Крок 3 Стоматологія - весна 2019 (буклет)

1 / 200
Для визначення втрати жувальної ефективностi в клiнiцi ортопедичної стоматологiї найчастiше користуються методом Агапова. Що автор взяв за одиницю вимiру?

A. Величину рiзального краю бiчного рiзця в/щ

B. Величину жувальної поверхнi 1-го моляра н/щ

C. Площу коренiв 1-го моляра н/щ

D. Площу кореня бiчного рiзця н/щ

E. Величину рiзальної поверхнi центрального рiзця в/щ

2 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

B. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

C. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

D. Вiдкласти лiкування до народження дитини

E. Спостереження карiозного процесу

3 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

B. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

C. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

D. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

E. Виконати пластику мiсцевими тканинами

4 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Противiруснi препарати

B. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

C. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

D. Антиретровiрусна терапiя

E. Антипротозойнi препарати

5 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох бокiв, якi проходять по всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3 частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Комiрковий вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3 частини, мiжщелепна кiстка виступає вперед. Який дiагноз можна поставити?

A. Часткова щiлина верхньої губи

B. Серединна щiлина губи

C. Вроджена двобiчна щiлина пiднебiння

D. Вроджена повна двобiчна наскрiзна щiлина верхньої губи

E. Вроджена двобiчна щiлина комiркового вiдростка

6 / 200
У дитини 3-х рокiв їжа з порожнини рота потрапляє до носових ходiв. Мовлення гугняве. Пiд час огляду на твердому пiднебiннi виявляється дiлянка втягнення тканин посерединi, яка просвiчується синюватим кольором. Пальпаторно визначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Вроджена повна щiлина пiднебiння

B. Вроджена прихована щiлина пiднебiння

C. Часткова щiлина пiднебiння

D. Паралiч м’якого пiднебiння

E. Перенесена травма пiднебiння

7 / 200
Дiвчинка 16-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв. Дитина перебуває на диспансерному облiку у лiкарягастроентеролога. Об’єктивно: ясеневi сосочки, ясеневий край помiрно гiперемованi, цiанотичнi, з вираженою набряклiстю. Вершини сосочкiв згладженi. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Виразково-некротичний гiнгiвiт

B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт в стадiї загострення

C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

D. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

E. Хронiчний атрофiчний гiнгiвiт

8 / 200
Юнак 17-ти рокiв пред’являє скарги на наявнiсть естетичного недолiка центрального рiзця на верхнiй щелепi. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 11 зуба матова пляма 2х3 мм в дiаметрi, круглої форми. Коли з’явилась пляма не пам’ятає. Який об’єктивний тест буде найбiльш iнформативним при проведеннi диференцiйної дiагностики у цього хворого?

A. Транслюмiнацiя

B. Електроодонтодiагностика

C. Вiтальне забарвлення

D. Термодiагностика

E. Проведення перкусiї

9 / 200
На прийомi у ортодонта дитина 8-ми рокiв. Об’єктивно: губи змикаються з напругою, зуби великi, розмiри 11, 12 i 21, 22 зубiв складають 38 мм, зуби нижньої щелепи у скупченому положеннi, I клас за Енглем. У матерi зуби великi. В анамнезi матерi: лiкування у ортодонта з видаленням постiйних зубiв. Який рацiональний план лiкування?

A. Динамiчне спостереження, лiкування пiсля прорiзування всiх постiйних зубiв

B. Застосування преортодонтичного трейнеру

C. Лiкування за допомогою ортодонтичних апаратiв з розширювальними гвинтами

D. Рекомендувати вестибулярну пластинку Шонхера

E. Послiдовне видалення зубiв на верхнiй i нижнiй щелепах за методом Хотца

10 / 200
Хлопчику 7-ми рокiв пiсля санацiї порожнини рота (КПВ+кп=7) провели герметизацiю фiсур 16, 26, 36, 46, зубiв. Коли дитинi слiд прийти на наступний прийом до лiкаря з метою диспансерного огляду?

A. Через 3 мiсяцi

B. Через рiк

C. Через пiвроку

D. Через мiсяць

E. Коли з’являться скарги

11 / 200
Хворий 38-ми рокiв звернувся зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi справа, що iррадiює у вухо, неприємний запах з рота, бiль при жуваннi. 3 днi тому хворому видалили 46 зуб з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Об’єктивно: слизова оболонка в дiлянцi видаленого зуба гiперемована, набрякла, лунка вкрита сiрим нальотом. Встановiть дiагноз:

A. Одонтогенний остеомiєлiт

B. Гострий гнiйний перiостит

C. Луночковий остеомiєлiт

D. Альвеолiт лунки

E. Неврит луночкового нерва

12 / 200
Хворого 66-ти рокiв госпiталiзовано з дiагнозом ”флегмона кореня язика”. Який оперативний доступ необхiдно використовувати?

A. Комiрцевоподiбний розрiз

B. Внутрiшньоротовий розрiз

C. Розрiз, що огинає кут нижньої щелепи

D. Пiднижньощелепний розрiз

E. Серединний розрiз

13 / 200
При оглядi потерпiлого з пораненням в дiлянцi дна порожнини рота виявлено значну гематому з поширенням на шийний вiддiл та значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота i шиї, який з часом посилюється. При даному станi виникає загроза розвитку стенотичної асфiксiї. Який вид невiдкладної допомоги необхiдно надати хворому?

A. Введення лобелiну

B. Проведення первинної хiрургiчної обробки рани

C. Проведення медикаментозного симптоматичного лiкування

D. Проведення трахеотомiї

E. Фiксацiя язика

14 / 200
До лiкаря звернувся хворий 42-х рокiв зi скаргами на слабкiсть, схуднення, незначне пiдвищення температури тiла - 37,2oВ порожнинi рота на лiнiї змикання зубiв є виразка, дно та краї якої мають зернистий характер, вкрита жовто-сiрим нальотом. Тканини, що оточують виразку набряклi. На периферiї виразки є дрiбнi абсцеси. Поставте дiагноз:

A. Симптом Венсана

B. Трофiчна виразка

C. Мiлiарно-виразковий туберкульоз

D. Гумозна виразка

E. Декубiтальна виразка

15 / 200
Знiмнi протезивиготовленiвперше. Пацiєнт пред’являє скаргу: ”коли я усмiхаюся, у мене видно дуже довгi зуби”. При усмiшцi помiтнi штучнi ясна верхнього знiмного протезу в дiлянцi фронтальних зубiв. Вкажiть помилку, допущену лiкарем:

A. Зубний технiк поставив довгi зуби

B. Неправильно визначена висота нижнього вiддiлу обличчя

C. Неправильно визначена лiнiя усмiшки пiд час визначення центральної оклюзiї

D. Неправильно визначена мiжальвеолярна висота та лiнiя усмiшки

E. Неправильно визначена центральна оклюзiя

16 / 200
Пацiєнт проходить ендодонтичне лiкування 45 зуба. Для обтурацiї кореневого каналу використовують метод вертикальної гарячої конденсацiї гутаперчi. Який iнструмент використовують для ущiльнення гутаперчi?

A. Плаггер

B. Ґудзиковий зонд

C. Штопфер

D. Спредер

E. Коренева голка

17 / 200
У хворої 57-ми рокiв дiагностовано хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзiя 16, 17, 12, 11, 22, 26 зубiв та нашарування зубного каменю. Вестибулярний нахил фронтальних зубiв на обох щелепах. Рухомiсть 31, 32, 33, 41 , 16 - II ступеня, в цiй дiлянцi слизова оболонка гiперемована, набрякла. Яка першочергова послiдовнiсть ортопедичних втручань?

A. Безпосереднє шинування, ретенцiйне шинування

B. Тимчасове шинування, постiйне шинування

C. Вибiркове пришлiфовування, тимчасове шинування

D. Вибiркове пришлiфовування, постiйне шинування

E. Тимчасове шинування, вибiркове пришлiфовування

18 / 200
Чоловiк 20-ти рокiв звернувсяз приводу протезування дефекту коронки зуба. Об’єктивно: прикус прямий, коронкова частина 13 зуба зруйнована, iндекс IРОПЗ складає 40%. На Rtg-грамi кореневий канал 13 зуба запломбований на всю довжину. Деструктивнi процеси в перiапiкальних тканинах вiдсутнi. Який вiск використовуютьдля моделювання куксової вкладки?

A. Вiск ”Лавакс”

B. Базисний вiск

C. Вiск бюгельний

D. Погружний вiск

E. Моделювальний вiск

19 / 200
У хворого є показання до видалення 46 зуба. Коронка зуба збережена, вiдкривання рота вiльне. Виберiть спосiб знеболення та iнструменти:

A. Анестезiя за Берше-Дубовим; прямий та кутовий елеватор

B. Мандибулярна анестезiя; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться

C. Торусальна анестезiя; дзьобоподiбнi щипцi з шипами

D. Торусальна анестезiя; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться

E. Мандибулярна та щiчна анестезiя; прямий елеватор, зiгнутi в площинi дзьобоподiбнi щипцi

20 / 200
У клiнiку ортопедичної стоматологiї звернулася хвора 32-х рокiв зi скаргами на естетичний дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубiв. Вирiшено виготовити металокерамiчнi коронки. Пiсля препарування зубiв, потрiбно зняти вiдбитки. Який матерiал для отримання вiдбитка найдоцiльнiше використати в цьому випадку?

A. Репiн

B. Стомальгiн

C. Стенс

D. Ортокор

E. Сiеласт

21 / 200
У вiдповiдь на застосування знеболювального засобу при екстракцiї зуба у хворого з’явились виражений набряк м’яких тканин нижньої та верхньої щелеп, висип на шкiрi обличчя, почервонiння, свербiння. Який з патологiчних процесiв лежить в основi такої реакцiї на анестетик?

A. Запалення

B. Токсична дiя препарату

C. Алергiя

D. Порушення лiмфовiдтоку

E. Недостатнiсть кровообiгу

22 / 200
У пацiєнта 43-х рокiв при повторному обстеженнi як ускладнення вивиху СНЩС клiнiчно та рентгенологiчно дiагностовано перелом кiсткової стiнки зовнiшнього слухового проходу. При якому вивиху СНЩС лiкар-стоматолог виявляє це ускладнення?

A. Звичному

B. Гострому

C. Задньому

D. Застарiлому

E. Передньому

23 / 200
Пiд час профiлактичного огляду пацiєнту 46-ти рокiв, що палить 15 рокiв, лiкаремстоматологом був встановлений попереднiй дiагноз: ромбоподiбний глосит, плеската форма. Гiстологiчно: дiагноз пiдтверджений. Яка тактика лiкування в данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Хiрургiчне видалення

B. Iн’єкцiї пiд осередок 0,25% розчину хлористого кальцiю

C. Ретельна санацiя порожнини рота, вiдмова вiд палiння

D. Крiодеструкцiя

E. Рентгенотерапiя

24 / 200
Юнаковi 18-ти рокiв, що проживає в сiльськiй мiсцевостi i звернувся за допомогою до стоматологiчного вiддiлення центральної районноїлiкарнi, на пiдставiскарг та результатiв об’єктивного та мiкробiологiчного дослiдження був встановлений дiагноз: виразковий гiнгiвiт. Призначене загальносоматичне та симптоматичне лiкування. З якої процедури необхiдно розпочинати симптоматичне лiкування в амбулаторних умовах?

A. Механiчне очищення виразкових поверхонь

B. Повне зняття зубних вiдкладень

C. Загальне знеболення

D. Аплiкацiя розчинiв протеолiтичних ферментiв на ураженi поверхнi

E. Зрошення слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептикiв

25 / 200
Хвора 47-ми рокiв звернулася зi скаргами на рухомiсть переднiх зубiв. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби мають рухомiсть I-II ступеня. Iммобiлiзацiю рухомих зубiв планується провести шиною Мамлока. Яку стабiлiзацiю дозволить провести дана шина?

A. Колова

B. Фронтальна

C. Поперечна

D. Сагiтальна

E. Фронто-сагiтальна

26 / 200
Жiнка 43-х рокiв скаржиться на бiль, який триває протягом 1,5 мiсяцiв. При оглядi: альвеолярний паросток нижньої щелепи муфтоподiбно потовщений. Вiдзначається набрякла слизова оболонка синюшного кольору, на нижнiй щелепi лiворуч спостерiгається нориця з невеликою кiлькiстю гнiйних видiлень. 35 та 36 зуби рухливi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Гострий одонтогенний гнiйний остеомiєлiт

B. Хронiчний рарифiкуючий перiостит

C. Гострий дифузний остеомiєлiт

D. Гострий гнiйний перiостит

E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт, деструктивна форма

27 / 200
Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть множинних промiжкiв мiж зубами. Клiнiчно: спiввiдношення перших молярiв за I класом Енгля, множиннi треми та дiастеми на обох щелепах, тортоаномалiї вiдсутнi, вiдбитки зубiв на бiчних поверхнях язика не спостерiгаються, незначна протрузiя фронтальної групи зубiв, контакти з антагонiстами збереженi. Яка iмовiрна причина виникнення трем та дiастем?

A. Шкiдлива звичка прокладати язик мiж зубами

B. Шкiдлива звичка прикушувати язик

C. Диспропорцiя в розмiрах зубiв та щелеп

D. Макроглосiя

E. Ротове дихання

28 / 200
Пацiєнт 38-ми рокiв скаржиться на формування норицi на слизовiй оболонцi ясен в межах проекцiї верхiвки кореня 21 зуба. 4 мiсяцi тому проводилось ендодонтичне лiкування загострення перiодонтиту 21 зуба з перiостотомiєю. На рентгенограмi канал 21 зуба запломбований на всю довжину. В апiкальнiй частинi каналу уламок ендодонтичного iнструменту довжиною 2 мм. Над верхiвкою кореня осередок деструкцiї з чiткими контурами дiаметром 9 мм. Яке втручання показане?

A. Видалення зуба

B. Повторне ендодонтичне лiкування

C. Цистектомiя з резекцiєю верхiвки кореня

D. Резекцiя верхiвки кореня

29 / 200
Жiнка 50-ти рокiв скаржиться на вивих СНЩС, що часто повторюється (особливо при кашлi, позiханнi) та самовiльно вправляється. Зубнi ряди верхньої та нижньої щелеп збереженi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосовувати для обмеження ступеня вiдкривання рота?

A. Апарат Катца

B. Апарат Лiмберга

C. Апарат Оксмана

D. Апарат Дарсiсака

E. Апарат Петросова

30 / 200
У пацiєнта 34-х рокiв пiсля тривалого лiкування перiоститу вiд 46 зуба розвинулася пiднижньощелепна флегмона. Показане негайне хiрургiчне втручання. В якiй зонi пiднижньощелепного трикутника необхiдно виконати розтин для розкриття цiєї флегмони?

A. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 1,5 см

B. По середнiй шийнiй лiнiї

C. По верхнiй шийнiй складцi

D. Перпендикулярнокраю нижньої щелепи, вiдступивши на 1,5 см

E. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 3 см

31 / 200
Хвора 27-ми рокiв звернулася до лiкарястоматолога зi скаргами на бiль в дiлянцi видаленого 2 днi тому зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкриває в повному обсязi. Лунка видаленого 27 зуба заповнена залишками їжi. Краї лунки гiперемованi, болючi при пальпацiї. Яку лiкувальну тактику слiд обрати в даному випадку?

A. Некректомiя, туга тампонада, ушивання лунки

B. Кюретаж, некректомiя, туга тампонада лунки

C. Кюретаж, промивання, туга тампонада лунки

D. Кюретаж, промивання, пухка тампонада лунки

E. Кюретаж, пухка тампонада лунки, накладання швiв

32 / 200
Пацiєнтка 56-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен, що посилюється пiд час чищення зубiв. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать при пальпацiї, велика кiлькiсть над- та пiд’ясенних зубних вiдкладень, пародонтальнi кишенi у дiлянцi фронтальної групи зубiв нижньої щелепи глибиною 3-4 мм з серозним ексудатом. Яке лiкування проведе лiкар пiсля усунення мiсцевих подразникiв та лiквiдацiї запалення?

A. Вибiркове зiшлiфування

B. Тимчасове шинування

C. Гiнгiвотомiю

D. Клаптеву операцiю

E. Кюретаж

33 / 200
Пацiєнту 32-х рокiв 3 доби тому пiд мандибулярною анестезiєю був видалений 38 зуб. Повторно звернувся зi скаргами на скутiсть у вiдкриваннi рота, бiль при ковтаннi. Об’єктивно: обличчя симетричне, в порожнинi рота - набряк крило-щелепної складки лiворуч, пальпацiя її болiсна, лунка 38 зуба без ознак запалення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пiсляiн’єкцiйний абсцес крилощелепного простору

B. Паратонзилярний абсцес

C. Флегмона навкологлоткового простору

D. Одонтогенна флегмона крило-щелепного простору

E. Абсцес щелепно-язичного жолобку

34 / 200
Хворому виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. Об’єктивно: на верхнiй щелепi вiдсутнi 17, 16, 15, 25, 26, 27 зуби. На етапi виготовлення є необхiднiсть створення вогнетривкої моделi. Яку масу можна використовувати для дублювання?

A. Стомальгiн

B. Стомапласт

C. Ортокор

D. Гелiн

E. Дентафоль

35 / 200
Хворий 60-ти рокiв направлений стоматологом у хiрургiчне вiддiлення для видалення 25 i 24 зубiв. З анамнезу вiдомо, що сiм мiсяцiв тому хворий перенiс iнфаркт мiокарда. Через який промiжок часу пiсля iнфаркту мiокарда можна проводити планове видалення зубiв?

A. 10-12 мiсяцiв

B. 1 тиждень

C. 2-3 мiсяцi

D. 3-4 тижнi

E. 6 мiсяцiв

36 / 200
Пацiєнтка 26-ти рокiв звернулась зi скаргами на естетичний дефект 13 i 23 зубiв. Заплановано виготовити металокерамiчнi коронки на 13 i 23 зуби. Який вiдбитковий матерiал необхiдно застосувати пiд час виготовлення цих коронок?

A. Силiконовий вiдбитковий матерiал

B. Гiпс

C. Вiск

D. Цинкоксидевгенольний вiдбитковий матерiал

E. Альгiнатний вiдбитковий матерiал

37 / 200
При атиповому видаленнi зуба для повного закриття раневої поверхнi слизовоокiсний клапоть фiксовано швами iз шовку. Оперативне втручання вiдбувалося атравматично. Через скiльки днiв шви необхiдно зняти?

A. 1 мiсяць

B. 2-3 днi

C. 6-7 днiв

D. 12 днiв

E. 15 днiв

38 / 200
Хворий 20-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на неприємний запах з рота, бiль при ковтаннi, утруднене вiдкривання рота, що турбує близько 3-х днiв. Об’єктивно: в ретромолярнiй дiлянцi справа спостерiгаються прорiзанi медiальнi горби 48 зуба, дистальнi вкритi набряклою i гiперемованою слизовою оболонкою, з-пiд якої видiляється гнiй. Встановiть дiагноз:

A. Гнiйний перикоронiт

B. Виразковий перикоронiт

C. Серозний перiостит

D. Гнiйний перiодонтит

E. Гнiйний перiостит

39 / 200
Поранений 17-ти рокiв доставлений машиною швидкої допомоги в щелепнолицеве вiддiлення з вогнепальним пораненням нижньої губи. При оглядi: рана зяє, кровотеча, з рота витiкає слина. Яка невiдкладна допомога потрiбна потерпiлому?

A. Первинна рання хiрургiчна обробка рани з накладанням глухих швiв

B. Обробка рани з накладанням вторинних раннiх швiв

C. Вторинна хiрургiчна обробка рани з накладанням вторинних пiзнiх швiв

D. Накладання стискальної пов’язки, покласти холод на рану

E. Первинна вiдстрочена хiрургiчна обробка рани з накладанням первинних швiв

40 / 200
Хворому 69-ти рокiв виготовляють ектопротез орбiти та ектопротез правого ока, яке вiн втратив внаслiдок нещасного випадку. За допомогою якого матерiалу протез ока з’єднується з протезом орбiти?

A. Композитний матерiал

B. Припiй

C. Самотверднуча пластмаса

D. Суперклей

E. Цемент

41 / 200
У пацiєнта 67-ми рокiв висота вiдносного фiзiологiчного спокою нижньої щелепи дорiвнює 47 мм. Чому дорiвнює висота центральної оклюзiї?

A. 49 мм

B. 45 мм

C. 51 мм

D. 47 мм

E. 53 мм

42 / 200
При обстеженнi пацiєнта 33-х рокiв визначався сагiтальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагiтального суглобового шляху?

A. Вертикальна площина

B. Сагiтальна площина

C. Лiнiя iкол

D. Лiнiя зiниць

E. Оклюзiйна площина

43 / 200
Пiд час профiлактичного огляду у хлопчика 7-ми рокiв виявлено глибоку карiозну порожнину в 75 зубi. Пiд час зондування вiдмiчається сполучення з порожниною зуба, глибоке зондування даного зуба безболiсне. На рентгенограмi 35 зуба: вогнище просвiтлення кiсткової тканини в дiлянцi бiфуркацiї iз нечiткими контурами. Кортикальна пластинка зачатка 35 зуба не ушкоджена. Вкажiть оптимальний матерiал для кореневої пломби в даному випадку:

A. Склоiономерний цемент

B. Цинк-евгенолова паста

C. Формокрезолова паста

D. Резорцин-формалiнова паста

E. Цинк-фосфатний цемент

44 / 200
Дитина 12-ти рокiв продовжує лiкування у лiкаря-стоматолога з приводу багатоформної ексудативної еритеми. Вiдзначає полiпшення загального стану органiзму. При об’єктивному оглядi спостерiгається епiтелiзацiя елементiв ураження. Якi препарати слiд призначити для мiсцевого лiкування на даному етапi захворювання?

A. Гiпосенсибiлiзуючi

B. Анестетики

C. Кератопластики

D. Антисептики

E. Противiруснi

45 / 200
У хворої 56-ти рокiв встановлено наявнiсть облiтерацiї у нижнiй половинi кореня 43 зуба який був ранiше пролiкований. За якої довжини штифта вiдносно довжини кореня ризик перелому кореня зуба буде мiнiмальним?

A. 1 /4 довжини кореня

B. На всю довжину кореня

C. 2/3 довжини кореня

D. 1 /2 довжини кореня

E. 1 /3 довжини кореня

46 / 200
Хворому 39-ти рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 14 та 17 зуби. Пiд час перевiрки оклюзiї при висуваннi нижньої щелепи вперед на фiсурах коронок та зубiв отримано вiдбиток копiювального паперу. Про що це свiдчить?

A. Про недостатнiй контакт мiж горбиками i фiсурами верхнiх та нижнiх зубiв

B. Про пiдвищений контакт мiж горбиками i фiсурами верхнiх та нижнiх зубiв

C. Про правильне спiввiдношення опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом

D. Про неправильне спiввiдношення опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом

47 / 200
Хворому 42-х рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 24 та 27 зуби, пiд час перевiрки оклюзiї при змiщеннi нижньої щелепи влiво отримано вiдбиток копiювального паперу на оральних горбиках та щiчних скатах нижнiх бiчних зубiв. Про що це свiдчить?

A. Про правильнi робочi контакти, вiдновлення робочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

B. Про неправильнi робочi контакти та утруднення робочої спрямовуючої функцiї неробочої сторони

C. Про неправильнi робочi контакти та утруднення робочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

D. Про правильнi неробочi контакти, вiдновлення неробочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

48 / 200
При профоглядi пацiєнтки 15-ти рокiв кiнчик зонда стоматолога затримався у фiсурi 47. Краї дефекту емалi темнi, поверхня шорстка. При фототрансiлюмiнацiйному дослiдженнi контури дефекту визначаються в межах емалi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий поверхневий карiєс

B. Хронiчний середнiй карiєс

C. Хронiчний поверхневий карiєс

D. Хронiчний початковий карiєс

E. Гострий початковий карiєс

49 / 200
Хворий 44-х рокiв хворiє вже два роки, вiдколи виник бiль, важкорухомiсть та хрускiт у скронево-нижньощелепних суглобах. На день звернення зазначає помiрно вираженi болi в СНЩС, якi найчастiше провокуються переохолодженням, пiсля тривалої розмови, пiд час прийому твердої їжi. Вiдзначається погiршення рухливостi в суглобi вранцi i в кiнцi дня. Скутiсть в суглобi при жуваннi або розмовi. Об’єктивно: вiдкривання рота практично необмежене. На рентгенограмi є деформацiя суглобової щiлини (звуження в її задньому вiддiлi) з обох сторiн. Вcтановiть дiагноз:

A. Больова м’язово-скронева дисфункцiя скронево-нижньощелепного суглоба в стадiї загострення

B. Склерозуючий двостороннiй артроз у стадiї загострення

C. Хронiчний двостороннiй артрит Гострий неспецифiчний двостороннiй артрит

D. Фiброзний двостороннiй анкiлоз скронево-нижньощелепних суглобiв в стадiї загострення

50 / 200
У пацiєнта 33-х рокiв вiялоподiбне змiщення переднiх зубiв верхньої щелепи. Проведене ортодонтичне перемiщення переднiх зубiв. Пiсля закiнчення лiкування та зняття ортодонтичного апарату через 2 мiсяця зуби знову розiйшлися. Який метод забезпечить подальше змiщення зубiв?

A. Депульпування

B. Шинування

C. Вибiркове пришлiфовування

D. Дезоклюзiї

E. Апаратно-хiрургiчний

51 / 200
Хворому 30-ти рокiв частковий дефект коронкової частини 11 зуба вiдновлюється суцiльнокерамiчною вкладкою типу оверлей. 11 зуб депульпований. Вкладка припасована, планується проведення її фiксацiї. Який цемент для фiксацiї є найбiльш прийнятним з естетичних мiркувань?

A. Склоiономiрний

B. Цинк-сульфатний

C. Полiкарбоксилатний

D. Цинк-фосфатний

E. Композитний

52 / 200
Пацiєнту 58-ми рокiв виготовляють бюгельнi протези на верхню та нижню щелепи. Об’єктивно: дефекти зубних рядiв I клас за Кеннедi. Зуби стiйкi, прикус ортогнатичний. Пацiєнту знято повнi анатомiчнi вiдбитки. Який наступний клiнiчний етап?

A. Перевiрка конструкцiї воскової моделi бюгельного протеза

B. Накладання протеза

C. Перевiрка конструкцiї металевого каркасу

D. Визначення центральної оклюзiї

53 / 200
Пацiєнт 60-ти рокiв скаржиться на бiль при користуваннi повним знiмним пластинковим протезом, що був виготовлений 4 днi тому. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi присiнку ротової порожнини в дiлянцi 36 зуба спостерiгається виразка покрита сiрувато-бiлим нальотом. Краї рани набряклi, слизова навколо гiперемована. Поставте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гостра декубiтальна виразка

B. Алергiйний протезний стоматит

C. Ракова виразка

D. Хронiчний обмежений протезний стоматит

E. Токсичний бактерiальний стоматит

54 / 200
Хворий 47-ми рокiв перебуває на амбулаторному лiкуваннi з приводу гострого гнiйного перикоронариту в дiлянцi 38 зуба. На 2 добу пiсля проведеного лiкування загальний стан пацiєнта погiршився, вiдкривання рота обмежене, болюче, ковтання неможливе. Дихання ускладнене. Температура тiла - 39oЯка подальша тактика лiкаря?

A. Консультацiя сiмейного лiкаря за мiсцем проживання

B. Призначення iнших протимiкробних засобiв

C. Госпiталiзацiя в щелепно-лицевий стацiонар

D. Подовження амбулаторного лiкування

E. Додатковий розтин в дiлянцi припухлостi

55 / 200
Пацiєнт 72-х рокiв звернувся зi скаргами на неможливiсть користуванняповними знiмними протезами через бiль у скроневонижньощелепних суглобах та жувальних м’язах. Протези виготовленi 2 тижнi тому. Об’єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припiднятi, губи змикаються з напруженням, при посмiшцi видно базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена?

A. Неправильно виконана постановка зубiв

B. Неправильно нанесена лiнiя посмiшки на прикуснi валики

C. Неправильно знятi функцiональнi вiдбитки

D. Неправильно визначена центральна оклюзiя

E. Неправильно вибранi розмiри штучних зубiв

56 / 200
Пацiєнт 29-ти рокiв продовжує лiкування у стоматолога хронiчного фiброзного пульпiту 25 зуба методом девiтальної екстирпацiї. Який iригацiйний розчин доцiльно використати для обробки кореневих каналiв у цьому випадку?

A. Дистильовану воду

B. 1% розчин гiпохлориту натрiю

C. 6 % розчин перекису водню

D. 40 % спиртовий розчин

E. 0 ,05% розчин хлоргексидину

57 / 200
Батьки дiвчинки 12-ти рокiв звернулися для продовження лiкування 25 зуба. Iз анамнезу 3 мiсяцi тому 25 зуб лiкувався з приводу гострого глибокого карiєсу, пiд тимчасову пломбу накладено кальцiйвмiсну пасту. Скарги вiдсутнi. При об’єктивному оглядi на жувальнiй поверхнi в 25 зубi тимчасова пломба збережена. Перкусiя i термопроба негативна. Вкажiть подальшу тактику лiкування:

A. Накладання девiталiзуючої пасти пiд герметичну пов’язку

B. Зняття тимчасової пломби, накладання постiйної пломби

C. Iмпрегнацiя розчином ”Аргенат”

D. Вiтальна ампутацiя пульпи

E. Ремiнералiзуюча терапiя

58 / 200
Дитина 9-ти рокiв при падiннi отримала рану м’яких тканин пiдборiддя розмiром до 4-5 см. Батьки одразу ж звернулись до щелепно-лицевого вiддiлення, де дитинi була надана невiдкладна допомога та здiйснена первинна хiрургiчна обробка рани. Яким видом швiв повинен завершитись такий вид хiрургiчної обробки ран?

A. Раннiми вторинними швами

B. Обвивними швами

C. Первинно-вiдкладеними глухими швами

D. Пiзнiми вторинними швами

E. Первинними глухими швами

59 / 200
Для визначення втрати жувальної ефективностi в клiнiцi ортопедичної стоматологiї найчастiше користуються методом Агапова. Що автор взяв за одиницю вимiру?

A. Площу коренiв 1-го моляра н/щ

B. Площу кореня бiчного рiзця н/щ

C. Величину жувальної поверхнi 1-го моляра н/щ

D. Величину рiзального краю бiчного рiзця в/щ

E. Величину рiзальної поверхнi центрального рiзця в/щ

60 / 200
У пацiєнтки 14-ти рокiв, практично здорової, пiд час диспансерного огляду стоматологом визначений гiгiєнiчний стан порожнини рота. Який з iндексiв був для цього використаний?

A. Iндекс Сiлнес-Лоу

B. Папiлярно-маргiнально-альвеолярний iндекс

C. Iндекс Рассела

D. Iндекс гiгiєни Грiн-Вермiлiона

61 / 200
У пацiєнтки 14-ти рокiв пiд час диспансерного огляду визначений стоматологом iндекс Грiна-Вермiльйона дорiвнював 1,9 бала. Якому рiвню гiгiєни вiдповiдає цей показник?

A. Доброму

B. Незадовiльному

C. Задовiльному

D. Поганому

62 / 200
Пацiєнт 37-ми рокiв хворiє 5 дiб, скаржиться на бiль, набряк нижньої губи, нездужання, гiпертермiю до 39oПри оглядi: на шкiрi запальний iнфiльтрат, який має 4 некротичних стрижнi. Пiдборiднi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi, мають явища перiаденiту. Який iмовiрний дiагноз?

A. Пiодермiя

B. Скрофулодерма

C. Карбункул

D. Бешиха

E. Фурункул

63 / 200
Хворому 43 роки, звернувся до хiрургастоматолога зi скаргами на припухлiсть та бiль правої половини обличчя, кровотечу з носа пiсля падiння. Об’єктивно: набряк м’яких тканин виличної дiлянки справа, крововилив у нижню повiку та кон’юнктиву правого ока. При пальпацiї кiсток лицевого скелету спостерiгається симптом ”сходинки” по нижньому краю орбiти та у дiлянцi вилично-альвеолярного гребеня справа. Рентгенологiчно: визначається завуальованiсть верхньощелепного синуса справа. Встановiть дiагноз:

A. Перелом верхньої щелепи за Le Fort I

B. Перелом виличної кiстки справа зi змiщенням

C. Перелом виличної дуги злiва

D. Перелом кiсток носа

E. Перелом верхньої щелепи за Le Fort II

64 / 200
Хворий 48-ми рокiв на виробництвi отримав хiмiчний опiк шкiри щоки соляною кислотою. Якою речовиною потрiбно обробити мiсце ураження з метою нейтралiзацiї кислоти?

A. Дистильованою водою

B. Розчином йоду

C. 5% розчином гiдрокарбонату натрiю

D. Розчином перекису водню

E. 70 % розчином етилового спирту

65 / 200
Чоловiк 69-ти рокiв скаржитьсяна свербiння в яснах, вiдчуття занiмiння, пiдвищену чутливiсть зубiв до температурних подразникiв. Зазначає появу рухливостi нижнiх фронтальних зубiв. Об’єктивно: на верхнiй i нижнiй щелепi ясна щiльнi, блiдi, при пальпацiї не кровоточать. Коренi зубiв оголенi бiльш нiж на 1/2. Ясенна борозна глибиною до 2 мм. Рентгенологiчно: горизонтальна атрофiя мiжальвеолярних перетинок 2 /3 довжини коренiв, вогнищевий остесклероз i остеопороз. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пародонтоз, III ступiнь тяжкостi

B. Пародонтоз, II ступiнь тяжкостi

C. Хронiчний генералiзований пародонтит, III ступiнь тяжкостi

D. Атрофiчний гiнгiвiт

E. Пародонтоз, I ступiнь тяжкостi

66 / 200
Хвора 41-го року скаржиться на незначну болючiсть пiд час вживання їжi в дiлянцi 46 зуба, кровоточивiсть ясен. При оглядi в 46 зубi на дистальнiй поверхнi є пломба, контактний пункт мiж 47 та 46 зубами вiдсутнiй, мiжзубний ясенний сосочок набряклий, гiперемований, глибина пародонтальної кишенi 3 мм. На рентгенограмi спостерiгається резорбцiя верхiвки мiжальвеолярної перегородки мiж 47 та 46 зубами. Що є першопричиною цього захворювання?

A. Нерацiональне пломбування

B. Травматична оклюзiя

C. Недостатня гiгiєна

D. Вiрулентна мiкрофлора

E. Зниження мiсцевої резистентностi

67 / 200
Жiнка 38-ми рокiв звернулася до стоматолога iз скаргами на болi в зубах половини нижньої щелепи. При аналiзi рентгенограми нижньої щелепи виявленi вогнища остеосклерозу, вирости окiстя, розташованi перпендикулярно до кiстки (”спiкули”). Про що може свiдчити наявнiсть такого ураження окiстя?

A. Це утворення характерно для синдрома Горлiна-Гольца

B. Про наявнiсть злоякiсної пухлини кiстки

C. Про наявнiсть амелобластоми

D. Про наявнiсть остеобластокластоми

E. Це утворення характерно для хвороби Педжета

68 / 200
Хворий 65-ти рокiв скаржиться на бiль, що прогресує, у лiвiй привушно-жувальнiй дiлянцi та асиметрiю обличчя, яку помiтив 2-3 мiсяцi тому. При оглядi: парез мiмiчних м’язiв лiворуч. Попереду мочки вуха iнфiльтрат без чiтких меж. Шкiра над ним синюшна, напружена. З протоки лiвої привушної слинної залози слина не видiляється. Був встановлений дiагноз: рак привушної слинної залози. Який спосiб лiкування даного хворого обрати?

A. Часткову паротидектомiю

B. Тотальну паротидектомiю

C. Видалення пухлини

D. Секторальну паротидектомiю

E. Субтотальну паротидектомiю

69 / 200
Пiд час клiнiчного обстеження хлопчика 7-ми рокiв виявлено: зуби верхньої щелепи сильно висунутi вперед, нижня щелепа змiщена назад, наявнiсть сагiтальної щiлини 10 мм у дiлянцi фронтальних зубiв, пiдборiддя скошене назад, губи розiмкнутi, центральнi рiзцi верхньої щелепи не прикритi губами. Яка патологiя наявна в цьому випадку?

A. Дiастема

B. Дистальний прикус

C. Вiдкритий прикус

D. Аномалiя 11, 21 зубiв

E. Мезiальний прикус

70 / 200
У стоматологiчну полiклiнiку звернулася хвора 32-х рокiв зi скаргами на бiль в дiлянцi 12 зуба. Пiсля обстеження був встановлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту, показанаоперацiя видалення 12 зуба. Пiсля проведення iнфраорбiтальної анестезiї у хворої з’явилися явища диплопiї. Якою повинна бути тактика в данiй ситуацiї?

A. Госпiталiзувати хвору в офтальмологiчне вiддiлення

B. Не потребує спецiального лiкування

C. Направленняна консультацiюдо офтальмолога

D. Вiдкласти операцiю видалення зуба

E. Госпiталiзувати хвору в щелепно-лицеве вiддiлення

71 / 200
Пацiєнту було встановлено дiагноз: гострий глибокий карiєс 35 зуба, II класу за Блеком. Пiд час препарування лiкар випадково травмував пульпу. Пацiєнт перебуває на облiку в ендокринолога, хворiє на цукровий дiабет. Яка подальша тактика лiкаря?

A. Ca-вмiсна прокладка + композит

B. СIЦ + композит

C. Пломбування гiбридним СIЦ

D. Ca-вмiсна прокладка + СIЦ + композит

E. Провести ендодонтичне лiкування

72 / 200
Хворому 42-х рокiв для виготовлення ектопротезу необхiдно отримати маску обличчя за Гiпократом. Який вiдбитковий матерiал слiд використати?

A. Стенс

B. Стомальгiн

C. Гiпс

D. Стомафлекс

E. Дентафоль

73 / 200
Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини в 22 зубi. Пiсля обстеження поставлений дiагноз: хронiчний гранулематозний перiодонтит 22 зуба. Лiкар виконав препарування порожнини зуба, розширив гирла кореневих каналiв. Кореневий канал вiн обробляв за допомогою К-римерiв i К-файлiв. Яким методом виготовляються ендодонтичнi iнструменти, в назвi яких є маркування ”К”?

A. Нарiзання

B. Напилення

C. Скручування

D. Точкове зварювання

E. Комбiнований метод

74 / 200
При об’єктивному обстеженнi дитини 12-ти рокiв виявленi вогнища гiпоплазiї на вестибулярнiй поверхнi усiх центральних рiзцiв та горбах перших молярiв. Клiнiчно проявляються поперечними борознами на емалi зуба. Яка тактика лiкування буде найбiльш доцiльна?

A. Пломбування дефектiв

B. Видалення зубiв з наступним замiщенням дефекту мостоподiбними протезами

C. Ремiнералiзуюча терапiя

D. Ремiнералiзуюча терапiя з наступним пломбуванням дефектiв

E. Вiдновлення анатомiчної форми зуба за допомогою керамiчних коронок

75 / 200
Дiвчина 14-х рокiв звернулась до стоматолога зi скаргами на косметичний дефект зубiв верхньої та нижньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi рiзцiв верхньої та нижньої щелепи, а також на молярах обох щелеп виявленнi численнi плями бiлого кольору, симетрично розташованi, безболiснi пiд час зондування. Дiвчина проживає в мiстi Сокаль, де кiлькiсть фтору в питнiй водi 2,6 мг/л. Який є найбiльш ймовiрний дiагноз?

A. Некроз емалi

B. Недосконалий амелогенез

C. Флюороз

D. Ерозiя емалi

E. Початковий карiєс

76 / 200
У хворого 1,5 мiсяцi тому з’явилась виразка на нижнiй губi неправильної форми кратероподiбна iз з’їдженими вивернутими краями. Пальпаторно: щiльний iнфiльтрат навколо виразки, регiонарнi лiмфатичнi вузли щiльнi, рухомi. Встановiть дiагноз:

A. Сифiлiтична виразка нижньої губи

B. Актиномiкоз нижньої губи

C. Рак нижньої губи

D. Туберкульозна виразка нижньої губи

E. Декубiтальна виразка нижньої губи

77 / 200
Хворий 43-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на наявнiсть карiозної порожнини та маловиражену больову реакцiю пiд час розжовування твердої їжi. Об’єктивно: глибока карiозна порожнина 45 зуба, що сполучаєтьсяз порожниною зуба, колiр коронки зуба змiнений. Перкусiя неболюча. На рентгенограмi: рiвномiрне розширення перiодонтальної щiлини в дiлянцi верхiвки кореня. Встановiть дiагноз:

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит

B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт

C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

D. Хронiчний фiброзний пульпiт

E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

78 / 200
Пацiєнт 24-х рокiв звернувся в стоматологiчний кабiнет з приводу сильного болю в 16 зубi, що виник кiлька годин тому, вчора зуб був лiкований з приводу гострого глибокого карiєсу. Стоматологом обрано метод лiкування - вiтальна ампутацiя пульпи. Що є показаннямдо застосуванняцього методу?

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Хронiчний гангренозний пульпiт

C. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт

D. Гiперемiя пульпи

E. Загострення хронiчного пульпiту

79 / 200
Пацiєнтка 42-х рокiв звернулась зi скаргами на бiль вiд температурних та хiмiчних подразникiв та косметичнi дефекти, якi виникли протягом 5-ти мiсяцiв. Пiд час огляду в 11 , 12, 13, 21, 22, 23 зубах виявленi поверхневi дефекти овальної форми на опуклiй частинi вестибулярної поверхнi коронки з гладеньким, щiльним, блискучим дном. В анамнезi тиреотоксикоз. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Поверхневий карiєс

B. Ерозiя твердих тканин зуба

C. Клиноподiбний дефект

D. Хiмiчний некроз емалi

E. Некроз твердих тканин зуба

80 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 4-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби iнтактнi, слизова оболонка порожнини рота без патологiчних змiн. Дитина здорова. Яка абразивнiсть (RDA) зубної пасти має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини?

A. RDA 60-100

B. RDA 120-200

C. RDA бiльш 200

D. RDA 100-120

E. RDA 30-50

81 / 200
Дитинi 10-ти рокiв було поставлено дiагноз: системна гiпоплазiя перших молярiв верхньої та нижньої щелеп. Визначте, коли дiяли патогеннi чинники, якi вплинули на мiнералiзацiю емалi на етапi розвитку зубiв у щелепi:

A. 1-3 мiсяць постнатального перiоду

B. 2-3 мiсяць антенатального перiоду

C. 8-9 мiсяць постнатального перiоду

D. 5-6 мiсяць антенатального перiоду

E. 2 рiк життя

82 / 200
Хворий 57-ми рокiв скаржиться на бiль в областi скронево-нижньощелепного суглоба ( СНЩС), хруст, закладенiсть у вусi. Вiдкривання рота обмежене до 2 см. На рентгенограмi СНЩС деструктивнi i гiперпластичнi змiни кiсткових елементiв суглоба, звуження суглобової щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анкiлоз СНЩС

B. Деформуючий артроз СНЩС

C. Склерозуючий артроз СНЩС

D. Перелом суглобного вiдростку

E. Хронiчний артрит СНЩС

83 / 200
Мама немовля вiком 1 тиждень скаржиться на утруднене грудне годування дитини: дитина неспокiйна, не може повнiстю охопити сосок матерi, молоко виливається при годуваннi. При оглядi має мiсце вiтрилоподiбний тяж вiд внутрiшньої поверхнi альвеолярного вiдростка до кiнчика язика. Рухомiсть язика обмежена. Якою буде тактика лiкаря?

A. Френулопластика трикутними клаптями

B. Френулотомiя

C. Вiдкласти пластику до 1-го року

D. Вiдкласти пластику до 3-х рокiв

84 / 200
Пацiєнтка 37-ми рокiв звернулася зi скаргами на перiодичну кровоточивiсть ясен, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна набряклi, злегка гiперемованi, наявний над- та пiд’ясенний зубний камiнь, пiд час зондування кровоточивiсть I ступеня за РВI. Глибина зондування 2-3 мм. На ортопантомограмi: рiвномiрна резорбцiя верхiвок мiжзубних перегородок. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Генералiзований пародонтит початкового ступеня тяжкостi, хронiчний перебiг

B. Хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi

C. Генералiзований пародонтит III ступеня тяжкостi

D. Генералiзований пародонтит I ступеня тяжкостi

E. Катаральний гiнгiвiт

85 / 200
У пацiєнта 23-х рокiв встановлено дiагноз: хронiчний глибокий карiєс 12 зуба, IV клас. Iндекс КПВ- 6, ГI- 1,3. Яку схему лiкування доцiльно вибрати в даному випадку?

A. Одонтотропна паста, тимчасова пломба

B. Одонтотропна паста, iзоляцiйна прокладка, пломба з хiмкомпозиту

C. Постiйна пломба з фотокомпозитного матерiалу

D. Постiйна пломба з хiмкомпозиту

E. Одонтотропна паста, постiйна пломба

86 / 200
Пацiєнтка 16-ти рокiв звернулась до дитячого лiкаря-стоматолога зi скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi рiзцiв i молярiв верхньої щелепи симетрично розташованi численнi бiлi плями. Зондування безболiсне, поверхня блискуча, гладка. Бiлi плями не забарвлюються розчином 2% метиленового синього. Який iмовiрний дiагноз?

A. Ерозiя твердих тканин зуба

B. Мiсцева гiпоплазiя емалi

C. Множинний карiєс

D. Системна гiпоплазiя емалi

E. Некроз емалi

87 / 200
Хвора 29-ти рокiв потрапила в ДТП. Свiдомостi не втрачала. Скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту, загальну слабкiсть. Через 48 годин пiсля травми з’явився симптом окулярiв, який не виходить за межi колового м’яза ока. Для якого перелому характерний такий симптом?

A. Перелом лобної кiстки

B. Перелом кiсток основи черепа

C. Перелом верхньої щелепи Le Fort II

D. Двостороннiй перелом виличних кiсток

E. Перелом кiсток носа

88 / 200
У хворого 62-х рокiв, на нижнiй губi розташовується, новоутворення що iснує вже 2 мiсяцi i за цей час збiльшилося до 1,5 см в дiаметрi, рухоме, не спаяне з пiдлеглими тканинами, у його центрi знаходиться кратероподiбне западiння, обмежене щiльним валиком i заповнене роговими масами й пухкими лусочками буро-жовтого кольору, що легко знiмаються, пальпацiя безболiсна, реґiонарнi лiмфовузли не змiненi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Лейкоплакiя

B. Кератоакантома

C. Рак губи

D. Бородавчатий передрак

E. Обмежений гiперкератоз

89 / 200
В ходi огляду вихованцiв дитячого будинку у дитини 8-ми рокiв виявлено, що верхнi i нижнi рiзцi бочкоподiбної форми, мають дефекти у виглядi напiвмiсячних вирiзок на рiзальних краях, тканини зуба пiгментованi. В анамнезi: дитина народилася в строк, тривалий час лiкувалася в стацiонарi через вроджену патологiю. Найбiльш iмовiрна причина захворювання:

A. Пригнiчення функцiї дентинобластiв

B. Недотримання режиму харчування

C. Тривале лiкування антибiотиками

D. Концентрацiя фтору у водi 1,3 мг/л

E. Вроджений сифiлiс

90 / 200
Хвора 55-ти рокiв скаржиться на iнтенсивний, розриваючий, пульсуючий бiль в дiлянцi 17 зуба. Бiль виник вперше i триває 4-ту добу. Перкусiя рiзко болiсна в будь-якому напрямку, зуб рухливий, слизова оболонка в дiлянцi 17 зуба гiперемована, набрякла, пальпацiя перехiдної складки в проекцiї верхiвки кореня болюча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Гострий локалiзований пародонтит

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Гострий серозний перiодонтит

E. Загострення хронiчного перiодонтиту

91 / 200
У хворого 36-ти рокiв скарги на вiдчуття свербiння в яснах. Ясна щiльнi, звичайного кольору. Вiдзначається пiдвищена чутливiсть зубiв до холодного. В пришийковiй дiлянцi 32 , 33, 34, 42, 43, 44 зубiв клиноподiбнi дефекти. На рентгенограмi спостерiгається дефект компактної пластинки на верхiвцi мiжзубної перегородки, остеосклероз мiжзубних перегородок. Поставте дiагноз:

A. Пародонтит першого ступеня

B. Пародонтоз початкового ступеня

C. Пародонтоз другого ступеня

D. Пародонтоз першого ступеня

E. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

92 / 200
Проведено ендодонтичне лiкування 34, 35 зубiв. Виник рiзкий бiль, вiдчуття занiмiння шкiрних покривiв пiдборiддя i м’яких тканин лiвої половини щелепи. Назвiть iмовiрну причину ускладнення:

A. Пломбувальний матерiал потрапив у нижньощелепний канал

B. Недопломбування кореневого каналу

C. Iндивiдуальна реакцiя на пломбувальний матерiал

D. Порушення правил асептики та антисептики

E. Проштовхування iнфiкованої пульпи в перiодонт

93 / 200
Хворий 22-х рокiв звернувся зi скаргами на довготривалий гострий бiль з короткими безболiсними iнтервалами в 35 зубi. Три днi тому при обстеженнi 35 зуба був встановлений дiагноз ”гострий обмежений пульпiт”, при лiкуваннi якого була накладена тимчасова пломба з пастою на основi гiдроксиду кальцiю. Вашi подальшi дiї:

A. Замiна тимчасової пломби на постiйну

B. Подальше лiкування методом вiтальної екстирпацiї

C. Подальше лiкування методом девiтальної ампутацiї

D. Подальше лiкування методом вiтальної ампутацiї

E. Замiна тимчасової пломби

94 / 200
При лiкуваннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту 26 зуба застосовували гiпохлорид натрiю, який потрапив на слизову оболонку пацiєнта. Через добу з’явилася ерозiя на слизовiй оболонцi в дiлянцi 26 зуба на днi порожнини рота. Якою буде тактика лiкаря у даному випадку?

A. Призначити кортикостероїди

B. Призначити аплiкацiї кератопластиками

C. Направити на цитологiчне обстеження

D. Призначити антигiстамiннi препарати

E. Призначити полоскання антисептиками

95 / 200
У пацiєнтки 19-ти рокiв, пiсля накладання девiталiзуючої пасти в 36 зуб в ходi лiкування гострого дифузного пульпiту, бiль в зубi значно посилився. Якою буде тактика лiкаря?

A. Лiкування зуба методом вiтальної екстирпацiї

B. Призначення знеболювальних препаратiв

C. Лiкування зуба методом вiтальної ампутацiї

D. Видалення зуба

E. Повторне накладання девiталiзуючої пасти

96 / 200
Батьки дiвчинки 6-ти рокiв скаржаться на утруднений прийом їжi, потрапляння рiдкої їжi в нiс, невиразну мову у дитини. Об’єктивно: наявний дефект пiднебiння овальної форми розмiром 2,5х1,5 см, м’яке пiднебiння вкорочене, альвеолярний вiдросток верхньої щелепи розвинений. Вiдкривання рота вiльне. Поставте дiагноз:

A. Приховане незрощення пiднебiння

B. Iзольоване повне незрощення пiднебiння

C. Комбiноване повне незрощення пiднебiння

D. Часткове незрощення пiднебiння

97 / 200
У хлопчика 6-ти рокiв дiагностовано гострий одонтогенний перiостит верхньої щелепи вiд 64 зуба. Назвiть, якi змiни будуть виявленi в кровi дитини :

A. Лейкопенiя, еозинофiлiя, лiмфопенiя, моноцитоз

B. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув вправо, лiмфоцитоз, збiльшення ШОЕ

C. Лейкопенiя, еозинопенiя, лiмфоцитоз, базофiлiя

D. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув влiво, лiмфопенiя, збiльшення ШОЕ

98 / 200
Дiвчинка 11-ти рокiв скаржиться на бiль у зубi на верхнiй щелепi пiд час вживання їжi, який швидко минає пiсля усунення подразника. Об’єктивно: у 46 зубi карiозна порожнина в межах розм’якшеного навколопульпарного дентину, зондування її дна болiсне, перкусiя зуба безболiсна. Яка лiкувальна паста необхiдна в даному випадку?

A. Формакрезолова

B. Гiдроксидкальцiйвмiсна

C. Тимолова

D. Йодоформна

E. Резорцин-формалiнова

99 / 200
У дитини 8-ми рокiв пiд час профiлактичного огляду на горбках великих кутнiх постiйних зубiв виявленi бiлi плями. Емаль у дiлянках ураження блискуча, гладенька. Яке додаткове дослiдження необхiдне?

A. Електроодонтометрiя

B. Рентгенографiя

C. Забарвлення метиленовим синiм

D. Забарвлення розчином Люголя

E. Вiзiорадiографiя

100 / 200
У хворого 50-ти рокiв на внутрiшнiй поверхнi нижньої щелепи в дiлянцi малих кутнiх зубiв є кiстковi виступи розмiром 0,7-0,8 см. Якою буде тактика лiкаря щодо виготовлення часткового знiмного протеза?

A. Протез iз металевим базисом

B. Оминути кiстковi виступи

C. Протез iз пелотами

D. Виготовлення протеза з еластичною пiдкладкою

E. Протез iз пелотами та металевим базисом

101 / 200
У дитини 5-ти рокiв пiд час iмпрегнацiї 53, 52, 51, 61, 62, 63 зубiв розчин нiтрату срiбла випадково потрапив на слизову оболонку нижньої губи. Чим необхiдно обробити уражену дiлянку?

A. Розчин хлорофiлiпту

B. 50 % етиловий спирт

C. Сполуки йоду

D. Розчин фурацилiну

E. Рицинова олiя

102 / 200
Хворий 47-ми рокiв скаржитьсяна кровоточивiсть i болючiсть ясен пiд час вживання їжi та чищеннi зубiв. Об’єктивно: ясеннi сосочки гiперемованi з цiанотичним вiдтiнком, пiд- i над’ясенний зубний камiнь, пародонтальнi кишенi 4 мм, горизонтальна i вертикальна деструкцiя кiстки на 1/3 її висоти. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний генералiзований пародонтит III ступеня

B. Хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня

C. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

E. Хронiчний генералiзований пародонтит I ступеня

103 / 200
Дитина 10-ти рокiв звернулась до стоматолога-педiатра з метою санацiї порожнини рота. Об’єктивно: у дитини дiагностовано множинний карiєс зубiв. Iндекс кп+КПВ=10. Дитина регулярно (1 раз на рiк) звертається за стоматологiчною допомогою до лiкаря. Як часто дитинi необхiдно звертатись за лiкувальнопрофiлактичною допомогою до стоматолога при вказаному стоматологiчному статусi?

A. Тричi на рiк

B. Чотири рази на рiк

C. Один раз на рiк

D. Двiчi на рiк

E. Щомiсячно

104 / 200
Батьки дитини 7-ми рокiв скаржаться на наявнiсть на рiзальнiй поверхнi 11 зуба крейдяної плями. Об’єктивно: на рiзальнiй поверхнi 11 зуба виявлена гладенька, крейдоподiбна пляма, яка не забарвлюється метиленовим синiм. В анамнезi: у вiцi 3-х рокiв забитий вивих 51 зуба. Яким буде iмовiрний дiагноз?

A. Системна гiпоплазiя емалi

B. Гiперплазiя емалi

C. Початковий карiєс

D. Незавершений амелогенез

E. Мiсцева гiпоплазiя емалi

105 / 200
Чоловiк 52-х рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть усiх зубiв вiд холодного та пiд час чищення зубiв, свербiння у яснах. Об’єктивно: коренi зубiв оголенi до 1/2 їх довжини, на зубах наявнi клиноподiбнi дефекти. Ясна блiдi, щiльнi, пiд час пальпацiї безболiснi. Рентгенологiчно: зниження висоти мiжзубних перегородок на 1/2, їх остеосклероз. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пародонтоз II ступеня тяжкостi

B. Генералiзований пародонтит I ступеня тяжкостi

C. Генералiзований пародонтит II ступеня тяжкостi

D. Пародонтоз I ступеня тяжкостi

E. Атрофiчний гiнгiвiт

106 / 200
До стоматолога звернулися батьки з 4,5-рiчним хлопчиком зi скаргами на бiль у дитини при вживаннi їжi в областi переднiх верхнiх зубiв. При оглядi виявлено зруйнованi на 2/3 коронки верхнiх центральних рiзцiв. Пульпова камера вказаних зубiв вiдкрита, зондування та термопроба безболiснi, перкусiя болюча. На гiперемованiй слизовiй оболонцi в дiлянцi проекцiї верхiвок коренiв спостерiгаються норицi, з яких при пальпацiї видiляється гнiйний ексудат. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

B. Гострий серозний перiодонтит

C. Загострення хронiчного фiброзного пульпiту

D. Загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту

E. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

107 / 200
До стоматолога звернулась пацiєнтка 40-ка рокiв зi скаргами на пiдвищену чутливiсть зубiв до термiчних i хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: виявлено вiдсутнiсть горбикiв змикальної поверхнi молярiв i премолярiв та рiзальних країв фронтальної групи зубiв. Жувальнi поверхнi зубiв гладенькi, блискучi, пiгментованi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Патологiчне стирання

B. Гiпоплазiя емалi

C. Ерозiя емалi

D. Множинний карiєс

E. Травматичне ураження

108 / 200
Жiнка 38-ми рокiв скаржиться на печiння язика, сухiсть в порожнинi рота. З анамнезу: перенесла тяжку форму пневмонiї. Об’єктивно: на фонi гiперемованої слизової оболонцi язика - бiлий крихтоподiбний налiт, який легко знiмається. Попереднiй дiагноз:

A. Алергiчний глосит

B. Кандидозний глосит

C. Десквамативний глосит

D. Медикаментозний глосит

109 / 200
По медичну допомогу звернулася 12рiчна дiвчинка через наявнiсть новоутворення нижньої губи, яке з’явилося 2 мiсяцi тому. Спостерiгається його перiодичне збiльшення або зменшення. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи злiва виявляється новоутворення кулястої форми дiаметром 0,5-1 см, з чiткими межами, яке пiдвищується над рiвнем слизової оболонки, його поверхня гладенька, просвiчується прозороблакитний вмiст утворення. Пальпацiя неболюча, консистенцiя пружно-еластична. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Мiксома

B. Папiлома

C. Гемангiома

D. Ретенцiйна кiста

E. Фiброма

110 / 200
Пацiєнт 49-ти рокiв, звернувся зi скаргами на бiль в нижнiй губi протягом пiвроку, утруднене вживання їжi. Об’єктивно: в центрi нижньої губи виявлено глибоке лiнiйне порушення цiлостi тканини розмiром 1х10 мм, яке поширюється на червону облямiвку i частину слизової оболонки губи. Дефект покритий коричневою кiркою. Краї дефекту ущiльненi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Атопiчний хейлiт

B. Хронiчна трiщина губи

C. Кандидозний хейлiт

D. Екзематозний хейлiт

E. Метеорологiчний хейлiт

111 / 200
Дитина 13-ти рокiв з’явилась для продовження лiкування з приводу гострого дифузного пульпiту 36 зуба методом девiтальної екстирпацiї. Скарги вiдсутнi, герметична пов’язка збережена, перкусiя безболiсна, ясна i перехiдна складка в дiлянцi проекцiї коренiв 36 блiдо-рожевого кольору, без патологiчних змiн, безболiсна при пальпацiї. Яка подальша тактика лiкаря?

A. Тимчасова обтурацiя кореневих каналiв

B. Повторне накладання девiталiзуючої пасти

C. Внутрiшньокореневий електрофорез КI

D. Постiйна обтурацiя кореневих каналiв, пломба

E. Призначення фторвмiсних препаратiв

112 / 200
Хворий 24-х рокiв звернувся до лiкарястоматолога зi скаргами на безболiсне збiльшення губ, наявнiсть косметичного дефекту. З анамнезу: 2,5 мiсяцi тому була подiбна ситуацiя, вiдзначає порушення лiмфообiгу. Алергологiчний статус неускладнений. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Мелькерсона-Розенталя

B. Гранулематозний макрохейлiт Мiшера

C. Набряк Квiнке

D. Лiмфадематозний макрохейлiт

E. Фiброзна форма гландулярного хейлiту

113 / 200
Чоловiк 29-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль у 35 зубi, що виникає пiд час їжi. Об’єктивно: на дистально-жувальнiй поверхнi 35 зуба - карiозна порожнина, в межах припульпарного дентину, виповнена свiтлим розм’якшеним дентином. Зондування слабко болiсне по всьому дну, перкусiя безболiсна. При термометрiї - бiль, що швидко минає. Який iз запропонованих засобiв слiд залишити на днi карiозної порожнини у даному випадку?

A. Паста, що мiстить кортикостероїди

B. Кальцiйвмiсна паста

C. Склоiономерний цемент

D. Цинк-фосфатний цемент

E. Девiталiзуюча паста

114 / 200
Пацiєнтка 47-ми рокiв звернулася зi скаргами на пiдвищену чутливiсть шийок зубiв пiд час чищення i при прийомi солодкої їжi. Об’єктивно: слизова оболонка ясен анемiчна, тонка; вiдзначається оголення коренiв зубiв до 1/2 довжини. Зондування шийок зубiв викликає рiзкий бiль. Був встановлений дiагноз: пародонтоз, II ступень тяжкостi. Яке некарiозне ураження супроводжує пародонтоз?

A. Клиноподiбний дефект

B. Хiмiчний некроз

C. Флюороз (плямиста форма)

D. Ерозiя емалi

E. Системна гiпоплазiя

115 / 200
Хворий 51-го року скаржиться на вiдчуття стягнутостi слизової оболонки щiк, шорсткiсть, неприємне вiдчуття. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк бiлувато-сiрi дiлянки, пiдвищенi над її рiвнем та схильнi до злиття у виглядi мереживної сiтки, що локалiзуються у заднiх вiддiлах ротової порожнини. Поверхня дiлянки не зiшкрябується. Який найбiльш ймовiрний дiагноз?

A. Верукозна лейкоплакiя

B. Червоний плоский лишай

C. Вторинний сифiлiс

D. Червоний вовчак

E. Хронiчний гiперпластичний кандидоз

116 / 200
Для визначення втрати жувальної ефективностi в клiнiцi ортопедичної стоматологiї найчастiше користуються методом Агапова. Що автор взяв за одиницю вимiру?

A. Величину жувальної поверхнi 1-го моляра н/щ

B. Площу кореня бiчного рiзця н/щ

C. Величину рiзальної поверхнi центрального рiзця в/щ

D. Величину рiзального краю бiчного рiзця в/щ

E. Площу коренiв 1-го моляра н/щ

117 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

B. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

C. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

D. Вiдкласти лiкування до народження дитини

E. Спостереження карiозного процесу

118 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

B. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

C. Виконати пластику мiсцевими тканинами

D. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

E. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

119 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Противiруснi препарати

B. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

C. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

D. Антиретровiрусна терапiя

E. Антипротозойнi препарати

120 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох бокiв, якi проходять по всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3 частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Комiрковий вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3 частини, мiжщелепна кiстка виступає вперед. Який дiагноз можна поставити?

A. Вроджена двобiчна щiлина комiркового вiдростка

B. Часткова щiлина верхньої губи

C. Вроджена двобiчна щiлина пiднебiння

D. Вроджена повна двобiчна наскрiзна щiлина верхньої губи

E. Серединна щiлина губи

121 / 200
У дитини 3-х рокiв їжа з порожнини рота потрапляє до носових ходiв. Мовлення гугняве. Пiд час огляду на твердому пiднебiннi виявляється дiлянка втягнення тканин посерединi, яка просвiчується синюватим кольором. Пальпаторно визначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Паралiч м’якого пiднебiння

B. Вроджена прихована щiлина пiднебiння

C. Перенесена травма пiднебiння

D. Часткова щiлина пiднебiння

E. Вроджена повна щiлина пiднебiння

122 / 200
Дiвчинка 16-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв. Дитина перебуває на диспансерному облiку у лiкарягастроентеролога. Об’єктивно: ясеневi сосочки, ясеневий край помiрно гiперемованi, цiанотичнi, з вираженою набряклiстю. Вершини сосочкiв згладженi. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний атрофiчний гiнгiвiт

B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт в стадiї загострення

D. Виразково-некротичний гiнгiвiт

E. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

123 / 200
Юнак 17-ти рокiв пред’являє скарги на наявнiсть естетичного недолiка центрального рiзця на верхнiй щелепi. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 11 зуба матова пляма 2х3 мм в дiаметрi, круглої форми. Коли з’явилась пляма не пам’ятає. Який об’єктивний тест буде найбiльш iнформативним при проведеннi диференцiйної дiагностики у цього хворого?

A. Вiтальне забарвлення

B. Термодiагностика

C. Транслюмiнацiя

D. Проведення перкусiї

E. Електроодонтодiагностика

124 / 200
На прийомi у ортодонта дитина 8-ми рокiв. Об’єктивно: губи змикаються з напругою, зуби великi, розмiри 11, 12 i 21, 22 зубiв складають 38 мм, зуби нижньої щелепи у скупченому положеннi, I клас за Енглем. У матерi зуби великi. В анамнезi матерi: лiкування у ортодонта з видаленням постiйних зубiв. Який рацiональний план лiкування?

A. Лiкування за допомогою ортодонтичних апаратiв з розширювальними гвинтами

B. Застосування преортодонтичного трейнеру

C. Послiдовне видалення зубiв на верхнiй i нижнiй щелепах за методом Хотца

D. Рекомендувати вестибулярну пластинку Шонхера

E. Динамiчне спостереження, лiкування пiсля прорiзування всiх постiйних зубiв

125 / 200
Хлопчику 7-ми рокiв пiсля санацiї порожнини рота (КПВ+кп=7) провели герметизацiю фiсур 16, 26, 36, 46, зубiв. Коли дитинi слiд прийти на наступний прийом до лiкаря з метою диспансерного огляду?

A. Через пiвроку

B. Через 3 мiсяцi

C. Коли з’являться скарги

D. Через рiк

E. Через мiсяць

126 / 200
Хворий 38-ми рокiв звернувся зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi справа, що iррадiює у вухо, неприємний запах з рота, бiль при жуваннi. 3 днi тому хворому видалили 46 зуб з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Об’єктивно: слизова оболонка в дiлянцi видаленого зуба гiперемована, набрякла, лунка вкрита сiрим нальотом. Встановiть дiагноз:

A. Альвеолiт лунки

B. Одонтогенний остеомiєлiт

C. Луночковий остеомiєлiт

D. Гострий гнiйний перiостит

E. Неврит луночкового нерва

127 / 200
Хворого 66-ти рокiв госпiталiзовано з дiагнозом ”флегмона кореня язика”. Який оперативний доступ необхiдно використовувати?

A. Розрiз, що огинає кут нижньої щелепи

B. Пiднижньощелепний розрiз

C. Внутрiшньоротовий розрiз

D. Серединний розрiз

E. Комiрцевоподiбний розрiз

128 / 200
При оглядi потерпiлого з пораненням в дiлянцi дна порожнини рота виявлено значну гематому з поширенням на шийний вiддiл та значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота i шиї, який з часом посилюється. При даному станi виникає загроза розвитку стенотичної асфiксiї. Який вид невiдкладної допомоги необхiдно надати хворому?

A. Проведення трахеотомiї

B. Фiксацiя язика

C. Введення лобелiну

D. Проведення медикаментозного симптоматичного лiкування

E. Проведення первинної хiрургiчної обробки рани

129 / 200
До лiкаря звернувся хворий 42-х рокiв зi скаргами на слабкiсть, схуднення, незначне пiдвищення температури тiла - 37,2oВ порожнинi рота на лiнiї змикання зубiв є виразка, дно та краї якої мають зернистий характер, вкрита жовто-сiрим нальотом. Тканини, що оточують виразку набряклi. На периферiї виразки є дрiбнi абсцеси. Поставте дiагноз:

A. Трофiчна виразка

B. Гумозна виразка

C. Мiлiарно-виразковий туберкульоз

D. Симптом Венсана

E. Декубiтальна виразка

130 / 200
Знiмнi протезивиготовленiвперше. Пацiєнт пред’являє скаргу: ”коли я усмiхаюся, у мене видно дуже довгi зуби”. При усмiшцi помiтнi штучнi ясна верхнього знiмного протезу в дiлянцi фронтальних зубiв. Вкажiть помилку, допущену лiкарем:

A. Зубний технiк поставив довгi зуби

B. Неправильно визначена лiнiя усмiшки пiд час визначення центральної оклюзiї

C. Неправильно визначена центральна оклюзiя

D. Неправильно визначена мiжальвеолярна висота та лiнiя усмiшки

E. Неправильно визначена висота нижнього вiддiлу обличчя

131 / 200
Пацiєнт проходить ендодонтичне лiкування 45 зуба. Для обтурацiї кореневого каналу використовують метод вертикальної гарячої конденсацiї гутаперчi. Який iнструмент використовують для ущiльнення гутаперчi?

A. Коренева голка

B. Плаггер

C. Ґудзиковий зонд

D. Штопфер

E. Спредер

132 / 200
У хворої 57-ми рокiв дiагностовано хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзiя 16, 17, 12, 11, 22, 26 зубiв та нашарування зубного каменю. Вестибулярний нахил фронтальних зубiв на обох щелепах. Рухомiсть 31, 32, 33, 41 , 16 - II ступеня, в цiй дiлянцi слизова оболонка гiперемована, набрякла. Яка першочергова послiдовнiсть ортопедичних втручань?

A. Вибiркове пришлiфовування, тимчасове шинування

B. Безпосереднє шинування, ретенцiйне шинування

C. Тимчасове шинування, вибiркове пришлiфовування

D. Вибiркове пришлiфовування, постiйне шинування

E. Тимчасове шинування, постiйне шинування

133 / 200
Чоловiк 20-ти рокiв звернувсяз приводу протезування дефекту коронки зуба. Об’єктивно: прикус прямий, коронкова частина 13 зуба зруйнована, iндекс IРОПЗ складає 40%. На Rtg-грамi кореневий канал 13 зуба запломбований на всю довжину. Деструктивнi процеси в перiапiкальних тканинах вiдсутнi. Який вiск використовуютьдля моделювання куксової вкладки?

A. Вiск бюгельний

B. Моделювальний вiск

C. Погружний вiск

D. Базисний вiск

E. Вiск ”Лавакс”

134 / 200
У хворого є показання до видалення 46 зуба. Коронка зуба збережена, вiдкривання рота вiльне. Виберiть спосiб знеболення та iнструменти:

A. Торусальна анестезiя; дзьобоподiбнi щипцi з шипами

B. Торусальна анестезiя; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться

C. Мандибулярна анестезiя; прямий та кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться

D. Мандибулярна та щiчна анестезiя; прямий елеватор, зiгнутi в площинi дзьобоподiбнi щипцi

E. Анестезiя за Берше-Дубовим; прямий та кутовий елеватор

135 / 200
У клiнiку ортопедичної стоматологiї звернулася хвора 32-х рокiв зi скаргами на естетичний дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубiв. Вирiшено виготовити металокерамiчнi коронки. Пiсля препарування зубiв, потрiбно зняти вiдбитки. Який матерiал для отримання вiдбитка найдоцiльнiше використати в цьому випадку?

A. Ортокор

B. Репiн

C. Сiеласт

D. Стомальгiн

E. Стенс

136 / 200
У вiдповiдь на застосування знеболювального засобу при екстракцiї зуба у хворого з’явились виражений набряк м’яких тканин нижньої та верхньої щелеп, висип на шкiрi обличчя, почервонiння, свербiння. Який з патологiчних процесiв лежить в основi такої реакцiї на анестетик?

A. Порушення лiмфовiдтоку

B. Недостатнiсть кровообiгу

C. Алергiя

D. Запалення

E. Токсична дiя препарату

137 / 200
У пацiєнта 43-х рокiв при повторному обстеженнi як ускладнення вивиху СНЩС клiнiчно та рентгенологiчно дiагностовано перелом кiсткової стiнки зовнiшнього слухового проходу. При якому вивиху СНЩС лiкар-стоматолог виявляє це ускладнення?

A. Звичному

B. Застарiлому

C. Задньому

D. Гострому

E. Передньому

138 / 200
Пiд час профiлактичного огляду пацiєнту 46-ти рокiв, що палить 15 рокiв, лiкаремстоматологом був встановлений попереднiй дiагноз: ромбоподiбний глосит, плеската форма. Гiстологiчно: дiагноз пiдтверджений. Яка тактика лiкування в данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Iн’єкцiї пiд осередок 0,25% розчину хлористого кальцiю

B. Рентгенотерапiя

C. Хiрургiчне видалення

D. Крiодеструкцiя

E. Ретельна санацiя порожнини рота, вiдмова вiд палiння

139 / 200
Юнаковi 18-ти рокiв, що проживає в сiльськiй мiсцевостi i звернувся за допомогою до стоматологiчного вiддiлення центральної районноїлiкарнi, на пiдставiскарг та результатiв об’єктивного та мiкробiологiчного дослiдження був встановлений дiагноз: виразковий гiнгiвiт. Призначене загальносоматичне та симптоматичне лiкування. З якої процедури необхiдно розпочинати симптоматичне лiкування в амбулаторних умовах?

A. Загальне знеболення

B. Повне зняття зубних вiдкладень

C. Механiчне очищення виразкових поверхонь

D. Аплiкацiя розчинiв протеолiтичних ферментiв на ураженi поверхнi

E. Зрошення слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептикiв

140 / 200
Хвора 47-ми рокiв звернулася зi скаргами на рухомiсть переднiх зубiв. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби мають рухомiсть I-II ступеня. Iммобiлiзацiю рухомих зубiв планується провести шиною Мамлока. Яку стабiлiзацiю дозволить провести дана шина?

A. Фронтальна

B. Фронто-сагiтальна

C. Колова

D. Поперечна

E. Сагiтальна

141 / 200
Жiнка 43-х рокiв скаржиться на бiль, який триває протягом 1,5 мiсяцiв. При оглядi: альвеолярний паросток нижньої щелепи муфтоподiбно потовщений. Вiдзначається набрякла слизова оболонка синюшного кольору, на нижнiй щелепi лiворуч спостерiгається нориця з невеликою кiлькiстю гнiйних видiлень. 35 та 36 зуби рухливi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний рарифiкуючий перiостит

B. Гострий одонтогенний гнiйний остеомiєлiт

C. Гострий дифузний остеомiєлiт

D. Гострий гнiйний перiостит

E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт, деструктивна форма

142 / 200
Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть множинних промiжкiв мiж зубами. Клiнiчно: спiввiдношення перших молярiв за I класом Енгля, множиннi треми та дiастеми на обох щелепах, тортоаномалiї вiдсутнi, вiдбитки зубiв на бiчних поверхнях язика не спостерiгаються, незначна протрузiя фронтальної групи зубiв, контакти з антагонiстами збереженi. Яка iмовiрна причина виникнення трем та дiастем?

A. Шкiдлива звичка прикушувати язик

B. Диспропорцiя в розмiрах зубiв та щелеп

C. Шкiдлива звичка прокладати язик мiж зубами

D. Макроглосiя

E. Ротове дихання

143 / 200
Пацiєнт 38-ми рокiв скаржиться на формування норицi на слизовiй оболонцi ясен в межах проекцiї верхiвки кореня 21 зуба. 4 мiсяцi тому проводилось ендодонтичне лiкування загострення перiодонтиту 21 зуба з перiостотомiєю. На рентгенограмi канал 21 зуба запломбований на всю довжину. В апiкальнiй частинi каналу уламок ендодонтичного iнструменту довжиною 2 мм. Над верхiвкою кореня осередок деструкцiї з чiткими контурами дiаметром 9 мм. Яке втручання показане?

A. Видалення зуба

B. Резекцiя верхiвки кореня

C. Цистектомiя з резекцiєю верхiвки кореня

D. Повторне ендодонтичне лiкування

144 / 200
Жiнка 50-ти рокiв скаржиться на вивих СНЩС, що часто повторюється (особливо при кашлi, позiханнi) та самовiльно вправляється. Зубнi ряди верхньої та нижньої щелеп збереженi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосовувати для обмеження ступеня вiдкривання рота?

A. Апарат Катца

B. Апарат Петросова

C. Апарат Дарсiсака

D. Апарат Оксмана

E. Апарат Лiмберга

145 / 200
У пацiєнта 34-х рокiв пiсля тривалого лiкування перiоститу вiд 46 зуба розвинулася пiднижньощелепна флегмона. Показане негайне хiрургiчне втручання. В якiй зонi пiднижньощелепного трикутника необхiдно виконати розтин для розкриття цiєї флегмони?

A. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 3 см

B. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 1,5 см

C. Перпендикулярнокраю нижньої щелепи, вiдступивши на 1,5 см

D. По середнiй шийнiй лiнiї

E. По верхнiй шийнiй складцi

146 / 200
Хвора 27-ми рокiв звернулася до лiкарястоматолога зi скаргами на бiль в дiлянцi видаленого 2 днi тому зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкриває в повному обсязi. Лунка видаленого 27 зуба заповнена залишками їжi. Краї лунки гiперемованi, болючi при пальпацiї. Яку лiкувальну тактику слiд обрати в даному випадку?

A. Некректомiя, туга тампонада, ушивання лунки

B. Кюретаж, промивання, пухка тампонада лунки

C. Кюретаж, промивання, туга тампонада лунки

D. Кюретаж, некректомiя, туга тампонада лунки

E. Кюретаж, пухка тампонада лунки, накладання швiв

147 / 200
Пацiєнтка 56-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен, що посилюється пiд час чищення зубiв. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, кровоточать при пальпацiї, велика кiлькiсть над- та пiд’ясенних зубних вiдкладень, пародонтальнi кишенi у дiлянцi фронтальної групи зубiв нижньої щелепи глибиною 3-4 мм з серозним ексудатом. Яке лiкування проведе лiкар пiсля усунення мiсцевих подразникiв та лiквiдацiї запалення?

A. Тимчасове шинування

B. Клаптеву операцiю

C. Вибiркове зiшлiфування

D. Кюретаж

E. Гiнгiвотомiю

148 / 200
Пацiєнту 32-х рокiв 3 доби тому пiд мандибулярною анестезiєю був видалений 38 зуб. Повторно звернувся зi скаргами на скутiсть у вiдкриваннi рота, бiль при ковтаннi. Об’єктивно: обличчя симетричне, в порожнинi рота - набряк крило-щелепної складки лiворуч, пальпацiя її болiсна, лунка 38 зуба без ознак запалення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пiсляiн’єкцiйний абсцес крилощелепного простору

B. Абсцес щелепно-язичного жолобку

C. Флегмона навкологлоткового простору

D. Одонтогенна флегмона крило-щелепного простору

E. Паратонзилярний абсцес

149 / 200
Хворому виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. Об’єктивно: на верхнiй щелепi вiдсутнi 17, 16, 15, 25, 26, 27 зуби. На етапi виготовлення є необхiднiсть створення вогнетривкої моделi. Яку масу можна використовувати для дублювання?

A. Дентафоль

B. Ортокор

C. Стомальгiн

D. Гелiн

E. Стомапласт

150 / 200
Хворий 60-ти рокiв направлений стоматологом у хiрургiчне вiддiлення для видалення 25 i 24 зубiв. З анамнезу вiдомо, що сiм мiсяцiв тому хворий перенiс iнфаркт мiокарда. Через який промiжок часу пiсля iнфаркту мiокарда можна проводити планове видалення зубiв?

A. 3-4 тижнi

B. 10-12 мiсяцiв

C. 1 тиждень

D. 6 мiсяцiв

E. 2-3 мiсяцi

151 / 200
Пацiєнтка 26-ти рокiв звернулась зi скаргами на естетичний дефект 13 i 23 зубiв. Заплановано виготовити металокерамiчнi коронки на 13 i 23 зуби. Який вiдбитковий матерiал необхiдно застосувати пiд час виготовлення цих коронок?

A. Вiск

B. Альгiнатний вiдбитковий матерiал

C. Цинкоксидевгенольний вiдбитковий матерiал

D. Гiпс

E. Силiконовий вiдбитковий матерiал

152 / 200
При атиповому видаленнi зуба для повного закриття раневої поверхнi слизовоокiсний клапоть фiксовано швами iз шовку. Оперативне втручання вiдбувалося атравматично. Через скiльки днiв шви необхiдно зняти?

A. 6-7 днiв

B. 15 днiв

C. 2-3 днi

D. 1 мiсяць

E. 12 днiв

153 / 200
Хворий 20-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на неприємний запах з рота, бiль при ковтаннi, утруднене вiдкривання рота, що турбує близько 3-х днiв. Об’єктивно: в ретромолярнiй дiлянцi справа спостерiгаються прорiзанi медiальнi горби 48 зуба, дистальнi вкритi набряклою i гiперемованою слизовою оболонкою, з-пiд якої видiляється гнiй. Встановiть дiагноз:

A. Гнiйний перикоронiт

B. Виразковий перикоронiт

C. Гнiйний перiодонтит

D. Гнiйний перiостит

E. Серозний перiостит

154 / 200
Поранений 17-ти рокiв доставлений машиною швидкої допомоги в щелепнолицеве вiддiлення з вогнепальним пораненням нижньої губи. При оглядi: рана зяє, кровотеча, з рота витiкає слина. Яка невiдкладна допомога потрiбна потерпiлому?

A. Обробка рани з накладанням вторинних раннiх швiв

B. Накладання стискальної пов’язки, покласти холод на рану

C. Первинна рання хiрургiчна обробка рани з накладанням глухих швiв

D. Первинна вiдстрочена хiрургiчна обробка рани з накладанням первинних швiв

E. Вторинна хiрургiчна обробка рани з накладанням вторинних пiзнiх швiв

155 / 200
Хворому 69-ти рокiв виготовляють ектопротез орбiти та ектопротез правого ока, яке вiн втратив внаслiдок нещасного випадку. За допомогою якого матерiалу протез ока з’єднується з протезом орбiти?

A. Припiй

B. Суперклей

C. Самотверднуча пластмаса

D. Композитний матерiал

E. Цемент

156 / 200
У пацiєнта 67-ми рокiв висота вiдносного фiзiологiчного спокою нижньої щелепи дорiвнює 47 мм. Чому дорiвнює висота центральної оклюзiї?

A. 45 мм

B. 51 мм

C. 49 мм

D. 47 мм

E. 53 мм

157 / 200
При обстеженнi пацiєнта 33-х рокiв визначався сагiтальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагiтального суглобового шляху?

A. Сагiтальна площина

B. Лiнiя iкол

C. Лiнiя зiниць

D. Оклюзiйна площина

E. Вертикальна площина

158 / 200
Пiд час профiлактичного огляду у хлопчика 7-ми рокiв виявлено глибоку карiозну порожнину в 75 зубi. Пiд час зондування вiдмiчається сполучення з порожниною зуба, глибоке зондування даного зуба безболiсне. На рентгенограмi 35 зуба: вогнище просвiтлення кiсткової тканини в дiлянцi бiфуркацiї iз нечiткими контурами. Кортикальна пластинка зачатка 35 зуба не ушкоджена. Вкажiть оптимальний матерiал для кореневої пломби в даному випадку:

A. Цинк-фосфатний цемент

B. Склоiономерний цемент

C. Резорцин-формалiнова паста

D. Формокрезолова паста

E. Цинк-евгенолова паста

159 / 200
Дитина 12-ти рокiв продовжує лiкування у лiкаря-стоматолога з приводу багатоформної ексудативної еритеми. Вiдзначає полiпшення загального стану органiзму. При об’єктивному оглядi спостерiгається епiтелiзацiя елементiв ураження. Якi препарати слiд призначити для мiсцевого лiкування на даному етапi захворювання?

A. Кератопластики

B. Анестетики

C. Гiпосенсибiлiзуючi

D. Противiруснi

E. Антисептики

160 / 200
У хворої 56-ти рокiв встановлено наявнiсть облiтерацiї у нижнiй половинi кореня 43 зуба який був ранiше пролiкований. За якої довжини штифта вiдносно довжини кореня ризик перелому кореня зуба буде мiнiмальним?

A. 2/3 довжини кореня

B. 1 /3 довжини кореня

C. 1 /4 довжини кореня

D. 1 /2 довжини кореня

E. На всю довжину кореня

161 / 200
Хворому 39-ти рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 14 та 17 зуби. Пiд час перевiрки оклюзiї при висуваннi нижньої щелепи вперед на фiсурах коронок та зубiв отримано вiдбиток копiювального паперу. Про що це свiдчить?

A. Про недостатнiй контакт мiж горбиками i фiсурами верхнiх та нижнiх зубiв

B. Про пiдвищений контакт мiж горбиками i фiсурами верхнiх та нижнiх зубiв

C. Про неправильне спiввiдношення опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом

D. Про правильне спiввiдношення опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом

162 / 200
Хворому 42-х рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 24 та 27 зуби, пiд час перевiрки оклюзiї при змiщеннi нижньої щелепи влiво отримано вiдбиток копiювального паперу на оральних горбиках та щiчних скатах нижнiх бiчних зубiв. Про що це свiдчить?

A. Про неправильнi робочi контакти та утруднення робочої спрямовуючої функцiї неробочої сторони

B. Про правильнi робочi контакти, вiдновлення робочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

C. Про неправильнi робочi контакти та утруднення робочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

D. Про правильнi неробочi контакти, вiдновлення неробочої спрямовуючої функцiї робочої сторони

163 / 200
При профоглядi пацiєнтки 15-ти рокiв кiнчик зонда стоматолога затримався у фiсурi 47. Краї дефекту емалi темнi, поверхня шорстка. При фототрансiлюмiнацiйному дослiдженнi контури дефекту визначаються в межах емалi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий поверхневий карiєс

B. Гострий початковий карiєс

C. Хронiчний поверхневий карiєс

D. Хронiчний початковий карiєс

E. Хронiчний середнiй карiєс

164 / 200
Хворий 44-х рокiв хворiє вже два роки, вiдколи виник бiль, важкорухомiсть та хрускiт у скронево-нижньощелепних суглобах. На день звернення зазначає помiрно вираженi болi в СНЩС, якi найчастiше провокуються переохолодженням, пiсля тривалої розмови, пiд час прийому твердої їжi. Вiдзначається погiршення рухливостi в суглобi вранцi i в кiнцi дня. Скутiсть в суглобi при жуваннi або розмовi. Об’єктивно: вiдкривання рота практично необмежене. На рентгенограмi є деформацiя суглобової щiлини (звуження в її задньому вiддiлi) з обох сторiн. Вcтановiть дiагноз:

A. Больова м’язово-скронева дисфункцiя скронево-нижньощелепного суглоба в стадiї загострення

B. Фiброзний двостороннiй анкiлоз скронево-нижньощелепних суглобiв в стадiї загострення

C. Хронiчний двостороннiй артрит Гострий неспецифiчний двостороннiй артрит

D. Склерозуючий двостороннiй артроз у стадiї загострення

165 / 200
У пацiєнта 33-х рокiв вiялоподiбне змiщення переднiх зубiв верхньої щелепи. Проведене ортодонтичне перемiщення переднiх зубiв. Пiсля закiнчення лiкування та зняття ортодонтичного апарату через 2 мiсяця зуби знову розiйшлися. Який метод забезпечить подальше змiщення зубiв?

A. Депульпування

B. Вибiркове пришлiфовування

C. Апаратно-хiрургiчний

D. Шинування

E. Дезоклюзiї

166 / 200
Хворому 30-ти рокiв частковий дефект коронкової частини 11 зуба вiдновлюється суцiльнокерамiчною вкладкою типу оверлей. 11 зуб депульпований. Вкладка припасована, планується проведення її фiксацiї. Який цемент для фiксацiї є найбiльш прийнятним з естетичних мiркувань?

A. Склоiономiрний

B. Цинк-фосфатний

C. Композитний

D. Полiкарбоксилатний

E. Цинк-сульфатний

167 / 200
Пацiєнту 58-ми рокiв виготовляють бюгельнi протези на верхню та нижню щелепи. Об’єктивно: дефекти зубних рядiв I клас за Кеннедi. Зуби стiйкi, прикус ортогнатичний. Пацiєнту знято повнi анатомiчнi вiдбитки. Який наступний клiнiчний етап?

A. Накладання протеза

B. Перевiрка конструкцiї воскової моделi бюгельного протеза

C. Визначення центральної оклюзiї

D. Перевiрка конструкцiї металевого каркасу

168 / 200
Пацiєнт 60-ти рокiв скаржиться на бiль при користуваннi повним знiмним пластинковим протезом, що був виготовлений 4 днi тому. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi присiнку ротової порожнини в дiлянцi 36 зуба спостерiгається виразка покрита сiрувато-бiлим нальотом. Краї рани набряклi, слизова навколо гiперемована. Поставте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Ракова виразка

B. Гостра декубiтальна виразка

C. Алергiйний протезний стоматит

D. Хронiчний обмежений протезний стоматит

E. Токсичний бактерiальний стоматит

169 / 200
Хворий 47-ми рокiв перебуває на амбулаторному лiкуваннi з приводу гострого гнiйного перикоронариту в дiлянцi 38 зуба. На 2 добу пiсля проведеного лiкування загальний стан пацiєнта погiршився, вiдкривання рота обмежене, болюче, ковтання неможливе. Дихання ускладнене. Температура тiла - 39oЯка подальша тактика лiкаря?

A. Госпiталiзацiя в щелепно-лицевий стацiонар

B. Призначення iнших протимiкробних засобiв

C. Подовження амбулаторного лiкування

D. Додатковий розтин в дiлянцi припухлостi

E. Консультацiя сiмейного лiкаря за мiсцем проживання

170 / 200
Пацiєнт 72-х рокiв звернувся зi скаргами на неможливiсть користуванняповними знiмними протезами через бiль у скроневонижньощелепних суглобах та жувальних м’язах. Протези виготовленi 2 тижнi тому. Об’єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припiднятi, губи змикаються з напруженням, при посмiшцi видно базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена?

A. Неправильно виконана постановка зубiв

B. Неправильно визначена центральна оклюзiя

C. Неправильно вибранi розмiри штучних зубiв

D. Неправильно нанесена лiнiя посмiшки на прикуснi валики

E. Неправильно знятi функцiональнi вiдбитки

171 / 200
Пацiєнт 29-ти рокiв продовжує лiкування у стоматолога хронiчного фiброзного пульпiту 25 зуба методом девiтальної екстирпацiї. Який iригацiйний розчин доцiльно використати для обробки кореневих каналiв у цьому випадку?

A. 6 % розчин перекису водню

B. 0 ,05% розчин хлоргексидину

C. 1% розчин гiпохлориту натрiю

D. Дистильовану воду

E. 40 % спиртовий розчин

172 / 200
Батьки дiвчинки 12-ти рокiв звернулися для продовження лiкування 25 зуба. Iз анамнезу 3 мiсяцi тому 25 зуб лiкувався з приводу гострого глибокого карiєсу, пiд тимчасову пломбу накладено кальцiйвмiсну пасту. Скарги вiдсутнi. При об’єктивному оглядi на жувальнiй поверхнi в 25 зубi тимчасова пломба збережена. Перкусiя i термопроба негативна. Вкажiть подальшу тактику лiкування:

A. Ремiнералiзуюча терапiя

B. Iмпрегнацiя розчином ”Аргенат”

C. Накладання девiталiзуючої пасти пiд герметичну пов’язку

D. Зняття тимчасової пломби, накладання постiйної пломби

E. Вiтальна ампутацiя пульпи

173 / 200
Дитина 9-ти рокiв при падiннi отримала рану м’яких тканин пiдборiддя розмiром до 4-5 см. Батьки одразу ж звернулись до щелепно-лицевого вiддiлення, де дитинi була надана невiдкладна допомога та здiйснена первинна хiрургiчна обробка рани. Яким видом швiв повинен завершитись такий вид хiрургiчної обробки ран?

A. Первинно-вiдкладеними глухими швами

B. Обвивними швами

C. Пiзнiми вторинними швами

D. Первинними глухими швами

E. Раннiми вторинними швами

174 / 200
Для визначення втрати жувальної ефективностi в клiнiцi ортопедичної стоматологiї найчастiше користуються методом Агапова. Що автор взяв за одиницю вимiру?

A. Площу коренiв 1-го моляра н/щ

B. Величину жувальної поверхнi 1-го моляра н/щ

C. Величину рiзального краю бiчного рiзця в/щ

D. Площу кореня бiчного рiзця н/щ

E. Величину рiзальної поверхнi центрального рiзця в/щ

175 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

B. Вiдкласти лiкування до народження дитини

C. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

D. Спостереження карiозного процесу

E. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

176 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Виконати пластику мiсцевими тканинами

B. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

C. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

D. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

E. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

177 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

B. Антиретровiрусна терапiя

C. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

D. Антипротозойнi препарати

E. Противiруснi препарати

178 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох бокiв, якi проходять по всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3 частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Комiрковий вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3 частини, мiжщелепна кiстка виступає вперед. Який дiагноз можна поставити?

A. Вроджена повна двобiчна наскрiзна щiлина верхньої губи

B. Часткова щiлина верхньої губи

C. Вроджена двобiчна щiлина комiркового вiдростка

D. Вроджена двобiчна щiлина пiднебiння

E. Серединна щiлина губи

179 / 200
У дитини 3-х рокiв їжа з порожнини рота потрапляє до носових ходiв. Мовлення гугняве. Пiд час огляду на твердому пiднебiннi виявляється дiлянка втягнення тканин посерединi, яка просвiчується синюватим кольором. Пальпаторно визначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Паралiч м’якого пiднебiння

B. Вроджена прихована щiлина пiднебiння

C. Перенесена травма пiднебiння

D. Вроджена повна щiлина пiднебiння

E. Часткова щiлина пiднебiння

180 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на спонтанну кровотечу з ясен та носа. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота блiда, набрякла, спостерiгаються дiлянки крововиливiв в слизову оболонку, яка нагадує кольором веселку. У периферичнiй кровi: зменшення кiлькостi тромбоцитiв та наявнiсть гiгантських тромбоцитiв. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хвороба Вакеза

B. Хронiчний мiєломiкоз

C. Хвороба Верльгофа

D. Гiпопластична анемiя

E. Гiповiтамiноз С

181 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

B. Вiдкласти лiкування до народження дитини

C. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

D. Спостереження карiозного процесу

E. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

182 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

B. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

C. Виконати пластику мiсцевими тканинами

D. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

E. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

183 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Противiруснi препарати

B. Антипротозойнi препарати

C. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

D. Антиретровiрусна терапiя

E. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

184 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох бокiв, якi проходять по всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3 частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Комiрковий вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3 частини, мiжщелепна кiстка виступає вперед. Який дiагноз можна поставити?

A. Часткова щiлина верхньої губи

B. Вроджена двобiчна щiлина комiркового вiдростка

C. Вроджена повна двобiчна наскрiзна щiлина верхньої губи

D. Серединна щiлина губи

E. Вроджена двобiчна щiлина пiднебiння

185 / 200
У дитини 3-х рокiв їжа з порожнини рота потрапляє до носових ходiв. Мовлення гугняве. Пiд час огляду на твердому пiднебiннi виявляється дiлянка втягнення тканин посерединi, яка просвiчується синюватим кольором. Пальпаторно визначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Часткова щiлина пiднебiння

B. Паралiч м’якого пiднебiння

C. Вроджена повна щiлина пiднебiння

D. Перенесена травма пiднебiння

E. Вроджена прихована щiлина пiднебiння

186 / 200
Дiвчинка 16-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв. Дитина перебуває на диспансерному облiку у лiкарягастроентеролога. Об’єктивно: ясеневi сосочки, ясеневий край помiрно гiперемованi, цiанотичнi, з вираженою набряклiстю. Вершини сосочкiв згладженi. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт в стадiї загострення

B. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

C. Виразково-некротичний гiнгiвiт

D. Хронiчний атрофiчний гiнгiвiт

E. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

187 / 200
Юнак 17-ти рокiв пред’являє скарги на наявнiсть естетичного недолiка центрального рiзця на верхнiй щелепi. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 11 зуба матова пляма 2х3 мм в дiаметрi, круглої форми. Коли з’явилась пляма не пам’ятає. Який об’єктивний тест буде найбiльш iнформативним при проведеннi диференцiйної дiагностики у цього хворого?

A. Вiтальне забарвлення

B. Проведення перкусiї

C. Транслюмiнацiя

D. Електроодонтодiагностика

E. Термодiагностика

188 / 200
На прийомi у ортодонта дитина 8-ми рокiв. Об’єктивно: губи змикаються з напругою, зуби великi, розмiри 11, 12 i 21, 22 зубiв складають 38 мм, зуби нижньої щелепи у скупченому положеннi, I клас за Енглем. У матерi зуби великi. В анамнезi матерi: лiкування у ортодонта з видаленням постiйних зубiв. Який рацiональний план лiкування?

A. Динамiчне спостереження, лiкування пiсля прорiзування всiх постiйних зубiв

B. Послiдовне видалення зубiв на верхнiй i нижнiй щелепах за методом Хотца

C. Застосування преортодонтичного трейнеру

D. Лiкування за допомогою ортодонтичних апаратiв з розширювальними гвинтами

E. Рекомендувати вестибулярну пластинку Шонхера

189 / 200
Хлопчику 7-ми рокiв пiсля санацiї порожнини рота (КПВ+кп=7) провели герметизацiю фiсур 16, 26, 36, 46, зубiв. Коли дитинi слiд прийти на наступний прийом до лiкаря з метою диспансерного огляду?

A. Коли з’являться скарги

B. Через рiк

C. Через мiсяць

D. Через пiвроку

E. Через 3 мiсяцi

190 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на спонтанну кровотечу з ясен та носа. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота блiда, набрякла, спостерiгаються дiлянки крововиливiв в слизову оболонку, яка нагадує кольором веселку. У периферичнiй кровi: зменшення кiлькостi тромбоцитiв та наявнiсть гiгантських тромбоцитiв. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хвороба Вакеза

B. Гiповiтамiноз С

C. Хвороба Верльгофа

D. Хронiчний мiєломiкоз

E. Гiпопластична анемiя

191 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

B. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

C. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

D. Вiдкласти лiкування до народження дитини

E. Спостереження карiозного процесу

192 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

B. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

C. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

D. Виконати пластику мiсцевими тканинами

E. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

193 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Антипротозойнi препарати

B. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

C. Антиретровiрусна терапiя

D. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

E. Противiруснi препарати

194 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох бокiв, якi проходять по всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3 частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Комiрковий вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3 частини, мiжщелепна кiстка виступає вперед. Який дiагноз можна поставити?

A. Часткова щiлина верхньої губи

B. Вроджена двобiчна щiлина пiднебiння

C. Серединна щiлина губи

D. Вроджена повна двобiчна наскрiзна щiлина верхньої губи

E. Вроджена двобiчна щiлина комiркового вiдростка

195 / 200
У дитини 3-х рокiв їжа з порожнини рота потрапляє до носових ходiв. Мовлення гугняве. Пiд час огляду на твердому пiднебiннi виявляється дiлянка втягнення тканин посерединi, яка просвiчується синюватим кольором. Пальпаторно визначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Часткова щiлина пiднебiння

B. Вроджена повна щiлина пiднебiння

C. Перенесена травма пiднебiння

D. Вроджена прихована щiлина пiднебiння

E. Паралiч м’якого пiднебiння

196 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на спонтанну кровотечу з ясен та носа. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота блiда, набрякла, спостерiгаються дiлянки крововиливiв в слизову оболонку, яка нагадує кольором веселку. У периферичнiй кровi: зменшення кiлькостi тромбоцитiв та наявнiсть гiгантських тромбоцитiв. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хвороба Вакеза

B. Гiповiтамiноз С

C. Гiпопластична анемiя

D. Хвороба Верльгофа

E. Хронiчний мiєломiкоз

197 / 200
Жiнцi 27 рокiв, вагiтна (I триместр), токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз ”хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44”. Пiд час лiкування зубiв 43 та 44 пiдсилилася нудота, з’явилися позиви до блювання. Лiкар встиг запломбувати зуби 43 та 44. Яка тактика лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та закiнчити лiкування

B. Вiдкласти лiкування до народження дитини

C. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi

D. Спостереження карiозного процесу

E. Закiнчити лiкування зубiв у III триместрi

198 / 200
Хворий 49-ти рокiв внаслiдок ДТП отримав травми обличчя зi значними дефектами м’яких тканин носа i щiлиною верхньої щелепи. Вiд пластичної операцiї хворий вiдмовився. Що необхiдно зробити для вiдновлення анатомiчних особливостей i покращення естетики обличчя хворого?

A. Ортодонтично закрити щiлину верхньої щелепи

B. Комбiнований протез-обтуратор i протез носа на окулярнiй оправi

C. Виготовити ектопротез носа з фiксацiєю пружинами в носових отворах

D. Виконати пластику мiсцевими тканинами

E. Виготовити ектопротез носа на окулярнiй оправi

199 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на сухiсть в порожнинi рота, наявнiсть нашарувань, дискомфорт пiд час прийому їжi. При оглядi слизова оболонка рота гiперемована, сироподiбнi нашарування. При зняттi шпателем стає видно яскраворожеву поверхню на тлi атрофiї сосочкiв. Пальпуються пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. При мiкроскопiчному дослiдженнi зiскобу нашарувань виявлено псевдомiцелiй. З анамнезу: споживач iн’єкцiйних наркотикiв протягом останнiх 5-ти рокiв. Якi препарати слiд призначити для лiкування даної патологiї?

A. Антиретровiрусна терапiя, протигрибковi препарати

B. Макролiди, дезiнтоксикацiйнi засоби

C. Антипротозойнi препарати

D. Антиретровiрусна терапiя

E. Противiруснi препарати