Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на періодичну короткочасну непритомність при різких поворотах голови. Об’єктивно: 6лідість шкіри, АТ - 80/40 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, брадикардія. Який найбільш вірогідний діагноз? A 68-year-old patient complains of periodic short-term fainting when suddenly turning the head. Objectively: 6 skin coldness, blood pressure - 80/40 mm Hg. Tons hearts are weakened, bradycardia. What is the most likely diagnosis?

Ортостатична непритомність Orthostatic syncope

Синоаурикулярна блокада Sino-auricular blockade

Колапс Collapse

Синокаротидна непритомність Sinocarotid syncope

Вазовагальна непритомність Vasovagal syncope

2 / 200
Хвора 67-ми років скаржиться на інтенсивний біль у грудній клітці, різку задуху, серцебиття. В анамнезі - варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Об’єктивно: шкіра ціанотична, вкрита холодним потом, тахіпное (ЧД- 36/хв.), ЧСС- 120/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. ЕКГ: P 'pulmonale', відхилення електричної осі серця вправо, Qііі, Sі, негативний T в ііі, V1 — V3. Який препарат найбільш доцільний у даному випадку? A 67-year-old patient complains of intense chest pain, sudden shortness of breath, palpitations. In the anamnesis - varicose veins of the lower extremities. Objectively: the skin is cyanotic , covered with cold sweat, tachypnea (HR- 36/min.), heart rate- 120/min., BP- 110/70 mm Hg ECG: P 'pulmonale', deviation of the electrical axis of the heart to the right, Qiii, Si, negative T in iii, V1 — V3. Which drug is the most appropriate in this case?

Стрептокіназа Streptokinase

Атенолол Atenolol

Баралгін Baralgin

Но-шпа No-shpa

Верапаміл Verapamil

3 / 200
Хворий 63-х років, в анамнезі 8 років ІХС, 4 роки тому Q-інфаркт міокарда. Раптово, після емоційного навантаження, виник напад серцебиття, знепритомнів. Об’єктивно: стан важкий, шкіра волога, бліда. Пульс та ЧСС не підраховуються. АТ- 130/80 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС-200/хв., QRS деформовані, розширені (0,14 с), дисоціація роботи передсердь та шлуночків. Який із засобів є препаратом першої черги у даного хворого? A 63-year-old patient with an 8-year history of coronary artery disease, a Q-myocardial infarction 4 years ago. Suddenly, after emotional stress, an attack of palpitations occurred, he fainted. About objectively: the condition is severe, the skin is moist, pale. The pulse and heart rate are not counted. BP - 130/80 mm Hg. ECG: heart rate - 200/min., QRS are deformed, widened (0.14 s), dissociation of the work of the atria and ventricles. Which of the remedies is the first-line drug for this patient?

Верапаміл Verapamil

Строфантин Strophantin

Дигоксин Digoxin

Натрію аденозинтрифосфат Sodium adenosine triphosphate

Лідокаїн Lidocaine

4 / 200
У хворого 44-х років, що лікується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої легені виник біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об’єктивно: ЧД- 28/хв., ціаноз, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт в верхніх відділах. Аускультативно: різко ослаблене везикулярне дихання. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого? A 44-year-old patient being treated for an acute abscess of the middle lobe of the right lung developed pain in the right half of the chest, shortness of breath, and his condition worsened sharply. Ob' objectively: BH- 28/min., cyanosis, asymmetry of the chest. Dullness of percussion sound in the lower parts and tympanitis in the upper parts is determined over the right lung. Auscultatively: sharply weakened vesicular breathing. What is the most probable complication that the patient has developed?

Правобічна емпієма плеври Right-sided pleural empyema

Правобічний ексудативний плеврит Right-sided exudative pleurisy

Правобічний тотальний піопневмо-торакс Right-sided total pyopneumothorax

Правобічний обмежений піопневмо-торакс Right-sided limited pyopneumothorax

Правобічний гемопневмоторакс Right-sided hemopneumothorax

5 / 200
Вночі у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: неспокійний, положення ортопное, акро-ціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо-і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? At night, the patient developed shortness of breath, a cough with copious sputum of pink color. From the anamnesis: he suffers from hypertension, varicose veins of both extremities, 2 years ago he suffered myocardial infarction. Objectively: restless, orthopneic position, acro-cyanosis, heart rate - 40/min. BP - 220/110 mmHg. In the lungs - medium- and large-caliber rales. What is the most likely diagnosis?

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Астматичний статус Asthmatic status

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

6 / 200
Хворий 42-х років після прийому алкоголю заснув навпочіпки і проспав близько 12 годин. Через деякий час після пробудження з’явилися парестезії, набряклість і болісність у ділянці гомілок, болі у поперековій ділянці. На другу добу після випадку діурез знизився до 150 мл/добу, сеча лаково-червоного кольору. АТ- 140/90 мм рт.ст. ЧСС- 100/хв. Чим зумовлені такі симптоми? A 42-year-old patient fell asleep on his back after drinking alcohol and slept for about 12 hours. Some time after waking up, paresthesias, swelling and pain appeared in the lower legs, pains in the lumbar region. On the second day after the incident, diuresis decreased to 150 ml/day, urine was varnish-red in color. Blood pressure - 140/90 mm Hg. Heart rate - 100/min. What are the causes of such symptoms?

Хронічний алкоголізм Chronic alcoholism

Отруєння метиловим спиртом Methyl alcohol poisoning

Міоглобінурійний тубулонекроз Myoglobinuric tubulonecrosis

Отруєння етиленгліколем Ethylene glycol poisoning

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

7 / 200
Хвора 37-ми років доставлена в інфекційний стаціонар у непритомному стані на 5-й день хвороби з вогнища кору. На шкірі тулуба, верхніх і нижніх кінцівок велико-плямистий висип з елементами лущення. Лімфаденопатія, помірний гепатолієнальний синдром, тахіпное, тахікардія. Менінгеальні симптоми: Керніга позитивний і ригідність м’язів шиї. Виявлено правобічний геміпарез, позитивні симптоми Бабінсько-го, Опенгейма, Іордона. Яке ускладнення найбільш імовірне? A 37-year-old patient was brought to an infectious disease hospital in an unconscious state on the 5th day of illness from a measles outbreak. On the skin of the trunk, upper and lower extremities, a large spotted a rash with peeling elements. Lymphadenopathy, moderate hepatolienial syndrome, tachypnea, tachycardia. Meningeal symptoms: Kernig positive and neck muscle stiffness. Right-sided hemiparesis, positive Babinski, Oppenheim, Iordon symptoms were detected. What complication is most likely?

Менінгококовий сепсис Meningococcal sepsis

ГПМК за ішемічним типом Ischemic type of HPMC

ГПМК за геморагічним типом Hemorrhagic type of PCV

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

8 / 200
Хвора 74-х років хворіє на цукровий діабет другого типу, приймає манініл. Протягом двох тижнів приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м’язів знижений, температура тіла - 38oC, Ps- 120/хв., АТ60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону відсутній. Глюкоза крові 34 ммоль/л, ацетон в сечі - слабкопо-зитивний, Na+ сироватки -162 ммоль/л, K + - 3, 0 ммоль/л. Який розчин показаний для застосування в першу чергу? A 74-year-old patient suffers from type 2 diabetes, takes Maninil. She takes 2 hypothiazide tablets for two weeks. Objectively: consciousness is confused, skin dry, warm, muscle turgor is reduced, body temperature - 38oC, Ps- 120/min., BP60/40 mm Hg, shallow breathing, dry tongue, no smell of acetone. Blood glucose 34 mmol/l, acetone in urine - weakly positive, serum Na+ -162 mmol/l, K + - 3.0 mmol/l. What solution is indicated for use in the first place?

Поляризуюча суміш Polarizing mixture

Фізіологічний розчин NaCl Saline NaCl

Розчин Рінгера Ringer's solution

Гіпотонічний розчин NaCl Hypotonic NaCl solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

9 / 200
Дитині 5-ти місяців щеплення не проводились у зв’язку з протипоказанням: перинатальна енцефалопатія. Після огляду невропатолога щеплення дозволили проводити. В кабінеті щеплень дитині зроблено І-АКДП, І-П/м. Через 10 хвилин дитина втратила свідомість, з’явились клоніко-тонічні судоми, які тривали 10 хвилин. З якого препарату слід розпочати невідкладну допомогу? A 5-month-old child was not vaccinated due to a contraindication: perinatal encephalopathy. After an examination by a neurologist, vaccination was allowed. In the vaccination office, the child was given I-AKDP , I-P/m. After 10 minutes, the child lost consciousness, clonic-tonic convulsions appeared, which lasted 10 minutes. With which drug should emergency care be started?

Магнію сульфат 20% в/м Magnesium sulfate 20% v/m

Седуксен 0,5% - 0,5 мл в/м Seduxen 0.5% - 0.5 ml v/m

Кальцію глюконат 10% - 0,5 мл в/в Calcium gluconate 10% - 0.5 ml IV

Хлоралгідрат ректально Chloral hydrate rectal

Кальцію хлорид 10% -1,0 мл в/в Calcium chloride 10% -1.0 ml IV

10 / 200
Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Ps-112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого? A 42-year-old victim found at the scene of an accident complains of pain in the pelvis and right thigh. Objectively: slowed down, moaning, pale skin, tongue dry. ChDR- 28/min. The right thigh is deformed, swollen, in its upper third there is pathological mobility, crepitation of bone fragments. Large hemorrhage, swelling and pain during palpation in the right inguinal, pubic and buttock areas. Ps-112/min, AT - 80/45 mm Hg What degree of traumatic shock does the victim's condition correspond to?

ІІІ ІІІ

ІІ II

іV иV

- -

І And

11 / 200
Дитина 1-го року надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на багаторазове невпинне блювання, про-фузні рідкі випорожнення. Об’єктивно: адинамічна, риси обличчя загострені, тургор тканин різко знижений, акроці-аноз. Шкірні покриви бліді, холодні з 'мармуровим'малюнком. Дихання поверхневе, тони серця глухі, почащені. АТ55 /35 мм рт.ст. Анурія. Який невідкладний стан у дитини? A 1st-year-old child was admitted to the infectious department with complaints of repeated incessant vomiting, profuse liquid stools. Objectively: adynamic, facial features are sharpened, turgor tissues are sharply reduced, acrocy-anosis. The skin is pale, cold with a 'marble' pattern. Breathing is shallow, heart sounds are dull, increased. Blood pressure 55 /35 mm Hg. Anuria. What is the emergency condition of the child?

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

12 / 200
У дівчини 13-ти років при тривалому перебуванні в задушливому приміщенні з’явилися скарги на запаморочення, слабкість. Різко зблідла, тіло вкрилося холодним потом, шкіра набула 'марму-рового'малюнку, з’явилися ціаноз губ, сопорозна свідомість, часте поверхневе дихання, тахікардія. Тони серця послаблені, АТ- 50/10 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old girl complained of dizziness and weakness after being in a stuffy room for a long time. She turned pale, her body became covered in cold sweat, her skin became -red picture, cyanosis of the lips, soporific consciousness, frequent shallow breathing, tachycardia appeared. Heart tones are weakened, blood pressure - 50/10 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Задушно-ціанотичний напад Suffocation-cyanotic attack

Мігрень Migraine

Колапс Collapse

- -

13 / 200
У хворої 43-х років після перенесеної ГРВІ з’явився набряк на правій половині обличчя навколо рота, на губах, слизовій оболонці ротової порожнини. Набряк твердий, без ямок при натисканні. Через декілька годин загальний стан хворої погіршився, з’явились осиплість голосу, 'гавкаючий'кашель, утруднення при диханні. Лікар 'швидкої допомоги'встановив діагноз: ангіо-невротичний набряк Квінке. Яке лікування слід призначити? A 43-year-old patient developed swelling on the right side of her face around the mouth, lips, and oral mucosa after a severe acute respiratory syndrome. The swelling is solid, without pits when pressed. After a few hours, the patient's general condition worsened, hoarseness of voice, 'barking' cough, difficulty breathing appeared. The 'emergency' doctor made a diagnosis: Quincke's angioneurotic edema. What treatment should be prescribed?

Антибактеріальні препарати Antibacterial drugs

Сечогінні, трасилол Diuretics, trasylol

Анальгетики, серцеві глікозиди Analgesics, cardiac glycosides

Кортикостероїди, антигістамінні препарати Corticosteroids, antihistamines

Антигістамінні, адреноблокатори Antihistamines, adrenoblockers

14 / 200
Хвора скаржиться на сильний головний біль, нудоту, блювання, що по- легшення не приносить. З анамнезу відомо, що тривалий час страждає на гіпертонічну хворобу. Об’єктивно: хвора в збудженому стані, шкіра гіпере-мована, на обличчі ознаки ураження лицевого нерву, дихання везикулярне, Ps- 124/хв., напружений, АТ- 240/120 мм рт.ст., тони серця ясні, акцент іі тону над аортою. Який метод діагностики слід використати першочергово? The patient complains of a severe headache, nausea, vomiting, which does not bring relief. It is known from the anamnesis that she has been suffering from hypertension for a long time. Objectively : the patient is in an excited state, the skin is hyperemic, there are signs of damage to the facial nerve on the face, vesicular breathing, Ps- 124/min., tense, BP- 240/120 mm Hg, heart sounds are clear, the accent of the second tone is over the aorta What diagnostic method should be used first?

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Ультрасонографія серця Ultrasonography of the heart

Велоергометрія Cycle ergometry

Фонокардіографія Phonocardiography

Електрокардіографія Electrocardiography

15 / 200
Хворий 38-ми років, робітник автосервісу, доставлений до клініки в стані коми ііі ступеня. Об’єктивно: кло-нічні судоми, неконтрольоване сечовиділення. Розлади дихання за типом Чейн-Стокса, тахікардія, червоний колір обличчя та слизових оболонок. Якою речовиною отруївся хворий? A 38-year-old patient, a car service worker, was brought to the clinic in a third-degree coma. Objectively: clonic convulsions, uncontrolled urination. Respiratory disorders due to Cheyne-Stokes type, tachycardia, red color of the face and mucous membranes. What substance was the patient poisoned by?

Пари дихлоретану Dichloroethane Vapors

Тетраетилсвинець Tetraethyllead

Чадний газ Carbon monoxide

Пари ртуті Mercury vapors

Пари бензину Gasoline vapors

16 / 200
У хворого 35-ти років після враження блискавкою відмічалася зупинка кровообігу протягом 5-6 хвилин. Об’єктивно: кома і ст. Тонічні судоми. Зіниці вузькі, D=S, фотореакції мляві, дифузне підвищення м’язового тонусу за екстрапірамідним типом. Яка це кома? In a 35-year-old patient, after being struck by lightning, blood circulation stopped for 5-6 minutes. Objectively: coma and arteriosclerosis. Tonic convulsions. Pupils are narrow, D =S, photoreactions are sluggish, diffuse increase in muscle tone according to the extrapyramidal type. What kind of coma is this?

Апоплексична Apoplexy

Алкогольна Alcohol

Постгіпоксична Posthypoxic

Епілептична Epileptic

Травматична Traumatic

17 / 200
У дівчини 19-ти років запідозрена недостатність наднирників (хвороба Аддісона). Що з нижче перерахованого може допомогти при підтвердженні діагнозу? A 19-year-old girl is suspected of having adrenal insufficiency (Addison's disease). Which of the following can help confirm the diagnosis?

Гіпонатріємія Hyponatremia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпотермія Hypothermia

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Гіпокаліємія Hypokalemia

18 / 200
Студент 19-ти років скаржиться на сухий кашель, дряпання в горлі, підвищення температури тіла до 38,1oC. За порадою друга приймав ампіцилін. Через 2 дні після початку захворювання з’явилася висипка по всьому тілу, рожевого кольору, 1 см у діаметрі, дещо припіднята. Який НАЙМЕНШ вірогідний діагноз? A 19-year-old student complains of a dry cough, a scratchy throat, an increase in body temperature to 38.1oC. He took ampicillin on the advice of a friend. 2 days after the start disease, a rash appeared all over the body, pink in color, 1 cm in diameter, slightly raised. What is the LEAST likely diagnosis?

Кір Measles

Менінгококцемія Meningococcemia

- -

Медикаментозний дерматит Drug dermatitis

Мононуклеоз Mononucleosis

19 / 200
Хворий 24-х років звернувся у поліклініку до хірурга з різаною раною кисті, яку отримав дома 1 годину тому. Хірургом виконана первинна хірургічна обробка рани. Ь слів хворого 3 роки тому був повністю щеплений від правця, але документи про це відсутні. Яка тактика лікаря? A 24-year-old patient went to the polyclinic with a cut wound on the hand, which he received at home 1 hour ago. The surgeon performed primary surgical treatment of the wound. B words of the patient 3 I was fully vaccinated against tetanus years ago, but there are no documents about it. What are the doctor's tactics?

Ввести 250 ОД протиправцевого імуноглобуліну людини Enter 250 units of human anti-tetanus immunoglobulin

Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 250 ОД протиправцевого імуноглобулі-ну людини Inject 0.5 ml of tetanus toxoid and 250 units of human anti-tetanus immunoglobulin

Обколоти рану антибіотиком Apply the wound with an antibiotic

Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину Enter 1.0 ml of tetanus toxoid

Нічого не робити Do nothing

20 / 200
У вагітної 29-ти років у приймальному відділенні виникли біль у епіга-стральній ділянці, нудота, блювання, мерехтіння 'мушок'перед очима. АТ-170/100 мм рт.ст. на обох руках; визначаються генералізовані набряки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 29-year-old pregnant woman in the reception department developed pain in the epigastric area, nausea, vomiting, flickering of 'flies' before her eyes. AT-170/100 mm Hg on both hands; generalized edema is detected. What is the most likely diagnosis?

Відшарування сітківки ока Retinal detachment

Прееклампсія важкого ступеня Severe preeclampsia

Прееклампсія середнього ступеня Moderate preeclampsia

Еклампсія Eclampsia

Загроза крововиливу в мозок Threat of cerebral hemorrhage

21 / 200
Хвора 32-х років перенесла крупозну пневмонію. На даний час скаржиться на озноб, задишку в спокої, загальну слабкість, головний біль, підвищення to до 39,5oC, пітливість. Об’єктивно: зміщення назовні лівої межі серця, тони серця значно ослаблені, систолічний шум на верхівці, АТ- 80/50 мм рт.ст. У крові: лейк.- 10,5 • 109/л, ',' A 32-year-old patient suffered from croup pneumonia. Currently, she complains of chills, shortness of breath at rest, general weakness, headache, an increase in temperature to 39.5oC, sweating. Objectively: displacement of the left border of the heart, heart sounds significantly weakened, systolic murmur at the apex, blood pressure - 80/50 mm Hg. In blood: leuk. - 10.5 • 109/l, ','

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Перикардит Pericarditis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

- 8%, ШЗЕ-45 мм/год. У сечі: білок - 0,066 г/л, ер.-15-20 у п/з, гіалінові циліндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у хворої? - 8%, SZE-45 mm/h. In urine: protein - 0.066 g/l, er.-15-20 in p/z, hyaline cylinders - 4-5 in p/z. What complication did the patient have?

!нфекційно-токсичний шок 6- Інфаркт міокарда !nfectious-toxic shock 6- Myocardial infarction

22 / 200
У хворого 52-х років, що страждає на хронічний обструктивний бронхіт, ДН і-іі ст., після чергового нападу кашлю раптово виник різкий 6іль під ключицею у правій половині грудної клітки; ЧДР- 40/хв., ціаноз обличчя, набухання шийних вен, тахікардія. Фізикально: над правою половиною грудної клітки тимпаніт, дихання ледве вловиме. АТ- 90/60 мм рт.ст. Стан хворого погіршується. Який першочерговий захід? A 52-year-old patient suffering from chronic obstructive bronchitis, DN 1st-2nd stage, after another bout of coughing suddenly developed a sharp pain under the clavicle in the right half of the chest; CHDR - 40/min., cyanosis of the face, swelling of the neck veins, tachycardia. Physically: tympanitis over the right half of the chest, breathing is barely catchable. Blood pressure - 90/60 mm Hg. The patient's condition is worsening. What is the first priority measure ?

В/в еуфілін V/V Euphilin

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

В/в серцеві глікозиди IV cardiac glycosides

Плевральна пункція Pleural puncture

В/в сечогінні V/in diuretics

23 / 200
Хворий 30-ти років знаходиться на лікуванні у відділенні реанімації з діагнозом: отруєння невідомою отрутою важкого ступеня. Кома. З анамнезу: знайдений вдома у непритомному стані. На АКТ головного мозку - без патології. Дані біохімічних досліджень крові: білірубін загальний - 120 мкмоль/л, глюкоза - 5 ммоль/л, ПТІ - 36%, загальний білок - 40 г/л, альбумін - 30%. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient is being treated in the intensive care unit with a diagnosis of severe poisoning by an unknown poison. Coma. From the history: found at home in an unconscious state. On CT scan brain - without pathology. Data of biochemical blood tests: total bilirubin - 120 μmol/l, glucose - 5 mmol/l, PTI - 36%, total protein - 40 g/l, albumin - 30%. What is the most likely diagnosis?

Отруєння атропіном Atropine poisoning

Отруєння протитуберкульозними препаратами Poisoning with antituberculosis drugs

Отруєння ФОІ FOI poisoning

Отруєння серцевими глікозидами Cardiac glycoside poisoning

Отруєння дихлоретаном Dichloroethane poisoning

24 / 200
З вогнища хімічного ураження, утвореного зарином, до МПП доставлено ураженого. Відзначаються напади ядухи за типом бронхіальної астми, фі-брилярні посмикування жувальних м’язів. Який антидот необхідно ввести ураженому разом з атропіном на даному етапі медичної евакуації? From the focus of chemical damage caused by sarin, an affected person was brought to the MPP. There are attacks of dyspnoea according to the type of bronchial asthma, fibrillar twitching of the masticatory muscles. What antidote is needed to enter the victim together with atropine at this stage of medical evacuation?

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Амілнітрит Amyl nitrite

Антиціан Antician

Унітіол Unithiol

Дипіроксим Dipiroxime

25 / 200
Хвора 37-ми років циганка, без постійного місця проживання, звернулась до лікаря на 6-й день від початку захворювання, зі скаргами на головний біль, слабкість, гарячку, наявність висипань на шкірі. Об’єктивно: температура 39oC, збуджена, виявлені воші. Обличчя гіперемоване, набрякле. Виражені гепатоспленомегалія, крововиливи в кон’юнктиви. На шкірі грудної клітки та внутрішній поверхні плечей розеольознопетехіальний висип. Язик сухий, посіпується при висуванні, обкладений білими нашаруваннями. Задишка, тахікардія, гіпотонія. Про яке захворювання можна думати в цьому випадку? A sick 37-year-old gypsy woman, without a permanent place of residence, consulted a doctor on the 6th day after the onset of the disease, complaining of headache, weakness, fever , presence of rashes on the skin. Objectively: temperature 39oC, excited, lice detected. The face is hyperemic, swollen. Pronounced hepatosplenomegaly, hemorrhages in the conjunctiva. On the skin of the chest and the inner surface of the shoulders, a roseolose-petechial rash. The tongue is dry, itches when sticking out, covered with white layers. Shortness of breath, tachycardia, hypotension. What disease can be thought of in this case?

Висипний тиф Typhoid

Менінгококцемія Meningococcemia

Черевний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Грип Flu

26 / 200
У пацієнтки 55-ти років 5 років тому діагностовано цироз печінки. Лікувалась нерегулярно. Доставлена з клінікою шлунково-кишкової кровотечі. Під час фіброезофагогастродуоденоскопії виявлено розширені вени нижньої третини стравоходу з кровотечею з них. Який з методів лікування слід застосувати в першу чергу? A 55-year-old patient was diagnosed with liver cirrhosis 5 years ago. She was treated irregularly. She was brought to the clinic for gastrointestinal bleeding. During fibroesophagogastroduodenoscopy, dilated veins of the lower third of the esophagus were detected with bleeding from them. Which of the treatment methods should be applied first?

Госпіталізувати в хірургічне відділення і призначити гемостатичну і кровозамісну терапію Hospitalize in the surgical department and prescribe hemostatic and blood replacement therapy

Оперативне втручання у невідкладному порядку Urgent intervention

Перевести хвору до реанімаційного відділення Transfer the patient to the intensive care unit

Госпіталізувати в хірургічне відділення і призначити сечогінні і гепатопроте-ктори Hospitalize in the surgical department and prescribe diuretics and hepatoprotectors

Госпіталізувати в хірургічне відділення, поставити зонд Блекмора, призначити гемостатичну і кровозамі-сну терапію Hospitalize in the surgical department, insert a Blackmore probe, prescribe hemostatic and blood replacement therapy

27 / 200
Чоловік 78-ми років викликав швидку допомогу з приводу блювання, здуття живота, наявності болючого грижового випинання у паху, яке не вправ-ляється у черевну порожнину зі вчорашнього дня. Під час огляду лікарем швидкої допомоги грижове випинання вправилося, біль пройшов. Які дії лікаря? A 78-year-old man called an ambulance due to vomiting, abdominal distension, the presence of a painful hernial protrusion in the groin, which has not been inserted into the abdominal cavity since yesterday . During the examination by the emergency doctor, the hernial protrusion was relieved, the pain went away. What actions did the doctor take?

Протягом години спостерігати за динамікою клінічної картини Over the course of an hour, observe the dynamics of the clinical picture

Призначити амбулаторне обстеження Schedule outpatient examination

Рекомендувати хірургічне лікування у плановому порядку Recommend surgical treatment as planned

Призначити дієту і холод на живіт Prescribe a diet and a cold on the stomach

Доставити хворого до стаціонару Deliver the patient to the hospital

28 / 200
Потерпілий був збитий автомашиною. У верхній третині лівого стегна рана 4х10 см, з якої виступає уламок кістки, значна варусна деформація стегна. Виберіть оптимальний метод іммобілізації: The victim was hit by a car. There is a 4x10 cm wound in the upper third of the left thigh, from which a bone fragment protrudes, significant varus deformation of the thigh. Choose the optimal method of immobilization:

Шина Дітеріхса Dieterichs tire

Шини Дітеріхса та Крамера Tires of Dieterichs and Kramer

Три драбинчасті шини Three ladder tires

Дві драбинчасті шини Two ladder tires

Шина Томаса Thomas Tire

29 / 200
У новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця (тетрада Фал-ло) гостро розвинувся задушливо-ціанотичний напад. Який препарат слід ввести негайно разом з оксигенотерапією? A newborn boy with a congenital heart defect (tetrad of Fallot) acutely developed a suffocating-cyanotic attack. What drug should be administered immediately along with oxygen therapy?

Кордіамін Cordiamine

Обзидан Obzydan

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Допамін Dopamine

Строфантин Strophantin

30 / 200
Хвора 42-х років впродовж 25-ти років страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Після відвідування сеансів екстрасенса 5 днів тому припинила введення інсуліну. Почалися нудота, блювання, поліурія, полідипсія. Знайдена родичами дома в непритомному стані, викликана ШМД. Об’єктивно: шкіра суха, м’язовий тонус знижений, дихання шумне, за типом Кусмауля, з запахом ацетону, АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 124/хв. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old patient has been suffering from insulin-dependent diabetes mellitus for 25 years. After attending psychic sessions 5 days ago, she stopped administering insulin. Nausea, vomiting, polyuria began , polydipsia. Found by relatives at home in an unconscious state, caused by SMD. Objectively: dry skin, reduced muscle tone, noisy breathing, according to Kussmaul's type, with the smell of acetone, blood pressure - 80/40 mm Hg, Ps - 124/min. What is the most likely diagnosis?

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Печінкова кома Hepatic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Уремічна кома Uremic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

31 / 200
Хворий 35-ти років годину тому отримав травму носа. Свідомості не втрачав. Об’єктивно: виражений набряк м’яких тканин носа. Носове дихання утруднене. Риноскопічно: рясна носова кровотеча з передніх відділів носа, виявляється значний набряк слизової оболонки. На рентгенограмах в прямій та бічних проекціях перелому кісток носа не виявлено. Які першочергові заходи слід провести? A 35-year-old patient suffered a nose injury an hour ago. He did not lose consciousness. Objectively: severe swelling of the soft tissues of the nose. Nasal breathing is difficult. Rhinoscopically: profuse epistaxis from the front parts of the nose, a significant swelling of the mucous membrane is revealed. No fracture of the nasal bones was detected on the radiographs in the direct and lateral projections. What primary measures should be taken?

Задня тампонада носа Posterior nasal tamponade

Анемізація слизової оболонки носа Anemization of the nasal mucosa

Репозиція кісток носа Reposition of nasal bones

Передня тампонада носа Anterior nasal tamponade

Призначення гемостатичної терапії та антибіотиків Prescription of hemostatic therapy and antibiotics

32 / 200
Бригада швидкої допомоги викликана до повторнонароджуючої жінки, що народила вдома. Матка на рівні пупка, кулястої форми, з піхви звисає пуповина. Після народження дитини про-йшло 30 хвилин. Яка тактика лікаря? An ambulance was called to a woman who gave birth again at home. The uterus is at the level of the navel, spherical in shape, the umbilical cord hangs from the vagina. 30 minutes have passed since the birth of the child What are the doctor's tactics?

Негайно транспортувати жінку до пологового відділення Immediately transport the woman to the maternity ward

Продовжити очікування до 2-х годин Continue waiting up to 2 hours

Ввести в/в окситоцин Inject intravenous oxytocin

Виконати ручне відділення посліду Perform manual litter separation

Застосувати метод Абуладзе Apply the Abuladze method

33 / 200
До приймального відділення хірургічної клініки доставлена дитина 5-ти років, яка випила невідому рідину, із скаргами на біль за грудниною та в епі-гастральній ділянці. Було багаторазове блювання шлунковим вмістом, слизом. З’ясувати анамнез не вдається. На губах та в роті пацієнта - гіперемія та набряк слизової оболонки, поодинокі ерозії, білуваті плями. Лікар запідозрив хімічний опік стравоходу. В чому полягає оптимальна невідкладна допомога? A 5-year-old child who drank an unknown liquid was brought to the reception department of the surgical clinic, complaining of pain behind the sternum and in the epigastric region. There was repeated vomiting stomach contents, mucus. It is not possible to find out the history. On the patient's lips and mouth - hyperemia and swelling of the mucous membrane, isolated erosions, whitish spots. The doctor suspected a chemical burn of the esophagus. What is the optimal emergency care?

Беззондове промивання шлунка Tubeless gastric lavage

Екстрена операція Emergency operation

Раннє бужування стравоходу Early esophageal motility

Інфузійна терапія Infusion therapy

Зондове промивання шлунка, дезін-токсикаційна терапія Gastric probe lavage, detoxification therapy

34 / 200
У дитини 10-ти років протягом 2-х місяців скарги на почащені випорожнення до 2-3 разів на добу з наявністю домішок слизу та крові. Запідозрений неспецифічний виразковий коліт. Який метод має вирішальне значення у діагностиці цього захворювання? A 10-year-old child for 2 months complained of frequent bowel movements up to 2-3 times a day with the presence of mucus and blood impurities. Suspected non-specific ulcerative colitis . What method is crucial in the diagnosis of this disease?

Ендоскопія товстого кишечнику Colon endoscopy

Ехоскопія черевної порожнини Echoscopy of the abdominal cavity

Бактеріологічне дослідження калу Bacteriological examination of feces

Рентгеноскопія товстого кишечнику X-ray of the colon

Рентгенографія товстого кишечнику X-ray of the colon

35 / 200
У дитини 8-ми років важкий напад бронхіальної астми триває 7 годин, ефекту від призначення інгаляційних в2-агоністів та дексазону в/м не відзначається. При обстеженні - ознаки 'німих легень', пригнічення свідомості. Яке лікування треба призначити насамперед? In an 8-year-old child, a severe attack of bronchial asthma lasts 7 hours, the effect of the appointment of inhaled β2-agonists and intravenous dexazone is not noted. During examination - signs 'silent lungs', depression of consciousness. What treatment should be prescribed first?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Підвищити дозу інгаляційних /32-агоністів Increase the dose of inhaled /32-agonists

Призначити інфузійну терапію Prescribe infusion therapy

Призначити кортикостероїдні гормони внутрішньовенно Prescribe corticosteroid hormones intravenously

Призначити високі дози еуфіліну внутрішньовенно Prescribe high doses of euphylline intravenously

36 / 200
Пацієнт 38-ми років хворіє на цукровий діабет, 1 тип. Скаржиться на болі в правій ступні, наявність ранової поверхні з гнійними виділеннями із нориці. Пульсація на магістральних артеріях збережена. Яке ускладнення діабету виникло? A 38-year-old patient suffers from diabetes, type 1. He complains of pain in the right foot, the presence of a wound surface with purulent discharge from a fistula. Pulsation on the main arteries preserved. What complication of diabetes occurred?

Суха гангрена правої ступні Dry gangrene of the right foot

Тромбоз вен ступні Vein thrombosis of the foot

Трофічна виразка Tropical ulcer

Бешиха правої ступні Right foot rash

Волога гангрена правої ступні Wet gangrene of the right foot

37 / 200
Чоловік 36-ти років раптово спалив на собі волосся. Потім схопив свою 12-річну доньку і хотів скинути її з балкону. Був затриманий родичами. Свій вчинок пояснив тим, що 'виконував наказ, який звучав у нього в голові'. Визначте тактику лікаря-терапевта, якого викликали родичі: A 36-year-old man suddenly burned his hair. Then he grabbed his 12-year-old daughter and wanted to throw her off the balcony. He was detained by relatives. He explained his act by , who 'carried out the order that sounded in his head.' Define the tactics of the therapist who was called by the relatives:

Викликати спеціалізовану бригаду швидкої медичної допомоги Call a specialized emergency medical team

Оформити виклик консультанта лікаря-психіатра Call a consultant psychiatrist

Призначити хворому лікування вдома Prescribe the patient treatment at home

Зафіксувати хворого до моменту заспокоєння Fix the patient until the moment of sedation

Терміново госпіталізувати в психіатричну лікарню, використавши транспорт родичів Urgent hospitalization in a psychiatric hospital, using relatives' transport

38 / 200
Хворий 22-х років раптово знепритомнів. Зі слів рідних страждає на цукровий діабет, лікується інсуліном. Харчування нерегулярне у зв’язку з постійними відрядженнями. Об’єктивно: шкірні покриви вологі, судоми, зіниці розширені, пульс та артеріальний тиск у нормі. У крові: цукор - 1,5 ммоль/л. Аглюкозурія. Які невідкладні заходи потрібно вжити? A 22-year-old patient suddenly fainted. According to relatives, he suffers from diabetes and is treated with insulin. His diet is irregular due to constant business trips. Objectively: the skin is moist, convulsions, pupils are dilated, the pulse and blood pressure are normal. In the blood: sugar - 1.5 mmol/l. Aglucosuria. What urgent measures should be taken?

Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% ізотонічного розчину Intravenous drip of 2.5% isotonic solution

Введення інсуліну Insulin administration

Внутрішньовенне струминне введення 5% розчину глюкози Intravenous jet injection of 5% glucose solution

Внутрішньом’язове введення 0,5% розчину ДОКСА Intramuscular injection of 0.5% DOXA solution

Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози Intravenous jet injection of 40% glucose solution

39 / 200
Хвора 23-х років звернулась зі скаргами на біль у зоні промежини та зовнішніх статевих органів, що виник після падіння. Менструальна функція не порушена. Соматичний анамнез не об-тяжений. Загальний стан задовільний. Ознаки зовнішньої кровотечі відсутні. В області великої статевої губи зліва визначається синьо-темно-червоне пухлинне утворення щільно-еластичної консистенції, нерухоме, з незначною болісністю. Матка та придатки без особливостей. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complained of pain in the perineum and external genitalia, which occurred after a fall. Menstrual function is not disturbed. Somatic history is not severe. The general condition is satisfactory. There are no signs of external bleeding. In the area of ​​the labia majora on the left, a blue-dark-red tumor formation of a dense-elastic consistency is determined, immobile, with slight pain. The uterus and appendages are without features. What is the most likely diagnosis?

Гематома піхви Vaginal hematoma

Гематома вульви Vulvar hematoma

Фіброма вульви Vulvar fibroma

Ангіома вульви Angioma of the vulva

Кіста бартолінієвої залози Bartholin's cyst

40 / 200
У хворої 19-ти років з дитинства спостерігаються судомні напади тривалістю до 3-х хвилин, з втратою свідомості. У день госпіталізації до стаціонару, ввечері, з’явилися судомні напади, між якими хвора залишалася непритомною. На доторкання і больові подразники не реагує, реакція зіниць на світло відсутня. Визначить психопатологічний стан: A 19-year-old patient has had convulsive attacks lasting up to 3 minutes, with loss of consciousness since childhood. On the day of hospitalization, in the evening, convulsive attacks, between which the patient remained unconscious. She does not react to touch and painful stimuli, there is no reaction of the pupils to light. It will determine the psychopathological state:

Алкогольне сп’яніння Alcohol intoxication

Епілептичний статус Status epilepticus

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Істеричний напад Hysterical attack

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

41 / 200
До приймального відділення доставлено хворого 50-ти років, який упродовж 3-х років страждає на пахово-калиткову грижу. 10 годин тому грижа защемилась. Стан погіршувався, хворий викликав бригаду швидкої допомоги. Під час гігієнічної ванни грижа вправилась. Хворий відчув себе здоровим і проситься додому. Яка тактика? A 50-year-old patient, who has been suffering from an inguinal hernia for 3 years, was brought to the admissions department. 10 hours ago, the hernia got pinched. The condition worsened, the patient called an ambulance. During a hygienic bath, the hernia healed. The patient felt healthy and asked to go home. What are the tactics?

Госпіталізувати хворого до хірургічного відділення, провести операцію в плановому порядку Hospitalize the patient to the surgical department, perform the operation as planned

При покращенні відпустити хворого з рекомендацією прооперуватись у плановому порядку In case of improvement, release the patient with a recommendation to undergo surgery as planned

Порекомендувати запобігати фізичному навантаженню і носити бандаж Recommend to prevent physical exertion and wear a bandage

Провести огляд та додаткові методи дослідження і відпустити хворого додому Conduct an examination and additional research methods and send the patient home

Терміново госпіталізувати хворого до хірургічного відділення та прооперувати Urgently hospitalize the patient to the surgical department and operate

42 / 200
Хворий 64-х років поступив зі скаргами на біль в надлобковій ділянці, відсутність самостійного сечовипускання. З анамнезу: захворів раптово, після прийому алкоголю. Об’єктивно: пальпується болючий сечовий міхур. Ректально - збільшена простата. Що з наведеного слід першочергово провести хворому? A 64-year-old patient was admitted with complaints of pain in the suprapubic area, lack of independent urination. From the anamnesis: he fell ill suddenly, after drinking alcohol. Objectively: palpable painful bladder. Rectal - enlarged prostate. Which of the following should be performed on the patient as a priority?

Ретроградна пієлографія Retrograde pyelography

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Катетеризація сечового міхура Bladder catheterization

Цистографія Cystography

Внутрішньовенна урографія Intravenous urography

43 / 200
Хворий 46-ти років знаходиться на диспансерному обліку в наркологічному диспансері ( зловживає алкоголем). Протягом 2-х днів турбує безсоння, з’явився страх, став тривожним, збудженим, бачив страшні фігури, що 'схожі на чортів'; дезорієнтований в місті та часі, у власній особі орієнтується. Яка тактика? A 46-year-old patient is registered in a drug dispensary (abuses alcohol). Insomnia has been bothering him for 2 days, fear has appeared, he has become anxious, excited, saw scary figures that 'look like devils'; disoriented in the city and time, he orients himself. What are the tactics?

Госпіталізація в наркологічне відділення Hospitalization in the narcology department

Госпіталізація в неврологічне відділення Hospitalization in the neurological department

Госпіталізація в терапевтичне відділення Hospitalization in the therapeutic department

Госпіталізація в нейрохірургічне відділення Hospitalization in the neurosurgery department

Госпіталізація в інфекційне відділення Hospitalization in the infectious department

44 / 200
Дитина 2-х років хворіє на дитячу екзему. Після контакту з хворим на простий герпес раптом погіршився загальний стан. Об’єктивно: температура тіла 40oC. На шкірі розповсюджені везикули, у центрі яких є западіння, на місці везикул спостерігаються значних розмірів ерозії. Яка найбільш імовірна патологія зумовлює таку картину? A 2-year-old child suffers from childhood eczema. After contact with a herpes simplex patient, his general condition suddenly worsened. Objectively: body temperature 40oC. Scattered rashes on the skin vesicles in the center of which there is depression, significant erosions are observed at the site of the vesicles. What is the most likely pathology that causes such a picture?

Пухирчатка сімейна Family pemphigus

Себорейний дерматит Seborrheic dermatitis

Герпетична екзема Herpetic eczema

Оперізуючий герпес Herpes zoster

Дизгідротична екзема Dyshidrotic eczema

45 / 200
У дитини 11-ти місяців, хворої на ГРВІ на другу добу захворювання уночі з’явився сухий грубий кашель, оси-плість голосу. Об’єктивно: інспіраторна задишка, акроціаноз, тахікардія. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-month-old child with SARS developed a dry, rough cough at night on the second day of the illness, hoarse voice. Objectively: inspiratory shortness of breath , acrocyanosis, tachycardia. What is the most likely diagnosis?

Епіглотит Epiglottitis

Обструктивний бронхіт Obstructive bronchitis

Бронхіоліт Bronchiolitis

Стенозуючий ларингіт Stenotic laryngitis

Стороннє тіло верхніх дихальних шляхів Upper respiratory tract foreign body

46 / 200
У дитини 1,5 року впродовж ночі з’явилось утруднення дихання, 'гавка-ючий'кашель, захриплість голосу. Хворіє протягом 5-ти днів, коли з’явився кашель та підвищення температура ті- ла. Об’єктивно: дитина збуджена, дихання шумне, інспіраторна задишка в покої. Які першочергові заходи слід провести? A 1.5-year-old child developed difficulty breathing during the night, a 'barking-howling' cough, and a hoarse voice. He has been ill for 5 days, when 'a cough and an increase in body temperature appeared. Objectively: the child is excited, breathing is noisy, inspiratory shortness of breath in the room. What priority measures should be taken?

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Відхаркувальні засоби Expectorants

Внутрішньовенне введення кортикостероїдів Intravenous administration of corticosteroids

Антигістамінні препарати Antihistamines

Хлорид кальцію Calcium chloride

47 / 200
У дитини 8-ми років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації ІІІ ступеню, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз? An 8-year-old child with diabetes developed and is increasing neurological symptoms against the background of an intestinal infection: disorientation, hallucinations, focal convulsions. Present signs dehydration of the III degree, there are no respiratory disorders, there is no smell of acetone. What is the previous diagnosis?

Пухлина головного мозку Brain tumor

Діабетична кетоацидотична гіперглі-кемічна кома Diabetic ketoacidotic hyperglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Енцефаліт Encephalitis

48 / 200
Хворий 43-х років впав з висоти 2 метри на сідниці. Під час огляду: відсутні активні рухи та всі види чутливості у нижніх кінцівках. Має місце згладжування поперекового лордозу, різка болючість при пальпації на рівні L1-L2. Встановіть попередній діагноз: A 43-year-old patient fell from a height of 2 meters onto his buttocks. During the examination: there are no active movements and all kinds of sensitivity in the lower extremities. There is a smoothing of the lumbar lordosis , sharp tenderness on palpation at the level of L1-L2. Make a preliminary diagnosis:

Забій сідничних ділянок Buttock bruise

Перелом кісток тазу Fracture of pelvic bones

Забій поперекової ділянки Lumbar fracture

Ускладнений перелом поперекового відділу хребта Complicated fracture of the lumbar spine

Струс головного мозку Concussion

49 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на сильний біль у правій гомілці розпираючого характеру, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: шкіра гомілки набрякла, гіперемована, під час пальпації різко болісна у ділянці гомілкових м’язів. Захворювання прогресує протягом 5 діб. Який найбільш вірогідний діагноз? A 60-year-old patient complains of severe pain in the right shin of a distending nature, an increase in body temperature to 38oC. Objectively: the skin of the shin is swollen, hyperemic, during palpation is sharply painful in the area of ​​the calf muscles. The disease progresses over 5 days. What is the most likely diagnosis?

Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки Acute phlebothrombosis of the deep veins of the right leg

Післятромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Тромбофлебіт підшкірних вен правої гомілки Thrombophlebitis of the subcutaneous veins of the right leg

Бешихове запалення правої гомілки Beshich's inflammation of the right lower leg

Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки Obliterating atherosclerosis of vessels of the right lower limb

50 / 200
Хлопчик 2-х років надійшов до стаціонару з вираженою папульозно-геморагічною висипкою на шкірі розгинальних поверхонь верхніх та нижніх кінцівок, сідницях. Висипка симетрична, має тенденцію до злиття. Спостерігається набряк та болючість великих суглобів, летючий біль. У крові: помірне підвищення кількості лейкоцитів, еозинофілія, помірна анемія. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old boy was admitted to the hospital with a pronounced papular-hemorrhagic rash on the skin of the extensor surfaces of the upper and lower limbs, buttocks. The rash is symmetrical, has a tendency to merge. There is swelling and tenderness of large joints, flying pain. In the blood: a moderate increase in the number of leukocytes, eosinophilia, moderate anemia. What is the most likely diagnosis?

Менінгококцемія Meningococcemia

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Ієрсиніоз Yersiniosis

Гемофілія Hemophilia

Ревматизм Rheumatism

51 / 200
Хворий 30-ти років працює 8 років фасувальником анілінових барвників. Останню зміну працював у приміщенні, де вийшла з ладу вентиляція. Доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, сонливість, різку загальну слабкість, пітливість. Об’єктивно: сірувато-синє забарвлення шкірних покривів, тони серця приглушені, Ps-105/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, ЧДР- 25/хв. Печінка +2 см, чутлива. У крові: 10% еритроцитів з тільцями Гейнца-Ерліха, лейк.- 8,5 • 109/л, ШЗЕ- 2 мм/год. Які дослідження слід призначити для верифікації діагнозу? A 30-year-old patient has been working as a packer of aniline dyes for 8 years. He worked the last shift in a room where the ventilation failed. He was brought with complaints of headache, dizziness, drowsiness, sharp general weakness, sweating Objectively: grayish-blue color of the skin, muffled heart sounds, Ps-105/min., BP- 95/60 mm Hg, shallow breathing, ChDR- 25/min. Liver +2 cm, sensitive. In the blood: 10% erythrocytes with Heinz-Ehrlich bodies, leuk.- 8.5 • 109/l, SZE- 2 mm/h. What studies should be prescribed to verify the diagnosis?

Аналіз сечі на метгемоглобін Urine analysis for methemoglobin

Аналіз крові на метгемоглобін Methemoglobin blood analysis

Аналіз сечі на порфірини Analysis of urine for porphyrins

Аналіз крові на карбоксигемоглобін Blood analysis for carboxyhemoglobin

Аналіз сечі на свинець Urine analysis for lead

52 / 200
Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на повторні блювання з домішками жовчі, затримку випорожнення та газів. П’ять років тому їй була виконана резекція частини тонкої кишки. Живіт здутий. Відзначається шум плескоту та симптом Валя. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the doctor with complaints of repeated vomiting with bile impurities, delayed defecation and gas. Five years ago, she underwent a resection of part of the small intestine. The abdomen is distended . A gurgling noise and Vala's symptom are noted. What is the most likely diagnosis?

Пухлина товстої кишки Colon tumor

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гостра спайкова непрохідність кишечника Acute adhesion intestinal obstruction

Гострий аднексит Acute adnexitis

53 / 200
Вагітна у терміні 32 тижні страждає на міастенію. З’явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється в’ялістю, парезом кишечнику та сфінктерів. Які першочергові засоби невідкладної допомоги? A 32-week pregnant woman suffers from myasthenia gravis. She has breathing disorders, tachycardia, psychomotor excitement, which is replaced by lethargy, paresis of the intestines and sphincters. What are the primary means of emergency aid?

Профілактика гіпоксії плоду Prevention of fetal hypoxia

ШВЛ VENTILATOR

Призначення прозерину Proserin appointment

Застосування міорелаксантів Use of muscle relaxants

Термінове розродження Urgent delivery

54 / 200
Хворий 12-ти років, батько якого хворіє на туберкульоз, скаржиться на фебрилітет до 38 — 38,5oC, головний біль, який посилюється при шумі, яскравому світлі, блювання. Об’єктивно: адинамічний, пригнічений. Виявляються ригідність потиличних м’язів, симптом Керніга. Яке дослідження необхідно зробити в першу чергу? A 12-year-old patient, whose father has tuberculosis, complains of fever up to 38-38.5oC, a headache that worsens with noise, bright light, vomiting. Objectively: adynamic, depressed. Rigidity of the occipital muscles, Kernig's symptom are detected. What research should be done first of all?

Дослідження очного дна Fundus examination

Комп’ютерна церебральна томографія Computed cerebral tomography

Рентгенографія органів грудної порожнини X-ray of chest cavity

Електроенцефалографія Electroencephalography

Спинномозкова пункція Spinal puncture

55 / 200
Хвора на варикозну хворобу нижніх кінцівок, на 3-й день після апендекто-мії, при спробі піднятися раптово знепритомніла. Об’єктивно: ціаноз обличчя, верхньої половини тулуба, пульс на A patient with varicose veins of the lower extremities, on the 3rd day after appendectomy, suddenly fainted when trying to get up. Objectively: cyanosis of the face, upper half of the body , pulse on

Набряк легенів Pulmonary edema

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Carotіs відсутній, артеріальний тиск не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? Carotis is absent, arterial pressure is not determined. What is the most likely diagnosis?

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Ортостатичний колапс 6- Гострий інфаркт міокарда Orthostatic collapse 6- Acute myocardial infarction

56 / 200
Дитина народилася в машині швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У новонародженого відсутнє спонтанне дихання після погладжування шкіри уздовж хребта. Які подальші дії? The baby was born in the ambulance on the way to the maternity hospital. The newborn is not breathing spontaneously after stroking the skin along the spine. What are the next steps?

Повторювати погладжування Repeat swipe

Поплескати по п’яті Pat your heel

Почати штучну вентиляцію легень Start CPR

Поплескати по сідницях Slap on the buttocks

Дати кисень Give oxygen

57 / 200
Постраждалий 42-х років. Добу тому отримав травму верхньої третини стегна внаслідок падіння важкого предмету. Скарги на біль у ділянці травми. Об’єктивно: праве стегно в об’ємі +4 см у порівнянні з контрлатеральною кінцівкою. Передньо-медіальна поверхня правого стегна синюшна, шкірні покриви напружені, визначається флю-ктуація, під час пальпації помірна бо- лісність. Який найбільш імовірний діагноз та тактика ведення хворого? The victim is 42 years old. A day ago he was injured in the upper third of the thigh as a result of a heavy object falling. Complaints of pain in the area of ​​the injury. Objectively: the right thigh in the +4 cm in comparison with the contralateral limb. The anterior-medial surface of the right thigh is bluish, the skin is tense, there is fluctuation, during palpation there is moderate pain. What is the most likely diagnosis and tactics of managing the patient?

Гематома правого стегна. Місцева гіпотермія. Стискаюча пов’язка. Антибіотикопрофілактика Right thigh hematoma. Local hypothermia. Compression bandage. Antibiotic prophylaxis

Ненапружена гематома стегна. Госпіталізація у хірургічний стаціонар для оперативного лікування Non-tense hip hematoma. Hospitalization in a surgical hospital for operative treatment

Тромбоз стегнової вени. Компрес з маззю Вишневського. Амбулаторне лікування у хірурга Thrombosis of the femoral vein. Compress with Vishnevsky ointment. Outpatient treatment at the surgeon

Флегмона стегна. Госпіталізація у хірургічний стаціонар Phlegmon of the thigh. Hospitalization in a surgical hospital

Перелом стегнової кістки. Іммобілізація кінцівки. Транспортування у травмпункт Fracture of femur. Limb immobilization. Transportation to trauma center

58 / 200
Хворий 18-ти років спостерігається у гематолога з приводу гемофілії . Після падіння з турніка з’явилися гемартрози колінних і ліктьового суглоба. Був доставлений в гематологічне відділення обласної ЦРЛ. При обстеженні: час кровотечі за Дюке - 4 хв., час згортання за Лі Уайтом - 16 хвилин. Застосування якого лікарського препарату найбільш показане у даній ситуації? An 18-year-old patient is being seen by a hematologist for hemophilia. Hemarthroses of the knee and elbow joints appeared after falling from the horizontal bar. He was taken to the hematological department of the regional Central Hospital. During the examination: bleeding time according to Duke - 4 minutes, clotting time according to Lee White - 16 minutes. The use of which drug is most indicated in this situation?

Введення рекомбінантного Vііі фактору Recombinant Viii factor introduction

Тромбоцитарний концентрат Platelet concentrate

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Кріопреципітат Cryoprecipitate

Тромбоцитарна маса Platelet mass

59 / 200
У хворої на цукровий діабет іі типу розвинулась кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій - 4,4 ммоль/л, натрій -158 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина -12 ммоль/л. Які засоби необхідно використати для регідратаційної терапії? A patient with type II diabetes developed a coma. Glycemia - 45 mmol/l, potassium - 4.4 mmol/l, sodium - 158 mmol/l, Blood pH - 7.24, standard bicarbonate - 20 mmol/l, shift of buffer bases - 4 mmol/l, urea -12 mmol/l. What means should be used for rehydration therapy?

4% розчин натрію гідрокарбонату 4% sodium bicarbonate solution

0,45% розчин натрію хлориду 0.45% sodium chloride solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

2,5% розчин глюкози 2.5% glucose solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

60 / 200
Хвора 46-ти років поступила в реанімаційне відділення з симптомами дегідратації. В анамнезі ЦД 2 типу, ожиріння. Відомо, що хвора з метою схуднення приймала сечогінні препарати, після чого почали наростати спрага, сухість у роті, поліурія. Об’єктивно: свідомість затьмарена, тонус очних яблук знижений, дихання глибоке шумне, АТ-110/60 мм рт.ст., Ps- 140/хв. Глікемія 45 ммоль/л, гіперхлоремія, гіпернатріємія, азотемія, відсутність кетонемії та аце- тонурії, осмолярність плазми 400 мо-смоль/л. Яка першочергова тактика? A 46-year-old patient was admitted to the intensive care unit with symptoms of dehydration. She has a history of type 2 diabetes, obesity. It is known that the patient took diuretics to lose weight, after which began to increase thirst, dry mouth, polyuria. Objectively: consciousness is clouded, the tone of the eyeballs is reduced, breathing is deep and noisy, BP-110/60 mm Hg, Ps- 140/min. Glycemia 45 mmol/l, hyperchloremia, hypernatremia, azotemia, absence of ketonemia and acetonuria, plasma osmolarity of 400 mosmol/l. What is the primary tactic?

Введення 500 мл 0,9% натрію хлориду, інсуліну 40-60 ОД Introduction of 500 ml of 0.9% sodium chloride, insulin 40-60 units

Введення 4% гідрокарбонату натрію 2,5 мл/кг, інсулін 20-30 ОД Introduction of 4% sodium bicarbonate 2.5 ml/kg, insulin 20-30 units

Введення 500 мл 5% р-ну глюкози, інсуліну 40-60 ОД Introduction of 500 ml of 5% glucose, insulin 40-60 units

Введення 40-60 ОД інсуліну щогодини, 500 мл 5% р-ну глюкози Introduction of 40-60 units of insulin every hour, 500 ml of 5% glucose solution

Введення 0,45% розчину хлориду натрію 4-6 л, інсулін у розрахунку 0,05-0,1 ОД/кг/год Introduction of 0.45% sodium chloride solution 4-6 l, insulin at the rate of 0.05-0.1 units/kg/h

61 / 200
Хворий 72-х років доставлений машиною швидкої допомоги у важкому стані із запамороченням. На ЕКГ: пе-редсердні та шлуночкові комплекси виникають незалежно, кількість шлуно-чкових комплексів 36/хв. Дифузні зміни міокарда. Які препарати слід призначити першочергово? A 72-year-old patient was brought by ambulance in a serious condition with dizziness. On the ECG: atrial and ventricular complexes occur independently, the number of ventricular complexes is 36 /min. Diffuse myocardial changes. What drugs should be prescribed first?

Ізадрин, атропін Izadrine, atropine

Строфантин Strophantin

Препарати калію Potassium drugs

Адреналін Adrenaline

Анаприлін Anaprilin

62 / 200
Хворий 45-ти років впродовж 2-х місяців був на відпочинку в Індії. Захворів гостро: температура 39,5oC, головний біль, блювання, озноб, слабкість, задишка. На шкірі правої гомілки болюча виразка розміром 3 см, вкрита темним струпом. В правій пахвинній ділянці болючий лімфатичний вузол, нерухомий. Яке захворювання необхідно запідозрити? A 45-year-old patient was on vacation in India for 2 months. He became acutely ill: temperature 39.5oC, headache, vomiting, chills, weakness, shortness of breath. On the skin of the right leg, there is a painful ulcer of 3 cm in size, covered with a dark scab. In the right inguinal region there is a painful lymph node, immobile. What disease should be suspected?

Чума Plague

Сибірка Anthrax

Висипний тиф Typhoid

Туляремія Tularemia

Бешиха Beshikha

63 / 200
Хворий 49-ти років хворіє на Ад-дісонову хворобу протягом 5-ти років. Отримує преднізолон щоденно. Після перенесеного грипу стан хворого різко погіршився: з’явилися біль у ділянці серця, слабкість запаморочення, нудота, рідкі випорожнення. Ps110 /хв., АТ-60/30 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний? A 49-year-old patient has been suffering from Addison's disease for 5 years. He receives prednisone daily. After suffering the flu, the patient's condition deteriorated sharply: pain appeared in the area of ​​the heart, weakness, dizziness, nausea, loose stools. Ps110/min., BP-60/30 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гострий інфаркт міокарду Acute myocardial infarction

Аддісоновий криз Addison's Crisis

Гострий міокардит Acute myocarditis

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Стенокардія Angina

64 / 200
У хворої, що страждає на гіпертонічну хворобу, на фоні високого артеріального тиску (200/100 мм рт.ст.), виникли запаморочення, блювання, двоїння перед очима. Через 2 години стан нор-малізувався. Який попередні діагноз? A patient suffering from hypertension, against the background of high blood pressure (200/100 mm Hg), developed dizziness, vomiting, double vision After 2 hours, the condition normalized. What was the previous diagnosis?

Крововилив у мозочок Cerebellar hemorrhage

Минуще порушення мозкового кровообігу Transient violation of cerebral circulation

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Крововилив у півкулю мозку Hemorrhage in the cerebral hemisphere

Ішємічний інсульт Ischemic stroke

65 / 200
У відділення травматології поступив чоловік 44-х років з переломом кісток тазу. Через кілька годин почав скаржитися на відсутність сечовипускання при наявності бажання та біль у надлобковій зоні. Об’єктивно: повний сечовий міхур. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 44-year-old man was admitted to the trauma department with a fracture of the pelvic bones. After a few hours, he began to complain about the lack of urination when he wanted to and pain in the suprapubic area. About' objectively: a full bladder. What is the most likely preliminary diagnosis?

Аденома простати Prostate adenoma

Розрив уретри Rupture of the urethra

Гострий простатит Acute prostatitis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий цистит Acute cystitis

66 / 200
Дитина 11-ти років доставлена в стаціонар через 1 годину після укусу змії (в ліву ногу) зі скаргами на пекучий біль у місці укусу, нудоту, блювання, задишку, серцебиття. Під час огляду місце укусу набрякле, на шкірі геморагічний синдром. Який головний фактор невідкладної допомоги у даному випадку? An 11-year-old child was taken to the hospital 1 hour after a snake bite (on the left leg) with complaints of burning pain at the site of the bite, nausea, vomiting, shortness of breath , heartbeat. During the examination, the bite site is swollen, the skin has a hemorrhagic syndrome. What is the main factor in emergency care in this case?

Дробне введення протизміїної сироватки Small injection of anti-serum

Обколювання місця укусу розчином адреналіну 1:10000 Surrounding the bite site with a 1:10000 adrenaline solution

Проведення інфузійної терапії з форсування діурезу Infusion therapy to force diuresis

Введення антикоагулянтів Introduction of anticoagulants

Накладення джгута вище місця укусу Applying a tourniquet above the bite site

67 / 200
Вагітна госпіталізована до пологового відділення у першому періоді пологів. Положення плода поперечне. В піхві визначається ручка, серцебиття плода не прослуховується. Яка тактика лікаря? A pregnant woman is hospitalized in the maternity ward in the first period of labor. The position of the fetus is transverse. A handle is detected in the vagina, the heartbeat of the fetus is not heard. What are the doctor's tactics?

Ведення пологів природніми пологовими шляхами Conducting childbirth through natural birth canals

Перфорація голівки Head perforation

Введення спазмолітиків Introduction of antispasmodics

Декапітація Decapitation

Кесарський розтин Caesarean section

68 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги, що прибула на місце дорожньо- транспортної пригоди через 2 хвилини, констатувала у 5-річної дитини відсутність функції зовнішнього дихання та кровообігу, у зв’язку з чим було розпочато проведення первинних реанімаційних заходів відповідно з прийнятим в усьому світі 'правилом АВС'. У чому його сутність? The ambulance team, which arrived at the scene of the traffic accident after 2 minutes, determined that the 5-year-old child had no function of external breathing and blood circulation, in therefore, primary resuscitation measures were started in accordance with the globally accepted 'ABS rule'. What is its essence?

'Правило АВС'ніякого відношення до реанімації не має 'Rule ABC' has nothing to do with resuscitation

'Правило АВС'регламентує перелік медичної документації та порядок її заповнення 'ABS rule' regulates the list of medical documentation and the order of its filling

У комплексному застосуванні трьох прийомів, перші букви назв яких скорочено виглядають як 'АВС' In the complex application of three techniques, the first letters of the names of which look like 'ABC'

У необхідності знання населенням, як алфавіту, правил первинної реанімації There is a need for the population to know, like the alphabet, the rules of primary resuscitation

У необхідності суворо дотримуватися певної послідовності реанімаційних заходів по аналогії з буквами алфавіту If necessary, strictly adhere to a certain sequence of resuscitation measures by analogy with the letters of the alphabet

69 / 200
Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого відзначається м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ ( розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення? A 1-year-old child was brought to the hospital with a diagnosis of acute renal failure, stage of oligoanuria. The patient has muscle weakness, arrhythmia, changes in the ECG (extension PQ and QRS intervals, tall, narrow and symmetrical T-waves). What biochemical changes cause these disturbances?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Ацидоз Acidosis

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

70 / 200
Пацієнтка 23-х років після захворювання на ангіну стала скаржитись на набряки обличчя, грудної клітки, кінцівок, зростання артеріального тиску до 170/100 мм рт.ст., зменшення кількості сечі, зміну її кольору на червоний. В сечі: протеїнурія 1,2 г/л., еритроцити - 3040 у п/з. У крові: лейкоцитоз 9,7 • 109/л, ШОЕ- 30 мм/год. Якому захворюванню найбільш властиві перелічені симптоми? A 23-year-old female patient complained of swelling of the face, chest, limbs, blood pressure up to 170/100 mm Hg, after suffering from angina. decrease in the amount of urine, changing its color to red. In urine: proteinuria 1.2 g/l., erythrocytes - 3040 in p/z. In blood: leukocytosis 9.7 • 109/l, ESR - 30 mm/h. Which are the listed symptoms most characteristic of the disease?

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Гострий цистит Acute cystitis

Пухлина нирки Kidney tumor

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

71 / 200
Під час гемотрансфузії у дитини з кровотечею виникли біль у грудях, попереку, з’явилася задишка; сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Який найбільш імовірний діагноз? During hemotransfusion, a child with bleeding developed pain in the chest, lower back, shortness of breath; the urine became red. The blood plasma after centrifugation is pink. What is the most likely diagnosis?

Синдром масивних трансфузій Massive transfusion syndrome

Негемолітична трансфузійна реакція Nonhemolytic transfusion reaction

Гострий гемоліз Acute hemolysis

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Алергічна реакція Allergic reaction

72 / 200
Хвора 60-ти років доставлена в приймальне відділення без свідомості, з гі-порефлекгією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадипное. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не отримувала. Для якого стану характерні наведені ознаки? A 60-year-old patient was brought to the emergency room unconscious, with hyporeflexia, low blood pressure, bradycardia, bradypnea. A year ago, she underwent a subtotal resection of the thyroid gland. She did not receive replacement therapy. For which condition are the given symptoms typical?

Мікседематозна кома Myxedema coma

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Гіпопаратиреоїдизм Hypoparathyroidism

Отруєння невідомою отрутою Poisoning with an unknown poison

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

73 / 200
Дівчинка 9-ти років постраждала в автокатастрофі. Свідомість відсутня. Пульс на сонній артерії не визначається, дихання немає. Які дії необхідно виконати? A 9-year-old girl was injured in a car accident. She is unconscious. The pulse on the carotid artery is not determined, there is no breathing. What actions must be taken?

Транспортувати у реанімаційне відділення Transport to intensive care unit

Проведення зовнішнього масажу серця External cardiac massage

Негайно почати проведення ШВЛ і зовнішнього масажу серця Immediately start ventilation and external cardiac massage

Проведення протишокової терапії Conducting anti-shock therapy

Не чіпати потерпілої до прибуття працівників ДА! Do not touch the victim until the workers arrive YES!

74 / 200
У хворого 7-ми років спостерігається постійне блювання, діарея у вигляді 'рисового відвару'. Два дні тому повернувся з місцевості, де був спалах кишкової інфекції. Об’єктивно: температура 35,6oC, шкіра суха, бліда, зморшки на ній погано розправляються, пульс ниткоподібний, тони серця ослаблені. Який діагноз найбільш імовірний? A 7-year-old patient has constant vomiting, diarrhea in the form of 'rice broth'. Two days ago he returned from an area where there was an outbreak of an intestinal infection. Ob' objectively: the temperature is 35.6oC, the skin is dry, pale, the wrinkles on it are not well straightened, the pulse is threadlike, the heart sounds are weakened. What is the most likely diagnosis?

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

Ешерихіоз Escherichia

Дизентерія Dysentery

Ротавірусний гастроентерит Rotavirus gastroenteritis

75 / 200
У 40-річного чоловіка після тривалого вживання алкоголю виникло багаторазове блювання шлунковим вмістом та дворазове блювання малозмі-неною кров’ю. Об’єктивно: Ps- 90/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст., Hb- 100 г/л. При ендоскопічному обстеженні у кардіальному відділі шлунка виявлена лінійна тріщина слизової оболонки. Який діа- гноз можна встановити? A 40-year-old man had multiple vomiting of stomach contents and two bouts of little-changed blood after prolonged alcohol consumption. Objectively: Ps- 90/min ., BP - 100/70 mm Hg, Hb - 100 g/l. During endoscopic examination, a linear mucosal crack was detected in the cardiac part of the stomach. What diagnosis can be established?

Варикозне розширення вен кардіаль-ного відділу шлунка, кровотеча Varicose dilatation of the cardiac stomach, bleeding

Ерозивний гастрит, ускладнений кровотечею Erosive gastritis complicated by bleeding

Гостра виразка шлунка, кровотеча Acute stomach ulcer, bleeding

Синдром Меллорі-Вейса Mallory-Weiss syndrome

Грижа стравохідного отвору діафрагми Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm

76 / 200
У постраждалого внаслідок дії іонізуючого випромінювання виникли симптоми первинної реакції гострої променевої хвороби. Госпіталізований до стаціонару через 2 доби. Які з показників периферичної крові мають найбільше діагностичне значення у цей період? As a result of the action of ionizing radiation, the victim developed symptoms of the primary reaction of acute radiation sickness. He was hospitalized after 2 days. Which of the indicators of peripheral blood have the greatest diagnostic value during this period ?

Тромбоцити Platelets

Лімфоцити Lymphocytes

Нейтрофіли Neutrophils

ШЗЕ ШЭ

Еритроцити Erythrocytes

77 / 200
Постраждалий доставлений із вогнища хімічного ураження фосфорорганічними отруйними сполуками (ФОС). Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви вологі, зіниці звужені, періодичні клоніко-тонічні судоми, дихання з хрипами, які чути на відстані, з рота виділяється слиз, Ps- 56/хв. Який антидот необхідно використати? The victim was brought from the center of chemical damage by organophosphorus poisonous compounds (FOS). Objectively: consciousness is confused, the skin is moist, the pupils are narrowed, periodic clonic-tonic convulsions, breathing with wheezing that can be heard in the distance, mucus is coming out of the mouth, Ps- 56/min. What antidote should be used?

Розчин дипіроксиму 15% та атропіну 0,1% Dipiroxime 15% and atropine 0.1% solution

Розчин мекаптиду 40% Mecaptide solution 40%

Розчин тетацину кальцію 10% Calcium thetacin solution 10%

Розчин тіосульфату натрію 1% Sodium thiosulfate solution 1%

Розчин унітіолу 5% Solution of unitiol 5%

78 / 200
Хворий 37-ми років доставлений до лікарні в непритомному стані. До цього біля 3-х годин працював з газозварювальним апаратом у закритому приміщенні. Об’єктивно: шкіра та слизові рожевого кольору; зіниці розширені, відсутня їх реакція на світло; поява тонічних та клонічних судом. ЧД- 38/хв., Ps- 116/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., тони серця ослаблені. Який з додаткових методів дослідження дозволяє підтвердити діагноз? A 37-year-old patient was brought to the hospital in an unconscious state. Before that, he worked with a gas welding machine in a closed room for about 3 hours. Objectively: the skin and mucous membranes are pink in color; the pupils are dilated, there is no reaction to light; the appearance of tonic and clonic convulsions. BH - 38/min., Ps - 116/min., BP - 95/60 mm Hg, heart tones are weakened. Which of the following additional research methods allow to confirm the diagnosis?

Визначення в крові вмісту карбокси-гемоглобіну Determination of carboxyhemoglobin content in blood

Ехоенцефалографія Echoencephalography

ЕКГ ECG

Визначення в еритроцитах тілєць Гейнца-Ерліха Determination of Heinz-Ehrlich corpuscles in erythrocytes

Визначення в крові вмісту метгемоглобіну Determination of methemoglobin content in blood

79 / 200
У дитини 8-ми місяців на 4-й день стаціонарного лікування з приводу гострої кишкової інфекції різко погіршився стан. Відмічається виражена блідість з лимонно-жовтим відтінком шкіри, петехіальний висип, мелена, анурія. У крові анемія, ретикулоцитоз, тромбоцитопенія, лейкоцитоз. Про розвиток якого стану можна думати в даному випадку? On the 4th day of inpatient treatment for an acute intestinal infection, an 8-month-old child's condition worsened. Marked pallor with a lemon-yellow skin tone, petechial rash, melena, anuria. Anemia, reticulocytosis, thrombocytopenia, leukocytosis in the blood. What kind of condition can we think about in this case?

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Лейкоз Leukemia

Гіпопластична анемія Hypoplastic anemia

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гемолітико-уремічний синдром Hemolytic uremic syndrome

80 / 200
Хвора 60-ти років працювала на дачі, де її вжалила бджола. Через 1 годину хвора відчула загальну слабкість, пітливість, запаморочення, потемніння в очах, утруднення дихання. Знепритомніла. Хвору доставили в реанімаційне відділення. З чого слід починати невідкладну допомогу? A 60-year-old patient worked in the country, where she was stung by a bee. After 1 hour, the patient felt general weakness, sweating, dizziness, darkening of the eyes, difficulty breathing. She fainted. The patient was taken to the intensive care unit. Where should emergency care begin?

Внутрішньовенне введення допаміну Intravenous administration of dopamine

Внутрішньовенне введення адреналіну Intravenous administration of epinephrine

Внутрішньовенне введення дезінто-ксикаційних засобів Intravenous administration of disinfectants

Внутрішньовенне введення гормонів Intravenous administration of hormones

Внутрішньом’язове введення димедролу Intramuscular injection of diphenhydramine

81 / 200
У хворого 45-ти років через добу після вживання консервованих продуктів, на тлі субфебрильної температури тіла, знизилась гострота зору, з’явились сухість у роті, утруднене ковтання їжі, голос став хриплим. Який найбільш імовірний діагноз? In a 45-year-old patient, a day after consuming canned foods, against the background of subfebrile body temperature, visual acuity decreased, dry mouth appeared, difficulty swallowing food , the voice became hoarse. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Ботулізм Botulism

Отруєння грибами Mushroom poisoning

Поліомієліт Polio

Отруєння солями важких металів Poisoning with salts of heavy metals

82 / 200
Хвора під час взяття крові із вени відчула загальну слабкість, запаморочення, нудоту і втратила свідомість. Об’єктивно: шкіра бліда, кінцівки холодні, АТ- 70/40 мм рт.ст., пульс нитко- подібний 50/хв., тони серця послаблені. З чого слід починати надання допомоги? While taking blood from a vein, the patient felt general weakness, dizziness, nausea and lost consciousness. Objectively: pale skin, cold extremities, blood pressure 70/40 mm Hg, the pulse is filiform 50/min, the heart sounds are weakened. Where should you start providing assistance?

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Горизонтальне положення з піднятими вертикально ногами Horizontal position with legs raised vertically

Штучне дихання Artificial respiration

Строфантин внутрішньовенно Strophantin IV

Напівсидяче положення з опущеними вниз ногами Semi-sitting position with legs down

83 / 200
У чоловіка 36-ти років раптово з’явився біль у епігастральній ділянці 3 години тому. Пульс 60/хв. Живіт напружений, різко болючий у всіх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man suddenly developed pain in the epigastric region 3 hours ago. Pulse 60/min. Abdomen tense, sharply painful in all departments, positive Schottkin-Blumberg symptom. What is the most likely diagnosis?

Перфоративна гастродуоденальна виразка Perforative gastroduodenal ulcer

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Гострий апендицит Acute appendicitis

84 / 200
До приймального відділення доставлений хлопчик 10-ти років з діагнозом: утоплення ( неповне, 'сухе'). Об’єктивно: дитина загальмована, бліда, ЧСС-65/хв., АТ- 90/45 мм рт.ст. На місці пригоди надана перша допомога. Який препарат слід застосувати? A 10-year-old boy was brought to the reception department with a diagnosis of drowning (incomplete, 'dry'). Objectively: the child is retarded, pale, HR-65 /min., blood pressure - 90/45 mm Hg. First aid was provided at the scene of the accident. What drug should be used?

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Седативні препарати Sedatives

Допамін Dopamine

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Анальгетики Analgesics

85 / 200
У хворого 48-ми років скарги на свербіж та відчуття тяжкості в ділянці прямої кишки та заднього проходу, випадання гемороїдальних вузлів та кровотечу після акту дефекації. Об’єктивно: зовнішні гемороїдальні вузли збільшені, запалені. Був діагностований геморой. Яка тактика лікування? A 48-year-old patient complains of itching and a feeling of heaviness in the area of ​​the rectum and anus, prolapse of hemorrhoidal nodes and bleeding after defecation. Objectively: external hemorrhoidal nodes are enlarged, inflamed. Hemorrhoids were diagnosed. What are the treatment tactics?

Склерозуюча терапія розчином вари-коциду Sclerosis therapy with varicocid solution

Ректальні мазі, венотоніки, мікроклі-зми Rectal ointments, venotonics, microclyzes

Перев’язка гемороїдальних вузлів Ligation of hemorrhoids

Оперативне лікування Operative treatment

Склерозуюча терапія 5% розчином фенолу Sclerosis therapy with 5% phenol solution

86 / 200
У дитини 4-х років, хворої на токсичну форму дифтерії, на 2-й день хвороби виявлені: сопорозна свідомість, різка блідість шкірних покривів, атонія м’я- зів, пригнічення рефлексів, ниткоподібний пульс частотою 180/хв, АТ- 50/30 мм рт.ст. У плазмі рівєнь АКТГ - 60 нг/л, кортизолу - 780 нмоль/л. Недостатність функції яких органів обумовлює тяжкість стану хворого? A 4-year-old child suffering from a toxic form of diphtheria, on the 2nd day of the disease, the following symptoms were detected: dull consciousness, sharp pallor of the skin, muscle atony - yawning, suppression of reflexes, a filamentous pulse with a frequency of 180/min, blood pressure - 50/30 mm Hg. In the plasma, the level of ACTH - 60 ng/l, cortisol - 780 nmol/l. Insufficiency of the function of which organs determines the severity of the patient's condition?

Надниркові залози Adrenal glands

Легені Lungs

Нирки Kidneys

Печінка Liver

Серце Heart

87 / 200
Пацієнт 65-ти років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в районній лікарні, раптово знепритомнів. Об’єктивно: зупинка дихання і серцевої діяльності. Далі необхідно: A 65-year-old patient, who is undergoing inpatient treatment in a district hospital, suddenly fainted. Objectively: respiratory and cardiac arrest. The following is necessary:

Пікфлоуметрія Peakflowmetry

Перевірити прохідність дихальних шляхів Check airway patency

Виміряти артеріальний тиск Measure blood pressure

Термометрія Thermometry

Реєстрація ЕКГ Registration of ECG

88 / 200
У хворого 59-ти років, що знаходиться в стаціонарі з приводу ІХС, діагностовано раптову зупинку серцевої діяльності та дихання, почато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ: тріпотіння шлуночків. Для відновлення ритму потрібно: A 59-year-old patient, who is hospitalized for coronary heart disease, was diagnosed with sudden cardiac arrest and breathing, cardiopulmonary resuscitation was started. On the ECG: flutter ventricles. To restore the rhythm, you need:

Прекардіальний удар Precardiac attack

Удари в міжлопаткову ділянку Blows in the interscapular area

Перкусійний масаж Percussion massage

Масаж області каротидного синуса Carotid sinus area massage

Масаж очних яблук Eyeball massage

89 / 200
Пацієнт 56-ти років, що страждає на алкоголізм, після припинення запою став зазнавати зорових галюцинацій, чув голос померлої матері, втратив сон. Не може назвати дату і місце, в якому знаходиться. Даний стан слід розцінювати як: A 56-year-old patient suffering from alcoholism, after stopping drinking began to experience visual hallucinations, heard the voice of his dead mother, lost sleep. He cannot name the date and place , in which it is located. This state should be considered as:

Галюциноз Hallucinosis

Хронічний алкоголізм Chronic alcoholism

Амнезія Amnesia

Делірій Delirium

Кома Comma

90 / 200
До відділення реанімації поступила дитина 6-ти місяців зі скаргами на наявність судом. Об’єктивно: температура 36,6oC, шкірні покриви блідо-рожевого кольору, теплі на дотик, вологі. Іоло-ва деформована, потилиця плоска, без волосся, лобні горби. Аускультативно: дихання пуерильне, симетричне; ритм правильний, тони гучні, ЧСС- 134/хв. У крові: гіпохромна анемія І ступеню, анізоцитоз, пойкілоцитоз, гіпопротеї-немія, № - 145, К - 4,2, Са - 1,1. У відділенні реанімації судоми повторилися, з’явилися задишка інспіраторного характеру, сиплий голос, гавкаючий кашель, апное. Діагностовано рахіт, гіпо-кальціємія. Яка тактика лікаря? A 6-month-old child was admitted to the intensive care unit with complaints of convulsions. Objectively: temperature 36.6oC, pale pink skin, warm on to the touch, wet. Iola is deformed, the back of the head is flat, without hair, frontal humps. Auscultation: breathing is puerile, symmetrical; rhythm is correct, tones are loud, heart rate - 134/min. In the blood: hypochromic anemia of the 1st degree, anisocytosis, poikilocytosis, hypoproteinemia -nemia, No. - 145, K - 4.2, Ca - 1.1. In the intensive care unit, convulsions recurred, inspiratory dyspnea, hoarse voice, barking cough, apnea appeared. Rickets, hypocalcemia were diagnosed. What are the doctor's tactics ?

10% кальцій хлорид 10% calcium chloride

Вітамін D Vitamin D

Фенобарбітал Phenobarbital

Сибазон Sibazone

ГОМК ГОМК

91 / 200
Дитина 4-х років поступила в інфекційне відділення із скаргами на багаторазове блювання, пронос. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, свідомість збережена, шкіра та слизові оболонки сухі, кінцівки теплі на дотик, ЧСС- 110/хв., тони серця приглушені, діурез 400 мл, Ht- 46%. Осмолярність крові - 300 мосмоль/л. Який тип дегідратації у дитини? A 4-year-old child was admitted to the infectious department with complaints of repeated vomiting, diarrhea. Objectively: general condition of medium severity, consciousness preserved, skin and mucous membranes dry, limbs warm to the touch, heart rate - 110/min., heart sounds muffled, urine output 400 ml, Ht - 46%. Blood osmolarity - 300 mosmol/l. What type of dehydration does the child have?

Змішана дегідратація Mixed dehydration

Ізотонічна дегідратація Isotonic dehydration

Гіпотонічна дегідратація Hypotonic dehydration

Гіпертонічна дегідратація Hypertonic dehydration

Дизметаболічна дегідратація Dysmetabolic dehydration

92 / 200
У хворої на епілепсію впродовж декількох годин спостерігаються часті великі судомні напади, між якими вона залишається непритомною. На доторкання і больові подразники хвора не реагує, реакція зіниць на світло відсутня, дихання Чейн-Стокса. Яка тактика? A patient with epilepsy has frequent large convulsive attacks for several hours, between which she remains unconscious. The patient does not react to touch and painful stimuli, the reaction of the pupils to light is absent , Cheyne-Stokes breathing. What tactics?

Госпіталізація до психіатричного відділення Hospitalization to a psychiatric ward

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

Госпіталізація до терапевтичного відділення Hospitalization to the therapeutic department

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to the intensive care unit

Госпіталізація до нейрохірургічного відділення Hospitalization to the neurosurgery department

93 / 200
Дівчинка народилася в стані апное з ціанозом. Самостійне дихання не з’являється, незважаючи на відновлення прохідності дихальних шляхів, стимуляцію і проведення вентиляції під позитивним тиском впродовж 30 сек. Через хвилину: ЧСС- 40/хв. Вкажіть першочергові заходи: The girl was born in a state of apnea with cyanosis. Independent breathing does not appear, despite the restoration of airway patency, stimulation and ventilation under positive pressure for 30 seconds. After a minute: heart rate - 40/min. Specify the first priority measures:

Введення натрію бікарбонату Introduction of sodium bicarbonate

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Припинити реанімацію Stop resuscitation

Інтубація трахеї немовляти Tracheal intubation of an infant

Введення адреналіну Adrenaline injection

94 / 200
Хворий 72-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні зі скаргами на інтенсивний 6 іль голови, підвищення температури тіла до 38,5oC. Об’єктивно: на шкірі тулуба й кінцівок розеольозно-петехіальна висипка. Встановлено, що в дитинстві пацієнт перебував у вогнищі висипного тифу. Для підтвердження діагнозу необхідно провести: A 72-year-old patient is undergoing inpatient treatment with complaints of intense headache, body temperature rising to 38.5oC. Objectively: on the skin of the trunk and a roseolous-petechial rash on the extremities. It was established that the patient was in an outbreak of typhus as a child. To confirm the diagnosis, it is necessary to conduct:

Бактеріологічне дослідження зіскобу розеол Bacteriological study of roseola scraping

Мікроскопічне дослідження зіскобу розеол Microscopic study of roseola scraping

Бактеріологічне дослідження крові Bacterial blood test

Серологічні дослідження Serological studies

Мікроскопічне дослідження крові Microscopic examination of blood

95 / 200
У хворого 35-ти років під час прийому їжі почався різкий переймоподібний кашель, посилилась задишка. Під час огляду шкіра бліда, акроціаноз, ЧД-30/хв. При аускультації вислуховується хлопок над дихальними шляхами, дихання стридорозне. Яке дослідження найбільш доцільне при диференційній діагностиці цього стану? A 35-year-old patient developed a sharp paroxysmal cough while eating, shortness of breath increased. During the examination, the skin is pale, acrocyanosis, BH-30/min. on auscultation, a clap is heard over the airways, stridorous breathing. What research is most appropriate in the differential diagnosis of this condition?

Фібробронхоскопія Fibrobronchoscopy

Бронхографія Bronchography

Спірографія Spirography

Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини Computer tomography of the chest cavity

Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини Surveillance x-ray of chest cavity

96 / 200
Дитина 10-ти років оглянута на місці транспортної аварії. Свідомість відсутня, дихання поверхневе, рідке, тотальна м’язова гіпотонія, блідість. Пульс ниткоподібний, ЧСС150 /хв, АТ-70/40 мм рт.ст., відмічається значна деформація лівого стегна, профузна пульсуюча кровотеча з цієї ж ділянки. Який патологічний синдром потребує першочергової допомоги? A 10-year-old child was examined at the scene of a traffic accident. Consciousness is absent, breathing is shallow, thin, total muscle hypotonia, pallor. The pulse is filiform, heart rate 150/min , blood pressure 70/40 mmHg, significant deformation of the left hip, profuse pulsating bleeding from the same area is noted. What pathological syndrome requires primary care?

Зовнішня кровотеча External bleeding

Травма кінцівки Extremity injury

Ознаки шоку Signs of shock

Порушення дихання Respiratory disorder

Порушення свідомості Disruption of consciousness

97 / 200
Чоловік 64-х років, що знаходиться у відділенні хірургії з приводу тромбозу глибоких вен гомілки, раптово зне- притомнів. Об’єктивно: ціаноз верхньої половини тулуба та обличчя, дихання відсутнє, пульс на сонних артеріях ниткоподібний. Вірогідний метод діагностики ТЕЛА: A 64-year-old man, who is in the surgery department due to thrombosis of the deep veins of the leg, suddenly fainted. Objectively: cyanosis of the upper half of the body and face , there is no breathing, the pulse on the carotid arteries is filiform. A probable method of diagnosis of the BODY:

Комп’ютерна томографія ОГК Computed tomography of OGK

Ангіопульмонографія Angiopulmonography

Електрокардіографія Electrocardiography

Бронхоскопія Bronchoscopy

Рентгенографія ОГК Roentgenography of OGK

98 / 200
У хворого 59-ти років, що знаходиться у відділенні реанімації через 6 годин після операції ( резекція шлунка) раптово розвинулася гостра дихальна недостатність. Хворий повторно інту-бований, переведений на ШВЛ. Вкажіть правильну позицію ендотрахеаль-ної трубки у трахеї: A 59-year-old patient in the intensive care unit suddenly developed acute respiratory failure 6 hours after surgery (gastric resection). The patient was re-intubated, transferred to mechanical ventilation. Specify the correct position of the endotracheal tube in the trachea:

Манжетка на рівні черпакуватих хрящів Cuff at the level of the scoop cartilage

Трубка введена до відмови вглиб The pipe is inserted to failure deeply

Верхній зріз трубки у краю зубів Upper section of the tube at the edge of the teeth

Манжетка на рівні підзв’язкового простору Cuff at the level of connective space

Манжетка на рівні голосової щілини Cuff at the level of the glottis

99 / 200
У циганському таборі, зареєстровані випадки педикульозу та поодинокі хворі з лихоманкою та висипами на шкірі. Яку хворобу необхідно виключити в першу чергу? In the gypsy camp, cases of pediculosis and isolated patients with fever and skin rashes have been registered. Which disease should be ruled out first of all?

Туберкульоз Tuberculosis

Висипний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Черевний тиф Typhoid

Ієрсиніоз Yersiniosis

100 / 200
У хворого 61-го року після декількох внутрішньовенних ін’єкцій піраце-таму, виконаних амбулаторно, у ділянці правого ліктьового згину з’явилося почервоніння, набряклість шкіри, пальпується різко болісне ущільнення у вигляді тяжа, що продовжується з ліктьової ямки на ділянку плеча. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити у якості невідкладної допомоги? In a 61-year-old patient, after several intravenous injections of piracetam performed on an outpatient basis, redness and swelling of the skin appeared in the area of ​​the right elbow bend, palpable sharply painful compression in the form of a thread, which continues from the elbow pit to the shoulder area. Which of the listed drugs should be prescribed as an emergency aid?

Фраксипарин Fraxiparin

Симвастатин Simvastatin

Папаверин Papaverine

Актовегін Actovegin

Мілдронат Mildronate

101 / 200
Дівчинка 9-ти років страждала на хронічне бронхолегеневе захворювання з розвитком легеневого серця. Погіршення сталося раптово. З’явилися задишка, біль за грудиною, різка слаб- кість. Об’єктивно: шкіра бліда, холодна, акроціаноз, вени шиї набухлі особливо в горизонтальному положенні. Мєжі серця зміщєні вправо, пульсація в епігастрії. Акцент іі тону над легеневою артерією, пульс частий, поверхневий, артеріальний тиск знижено. На ЕКГ виявлено ознаки перевантаження правих відділів серця. Печінка при пальпації збільшена, болюча. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old girl suffered from chronic bronchopulmonary disease with the development of pulmonary heart disease. The deterioration occurred suddenly. Shortness of breath, pain behind the sternum, and sharp weakness appeared. Objectively: the skin is pale, cold, acrocyanosis, the veins of the neck are swollen, especially in a horizontal position. The borders of the heart are shifted to the right, pulsation in the epigastrium. The accent of the ii tone over the pulmonary artery, the pulse is frequent, superficial, blood pressure is reduced. The ECG revealed signs of right-sided overload departments of the heart. The liver is enlarged and painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гостра правошлуночкова недостатність Acute right ventricular failure

Тотальна серцева недостатність Total heart failure

Пневмонія Pneumonia

102 / 200
Під час термінових пологів у породіллі відійшли густі навколоплідні води, що нагадують 'гороховий суп'. Після народження з’ясовується, що у немовляти відсутнє дихання, м’язова гіпотонія, ціаноз шкіри, ЧСС- 60/хв. Які початкові дії неонатолога? During urgent delivery, thick amniotic fluid, reminiscent of 'pea soup', left the mother. After birth, it turns out that the baby has no breathing, muscle hypotension, cyanosis of the skin, heart rate - 60/min. What are the initial actions of the neonatologist?

Провести допоміжну вентиляцію за допомогою мішка Амбу та маски Provide assisted ventilation with an Ambu bag and mask

Відсмоктати вміст ротоглотки під контролем прямої ларингоскопії Suck the contents of the oropharynx under direct laryngoscopy

Провести закритий масаж серця методом 'двох пальців' Perform a closed heart massage using the 'two fingers' method

Ввести у вену пуповини розчин хлориду натрію Inject sodium chloride solution into the umbilical vein

Ввести у вену пуповини розчин адреналіну Inject adrenaline solution into the umbilical vein

103 / 200
Дівчинка 6-ти років впродовж року зазнавала фізичного та сексуального насильства. Відмічається неспокійний сон, періодичні напади з падінням, розмашистими рухами, вигукуванням окремих слів. Психолого-експериментальне дослідження виявило незначну затримку інтелектуального розвитку, емоційну лабільність, нестійкість уваги. Які лабораторно-інструментальні дослідження доцільно зробити в першу чергу? A 6-year-old girl was subjected to physical and sexual violence for a year. Restless sleep, periodic attacks with falling, sweeping movements, exclamation of certain words are noted. Psychological and experimental research revealed a slight delay in intellectual development, emotional lability, instability of attention. What laboratory-instrumental studies should be done first of all?

Rо-графія ділянки турецького сідла Rography of the area of ​​the Turkish saddle

Аналіз спинномозкової рідини Analysis of cerebrospinal fluid

Електроенцефалографія Electroencephalography

Біохімічне дослідження крові Biochemical blood test

Пневмоенцефалографія Pneumoencephalography

104 / 200
У вагітної (23 тижні) скарги на постійний ниючий біль у низу живота та відсутність відчуття рухів плоду. Два дні тому впала, в той же день відмітила незначні короткотривалі кров’янисті ви- ділення з піхви, які припинились самостійно. АТ- 110/60 мм рт.ст., Ps78 /хв. Матка у постійному гіпертонусі. Які обстеження необхідно провести для встановлення діагнозу? A pregnant woman (23 weeks) complains of constant aching pain in the lower abdomen and lack of feeling of fetal movements. Two days ago she fell, on the same day she noticed minor short-term bleeding 'yellow discharge from the vagina, which stopped on its own. Blood pressure - 110/60 mm Hg, Ps78/min. The uterus is in constant hypertension. What examinations must be performed to establish the diagnosis?

Внутрішнє дослідження вагітної Internal examination of a pregnant woman

Визначення рівня плацентарного лактогену Determining the level of placental lactogen

Кардіотокографічне обстеження Cardiotocographic examination

Ультразвукове обстеження плоду Ultrasound examination of the fetus

Визначення рівня хоріогонічного гонадотропіну Determining the level of chorionic gonadotropin

105 / 200
Хворий 45-ти років лікувався з приводу серцевої недостатності препаратом дигіталісу. На шостий день лікування появились нудота, блювання, брадикардія, шлуночкові екстрасистоли, що розцінено як передозування дигіталісу. Який антидот можна застосувати у цього хворого? A 45-year-old patient was treated for heart failure with the drug digitalis. On the sixth day of treatment, nausea, vomiting, bradycardia, ventricular extrasystoles appeared, which is regarded as an overdose of digitalis. What antidote can be used for this patient?

Кальцію хлорид Calcium chloride

Бікарбонат натрію Sodium bicarbonate

Протамін Protamine

Мезатон Mesaton

Унітіол Unithiol

106 / 200
Хворий 17-ти років доставлений до приймального відділення після ДТП. Об’єктивно: загальмований, АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв., слабкого наповнення. Який ступінь шоку? A 17-year-old patient was brought to the emergency department after a traffic accident. Objectively: slowed down, blood pressure - 80/40 mm Hg, Ps - 120/ min., weak filling. What is the degree of shock?

2 2

- 3 - 3

Дигоксин 1 Digoxin 1

Верапаміл 1 Verapamil 1

Колапс 1 Collapse 1

107 / 200
Чоловік 80-ти років доставлений до приймального відділення після еле-ктротравми. Непритомний, пульс та дихання не визначаються. Які необхідні дії? An 80-year-old man was brought to the emergency room after electrocution. He is unconscious, pulse and breathing are not detected. What are the necessary actions?

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Госпіталізація до відділення інтенсивної терапії Hospitalization to the intensive care unit

Стерильна пов’язка на місце ураження Sterile dressing on the affected area

Серцево-легенева реанімація Cardiopulmonary resuscitation

Штучне дихання Artificial respiration

108 / 200
При променевому ураженні шкіри у хворого спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення: In case of radiation damage to the skin, the patient has wet dermatitis, the blisters are small, non-tense, occupying less than 50% of the field. Such a clinical picture occurs at the radiation dose:

5-8 Гр. 5-8 Gy.

7-13 Гр. 7-13 Gy.

20-30 Гр. 20-30 Gy.

10-15 Гр. 10-15 Gy.

15-20 Гр. 15-20 Gy.

109 / 200
Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легенями різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові - значна гіпоксемія. Яка причина цього стану? 40 weeks pregnant with violent labor, clinically narrow pelvis. Vomiting occurred during the induction of anesthesia. After intubation, sanitation of the respiratory tract and oral cavity was carried out. Subsequently, cyanosis developed , increased central venous pressure, moist rales of various caliber over the lungs, increased pressure on inspiration. When blood gases are controlled, there is significant hypoxemia. What is the cause of this condition?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Набряк легенів Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Ендотоксичний шок Endotoxic shock

Синдром Мендельсону Mendelssohn syndrome

110 / 200
Хворий, моряк, госпіталізований в дуже тяжкому стані. Початок захворювання гострий: температура 40°C, остуда, лихоманка, пітливість. Об’єктивно: адинамічний, склери та шкіра жовтого кольору, сеча темна, діурез - 250 мл. Попередній діагноз: тропічна малярія. Призначте лабораторне обстеження для підтвердження діагнозу: A patient, a sailor, hospitalized in a very serious condition. The onset of the disease is acute: temperature 40°C, chills, fever, sweating. Objectively: adynamic, sclera and the skin is yellow, the urine is dark, the urine output is 250 ml. Preliminary diagnosis: tropical malaria. Assign a laboratory examination to confirm the diagnosis:

Мікроскопія мазка та товстої краплі крові Microscopy of blood smear and thick drop

Бактеріологічне дослідження калу Bacteriological examination of feces

Вірусологічне дослідження крові Virological examination of blood

Шкірно-алергічна проба Skin allergy test

ЕКГ ECG

111 / 200
Жінка, 30 тижнів вагітності, доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом гострий гепатит В зі скаргами на різку слабкість, повторне блювання, виражену жовтяницю. При перкусії над печінкою тимпаніт. Яке дослідження треба терміново виконати разом з печінковими пробами? A woman, 30 weeks pregnant, was taken to an infectious disease hospital with a diagnosis of acute hepatitis B with complaints of sharp weakness, repeated vomiting, pronounced jaundice. Tympanitis when percussion over the liver. What research should be urgently performed along with liver tests?

HBeAg, aHBe HBeAg, aHBe

HBsAg, aHBc HBsAg, aHBc

Посів блювотних мас Sowing vomit

Протромбіновий індекс Prothrombin index

ПЛР HBV HBV PCR

112 / 200
Хворий знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні з приводу варикозного розширення вен нижніх кінцівок. В анамнезі туберкульоз легенів, сифіліс, зловживання алкоголем. За останні 3 доби поведінка хворого змінилась: блукає по відділенню, сідає на чужі ліжка, говорить нісенітниці, не спить вночі. Температура 37, 2°C. Проведено спинномозкову пункцію. У пун-ктаті: пониження рівня глюкози, хлоридів, переважання лімфоцитів, наявність схожої на ялинку плівки. Хворий має бути переведений до: The patient is being treated in the surgical department for varicose veins of the lower extremities. He has a history of pulmonary tuberculosis, syphilis, alcohol abuse. Over the past 3 days, the patient's behavior has changed: wanders around the ward, sits on other people's beds, talks nonsense, does not sleep at night. Temperature 37.2°C. A spinal tap was performed. In punctate: a decrease in the level of glucose, chlorides, the predominance of lymphocytes, the presence of a film similar to a herringbone. The patient must be transferred to:

Дерматовенерологічного диспансеру з підозрою на прогресивний параліч Dermatovenereological dispensary with suspicion of progressive paralysis

Туберкульозної лікарні з підозрою на тубменінгіт Tuberculosis hospital with suspicion of tubmeningitis

В наркологічний диспансер для лікування алкогольного делірію To the drug dispensary for the treatment of alcoholic delirium

Інфекційної лікарні з підозрою на інфекційний психоз Infectious disease hospital with suspected infectious psychosis

Психіатричної лікарні з підозрою на соматогенний психоз Psychiatric hospital with suspicion of somatogenic psychosis

113 / 200
Внаслідок падіння з висоти 3 метри чоловік 25-ти років отримав травму грудного відділу хребта. Скаржиться на біль, що посилюється при вдиху. Об’єктивно: в проекції шостого та сьомого грудних хребців м’які тканини набряклі, болючі. Чутливість на периферії збережена. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому? As a result of a fall from a height of 3 meters, a 25-year-old man suffered an injury to the thoracic spine. He complains of pain that worsens when breathing in. Objectively: in the projection of the sixth and the seventh thoracic vertebrae, the soft tissues are swollen and painful. Peripheral sensitivity is preserved. What emergency care should be given to the patient?

Транспортування на щиті в положенні на боці Transportation on shield in side position

Транспортування на щиті в положенні на спині Transportation on the shield in the supine position

Іммобілізація грудного відділу хребта, знеболювання, транспортування на щиті в положенні на спині Immobilization of the thoracic spine, anesthesia, transportation on a shield in the supine position

Знеболювання Analgesia

Іммобілізація грудного відділу хребта Immobilization of the thoracic spine

114 / 200
Хвора 38-ми років поступила в приймальне відділення із скаргами на виражену слабкість, озноб, головний біль, підвищення температури тіла до 39-40°C, рясну висипку по всьому тілу та на видимих слизових. Початок хвороби гострий, з появи множинних плям, які перейшли в пухирі. Симптоми з’явилися після вживання незнайомих ліків. Об’єктивно: висипка у вигляді великих пухирів із серозним вмістом, на місці пухирів, що луснули, мокнуча ерозивна поверхня. У крові: лейкоцитоз, прискорена ШОЕ. У сечі: збільшені циліндри, еритроцити та білок. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient was admitted to the reception department with complaints of pronounced weakness, chills, headache, an increase in body temperature to 39-40°C, a profuse rash on throughout the body and on visible mucous membranes. The onset of the disease is acute, with the appearance of multiple spots that have turned into blisters. Symptoms appeared after the use of unfamiliar drugs. Objectively: a rash in the form of large blisters with serous contents, at the site of blisters that have flaked, wet erosive surface. In blood: leukocytosis, accelerated ESR. In urine: enlarged cylinders, erythrocytes and protein. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Нейродерміт Neurodermatitis

Дифузна токсикодермія (Синдром Лайєла) Diffuse toxicoderma (Lyell's syndrome)

Кропивниця Hives

Псоріаз Psoriasis

115 / 200
Дитина від третьої вагітності, других пологів, термін гестації 29 тижнів, маса тіла 1050 г, довжина 43 см. При народженні реакція на огляд відсутня, дифузний ціаноз, дихання по типу 'га-спінг'. ЧСС- 120/хв. Визначте патогенетичну терапію: Child from third pregnancy, second birth, gestation period 29 weeks, body weight 1050 g, length 43 cm. At birth, there is no reaction to examination, diffuse cyanosis, breathing according to the 'ha-sping' type. Heart rate - 120/min. Define pathogenetic therapy:

Заінтубувати дитину, ввести штучний сурфактант Intubate the child, introduce artificial surfactant

Провести тактильну стимуляцію дихання Perform tactile breathing stimulation

Розпочати ШВЛ за допомогою маски Start ventilation with a mask

Дати 100% кисень та ввести простагландин Е Give 100% oxygen and administer prostaglandin E

Заінтубувати та почати ШВЛ Intubate and start ventilator

116 / 200
У хворого 49-ти років, що перебував на лікуванні у зв’язку з тромбозом глибокої стегнової вени лівої нижньої кінцівки, з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, задишка. На ЕКГ перевантаження правих відділів серця. Якою має бути тактика ведення хворого? A 49-year-old patient who was being treated for deep femoral vein thrombosis of the left lower limb developed chest pain, hemoptysis , shortness of breath. On the ECG, overload of the right parts of the heart. What should be the tactics of managing the patient?

Введення анальгетиків Introduction of analgesics

Введення серцевих глікозидів Introduction of cardiac glycosides

Введення тромболітиків та антикоагулянтів Introduction of thrombolytics and anticoagulants

Введення амінокапронової кислоти Introduction of aminocaproic acid

Введення нітрогліцерину Introduction of nitroglycerin

117 / 200
Хворому 19-ти років з наявністю в анамнезі підвищеної кровоточивості слизових оболонок рота, носових кровотеч планується проведення екстракції зуба. Об’єктивно: стан задовільний. Шкіра блідо-рожева. Дихання везикулярне. АТ- 120/70 мм рт.ст. Ps- 72/хв., задовільних властивостей. Використання яких лікарських засобів повинно передувати проведенню цієї стоматологічної маніпуляції? A 19-year-old patient with a history of increased bleeding of the mucous membranes of the mouth, epistaxis is scheduled for tooth extraction. Objectively: the condition is satisfactory. The skin is pale pink . Breathing is vesicular. Blood pressure - 120/70 mm Hg. Ps - 72/min., satisfactory properties. What medicines should be used before this dental manipulation?

Етамзилат натрію в/в за 30 хвилин до екстракції зуба Etamsylate sodium IV 30 minutes before tooth extraction

Амінокапронова кислота 5% 100 мл в/в за 30 хвилин до екстракції зуба Aminocaproic acid 5% 100 ml IV 30 minutes before tooth extraction

Вікасол в/м за 30 хвилин до екстракції зуба Vikasol IV 30 minutes before tooth extraction

Ліофілізований концентрат фактору Vііі 20 ОД/кг до екстракції зуба Lyophilised concentrate of factor VIII 20 units/kg before tooth extraction

Фібриноген 3 г в/в за 30 хвилин до екстракції зуба Fibrinogen 3 g IV 30 minutes before tooth extraction

118 / 200
У хворого 47-ми років, що зловживає алкоголем та неодноразово лікувався з приводу цирозу печінки, з’явилися жовтяниця, солодкуватий запах з роту, загальна слабкість, сонливість. При об’єктивному обстеженні виявлена збільшена печінка, жовтяниця шкі- ри та склер. Яке ускладнення розвивається у хворого? A 47-year-old patient who abuses alcohol and has been repeatedly treated for liver cirrhosis developed jaundice, a sweet smell from the mouth, general weakness, drowsiness. An objective examination revealed an enlarged liver, jaundice of the skin and sclera. What complication is developing in the patient?

Серцево-судинна недостатність Cardiovascular failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Ендотоксичний шок Endotoxic shock

Ниркова недостатність Kidney failure

Отруєння алкоголем Alcohol poisoning

119 / 200
Дівчинка 11-ти місяців захворіла гостро, з підвищення температури тіла до 40oC, відмічались генералізовані клоніко-тонічні судоми. Лікар швидкої допомоги судоми купірував, проте від госпіталізації батьки відмовились. Протягом доби температура утримувалась на фебрильних цифрах, з’явилося багатократне блювання, повторились судоми, дитина госпіталізована. Під час госпіталізації стан тяжкий, дитина малоконтактна, в’яла. Які першочергові діагностичні заходи? An 11-month-old girl became acutely ill, with an increase in body temperature to 40oC, generalized clonic-tonic convulsions were noted. The emergency doctor stopped the convulsions, but the parents refused hospitalization . During the day, the temperature was maintained at febrile numbers, repeated vomiting appeared, convulsions recurred, the child was hospitalized. During hospitalization, the condition is severe, the child has little contact, is weak. What are the primary diagnostic measures?

Бактеріоскопія товстої краплі крові на менінгокок Bacterioscopy of a thick drop of blood for meningococcus

МРТ головного мозку MRI brain

Електроенцефалографія Electroencephalography

Пункція спинномозкового каналу з дослідженням спинномозкової рідини Puncture of the spinal canal with examination of cerebrospinal fluid

Визначення рівня глюкози і електролітів у крові Determining the level of glucose and electrolytes in the blood

120 / 200
Дитина 6-ти років захворіла 3 дні тому, коли вперше з’явилося жовтяничне забарвлення шкіри та слизових, потемніла сеча. У крові: підвищення рівнів трансаміназ у 15 разів ( АЛТ більше ніж АСТ), білірубіну, як прямого так і непрямого (в 10 разів вище верхньої межі норми). При огляді дитина спить, після пробудження важко вступає в контакт, після припинення спілкування засинає знову. Якою має бути тактика лікаря сільської лікарської амбулаторії? A 6-year-old child fell ill 3 days ago, when a jaundiced coloration of the skin and mucous membranes first appeared, the urine darkened. In the blood: a 15-fold increase in transaminase levels ( ALT is more than AST), bilirubin, both direct and indirect (10 times higher than the upper limit of normal). When examined, the child is asleep, after waking up it is difficult to make contact, after stopping communication, he falls asleep again. What should be the tactics of the doctor of the rural medical clinic ?

Негайне проведення екстракорпо-ральної детоксикації Immediate extracorporeal detoxification

Може бути виписана додому під нагляд дільничого лікаря Can be discharged home under the supervision of a district doctor

Застосування гепатопротекторів Use of hepatoprotectors

Негайне переведення до лікарні, де є реанімаційне відділення Immediate transfer to a hospital with an intensive care unit

Можливо продовжувати лікування на рівні сільської лікарської амбулаторії It is possible to continue treatment at the level of a rural medical clinic

121 / 200
Пацієнтка гінекологічного відділення 53-х років раптово впала непритомною. Об’єктивно: шкіра різко бліда, зіниці розширені, тони серця не прослу-ховуються, пульс відсутній на крупних артеріях, артеріальний тиск не визначається. З чого потрібно розпочинати реанімаційні заходи? A 53-year-old female patient of the gynecological department suddenly fell unconscious. Objectively: the skin is sharply pale, the pupils are dilated, heart sounds are not heard, the pulse is absent on large arteries, blood pressure is not determined. What should resuscitation measures be started?

Конікотомія Conicotomy

Штучне дихання 'рот до рота'та непрямий масаж серця Mouth-to-mouth artificial respiration and indirect heart massage

Пункція центральних вен Central venipuncture

Дєфі6риляція серця Defibrillation of the heart

Пункція серця Heart puncture

122 / 200
У хворого на виразкову хворобу 12-п кишки, що захворів біля 10-ти років тому, АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., олігурія, блідість шкіри, занепокоєння. Запідозрена шлунковокишкова кровотеча іі ступеня. Які зміни у лабораторних показниках підтвердять цей діагноз? In a patient with duodenal ulcer, who fell ill about 10 years ago, blood pressure is 80/50 mm Hg, heart rate is 120 /min., oliguria, paleness of the skin, anxiety. Gastrointestinal bleeding of the second degree is suspected. What changes in laboratory parameters will confirm this diagnosis?

Сироваткове залізо - 5,0 ммоль/л Serum iron - 5.0 mmol/l

Гематокритне число > 0,3 Hematocrit > 0.3

Протеїнурія <0,3 г/л Proteinuria <0.3 g/l

Зниження протромбіну Decreased prothrombin

Еритроцити 2, 5-3, 5 • 1012/л Erythrocytes 2, 5-3, 5 • 1012/l

123 / 200
До лікарні доставлено дитину 3-х років із клінікою гострої кишкової інфекції. Об’єктивно: шкіра та слизові сухі, тургор знижений, очні яблука м’які, тахікардія, артеріальний тиск знижений, Na сироватки - 130 ммоль/л; втрата маси тіла становить 9%. З чого треба почати терапію? A 3-year-old child was brought to the hospital with an acute intestinal infection. Objectively: skin and mucous membranes are dry, turgor is reduced, eyeballs are soft, tachycardia , blood pressure is reduced, serum Na is 130 mmol/l, body weight loss is 9%. Where should therapy be started?

Поліглюкін Polyglukin

Інфузія ізотонічного р-ну NaCl і 5% глюкози 1:2 Infusion of isotonic solution of NaCl and 5% glucose 1:2

5% глюкоза 5% glucose

Оральна регідратація Oral rehydration

7,5% KC 1 7.5% KC 1

124 / 200
До лікарні з вулиці привезено підлітка 15-ти років непритомного та без запаху алкоголю, на кінцівках сліди ін’єкцій. Зіниці розширені. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old teenager was brought to the hospital from the street, unconscious and without the smell of alcohol, there are traces of injections on his limbs. The pupils are dilated. What is the most likely diagnosis?

Алкогольна кома Alcoholic coma

Наркотична кома Drug coma

Мозкова кома Cerebral Coma

Кетоацидемічна кома Ketoacidemic coma

Епілепсія Epilepsy

125 / 200
При огляді дитина 6-ти років непритомна. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні. Екскурсії грудної клітини відсутні. Зіниці розширені. Пульсу на магістральних артеріях немає. Оберіть правильну тактику: On examination, a 6-year-old child is unconscious. The skin and mucous membranes are pale-cyanotic. There are no chest excursions. The pupils are dilated. There is no pulse on the main arteries. Choose the correct one tactics:

Почати внутрішньовенне введення ліків Start IV administration

Констатувати смерть та викликати міліцію Determine death and call the police

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Викликати бригаду швидкої допомоги Call an ambulance

Покликати на допомогу Call for help

126 / 200
Хворий 40-ка років звернувся до лікаря зі скаргами на озноб, підвищення температури тіла до 40oC, сильний головний біль, запаморочення, значну слабкість, виражені міалгії, які є найбільш інтенсивними у литкових м’язах. Захворів гостро. З епідеміологічного анамнезу відомо, що 5 днів тому купався у ставку, ловив рибу. Який попередній діагноз? A 40-year-old patient consulted a doctor with complaints of chills, an increase in body temperature up to 40oC, severe headache, dizziness, significant weakness, pronounced myalgias, which are the most intense in the calf muscles. He became acutely ill. It is known from the epidemiological anamnesis that 5 days ago he swam in a pond, caught fish. What was the previous diagnosis?

Бруцельоз Brucellosis

Лептоспіроз Leptospirosis

Гострий міозит Acute myositis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

127 / 200
Хворий протягом останнього тижня скаржиться на періодичні озноби, підвищення температури до 39oC, рясну пітливість. При огляді: температура 36, 2oC, блідий, склери жовтяничні, спленомегалія. Два тижні потому повернувся з Індії. Який попередній діагноз? During the last week, the patient complains of periodic chills, temperature rise to 39oC, profuse sweating. On examination: temperature 36, 2oC, pale, sclera jaundice, splenomegaly. Two returned from India weeks later. What was the previous diagnosis?

Малярія Malaria

Вірусний гепатит Е Viral hepatitis E

Лептоспіроз Leptospirosis

Жовта лихоманка Yellow fever

Лейшманіоз Leishmaniasis

128 / 200
До амбулаторії доставлена дівчина 18-ти років через декілька годин після нападу бджіл. Скарги на набряк шиї у ділянці укусів, появу висипки на шкірі, що свербить. Об’єктивно: у ділянці лівого передпліччя набряк і гіперемія, на решті ділянок шкіри яскравий рожевий висип, місцями зливний до 5-6 см у діаметрі, сліди розчухувань. З боку внутрішніх органів - без особливостей, чСС- 104/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Яка загальна реакція розвинулася? An 18-year-old girl was brought to the outpatient clinic a few hours after a bee attack. Complaints of swelling of the neck in the area of ​​bites, the appearance of an itchy skin rash. About' objectively: swelling and hyperemia in the area of ​​the left forearm, on the rest of the skin a bright pink rash, in some places confluent up to 5-6 cm in diameter, traces of scratching. From the side of the internal organs - without peculiarities, heart rate - 104/min., BP - 140/ 90 mm Hg. What general reaction developed?

Початок розвитку анафілактичного шоку Start of development of anaphylactic shock

Загальний стан за типом кропив’янки General condition by type of urticaria

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Гіперсенситивний васкуліт Hypersensitivity vasculitis

Набряк Квінке Quincke edema

129 / 200
Хворий доставлений з місця аварії до хірургічного санпропускника. Бригадою швидкої допомоги кровообіг відновлений. Хворий непритомний, самостійно не дихає. У яке відділення необхідно спрямувати потерпілого? The patient was taken from the scene of the accident to the surgical ambulance. Blood circulation was restored by the ambulance crew. The patient is unconscious, not breathing on his own. To which department should the victim be sent?

Діагностичне Diagnostic

Травматологічне Traumatic

Хірургічне Surgical

Відділення реанімації і інтенсивної терапії Department of resuscitation and intensive care

Терапевтичне Therapeutic

130 / 200
Хворий 70-ти років знаходиться у відділенні хірургії з приводу раку товстого кишечника. В анамнезі Q-інфаркт міокарда з формуванням аневризми лівого шлуночка. Раптово знепритомнів. На кардіомоніторі з’явилися деформовані, нерегулярні хвилі з частотою 350-450 /хв. Який основний метод усунення цього порушення ритму? A 70-year-old patient is in the surgery department for colon cancer. He has a history of Q-myocardial infarction with the formation of a left ventricular aneurysm. He suddenly fainted. On the cardiomonitor with 'deformed, irregular waves appeared with a frequency of 350-450 /min. What is the main method of eliminating this rhythm disorder?

Контрпульсація Counterpulsation

Дефібриляція Defibrillation

Електростимуляція Electric stimulation

Добутамін внутрішньовенно Dobutamine IV

Прекардіальний удар Precardiac attack

131 / 200
Хвора 5-ти років поступила в інфекційний стаціонар з температурою тіла 39,5oC, скаргами на нудоту, біль у епі-гастрії, загальні симптоми знедужання. Три рази були водянисті випорожнення без домішок слизу та крові. За 5 годин до захворювання вживала в їжу торт. Об’єктивно: живіт при пальпації чутливий в надчеревній ділянці. Вкажіть першочергову допомогу хворій: A 5-year-old patient was admitted to an infectious disease hospital with a body temperature of 39.5oC, complaints of nausea, pain in the epigastrium, general symptoms of malaise. Three times there were watery stools without impurities of mucus and blood. 5 hours before the illness, she ate a cake. Objectively: the abdomen is sensitive to palpation in the epigastric area. Indicate first aid to the patient:

Промивання шлунково-кишкового тракту Gastric lavage

В/в 10% розчин глюкози IV 10% glucose solution

Преднізолон по 60 мг в/м Prednisolone 60 mg IV

Кровопускання Bleeding

В/м пеніцилін In/m Penicillin

132 / 200
Яке положення потрібно надати хворому у разі підозри на повітряну емболію легеневої артерії? What position should be given to the patient in case of suspected air embolism of the pulmonary artery?

Тренделенбурга Trendelenburg

На правому боці On the right side

На лівому боці On the left side

Фовлера Fowler

Не має значення Doesn't matter

133 / 200
Жінка 56-ти років скаржиться на біль у лівій нозі під час ходи, яка турбує її вже 3 дні, біль у литкових м’язах зліва. При огляді шкіра на нижніх кінцівках синюшна, незначний набряк гомілки та варикозне розширення поверхневих го- мілкових вен. Послаблена пульсація на артеріях стоп. Визначте найбільш імовірний попередній діагноз: A 56-year-old woman complains of pain in her left leg while walking, which has been bothering her for 3 days, pain in the calf muscles on the left. On examination, the skin on the lower extremities, cyanosis, slight swelling of the lower leg and varicose veins of the superficial leg veins. Weakened pulsation on the arteries of the feet. Determine the most likely preliminary diagnosis:

Запалення литкових м’язів зліва Inflammation of calf muscles on the left

Остеоартроз суглобів Osteoarthrosis of joints

Флеботромбоз лівої гомілки Phlebothrombosis of the left leg

Тромбоз поверхневих вен лівої гомілки Thrombosis of the superficial veins of the left leg

Атеросклеротичне ураження артерій лівої стопи Atherosclerotic lesions of the arteries of the left foot

134 / 200
Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березі йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку? The man is about 60 years old. He jumped into the water from the wharf. His condition after drowning. On the shore, cardiopulmonary resuscitation is started on him. What are the features of the resuscitation technique in this case ?

Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень Indirect heart massage is started earlier than artificial lung ventilation

Завжди виконують прийом Іеймліха Always perform the Ieimlich technique

Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об’ємом Artificial lung ventilation is performed with a double respiratory volume

Не виконують виведення нижньої щелепи Do not perform mandibular removal

Не виконують закидання голови Don't perform head tossing

135 / 200
Чоловік 30-ти років випив приблизно 1 стакан невідомої речовини (можливо антифриз), сп’янів і заснув. Прокинувся через 6 годин з болем у верхній частині живота, нудотою. З’явились блювання і пронос. Встановлено діагноз гострого отруєння етиленгліколем ( антифризом). Що являється ан-тидотом для етиленгліколю? A man in his 30s drank about 1 glass of an unknown substance (possibly antifreeze), got drunk and fell asleep. Woke up 6 hours later with pain in the upper abdomen, nausea. Vomiting and diarrhea appeared. A diagnosis of acute poisoning with ethylene glycol (antifreeze) was established. What is the antidote for ethylene glycol?

Атропін Atropine

Унітіол Unithiol

Етанол Ethanol

Антициан Antician

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

136 / 200
На підприємстві, яке займається виробництвом фарбників, сталась аварія, внаслідок якої на шкіру обличчя та рук одного з працівників потрапили краплі 3% розчину фенолу ( карболової кислоти). Яку невідкладну допомогу слід негайно надати потерпілому? There was an accident at an enterprise engaged in the production of dyes, as a result of which drops of a 3% solution of phenol (carbolic acid) fell on the skin of the face and hands of one of the workers. What should emergency aid be provided to the victim immediately?

Атропін підшкірно Atropine subcutaneously

Форсований діурез Forced diuresis

Терміново змити отруту (водою, олією, 10-40% розчином етилового спирту) і змінити одяг Urgently wash off the poison (with water, oil, 10-40% ethyl alcohol solution) and change clothes

Унітіол внутрішньовенно Unithiol IV

Кальцію глюконат внутрішньовенно Calcium gluconate intravenously

137 / 200
Хвора 45-ти років отримала термі- чний опік передньої поверхні грудної клітини внаслідок дії рідини високої температури та парою. Об’єктивно: загальний стан не порушений. Визначається гіперемія та набряк шкіри, окремі пухирі різної величини, які наповнені прозорою рідиною жовтого кольору, визначається виражена гіперестезія. Надайте першу медичну допомогу: A 45-year-old patient received a thermal burn on the front surface of the chest as a result of the action of high-temperature liquid and steam. Objectively: the general condition is not disturbed. Hyperemia is detected and swelling of the skin, separate blisters of different sizes, which are filled with a clear yellow liquid, pronounced hyperesthesia is determined. Provide first aid:

Застосувати лід для місцевого охолодження Apply ice for local cooling

Накласти на уражену ділянку стерильну суху пов’язку Put a sterile dry bandage on the affected area

Розкрити пухирі Open blisters

Накласти на рану мазеву або ватну пов’язку Put an ointment or cotton bandage on the wound

Зчистити з опікової поверхні фіксовані сторонні тіла, шматки одягу Clean fixed foreign bodies, pieces of clothing from the burn surface

138 / 200
Молодий чоловік впав з човна у холодну воду. Після вилучення з води приблизно через 3-4 хвилини у нього діагностовано відсутність дихання і пульсу на сонних артеріях. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги? A young man fell from a boat into cold water. After being pulled out of the water after about 3-4 minutes, he was diagnosed with a lack of breathing and a pulse on the carotid arteries. What is necessary start providing emergency care?

Як найшвидше транспортувати на берег The fastest way to transport to the shore

Проведення непрямого масажу серця Indirect heart massage

Розгинання голови Extension of the head

Відкачування води з легень Pumping water out of the lungs

Проведення штучної вентиляції легень Carrying out artificial lung ventilation

139 / 200
У хворої 35-ти років після автомобільної катастрофи має місце різкий біль, кровотеча з рани в середній третині правого стегна. При огляді в автомобілі: рана на передній поверхні правого стегна з масивною пульсуючою кровотечею, є патологічна рухливість на рівні середньої третини стегна. Які невідкладні дії? After a car accident, a 35-year-old patient has sharp pain, bleeding from a wound in the middle third of the right thigh. When examined in the car: a wound on the front surface of the right thigh with massive pulsating bleeding, there is pathological mobility at the level of the middle third of the thigh. What are the immediate actions?

Викликати швидку допомогу та ДАІ Call an ambulance and traffic police

Іммобілізувати кінцівку транспортною шиною Immobilize the limb with a transport splint

Ввести знеболюючі засоби Enter painkillers

Накласти асептичну пов’язку на стегно Put an aseptic bandage on the thigh

Здійснити пальцеве притиснення стегнової артерії Perform finger compression of the femoral artery

140 / 200
У постраждалої в ДТП дитини, якій надається невідкладна хірургічна допомога у зв’язку з профузною кровотечею з травмованої плечової артерії, діагностовано зупинку серця. Який з факторів у даному випадку загрожує несприятливим прогнозом реанімаційних заходів? Cardiac arrest was diagnosed in a child injured in a road accident, who is receiving emergency surgical care due to profuse bleeding from an injured brachial artery. Which of the factors in this case threatens with an unfavorable prognosis of resuscitation measures?

Введення наркотичних препаратів до моменту зупинки серця Administration of narcotic drugs before cardiac arrest

Дитячий вік Child age

Наявність у потерпілої дитини геморагічної гіповолемії Presence of hemorrhagic hypovolemia in the injured child

Низька температура оточуючого середовища Low ambient temperature

Введення седативних, снодійних Introduction of sedatives, sleeping pills

141 / 200
Хлопчик 8-ми років, катаючись на ковзанах на річці, несподівано провалився під лід. Після вилучення з води: шкіра ціанотична, холодна, не дихає, Ps- 36/хв. Які першочергові заходи необхідно провести? An 8-year-old boy, while skating on the river, unexpectedly fell under the ice. After being removed from the water: the skin is cyanotic, cold, not breathing, Ps- 36 /min. What priority measures should be taken?

Вливання до рота гарячого напою Pouring a hot drink into the mouth

Загальне зігрівання General warming

Транспортування до лікарні Transportation to Hospital

Штучне дихання Artificial respiration

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

142 / 200
Дитина 3-х років через 3 дні після забою правої ноги скаржиться на біль в ураженій кінцівці, який посилюється при активних рухах. При огляді виявлено підвищення місцевої температури над правим стегном, його набряк, порушення функції стегнового суглоба, біль при перкусії метафізу. В яке відділення необхідно госпіталізувати дитину для надання допомоги? Three days after the slaughter of the right leg, a 3-year-old child complains of pain in the affected limb, which worsens with active movements. During the examination, an increase in local temperature over the right thigh, its swelling, hip joint dysfunction, pain when percussing the metaphysis. In which department should the child be hospitalized for assistance?

Гематологічне Hematological

Педіатричне Pediatric

Кардіоревматологічне Cardiorheumatic

Хірургічне Surgical

Соматичне Somatic

143 / 200
Хлопець 12-ти років упав з дерева на сідниці. Скаржиться на біль у тазовій ділянці, часте і болісне сечовипускання, виділення сечі червоного кольору. Який діагноз найбільш імовірний? A 12-year-old boy fell from a tree on his buttocks. He complains of pelvic pain, frequent and painful urination, red urine. What is the most likely diagnosis?

Цистит Cystitis

Травматичне ураження сечового міхура Traumatic bladder injury

Пієлонефрит Pyelonephritis

Перелом кісток тазу Fracture of pelvic bones

Пієліт Pyelitis

144 / 200
До сімейного лікаря дільничної лікарні звернулась вагітна зі строком вагітності 8 тижнів. Скаржиться на підвищення температури тіла до 37, 3oC, ма-кульозну висипку червоного кольору на шкірі живота, передній поверхні стегон. В анамнезі - контакт з хворим на краснуху. Який прогноз для народження здорової дитини у цієї вагітної? A pregnant woman with a gestation period of 8 weeks turned to the family doctor of the district hospital. She complains of an increase in body temperature to 37.3oC, a red macular rash on the skin of the abdomen, on the front surface of the thighs. There is a history of contact with a rubella patient. What is the prognosis for the birth of a healthy child in this pregnant woman?

Сприятливий Favorable

Сприятливий при введенні Імуногло-буліну Favorable with the introduction of Immunoglobulin

Несприятливий - необхідно переривати вагітність Unfavorable - it is necessary to terminate the pregnancy

Сумнівний при високому титрі специфічних антитіл Doubtful with a high titer of specific antibodies

Сумнівний Doubtful

145 / 200
Старшина, перебуваючи після аварії на АЕС в зоні радіаційної небезпеки, отримав дозу опромінення в 370 рад за добу. Які дослідження необхідно обов’язково провести потерпілому? After the accident at the nuclear power plant, the senior officer was in the radiation danger zone and received a radiation dose of 370 rads per day. What studies must be conducted on the victim?

Холтеровське моніторування, ультразвукове дослідження серця Holter monitoring, ultrasound examination of the heart

Оксигемометрія, рівень глікемії Oxihemometry, blood glucose level

Мікробіологічні, ^КГ, спірометрія Microbiological, ^CG, spirometry

Загальноклінічні, дослідження кісткового мозку General clinical, bone marrow studies

Активність перекисного окислення ліпідів, кал на дисбактеріоз, рентгенологічне обстеження легенів Activity of lipid peroxidation, feces for dysbacteriosis, x-ray examination of the lungs

146 / 200
Хлопчик 3-х років доставлений до приймального відділення після вживання оцтової есенції в невідомій кількості. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, збуджений, АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps- 97/хв. Після реанімаційних заходів дитині необхідно: A 3-year-old boy was brought to the reception department after consuming an unknown amount of vinegar essence. Objectively: general condition of moderate severity, excited, blood pressure 120/80 mm Hg, Ps- 97/min. After resuscitation measures, the child needs:

Виконати рентгенографію органів грудної клітки Perform chest X-ray

Призначити нагляд та ліжковий режим Assign supervision and bed rest

Нейтралізувати шлунковий вміст лугом Neutralize stomach contents with alkali

Виконати ФЕГДС Execute FEGDS

- -

147 / 200
При отруєннях оксидом вуглецю (СО) у постраждалих виникають: In cases of carbon monoxide (CO) poisoning, victims experience:

Моторне збудження, наростання м’язового тонусу, тремор і дихальна недостатність Motor excitement, increased muscle tone, tremors and respiratory failure

Сплутаність свідомості, головний біль, запаморочення, шум у вухах, в’ялість, тахікардія і тахіпное Confusion, headache, dizziness, tinnitus, lethargy, tachycardia and tachypnea

Біль у животі, блювання, діарея, ниркова недостатність Abdominal pain, vomiting, diarrhea, kidney failure

Психози, судоми, артеріальна гіпертензія, гіпертермія, гостра ниркова недостатність Psychoses, convulsions, arterial hypertension, hyperthermia, acute renal failure

Виражена салівація, велике потовиділення, спазм гладенької мускулатури бронхів та кишечнику Pronounced salivation, profuse sweating, spasm of the smooth muscles of the bronchi and intestines

148 / 200
У вагітної 37-ми тижнів, хворої на бронхіальну астму, з’явився напад ядухи, сухий кашель. Який препарат потрі- бно призначати в першу чергу? A 37-week pregnant woman, suffering from bronchial asthma, had a wheezing attack, a dry cough. What drug should be prescribed first?

Інгаляція сальбутамолу Salbutamol inhalation

Введення еуфіліну в/в Introduction of euphilin IV

Інгаляція кортикостероїдів Inhalation of corticosteroids

Інгаляція іпратропіуму броміду Inhalation of ipratropium bromide

Таблетовані антигістамінні препарати Tablet antihistamines

149 / 200
У хворої 65-ти років після сну з’явились системне запаморочення, диплопія при погляді вліво. У неврологічному статусі горизонтальний ністагм вліво, не доводить ліве очне яблуко назовні. Який відділ мозку уражений? A 65-year-old patient developed systemic vertigo after sleep, diplopia when looking to the left. In the neurological status, horizontal nystagmus to the left, does not turn the left eyeball outward. What part of the brain is affected?

Лобна частка Frontal lobe

Потилична частка Occipital lobe

Стовбур мозку Brain stem

Мозочок Cerebellum

Скронева частка Temporal lobe

150 / 200
У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ виявлена асистолія. Які з перерахованих препаратів треба ввести в першу чергу? A patient with symptoms of lack of blood circulation has an asystole on the ECG. Which of the listed drugs should be administered first?

Хлорид кальцію Calcium chloride

Обзидан Obzydan

Лідокаїн Lidocaine

Атропін Atropine

Адреналін Adrenaline

151 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Ht- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, К+- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються? A 5-year-old child complains of fever, diarrhea, vomiting and dizziness. In the blood: Ht- 0.55, Na+- 118 mmol/l, K+ - 5.9 mmol/l. What disorders of the water-electrolyte balance are observed?

Розладів водно-електролітного балансу немає There are no water-electrolyte balance disorders

Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія Isotonic dehydration, hyperkalemia

Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліє-мія Hypotonic dehydration, hyperkalemia

Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліє-мія Hypotonic dehydration, hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

152 / 200
У новонародженої дівчинки із ка-литкоподібними статевими губами та гіпертрофованим клітором різко погіршився стан: адинамічна, м’язова гіпотонія, гіпотермія, гіпоглікемія, калій крові 7,8 ммоль/л. Іншою характерною ознакою цієї патології є: The condition of a newborn girl with calf-like labia and a hypertrophied clitoris sharply worsened: adynamic, muscular hypotonia, hypothermia, hypoglycemia, blood potassium 7.8 mmol /l. Another characteristic feature of this pathology is:

Гіпонатріємія Hyponatremia

Гіпертензія артеріальна Arterial hypertension

Гіпопігментація Hypopigmentation

Поліфагія Polyphagia

Гіпергідратація Hyperhydration

153 / 200
На 5-й день лікування гепарином з приводу шкірно-суглобової форми хвороби ШенляйнІеноха у хлопчика посилилась геморагічна висипка, з’явились м’язові гематоми, гемоптое, мелена. Активований парціальний тром-бопластиновий час - 4 хвилини. Який препарат доцільно призначити хлопчику? On the 5th day of treatment with heparin for the skin-articular form of Schönlein-Ienoch's disease, the boy developed a hemorrhagic rash, muscle hematomas, hemoptysis, and melena appeared. Activated partial thromboplastin time is 4 minutes. What drug should be prescribed to the boy?

Активоване вугілля Activated carbon

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Ілюконат кальцію Calcium Iluconate

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Строфантин Strophantin

154 / 200
У приймальне відділення поступив хворий у важкому стані, без свідомості. Під час транспортування у відділення реанімації колір шкіри обличчя став синюшним, пульс на магістральних судинах збережений, дихання неефективне. Який першочерговий захід необхідно провести? A patient was admitted to the reception department in a serious condition, unconscious. During transportation to the intensive care unit, the color of the skin of the face became bluish, the pulse on the main vessels was preserved, breathing was ineffective. What priority action should be taken?

Внутрішньовенне струминне введення адреналіну Intravenous adrenaline injection

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Потрійний прийом Сафара Triple reception of Safar

Ввести дихальні аналептики Enter respiratory analeptics

155 / 200
У хлопця 17-ти років, який у домашніх умовах обробляв шкіру вбитої вівці, через 4 дні на передпліччі лівої руки виникла пляма розмірами 2х3 см, яка впродовж доби вкрилася темною кірочкою, а потім перетворилася у мало-болючу виразку з ущільненими кратероподібними краями та з набряком передпліччя. Яке захворювання найбільш ймовірне? A 17-year-old boy, who processed the skin of a slaughtered sheep at home, after 4 days, a spot measuring 2x3 cm appeared on the forearm of his left hand, which covered up within a day with a dark crust, and then turned into a mildly painful ulcer with compacted crater-like edges and swelling of the forearm. What disease is most likely?

Банальний фурункул Tranical boil

Сибірка Anthrax

Туляремія Tularemia

Натуральна віспа Smallpox

Бешиха Beshikha

156 / 200
Літня жінка знепритомніла. Припускається, що в неї могла статися зупинка кровообігу. Час, необхідний для встановлення діагнозу клінічної смерті не повинен перевищувати: An elderly woman fainted. It is assumed that she may have had a circulatory arrest. The time required to establish a diagnosis of clinical death should not exceed:

30 хвилин 30 minutes

1-2 хвилини 1-2 minutes

10-15 хвилин 10-15 minutes

10-15 секунд 10-15 seconds

3-5 хвилин 3-5 minutes

157 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди, де одному з по- страждалих свідками події проводиться серцево-легенева реанімація. Прибула бригада розпочинає другу стадію серцево-легеневої реанімації з введення медичних засобів. Якими двома найбільш ефективними шляхами введення медикаментів можна скористатися? The ambulance team arrived at the scene of the traffic accident, where cardiopulmonary resuscitation is being performed on one of the injured witnesses. The arrived team begins the second stage of cardiopulmonary resuscitation. Pulmonary resuscitation with the introduction of medical agents. What are the two most effective ways of administering drugs?

Під язик і у слизову оболонку рото-глотки Under the tongue and in the mucous membrane of the oropharynx

Під шкіру і внутрішньом’язово Subcutaneous and intramuscular

Внутрішньовенний і ендотрахеаль-ний Intravenous and endotracheal

Інтраплевральний і у середостіння Intrapleural and in the mediastinum

Внутрішньосерцевий і внутрішньоар-теріальний Intracardiac and intraarterial

158 / 200
На ПМП надійшло 25 військових, що постраждали в результаті використання супротивником під час військової операції бойових отруйних речовин. Шкірні покриви багряні, міоз, відчуття стискання в грудях, бронхорея, генера-лізовані міофібриляції, різко знижена активність холінестерази крові. Якою групою бойових отруйних речовин вражені військові? 25 military personnel injured as a result of the enemy's use of combat poisons during a military operation arrived at the PMP. The skin is purple, miosis, chest tightness, bronchorrhoea, generalized myofibrillation, sharply reduced activity of blood cholinesterase. What group of combat toxic substances are affected by the military?

Сполуки іприту Mustard Compounds

Ціанідні сполуки Cyanide compounds

Іалогенвміщуючі сполуки Hyalogen-containing compounds

Фосфорорганічні сполуки Organophosphorus compounds

Сполуки арсену Arsenic compounds

159 / 200
В дитяче відділення була доставлена дівчинка 7-ми років з гострою гематурією. Тиждень тому перенесла ГРВІ. На розгинальних поверхнях кінцівок -дрібнопапульозна геморагічна висипка. Помірно виражені болі в животі. Сеча темно-бурого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old girl was brought to the children's department with acute hematuria. A week ago, she suffered from SARS. On the extensor surfaces of the limbs, there is a small papular hemorrhagic rash. Moderate abdominal pain . Urine is dark brown in color. What is the most likely diagnosis?

Запалення сечового міхура Inflammation of the urinary bladder

Синдром Альпорта Alport syndrome

Іеморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Дисметаболічна нефропатія Dysmetabolic nephropathy

Іострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

160 / 200
У постраждалого внаслідок ДТП, лікарем бригади швидкої допомоги діагностовано закритий перелом стегна у середній третині. Вкажіть оптимальний засіб іммобілізації кінцівки: A closed fracture of the hip in the middle third was diagnosed by the doctor of the ambulance team as a result of the accident. Specify the optimal means of immobilization of the limb:

Шина Крамера Kramer Tire

Шина Дітеріхса Tire of Dieterichs

Імпровізована шина з 2-х дошок Improvised tire from 2 boards

Деротаційний чобіток Derotation boot

Шина Єланського Syna Yelanskyi

161 / 200
Чоловік 50-ти років звернувся по медичну допомогу через 1 годину після аварії на ЧАЕС із скаргами на головний біль, загальну слабкість, запаморочення, багаторазове блювання. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові помірно гіперемовані, температура тіла 39oC. Показник індивідуального дозиметра 6 Гр. Який діагноз найбільш імовірний? A 50-year-old man sought medical help 1 hour after the accident at the Chernobyl nuclear power plant with complaints of headache, general weakness, dizziness, repeated vomiting. Objectively : the skin and visible mucous membranes are moderately hyperemic, the body temperature is 39oC. The indicator of the individual dosimeter is 6 Gy. What is the most likely diagnosis?

Гостра променева реакція Acute radiation reaction

Гостра променева хвороба легкого ступеня Acute radiation sickness of mild degree

Гостра променева хвороба вкрай важкого ступеня Acute radiation sickness of extremely severe degree

Гостра променева хвороба важкого ступеня Severe acute radiation sickness

Гостра променева хвороба середнього ступеня Acute radiation sickness of moderate degree

162 / 200
Мати поскаржилася педіатру, що у дитини тритижневого віку протягом останнього тижня зригування поступово перейшли в рясне блювання фонтаном. Блювання виникає під час, або одразу після їжі, об’єм блювотних мас перевищує об’єм годування. Дитина постійно занепокоєна, жадібно смокче груди, стала рідше мочитися, об’єм фекалій мізерний. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, сухі, тургор знижений, дефіцит маси 200 г, відзначається незначне здуття в епігастрії та западіння у нижньому відділі живота. Який найбільш імовірний діагноз? The mother complained to the pediatrician that the three-week-old child's regurgitation gradually turned into copious fountain vomiting during the last week. Vomiting occurs during or immediately after eating, the volume of vomitus exceeds the volume of feeding. The child is constantly worried, greedily sucks the breast, began to urinate less often, the volume of feces is scanty. Objectively: the skin is pale, dry, turgor is reduced, the weight deficit is 200 g, there is slight swelling in the epigastrium and sinking in the lower abdomen. What is the most likely diagnosis?

Кардіоспазм Cardio spasm

Пілоростеноз Pylorostenosis

Кардіостеноз Cardiostenosis

Езофагоспазм Esophagospasm

Пілороспазм Pilorospasm

163 / 200
У пожежника, який понад 3 години приймав участь у ліквідації пожежі на промислово небезпечному об’єкті, після праці виникла втрата свідомості, тотальний ціаноз, брадипное та брадикардія, АТ <50 мм рт.ст. Який синдром викликав даний стан? The firefighter, who spent more than 3 hours participating in the liquidation of a fire at an industrially hazardous facility, lost consciousness, total cyanosis, bradypnea and bradycardia after work. <50 mm Hg. What syndrome caused this condition?

Посттравматичний стресовий розлад Post-traumatic stress disorder

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Гіпоксична кома Hypoxic coma

Первинна реакція на опромінення Primary response to exposure

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

164 / 200
Вагітна з центральним передле-жанням плаценти розроджена в 37 тижнів гестації шляхом корпорального кесарева розтину. Операція була ускладнена гіпотонією матки, яка ліквідувалася після введення утеротоніків. Загальний об’єм крововтрати становив 900 мл. Через декілька хвилин, вже під час ушивання передньої черевної стін- ки, матка знову розслаблюється, тонус не відновлюється. Які подальші дії операційної бригади? A pregnant woman with a central presentation of the placenta was delivered at 37 weeks of gestation by corporal cesarean section. The operation was complicated by hypotonia of the uterus, which was eliminated after the administration of uterotonics. Total volume blood loss was 900 ml. A few minutes later, already during suturing of the anterior abdominal wall, the uterus relaxes again, tone is not restored. What are the further actions of the operating team?

Хірургічна зупинка кровотечі Surgical stoppage of bleeding

Введення препарату новоссевен Introduction of drug novosseven

Посилення інфузійної терапії Intensification of infusion therapy

Ретельний облік об’єму крововтрати Careful accounting of the volume of blood loss

Масаж матки на кулаці Massage of the uterus on the fist

165 / 200
Під час забезпечення центрального венозного доступу при транспортуванні постраждалого з місця катастрофи відмічено розвиток підшкірної емфіземи ділянки шиї та грудної клітки. Який діагноз є найбільш імовірним? During the provision of central venous access during transportation of the victim from the disaster site, the development of subcutaneous emphysema of the neck and chest area was noted. What is the most likely diagnosis?

Поранення легені з розвитком пневмотораксу Lung injury with development of pneumothorax

Газова емболія легеневої артерії Gas embolism of the pulmonary artery

Пункція трахеї Trache puncture

Пневмофіброз легені Pneumofibrosis of the lung

Плевральна нориця Pleural fistula

166 / 200
Пацієнт 48-ми років внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав відкритий перелом стегна з пошкодженням судин нижньої кінцівки. На догоспітальному етапі кровотеча зупинена накладанням джгута. В приймальному відділенні діагностовано травматичний та геморагічний шок ІІ ступеня. Почато інфузійну терапію розчинами кристалоїдів. Призначення якого компоненту крові буде показане з метою підвищення коагуляційних властивостей крові? As a result of a traffic accident, a 48-year-old patient received an open fracture of the hip with damage to the vessels of the lower limb. At the pre-hospital stage, the bleeding was stopped by applying a tourniquet. In the admission department, a traumatic and hemorrhagic shock of the II degree. Infusion therapy with crystalloid solutions has been started. What blood component will be prescribed to increase blood coagulation properties?

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

10% розчин альбуміну 10% albumin solution

Розчин гідроксиетилкрохмалю Hydroxyethyl starch solution

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

167 / 200
Потерпілий 30-ти років одержав однократну дозу зовнішнього опромінення в 3 Гр, доставлений на І етап медичної евакуації з вогнища радіаційного зараження зі скаргами на нудоту, блювання, постійний головний біль, слабкість, біль в кістках. Об’єктивно: свідомість ясна, збуджений. Температура тіла 37,8oC. Спостерігається ін’єкція склер, гіперемія шкірних покривів. АТ-90/60 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old victim received a single dose of external radiation of 3 Gy, was delivered to the first stage of medical evacuation from the focus of radiation contamination with complaints of nausea, vomiting, constant headache pain, weakness, pain in the bones. Objectively: consciousness is clear, excited. Body temperature 37.8oC. Injection of the sclera, hyperemia of the skin is observed. BP-90/60 mm Hg, heart rate- 100/min. What is the most likely diagnosis?

Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, період первинної реакції Acute radiation sickness, bone marrow form, period of primary reaction

Гостра променева хвороба, кишкова форма, період відновлення Acute radiation sickness, intestinal form, recovery period

Гостра променева хвороба, судинно-токсемічна форма, латентний перюд Acute radiation sickness, vascular-toxemic form, latent period

Гостра променева хвороба, кишкова форма, період розпалу захворювання Acute radiation sickness, intestinal form, period of exacerbation of the disease

Гостра променева хвороба, церебральна форма, перюд відновлення Acute radiation sickness, cerebral form, recovery period

168 / 200
Під час проведення регламентних робіт на АЕС трапилась аварія з викидом радіоактивних речовин. 32 працівника чергової зміни отримали різні дози зовнішнього опромінення. Яка доза опромінення зумовлює гостру променеву хворобу легкого ступеня? During routine work at the NPP, an accident occurred with the release of radioactive substances. 32 workers on the regular shift received various doses of external radiation. What dose of radiation causes mild acute radiation sickness ?

8-10 Гр 8-10 Gy

1-2 Гр 1-2 Gy

0,25-0,5 Гр 0.25-0.5 Gy

12-15 Гр 12-15 Gy

4-6 Гр 4-6 Gy

169 / 200
Хворий 19-ти років 1 годину тому під час спортивного змагання отримав закриту травму живота. При ревізії виявлено до 2 л рідкої крові. Пошкоджена права доля печінки. Який вид трансфузії слід застосувати в цьому випадку? A 19-year-old patient received a closed abdominal injury 1 hour ago during a sports competition. During the audit, up to 2 liters of liquid blood was found. The right lobe of the liver was damaged. What type should transfusions be used in this case?

Аутотрансфузія Autotransfusion

Замінна трансфузія Replacement transfusion

Непряма трансфузія Indirect transfusion

Пряма трансфузія Direct transfusion

Реінфузія Reinfusion

170 / 200
Вагітна 35-ти років надійшла на пологи з доношеною вагітністю. Протягом останніх 2 діб не відчуває рухи плоду. Вагітність Vі, пологів ііі та іі штучних аборти без ускладнень. Об’єктивно: загальний стан задовільний, Ps- 94/хв., температура тіла - 36,6oC, АТ- 110/70 мм рт.ст. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду не прослуховується. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old pregnant woman went into labor with a full-term pregnancy. During the last 2 days, she does not feel the movements of the fetus. Pregnancy V, childbirth iii and ii artificial abortions without complications. Objectively: the general condition is satisfactory, Ps - 94/min., body temperature - 36.6oC, BP ​​- 110/70 mm Hg. The position of the fetus is longitudinal, the head is presented, pressed against the entrance to the small pelvis. The heartbeat of the fetus is not heard . What is the most likely diagnosis?

Вагітність 40 тижнів. !нтранатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. !ntranatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Постнатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Postnatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Antenatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Рання неона-тальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Early neonatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Пізня неона-тальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Late neonatal death of the fetus

171 / 200
Новонародженому хлопчику у пологовій залі проведенні реанімаційні заходи за алгоритмом, у тому числі медикаментозна реанімація - адреналін тричі, фізіологічний розчин, гідрокарбонат натрію. Дихання відсутнє, продовжена ШВЛ. ЧСС- 110/хв., шкіра рожева, симптом 'білої плями'3 сек. За 4 години до народження дитини матері ввели наркотичні анальгетики. Що необхідно робити далі? A newborn boy was given resuscitation measures according to the algorithm in the delivery room, including medical resuscitation - adrenaline three times, saline solution, sodium bicarbonate. He is not breathing, ventilatory support is continued. Heart rate - 110/min., pink skin, 'white spot' symptom 3 seconds. 4 hours before the birth of the child, the mother was administered narcotic analgesics. What should be done next?

Ввести 10% розчин глюкози Enter 10% glucose solution

Ввести 0,9% фізіологічний розчин Enter 0.9% physiological solution

Ввести 10% розчин глюконату кальцію Enter 10% calcium gluconate solution

Ввести адреналін Inject adrenaline

Ввести налоксону гідрохлорид Inject naloxone hydrochloride

172 / 200
Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об’єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС-40/хв. Ь анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну із суїцидаль-ною метою. Діагноз: отруєння клофе-ліном. Яка тактика лікаря? A 47-year-old patient was brought to the toxicology department in serious condition. Objectively: consciousness according to the type of stunning, blood pressure - 75/40 mm Hg, Heart rate-40/min. B history: 1 hour ago took 3 tablets of clofeline with suicidal intent. Diagnosis: clofeline poisoning. What are the doctor's tactics?

Інфузійна терапія, промивання шлунка Infusion therapy, gastric lavage

Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка Prednisolone IV, infusion therapy, gastric lavage

!нфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка !nfusion therapy, atropine sulfate IV, gastric lavage

Промивання шлунка, спостереження Gastric lavage, observation

Кордіамін в/в, інфузійна терапія Cordiamine IV, infusion therapy

173 / 200
Хворому з клінічною смертю проводиться серцево-легенева реанімація, але венозний доступ відсутній. Прийнято рішення ввести лікарські препарати через інтубаційну трубку. У якій дозі вони повинні бути введені? A patient with clinical death is undergoing cardiopulmonary resuscitation, but there is no venous access. The decision is made to administer drugs through an intubation tube. At what dose should they be administered?

Доза препарату зменшується вдвічі Dose of drug is halved

Доза препаратів подвоюється Dose of drugs is doubled

Доза препарату зменшується на 50% у порівнянні з внутрішньовенним введенням Dose of the drug is reduced by 50% compared to intravenous administration

Доза залишається такою ж, як при внутрішньовенному введенні Dose remains the same as IV

Доза препарату збільшується на 50% у порівнянні з внутрішньовенним введенням Dose of the drug increases by 50% compared to intravenous administration

174 / 200
Чоловік 83-х років протягом останніх 15-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Раптово під час фізичного навантаження виник ангінозний напад, який неодноразово повторюється в спокої тривалістю 15-30 хвилин. АТ-160/100 мм рт.ст., ритм серця правиль- ний, частота 82/хв. На ЕКГ: в ііі і avF відведеннях глибокий зубець Q без зміщення сегменту ST, позитивний зубець Т. Який попередній діагноз? An 83-year-old man has been suffering from hypertension for the past 15 years, suffered a myocardial infarction 2 years ago. Suddenly, during physical exertion, an anginal attack occurred, which repeatedly repeated at rest lasting 15-30 minutes. BP-160/100 mm Hg, heart rhythm is correct, frequency 82/min. On ECG: in leads iii and avF deep Q wave without ST segment shift, positive wave T. What is the previous diagnosis?

Гостра розшаровуюча аневризма аорти Acute dissecting aortic aneurysm

Рання післяінфарктна стенокардія Early postinfarction angina

Прогресуюча стенокардія напруження Progressive angina pectoris

Повторний інфаркт міокарда Recurrent myocardial infarction

Варіантна стенокардія (Принцмета-ла) Variant angina pectoris (Prinzmeta-la)

175 / 200
Військовослужбовець 25-ти років під час навчань, пірнаючи у воду, відчув хрускіт та різкий біль у шийному відділі хребта. Через сильний біль потерпілий підтримує голову руками. Помітна деформація в ділянці шийного відділу хребта. Акт ковтання важкий. Розладу чутливості, парезів, паралічів немає. Рухи в шийному відділі хребта різко обмежені, болючі. Як слід транспортувати хворого? During training, a 25-year-old military serviceman, diving into water, felt a crunch and a sharp pain in the cervical spine. Because of the severe pain, the victim supports his head with his hands. Noticeable deformation in the area of ​​the cervical spine. The act of swallowing is difficult. There is no sensitivity disorder, paresis, paralysis. Movements in the cervical spine are sharply limited, painful. How should the patient be transported?

Напівсидячи Half-sitting

Лежачи на правому боку Lying on right side

Лежачи на спині з іммобілізацією голови Lying on the back with head immobilization

Лежачи на лівому боку Lying on the left side

Лежачи на животі з іммобілізацією голови Lying on the stomach with immobilization of the head

176 / 200
У потерпілого в ДТП запідозрили перелом тіла 12-грудного хребця. Рухи в нижніх кінцівках різко обмежені, чутливість порушена. Як слід транспортувати хворого? The victim in the road accident was suspected of having a fracture of the 12th thoracic vertebra. Movements in the lower limbs are sharply limited, sensitivity is impaired. How should the patient be transported?

Лежачи на правому боку Lying on right side

Лежачи на лівому боку Lying on the left side

Лежачи на животі, підклавши під груди і голову подушку або одяг Lying on your stomach with a pillow or clothes under your chest and head

Лежачи на спині з іммобілізацією голови Lying on the back with head immobilization

На щиті On the shield

177 / 200
При аварії на ядерному реакторі відбувся викид в навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Який препарат разом з йодидом калію необхідно призначати вагітним для профілактики ураження щитоподібної залози? In the event of a nuclear reactor accident, a significant amount of radioisotopes of iodine was released into the environment. What drug together with potassium iodide should be prescribed to pregnant women to prevent damage to the thyroid gland?

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Полівітаміни Multivitamins

Перхлорат калію Potassium perchlorate

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Тіотріазолін Tiotriazoline

178 / 200
При аварії на ядерному реакторі відбувся викид в навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Яка добова доза 5% спиртового розчину йоду показана для профілактики ураження щитоподібної залози? In the event of a nuclear reactor accident, a significant amount of radioisotopes of iodine was released into the environment. What daily dose of 5% alcohol solution of iodine is indicated for the prevention of thyroid damage?

100 крапель 100 drops

44 краплі 44 drops

22 краплі 22 drops

60 крапель 60 drops

5 крапель 5 drops

179 / 200
Хвора 33-х років впала на праву витягнуту руку. При обстеженні виявлено набряк та болючість при пальпації в ділянці правого променево-зап’ясного суглоба, крепітація. Лікар швидкої допомоги вирішив провести транспортну іммобілізацію шиною Крамера в се-редньофізіологічному положенні верхньої кінцівки. Яке це положення? A 33-year-old female patient fell on her right outstretched arm. During the examination, swelling and tenderness on palpation in the area of ​​the right radiolunar joint, crepitation were revealed. The emergency physician help decided to carry out transport immobilization with Kramer's splint in the mid-physiological position of the upper limb. What is this position?

Плече відводять до 50° і наперед до 20°, згинають у ліктьовому суглобі на 80°, пальці згинають на 50° The shoulder is retracted to 50° and forward to 20°, the elbow joint is bent to 80°, the fingers are bent to 50°

Плече відводять до 60° і наперед до 20°, згинають у ліктьовому суглобі на 90°, пальці згинають на 50° Shoulder is retracted to 60° and forward to 20°, elbow is bent to 90°, fingers are bent to 50°

Плече відводять до 50° і наперед до 30°, згинають у ліктьовому суглобі на 90°, пальці згинають на 60° The shoulder is retracted to 50° and forward to 30°, the elbow joint is bent to 90°, the fingers are bent to 60°

Плече відводять до 60° і наперед до 10°, згинають у ліктьовому суглобі на 80°, пальці згинають на 50° Shoulder is retracted to 60° and forward to 10°, elbow joint is bent to 80°, fingers are bent to 50°

Плече відводять до 40° і наперед до 10°, згинають у ліктьовому суглобі на 80°, пальці згинають на 50° Shoulder is retracted to 40° and forward to 10°, elbow joint is bent to 80°, fingers are bent to 50°

180 / 200
Хвора 40-ка років впала на ліву витягнуту руку. При обстеженні виявлено набряк та болючість при пальпації в ділянці лівого променево-зап’ясного суглоба, крепітація. Лікар швидкої допомоги вирішив провести транспортну іммобілізацію шиною Крамера. Який вид пов’язки застосовується для фіксації шини? A 40-year-old female patient fell on her left outstretched arm. During the examination, swelling and tenderness on palpation in the area of ​​the left radio-carpal joint, crepitation. Emergency doctor help decided to carry out transport immobilization with a Kramer splint. What type of bandage is used to fix the splint?

Вельпо Welpo

Косинкова Kosynkova

Спіральна Spiral

Дельбе Delbe

Дезо Deso

181 / 200
У породіллі 25-ти років через 5 хвилин після народження дитячого місця з’явилися озноб, задишка, тахікардія. АТ- 80/40 мм рт.ст. Температура 37,8°C. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman in labor developed chills, shortness of breath, and tachycardia 5 minutes after giving birth. Blood pressure - 80/40 mm Hg. Temperature 37.8°C. What is the most likely diagnosis?

Респіраторна вірусна інфекція Respiratory viral infection

Набряк легень Pulmonary edema

Гострий апендицит Acute appendicitis

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Розрив матки Rupture of uterus

182 / 200
Жінка 27-ми років у тєрміні вагітності 26 тижнів звернулась до лікаря зі скаргами на сильний головний біль, порушення зору, набряки на обличчі та нижніх кінцівках, підвищення артеріального тиску до 230/120 мм рт.ст. Назвіть препарат для надання невідкладної допомоги у даній ситуації: A 27-year-old woman, 26 weeks pregnant, consulted a doctor with complaints of a severe headache, visual disturbances, swelling of the face and lower limbs, increased blood pressure up to 230/120 mm Hg. Name the drug for providing emergency care in this situation:

Кокарбоксилаза Cocarboxylase

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Бромкриптин Bromcriptine

Дідрогестерон Dydrogesterone

183 / 200
У дитини 10-ти років через 2 місяці після трансфузії донорської крові з’явились жовтяниця, гепатосплено-мегалія, фебрильна температура, слабкість. При лабораторному дослідженні: АлАТ- 40 (ммоль/ч-л), загальний білірубін - 80 мкмоль/л. У крові високий титр антитіл до M-Antі-CMV-іgM, ПЛР +++. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old child developed jaundice, hepatosplenomegaly, febrile temperature, and weakness 2 months after the transfusion of donor blood. During laboratory examination: AlAT- 40 (mmol/h-l), total bilirubin - 80 μmol/l. The blood has a high titer of antibodies to M-Anti-CMV-иgM, PCR +++. What is the most likely diagnosis?

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Цироз печінки Liver cirrhosis

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

Вірусний гепатит В Viral hepatitis B

Дискінезія жовчних шляхів Biliary dyskinesia

184 / 200
Чоловік 36-ти років під час ремонту розетки отримав враження електричним струмом. Дружина, медсестра за фахом, побачивши, що її чоловік непритомний, без дихання та пульсу на сонних артеріях, викликала швидку допомогу та розпочала реанімаційні заходи. Який стан розвинувся у пацієнта одразу після отримання електротрав-ми? A 36-year-old man was electrocuted while repairing an outlet. The wife, a nurse by profession, seeing that her husband was unconscious, without breathing and a pulse on sleep arteries, called an ambulance and started resuscitation measures. What condition did the patient develop immediately after receiving the electrocution?

Декортикація Decortication

Агонія Agony

Термінальна пауза Terminal pause

Соціальна смерть Social Death

Клінічна смерть Clinical death

185 / 200
У хворого 58-ми років, який страждає на мієломну хворобу та через біль у хребті тривалий час знаходився в ліжку, з’явились спрага, блювання, зменшилась кількість сечі. Хворий збуджений, дезорієнтований, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв., аритмічний, температура тіла 38oC. У крові: кальцій - 4,0 ммоль/л, калій - 2,8 ммоль/л. Яке ускла- днення перебігу хвороби має місце? A 58-year-old patient, who suffers from myeloma disease and was in bed for a long time due to back pain, developed thirst, vomiting, decreased urine output The patient is excited, disoriented, BP - 90/60 mmHg, Ps - 120/min, arrhythmic, body temperature 38oC. In the blood: calcium - 4.0 mmol/l, potassium - 2.8 mmol/l What complication of the course of the disease is taking place?

Аритмічний колапс Arrhythmic collapse

Гіпертермічна реакція Hyperthermic reaction

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Судинний колапс Vascular collapse

Гіперкальціємічний криз Hypercalcemic crisis

186 / 200
Після загострення хронічного остеомієліту гомілки хворому сімейним лікарем встановлено діагноз септичного шоку. Об’єктивно: стан важкий, АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС120 /хв., ЧД>22/хв. Яка оптимальна первинна медична допомога? After an exacerbation of chronic osteomyelitis of the lower leg, the patient's family doctor established a diagnosis of septic shock. Objectively: the condition is severe, blood pressure - 70/40 mm Hg, heart rate 120 / min., BH>22/min. What is the optimal primary medical care?

Інфузія гелофузину до 1000 мл Helfusin infusion up to 1000 ml

Інфузія реосорбілакту 4 мл/кг Reosorbilact infusion 4 ml/kg

Інфузія 4,2% р-ну NaHCO3, 6 мл/кг за хвилину Infusion of 4.2% solution of NaHCO3, 6 ml/kg per minute

Інфузія кристалоїдів з допаміном, 10-15 мг/кг за хвилину Infusion of crystalloids with dopamine, 10-15 mg/kg per minute

Інфузія 5% р-ну глюкози з мезатоном Infusion of 5% solution of glucose with mesatone

187 / 200
У потерпілого у ДТП зафіксовано гостру зупинку ефективного кровообігу. Негайно необхідно застосувати адреналіну гідрохлорид. Який шлях введення адреналіну є оптимальним за умови відсутності у потерпілого внутрішньовенного катетера? The victim of a traffic accident has an acute stoppage of effective blood circulation. Adrenaline hydrochloride should be administered immediately. What is the optimal way to administer adrenaline if the victim does not have an intravenous catheter?

Внутрішньосерцевий Intracardiac

Підшкірний Subcutaneous

Внутрішньом’язовий Intramuscular

Внутрішньолегеневий Intrapulmonary

Внутрішньовенний Intravenous

188 / 200
У 70-літньої жінки через 48 годин після оперативного лікування хвороби кишечнику з’явилися скарги на нестачу повітря, задишку, кашель та біль у грудній клітці. Діагноз легеневої емболії підтверджений, проводиться адекватна терапія. На тлі лікування і значного покращання стану протягом кількох діб наступила повторна емболія. Яка лікувальна тактика? A 70-year-old woman complained of shortness of breath, shortness of breath, cough, and chest pain 48 hours after surgical treatment of intestinal disease. Diagnosis of pulmonary embolism confirmed, adequate therapy is carried out. Against the background of treatment and a significant improvement of the condition, a repeated embolism occurred within a few days. What are the treatment tactics?

Підвищення дози антикоагулянтів Increasing the dose of anticoagulants

Постановка кава-фільтру Setting coffee filter

Продовження терапії Continuation of therapy

Перев’язка аорти Ligation of the aorta

Емболектомія з легеневої артерії Pulmonary artery embolectomy

189 / 200
Хвора 52-х років звернулась до гінеколога зі скаргами на припливи жару до 10 разів на добу, пітливість, порушення сну. Об’єктивно: загальний стан незмінений, працездатність не порушена, періодичне підвищення артеріального тиску до 140/90 мм рт.ст. Постменопауза 2 роки. При гінекологічному дослідженні: зовнішні статеві органи і піхва у стані вікової інволюції, тіло матки зменшене у розмірах, придатки не пальпуються. Попередній діагноз? A 52-year-old patient turned to a gynecologist with complaints of hot flushes up to 10 times a day, sweating, sleep disturbances. Objectively: the general condition has not changed, ability to work not disturbed, periodic increase in blood pressure up to 140/90 mm Hg. Postmenopause for 2 years. During gynecological examination: external genitalia and vagina in a state of age-related involution, the body of the uterus is reduced in size, appendages are not palpable. Preliminary diagnosis?

Кардіалгія Cardialgia

Гіпертонічна хвороба і ст Hypertensive disease and age

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

Клімактеричний синдром Climacteric syndrome

Порушення менструального циклу Menstrual cycle disorder

190 / 200
У приймальне відділення доставлено хворого 37-ми років з підприємства де стався витік чадного газу. Скаржиться на блювання, нестачу повітря, порушення зору. Об’єктивно: гіперемія шкіри, міоз, анізокорія, патологічні рефлекси. В крові вміст карбоксигемоглобіну 30-40%. Яка ступінь тяжкості отруєння у хворого? A 37-year-old patient was brought to the reception department from an enterprise where there was a carbon monoxide leak. He complains of vomiting, lack of air, impaired vision. Objectively: hyperemia of the skin , miosis, anisocoria, pathological reflexes. The content of carboxyhemoglobin in the blood is 30-40%. What is the degree of severity of poisoning in the patient?

Легка Easy

Отруєння немає No poisoning

Середня Average

Тяжка Heavy

Дуже тяжка Very severe

191 / 200
Хворий 72-х років під час їжі смаженої риби раптово поперхнувся, після чого у нього з’явилися утруднення дихання, порушення ковтання, посилена салівація, біль по ходу стравоходу. Який найбільш інформативний метод діагностики цієї патології? A 72-year-old patient suddenly passed out while eating fried fish, after which he developed difficulty breathing, swallowing disorders, increased salivation, pain along the esophagus What is the most informative method of diagnosing this pathology?

Бронхоскопія Bronchoscopy

Езофагоскопія Esophagoscopy

Томографія Tomography

Рентгенографія X-ray

Риноскопія Rhinoscopy

192 / 200
Хворого 62-х років доставлено до приймального відділення з діагнозом повторне гостре порушення мозкового кровообігу в правій гемісфері (ішемічний інсульт в анамнезі), лівосторонній геміпарез. Хворий дезорієнтований, говорить незв’язні слова, розплющує очі на голос; реакція на біль збережена. Який рівень свідомості за шкалою ком Глазго? A 62-year-old patient was brought to the admissions department with a diagnosis of repeated acute cerebral circulation disorder in the right hemisphere (ischemic stroke in the anamnesis), left-sided hemiparesis. The patient is disoriented, says incoherent words, opens eyes to voice; response to pain preserved. What is the level of consciousness according to the Glasgow coma scale?

Смерть мозку (3 бали) Brain death (3 points)

Кома (4-8) Comma (4-8)

Сопор (9-12 балів) Sopor (9-12 points)

Ясна свідомість (15 балів) Clear consciousness (15 points)

Оглушення (13-14 балів) Stun (13-14 points)

193 / 200
У дитини 2-х місяців із сепсисом розвинувся геморагічний синдром (кровотеча з місць ін’єкцій, по шлунковому зонду надходить 'кавова гущи- на'). При визначені показників гемостазу збільшене Міжнародне нормалі-заційне відношення, АЧТЧ, рівень D-дімеру, знижений фібриноген, тромбоцити. Який синдром виник у хворого? A 2-month-old child with sepsis developed a hemorrhagic syndrome (bleeding from injection sites, 'coffee grounds' coming through the stomach probe). indicators of hemostasis increased International normalization ratio, AChT, D-dimer level, decreased fibrinogen, platelets. What syndrome occurred in the patient?

Хвороба Вілебранда Willebrand's disease

Синдром ДВЗ DVZ syndrome

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура Idiopathic thrombocytopenic purpura

Дефіцит вітаміну К Vitamin K deficiency

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура Thrombotic thrombocytopenic purpura

194 / 200
Рядовий поранений уламками гранати в груди. Стан хворого тяжкий, збуджений. Шкіра бліда. Ps- 120/хв., АТ-80/50 мм рт.ст. На правій половині грудей дві рани неправильної форми. З ран продовжується помірна кровотеча. Частота дихань 20/хв. Запідозрити наявність повітря та рідини (кров) в правій плевральній порожнині дозволяє: A private was wounded by grenade fragments in the chest. The patient's condition is serious, agitated. The skin is pale. Ps- 120/min., BP-80/50 mmHg. On the right half of the chest, there are two wounds of an irregular shape. Moderate bleeding continues from the wounds. The respiratory rate is 20/min. Suspecting the presence of air and fluid (blood) in the right pleural cavity allows:

Притуплення перкуторного звуку та ослаблення дихання праворуч Dull percussion sound and weakening of breathing on the right

Підсилення перкуторного звуку та ослаблення дихання праворуч Increasing percussion sound and weakening breathing on the right

Підсилення перкуторного звуку праворуч та ліворуч Right and left percussion sound gain

Підсилення перкуторного звуку та підсилення дихання праворуч Increasing percussion and breathing on the right

Притуплення перкуторного звуку та підсилення дихання праворуч Dulling of percussion sound and strengthening of breathing on the right

195 / 200
Пацієнт доставлений у МедР з вогнища через 1,5 години після застосування хімічної зброї. Непритомний. Зі слів супроводжуючого, під час евакуації у потерпілого спостерігалися розповсюджені клоніко-тонічні судоми. При огляді: коматозний стан з повною втратою чутливості та рефлексів. Шкіра і слизові яскраво-червоного забарвлення, зіниці розширені, на світло не реагують. Пульс на великих артеріях не визначається, дихання рідке, 4-5 за хвилину, неритмічне. Під час огляду мало місце мимовільне сечовипускання. Який найбільш імовірний діагноз? The patient was brought to the Medical Center from the fire 1.5 hours after the use of chemical weapons. He is unconscious. According to the attendant, during the evacuation the victim had widespread clonic-tonic convulsions . On examination: comatose state with complete loss of sensitivity and reflexes. Skin and mucous membranes are bright red in color, pupils are dilated, do not react to light. Pulse on large arteries is not determined, breathing is rare, 4-5 per minute, arrhythmic. During examination involuntary urination occurred. What is the most likely diagnosis?

Отруєння чадним газом важкого ступеня, паралітична стадія Severe carbon monoxide poisoning, paralytic stage

Ураження ціанідами важкого ступеня, паралітична стадія Severe cyanide exposure, paralytic stage

Інгаляційне ураження ОР нервово-паралітичної дії важкого ступеня Inhalational injury of OR of severe nerve-paralytic effect

Отруєння пароподібним іпритом важкого ступеня Severe mustard gas poisoning

Інгаляційне отруєння ціанідами Cyanide inhalation poisoning

196 / 200
У приймальне відділення доставле- ний іноземний студент, що три дні тому повернувся з Африки. Об’єктивно: стан важкий, температура тіла 39,9oC, АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС130 /хв., задишка, нудота, багаторазове блювання, рідкі випорожнення з домішками яскраво-червоної крові, носова і шлункова кровотечі, чисельні геморагії та поширені гематоми на шкірі. Якими будуть першочергові дії лікаря приймального відділення? A foreign student who returned from Africa three days ago was brought to the reception department. Objectively: his condition is serious, body temperature 39.9oC, blood pressure 70 /40 mm Hg, heart rate 130 /min, shortness of breath, nausea, repeated vomiting, loose stools with bright red blood, nasal and gastric bleeding, numerous hemorrhages and widespread hematomas on the skin. What will be the primary actions of the doctor in the receiving department?

Дати екстрене повідомлення в СЕС Give an emergency message to SES

Транспортувати хворого в інфекційне відділення Transport the patient to the infectious department

Запросити на консультацію інфекціоніста Invite for a consultation with an infectious disease specialist

Сповістити по телефону адміністрацію лікарні Notify the hospital administration by phone

Надати хворому невідкладну допомогу Provide emergency care to the patient

197 / 200
Хворий 44-х років звернувся до дільничого лікаря на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищену температуру тіла, поганий сон, запор. Початок хвороби поступовий. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, температура тіла 38,2oC, ЧСС- 68/хв. Печінка збільшена. Які методи дослідження допоможуть підтвердити діагноз? A 44-year-old patient turned to the district doctor on the 7th day of illness with complaints of high body temperature, bad sleep, constipation. The onset of the disease is gradual. About' objectively: pallor of the skin, body temperature 38.2oC, heart rate - 68/min. The liver is enlarged. What research methods will help confirm the diagnosis?

Паразитоскопічне дослідження фекалій Parasitoscopic examination of feces

Полімеразна ланцюгова реакція на віруси гепатитів Polymerase chain reaction for hepatitis viruses

РМАЛ РМАЛ

Гемокультура, реакція Відаля Hemoculture, Vidal reaction

Реакція Пауль-Буннеля Paul-Bunnel reaction

198 / 200
Жінці 35-ти років з приводу пневмонії був призначений ампіцилін. Через 30 хвилин після внутрішньом’язо-вої ін’єкції препарату хвора відчула різку слабкість, свербіж шкіри обличчя та рук, нудоту; з’явилися кашель, за- дишка, біль у грудній клітці. Об’єктивно: ціаноз, набряк повік та обличчя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ-70/20 мм рт.ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхневе, з різнокаліберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен на правій гомілці. Яка найбільш вірогідна причина раптового погіршення стану хворої? A 35-year-old woman was prescribed ampicillin for pneumonia. 30 minutes after the intramuscular injection of the drug, the patient felt sharp weakness, itching of the skin of the face and hands, nausea; cough, shortness of breath, chest pain appeared. Objectively: cyanosis, swelling of the eyelids and face with red rashes. Ps- 120/min, BP-70/20 mm Hg. Tons Hearts are deaf, breathing is frequent, shallow, with dry rales of various calibers. Varicose veins on the right lower leg. What is the most likely reason for the sudden deterioration of the patient's condition?

Набряк Квінке Quincke edema

Тромбоемболія гілок легеневої артеріі Thromboembolism of the branches of the pulmonary artery

Кропивниця Hives

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Астматичний напад Asthma attack

199 / 200
У чоловіка 28-ми років на фоні бронхопневмонії розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС122 /хв, екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л.; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання? A 28-year-old man developed a coma against the background of bronchopneumonia. Objectively: heart rate 122/min, extrasystole. Blood pressure - 80/45 mm Hg. Skin dry, low turgor. Breathing is deep, noisy, thin. Sharp smell of acetone. Liver +5 cm. Glycemia - 32 mmol/l.; blood pH - 7.0. Which solution will be most effective for normalizing breathing?

1% розчин калію хлориду 1% potassium chloride solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

4,2% розчин натрію бікарбонату 4.2% sodium bicarbonate solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

200 / 200
У хлопчика 10-ти років різана рана передньої поверхні передпліччя. З рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки кровотечі слід застосувати? A 10-year-old boy has a cut wound on the front surface of his forearm. A thin stream of dark blood flows from the wound. What method should be used to temporarily stop the bleeding?

Використати метод перерозгинання кінцівки Use the method of overextending the limb

Накласти джгут нижче рани Apply a tourniquet below the wound

Пальцеве притиснення плечової артерії Finger compression of the brachial artery

Накласти тиснучу пов’язку Apply pressure bandage

Накласти джгут вище рани Apply a tourniquet above the wound
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест