Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворому 52 роки. У крові: ер.- 3,4 • 1012/л, анізо- та пойкілоцитоз, з наявністю мегалоцитів та мегалобластів; КП- 1,48; лейк.- 3,8 • 109/л. Якому найбільш імовірному діагнозу відповідає зазначена картина крові? The patient is 52 years old. In the blood: er.- 3.4 • 1012/l, aniso- and poikilocytosis, with the presence of megalocytes and megaloblasts; KP- 1, 48; leuk.- 3.8 • 109/l. What is the most probable diagnosis corresponding to the specified blood pattern?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Кандидозний стоматит Thrush

Ілосалгія Ilosalgia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Перніціозна анемія Pernicious anemia

2 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на шорсткість слизової оболонки щоки, неприємні відчуття під час приймання їжі. Об’єктивно: на гіперемованій слизовій оболонці лівої щоки та в ретромолярній ділянці відмічається візерунчасте розташування білуватих нашарувань, що не знімаються. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of roughness of the mucous membrane of the cheek, unpleasant sensations during eating. Objectively: on the hyperemic mucous membrane of the left cheek and in the retromolar area a patterned arrangement of whitish layers that do not come off is noted. What is the most likely diagnosis?

Червоний вівчак Red Sheepdog

Лейкоплакія Leukoplakia

Кандидозний стоматит Thrush

Червоний плескатий лишай Red lichen

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

3 / 200
Пацієнт 44-х років скаржиться на самочинний, нападоподібний біль, що виникає в різний час доби, з іррадіацією у вухо, нижню щелепу зліва. Біль триває 15-20 хвилин, посилюється від холодного. Об’єктивно: на жувальній поверхні 27 зуба глибоко каріозна порожнина. Після некротомії виявлено незначну ділянку оголеної пульпи. Реакція на холод різко болюча. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of spontaneous, paroxysmal pain that occurs at different times of the day, radiating to the ear, lower jaw on the left. The pain lasts 15-20 minutes, aggravated by cold. Objectively: there is a deeply carious cavity on the chewing surface of tooth 27. After necrotomy, a small area of ​​exposed pulp was found. The reaction to cold is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Іострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий гнійний пульпит Acute purulent pulpitis

4 / 200
У пацієнтки 13-ти років самовільні болі в ділянці лівої верхньої щелепи. Виникли декілька днів тому. Об’єктивно: в 24 зубі є глибока каріозна порожнина, зондування різко болюче і викликає тривалий біль. Перкусія трохи позитивна. На рентгенограмі: несформована верхівка кореня. Яка тактика лікаря? A 13-year-old female patient has spontaneous pain in the area of ​​the left upper jaw. It appeared a few days ago. Objectively: there is a deep carious cavity in the 24th tooth, probing sharply painful and causes long-term pain. Percussion is slightly positive. X-ray: unformed apex of the root. What are the doctor's tactics?

Екстирпація, постійне пломбування евгенолвмісними пастами Extirpation, permanent sealing with eugenol-containing pastes

Екстирпація, тимчасове пломбування кальцієвмісною пастою Extirpation, temporary filling with calcium paste

Екстирпація, тимчасово турунда з гвоздичною олією Extirpation, temporary turunda with clove oil

Екстирпація, постійне пломбування склоіномерним цементом Extirpation, permanent filling with glass ionomer cement

Екстирпація, тимчасово турунда з дека-метоксином Extirpation, temporary turunda with deca-methoxin

5 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при пломбуванні порожнини III класу за Блеком з косметичних мірку- вань? Which filling materials are preferred when filling a Class III cavity according to Black for cosmetic reasons?

Мікрофіли Microfiles

Гібридні композити Hybrid Composites

Макрофіли Macrofiles

Конденсуючи композити Condensing Composites

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

6 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при реставрації порожнин IV класу за Блеком? Which filling materials are preferred in the restoration of Class IV cavities according to Black?

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

Макрофіли Macrofiles

Мікрофіли Microfiles

Конденсуючі композити Condensing Composites

Гібридні композити Hybrid Composites

7 / 200
Вагітна у терміні 4 місяці звернулась до стоматолога на консультацію. Об’єктивно: край ясен та ясенні сосочки щільні, в вигляді валика, збільшені на 1/3 висоти коронки зуба, овальної форми. Який попередній діагноз? A 4-month pregnant woman consulted a dentist. Objectively: the gingival margin and gingival papillae are dense, in the form of a ridge, increased by 1/3 of the height of the crown tooth, oval in shape. What is the previous diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Пародонтоз Periodontosis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтит Periodontitis

8 / 200
У дитини 7-ми років під час профілактичного огляду в перших постійних молярах виявлені закриті непігментовані фісури. Цілісність емалі збережена, при її зондуванні шорсткість не визначається. Яка тактика лікаря? During a preventive examination of a 7-year-old child, closed, unpigmented fissures were found in the first permanent molars. The integrity of the enamel is preserved, roughness is not detected during its probing. What are the doctor's tactics ?

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Інвазивна герметизація Invasive sealing

АБТ-методика ABT Method

9 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній ділянці. Температура тіла 37,8°С. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед козелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid area. Body temperature is 37.8°C. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of soft tissues in front of the turbinate of the left ear. Narrowed auditory canal. Mouth opening is limited to 2.0 cm. Teeth are intact, the lower jaw is slightly shifted to the right. The mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артрит лівого СНЩС Arthritis of the left TMJ

Артоз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of parotid-chewing area

Лівосторонній отит Left-sided otitis

10 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на періодично виникаючий зсув нижньої щелепи, що з’являється при розмові чи широкому відкриванні рота. Зсув хворий усуває самостійно шляхом натиснення на підборіддя. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient turned to the dentist with complaints about the periodically occurring shift of the lower jaw, which appears when talking or opening the mouth wide. The patient eliminates the shift independently by pressure on the chin. What is the most likely diagnosis?

Звичний вивих нижньої щелепи Habitual dislocation of the lower jaw

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Артоз СНЩС Arthritis TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

11 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на наявність нориць на шкірі в ділянці нижньої щелепи праворуч. Об’єктивно: температура тіла 37,2 — 37,8°С. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці кута нижньої щелепи справа. Шкіра червоно-синюшного відтінку. Визначають 4 нориці з незначними крихкоподібними виділеннями. При пальпації слабкоболісний дерев’янистий інфільтрат з окремими ділянками флуктуації. Відкривання рота до 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of the presence of fistulas on the skin in the area of ​​the lower jaw on the right. Objectively: body temperature 37.2 — 37.8°С. The face is asymmetric due to edema in the area of ​​the corner of the lower jaw on the right. The skin is of a red-bluish shade. 4 fistulas with slight friable secretions are identified. On palpation, a mildly painful woody infiltrate with separate areas of fluctuation. Mouth opening up to 1.5 cm. What is the most likely diagnosis ?

Мігруюча гранульома обличчя Migrant facial granuloma

Актиномікоз нижньої щелепи Actinomycosis of the lower jaw

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Ретромолярний періостит Retromolar periostitis

12 / 200
До лікаря звернувся хворий 42-х років зі скаргами на пухлиноподібне утворення на слизовій нижньої губи, що з’явилося приблизно місяць тому та повільно збільшується в розмірах. Об’єктивно: у товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою. Слизова над ущільненням прозора, навколо - не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient approached the doctor with complaints about a tumor-like formation on the mucous membrane of the lower lip, which appeared about a month ago and is slowly increasing in size. About' Objectively: in the thickness of the lower lip, there is a seal, limited, elastic, painless, rounded in shape, fused to the mucous membrane. The mucous membrane above the seal is transparent, the surrounding area is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Ліпома нижньої губи Lipoma of the lower lip

Кіста малої слинної залози Cyst of minor salivary gland

Абсцес малої слинної залози Abscess of minor salivary gland

Фіброма нижньої губи Fibroma of lower lip

13 / 200
Хворий 35-ти років звернувся за допомогою через 3 доби після видалення 37 зуба, зі скаргами на погіршення загального стану. Об’єктивно: хворий блідий, температура 38,1°С. Нижня щелепа ліворуч муфтоподібно потовщена, м’які тканини навколо набряклі, відкривання рота утруднено. Перехідна складка на рівні 48, 47, 45 зубів набрякла, слизова оболонка гіпе-ремована, з комірки 47 зуба виділяється гній, перкусія 48, 47, 45 болісна. В області нижньої губи - парестезія. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient sought help 3 days after the removal of the 37th tooth, with complaints of worsening general condition. Objectively: the patient is pale, the temperature is 38, 1°C. The lower jaw on the left is thickened like a cuff, the soft tissues around it are swollen, it is difficult to open the mouth. The transitional fold at the level of teeth 48, 47, 45 is swollen, the mucous membrane is hyper-removed, pus is released from the cell of tooth 47, percussion 48, 47 , 45 painful. There is paresthesia in the area of ​​the lower lip. What is the most likely diagnosis?

Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи Suppuration of the radicular cyst of the lower jaw

Гострий періостит нижньої щелепи Acute periostitis of the lower jaw

Флегмона піднижньощелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

Гострий періодонтит 47 зуба Acute periodontitis of tooth 47

14 / 200
Батьки хлопчика 5-ти років, що відвідує дитячий садок, скаржаться на набряк м’яких тканин в обох привушно- жувальних областях, підвищення температури до 38°С. Об’єктивно: привушні слинні залози збільшені, при пальпації м’які, болісні. Шкіра напружена, бліда, масна. З протоки слинної залози виділяється невелика кількість прозорої слини. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 5-year-old boy attending kindergarten complain of swelling of soft tissues in both parotid and masticatory areas, temperature rise to 38°C. Objectively: the parotid salivary glands are enlarged, soft and painful upon palpation. The skin is tense, pale, greasy. A small amount of clear saliva is secreted from the duct of the salivary gland. What is the most likely diagnosis?

Бактеріальний паротит Bacterial mumps

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg's pseudomumps

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Абсцес привушних ділянок Abscess of parotid areas

Лімфаденіт привушних ділянок Lymphadenitis of parotid areas

15 / 200
Хворий 22-х років звернувся з приводу утрудненого прорізування 48 зуба, зі скаргами на біль у ділянці 48 зуба, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: рот відкриває до 2,5 см. Коронка 48 зуба прорізалася медіальними горбами, вкрита слизовою оболонкою, набрякла, гіперемована, з-під неї виділяється гній. Яку лікувальну тактику слід обрати? A 22-year-old patient applied for difficult eruption of tooth 48, with complaints of pain in the area of ​​tooth 48, limited opening of the mouth. Objectively: the mouth opens to 2.5 cm. The crown of tooth 48 was cut through by the medial ridges, covered with a mucous membrane, swollen, hyperemic, and pus is secreted from under it. What treatment tactics should be chosen?

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Видалення 48 зуба Removal of tooth 48

Медикаментозна терапія Drug therapy

Розсічення каптура Dissection of the hood

Висічення каптура Cut cap

16 / 200
Хворому 45-ти років перед видаленням кореня 13 зуба з приводу хронічного періодонтита зроблена інфраорбітальна анестезія. Після виконання анестезії з’явилися явища ішемії шкіри підочної ділянки. Що найбільш імовірно стало причиною ішемії? A 45-year-old patient underwent infraorbital anesthesia before the removal of the root of the 13th tooth due to chronic periodontitis. After the anesthesia, skin ischemia of the suborbital area appeared. What is most likely caused ischemia?

Травмування ін’єкційною голкою судин Vessel needle injury

Травмування ін’єкційною голкою очного яблука Eyeball needle injury

Попадання анестезуючого розчину в орбіту Injection of anesthetic solution into the orbit

Спазмуюча дія анестезуючого розчину на судини Spasmodic effect of anesthetic solution on blood vessels

Травмування ін’єкційною голкою підочного нерва Injury with an injection needle of the infraorbital nerve

17 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на часте випадіння пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 порожнина 4 класу за Блеком. Ріжучий край широкий; на рентгенограмі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний метод лікування даного хворого? A 43-year-old man complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. Objectively: at 21, a Class 4 cavity according to Black. The incisal edge is wide ; there are no pathological changes on the X-ray. What is the optimal method of treatment for this patient?

Керамічна вкладка Ceramic tab

Пластмасова коронка Resin Crown

Металева вкладка Metal tab

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Металопластмасова коронка Reinforced Plastic Crown

18 / 200
Під час обстеження порожнини рота хворого 69-ти років на фоні повної відсутності зубів, виявлений 'рухливий альвеолярний гребінь'на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу? During the examination of the oral cavity of a 69-year-old patient against the background of a complete absence of teeth, a 'mobile alveolar ridge' was detected on the upper jaw; Schroeder grade 2 atrophy. Mucosal the shell is moderately mobile. Which impression should be preferred in terms of the degree of compression?

З тиском With pressure

Комбінований Combined

Диференційований Differentiated

Компресійний Compression

Декомпресійний Decompression

19 / 200
Чоловік 39-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, гіперсалівацію, головний біль. Хворіє впродовж року. Об’єктивно: шкірні покрови бліді, слизова ясен набрякла, яскраво-червоного кольору, болісна при дотику, кровоточить. По ясенному краю визначається сіро-чорна облямівка, яка не знімається. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old man complains of pain, bleeding gums, hypersalivation, headache. He has been ill for a year. Objectively: the skin is pale, the mucous membrane of the gums is swollen, bright red in color, painful to the touch, bleeding. A gray-black border is determined along the gum line, which cannot be removed. The regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Пелагра Pelagra

- -

Арибофлавіноз Ariboflavinosis

Меркуріалізм Mercurialism

Сатурнізм Saturnism

20 / 200
Під час профогляду у юнака 18-ти років лікар-стоматолог виявив на спинці та бічній поверхні язика округлі та гладенькі ділянки діаметром 0,5х1,0 см, оточені білуватим вінчиком. У зіскобі визначаються поодинокі клітини Candida albicans, Treponema pallidum. Який остаточний діагноз? During a professional examination of an 18-year-old young man, a dentist found round and smooth areas with a diameter of 0.5x1.0 cm on the back and side of the tongue, surrounded by whitish with a whisk. Single cells of Candida albicans, Treponema pallidum are determined in the scraping. What is the final diagnosis?

Кандидозний глосит Candida glossitis

Десквамативний глосит Desquamative Gloss

Ромбовидний глосит Diamond Glossy

Атрофічний кандидоз Atrophic candidiasis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

21 / 200
Жінці 30-ти років проводилося лікування пульпіту методом девітальної екстирпації. У 15 зубі була залишена миш’яковиста паста. На повторний прийом пацієнтка прийшла тільки на 4-ту добу. Розвинувся токсичний періодонтит. Який засіб оптимальний для обробки кореневого каналу? A 30-year-old woman was treated for pulpitis by devital extirpation. An arsenic paste was left in the 15th tooth. The patient came for a repeat appointment only on the 4th day . Toxic periodontitis has developed. What is the best tool for root canal treatment?

Трипсин Trypsin

Крезофен Cresofen

Евгенол Евгенол

Емульсія гідрокортизону Hydrocortisone emulsion

Розчин Люголю Lugol's solution

22 / 200
Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, нездужання, підвищення температури тіла до 38,6°C. Після переохолодження хворий заступив на робочу зміну. Об’єктивно: ясна в області нижніх фронтальних зубів та слизова піднебіння гіперемовані, набряклі; некроз ясеневого краю і збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фузо-спірилярний симбіоз. У крові: ер.- 4, 5 • 1012/л; лейк.- 7,2 • 109/л; ШОЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient, a driver, complains of acute pain in the mouth, throat, malaise, an increase in body temperature to 38.6°C. After hypothermia, the patient took on a work shift. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth and the mucous palate are hyperemic, swollen; necrosis of the gingival margin and enlargement of the tonsils. Bacterioscopy: fuso-spiral symbiosis. In the blood: er.- 4, 5 • 1012/l; leukemia .- 7.2 • 109/l; ESR- 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Провести лікування і видати лікарняний лист Conduct treatment and issue sick leave

Направити на консультацію до ЛОР-фахівця Send for consultation to an ENT specialist

Провести лікування і відправити на робочу зміну Treat and send to work shift

Направити на лікування до щелепно-лицьового стаціонару Send for treatment to the maxillofacial hospital

Провести лікування і видати довідку встановленої форми Conduct treatment and issue a certificate of the established form

23 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11,21 зубах, косметичний дефект. Об’єктивно: в 11,21 зубах в області екватора вестибулярної поверхні коронки зуба виявлені дефекти емалі овальної форми, які розташовані в косому напрямі, з гладким, блискучим, щільним дном. В анамнезі - тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complained of cold, sweet pain in 11.21 teeth, a cosmetic defect. Objectively: in 11.21 teeth in in the area of ​​the equator of the vestibular surface of the crown of the tooth, oval-shaped enamel defects were found, which are located in an oblique direction, with a smooth, shiny, dense bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Поверхневий карієс Surface caries

Некроз емалі Enamel necrosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

24 / 200
Хворому 25-ти років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні 43 в приший-ковій ділянці, нижче за рівень ясен. Який оптимальний матеріал для постійної пломби в даному випадку? A 25-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 43. Objectively: the carious cavity is located on the vestibular surface 43 in the cervical area, below the level gum. What is the optimal material for a permanent filling in this case?

Амальгама Amalgam

Композит хімічної полімеризації Chemical polymerization composite

Компомер Compomer

Силіко-фосфатний цемент Silica-phosphate cement

Композит світлової полімеризації Light polymerization composite

25 / 200
Пацієнтка 42-х років скаржиться на потрапляння їжі в міжзубний проміжок. Об’єктивно: у 26 на дистальній поверхні каріозна порожнина. Міжзубний сосочок гіперемований, набряклий. На рентгенограмі: остеопороз вершини міжальвеоляр-ної перегородки. Яка подальша тактика лікаря? A 42-year-old patient complains of food getting into the interdental space. Objectively: 26 has a carious cavity on the distal surface. The interdental papilla is hyperemic, swollen. On the X-ray : osteoporosis of the top of the interalveolar septum. What are the doctor's next tactics?

Запломбувати зуб без відновлення контактного пункту та провести місцеву протизапальну терапію Fill the tooth without restoring the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Відновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапію Restore contact point and perform general osteotropic therapy

Контактний пункт не відновлювати, призначити гліцерофосфат кальцію per os Do not restore the contact point, prescribe calcium glycerophosphate per os

Відновити контактний пункт та провести місцеву протизапальну терапію Restore the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Відновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцію Restore contact point and prescribe calcium chloride electrophoresis

26 / 200
До стоматолога звернулася мама з 6-літньою дівчинкою з приводу незмикання передніх зубів. В анамнезі: шкідлива звичка смоктати язик. Об’єктивно: симптом 'наперстку'при змиканні губ, мова порушена, між передніми зубами спостеріга- ється вертикальна щілина до 8 мм. Який прикус у дитини? A mother with a 6-year-old girl went to the dentist about the front teeth not closing. History: bad habit of sucking the tongue. Objectively: symptom of 'thimble' when closing lips, speech is impaired, a vertical gap of up to 8 mm is observed between the front teeth. What is the child's bite?

Мезіальний прикус Mesial bite

Дистальний прикус Distal bite

Перехресний прикус Cross bite

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep bite

27 / 200
Хворий 35-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на пульсуючий біль у зубі. Встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 33. Для знеболювання 33 зуба була проведена провідникова анестезія 2% розчином ультракаїну з адреналіном. При розкритті порожнини зуба пацієнт відчув різкий біль у зубі, після чого зблід і втратив свідомість. АТ- 60/30 мм рт.ст., пульс ниткоподібний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient consulted a dentist with complaints of throbbing pain in a tooth. The diagnosis was established: acute purulent pulpitis 33. Conductor anesthesia 2 was performed to anesthetize tooth 33 % solution of ultracaine with adrenaline. When the tooth cavity was opened, the patient felt a sharp pain in the tooth, after which he turned pale and lost consciousness. Blood pressure - 60/30 mm Hg, the pulse is filiform. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Непритомність Fainting

Серцево-судинний колапс Cardiovascular collapse

Алергічна реакція на ультракаїн Allergic reaction to ultracaine

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

28 / 200
Хвора 25-ти років звернулась до хірурга-стоматолога з метою підготовки порожнини рота до протезування. Після огляду та клінічного обстеження встановлено діагноз: хронічний періодонтит 41 та 12 зубів. Оберіть анестезію для ефективного знеболювання при видалені 12 зуба: A 25-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of preparing the oral cavity for prosthetics. After the examination and clinical examination, the diagnosis was established: chronic periodontitis of 41 and 12 teeth. Choose anesthesia for effective pain relief when 12 teeth are removed:

Двобічна мандибулярна Bilateral mandibular

Мандибулярна та щічна Mandibular and buccal

Торусальна Torusal

Туберальна та палатинальна Tuberal and palatal

Інфраорбітальна та інцизівальна Infraorbital and incisive

29 / 200
На прийомі у стоматолога після видалення зуба у пацієнтки 46-ти років раптом з’явився пульсуючий головний біль, запаморочення, шум у вухах, тахікардія, підвищення артеріального тиску до 220/160 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? At the dentist's appointment after tooth extraction, a 46-year-old female patient suddenly developed a throbbing headache, dizziness, tinnitus, tachycardia, increased blood pressure to 220/160 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

30 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлений хворий 32-х років з ознаками задухи. Після огляду встановлено: осколковий перелом нижньої щелепи у ментальному відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити? A 32-year-old patient with signs of suffocation was brought to the maxillofacial department. After the examination, it was found: a fragmentary fracture of the lower jaw in the mental department, dislocation asphyxia. What urgent manipulations must be carried out?

Зафіксувати язик лігатурою Fix the tongue with a ligature

Провести конікотомію Perform conicotomy

Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки Capture moving mucosal flaps

Негайно накласти трахеостому Apply a tracheostomy immediately

Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла Free the oropharyngeal lumen from a foreign body

31 / 200
Дитині 5,5 років. При профілактичному огляді визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського; горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодонта: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems and Tsilinsky ledge was determined; the tubercles of the milk molars are well defined. Laziness of chewing. Specify the correct actions of the orthodontist:

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Perform a re-examination after eruption of the first permanent molars

Втручання ортодонта не потрібні Orthodontist interventions are not required

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

32 / 200
Хворому 37 років. Хворіє на хронічний пародонтит, абсцедування, стадія загострення. Під час накладання пародон-тальних пов’язок з антибіотиками, пацієнт поскаржився на свербіж обличчя, став занепокоєним. Дихання набуло спазматичного відтінку, обличчя набрякло, особливо в ділянці щелепи, пульс прискорився. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 37 years old. He suffers from chronic periodontitis, abscessation, the stage of exacerbation. During the application of periodontal bandages with antibiotics, the patient complained of itching of the face, became worried. Breathing became spasmodic, the face was swollen, especially in the area of ​​the jaw, the pulse accelerated. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Напад серцевої астми Heart Asthma Attack

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Набряк Квінке Quincke edema

33 / 200
З метою профілактичного огляду до стоматолога звернулись батьки з дівчинкою 6,5 років. Об’єктивно: зуби інтактні, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною дорівнює 1 балу. Який з методів профілактики карієсу оптимальний в даному випадку? The parents of a 6.5-year-old girl went to the dentist for a preventive examination. Objectively: the teeth are intact, the hygiene index according to Fedorov-Volodkina is equal to 1 point. What from the methods of caries prevention, which one is optimal in this case?

Аплікація 10% розчином глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Електрофорез з 10% розчином глюконату кальцію Electrophoresis with 10% calcium gluconate solution

Герметизація фісур Fissure sealing

Електрофорез з 1% розчином фтористого натрію Electrophoresis with 1% sodium fluoride solution

Полоскання 0,2% розчином фториду натрію Rinsing with 0.2% sodium fluoride solution

34 / 200
У 7-річної дівчинки на лівій щоці по лінії змикання зубів на рівні перших молярів виявлено круглої форми новоутворення на тонкій ніжці розміром 0,5 см в діаметрі, з гладкою поверхнею, покритою незміне-ною слизовою оболонкою. Пальпаторно воно безболісне, щільне. Який найбільш імовірний діагноз? In a 7-year-old girl, a round-shaped tumor on a thin stalk measuring 0.5 cm in diameter was found on the left cheek along the line of teeth closure at the level of the first molars, with a smooth a surface covered with an unchanged mucous membrane. It is painless and dense on palpation. What is the most likely diagnosis?

Папілома Papilloma

Гемангіома Hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

Фіброма Fibroma

Епуліс Epulis

35 / 200
Дівчинка 8-ми років звернулась зі скаргами на наявність плями в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 зуба в ді- лянці ріжучого краю пляма жовтого кольору з чіткими межами, блискуча, безболісна при зондуванні, не забарвлюється метиленовим синім. Виберіть найбільш імовірну причину даного захворювання: An 8-year-old girl complained about the presence of a stain in the area of ​​the front teeth of the upper jaw. Objectively: on the vestibular surface of the 11th tooth in the area of ​​the cutting edge a spot of yellow color with clear borders, shiny, painless on probing, does not stain with methylene blue. Choose the most likely cause of this disease:

Травма 51 зуба Tooth 51 Injured

Надлишок фтору у питній воді Excess fluoride in drinking water

Незадовільна гігієна ротової порожнини Unsatisfactory oral hygiene

Недостатність фтору у питній воді Fluoride deficiency in drinking water

Спадкова патологія емалі Hereditary enamel pathology

36 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дівчинкою 3-х років з метою підбору зубної пасти для дитини. При об’єктивному обстеженні в дівчинки захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота не виявлено. Дитині доцільно рекомендувати зубну пасту: Parents with a 3-year-old girl turned to the dentist with the aim of selecting toothpaste for the child. During an objective examination of the girl's teeth, periodontal tissues and the mucous membrane of the oral cavity was not detected. It is advisable to recommend toothpaste to the child:

З вмістом ферментів Contains enzymes

З низьким вмістом фтору Low fluoride

Без фтору No Fluorine

З мінеральними солями With mineral salts

З середнім вмістом фтору With an average fluoride content

37 / 200
Дитина 15-ти років, що хворіє на анемію, скаржиться на болісну припухлість у лівій піднижньощелепній ділянці обличчя, яка з’явилась після переохолодження. При огляді визначається асиметрія обличчя за рахунок припухлості тканин лівої піднижньощелепної ділянки, шкіра слабко гіпе-ремована. Під час пальпації визначається болісне утворення, розміром 3x5 см, спаяне зі шкірою та навколишніми тканинами. Яке лікування необхідне хворому на другий день після розкриття абсцесу? A 15-year-old child suffering from anemia complains of painful swelling in the left submandibular area of ​​the face, which appeared after hypothermia. During the examination, facial asymmetry is determined due to the swelling of the tissues of the left submandibular area, the skin is slightly hyper-removed. During palpation, a painful formation, 3x5 cm in size, fused to the skin and surrounding tissues is determined. What treatment is required for the patient on the second day after the opening of the abscess?

Медикаментозна терапія, промивання рани розчинами антисептиків, загальне УФО Drug therapy, washing the wound with antiseptic solutions, general UFO

Промивання рани антисептиками, анти-біотикотерапія Wound washing with antiseptics, anti-biotic therapy

Промивання рани антисептиками, фізіо-лікування Wound washing with antiseptics, physical therapy

Промивання рани антисептиками, знеболюючі ліки Wound washing with antiseptics, painkillers

Промивання рани антисептиками, анти-гістамінні препарати Wound washing with antiseptics, antihistamines

38 / 200
З дитиною 7-ми років звернулася мати зі скаргами на наявність рани верхньої губи та кровотечу у дитини. Після падіння з гойдалки дитина свідомості не втрачала. При огляді визначається наскрізна рана верхньої губи (1 см), кровотеча. Яка допомога потрібна потерпілому? A 7-year-old child was approached by a mother with complaints about the presence of a wound on the upper lip and bleeding in the child. After falling from the swing, the child did not lose consciousness. During the examination, a through-and-through upper lip wound (1 cm), bleeding. What help does the victim need?

Амбулаторне лікування, відстрочена хірургічна обробка рани Outpatient treatment, delayed surgical treatment of the wound

Госпіталізація, первинна хірургічна обробка рани, симптоматичне лікування Hospitalization, primary surgical treatment of the wound, symptomatic treatment

Лікування амбулаторне, симптоматична терапія Outpatient treatment, symptomatic therapy

Госпіталізація, симптоматичне лікування Hospitalization, symptomatic treatment

Амбулаторне лікування, хірургічна обробка рани Outpatient treatment, surgical wound treatment

39 / 200
У хворого 25-ти років з алкогольним психозом, після травми відмічається запа-діння тканин у лівій половині обличчя, кровотеча з носа, крововилив у підочній ділянці на нижню повіку зліва. На рентгенограмі: порушення прозорості лівої гайморової порожнини, порушення контурів лівого вилично-альвеолярного гребеня. Яке лікування потрібне хворому? In a 25-year-old patient with alcoholic psychosis, after an injury, there is tissue subsidence in the left half of the face, bleeding from the nose, hemorrhage in the suborbital area on the lower eyelid on the left. On the radiograph: violation of the transparency of the left maxillary cavity, violation of the contours of the left zygomatic-alveolar ridge. What treatment does the patient need?

Хірургічне вправлення лівої виличної кістки, медикаментозна терапія, лікування у психоневролога Surgical reduction of the left zygomatic bone, drug therapy, treatment by a psychoneurologist

Лікування у психоневролога, знеболюючі ліки Treatment by a psychoneurologist, painkillers

Хірургічне вправлення виличної кістки, знеболюючі ліки Surgical reduction of the zygomatic bone, pain medication

Медикаментозна терапія, фізіолікування Drug therapy, physiotherapy

Лікування у психоневролога, антибіоти-котерапія Treatment by a psychoneurologist, antibiotics-cotherapy

40 / 200
У хворого 70-ти років під час огляду в ділянці 25, 26 зубів встановлено збільшення альвеолярного відростка, що має округлу форму, у центрі - виразка, що вкрита некротичною тканиною, 25 і 26 зуби рухомі. Піднижньощелепні лімфовузли збільшені. Яке обстеження необхідно хворому? In a 70-year-old patient, during the examination in the area of ​​25, 26 teeth, an increase in the alveolar process was found, which has a rounded shape, in the center - an ulcer covered with necrotic tissue, 25 and 26 teeth are mobile. The submandibular lymph nodes are enlarged. What examination does the patient need?

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка, цитологічне дослідження X-ray examination of the alveolar process, cytological examination

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка і гайморової порожнини X-ray examination of the alveolar process and maxillary cavity

Рентгенограма альвеолярного відростка і гайморової порожнини, гістологічне дослідження X-ray of the alveolar process and maxillary cavity, histological examination

Диспансерне спостереження, цитологічне дослідження виразки Dispensary observation, cytological examination of ulcer

Гістологічне дослідження тканин виразки, рентгенологічне дослідження гайморової порожнини Histological examination of ulcer tissues, X-ray examination of the maxillary cavity

41 / 200
Хвора 25-ти років направлена стоматологом-терапевтом для видалення 27 з приводу загострення хронічного пе-ріодонтиту. Хірургом-стоматологом проведено знеболювання внутрішньоротовим способом - туберальна та палатинальна анестезія. Які нерви виключає тубераль-на анестезія? A 25-year-old female patient was referred by a dentist-therapist for removal of 27 due to an exacerbation of chronic periodontitis. The dentist-surgeon administered intraoral analgesia - tuberal and palatal anesthesia. What nerves does tuberal anesthesia exclude?

Задні верхні альвеолярні гілки інфраор-бітального нерва Posterior superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Великий та малий нерви піднебіння Major and minor palatine nerves

Передні верхні альвеолярні гілки інфра-орбітального нерва Anterior upper alveolar branches of the infra-orbital nerve

Верхньощелепний нерв Maxillary nerve

Середні верхні альвеолярні гілки інфра-орбітального нерва Medium upper alveolar branches of the infra-orbital nerve

42 / 200
У чоловіка 40-ка років, що перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного генералізованого пародонтиту I ступеня, виявили у 14 зубі пломбу з амальгами, яка глибоко заходить в міжзубний проміжок. Що може бути найбільш поширеним наслідком даного стану? In a 40-year-old man, who is under medical records for chronic generalized periodontitis of the first degree, an amalgam filling was found in the 14th tooth, which goes deep into the interdental interval. What could be the most common consequence of this condition?

Загострення генералізованого пародонтиту Exacerbation of generalized periodontitis

Утворення зубних відкладень Formation of dental deposits

Розвиток травматичної оклюзії Development of traumatic occlusion

Утворення кісткової кишені Bone pocket formation

Утворення пародонтальної кишені Formation of periodontal pocket

43 / 200
Жінка 20-ти років перед протезуванням звернулась до лікаря-стоматолога для підготовки 12, 22 під металокерамічну мо-стоподібну конструкцію. Під час препарування була розкрита пульпова камера 22. Який метод лікування найбільш доцільний у даному клінічному випадку? Before prosthetics, a 20-year-old woman consulted a dentist to prepare 12, 22 for a metal-ceramic bridge-like structure. During the preparation, the pulp chamber 22 was opened. What treatment method is most appropriate in this clinical case?

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна пульпектомія Devital pulpectomy

Комбінований метод Combined method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Консервативний метод Conservative method

44 / 200
Дівчинка 12-ти років звернулася до клініки зі скаргами на естетичний дефект обличчя. Об’єктивно: губи зімкнені, коловий м’яз рота напружений, підборіддя скошене назад, всі зуби постійні, різці верхньої щелепи нахилені в піднебінний бік, глибоко перекривають нижні різці; в бічних ділянках спостерігається змикання однойменних зубів. Визначте діагноз: A 12-year-old girl applied to the clinic with complaints of an aesthetic defect of the face. Objectively: the lips are closed, the orbicularis oculi muscle is tense, the chin is slanted back, all teeth are permanent, the incisors of the upper jaw are inclined to the palatal side, deeply overlap the lower incisors; in the lateral areas, there is a closing of the teeth of the same name. Determine the diagnosis:

Піднебінне положення різців верхньої щелепи Palatal position of maxillary incisors

III клас за класифікацією Енгля Engle Class III

II клас 1 підклас за класифікацією Енгля II class 1 subclass according to Engel's classification

II клас 2 підклас за класифікацією Енгля Class II, subclass 2 according to Engel's classification

I клас за класифікацією Енгля I class according to Engel's classification

45 / 200
До клініки звернувся хлопчик 10-ти років. Об’єктивно: скошене назад підборіддя, виразна підборідно-губна борозна; нижня губа вкладається під верхні різці. Верхня губа не прикриває різців. Якому патологічному прикусу відповідають зазначені ознаки? A 10-year-old boy came to the clinic. Objectively: a tilted back chin, a distinct chin-lip groove; the lower lip is inserted under the upper incisors. The upper lip is not covers the incisors. What pathological bite do the indicated signs correspond to?

Біпрогнатичний Biprognathic

Прогнатичний Prognathic

Відкритий Open

Прогенічний Progenic

Глибокий Deep

46 / 200
При бічних переміщеннях нижньої щелепи перетинання трансверзальних різцевих шляхів утворюється готичний кут, що дорівнює: When the lower jaw is moved laterally, the intersection of the transversal incisal paths creates a gothic angle equal to:

40-50 ° 40-50 °

120 ° 120 °

100-110° 100-110°

15-17 ° 15-17 °

33 ° 33 °

47 / 200
Дитина 13-ти років скаржиться на про-трузію верхніх різців і проміжки між ними. Премоляри і моляри змикаються за I класом Енгля. Сагітальна щілина 3 мм. Нижній зубний ряд відповідає нормі. Визначте конструкцію апарату для лікування даної аномалії? A 13-year-old child complains about the protrusion of the upper incisors and the space between them. The premolars and molars are closed according to Engel's I class. The sagittal gap is 3 mm. The lower tooth the number corresponds to the norm. Determine the design of the apparatus for the treatment of this anomaly?

Апарат Катца Katz Machine

Апарат Хургіної Khurgina's device

Апарат Курляндського Apparatus of Kurlyandsky

Пластинковий апарат з вестибулярною дугою Plate device with vestibular arch

Апарат Гуляєвої Guliaeva's device

48 / 200
У дитини 10-ти років під час огляду виявлено: нижні моляри з правого боку перекривають верхні, змикання решти зубів відповідає нормі. Який метод дослідження моделей щелеп слід застосувати? In a 10-year-old child, during the examination it was found: the lower molars on the right side overlap the upper ones, the closing of the rest of the teeth is normal. What method of researching jaw models should be used?

Хаулея-Гербста Hauley-Herbst

Коркхауза Corkhouse

Шварца Schwartz

Пона Пона

Герлаха Gerlach

49 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на загальну слабкість, утруднений прийом їжі, підвищення температури тіла до 38°С. Об’єктивно: ясенні сосочки на верхній і нижній щелепах звиразковані, вкриті брудно-сірим некротичним нальотом, після видалення якого оголюються кровоточиві та болісні поверхні. Після ретельного обстеження лікарстоматолог встановив попередній діагноз: виразково-некротичний гінгівіт Венсана. Які додаткові методи обстеження дозволять встановити остаточний діагноз? A 23-year-old patient complains of general weakness, difficulty in eating, an increase in body temperature up to 38°C. Objectively: gingival papillae on the upper and lower jaws ulcerated, covered with a dirty-gray necrotic plaque, after removal of which bleeding and painful surfaces are exposed. After a thorough examination, the dentist made a preliminary diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. What additional methods of examination will allow establishing the final diagnosis?

Реакція адсорбції мікроорганізмів і полярографія The adsorption reaction of microorganisms and polarography

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Клінічний аналіз крові та люмінесцентне дослідження Clinical blood analysis and luminescence study

Мікробіологічне дослідження і реопаро-донтографія Microbiological research and rheoparodontography

Цитологічне дослідження і біохімічний аналіз крові Cytological examination and biochemical blood analysis

50 / 200
В терапевтичному відділенні стоматологічної поліклініки працюють 10 лікарів. Чи повинен головний лікар виділити посаду завідуючого відділенням? There are 10 doctors working in the therapeutic department of the dental polyclinic. Should the chief doctor allocate the position of head of the department?

Посаду завідуючого відділенням не вводять The position of head of department is not entered

Обов’язки завідуючого відділенням перекладають на одного з лікарів без оплати The duties of the head of the department are transferred to one of the doctors without payment

Вводять посаду завідуючого відділенням замість 0,5 посади лікаря від лікувального навантаження Introduce the position of head of the department instead of 0.5 of the position of a doctor from the treatment load

Посаду завідуючого відділенням вводять замість однієї посади лікаря The position of head of department is entered instead of one position of doctor

Посада завідуючого відділенням встановлена штатним розкладом The position of the head of the department is established by the staffing schedule

51 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад хірургічного профілю, при якому необхідна одна посада санітарки? What should be the number of medical positions of a surgical profile, in which one position of nurse is required?

Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно від кількості лікарів у кабінеті One junior medical staff position regardless of the number of doctors in the office

Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лікаря One junior medical staff position for one doctor position

Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лікаря One junior medical staff position for five doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на дві посади лікаря One junior medical staff position for two doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лікаря One junior medical staff position for three doctor positions

52 / 200
При наданні стоматологічної допомоги на терапевтичному, хірургічному та ортопедичному прийомі, за зміну лікар (7 років стажу і більше) повинен виконати: When providing dental care at a therapeutic, surgical and orthopedic appointment, a doctor (with 7 years of experience or more) must complete:

23 УОП 23 УОП

21 УОП 21 УОП

18 УОП 18 УОП

20 УОП 20 УОП

25 УОП 25 УОП

53 / 200
Видалення путридних мас із кореневого каналу, промивання розчином антибіотиків з ферментами - це: Removal of putrid masses from the root canal, washing with a solution of antibiotics with enzymes is:

Механічна обробка Mechanical processing

Асептична обробка Aseptic processing

Антисептична обробка Antiseptic processing

Фізична обробка Physical Processing

Хімічна обробка Chemical treatment

54 / 200
На профілактичний огляд батьки привели дитину двох років. При огляді індекс КП поверхонь дорівнює 0; поверхні зубів вкрити зубним нальотом. Які рекомендації слід дати батькам дитини? The parents brought a two-year-old child for a preventive examination. During the examination, the KP index of the surfaces is equal to 0; the surfaces of the teeth are covered with plaque. What recommendations should be given to the child's parents?

Навчання гігієні порожнини рота з використанням Са-вмісних зубних паст. Профілактичний огляд двічі на рік Education of oral hygiene using Ca-containing toothpastes. Preventive examination twice a year

Навчання гігієні порожнини рота. Проведення професійної гігієни порожнини рота Teaching oral hygiene. Professional oral hygiene

Навчання гігієні порожнини рота з використанням ^-вмісних зубних паст. Профілактичний огляд двічі на рік Education of oral hygiene using ^-containing toothpastes. Preventive examination twice a year

Навчання гігієні порожнини рота з використанням зубних паст, що містять вітаміни. Профілактичний огляд тричі на рік Education of oral hygiene using toothpastes containing vitamins. Preventive examination three times a year

Проведення професійної гігієни порожнини рота. Навчання гігієні порожнини рота з використанням Са-вмісних зубних паст Professional oral hygiene. Teaching oral hygiene using Ca-containing toothpastes

55 / 200
Хворий 30-ти років звернувся у стоматологічну поліклініку з приводу видалення 36. З анамнезу відомо, що пацієнт страждає на гемофілію. Попереднє видалення супроводжувалося тривалою кровотечею. Яка лікарська тактика? A 30-year-old patient applied to the dental clinic for the removal of 36. It is known from the anamnesis that the patient suffers from hemophilia. The previous removal was accompanied by prolonged bleeding. What is the medical strategy ?

Провести видалення амбулаторно з подальшими рекомендаціями Remove on an outpatient basis with further recommendations

Провести видалення під спостереженням гематолога у поліклініці Remove under the supervision of a hematologist at the polyclinic

Провести втручання у стаціонарі з до- і післяопераційною підготовкою Perform interventions in a hospital with pre- and post-operative training

Необхідна передопераційна підготовка в умовах поліклініки Necessary pre-operative training in the clinic

Післяопераційне лікування не обов’язкове Postoperative treatment is optional

56 / 200
За одну умовну одиницю працеємно-сті (УОП) прийнято трудовитрати лікаря впродовж: For one conditional labor intensity unit (UOP), the doctor's labor costs are accepted during:

5 хвилин 5 minutes

20 хвилин 20 minutes

8 хвилин 8 minutes

12 хвилин 12 minutes

16 хвилин 16 minutes

57 / 200
Чоловік 54-х років через 5 днів після видалення 27 скаржиться на біль та утруднене відкривання рота, С- 38°С. Об’єктивно: загальний стан важкий, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку скроневої ділянки в нижньому відділі. Контрактура III ступеня. З боку порожнини рота -набряк слизової оболонки по перехідній складці зліва в ділянці молярів верхньої щелепи. Пальпація за горбом верхньої щелепи різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 54-year-old man complains of pain and difficulty opening his mouth 5 days after removal of 27, C - 38°C. Objectively: the general condition is severe, slight asymmetry of the face due to swelling of the temporal area in the lower part. III degree contracture. On the side of the oral cavity - swelling of the mucous membrane along the transitional fold on the left in the area of ​​the molars of the upper jaw. Palpation behind the hump of the upper jaw is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Флегмона лівої навколовушно-жувальної поверхні Phlegmon of the left parotid-chewing surface

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left

Одонтогенна флегмона лівої підскроневої ділянки Odontogenic phlegmon of the left subtemporal area

Флегмона лівої скроневої ділянки Phlegmon of the left temporal area

Флегмона лівої підщелепної ділянки Phlegmon of the left submandibular area

58 / 200
Мати дитини 3-х місяців скаржиться, що під час годування груддю дитина 'клацає'язиком; неспокійна, погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріплюється у ясенного валика, рухи язика обмежені, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині в цьому віці? The mother of a 3-month-old child complains that the child 'clicks' his tongue during breastfeeding; he is restless, does not gain weight. Objectively: the lower edge of the frenulum of the tongue is attached to the gingival ridge, the movements of the tongue are limited, the frenulum is thin, transparent. What operation is indicated for a child at this age?

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Language bridle plastic with triangular flaps according to Limberg

У віці 7-9 років показана френулоектомія Frenulectomy is indicated at the age of 7-9

Френулотомія вуздечки язика Frenulotomy of tongue frenulum

У-подібне висічення вуздечки язика U-shaped excision of the frenulum of the tongue

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

59 / 200
Хвора 35-ти років відзначає наявність безболісної деформації тіла нижньої щелепи з правого боку. На рентгенограмі -наявність гомогенного вогнища збільшеної щільності кісткової тканини округлої форми, діаметром 1,5 -2,0 см; по периферії вогнища - вузька смужка просвітлення шириною до 1,2 мм та склероз кістки на межі з новоутворенням. Який діагноз найбільш імовірний? A 35-year-old patient notes the presence of a painless deformation of the body of the lower jaw on the right side. On the X-ray, there is a homogeneous focus of increased density of bone tissue of a rounded shape, with a diameter of 1.5 -2.0 cm; on the periphery of the focus - a narrow strip of illumination up to 1.2 mm wide and bone sclerosis on the border with the neoplasm. What is the most likely diagnosis?

Тверда одонтома Hard odontoma

Остеобластома Osteoblastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Амелобластома Ameloblastoma

60 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, цокання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічаються хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Кенеді. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old patient complains of pain in the right half of the head, restriction of lower jaw movements, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during the movements of the lower jaw. During the examination of the oral cavity, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Гострий артрит Host arthritis

61 / 200
Хвора 30-ти років звернулась зі скаргами на обмежене відкривання рота, біль у суглобі зліва. Симптоми з’явились близько року тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні. Прикус ортогнатичний. На томограмі суглобова щілина звужена, 'завуальована'. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient complained of limited mouth opening, left joint pain. Symptoms appeared about a year ago. Objectively: mouth opening on 0.8 cm, there are no movements in the joint. The bite is orthognathic. On the tomogram, the joint space is narrowed, 'veiled'. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Склерозуючий артроз Sclerosing Osteoarthritis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

62 / 200
Хвора 14-ти років звернулася зі скаргами на неправильне положення верхніх іклів. Об’єктивно: верхні ікла розташовані поза зубною дугою, вестибулярно, місце для них в зубній дузі відсутнє. 13 зуб прорізується над 12 зубом, 24 стоїть щільно до дистальної поверхні 22 зуба. Прикус нейтральний. Діагноз: аномалійне положення окремих 13, 23 зубів. Яка тактика ортодонта в даній клінічній ситуації? A 14-year-old patient complained about the incorrect position of the upper canines. Objectively: the upper canines are located outside the dental arch, vestibularly, their place is in the dental arch absent. The 13th tooth erupts above the 12th tooth, 24 stands close to the distal surface of the 22nd tooth. The bite is neutral. Diagnosis: anomalous position of individual teeth 13, 23. What are the tactics of the orthodontist in this clinical situation?

Застосувати дисталізатор молярів з метою створення місця для 13 та 23 зубів Apply molar distalizer to create space for teeth 13 and 23

Комплексне лікування - видалення 14 та 24 зубів з метою створення місця для 13 та 23 зубів, у подальшому застосовуючи знімну пластинку для переміщення аномалійно розташованих зубів в зубну дугу Complex treatment - removal of 14 and 24 teeth in order to create space for 13 and 23 teeth, subsequently using a removable plate to move abnormally located teeth into the dental arch

Використати знімну пластинку з гвинтами з метою розширення верхньої зубної дуги та відтворення місця для аномалійно розташованих зубів Use a removable plate with screws to widen the upper dental arch and recreate space for abnormally positioned teeth

Комплексне лікування - видалення 14 та 24 зубів з метою створення місця для 13 та 23 зубів, подальше застосовуючи незнімний ортодонтичний апарат (брекет-систему ) перемістити в зубну дугу 13 та 23 зуби Complex treatment - removal of 14 and 24 teeth in order to create space for 13 and 23 teeth, then using a non-removable orthodontic device (bracket system) to move to dental arch 13 and 23 teeth

Перший етап - застосувати швидкий піднебінний розширювач, другий етап застосовуючи незнімний ортодонтичний апарат (брекет-систему) перемістити в зубну дугу 13 та 23 зуби The first stage is to apply a fast palatal expander, the second stage is to move teeth 13 and 23 into the dental arch using a non-removable orthodontic device (bracket system)

63 / 200
У пацієнта 38-ми років під час огляду: мостоподібні протези з опорою на 14, 15, 16,23,24,25,26 зуби, патологічне стирання 34, 35, 36, 44, 45, 46 зубів. Передчасні контакти в області мостоподібних протезів; слизова оболонка альвеолярних відростків без патологічних змін. Яка оклюзія в пацієнта? A 38-year-old patient during the examination: bridge-like prostheses with support on 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26 teeth, pathological wear 34 , 35, 36, 44, 45, 46 teeth. Premature contacts in the area of ​​bridge-like prostheses; mucous membrane of alveolar processes without pathological changes. What is the patient's occlusion?

Права бокова Side Rights

Первинна травматична Primary traumatic

Передня Front

Ліва бокова Left lateral

Центральна Central

64 / 200
При аналізі діяльності стоматологічного закладу за обліковий рік відзначено, що показник санування від загального числа первинних хворих у лікувальному відділенні склав 41%. Як оцінить роботу лікувального відділення регіональний експерт? When analyzing the activities of the dental institution for the accounting year, it was noted that the rate of rehabilitation from the total number of primary patients in the medical department was 41%. How will the regional expert evaluate the work of the medical department?

Добре OK

Відмінно Excellent

Незадовільно Unsatisfactory

Задовільно Satisfactory

Вкрай незадовільно Extremely unsatisfactory

65 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скар- гами на утруднене відкушування їжі, порушення функцій жування і мови, естетичний дефект. Під час огляду: вистояння переднього відділу обличчя, вкорочення верхньої губи, напруження навколоротової мускулатури. Фронтальні зуби верхньої щелепи вистоять з-під верхньої губи. Змикання зубних рядів у бічних ділянках II клас за Енглем, наявність сагітальної міжрізцевої щілини до 0,5 см. Який діагноз у хворого? An 18-year-old patient complained of difficulty biting food, impaired chewing and speech functions, an aesthetic defect. During the examination: protrusion of the front part of the face, shortening of the upper lip, tension of the perioral muscles. The front teeth of the upper jaw stick out from under the upper lip. Closing of the tooth rows in the lateral areas, class II according to Engle, the presence of a sagittal interincisor gap up to 0.5 cm. What is the patient's diagnosis?

Прогенія Progeny

Глибокий прикус Deep bite

Прогнатія Prognathia

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

66 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16,15 та 43-33 пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з серозним ексудатом, під’ясеневий зубний камінь. Рухливість зубів I ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжальвеоляр-них перегородок до 1/3 висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums throughout. In area 16, 15 and 43 - 33 periodontal pockets with a depth of 3-3.5 mm with serous exudate, subgingival calculus. Mobility of teeth of the 1st degree. X-ray: resorption of interalveolar septa up to 1/3 of the height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

67 / 200
У хворого 45-ти років виявлено веретеноподібно надуте тіло нижньої щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка гіперемова-на. Шкірні покрови над пухлиною не змінені у кольорі, збираються в складку. Рентгенологічно: ряд округлих порожнин в одній із яких знаходиться сформований зуб. Якому діагнозу відповідає клінічна картина? A 45-year-old patient was found to have a spindle-shaped swollen body of the lower jaw. Objectively: the mucous membrane is hyperemic. The skin over the tumor has not changed in color, is gathering in a fold. X-ray: a series of rounded cavities in one of which is a formed tooth. What diagnosis does the clinical picture correspond to?

Остеобластокластома Osteoclastoma

Саркома Sarcoma

Рак Cancer

Адамантинома Adamantinoma

Остеома Osteoma

68 / 200
Які розчини дозволені для використання з метою антисептичної обробки операційного поля в ділянці обличчя? Which solutions are allowed to be used for antiseptic treatment of the surgical field in the face?

5% розчин йоду 5% iodine solution

96% розчин етилового спирту 96% ethyl alcohol solution

Розчин діамантового зеленого Diamond Green Solution

Йодонат Йодонат

Розчин перекису водню 6% Hydrogen peroxide solution 6%

69 / 200
Для боротьби з метаболічним ацидозом, який виникає при різних термінальних станах, в тому числі і при отруєннях, хворому вводять внутрішньовенно: To combat metabolic acidosis, which occurs in various terminal conditions, including poisoning, the patient is administered intravenously:

200 мл фізіологічного розчину 200 ml saline

20 мл 10% розчину хлористого кальцію 20 ml of 10% calcium chloride solution

300-400 мл 4% розчину бікарбонату натрію 300-400 ml of 4% sodium bicarbonate solution

400 мл 5% розчину глюкози 400 ml of 5% glucose solution

400 мл реополіглюкіну 400 ml of rheopolyglucin

70 / 200
Пацієнт 18-ти років скаржиться на біль і припухлість в ділянці кута нижньої щелепи зліва, яка виникла після побутової травми (удар в підборіддя). Об’єктивно: під час пальпації рухомості відламків не спостерігається, при натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці припухлості. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of pain and swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, which occurred after a domestic injury (blow to the chin). Objectively: under during palpation, the mobility of fragments is not observed, when pressing on the chin, there is pain in the area of ​​swelling. What is the most likely diagnosis?

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Забій в ділянці кута нижньої щелепи Contusion in the corner of the lower jaw

Двобічний перелом гілок нижньої щелепи Bilateral fracture of the branches of the lower jaw

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

Перелом тіла нижньої щелепи Fracture of the body of the lower jaw

71 / 200
Хворому встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 46. Скільки відвідувань необхідно для лікування гострого глибокого карієсу? The patient was diagnosed with acute deep caries 46. How many visits are necessary for the treatment of acute deep caries?

4 4

5 5

3 3

1 1

2 2

72 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на раптовий біль у 46. Біль виникає від холодного і гарячого, триває ще 2-3 хвилини після усунення подразника. Об’єктивно: у 46 визначається каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Зондування дна чутливе. Вертикальна перкусія больової реакції не дає. ЕОД=12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of sudden pain at the age of 46. The pain occurs from cold and hot, continues for 2-3 minutes after the stimulus is removed. Objectively: in 46, a carious cavity is determined within the peripulpal dentin. Probing the bottom is sensitive. Vertical percussion does not give a painful reaction. EOD=12 μA. What is the most likely diagnosis?

- -

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

73 / 200
Хвора 24-х років звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність зруйнованого зуба на верхній щелепі зліва. Хвора знаходиться на п’ятому місяці вагітності. Алергічний анамнез не обтяже-ний. Об’єктивно: коронка 27 зруйнована нижче рівня ясни, біфуркація коренів 27 зруйнована, ясна у ділянці 27 пастозна, під час пальпації визначається симптом вазопарезу. Діагноз: хронічний періодонтит 27. Оберіть анестетик для видалення зуба: A 24-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a destroyed tooth on the left upper jaw. The patient is five months pregnant. She has no history of allergies burdened. Objectively: the crown 27 is destroyed below the level of the gingiva, the bifurcation of the roots 27 is destroyed, the gingiva in the area 27 is pasty, during palpation the symptom of vasoparesis is determined. Diagnosis: chronic periodontitis 27. Choose an anesthetic for tooth extraction:

Новокаїн Novocaine

Тримекаїн Trimecaine

Анестезін Anesthesin

Ультракаїн DS Ultracaine DS

Лідокаїн Lidocaine

74 / 200
Хворий 23-х років надійшов до військово-польового шпиталю з вогнепальним переломом нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на цукровий діабет. У лінії перелому знаходиться інтактний 35 зуб. Тактика лікаря по відношенню до цього зуба: A 23-year-old patient was admitted to the military field hospital with a gunshot fracture of the lower jaw. From the anamnesis, it is known that the patient suffers from diabetes. In the line of the fracture, there is an intact 35th tooth. The doctor's tactics in relation to this tooth:

Зуб підлягає видаленню через 2 тижні від моменту травми The tooth is to be extracted 2 weeks after the injury

Долю зуба вирішують через 2-3 тижні після травми The fate of the tooth is decided 2-3 weeks after the injury

Зуб зберігають, депульпують через місяць після травми The tooth is saved, depulped one month after the injury

Зуб підлягає обов’язковому видаленню безпосередньо при обробці рани The tooth must be removed directly during wound treatment

Зуб необхідно обов’язково зберегти і використати у якості опори для фіксації протезу The tooth must be saved and used as a support for fixing the prosthesis

75 / 200
Який з перерахованих препаратів володіє вираженою противірусною активністю? Which of the listed drugs has pronounced antiviral activity?

3% розчин перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

Розчин хлоргексидину Chlorhexidine solution

0,5% розчин хлораміну 0.5% chloramine solution

70% розчин спирту 70% alcohol solution

Стериліум Sterilium

76 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад мимовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба; реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman complained of an acute attack of involuntary pain lasting 15-20 minutes, which occurred 2 hours ago at 25. Objectively: on the chewing surface 25 deep carious cavity, not connected to the cavity of the tooth; reaction to a cold stimulus - pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

77 / 200
До стоматолога звернулась дівчина 16-ти років у зв’язку з косметичним дефектом зубів. Емаль на всіх поверхнях зуба має матовий відтінок, і на цьому тлі розташовані добре окреслені пігментовані плями. Емаль зубів жовтуватого кольору, з численними плямами, крапками, на деяких зубах виявляються незначні її дефекти. В ділянці жувальних зубів спостерігається швидке стирання емалі з оголенням пігментованого дентину темнокоричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl went to the dentist due to a cosmetic defect in her teeth. The enamel on all surfaces of the tooth has a matte shade, and on this background there are well-defined pigmented spots. The enamel of the teeth is yellowish, with numerous spots, dots, minor defects are found on some teeth. In the area of ​​the chewing teeth, there is a rapid erosion of the enamel with the exposure of pigmented dentine of dark brown color. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Крейдоподібно-крапчаста форма флюорозу Chalk-spotted form of fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

78 / 200
Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на біль, кровоточивість ясен, рухливість зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен пастозна, застійно гіперемована. Відзна- чається велика кількість м’яких і твердих зубних відкладень. 12,22, 34, 35, 44, 46 зуби рухливі III ступеня, пародонтальні кишені в ділянці 12,13, 24, 26, 35, 44, 45 зубів глибиною 6-7 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient complained of pain, bleeding gums, tooth mobility. Objectively: the mucous membrane of the gums is pasty, congestively hyperemic. There is a large the number of soft and hard dental deposits. 12,22, 34, 35, 44, 46 mobile teeth of the III degree, periodontal pockets in the area of ​​12, 13, 24, 26, 35, 44, 45 teeth with a depth of 6-7 mm. the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Генералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

Локалізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг Localized periodontitis III degree, acute course

79 / 200
Пацієнт, якому 6 днів тому вперше виготовили частковий знімний протез на верхню щелепу, звернувся до лікаря зі скаргами на печіння в ділянці твердого піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка під протезом гіперемована, набрякла, чіткі контури протеза на протезному ложе. Механічних пошкоджень не виявлено. Яке ускладнення виникло в даній клінічній ситуації? A patient who had a partial removable prosthesis on the upper jaw made for the first time 6 days ago turned to the doctor with complaints of burning in the area of ​​the hard palate. Objectively: mucous membrane under the prosthesis is hyperemic, swollen, clear contours of the prosthesis on the prosthetic bed. No mechanical damage was detected. What complication occurred in this clinical situation?

Токсичний стоматит Toxic Stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Виразковий стоматит Virazkovic stomatitis

Афтозний стоматит Aphthous Stomatitis

Травматичний стоматит Traumatic stomatitis

80 / 200
У хворого 45-ти років під час препаровки 47 було травмовано язик. Об’єктивно: різана рана передньої третини язика, рясна кровотеча. Яка тактика лікаря? The tongue of a 45-year-old patient was injured during dissection 47. Objectively: cut wound of the front third of the tongue, profuse bleeding. What are the doctor's tactics?

Трахеостома з тампонадою порожнини рота Tracheostomy with tamponade of the oral cavity

ПХО рани ПХО рани

Тиснуча пов’язка Pressure bandage

- -

Перев’язка язикової артерії в трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

81 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на парестезію слизової оболонки рота справа, а також на скованість і тугорухомість правого скронево-нижньощелепного суглоба вранці. Протягом доби рухомість нижньої щелепи зростає. Для якого захворювання найбільш характерні ці симптоми? A 68-year-old patient complains of paresthesia of the oral mucosa on the right, as well as stiffness and stiffness of the right temporomandibular joint in the morning. During the day, the mobility of the lower jaw increases. For which disease are these symptoms most characteristic?

Хронічний артрит Chronic arthritis

Анкілоз Анкілоз

Артроз Артроз

Гострий артрит Host arthritis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

82 / 200
Пацієнт 58-ми років скаржиться на сухість та лущення губ. З анамнезу: зміни визначає у весняно-літній період. Об’єктивно: на тлі незначно набряклої, гіперемова-ної червоної облямівки нижньої губи виявляються дрібні сріблясті лусочки сірого кольору, ерозії та тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of dryness and flaking of the lips. From the anamnesis: he determines the changes in the spring-summer period. Objectively: against the background of a slightly swollen, hyperemic -on the red border of the lower lip, small silver scales of gray color, erosion and cracks are found. What is the most likely diagnosis?

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

83 / 200
Дитина 3-х років надійшла до щелепно-лицевого відділення з діагнозом: вроджена повна розщілина альвеолярного відростка твердого та м’якого піднебіння. Дитині показана радикальна уранопластика. Який вид знеболювання? A 3-year-old child was admitted to the maxillofacial department with the diagnosis: congenital complete cleft of the alveolar process of the hard and soft palate. The child was shown radical uranoplasty. What type anesthesia?

Оротрахеальний наркоз з ШВЛ Orotracheal anesthesia with ventilator

Назотрахеальний наркоз з ШВЛ Nasotracheal anesthesia with ventilator

Внутрішньовенний наркоз кетаміном Intravenous anesthesia with ketamine

- -

Внутрішньовенний наркоз тіопенталом натрію Intravenous sodium thiopental anesthesia

84 / 200
При профілактичному огляді дитини 9-ти років виявлено відсутність 54 та 64 зубів. Визначте тактику лікаря: During a preventive examination of a 9-year-old child, the absence of 54 and 64 teeth was detected. Determine the doctor's tactics:

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Виготовити розсувні мостоподібні протези Make sliding bridge prostheses

Виготовити профілактичні розпорки Make preventive spacers

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis

Фізіологічна зміна, втручання не потрібні Physiological change, no intervention required

85 / 200
У хворої 47-ми років при обстеженні лікар-стоматолог визначає вид прикусу - характер змикання зубів у центральній оклюзії. Які ознаки центральної оклюзії він оцінює без проведення додаткових методів обстеження? During the examination of a 47-year-old patient, the dentist determines the type of bite - the nature of closing the teeth in central occlusion. What signs of central occlusion does he assess without conducting additional examination methods ?

Нейром’язеві, суглобові Neuromuscular, articular

Суглобові, лицеві Articular, facial

Ковтальні, зубні Swallowing, dental

Нейром’язеві, лицеві Neuromuscular, facial

Зубні, лицеві Teeth, facial

86 / 200
Пацієнту 38-ми років під час виготовлення металокерамічного протезу на нижню щелепу з опорою на 34, 37 зуби отримані повні анатомічні відбитки А-силіконовим матеріалом Паназил (Rettenbach). Які рекомендовані виробником терміни відливки моделей? To a 38-year-old patient, during the manufacture of a metal-ceramic prosthesis for the lower jaw with support for 34, 37 teeth, full anatomical impressions were obtained with A-silicone material Panazyl (Rettenbach). What are the terms of casting models recommended by the manufacturer?

Через 1 годину In 1 year

Не раніше 2-х годин Not before 2 hours

Через 30 хвилин In 30 minutes

Не пізніше 7 днів Not later than 7 days

Не пізніше 30 днів Not later than 30 days

87 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на підвищену чутливість зубів від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна бліда, анемічна, ясенні сосочки згладжені, відзначається оголення зубів на 1/3 їх довжини. Реакція на холодне болісна, швидкоминуча. Діагноз: пародонтоз I ступеня, гіперестезія тканин зубів. В комплексі лікування гіперестезії призначені зубні пасти. Які речовини мають входити до складу зубних паст, рекомендованих хворим з пародонтозом для усунення гіперестезії? A 38-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to temperature and chemical stimuli. Objectively: the gums are pale, anemic, the gingival papillae are smoothed, the teeth are exposed on 1/3 of their length. The reaction to cold is painful, fleeting. Diagnosis: periodontitis of the first degree, hyperesthesia of tooth tissues. Toothpastes are prescribed as part of the treatment of hyperesthesia. What substances should be included in toothpastes recommended for patients with periodontitis to eliminate hyperesthesia?

Хлорид стронцію Strontium chloride

Солі хлоргексидину Chlorhexidine salts

Лаурилсульфат натрію Sodium lauryl sulfate

Триполіфосфат натрію Sodium tripolyphosphate

Цетилпіридний хлорид Cetyl pyride chloride

88 / 200
Пацієнту перед видаленням 46 проведена торусальна анестезія. Через три хвилини після анестезії у хворого розвинувся парез мімічної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення? Patient 46 underwent torus anesthesia before removal. Three minutes after anesthesia, the patient developed facial muscle paresis. What caused this complication?

Анастомоз нижньокоміркового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the inferior cellular nerve with branches of the facial nerve

Мікроінсульт Microstroke

Травми гілок лицевого нерва Injuries of branches of the facial nerve

Анастомоз щічного нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of buccal nerve with branches of facial nerve

Анастомоз язикового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the lingual nerve with branches of the facial nerve

89 / 200
Хворому 25-ти років, що знаходиться на лікуванні у щелепно-лицевому стаціонарі з приводу адамантиноми гілки і кута нижньої щелепи зліва, призначена радикальна операція - резекція лівої половини нижньої щелепи. Оберіть найбільш раціональний метод знеболювання для проведення операції: A 25-year-old patient, who is being treated in a maxillofacial hospital for adamantineoma of the branch and corner of the lower jaw on the left, is scheduled for a radical operation - resection of the left half of the lower jaws. Choose the most rational method of anesthesia for the operation:

Місцева провідникова анестезія Local lead anesthesia

Місцева провідникова анестезія з преме-дикацією Local conductor anesthesia with premedication

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal Anesthesia

Термінальна (ін’єкційна) місцева анестезія Terminal (injection) local anesthesia

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

90 / 200
В клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт 20-ти років для видалення дистопованого 38 зуба. Під час операції (були використані дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині) лікар помітив, що за зубом тягнеться клапоть слизової оболонки. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення? A 20-year-old patient came to the clinic of surgical stomatology to remove a dystopian 38 tooth. During the operation (beak-shaped forceps bent along the plane were used), the doctor noticed that a flap of the mucous membrane stretches behind the tooth. What is the most likely cause of this complication?

Невірно провели етап фіксації щипців The pincer fixation stage was incorrectly performed

Перед видаленням не було проведено відділення кругової зв’язки зуба Prior to removal, the circular ligament of the tooth was not separated

Для видалення обрали неправильний інструментарій The wrong tool was selected for deletion

Невірно провели етап тракції зуба Incorrect tooth traction stage

Необхідна консультація лікаря-терапевта для виключення акантолітичної пухирчатки A doctor's consultation is necessary to rule out acantholytic pemphigus

91 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

ЕОД зубів EOD of teeth

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

Томографія голови Head tomography

92 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на біль і кровотечу з носа, що виникли після травми. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок ущільнення правої виличної ділянки, гематома у клітковину вік правого ока. Відкривання рота в неповному обсязі. Прикус не порушений. При пальпації визначається сходинка по правому нижньоочному краю. Тактильна чутливість трохи знижена в правій підочній ділянці. Який з методів лікування показаний даному хворому в першу чергу? A 38-year-old patient came to the dentist with complaints of pain and bleeding from the nose that occurred after an injury. Objectively: facial asymmetry due to sealing of the right zygomatic area, hematoma in the tissue of the right eye. Opening of the mouth is incomplete. The bite is not disturbed. During palpation, a step is determined on the right lower eye edge. Tactile sensitivity is slightly reduced in the right suborbital area. Which of the treatment methods is indicated for this patient first of all?

Остеотомія Osteotomy

Репозиція кістки Bone Reposition

Реплантація Replantation

Остеосинтез Osteosynthesis

Позаротове витяжіння Extraoral extraction

93 / 200
У пацієнта 65-ти років, що страждає на ішемічну хворобу серця, під час стоматологічного прийому з’явився сильний загруднинний біль, що іррадіює в ліву лопатку та руку. Хворий зблід, на чолі виступили краплини поту. Об’єктивно: АТ-80/55 мм рт.ст., Рб- 50/хв, ритмічний. Лікар-стоматолог припинив маніпуляції в порожнині рота, дав хворому таблетку нітрогліцерину, але стан пацієнта не покращився. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient suffering from coronary heart disease developed severe chest pain radiating to the left shoulder blade and arm during a dental appointment. The patient turned pale, drops of sweat appeared on the forehead. Objectively: blood pressure - 80/55 mm Hg, Rb - 50/min, rhythmic. The dentist stopped manipulations in the oral cavity, gave the patient a nitroglycerin tablet, but the patient's condition did not improved. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Стенокардія напруги Tension Angina

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

94 / 200
Пацієнту 55-ти років виготовляються повні знімні протези. Під час перевірки конструкції протеза виявилось, що між фронтальними зубами - щілина, у бічних ділянках однієї сторони відзначається горбковий міжзубний контакт, з іншого боку між зубами горизонтальна щілина. Центральна лінія зміщена. Яка помилка була припущена під час клінічних етапів? A 55-year-old patient is being made complete removable prostheses. During the inspection of the design of the prostheses, it was found that there is a gap between the front teeth, in the lateral areas of one side there is a bumpy interdental contact , on the other hand, a horizontal gap between the teeth. The center line is shifted. What error was assumed during the clinical steps?

Збільшена міжальвеолярна висота Increased interalveolar height

Нерівномірно розм’якшені прикусні валики Unevenly softened bite rollers

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Визначена бічна оклюзія Defined lateral occlusion

Деформовані воскові шаблони Deformed wax patterns

95 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на ого- лення шийок зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Об’єктивно: корені 41, 31 оголені на 1/3 довжини, ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів синюшного відтінку, пародонтальні кишені глибиною до 3 мм, над- та під’ясеневий зубний камінь, зуби стійкі, вуздечка нижньої губи вплітається в вершину міжзубного сосочка між 31 та 41. Після проведеного рентгенологічного дослідження поставлений діагноз: хронічний локалізований пародонтит I ступеня важкості. Яке втручання є ключовим у даному випадку? A 22-year-old patient complains of exposure of the necks of the teeth in the frontal area of ​​the lower jaw. Objectively: roots 41, 31 are exposed for 1/3 of their length, the gums in the area of ​​the lower front teeth are bluish in color, periodontal pockets up to 3 mm deep, supra- and subgingival calculus, the teeth are stable, the frenulum of the lower lip intertwines with the apex of the interdental papilla between 31 and 41. After an X-ray examination, the diagnosis was made: chronic localized periodontitis of the first degree of severity. What intervention is key in this case?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Корекція вуздечки нижньої губи Correction of lower lip frenulum

Зняття зубних відкладень Removal of dental deposits

Клаптева операція Patch Operation

96 / 200
У хворого 27-ми років склоіономіром Chem Fil Superior були запломбовані при-шийкові каріозні порожнини середньої глибини в ділянці верхніх фронтальних зубів. Що варто зробити після закінчення пломбування в даному клінічному випадку? A 27-year-old patient had paracervical carious cavities of medium depth in the area of ​​the upper front teeth filled with a Chem Fil Superior glass ionometer. What should be done after the completion of the filling in this case clinical case?

Обробити пломбу турбінними борами з водяним охолодженням Process the seal with water-cooled turbine burs

Остаточно відшліфувати і відполірувати пломбу без водяного охолодження Final sanding and polishing of the seal without water cooling

Покрити пломбу вазеліном Cover the seal with Vaseline

Покрити пломбу захисним лаком Cover the seal with protective varnish

Обробити пломбу галогеновим світлом Process the seal with halogen light

97 / 200
Дитині 14 років. Четвертий верхній зуб прорізався повністю, але розташований вище оклюзійної поверхні. Яке це анома-лійне положення? The child is 14 years old. The fourth upper tooth has erupted completely, but is located above the occlusal surface. What is this anomalous position?

Вестибулярне Vestibular

Інфраоклюзія Infraocclusion

Оральне Oral

Тортооклюзія Tortoocclusion

Супраоклюзія Supraocclusion

98 / 200
На якому етапі медичної евакуації проводять остаточну зупинку кровотечі у постраждалого? At what stage of medical evacuation is the final stop of bleeding in the victim?

МПБ МПБ

МПР МПР

- -

ОМедБ ОМедБ

МПП МПП

99 / 200
На стоматологічному прийомі знаходиться хворий, що інфікований ВІЛ-інфекцією. Під час лікування суміш рідини з порожнини рота хворого випадково попала в око лікарю. Що в першу чергу необхідно зробити лікарю? There is a patient infected with HIV at a dental appointment. During the treatment, a liquid mixture from the patient's oral cavity accidentally got into the doctor's eye. What should be done first doctor?

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

Закапати око 1% розчином атропіну Instill the eye with a 1% atropine solution

100 / 200
Хлопчик 14-ти років звернувся зі скаргами на біль у правому скронево-нижньощелепному суглобі при відкриванні рота, який виник 3 доби тому, після перенесеної травми. Об’єктивно: незначна гіперемія і набряк тканин в ділянці правого суглоба. Температура тіла 37, 5oC. Зубні ряди інтактні, прикус ортогнатичний. Яке обстеження необхідно провести для встановлення клінічного діагнозу? A 14-year-old boy complained of pain in the right temporomandibular joint when opening his mouth, which occurred 3 days ago, after an injury. Objectively : slight hyperemia and tissue swelling in the area of ​​the right joint. Body temperature is 37.5oC. The dentition is intact, the bite is orthognathic. What examination should be performed to establish a clinical diagnosis?

Загальний аналіз крові General blood test

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Термометрія Thermometry

Денситометрія Densitometry

Рентгенографія X-ray

101 / 200
У хворого, який надійшов до приймального відділення лікарні, наявна різана рана щічної ділянки з кровотечею пульсуючого характеру. Який найбільш відповідний метод зупинки кровотечі необхідно вибрати для досягнення повного ефекту? A patient who came to the hospital's reception department has a cut wound on the cheek with pulsating bleeding. What is the most appropriate method of stopping the bleeding to be chosen to achieve the full effect?'

Накладення на судину кровозупиняючо-го затискача Applying a hemostatic clamp on a vessel

Перев’язка судини в рані Vessel ligation in a wound

Електрокоагуляція судини в рані Electrocoagulation of a vessel in a wound

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

Стискаюча пов’язка Compressing Bandage

102 / 200
При судорожному синдромі у дітей для досягнення найбільш швидкого ефекту необхідно вводити: For convulsive syndrome in children, to achieve the fastest effect, it is necessary to enter:

Атропін Atropine

Діазепам Diazepam

Платифілін Platyphilin

Дибазол Дибазол

Аміназин Aminazine

103 / 200
Хворий 42-х років під час прийому у лікаря-стоматолога відчув ' кинджальний удар'в верхній частині черевної порожнини. Потім біль зник, хворий почав скаржитись на слабкість, відчуття жару в черевній порожнині. АТ- І00/60 мм рт.ст., відмічається м’язове напруження передньої черевної стінки. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient during an appointment with a dentist felt a 'dagger blow' in the upper part of the abdominal cavity. Then the pain disappeared, the patient began to complain of weakness, a feeling of heat in the abdominal cavity. Blood pressure - 100/60 mm Hg, muscular tension of the anterior abdominal wall is noted. What is the most likely diagnosis?

Перфорація виразки шлунка Perforation of gastric ulcer

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гострий холецистит Hostry Cholecystitis

Гострий гастрит Hostry gastritis

Гострий апендицит Acute appendicitis

104 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до клініки зі скаргами на наявність виразки у ділянці нижньої губи, що не загоюється. Хворіє близько року. Палить. До лікаря не звертався. Об’єктивно: у ділянці червоної обля- мівки нижньої губи зліва виразка округлої форми діаметром до 2 см. Краї виразки припідняті у вигляді валика білуватого кольору, ущільнені. У лівій піднижньощеле-пній ділянці пальпуються збільшені щільні безболісні лімфовузли, обмежено рухомі. Який діагноз найбільш імовірний? A 47-year-old patient came to the clinic complaining of an ulcer in the area of ​​the lower lip that does not heal. He has been sick for about a year. He smokes. He has not consulted a doctor. Objectively: in the area of ​​the red border of the lower lip on the left, a round-shaped ulcer with a diameter of up to 2 cm. The edges of the ulcer are raised in the form of a whitish ridge, compacted. In the left submandibular area, enlarged, dense, painless lymph nodes are palpable, with limited mobility. What is the most likely diagnosis? likely?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Лейкоплакія, верукозно-виразкова форма Leukoplakia, verrucous-ulcerative form

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

105 / 200
До клініки звернулася мати зі скаргами на наявність у дитини вродженого дефекту м’яких тканин верхньої губи, який розташований по всій її висоті і захоплює нижній відділ носового отвору. Який найбільш імовірний діагноз? The mother came to the clinic with complaints about the presence of a congenital defect of the soft tissues of the upper lip in the child, which is located along its entire height and occupies the lower part of the nostril. What is the most likely diagnosis?

Комбіноване незрощення Combined non-split

Скрите незрощення верхньої губи Hidden nonunion of the upper lip

Повне незрощення верхньої губи Complete non-union of the upper lip

Неповне (часткове) незрощення верхньої губи Incomplete (partial) non-union of the upper lip

Ізольоване незрощення Isolated non-splice

106 / 200
Після проведеного обстеження дитині 6-ти місяців був вставлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту потрібно провести? After the examination, the 6-month-old child was diagnosed with complete non-union of the upper lip. What plastic surgery should be performed to eliminate the defect?

Стафілопластика Staphyloplasty

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Стафілорафія Staphyloraphia

Хейлопластика Cheiloplasty

Уранопластика Uranoplasty

107 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразнень, свербіж у яснах. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до зубів, шийки зубів оголені на 1-2 мм, зуби стійкі. Препарати якої групи потрібно застосувати для усунення гіперестезії? A 43-year-old man complains of increased sensitivity of his teeth to thermal and chemical irritations, itching in the gums. Objectively: the gums are pale pink in color, tightly attached to teeth, the necks of the teeth are exposed by 1-2 mm, the teeth are stable. What group of drugs should be used to eliminate hyperesthesia?

Анестетики Anaesthetics

Десенситайзери Desensitizers

Імуностимулятори Immunostimulants

Пробіотики Probiotics

Антисептики Antiseptics

108 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на різке підвищення температури тіла до 38°С, появу пухирів та ерозій на слизовій оболонці порожнини рота, кон’юнктивіт. Лікувалася самостійно, приймала сульфаніламіди. Об’єктивно: на червоній облямівці губ, язиці, піднебінні пухирі з серозно-геморагічним ексудатом, ерозії, болісні під час пальпації. На шкірі поліморфна висипка. Кон’юнктивіт. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient turned to the dentist with complaints of a sharp increase in body temperature to 38°C, the appearance of blisters and erosions on the mucous membrane of the oral cavity, conjunctivitis . Was treated independently, took sulfonamides. Objectively: on the red border of the lips, tongue, palatal blisters with serous and hemorrhagic exudate, erosions, painful during palpation. Polymorphic rash on the skin. Conjunctivitis. What is the most likely diagnosis?

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчаста хвороба Vebulosis

Синдром Лайєла Lyell's Syndrome

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

109 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася зі скаргами на біль у зубі при прийомі кислої або солодкої їжі, який зникає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. До лікаря не зверталася. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 23 - дефект емалі розміром 2-3 мм, з шорстким дном, фарбується 1% розчином метиленового синього. Який остаточний діагноз? A 28-year-old female patient complained of toothache when eating sour or sweet food, which disappears after the elimination of irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. She did not consult a doctor. Objectively: in the cervical area 23 - an enamel defect of 2-3 mm in size, with a rough bottom, stained with a 1% solution of methylene blue. What is the final diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

110 / 200
При огляді дитини встановлені наступні морфологічні зміни: порушення горб-кового перекриття в бокових ділянках, зміщення центральної лінії, звуження нижньої щелепи. Про що це свідчить? During the child's examination, the following morphological changes were found: violation of the humeral overlap in the lateral areas, displacement of the central line, narrowing of the lower jaw. What does this indicate?

Дистальний прикус Distal bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Трансверзальний прикус Transversal bite

Глибокий прикус Deep bite

Косий (перехресний) прикус Oblique (cross) bite

111 / 200
У дитини 8-ми років діагностовано гострий середній карієс 16, 26, 36, 46 зубів. Який матеріал є найкращим для пломбування каріозних порожнин в даному випадку? An 8-year-old child was diagnosed with acute medium caries of 16, 26, 36, 46 teeth. What material is the best for filling carious cavities in this case?

Композиційний матеріал Composite Material

Срібна амальгама Silver Amalgam

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc Phosphate Cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

112 / 200
У хворого 66-ти років в анамнезі цукровий діабет. Після хірургічного втручання загальний стан погіршився, апатія, слабка реакція на подразники, розлад свідомості. Об’єктивно: сухі слизові оболонки, язик з коричневим нальотом, знижений тургор шкіри, тахікардія, артеріальна гіпотензія. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient has a history of diabetes mellitus. After surgery, the general condition worsened, apathy, weak reaction to stimuli, impaired consciousness. Objectively: dry mucous membranes, tongue with a brown coating, reduced skin turgor, tachycardia, arterial hypotension. What is the most likely diagnosis?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Тромбогеморагічний синдром Thrombohemorrhagic Syndrome

113 / 200
У хворого 18-ти років ретенований 18 зуб, щічне положення. Запропонований інструментарій: байонетні щипці коронкові, дзьобоподібні щипці, прямий елеватор клиноподібний, елеватор зігнутий під кутом, распатор зігнутий двосторонній, гачок Фарабефа. Вибрати щипці для вилучення 18 зуба: An 18-year-old patient has retained 18 teeth, buccal position. Suggested tools: crown bayonet forceps, beak-shaped forceps, wedge-shaped straight elevator, angled elevator, respirator bent bilateral, Farabef's hook. Choose forceps to extract tooth 18:

Байонетні щипці коронкові Bayonet forceps crown

Гачок Фарабефа Farabef's Hook

Елеватор зігнутий під кутом The elevator is bent at an angle

Распатор зігнутий двосторонній Raspator is bent two-sided

Корнцанг Kornzang

114 / 200
Який термін зберігання стерильності інструментарію в камері з бактерицидним опроміненням після стерилізації? What is the period of storage of sterility of instruments in a chamber with bactericidal irradiation after sterilization?

Сім діб Seven days

Чотири доби Four days

П’ять діб Five days

Три доби Three dobies

Шість діб Six days

115 / 200
У регіональному стоматологічному центрі проводиться оцінка роботи лікаря-інтерна. Згідно посадовій інструкції базовий керівник оцінює його роботу на підставі: In the regional dental center, the work of an intern is evaluated. According to the job description, the basic manager evaluates his work based on:

Річного звіту про діяльність відділення Annual report on branch activity

Атестації і екзамену з закінчення інтернатури Attestation and exam at the end of the internship

Економічних показників роботи закладу Economic performance indicators of the institution

Обліку кількісних показників його роботи Accounting of quantitative indicators of his work

Обліку якісних показників його роботи Accounting of qualitative indicators of his work

116 / 200
Хвора 13-ти років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість і розростання ясен. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів набряклі, гіперемовані, перекривають 1/3 висоти коронок зубів. Глибина паро-донтальних кишень до 3,5 мм. Зуби стійкі. Зубна дуга нижньої щелепи звужена, скупченість зубів у фронтальній області. ГІ за Федоровим-Володкіною - 2 бали. Яке втручання в даному випадку є етіотропним? A 13-year-old patient turned to a dentist with complaints of bleeding and gum growth. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth are swollen, hyperemic, covering 1/3 of the height of the crowns of the teeth. The depth of the periodontal pockets is up to 3.5 mm. The teeth are stable. The dental arch of the lower jaw is narrowed, the crowding of teeth in the frontal region. GI according to Fedorov-Volodkina - 2 points. What intervention in this case is etiotropic?

Професійна гігієна порожнини рота Professional oral hygiene

Висічення гіпертрофованих ясен Excision of hypertrophied gums

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

117 / 200
Пацієнтка 43-х років скаржиться на появу дефектів овальної форми, що розміщені на найбільш випуклій частині вестибулярної поверхні 13,14,23,24,33,34,43,44 зубів. Дно дефектів гладке, блискуче, тверде. В анамнезі - гіперфункція щитоподібної залози. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old female patient complains of the appearance of oval-shaped defects located on the most convex part of the vestibular surface 13,14,23,24,33,34,43 ,44 teeth. The bottom of the defects is smooth, shiny, hard. There is a history of hyperfunction of the thyroid gland. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Множинний карієс зубів Multiple dental caries

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

118 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на тупий, ниючий біль у ділянці СНЩС, хрускіт, закладеність у вусі, які посилюються під час жування. Об’єктивно: відкривання рота обмежене до 2-3 см. На рентгенограмі відмічається деформація суглобової голов- ки та ямки нижньощелепної кістки, звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of dull, aching pain in the TMJ area, crunching, congestion in the ear, which worsens during chewing. Objectively: opening the mouth limited to 2-3 cm. The radiograph shows deformation of the articular head and fossa of the mandibular bone, narrowing of the joint space. What is the most likely diagnosis?

Артрит СНЩС TMJ Arthritis

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Лівобічний отит Left-sided otitis

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

119 / 200
У хворої 35-ти років на червоній облямівці нижньої губи зліва відмічається різко обмежена ділянка полігональної форми 0,2х1,0 см, покрита сіро-коричневим лускуватим нальотом; практично не підвищується над рівнем червоної облямівки. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient has a sharply limited area of ​​polygonal shape 0.2x1.0 cm on the red border of the lower lip on the left, covered with gray-brown scaly plaque; almost does not rise above the level of the red border. What is the most likely diagnosis?

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ Limited precancerous hyperkeratosis of the red rim of the lips

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

120 / 200
При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів попросили накусити. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено? When determining the nature of the contacts between the teeth and the prosthesis in the position of central occlusion, the patient was put on heated wax on his teeth and asked to bite several times. In some places, the wax was bitten to the point of holes. What was established as a result?

Зміщення нижньої щелепи під час обстеження Displacement of the lower jaw during examination

Нормальне співвідношення контактів зубів Normal tooth contact ratio

Точки передчасного контакту Premature Contact Points

Завищення прикусу в місцях прокусу Overbite in bite areas

- -

121 / 200
Хворому 53-х років планують заміщення двобічних кінцевих дефектів обох щелеп частковими знімними протезами. Об’єктивно: 13,12,11, 23, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби стійкі, клінічні коронки високі, альвеолярні відростки помірно атрофовані, горби обох щелеп не виражені, купол піднебіння низький. Які конструкції доцільно застосовувати за умов даної клінічної ситуації? A 53-year-old patient is scheduled to replace bilateral terminal defects of both jaws with partial removable prostheses. Objectively: 13,12,11, 23, 31, 32, 33 , 43, 42, 41, the teeth are stable, the clinical crowns are high, the alveolar processes are moderately atrophied, the humps of both jaws are not pronounced, the dome of the palate is low. What structures should be used under the conditions of this clinical situation?

Бюгельні протези з багатоланковими кламерами на верхню і нижню щелепи Bugel prostheses with multi-link clasps for the upper and lower jaws

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу і консольні мостоподібні протези на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw and cantilever bridge-like prostheses for the lower jaw

Часткові пластинкові протези на верхню і нижню щелепи Partial lamellar prostheses for the upper and lower jaws

Бюгельний протез на верхню щелепу і частковий пластинковий протез на нижню щелепу Bugel prosthesis on the upper jaw and partial plate prosthesis on the lower jaw

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw, braced prosthesis with a multi-link clasp for the lower jaw

122 / 200
Хвора 30-ти років звернулась зі скар- гою на естетичний дефект фронтального зубного ряду, відсутність 11,12 зубів та каріозне ураження 13 зуба (4 клас за Бле-ком), 21 зуба (3 клас за Блеком). Було запропоновано безметалевий керамічний мостоподібний зубний протез з опорою на 13 та 21 зуби. Опорні зуби були підготовані: проліковані та заштифтовані з використанням скловолоконних штифтів. На який цемент буде фіксуватися ця конструкція? A 30-year-old patient complained of an aesthetic defect in the frontal dentition, the absence of 11, 12 teeth and a carious lesion of the 13th tooth (class 4 according to Ble- kom), 21 teeth (3rd class according to Black). A metal-free ceramic bridge-like denture with abutment on 13 and 21 teeth was proposed. The abutment teeth were prepared: treated and pinned using fiberglass pins. What cement will this structure be fixed on?

Цементи подвійного затвердження, склоіономерні цементи Dual setting cements, glass ionomer cements

Хімічний композитний цемент Chemical composite cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Карбоксилатний цемент Carboxylate Cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc Phosphate Cement

123 / 200
У пацієнта 45-ти років через 6 днів після фіксації мостоподібного протезу з’явився ниючий біль у ділянці опорного 45, що посилюється від термічних подразників. Об’єктивно: 45 та 48 зуби є опорами суцільнолитого мостоподібного протеза, який відповідає усім клінічним вимогам. Яка помилка допущена лікарем при виготовленні протеза? A 45-year-old patient, 6 days after fixing a bridge-like prosthesis, developed aching pain in the area of ​​support 45, which is aggravated by thermal stimuli. Objectively: Teeth 45 and 48 are the abutments of a one-piece bridge-like prosthesis that meets all clinical requirements. What mistake did the doctor make during the fabrication of the prosthesis?

Завищення висоти прикусу на 45 зубі Overbite height at 45 teeth

Неправильний вибір конструкції протезу Wrong choice of prosthesis design

Травмування маргінального пародонту Injury of the marginal periodontium

Неадекватне препарування опорних зубів Inadequate preparation of supporting teeth

Функціональне перевантаження опорного зуба Functional overload of abutment tooth

124 / 200
Дитині 8 років. Скарги на піднебінне прорізування 12 зуба за наявності місця у зубному ряду. Оберіть конструкцію апарату для лікування даної аномалії: The child is 8 years old. Complaints about palatal eruption of the 12th tooth in the presence of space in the dentition. Choose the design of the device for the treatment of this anomaly:

Знімний апарат на верхню щелепу з вестибулярною дугою, протракційною пружиною, накусочними площадками на бічні зуби Removable appliance for the upper jaw with vestibular arch, protraction spring, bite pads for lateral teeth

Пластинковий апарат на верхню щелепу з вестибулярною дугою і протракційною пружиною Plate apparatus for the upper jaw with vestibular arch and protraction spring

Спостерігати 1 раз на півроку до повного прорізування 12 зуба Observe once every six months until the 12th tooth has fully erupted

Спостерігати 1 раз на місяць до повного прорізування 12 зуба Observe once a month until the 12th tooth has fully erupted

Втручання ортодонта не потрібні Orthodontist interventions are not required

125 / 200
Хворий 53-х років звернувся зі скаргами на хрускіт у СНЩС, біль у м’язах, шум у вухах. Об’єктивно: генералізована патологічна стиранність твердих тканин зубів зі зниженням висоти прикусу на 3 мм. До якого виду порушень відноситься дана симптоматика за класифікацією Петросова? A 53-year-old patient complained of crunching in the TMJ, muscle pain, tinnitus. Objectively: generalized pathological wear of the hard tissues of the teeth with a decrease in bite height by 3 mm. To what type of disorders does this symptomatology belong according to Petrosov's classification?

Анкілоз Анкілоз

Оклюзійно-артикуляційний синдром Occlusion-articulation syndrome

Післятравматичний остеоартроз Post-traumatic osteoarthritis

Артрит гострий травматичний Acute traumatic arthritis

Нейромускулярний дисфункціональний синдром Neuromuscular dysfunctional syndrome

126 / 200
Хворий 64-х років направлений до клініки ортопедичної стоматології для виготовлення шинуючого апарату. Об’єктивно: генералізований пародонтит у стадії ремісії, рухливість зубів I, II ступеня. Яким відбитковим матеріалом бажано отримати відбиток? A 64-year-old patient was sent to the Orthopedic Dentistry clinic for the manufacture of a splint. Objectively: generalized periodontitis in remission, tooth mobility of the I, II degrees. What is it desirable to get a print with impression material?

Стенс Стенс

Протакрил-М Protacryl-M

Стомафлекс Stomaflex

Упін Упін

Гіпс Гіпс

127 / 200
Хворому 65-ти років при визначенні центральної оклюзії була помилково визначена передня оклюзія. При одночасному скороченні яких м’язів це відбулося? For a 65-year-old patient, when determining the central occlusion, the anterior occlusion was mistakenly determined. What muscles did this happen with the simultaneous contraction?

Двочеревцеві м’язи Biceps

Латеральні крилоподібні м’язи Lateral pterygoid muscles

Задні пучки скроневих м’язів Posterior bundles of temporal muscles

Медіальні крилоподібні м’язи Medial pterygoid muscles

Жувальні м’язи Masticatory muscles

128 / 200
Пацієнту 34-х років встановлений діагноз: кістковий анкілоз лівого СНЩС. Яка найбільш характерна рентгенологічна картина для цього захворювання? A 34-year-old patient was diagnosed with bony ankylosis of the left TMJ. What is the most characteristic X-ray picture for this disease?

Рентгенологічна суглобова щілина трохи розширена X-ray joint space slightly widened

На початку виявляється розширення суглобової щілини, а через тиждень - її звуження In the beginning, the expansion of the joint space is detected, and after a week - its narrowing

Рентгенологічна суглобова щілина не розрізняється X-ray joint gap is not distinguishable

Рентгенологічна суглобова щілина ледве розрізняється X-ray joint space barely distinguishable

Рентгенологічна суглобова щілина різко розширена X-ray joint space is sharply widened

129 / 200
У хворого 64-х років після накладання миш’яковистої пасти у 25 зубі розвинувся некроз міжзубного сосочка. Яка профілактика цього ускладнення? A 64-year-old patient developed necrosis of the interdental papilla in the 25th tooth after applying arsenic paste. What is the prevention of this complication?

Обробка ясни антидотом Treatment clear with antidote

Застосування пасти, що не містить миш’як Use of arsenic-free paste

Герметичне закриття порожнини Hermetic closure of the cavity

Накладання пасти у меншій кількості Applying less paste

Накладання пасти на короткий час Putting the paste on for a short time

130 / 200
Пацієнт 46-ти років звернувся до стоматолога для підготовки 25 зуба під ортопедичну конструкцію. Раніше зуб лікувався з приводу ускладненого карієсу. Під час обстеження у 25 зубі виявлена каріозна порожнина. На Яо-грамі: кореневі канали запломбовані на 1/ 2 довжини кореня, у ділянці верхівки кореня розрідження кісткової тканини з чітким контуром розміром 7 мм, що відповідає хронічному гранулематозному періодонтиту. Яка тактика лікування? A 46-year-old patient turned to the dentist to prepare tooth 25 for an orthopedic structure. Previously, the tooth was treated for complicated caries. During the examination, tooth 25 was found to have a carious cavity On the Yao-gram: the root canals are sealed for 1/2 of the root length, in the area of ​​the root apex, bone tissue thinning with a clear contour measuring 7 mm, which corresponds to chronic granulomatous periodontitis. What is the treatment tactic?

Пломбування каріозної порожнини, фізіотерапія Carious cavity filling, physiotherapy

Перепломбування кореневих каналів і резекція верхівки кореня зуба Root canal filling and tooth root apex resection

Перепломбування кореневих каналів, фізіотерапія Root canal filling, physiotherapy

Резекція верхівки кореня зуба, фізіотерапія Resection of the apex of the tooth root, physiotherapy

Резекція верхівки кореня зуба, пломбування каріозної порожнини Resection of the apex of the tooth root, filling of the carious cavity

131 / 200
Пацієнту 43-х років з діагнозом хронічний генералізований пародонтит I ступеня, лікарстоматолог у складі комплексної терапії місцево застосував пародонтальні пов’язки. Який лікарський препарат слід використовувати для поліпшення мікро-циркуляції і нормалізації кисневого балансу тканин пародонта? To a 43-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis of the first degree, the dentist applied periodontal bandages locally as part of complex therapy. What drug should be used to improve micro -circulation and normalization of the oxygen balance of periodontal tissues?

Метилурацилова мазь Methyluracil Ointment

Мазь 'Оксикорт' Oxycort Ointment

Мазь 'Яруксол' Ointment 'Yaruksol'

Бутадіонова мазь Butadione ointment

Гепаринова мазь Heparin Ointment

132 / 200
Студентка 19-ти років звернулася з метою профогляду. В анамнезі - шкідлива звичка ( прикушування слизової оболонки щік). Об’єктивно: на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів виявляються нечітко обмежені білуваті ворсинчасті ділянки у вигляді бахроми. Епітелій нерівномірно злущений, при пошкрябуванні знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old female student applied for a professional examination. She has a history of bad habits (biting the mucous membrane of the cheeks). Objectively: on the mucous membrane of the cheeks along the line of closure vaguely limited whitish villous areas in the form of a fringe are found on the teeth. The epithelium is unevenly exfoliated, it is removed when scraped. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia flat

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Хронічний гіперпластичний кандидоз Chronic hyperplastic candidiasis

Червоний плоский лишай, типова форма Red lichen planus, typical form

Лейкоплакія курця Smoker's leukoplakia

133 / 200
Хворому 42-х років планують виготовити бюгельний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: зуби високі, стійкі, альвеолярні паростки помірно атрофовані. Яку відбиткову масу краще використати? A 42-year-old patient is scheduled to have a mandibular prosthesis made. Objectively: the teeth are tall, stable, the alveolar buds are moderately atrophied. What impression material should be used?'

Дентол-С Dentol-S

Сіеласт-69 Сіеласт-69

Репін Репін

Дентафоль Dentafol

Стоматпласт-2 Stomatplast-2

134 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. Зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. Об’єктивно: 11, 12 відсутні, прикус ортогнатичний. 13, 21, 22 інтактні, стійкі. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту? A 49-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw. The teeth were lost due to an injury 3 months ago. Objectively: 11, 12 are missing, the bite is orthognathic 13, 21, 22 are intact, stable. What design of the prosthesis is better to offer the patient?

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на ата-чменах Bügel prosthesis with fixation on ata-chmen

Фарфорові коронки, зафіксовані на імплантатах Porcelain crowns fixed on implants

135 / 200
Який вид знеболення найбільше підходить для розтину субперіостального абсцесу в жінки з вагітністю 8-10 тижнів? What type of anesthesia is most suitable for dissection of a subperiosteal abscess in a woman with a pregnancy of 8-10 weeks?

Провідникова анестезія анестетиком на основі артикаїну Guide anesthesia with articaine-based anesthetic

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

Інфільтраційна потенційована анестезія анестетиком, що не містить адреналін Infiltration potentiated anesthesia with an anesthetic that does not contain adrenaline

Провідникова анестезія будь-яким анестетиком Guide anesthesia with any anesthetic

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

136 / 200
У дитини 12-ти років під час профілактичного огляду в ділянці фронтальних зубів на нижній і верхній щелепі виявлена застійна гіперемія і незначна набряклість ясенного краю. Визначається періодична кровоточивість ясен при чищенні зубів. КПВ = 2. Які пасти слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота в даному випадку? In a 12-year-old child, during a preventive examination in the area of ​​the frontal teeth on the lower and upper jaw, stagnant hyperemia and slight swelling of the gingival margin were detected. Periodic bleeding of the gums was detected at brushing teeth. KPV = 2. What pastes should be recommended for individual oral hygiene in this case?

Пасти з амінофторидом Pastas with aminofluoride

Пасти зі сполуками кальцію Pastas with calcium compounds

Пасти з екстрактами трав Pastas with herbal extracts

Пасти з ферментами Pastas with enzymes

Пасти з фторидом натрію Sodium fluoride pastes

137 / 200
Хворий 59-ти років скаржиться на зміну кольору червоної облямівки нижньої губи, що з’явилася близько 4-х місяців тому. Об’єктивно: 31, 32, 41, 42 відсутні. По центру нижньої губи, на червоній облямівці визначається неправильної форми ділянка сірувато-білого кольору розміром 1,4х0,8 см, що не здіймається над рівнем червоної облямівки. Пальпація зміненої ділянки безболісна, навколишні тканини не змінені. При зіскрібуванні плівка не знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient complains of a change in the color of the red border of the lower lip, which appeared about 4 months ago. Objectively: 31, 32, 41, 42 are missing. In the center of the lower lip, on the red border, an irregularly shaped area of ​​grayish-white color measuring 1.4x0.8 cm is determined, which does not rise above the level of the red border. Palpation of the changed area is painless, the surrounding tissues are not changed. When scraping, the film not removed. What is the most likely diagnosis?

Червоний вівчак Red Sheepdog

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Leukoplakia

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

138 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою профогляду. Об’єктивно: порожнина рота не санована. На слизовій оболонці лівої щоки ближче до кута рота визначається горбисте утворення білого кольору, безболісне, з підлягаючим ущільненням. З анамнезу з’ясовано, що хворий палить та хворіє на хронічний холецистит. Яка першочергова тактика лікаря-стоматолога? A 55-year-old patient turned to a dentist for a professional examination. Objectively: the oral cavity is not in good shape. On the mucous membrane of the left cheek closer to the corner of the mouth is determined a white lumpy formation, painless, with a subject to compaction. From the anamnesis, it was found out that the patient smokes and suffers from chronic cholecystitis. What is the primary tactic of the dentist?

Усунути шкідливу звичку (паління) Eliminate bad habit (smoking)

Санувати порожнину рота Healthy oral cavity

Направити на консультацію до гастроентеролога Send for a consultation with a gastroenterologist

Направити на консультацію до онколога Send for a consultation with an oncologist

Провести кріодеструкцію вогнища Perform cryodestruction of the focus

139 / 200
Хворий 46-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на відчуття печіння в язиці, 'язик перцем посипаний', сухість у порожнині рота. Після перевтоми, тривалих розмов приєднується біль у передній 2/3 язика. Приймання їжі приносить тимчасове полегшення. Об’єктивно: запальних явищ язика не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient turned to the dentist with complaints of a burning sensation in the tongue, 'the tongue is sprinkled with pepper', dryness in the oral cavity. After overtiring, long conversations joins pain in the front 2/3 of the tongue. Eating brings temporary relief. Objectively: no inflammatory phenomena of the tongue were detected. What is the most likely diagnosis?

Синдром Шегрена Sjögren's Syndrome

Невралгія язикового нерва Lingual nerve neuralgia

Глосодинія Glossodynia

Неврит язикового нерва Lingual neuritis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

140 / 200
Пацієнт 37-ми років звернувся зі скаргами на естетичний дефект у фронтальній ділянці верхньої щелепи. З анамнезу: від-лам коронкової частини 11 зуба з приводу травми. Об’єктивно: лінія перелому на рівні ясенного краю, корінь 11 нерухливий. Перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований до верхівки. Яку конструкцію доцільно запропонувати даному пацієнту? A 37-year-old patient complained of an aesthetic defect in the frontal area of ​​the upper jaw. From the anamnesis: fracture of the crown part of the 11th tooth due to trauma. About' objectively: the fracture line is at the level of the gingival margin, root 11 is immobile. Percussion is painless. On the X-ray: the root canal is sealed to the apex. What construction should be offered to this patient?

Куксова штифтова вкладка з металокерамічною коронкою Cook pin insert with metal-ceramic crown

Фарфорова вкладка Porcelain Inlay

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Штифтовий зуб за Ахмедовим Pin tooth for Akhmedov

Комбінована коронка за Бєлкіним Belkin combined crown

141 / 200
Жінці 27-ми років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпозит 'Charisma' лікар вирішив використати склоіономер 'Vitremer'. На якому рівні повинна знаходитись межа переходу скло-іономера в композит у даному випадку? A 27-year-old woman is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of tooth 36 by the open sandwich method. The doctor decided to use glass ionomer 'Vitremer' as a basis for the 'Charisma' photocomposite. At what level should be the transition limit of glass-ionomer to composite in this case?

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

На будь-якому рівні At any level

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

142 / 200
Пацієнтка 48-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті, біль в яснах, що наростає. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемовані; легко кровоточать при доторканні; по маргінальному краю - вузька чорна смужка; гіперсалівація. Жінка працює в цеху по виробництву дзеркал. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old female patient turned to the dentist with complaints of a metallic taste in her mouth, increasing pain in her gums. Objectively: the gums are swollen, hyperemic; easily bleeding when touched; a narrow black strip along the marginal edge; hypersalivation. A woman works in a workshop for the production of mirrors. What is the most likely diagnosis?

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Вісмутовий гінгівіт Bismuth gingivitis

Ртутний гінгівіт Mercury gingivitis

143 / 200
Пацієнтка 35-ти років звернулась до стоматолога з приводу хронічного фіброзного пульпіту 15 зуба. При лікуванні 15 зуба методом вітальної екстирпації при діатермокоагуляції було виведено активний електрод за апікальний отвір на 0,2 см. На наступний день з’явився біль при накушуванні на 15 зуб. Яке ускладнення розвинулося у даної пацієнтки? A 35-year-old female patient consulted a dentist regarding chronic fibrous pulpitis of tooth 15. During the treatment of tooth 15 by the method of salutary extirpation during diathermocoagulation, an active electrode was removed beyond the apical opening on 0.2 cm. The next day, pain appeared when biting on the 15th tooth. What complication developed in this patient?

Періостит Periostitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Гострий травматичний періодонтит Acute traumatic periodontitis

Електротравма Electric shock

144 / 200
До клініки звернулися батьки з дитиною 8-ми років із скаргами на дефекти зубів у фронтальній ділянці. Об’єктивно: на коронках 12,11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 на 1/3 відсутня емаль, горбики 16, 26, 36, 46 не вкриті емаллю. Із анамнезу відомо, що дитина хворіла на першому році життя. Який найбільш імовірний діагноз? Parents with an 8-year-old child came to the clinic with complaints about teeth defects in the frontal area. Objectively: on crowns 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 enamel is missing on 1/3, tubercles 16, 26, 36, 46 are not covered with enamel. It is known from the anamnesis that the child was ill in the first year of life. What is the most likely diagnosis?

Зуби Гетчінсона Hutchinson's Teeth

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

Тетрациклінові зуби Tetracycline teeth

145 / 200
В місті з населенням 95 тисяч жителів (доросле населення - 60 тисяч жителів) буде організована міська стоматологічна поліклініка, в якій буде утворено ортопедичне відділення. Скільки посад лікарів стоматологів-ортопедів повинно бути передбачено в даному ортопедичному відділенні? In a city with a population of 95 thousand inhabitants (adult population - 60 thousand inhabitants), a city dental polyclinic will be organized, in which an orthopedic department will be formed. How many positions of dentists are orthopedists should be provided in this orthopedic department?

3 3

10 10

6 6

5 5

9 9

146 / 200
Хворий звернувся до лікаря стоматолога з метою протезування. Під час маніпуляції у порожнині рота пацієнта відбулось пошкодження гумової рукавички лікаря та забруднення шкіри біоматеріалом від пацієнта. Цілісність шкіри руки лікаря збережено. Який перший етап по знезараженню у даному випадку? The patient consulted a dentist for the purpose of prosthetics. During manipulation in the patient's oral cavity, the doctor's rubber glove was damaged and the skin was contaminated with biomaterial from the patient. The integrity of the skin of the doctor's hand was preserved What is the first stage of decontamination in this case?

Обробити місце забруднення розчином хлораміну Treat the place of contamination with a chloramine solution

Промити місце забруднення водою з милом Wash the contaminated area with soap and water

Обробити місце забруднення перманганатом калію Treat the place of contamination with potassium permanganate

Обробити місце забруднення етиловим спиртом Treat the place of contamination with ethyl alcohol

Обробити місце забруднення перекисом водню Treat the place of contamination with hydrogen peroxide

147 / 200
У хлопчика 14-ти років під час первинного огляду виявлено вертикальну щілину від 14 до 24 величиною 2-3 мм. Встановіть ступінь втрати жувальної ефективності статичним методом Агапова: During the initial examination, a 14-year-old boy was found to have a vertical gap from 14 to 24 with a size of 2-3 mm. Determine the degree of loss of masticatory efficiency using Agapov's static method:

Жувальна ефективність 32% Chewing efficiency 32%

Жувальна ефективність 24% Chewing efficiency 24%

Жувальна ефективність 40% 148. Пацієнтка 23-х років звернулася зі скаргами на естетичний дефект. Об’єктивно: коронки Masticatory efficiency 40% 148. A 23-year-old female patient complained about an aesthetic defect. Objectively: crowns

Жувальна ефективність 28% Chewing efficiency 28%

Жувальна ефективність 36% Chewing efficiency 36%

148 / 200
, 11 та 21 зубів зруйновані внаслідок травми на 2/3 висоти коронки. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі канали зубів запломбовані до верхівок. Патологічних змін в періапікальних тканинах немає. Яка конструкція доцільна у даному випадку? , 11 and 21 teeth were destroyed as a result of an injury at 2/3 of the height of the crown. The bite is orthognathic. On the X-ray, the canals of the teeth are sealed to the apices. There are no pathological changes in the periapical tissues. What construction is appropriate in this case?

Куксові вкладки та металокерамічні коронки Cook tabs and metal-ceramic crowns

Виготовлення пластмасових вкладок Production of plastic tabs

Штифтові коронки за Річмондом Richmond pin crowns

Штучні металеві штамповані коронки Artificial Metal Stamped Crowns

Реставрувати коронки зубів композитними матеріалами To restore tooth crowns with composite materials

149 / 200
На прийом звернувся пацієнт 25-ти років зі скаргами на деформацію та почервоніння крила носа, верхньої губи та щоки. Об’єктивно: набряк та гіперемія шкірних покривів у цих ділянках, визначається розщілина в ділянці лівого крила носа. Шкірні покриви напружені, щільні, багряносинюшного кольору, малюнок згладжений. Ділянки ураження мають межі неправильної форми. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient applied for an appointment with complaints of deformation and redness of the wing of the nose, upper lip and cheek. Objectively: swelling and hyperemia of the skin in these areas, a cleft is determined in the area of ​​the left wing of the nose. The skin is tense, dense, purple-bluish in color, the pattern is smoothed. The affected areas have irregular borders. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз шкіри Skin tuberculosis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Флебіт лицевої вени Phlebitis of facial vein

Бешиха Бешиха

150 / 200
Хворому 30-ти років планується виготовлення штифтової куксової вкладки на 36 зуб з послідуючим протезуванням. Об’єктивно: коронка 36 зруйнована до рівня ясни, перкусія безболісна. На рентгенограмі: канал запломбований до верхівки. Змін у періапікальних тканинах немає. Яку оптимальну кількість штифтів слід виготовити даному пацієнту? A 30-year-old patient is scheduled to make a pin stump insert on tooth 36 with subsequent prosthetics. Objectively: crown 36 is destroyed to the level of the gum, percussion is painless. On the radiograph : the canal is sealed to the apex. There are no changes in the periapical tissues. What is the optimal number of pins to be made for this patient?

П’ять П'ять

Чотири Four

Два Два

Три Three

Один One

151 / 200
Чоловік 43-х років звернувся зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки згладжені, кровоточивість II ступеня, ПК- 6-7 мм, рухливість зубів ІІ-ІІІ ступеня. Який попередній діагноз? A 43-year-old man complained of tooth mobility. Objectively: gingival papillae are smoothed, II degree bleeding, PC- 6-7 mm, tooth mobility II-III degrees. What is the previous diagnosis?

Генералізований пародонтит ІІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

Генералізований пародонтит ІІІ ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis III degree, acute course

Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтоз ІІІ ступеня Generalized periodontitis III degree

152 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на оголення коренів зубів, біль від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, ретракція у ділянці різців та іклів 4-5 мм, клиноподібні дефекти у 14,15, 24, 34, 44 зубах. Який попередній діагноз? A 38-year-old man complained of exposed tooth roots, pain from temperature and chemical irritants. Objectively: anemic gums, retraction in the area of ​​incisors and canines 4-5 mm, wedge-shaped defects in 14, 15, 24, 34, 44 teeth. What is the previous diagnosis?

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

Пародонтоз І ступеня Periodontosis of the first degree

Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Пародонтоз ІІІ ступеня Periodontosis III degree

Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

153 / 200
Під час планової щорічної санації у програміста 22-х років у пришийковій ділянці 35 виявлено пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межами. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько двох років тому і з тих пір не змінювалася. Який діагноз необхідно зафіксувати у медичній книжці? During the planned annual rehabilitation, a 22-year-old programmer was found to have an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders in the neck area of ​​35. According to the patient, the spot appeared about two years ago and has not changed since then. What diagnosis must be recorded in the medical book?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalky-dotted form

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

154 / 200
Хвора 56-ти років скаржиться на періодичний тупий біль у скроневій ділянці зліва, відчуття 'хрускоту'у суглобі, ранкову тугорухомість щелепи. Вважає себе хворою 5-6 років. На томограмі визначається сплощення суглобової голівки, звуження суглобової щілини. Відзначається часткова вторинна адентія з деформацією зубних рядів. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient complains of periodic dull pain in the temporal area on the left, a feeling of 'crunchiness' in the joint, morning stiffness of the jaw. She considers herself a patient for 5-6 years . Flattening of the joint head, narrowing of the joint space is determined on the tomogram. Partial secondary adentia with deformation of the tooth rows is noted. What is the most likely diagnosis?

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Синовіїт СНЩС TMJ synovitis

Синдром больової дисфункції СНЩС Pain dysfunction syndrome of TMJ

Первинний склерозуючий остеоартроз Primary sclerosing osteoarthritis

Деформуючий артроз СНЩСI стадії Deforming arthrosis of TMJ stage I

155 / 200
Хвора 45-ти років страждає на хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Під час проведення мікробіологічного дослідження вмісту пародон-тальних кишень було виявлене значне обсіменіння трихомонадами. Який з перелічених препаратів найбільш доцільно застосувати для інстиляцій у пародонтальні кишені у цієї хворої? A 45-year-old patient suffers from chronic generalized periodontitis of the II degree of severity. During a microbiological examination of the contents of the periodontal pockets, significant trichomonad insemination was found. Which of the following which drugs should be used for instillation in the periodontal pockets of this patient?

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

Ротокан Ротокан

Хлоргексидину біглюконат Chlorhexidine bigluconate

Парагель Paragel

Метрогіл-дента Metrogil-denta

156 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на появу плям у пришийковій ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. При обстеженні 12, 11, 21,22 в пришийковій ділянці світлі ділянки демінералізації емалі, матові при висушуванні, фарбуються 2% р-ном метиленового синього. При просвічуванні зуба FOTI ( фототрансілюмінація) - контури дефекту визначаються в підповерхневих шарах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of spots in the cervical area of ​​the front teeth of the upper jaw. During the examination, 12, 11, 21, 22 in the cervical area bright areas of enamel demineralization, matte when dried, are stained with 2% pH methylene blue. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination) - the contours of the defect are determined in the subsurface layers of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

157 / 200
При обстеженні пацієнтки 25-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 25-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when dried . When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

158 / 200
До СВПХГ надійшов поранений із осколковим проникаючим у ліву гайморову пазуху пораненням верхньої щелепи, ЗЧМт тяжкого ступеня. Поранений непритомний. Які фактори, що впливають на розвиток клініки, необхідно враховувати щелепно-лицевому хірургу при складанні плану комплексного лікування в цьому випадку? A wounded man with a shrapnel wound of the upper jaw penetrating the left maxillary sinus, a severe degree of traumatic brain injury, was admitted to the hospital. The wounded man is unconscious. What factors affecting the development of the clinic must be taken into account maxillofacial surgeon when drawing up a comprehensive treatment plan in this case?

Ступінь ЧМТ Degree of TBI

Ступінь ЧМТ та вид травмуючого агента Degree of TBI and type of traumatic agent

Вид травмуючого агента Injury Agent Type

Вид вогнепального поранення Type of gunshot wound

Розвиток синдрому взаємного обтяження Development of mutual burden syndrome

159 / 200
До відділення реанімації доставлено постраждалого після пожежі у будинку. Лікар констатував ураження поверхні голови та шиї, верхніх кінцівок, передньої поверхні тулуба. Визначте розміри опікової поверхні від загальної площі тіла у цього постраждалого: A victim was brought to the intensive care unit after a house fire. The doctor noted damage to the surface of the head and neck, upper limbs, front surface of the body. Determine the size of the burn surface from the total body area in this victim:

27% 27%

18% 18%

40% 40%

36% 36%

9% 9%

160 / 200
До клініки терапевтичної стоматології звернулася пацієнтка 27-ми років з метою санації порожнини рота. Відчуває страх перед лікуванням. Лікарю не вдалося досягти контакту з хворою деонтологічним методом. Який препарат рослинного походження можна призначити хворій для зниження страху перед стоматологічними маніпуляціями за декілька днів до прийому? A 27-year-old female patient applied to the clinic of therapeutic dentistry for the purpose of sanitizing the oral cavity. She is afraid of the treatment. The doctor was unable to establish contact with the patient using the deontological method. What drug of plant origin can be prescribed to the patient to reduce the fear of dental manipulations a few days before the appointment?

Настоянка м’яти Mint Tincture

Відвар ромашки Decoction of chamomile

Настоянка звіробою St. John's wort tincture

Настоянка собачої кропиви Dog Nettle Tincture

Відвар деревію Decoction of yarrow

161 / 200
Під час обробки рани у ВІЛ-інфікованого хворого хірург наколов палець голкою. Після реєстрації аварії (зі згоди потерпілого) вперше кров беруть на тестування: During treatment of a wound in an HIV-infected patient, the surgeon pricked his finger with a needle. After registering the accident (with the victim's consent), blood is taken for testing for the first time:

Одразу ж після операції і через 3-6 місяців Immediately after surgery and after 3-6 months

Одразу ж після операції Immediately after the operation

Після операції, але не пізніше 5-ти днів After the operation, but no later than 5 days

Не пізніше 3-х днів No later than 3 days

Через 3-6 місяців After 3-6 months

162 / 200
У дівчинки 5,5 років скарги на біль у 75 під час вживання їжі. Об’єктивно: на медіальноапроксимальній поверхні 75 глибока каріозна порожнина, заповнена пігментованим, розм’якшеним дентином. Зондування дна чутливе. Під час некро-томії на дні виявлена точка сполучення з порожниною зуба, яка кровить і болісна під час зондування. Який діагноз найбільш імовірний? A 5.5-year-old girl complains of pain at 75 when eating. Objectively: on the medial-proximal surface of 75, there is a deep carious cavity filled with pigment, size by thickened dentin. Probing the bottom is sensitive. During necrotomy, a point of connection with the cavity of the tooth was found on the bottom, which bleeds and is painful during probing. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

163 / 200
Хлопчику 9 років. Батьки звернулися зі скаргами, що дитина постійно закушує нижню губу. Яка патологія прикусу може виникнути? The boy is 9 years old. The parents complained that the child is constantly biting his lower lip. What bite pathology can occur?

Глибокий прикус Deep bite

Косий прикус Slant bite

Відкритий прикус Open Bite

Дистальний прикус Distal bite

Мезіальний прикус Mesial bite

164 / 200
На медогляді у пацієнта 53-х років на вестибулярній поверхні 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24,13,14 виявлені дефекти твердих тканин. Стінки щільні, блискучі, гладенькі, безболісні під час зондування і термічного подразнення. Який найбільш імовірний діагноз? During medical examination of a 53-year-old patient on the vestibular surface 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14, hard tissues. The walls are dense, shiny, smooth, painless during probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Пришийковий карієс Cervical caries

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

165 / 200
Дитина 6-ти років з діагнозом: гострий періодонтит 65 зуба, плаче, відмовляється від видалення 65 зуба. Виберіть місцеву анестезію: A 6-year-old child with a diagnosis of acute periodontitis of tooth 65, cries, refuses to have tooth 65 removed. Select local anesthesia:

Провідникова Providnikova

Підокістна на рівні 65 зуба Pedose at the level of tooth 65

Аплікаційна + підслизова + підокістна Applicative + submucosal + subosseous

Підслизова на рівні 65 зуба Submucosa at the level of tooth 65

Аплікаційна Application

166 / 200
Яке оптимальне оперативне втручання при одночасному усуненні дефектів твердого та м’якого піднебіння? What is the optimal surgical intervention for the simultaneous elimination of defects of the hard and soft palate?

Мезофарингоконстрикція Mesopharyngoconstriction

Стафілорафія Staphyloraphia

Уранопластика Uranoplasty

Інтерламінарна остеотомія Interlaminar osteotomy

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

167 / 200
Хворий 32-х років госпіталізований зі скаргами на збільшення температури тіла, порушення сну, зниження працездатності, відчуття важкості у лівій половині обличчя, гноєтечу з лівої половини носа після видалення 27 зуба. Ураження яких стінок буде найбільш імовірно виявлено при ревізії верхньощелепного синусу? A 32-year-old patient was hospitalized with complaints of an increase in body temperature, sleep disturbances, reduced work capacity, a feeling of heaviness in the left half of the face, purulent discharge from the left half of the nose after removal Tooth 27. Damage to which walls will most likely be detected during revision of the maxillary sinus?

Нижня, передня та медіальна Inferior, anterior and medial

Зовнішня, передня та верхня Outer, Front, and Top

Медіальна, передня та верхня Medial, anterior and superior

Нижня, передня та зовнішня Bottom, Front, and Outer

Задня, нижня та верхня Back, Bottom, and Top

168 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована після ДТП. Об’єктивно: відмічається рухомість верхньої щелепи разом з кістками носа, відкритий прикус, припухлість м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив у склеру ока, симптом 'сходинки'по нижньоорбітальному краю з двох боків та вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized after a road accident. Objectively: mobility of the upper jaw together with the bones of the nose, open bite, swelling of the soft tissues of the middle area of ​​the face is noted , hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'stairs' on the lower orbital rim on both sides and the zygomaxillary suture, epistaxis. What is the most likely diagnosis?

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

169 / 200
У хворої 39-ти років після проведеного обстеження встановили діагноз: амелобла-стома нижньої щелепи. Який метод лікування показано даній хворій? After an examination, a 39-year-old patient was diagnosed with ameloblastoma of the lower jaw. What treatment method is indicated for this patient?

Резекція ділянки нижньої щелепи Resection of the lower jaw

Променева терапія Radiotherapy

Вилущування патологічного вогнища (кюретаж) Extraction of a pathological focus (curettage)

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Комбіноване лікування Combined treatment

170 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох сторін, які проходять по всій висоті губи та охоплюють нижні носові ходи. Іуба розділена на 3 частини, середня з яких різко вкорочена, червона облямівка на ній звужена. Альвеолярний відросток верхньої щелепи також розділений на 3 частини, міжщелепна кістка виступає вперед. Який найбільш імовірний діагноз? A newborn baby has soft tissue defects of the upper lip on both sides, which run along the entire height of the lip and cover the lower nasal passages. The lip is divided into 3 parts, the middle one of which is sharply shortened, the red border on it is narrowed. The alveolar process of the upper jaw is also divided into 3 parts, the intermaxillary bone protrudes forward. What is the most likely diagnosis?

Часткове незрощення верхньої губи Partial non-union of the upper lip

Вроджене повне двостороннє наскрізне незрощення верхньої губи Congenital complete bilateral non-union of the upper lip

Серединне незрощення верхньої губи Middle nonunion of the upper lip

Вроджене двостороннє незрощення піднебіння Congenital bilateral non-union of the palate

Двостороннє незрощення альвеолярного відростка Bilateral nonunion of the alveolar process

171 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на гострий, нападоподібний біль на верхній щелепі зліва, який посилюється від холодного та іррадіює у вухо. Біль триває 4 дні. Протягом року подібний біль вже виникав, до лікаря не зверталась. Об’єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування різко болісне у цій точці, перкусія чутлива. Який найбільш імовірний діагноз? A patient in her 20s complains of a sharp, attack-like pain in the upper jaw on the left, which is aggravated by cold and radiates to the ear. The pain lasts for 4 days. During the year, similar the pain had already occurred, she did not consult a doctor. Objectively: at 26, a deep carious cavity connecting with the tooth cavity, probing is sharply painful at this point, percussion is sensitive. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Іострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

172 / 200
До ортодонта звернулася мати з дитиною 12-ти років з приводу відсутності 22. Об’єктивно: деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, відсутній 22, місце якому в зубній дузі є. На панорамній рентгенографії виявлено, що немає зачатка 22. Діагноз: первинна аден-тія 22. Яка конструкція рекомендована в даному випадку? A mother with a 12-year-old child consulted an orthodontist regarding the absence of 22. Objectively: no deformations of the dento-maxillary system were detected, the bite is orthognathic, 22 is absent, the place where there is in the dental arch. On panoramic radiography, it was found that there is no rudiment 22. Diagnosis: primary adentia 22. What construction is recommended in this case?

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis

Мостоподібний протез із однобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with unilateral fixation

Розпірка Spacer

Розсувний мостоподібний протез Sliding bridge prosthesis

Мостоподібний протез із двобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with bilateral fixation

173 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на болі в ділянці видаленого зуба, які розпочалися 2 дні тому. При огляді порожнини рота був поставлений діагноз: альвеоліт, що протікає у виді 'сухої комірки'. Яка тактика лікаря? A 30-year-old patient complains of pain in the area of ​​the extracted tooth, which began 2 days ago. During the examination of the oral cavity, a diagnosis was made: alveolitis, which flows in the 'dry cell'. What are the doctor's tactics?

Коагуляція стінок і дна комірки Coagulation of cell walls and bottom

Турунда з маззю Вишневського Turunda with Vishnevsky ointment

Вискоблювання комірки зуба Scraping the tooth cell

Механотерапія Mechanotherapy

Пухка тампонада комірки йодоформним тампоном Soft cell tamponade with iodoform tampon

174 / 200
Батьки хлопчика 4-х років звернулись 3 метою санації. При огляді виявлені множинні каріозні ураження. Які засоби гігієни слід порадити для догляду за ротовою порожниною? Parents of a 4-year-old boy applied for 3 purposes of rehabilitation. During the examination, multiple carious lesions were found. What hygiene products should be recommended for oral care?

Зубні пасти з вмістом фтору 500ррт Toothpastes with fluoride content 500 ppt

Сольові зубні пасти Salt toothpastes

Зубні пасти з вмістом фтору 1200ррт Toothpastes with fluoride content 1200 ppt

Десенсибілізуючі зубні пасти Desensitizing toothpastes

Зубний порошок Toothpowder

175 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46 зуба, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об’єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі, гіперемовані, стінки ямки покриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child complains of severe pain in the area of ​​the cell of the 46th tooth removed 3 days ago, which radiates along the branches of the trigeminal nerve. Objectively: lymph nodes enlarged and painful during palpation, the tissues around the cell are swollen, hyperemic, the walls of the pit are covered with a grayish-green plaque with a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Перикоронарит Pericoronitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Періостит Periostitis

Остит Остит

Альвеоліт Alveolitis

176 / 200
Хворій 32-х років була виконана первинна хірургічна обробка забитої рани нижньої губи, що проникає в порожнину рота. Рана ушита 'наглухо'. На другу добу після операції з’явився набряк м’яких тканин губи, підборіддя, гіперемія країв рани, болісність під час пальпації. Яке ускладнення розвинулося в даному випадку? A 32-year-old patient underwent primary surgical treatment of a closed wound of the lower lip penetrating into the oral cavity. The wound was sewn up 'closely'. On the second day after the operation with 'swelling of the soft tissues of the lip, chin, hyperemia of the wound edges, pain during palpation appeared. What complication developed in this case?

Формування гнійника підборіддя Formation of chin abscess

Алергійна реакція на шовний матеріал Allergic reaction to suture material

Нагноєння гематоми Hematoma suppuration

Розвиток бешихи Development of dysentery

Нагноєння рани Wound suppuration

177 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулась з метою протезування. Об'єктивно: відсутність 35,36,37 зубів; 25,26,27 зуби зміщені в сторону дефекту. Діагноз: часткова вторинна адентія зубів у боковій ділянці на нижній щелепі, що ускладнена першою формою феномена ПоповаГодона 16, 25, 26 зубів. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 38-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: 35, 36, 37 teeth are missing; 25, 26, 27 teeth are displaced towards the defect. Diagnosis: partial secondary dentition of teeth in the lateral area on the lower jaw, complicated by the first form of the Popov-Godon phenomenon of teeth 16, 25, 26. What treatment method is indicated in this case?

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Зішліфовування твердих тканин зрушених зубів з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Grinding of hard tissues of displaced teeth followed by replacement of tooth row defects

Апаратурний Hardware

Хірургічний Surgical

Послідовна дезоклюзія з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Sequential deocclusion followed by replacement of defects in the dentition

178 / 200
Пацієнт 26-ти років звернувся зі скаргами на відлам коронки переднього зуба в результаті травми. Об’єктивно: дефект коронки 21, зуб коротший на одну третину, пульпова камера не відкрита, перкусія безболісна, ЕОД - 10 мкА. За допомогою якого матеріалу слід усунути дефект? A 26-year-old patient complained of a broken crown of a front tooth as a result of an injury. Objectively: crown defect 21, tooth shorter by one third, pulp chamber not open, percussion is painless, EOD - 10 μA. What material should be used to eliminate the defect?

Тотально виповнений фотокомпозит 'Estet X' Totally modified 'Estet X' photocomposite

Макрофільний композит 'Еуіегоі' Macrocomposite 'Eyriego'

Традиційний склоіономер 'Ketac-molar' Traditional glass ionomer 'Ketac-molar'

Гібридний склоіономер 'Уйгетег' Hybrid glass ionomer 'Uygeteg'

Силікатний цемент Silicate cement

179 / 200
Пацієнт 68-ми років звернувся до стоматолога з метою протезування зубів. Об‘єктивно: альвеолярні паростки на верхній та нижній щелепах незначно атрофовані, піднебіння високе, перехідна складка та місця прикріплення м’язів, складок слизової оболонки відносно високо від верхівки альвеолярного паростка. Які анатомофізіологічні елементи слизової оболонки слід враховувати при виготовленні повних знімних протезів у цього пацієнта? A 68-year-old patient consulted a dentist for dental prosthetics. Objectively: the alveolar buds on the upper and lower jaws are slightly atrophied, the palate is high, the transitional fold and places of attachment of muscles, folds of the mucous membrane relatively high from the apex of the alveolar bud. What anatomical and physiological elements of the mucous membrane should be taken into account when making complete removable prostheses in this patient?

Слизова оболонка, яка вкриває м’які тканини дна ротової порожнини The mucous membrane that covers the soft tissues of the floor of the mouth

Вуздечки губ, язика, щічно-ясенні, крило-щелепні складки Lip frenulum, tongue, buccal-gingival, wing-maxillary folds

Слизова оболонка, яка вкриває губи та щоки The mucous membrane that covers the lips and cheeks

Поперечні складки твердого піднебіння Transverse folds of the hard palate

Торус на нижній щелепі Torus on lower jaw

180 / 200
Батьки 9-річної дитини скаржаться на косметичний дефект. Об’єктивно: вкорочена висота нижньої третини обличчя, глибока супраментальна складка, співвідношення перших молярів за I класом Енгля, верхні різці перекривають нижні на всю висоту коронок, ріжучі краї нижніх різців контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Діагноз: глибокий нейтральний прикус. Зазначте апарат для лікування даної патології: Parents of a 9-year-old child complain of a cosmetic defect. Objectively: shortened height of the lower third of the face, deep supramental fold, ratio of first molars according to Engle class I, upper incisors overlap the lower incisors to the full height of the crowns, the cutting edges of the lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. Diagnosis: deep neutral bite. Indicate the device for the treatment of this pathology:

Піднебінна пластинка з похилою площиною Palate plate with an inclined plane

Піднебінна пластинка з накусочною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with a biting platform in the frontal area

Піднебінна розширяюча пластинка Palate expansion plate

Капа Биніна Kapa Binina

Піднебінна пластинка з оклюзійними накладками у бокових ділянках Palate plate with occlusal overlays in lateral areas

181 / 200
Дитина 10-ти років знаходиться на консультації у лікаря-ортодонта. Об’єктивно: глибина присінку 3,5 мм. В ділянці 41,31 визначається рецесія ясенного краю, відмічається скупчене положення 42, 41, ЗІ, 32 та хронічний катаральний гінгівіт в ділянці нижніх фронтальних зубів. В анамнезі - ротове дихання. Що із запропонованих лікувальних заходів слід застосувати в першу чергу? A 10-year-old child is being consulted by an orthodontist. Objectively: the depth of the crown is 3.5 mm. In the area 41.31, recession of the gingival margin is determined , there is a crowded position of 42, 41, ZI, 32 and chronic catarrhal gingivitis in the area of ​​the lower front teeth. There is a history of mouth breathing. Which of the proposed treatment measures should be applied first?

Міогімнастика Myogymnastics

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Пластика присінку порожнини рота Plastic lining of the oral cavity

Пальцевий масаж Finger massage

Лікування гінгівіту Treatment of gingivitis

182 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 70-ти років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 70-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the orthopedic dentistry clinic with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objective: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly defined central occlusion height

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки Incorrect fitting of an individual spoon

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

183 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернулась хвора 68-ми років із скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза нижньої щелепи. Об’єктивно: відмічається різка атрофія альвеолярного гребеня. Яке анатомічне утворення раціонально використати для фіксації протеза нижньої щелепи? A 68-year-old patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of poor fixation of a complete removable prosthesis of the lower jaw. Objectively: sharp atrophy of the alveolar ridge is noted. What anatomical can the formation be rationally used for fixation of the prosthesis of the lower jaw?

Кісткові виступи (екзостози) нижньої щелепи Bone protrusions (exostoses) of the lower jaw

Внутрішня коса лінія Inner slash

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

Вуздечка язика Tongue frenulum

Перехідна складка присінку нижньої щелепи Transitional fold of the lower jaw

184 / 200
У хворої 42-х років перед відновленням зубів планується визначити шляхи переміщення опорних горбиків у відповідних фісурах та крайових ямках протилежних зубів при переході із центральної оклюзії в передню та бічні оклюзії. Як називається цей критерій? In a 42-year-old patient, before tooth restoration, it is planned to determine the ways of moving the supporting cusps in the corresponding fissures and marginal pits of the opposite teeth during the transition from central occlusion to front and lateral occlusion What is the name of this criterion?

Трансверзальний різцевий шлях Transverse cutting path

Трансверзальна оклюзійна крива (Уілсо-на) Transverse occlusal curve (Wilson)

Функціональний кут ('оклюзійний компас') Functional angle ('occlusal compass')

Кут сагітального суглобового шляху Sagittal articular path angle

Кут бічного суглобового шляху (Бенета) Angle of the lateral articular path (Benet)

185 / 200
Хворій 52-х років при відновленні зубних рядів необхідне визначення шляху переміщення нижніх різців по піднебінній поверхні верхніх різців при рухах нижньої щелепи із центральної оклюзії в передню. Як називається цей критерій? For a 52-year-old patient, during the restoration of the dentition, it is necessary to determine the path of movement of the lower incisors along the palatal surface of the upper incisors during the movements of the lower jaw from the central occlusion to the front. What is the name of this criterion?

Сагітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Трансверзальний різцевий шлях Transverse cutting path

Кут бічного суглобового шляху Angle of lateral joint path

Сагітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

Бічний суглобовий шлях Lateral articular path

186 / 200
Чоловік 43-х років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу профілактичного огляду. Інколи пацієнта турбує відчуття печіння у язиці. При вживанні їжі ці відчуття зникають. Об’єктивно: ре-ґіонарні лімфатичні вузли не збільшені, слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору, набрякла. Язик має незначну кількість білого нальоту на корені. Яке додаткове дослідження необхідно провести для визначення тактики ведення пацієнта? A 43-year-old man consulted a dentist for a preventive examination. Sometimes the patient is bothered by a burning sensation in the tongue. When eating, these sensations disappear. Objectively : the regional lymph nodes are not enlarged, the mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color, swollen. The tongue has a small amount of white plaque on the root. What additional research is necessary to determine the tactics of patient management?

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

Імунологічне дослідження крові Immunological examination of blood

Загальний аналіз крові General blood test

Мікроскопічне дослідження зіскобу з СОПР Microscopic study of a scraping from SOPR

Загальний аналіз сечі General urinalysis

187 / 200
До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 28-ми років зі скаргами на підвищену чутливість зубів до різноманітних подразників на верхній і нижній щелепах після проведеного офісного способу відбілювання. Після огляду був встановлений діагноз: гіперестезія, генералізована форма. Яку зубну пасту слід рекомендувати застосовувати пацієнтці в такому випадку? A 28-year-old female patient came to the dentist with complaints of increased sensitivity of the teeth to various irritants on the upper and lower jaws after an office whitening procedure. After the examination, established diagnosis: hyperesthesia, generalized form. What toothpaste should be recommended for the patient to use in this case?

Пародонтакс Perodontax

Бленд-а-мед Blend-a-Honey

Жемчуг Pearl

Колгейт Тотал Colgate Total

Сенсодин Сенсодин

188 / 200
Дівчинка 12-ти років взята на диспансерний облік після проведеного біологічного методу лікування 21 зуба з приводу серозного обмеженого пульпіту. Через який період часу необхідно провести рентгенографію для виявлення можливих патологічних змін у тканинах пародонту? A 12-year-old girl was taken to the dispensary after the biological method of treatment of 21 teeth due to serous limited pulpitis. After what period of time should X-rays be taken to detect possible pathological changes in periodontal tissues?

2 тижні 2 weeks

6 місяців 6 months

Відразу після пломбування Immediately after sealing

18 місяців 18 months

12 місяців 12 months

189 / 200
До обласної санепідемстанції звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття приватного стоматологічного кабінету на дві стоматологічні універсальні установки. Площа приміщення, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 м2. Яку площу у м2 повинно мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних стоматологічних установок? A dentist applied to the regional sanitary station for permission to open a private dental office for two universal dental units. The area of ​​the room where the dentist plans to receive patients is 26 m2 What area in m2 should the premises have according to the existing provision for two universal dental units?

22 22

24 24

16 16

18 18

20 20

190 / 200
Хвора 23-х років, вагітна, звернулася з приводу загострення хронічного пульпіту 36 зуба. Який анестетик обрати для проведення знеболювання при лікуванні цієї пацієнтки? A 23-year-old patient, pregnant, came in for an exacerbation of chronic pulpitis of tooth 36. What anesthetic should be chosen for analgesia when treating this patient?

Ультракаїн форте Ultracaine Forte

Артикаїн БУС NOT Artikain

Мепівастезін Mepivastezin

Лідокаїн Lidocaine

Тримекаїн Trimecaine

191 / 200
Хворому 12-ти років проводиться лікування гострого серозного періодонтиту 36 зуба. Який антисептик доцільніше обрати для обробки кореневих каналів у цьому випадку? A 12-year-old patient is being treated for acute serous periodontitis of tooth 36. Which antiseptic should be chosen for root canal treatment in this case?

Йодид калію Potassium iodide

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фурацилін Furacilin

Етоній Ethonia

Гіпохлорид натрію Sodium hypochlorite

192 / 200
У дитини 4-х років під час диспансерного огляду визначено індекс рівня інтенсивності карієсу, який дорівнює 0,3. Як можна оцінити цей показник? In a 4-year-old child, a caries intensity level index equal to 0.3 was determined during a dispensary examination. How can this indicator be evaluated?

Середній Average

Дуже високий Very high

Дуже низький Very low

Високий High

Низький Low

193 / 200
У хворої 66-ти років збільшені лімфатичні вузли на шиї. Свербіж шкіри, пітливість, загальна слабкість, швидка стомлю-вальність, підвищення температури. Об’єктивно: лімфатичні вузли пальпуються у вигляді ланцюжка різної консистенції та розмірів. У лейкоцитарній формулі визначається еозинофілія, у пунктаті - клітини БерезовськогоШтернберга. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient has enlarged lymph nodes on her neck. Skin itching, sweating, general weakness, rapid fatigue, fever. Objectively: lymphatic nodes are palpable in the form of a chain of different consistency and size. The leukocyte formula shows eosinophilia, and the punctate shows Berezovsky-Sternberg cells. What is the most likely diagnosis?

Лімфолейкоз Lympholeukosis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Актиномікотичний лімфаденіт Actinomycotic lymphadenitis

Сифілітичний лімфаденіт Syphilitic lymphadenitis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

194 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль від термічних та хімічних подразників у зубі на нижній щелепі зліва. Після обстеження було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 36 зуба. Вкажіть особливості проведення некротомії в даному клінічному випадку? A 28-year-old man went to the dentist with complaints of short-term pain from thermal and chemical irritants in the tooth on the lower jaw on the left. After the examination, the diagnosis was made: acute deep caries of tooth 36. Specify the features of necrotomy in this clinical case?

Некротомії не потребує No need for necrotomy

Повна некротомія стінок та часткова дна каріозної порожнини Complete necrotomy of the walls and partial bottom of the carious cavity

Повна некротомія дна і стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Повна некротомія дна та часткова стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and partial walls of the carious cavity

Часткова некротомія дна та стінок каріозної порожнини Partial necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

195 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на наявність на слизовій оболонці щоки справа по лінії змикання зубів ділянок білуватого кольору, які не підвищуються над рівнем слизової, з шорсткою поверхнею. При огляді виявлені ділянки зроговіння. На верхній щелепі частковий знімний протез із кламером на 25, коронки 36, 37 зруйновані, у 16 зубі пломба з амальгами. Що є найімовірнішою причиною захворювання? A 60-year-old patient complains of the presence of whitish areas on the mucous membrane of the cheek on the right along the line of teeth closure, which do not rise above the level of the mucous membrane, with a rough surface. the examination revealed areas of keratinization. On the upper jaw, a partial removable prosthesis with a clasp at 25, crowns 36, 37 are destroyed, in tooth 16 there is an amalgam filling. What is the most likely cause of the disease?

Хімічні чинники Chemical factors

Гальванічні струми Galvanic currents

Бактеріальна алергія Bacterial allergy

Механічна травма Mechanical injury

Нейрогенні порушення Neurogenic disorders

196 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: в ділянці піднебіння неоперований вроджений дефект. Від операції відмовляється. Яке ортопедичне лікування слід запропонувати даному пацієнтові? A 52-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw, difficulty in chewing food. Objectively: an unoperated congenital defect in the palate area. The operation is refused. What orthopedic treatment should be offered to this patient?

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

Частковий знімний протез з обтуратором із еластичної пластмаси Detachable partial prosthesis with elastic plastic obturator

Бюгельний протез з фіксацією на ата-чменах Bügel prosthesis with fixation on ata-chmen

Бюгельний протез з фіксацією на кламерах Bugel prosthesis with fixation on clips

Повний знімний пластинковий протез Complete removable plate prosthesis

197 / 200
Пацієнт 25-ти років звернувся зі скаргами на зміну кольору 11 зуба, космети- чний дефект. Декілька років тому зуб лікувався з приводу карієсу. Який додатковий метод обстеження треба застосувати для встановлення попереднього діагнозу? A 25-year-old patient complained about a change in the color of tooth 11, a cosmetic defect. Several years ago, the tooth was treated for caries. What additional examination method is needed apply to establish a preliminary diagnosis?

Бензидинова проба Benzidine Sample

Електроодонтометрія Electroodontometry

Біохімічний аналіз слини Biochemical analysis of saliva

Перкуторна проба Percussion Test

Визначення індексів гігієни Definition of hygiene indices

198 / 200
На профілактичному огляді у дитини 4-х років було діагностовано низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. Після чого батьки звернулись у хірургічне відділення стоматологічної поліклініки для проведення операції - висічення вуздечки верхньої губи. Який оптимальний вік для проведення операції? During a preventive examination, a 4-year-old child was diagnosed with a low attachment of the frenulum of the upper lip. After that, the parents turned to the surgical department of the dental clinic for an operation - excision of the upper frenulum lips. What is the optimal age for surgery?

До прорізання 11,21 зубів Before cutting 11.21 teeth

Після формування постійного прикусу After forming a permanent bite

Одразу після народження дитини Immediately after the birth of the child

Після прорізання фронтальної групи зубів After cutting the front group of teeth

За бажанням батьків та дитини At the request of parents and child

199 / 200
У хворого раптово з’явився різкий біль у правій половині грудної клітки, швидко розвинулася задишка. Об’єктивно: стан хворого важкий, виражений акроціаноз. Визначається підшкірна емфізема в ділянці шиї та верхніх відділів грудної клітки. Над правою легенею коробковий звук, дихання відсутнє. Межі серця зміщені вліво. ЧСС85-110 /хв, АТ- 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання, найбільш імовірно, в хворого? The patient suddenly developed a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath quickly developed. Objectively: the patient's condition is severe, pronounced acrocyanosis. Subcutaneous emphysema is detected in in the area of ​​the neck and upper parts of the chest. There is a box sound above the right lung, there is no breathing. The borders of the heart are shifted to the left. Heart rate 85-110/min, BP- 100/60 mm Hg. What disease, most likely, does the patient have?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Позалікарняна пневмонія Community-acquired pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

200 / 200
Хворий 56-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Приймає ліки: капотен - по 25 мг тричі на добу, празозин - по 1 мг тричі на добу. Через 30 хвилин після прийому препаратів хворий відчув запаморочення, впав, на кілька секунд знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, Ps- 100/хв, ритмічний, АТ- 60/20 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в хворого? A 56-year-old patient is undergoing inpatient treatment for hypertension. He is taking medication: capoten - 25 mg three times a day, prazosin - 1 mg three times a day day. 30 minutes after taking the drugs, the patient felt dizzy, fell, and fainted for a few seconds. Objectively: the skin was pale, moist, Ps- 100/min, rhythmic, BP- 60/20 mm Hg. What complication occurred in the patient?

Епілептичний напад Epileptic attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест