Крок 3 - Стоматологія 2014 весна (буклет)

1 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на болі, що виникають під час прийому їжі та зміні температури. Періодично впродовж 2-х тижнів виникали самочинні болі в ділянці правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, після видалення залишків їжі та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування різко болісне. Короткочасний біль від холодного. Перкусія неприємна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old female patient complains of pains that occur during eating and temperature changes. Spontaneous pains in the area of ​​the right upper jaw appeared periodically for 2 weeks . Objectively: a deep carious cavity in the 16th tooth, after removal of food residues and loose dentin, a bleeding pulp was found. Probing is sharply painful. Short-term cold pain. Percussion is unpleasant. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

ІЬстрий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

2 / 200
Хворий 54-х років скаржиться на біль, що виникає під час прийому твердої їжі в ділянці нижньої щелепи зліва. Об’єктивно: на жувальній поверхні 47 зуба велика каріозна порожнина, виповнена залишками їжі. Після їх видалення виявлено гіпер-трофована щільна пульпа, малоболі-сна під час зондування. Перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 54-year-old patient complains of pain that occurs when eating solid food in the area of ​​the lower jaw on the left. Objectively: there is a large carious cavity on the chewing surface of tooth 47 a cavity filled with food residues. After their removal, a hypertrophied, dense pulp was found, which is painless during probing. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

3 / 200
Хвора 29-ти років скаржиться на різкий біль у лівій привушній ділянці. Температура тіла 37,8oC. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед козелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complains of a sharp pain in the left parotid area. The body temperature is 37.8oC. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues in front of the goatee of the left ear. Narrowed auditory canal. Mouth opening limited to 2.0 cm. Teeth intact, lower jaw slightly shifted to the right. Mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Артрит лівого СНЩС Arthritis of the left TMJ

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Лівосторонній отит Left-sided otitis

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артоз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

4 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 49-ти років зі скаргами на слабкість, підвищену температуру тіла до 38oC, головний біль, відчуття тиску в лівій половині обличчя, що з’явилися 3 дні тому. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лівої щічної ділянки. Носовий подих зліва утруднений. Слизова носа зліва гіперемована, з ніздрі виділяється слизова рідина. Відкривання рота вільне. Слизова по перехідній складці в ділянці 26 зруйнованого зуба гіперемована. Перкусія 26 різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient came to the doctor with complaints of weakness, elevated body temperature up to 38oC, headache, feeling of pressure in the left half of the face, which 'appeared 3 days ago. Objectively: asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues of the left cheek area. Nasal breathing on the left is difficult. The mucous membrane of the nose on the left is hyperemic, mucous fluid is secreted from the nostril. Mouth opening is free. Mucous along the transitional fold in area 26 the destroyed tooth is hyperemic. Percussion 26 is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

Одонтогенна флегмона щоки Odontogenic phlegmon of the cheek

Одонтогенний гострий лімфаденіт щоки Odontogenic acute lymphadenitis of the cheek

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

5 / 200
До стоматолога звернувся хворий 48-ми років із скаргами на ниючий біль у ділянці верхньої щелепи зліва з іррадіацією у вухо, нижню щелепу. Біль з’явився після видалення 27 зуба 2 дні тому. Комірка видаленого зуба 3 ознаками запалення. Який діагноз можна встановити? A 48-year-old patient came to the dentist with complaints of aching pain in the area of ​​the upper jaw on the left with irradiation in the ear, lower jaw. The pain appeared after the removal of 27 tooth 2 days ago. The cell of the removed tooth with 3 signs of inflammation. What diagnosis can be made?

Альвеоліт Alveolitis

Парестезія Paraesthesia

Невралгія Neuralgia

Неврит Neuritis

Травматичний парез Traumatic paresis

6 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на самочинний біль у 26, що турбує 1 день. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Дентин стінок та дна розм’якшений. Зондування різко болісне в одному місці, реакція на холод болісна, довготривала. Діагностований гострий обмежений пульпіт 26. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 23-year-old patient complains of spontaneous pain at 26, which bothers him for 1 day. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a deep carious cavity that does not communicate with by the cavity of the tooth. The dentine of the walls and bottom is softened. Probing is sharply painful in one place, the reaction to cold is painful, long-lasting. Diagnosed acute limited pulpitis 26. What method of treatment is indicated in this case?

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

7 / 200
Хворий 63-х років звернувся до стоматолога з метою виготовлення нових знімних протезів. До цього користувався протезами протягом 5-ти років, претензій не було. Які відбитки необхідно зняти для виготовлення нових протезів даному хворому? A 63-year-old patient turned to the dentist for the purpose of making new removable prostheses. Before that, he used prostheses for 5 years, there were no complaints. What impressions need to be removed for making new prostheses for this patient?

Функціональні відбитки протезами хворого Functional impressions of the patient's prostheses

Відбитки з альгінату Alginate impressions

Двошарові відбитки Double-layer prints

Декомпресійні відбитки Decompression prints

Анатомічні відбитки Anatomical impressions

8 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає соматичною патологією, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленової сині колір зберігається. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from a somatic pathology, is often sick. Objectively: whitish altered enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During congratulatory staining with a 2% methylene blue solution, the color is preserved. What is the final diagnosis?

Юстрий початковий карієс Acute initial caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, mellow form

Юстрий поверхневий карієс Acute superficial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

9 / 200
Пацієнт 28-ми років звернувся зі скаргами на біль у яснах, що підсилюється при прийомі їжі, неприємний запах із рота, погане самопочуття. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: температура тіла 38,8oC. Слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровить при зондуванні. Ясенний край в ділянці 18, 17, 16, 25, 26 і 27 зубів вкритий брудно-сірим некротичним нальотом. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Діагностований виразковий гінгівіт. Призначення якого препарату показано включити в схему загального лікування даному хворому? A 28-year-old patient complained of pain in the gums, which worsens when eating, bad breath, bad health. He fell ill 2 days ago after hypothermia . Objectively: body temperature 38.8oC. The mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, bleeds easily during probing. The gingival margin in the area of ​​teeth 18, 17, 16, 25, 26 and 27 is covered with dirty gray necrotic plaque. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Diagnosed with ulcerative gingivitis. Which drug is prescribed to be included in the general treatment scheme for this patient?

Метронідазол Metronidazole

Преднізолон Prednisone

Трипсин Trypsin

Нізорал Nizoral

Бонафтон Bonafton

10 / 200
Пацієнтка 31-го року скаржиться на наявність каріозної порожнини в 37 зубі. Пломба випала 1,5 місяці тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба - каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, виповнена щільним, пігментованим дентином. Зондування дна і стінок порожнини безболісне. На холодовий подразник - відсутність реакції. Перкусія 37 зуба безболісна. ЕОД -10 мкА. Який остаточний діагноз? The 31st-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the 37th tooth. The filling fell out 1.5 months ago. Objectively: the chewing surface of the 37th tooth is carious the cavity within the peripulpal dentin is filled with dense, pigmented dentin. Probing the bottom and walls of the cavity is painless. There is no reaction to a cold stimulus. Percussion of the 37th tooth is painless. EOD -10 μA. What is the final diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Вторинний карієс Secondary caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

11 / 200
Пацієнтка 38-ми років скаржиться на мимовільний, нападоподібний, нічний біль у 36 зубі. Зуб турбує 2 доби. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором і з нависаючими краями, виповнена розм’якшеним світлим дентином. Зондування дна порожнини різко болісне в одному місці. На холодовий подразник - біль, що триває 5 хвилин після усунення подразника. Перкусія зуба безболісна. ЕОД - 25 мкА. Який остаточний діагноз? A 38-year-old female patient complains of involuntary, paroxysmal, night pain in tooth 36. The tooth has been bothering her for 2 days. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of tooth 36 with a narrow entrance hole and with overhanging edges, filled with softened light dentin. Probing the bottom of the cavity is sharply painful in one place. On a cold stimulus - pain that lasts 5 minutes after the stimulus is removed. Percussion of the tooth is painless. EOD - 25 μA. What is the final diagnosis?

Юстрий обмежений пульпіт Oyster limited pulpitis

Юстрий глибокий карієс Acute deep caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Юстрий дифузний пульпіт Oyster diffuse pulpitis

Юстрий середній карієс Acute middle caries

12 / 200
До стоматолога звернулася хвора 67-ми років. Очікуючи в кріслі вона раптом почала задихатися. Обличчя покрилося липким потом, розвинувся акроціаноз, дихання стало клекочучим, на губах з’явилася рожева піна. Ps- 120/хв, прискорений, аритмічний, слабкого наповнення. АТ-100/70 мм рт.ст. При аускультації легень на всьому протязі прослуховує-ться безліч дрібних вологих хрипів, крепітація, що утруднює аускультацію серця. Який діагноз у даної хворої? A 67-year-old patient came to the dentist. While waiting in the chair, she suddenly began to suffocate. The face was covered with sticky sweat, acrocyanosis developed, the breath became wheezing, on the lips with pink foam appeared. Ps- 120/min, accelerated, arrhythmic, weak filling. BP-100/70 mm Hg. During auscultation of the lungs, many small moist rales are heard throughout, crepitation, which makes it difficult to auscultate the heart. What is the diagnosis in this patient?

Набряк легень Pulmonary edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Астматичний статус Status Asthma

Зомління Grinding

Шфаркт міокарда Myocardial infarction

13 / 200
У дівчинки 8-ми років на пiдставi скарг i даних об’єктивного обстеження встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 75 зуба, ускладнений пе-ріодонтитом. Який метод лікування слід застосувати? An 8-year-old girl was diagnosed on the basis of complaints and objective examination data: acute purulent pulpitis of 75 teeth, complicated by periodontitis. What method of treatment should be apply?

Видалення зуба Tooth removal

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

14 / 200
Пацієнт 25-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 24 зубі, а також змінений його колір. Об’єктивно: глибока каріозна пігментована порожнина в 24 зубі, яка з’єднана з порожниною зуба. Зондування дна порожнини, а також перкусія безболісні. Показники електроо-донтодіагностики в межах 100 мкА. На рентгенограмі визначається рівномірне розширення періодонтальної щілини. Який із перерахованих діагнозів найбільш імовірний? A 25-year-old patient complains of the presence of a carious cavity in the 24th tooth, as well as a change in its color. Objectively: a deep carious pigmented cavity in the 24th tooth, which connected to the cavity of the tooth. Probing of the bottom of the cavity, as well as percussion, are painless. Indicators of electrodontodiagnostics within 100 μA. The radiograph shows a uniform expansion of the periodontal gap. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранульоматозний пері-одонтит Chronic granulomatous peri-odontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

15 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на інтенсивну кровоточивість ясен при чищенні зубів та жуванні твердої їжі, неприємний запах з рота. Об’єктивно: гіперемія, набряк слизової ясен фронтальних зубів обох щелеп, наявність великої кількості м’якого зубного нальоту, кровоточивість при зондуванні, ясенні кишені 2-3 мм. На рентгенограмі - деструкція міжзубних перегородок відсутня. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of intense bleeding gums when brushing teeth and chewing solid food, bad breath. Objectively: hyperemia, swelling of the mucous membrane of the frontal gums teeth of both jaws, the presence of a large amount of soft dental plaque, bleeding during probing, gingival pockets of 2-3 mm. There is no destruction of the interdental septa on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний пародонтит Chronic periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

16 / 200
У хворого 26-ти років при лікуванні гострого глибокого карієсу в 25 зубі лікарем було відкрито порожнину зуба. Пульпа була травмована тільки в проекції її рогу. Яка подальша тактика лікаря? In a 26-year-old patient, during the treatment of acute deep caries in the 25th tooth, the doctor opened the cavity of the tooth. The pulp was injured only in the projection of its horn. What are the doctor's further tactics ?

Накласти пасту, що містить гідроксид кальцію Apply paste containing calcium hydroxide

Накласти муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

Провести знеболювання і видалити зуб Carry out anesthesia and remove the tooth

Накласти девіталізуючу пасту Apply devitalizing paste

Провести діатермокоагуляцію пульпи Perform diathermocoagulation of the pulp

17 / 200
У чоловіка 53-х років діагностовано хронічний генералізований паро-донтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзія на 17, 16, 12, 11, 22, 26 та нашарування зубного каменю. Вестибулярний нахил фронтальних зубів на обох щелепах. Рухомість 31, 32, 33, 41, 16 II ступеня, в цій ділянці слизова оболонка гіперемована, набрякла. Яка першочергова послідовність ортопедичних втручань? A 53-year-old man was diagnosed with chronic generalized periodontitis of the II degree. Objectively: traumatic occlusion at 17, 16, 12, 11, 22, 26 and layering of tartar. Vestibular inclination of front teeth on both jaws. Mobility 31, 32, 33, 41, 16 II degree, in this area the mucous membrane is hyperemic, swollen. What is the priority sequence of orthopedic interventions?

Тимчасове шинування, вибіркове пришліфовування Temporary splinting, selective grinding

Тимчасове шинування, постійне шинування Temporary busing, permanent busing

Вибіркове пришліфовування, тимчасове шинування Selective polishing, temporary splinting

Безпосередне шинування, ретен-ційне шинування Direct busing, retention busing

Вибіркове пришліфовування, постійне шинування Selective grinding, permanent tire

18 / 200
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду виявлено: виступаюче підборіддя, діастема і треми між нижніми різцями та іклами, що перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за III класом Енгля. Сагітальна щілина - 2 мм. Яка тактика лікаря? In a 9-year-old child, a preventive examination revealed: a protruding chin, a diastema and cracks between the lower incisors and canines, overlapping the upper ones by 2/3 of the height of the crown . Ratio of the first permanent molars according to Engel's III class. Sagittal gap - 2 mm. What are the doctor's tactics?

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Призначити комплекс міогімнасти-ки Prescribe a myogymnastics complex

Застосувати ковзаючий апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

19 / 200
У пацієнта 67-ми років по лінії змикання зубів ближче до кута рота справа визначається виразка з підритими краями, розміром 0,7х1,5 см, безболісна під час пальпації. Дно виразки вкрите сосочковими розростаннями, що кровлять при дотику. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, безболісні. Був встановлений попередній діагноз: ракова виразка. Для встановлення остаточного діагнозу злоякісного утворення використовують: In a 67-year-old patient, a 0.7x1.5 cm-sized ulcer with undercut edges, painless during palpation, is detected along the line of teeth closing closer to the corner of the mouth on the right . The bottom of the ulcer is covered with papillary growths that bleed when touched. The regional lymph nodes are enlarged, dense, painless. A preliminary diagnosis was made: a cancerous ulcer. To establish the final diagnosis of a malignant formation, use:

Комплекс клінічних і лабораторних досліджень Complex of clinical and laboratory studies

Дані клінічного аналізу крові Clinical blood analysis data

Онко-тест Onco Test

Результати проби з толуїдиновим синім Toluidine blue test results

Дані цитології Cytology data

20 / 200
У підлітків встановили індекс КПВ = 4,5-6,5. За оцінкою ВООЗ це рівень: In teenagers, the KPV index was set = 4.5-6.5. According to WHO, this level is:

високий high

низький low

дуже високий very high

помірний moderate

дуже низький very low

21 / 200
Хвора 34-х років скаржиться на постійний ниючий біль у 26, що підсилюється при накушуванні. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка болісна під час пальпації, перкусія 26 різко болісна. Після зондування з каналу виділяється гній. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу? A 34-year-old patient complains of a constant aching pain in 26, which intensifies when biting. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a carious cavity that communicates with the cavity tooth. The transition fold is painful during palpation, percussion 26 is sharply painful. After probing, pus is released from the canal. What research method should be performed to establish a diagnosis?

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Термопроба Thermoprobe

Бактеріологічне дослідження Bacteriological research

Глибоке зондування Deep Probing

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

22 / 200
У хворої 23-х років на нижній губі з’явилася болюча тріщина, яка час- тково загоюється, але потім з’являється знову. Об’єктивно: нижня губа злегка набрякла, в середній частині - поздовжня широка тріщина поперек всієї червоної облямівки, краї її злегка ущільнені, навколо - м’який злегка болісний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient developed a painful crack on her lower lip, which partially heals, but then reappears. Objectively: lower the lip is slightly swollen, in the middle part there is a longitudinal wide crack across the entire red border, its edges are slightly thickened, and there is a soft, slightly painful infiltrate around it. What is the most likely diagnosis?

Хронічна тріщина нижньої губи Chronic fissure of the lower lip

Твердий шанкер Hard chancre

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Актинічний хейліт Actinic cheilite

23 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох сторін, які проходять по всій висоті губи та захоплюють нижні носові ходи. Губа розділена на 3 частини, середня з яких різко вкорочена, червона кайма на ній звужена. Альвеолярний відросток верхньої щелепи також розділений на 3 частини, міжщелепна кістка виступає вперед. Який діагноз можна встановити дитині? A newborn baby has soft tissue defects of the upper lip on both sides, which run along the entire height of the lip and capture the lower nasal passages. The lip is divided into 3 parts, the middle one of which is sharply shortened, the red border on it is narrowed. The alveolar process of the upper jaw is also divided into 3 parts, the intermaxillary bone protrudes forward. What diagnosis can be made for the child?

Вроджене повне двостороннє наскрізне незрощення верхньої губи, піднебіння, протрузія міжщелепної кістки Congenital complete bilateral non-union of the upper lip, palate, intermaxillary protrusion

Часткове незрощення верхньої губи Partial non-union of the upper lip

Двостороннє незрощення альвеолярного відростку Bilateral nonunion of the alveolar process

Серединне незрощення верхньої губи Middle nonunion of the upper lip

Вроджене двостороннє незрощен-ня піднебіння Congenital bilateral unfused palate

24 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на відсутність зубів, естетичний та фонетичний дефекти. Об’єктивно: присутні 12, 11, 21, 22 зуби. Яка конструкція протеза найраціональніша в естетичному та функціональному відношеннях? A 30-year-old patient complained of missing teeth, aesthetic and phonetic defects. Objectively: 12, 11, 21, 22 teeth are present. What is the structure Is the prosthesis the most rational in terms of aesthetics and functionality?

Частковий пластинковий протез Partial lamellar prosthesis

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Частковий пластинковий протез із дугою Partial plate prosthesis with arch

Бюгельний протез Prosthetic limb

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

25 / 200
Хвора 45-ти років звернулася зі скаргами на естетичний дефект зубів верхньої щелепи у фронтальному відділі справа. Об’єктивно: 12 зуб депульпований, пломба не відповідає кольору зуба, зуб змінений у кольорі, перкусія негативна. Яка конструкція показана хворій? A 45-year-old patient complained of an aesthetic defect in the teeth of the upper jaw in the frontal section on the right. Objectively: the 12th tooth is depulped, the filling does not match the color of the tooth, the tooth is discolored, percussion is negative. What construction is shown to the patient?

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Resin Crown

Напівкоронка Half-crown

Металева штампована коронка Metal stamped crown

Вкладка Tab

26 / 200
Лікар виготовляє двощелепну дротяну шину із зачіпними петлями для іммобілізації відламків нижньої щелепи в ділянці кута справа зі зміщенням. В ділянці яких зубів мають бути вигнуті зачіпні гачки? The doctor makes a double-jaw wire splint with hooks to immobilize fragments of the lower jaw in the area of ​​the right corner with displacement. In which area of ​​teeth should the hooks be curved?

На обох щелепах в ділянці парних зубів (другого, четвертого і шостого) On both jaws in the area of ​​paired teeth (second, fourth and sixth)

На обох щелепах в ділянці кожного зуба On both jaws in the area of ​​each tooth

На обох щелепах в ділянці непарних зубів (першого, третього, п’ятого і сьомого) On both jaws in the area of ​​odd teeth (first, third, fifth and seventh)

На нижній щелепі в ділянці парних зубів, на верхній щелепі в ділянці непарних зубів On the lower jaw in the area of ​​even teeth, on the upper jaw in the area of ​​odd teeth

На верхній щелепі в ділянці парних зубів, на нижній щелепі в ділянці непарних зубів On the upper jaw in the area of ​​even teeth, on the lower jaw in the area of ​​odd teeth

27 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на інтенсивний, рвучий, пульсуючий біль у ділянці 17, який з’явився вперше і триває 4-ту добу. Перкусія різко болісна у будь-якому напрямку. Зуб рухливий, слизова оболонка у ділянці 17 гіперемована, набрякла, пальпація перехідної складки в проекції верхівки кореня болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of intense, tearing, throbbing pain in area 17, which appeared for the first time and lasts for the 4th day. Percussion is sharply painful in in any direction. The tooth is mobile, the mucous membrane in area 17 is hyperemic, swollen, palpation of the transitional fold in the projection of the apex of the root is painful. What is the most likely diagnosis?

Юстрий гнійний періодонтит Uster purulent periodontitis

Юстрий серозний періодонтит Osterous serous periodontitis

Юстрий гнійний пульпіт Oyster purulent pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Юстрий локалізований пародонтит Acute localized periodontitis

28 / 200
Хворий 27-ми років звернувся зі скаргами на біль у ділянці СНЩС з обох сторін. Вперше захворів рік тому, з’явився біль у суглобах, клацання, обмежена рухомість, особливо вранці, відмічає також загострення ревматичного процесу в інших суглобах. На томограмі щілина в суглобі розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of pain in the TMJ area on both sides. He first got sick a year ago, joint pain, clicking, limited mobility appeared , especially in the morning, also notes an exacerbation of the rheumatic process in other joints. On the tomogram, the gap in the joint is widened. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного артриту Exacerbation of chronic arthritis

Хронічний паротит у фазі загострення Chronic mumps in the exacerbation phase

Абсцес білявушної ділянки Abscess near the ear

Юстрий лімфаденіт білявушної ділянки Auricular lymphadenitis

Юстрий двосторонній артрит Acute bilateral arthritis

29 / 200
Хвора 36-ти років з обтяженим алергічним анамнезом, на порозі стоматологічного кабінету поскаржилась на неприємний специфічний запах в кабінеті. Через декілька хвилин у хворої почались виділення з носа, сухий кашель, свербіж шкіри, з’явились ознаки ядухи, дихання шумне, утруднене в фазі видиху. В диханні бере участь допоміжна мускулатура. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient with a severe allergic history, on the threshold of the dental office, complained of an unpleasant specific smell in the office. After a few minutes, the patient began to have a discharge from the nose, dry cough, skin itching, signs of dysentery appeared, breathing is noisy, difficult in the exhalation phase. Auxiliary muscles are involved in breathing. What is the most likely diagnosis?

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Приступ стенокардії Attack of angina pectoris

Печінкова кома Hepatic coma

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

30 / 200
У хворого 26-ти років з двостороннім ментальним переломом нижньої щелепи внаслідок зміщення серединного фрагменту щелепи разом із коренем язика в ротоглотку, з’явились ознаки дислокаційної асфіксії. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому? A 26-year-old patient with a bilateral mental fracture of the lower jaw due to displacement of the middle fragment of the jaw together with the root of the tongue in the oropharynx developed signs of dislocation asphyxia. What urgent should help be given to the patient?

Прошити язик, витягнути його і зафіксувати в цьому положенні Sew the tongue, pull it out and fix it in this position

Крикотомія Cricotomy

Конікоцентез Conicocentesis

Трахеотомія Tracheotomy

Трахеоцентез Tracheocentesis

31 / 200
У пацієнтки 38-ми років під час складного видалення 18 зуба виник відрив горба верхньої щелепи, цілісність гайморової порожнини не порушена. Які лікувальні дії потрібно провести? A 38-year-old female patient had a detachment of the hump of the upper jaw during a complex extraction of the 18th tooth, the integrity of the maxillary cavity was not disturbed. What treatment actions should be performed?

Утворену рану ушити кетгутом Sew the resulting wound with catgut

Затампонувати рану тампоном з антибіотиком Tamp the wound with an antibiotic swab

Накласти на рану мазеву пов’язку Put an ointment bandage on the wound

Затампонувати рану сухим стерильним тампоном Tamp the wound with a dry sterile swab

Накласти на рану гемостатичну губку Put a hemostatic sponge on the wound

32 / 200
При обстеженні жінки 69-ти років із беззубими верхньою та нижньою щелепами виявлено, що слизова оболонка атрофована, натягнута тонким шаром на комірковому відростку та комірковій частині Місця прикріплення складок розміщені дещо ближче до верхівки коміркового відростка. До якого класу за Суплє відноситься дана клінічна картина? During the examination of a 69-year-old woman with toothless upper and lower jaws, it was found that the mucous membrane is atrophied, stretched by a thin layer on the cellular process and the cellular part. The places of attachment of the folds are located somewhat closer to the apex of the cellular process. To which class according to Suplier does this clinical picture belong?

Другий Second

Перший First

Четвертий Fourth

Третій Third

П’ятий Fifth

33 / 200
При обстежені хворого на рентгенограмі відмічається наявність конкременту розміром 10 х10 мм в тілі підщелепної слинної залози. Яке лікування показане в даній ситуації? When examining the patient, the presence of a 10 x 10 mm concretion in the body of the submandibular salivary gland is noted on the X-ray. What treatment is indicated in this situation?

Екстирпація слинної залози Salivary gland extirpation

Променева терапія Radiotherapy

Медикаментозне лікування Medical treatment

Видалення каменя Stone Removal

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

34 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий самочинний біль, що виникає від дій всіх подразників, триває 1-2 хвилини; світлі проміжки 6-24 години, посилюється вночі. Об’єктивно: каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, зондування болісне в ділянках проекції рогів пульпи. Пульпова камера закрита. Від холодного виникає різкий біль, що триває 1-2 хв. Перкусія негативна. Який найбільш доцільний метод лікування? A 25-year-old female patient complained of acute self-inflicted pain arising from the actions of all irritants, lasting 1-2 minutes; light intervals 6-24 hours, intensifies at night. Objectively: a carious cavity within the peripulpal dentin, probing is painful in the areas of projection of the pulp horns. The pulp chamber is closed. Cold causes a sharp pain that lasts 1-2 minutes. Percussion is negative. What is the most appropriate method of treatment?

Біологічний метод Biological method

Метод вітальної ампутації Welcome amputation method

Метод девітальної екстирпації Devital extirpation method

Метод вітальної екстирпації Welcome extirpation method

Метод девітальної ампутації Method of devital amputation

35 / 200
Пацієнту 41-го року встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт 24. Які рентгенологічні зміни у періодон-ті та кістці у ділянці 24 зуба? A 41-year-old patient was diagnosed with acute diffuse pulpitis 24. What are the radiological changes in the periodontium and bone in the area of ​​tooth 24?

Без змін No change

Поява вогнища деструкції Emergence of a focus of destruction

Розширення періодонтальної щілини Expansion of the periodontal gap

Посилення малюнку кістки Strengthen bone pattern

Звуження періодонтальної щілини Narrowing of the periodontal gap

36 / 200
Жінка 22-х років звернулася зі скаргами на гострий напад мимовільного болю в 25 тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина не з’єднана з порожниною зуба; реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old woman complained of an acute attack of involuntary pain at 25 lasting 15-20 minutes that occurred 2 hours ago. Objectively: on the chewing surface 25, a deep carious cavity is not connected to the cavity of the tooth; the reaction to a cold stimulus is a pain attack. What is the most likely diagnosis?

Юстрий обмежений пульпіт Oyster limited pulpitis

ГЬстрий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

37 / 200
Хворий 61-го року скаржиться на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд неперервний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів II ступеня. Яка шина більш показана? A 61-year-old patient complains about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: the tooth row is continuous, the necks of the teeth are exposed, the crowns are high, the mobility of the teeth is II degree. Which tire is more prominent?

Ельбрехта Ельбрехта

Ковпачкова Kovpachkova

З екваторних коронок From equatorial crowns

З повних коронок From full crowns

Мамлок Мамлок

38 / 200
У хворої 65-ти років на шкірі нижньої губи 5 місяців тому з’явилась щільна пухлина розміром до 0,6 см в діаметрі, на широкій ніжці. Після травми пухлина почала швидко збільшуватися, з’явилася виразка з вираженим інфільтратом навколо, має кратероподібну форму, періодично виникає кровотеча. Збільшені підни-жньощелепні лімфовузли. Яке захворювання шкіри можна припустити? 5 months ago, a 65-year-old patient developed a dense tumor up to 0.6 cm in diameter on the skin of her lower lip, on a wide leg. After an injury the tumor began to increase rapidly, an ulcer appeared with a pronounced infiltrate around it, it has a crater-like shape, bleeding occurs periodically. The submandibular lymph nodes are enlarged. What skin disease can be assumed?

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Базаліома Basal tumor

Фіброма Fibroma

Невус Nevus

Меланома Melanoma

39 / 200
Дитина 4-х років скаржаться на наявність пухлини в правій біляву-шній ділянці, яка поступово безболісно збільшується. Шкіра в цій ділянці у кольорі не змінена, але при нахилі голови донизу пухлина збільшується в розмірах і шкіра набуває синюшного кольору. Симптом спустошення позитивний. Який попередній діагноз? A 4-year-old child complains about the presence of a tumor in the right blond area, which is gradually growing painlessly. The skin in this area is not changed in color, but when leaning head down, the tumor increases in size and the skin acquires a bluish color. The symptom of devastation is positive. What is the preliminary diagnosis?

Гемангіома Hemangioma

Фіброма Fibroma

Ліпома Lipoma

Міксома Myxoma

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

40 / 200
Під час огляду зубів у пацієнтці 27-ми років на вестибулярній поверхні симетричних фронтальних зубів були виявлені невеликі крейдоподі-бні смужки-штрихи, що розташовані в підповерхневому шарі емалі. Вони були майже непомітні і виявились тільки при висушуванні емалі. При нанесенні метиленового синього на гладку емаль синього зафарбовування не виявилось. У даному регіоні вміст фтору у воді постійно підвищений. Встановіть діагноз: During a dental examination of a 27-year-old female patient, small chalk-like streaks were found on the vestibular surface of symmetrical front teeth located in the subsurface layer of enamel. They were almost imperceptible and appeared only when the enamel was dried. When methylene blue was applied to smooth enamel, no blue staining was detected. In this region, the fluoride content in the water is constantly increased. Make a diagnosis:

Штрихова форма флюорозу Fluorosis Line Shape

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Гіпоплазія Hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

41 / 200
До стоматолога звернулась дівчина 16-ти років у зв’язку з косметичним дефектом зубів. Емаль на всіх поверхнях зуба має матовий відтінок, і на цьому тлі розташовані добре окреслені пігментовані плями. Емаль зубів жовтуватого кольору, з численними плямами, крапками, на деяких зубах виявляються незначні її дефекти. В ділянці жувальних зубів спостерігається швидке стирання емалі з оголенням пігментованого дентину темнокоричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl went to the dentist due to a cosmetic defect in her teeth. The enamel on all surfaces of the tooth has a matte shade, and on this background there are well-defined pigmented spots. The enamel of the teeth is yellowish, with numerous spots, dots, minor defects are found on some teeth. In the area of ​​the chewing teeth, there is a rapid erosion of the enamel with the exposure of pigmented dentine of dark brown color. What is the most likely diagnosis?

Крейдоподібно-крапчаста форма флюорозу Chalk-spotted form of fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

ГЬстрий початковий карієс Acute initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

42 / 200
Хворий 51-го року скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу: зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. 11,12 відсутні, прикус ортогнатичний. 13, 21, 22 інтактні, стійкі. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту? A 51-year-old patient complains about the partial absence of teeth on the upper jaw. From the anamnesis: the teeth were lost due to an injury 3 months ago. 11, 12 are missing, the bite is orthognathic. 13, 21, 22 are intact, stable. Which prosthesis design is better to offer the patient?

Керамічні коронки, зафіксовані на імплантатах Ceramic crowns fixed on implants

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на атачменах Bugel prosthesis with fixation on attachmen

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

43 / 200
Пацієнтка 46-ти років скаржиться на рухливість зубів нижньої щелепи у фронтальній ділянці, на оголення їх шийок. Об’єктивно: ясна в ділянці 43, 42, 41, 31,32, 33 бліді, ціанотичні, кровотечі немає. Зуби рухливі I-II ступеня. Оголення шийок на 1/4 довжини кореня. Яку конструкцію доцільно застосувати? A 46-year-old patient complains about the mobility of the teeth of the lower jaw in the frontal area, about the exposure of their necks. Objectively: the gums in the area 43, 42, 41, 31, 32, 33 are pale, cyanotic, no bleeding. Teeth are mobile of the I-II degree. Exposing the necks for 1/4 of the root length. What construction should be used?

Суцільнолиті металокерамічні коронки, об’єднані в шину All-cast metal-ceramic crowns combined into a splint

Напівкільцева шина Half ring tire

Ковпачкова шина Cap tire

Ортодонтичне шинування брекет-системою Orthodontic splinting with a bracket system

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

44 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на болі при жуванні, розмові, відкриванні та закриванні рота, дискомфорт у суглобі. Об’єктивно: рот широко вимушено відкритий, підборіддя зміщене вниз, жувальні м’язи напружені, щоки плоскі, при пальпації голівка нижньої щелепи справа та зліва пальпується попереду суглобового відростка, ділянка біля козелка вуха западає. Рухи головки нижньої щелепи не визначаються при пальпації через зовнішній слуховий прохід. Який попередній діагноз? A 22-year-old patient complains of pain when chewing, talking, opening and closing the mouth, discomfort in the joint. Objectively: the mouth is forced wide open, the chin is displaced down, the masticatory muscles are tense, the cheeks are flat, during palpation, the head of the lower jaw is palpated on the right and left in front of the articular process, the area near the auricle sinks in. The movements of the head of the lower jaw are not determined by palpation through the external auditory canal. What is the preliminary diagnosis?

Двосторонній передній вивих СНЩС Bilateral anterior TMJ dislocation

Односторонній передній вивих СНЩС Unilateral anterior TMJ dislocation

Односторонній задній вивих СНЩС Unilateral posterior TMJ dislocation

Двосторонній задній вивих СНЩС Bilateral posterior TMJ dislocation

Односторонній перелом суглобового відростка Unilateral fracture of the articular process

45 / 200
У постраждалого в ДТП 20-ти років скарги на запаморочення, набряк м’яких тканин нижньої щелепи зліва, рухомість кісткових тканин при відкриванні рота, жуванні, крововилив у м’які тканини. Який діагноз можна поставити? A 20-year-old accident victim complains of dizziness, swelling of the soft tissues of the lower jaw on the left, mobility of bone tissues when opening the mouth, chewing, hemorrhage in the 'what tissues. What diagnosis can be made?

Закрита черепно-лицева травма, перелом нижньої щелепи зліва Closed craniofacial injury, fracture of the lower jaw on the left

Відкрита черепно-лицева травма, перелом нижньої щелепи зліва Open craniofacial injury, fracture of the lower jaw on the left

Закрита черепно-лицева травма, перелом виличної кістки Closed craniofacial injury, zygomatic fracture

Закрита черепно-лицева травма, перелом кісток носа Closed craniofacial injury, nose fracture

Закрита черепно-лицева травма, перелом верхньої щелепи Closed craniofacial injury, fracture of the upper jaw

46 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулась жїнка 38-ми років зі скаргами на появу шорсткості на слизовій оболонці порожнини рота, печіння. Об’єктивно: на слизовій оболонці щоки папули білувато-рожевого кольору полігональної форми. Папули підіймаються над поверхнею слизової оболонки. Який діагноз можливо поставити? A 38-year-old woman came to the dentist with complaints of roughness on the mucous membrane of the oral cavity, burning. Objectively: there are whitish papules on the mucous membrane of the cheeks -pink in color and polygonal in shape. Papules rise above the surface of the mucous membrane. What diagnosis can be made?

Червоний плескатий лишай Red lichen

Синдром Шегрена Sjogren's Syndrome

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчатка Puffy

47 / 200
У хворого 45-ти років під час препарування 47 було травмовано язик. Об’єктивно: різана рана передньої третини язика, рясна кровотеча. Яка тактика лікаря? The tongue of a 45-year-old patient was injured during the dissection of 47. Objectively: a cut wound in the front third of the tongue, profuse bleeding. What are the doctor's tactics?

ПХО рани ПХО рани

- -

Трахеостома з тампонадою порожнини рота Tracheostomy with tamponade of the oral cavity

Перев’язка язикової артерії в трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

Тиснуча пов’язка Pressure bandage

48 / 200
Госпіталізована хвора 36-ти років з температурою 37,5oC, численними ерозіями в порожнині рота, вкритими фібринозним щільним нальотом, пухирями та папулами на шкірі, вульво-вагінітом, кон’юнктивітом. Нещодавно перенесла застуду. Який найбільш імовірний діагноз? Hospitalized 36-year-old patient with a temperature of 37.5oC, numerous erosions in the oral cavity, covered with a dense fibrinous plaque, blisters and papules on the skin, vulvo-vaginitis, conjunctivitis. She recently had a cold. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Хвороба Дюрінга Dühring's disease

Пухирчаста хвороба Vebulosis

Синдром Лайєлла Lyell's Syndrome

Герпетичний стоматит Herpetic Stomatitis

49 / 200
Хвора 37-ми років скаржиться на збільшення верхньої губи протягом 2-х років. Об’єктивно: верхня губа значно збільшена, безболісна, м’яка. Спостерігаються ознаки парезу лицевого нерва, язик складчастий. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complains of an increase in the upper lip for 2 years. Objectively: the upper lip is significantly enlarged, painless, soft. Signs are observed facial nerve paresis, folded tongue. What is the most likely diagnosis?

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Гранулематозний хейліт Мішера Miescher's granulomatous cheilitis

Лімфедематозний макрохейліт Lymphedematous macrocheilitis

Набряк Квінке Quincke edema

Фіброзна форма гландулярного хейліта Fibrous form of glandular cheilitis

50 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC, біль у горлі, висипання на губах, в порожнині рота. Об’єктивно: на тлі набряклої та гіперемованої слизової оболонки виявлені пухирі, ерозії, вкриті жовтувато-сірим нальотом. На червоній облямівці губ масивні геморагічні кірки. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of an increase in body temperature to 39oC, sore throat, rash on the lips, in the oral cavity. Objectively: against the background of swollen and blisters, erosions covered with a yellowish-gray coating are found on the hyperemic mucous membrane. Massive hemorrhagic crusts on the red border of the lips. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Дерматит Дюрінга During's Dermatitis

Пухирчатка Puffy

- -

Іерпетичний стоматит Stomatitis vulgaris

51 / 200
У хворої 34-х років біль у ділянці 23 зуба, припухлість у підочній ділянці, температура тіла 38oC. Під час огляду 23 зуб зруйнований, рухливий, перехідна складка згладжена, пальпація болісна, симптом флюктуації позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient has pain in the area of ​​tooth 23, swelling in the suborbital area, body temperature 38oC. During the examination, tooth 23 is destroyed, mobile, the transitional fold is smoothed , palpation is painful, fluctuation symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Радикулярна кіста, що нагноїлася Suppurating radicular cyst

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

52 / 200
Хвора 24-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргою на естетичний недолік. Об’єктивно: відсутній 11 зуб внаслідок травми, решта зубів стійкі та інтактні. До якого класу за Кеннеді відноситься такий дефект? A 24-year-old patient turned to the dentist with a complaint about an aesthetic defect. Objectively: the 11th tooth is missing due to an injury, the rest of the teeth are stable and intact. to which class according to Kennedy does such a defect belong?

III III

II II

IV IV

I I

V V

53 / 200
Хворій 64-х років показане виготовлення ПЗПП на верхню щелепу. На другому клінічному етапі, при припасуванні індивідуальної ложки, під час втяжіння щоки ложка скидалася. Де необхідно вкоротити краї індивідуальної ложки у даному випадку? A 64-year-old patient was shown the manufacture of a PZPP on the upper jaw. At the second clinical stage, when fitting an individual spoon, the spoon fell off during cheek retraction. Where it is necessary to shorten the edges an individual spoon in this case?

У ділянці щічних складок In the area of ​​cheek folds

Позаду верхньощелепного горба спереду Behind maxillary hump in front

Краї ложки у передньому відділі по боках Edges of the spoon in the front section on the sides

По лінії А A line

Допереду між іклами Ahead between fangs

54 / 200
Хвора 24-х років звернулася з метою санації порожнини рота. Був встановлений діагноз: хронічний середній карієс 17. При пломбуванні порожнини V класу у пацієнтки виникла кровоточивість ясни. Яку тактику обрати? A 24-year-old patient applied for the purpose of oral cavity rehabilitation. The diagnosis was established: chronic medium caries 17. During the filling of the V class cavity, the patient developed bleeding from the spleen. What choose a tactic?

Встановити тимчасову пломбу і закінчити лікування у друге відвідування Install a temporary seal and finish the treatment in the second visit

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матриці Stop the bleeding, seal the cavity without using a matrix

Коагулювати ясну, запломбувати порожнину Coagulate clear, seal cavity

Порожнину обробити антисептиком і запломбувати Treat the cavity with an antiseptic and seal

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину із застосуванням матриці Stop the bleeding, seal the cavity using the matrix

55 / 200
Хвора 59-ти років звернулася до стоматолога з метою санації порожнини рота. Під час огляду лікар виявив на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів ділянки побіління епітелію, які трохи здіймаються над поверхнею слизової, при пошкрябуванні не знімаються, безболісні. Відзначаються горизонтальна патологічна стиранність зубів II ступеня, зниження висоти прикусу. З анамнезу: часте прикушування щік. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 59-year-old patient went to the dentist with the aim of renovating the oral cavity. During the examination, the doctor found on the mucous membrane of the cheeks along the line of teeth closure areas of epithelial whitening, which are slightly rise above the surface of the mucous membrane, do not come off when scraped, are painless. There is a horizontal pathological abrasion of the teeth of the II degree, a decrease in the height of the bite. From the anamnesis: frequent biting of the cheeks. What is the most likely preliminary diagnosis?

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidosis

Вторинний рецидивуючий сифіліс Secondary recurrent syphilis

Червоний плоский лишай Lichen planus

Плоска лейкоплакія Leukoplakia squamous

56 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на пухлину в правій білявушній ділянці. Пухлина виявлена півроку тому, за цей час збільшилася. Об’єктивно: у правій білявушній ділянці новоутворення розміром 1,5х2 см, щільне, горбисте, зі шкірою не спаяне, безболісне. З протоки білявушної слинної залози виділяється чиста слина. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає описана клінічна картина? A 55-year-old patient complains of a tumor in the right parotid area. The tumor was discovered six months ago, during this time it has increased in size. Objectively: in the right parotid area, a neoplasm the size '

Змішана пухлина білявушної слинної залози Mixed parotid salivary gland tumor

Ліпома білявушно-жувальної ділянки Lipoma of the parotid-chewing region

Ретенційна кіста білявушної слинної залози Retention cyst of parotid salivary gland

Фіброма білявушно-жувальної ділянки Fibroma of the parotid-chewing area

Хронічний лімфаденіт білявушно-жувальної ділянки Chronic lymphadenitis of the parotid-chewing area

57 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на наявність пухлиноподібного утворення на нижній губі, що збільшується у розмірах. З анамнезу: пухлиноподібне утворення з’явилося рік тому. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи зліва наявне пухлиноподібне утворення у вигляді поодинокого вузла з горбистою поверхнею, що підвищується над епітелієм на 3-5 мм, безболісне під час пальпації, не спаяне з підлеглими тканинами. Який попередній діагноз? A 48-year-old patient complains of the presence of a tumor-like formation on the lower lip, which is increasing in size. From the anamnesis: the tumor-like formation appeared a year ago. Objectively : on the red border of the lower lip on the left, there is a tumor-like formation in the form of a single nodule with a bumpy surface, rising above the epithelium by 3-5 mm, painless during palpation, not fused to the underlying tissues. What is the previous diagnosis?

Бородавчастий передрак Warty precancer

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Папілома Papilloma

Вогнищевий гіперкератоз Focal hyperkeratosis

Кератоакантома Keratoacanthoma

58 / 200
Хворий 46-ти років з переломом нижньої щелепи звернувся до лікаря через 3 тижні після іммобілізації уламків у зв’язку з появою болю, підвищенням температури тіла. Об’єктивно: припухлість у ділянці підборіддя, слизова альвеолярного відростка у ділянці 31, 41 гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. На-зубні шини у задовільному стані, по- рушення прикусу немає. Встановлений діагноз: гострий гнійний періостит нижньої щелепи. Що необхідно зробити у першу чергу? A 46-year-old patient with a fracture of the lower jaw consulted a doctor 3 weeks after the immobilization of the fragments in connection with the onset of pain and an increase in body temperature. Objectively : swelling in the area of ​​the chin, the mucous membrane of the alveolar process in the area of ​​31, 41 is hyperemic, swollen, painful during palpation. Dental splints are in satisfactory condition, there is no bite disorder. The diagnosis is established: acute purulent periostitis of the lower jaw. What should be done in first of all?

Розтин гнійника до кістки Dissecting the abscess to the bone

Внутрішньоротова новокаїнова блокада Intraoral novocaine blockade

Зняття i замша назубної шини Removal of dental splint

Депульпування 31, 41 зубів Depulping 31, 41 teeth

Спостереження за хворим у динаміці Monitoring of the patient in dynamics

59 / 200
Хвора 39-ти років звернулася зі скаргами на наявність утворення на слизовій оболонці нижньої губи, що з’явилося біля 2-х тижнів тому. Об’єктивно: виразка округлої форми, болісна під час пальпації, з підритими, м’якими і нависаючими краями. Дно виразки кровить, вкрито дрібними зернами жовтого кольору. Усі лімфатичні вузли збільшені, щільно-еластичні, болісні. Реакція Вассерма-на негативна. Який остаточний діагноз? A 39-year-old patient complained about the presence of a formation on the mucous membrane of the lower lip, which appeared about 2 weeks ago. Objectively: an ulcer rounded shape, painful during palpation, with pitted, soft and overhanging edges. The bottom of the ulcer is bleeding, covered with small yellow grains. All lymph nodes are enlarged, dense-elastic, painful. The Wasserman reaction is negative. What is the final diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Післятравматична виразка Post-traumatic ulcer

Актиномікоз Actinomycosis

60 / 200
У пацієнтки 41-го року на стоматологічному прийомі після проведення місцевого знеболювання лідокаї-ном з додаванням адреналіну виникли ознаки кетоацидотичної коми: сухість шкіри, різкий запах ацетону з рота, поверхневе дихання, зниження температури тіла. Який препарат слід застосувати при даному стані? A 41-year-old female patient at a dental appointment after local anesthesia with lidocaine with the addition of adrenaline developed signs of a ketoacidotic coma: dry skin, a sharp smell of acetone from the mouth, shallow breathing, a decrease in body temperature. What drug should be used in this condition?

Препарат інсуліну короткої дії Actrapid Short-acting insulin drug Actrapid

Препарат інсуліну тривалої дії Isophan insulin HM Long-acting insulin drug Isophan insulin HM

Препарат інсуліну продовженої дії Insulin-semilong Long-acting insulin drug Insulin-semilong

Будь-який з вищевказаних препаратів Any of the above drugs

Фізіологічний аналог інсуліну людини лантус Physiological analogue of human insulin lantus

61 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

ЕОД зубів EOD of teeth

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

Томографія голови Tomography of the head

62 / 200
У хворого 46-ти років при зовнішньому огляді обличчя відмічається поглиблення носогубних та підборідної складок. Нижня щелепа зрушена дозаду, а нижня губа вивернута назовні. У фронтальній ділянці верхні різці перекривають нижні більш, ніж на 1/3 висоти коронок. Визначте патологію прикусу у даного хворого: In a 46-year-old patient, an external examination of the face shows deepening of the nasolabial and chin folds. The lower jaw is moved back, and the lower lip is turned outward. In the frontal area, the upper incisors overlap the lower ones by more than 1/3 of the height of the crowns. Determine the pathology of the bite in this patient:

Глибокий Deep

Перехресний Cross

Прямий прикус Direct bite

Ортогнатичний Orthognathic

Відкритий Open

63 / 200
Хворий 39-ти років звернувся зі скаргами на появу утворення на нижній губі. Об’єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи визначається вузлик розміром 5-6 мм, під час пальпації безболісний, не спаяний з підлеглими тканинами. При гістологічному обстеженні утворення: вогнище дифузної гіперплазії клітин багатошарового епітелію, гіперкера-тоз. Яке захворювання нижньої губи виявлено? A 39-year-old patient complained about the appearance of a lump on the lower lip. Objectively: a 5-6 mm nodule is identified on the unchanged red border of the lower lip, during palpation, it is painless, not fused with the underlying tissues. During histological examination of the formation: a focus of diffuse hyperplasia of the cells of the multi-layered epithelium, hyperkeratosis. What disease of the lower lip was detected?

Бородавчастий передрак Warty precancer

Папілома Papilloma

Лейкоплакія Leukoplakia

Кератоакантома Keratoacanthoma

Шкірний ріг Skin horn

64 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на нездужання, припухлість обличчя, біль у зубі на нижній щелепі. Зуб турбує протягом 5-ти днів. Об’єктивно: у правій навколовушножувальній області щільний, болісний інфільтрат. Шкіра трохи гіперемова-на. 38 зуб зруйнований, зондування гирл кореневих каналів безболісне, перкусія - різко болісна, ясна і слизо- ва оболонка щоки дещо гіперемова-ні, набряклі. Відкривання рота різко обмежене. З вивідних протоків виділяється чиста слина, гирла протоків не змінені. Який остаточний діагноз? A 48-year-old patient complained of malaise, swelling of the face, toothache on the lower jaw. The tooth has been bothering her for 5 days. Objectively: in the right peri-auricular area, a dense, painful infiltrate. The skin is slightly hyperemic. 38th tooth is destroyed, probing the mouths of the root canals is painless, percussion is sharply painful, the gums and mucous membrane of the cheeks are slightly hyperemic, swollen. Mouth opening is sharply limited. With clear saliva is secreted from the excretory ducts, the mouths of the ducts are not changed. What is the final diagnosis?

Флегмона навколовушно-жувальної ділянки Phlegmon of the auricular-chewing area

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Юстрий гнійний паротит Oyster purulent parotitis

Загострення хронічного періодон-титу 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Юстрий гнійний періостит нижньої щелепи Oyster purulent periostitis of the lower jaw

65 / 200
В клініку на прийом до стоматолога звернулася хвора 54-х років для видалення 48 зуба. Під час проведення анестезії хвора раптово зблідла, поскаржилась на відчуття страху, вкрилася липким потом, знепритомніла. Дихання шумне, тахіпное. Пульс частий, слабкий. Діастолічний тиск не визначається. Що трапилось з даною хворою? A 54-year-old patient came to the clinic for an appointment with a dentist for the removal of 48 teeth. During anesthesia, the patient suddenly turned pale, complained of a feeling of fear, and became covered in sticky sweat , fainted. Breathing is noisy, tachypnea. Pulse is frequent, weak. Diastolic pressure is not determined. What happened to this patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Непритомність Fainting

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Інсульт Stroke

66 / 200
Пацієнт 44-х років з’явився на прийом до лікаря-стоматолога з приводу лікування 46 зуба. Під час проведення маніпуляцій хворий відчув різку слабкість. З’явилися головний біль, нудота, раптово 'стемніло в очах', стало важко дихати, оніміли язик, губи. Об’єктивно: шкіра мармурового відтінку. АТ- 80/60 мм рт.ст. Пульс ниткоподібний, слабкий. Хворий байдужий до навколишнього. Який діагноз у даного хворого? A 44-year-old patient came for an appointment with a dentist regarding the treatment of tooth 46. During the manipulations, the patient felt sharp weakness. The main pain, nausea, sudden 'darkness in the eyes', it became difficult to breathe, the tongue and lips were numb. Objectively: skin of a marble shade. Blood pressure - 80/60 mm Hg. The pulse is threadlike, weak. The patient is indifferent to his surroundings. What is the diagnosis in this patient?

Колапс Колапс

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Юстре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

67 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на застрягання їжі в зубі на верхній щелепі справа. Об’єктивно: на апроксимально-жувальній поверхні 16 зуба пломба в межах навколо-пульпарного дентину. Значення індексу ІРОПЗ В.Ю.Мілікевича (1984) - 0,75. Якою буде ваша тактика у даному випадку? A 45-year-old patient turned to a dentist with complaints of food stuck in a tooth on the right upper jaw. Objectively: on the proximal-chewing surface of tooth 16 seal within the peri-pulpal dentin. The value of the IROPZ index of V. Yu. Milikevych (1984) is 0.75. What will be your tactics in this case?

Застосування штучних коронок Application of artificial crowns

Використання вкладок Using Tabs

Виготовлення штифтових конструкцій Manufacturing pin designs

Відновлення пломбою Recovery with seal

Видалення зуба Tooth removal

68 / 200
Пацієнтка 57-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на жовтий колір зубів. З анамнезу: хронічний гастрит. Об’єктивно: зуби мають відтінок А3 за шкалою VITA. При обстеженні відмічається кровотеча ясен, відкладення підясенного зубного каменя та наявність пародон-тальних кишень глибиною до 3 мм. На рентгенограмі: деструкція між-альвеолярних перегородок до 1/3. Лікар відмовив пацієнтці в процедурі відбілювання зубів. Яке протипоказання для проведення процедури в даному клінічному випадку? A 57-year-old female patient turned to a dentist with complaints about the yellow color of her teeth. From the anamnesis: chronic gastritis. Objectively: the teeth have a shade of A3 on the scale VITA. During the examination, bleeding gums, deposition of subgingival calculus and the presence of periodontal pockets up to 3 mm deep are noted. On the radiograph: destruction of inter-alveolar septa up to 1/3. The doctor refused the patient a teeth whitening procedure. What are the contraindications for the procedure in this clinical case?

Захворювання пародонту Periodontal disease

Незначна зміна кольору Slight color change

Наявність гастриту Presence of gastritis

Вік хворої Age of the patient

Значна зміна кольору зубів Significant tooth color change

69 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при вживанні солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД- 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when eating sweet, hot, cold. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD- 16 μA. What is the final diagnosis?

Юстрий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Юстрий середній карієс Ustrative middle caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

70 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у 45 зубі, що виникає під час прийому солодкої їжі. Об’єктивно: на дистальній поверхні 45 зуба каріозна порожнина в межах плащового дентину. Порожнина має нависаючі краї емалі, виконана світлим розм’якшеним дентином. Зон- дування стінок порожнини болісне по емалево-дентинному сполученню. Реакція на холод позитивна, швидкоми-нуча. Перкусія зуба безболісна. ЕОД-6 мкА. Який остаточний діагноз? A 28-year-old female patient turned to the dentist with complaints of pain in tooth 45 that occurs when eating sweet food. Objectively: on the distal surface of tooth 45 carious cavity within the mantle dentin. The cavity has overhanging edges of enamel, made of light, softened dentin. Probing the walls of the cavity is painful at the enamel-dentin connection. The reaction to cold is positive, fast. Percussion of the tooth is painless. EOD-6 μA. What is the final diagnosis?

Юстрий середній карiєс Ustri medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Юстрий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фі6розний пульпіт Chronic phy6rous pulpitis

Юстрий поверхневий карієс Acute superficial caries

71 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: на яснах альвеолярного паростка верхньої щелепи є обмежене часточкоподібне новоутворення, яке розташоване в ділянці ікла і премолярів. Пухлина щільної консистенції, безболісна, не кровить, у вигляді потовщення ясен. Ікло і премоляри рухомі і безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient is referred to a dental surgeon for consultation. Objectively: there is a limited lobular neoplasm on the gums of the alveolar bud of the upper jaw, which is located in the canine area and premolars. The tumor is dense, painless, does not bleed, in the form of gum thickening. The canine and premolars are mobile and painless. What is the most likely diagnosis?

Фіброзні розростання Fibrous growths

Фіброма Fibroma

Симетрична фіброма Symmetric fibroma

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

Фіброзний епулід Fibrous epulid

72 / 200
У жінки 47-ми років виявлено в 36 зубі апроксимальну каріозну порожнину в межах навколопульпарного дентину. Реакція на термічний подразник значна. Зондування та перкусія - безболісні. Який метод дослідження найбільш інформативний? A 47-year-old woman was found to have an proximal carious cavity in the 36th tooth within the peripulpal dentin. The reaction to a thermal stimulus is significant. Probing and percussion are painless. What is the research method most informative?

Електроодонтометрія Electroodontometry

Рентгенометрія Rentgenometry

Термометрія Thermometry

Перкусія Percussion

Зондування Probing

73 / 200
У хворої 42-х років під час санації ротової порожнини у 17 зубі виявлено каріозну порожнину, колір зуба змінений. Порожнина зуба відкрита, зондування та перкусія безболісні. На рентгенограмі в ділянці верхівки медіально-щічного кореня 17 зуба виявлено округле вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими межами діаметром 0,25 см. Який найбільш імовірний діагноз? In a 42-year-old patient, a carious cavity was found in the 17th tooth during oral rehabilitation, the color of the tooth has changed. The tooth cavity is open, probing and percussion are painless. On the X-ray in the area of ​​the apex of the medial-buccal root of tooth 17, a rounded focus of bone tissue destruction with clear borders with a diameter of 0.25 cm was found. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періо-донтит 17 зуба Chronic granulomatous periodontitis of tooth 17

Загострення хронічного періодон-титу 17 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 17

Хронічний гранулюючий періодон-тит 17 зуба Chronic granulating periodontitis of tooth 17

Хронічний фіброзний періодонтит 17 зуба Chronic fibrous periodontitis of tooth 17

Хронічний гангренозний пульпіт 17 зуба Chronic gangrenous pulpitis of tooth 17

74 / 200
При обстеженні хворого було виявлено випуклість профілю лицьового скелету. Якому виду прикусу відповідає даний профіль? During the examination of the patient, a bulge in the profile of the facial skeleton was found. What type of bite does this profile correspond to?

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Глибокий прикус Deep bite

Відкритий прикус Open Bite

Косий прикус Oblique bite

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

75 / 200
На прийом до лікаря звернувся підліток І6-ти років з діагнозом: про-генійний мезіальний прикус обумовлений макрогенією. Який вид лікування в даному випадку можна запропонувати? A 16-year-old teenager came to the doctor with the diagnosis: pro-genial mesial bite due to macrogenia. What type of treatment can be offered in this case?

Остеотомія в ділянці гілки або тіла нижньої щелепи Osteotomy in the branch or body of the lower jaw

Міжщелепова тяга дугами Енгля Intermaxillary traction with the arches of Engle

Видалення 34, 44 зубів з подальшим переміщенням фронтальних зубів нижньої щелепи орально Removal of 34, 44 teeth with subsequent movement of the front teeth of the lower jaw orally

Компактостеотомія в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи, ортодонтичне лікування Compactosteotomy in the area of ​​the front teeth of the lower jaw, orthodontic treatment

Використання підборідної пращі Using Chin Sling

76 / 200
На прийом до лікаря звернулась мати з дитиною зі скаргами на шкідливу звичку дитини смоктати вказівний палець, зігнутий вниз. Яка патологія може розвинутись при такій шкідливій звичці? A mother with a child went to the doctor with complaints about the child's bad habit of sucking the index finger, bent down. What pathology can develop with such a bad habit?

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Біпрогнатія Biprognathia

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Глибокий нейтральний прикус Deep Neutral Bite

Косий прикус Slant bite

77 / 200
Під час перебазування тимчасових коронок 'Акрил оксид ом' хворий почав скаржитися на головний біль, утруднене дихання й ковтання. Об’єктивно: набряк обличчя, підвищена температура тіла, тахікардія, втрата голосу. Який найбільш імовірний діа- гноз? During the rebasing of temporary crowns 'Acrylic oxide om', the patient began to complain of a headache, difficulty breathing and swallowing. Objectively: swelling of the face, elevated body temperature, tachycardia, loss of voice. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Бронхоспазм Bronchospasm

- -

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

78 / 200
До некаріозних уражень зу6ів, що виникають в період фолікулярного розвитку їх тканин ( за класифікацією М.І. Грошикова, 1985), НЕ відноситься : Non-carious lesions of teeth that occur during the follicular development of their tissues (according to the classification of M.I. Groshikov, 1985) do NOT include:

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

Флюороз зубів Dental fluorosis

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Спадкові порушення розвитку зубів Hereditary disorders of teeth development

79 / 200
Мати дитини 7-ми років скаржиться на незвичайний вигляд передніх зубів. Об’єктивно: вогнища гіпоплазії на емалі, що локалізуються на ріжучих краях всіх центральних різців, ікол та горбах перших молярів, а також латеральних різцях нижньої щелепи. В якому віці дитини відбулось порушення мінералізації? The mother of a 7-year-old child complains about the unusual appearance of the front teeth. Objectively: foci of hypoplasia on the enamel, localized on the cutting edges of all central incisors, canines and the humps of the first molars, as well as the lateral incisors of the lower jaw. At what age did the child's mineralization disorder occur?

З 6 місяців до 1 року From 6 months to 1 year

З 1 до 3-4 років From 1 to 3-4 years

5-8 місяці внутрішньоутробного розвитку 5-8 months of intrauterine development

6-й місяць внутрішньоутробного розвитку 6th month of fetal development

1-3 місяці життя 1-3 months of life

80 / 200
У хлопчика 14-ти років, що проживає в районі з підвищеним рівнем фтору у питній воді, встановлено ерозивну форму флюорозу. Якою повинна бути лікувальна тактика? A 14-year-old boy living in an area with high levels of fluoride in drinking water has been diagnosed with an erosive form of fluorosis. What should be the treatment tactics?

Ремінералізуюча терапія, відновлення анатомічної форми зубів за допомогою композиційних матеріалів Remineralizing therapy, restoration of the anatomical shape of teeth using composite materials

Відбілювання твердих тканин зубів з наступною ремінералізацією Bleaching of hard tooth tissues followed by remineralization

Лікування не потребує Does not require treatment

Використання технології видалення пігментованої емалі за допомогою мікроабразії Use of pigmented enamel removal technology using microabrasion

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

81 / 200
Хворий 29-ти років направлений в щелепно-лицеве відділення з діагнозом: утруднене прорізування 38 зуба, ускладнене гострим серозним пери-коронарітом. Об’єктивно: запальна контрактура I ступеня важкості, 38 зуб напівретенований, з-під каптура виглядає медіально-язиковий горбик, оточуючі м’які тканини гіперемова-ні, набряклі, болісні під час пальпації. Виділення гною з-під каптура немає. Яка подальша тактика лікаря? A 29-year-old patient was referred to the maxillofacial department with a diagnosis: difficult eruption of tooth 38, complicated by acute serous peri-coronaritis. Objectively: inflammatory contracture I degree of severity, 38 tooth is semi-retained, a medial-lingual tubercle is visible from under the cap, the surrounding soft tissues are hyperemic, swollen, painful during palpation. There is no discharge of pus from under the cap. What are the doctor's next tactics?

Направити хворого на рентгенографію 38 зуба в 2-х проекціях Send the patient to radiography of 38 teeth in 2 projections

Вирізати каптур Cut hood

Провести розтин каптуру і видалити зуб Perform an autopsy of the hood and remove the tooth

Призначити консервативне лікування Prescribe conservative treatment

Провести розтин каптуру Rostin Captura

82 / 200
Дівчинці 10-ти років встановлено діагноз: гострий серозний загальний пульпіт 21 зуба. Які суб’єктивні симптоми супроводжують дане захворювання у перший день від його початку? A 10-year-old girl was diagnosed with acute serous general pulpitis of 21 teeth. What subjective symptoms accompany this disease on the first day of its onset?

Самовільний нападоподібний біль, що посилюється від холодного та теплого Spontaneous paroxysmal pain, aggravated by cold and warm

Самовільний біль, що посилюється при накушуванні Spontaneous pain that worsens when biting

Приступ болю довший, ніж період без болю The pain attack is longer than the pain-free period

Постійний біль, горизонтальна перкусія болісна Constant pain, horizontal percussion painful

Самовільний біль, вертикальна перкусія болісна Spontaneous pain, vertical percussion painful

83 / 200
Друга гілка трійчастого нерва n.maxillaris виходить з: The second branch of the trigeminal nerve n.maxillaris comes from:

Foramen rotundum Round hole

Foramen ovale Foramen ovale

- -

Canalis incisivus Incisive Channel

Sulcus infraorbitalis Sulcus infraorbitalis

84 / 200
Дівчині 17-ти років встановлений діагноз хронічний гранулюючий пері-одонтит 24 зуба. Після відкриття порожнини зуба лікар визначив кровоточивість і різкий біль під час зондування. Яку тактику лікування потрібно застосувати? A 17-year-old girl was diagnosed with chronic granulating peri-odontitis of 24 teeth. After opening the tooth cavity, the doctor detected bleeding and sharp pain during probing. What treatment tactics are required apply?

Провести діатермокоагуляцію i пломбувати Perform diathermocoagulation and sealing

Провести операцію резекції верхівки кореня Perform root tip resection

Залишити зуб відкритим і призначити полоскання Leave tooth open and prescribe rinsing

Видалити зуб, тому що в подальшому грануляційна тканина резорбує дентин Remove the tooth, because in the future the granulation tissue resorbs the dentin

Застосувати муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

85 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об’єктивно: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, вкрита тріщинками і численними кров’янистими кірочками. На шкірі верхньої губи визначаються дрібні пухирці із серозним вмістом, що зливаються між собою в окремих ділянках. Спостерігається також мацерація та мокнуття шкіри, особливо у кутах рота. Визначте попередній діагноз: A 12-year-old boy complains of the appearance of painful rashes on the lips. Objectively: the red border of the lips is swollen, hyperemic, covered with cracks and numerous bloody crusts. On the skin of the upper lip, small blisters with serous content are identified, merging with each other in separate areas. There is also maceration and wetting of the skin, especially in the corners of the mouth. Determine the preliminary diagnosis:

Юстрий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Рецидивуючий герпес Recurrent Herpes

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

86 / 200
У хворої 50-ти років діагностована пухирчатка вульгарна з ураженням слизової оболонки рота. Який препарат, поряд з санацією рота, може бути найбільш ефективним? A 50-year-old patient has been diagnosed with pemphigus vulgaris with damage to the oral mucosa. What drug, along with oral sanitation, can be the most effective?

Дексаметазон Dexamethasone

Діазолін Diazolin

Делагіл Delagil

Тетрациклін Tetracycline

Аєвіт Ayevit

87 / 200
У хворого 46-ти років з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникли ядуха, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. АТ- 110/80 мм рт.ст. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого? A 46-year-old patient with thrombophlebitis of the lower extremities suddenly developed dyspnea, sharp chest pain, cyanosis, swelling of the neck veins after exercise. Blood pressure - 110/80 mm Hg. What is the most probable blood circulation disorder in the patient?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Астматичний статус Status Asthma

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Внутрішня кровотеча Internal bleeding

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

88 / 200
Хвора 69-ти років скаржиться на різку задишку при найменшому напруженні, шум у вухах, нудоту, блювання, виражену м’язову слабкість, головний біль. Із опитування родичів стало відомо, що хвора живе в приватному будинку і користується пічним опаленням, декілька днів тому піч була відремонтована. Об’єктивно: свідомість сплутана, на питання відповідає із значною затримкою. Шкіра і слизові оболонки червоні. ЧД36 /хв., ЧСС- 94/хв. АТ- 80/50 мм рт.ст. Який імовірний діагноз? A 69-year-old patient complains of sudden shortness of breath at the slightest exertion, tinnitus, nausea, vomiting, pronounced muscle weakness, headache. From a survey of relatives it became known that the patient lives in a private house and uses stove heating, the stove was repaired a few days ago. Objectively: consciousness is confused, answers questions with a significant delay. Skin and mucous membranes are red. ChD36 /min., heart rate - 94/ min. BP - 80/50 mm Hg. What is the probable diagnosis?

Отруєння окисом вуглецю Carbon monoxide poisoning

Отруєння метиловим спиртом Methyl alcohol poisoning

Отруєння ФОС FOS poisoning

Харчове отруєння Food poisoning

Отруєння ХОС HOS poisoning

89 / 200
У дитини 10-ти років виявлено, що зліва щічні горбики премолярів і першого моляра нижньої щелепи перекривають верхні, середня лінія між різцями співпадає. Який найбільш імовірний діагноз? In a 10-year-old child, it was found that the buccal tubercles of the premolars and the first molar of the lower jaw overlap on the left, and the middle line between the incisors coincides. What is the most likely diagnosis?

Односторонній перехресний прикус Unilateral crossbite

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

Піднебінне положення 24,25 зубів Palate position 24.25 teeth

Двосторонній перехресний прикус Bilateral crossbite

Розширення нижнього зубного ряду Expansion of lower dentition

90 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся чоловік 51-го року зі скаргами на оголення шийок і коренів зубів у фронтальній ділянці, особливо у ділянці іклів, появу свербежу, підвищення чутливості до хімічних і термічних подразників. Об’єктивно: наявність клиноподібних дефектів, блідість слизової ясни, кровоточивість ясен відсутня. Який найбільш імовірний діагноз? A 51-year-old man came to the dentist with complaints of exposure of the necks and roots of the teeth in the frontal area, especially in the area of ​​the canines, the appearance of itching, increased sensitivity to chemical and thermal irritants. Objectively: the presence of wedge-shaped defects, paleness of the gingival mucosa, no gingival bleeding. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз Periodontosis

Симптоматичний пародонтит Symptomatic Periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

іенералізований пародонтит generalized periodontitis

Кнералізований катаральний гінгівіт у стадії ремісії Kneralized catarrhal gingivitis in remission

91 / 200
На прийомі у стоматолога у хворого виник гострий біль за грудниною, що іррадіює у ліву руку і плече, відчуття нестачі повітря, страх. Який препарат найбільш адекватний в цьому випадку? At the dentist's appointment, the patient developed a sharp pain behind the sternum radiating to the left arm and shoulder, a feeling of shortness of breath, fear. Which drug is the most adequate in this case ?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

Нітросорбід Nitrosorbide

Діазепам Diazepam

92 / 200
Видалення зуба у хворого 38-ми років на хронічний лімфолейкоз ускладнилося тривалою кровотечею. Що може бути причиною геморагічного синдрому в цього хворого? The extraction of a tooth in a 38-year-old patient with chronic lymphocytic leukemia was complicated by prolonged bleeding. What could be the cause of hemorrhagic syndrome in this patient?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Нейропенія Neuropenia

Еозинопенія Eosinopenia

Анемія Anemia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

93 / 200
Хвора 58-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилягаючі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, lower jaw teeth on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, and worsens and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Юстрий пульпіт 36 зуба Oyster pulpitis of tooth 36

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

94 / 200
Хвора 52-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на обмеженість рухів нижньої щелепи, особливо зранку. Об’єктивно: обличчя симетричне, під час відкривання рота нижня щелепа рухається поштовхо-подібно. При введені пальців у зовнішні слухові проходи пацієнта лікар відчуває клацання в обох СНЩС під час відкривання рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient turned to the dentist with complaints of limited movements of the lower jaw, especially in the morning. Objectively: the face is symmetrical, when opening the mouth, the lower jaw moves shock-like. When inserting fingers into the patient's external auditory canals, the doctor feels a click in both TMJs when opening the mouth. What is the most likely diagnosis?

Артроз обох СНЩС Arthritis of both TMJ

Нейро -васкулярний синдром Neurovascular Syndrome

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Юстрий інфекційний артрит обох СНЩС Acute infectious arthritis of both TMJ

Хронічний артрит обох СНЩС Chronic arthritis of both TMJ

95 / 200
Стан відсутності свідомості, дихання, серцебиття кваліфікується як: The state of unconsciousness, breathing, heartbeat is qualified as:

Клінічна смерть Clinical death

Шок Шок

Кома Кома

Ступор Stupor

Сопор Сопор

96 / 200
В поліклініці, де працює 5 лікарів-стоматологів-ортопедів, перевіряють показники для оцінки стану стоматологічної допомоги населенню. Яка частка зубних протезів, виготовлених за сучасними методиками від загальної кількості виготовлених протезів, у їх діяльності прийнята за добрий показник? In the polyclinic, where 5 orthopedic dentists work, indicators are checked to assess the state of dental care for the population. What is the share of dental prostheses made using modern methods from the total number made prostheses, in their activity is accepted as a good indicator?

30% 30%

5% 5%

25% 25%

10% 10%

20% 20%

97 / 200
У регіональному стоматологічному центрі проводиться оцінка роботи лікаря-інтерна. Згідно посадовій інструкції базовий керівник оцінює його роботу на підставі: In the regional dental center, the work of an intern is evaluated. According to the job description, the basic manager evaluates his work based on:

Атестації і екзамену по закінченню інтернатури Attestation and exam at the end of the internship

Обліку кількісних показників його роботи Accounting of quantitative indicators of his work

Економічних показників роботи закладу Economic performance indicators of the institution

Річного звіту про діяльність відділення Annual report on branch activity

Обліку якісних показників його роботи Accounting of qualitative indicators of his work

98 / 200
Хворий 48-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль і кровоточивість ясен під час прийому їжі, рухливість зубів та відкладення зубного каменю. Об’єктивно: ясенний край і ясенні сосочки гі-перемовані, набряклі, кровоточать при дотику, болісні під час пальпації. Визначаються відкладення зубного каменю та нальоту в над’ясеневій та під’ясеневій частинах зуба. Паро-донтальні кишені глибиною до 7 мм з помірною кількістю серозного ексудату. Рецесія ясен. Рухливість зубів II-III ступеня. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain and bleeding gums while eating, tooth mobility and tartar deposition. Objectively: the gingival margin and gingival papillae are swollen, swollen, bleeding when touched, painful during palpation. Tartar and plaque deposits are detected in the supragingival and subgingival parts of the tooth. Periodontal pockets up to 7 mm deep with a moderate amount of serous exudate . Gum recession. II-III degree tooth mobility. What is the most likely diagnosis?

Кнералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Kneralized periodontitis III degree, chronic course

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Іенералiзований пародонтит, абсце-дуючий пєрє6іг Generalized periodontitis, abscessing period

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Іенералiзований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

99 / 200
У хворого 22-х років дiагносто-вано виразково-некротичний гінгівіт Венсана. Який препарат для місцевого застосування у гострому періоді захворювання слід обрати? A 22-year-old patient was diagnosed with ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. Which drug should be chosen for local use in the acute period of the disease?

Метрогіл-дента Metrogil-denta

Мазь Іерпевір Ointment Ierpevir

Мазь мефенат Mephenate Ointment

Солкосерил Solcoseryl

Еритроміцинова мазь Erythromycin ointment

100 / 200
Пацієнтка 67-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійне печіння під протезом, а також сухість у роті. З анамнезу: пацієнтка протезувалася 3 місяці тому, раніше користувалася частковими знімними протезами. Об’єктивно: слизова оболонка під протезом яскраво-червоного кольору, блискуча, різко окреслена за контуром протеза, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A 67-year-old female patient turned to a dentist with complaints of constant burning under the prosthesis, as well as dry mouth. From the anamnesis: the patient had prosthetics 3 months ago, previously used partial removable prostheses. Objectively: the mucous membrane under the prosthesis is bright red, shiny, sharply outlined along the contour of the prosthesis, swollen. What is the most likely diagnosis?

Токсичний акриловий стоматит Toxic acrylic stomatitis

Травматичний стоматит Traumatic stomatitis

Стафілококовий стоматит Staphylococcal stomatitis

Кандидозний стоматит Thrush

Алергійний акриловий стоматит Allergic acrylic stomatitis

101 / 200
Пацієнтка 39-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на сухість, печіння спинки язика, які виникли біля тижня тому. Печіння підсилюється при прийомі подразнюючої їжі. Напередодні перенесла пневмонію. Протягом 2-х тижнів знаходилася в стаціонарі, отримувала великі дози антибіотиків. Об’єктивно: на тлі гіперемованої та набряклої слизової язика, в складках визначається кри-хтоподібний наліт сіро-білого кольору, десквамація, на бічних поверхнях язика слина густа, тягнеться нитками за шпателем. Який найбільш ефективний комплекс препаратів для місцевої терапії даного захворювання? A 39-year-old female patient turned to a dentist with complaints of dryness, burning on the back of the tongue, which occurred about a week ago. The burning worsens when eating irritating food. The day before suffered from pneumonia. She was hospitalized for 2 weeks and received large doses of antibiotics. Objectively: against the background of a hyperemic and swollen mucous membrane of the tongue, a gray-white crumb-like plaque is detected in the folds, desquamation, saliva is thick on the lateral surfaces of the tongue, is pulled by threads behind the spatula. What is the most effective complex of drugs for local therapy of this disease?

Метиленовий синій + декамін Methylene Blue + Decamine

Фурацилін + солкосерил Furacilin + Solcoseryl

Фурацилін + метиленовий синій Furacillin + methylene blue

Декамін + гідрокортизонова мазь Dekamine + hydrocortisone ointment

Гідрокортизонова мазь + солкосе-рил Hydrocortisone ointment + solcose-ril

102 / 200
Хвора 35-ти років на виробництві отримала опік обличчя негашеним вапном. Чим НЕ МОЖНА обробляти (обмивати) уражену поверхню? A 35-year-old patient at work received a face burn with quicklime. What should NOT be treated (wash) the affected surface?

Проточна вода Running Water

20% розчин цукру 20% sugar solution

- -

1-2% розчин оцтової кислоти 1-2% acetic acid solution

4-5% розчин гідрокарбонату натрію 4-5% sodium bicarbonate solution

103 / 200
Пацієнт 56-ти років звернувся до лікаря-пародонтолога зі скаргами на рухливість бічних зубів. Об’єктивно: рухливість премолярів і молярів на нижній щелепі I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях 34,35,36,37,45,46,47 зубів - пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати в даному випадку? A 56-year-old patient turned to a periodontist with complaints about mobility of lateral teeth. Objectively: mobility of premolars and molars on the lower jaw of the 1st degree. Approximate - chewing surfaces of 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 teeth - fillings. What construction of the tire should be used in this case?

Вкладочна шина Insert Bus

Шина Ельбрехта Elbrecht's Tire

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Коронко-колпачкова шина Check Splint

104 / 200
Потерпілий 33-х років під час падіння отримав поранення обличчя гострим предметом. При огляді виявлена рана до 1 см, з нерівними краями, з ділянками крововиливів навколо рани. Зонд легко проходить на глибину до 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old victim suffered a facial injury with a sharp object during a fall. Upon examination, a wound of up to 1 cm was found, with uneven edges, with areas of hemorrhage around the wound. Probe easily passes to a depth of 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Колота рана обличчя Puncture wound of the face

Рубана рана обличчя Cut facial wound

Різана рана обличчя Cut facial wound

Забита рана обличчя Closed facial wound

Покусана рана обличчя Bite wound on face

105 / 200
Хвора 59-ти років скаржиться на тупий, ниючий біль у ділянці СНЩС та хруст, які посилюються при жуванні, закладенність у вусі. Відкривання рота обмежене 2-3 см. На рентгенограмі відмічається склероз кортикальної пластинки головки нижньощелепної кістки. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient complains of a dull, aching pain in the TMJ area and a crunch that worsens when chewing, congestion in the ear. Mouth opening is limited to 2-3 cm . On the radiograph, sclerosis of the cortical plate of the mandibular head is noted. What is the most likely diagnosis?

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артрит СНЩС TMJ Arthritis

Лівосторонній отит Left-sided otitis

Деформуючий артоз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

106 / 200
Хвора 39-ти років має на шкірі лівої щоки поодиноке бородавчасте новоутворення кулеподібної форми діаметром 0,8 см, чітко відділене від здорової шкіри. Поверхня зерниста, сірувато-коричневого кольору, волосяний покрив відсутній. На дотик м’яка, легко рухлива відносно шкіри. З’явилось 6 років тому. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient has on the skin of her left cheek a single warty neoplasm of spherical shape with a diameter of 0.8 cm, clearly separated from healthy skin. The surface is granular, grayish-brown color, the hair cover is absent. It is soft to the touch, easily mobile relative to the skin. It appeared 6 years ago. What is the most likely diagnosis?

Папілома шкіри Skin papilloma

Базаліома Basal tumor

Бородавка Wart

Нейрофіброма Neurofibroma

Шкірний ріг Skin horn

107 / 200
У хворого 53-х років на слизовій поверхні щоки і в ретромолярній ямці мають місце ділянки плескуватої лейкоплакії. Останнім часом на уражених ділянках з’явились тріщини та виразки, больові відчуття під час прийому їжі. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient has areas of scaly leukoplakia on the mucous surface of the cheek and in the retromolar fossa. Recently, cracks and ulcers appeared on the affected areas, painful feeling while eating. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія ерозивно-виразкова Erosive-ulcerative leukoplakia

Еритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

Рак слизової Cancer of the mucosa

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Хронічний афтозно-виразковий стоматит Chronic aphthous-ulcerative stomatitis

108 / 200
На гіперемованій слизовій щік, губ, піднебіння, язика - пухирі та пухирці. У вмісті пухирів багато еозинофілів (8-50%). Проба Ядасона позитивна. Елементи ураження швидко трансформуються в болючі ерозії, які легко кровоточать. Симптом Ніколь-ського негативний. Шкіра була вражена першочергово, висипи супроводжуються свербежем, печінням. Який найбільш імовірний діагноз? On the hyperemic mucous membrane of the cheeks, lips, palate, tongue - blisters and vesicles. There are many eosinophils in the contents of the blisters (8-50%). Yadason's test is positive. Elements of the lesion quickly transform into painful erosions that bleed easily. Nikolsky's symptom is negative. The skin was primarily affected, rashes are accompanied by itching, burning. What is the most likely diagnosis?

Іерпетиформний дерматит Дюрін-га Duhring's dermatitis herpetiformis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Іерпетичний стоматит Stomatitis vulgaris

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

109 / 200
Чоловік 57-ми років скаржиться на дефект зубного ряду на нижній щелепі. Об’єктивно: зуби стійкі, коронкові частини 35, 37 зруйновані на рівні ясен, на рентгенівському знімку канали 35, 37 запломбовані до верхівки, 36 відсутній. Хворий середнього достатку. Яка конструкція найдоцільніша в даній ситуації? A 57-year-old man complains about a defect in the dentition on the lower jaw. Objectively: the teeth are stable, the crown parts 35, 37 are destroyed at the level of the gums, on X-ray in the picture, canals 35, 37 are sealed to the top, 36 is absent. The patient is of average wealth. What construction is the most appropriate in this situation?

Виготовлення мостоподібного литого протеза з опорою на 35, 37 зуби, попередньо відновлені куксовими вкладками Manufacturing of a bridge-like cast prosthesis with support for 35, 37 teeth, previously restored with stump inserts

Видалення 35, 37 зубів, виготовлення частково знімного протеза Removal of 35, 37 teeth, manufacture of partially removable prosthesis

Видалення 35, 37 зубів, виготовлення бюгельного протеза Removal of 35, 37 teeth, manufacture of a brace prosthesis

Порцелянові коронки фіксовані на 35, 36, 37 зуби, коронка 36 зуба фіксована на імплантат Porcelain crowns are fixed on 35, 36, 37 teeth, the crown of the 36th tooth is fixed on the implant

Штамповано-паяний мостоподі-бний протез з опорою на 35, 37 зуби Stamped-soldered bridge-like prosthesis with support for 35, 37 teeth

110 / 200
Хвора 46-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект, нерівні зуби. Запланована конструкція вінірами на 13, 12, 11, 21, 22, 23 зуби. Який відбитковий матеріал доцільно використовувати? A 46-year-old patient complained of a cosmetic defect, uneven teeth. Planned construction with veneers on 13, 12, 11, 21, 22, 23 teeth. Which Is it appropriate to use the impression material?

Силікон А Silicon A

Альгінатні Alginate

Термопластичні Thermoplastic

Силікон С Silicon C

Силікон К Silicon K

111 / 200
Для виготовлення знімних протезів беззубому пацієнту 72-х років використали таку базисну акрилову пластмасу: The following basic acrylic plastic was used to make removable prostheses for a 72-year-old edentulous patient:

Фторакс Ftorax

Синма-М Sinma-M

Редонт Redont

Протакрил-М Protacryl-M

Карбопласт Carboplast

112 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на наявність щілини між 11 та 21, дефект мовлення. Об’єктивно: вкорочена вуздечка верхньої губи, діа-стема до 3 мм. Які дії лікаря? An 8-year-old boy complains of a cleft between 11 and 21, a speech defect. Objectively: shortened upper lip frenulum, dia-stem up to 3 mm. What are the doctor's actions?

Операції френулектомії, виготувати знімний ортодонтичний апарат з дiастемними активаторами Frenulectomy operations, make a removable orthodontic device with diastema activators

Видалити надкомплектний зуб Remove supernumerary tooth

Видалити вуздечку Remove bridle

Чекати прорiзування 12,22 Wait for cutting 12.22

Нєзнімний ортодонтичний дiастем-ний апарат Fixed orthodontic diastema apparatus

113 / 200
Пацієнт 16-ти років скаржиться на естетичний недолік - укорочення нижньої третини обличчя, вимовляння 'крізь зуби'. Об’єктивно: глибокий прикус. Який апарат доцільно застосувати для усунення дефекту? A 16-year-old patient complains of an aesthetic defect - shortening of the lower third of the face, pronouncing 'through the teeth'. Objectively: a deep bite. What appliance should be used for elimination of the defect?

Трейнер для лікування глибокого прикусу Trainer for treatment of deep bite

Розширююча пластинка на нижній зубний ряд Expansion plate for the lower tooth row

Коронка Катца Katz Crown

Незнімний апарат Айзенберга Eisenberg's Fixed Apparatus

Апарат Енгля Engle Machine

114 / 200
Хворий 49-ти років, який страждає на артеріальну гіпертензію, після проведення анестезії занепокоївся, з’явилися головний біль, нудота, відчуття нестачі повітря, задишка, обличчя почервоніло. Шкірні покриви вкрилися потом, тахікардія до І00/хв, АТ180/100 мм рт.ст. Діагноз: гіпертонічний криз. Яка тактика лікаря? A 49-year-old patient suffering from arterial hypertension became anxious after anesthesia, headache, nausea, feeling of shortness of breath, shortness of breath, reddened face appeared The skin was covered with sweat, tachycardia up to 100/min, blood pressure 180/100 mm Hg. Diagnosis: hypertensive crisis. What are the doctor's tactics?

Внутрішньовенно гіпотензивні засоби Intravenous hypotensive agents

Припинити всі втручання та контролювати артеріальний тиск та пульс Stop all interventions and monitor blood pressure and pulse

Внутрішньом’язово заспокійливі засоби Intramuscular sedatives

Придати хворому горизонтального положення Give the patient a horizontal position

Викликати бригаду лікарів швидкої допомоги Call an ambulance

115 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на відлам коронки 15 зуба. Об’єктивно: індекс руйнування ( ІРОПЗ) складає 0,9, тканини кореня тверді. По даним рентгенографії - канал запломбований до верхівки, хронічні запальні процеси періодонту не виявлені. Яка з конструкцій найбільш доцільна для протезування 15 зуба? A 42-year-old patient complains of a fracture of the crown of the 15th tooth. Objectively: the destruction index (IROPZ) is 0.9, the root tissues are solid. According to radiography data - the canal is sealed to the top, chronic inflammatory processes of the periodontium are not detected. Which of the structures is the most appropriate for prosthetics of the 15th tooth?

Штифтова куксова вкладка та коронка Pin Stump Tab and Crown

Штифтовий зуб з кільцем Pin tooth with ring

Спрощений штифтовий зуб Simplified pin tooth

Штифтовий зуб з вкладкою Pin tooth with tab

Штифтовий зуб із захисною пластинкою Pin tooth with protective plate

116 / 200
Перед проведенням стоматологічних маніпуляцій у хворого 19-ти років, який дуже хвилювався, раптом виникла короткочасна втрата свідомості, яка тривала 1 хвилину. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, АТ- 80/50 мм рт.ст., дихання рідке, пульс слабкий. Який найбільш імовірний діагноз? Before performing dental manipulations, a 19-year-old patient, who was very worried, suddenly experienced a short-term loss of consciousness that lasted 1 minute. Objectively: the skin is pale, wet, blood pressure - 80/50 mm Hg, breathing thin, pulse weak. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Набряк Квінке Quincke edema

Отруєння Poisoning

Колапс Collapse

117 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен на нижній щелепі дещо гіпере-мована, ціанотична, набрякла. Прикус глибокий. На Ro-грамі: в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів на верхівках міжзубних перегородок визначається остеопороз і нечіткість контурів кортикальної пластинки альвеоли, цілісність її порушена. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the mucous membrane of the gums on the lower jaw is slightly hyperemic, cyanotic, swollen. The bite is deep. On the Ro-gram: in the area of ​​31, 32, 33, 41, 42, 43 teeth, on the tops of the interdental septa, osteoporosis and the blurring of the contours of the cortical plate of the alveolus, its integrity is violated. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, chronic course

Генералізований пародонтит початкового ступеню, загострення Generalized periodontitis of the initial stage, exacerbation

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

118 / 200
Хлопчик 10-ти років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота. Подібна симптоматика спостерігалася і в минулому році. Об’єктивно на бічній поверхні язика виявлено 2 ерозії овальної форми, розміром до 0,5 см, вкриті фібринозним нальотом і болісні під час пальпації. Ерозії оточені гіперемованою облямівкою, їх краї дещо піднімаються над оточуючою слизовою оболонкою. В анамнезі: хронічний гастродуоденіт. Визначте найбільш імовірний діагноз: A 10-year-old boy complains of the presence of painful ulcers in the oral cavity. Similar symptoms were observed last year. Objectively, 2 oval erosions were found on the lateral surface of the tongue forms up to 0.5 cm in size, covered with a fibrinous coating and painful during palpation. Erosions are surrounded by a hyperemic border, their edges slightly rise above the surrounding mucous membrane. History: chronic gastroduodenitis. Determine the most likely diagnosis:

Хронічний рецидивуючий афто-зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Юстрий кандидозний стоматит Justrium Candidiasis

Юстрий герпетичний стоматит Justrium Herpetic Stomatitis

119 / 200
Хвора 33-х років висуває скарги на відчуття стороннього тіла на язику, порушення смаку. Страждає на хронічний гастрит. Об’єктивно: на спинці язика - ниткоподібні сосочки довжиною 1 мм, темно-коричневого кольору. Який імовірний діагноз? A 33-year-old patient complains of a feeling of a foreign body on the tongue, a disturbance of taste. She suffers from chronic gastritis. Objectively: on the back of the tongue there are thread-like papillae long 1 mm, dark brown in color. What is the likely diagnosis?

Волохатий язик Hairy tongue

Катаральний глосит Catarral glossitis

Складчастий язик Compound language

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossite

Гунтеровський глосит Gunterovsky Glossit

120 / 200
Хворий 63-х років скаржиться на біль при прийомі їжі і розмові. Об’єктивно: частковий знімний пластинковий протез на нижній щелепі. На нижній поверхні язика з переходом на дно порожнини рота в ділянці 47 - виразка неправильної форми з нерівними підритими краями. Навколишні тканини ущільнені. Дно виразки вкрите брудно-сірим нальотом. Піднижньощелепні вузли справа збільшені, ущільнені, з обмеженою рухливістю. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient complains of pain when eating and talking. Objectively: a partial removable plate prosthesis on the lower jaw. On the lower surface of the tongue with a transition to the bottom of the oral cavity in area 47 - an ulcer of an irregular shape with uneven undercut edges. The surrounding tissues are compacted. The bottom of the ulcer is covered with a dirty gray plaque. The submandibular nodes on the right are enlarged, compacted, with limited mobility. What is the most likely diagnosis?

Ракова виразка Cancer ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

121 / 200
Хворий 54-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на припухлість і болісність нижньої губи. До цього протягом року турбували сухість, лущення губ. Об’єктивно: нижня губа гіперемована, визначаються ерозії, тріщини, вкриті кірками, з розширених отворів гіпертро-фованих слинних залоз виділяється мутний ексудат. Який імовірний діагноз? A 54-year-old patient turned to the dentist with complaints of swelling and soreness of the lower lip. Prior to that, he had been bothered by dryness and peeling of the lips for a year. Objectively: the lower lip hyperemic, there are erosions, cracks covered with crusts, cloudy exudate is released from the enlarged openings of hypertrophied salivary glands. What is the probable diagnosis?

Іландулярний хейліт, гнійна форма Ilandular cheilitis, purulent form

Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Екзематозний хейліт, гострий перебіг Eczematous cheilitis, acute course

Екзематозний хейліт, хронічний перебіг Eczematous cheilitis, chronic course

Актинічний хейліт, ексудативна форма Actinic cheilitis, exudative form

122 / 200
Пацієнтці 50-ти років проводиться лікування з приводу гострого гнійного пульпіту 37 зуба. Було здійснено ін’єкційне знеболення розчином цитокартину, після чого виникли різкий головний біль, серцебиття, запаморочення, двоїння в очах, оніміння рук та обличчя. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована, пульс напружений, 110/хв, АТ180/120 мм рт.ст. Встановіть стан хворого : A 50-year-old patient is being treated for acute purulent pulpitis of tooth 37. An injection of cytocartin solution was administered, after which a sharp headache, palpitations, dizziness, double vision, numbness of the hands and face. Objectively: the skin of the face is hyperemic, the pulse is intense, 110/min, blood pressure 180/120 mm Hg. Establish the patient's condition:

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Мозковий інсульт Cerebral stroke

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

123 / 200
Жінка 51-го року звернулася до стоматолога зі скаргами на біль від механічних та хімічних подразників у зубах на нижній щелепі. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 44, 43, 33, 34 у пришийковій ділянці дефекти з гладенькими блискучими поверхнями, які сходяться під гострим кутом. Який найбільш імовірний діагноз? A 51-year-old woman consulted a dentist with complaints of pain from mechanical and chemical irritants in the teeth on the lower jaw. Objectively: on the vestibular surface 44, 43 , 33, 34 in the cervical area defects with smooth shiny surfaces that converge at an acute angle. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Флюороз Fluorosis

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

124 / 200
В стоматологічну клініку звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на наявність виразки на нижній губі, яку помітив місяць тому. Об’єктивно: виразка на червоній облямівці справа, в межах слизової оболонки та підслизового шару овальної форми 1,4х0,6 см, з валикоподібними краями, малоболісна, підлеглі тканини інфільтровані. В правій піднижньоще-лепній ділянці визначається безболісний, щільний, рухливий лімфовузол діаметром до 1,5 см. Який попередній діагноз? A 60-year-old patient came to the dental clinic with complaints about the presence of an ulcer on the lower lip, which he noticed a month ago. Objectively: an ulcer on the red border on the right, within the mucous membrane and submucosal layer, an oval shape of 1.4x0.6 cm, with roller-like edges, little pain, the underlying tissues are infiltrated. A painless, dense, mobile lymph node with a diameter of up to 1.5 cm is determined in the right submandibular and scapular area. What is the previous diagnosis?

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Лейкоплакія нижньої губи Leukoplakia of the lower lip

Хейліт Haylit

Актиномікоз нижньої губи Actinomycosis of the lower lip

Виразка нижньої губи Lower lip ulcer

125 / 200
Батьки хлопчика 10-ти років звернулися зі скаргами на постійно відкритий рот. При зовнішньому огляді нижня частина обличчя подовжена, губи не змикаються. У порожнині рота ранній змінний прикус. Співвідношення перших молярів нейтральне, вертикальна щілина 5 мм. Яка аномалія прикусу формується у даного пацієнта? The parents of a 10-year-old boy complained of a constantly open mouth. On external examination, the lower part of the face is elongated, the lips do not close. In the oral cavity, there is an early variable bite. The ratio of the first molars is neutral, the vertical gap is 5 mm. What bite anomaly is formed in this patient?

Відкритий прикус Open Bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Перехресний прикус Cross bite

Глибокий прикус Deep bite

Дистальний прикус Distal bite

126 / 200
Хворий 34-х років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість і набряклість ясни. Об’єктивно: ясенні сосочки запалені, набряклі, наявні над- і підясенний зубний камінь. На рентгенограмі: осте-опороз, деструкція міжзубних перегородок на 1/3 довжини, розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient turned to a dentist with complaints of bleeding and swollen gums. Objectively: the gingival papillae are inflamed, swollen, there are supra- and subgingival calculus. On the X-ray: osteoporosis, destruction of interdental septa for 1/3 of the length, widening of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний генералізований паро-донтит легкого ступеня Chronic generalized periodontitis of a mild degree

Юстрий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз легкого ступеня Mild periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

127 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулася жінка 49-ти років з діагнозом: альвеоліт, що протікає у вигляді 'сухої комірки'. У даному випадку необхідно: A 49-year-old woman with a diagnosis of alveolitis, which occurs in the form of a 'dry cell', sought an appointment with a dental surgeon. In this case, it is necessary:

Пухка тампонада комірки йодоформним тампоном Soft cell tamponade with iodoform tampon

Промивання комірки антисептиком Washing the cell with an antiseptic

Турунда з маззю 'Левомеколь' Turunda with ointment 'Levomekol'

Механотерапія Mechanotherapy

Вишкрібання комірки Cell Scratching

128 / 200
До виникнення коагуляційного некрозу слизової оболонки, який проявляється наявністю щільної плівки бурого, жовтого або сіро-білуватого кольору при вираженому запаленні, призводить опік: A burn leads to the occurrence of coagulation necrosis of the mucous membrane, which is manifested by the presence of a dense film of brown, yellow or gray-whitish color with severe inflammation:

Кислотами Acids

Окропом Boiling

Лугами Meadows

Електричним струмом Electric current

Іонізуючим випромінюванням Ionizing radiation

129 / 200
На вестибулярній поверхні молярів нижньої і верхньої щелеп множинні плями молочного кольору, симетрично розташовані, безболісні. Коронки верхніх центральних різців мають блюдцеподібну форму з пів-місяцевою вирізкою. Який найбільш імовірний діагноз? On the vestibular surface of the molars of the lower and upper jaws, there are multiple milk-colored spots, symmetrically located, painless. The crowns of the upper central incisors are saucer-shaped with a half-moon cut. Which is the most probable diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Флюороз зубів Dental fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Некроз емалі Enamel necrosis

130 / 200
Батьки 5-ти річної дитини скаржаться на наявність у неї висипань у роті та на шкірі, що з’явилися напередодні ввечері. Об’єктивно: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла - 38,3oC. На волосистій частині голови, на шкірі обличчя, тулуба і кінцівок виявлено численні міхурці з серозним вмістом. У порожнині рота на слизовій щік, язика, твердому і м’якому піднебінні спостерігаються болісні ерозії округлої форми, вкриті фібринозним нальотом. Слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла. Підщелепні лімфовузли дещо збільшені. Який попередній діагноз? The parents of a 5-year-old child complain of the presence of rashes in the mouth and on the skin that appeared the previous evening. Objectively: general condition of moderate severity , body temperature - 38.3oC. On the scalp, on the skin of the face, trunk and limbs, numerous vesicles with serous contents were found. In the oral cavity, on the mucous membrane of the cheeks, tongue, hard and soft palate, painful erosions of a rounded shape, covered with fibrinous plaque. The mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen. The submandibular lymph nodes are somewhat enlarged. What is the previous diagnosis?

Вітряна віспа Chicken Pox

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Скарлатина Scarlet fever

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Кір Кір

131 / 200
Батьки 4,5-річної дитини відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? Parents of a 4.5-year-old child note that soon after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth is erased by more than half. The enamel is practically absent, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Рентгенографія X-ray

Електроодонтометрія Electroodontometry

Трансілюмінаційне Transillumination

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

132 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на відсутність коронки 13 зуба. Об’єктивно: коронка 13 відсутня, корінь виступає над рівнем ясни на 1,5 мм, поверхня кукси тверда, канал запломбований. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція протезу найбільш раціональна? A 35-year-old patient complains about the absence of the crown of the 13th tooth. Objectively: the 13th crown is missing, the root protrudes above the gum level by 1.5 mm, the stump surface hard, the canal is sealed. The bite is orthognathic. What design of the prosthesis is the most rational?

Куксова вкладка за Копейкіним, коронка Cook's inlay behind Kopeykin, crown

Штифтовий зуб за Річмондом Richmond pin tooth

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Штифтовий зуб за Катцем Pin tooth behind Katz

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov's Pintooth

133 / 200
Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на наявність виразки на щоці по лінії змикання зубів, болісність, особливо під час прийому їжі і розмові. Об’єктивно: краї виразки гіперемовані, болісні під час пальпації. Дно вкрите некротичним нальотом, регіо-нарні лімфовузли збільшені, рухливі, болісні. Внаслідок якої травми утворилася виразка? A 36-year-old patient complained of an ulcer on her cheek along the line of teeth closure, pain, especially during eating and talking. Objectively: edges the ulcers are hyperemic, painful during palpation. The bottom is covered with a necrotic plaque, the regional lymph nodes are enlarged, mobile, painful. As a result of what injury did the ulcer form?

Фізична травма Physical injury

Термічне пошкодження Thermal damage

Хімічна дія Chemical action

Променева дія Radial action

Електротравма Electric shock

134 / 200
Хворий 13-ти років звернувся зі скаргами на гострий біль у 11 зубі, що виник відразу після травми. Об’єктивно: коронка 11 зуба відламана на 1/3 довжини, порожнина зуба розкрита, пульпа кровоточить, різко болісна під час зондування. Визначте тактику лікування: A 13-year-old patient complained of acute pain in the 11th tooth, which occurred immediately after the injury. Objectively: the crown of the 11th tooth was broken off by 1/3 length, the tooth cavity is open, the pulp is bleeding, sharply painful during probing. Determine the treatment tactics:

Знеболювання, екстирпація пульпи, медикаментозна обробка к/к, пломбування к/к методом латеральної конденсації Analgesia, extirpation of the pulp, medical treatment of the neck, filling of the neck by the method of lateral condensation

Знеболювання, медикаментозна обробка лінії перелому, накладення кальцієвмісного матеріалу на пульпу, контрольна пломба Analgesia, medical treatment of the fracture line, imposition of calcium-containing material on the pulp, control seal

Знеболювання, медикаментозна обробка лінії перелому, накладення евгенолвмісного матеріалу на пульпу, контрольна пломба Anesthesia, medical treatment of the fracture line, application of eugenol-containing material to the pulp, control filling

Видалення зуба Tooth removal

Знеболювання, висока ампутація пульпи, медикаментозна обробка к/к, пломбування к/к кальцієвмісним матеріалом Analgesia, high amputation of the pulp, medical treatment of the neck, filling of the neck with a calcium-containing material

135 / 200
Дитині 9 років. При огляді було встановлено: відсутній 11 зуб, в зубному ряду для нього є 10 мм. Поперечний розмір 21 зуба 9 мм. Форма верхнього і нижнього зубного ряду правильна, 1 клас за Енглем. На прицільній рентгенографії визначається наявність зачатка 11 зуба. У проекції коронки 11 зуба визначається осифі-кована тінь округлої форми з чіткими межами. Вкажіть попередній діагноз і етіологічний чинник: The child is 9 years old. During the examination, it was found: the 11th tooth is missing, there is 10 mm in the tooth row for it. The transverse size of the 21st tooth is 9 mm. The shape of the upper and lower the dentition is correct, 1st class according to Engle. The presence of a rudiment of the 11th tooth is determined on the target X-ray. In the projection of the crown of the 11th tooth, an ossified shadow of a rounded shape with clear boundaries is determined. Specify the previous diagnosis and etiological factor:

Повна ретенція 11 зуба, надкомплектний зуб Full retention of tooth 11, overcomplete tooth

Часткова вторинна адентія верхнього зубного ряду Partial secondary dentition of the upper dentition

Часткова ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Partial retention of the 11th tooth, narrowing of the dental row

Повна ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Complete retention of tooth 11, narrowing of the dental row

Повна ретенція 11 зуба, медіальне зрушення 21 і 12 Full retention of tooth 11, medial displacement of 21 and 12

136 / 200
Пацієнт 24-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюміна-ція) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient turned to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dried, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

ІЬстрий поверхневий карієс Acute superficial caries

ІЬстрий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

137 / 200
У пацієнта 27-ми років на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 25 зуба виявлена каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Після обстеження був поставлений діагноз: гострий середній карієс 25 зуба. Який пломбу-вальний матеріал показаний у даній клінічній ситуації? A 27-year-old patient had a carious cavity filled with light, softened dentine on the vestibular surface of the cervical region of tooth 25. After the examination, a diagnosis was made: acute middle caries of tooth 25. What filling material is indicated in this clinical situation?

Компомер Compomer

Полікарбоксилатньїй цемент Polycarboxylate cement

Силіко-фосфатньїй цемент Silica-phosphate cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc Phosphate Cement

Амальгама Amalgam

138 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на незначний біль при прикушуванні у зубі на нижній щелепі зліва, що з’явився добу тому після лікування 35 із приводу пульпіту методом вітальної екстирпації. На рентгенограмі кореневий канал 35 запломбований на всьому протязі. Яка тактика лікаря в даному випадку? A 46-year-old patient complains of slight pain when biting in a tooth on the lower jaw on the left, which appeared a day ago after treatment of 35 for pulpitis by the method of congratulatory extirpation On the X-ray, root canal 35 is sealed throughout. What are the doctor's tactics in this case?

Фізіотерапевтичне лікування 35 зуба Physiotherapy treatment of tooth 35

Розпломбування к/к 35 зуба, накладення герметичної пов’язки Unfilling of tooth 35, sealing bandage

Розтин в ділянці перехідної складки біля 35 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold near the 35th tooth

Видалення 35 зуба Removal of tooth 35

Розпломбування к/к 35 зуба, зуб залишити відкритим Unfilling of tooth 35, leave the tooth open

139 / 200
У хворого 45-ти років у результаті спортивної травми відбувся незначний відкол медіального кута 21 зуба. Після проведення обстеження був поставлений діагноз: травматичний перелом коронки 21 зуба. ЭОМ-8 мкА. Яка тактика лікаря на даному етапі? A 45-year-old patient had a slight chipping of the medial corner of tooth 21 as a result of a sports injury. After the examination, a diagnosis was made: traumatic fracture of the crown of tooth 21. EOM- 8 μA. What are the doctor's tactics at this stage?

Фізіотерапевтичне лікування 21 зуба Physiotherapy treatment of 21 teeth

Розтин в ділянці перехідної складки біля 21 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold near the 21st tooth

Видалення 21 зуба Removal of 21 teeth

Ендодонтичне лікування 21 зуба Endodontic treatment of 21 teeth

Ін’єкція антибіотика по перехідній складці біля 21 зуба Antibiotic injection along the transitional fold near tooth 21

140 / 200
Пацієнтка 29-ти років скаржи- ться на розростання ясен у ділянці передніх зубів, дискомфорт і кровоточивість під час прийому їжі. Соматично здорова. Об’єктивно: у фронтальних ділянках верхньої і нижньої щелеп незначна скупченість зубів. Після обстеження був встановлений діагноз: хронічний гіпертрофічний гінгівіт легкого ступеня, набрякова форма. У комплексному лікуванні лікар призначив хворій аплікації Бефунгіну щоденно по 10 хвилин протягом 7-ми днів. Яка властивість визначила вибір даного препарату лікарем? A 29-year-old female patient complains of gum growth in the area of ​​the front teeth, discomfort and bleeding during eating. Somatically healthy. Objectively: in the frontal in the areas of the upper and lower jaws, there is a slight crowding of teeth. After the examination, a diagnosis was made: mild chronic hypertrophic gingivitis, edematous form. In the complex treatment, the doctor prescribed the patient to apply Befungin for 10 minutes every day for 7 days. What property determined the choice of this drug by the doctor?

Склерозуюча Sclerosis

Протизапальна Anti-inflammatory

Знеболююча Painkiller

Кератопластична Keratoplasty

Антибактеріальна Antibacterial

141 / 200
До клініки доставлений потерпілий 26-ти років з великою забійною раною м’яких тканин лівої половини обличчя. На рані стискаюча пов’язка. При знятті пов’язки з рани виникла пульсуюча кровотеча яскраво-червого кольору. Які дії лікаря? A 26-year-old victim was brought to the clinic with a large blunt wound of the soft tissues of the left half of the face. A compressive bandage is on the wound. When removing the bandage from a bright red pulsating bleeding occurred in the wound. What actions did the doctor take?

Перев’язка судин у рані або на протязі Vessel ligation in a wound or on a wound

Введення 10% розчину хлористого кальцію в/в Introduction of 10% calcium chloride solution IV

Повторне накладення стискаючої пов’язки Re-applying compression bandage

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

Пальцеве притиснення сонної арте-рїі Finger compression of the carotid artery

142 / 200
У хлопчика 12-ти років скарги на біль від холодного в 4б зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба глибока каріозна порожнина овальної форми у межах світлого розм’якшеного біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне по всій поверхні, реакція на холодовий подразник різко болісна, швидко минає після припинення його дії. Оберіть оптимальну лікувальну пасту: A 12-year-old boy complains of cold pain in the 4b tooth. Objectively: on the chewing surface of the 46th tooth, there is a deep, oval-shaped carious cavity within the light size 'hardened peripulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is painful over the entire surface, the reaction to a cold stimulus is sharply painful, quickly passes after its action is stopped. Choose the optimal therapeutic paste:

Гідроксикальційвмісна Hydroxycalcium-containing

Йодоформна Iodoformna

Цинк-євгенолова Zinc eugenol

Тимолова Timolova

Кортикостероїдна Corticosteroid

143 / 200
До ортодонта звернулися батьки 12-річного хлопчика зі скаргами на естетичні нєдоліки. Об’єктивно: обличчя подовжене за рахунок збільшення висоти нижньої третини обличчя. Верхня губа сплощена, носо-губні складки згладжені, збільшений кут нижньої щелепи. Прикус постійних зубів. Нижні різці перекривають верхні до 1/2 висоти коронки. 46/36 зуби контактують з 15/25 і ме-зіальними горбиками 16/26 зубів. До якого класу за Енглем відноситься описана вище патологія? The parents of a 12-year-old boy approached the orthodontist with complaints about aesthetic defects. Objectively: the face is elongated due to the increase in the height of the lower third of the face. The upper lip is flattened, the nose -labial folds are smoothed, the angle of the lower jaw is increased. Bite of permanent teeth. The lower incisors overlap the upper ones up to 1/2 of the height of the crown. 46/36 teeth are in contact with 15/25 and mesial cusps of 16/26 teeth. What class according to Engle belongs to pathology described above?

III клас III клас

I клас I клас

II клас 2 підклас II class 2 subclass

II клас 1 підклас II class 1 subclass

IV клас Class IV

144 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8-ми років зі скаргами на неправильне розташування зуба на верхній щелепі. Під час обстеження: 12 розташований піднебінно. Місця у зубній дузі немає. У якому напрямку визначається аномалія розташування 12? Parents with an 8-year-old child came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the tooth on the upper jaw. During the examination: 12 is located palatally. There is no space in the dental arch In what direction is the anomaly of location 12 determined?

Сагітальний Sagittal

Навколо вісі Around the axis

Вертикальний Vertical

Горизонтальний Horizontal

Трансверзальний Transverse

145 / 200
Дівчина 18-ти років скаржиться на підвищену чутливість до солодкого і кислого у ділянці 34, 33, 32, 43, 44. Об’єктивно: у пришийковій ділянці поодинокі крейдоподібні матові плями з нечіткими краями. Який метод обстеження найбільш вірогідно підтвердить діагноз? An 18-year-old girl complains of increased sensitivity to sweet and sour in areas 34, 33, 32, 43, 44. Objectively: in the cervical area, single chalk-like matte spots with indistinct edges. Which examination method is most likely to confirm the diagnosis?

Вітальне забарвлення Welcoming color

Термометрія Thermometry

Рентгенографія X-ray

Пальпація Palpation

Електроодонтометрія Electroodontometry

146 / 200
У хлопчика 6-ти років 'пташине обличчя', рот відкриває на 1 см з утрудненням, нижня щелепа недорозвинена, малорухома. На рентгенограмі - суглобова щілина скроневонижньощелепного суглоба не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old boy has a 'bird's face', opens his mouth 1 cm with difficulty, the lower jaw is underdeveloped, immobile. On the X-ray, the joint gap of the temporomandibular joint is not is determined. What is the most likely diagnosis?

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Артроз СНЩС Osteoarthritis of the TMJ

М’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

Синдром Робена Robin Syndrome

Хронічний артрит Chronic arthritis

147 / 200
У хворого 29-ти років з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки зліва пальпаторно визначається: порушення рельєфу нижнього краю орбіти, бічного краю орбіти, порушення вилично-альвеолярного паростка. Який попередній діагноз? In a 29-year-old patient with damage to the maxillofacial area on the left, palpation can be determined: a violation of the relief of the lower edge of the orbit, the lateral edge of the orbit, a violation of the zygomatic-alveolar bud. What previous diagnosis?

Пошкодження виличної кістки Damage of the zygomatic bone

Пошкодження гілки нижньої щелепи Damage of the branch of the lower jaw

Пошкодження кісток носа Damage to the bones of the nose

Пошкодження виличної дуги Damage of the zygomatic arch

Пошкодження верхньої щелепи Damage of the upper jaw

148 / 200
Дитина 4-х років не вимовляє деякі зубо-ясенні звуки. При огляді має місце парусоподібний тяж від передньо-нижньої ділянки до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old child does not pronounce some dental-gum sounds. On examination, there is a sail-like cord from the front-lower area to the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What the most likely diagnosis?

Коротка вуздечка язика Short tongue frenulum

Ранула Ранула

- -

Перенесена травма язика Tongue Injury Suffered

Аномалія розвитку язика Anomaly of tongue development

149 / 200
До якої групи відбиткових матеріалів відносять гіпс? To which group of impression materials is gypsum?

Твердокристалічні Solid crystal

Термостійкі Heat resistant

Термопластичні Thermoplastic

Еластичні Elastic

Тверді Solid

150 / 200
У хворої 39-ти років після проведеного обстеження встановили діагноз: амелобластома нижньої щелепи. Який метод лікування показаний хворій? After an examination, a 39-year-old patient was diagnosed with ameloblastoma of the lower jaw. What treatment method is indicated for the patient?

Резекція ділянки нижньої щелепи Resection of the lower jaw

Комбіноване лікування Combined treatment

Променева терапія Radiotherapy

Вишкрібання патологічного вогнища (кюретаж) Scraping of a pathological focus (curettage)

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

151 / 200
Хворого 60-ти років госпіталізовано з вогнепальним переломом нижньої щелепи. Яка найбільш типова клінічна картина при вогнепальних пораненнях? A 60-year-old patient was hospitalized with a gunshot fracture of the lower jaw. What is the most typical clinical picture of gunshot wounds?

Дрібно- та крупнооскольчасті переломи з пошкодженням м’яких тканин в ділянці переломів, порушення прикусу Small and large comminuted fractures with soft tissue damage in the area of ​​the fractures, malocclusion

Зміщені відламки, прикус порушено Displaced fragments, broken bite

Непошкоджені м’які тканини в ділянці перелому Intact soft tissues in the fracture area

Косі переломи Oblique fractures

Незначна кровотеча, м’які тканини не пошкоджено Minor bleeding, no soft tissue damage

152 / 200
Хворій 58-ми років після комплексного обстеження встановлено діагноз: деформуючий артроз скронево-нижньощелепного суглобу на фоні часткової вторинної адентії. Визначте найбільш адекватну лікувальну тактику: After a comprehensive examination, a 58-year-old patient was diagnosed with: deforming arthrosis of the temporomandibular joint on the background of partial secondary adentia. Determine the most adequate treatment tactics:

Адекватне протезування та проведення бесіди про необхідність двостороннього жування Adequate prosthetics and conducting a conversation about the need for bilateral chewing

Адекватне протезування Adequate prosthesis

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Виготовлення індивідуальної гіпсової пращі Manufacturing an individual plaster sling

Резекція суглобових голівок з подальшим формуванням несправжніх суглобів Resection of articular heads with subsequent formation of false joints

153 / 200
Хворий 44-х років поступив до щелепно-лицевого відділення зі скаргами на інтенсивний біль у зубах на верхній щелепі, хворіє біля 6-ти днів. Після огляду хворого лікар встановив діагноз: гострий одонтогений остеомієліт. Яка тактика лікування даної патології? A 44-year-old patient was admitted to the maxillofacial department with complaints of intense toothache on the upper jaw, has been ill for about 6 days. After examining the patient, the doctor established the diagnosis: acute odontogenic osteomyelitis. What is the treatment strategy for this pathology?

Видалення причинного зуба, адекватне дренування вогнища запалення, протизапальна терапія Removal of the causative tooth, adequate drainage of the focus of inflammation, anti-inflammatory therapy

Протизапальна, інфузійно-дезінтоксикаційна терапія Anti-inflammatory, infusion-detoxification therapy

Секвестректомія, фізіотерапія Sequestrectomy, physiotherapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Секвестректомія, видалення причинного зуба Sequestrectomy, removal of the causative tooth

154 / 200
Пацієнтка 13-ти років скаржиться на косметичний недолік. Об’єктивно: розширені зубні ряди, треми і діастеми між фронтальними зубами, протрузія верхніх і нижніх різців, співвідношення перших молярів по I класу за Енглем. Призначте лікування даної патології: A 13-year-old female patient complains of a cosmetic defect. Objectively: widened tooth rows, three and diastemas between the front teeth, protrusion of upper and lower incisors, ratio of the first molars according to Engle class I. Prescribe the treatment of this pathology:

Еджуайз-техніка Edgewise technique

Регулятор функцій Френкля Frankle function regulator

Піднебінна пластинка з накусо-чною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with bite area in the frontal area

Міофункціональний трейнер Myofunctional trainer

Моноблок Андрезена-ІЬйпля Andresen-Jipple's Monoblock

155 / 200
Хлопчику 12 років. Під час профілактичного огляду виявлено аномалію положення зубів 23 зуб прорізався на місці латерального різця, а 22 зуб - на місці ікла. Який найбільш імовірний діагноз? The boy is 12 years old. During the preventive examination, an abnormality in the position of the teeth was detected. The 23rd tooth erupted at the site of the lateral incisor, and the 22nd tooth erupted at the site of the canine. What is the most likely diagnosis?

Транспозиція латерального різця та ікла Transposition of lateral incisor and canine

Тортоаномалія латерального різця та ікла Tortoanomaly of lateral incisor and canine

Дистальне положення латерального різця Distal position of lateral incisor

Мезіальне положення ікла Mesial position of canine

Дистальне положення латерального різця і мезіальне положення ікла Distal position of lateral incisor and mesial position of canine

156 / 200
Дівчинка 6-ти років звернулась до лікаря із скаргами на болі при вживанні гарячої та холодної їжі. Об’єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні 65 зуба в межах біляпульпарного дентину. Стінки і дно пігментовані, дентин легко знімається екскаватором. Зондування дна порожнини болісне, реакція на термічні подразники позитивна, але проходить після усунення подразника. Яка лікувальна тактика? A 6-year-old girl went to the doctor complaining of pain when eating hot and cold food. Objectively: a carious cavity on the chewing surface of tooth 65 within the peripulpal dentin. The walls and bottom are pigmented, dentin is easily removed with an excavator. Probing the bottom of the cavity is painful, the reaction to thermal stimuli is positive, but passes after the stimulus is removed. What are the treatment tactics?

Накладання одонтотропної пасти Applying odontotropic paste

Пломбування каріозної порожнини амальгамою Filling of carious cavity with amalgam

Накладання резорцин-формалінової пасти Applying resorcinol-formalin paste

Накладання параформальдегідної пасти Applying paraformaldehyde paste

Пломбування каріозної порожнини силідонтом Filling of carious cavity with silydont

157 / 200
До стоматолога звернувся працівник заводу по виробництву кислот із скаргами на відчуття злипання зубів при змиканні та болі від температурних та хімічних подразників. Об’єктивно: емаль різців та ікол сірого кольору без блиску, коронкова частина стерта на 1 /3 висоти, ріжучий край овальної форми. Який найбільш імовірний діагноз? An employee of an acid production plant approached the dentist with complaints of a feeling of teeth sticking together when clenching and pain from temperature and chemical irritants. Objectively: the enamel of the incisors and canines is gray color without shine, the crown part is erased on 1/3 of the height, the cutting edge is oval. What is the most likely diagnosis?

Кислотний некроз зубів Acid necrosis of teeth

Комп’ютерний некроз зу6ів Computer necrosis of teeth

Променевий некроз зубів Radiation necrosis of teeth

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

158 / 200
У пацієнта 17-ти років діагностовано остеобластокластому (кістозна форма). На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи вогнище резорбції кісткової тканини із зоною склерозу навколо; виявлено множинні дрібні порожнини, горизонтальна резорбція коренів зубів, що знаходяться в зоні пухлини. Яке лікування показане хворому? A 17-year-old patient was diagnosed with osteoblastoclastoma (cystic form). On the radiograph of the right half of the lower jaw, a focus of bone tissue resorption with a zone of sclerosis around it; multiple small cavities were detected, horizontal resorption of the roots of the teeth located in the area of ​​the tumor. What treatment is indicated for the patient?

Хірургічне Surgical

Симптоматичне Symptomatic

Комбіноване Combined

Променева терапія Radiotherapy

Хіміотерапія Chemotherapy

159 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на гострий біль у ділянці нижньої щелепи справа, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5oC, утруднене ковтання. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку нижньої третини правої щоки та підщелепної ділянки. Спостерігається набряк слизової в ділянці 83, 84 та 85 зубів з обох боків альвеолярного відростка, зуби рухомі, перкусія позитивна, симптом Вен-сана. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old boy complains of sharp pain in the area of ​​the lower jaw on the right, general weakness, an increase in body temperature to 38.5oC, difficulty swallowing. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the lower third of the right cheek and the submandibular area. There is swelling of the mucosa in the area of ​​teeth 83, 84 and 85 on both sides of the alveolar process, the teeth are mobile, percussion is positive, Wen-san's symptom. What is the most likely diagnosis?

Юстрий одонтогенний остеомієліт Ostrative odontogenic osteomyelitis

Одонтогенна флегмона піднижньо-щелепної ділянки Odontogenic phlegmon of the submandibular area

Одонтогенний гострий гнійний лімфаденіт Odontogenic acute purulent lymphadenitis

Одонтогенний гострий гнійний періостит Odontogenic acute purulent periostitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

160 / 200
Дівчинка 7-ми років звернулася зі скаргами на припухлість обличчя зліва, пульсуючий біль на нижній щелепі, підвищення температури до 37,5oC, загальну слабкість. Об’єктивно: асиметрія обличчя, відкривання рота обмежене. В ротовій порожнині набряк, гіперемія слизової оболонки в ділянці 74, 75, 76 зубів. В 74 зубі каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба, перкусія позитивна. Під час пальпації потовщення альвеолярного паростка з вестибулярної сторони. 74 зуб має рухомість II ступеня. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old girl complained of facial swelling on the left side, throbbing pain in the lower jaw, temperature rise to 37.5oC, general weakness. Objectively: asymmetry of the face, opening of the mouth is limited. In the oral cavity, swelling, hyperemia of the mucous membrane in the area of ​​teeth 74, 75, 76. In tooth 74, a carious cavity connected to the cavity of the tooth, percussion is positive. During palpation, thickening of the alveolar bud from the vestibular side. 74 tooth has grade II mobility. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи Acute purulent odontogenic periostitis of the lower jaw

Хронічний остеомієліт в стадії загострення Chronic osteomyelitis in the acute stage

Абсцес піднижньощелепної ділянки Abscess of the submandibular region

Юстрий періодонтит 74 зуба Ustri periodontitis of tooth 74

Юстрий гнійний остеомієліт нижньої щелепи Oyster purulent osteomyelitis of the lower jaw

161 / 200
До стоматолога звернулась пацієнтка 48-ми років зі скаргами на болі від температурних та хімічних подразників та наявність косметичних дефектів, які виникли протягом півроку. Під час огляду в 11, 12, 21, 22 зубах виявлені поверхневі дефекти овальної форми на випуклій частині вестибулярної поверхні коронки з гладеньким, щільним, блискучим дном. В анамнезі тиреотоксикоз. Який імовірний діагноз? A 48-year-old female patient came to the dentist with complaints of pain from temperature and chemical irritants and the presence of cosmetic defects that had occurred within six months. During the examination at 11, In teeth 12, 21, 22, oval-shaped surface defects were found on the convex part of the vestibular surface of the crown with a smooth, dense, shiny bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the probable diagnosis?

Ерозія твердих тканин емалі Erosion of hard enamel tissues

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Поверхневий карієс Surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

162 / 200
У пацієнта 56-ти років встановлено діагноз: генералізоване патологічне стирання зубів на 1 /2 висоти коронки зуба. Нижній відділ обличчя зменшений, прикус різко знижений. Який метод лікування найбільш раціональний? A 56-year-old patient was diagnosed with: generalized pathological wear of teeth on 1/2 the height of the tooth crown. The lower part of the face is reduced, the bite is sharply reduced. What is the treatment method the most rational?

Відновлення висоти прикусу ортопедичним лікуванням Bite height restoration by orthopedic treatment

Лікування не потрібне No treatment required

Відновлення коронок зубів пара-пульпарними штифтами та композитними матеріалами Restoration of tooth crowns with para-pulpal pins and composite materials

Відновлення анатомічної форми зубів пломбувальними матеріалами Restoration of the anatomical shape of teeth with filling materials

Відновлення висоти прикусу за допомогою внутрішньоканальних анкерів з подальшим пломбуванням Restoration of bite height using intracanal anchors followed by sealing

163 / 200
Дівчинці 1 рік. Батьки звернулись зі скаргами на високу температуру тіла (до 39oC), дитина неспокійна, погано спить, не їсть. Хворіє третій день. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, лег- ко кровоточить. Слизова оболонка твердого піднебіння, щік та губ вкрита афтами. Який найбільш імовірний діагноз? The girl is 1 year old. The parents complained of a high body temperature (up to 39oC), the child is restless, sleeps poorly, does not eat. She has been sick for the third day. Objectively : the mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, and bleeds easily. The mucous membrane of the hard palate, cheeks, and lips is covered with aphthae. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

ХРАС ХРАС

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

164 / 200
Дівчинка 5-ти років лікується з приводу гострого герпетичного стоматиту середньої форми важкості. Хворіє 5-й день, нових висипань немає. Які препарати необхідно призначити після антисептичної обробки ротової порожнини на даній стадії захворювання? A 5-year-old girl is being treated for acute herpetic stomatitis of moderate severity. She has been ill for the 5th day, there are no new rashes. What drugs should be prescribed after antiseptic treatment of the mouth cavities at this stage of the disease?

Кератопластичні засоби Keratoplasty means

Знеболюючі препарати Painkillers

Протигрибкові мазі Antifungal ointments

Антибіотики Antibiotics

Противірусні мазі Antiviral ointments

165 / 200
Юнаку 16 років. Скарги на затримку прорізування 12 зуба. В порожнині рота: 52 зуб рухомість I ступеня. Які додаткові методи обстеження необхідно провести? The young man is 16 years old. Complaints about delayed eruption of the 12th tooth. In the oral cavity: 52nd tooth mobility of the 1st degree. What additional methods of examination should be performed?

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

Вимірювання довжини зубного ряду за Корхгаузом Measuring the length of the tooth row according to Korchhaus

Телерентгенографія Telerentgenography

Вимірювання ширини зубного ряду за Поном Measurement of tooth row width according to Pon

Вимірювання зубного ряду за Сна-гіною Measurement of tooth row according to Sna-gina

166 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулась з метою протезування. Об’єктивно: відсутність 35, 36, 37 зубів; 25, 26,27 зуби зміщені в сторону дефекту. Діагноз: часткова вторинна адентія у боковій ділянці на нижній щелепі, що ускладнена першою формою феномена ПоповаЮдона 16, 25, 26 зубів. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 38-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: teeth 35, 36, 37 are missing; teeth 25, 26, 27 are displaced towards the defect. Diagnosis: partial secondary adentia in the lateral area on the lower jaw, which is complicated by the first form of the Popov-Yudon phenomenon of teeth 16, 25, 26. What method of treatment is indicated in this case?

Послідовна дезоклюзія з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Sequential deocclusion followed by replacement of defects in the dentition

Апаратурний Hardware

Хірургічний Surgical

Зішліфовування твердих тканин зрушених зубів з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Grinding of hard tissues of displaced teeth followed by replacement of tooth row defects

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

167 / 200
Жінці 26-ти років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпозит 'Charism' лікар вирішив використати склоіономер 'Уіїгешег'. На якому рівні повинна знаходитись межа переходу склоіономера в композит в даному випадку? A 26-year-old woman is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open sandwich method. As a basis for the photocomposite 'Charism', the doctor decided to use glass ionomer 'Uiigesheg'. At what level should be the transition limit of glass ionomer to composite in this case?

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

На будь-якому рівні At any level

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

168 / 200
Чоловік 50-ти років звернувся до клініки з метою протезування. Прийняте рішення виготовити повні штамповані коронки на 26 та 27 зуби. Який матеріал використовують для виготовлення коронок в цьому випадку? A 50-year-old man applied to the clinic for prosthetics. The decision was made to make full stamped crowns for teeth 26 and 27. What material is used to make the crowns in this case ?

Нержавіюча сталь Stainless steel

Срібно-паладієвий сплав Silver-palladium alloy

Кобальто-хромовий сплав Cobalt-chromium alloy

Легкоплавкий сплав Fusible Alloy

Припій Solder

169 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся зі скаргами на випадіння пломб у 36, 37 зубах. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 36, 37 зубів каріозні порожнини середніх розмірів у межах плащового дентину. У пацієнта рівень гігієни незадовільний, індекс КПВ -15. Виберіть найдоцільніший метод пломбування: A 29-year-old patient complained about the loss of fillings in 36, 37 teeth. Objectively: on the chewing surfaces of 36, 37 teeth, medium-sized carious cavities in within the mantle dentin. The patient's level of hygiene is unsatisfactory, the KPV index is -15. Choose the most appropriate filling method:

Сандвіч-техніка Sandwich equipment

Бондінг-техніка Bonding technique

Адгезивна техніка Adhesive technique

Пряма техніка Direct technique

Пошарова техніка Layer technique

170 / 200
Хлопчик 9-ти років. Скарги батьків на постійне ротове дихання (в анамнезі - видалені аденоїди). Об’є- ктивно: звужені верхній і нижній зубні ряди, готичне піднебіння, співвідношення перших молярів по I класу за Енглем. Призначте лікування даної патології: 9-year-old boy. Parents' complaints of constant mouth breathing (adenoids removed in history). Objectively: narrowed upper and lower tooth rows, gothic palate, ratio of the first molars according to Engle class I. Prescribe the treatment of this pathology:

Розширюючи пластинки та міогім-настичні вправи Expanding plates and myogymnastic exercises

Моноблок Андрезена-ГЬйпля Monobloc Andrezena-Hyple

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Пластинка на нижню щелепу з оклюзійними накладками Mandibular plate with occlusal overlays

Піднебінна пластинка з сектором у фронтальній ділянці Palate plate with a sector in the frontal area

171 / 200
Юнак 16-ти років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясеневий край гіпе-ремований, під час пальпації виступає кров з верхівок ясенних сосочків, па-родонтальні кишені відсутні, на зубах в пришийковій ділянці зубний наліт. На рентгенограмі: висота міжальвео-лярних перегородок і цілісність компактної пластинки на їх верхівках не змінені. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old boy complains of bleeding from the gums while brushing his teeth. Objectively: the gingival margin is hyper-removed, during palpation, blood protrudes from the tips of the gums papillae, periodontal pockets are absent, there is dental plaque on the teeth in the cervical region. On the radiograph: the height of the interalveolar septa and the integrity of the compact plate on their tops have not changed. What is the most likely diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз початкового ступеня Primary periodontitis

Пародонтит I ступеня Periodontitis of the first degree

Пародонтит початкового ступеня Primary periodontitis

172 / 200
Жінка 30-ти років скаржиться на кровотечу з ясен під час їжі та чищення зубів. Об’єктивно: ясенний край гіперемований, кровить під час пальпації, пародонтальні кишені глибиною до 1 мм, на зубах в пришийковій ділянці зубний наліт. На Ro-грамі остеопороз верхівок міжальвеоляр-них перегородок, цілісність компактної пластинки на їх верхівках порушена. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old woman complains of bleeding gums while eating and brushing her teeth. Objectively: the gingival margin is hyperemic, it bleeds during palpation, the periodontal pockets are deep up to 1 mm, there is dental plaque on the teeth in the cervical area. On the Ro-gram, osteoporosis of the tops of the interalveolar septa, the integrity of the compact plate on their tops is broken. What is the most likely diagnosis?

Пародонтит початкового ступеня Primary periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз початкового ступеня Primary periodontitis

Пародонтит I ступеня Periodontitis of the first degree

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

173 / 200
Хлопчику 2 роки, мати висуває скарги на наявність дефектів на різцях верхньої і нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися вчасно, з наявністю дефектів. Об’єктивно: на центральних і латеральних різцях верхньої і нижньої ще- лепи наявні дефекти емалі в ділянці ріжучого краю. Діагноз: системна гіпоплазія ріжучого краю 81, 82, 71, 72, 61, 62, 51, 52 зубів. У який період розвитку зубів відбувся патологічний вплив на тверді тканини зубів? The boy is 2 years old, the mother complains about the presence of defects on the incisors of the upper and lower jaw. It is known from the anamnesis that the teeth erupted on time, with the presence of defects. Objectively : on the central and lateral incisors of the upper and lower jaw, there are enamel defects in the area of ​​the cutting edge. Diagnosis: systemic hypoplasia of the cutting edge of teeth 81, 82, 71, 72, 61, 62, 51, 52. In what period of tooth development did the pathological the effect on the hard tissues of the teeth?

В першій половини вагітності In the first half of pregnancy

Відразу після народження дитини Immediately after the birth of the child

В перший місяць життя дитини In the first month of the child's life

В період новонародженності In the newborn period

На усьому протязі вагітності Throughout pregnancy

174 / 200
Студент 17-ти років скаржиться на ниючий, самочинний біль на нижній щелепі справа, біль посилюється під час накушування, рухливість зуба та відчуття, що цей зуб 'виріс'. Об’єктивно: ясна на нижній щелепі справа без змін, в 36 зубі - пломба, електрозбудливість тканини зуба становить понад 100 мкА. Який діагноз можна припустити? A 17-year-old student complains of an aching, spontaneous pain in the lower jaw on the right, the pain increases during biting, tooth mobility and the feeling that this tooth has 'grown' . Objectively: the gums on the lower jaw on the right are unchanged, there is a filling in tooth 36, the electrical excitability of the tooth tissue is over 100 μA. What diagnosis can be assumed?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

175 / 200
Під час первинного відвідування у дівчинки 11-ти років визначена V-подібна форма верхнього зубного ряду; 12, 11, 21 та 22 зуби повернуті навколо вісі. Яка нормальна форма верхнього зубного ряду у постійному прикусі? During the initial visit, an 11-year-old girl has a V-shaped upper dentition; teeth 12, 11, 21 and 22 are rotated around the axis. What is normal the shape of the upper dentition in a permanent bite?

Напівеліпс Semi-ellipse

Трапеція Trapezoid

Парабола Parabola

Півколо Semicircle

V-подібна V-shaped

176 / 200
У пацієнта 11-ти років під час профілактичного огляду визначено зміщення нижньої щелепи вліво. Який конструктивний елемент орто-донтичного апарату дозволить змістити нижню щелепу? In an 11-year-old patient, a shift of the lower jaw to the left was determined during a preventive examination. What structural element of the orthodontic apparatus will allow the shift of the lower jaw?

Похила площина Inclined plane

Вестибулярна дуга Vestibular arch

Губний пелот Lip Pelot

Односторонній гвинт One-way screw

Щічний щит Shield Shield

177 / 200
У 9-ти річної дитини скупчене розташування зубів у передніх ділянках обох щелеп. Визначено вкорочення вуздечки язика III типу та неправильну вимову звуків 'р', 'л'. Що є причиною мовного порушення? A 9-year-old child has a crowded arrangement of teeth in the front areas of both jaws. Shortening of the frenulum of the tongue of type III and incorrect pronunciation of the sounds 'r', 'l' were determined. What is the cause of language disorder?

Аномалiя вуздечки язика Anomaly of tongue frenulum

Аномалiя положення 22 зуба Anomaly position of tooth 22

Прикушування кінчика язика Tongue tip biting

Закушування верхньої губи Upper lip biting

Ротове дихання Mouth breathing

178 / 200
Хвора 41-го року звернулася у клініку з метою протезування травмованого зуба. Після об’єктивного обстеження вибрана конструкція -куксова коронка на 11 зуб. Який із воскових матеріалів доцільно використовувати для моделювання куксо-вої вкладки? A 41-year-old patient applied to the clinic for prosthetics of an injured tooth. After an objective examination, a stump crown for the 11th tooth was selected. Which wax material is appropriate use for modeling the stump tab?

Лавакс Лавакс

Восколіт-2 Voskolit-2

Восколіт-1 Voskolit-1

Модевакс Modevax

Формодент Formodent

179 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 70-ти років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 70-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the orthopedic dentistry clinic with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objective: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки Incorrect adjustment of individual spoon

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly defined central occlusion height

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

180 / 200
Під час проведення сріблення кореневих каналів з приводу лікування хронічного гранулюючого періодон-титу 16 у пацієнта 32-х років, розчин нітрату срібла випадково потрапив на слизову оболонку щоки хворого. Який розчин необхідно застосувати для обробки слизової оболонки для надання невідкладної допомоги при даному ускладненні? During silvering of root canals for the treatment of chronic granulating periodontitis 16 in a 32-year-old patient, silver nitrate solution accidentally got on the mucous membrane of the patient's cheek. What solution should be used to treat the mucous membrane to provide emergency care for this complication?

3% розчин натрію хлориду 3% sodium chloride solution

0,5% розчин лимонної кислоти 0.5% citric acid solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

0,02% розчин хлоргексидину 0.02% chlorhexidine solution

1% розчин гідрокарбонату натрію 1% sodium bicarbonate solution

181 / 200
У хворої 29-ти років встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 36 зуба. Проведено препарування каріозної порожнини та порожнини зуба. Яким інструментом слід проводити видалення пульпи? A 29-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 36. The carious cavity and tooth cavity were prepared. What instrument should be used to remove the pulp?

Пульпекстрактор Pulpextractor

Gates-Gliddenбор Gates-Gliddenбор

Коренева голка Root Needle

Дриль-бор Drill-bor

К-файл K-file

182 / 200
На профілактичному огляді виявлено дітей із здоровою ротовою порожниною. До якої диспансерної групи їх слід віднести? Children with a healthy oral cavity were found during the preventive examination. To which dispensary group should they be assigned?

I I

II II

Не підлягають диспансеризації Not subject to dispensation

III III

- -

183 / 200
У пацієнта 46-ти років під час лікування карієсу 36,37 зубів з’явилась гіперемія шкіри обличчя, виникли нудота, головний біль, шум у вухах, поява туману перед очима. Яка першочергова тактика лікаря-стоматолога? In a 46-year-old patient, during the treatment of caries of 36,37 teeth, hyperemia of the skin of the face appeared, nausea, headache, tinnitus, fog appeared in front of the eyes. What is the dentist's primary tactic?

Виміряти артеріальний тиск Measure blood pressure

Ввести димедрол 1% розчин 1,0 мл дом’язево Inject diphenhydramine 1% solution 1.0 ml intramuscularly

Дати вдихнути пари нашатирного спирту Inhale ammonia fumes

Дати пацієнту випити солодкий напій Give the patient a sweet drink

Продовжити лікування 36, 37 зубів Continue treatment of 36, 37 teeth

184 / 200
Хворий 40-ка років звернувся до стоматолога із скаргами на зміни вигляду язика. Об’єктивно: на спинці задньої третини язика по середній лінії видно утворення овальної форми з розміром в поперечнику 2 см. Поверхня його блискуча, за рахунок атрофії сосочків язика, горбиста. Утворення ущільнене, під час пальпації безболісне, колір його червоний. Лімфовузли інтактні. Який заключний діагноз? A 40-year-old patient turned to the dentist with complaints about changes in the appearance of the tongue. Objectively: on the back of the back third of the tongue, along the midline, an oval-shaped formation with the size 2 cm in diameter. Its surface is shiny, due to the atrophy of the papillae of the tongue, bumpy. The formation is compacted, painless during palpation, its color is red. The lymph nodes are intact. What is the final diagnosis?

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossitis

І£нгер-Меллеровський язик I£nger-Meller language

Ракова пухлина Cancer tumor

Гума язика Gum tongue

Географічний язик Geographic language

185 / 200
Під час диспансерного огляду хворий 24-х років, який хворіє на флюороз, поскаржився на підвищену чутливість зубів. Яку зубну пасту слід рекомендувати для щоденного застосування? During the dispensary examination, a 24-year-old patient suffering from fluorosis complained of increased tooth sensitivity. What toothpaste should be recommended for daily use?

З вмістом кальцію і фосфору Contains calcium and phosphorus

З екстрактом шавлії With sage extract

З амінофторидом With aminofluoride

З метронідазолом With metronidazole

З вмістом хлоргексидину With the content of chlorhexidine

186 / 200
Пацієнтці 38-ми років планується проведення тимчасової обтурації кореневого каналу 35 зуба пастою гідроокису кальцію на 3 тижні. Яким пломбувальним матеріалом краще закрити коронкову частину? A 38-year-old patient is scheduled to undergo temporary obturation of the root canal of tooth 35 with calcium hydroxide paste for 3 weeks. What filling material is best to cover the crown part?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Дентин-паста Dentine Paste

Хімічний композит Chemical composite

Не має значення Doesn't matter

Водний дентин Aqueous dentine

187 / 200
У хворої 13-ти років під час ен-додонтичної обробки каналів 36 зуба зроблено перфорацію дна порожнини зуба. Який матеріал слід використати для закриття перфорації? A 13-year-old patient had a perforation of the bottom of the tooth cavity during the endodontic treatment of the canals of tooth 36. What material should be used to close the perforation?

Мінеральний триоксидний агрегат Mineral trioxide aggregate

Композит Composite

Амальгама Amalgam

Фосфат-цемент Phosphate Cement

Гідроокис кальцію Calcium hydroxide

188 / 200
Хворій 17-ти років проводиться лікування карієсу 17 зуба другого класу за Блеком. Медіальна стінка порожнини розташована на рівні ясни. Який інструмент обрати для фінірування приясенного краю порожнини? A 17-year-old patient is being treated for caries of the 17th tooth of the second class according to Black. The medial wall of the cavity is located at the level of the gingiva. What instrument should be chosen for finishing the perigingival edge of the cavity?

Тример Тример

Твердосплавний бор Carbide Bur

Сталевий бор Steel boron

Алмазний бор Diamond Forest

Карбідна голівка Carbide head

189 / 200
Пацієнт 38-ми років скаржиться на формування нориці в межах вер- хівки кореня 21 зуба. Із анамнезу періостеотомія проводилась 4 місяці тому. На Ro-грамі: канал 21 зуба пломбований частково, над верхівкою виявлений осередок деструкції з чіткими контурами розміром 5 мм. Яке втручання показане? A 38-year-old patient complains of the formation of a fistula within the apex of the root of tooth 21. From the anamnesis, a periosteotomy was performed 4 months ago. On Ro-gram: channel 21 the tooth is partially filled, a focus of destruction with clear contours measuring 5 mm was found above the apex. What intervention is indicated?

Цистектомія із резекцією верхівки кореня Cystectomy with root apex resection

Видалення зуба Tooth removal

Медикаментозне лікування Medical treatment

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Розкриття каналу кореня Opening the root channel

190 / 200
Дівчинка 10-ти років має діасте-му до 2 мм між центральними різцями за рахунок укороченої широкої вуздечки верхньої губи. Прикус орто-гнатичний, глибокий. Яка тактика лікаря? A 10-year-old girl has a diastema of up to 2 mm between the central incisors due to a shortened wide frenum of the upper lip. The bite is orthognathic, deep. What are the doctor's tactics ?

Френопластика трикутними клаптями Phrenoplasty with triangular flaps

Френоектомія Phrenectomy

Провести френопластику пізніше Perform phrenoplasty later

Френотомія Frenotomy

Диспансерний нагляд Dispensary Viewer

191 / 200
Хворий 53-х років під час епілептичного нападу травмував язик. При огляді відмічається кровотеча з поперечної рани язика, краї рани нерівні. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient injured his tongue during an epileptic attack. On examination, bleeding from a transverse wound of the tongue is noted, the edges of the wound are uneven. What is the most likely diagnosis?

Покусана рана язика Bite wound tongue

Різана рана язика Cut tongue wound

Забита рана язика Tongue wound blocked

Рублена рана язика Cut tongue wound

Колота рана язика Language puncture wound

192 / 200
У хворої 48-ми років після травми голови, шиї та грудної клітки відмічається утруднене, хрипляче та свистяче дихання, загальний неспокій, загальний ціаноз. Зіниці розширені, шийні та грудні м’язи напружені, вени на шиї розширені. Ps- 1б0/хв. Загальний стан швидко погіршується. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient after a head, neck and chest injury has difficulty breathing, wheezing and wheezing, general restlessness, general cyanosis. Pupils are dilated, cervical and The chest muscles are tense, the veins on the neck are dilated. Ps- 1b0/min. The general condition is rapidly deteriorating. What is the most likely diagnosis?

Асфіксія Asphyxia

Набряк Квінке Quincke edema

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

- -

193 / 200
Жінка 26-ти років госпіталізована з діагнозом: флегмона біляглотко-вого простору. Для огляду порожни- ни рота необхідно провести блокаду рухової порції III гілки трійчастого нерва. Який вид анестезії необхідно провести? A 26-year-old woman was hospitalized with a diagnosis of phlegmon of the parapharyngeal space. To examine the oral cavity, it is necessary to block the motor portion of the III branch of the trigeminal nerve. What type must anesthesia be performed?

Анестезія за методом Берше Anesthesia by the Bersche method

Мандибулярна анестезія E.Торусальна анестезія Mandibular anesthesia E.Torusal anesthesia

Позаротова мандибулярна анестезія Extraoral mandibular anesthesia

фільтраційна анестезія filtration anesthesia

194 / 200
У хворої 60-ти років гострий біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль нападоподібний, виникає раптово, посилюється та розповсюджується. Об’єктивно: при доторканні в проекції ментального отвору виникає напад болю, який поступово зменшується та зникає під час проведення анестезії. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient has acute pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, teeth of the lower jaw on the left. The pain is paroxysmal, occurs suddenly, intensifies and spreads. About 'objective: when touching in the projection of the mental foramen, an attack of pain occurs, which gradually decreases and disappears during anesthesia. What is the most likely diagnosis?

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Ілосодинія Ilosodynia

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

195 / 200
У хворої 25-ти років планується лікування хронічного поверхневого карієсу 24, V класу за Блеком. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу? A 25-year-old patient is scheduled to be treated for chronic surface caries 24, class V according to Black. Which filling material should be preferred?

Текучий композит Flow Composite

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Компомер Compomer

Амальгама Amalgam

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

196 / 200
Чоловік 20-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: 11 зуб змінений у кольорі, де-пульпований; прикус ортогнатичний. Планується виготовлення пластмасової коронки. Оберіть пластмасу для виготовлення коронки: A 20-year-old man applied for dental prosthetics. Objectively: the 11th tooth is discolored, de-pulped; the bite is orthognathic. It is planned to make a plastic crown. Choose a plastic for making a crown:

Сінма Сінма

Етакріл Ethacryl

Протакріл-М Protacryl-M

Карбодент Carbodent

Фторакс Ftorax

197 / 200
Дитина 8-ми років під час падін- ня отримала травматичне ушкодження коронок 11 та 21 зубів з частковим оголенням рога пульпи. Травма отримана годину тому. Яка лікарська тактика буде раціональною в даному випадку? An 8-year-old child suffered a traumatic injury to the crowns of 11 and 21 teeth during a fall with partial exposure of the pulp horn. The injury was received an hour ago. What medical tactics will be rational in this case?

Проведення вітальної ампутації пульпи Conducting welcome pulp amputation

Проведення девіталізації Executing devitalization

Пломбування зубів фотополімер-ними матеріалами Tooth filling with photopolymer materials

Пломбування зубів склоіономерни-ми цементами Teeth filling with glass ionomer cements

Видалення зубів Removal of teeth

198 / 200
Хвора 28-ми років звернулась до стоматолога зі скаргами на печіння і біль в язиці, зміну його кольору. Після об’єктивного обстеження лікарем був встановлений попередній діагноз - десквамативний глосит. У якого фахівця необхідно проконсультувати хвору? A 28-year-old patient turned to the dentist with complaints of burning and pain in the tongue, a change in its color. After an objective examination, the doctor established a preliminary diagnosis - desquamative glossitis. Which specialist should the patient consult with?

Гастроентеролог Gastroenterologist

Невропатолог Neurologist

Дерматолог Dermatologist

Ендокринолог Endocrinologist

Кардіолог Cardiologist

199 / 200
У стоматологічній клініці хворому 47-ми років була проведена анестезія 2% розчином лідокаїну 4 мл, після чого пацієнт раптом знепритомнів. Після швидкого огляду встановлені клінічні ознаки анафілактичного шоку. Які фармакологічні групи показані для застосування в даному випадку? In the dental clinic, a 47-year-old patient was anesthetized with a 2% lidocaine solution of 4 ml, after which the patient suddenly fainted. After a quick examination, clinical signs of anaphylactic shock were established. What pharmacological groups are indicated for use in this case?

Ілюкокортикоїдні гормони Ilucocorticoid hormones

Гіпертензивні препарати Hypertensive drugs

Гіпотензивні препарати Hypotensive drugs

Анальгезуючі препарати Analgesic drugs

Антибіотики Antibiotics

200 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

- -

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0