамінування

Дегідрування

Ізомеризація

Фосфорилювання

163 / 2629
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:

Потенціал напівхвилі

Показник заломлення

Довжина хвилі

Питоме обертання

Оптична густина

164 / 2629
Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?

Чорний

Жовтий

Білий

Зелений

Червоний 165. Яку сполуку додають при

165 / 2629
кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?

Натрію гідроксид

Амонію гідроксид

Ацетатний буфер

Аміачний буфер

Уротропін

166 / 2629
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .

Sanguisorba officinalis

Bidens tripartita

Ledum palustre

Acorus calamus

Valerina officinalis

167 / 2629
Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:

Протей

Синьогнійна паличка

Мікоплазма

Кишкова паличка

Мікрококи

168 / 2629
Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?

Ініціація трансляції

Термінація транскрипції

Ініціація транскрипції

Ініціація реплікації

Термінація трансляції

169 / 2629
Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?

Висококонцентровані

Розбавлені

Концентровані

Прямі

Зворотні

170 / 2629
Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:

FePO4

Fe(OH)2

Fe2(SO4) s

Fe2O3

Fe(OH)3

171 / 2629
Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:

Fe(OH)3 + 2HCl

Fe(OH)3 + 3KCl

NaOH + HCl

2NaOH + H2SO4

KOH + H2SO4

172 / 2629
При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?

LіOH

HNO3

Ca(NO3)2

Na3PO4

FeCl3

173 / 2629
Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:

3 та +2

2 та +2

1 та +1

3 та 0

1 та +3

174 / 2629
Який плід характерний для Atropa belladonna?

Ягода

Коробочка

Гесперидій

Стручок

Однолистянка

175 / 2629
У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

Підвищення тонусу блукаючого нерва

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

Виділення

Виділення гістаміну

Виділення ангіотензину ІІ

176 / 2629
У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?

Фільтрація і секреція

Секреція і реабсорбція

Лише фільтрація

Фільтрація і реабсорбція

Лише реабсорбція

177 / 2629
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:

Окиснювальне фосфорилювання

Реплікація

Трансляція

Трансамінування

Транскрипція

178 / 2629
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

Гальмують моноаміноксидазу

Активують</p> моноаміноксидазу

Активують ацетилхолінестеразу

Гальмують ацетилхолінестеразу

Гальмують ксантиноксидазу

179 / 2629
Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

Капнофіли

Мікроаерофіли

Облігатні аероби

Облігатні анаероби

Факультативні анаероби

180 / 2629
Який з наведених оксидів є основним?

N2O

NO

СО2

СrО3

BaO

181 / 2629
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

Метиленовий червоний

Еозин

Фенолфталеїн

ріохром чорний Т

Йодидкрохмальний папірець

182 / 2629
Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?

Конкурентний інгібітор ксантиноксидази

Активатор катаболізму пуринових нуклеотидів

Кофермент ксантиноксидази

Активатор ксантиноксидази

Інгібітор синтезу пуринових нуклеотидів

183 / 2629

Збільшення коефіцієнту фільтрації

Зменшення онкотичного тиску плазми крові

Збільшення тиску

Збільшення проникності ниркового фільтру

Збільшення ниркового плазмотоку

184 / 2629
Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:

рН &lt; 5

рН &lt; 1

рН = 7

рН &lt; 7

рН &gt; 7

185 / 2629
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?

Газовий ацидоз

Негазовий алкалоз

Газовий алкалоз

Видільний ацидоз

Видільний алкалоз

186 / 2629
Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:

Першим законом Рауля

Рівнянням Шилова-Лепінь

Правилом фаз Гіббса

Законом розподілу Нернста

Правилом Вант-Гоффа

187 / 2629
До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:

Convallaria majalis

Papaver somniferum

Plantago major

Mentha piperita

Salvia officinalis

188 / 2629
Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?

K+

Ca2+

Li+

Na+

NH4+

189 / 2629
Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:

Ністатин

Фталазол

Тетрациклін

Гризеофульвін

Ремантадин

190 / 2629
У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?

Декарбоксилаза

Карбоксипептидаза

Гідролаза

Дезаміназа

Амінотрансфераза

191 / 2629
Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:

Валеріанові

Верескові

Липові

Пасленові

Айстрові

192 / 2629
В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?

Гаптоглобін

Церулоплазмін

Транскобаламін

Трансферин

Альбумін

193 / 2629
На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?

Природній активний

Видовий спадковий

Штучний активний

Штучний пасивний

Природній пасивний

194 / 2629
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

Ацикловір

Ремантадин

Інтерлейкін-2

Метисазон

Азидотимідин

195 / 2629
У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?

Ракова кахексія

Проростання у навколишні тканини

Метастазування

Інфільтративний ріст

Експансивний ріст

196 / 2629
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?

Ізоніазид

Рибофлавін

Фенобарбітал

Стрептокіназа

Вікасол

197 / 2629
В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:

Кореня

Стебла дводольних рослин

Кореневища папоротей

Листка

Додаткових коренів

198 / 2629
Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?

Збудники коліентериту і холери

Збудники черевного тифу

Збудники лептоспірозу і чуми

Збудники туберкульозу і мікобактеріозів

Збудники правця і газової анаеробної інфекції

199 / 2629
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?

Прості

Збагачення

Диференціально-діагностичні

Універсальні

Елективні

200 / 2629
У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?

Активація тканинного тромбопластину

Порушення синтезу фібриногену

Недостатність вітаміну K

Гіпокальціємія

Гіповітаміноз PP

201 / 2629
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах

Забарвлених, нерозчинних у воді сполук

Розчинних у воді аміачних комплексних сполук

Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду

202 / 2629
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

2.

4.

5.

3.

1.

203 / 2629
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

Тромбоксансинтетаза

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

Простациклінсинтетаза

Ліпооксигеназа (ЛОГ)

204 / 2629
Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

Пропранолол

Новокаїнамід

Панангін

Лідокаїн

Верапаміл

205 / 2629
До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому?

Ізонітрозин

Дипіроксим

Унітіол

Налорфін

Атропін

206 / 2629
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?

Гентаміцин

Сульфален

Офлоксацин

Бензилпеніцилін

Левоміцетин

207 / 2629
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

За зміною концентрацій продуктів реакції

За величиною швидкості хімічної реакції

За часом закінчення реакції

За зміною концентрацій реагуючих речовин

За величиною константи швидкості хімічної реакції

208 / 2629
Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче?

Дипразин

Димедрол

Лоратадин

Супрастин

Піпольфен

209 / 2629
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4?

7

2

4

3

5

210 / 2629
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

3.

1.

2.

4.

5.

211 / 2629
Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?

Блокада D2-рецепторів

Блокада M1- холінорецепторів

Стимуляція M1-

Стимуляція в- адренорецепторів

Блокада H1- рецепторів

212 / 2629
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Лімфоцити

Еозинофіли

Нейтрофіли

Моноцити

Базофіли

213 / 2629
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?

Антиагрегантний

Гіпотензивний

Бронхолітичний

Антиангінальний

Антиаритмічний

214 / 2629
У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки?

Етимізол

Дротаверину гідрохлорид

Силібор

Альмагель

Прозерин

215 / 2629
Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат:

Піроксикам

Атропіну сульфат

Циклодол

Діазепам

Ретаболіл

216 / 2629
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Блокада K+-, Na+- АТФ-ази

Стимуляція &#945;-адренорецепторів

Пригнічення активності фосфодіестерази

Стимуляція M- холінорецепторів

Стимуляція &#946;-адренорецепторів

217 / 2629
Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат:

Гепарин

Циннаризин

Фуросемід

Промедол

Пірацетам

218 / 2629
У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини:

Scrofulariaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Ranunculaceae

Fabaceae

219 / 2629
На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це:

Лізигенні канали

Членисті молочники з анастомозами

Членисті молочники

Схізогенні ходи

Нечленисті нерозгалужені молочники

220 / 2629
Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання?

В1

K

D

В2

C

221 / 2629
Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасторозсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид:

Solanum dulcamara

Hyoscyamus niger

Capsicum annuum

Solanum lycopersicum

Solanum tuberosum

222 / 2629
Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2- адреностимуляторів :

Беклометазон

Еуфілін

Атровент

Сальбутамол

Кетотіфен

223 / 2629
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

Емболія

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

Венозна гіперемія

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

Ішемія

224 / 2629
В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста?

Повітряна емболія

Газова емболія

Жирова емболія

Тромбоемболія

Клітинна емболія

225 / 2629
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?

Гіпоксична

Тканинна

Гемічна

Анемічна

Циркуляторна

226 / 2629
При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

Гемічна

Тканинна

Циркуляторна

Гіпоксична

Дихальна

227 / 2629
При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?

Фенілаланіну на аланін

Аспарагінової кислоти на валін

Аргініну на серин

Глутамінової кислоти на валін

Аспарагінової кислоти на лейцин

228 / 2629
Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів:

Ретинолу ацетат

Гепарин

Окситоцин

Димедрол

Ацикловір

229 / 2629
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

CH3COONa

NH4OH

KCN

NaOH

HCl

230 / 2629
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме:

Прозерин

Дитилін

Бензогексоній

Атропін

Галантамін

231 / 2629
Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?

Гентаміцин

Хлорохін

Ампіцилін

Ністатин

Метронідазол

232 / 2629
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

Опробкування

Здерев’яніння

Мінералізацію

Кутинізацію

Ослизніння

233 / 2629
У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для:

Ranunculus acris

Adonis vernalis

Papaver somniferum

Aconitum napellus

Chelidonium majus

234 / 2629
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого?

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску

Алергічні висипи на шкірі

Збудження центральної нервової системи

Підвищення внутрішньоочного тиску

235 / 2629
Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?

Пеніциліни

Циклічні поліпептиди

Тетрацикліни

Макроліди та азаліди

Цефалоспорини

236 / 2629
У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

Розчин натрію

Кобальту нітрат Co(NO3)2

Розчин сульфатної кислоти

Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

Розчин калію гексаціаноферату (II)

237 / 2629
Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:

Фенолфталеїн

Хромоген чорний

Метиловий оранжевий

Еозин

238 / 2629
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Флуоресцеїн

Калію хромат

Фероїн

Амонію заліза (III) сульфат

Дифенілкарбазон

239 / 2629
Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину:

Скляний-стибієвий

Каломельний-хлорсрібний

Хінгідронний-стибієвий

Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний

Скляний-хлорсрібний

240 / 2629
Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в:

Мітохондріях

Амілопластах

Хлоропластах;

Протеопластах

Хромопластах

241 / 2629
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

Прокамбію

Фелогену

Перициклу

Камбію

Протодерми

242 / 2629
Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності:

Дом’язовий

Внутрішньовенний

Інгаляційний

Підшкірний

Всередину

243 / 2629
В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат:

Ацикловір

Хінгамін

Метронідазол

Глібенкламід

Ізоніазид

244 / 2629
У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології:

Бісакодил

Вікасол

Ціанокобаламін

Аскорбінова кислота

Сальбутамол

245 / 2629
Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми?

Діазепам

Атропіну сульфат

Пілокарпіну гідрохлорид

Промедол

Кислота ацетилсаліцилова

246 / 2629
Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених?

Дихлотіазид

Метопролол

Інсулін

Вікасол

247 / 2629
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:

Метопролол

Сальбутамол

Окситоцин

Прогестерон

Дексаметазон

248 / 2629
Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є:

Ліана

Дерево

Кущ

Багаторічніа трава

Однорічна трава

249 / 2629
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?

Поліомієліт, гепатит А

Ку-лихоманка, висипний тиф

Дизентерія, холера

Туберкульоз, дифтерія

Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція

250 / 2629
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

Наявність капсул

Наявність спор

Рухливість

Наявність гранул волютину

Наявність цист

251 / 2629
Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат:

Адреналіну гідрохлорид

Кофеїн-бензоат натрію

Добутамін

Дигоксин

Нітрогліцерин

252 / 2629
Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі?

KI

C6H12N4

Al2(SO4)3

NaCl

Сечовини

253 / 2629
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:

Попередником ацетилхоліну

Попередником стероїдних гормонів

Блокатором деградації

Симпатолітиком

Попередником дофаміну

254 / 2629
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

Нуклеїновою кислотою

Параамінобензойною кислотою

Глутаміновою кислотою

Антибіотиками

Фолієвою кислотою

255 / 2629
Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи:

CH3COO-, S-2, ID. NO-3, NO-2, HCOO-

PO3-4, CO3-3

BrO-3, Br-, ClO-4

Cl-, Br-, OH-

256 / 2629
Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування?

KI, KMnO4

NaNO2, Na2S2O3

AgNO3, BaCl2

NaOH, HCl

KI, K2Cr2O7

257 / 2629
В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають :

Хлороформ

Аміловий спирт

Дистильовану воду

Етиловий спирт

Бензол

258 / 2629
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Ступінь дисперсності твердої речовини

Природа розчинника

Концентрація реагуючих речовин

Температура

Природа реагуючих речовин

259 / 2629
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Температура

Концентрація реагуючих речовин

Природа реагуючих речовин

Ступінь дисперсності твердої речовини

Природа розчинника

260 / 2629
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

CO2

KI

CH3COOH

H2SO4

NaCl

261 / 2629
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

Розширення судин

Пригнічення тканинних естераз

Звуження судин

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

262 / 2629
Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?

Білий аморфний осад

Жовте забарвлення розчину

Бурий осад

Жовтий осад

Білий кристалічний осад

263 / 2629
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?

Амброксол

Мукалтин

Кодеїн

Глауцин

Ацетилцистеїн

264 / 2629
Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням?

Калію нітрат

Калію хромат

Калію сульфат

Калію фосфат

Калію хлорид

265 / 2629
Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:

Срібний

Хлорсрібний

Скляний

Каломельний

Платиновий

266 / 2629
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:1.

3.

5.

4.

2.

267 / 2629
До якого типу відноситься реакцiя:

Заміщення

Перегрупування

Відновлення

Приєднання

Окиснення

268 / 2629
Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є:

Валеріанова кислота

NaOH

HCl

Сечовина

269 / 2629
У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:

Альвеолярної вентиляції

Дисоціації оксигемоглобіну

Перфузії легень

Утилiзацїї кисню

Дифузії газів

270 / 2629
Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент:

Розчин брому

Розчин натрiй гiдрогенкарбонату

Розчин ферум (III) хлориду

Розчин натрій гідроксиду

Розчин натрій хлориду

271 / 2629
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?

Водний розчин амоніаку

Концентрована нітратна кислота

Розведена нітратна кислота

Концентрований розчин калію хлориду

Розчин сульфатної кислоти

272 / 2629
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:

Кристаличного заліза (III) сульфату

Кристалічного натрію тіосульфату

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl

Дифенілкарбазону

Диметилгліоксиму

273 / 2629
До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки?

Пухлина

Емболія

Запалення

Лімфостаз

Тромбоз

274 / 2629
У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?

1.

5.

3.

2.

4.

275 / 2629
З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан?

Сарцини

Плісняві гриби

Мікрококи

Гемолітичні стрептококи

Грампозитиві бацили

276 / 2629
На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:

Меркурометрія

Перманганатометрія

Комплексонометрія

Арґентометрія

Йодометрія

277 / 2629
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?

HBr

KMnOA

Ag2O

FeCh

Cu(OH)2

278 / 2629
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?

Дизентерія

Вірусний гепатит

Дифтерія

Кашлюк

Сибірка

279 / 2629
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?

Ентальпія

Енергія Гіббса

Енергія Гельмгольца

Ентропія

Внутрішня енергія

280 / 2629
При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?

Епідермальний стафілокок і сарцини

Кишкова і синьогнійна палички

Ентерококи і цитробактер

Дифтерійна та туберкульозна палички

Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи

281 / 2629
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?

Shigella

Clostridium

Vibrio

Pseudomonas

Proteus

282 / 2629
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?

Ожешко

Бурі-Гінса

Нейсера D. Грама

Ціля-Нільсена

283 / 2629
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:

Хітридіоміцети

Аскоміцети

Базидіоміцети

Дейтероміцети

Зигоміцети

284 / 2629
В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу:

Мацерація

Мінералізація

Гумоз

Ослизніння

Лігніфікація

285 / 2629
Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є:

Розчин калій перманганату

тіосульфату

Розчин йоду в розчині калій йодиду

Розчин калій гідроксиду

Розчин калій перйодату

286 / 2629
Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?

Піруват

Холін

Альфа-гліцеролфосфат

Лактат

Ацетилкоензим А

287 / 2629
Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?

&#946;- адреноблокатори

Міорелаксанти

М-холіноблокатори

М-холіноміметики

Антихолінестеразні засоби

288 / 2629
При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це:

Triticum aestivum

Secale cereale

Zea mays

Elytrigia repens

Avena sativa

289 / 2629
У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

Торако-діафрагмальна

Периферична

Легенева рестриктивна

Легенева обструктивна

Центральна

290 / 2629
У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є:

Мак снодійний

Мак східний

Чистотіл великий

Мак дикий

Мачок жовтий

291 / 2629
У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов?

Сечова кислота

Кетонові тіла

Креатинін

Глюкоза

Білірубін

292 / 2629
У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії?

Жовтково-сольовий агар

Вісмут-сульфіт агар

Середовище Сабуро

Середовище Ендо

Кров’яний телуритовий агар

293 / 2629
У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії?

Глікозилювання білків

Гіперліпацидемія

дегідратація тканин

Аміноацидемія

Метаболічний ацидоз

294 / 2629
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:

Лист

Стебло

Кореневище

Насіння

Корінь

295 / 2629
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ?

Нітрил оцтової кислоти

Ацетоксим

Етилізоціанід

Ацетамід

Ацетангідрид

296 / 2629
Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації?

Порядок реакції

Зміна енергії системи

Константи швидкості реакції при двох температурах

Теплова енергія реакції

Внутрішня енергія системи

297 / 2629
Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом:

Алкаліметрії

Аргентометрії

Перманганатометрії

Меркуріметрії

Меркурометрії

298 / 2629
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

СН2 = СН2

<br><img width=auto id='Рисунок 14' src='https://doctrina.space/step/1/2013.files/image014.png'>

СН3 — СН3

СН &#8801; СН

СН3 — СН = СН2

299 / 2629
Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?

Спектрофотометрія

Кулонометрія

Електрогравіметрія

Потенціометрія

Полярографія

300 / 2629
У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?

НСlО

НСІ

НІ

НF

НВr

301 / 2629
Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?

Гліцерол

Етанол

Холестерол

Сфінгозин

Інозитол

302 / 2629
Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз?

2

16

8

4

6

303 / 2629
Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть:

5.

4.

2.

1.

3.

304 / 2629
Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити:

Пробою Байєра

Пробою Бельштейна

Пробою Моліша

Йодоформною пробою

Пробою Лукаса

305 / 2629
Продуктом тримеризації ацетилену є:

Триметилбензен

Вінілацетилен

Циклооктатетраєн

Бензен

Бутин-2

306 / 2629
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:

Натрію сульфату

Натрію гідроксиду

Хлористоводневої кислоти

Диметиламіну

Етанолу

307 / 2629
Вкажіть вірний продукт реакції:


5.

3.

4.

1.

2.

308 / 2629
Для схеми перетворень крекінг відбувається на стадії:

3

1

5

4

2

309 / 2629
Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2:

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2

CH3 - CH2 - CH = CH - CH3

CH3 - CH = CH - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH3

310 / 2629
Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:


4.

2.

3.

5.

1.

311 / 2629
Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:

Гідразон оцтового альдегіду

Ацетальдимін

Семикарбазон оцтового альдегіду

Фенілгідразин оцтового альдегіду

Оксим оцтового альдегіду

312 / 2629
Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн:

CH2 = CH-CH = CH2

CH2 = C = CH-CH3

CH2 = CH-CH2-CH = CH2

CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2

<br><img width=auto id='Рисунок 26' src='https://doctrina.space/step/1/2013.files/image026.jpg'>

313 / 2629
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?

H2 O, Hg2+, H+

K2Cr2O7, H+

HNO3, p, t

H2, Ni, t

NaOH, H2O

314 / 2629
Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів?

СН2=С=СН-СН2-СН2-СН3

СН2=СН-СН2 -СН=СН2

СН2=СН-СН2-СН2-СН=СН2

СН3-СН=С=СН-СН2-СН3

СН3-СН2-СН=СН-СН=СН2

315 / 2629
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

Глюкози

Йодиду калію

Сульфату магнію

Нітрату алюмінію

Хлориду натрію

316 / 2629
Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи?

Аміни

Нітросполуки

Нітрили

Альдегіди

Спирти

317 / 2629
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

Взаємна коагуляція

Солюбілізація

Колоїдний захист

Сенсибілізація

Звикання золів

318 / 2629
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

Ехінацея пурпурна

Деревій звичайний

Череда трироздільна

Кульбаба лікарська

Волошка синя

319 / 2629
При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:

Equisetiphyta

Lycopodiophyta

Pinophyta

Polypodiophyta

Bryophyta

320 / 2629
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:

Нафтохінон

Холекальциферол

Пантотенова кислота

Токоферол

Рибофлавін

321 / 2629
У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина:

Пробка

Паренхіма

Аеренхіма

Склеренхіма

Коленхіма

322 / 2629
Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:

Сукцинатдегідрогеназа

Лактатдегідрогеназа

Аргіназа

Ацетилхолінестераза

Цитратсинтаза

323 / 2629
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?

До 5000 бактерій і

До 500 бактерій і грибів разом

До 100 бактерій і грибів разом

До 1000 бактерій і грибів разом

До 10 000 бактерій і грибів разом

324 / 2629
З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити?

Staphylococcus aureus

Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacteriaceae

325 / 2629
При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?

Гриби

Актиноміцети

Віруси

Мікоплазми

Псевдомонади

326 / 2629
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?

Проникливість клітинної стінки

Активний синтез пептидоглікану

Синтез білків

Активний транспорт антибіотика

Продукція бета-лактамаз

327 / 2629
Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом:

УФ-опромінення

Сухий жар

Радіаційний

Автоклавування

Хімічний

328 / 2629
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:

Продуктів відрізняються на одиницю

Продуктів одинакові

Реагентів дорівнюють одиниці

Реагентів відрізняються на одиницю

329 / 2629
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?

Гліколіз

Орнітиновий цикл

Глікогеноліз

Глюконеогенез

Пентозофосфатний шлях

330 / 2629
На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в :

Архегоніях

Сорусах

Антеридіях

Спороносних колосках

Споролистках

331 / 2629
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

Листкова мозаїка

Метаморфоз

Гетерофілія

Листкорозміщення

Жилкування

332 / 2629
У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву:

Контрактильні

Коренебульби

Повітряні

Гаусторії

Дихальні

333 / 2629
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

Пікорнавіруси

Флавівіруси

Ортоміксовіруси

Герпесвіруси

Ретровіруси

334 / 2629
Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву:

Критична концентраціяї міцелоутво-рення

Захисне число

Гідрофільно-ліпофільний баланс

Порогова концентрація

Масова концентрація

335 / 2629
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?

Стеркобіліноген

Уробіліноген

Прямий білірубін

Непрямий білірубін

Жовчні кислоти

336 / 2629
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін?

Стимулююча алергічна реакція

Анафілактичний

Імуннокомплексний

Клітинно-опосередкований

337 / 2629
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?

Гіпоглікемічна кома

Гіперосмолярна кома

Гіперкетонемічна кома

Гіперглікемічна кома

Уремічна кома

338 / 2629
У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він:

Лізикарпний

Синкарпний

Хорікарпний

Монокарпний

Апокарпний

339 / 2629
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

Розпад глікогену

Глюконеогенез

Розпад білків

Синтез глікогену

Розпад ліпідів

340 / 2629
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?

Триптофан

Глутамат

Аргінін

Аспарагін

Тирозин

341 / 2629
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?

Фолієва кислота

Тіамін

Біотин

Пантотенова кислота

Ліпоєва кислота

342 / 2629
У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?

Активація протеолітичних ферментів

Адукція синтезу цитохрому Р450

Гальмування розпаду гемоглобіну

Синтез інсуліну

Еритропоез

343 / 2629
Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження:

Моноподіальне

Псевдодихотомічне

Симподіальне

Кущення

Дихотомічне

344 / 2629
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?

Mn2+

Bi3+

Fe2+

Mg2+

Fe3+

345 / 2629
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?

Однобратній

Багатобратній

Двобратній

Двосильний

Чотирисильний

346 / 2629
У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу?

Десорбція

Змочування

Адгезія

Когезія

Адсорбція

347 / 2629
В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва?

Сенсибілізація

Колоїдний захист

Флотація

Коагуляція

Флокуляція

348 / 2629
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:

Синергізм

Зниження чутливості

Антагонізм

Адитивність

Звикання золю

349 / 2629
Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів:

Йодометрія

Перманганатометрія

Церіметрія

Дихроматометрія

Броматометрія

350 / 2629
Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них:

Глікогену

Лігніну

Суберину

Кутину

Кремнезему

351 / 2629
У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід:

Збірна сім’янка

Ценобій

Коробочка

Регма

Калачик

352 / 2629
Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу?

Фурацилін

Фталазол

Фтивазид

Метисазон

Сульфадимезин

353 / 2629
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

Найпростіші

Бактерії

Гриби

Віруси

Рикетсії

354 / 2629
Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань?

Синдром Шерешевського

Хвороба Дауна

Синдром Клайнфельтера

Цукровий діабет

Гемофілія

355 / 2629
Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов?

Знешкодження активних форм кисню

Цикл лимонної кислоти

Метаболізм пуринових нуклеотидів

Окиснення жирних кислот

Анаеробний гліколіз

356 / 2629
У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно?

Остеохондроз

Остеопороз

Рахіт

Скорбут

Подагра

357 / 2629
При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан?

Гіпохлоргідрія

Ахлоргідрія

Ахілія

Гіперхлоргідрія

Гіпокінез

358 / 2629
Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі?

Fe3+

Al3+

Cu2+

Mg2+

Ni2+

359 / 2629
Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину:

Атом

Вільний радикал

Молекула

Міцела

Йон

360 / 2629
До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:

Стронцію

Арґентуму (I)

Меркурію (I)

Кальцію

Барію

361 / 2629
Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу?

Гідроген пероксид

Надлишок концентрованого розчину амоніаку

Насичений розчин амонію хлориду

Нітратна кислота

Розчин лугу

362 / 2629
Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?

Біколатеральний

Центроксилемний

Центрофлоемний

Радiальний

Колатеральний

363 / 2629
Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням:

Кірхгоффа

Ейнштейна

Галлера

Вант-Гоффа

Доннана

364 / 2629
Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?

Аланін

Аргінін

Пролін

Аспартат

Метіонін

365 / 2629
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

Гальмують

Гальмують моноаміноксидазу

Гальмують ксантиноксидазу

Активують ацетилхолінестеразу

Активують моноаміноксидазу

366 / 2629
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

Фенолфталеїн

Йодидкрохмальний папірець

Еріохром чорний Т

Еозин

Метиленовий червоний

367 / 2629
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?

C (аскорбінова кислота)

Б1 (тіамін)

(біотин)

Б2 (рибофлавін)

A (ретинол)

368 / 2629
При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом?

Оксигемоглобін

Карбгемоглобін

Метгемоглобін

Дезоксигемоглобін

Карбоксигемоглобін

369 / 2629
Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин?

Репарація

Трансляція

Рекогніція

Реплікація

Транскрипція

370 / 2629
Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття:

Головка

Китиця

Кошик

Щиток

Колос

371 / 2629
Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР?

Велика структурна в’язкість

Розсіювання світла

Термодинамічна стійкість

Броунівський рух

Наявність поверхні поділу

372 / 2629
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з:

Розчином BaCl2

Розчином І2 у KI

Розчином KMnO4

Дифеніламіном і концентрованою H2SO4

Розчином AgNO3

373 / 2629
У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого?

Компенсована

Лівошлуночкова

Субкомпенсована

Правошлуночкова

Гостра

374 / 2629
Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано?

Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру

Збільшення потовиділення

Збільшення частоти серцевих скорочень

Збільшення діурезу

Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози

375 / 2629
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотноосновного стану супроводжує дану патологію?

Газовий алкалоз

Видільний алкалоз

Газовий ацидоз

Негазовий ацидоз

Видільний ацидоз

376 / 2629
Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу:

Неіоногенних ПАР

Неіоногенних амфолітних ПАР

Йоногенних амфолітних ПАР

Йоногенних катіоноактивних ПАР

Йоногенних аніоноактивних ПАР

377 / 2629
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:

Bidens tripartita

Calendula officinalis

Artemisia absinthium

Arctium lappa

Chamomilla recutita

378 / 2629
У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?

Гіпоосмолярна гіпогідрія

Ізоосмолярна гіпогідрія

Гіпоосмолярна гіпергідрія

Гіперосмолярна гіпогідрія

Ізоосмолярна гіпергідрія

379 / 2629
У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності?

Перенавантаження об’ємом крові

Ушкодження міокарда

Зниження об’єму циркулюючої крові

Порушення регуляції серцевої діяльності

Перенавантаження опором викиду крові

380 / 2629
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?

Окиснювальне декарбоксилювання

Субстратне фосфорилювання

Мікросомальне окиснення

Пероксидне окиснення ліпідів

Окиснювальне фосфорилювання

381 / 2629
Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3:

Фенолфталеїн, метиловий оранжевий

Еозин, флюоресцеїн

Тропеолін 00,

Калію хромат, залізоамонійні квасці

Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид

382 / 2629
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:

Типу олія-вода

Типу вода-олія

Концентрованих

Розведених

Висококонцентрованих

383 / 2629
Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять?

Послідовна

Паралельна

Зворотня

Ланцюгова

Спряжена

384 / 2629
Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза?

Лізосоми

Мітохондрія

Мікросоми

Ядро

Апарат Іольджі

385 / 2629
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?

Порушення лімфовідтоку

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення судинної проникливості

Порушення гормонального балансу

Підвищення гідродинамічного тиску крові

386 / 2629
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?

Глікозилювання білків

Протеоліз білків

Ліполіз

Глюконеогенез

Кетогенез

387 / 2629
Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка?

Первинних реакцій

Кінця хвороби

Удаваного благополуччя

Розпалу хвороби

388 / 2629
Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом?

Рибонуклеотидредуктаза

Тимідинфосфорилаза

Дигідрооротатдегідрогеназа

Тимідилатсинтаза

Аденозиндезаміназа

389 / 2629
У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати?

АКДП

Вакцину Солка

БЦЖ

Вакцину Себіна

Живу вакцину СТІ

390 / 2629
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані?

Гістамін

Серотонін

Норадреналін

Адреналін

ГАМК

391 / 2629
Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати:

Анатоксини

Діагностичні сироватки

Діагностикуми

Алергени

Імуноглобуліни

392 / 2629
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?

Експансивний ріст

Проростання у навколишню тканину

Інфільтруючий ріст

Ракова кахексія

Метастазування

393 / 2629
Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі?

6,0

7,0

8,0

5,0

6,4

394 / 2629
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?

Креатинфосфокіназа

Глюкуронілтрансфераза

ЛДГі

АлАТ

АсАТ

395 / 2629
Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?

ФАД

ТПФ

ФМН

НАД+

КоА-SH

396 / 2629
Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів?

Штучний пасивний імунітет

Природний активний імунітет

Видовий спадковий імунітет

Природний пасивний імунітет

Штучний активний імунітет

397 / 2629
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:

Оксидаза, каталаза

Гіалуронідаза, лецитиназа

Ліаза, лігаза

Естераза, протеаза

Трансфераза, нуклеаза

398 / 2629
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:

Трансфераза, нуклеаза

Естераза, протеаза

Оксидаза, каталаза

Гіалуронідаза, лецитиназа

Ліаза, лігаза

399 / 2629
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище?

Прості

Збагачення

Універсальні

Елективні

Диференціально-діагностичні

400 / 2629
???

Ag+

AgCl

NO3

AgCl та Ag+

Ag+ та NO-

401 / 2629
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Прямої відгонки

Видшення та непрямої відгонки

Виділення

Непрямої відгонки

Осадження

402 / 2629
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

Стимуляція α-адренорецепторів

Стимуляція M-холінорецепторів

Пригнічення активності фосфодіестерази

Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази

Стимуляція β-адренорецепторів

403 / 2629
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди стручки і стручечки, характерні для такої родини:

Asteraceae

Ranunculaceae

Brassicaceae

Rosaceae

Papaveraceae

404 / 2629
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

Лізин

Путресцин

Фенол

Індол

Аргінін

405 / 2629
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?

Гемічна

Тканинна

Циркуляторна

Гіпоксична

Анемічна

406 / 2629
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17кетостероїдів?

Нирковий діабет

Печінковий діабет

Цукровий діабет

Нецукровий діабет

Стероїдний діабет

407 / 2629
Які існують показання до застосування налоксону?

Гостре отруєння наркотичними анальгетиками

Отруєння важкими металами

Отруєння алкалоїдами ріжків

Отруєння атропіну</p> сульфатом

Отруєння серцевими глікозидами

408 / 2629
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vhf23o.png

CH3COONa

HCl

NaOH

nh4oh

KCN

409 / 2629
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме:

Галантамін

Прозерин

Атропін

Дитилін

Бензогексоній

410 / 2629
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

Папоротеподібні

Покритонасінні

Голонасінні

Хвощеподібні

Плауноподібні

411 / 2629
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

Ослизніння

Опробкування

Мінералізацію

Кутинізацію

Здерев’яніння

412 / 2629
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:

Перисперм

Епідерма

Епітема

Ендосперм

Меристема

413 / 2629
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:

Листової піхви

Колючок

Філоїдів

Вусиків

Розтруба

414 / 2629
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

Алергічні висипи на шкірі

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску

Збудження центральної нервової системи

Підвищення внутрішньоочного тиску

415 / 2629
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Калію хромату

Дифенілкарбазону

Флуоресцеїну

Еозину

Амонію заліза (III) сульфату

416 / 2629
Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

Платиновий

Хінгідронний

Скляний

Сурм’яний

Хлорсрібний

417 / 2629
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:

Парацетамол

Аскорбінова кислота

Фамотидин

Ціанокобаламін

Окситоцин

418 / 2629
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

Атропіну сульфат

Фенофібрат

Пілокарпіну гідрохлорид

Нітразепам

Дитилін

419 / 2629
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

Тиротропін

Соматотропін

Кортикотропін

Окситоцин

Вазопресин

420 / 2629
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

Гліколіз

Глікогеноліз

Глюконеогенез

Гліконеогенез

Пентозофосфатний цикл

421 / 2629
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

Стручок

Гесперидій

Іарбузина

Коробочка

Піренарій

422 / 2629
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:

H2S

H2SO4

NH3

HNO3

HCl

423 / 2629
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

Скляний-водневий

Водневий-хінгідронний

Скляний-каломельний

Скляний-хінгідронний

Каломельний-хлорсрібний

424 / 2629
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

Концентрація реагуючих речовин

Природа розчинника

Температура

Ступінь дисперсності твердої речовини

Природа реагуючих речовин

425 / 2629
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

KI

CO2

CH3COOH

H2SO4

NaCl

426 / 2629
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

Звуження судин

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

Розширення судин

Пригнічення тканинних естераз

427 / 2629
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

Час реакції

Об’єм

Концентрація

Тиск

Температура

428 / 2629
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

Малонова кислота

Щавлевооцтова кислота

Яблучна кислота

Піровиноградна кислота

Фумарова кислота

429 / 2629
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:

3.

5.

4.

1.

2.

430 / 2629
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:

2

6

5

4

Бензол не має п-електронів

431 / 2629
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:5.

2.

1.

4.

3.

432 / 2629
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

Хлориду калію

Етанолу

Фенолу

Хлориду літію

Хлориду кальцію

433 / 2629
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:

Мегалоцитів

Мікроцитів

Овалоцитів

Анулоцитів

Нормоцитів

434 / 2629
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:

Лізигенними вмістищами

Секреторними залозками

Молочниками

Секреторними клітинами

Схигогенними канальцями

435 / 2629
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:

Карбоксигемоглобін

Оксигемоглобін

Метгемоглобін

Карбгемоглобін

Дезоксигемоглобін

436 / 2629
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:

Преципітації в гелі

Непрямої гемаглютинації

Аглютинації

Зв’язування комплементу

Флокуляції

437 / 2629
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?

Альдолаза

Ізоцитратдегідрогеназа

Ілюкокіназа

Фосфорилаза

Ілюкозо-6-фосфатаза

438 / 2629
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?

Розведена нітратна</p> кислота

Водний розчин амоніаку

Концентрований розчин калію хлориду

Концентрована нітратна кислота

Розчин сульфатної</p> кислоти

439 / 2629
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:

Диметилгліоксиму

Кристалічного натрію тіосульфату

Кристалічного заліза (III) сульфату

Дифенілкарбазону

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl

440 / 2629
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

Когезія

Адсорбція

Змочування

Капілярна конденсація

Адгезія

441 / 2629
Від хворого з діагнозом "холера"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?

Амфітріхи

Монотріхи

Лофотріхи

Перитріхи

442 / 2629
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?

Холероген-анатоксин

Бруцельозна вакцина

Протиправцева сироватка

БЦЖ

АКДП

443 / 2629
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?

Сечовини

Сульфату натрію

Бензоату натрію

Ілюкози

Сульфату алюмінію

444 / 2629
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

4.

3.

2.

5.

1.

445 / 2629
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH

Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)

Декарбоксилювання

Реакція з FeCl3

Гідрогалогенування (HCl)

Реакція &quot;срібного дзеркала&quot; з [Ag(NH3)2]OH

446 / 2629
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?

Амоніак

Диметилгліоксим

1- нітрозо-2-нафтол

Алізарин

Магнезон-1

447 / 2629
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

Оксалатна кислота

Натрію бензоат

Натрію тетраборат

Натрію гідроксид

Калію хлорид

448 / 2629
Оберіть структуру бензену:

5.

3.

4.

1.

2.

449 / 2629
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?

Ag2O

KMnO4

Cu(OH)2

FeCl3

HBr

450 / 2629
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?

Ексудація

Альтерація

Регенерація

Склероз

Проліферація

451 / 2629
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

Венозний стаз

Обтураційна ішємія

Нейропаралітична артеріальна гіперемія

Нейротонічна

Венозна гіперемія

452 / 2629
У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?

Поліцитемічна гіповолемія

Проста гіперволемія

Поліцитемічна гіперволемія

Олігоцитемічна гіповолемія

Олігоцитемічна гіперволемія

453 / 2629
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?

Грама

Ожешко

Бурі-Гінса

Ціля-Нільсена

Нейсера

454 / 2629
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:

Базидіоміцети

Аскоміцети

Хітридіоміцети

Зигоміцети

Дейтероміцети

455 / 2629
При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:

Натрій хлорид

Хлоридна кислота

Сульфатна кислота

Калій бромід

Калій сульфат

456 / 2629
В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?

Кислоти

Детергенти

Солі важких металів

Луги

Солі лужних металів

457 / 2629
При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампозитивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?

Піодермія

Кандидоз

Чума

Сибірка

Туляремія

458 / 2629
Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?

3.

1.

4.

2.

5.

459 / 2629
До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Mn2+ Якісною реакцією для цих катіонів є:

Утворення нерозчинних комплексів

Дія лугів

Дія кислот

Окиснення в кислому середовищі

Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі

460 / 2629
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:

Насіння

Кореневище

Лист

Стебло

Корінь

461 / 2629
При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу:

Бічних коренів

Кореневого чохлика

Кореневих волосків

Придаткових коренів

Трихом

462 / 2629
Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:

Convallariaceae

Poaceae (Gramineae)

Alliaceae

Araceae (Palmae)

Asteraceae

463 / 2629
У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?

Збільшення реабсорбції

Збільшення секреції

Зменшення реабсорбції

Збільшення фільтрації

Зменшення фільтрації

464 / 2629
Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:

Хлоридної кислоти

Амоніаку

Сірчаної кислоти

Ацетату натрію

Гідроксиду натрію

465 / 2629
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

СН2 = СН2

СН = СН

СНз - СН = СН2

СНз - СНз

466 / 2629
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:


2.

4.

5.

1.

3.

467 / 2629
Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?

Яблучна кислота

Молочна кислота

Шкринова кислота

Валерiанова кислота

Винна кислота

468 / 2629
Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?

2.

5.

3.

1.

4.

469 / 2629
Продуктами реакцiї нiтрування толуолу переважно будуть:

5.

4.

1.

2.

3.

470 / 2629
Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:

1.

2.

5.

3.

4.

471 / 2629
У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?

Т-лімфоцити-хелпери

В-лімфоцити

Т-лімфоцити-кілери

Мікрофаги

Плазматичні клітини

472 / 2629
Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою

H2O + CO2

C2H2 + 2O2

CO2 + CO + H2O

2 CO2 + H 2

2 CO + H2 + O 2

473 / 2629
Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH –(HOH, Hg2+)--> ?

Ацетатна кислота

Етаналь

Етанол

Пропаналь

Пропанон

474 / 2629
При взаємодії речовин за схемою
одержують:

Етилформiат

Метилацетат

Метилформіат

Етилацетат

Метилетаноат

475 / 2629
У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?

ДВЗ-синдрому

Лейкозу

Анемії

Лейкопенії

Лейкоцитозу

476 / 2629
Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-xyAY2r.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-WGOUAF.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-7mhg6f.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-HtHlqH.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-iNOFRn.png

4.

3.

1.

2.

5.

477 / 2629
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza17/2045896552571.files/image590.gif

Оксим оцтового альдегіду

Гідразон оцтового альдегіду

Семикарбазон оцтового альдегіду

Ацетальдимін

Фенілгідразин оцтового альдегіду

478 / 2629
нижченаведеної реакції:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-8xRkyw.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-t9gOeq.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-UJQuWD.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Szp24R.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-XTuWHX.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Jq1gfd.png

4.

5.

1.

2.

3.

479 / 2629
Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил СH3-С=N

СH3-ОH

С6H5СІ

СH4

CH3–I

С2H5-Cl

480 / 2629
За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-PeqwAo.png

KOH

K2Cr2O7

NaNO3(H2SO4)

NaNO2(HCl)

Си(OH)2

481 / 2629
Який з наведених спиртів при окисненні утворює ацетон?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-X4yW4_.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vqagdN.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-4v_AmI.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-J88z39.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-2IzDqm.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-SI1nfe.png

3.

2.

1.

5.

482 / 2629
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненасичених органічних сполук?

K2Cr2O7, H+

H2, Ni, t

HNO3, t, p

H2O, Hg2+, H+

NaOH H2О

483 / 2629
Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?

Cu(OH)2

KMnO4

AlCl3

Fed3

Br2

484 / 2629
Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та:

Яскраво-червоні

Яскраво-жовті

Світло-рожеві

Яскраво-зелені

Темно-коричневі

485 / 2629
У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?

Постійна

Спотворена

Гектична

Послаблююча

Переміжна

486 / 2629
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

Гіперфункція аденогіпофізу

Гіперфункція</p> білящитоподібних залоз

Гіпофункція щитоподібної залози

Гіперфункція кіркової речовини наднирників

Гіпофункція

487 / 2629
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти:

Біотин

Ретинол

Нікотинамід

Фолацин

Кальциферол

488 / 2629
При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме:

Триптофан

ГАМК

ДОФА

Норадреналін

Адреналін

489 / 2629
Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:

тРНК

мРНК

Білка

рРНК

ДНК

490 / 2629
Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорального застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВООЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше:

Не повинно бути

10

1000

50

100

491 / 2629
Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:

Оксидоредуктази

Трансферази

Гідролітичні ферменти

Ізомерази

Ліази

492 / 2629
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?

Активний синтез пептидоглікану

Проникливість клітинної стінки

Продукція бета-лактамаз

Синтез білків

Активний транспорт антибіотика

493 / 2629
Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

Правець

Коклюш

Туберкульоз

Дифтерія

Ботулізм

494 / 2629
Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?

Перфрінгенс-титр

Колі-індекс

Олігосапробність

Катаробність

Мезосапробність

495 / 2629
На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?

Седиментаційний

Мікроскопічний

Кротова

Будь-який з наведених

Мембранних фільтрів

496 / 2629
На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?

Газова стерилізація

Ультразвукове опромінювання

Хімічної стерилізації

Радіаційне опромінення

Фільтрування і УФ-опромінення

497 / 2629
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:

Реагентів відрізняються на одиницю

Продуктів однакові

Продуктів відрізняються на одиницю

Реагентів дорівнюють одиниці

498 / 2629
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару

Однаковий з зарядом гранули

Однаковий із зарядом ядра

Протилежний до заряду гранули

Однаковий з потенціалвизначальними іонами

499 / 2629
У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:

Трахеїд

Судин

Кутової коленхіми

Склереїд

Волокон

500 / 2629
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

Листкова мозаїка

Метаморфоз

Листкорозміщення

Жилкування

Гетерофілія

501 / 2629
При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:

Коренеплід

Кореневище

Стеблоплід

Цибулина

Бульба

502 / 2629
Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається:

Калачик

Коробочка

Ценобій

Членистий стручок

Двокрилатка

503 / 2629
Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?

Посів на щільне живильне середовище

Фазово-контрастна мікроскопія

Зараження лабораторних тварин

Використання фільтрів з порами певного діаметру

Центрифугування у

504 / 2629
При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:

Солюбілізація

Антагонізм

Колоїдний захист

Пептизація

Синергізм

505 / 2629
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?

Жовчні кислоти

Уробіліноген

Стеркобіліноген

Непрямий білірубін

Прямий білірубін

506 / 2629
У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?

Гіпоксична

Кров’яна

Дихальна

Тканинна

Циркуляторна

507 / 2629
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?

Гіперосмолярна кома

Гіперкетонемічна кома

Уремічна кома

Гіперглікемічна кома

Гіпоглікемічна кома

508 / 2629
Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?

Гідрофобність

Гідрофільність

Електрофоретична рухомість

Розчинність

Небілкові компоненти

509 / 2629
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?

Аргінін

Глутамат

Триптофан

Тирозин

Аспарагін

510 / 2629
Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?

Лактаза

Мальтаза

Глікозидаза

Альдолаза

Гексокіназа

511 / 2629
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?

Фолієва кислота

Тіамін

Пантотенова кислота

Біотин

Ліпоєва кислота

512 / 2629
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?

Колос

Тирс

Голівка

Початок

Волоть

513 / 2629
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи?

Ag+, Hg2+, Pb2+

Na+, Pb2+, m2+

Na+, Hg2+, NH+

Pb2+, Ag+, Co2+

Hg2+, NH+, Ag+

514 / 2629
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?

Бг3+

Fe2+

Fe3+

Mn2+

Mg2+

515 / 2629
Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляночервоного осаду, який утворений такою сполукою:

Срібла хромат

Калію дихромат

Калію хромат

Срібла хлорид

Калію хлорид

516 / 2629
При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?

II

IV

I

VI

III

517 / 2629
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?

Чотирисильний

Двобратній

Однобратній

Багатобратній

Двосильний

518 / 2629
Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:

Когезії

Коагуляції

Десорбції

Адгезії

Змочування

519 / 2629
Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?

Коновалова

Смолуховського

Іесса-Іельмгольца

Гесса

Рібендера

520 / 2629
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:

Адитивність

Антагонізм

Звикання золю

Зниження чутливості

Синергізм

521 / 2629
Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:

Ілюконеогенез

Анаеробний гліколіз

Бета-окиснення жирних кислот

Пентозофосфатний цикл

Цикл трикарбонових кислот

522 / 2629
Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?

Гістамін

Хондроїтинсульфат

Гепарин

Тетрациклін

Гіалуронова кислота

523 / 2629
У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес?

Серце

Нирки

Печінка

М’язи

Шлунок

524 / 2629
При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:

Сульфатна

Ацетатна

Хлоридна

Нітратна

Фосфатна

525 / 2629
До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?

Йодид-іони

Сульфід-іони

Хлорид-іони

Бромід-іони

Тіоціанат-іони

526 / 2629
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

Марганець

Цинк

Хром

Свинець

Вісмут

527 / 2629
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи:

Valerina officinalis

Bidens tripartita

Acorus calamus

Ledum palustre

Sanguisorba officinalis

528 / 2629
При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей:

Спайнопиляковий

Двобратній

Чотирисильний

Двосильний

Чотирибратній

529 / 2629
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?

Ультрафіолетове опромінення

Кип’ятіння одноразове

Паром під тиском

Сухою жарою

Текучою парою дрібно

530 / 2629
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

Віруси

Найпростіші

Гриби

Рикетсії

Бактерії

531 / 2629
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?

Активація синтезу вітаміну D

Зменшення синтезу меланіну в шкірі

Посилення поділу клітин

Активація дії ліків

Активація перекисного окислення ліпідів

532 / 2629
У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотноосновного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захиснопристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?

Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках

Пронос

Блювання

Посилення ацидогенезу в нирках

Розвиток гіпервентиляції легень

533 / 2629
У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?

Лактозорозщеплюючі

Сахарозорозщеплюючі

Мальтозорозщеплюючі

Ілюкозорозщеплюючі

Фруктозорозщеплюючі

534 / 2629
У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку:

Перший

Третій

Другий

Нульовий

Дрібний

535 / 2629
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:

Серотипування бактерій

Ідентифікації

Виготовлення імуноглобулінів

Фаготипування бактерій

Культивування бактерій

536 / 2629
У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці?

Молочна кислота

Індикан

Сечова кислота

Ацетон

Креатин

537 / 2629
Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - кореневими волосками. Ця тканина:

Фелодерма

Периблема

Ризодерма (епіблема)

Плерома

Перидерма

538 / 2629
Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:

Зв’язанодисперсна

Вільно-дисперсна

Гідрофільна

Ліофобна

Ліофільна

539 / 2629
Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають:

Контракція

Деформація

Солюбілізація

Коалесценція

Змочування

540 / 2629
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:

Колоноподібне

Симподіальне

Дихотомічне

Несправжньодихотомічне

Моноподіальне

541 / 2629
Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?

Ліквідус

Солідус

Конода

Нода

542 / 2629
Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір:

Жовто-зелений

Фіолетовий

Зелений

Червоний

Жовтий

543 / 2629
В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:

Сірководнева вода

Вапняна вода

Баритова вода

Хлорна вода

Гіпсова вода

544 / 2629
Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:

Замісникове кислотно-основне титрування

Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном

Не можна відтитрувати

Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами

Зворотне кислотно-основне титрування

545 / 2629
Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?

Антиміцин А

2,4-динітрофенол

Молочна кислота

Ацетил-КоА

Чадний газ

546 / 2629
При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?

CH3OH

C6H5COONa

NaCl

CH3CI

Na2SO4

547 / 2629
Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є:

Барію сульфіт

Барію гідроксид

Барію сульфід

Барію сульфат

Барію оксид

548 / 2629
В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, несправжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину:

Scrophulariaceae

Ericaceae

Apiaceae

Asteraceae

Ranunculaceae

549 / 2629
Дисперсність частинок в колоїднодисперсних системах відповідає значенням:

109 - 104 м -1

&lt; 109 м -1

&gt; 104 м -1

109 - 107 м-1

107 - 104 м -1

550 / 2629
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

Еозин

Еріохром чорний Т

Фенолфталеїн

Йодидкрохмальний папірець

Метиленовий червоний

551 / 2629
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?

B1 (тіамін)

C (аскорбінова кислота)

H (біотин)

B2 (рибофлавін)

A (ретинол)

552 / 2629
У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?

Коензим А

ФАД

Тіамінпірофосфат

НАДФ

Піридоксальфосфат

553 / 2629
Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання?

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae

Candida albicans

554 / 2629
Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?

H2 + СІ2 = 2HCI

2 SO2 + O2 = 2SO 3

ЗН2 + N2 = 2NH3

N2O4 = 2NO2

2 CO + O2 = 2CO 2

555 / 2629
Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин?

Зоохорні

Автохорні

Гідрохорні

Антропохорні

Барохорні

556 / 2629
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:

Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4

Розчином БаСІ2

Розчином KMnO4

Розчином AgNO3

Розчином І2 у KI

557 / 2629
Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:

Ба2+ (лужне або нейтральне середовище)

Ag+ (кисле середовище)

Ag+ (лужне середовище)

Ag +

Ag + (середовище аміачного буферу)

558 / 2629
У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?

Змішаний

Компенсований

Субкомпенсований

Міокардіальний

Перевантажний

559 / 2629
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:

Calendula officinalis

Artemisia absinthium

Bidens tripartita

Arctium lappa

Chamomilla recutita

560 / 2629
У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?

Гістамін

Катехоламіни

Тромбоксан

Гепарин

Ілюкокортикоїди

561 / 2629
Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?

Хронічна ниркова недостатність

Гостре порушення мозкового кровообігу

Кетоацидотична кома

Тром6оєм6олія легеневої артерїї

Інфаркт міокарда

562 / 2629
У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого?

Чейна-Стокса

Інспіраторна задишка

Апнейстичне дихання

Експіраторна задишка

Біота

563 / 2629
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях?

Окиснювальне декарбоксилювання

Мікросомальне окиснення

Окиснювальне фосфорилювання

Пероксидне окиснення ліпідів

Субстратне фосфорилювання

564 / 2629
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:

Типу олія-вода

Типу вода-олія

Висококонцентрованих

Концентрованих

Розведених

565 / 2629
У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій?

Фунгістатичний

Бактеріостатичний

Фунгіцидний

Бактерицидний

Вірулоцидний

566 / 2629
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?

Порушення лімфовідтоку

Порушення гормонального балансу

Підвищення гідродинамічного тиску крові

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення судинної проникливості

567 / 2629
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?

Кетогенез

Глікозилювання білків

Протеоліз білків

Ліполіз

Глюконеогенез

568 / 2629
Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:

Галофіти

Нітрофоби

Кальцефоби

Кальцефіли

Нітрофіли

569 / 2629
В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:

Пасленові

Капустяні

Кропивні

Макові

Бобові

570 / 2629
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

Ацикловір

Інтерлейкін-2

Азидотимідин

Метисазон

Ремантадин

571 / 2629
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?

Ракова кахексія

Експансивний ріст

Інфільтруючий ріст

Метастазування

Проростання у навколишню тканину

572 / 2629
Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?

Правило фаз Гіббса

Вант-Гоффа

Нернста

Петерса

Штаудингера

573 / 2629
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?

АлАТ

Ілюкуронілтрансфераза

ЛДГі

Креатинфосфокіназа

АсАТ

574 / 2629
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?

Бактеріолізу

Преципітації

Зв’язування комплементу

Нейтралізації

Аглютинації

575 / 2629
Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин?

Арахідонова кислота

Фосфатидна кислота

Фосфохолін

Фосфоінозитол

Діацилгліцерол

576 / 2629
Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу:

Іліколіз

Пентозофосфатний шлях

Синтез глікогену

Ліполіз

Фосфорилювання білків

577 / 2629
Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

Вітамін B1

Вітамін PP

Пантотенова кислота

Вітамін В2

Біотин

578 / 2629
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:

Оксидаза, каталаза

Трансфераза, нуклеаза

Естераза, протеаза

Ліаза, лігаза

Гіалуронідаза, лецитиназа

579 / 2629
Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO, знаходяться в дифузійному шарі?

Ag+ та NO-

AgCl

AgCl та Ag+

Ag+

NO3-

580 / 2629
У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

Простациклінсинтетаза

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

Тромбоксансинтетаза

Ліпооксигеназа (ЛОГ)

581 / 2629
Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?

Блокада в-адренорецепторів

Блокада а-адренорецепторів

Блокада повільних</p> кальцієвих каналів

Блокада рецепторів ангіотензину II

ферменту

582 / 2629
Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?

Інгібітори дегрануляції тучних клітин

Глюкокортикостероїди

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів

Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

583 / 2629
Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння:

Фалімінт

Сальбутамол

Глаувент

Амброксол

Лібексин

584 / 2629
Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:

Мерказоліл

Інсулін

Паратиреоїдин

L-тироксин

Преднізолон

585 / 2629
Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?

Стимуляція в-адренорецепторів

Блокада Н1 -рецепторів

Блокада М^холінорецепторів

Стимуляція М1-холінорецепторів

Блокада D2-рецепторів

586 / 2629
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом:

Хлорид кальцію

Дихлотіазид

Панангін

Глюконат кальцію

Еуфілін

587 / 2629
Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?

Підшкірний

Сублінгвальний

Ректальний

Пероральний

Інгаляційний

588 / 2629
Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:

Дроперидол

Зопіклон

Аміназин

Лоразепам

Леводопа

589 / 2629
Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?

Тетрацикліни

Макроліди

Аміноглікозиди

Пеніциліни

Цефалоспорини

590 / 2629
Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки?

Бісакодил

Альмагель

Контрикал

Магнію сульфат

Панкреатин

591 / 2629
Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентєрія?

Метронідазол

Левамiзол

Біцилін-5

Бензилпеніциліну натрієва сіль

Пірантел

592 / 2629
До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?

Унітіол

Атропіну сульфат

Кальцію хлорид

Прозерин

Налоксон

593 / 2629
Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб:

Кислота ацетилсаліцилова

Морфіну гідрохлорид

Кофеїн-бензоат натрію

Парацетамол

Димедрол

594 / 2629
В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?

Атропіну сульфат

Метопролол

Анаприлін

Ілібенкламід

Адреналіну гідрохлорид

595 / 2629
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:

Дексаметазон

Метопролол

Окситоцин

Сальбутамол

Прогестерон

596 / 2629
Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?

Сечокам’яна хвороба

Хронічний гепатит

Артеріальна гіпертензія

Бронхіальна астма

Пептична виразка шлунка

597 / 2629
Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію:

Прозерин

Кофеїн-бензоат натрію

Корглікон

Диклофенак-натрій

Діазепам

598 / 2629
Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу:

Анаприлин

Парацетамол

Диклофенак-натрій

Сальбутамол

Ацетилцистеїн

599 / 2629
У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити?

Тіаміну хлорид

Рибофлавін

Ціанокобаламін

Вікасол

Ретинолу ацетат

600 / 2629
Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат:

Леводопа

Суксаметоній хлорид

Діазепам

Налоксон

Кофеїн-бензоат натрію

601 / 2629
Груповим реактивом на катiони VI аналiтичної групи ( кислотно-основна класифiкацiя) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонiю гiдроксиду. При цьому спостерiгається утворення:

Забарвлених, нерозчинних у водi сполук

Розчинних у водi амiачних комплексних сполук

Гiдроксидiв катiонiв, розчинних в кислотах

Гiдроксидiв катiонiв, розчинних у лугах

Гiдроксидiв катiонiв, нерозчинних в надлишку амонiю гiдроксиду

602 / 2629
У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дiя препарату пов’язана iз зменшенням активностi такого ферменту:

Тромбоксансинтетаза

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

Лiпооксигеназа (ЛОГ)

Простациклiнсинтетаза

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

603 / 2629
Для точного обчислення константи швидкостi за величиною енергiї активацiї, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Температуру реакцiйної сумiшi

Хiмiчнi властивостi взаємодiючих сполук

Концентрацiю реагуючих речовин

Будову молекул взаємодiючих сполук

Взаємну орiєнтацiю реагуючих молекул

604 / 2629
Хвора 54-х рокiв з виразковою хворобою шлунка скаржиться на рiзку слабкiсть та задишку пiд час незначного фiзичного навантаження. У кровi: ер.- 1,44•1012/л, Hb- 66 г/л, КП- 1,4. Для якої анемiї притаманнi виявленi змiни складу периферичної кровi?

Залiзодефiцитна

Гостра постгеморагiчна

Набута гемолiтична

12- дефiцитна

Хронiчна постгеморагiчна

605 / 2629
У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї хiмiку необхiдно провести стандартизацiю розчину натрiю гiдроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Щавлева кислота

Оцтова кислота

Натрiю тетраборат

Хлороводнева кислота

Натрiю хлорид

606 / 2629
У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася анемiя. В кровi: гiпохромiя, мiкро-, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї слiд думати?

Гемолiтична

Залiзодефiцитна

Апластична

12- фолiєво-дефiцитна

Сидеробластна

607 / 2629
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: бiлок - 34 г/л, клiтини 3600 в мкл, переважають нейтрофiли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Гнiйний

Фiбринозний

Серозний

Геморагiчний

Змiшаний

608 / 2629
До якого електроду буде рухатися частинка бiлка при електрофорезi, якщо його iзоелектрична точка дорiвнює 4 ,0, а рН становить 5 ,0?

До хлорсрiбного

До каломельного

До аноду

До катоду

До платинового

609 / 2629
У фармацевтичнiй практицi широко використовують виготовлення лiкiв у виглядi колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золiв вiдноситься до фiзичної конденсацiї?

Подвiйний обмiн

Гiдролiз

Окиснення

Замiна розчинника

Вiдновлення

610 / 2629
У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму кровi, виникла анурiя. Який провiдний механiзм її виникнення в даному випадку?

Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв

Пiдвищення онкотичного тиску кровi

Зниження тиску в капсулi клубочкiв

Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочкiв

Зменшення кiлькостi функцiонуючих клубочкiв

611 / 2629
У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх кiнцiвках, асцит. Якою є провiдна ланка патогенезу кахектичного набряку?

Зниження онкотичного тиску плазми кровi

Пiдвищення гiдростатичного тиску кровi

Збiльшення проникностi судинної стiнки

Порушення лiмфовiдтоку

Пiдвищення онкотичного тиску мiжклiтинної рiдини

612 / 2629
В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

Апарат Коха

Фiльтр Зейтця

Пiч Пастера

Паровий стерилiзатор

Автоклав

613 / 2629
З метою лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерин. Цей препарат мiстить у собi кишкову паличку, яка здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких клiтинних структур обумовлена ця властивiсть?

Рибосоми

Джгутики

Плазмiди

Капсула

Мезосоми

614 / 2629
В лабораторiї необхiдно iдентифiкувати катiон амонiю. Можна використати розчин:

Калiю хромату

Цинку уранiлацетату

Натрiю сульфату

Реактиву Чугаєва

Реактиву Несслера

615 / 2629
Пiд час мiкроскопiї стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподiбних трубок з клiтинамисупутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхiми. Це:

Кiрка

Епiдерма

Ксилема

Перидерма

Флоема

616 / 2629
Кiнцевим продуктом розпаду бiлкiв в органiзмi людини є сечовина. До якого класу органiчних сполук вона вiдноситься?

Складнi ефiри

Кетони

Амiнокислоти

Амiди

Ангiдриди

617 / 2629
Синтетичнi високомолекулярнi сполуки контактних лiнз набрякають у вологому середовищi очей. Набрякший матерiал лiнз має певну кiлькiсть води. Це приклад такого виду набрякання:

Обмежене

Кiнетичне

Синтетичне

Необмежене

Адгезiйне

618 / 2629
За замiсною номенклатурою IUPAC нiкотинова кислота має назву:

Пiридин-4-карбонова кислота

Пiридин-2-карбонова кислота

Пiридин-3-карбонова кислота

3- карбоксипiридин

2- карбоксипiридин

619 / 2629
Встановлено, що надземну частину гороху посiвного утримують у просторi вусики, якi є видозмiною:

Нижнiх листочкiв складного листа

Верхнiх листочкiв складного листа

Всього складного листа

Прилисткiв

Верхiвкових пагонiв

620 / 2629
Як називається альдегiд наступної будови:

2-метил-3-пропiлбутаналь

2,3-диметилгексаналь

1,2-диметилпентаналь

3-метилгексаналь

2,3-диметилгексеналь

621 / 2629
Згiдно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в рiзних лiкарських формах нестерильних препаратiв допускається певна кiлькiсть бактерiй та грибiв. Яка кiлькiсть сапрофiтних бактерiй та грибiв в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

500 бактерiй та 200 плiснявих грибiв

250 бактерiй та 25 плiснявих грибiв

1500 бактерiй та 150 плiснявих грибiв

1000 бактерiй та 100 плiснявих грибiв

500 бактерiй та 50 плiснявих грибiв

622 / 2629
При броматометричному визначеннi стрептоциду (первинний ароматичний амiн) застосовують пряме титрування стандартним розчином калiю бромату. Як iндикатор цього титрування застосовують:

Ерiохром чорний Т

Фенолфталеїн

Ферум (III) тiоцiанат

Метиловий оранжевий

Мурексид

623 / 2629
До складу мiкстури входять натрiю гiдрокарбонат, натрiю бромiд, амонiю хлорид. Яким методом можна кiлькiсно визначити натрiю гiдрокарбонат у сумiшi?

Перманганатометрiя

Осаджувальне титрування

Комплексонометрiя

Ацидиметрiя

Алкалiметрiя

624 / 2629
Для стандартизацiї розчину натрiю тiосульфату використовують розчин калiю дихромату. При цьому проводять:

Зворотнє титрування у лужному середовищi

Пряме титрування у лужному середовищi

Титрування замiсника

Зворотнє титрування у кислому середовищi

Пряме титрування у сильнокислому середовищi

625 / 2629
Для виготовлення та аналiзу лiкарських препаратiв широко застосовуються буфернi розчини. Вони використовуються з метою:

Пiдтримки певного значення величини рН розчину

Змiни величини рН розчину

Змiни iонної сили розчину

Змiни добутку розчинностi речовини

Змiни константи iонiзацiї речовини

626 / 2629
Гравiметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

Видiлення

Непрямої вiдгонки

Видiлення i непрямої вiдгонки

Прямої вiдгонки

Осадження

627 / 2629
Хворому на стенокардiю призначили метопролол. Який фармакологiчний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лiкування стенокардiї?

Бронхолiтичний

Антиангiнальний

Антиагрегантний

Гiпотензивний

Антиаритмiчний

628 / 2629
Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

Поживнi середовища

Курячi ембрiони, що розвиваються

Первиннi клiтиннi культури

Сприйнятливi лабораторнi тварини

629 / 2629
З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

Люмiнесцентна

Темнопольна

Електронна

Аноптральна

Свiтлова

630 / 2629
Хворому 49-ти рокiв з гострою серцевою недостатнiстю i непереносимiстю серцевих глiкозидiв було введено добутамiн. Який механiзм дiї цього препарату?

Блокада K+-, Na+-АТФ-ази

Стимуляцiя M-холiнорецепторiв

Пригнiчення активностi фосфодiестерази

Стимуляцiя α1-адренорецепторiв

Стимуляцiя β1- адренорецепторiв

631 / 2629
Яка з зазначених реакцiй визначення катiонiв амонiю є специфiчною?

З гiдроксидами лужних металiв при нагрiваннi

З калiю тетрайодогiдраргиратом (II) у лужному середовищi

З калiю гексагiдроксоантимонатом

З натрiю гексанiтрокобальтом (III)

З натрiю гексанiтрокобальтом (III) у кислому середовищi

632 / 2629
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

Убiхiнон

Бiотин

Тiамiн

Карнiтин

Рибофлавiн

633 / 2629
Для гравiметричного визначення сульфат-iонiв у якостi осадителя використовують розчин:

Магнiю хлориду

Барiю хлориду

Феруму (II) хлориду

Арґентуму нiтрату

Цинку хлориду

634 / 2629
Препарований апокарпний плiд, у якого плодики з соковитим мезокарпiєм та одним сiм’ям, оточеним здеревенiлим ендокарпiєм. Цей плiд:

Фрага

Ценокарпна кiстянка

Ягода

Багатокiстянка

Однокiстянка

635 / 2629
У товстiй кишцi декарбоксилюються деякi амiнокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється iз орнiтину?

Аргiнiн

Фенол

Лiзин

Iндол

Путресцин

636 / 2629
У потрiйнiй точцi на дiаграмi стану води:

С=0

Ф=3; С=1

Ф=3; n=1

С=1

С=2

637 / 2629
При арґентометричному визначеннi лiкарського препарату, що мiстить KBr, за методом Мора у якостi iндикатора використовують:

Калiю хромат

Мурексид

Феруму (III) тiоцiанат

Тропеолiн 00

Флуоресцеїн

638 / 2629
В якостi присипки для малюка педiатр порадив використовувати спори:

Ledum palustre

Lycopodium clavatum

Equisetum arvense

Calendula officinalis

Pinus sylvestris

639 / 2629
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапiю долучено спазмолiтик з групи М-холiноблокаторiв, а саме:

Галантамiн

Дитилiн

Бензогексонiй

Прозерин

Атропiн

640 / 2629
Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:

Нечленистi молочники

Смолянi ходи

Членистi молочники

Схизогеннi вмiстища

Лiзигеннi вмiстища

641 / 2629
На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зрiз зроблено в зонi:

Укрiплення та проведення

Клiтинного подiлу

Кореневого чохлику

Росту та розтягнення

Всмоктування

642 / 2629
При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлена тканина, що складається з прозорих клiтин з потовщеними зовнiшнiми кутинiзованими клiтинними стiнками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Кiрка

Веламен

Ризодерма

Перидерма

Епiдерма

643 / 2629
Для визначення масової частки арґентуму нiтрату в лiкарському препаратi використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

Амонiю залiза (III) сульфату

Дифенiлкарбазону

Калiю хромату

Еозину

Флуоресцеїну

644 / 2629
Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу:

Однодольних

Гнетових

Хвойних

Дводольних

Папоротеподiбних

645 / 2629
У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?

Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз

Гiперфункцiя щитоподiбної залози

Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз

Гiпофункцiя надниркових залоз

Гiпофункцiя щитоподiбної залози

646 / 2629
Мiкроскопiчним дослiдженням стебла багаторiчної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслiдок подiлу клiтин:

Камбiю

Фелогену

Протодерми

Прокамбiю

Перициклу

647 / 2629
При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

Мукор

Кандiда

Пенiцил

Актиномiцети

Аспергил

648 / 2629
Дослiдження залежностi швидкостi реакцiй вiд рiзних факторiв дозволяє iнтенсифiкувати технологiчнi процеси. Який з факторiв НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкостi хiмiчної реакцiї?

Концентрацiя реагуючих речовин

Температура

Природа реагуючих речовин

Ступiнь дисперсностi твердої речовини

Природа розчинника

649 / 2629
Адреналiн використовується для подовження дiї новокаїну при iнфiльтрацiйнiй анестезiї. З якою дiєю адреналiну пов’язаний цей ефект?

Потенцiювання дiї новокаїну на рiвнi ЦНС

Звуження судин

Пригнiчення функцiй нервових закiнчень i провiдникiв

Розширення судин

Пригнiчення тканинних естераз

650 / 2629
Укажiть який аналiтичний ефект спостерiгають при фiксуваннi кiнцевої точки титрування у методi Фольгарда?

Утворення осаду жовтого кольору

Утворення осаду червоного кольору

Утворення осаду бурого кольору

Забарвлення розчину у жовтий колiр

Забарвлення розчину у червоний колiр

651 / 2629
Перетворення сукцинату в фумарат каталiзується сукцинатдегiдрогеназою. Який конкурентний iнгiбiтор гальмує активнiсть ферменту?

Фумарова кислота

Малонова кислота

Пiровиноградна кислота

Щавлевооцтова кислота

Яблучна кислота

652 / 2629
Сечова кислота є похiдним: мал.2420

Пурину

Iндолу

Пiразолу

Пiразину

Пiридину

653 / 2629
Серед наведених промiжних активних часточок оберiть радикал:

2.

1.

5.

3.

4.

654 / 2629
Пiрол вiдноситься до:

Шестичленних гетероциклiв з одним гетероатомом

П’ятичленних гетероциклiв з двома гетероатомами

Конденсованих гетероциклiв

П’ятичленних гетероциклiв з одним гетероатомом

Шестичленних гетероциклiв з двома гетероатомами

655 / 2629
Виберiть формулу анiлiну:

2.

1.

3.

5.

4.

656 / 2629
Пiсля споживання високовуглеводної їжi спостерiгається алiментарна гiперглiкемiя. Активнiсть якого ферменту гепатоцитiв при цьому iндукується у найбiльшiй мiрi?

Iзоцитратдегiдрогеназа

Глюкокiназа

Альдолаза

Фосфорилаза

Глюкозо-6-фосфатаза

657 / 2629
Який продукт утвориться при взаємодiї етилйодиду з калiй цiанiдом? C2H5−I + KCN → ?

CH2 = CH2

C2H5CN

C2H5OH

C2H5OC2H5

CH3CN

658 / 2629
Первинним акцептором водню при тканинному диханнi виступають пiридинзалежнi дегiдрогенази. Який з вiтамiнiв необхiдний для утворення вiдповiдного коферменту (НАД+)?

B2

PP

C

B1

B6

659 / 2629
У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолiзу пiдшлункової залози необхiдно застосувати:

Сульфанiламiднi препарати

Iнсулiн

Iнгiбiтори протеолiтичних ферментiв

Трипсиноген

Антибiотики

660 / 2629
Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:

Еозинофiли

Лiмфоцити

Моноцити

Базофiли

Нейтрофiли

661 / 2629
Який продукт утворюється при взаємодiї пропiонового альдегiду з PCl5?

2.

3.

5.

4.

1.

662 / 2629
Яка iз наведених речовин реагує з u(OH)2?

5.

1.

3.

4.

2.

663 / 2629
Яка якiсна реакцiя пiдтверджує ненасиченiсть лiнолевої кислоти?

Гiдрогалогенування (HCl)

Знебарвлення бромної води (Br2;H2O)

Реакцiя ”срiбного дзеркала” з [Ag(NH3)2]OH

Реакцiя з FeCl3

Декарбоксилювання

664 / 2629
Дослiджувана сумiш мiстить катiони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катiони Ni2+ у цiй сумiшi?

1- нiтрозо-2-нафтол

Алiзарин

Магнезон-1

Диметилглiоксим

Амонiак

665 / 2629
Приготували 0,1М розчин арґентуму нiтрату. Вкажiть речовину-стандарт для стандартизацiї цього розчину:

Калiю хлорид

Оксалатна кислота

Натрiю тетраборат

Натрiю гiдроксид

Натрiю бензоат

666 / 2629
Необхiдно провести кiлькiсне визначення натрiю гiдрокарбонату в препаратi. Яким iз методiв титриметричного аналiзу його можна визначити?

Неводне титрування

Кислотно-основне титрування

Осаджувальне титрування

Окислювально-вiдновне титрування

Комплексиметричне титрування

667 / 2629
У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику - безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

Чума

Правець

Сибiрка

Сифiлiс

Холера

668 / 2629
Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишкiв

D-глюкопiранози та D-галактопiранози

D-глюкопiранози

D-глюкопiранози та L-глюкопiранози

D-глюкопiранози та D-маннопiранози

D-глюкопiранози та D-фруктофуранози

669 / 2629
Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, висловлює скарги на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi дрiбноточковi крововиливи, омилений i знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяницi спостерiгається у хворого?

Паренхiматозна

Печiнкова

Механiчна

Гемолiтична

Надпечiнкова

670 / 2629
В методi визначення термiну придатностi лiкарського препарату допускають, що реакцiя розкладання лiкарської речовини є реакцiєю такого порядку:

Другий

Третiй

Дробний

Перший

Нульовий

671 / 2629
Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла, кашель з видiленням харкотиння, задишку. Пiсля огляду i обстеження встановлений дiагноз: вогнищева пневмонiя. Який тип гiпоксiї спостерiгається у хворого?

Циркуляторна

Тканинна

Гемiчна

Гiпоксична

Дихальна

672 / 2629
Дефiцит якого вiтамiну найбiльше буде спричиняти активiзацiю процесiв перекисного окиснення лiпiдiв?

Вiтамiн К

Вiтамiн 12

Вiтамiн Е

Вiтамiн D

Вiтамiн 6

673 / 2629
У хворого обструктивний тип дихальної недостатностi. Назвiть захворювання, при якому настає така дихальна недостатнiсть:

Ексудативний плеврит

Бронхiальна астма

Пневмоконiоз

Пневмонiя

Пневмоторакс

674 / 2629
В клiнiчнiй практицi для фракцiонування бiлкiв сироватки кровi та iнших бiологiчних рiдин використовується метод висолювання. Якi сполуки застосовуються для цiєї мети?

Детергенти

Солi лужних металiв

Луги

Кислоти

Солi важких металiв

675 / 2629
Продуктом якої реакцiї буде натрiю нiкотинат?

1.

2.

4.

5.

3.

676 / 2629
У хворого дiагностовано рак правої легенi та призначене оперативне лiкування. Пiсля операцiї правобiчної пульмонектомiї у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатностi розвинулася у хворого?

Периферична

Торако-дiафрагмальна

Центральна

Легенева рестриктивна

Легенева обструктивна

677 / 2629
За вказаних умов взаємодiя толуолу з хлором призводить до утворення:

3.

4.

5.

2.

1.

678 / 2629
Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi явища?

Гострий апендицит

Ентероколiт

Гастрит

Гострий панкреатит

Iнфекцiйний гепатит

679 / 2629
Хворий впродовж 10-ти рокiв страждає на цукровий дiабет. У важкому станi доставлений до лiкарнi. На другий день перебування у стацiонарi його стан рiзко погiршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокi вдихи змiнювалися посиленими видихами за участю експiраторних м’язiв. Яка форма порушення дихання спостерiгається у хворого?

Стенотичне дихання

Тахiпное

Дихання Чейн-Стокса

Дихання Куссмауля

Дихання Бiота

680 / 2629
Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулонефрит. Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явилися набряки. Що лежить в основi їх розвитку?

Гiперпродукцiя вазопресину

Лiкування глюкокортикоїдами

Протеїнурiя

Введення нестероїдних протизапальних препаратiв

Гiперальдостеронiзм

681 / 2629
Кiлькiсне визначення карбонатiв i гiдрокарбонатiв проводять таким методом:

Пряма ацидиметрiя

Зворотня ацидиметрiя

Комплексонометрiя

Пряма алкалiметрiя

Зворотня алкалiметрiя

682 / 2629
Яка iз наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

CH3 − CH = CH2

CH ≡ CH

<br><img width=auto id='Picture 2747' src='https://doctrina.space/step/1/2015.files/image015.jpg'>

CH2 = CH2

CH3 − CH3

683 / 2629
Скiльки iснує стереоiзомерних альдопентоз?

4

6

8

16

2

684 / 2629
Наведена схема отримання нiтроалканiв називається реакцiєю:

Тищенко

Кучерова

Коновалова

Чичибабiна

Зiнiна

685 / 2629
Iзопентан i неопентан є:

Енантiомерами

Конформерами

Iзомерами

Гомологами

Таутомерами

686 / 2629
Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:

Бактерiї i вищої рослини

Гриба i вищої рослини

Гриба i бактерiї

Двох рiзних бактерiй

Гриба i водоростi

687 / 2629
При бактерiоскопiчному дослiдженнi матерiалу з твердого шанкеру виявили рухомi, тонкi, довгi, звивистi мiкроорганiзми з рiвномiрними 8-12 завитками. Вказанi властивостi мають:

Лептоспiри

Вiбрiони

Кампiлобактери

Трепонеми

Борелiї

688 / 2629
Якi продукти утворюються при нагрiваннi щавлевої кислоти ( − ) з концентрованою сульфатною кислотою (H2SO4) ?

CO2 + CO + H2O

C2H2 + 2O2

2CO2 + H2

H2O + CO2

2CO + H2 + O2

689 / 2629
Продуктом тримеризацiї ацетилену є:

Вiнiлацетилен

Бутин-2

Триметилбензен

Бензен

Циклооктатетраєн

690 / 2629
Пiдберiть доречний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехiометрично, але повiльно:

Спосiб зворотнього титрування

Титрування з iнструментальним фiксуванням точки еквiвалентностi

Титрування за змiщенням

Метод окремих навiсок

Спосiб прямого титрування

691 / 2629
Визначте продукт нижченаведеної реакцiї:

1.

2.

5.

3.

4.

692 / 2629
Виберiть сполуку, iз якої в одну стадiю можна синтезувати ацетонiтрил CH3 C ≡ N:

CH3-I

CH4

CH3-OH

C6H5CI

C2H5-Cl

693 / 2629
З яким iз реагентiв за наведених умов вiдбувається вiдновлення ненасичених органiчних сполук?

K2Cr2O7, H+

NaOH, H2O

H2O, Hg2+, H+

HNO3, p, t

H2, Ni, t

694 / 2629
Яким реактивом можна одночасно визначити наявнiсть альдегiдної групи та глiкольного фрагменту в молекулi глюкози?

Cu(OH)2

FeCl3

KMnO4

AlCl3

Br2

695 / 2629
Якщо кiлькiсть високомолекулярної речовини, що додана до золю, дуже мала, то можливе не пiдвищення, а зниження його стiйкостi. Це явище одержало назву:

Колоїдний захист

Взаємна коагуляцiя

Сенсибiлiзацiя

Солюбiлiзацiя

Звикання золiв

696 / 2629
Пiд час голодування активується глюконеогенез. Назвiть вiтамiн, що бере активну участь у процесi карбоксилювання пiровиноградної кислоти:

Кальциферол

Фолацин

Нiкотинамiд

Ретинол

Бiотин

697 / 2629
Iнфiкування лiкарських рослин мiкроорганiзмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловiстю. Iнвазивнi властивостi фiтопатогенних мiкроорганiзмiв обумовлюють:

Оксидоредуктази

Лiази

Гiдролiтичнi ферменти

Трансферази

Iзомерази

698 / 2629
Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Чим обумовлена резистентнiсть у грампозитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?

Активний транспорт антибiотика

Продукцiя β-лактамаз

Активний синтез пептидоглiкану

Проникливiсть клiтинної стiнки

Синтез бiлкiв

699 / 2629
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

Однаковий з зарядом гранули

Протилежний до заряду гранули

Однаковий з потенцiалвизначальними iонами

Протилежний до протиiонiв адсорбцiйного шару

Однаковий iз зарядом ядра

700 / 2629
У складi м’якотi плода грушi звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхiмних клiтин з товстими оболонками та щiлиновидними порами. Це свiдчить, що цi клiтини вiдносяться до:

Склереїд

Кутової коленхiми

Судин

Трахеїд

Волокон

701 / 2629
Студенти на польовiй практицi виявили рослину з рiзноманiтнiстю листкiв, що вiдрiзняються мiсцем розташування на пагонi, ступенем розвитку складових частин, розмiрами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

Гетерофiлiя

Листкорозмiщення

Жилкування

Листкова мозаїка

Метаморфоз

702 / 2629
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс листка), а отже називаються:

Перисторозсiченi

Перистоскладнi

Пальчасторозсiченi

Пальчастолопатевi

Пальчастоскладнi

703 / 2629
Дослiдження зiбраних лiкарських рослин показало їх значну обсiменiннiсть рiзними бактерiями. Який метод треба використати, щоб видiлити чистi культури цих бактерiй?

Центрифугування у градiєнтi щiльностi

Фазово-контрастна мiкроскопiя

Використання фiльтрiв з порами певного дiаметру

Посiв на щiльне живильне середовище

Зараження лабораторних тварин

704 / 2629
В лабораторiю для проведення санiтарно-вiрусологiчного дослiдження доставлена проба води, що використовується у виробництвi лiкарських препаратiв. Виявлення якої групи вiрусiв вкаже на фекальне забруднення води i необхiднiсть додаткового очищення?

Пiкорнавiруси

Ортомiксовiруси

Флавiвiруси

Герпесвiруси

Ретровiруси

705 / 2629
Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi спочатку збiльшується, а потiм знижується пiд дiєю iнсулiну. Який процес активується пiд дiєю цього гормону?

Розпад глiкогену

Розпад лiпiдiв

Глюконеогенез

Синтез глiкогену

Розпад бiлкiв

706 / 2629
Для лiкування хвороби Паркiнсона використовують L-DOФА та його похiднi. З якої амiнокислоти утворюється ця речовина?

Аспарагiн

Аргiнiн

Глутамат

Тирозин

Триптофан

707 / 2629
При проведеннi систематичного ходу аналiзу на розчин подiяли груповим реагентом 1М H2SO4 у присутностi етилового спирту, утворився бiлий осад. Катiони якої групи присутнi у розчинi?

II

VI

I

III

IV

708 / 2629
Фармацевт до золю срiбла хлориду додавав електролiт невеликими порцiями, при цьому коагуляцiя настала при бiльшiй концентрацiї електролiту, нiж при одноразовому його додаваннi. Це явище має назву:

Звикання золю

Зниження чутливостi

Адитивнiсть

Синергiзм

Антагонiзм

709 / 2629
При виготовленнi титранту меркуриметрiї - розчину солi ртутi (II) - для пригнiчення його гiдролiзу додають таку кислоту:

Фосфатна

Нiтратна

Ацетатна

Сульфатна

Хлоридна

710 / 2629
Якi катiони IV групи знаходяться у розчинi, якщо пiд дiєю розчину гiдроксиду натрiю утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

Цинк

Хром

Свинець

Марганець

Вiсмут

711 / 2629
У хворого 47-ми рокiв з двосторонньою пневмонiєю виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбiльш iмовiрний захисно-пристосувальний механiзм пiдтримує компенсацiю КОС у хворого?

Пронос

Посилення ацидогенезу в нирках

Блювання

Розвиток гiпервентиляцiї легень

Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках

712 / 2629
Ферменти бактерiй характеризуються високою специфiчнiстю дiї. Ця їх властивiсть на практицi використовується для:

Фаготипування бактерiй

Виготовлення iмуноглобулiнiв

Культивування бактерiй

Iдентифiкацiї бактерiй

Серотипування бактерiй

713 / 2629
Взаємодiя мiж дисперсною фазою та дисперсiйним середовищем для рiзних систем проявляється не в однаковiй мiрi. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодiє з середовищем, то систему називають:

Гiдрофiльна

Зв’язанодисперсна

Лiофiльна

Вiльнодисперсна

Лiофобна

714 / 2629
Емульсiї класифiкують за об’ємною концентрацiєю дисперсної фази. До якої групи належать емульсiї з концентрацiєю 0,1-74,0% об.?

Розведенi

Концентрованi

Висококонцентрованi

Прямi

Зворотнi

715 / 2629
У ялини верхiвковою брунькою росте головний пагiн, а з бiчних бруньок - боковi пагони. Цi ознаки притаманнi такому типу галуження:

Симподiальне

Моноподiальне

Дихотомiчне

Колоноподiбне

Несправжньодихотомiчне

716 / 2629
При однаковiй молярнiй концентрацiї розчин якої з речовин характеризується мiнiмальною температурою кристалiзацiї?

CH3OH

CH3Cl

Na2SO4

C6H5COONa

NaCl

717 / 2629
Антидепресанти здатнi збiльшувати вмiст катехоламiнiв у синаптичнiй щiлинi. У чому полягає механiзм дiї цих препаратiв?

Активують ацетилхолiнестеразу

Гальмують ксантиноксидазу

Гальмують моноамiноксидазу

Гальмують ацетилхолiнестеразу

Активують моноамiноксидазу

718 / 2629
Визначення масової частки фармацевтичних препаратiв, якi мiстять ароматичну амiногрупу, проводять методом нiтритометрiї. Який зовнiшнiй iндикатор при цьому використовується?

Метиленовий червоний

Фенолфталеїн

Йодидкрохмальний папiрець

Еозин

Ерiохром чорний Т

719 / 2629
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту викликає вказану патологiю?

Каталаза

Тирозиназа

Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза

Ксантиноксидаза

Глюкокiназа

720 / 2629
У пацiєнта жирова iнфiльтрацiя печiнки. Цю патологiю уповiльнюють лiпотропнi речовини. Яку речовину можна вiднести до лiпотропних факторiв?

Гiстамiн

Холiн

Креатинiн

Ацетилхолiн

Аланiн

721 / 2629
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

Фенiлаланiнгiдроксилаза

Тироксингiдроксилаза

Оксидаза гомогентизинової кислоти

Моноамiнооксидаза

Тирозиназа

722 / 2629
Однаковий аналiтичний ефект спостерiгають при взаємодiї NO3− та NO2−iонiв з:

Розчином BaCl2

Розчином KMnO4

Розчином I2 у KI

Дифеніламіном і концентрованою H2SO4

Розчином AgNO3

723 / 2629
Класифiкацiя анiонiв базується на рiзнiй розчинностi їх солей з iонами Ba2+ та Ag+. Анiони першої аналiтичної групи утворюють малорозчиннi у водi солi з iонами:

Ag+ (лужне середовище)

Ag+ (середовище амiачного буферу)

Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)

Ag+ (нейтральне середовище)

Ag+ (кисле середовище)

724 / 2629
Рiвноважний стан хiмiчної реакцiї вiдноситься до конкретних процесiв, якi вiдбуваються в хiмiкофармацевтичному виробництвi. Для оборотних реакцiй вiн описується:

Правилом Вант-Гоффа

Правилом фаз Гiббса

Законом Гесса

Першим законом Коновалова

Законом дiї мас Гульдберга i Вааге

725 / 2629
Ви роздивляєтесь багату на ефiрнi олiї та гiркоти срiблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготiвлi використовують верхiвковi пагони з волоттю дрiбних кулястих кошикiв. Ця рослина:

Calendula officinalis

Arctium lappa

Artemisia absinthium

Chamomilla recutita

Bidens tripartita

726 / 2629
Хворому туберкульозом призначено антибiотик олiгомiцин. Який процес гальмує цей препарат у мiтохондрiях?

Субстратне фосфорилювання

Окиснювальне декарбоксилювання

Мiкросомальне окиснення

Окиснювальне фосфорилювання

Пероксидне окиснення лiпiдiв

727 / 2629
Лецитин рiзного походження як поверхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктiв (як емульгатор). До якої групи бiомолекул належить лецитин?

Стериди

Глiколiпiди

Фосфолiпiди

Триацилглiцероли

Сульфолiпiди

728 / 2629
У хворого з високою температурою тiла, вираженими болями у горлi пiд час ковтання, дiагностована ангiна. Якi з вказаних симптомiв вiдносяться до мiсцевих ознак гострого запалення?

Пiдвищення ШОЕ

Почервонiння

Лейкоцитоз

Тахiкардiя

Лихоманка

729 / 2629
У жiнки 52-х рокiв розвинулась катаракта (помутнiння кришталика) на тлi цукрового дiабету. Посилення якого процесу є причиною помутнiння кришталика?

Глюконеогенез

Глiкозилювання бiлкiв

Протеолiз бiлкiв

Кетогенез

Лiполiз

730 / 2629
Для експериментального утворення тромбiв в судинах поруч з веною брижi жаби кладуть кристалик кухонної солi. Що є основним механiзмом, який запускає тромбоутворення у данному випадку?

Сповiльнення кровотоку

Завихрення кровотоку

Зростання активностi системи згортання кровi

Пошкодження ендотелiю

Зниження активностi системи протизгортання кровi

731 / 2629
Хворому з артритом лiкар призначив парацетамол - iнгiбiтор циклооксигенази. Утворення яких бiологiчно активних сполук гальмується цим препаратом?

Цитокiни

Катехоламiни

Простагландини

Йодтиронiни

Iнтерферони

732 / 2629
Активнiсть знешкодження токсичних речовин у дiтей нижча у 4 рази, нiж у дорослих. Який фермент, необхiдний для кон’югацiї токсичних сполук, має низьку активнiсть у дiтей?

Глюкуронiлтрансфераза

ЛДГ1

АсАТ

Креатинфосфокiназа

АлАТ

733 / 2629
Для проникнення в тканини органiзму i поширення в них патогеннi мiкроорганiзми продукують рiзноманiтнi ферменти. Виберiть цi ферменти серед перерахованих:

Лiаза, лiгаза

Гiалуронiдаза, лецитиназа

Трансфераза, нуклеаза

Оксидаза, каталаза

Естераза, протеаза

734 / 2629
Якi частинки мiцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n−x) NO3−}x+ xNO3−, знаходяться в дифузiйному шарi?

AgCl

NO3−

Ag+

AgCl та Ag+

Ag+ та NO3−

735 / 2629
Хворому з гiпертонiчною хворобою призначено каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

Блокада α- адренорецепторiв

Пригнiчення активностi ангiотензинперетворюючого ферменту

Блокада рецепторiв ангiотензину II

Блокада β- адренорецепторiв

Блокада повiльних кальцiєвих каналiв

736 / 2629
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначили альмагель. Яка з фармакологiчних властивостей препарату використовується для лiкування цiєї патологiї?

Мiсцевоанестезуюча дiя

Блокада 2- гiстамiнорецепторiв

Нейтралiзацiя Cl

Протизапальна дiя

Блокада М-холiнорецепторiв

737 / 2629
До лiкарнi доставлено дитину з ознаками отруєння алклоїдами беладонни. Який препарат необхiдно застосувати у якостi антидоту?

Кофеїн бензоат натрiю

Натрiю вальпроат

Парацетамол

Магнiю сульфат

Прозерин

738 / 2629
Хворiй для лiкування пневмонiї призначено доксициклiну гiдрохлорид. До якої групи антибiотикiв вiдноситься данний препарат?

Амiноглiкозиди

Тетрациклiни

Пенiцилiни

Цефалоспорини

Макролiди

739 / 2629
Пацiєнтцi з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхiдно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

Целекоксиб

Ацетилсалiцилова кислота

Парацетамол

Анальгiн

Диклофенак-натрiй

740 / 2629
Порадьте хворiй засiб для лiкування нападiв тахiаритмiї:

Адреналiн

Атропiн

Анаприлiн

Добутамiн

Кофеїн-натрiю бензоат

741 / 2629
Пацiєнту призначили протикашлевий препарат, який вибiрково пригнiчує центральнi ланки кашлевого рефлексу, не пригнiчує дихальний центр, не викликає наркотичної залежностi. Це:

Бромгексин

Ацетилцистеїн

Мукалтин

Кодеїну фосфат

Глауцину гiдрохлорид

742 / 2629
Назвiть провiдний механiзм протиатеросклеротичної дiї клофiбрату (фенофiбрату):

Має антиоксидантну дiю

Знижує рiвень триглiцеридiв

Пригнiчує всмоктування холестерину

Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi

Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини

743 / 2629
Для взяття наважки при приготуваннi вторинних стандартних розчинiв використовують технохiмiчнi терези. Точнiсть зважування на технохiмiчних терезах:

±0,1a˜

±0,0001a˜

±0,001a˜

±0,002a˜

±0,01a˜

744 / 2629
Iзоелектричну точку бiлкiв можна визначити за залежнiстю ступеня набрякання високомолекулярних сполук вiд рН. В областi рН = IЕТ ступiнь набрякання бiлка:

Мiнiмальний

Максимальний

Перевищує 100% вiд маси

Дорiвнює 100% вiд маси

Складає 50% вiд маси

745 / 2629
У виробництвi медичних препаратiв (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують лiофiльне висушування бактерiй та вiрусiв. Як проводять лiофiльне висушування?

Усi вiдповiдi вiрнi

У вакуумi за низької температури

У вакуумi за високої температури

За умов нормального атмосферного тиску i при кiмнатнiй температурi

За низької температури

746 / 2629
Нелегальнi емiгранти iз Сомалi були затриманi на українському кордонi. При медичному оглядi дитини 3-х рокiв виявлено гiпотонiю та дистрофiю м’язiв, депiгментацiю шкiри, знижений тургор, живiт збiльшений у розмiрi, дефiцит маси тiла. Встановлено дiагноз квашiоркор. До якого виду часткового голодування вiдносять дану патологiю?

Бiлкове

Енергетичне

Вiтамiнне

Вуглеводне

Жирове

747 / 2629
Плiд рослини родини капустянi складається з двох стулок та несправжньої плiвчастої перегородки, на якiй розмiщенi насiнини. Має приблизно однакову ширину i довжину. Даний плiд:

Стручечок

Бiб

Ягода

Сiм’янка

Крилатка

748 / 2629
Чоловiк 35-ти рокiв, який декiлька рокiв страждав на виразкову хворобу шлунка, пiсля прийому їжi вiдчув гострий iнтенсивний бiль у верхнiй частинi живота. При пальпацiї вiдмiчається напруження передньої черевної стiнки. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловiка?

Малiгнiзацiя

Cтеноз

Кровотеча

Перфорацiя

Пенетрацiя

749 / 2629
Який iон при нагрiваннi з металевим цинком у кислому середовищi утворює газ - арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на паперi, просоченому солями ртутi ( II ):

Фосфат

Сульфiд

Сульфат

Арсенат

Нiтрат

750 / 2629
Ценокарпний плiд роздiляється на два мерикарпiя. В борозенках оплодня мiж ребрами проходять схизогеннi ефiроолiйнi канальцi. Це:

Стручок

Сiм’янка

Вислоплiдник

Бiб

Горiх

751 / 2629
Хворий 54-х рокiв страждає на хронiчний алкоголiзм i цироз печiнки з розвитком асциту. Який патогенетичний механiзм є пусковим у розвитку асциту при цирозi печiнки?

Полiурiя

Портальна гiпертензiя

Посилена реабсорбцiя натрiю в нирках

Пiдвищення системного артерiального тиску

Зниження тиску у внутрiшньопечiнкових капiлярах

752 / 2629
Вiтамiн 6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за участю ПАЛФ?

Синтез жовчних кислот i холестеролу

Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

Синтез кетонових тiл i жовчних кислот

Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

753 / 2629
Глутамiнова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляцiї окисних процесiв в тканинах мозку. За яким рiвнянням можна визначити її поверхневий натяг?

Шишковського

Релея

Дюкло-Траубе

Фрейндлiха

Нiкольського

754 / 2629
У пагона апiкальна брунька рано припиняє свiй розвиток. Потiм рiст забезпечують двi бiчнi бруньки. Вони розмiщенi супротивно пiд верхiвкою. Таке галуження пагона називається:

Нерiвнодихотомiчне

Моноподiальне

Рiвнодихотомiчне

Несправжньодихотомiчне

Кущiння

755 / 2629
Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання лiкiв, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мiкроорганiзмiв. Виберiть iз наведених спосiб, який найчастiше використовується для попередження розвитку мiкроорганiзмiв на рослинах:

Обробка антибiотками

Термiчна обробка (90 − 100oC)

Лiофiльне висушування

Висушування

Обробка детергентами

756 / 2629
Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинулась серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?

Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур

Iнфекцiя

Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту

Ушкодження мiокарда

Перевантаження серця опором

757 / 2629
При проходженнi польової практики студент отримав завдання зiбрати морфологiчну колекцiю ценокарпних плодiв. Якi плоди з вказаних вiдносяться до даної групи?

Цинародiй

Багатокiстянка

Кiстянка

Ягода

Фрага

758 / 2629
У пацiєнтки 42-х рокiв дiагностовано трихомонадну iнфекцiю сечовивiдних шляхiв. Який препарат можна рекомендувати для лiкування?

Метронiдазол

Амоксицилiн

Олететрин

Нiстатин

Ципрофлоксацин

759 / 2629
Хворому з набряковим синдромом необхiдно призначити сечогiннi препарати. Оберiть оптимальне їх поєднання:

Фуросемiд + Дiакарб

Гiдрохлортiазид + Фуросемiд

Спiронолактон + Трiамтерен

Гiдрохлортiазид + Трiамтерен

Гiдрохлортiазид + Дiакарб

760 / 2629
У пацiєнтки 46-ти рокiв на фонi миготливої аритмiї розвивається набряк легень. Який сечогiнний препарат необхiдно ввести?

Фуросемiд

Верошпiрон

Амiлорид

Еуфiлiн

Трiамтерен

761 / 2629
Хворому на епiлепсiю та схильному до депресiї призначено протиепiлептичний препарат, що збiльшує вмiст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнiчення ферменту ГАМК-трансамiнази. Визначте цей препарат:

Натрiю вальпроат

Дiазепам

Амiназин

Етосуксимiд

Амiтриптилiн

762 / 2629
Вкажiть гiпотензивний засiб iз групи блокаторiв кальцiєвих каналiв з переважним впливом на судини:

Верапамiл

Дилтiазем

Празозин

Метопролол

Нiфедипiн

763 / 2629
Хворому з гострим бронхiтом призначено вiдхаркувальний засiб, пiсля прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратiв мiг викликати даний побiчний ефект?

Платифiлiн

Лiбексин

Сальбутамол

Валiдол

Ацетилцистеїн

764 / 2629
У складi клiтин синьозелених водоростей та грибiв виявлено розчинний полiсахарид. Вiн забарвлюється розчином Люголя в бурий колiр. Це:

Глiкоген

Фруктоза

Крохмаль

Целюлоза

Iнулiн

765 / 2629
Яку з формул матиме мiцела золю арґентум (I) йодиду, що одержаний з розчинiв AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (I) нiтрату?

C. {m[AgI]nI−(n − x)K+}x−xK+

{m[AgI]nAg+(n − x)NO3−}x+xNO3−

{m[AgI]nK+(n − x)I−}x+xI−

{m[AgI]nNO3−(n − x)Ag+}x−xAg+

{m[AgI]nAg+(n − x)I−}x+xI−

766 / 2629
Хворому 37 рокiв з метою комплексного лiкування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотнiсть шлункового соку, iнгiбує +, +-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секрецiї i видiлення пепсиногену. Вiдноситься до пролiкiв. Назвiть препарат:

Фосфалюгель

Фамотидин

Ранiтидин

Гастроцепiн

Омепразол

767 / 2629
При дiї на дослiджувану сумiш катiонiв розчином KOH випав бiлий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дiї розчину K4[Fe(CN)6] утворився бiлий осад. Який катiон присутнiй у розчинi?

Ca2+

Zn 2+

Fe 3+

Ba2+

Cr3+

768 / 2629
Пiсля курсу антибiотикотерапiї хворому з метою профiлактики дисбактерiозу було призначено препарат для вiдновлення нормальної мiкрофлори, який мiстить живi мiкроорганiзми i продукти їх життєдiяльностi. До якої групи вiн належить?

Антибiотики

Вакцини

Бактерiофаги

Iмуноглобулiни

Еубiотики

769 / 2629
Вкажiть препарат з мiсцевоанестезуючою дiєю для лiкування шлуночкових аритмiй:

Лiдокаїн

Амiодарон

Бупiвакаїн

Панангiн

Мексилетин

770 / 2629
У хворого виразкова хвороба шлунка. Який препарат з групи Мхолiноблокаторiв доцiльно призначити?

Атропiн

Iпратропiй

Пiрензепiн

Платифiлiн

Скополамiн

771 / 2629
Хiмiк-аналiтик проводить якiсний систематичний аналiз сумiшi катiонiв першої аналiтичної групи. Який катiон визначають на початку дослiдження специфiчною реакцiєю?

Натрiю

Лiтiю

Амонiю

Калiю

Арґентуму

772 / 2629
Для адсорбцiї ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:

Силiкагель

Вугiлля

Сажа

Графiт

Тальк

773 / 2629
Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

Асоцiйована

Аутовакцина

Штучна

Генноiнженерна

Хiмiчна

774 / 2629
Деякi похiднi барбiтурової кислоти здатнi пригнiчувати дихальний ланцюг. Вкажiть лiкарський препарат, що гальмує клiтинне дихання:

Стрептоцид

Амiнобарбiтал

Вiкасол

Левомiцетин

Пенiцилiн

775 / 2629
При вивченнi посiвiв повiтря, взятого в аптецi, бактерiолог виявив санiтарно-показовий мiкроорганiзм. Це:

Гемолiтичний стрептокок

Кишкова паличка

Мiкрокок

Негемолiтичний стрептокок

Сарцина

776 / 2629
Аптека отримала партiю препаратiв, що використовують для лiкування хворих на туберкульоз. Який iз перерахованих препаратiв має протитуберкульозну дiю?

Ремантадин

Фурацилiн

Нiстатин

Пенiцилiн

Рифампiцiн

777 / 2629
Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцiльно використовувати для його стерилiзацiї?

Тиндалiзацiя

Сухий жар

Пастеризацiя

Висушування

Кип’ятiння

778 / 2629
У хворого з артерiальною гiпертензiєю при обстеженнi виявлено розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi необхiдно розцiнювати як:

Патологiчнi

Компенсаторно-пристосувальнi

Механiзми декомпенсацiї

Функцiональнi порушення

Ознаки пошкодження

779 / 2629
Однiєю з груп протиалергiчних засобiв є блокатори 1-гiстамiнових рецепторiв. Який препарат належить до цiєї групи?

Лоратадин

Кислота амiнокапронова

Мезатон

Преднiзолон

Кетотифен

780 / 2629
Який порядок має проста реакцiя складена за схемою А + В = 2С?

Третiй

Перший

Нульовий

Другий

Дробний

781 / 2629
Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:

Парацитний

Дiацитний

Анiзоцитний

Тетрацитний

Аномоцитний

782 / 2629
У хворої 25-ти рокiв невралгiя трiйчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобластнiй анемiї. Назвiть його:

Ергокальциферол

Цiанокобаламiн

Кислота фолiєва

Токоферолу ацетат

Аскорбiнова кислота

783 / 2629
Який iз протигрибкових антибiотикiв погано всмоктується у шлунковокишковому трактi та ефективний при кандидомiкозi кишечника:

Тербiнафiн

Флуконазол

Кетоконазол

Гризеофульвiн

Нiстатин

784 / 2629
Найкращим прикладом iдеального розчину, що пiдпорядковується закону Рауля, є розчин:

Бензену у водi

Будь-який гранично розведений

Ацетону у хлороформi

Хлороформу у циклогексанi

Бензену в етанолi

785 / 2629
У медичнiй практицi використовуються сульфанiламiднi препарати, якi є конкурентним iнгiбiтором ферменту фолатсинтази. Синтез якого вiтамiну при цьому блокується?

Рибофлавiн

Лiнолева кислота

Фолiєва кислота

Тiамiн

Аскорбiнова кислота

786 / 2629
Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:

Перстач

Родовик

Аронiя

Шипшина

Глiд

787 / 2629
Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

Бактерiї

Найпростiшi

Вiроїди

Вiруси

Мiкроскопiчнi гриби

788 / 2629
У пацiєнта отруєння морфiном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

Фурацилiн

Унiтiол

Магнiю сульфат

Калiю перманганат

Натрiю хлорид

789 / 2629
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на перiодичнi гострi болi в животi, судоми, порушення зору, вiдмiчає червоний колiр сечi. Дiагностовано порфiрiю. Ймовiрна причина хвороби - порушення бiосинтезу:

Глюкози

Гему

Жовчних кислот

Холестеролу

Сечової кислоти

790 / 2629
У пацiєнта 34-х рокiв iз геморагiчним iнсультом вiдмiчається повна втрата рухiв правої руки. Цей патологiчний стан має назву:

Мiастенiя

Тремор

Парез

Паралiч

Гiперкiнез

791 / 2629
Хворого 45-ти рокiв госпiталiзовано у неврологiчне вiддiлення. У нього спостерiгається гiперкiнезiя, тобто:

Порушення координацiї рухiв

Уповiльненi рухи кiнцiвок

Мимовiльнi рухи

Пiдвищення м’язевого тонусу

Неможливiсть утримати позу

792 / 2629
У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

Кiтта-Тароцi

Ендо

Леффлера

ТЦБС

МПА

793 / 2629
При однаковiй температурi дано 5 водних розчинiв з молярною концентрацiєю 0,05 моль/кг. Якi з цих розчинiв є iзотонiчними по вiдношенню один до одного?

CH3OH і NaCl

C6H12O6 і NaCl

NaCl і MgSO4

AlCl3 і CaCl2

AlCl3 і CaCl2

794 / 2629
У хворого зупинка серця. Для вiдновлення серцевої дiяльностi iнтракардiально введено адреномiметик. Який це препарат?

Метопролол

Нафазолiн

Клофелiн

Адреналiну гiдрохлорид

Сальбутамол

795 / 2629
Iснує кiлька основних механiзмiв передачi iнфекцiйних хвороб: аерогенний, фекально-оральний, трансмiсивний, контактний, вертикальний. Якi фактори забезпечують передачу збудника вiд джерела захворювання до здорового органiзму при фекально-оральному механiзмi зараження?

Повiтря

Кровосиснi комахи

Медичнiй iнструментарiй

Домашнi тварини

Контамiнована їжа та вода

796 / 2629
Препарат з якої фармакологiчної групи необхiдно призначити хворому, що перенiс iнфаркт мiокарда, для профiлактики тромбозу?

Антикоагулянти непрямої дiї

Наркотичнi анальгетики

Мiорелаксанти

Гемостатичнi засоби

Блокатори протонної помпи

797 / 2629
Серед наведених сполук вкажiть резорцин (1,3-дигiдроксибензен):

2.

1.

3.

4.

5.

798 / 2629
Укажiть тип таутомерiї, характерний для 2-нiтропропану :

Лактим-лактамна таутомерiя

Азольна (прототропна) таутомерiя

Кето-енольна таутомерiя

Аци-нiтро-таутомерiя

Амiно-iмiнна таутомерiя

799 / 2629
Вкажiть сполуку, яка виявляє найсильнiшi кислотнi властивостi:

C6H5 − OH

C2H5 − COOH

CH3 − COOH

C2H5 − OH

CCl3 − COOH

800 / 2629
α-амiнокислоти R − CH(NH2) − COOH вiдносно легко декарбоксилюються до:

Оксокислот

Спиртiв

Амiнiв

Гiдроксикислот

Нiтрозамiнiв

801 / 2629
У хворого на цукровий дiабет пiсля введення iнсулiну розвинулась кома. Вмiст цукру кровi - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має мiсце?

Гiпоглiкемiчна

Гiперосмолярна

Лактатацидемiчна

Кетоацидотична

Гiперглiкемiчна

802 / 2629
Для точного обчислення константи швидкостi за величиною енергiї активацiї, застосовується стеричний фактор, який враховує:

Будову молекул взаємодiючих сполук

Концентрацiю реагуючих речовин

Хiмiчнi властивостi взаємодiючих сполук

Взаємну орiєнтацiю реагуючих молекул

Температуру реакцiйної сумiшi

803 / 2629
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

Ендоплазматична сiтка

Гiалоплазма

Плазмалема

Ядерна оболонка

Тонопласт

804 / 2629
У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї хiмiку необхiдно провести стандартизацiю розчину натрiю гiдроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

Натрiю хлорид

Оцтова кислота

Щавлева кислота

Натрiю тетраборат

Хлороводнева кислота

805 / 2629
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: бiлок - 34 г/л, клiтини 3600 в мкл, переважають нейтрофiли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

Фiбринозний

Змiшаний

Серозний

Геморагiчний

Гнiйний

806 / 2629
У пацiєнта з пiєлонефритом iз сечi видiлено синьогнiйну паличку, яка виявилась чутливою до гентамiцину при концентрацiї його в сечi 2 мкг/мл. Який метод дослiдження дозволив встановити мiнiмальну пригнiчуючу рiст мiкроба концентрацiю ( МПК ) антибiотика?

Паперових дискiв, змочених антибiотиками

Серiйних розведень антибiотика

Серiйних розведень сечi

Паперових дискiв, змочених сечею

Серiйних розведень поживного середовища

807 / 2629
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплюють:

Амiдний

Глiкозидний

Складноефiрний

Пептидний

Водневий

808 / 2629
Для стандартизацiї титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

Оксалатної кислоти

Натрiю хлориду

Цинку сульфату

Натрiю тетраборату

Калiю дихромату

809 / 2629
У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму кровi, виникла анурiя. Який провiдний механiзм її виникнення в даному випадку?

Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочкiв

Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв

Зниження тиску в капсулi клубочкiв

Пiдвищення онкотичного тиску кровi

Зменшення кiлькостi функцiонуючих клубочкiв

810 / 2629
В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

Пiч Пастера

Фiльтр Зейтця

Паровий стерилiзатор

Апарат Коха

Автоклав

811 / 2629
Пiд час мiкроскопiї стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподiбних трубок з клiтинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхiми. Це:

Перидерма

Епiдерма

Флоема

Ксилема

Кiрка

812 / 2629
Кiнцевим продуктом розпаду бiлкiв в органiзмi людини є сечовина. До якого класу органiчних сполук вона вiдноситься?

Кетони

Складнi ефiри

Амiнокислоти

Амiди

Ангiдриди

813 / 2629
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

Iзохорний

Рiвноважний

Iзобарний

Iзотермiчний

Циклiчний

814 / 2629
Iзотонiчнiсть - це вимога, яку ставлять до iн’єкцiйних розчинiв та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбiльший осмотичний тиск при однакових молярнiй концентрацiї i температурi?

Al2(SO4)3

Cu(NO3)2

CuSO4

C6H12O6

C12H22O12

815 / 2629
Характерною реакцiєю виявлення катiонiв ртутi (II) є реакцiя з калiю йодидом. При проведеннi реакцiї спостерiгають:

Брудно-зелений осад

Оранжевий осад

Яскраво-червоний розчин

Яскраво-червоний осад

Чорний осад

816 / 2629
За замiсною номенклатурою IUPAC нiкотинова кислота має назву:

Пiридин-3-карбонова кислота

Пiридин-4-карбонова кислота

3- карбоксипiридин

2- карбоксипiридин

Пiридин-2-карбонова кислота

817 / 2629
Встановлено, що надземну частину гороху посiвного утримують у просторi вусики, якi є видозмiною:

Нижнiх листочкiв складного листа

Всього складного листа

Прилисткiв

Верхiвкових пагонiв

Верхнiх листочкiв складного листа

818 / 2629
Як називається альдегiд наступної будови:

2 ,3-диметилгексаналь

2- метил-3-пропiлбутаналь

3- метилгексаналь

1 ,2-диметилпентаналь

2 ,3-диметилгексеналь

819 / 2629
При електрофоретичному дослiдженнi сироватки кровi хворого виявили iнтерферон. В зонi якої фракцiї цей бiлок знаходиться?

β- глобулiни

α1- глобулiни

α2- глобулiни

Альбумiни

γ- глобулiни

820 / 2629
При броматометричному визначеннi стрептоциду (первинний ароматичний амiн) застосовують пряме титрування стандартним розчином калiю бромату. Як iндикатор цього титрування застосовують:

Метиловий оранжевий

Ерiохром чорний Т

Фенолфталеїн

Ферум (III) тiоцiанат

Мурексид

821 / 2629
До складу мiкстури входять натрiю гiдрокарбонат, натрiю бромiд, амонiю хлорид. Яким методом можна кiлькiсно визначити натрiю гiдрокарбонат у сумiшi?

Ацидiметрiя

Комплексонометрiя

Алкалiметрiя

Осаджувальне титрування

Перманганатометрiя

822 / 2629
Для стандартизацiї розчину натрiю тiосульфату використовують розчин калiю дихромату. При цьому проводять:

Зворотнє титрування у кислому середовищi

Пряме титрування у лужному середовищi

Зворотнє титрування у лужному середовищi

Титрування замiсника

Пряме титрування у сильнокислому середовищi

823 / 2629
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червонiє, його кровонаповнення збiльшується. Артерiальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?

Робоча

Нейротонiчна

Метаболiчна

Реактивна

Нейропаралiтична

824 / 2629
Пiсля застосування фенацетину у пацiєнта з’явився гострий бiль у горлi, пiдвищилася температура тiла. Обстеження показало наявнiсть некротичної ангiни i агранулоцитозу. Зменшення кiлькостi яких лейкоцитiв характерне для агранулоцитозу?

Нейтрофiли

Моноцити

Еозинофiли

Базофiли

Лiмфоцити

825 / 2629
Ацетилсалiцилову кислоту використовують при лiкуваннi ревматизму. На який процес впливає ацетилсалiцилова кислота?

Синтез амiнокислот

Розпад глюкози

Синтез глiкогену

Синтез простагландинiв

Розпад жирiв

826 / 2629
Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

Курячi ембрiони, що розвиваються

Первиннi клiтиннi культури

Сприйнятливi лабораторнi тварини

Поживнi середовища

827 / 2629
З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

Люмiнесцентна

Електронна

Свiтлова

Аноптральна

Темнопольна

828 / 2629
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

Убiхiнон

Карнiтин

Бiотин

Тiамiн

Рибофлавiн

829 / 2629
Для гравiметричного визначення сульфат-iонiв у якостi осадителя використовують розчин:

Феруму (II) хлориду

Цинку хлориду

Магнiю хлориду

Арґентуму нiтрату

Барiю хлориду

830 / 2629
Якому лiкарському виду родини Вересковi належать листя з наступними морфологiчними ознаками: короткочерешковi, довгасто-лiнiйнi, з завернутими донизу краями, зверху шкiрястi, блискучi, буровато-зеленi, знизу - рудо-повстянi?

Мучниця звичайна

Журавлина болотна

Чорниця звичайна

Брусниця звичайна

Багно звичайне

831 / 2629
В розчинi, що аналiзується, мiститься кальцiю хлорид i натрiю бромiд. Для iдентифiкацiї iону кальцiю до розчину, що аналiзується, додали розчин:

Амонiю ацетату

Амонiю оксалату

Натрiю хлориду

Барiю хлориду

Калiю йодиду

832 / 2629
У потрiйнiй точцi на дiаграмi стану води:

Ф=3; С=1

С=1

Ф=3; n=1

С=0

С=2

833 / 2629
Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:

Нечленистi молочники

Лiзигеннi вмiстища

Смолянi ходи

Членистi молочники

Схизогеннi вмiстища

834 / 2629
Одним з факторiв, що впливають на збiльшення виходу лiкарської речовини у процесi його синтезу, є зниження енергiї активацiї реакцiї. Цьому сприяє:

Пiдвищення температури

Зменшення концентрацiї

Збiльшення концентрацiї

Додавання каталiзатора

Зниження температури

835 / 2629
При мiкроскопiї стебла квiткової рослини у флоемi виявлений комплекс таких гiстологiчних елементiв: ситоподiбнi трубки з клiтинамисупутницями, луб’янi волокна, луб’яна паренхiма, що характерно для:

Хвощеподiбнi

Плауноподiбнi

Папоротеподiбнi

Покритонасiннi

Голонасiннi

836 / 2629
При обробцi рослинних клiтин флороглюцином з концентрованою сiрчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:

Ослизнiння

Опробкування

Кутинiзацiю

Здерев’янiння

Мiнералiзацiю

837 / 2629
Для кiлькiсного визначення ферум II сульфату методом потенцiометричного титрування в якостi iндикаторного електроду застосовують:

Скляний

Хiнгiдронний

Хлорсрiбний

Платиновий

Сурм’яний

838 / 2629
Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу:

Хвойних

Дводольних

Гнетових

Папоротеподiбних

Однодольних

839 / 2629
В перидермi стебла багаторiчної рослини виявленi сочевички, якi утворюються завдяки дiяльностi:

Корової паренхiма

Фелодерми

Камбiю

Фелогену

Прокамбiю

840 / 2629
Назвiть препарат, що звужує зiницi та знижує внутрiшньоочний тиск:

Атропiну сульфат

Пiлокарпiну гiдрохлорид

Фенофiбрат

Дитилiн

Нiтразепам

841 / 2629
У хворого 40-ка рокiв у зв’язку з ураженням гiпоталамо-гiпофiзарного провiдникового шляху виникла полiурiя (10-12 л за добу), полiдипсiя. При дефiцитi якого гормону виникають такi розлади?

Окситоцин

Тиротропiн

Вазопресин

Кортикотропiн

Соматотропiн

842 / 2629
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мiтохондрiях утворюються 1 ФАДН2 i 1 НАДН(Н). Цi коферменти передають атоми Гiдроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кiлькiсть молекул АТФ:

10

5

15

8

3

843 / 2629
Стандартнi умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

50 кПа, 298 К

50 кПа, 273 К

101,3 кПа, 0 К

101,3 кПа, 273 К

101,3 кПа, 298 К

844 / 2629
Пацiєнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркiнсона. Механiзм дiї цього засобу пов’язаний з тим, що вiн є:

Блокатором деградацiї дофамiну

Попередником ацетилхолiну

Попередником дофамiну

Попередником стероїдних гормонiв

Симпатолiтиком

845 / 2629
Яка сполука утворюється в результатi реакцiї бромування нафталiну?

2.

3.

4.

5.

1.

846 / 2629
При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

Аспергил

Актиномiцети

Мукор

Пенiцил

Кандiда

847 / 2629
Фторид натрiю входить до складу препаратiв, що застосовують при лiкуваннi карiєсу зубiв. З якою iз наведених сполук реагує NaF?

CH3COOH

KI

NaCl

H2SO4

CO2

848 / 2629
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дiї можна застосовувати при сухому кашлi?

Амброксол

Ацетилцистеїн

Мукалтин

Глауцин

Кодеїн

849 / 2629
Який аналiтичний ефект спостерiгають при фiксуваннi кiнцевої точки титрування у методi Фольгарда?

Забарвлення розчину у жовтий колiр

Утворення осаду червоного кольору

Утворення осаду бурого кольору

Забарвлення розчину у червоний колiр

Утворення осаду жовтого кольору

850 / 2629
Пiсля споживання високовуглеводної їжi спостерiгається алiментарна гiперглiкемiя. Активнiсть якого ферменту гепатоцитiв при цьому iндукується у найбiльшiй мiрi?

Глюкокiназа

Глюкозо-6-фосфатаза

Iзоцитратдегiдрогеназа

Альдолаза

Фосфорилаза

851 / 2629
Введення iмунних препаратiв формує штучний набутий iмунiтет. Якi з нижчеперерахованих препаратiв застосовують для створення штучного пасивного iмунiтету?

Протиправцева сироватка

Холероген-анатоксин

Бруцельозна вакцина

БЦЖ

АКДП

852 / 2629
Яка iз наведених речовин реагує з u(OH)2?

4.

2.

3.

1.

5.

853 / 2629
При кондуктометричному титруваннi сумiшi кислот HCl i CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимiрюють:

Електропровiднiсть розчину

Кут обертання площини поляризованого свiтла

Показник заломлення

Рiзницю потенцiалiв

pH середовища

854 / 2629
Приготували 0,1М розчин арґентуму нiтрату. Вкажiть речовинустандарт для стандартизацiї цього розчину:

Калiю хлорид

Натрiю бензоат

Оксалатна кислота

Натрiю тетраборат

Натрiю гiдроксид

855 / 2629
Молекула мальтози ( солодового цукру) складається з двох залишкiв:

D-глюкопiранози

D-глюкопiранози та D-галактопiранози

D-глюкопiранози та D-маннопiранози

D-глюкопiранози та L-глюкопiранози

D-глюкопiранози та D- фруктофуранози

856 / 2629
У Астрагала шерстистоквiткового квiтки сидять на вкороченiй i потовщенiй головнiй вiсi, утворюючи просте суцвiття:

Китиця

Щиток

Волоть

Колос

Голiвка

857 / 2629
Який катiон III аналiтичної групи (кислотно-основнакласифiкацiя) знаходиться у розчинi, якщо при нагрiвання з гiпсовою водою через деякий час розчин мутнiє?

Кальцiю

Плюмбуму

Магнiю

Гiдрарґiруму ( III )

Стронцiю

858 / 2629
В методi визначення термiну придатностi лiкарського препарату допускають, що реакцiя розкладання лiкарської речовини є реакцiєю такого порядку:

Перший

Нульовий

Другий

Третiй

Дробний

859 / 2629
Використання активованого вугiлля для очистки антибiотикiв зумовлене процесом самовiльної змiни концентрацiї компонентiв у поверхневому шарi водних розчинiв, у порiвняннi з об’ємом фази. Цей процес називається:

Адгезiя

Адсорбцiя

Когезiя

Змочування

Десорбцiя

860 / 2629
Iзоелектрична точка бiлка дорiвнює 5,7. При якому значеннi рН макроiон бiлка рухається до аноду?

4,7

5,0

4,0

5,7

7,0

861 / 2629
Дефiцит якого вiтамiну найбiльше буде спричиняти активiзацiю процесiв перекисного окиснення лiпiдiв?

Вiтамiн B12

Вiтамiн K

Вiтамiн B6

Вiтамiн D

Вiтамiн E

862 / 2629
Внутрiшньоклiтинний метаболiзм глiцерину починається з його активацiї. Яка сполука утворюється в першiй реакцiї його перетворення?

Альфа-глiцеролфосфат

Ацетилкоензим А

Холiн

Лактат

Пiруват

863 / 2629
При вивченнi мазку з вмiсту карбункула виявленi великi грампозитивнi палички з обрубаними кiнцями, розташованi у виглядi ланцюгiв, оточенi загальною капсулою. Який попереднiй дiагноз?

Чума

Пiодермiя

Туляремiя

Кандидоз

Сибiрка

864 / 2629
Продуктом якої реакцiї буде натрiю нiкотинат?

1.

5.

4.

3.

2.

865 / 2629
За вказаних умов взаємодiя толуолу з хлором призводить до утворення:

4.

3.

E.

1.

866 / 2629
Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi явища?

Гастрит

Гострий панкреатит

Ентероколiт

Iнфекцiйний гепатит

Гострий апендицит

867 / 2629
З якою метою поряд з використанням групового реактиву III аналiтичної групи використовують етиловий спирт?

Для забезпечення повноти осадження всiх катiонiв цiєї групи

Для дробного осадження катiонiв

Для змiни рН середовища

Для запобiгання комплексоутворення

Для подальшого розчинення утворених осадiв

868 / 2629
Препарована квiтка, в якої оцвiтина редукована до плiвок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:

Poaceae ( Gramineae )

Asteraceae

Alliaceae

Convallariaceae

Araceae ( Palmae )

869 / 2629
При повному вiдновленнi пiролу одержують:

3.

1.

5.

2.

4.

870 / 2629
Хворий потрапив до лiкарнi з кишковою кровотечею. Який препарат треба включити до схеми лiкування?

Сульфанiламiд

Кокарбоксилаза

Рибофлавiн

Аспiрин

Вiкасол

871 / 2629
Наведена схема отримання нiтроалканiв називається реакцiєю:

Коновалова

Зiнiна

Чичибабiна

Кучерова

Тищенко

872 / 2629
Який з перерахованих реактивiв використовується у данiй реакцiї?

Толенса

Чугаєва

Гриньяра

Маркi

Лукаса

873 / 2629
Iз запропонованих реакцiй оберiть ту, яка буде перебiгати по карбоксильнiй групi:

3.

5.

1.

2.

4.

874 / 2629
Вкажiть, яка з наведених реакцiй називається реакцiєю В’юрця:

4.

2.

1.

5.

3.

875 / 2629
Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:

Двох рiзних бактерiй

Бактерiї i вищої рослини

Гриба i бактерiї

Гриба i вищої рослини

Гриба i водоростi

876 / 2629
Вкажiть речовину, що утворюється при здiйсненнi даної реакцiї:
?

Етаналь

Етанол

Ацетатна кислота

Пропаналь

Пропанон

877 / 2629
Для лiкування екземи лiкар виписав пацiєнту лiкарський засiб, який слiд використати трансдермально. Яка максимальна кiлькiсть мiкробних тiл допустима у 1 г цього засобу у вiдповiдностi з вимогами ВООЗ i Фармакопеї?

100 бактерiй i 100 грибiв

100 бактерiй i 50 грибiв

1000 бактерiй i грибiв

100 бактерiй i грибiв сумарно

500 бактерiй i грибiв

878 / 2629
При взаємодiї речовин за схемою
одержують:

Метилформiат

Етилацетат

Метилацетат

Метилетаноат

Етилформiат

879 / 2629
У хворого при обстеженнi у периферичнiй кровi виявлено 5% мiєлобластiв. Ознакою якого захворювання може бути наявнiсть цих клiтин?

Лейкопенiя

Лейкоцитоз

Анемiя

Лейкоз

ДВЗ-синдром

880 / 2629
Вкажiть сполуку, яка виявляє амфотернi властивостi, тобто вступає в реакцiї як з кислотами, так i з основами з утворенням вiдповiдних солей:

4.

5.

2.

3.

1.

881 / 2629
Диметиламiн вступає в реакцiю з нiтритною кислотою за схемою:
? Виберiть продукт реакцiї:

2.

3.

4.

5.

1.

882 / 2629
Серед наведених сполук ацилюючим реагентом є:

5.

2.

4.

1.

3.

883 / 2629
Коагулююча здатнiсть електролiтiв по вiдношенню до деяких золiв зменшується у такiй послiдовностi: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?

Вiд’ємний

Спочатку не має заряду, а потiм стає вiд’ємним

Електронейтральний

Не має заряду

Позитивний

884 / 2629
При визначеннi загальної твердостi води лаборант застосовує iндикатор ерiохром чорний Т. Вкажiть, яким методом проводилося визначення:

Аргентометрiя

Броматометрiя

Хроматометрiя

Комплексонометрiя

Перманганатометрiя

885 / 2629
Є декiлька шляхiв знешкодження амiаку в органiзмi людини, але для окремих органiв є специфiчнi. Для клiтин головного мозку характерним шляхом знешкодження амiаку є утворення такої речовини:

Лактат

Бiлiрубiн

Креатин

Глiцин

Глутамiн

886 / 2629
Пiдприємство мiкробiологiчної промисловостi випускає препарат, який являє собою живi лiофiльно висушенi клiтини E. coli. Яке найбiльш iмовiрне використання даного препарату?

A. Корекцiя дисбактерiозу

Визначення колi-iндексу

Серодiагностика колi-ентеритiв

Постановка шкiрної алергiчної проби

Iмунiзацiя

887 / 2629
Пацiєнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратiв може викликати у нього алергiчний шок. Збiльшення кiлькостi в кровi якого бiогенного амiну може бути причиною такого стану?

Кадаверин

Гiстамiн

ГАМК

Путресцин

Дофамiн

888 / 2629
Фiтопатогеннi захворювання змiнюють фармакологiчнi властивостi рослин. Якi мiкроорганiзми найчастiше викликають такi захворювання?

Мiкоплазми

Гриби

Вiруси

Бактерiї

Актиномiцети

889 / 2629
В ходi аналiзу катiонiв VI аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) при дiї групового реагенту можна не тiльки вiдокремити групу, але i iдентифiкувати iони:

Cd (II)

Hg (II)

Cu (II)

Co (II)

Ni ( II )

890 / 2629
До лiкаря звернувся чоловiк 70ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика, збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений даний стан хворого?

Гiпофункцiя щитоподiбної залози

Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв

Гiперфункцiя аденогiпофiзу

Гiпофункцiя аденогiпофiзу

Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз

891 / 2629
Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стiйкостi визначають елементи, що мiстять гени, якi зумовлюють резистентнiсть клiтини до рiзних лiкарських засобiв, перш за все до антибiотикiв. Якi саме?

Мiтохондрiї

Цитоплазма

Нуклеоїд

R-плазмiди

Апарат Гольджi

892 / 2629
Бiля мiсцевостi, де планують вiдкрити дитячий табiр для лiтнього вiдпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слiд оцiнювати ступiнь бiологiчного забруднення питної води?

Катаробнiсть

Перфрiнгенс-титр

Мезосапробнiсть

Колi-iндекс

Олiгосапробнiсть

893 / 2629
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

Протилежний до заряду гранули

Однаковий iз зарядом ядра

Однаковий з потенцiалвизначальними iонами

Однаковий з зарядом гранули

Протилежний до протиiонiв адсорбцiйного шару

894 / 2629
При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?

Пентозофосфатний шлях

Глюконеогенез

Орнiтиновий цикл

Глiкогенолiз

Глiколiз

895 / 2629
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс листка), а отже називаються:

Перистоскладнi

Перисторозсiченi

Пальчастоскладнi

Пальчастолопатевi

Пальчасторозсiченi

896 / 2629
Хворому, у якого дiагностовано тромбоз нижнiх кiнцiвок, лiкар призначив приймати синкумар, що є антивiтамiном K. Який процес гальмується пiд дiєю цього препарату?

Карбоксилювання залишкiв глутамату

Метилювання радикалiв амiнокислот

Гiдроксилювання пролiну

Гiдроксилювання лiзину

Фосфорилювання залишкiв серину

897 / 2629
Спецiалiст для кiлькiсного визначення хлорид-iонiв в лiкарському препаратi використав метод Мора. Кiнцева точка титрування була зафiксована за утворенням цегляночервоного осаду, який утворений такою сполукою:

Калiю хлорид

Срiбла хромат

Калiю дихромат

Срiбла хлорид

Калiю хромат

898 / 2629
Еритроцити для своєї життєдiяльностi потребують енергiї у виглядi АТФ. Укажiть метаболiчний процес, який забезпечує еритроцит необхiдною кiлькiстю АТФ:

Цикл трикарбонових кислот

Анаеробний глiколiз

Пентозофосфатний цикл

Бета-окиснення жирних кислот

Глюконеогенез

899 / 2629
Гiперхромна анемiя - хвороба Бiрмера - виникає внаслiдок нестачi вiтамiну B12. Який бiоелемент входить до складу цього вiтамiну?

Кобальт

Ферум

Молiбден

Магнiй

Цинк

900 / 2629
Яку сполуку додають при визначеннi катiонiв кальцiю с iндикатором мурексидом для створення рН>12?

Натрiю гiдроксид

Ацетатний буфер

Амонiю гiдроксид

Уротропiн

Амiачний буфер

901 / 2629
Пiсля приготування живильного середовища, що мiстить розчини вуглеводiв, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї був застосований?

Ультрафiолетове опромiнення

Сухим жаром

Текучою парою дрiбно

Паром пiд тиском

Кип’ятiння одноразове

902 / 2629
Спадковi захворювання можуть бути пов’язанi з порушенням структури i кiлькостi хромосом або генiв. Яке з перерахованих захворювань вiдноситься до моногенних?

Цукровий дiабет

Синдром Шерешевського

Синдром Клайнфельтера

Хвороба Дауна

Гемофiлiя

903 / 2629
У хворого 47-ми рокiв з двосторонньою пневмонiєю виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбiльш iмовiрний захиснопристосувальний механiзм пiдтримує компенсацiю КОС у хворого?

Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках

Розвиток гiпервентиляцiї легень

Посилення ацидогенезу в нирках

Блювання

Пронос

904 / 2629
Стрептомiцин та iншi амiноглiкозиди, зв’язуючись з 3OS- субодиницею рибосом, попереджають приєднання формiлметiонiл-тРНК. Який процес порушується внаслiдок цього ефекту?

Термiнацiя транскрипцiї

Термiнацiя трансляцiї

Iнiцiацiя трансляцiї

Iнiцiацiя реплiкацiї

Iнiцiацiя транскрипцiї

905 / 2629
Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї шлункового соку при клiнiчних дослiдженнях?

Тирамiн

ГАМК

Диоксифенiлаланiн

Гiстамiн

Дофамiн

906 / 2629
Взаємодiя мiж дисперсною фазою та дисперсiйним середовищем для рiзних систем проявляється не в однаковiй мiрi. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодiє з середовищем, то систему називають:

Вiльно-дисперсна

Зв’язанодисперсна

Лiофобна

Гiдрофiльна

Лiофiльна

907 / 2629
Осаджуваною формою при визначеннi iонiв Fe2+ в солi Мора за допомогою гравiметричного методу є:

Fe(OH)2

FePO4

Fe2O3

Fe2(SO4)3

Fe(OH)3

908 / 2629
Кiлькiсний вмiст KOH та K2CO3 у сумiшi можна визначити методом:

Пряме кислотно-основне титрування з двома iндикаторами

Замiсникове кислотно-основне титрування

Зворотнє кислотно-основне титрування

Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном

Не можна вiдтитрувати

909 / 2629
Збудники кишкових iєрсинiозiв здатнi розмножуватись при температурi холодильника, що може спровокувати iнфiкування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать цi мiкроорганiзми?

Некрофiли

Антропофiли

Психрофiли

Термофiли

Мезофiли

910 / 2629
При однаковiй молярнiй концентрацiї розчин якої з речовин характеризується мiнiмальною температурою кристалiзацiї?

NaCl

C6H5COONa

CH3Cl

CH3OH

Na2SO4

911 / 2629
Визначення масової частки фармацевтичних препаратiв, якi мiстять ароматичну амiногрупу, проводять методом нiтритометрiї. Який зовнiшнiй iндикатор при цьому використовується?

Метиленовий червоний

Йодидкрохмальний папiрець

Фенолфталеїн

Еозин

Ерiохром чорний Т

912 / 2629
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту викликає вказану патологiю?

Ксантиноксидаза

Каталаза

Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза

Глюкокiназа

Тирозиназа

913 / 2629
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

Моноамiнооксидаза

Тироксингiдроксилаза

Фенiлаланiнгiдроксилаза

Оксидаза гомогентизинової кислоти

Тирозиназа

914 / 2629
У кровi хворого виявлено: ер.1,5 • 1012/л, Нb- 60 г/л, колiрний показник - 1,4, лейкоцити - 3,0 • 10 9/л, тромбоцити - 1,2 • 10 10/л, ретикулоцити - 0,2%. У мазку кровi тiльця Жоллi, кiльця Кебота, мегалоцити. Який вид анемiї у хворого?

Гiпопластична

Гемолiтична

Залiзорефрактерна

Залiзодефiцитна

B12- фолiєводефiцитна

915 / 2629
У хворого з високою температурою тiла, вираженими болями у горлi пiд час ковтання, дiагностована ангiна. Якi з вказаних симптомiв вiдносяться до мiсцевих ознак гострого запалення?

Пiдвищення ШОЕ

Почервонiння

Тахiкардiя

Лихоманка

Лейкоцитоз

916 / 2629
Для серопрофiлактики i серотерапiї iнфекцiйних захворювань використовують iмуннi сироватки. Який вид iмунiтету формується з їх допомогою?

Штучний пасивний

Природний пасивний

Природний активний

Штучний активний

917 / 2629
На пiдприємствi для специфiчної профiлактики грипу у спiвробiтникiв використали вакцину ”Iнфлювак”. Який вид iмунiтету буде сформований в органiзмi вакцинованих?

Видовий спадковий

Природнiй пасивний

Природнiй активний

Штучний пасивний

Штучний активний

918 / 2629
У хворої 59-ти рокiв при флюорографiї виявили в нижнiй частцi правої легенi затемнення з чiткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякiсної пухлини?

Iнфiльтративний рiст

Експансивний рiст

Ракова кахексiя

Проростання у навколишнi тканини

Метастазування

919 / 2629
Пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на гостру кишкову iнфекцiю була видiлена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологiчних реакцiй було застосовано для iдентифiкацiї видiленої культури?

Преципiтацiї

Нейтралiзацiї

Зв’язування комплементу

Аглютинацiї

Бактерiолiзу

920 / 2629
Кофеїн пригнiчує активнiсть фосфодiестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєннi кофеїном найбiльш характерним є зниження активностi такого процесу:

Пентозофосфатний шлях

Лiполiз

Глiколiз

Фосфорилювання бiлкiв

Синтез глiкогену

921 / 2629
До приймального вiддiлення був доставлений хворий зi скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичнi болi у животi, дiарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений дiагноз: отруєння фосфорорганiчними сполуками. Якi препарати доцiльно включити до патогенетичної терапiї?

Тiосульфат натрiю та бемегрид

Глюкоза та бемегрид

Атропiну сульфат та дипiроксим

Тетацин-кальцiй та унiтiол

Налорфiну гiдрохлорид та бемегрид

922 / 2629
Хворому з гiпертонiчною хворобою призначено каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

Блокада α- адренорецепторiв

Блокада β- адренорецепторiв

Пригнiчення активностi ангiотензинперетворюючого ферменту

Блокада повiльних кальцiєвих каналiв

Блокада рецепторiв ангiотензину II

923 / 2629
Хворому з виразковою хворобою призначено ранiтидин. Кислотнiсть шлункового соку значно знизилась. Який механiзм лежить в основi дiї даного препарату?

Блокада Н-холiнорецепторiв вегетативних ганглiїв

Пригнiчення активностi H+, K+АТФ-ази

Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв

Блокада М-холiнорецепторiв

Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв

924 / 2629
З якою групою дiуретикiв НЕ МОЖНА одночасно призначати гiпотензивнi засоби, що вiдносяться до групи iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

Тiазиднi

Петльовi

Калiйзберiгаючi

Ксантини

Осмотичнi

925 / 2629
Який мiсцевий анестетик краще придбати в аптецi для знеболення при екстракцiї зуба?

Кокаїн

Совкаїн

Лiдокаїн

Дикаїн

Анестезин

926 / 2629
До аптеки надiйшов препарат нового поколiння нестероїдних протизапальних засобiв ”мелоксикам”. Вкажiть, якi переваги має даний препарат як переважний блокатор циклооксигенази-2 у порiвняннi з iншими нестероїдними протизапальними засобами?

Мiнiмальна побiчна дiя на травний канал

Значне пригнiчення активностi протеаз

Виразний мiоспазмолiтичний ефект

Мiнiмальна побiчна дiя на кровотворення

Наявнiсть iнтерфероногенних властивостей

927 / 2629
Хворий 67-ми рокiв з хронiчною серцевою недостатнiстю отримує дигоксин. Для зменшення побiчної дiї дигоксину лiкар порадив його комбiнувати з:

Дихлотiазидом

Еуфiлiном

Хлоридом кальцiю

Панангiном

Глюконатом кальцiю

928 / 2629
Для купiрування нападу стенокардiї хворий використовує нiтроглiцерин у капсулах. Який рацiональний шлях введення цього препарату?

Iнгаляцiйний

Сублiнгвальний

Ректальний

Пероральний

Пiдшкiрний

929 / 2629
У наркоманiв пiсля закiнчення дiї наркотику виникають тяжкi психiчнi, неврологiчнi i соматичнi порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

Абстинентний синдром

Толерантнiсть

Кумуляцiя

Сенсибiлiзацiя

Iдiосинкразiя

930 / 2629
Хворому пiсля гострого iнфаркту мiокарда лiкар порекомендував протягом 3-4 мiсяцiв приймати ацетилсалiцилову кислоту. На яку дiю ацетилсалiцилової кислоти розрахував лiкар?

Анальгезуюча

Антиагрегантна

Жарознижуюча

Спазмолiтична

Протизапальна

931 / 2629
Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентерiя?

Пiрантел

Метронiдазол

Левамiзол

Бiцилiн-5

Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

932 / 2629
Пацiєнтцi з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхiдно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

Целекоксиб

Парацетамол

Диклофенак-натрiй

Анальгiн

Ацетилсалiцилова кислота

933 / 2629
У хворого на невроз страх, емоцiйна напруга. Лiкар пiдiбрав йому препарат, що знижує цi симптоми. Це:

Карбонат лiтiя

Кофеїн

Дiазепам

Ноотропiл

Сiднокарб

934 / 2629
Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся до кардiолога iз скаргами на пiдвищення АТ до 160/100 мм рт.ст., бiль в дiлянцi серця, вiдчуття перебоїв у роботi серця. Порекомендуйте препарат з групи β1-адреноблокаторiвдля лiкування даної патологiї:

Бензилпенiцилiн

Фенотерол

Морфiн

Ноотропiл

Метопролол

935 / 2629
В аптеку звернулася жiнка зi скаргами на змiну забарвлення сечi на червону. Який протитуберкульозний препарат спричинив таку дiю?

Доксициклiну гiдрохлорид

Iзонiазид

Хiнгамiн

Рифампiцин

Стрептомiцин

936 / 2629
В стацiонарi знаходиться хвора на цукровий дiабет, у якої пiсля введення iнсулiну розвинулась гiпоглiкемiчна кома. Який лiкарський засiб може швидко покращити її стан?

Метопролол

Анаприлiн

Атропiну сульфат

Адреналiну гiдрохлорид

Глiбенкламiд

937 / 2629
Порадьте хворiй засiб для лiкування нападiв тахiаритмiї:

Атропiн

Анаприлiн

Добутамiн

Адреналiн

Кофеїн-натрiю бензоат

938 / 2629
Вкажiть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дiю:

Корглiкон

Прозерин

Дiазепам

Кофеїн-бензоат натрiю

Диклофенак-натрiй

939 / 2629
Назвiть провiдний механiзм протиатеросклеротичної дiї клофiбрату ( фенофiбрату ):

Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi

Має антиоксидантну дiю

Пригнiчує всмоктування холестерину

Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини

Знижує рiвень триглiцеридiв

940 / 2629
У вагiтної жiнки виникла гостра стрептококова пневмонiя. Який з наведених антибактерiальних засобiв можна призначати в перiод вагiтностi?

Стрептомiцин

Тетрациклiн

Гентамiцин

Ципрофлоксацин

Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

941 / 2629
Хворому з гiпотиреозом лiкар призначив препарат, який проявляє замiсну дiю. Який iз перелiчених препаратiв призначив лiкар?

Амiодарон

Адреналiн

L-тироксин

Парацетамол

Мерказолiл

942 / 2629
Для взяття наважки при приготуваннi вторинних стандартних розчинiв використовують технохiмiчнi терези. Точнiсть зважування на технохiмiчних терезах:

±0,01a˜

±0,002a˜

±0 0001a˜

<br><img width=auto id='Picture 56654' src='https://doctrina.space/step/1/2016.files/image023.gif'>

±0,001a˜

943 / 2629
Який з псевдомонокарпних однонасiнних сухих нерозкривних плодiв характерний для видiв родини Злаковi?

Зернiвка

Горiх

Жолудь

Сiм’янка

Горiшок

944 / 2629
Кров являє собою складну лiофiлiзовану дисперсну систему, в якiй роль дисперсiйного середовища вiдiграє плазма, а розмiри частинок дисперсної фази лежать в iнтервалi 2-13 мкм. Цю фракцiю кровi можна охарактеризувати як:

Мiкрогетерогенна

Низькодисперсна

Грубодисперсна

Ультрамiкрогетерогенна

Високодисперсна

945 / 2629
Iзоелектричну точку бiлкiв можна визначити за залежнiстю ступеня набрякання високомолекулярнихсполук вiд рН. В областi рН = IЕТ ступiнь набрякання бiлка:

Перевищує 100% вiд маси

Максимальний

Дорiвнює 100% вiд маси

Мiнiмальний

Складає 50% вiд маси

946 / 2629
Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки для злоякiсних пухлин?

Не метастазують

Експансивний рiст

Мають лише мiсцевий вплив

Низький ступiнь диференцiювання клiтин

Не рецидивують

947 / 2629
У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:

Простi волоски

Сочевички

Канальцi

Емергенцi

Залозки

948 / 2629
Який iон при нагрiваннi з металевим цинком у кислому середовищi утворює газ - арсин, що викликає появу темної плями на фiльтрувальному паперi, просоченому розчином нiтрату аргентуму:

Арсенат

Сульфат

Нiтрат

Фосфат

Сульфiд

949 / 2629
Знешкодження бiлiрубiну в печiнцi вiдбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печiнки каталiзує реакцiю перетворення непрямого бiлiрубiну на прямий?

Глюкозо-6-фосфатаза

ДНК-залежна РНК-полiмераза

Лактатдегiдрогеназа

УДФ-глюкуронiлтрансфераза

Альдолаза

950 / 2629
Молодi листки евкалiпту кулястого супротивнi, м’якi, яйцеподiбнi iз серцевидною стеблообгортною основою; старi листки почерговi, шкiрястi, вузьколанцетнi, з коротким черешком. Як називається таке явище?

Гетерофiлiя

Гетероталiзм

Гетеротрофнiсть

Гетерогамiя

Гетеростилiя

951 / 2629
Хворий 62-х рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у важкому станi з дiагнозом: гострий iнфаркт мiокарда у дiлянцi задньої стiнки лiвого шлуночкаi перегородки,набряк легень. Який первинний механiзм викликає розвиток набряку легень у пацiєнта?

Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

Легенева артерiальна гiпертензiя

Гiпоксемiя

Зниження альвеоло-капiлярної дифузiї кисню

Легенева венозна гiпертензiя

952 / 2629
У хворого 59-ти рокiв, що страждає на цироз печiнки, розвинувся геморагiчний синдром. Розвиток геморагiчного синдрому у данiй клiнiчнiй ситуацiї зумовлений зниженням такої функцiї печiнки:

Бiлковосинтетична

Гемопоетична

Кон’югацiйна

Детоксикацiйна

Жовчоутворююча

953 / 2629
Вiтамiн B6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за участю ПАЛФ?

Синтез жовчних кислот i холестеролу

Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

Синтез кетонових тiл i жовчних кислот

954 / 2629
Глутамiнова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляцiї окисних процесiв в тканинах мозку. За яким рiвнянням можна визначити її поверхневий натяг?

Фрейндлiха

Релея

Дюкло-Траубе

Шишковського

Нiкольського

955 / 2629
Пiсля закiнчення стерилiзацiї матерiалу для операцiйної проведено контроль її ефективностi. Для цього у стерилiзацiйну камеру разом з матерiалом були помiщенi смужки паперу, на якi нанесено:

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Helicobacter pylori

Candida albicans

Вacillus subtilis

956 / 2629
Титрантами методу нейтралiзацiї є стандартнi розчини кислот i лугiв, якi є вторинними стандартними розчинами. Виберiть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:

Na2CO3

HNO3

Na2S2O3

H2C2O4

CaCO3

957 / 2629
Стебла рослини стеляться по землi i вкорiнюються за допомогою додаткових коренiв. Про який тип стебла йде мова?

Чiпке

Повзуче

Прямостояче

Висхiдне

Витке

958 / 2629
Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинуласьсерцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?

Перевантаження серця опором

Ушкодження мiокарда

Iнфекцiя

Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур

Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту

959 / 2629
Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:

Розтягування i диференцiацiї

Кореневого чохлика

Всисання

Укрiплення

Подiлу

960 / 2629
При вивченi рослин родини Asteraceae встановлено декiлька типiв квiток. Який тип квiток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?

Двогубi

Лiйкоподiбнi

Несправжньоязичковi

Трубчастi

Язичковi

961 / 2629
Хворому з гострим бронхiтом призначено вiдхаркувальний засiб, пiсля прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратiв мiг викликати даний побiчний ефект?

Лiбексин

Валiдол

Платифiлiн

Сальбутамол

Ацетилцистеїн

962 / 2629
Багато хiмiчних процесiв вiдбувається за сталих температури i тиску. Яку термодинамiчну функцiю треба обрати як критерiй перебiгу самочинного процесу в цих умовах?

Ентропiя

Ентальпiя

Енергiя Гельмгольца

Енергiя Гiббса

Внутрiшня енергiя

963 / 2629
До клiнiки поступив потерпiлий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клiтки. Дiагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатностi виникає в такому випадку?

Дифузiйна

Обструктивна вентиляцiйна

Рестриктивна вентиляцiйна

Дисрегуляторна вентиляцiйна

Перфузiйна

964 / 2629
Хворому 37-ми рокiв з метою комплексного лiкування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотнiсть шлункового соку, iнгiбує H+, K+АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секрецiї i видiлення пепсиногену. Вiдноситься до пролiкiв. Назвiть препарат:

Фосфалюгель

Гастроцепiн

Фамотидин

Ранiтидин

Омепразол

965 / 2629
У титриметричному аналiзi використовують рiзнi способи титрування. Якщо є можливiсть вибору, то яким методом слiд скористатись, щоб одержати точнiший результат?

Зворотнє титрування

Комбiноване титрування

Пряме титрування

Реверсiйне титрування

Замiсникове титрування

966 / 2629
Пiд час огляду хворого невропатологом встановлено наявнiсть атаксiї. Визначте ознаки, якi притаманнi даному порушенню нервової системи:

Надмiрнiсть рухiв

Порушення часової та просторової орiєнтацiї рухiв

Порушення iнiцiацiї та планування рухiв

Вiдсутнiсть рухiв однiєї половини тулуба

Вiдсутнiсть рухiв верхнiх кiнцiвок

967 / 2629
Монокарпнi плоди представникiв родини Fabaceae сухi, багатонасiннi, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Ця будова характерна для такої структури:

Стрючок

Стрючечок

Кiстянка

Листянка

Бiб

968 / 2629
При порфiрiях накопичуються та екскретуються з органiзму людини порфiрини та порфiриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов’язанi цi патологiї?

Сечовина

Холестерол

Гем

Триглiцериди

Глюкоза

969 / 2629
Для адсорбцiїПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:

Силiкагель

Графiт

Сажа

Вугiлля

Тальк

970 / 2629
Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

Аутовакцина

Генноiнженерна

Штучна

Асоцiйована

Хiмiчна

971 / 2629
До розчину катiонiв V аналiтичної групи додали амiачний буфер та розчин 8-оксихiнолiну. Утворився осад жовто-зеленого кольору. Якi це катiони?

Кальцiю

Амонiю

Залiза (II)

Магнiю

Марганцю

972 / 2629
До розчину катiонiв V аналiтичної групи додали розчин тiоцiанату аммонiю. Розчин забарвлюється у червоний колiр. Якi це катiони?

Магнiю

Стронцiю

Кальцiю

Нiкелю

Залiза (III)

973 / 2629
Iз сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на МПА колонiї жовто-зеленого кольору i мають характерний запах. Який це мiкроорганiзм?

Ешерiхiя

Протей

Клебсiєла

Псевдомонада

Стафiлокок

974 / 2629
У хворого з артерiальною гiпертензiєю при обстеженнi виявлено розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi необхiдно розцiнювати як:

Функцiональнi порушення

Ознаки пошкодження

Компенсаторно-пристосувальнi

Патологiчнi

Механiзми декомпенсацiї

975 / 2629
Розчин вiнiлпiролiдону широко застосовується у фармацiї для пролонгування дiї лiкарських речовин. Його середньочисельну молекулярну масу можна визначити методом:

Осмометрiя

Кондуктометрiя

Поляриметрiя

Крiоскопiя

976 / 2629
Який порядок має проста реакцiя складена за схемою + = 2 ?

Другий

Дробний

Нульовий

Перший

Третiй

977 / 2629
Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:

Дiацитний

Тетрацитний

Анiзоцитний

Аномоцитний

Парацитний

978 / 2629
До лiкаря звернувся чоловiк зi скаргами на втрату апетиту, бiль в животi, температуру 39-40oC та висипи на шкiрi живота. Хворому був поставлений дiагноз ”черевний тиф”. Реакцiя пасивної гемаглютинацiї позитивна з еритроцитарним тифозним Vi-дiагностикумом. Про що свiдчать отриманi результати?

Носiй тифозних мiкробiв

Рецидив захворювання на черевний тиф

Реконвалесценцiя

Гостра форма захворювання на черевний тиф

Здорова людина

979 / 2629
Який iз протигрибкових антибiотикiв погано всмоктується у шлунково-кишковому трактi та ефективний при кандидомiкозi кишечника?

Флуконазол

Кетоконазол

Нiстатин

Тербiнафiн

Гризеофульвiн

980 / 2629
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є у хворого?

Гiпохлоргiдрiя

Ахiлiя

Ахлоргiдрiя

Гiпосекрецiя

Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя

981 / 2629
Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:

Перстач

Глiд

Аронiя

Родовик

Шипшина

982 / 2629
Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

Вiроїди

Вiруси

Найпростiшi

Бактерiї

Мiкроскопiчнi гриби

983 / 2629
Чоловiк 49-ти рокiв страждає на хронiчний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Який провiдний механiзм розвитку набрякiв при данiй патологiї?

Пiдвищення проникностi капiлярiв

Зниження онкотичного тиску кровi

Утруднення лiмфовiдтоку

Пiдвищення онкотичного тиску iнтерстицiальної тканини

Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах

984 / 2629
У пацiєнта отруєння морфiном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

Калiю перманганат

Фурацилiн

Магнiю сульфат

Унiтiол

Натрiю хлорид

985 / 2629
Дослiдження кровi пацiєнта, у якого спостерiгається деформацiя суглобiв в результатi запалення, виявило гiперурiкемiю. Яке захворювання найiмовiрнiше у цього хворого?

Цинга

Подагра

Ревматизм

Пелагра

Атеросклероз

986 / 2629
У хлопчика, який захворiв на ГРВI, при вимiрюваннi температури тiла протягом доби показники коливались в межах 38-39oC. Який вид гарячки за ступенем пiдйому температури спостерiгається?

Висока

Гiперпiретична

Помiрна

Субфебрильна

Нормальна

987 / 2629
У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

Леффлера

Ендо

ТЦБС

МПА

Кiтта-Тароцi

988 / 2629
Згiдно до вимог Фармакопеї лiкарськi препарати для мiсцевого застосування повиннi пiдлягати контролю на ”мiкробiологiчну чистоту”. Виявлення яких мiкроорганiзмiв свiдчить про НЕПРИДАТНIСТЬ цих препаратiв для використання з лiкувальною метою?

Дрiжджовi гриби

Сапрофiтнi стафiлококи

Золотистi стафiлококи

Сарцини

Плiснявi гриби

989 / 2629
При однаковiй температурi дано 5 водних розчинiв з молярною концентрацiєю 0,05 моль/кг. Якi з цих розчинiв є iзотонiчними по вiдношенню один до одного?

CH3OH i NaCl

NaCl i MgSO4

AlCl3 i CaCl2

C6H1206 i NaCl

990 / 2629
Технологiя виготовлення лiкарських препаратiв широко використовує явища адсорбцiї та iонного обмiну. Який катiон iз водного розчину найкраще адсорбується на негативно заряджених дiлянках поверхнi адсорбенту:

Li+

+

Cs+

+

Na+

991 / 2629
З оцтової кислоти необхiдно отримати оцтовий ангiдрид за схемою:
Виберiть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:

NaCl

HCl

<br><img width=auto id='Picture 59435' src='https://doctrina.space/step/1/2016.files/image026.gif'>

P2O5

992 / 2629
Для виявлення глiцерину може бути використана реакцiя дегiдратацiї, в результатi якої утворюється речовина з рiзким подразнюючим запахом. Ця речовина:

Акролеїн

Оцтовий альдегiд

Амiак

Ацетон

Диетиловий ефiр

993 / 2629
Укажiть тип таутомерiї, характерний для 2- нiтропропану :

Аци-нiтро-таутомерiя

Кето-енольна таутомерiя

Азольна (прототропна) таутомерiя

Амiно-iмiнна таутомерiя

Лактим-лактамна таутомерiя

994 / 2629
Барбiтурова кислота
є найважливiшим похiдним:

Птеридину

Пiримiдину

Пiразину

Пiридазину

Пiридину

995 / 2629
Яка з наведених нижче сполук НЕ Є ароматичною?

2.

4.

1.

5.

3.

996 / 2629
Як називаються стереоiзомери (просторовi iзомери), якi вiдносяться один до одного як предмет i його дзеркальне вiдображення?

Енантiомери

Епiмери

Дiастереомери

Iнтермедiати

Геометричнi iзомери

997 / 2629
Вкажiть сполуку, яка виявляє найсильнiшi кислотнi властивостi:

C2H5 − OH

C2H5 − COOH

CH3 − COOH

C6H5 − OH

CCl3 − COOH

998 / 2629
α-амiнокислоти R − CH(NH2) − COOH вiдносно легко декарбоксилюються до:

Гiдроксикислот

Оксокислот

Амiнiв

Спиртiв

Нiтрозамiнiв

999 / 2629
Формулою нiтрилу оцтової кислоти є:

CH3C ≡ N

NCCH2COOH

CH3CH2CN

CH3COCN

CH3NC

1000 / 2629
Яка з наведених схем реакцiй є реакцiєю нуклеофiльного замiщення (SN) ?

H5C6-CH2CH2Cl --(Cl2; AlCl3)-->

H5C6-CH2CH2Cl --([H])-->

H5C6 CH2CH2Cl --(KOH (C2H5OH))-->

H5C6 CH2CH2Cl --(Cl2; hv)-->

H5C6-CH2CH2C --(NaOH (H2O))-->

1001 / 2629
Дослiджувана рослина має кореневище, великi перисторозсiченi листки, на нижнiй сторонi яких розташованi спорангiї, що зiбранi у соруси. Це дає пiдставу вiднести рослину до вiддiлу:

Polypodiophyta

Pinophyta

Magnoliophyta

Lycopodiophyta

Equisetophyta

1002 / 2629
У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дiя препарату пов’язана iз зменшенням активностi такого ферменту:

Циклооксигеназа-2 ( ЦОГ -2)

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

Тромбоксансинтетаза

Лiпооксигеназа (ЛОГ)

Простациклiнсинтетаза

1003 / 2629
Сеча пацiєнтки при стояннi набула червоного забарвлення. Бiохiмiчне дослiдження сечi встановило пiдвищену екскрецiю протопорфiринiв, що вказує на порушення синтезу:

Гему

Фосфолiпiдiв

Сечовини

Амiнокислот

Пуринових нуклеотидiв

1004 / 2629
Перед початком приготування лiкiв, якi застосовуються для внутрiшнього введення, в асептичному боксi було проведено попереднє знезараження повiтря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше при цьому використовувати?

Струмами високої частоти

Радiацiйна стерилiзацiя

Парами формалiну

Текучою парою

Ультрафiолетовим опромiненням

1005 / 2629
Для визначення масової частки натрiю хлориду в фiзiологiчному розчинi хiмiканалiтик застосував метод Мора, титрантом якого є:

Амонiю тiоцiонат

Арґентуму нiтрат

Меркурiю (I) нiтрат

Меркурiю (II) нiтрат

Натрiю тетраборат

1006 / 2629
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

Плазмалема

Ендоплазматична сiтка

Тонопласт

Гiалоплазма

Ядерна оболонка

1007 / 2629
При мiкробiологiчному контролi лiкарської рослинної сировини було зроблено посiв на рiзнi диференцiальнодiагностичнi середовища. Якi мiкроорганiзми, що викликають хвороби рослин, НЕ МОЖУТЬ бути визначенi таким дослiдженням?

Гриби

Мiкоплазми

Вiруси

Бактерiї

Актиномiцети

1008 / 2629
У пацiєнта з пiєлонефритом iз сечi видiлено синьогнiйну паличку, яка виявилась чутливою до гентамiцину при концентрацiї його в сечi 2 мкг/мл. Який метод дослiдження дозволив встановити мiнiмальну пригнiчуючу рiст мiкроба концентрацiю (МПК) антибiотика?

Серiйних розведень антибiотика

Паперових дискiв, змочених антибiотиками

Серiйних розведень поживного середовища

Паперових дискiв, змочених сечею

Серiйних розведень сечi

1009 / 2629
При виявленнi анiонiв у розчинi дробним методом провели реакцiю з антипiрином - з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який анiон обумовив цей аналiтичний ефект?

Хромат-iон

Бромiд-iон

Йодид-iон

Нiтрит-iон

Нiтрат-iон

1010 / 2629
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплюють:

Глiкозидний

Амiдний

Пептидний

Водневий

Складноефiрний

1011 / 2629
Для стандартизацiї титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

Натрiю хлориду

Калiю дихромату

Цинку сульфату

Натрiю тетраборату

Оксалатної кислоти

1012 / 2629
Для iдентифiкацiї лiкарського препарату застосували рефрактометричний метод аналiзу, в основi якого лежить залежнiсть мiж:

Показником заломлення та концентрацiєю речовини у розчинi

Iнтенсивнiстю свiтлопоглинання розчином та його концентрацiєю

Концентрацiєю у розчинi речовини та його кутом обертання

Концентрацiєю у розчинi речовини та його оптичною густиною

Електричною провiднiстю розчину та його концентрацiєю

1013 / 2629
При мiкроскопiчному дослiдженнi листа на поверхнi епiдерми виявлений товстий шар жироподiбної речовини:

Суберину

Кремнезему

Кутину

Хiтину

Лiгнiну

1014 / 2629
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

Циклiчний

Iзобарний

Рiвноважний

Iзотермiчний

Iзохорний

1015 / 2629
Iзотонiчнiсть - це обов’язкова вимога, яку ставлять до iнфузiйних розчинiв. Вкажiть значення, НЕМОЖЛИВЕ для iзотонiчного коефiцiєнта:

3

1

4,5

2

4

1016 / 2629
В деревинi сосни ефiрнi олiї накопичуються в ходах, якi зсередини висланi шаром секреторних клiтин. Такi структури:

Членистi молочники

Лiзигеннi вмiстища

Схiзогеннi вмiстища

Нечленистi молочники

Залозки

1017 / 2629
Пагони хмелю обвиваються навколо опори i пiднiмаються вгору, тобто вони:

Повзучi

Виткi

Прямостоячi

Лежачi

Чiпкi

1018 / 2629
При визначеннi хлоридiв у питнiй водi застосовують метод меркуриметрiї. Як титрант використали розчин:

Hg(NO3)2

HgCl2

HgSO4

Hg2(NO3)2

Hg2Cl2

1019 / 2629
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червонiє, його кровонаповнення збiльшується. Артерiальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?

Робоча

Нейропаралiтична

Нейротонiчна

Реактивна

Метаболiчна

1020 / 2629
Вiд хворого з пiдозрою на холеру як матерiал для дослiдження, були взятi випорожнення. На яке рiдке середовище рекомендується сiяти матерiал для видiлення холерного вiбрiона?

1% лужну пептонну воду

1% глюкозний бульйон

10% жовчний бульйон

М’ясо-пептонний бульйон

10% сироватковий бульйон

1021 / 2629
Хворому на стенокардiю призначили метопролол. Який фармакологiчний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лiкування стенокардiї?

Антиангiнальний

Антиагрегантний

Гiпотензивний

Антиаритмiчний

Бронхолiтичний

1022 / 2629
Якому лiкарському виду родини Вересковi належать листя з наступними морфологiчними ознаками: короткочерешковi, довгасто-лiнiйнi, з завернутими донизу краями, зверху - шкiрястi, блискучi, буровато-зеленi, знизу - рудоповстянi?

Мучниця звичайна

Журавлина болотна

Брусниця звичайна

Багно звичайне

Чорниця звичайна

1023 / 2629
В розчинi, що аналiзується, мiститься кальцiю хлорид i натрiю бромiд. Для iдентифiкацiї iону кальцiю до розчину, що аналiзується, додали розчин:

Амонiю оксалату

Амонiю ацетату

Калiю йодиду

Натрiю хлориду

Барiю хлориду

1024 / 2629
Одним iз методiв редоксиметрiї є йодометрiя. В якостi титранту методу йодометрiї використовують розчин:

Натрiю нiтриту

Церiю сульфату

Натрiю тiосульфату

Натрiю гiдроксиду

Калiю перманганату

1025 / 2629
При арґентометричному визначеннi лiкарського препарату, що мiстить KBr, за методом Мора у якостi iндикатора використовують:

Мурексид

Флуоресцеїн

Феруму (III) тiоцiанат

Калiю хромат

Тропеолiн 00

1026 / 2629
У дитини при споживаннi молока виникають блювання та пронос, спостерiгається вiдставання у розумовому розвитку, помутнiння кришталика, а в кровi виявлено глюкозо-1-фосфат, знижена концентрацiя глюкози та значно збiльшений вмiст редукуючих цукрiв. У сечi знайдена галактоза. Вказанi симптоми пов’язанi з дефiцитом:

Галактокiнази

Лактази

Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

Гексокiнази

Альдолази

1027 / 2629
На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова. Це означає, що зрiз зроблено в зонi:

Росту та розтягнення

Кореневого чохлику

Всмоктування

Укрiплення та проведення

Клiтинного подiлу

1028 / 2629
Одним з факторiв, що впливають на збiльшення виходу лiкарської речовини у процесi його синтезу, є зниження енергiї активацiї реакцiї. Цьому сприяє:

Додавання каталiзатора

Збiльшення концентрацiї

Пiдвищення температури

Зниження температури

Зменшення концентрацiї

1029 / 2629
Для розрахункiв теплових ефектiв реакцiй синтезу лiкарських препаратiв при пiдвищених температурах слiд використовувати:

Рiвняння iзохори

Рiвняння iзобари

Рiвняння iзотерми

Рiвняння Больцмана

Рiвняння Кiрхгоффа

1030 / 2629
При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлена тканина, що складається з прозорих клiтин з потовщеними зовнiшнiми кутинiзованими клiтинними стiнками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Веламен

Кiрка

Ризодерма

Епiдерма

Перидерма