Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Студент 22-х років прийшов на повторний прийом до стоматолога у другій половині дня, після занять в університеті. Знаходиться на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога. Під час лікування у пацієнта виник стан збудження, після чого він втратив свідомість. Об’єктивно: тремор кінцівок, шкіра волога, пульс – 100/хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old student came for a second appointment with the dentist in the afternoon, after classes at the university. He is registered with an endocrinologist. During treatment the patient developed a state of excitement, after which he lost consciousness. Objectively: limb tremor, moist skin, pulse - 100/min. BP - 100/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Епілептичний напад Epileptic seizure

Непритомність Fainting

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

2 / 150
Під час профілактичного огляду у стоматолога у пацієнтки 22-х років виявлено недорозвиненість горбків перших молярів, шийка зуба ширша за жувальну поверхню, внаслідок чого зуби мають конусоподібну форму. В анамнезі спадковий сифіліс. Який найбільш імовірний діагноз? During a preventive examination at the dentist, a 22-year-old female patient was found to have underdeveloped cusps of the first molars, the neck of the tooth is wider than the chewing surface, as a result of which the teeth have a cone-like shape. In history of hereditary syphilis. What is the most likely diagnosis?

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Флюороз зубів Dental fluorosis

Зуби Гетчінсона Hutchinson's Teeth

Зуби Пфлюгера Pfluger's Teeth

Зуби Фурньє Fournier teeth

3 / 150
Хворий 28-ми років потрапив у стаціонар. Для подальшого протезування в зв’язку з кінцевим дефектом нижньої щелепи після видалення зуба у лунку вживили сапфіровий імплантат. Який вид трансплантації був застосований у цьому випадку? A 28-year-old patient was admitted to the hospital. For further prosthetics in connection with the terminal defect of the lower jaw, after tooth extraction, a sapphire implant was inserted into the hole. What type of transplantation was applied in this case?

Ксенотрансплантація Xenotransplantation

Експлантація Explantation

Аутотрансплантація Autotransplantation

Алотрансплантація Allotransplantation

Ізотрансплантація Isotransplantation

4 / 150
Пацієнт 58-ми років скаржиться на порушення функції жування. Користувався частковими знімними пластинковими протезами, які потребують переробки. Об’єктивно: слизова оболонка стоншена по всій поверхні протезного ложа, атрофована. Альвеолярний відросток рівномірно атрофований, склепіння піднебіння невисоке. Який спосіб одержання функціонального відбитку буде показаним? A 58-year-old patient complains of impaired masticatory function. He used partial removable lamellar prostheses that need to be reworked. Objectively: the mucous membrane is thinned over the entire surface of the prosthetic bed , atrophied. The alveolar process is uniformly atrophied, the vault of the palate is low. What method of obtaining a functional impression will be shown?

Розвантажувальний Unloading

Комбінований Combined

Під силою власного жувального тиску Under the force of own chewing pressure

Компресійний Compression

Під силою довільного тиску Under the force of arbitrary pressure

5 / 150
Хвора 68-ми років звернулася в стоматологічне відділення з діагнозом: перелом нижньої щелепи справа в ділянці кута зі зміщенням відламків. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку, при пальпації відзначається рухомість уламків в ділянці перелому, біль. Кількість зубів на щелепах та їх якість достатня для консервативного лікування. В анамнезі: епілепсія з народження. Епілептичні напади щомісяця. Який метод лікування запропонуєте? A 68-year-old patient came to the dental department with a diagnosis: fracture of the lower jaw on the right in the area of ​​the corner with displacement of the fragments. Objectively: asymmetry of the face due to post-traumatic edema , during palpation there is mobility of fragments in the fracture area, pain. The number of teeth on the jaws and their quality is sufficient for conservative treatment. History: epilepsy since birth. Epileptic seizures every month. What treatment method would you suggest?

Іммобілізація щелеп шинами Васильєва Immobilization of jaws with Vasiliev splints

Іммобілізація шиною Порта Port bus immobilization

Остеосинтез Osteosynthesis

Іммобілізація шиною Ванкевича Immobilization with Vankevych splint

Іммобілізація щелеп шинами Тігерштедта Immobilization of jaws with Tigerstedt splints

6 / 150
У відділення дитячої стоматології надійшла дитина віком 10-ти років із травмою зубів верхньої щелепи. Діагноз: повний вивих 11 зуба. Які методи лікування доцільно застосувати в даному випадку? A 10-year-old child was admitted to the pediatric dentistry department with an injury to the teeth of the upper jaw. Diagnosis: complete dislocation of the 11th tooth. What treatment methods should be used in this case?

Реплантація Replantation

Виготовлення мостовидного протезу Making a bridge prosthesis

Видалення зуба Tooth removal

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Імплантація Implantation

7 / 150
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на появу синювато-чорної облямівки на яснах навколо шийок зубів. З анамнезу стало відомо, що хворий застосовував препарат “Бісмоверол”. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік, язика, губ, твердому піднебінні помітна синювато-чорна пігментація; на яснах навколо шийок зубів – синювато-чорна облямівка, підвищене слиновиділення. Яким буде попередній діагноз? A 45-year-old patient complained of the appearance of a bluish-black border on the gums around the necks of the teeth. From the anamnesis, it became known that the patient used the drug `Bismoverol`. Objectively: a bluish-black pigmentation is visible on the mucous membrane of the cheeks, tongue, lips, hard palate; on the gums around the necks of the teeth - a bluish-black border, increased salivation. What will be the preliminary diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Вісмутовий стоматит Bismuth stomatitis

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

Свинцевий стоматит Lead stomatitis

8 / 150
На прийом до стоматолога звернулась хвора 52-х років. Під час препарування 46 зуба під металокерамічну коронку хвора поскаржилася на головний біль, запаморочення, шум у вухах, відчуття жару, нудоту, сухість у роті, оніміння кінцівок. Обличчя асиметричне, носогубна складка з однієї сторони згладжена, порушення мови. Який стан розвинувся у хворої? A 52-year-old patient came to the dentist. During the preparation of tooth 46 for a metal-ceramic crown, the patient complained of headache, dizziness, tinnitus, feeling of heat , nausea, dry mouth, numbness of the limbs. The face is asymmetrical, the nasolabial fold is smoothed on one side, speech impairment. What condition has the patient developed?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Колапс Collapse

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

9 / 150
У хворого 62-х років на нижній губі розташовується новоутворення, що існує вже 2 місяці і за цей час збільшилося до 1,5 см в діаметрі. Рухоме, не спаяне з підлеглими тканинами, у його центрі наявна кратероподібна западина, обмежена щільним валиком і заповнена роговими масами й пухкими лусочками буро-жовтого кольору, що легко знімаються, пальпація безболісна, реґіонарні лімфовузли не змінені. Який імовірний діагноз? A 62-year-old patient has a tumor on his lower lip that has existed for 2 months and has grown to 1.5 cm in diameter during this time. It is movable, not fused with the underlying tissues, there is a crater-like depression in its center, limited by a dense ridge and filled with horny masses and loose scales of brown-yellow color that are easily removed, palpation is painless, the regional lymph nodes are unchanged. What is the probable diagnosis?

Обмежений гіперкератоз Limited hyperkeratosis

Шкірний ріг Skin horn

Бородавчатий передрак Warty precancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

Лейкоплакія Leukoplakia

10 / 150
Пацієнту планують провести препарування вітального 12 зуба під штучну керамічну коронку. Оберіть оптимальний метод знеболення: The patient is scheduled to prepare the 12th wisdom tooth for an artificial ceramic crown. Choose the optimal pain relief method:

Різцева анестезія Incisal anesthesia

Аплікаційна анестезія Application Anesthesia

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Туберальна анестезія Tuberal anesthesia

Інфраорбітальна анестезія Infraorbital anesthesia

11 / 150
До лікаря-стоматолога звернулась вагітна жінка зі скаргами на збільшення ясеневих сосочків у ділянці передніх зубів верхньої і нижньої щелеп та їх кровоточивість. Об’єктивно: ясеневі сосочки збільшені до 1/3 висоти коронок зубів, кровоточать при пальпації, зубоясеневе прикріплення не порушене. Поставте імовірний діагноз: A pregnant woman turned to a dentist with complaints of increased gingival papillae in the area of ​​the front teeth of the upper and lower jaws and their bleeding. Objectively: the gingival papillae have increased to 1/3 of the height of the crowns of the teeth, they bleed during palpation, the alveolar attachment is not disturbed. Make a probable diagnosis:

Генералізований пародонтит І ступеня Generalized periodontitis of the 1st degree

Пародонтоз Periodontosis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

12 / 150
Лікар-стоматолог проводить оцінку гігієнічного стану порожнини рота у дитини 12-ти років перед ортодонтичним лікуванням. Який з перерахованих індексів є гігієнічним? A dentist assesses the oral hygiene of a 12-year-old child before orthodontic treatment. Which of the listed indices is hygienic?

Індекс Федорова-Володкіної Fyodorov-Volodkina Index

Індекс гінгівіту Index of gingivitis

Індекс РМА РМА Index

Індекс CPITN CPITN Index

13 / 150
Хвора 60-ти років має на шкірі лівої щоки поодиноке бородавчасте новоутворення шароподібної форми діаметром 0,8 см, чітко відділене від здорової шкіри. Поверхня зерниста, сірувато-коричневого кольору, волосяний покрив відсутній. На дотик м’яка, легко рухається відносно шкіри. З’явилась 6 років тому. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient has on the skin of her left cheek a single warty neoplasm of spherical shape with a diameter of 0.8 cm, clearly separated from healthy skin. The surface is granular, grayish-brown color, the hair cover is absent. It is soft to the touch, it moves easily relative to the skin. It appeared 6 years ago. What is the most likely diagnosis?

Базаліома Basal tumor

Нейрофіброма Neurofibroma

Атерома Atheroma

Папілома шкіри Skin papilloma

Шкірний ріг Skin horn

14 / 150
При профогляді пацієнтки 15-ти років кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 47. Краї дефекту емалі темні, поверхня шорстка. При фототрансілюмінаційному дослідженні контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the prophylactic examination of a 15-year-old female patient, the tip of the dentist's probe was stuck in fissure 47. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough. During a phototransillumination examination, the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

15 / 150
Пацієнт 38-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість ясен в ділянці зубів 16, 17. Об’єктивно: ясна в ділянці контакту зубів 16, 17 гіперемовані, набряклі, легко кровоточать від дотику. В зоні контакту зубів 16, 17 спостерігаються глибокі каріозні порожнини класу ІІ за Блеком. Наявні пародонтальні кишені глибиною 2 мм. Рентгенологічно: деструкція міжальвеолярної перетинки до 1/3 довжини кореня в зоні зубів 16, 17. Визначте відповідну тактику лікаря-стоматолога: A 38-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain and bleeding gums in the area of ​​teeth 16, 17. Objectively: gums in the area of ​​tooth contact 16, 17 are hyperemic, swollen, bleed easily when touched. In the contact zone of teeth 16, 17, deep carious cavities of Class II according to Black are observed. There are periodontal pockets with a depth of 2 mm. X-ray: destruction of the interalveolar membrane up to 1/3 of the root length in the zone of teeth 16 , 17. Define the appropriate tactics of the dentist:

Електрокоагуляція міжзубного сосочка Electrocoagulation of the interdental papilla

Накладання герметичної пов'язки на 17 Applying an airtight bandage on 17

Інстиляція метацил-анестезинової суспензії Instillation of methacyl-anesthetic suspension

Виготовлення штучних коронок Production of artificial crowns

Пломбування каріозних порожнин з відновленням щільного контакту Filling of carious cavities with restoration of tight contact

16 / 150
Пацієнтка віком 42-х років скаржиться на шурхотіння, лускіт біля вуха, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: суглобова ямка скронево-нижньощелепного суглобу плеската, шийка суглобового відростка вкорочена, на поверхні суглобової голівки – екзостози. Який остаточний діагноз? A 42-year-old patient complains of rustling, ringing near the ear, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing. Objectively: movements of the lower jaw S- similar. Opening the mouth in full. On the tomogram: the articular fossa of the temporomandibular joint is flattened, the neck of the articular process is shortened, there are exostoses on the surface of the articular head. What is the final diagnosis?

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

17 / 150
У хворого односторонній лінійний перелом в ділянці кута нижньої щелепи. Зроблена іммобілізація з накладенням двущелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням. Загоєння перебігало без ускладнень. Який оптимальний термін для зняття шини? The patient has a one-sided linear fracture in the area of ​​the angle of the lower jaw. Immobilization was performed with the application of a double-jaw dental wire splint with hook loops and interjaw elastic traction. The healing was uneventful. What optimal term for tire removal?

Через 1 місяць In 1 month

Через 10 днів In 10 days

Через 3 тижня In 3 weeks

Через тиждень In a week

Через 2 тижні In 2 weeks

18 / 150
Пацієнт 37-ми років хворіє 5 діб, скаржиться на біль, набряк нижньої губи, нездужання, гіпертермію до 39oC. При огляді: на шкірі запальний інфільтрат, який має 4 некротичних стрижні. Підборідні лімфатичні вузли збільшені, болісні, мають явища періаденіту. Який імовірний діагноз? A 37-year-old patient has been sick for 5 days, complains of pain, swelling of the lower lip, malaise, hyperthermia up to 39oC. On examination: an inflammatory infiltrate on the skin, which has 4 necrotic rods. The submental lymph nodes are enlarged, painful, and have symptoms of periodadenitis. What is the probable diagnosis?

Карбункул Carbuncle

Піодермія Pyoderma

Фурункул Furnish

Скрофулодерма Scrofuloderma

Бешиха Beshikha

19 / 150
Хвора 40-ка років звернулася з приводу протезування. 11, 12, 22 відсутні, прикус ортогнатичний. 21 запломбований, рухомість І ступеня. Коронка 24 зруйнована більш ніж 2/3, зуб стійкий, корінь пломбований. Яка конструкція на 24 зуб показана хворій під опору суцільнолитого мостоподібного протеза? A 40-year-old patient applied for prosthetics. 11, 12, 22 missing, orthognathic bite. 21 sealed, mobility of the 1st degree. Crown 24 destroyed more than 2 /3, the tooth is stable, the root is sealed. What structure for the 24th tooth is shown to the patient for the support of an all-cast bridge-like prosthesis?

Одночасний штифтовий зуб Simultaneous pin tooth

Культьова конструкція Cultural design

Відновлення зуба вкладкою Restoration of a tooth with a tab

Відновлення зуба пломбою Tooth restoration with filling

Штифтовий зуб за Ахметовим Akhmetov pin tooth

20 / 150
Дитина 12-ти років скаржиться на гострий, самовільний біль нападоподібного характеру в 46 зубі, який з’явився добу тому, триває в межах 1 години та посилюється при прийомі холодної їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину. Порожнина зуба закрита, зондування 46 зуба болюче по всьому дну. Перкусія 46 зуба безболісна. Термопроба – позитивна. ЕОД- 20 мкА. Встановіть діагноз: A 12-year-old child complains of a sharp, spontaneous pain of an attack-like nature in the 46th tooth, which appeared a day ago, lasts for 1 hour and worsens when taking cold food. Objectively: a deep carious cavity was found on the chewing surface of tooth 46. The tooth cavity is closed, probing tooth 46 is painful throughout the entire bottom. Percussion of tooth 46 is painless. Thermal test is positive. EOD- 20 μA. Establish a diagnosis:

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

21 / 150
Дитина 12-ти років скаржиться на кровотечу, біль при вживанні їжі в 46 зубі. В анамнезі сильний біль в минулому. Об’єктивно: в 46 зубі глибока каріозна порожнина, ІІ клас за Блеком, сполучена з порожниною зуба, частково виповнена розростанням пульпи. Доторкання до тканини пульпи болісне, виникає кровотеча. На 46, 45, 44 зубах спостерігається значне відкладення м’якого білого нальоту. Поставте діагноз: A 12-year-old child complains of bleeding, pain when eating in tooth 46. There is a history of severe pain in the past. Objectively: tooth 46 has deep caries cavity, Class II according to Black, connected to the cavity of the tooth, partially filled with pulp growth. Touching the pulp tissue is painful, bleeding occurs. On teeth 46, 45, 44, a significant deposit of soft white plaque is observed. Make a diagnosis:

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

22 / 150
При лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту 26 зуба застосовували гіпохлорид натрію, який потрапив на слизову оболонку пацієнта. Через добу з’явилася ерозія на слизовій оболонці в ділянці 26 зуба на дні порожнини рота. Якою буде тактика лікаря у даному випадку? In the treatment of chronic granulating periodontitis of tooth 26, sodium hypochlorite was used, which got on the patient's mucous membrane. A day later, erosion appeared on the mucous membrane in the area of ​​tooth 26 at the bottom oral cavity. What will be the doctor's tactics in this case?

Призначити полоскання антисептиками Prescribe rinsing with antiseptics

Призначити кортикостероїди Prescribe corticosteroids

Призначити аплікації кератопластиками Prescribe keratoplasty applications

Направити на цитологічне обстеження Send for cytological examination

Призначити антигістамінні препарати Prescribe antihistamines

23 / 150
Батьки хлопчика 8,5 років звернулися до ортодонта зі скаргами на неправильне положення верхніх зубів у дитини. При огляді ротової порожнини виявлено: тортоаномалія 22, затримка фізіологічної зміни 61, трема між 61 та 22 зубами, співвідношення перших молярів за 1 класом Енгля. Попередній діагноз: ретенція 21 зуба. Яка допоміжна діагностика необхідна для постановки кінцевого діагнозу у даному випадку? The parents of an 8.5-year-old boy turned to an orthodontist with complaints about the incorrect position of the child's upper teeth. Oral examination revealed: tortoanomaly 22, delayed physiological change 61, Trema between 61 and 22 teeth, ratio of first molars according to Engle class 1. Preliminary diagnosis: retention of 21 teeth. What auxiliary diagnosis is necessary to make the final diagnosis in this case?

Телерентгенографія Telerentgenography

Фотометрія Photometry

Вимірювання КДМ KDM measurement

Ортопантомографія Orthopantomography

24 / 150
Хвора 36-ти років скаржиться на періодичний біль на нижній щелепі в ділянці 48 зуба, що прорізується. Обличчя симетричне. Слизова оболонка в правій ретромолярній ділянці пастозна, пальпація слабкоболісна. На рентгенограмі визначається дистопія 48 зубу. Який імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of periodic pain in the lower jaw in the area of ​​the 48th erupting tooth. The face is symmetrical. The mucous membrane in the right retromolar area is pasty, palpation is mildly painful Dystopia of tooth 48 is determined on the x-ray. What is the probable diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Хронічний перикоронарит Chronic pericoronaritis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

25 / 150
Опитавши пацієнта і оглянувши його порожнину рота, стоматолог поставив діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Призначення якої групи препаратів загальної дії буде показане у даній клінічній ситуації? After interviewing the patient and examining his oral cavity, the dentist made a diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis. Which group of drugs of general action will be prescribed in this clinical situation?

Протигрибкових Antifungal

Цитостатиків Cytostatic drugs

Кератопластиків Keratoplasty

Противірусних Antivirus

Антибактеріальних Antibacterial

26 / 150
Дитина 9-ти років при падінні отримала рану м’яких тканин підборіддя розміром до 4-5 см. Батьки одразу ж звернулись до щелепно-лицевого відділення, де дитині була надана невідкладна допомога та здійснена первинна хірургічна обробка рани. Яким видом швів повинен завершитись такий вид хірургічної обробки ран? A 9-year-old child suffered a 4-5 cm soft tissue wound on the chin during a fall. The parents immediately turned to the maxillofacial department, where the child emergency care was provided and primary surgical treatment of the wound was performed. What type of sutures should be used to complete this type of surgical treatment of wounds?

Первинно-відкладеними глухими швами Primary-postponed blind seams

Обвивними швами Wrap seams

Пізніми вторинними швами Late secondary seams

Ранніми вторинними швами Early secondary seams

Первинними глухими швами Primary blind seams

27 / 150
У хворого 23-х років зі сполученою травмою під час обстеження виникла підозра на перелом верхньої щелепи за ІІ типом. У якій проекції необхідно зробити знімок черепа для остаточного встановлення діагнозу? In a 23-year-old patient with a combined trauma, a type II fracture of the upper jaw was suspected during the examination. In which projection should a picture of the skull be taken for the final diagnosis ?

Рентгенограма придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

Рентгенограма за Шюллером X-ray according to Schuller

Рентгенограма черепа в аксіальній проекції X-ray of skull in axial projection

Рентгенограма кісток носа X-ray of nasal bones

28 / 150
На 3-тю добу після поранення до відділення невідкладної допомоги доставлено потерпілого з ураженнями м’яких тканин ЩЛД, які він отримав внаслідок нещасного випадку. За яких обов’язкових умов повинна проводитися відкладена первинна хірургічна обробка ран? On the 3rd day after the injury, the victim was brought to the emergency department with lesions of the soft tissues of the spinal cord, which he received as a result of an accident. For which mandatory conditions, should the delayed primary surgical treatment of wounds be carried out?

Використання сульфаніламідних та знеболювальних препаратів Use of sulfonamides and painkillers

Використання знеболювальних препаратів Use of painkillers

Використання сульфаніламідних препаратів Use of sulfonamide drugs

Використання антибіотиків Use of antibiotics

Використання нестероїдних протизапальних препаратів Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

29 / 150
Пацієнту 30-ти років був поставлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 16 зуба. Після знеболення стоматолог виконав розкриття порожнини 16 зуба. На дні пульпової камери лікар побачив чотири устя кореневих каналів. Який корінь першого моляра верхньої щелепи найчастіше має два кореневих канали? A 30-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 16. After anesthesia, the dentist opened the cavity of tooth 16. At the bottom of the pulp chamber, the doctor saw four mouths of roots canals. Which root of the first molar of the upper jaw most often has two root canals?

Піднебінний Palate

Щічно-медіальний Buccal-medial

Щічно-дистальний Buccal-distal

Медіально-язиковий Medial-linguistic

30 / 150
Для визначення втрати жувальної ефективності в клініці ортопедичної стоматології найчастіше користуються методом Агапова. Що автор взяв за одиницю виміру? To determine the loss of masticatory efficiency in the clinic of orthopedic dentistry, the Agapov method is most often used. What did the author take as the unit of measurement?

Величину різального краю бічного різця в/щ The size of the cutting edge of the side cutter in/w

Величину різальної поверхні центрального різця в/щ The size of the cutting surface of the central incisor

Площу кореня бічного різця н/щ Root area of ​​lateral incisor n/sh

Площу коренів 1-го моляра н/щ Root area of ​​1st molar n/sh

Величину жувальної поверхні 1-го моляра н/щ The size of the chewing surface of the 1st molar n/sh

31 / 150
Хворий звернувся в клініку для проведення протезування на нижній щелепі з опорою на імплантах. При зборі анамнезу та проведеному обстеженні пацієнта встановлена важка форма цукрового діабету. Яка тактика лікаря в даній ситуації? The patient applied to the clinic for prosthetics on the lower jaw with support on implants. During the collection of history and the examination of the patient, a severe form of diabetes mellitus was established. What are the doctor's tactics in this case situations?

Можливо встановити тільки ендоосальні імпланти Only endoosseous implants can be installed

Протипоказано оперативне втручання Operative intervention is contraindicated

Наявність відносних показань до операції після проведення корекції стану пацієнта ендокринологом Presence of relative indications for surgery after correction of the patient's condition by an endocrinologist

Можливо встановити субперіостальні імпланти It is possible to install subperiosteal implants

Протипоказань до операції немає There are no contraindications to the operation

32 / 150
Під час профілактичного огляду пацієнта 22-х років лікар звернув увагу на потовщення емалі у вигляді краплі розмірами 3×4 мм у пришийковій ділянці нижніх бічних зубів. Який найбільш імовірний діагноз? During a preventive examination of a 22-year-old patient, the doctor noticed thickening of the enamel in the form of a 3×4 mm drop in the cervical region of the lower lateral teeth. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз, штрихова форма Fluorosis, dashed form

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Флюороз, крапчаста форма Fluorosis, spotted form

Зуб Пфлюгера Pflueger's Tooth

33 / 150
У пацієнта 40-ка років при проведенні ендодонтичного лікування 26 зуба відбувся відлам інструменту в середній третині дистально-щічного кореня. Який консервативно-хірургічний метод лікування слід обрати в даному клінічному випадку? In a 40-year-old patient, during the endodontic treatment of tooth 26, the instrument broke off in the middle third of the distal buccal root. Which conservative-surgical method of treatment should be chosen in this case clinical case?

Резекція верхівки Apical resection

Реплантація Replantation

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Ампутація кореня Amputation of the root

Гемісекція Hemisection

34 / 150
У дитини 9-ти років під час препарування каріозної порожнини 36 зуба була точково відкрита пульпова камера. Зондування різко болісне, термопроба позитивна, короткотривала. Який метод лікування Ви оберете? In a 9-year-old child, during the preparation of the carious cavity of the 36th tooth, the pulp chamber was opened at a point. The probing is sharply painful, the thermal test is positive, it is short-lived. What method of treatment will you choose ?

Девітальна ампутація пульпи Devital amputation of the pulp

Вітальна екстирпація пульпи Vital extirpation of the pulp

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Біологічний метод лікування Biological method of treatment

Девітальна екстирпація пульпи Devital pulp extirpation

35 / 150
У хворого слизова оболонка рота, зіву, дужки піднебіння, язичка, мигдаликів вкрита плівковим нальотом сірувато-білого кольору. Наліт щільно спаяний з підлеглими тканинами і важко знімається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Підщелепні лімфовузли збільшені. Поставте можливий діагноз: The mucous membrane of the patient's mouth, pharynx, arch of the palate, tongue, tonsils is covered with a filmy plaque of grayish-white color. The plaque is tightly soldered to the underlying tissues and is difficult to remove, exposing surface that bleeds. The submandibular lymph nodes are enlarged. Make a possible diagnosis:

Скарлатина Scarlatina

Ангіна Венсана Vincent's Angina

Дифтерія Diphtheria

Лейкоз Leukemia

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

36 / 150
У пацієнтки 14-ти років, практично здорової, під час диспансерного огляду стоматологом визначений гігієнічний стан порожнини рота. Який з індексів був для цього використаний? A 14-year-old female patient, practically healthy, during a dispensary examination by a dentist, the hygienic condition of the oral cavity was determined. Which of the indexes was used for this?

Індекс гігієни Грін-Верміліона Green-Vermilion Hygiene Index

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс Papillary-marginal-alveolar index

Індекс Рассела Russell Index

Індекс Сілнес-Лоу Silness-Low Index

37 / 150
Немовля має двосторонній дефект верхньої губи та альвеолярного відростку. Середня частина верхньої губи разом з різцевою кісткою фіксується на перегородці носу. Який найбільш імовірний діагноз? The baby has a bilateral defect of the upper lip and alveolar process. The middle part of the upper lip together with the incisor is fixed on the septum of the nose. What is the most likely diagnosis?

Перенесена травма верхньої губи Injured upper lip

Двостороннє симетричне комбіноване незрощення верхньої губи Bilateral symmetrical combined non-union of the upper lip

Колобома Coloboma

Двостороннє незрощення альвеолярного відростка Bilateral nonunion of the alveolar process

Двостороннє симетричне ізольоване незрощення верхньої губи Bilateral symmetrical isolated nonunion of the upper lip

38 / 150
У хворого 34-х років у правій підщелепній ділянці набряк м’яких тканин; шкіра в цій ділянці у кольорі не змінена, в складку береться. Пальпується новоутворення овальної форми, з гладенькою поверхнею, еластичної консистенції, слабко болюче, розміром 1,5х2,0 см. Зі слів хворого, новоутворення з’явилося 4 дні тому, температура тіла піднялася до 37,3oC. Рот відкривається в повному обсязі, коронка 46 зуба зруйнована повністю, перкусія коренів болісна. Слизова оболонка перехідної складки в ділянці 46 набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient has swelling of soft tissues in the right submandibular area; the skin in this area has not changed in color, it is creased. An oval-shaped neoplasm is palpated , with a smooth surface, elastic consistency, slightly painful, size 1.5x2.0 cm. According to the patient, the neoplasm appeared 4 days ago, the body temperature rose to 37.3oC. The mouth opens fully, the crown of tooth 46 is completely destroyed , percussion of the roots is painful. The mucous membrane of the transitional fold in area 46 is swollen. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періостит нижньої щелепи справа Acute serous periostitis of the lower jaw on the right

Гострий одонтогенний серозний підщелепний лімфаденіт справа Acute odontogenic serous submandibular lymphadenitis on the right

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи справа Acute purulent periostitis of the lower jaw on the right

Одонтогенний гнійний підщелепний лімфаденіт справа Odontogenic purulent submandibular lymphadenitis on the right

Аденофлегмона підщелепного простору справа Adenophlegmon of the right submandibular space

39 / 150
Дитина 5-ти років скаржиться на біль у зубі від холодного та солодкого. При об’єктивному огляді на жувальній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, підриті краї емалі білого кольору, плащовий дентин світло-жовтий, м’який, знімається пластами. Визначте імовірний діагноз: A 5-year-old child complains of toothache from cold and sweet foods. An objective examination revealed a carious cavity with a narrow entrance hole on the chewing surface of tooth 65. the eroded edges of the enamel are white, the mantle dentin is light yellow, soft, comes off in layers. Determine the probable diagnosis:

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

40 / 150
Хвора 30-ти років звернулася в поліклініку зі скаргами на чутливість до солодкого передніх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: в 11, 21 зубах дефекти пломби, які розташовані на апроксимальній поверхні із захопленням різального краю. Як класифікувати за Блеком такий дефект коронки зуба? A 30-year-old patient came to the polyclinic with complaints of sensitivity to sweets in the front teeth of the upper jaw. Objectively: in 11, 21 teeth there are filling defects, which are located on the proximal surface with capture of the cutting edge. How to classify such a tooth crown defect according to Black?

3 клас Grade 3

1 клас 1 class

4 клас Grade 4

2 клас Grade 2

5 клас Grade 5

41 / 150
Батьки з 8-річною дівчинкою звернулись з метою санації. Під час огляду встановлено, що КПВ+кп=10, гігієна ротової порожнини незадовільна. На вестибулярній поверхні 11, 21 зубів, в пришийковій ділянці, виявлено білі плями, що зафарбовуються 2% метиленовим синім. До якої диспансерної групи належить дитина? Parents with an 8-year-old girl applied for rehabilitation. During the examination, it was found that the CPV+CP=10, oral hygiene is unsatisfactory. On the vestibular surface, 11, 21 teeth, in the cervical region, were found to have white spots that are stained with 2% methylene blue. To which dispensary group does the child belong?

III III

ІІ II

V V

І And

ІV IV

42 / 150
Батьки дитини 7-ми років скаржаться на наявність на різальній поверхні 11 зуба крейдяної плями. Об’єктивно: на різальній поверхні 11 зуба виявлена гладенька, крейдоподібна пляма, яка не забарвлюється метиленовим синім. В анамнезі: у віці 3-х років забитий вивих 51 зуба. Яким буде імовірний діагноз? The parents of a 7-year-old child complain about the presence of a chalk stain on the incisal surface of the 11th tooth. Objectively: a smooth, chalk-like stain was found on the incisal surface of the 11th tooth, which does not stain with methylene blue. In the anamnesis: at the age of 3, 51 teeth were dislocated. What will be the probable diagnosis?

Початковий карієс Initial caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

43 / 150
Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на деформацію альвеолярного відростка верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 12 зуба на 2/3 відновлена пломбою, перкусія безболісна, симптом Дюпюітрена. Рентгенологічно: резорбція кісткової тканини з чіткими межами, округлої форми, дiаметром 1,5 см біля верхівки кореня 12 зуба. Встановіть діагноз: The patient went to the dentist with complaints about the deformation of the alveolar process of the upper jaw. Objectively: the crown part of the 12th tooth is 2/3 restored with a filling, percussion is painless, Dupuytren's symptom . X-ray: resorption of bone tissue with clear boundaries, rounded shape, 1.5 cm in diameter near the apex of the root of the 12th tooth. Establish a diagnosis:

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Кіста носо-піднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

Радикулярна кіста Radicular cyst

Глобуломаксилярна кіста Globulomaxillary cyst

Носо-губна кіста Nasolabial cyst

44 / 150
На прийомі у стоматолога-хірурга під час проведення місцевої анестезії у хворого 33-х років з’явились ознаки порушення дихання. Лікарем встановлений діагноз: стенотична асфіксія. Яка найімовірніша причина виникнення стенотичної асфіксії у даного хворого? During an appointment with a dentist-surgeon during local anesthesia, a 33-year-old patient developed signs of respiratory failure. The doctor diagnosed: stenotic asphyxia. What is the most likely the cause of stenotic asphyxia in this patient?

Поранення м'якого піднебіння Injury of the soft palate

Потрапляння в бронхи крові, блювотних мас Getting into the bronchial tubes of blood, vomitus

Обтурація верхніх дихальних шляхів кров'яним згустком Obstruction of the upper airways with a blood clot

Зміщення дозаду кореня язика Backward displacement of the root of the tongue

Алергічний набряк верхніх дихальних шляхів Allergic edema of the upper respiratory tract

45 / 150
Хворому 45-ти років лікар-ортопед виготовив естетичну штучну суцільно-керамічну коронку на 22 зуб. Опорний зуб відпрепаровано, розпочато процедуру ретракції ясен – введено ретракційні нитки. Якої послідовності при отриманні основного подвійного двохетапного відбитку з верхньої щелепи повинен дотримуватися лікар для отримання якісного відбитку? For a 45-year-old patient, an orthopedist made an aesthetic artificial all-ceramic crown for the 22nd tooth. The abutment tooth was prepared, the gum retraction procedure was started - retraction threads were inserted. Which sequence when obtaining the main double two-stage impression from the upper jaw should be followed by the doctor to obtain a high-quality impression?

Перший шар відбитку із ретракційними нитками, виведення ретракційних ниток, другий шар відбитку First layer of impression with retraction threads, output of retraction threads, second layer of impression

Перший i другий шар відбитку із ретракційними нитками First and second layer of impression with retraction threads

Перший і другий шар відбитку після виведення ретракційних ниток The first and second layers of the impression after the removal of retraction threads

Виведення ретракційних ниток, два шари відбитку одномоментно Output of retraction threads, two layers of impression simultaneously

46 / 150
Хвора 23-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на верхній щелепі справа. Об’єктивно: в 14 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування дна порожнини та перкусія зуба безболісні. На рентгенограмі: рівномірне розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the tooth on the upper jaw on the right. Objectively: in the 14th tooth, there is a deep carious cavity that communicates with the cavity of the tooth Probing the bottom of the cavity and percussion of the tooth are painless. X-ray: uniform expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

47 / 150
Під час спортивного змагання студент 22-х років отримав травму верхньої щелепи. На наступний день він звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в зубах верхньої щелепи, який посилюється при накушуванні, припухлість верхньої губи. Об’єктивно: асиметрія обличчя, носогубна складка дещо згладжена, 11, 21 зуби мають рухливість І ступеня, коронки інтактні, перкусія різко болісна, ЕОД- 100 мкА. На рентгенограмі 11 і 21 зуба виявляється незначне розширення періодонтальної щілини. Встановіть імовірний діагноз: During a sports competition, a 22-year-old student injured his upper jaw. The next day, he went to the dentist with complaints of pain in the teeth of the upper jaw, which worsens when biting, swelling of the upper lip. Objectively: facial asymmetry, the nasolabial fold is somewhat smoothed, teeth 11, 21 have mobility of the 1st degree, the crowns are intact, percussion is sharply painful, EOD - 100 μA. The radiograph of teeth 11 and 21 reveals a slight expansion of the periodontal gap Establish a probable diagnosis:

Перелом коренів 11, 21 зубів Fracture of roots of 11, 21 teeth

Загострення хронічного періодонтиту 11, 12 зубів Exacerbation of chronic periodontitis 11, 12 teeth

Неповний вивих 11, 21 зубів Incomplete dislocation of 11, 21 teeth

Травматичний періодонтит 11, 21 зубів Traumatic periodontitis 11, 21 teeth

Травматичний пульпіт 11, 21 зубів Traumatic pulpitis of 11, 21 teeth

48 / 150
У хворого 60-ти років після атипового видалення 37 зуба розвинувся гострий альвеоліт. До лікаря не звертався, лікувався самостійно. Згодом виникло обмеження відкривання рота до 1 см, біль при перкусії 36, 35, 34 зубів, підвищилась температура тіла, відзначається оніміння нижньої щелепи справа. Яке захворювання виникло в даного хворого? A 60-year-old patient developed acute alveolitis after an atypical extraction of the 37th tooth. He did not consult a doctor, he treated himself. Later, a restriction of mouth opening to 1 cm appeared, pain upon percussion of teeth 36, 35, 34, the body temperature rose, numbness of the lower jaw on the right is noted. What disease did this patient have?

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий перикоронарит Acute pericoronaritis

49 / 150
У пацієнтки 37-ми років, після ендодонтичного лікування 15 зуба на контрольній рентгенограмі виявлене виведення пломбувального матеріалу у гайморову пазуху. Якими мають бути дії стоматолога при цьому ускладненні? In a 37-year-old female patient, after endodontic treatment of 15 teeth, a control X-ray showed removal of the filling material in the maxillary sinus. What should be the actions of the dentist in case of this complication?

Направити хвору до щелепно-лицевого стаціонару Send the patient to the maxillofacial hospital

Розпломбувати канал 15 зуба і накласти тимчасову лікувальну пов’язку Unseal the canal of tooth 15 and apply a temporary medical bandage

Не вживати ніяких дій, спостерігати за станом хворої Do not take any action, observe the condition of the patient

Видалити 15 зуб, провести кюретаж лунки Remove the 15th tooth, perform curettage of the hole

Призначити протизапальне лікування, при розвитку гнійних ускладнень направити хвору до стаціонару Prescribe anti-inflammatory treatment, if purulent complications develop, send the patient to a hospital

50 / 150
Хвора 23-х років звернулася зі скаргами на наявність пухлини на нижній губі. Хворіє з дитинства. Пухлина поступово збільшується. Під час огляду шкіра над пухлиною має синюшний відтінок, пальпація безболісна, симптом наповнення позитивний. Який найімовірніший діагноз? A 23-year-old patient complained of a tumor on her lower lip. She has been sick since childhood. The tumor is gradually increasing. During the examination, the skin above the tumor has a bluish tint, palpation is painless, the filling symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Кіста м'яких тканин Soft tissue cyst

Херувізм Cherubism

Фіброма Fibroma

Гемангіома Hemangioma

Нейрофіброматоз Neurofibromatosis

51 / 150
Немовля віком 1 тиждень не може повноцінно смоктати груди. При огляді має місце вітрилоподібний тяж від внутрішньої поверхні альвеолярного відростка до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Яка тактика лікаря? A 1-week-old baby cannot fully suckle the breast. On examination, there is a sail-like stretch from the inner surface of the alveolar process to the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What are the doctor's tactics?

Френулоектомія Frenulectomy

Френулопластика трикутними клаптями Frenuloplasty with triangular flaps

Френулотомія Frenulotomy

Відкласти пластику до 5-ти років Put off plastic until 5 years

Відкласти пластику до 1-го року Put plastic until the 1st year

52 / 150
Хвора 30-ти років звернулась зі скаргами на гострий біль в ділянці верхньої щелепи зліва, який виникає під час прийому їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, заповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне, перкусія безболісна, від холодної води виникає короткочасний біль, який зникає після припинення дії подразника. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complained of sharp pain in the left upper jaw, which occurs during eating. Objectively: on the chewing surface of tooth 26 a carious cavity was found within the peripulpal dentin, filled with light-colored, softened dentin. Probing the bottom is somewhat painful, percussion is painless, cold water causes short-term pain, which disappears after the stimulus is stopped. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт 26 зуба Chronic fibrous pulpitis of tooth 26

Хронічний глибокий карієс 26 зуба Chronic deep caries of tooth 26

Хронічний середній карієс 26 зуба Chronic average caries of 26 teeth

Гострий середній карієс 26 зуба Acute average caries of tooth 26

Гострий глибокий карієс 26 зуба Acute deep caries of tooth 26

53 / 150
Хворому 42-х років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіпократом. Який відбитковий матеріал слід використати? A 42-year-old patient needs to get a face mask according to Hippocrates to make an ectoprosthesis. What impression material should be used?

Дентафоль Dentafoll

Стомальгін Stomalgin

Гіпс Gypsum

Стомафлекс Stomaflex

Стенс Stens

54 / 150
Хворий 65-ти років скаржиться на біль, що прогресує, у лівій привушно-жувальній ділянці та асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. При огляді: парез мімічних м’язів ліворуч. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Був встановлений діагноз: рак привушної слинної залози. Який спосіб лікування даного хворого обрати? A 65-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area and facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. On examination: paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe, there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. No saliva is secreted from the duct of the left parotid salivary gland. The diagnosis was made: cancer of the parotid salivary gland. What method of treatment should be chosen for this patient?

Субтотальну паротидектомію Subtotal parotidectomy

Тотальну паротидектомію Total parotidectomy

Часткову паротидектомію Partial parotidectomy

Секторальну паротидектомію Sector parotidectomy

Видалення пухлини Tumor removal

55 / 150
У хворої 26-ти років утруднене мовлення, рот напіввідкритий, центральна лінія зміщена праворуч, перед козелком вуха зліва – западина, під виличною дугою – вип’ячування. Який попередній діагноз? A 26-year-old patient has difficulty speaking, her mouth is half-open, the central line is shifted to the right, there is a depression in front of the auricle on the left, a protrusion under the zygomatic arch. What previous diagnosis?

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Двобічний передній вивих нижньої щелепи Bilateral anterior dislocation of the lower jaw

Лівобічний передній вивих нижньої щелепи Left-sided anterior dislocation of the lower jaw

Задній вивих нижньої щелепи Posterior dislocation of the lower jaw

56 / 150
Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який дiагноз є найбільш імовірним? The mother went to the doctor with a two-month-old boy, who has skin indentation in the projection of the left column of the upper lip with a depression on the red border. What is the most likely diagnosis?

Посттравматичний рубець верхньої губи Post-traumatic upper lip scar

Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи Congenital partial left upper lip cleft

Колобома Coloboma

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

57 / 150
Пацієнт 38-ми років скаржиться на незначну печію і сухість нижньої губи. Хворіє біля 2-х років. Об’єктивно: великі лусочки сірого кольору розташовані від лінії Клейна до середини червоної облямівки, які міцно прикріплені в центрі і відстають по периферії. При їх відторгненні ерозії не утворюється. Який імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of slight heartburn and dryness of the lower lip. He has been ill for about 2 years. Objectively: large gray scales are located from Klein's line to the middle of the red border, which are firmly attached in the center and lag behind on the periphery. When they are rejected, erosion does not form. What is the probable diagnosis?

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Червоний вовчак червоної облямівки губ Lupus erythematosus with red rim of the lips

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

58 / 150
Жінка 28-ми років лікується з приводу фурункула лівої щоки. Раптово стан хворої погіршився. З’явився різкий головний біль, підвищилася температура до 39,5oC, збільшився набряк щоки, з’явився інфільтрат у вигляді тяжа, що йде до внутрішнього кута ока. Який імовірний діагноз? A 28-year-old woman is being treated for a boil on her left cheek. Suddenly, the patient's condition worsened. A sharp headache appeared, the temperature rose to 39.5oC, the swelling increased cheeks, there was an infiltrate in the form of a beam going to the inner corner of the eye. What is the probable diagnosis?

Флегмона підочної ділянки Phlegmon of the underarm area

Тромбофлебіт лицевих вен Thrombophlebitis of facial veins

Бешиха Beshikha

Карбункул лівої щоки Left cheek carbuncle

59 / 150
Під час профілактичного огляду у хлопчика 7-ми років виявлено глибоку каріозну порожнину в 75 зубі. Під час зондування відмічається сполучення з порожниною зуба, глибоке зондування даного зуба безболісне. На рентгенограмі 35 зуба: вогнище просвітлення кісткової тканини в ділянці біфуркації із нечіткими контурами. Кортикальна пластинка зачатка 35 зуба не ушкоджена. Вкажіть оптимальний матеріал для кореневої пломби в даному випадку: During a preventive examination, a 7-year-old boy was found to have a deep carious cavity in tooth 75. During probing, a connection with the cavity of the tooth is noted, deep probing of this tooth is painless. On the radiograph of the 35th tooth: a focus of luminescence of bone tissue in the area of ​​the bifurcation with unclear contours. The cortical plate of the rudiment of the 35th tooth is not damaged. Specify the optimal material for the root filling in this case:

Цинк-евгенолова паста Zinc eugenol paste

Формокрезолова паста Formocresol paste

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

60 / 150
Жінка 50-ти років скаржиться на вивих СНЩС, що часто повторюється (особливо при кашлі, позіханні) та самовільно вправляється. Зубні ряди верхньої та нижньої щелеп збережені. Який ортопедичний апарат доцільно застосовувати для обмеження ступеня відкривання рота? A 50-year-old woman complains of dislocation of the TMJ, which often recurs (especially when coughing, yawning) and is self-exercising. The upper and lower teeth are preserved. What should an orthopedic device be used to limit the degree of mouth opening?

Апарат Лімберга Limberg's apparatus

Апарат Катца Katz apparatus

Апарат Оксмана Oxman's apparatus

Апарат Дарсісака Darsisak apparatus

Апарат Петросова Petrosov apparatus

61 / 150
Пацієнтка 40-ка років скаржиться на різкий біль від дії температурних та хімічних подразників. На вестибулярній поверхні 14 та 24 зубів в ділянці шийки наявні дефекти в межах емалі у вигляді щілин, болючі під час дотику. Ретракція ясен в ділянці уражених зубів на 1/3 кореня зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of sharp pain from the effects of temperature and chemical irritants. On the vestibular surface of 14 and 24 teeth in the neck area, there are defects within the enamel in the form of fissures, painful when touched. Retraction of the gums in the area of ​​the affected teeth on 1/3 of the root of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Пришийковий карієс Cervical caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

62 / 150
Дитина 13-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: піднебінне положення 12, 22 зубів, горбковий контакт кутніх зубів, співвідношення перших молярів за першим класом Енгля. Було поставлено діагноз: звуження верхнього зубного ряду, піднебінне положення 12, 22 зубів. Виберіть апарат для лікування даної патології: A 13-year-old child complained of a cosmetic defect. Objectively: palatal position of 12, 22 teeth, cusp contact of angular teeth, ratio of first molars to the first by Engel's class. A diagnosis was made: narrowing of the upper dentition, palatal position of 12, 22 teeth. Select the device for the treatment of this pathology:

Регулятор функцій Френкеля І типу Regulator of Frenkel functions of type I

Піднебінна пластинка з накусочною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with biting area in the frontal area

Піднебінна пластинка з кламерами для переміщення 13, 12, 22, 23 зубів Palate plate with clips for moving 13, 12, 22, 23 teeth

Піднебінна розширювальна пластинка з протрагуючими пружинами для переміщення 12, 22 зубів Palate expansion plate with protracting springs to move 12, 22 teeth

Піднебінна пластинка з оклюзійними накладками у бічних ділянках Palate plate with occlusal overlays in the lateral areas

63 / 150
Хворий 43-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність каріозної порожнини та маловиражену больову реакцію під час розжовування твердої їжі. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина 45 зуба, що сполучається з порожниною зуба, колір коронки зуба змінений. Перкусія неболюча. На рентгенограмі: рівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня. Встановіть діагноз: A 43-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a carious cavity and a mild pain reaction when chewing solid food. Objectively: deep carious cavity of tooth 45 , which communicates with the cavity of the tooth, the color of the crown of the tooth has changed. Percussion is painless. On the radiograph: uniform expansion of the periodontal gap in the area of ​​the apex of the root. Establish a diagnosis:

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

64 / 150
Хворий 46-ти років з’явився для видалення 36, 37 зубів, коронки яких повністю зруйновані до рівня ясен. Яку анестезію слід застосувати хірургу-стоматологу для хірургічного втручання? A 46-year-old patient appeared for the removal of 36, 37 teeth, the crowns of which are completely destroyed to the level of the gums. What anesthesia should be used by a dental surgeon for surgical intervention ?

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Інфільтраційна в перехідну складку Infiltration into the transitional fold

Торусальна анестезія Torusal anesthesia

Ментальна анестезія Mental anesthesia

Анестезія біля круглого отвору Anesthesia near the round hole

65 / 150
Пацієнту 54-х років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. При перевірці постановки штучних зубів визначається випинання верхньої губи. На якому етапі лікування виникло це ускладнення? A 54-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. When checking the placement of artificial teeth, a protrusion of the upper lip is determined. At what stage of treatment did this complication occur?

Фіксація центрального співвідношення Fix central ratio

Формування протетичної площини Formation of prosthetic plane

Формування вестибулярної поверхні прикусного валику Formation of the vestibular surface of the bite roller

Фіксація висоти прикусу Bite height fixation

Формування оклюзійної поверхні Formation of the occlusal surface

66 / 150
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: на червоній облямівці губи ерозія овальної форми, розміром 1 см з гладеньким червоним дном, не кровоточить, неболюча. Ерозія іноді вкрита кіркою, при видаленні якої виникає кровотеча. Ерозія існує протягом місяця. Поставте діагноз: A 50-year-old patient is referred to a dental surgeon for consultation. Objectively: on the red border of the lip, there is an oval-shaped erosion, 1 cm in size, with a smooth red bottom, does not bleed, painless. Erosion is sometimes covered with a crust, when it is removed, bleeding occurs. Erosion exists for a month. Make a diagnosis:

Пухирчатка Vebulosis

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Ерозивно-виразкова форма червоного вовчака Erosive-ulcerative form of lupus erythematosus

Ерозивно-виразкова форма лейкоплакії Erosive-ulcerative form of leukoplakia

Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю Erosive-ulcerative form of red lichen planus

67 / 150
Після видалення 16 зуба пацієнтові 45-ти років у хірурга виникла підозра на перфорацію гайморової пазухи. Які дії повинен виконати лікар для підтвердження діагнозу? After removing the 16th tooth of a 45-year-old patient, the surgeon suspected perforation of the maxillary sinus. What actions should the doctor perform to confirm the diagnosis?

Попросити пацієнта закрити ніс і видихнути носом з відкритим ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба Ask the patient to close the nose and exhale through the nose with the mouth open, while watching the socket of the 27th tooth

Попросити пацієнта вдихнути носом з відкритим ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба Ask the patient to inhale through the nose with the mouth open, while watching the socket of the 27th tooth

Попросити пацієнта закрити ніс і вдихнути ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба Ask the patient to close the nose and inhale through the mouth, while watching the cavity of the 27th tooth

Попросити пацієнта закрити ніс і видихнути ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба Ask the patient to close the nose and exhale through the mouth, while watching the cavity of the 27th tooth

68 / 150
Хворому 25-ти років, який звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з порожнини рота, був поставлений діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Лікарем був складений план місцевого комплексного лікування. Яку групу препаратів слід застосувати на останньому етапі лікування в даному випадку? A 25-year-old patient who turned to a dentist complaining of bad breath was diagnosed with ulcerative-necrotic gingivitis. The doctor made plan of local comprehensive treatment. Which group of drugs should be used at the last stage of treatment in this case?

Антисептики Antiseptics

Сорбенти Sorbents

Кератопластики Keratoplasty

Антибіотики Antibiotics

Анальгетики Analgesics

69 / 150
У хлопчика 14-ти років спостерігаються кровоточивість ясен нижніх передніх зубів та їх рухливість протягом останнього місяця. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці нижніх різців та ікол набрякла, гіперемована, кровоточить від дотику. Рухливість цих зубів I ступеня, пародонтальні кишені – 2 мм. На ортопантомограмі – втрата кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. ГІ- 4,2. Консультація якого фахівця необхідна в першу чергу? A 14-year-old boy has bleeding gums of the lower front teeth and their mobility during the last month. Objectively: the mucous membrane of the gums in the area of ​​the lower incisors and canines is swollen , hyperemic, bleeding from touch. The mobility of these teeth is I degree, periodontal pockets - 2 mm. On the orthopantomogram - loss of bone tissue of the interalveolar septa for 1/3 of their height. Crowding of the frontal teeth of the lower jaw is determined. GI- 4.2. Consultation of which specialist necessary in the first place?

Ендокринолога Endocrinologist

Гастроентеролога Gastroenterologist

Ортодонта Orthodontist

Невропатолога Neuropathologist

Гематолога Hematologist

70 / 150
Хвора 23-х років звернулась до стоматолога зі скаргами на появу на слизовій оболонці порожнини рота різко болісних ерозій, підвищення температури тіла до 39oC, загальну слабкість, головний біль. Об’єктивно: на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці щік, губ – ерозії діаметром 2-3 мм з фестончастими краями, вкриті сірувато-білим нальотом. Регіональні лімфатичні вузли збільшені, болісні. При цитологічному дослідженні виявлено гігантські багатоядерні клітини. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient turned to the dentist with complaints of the appearance of sharply painful erosions on the mucous membrane of the oral cavity, an increase in body temperature to 39oC, general weakness, headache. Objectively: on the swollen, hyperemic mucous membrane of the cheeks and lips - erosions with a diameter of 2-3 mm with scalloped edges, covered with a grayish-white plaque. The regional lymph nodes are enlarged, painful. Cytological examination revealed giant multinucleated cells. What is the final diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

71 / 150
Хворий після травми. Свідомість сплутана. Відзначається різка блідість шкірного покриву, холодний піт, периферичні вени запалі. Пульс – 160/хв., ниткоподібний, аритмічний. АТ- 80/40 мм рт.ст., часте та поверхневе дихання. Який найімовірніший діагноз? The patient is sick after an injury. Consciousness is confused. There is a sharp paleness of the skin, cold sweat, inflamed peripheral veins. The pulse is 160/min., filamentous, arrhythmic. BP- 80/40 mm Hg, frequent and shallow breathing. What is the most likely diagnosis?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

72 / 150
Хвора 34-х років скаржиться на незначну болючість під час їжі в ділянці 34 зуба, кровоточивість ясен. При огляді в 34 зубі на дистальній поверхні пломба. Контактний пункт між 34 та 35 зубами відсутній, міжзубний ясеневий сосочок набряклий, гіперемований, глибина пародонтальної кишені 3 мм. На рентгенограмі резорбція верхівки міжальвеолярної перегородки між 34 та 35 зубами. Що є першопричиною даного захворювання? A 34-year-old patient complains of slight pain during eating in the area of ​​tooth 34, bleeding gums. When examining tooth 34 on the distal surface of the filling. The contact point between 34 and 35 teeth are absent, the interdental gingival papilla is swollen, hyperemic, the depth of the periodontal pocket is 3 mm. On the radiograph, resorption of the apex of the interalveolar septum between teeth 34 and 35. What is the root cause of this disease?

Вірулентна мікрофлора Virulent microflora

Зниження місцевої резистентності Decreasing local resistance

Нераціональне пломбування Irrational sealing

Травматична оклюзія Traumatic occlusion

Недостатня гігієна Insufficient hygiene

73 / 150
До стоматолога звернулись батьки 8-річної дитини зі скаргами на появу білих плям на верхніх постійних різцях. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 11, 12, 21, 22 зубів наявна значна кількість м’якого зубного нальоту, після видалення якого на поверхні емалі визначаються білі матові крейдоподібні плями. Після гігієнічного навчання лікар призначив курс ремінералізуючої терапії. Який з нижченаведених препаратів НЕ МОЖЕ бути використаний з метою ремтерапії? The parents of an 8-year-old child turned to the dentist with complaints about the appearance of white spots on the upper permanent incisors. Objectively: in the cervical area 11, 12, 21, 22 there is a significant amount of soft dental plaque on the teeth, after removal of which white matte chalk-like spots are determined on the surface of the enamel. After hygienic training, the doctor prescribed a course of remineralization therapy. Which of the following drugs CANNOT be used for the purpose of remtherapy?

ICON ICON

Fluor Protector Fluor Protector

R.O.C.S. medical minerals ROCS medical minerals

Tooth Mousse Tooth Mousse

Емальгерметизуючий ліквід Emalsealing liquid

74 / 150
Які основні побічні ефекти можуть виникати у пацієнтів при тривалому застосуванні 0,05% розчину хлоргексидину для полоскань порожнини рота? What are the main side effects that can occur in patients with long-term use of 0.05% chlorhexidine mouthwash?

Гiперемiя слизової оболонки порожнини рота, збiльшення ниткоподiбних сосочкiв язика Hyperemia of the mucous membrane of the oral cavity, enlargement of the filiform papillae of the tongue

Демiнералiзацiя емалi зубiв, посилене слиновидiлення Demineralization of tooth enamel, increased salivation

Ерозивнi ураження i кровоточивiсть слизової оболонки порожнини рота Erosive lesions and bleeding of the mucous membrane of the oral cavity

Галiтоз, пiдвищена чутливiсть зубiв, онiмiння язика Halitosis, increased tooth sensitivity, tongue numbness

Фарбування емалi зубiв, порушення смакової чутливостi, вiдкладення зубного каменю Staining of tooth enamel, impaired taste sensitivity, tartar deposition

75 / 150
У 11-річної дитини під час профілактичного огляду на горбах 43 та 44 зубів виявлені блискучі плями білувато-жовтого кольору із чіткими обрисами. Суб’єктивні скарги відсутні. Під час зондування емалі шорсткість не визначається. В анамнезі гострий гнійний періостит від 84 зуба. Для якого захворювання є характерними вище описані зміни? In an 11-year-old child, during a preventive examination, shiny spots of whitish-yellow color with clear outlines were found on the ridges of 43 and 44 teeth. There are no subjective complaints. Under the time of probing enamel roughness is not determined. There is a history of acute purulent periostitis from tooth 84. For which disease are the changes described above characteristic?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

76 / 150
Пацієнтка 16-ти років звернулась до дитячого лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні різців і молярів верхньої щелепи симетрично розташовані численні білі плями. Зондування безболісне, поверхня блискуча, гладка. Білі плями не забарвлюються розчином 2% метиленового синього. Який імовірний діагноз? A 16-year-old patient turned to a pediatric dentist with complaints about a cosmetic defect. Objectively: on the vestibular surface of the incisors and molars of the upper jaw, there are symmetrically located numerous white spots. Probing is painless, the surface is shiny, smooth. White spots do not stain with a 2% methylene blue solution. What is the likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Множинний карієс Multiple caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

77 / 150
У пацієнта 23-х років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 12 зуба, ІV клас. Індекс КПВ- 6, ГІ- 1,3. Яку схему лікування доцільно вибрати в даному випадку? A 23-year-old patient was diagnosed with: chronic deep caries of 12 teeth, IV class. KPV index - 6, GI - 1.3. What treatment scheme is appropriate choose in this case?

Одонтотропна паста, тимчасова пломба Odontotropic paste, temporary filling

Постійна пломба з фотокомпозитного матеріалу Permanent seal made of photocomposite material

Одонтотропна паста, постійна пломба Odontotropic paste, permanent filling

Постійна пломба з хімкомпозиту Permanent chemical composite filling

Одонтотропна паста, ізоляційна прокладка, пломба з хімкомпозиту Odontotropic paste, insulating gasket, chemical composite filling

78 / 150
Під час профілактичного огляду у дитини 4-х років виявлено каріозну порожнину у 85 зубі. При зондуванні визначається безболісне сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба. Термопроба негативна, вертикальна перкусія слабко позитивна. На внутрішньоротовій рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції з нечіткими контурами в ділянці медіального кореня. Кортикальна пластинка навколо 45 зуба збережена. Який пломбувальний матеріал для постійної обтурації кореневих каналів буде оптимальним в даній клінічній ситуації? During a preventive examination, a 4-year-old child was found to have a carious cavity in the 85th tooth. During probing, a painless connection of the carious cavity with the tooth cavity is determined. Thermal test is negative, vertical percussion weakly positive. On the intraoral radiograph of tooth 85, there is a focus of destruction with unclear contours in the area of ​​the medial root. The cortical plate around tooth 45 is preserved. What filling material for permanent obturation of root canals would be optimal in this clinical situation?

Склоiономерний цемент Glass ionomer cement

Резорцин-формалiнова паста Resorcin-formalin paste

Гiдроксидкальцiйвмiсна паста Calcium hydroxide paste

Цинкоксид-евгенольна паста Zinc oxide-eugenol paste

Йодоформна паста Iodoform paste

79 / 150
Пацієнт 72-х років звернувся зі скаргами на неможливість користування повними знімними протезами через біль у скронево-нижньощелепних суглобах та жувальних м’язах. Протези виготовлені 2 тижні тому. Об’єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припідняті, губи змикаються з напруженням, при посмішці видно базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена? A 72-year-old patient complained about the impossibility of using complete removable prostheses due to pain in the temporomandibular joints and masticatory muscles. The prostheses were made 2 weeks ago. Objectively: the lower third of the face is elongated, the corners of the mouth are raised, the lips are closed with tension, when you smile, you can see the base of the prosthesis on the upper jaw. What mistake was made?

Неправильно зняті функціональні відбитки Incorrectly removed functional fingerprints

Неправильно вибрані розміри штучних зубів Incorrectly selected artificial teeth sizes

Неправильно виконана постановка зубів Incorrect teeth setting

Неправильно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

Неправильно нанесена лінія посмішки на прикусні валики Incorrectly drawn smile line on bite rollers

80 / 150
Пацієнту було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 35 зуба, ІІ класу за Блеком. Під час препарування лікар випадково травмував пульпу. Пацієнт перебуває на обліку в ендокринолога, хворіє на цукровий діабет. Яка подальша тактика лікаря? The patient was diagnosed with acute deep caries of tooth 35, II class according to Black. During the preparation, the doctor accidentally injured the pulp. The patient is under the care of an endocrinologist, suffering from diabetes. What are the doctor's next tactics?

СІЦ + композит SIC + composite

Пломбування гібридним СІЦ Hybrid SIC Sealing

Ca-вмісна прокладка + композит Ca-containing gasket + composite

Ca-вмісна прокладка + СІЦ + композит Ca-containing gasket + SIC + composite

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

81 / 150
Хвора 25-ти років звернулась в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі відсутні 25, 26 зуби. Лікарем вирішено виготовити металокерамічний мостоподібний протез з опорами на 23, 24, 27 зуби. З якого матеріалу необхідно виготовити провізорні коронки? A 25-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: 25, 26 teeth are missing on the upper jaw. The doctor decided to make a metal-ceramic bridge prosthesis with supports for 23, 24, 27 teeth. From what material should temporary crowns be made?

Optokel Optokel

Artglass Artglass

Panasil Panasil

Protemp Protemp

Relyx temp Relyx temp

82 / 150
При огляді беззубої нижньої щелепи у пацієнтки 52-х років виявлені екзостози в ділянці премолярів з обох сторін. Від хірургічної підготовки порожнини рота пацієнтка відмовилась. Який вид протезів потрібно запропонувати у даному випадку? When examining the edentulous lower jaw of a 52-year-old female patient, exostoses were found in the area of ​​premolars on both sides. The patient refused surgical preparation of the oral cavity. What type of prostheses should be offered in this case?

Повний знімний пластинковий протез з еластичною підкладкою Complete removable plate prosthesis with elastic lining

Повний знімний пластинковий протез з металевим базисом Complete removable plate prosthesis with a metal base

Повний знімний пластинковий протез з прозорим акриловим базисом Full removable plate prosthesis with clear acrylic base

Повний знімний пластинковий протез з акриловим базисом Full removable plate prosthesis with an acrylic base

Повний знімний пластинковий протез з нейлону Full nylon removable plate prosthesis

83 / 150
Хворий 23-х років звернувся зі скаргами на біль у ділянці 38 зуба, що прорізався неповністю, утруднене відкривання рота та ковтання. За даними анамнезу протягом місяця хворого двічі непокоїли гострі тривалі напади болю у ділянці 38 зуба. Який попередній діагноз? A 23-year-old patient complained of pain in the area of ​​incompletely erupted tooth 38, difficulty opening the mouth and swallowing. According to the anamnesis, the patient was disturbed twice during the month acute long-lasting attacks of pain in the area of ​​tooth 38. What is the previous diagnosis?

Абсцес Abscess

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Перикоронарит 38 зуба Pericoronaritis of tooth 38

Дистопія 38 зуба Dystopia 38 tooth

84 / 150
Хвора 55-ти років скаржиться на інтенсивний, розриваючий, пульсуючий біль в ділянці 17 зуба. Біль виник вперше і триває 4-ту добу. Перкусія різко болісна в будь-якому напрямку, зуб рухливий, слизова оболонка в ділянці 17 зуба гіперемована, набрякла, пальпація перехідної складки в проекції верхівки кореня болюча. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient complains of intense, tearing, throbbing pain in the area of ​​the 17th tooth. The pain occurred for the first time and continues for the 4th day. Percussion is sharply painful at any - in which direction, the tooth is mobile, the mucous membrane in the area of ​​tooth 17 is hyperemic, swollen, palpation of the transition fold in the projection of the apex of the root is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий локалізований пародонтит Acute localized periodontitis

85 / 150
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох боків, які проходять по всій висоті губи та захоплюють нижні носові ходи. Губа розділена на 3 частини, середня з яких різко вкорочена, червона облямівка на ній звужена. Комірковий відросток верхньої щелепи також розділений на 3 частини, міжщелепна кістка виступає вперед. Який діагноз можна поставити? A newborn baby has soft tissue defects of the upper lip on both sides, which run along the entire height of the lip and capture the lower nasal passages. The lip is divided into 3 parts, the middle one of which is sharply shortened, the red border on it is narrowed. The cellular process of the upper jaw is also divided into 3 parts, the intermaxillary bone protrudes forward. What diagnosis can be made?

Вроджена двобічна щілина піднебіння Congenital bilateral cleft palate

Серединна щілина губи Middle lip cleft

Часткова щілина верхньої губи Partial cleft upper lip

Вроджена повна двобічна наскрізна щілина верхньої губи Congenital complete bilateral cleft upper lip

Вроджена двобічна щілина коміркового відростка Congenital bilateral cleft of the cellular process

86 / 150
Хворий 55-ти років скерований у хірургічне відділення з метою видалення 36 і 37 зубів. З анамнезу відомо, що сім місяців тому хворий переніс інфаркт міокарда. Через який проміжок часу після інфаркту міокарда можна проводити планове видалення зубів? A 55-year-old patient was referred to the surgical department for the purpose of removing teeth 36 and 37. It is known from the anamnesis that the patient suffered a myocardial infarction seven months ago. After what interval How long after a myocardial infarction can a planned tooth extraction be performed?

1 рік 1 year

4-6 місяців 4-6 months

1-2 місяці 1-2 months

Не має обмежень за часом No time limit

3-4 тижні 3-4 weeks

87 / 150
У новонародженої дитини виявлено вроджений дефект верхньої губи зліва. В які періоди ембріонального розвитку можуть формуватися вроджені вади верхньої губи? A congenital defect of the left upper lip was detected in a newborn child. In what periods of embryonic development can congenital defects of the upper lip be formed?

Протягом 2-го місяця розвитку плода During the 2nd month of fetal development

Протягом 5-го місяця розвитку плода During the 5th month of fetal development

Протягом 3-го місяця розвитку плода During the 3rd month of fetal development

Протягом 6-го місяця розвитку плода During the 6th month of fetal development

Протягом 4-го місяця розвитку плода During the 4th month of fetal development

88 / 150
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає на соматичну патологію, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленового синього елементи ураження забарвлюються. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from somatic pathology, often gets sick. Objectively: whitish, altered enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During welcome staining with a 2% methylene blue solution, the lesion elements are colored. What is the final diagnosis?

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

89 / 150
При огляді пацієнта виявлено, що 27 зуб має 3 ступінь рухомості. Для протезування необхідно видалити 27 зуб. Які анестезії необхідно виконати для видалення 27 зуба? When examining the patient, it was found that the 27th tooth has the 3rd degree of mobility. The 27th tooth must be removed for prosthetics. What anesthesia must be performed to remove the 27th tooth?

Мандибулярну та під'язикову Mandibular and sublingual

Інфраорбітальну та піднебінну Infraorbital and palatal

Туберальну та піднебінну Tuberal and palatine

Різцеву та інфільтраційну з щічного боку Incisal and buccal infiltration

Торусальну Torusalnu

90 / 150
У пацієнта при виготовленні бюгельного протеза на верхню щелепу з кламерною фіксацією на етапі перевірки каркасу відзначається баланс та нерівномірна відстань між дугою та слизовою оболонкою: при накладанні однієї сторони – інша сторона піднімається. Яка тактика лікаря? In the patient, during the manufacture of a brace prosthesis on the upper jaw with staple fixation, at the stage of checking the framework, the balance and uneven distance between the arch and the mucous membrane is noted: when applying one side, the other the side rises. What are the doctor's tactics?

Активувати кламери Enable Clippers

Провести корекцію дуги Perform arc correction

Виготовити новий каркас Make a new frame

Провести корекцію кламерів Correct staples

Провести корекцію оклюзійних накладок Correct occlusal overlays

91 / 150
Хвора 62-х років скаржиться на появу болісної виразки, яка з’явилася близько 5 місяців тому на бічній поверхні язика праворуч. При огляді утворення має розміри 0,5-1,5 см, поверхневе, неправильної форми. Оточуючі тканини гіперемовані та набряклі. Пальпація утворення болісна, порожнина рота не санована, фіксація протеза на нижній щелепі незадовільна. Який попередній діагноз? A 62-year-old patient complains of the appearance of a painful ulcer, which appeared about 5 months ago on the lateral surface of the tongue on the right. On examination, the formation has dimensions of 0.5 -1.5 cm, superficial, irregular shape. The surrounding tissues are hyperemic and swollen. Palpation of the formation is painful, the oral cavity is not repaired, fixation of the prosthesis on the lower jaw is unsatisfactory. What is the preliminary diagnosis?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Хронічний афтозний стоматит Chronic aphthous stomatitis

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

92 / 150
Пацієнт 32-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на естетичний дефект верхніх передніх зубів, який з’явився декілька років тому. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні верхніх центральних різців в пришийковій ділянці темно-коричневі дефекти в межах емалі. Краї емалі шорсткі, крихкі. Встановіть діагноз: A 32-year-old patient turned to the dentist with complaints about an aesthetic defect of the upper front teeth that appeared several years ago. Objectively: on the vestibular surface of the upper of the central incisors in the cervical region, dark brown defects within the enamel. The edges of the enamel are rough, fragile. Establish a diagnosis:

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз, ерозивна форма Fluorosis, erosive form

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

93 / 150
Жінка 38-ми років звернулася до стоматолога із скаргами на болі в зубах половини нижньої щелепи. При аналізі рентгенограми нижньої щелепи виявлені вогнища остеосклерозу, вирости окістя, розташовані перпендикулярно до кістки (“спікули”). Про що може свідчити наявність такого ураження окістя? A 38-year-old woman turned to the dentist with complaints of pain in the teeth of half of the lower jaw. During the analysis of the radiograph of the lower jaw, foci of osteosclerosis, periosteal growths, located perpendicular to bones (`spicules`). What can the presence of such periosteum damage indicate?

Про наявність злоякісної пухлини кістки About the presence of a malignant bone tumor

Це утворення характерно для хвороби Педжета This formation is characteristic of Paget's disease

Про наявність остеобластокластоми On the presence of osteoblastoclastoma

Це утворення характерно для синдрома Горліна-Гольца This formation is characteristic of Gorlin-Holtz syndrome

Про наявність амелобластоми On presence of ameloblastoma

94 / 150
Хворий 57-ми років скаржиться на біль в області скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), хруст, закладеність у вусі. Відкривання рота обмежене до 2 см. На рентгенограмі СНЩС деструктивні і гіперпластичні зміни кісткових елементів суглоба, звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of pain in the temporomandibular joint (TMJ), crunch, congestion in the ear. Mouth opening is limited to 2 cm. X-ray TMJ destructive and hyperplastic changes in the bone elements of the joint, narrowing of the joint space. What is the most likely diagnosis?

Перелом суглобного відростку Fracture of the articular process

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

95 / 150
Пацієнт 30-ти років звернувся з метою протезування 11, 21 зубів металокерамічною конструкцією. Який матеріал потрібно використати лікарю-стоматологу для отримання відбитка? A 30-year-old patient applied for prosthetics of 11, 21 teeth with a metal-ceramic structure. What material should the dentist use to obtain an impression?

Ортокор Ortokor

Стомальгін Stomalgin

Репін Repin

Стенс Stens

Сіеласт Sielast

96 / 150
При об’єктивному обстеженні під час профілактичного огляду у пацієнта 43-х років виявлено рецесію ясен. Який патологічний процес лежить в основі даного захворювання? During an objective examination during a preventive examination, a 43-year-old patient was found to have gum recession. What pathological process is the basis of this disease?

Акантоз Acanthosis

Атрофія Atrophy

Гіперплазія Hyperplasia

Запалення Ignition

Гіперкератоз Hyperkeratosis

97 / 150
У хворого 28-ми років в ділянці правої щоки лікар-стоматолог діагностував фурункул та вирішив провести консервативне лікування. Через два дні в правій підочній ділянці визначається синюшність і ущільнення у вигляді тяжу, що поширюється до кута ока. Загальний стан середньої важкості, температура тіла – 38,5oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? In a 28-year-old patient, a dentist diagnosed a furuncle in the area of ​​the right cheek and decided to carry out conservative treatment. Two days later, blueness and thickening in the right undereye area were determined in the form of a stroke extending to the corner of the eye. The general condition is of medium severity, the body temperature is 38.5oC. What complication did this patient have?

Гострий правобічний гайморит Acute right-sided sinusitis

Абсцес щоки Cheek abscess

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Карбункул щоки Cheek carbuncle

98 / 150
Жінці 27 років, вагітна (I триместр), токсикоз раннього періоду. Під час первинного відвідування встановлено діагноз “хронічний середній карієс на контактних поверхнях зубів 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Під час лікування зубів 43 та 44 підсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лікар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лікаря стосовно лікування інших зубів буде найраціональнішою? 27-year-old woman, pregnant (I trimester), toxicosis of the early period. During the initial visit, a diagnosis of `chronic medium caries on the contact surfaces of teeth 12 and 13, 11 and 21, 43 and 44`. During the treatment of teeth 43 and 44, nausea intensified, urges to vomit appeared. The doctor managed to fill teeth 43 and 44. What tactics of the doctor regarding the treatment of the other teeth would be the most rational?

Дати вагітній протиблювотний засіб та закінчити лікування Give pregnant woman antiemetic and end treatment

Відкласти лікування до народження дитини Postpone treatment until the birth of a child

Спостереження каріозного процесу Observation of the carious process

Закінчити лікування зубів у IІ триместрі End dental treatment in II trimester

Закінчити лікування зубів у ІІІ триместрі End dental treatment in the 3rd trimester

99 / 150
У чоловіка 40-ка років близько 6-ти місяців тому після видалення 26 з’явилося сполучення між порожниною рота та гайморовою пазухою. Яке хірургічне лікування необхідно провести? A 40-year-old man developed a communication between the oral cavity and maxillary sinus about 6 months ago after the removal of 26. What surgical treatment should be performed?

Тампонада нориці йодоформною турундою Tamponade of fistula with iodoform turunda

Остеотомія альвеолярного відростка Osteotomy of the alveolar process

Гайморотомія за Колдуелом-Люком Caldwell-Luke Hymorotomy

Ушивання нориці Fistula suturing

Гайморотомія з одночасною пластикою нориці Chimorotomy with simultaneous plastic fistula

100 / 150
Пацієнт 46-ти років звернувся зі скаргами на біль під час користування бюгельним протезом на верхній щелепі. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння у зоні розташування дуги бюгельного протезу визначається виразковий пролежень. Яка імовірна причина даного ускладнення? A 46-year-old patient complained of pain while using a maxillary denture. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate in the area of ​​the arch of the maxilla an ulcer is determined on the prosthesis. What is the likely cause of this complication?

Помірна піддатливість слизової оболонки Moderate flexibility of the mucous membrane

Приймання твердої їжі Eating solid food

Щільне прилягання дуги протезу до слизової оболонки Dense fit of the prosthesis arch to the mucous membrane

Постійне користування протезом Constant use of prosthesis

Завищена висота прикусу Overbite height

101 / 150
Який інструментарій повинен використати лікар-стоматолог при видаленні коренів молярів верхньої щелепи, коронка яких зруйнована до рівня ясен? Which tools should a dentist use when removing the roots of molars of the upper jaw, the crown of which has been destroyed to the level of the gums?

S-подібні щипці S-shaped forceps

Дзьоподібні щипці, елеватор Pliers, elevator

Байонетні щипці, елеватор Bayonet tongs, elevator

Прямі щипці, що сходяться Straight Converging Forceps

102 / 150
Хворий скаржиться на біль, який виник вперше у 46 зубі при накушуванні. Об’єктивно: в 46 зубі наявна глибока порожнина вистелена щільним пігментованим дентином. Зондування безболісне. Перкусія болісна. Слизова оболонка в ділянці зуба блідо-рожева, чиста. Поставте діагноз: The patient complains of pain that first appeared in tooth 46 when biting. Objectively: tooth 46 has a deep cavity lined with dense pigmented dentin. Probing is painless. Percussion painful. The mucous membrane in the area of ​​the tooth is pale pink, clean. Make a diagnosis:

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

103 / 150
У хлопчика 6-ти років діагностовано гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи від 64 зуба. Назвіть, які зміни будуть виявлені в крові дитини: A 6-year-old boy was diagnosed with acute odontogenic periostitis of the upper jaw from tooth 64. Name what changes will be detected in the child's blood:

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вліво, лімфопенія, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the left, lymphopenia, increased ESR

Змін немає No changes

Лейкопенія, еозинопенія, лімфоцитоз, базофілія Leukopenia, eosinopenia, lymphocytosis, basophilia

Лейкопенія, еозинофілія, лімфопенія, моноцитоз Leukopenia, eosinophilia, lymphopenia, monocytosis

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вправо, лімфоцитоз, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the right, lymphocytosis, increased ESR

104 / 150
Хворий 47-ми років скаржиться на кровоточивість і болючість ясен під час вживання їжі та чищенні зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки гіперемовані з ціанотичним відтінком, під- і над’ясенний зубний камінь, пародонтальні кишені 4 мм, горизонтальна і вертикальна деструкція кістки на 1/3 її висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of bleeding and sore gums when eating and brushing his teeth. Objectively: the gingival papillae are hyperemic with a cyanotic hue, under- and supragingival calculus, periodontal pockets of 4 mm, horizontal and vertical bone destruction on 1/3 of its height. What is the most likely diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний генералізований пародонтит ІІ ступеня Chronic generalized periodontitis II degree

Хронічний генералізований пародонтит ІІІ ступеня Chronic generalized periodontitis III degree

Хронічний генералізований пародонтит І ступеня Chronic generalized periodontitis of the 1st degree

105 / 150
Хвора 45-ти років скаржиться на мимовільний біль та біль від термічних подразників, важкість у 36 зубі, неприємні відчуття при вживанні їжі. Часом біль виникає при зміні положення, іррадіює. Об’єктивно: 36 зуб інтактний, зі стертою жувальною поверхнею. На рентгенограмі 36 зуба: пульпова камера щілиноподібна з причини розташування в ній рентгенконтрастного утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of involuntary pain and pain from thermal stimuli, heaviness in the 36th tooth, unpleasant sensations when eating food. Sometimes the pain occurs when changing the position, irradiates. Objectively: tooth 36 is intact, with an eroded chewing surface. On the radiograph of tooth 36: the pulp chamber is slit-like due to the location of the radiopaque formation in it. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

106 / 150
Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на повну відсутність зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: при обстеженні протезного ложа верхньої щелепи виявлено стан слизової оболонки за Суплє 2 клас. Який відбиток треба одержати? A 65-year-old patient complained of the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: during the examination of the prosthetic bed of the upper jaw, the condition of the mucous membrane according to Supple 2 was revealed class. What print should be received?

Компресійний Compression

Декомпресійний Decompression

Функціональний Functional

Комбінований Combined

Анатомічний Anatomic

107 / 150
Дитині 6-ти років, що перебуває у ортодонта на обліку у ІІ диспансерній групі, призначено комплекс вправ з еквілібратором. На які м’язи здійснює вплив цей апарат? A 6-year-old child, who is registered with an orthodontist in the II dispensary group, is prescribed a set of exercises with an equilibrator. What muscles does this apparatus affect?

Круговий м'яз рота Round of mouth

Скроневий Temporal

Жувальний Chewing

Підборідний Chin

Двочеревцевий Bigastric

108 / 150
Хворому 48-ми років виготовляється металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 23, 25 і 27 зуб. Проводиться етап перевірки металевого каркасу. Яким чином перевіряється відповідність поверхні препарованих зубів до внутрішньої поверхні металевого каркасу протезу? For a 48-year-old patient, a metal-ceramic bridge prosthesis is made with a support for the 23rd, 25th and 27th teeth. The stage of checking the metal framework is carried out. How is the conformity of the surface of the prepared teeth with of the inner surface of the metal frame of the prosthesis?

У порожнині рота за допомогою копіювального паперу In the mouth using carbon paper

У порожнині рота за допомогою воску In the oral cavity using wax

У порожнині рота за допомогою гіпсу In the oral cavity using a cast

У порожнині рота за допомогою силіконових матеріалів In the oral cavity using silicone materials

У порожнині рота за допомогою альгінатних матеріалів In the oral cavity using alginate materials

109 / 150
При профілактичному огляді дитини 3-х років встановлено: тимчасові зуби інтактні, слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Дитина здорова. Яка абразивність (RDA) зубної пасти має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини? During a preventive examination of a 3-year-old child, it was established: the temporary teeth are intact, the mucous membrane of the oral cavity is free of pathological changes. The child is healthy. What is the abrasiveness (RDA) of the toothpaste be for the daily care of this child's teeth?

RDA більш 200 RDA is more than 200

RDA 60-100 RDA 60-100

RDA 100-120 RDA 100-120

RDA 120-200 RDA 120-200

RDA 30-50 RDA 30-50

110 / 150
У хворої 32-х років 2 роки тому в підщелепній ділянці з’явилось безболісне, рухоме, м’якоеластичної консистенції новоутворення, не спаяне зі шкірою, яке збільшувалось. При нахилі голови утворення не змінюється в об’ємі, визначається симптом “хибної флуктуації”. Який найімовірніший діагноз? 2 years ago, a 32-year-old patient developed a painless, mobile, soft-elastic neoplasm in the submandibular area, not fused to the skin, which was increasing in size. When the head is tilted, the formation does not change in volume, the symptom of `false fluctuation` is determined. What is the most likely diagnosis?

Гемангіома Hemangioma

Ліпома Lipoma

Лімфангіома Lymphangioma

Атерома Atheroma

111 / 150
Пацієнт 46-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на незначний косметичний дефект коронки зуба на верхній щелепі. На рентгенограмі: кореневий канал 13 зуба запломбований, патологічні зміни в периапікальних тканинах відсутні. Прийнято рішення виготовити куксову штифтову вкладку з наступним протезуванням. Якою повинна бути довжина штифта вкладки? A 46-year-old patient turned to a dentist with complaints about a minor cosmetic defect in the crown of a tooth on the upper jaw. On the radiograph: the root canal of tooth 13 is sealed, pathological changes there are none in the periapical tissues. The decision was made to make a stump pin insert followed by prosthetics. What should be the length of the pin insert?

1/3 довжини кореня 1/3 root length

1/4 довжини кореня 1/4 root length

2/3 довжини кореня 2/3 root length

На всю довжину кореня For the entire length of the root

1/2 довжини кореня 1/2 root length

112 / 150
Пацієнт 44-х років звернувся зі скаргами на відчуття свербіння і ломоти в яснах, підвищену чутливість зубів до подразників. Об’єктивно: ясна бліді, щільні, безболісні при зондуванні, атрофія міжясенних сосочків, шийки зубів оголені на 1-1,5 мм. На нижніх фронтальних зубах неглибокі клиноподібні дефекти. Рентгенологічно визначається рівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок на 1/3 їх висоти. Назвіть імовірний діагноз: A 44-year-old patient complained of itching and soreness in the gums, increased sensitivity of the teeth to irritants. Objectively: the gums are pale, dense, painless with probing, atrophy of the intergingival papillae, the necks of the teeth are exposed by 1-1.5 mm. There are shallow wedge-shaped defects on the lower front teeth. Radiologically, uniform resorption of the interalveolar membranes is determined by 1/3 of their height. Name the probable diagnosis:

Пародонтоз, ІІІ ступінь Periodontosis, III degree

Генералізований пародонтит, І ступінь, стадія стабілізації Generalized periodontitis, I degree, stabilization stage

Пародонтоз, початковий ступінь Periodontosis, initial stage

Пародонтоз, І ступінь Periodontosis, I degree

Пародонтоз, ІІ ступінь Periodontosis, II degree

113 / 150
В клініку звернувся пацієнт 32-х років. 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 зуби уражені каріозним процесом. Наявні порожнини 4 класу за Блеком. Під час огляду й зондування зуби змінені в кольорі, емаль нещільна. Яке ортопедичне лікування показане в цьому випадку? A 32-year-old patient came to the clinic. 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 teeth are affected by the carious process. Class 4 cavities are present according to Black. During examination and probing, the teeth are discolored, the enamel is loose. What orthopedic treatment is indicated in this case?

Люмініри Luminaires

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Керамічні коронки Ceramic crowns

Пластмасові коронки Plastic crowns

Вініри Veneers

114 / 150
У лікаря-стоматолога на прийомі дитина 5-ти років скаржиться на короткочасний біль в зубах від солодкого та холодного. Під час огляду виявлено порожнини в 84 та 85 зубах. Поставлено діагноз: гострий середній карієс. Виберіть оптимальний для цього випадку пломбувальний матеріал: At the dentist's appointment, a 5-year-old child complains of short-term toothache from sweet and cold foods. During the examination, cavities were found in 84 and 85 teeth. A diagnosis was made: acute medium caries. Choose the optimal filling material for this case:

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Композит світлового твердіння Light Curing Composite

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Компомер Compomer

115 / 150
Хвора 26-ти років під час відпочинку за кордоном біля моря звернула увагу на появу печіння в губах, виникнення болю в роті під час прийому їжі. Після повернення протягом декількох днів поступово з’явилися біль у суглобах, в ділянці серця, нирок, висипання на шкірі. Об’єктивно: на губах, слизовій оболонці щік яскраво-червоні бляшки з облямівкою, поодинокі пухирі з кров’янистим вмістом, ерозії, які епітелізуються з утворенням ділянок атрофії. Знайдені LE-клітини, антитіла до нативної ДНК. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient while vacationing abroad near the sea drew attention to the appearance of burning lips, pain in the mouth while eating. After returning for several days, pain in the joints, in the area of ​​the heart, kidneys, skin rashes gradually appeared. Objectively: on the lips, mucous membrane of the cheeks, bright red plaques with a border, single blisters with bloody contents, erosions, which epithelize with the formation areas of atrophy. Found LE-cells, antibodies to native DNA. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз Actinomycosis

Бешиха Beshikha

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

116 / 150
Хворий 30-ти років звернувся до клініки зі скаргами на косметичний дефект 12, 11 зубів. Було вирішено виготовити металокерамічні коронки на вказані зуби. Якої групи відбитковий матеріал необхідно використати для виготовлення даної конструкції? A 30-year-old patient came to the clinic with complaints about a cosmetic defect in 12, 11 teeth. It was decided to make metal-ceramic crowns for the specified teeth. Which group of impression material should be used for the manufacture of this design?

Цинкоксидевгенольний Zincoxydeugenol

Тіоколовий Thiocol

Альгінатний Alginate

Термопластичний Thermoplastic

Силіконовий Silicon

117 / 150
Хвора 30-ти років скаржиться на чутливість в ділянці верхніх фронтальних зубів під час вживання холодної їжі. Об’єктивно: відламаний дистальний кут коронки 11 зуба в межах плащового дентину, який стався в результаті травми 1,5 місяці тому. Зондування емалево-дентинного з’єднання чутливе, реакція на холод короткочасна, показники електроодонтодіагностики – 6 мкА. Який пломбувальний матеріал доцільно використати? A 30-year-old patient complains of sensitivity in the area of ​​the upper front teeth when eating cold food. Objectively: the distal corner of the crown of the 11th tooth is broken off within the mantle dentin , which occurred as a result of an injury 1.5 months ago. The probing of the enamel-dentine junction is sensitive, the response to cold is short-lived, the electroodontodiagnostic indicators are 6 μA. What filling material should be used?

Макронаповнений композит Macro-filled composite

Нанонаповнений композит Nano-filled composite

Силікатний цемент Silicate cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Компомер Compomer

118 / 150
Хворий 20-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на неприємний запах з рота, біль при ковтанні, утруднене відкривання рота, що турбує близько 3-х днів. Об’єктивно: в ретромолярній ділянці справа спостерігаються прорізані медіальні горби 48 зуба, дистальні вкриті набряклою і гіперемованою слизовою оболонкою, з-під якої виділяється гній. Встановіть діагноз: A 20-year-old patient turned to the dentist with complaints of bad breath, pain when swallowing, difficulty opening the mouth, which has been bothering him for about 3 days. About objectively: in the retromolar area on the right, the cut medial humps of tooth 48 are observed, the distal ones are covered with a swollen and hyperemic mucous membrane, from which pus is secreted. Make a diagnosis:

Серозний періостит Serous periostitis

Гнійний періодонтит Suppurative periodontitis

Виразковий перикороніт Ulcerative pericoronitis

Гнійний періостит Suppurative periostitis

Гнійний перикороніт Purulent pericoronitis

119 / 150
Хворий 53-х років звернувся до стоматологічної клініки з метою проведення операції з видалення зуба. Під час збору анамнезу було встановлено, що у пацієнта виражена серцева недостатність. В якому положенні треба проводити хірургічні маніпуляції у даного пацієнта? A 53-year-old patient applied to the dental clinic for a tooth extraction operation. During the anamnesis, it was established that the patient had severe heart failure. In which should surgical manipulations be performed on this patient?

На правому боці On the right side

На лівому боці On the left side

Горизонтальному Horizontal

Вертикальному Vertical

Напівгоризонтальному Semi-horizontal

120 / 150
Хворий 28-ми років. Об’єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронкові частини 18, 13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза функціонально найдоцільніше використати в даному випадку? 28-year-old patient. Objectively: 14, 15, 16, 17 and 24, 25, 26, 27 teeth are missing. Crown parts 18, 13 , 23, 28 teeth are high, the equators are pronounced. What design of the prosthesis is functionally most expedient to use in this case?

Адгезивні мостоподібні протези Adhesive bridge prostheses

Металокерамічні мостоподібні протези Metal ceramic bridge prostheses

Штамповано-паяні мостоподібні протези Stamped-soldered bridge prostheses

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Частковий пластинковий протез Partial plate prosthesis

121 / 150
Хвора 32-х років скаржиться на шурхотіння, хрускіт у скронево-нижньощелепних суглобах, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль під час жування твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: склероз кортикальних пластинок суглобових голівок та звуження суглобових щілин обох суглобів. Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old patient complains of rustling, crunching in the temporomandibular joints, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. Objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped. Opening the mouth fully. On the tomogram: sclerosis of the cortical plates of the articular heads and narrowing of the joint spaces of both joints. What is the most likely diagnosis?

Деформівний двобічний артроз скронево-нижньощелепних суглобів Deformative bilateral arthrosis of the temporomandibular joints

Фіброзний двобічний анкілоз скронево-нижньощелепних суглобів Fibrous bilateral ankylosis of the temporomandibular joints

Хронічний ревматичний двобічний артрит скронево-нижньощелепних суглобів Chronic rheumatic bilateral arthritis of the temporomandibular joints

Склерозувальний двобічний артроз скронево-нижньощелепних суглобів Bilateral sclerosing arthrosis of the temporomandibular joints

Больова м'язово-скронева дисфункція скронево-нижньощелепних суглобів Painful muscle-temporal dysfunction of the temporomandibular joints

122 / 150
Жінка 25-ти років перебуває на лікуванні з приводу ВІЛ-інфекції. Яка пухлина найчастіше ускладнює перебіг ВІЛ-інфекції? A 25-year-old woman is being treated for HIV infection. Which tumor most often complicates the course of HIV infection?

Лімфангіома Lymphangioma

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

Аденолімфома Adenolymphoma

Гемангіома Hemangioma

Саркома Юїнга Ewing's sarcoma

123 / 150
У хлопчика 12-ти років під час профілактичного огляду виявлено збільшені лімфатичні вузли у підщелепній ділянці та шиї. Лімфовузли щільні, безболісні, рухомі, діаметром 2-2,5 см. У пунктаті лімфовузлів виявлено гігантські клітини Березовського-Штернберга. Порожнина рота санована. Ваш діагноз: In a 12-year-old boy, during a preventive examination, enlarged lymph nodes were found in the submaxillary area and neck. The lymph nodes are dense, painless, mobile, with a diameter of 2-2.5 see. Berezovsky-Sternberg giant cells were detected in the punctate lymph nodes. The oral cavity was cleaned. Your diagnosis:

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Мігруюча гранульома Migrant granuloma

Лімфосаркома Lymphosarcoma

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudoparotitis

124 / 150
До лікаря-ортодонта звернулась дівчинка 13-ти років зі скаргами на косметичний дефект, пов’язаний з висуванням нижньої щелепи вперед. Об’єктивно було визначено мезіальне розміщення нижніх молярів та ікол стосовно верхніх. Скупченість верхніх фронтальних зубів, зворотна сагітальна щілина між фронтальними зубами верхньої та нижньої щелеп 1,5 мм. Визначте вид прикусу: A 13-year-old girl approached an orthodontist with complaints about a cosmetic defect associated with the forward protrusion of the lower jaw. The mesial placement of the lower jaw was objectively determined molars and canines in relation to the upper ones. Crowding of the upper frontal teeth, reverse sagittal gap between the frontal teeth of the upper and lower jaws is 1.5 mm. Determine the type of bite:

II клас I підклас за класифікацією Енгля II class I subclass according to Engel's classification

III клас за класифікацією Енгля Engle Class III

Піднебінне положення різців верхньої щелепи Palatal position of maxillary incisors

I клас за класифікацією Енгля I class according to Engel's classification

II клас II підклас за класифікацією Енгля II class II subclass according to Engel's classification

125 / 150
У дівчинки 11-ти років після травми півроку тому на слизовій оболонці нижньої губи з’явилося утворення округлої форми, 1 см в діаметрі, з чіткими межами. Колір слизової оболонки над утворенням – блакитнуватий. При пальпації: безболісне утворення м’якої консистенції. За словами батьків періодично майже зникає і з’являється знову. Регіонарні лімфовузли без патології. Клінічні аналізи крові і сечі в межах вікової норми. Який найімовірніший діагноз? In an 11-year-old girl, after an injury six months ago, a rounded formation appeared on the mucous membrane of the lower lip, 1 cm in diameter, with clear borders. The color of the mucous membrane the membrane above the formation is bluish. On palpation: a painless formation of a soft consistency. According to the parents, it periodically almost disappears and reappears. Regional lymph nodes without pathology. Clinical blood and urine tests within the age norm. What is the most likely diagnosis?

Папілома Papilloma

Гемангіома Hemangioma

Фіброма Fibroma

Ретенційна кіста Retention cyst

Міксома Myxoma

126 / 150
У 10-річної дитини під час профілактичного огляду на горбах 44 зуба виявлені блискучі плями білувато-жовтого кольору з чіткими обрисами. При зондуванні емалі шорсткість не визначається. В анамнезі: передчасне видалення 84 зубу з приводу ускладненого карієсу. Визначте попередній діагноз: During a preventive examination of a 10-year-old child, shiny spots of whitish-yellow color with clear outlines were found on the ridges of 44 teeth. When probing the enamel, roughness is not determined. In the anamnesis : premature extraction of tooth 84 due to complicated caries. Determine the preliminary diagnosis:

Флюороз зубів Dental fluorosis

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

127 / 150
Пацієнт звернувся до лікаря стоматолога-ортопеда зі скаргами на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26 зуби. Наявні зуби рухомі І ступеня. У 13, 23 та 27 зубах коронка висока, екватор виражений. Яка конструкція показана даному пацієнту? The patient turned to an orthopedic dentist with complaints about the partial absence of teeth on the upper jaw. Objectively: missing 14, 15, 16, 17 and 24, 25 , 26 teeth. The available teeth are mobile of the 1st degree. In teeth 13, 23 and 27, the crown is high, the equator is pronounced. What construction is shown to this patient?

Бюгельний протез з замковою фіксацією Bugel prosthesis with locking fixation

Бюгельний протез із балочною фіксацією Bugel prosthesis with beam fixation

Частковий знімний протез із термопластичної пластмаси Partial removable prosthesis made of thermoplastic plastic

Частковий знімний протез з акрилової пластмаси Partial removable prosthesis made of acrylic plastic

Бюгельний протез з багатоланковим шинуючим кламером Bugel prosthesis with multi-link splint clamp

128 / 150
Юнак 14-ти років звернувся до стоматолога з метою профілактичного огляду. Після обстеження рекомендовано провести герметизацію фісур. Яку групу матеріалів найбільш доцільно використати в даному випадку? A 14-year-old boy went to the dentist for a preventive examination. After the examination, it is recommended to seal the fissures. Which group of materials is the most appropriate to use in this case?

Полікарбоксилатні цементи Polycarboxylate cements

Кермети Kermets

Сіланти Sealants

Десенситайзери Desensitizers

Амальгами Amalgams

129 / 150
Дівчинка 3-х років втратила всі різці верхньої щелепи в результаті пляшечкового карієсу. Яка аномалія прикусу може розвинутися, якщо не виконати протезування? A 3-year-old girl lost all incisors of the upper jaw as a result of bottle caries. What malocclusion can develop if prosthetics are not performed?

Глибокий прикус Deep Bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Відкритий прикус Open Bite

Дистальний прикус Distal bite

Перехресний прикус Cross bite

130 / 150
У хворого 42-х років в передньому відділі піднебіння є випинання, яке повільно збільшувалося протягом 5 років. Слизова над ним в кольорі не змінена. 12, 11, 21, 22 зуби інтактні, стійкі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка верхньої щелепи спостерігається осередок деструкції кісткової тканини з чіткими межами розміром 1,5х1,5 см в ділянці піднебінного шва. Періодонтальні щілини 12, 11, 21, 22 зубів добре визначаються. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient has a protrusion in the front part of the palate, which has slowly increased over the course of 5 years. The mucosa above it has not changed in color. 12, 11, 21 , 22 teeth are intact, stable. An intraoral X-ray of the alveolar process of the upper jaw shows a focus of destruction of bone tissue with clear borders measuring 1.5x1.5 cm in the area of ​​the palatal suture. The periodontal fissures of teeth 12, 11, 21, 22 are well defined. Which is the most probable diagnosis?

Фолікулярна кіста 11, 21 зубів Follicular cyst 11, 21 teeth

Кіста носо-піднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

Хронічний гранулематозний періодонтит 12, 11, 21, 22 зубів Chronic granulomatous periodontitis of 12, 11, 21, 22 teeth

Хронічний грануляційний періодонтит 12, 11, 21, 22 зубів Chronic granulation periodontitis of 12, 11, 21, 22 teeth

Радикулярна кіста 11, 21 зубів Radicular cyst 11, 21 teeth

131 / 150
У дитини 5-ти років під час імпрегнації 53, 52, 51, 61, 62, 63 зубів розчин нітрату срібла випадково потрапив на слизову оболонку нижньої губи. Чим необхідно обробити уражену ділянку? In a 5-year-old child, during the impregnation of 53, 52, 51, 61, 62, 63 teeth, silver nitrate solution accidentally got on the mucous membrane of the lower lip. What is it necessary to treat the affected area?

Розчин фурациліну Furacilin solution

Рицинова олія Castor oil

Розчин хлорофіліпту Chlorophyllipt solution

Сполуки йоду Iodine compounds

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

132 / 150
Хворий 18-ти років скаржиться на незвичайний вигляд язика. Об’єктивно: на спинці та бічних поверхнях язика глибокі поздовжні складки, в яких добре виражені ниткоподібні сосочки. Язик м’який, помірно збільшений в розмірі. Діагноз: складчастий язик. Яке лікування необхідно призначити? An 18-year-old patient complains of an unusual appearance of the tongue. Objectively: on the back and lateral surfaces of the tongue there are deep longitudinal folds, in which thread-like papillae are well defined. Tongue soft, moderately increased in size. Diagnosis: folded tongue. What treatment should be prescribed?

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Вітамінотерапія Vitamin therapy

Седативні препарати Sedatives

Санація і дотримання гігієни порожнини рота Sanitation and oral hygiene

Протигрибкова терапія Antifungal therapy

133 / 150
Дитина 6-ти років прийшла на повторне відвідування з метою продовження лікування 65 зуба. Під час первинного відвідування дитині було встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 65 зуба та обрано метод лікування – девітальна екстирпація. Оберіть оптимальний пломбувальний матеріал для обтурації кореневих каналів: A 6-year-old child came for a second visit in order to continue the treatment of tooth 65. During the initial visit, the child was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of tooth 65 and a method was chosen treatment - devital extirpation. Choose the optimal filling material for obturation of root canals:

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Цинкоксидевгенольний цемент Zincoxydeugenol cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Цинкфорфатний цемент Zinc phosphate cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

134 / 150
В клініку терапевтичної стоматології звернулася пацієнтка 45-ти років зі скаргами на неприємний запах з рота та болючість при накушуванні у ділянці 15 зуба. Зі слів пацієнтки, зуб лікували 2 роки тому. Об’єктивно: в 15 зубі виявлено дефект пломби, перкусія дещо позитивна. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований на 3/4 кореня. Якою буде тактика лікаря? A 45-year-old female patient came to the clinic of therapeutic dentistry with complaints of bad breath and pain when biting in the area of ​​tooth 15. According to the patient, the tooth was treated 2 years ago. Objectively: a filling defect was detected in the 15th tooth, percussion is somewhat positive. On the radiograph: the root canal is sealed on 3/4 of the root. What will the doctor's tactics be?

Резекція верхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Лазеротерапія Laser therapy

Перепломбувати кореневий канал Reseal root canal

Призначити фізпроцедури Prescribe physical procedures

135 / 150
Дитина 10-ти років звернулась до стоматолога-педіатра з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: у дитини діагностовано множинний карієс зубів. Індекс кп+КПВ=10. Дитина регулярно (1 раз на рік) звертається за стоматологічною допомогою до лікаря. Як часто дитині необхідно звертатись за лікувально-профілактичною допомогою до стоматолога при вказаному стоматологічному статусі? A 10-year-old child turned to a pediatric dentist for the purpose of rehabilitating the oral cavity. Objectively: the child was diagnosed with multiple dental caries. KP+KPV index=10 . The child regularly (once a year) turns to the doctor for dental care. How often does the child need to turn to the dentist for medical and preventive care with the indicated dental status?

Чотири рази на рік Four times a year

Тричі на рік Three times a year

Один раз на рік Once a year

Двічі на рік Twice a year

Щомісячно Monthly

136 / 150
У хворого є показання до видалення 46 зуба. Коронка зуба збережена, відкривання рота вільне. Виберіть спосіб знеболення та інструменти: The patient has an indication for the extraction of tooth 46. The crown of the tooth is preserved, the mouth can be opened freely. Choose the method of analgesia and tools:

Торусальна анестезія; дзьобоподібні щипці з шипами Torusal anesthesia; beak-shaped forceps with spikes

Мандибулярна та щічна анестезія; прямий елеватор, зігнуті в площині дзьобоподібні щипці Mandibular and buccal anesthesia; straight elevator, plane-bent beak forceps

Мандибулярна анестезія; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться Mandibular anesthesia; straight and angled elevator, beak forceps with converging cheeks

Торусальна анестезія; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться Torusal anesthesia; straight and angular elevator, beak forceps with converging cheeks

Анестезія за Берше-Дубовим; прямий та кутовий елеватор Anesthesia according to Bershe-Dubov; straight and angular elevator

137 / 150
Хвора 66-ти років звернулася до лікаря-стоматолога через 10 днів після накладання параформальдегідної пасти з приводу гострого дифузного пульпіту 47 зуба. Симптоматика відсутня. Перкусія та пальпація безболісна. Який іригаційний засіб найбільш доцільно використати для антисептичної обробки кореневих каналів? A 66-year-old patient consulted a dentist 10 days after applying paraformaldehyde paste for acute diffuse pulpitis of tooth 47. There are no symptoms. Percussion and palpation are painless. What irrigation agent is the most appropriate to use for antiseptic treatment of root canals?

Перекис водню Hydrogen peroxide

Гіпохлорит натрію Sodium hypochlorite

Хлоргексидин Chlorhexidine

ЕДТА EDTA

Лимонну кислоту Citric acid

138 / 150
Юнакові 18-ти років, що проживає в сільській місцевості і звернувся за допомогою до стоматологічного відділення центральної районної лікарні, на підставі скарг та результатів об’єктивного та мікробіологічного дослідження був встановлений діагноз: виразковий гінгівіт. Призначене загальносоматичне та симптоматичне лікування. З якої процедури необхідно розпочинати симптоматичне лікування в амбулаторних умовах? An 18-year-old young man who lives in a rural area and sought help from the dental department of the central district hospital, based on complaints and the results of an objective and microbiological examination a diagnosis was made: ulcerative gingivitis. General somatic and symptomatic treatment was prescribed. With which procedure should symptomatic treatment be started in an outpatient setting?

Повне зняття зубних відкладень Complete removal of dental deposits

Загальне знеболення General anesthesia

Зрошення слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептиків Irrigation of the mucous membrane of the oral cavity with solutions of antiseptics

Аплікація розчинів протеолітичних ферментів на уражені поверхні Application of solutions of proteolytic enzymes to affected surfaces

Механічне очищення виразкових поверхонь Mechanical cleaning of ulcerated surfaces

139 / 150
До лікаря-ортодонта звернулася дівчина 21-го року зі скаргами на проміжки між верхніми зубами. Діагноз: I клас за Енглем, аномалійний нейтральний прикус, діастема та треми на верхній щелепі, зумовлені індивідуальною мікродентією верхніх різців. Який раціональний метод лікування? A 21-year-old girl came to the orthodontist with complaints about gaps between the upper teeth. Diagnosis: Engle class I, anomalous neutral bite, diastema and three on upper jaws caused by individual microdentation of the upper incisors. What is the rational method of treatment?

Лікування за допомогою міофункціонального трейнера Treatment using a myofunctional trainer

Лікування за допомогою знімного пластинкового апарату на верхню щелепу з вестибулярною дугою Treatment using a removable plate device for the upper jaw with a vestibular arch

Лікування за допомогою апарату Френкеля 1 типу Treatment with a type 1 Frenkel device

Естетична реставрація верхніх різців Aesthetic restoration of upper incisors

Лікування за допомогою брекет-системи Treatment using a brace system

140 / 150
Хворий 35-ти років доставлений в лікарню швидкої допомоги після ДТП. Під час огляду виникла підозра на дислокаційну асфіксію. Дислокаційна асфіксія найчастіше виникає при: A 35-year-old patient was taken to the emergency hospital after a road accident. During the examination, dislocation asphyxia was suspected. Dislocation asphyxia most often occurs in:

Двобічному переломі суглобових відростків нижньої щелепи Bilateral fracture of the articular processes of the lower jaw

Однобічному переломі суглобового відростка нижньої щелепи Unilateral fracture of the articular process of the lower jaw

Двобічному ментальному переломі нижньої щелепи Bilateral mental fracture of the lower jaw

Центральному переломі нижньої щелепи Central fracture of the lower jaw

Переломі в ділянці кута нижньої щелепи Fractures in the area of ​​the angle of the lower jaw

141 / 150
Після проведення обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку? After examining the patient for 6 months, he was diagnosed with complete non-union of the upper lip. What plastic surgery should be performed to eliminate the defect in this case?

Френулотомія Frenulotomy

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Уранопластика Uranoplasty

Френулоектомія Frenulectomy

Хейлопластика Hailoplasty

142 / 150
У дитини 6-ти років під час профілактичного огляду в перших постійних молярах виявлені глибокі відкриті непігментовані фісури. Цілісність емалі збережена, при її зондуванні шорсткість не визначається. Яка оптимальна тактика у даному випадку? During a preventive examination of a 6-year-old child, deep, open, non-pigmented fissures were found in the first permanent molars. The integrity of the enamel is preserved, roughness is not determined during its probing. What is the optimal tactics in this case?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

АRТ-методика ART methodology

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Профілактичне пломбування Preventive sealing

143 / 150
Пацієнту 35-ти років 2 доби тому проводилося лікування гострого альвеоліту з використанням пов’язки з йодоформом. Звернувся повторно зі скаргами на нудоту, періодичне блювання, слабкість. Об’єктивно: відзначає зниження інтенсивності болю в ділянці вилученого зуба, слизова оболонка блідо-рожевого кольору. В лунці визначається йодоформна пов’язка. Проведено видалення пов’язки і формування кров’яного згустку. Пацієнт відзначає покращення загального стану. Який імовірний діагноз? 2 days ago, a 35-year-old patient was treated for acute alveolitis with the use of an iodoform bandage. He repeatedly complained of nausea, periodic vomiting, and weakness. About objectively: he notes a decrease in the intensity of pain in the area of ​​the extracted tooth, the mucous membrane is pale pink in color. An iodoform bandage is detected in the socket. The bandage was removed and a blood clot was formed. The patient notes an improvement in his general condition. What is the probable diagnosis?

Парестезія Paraesthesia

Алергічна реакція на компоненти пов'язки Allergic reaction to bandage components

Остеомієліт лунки Osteomyelitis socket

Постекстракційний біль Postextraction pain

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

144 / 150
У відповідь на застосування знеболювального засобу при екстракції зуба у хворого з’явились виражений набряк м’яких тканин нижньої та верхньої щелеп, висип на шкірі обличчя, почервоніння, свербіння. Який з патологічних процесів лежить в основі такої реакції на анестетик? In response to the use of painkillers during tooth extraction, the patient developed severe swelling of the soft tissues of the lower and upper jaws, a rash on the skin of the face, redness, itching . Which of the pathological processes underlies such a reaction to an anesthetic?

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Токсична дія препарату Toxic action of the drug

Запалення Ignition

Недостатність кровообігу Insufficiency of blood circulation

Алергія Allergy

145 / 150
Батьки дівчинки 12-ти років звернулися для продовження лікування 25 зуба. Із анамнезу 3 місяці тому 25 зуб лікувався з приводу гострого глибокого карієсу, під тимчасову пломбу накладено кальційвмісну пасту. Скарги відсутні. При об’єктивному огляді на жувальній поверхні в 25 зубі тимчасова пломба збережена. Перкусія і термопроба негативна. Вкажіть подальшу тактику лікування: Parents of a 12-year-old girl applied for continued treatment of tooth 25. From the anamnesis, tooth 25 was treated for acute deep caries 3 months ago, a calcium-containing paste was placed under the temporary filling . There are no complaints. Upon objective examination of the chewing surface in tooth 25, the temporary filling is preserved. Percussion and thermal test are negative. Specify further treatment tactics:

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Імпрегнація розчином 'Аргенат' Impregnation with 'Argenate' solution

Зняття тимчасової пломби, накладання постійної пломби Removing a temporary seal, applying a permanent seal

Накладання девіталізуючої пасти під герметичну пов'язку Applying devitalizing paste under an airtight bandage

146 / 150
У пацієнта після спроби лікування 45 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту на 4-ту добу з’явився біль у нижній щелепі праворуч, який іррадіює за гілками трійчастого нерва, температура тіла сягала 38oC, спостерігалися лихоманка, нездужання. Об’єктивно: спостерігається позитивний симптом вазопарезу Венсана, двобічний інфільтрат альвеолярного відростка в ділянці 45 зуба, гноєтеча з пародонтальних кишень 46, 47 зубів, неприємний запах з роту. Визначте найбільш імовірний діагноз: After an attempt to treat tooth 45 due to an exacerbation of chronic periodontitis, on the 4th day, the patient developed pain in the lower jaw on the right, radiating behind the branches of the trigeminal nerve, the body temperature reached 38oC, fever, malaise were observed. Objectively: there is a positive symptom of Vincent's vasoparesis, bilateral infiltrate of the alveolar process in the area of ​​tooth 45, pus from the periodontal pockets of teeth 46, 47, bad breath. Determine the most likely diagnosis:

Гострий гнійний періодонтит 45 зуба Acute purulent periodontitis of tooth 45

Гострий гнійний періостит альвеолярного відростка у ділянці 44, 45, 46 зубів Acute purulent periostitis of the alveolar process in the area of ​​44, 45, 46 teeth

Гострий одонтогенний остеомієліт у ділянці 44, 45, 46 зубів Acute odontogenic osteomyelitis in the area of ​​44, 45, 46 teeth

Одонтогенна флегмона підщелепної ділянки справа Odontogenic phlegmon of the submaxillary area on the right

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

147 / 150
Тривалість нанесення травильного гелю на зуб перед пломбуванням фотополімерним композитним матеріалом становить 30 секунд. Визначте послідовність нанесення гелю: The duration of applying the etching gel to the tooth before filling with photopolymer composite material is 30 seconds. Determine the sequence of applying the gel:

Послідовність нанесення не має значення Sequence of application does not matter

Одночасно на емаль і дентин на 30 секунд At the same time on enamel and dentine for 30 seconds

Спершу на емаль на 15 секунд, потім на дентин на 15 секунд First on enamel for 15 seconds, then on dentin for 15 seconds

Спершу на дентин на 15 секунд, потім на емаль на 15 секунд First on dentin for 15 seconds, then on enamel for 15 seconds

148 / 150
У чоловіка 28-ми років стоматолог виявив на спинці язика червонуватого кольору ділянки у формі кіл різної величини. Вогнища оточує вузька блискуча смужка. З анамнезу встановлено, що зміни на язиці не носять постійного характеру, з’являються періодично протягом декількох років і пацієнтові не заважають. Страждає на хронічний гастрит. При гістологічному дослідженні в епітелії визначаються гіпер- і паракератоз. Який остаточний діагноз? In a 28-year-old man, the dentist discovered reddish areas in the form of circles of different sizes on the back of the tongue. The foci are surrounded by a narrow shiny strip. From the anamnesis, it was established that changes in tongues are not permanent, appear periodically for several years and do not bother the patient. Suffers from chronic gastritis. Histological examination reveals hyper- and parakeratosis in the epithelium. What is the final diagnosis?

Плоска лейкоплакія Leukoplakia squamous

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

149 / 150
У хворого 40-ка років на шкірі підборіддя є утворення щільної консистенції, тісно спаяне з підлеглою шкірою, до 1 см в діаметрі, підвищується і звужується до вершини, сірого кольору, безболісне. Висота його становить біля 1,5 см. Поставте діагноз: A 40-year-old patient has a formation of a dense consistency on the skin of the chin, tightly fused to the underlying skin, up to 1 cm in diameter, rises and narrows to the top, gray color, painless. Its height is about 1.5 cm. Make a diagnosis:

Фіброма Fibroma

Шкірний ріг Skin horn

Кератоакантома Keratoacanthoma

Папілома Papilloma

150 / 150
На прийом до лікаря звернувся юнак 17-ти років зі скаргами на кровотечу ясен у фронтальній ділянці. При огляді пацієнта було виявлено, що нижня третина обличчя зменшена, поглиблення супраментальної складки. Внутрішньоротові показники: нижні фронтальні зуби контактують із слизовою оболонкою переднього відділу піднебіння, 16, 26, 36, 46 зуби відсутні. Про який вид прикусу йдеться? A 17-year-old boy went to the doctor with complaints of bleeding gums in the frontal area. During the examination of the patient, it was found that the lower third of the face was reduced, the supramental folds. Intraoral indicators: the lower front teeth are in contact with the mucous membrane of the front part of the palate, 16, 26, 36, 46 teeth are missing. What kind of bite is it about?

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Прогнатичний відкритий прикус Prognathic open bite

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Глибокий травматичний прикус Deep traumatic bite

Прогнатичний глибокий прикус Prognathic deep bite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест