Крок 3 Медицина - літо 2020 (буклет)

1 / 130
Хворий 32-х рокiв скаржиться на сильний постiйний бiль в животi з iррадiацiєю в спину, багаторазове блювання, загальну слабкiсть. Захворiв гостро 3 години тому, перед захворюванням вживав гостру жирну їжу. Стан хворого середньої важкостi, шкiра синюшно-сiра. АТ- 90/60 мм рт.ст., температура тiла - 37,2oC. При пальпацiї: живiт здутий, вище пупка вiдзначається м’язовий дефанс, болючий iнфiльтрат, перистальтичнi шуми значно послабленi. Якi з лабораторних обстежень є найбiльшiнформативними для постановки дiагнозу в даному випадку?

A. Рiвень креатинiну кровi

B. Електролiти кровi

C. Загальний аналiз кровi

D. Кiлькiсть хлоридiв сечi

E. Визначення дiастази сечi

2 / 130
Хворий 50-ти рокiв, шкiряник, звернувся в полiклiнiку зi скаргами на пiдвищення температури до 38,5oC, головний бiль, виражений безболiсний набряк в дiлянцi тилу лiвої кистi, наявнiсть виразки з чорною кiрочкою. За три днi до захворювання поранив руку на роботi. Який дiагноз найбiльшiмовiрний?

A. Сибiрка

B. Бешиха

C. Еризипелоїд

D. Туляремiя

E. Стафiлококовий карбункул

3 / 130
Хвора доставлена iз забрудненою колото-рiзаною раною правої ступнi, в зв’язку з чим введена протиправцева сироватка. Раптово стан хворої рiзко погiршився: з’явилася рiзка слабкiсть, часте серцебиття. Об’єктивно: вiдзначається блiдiсть шкiри, холодний пiт, частий пульс слабкого наповнення до 100/хв., АТ- 90/40 мм рт.ст. Яка причина раптового погiршення стану хворої?

A. Больовий шок

B. Сироваткова хвороба

C. Геморагiчний шок

D. Анафiлактичний шок

E. Iнфекцiйно-токсичний шок

4 / 130
Хворий 45-ти рокiв страждає на хронiчну надниркову недостатнiсть внаслiдок туберкульозу наднирникiв. Пiд час вiдпочинку пiсля тривалого перебування на сонцi у нього посилилася загальна слабкiсть, тахiкардiя досягла 150/хв., артерiальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з’явилися олiгурiя, адинамiя, нудота, блювання, бiль у животi, депресiя. Який дiагноз найбiльшiмовiрний у даного хворого?

A. Сонячний удар

B. Гостра печiнкова недостатнiсть

C. Гостра ниркова недостатнiсть

D. Гостра наднирникова недостатнiсть

E. Гостра серцева недостатнiсть

5 / 130
У дитини двох рокiв раптово з’явився бiль спастичного характеру у животi. При первинному оглядi дитина заспокоїлась, болю нема. Був стiлець з домiшкою кровi. В правiй нижнiй дiлянцi живота пальпується пухлиноподiбне утворення, цилiндричної форми. Який Вашпопереднiй дiагноз?

A. Черевний тиф

B. Хвороба Гiршпрунга

C. Хвороба Крона

D. Дизентерiя

E. Кишкова iнвагiнацiя

6 / 130
Дiвчинку 3-х рокiв доставлено до приймального вiддiлення швидкою. При оглядi стан дитини дуже важкий. В свiдомостi. Менiнгеальних симптомiв немає. Температура тiла 40,0oC, кiнцiвки холоднi. Вираженi розлади мiкроциркуляцiї. На шкiрi нижнiх кiнцiвок, сiдниць, тулуба, обличчя - зливна ”зiрчаста” геморагiчна висипка, що швидко розповсюджується. Невеличкi крововиливи на слизових оболонках. Висипка з’явилась декiлька годин тому. ЧД- 48/хв., ЧСС- 160/хв. АТ- 55/30 мм рт.ст. Вашдiагноз:

A. Аддiсонiчний криз

B. Геморагiчний васкулiт

C. Геморагiчна лихоманка

D. Тромбоцитопенiчна пурпура

E. Блискавична менiнгококцемiя

7 / 130
Хворий 35-ти рокiв госпiталiзований в коматозному станi. Зi слiв родичiв, погiршення самопочуття протягом доби. На тлi ГРВI з’явились сильний бiль в животi, нудота, блювання, дiарея, виражена слабкiсть у м’язах, температура тiла пiдвищилась до 39,2o

A. Кетоацидотична дiабетична кома

B. Об’єктивно: сопор, шкiра суха, з геморагiчним висипом, тургор знижений, акроцiаноз, тонус м’язiв та сухожильнi рефлекси пiдвищенi. Дихання часте, АТ65 /40 мм рт.ст., пульс - 96/хв., слабкий. При пальпацiї живота - здуття, позитивнi симптоми подразнення очеревини. Глiкемiя - 2,9 ммоль/л, кортизол - 17 мкг/100 мл. Яка найбiльшiмовiрна патологiя, що зумовлює таку картину?

C. Гiпотиреоїдна кома

D. Гiпоглiкемiчна кома

E. Аддiсонiчний криз

8 / 130
F. Шлунково-кишкова кровотеча 8. У хворого 44-х рокiв пiсля вживання Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 3 алкоголю з’явились нудота, багаторазове блювання, спочатку їжею, а потiм згортками кровi, слабкiсть. При оглядi: шкiрянi покриви та слизовi оболонки блiдi, пульс - 120/хв., при пальпацiї живiт м’який, безболiсний у всiх вiддiлах; в лiвому пiдребер’ї визначається збiльшена, тверда селезiнка. У хворого пiдозрюється кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Яку тактику слiд обрати?

A. Спостереження в умовах хiрургiчного стацiонару

B. Введення холодної амiнокапронової кислоти через зонд

C. Ургентна лапаротомiя, пластика стравоходу

D. Застосування методики керованої гiпотензiї

E. Ендоскопiчна зупинка кровотечi

9 / 130
Чоловiк 39-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC, озноб, профузне потовидiлення. Тиждень тому було переохолодження. Симптом Пастернацького рiзко позитивний з обох сторiн. Данi УЗД: збiльшенi розмiри обох нирок. Аналiз кровi: лейкоцити - 12 • 109/л, ШОЕ- 25 мм/год, е- 2%, п- 15%, с- 45%, л- 30%, м- 8%. Аналiз сечi: питома вага - 1015, бiлок - 0,035 г/л, лейкоцити - вкривають все п/з, еритроцити - 8-10 в п/з, слиз +++, бактерiї +++. Поставте дiагноз:

A. Амiлоїдоз нирок

B. Гострий гломерулонефрит

C. Гострий пiєлонефрит

D. Пiдгострий гломерулонефрит

E. Гострий iнтерстицiальний нефрит

10 / 130
Хворий 17-ти рокiв, житель села, через 2 тижнi пiсля ангiни помiтив набряки повiк i видiлення сечi червоного кольору. При оглядi терапевтом було виявлено АТ- 140/100 мм рт.ст. У ЗАС: бiлок - 2 г/л, змiненi еритроцити у великiй кiлькостi, гiалiновi та зернистi цилiндри. В ЗАК: ШОЕ- 30 мм/год. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Сечокам’яна хвороба

B. Гострий пiєлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Загострення хронiчного пiєлонефриту

E. Пухлина нирки

11 / 130
Хворого 19-ти рокiв у непритомному станi доставлено швидкою допомогою з мiсця автоаварiї. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, у вiдповiдь на больовi подразники мимовiльно з’являється тонiчне напруження м’язiв з випростовуванням рук i нiг та закиданням голови назад, двостороннi стопнi патологiчнi рефлекси. Дихання ”машинне”, пульс 110 /хв., артерiальний тиск - 160/100 мм рт.cт., температура тiла - 37,9oC. Який iмовiрний дiагноз?

A. Гостре порушення мозкового кровообiгу

B. Аневризма судин головного мозку

C. Внутрiшньочерепна гематома

D. Забiй головного мозку важкого ступеня

E. Менiнгiт

12 / 130
У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована?

A. 21 день

B. 14 днiв

C. До появи останнiх висипiв

D. До 5-го дня пiсля появи останнiх висипiв

E. Iзоляцiї не потребує

13 / 130
У дитини 9-ти мiсяцiв з важкою формою дизентерiї Флекснера на фонi гiпертермiї та дiареї з’явилися блювання та судоми. Чим викликано погiршення стану дитини?

A. Приєднанням менiнгiту

B. Токсикозом з ексикозом

C. Травмою голови

D. Нейротоксикозом

E. Пухлиною мозку

14 / 130
Хвора 74-х рокiв хворiє на цукровий дiабет другого типу 12 рокiв, приймає глiбенкламiд. Протягом двох тижнiв щоденно без контролю лiкаря приймає по 2 таблетки гiпотiазиду. П’ять днiв назад, пiсля переохолодження, пiдвищилась температура тiла до 38oC, з’явився бiль у горлi, головний бiль, нудота, трьохразове блювання. Об’єктивно: свiдомiсть сплутана, шкiрнi покриви сухi, теплi, тургор м’язiв знижений, температура тiла - 38oC, пульс - 120/хв, АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону вiдсутнiй. Глюкоза кровi - 25,4 ммоль/л, ацетон в сечi - слабкопозитивний, Na+ сироватки - 162 ммоль/л, K+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для введення в першу чергу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 4

A. Фiзiологiчний розчин NaCl

B. Гiпотонiчний розчин NaCl

C. Розчин Рiнгера

D. Поляризуюча сумiш

E. 5% розчин глюкози

15 / 130
У лiсi знайдено молодого чоловiка в тяжкому станi. Об’єктивно: хворий перебуває в коматозному станi, дихання Чейн-Стокса, шкiра гаряча на дотик, волога, вiдзначаються судоми тетанiчного характеру. На лiвiй гомiлцi 4 точковi ранки, по краях яких геморагiчний набряк. Що спричинило розвиток невiдкладного стану?

A. Правець

B. Укус гадюки

C. Епiлептичний напад

D. Укус бджоли

E. Дiабетична кома

16 / 130
У хворої 25-ти рокiв, яка надiйшла до приймального вiддiлення лiкарнi швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатностi, виникла зупинка роботи серця. Що найiмовiрнiше стало причиною цього?

A. Гiперфосфатемiя

B. Уремiя

C. Гiперкалiємiя

D. Ацидоз

E. Гiпокалiємiя

17 / 130
Хворий 44-х рокiв скаржиться на бiль в дiлянцi прямої кишки. Бiль з’явився 3 днi тому назад, поступово посилюючись. Температура тiла - 38oC, пульс - 92/хв., ритмiчний. В перiанальнiй дiлянцi злiва - припухлiсть, шкiра гiперемована, при пальпацiї визначається рiзко болючий iнфiльтрат з отвором, з якого видiляється гнiй. Загальний аналiз кровi: лейкоцити - 11, 5 • 109/л, ","

A. - 3%, п. - 10%, ","

B. - 59%, л. - 22%, м. - 6%. Вашпопереднiй дiагноз:

C. Трiщина заднього проходу

D. Тромбоз гемороїдального вузла

E. Випадiння прямої кишки

6- Гострий парапроктит 7- Пухлина прямої кишки

18 / 130
У дитини з гострою нирковою недостатнiстю при бiохiмiчному монiторингу визначено: фiбриноген - 4,5 г/л, натрiй плазми - 145 мМ/л, креатинiн плазми - 380 мкМ/л. В сечi: бiлок - 0,67 г/л, лейкоцити - 3-5 в п/з, еритроцити - 6-8 в п/з. Який показник з наведених є найбiльш iнформативним для визначення ступеня гострого ураження нирок?

A. Фiбриноген плазми кровi

B. Креатинiн плазми

C. Форменi елементи кровi в осадi сечi

D. Натрiй плазми кровi

E. Протеїнурiя

19 / 130
У новонародженої дитини виник гострий респiраторний дистрес-синдром. Який лiкарський препарат в першу чергу потрiбно вводити?

A. Сурфактант

B. Манiт

C. Теофiлiн

D. Дофамiн

E. Строфантин

20 / 130
Хворий 20-ти рокiв надiйшов на 2-й день хвороби без свiдомостi. З 1-го дня хвороби турбували головний бiль, пiдвищення температури до 39oC, блювання. Об’єктивно: виражена ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга та Брудзинського позитивнi. Вкажiть стартовий розчин для проведення iнфузiйної терапiї:

A. Реосорбiлакт

B. Гепасол

C. Глюкоза

D. Манiтол

E. Трисоль

21 / 130
У хворого 62-х рокiв на 5-й день пiсля операцiї апендектомiї розвинулись явища перитонiту. Пiсля чергової операцiї та масивної антибактерiальної терапiї розвинулись явища iнфекцiйно-токсичного шоку. Який з препаратiв найкраще використовувати для стабiлiзацiї гемодинамiки пiсля вiдновлення волемiї?

A. Адреналiн

B. Мезатон

C. Сульфокамфокаїн

D. Дофамiн

E. Ефедрин

22 / 130
Дитинi 2 доби, вiд 4 вагiтностi, 2- х пологiв. Акушерський анамнез: перша дитина народилась доношеною, здоровою. Було 2 медичних аборти. Теперiшня вагiтнiсть перебiгала iз загрозою переривання. Пологи на 30 тижнi, вага тiла новонародженого 1400,0 г. Стан пiсля пологiв важкий, Значна млявiсть, гiподинамiя, гiпорефлексiя. Дихання - 80/хв., втягуються всi податливi мiсця грудної клiтки, симптом ”гойдалки”, звучний видох, симптом ”трубача”. Акроцiаноз. Перкуторно-легеневий звук, аускультативно - ослаблене дихання. Рентгенологiчно - ”нодозно-ретикулярна сiтка”. Який найбiльшiмовiрний дiагноз? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 5

A. Первинний полiсегментарний ателектаз

B. Хвороба гiалiнових мембран

C. Внутрiшньоутробна пневмонiя

D. Бронхо-легенева дисплазiя

E. Крововиливи в легенi

23 / 130
Хвора 35-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC, бiль по переднiй поверхнi шиї, що посилюється при ковтаннi, поворотi голови. При оглядi: щитоподiбна залоза збiльшена у розмiрах, при пальпацiї рiзко болюча, з почервонiнням шкiри та флюктуацiєю. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Зоб Рiделя

B. Гострий медiастинiт

C. Тиреоїдит Хашiмото

D. Гострий гнiйний тиреоїдит

E. Тиреоїдит де Кервена

24 / 130
У хворого 43-х рокiв, якого було госпiталiзовано у гастроентерологiчне вiддiлення з дiагнозом цироз печiнки з портальною гiпертензiєю III ступеня, пiсля проведеного форсованого дiурезу з’явилися ознаки печiнкової енцефалопатiї III ступеня. Призначення яких препаратiв повинно бути першочерговим?

A. Iнгiбiтори протеаз

B. Iнсулiн

C. Лактулоза

D. Гепатопротектори

E. Дiуретики

25 / 130
Хворий 43-х рокiв хворiє на виразкову хворобу протягом 20-ти рокiв. Напередоднi ввечерi з’явились нудота, запаморочення, ”метелики” перед очами, сухiсть у ротi, загальна слабкiсть, тахiкардiя. При оглядi шкiра блiда, пульс - 100/хв. АТ90/60 мм рт.ст., тони серця ритмiчнi. Живiт м’який, при пальпацiї в епiгастральнiй дiлянцi помiрна болючiсть. Печiнка та селезiнка нормальних розмiрiв. Аналiз кровi: еритроцити - 3, 1 • 1012/л, Нb100 г/л, лейкоцити - 6, 0 • 109/л, ШОЕ- 5 мм/год. Яке дослiдження повинно бути зроблено першим?

A. Фiброгастродуоденоскопiя

B. Аналiз кровi на цукор

C. Загальний аналiз сечi

D. Рентгенографiя шлунку

E. Колоноскопiя

26 / 130
Хворий 42-х рокiв. Протягом 5-ти рокiв хворiє на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень. Лiкувався нерегулярно. Скаржиться на сильний бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Об’єктивно: стан хворого середнього ступеня важкостi. Над лiвою легенею перкуторно визначається тимпанiт, аускультативно - дихання не вислуховується. Яке ускладнення фiброзно-кавернозного туберкульозу виникло у хворого?

A. Спонтанний пневмоторакс

B. Ателектаз легень

C. Ексудативний плеврит

D. Хронiчне легеневе серце

E. Бульозна емфiзема

27 / 130
Чоловiк 40-ка рокiв доставлений до приймального вiддiлення в алкогольнiй комi. Пiсля проведення дезiнтоксикацiї прийшов до тями, проте надалi стан почав погiршуватися, з’явилися задишка, психомоторне збудження, тахiкардiя, гiпертензiя. В ЗАК: лейкоцитоз з паличкоядерним зсувом. Яке обстеження необхiдно зробити в першу чергу для з’ясування причини погiршення стану?

A. Люмбальну пункцiю

B. Рентгенографiю кiсток черепа

C. Визначення вмiсту глюкози в кровi

D. Рентгенографiю органiв грудної клiтки

E. Загальний аналiз сечi

28 / 130
Хвора 24-х рокiв була прооперована з приводу позаматкової вагiтностi. Крововтрата становила - 1500 мл, рiвень Hb - 60 г/л, Ht - 20%, група кровi 0(I) Rh(+) позитивний. В операцiйнiй помилково почато переливання донорської еритроцитарної маси В(III) Rh(+) позитивної. Через 15 хвилин вiдмiчена пiдвищена кровоточивiсть, зниження АТ до 70/40 мм рт.ст., видiлення по катетеру сечi темновишневого кольору, тахiкардiя, блiдiсть шкiрних покривiв. Який дiагноз в цiй ситуацiї?

A. Гемотрансфузiйний шок

B. Септичний шок

C. Постлягеморагiчна анемiя

D. Геморагiчний шок

E. Анафiлактичний шок

29 / 130
- мiсячний хлопчик був знайдений мамою вранцi у лiжечку без ознак дихання i серцебиття обличчям донизу. Зi слiв матерi напередоднi нiяких змiн у станi дитини не спостерiгалося. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Аспiрацiя стороннього тiла

B. Коматозний стан

C. Кардiогенний шок

D. Менiнгоенцефалiт

E. Синдром раптової смертi

30 / 130
У хворої 34-х рокiв через 3 години пiсля перенесеної субтотальної субфасцiальної правобiчної гемiтиреоїдектомiї раптово виникли задишка, тахiкардiя, вiд- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 6 чуття неспокою, страху. Яке з наведених пiсляоперацiйних ускладнень виникло у хворої?

A. Пошкодження зворотного нерва

B. Паратиреоїдна тетанiя

C. Асфiксiя

D. Тиреотоксичний криз

E. Повiтряна емболiя

31 / 130
У хворого пiсля проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанiчнi судоми дистальних вiддiлiв кiнцiвок (”рука акушера”), спостерiгаються явища брохоспазму. Яка невiдкладна терапiя необхiдна?

A. Введення розчину сульфату магнiю

B. Введення сибазону

C. Введення розчину кальцiю хлориду

D. Введення розчину калiю хлориду

E. Введення розчину фуросемiду

32 / 130
Дiвчина 14-ти рокiв була свiдком жахливого ДТП з летальними наслiдками. При оглядi: сидить в незмiннiй позi, погляд застиглий, на питання не вiдповiдає, iнструкцiї не виконує. Досi росла i розвивалась нормально, психiатричний анамнез не обтяжений. Який психiчний розлад спостерiгається?

A. Кататонiчний ступор

B. Пiслятравматичний стресовий розлад

C. Травматична деменцiя

D. Гостра реакцiя на стрес

E. Дисоцiативний розлад моторики

33 / 130
Хворий iз серцево-судинною патологiєю потрапив в реанiмацiйне вiддiлення з пiдозрою на iнфаркт нирки. У нього пiдвищена температура - 39,5oC, гострий бiль у попереку та гематурiя. Артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналiз кровi, сечi, та бiохiмiчне дослiдження кровi. Вкажiть найбiльшхарактернi ознаки iнфаркту нирки з перерахованих:

A. Протеїнурiя

B. Цилiндрурiя

C. Лейкоцитурiя

D. Пiдвищена швидкiсть осiдання еритроцитiв

E. Бiль i гематурiя

34 / 130
Потерпiлий з опiком полум’ям. У вiддiленi iнтенсивної терапiї почали наростати явища дихальної недостатностi. Яка невiдкладна допомога?

A. Iнгаляцiя зволоженого кисню

B. Введення дихальних аналептикiв

C. Трахеостома

D. Iнтубацiя трахеї та ШВЛ

E. Введення брохолiтикiв

35 / 130
У пацiєнта на 5-ту добу пiсля операцiї розвинулася клiнiчна картина тромбоемболiї легеневої артерiї, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхiдно було призначити для профiлактики цього ускладнення?

A. Аспiрин

B. Еноксипарин

C. Реополiглюкiн

D. Курантил

E. Трентал

36 / 130
В учасника лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на АЕС дiагностована гостра променева хвороба. Який гематологiчний показник є найбiльшiнформативним як критерiй ступеня тяжкостi?

A. Кiлькiсть еритроцитiв

B. Кiлькiсть лiмфоцитiв

C. Кiлькiсть моноцитiв

D. Кiлькiсть тромбоцитiв

E. Кiлькiсть нейтрофiлiв

37 / 130
В селищi група дiтей скаржиться на головний бiль, нудоту, пiдвищення температури тiла. Пiд час огляду встановлено iктеричнiсть склер, шкiри. Санiтарноепiдемiологiчна розвiдка встановила виникнення групового iнфекцiйного захворювання, яке має тенденцiю до подальшого поширення серед населення. До якого санiтарно-епiдемiологiчного стану належить дане селище?

A. Нестiйкий

B. Надзвичайний

C. Неблагополучний

D. Нормальний

E. Благополучний

38 / 130
Хвора 16-ти рокiв звернулась до лiкаря зi скаргами на iнтенсивний головний бiль, пiдвищену температуру тiла, сонливiсть. На шиї слiд вiд укусу клiща з зоною гiперемiї. Запiдозрений клiщовий енцефалiт. Якою має бути екстрена специфiчна профiлактика?

A. Профiлактичний прийом антибiотикiв

B. Специфiчна профiлактика не проводиться

C. Введення iнтерферону

D. Введення специфiчного донорського iмуноглобулiну

E. Вакцинацiя

39 / 130
У пацiєнтки 28-ми рокiв пiд час вагiтностi (III триместр) та захворювання на Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 7 гострий гепатит Е стався викидень, пiсля чого рiзко погiршився стан: з’явилися психомоторне збудження, сплутанiсть свiдомостi, ”хлопаючий” тремор, агресивнiсть, дезорiєнтованiсть у часi, тахiкардiя, блювання ”кавовою гущею”, значно зменшилися розмiри печiнки. Як оцiнюється стан хворої лiкарем?

A. Геморагiчний шок

B. Шлунково-кишкова кровотеча

C. Септичний шок

D. Гостра печiнкова недостатнiсть

E. Гострий реактивний психоз

40 / 130
В iнфекцiйний стацiонар госпiталiзовано хворого 26-ти рокiв на 2-й день хвороби з пiдвищенням температури до 38oC, багаторазовою блювотою i частими водянистими випорожненнями. Маса тiла знижена на 9%. Який метод регiдратацiї?

A. Введення рiдини пiдшкiрно крапельно

B. Внутрiшньоартерiальний

C. Внутрiшньовенний крапельний

D. Оральна регiдратацiя

E. Введення рiдини ендогастрально

41 / 130
Хворий 43-х рокiв скаржиться на рiдкi випорожнення до 10 разiв на добу з домiшкою кровi, рiзкi позиви до дефекацiї в нiчний час, колькоподiбний бiль в нижнiх i бiчних вiддiлах живота, який посилюється при рухах i дефекацiї, пiдвищення температури тiла до 38oC. Запiдозрено хворобу Крона. Яке дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

A. Ультразвукове дослiдження ШКТ

B. Колоноскопiя з бiопсiєю

C. Комп’ютерна томографiя органiв черевної порожнини

D. Аналiз калу на приховану кров

E. Копроцитограма

42 / 130
Дитина 4-х рокiв розкрутила розетку i доторкнулася до оголених дротiв. Дитина без свiдомостi, ознаки спазму дихальних м’язiв за типом ларингоспазму, тонiчне скорочення м’язiв скелета, серцева дiяльнiсть не визначається. Визначити першочерговiсть тактики надання медичної допомоги:

A. ЕКГ контроль для верифiкацiї порушень ритму серцевої дiяльностi

B. Накладення асептичних пов’язок

C. Госпiталiзацiя до опiкового вiддiлення

D. Звiльнити потерпiлого вiд дiї електроструму

E. Анальгезiя: трамадол 1-2 мг/кг, дiазепам 0,2-0,3 мл/кг

43 / 130
У хворого 52-х рокiв з декомпенсованим стенозом воротаря в анамнезi: багаторазове блювання протягом декiлькох днiв, виник напад судом. Найбiльшiмовiрною причиною їх є:

A. Гiпомагнiємiя

B. Гiпоглiкемiя

C. Гiпохлоремiя

D. Гiпоальбумiнемiя

E. Гiпонатрiємiя

44 / 130
Жiнка 80-ти рокiв була збита машиною на пiшохiдному переходi. Непритомна протягом 5 хвилин. Самостiйного дихання немає. Який симптом є первинним для постановки дiагнозу ”зупинка кровообiгу”?

A. Вiдсутнiсть дихання

B. Вiдсутнiсть свiдомостi

C. Розширення зiниць

D. Вiдсутнiсть пульсу на сонних артерiях

E. Поява блiдо-сiрого кольору шкiри обличчя

45 / 130
Хворого доставлено до реанiмацiйної зали без свiдомостi. Об’єктивно: апное, пульс на магiстральних судинах вiдсутнiй, мiдрiаз. Яке першочергове обстеження необхiдно провести одночасно з серцеволегеневою реанiмацiєю?

A. Електроенцефалографiю

B. ЕКГ-монiторинг

C. Томографiю головного мозку

D. Рентгенографiю органiв грудної клiтки

E. Визначення газового складу кровi

46 / 130
Хворий шахтар був госпiталiзований на 5-й день хвороби зi скаргами на гарячку, головний бiль, бiль в литкових м’язах. Об’єктивно: стан важкий, температура тiла 39,5oC, жовтяниця, кон’юнктивiт, гепатоспленомегалiя, дiурез знижений до 200 мл. Дiагноз: лептоспiроз, гостра ниркова недостатнiсть. Який засiб лiкування слiд призначити хворому?

A. Кортикостероїди

B. Дегiдратацiя

C. Регiдратацiя

D. Серцевi глiкозиди

E. Гемодiалiз

47 / 130
Якi трансфузiйнi середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект при гiпокоагуляцiйнiй кровотечi у потерпiлих в аварiях i катастрофах?

A. Свiжозаморожена плазма

B. Крiопреципiтат

C. Еритроцитарна маса

D. Фiбриноген

E. Нативна плазма

48 / 130
Жiнка 23-х рокiв, що страждає на цукровий дiабет, доставлена в вiддiлення Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 8 iнтенсивної терапiї в непритомному станi. З рота рiзкий запах ацетону, дихання Куссмаля, шкiра суха, тонус очних яблук i м’язiв знижений. Сухожильнi рефлекси вiдсутнi. Рs- 142/хв., АТ- 60/25 мм рт.ст., глюкоза кровi 20,6 ммоль/л. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Кетоацидотична кома

B. Печiнкова кома

C. Лактатцидемiчна кома

D. Гiперосмолярна кома

E. Гiпоглiкемiчна кома

49 / 130
Хворий 48-ми рокiв, працiвник хiмiчної лабораторiї, доставлений в лiкарню зi скаргами на загальну слабкiсть, запаморочення, головний бiль, заплiтання язика при розмовi, блювання, кашель, дертя в горлi, кровотечу з носа, часте болiсне сечовипускання. Об’єктивно: шкiра сiро-синього кольору, судоми м’язiв. Кров шоколадно-бура, вмiст MtHb у кровi - 60%, еритроцити з тiльцями ГейнцаЕрлiха - 25%. В сечi: протеїнурiя, макрогематурiя. Вашпопереднiй дiагноз:

A. Iнтоксикацiя ртуттю

B. Iнтоксикацiя амiносполуками бензолу

C. Iнтоксикацiя сiрковуглецем

D. Iнтоксикацiя тетраетилсвинцем

E. Iнтоксикацiя марганцем

50 / 130
У дiвчинки 3 тижнiв iз гiпертрофованим клiтором значно погiршився стан: постiйне блювання, дефiцит ваги 15%, ЧСС- 178/хв, шкiра мармурова, м’язова гiпотонiя, артерiальна гiпотензiя. При додатковому обстеженнi характерними для цiєї патологiї є:

A. Гiпонатрiємiя, гiперкалiємiя

B. Гiпоглiкемiя, гiпокалiємiя

C. Гiпоглiкемiя, гiпернатрiємiя

D. Гiпокалiємiя, гiперглiкемiя

E. Гiпокалiємiя, гiпернатрiємiя

51 / 130
Хворий 45-ти рокiв пiсля дорожньотранспортної пригоди надiйшов у приймальний вiддiл лiкарнi швидкої допомоги у коматозному станi, виявлена гемолiкворея з правого вуха. Який вид та обсяг радiологiчних методiв обстеження необхiдно провести?

A. Радiологiчнi дослiдження недоцiльно проводити

B. Рентгенографiя черепа в 2-х проекцiях

C. Комп’ютерна томографiя голови

D. Ультрасонографiя головного мозку

E. Магнiто-резонансна томографiя голови

52 / 130
У дiвчинки 7-ми рокiв пiсля хiмiотерапiї з’явилася петехiальна висипка на шкiрi, а потiм виникла важка кровотеча з носа. Якi заходи слiд провести в обласнiй лiкарнi для зупинки кровотечi?

A. Тампонада, введення вiкасолу

B. Тампонада, трансфузiя тромбоконцентрату

C. Гемотрансфузiя, тампонада

D. Тампонада, трансфузiя плазми

E. Тампонада, введення преднiзолону

53 / 130
У жiнки 25-ти рокiв при виконаннi iнструментальної ревiзiї порожнини матки у зв’язку з неповним самовiльним викиднем вiдбулася перфорацiя стiнки матки в дiлянцi дна. Кровотеча з пiхви незначна. Яка тактика ведення хворої?

A. Призначити утеротонiки, спостереження

B. Надпiхвова ампутацiя матки

C. Лiжковий режим, спостереження

D. Ушивання перфорацiйного отвору

E. Екстирпацiя матки

54 / 130
У вагiтної 29-ти рокiв виникли скарги на головний бiль, нудоту, блювоту на висотi головного болю, мерехтiння ”мушок” перед очима, озноб з тремором кiнцiвок, порушення зору. АТ- 145/90 мм рт.ст., пульс - 86/хв. Периферичнi набряки вiдсутнi. Напередоднi пiдйому АТ вагiтна вiдзначала емоцiйну напругу. Пiсля надання допомоги видiлилася свiтла сеча, протеїнурiя вiдсутня. Який попереднiй дiагноз має бути встановлений?

A. Прееклампсiя тяжкого ступеня

B. Гiпертонiчний криз

C. Прееклампсiя середнього ступеня

D. Прееклампсiя легкого ступеня

E. Еклампсiя

55 / 130
У хворої з гострим iнфарктом мiокарда рiзка слабкiсть, запаморочення, цiаноз губ, акроцiаноз, дихання самостiйне, артерiальний тиск на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: крупнохвильова фiбриляцiя шлуночкiв. Яких заходiв треба вжити насамперед?

A. Ввести повiтровiд

B. Iнтубацiя трахеї

C. Закритий масаж серця

D. Електрична дефiбриляцiя

E. Прекардiальний удар

56 / 130
Жiнка похилого вiку раптово знепритомнiла на вулицi. Випадково опинившись поряд через одну хвилину, лiкарлаборант констатував зупинку серця. Якi дiї лiкаря повиннi бути першочерговими? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 9

A. Забезпечити прохiднiсть дихальних шляхiв

B. Покласти пiд язик таблетку нiтроглiцерину

C. Завдати прекардiального удару

D. Викликати швидку допомогу

E. Почати непрямий масаж серця

57 / 130
Хворий 34-х рокiв доставлений в лiкарню зi скаргами на задишку, задуху, сухий кашель. Стан погiршився 2 доби тому назад. За останнi 12 годин користувався беротеком близько 50 разiв. Об’єктивно: ЧДР - 30/хв., дистанцiйнi хрипи. Обличчя цiанотичне. У легенях прослуховуються дiлянки ”нiмої легенi”. Чим ускладнився перебiг бронхiальної астми?

A. Ателектазом легенiв

B. Ексудативним плевритом

C. Гострою пневмонiєю

D. Астматичним статусом

E. Спонтанним пневмотораксом

58 / 130
Хлопчик 10-ти рокiв надiйшов у вiддiлення iнтенсивної терапiї i реанiмацiї з дiагнозом: полiтравма, геморагiчний шок 3-го ступеня. Який iз судинних доступiв є найбiльшпоказаним для масивної iнфузiйної та гемотрансфузiйної терапiї; тривалого парентерального харчування; вимiрювання центрального венозного тиску?

A. Пункцiя променевої артерiї

B. Венепункцiя периферичної вени

C. Черезшкiрна катетеризацiя центральної вени

D. Пункцiя i катетеризацiя периферичної вени

E. Пункцiя стегнової артерiї

59 / 130
До приймального вiддiлення пiсля дорожньо-транспортної пригоди надходять 12 потерпiлих пасажирiв автобусу з травмами рiзного ступеня тяжкостi. Розпочинаючи реанiмацiйнi заходи, лiкар повинен звернути увагу на:

A. Наявнiсть супутнiх хвороб

B. Анамнез хвороби

C. Наявнiсть вiльних лiжок в профiльних вiддiленнях

D. Данi лабораторних обстежень

E. Використання засобiв особистої безпеки

60 / 130
Через 10 хв. пiсля аварiї на атомнiй електростанцiї у оператора виникла виражена слабкiсть, з’явився сильний головний бiль. Об’єктивно: гiпергiдроз, блiдiсть шкiри, лабiльнiсть пульсу, його частота 100/хв; АТ- 100/70 мм рт.ст. За даними дозиметрiї отримав опромiнення в дозi 2 Грей. Який з лiкарських засобiв є необхiдним для надання першої долiкарської допомоги?

A. Метоклопрамiд

B. Розчин Рiнгера

C. Хлорпромазин

D. Реосорбiлакт

E. Цистамiн

61 / 130
У хлопчика 9-ти рокiв пiсля перенесеної ГРВI з’явилися полiдипсiя, полiурiя, слабкiсть, нудота. При обстеженнi: свiдомiсть потьмарена, шкiра суха, очнi яблука м’якi, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцевi тони глухi, живiт м’який, неболючий. Глюкоза кровi - 19 ммоль/л. Якi цукрознижувальнi препарати слiд призначити в комплекснiй терапiї?

A. Iнсулiн середньої дiї

B. Бiгуанiди

C. Iнсулiн пролонгований

D. Iнсулiн короткої дiї

E. Препарати сульфонiлсечовини

62 / 130
Пiд час святкування дня народження одному з гостей раптово стає погано: зблiд, кашляє. Присутнi пiдозрюють, що вiн вдихнув кiстку з риби. Найбiльшспецифiчним проявом наявностi стороннього тiла гортанi є:

A. Розвиток гiпотонiї

B. Напад експiраторної ядухи

C. Почервонiння обличчя

D. Посинiння обличчя

E. Напад iнспiраторної ядухи

63 / 130
Хворий 58-ми рокiв, що лiкувався в стацiонарi з приводу нестабiльної стенокардiї, при ходьбi раптово втратив свiдомiсть, впав. Об’єктивно: свiдомiсть i пульсацiя на центральних артерiях вiдсутнi, зiницi вузькi, на свiтло не реагують, рiдкi малоамплiтуднi рухи грудної клiтки до 8-10/хв. АТ не визначається. На ЕКГ: синусоїдна крива з частими, рiзними по формi i амплiтудi хвилями до 300/хв. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Повна атрiо-вентрикулярна блокада

B. Фiбриляцiя шлуночкiв

C. Асистолiя шлуночкiв

D. Фiбриляцiя передсердь

E. Гостре порушення мозкового кровообiгу

64 / 130
Першовагiтна в термiнi 11-12 тижнiв скаржиться на iнтенсивний переймоподiбний бiль внизу живота та кровотечу зi статевих шляхiв. Пiхвове дослiдження: канал шийки матки вiдкрито на 2 см, в ньому визначається нижнiй полюс плодового яйця. Кров’янистi видiлення ряснi. Яка стадiя мимовiльного аборту? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 10

A. Аборт, що не стався

B. Аборт у ходу

C. Повний аборт

D. Загрозливий аборт

E. Неповний аборт

65 / 130
У дитини 6-ти мiсяцiв дiагностований гострий стенозуючий ларинготрахеїт III ст. Наростає клiнiка гострої дихальної недостатностi. Встановити iнтубацiйну трубку в трахею не вдалось. Яка манiпуляцiя дозволить вiдновити прохiднiсть дихальних шляхiв?

A. Проведення конiкотомiї

B. Розгинання голови в шийному вiддiлi

C. Встановлення ларингеальної маски

D. Виведення нижньої щелепи

E. Встановлення повiтроводу

66 / 130
У хворого 50-ти рокiв пiсля надмiрного вживання алкоголю раптово виник iнтенсивний бiль в епiгастрiї. Пульс -100/хв., екстрасистолiя. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця рiзко ослабленi. Лейкоцити - 13, 8 • 109/л. На ЕКГ: сегмент SТ у вiдведеннях II, III, аVF вище iзолiнiї на 3 мм. Яка тактика лiкаря на догоспiтальному етапi?

A. Введення реосорбiлакту, анальгетикiв

B. Промивання шлунку

C. Уведення анальгетикiв, аспiрин, госпiталiзацiя у ВАIТ

D. Введення кордарону

E. Введення анальгетикiв, виклик дiльничного лiкаря

67 / 130
Хворий 45-ти рокiв на роботi раптово вiдчув рiзкий головний бiль, було одноразове блювання, знепритомнiв. У анамнезi рiдкi епiзоди головного болю. Об’єктивно: у свiдомостi, неспокiйний, перiодично тримається рукою за голову, стогне. Парезiв, чутливих порушень немає. Помiрно вираженi менiнгеальнi симптоми. Яка найбiльшiмовiрна патологiя, що зумовлює таку клiнiчну картину?

A. Гiпертонiчний церебральний криз

B. Субарахноїдальний крововилив

C. Iшемiчний iнсульт

D. Мiгрень

E. Головний бiль м’язової напруги

68 / 130
При обстеженнi дитини отримано аналiз сечi, забарвлений кров’ю. При лабораторному дослiдженi виявлено незмiненi еритроцити. Яке, на вашу думку, найбiльшiмовiрне джерело гематурiї?

A. Нижнi сечовивiднi шляхи

B. Петля Генле

C. Нефрон

D. Канальцi

E. Клубочки

69 / 130
У хворого з менiнгококовою iнфекцiєю, синдромом Уотерхауса-Фрiдерiксена в приймальному вiддiленнi виникла зупинка дихання, артерiальний тиск вимiряти не вдається, ЧСС- 58/хв. Якi невiдкладнi дiї лiкаря приймального вiддiлення?

A. Введення великих доз глюкокортикостероїдiв

B. Вентиляцiя мiшком Амбу

C. Термiнова трахеостомiя

D. Введення кордiамiну

E. Введення адреналiну

70 / 130
Ветлiкар 38-ми рокiв, захворiв гостро: озноб, гарячка, головний бiль, бiль в очних яблуках, м’язах, суглобах, груднiй клiтцi, кашель, безсоння. Об’єктивно: температура тiла - 40oC, гiперемiя обличчя, шиї, слизової оболонки зiву, iн’- єкцiя судин склер, герпес, брадикардiя, гiпотонiя, сухi хрипи над легенями, гепатоспленомегалiя. У працiвникiв ферми почастiшали випадки пневмонiй. Найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Ку-гарячка

B. Гостре респiраторне захворювання

C. Епiдемiчний висипний тиф

D. Ентеровiрусна мiалгiя

E. Крупозна пневмонiя

71 / 130
У хворого з проникаючим пораненням грудної клiтки крововтрата 40% ОЦК. В анамнезi численнi гемотрансфузiї, бiльшiсть з яких супроводжувалась гемотрансфузiйними реакцiями. Виберiть компонент кровi для переливання:

A. Еритроцитарна суспензiя

B. Концентрат тромбоцитiв

C. Вiдмитi еритроцити

D. Свiжозаморожена плазма

E. Крiопреципiтат

72 / 130
На пiдприємствi, що виробляє добрива, у працiвникiв, що були в примiщеннi з поганою вентиляцiєю з’явилися нежить, бiль у горлi, слинотеча, осиплiсть голосу, головний бiль та бiль в шлунку, блювота, цiаноз. Яке отруєння має мiсце?

A. Отруєння хлором

B. Отруєння амiаком

C. Отруєння сiрководнем

D. Отруєння соляною кислотою

E. Отруєння сiрчаною кислотою

73 / 130
Потерпiлий 32-х рокiв був водiєм лег- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 11 кового автомобiля, що перевернувся i зайнявся. Спостерiгалася короткочасна втрата свiдомостi. Об’єктивно: анiзокорiя. Тахiпное до 30/хв. Крепiтацiя 6-10 ребер злiва по переднiй пахвовiй лiнiї. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформацiя правого передплiччя в нижнiй третинi за типом ”багнета”, гематома. Має мiсце опiкова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявнiстю великої кiлькостi епiдермальних пухирiв що прорвалися. Який вид травми у хворого?

A. Поєднана

B. Множинна

C. Комбiнована

D. Монолокальна

E. Полiфокальна

74 / 130
У хворої 34-х рокiв через 2 тижнi пiсля пологiв з’явився бiль у лiвiй нижнiй кiнцiвцi. Лiве стегно i гомiлка рiзко збiльшилися в об’ємi за рахунок набряку. Спостерiгається синюшнiсть шкiрних покривiв. Пульсацiя на стегновiй i пiдколiннiй артерiях збережена. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Iлеофеморальний тромбоз

B. Попереково-крижовий радикулiт

C. Облiтеруючий ендартерiїт

D. Гострий артерiальний тромбоз

E. Гострий тромбофлебiт поверхневих вен

75 / 130
Пiсля падiння з опором на праве плече потерпiлий скаржиться на бiль, обмеження рухiв, деформацiю в дiлянцi плечового суглоба. Яких заходiв на цьому етапi надання допомоги необхiдно вжити?

A. Транспортна iммобiлiзацiя, знеболення

B. Блокада мiсця перелому

C. Накладення гiпсової пов’язки

D. Накладення шини Крамера вiд пальцiв до плечового суглоба

E. Накладення шини Дiтерiхса

76 / 130
У вагiтної 23-х рокiв, термiном гестацiї 22 тижнi, яка хворiє на мiастенiю i приймає щоденно калiмiн, протягом останнiх 2 днiв з’явились скарги на гiперсалiвацiю, порушення зору, дiарею, брадикардiю, порушення дихання. Ваш дiагноз:

A. Холiнергiчний криз

B. Алергiчна реакцiя

C. Прееклампсiя вагiтних

D. Мiастенiчний криз

E. Раннiй гестоз вагiтних

77 / 130
У вагiтної в 34 тижнi пiд час доплерографiчного ультразвукового обстеження виявили стiйкий реверсивний дiастолiчний кровоплин у судинах плода й провели кесарiв розтин. У новонародженого вiдсутнi дихання i м’язовий тонус. Вентиляцiя мiшком i маскою не забезпечує адекватнi рухи грудної клiтки, i пiсля наступних 30 секунд вентиляцiї частота серцевих скорочень не збiльшується. Який наступний етап реанiмацiї?

A. Введення адреналiну

B. Припинити надавати допомогу

C. Введення натрiю бiкарбонату

D. Введення атропiну

E. Iнтубацiя трахеї немовляти

78 / 130
Хлопчик 10-ти рокiв впав з висоти 4 м. Скарги на iнтенсивний бiль в дiлянцi проксимального вiддiлу лiвого стегна, лiвої сiдницi, неможливiсть встати на ноги. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, пiдшкiрна гематома в дiлянцi лiвої половини тазу та проксимального вiддiлу стегна, ЧСС-120/хв., АТ- 90/55 мм рт.ст., при здавленнi крил клубових кiсток вiдзначається рiзкий бiль злiва. Як необхiдно транспортувати пацiєнта?

A. У положеннi лежачи на спинi

B. У положеннi на правому боцi

C. За допомогою милиць

D. У положеннi стоячи

E. У положеннi сидячи

79 / 130
Дитина впала на приведену руку. Скарги на сильний бiль в середнiй третинi плеча, неможливiсть рухiв. При оглядi виявляються деформацiя та крепiтацiя. Поставте дiагноз:

A. Вивих плеча

B. Перелом плеча

C. Вивих кiсток передплiччя

D. Перелом кiсток передплiччя

E. Вивих пальцiв кистi

80 / 130
Потерпiла 12-ти рокiв витягнута з холодної морської води через 15 хвилин пiсля утоплення без ознак життя. Якi заходи необхiдно розпочати?

A. Транспортувати потерпiлу в найближчу лiкувальну установу для проведення серцево-легеневої реанiмацiї

B. Не проводити серцево-легеневу реанiмацiю, внаслiдок великого промiжку часу пiсля утоплення

C. Звiльнити дихальнi шляхи вiд води, створити дренажне положення, розпочати заходи серцево-легеневої реанiмацiї

D. Виконати конiкотомiю

E. Не втрачаючи часу на видалення води, розпочати серцево-легеневу реанiмацiю

81 / 130
При оглядi дiвчинки 9-мiсячного вiку лiкар виявив: рiзке збудження дитини, температура тiла - 38,5oC, голова закинута назад, несиметричний поодинокий Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 12 геморагiчний висип на нижнiх кiнцiвках. До яких першочергових заходiв на догоспiтальному етапi слiд вдатись?

A. Катетеризувати центральну вену, ввести тетрациклiн

B. Провести катетеризацiю центральної вени

C. Провести катетеризацiю центральної та периферичної вен

D. Ввести внутрiшньовенно преднiзолон та левомiцетин

E. Ввести внутрiшньовенно дексаметазон

82 / 130
Ви прибули на мiсце реанiмацiї потерпiлого пiсля утоплення, яке сталося внаслiдок пiрнання в необстеженiй частинi рiчки. Основнi вiтальнi функцiї вiдновленнi рятiвниками. Потерпiлий в свiдомостi, скаржиться на вiдсутнiсть чутливостi в нижнiй частинi тулуба, бiль в шиї. Виберiть спосiб транспортної iммобiлiзацiї:

A. Шина Крамера

B. Комiрець Шанца

C. Шина Еланського

D. Шина Дiтерiхса

E. Iммобiлiзацiя не потрiбна

83 / 130
Породiлля перебуває у пологовому залi. Пологи тривають 11 годин, розпочався другий перiод пологiв. При проведеннi кардiотокографiї плода встановлено, що частота серцевих скорочень знизилася до 100/хв. При проведеннi пiхвового дослiдження встановлено, що голiвка плода розташована у вузькiй частинi порожнини малого тазу. Який стан плода найбiльшiмовiрний?

A. Фiзiологiчна брадикардiя плода

B. Агональний стан плода

C. Дистрес плода

D. Кранiоспiнальна травма

E. Фетоплацентарна недостатнiсть плода

84 / 130
Вагiтна у термiнi 35 тижнiв поскаржилась на головний бiль, порушення зору, бiль в епiгастрiї, посмикування м’язiв обличчя. Загальний стан важкий. АТ180/120 мм рт.ст., набряки нижнiх кiнцiвок та передньої черевної стiнки. Серцебиття плода - 175/хв. Яке обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

A. Цукор кровi

B. Загальний бiлок кровi

C. Бiлок сечi

D. Загальний аналiз кровi

E. Рiвень амiлази кровi

85 / 130
Дiвчинка 8-ми рокiв вже другий тиждень хворiє на кашлюк. Вранцi дитина самостiйно випила увесь флакон сиропу вiд кашлю, в якому мiстився кодеїн. Спочатку дiвчинка була неспокiйною, згодом стала сонливою, мати двiчi спостерiгала судоми. Який антидот необхiдно ввести при цьому отруєннi?

A. Тарен

B. Атропiн

C. Налоксону гiдрохлорид

D. Амiтриптилiн

E. Цистамiн

86 / 130
Хворий 56-ти рокiв госпiталiзований з приводу гострої затримки сечi. 15 рокiв хворiє на хронiчний простатит. При пальцевому ректальному дослiдженнi простата розмiрами 2х2 см, симетрична, щiльна, неболюча, дно сечового мiхура - на 5 см вище лобкової кiстки. При УЗД: сечовий мiхур переповнений, залишкова сеча - 450 мл, простата розмiрами 23 х24 мм, з кальцинатами. Концентрацiя загального PSA - 2 нг/мл, креатинiну - 320 мкмоль/л. Визначте найбiльшiмовiрний дiагноз:

A. Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатнiсть

B. Рак простати

C. Доброякiсна гiперплазiя простати

D. Нейрогенний сечовий мiхур

E. Цистоцеле

87 / 130
У родiллi 36-ти рокiв, яка перебуває в кiнцi I перiоду пологiв з великим плодом, з’явилися потуги при високому розташуваннi голiвки плода, вiдсутнiсть поступального руху голiвки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавлення сечового мiхура. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Слабкiсть пологової дiяльностi

B. Клiнiчно вузький таз

C. Фiзiологiчний I перiод пологiв

D. Дискоординована пологова дiяльнiсть

E. Анатомiчно вузький таз

88 / 130
У дитини 1,5 рокiв з дiагнозом сепсиc спостерiгаються: потьмарення свiдомостi, контактний сопор, фоторефлекси збереженi, акроцiаноз, пульс слабкого наповнення, артерiальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Якiй стадiї термiнального стану вiдповiдає дана клiнiчна картина?

A. Бiологiчна смерть

B. Агонiя

C. Передагонiя

D. Соцiальна смерть

E. Клiнiчна смерть

89 / 130
Чоловiка 32-х рокiв, потерпiлого в автомобiльнiй катастрофi, оперують з приводу внутрiшньочеревної кровотечi та геморагiчного шоку. В яких випадках можна використати з метою реiнфузiї кров, Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 13 зiбрану з черевної порожнини пацiєнта?

A. Розрив шлунку

B. Розрив тонкої кишки

C. Розрив селезiнки

D. Розрив сечового мiхура

E. Розрив печiнки

90 / 130
У хворого 60-ти рокiв на тлi пiдвищення артерiального тиску до 170/90 мм рт.ст. порушилась мова i ослабли правi кiнцiвки. Доставили до стацiонару через годину пiсля виникнення симптомiв. Дiагностовано: iшемiчний iнсульт. Яке лiкування слiд призначити хворому для вiдновлення кровотоку в зонi iшемiї, якщо немає протипоказань?

A. Антиагрегантна терапiя

B. Введення антикоагулянтiв

C. Оперативне втручання - ендартеректомiя

D. Дегiдратацiйна терапiя

E. Проведення тромболiзису

91 / 130
Дитина 10-ти рокiв доставлена в приймальне вiддiлення без свiдомостi. З анамнезу вiдомо, що хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: шкiрнi покриви i видимi слизовi сухi, тонус очних яблук знижений, язик обкладений коричневим нальотом, у видихуваному повiтрi вiдсутнiй запах ацетону, м’язовий тонус знижений. АТ- 90/50 мм рт.ст., ЧСС116 /хв. У кровi: глюкоза - 40 ммоль/л, осмолярнiсть плазми - 380 ммоль/л. Який стан розвинувся у дитини?

A. Гiпоглiкемiчна кома

B. Гiперлактатацедотична кома

C. Гiперосмолярна кома

D. Кетоацидотична кома

E. Гостра наднирникова недостатнiсть

92 / 130
Пацiєнтка 28-ми рокiв протягом 2 тижнiв лежить у лiжку, голова пiднята над подушкою, покриви обличчя сальнi. Тонус м’язiв пiдвищений, на запитання не вiдповiдає, iнструкцiї не виконує. З боку внутрiшнiх органiв без патологiї. Артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 62/хв, температура тiла - 36,7oC. Який Вашпопереднiй дiагноз?

A. Апатичний ступор

B. Психогенний ступор

C. Депресивний ступор

D. Кататонiчний ступор

E. Епiлептичний ступор

93 / 130
У хворої 57-ми рокiв на тлi гострого порушення мозкового кровообiгу розвинулася гостра затримка сечi. Назвiть першочерговий лiкувальний захiд:

A. Пункцiя сечового мiхура

B. Призначення α-адреноблокаторiв

C. Постiйна катетеризацiя сечового мiхура

D. Цистостомiя

E. Антибактерiальна терапiя

94 / 130
Вагiтна 25-ти рокiв, вагiтнiсть 32 тижнi. Надiйшла в коматозному станi iз запахом ацетону з рота. В анамнезi цукровий дiабет впродовж 8-ми рокiв. Серцебиття плоду - 160/хв., пологової дiяльностi немає. Артерiальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Екламптична кома

B. Сепсис

C. Гiпоглiкемiчна кома

D. Гiперглiкемiчна кома

E. Прееклампсiя

95 / 130
Хворий 83-х рокiв, що перебуває в палатi iнтенсивної терапiї з приводу загострення iшемiчної хвороби серця, раптом втратив свiдомiсть. Вкажiть максимальну тривалiсть визначення наявностi пульсу:

A. 10 секунд

B. 5 секунд

C. 1 хвилина

D. 15 секунд

E. 20 секунд

96 / 130
Пiсля опромiнення у госпiталь доставлений юнак 26-ти рокiв. Показник iндивiдуального дозиметра 5 Гр. Скарги на рiзку загальну слабкiсть, головний бiль, нудоту, повторне блювання. Об’єктивно: на шкiрi обличчя еритема, пульс - 100/хв., артерiальний тиск 90 /60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клiнiчному перiодi гострої променевої хвороби перебуває хворий?

A. Перiод розпалу

B. Перiод первинної реакцiї

C. Перiод вторинної реакцiї

D. Перiод виражених клiнiчних проявiв

E. Перiод запалення

97 / 130
Студент 15 хвилин тому в хiмiчнiй лабораторiї випадково пролив собi на стегна розчин гiдроксиду натрiю. При оглядi: на обох стегнах по переднiх та бiчних поверхнях плями неправильної форми, яскраво червоного кольору, вологi, з набряком навколишнiх тканин, чутливiсть рiзко знижена. Яку невiдкладну допомогу слiд надати? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 14

A. Промивання водою протягом тривалого часу

B. Промивання 2% розчином лимонної кислоти

C. Обробка мiсця опiку розчинами антисептикiв

D. Введення наркотичних анальгетикiв

E. Накладання асептичної пов’язки

98 / 130
Хворий 58-ми рокiв раптово вiдчув задишку, рiзкий бiль в груднiй клiтцi, кровохаркання, запаморочення. В анамнезi тромбофлебiт. Об’єктивно: дифузний цiаноз, артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II тону на легеневiй артерiї, сухi розсiянi хрипи в нижнiх вiддiлах легень. На ЕКГ: високий зубець Р у II та III, глибокий S в I, патологiчний Q в III, негативний T в II та III. На Ro спостерiгається клиновидне затемнення в середнiх вiддiлах справа. Вашдiагноз:

A. Кардiогенний шок

B. Спонтанний пневмоторакс

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї

D. Q-iнфаркт мiокарда по заднiй стiнцi лiвого шлуночка

E. Iнфаркт легенi

99 / 130
Хворий 52-х рокiв госпiталiзований у вiддiлення iнтенсивної терапiї зi скаргами на iнтенсивний бiль за грудиною, виражену задишку, загальну слабкiсть, серцебиття. Свiдомiсть затьмарена. Шкiрнi покрови блiдi, вологi, холоднi. Артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Олiгурiя. ЕКГ: елевацiя сегменту ST I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. Який медикаментозний препарат при даному ускладненнi найбiльшдоцiльно ввести хворому?

A. Добутамiн

B. Фуросемiд

C. Бiсопролол

D. Амiодарон

E. Нiфедипiн

100 / 130
При роботi на хiмкомбiнатi у зв’язку з порушенням герметичностi газопроводу виник вихiд газу, хiмiчний склад якого спочатку був невiдомий. Враховуючи характер виробництва, це могли бути пари азотної, сiрчаної кислот, бензолу, нiтробензолу, окисiв азоту. Через 3 години пiсля перебування в забрудненому примiщеннi у робiтника з’явився головний бiль, головокружiння, тахiкардiя, задишка, цiаноз губ i рук. Об’єктивно: шкiра i слизовi оболонки сiро-синього забарвлення, печiнка збiльшена, в кровi - ретикулоцитоз 40%. Наявнiстю якої сполуки в кровi зумовлене забарвлення шкiри?

A. Вiдновлений гемоглобiн

B. Метгемоглобiн

C. Карбоксигемоглобiн

D. Карбгемоглобiн

E. Оксигемоглобiн

101 / 130
Батьки 3-мiсячного немовляти звернулися до лiкарнi зi скаргами на цiаноз шкiрних покривiв при крику, занепокоєння дитини при годуваннi. Об’єктивно: недостатня надбавка маси тiла дитини. У легенях: жорстке дихання. Частота дихання - 32/хв., частота серцевих скорочень - 160/хв. Тони серця ритмiчнi, грубий систолiчний шум уздовж лiвого краю грудини. Який з дiагностичних методiв слiд застосувати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Електрокардiограму

B. Рентгенографiю органiв грудної клiтки

C. Бронхографiю

D. Ехокардiографiю

E. Бронхоскопiю

102 / 130
У дитини 3-х рокiв, яка перебуває у стацiонарi, на тлi гострої респiраторної iнфекцiї 3 рази було блювання, непокоїть гострий бiль у животi. Температура тiла - 38,5oC. Шкiра блiда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор кровi - 4,0 ммоль/л. Який з дiагнозiв найбiльшiмовiрний?

A. Цукровий дiабет

B. Гострий гастроентерит

C. Ацетонемiчний стан

D. Гострий апендицит

E. Дiабетична кома

103 / 130
Жiнка вiком 28-ми рокiв, бiлява, з блакитними очима, рудим волоссям була на вiдкритому сонцi у липнi мiсяцi з 10 ранку до 15 години. Наступного дня шкiра вiдкритих дiлянок, що перебували на сонцi - гiперемована, з набряком, на тлi еритеми - множиннi бульознi елементи. Висипка супроводжується болем та печiнням. Поставте дiагноз:

A. Справжня екзема

B. Простий контактний дерматит

C. Герпетиформний дерматоз Дюрiнга

D. Алергiчний дерматит

E. Акантолiтична пухирчатка

104 / 130
Хворий 46-ти рокiв надiйшов зi скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положеннi лежачи, вкритий холодним потом. Об’єктивно: частота дихання - 30/хв., артерiальний тиск - 180/100 мм рт.ст., Cor - тони глухi, акцент II тону над легеневою артерiєю, ритм галопу, над легенями - жорстке дихання, в н/вiддiлах сухi та вологi дрiбнопухирцевi хрипи. Який попереднiй дiагноз бiльш Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 15 iмовiрний?

A. Iшемiчна кардiомiопатiя

B. Набряк легень

C. Астматичний статус

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї

E. Гiпертензивний криз

105 / 130
Через 10 хвилин пiсля внутрiшньом’язової iн’єкцiї цефтрiаксона у хлопчика 9-ти рокiв стан рiзко погiршився: виникли слабкiсть, млявiсть, блiдiсть шкiрних покривiв, з наступною втратою свiдомостi. Дiагностовано анафiлактичний шок. Який препарат необхiдно ввести першочергово?

A. Супрастин

B. Гiдрокортизон

C. Будесанiд

D. Адреналiн

E. Монтелукаст

106 / 130
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на головний бiль, марення. Об’єктивно: температура тiла 39 oC, збуджена, обличчя гiперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехiальний висип на тулубi, кiнцiвках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалiя. Вживає алкоголь, iн’єкцiйнi наркотики, живе в примiщеннi пiдвального типу. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Грип

B. Алкогольний психоз

C. BIЛ-iнфекцiя

D. Лептоспiроз

E. Висипний тиф

107 / 130
Хворий скаржиться на iнтенсивний бiль у груднiй клiтцi, задишку, кашель, кровохаркання, що виникли раптово пiсля фiзичного навантаження. Об’єктивно: стан важкий, цiаноз верхньої половини тулуба. Тони серця приглушенi, ритм правильний, акцент II тону над легеневою артерiєю. АТ- 100/80 мм рт.ст. ЕКГ: електрична вiсь серця вiдхилена вправо, глибокi зубцi S в I та Q в III стандартних вiдведеннях. Яке дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

A. Ультразвукове дослiдження серця та аорти

B. Рентгенографiя органiв грудної клiтки

C. Магнiтно-резонансна томографiя органiв грудної клiтки

D. Коронарографiя

E. Пульмоноангiографiя

108 / 130
Чоловiк захворiв гостро пiсля повернення з Пiвденної Америки. Турбували головний бiль, пiдвищення температури тiла до 40oC, бiль у попереку, нудота. На 5-й день хвороби вiдзначалася короткочасна ремiсiя, пiсля чого вищезазначенi симптоми загострились, з’явилися iнтенсивна жовтяниця, мелена, геморагiчний висип на тулубi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Висипний тиф

B. Чума

C. Менiнгококцемiя

D. Черевний тиф

E. Жовта гарячка

109 / 130
Чоловiк 56-ти рокiв раптово на вулицi втратив свiдомiсть. Пульс на сонних артерiях вiдсутнiй, дихання вiдсутнє, шкiрнi покриви цiанотичнi, зiницi розширенi. Бригада швидкої медичної допомоги, що прибула успiшно провела реанiмацiйнi заходи: вiдновлено серцеву дiяльнiсть, але самостiйне дихання вiдсутнє. Необхiдно:

A. Продовжувати ШВЛ

B. Накладення трахеостоми

C. Введення дихальних аналептикiв

D. Введення бемегриду

E. Введення строфантину

110 / 130
При наданнi невiдкладної допомоги хлопцю 7-ми рокiв iз гострою крововтратою до 10% ОЦК, яка зумовлена ушкодженням вен нижньої кiнцiвки, необхiдно вiдновити обсяг циркулюючої кровi. Оберiть оптимальний iнфузiйний розчин:

A. Реополiглюкiн

B. Кристалоїди

C. Цiльна кров

D. Розчин глюкози

E. Свiжозаморожена плазма

111 / 130
У 10-мiсячної дитини внаслiдок порушення правил вигодовування виникло багаторазове блювання, рiдкi випорожнення 20 разiв на добу. При оглядi сiмейним лiкарем дитина рiзко загальмована, дихання стогнуче. Втрата маси тiла понад 10%. Велике тiм’ячко та очнi яблука запалi, слизовi сухi. Тургор шкiри знижений, шкiра з мармуровим малюнком. Час заповнення капiлярiв становить 6 сек. ЧСС- 182/хв., АТ- 73/24 мм рт.ст. ЧДР- 66/хв. Останнє сечовипускання було 18 годин тому. Який iмовiрний дiагноз?

A. Кардiогенний шок

B. Септичний шок

C. Гiповолемiчний шок

D. Синдром Рея

E. Помiрне зневоднення

112 / 130
В ходi бойових дiй боєць отримав вогнепальне поранення черевної стiнки. При оглядi на переднiй черевнiй стiнцi Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 16 виявлено вхiдний отвiр рани до 4 см в дiаметрi, з якого на поверхню виходить близько 10 см тонкої кишки. Якi заходи домедичної допомоги?

A. Кишку вправити та накласти пов’язку

B. Кишку не вправляти, накласти вологу пов’язку

C. Обробити кишку розчином антисептика та накласти пов’язку

D. Виконати первинну хiрургiчну обробку рани

E. Обробити кишку розчином антисептика та виконати ПХО рани

113 / 130
У вiйськовослужбовця, який перебував в зонi бойових дiй в ситуацiї загрози його життю, спостерiгалось рухове збудження, порушення орiєнтацiї в мiсцi та часi, неадекватнi вчинки, небезпечнi для оточуючих. Який попереднiй дiагноз?

A. Шизофренiя

B. Психопатоподiбна поведiнка

C. Гострий реактивний стан

D. Депресивнi та тривожнi розлади

E. Невроз

114 / 130
У сержанта 30-ти рокiв пiсля вибуху авiабомби лiва гомiлка була притиснута бетонною стiною до землi. Звiльнення вiд стиснення гомiлки вiдбулося через 3 години, потерпiлого доставлено у госпiталь. Шкiра гомiлки блiдо-цiанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушенi, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120 /хв. У сечi: мiоглобiн, протеїнурiя та цилiндрурiя, колiр - бурий. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Синдром тривалого стиснення, промiжний перiод

B. Синдром тривалого стиснення, раннiй перiод

C. Гострий венозний тромбоз

D. Гостра печiнкова недостатнiсть

E. Гострий гломерулонефрит

115 / 130
В реанiмацiйне вiддiлення доставлено хворого 24-х рокiв з пiдозрою на отруєння невiдомими лiкарськими засобами (суїцидальна спроба). Дата та час вживання невiдомi. При оглядi: свiдомiсть вiдсутня, зiницi розширенi, фотореакцiя квола. АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps114/хв., слабкого наповнення. Брадипное до 10/хв. Слiди блювотних мас навколо рота. Який захiд в рамках надання невiдкладної допомоги слiд провести першочергово?

A. Налагодження ЕКГ монiторингу

B. Антидотна терапiя

C. Зондове промивання шлунку

D. Форсований дiурез

E. Iнтубацiя трахеї з роздуванням манжети

116 / 130
У дитини 2-х рокiв пiд час їжi раптово почався напад надсадного гавкаючого кашлю, iнспiраторна задишка, перiоральний цiаноз, рiзка слабкiсть, дитина неспокiйна, периферичний пульс слабкий, ЧСС- 146/хв, ЧД- 40/хв., втягнення пiддатливих мiсць грудної клiтки. Який лiкувально-дiагностичний метод необхiдно застосувати у дитини?

A. Бронхоскопiя

B. Пульсоксиметрiя

C. Бронхографiя

D. Торакоцентез

E. Гастродуоденоскопiя

117 / 130
Чоловiк 55-ти рокiв отримав травму при ДТП. Стан потерпiлого важкий. Ps114/хв, АТ90 /50 мм рт.ст. В дiлянцi правого стегна деформацiя у верхнiй та середнiй третинi з рваною раною, крiзь яку виступають кiстковi вiдламки та пульсує кров. Яка послiдовнiсть дiй при наданнi першої медичної допомоги в такому випадку?

A. Зупинка кровотечi, знеболення, асептична пов’язка, iммобiлiзацiя

B. Анестезiя мiсця перелому, асептична пов’язка, зупинка кровотечi

C. Анестезiя мiсця перелому, зупинка кровотечi, накладання гiпсової пов’язки

D. Первинна хiрургiчна обробка рани, iммобiлiзацiя, зупинка кровотечi

E. Iммобiлiзацiя, негайне транспортування до стацiонару

118 / 130
У хворого 34-х рокiв спостерiгається тремор, психомоторне збудження, страх, якi наростають ввечерi. Не спав 2 ночi, вiдзначаються iлюзiї та парейдолiї. Тони серця приглушенi, пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 170/90 мм рт.ст. Стверджує, що п’є з 20 рокiв, але не пив останнi 4 днi. З чого повинна початися фармакологiчна терапiя?

A. Галоперидол

B. Карбамазепiн

C. Дiазепам

D. Амiтриптилiн

E. Дифенгiдрамiн

119 / 130
У 12-рiчної дiвчинки пiсля вживання двох таблеток аспiрину температура тiла пiдвищилася до 39-40,0oC. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподiвану появу червоних плям на шкiрi з утворенням пухирiв та вiдшаровуван- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 17 ням епiдермiсу з ерозуванням поверхнi. Ураження на шкiрi нагадують опiки другого ступеню. Симптом Нiкольського - позитивний. Який найбiльшiмовiрний дiагноз?

A. Гострий епiдермальний некролiз

B. Вульгарна пухирчатка

C. Багатоформна ексудативна еритема

D. Еритродермiя

E. Токсикодермiя

120 / 130
У хворого 65-ти рокiв, який 8 рокiв страждає на IХС, раптово виник пекучий бiль за грудиною, що iррадiює у лiву лопатку, плече, передплiччя. АТ- 140/90 мм рт.ст. Пульс 80 /хв. На ЕКГ: реєструються негативнi зубцi Т та депресiя сегменту S-T у вiдведеннях II, III, V5-V6, спiввiдношення зубця Q до зубця R в цих вiдведеннях 1:5. Який дiагноз найбiльш iмовiрний у цьому випадку?

A. Iнфаркт мiокарду без елевацiї сегмента ST

B. Iнфаркт мiокарду з елевацiєю сегмента ST

C. ТЕЛА

D. Мiокардит

E. Мiжреберна невралгiя

121 / 130
У пораненого в стегно на 4-й день перебування у лiкарнi з’явилися скарги на бiль у грудях в дiлянцi грудини, що пiдсилюється при змiнi положення тiла i глибокому диханнi, задишку в горизонтальному положеннi, серцебиття. При обстеженнi: температура фебрильна, межi серця розширенi, тони серця глухi, грубий шум тертя бiля лiвого краю грудини, що посилюється в горизонтальному положеннi. Яке ускладнення поранення?

A. Гострий мiокардит

B. Гострий перикардит

C. Iнтоксикацiйна мiокардiопатiя

D. Гострий плеврит

E. Гострий ендокардит

122 / 130
В зонi обстрiлу хiмiчними снарядами у вiйськовослужбовця була пошкоджена маска протигазу. Незабаром з’явилася виражена задуха, головний бiль. Об’єктивно: цiаноз шкiри та слизових, виражений мiоз, вимушене положення тiла з фiксацiєю плечового поясу, задишка з подовженим видихом. В легенях аускультативно жорстке дихання, множиннi сухi свистячi хрипи. З боку органiв кровообiгу - брадикардiя, зниження АТ. Табельними антидотами при описанiй клiнiчнiй картинi ураження є:

A. Амiлнiтрит, хромосмон

B. Тiосульфат натрiю, нiтрит натрiю

C. Будаксим, атропiн, дипiроксим

D. Фiцилiн, метацин, димедрол

E. Унiтiол, вуглеводнi

123 / 130
На полi бою знаходиться потерпiлий з вогнепальним пораненням правого стегна, кiнцiвка в дiлянцi середньої третини деформована. З рани пiд колiном йде яскраво-червона кров. Ви дiагностуєте вогнепальний перелом стегна з кровотечею зi стегнової артерiї. Що слiд першочергово здiйснити на етапi домедичної допомоги потерпiлому?

A. Накласти джгут на кiнцiвку вище мiсця перелому

B. Накласти давлячу асептичну пов’язку на рану

C. Накласти джгут на верхню третину стегна

D. Iммобiлiзувати кiнцiвку

E. Накласти джгут на середню третину стегна

124 / 130
Солдат в результатi вибуху отримав поранення правої руки. При оглядi були виявленi уламковi поранення правого передплiччя, вiдрив II та III пальцiв, зовнiшня кровотеча. Евакуацiя i допомога надається:

A. В лежачому положеннi, в другу чергу

B. В сидячому положеннi, в першу чергу

C. В сидячому положеннi, в другу чергу

D. Стоячи, в першу чергу

E. В лежачому положеннi, в першу чергу

125 / 130
В медичну роту доставлено вiйськовослужбовця з вогнепальним вiдкритим переломом правої плечової кiстки. Загальний стан середньої тяжкостi. Шкiрнi покриви та видимi слизовi оболонки блiдi. Систолiчний АТ- 90 мм рт.ст. Пульс - 100/хв. Кiнцiвка iммобiлiзована за допомогою табельних засобiв. Який вид медичної допомоги буде надано цьому пораненому на даному етапi медичної евакуацiї?

A. Перша лiкарська допомога з елементами квалiфiкованої хiрургiчної допомоги

B. Перша медична допомога

C. Спецiалiзована медична допомога

D. Долiкарська (фельдшерська) допомога

E. Квалiфiкована терапевтична медична допомога

126 / 130
Хворий 29-ти рокiв скаржиться на рiзкий бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Вiдомо, що годину тому назад, пiдiрвавшись на мiнi, отримав закриту травму грудної клiтки. При аускультацiї злiва дихання рiзко ослаблене, вислуховуються перистальтичнi шуми. При рентгенологiчному дослiдженi визначає- Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка 2020 18 ться наявнiсть рiвнiв рiдини та повiтря у плевральнiй порожнинi злiва. Який дiагноз найбiльшiмовiрний?

A. Розрив лiвого купола дiафрагми, змiщення кишечника у лiву плевральну порожнину

B. Лiвобiчний пневмоторакс. Розрив лiвого купола дiафрагми

C. Лiвобiчна емпiєма плеври. Забiй лiвої легенi

D. Лiвобiчний гемоторакс. Розрив лiвого купола дiафрагми

E. Посттравматичний перикардит. Забiй лiвої легенi. Гематома лiвої легенi

127 / 130
Пiд час бойових дiй при наданнi медичної допомоги для визначення черговостi її надання виникає потреба в сортуваннi потерпiлих. Для проведення сортування поранених та хворих в медичнiй ротi механiзованої бригади розгортається:

A. Евакуацiйне вiддiлення

B. Госпiтальне вiддiлення

C. Аптека

D. Сортувальна площадка

E. Операцiйно-перев’язувальне вiддiлення

128 / 130
Пiд час бою солдата вiдкинуто вибухом на спину. Доставлений на МПБ через 2 години. Турбує задишка, бiль у грудях. Пульс - 130/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧД14/хв. При оглядi по середньо-ключичнiй лiнiї справа, на рiвнi IV ребра - рвана рана 2х3 см, з якої видiляється цiвкою ала кров. Яку першу лiкарську допомогу слiд надати пораненому?

A. Тампонада рани

B. Невiдкладна торакотомiя

C. Пальцеве притискання рани

D. Проведення гемостатичної терапiї

E. Проведення ПХО рани

129 / 130
72- х рiчний чоловiк був оглянутий лiкарем у приймальному вiддiленнi. Зi слiв родичiв вiн раптово втратив свiдомiсть. З медичної документацiї, що була при пацiєнтi, стало вiдомо, що нещодавно вiн перенiс операцiю аорто-коронарного шунтування та у задовiльному станi був виписаний додому. Пiсля операцiї хворому була призначена подвiйна антитромбоцитарна терапiя, зi слiв родичiв всi лiки приймав вчасно. Об’єктивно: свiдомiсть порушена, шкiрнi покриви блiдi, дихання часте, глибоке. Аускультативно дихання везикулярне, проводиться в усi вiддiли легень, тони серця приглушенi, аритмiчнi. На ЕКГ: широкi комплекси QRS (0,18 с), частота скорочень передсердь 105 /хв., частота скорочень шлуночкiв - 176/хв. Яка оптимальна тактика припинення даного стану?

A. Непрямий масаж серця

B. Електроiмпульсна терапiя

C. В/в введення верапамiлу 0,25%

D. Масаж каротидних синусiв

E. В/в введення атропiну 0,1%

130 / 130
На фармацевтичному пiдприємствi сталась пожежа. Декiлька працiвникiв виявились заблокованими без можливостi самостiйної евакуацiї. Засоби iндивiдуального захисту на випадок пожежi також виявились недоступними. Коли рятувальники евакуювали їх до безпечного мiсця потерпiлi мали наступнi симптоми: запаморочення, порушення зору, нудота, часте дихання, задишка, вишневий колiр обличчя. Який вид гiпоксiї розвивається при таких умовах?

A. Гiпоксична

B. Тканинна

C. Гемiчна

D. Циркуляторна

E. Токсична