Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 130
Виберіть найбільш коректний метод визначення робочої довжини кореневого каналу для ендодонтичного лікування 36 зуба у дитини 7,5 років: Choose the most correct method of determining the working length of the root canal for endodontic treatment of 36 teeth in a 7.5-year-old child:

Taбличний Taбличний

Діагностична рентгенограма Diagnostic X-ray

Тактильний Tactile

Будемо орієнтуватися на суб'єктивні відчуття пацієнта We will focus on the patient's subjective feelings

Електрометричний (за допомогою апекслокатора) Electrometric (using apex locator)

2 / 130
У хворого 60-ти років після атипового видалення 37 зуба розвинувся гострий альвеоліт До лікаря не звертався, лікувався самостійно. Згодом винило обмеження відкривання рота до 1 см, біль при перкусії 36, 35, 34 зубів, підвищилась температура тіла, відзначається оніміння нижньої щелепи справа. Яке захворювання виникло в даного хворого? A 60-year-old patient developed acute alveolitis after an atypical extraction of 37 teeth. He did not go to the doctor, he treated himself. Later, the limitation of mouth opening to 1 cm, pain in percussion of 36, 35, 34 teeth, the body temperature has risen, there is numbness of the lower jaw on the right. What disease did this patient have?

Гострий одонтогенний остеомісліт Acute odontogenic osteomysitis

Гострий перикоронарит Acute pericoronaritis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

- -

3 / 130
Тривалість нанесення травильного гелю на зуб перед пломбуванням фотополімерним композитним матеріалом становить 30 секунд. Визначте послідовність нанесення гелю: The duration of applying the etching gel to the tooth before filling with photopolymer composite material is 30 seconds. Determine the sequence of applying the gel:

Спершу на емаль на 15 секунд, потім на дентин на 15 секунд First on enamel for 15 seconds, then on dentin for 15 seconds

Спершу на дентин на 15 секунд, потім на емаль на 15 секунд First on dentin for 15 seconds, then on enamel for 15 seconds

Одночасно на емаль і дентин на 30 секунд At the same time on enamel and dentin for 30 seconds

Послідовність нанесення не має значення Sequence of application does not matter

- -

4 / 130
Хвора 66-ти років звернулася до лікаря-стоматолога через 10 днів після накладання параформальдегідної пасти з приводу гострого дифузного пульпіту 47 зуба. Симптоматика відсутня. Перкусія та пальпація безболісна. Який іригаційний засіб найбільш доцільно використати для антисептичної обробки кореневих каналів? A 66-year-old patient consulted a dentist 10 days after applying paraformaldehyde paste for acute diffuse pulpitis of tooth 47. There are no symptoms. Percussion and palpation are painless. What irrigation agent is the most appropriate to use for antiseptic treatment of root canals?

Перекис водню Hydrogen peroxide

Хлоргексидин Chlorhexidine

Гіпохлорит натрію Sodium hypochlorite

Лимонну кислоту Citric acid

ЕДТА ЕДТА

5 / 130
У чоловіка 45-ти років хронічний фіброзний періодонтит 36 зуба, кореневі канали 36 зуба добре проліковані та запломбовані в обох коренях. По біфуркації велика перфорація. Який консервативно-хірургічний метод лікування треба використати? A 45-year-old man has chronic fibrous periodontitis of tooth 36, the root canals of tooth 36 are well treated and sealed in both roots. There is a large perforation at the bifurcation. What conservative-surgical treatment method should be used?

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Гемісекція Hemisection

Ампутація кореня Amputation of the root

Реплантація зуба Tooth replantation

Kоронорадикулярна сепарація Coronoradicular separation

6 / 130
Пацієнтці 39-ти років з діагнозом хронічний генералізований пародонтит II ступеню проведений курс комплексного консервативного лікування. Який метод хірургічного лікування варто використати з метою усунення пародонтальних кишень глибиною 3,5-4 мм? A 39-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis II degree underwent a course of complex conservative treatment. What method of surgical treatment should be used to eliminate periodontal pockets with a depth of 3.5 -4 mm?

Гінгівотомія Gingivotomy

Клаптеві операції Patch operations

Оперативне втручання з формуванням присінка порожнини рота Operative intervention with the formation of oral cavity

Кюрстаж Кюрстаж

Гінгівектомія Gingivectomy

7 / 130
Розповсюдженість або загальна площа опіків визначає потребу в переливанні рідини та дозах лікувальних препаратів. У хворого 35-ти років визначаються термічні опіки шкіри обличчя та шиї. Визначте площу опіку: The prevalence or total area of ​​burns determines the need for fluid transfusions and doses of medical drugs. A 35-year-old patient is diagnosed with thermal burns of the skin of the face and neck. Determine the area of ​​the burn:

4% 4%

18% 18%

15% 15%

20% 20%

9% 9%

8 / 130
Пацієнт 15-ти років завершив лікування скупченості зубів II ступеня за допомогою брекет-техніки без видалення окремих зубів. Визначте термін подальшого диспансерного спостереження: A 15-year-old patient completed the treatment of crowding of teeth of the II degree with the help of the bracket technique without removing individual teeth. Determine the term of further dispensary observation:

Спостереження не потрібне No observation required

Протягом 2-х років Within 2 years

До прорізування третіх молярів Before eruption of third molars

Протягом усього життя Throughout life

До прорізування других молярів Before eruption of second molars

9 / 130
У хлопчика 12-ти років під час профілактичного огляду виявлено збільшені лімфатичні вузли у підщелепній ділянці та шиї. Лімфовузли щільні, безболісні, рухомі, діаметром 2-2.5 см. У пунктаті лімфовузлів виявлено гігантські клітини Березовського-Штернберга. Порожнина рота санована. Ваш діагноз: A 12-year-old boy had enlarged lymph nodes in the submaxillary area and neck during a preventive examination. The lymph nodes are dense, painless, mobile, 2-2.5 cm in diameter. Berezovsky-Sternberg giant cells were detected in the punctate lymph nodes. The oral cavity was cleaned. Your diagnosis:

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg's pseudomumps

Miгруюча гранульома Milling granuloma

Лімфосаркома Lymphosarcoma

10 / 130
У пацієнтки 32-х років після видалення 16 зуба хірург зазначив виділення бульбашок повітря з лунки, проходження повітря в ніс через лунку видаленого зуба. Рентгенологічно: верхньощелепні пазухи інтактні. Якою має бути тактика лікаря? In a 32-year-old patient, after the removal of the 16th tooth, the surgeon noted the release of air bubbles from the socket, the passage of air into the nose through the socket of the removed tooth. X-ray: the maxillary sinuses are intact. What should be the doctor's tactics?

Виготовлення захисної пластинки Manufacturing protective plate

Пластичне закриття перфорації Plastic closure of perforation

Тамонда лунки йодоформною турундою Tamond hole with iodoform turunda

Тамонада лунки гемостатичною губкою Tamonada hole with hemostatic sponge

Не проводити активних дій. Призначити ротові ванночки антисептиками і антибіотикотерапію Do not take active actions. Prescribe oral baths with antiseptics and antibiotic therapy

11 / 130
Жінка 37-ми років звернулася до стоматолога з мстою санації порожнини рота. При огляді у пришийковій ділянці 12, 11. 22 зубів виявлені порожнини в межах емалі з шорстким дном. Термодіагностика, зондування, перкусія безболісні. Який спосіб місцевого лікування доцільно застосувати? A 37-year-old woman went to the dentist with a desire to rehabilitate the oral cavity. During the examination in the cervical area of ​​12, 11, 22 teeth, cavities were found within the enamel with a rough bottom Thermodiagnostics, sounding, percussion are painless. What method of local treatment should be used?

Іригацію порожнини рота Oral irrigation

Pемінералізуючу терапію Mineralizing therapy

Вибіркове шліфування Selective grinding

Пломбування композитними матеріалами Filling with composite materials

Професійне чищення Professional cleaning

12 / 130
У відділенні ЩЛХ у хлопчика 2-х місяців діагностовано повне ізольоване вроджене двобічне незрощення верхньої губи. Загально соматичних захворювань у дитини не виявлено. В якому віці найбільш оптимально провести одноетапну хейлопластику? A 2-month-old boy was diagnosed with a complete isolated congenital bilateral non-union of the upper lip in the Department of ACL. In general, no somatic diseases were detected in the child. At what age is the optimal time to perform a one-stage cheiloplasty?

1-3 місяців 1-3 months

1-2 роки 1-2 years

6-12 місяців 6-12 months

3-6 місяців 3-6 months

6-7 років 6-7 years

13 / 130
У хворого 35-ти років встановлений діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 15 зуба. Зуб раніше ендодонтично не лікований. Після розкриття порожнини зуба лікар відзначив кровоточивість і болісність під час глибокого зондування кореневого каналу Чим це пояснити? A 35-year-old patient was diagnosed with chronic granulating periodontitis of tooth 15. The tooth had not previously been endodontically treated. After opening the cavity of the tooth, the doctor noted bleeding and pain during deep root canal probing How can this be explained?

Невірно встановлений діагноз Incorrect diagnosis

Перфорація кореневого каналу Root canal perforation

Вростання грануляційної тканини в кореневий канал Ingrowth of granulation tissue into the root canal

Загострення процесу Process escalation

Застосування сильнодіючих препаратів Use of powerful drugs

14 / 130
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на наявність у ділянці тіла нижньої щелепи болючого під час пальпації утворення. Зуби, які розташовані у межах пухлини, рухомі. Визначається симптом Венсана. Слизова оболонка в ділянці патолoгічного вогнища гіперемована, набрякла. Нa рентгенограмі вогнище деструкції кісткової тканини з нечіткими межами. Виявлені cпiкули Яке новоутворення відповідає такому описанню? A 48-year-old patient complained about the presence of a painful formation in the area of ​​the body of the lower jaw during palpation. The teeth located within the tumor are mobile. The symptom is determined Vincent. The mucous membrane in the area of ​​the pathological focus is hyperemic, swollen. On the X-ray, there is a focus of destruction of bone tissue with indistinct boundaries. Spicules are detected. What neoplasm corresponds to this description?

Остеосаркома Osteosarcoma

Остеома Osteoma

Остеобластокластома Osteoclastoma

Остеобластома Osteoblastoma

Остеоїд-остеома Osteoid Osteoma

15 / 130
Хвора 30-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль, набряк та кровоточивість слизової оборонки ротової порожнини та ясен на фоні поганого самопочуття, різкого підвищення температури тіла до 39°С, біль в горлі. Об'єктивно, мигдалики вкриті щільним фібринозним нальотом у вигляді плівки сірувато-білого кольору з гладенькою та блискучою поверхнею. Наліт спаяний з підлеглими тканинами, який знімаючись, оголює кровоточиву ерозивну поверхню. Який попередній діагноз? A 30-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain, swelling and bleeding of the mucous membrane of the oral cavity and gums against the background of poor health, a sharp increase in body temperature up to 39°C, sore throat. Objectively, the tonsils are covered with a dense fibrinous plaque in the form of a grayish-white film with a smooth and shiny surface. The plaque is soldered to the underlying tissues, which, when removed, exposes the bleeding erosive surface. What is the preliminary diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Ерозивно-виразковий гнгівостоматит Венсана Erosive-ulcerative gongiostomatitis of Vincent

Скарлатина Scarlatina

Iнфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Кір Кір

16 / 130
Хлопчикові 6 років. Відкривання рота вільне. Альвеолярний відросток верхньої щелепи цілий, але м'яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 16, 26 зубів. Має трикутну форму. Мова невиразна. М'якс піднебіння вкорочене. Дитина народилася з даною вадою. Який імовірний діагноз? The boy is 6 years old. The opening of the mouth is free. The alveolar process of the upper jaw is intact, but the soft and hard palate is not fused to the level of 16, 26 teeth. It has a triangular shape. The language is unclear. The soft palate is shortened. The child was born with this defect. What is the likely diagnosis?

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

- -

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Повне незрощення піднебіння Complete non-union of the palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

17 / 130
Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який діагноз є найбільш імовірним? The mother went to the doctor with a two-month-old boy, who has skin indentation in the projection of the left column of the upper lip with a depression on the red border. What is the most likely diagnosis?

Посттравматичний рубець верхньої губи Post-traumatic upper lip scar

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Колобома Coloboma

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи Congenital partial left cleft of the upper lip

18 / 130
До лікаря-ортодонта звернулася дівчина 21-го року зі скаргами на проміжки між верхніми зубами. Діагноз: І клас за Енглем, аномалійний нейтральний прикус, діастема та треми на верхній щелепі, зумовлені індивідуальною мікродентією верхніх різців. Який раціональний метод лікування: A 21-year-old girl came to the orthodontist with complaints about gaps between the upper teeth. Diagnosis: Engle class I, anomalous neutral bite, diastema and three on upper jaws caused by individual microdentation of the upper incisors. What is the rational method of treatment:

Лікування за допомогою апарату Френкеля 1 типу Treatment with a type 1 Frenkel device

Лікування за допомогою міофункціонального трейнера Treatment using a myofunctional trainer

Естетична реставрація верхніх різців Aesthetic restoration of upper incisors

Лікування за допомогою знімного пластинкового апарату на верхню щелепу з вестибулярною дугою Treatment using a removable plate apparatus for the upper jaw with a vestibular arch

Лікування за допомогою брекет-системи Treatment using a brace system

19 / 130
Жінка 50-ти років скаржиться на вивих CНЩС, що часто повторюється (особливо при кашлі, позіханні) та самовільно вправляється. Зубні ряди верхньої та нижньої щелеп збережені. Який ортопедичний апарат доцільно застосовувати для обмеження ступеня відкривання рота? A 50-year-old woman complains of dislocation of the TMJ, which often recurs (especially when coughing, yawning) and is self-exercising. The upper and lower jaw teeth are preserved. What should an orthopedic device be used to limit the degree of mouth opening?

Апарат Катца Katza Device

Апарат Петросова Petrosov Apparatus

Апарат Лімберга Hardware to Limber

Апарат Дарсісака Hardware Darsisaka

Апарат Оксмана Apparatus Oxman

20 / 130
Дівчинка 8-ми років скаржиться на 'ранки' в кутах рота. Об'єктивно: в кутах рота глибокі тріщини із щільними краями, що виступають над рівнем шкіри. Шкіра в цих місцях дещо гіперемована, є явища мацерації. При відкритті рота спостерігаються болісність і кровоточивість. 3 анамнезу: тиждень тому дитина закінчила курс антибіотикотерапії з приводу пневмонії. Який передбачуваний діагноз? An 8-year-old girl complains of 'wounds' in the corners of her mouth. Objectively: the corners of her mouth have deep cracks with dense edges protruding above the skin level. The skin in these places is somewhat hyperemic, there are maceration phenomena. Pain and bleeding are observed when opening the mouth. 3 history: a week ago, the child finished a course of antibiotic therapy for pneumonia. What is the expected diagnosis?

Хронічні тріщини губ Chronic cracked lips

Мікотичний ангулярний хейліт Mycotic angular cheilitis

Медикаментозний стоматит Medicated Stomatitis

Афти Сеттона Afty Setton

Стрептококовий ангулярний хейліт Streptococcal angular cheilitis

21 / 130
У пацієнтки 37-ми років, після ендодонтичного лікування 15 зуба на контрольній ренттгенограмі виявлене виведення пломбувального матеріалу у гайморову пазуху. Якими мають бути дії стоматолога при цьому ускладненні? In a 37-year-old female patient, after endodontic treatment of 15 teeth, a control radiograph showed removal of filling material in the maxillary sinus. What should be the actions of the dentist in case of this complication?

Направити хвору до щелепно-лицевого стаціонару Send the patient to the maxillofacial hospital

Розпломбувати канал 15 зуба і накласти тимчасову лікувальну пов'язку Unseal the canal of the 15th tooth and apply a temporary medical bandage

Видалити 15 зуб, провести кюретаж лунки Remove the 15th tooth, perform curettage of the hole

Призначити протизапальне лікування, при розвитку гнійних ускладнень направити хвору до стаціонару Prescribe anti-inflammatory treatment, if purulent complications develop, send the patient to a hospital

He вживати ніяких дій, спостерігати за станом хворoї Do not take any action, monitor the patient's condition

22 / 130
Лікар-стоматолог проводить оцінку гігієнічного стану порожнини рота у дитини 12-ти років перед ортодонтичним лікуванням. Який з перерахованих індексів є гігієнічним? A dentist assesses the oral hygiene of a 12-year-old child before orthodontic treatment. Which of the listed indices is hygienic?

- -

Iндекс РМА Index RMA

Iндекс CPITN Iндекс CPITN

Iндекс Федорова-Володкіної Fyodorov-Volodkina Index

Iндекс гінгіnіту Index of gingivitis

23 / 130
У пацієнта 40-ка років при проведенні ендодонтичного лікування 26 зуба відбувся відлам інструменту в середній третині дистально-щічного кореня. Який консервативнохірургічний метод лікування слід обрати в даному клінічному випадку? In a 40-year-old patient, during the endodontic treatment of tooth 26, the instrument broke off in the middle third of the distal buccal root. What conservative surgical method of treatment should be chosen in this clinical case ?

Kоронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Реплантація Replantation

Гемісекція Hemisection

Резекція верхівки Apical resection

Ампутація кореня Amputation of the root

24 / 130
Дезінфекцію поверхонь предметів, що розташовані в зоні лікування (столик для інструментів, кнопки управління, клавіатура, повітряний пістолет, світильник, плювальниця, підголівник, підлокітники стоматологічного крісла), проводять: Disinfection of the surfaces of objects located in the treatment area (table for tools, control buttons, keyboard, air gun, lamp, spittoon, headrest, armrests of the dental chair), conduct:

Після кожного пацієнта After each patient

При провітрюванні приміщення When ventilating the room

Кожні 30 хвилин Every 30 minutes

Кожні 60 хвилин Every 60 minutes

Після закінчення робочої зміни After the end of the working shift

25 / 130
Жінка 28-ми років лікується з приводу фурункула лівої щоки. Раптово стан хворої погіршився. 3'явився різкий головний біль, підвищилася температура до 39,5°С, збільшився набряк щоки, з'явився інфільтрат у вигляді тяжа, що йде до внутрішнього кута ока. Який імовірний діагноз? A 28-year-old woman is being treated for a boil on her left cheek. Suddenly, the patient's condition worsened. A sharp headache appeared, the temperature rose to 39.5°C, the swelling of the cheek increased, an infiltrate appeared in the form of a thread going to the inner corner of the eye. What is the probable diagnosis?

Бешиха Бешиха

Флегмона підочної ділянки Phlegmon of the underarm area

Карбункул лівої щоки Left cheek carbuncle

- -

Тромбофлебіт лицевих вен Thrombophlebitis of facial veins

26 / 130
Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Після комплексу клінічних та додаткових методів обстеження був встановлений діагноз хронічний генералізований пародонтит ІІ ступеня. Останнім часом хворий відзначає загальну слабкість, спрагу, сухість в ротовій порожнині. Яке додаткове дослідження слід призначити даному пацієнту? The patient turned to the dentist with complaints of bleeding gums. After a complex of clinical and additional examination methods, a diagnosis of chronic generalized periodontitis of the II degree was established. Recently, the patient notes a general weakness, thirst, dry mouth. What additional research should be prescribed for this patient?

Біохімічний аналіз ротової рідини Biochemical analysis of oral fluid

Oртопантомографію Orthopantomography

Аналіз крові на вміст глюкози Blood analysis for glucose content

Загальний аналіз крові General blood test

Загальний аналіз сечі General urinalysis

27 / 130
Хвора 33-х років скаржиться на наявність пухлиноподібного новоутворення на нижній губі з боку порожнини рота, яке з’явилось близыко 2-х тижнів тому. Новоутворення збільшувалось, заважало при рухах губи. Об’єктивно: в товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми. спаяне зі слизовою оболонкою, яка над ним прозора. Слизова оболонка навколо не змінена. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complains about the presence of a tumor-like neoplasm on the lower lip from the side of the oral cavity, which appeared about 2 weeks ago. The neoplasm was increasing in size, interfering during movements of the lip. Objectively: in the thickness of the lower lip, a compaction, limited, elastic, painless, rounded in shape. fused with the mucous membrane, which is transparent above it. The mucous membrane around is not changed. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Абсцес губи Abscess loses

Ретенційна кіста губи Retention cyst of the lip

Фіброма губи Lip fibroma

Ліпома губи Lipoma

Папілома губи Lip papilloma

28 / 130
В які строки за допомогою рентгенографії можна виявити перші кісткові зміни хронічного одонтогенного остеомієліту? When can x-rays detect the first bone changes of chronic odontogenic osteomyelitis?

На 1-3 добу після початку захворювання 1-3 days after the onset of the disease

На 4-5 добу після початку захворювання 4-5 days after the onset of the disease

Через 3-4 тижні після початку захворювання In 3-4 weeks after the onset of the disease

На 10-14 добу після початку захворювання 10-14 days after the onset of the disease

Hе раніше ніж через місяць після початку захворювання Not earlier than a month after the onset of the disease

29 / 130
Пацієнтка 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на травмування щік під час їжі, чутливість зубів до кислого. Під час огляду виявлено зниження висоти прикусу, відсутність 36 і 46 зубів, емаль на ріжучих краях фронтальних зубів відсутня, гострі краї емалі. Був поставлений діагноз патологічне стирання зубів. 3 чого починати лікування? A 38-year-old female patient turned to a dentist with complaints of cheek injuries while eating, tooth sensitivity to acid. During the examination, a decrease in bite height, absence of 36 and 46 teeth, there is no enamel on the cutting edges of the front teeth, sharp edges of the enamel. A diagnosis of pathological attrition of the teeth was made. 3 why should treatment be started?

Протезування дефектів зубного ряду Prosthetics of dentition defects

Лікування травми щоки Cheek injury treatment

Реставрація фронтальних зубів Restoration of front teeth

Лікування гіперестезії Treatment of hyperesthesia

Bідновлення висоти прикусу Restoration of bite height

30 / 130
Під час профілактичного огляду у дитини 4-х років виявлено каріозну порожнину у 85 зубі. При зондуванні визначається безболісне сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба. Термопроба негативна, вертикальна перкусія слабко позитивна. На внутрішньоротовій рентгенограмі 85 зуба-вогнище деструкції з нечіткими контурами в ділянці медіального кореня. Кортикальна пластинка навколо 45 зуба збережена. Який пломбувальний матеріал для постійної обтураці кореневих каналів буде оптимальним в даній клінічній ситуації? During a preventive examination, a 4-year-old child was found to have a carious cavity in the 85th tooth. During probing, a painless connection of the carious cavity with the tooth cavity is determined. Thermal test is negative, vertical percussion weakly positive. On the intraoral radiograph of tooth 85, there is a focus of destruction with unclear contours in the area of ​​the medial root. The cortical plate around tooth 45 is preserved. What filling material for permanent obturation of root canals would be optimal in this clinical situation?

Гідроксидкальційвмісна паста Calcium hydroxide paste

Йодоформна паста Iodoform Paste

Цинкоксид-евгенольна паста Zinc Oxide Eugenol Paste

Склоiономерний цемент Glass ionomer cement

Резорцин-формалінова паста Formal Resorcinol Paste

31 / 130
Водій-механік з підбитого танка доставлений на етап кваліфікованої допомоги з опіковою травмою обличчя. На фоні гіперемованої та набряклої шкіри обличчя виявлено пухирі різної величини, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличччя? The driver-mechanic from the knocked-out tank was brought to the stage of qualified aid with a burn injury to the face. Against the background of hyperemic and swollen skin of the face, blisters of various sizes filled with a transparent liquid were found. What degree of facial skin burn?

ІІ ступінь II degree

IV ступінь IV degree

ІІI-Б ступнь III-B foot

І ступінь I degree

ІІІ-А ступінь III-A degree

32 / 130
Пацієнтці 21-го року, вагітній, необхідно видалити 38 зуб. В які терміни вагітності проведення такої хірургічної маніпуляції НЕ БАЖАНЕ? A 21-year-old pregnant patient needs to have the 38th tooth removed. At what stages of pregnancy is it NOT desirable to perform such a surgical manipulation?

Під час 1-9 та 16-27 тижнів During weeks 1-9 and 16-27

Під час 14-27 тижнів During weeks 14-27

Під час 16-24 та 32-36 тижнів During 16-24 and 32-36 weeks

- -

Під час 1-12 та 28-38 тижнів During weeks 1-12 and 28-38

33 / 130
Хворий 25-ти років направлений на видалення 26 зуба після невдалого попереднього лікування. Діагноз: гострий гнійний періодонтит 26 зуба. Який інструмент необхідно використати для видалення? A 25-year-old patient is referred for extraction of tooth 26 after unsuccessful previous treatment. Diagnosis: acute purulent periodontitis of tooth 26. What tool should be used for extraction?

Прямі кореневі щипці Direct Root Pliers

Прямий елеватор Direct elevator

S-подібні ліві щипці S-shaped left forceps

Щипці байонетні (багнетоподібні) Bayonet forceps (bayonet)

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

34 / 130
Мати дівчинки 4-х років скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39°C, кашель, нежить, кон’юктивіт. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперемованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені плями розміром до 2 мм, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть імовірний діагноз: The mother of a 4-year-old girl complains of an increase in the child's body temperature to 39°C, cough, runny nose, conjunctivitis. Regional lymph nodes are enlarged. During examination of the oral cavity, on the hyperemic mucous membrane of the cheeks in the area of ​​the corner teeth, spots up to 2 mm in size were found, resembling splashes of lime. During palpation of the affected areas, the unevenness of the mucous membrane is felt. Specify the probable diagnosis:

Kip Kip

Скарлатина Scarlet fever

Вітряна віспа Chicken Pox

Дифтерія Diphtheria

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

35 / 130
Пацієнт звернувся До лікаря-стоматолога зі скаргами на незначний біль у зубі на верхній щелепі зліва, який виникає під час вживання їжі, Зуб 25 запломбований фотополімерним композитом два Дні тому з приводу хронічного глибокого карієсу. Перкусія 25 зуба безболісна, ЕОД-8 мкA. Яка тактика лікаря-стоматолога у даному випадку? The patient turned to the dentist with complaints of slight pain in the tooth on the left upper jaw, which occurs when eating, Tooth 25 was filled with photopolymer composite two days ago about chronic deep caries. Percussion of tooth 25 is painless, EOD-8 μA. What are the dentist's tactics in this case?

Провести ендодонтичне лікування зуба Perform endodontic treatment of a tooth

- -

Корекція композитної пломби Composite seal correction

Видалити композитну пломбу, запломбувати склоіономерним цементом Remove composite filling, fill with glass ionomer cement

Призначення курсу знеболювальних препаратів Prescribing a course of painkillers

36 / 130
Які основні побічні ефекти можуть виникати у пацієнтів при тривалому застосуванні 0.05% розчину хлоргексидину для полоскань порожнини рота? What are the main side effects that may occur in patients with long-term use of 0.05% chlorhexidine mouthwash?

Галітоз, підвищена чутливість зубів, оніміння язика Halitosis, tooth sensitivity, tongue numbness

Фарбування емалі зубів, порушення смакової чутливості, відкладення зубного каменю Staining of tooth enamel, impaired taste sensitivity, tartar deposition

Демінералізація емалі зубів, посилене слиновиділення Demineralization of tooth enamel, increased salivation

Гіперемія слизової оболонки порожнини рота, збільшення ниткоподібних сосочків Hyperemia of the mucous membrane of the oral cavity, increase in filiform papillae

Ерозивні ураження і кровоточивість слизової оболонки порожнини рота Erosive lesions and bleeding of the mucous membrane of the oral cavity

37 / 130
До стоматолога терапевта звернулася дівчина 25-ти років зі скаргами на наявність каріозної порожнини в зубі на верхній щелепі справа, застрягання їжі. При огляді виявлена глибока каріозна порожнина в 14 зубі з широким вхідним отвором. Дентин дна та стінок порожнини щільний, пігмен- тований. ЕОД- 4мкА. Пд час лікування відбулося випадкове розкриття рогу пульпи, Якою повинна бути тактика лікаря в цій ситуаціи? A 25-year-old girl came to the dentist with complaints about the presence of a carious cavity in the tooth on the upper jaw on the right, stuck food. During the examination, a deep carious cavity was found in the 14 teeth with a wide entrance hole. The dentin of the bottom and walls of the cavity is dense, pigmented. EOD- 4μA. During the treatment, an accidental opening of the pulp horn occurred. What should be the doctor's tactics in this situation?

Провести девітальну екстирпацію пульпи Perform devital pulp extirpation

Накласти муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

Провести вітальну екстирпацію пульпи Perform congratulatory pulp extirpation

Провести вітальну ампутацію пульпи Perform congratulatory pulp amputation

Накласти одонтотропну пасту Apply odontotropic paste

38 / 130
Хвора 62-х років скаржиться на появу болісної виразки, яка з'явилася близько 5 місяців тому на бічній поверхні язика праворуч. При огляді утворення має розміри 0,5-1,5см, поверхневе, неправильної форми. Оточуючі тканини гіперемовані та набряклі. Пальпація утворення болісна, порожнина рота не санована, фіксація протеза на нижній щелепі незадовільна. Який попередній діагноз? A 62-year-old patient complains of the appearance of a painful ulcer that appeared about 5 months ago on the lateral surface of the tongue on the right side. On examination, the formation has dimensions of 0.5 -1.5 cm, superficial, irregular shape. The surrounding tissues are hyperemic and swollen. Palpation of the formation is painful, the oral cavity is not repaired, fixation of the prosthesis on the lower jaw is unsatisfactory. What is the preliminary diagnosis?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Хронічний афтозний стоматит Chronic aphthous stomatitis

39 / 130
Під час профілактичного огляду у чоловіка 35-ти років лікар-стоматолог виявив на спинці та бічній поверхні язика сферичні гладенькі ділянки діаметром 1,5х1,0 см, заокруглені віночком гіперкератозу. Встановіть імовірний діагноз: During a preventive examination of a 35-year-old man, a dentist found spherical smooth areas with a diameter of 1.5x1.0 cm, rounded by a corolla, on the back and side of the tongue hyperkeratosis. Establish a probable diagnosis:

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

Гюнтерівський глосит Gunter's Glossit

40 / 130
Пацієнту 30-ти років був поставлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 16 зуба Після знеболення стоматолог виконав розкриття порожнини 16 зуба. На дні пульпової камери лікар побачив чотири устя кореневих каналів. Який корінь першого моляра верхньої щелепи найчастіше має два кореневих канали? A 30-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 16. After anesthesia, the dentist opened the cavity of tooth 16. At the bottom of the pulp chamber, the doctor saw four mouths of root canals . Which root of the first molar of the upper jaw most often has two root canals?

Медіально-язиковий Medial-linguistic

Щічно-дистальний Buccal-distal

Щічно-медіальний Buccal-medial

Піднебінний Palate

- -

41 / 130
Жінці 68-ми років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. Отримані анатомічні відбитки і виготовлені гіпсові моделі щелеп. Який етап протезування даної пацієнтки повинен бути наступним? A 68-year-old woman underwent complete removable prostheses for the upper and lower jaw. Objectively: the alveolar processes of the jaws are slightly atrophied, the mucous membrane is moderately pliable. The obtained anatomical impressions and made plaster models of the jaws. What stage of prosthetics for this patient should be next?

Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками Making wax bases with biting rollers

Отримання функціональних відбитків Getting functional prints

Виготовлення індивідуальних ложок Manufacturing individual spoons

Визначення центрального співвідношення щелеп Definition of central ratio of jaws

Перевірка конструкції протезів Verification of prosthesis design

42 / 130
Пацієнтка 26-ти років скаржиться на затримку залишків їжі між зубами на нижній щелепі праворуч. Об’єктивно: ясенний сосочок між 45 та 46 зубами гіперемований, набряклий, легко кровоточить при дотику. На апроксимально-медіальній поверхні 46 зуба композитна пломба, контактний пункт відсутній. Які засоби необхідні для створення щільного контактного пункту при пломбуванні 46 зуба? A 26-year-old patient complains of the retention of food residues between the teeth on the lower jaw on the right. Objectively: the gingival papilla between the 45th and 46th teeth is hyperemic, swollen, easily it bleeds when touched. There is a composite filling on the proximal-medial surface of tooth 46, there is no contact point. What means are necessary to create a dense contact point when filling tooth 46?

- -

Матрицетримач, клинці MatrixTrimach, Clinics

Фіксуюче кільце, матриця, клинці Fixing ring, matrix, wedges

Лавсанова матриця, світлопровідні клинцi Lavsan matrix, light-conducting nails

Матрицетримач, матриця, ретракційна нитка Matrix holder, matrix, retraction thread

43 / 130
Хворий 40-ка років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на розростання ясенних сосочків. Пацієнт хворіє на епілепсію, приймає препарат 'Дифенін' Об'єктивно: ясенні сосочки збільшені, з вестибулярної поверхні фронтальної групи зубів перекривають коронки зубів на 1/3. Сосочки щільної консистенції, блідо-рожевого кольору, блискучі. Який остаточний діагноз? A 40-year-old patient turned to a dentist with complaints about the growth of gingival papillae. The patient suffers from epilepsy and takes the drug 'Difenin' Objectively: gingival papillae enlarged, from the vestibular surface of the frontal group of teeth overlap the crowns of the teeth by 1/3. The papillae are of a dense consistency, pale pink in color, shiny. What is the final diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякла форма Hypertrophic gingivitis, swollen form

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, хронічний перебіг Generalized periodontitis, chronic course

Фіброматоз ясен Fibromatosis clear

44 / 130
Хворий 50-ти років скаржиться на больові відчуття кінчика язика, які з'явились 1,5 роки тому після психічної травми. На фоні постійних цих відчуттів виникають напади особливо пекучого болю iррадіацією у щоку. Спостерігається набряк язика, сухість у ротовій порожнині, порушення смакових відчуттів. Хворий страждає на канцерофобію Для якого захворювання характерні такі скарги? A 50-year-old patient complains of painful sensations at the tip of the tongue, which appeared 1.5 years ago after a mental trauma. Against the background of constant sensations, attacks occur especially burning pain due to irradiation in the cheek. Swelling of the tongue, dryness in the oral cavity, impaired taste sensations are observed. The patient suffers from cancerophobia. What disease is characterized by such complaints?

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

Десквамативний глосит Desquamative Glossitis

Глосодинія Glossodynia

Гловит Гюнтера-Міллера Gunter-Miller Glovit

Неврит язикового нерва Lingual neuritis

45 / 130
Хворий 33-х років скаржиться на біль при прийомі їжі і розмові, який турбує його протягом останніх 3-х тижнів. Об'єктивно: на боковій поверхні язика ліворуч визначається витягнута виразка, вкрита некротичним нальотом. Краї виразки гіперемовані, болісні при пальпації. Коронки 36, 37 зубів значно зруйновані, з гострими краями. Був поставлений діагноз: травматична виразка. Які першочергові дії лікаря в цій ситуації? A 33-year-old patient complains of pain when eating and talking, which has been bothering him for the past 3 weeks. Objectively: on the lateral surface of the tongue on the left an elongated ulcer covered with necrotic plaque is determined. The edges of the ulcer are hyperemic, painful on palpation. The crowns of teeth 36, 37 are significantly destroyed, with sharp edges. The diagnosis was made: traumatic ulcer. What are the primary actions of the doctor in this situation?

Видалення некротичного нальоту Removal of necrotic plaque

Усунення гострих країв 36, 37 зубів Elimination of sharp edges of 36, 37 teeth

Антисептична обробка виразки Antiseptic treatment of ulcer

Знеболення виразки Ulcer analgesia

Хірургічне висічення виразки Surgical excision of ulcer

46 / 130
Хвора 45-ти років скаржиться на неможливість приймання їжі за рахунок больових відчуттів в порожнині рота, дефектів слизової оболонки в ділянці щік, які з'являються протягом декількох місяців. Об'єктивно: на слизовій оболонці - чотири ерозії розміром до 1 см в діаметрі, з нерівними краями. Симптом Нікольського позитив- ний, у цитограміклітини Тцанка. Консультацію якого фахівця слід одержати, в першу чергу, даній хворій? A 45-year-old patient complains of the impossibility of eating due to pain in the oral cavity, defects of the mucous membrane in the area of ​​the cheeks, which have appeared for several months. Objectively: on the mucous membrane there are four erosions up to 1 cm in diameter, with uneven edges. Nikolskyi's symptom is positive, Ttsanka's cytogram is positive. Which specialist should be consulted, first of all, by this patient?

Дерматовенеролога Dermatovenerologist

Гастроентеролога Gastroenterologist

Iифекціоніста Ifectionist

Онколога Oncology

Ендокринолога Endocrinologist

47 / 130
Хворий 28-ми років. Об’єктивно: відсутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронкові частини 18, 13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза функціонально найдоцільніше використати в даному випадку? 28-year-old patient. Objectively: 14, 15, 16, 17 and 24, 25, 26, 27 teeth are missing. Crown parts 18, 13 , 23, 28 teeth are high, the equators are pronounced. What design of the prosthesis is functionally most expedient to use in this case?

Штамповано-паяні мостоподібні протези Stamped-soldered bridge prostheses

Металокерамічиі мостоподібні протези Metal-ceramic bridge prostheses

Частковий пластинковий протез Partial lamellar prosthesis

Адгезивні мостоподібні протези Adhesive bridge prostheses

Бюгельний протез Bügel prosthesis

48 / 130
В клініку терапевтичної стоматології звернувся пацієнт 37-ми років. Скарги: біль при накушуванні в ділянці 34 зуба При обстеженні був використаний метод електроодонтодіагностики. Який показних електроодонтодіагностики буде вказувати на некроз пульпи і верхівковий перiодонтит? A 37-year-old patient applied to the clinic of therapeutic dentistry. Complaints: pain when biting in the area of ​​the 34th tooth. During the examination, the method of electroodontodiagnostics was used. What indicators of electroodontodiagnostics will indicate pulp necrosis and apical periodontitis?

50-60 мкА 50-60 μA

100 мкА і більше 100 μA and more

2-6 мкА 2-6 μA

20-40 мк Л 20-40 мк Л

40-40 мкА 40-40 μA

49 / 130
Хворий звернувся з скаргами на наявність безболісного утворення в ділянці ті нижньої щелепи щільної консистенції з чіткими межами, яке з'явилось кілька років тому, Слизова оболонка над ним не змінена. На рентгенограмі нижньої щелепи інтенсивне вогнище затемнення з чіткими, рівними межами, а по периферії вузька смужка просвітління завширшки близько 1 мм. Яка пухлина відповідає такій клінічній картині? The patient complained about the presence of a painless formation in the area of ​​the lower jaw of a dense consistency with clear boundaries, which appeared several years ago, the mucous membrane above it has not changed . On the X-ray of the lower jaw, there is an intense focus of darkening with clear, even borders, and a narrow strip of illumination about 1 mm wide on the periphery. What kind of tumor corresponds to such a clinical picture?

Цементома Cement

Остеома Osteoma

Фіброма Fibroma

Адамантинома Adamantinoma

Одонтома Odontoma

50 / 130
Лікар-стоматолог при лікуванні пацієнта хронічного глибокого карієсу зуба виконує остаточну обробку постійної пломби із композиту світлової полімеризації. Який колір кільця на хвостовику алмазного бору відповідає його найменшій абразивності? The dentist, while treating a patient with chronic deep tooth decay, performs the final treatment of a permanent filling made of light polymerization composite. What color of the ring on the diamond boron shank corresponds to its least abrasiveness?

Білий White

Червоний Red

Жовтий Yellow

Зелений Green

Чорний Black

51 / 130
Мати дівчинки 4-х місяців, яка перебуває на штучному вигодовуванні, звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на появу білуватого нальоту на слизовій оболонці порожнини рота у дитини, погіршення апетиту. Останні два дні дитина неспокійна, млява. При огляді порожнини рота на злегка гіперемованій слизовій оболонці щік та язика був виявлений білий наліт, який легко знімається без утворення ерозій. Поставте найбільш імовірний діагноз: The mother of a 4-month-old girl, who is on artificial feeding, turned to the dental clinic with complaints about the appearance of a whitish coating on the mucous membrane of the oral cavity of the child, deterioration of appetite . The child has been restless, lethargic for the last two days. During the examination of the oral cavity, a white plaque was found on the slightly hyperemic mucous membrane of the cheeks and tongue, which is easily removed without the formation of erosions. Make the most likely diagnosis:

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кір Кір

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гострий псевдомембранозний кандидоз Acute pseudomembranous candidiasis

М'яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

52 / 130
Хворого 1953 р.н. госпіталізовано щелепно-лицеве відділення на 5 добу після операції атипового видалення 48 зуба, з діагнозом: одонтогенна флегмона дна порожнини рота та шиї праворуч. Незважаючи на повноцінний розтин, дренування та адекватну протизапальну, протимікробну, дезінтоксикаційну, загальнозміцнюючу терапію самопочуття хворого погіршилося: Температура тіла 40°С, пульс-110-140/хв, задуха, біль за грудиною. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта? The patient, born in 1953, was hospitalized in the maxillofacial department on the 5th day after an operation to remove an atypical tooth 48, with a diagnosis of odontogenic phlegmon of the floor of the mouth and neck on the right. Despite a full-fledged dissection, drainage and adequate anti-inflammatory, antimicrobial, detoxification, strengthening therapy, the patient's well-being worsened: body temperature 40°C, pulse 110-140/min, suffocation, pain behind the sternum. What complication developed in the patient?

Медіастеніт Mediastenitis

Iнфаркт міокарду Myocardial infarction

Пневмоторакс Pneumothorax

Інфаркт легенів Pulmonary infarction

Сепсис Sepsis

53 / 130
В клініку надійшла дитина 8-ми років зі скаргами на наявність утворення в ділянці правої половини нижньої щелепи, яке батьки дитини виявили тиждень тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок щільного безболісного утворення в ділянці 85 зуба. Визначається позитивний симптом пергаментного хрускоту, слизова оболонка над утворенням в кольорі не змінена. На рентгенограмі визначається велике, чітко контуроване вогнище розрідження кісткової тканини, в порожнину утворення включений зачаток 45 зуба. Який діагноз можна припустити? An 8-year-old child came to the clinic with complaints about the presence of a mass in the area of ​​the right half of the lower jaw, which the child's parents discovered a week ago. Objectively: the face is asymmetrical due to a dense, painless formation in the area of ​​tooth 85. A positive symptom of parchment crunch is detected, the mucous membrane above the formation has not changed in color. The X-ray shows a large, clearly contoured focus of thinning of the bone tissue, the rudiment of tooth 45 is included in the cavity of the formation. What diagnosis can be assumed?

Радикулярна кіста нижньої щелепи від 85 зуба Radicular cyst of the lower jaw from the 85th tooth

Kістозна форма остеобластокластоми нижньої щелепи Cystic form of osteoblastoclastoma of the lower jaw

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

Фолікулярна кіста нижньої щелепи від 45 зуба Follicular cyst of the lower jaw from the 45th tooth

Фіброзна дисплазія нижньої щелепи Fibrous dysplasia of the lower jaw

54 / 130
Після проведення обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку? After examining the patient for 6 months, he was diagnosed with complete non-union of the upper lip. What plastic surgery should be performed to eliminate the defect in this case?

Френулоектомія Frenulectomy

Уранопластика Uranoplasty

Хейлопластика Cheiloplasty

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Френулотомія Frenulotomy

55 / 130
Хворий 38-ми років надійшов із травмою щелепно-лицевої ділянки. Встановлено попередній діагноз: перелом верхньої щелепи, ускладнений переломом основи черепа. Який симптом буде свідчити про перелом основи черепа? A 38-year-old patient came in with an injury to the maxillofacial region. A preliminary diagnosis was made: a fracture of the upper jaw complicated by a fracture of the base of the skull. What symptom would indicate a fracture of the base skulls?

- -

Лікворея Liquor

Кровотеча з зовнішнього слухового проходу Bleeding from the external auditory canal

Симптом 'окулярів' Symptom 'glasses'

Кровотеча з носу Bleeding from the nose

56 / 130
Хворий 34-х років отримав наскрізне кульове поранення в ділянці нижньої щелепи. Визначається двобічний ментальний перелом нижньої щелепи з вираженим зміщенням центрального фрагменту назад, кровотеча з раневого каналу незначна, свідомість збережена, хворий відзначає утруднене дихання, зростає дихальна недостатність. Чим викликане утруднення дихання хворого? A 34-year-old patient received a penetrating bullet wound in the area of ​​the lower jaw. A bilateral mental fracture of the lower jaw with a marked displacement of the central fragment backwards, bleeding from the wound channel is insignificant, consciousness is preserved, the patient notes difficulty breathing, respiratory failure is increasing. What is the cause of the patient's difficulty breathing?

Розвитком стенотичної асфіксії By the development of stenotic asphyxia

Посднаною черепно-щелепно-лицевою травмою Late cranio-maxillofacial trauma

Розвитком дислокаційної асфіксій Development of dislocation asphyxia

Розвитком геморагічиого шоку Development of hemorrhagic shock

Розвитком травматичиого шоку The development of traumatic shock

57 / 130
Хвора 25-ти років звернулась в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі відсутні 25, 26 зуби. Лікарем вирішено виготовити металокерамічний мостоподбний протез з опорами на 23, 24, 27 зуби. 3 якого матеріалу необхідно виготовити провізорні коронки? A 25-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: 25, 26 teeth are missing on the upper jaw. The doctor decided to make a metal-ceramic bridge prosthesis with supports for 23, 24, 27 teeth. 3 What material should temporary crowns be made of?

Рanasil Рanasil

Arglass Arglass

Protemp Protemp

Орtokel Орtokel

Relyx temp Relyx temp

58 / 130
У 11-річної дитини під час профілактичного огляду на горбах 43 та 44 зубів виявлені блискучі плями білувато-жовтого кольору із чіткими обрисами. Суб’єктивні скарги відсутні. Під час зондування емалі шорсткість не визначається. В анамнезі гострий гнійний періостит від 84 зуба. Для якого захворювання є характерними вище описані зміни? In an 11-year-old child, during a preventive examination, shiny spots of whitish-yellow color with clear outlines were found on the ridges of 43 and 44 teeth. There are no subjective complaints. Under the time of probing enamel roughness is not determined. There is an anamnesis of acute purulent periostitis from tooth 84. For which disease are the changes described above characteristic?

Mісцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Системна rіпоплазія емалі Systemic enamel riboplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

59 / 130
При обстеженні пацієнта 52-х років стоматолог проводить зондування пародонтальних кишень та заносить дані в ортопантомограму. Для зондування застосовується пародонтальний зонд. На якому рівні розташована маркувальна частина зонду за рекомендаціями ВОО3? When examining a 52-year-old patient, the dentist probes the periodontal pockets and records the data in the orthopantomogram. A periodontal probe is used for the probe. At what level is the marking part of the probe located according to the recommendations VOO3?

3,5-5,5 мм 3,5-5,5 мм

1,0-2,0 мм 1,0-2,0 мм

2,5-3,5 мм 2.5-3.5 mm

0,5-3,5 мм 0,5-3,5 мм

1,5-2,5 мм 1,5-2,5 мм

60 / 130
Пацієнтка 63-х років скаржиться на поломку протезу на нижній щелепі. З анамнезу. протез виготовлений 2 місяці тому. Після зняття відбитків упіном рекомендовано провести починку протезу. Який матеріал необхідно застосовувати з цією метою? A 63-year-old patient complains of a broken prosthesis on the lower jaw. From the anamnesis, the prosthesis was made 2 months ago. After removing the impressions with an upin, it is recommended to repair the prosthesis. What material must be used for this purpose?

Панасил Панасил

Евікрол Evicrol

Протакрил Protacryl

Комполюкс Complex

Протемп ProTemp

61 / 130
При первинному огляді пацієнта 14-ти років лікрем-ортодонтом діагностовано третій вид діастеми за класифікацією Хорошилкіної. Згідно з вище згаданою класифікацією це: During the initial examination of a 14-year-old patient, a licrem-orthodontist diagnosed the third type of diastema according to Khoroshilkina's classification. According to the above-mentioned classification, it is:

Латеральне відхилення коронок центрального різця при правильному розміщенні верхівок коренів Lateral deviation of central incisor crowns with correct placement of root tips

Медіальний нахил коронок центральних pізців та латеральне відхилення їх коренів Medial inclination of the crowns of central teeth and lateral deviation of their roots

Корпусне латеральне зміщення центральних різців Case lateral displacement of central incisors

Дистальне зміщення одного центрального різця Distal displacement of one central incisor

Диспозиція одного центрального різця Disposition of one central incisor

62 / 130
У хворої 68-ми років протягом року з'явилась тугорухомість і помірний біль в лівому скронево-нижньощелепному суглобі, який посилюється наприкінці доби, після переохолодження, або після довгої розмови. Інколи з'являється хруст у суглобі. Поставте попередній діагноз: A 68-year-old patient developed stiffness and moderate pain in the left temporomandibular joint during the year, which worsens at the end of the day, after hypothermia, or after a long conversations. Sometimes there is a crunch in the joint. Make a preliminary diagnosis:

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Kiстковий анкілоз Bone ankylosis

Артроз Arthrosis

Гострий артрит Host arthritis

Хронічний артрит Chronic arthritis

63 / 130
Батьки 2-річної дівчинки звернулись зі скаргами на наявність порожнин у пришийковій ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи. Після обстеження встановлено діагноз: гострий поверхневий карієс 71,72, 81, 82 зубів. Проведено курс лікування методом сріблення. Через який термін повторюють курс імпрегнації? The parents of a 2-year-old girl complained about the presence of cavities in the cervical area of ​​the front teeth of the lower jaw. After the examination, the diagnosis was made: acute superficial caries 71,72, 81, 82 teeth. A course of treatment by the silvering method was carried out. After what period is the course of impregnation repeated?

Кожні 6 місяців Every 6 months

1 раз на місяць Once a month

Кожні 4 місяці Every 4 months

1 раз на рік Once a year

Не повторюють Do not repeat

64 / 130
Опитавши пацієнта і оглянувши його порожнину рота, стоматолог поставив діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Призначення якої групи препаратів загальної дії буде показане у даній клінічній ситуації? After interviewing the patient and examining his oral cavity, the dentist made a diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis. Which group of drugs of general action will be prescribed in this clinical situation?

Антибактеріальних Antibacterial

Протигрибкових Antifungal

Противірусних Antivirus

Цитостатиків Cytostatic drugs

Kератопластиків Keratoplasty

65 / 130
До лікаря-стоматолога звернулись батьки 3-річної дівчинки з метою підбору зубної пасти для дитини. При об'єктивному обстеженні зубів і слизової оболонки порожнини рота патології не виявлено. Яку зубну пасту слід порекомендувати дитині? Parents of a 3-year-old girl turned to the dentist for the purpose of selecting toothpaste for the child. An objective examination of the teeth and mucous membrane of the oral cavity revealed no pathology. What toothpaste should be recommended for a child?

З середнім вмістом фтору With an average fluoride content

3 мінеральними солями 3 mineral salts

З низьким вмістом фтору Low fluoride

Без фтору No Fluorine

3 вмістом ферментів 3 with enzyme content

66 / 130
Чоловік 47-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в ділянці нижньої щелепи праворуч і загальну слабкість. Об’єктивно: ясна набряклі гіперемовані, відзначається відкладення зубного каменю. В 46 зу6і на медіальній по верхні пломба, контактний пункт відсутній. На слизовій оболонці навколо 46 зуба з вестибулярної поверхні ближче до ясенного краю - щільний болісний інфільтрат, відзначається флюктуація. Рухливість 46 зvба ІІ ступеня, 45 і 47, зубів І ступеня. Підщелепні лімфатичні вузли праворуч збільшені, злегка болісні при пальпації. Який остаточний діагноз? A 47-year-old man turned to a dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower jaw on the right and general weakness. Objectively: the gums are swollen and hyperemic, there is a delay tartar. In tooth 46, on the medial to upper filling, there is no contact point. On the mucous membrane around tooth 46 from the vestibular surface closer to the gingival margin - a dense painful infiltrate, fluctuation is noted. Mobility of tooth 46 of the II degree, 45 and 47, teeth of the I degree . Submandibular lymph nodes on the right are enlarged, slightly painful on palpation. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий перiостит Acute periostitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Загострениня катарального гінгівіту Aggravation of catarrhal gingivitis

Загострення локалізованого пародонтиту Aggravation of localized periodontitis

67 / 130
У хлопчика 14-ти років ортодонтом діагностовано мезіальний прикус. На діагностичній моделі верхньої щелепи лікарю необхідно виміряти ширину зубного ряду за методом Пона. Між якими точками в ділянці перших премолярів верхньої щелепи слід проводити вимірювання? A 14-year-old boy was diagnosed with a mesial bite by an orthodontist. On the diagnostic model of the upper jaw, the doctor needs to measure the width of the tooth row according to Pohn's method. Between which points in the area of ​​the first premolars the upper jaw should be measured?

Miж дистальними контактними точками на скаті щічних горбків Between the distal contact points on the slope of the buccal tubercles

Між вершинами піднебінних горбків Between the tops of the palatine tubercles

Між вершинами щічних горбків Between the tops of the buccal tubercles

Між точками всередині міжгорбкової фісури Between points inside the intertuberous fissure

Mіж медіальними контактними точками на скаті щічних горбків Between the medial contact points on the slope of the buccal tubercles

68 / 130
Хворий 26-ти років працює у сфері IT- технологій, працює за комп'ютером по 10-12 годин щодня. На диспансерному обліку у офтальмолога з приводу синдрому 'сухого ока' До стоматолога звернувся з приводу численних дефектів зубів. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях зубів у при шийкових ділянках наявні об’ємні дефекти твердих тканин зубів у межах навколопульпарного дентину, без чітких меж, дентин темно-коричневого кольору, розм’якшений, безболісний при зондуванні. Який імовірний діагноз? A 26-year-old patient works in the field of IT technologies, works at a computer for 10-12 hours every day. He is in the dispensary register with an ophthalmologist for the syndrome' dry eye' He consulted a dentist about numerous defects in the teeth. Objectively: on the vestibular surfaces of the teeth in the cervical areas, there are volumetric defects of the hard tissues of the teeth within the limits of the peripulpal dentin, without clear boundaries, the dentin is dark brown in color, softened , painless on probing. What is the likely diagnosis?

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Гострий глибокий множинний карієс Acute deep multiple caries

- -

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Патологічна стертість твердих тканин зубів Pathological abrasion of hard tissues of teeth

69 / 130
У дитини 6-ти років під час профілактичного огляду в перших постійних молярах виявлені глибокі відкриті непігментовані фісури. Цілісність емалі збережена, при зондування шорсткість не визначається. Яка оптимальна тактика у даному випадку. During a preventive examination of a 6-year-old child, deep, open, unpigmented fissures were found in the first permanent molars. The integrity of the enamel is preserved, roughness is not detected during probing. What is the optimal tactic in this case.

- -

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Iнвазивна герметизація Invasive sealing

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

ART-методика ART Method

70 / 130
Хвора 68-мии років звернулася в стоматологічне відділення з діагнозом: перелом нижньої щелепи справа в ділянці кута зі зміщенням відламків. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку, при пальпації відзначається рухомість уламків в ділянці перелому, біль. Кількість зубів на щелепах та їх якість достатня для консервативного лікування, В анамнезі: епілепсія з народження. Епілептичні напади щомісяця. Який метод лікування запропонуєте? A 68-year-old patient came to the dental department with a diagnosis: fracture of the lower jaw on the right in the area of ​​the corner with displacement of fragments. Objectively: facial asymmetry due to post-traumatic edema , during palpation there is mobility of fragments in the fracture area, pain. The number of teeth on the jaws and their quality is sufficient for conservative treatment, History: epilepsy since birth. Epileptic seizures every month. What treatment method would you suggest?

Iммобілізація шиною Порта Port bus immobilization

Остеосинтез Osteosynthesis

Іммобілізація щелеп шинами Tігерштедта Immobilization of jaws with Tigerstedt splints

Iммобілізація шиною Ванкевича Immobilization with Vankevych splint

Iммобілізація щелеп шинами Васильєва Immobilization of jaws with Vasiliev splints

71 / 130
Пацієнт 12-ти років лікується у лікаря-ортодонта. Діагноз: прогенічний мезіальний прикус, діастема і треми на нижній щелепі. Для лікування призначено апарат Брюкля. До якої групи апаратів належить даний апарат? A 12-year-old patient is being treated by an orthodontist. Diagnosis: progenic mesial bite, diastema and trema on the lower jaw. Brukl's device is prescribed for treatment. To which group of devices does this device belong to?

Функціонально-діючий Functionally active

Комбінованої дії Combined action

Функціонально-направляючий Functionally-directive

Механічно-діючий Mechanically active

- -

72 / 130
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на наявність потовщення у вигляді “перлинки” у пришийковій ділянці зуба. Об'єктивно: в ділянці шийки 33 зуба на вестибулярній поверхні наявність 'емалевої краплі' в діаметрі 1,5 мм. Поставте діагноз: A 25-year-old woman complained about the presence of thickening in the form of a 'pearl' in the cervical region of the tooth. Objectively: in the cervical region of 33 teeth on the vestibular surface the presence of an 'enamel drop' with a diameter of 1.5 mm. Make a diagnosis:

- Е, Флюороз - E, Fluorosis

Мармурова хвороба Marble disease

Надкомплектний зуб Supplementary Tooth

Гіпоплазія Hypoplasia

Гiперплазія Hyperplasia

73 / 130
Хворий 55-ти років скерований у хірургічне відділення з метою видалення 36 i 37 зyбів. 3 анамнезу відомо, що сім місяців тому хворий переніс інфаркт міокарда. Через який проміжок часу після інфаркту міокарда можна проводити планове видалення зубів? A 55-year-old patient is referred to the surgical department for the purpose of removing 36 and 37 tumors. It is known from the 3 anamnesis that the patient suffered a myocardial infarction seven months ago. After what interval How long after a myocardial infarction can a planned tooth extraction be performed?

1 pік 1 pік

Не має обмежень за часом No time limit

1-2 місяці 1-2 months

4-6 місяців 4-6 months

3-4 тижні 3-4 weeks

74 / 130
Пацієнт 32-х років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу відомо, що зуби втрачені внаслідок травми 8 місяців тому. При огляді: 11 та 12 зуби відсутні, прикус ортогнатичний 13, 21, 22 зуби інтактні, стійкі. Який метод протезування найдоцільніший в даному випадку? A 32-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw. From the anamnesis, it is known that the teeth were lost due to an injury 8 months ago. On examination: 11 and 12 the teeth are absent, the bite is orthognathic, teeth 13, 21, 22 are intact, stable. What method of prosthetics is the most appropriate in this case?

Адгезивиий мостоводібний протез Adhesive Bridge

Металокерамічний мостоводібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Суцільнокерамічні коронки, зафіксованна імплантатах All-ceramic crowns fixed to implants

Бюгельний протез з фіксацією на атачменах Bugel prosthesis with fixation on attachmen

Частковий знімний мікропротез Partial removable microprosthesis

75 / 130
Пацієнту планують провести препарування вітального 12 зуба під штучну керамічну коронку. Оберіть оптимальний метод знеболення: The patient is scheduled to prepare the 12th wisdom tooth for an artificial ceramic crown. Choose the optimal pain relief method:

Iнфраорбітальна анестезія Infraorbital anesthesia

Iнфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Різцева анестезія Incisal anesthesia

Туберальна анестезія Tuberal anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

76 / 130
У дитини 8-ми років під час профілактичного огляду діагностовано хронічний фіброзний пульпіт 46 зуба. 3 метою вибору оптимального методу лікування проведено рентгенологічне дослідження. За даними прицільної внутрішньоротової рентенограми 46 зуба встановлено, що довжина коренів досягає нормальної величини, стінки коренів паралельні, в ділянці верхівки загострені, кореневі канали закінчуються воронкоподібним розширенням. Періодонтальна щілина визначається лише на бічних поверхнях кореня. Якій стадії апексогенезу відповідає описана рентгенологчна картина? During a preventive examination, an 8-year-old child was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of tooth 46. 3 X-ray examination was carried out in order to choose the optimal treatment method. According to the data of the focused intraoral roentgenogram 46 of the tooth, it was established that the length of the roots reaches a normal value, the walls of the roots are parallel, the apex is pointed, the root canals end with a funnel-shaped expansion. The periodontal gap is determined only on the lateral surfaces of the root. What stage of apexogenesis does the described X-ray picture correspond to?

Росту кореня у довжину Growth of root in length

Незакритої верхівки кореня Unclosed root apex

Повністю сформованого кореня і періодонта; зміни на рентгенограмі віповідають поставленому діагнозу Fully formed root and periodontium; changes on the radiograph indicate the diagnosis

Несформованого періодонта Unformed periodontium

Несформованої верхівки кореня Unformed root apex

77 / 130
Учням 3 класу рік тому було проведено комплекс первинної профілактики карієсу за яким показником слід проводити оцінку первинної профілактики через рік після її проведення? A year ago, 3rd grade students underwent a complex of primary prevention of caries, according to which indicator should primary prevention be evaluated a year after its implementation?

Кількість ускладненого карієсу Number of complicated caries

Розповсюдженість карієсу Prevalence of caries

Інтенсивність карієсу Caries intensity

Розповсюдженість захворювань пародонта Prevalence of periodontal diseases

Приріст карієсу Increase in caries

78 / 130
При огляді потерпілого з пораненням в ділянці дна порожнини рота виявлено значну гематому з поширення на шийний відділ та значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота і ший, який з часом посилюється. При даному стані виникає загроза розвитку стенотичної асфіксії. Який вид невідкладної допомоги необхідно надати хворому? When examining a victim with a wound in the area of ​​the floor of the mouth, a significant hematoma with spread to the neck and significant swelling of the soft tissues of the floor of the mouth and neck, which sometimes intensifies. With this condition, there is a threat of the development of stenotic asphyxia. What type of emergency care should be provided to the patient?

Введеня лобеліну Introducing lobeline

Проведення первинної хірургічної обробки рани Performing primary surgical treatment of the wound

Фіксація язика Language fixation

Проведення трахеотомії Carrying out a tracheotomy

Застосування кисневої маски Application of oxygen mask

79 / 130
Чоловік 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль при ковтанні, обмежене відкривання рота, погіршення загального самопочуття. Декілька днів тому болів зруйнований 37 зуб, потім з'явився біль при ковтанні і обмеження відкривання рота. Об’єктивно: невеликий м'який набряк в лівій підщелеповій ділянці. Пальпується збільшений лімфатичний вузол. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки та бічної стінки глотки. 37 зуб зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкурсія слабко болюча. Поставте діагноз: A 43-year-old man consulted a doctor with complaints of pain when swallowing, limited opening of the mouth, deterioration of general well-being. A few days ago, the 37th tooth was in pain, then with there was pain when swallowing and restriction of opening the mouth. Objectively: a small soft swelling in the left submandibular area. An enlarged lymph node is palpated. The mouth opens 1.5 cm. There is swelling of the left palatal arch and the side wall of the pharynx. The 37th tooth is destroyed , the mucous membrane around the tooth is swollen, the percussion is weakly painful. Make a diagnosis:

Одонтогенна навкологлоткова флегмона Odontogenic peripharyngeal phlegmon

Гострий підщелепний лімфаденіт Acute submandibular lymphadenitis

Паратонзилярний абсцес Peratonsillar abscess

Одонтогенна піднижньощелепна флегмона Odontogenic mandibular phlegmon

Одонтогенна крило-щелепна флегмона Odontogenic pterygo-maxillary phlegmon

80 / 130
До стоматолога звернулись батьки 8-річної дитини зі скаргами на появу білих плям на верхніх постійних різцях. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 11, 12, 21, 22 зубів наявна значна кількість м'якого зубного нальоту, після видалення якого на поверхні емалі визначаються білі матові крейдоподібні плями. Після гігієнічного навчання лікар призначив курс ремінералізуючої терапії. Який з нижченаведених препаратів НЕ МОЖЕ бути використаний з метою ремтерапiї? The parents of an 8-year-old child turned to the dentist with complaints about the appearance of white spots on the upper permanent incisors. Objectively: in the cervical region 11, 12, 21, 22 there is a significant amount of soft dental plaque on the teeth, after removal of which white matte chalk-like spots are determined on the surface of the enamel. After hygienic training, the doctor prescribed a course of remineralization therapy. Which of the following drugs CANNOT be used for the purpose of rhemotherapy?

Тоoth Mousse Тоoth Mousse

ICON ICON

Fluor Protector Fluor Protector

Емальгерметизуючий ліквід Emalsealing liquid

R.O.C.S. medical minerals R.O.C.S. medical minerals

81 / 130
Хвора 36-ти років скаржиться на періодичний біль на нижній щелепі в ділянці 48 зуба, що прорізується. Обличчя симетричне. Слизова оболонка в правій ретромолярній ділянці пастозна, пальпація слабкоболісна. На рентгенограмі визначається дистопія 48 зубу Який імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of periodic pain in the lower jaw in the area of ​​the 48th erupting tooth. The face is symmetrical. The mucous membrane in the right retromolar area is pasty, palpation is mildly painful Dystopia of tooth 48 is determined on the x-ray. What is the probable diagnosis?

Виразконий стоматит Virazkonium Stomatitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Хронічний перикоронарит Chronic pericoronaritis

Хронічний грапулюючий періодонтит Chronic granulocytic periodontitis

82 / 130
Хворому поставили діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 34 зуба. Виконані препарування, екстирпація пульпи, механічна та медикаментозна обробка каналів. Як необхідно провести пломбування каналів? The patient was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of tooth 34. Preparations, pulp extirpation, mechanical and medical treatment of the canals were performed. How should the canals be filled?

- -

Вивести невелику кількість матеріалу зaверхівку кореня Extract a small amount of material to the tip of the root

До фізіологічної верхівки кореня To the physiological tip of the root

До анатомічної верхівки кореня To the anatomical apex of the root

До рентгенологічної верхівки кореня To the x-ray apex of the root

83 / 130
У хворого 40-ка років внаслідок травми визначається рухливість кісток носа, набряк м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив в склеру лівого ока. Симптом сходинки по нижньому краю орбіти з двох сторін. Відкритий прикус, носова кровотеча. Яким буде попередній діагноз? In a 40-year-old patient, as a result of an injury, the mobility of the bones of the nose, swelling of the soft tissues of the left zygomatic area, hemorrhage in the sclera of the left eye is determined. The symptom of a step on the lower edge orbits on both sides. Open bite, nosebleed. What will be the preliminary diagnosis?

- -

Перелом верхньої щелепи по Ле Фоp I Le Faup I fracture of the upper jaw

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи по Ле Фор ІІІ Le Fort III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор IІ Le Faure II fracture of the upper jaw

84 / 130
Пацієнтка віком 42-х років скаржиться на шурхотіння, лускіт біля вуха, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні. Об'єктивно: рухи нижньої щелепи S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: суглобова ямка скроневонижньощелепного суглобу плеската, шийка суглобового відростка вкорочена, на поверхні суглобової голівки - екзостози. Який остаточний діагноз? A 42-year-old patient complains of rustling, ringing near the ear, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing. Objectively: movements of the lower jaw S- similar. Opening the mouth in full. On the tomogram: the articular fossa of the temporomandibular joint is flattened, the neck of the articular process is shortened, there are exostoses on the surface of the articular head. What is the final diagnosis?

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Kістковий анкілоз Bone ankylosis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

85 / 130
Батьки дитини 8-ми років, яка приймала антибіотики з приводу пневмонії, 3вернулися до стоматолога зі скаргами на зміни слизової оболонки в порожнині рота у дитини. Лікар встановив діагноз: гострий кандидозний стоматит. Яким препаратом необхідно обробляти СОПР в даному в падку для етіотропного лікування? Parents of an 8-year-old child who was taking antibiotics for pneumonia returned to the dentist complaining of changes in the mucous membrane in the child's oral cavity. The doctor diagnosed: acute candidal stomatitis. What drug should be used to treat the SOPR in this case for etiotropic treatment?

Зовіракс Zovirax

Метрогіл дента Metrogil denta

Бонафтон Bonafton

Солкосерил Solcoseryl

Канестен Canesten

86 / 130
У хворого односторонній лінійний перелом в ділянці кута нижньої щелепи. Зроблена іммобілізація з накладенням двущелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями і міжщелепним сластичним витягуванням. Загоєння перебігало без ускладнень. Який оптимальний термін я зняття шини? The patient has a one-sided linear fracture in the area of ​​the angle of the lower jaw. Immobilization was performed with the application of a double-jaw dental wire splint with hook loops and interjaw elastic traction. The healing was uneventful. What the optimal term for tire removal?

Через 1 місяць In 1 month

Через 3 тижня In 3 weeks

Черсз 10 днів After 10 days

Через тиждень After a week

Черсз 2 тижні After 2 weeks

87 / 130
У хворого 64-х років під час надання стоматологічної допомоги з'явився різкий бiль, що давить, за грудиною. Інтенсивність болю наростала, з'явилося почуття страху смерті, загальна слабкість, запаморочення. При огляді стан хворого середньої тяжкості. Хворий блідий, тони серця приглушені, пульс аритмічний. АТ- 110/60 мм рт.ст., ЧСС-98/хв. Дихання прискорене. Який імовірний попередній діагноз? A 64-year-old patient experienced a sharp, pressing pain behind the sternum during dental care. The intensity of the pain increased, a feeling of fear of death appeared , general weakness, dizziness. On examination, the patient's condition is of moderate severity. The patient is pale, the heart sounds are muffled, the pulse is arrhythmic. Blood pressure - 110/60 mm Hg, heart rate - 98/min. Breathing is accelerated. What is the probable preliminary diagnosis?

Непритомність Fainting

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Iнсульт Iнсульт

Гiпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

88 / 130
При профілактичному огляді дитини 3-х років встановлено: тимчасові зуби інтактні, слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Дитина здорова. Яка абразивність (RDA) зубної пасти має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини? During a preventive examination of a 3-year-old child, it was established: the temporary teeth are intact, the mucous membrane of the oral cavity is free of pathological changes. The child is healthy. What is the abrasiveness (RDA) of the toothpaste be for the daily care of this child's teeth?

RDA 100-120 RDA 100-120

RDA 120-200 RDA 120-200

RDA 60-100 RDA 60-100

- -

RDA 30-50 RDA 30-50

89 / 130
Хворий 68-ми років користується повним знімним протезом протягом 5 років. За цей час фіксація протеза повільно погіршувалась. Об’єктивно: протез майже повністю не прилягає до слизової оболонки по перехідній клапанній зоні. Відсутня повноцінна фіксація та стабілізація протеза. Як можна використати цей протез? A 68-year-old patient has been using a complete removable prosthesis for 5 years. During this time, the fixation of the prosthesis slowly deteriorated. Objectively: the prosthesis almost completely does not adhere to the mucous membrane along the transitional valve zone. There is no full fixation and stabilization of the prosthesis. How can this prosthesis be used?

Використати протез у якості індивідуальної ложки Use the prosthesis as an individual spoon

Залишити старий протез після виконання перебазування Leave the old prosthesis after rebasing

Залишити старі штучні туби лише замінити базис протеза Leave the old artificial tubes only to replace the base of the prosthesis

Залишити старий базис, замінивши штучні зуби Leave the old basis by replacing artificial teeth

Використати старий протез при визначенні висоти центральної оклюзії Use the old prosthesis when determining the height of the central occlusion

90 / 130
Хвора 27-ми років звернулася до лікаря-стоматолога и скаргами на біль в ділянці видаленого 2 дні тому зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває в повному обсязі, Лунка видаленого 27 зуба заповнена залишками Їжі. Краї лунки гіперемовані, болючі при пальпації. Яку лікувальну тактику слід обрати в даному випадку? A 27-year-old patient turned to a dentist complaining of pain in the area of ​​a tooth removed 2 days ago. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens fully volume, The socket of the removed 27th tooth is filled with food residues. The edges of the socket are hyperemic, painful on palpation. What treatment tactics should be chosen in this case?

Кюрстаж, промивання, пухка тампонада лунки Curstage, washing, loose tamponade of the hole

Некректомія, туга тампонада, ушивання лунки Necrectomy, tight tamponade, suturing of the hole

Кюрстаж, некректомія, туга тампонада лунки Curstage, necrectomy, tight socket packing

Кюретаж, пухка тампонада лунки, накладання швів Curettage, loose tamponade of the hole, suturing

Кюретаж, промивання, туга тампонада лунки Curettage, washing, tight tamponade of the hole

91 / 130
Хворий 35-ти років скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,5-38,0°С, неприємний запах з рота, біль під час вживання Їжі. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, збільшення і болючість регіональних лімфатичних вузлів, значні відкладення зубного каменю, некроз маргінального краю слизової оболонки альвеолярного відростка, виразки з нерівними краями на слизовий оболонці щік. Уражені ділянки вкриті сіруватим нальотом з різким запахом. У гемограм: лейкоцитоз зі зрушенням вліво, помірне підвищення ШОЕ. Який імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of general weakness, an increase in body temperature to 37.5-38.0°C, bad breath, pain during eating Food. Objectively: pallor of the skin, enlargement and tenderness of regional lymph nodes, significant tartar deposits, necrosis of the marginal edge of the mucous membrane of the alveolar process, ulcers with uneven edges on the mucous membrane of the cheeks. The affected areas are covered with a grayish plaque with a pungent odor. In the hemogram : leukocytosis with a shift to the left, a moderate increase in ESR. What is the probable diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Лейкоз Leukemia

Міліарно-виразковий туберкульюз Miliary-ulcerative tuberculosis

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

92 / 130
Студент 22-х років прийшов на повторний прийом до стоматолога у другій половині дня, після занять в університеті. Знаходиться на диспансерному обліку у лікаряендокринолога. Під час лікування у пацієнта виник стан збудження, після чого він втратив свідомість. Об’єктивно: тремор кінцівок, шкіра волога, пульс 100хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old student came for a repeat appointment with the dentist in the afternoon, after classes at the university. He is registered with an endocrinologist at the dispensary. During treatment, the patient a state of excitement arose, after which he lost consciousness. Objectively: tremor of the limbs, moist skin, pulse 100 min. BP - 100/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Епілптичний напад Epileptic attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

93 / 130
Пацієнт 23-х роки під час проведення первинного огляду у стоматолога почав неспокійно поводитися, скаржитися на запаморочення, після чого втратив свідомість, виникли судоми. Об’єктивно зіниці розширені, зникає рогівковий рефлекс, значне слиновиділення. Який діагноз найбільш імовірний? The 23-year-old patient began to behave restlessly during the initial examination at the dentist, complained of dizziness, after which he lost consciousness and had convulsions. Objectively, the pupils were dilated , the corneal reflex disappears, significant salivation. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Iнфаркт міокарду Myocardial infarction

Kолапс Kолапс

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Епілептичний напад Epileptic seizure

94 / 130
Батьки хлопчика 8,5 років звернулися до ортодонта зі скаргами на неправильне положення верхніх зубів у дитини. При огляді ротової порожнини виявлено: тортоаномалія 22, затримка фізіологічної зміни 61, трема між 61 та 22 зубами, співвідношення перших молярів за 1 класом Енгля. Попередній діaгноз: ретенція 21 зуба. Яка допоміжна діагностика необхідна для становки кінцевого діагнозу у даному випадку? The parents of an 8.5-year-old boy turned to an orthodontist with complaints about the incorrect position of the child's upper teeth. Oral examination revealed: tortoanomaly 22, delayed physiological change 61, trema between 61 and 22 teeth, ratio of the first molars according to Engel's 1st class. Preliminary diagnosis: retention of 21 teeth. What auxiliary diagnosis is necessary to make the final diagnosis in this case?

Ортопантомографія Orthopantomography

- -

Фотометрія Photometry

Tелерентгенографія Telerentgenography

Вимірювання КДМ KDM measurement

95 / 130
Хвора 53-х років користується кардіостимулятором, скаржиться на кровоточивість ясен під чищення зубів. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. Ясенні кишені глибиною 4-5 мм. Рухомість зубів 1-2 ступеня. На зубах велика кількість зубних відкладень. Який метод зняття зубних відкладень протипоказаний? A 53-year-old patient uses a pacemaker, complains of bleeding gums when brushing her teeth. Objectively: hyperemic, swollen gums. Gum pockets 4-5 mm deep. Mobility of the teeth of the 1st-2nd degree. There is a large amount of dental deposits on the teeth. What method of removing dental deposits is contraindicated?

Комбінований Combined

Ферментативний Enzymatic

Інструментальний Instrumental

Хімічний Chemical

Ультразвуковий Ultrasonic

96 / 130
Хвора 60-ти років, скаржиться на постійний ниючій біль в ділянці верхньої щелепи праворуч після пломбування 26 зуба. Визначається порушення чутливості слизової оболонки альвеолярного відростку та деяких ділянок шкіри верхньої губи. Який імовірний діагноз? A 60-year-old patient complains of constant aching pain in the area of ​​the upper jaw on the right after the filling of the 26th tooth. A sensitivity disorder of the mucous membrane of the alveolar process and some areas of the skin of the upper lips. What is the likely diagnosis?

Неврит лицевого нерва Neuritis of the facial nerve

Невралгія 2 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 2nd branch of the trigeminal nerve

Остеомієліт Osteomyelitis

Біль після пломбування Pain after filling

Hеврит 2 гілки трійчастого нерва Hebritis of the 2nd branch of the trigeminal nerve

97 / 130
Пацієнт 38-ми років скаржиться на незначну печію і сухість нижньої губи. Хвоpiє біля 2-х років. Об’єктивно: великі лусочки сірого кольору розташовані від лінії Клейна до середини червоної облямівки, які міцно прикріплені в центрі і відстають по периферії. При їх відторгненні ерозії не утворюється. Який імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of minor heartburn and dryness of the lower lip. It has been around for 2 years. Objectively: large gray scales are located from Klein's line to the middle of the red border, which are firmly attached in the center and lag behind on the periphery. When they are rejected, erosion does not form. What is the probable diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen

Кандидозиий хейліт Candida cheilitis

Червоний вовчак червоної облямівки губ Lupus erythematosus with red rim of the lips

98 / 130
Хворий 58-ми років скаржиться на гострі, ріжучі, подібні удару електроструму, напади болю в ділянці верхньої щелепи, підочній ділянці під час вживання їжі, при голінні, вмиванні. Біль супроводжується ринореєю, гіперсалівацією, сльозотечею. Який імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of sharp, cutting, electric shock-like pain attacks in the area of ​​the upper jaw, under the eyes during eating, shaving, washing The pain is accompanied by rhinorrhea, hypersalivation, lacrimation. What is the probable diagnosis?

Неврит 2 гілки трійчастого нерва Neuritis of the 2nd branch of the trigeminal nerve

- -

Невралгія 2 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 2nd branch of the trigeminal nerve

Неврит лицевого нерва Neuritis of the facial nerve

Гангліоніт крило-піднебінного вузла Ganglionitis of the pterygoid node

99 / 130
До ортодонта на прийом звернулася и. ти з дівчинкою 12-ти років з приводу відсутності у дитини 22 зуба, який був видалений в зв'язку з травмою місяць тому. При огляді ротової порожнини деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, відсутній 22 зуб, місце якому в зубній дузі є, 21 i 23 зуби інтактні. Діагноз вторинна адентія 22 зуба. Яка ваша тактика щодо рекомендації конструкції у даному випадку? You and a 12-year-old girl went to the orthodontist for an appointment regarding the absence of the child's 22nd tooth, which was removed due to an injury a month ago . When examining the oral cavity, no deformations of the maxillofacial system were detected, the bite is orthognathic, the 22nd tooth is missing, which has a place in the dental arch, the 21st and 23rd teeth are intact. The diagnosis is secondary adentia of the 22nd tooth. What is your strategy for recommending the construction in this case?

Імплантація Implantation

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis

Мостоподібний протез із двосторонньою фіксацією Bridge-like prosthesis with bilateral fixation

Мостоподібний протез із односторонньою фоксацією Bridge-like prosthesis with one-sided focus

Міжзубна розпірка Interdental spacer

100 / 130
При проведенні профілактичного огляду паціенту 26-ти років поставлений діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 35 зуба. Обєктивно: кореневий канал 35 зуба запломбований на 2/3 довжини і відновлений композитною пломбою. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня 35 зуба блідо-рожевого кольорy В перше відвідування було проведене розпломбування, інструментальна і медикаментозна обробка кореневого каналу з тимчасовою обтурацією пастою на основі гідроксиду кальцію. На наступний день з’явився біль при накушуванні на 35 зуб, який став поступово наростати. Вкажть iмовірну причину загострення хронічного періодонтиту: During a preventive examination of a 26-year-old patient, a diagnosis was made: chronic granulating periodontitis of tooth 35. Objectively: the root canal of tooth 35 was sealed for 2/3 of its length and restored with a composite with a filling. The mucous membrane in the area of ​​the projection of the tip of the root of tooth 35 is pale pink in color. At the first visit, unfilling, instrumental and medical treatment of the root canal with temporary obturation with a paste based on calcium hydroxide was performed. The next day, pain appeared when biting on tooth 35, which began to grow gradually. Indicate the probable cause of exacerbation of chronic periodontitis:

Недостатня інструментальна обробка каналу Insufficient channel instrumentation

Iндивідуальна реакція на матеріал Individual reaction to the material

Виведення пломбувального матеріалу у нижньощелепний канал Removal of filling material into the mandibular canal

Недостатня медикаментозна обробка каналу Insufficient medical treatment of the channel

Проштовхування інфікованого дентинного дебрису в періодонт Pushing infected dentinal debris into the periodontium

101 / 130
Пацієнту 40-ка років виготовляється металокерамічна коронка на 36 зуб. На етапі зняття відбитків лікар вирішив використати А силіконову відбиткову масу Яка з представників силіконових мас є А- силіконовою? A 40-year-old patient is being made a metal-ceramic crown for 36 teeth. At the stage of taking impressions, the doctor decided to use A silicone impression mass. Which of the representatives of silicone masses is A-silicone?

Еластік плюс Elastic plus

Lastic Extra Lastic Extra

Panasil Panasil

Кромопан Kromopan

Spidex Spidex

102 / 130
У новонародженої дитини виявлено вроджений дефект верхньої губи зліва. В які періоди ембріонального розвитку можуть формуватися вроджені вади верхньої губи? A congenital defect of the left upper lip was detected in a newborn child. In what periods of embryonic development can congenital defects of the upper lip be formed?

Протягом4-го місяця розвитку плода During the 4th month of fetal development

Протягом 2-го місяця розвитку плода During the 2nd month of fetal development

Протягом б-го місяця розвитку плода During the bth month of fetal development

Протягом 3-го місяця розвитку плода During the 3rd month of fetal development

Протягом 5-го місяця розвитку плода During the 5th month of fetal development

103 / 130
У хворого після введення новокаїну для проведення провідникової анестезії виник анафілактичний шок. Яку з названих речовин слід ввести хворому в першу чергу? The patient had an anaphylactic shock after the administration of novocaine for conduction anesthesia. Which of the following substances should be administered to the patient first?

Кордіамін Cordiamine

Дексаметазон Dexamethasone

Адреналін Adrenaline

Еуфілін Euphilin

Димедрол Diphenhydramine

104 / 130
В ортогнатичному прикусі в положенні центральної оклюзії майже всі зуби верхньої та нижньої щелепи мають по два антагоніста. Назвіть, які зуби є ВИНЯТКОМ, оскільки мають по одному антагоністу: In an orthognathic bite in a central occlusion position, almost all maxillary and mandibular teeth have two antagonists each. Name which teeth are EXCEPTIONS because they have one antagonist each:

Нижні треті моляри і нижні центральні pізці Lower third molars and lower central canines

Нижні треті моляри і верхні центральні pізці Lower third molars and upper central canines

Верхні треті моляри і нижні центральні pізці Upper third molars and lower central canines

Нижні бокові і центральні pізці Lower lateral and central legs

Верхні треті моляри і верхні центральні piзці Upper third molars and upper central canines

105 / 130
Хворий 65-ти років скаржиться на біль, що прогресує, у лівій привушно-жувальній ділянці та асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. При огляді: парез мімічних м'язів ліворуч. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Був встановлений діагноз: рак привушної слинної залози. Який спосіб лікування даного хворого обрати? A 65-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area and facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. On examination: paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe, there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. No saliva is secreted from the duct of the left parotid salivary gland. The diagnosis was made: cancer of the parotid salivary gland. What method of treatment should be chosen for this patient?

Субтотальну паротидектомію Subtotal parotidectomy

Видалення пухлини Removal of tumor

Часткову паротидектомію Partial parotidectomy

Tотальну паротидектомію Total parotidectomy

Секторальну паротидектомю Sectoral Parotidectomy

106 / 130
Хворому 48-ми років виготовляється металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 23, 25 і 27 зуб. Проводиться етап перевірки металевого каркасу Яким чином перевіряється відповідність поверхні препарованих зубів до внутрішньої поверхні металевого каркасу протезу? For a 48-year-old patient, a metal-ceramic bridge prosthesis is made with a support for the 23rd, 25th and 27th teeth. The stage of checking the metal frame is carried out. How is the conformity of the surface of the prepared teeth with the internal the surface of the metal frame of the prosthesis?

У порожнині рота за допомогою альгінатних матеріалів In the oral cavity using alginate materials

У порожнині рота за допомогою копіювального паперу In the mouth using carbon paper

У порожнині рота за допомогою гіпсу In the oral cavity using a cast

У порожнині рота за допомогою воску In the oral cavity using wax

У порожнині рота за допомогою силіконових матерiалів In the oral cavity using silicone materials

107 / 130
У дитини 6-ти років спостерігається асиметрія обличчя за рахунок недорозвинення правої половини нижньої щелепи, різке обмеження відкривання рота, неможливість нормального вживання їжі. В анамнезі: травма, перенесена під час пологів. На ортопантомограмі визначається різка деформація правого суглобового відростка нижньої щелепи, суглобова щілина не проявляється. Кут щелепи деформований, визначається 'шпора' Яким буде діaгноз? A 6-year-old child has facial asymmetry due to underdevelopment of the right half of the lower jaw, severe restriction of mouth opening, inability to eat normally. History: trauma, during childbirth. The orthopantomogram shows a sharp deformation of the right articular process of the lower jaw, the joint gap is not visible. The angle of the jaw is deformed, a 'spur' is defined. What will be the diagnosis?

Деформуючий артроз правого СHНЩС Deforming arthrosis of the right SCL

Kістковий анкілоз правого СНЩС Bone ankylosis of the right TMJ

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

Фіброзний анкілоз правого СНЩС Fibrous ankylosis of the right TMJ

- -

108 / 130
Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на деформацію альвеолярного відростка верхньої щелепи. Об’єктивно коронкова частина 12 зуба на 2/3 відновлена пломбою, перкусія безболісна, симптом Дюпюiтрена. Рентгенологічно: резорбція кiсткової тканини з чіткими межами, округлої форми, діаметром 1,5 см біля верхівки кореня 12 зуба. Встановіть діагноз: The patient turned to the dentist with complaints about the deformation of the alveolar process of the upper jaw. Objectively, the crown part of the 12th tooth is 2/3 restored with a filling, percussion is painless, Dupuytren's symptom. X-ray: resorption of bone tissue with clear boundaries, rounded shape, 1.5 cm in diameter near the apex of the root of tooth 12. Make a diagnosis:

Радикулярна кіста Radicular cyst

Глобуломаксилярна кіста Globulomaxillary cyst

Hосо-губна кіста Hoso-labial cyst

Kiста носо-пднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

Фолікулярна кіста Follicular cyst

109 / 130
Пацієнт 59-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, кровоточивість та болісність ясен, що посилюються під час прийому Їжі Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать при пальпації, рясні відкладення зубного каменю та нальоту, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм з помірною кількістю серозно-гнійного ексудату, рухомість зубів І-ІІ сту- пеню, травматична оклюзія. Які першочергові заходи у даній клінічній ситуації? A 59-year-old patient complains of bad breath, bleeding and painful gums, which worsen when eating. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, bleeding on palpation, abundant deposits of calculus and plaque, periodontal pockets 3-4 mm deep with a moderate amount of serous-purulent exudate, tooth mobility of the I-II degree, traumatic occlusion. What are the primary measures in this clinical situation?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Тимчасове шинування Temporary tire

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Видалення зубних відкладень Dental plaque removal

Вибіркове пришліфування Selective polishing

110 / 130
Хворому 28-ти років лікар-стоматолог протягом 6 днів проводить лікування гострого виразково-некротичного гінгівіту, легкого ступеню тяжкості. Об'єктивно ясна злегка набряклі, гіперемовані, виразкові поверхні очистились від некротичного нальоту. Препарати якої групи треба залучити до лікування на даному етапі? A 28-year-old patient is being treated by a dentist for 6 days for acute ulcerative-necrotic gingivitis of mild severity. Objectively, the gums are slightly swollen, hyperemic, ulcerated the surfaces have been cleared of necrotic plaque. What group of drugs should be involved in the treatment at this stage?

Антибіотики Antibiotics

Кератопластики Keratoplasty

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

Кератолітики Keratolytics

Антигістаміниі препарати Antihistamines

111 / 130
Батьки дитини 4,5 років звернулись до стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: коронки 74, 75 зубів зруйновані на 2/3. Лікарем діагностовано хронічний фіброзний пульпіт 74, 75 зубів. Стоматолог провів лікування пульпіту методом вітальної пульпотомії. Як найдоцільніше відновити анатомічну форму зубів? Parents of a 4.5-year-old child went to the dentist for oral cavity rehabilitation. Objectively: the crowns of 74, 75 teeth are destroyed by 2/3. The doctor diagnosed chronic fibrous pulpitis of 74, 75 teeth. The dentist treated the pulpitis by the method of vital pulpotomy. What is the most expedient way to restore the anatomical shape of the teeth?

Стандартні металеві коронки Standard metal crowns

Композиційні матеріали світлового твердіння Light curing composite materials

Традиційний склоіономерний цемент Traditional glass ionomer cement

Компомер Compomer

Гібридний склоiономерний цемент Hybrid glass ionomer cement

112 / 130
На прийом до стоматолога звернулась хвора 52-х років. Під час препарування 46 зуба під металокерамічну коронку хвора поскаржилася на головний біль, запаморочення, шум у вухах, відчуття жару, нудоту, сухість у роті, оніміння кінцівок. Обличчя асиметричне, носогубна складка з однієї сторони згладжена, порушення мови. Який стан розвинувся у хворої? A 52-year-old patient came to the dentist. During the preparation of tooth 46 for a metal-ceramic crown, the patient complained of headache, dizziness, tinnitus, feeling of heat , nausea, dry mouth, numbness of the limbs. The face is asymmetrical, the nasolabial fold is smoothed on one side, speech impairment. What condition has the patient developed?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Iнфаркт міокарда Myocardial infarction

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

113 / 130
У хворого 18-ти років на вестибулярній поверхні 11 зуба матова пляма 2х3 мм в дiаметрі, напівовальної форми. Коли з'явилася пляма, юнак не пам'ятає. Який об'єктивний тест буде найбільш інформативним при проведенні диференціальної діагностики у цього хворого? An 18-year-old patient has a matte spot 2x3 mm in diameter, semi-oval in shape, on the vestibular surface of tooth 11. The young man does not remember when the spot appeared. What objective test will be the most informative when conducting a differential diagnosis in this patient?

Зондування Probing

Термодіагностика Thermodiagnosis

Рентгенографія X-ray

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Вітальне фарбування Welcome painting

114 / 130
Після видалення у пацієнта 21-го року першого постійного моляра зліва на нижній щелепі лікар запропонував відновити дефект зубного ряду для запобігання виникнення ускладнень. Профілактика якого виду ускладнень проводиться в цьому випадку? After the removal of the first permanent molar on the left of the lower jaw in a 21-year-old patient, the doctor suggested restoring the dentition defect to prevent complications. What type of complications is prevented in this case?

Декомпенсована втрата жувальної ефективності Decompensated loss of chewing efficiency

Виникнення парафункцій жувальних м'язів Emergence of masticatory muscle parafunctions

Виникнення дисфункції СНЩС Emergence of TMJ dysfunction

Розвиток пародонтиту Development of periodontitis

Виникнення вторинно деформації зубних рядів Emergence of secondary deformation of tooth rows

115 / 130
Пацієнту 37-ми років показано виготовлення бюгельного протезу на нижню щелепу з кламерною фіксацією. На лабораторному етапі планування конструкції борному протезу, зокрема визначення шляхів введення і виведення, використовують паралелометрію. Якого з перерахованих правил щодо розміщення загальної кламерної лінії необхідно дотримуватися? A 37-year-old patient is shown the manufacture of a mandibular prosthesis for the lower jaw with clamp fixation. At the laboratory stage of planning the design of the boron prosthesis, in particular, determining the ways of introduction and output, parallelometry is used Which of the listed rules regarding the placement of the common staple line must be followed?

Має бути паралельною до сагітальної площини Must be parallel to the sagittal plane

Має проходити під кутом 45° до оклюзійної площини Must pass at an angle of 45° to the occlusal plane

Має бути перпендикулярною до оклюзійної площини Must be perpendicular to the occlusal plane

Має бути паралельною до оклюзійної площини Must be parallel to the occlusal plane

Має бути паралельною до фронтальної площини Must be parallel to the frontal plane

116 / 130
Пацієнт 18-ти років звернувся в стоматологічну поліклініку для профілактичного огляду. Після обстеження був поставлений діагноз: гострий поверхневий карієс 37 і 47 зубів. Які патоморфологічні зміни спотерігаються при гострому поверхневому карієсі? An 18-year-old patient went to the dental polyclinic for a preventive examination. After the examination, a diagnosis was made: acute surface caries of 37 and 47 teeth. What pathomorphological changes are observed in acute surface caries?

Підповерхнева демінералізація емалі і утворення зони прозорого дентину Subsurface demineralization of enamel and the formation of a zone of transparent dentin

Підповерхнева демінералізація емалі утворення зони замісного дентину Subsurface demineralization of enamel forming a zone of replacement dentin

Руйнування емалевих призм Destruction of enamel prisms

- -

Підповерхнева демінералізація емалі Subsurface enamel demineralization

117 / 130
Хворому 45-ти років лікар-ортопед виготовив естетичну штучну суцільнокерамічну коронку на 22 зуб. Опорний зуб відпрепаровано, розпочато процедуру ретракції ясен введено ретракційні нитки. Якої по- слідовності при отриманні основного подвійного двохетапного відбитку з верхньої щелепи повинен дотримуватися лікар для отримання якісного відбитку? For a 45-year-old patient, an orthopedist made an aesthetic artificial all-ceramic crown for the 22nd tooth. The abutment tooth was prepared, the gum retraction procedure was started, retraction threads were inserted. What is the sequence when obtaining the main double two-stage impression from the upper jaw should the doctor follow to obtain a high-quality impression?

Перший шар відбитку із ретракційними нитками, виведення рстракційних ниток, другий шар відбитку First layer of impression with retraction threads, output of retraction threads, second layer of impression

Перший і другий шар відбитку із ретракційними нитками First and second layer of impression with retraction threads

- -

Перший і другий шар відбитку після виведення ретракційних ниток The first and second layers of the impression after the removal of retraction threads

Виведення ретракційних ниток, два шари відбитку одномоментно Output of retraction threads, two layers of impression simultaneously

118 / 130
Юнак 18-ти років скаржиться на рухомість передніх верхніх різців, біль при накушуванні, змиканні зубів. В анамнез: напередодні на тренуванні вдарився зубами верхньої щелепи об бруси. Свідомість не втрачав. Об’єктивно: 11, 21 зуби інтактні, рухомість ІІ ступеню, змикання утруднене за рахунок ії орального положення. На рентгенограмі: розширення перідонтальної щілини 11, 21 зубів. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old man complains of mobility of the front upper incisors, pain when biting, clenching his teeth. History: the day before during training, he hit the bars of his upper jaw with his teeth. Consciousness did not lose it. Objectively: 11, 21 teeth are intact, mobility II degree, closing is difficult due to the oral position. X-ray: widening of the periodontal gap of 11, 21 teeth. What is the most likely diagnosis?

Травматичний неповний вивих 11. 21 зубів Traumatic partial dislocation of 11. 21 teeth

Травматичний повний вивих 11, 21 зубів Traumatic complete dislocation of 11, 21 teeth

Поперечний перелом 11.21 зубів Transverse fracture of 11.21 teeth

Перелом альвеолярного відростка в ділянці 11, 21 зубів Fracture of the alveolar process in the area of ​​11, 21 teeth

Забій 11,21 зубів 11.21 tooth fracture

119 / 130
Як називається пухлина, що походить з епітелію емалевого органа або залишків ембріонального епітелію типу клітин Малассе і є найбільш поширеною пухлиною одонтогенного генезу? What is the name of a tumor that originates from the epithelium of the enamel organ or remnants of the embryonic epithelium of the Malasse cell type and is the most common tumor of odontogenic origin?

Одонтома Odontoma

Фіброма Fibroma

Амелобластома Ameloblastoma

Цементома Cement

Mіксома Mіксома

120 / 130
Дитина 5-ти років скаржиться на біль у зубі від холодного та солодкого. При Об’єктивному огляді на жувальній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, підриті краї емалі білого кольору, плащовий дентин світложовтий, м'який, знімається пластами. Визначте імовірний діагноз: A 5-year-old child complains of a toothache from cold and sweet foods. An objective examination revealed a carious cavity with a narrow entrance hole on the chewing surface of tooth 65. the dented edges of the enamel are white, the mantle dentin is light yellow, soft, comes off in layers. Determine the probable diagnosis:

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

121 / 130
Дитина 14-ти років після падіння з висоти отримала травму верхньої щелепи. Об’єктивно: повний вивих 21 зуба, рухомість 11 i 12 зубів. Прийнято рішення про проведення реплантації 21 зуба після попереднього його ендодонтичного лікування. Поява якого ускладнення найбільш імовірна через деякий час після лікування? A 14-year-old child suffered an upper jaw injury after falling from a height. Objectively: complete dislocation of 21 teeth, mobility of 11 and 12 teeth. A decision was made to carry out replantation of 21 teeth after his previous endodontic treatment. Which complication is most likely to occur some time after treatment?

Деформаця альвеолярного відростка Deformation of the alveolar process

Радикулярна кіста від 21 зуба Radicular cyst from tooth 21

Інфраоклюзія 21 зуба Infraocclusion of 21 teeth

Анкілоз 21 зуба Ankylosing tooth 21

Резорбція кореня 21 зуба Root resorption of tooth 21

122 / 130
До лікаря-стоматолога з'явилися батьки 7-місячної дитини з метою профілактичного огляду Лікар оглянув дитину і дав рекомендації з догляду за порожниною рота. Який засіб індивідуальної гігієни необхідно використовувати для очищення зубів дитини до 1-го року? Parents of a 7-month-old child came to the dentist for a preventive examination. The doctor examined the child and gave recommendations for oral care. What personal hygiene product is necessary use to clean the teeth of a child under the age of 1?

Дитячу зубну щітку та кальцієвмісну зубну пасту Children's toothbrush and calcium-containing toothpaste

М'яку гумову щітку-напальцівник Soft rubber finger brush

Ватний тампон з гігієнічною зубною пастою без фтору Cotton swab with fluoride-free hygienic toothpaste

Дитячу зубну щітку та гігієнічну зубну пасту без фтору Children's toothbrush and toothpaste without fluoride

Дитячу зубну щітку та фторвмісну пасту Children's toothbrush and fluoride toothpaste

123 / 130
Хворий 49-ти років з цукровим діабетом. знаходиться на диспансерному облiку у стоматолога з діагнозом: обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ. При контрольному огляді виявлено ущільнення основи та посилення зроговіння поверхні ураження. В якому лікувальному закладі слід продовжувати лікування пацієнта? A 49-year-old patient with diabetes. He is on the dispensary record of a dentist with a diagnosis: limited precancerous hyperkeratosis of the red border of the lips. During the control examination, the base is thickened and increased keratinization of the lesion surface. In which medical institution should the patient's treatment be continued?

Шкірно-венерологічному диспансері Skin and venereological dispensary

Онкологічному стаціонарі To an oncology hospital

Терапевтичному відділені стоматологічної поліклініки Therapeutic department of the dental polyclinic

Щелепно-лицевому відділенні стаціонару Maxillo-facial department of the hospital

Хірургічному відділенні стоматологічної поліклініки To the surgical department of the dental polyclinic

124 / 130
У хворої 26-ти років утруднене мовлення, рот напіввідкритий, центральна лінія зміщена праворуч, перед козелком вуха зліва - западина, під виличною дугою вип'ячування. Який попередній діагноз? A 26-year-old patient has difficulty speaking, her mouth is half-open, the central line is shifted to the right, there is a depression in front of the auricle on the left, under the zygomatic arch. What is the previous diagnosis?

Лівобічний передній вивих нижньої щелепи. Left-sided anterior dislocation of the lower jaw.

Двобічний передній вивих нижньої щелепи Bilateral anterior dislocation of the lower jaw

Задній вивих нижньої щелепи Posterior dislocation of the lower jaw

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

- -

125 / 130
Пацієнт 50-ти років скаржиться на біль і набряк у підщелепній ділянці справа, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: при огляді відзначається незначний набряк даної ділянки, при пальпації підщелепна слинна залоза ущільнена, злегка болюча, На рентгенограмі: тінь розміром 0,5х0,5 см в ділянці кута нижньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of pain and swelling in the submandibular area on the right, which worsens when eating. Objectively: during the examination, slight swelling of this area is noted , during palpation, the submandibular salivary gland is compacted, slightly painful, On the radiograph: a shadow measuring 0.5x0.5 cm in the area of ​​the corner of the lower jaw. What is the most likely diagnosis?

Калькульозний сіалоденіт Calculous sialodenitis

Кіста слинної залози Salivary gland cyst

Склерозуючий субмаксиліт Sclerosing submaxillitis

Підщелепний лімфаденіт Submaxillary lymphadenitis

- -

126 / 130
Пацієнту 43-х років, який проходить курс лікування у пародонтолога, призначений метод ліквідації пародонтальних кишень шляхом відкритого кюретажу. Яка глибина пародонтальної кишені є показом до відкритого кюретажу? A 43-year-old patient undergoing treatment by a periodontist is prescribed the method of eliminating periodontal pockets by open curettage. What depth of the periodontal pocket is an indication for open curettage?

Більше 8 мм More than 8 mm

3-4 мм 3-4 мм

5,5 мм 5,5 мм

- -

Більше 10 мм More than 10 mm

127 / 130
Хворий 28-ми років скаржиться на косметичну ваду - відсутність 11-го зуба, втраченого внаслідок травми. Прийнято рішення про виготовлення металокерамічної коронки з опорою на внутрішньокістковий імплантат. Після проведення імплантації встановлено, що поздовжні вісі імплантату та сусідніх зубів не співпадають. Який вид абатмента слід використати? A 28-year-old patient complains of a cosmetic defect - the absence of the 11th tooth lost as a result of an injury. A decision was made to make a metal-ceramic crown supported by an intraosseous implant. After during implantation, it was established that the longitudinal axes of the implant and the adjacent teeth do not coincide. What type of abutment should be used?

Кутовий Angular

Прямий конічний Direct Conic

Сферичний Spherical

Циліндричний Cylindrical

Абатмент з уступом Stepped Abutment

128 / 130
Мати дитини 1,8 років звернулася зі скаргами на 'відсутність' центральних верхніх зубів у дитини, яка 4 години тому впала на прогулянці. Об’єктивно: ріжучі краї 51, 61 зубів на рівні маргінального краю ясен; ясна гіперемовані, набряклі, різко болісні при пальпації. Попередній діагноз: The mother of a 1.8-year-old child complained about the 'absence' of the central upper teeth in the child, who fell 4 hours ago on a walk. Objectively: cutting edges 51, 61 teeth at the level of the marginal edge of the gums; the gums are hyperemic, swollen, sharply painful on palpation. Preliminary diagnosis:

Забиття 51, 61 зубів Killing 51, 61 teeth

Повний вивих 51, 61 зубів Complete dislocation of 51, 61 teeth

Перелом коренів 51, 61 зубів Fracture of roots of 51, 61 teeth

Вколочений вивих 51, 61 зубів Impacted dislocation of 51, 61 teeth

Перелом коронок 51, 61 зубів Fracture of crowns 51, 61 teeth

129 / 130
Батьки дитини 5-ти років скаржаться на руйнування зуба у дитини на нижній щелеп. Об’єктивно: на жувальній поверхні 85 зуба карiозна порожнина в межах припульпарного дентину, дентин щільний пігментований. Зондування чутливе в ділянці емалеводентинного сполучення, біль термічні подразники не виникає, перкусія безболісна, ясна навколо 85 зуба без змін. Встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс. Які дані об'єктивного обстеження дозволили, перш за все, провести диференційну діагностику карієсу з його ускладненнями? Parents of a 5-year-old child complain about the destruction of a tooth in the child's lower jaw. Objectively: on the chewing surface of tooth 85, there is a carious cavity within the peripulpal dentin, dentin dense pigmented. Probing is sensitive in the area of ​​the enamel-dentin connection, there is no pain, thermal stimuli do not occur, percussion is painless, the gum around the 85th tooth is unchanged. The diagnosis is established: chronic deep caries. What data of the objective examination allowed, first of all, to carry out a differential diagnosis of caries with its complications?

Колір і консистенція дентину Dentin color and consistency

Чутливе зондування емалево-дентинного сполучення Sensitive probing of the enamel-dentine connection

Bідсутність болю від термічних подразників Absence of pain from thermal stimuli

Безболісна перкусія Painless percussion

Карiозна порожнина в межах припульпарного дентину Carious cavity within the pulpal dentin

130 / 130
Зі скаргами на підвищення температури тіла до 39°С, біль у горлі, висипаннями на губах та у роті у стоматологічну клініку звернувся чоловік 42-х років. Об'єктивно: на тлі набряклої та гіперемованої слизової оболонки порожнини рота - плями, папули, пухирі та ерозії, вкриті жовтувато-сірим нальотом. На червоній облямівці губ масивні геморагічні кірки. Який попередній діагноз? A 42-year-old man came to the dental clinic with complaints of an increase in body temperature up to 39°C, a sore throat, rashes on the lips and mouth. About' objectively: on the background of the swollen and hyperemic mucous membrane of the oral cavity - spots, papules, blisters and erosions, covered with a yellowish-gray coating. On the red border of the lips, there are massive hemorrhagic crusts. What is the preliminary diagnosis?

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Первинний сифіліс Primary syphilis

Пухирчатка Puffy

Багатоформна-ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Герпетичний стоматит Herpetic Stomatitis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Завершити тест