Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворому 52 роки. У крові: ер.-3,4 • 1012/л, анізо- та пойкілоцитоз, з наявністю мегалоцитів та мегалобластів; КП- 1,48; лейк.- 3,8 • 109/л. Якому найбiльш імовірному діагнозу відповідає зазначена картина крові? The patient is 52 years old. In the blood: er.-3.4 • 1012/l, aniso- and poikilocytosis, with the presence of megalocytes and megaloblasts; KP-1, 48; leuk.- 3.8 • 109/l. Which most likely diagnosis does the specified blood pattern correspond to?

Кандидозний стоматит Thrush

Перніціозна анемія Pernicious anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Глосалгія Glossalgia

2 / 200
Хворий 64-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на губі. Об’єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкулястої форми розміром 5х5 мм, вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками, що виступає над поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a neoplasm on the lip. Objectively: on the unchanged red border of the lower lip there is a hemispherical formation measuring 5x5 mm , covered with densely attached gray scales, protruding above the surface. What is the most likely diagnosis?

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Бородавчастий передрак Warty precancer

Папілома Papilloma

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Кератоакантома Keratoacanthoma

3 / 200
Пацієнту 30-ти років надавалося ендодонтичне лікування 34 зуба з приводу гострого обмеженого пульпіту. Проведено пломбування каналу гутаперчею і епоксидним сілером і контрольна рентгенограма. Назвіть основний критерій якості пломбування: A 30-year-old patient underwent endodontic treatment of 34 teeth due to acute limited pulpitis. The canal was filled with gutta-percha and epoxy sealer and a control radiograph. Name the main criterion for the quality of the filling:

Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апікальний отвір The root filling with a slight excess is removed beyond the apical opening

Коренева пломба розташована на рівні 2 мм не доходячи до рентгенологічної верхівки кореня The root filling is located at the level of 2 mm not reaching the x-ray apex of the root

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні анатомічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the anatomical apex

Коренева пломба розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling is located at the level of the physiological apex

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the physiological apex

4 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при пломбуванні порожнини III класу за Блеком з косметичних міркувань? Which filling materials are preferred when filling a Class III cavity according to Black for cosmetic reasons?

Мікрофіли Microfiles

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

Конденсуючи композити Condensing Composites

Гібридні композити Hybrid Composites

Макрофіли Macrofiles

5 / 200
В результаті ускладненого карієсу у дівчинки 6-ти років були видалені 74, 75, 84, 85 зуби. Були виготовлені знімні замісні протези. Через який час необхідно проводити корекцію протезів? As a result of complicated caries, 74, 75, 84, 85 teeth were removed from a 6-year-old girl. Removable replacement prostheses were made. After how long should the correction be carried out prostheses?

Через 2 роки In 2 years

Через 1,5 року In 1.5 years

Через 2,5 роки In 2.5 years

Через півроку After six months

Через 1 рік In 1 year

6 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на відчуття сухості у порожнині рота, печіння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння на межі з м’яким піднебінням, відмічається зроговіння епітелію у вигляді сірувато-білої мереживоподібної, опалесцентної поверхні з червоними вкрапленнями. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of a feeling of dryness in the oral cavity, burning of the mucous membrane. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate on the border with the soft palate , keratinization of the epithelium is noted in the form of a grayish-white lace-like, opalescent surface with red inclusions. What is the most likely diagnosis?

Кандидозний стоматит Thrush

Лейкоплакія Таппейнера Tuppeiner leukoplakia

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Червоний вовчак Lupus erythematosus

7 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній ділянці. Температура тіла 37,8oC. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед козелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid area. Body temperature is 37.8oC. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues in front of the goatee of the left ear. Narrowed auditory canal. Mouth opening limited to 2.0 cm. Teeth intact, lower jaw slightly shifted to the right. Mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Лівосторонній отит Left-sided otitis

Артоз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артрит лівого СНЩС Arthritis of the left TMJ

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

8 / 200
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на почуття важкості в голові, закладеність правого носового ходу, порушення нюху, гнилісний запах із рота, підвищення температури тіла до 37,1oC. Протягом 2-х місяців турбує 15 зуб. Об’єктивно: конфігурація обличчя не порушена. Пальпація верхньої щелепи в правій підочній області злегка болісна. У середньому носовому ході праворуч гнійні кірки. Коронка 15 зубу зруйнована на 1/2, перкусія слабко болісна, перехідна складка пастозна. На рентгенограмі пристінне затемнення правої гайморової пазухи. Який остаточний діагноз? A 45-year-old patient complained of a feeling of heaviness in the head, congestion of the right nasal passage, impaired sense of smell, a putrid smell from the mouth, an increase in body temperature to 37, 1oC. For 2 months, the 15th tooth has been bothering. Objectively: the facial configuration is not disturbed. Palpation of the upper jaw in the right suborbital area is slightly painful. Purulent crusts in the middle nasal passage on the right. The crown of the 15th tooth is destroyed by 1/2, percussion is slightly painful , the transitional fold is pasty. On the x-ray, there is wall darkening of the right maxillary sinus. What is the final diagnosis?

Радікулярна кіста, що нагноїлася Suppurating radicular cyst

Гострий гнійний правосторонній гайморит Acute purulent right-sided sinusitis

Остеомієліт верхньої щелепи Osteomyelitis of the upper jaw

Хронічний одонтогенний правосторонній гайморит Chronic odontogenic right-sided sinusitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

9 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на наявність нориць на шкірі в ділянці нижньої щелепи праворуч. Об’єктивно: температура тіла 37,2-37,8°C. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці кута нижньої щелепи справа. Шкіра червоно-синюшного відтінку. Визначають 4 нориці з незначними крихкоподібними виділеннями. При пальпації слабкоболісний дерев’янистий інфільтрат з окремими ділянками флуктуації. Відкривання рота до 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of the presence of fistulas on the skin in the area of ​​the lower jaw on the right. Objectively: body temperature 37.2-37.8°C. The face is asymmetric due to edema in the area of ​​the corner of the lower jaw on the right. The skin is of a red-bluish shade. 4 fistulas with slight friable secretions are identified. On palpation, a mildly painful woody infiltrate with separate areas of fluctuation. Mouth opening up to 1.5 cm. What is the most likely diagnosis ?

Мігруюча гранульома обличчя Migrant granuloma of the face

Актиномікоз нижньої щелепи Actinomycosis of the lower jaw

Ретромолярний періостит Retromolar periostitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

10 / 200
Хворому 45-ти років перед видаленням кореня 13 зуба з приводу хронічного періодонтита зроблена інфраорбітальна анестезія. Після виконання анестезії з’явилися явища ішемії шкіри підочної ділянки. Що найбільш імовірно стало причиною ішемії? A 45-year-old patient underwent infraorbital anesthesia before the removal of the root of the 13th tooth due to chronic periodontitis. After the anesthesia, skin ischemia of the suborbital area appeared. What is most likely caused ischemia?

Травмування ін’єкційною голкою судин Vessel needle injury

Травмування ін’єкційною голкою очного яблука Injury with an injection needle of the eyeball

Попадання анестезуючого розчину в орбіту Injection of anesthetic solution into the orbit

Спазмуюча дія анестезуючого розчину на судини Spasmodic effect of anesthetic solution on blood vessels

Травмування ін’єкційною голкою підочного нерва Injury with an injection needle of the infraorbital nerve

11 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на самочинний біль у 26, що непокоїть протягом 1 дня. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Дентин стінок та дна розм’якшений. Зондування різко болісне в одному місці, реакція на холод болісна, довготривала. Діагностований гострий обмежений пульпіт 26. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 23-year-old patient complains of self-inflicted pain in 26, which bothers him for 1 day. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. The dentin of the walls and bottom is softened. Probing is sharply painful in one place, the reaction to cold is painful, long-lasting. Diagnosed acute limited pulpitis 26. What method of treatment is indicated in this case?

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

12 / 200
Під час обстеження порожнини рота хворого 69-ти років на фоні повної відсутності зубів, виявлений 'рухливий альвеолярний гребінь' на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу? During the examination of the oral cavity of a 69-year-old patient against the background of complete absence of teeth, a 'mobile alveolar ridge' was detected on the upper jaw; atrophy of the 2nd degree according to Schroeder. Mucosal the shell is moderately mobile. Which impression should be preferred in terms of the degree of compression?

Декомпресійний Decompression

Компресійний Compression

Комбінований Combined

З тиском With pressure

Диференційований Differentiated

13 / 200
Хвора 30-ти років звернулась зі скаргами на нападоподібний пульсуючий біль в області зубів верхньої щелепи праворуч, який посилюється від гарячого. Об’єктивно: в 17 глибока каріозна порожнина, не сполучена с порожниною зуба. Зондування болісне, вертикальна перкусія слабкоболісна. Діагностовано гострий гнійний пульпіт. Яка лікувальна тактика у даному випадку? A 30-year-old patient complained of paroxysmal throbbing pain in the area of ​​the teeth of the upper jaw on the right, which is aggravated by heat. Objectively: at 17, a deep carious cavity , not connected to the cavity of the tooth. Probing is painful, vertical percussion is mildly painful. Acute purulent pulpitis is diagnosed. What is the treatment strategy in this case?

Провести вітальну екстирпацію пульпи Perform congratulatory pulp extirpation

Провести вітальну ампутацію пульпи Perform congratulatory pulp amputation

Провести біологічний метод лікування пульпи Carry out a biological method of pulp treatment

Провести девітальну екстирпацію пульпи Perform devital pulp extirpation

Провести девітальну ампутацію пульпи Perform devital amputation of the pulp

14 / 200
Під час профогляду у юнака 18-ти років лікар-стоматолог виявив на спинці та бічній поверхні язика округлі та гладенькі ділянки діаметром 0,5х1,0 см, оточені білуватим вінчиком. У зіскобі визначаються поодинокі клітини Candida albicans, Treponema pallidum. Який остаточний діагноз? During a professional examination of an 18-year-old young man, a dentist found round and smooth areas with a diameter of 0.5x1.0 cm on the back and side of the tongue, surrounded by whitish with a whisk. Single cells of Candida albicans, Treponema pallidum are determined in the scraping. What is the final diagnosis?

Атрофічний кандидоз Atrophic candidiasis

Кандидозний глосит Candida glossitis

Ромбовидний глосит Diamond Glossy

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Десквамативний глосит Desquamative Glossitis

15 / 200
Жінці 30-ти років проводилося лікування пульпіту методом девітальної екстирпації. У 15 зубі була залишена миш’яковиста паста. На повторний прийом пацієнтка прийшла тільки на 4-ту добу. Розвинувся токсичний періодонтит. Який засіб оптимальний для обробки кореневого каналу? A 30-year-old woman was treated for pulpitis by devital extirpation. An arsenic paste was left in the 15th tooth. The patient came for a repeat appointment only on the 4th day . Toxic periodontitis has developed. What is the best tool for root canal treatment?

Емульсія гідрокортизону Hydrocortisone emulsion

Трипсин Trypsin

Евгенол Евгенол

Розчин Люголю Lugol's solution

Крезофен Cresofen

16 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11, 21 зубах, косметичний дефект. Об’єктивно: в 11, 21 зубах в області екватора вестибулярної поверхні коронки зуба виявлені дефекти емалі овальної форми, які розташовані навскоси, з гладеньким, блискучим, щільним дном. В анамнезі - тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complained of cold, sweet pain in 11, 21 teeth, a cosmetic defect. Objectively: in 11, 21 teeth in in the area of ​​the equator of the vestibular surface of the tooth crown, oval-shaped enamel defects were found, which are obliquely located, with a smooth, shiny, dense bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Поверхневий карієс Surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

17 / 200
Хворому 25-ти років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні 43 в пришийковій ділянці, нижче за рівень ясен. Який оптимальний матеріал для постійної пломби в даному випадку? A 25-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 43. Objectively: the carious cavity is located on the vestibular surface 43 in the cervical region, below the gum level. What is the optimal material for a permanent filling in this case?

Композит світлової полімеризації Light polymerization composite

Компомер Compomer

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

Амальгама Amalgam

Композит хімічної полімеризації Chemical polymerization composite

18 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлений хворий 32-х років з ознаками задухи. Після огляду встановлено: осколковий перелом нижньої щелепи у ментальному відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити? A 32-year-old patient with signs of suffocation was brought to the maxillofacial department. After the examination, it was found: a fragmentary fracture of the lower jaw in the mental department, dislocation asphyxia. What urgent manipulations must be carried out?

Зафіксувати язик лігатурою Fix the tongue with a ligature

Негайно накласти трахеостому Apply a tracheostomy immediately

Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла Free the oropharyngeal lumen from a foreign body

Провести конікотомію Perform conicotomy

Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки Capture moving mucosal flaps

19 / 200
Дитині 5,5 років. При профілактичному огляді визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського; горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодонта: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems and Tsilinsky ledge was determined; the tubercles of the milk molars are well defined. Laziness of chewing. Specify the correct actions of the orthodontist:

Втручання ортодонта не потрібні Orthodontist interventions are not required

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Perform a re-examination after eruption of the first permanent molars

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

20 / 200
Під час огляду у дитини 7-ми років виявлені матові плями у пришийкових ділянках 12, 11, 21, 22 та фісурах 36 та 46 зубів. Емаль у ділянках плям шорстка, без блиску, забарвлюється розчином метиленового синього. З анамнезу: дитина знаходилася на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Які екзогенні профілактичні заходи доцільно призначити пацієнту? During the examination of a 7-year-old child, matte spots were found in the cervical areas of 12, 11, 21, 22 and fissures of teeth 36 and 46. Enamel in the areas of spots rough, without shine, stained with a solution of methylene blue. From the anamnesis: the child was hospitalized for pneumonia. What exogenous preventive measures should be prescribed to the patient?

Нанесення фторвмісних лаків Application of fluorine-containing varnishes

Електрофорез препаратів кальцію Electrophoresis of calcium preparations

Полоскання фторвмісними розчинами Rinsing with fluorine-containing solutions

Аплікації фосфорвмісних препаратів Applications of phosphorus-containing preparations

Аплікації фторвмісних гелів Applications of fluoride gels

21 / 200
Дитина 15-ти років, що хворіє на анемію, скаржиться на болісну припухлість у лівій піднижньощелепній ділянці обличчя, яка з’явилась після переохолодження. При огляді визначається асиметрія обличчя за рахунок припухлості тканин лівої піднижньощелепної ділянки, шкіра слабко гіперемована. Під час пальпації визначається болісне утворення, розміром 3x5 см, спаяне зі шкірою та навколишніми тканинами. Яке лікування необхідне хворому на другий день після розкриття абсцесу? A 15-year-old child suffering from anemia complains of painful swelling in the left submandibular area of ​​the face, which appeared after hypothermia. During the examination, facial asymmetry is determined due to the swelling of the tissues of the left submandibular area, the skin is slightly hyperemic. During palpation, a painful formation, 3x5 cm in size, fused to the skin and surrounding tissues is determined. What treatment is required for the patient on the second day after opening the abscess?

Промивання рани антисептиками, знє6олюючі ліки Wound washing with antiseptics, numbing drugs

Промивання рани антисептиками, антибіотикотерапія Wound washing with antiseptics, antibiotic therapy

Медикаментозна терапія, промивання рани розчинами антисептиків, загальне УФО Drug therapy, washing the wound with antiseptic solutions, general UFO

Промивання рани антисептиками, фiзiолiкування Wound washing with antiseptics, physiotherapy

Промивання рани антисептиками, антигістамінні препарати Wound washing with antiseptics, antihistamines

22 / 200
У хворого 70-ти років під час огляду в ділянці 25, 26 зубів встановлено збільшення альвеолярного відростка, що має округлу форму, у центрі - виразка, що вкрита некротичною тканиною, 25 і 26 зуби рухомі. Піднижньощелепні лімфовузли збільшені. Яке обстеження необхідно хворому? In a 70-year-old patient, during the examination in the area of ​​25, 26 teeth, an increase in the alveolar process was found, which has a rounded shape, in the center - an ulcer covered with necrotic tissue, 25 and 26 teeth are mobile. The submandibular lymph nodes are enlarged. What examination does the patient need?

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка, цитологічне дослідження X-ray examination of the alveolar process, cytological examination

Гістологічне дослідження тканин виразки, рентгенологічне дослідження гайморової порожнини Histological examination of ulcer tissues, X-ray examination of the maxillary cavity

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка і гайморової порожнини X-ray examination of the alveolar process and maxillary cavity

Рентгенограма альвеолярного відростка і гайморової порожнини, гістологічне дослідження X-ray of the alveolar process and maxillary cavity, histological examination

Диспансерне спостереження, цитологічне дослідження виразки Dispensary observation, cytological examination of ulcer

23 / 200
Дівчинка 12-ти років звернулася до клініки зі скаргами на естетичний дефект обличчя. Об’єктивно: губи зімкнені, коловий м’яз рота напружений, підборіддя скошене назад, всі зуби постійні, різці верхньої щелепи нахилені в піднебінний бік, глибоко перекривають нижні різці; в бічних ділянках спостерігається змикання однойменних зубів. Визначте діагноз: A 12-year-old girl applied to the clinic with complaints of an aesthetic defect of the face. Objectively: the lips are closed, the orbicularis oculi muscle is tense, the chin is slanted back, all teeth are permanent, the incisors of the upper jaw are inclined to the palatal side, deeply overlap the lower incisors; in the lateral areas, there is a closing of the teeth of the same name. Determine the diagnosis:

III клас за класифікацією Енгля Engle Class III

II клас 2 підклас за класифікацією Енгля Class II, subclass 2 according to Engel's classification

I клас за класифікацією Енгля I class according to Engel's classification

Піднебінне положення різців верхньої щелепи Palatal position of maxillary incisors

II клас 1 підклас за класифікацією Енгля II class 1 subclass according to Engel's classification

24 / 200
До клініки звернувся хлопчик 10-ти років. Об’єктивно: скошене назад підборіддя, виразна підборідно-губна борозна; нижня губа вкладається під верхні різці. Верхня губа не прикриває різців. Якому патологічному прикусу відповідають зазначені ознаки? A 10-year-old boy came to the clinic. Objectively: a tilted back chin, a distinct chin-lip groove; the lower lip is inserted under the upper incisors. The upper lip is not covers the incisors. What pathological bite do the indicated signs correspond to?

Біпрогнатичний Biprognathic

Прогенічний Progenic

Прогнатичний Prognathic

Глибокий Deep

Відкритий Open

25 / 200
Дитині 7,5 років. Звернулася з приводу травматичного відламу коронки 11 зуба два дні тому. З анамнезу: 11 прорізався у 6 років. Об’єктивно: коронка 11 відсутня на 1/2, порожнина зуба розкрита, зондування різко болісне, супроводжується кровотечею, перкусія дещо болісна. Вкажіть оптимальний метод лікування, а також стосовно якого анатомічного утворення необхідно поводитися обережно під час виконання маніпуляцій? The child is 7.5 years old. She consulted about the traumatic fracture of the crown of the 11th tooth two days ago. From the anamnesis: 11 erupted at the age of 6. Objectively: crown 11 1/2 is missing, the tooth cavity is open, probing is sharply painful, accompanied by bleeding, percussion is somewhat painful. Specify the optimal method of treatment, as well as which anatomical formation should be treated with caution during manipulation?

Девітальна екстирпація, пошкоджена коронка зуба Devital extirpation, damaged tooth crown

Вітальна екстирпація, корені розташованих поряд зубів Vital extirpation, roots of adjacent teeth

Девітальна ампутація, коренева частина пульпи Devital amputation, root part of the pulp

Вітальна ампутація, коренева частина пульпи Vital amputation, root part of the pulp

Вітальна ампутація, росткова зона кореня Vital amputation, root growth zone

26 / 200
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду виявлено: виступаюче підборіддя, діастема і треми між нижніми різцями та іклами, що перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за III класом Енгля. Сагітальна щілина - 2 мм. Яка тактика лікаря? In a 9-year-old child, a preventive examination revealed: a protruding chin, a diastema and cracks between the lower incisors and canines, overlapping the upper ones by 2/3 of the height of the crown . Ratio of the first permanent molars according to Engel's III class. Sagittal gap - 2 mm. What are the doctor's tactics?

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Призначити комплекс міогімнастики Prescribe a myogymnastics complex

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

Застосувати ковзаючий апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

27 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад хірургічного профілю, при якому необхідна одна посада санітарки? What should be the number of medical positions of a surgical profile, in which one position of nurse is required?

Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно від кількості літрів у кабінеті One post of junior medical staff regardless of the number of liters in the office

Одна посада молодшого медичного персоналу на дві посади лікаря One junior medical staff position for two doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лікаря One junior medical staff position for one doctor position

Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лікаря One junior medical staff position for three doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лікаря One junior medical staff position for five doctor positions

28 / 200
Школярка 11-ти років звернулася до стоматолога шкільної амбулаторії з приводу естетичного дефекту зубів верхньої та нижньої щелеп. З анамнезу: токсична диспепсія, рахіт на першому році життя. Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях усіх зубів - поглиблення різноманітних розмірів та форм з гладкою, блискучою, щільною поверхнею блідо-жовтого кольору. Зондування дефектів та реакція на температурні подразники безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old schoolgirl turned to the dentist of the school outpatient clinic regarding an aesthetic defect in the teeth of the upper and lower jaws. History: toxic dyspepsia, rickets in the first year of life. About objectively: on the vestibular and chewing surfaces of all teeth - depressions of various sizes and shapes with a smooth, shiny, dense surface of pale yellow color. Probing defects and reaction to temperature stimuli is painless. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Численний карієс Numerical caries

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозії твердих тканин зубів Erosions of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

29 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів, біль, який непокоїть переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому, тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На рентгенограмі: ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами, наявні кісткові голки, розташовані перпендикулярно до поверхні щелепи. Яке захворювання можна припустити? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of ​​the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago, a week that's why numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, of a dense consistency, the mucous membrane above it is pale. On the X-ray: areas of bone compaction with unclear boundaries, there are bone needles located perpendicular to the surface of the jaw. What disease can be assumed?

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Амелобластома Ameloblastoma

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

30 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на відсутність зубів, естетичний та фонетичний дефекти. Об’єктивно: присутні 12,11,21,22 зуби. Яка конструкція протеза найраціональніша в естетичному та функціональному плані? A 30-year-old patient complained about the absence of teeth, aesthetic and phonetic defects. Objectively: 12,11,21,22 teeth are present. What construction Is the prosthesis the most rational in terms of aesthetics and functionality?

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Частковий пластинковий протез із дугою Partial plate prosthesis with arch

Бюгельний протез Clip Denture

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

Частковий пластинковий протез Partial lamellar prosthesis

31 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на виникнення сильного болю у порожнині рота при прийомі їжі, розмові, неприємний запах з рота, захриплість. Об’єктивно: наявність міхурів і їх залишків із серозним вмістом, що мають тонку плівку, локалізуються на слизовій оболонці щік, губ, язика, особливо в ретромолярній ділянці. Розміри ерозій різні, яскраво-червоного кольору, округлої форми. При видаленні плівки міхура відбувається відшарування плівки епітелію на видимо незміненій слизовій оболонці. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complained of severe pain in the oral cavity when eating, talking, bad breath, hoarseness. Objectively: presence cysts and their remnants with serous contents, which have a thin film, are localized on the mucous membrane of the cheeks, lips, and tongue, especially in the retromolar area. The sizes of the erosions are different, bright red in color, and round in shape. When the cyst film is removed, the epithelial film peels off visibly unchanged mucous membrane. What is the most likely diagnosis?

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's herpetiform dermatitis

Пимфегоїд Pymphego

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчатка Puffy

Бульозна форма червоного плоского лишаю Bullous form of red lichen planus

32 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, цокання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічаються хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Кенеді. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old patient complains of pain in the right half of the head, restriction of lower jaw movements, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during the movements of the lower jaw. During the examination of the oral cavity, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

Гострий артрит Host arthritis

33 / 200
Хвора 30-ти років звернулась зі скаргами на обмежене відкривання рота, біль у суглобі зліва. Симптоми з’явились близько року тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні. Прикус ортогнатичний. На томограмі суглобова щілина звужена, ’’завуальована” Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient complained of limited mouth opening, left joint pain. Symptoms appeared about a year ago. Objectively: mouth opening on 0.8 cm, there are no movements in the joint. The bite is orthognathic. On the tomogram, the joint gap is narrowed, 'veiled' What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція Pain Dysfunction

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Склерозуючий артроз Sclerosing Osteoarthritis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

34 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на утруднене відкушування їжі, порушення функцій жування і мови, естетичний дефект. Під час огляду: вистояння переднього відділу обличчя, вкорочення верхньої губи, напруження навколоротової мускулатури. Фронтальні зуби верхньої щелепи вистоять з-під верхньої губи. Змикання зубних рядів у бічних ділянках II клас за Енглем, наявність сагітальної міжрізцевої щілини до 0,5 см. Який діагноз у хворого? An 18-year-old patient complained of difficulty biting food, impaired chewing and speech functions, an aesthetic defect. During the examination: protrusion of the front part of the face, shortening of the upper lips, tension of the perioral muscles. The front teeth of the upper jaw stick out from under the upper lip. Closing of the tooth rows in the lateral areas, class II according to Engle, the presence of a sagittal interincisor gap up to 0.5 cm. What is the patient's diagnosis?

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

Глибокий прикус Deep bite

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

35 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16,15 та 43-33 пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з серозним ексудатом, під’ясеневий зубний камінь. Рухливість зубів I ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums throughout. In area 16, 15 and 43 -33 periodontal pockets with a depth of 3-3.5 mm with serous exudate, subgingival calculus. Mobility of teeth of the first degree. X-ray: resorption of interalveolar septa up to 1/3 height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

36 / 200
У хворого 47-ми років під час лікування хронічного фіброзного пульпіту 36 зуба методом вітальної екстирпації раптово виникло відчуття страху, яке супроводжувалося загальною слабкістю, болем за грудиною та втратою свідомості. Об’єктивно: зіниці розширені, виражена блідість шкіри, зниження артеріального тиску, тахікардія. Прояви якого стану у хворого? A 47-year-old patient, during the treatment of chronic fibrous pulpitis of 36 teeth by the method of salutary extirpation, suddenly developed a feeling of fear, which was accompanied by general weakness, pain behind the sternum and loss of consciousness Objectively: dilated pupils, marked pallor of the skin, decreased blood pressure, tachycardia. What kind of condition does the patient have?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Гіпоксичний колапс Hypoxic collapse

Колапс Collapse

Набряк Квінке Quincke edema

37 / 200
Пацієнт 18-ти років скаржиться на біль і припухлість в ділянці кута нижньої щелепи зліва, яка виникла після побутової травми (удар в підборіддя). Об’єктивно: під час пальпації рухомості відламків не спостерігається, при натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці припухлості. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of pain and swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, which occurred after a domestic injury (blow to the chin). Objectively: under during palpation, the mobility of fragments is not observed, when pressing on the chin, there is pain in the area of ​​swelling. What is the most likely diagnosis?

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

Двобічний перелом гілок нижньої щелепи Bilateral fracture of the branches of the lower jaw

Перелом тіла нижньої щелепи Fracture of the body of the lower jaw

Забій в ділянці кута нижньої щелепи Contusion in the corner of the lower jaw

38 / 200
При лікуванні пацієнта з діагнозом: глибокий карієс 46, препаруючи каріозну порожнину, випадково був розкритий ріг пульпи. Який найбільш імовірний діагноз? During the treatment of a patient with a diagnosis of deep caries 46, while preparing the carious cavity, the pulp horn was accidentally exposed. What is the most likely diagnosis?

Конкрементозний пульпіт Concrementous pulpitis

Гіпертрофічний пульпіт Hypertrophic pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Фіброзний пульпіт Fibrous pulpitis

Травматичний пульпіт Traumatic pulpitis

39 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 7-ми років визначений гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною, який дорівнював 2,5 балам. Якому рівню гігієни відповідає цей показник? During a preventive examination, a 7-year-old child had a hygiene index according to Fedorov-Volodkina, which was equal to 2.5 points. What level of hygiene does this indicator correspond to?

Поганий Bad

Незадовільний Unsatisfactory

Задовільний Satisfactory

Хороший Good

Дуже поганий Very bad

40 / 200
Жінка 31-го року звернулася із приводу протезування зубів. 35, 36 відсутні. Тниті зуби інтактні, стійкі, коронки високі. На діагностичних моделях медіальний нахил 37, трикутний простір між жувальною поверхнею й антагоністами. Планується заміщення дефектного зубного ряду нижньої щелепи незнімним мостоподібним протезом з опорою на 37, 34. Який фіксуючий елемент рекомендований на 37? A 31-year-old woman applied for dentures. 35, 36 are missing. The cut teeth are intact, stable, the crowns are high. On the diagnostic models, the medial slope is 37, triangular space between the chewing surface and the antagonists. It is planned to replace the defective dentition of the lower jaw with a fixed bridge-like prosthesis with support for 37, 34. What fixing element is recommended for 37?

Напівкоронка Half-crown

Повна коронка Full crown

Екваторна коронка Equator Crown

Утримуючий кламер Retaining Clip

Відбудовна коронка Rebuildable crown

41 / 200
На прийомі у стоматолога дитина 5-ти місяців. Батьки хлопчика скаржаться на наявність пухлини правої щоки і верхньої губи. Пухлина поступово збільшується. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок пухлини правої щоки та верхньої губи. Шкіра над пухлиною має синюшний колір. Симптом наповнення позитивний. Який діагноз у хворого? A 5-month-old child is at the dentist's appointment. The boy's parents complain of a tumor on the right cheek and upper lip. The tumor is gradually increasing. Objectively: facial asymmetry account of a tumor on the right cheek and upper lip. The skin above the tumor has a bluish color. The filling symptom is positive. What is the patient's diagnosis?

Нейрофіброматоз Neurofibromatosis

Фіброма Fibroma

Херувізм Cherubism

Кіста м’яких тканин Soft tissue cyst

Гемангіома Hemangioma

42 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на парестезію слизової оболонки рота справа, а також на скутість і тугорухомість правого скронево-нижньощелепного суглоба вранці. Протягом доби рухомість нижньої щелепи зростає. Для якого захворювання найбільш характерні ці симптоми? A 68-year-old patient complains of paresthesia of the oral mucosa on the right, as well as stiffness and stiffness of the right temporomandibular joint in the morning. During the day, the mobility of the lower jaw increases. For which disease are these symptoms most characteristic?

Гострий артрит Host arthritis

Анкілоз Ankylosis

Артроз Артроз

Хронічний артрит Chronic arthritis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

43 / 200
Пацієнт 58-ми років скаржиться на сухість та лущення губ. З анамнезу: зміни визначає у весняно-літній період. Об’єктивно: на тлі незначно набряклої, гіперемованої червоної облямівки нижньої губи виявляються дрібні сріблясті лусочки сірого кольору, ерозії та тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of dryness and flaking of the lips. From the anamnesis: he determines the changes in the spring-summer period. Objectively: against the background of a slightly swollen, hyperemic the red border of the lower lip reveals small silvery scales of gray color, erosion and cracks. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

44 / 200
Хвора 24-х років звернулася з метою санації порожнини рота. Був встановлений діагноз: хронічний середній карієс 17 При пломбуванні порожнини V класу у пацієнтки виникла кровоточивість ясни. Яку тактику обрати? A 24-year-old patient applied for the purpose of oral cavity rehabilitation. The diagnosis was established: chronic medium caries 17 During the filling of a class V cavity, the patient developed bleeding from the jaw. What tactics choose?

Порожнину обробити антисептиком і запломбувати Treat the cavity with an antiseptic and seal

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину із застосуванням матриці Stop the bleeding, seal the cavity using the matrix

Коагулювати ясну, запломбувати порожнину Coagulate clear, seal cavity

Встановити тимчасову пломбу і закінчити лікування у друге відвідування Install a temporary seal and finish the treatment in the second visit

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матриці Stop the bleeding, seal the cavity without using a matrix

45 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на підвищену чутливість зубів від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна бліда, анемічна, ясенні сосочки згладжені, відзначається оголення зубів на 1/3 їх довжини. Реакція на холодне болісна, швидкоминуча. Діагноз: пародонтоз I ступеня, гіперестезія тканин зубів. В комплексі лікування гіперестезії призначені зубні пасти. Які речовини мають входити до складу зубних паст, рекомендованих хворим з пародонтозом для усунення гіперестезії? A 38-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to temperature and chemical stimuli. Objectively: the gums are pale, anemic, the gingival papillae are smoothed, the teeth are exposed on 1/3 of their length. The reaction to cold is painful, fleeting. Diagnosis: periodontitis of the first degree, hyperesthesia of tooth tissues. Toothpastes are prescribed as part of the treatment of hyperesthesia. What substances should be included in toothpastes recommended for patients with periodontitis to eliminate hyperesthesia?

Лаурилсульфат натрію Sodium lauryl sulfate

Хлорид стронцію Strontium chloride

Триполіфосфат натрію Sodium tripolyphosphate

Солі хлоргексидину Chlorhexidine salts

Цетилпіридний хлорид Cetyl pyride chloride

46 / 200
Пацієнту перед видаленням 46 проведена торусальна анестезія. Через три хвилини після анестезії у хворого розвинувся парез мімічної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення? Patient 46 underwent torus anesthesia before removal. Three minutes after anesthesia, the patient developed facial muscle paresis. What caused this complication?

Анастомоз щічного нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of buccal nerve with branches of facial nerve

Мікроінсульт Microstroke

Анастомоз нижньокоміркового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the inferior cellular nerve with branches of the facial nerve

Травми гілок лицевого нерва Injuries of branches of the facial nerve

Анастомоз язикового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the lingual nerve with branches of the facial nerve

47 / 200
В клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт 20-ти років, для видалення дистопованого 38 зуба. Під час операції (були використані клювоподібні щипці, зігнуті по площині) лікар помітив, що за зубом тягнеться клапоть слизової оболонки. Яка найбільш ймовірна причина даного ускладнення? A 20-year-old patient came to the clinic of surgical stomatology to remove a dystopian 38 tooth. During the operation (beak-shaped forceps bent along the plane were used), the doctor noticed What is the most likely cause of this complication?

Для видалення обрали неправильний інструментарій The wrong tool was selected for deletion

Невірно провели етап тракції зуба The stage of tooth traction was performed incorrectly

Необхідна консультація лікаря-терапевта для виключення акантоліти-чної пухирчатки A doctor's consultation is necessary to rule out acantholytic pemphigus

Невірно провели етап фіксації щипців The pincer fixation stage was performed incorrectly

Перед видаленням не було проведено відділення кругової зв’язки зуба Prior to removal, the circular ligament of the tooth was not separated

48 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на нездужання, припухлість обличчя, біль у зубі на нижній щелепі. Зуб турбує протягом 5-ти днів. Об’єктивно: у правій навколовушножувальній області щільний, болісний інфільтрат. Шкіра трохи гіперемована. 38 зуб зруйнований, зондування гирл кореневих каналів безболісне, перкусія - різко болісна, ясна і слизова оболонка щоки дещо гіперемовані, набряклі. Відкривання рота різко обмежене. З вивідних протоків виділяється чиста слина, гирла протоків не змінені. Який остаточний діагноз? A 48-year-old patient complained of malaise, swelling of the face, toothache on the lower jaw. The tooth has been bothering her for 5 days. Objectively: in the right peri-auricular area, a dense, painful infiltrate. The skin is slightly hyperemic. 38th tooth is destroyed, probing the mouths of the root canals is painless, percussion is sharply painful, the gums and mucous membrane of the cheeks are slightly hyperemic, swollen. Mouth opening is sharply limited. Clear saliva is secreted from the excretory ducts, the mouths of the ducts are not changed. What is the final diagnosis?

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Флегмона навколовушно-жувальної ділянки Phlegmon of the auricular-chewing area

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Флегмона щоки Phlegmon of the cheek

49 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 43-х років зі скаргами на почуття розпирання і біль в правій піднижньо-щелепній ділянці, що ірадіює у вухо, скроню, горло, які підсилюються при прийомі їжі. Конфігурація обличчя дещо порушена за рахунок припухлості м’яких тканин у даній області. Під час пальпації визначається щільне болісне утворення округлої форми, розмірами 3х4 см, з чіткими межами. Відкривання рота вільне, вивідна протока правої піднижньощелепної слинної залози розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient came to see a doctor with complaints of a feeling of distension and pain in the right submandibular area radiating to the ear, temple, throat, which are intensified when eating. The configuration of the face is slightly disturbed due to the swelling of soft tissues in this area. During palpation, a dense painful formation of a rounded shape, 3x4 cm in size, with clear borders is determined. The opening of the mouth is free, the excretory duct of the right submandibular salivary gland is dilated . What is the most likely diagnosis?

Флегмона підщелепного простору Phlegmon of the submaxillary space

Гострий сіалодохіт Acute sialodochitis

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Підщелепний лімфаденіт Submaxillary lymphadenitis

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

50 / 200
Пацієнту 43-х років була проведена провідникова анестезія для знеболювання 46 зуба. Лікування тривало протягом двох годин, коли у пацієнта в місці введення анестетика з’явився набряк, що поступово зростав, поширювався в підщелепну область, м’яке піднебіння, шию. Стали утрудненими подих і ковтання. На тлі розвитку набряку з’явилися слабкість і нудота. Об’єктивно: цианоз шкірних покривів, пульс прискорений до 108/хв., АТ-100/65 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient underwent guide anesthesia for pain relief of tooth 46. The treatment lasted for two hours, when the patient developed swelling at the site of anesthetic injection, which gradually increased, spread to the submandibular region, soft palate, neck. Breathing and swallowing became difficult. Against the background of the development of edema, weakness and nausea appeared. Objectively: cyanosis of the skin, pulse accelerated to 108/min., BP- 100/65 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Набряк Квінке Quincke edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бронхоспазм Bronchospasm

Періостит Periostitis

51 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: на яснах, біля шийки 46 зуба безболісний наріст яскраво-червоного кольору, неправильної форми, горбистий, м’якої консистенції, кровоточить самочинно, а також від дотику інструментом. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient was sent for consultation to a dental surgeon. Objectively: on the gums, near the neck of tooth 46, there is a painless growth of bright red color, irregular shape , bumpy, soft consistency, bleeds spontaneously, as well as from touch with an instrument. What is the most likely diagnosis?

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

Ліпома Lipoma

Лімфангіома Lymphangioma

Фіброма Fibroma

Фіброзний епулід Fibrous epulid

52 / 200
Як потрібно відновити злом куточка або ріжучого краю в межах емалі 21 зуба у дитини 8ми річного віку? How to repair a broken corner or cutting edge within the enamel of 21 teeth in an 8-year-old child?

Виготовлення вкладки Making tab

Зішліфувати шороховаті краї емалі з послідуючою ремінералізацією Sand the rough edges of the enamel with subsequent remineralization

Пломбування композитними матеріалами Filling with composite materials

Ремінералізуюча терапія і флюори-зація Remineralizing therapy and fluoridation

Покриття зуба тимчасовою коронкою Covering a tooth with a temporary crown

53 / 200
Для якого захворювання характерна така гістологічна картина: потовщення рогового шару, дискомплексація, дискератоз і атипія клітин шипуватого і базального шарів епітелію, базальна мембрана порушена, інвазивний ріст атипового епітелію? What disease is characterized by such a histological picture: thickening of the stratum corneum, dyscomplexation, dyskeratosis and atypia of the cells of the spinous and basal layers of the epithelium, the basement membrane is disturbed, invasive growth of atypical epithelium?'

Лейкоплакія Leukoplakia

Плоскоклітинний рак, що зроговіває Keratinizing squamous cell carcinoma

Хвороба Боуена Bowen's disease

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Десквамативний глосит Desquamative Glossitis

54 / 200
Мати дитини 7-ми років скаржиться на незвичайний вигляд передніх зубів дитини. Об’єктивно: вогнища гіпоплазії на емалі, що локалізуються на ріжучих краях всіх центральних різців, ікол та горбах перших молярів, а також латеральних різцях нижньої щелепи. В якому віці дитини відбулося порушення мінералізації? The mother of a 7-year-old child complains about the unusual appearance of the child's front teeth. Objectively: foci of hypoplasia on the enamel, localized on the cutting edges of all central incisors, canines and humps of the first molars, as well as the lateral incisors of the lower jaw. At what age did the child's mineralization disorder occur?

З 1 до 3-4 років From 1 to 3-4 years

6-й місяць внутрішньоутробного розвитку 6th month of fetal development

З 6 місяців до 1 року From 6 months to 1 year

5-8-й місяці внутрішньоутробного розвитку 5-8 months of intrauterine development

1-3-й місяці життя 1-3 months of life

55 / 200
Хлопчик 10-ти років з’явився для контрольного огляду. 21 зуб лікувався 3 місяці тому з приводу гострого серозного періодонтиту. Кореневий канал запломбований пастою з гідроокисом кальцію. Дитина скарг не висловлює. Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубі збережена, ознаки запалення періодонту відсутні. На Ro-грамі: ріст кореня не визначається (його довжина не збільшена), верхівка не сформована, верхівковий отвір не закритий, ознак хронічного запалення періодонту немає. Якою повинна бути подальша лікувальна тактика? A 10-year-old boy came for a follow-up examination. The 21st tooth was treated 3 months ago for acute serous periodontitis. The root canal was sealed with calcium hydroxide paste. The child does not express complaints. Objectively: hermetic temporary filling in 21 teeth is preserved, there are no signs of periodontal inflammation. On the Ro-gram: root growth is not determined (its length is not increased), the apex is not formed, the apical opening is not closed, signs of chronic periodontal inflammation no. What should be the further treatment tactics?

Видалення пасти з каналу та його постійна обтурація традиційними методами Removal of paste from the channel and its permanent obturation using traditional methods

Змінити герметичну пов’язку на постійну пломбу Change hermetic bandage to a permanent seal

Повторний контроль через 3 місяці Retest in 3 months

Промивання та висушування каналу, повторна обтурація гідроокисом кальцію, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3-6 місяців Washing and drying of the canal, repeated obturation with calcium hydroxide, application of an airtight bandage. Control in 3-6 months

Видалення пасти з каналу, його інструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гідроокисом кальцію з виведенням його за верхівковий отвір, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 місяці Removal of the paste from the canal, its instrumental and medical treatment, filling with calcium hydroxide and removing it through the apical hole, applying a hermetic bandage. Control in 3 months

56 / 200
Хлопчик 16-ти років звернувся зі скаргами на біль у правому скронево-нижньощелепному суглобі при відкриванні рота, який виник 3 доби тому, після перенесеного грипу. Об’єктивно: незначна гіперемія і набряк тканин в ділянці правого суглоба. Температура тіла 37,5oC. Зубні ряди інтактні, прикус ортогнатичний. На рентгенограмі суглобів кісткові структури не змінені, права суглобова щілина незначно збільшена. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old boy complained of pain in the right temporomandibular joint when opening his mouth, which occurred 3 days ago, after suffering the flu. Objectively : slight hyperemia and swelling of tissues in the area of ​​the right joint. Body temperature 37.5oC. The dentition is intact, the bite is orthognathic. The bone structures are not changed on the X-ray of the joints, the right joint space is slightly enlarged. What is the most likely diagnosis?

Гострий артрит правого СНЩС Host arthritis of right TMJ

Хронічний отит справа Chronic otitis on the right

Гострий лімфаденіт справа Acute right lymphadenitis

Артрозо-артрит СНЩС Osteoarthritis TMJ

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

57 / 200
Виберіть із нижче перейменованих самий простий і ефективний спосіб профілактики западіння язика у хворих, що знаходяться тимчасово без свідомості: Choose the simplest and most effective way to prevent tongue retraction in temporarily unconscious patients from the following renamed:

Введення носового повітроводу Nasal airway insertion

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Прошивання і витягнення язика Stitching and pulling out the tongue

Трахеостомія Tracheostomy

Введення S-подібного повітровода Introduction of S-shaped duct

58 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася зі скаргами на біль у зубі при прийомі кислої або солодкої їжі, який зникає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. До лікаря не зверталася. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 23 - дефект емалі розміром 2-3 мм, з шорстким дном, фарбується 1% розчином метиленового синього. Який остаточний діагноз? A 28-year-old female patient complained of toothache when eating sour or sweet food, which disappears after the elimination of irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. She did not consult a doctor. Objectively: in the cervical area 23 - an enamel defect of 2-3 mm in size, with a rough bottom, stained with a 1% solution of methylene blue. What is the final diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

59 / 200
У хворого 66-ти років в анамнезі цукровий діабет. Після хірургічного втручання загальний стан погіршився, апатія, слабка реакція на подразники, розлад свідомості. Об’єктивно: сухі слизові оболонки, язик з коричневим нальотом, знижений тургор шкіри, тахікардія, артеріальна гіпотензія. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient has a history of diabetes mellitus. After surgery, the general condition worsened, apathy, weak reaction to stimuli, impaired consciousness. Objectively: dry mucous membranes, tongue with a brown coating, reduced skin turgor, tachycardia, arterial hypotension. What is the most likely diagnosis?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Тромбогеморагічний синдром Thrombohemorrhagic Syndrome

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

60 / 200
Хвора 58-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилягаючі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, lower jaw teeth on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, and worsens and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт 36 зуба Acute pulpitis of tooth 36

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Невралгія II гілки тршчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Невралгія III гілки тршчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

61 / 200
Хвора 52-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на обмеженість рухів нижньої щелепи, особливо зранку. Об’єктивно: обличчя симетричне, під час відкривання рота нижня щелепа рухається поштовхоподібно. При введені пальців у зовнішні слухові проходи пацієнта лікар відчуває клацання в обох СНЩС під час відкривання рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient turned to the dentist with complaints of limited movements of the lower jaw, especially in the morning. Objectively: the face is symmetrical, when opening the mouth, the lower jaw moves shock-like. When inserting fingers into the patient's external auditory canals, the doctor feels a click in both TMJs when opening the mouth. What is the most likely diagnosis?

Гострий інфекційний артрит обох СНЩС Acute infectious arthritis of both TMJ

Нейро-васкулярний синдром Neurovascular Syndrome

Хронічний артрит обох СНЩС Chronic arthritis of both TMJ

Артроз обох СНЩС Arthritis of both TMJ

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

62 / 200
Пацієнту 28-ми років встановлено діагноз - гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, середній ступінь. Як часто повинне проводитися спостереження лікарем-стоматологом цього диспансерного хворого? A 28-year-old patient has been diagnosed with hypertrophic gingivitis, granulating form, medium degree. How often should a dentist monitor this dispensary patient?

4 рази на рік 4 times a year

2 рази на рік 2 times a year

6 разів на рік 6 times a year

3 рази на рік 3 times a year

1 рази на рік 1 time per year

63 / 200
У дитини місячного віку, природжене незрощення верхньої губи зліва. Який вік є оптимальним для проведення хейлопластики? A one-month-old child has congenital non-union of the upper lip on the left. What age is optimal for cheiloplasty?

Перші дні життя First days of life

3-6 місяців 3-6 months

4-5 років 4-5 years

1-2 роки 1-2 years

3-4 роки 3-4 years

64 / 200
Пацієнт 56-ти років звернувся до лікаря-пародонтолога зі скаргами на рухливість бічних зубів. Об’єктивно: рухливість премолярів і молярів на нижній щелепі I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 зубів - пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати в даному випадку? A 56-year-old patient turned to a periodontist with complaints about mobility of lateral teeth. Objectively: mobility of premolars and molars on the lower jaw of the 1st degree. Approximate - on the chewing surfaces of 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 teeth - fillings. What construction of the tire should be used in this case?

Вкладочна шина Insert Bus

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Коронко-колпачкова шина Cap Splint

Шина Ельбрехта Elbrecht's Tire

65 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль, припухлість привушно-жувальної області. Попередньо хворий переніс ангіну. Об’єктивно відзначається щільний, болісний інфільтрат попереду козелка вуха. Шкірний покрив без змін. Ь протоки привушної слинної залози виділяється прозора слина. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of pain, swelling of the parotid-chewing region. The patient previously suffered from angina. Objectively, a dense, painful infiltrate in front of the auricle is noted. The skin without changes. clear saliva is secreted from the b duct of the parotid salivary gland. What is the most likely diagnosis?

Лімфаденіт (несправжній паротит Іерценберга) Lymphadenitis (false parotitis of Yerzenberg)

Слюно-кам’яна хвороба Saliva-stone disease

Аденолімфома Adenolymphoma

Паротит Mumps

Артрит Arthritis

66 / 200
Скарги на біль у верхній щелепі, порушення прикусу, рухливість верхніх зубів, кровотечу з носа. При огляді відмічається відкритий прикус, мануально визначається рухомість верхньої щелепи. Рентгенонологічно - лінія перелому по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподібного отвору. Який діагноз найбільш імовірний? Complaints of pain in the upper jaw, malocclusion, mobility of the upper teeth, bleeding from the nose. During the examination, an open bite is noted, the mobility of the upper jaw is determined manually. X-ray - a line a fracture along the bottom of the maxillary sinuses and the edge of the piriform foramen. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

67 / 200
У хворої 72-х років на шкірі обличчя має місце ураження у вигляді бляшки неправильної форми, покритої серозно-кров’янистою кіркою. Бляшка чітко обмежена від здорових тканин, одночасно має ділянки гіперкератозу, ерозії, поверхневої атрофії. Який найбільш імовірний діагноз? A 72-year-old patient has a lesion on her face in the form of an irregularly shaped plaque covered with a serous-bloody crust. The plaque is clearly demarcated from healthy tissues, simultaneously has areas of hyperkeratosis, erosion, surface atrophy. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боуена (внутрішньоепідермальний рак) Bowen's disease (intraepidermal cancer)

Невус Nevus

Екзема Eczema

Кератопапілома Keratopapilloma

Плоскоклітинний ороговілий рак Squamous keratinocyte carcinoma

68 / 200
Хворому 53-х років планують заміщення двобічних кінцевих дефектів обох щелеп частковими знімними протезами. Об’єктивно: 13, 12, 11, 23, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби стійкі, клінічні коронки високі, альвеолярні відростки помірно атрофовані, горби обох щелеп не виражені, купол піднебіння низький. Які конструкції доцільно застосовувати за умов даної клінічної ситуації? A 53-year-old patient is scheduled to replace bilateral terminal defects of both jaws with partial removable prostheses. Objectively: 13, 12, 11, 23, 31, 32, 33 , 43, 42, 41, the teeth are stable, the clinical crowns are high, the alveolar processes are moderately atrophied, the humps of both jaws are not pronounced, the dome of the palate is low. What structures should be used under the conditions of this clinical situation?

Часткові пластинкові протези на верхню і нижню щелепи Partial lamellar prostheses for the upper and lower jaws

Бюгельні протези з багатоланковими кламерами на верхню і нижню щелепи Bugel prostheses with multi-link clasps for the upper and lower jaws

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw, braced prosthesis with a multi-link clasp for the lower jaw

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу і консольні мостоподі-бні протези на нижню щелепу Partial plate prosthesis on the upper jaw and cantilever bridge-like prostheses on the lower jaw

Бюгельний протез на верхню щелепу і частковий пластинковий протез на нижню щелепу Bugel prosthesis for the upper jaw and partial plate prosthesis for the lower jaw

69 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12,11,21,22 зубів та губній поверхні 42,41,31,32 зубів ділянки стирання емалі до дентиноемалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів спостерігається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of abrasion of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of 12,11,21,22 teeth and on the labial surface of 42,41, 31,32 teeth in the area of ​​erosion of enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns is not changed. In the area of ​​molars and premolars, there is an erosion of the chewing tubercles by half. The height of the bite is not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

Горизонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

Змішана, генералізована, субкомпен-сована Mixed, generalized, subcompensated

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

70 / 200
Хворому в клініці було виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу, через декілька днів він звернувся до лікарні зі скаргами на відчуття печіння під протезом та біль під час користування протезом. Під час огляду слизова оболонка має темновишневий колір, набрякла, спостерігаються ділянки з порушенням цілісності епітелію у вигляді ерозії та поліпозних розростань. Який найбільш імовірний діагноз? The patient had a complete removable upper jaw prosthesis made in the clinic, a few days later he went to the hospital complaining of a burning sensation under the prosthesis and pain when using the prosthesis. During the examination, the mucous membrane has a dark cherry color, it is swollen, there are areas with a violation of the integrity of the epithelium in the form of erosion and polypous growths. What is the most likely diagnosis?

Травматичний хронічний катаральний протезний стоматит Traumatic chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Вогнищевий хронічний виразковий стоматит Focal chronic ulcerative stomatitis

Травматичний хронічний виразковий стоматит Traumatic chronic ulcerative stomatitis

Вогнищевий хронічний катаральний протезний стоматит Focal chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Розлитий хронічний протезний стоматит з гіперплазією Diffuse chronic prosthetic stomatitis with hyperplasia

71 / 200
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на значну рухливість 15, 14, 11,22,24,27 - II-III ступені зубів рухливості.16,17 зуби відсутні. Яке лікування потрібно провести в даному випадку? A 48-year-old patient complained of significant mobility of 15, 14, 11, 22, 24, 27 - II-III degrees of tooth mobility. 16, 17 missing teeth. What treatment should be carried out in this case?

Видалення 17, 16, 15, 12, 21, 24, 25, 27 зубів та виготовлення бюгельного протеза з опорою на мостоподібний протез з металокераміки з атачментами Removal of 17, 16, 15, 12, 21, 24, 25, 27 teeth and fabrication of a bridge prosthesis with support on a metal-ceramic bridge prosthesis with attachments

Виготовлення бюгельного протеза з опорою на кламера Manufacturing of a brace prosthesis with support on a stapler

Видалення 15, 14, 11, 22, 24, 27 зубів та виготовлення бюгельного протеза на телескопічних опорах Removal of 15, 14, 11, 22, 24, 27 teeth and manufacture of a brace prosthesis on telescopic supports

Шинування за допомогою GlasSpan Spanning with GlasSpan

Шинування знімними суцільнолитими шинами Tiring with removable solid tires

72 / 200
Студентка 19-ти років звернулася з метою профогляду. В анамнезі - шкідлива звичка ( прикушування слизової оболонки щік). Об’єктивно: на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів виявляються нечітко обмежені білуваті ворсинчасті ділянки у вигляді бахроми. Епітелій нерівномірно злущений, при пошкрябуванні знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old female student applied for a professional examination. She has a history of bad habits (biting the mucous membrane of the cheeks). Objectively: on the mucous membrane of the cheeks along the line of closure vaguely limited whitish villous areas in the form of a fringe are found on the teeth. The epithelium is unevenly exfoliated, it is removed when scraped. What is the most likely diagnosis?

Червоний плоский лишай, типова форма Red lichen planus, typical form

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

Лейкоплакія курця Smoker's leukoplakia

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia flat

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

73 / 200
У хворої 39-ти років після проведенного обстеження встановили діагноз: амелобластома нижньої щелепи. Метод лікування: A 39-year-old patient was diagnosed with ameloblastoma of the lower jaw after an examination. Treatment method:

Променева терапія Radiotherapy

Комбіноване лікування Combined treatment

Резекція нижньої щелепи Resection of the lower jaw

Вилущування патологічного вогнища (кюретаж) Extraction of a pathological focus (curettage)

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

74 / 200
Дівчина 9-ти років скаржиться на утруднене жування. Об’єктивно: у фронтальній ділянці ріжучі поверхні нижніх різців доходить до слизової оболонки піднебіння, верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю висоту коронок. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old girl complains of difficulty chewing. Objectively: in the frontal area, the cutting surfaces of the lower incisors reach the mucous membrane of the palate, the upper front teeth overlap the lower the entire height of the crowns. What is the most likely diagnosis?

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

Глибокий прикус Deep Bite

Прямий прикус Light bite

Перехресний прикус Cross bite

Відкритий прикус Open Bite

75 / 200
Хворий 24-х років скаржиться на неприємний запах з рота, почуття дискомфорту на наявність борозенок на язиці. Об’єктивно: язик дещо збільшений, є поздовжня глибока складка посередині язика, від неї відходять поперечні складки в вигляді жилок листа. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complains of bad breath, a feeling of discomfort due to the presence of grooves on the tongue. Objectively: the tongue is slightly enlarged, there is a longitudinal deep fold in the middle tongue, transverse folds depart from it in the form of the veins of a leaf. What is the most likely diagnosis?

Дескваматичний глосит Desquamatic Glossitis

Склерозуючий глосит при третинному сифілісі Sclerosing glossitis in tertiary syphilis

Синдром-Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Складчастий язик Compound language

Чорний (волохатий) язик Black (hairy) tongue

76 / 200
Який вид знеболення найбільше підходить для розтину субперіостального абсцесу в жінки з вагітністю 8-10 тижнів? What type of anesthesia is most suitable for dissection of a subperiosteal abscess in a woman with a pregnancy of 8-10 weeks?

Провідникова анестезія будь-яким анестетиком Guide anesthesia with any anesthetic

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Провідникова анестезія засобом на основі артикаїну Guide anesthesia with articaine

Інфільтраційна потенційована анестезія засобом, що не містить адреналін Infiltration potentiated anesthesia with a means that does not contain adrenaline

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

77 / 200
На прийом до стоматолога звернувся хворий 32-х років, із травмою обличчя. Об’єктивно: визначається рухливість кісток носа, зубного ряду верхньої щелепи, порушення прикусу ( відкритий). На оглядовій рентгенограмі в прямій проекції: лінія перелому, що проходить по основі кісток носа, дну очної ямки, лобно-виличному швові, виличній дузі по обидва боки. Який тип перелому верхньої щелепи в даного хворого? A 32-year-old patient with a facial injury applied to the dentist for an appointment. Objectively: the mobility of the bones of the nose, upper jaw teeth, malocclusion ( open ). On the examination radiograph in direct projection: the fracture line passing along the base of the nasal bones, the bottom of the eye socket, the fronto-zygomatic suture, the zygomatic arch on both sides. What type of fracture of the upper jaw does this patient have?

За Вассмундом 1 Behind Wassmund 1

За Вассмундом 2 Behind Wassmund 2

Ле Фор по нижньому типу Le Faure according to the lower type

Ле Фор по середньому типу Le Fort in the middle type

Ле Фор по верхньому типу Le Fort by upper type

78 / 200
Пацієнтка 48-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті, біль в яснах, що наростає. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемовані; легко кровоточать при доторканні; по маргінальному краю - вузька чорна смужка; гіперсалівація. Жінка працює в цеху по виробництву дзеркал. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old female patient turned to the dentist with complaints of a metallic taste in her mouth, increasing pain in her gums. Objectively: the gums are swollen, hyperemic; easily bleeding when touched; a narrow black strip along the marginal edge; hypersalivation. A woman works in a workshop for the production of mirrors. What is the most likely diagnosis?

Ртутний гінгівіт Mercury gingivitis

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Вісмутовий гінгівіт Bismuth gingivitis

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

79 / 200
Хвора 23-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на появу болючого інфільтрату на нижній губі, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Об’єктивно: на нижній губі праворуч - розлитий щільний інфільтрат розміром 5х4 см, шкіра різко гіперемована, в центрі - декілька некротичних стрижнів. Пальпація різко болюча. Лікар встановив діагноз - карбункул нижньої губи праворуч. Яке втручання є першочерговим в тактиці ведення даної хворої? A 23-year-old patient turned to the dentist with complaints of the appearance of a painful infiltrate on the lower lip, general weakness, increased body temperature. Objectively: on the lower lip on the right - diffuse dense infiltrate measuring 5x4 cm, the skin is sharply hyperemic, in the center there are several necrotic rods. Palpation is very painful. The doctor diagnosed a carbuncle of the lower lip on the right. What intervention is the first priority in the management of this patient?

Розтин інфільтрата Dissection of infiltrate

Консервативне лікування Conservative treatment

Фізіотерапія Physiotherapy

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Асептична пов’язка Aseptic dressing

80 / 200
Хворий 58-ми років звернувся зі скаргами на стертість зубів, естетичний дефект. Об’єктивно: всі зуби стерті більше ніж на 1/3 висоти коронки. Прикус ортогнатичний, зуби стійкі. Який вид конструкції буде найраціональнішим? A 58-year-old patient complained of worn teeth, an aesthetic defect. Objectively: all teeth are worn more than 1/3 of the height of the crown. Orthognathic bite , the teeth are stable. What kind of construction will be the most rational?

Пластмасові коронки Plastic crowns

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Суцільнолиті конструкції Solid constructions

Штамповані коронки Stamped crowns

Золоті коронки Golden Crowns

81 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на періодичні болі в правому СНЩС, що виникають під час розмови і при широкому відкриванні рота. 3 місяці тому була травма і перелом нижньої щелепи. Який патологічний процес розвивається у хворого? A 55-year-old patient turned to the dentist with complaints of periodic pain in the right TMJ, which occurs during conversation and when opening the mouth wide. There was an injury 3 months ago and a fracture of the lower jaw. What pathological process is developing in the patient?

Артроз СНЩС Osteoarthritis of the TMJ

Гострий артрит Host arthritis

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Хронічний артрит Chronic arthritis

82 / 200
Під час сіалографії привушної слинної залози пацієнта 36-ти років з підозрою на захворювання привушної слиної залози, рентгенологом описаний симптом 'м’яча у руці'. Для якого захворювання характерний цей симптом? During the sialography of the parotid salivary gland of a 36-year-old patient with suspicion of a disease of the parotid salivary gland, the radiologist described the symptom 'ball in hand'. For which disease is this symptom typical?

Лімфангіома слинної залози Salivary gland lymphangioma

Гемангіома привушної слинної залози Hemangioma of parotid salivary gland

Доброякісна пухлина привушної слинної залози Benign tumor of the parotid salivary gland

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Епідемічний паротит Epidemic mumps

83 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на регулярну кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі протягом декількох років. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у фронтальних ділянках щелеп набрякла, слабко гіперемована, має ціанотичне забарвлення. Рельєф ясенного краю змінений. Рентгенологічно в цих ділянках відзначається деструкція кортикальної пластинки альвеоли і остеопороз верхівок міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of regular bleeding gums during brushing and eating solid food for several years. Objectively: the mucous membrane of the gums in the frontal areas of the jaws swollen, slightly hyperemic, has a cyanotic color. The relief of the gingival margin has changed. Radiologically, destruction of the cortical plate of the alveolus and osteoporosis of the tops of the interdental septa are noted in these areas. What is the most likely diagnosis?

Хронічний локалізований пародонтит, середній ступінь Chronic localized periodontitis, medium degree

Хронічний катаральний гінгівіт, легкий ступінь Chronic catarrhal gingivitis, mild degree

Хронічний генералізований пародонтит, легкий ступінь Chronic generalized periodontitis, mild degree

Хронічний локалізований пародонтит, легкий ступінь Chronic localized periodontitis, mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт, середній ступінь Chronic catarrhal gingivitis, medium degree

84 / 200
Батьки 4,5-річної дитини відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? Parents of a 4.5-year-old child note that soon after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth is erased by more than half. The enamel is practically absent, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Трансілюмінаційне Transillumination

Електроодонтометрія Electroodontometry

Рентгенографія X-ray

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

85 / 200
Чоловік 43-х років звернувся зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки згладжені, кровоточивість II ступеня, ПК- 6-7 мм, рухливість зубів II-III ступеня. Який попередній діагноз? A 43-year-old man complained of tooth mobility. Objectively: gingival papillae are smoothed, II degree bleeding, PC- 6-7 mm, tooth mobility II-III degrees. What is the previous diagnosis?

Генералізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis III degree, acute course

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

Генералізований пародонтоз III ступеня Generalized periodontitis of the III degree

86 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на оголення коренів зубів, біль від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, ретракція у ділянці різців та іклів 4-5 мм, клиноподібні дефекти у 14, 15, 24, 34,44 зубах. Який попередній діагноз? A 38-year-old man complained of exposed tooth roots, pain from temperature and chemical irritants. Objectively: anemic gums, retraction in the area of ​​incisors and canines 4-5 mm, wedge-shaped defects in 14, 15, 24, 34, 44 teeth. What is the previous diagnosis?

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

87 / 200
Під час планової щорічної санації у програміста 22-х років у пришийковій ділянці 35 виявлено пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межами. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько двох років тому і з тих пір не змінювалася. Який діагноз необхідно зафіксувати у медичній книжці? During the planned annual rehabilitation, a 22-year-old programmer was found to have an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders in the neck area of ​​35. According to the patient, the spot appeared about two years ago and has not changed since then. What diagnosis must be recorded in the medical book?

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalk-dotted form

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

88 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся в клініку зі скаргами на наявність порожнини в 25 зубі. Діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися межа кореневої пломби? A 29-year-old patient came to the clinic with complaints about the presence of a cavity in the 25th tooth. Diagnosis: chronic fibrous pulpitis of the 25th tooth. Where should the border of the root filling be located?

Не доходячи 3,0-3,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 3.0-3.5 mm to the x-ray apex of the root

Не доходячи 2,0-2,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 2.0-2.5 mm to the x-ray apex of the root

На рівні анатомічної вєрхівки At the level of the anatomical apex

За межами кореня Beyond root

Не доходячи 1,0-1,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 1.0-1.5 mm to the x-ray apex of the root

89 / 200
Хвора 45-ти років страждає на хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Під час проведення мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень було виявлене значне обсіменіння трихомонадами. Який з перелічених препаратів найбільш доцільно застосувати для інстиляцій у пародонтальні кишені у цієї хворої? A 45-year-old patient suffers from chronic generalized periodontitis of the II degree of severity. During a microbiological examination of the contents of the periodontal pockets, significant trichomonad insemination was found. Which of the listed drugs is the most is it appropriate to use for instillations in the periodontal pockets of this patient?

Ротокан Rotokan

Парагель Paragel

Хлоргексидину біглюконат Chlorhexidine bigluconate

Метрогіл-дента Metrogil-denta

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

90 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy went to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dry, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

91 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на появу плям у пришийковій ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. При обстеженні 12, 11, 21, 22 в пришийковій ділянці світлі ділянки демінералізації емалі, матові при висушуванні, фарбуються 2% р-ном метиленового синього. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) - контури дефекту визначаються в підповерхневих шарах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of spots in the cervical area of ​​the front teeth of the upper jaw. During the examination, 12, 11, 21, 22 in the cervical area bright areas of enamel demineralization, matte when dried, are stained with 2% pH methylene blue. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination) - the contours of the defect are determined in the subsurface layers of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

92 / 200
Пацієнту 30 років був поставлений діагноз гострий гнійний пульпіт 24 зуба. Після знеболювання стоматолог приступив до розкриття порожнини 24 зуба. Устя яких кореневих каналів повинний визначити лікар на дні порожнини 24 зуба? A 30-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 24. After anesthesia, the dentist proceeded to open the cavity of tooth 24. The mouth of which root canals should be determined by the doctor at the bottom of cavity 24 tooth?

- -

Щічного і піднебінного Buccal and palatal

Дистального і двох медіальних: язичного і щічного Distal and two medial: lingual and buccal

Піднебінного і двох щічних: медіального і дистального Palate and two buccal: medial and distal

Устя одного каналу The mouth of one channel

93 / 200
У клініку ЩЛХ доставлено хворого у стані алкогольного сп’яніння легкого ступеня. Шкіра щік і підборіддя побілішали, при торканні не чуттєві. Після того як хворого зігріли, у нього з’явився пекучий біль, чуттєвість відсутня, розвилась різка гіперемія шкіри в цих ділянках. Який найбільш імовірний діагноз? A patient in a state of mild alcohol intoxication was brought to the SCLC clinic. The skin of the cheeks and chin turned white, when touched, it was not sensitive. After the patient was warmed, he a burning pain appeared, there was no sensitivity, a sharp hyperemia of the skin developed in these areas. What is the most likely diagnosis?

Відмороження щік і підборіддя III-IV ступеня Defrosting of cheeks and chin III-IV degree

Відмороження щік і підборіддя I ступеня I degree frostbite of cheeks and chin

Відмороження щік і підборіддя III ступеня Defrosting of cheeks and chin III degree

Відмороження щік і підборіддя II ступеня Defrosting of cheeks and chin II degree

Відмороження щік і підборіддя IV ступеня Defrosting of cheeks and chin IV degree

94 / 200
До СВПХГ надійшов поранений із осколковим проникаючим у ліву гайморову пазуху пораненням верхньої щелепи, ЗЧМт тяжкого ступеня. Поранений непритомний. Які фактори, що впливають на розвиток клініки, необхідно враховувати щелепно-лицевому хірургу при складанні плану комплексного лікування в цьому випадку? A wounded man with a shrapnel wound of the upper jaw penetrating the left maxillary sinus, a severe degree of traumatic brain injury, was admitted to the hospital. The wounded man is unconscious. What factors affecting the development of the clinic must be taken into account maxillofacial surgeon when drawing up a comprehensive treatment plan in this case?

Ступінь ЧМТ та вид травмуючого агента Degree of TBI and type of traumatic agent

Розвиток синдрому взаємного обтяження Development of mutual burden syndrome

Вид травмуючого агента Injury Agent Type

Ступінь ЧМТ Degree of TBI

Вид вогнепального поранення Type of gunshot wound

95 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8-ми років зі скаргами на неправильне розташування зуба на верхнїй щєлєпі. Під час обстеження: 12 розташований піднебінно. Місця у зубній дузі немає. У якому напрямку визначається аномалія розташування 12? Parents with an 8-year-old child turned to the orthodontist with complaints about the incorrect location of the tooth on the upper jaw. During the examination: 12 is located palatally. There is no space in the dental arch In what direction is the anomaly of location 12 determined?

Горизонтальний Horizontal

Вертикальний Vertical

Навколо вісі Around the axis

Трансверзальний Transversal

Сагітальний Sagittal

96 / 200
На медогляді у пацієнта 53-х років на вестибулярній поверхні 45,44,43,33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявлені дефекти твердих тканин. Стінки щільні, блискучі, гладенькі, безболісні під час зондування і термічного подразнення. Який найбільш імовірний діагноз? During the medical examination of a 53-year-old patient on the vestibular surface 45,44,43,33, 34, 35, 23, 24, 13, 14, hard tissues. The walls are dense, shiny, smooth, painless during probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Пришийковий карієс Cervical caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

97 / 200
Хворого 18-ти років, привезли бригадою швидкої допомоги в стані алкогольного сп’яніння. В ділянці підборіддя рана біля 2 см, краї рівні, чисті, зяє відкрита рана, значна кровотеча. Як класифікувати рану? An 18-year-old patient was brought by an ambulance in a state of alcohol intoxication. There is a wound of about 2 cm in the chin area, the edges are smooth, clean, the open wound is gaping , significant bleeding. How to classify the wound?

Вкушена Taken

Рубана Rubana

Різана Різана

Колота Stab

Рвано-забійна Torn and killed

98 / 200
У хворої 70-ти років після видалення зуба на нижній щелепі не зупиняється кровотеча з комірки, шкіра обличчя почервоніла, важко дихає. Що в першу чергу треба зробити? A 70-year-old patient has bleeding from a cell on her lower jaw that does not stop after a tooth is removed, the skin of her face is red, she has difficulty breathing. What should be done first?

Накласти гемостатичну губку на комірку зуба Put a hemostatic sponge on the tooth cell

Ввести вікасол Enter vkasol

Ушити рану кетгутом Cut the wound with catgut

Визначити артеріальний тиск, при потребі нормалізувати Determine blood pressure, normalize if necessary

Ввести дицинон Enter Dicynon

99 / 200
У хворого 29-ти років з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки зліва пальпаторно визначається: порушення рельєфу нижнього краю орбіти, бічного краю орбіти, порушення вилично-альвеолярного паростка. Який попередній діагноз? In a 29-year-old patient with damage to the maxillofacial area on the left, palpation can be determined: a violation of the relief of the lower edge of the orbit, the lateral edge of the orbit, a violation of the zygomatic-alveolar bud. What previous diagnosis?

Пошкодження гілки нижньої щелепи Damage of the branch of the lower jaw

Пошкодження кісток носа Damage to the bones of the nose

Пошкодження виличної дуги Damage of the zygomatic arch

Пошкодження виличної кістки Damage of the zygomatic bone

Пошкодження верхньої щелепи Damage of the upper jaw

100 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на сухість у роті наявність нальоту білого кольору на язиці, щоках. Зміни кольору та сухість слизової оболонки з’явилися після прийому антибіотиків. Об’єктивно: слизова оболонка яскраво-червоного кольору, суха. На її тлі відмічається сироподібні нашарування у вигляді бляшок білого кольору, які знімаються тампоном. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient complains of dry mouth, the presence of a white coating on the tongue, cheeks. Changes in color and dryness of the mucous membrane appeared after taking antibiotics. 'objectively: the mucous membrane is bright red, dry. On its background, pus-like layers in the form of white plaques are noted, which are removed with a tampon. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Сифілітичні папули Syphilitic papules

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Лейкоплакія слизової оболонки Leukoplakia of the mucosa

Хронічний кандидозний стоматит Chronic candidal stomatitis

101 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на біль в жувальних м’язах та скроньо-нижньощелепному суглобі. Протези виготовлені 0,5 місяці назад. Об’єктивно: конфігурація обличчя порушена, нижня третина збільшена, зуби змикаються з напругою, мова порушена. Які помилки зроблені на етапах виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу? A 55-year-old patient complains of pain in the masticatory muscles and temporomandibular joint. Prostheses were made 0.5 months ago. Objectively: the configuration of the face is disturbed, the lower third is enlarged, the teeth close with tension, speech is disturbed. What mistakes are made at the stages of manufacturing complete removable prostheses for the upper jaw?

Знижена висота прикусу Lower bite height

Невірна постановка зубів Incorrect set of teeth

Визначена задня оклюзія Posterior occlusion detected

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Завищена висота прикусу Overbite height

102 / 200
У хворого 55-ти років на прийомі у стоматолога виник зсув нижньої щелепи вперед, який з’являється періодично при широкому відкриванні рота і усувається хворим самостійно при натисканні на підборіддя. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient had a forward shift of the lower jaw at the dentist's appointment, which appears periodically when the mouth is wide open and is eliminated by the patient independently when pressing on the chin . What is the most likely diagnosis?

Звичний вивих нижньої щелепи Habitual dislocation of the lower jaw

Двосторонній злам нижньої щелепи Bilateral mandibular fracture

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Двосторонній передній вивих нижньої щелепи Bilateral anterior dislocation of the lower jaw

103 / 200
Хворого 35-ти років доставили з села каретою швидкої допомоги в інфекційне відділення з температурою 39,5°С, болем в порожнині рота, м’язах, світлобоязню. З ранку вживав молочні продукти. Об’єктивно: на яскраво гіперемованій слизовій оболонці щік, нижній поверхні язика, дна порожнині рота, велика кількість болісних яскраво-червоних ерозій. В міжпальцевих фалангах велика кількість болісних ерозій, реґіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Які мікроорганізми є збудниками цього захворювання? A 35-year-old patient was brought from the village by ambulance to the infectious department with a temperature of 39.5°C, pain in the oral cavity, muscles, photophobia. In the morning, he consumed dairy products. Objectively: on the brightly hyperemic mucous membrane of the cheeks, the lower surface of the tongue, the floor of the mouth, a large number of painful bright red erosions. In the interdigital phalanges, a large number of painful erosions, regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation What microorganisms are the causative agents of this disease?

Фільтруючий вірус Filtering virus

Бліда трепонема Pale Treponema

Вірус простого герпесу Herpes simplex virus

Гонококи Gonococci

Мікобактерії Mycobacteria

104 / 200
Пацієнту 27-ми років що страждає на цукровий діабет, лікарем-пародонтологом проведений курс комплексного лікування хронічного гене-ралізованого пародонтиту II ступеня важкості. Як часто на рік потрібно даному пацієнту відвідувати лікаряпародонтолога з метою профілактики прогресування захворювання пародонта? A 27-year-old patient suffering from diabetes was treated by a periodontist for complex treatment of chronic generalized periodontitis of the II degree of severity. How often per year does this patient need should the patient visit a periodontologist in order to prevent the progression of periodontal disease?

2 рази 2 times

4 рази 4 рази

6 разів 6 times

3 рази 3 times

1 раз 1 раз

105 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулась з метою протезування. Об’єктивно: відсутність 35, 36, 37 зубів; 25, 26, 27 зуби зміщені в сторону дефекту. Діагноз: часткова вторинна адентія зубів у боковій ділянці на нижній щелепі, що ускладнена першою формою феномена Попова-Годона 16, 25, 26 зубів. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 38-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: the absence of 35, 36, 37 teeth; 25, 26, 27 teeth are displaced towards the defect. Diagnosis: partial secondary dentition of teeth in the lateral area on the lower jaw, complicated by the first form of the Popov-Godon phenomenon of teeth 16, 25, 26. What treatment method is indicated in this case?

Послідовна дезоклюзія з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Sequential deocclusion followed by replacement of defects in the dentition

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Хірургічний Surgical

Апаратурний Hardware

Зішліфовування твердих тканин зрушених зубів з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Grinding of hard tissues of displaced teeth followed by replacement of tooth row defects

106 / 200
Пацієнт 62-х років скаржиться на сухість і неприємні відчуття в роті. З анамнезу: палить, проводилася променева терапія з приводу новоутворення піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка щік, губ - мутна, ущільнена, ділянки складчастості, є ділянки відторгнення зроговілого епітелію з утворенням ерозій, вкритих некротичним нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient complains of dryness and unpleasant sensations in the mouth. From the anamnesis: smokes, radiation therapy was performed for a neoplasm of the palate. Objectively: mucous membrane cheeks, lips - cloudy, compacted, areas of folds, there are areas of rejection of the keratinized epithelium with the formation of erosions covered with necrotic plaque. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Тапейнера Tapeiner leukoplakia

Лейкоплакія верукозна Leukoplakia veracosa

Осередковий плівчастий радіомуко-зит Focus membranous radiomucositis

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

107 / 200
Дитина 10-ти років знаходиться на консультації у лікаря-ортодонта. Об’єктивно: глибина присінку 3,5 мм. В ділянці 41, 31 визначається рецесія ясенного краю, відмічається скупчене положення 42, 41, 31, 32 та хронічний катаральний гінгівіт в ділянці нижніх фронтальних зубів. В анамнезі - ротове дихання. Що із запропонованих лікувальних заходів слід застосувати в першу чергу? A 10-year-old child is being consulted by an orthodontist. Objectively: the depth of the crown is 3.5 mm. In the area 41, 31, recession of the gingival margin is determined , there is a crowded position 42, 41, 31, 32 and chronic catarrhal gingivitis in the area of ​​the lower front teeth. There is a history of mouth breathing. Which of the proposed treatment measures should be applied first?

Пальцевий масаж Finger massage

Міогімнастика Myogymnastics

Лікування гінгівіту Treatment of gingivitis

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Пластика присінку порожнини рота Plastic lining of the oral cavity

108 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та прийому твердої їжі. Об’єктивно: на зубах верхньої і нижньої щелепи спостерігається м’який зубний наліт, гіперемовані ясна з ціанотичним набряком (уражені міжзубні сосочки). Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of bleeding gums when brushing her teeth and eating solid food. Objectively: there is a soft dental plaque on the teeth of the upper and lower jaw plaque, hyperemic gums with cyanotic edema (affected interdental papillae). What is the most likely diagnosis?

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Бактеріальні хвороби слизової оболонки Bacterial diseases of the mucous membrane

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт, легка форма Chronic catarrhal gingivitis, mild form

109 / 200
У дитини 9-ти років млявий круговий м’яз; протрузія верхніх передніх зубів з проміжками до 2 мм, сагітальна щілина 5 мм, змикання перших молярів - 1 клас за Енглем. Оберіть раціональний засіб для попередження рецидиву: A 9-year-old child has a sluggish circular muscle; protrusion of the upper front teeth with gaps of up to 2 mm, sagittal gap of 5 mm, closure of the first molars - 1 class according to Engle. Choose a rational remedy for relapse prevention:

Гігієна порожнини рота Oral hygiene

Вживання твердої їжі Eating solid food

Міогімнастика Myogymnastics

Застосування вітамінів Application of vitamins

Масаж ясен Massage clear

110 / 200
Під час первинного відвідування у дівчинки 11-ти років визначена V-подібна форма верхнього зубного ряду; 12,11, 21 та 22 зуби повернуті навколо вісі. Яка нормальна форма верхнього зубного ряду у постійному прикусі? During the initial visit, an 11-year-old girl has a V-shaped upper dentition; teeth 12, 11, 21 and 22 are rotated around the axis. What is normal the shape of the upper dentition in a permanent bite?

Півколо Semicircle

Парабола Parabola

V-подібна V-shaped

Трапеція Trapezoid

Напівеліпс Semi-ellipse

111 / 200
У хлопчика 4-х років під час профілактичного огляду виявлено передчасне видалення обох тимчасових молярів на верхній щелепі зліва. Який патологічний прикус може сформуватися без профілактичного втручання? In a 4-year-old boy, during a preventive examination, premature removal of both temporary molars on the upper jaw on the left was detected. What pathological bite can be formed without preventive intervention?

Глибокий Deep

Косий Косий

Відкритий Open

Прогенічний Progenic

Прогнатичний Prognathic

112 / 200
Пацієнту 48-ми років виготовляються часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза міжзубний контакт визначається в бічній ділянці лівої сторони, права сторона - визначається щілина між штучними зубами. Яка тактика лікаря-ортопеда? A 48-year-old patient is being made partial removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking the design of the prosthesis, the interdental contact is determined in the lateral area of ​​the left side, the right side is determined gap between artificial teeth. What are the tactics of the orthopedic doctor?

Повторно перевірити конструкцію протеза Recheck prosthesis design

Провести корекцію штучних зубів з правої сторони Correct artificial teeth on the right side

Провести корекцію штучних зубів з лівої сторони Correct artificial teeth on the left side

Провести корекцію зубів на верхню щелепу Correct teeth on the upper jaw

Повторно визначити центральну оклюзію Redetermine central occlusion

113 / 200
Підлітка 14-ти років турбує біль та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,5oC. Скарги з’явилися три дні тому після перенесеного грипу. Об’єктивно: маргінальний край у фронтальній ділянці яскравочервоного кольору, набряклий, вкритий виразками та брудно-сірим нальотом, легко кровить при доторканні. Ясенні сосочки біля 42, 41, 31, 32 зубів відсутні. Виберіть засіб для етіотропного лікування: A 14-year-old teenager is concerned about pain and bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature up to 38.5oC. The complaints appeared three days ago after the flu. Objectively: the marginal edge in the frontal area is bright red, swollen, covered with ulcers and dirty-gray plaque, bleeds easily when touched. Gum papillae near teeth 42, 41, 31, 32 are absent. Choose a remedy for etiotropic treatment:

Противірусні Antivirus

Антибіотики Antibiotics

Антигістамінні Antihistamines

Протигрибкові Antifungal

Перекис водню Hydrogen peroxide

114 / 200
У пацієнта, який лікується з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 23 зуба виникла потреба у розширенні устя кореневого каналу. Яким інструментом повинен скористатись лікар-стоматолог для проведення цієї маніпуляції? A patient who is being treated for chronic granulating periodontitis of tooth 23 needs expansion of the mouth of the root canal. What tool should the dentist use to perform this manipulation?

Стоматологічний зонд Dental probe

Конусоподібний бор Conical Boron

Коренева голка Root Needle

К-ример K example

Largo-бор Largo-бор

115 / 200
Пацієнту 28-ми років виготовляється металокерамічна коронка на 28 зуб. На етапі зняття відбитків лікар вирішив використати А-силіконову відбиткову масу. Яка з представників мас є А-силіконовою? A 28-year-old patient is being made a metal-ceramic crown for the 28th tooth. At the stage of taking impressions, the doctor decided to use A-silicone impression material. Which of the representatives of the masses is A-silicone ?

Арома файн Aroma Fine

Еластик плюс Elastic Plus

Spidex Spidex

Panasil Panasil

Lastic Lastic

116 / 200
Пацієнтці 45-ти років після обстеження був поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс 12 зуба IV клас за Блеком. Який вид реставраційного матеріалу краще застосовувати у даній ситуації? After the examination, a 45-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries of tooth 12, class IV according to Black. What type of restorative material is best to use in this situation?

Компомер Compomer

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Фотополімерний композит Photopolymer composite

Силікатний цемент Silicate cement

Гібридний склоіономерний цемент Hybrid glass ionomer cement

117 / 200
Пацієнтка 14-ти років, скелетна аномалія II класу (кут ANB 70) профіль обличчя II класу. Який апарат доцільний на початкових стадіях лікування? A 14-year-old female patient, class II skeletal anomaly (ANB angle 70), class II facial profile. What device is appropriate in the initial stages of treatment?

Апарат Брюкля Brukl's Machine

Апарат Андрезена-Гойпля Andresen-Goypl Apparatus

Апарат Twrn block Апарат Twrn block

Активатор функції Френгеля Frengel function activator

Апарат Клампта Klumpt Machine

118 / 200
У хворої 13-ти років під час ендодонтичної обробки каналів 36 зуба зроблено перфорацію дна порожнини зуба. Який матеріал слід використати для закриття перфорації? During the endodontic treatment of the canals of tooth 36, a 13-year-old patient underwent perforation of the bottom of the tooth cavity. What material should be used to close the perforation?

Амальгама Amalgam

Мінеральний триоксидний агрегат Mineral trioxide aggregate

Композит Composite

Гідроокис кальцію Calcium hydroxide

Фосфат-цемент Phosphate Cement

119 / 200
Пацієнт 38-ми років скаржиться на формування нориці в межах верхівки кореня 21 зуба. З анамнезу періостеотомія проводилась 4 місяці тому. На Ro-грамі: канал 21 зуба пломбований частково, над верхівкою виявлений осередок деструкції з чіткими контурами розміром 5 мм. Яке втручання показане? A 38-year-old patient complains of the formation of a fistula within the apex of the root of the 21st tooth. From the anamnesis, a periosteotomy was performed 4 months ago. On Ro-gram: the canal of the 21st tooth is sealed partially, above the tip, a destruction cell with clear contours measuring 5 mm was detected. What intervention is indicated?

Розкриття каналу кореня Opening the root channel

Видалення зуба Tooth removal

Цистектомія із резекцією верхівки кореня Cystectomy with root apex resection

Медикаментозне лікування Medical treatment

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

120 / 200
Хвора 57-ми років скаржиться на біль в області скронево-нижньощелепного суглоба, хруст, закладеність у вусі. Відкривання рота обмежене до 2-3 см. На рентгенограмі відмічається склероз кортикальної пластинки головки нижньощелепної кістки, звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of pain in the area of ​​the temporomandibular joint, crunching, congestion in the ear. The opening of the mouth is limited to 2-3 cm. The radiograph shows sclerosis of the cortical plate of the mandibular head, narrowing of the joint space. What is the most likely diagnosis?

Артрит скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Склерозуючий артроз скронево-нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the temporomandibular joint

Деформуючий артроз скронево-нижньощелепного суглоба Deforming arthrosis of the temporomandibular joint

- -

121 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль від термічних та хімічних подразників у зубі на нижній щелепі зліва. Після обстеження було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 36 зуба. Вкажіть особливості проведення некротомії в даному клінічному випадку? A 28-year-old man went to the dentist with complaints of short-term pain from thermal and chemical irritants in the tooth on the lower jaw on the left. After the examination, the diagnosis was made: acute deep caries of tooth 36. Specify the features of necrotomy in this clinical case?

Некротомії не потребує No need for necrotomy

Часткова некротомія дна та стінок каріозної порожнини Partial necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Повна некротомія стінок та часткова дна каріозної порожнини Complete necrotomy of the walls and partial bottom of the carious cavity

Повна некротомія дна та часткова стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and partial walls of the carious cavity

Повна некротомія дна і стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

122 / 200
К ортодонту на прийом звернулася мати з дитиною 12-ти років з приводу відсутності 22 зуба. При огляді ротової порожнини деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортагнатичний, відсутній 22 зуб, місце якому в зубній дузі є. На панорамної рентгенографії виявлено що немає зачатка 22 зуба. Діагноз: первинна адентія 22 зуба. Яка ваша тактика при рекомендації конструкції у даному випадку? A mother with a 12-year-old child consulted an orthodontist regarding the absence of tooth 22. During the examination of the oral cavity, no deformations of the dento-maxillary system were detected, the bite was orthognathic, missing 22 tooth, which has a place in the dental arch. On panoramic radiography, it was found that there is no rudiment of tooth 22. Diagnosis: primary dentition of tooth 22. What is your tactic when recommending a structure in this case?

Мостоподібний протез із одностороньою фіксацією Bridge prosthesis with unilateral fixation

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis

Мостоподібний протез із двостороньою фіксацією Bridge-like prosthesis with bilateral fixation

Розсувний мостоподібний протез Sliding bridge prosthesis

Розпірка Spacer

123 / 200
У стоматологічній клініці хворому 47-ми років була проведена анестезія 2% розчином лідокаїну 4 мл, після чого пацієнт раптом знепритомнів. Після швидкого огляду встановлені клінічні ознаки анафілактичного шоку. Які фармакологічні групи показані для застосування в даному випадку? In the dental clinic, a 47-year-old patient was anesthetized with a 2% lidocaine solution of 4 ml, after which the patient suddenly fainted. After a quick examination, clinical signs of anaphylactic shock were established. What pharmacological groups are indicated for use in this case?

Гіпотензивні препарати Hypotensive drugs

Антибіотики Antibiotics

Глюкокортикоїдні гормони Glucocorticoid hormones

Гіпертензивні препарати Hypertensive drugs

Анальгезуючі препарати Analgesic drugs

124 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0

- -

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

125 / 200
Жінка 63-х років на етапі протезування повним знімним протезом на верхню щелепу. Під час отримання повного анатомічного відбитку з верхньої щелепи альгінатною масою у пацієнтки виникла різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся? A 63-year-old woman at the stage of prosthetics with a complete removable prosthesis on the upper jaw. During the acquisition of a full anatomical impression of the upper jaw with alginate mass, the patient developed sudden shortness of breath, pallor of the skin, increased sweating, cyanosis, wheezing. What emergency condition has developed?

Трахеїт Tracheitis

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Підвищений блювотний рефлекс Increased vomiting reflex

126 / 200
Хворий 45-ти років звернувся на приймальний покій зі скаргами на відчуття поколювання, свербіння, інтенсивного болю та печіння, відчуття оніміння шкіри обличчя у ділянці щік, носа та губ. Стан пов’язує із тривалим перебуванням на холоді. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована із ціанотичним відтінком, виражений набряк м’яких тканин, чутливість у виличній, щічній, ділянці носа та губ знижена. Встановіть ступінь обмороження: A 45-year-old patient came to the emergency room with complaints of tingling, itching, intense pain and burning, numbness of the facial skin in the area of ​​the cheeks, nose and lips . The condition is associated with a long stay in the cold. Objectively: the skin of the face is hyperemic with a cyanotic shade, the swelling of soft tissues is pronounced, the sensitivity in the zygomatic, buccal, nasal and lip areas is reduced. Set the degree of frostbite:

III-A ступінь III-A degree

II ступінь II degree

III-Б ступінь III-B degree

IV ступінь IV degree

I ступінь I degree

127 / 200
Хвора 45-ти років працює на хімічному підприємстві, звернулась у стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль у зубах від температурних та хімічних подразників. При огляді виявлено на вестибулярній поверхні верхніх фронтальних зубів матову емаль з крейдоподібними плямами, а також дефекти з відколеною емаллю і оголеним темним дентином. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient works at a chemical plant, came to the dental clinic with complaints of toothache caused by temperature and chemical irritants. On examination, it was found on the vestibular surface of the upper frontal teeth have matte enamel with chalk-like spots, as well as defects with chipped enamel and exposed dark dentin. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз твердих тканин Necrosis of solid tissues

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

128 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на короткочасний біль у 37 зубі від солодкого та холодного. На жувальній поверхні 37 зуба каріозна порожнина в межах плащового шару дентину, заповнена розм’якшеним дентином, зондування стінок каріозної порожнини болісне в області емалево-дентинної ділянки, ЕОД - 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complained of short-term pain in tooth 37 from sweet and cold. On the chewing surface of tooth 37, a carious cavity within the mantle layer of dentin, filled softened dentin, probing the walls of the carious cavity is painful in the area of ​​the enamel-dentine area, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

129 / 200
При огляді стоматологом у дитини 6-ти років виявлені щойно прорізані постійні моляри, порожнина рота санована, КПВ+кп=4. Який найефективніший метод профілактики слід використати для постійних молярів? When examined by a dentist, a 6-year-old child has recently erupted permanent molars, the oral cavity is cleaned, KPV+kp=4. What is the most effective method of prevention to be used for permanent molars?

Аплікація розчину 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Полоскання розчином хлоргексидину Rinsing with chlorhexidine solution

Інвазивна герметизація фісур Invasive fissure sealing

Неінвазивна герметизація фісур Non-invasive fissure sealing

Сріблення фісур Fissure silvering

130 / 200
Під час профілактичного огляду серед дітей 12-ти років виявлений показник інтенсивності карієсу КПВ = 3,7 Якому рівню ураження карієсом відповідає цей показник за даними ВООЗ (1980)? During a preventive examination among 12-year-old children, an indicator of caries intensity of KPV = 3.7 was found. What level of caries damage does this indicator correspond to according to WHO data (1980)?

Дуже низький Very low

Низький Low

Високий High

Середній Average

Дуже високий Very high

131 / 200
У дитини 8-ми років рот відкривається до 5 мм. На рентгенограмі відмічається відсутність суглобової щілини в ділянці лівого СНЩС за рахунок зрощення суглобових поверхонь, зниження висоти гілки щелепи, вона ширша, ніж на здоровому боці. Встановлено діагноз: анкілоз лівого СНЩС. Яке лікування повинно бути? The mouth of an 8-year-old child opens up to 5 mm. The radiograph shows the absence of a joint gap in the area of ​​the left TMJ due to fusion of the articular surfaces, a decrease in the height of the jaw branch, it is wider than on the healthy side. The diagnosis is established: ankylosis of the left TMJ. What should be the treatment?

Механотерапія Mechanotherapy

Артропластика Arthroplasty

Компреси з медичною жовчю Compresses with medical bile

Редресація нижньої щелепи Mandibular correction

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

132 / 200
Дитина 10-ти років скаржиться на запалення ясен в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи. Під час обстеження визначаються обмежені рухи язика. При спробі торкнутись піднебіння язиком, його кінчик роздвоюється. Встановлено діагноз: коротка вуздечка язика. Яке лікування слід обрати? A 10-year-old child complains of inflammation of the gums in the area of ​​the front teeth of the lower jaw. During the examination, limited movements of the tongue are determined. When trying to touch the palate with the tongue, its tip splits The diagnosis is established: short frenulum of the tongue. What treatment should be chosen?

Пластика язика Tongue Plastic

Полоскання антисептиками Rinsing with antiseptics

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Міогімнастика Myogymnastics

Френулопластика Frenuloplasty

133 / 200
Батьки 12-річної дівчинки звернулися зі скаргами на неправильне розташування верхніх зубів. Прикус постійний, центральні різці розвернуті навколо осі на 45°, місця в зубній дузі для них недостатньо. Під час вимірювання діагностичних моделей щелеп індивідуальна ширина зубних дуг співпадає із нормою, медіодистальні розміри 11, 21 зубів по 10,5 мм. Який діагноз можна встановити? The parents of a 12-year-old girl complained about the wrong position of the upper teeth. The bite is permanent, the central incisors are turned around the axis by 45°, there is not enough space in the dental arch for them During the measurement of the diagnostic models of the jaws, the individual width of the dental arches coincides with the norm, the mediodistal dimensions of 11, 21 teeth of 10.5 mm each. What diagnosis can be established?

Макродентія 11,21 зу6ів Macrodentia 11.21 zu6iv

Макродентія й тортопозиція 11,21 Macrodentia and tortoposition 11.21

Звуження верхньої зубної дуги Narrowing of the upper dental arch

Тортопозиція 11, 21 зу6ів Cake position 11, 21 zu6iv

Звуження верхньої зубної дуги, макродентія 11, 21 зубів Narrowing of the upper dental arch, macrodentia 11, 21 teeth

134 / 200
У пологовому будинку в новонародженого діагностовано наскрізне ізольоване незрощення твердого та м’якого піднебіння. Рекомендовано виготовити захисну піднебінну пластинку. В якому віці дитини її слід виготовити? In the maternity hospital, a newborn was diagnosed with through-and-through isolated non-union of the hard and soft palate. It is recommended to make a protective palatal plate. At what age of the child should it be made?

В 1 місяць In 1 month

У 4 місяці In 4 months

У 2 місяці In 2 months

У 6 місяців In 6 months

У перші дні після народження дитини In the first days after the birth of a child

135 / 200
Дитина 15-ти років звернулася до стоматолога з метою санації порожнини рота. Загальної патології немає. Об’єктивно: патології прикусу, слизових оболонок, м’яких тканин не виявлено, КПВ = 2. До якої стоматологічної диспансерної групи відноситься дитина? A 15-year-old child went to the dentist to clean up the oral cavity. There is no general pathology. Objectively: pathology of the bite, mucous membranes, soft tissues is not revealed, KPV = 2. To which dental dispensary group does the child belong?

4 група group 4

3 група group 3

2 група group 2

5 група group 5

1 група 1 група

136 / 200
Лікарю, який надавав стоматологічну допомогу ВІЛ-інфікованому хворому, випадково в око потрапила суміш рідин з ротової порожнини. Які першочергові дії треба провести лікарю? A doctor who was providing dental care to an HIV-infected patient accidentally got a mixture of fluids from the oral cavity in his eye. What are the first steps the doctor should take?

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Промити око 1% розчином атропіну Wash the eye with 1% atropine solution

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

137 / 200
Пацієнтка 46-ти років звернулась зі скаргами на рухливість штампованої коронки, виготовленої 2 роки тому. Об’єктивно: розцементування коронки та демінералізація дентину 26 зуба. Що стало причиною даного ускладнення? A 46-year-old patient complained about the mobility of a stamped crown made 2 years ago. Objectively: decementation of the crown and demineralization of the dentin of tooth 26. What caused this complication?

Відсутність контакту з антагоністами No contact with antagonists

Приймання твердої їжі Eating solid food

Заниження прикусу коронкою Crown underbite

Завищення прикусу коронкою Crown overbite

Нещільне охоплювання коронкою шийки зуба Loose coverage of the tooth neck with a crown

138 / 200
Вагітна пацієнтка (36 тижнів) 24-х років скаржиться на кровоточивість ясен, наявність зубного нальоту. Об’єктивно: ясенні сосочки кровоточать при доторканні, ГІ за Федоровим-Володкіною 3,7 бали. Яку пасту слід порекомендувати даній пацієнтці після проведення професійної гігієни порожнини рота? A 24-year-old pregnant patient (36 weeks) complains of bleeding gums, the presence of dental plaque. Objectively: the gingival papillae bleed when touched, GI according to Fedorov- Volodkina 3.7 points. What paste should be recommended to this patient after professional oral hygiene?

З рослинними додатками With herbal supplements

Фторвмісна Fluorine

Кальційвмісна Calcium-containing

З хлоргексидином With chlorhexidine

Гелева Geleva

139 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт 68-ти років зі скаргами на різкий біль в зубі. Був встановлений діагноз гострий гнійний пульпіт 34 зуба. З анамнезу з’ясовано, що пацієнт страждає на ішемічну хворобу серця, а півроку тому переніс інфаркт міокарда. Який анестетик слід застосувати для проведення знеболювання у даного пацієнта? A 68-year-old patient came to the dentist with complaints of sharp toothache. A diagnosis of acute purulent pulpitis of tooth 34 was made. From the anamnesis, it was found that that the patient suffers from coronary heart disease, and suffered a myocardial infarction six months ago. What anesthetic should be used to anesthetize this patient?

Убістезін Форте Ubistesin Forte

Скандонест Scandonest

Ультракаін ДС Форте Ultracain DS Forte

Трімекаін Trimecaine

Новокаін Novocaine

140 / 200
У пацієнта постійні ниючі болі у зубі, що посилюються при накушуванні. Тиждень тому зуб лікувався з приводу глибокого карієсу. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба пломба, перкусія (+). Зубні ряди не змикаються. На Ro-грамі - періодонт без змін. Яка тактика лікаря? The patient has constant aching pain in the tooth that worsens when biting. A week ago, the tooth was treated for deep caries. Objectively: there is a filling on the chewing surface of tooth 37, percussion (+). The tooth rows do not close. On the Ro-gram, the periodontium is unchanged. What are the doctor's tactics?

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

Призначити фізіотерапевтичне лікування Prescribe physiotherapy treatment

Полоскання содовим розчином Soda rinse

Провести корекцію пломби Correct seal

Призначити анальгетики Prescribe analgesics

141 / 200
Пацієнту з повною відсутністю зубів на нижній щелепі був виготовлений і накладений пластинковий протез. На наступний день хворий прийшов на прийом зі скаргами на порушення фіксації нижнього пластинкового протезу при рухах язика вправо і вліво. Де потрібно проводити корекцію знімного протезу? A lamellar prosthesis was made and applied to a patient with a complete absence of teeth on the lower jaw. The next day, the patient came to the appointment with complaints of impaired fixation of the lower lamellar prosthesis during tongue movements to the right and to the left. Where should the removable prosthesis be corrected?

У ділянці молярів з язикової сторони In the area of ​​molars on the lingual side

У ділянці молярів з вестибулярної сторони In the area of ​​molars from the vestibular side

У ділянці молярів і іклів з язикової поверхні In the area of ​​molars and canines from the lingual surface

У ділянці премолярів з вестибулярної сторони In the area of ​​premolars from the vestibular side

У ділянці премолярів з язикової сторони In the area of ​​premolars on the lingual side

142 / 200
У стоматологічну клініку звернулась пацієнтка 19-ти років зі скаргами на естетичний дефект 12 зуба. Діагностовано карієс IV клас по Блеку. Під час проведення реставрації лікар-стоматолог для визначення кольору користувався шкалою Vita. Вкажіть, які відтінки належать до категорії В за цією шкалою? A 19-year-old female patient came to the dental clinic with complaints of an aesthetic defect in tooth 12. Class IV caries according to Black was diagnosed. During the restoration, the dentist to determine colors used the Vita scale. Indicate which shades belong to category B according to this scale?

Сірого кольору Grey

Червоно-коричневого кольору Red-brown

Червоно-сірого кольору Red-gray

Білого кольору White

Червоно-жовтого кольору Red-yellow

143 / 200
До лікаря-стоматолога звернулася мама з дитиною 6,5 років на профілактичний огляд. При огляді у дитини виявлено I ступінь активності карієсу, ГІ -добрий, фісури не змінені. Яка тактика лікаря-стоматолога? A mother with a 6.5-year-old child went to the dentist for a preventive check-up. During the check-up, the child was diagnosed with the first degree of caries activity, the GI is good, the fissures have not changed What are the tactics of the dentist?

Розкриття фісури у межах емалі, герметизація фісури Fissure opening within the enamel, fissure sealing

Професійна гігієна ротової порожнини, призначення фторвмісної пасти Professional oral hygiene, prescription of fluoride paste

Пломбування каріозної порожнини, герметизація усієї фісури герметиком Filling the carious cavity, sealing the entire fissure with a sealant

Покриття зубів фторлаком, проводити спостереження Covering of teeth with fluoride varnish, observe

Профілактична герметизація фісур і сліпих ямок Prophylactic sealing of fissures and blind holes

144 / 200
Батьки дівчинки 4-х років звернулись з метою санації. При огляді виявлено множинні каріозні ураження. Які засоби гігієни слід порадити для догляду за ротовою порожниною? Parents of a 4-year-old girl applied for rehabilitation. Multiple carious lesions were detected during the examination. What hygiene products should be recommended for oral care?

Зубний порошок Toothpowder

Зубні пасти з вмістом фтору 500ррm Toothpastes with fluoride content 500ppm

Сольові зубні пасти Salt toothpastes

Зубні пасти з вмістом фтору 1200ррm Toothpastes with fluoride content 1200ppm

Десенсибілізуючі зубні пасти Desensitizing toothpastes

145 / 200
Дитина 10-ти років звернулась до стоматолога-педіатра з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: у дитини діагностовано множинний карієс зубів. Індекс кп+КПВ=10. Дитина регулярно (1 раз) на рік звертається за стоматологічною допомогою до лікаря. Як часто дитині необхідно звертатись за лікувально-профілактичною допомогою до стоматолога при вказаному стоматологічному статусі? A 10-year-old child turned to a pediatric dentist for the purpose of sanitizing the oral cavity. Objectively: the child was diagnosed with multiple dental caries. Index kp+kpv=10 . The child regularly (once a year) turns to the doctor for dental care. How often does the child need to turn to the dentist for medical and preventive care with the indicated dental status?

Тричі на рік Three times a year

Щомісячно Monthly

Двічі на рік Twice a year

Один раз на рік Once a year

Чотири рази на рік Four times a year

146 / 200
Батьки дитини віком 3-х років звернулися до стоматолога з метою санації порожнини рота дитини. З анамнезу відомо, що у матері був токсикоз II половини вагітності. Дитина народилася вчасно при фізіологічних пологах, до 3-х місяців перебувала на грудному вигодовуванні. Об’єктивно: інтенсивність карієсу тимчасових зубів КП = 6, ГІ - 2,0. Сім’я проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді - 0,2 мг/л. Який метод ендогенної профілактики карієсу зубів найбільш раціонально застосувати в даному випадку? The parents of a 3-year-old child went to the dentist to clean up the child's oral cavity. It is known from the anamnesis that the mother had toxicosis in the second half of pregnancy. The child was born on time during physiological childbirth, she was breastfed until 3 months. Objectively: caries intensity of temporary teeth KP = 6, GI - 2.0. The family lives in an area where the fluoride content in drinking water is 0.2 mg /l. What method of endogenous dental caries prevention is the most rational to apply in this case?

Покриття зубів фтористим лаком Teeth coating with fluoride varnish

Іонофорез фтористого натрію Sodium fluoride iontophoresis

Герметизація фісур Fissure sealing

Аплікації фтористого натрію Sodium fluoride applications

Вживання таблеток, порошків та розчинів з фтористим натрієм Use of tablets, powders and solutions with sodium fluoride

147 / 200
Батьки дитини 7-ми років скаржаться на наявність на ріжучій поверхні 11 зуба крейдяної плями. Об’єктивно: на ріжучій поверхні 11 зуба виявлена гладка, крейдоподібна пляма, яка не забарвлюється метиленовим синім. В анамнезі: у віці 3 років забитий вивих 51 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 7-year-old child complain about the presence of a chalk stain on the cutting surface of the 11th tooth. Objectively: a smooth, chalk-like stain was found on the cutting surface of the 11th tooth, which does not stain with methylene blue. In the anamnesis: at the age of 3 years, 51 teeth were displaced. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

148 / 200
До лікаря-стоматолога звернулась пацієнтка 14-ти років зі скаргами на сухість, печіння та біль ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,8oC, головний біль, різку слабкість. Об’єктивно: ясна гіперемійовані, набряклі, на них наявна плівка брудно-сірого кольору, при знятті якої з’являється болюча виразкова поверхня. Піднижньощелепові лімфовузли збільшені та болючї при пальпації. На зубах відзначаються значнї нашарування м’якого зубного нальоту. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old female patient came to the dentist with complaints of dryness, burning and pain in the gums, bad breath, an increase in body temperature up to 38.8oC, headache, sharp weakness. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, there is a dirty-gray film on them, when it is removed, a painful ulcer surface appears. The submandibular lymph nodes are enlarged and painful on palpation. There are significant layers of soft tissue on the teeth plaque. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

149 / 200
Хворий 65-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на виразку бокової поверхні язика зліва, яка з’явилась 1 місяць тому. При огляді виразка має щілиноподібну форму, з валикоподібними краями, в центрі виразки некротичні тканини, незначно болюча під час пальпації, знаходиться на твердому інфільтраті. Лімфатичні вузли не збільшені. Які дослідження необхідно провести в першу чергу? A 65-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about an ulcer on the lateral surface of the tongue on the left, which appeared 1 month ago. On examination, the ulcer has a slit-like shape , with roller-like edges, in the center of the ulcer, necrotic tissue, slightly painful during palpation, is located on a solid infiltrate. Lymph nodes are not enlarged. What research should be carried out first of all?

МРТ органів порожнин тіла MRI of body cavity organs

Цитологічне дослідження поверхні виразки Cytological examination of the ulcer surface

Комп’ютерна томографія Computed tomography

УЗД органів порожнини рота Ultrasound of the oral cavity

Рентгенологічне дослідження легень X-ray examination of lungs

150 / 200
Хвора 20-ти років, вагітна 38 тижнів, звернулась до хірурга-стоматолога зі скаргами на ниючий постійний біль в зубі на нижній щелепі справа, болюче відкривання рота. При обстеженні встановлений діагноз: гострий перикороніт 48-го зуба. Після проведення хірургічного лікування хвора відмітила напади болю в нижній частині живота, сила яких зростає. Яку допомогу необхідно організувати хворій? A 20-year-old patient, 38 weeks pregnant, turned to a dental surgeon with complaints of constant aching pain in a tooth on the right lower jaw, painful opening of the mouth. during the examination, a diagnosis was established: acute pericoronitis of the 48th tooth. After the surgical treatment, the patient noticed attacks of pain in the lower part of the abdomen, the intensity of which is increasing. What help should be arranged for the patient?

Покласти хвору на кушетку, надати кисень, знеболюючі препарати Put the patient on the couch, give oxygen, painkillers

Покласти хвору на кушетку, повідомити рідних, надати кисень Put the patient on the couch, inform relatives, give oxygen

Покласти хвору на кушетку, надати хворій знеболюючі препарати Put the patient on the couch, give the patient painkillers

Відправити хвору додому на таксі Send the patient home by taxi

Покласти хвору на кушетку, негайно викликати машину невідкладної допомоги для госпіталізації до пологового будинку Put the patient on the couch, immediately call an ambulance for hospitalization in the maternity hospital

151 / 200
В щелепно-лицьовому стаціонарі знаходилась дівчинка 5-ти років, якій зроблена чергова операція: уранопластика та пластика дефекту альвеолярного відростка. Операція на верхній гу- бі була зроблена в три місяці. Яке лікування необхідно призначити хворій при повторному огляді після операції? There was a 5-year-old girl in the maxillofacial hospital who underwent another operation: uranoplasty and alveolar process defect plastic surgery. The operation on the upper lip was performed in three months. What treatment should be prescribed to the patient at the re-examination after the operation?

Лікування лікаря терапевта-стоматолога Treatment by a dental therapist

Фізлікування, протизапальні препарати Physical treatment, anti-inflammatory drugs

Механотерапія і фізлікування Mechanotherapy and physical therapy

Консультація і лікування лікарів ортодонта і логопеда Consultation and treatment by orthodontists and speech therapists

Лікування лікаря-логопеда Treatment by a speech therapist

152 / 200
Хворому 28-ми років проведено оперативне втручання з приводу кісткового анкілоза правого СНЩС із застосуванням ендопротеза. Яке лікування потрібно хворому при повторному відвідуванні після виписки? A 28-year-old patient underwent surgery for bony ankylosis of the right TMJ with the use of an endoprosthesis. What treatment does the patient need at a repeat visit after discharge?

Протизапальна та антимікробна терапія Anti-inflammatory and antimicrobial therapy

Фізіотерапія в ділянці суглоба, механотерапія Physiotherapy in the area of ​​the joint, mechanotherapy

Знеболюючі препарати, протизапальна терапія Painkillers, anti-inflammatory therapy

Фізіотерапія в ділянці суглоба, антимікробна терапія Physiotherapy in the joint area, antimicrobial therapy

Механотерапія, протизапальна терапія Mechanotherapy, anti-inflammatory therapy

153 / 200
Пацієнту 69-ти років на етапі виготовлення повного знімного протеза на верхню щелепу проводиться визначення кутів суглобових шляхів. Кут трансверзального суглобового шляху складає 15 градусів. Ім’ям якого науковця названо цей кут? A 69-year-old patient at the stage of manufacturing a complete removable prosthesis for the upper jaw is having the angles of the articular paths determined. The angle of the transverse articular path is 15 degrees. What is the name of the scientist is this corner named?

Монсона Monsona

Бонвіля Bonville

Шварца Schwartz

Бенета Бенета

Бетельмана Betelmann

154 / 200
При постановці штучних зубів у повних знімних протезах на верхню щелепу зубний технік розташував бокові зуби верхньої щелепи так, що їх оклюзійна поверхня у сагітальній площині являє собою випуклу криву. Ім’я якого науковця носить ця крива? When placing artificial teeth in complete removable prostheses on the upper jaw, the dental technician positioned the lateral teeth of the upper jaw so that their occlusal surface in the sagittal plane is a convex curve. 'What kind of scientist does this curve carry?

Шпеє Шпеє

Христенсена Christensen

Уілсона Уілсона

Ендрюса Ендрюса

Енгля Енгля

155 / 200
Під час отримання функціонального відбитку для виготовлення повного знімного протезу на нижню щелепу пацієнту запропонували виконати рухи язиком для формування внутрішнього краю базису протезу. Який м’яз бере участь у формуванні внутрішнього краю базису знімного протезу на нижню щелепу в ділянці молярів і премолярів? While obtaining a functional impression for the manufacture of a complete removable prosthesis on the lower jaw, the patient was asked to perform tongue movements to form the inner edge of the prosthesis base. Which muscle is involved in the formation the inner edge of the base of the removable prosthesis on the lower jaw in the area of ​​molars and premolars?

Щелепно-під’язиковий м’яз Maxillohyoid muscle

Щічний м’яз Buccal muscle

Підборідно-під’язиковий м’яз Hypohyoid muscle

Жувальний м’яз Masticatory muscle

Переднє черевце двочеревцевого м’яза Anterior belly of biceps muscle

156 / 200
Дівчинка 6,5 років з’явилася до лікаря стоматолога для продовження лікування хронічного гранулюючого періодонтиту зубу 85. Вкажіть, який матеріал доцільно застосувати для кореневої пломби в даному випадку? A 6.5-year-old girl came to the dentist for continued treatment of chronic granulating periodontitis of tooth 85. What material should be used for a root filling in this case?'

Резорцин-формалінова паста Resorcinol Formal Paste

Цинк-євгенольна паста Zinc eugenol paste

Цинк-фосфатний цемент Zinc Phosphate Cement

Формокрезолова паста Formocresol Paste

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

157 / 200
Жінка 25-ти років продовжує санацію порожнини рота. Скаржиться на неприємні відчуття при прийомі їжі. Об’єктивно: у зубах 22 та 23 виявлені дефекти твердих тканин в межах емалі, стінки та дно порожнини пігментовані, щільні. Термодіагностика, зондування, перкусія безболісні. Який матеріал доцільно використати для пломбування дефекту? A 25-year-old woman is continuing oral rehabilitation. She complains of unpleasant sensations when eating. Objectively: teeth 22 and 23 have hard tissue defects within enamels, the walls and the bottom of the cavity are pigmented, dense. Thermodiagnostics, sounding, percussion are painless. What material should be used for filling the defect?

Композитний Composite

Акрилові пластмаси Acrylic plastics

Амальгама Amalgam

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Ормокери Ormokers

158 / 200
Чоловік 32-х років звернувся зі скаргами на неприємні відчуття під час їжі. При огляді у 14, 23 зубах порожнини в межах емалі, дно та стінки пігментовані, щільні. Зондування, термодіагностика, перкусія безболісна. Який пломбувальний матеріал необхідно використати для лікування зубів? A 32-year-old man complained of unpleasant sensations while eating. When examining 14, 23 teeth, the cavity within the enamel, the bottom and walls are pigmented, dense Probing, thermodiagnostics, percussion are painless. What filling material should be used for dental treatment?

Силікофосфатні цементи Silicophosphate cements

Композитний матеріал Composite material

Полікарбоксилатні цементи Polycarboxylate cements

Силікатні цементи Silicate cements

Іономерні цементи Ionomer cements

159 / 200
Пацієнту 43-х років встановлено діагноз: гострий гнійний періодонтит 15 зуба. В перше відвідування було відкрито апікальний отвір кореневих каналів до № 15, ексудат не отримано, призначено гіпертонічний розчин для полоскання. Наступного дня стан пацієнта погіршився, температура тіла 37,5oC, в проекції верхівки кореня 15 зуба по перехідній складці відмічається набряк, перкусія зуба різко болісна. Яка помилка в лікуванні була зроблена у перше відвідування? A 43-year-old patient was diagnosed with acute purulent periodontitis of tooth 15. At the first visit, the apical opening of the root canals was opened to No. 15, no exudate was obtained, hypertonic was prescribed solution for rinsing. The next day, the patient's condition worsened, the body temperature is 37.5oC, swelling is noted in the projection of the tip of the root of tooth 15 along the transitional fold, the percussion of the tooth is sharply painful. What mistake was made in the treatment at the first visit?

Недостатнє препарування коронки зуба Insufficient tooth crown preparation

Перфорація дна порожнини зуба Perforation of the bottom of the tooth cavity

Перфорація апікальної частини каналу Perforation of the apical part of the canal

Недостатнє відкриття устя кореневого каналу Insufficient opening of the mouth of the root canal

Недостатнє відкриття апікального отвору Insufficient opening of the apical opening

160 / 200
Пацієнтка 29-ти років скаржиться на біль в ділянці зубів 35, 34. Об’єктивно: на контактній поверхні зубів 34 та 35 накладено пломбу, що заповнює міжзубний проміжок, перкусія болісна. Ясна легко кровоточать при зондуванні. Пародонтальна кишеня глибиною 3 мм. Рентгенологічно: деструкція міжальвеолярної перегородки на 1/3 довжини кореня в зоні 34, 35 зубів. Яка тактика лікаря-стоматолога? A 29-year-old female patient complains of pain in the area of ​​teeth 35, 34. Objectively: a filling filling the interdental space is placed on the contact surface of teeth 34 and 35 , percussion is painful. The gums bleed easily during probing. Periodontal pocket 3 mm deep. X-ray: destruction of the interalveolar septum on 1/3 of the root length in the area of ​​34, 35 teeth. What are the tactics of the dentist?

Корекція існуючої пломби Correction of existing seal

Інстиляція метацил-анестезинової суспензії Instillation of methacyl-anesthetic suspension

Гінгівотомія Gingivotomy

Виготовлення штучних коронок Manufacturing artificial crowns

Перепломбування, відновлення контактного пункту Resealing, restoration of contact point

161 / 200
У хворого були виявлені наступні зміни: СО блідо-рожевого кольору, ясна бліді, рухливість зубів II ступеня. На шийках 43, 44, 45 зубів - дефекти з гладкими щільними стінками які розташовані під кутом. Зуби раніше лікувались з приводу клиноподібних дефектів, пломби випали 3 дні тому. Які пломбувальні матеріали доцільно використати в даному випадку? The following changes were detected in the patient: CO is pale pink, gums are pale, tooth mobility of the II degree. On the necks of 43, 44, 45 teeth - defects with smooth with dense walls that are located at an angle. The teeth were previously treated for wedge-shaped defects, the fillings fell out 3 days ago. What filling materials should be used in this case?

Композит світлового затвердження Light Approval Composite

Компомерні матеріали Compomer materials

Акрилові пластмаси Acrylic plastics

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Композит хімічного затвердження Chemical Approval Composite

162 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на частковий дефект коронки зуба 11. Об’єктивно: ІРОПЗ - 35%, зуб вітальний. Прикус ортогнатичний. Який вид конструкції буде найраціональнішим у даному випадку? An 18-year-old patient complained of a partial crown defect of tooth 11. Objectively: IROPZ - 35%, a vital tooth. Orthognathic bite. What type of structure will be the most rational in this case?

Золота коронка Gold Crown

Безметалева коронка Metalless crown

Штифтовий зуб Pin Tooth

Пластмасова коронка Resin Crown

Штампована коронка Stamped crown

163 / 200
Хлопчик 6-ти років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль у нічний час в ділянці нижніх зубів зліва. Об’єктивно на жувальній поверхні 75 зуба глибока каріозна порожнина заповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, порожнина розміщена в межах парапульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини, термопроба різко болісні, перкусія безболісна. Який найбільш доцільний метод лікування в даному випадку? A 6-year-old boy complains of spontaneous attack-like pain at night in the area of ​​the lower teeth on the left. Objectively, on the chewing surface of the 75th tooth, a deep carious cavity is filled with food residues and softened dentin, the cavity is located within the parapulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity, the thermal probe is sharply painful, percussion is painless. What is the most appropriate method of treatment in this case?

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

164 / 200
Вагітна 23-х років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна перекривають 1/3 поверхні зубів, при пальпації виступає кров, глибина ясенних кишень 2 мм, на зубах в пришийковій ділянці зубний наліт. На цифровій рентгенограмі цілісність компактної пластинки на між-альвеолярних перегородках не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old pregnant woman complains of bleeding from the gums while brushing her teeth. Objectively: the gums cover 1/3 of the surface of the teeth, blood protrudes during palpation, depth gum pockets 2 mm, plaque on the teeth in the cervical region. On the digital radiograph, the integrity of the compact plate on the inter-alveolar septa is not changed. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Пародонтит початкового ступеня Primary periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Пародонтит I ступеня Periodontitis of the first degree

165 / 200
Через місяць після проведення біологічного методу лікування гострого обмеженого пульпіту у 42 зубі, пацієнтка з’явилася зі скаргами на ниючі болі від гарячих подразників. ЕОД - 80 мкА. Який метод лікування доцільно застосувати? One month after the biological method of treatment of acute limited pulpitis in tooth 42, the patient appeared with complaints of aching pains from hot irritants. EOD - 80 μA. What Is it advisable to apply the treatment method?

Вітальна ампутація Vital amputation

Накладання кортикостероїдної пасти Corticosteroid paste application

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Консервативний метод лікування в поєднанні з фізіотерапевтичним Conservative method of treatment combined with physiotherapeutic

Девітальна екстирпація Devital extirpation

166 / 200
Хворий 27-ми років скаржиться на появу висипань у роті, на губах, шкірі шиї, лиця, тильної поверхні кистей, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Вважає себе хворим впродовж 3-х років, рецидиви захворювання відмічає у весінньо-осінній період. Об’єктивно: на гіперемованій та набряклій слизовій оболонці порожнини рота виявлено пухирі, ерозії, вкриті жовто-сірим фібринозним нальотом. На губах - геморагічні кірки. На шкірі обличчя та шиї висипання. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of the appearance of rashes in the mouth, lips, skin of the neck, face, back of the hands, general weakness, increased body temperature. He considers himself patients for 3 years, relapses of the disease are noted in the spring-autumn period. Objectively: blisters, erosions, covered with a yellow-gray fibrinous plaque were found on the hyperemic and swollen mucous membrane of the oral cavity. On the lips - hemorrhagic crusts. On the skin of the face and neck rash. What is the most likely diagnosis?

Бульозний пемфігоїд Bullous pemphigoid

Хвороба Дюрінга Dühring's disease

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Звичайна пухирчатка Ordinary pemphigus

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

167 / 200
Дитині 5-ти років поставлено діагноз: коротка вуздечка язика. В якому віці доцільно провести пластику вуздечки язика? A 5-year-old child was diagnosed with a short frenulum of the tongue. At what age is it appropriate to perform plastic surgery of the frenulum of the tongue?

16 років 16 years

12 років 12 years

9 років 9 years

При виявлені аномалії When anomalies are detected

18 років 18 years

168 / 200
Хворий 65-ти років направлений у відділ ЩЛХ зі скаргами на болюче відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості підщелепної ділянки зліва. Пальпаторно: симптом 'сходинки” в ділянці тіла нижньої щелепи зліва вздовж її нижнього краю. Повна вторинна адентія обох щелеп. Яку шину доцільно використати під час лікування такого хворого? A 65-year-old patient was referred to the ALS department with complaints of painful opening of the mouth. Objectively: facial asymmetry due to left submandibular swelling. Palpation: symptom ' 'steps' in the area of ​​the body of the lower jaw on the left along its lower edge. Complete secondary dentition of both jaws. What splint should be used during the treatment of such a patient?

Шина Вебера Weber Tire

Шина Васильєва Shina Vasiliev

Шина Ванкевича Wankiewicz Tire

Шина Порта Port Bus

Шина Тігерштедта Tigerstedt Tire

169 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся у стоматологічну клініку зі скаргами на зміну кольору 11 і 12 зубів, біль при вживанні фруктових соків, на холодне. При огляді на вестибулярній поверхні 11 і 12 зубів по екватору виявлені долотоподібні дефекти емалі та дентину з гладкою блискучою поверхнею жовтого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old man applied to the dental clinic with complaints of discoloration of 11 and 12 teeth, pain when drinking fruit juices, when cold. When examining the vestibular surface On teeth 11 and 12 along the equator, chisel-shaped enamel and dentin defects with a smooth, shiny yellow surface were found. What is the most likely diagnosis?

Стертість Scratch

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія Erosion

Карієс Caries

Гіпоплазія Hypoplasia

170 / 200
Хворий 59-ти років скаржиться на свербіж ясен, підвищену чутливість зубів до хімічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим близько 20-ти років. Супутні захворювання: атеросклероз. Об’єктивно: ясна анемічні, атрофовані, оголення коренів зубів 3-4 мм, зуби стійкі. Парадонтальні кишені відсутні. Які дослідження потрібні для встановлення діагнозу? A 59-year-old patient complains of itching of the gums, increased sensitivity of the teeth to chemical, thermal and mechanical irritants. He considers himself a patient for about 20 years. Associated diseases: atherosclerosis. Objectively: gums are anemic, atrophied, tooth roots are exposed 3-4 mm, teeth are stable. Periodontal pockets are absent. What tests are needed to establish a diagnosis?

Цитологія Cytology

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Рентгендіагностика X-ray diagnostics

Ехоостеометрія Echoosteometry

Проба Шиллера-Писарева Schiller-Pisarev test

171 / 200
Мати віком 35 років звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком масою тіла 3500 г ( під час народження 2900 г), у якого спостерігається роздвоєння верхньої губи. Комірковий відросток та піднебіння збережені. Дитина народилася від другої вагітності. Пологи були затяжними, накладалися акушерські щипці. У родини чоловіка були подібні вади. Назвіть можливу причину народження хворої дитини: A 35-year-old mother consulted a doctor with a two-month-old boy with a body weight of 3500 g (2900 g at birth), who has a bifurcation of the upper lip. Cellular process and palate preserved. The child was born from the second pregnancy. The birth was prolonged, obstetric forceps were applied. The husband's family had similar defects. Name a possible reason for the birth of a sick child:

Спадковість Inheritance

Вік батька Father's age

Пологова травма Cover Injury

Гіпотрофія новонародженого Neonatal hypotrophy

Вік матері Mother's age

172 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу видалення 17 зуба. Під час проведення туберальної анестезії з’явилося швидке наростання набряку тканин. Чим обумовлений такий стан? A 45-year-old patient consulted a dentist about the removal of tooth 17. During tuberal anesthesia, a rapid increase in tissue swelling appeared. What is the cause of this condition ?

Травма нервових стовбурів Nerve trunk injury

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непереносимість хворим анестетику Intolerance of anesthetics

Травма м’язів під час проведення анестезії Muscle injury during anesthesia

Травма судин Vascular injury

173 / 200
При плановому стоматологічному огляді у 12-річної дитини КПВ = 9, карієс має ознаки активного перебігу. Скільки раз на рік треба оглядати та санувати дітей даної диспансерної групи? During a routine dental examination of a 12-year-old child with a CPV = 9, caries has signs of an active course. How many times a year should the children of this dispensary group be examined and treated?

4 рази на рік 4 times a year

5 рази на рік 5 times a year

1 раз на рік Once a year

2 рази на рік 2 times a year

3 рази на рік 3 times a year

174 / 200
Хвора 23-х років звернулася у поліклініку зі скаргами на блювання, рідкий стул, болі у епігастральній ділянці. 12 годин тому вживала у їжу гриби, зібрані самостійно. Об’єктивно: загальмована, іктеричність склер і шкірних покривів. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps120 /хв., пальпація живота помірно болісна у верхній половині. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient came to the clinic with complaints of vomiting, loose stools, pain in the epigastric area. 12 hours ago, she ate mushrooms that she collected herself. About 'objectively: inhibited, icteric sclera and skin. Blood pressure - 90/60 mm Hg, Ps120/min, palpation of the abdomen is moderately painful in the upper half. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний гепатит Infectious hepatitis

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Гострий холецистит Hostry Cholecystitis

Гостре побутове отруєння отруйними грибами Acute household poisoning by poisonous mushrooms

Гострий панкреатит Hostry Pancreatitis

175 / 200
Під час перевірки конструкції повних знімних протезів у порожнині рота в пацієнта 70-ти років виявлений горбковий контакт між бічними зубами праворуч, ліворуч - щілина, між фронтальними зубами - горизонтальна щілина, центральна лінія зміщена. Яка помилка була припущена? During the inspection of the design of complete removable prostheses in the oral cavity of a 70-year-old patient, a bumpy contact was detected between the lateral teeth on the right, a gap on the left, and a horizontal gap between the front teeth gap, centerline shifted. What error was assumed?

Деформовано воскові шаблони Wax templates are deformed

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Занижена міжальвеолярна висота Underestimated interalveolar height

Визначена бічна оклюзія Defined lateral occlusion

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

176 / 200
Хворий віком 47-ми років скаржиться на рухливість 34, 36, 37 зубів, виділення гною з комірки видаленого 35 зуба. 1,5 місяця тому видалено 35 зуб. Об’єктивно: у лівій щічній ділянці щільна припухлість м’яких тканин. Слизова альвеолярного відростка в ділянці 34, 36, 37 зубів набрякла, синюшного кольору. По перехідній складці - нориця із грануляціями, що вибухають. У комірці 35 зуба грануляції. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains about the mobility of teeth 34, 36, 37, discharge of pus from the cell of the removed tooth 35. The 35th tooth was removed 1.5 months ago. Objectively: in the left buccal area, there is a dense swelling of soft tissues. The mucous membrane of the alveolar process in the area of ​​teeth 34, 36, 37 is swollen, bluish in color. On the transition fold - a fistula with exploding granulations. In cell 35 of the granulation tooth. Which is the most probable diagnosis?

Загострення локалізованого пародонтиту Aggravation of localized periodontitis

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

Хронічний рецидивуючий періостит Chronic recurrent periostitis

Хронічний дифузний остеомієліт Chronic diffuse osteomyelitis

177 / 200
У пацієнта 30-ти років при проведенні ендодонтичного лікування 46 зуба відбувся відлам інструменту в середній третині медіального-щічного каналу. Який консервативнохірургічний метод лікування слід застосувати в даному клінічному випадку? In a 30-year-old patient, during the endodontic treatment of 46 teeth, the instrument broke off in the middle third of the medial-buccal canal. What conservative surgical method of treatment should be used in this clinical case ?

Гемісекція Hemisection

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Резекція верхівки Apical resection

Реплантація Replantation

Ампутація кореня Amputation of the root

178 / 200
Пацієнтка 34-х років скаржиться на незвичайний вигляд ясен, чутливість від холодного в зубі на нижній щелепі праворуч. Об’єктивно: в ділянці 45 виявлена V-подібна атрофія ясенного краю до 1/3 довжини кореня, пальпація безболісна, холодова проба викликає короткочасну швидкоминучу больову реакцію. Який хірургічний метод лікування слід застосувати після комплексного обстеження? A 34-year-old patient complains of an unusual appearance of the gums, sensitivity from cold in the tooth on the lower jaw on the right. Objectively: V-shaped atrophy was detected in area 45 gingival margin up to 1/3 of the root length, palpation is painless, a cold test causes a short-term, transient pain reaction. What surgical method of treatment should be used after a comprehensive examination?

Френулотомія Frenulotomy

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Гінгівотомія ясенного краю Gingivotomy of the gingival margin

Переміщення клаптів слизової Moving mucosa flaps

Видалення причинного зуба Removal of the causative tooth

179 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на велику порожнину в зубі, біль та появу крові від механічних подразників і доторкувань, відчуття 'дикого м’яса'. Об’єктивно: велика каріозна порожнина, пульпова камера широко відкрита, наявна гіпертрофована пульпа. ЕОД до 30-40 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints of a large cavity in the tooth, pain and the appearance of blood from mechanical irritants and touches, a feeling of 'wild meat'. About objectively: a large carious cavity, the pulp chamber is wide open, hypertrophied pulp is present. EOD up to 30-40 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий середній карієс Acute medium caries

180 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 44 зубі. Об’єктивно: на апроксимально-медіальній поверхні визначається каріозна порожнина з широким вхідним отвором у межах біляпульпарного дентину, заповнена щільним пігментованим дентином, зондування дна каріозної порожнини безболісне, перкусія безболісна, ЕОД - 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in tooth 44. Objectively: a carious cavity with a wide entrance hole within the peripulpal dentin, filled with dense pigmented dentin, probing the bottom of the carious cavity is painless, percussion is painless, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

181 / 200
У хворого 18-ти років виявлені глибокі фісури закритого типу у третіх молярах нижньої щелепи. Прийнято рішення про проведення герметизації фісур в цих зубах з метою профілактики розвитку карієсу. Коли найбільш ефективно застосовувати такий метод профілактики? An 18-year-old patient was found to have deep closed fissures in the third molars of the lower jaw. A decision was made to seal the fissures in these teeth in order to prevent the development of caries. When the most effective way to use this method of prevention?

Упродовж восьми років після прорізування зубів Within eight years after teething

Упродовж п’яти років після прорізування зубів Within five years after teething

Упродовж трьох років після прорізування зубів Within three years after teething

Не потрібно проводити герметизацію No need to seal

Упродовж двох років після прорізування зубів Within two years after teething

182 / 200
Хворому 68-ми років з невралгією трійчастого нерву у процесі лікування необхідно виконати блокаду II гілки трійчатого нерву. До якої анатомічної області слід підвести голку для виконання даного знеболення? A 68-year-old patient with trigeminal neuralgia needs to perform a blockade of the II branch of the trigeminal nerve in the course of treatment. To which anatomical area should the needle be brought to perform this analgesia?

Круглий отвір Round hole

Овальний отвір Oval hole

Остистий отвір Prickly Hole

Нижня очна щілина Inferior orbital fissure

Верхня очна щілина Upper eye slit

183 / 200
У пацієнтки 62-х років виникли скарги на підвищену чутливість до термічних, хімічних та механічних подразників. Об’єктивно: значна втрата емалі на премолярах та молярах нижньої та верхньої щелеп. Наявність гладенько відполірованих, блискучих поверхонь стирання (фасеток). Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old female patient complained of increased sensitivity to thermal, chemical and mechanical stimuli. Objectively: significant loss of enamel on the lower and upper premolars and molars jaw. The presence of smoothly polished, shiny abrasion surfaces (facets). What is the most likely diagnosis?

Патологічне стирання твердих тканин зубів Pathological abrasion of hard tissues of teeth

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Флюороз Fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

184 / 200
Пацієнт 67-ми років страждає на кардіосклероз, епілепсію, пародонтоз III ступеня тяжкості. Об’єктивно: шийки 27 та 28 зубів оголені на 2/3. Решта зубів на верхній щелепі відсутні. День тому пацієнт травмував 28 зуб, зуб рухомий II-III ступеня, болісна горизонтальна перкусія. Яка тактика лікаря-стоматолога стосовно 28 зуба при загрозі епілептичного нападу? A 67-year-old patient suffers from cardiosclerosis, epilepsy, periodontitis of the III degree of severity. Objectively: the necks of teeth 27 and 28 are exposed by 2/3. The rest of the teeth there are none on the upper jaw. A day ago, the patient injured the 28th tooth, a movable tooth of the II-III degree, painful horizontal percussion. What are the tactics of the dentist in relation to the 28th tooth in the event of an epileptic attack?

Антиконвульсанти, видалення 28 зуба Anticonvulsants, removal of 28th tooth

Консультація невролога Consultation of a neurologist

Динамічне спостереження пацієнта Dynamic monitoring of the patient

Прийом ненаркотичних аналгетиків Reception of non-narcotic analgesics

Аплікація знеболюючих в ділянці 28 зуба Application of painkillers in the area of ​​tooth 28

185 / 200
У пащєнта 39-ти років під час повторного відвідування при проведенні різцевої анестезії Sol. Scandonesti 3% -0,4 мл виникли нудота, блювання, біль у правій клубовій ділянці, лейкоцитоз наростає, ШОЕ- 21 мм/год. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, кашльового поштовху. Який імовірний діагноз? A 39-year-old patient developed nausea, vomiting, pain in the right iliac during a repeat visit during incisal anesthesia Sol. Scandonesti 3% -0.4 ml area, leukocytosis is increasing, ESR - 21 mm/h. Positive symptom of Shtokkin-Blumberg, coughing fit. What is the probable diagnosis?

Виразка шлунка Gastric ulcer

Виразка 12-палої кишки Duodenal ulcer

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Hostry Pancreatitis

Гострий гастрит Hostry gastritis

186 / 200
На томограмі скронево-нижньощелепних суглобів пацієнта 56-ти років із генералізованою декомпенсованою формою патологічної стертості зубів визначається положення суглобових голівок в центральній оклюзії. В якому положенні знаходяться суглобові голівки в разі зменшення між-альвеолярної висоти? On the tomogram of the temporomandibular joints of a 56-year-old patient with a generalized decompensated form of pathological attrition of the teeth, the position of the articular heads in the central occlusion is determined. In what position are the articular heads in in case of a decrease in the inter-alveolar height?

Зміщуються мезіально Displace mesially

Не зміщуються Do not shift

Зміщуються назовні Moving outwards

Зміщуються дистально Moving distally

Зміщуються всередину Moving inwards

187 / 200
На етапі визначення центральної оклюзії при виготовленні повних знімних протезів пацієнту 72-х років лікар визначає орієнтири для підбору і постановки штучних зубів. Відносно якого орієнтира зубний технік формує оклюзійні криві при постановці штучних зубів за методом Васильєва? At the stage of determining the central occlusion during the manufacture of complete removable prostheses for a 72-year-old patient, the doctor determines the landmarks for the selection and placement of artificial teeth. In relation to which landmark, the dental technician forms occlusal curves when setting artificial teeth according to Vasiliev's method?

Лінія ікол Line of needles

Лінія косметичного центру Cosmetic center line

Лінія посмішки Smile line

Протетична площина Prosthetic plane

Сагітальна площина Sagittal plane

188 / 200
Вагітна 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний біль в зубі на нижній щелепі зліва, що віддає у вухо. Пацієнтка страждає на гіпертонічну хворобу. Після обстеження був діагностований гострий дифузний пульпіт 37 зуба. Як метод лікування обрана вітальна екстирпація. Який з анестетиків показаний для проведення анестезії? A 38-year-old pregnant woman turned to a dentist with complaints of acute, paroxysmal pain in the tooth on the lower jaw on the left, radiating to the ear. The patient suffers from hypertension . After the examination, acute diffuse pulpitis of tooth 37 was diagnosed. Vital extirpation was chosen as the treatment method. Which of the anesthetics is indicated for anesthesia?

Ультракаїн 4% Ultracaine 4%

Артикаїн 40 мг/мл з епінефрином (1:200 000) Articaine 40 mg/ml with epinephrine (1:200,000)

Мепівакаїн 3% Mepivacaine 3%

Лідокаїн 2% Lidocaine 2%

Анестезин Anesthesin

189 / 200
Жінка 50-ти років звернулася зі скаргами на ниючий біль у ділянці верхніх фронтальних зубів, що посилюється при накушуванні. Два дні тому зуб був депульпований за ортопедичними показаннями. Кореневий канал запломбований ендофілом. На контрольній рентгенограмі канал запломбований з виведенням невеликої кількості матеріалу за верхівку кореня. Яка тактика щодо лікування 11 зуба? A 50-year-old woman complained of aching pain in the area of ​​the upper front teeth, which worsens when biting. Two days ago, the tooth was depulped according to orthopedic indications. Root the canal is sealed with endophil. On the control X-ray, the canal is sealed with the removal of a small amount of material beyond the apex of the root. What is the strategy for the treatment of tooth 11?

Видалення зуба Tooth removal

Розтин по перехідній складці Transition fold dissection

Призначення фізіотерапевтичних процедур Prescription of physiotherapy procedures

Розпломбування корневого каналу Root canal unsealing

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

190 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт 22-х роки зі скаргами на біль в ділянці 34, 35 зубів постійного характеру, який виник через 7 днів після пломбування зубів з приводу карієсу. Об’єктивно: в 34, 35 зубах одна пломба без міжзубного проміжку, зубний сосочок в міжзубному проміжку 34, 35 набряклий, гіперемований, при доторкуванні зондом кровоточить. Поставлено діагноз: гострий катаральний папіліт. Яка помилка в лікуванні карієсу 34,35 зубів спровокувала папіліт? A 22-year-old patient turned to the dentist with complaints of pain in the area of ​​34, 35 teeth of a permanent nature, which occurred 7 days after filling teeth due to caries. Objectively: in teeth 34, 35, there is one filling without an interdental space, the dental papilla in the interdental space 34, 35 is swollen, hyperemic, it bleeds when touched with a probe. The diagnosis was made: acute catarrhal papillitis. What error in the treatment of caries of teeth 34, 35 provoked papillitis ?

Постановка однієї пломби на суміжні порожнини Placing one filling on adjacent cavities

Відсутність ізолюючої прокладки Lack of insulating gasket

Застосування композитного матеріалу Application of composite material

Травма ясенного сосочка бором Papilla Burr Injury

Наявність супраконтакту в 34, 35 зубах Presence of supracontact in 34, 35 teeth

191 / 200
Під час зняття зубного каменю у хворого 52-х років раптово з’явився біль за грудниною в ділянці серця, страх. Поступово біль посилився, став віддавати у ліву руку, лопатку. Об’єктивно: блідість, АТ- 150/95 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнтом? During the removal of tartar, a 52-year-old patient suddenly experienced pain behind the sternum in the area of ​​the heart, fear. The pain gradually increased, began to radiate to the left arm , scapula. Objectively: paleness, blood pressure - 150/95 mm Hg. What happened to the patient?

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Набряк легень Pulmonary edema

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Напад серцевої астми Heart Asthma Attack

192 / 200
До стоматолога звернулася жінка 32-х років зі скаргами на інтєнсивні iррадiюючi больові напади на нижній щелепі зліва, болі в зубах. З анамнезу: напади виникають 4-5 разів на день, тривають до 1 хвилини, нападові передують інтенсивні виділення з носа та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубі - пломба, перкусія зуба - безболісна. Механічне подразнення шкіри в ділянці нижньої губи зліва провокує гострий біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman came to the dentist with complaints of intense radiating pain attacks on the lower jaw on the left, toothache. From the anamnesis: attacks occur 4-5 times per day, last up to 1 minute, the attack is preceded by intense discharge from the nose and lacrimation. Objectively: tooth 36 has a filling, percussion of the tooth is painless. Mechanical irritation of the skin in the area of ​​the lower lip on the left provokes sharp pain. What is the most likely diagnosis?

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Дентальна плексалгія Dental plexalgia

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

193 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль від температурних подразників в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 26 зуб запломбований, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - тривалий біль, який поступово посилюється. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбований на 1 /3, в щічних каналах матеріал не простежується. Що з перерахованого є імовірною причиною ускладнення? A 52-year-old patient complains of spontaneous paroxysmal pain from temperature stimuli in tooth 26. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: tooth 26 is sealed, percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is long-lasting pain that gradually increases. On the radiograph, the palatal canal is sealed by 1/3, the material is not visible in the buccal canals. Which of the following is the probable cause of the complication?

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Неповна екстирпація пульпи, 'залишковий пульпіт' Incomplete pulp extirpation, 'residual pulpitis'

Розвиток інфекції внаслідок недостатньої антисептичної обробки кореневих каналів Development of infection due to insufficient antiseptic treatment of root canals

Травма під час проведення попередніх маніпуляцій Injury during previous manipulations

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

194 / 200
Під час планової санації порожнини рота у хлопчика 12-ти років був визначений індекс гігієни за методом Федорова-Володкіної, який дорівнює 3 бали. Якому рівню гігієни порожнини рота відповідає цей показник у даної дитини? During the scheduled remediation of the oral cavity of a 12-year-old boy, the hygiene index was determined according to the Fedorov-Volodkina method, which is equal to 3 points. What level of oral hygiene corresponds to this indicator in this child?

Дуже поганий Very bad

Поганий Bad

Незадовільний Unsatisfactory

Добрий Good

Задовільний Satisfactory

195 / 200
При профілактичному огляді дитини 2-х років встановлено: тимчасові зуби інтактні, слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Дитина здорова. Який розмір робочої частини зубної щітки має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини? During a preventive examination of a 2-year-old child, it was established: the temporary teeth are intact, the mucous membrane of the oral cavity is free of pathological changes. The child is healthy. What size should the working part of the toothbrush be for daily dental care of this child?

2,5 см 2,5 см

До 2 см До 2 см

3 см 3 см

3,5 см 3,5 см

4 см 4 cm

196 / 200
У хворого 35-ти років ортогнатичний прикус. При обстеженні оклюзії отримані контакти на мезіально щічних схилах піднебінних горбиків на молярах та премолярах верхньої щелепи та на дистальних язичних скатах щічних горбиків нижньої щелепи. Про що це свідчить? A 35-year-old patient has an orthognathic bite. During the occlusion examination, contacts were obtained on the mesial buccal slopes of the palatal cusps on the molars and premolars of the upper jaw and on the distal lingual slopes of the buccal cusps of the lower jaw. What does this indicate?

Про наявність інфраоклюзії About the presence of infraocclusion

Про наявність травматичної оклюзії About the presence of traumatic occlusion

Про передчасні контакти зубів при центральному співвідношенні On premature contact of teeth with central ratio

Про нормальне міжгорбикове співвідношення зубів About the normal intercuspular ratio of teeth

Про наявність горбикових перешкод About the presence of bumpy obstacles

197 / 200
Пацієнт 36-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль в комірці 26 зуба, видаленого 4 дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка навколо комірки гіперемована, набрякла, комірка заповнена сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient turned to the dentist with complaints of constant aching pain in the socket of tooth 26, which was removed 4 days ago. Objectively: the mucous membrane around the socket is hyperemic , swollen, the cell is filled with gray plaque. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний альвеоліт Acute purulent alveolitis

Гострий серозний періостит нижньої щелепи Acute serous periostitis of the lower jaw

Гострий серозний альвеоліт Acute serous alveolitis

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

198 / 200
У пацієнтки 31-го року діагностовано 'сухий' альвеоліт комірки 36 зуба, що виник через 3 дні після екстракції. Яке потрібно провести лікування крім промивання комірки антисептиком? A 31-year-old female patient was diagnosed with 'dry' alveolitis of cell 36 of tooth, which occurred 3 days after extraction. What treatment should be carried out in addition to washing the cell with an antiseptic?

Провести кюретаж комірки до появи крові Curetate the cell until blood appears

Йодоформну турунду в комірку Iodoform turundum in the cell

Призначити ротові ванночки антисептиками Prescribe oral baths with antiseptics

Ввести антибіотик по перехідній складці Enter the antibiotic through the transitional fold

Призначити фізіопроцедури Prescribe physical procedures

199 / 200
Хворий 45-ти років, якому 3 дні тому проведена первинна хірургічна обробка рани щоки, скаржиться на розпинаючий біль, набряк м’яких тканин щоки, почервоніння шкіри навколо ушитої рани, гіпертермію до 38oC. Яка тактика лікування? A 45-year-old patient who underwent primary surgical treatment of a cheek wound 3 days ago complains of excruciating pain, swelling of the soft tissues of the cheek, redness of the skin around the sutured wounds, hyperthermia up to 38oC. What are the tactics of treatment?

Часткове зняття швів, дренування рани Partial suture removal, wound drainage

Дренування рани через міжшовні проміжки Wound drainage through interstices

Зняття всіх швів з рани Removing all sutures from the wound

Промивання рани через міжшовні проміжки Wound washing through interstices

Накладання мазьової пов’язки Applying an ointment bandage

200 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся робітник хімічного заводу з опіком слизової оболонки порожнини рота їдким натром. Який із перерахованих медикаментозних засобів необхідно використати для надання невідкладної допомоги: A worker of a chemical plant with a caustic soda burn of the mucous membrane of the oral cavity turned to the dentist. Which of the listed medicinal products should be used to provide emergency care:

0,5% розчин етонію 0.5% ethonium solution

0,5% розчин оцтової кислоти 0.5% acetic acid solution

50% розчин етилового спирту 50% ethyl alcohol solution

3% розчин хлориду натрію 3% sodium chloride solution

0,1% розчин нашатирного спирту 0.1% ammonia solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест