Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворій 45-ти років на підставі скарг та даних об’єктивного обстеження був поставлений діагноз: хронічний гіперпластичний кандидоз. Який спеціальний метод обстеження дозволить підтвердити діагноз? A 45-year-old patient was diagnosed with chronic hyperplastic candidiasis based on complaints and objective examination data. What special examination method will confirm the diagnosis?

Мікроскопічний Microscopic

Біохімічний Biochemical

Серологічний Serological

Гістологічний Histological

Цитологічний Cytological

2 / 200
Пацієнт звернувся із скаргою на сильний самочинний, безперервно пульсуючий біль зліва, що посилюється, з іррадіацією в скроню, вухо, нижню щелепу. Об’єктивно: у 36 зубі глибока каріозна порожнина, зондування болісне в певних ділянках дна порожнини. Від холодного біль зменшується. Перкусія болісна. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of severe self-inflicted, continuously throbbing pain on the left, which is getting worse, with radiation to the temple, ear, lower jaw. Objectively: in the 36th tooth deep carious cavity, probing is painful in certain areas of the bottom of the cavity. The pain decreases with cold. Percussion is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

ІЬстрий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

3 / 200
У пацієнта каріозна порожнина 37 зуба іі класу за Блеком. Які пломбу-вальні матеріали раціонально використати для пломбування такого каріозного дефекту? The patient has a carious cavity of tooth 37 of class II according to Black. What filling materials should be rationally used to fill such a carious defect?

Гібридні композити Hybrid Composites

Макрофіли Macrophylls

Конденсуючі композити Condensing Composites

Склоіономірні цементи Glass ionomer cements

Мікрофіли Microfiles

4 / 200
Який з пломбувальних матеріалів раціонально використати для часткового або повного заміщення дентину при виконанні закритого варіанту 'сендвічтехніки? Which of the filling materials is rational to use for partial or complete replacement of dentin when performing a closed version of the 'sandwich technique?'

Амальгама Amalgam

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Композити Composites

Силікатний цемент Silicate cement

Цинк-полікарбоксилатний цемент Zinc polycarboxylate cement

5 / 200
Хворий 53-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені оголені на 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. В 15, 14, 24 - клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок та дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient complains of increased tooth sensitivity to chemical irritants. Objectively: the gums are pale pink in color, the roots are exposed for 1/3 of the length. Minor number of dental deposits. At 15, 14, 24 - wedge-shaped defects. Probing of exposed necks and defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Пародонтоз і ступеня Periodontosis and degrees

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

6 / 200
Батьки 4-х місячної дитини звернулися з приводу незвичного вигляду язика дитини. Об’єктивно: на поверхні язика по середній лінії розміщені подовжня складка та поперечні симетричні борозни (у вигляді прожилок листа). Колір язика без змін. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 4-month-old child contacted us about the unusual appearance of the child's tongue. Objectively: on the surface of the tongue along the middle line there are longitudinal folds and transverse symmetrical grooves (in in the form of veins of a leaf). The color of the tongue is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Хронічна гіперплазія ниткоподібних сосочків Chronic hyperplasia of filiform papillae

Ромбовидний глосит Rhomboid glossite

Складчастий (скротальний) язик Compound (abbreviated) language

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Кандидозний глосит Candida glossitis

7 / 200
Хворий 24-х років звернувся до стоматолога з приводу планової санації порожнини рота. При огляді виявлений зруйнований 48. Через 5 хвилин після проведення мандибулярної анестезії перед видаленням зуба у хворого стався парез лицьового нерву. Якою була помилка, що призвела до даного ускладнення? A 24-year-old patient turned to the dentist for planned oral cavity rehabilitation. During the examination, a destroyed 48 was found. 5 minutes after mandibular anesthesia before tooth extraction from the patient facial nerve palsy occurred. What was the mistake that led to this complication?

Неправильне визначення кісткових орієнтирів Incorrect determination of bone landmarks

Неправильне витягання голки Incorrect needle extraction

Більш глибоке просування ін’єкційної голки Deeply advancing the injection needle

Не виведена попереду ін’єкційної голки анестезуюча речовина Anesthetic substance not removed in front of the injection needle

Облом кінчика голки в м’яких тканинах Needle tip breakage in soft tissues

8 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий 45-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту 22 зуба. Після підготовки хворого і виконаної анестезії необхідно видалити зуб. Якими щипцями слід провести видалення у даному випадку? A 45-year-old patient consulted a dental surgeon regarding an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 22. After preparing the patient and performing anesthesia, the tooth must be removed. What forceps should be used to perform the removal in this case?

S-подібні щипці без шпичок на щічках S-shaped forceps without spikes on the cheeks

S-подібні щипці з шпичкою на одній із щічок S-shaped forceps with a spike on one cheek

Щипці, які зігнені по ребру Fliers that are bent along the rib

Штикоподібні щипці Bayonet forceps

Прямі щипці Straight forceps

9 / 200
На прийом до стоматолога звернувся хворий 25-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту 36 зуба. Після видалення зуба кровотеча не зупиняється. В анамнезі - гемофілія А. Яка тактика лікаря? A 25-year-old patient came to the dentist for an exacerbation of chronic periodontitis of the 36th tooth. The bleeding does not stop after the tooth is removed. Hemophilia A is in the anamnesis. What are the tactics doctor?

Тампонада комірки оксицелюло-зою, призначення фібриногену Cell tamponade with oxycellulose, appointment of fibrinogen

Тампонада комірки колагеном з тромбіном, призначення кріопреципі-тату Cell tamponade with collagen and thrombin, appointment of cryoprecipitate

Ушиття комірки, призначення етамзилату Cell sewing, ethamsylate appointment

Тампонада комірки йодоформною марлею, призначення вікасолу Cell tamponade with iodoform gauze, vikasol appointment

Резекція стінок комірки з глухим ушиттям рани, переливання тромбо-цитарної маси Resection of cell walls with blind suturing of the wound, transfusion of platelet mass

10 / 200
Пацієнт 19-ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до солодкого та кислого. При огляді в при-шийковій ділянці 14, 13, 12, 23, 24 крейдоподібні матові плями з нечіткими краями. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 19-year-old patient complains of increased tooth sensitivity to sweet and sour. During examination in the cervical area 14, 13, 12, 23, 24 chalk-like matte spots with indistinct edges. What additional method of examination should be performed to clarify the diagnosis?

Зондування Probing

Рентгенографія X-ray

Вітальне фарбування Welcome painting

Електроодонтометрія Electroodontometry

Термометрія Thermometry

11 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,0oC. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, легко кровоточать при доторканні, па-родонтальні кишені глибиною 3-4 мм з серозним ексудатом. На ортопан-томограмі - деструкція міжзубних перегородок до 1/3 їхньої висоти. Який остаточний діагноз? A 35-year-old patient complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 37.0oC. Objectively: the gums are hyperemic, swollen , bleed easily when touched, periodontal pockets 3-4 mm deep with serous exudate. On an orthopan-tomogram - destruction of interdental septa up to 1/3 of their height. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного генералі-зованого пародонтиту і ступеня Exacerbation of chronic generalized periodontitis and degree

Загострення хронічного генералі-зованого пародонтиту іі ступеня Aggravation of chronic generalized periodontitis II degree

Хронічний генералізований пародонтит іі ступеня Chronic generalized periodontitis of the 2nd degree

Хронічний генералізований пародонтит і ступеня Chronic generalized periodontitis and degrees

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

12 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на відсутність 15 зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: 14, 16 зуби інтактні, коронки високі, добре виражений екватор, прикус ортогнатичний, на Roграмі патологічних змін немає. Яка оптимальна ортопедична конструкція у даному випадку? A 22-year-old patient complains about the absence of tooth 15, an aesthetic defect. Objectively: 14, 16 teeth are intact, the crowns are high, the equator is well defined, the bite is orthognathic , there are no pathological changes on the Rogram. What is the optimal orthopedic construction in this case?

Консольний протез Cantilever prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Металопластмасовий мостоподі-бний протез Metal-plastic bridge prosthesis

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

13 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на естетичний дефект прикусу, порушення слуху, головний біль. Два тижні тому були виготовлені повні знімні протези. Об’єктивно: у стані спокою щілина між зубними рядами складає 6 мм, нижня третина обличчя вкорочена, носогубні складки різко виражені, ротові кути опущені, відмічається мацерація шкіри. Яка помилка була допущена під час виготовлення повних знімних протезів? A 58-year-old patient complains of an aesthetic bite defect, hearing impairment, headache. Complete removable prostheses were made two weeks ago. Objectively: at rest the gap between the rows of teeth is 6 mm, the lower third of the face is shortened, the nasolabial folds are sharply defined, the corners of the mouth are lowered, skin maceration is noted. What mistake was made during the manufacture of complete removable prostheses?

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Невірно проведена постановка штучних зубів Incorrect placement of artificial teeth

Невірна фіксація центральної оклюзії Incorrect fixation of central occlusion

Занижена міжальвеолярна висота Underestimated interalveolar height

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

14 / 200
Жінка 42-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на рухливість зубів, біль під час прийому твердої їжі. Об’єктивно: ясна гіперемова-ні, набряклі, стоншені, пародонталь-ні кишені 4-5 мм, рухливість зубів ііі ступеня. Яке протипоказання для проведення кюретажу пародонталь-них кишень у даної пацієнтки? A 42-year-old woman consulted a dentist with complaints of tooth mobility, pain when eating solid food. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, thinned , periodontal pockets of 4-5 mm, tooth mobility of the 3rd degree. What are the contraindications for periodontal pocket curettage in this patient?

Вік хворої Age of the patient

Рухливість зу6ів Mobility of dogs

Глибина пародонтальних кишень Depth of periodontal pockets

Стоншена ясна Thinned gums

Симптоматичний гінгівіт Symptomatic gingivitis

15 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,0oC, головний біль, слабкість, кровотечу і біль в яснах та слизовій рота. Занедужав 2 дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка рота гіперемова-на, набрякла, язик вкритий білим нальотом, по краю ясен від 48 до 33 -ділянки некрозу сірувато-білого кольору. Над 48 каптур слизової покритий некротичною плівкою. Які засоби місцевої терапії слід призначити для очищення вогнищ некрозу? A 20-year-old patient complains of an increase in body temperature up to 38.0oC, headache, weakness, bleeding and pain in the gums and oral mucosa. He fell ill 2 days ago . Objectively: the mucous membrane of the mouth is hyperemic, swollen, the tongue is covered with a white plaque, along the edge of the gums from 48 to 33 - areas of grayish-white necrosis. Above 48, the mucous membrane is covered with a necrotic film. What local therapy agents should be prescribed for cleaning center of necrosis?

Антибіотики Antibiotics

Антисептики Antiseptics

Протизапальні засоби Anti-inflammatory

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

Кератопластики Keratoplasty

16 / 200
Жінка 25-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у 45 зубі, що виникає під час їжі. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні 45 зуба - каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування слабко болісне по всьому дну, перкусія безболісна. При термометрії - біль, що швидко минає. Який із запропонованих засобів слід залишити на дні каріозної порожнини у даному випадку? A 25-year-old woman consulted a dentist with complaints of pain in the 45th tooth that occurs while eating. Objectively: on the distal chewing surface 45 teeth - a carious cavity filled with light, softened dentin. Probing is mildly painful all over the bottom, percussion is painless. With thermometry - pain that quickly passes. Which of the proposed remedies should be left at the bottom of the carious cavity in this case?

Кальційвмісна паста Calcium paste

Паста, що містить кортикостероїд Corticosteroid paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Миш’яковиста паста Arsenic paste

17 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на постійний біль в 12 зубі, що посилюється при накушуванні. Три дні тому в 12 була накладена миш’яковиста паста. Своєчасно на прийом пацієнт не з’явився. Об’єктивно: на медіальній поверхні 12 герметична пов’язка, перкусія різко болісна. Стоматологом був поставлений діагноз: гострий миш’яковистий періодонтит. Яка тактика лікування? A 26-year-old man complains of constant pain in the 12th tooth, which worsens when biting. Three days ago, an arsenic paste was applied to the 12th tooth. In time for an appointment the patient did not appear. Objectively: on the medial surface of 12 hermetic bandage, percussion is sharply painful. The dentist made a diagnosis: acute arsenic periodontitis. What are the treatment tactics?

Призначити внутрішньоканальний електрофорез з антидотом Prescribe intracanal electrophoresis with an antidote

Антидот миш’яку залишити в кореневому каналі під герметичною пов’язкою Leave the arsenic antidote in the root canal under an airtight bandage

Призначити електрофорез з антидотом по перехідній складці Prescribe electrophoresis with an antidote on the transitional fold

Призначити аплікації антидота по перехідній складці Assign antidote applications on the transitional fold

Антидот миш’яку залишити під герметичною пов’язкою в каріозній порожнині Leave the arsenic antidote under an airtight bandage in the carious cavity

18 / 200
Через місяць після проведення біологічного методу лікування гострого часткового пульпіту в 22, пацієнт звернувся зі скаргами на ниючий біль від температурних подразників. ЕОД - 80 мкА. Який метод лікування доцільно використати? One month after the biological method of treatment of acute partial pulpitis at 22, the patient complained of aching pain from temperature irritants. EOD - 80 μA. Which method of treatment is appropriate use?

Девітальна ампутація Devital amputation

Фізіотерапевтичний метод Physiotherapy method

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

19 / 200
Пацієнтка 32-х років скаржиться на появу безформенної припухлості губ, яка час від часу рецидивує. Причину цього вказати не може. Об’єктивно: губи вивернені в формі хоботка, нерівномірно ущільнені. Патогі-стологічна картина відповідає неспецифічному запаленню з розростанням сполучної тканини і наявністю в ній обмежених гранульом, що складаються з лімфоїдних та епітеліоїдних клітин. Який остаточний діагноз? A 32-year-old patient complains of the appearance of shapeless swelling of the lips, which recurs from time to time. The reason for this cannot be specified. Objectively: the lips are turned in the shape of a proboscis , are unevenly compacted. The pathological picture corresponds to nonspecific inflammation with the growth of connective tissue and the presence of limited granulomas in it, consisting of lymphoid and epithelioid cells. What is the final diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Хейліт Мішера Mischer Haylit

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

Лімфадематозний макрохейліт Lymphadematous macrocheilitis

20 / 200
Пацієнт 20-ти років висловлює скарги на появу плями на зубі верхньої щелепи, яку помітив 5 місяців тому. Пляма збільшується з часом. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 в пришийковій ділянці -матова пляма. Перкусія безболісна. ЕОД- 6 мкА. Проба вітального фарбування позитивна. Яка тактика лікування в даному випадку? A 20-year-old patient complains about the appearance of a spot on the tooth of the upper jaw, which he noticed 5 months ago. The spot increases over time. Objectively: on the vestibular surface 11 in the cervical area - a dull spot. Percussion is painless. EOD - 6 μA. The sample of the vital staining is positive. What are the tactics of treatment in this case?

Шліфування плями Grinding Spot

Покриття зуба коронкою Crowning of a tooth

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Відновлення пломбою Recovery with seal

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

21 / 200
Хворий 32-х років готується до протезування. У нього виявлена перфорація дна пульпарної камери 36 з незначним розрідженням міжкорене-вої перегородки. Який метод лікування слід обрати, щоб зберегти 36 та використати його як опору для мо-стоподібного протеза? A 32-year-old patient is preparing for prosthetics. He has a perforation of the bottom of the pulp chamber 36 with a slight thinning of the inter-root septum. What treatment method should be chosen to preserve 36 and use it as a support for a bridge-like prosthesis?

Пломбування перфораційного отвору Sealing of perforation hole

Реплантація зуба Tooth replantation

Ампутація кореня Amputation of the root

І^місекція кореня I^misection of the root

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

22 / 200
Пацієнт 49-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на печіння в порожнині рота, що з’явилося 2 доби тому, неприємний присмак у роті. З анамнезу з’ясовано, що пацієнта 2 дні тому запротезували. При користуванні старими протезами подібних відчуттів не було. Об’єктивно: гіперемія слизової оболонки, підвищена салівація. Яка причина скарг у даного пацієнта? A 49-year-old patient turned to a dentist with complaints of burning in the oral cavity that appeared 2 days ago, an unpleasant taste in the mouth. From the anamnesis it was found out that the patient had prosthetics 2 days ago. There were no similar sensations when using the old prostheses. Objectively: hyperemia of the mucous membrane, increased salivation. What is the cause of this patient's complaints?

Низька якість базисної пластмаси Low quality base plastic

Порушення гігієни порожнини рота Violation of oral hygiene

Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси Allergic reaction to base plastic components

Порушення правил користування протезами Violation of the rules for using prostheses

Наявність залишкового мономера в базисі протеза Presence of residual monomer in the base of the prosthesis

23 / 200
Під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявили, що контактують тільки бічні штучні зуби, між фронтальними зубами - щілина. У бічних ділянках однієї сторони відзначається горбиково-горбиковий міжзубний контакт, з іншого боку -горизонтальна щілина; центральна лінія зміщена. Яка помилка була допущена в даному випадку? During the inspection of the design of complete removable prostheses, it was found that only the lateral artificial teeth are in contact, there is a gap between the frontal teeth. In the lateral areas of one side, there is a cusp-cusp interdental contact , on the other hand - a horizontal gap; the central line is shifted. What mistake was made in this case?

Деформовані воскові шаблони Deformed wax patterns

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Визначена бічна оклюзія Defined lateral occlusion

Нерівномірно розм’якшені прику-сні валики Unevenly softened bite rollers

Збільшена міжальвеолярна висота Increased interalveolar height

24 / 200
Пацієнт 20-ти років звернувся з метою протезування. Об’єктивно: коронки 11,21 зруйновані на 1/3. Перкусія безболісна. В анамнезі - алергія на пластмасу. Який вид конструкції найбільш доцільний у цьому випадку? A 20-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: crowns 11, 21 are destroyed by 1/3. Percussion is painless. History of plastic allergy . What type of construction is the most appropriate in this case?

Штамповані коронки із срібляно-паладієвого сплаву Stamped silver-palladium alloy crowns

Комбіновані коронки по Бєлкіну Belkin combined crowns

Порцелянові коронки Porcelain crowns

Штамповані коронки зі сплаву золота Stamped gold alloy crowns

Комбіновані коронки по Бородюку Combined crowns according to Borodyuk

25 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на самочинні напади болю, що підсилюються від термічних подразників, важкість у 46, неприємні відчуття при вживанні їжі. Часом біль виникає при зміні положення, іррадіює. Об’єктивно: 46 інтактний, із стертою жувальною поверхнею. Рентгенограма 46: пульпова камера щілиноподібна з причини розташування в ній рентгенконтрастного утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of spontaneous pain attacks that are aggravated by thermal stimuli, heaviness at 46, unpleasant sensations when eating food. Sometimes the pain occurs when changing the position , irradiates. Objectively: 46 is intact, with an obliterated chewing surface. Radiograph 46: the pulp chamber is slit-like due to the location of the radiopaque formation in it. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного конкре-ментозного пульпіту Exacerbation of chronic concre-mentous pulpitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий періодонтит Acute periodontitis

Іострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

26 / 200
Хворий 45-ти років звернувся на прийом до стоматолога для видалення 46 зуба. Після проведення тору-сальної анестезії 2% розчином лідо-каїну пацієнт почав відмічати загруднинний стискаючий біль, який іррадіює в ліву лопатку. Об’єктивно: порушення серцевого ритму. Після прийому нітрогліцерину біль не купіру-ється. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient made an appointment with a dentist to remove the 46th tooth. After a thorium-sebaceous anesthesia with a 2% lidocaine solution, the patient began to notice chest pain , which radiates to the left scapula. Objectively: heart rhythm disturbance. After taking nitroglycerin, the pain does not stop. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Серцево-судинний колапс Cardiovascular collapse

Стенокардія Angina

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

27 / 200
У пацієнта на верхніх фронтальних зубах наявні симетричні білі плями, що виникли з моменту їх прорізування. Плями не забарвлюються розчином метиленового синього. Який діагноз у хворого? The patient has symmetrical white spots on his upper front teeth that have appeared since their eruption. The spots do not stain with methylene blue solution. What is the patient's diagnosis?

ІЬстрий початковий карієс Acute initial caries

Юстрий поверхневий карієс Acute superficial caries

Юстрий середній карієс Ustrative middle caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

28 / 200
До лікаря-стоматолога звернулись батьки 3-місячної дитини зі скаргами на її неспокійну поведінку, плаксивість, відмову від їжі. З анамнезу: дитина народилась недоношеною, знаходиться на штучному вигодовуванні. Об’єктивно: на межі твердого і м’якого піднебіння - виразка округлої форми з чіткими краями. Слизова навколо виразки гіперемована, набрякла. Поверхня виразки вкрита жовто-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 3-month-old child turned to the dentist with complaints about her restless behavior, tearfulness, refusal to eat. From the anamnesis: the child was born prematurely, is on artificial feeding. Objectively: on the border of the hard and soft palate - a rounded ulcer with clear edges. The mucous membrane around the ulcer is hyperemic, swollen. The surface of the ulcer is covered with a yellow-gray coating. What is the most likely diagnosis?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Рецидивуюча афта Recurrent aphthae

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Афти Беднара Afty Bednar

29 / 200
У хворого 70-ти років під час огляду в ділянці 25, 26 зубів встановлено збільшення альвеолярного відростка, що має округлу форму, у центрі - виразка, що вкрита некротичною тканиною, 25 і 26 зуби рухомі. Підни-жньощелепні лімфовузли збільшені. Яке обстеження необхідно хворому? In a 70-year-old patient, during the examination in the area of ​​25, 26 teeth, an increase in the alveolar process was found, which has a rounded shape, in the center - an ulcer covered with necrotic tissue, 25 and 26 teeth are mobile. The submandibular lymph nodes are enlarged. What examination does the patient need?

Гістологічне дослідження тканин виразки, рентгенологічне дослідження гайморової порожнини Histological examination of ulcer tissues, X-ray examination of the maxillary cavity

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка і гайморової порожнини X-ray examination of the alveolar process and maxillary cavity

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка, цитологічне дослідження X-ray examination of the alveolar process, cytological examination

Диспансерне спостереження, цитологічне дослідження виразки Dispensary observation, cytological examination of ulcer

Рентгенограма альвеолярного відростка і гайморової порожнини, гістологічне дослідження X-ray of the alveolar process and maxillary cavity, histological examination

30 / 200
Дівчина 17-ти років звернулася в клініку зі скаргами на біль та появу крові з порожнин зуба на нижній ще- лепі зліва під час прийому їжі. Об’єктивно: в 36 глибока каріозна порожнина, виповнена м’ясистим утворенням червоно-сірого кольору, яке не можна видалити. Термодіагностика чутлива. Який інструментальний метод допоможе лікарю визначити походження утворення? A 17-year-old girl came to the clinic complaining of pain and the appearance of blood from the cavities of the tooth on the lower left jaw while eating. Objectively: at 36, a deep carious cavity filled with a red-gray fleshy formation that cannot be removed. Thermodiagnosis is sensitive. What instrumental method will help the doctor determine the origin of the formation?

Термодіагностика Thermodiagnostics

Зондування Probing

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Перкусія Percussion

Трансілюмінація Transillumination

31 / 200
До клініки звернувся хлопчик 10-ти років зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: довжина нижньої третини обличчя незначною мірою вкорочена, супраментальна складка глибока, положення підборіддя не змінене. При огляді порожнини рота: верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю величину коронки. Ріжучі краї нижніх фронтальних зубів торкаються слизової оболонки ясен верхньої щелепи, відношення 6|6 нейтральне. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old boy came to the clinic with complaints of a cosmetic defect. Objectively: the length of the lower third of the face is slightly shortened, the supramental fold is deep, the position of the chin is not changed. When examining the oral cavity: the upper front teeth overlap the lower ones by the entire crown size. The cutting edges of the lower front teeth touch the mucous membrane of the upper jaw gums, the ratio 6|6 is neutral. What is the most likely diagnosis?

Глибокий нейтральний прикус Deep Neutral Bite

Глибокий дистальний прикус Deep distal bite

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Глибоке перекриття Deep overlap

Прогнатичний нейтральний прикус Prognathic neutral bite

32 / 200
Хлопчик 8-ми років звернувся в клініку зі скаргами на неправильне співвідношення передніх зубів. Об’єктивно: нижня губа і підборіддя вистоять вперед, ріжучі краї нижніх різців перекривають верхні різці, мезіально-щічні горбики перших молярів верхньої щелепи змикаються з дистально-щічними горбиками перших молярів нижньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old boy came to the clinic with complaints about the incorrect ratio of the front teeth. Objectively: the lower lip and chin protrude forward, the cutting edges of the lower incisors overlap the upper incisors, the mesial-buccal cusps of the first molars of the upper jaw close with the distal-buccal cusps of the first molars of the lower jaw. What is the most likely diagnosis?

Аномалійний прикус, і клас за Енглем Anomalous bite, and Engle class

Аномалійний прикус, іі клас за Енглем Anomalous bite, ii class according to Engle

Аномалійний прикус, іі клас 1 підклас за Енглем Anomalous bite, ii class 1 subclass according to Engle

Аномалійний прикус, ііі клас за Енглем Anomalous bite, iii class according to Engle

Аномалійний прикус, іі клас 2 підклас за Енглем Anomalous bite, ii class 2 subclass according to Engle

33 / 200
У хворої 68-ми років на етапі виго- товлення повних пластинкових протезів була проведена лабіометрія за Калініною. Дат вимірювання склали 10 мм. У відповідності з цим висота прикусного валика у передньому відділі має скласти: A 68-year-old patient underwent labiometry according to Kalinina at the stage of manufacturing complete plate prostheses. The measurement data was 10 mm. In accordance with this, the height of the bite roller in the front section should be:

2 мм нижче краю верхньої губи 2 mm below the edge of the upper lip

4 мм нижче краю верхньої губи 4 mm below the edge of the upper lip

4 мм вище краю верхньої губи 4 mm above the edge of the upper lip

2 мм вище краю верхньої губи 2 mm above the edge of the upper lip

На рівні краю верхньої губи At the level of the edge of the upper lip

34 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, біль від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Об’єктивно: в 37 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, швидкоми-нуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of a cavity in the tooth on the lower left jaw, pain from sweet, sour and solid food. Objectively: in 37 tooth has a deep carious cavity filled with light-colored, softened dentin. Probing is painful at the bottom of the carious cavity, the reaction to cold is painful, quick-witted. What is the most likely diagnosis?

ІЬстрий глибокий карієс Acute deep caries

ІЬстрий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Іострий середній карієс Acute middle caries

35 / 200
Хвора 57-ми років з’явилася зі скаргами на відчуття печіння, стягну-тості у роті. Під час огляду на слизовій щік по лінії змикання зубів виявлені білуваті папули, які місцями зливаються одна з одною, утворюючи мереживний малюнок, злегка здіймаються над рівнем слизової оболонки, не знімаються під час поскоблювання шпателем. Встановіть попередній діагноз: A 57-year-old patient presented with complaints of a burning sensation, stiffness in the mouth. During the examination, whitish papules were found on the mucous membrane of the cheek along the line of teeth closure , which merge with each other in places, forming a lacy pattern, slightly rise above the level of the mucous membrane, do not come off during scraping with a spatula. Establish a preliminary diagnosis:

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

Типова форма червоного плескатого лишаю Typical form of red lichen planus

Залози Фордайса Fordyce's glands

Іострий псевдомембранозний кан-дидоз Acute pseudomembranous candidosis

Проста форма лейкоплакії Simple form of leukoplakia

36 / 200
На прийомі у стоматолога хворий 20-ти років без обтяженого загаль-носоматичного статусу, знаходиться у напруженому психоемоційному стані. Раптово почалося значне уповільнення пульсу і дихання, виникла різка блідість шкірних покривів, виступив холодний піт, після чого він зне- притомнів. Після вдихання парів 10% розчину аміаку нормальний стан пацієнта відновився. Який невідкладний стан мав місце у даному випадку? At the dentist's appointment, a 20-year-old patient with no severe general nosomatic status is in a tense psycho-emotional state. Suddenly, a significant slowing of the pulse and breathing began, sudden pallor appeared skin, a cold sweat appeared, after which he fainted. After inhaling the vapors of a 10% ammonia solution, the patient's normal condition was restored. What emergency condition occurred in this case?

Рефлекторна непритомність Reflex fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Серцева непритомність Cardiac syncope

Мозкова непритомність Cerebral syncope

Колапс Collapse

37 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад хірургічного профілю, при якому необхідна одна посада санітарки? What should be the number of medical positions of a surgical profile, in which one position of nurse is required?

Одна посада молодшого медичного персоналу на дві посади лікаря One junior medical staff position for two doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лікаря One junior medical staff position for three doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лікаря One junior medical staff position for five doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лікаря One junior medical staff position for one doctor position

Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно від кількості лікарів в кабінеті One junior medical staff position regardless of the number of doctors in the office

38 / 200
Хворому 30-ти років встановлений діагноз: хронічний середній карієс 14 зуба. Назвіть найбільш розповсюджений у даному випадку метод лікування: A 30-year-old patient is diagnosed with: chronic medium caries of 14 teeth. Name the most common treatment method in this case:

Раціональне харчування Rational nutrition

Хірургічний метод лікування 14 зуба (препарування каріозної порожнини), ізолююча прокладка, постійна пломба Surgical method of treatment of tooth 14 (carious cavity preparation), insulating gasket, permanent filling

Хірургічний метод лікування 14 зуба (препарування каріозної порожнини), кальційвмісна прокладка, тимчасова пломба Surgical method of treatment of tooth 14 (carious cavity preparation), calcium-containing gasket, temporary filling

Консервативна терапія 14 зуба Conservative therapy of tooth 14

Гігієнічний догляд за ротовою порожниною Hygienic oral care

39 / 200
За одну умовну одиницю працеєм-ності (УОП) прийнято трудовитрати лікаря впродовж: For one conventional labor productivity unit (UOP), the doctor's labor costs are accepted during:

8 хвилин 8 minutes

20 хвилин 20 minutes

5 хвилин 5 minutes

16 хвилин 16 minutes

12 хвилин 12 minutes

40 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на інтенсивний, розриваючий, пульсуючий біль у ділянці 26, який з’явився вперше і продовжується 4 доби. Об’єктивно: перкусія 26 різко болісна, зуб рухливий, слизова оболонка навколо 26 гіперемована, набрякла, пальпація болюна. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of intense, tearing, throbbing pain in area 26, which appeared for the first time and continues for 4 days. Objectively: percussion 26 sharply painful, the tooth is mobile, the mucous membrane around 26 is hyperemic, swollen, palpation is painful. What is the most likely diagnosis?

Юстрий серозний пульпіт Oyster serous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

ІЬстрий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Юстрий гнійний періодонтит Uster purulent periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

41 / 200
У хворої 65-ти років з’явилися припухлість та біль у скроневій ділянці, яка посилюється під час жування, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: температура тіла 38,3oC, ттткіра звичайного кольору. В лівій скроневій ділянці пальпаторно виявляється болісний щільний інфільтрат без чітких меж, має вигляд 'пісочного годинника'. Відкривання рота обмежене до 3,0 см. Комірка видаленого зуба заповнена згустком сірого кольору. Який діагноз найбільш імовірний? A 65-year-old patient developed swelling and pain in the temporal area, which worsens during chewing, limited opening of the mouth. Objectively: body temperature 38 ,3oC, tttkira of normal color. In the left temporal area, palpation reveals a painful dense infiltrate without clear borders, it has the appearance of an 'hourglass'. The opening of the mouth is limited to 3.0 cm. The cell of the extracted tooth is filled with a gray clot. What is the most likely diagnosis?

Флегмона орбіти Phlegmon of the orbit

Глибока флегмона скроневої ділянки Deep phlegmon of the temporal area

Флегмона вилицевої ділянки Phlegmon of the facial area

Флегмона періорбітальної ділянки Phlegmon of the periorbital area

Поверхнева флегмона підскроневої та крилопіднебінної ямок Superficial phlegmon of the subtemporal and pterygoid fossa

42 / 200
У хворого 67-ми років еритематозно-геморагічна форма бешихи обличчя. Який збудник є причиною даного захворювання? A 67-year-old patient has erythematous-hemorrhagic facial erysipelas. What pathogen is the cause of this disease?

Клостридіальні анаероби Clostridial anaerobes

Грибки Mushrooms

Бактероїди Bacteroids

Стрептокок Streptococcus

Стафілокок Staphylococcus

43 / 200
Хворий 20-ти років звернувся зі скаргами на естетичний недолік у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 31 зуба повністю відсутня. Корінь зуба зруйновано до рівня ясен. На Ro-грамі: кореневий канал запломбовано, змін у періапікальних тканинах немає. Яку конструкцію доцільно виготовити хворому? A 20-year-old patient complained of an aesthetic defect in the frontal area of ​​the lower jaw. Objectively: the crown part of tooth 31 is completely missing. The root of the tooth is destroyed to the level gums. On the Ro-gram: the root canal is sealed, there are no changes in the periapical tissues. What construction should be made for the patient?

Суцільнолита куксова вкладка з коронкою Solid cast crown insert

Штифтовий зуб за Річмондом Richmond pin tooth

Простий штифтовий зуб Simple pin tooth

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

44 / 200
Хворого 22-х років турбує зміна кольору зуба та неприємні відчуття, що виникають під час розжовування твердої їжі. Об’єктивно: у 25 зубі каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба, зондування дна каріозної порожнини безболісне, реакція на термічні подразники відсутня. Вертикальна перкусія слабко-болісна. Слизова оболонка ясен біля зуба пастозна, ціанотична, є нориця з гнійними виділеннями. Регіональний лімфаденіт. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient is concerned about tooth discoloration and unpleasant sensations when chewing solid food. Objectively: the 25th tooth has a carious cavity that connects with the cavity of the tooth, probing the bottom of the carious cavity is painless, there is no reaction to thermal stimuli. Vertical percussion is mildly painful. The mucous membrane of the gums near the tooth is pasty, cyanotic, there is a fistula with purulent discharge. Regional lymphadenitis. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

45 / 200
У хворого на медіальній поверхні 44 зуба порожнина емалі та дентину, виповнена щільним пігментованим дентином. Реакція на температурні подразники безболісна. Діагностичне препарування незначно болісне по емалево-дентинній межі. Який найбільш імовірний діагноз? The patient has an enamel and dentin cavity on the medial surface of tooth 44, filled with dense pigmented dentin. The reaction to temperature stimuli is painless. Diagnostic dissection is slightly painful along the enamel-dentin border. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія Hypoplasia

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Середній хронічний карієс Medium chronic caries

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

46 / 200
Мати дівчинки 3-х місяців скаржиться на наявність у дитини пухлини верхньої губи і лівої щоки. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок наявності пухлини лівої щоки і верхньої губи на якій шкіра має синюшний колір. Симптом наповнення позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? The mother of a 3-month-old girl complains that the child has a tumor on the upper lip and left cheek. Objectively: facial asymmetry due to the presence of a tumor on the left cheek and upper lip on which the skin has a bluish color. The filling symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Фіброма Fibroma

Кіста м’яких тканин Soft tissue cyst

Нейрофіброматоз Neurofibromatosis

Хєрувізм Cherubism

Гемангіома Hemangioma

47 / 200
Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на припухлість і гострий біль у піднижньощелепному трикутнику, що посилюється під час прийому гострої їжі. Було встановлено діагноз: загострення хронічного калькульозного сіалоаденіту з локалізацією конкременту в середній частині слинної протоки. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку? A 25-year-old patient complained of swelling and acute pain in the submandibular triangle, which worsens when eating spicy food. The diagnosis was established: exacerbation of chronic calculous sialoadenitis with localization of a calculus in the middle part of the salivary duct. What method of treatment is the most rational in this case?

Слиногенна дієта Slinogenic diet

Розсічення протоки і видалення каменя Dissection of the duct and removal of the stone

Екстирпація залози Extirpation of the gland

Бужирування протоки Buging of the channel

Фізіотерапевтичні засоби Physiotherapy means

48 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16, 15 та 43-33 пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з серозним ексудатом, під’ясенний зубний камінь. Рухливість зубів і ступеня. Рентгенологічно: резорбція між-альвеолярних перегородок до 1 /3 висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums throughout. In area 16, 15 and 43 -33 periodontal pockets with a depth of 3-3.5 mm with serous exudate, subgingival calculus. Mobility of teeth and degree. X-ray: resorption of inter-alveolar partitions up to 1/3 height. What is the most likely diagnosis?

іенералізований пародонтит, початковий ступінь generalized periodontitis, initial degree

іенералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

іенералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг generalized periodontitis and degrees, chronic course

іенералізований пародонтит і ступеня, загострений перебіг generalized periodontitis and degrees, acute course

49 / 200
Пацієнт 46-ти років після проведення провідникової анестезії лідо-каїном (2% - 20 мл) з адреналіном 1:100000 поскаржився на різке погіршення загального стану. Об’єктивно: свідомість затьмарена, загальмований, шкірні покриви бліді, пульс ниткоподібний, АТ70 /40 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complained of a sharp deterioration in his general condition after conduction anesthesia with lidocaine (2% - 20 ml) with adrenaline 1:100000. About' objectively: consciousness is clouded, inhibited, the skin is pale, the pulse is filamentous, blood pressure 70 /40 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Зомління Grinding

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

50 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на запалення ясен, рухомість зубів. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, всі зуби мають і-іі ступінь рухомості. Який вид стабілізації зубів потрібно застосувати в даному випадку? A 52-year-old patient complains of inflammation of the gums, mobility of the teeth. Objectively: the dentition is intact, all teeth have the i-ii degree of mobility. What type of stabilization teeth should be used in this case?

Фронто-сагітальна Fronto-sagittal

Парасагітальна Parasagittal

Сагітальна Sagittal

Фронтальна Front

Стабілізація по дузі Stabilization along the arc

51 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль у ділянці 85, який посилюється під час накушування. Перкусія зуба болісна, термопроба негативна, коронка зруйнована на 2/3. На Ro-грамі спостерігається резорбція кореня. Яка тактика лікаря? An 8-year-old boy complains of pain in area 85, which intensifies during biting. Percussion of the tooth is painful, the thermal test is negative, the crown is destroyed by 2/3. Ro-gram shows resorption of the root. What are the doctor's tactics?

Видалення зуба Tooth removal

Кальційвмісні препарати Calcium-containing drugs

Антисептична обробка Antiseptic processing

! мпрегнаційний метод ! impregnation method

Содові полоскання Soda rinses

52 / 200
Хвора 53-х років звернулася до лікаря зі скаргами на біль і кровоточивість ясен під час прийому їжі. Об’єктивно: ясеневі сосочки пухкі, набряклі, зуби рухливі і-іі ступеня, пародонтальні кишені 7-8 мм. Деструкція міжзубної перегородки на 2/3 довжини кореня. Хвора страждає на цукровий діабет. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient turned to the doctor complaining of pain and bleeding gums while eating. Objectively: the gingival papillae are loose, swollen, the teeth are mobile and -II degree, periodontal pockets of 7-8 mm. Destruction of the interdental septum on 2/3 of the root length. The patient suffers from diabetes. What is the most likely diagnosis?

Пародонтит іі ступеня Periodontitis of the 2nd degree

Пародонтит ііі ступеня Periodontitis of the iii degree

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Пародонтит легкого ступеня Mild periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

53 / 200
Хворий 34-х років після проведення туберальної анестезії Sol. Lіdokаі-nі 2% - 2,0 мл через 5 хвилин став збуджений, поскаржився на головний біль, нудоту, запаморочення, оніміння губ та язика, відчуття стиснення у грудній клітці. Об’єктивно: різка блідість шкірних покривів та губ, гіпотонія м’язів, похолодання кінцівок, пульс слабкий, частий, АТ- 80/40 мм рт.ст, продовжує знижуватись. Дихання поверхневе, часте. Який найбільш імовірний дїагноз? A 34-year-old patient after tuberal anesthesia with Sol. Lidocaine 2% - 2.0 ml after 5 minutes became agitated, complained of headache, nausea . . Breathing is shallow, frequent. What is the most likely diagnosis?

ІЬстра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Мозковий інсульт Cerebral stroke

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

54 / 200
Хворий 16-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен, яка посилюється під час їжі. Захворів 3 дні тому. Об’єктивно: хворий блідий, температура 39oC, підщелепні лімфовузли з правого боку збільшені, болісні та рухливі. Ясеневі сосочки в ділянці 48, 47, 46, 45, 44, 43 з виразками, які вкриті некротичним нальотом. Цілісність зубо-ясенного з’єднання не порушена. Порожнина рота не санова-на. Неприємний запах з рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient complains of pain and bleeding gums, which worsens when eating. He got sick 3 days ago. Objectively: the patient is pale, the temperature is 39oC, submandibular lymph nodes on the right side are enlarged, painful and mobile. Gingival papillae in the area 48, 47, 46, 45, 44, 43 with ulcers that are covered with necrotic plaque. The integrity of the tooth-gingival connection is not violated. The oral cavity is not healthy . Bad breath. What is the most likely diagnosis?

Перикоронарит Pericoronaritis

Іострий дифузний катаральний гінгівіт Acute diffuse catarrhal gingivitis

Пародонтальний абсцес в ділянці 48, 47, 46, 45, 44, 43 Periodontal abscess in area 48, 47, 46, 45, 44, 43

Локалізований виразковий пародонтит Localized ulcerative periodontitis

Іострий виразково-некротичний гінгівіт Acute ulcerative-necrotic gingivitis

55 / 200
Хворий 29-ти років скаржиться на інтенсивний біль зубів на нижній щелепі, оніміння нижньої губи зліва, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,0oC, безсоння, відсутність апетиту. Хворіє 5 днів. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин лівої підщелепної ділянки. Відкривання рота обмежене, регіонарні лімфовузли збільшені, болючі. При огляді порожнини рота коронка 36 зруйнована на 1/3, сірого кольору, рухомість зуба і ступеня. Перехідна складка на нижній щелепі зліва згладжена, слизова набрякла, гіперемована, альвеолярний відросток деформований з обох боків. На рентгенограмі - ознаки хронічного періодонтиту 36. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complains of intense toothache on the lower jaw, numbness of the lower lip on the left, general weakness, an increase in body temperature up to 38.0oC, insomnia, lack of appetite. He has been sick for 5 days. Objectively: the face is asymmetric due to swelling of the soft tissues of the left submandibular area. Mouth opening is limited, regional lymph nodes are enlarged, painful. When examining the oral cavity, crown 36 is destroyed by 1/3, gray in color, tooth mobility and degree. The transitional fold on the lower jaw on the left is smoothed, the mucous membrane is swollen, hyperemic, the alveolar process is deformed on both sides. The X-ray shows signs of chronic periodontitis 36. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного одонтогенного остеомієліту Exacerbation of chronic odontogenic osteomyelitis

Іострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Хронічний періостит, осифікуюча форма Chronic periostitis, ossifying form

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Іострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

56 / 200
Пацієнт 68-ми років звернувся до стоматолога зі скаргою на перелом базису повного знімного пластинкового протезу верхньої щелепи, яким користується 4 роки. Огляд протеза показує, що його частини зіставляються по лінії перелому. Об’єктивне обстеження тканин протезного ложа вказує на атрофію альвеолярних відростків. Яка тактика лікаря? A 68-year-old patient came to the dentist with a complaint of a fracture of the base of the complete removable plate prosthesis of the upper jaw, which he has been using for 4 years. Examination of the prosthesis shows that its parts are matching along the fracture line. An objective examination of the tissues of the prosthetic bed indicates atrophy of the alveolar processes. What are the doctor's tactics?

Полагодити протез методом паяння Repair prosthesis by soldering

Полагодити протез позалаборатор-ним методом Repair the prosthesis by non-laboratory method

Виготовити новий протез із використанням імплантатів Make a new prosthesis using implants

Провести хірургічну корекцію протезного ложа Perform surgical correction of prosthetic bed

Виготовити новий протез на верхню щелепу Make a new upper jaw prosthesis

57 / 200
Хворий звернувся в клініку зі скаргами на печіння, біль слизової оболонки, металевий присмак у порожнині рота, що виникли після протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі два паяні мостоподібні протези з опорою на 13, 16, 22, 25, які виготовлені з нержавіючої сталі з покриттям нітридом титану; бюгельний протез на нижню щелепу з КХС. Протези повноцінні у функціональному та технологічному плані. В 26, 37 амальгамові пломби. Який найбільш імовірний діагноз? The patient came to the clinic with complaints of burning, pain of the mucous membrane, a metallic taste in the oral cavity, which occurred after prosthetics. Objectively: there are two solder joints on the upper jaw bridge-like prostheses with a support on 13, 16, 22, 25, which are made of stainless steel with titanium nitride coating; lower jaw brace prosthesis with KHS. The prostheses are functionally and technologically complete. In 26, 37, amalgam fillings. What is the most likely diagnosis ?

Токсичний стоматит Toxic stomatitis

Контактний стоматит Contact stomatitis

Акриловий стоматит Acrylic stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Іальванічний стоматит Ialvanic stomatitis

58 / 200
Пацієнт, якому 6 днів тому вперше виготовили частковий знімний протез на верхню щелепу, звернувся до лікаря зі скаргами на печіння в ділянці твердого піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка під протезом гі-перемована, набрякла, чіткі контури протеза на протезному ложі. Механічних пошкоджень не виявлено. Яке ускладнення виникло в даній клінічній ситуації? A patient who had a partial removable prosthesis on the upper jaw made for the first time 6 days ago turned to the doctor with complaints of burning in the area of ​​the hard palate. Objectively: mucous membrane under the prosthesis, there is a swollen, swollen, clear contours of the prosthesis on the prosthetic bed. No mechanical damage was detected. What complication occurred in this clinical situation?

Травматичний стоматит Traumatic stomatitis

Токсичний стоматит Toxic stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

59 / 200
Хвора 68-ми років звернулася зі скаргами на наявність заїд в кутах рота. Користується повними знімними протезами для обох щелеп 5 років. Об’єктивно: висота нижньої третини обличчя знижена, кути рота опущені, шкіра в кутах рота мацерована. Назвіть причину даного ускладнення: A 68-year-old female patient complained about the presence of bites in the corners of her mouth. She has been using complete removable prostheses for both jaws for 5 years. Objectively: the height of the lower third of the face lowered, the corners of the mouth are lowered, the skin in the corners of the mouth is macerated. Name the cause of this complication:

Порушення гігієни порожнини рота Violation of oral hygiene

Вікові зміни кісткової основи протезного ложа Age-related changes in the bone base of the prosthetic bed

Постійне користування протезами Constant use of prostheses

Зниження міжальвеолярної висоти Reduction of interalveolar height

Деформація базисів протезів Deformation of prosthesis bases

60 / 200
У пацієнта 37-ми років на стоматологічному прийомі під час екстракції 45 зуба розвинувся анафілактичний шок. Які препарати необхідно ввести хворому при цьому невідкладному стані? A 37-year-old patient developed anaphylactic shock at a dental appointment during the extraction of tooth 45. What drugs should be administered to the patient in this emergency?

Адреналін, глюкокортикоїдні гормони Adrenaline, glucocorticoid hormones

Антигістамінні препарати Antihistamines

Анальгетики, протисудомні препарати Analgesics, anticonvulsants

Кофеїн, кордіамін Caffeine, Cordiamine

Дихальні аналептики Respiratory analeptics

61 / 200
У хворої 38-ми років скарги на постійний ниючий біль у нижній щелепі зліва, утруднене відкривання рота, біль під час пальпації за кутом нижньої щелепи, підвищення температури тіла до 39oC. Був поставлений діагноз: флегмона лівого крилоподібнощелепного простору. Яке лікування показано хворій? A 38-year-old patient complains of constant aching pain in the lower jaw on the left, difficulty opening the mouth, pain during palpation at the corner of the lower jaw, an increase in body temperature to 39oC. A diagnosis was made: phlegmon of the left pterygoid-maxillary space. What treatment is shown to the patient?

Розкриття флегмони, дренування рани, антимікробна, антигістамінна, протизапальна терапія Opening of phlegmon, drainage of the wound, antimicrobial, antihistamine, anti-inflammatory therapy

Розкриття флегмони, дренування рани, призначення серцевих та знеболюючих препаратів Opening phlegmon, draining the wound, prescribing heart and painkillers

Розкриття флегмони, дренування рани, призначення знеболюючих препаратів Opening phlegmon, draining the wound, prescribing painkillers

Призначення протизапальної, антимікробної, антигістамінної, знеболюючої терапії Prescription of anti-inflammatory, antimicrobial, antihistamine, analgesic therapy

Розкриття флегмони, дренування рани, призначення фізіотерапевтичного лікування Disclosure of phlegmon, drainage of the wound, appointment of physiotherapeutic treatment

62 / 200
Хворий 68-ми років звернувся з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: зруйнована коронка 18 на 1/2, краї гострі, на слизовій оболонці щоки у ретромолярному просторі ділянка помутніння епітелію слизової з чіткими контурами, яка не підвищується над рівнем слизової, при зіскоблюванні не знімається, нагадує тонкий цигарковий папір. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old patient applied for oral cavity rehabilitation. Objectively: destroyed crown 18 by 1/2, sharp edges, on the mucous membrane of the cheek in the retromolar a large area of ​​turbidity of the epithelium of the mucous membrane with clear contours, which does not rise above the level of the mucous membrane, does not come off when scraped, resembles thin tissue paper. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боуена Bowen's disease

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Роговіючий плоскоклітинний рак Keranomatous squamous cell carcinoma

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

Проста форма лейкоплакії Simple form of leukoplakia

63 / 200
Жінка 42-х років скаржиться на затримку їжі в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: у 36 глибока порожнина в межах біляпульпарного дентину, дно та стінки пігментовані, щільні. Зондування, термодіагностика та перкусія безболісні. Який додатковий метод діагностики необхідно провести для встановлення діагнозу? A 42-year-old woman complains of food retention in a tooth on the lower jaw. Objectively: at 36, there is a deep cavity within the peripulpal dentine, the bottom and walls are pigmented, dense. Probing, thermodiagnostics and percussion are painless. What additional diagnostic method should be performed to establish the diagnosis?

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Рентгенографія X-ray

Трансілюмінація Transillumination

Люмінесцентний Fluorescent

Гальванометрія Galvanometry

64 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на парестезію слизової оболонки рота справа, а також на скованість і тугорухомість правого скронево-нижньощелепного суглоба вранці. Протягом доби рухомість нижньої щелепи зростає. Для якого захворювання найбільш характерні ці симптоми? A 68-year-old patient complains of paresthesia of the oral mucosa on the right, as well as stiffness and stiffness of the right temporomandibular joint in the morning. During the day, the mobility of the lower jaw increases. For which disease are these symptoms most characteristic?

Анкілоз Ankylosis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Артроз Arthritis

Юстрий артрит Oyster arthritis

65 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на появу червоних плям на обличчі Об’єктивно: на шкірі обличчя осередок еритеми у вигляді 'метелика'. Червона облямівка губ інфільтрована, темно-червоного кольору, щільно виповнена гіперкератозними лусочками. На слизовій оболонці щік атрофічні рубці. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of the appearance of red spots on her face Objectively: on the skin of the face there is a foci of erythema in the form of a 'butterfly'. The red border of the lips is infiltrated, dark - red in color, densely filled with hyperkeratotic scales. Atrophic scars on the mucous membrane of the cheeks. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозний вівчак Tuberculosis lamb

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Папульозний сифіліс Papular syphilis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

66 / 200
При накладанні тампону з камфорофенолом у 46 зуб відбулося попадання розчину на слизову оболонку. Оберіть засіб для медикаментозної обробки ураженої ділянки: When applying a tampon with camphorophenol to the 46th tooth, the solution got on the mucous membrane. Choose a means for medical treatment of the affected area:

2% розчин натрію хлориду 2% sodium chloride solution

0,5% розчин лимонної кислоти 0.5% citric acid solution

50% розчин етилового спирту 50% ethyl alcohol solution

1% розчин цитралю 1% citral solution

1% вапняна вода 1% lime water

67 / 200
Постраждалий 43-х років з вогнепальним пораненням порожнини рота, розривом тканин піднебіння і глотки, з дихальною недостатністю, що наростає, госпіталізований до клініки. Об’єктивно: клапоть шкіри, що звисає, під час вдиху частково, а іноді і повністю закриває вхід у гортань. Який вид асфіксії у постраждалого? A 43-year-old victim with a gunshot wound to the oral cavity, laceration of the tissues of the palate and pharynx, with increasing respiratory failure, was hospitalized in the clinic. Objectively: flap hanging skin partially and sometimes completely closes the entrance to the larynx during inhalation. What kind of asphyxia does the victim have?

Дислокаційна Dislocation

Аспіраційна Aspirational

Стенотична Stenotic

Клапанна Valve

Обтураційна Obstructive

68 / 200
Хворий 33-х років скаржиться на самочинний біль, що посилюється вночі та від механічних подразників. Біль непокоїть 10 місяців. Об’єктивно: в 47 зубі каріозна порожнина. Вкажіть додаткові методи дослідження для встановлення діагнозу: A 33-year-old patient complains of spontaneous pain that worsens at night and from mechanical stimuli. The pain has been bothering him for 10 months. Objectively: the 47th tooth has a carious cavity. Specify additional research methods to establish a diagnosis:

Люмінесцентна діагностика, зондування Luminescent diagnostics, sensing

Перкусія, термометрія Percussion, thermometry

ЕОД, рентгенографія EOD, radiography

Термодіагностика, люмінесцентна діагностика Thermal diagnostics, fluorescent diagnostics

Перкусія, зондування Percussion, probing

69 / 200
У дитини 12-ти років діагностований хронічний катаральний гінгівіт. Ілибина присінку порожнини рота 7 мм, вуздечки верхньої і нижньої губ середньої сили і висоти прикріплення. ГІ за Федоровим-Володкіною 3,5 бали. Який лікувально-профілактичний захід є першочерговим? A 12-year-old child has been diagnosed with chronic catarrhal gingivitis. The oral cavity is 7 mm thick, the frenulum of the upper and lower lips is of medium strength and height of attachment. GI according to Fedorov- Volodkina 3.5 points. Which treatment and preventive measure is the first priority?

Пластика вуздечок нижньої губи Lower lip frenulum plastic

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Професійна гігієна порожнини рота Professional oral hygiene

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Вестибулопластика Vestibuloplasty

70 / 200
Пацієнту 38-ми років планується виготовити суцільнолитий мостопо-дібний протез з опорою на 35, 27 зуби. Яка необхідна товщина тканин, що препаруються, у цьому випадку на жувальній поверхні опірних зубів? A 38-year-old patient is scheduled to have a one-piece bridge-like prosthesis with a support for 35, 27 teeth. What is the required thickness of the tissues to be prepared, in this case on the masticatory surfaces of abutment teeth?

Не менш 0,2-0,3 мм, не менш 1,0-1,5 мм At least 0.2-0.3 mm, at least 1.0-1.5 mm

Не менш 0,5 мм At least 0.5 mm

Не менш 0,05 мм At least 0.05 mm

Не менш 0,01 мм At least 0.01 mm

Не менш 2,0 мм, не менш 2,5 мм At least 2.0 mm, at least 2.5 mm

71 / 200
Пацієнт 38-ми років звернувся зі скаргами на відчуття печіння у ясні на верхній щелепі справа, металевий присмак. Об’єктивно: штамповано-паяний мостоподібний протез з опорою на 16,13 зуби, вкритий МЗП, виготовлений 3 місяці тому. 17 зуб вкритий сталевою коронкою. Які імовірні візуальні ознаки електрохімічної корозії? A 38-year-old patient complained of a burning sensation in the gums on the right upper jaw, a metallic taste. Objectively: a stamped-soldered bridge prosthesis with a support on 16, 13 teeth covered with MZP made 3 months ago. 17 tooth covered with a steel crown. What are the likely visual signs of electrochemical corrosion?

Стертість МЗП на вестибулярній поверхні Abrasion of the MZP on the vestibular surface

Гіперемія ясни Hyperemia is clear

Потемніння місць спайки Darkening of adhesion

Побіління ясни Whitening is clear

Стертість МЗП на жувальній поверхні Abrasion of the MZP on the chewing surface

72 / 200
Пацієнт 63-х років звернувся зі скаргами на поломку часткового знімного пластинкового протезу. З анамнезу: протез виготовлений 2 роки тому, користування не утруднене. Перед передачею протеза до зуботе-хнічної лабораторії слід оцінити: A 63-year-old patient complained about the breakage of a partial removable plate prosthesis. From the anamnesis: the prosthesis was made 2 years ago, it is not difficult to use. Before handing over the prosthesis to the dentist - the clinical laboratory should be assessed:

Ступінь балансування протеза Degree of prosthesis balancing

Ступінь фіксації кламерів Degree of fixation of staplers

Оклюзійні взаємовідношення Occlusal relations

Точність співставлення відламків Shard matching accuracy

Колір пластмаси Plastic color

73 / 200
Чоловік 32-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. З анамнезу відомо, що працює за комп’ютером впродовж 8-ми років. Об’єктивно: корені передніх зубів правої верхньої щелепи оголені, у пришийковій ділянці коронок і коренів зубів вогнища некрозу, темно-коричневого кольору, що легко видаляються екскаватором. Неушкоджені ділянки емалі мутно-білого кольору. Зондування вогнищ некрозу безболісне, реакція на холод безболісна. На Ro-грамі видно ніші, що відповідають ділянкам некрозу. Який попередній діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old man turned to a dentist for the purpose of sanitizing the oral cavity. From the anamnesis, it is known that he has been working at a computer for 8 years. About objectively: the roots of the front teeth of the right upper jaw are exposed, in the cervical region of the crowns and roots of the teeth, there are dark brown foci of necrosis that are easily removed with an excavator. Intact areas of the enamel are cloudy white in color. Probing of the foci of necrosis is painless, the reaction to cold is painless. Ro-gram shows niches corresponding to areas of necrosis. What is the most likely preliminary diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Комп’ютерний некроз твердих тканин Computerized Necrosis of Hard Tissues

Хімічний некроз твердих тканин Chemical necrosis of solid tissues

74 / 200
Жінка 45-ти років скаржиться на короткочасний біль під час прийому їжі, чистці зубів, біль від холодного у 13, 14, 23, 24. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 13, 14, 23, 24 виявлені дефекти у вигляді клину в межах плащового дентину, краї гладенькі, блискучі, зондування болісне по приясе-невій стінці, реакція на холод болісна, швидкоминуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old woman complains of short-term pain during eating, brushing her teeth, pain from cold at 13, 14, 23, 24. Objectively: in the cervical area 13, 14, 23, 24, defects in the form of a wedge were found within the mantle dentine, the edges are smooth, shiny, probing is painful along the perineal wall, the reaction to cold is painful, transient. What is the most likely diagnosis?

Середній карієс Average caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія емалі Enamel erosion

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

75 / 200
Хворому 28-ми років у поліклініці місяць тому був видалений 26 з приводу хронічного періодонтиту. З анамнезу відомо, що видалення було складним. В даний час хворого госпіталізовано з діагнозом: нориця гайморо- вої пазухи, хронічний поліпозний гайморит з правого боку. Яке лікування необхідно провести цьому хворому? A 28-year-old patient had 26 teeth removed at the polyclinic a month ago due to chronic periodontitis. It is known from the anamnesis that the removal was difficult. Currently, the patient is hospitalized with a diagnosis : sinus fistula, chronic polyposis sinusitis on the right side. What treatment should be given to this patient?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Гайморотомія Chimorotomy

Радикальна гайморотомія з пластичним закриттям нориці Radical sinus surgery with plastic fistula closure

Гайморотомія з пластичним закриттям нориці Chimorotomy with plastic fistula closure

Пластичне закриття нориці Plastic fistula closure

76 / 200
Пацієнту перед видаленням 46 проведена торусальна анестезія. Через три хвилини після анестезії у хворого розвинувся парез мімічної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення? Patient 46 underwent torus anesthesia before removal. Three minutes after anesthesia, the patient developed facial muscle paresis. What caused this complication?

Анастомоз язикового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the lingual nerve with branches of the facial nerve

Анастомоз нижньокоміркового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the inferior cellular nerve with branches of the facial nerve

Анастомоз щічного нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of buccal nerve with branches of facial nerve

Травми гілок лицевого нерва Injuries of branches of the facial nerve

Мікроінсульт Microstroke

77 / 200
Хворий 39-ти років з’явився на прийом до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Під час обстеження встановлено діагноз: хронічний періодонтит 27 Яку анестезію необхідно виконати? A 39-year-old patient appeared for an appointment with a dental surgeon for the purpose of sanitizing the oral cavity. During the examination, the diagnosis was made: chronic periodontitis 27 What anesthesia should be performed ?

Інфраорбітальна, піднебінна Infraorbital, palatal

Плексуальна Plexual

Туберальна, піднебінна Tuberal, palatal

Плексуальна, піднебінна Plexual, palatine

Туберальна Tuberalna

78 / 200
Хворий надійшов до клініки з діагнозом: половинний дефект нижньої щелепи зліва, після комбінованого лікування злоякісного новоутворення. Крім кісткового дефекту у нього відзначається рубцева деформація м’яких тканин підщелепної ділянки. Який найбільш раціональний трансплантат показаний даному хворому? The patient came to the clinic with a diagnosis: half defect of the lower jaw on the left, after combined treatment of a malignant neoplasm. In addition to the bone defect, he has cicatricial deformation of the soft tissues of the submandibular area What is the most rational transplant indicated for this patient?

Ліофілізований ізотрансплантат Lyophilised isograft

Біоімплантат Bio-implant

Консервований алотрансплантат Preserved allograft

Васкуляризований аутотрансплантат Vascularized autograft

Аваскуляризований аутотрансплантат Avascularized autograft

79 / 200
Хворий 43-х років знаходиться на обстеженні у щелепно-лицевому відділенні з попереднім діагнозом: туберкульозний остеомієліт верхньої щелепи. Тканини з вогнища ураження відіслані на мікроскопічне дослідження. Які клітини будуть виявлені, якщо діагноз, що припускається, вірний? A 43-year-old patient is being examined in the maxillofacial department with a preliminary diagnosis: tuberculous osteomyelitis of the upper jaw. Tissues from the lesion are sent for microscopic examination. What cells will be detected if the assumed diagnosis is correct?

Гігантські клітини Пирогова-Лангханса Pirogov-Langhans giant cells

Тучні клітини Mast cells

Зірчастий епітелій Stellate epithelium

Ксантомні клітини Xanthoma cells

Великі онкоцитоподібні клітини Large oncocytic cells

80 / 200
Хворий 65-ти років звернувся із скаргами на печіння в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння, яке посилюється під час вживання їжі. 1,5 місяці тому був протезований знімним пластинковим протезом на верхню щелепу. Об’єктивно: гіперемія та набряк слизової оболонки твердого піднебіння під протезом. Який з додаткових методів обстеження доцільне провести з метою встановлення діагнозу? A 65-year-old patient complained of a burning sensation in the mucous membrane of the hard palate, which worsens when eating. 1.5 months ago, he had prosthetics with a removable lamellar with a prosthesis on the upper jaw. Objectively: hyperemia and swelling of the mucous membrane of the hard palate under the prosthesis. Which of the additional methods of examination is appropriate to carry out in order to establish a diagnosis?

Обстеження у фтизіатра Examination at a phthisiologist

Шкірна проба на акрилати Skin test for acrylates

Цитологічне дослідження Cytological examination

Серологічні реакції Serological reactions

Бактеріоскопія Bacterioscopy

81 / 200
Сидячи в кріслі на прийомі у лікаря-стоматолога хворий 53-х років раптово став задихатися. Обличчя вкрилося липким потом, розвинувся акроціаноз, дихання стало клекочучим, на губах з’явилася рожева піна. В анамнезі - ревматична вада серця (стеноз мітрального клапана). Який невідкладний стан виник у хворого? While sitting in a chair at a dentist's appointment, a 53-year-old patient suddenly began to suffocate. The face became covered with sticky sweat, acrocyanosis developed, breathing became wheezing, lips with 'a pink foam appeared. There is a history of rheumatic heart disease (stenosis of the mitral valve). What emergency condition did the patient have?

Набряк Квінке Quincke edema

Набряк легень Pulmonary edema

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

82 / 200
Пацієнтка 53-х років, що страждає на гіпертонічну хворобу, звернулась на прийом до лікаря-стоматолога з приводу лікування 46 зуба. Під час пломбування кореневих каналів хвора поскаржилась на сильний головний біль, запаморочення, нудоту, ниючий біль у серці. Об’єктивно: Ps-78/хв., ритмічний, напружений. АТ- 220/150 мм рт.ст. Який найбільш імо- вірний діагноз? A 53-year-old patient suffering from hypertension sought an appointment with a dentist regarding the treatment of tooth 46. During root canal filling, the patient complained of severe headache, dizziness, nausea, aching pain in the heart. Objectively: Ps-78/min., rhythmic, tense. BP- 220/150 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Напад стенокардії напруги Attack of angina pectoris

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Набряк легень Pulmonary edema

83 / 200
Хвора 27-ми років звернулася до пародонтолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла, спрагу, слабкість. Після об’єктивного і рентгенологічного обстеження був встановлений діагноз: генералізова-ний пародонтит іі ступеня важкості, абсцедуючий перебіг. Яке додаткове дослідження необхідно провести цій хворій в першу чергу? A 27-year-old patient turned to a periodontologist with complaints of bleeding gums, bad breath, increased body temperature, thirst, weakness. After objective and X-ray examination during the examination, a diagnosis was made: generalized periodontitis of the second degree of severity, abscessing course. What additional research should be carried out for this patient in the first place?

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Визначення тканинної насиченості аскорбіновою кислотою Determination of tissue saturation with ascorbic acid

Реопародонтографія Reoperiodontography

Визначення стійкості капілярів ясен за Кулаженко Determining the stability of gingival capillaries according to Kulazhenko

84 / 200
У хворого 27-ми років склоіономі-ром Chem Fіl Superіor були запломбовані пришийкові каріозні порожнини середньої глибини у ділянці верхніх фронтальних зубів. Що варто зробити після закінчення пломбування в даному клінічному випадку? A 27-year-old patient had mid-depth cervical carious cavities filled in the area of ​​the upper front teeth with a Chem Fil Superior glass ionometer. What should be done after filling in this case clinical case?

Покрити пломбу захисним лаком Cover the seal with protective varnish

Остаточно відшліфувати і відполірувати пломбу без водяного охолодження Final sanding and polishing of the seal without water cooling

Обробити пломбу турбінними борами з водяним охолодженням Process the seal with water-cooled turbine burs

Покрити пломбу вазеліном Cover the seal with Vaseline

Обробити пломбу галогеновим світлом Process the seal with halogen light

85 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: в м’яких тканинах дна порожнини рота є новоутворення у вигляді дифузного розростання, м’якої консистенції, безболісне, при натисканні змінює форму. Шкіра над пухлиною в кольорі не змінена. При пункції отримано світлу рідину. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient is referred to a dental surgeon for consultation. Objectively: there is a neoplasm in the form of a diffuse growth in the soft tissues of the floor of the oral cavity, m 'what consistency, painless, changes shape when pressed. The color of the skin above the tumor has not changed. A light fluid was obtained during the puncture. What is the most likely diagnosis?

Юстрий лімфаденіт Uster lymphadenitis

Ліпома Lipoma

Лімфангіома Lymphangioma

Гемангіома Hemangioma

Фіброма Fibroma

86 / 200
У дівчинки 6,5 років фісури перших молярів глибокі, без ознак каріозного процесу. Назвіть ефективний метод профілактики карієсу цієї групи зубів: In a 6.5-year-old girl, the fissures of the first molars are deep, without signs of the carious process. Name an effective method of caries prevention for this group of teeth:

Своєчасне відвідування стоматолога Timely visit to the dentist

Гігієнічне навчання по догляду за порожниною рота Hygienic oral care training

Прийом препаратів кальцію Taking calcium supplements

Інвазивне пломбування Invasive sealing

Герметизація фісур Fissure sealing

87 / 200
Хворий 33-х років звернувся зі скаргами на напади самочинного болю з інтервалами близько 2 годин, що непокоять протягом доби. Такий же біль виникає від дії усіх подразників. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба наявна глибока каріозна порожнина з великою кількістю розм’якшеного дентину. Зондування болісне в одній точці. Вертикальна перкусія болісна. ЕОД- 20 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complained of self-inflicted pain attacks with intervals of about 2 hours, which are disturbing throughout the day. The same pain arises from the action of all stimuli. About objectively: on the chewing surface of tooth 46 there is a deep carious cavity with a large amount of softened dentin. Probing is painful in one point. Vertical percussion is painful. EOD - 20 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт 46 зуба Acute limited pulpitis of tooth 46

Гострий гнійний пульпіт 46 зуба Acute purulent pulpitis of tooth 46

Гострий глибокий карієс 46 зуба Acute deep caries of tooth 46

Гіперемія пульпи 46 зуба Hyperemia of the pulp of tooth 46

Гострий дифузний пульпіт 46 зуба Acute diffuse pulpitis of tooth 46

88 / 200
У хворого 49-ти років генералізо-ваний пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг. Виготовляють незнімні шини-протези. Який відбитковий матеріал необхідно застосувати в даному випадку? A 49-year-old patient has generalized periodontitis of the 2nd degree, a chronic course. Fixed splints-prostheses are made. What impression material should be used in this case?

Упін, стомальгін Upin, stomalgin

Сіеласт-69 Cielast-69

Акрилоксид, протакрил Acryloxide, protacryl

Гіпс, дентол Gypsum, dentol

Стенс, ортокор Stens, orthocore

89 / 200
Пацієнт 20-ти років скаржиться на западання верхньої губи по відношенню до нижньої, виступаюче підборіддя. Об’єктивно: підносова складка заглиблена, нижня частина обличчя вкорочена, обернене глибоке перекриття різців, вестибулярний нахил нижніх різців. Медіальні вестибуляр- ні горбки 16, 26 зубів контактують з щічними медіальними 37,47 і щічними дистальними горбиками 36, 46. Який вид деформації має місце? A 20-year-old patient complains of the upper lip sinking in relation to the lower one, a protruding chin. Objectively: the nasolabial fold is deepened, the lower part of the face is shortened, the inverted deep overlap of incisors, vestibular inclination of lower incisors. Medial vestibular cusps 16, 26 of teeth contact with buccal medial 37, 47 and buccal distal cusps 36, 46. What kind of deformation is taking place?

Прогнатія Prognathia

Ортогнатія Orthognathia

Перехресний прикус Cross bite

Мікрогенія Microgenia

Прогенія Progeny

90 / 200
Хлопчик 13-ти років звернувся з прогенійним мезіальним прикусом. Треба диференціювати гнатичну і зубоальвеолярну форми патології. Який додатковий метод обстеження дозволяє розрізнити ці форми? A 13-year-old boy presented with a progenic mesial bite. It is necessary to differentiate gnathic and dentoalveolar forms of pathology. What additional examination method allows you to distinguish between these forms?

Фотометрія Photometry

Вимірювання КДМ KDM measurement

ЕМГ EMG

Телерентгенограма Telerentgenogram

Спірографія Spirography

91 / 200
До якої зубощелепної деформації може призвести раннє видалення 73 і 83 зубів? To which maxillofacial deformity can the early removal of teeth 73 and 83 lead?

Прогенічний прикус Progenic bite

Косий прикус Slant bite

Глибокий прикус Deep Bite

Відкритий прикус Open Bite

Вестибулярне розташування 33 і 43 зубів Vestibular arrangement of teeth 33 and 43

92 / 200
До лікаря звернулись батьки з дитиною 8-ми років. Було встановлено ііі ступінь скупченого положення фронтальних зубів із звуженням зубної дуги на 4 мм. Який метод лікування слід застосувати? Parents with an 8-year-old child turned to the doctor. The iii degree of crowded position of the frontal teeth with a narrowing of the dental arch by 4 mm was established. What method of treatment should be applied?

Апарат з гвинтом Apparatus with screw

Компактостеотомія Compactosteotomy

Дуга Айнсворта Aug Ainsworth

Дуга Енгля Engle Arc

Апарат з губними пелотами Apparatus with lip pads

93 / 200
Хворий 17-ти років скаржиться на біль і припухлість в лівій піднижньо-щелепній ділянці, загальну слабкість, підвищену температуру. Два тижні тому лікувався з приводу стоматиту. Зі слів хворого, 5 днів тому з’явилися біль та припухлість величиною з квасолю, яка швидко збільшувалась. Об’єктивно: в лівій піднижньощеле-пній ділянці обмежена припухлість розміром 3х4 см. Шкіра гіперемова-на, пальпація різко болісна. Який най- більш імовірний діагноз? A 17-year-old patient complains of pain and swelling in the left mandibular region, general weakness, high temperature. He was treated for stomatitis two weeks ago. From the words patient, 5 days ago pain and swelling appeared, the size of a bean, which quickly increased. Objectively: in the left submandibular area, a limited swelling of 3x4 cm in size. The skin is hyperemic, palpation is sharply painful. What is the most likely diagnosis ?

Лімфангіома Lymphangioma

Актиномікоз Actinomycosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Хронічний неспецифічний лімфаденіт Chronic nonspecific lymphadenitis

ІЬстрий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

94 / 200
При огляді дитини 8-ми років на вестибулярній поверхні 11, 12, 21, 22 зубів на тлі щільної емалі виявлені плями перлинно-білого кольору, блискучі, безболісні під час зондування, які поступово переходять в незміне-ну емаль. При УФ-опроміненні плями флюоресцують блакитним кольором. Дитина до 3 років мешкала у зоні з вмістом фтору в питній воді 2 мг/л. Про яке некаріозне ураження йдеться? During an examination of an 8-year-old child, on the vestibular surface of teeth 11, 12, 21, 22 against a background of dense enamel, pearly-white spots, shiny, painless under during probing, which gradually turn into unchanged enamel. Under UV-irradiation, the spots fluoresce blue. A child under 3 years of age lived in an area with a fluoride content in drinking water of 2 mg/l. What kind of non-carious lesion is this?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Штрихова форма флюорозу Linear form of fluorosis

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

Ерозивна форма флюорозу Erosive form of fluorosis

95 / 200
На якому етапі медичної евакуації проводять остаточну зупинку кровотечі у постраждалого? At what stage of medical evacuation is the final stop of bleeding in the victim?

- -

МПП MPP

ОМедБ OMedB

МПБ MPB

МПР MPR

96 / 200
Хворому 32-х років був поставлений діагноз: гострий дифузний пульпіт 37 зуба. Який вид знеболювання доцільно застосувати? A 32-year-old patient was diagnosed with acute diffuse pulpitis of the 37th tooth. What type of anesthesia should be used?

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Внутрішньопульпарна анестезія Intrapulpal anesthesia

Туберальна анестезія Tuberal anesthesia

97 / 200
Після аварії в стаціонар було доставлено хворого 37-ми років. При обстеженні виявлено рухомість кісток носа, симптом сходинки по нижньому краю орбіти з обох боків та в ділянці вилицелобного шва зліва. Після рентгенографічного дослідження був поставлений діагноз: перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ііі з уламками. Виберіть оптимальний сучасний метод хірургічного лікування: After the accident, a 37-year-old patient was taken to the hospital. During the examination, the mobility of the bones of the nose, the symptom of a step on the lower edge of the orbit on both sides and in the area of ​​the zygomatic suture was revealed on the left. After an X-ray examination, a diagnosis was made: Le Fort iii fracture of the upper jaw with fragments. Choose the optimal modern method of surgical treatment:

Остеосинтез за Фідершпілем Fiederspiel osteosynthesis

Остеосинтез за Фальтином-Адамсом Faltin-Adams osteosynthesis

Остеосинтез з використанням титанових мініпластин Osteosynthesis using titanium miniplates

Остеосинтез за Збаржем Osteosynthesis according to Zbarge

Двощелепне шинування з використанням пращеподібної пов’язки Double-jaw splinting using a sling-like bandage

98 / 200
Хворий скаржиться на наявність каріозної порожнини у 26 зубі. Об’єктивно: колір зуба змінений, глибока каріозна порожнина, поєднана з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД- 100 мкА. На рентгенограмі: розширення періо-донтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: the color of the tooth has changed, a deep carious cavity is connected to the tooth cavity. Probing and percussion are painless. EOD - 100 μA. On the radiograph: expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

99 / 200
У дитини 2-х років вроджена вада м’якого і твердого піднебіння, яка переходить через альвеолярний відросток верхньої щелепи. М’які тканини губи без деформацій. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-year-old child has a congenital defect of the soft and hard palate that passes through the alveolar process of the upper jaw. The soft tissues of the lip are free of deformities. What is the most probable diagnosis?

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete nonunion of the palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

Скрите незрощення піднебіння Hidden cleft palate

100 / 200
На прийом до лікаря-стоматолога прийшла дитина 10-ти років зі скаргами на біль у кутах рота, особливо під час відкривання. Об’єктивно: у кутах рота, а також на гіпе-ремованій, набряклій червоній облямівці і шкірі губ визначаються множинні скоринки жовтокоричневого кольору. Після їхнього зняття залишаються мокнучі ерозії. Визначається мацерація шкіри на уражених ділянках. Який попередній діагноз? A 10-year-old child came to the dentist with complaints of pain in the corners of the mouth, especially when opening. Objectively: in the corners of the mouth, and also on the hyper-removed, swollen red border and the skin of the lips, multiple crusts of yellow-brown color are determined. After their removal, wetting erosions remain. Maceration of the skin is determined on the affected areas. What is the preliminary diagnosis?

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

101 / 200
Хвора 28-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на безболісне збільшення губ, косметичний дефект. Із анамнезу 2 місяці тому була подібна ситуація, відмічає порушення лімфообігу. Алергологічний статус не ускладнений. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient turned to a dentist with complaints of painless enlargement of the lips, a cosmetic defect. From the anamnesis, there was a similar situation 2 months ago, she notes a violation of lymph circulation. Allergological status is not complicated. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkerson-Rosenthal syndrome

Гранулематозний макрохейліт Мішера Miescher's granulomatous macrocheilitis

Фіброзна форма гранулярного хейліту Fibrous form of granular cheilitis

Лімфадематозний макрохейліт Lymphadematous macrocheilitis

102 / 200
Дитина 6-ти років звернулася з метою профілактичного обстеження ротової порожнини. Об’єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, з глибокими вузькими фісурами, прорізались 4 місяці тому. Який метод профілактики карієсу доцільно використати? A 6-year-old child applied for a preventive examination of the oral cavity. Objectively: 16, 26, 36, 46 teeth are intact, with deep narrow fissures, erupted 4 months ago. Which caries prevention method should be used?

Таблетки фториду натрію Sodium fluoride tablets

Електрофорез 10% розчину глюконату кальцію Electrophoresis of 10% calcium gluconate solution

Аплікація 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

Герметизація фісур зубів Sealing of dental fissures

103 / 200
У дитини 8-ми років діагностовано гострий середній карієс 16, 26, 36, 46 зубів. Який матеріал є найкращим для пломбування каріозних порожнин у даному випадку? An 8-year-old child was diagnosed with acute medium caries of 16, 26, 36, 46 teeth. What material is the best for filling carious cavities in this case?

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Срібна амальгама Silver Amalgam

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Композиційний матеріал Composite Material

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

104 / 200
У хворої 24-х років після того, як її вжалила оса в нижню губу, виник значний набряк обличчя, який прогресував. З’явилося утруднення у відкриванні рота та диханні через рот і ніс. Для невідкладної допомоги хворій необхідно ввести: After being stung by a wasp in the lower lip, a 24-year-old patient developed significant swelling of the face, which progressed. There was difficulty in opening the mouth and breathing through the mouth and nose. For emergency assistance, the patient must be given:

Внутрішньовенно розчин строфантину Intravenous solution of strophanthin

Внутрішньовенно розчин атропіну сульфату Intravenous solution of atropine sulfate

Внутрішньом’язово розчин папаверину гідрохлориду Intramuscular solution of papaverine hydrochloride

Внутрішньовенно розчин дексаме-тазону Intravenous dexamethasone solution

Внутрішньосерцево розчин адреналіну гідрохлориду та внутрішньовенно розчин ізадрину Intracardiac solution of adrenaline hydrochloride and intravenous solution of isadrin

105 / 200
У пацієнта повністю зруйнована коронкова частина 13 зуба була відновлена металевою вкладкою. Планується виготовлення металокерамічної коронки. При виборі кольору майбутньої металокерамічної коронки на 13 зуб на колір якого зуба необхідно орієнтуватися? In the patient, the completely destroyed crown part of the 13th tooth was restored with a metal insert. It is planned to make a metal-ceramic crown. When choosing the color of the future metal-ceramic crown for the 13th tooth, the color of the tooth should be oriented ?

23 23

12 12

43 43

11 11

42 42

106 / 200
При диспансерному клінічному обстеженні в школі у пацієнта 12-ти років виявлено відсутність 4-х зубів. На Ro-грамі відсутні їх зародки. Який діагноз можна поставити? During a dispensary clinical examination at school, a 12-year-old patient was found to be missing 4 teeth. Their embryos are missing on the Ro-gram. What diagnosis can be made?

Адентія Adentia

Дистопія Dystopia

Тортоаномалія Tortoanomaly

Транспозиція Transposition

Супраоклюзія Supraocclusion

107 / 200
У хворого 66-ти років в анамнезі цукровий діабет. Після хірургічного втручання загальний стан погіршився, апатія, слабка реакція на подразники, розлад свідомості. Об’єктивно: сухі слизові оболонки, язик з коричневим нальотом, знижений тургор шкіри, тахікардія, артеріальна гіпотензія. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient has a history of diabetes mellitus. After surgery, the general condition worsened, apathy, weak reaction to stimuli, impaired consciousness. Objectively: dry mucous membranes, tongue with a brown coating, reduced skin turgor, tachycardia, arterial hypotension. What is the most likely diagnosis?

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Тромбогеморагічний синдром Thrombohemorrhagic syndrome

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

108 / 200
У інваліда іі групи за епілепсією виник судомний напад. Хворому було надано положення, яке виключає повторне травмування. Яку медикамен- тозну терапію слід застосувати негайно? A disabled person of epilepsy group II had a convulsive attack. The patient was given a position that excludes repeated trauma. What drug therapy should be applied immediately?

Кордіамін п/ш Cordiamine p/sh

Промедол в/м Promedol v/m

Реланіум в/в Relanium IV

Дибазол в/в Dibazol IV

Еуфілін в/в Euphilin IV

109 / 200
На етапі ендодонтичного лікування лікарю-стоматологу необхідно визначити робочу довжину каналу зуба. Який метод використовується з цією метою? At the stage of endodontic treatment, the dentist needs to determine the working length of the tooth canal. What method is used for this purpose?

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Рентгенологічний X-ray

Дарсонвалізація Darsonvalization

Діодинамічні струми Diodynamic currents

Діадинамометрія Diadynamometry

110 / 200
Під час лікування хронічного фіброзного пульпіту 46, лікар-стоматолог вирішив провести тору-сальну анестезію. Одразу після введення анестетика у пацієнта з’явився червоний шкірний висип, холодний піт, збліднення обличчя, відчуття жару, шкірний свербіж, непритомний стан. Що стало причиною розвитку такого стану? During the treatment of chronic fibrous pulpitis 46, the dentist decided to perform a torus-sebum anesthesia. Immediately after the injection of the anesthetic, the patient developed a red skin rash, cold sweat , paleness of the face, a feeling of heat, skin itching, unconsciousness. What caused the development of such a condition?

Пошкодження судинної стінки ін’єкційною голкою Injury of the vascular wall by an injection needle

Погана якість голок Poor needle quality

Відхилення при проведенні анестезії Deviation during anesthesia

Сенсибілізація організму до анестетика Sensitization of the body to anesthetic

Різкий рух шприца вбік Sudden movement of the syringe to the side

111 / 200
Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З якої артерії спостерігається кровотеча? After the removal of the second large canine tooth of the upper jaw, the patient has bleeding from the alveolar cell. From which artery is the bleeding observed?

Нижня альвеолярна Inferior alveolar

Лицева Face

Щелепно-під’язикова Maxillohyoid

Висхідна глоткова Ascending pharyngeal

Верхньощелепна Maxillary

112 / 200
Під час лікування пульпіту методом вітальної екстирпації лікар-стоматолог прийняв рішення провести провідникову анестезію. У пацієнта швидко розвинулася припухлість у ділянці ін’єкції, відбулося зниження анестезуючого ефекту, з’я- вилося синюшне забарвлення шкіри і слизової оболонки порожнини рота у ділянці ін’єкції. Яка причина даного ускладнення? During the treatment of pulpitis by the method of vital extirpation, the dentist decided to conduct conduction anesthesia. The patient quickly developed swelling in the injection area, the anesthetic effect decreased, with 'a bluish discoloration of the skin and mucous membrane of the oral cavity appeared in the injection area. What is the cause of this complication?

Погана якість голок Poor needle quality

Неправильний вибір методики знеболювання Wrong choice of anesthesia technique

Індивідуальна чутливість пацієнта до анестетика Individual patient sensitivity to anesthetic

Пошкодження судинної стінки ін’єкційною голкою Injury of the vascular wall by an injection needle

Травма нервового стовбура або його закінчень Injury of the nerve trunk or its endings

113 / 200
У дівчини 20-ти років виразково-некротичний стоматит, останні 2 місяці температура тіла до 37,4oC, різке зниженні ваги, слабкість, діарея. Об’єктивно: блідість, збільшення безболісних регіонарних лімфовузлів. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old girl has ulcerative-necrotic stomatitis, body temperature up to 37.4oC for the last 2 months, sharp weight loss, weakness, diarrhea. Objectively: pallor, enlargement of painless regional lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Стоматит Венсана Vincent's stomatitis

Агранулоцитоз Agranulocytosis

СНІД AIDS

ІЬстрий лейкоз Acute leukemia

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

114 / 200
До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено? 1- A patient with a street injury in the area of ​​the mandibular triangle was brought to the dental surgeon. While treating the wound, the doctor saw that the artery leading to the soft palate was injured. What artery damaged? 1-

pаlаtіnа descendens 3- palatina descendens 3-

fаcіаlіs 5- 6- sphenopаlаtіnа 7- 8- pаlаtіnа аscendens 9- 10- phаrіngeа аscendens facial 5- 6- sphenopalatin 7- 8- palatina ascendens 9- 10- pharyngea ascendens

115 / 200
У хворого 45-ти років після проведеного оперативного лікування з приводу рака нижньої губи утворився дефект її середньої третини. У який спосіб можна усунути дефект нижньої губи? A 45-year-old patient developed a defect in the middle third of the lower lip after surgical treatment for cancer of the lower lip. How can the lower lip defect be removed?

Пластика місцевими тканинами Plastic with local fabrics

Пластика Філатовським стеблом Plastics with Filatovsky stem

Пластика зустрічними трикутниками Plastic with opposing triangles

Пластика клаптем на ніжці Plastic flaps on the leg

Пластика вільним клаптем Plastic free patch

116 / 200
Хворий 46-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в правому скроневонижньощелепному суглобі, який посилюється під час рухів нижньої щелепи. Скарги з’явилися 10 днів тому після застудного захворювання. Об’єктивно: в білявушній ділянці з правого боку припухлість, болісна під час пальпації, шкіра в цій ділянці гіпе-ремована. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується праворуч, рухи її обмежені та утруднені. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient turned to the dentist with complaints of pain in the right temporomandibular joint, which worsens during movements of the lower jaw. Complaints appeared 10 days ago after a cold disease. Objectively: swelling is present in the area near the ear on the right side, painful during palpation, the skin in this area is hyper-removed. When opening the mouth, the lower jaw shifts to the right, its movements are limited and difficult. What is the most likely diagnosis?

ІЬстрий інфекційний артрит Acute infectious arthritis

ІЬстрий паротит First mumps

Артроз Arthritis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Нейро -васкулярний синдром Neuro-vascular syndrome

117 / 200
Хворий 30-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен та неприємний запах з порожнини рота. Об’єктивно: на дистальній поверхні 36 і на медіальній поверхні 37 пломба, яка лежить на міжясневому сосочку. Ілибина пародонтальної кишені в ділянці 36, 37 зубів до 5 мм, з незначними гнійними виділеннями. На Ro-грамі: між 36, 37 зубами визначається резорбція міжзубної перегородки до 1/2 довжини коренів. Кісткова тканина альвеолярного відростка в інших ділянках не змінена. Який остаточний діагноз? A 30-year-old patient complained of bleeding gums and bad breath. Objectively: there is a filling on the distal surface of 36 and on the medial surface of 37, which lies on the intergingival papilla. Periodontal pocket swelling in the area of ​​teeth 36, 37 up to 5 mm, with slight purulent secretions. On the Ro-gram: between teeth 36, 37, resorption of the interdental septum up to 1/2 the length of the roots is determined. Bone tissue of the alveolar process in other areas have not changed. What is the final diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Папіліт Papilit

118 / 200
У пацієнтки 25-ти років після проведення екстирпації пульпи під анестезією у 23 зубі виникла кровотеча. Яка тактика лікаря у даному клінічному випадку? A 25-year-old female patient developed bleeding in the 23rd tooth after pulp extirpation under anesthesia. What are the doctor's tactics in this clinical case?

Імпрегнація сріблом, пломбування кореневого каналу Silver impregnation, root canal filling

Проведення повної зупинки кровотечі, пломбування кореневого каналу Carrying out a complete stop of bleeding, root canal filling

Електрофорез в проекції 23 зуба, пломбування кореневого каналу Electrophoresis in the projection of tooth 23, root canal filling

Накладання пов’язки на 2-3 доби, пломбування кореневого каналу Applying a bandage for 2-3 days, sealing the root canal

УВЧ-терапія в проекції 23 зуба, пломбування кореневого каналу UHF therapy in projection of tooth 23, root canal filling

119 / 200
При препаруванні дна глибокої каріозної порожнини в 24 зубі лікар випадково розкрив ріг пульпи. Який із методів лікування найдоцільніше застосувати? When preparing the bottom of a deep carious cavity in tooth 24, the doctor accidentally opened the corner of the pulp. Which of the treatment methods is the most appropriate to apply?

Біологічний метод Biological method

Комбінований метод Combined method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

120 / 200
Пацієнтка 44-х років звернулася зі скаргами на підвищену чутливість шийок зубів під час чищення і при прийомі солодкої їжі. Об’єктивно: слизова оболонка ясен анемічна, тонка; відзначається оголення коренів зубів до 1/3 довжини. Зондування шийок зубів викликає різкий біль. У ділянці шийок 13, 23, 34 і 44 зубів - клиноподібні дефекти. Яку зубну пасту доцільно порекомендувати цій хворій в комплексному лікуванні захворювання? A 44-year-old patient complained of increased sensitivity of the necks of the teeth during brushing and when eating sweet food. Objectively: the mucous membrane of the gums is anemic, thin; exposure of the roots of the teeth up to 1/3 of the length is noted. Probing the necks of the teeth causes sharp pain. There are wedge-shaped defects in the area of ​​the necks of teeth 13, 23, 34 and 44. What toothpaste should be recommended for this patient in the complex treatment of the disease?

Пасту, що містить мінеральні компоненти Pasta containing mineral components

Пасту, що містить екстракти лікарських рослин Paste containing extracts of medicinal plants

Пасту, що містить хлоргексидину біглюконат Paste containing chlorhexidine bigluconate

Пасту, що містить протеолітичні ферменти Pasta containing proteolytic enzymes

Пасту, що містить сольові добавки Pasta containing salt additives

121 / 200
Дитина 2-х років страждає на хронічний поверхневий карієс 51, 52, 61, 62 зубів (5 клас за Блеком). Яку методику лікування обрати? A 2-year-old child suffers from chronic surface caries of 51, 52, 61, 62 teeth (class 5 according to Black). What treatment method should I choose?

Медикаментозна обробка порожнин, імпрегнація розчином нітрату срібла Medical treatment of cavities, impregnation with silver nitrate solution

Медикаментозна обробка порожнин, аплікації 2% розчину фториду натрію Medical treatment of cavities, applications of 2% sodium fluoride solution

Препарування порожнин, пломбування цементом Preparation of cavities, sealing with cement

Медикаментозна обробка порожнин, аплікації 2% розчину глюконату кальцію Medical treatment of cavities, applications of 2% calcium gluconate solution

Медикаментозна обробка порожнин, аплікації розчину ремодент Medical treatment of cavities, application of remodent solution

122 / 200
У хворого 19-ти років проводиться лікування 15 з приводу хронічного пульпіту. Планується заповнення кореневого каналу з застосуванням системи Термафіл. Який сілер доцільніше обрати? A 19-year-old patient is undergoing treatment 15 for chronic pulpitis. It is planned to fill the root canal using the Thermafil system. Which sealer is more appropriate to choose?

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Ендометазон Endomethason

АН+ AN+

Фосфат-цемент Phosphate cement

Форедент Foredent

123 / 200
У хворого скарги на 6іль у ділянці зуба мудрості, що частково прорізався, біль під час ковтання, утруднене відкривання рота, нездужання, підвищення температури до 37,5 38 oC. Об’єктивно: коронка зуба вкрита гі-перемованою, набряклою слизовою оболонкою ( каптуром), з під якого виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of swelling in the area of ​​a partially erupted wisdom tooth, pain during swallowing, difficulty opening the mouth, malaise, temperature rise to 37.5 38 oC . Objectively: the crown of the tooth is covered with a hy-talked, swollen mucous membrane (hood), from which pus is secreted. What is the most likely diagnosis?

Періостит Periostitis

Альвеоліт Alveolitis

Гінгівіт Gingivitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Перикоронарит Pericoronaritis

124 / 200
Хворий звернувся на 5-ту добу зі скаргами на біль, значний набряк нижньої губи, нездужання, підвищення температури до 39oC. При огляді значний набряк нижньої губи. На шкірі запальний інфільтрат з 4 некротичними стрижнями. Збільшений, болісний лімфатичний вузол підборіддя з явищами періаденіту. Який найбільш імовірний діагноз? The patient came on the 5th day with complaints of pain, significant swelling of the lower lip, malaise, temperature rise to 39oC. On examination, significant swelling of the lower lip. On the skin inflammatory infiltrate with 4 necrotic rods. Enlarged, painful chin lymph node with signs of periodadenitis. What is the most likely diagnosis?

Хейліт Haylit

Скрофулодерма Scrofuloderma

Бешиха Beshikha

Карбункул Carbuncle

Фурункул Furnish

125 / 200
У хворого під час ортопедичного лікування сепараційним диском нанесена рана під’язикового валика та язика. Об’єктивно: на рівні моляру має місце поперечна рана довжиною до 3 см. з рівними краями, глибиною до 5 мм з помірною кровотечею. Який найбільш імовірний діагноз? During orthopedic treatment with a separation disk, the patient suffered a wound to the hyoid ridge and tongue. Objectively: there is a transverse wound up to 3 cm long at the level of the molar. with smooth edges, up to 5 mm deep with moderate bleeding. What is the most likely diagnosis?

Колота рана язика Language puncture wound

Покусана рана язика Bite wound tongue

Різана рана язика Cut tongue wound

Забита рана язика Sore tongue closed

Рубана рана язика Cut tongue wound

126 / 200
У хворого 35-ти років на червоній облямівці нижньої губи зліва відзначається полусферичної форми новоутворення діаметром 0,6 см, щільної консистенції, припідняте над по- верхнею облямівки на 0,4 см. Поверхня сіро-рожева з білуватими частинками. Пальпація безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient has a hemispherical neoplasm with a diameter of 0.6 cm, a dense consistency, raised above the surface of the border by 0 on the red border of the lower lip on the left .4 cm. The surface is gray-pink with whitish particles. Palpation is painless. What is the most likely diagnosis?

Піогенна гранульома Pyogenic granuloma

Папілома Papilloma

Бородавчастий передрак червоної облямівки губи Warty precancer of the red border of the lip

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Звичайна бородавка Common wart

127 / 200
У хворої 67-ми років на слизовій поверхні щоки наявна ділянка яскраво червоного кольору 1,5х2,0 см з оксамитовою лускуватою поверхнею. Хвора відзначає свербіж та печіння в ділянці ушкодження. Який найбільш імовірний діагноз? A 67-year-old patient has a bright red area 1.5x2.0 cm with a velvety scaly surface on the mucous surface of her cheek. The patient notes itching and burning in the area injuries. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Еритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

Сифіліс Syphilis

Хронічний афтозно-виразковий стоматит Chronic aphthous-ulcerative stomatitis

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

128 / 200
У хворого 65-ти років на шкірі підборіддя конусоподібне новоутворення щільної консистенції, ширина основи 0,7 см. Новоутворення щільно з’єднане з шкірою, безболісне, сірого кольору з чіткими межами. Новоутворення збільшується повільно протягом 4-х років. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient has a cone-shaped neoplasm of a dense consistency on the skin of his chin, the width of the base is 0.7 cm. The neoplasm is tightly connected to the skin, painless, gray in color with clear boundaries. The neoplasm grows slowly over 4 years. What is the most likely diagnosis?

Фіброма Fibroma

Бородавка Wart

Шкірний ріг Skin horn

Кератопапілома Keratopapilloma

Базаліома Basal tumor

129 / 200
Хворий 31-го року, ортогнати-чний прикус. При обстеженні стану оклюзії отримані контакти на мезіально-щічних скатах піднебінних горбів, на молярах та премолярах верхньої щелепи та на дистальних язикових скатах щічних горбів нижньої щелепи. Про що це свідчить? 31-year-old patient, orthognathic bite. When examining the state of occlusion, contacts were obtained on the mesial-buccal slopes of the palatal cusps, on the molars and premolars of the upper jaw and on on the distal lingual ridges of the buccal ridges of the lower jaw. What does this indicate?

- -

Про передчасні контакти зубів при центральному співвідношенні щелеп About premature contact of the teeth with the central ratio of the jaws

Про наявність травматичної оклю-зії About the presence of traumatic occlusion

Про підвищене стирання зубів About increased wear of teeth

Про нормальне міжгорбкове співвідношення зубів About the normal intercuspular ratio of teeth

130 / 200
Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на боковій ділянці верхньої щелепи з опорою на 14 та 17 зуби. Проводиться перевірка оклюзії в ділянці дії протезу. При зміщенні нижньої щелепи вправо отримано відбиток копіювального паперу на оральних горбиках та щічних скатах нижніх бокових зубів. Про що це свідчить? A metal-ceramic bridge prosthesis is made for the patient on the lateral part of the upper jaw with support on 14 and 17 teeth. The occlusion is checked in the area of ​​the prosthesis. When the lower jaw is shifted to the right, an impression is obtained copy paper on the oral tubercles and buccal ridges of the lower lateral teeth. What does this indicate?

Про правильні робочі контакти, відновлення робочої направляючої функції робочої сторони About the correct working contacts, restoring the working guide function of the working party

Про правильні неробочі контакти, відновлення неробочої направляючої функції робочої сторони About the correct non-working contacts, restoring the non-working guide function of the working side

Про неправильні робочі контакти та утруднення робочої направляючої функції неробочої сторони About incorrect working contacts and the difficulty of the work guide function of the non-working party

- -

Про неправильні робочі контакти та утруднення робочої направляючої функції робочої сторони About incorrect working contacts and the difficulty of the working guide function of the working party

131 / 200
Чоловіку 36-ти років виготовляється металокерамічний мостоподі-бний протез на нижню щелепу з опорою на 33, 36 зуби. Під час фіксації в порожнині рота мостоподібного протеза виникла тріщина в облицюванні кераміки в пришийковій ділянці коронки на 36 зуб. Які дії лікаря? A 36-year-old man is being made a metal-ceramic bridge-like prosthesis for the lower jaw with support for 33, 36 teeth. During fixation in the oral cavity of the bridge-like prosthesis, a crack appeared in facing the ceramic in the cervical area of ​​the crown on tooth 36. What are the doctor's actions?

Віддати металокерамічну конструкцію в зуботехнічну лабораторію, для додавання керамічної маси Give the metal-ceramic structure to the dental laboratory for the addition of ceramic mass

Не звертати уваги на тріщину і зафіксувати металокерамічну конструкцію за допомогою постійного цементу на опорних зубах Ignore the crack and fix the metal-ceramic structure with permanent cement on the abutment teeth

Віддати металокерамічну конструкцію в зуботехнічну лабораторію для виготовлення нового облицювання Give the metal-ceramic structure to the dental laboratory for the manufacture of a new veneer

Зафіксувати металокерамічну конструкцію за допомогою тимчасового цементу на опорних зубах Fix the metal-ceramic structure using temporary cement on the abutment teeth

Покрити дефект фотополімерним матеріалом Cover the defect with photopolymer material

132 / 200
Пацієнтка 48-ми років зверну- лась в клініку ортопедичної стоматології із скаргами на 'клацання'в скронево-нижньощелепних суглобах на початку та в кінці відкривання рота. Частковими знімними протезами користується 8 років. Об’єктивно: часткові знімні протези у бокових відділах верхньої та нижньої щелеп із значно стертими штучними зубами. Висота прикусу знижена на 3,5 мм. Який план лікування? A 48-year-old female patient applied to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of 'clicking' in the temporomandibular joints at the beginning and at the end of opening the mouth. Partially removable has been using prostheses for 8 years. Objectively: partial removable prostheses in the lateral parts of the upper and lower jaws with significantly worn artificial teeth. The bite height is reduced by 3.5 mm. What is the treatment plan?

Заміна старих протезів на нові Replacing old prostheses with new ones

Протезування незнімними конструкціями зубних протезів Prosthetics with fixed denture structures

Імплантація в ділянці відсутніх зубів із подальшим протезуванням Implantation in the area of ​​missing teeth with subsequent prosthetics

Заміна старих протезів на нові із підвищенням висоти прикусу Replacement of old dentures with new ones with increased bite height

Двоетапне підвищення висоти прикусу на оклюзійній шині з подальшим протезуванням згідно показань Two-stage bite height increase on an occlusal splint followed by prosthetics according to indications

133 / 200
У дівчини 15-ти років, що з 9-ти років страждає на інсулінозалежну форму цукрового діабету, був діагностований генералізований пародонтит легкого ступеня. Назвіть провідну причину ураження пародонта в даному випадку: A 15-year-old girl, who has been suffering from an insulin-dependent form of diabetes since the age of 9, was diagnosed with mild generalized periodontitis. Name the leading cause of periodontal disease in in this case:

Недостатність кальцію Calcium deficiency

Мікроангіопатія Microangiopathy

Катаболічна дія глюкокортикоїдів Catabolic action of glucocorticoids

Надлишкова продукція гепарину Excess production of heparin

Системна дезорганізація сполучної тканини Systemic disorganization of connective tissue

134 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на самочинний постійний біль у 26 зубі, що посилюється під час накушування. Зуб раніше лікований з приводу ускладненого карієсу. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 пломба, зуб змінений у кольорі, перкусія дещо болісна. На Roграмі 26 зуба медіально-щічний кореневий канал запломбований на 1/3, у верхівки медіально-щічного кореня вогнище деструкції кісткової тканини у вигляді 'язиків полум’я', що відповідає хронічному гранулюючому періодонтиту. Яка тактика лікаря? A 36-year-old patient complains of self-inflicted constant pain in tooth 26, which intensifies during biting. The tooth was previously treated for complicated caries. Objectively: on the chewing surface of 36 has a filling, the color of the tooth has changed, percussion is somewhat painful. On the Rogram of tooth 26, the medial-buccal root canal is 1/3 sealed, at the top of the medial-buccal root there is a focus of bone tissue destruction in the form of 'tongues of flame', which corresponds to chronic granulating periodontitis. What are the doctor's tactics?

Перепломбувати кореневий канал, поставити постійну пломбу Refill the root canal, put a permanent filling

Призначити фізіотерапевтичне лікування Prescribe physiotherapy treatment

Розпломбувати кореневий канал, залишити лікарську речовину під герметичну пов’язку Unseal the root canal, leave the medicinal substance under an airtight bandage

Розкрити порожнину зуба, призначити содові полоскання Open the tooth cavity, prescribe soda rinses

Направити на видалення зуба Send for tooth extraction

135 / 200
Пацієнт 46-ти років звернувся до стоматолога для підготовки 25 зуба під ортопедичну конструкцію. Раніше зуб лікувався з приводу ускладненого карієсу. Під час обстеження у 25 зубі виявлена каріозна порожнина. На Ro-грамі: кореневі канали запломбовані на 1/ 2 довжини кореня, у ділянці верхівки кореня розрідження кісткової тканини з чітким контуром розміром 7 мм, що відповідає хронічному гранулематозному періодонтиту. Яка тактика лікування? A 46-year-old patient turned to the dentist to prepare tooth 25 for an orthopedic structure. Previously, the tooth was treated for complicated caries. During the examination, tooth 25 was found to have a carious cavity . On the Ro-gram: the root canals are sealed for 1/2 of the length of the root, in the area of ​​the root tip, there is thinning of the bone tissue with a clear contour measuring 7 mm, which corresponds to chronic granulomatous periodontitis. What are the treatment tactics?

Перепломбування кореневих каналів і резекція верхівки кореня зуба Root canal filling and tooth root apex resection

Перепломбування кореневих каналів, фізіотерапія Refilling of root canals, physiotherapy

Пломбування каріозної порожнини, фізіотерапія Carious cavity filling, physiotherapy

Резекція верхівки кореня зуба, фізіотерапія Resection of the apex of the tooth root, physiotherapy

Резекція верхівки кореня зуба, пломбування каріозної порожнини Resection of the apex of the tooth root, filling of the carious cavity

136 / 200
Пацієнту 43-х років з діагнозом: хронічний генералізований пародонтит і ступеня, лікарстоматолог у складі комплексної терапії місцево призначив пародонтальні пов’язки. Який лікарський препарат слід використати для поліпшення мікро-циркуляції і нормалізації кисневого балансу тканин пародонта? To a 43-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis and degree, the dentist prescribed periodontal bandages locally as part of complex therapy. What drug should be used to improve micro-circulation and normalization of the oxygen balance of periodontal tissues?

Гёпаринова мазь Heparin ointment

Мазь 'Оксикорт' Oxycort ointment

Бутадіонова мазь Butadione ointment

Метилурацилова мазь Methyluracil ointment

Мазь 'Іруксол' Ointment 'Iruksol'

137 / 200
Студентка 19-ти років звернулася з метою профогляду. В анамнезі - шкідлива звичка ( прикушування слизової оболонки щік). Об’єктивно: на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів виявляються нечітко обмежені білуваті ворсинчасті ді- лянки у вигляді бахроми. Епітелій нерівномірно злущений, при пошкрябуванні знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old female student applied for a professional examination. She has a history of bad habits (biting the mucous membrane of the cheeks). Objectively: on the mucous membrane of the cheeks along the line of closure vaguely limited whitish villous areas in the form of a fringe are found on the teeth. The epithelium is unevenly exfoliated, it is removed when scraped. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія курця Smoker's leukoplakia

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плескатий лишай, типова форма Red lichen planus, typical form

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia, flat form

138 / 200
Хлопчик 10-ти років після аварії втратив 11, 21. Діагноз: вторинна адентія. Яка тактика лікаря? A 10-year-old boy lost 11, 21 after an accident. Diagnosis: secondary adentia. What are the doctor's tactics?

Протезування мостоподібним протезом після 13-ти років Prosthetics with a bridge prosthesis after 13 years

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Протезування знімною конструкцією після досягнення 18-ти років Prosthetics with a removable structure after reaching the age of 18

Виготовити знімний протез із штучними 11, 21, замінюючи його через кожні півроку Make a removable prosthesis with artificial 11, 21, replacing it every six months

Бюгельний протез Bügel prosthesis

139 / 200
У хворого літнього віку на нижній губі 5 місяців тому з’явилась пухлина розміром до 0,6 см в діаметрі, на широкій ніжці. Пухлина має виразковий характер, навколо - інфільтрація тканини кратероподібної форми, періодично виникає кровотеча, під-нижньощелепні лімфовузли збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? In an elderly patient, a tumor up to 0.6 cm in diameter appeared on his lower lip 5 months ago, on a wide leg. The tumor is ulcerative, around - crater-shaped tissue infiltration, bleeding occurs periodically, submandibular lymph nodes are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Невус Nevus

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Фіброма Fibroma

Папілома Papilloma

140 / 200
Дитині 4 дні. Народилася при нормальних пологах, смокче, але рано відкидає груди при годуванні, неспокійна. Об’єктивно: низьке прикріплення вуздечки язика. Яка тактика лікування? The child is 4 days old. She was born with a normal delivery, sucks, but early rejects the breast when feeding, restless. Objectively: low attachment of the tongue frenulum. What are the tactics of treatment?

Провести операцію френулопла-стика Perform frenuloplastic surgery

Перевести дитину тимчасово на зондове годування Transfer the child temporarily to tube feeding

Перевести дитину на штучне вигодовування Transfer the child to artificial feeding

Провести операщю френуло-пластика та перевести на штучне вигодовування Perform frenuloplastic surgery and transfer to artificial feeding

Негайна френулотомія, грудне вигодовування Immediate frenulotomy, breastfeeding

141 / 200
Пацієнтка 45-ти років скаржиться на порушення функцій жування внаслідок відсутності 37, 36, 35, 44, 45, 46 зубів. Діагноз: генералізований пародонтит, І-ІІ ступінь рухливості. Оберіть найбільш раціональний метод протезування: A 45-year-old patient complains of impaired chewing functions due to the absence of 37, 36, 35, 44, 45, 46 teeth. Diagnosis: generalized periodontitis, I-II degree of mobility. Choose the most rational method of prosthetics:

Використання імплантатів з наступним протезуванням металокерамічними коронками Using implants followed by prosthetics with metal-ceramic crowns

Бюгельний протез з шинуючими елементами Bugel prosthesis with splinting elements

Штамповано-паяні металічні мо-стоподібні протези Stamped-soldered metal bridge-like prostheses

Суцільнолиті мостоподібні протези Solid bridge prostheses

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

142 / 200
Хворий 72-х років звернувся з приводу протезування повним знімним протезом на нижню щелепу. Об’єктивно: альвеолярний відросток нижньої щелепи - 2 тип за Келером, слизова, що вкриває альвеолярний відросток - 2 клас за Супле. З яких матеріалів доцільно виготовити базис повного знімного протеза в даній ситуації? A 72-year-old patient applied for prosthetics with a complete removable prosthesis on the lower jaw. Objectively: the alveolar process of the lower jaw - type 2 according to Köhler, the mucous membrane that covers the alveolar process - class 2 according to Suple. From which materials is it advisable to make the base of a complete removable prosthesis in this situation?

Пластмаси Редонта та ортопласт Redonta plastics and orthoplast

Пластмаси Фторакс та ПМ-01 Plastics Ftorax and PM-01

Каучук Rubber

Хромокобальтовий сплав Chromocobalt alloy

Етакріл (АКРІ5) Боксіл Ethacryl (AKRI5) Boxil

143 / 200
Під час прийому у стоматолога після місцевої анестезії у хворого 60-ти років несподівано з’явились виражене збудження, головний біль, запаморочення, серцебиття, відчуття жару, пульсація. Об’єктивно: АТ-180/100 мм рт.ст., Ps- 115/хв. В анамнезі гіпертонічна хвороба ІІ ст. Які засоби треба застосувати з метою профілактики гіпертонічного кризу? During an appointment at the dentist after local anesthesia, a 60-year-old patient suddenly developed severe agitation, headache, dizziness, palpitations, a feeling of heat, pulsation. Objectively: BP-180/100 mm Hg, Ps- 115/min. There is a history of hypertensive disease of the II stage. What means should be used to prevent a hypertensive crisis?

Протизапальна та антимікробна терапія Anti-inflammatory and antimicrobial therapy

Десенсибілізуючі та заспокійливі препарати Desensitizing and sedative drugs

Антибіотикотерапія, протизапальна терапія Antibiotic therapy, anti-inflammatory therapy

Загальний наркоз General anesthesia

Премедикація заспокійливими препаратами, місцева анестезія без адреналіну Premedication with sedative drugs, local anesthesia without adrenaline

144 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на обмеження відкривання рота. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні, прикус орто-гнатичний. На томограмі суглобова щілина скронево-нижньощелепного суглобу звужена, завуальована. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of restricted mouth opening. Objectively: mouth opening of 0.8 cm, no joint movements, orthognathic bite. On the tomogram, the joint space of the temporomandibular joint is narrowed and veiled. What is the most likely diagnosis?

Склерозуючий артроз суглоба Sclerosing arthrosis of the joint

Фіброзний анкілоз суглоба Fibrous ankylosis of the joint

Деформуючий артроз суглоба Deforming arthrosis of the joint

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Кістковий анкілоз суглоба Bone ankylosis of the joint

145 / 200
Хвора 59-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого 3 дні тому зуба. Об’єктивно: визначається зяюча комірка видаленого зуба, слизова оболонка навколо гіперемована, набрякла і болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient complains of constant aching pain in the area of ​​a tooth removed 3 days ago. Objectively: a gaping cell of the removed tooth is identified, the mucous membrane around it is hyperemic, swollen and painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Хронічний осифікуючий періостит Chronic ossifying periostitis

ІЬстрий серозний альвеоліт Acute serous alveolitis

Альвеоліт, гнійно-некротична форма Alveolitis, purulent-necrotic form

Іострий серозний періостит Acute serous periostitis

Остеомієліт комірки Osteomyelitis cell

146 / 200
Хворому 31-го року на основі клінічного та рентгенологічного обстежень встановлено діагноз: гострий гнійний одонтогенний періостит, хронічний гранулематозний періодонтит 16; в каналах - уламок ендодонтично-го інструмента. Яка тактика ведення хворого? The 31-year-old patient was diagnosed on the basis of clinical and X-ray examinations: acute purulent odontogenic periostitis, chronic granulomatous periodontitis 16; in the canals - a fragment of an endodontic instrument. What are the patient management tactics?

Періостотомія Periostomy

Видалення зуба Tooth removal

Лікування зуба, фізіотерапія Dental treatment, physiotherapy

Видалення зуба, періостотомія Tooth removal, periostomy

Медикаментозна терапія Drug therapy

147 / 200
Який вид знеболювання найбільше підходить для розтину субперіо-стального абсцесу у жінки з вагітні- стю 8-10 тижнів? What kind of anesthesia is most suitable for dissection of a subperiosteal abscess in a woman with a pregnancy of 8-10 weeks?

Інфільтраційну потенційовану анестезію анестетиком, що не містить адреналіну Infiltration potentiated anesthesia with an anesthetic that does not contain epinephrine

Провідникову анестезію анестетиком на основі артикаїну Guide anesthesia with articaine-based anesthetic

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Провідникову анестезію будь-яким анестетиком Guide anesthesia with any anesthetic

інгаляційний наркоз inhalation anesthesia

148 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на біль і кровоточивість ясен при прийомі жорсткої їжі. Під час огляду виявлено запальну гіперемію і незначний набряк слизової оболонки ясен верхньої і нижньої щелеп. На зубах виявляються нашарування зубного нальоту, який легко знімається. Які пасти слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота? A 14-year-old child complains of pain and bleeding gums when eating hard food. During the examination, inflammatory hyperemia and slight swelling of the mucous membrane of the gums of the upper and lower jaws were revealed. On the teeth there are layers of dental plaque, which is easily removed. What pastes should be recommended for individual oral hygiene?

Пасти, що містять амінофториди Pastes containing aminofluorides

Пасти, що містять гліцерофосфат кальцію Pastas containing calcium glycerophosphate

Пасти, що містять сольові добавки Pastas containing salt additives

Пасти, що містять фторид натрію Pastas containing sodium fluoride

Пасти, що містять екстракти трав Pastas containing herbal extracts

149 / 200
Хворий 59-ти років скаржиться на зміну кольору червоної облямівки нижньої губи, що з’явилася близько 4-х місяців тому. Об’єктивно: 31, 32, 41, 42 відсутні. По центру нижньої губи, на червоній облямівці визначається неправильної форми ділянка сірувато-білого кольору розміром 1,4х0,8 см, що не здіймається над рівнем червоної облямівки. Пальпація зміненої ділянки безболісна, оточуючі тканини не змінені. При зіскрібуванні плівка не знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient complains of a change in the color of the red border of the lower lip, which appeared about 4 months ago. Objectively: 31, 32, 41, 42 are missing. In the center of the lower lip, on the red border, an irregularly shaped area of ​​grayish-white color measuring 1.4x0.8 cm is determined, which does not rise above the level of the red border. Palpation of the changed area is painless, the surrounding tissues are not changed. When scraping, the film not removed. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

150 / 200
Пацієнт 37-ми років звернувся зі скаргами на естетичний дефект у фронтальній ділянці верхньої щелепи. З анамнезу: відлам коронкової частини 11 зуба внаслідок травми. Об’єктивно: лінія перелому на рівні ясеневого краю, корінь 11 нерухливий. Перкусія безболісна. На Ro-грамі: кореневий канал запломбований до верхівки. Яку конструкцію доцільно запропонувати даному пацієнту? A 37-year-old patient complained of an aesthetic defect in the frontal area of ​​the upper jaw. From the anamnesis: a fracture of the crown part of the 11th tooth as a result of an injury. Objectively: a line fracture at the level of the gingival margin, root 11 is immobile. Percussion is painless. On the Ro-gram: the root canal is sealed to the apex. What construction should be offered to this patient?

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Фарфорова вкладка Porcelain tab

Куксова штифтова вкладка з металокерамічною коронкою Cook pin insert with metal-ceramic crown

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

Комбінована коронка за Бєлкіним Belkin combined crown

151 / 200
Хвора 62-х років лікується у стоматолога з приводу ерозивно-виразкової форми червоного плескатого лишаю. Комплексна консервативна терапія впродовж місяця ефекту не дала. Який найбільш раціональний метод лікування слід обрати для цієї хворої? A 62-year-old patient is being treated by a dentist for the erosive-ulcerative form of lichen planus. Comprehensive conservative therapy for a month did not work. What is the most rational method of treatment choose for this patient?

І^лій-неоновий лазер I^lium-neon laser

Фонофорез із солкосерілом Phonophoresis with Solcoseryl

УВЧ-терапія UHF therapy

Кріодеструкція Cryodestruction

УФ-опромінення UV exposure

152 / 200
Жінці 27-ми років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпозит 'С0агі8ша'лікар вирішив використати склоіономір 'Уіїгешег'. На якому рівні повинна знаходитись межа переходу склоіономіра в композит у данному випадку? A 27-year-old woman is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open sandwich method. As a basis for the photocomposite, the doctor decided to use the glass ionomer Uiigeshegh. At what level should the transition limit of the glass ionomer into a composite be located in this case?

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

Нижче рівня ясеневого краю Below the level of the ash line

На будь-якому рівні At any level

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

153 / 200
На плановому огляді робітників, що працюють на автомобільному виробництві, стоматолог визначив свинцевий стоматит легкого ступеня у двох співробітників. Які рекомендації повинен дати стоматолог іншим робітникам для профілактики виникнення даного захворювання? During a routine inspection of workers working in the automobile industry, the dentist identified mild lead stomatitis in two employees. What recommendations should the dentist give to other workers to prevent the occurrence of this disease ?

Полоскання 1% р-ном перекису водню, раз на місяць Rinsing with 1% aqueous hydrogen peroxide, once a month

Полоскання 1% р-ном оцтової кислоти щоденно Rinsing with 1% aqueous acetic acid daily

Полоскання 1% р-ном перманганату калїю раз на місяць Rinsing with 1% solution of potassium permanganate once a month

Полоскання 3% р-ном перекису водню щоденно Rinsing with 3% aqueous hydrogen peroxide daily

Полоскання 1% р-ном гідрокарбонату натрїю раз на тиждень Rinsing with 1% aqueous sodium bicarbonate once a week

154 / 200
Хворий 48-ми рокїв звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рїзкий, стріляючий бїль в комірці видаленого 4 дні тому 36 зуба, пїд-вищення температури тіла, загальну слабкість. Об’єктивно: комірка 36 зуба заповнена сірими некротичними масами, слизова оболонка навколо гі-перемована, набрякла, пальпація болісна. Яке втручання є ключовим у даному випадку? A 48-year-old patient turned to a dentist with complaints of sharp, shooting pain in the socket of the 36th tooth removed 4 days ago, hypo-increased body temperature, general weakness. Objectively: cell 36 of the tooth is filled with gray necrotic masses, the mucous membrane around it is swollen, swollen, palpation is painful. What intervention is key in this case?

Лікування не потрібне No treatment required

Тампонада комірки гемостатичною губкою Cell tamponade with hemostatic sponge

Ін’єкції лінкоміцину у перехідну складку Injections of lincomycin in the transitional fold

Електрофорез препаратами йоду Electrophoresis with iodine preparations

Кюретаж комірки Cell curettage

155 / 200
Хворий 40-ка років звернувся до стоматолога зі скаргами на періодично виникаючий зсув нижньої щелепи, що з’являється при розмові чи широкому відкриванні рота. Зсув хворий усуває самостійно шляхом натиснення на підборіддя. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient turned to the dentist with complaints about the periodically occurring shift of the lower jaw, which appears when talking or opening the mouth wide. The patient eliminates the shift independently by pressure on the chin. What is the most likely diagnosis?

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Больова дисфункція нижньої щелепи Painful mandibular dysfunction

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Звичний вивих нижньої щелепи Habitual dislocation of the lower jaw

156 / 200
У хворого 34-х років з цукровим діабетом в анамнезі перикоро-нарит 38 зуба, в зв’язку з тризмом прийом їжі після ін’єкцій інсуліну був утруднений і неповноцінний. Під час прийому у стоматолога раптово з’явилось почуття голоду, слабкість, тремтіння кінцівок. Дихання та пульс ослаблені, часті, пацієнт вкрився холодним потом, виникли клонічні та тонічні судоми. АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps- 82/хв. Яка тактика лікаря? A 34-year-old patient with diabetes had a history of pericoronaritis of 38 teeth, due to trismus, eating after insulin injections was difficult and inferior. During the dentist's appointment, a feeling of hunger, weakness, trembling of the limbs suddenly appeared. Breathing and pulse were weak, frequent, the patient was covered in cold sweat, clonic and tonic convulsions occurred. BP- 120/80 mmHg, Ps- 82/min. What are the doctor's tactics?

40% розчин глюкози внутрішньовенно струминно 40% glucose solution intravenously

Кофеїн 10% -1,0 мл підшкірно Caffeine 10% -1.0 ml subcutaneously

Мезатон 1% -1,0 мл підшкірно Mesaton 1% -1.0 ml subcutaneously

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Інсулін 20 ОД внутрішньом’язово Insulin 20 units intramuscularly

157 / 200
Дитина 13-ти років на профілактичному огляді у стоматолога почала скаржитися на нудоту, повторне блювання, біль у животі. Об’єктивно: стан важкий. Загальмований, млявий, шкірні покрови бліді. Тони серця приглушені. Відомо, що у шкільному колективі захворіло ще 5 дітей з такою клінікою. Яка першочергова дія? A 13-year-old child began to complain of nausea, repeated vomiting, abdominal pain during a preventive examination at the dentist. Objectively: the condition is severe. Inhibited, lethargic, the skin is pale. The heart sounds are muffled. It is known that 5 more children with such a clinic have fallen ill in the school team. What is the first action?

Швидко промити шлунок Quickly flush the stomach

Введення в/м церукалу Cerucal intracerebral injection

Введення в/м но-шпи Introducing v/m no-spy

Введення в/м преднізолону Introduction of intravenous prednisolone

Введення в/м пеніциліну Introduction of intravenous penicillin

158 / 200
Чоловік 22-х років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на блискавичний біль у зубі, який з’явився напередодні. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 24 зубі, дно вкрите розм’якшеним дентином, після його зняття просвічується пульпа червоного кольору, зондування болісне в одній точці. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old man turned to a dentist with complaints of a sudden toothache that appeared the day before. Objectively: a deep carious cavity in 24 teeth, the bottom is covered with softened dentin, after its removal, red pulp is visible, probing is painful in one point. What is the most likely diagnosis?

ІЬстрий загальний пульпіт First General Pulpit

Гострий частковий пульпіт Acute partial pulpitis

Гіпертрофія пульпи Hypertrophy of the pulp

Юстрий гнійний пульпіт Oyster purulent pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

159 / 200
У травмованої жінки 36-ти років є підозра на виникнення гострого травматичного періодонтиту 21 зуба. Які додаткові методи обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 36-year-old injured woman is suspected of having acute traumatic periodontitis of 21 teeth. What additional examination methods should be performed to clarify the diagnosis?

Трансілюмінація, капіляроскопія Transillumination, capillaroscopy

Капіляроскопія, реопародонтогра-фія Capillaroscopy, rheoparodontography

Рентгенографія, електроодонтодіа-гностика X-ray, electro-odontology

Полярографія, електроодонтодіа-гностика Polarography, electroodontology

Електроміографія, рентгенографія Electromyography, radiography

160 / 200
Хвора 26-ти років звернулася до лікаря-стоматолога з метою протезування. З анамнезу відомо, що півроку тому пацієнтка знаходилась на лікуванні в наркологічному диспансері. Під час препарування відбулось забруднення відкритої ділянки шкіри обличчя лікаря біологічним матеріалом від пацієнтки. В який термін проводиться забір крові у даного лікаря для обстеження? A 26-year-old patient consulted a dentist for the purpose of prosthetics. It is known from the anamnesis that six months ago the patient was being treated in a drug dispensary. During the preparation, an contamination of the open area of ​​the doctor's facial skin with biological material from the patient. When is blood taken from this doctor for examination?

День події, 3, 6 та 12 місяців Event day, 3, 6 and 12 months

День події, 1, 3 та 6 місяців Event day, 1, 3 and 6 months

День події, 4, 8 та 12 місяців Event day, 4, 8 and 12 months

День події, 2, 4 та 8 місяців Event day, 2, 4 and 8 months

День події, 1,2 та 3 місяці Day of event, 1, 2 and 3 months

161 / 200
Під час профогляду на підприємстві по виробництву хімічних речовин у чоловіка 32-х років виявлено дефекти фронтальної групи зубів у пришийковій ділянці розміром 3х4 мм з шорстким дном, крихкими краями емалі. Термодіагностика чутлива, зондування болісне по емалево-дентинній межі, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? During a professional examination at a chemical production enterprise, a 32-year-old man was found to have defects of the frontal group of teeth in the cervical region measuring 3x4 mm with a rough bottom and fragile enamel edges . Thermodiagnosis is sensitive, probing is painful along the enamel-dentine border, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Флюороз (плямиста форма) Fluorosis (spotted form)

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

162 / 200
Хворий 52-х років, робітник хімічного підприємства, скаржиться на підвищене виділення слини, металевий присмак, відчуття жару, пульсуючий біль. Об’єктивно: ясна запалені, гіперемовані, набряклі, вкриті сірувато-білим нальотом, подекуди виразки. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient, a worker at a chemical plant, complains of increased salivation, a metallic taste, a feeling of heat, throbbing pain. Objectively: the gums are inflamed, hyperemic , swollen, covered with a grayish-white plaque, sometimes ulcers. What is the most likely diagnosis?

Вісмутовий стоматит Bismuth stomatitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Свинцевий стоматит Lead stomatitis

163 / 200
Чоловік 54-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж в яснах. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені зубів оголені на 1/2 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. У 24, 14, 34 клиноподібний дефект. Зуби стійкі. Зондування оголених шийок зубів болісне. Який додатковий метод дослідження слід призначити для визначення кінцевого діагнозу та ступеня важкості патологічного процесу? A 54-year-old man complains of increased tooth sensitivity to chemical and thermal irritants, itching in the gums. Objectively: the gums are pale pink, the roots of the teeth are exposed by 1/2 length. A small amount of dental deposits. In 24, 14, 34, a wedge-shaped defect. The teeth are stable. Probing the bare necks of the teeth is painful. What additional research method should be prescribed to determine the final diagnosis and the degree of severity of the pathological process?

Термографія Thermography

Рентгенографія X-ray

Мікроскопія Microscopy

Реографія Rheography

Сіалографія Sialography

164 / 200
Батьки дитини 7-ми років звернулися зі скаргою на проміжок між центральними зубами. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. У порожнині рота бічні зуби змикаються по 1 класу Енгля. Між центральними різцями проміжок у 4 мм. На Ro-грамі виявлений понадкомпле-ктний зуб, що розташовується у ділянці коренів 11 і 21. Яка буде першочергова тактика у даному випадку? Parents of a 7-year-old child complained about the gap between the central teeth. Objectively: the face is symmetrical, proportional. In the oral cavity, the lateral teeth are closed by 1 grade Engel. There is a gap of 4 mm between the central incisors. On the Ro-gram, an overcomplete tooth is found, located in the area of ​​roots 11 and 21. What will be the primary tactic in this case?

Видалити понадкомплектний зуб Remove supernumerary tooth

Призначити міогімнастику і масаж Prescribe myogymnastics and massage

Рекомендувати спостереження Recommend Watch

Наблизити центральні різці апаратом Approach the central incisors with the device

Провести подразнюючу терапію знімним протезом Perform irritant therapy with a removable prosthesis

165 / 200
У пацієнта після клінічного обстеження встановлений діагноз: гангренозний пульпіт 46. Який найбільш раціональний метод лікування 46 зуба? After a clinical examination, the patient was diagnosed with gangrenous pulpitis 46. What is the most rational method of treatment for tooth 46?

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

166 / 200
У хворого внаслідок нападу епілепсії відбувся подвійний перелом нижньої щелепи у ділянці підборіддя і правого суглобового відростка з підвивихом суглобової голівки. Який метод лікування показаний даному хворому? The patient had a double fracture of the lower jaw in the area of ​​the chin and right articular process with subluxation of the articular head as a result of an epileptic attack. What treatment method is indicated for this patient?

Пращеподібна пов’язка Slingshot

Міжщелепне зв’язування за Айві Ivy Intermaxillary Bonding

Шинування шинами Васильєва Tyring with tires Vasiliev

Остеосинтез Osteosynthesis

Шинування за Тігерштедтом з накладенням накусочної пластинки Tigerstedt splinting with bite plate overlay

167 / 200
У хворого після побутової травми розвинулись диплопія і западання м’яких тканин виличної ділянки зліва. Яка травма у хворого? After a household injury, the patient developed diplopia and depression of the soft tissues of the cheek area on the left. What is the patient's injury?

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Забій м’яких тканин виличної ділянки Contusion of the soft tissues of the cheek area

Перелом виличної дуги Fracture of the zygomatic arch

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом орбіти Orbital fracture

168 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час їди у нижньому лівому кутньому зубі. Об’єктивно: на медіальній контактній і жувальній поверхнях 85 зуба виявлено каріозну порожнину, що сполучається з порожниною зуба. Під час зондування сполучення виникають різкий біль і помірна кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. На Ro-грамі 85 зуба в ділянці біфуркації та біля верхівок коренів, визначено вогнища розрідження кісткової тканини з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old child complains of pain while eating in the lower left corner tooth. Objectively: a carious cavity was found on the medial contact and chewing surfaces of tooth 85, which communicates with the cavity of the tooth. During probing of the connection, there is sharp pain and moderate bleeding. Percussion of the tooth is painless. On the Ro-gram of tooth 85 in the area of ​​the bifurcation and near the apices of the roots, foci of rarefaction of bone tissue with indistinct contours are determined. What is the most likely diagnosis?

Пульпіт, ускладнений періодонти-том Pulpitis, complicated periodontium

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

169 / 200
Дитина 12-ти років влітку скаржиться на біль у горлі, головний біль і підвищення температури тіла до 38,5oC, нежить, кашель. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гі-перемована, набрякла, на піднебінні і піднебінних дужках виявлено близько 10 ерозій розміром до 0,5 мм, що не вкриті нальотом, з червоним дном. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, слабкоболісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child in the summer complains of a sore throat, headache and an increase in body temperature up to 38.5oC, runny nose, cough. Objectively: mucous membrane the oral cavity is swollen, swollen, about 10 erosions up to 0.5 mm in size, not covered with plaque, with a red bottom were found on the palate and palatal brackets. Regional lymph nodes are enlarged, weakly painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афто-зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

іерпетична ангіна herpetic angina

Юстрий герпетичний стоматит Osterous herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

170 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: в 26 - каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Дентин стінок і дна щільний, пігментований. Реакція на холодовий подразник позитивна. Зондування і перкусія безболі- сні. Визначте попередній діагноз: A 10-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in a tooth on the lower jaw. Objectively: at 26 - a carious cavity within the peripulpal dentin. The dentin of the walls and the bottom is dense, pigmented. The reaction to a cold stimulus is positive. Probing and percussion are painless. Determine the preliminary diagnosis:

іострий глибокий карієс acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

іострий середній карієс acute middle caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

171 / 200
Чоловіку 24-х років було встановлено діагноз: пародонтоз початкового ступеня. Назвіть патологію зубів некаріозного походження, яка з’являється у пацієнтів з таким діагнозом і приводить пацієнтів у клініку? A 24-year-old man was diagnosed with primary periodontitis. Name the dental pathology of non-carious origin that appears in patients with this diagnosis and brings patients to the clinic ?

Патологічна стиранність Pathological attrition

Гіперестезія Hyperesthesia

Кровоточивість ясен Bleeding gums

Карієс V класу за Блеком Caries of Class V according to Black

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

172 / 200
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об’єктивно: колір ясни анемічний, множинні ретракції 5-7 мм, зяють міжзубні проміжки. Патологічна стиран-ність. На Ro-грамі: зниження висоти міжзубних перегородок більш, ніж на 1/2. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old man complained of increased tooth sensitivity to chemical irritants. Objectively: the color is clear anemic, multiple retractions of 5-7 mm, interdental gaping gaps. Pathological attrition. On the Ro-gram: decrease in the height of the interdental partitions by more than 1/2. What is the most likely diagnosis?

іенералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Пародонтоз ІІІ ступеня III-degree periodontitis

Пародонтоз І ступеня Periodontosis of the first degree

іенералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг generalized periodontitis II degree, chronic course

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

173 / 200
У дитини 8-ми років внаслідок травми відбувся перелом коронки 11 зуба. Порожнина зуба розкрита, зондування різко болісне. На Ro-грамі -несформована верхівка кореня. Які дії лікаря? An 8-year-old child suffered a fracture of the crown of the 11th tooth as a result of an injury. The tooth cavity is open, probing is very painful. On the Ro-gram, there is an unformed apex of the root. What actions doctor?

Ортопедичне лікування Orthopedic treatment

Ендодонтичне лікування, спрямоване на апексифікацію Endodontic treatment aimed at apexification

Лікування травматичного пульпіту в одне відвідування Treatment of traumatic pulpitis in one visit

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Хірургічне лікування Surgical treatment

174 / 200
На Ro-грамі 12 зуба кореневий канал виповнений пломбувальним матеріалом на 1/2 довжини, на верхівці - осередок деструкції кісткової тканини з чіткими контурами розміром 0,3х0,3. Який найбільш імовірний діагноз? On the Ro-gram of tooth 12, the root canal is filled with filling material for 1/2 of the length, at the apex there is a focus of destruction of bone tissue with clear contours measuring 0.3x0.3 . What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний пульпіт Chronic pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Радикулярна кіста Radicular cyst

175 / 200
Дитині 6-ти років показане проведення пластики вуздечки верхньої губи за ортодонтичними показаннями. У який період доцільно проводити дану операцію? A 6-year-old child is indicated for plastic surgery of the frenum of the upper lip according to orthodontic indications. In what period is it advisable to carry out this operation?

Після зміни усіх верхніх фронтальних зубів After changing all upper front teeth

Після прорізування 11, 21, 12, 22 зубів After eruption of 11, 21, 12, 22 teeth

У 6 років 6 years old

При виявленні патології When pathology is detected

В період молочного прикусу During the milk bite

176 / 200
Батьки хлопчика 2-х років звернулися зі скаргами на кровоточивість ясен у дитини протягом доби, блідість шкірних покривів, наявність ділянки крововиливу в шкіру щоки. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота бліда, у ділянці 65 ясна кровоточать, 65 прорізався на 1/2 коронки. Час згортання крові по Лі-Уайту - 12 хвилин, час рекальцифікації - більше 280 сек., підвищення толерантності плазми до гепарину - 200 сек. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 2-year-old boy complained of bleeding gums in the child during the day, paleness of the skin, the presence of an area of ​​hemorrhage in the skin of the cheek. Objectively: mucosal the lining of the oral cavity is pale, the gums are bleeding in the area of ​​65, 65 has cut through 1/2 of the crown, the Lee-White blood clotting time is 12 minutes, the recalcification time is more than 280 seconds, the increase in plasma tolerance to heparin is 200 seconds. Which is the most likely diagnosis?

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

ІЬстрий лейкоз Acute leukemia

- -

Гемофілія Hemophilia

Анемія Anemia

177 / 200
Хвора 18-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність естетичного дефекту 11, 12 зубів. Було встановлено діагноз: хронічний середній карієс 11, 12. Проведено пломбування фотозатверджувальним матеріалом Іеркулайт з нанесенням захисного лаку після фінішної обробки пломби. Яким зубним пастам слід надавати перевагу під час чищення зубів у перші дні після пломбування? An 18-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of an aesthetic defect in 11, 12 teeth. The diagnosis was made: chronic medium caries 11, 12. A photo-curing filling was performed with the Ierkulayt material with the application of a protective varnish after the finishing treatment of the filling. Which toothpastes should be preferred when brushing the teeth in the first days after the filling?

Фторвмісним Fluorine-containing

Низькоабразивним Low abrasive

Кальційвмісним Calcium-containing

Високоабразивним Highly abrasive

Середньоабразивним Medium abrasive

178 / 200
Жінка 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на травмування щоки під час їди, чутливість зубів до кислого та холодного. Під час огляду виявлена відсутність горбиків молярів верхньої та нижньої щелеп, різальних країв фронтальних зубів, гострі краї емалі, зниження висоти прикусу. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old woman consulted a doctor with complaints of cheek injury while eating, tooth sensitivity to acid and cold. During the examination, the absence of tubercles on the upper and lower molars was found lower jaws, cutting edges of front teeth, sharp edges of enamel, decrease in bite height. What is the most likely diagnosis?

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Травматичне ушкодження зубів Traumatic tooth damage

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

179 / 200
Жінка 35-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на чутливість фронтальних зубів до кислого. Під час огляду на вестибулярній поверхні 11 та 12, ближче до екватора, виявлені гладенькі дефекти округлої форми, які не фарбуються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old woman went to the doctor with complaints about the sensitivity of her front teeth to acid. During the examination, smooth spots were found on the vestibular surfaces of 11 and 12, closer to the equator rounded defects that do not stain with a 2% solution of methylene blue. What is the most likely diagnosis?

Травматичне ушкодження зубів Traumatic tooth damage

Клиноподібний дефект зубів Wedge-shaped tooth defect

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

180 / 200
При профогляді пацієнтки 25-ти років кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48. Краї дефекту емалі темні, поверхня шорстка. При просвічуванні зуба FOTі (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During a professional examination of a 25-year-old female patient, the tip of the dentist's probe was stuck in fissure 48. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough. When the tooth is illuminated by FOT (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Іострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Іострий поверхневий карієс Acute surface caries

181 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на незначний біль у зубі на нижній щелепі зліва під час прикушування, що з’явився 3 дні тому після пломбування кореневого каналу 35. Об’єктивно: в 35 постійна пломба, яка не відповідає анатомічній формі зуба. На Ro-грамі кореневий канал 35 запломбований по всій довжині рівномірно до верхівки. Яка тактика лікаря в даному випадку? A 45-year-old patient complains of minor tooth pain on the left lower jaw during biting, which appeared 3 days ago after filling root canal 35. About objectively: in 35 there is a permanent filling that does not correspond to the anatomical shape of the tooth. On the Ro-gram, root canal 35 is filled along its entire length evenly to the apex. What are the doctor's tactics in this case?

Розпломбувати кореневий канал 35 зуба Unfill root canal of tooth 35

Видалити 35 зуб Remove tooth 35

Провести корекцію пломби в 35 зубі Correct filling in tooth 35

Резектувати верхівку кореня 35 зуба Resect the apex of the root of tooth 35

Зробити розріз в ділянці перехідної складки біля 35 зуба Make an incision in the area of ​​the transitional fold near the 35th tooth

182 / 200
Пацієнту 38-ми років був поставлений діагноз: загострення хронічного фіброзного періодонтиту 26. Стоматолог почав розкриття порожнини 26. Устя яких кореневих каналів повинен визначити лікар на дні порожнини 26? A 38-year-old patient was diagnosed with exacerbation of chronic fibrous periodontitis 26. The dentist began opening cavity 26. What root canal mouths should the doctor identify at the bottom of cavity 26?'

Дистальний і два медіальних: язиковий та щічний Distal and two medial: lingual and buccal

Щічний і піднебінний Buccal and palatal

Піднебінний і два щічних: медіальний та дистальний Palate and two buccals: medial and distal

Щічний і два піднебінних: медіальний та дистальний Buccal and two palatal: medial and distal

Устя одного каналу One channel mouth

183 / 200
Пацієнту 30-ти років був встановлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 16 зуба. Після знеболювання стоматолог приступив до розкриття порожнини 16 і видалення вмісту кореневого каналу. Який інструмент краще обрати для цієї мети? A 30-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 16. After anesthesia, the dentist proceeded to open cavity 16 and remove the contents of the root canal. Which tool is better to choose for this purpose?

Пульпекстрактор Pulpextractor

Ример Rimmer

Н-файл H-file

Флексоример Flexorimer

К-файл K-file

184 / 200
У СВПХШ надійшов поранений із осколковим проникним у ліву гайморову пазуху пораненням верхньої щелепи, ЗЧМТ тяжкого ступеня. Поранений непритомний. Які фактори, що впливають на розвиток клініки, необхідно враховувати щелепно-лицевому хірургу при складанні плану комплексного лікування в цьому випадку? A wounded man with a shrapnel wound of the upper jaw penetrating the left maxillary sinus, severe TBI. The wounded man is unconscious. What factors affecting the development of the clinic must be taken into account maxillofacial surgeon when drawing up a comprehensive treatment plan in this case?

Ступінь ЧМТ і вид ранячого агента Degree of TBI and type of wounding agent

Вид вогнепального поранення Type of gunshot wound

Розвиток синдрому взаємного обтяження Development of mutual burden syndrome

Ступінь ЧМТ Degree of TBI

Вид ранячого агента Wounding agent type

185 / 200
Пораненому в щелепно-лицьову ділянку перша медична обробка ран м’яких тканин проведена через 48 годин після отримання поранення. В рані немає ознак запалення. Медична обробка проводиться на фоні обов’язкового введення антибіотиків. Який вид хірургічної обробки ран проведено? For a person wounded in the maxillofacial area, the first medical treatment of soft tissue wounds was carried out 48 hours after receiving the injury. There are no signs of inflammation in the wound. Medical treatment is carried out in the background mandatory administration of antibiotics. What type of surgical treatment of wounds was performed?

Пізня хірургічна обробка Late surgical treatment

Рання первинна хірургічна обробка Early primary surgical treatment

Відкладена первинна хірургічна обробка Deferred primary surgical treatment

Вторинна хірургічна обробка Secondary surgical treatment

Повторна хірургічна обробка Re-surgery

186 / 200
Під час планової санації у дитини 7-ми років виявлена глибока каріозна порожнина в 75 (1 клас за Блеком). Емаль зуба темна, перкусія і зондування 75 зуба безболісні. Після видалення розм’якшеного дентину з’явилося сполучення з порожниною зуба. Ілибоке зондування безболісне. Слизова оболонка у ділянці 75 зуба без патологічних змін. На Roграмі 75 -кортикальна пластина зачатку 35 зуба без патологічних змін. Який метод лікування найбільш ефективний у даному випадку? During planned rehabilitation, a 7-year-old child was found to have a deep carious cavity in 75 (1st class according to Black). The tooth enamel is dark, percussion and probing of the 75th tooth are painless . After removal of the softened dentin, a connection with the cavity of the tooth appeared. Any probing is painless. Mucous membrane in the area of ​​tooth 75 without pathological changes. On Rogram 75 - the cortical plate of the rudiment of tooth 35 without pathological changes. Which method of treatment is the most effective in this case ?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний Biological

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

187 / 200
Хлопчику 9 років. Батьки звернулися зі скаргами, що дитина постійно закушує нижню губу. Яка патологія прикусу може виникнути? The boy is 9 years old. The parents complained that the child is constantly biting his lower lip. What bite pathology can occur?

Мезіальний прикус Mesial bite

Косий прикус Slant bite

Дистальний прикус Distal bite

Ілибокий прикус Any bite

Відкритий прикус Open Bite

188 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на біль у фронтальній ділянці нижньої щелепи при прийомі їжі. Об’єктивно: зубні ряди збережені, зуби інта- ктні. Патологічна рухливість 41, 42, 31, 32 зу6ів і ступеня. Коронкова частина цих зу6ів відновлена порцеляновими коронками. На рентгенограмі: резорбція кісткової тканини тільки в ділянці цих зубів. Яка причина захворювання? A 52-year-old patient complains of pain in the frontal area of ​​the lower jaw when eating. Objectively: the dentition is preserved, the teeth are intact. Pathological mobility 41 , 42, 31, 32 teeth and degrees. The crown part of these teeth has been restored with porcelain crowns. On the radiograph: resorption of bone tissue only in the area of ​​these teeth. What is the cause of the disease?

Ускладнення карієсу Caries complication

Комбінована травматична оклюзія Combined traumatic occlusion

Вторинна травматична оклюзія Secondary traumatic occlusion

Захворювання слизової оболонки порожнини рота Disease of the mucous membrane of the oral cavity

Первинна травматична оклюзія Primary traumatic occlusion

189 / 200
На медогляді у пацієнта 53-х років на вестибулярній поверхні 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявлені дефекти твердих тканин. Стінки щільні, блискучі, гладенькі, безболісні під час зондування і термічного подразнення. Який найбільш імовірний діагноз? During medical examination of a 53-year-old patient on the vestibular surface 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 defects of hard tissues. The walls are dense, shiny, smooth, painless during probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Пришийковий карієс Cervical caries

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

190 / 200
У хворого 19-ти років температура 37,6oC, слабкість, ускладнення карієсу в 41,42, запальний інфільтрат в ділянці бокового і центрального різців, сформований підокістний абсцес. Виберіть метод знеболювання для розтину абсцесу і лікування 41,42: A 19-year-old patient has a temperature of 37.6oC, weakness, complications of caries at 41.42, inflammatory infiltrate in the area of ​​lateral and central incisors, a subbony abscess has formed. Choose a method of analgesia for abscess dissection and treatment 41,42:

Двостороння ментальна та підо-кістна анестезія на межі запального інфільтрату Bilateral mental and bone anesthesia on the border of inflammatory infiltrate

Інфільтраційна анестезія в ділянці в 41, 42 Infiltration anesthesia in area 41, 42

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Ментальна анестезія справа Mental anesthesia right

Торусальна анестезія Torus Anesthesia

191 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на біль у скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС) праворуч, що вперше виник три тижні тому після грипу. Об’єктивно: почервоніння шкіри в ділянці суглоба, температура 37,5oC, незначний інфільтрат, рухи нижньої щелепи болючі, регіонарні лімфовузли збільшені, зуби здорові. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of pain in the temporomandibular joint (TMJ) on the right, which first appeared three weeks ago after the flu. Objectively: redness of the skin in the area of ​​the joint, temperature 37.5oC, slight infiltrate, movements of the lower jaw are painful, regional lymph nodes are enlarged, teeth are healthy. What is the most likely diagnosis?

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Загострення хронічного артриту Exacerbation of chronic arthritis

Гострий неспецифічний артрит СНЩС Acute non-specific TMJ arthritis

Гострий правобічний паротит Acute right-sided parotitis

М ’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

192 / 200
У пацієнтки 20-ти років вагітність 11 тижнів. Звернулася з приводу видалення першого моляру зліва. Який анестезуючий засіб необхідно застосувати для безпечного і повноцінного знеболення? A 20-year-old female patient is 11 weeks pregnant. She applied for removal of the first molar on the left. What anesthetic should be used for safe and complete analgesia?

Ультракаїн 4% ДС Ultracaine 4% DS

Лідокаїн 2% Lidocaine 2%

Новокаїн 2% Novocaine 2%

- -

Дикаїн (аплікація) Dikain (application)

193 / 200
Хворий 80-ти років хворіє на периферичну невралгію трійчастого нерва впродовж 10-ти років. Проведення блокади по типу мандибулярної анестезії розчином новокаїну усуває біль на 3-4 години. На Ro-грамі: не визначається ментальний отвір та ділянка нижньощелепного каналу. Які етіопатичні фактори частіше всього призводять до такого захворювання? An 80-year-old patient has been suffering from peripheral neuralgia of the trigeminal nerve for 10 years. Mandibular anesthesia block with novocaine solution relieves pain for 3-4 hours. On the Ro-gram: the mental foramen and the area of ​​the mandibular canal are not determined. What etiopathic factors most often lead to such a disease?

Гайморити Hymorites

Осифікація нижньощелепного каналу Ossification of the mandibular canal

Гальванізм порожнини рота Galvanism of the oral cavity

Пульпіти Pulpits

Протези, які порушують висоту прикусу Dentures that disturb the bite height

194 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на наявність лусочок на губах. Об’єктивно: від зони Клейна до середини червоної облямівки смуги тонких прозорих лусочок, які щільно прикріплені в центрі і відстають по периферії; після зняття оголюється яскраво-червона поверхня червоної облямівки, без ерозій. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of the presence of scales on the lips. Objectively: from Klein's zone to the middle of the red border, there are strips of thin transparent scales that are tightly attached in the center and lag behind on the periphery; after removal, the bright red surface of the red border is exposed, without erosions. What is the most likely diagnosis?

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

195 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на гіперестезію зубів. Електрофорез якої речовини можна включити до комплексу лікування? A 57-year-old patient complains of tooth hyperesthesia. Electrophoresis of which substance can be included in the treatment complex?

Розчин водяного екстракту алое Aqueous Aloe Extract Solution

Розчин йодиду калію Potassium iodide solution

Розчин трипсину Trypsin solution

Розчин тіаміну з новокаїном Solution of thiamine with novocaine

Розчин гепарину Heparin solution

196 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована після ДТП. Об’єктивно: відмічається рухомість верхньої щелепи разом з кістками носа, відкритий прикус, припухлість м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив у склеру ока, симптом 'сходинки'по нижньоорбітальному краю з двох боків та вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized after a road accident. Objectively: mobility of the upper jaw together with the bones of the nose, open bite, swelling of the soft tissues of the middle area of ​​the face is noted , hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'stairs' on the lower orbital rim on both sides and the zygomaxillary suture, epistaxis. What is the most likely diagnosis?

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор іі Fracture of the upper jaw according to Le Fort II

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ііі Fracture of the upper jaw according to Le Fort iii

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор і Fracture of the upper jaw by Le Fort and

197 / 200
Хвора 28-ми років доставлена до лікарні з раною в ділянці підборіддя, яка отримана під час дорожньо-транспортної пригоди. Рана характеризується численною зоною первинного травматичного некрозу, розчав-ленням і розривом тканин. Вкажіть вид рани: A 28-year-old patient was brought to the hospital with a wound in the chin area, which was received during a traffic accident. The wound is characterized by numerous zones of primary traumatic necrosis, crushed laceration and tearing of tissues. Indicate the type of wound:

Різана Rizana

Колота Kolata

Скальпована Scalped

- -

Забійна Slaughterhouse

198 / 200
Хвора 30-ти років госпіталізована з діагнозом: фіброзний анкілоз лі- вого скроневонижньощелепного суглоба. Визначте лікувальну тактику: A 30-year-old patient was hospitalized with a diagnosis: fibrous ankylosis of the left temporomandibular joint. Determine the treatment tactics:

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Двощелепне шинування шинами Тігерштедта з зачіпними петлями Double jaw splinting with Tigerstedt splints with hook loops

Виготовлення ортодонтичної наку-сочної пластини Manufacturing of orthodontic nacu-sauce plate

Резекція суглобової голівки з подальшим формуванням несправжнього суглоба Resection of the articular head with subsequent formation of a false joint

Розкриття рота за допомогою ро-торозширювача під місцевим знеболюванням, з послідуючим введенням до порожнини суглоба гідрокортизону та призначенням лікувальної гімнастики Opening of the mouth with the help of a rotator dilator under local anesthesia, with the subsequent injection of hydrocortisone into the joint cavity and the appointment of therapeutic gymnastics

199 / 200
До лікарні доставлений потерпілий через 8 годин після термічного опіку. На обличчі та передній поверхні шиї опіки іі-ііі ступеня. Хворий загальмований. АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps-120/хв. Діурез до 50 мл. Яка стадія перебігу опікової хвороби в даного хворого? The victim was brought to the hospital 8 hours after the thermal burn. On the face and the front surface of the neck there are burns of the ii-iii degree. The patient is paralyzed. Blood pressure - 90/50 mm Hg .st., Ps-120/min. Diuresis up to 50 ml. What is the stage of the burn disease in this patient?

Опікова токсемія Burn toxemia

Реконвалесценції Convalescence

Опікового виснаження Burn exhaustion

Опікова септикотоксемія Burn septicotoxemia

Опіковий шок Burn shock

200 / 200
Хворому 12-ти років проводиться лікування гострого серозного періодонтиту 36 зуба. Який антисептик доцільніше обрати для обробки кореневих каналів у цьому випадку? A 12-year-old patient is being treated for acute serous periodontitis of tooth 36. Which antiseptic should be chosen for root canal treatment in this case?

Фурацилін Furacilin

Перекис водню Hydrogen peroxide

Йодид калію Potassium iodide

Етоній Ethonia

Гіпохлорид натрію Sodium hypochlorite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест