Крок 3 Медицина - 2010 весна (буклет)

1 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на гострий біль та різке обмеження рухів у правому кульшовому суглобі. Травму отримав внаслідок падіння з висоти. Об’єктивно: праве стегно ротоване досередини, приведене, зігнуте в кульшовому суглобі. Позитивний симптом пружного опору. Поперековий лордоз дещо збільшений. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient complains of acute pain and severe limitation of movement in the right hip joint. He was injured as a result of a fall from a height. Objectively: the right hip is internally rotated , adducted, flexed at the hip joint. Positive sign of elastic resistance. Lumbar lordosis slightly increased. What is the most likely diagnosis?

Перелом шийки стегна Fracture of femoral neck

Перелом тазу Pelvic fracture

Перелом діафізу стегна Fracture of femoral diaphysis

Вивих стегна Dislocation of the hip

Черезвертлюговий перелом стегна Transvertebral hip fracture

2 / 200
У хворого 63-х років раптово після емоційного навантаження виник напад серцебиття, знепритомнів. В анамнезі - ІХС протягом 8 років, 4 роки тому Q-інфаркт міокарда. Об’єктивно: стан важкий, шкіра волога, бліда. Пульс та кількість серцевих скорочень не підраховуються. АТ- 130/80 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС- 200/хв., QRS деформовані, розширені (0,14 с), дисоціація роботи передсердь та шлуночків. Який із засобів є препаратом першої черги у даного хворого? A 63-year-old patient suddenly had a heart attack after emotional stress, fainted. He has a history of coronary heart disease for 8 years, Q-myocardial infarction 4 years ago. About objectively: the condition is serious, the skin is moist, pale. The pulse and the number of heart contractions are not counted. BP - 130/80 mm Hg. ECG: heart rate - 200/min., QRS deformed, widened (0.14 s), dissociation work of the atria and ventricles. Which of the remedies is the first-line drug for this patient?

Натрію аденозинтрифосфат Sodium adenosine triphosphate

Дигоксин Digoxin

Верапаміл Verapamil

Строфантин Strophantin

Лідокаїн Lidocaine

3 / 200
Хворий 59-ти років на пляжі відчув сильний головний біль, виникло блювання. Знепритомнів і був госпіталізований. Об’єктивно: шкіра гіперемована, Ps- 92/хв, напружений. АТ- 180/130 мм рт.ст. Дихання за типом Чейн-Стокса. Симптом 'паруса'зліва. Опущення правого кута рота. Права рука падає, 'як пліть'. Права стопа ротована назовні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 59-year-old patient felt a severe headache on the beach, vomited. He fainted and was hospitalized. Objectively: the skin is hyperemic, Ps- 92/min, strained. BP- 180/130 mm Hg. Cheyne-Stokes breathing. Symptom 'sail' on the left. Lowering of the right corner of the mouth. The right arm falls 'like a raft'. The right foot is rotated outward. What is the most likely diagnosis?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Пухлина головного мозку Brain tumor

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

4 / 200
- річний юнак випадково наштов- хнувся колінним суглобом на металевий прут. Утворилась невелика рана (0,2х0,2 см) з якої деякий час виділялась світло- жовта в’язка рідина. Через 12 годин під- вищилась температура тіла до 39oC, з’я- вились слабкість, різкий біль у колінно- му суглобі. Об’єктивно: суглоб збільшений в об’ємі, шкіра над ним гіперемо- вана, гаряча на дотик. Який найбільш вірогідний діагноз? - a one-year-old boy accidentally pushed his knee joint on a metal rod. A small wound (0.2x0.2 cm) was formed, from which a light yellow viscous liquid. After 12 hours, the body temperature rose to 39oC, weakness, sharp pain in the knee joint appeared. Objectively: the joint is enlarged, the skin over it is hyperemic, hot on touch. What is the most likely diagnosis?

Гострий синовіїт Acute synovitis

Нагноєння рани суглоба Suppuration of a joint wound

Гемартроз Hemarthrosis

Перелом надколінка Fracture of patella

Гострий артрит Acute arthritis

5 / 200
Хворий 28-ми років на другий день після отруєння алкоголем надійшов зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, позиви на блювання, головний біль, появу сечі бурого кольору. Об’єктивно: Ps-80/хв., ритмічний, АТ- 160/105 мм рт.ст. В сечі: відносна щільність - 1,030, білок - 0,66 г/л, велика кількість еритроцитів. K + крові - 6,8 ммоль/л, креатинін та сечовина в 6 разів збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? On the second day after alcohol poisoning, a 28-year-old patient came in with complaints of general weakness, nausea, urges to vomit, headache, brown urine. About Objectively: Ps-80/min., rhythmic, BP- 160/105 mm Hg. In urine: relative density - 1.030, protein - 0.66 g/l, a large number of erythrocytes. Blood K + - 6.8 mmol/l, creatinine and urea increased 6 times. What is the most likely diagnosis?

Токсичний гепатит Toxic hepatitis

Токсичний гломерулонефрит Toxic glomerulonephritis

Токсичний панкреатит Toxic pancreatitis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Токсичний гастрит Toxic gastritis

6 / 200
Хворий 54-х років, який страждає на бронхоектатичну хворобу, викликав 'швидку допомогу'в зв’язку з виділенням під час кашлю яскравої пінистої крові. Відмічає задишку, загальну слабкість, запаморочення. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, АТ- 100/70 мм рт.ст., Ps- 96/хв., ритмічний. Лікар швидкої допомоги запідозрив легеневу кровотечу і прийняв рішення транспортувати хворого до торакального відділення. Яке положення слід надати хворому під час транспортування? A 54-year-old patient suffering from bronchiectasis called the 'emergency room' due to coughing up bright foamy blood. He notes shortness of breath, general weakness, dizziness. Objectively: the skin is pale, blood pressure - 100/70 mm Hg, Ps - 96/min, rhythmic. The emergency physician suspected pulmonary bleeding and decided to transport the patient to the thoracic department. What is the position should be given to the patient during transportation?

Колінно-ліктьове Knee-elbow

Напівсидячи, з поворотом голови набік Half-sitting, with head turned to one side

Звичайне, з піднятим головним кінцем Normal, with raised head end

Горизонтальне Horizontal

З опущеним головним кінцем With leading end omitted

7 / 200
У хворої 32-х років скарги на інтенсивний постійний біль у животі, нудоту, лихоманку. Хворіє 3 доби, вживала знеболюючі препарати. Об’єктивно: температура 38,9oC. Язик обкладений, сухий. В правій здухвинній ділянці є напруження м’язів, різка болісність, пальпується округле утворення 10х7 см, балотуюче, різко болюче. Симптом Щоткина в цьому місці різко позитивний. Місячні без змін. В крові: лейк.- 15,6 • 104 * * * * 9 */л. Який діагноз слід припустити? A 32-year-old patient complains of intense constant abdominal pain, nausea, fever. She has been sick for 3 days, she has been taking painkillers. Objectively: temperature 38, 9oC. The tongue is coated, dry. There is muscle tension in the right pubic area, sharp pain, a round formation 10x7 cm is palpable, oozing, sharply painful. Shtotkin's symptom in this place is sharply positive. Menstrual periods are unchanged. In the blood: leuk.- 15 .6 • 104 * * * * 9 */l. What diagnosis should be assumed?

Деструктивний апендицит, параапен-дикулярний абсцес Destructive appendicitis, paraappendicular abscess

Перфорація кісти яєчника Ovarian cyst perforation

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Здухвинно-сліпокишковий інвагінат Intussusception and cecal intussusception

8 / 200
До приймального відділєння доставили хвору 35-ти років, яка 6 годин тому прийняла 100 мл столового оцту з су-їцидальними намірами. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті та епіга-стрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Яка перша допомога? A 35-year-old patient was brought to the emergency department, who 6 hours ago took 100 ml of table vinegar with suicidal intentions. She complains of weakness, thirst, pain in mouth and epigastria, drooling. The mucous membrane of the mouth is hyperemic. What is the first aid?

Викликати штучне блювання Induce artificial vomiting

Промити шлунок розчином калію перманганату Wash the stomach with a solution of potassium permanganate

Промити шлунок холодною водою через зонд Rinse the stomach with cold water through the tube

Не промивати шлунок Do not wash the stomach

Промити шлунок розчином соди через зонд Wash the stomach with a soda solution through a tube

9 / 200
Чоловіка, що втопився, витягнуто із річки (лежав на замуленому дні). Про-слуховується дихання. Свідомість - сопор. АТ- 60/0 мм рт.ст, пульс на сонних артеріях 112/хв., слабкий. Дихання патологічне. Які заходи треба вжити одразу перед проведенням реанімації? The drowned man was pulled out of the river (lying on the muddy bottom). Breathing is heard. Consciousness is sopor. BP- 60/0 mm Hg , the pulse on the carotid arteries is 112/min., weak. Breathing is pathological. What measures should be taken immediately before resuscitation?

Ввести еуфілін Enter Euphilin

Очистити верхні дихальні шляхи Clear upper respiratory tract

Ввести стимулятори ЦНС Enter central nervous system stimulants

Ввести кардіотонічні препарати Enter cardiotonic drugs

Ввести спазмолітики Enter antispasmodics

10 / 200
Хворого 32-х років доставлено до приймального відділення після ураження електрострумом. Об’єктивно: порушень свідомості не відмічається, шкірні покриви рожеві, вологі; на долоні правої кисті - опік, АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps-82/хв., ЧДР- 16/хв. До якого відділення потрібно госпіталізувати хворого? A 32-year-old patient was brought to the receiving department after being electrocuted. Objectively: there are no disturbances of consciousness, the skin is pink, moist; on the palm of the right hand - burn, blood pressure - 110/70 mm Hg, Ps - 82/min, ChDR - 16/min. To which department should the patient be hospitalized?

Відпустити додому 11 Send home 11

Опікове Burning

Кардіологічне Cardiology

Неврологічне Neurological

Реанімаційне Resuscitation

11 / 200
При огляді хворого 18-ти років бригадою швидкої допомоги відмічено психомоторне збудження, дезорієнтація у просторі та часі, неможливість встановлення контакту, зіниці розширені з відсутністю реакції на світло, шкіра суха, гаряча, обличчя гіперемоване, АТ-100/60 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Які з вказаних препаратів можуть викликати такий стан? During the examination of an 18-year-old patient, the ambulance team noted psychomotor agitation, disorientation in space and time, inability to establish contact, dilated pupils with no reaction to light, skin dry, hot, hyperemic face, BP-100/60 mm Hg, Ps- 112/min. Which of the indicated drugs can cause such a condition?

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Тіопентал натрію Sodium thiopental

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Реланіум Relanium

Аспірин Aspirin

12 / 200
Хвора 22-х років, після проходження курсу дезінтоксикаційної терапії вдома (в процесі якої був застосований один флакон розчину двічі протягом 2-х діб), раптом відчула погіршення стану і була доставлена до приймального відділення лікарні. На час огляду: відсутність свідомості, шкіра бліда, холодна, АТ- 50/0 мм рт.ст., Ps- 132/хв. Яку невідкладну допомогу необхідно надати негайно? A 22-year-old patient, after completing a course of detoxification therapy at home (in the process of which one bottle of solution was used twice for 2 days), suddenly felt a worsening of her condition and was taken to the hospital's reception department. At the time of the examination: unconsciousness, pale, cold skin, blood pressure - 50/0 mmHg, Ps - 132/min. What emergency care should be provided immediately?

Інтубувати трахею Intubate trachea

Лікувати респіраторний дистрес-синдром дорослих Treat respiratory distress syndrome in adults

Ввести антибіотики Enter antibiotics

Ввести розчин адреналіну Enter adrenaline solution

Корекція показників кислотно-лужного стану Correction of indicators of acid-base status

13 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на рецидивуючі кровотечі з носа впродовж 6-ти днів після травми. Тричі викликав швидку допомогу. Після введення гіпотензивних та гемостатичних препаратів кровотеча тимчасово зупинялась. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Постійно приймає адельфан. При передній риноскопії в порожнині носа згортки крові. Після їх видалення почалася кровотеча. Які заходи найбільш доцільні? A 45-year-old patient complains of recurrent nosebleeds for 6 days after the injury. He called an ambulance three times. After administration of hypotensive and hemostatic drugs, the bleeding temporarily stopped . He has a history of hypertension. He is constantly taking adelfan. During anterior rhinoscopy, blood clots in the nasal cavity. After their removal, bleeding began. What measures are most appropriate?

Задня тампонада носа Posterior nasal tamponade

Введення гемостатичних препаратів Introduction of hemostatic drugs

Перев’язування 6- Cаrotіs externа Binding 6- Carotis externa

Введення гіпотензивних препаратів Introduction of hypotensive drugs

Передня тампонада носа Anterior nasal tamponade

14 / 200
Фельдшер швидкої допомоги надавав допомогу потерпілим, евакуйованим із осередку радіаційного ураження. Працював без індивідуальних засобів захисту. Через 40 хвилин у нього почалися нудота, багаторазове блювання, головний біль. Об’єктивно: шкіра кистей рук та обличчя гіперемована. Температура тіла - 38,6oC. Ps- 112/хв, АТ-130/90 мм рт.ст. Які засоби з індивідуальної аптечки найдоцільніше застосувати з метою лікування фази первинної загальної реакції гострої променевої хвороби? The paramedic provided assistance to the victims evacuated from the center of radiation damage. He worked without personal protective equipment. After 40 minutes, he began to feel nausea, repeated vomiting, and a headache. Objectively: the skin of the hands and face is hyperemic. Body temperature - 38.6oC. Ps- 112/min, BP-130/90 mm Hg. Which means from the individual first-aid kit are most appropriate to use for the purpose of treating the phase of the primary general reaction of acute radiation diseases?

Етаперазин Etaperazin

Вібраміцин Vibramycin

Цистамін Cystamine

Будаксим Budaksim

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

15 / 200
Під час атонічної кровотечі в післяпологовому періоді роділля втратила близько 1000 мл крові. Після усунення причин кровотечі було проведено переливання крові. Через 2 години після переливання крові у жінки з’явився біль у попереку, задишка, тахікардія, падіння артеріального тиску. При дослідженні крові: плазма крові червоного кольору, відмічається підвищення рівня непрямого білірубіну. Сеча - бура. Яке ускладнення виникло? During atonic bleeding in the postpartum period, the woman in labor lost about 1000 ml of blood. After eliminating the causes of the bleeding, a blood transfusion was performed. 2 hours after the blood transfusion, the woman with there was pain in the lower back, shortness of breath, tachycardia, a drop in blood pressure. During the blood test: blood plasma is red, an increase in the level of indirect bilirubin is noted. Urine is brown. What complication occurred?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гостра ниркова недостатність на тлі переливання несумісної крові Acute renal failure on the background of transfusion of incompatible blood

Гепатит Hepatitis

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

16 / 200
У чоловіка 53-х років, хворого на цироз печінки алкогольного генезу, після ГРВІ з’явились збудженість, дезорієнто-ваність, галюцинації, підвищення температури тіла до 38oC, значна жовтяниця, запах 'дохлої миші'з рота, тахікардія. У крові: НЬ- 92 г/л, лейк.- 11 • 109 /л, ШОЕ-32 мм/год, АЛТ- 4,56 мкмоль/л, АСТ-2,68 мкмоль/л, білірубін загальний - 180 мкмоль/л, непрямий - 60 мкмоль/л, ПТІ-58%. Який діагноз найбільш вірогідний? A 53-year-old man with alcoholic liver cirrhosis developed excitement, disorientation, hallucinations, an increase in body temperature up to 38oC after SARS. significant jaundice, the smell of a 'dead mouse' from the mouth, tachycardia. In the blood: Hb- 92 g/l, leuk.- 11 • 109 /l, ESR-32 mm/h, ALT- 4.56 μmol/l, AST- 2.68 μmol/l, total bilirubin - 180 μmol/l, indirect - 60 μmol/l, PTI-58%. What is the most likely diagnosis?

Прогресуюча печінкова недостатність Progressive liver failure

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Гострий гепатит Acute hepatitis

Гіперкетонемічна діабетична кома Hyperketonemic diabetic coma

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

17 / 200
Дитина 5-ти років, яка випила невідому рідину, скаржиться на біль за грудниною та в епігастральній ділянці. Було багаторазове блювання шлунковим вмістом зі слизом. На губах та в роті пацієнта - гіперемія та набряк слизової оболонки, поодинокі ерозії, білуваті плями. Лікар запідозрив хімічний опік стравоходу. В чому полягає невідкладна допомога? A 5-year-old child who drank an unknown liquid complains of pain behind the sternum and in the epigastric area. There was repeated vomiting of stomach contents with mucus. On the lips and in the patient's mouth - hyperemia and swelling of the mucous membrane, isolated erosions, whitish spots. The doctor suspected a chemical burn of the esophagus. What is emergency care?

Зондове промивання шлунка, дезінто-ксикаційна терапія Gastric probe lavage, detoxification therapy

Обробка слизової оболонки рота дезінфікуючими засобами Treatment of oral mucosa with disinfectants

Беззондове промивання шлунка Tubeless gastric lavage

Рясне лужне пиття Abundant alkaline drinking

Інфузійна терапія Infusion therapy

18 / 200
Бригадою швидкої допомоги доставлений хворий у непритомному стані, підібраний на вулиці взимку. Об’єктивно: блідий, дихання поверхневе, брадикардія з ЧСС 54/хв., to35,0oC. АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота і грудей перитонеальних знаків немає. Запах алкоголю з рота. Який найбільш вірогідний діагноз? An unconscious patient, picked up on the street in winter, was delivered by an ambulance. Objectively: pale, shallow breathing, bradycardia with heart rate 54/min, to35, 0oC. Blood pressure - 100/60 mm Hg. During palpation of the abdomen and chest, there are no peritoneal signs. The smell of alcohol from the mouth. What is the most likely diagnosis?

Відмороження кінцівок Defrosting limbs

Загальне охолодження General cooling

- -

Клінічна смерть Clinical death

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

19 / 200
Робочий 25-ти років опинився у зоні самозаймання вугілля у бункерах з виділенням великих концентрацій оксиду вуглецю. Доставлений до реанімації у непритомному стані. Об’єктивно: контакту не доступний. На укол голки не реагує. Шкірні покриви рожевого кольору. Ps- і20/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст. Реєструється правобічна пірамідна недостатність. Яке лікування найбільш доцільно застосувати на початку? A 25-year-old worker found himself in the zone of self-ignition of coal in bunkers with the release of large concentrations of carbon monoxide. He was brought to the intensive care unit in an unconscious state. Objectively: no contact is available . Does not respond to a needle prick. The skin is pink in color. Ps- i20/min., BP- 110/60 mm Hg. Right-sided pyramidal insufficiency is registered. What treatment is most appropriate to apply at the beginning?

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Гемосорбція Hemosorption

Гормонотерапія Hormone therapy

Переливання крові Blood transfusion

Люмбальна пункція Lumbar puncture

20 / 200
Хворий 13-ти років доставлений до відділення у коматозному стані. При цьому відзначалось глибоке шумне дихання типу Кусмауля, гіпотонія, сухість шкіри і слизових оболонок, зниження тонусу очних яблук, олігурія, запах ацетону у видихуваному повітрі. Чим зумовлений даний стан? A 13-year-old patient was brought to the department in a comatose state. At the same time, there was a deep, noisy Kussmaul type breathing, hypotonia, dryness of the skin and mucous membranes, a decrease in the tone of the eyeballs , oliguria, the smell of acetone in exhaled air. What is the cause of this condition?

Печінкова кома Hepatic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Тиреотоксична кома Thyrotoxic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

21 / 200
Хворий 53-х років висловлює скарги на домішок крові у сечі у вигляді неправильної форми згортків. Під час со-нографії - у сечовому міхурі по правій бічній стінці має місце додаткове утворення до 1,2х1,1 см. У сечі: питома вага - 1,010, реакція кисла, білок - 0,13 г/л, лейк.- 10-15 в п/з, ер.- все п/з. Який метод діагностики дозволить найбільш точно визначити причину такої клінічної картини? A 53-year-old patient complains of blood admixture in the urine in the form of irregularly shaped clots. During sonography, there is a spot in the bladder on the right side wall additional formation up to 1.2x1.1 cm. In urine: specific gravity - 1.010, acid reaction, protein - 0.13 g/l, leuc. - 10-15 in p/z, er. - all p/z. What will the diagnostic method allow the most accurate determination of the cause of such a clinical picture?

Цистографія Cystography

Цистоскопія Cystoscopy

Урофлоуметрія Uroflowmetry

Екскреторна урографія Excretory urography

Реносцинтіграфія Renoscintigraphy

22 / 200
Жінку 20-ти років вжалила оса. Розвинувся набряк Квінке. На тулубі з’яви- лася висипка у вигляді пухирів, папул. З чого необхідно розпочинати невідкладну допомогу? A 20-year-old woman was stung by a wasp. Quincke's edema developed. A rash in the form of blisters, papules appeared on the body. Where should emergency care be started?

Рєополіглюкін, гемодез Rheopoliglyukin, hemodez

Свіжозаморожена плазма, епсилон-амінокапронова кислота Fresh-frozen plasma, epsilon-aminocaproic acid

Норадреналін, мезатон Noradrenaline, mezaton

Гіпотіазид, фуросемід Hypotiazid, furosemide

Преднізолон, антигістамінні препарати Prednisone, antihistamines

23 / 200
Хворий 12-ти років хворіє на цукровий діабет з 6-ти років, госпіталізований до реанімаційного відділення. Об’єктивно: непритомний, шкіра та слизові оболонки сухі, рефлекси знижені, дихання типу Кусмауля, АТ- 60/40 мм рт.ст., запах ацетону із рота. В крові: глюкоза -20 ммоль/л, глюкоза сечі - 112 ммоль/л, кетонові тіла сечі ++++. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old patient has been suffering from diabetes since the age of 6, hospitalized in the intensive care unit. Objectively: unconscious, dry skin and mucous membranes, reflexes decreased, breathing like Kussmaul, blood pressure - 60/40 mmHg, smell of acetone from the mouth. In the blood: glucose -20 mmol/l, glucose in the urine - 112 mmol/l, ketone bodies in the urine ++++. Which is the most probable diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Мозкова кома Cerebral Coma

Гіперлактатацидемічна кома Hyperlactatacidemic coma

Діабетична кома Diabetic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

24 / 200
Чотирирічний хлопчик провів цілий день на пляжі. Надвечір у дитини виникли головний біль, слабкість, блювання. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, to-38,8oC, ЧДР- 28/хв., ЧСС130 /хв. Найбільш вірогідною причиною такого стану є : A four-year-old boy spent the whole day on the beach. In the evening, the child developed a headache, weakness, vomiting. Objectively: the face is hyperemic, to-38.8oC, ChDR - 28/min., heart rate 130/min. The most likely cause of this condition is :

Синкопальний стан Syncopal state

Сонячний удар Sunstroke

Колапс Collapse

Запаморочення Dizziness

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

25 / 200
У хворого 43-х років із гострим вірусним гепатитом В на 10-й день стаціонарного лікування різко погіршився загальний стан: з’явилися нудота, повторне блювання, посилився біль у правому підребер’ї, наросли жовтяниця склер та шкіри. В крові лейкоцитоз, гіпербіліру-бінемія з переважанням непрямої фракції. Яке ускладнення розвинулося? A 43-year-old patient with acute viral hepatitis B, on the 10th day of inpatient treatment, his general condition worsened sharply: nausea, repeated vomiting, increased pain in the right hypochondrium, jaundice of the sclera and skin developed. In the blood, leukocytosis, hyperbilirubinemia with a predominance of the indirect fraction. What complication developed?

Загострення холециститу Aggravation of cholecystitis

Ниркова недостатність Kidney failure

Печінкова енцефалопатія Hepatic encephalopathy

Внутрішньопечінковий холестаз Intrahepatic cholestasis

Обтураційна жовтяниця Obstructive jaundice

26 / 200
Хворий, що 4 роки тому переніс вірусний гепатит В та зловживає алкоголем, скаржиться на печію останні 2 місяці. Вранці після їжі та підняття вантажу з’явилося блювання свіжою тем- ною кров’ю. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, вологі, Ps- 92/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Склери жовтяничні, живіт збільшений у розмірі за рахунок асциту, гепатоспленомегалія. Назвіть найбільш вірогідну причину кровотечі: The patient, who suffered from viral hepatitis B 4 years ago and abuses alcohol, complains of heartburn for the past 2 months. In the morning, after eating and lifting a load, vomiting of fresh tem - blood. Objectively: the skin is pale, wet, Ps- 92/min., BP- 90/60 mm Hg. Scleres are jaundiced, the abdomen is enlarged due to ascites, hepatosplenomegaly. Name the most likely cause bleeding:

Синдром Бадда-Кіарі Budd-Chiari Syndrome

Синдром Меллорі-Вейса Mallory-Weiss Syndrome

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки Duodenal ulcer

Розрив варикозних вен стравоходу Rupture of esophageal varices

27 / 200
У дівчини 14-ти років на уроці фізичного виховання при різкій зміні положення тіла раптово виникла непритомність. Об’єктивно: низький артеріальний тиск, рідкий слабкий пульс. Про який стан слід думати? A 14-year-old girl suddenly fainted during a physical education class when she suddenly changed her body position. Objectively: low blood pressure, rare weak pulse. About which state should be thought?

Колапс Collapse

Серцева недостатність Heart failure

Непритомність Fainting

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Ортостатична гіпотензія Orthostatic hypotension

28 / 200
Дівчинка 5-ти років госпіталізована до інфекційної лікарні з діагнозом гострого гастроентероколіту. Хворіє на цукровий діабет з 2-х років. Об’єктивно: загальний стан важкий, млява, дихання часте, поверхневе, тахікардія, важкі ознаки дегідратації. Визначення яких лабораторних показників необхідно провести в першу чергу? A 5-year-old girl was hospitalized in an infectious disease hospital with a diagnosis of acute gastroenterocolitis. She has been suffering from diabetes since the age of 2. Objectively: the general condition is severe, lethargic , breathing is frequent, shallow, tachycardia, severe signs of dehydration. What laboratory parameters should be determined first?

Коагулограма Coagulogram

Осмолярність сироватки крові Osmolarity of blood serum

Загальний холестерин крові Total blood cholesterol

Загальний білок Total protein

Глікозильований гемоглобін Glycosylated hemoglobin

29 / 200
У дитини 3-х років на 2-гу добу захворювання при температурі 37,5oC присутні помірно виражені катаральні явища, макуло-папульозна висипка, яка більш виражена на розгинальних поверхнях кінцівок, поліаденопатія (особливо збільшені потиличні лімфовузли). Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child on the 2nd day of the disease at a temperature of 37.5oC has moderately pronounced catarrhal symptoms, a maculo-papular rash, which is more pronounced on the extensor on the surfaces of the limbs, polyadenopathy (especially enlarged occipital lymph nodes). What is the most likely diagnosis?

ГРВІ, алергічний дерматит ARVI, allergic dermatitis

Краснуха Krasnukha

Кір Measles

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Скарлатина Scarlatina

30 / 200
У хворого 18-ти років на фоні високої гіпертермії виникла серія судомних нападів; він знепритомнів. Об’єктивно: стан важкий. Кома. Температура тіла 39,5oC. Періодично виникають генера-лізовані тоніко-клонічні судоми. Ригі- дність м’язів потилиці, двобічний симптом Керніга. Вогнищева неврологічна симптоматика не виявлена. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient had a series of convulsive attacks against the background of high hyperthermia; he fainted. Objectively: the condition is serious. Coma. Body temperature is 39.5oC. Periodically, generalized tonic-clonic convulsions occur. Rigidity of the occipital muscles, bilateral Kernig symptom. Focal neurological symptoms are not detected. What is the most likely diagnosis?

Крововилив у мозок Brain hemorrhage

Менінгіт Meningitis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Епілептичний статус Status epilepticus

Судомний синдром неясної етіології Convulsive syndrome of unclear etiology

31 / 200
До стаціонару доставлено потерпілого з чисельними переломами тазових кісток. Об’єктивно: шкіра бліда, холодна, волога. Ps- 120/хв., ниткоподібний. Систолічний артеріальний тиск 60 мм рт.ст. До вени введений катетер. Інфу-зію якого розчину слід здійснити в першу чергу? A victim with multiple fractures of the pelvic bones was brought to the hospital. Objectively: the skin is pale, cold, moist. Ps- 120/min., filamentous. Systolic blood pressure 60 mm Hg. A catheter is inserted into the vein. Which solution should be infused first?

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

Розчин добутаміну Dobutamine solution

Розчин дофаміну Dopamine Solution

10% розчин кальцію хлориду 10% calcium chloride solution

7,5% розчин калію хлориду 7.5% potassium chloride solution

32 / 200
У хворого 32-х років 1-й день хвороби. Об’єктивно: to- 40oC, марення, Ps-140/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст., блювання, петехіальний висип на шкірі, різко болісний конгломерат пахвинних лімфатичних вузлів. З анамнезу відомо, що 3 дні тому пацієнт повернувся з В’єтнаму. Який попередній діагноз? A 32-year-old patient has the 1st day of illness. Objectively: to- 40oC, delirium, Ps-140/min., BP- 80/ 40 mm Hg, vomiting, petechial rash on the skin, sharply painful conglomeration of inguinal lymph nodes. It is known from the history that the patient returned from Vietnam 3 days ago. What is the previous diagnosis?

Сибірка Anthrax

Чума Plague

Пахвинний фурункул Inguinal boil

Туляремія Tularemia

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

33 / 200
Бригада ШМД викликана до пацієнта, знайденого на вулиці. Об’єктивно: свідомість відсутня, кома глибока, наявні сліди травми на голові, помірна кровотеча з правого слухового проходу, анізокорія. Запідозрено перелом правої ключиці і правої променевої кістки. Вік постраждалого близько 30-ти років. Обличчя ціанотичне, дихання хрипляче, ЧДР- 8-10/хв., під час аускультації -дихання вислуховується у всіх відділах. АТ-150/90 мм рт.ст., Ps- 110/хв., напружений, аритмічний. Які заходи інтенсивної терапії необхідно виконати на догоспі-тальному етапі? SMD team was called to the patient found on the street. Objectively: unconsciousness, deep coma, traces of trauma on the head, moderate bleeding from the right auditory canal, anisocoria. A fracture of the right clavicle and right radius is suspected. The victim's age is about 30 years old. The face is cyanotic, the breathing is wheezing, the heart rate is 8-10/min., during auscultation, breathing is heard in all departments. BP-150/90 mm Hg, Ps- 110/min, strained, arrhythmic. What measures of intensive therapy must be performed at the pre-hospital stage?

Забезпечення прохідності дихальних шляхів, допоміжна вентиляція Ensuring airway patency, auxiliary ventilation

Введення аналептиків Entering analeptics

Застосування гіпотензивних препаратів, усунення аритмії Use of hypotensive drugs, elimination of arrhythmia

Зупинка кровотечі із зовнішнього слухового проходу Stop bleeding from the external auditory canal

Транспортування до спеціалізованого стаціонару без проведення інтенсивної терапії Transportation to a specialized hospital without intensive therapy

34 / 200
У роділлі 27-ми років через 8 годин від початку пологової діяльності з’явилися потуги. Через 5 хвилин у неї з’явився озноб, різкий біль за грудниною, відчуття задухи, кашель, ціаноз обличчя, Ps- 120/хв., слабкого наповнення, АТ-70/40 мм рт.ст., шкіра зблідла, з’явився мармуровий відтінок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 27-year-old woman in labor had contractions 8 hours after the start of labor. After 5 minutes, she developed chills, a sharp pain behind the sternum, feeling of suffocation, cough, cyanosis of the face, Ps- 120/min., weak filling, BP-70/40 mm Hg, the skin turned pale, a marble shade appeared. What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Синдром нижньої порожнистої вени Inferior vena cava syndrome

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Набряк легень Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

35 / 200
У матері, що страждає на ендометрит, народилася недоношена дитина з явищами асфіксії. З перших днів життя у неї відзначалися зригування, а через два тижні блювання зсілим молоком, почала втрачати вагу. Температура тіла 37,4oC. Живіт м’який, видно сегмен-туючу перистальтику шлунка у вигляді 'пісочного годинника'. У крові: помірна анемія, натрій - 135 ммоль/л, калій -3,9 ммоль/л (у сироватці). Який діагноз найбільш вірогідний? A mother suffering from endometritis gave birth to a premature baby with symptoms of asphyxia. From the first days of life, she had vomiting, and after two weeks vomiting of salty milk, she started lose weight. Body temperature is 37.4oC. Abdomen is soft, segmental peristalsis of the stomach in the form of an 'hourglass' is visible. Blood: moderate anemia, sodium - 135 mmol/l, potassium - 3.9 mmol/l (in serum). What is the most likely diagnosis?

Внутрішньоутробна інфекція, динамічна кишкова непрохідність Intrauterine infection, dynamic intestinal obstruction

Післягіпоксична енцефалопатія з явищами динамічної кишкової непрохідності Post-hypoxic encephalopathy with phenomena of dynamic intestinal obstruction

Пілоростеноз Pylorostenosis

Адреногенітальний синдром з втратою солей Adrenogenital salt-wasting syndrome

Пілороспазм Pilorospasm

36 / 200
Вагітна доставлена машиною швидкої допомоги в коматозному стані. Вдома були приступи судом. Об’єктивно: АТ-190/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках і обличчі. Серцебиття плоду приглушене, ритмічне, 160/хв. При піхвовому обстеженні шийка матки закрита. Який найбільш вірогідний діагноз? A pregnant woman was delivered by ambulance in a comatose state. She had seizures at home. Objectively: blood pressure 190/110 mm Hg, edema on the lower extremities and face. The fetal heartbeat is muffled, rhythmic, 160/min. During vaginal examination, the cervix is ​​closed. What is the most likely diagnosis?

Діабетична кома Diabetic coma

Еклампсія Eclampsia

Епілепсія Epilepsy

Гестоз і половини вагітності Gestosis and halves of pregnancy

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

37 / 200
У хворого 55-ти років скарги на інтенсивний пекучий біль за грудниною впродовж 2,5 годин. На ЕКГ- ритм си-нусовий, правильний, частота 100/хв., у V3 — V5 сегмент ST на 8 мм над ізолінією, поодинокі екстрасистоли. Об’єктивно: ЧСС- 60/хв., тони серця ослаблені, АТ-140/90 мм рт.ст. Який із вказаних лікувальних заходів є першочерговим? A 55-year-old patient complains of intense burning pain behind the sternum for 2.5 hours. On the ECG, the rhythm is sinus, regular, frequency 100/min ., in V3 — V5, the ST segment is 8 mm above the isoline, single extrasystoles. Objectively: heart rate - 60/min., heart tones are weakened, BP - 140/90 mm Hg. Which of the indicated medical measures is the first priority?

Тромболітична терапія Thrombolytic therapy

Гепарин та бета-блокатори Heparin and beta blockers

Медикаментозна кардіоверсія Medical cardioversion

Нітрати та інгібітори АПФ Nitrates and ACE inhibitors

Анальгін та димедрол Analgin and Diphenhydramine

38 / 200
Чоловік молодого віку у непритомному стані був знайдений перехожим вночі на вулиці. При обстеженні лікарем швидкої медичної допомоги виявлено пошкодження м’яких тканин голови. Інших зовнішніх ушкоджень не визначається. На кінцівках ознаки нещодавніх внутрішньовенних ін’єкцій. Кома іі, анізокорія. Ps- 62/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? A young man in an unconscious state was found by a passerby on the street at night. During the examination by an emergency medical doctor, damage to the soft tissues of the head was found. No other external injuries were determined. On the extremities, signs of recent intravenous injections. Coma ii, anisocoria. Ps- 62/min., BP- 90/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Отруєння наркотичними речовинами Poisoning by narcotic substances

Тяжке алкогольне сп’яніння Severe alcohol intoxication

Отруєння сурогатами алкоголю Alcohol surrogate poisoning

Черепно-мозкова травма Traumatic brain injury

Епілептичний статус Status epilepticus

39 / 200
У пацієнта 70-ти років раптом розвинулась слабкість в правих кінцівках, мовні розлади. Об’єктивно: АТ- 220/140 мм рт.ст., ЧСС- 115/хв., Ps- 105/хв., миготлива аритмія, набряки кінцівок; в неврологічному статусі - моторні розлади мови, рухи у правих кінцівках відсутні. Яка невідкладна лікувальна тактика? A 70-year-old patient suddenly developed weakness in the right limbs, speech disorders. Objectively: blood pressure - 220/140 mm Hg, heart rate - 115/min., Ps- 105/min., atrial fibrillation, edema of the limbs; in the neurological status - motor disorders of speech, movements in the right limbs are absent. What is the urgent treatment tactic?

Гіпотензивні засоби Hypotensive agents

Антиаритмічні засоби Antiarrhythmics

Реологічні засоби Rheological means

Антисклеротичні засоби Antisclerotic drugs

Антиоксидантні засоби Antioxidants

40 / 200
У хворого 22-х років, що страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан з руховим збудженням, нецілеспрямованими стереотипними рухами, раптовими, несподіваними імпульсивними діями з агресією, люттю, руйнівними діями, кривлянням, гримасуванням, негативізмом, незв’язною мовою. Які препарати з наведених, насамперед, доцільно використати для усунення цьо- го невідкладного стану? A 22-year-old patient suffering from schizophrenia, without an external cause, developed a condition with motor excitement, non-targeted stereotyped movements, sudden, unexpected impulsive actions with aggression, rage, destructive actions, grimacing, grimacing, negativism, incoherent language. Which of the following drugs, first of all, should be used to eliminate this urgent condition?

Антидепресанти Antidepressants

Транквілізатори Tranquilizers

Судинні препарати Vascular preparations

Ноотропи Nootropics

Нейролептики Neuroleptics

41 / 200
Хворий 58-ми років знаходиться на лікуванні в офтальмологічному центрі з приводу катаракти. Хворіє на цукровий діабет понад 20-ти років. Отримує інсулін. Під час проведення лікувально-діагностичної маніпуляції різко підвівся з ліжка. З’явились збудження, неадекватна поведінка, тремор кінцівок, пітливість, порушення зору. Невдовзі знепритомнів. Який патологічний стан розвинувся у хворого? A 58-year-old patient is being treated at an ophthalmology center for cataracts. He has been suffering from diabetes for over 20 years. He is receiving insulin. During treatment after the diagnostic manipulation suddenly got up from the bed. Excitement, inappropriate behavior, tremors of the limbs, sweating, impaired vision appeared. He fainted soon after. What pathological condition developed in the patient?

Істеричний напад Hysterical attack

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Епілептичний напад Epileptic seizure

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

42 / 200
У солдата після виходу з осередку ураження ОР з’явилося погіршення зору, біль голови, загальна слабкість, відчуття нестачі повітря. Об’єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування м’язів обличчя. В легенях жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи; відмічається брадикардія, АТ- 90/60 мм рт.ст. Який лікарський засіб з індивідуальної аптечки використовується для надання першої медичної допомоги? After leaving the OR lesion, the soldier developed vision impairment, headache, general weakness, feeling of lack of air. Objectively: cyanosis of mucous membranes, fibrillary twitching muscles of the face. Hard breathing in the lungs, soundless dry whistling rales; bradycardia is noted, blood pressure - 90/60 mm Hg. What medicine from the individual first aid kit is used to provide first aid?

Афінін Afinin

Атропін Atropine

Цистамін Cystamine

Будаксим Budaksim

Ізонітрозин Isonitrosine

43 / 200
У дівчинки 14-ти років, яка 4 дні тому повернулась з батьками із Індії, раптом з’явилися гарячка, млявість, запаморочення, марення, галюцинації, сильний головний біль, багаторазове блювання, серцебиття, задишка, вологий кашель з пінистим геморагічним харкотинням. На шкірі розповсюджений петехіально-геморагічний висип. В легенях з обох боків дихання ослаблене, паравертебрально невелика кількість вологих хрипів. Який антибіотик найефективніший в даному випадку? A 14-year-old girl who returned with her parents from India 4 days ago suddenly developed fever, lethargy, dizziness, delirium, hallucinations, severe headache pain, repeated vomiting, palpitations, shortness of breath, wet cough with frothy hemorrhagic sputum. A widespread petechial-hemorrhagic rash on the skin. Breathing is weakened in the lungs on both sides, paravertebrally a small number of wet rales. What antibiotic is the most effective in this case?

Мономіцин Monomycin

Ампіцилін Ampicillin

Стрептоміцин Streptomycin

Окситетрациклін Oxytetracycline

Морфоциклін Morphocycline

44 / 200
У хворого 60-ти років, з діагнозом: ІХС, гострий коронарний синдром, після порушення постільного режиму різко погіршився стан. Посилилися біль за грудниною, задишка, загальна слабкість. АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв, в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, хворий вкритий холодним липким потом. Який з препаратів слід застосувати для корекції порушень гемодинаміки? A 60-year-old patient with a diagnosis of coronary artery disease, acute coronary syndrome, after breaking the bed rest, his condition worsened. Chest pain, shortness of breath, general weakness increased . Blood pressure - 80/50 mmHg, heart rate - 110/min, wet rales of various caliber are heard in the lungs, the patient is covered with cold, sticky sweat. Which of the drugs should be used to correct hemodynamic disorders?

Строфантин Strophantin

Преднізолон Prednisone

Мезатон Mesaton

Дофамін Dopamine

Курантіл Curantyl

45 / 200
Жінка 30-ти років після перебування в задушливій кімнаті знепритомніла; далі впродовж 1 години поступово розвинулись 3 епілептичних напади, які супроводжувались тонічними та клоні-чними судомами. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, відсутня реакція зіниць на світло, АТ- 180/90 мм рт.ст., Ps- 122/хв. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old woman fainted after being in a suffocating room; then, within 1 hour, gradually developed 3 epileptic seizures, which were accompanied by tonic and clonic convulsions. General objectively: the face is hyperemic, there is no reaction of the pupils to light, blood pressure - 180/90 mm Hg, Ps - 122/min. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

Епілептичний статус Status epilepticus

Епілептичний напад Epileptic attack

Істеричний напад Hysterical attack

46 / 200
Молоду жінку з 14-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення - випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває блювання. Напад триває декілька годин, часто проходить після сну. Про яке захворювання слід думати? From the age of 14, a young woman is periodically disturbed by attacks of headache in the temple and eye area. They are preceded by visual disturbances - loss of the field of vision. Sometimes during the attack, there is vomiting . The attack lasts several hours, often passes after sleep. What disease should be thought about?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

Минущі порушення кровообігу мозку Transient disorders of cerebral circulation

Мігрень Migraine

Субарахноїдальна гематома Subarachnoid hematoma

47 / 200
У дитини 7-ми днів, яка напередодні була виписана з пологового будинку з послабленням випорожнень, стан погіршився: температура 39, 2oC, дитина відмовляється від їжі, з’явилось одноразове блювання, генералізовані судоми. Об’єктивно: слабка пульсація великого тім’ячка, м’язова гіпотонія, збільшення печінки та селезінки, випорожнення 5 разів на добу, темно-зелені з мутним слизом. Який найбільш вірогідний діагноз? The condition of a 7-day-old child, who was discharged from the maternity hospital the day before with loose stools, has worsened: the temperature is 39.2oC, the child refuses to eat, with' there was one-time vomiting, generalized convulsions. Objectively: weak pulsation of the parietal lobe, muscle hypotonia, enlargement of the liver and spleen, bowel movements 5 times a day, dark green with cloudy mucus. What is the most likely diagnosis?

Дисбактеріоз кишківника Intestinal dysbiosis

Ротавірусна інфекція Rotavirus infection

Сальмонельоз Salmonellosis

Шигельоз Shigelosis

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

48 / 200
До приймального відділення доставлено дитину 7-ми років. Об’єктивно: рівень свідомості сопор. На шкірі тулуба і кінцівок відзначаються геморагічні зливні зірчасті висипання з ділянками некрозу у центрі. Менінгеальні знаки різко позитивні. Дихання часте, поверхневе, АТ- 50/0 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв. Що з переліченого необхідно застосувати у першу чергу для корекції гемодинамі-ки? A 7-year-old child was brought to the reception department. Objectively: the level of consciousness is sopor. On the skin of the trunk and limbs, hemorrhagic confluent star-like rashes with areas of necrosis in the center are noted Meningeal signs are sharply positive. Breathing is frequent, shallow, blood pressure - 50/0 mm Hg, heart rate - 132/min. Which of the following should be applied first of all to correct hemodynamics?

Колоїди Colloids

Антигістамінні препарати Antihistamines

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Адреноміметики Adrenomimetics

Кристалоїди Crystaloids

49 / 200
Дитина 2-х років хворіє третю добу. Скарги на афонію, задишку. Захворювання розпочалось з температури 37,3oC, гучного грубого гавкаючого кашлю. Іолос став осиплим, поступово втратив гучність, розвинулась афонія, зросли ознаки утруднення дихання. Об’єктивно: дихання шумне, вдих подовжений, чутний на відстані, втяжін-ня піддатливих місць грудної клітки під час вдиху. При неспокої періоральний ціаноз. Інтоксикація помірна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old child has been ill for the third day. Complaints of aphonia, shortness of breath. The illness began with a temperature of 37.3oC, a loud, rough barking cough. The iolos became hoarse, gradually lost volume, developed aphonia, increased signs of difficulty breathing. Objectively: breathing is noisy, inhalation is prolonged, audible at a distance, pulling in susceptible areas of the chest during inhalation. At rest, perioral cyanosis. Intoxication is moderate. What is the most likely diagnosis?

Стороннє тіло гортані Laryngeal foreign body

Грип, стенозуючий ларинготрахеїт Influenza, stenosing laryngotracheitis

Дифтерія гортані, дисфонічна стадія Diphtheria of the larynx, dysphonic stage

Бронхообструктивний синдром Broncho-obstructive syndrome

Дифтерія гортані, стенотична стадія Laryngeal diphtheria, stenotic stage

50 / 200
У дитини 10-ти років скарги на часті випорожнення до 2-3 разів на добу, домішок слизу і крові у калі протягом 2-х місяців. Запідозрено неспецифічний виразковий коліт. Який метод має вирішальне значення у діагностиці цього захворювання? A 10-year-old child complains of frequent bowel movements up to 2-3 times a day, impurities of mucus and blood in the stool for 2 months. Suspected non-specific ulcer colitis. What method is crucial in the diagnosis of this disease?

Ехоскопія черевної порожнини Echoscopy of the abdominal cavity

Бактеріологічне дослідження калу Bacteriological examination of feces

Рентгенографія товстої кишки X-ray of colon

Рентгеноскопія товстої кишки X-ray colon

Ендоскопія товстої кишки Colon endoscopy

51 / 200
Дівчина 16-ти років з незрозумілих для батьків причин намагалася покінчити з собою ( подряпала собі ножем передпліччя), після чого втекла з дому. На прийомі відмовляється пояснити свій стан, плаче, замикається в собі, за- криває обличчя руками, не дає до себе доторкнутися, здригається при спробі наблизитись до неї. При наданні невідкладної допомоги виявлені фізичні пошкодження. Яка тактика лікаря? A 16-year-old girl, for reasons unknown to her parents, tried to commit suicide (she scratched her forearm with a knife), after which she ran away from home. At the reception, she refuses to explain her condition , cries, withdraws into herself, covers her face with her hands, does not allow herself to be touched, shudders when trying to get close to her. During the provision of emergency care, physical injuries were detected. What are the doctor's tactics?

Призначити медикаментозне лікування Prescribe medical treatment

Провести психотерапевтичну бесіду Have a psychotherapeutic conversation

Відпустити додому Let go home

Госпіталізувати для всє6ічного обстеження та лікування Hospitalized for general examination and treatment

Забезпечити захист від насильства в домашніх умовах Provide protection against domestic violence

52 / 200
Пацієнта доставлено до приймального відділення лікарні в супроводі дружини. Протягом 3- х років зловживає алкоголем. Об’єктивно: свідомість порушена, ціаноз шкірних покривів, to- 35,5oC, різке зниження м’язового тонусу, ЧДР-12/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 60/хв. Різкий запах алкоголю з рота. Вміст алкоголю в крові - 2,5o/oo. З чого слід розпочати лікування? The patient was brought to the hospital's reception department accompanied by his wife. He has been abusing alcohol for 3 years. Objectively: consciousness is disturbed, cyanosis of the skin, to- 35, 5oC, a sharp decrease in muscle tone, ChDR-12/min., BP- 100/60 mm Hg, Ps- 60/min. Sharp smell of alcohol from the mouth. Blood alcohol content - 2.5o/oo. Where should treatment begin?

Введення седативних засобів Introduction of sedatives

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Введення послаблюючих засобів Introducing laxatives

Введення кардіотонічних засобів Introduction of cardiotonic drugs

Промивання шлунка Gastric lavage

53 / 200
До хворої 35-ти років викликано бригаду швидкої допомоги. Скарги на гострий нестерпний біль у поперековій і правій пахвинній ділянці, статевих органах і правій нозі, нудоту, блювання. При огляді хвора неспокійна, живіт напружений. Незначна болючість у правій здухвинній ділянці при глибокій пальпації. Позитивний симптом Пастернацького справа. Дизурія. Який найбільш вірогідний діагноз? An ambulance was called to a 35-year-old patient. Complaints of acute unbearable pain in the lumbar and right groin area, genitals and right leg, nausea, vomiting. On examination, the patient is restless, the abdomen is tense. Slight tenderness in the right iliac region upon deep palpation. Positive Pasternacki's symptom on the right. Dysuria. What is the most likely diagnosis?

Кишкова колька Intestinal colic

Печінкова колька Hepatic colic

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Ниркова колька Renal colic

54 / 200
Пологи другі, вчасні, 3 години тому відійшли навколоплідні води. Пологова діяльність активна, загальнорівномірно-звужений таз іі ступеня. Передбачувана маса плоду 3900,0. Серцебиття плоду не вислуховується. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міхура немає, передлежить голівка плоду, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі. Які дії лікаря? The second birth, on time, the amniotic fluid left 3 hours ago. Labor activity is active, generally evenly narrowed pelvis of the 2nd degree. Estimated weight of the fetus is 3900.0. The heartbeat of the fetus is not is heard. During a vaginal examination, the opening of the cervix is ​​complete, there is no amniotic sac, the head of the fetus is present, pressed against the entrance to the small pelvis. An arrow-shaped seam in the transverse dimension. What are the actions of the doctor?

Кесарів розтин Caesarean section

Краніотомія Craniotomy

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

Стимуляції пологової діяльності окси-тоцином Stimulation of labor with oxy-tocin

Ведення пологів через природні статеві шляхи Conducting childbirth through the natural genital tract

55 / 200
Хворий 25-ти років прооперований у хірургічному відділенні з приводу апендициту. З анамнезу: після травми, отриманої у 18-річному віці, почалися напади тоніко-клонічних судом із частотою 5-6 у рік. На 3-й день після операції розвинувся епілептичний статус, напади повторювались через 25 хвилин і між ними хворий не приходив до тями. Який препарат є першочерговим у даному випадку? A 25-year-old patient was operated on in the surgical department for appendicitis. From the anamnesis: after an injury received at the age of 18, tonic-clonic seizures began with with a frequency of 5-6 per year. On the 3rd day after the operation, an epileptic status developed, the attacks repeated after 25 minutes and between them the patient did not regain consciousness. What drug is the first priority in this case?

Галоперідол внутрішньовенно Haloperidol intravenously

Седуксен внутрішньовенно Seduxen intravenously

Аміназин внутрішньовенно Aminazine intravenously

Сірчанокисла магнезія внутрішньом’-язово Magnesium sulfate intramuscularly

Бромід натрію внутрішньовенно Sodium bromide intravenously

56 / 200
Як розрахувати енергію першого розряду при проведенні дефібриляції дітям? How to calculate the energy of the first discharge when defibrillating children?

0,1 Дж/кг 0.1 J/kg

300 Дж 300 J

100 Дж 100 J

2 Дж/кг 2 J/kg

10 Дж/кг 10 J/kg

57 / 200
До приймального відділення доставлено хворого 50-ти років, який упродовж 3-х років страждає на пахвинно-мошонкову грижу. 10 годин тому грижа защемилась. Оскільки стан погіршувався, звернувся до клініки. Під час гігієнічної ванни грижа вправилась. Хворий відчув себе здоровим і проситься додому. Яка тактика лікаря? A 50-year-old patient, who has been suffering from an inguinal-scrotal hernia for 3 years, was brought to the admission department. 10 hours ago, the hernia got stuck. As the condition worsened, turned to the clinic. During a hygienic bath, the hernia healed. The patient felt healthy and asked to go home. What are the doctor's tactics?

Екстрено госпіталізувати хворого до хірургічного відділення і прооперувати Emergency hospitalize the patient to the surgical department and operate

При покращенні відпустити хворого з рекомендацією прооперуватись в плановому порядку In case of improvement, release the patient with a recommendation to undergo surgery as planned

Госпіталізувати хворого до хірургічного відділення і прооперувати в плановому порядку Hospitalize the patient to the surgical department and operate as planned

Порекомендувати запобігати фізичного навантаження і носити бандаж Recommend to prevent physical exertion and wear a bandage

Провести огляд та додаткові методи дослідження і відпустити хворого додому Conduct an examination and additional research methods and send the patient home

58 / 200
У хворого 74-х років на фоні аденоми простати повторно виникла гостра затримка сечі. Катетеризація металевим катетером не мала успіху, з уретри виді- ляється кров. Пальпується напружений, переповнений сечовий міхур (дно - на 12 см вище лобка). Які дії лікаря? A 74-year-old patient had recurrent acute urinary retention against the background of prostate adenoma. Catheterization with a metal catheter was not successful, blood is coming from the urethra. Palpation is tense, an overflowing bladder (the bottom is 12 cm above the pubis). What are the doctor's actions?

Катетеризація сечового міхура гумовим катетером Catheterization of the urinary bladder with a rubber catheter

Надлобкова пункція сечового міхура Suprapubic bladder puncture

Негайна госпіталізація для проведення хірургічного втручання Immediate hospitalization for surgical intervention

Повторити катетеризацію сечового міхура металевим катетером Repeat bladder catheterization with a metal catheter

- -

59 / 200
Юнак 17-ти років під час їжі несподівано закашлявся. Об’єктивно: виражений ціаноз, хворий збуджений, дихання неефективне, відмічається тахікардія. Що слід здійснити? A 17-year-old boy unexpectedly coughed while eating. Objectively: pronounced cyanosis, the patient is excited, breathing is ineffective, tachycardia is noted. What should be done?

Звільнити ротову порожнину від їжі та слизу Free the oral cavity from food and mucus

Застосувати прийом Іеймліха Apply Ieimlich method

Провести негайно трахеостомію підручними засобами Perform tracheostomy immediately with improvised means

Провести терміново інтубацію трахеї Perform urgent tracheal intubation

Почати проводити штучне дихання 'рот в рот'або 'рот в ніс' Start mouth-to-mouth or mouth-to-nose artificial respiration

60 / 200
У хворої 48-ми років діагностовано дольову пневмонію. Від госпіталізації та застосування антибіотиків категорично відмовилась. Об’єктивно: посилились ціаноз та задишка (ЧДР40 /хв.), ЧСС- 120/хв., АТ- 70/30 мм рт.ст, добовий діурез - 200 мл, PCO2 крові - 34 мм рт.ст., на шкірі гомілок петехіальна висипка. Чим зумовлено важкість стану хворої? A 48-year-old patient was diagnosed with pneumonia. She categorically refused hospitalization and the use of antibiotics. Objectively: cyanosis and shortness of breath increased (ChDR40/min), Heart rate - 120/min., blood pressure - 70/30 mm Hg, daily urine output - 200 ml, blood PCO2 - 34 mm Hg, petechial rash on the skin of the lower legs. What is the cause of the severity of the patient's condition?

Іеморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Гіпоксична кома Hypoxic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

61 / 200
Постраждала 22-х років під час прогулянки в лісі була вжалена змією. Через 8 годин відмічається запаморочення, шкірні покриви бліді, холодні на дотик. Права рука набрякла та ціанотична від пальців до плеча. АТ- 70/40 мм рт.ст., Ps-122/хв., ЧДР- 22/хв. Яку невідкладну допомогу треба надати в першу чергу? A 22-year-old victim was bitten by a snake while walking in the forest. After 8 hours, dizziness is noted, the skin is pale, cold to the touch. The right hand is swollen and cyanotic from the fingers to the shoulder. Blood pressure - 70/40 mm Hg, Ps - 122/min, ChDR - 22/min. What emergency aid should be given first?

Інфузійна терапія Infusion therapy

Введення антитоксичної сироватки Injection of antitoxic serum

Гострий гемодіаліз Acute hemodialysis

Форсований діурез Forced diuresis

Переривчастий плазмаферез Intermittent plasmapheresis

62 / 200
До однорічного хлопчика викликали швидку допомогу. Під час гри мозаїкою у нього раптово з’явився сухий нав’язливий кашель, шумне дихання, інспіратор- на задишка, ціаноз обличчя. Найбільш вірогідна причина стану: An ambulance was called to a one-year-old boy. While playing mosaic, he suddenly developed a dry intrusive cough, noisy breathing, an inspirator for shortness of breath, cyanosis of the face The most likely cause of the condition:

Ларингоспазм Laryngospasm

Стенозуючий ларингіт Stenotic laryngitis

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

Спазмофілія D.Спонтанний пневмоторакс Spasmophilia D. Spontaneous pneumothorax

63 / 200
У дитини 12-ти років на 3-й тиждень захворювання на черевний тиф з’явилися слабкість, блідість, похолодання та ціаноз кінцівок, рідкі випорожнення чорного кольору. Об’єктивно: АТ- 70/30 мм рт.ст., Ps- 140/хв. Живіт м’який, болісний під час пальпації, метеоризм. Про яке захворювання можна думати? In the 3rd week of typhoid fever, a 12-year-old child developed weakness, pallor, coldness and cyanosis of the extremities, and loose black stools. About objectively: blood pressure - 70/30 mm Hg, Ps - 140/min. Abdomen is soft, painful during palpation, flatulence. What disease can you think about?

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Гострий апендицит Acute appendicitis

Перфорація кишки Intestinal perforation

Рецидив захворювання Disease recurrence

64 / 200
Лікарем швидкої допомоги оглянута хвора 56-ти років, у якої після емоційного напруження раптово з’явився нестерпний біль за грудниною. Об’єктивно: шкіра бліда, акроціаноз, кінцівки холодні, АТ- 100/60 мм рт.ст. На ЕКГ- підйом сегменту ST над ізолінією. Який найбільш вірогідний діагноз? The emergency physician examined a 56-year-old patient who, after emotional stress, suddenly developed unbearable pain behind the sternum. Objectively: pale skin, acrocyanosis, the extremities are cold, blood pressure - 100/60 mm Hg. On the ECG - ST segment elevation above the isoline. What is the most likely diagnosis?

Аневризма аорти Aortic aneurysm

Стабільна стенокардія Stable angina

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий коронарний синдром Acute coronary syndrome

Перикардит Pericarditis

65 / 200
У потерпілого в автокатастрофі наявна рвана рана передпліччя з рясною пульсуючою кровотечею яскраво-червоною кров’ю. Які заходи повинні бути проведені в першу чергу? A car accident victim has a lacerated forearm with profuse pulsating bleeding of bright red blood. What measures should be taken first?

Пальцеве притиснення плечової арте- ріі Finger compression of the brachial artery

Надання підвищеного положення кінцівці Giving the limb a raised position

Накладання стискаючої пов’язки Applying compression bandage

Внутрішньовенна інфузія рідини Intravenous fluid infusion

Накладання джгута на кінцівку Applying a tourniquet to a limb

66 / 200
Хворий 43-х років впав з висоти 2 метри на сідниці. Під час огляду: відсутні активні рухи та всі види чутливості у нижніх кінцівках. Має місце згладжування поперекового лордозу, різка болючість під час пальпації на рівні Ь\-Ь2. Встановіть попередній діагноз: A 43-year-old patient fell from a height of 2 meters onto his buttocks. During the examination: there are no active movements and all kinds of sensitivity in the lower extremities. There is a smoothing of the lumbar lordosis , sharp pain during palpation at the level of L\-L2. Establish a preliminary diagnosis:

Забій сідничних ділянок Buttock bruise

Струс головного мозку Concussion

Забій поперекової ділянки Lumbar fracture

Перелом кісток тазу Fracture of pelvic bones

Ускладнений перелом поперекового відділу хребта Complicated fracture of the lumbar spine

67 / 200
Жінка 21-го року доставлена до пологового відділення швидкою допомогою з діагнозом: вагітність і, 40 тижнів, 5 нападів еклампсії на дому. Об’єктивно: стан важкий, кома іі-lіl, дихання Чейн-Стокса. АТ- 200/140 мм рт.ст. У сечі -білок 5,8 г/л, анасарка. З чого необхідно починати реанімаційні заходи? A 21-year-old woman was brought to the maternity ward by ambulance with the diagnosis: pregnancy and, 40 weeks, 5 attacks of eclampsia at home. Objectively: the condition is severe, coma ii-lіl, Cheyne-Stokes breathing. Blood pressure - 200/140 mm Hg. In the urine - protein 5.8 g/l, anasarca. What is the need to start resuscitation measures?

Масковий наркоз фторотаном Fluorotan mask anesthesia

Негайне проведення ШВЛ на тлі барбітурового наркозу Immediate ventilation on the background of barbiturate anesthesia

Внутрішньовенно ввести 10 мг сибазону Enter 10 mg of sibazone intravenously

Внутрішньовенно ввести 25% розчин сірчанокислої магнезії зі швидкістю 2 гр/год Enter 25% magnesium sulfate solution intravenously at a rate of 2 g/h

Епідуральна анестезія Epidural anesthesia

68 / 200
На місці ДТП у хворого діагностований закритий перелом кісток таза і правої стегнової кістки. Лікарем ШМД проведена транспортна іммобілізація і знеболення. Через годину стан хворого різко погіршився: виражена блідість, холодний липкий піт, Ps- 140/хв., слабкого наповнення. АТ- 60-70/0 мм рт.ст. Що стало причиною погіршення стану постраждалого? At the scene of the accident, the patient was diagnosed with a closed fracture of the pelvic bones and the right femur. The doctor of ShMD carried out transport immobilization and anesthesia. An hour later, the patient's condition deteriorated sharply: marked pallor, cold sticky sweat, Ps - 140/min., weak filling. Blood pressure - 60-70/0 mm Hg. What caused the deterioration of the victim's condition?

Травматичний шок Traumatic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Струс головного мозку Concussion

Кровотеча, що триває Ongoing bleeding

69 / 200
Хворий 28-ми років захворів поступово: з’явилися головний біль, безсоння і втрата апетиту, біль у животі. Температура зростала протягом 5-ти днів до 40oC. Об’єктивно: помірно виражена млявість, блідість. В легенях - жорстке дихання, сухі поодинокі хрипи. Серцеві тони ослаблені, брадикардія, дикро-тія пульсу, гіпотонія. Язик обкладений світлокоричневим нальотом, потовщений. Живіт болючий в ілеоцекальній ділянці, пальпуються печінка і селезінка. На 7-й день хвороби на животі з’явився розеольозний висип. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient became ill gradually: headache, insomnia and loss of appetite, abdominal pain appeared. The temperature rose for 5 days to 40oC. Objectively: moderately pronounced lethargy, pallor. In the lungs - hard breathing, dry isolated wheezing. Heart tones are weakened, bradycardia, dicrotia of the pulse, hypotension. The tongue is covered with a light brown coating, thickened. The abdomen is painful in the ileocecal area, the liver and spleen are palpable . On the 7th day of the illness, a roseola rash appeared on the stomach. What is the most likely diagnosis?

Бруцельоз Brucellosis

Висипний тиф Typhoid

Ку-гарячка Ku fever

Черевний тиф Typhoid

Гострий гепатит В Acute hepatitis B

70 / 200
У 7-річної дівчинки через 4 години після споживання торта в літньому кафе піднялася температура до 39,5oC, виникли загальна слабкість, нудота, повторні блювання; відмовляється від їжі. Об’єктивно: стан важкий за рахунок ен-дотоксикозу, живіт під час пальпації болісний в епігастральній ділянці, симптомів подразнення очеревини немає. В чому буде полягати перша лікарська допомога? 4 hours after eating a cake in a summer cafe, a 7-year-old girl's temperature rose to 39.5oC, general weakness, nausea, repeated vomiting occurred; she refuses to eat . Objectively: the condition is severe due to endotoxicosis, the abdomen is painful during palpation in the epigastric area, there are no symptoms of peritoneal irritation. What will be the first medical aid?

Фуразолідон, панкреатин, лінекс per os Furazolidone, pancreatin, linex per os

Промивання шлунка і кишечнику водою, оральна регідратація, вугільний сорбент, жарознижуючі препарати Washing of the stomach and intestines with water, oral rehydration, carbon sorbent, antipyretic drugs

Сифонна клізма, парацетамол, панкреатин per os, нагляд дільничого педіатра Siphon enema, paracetamol, pancreatin per os, supervision of a district pediatrician

Мотіліум, карболен всередину, водно-чайна пауза 12 годин Motilium, carbolene inside, water-tea break 12 hours

Промивання шлунка і кишечнику, оральна регідратація, вугільний сорбент Gastric and intestinal lavage, oral rehydration, carbon sorbent

71 / 200
Вагітна в 32 тижні страждає на міастенію. З’явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється кволістю, парезом кишечнику та сфінктерів. Які першочергові заходи невідкладної допомоги? A 32-week pregnant woman suffers from myasthenia gravis. She has breathing disorders, tachycardia, psychomotor excitement, which is replaced by weakness, paresis of the intestines and sphincters. What are the primary emergency measures ?

ШВЛ VENTILATOR

Застосування міорелаксантів Use of muscle relaxants

Профілактика гіпоксії плоду Prevention of fetal hypoxia

Термінове розродження Urgent delivery

Призначення прозерину Proserin appointment

72 / 200
Хвора 12-ти років впродовж 3-х днів скаржиться на лихоманку, біль у горлі, м’язах, головний біль. Об’єктивно: стан середньої важкості, пахвовий лімфовузол справа до 2 см, не спаяний з оточуючими тканинами, малоболісний. Загальний аналіз крові в нормі. За тиждень до захворювання дівчина шила іграшки зі шкурки зайця. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old patient complains of fever, sore throat, muscle pain, headache for 3 days. Objectively: the condition is of medium severity, axillary lymph node on the right up to 2 cm, not fused with the surrounding tissues, painless. The general blood test is normal. A week before the disease, the girl sewed toys from the skin of a hare. What is the most likely diagnosis?

Чума Plague

Лептоспіроз Leptospirosis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Туляремія Tularemia

73 / 200
Чоловік похилого віку на вулиці раптово знепритомнів. Пульсація на сонній артерії не визначається. З чого тре- ба почати реанімаційні заходи? An elderly man suddenly fainted on the street. Pulsation on the carotid artery is not determined. Where should resuscitation measures be started?

Прекардіальний удар Precardiac attack

Закритий масаж серця Closed heart massage

Облити холодною водою Pour with cold water

Дихання рот у рот Mouth to mouth breathing

Дати дихнути пари нашатирного спирту Breathe vapors of ammonia

74 / 200
Юнак отримав травму під час ДТП. Свідомість була відсутня протягом 2-х хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам’ятає, що було під час ДТП. Об’єктивно: брадикардія, гіпотензія, блідість шкіри, анізокорія. Сухожильні рефлекси дещо знижені. Який найбільш вірогідний діагноз? The young man was injured during a road accident. He was unconscious for 2 minutes. He complains of headache, dizziness, nausea, vomiting. He does not remember that was during a traffic accident. Objectively: bradycardia, hypotension, pale skin, anisocoria. Tendon reflexes are somewhat reduced. What is the most likely diagnosis?

Струс головного мозку Concussion

Закритий перелом основи черепа Closed skull base fracture

Забій головного мозку Brain stroke

Крововилив в головний мозок Hemorrhage in the brain

Внутрішня кровотеча Internal bleeding

75 / 200
Постраждалий 28-ми років отримав поранення передньої поверхні грудної клітки ліворуч колючим предметом. Під час дихання у ділянці рани - свистячий шум. Який діагноз і вірні дії медичних працівників? A 28-year-old victim was wounded on the front surface of the chest on the left side by a sharp object. When breathing, there is a whistling noise in the area of ​​the wound. What is the diagnosis and correct actions of the medical staff?'

Проникаюче поранення грудей. Накладення стискаючої пов’язки. Подача кисню. Введення кордіаміну. Іоспіталіза-ція у терміновому порядку до стаціонару Penetrating chest wound. Compression bandage application. Oxygen administration. Cordiamine administration. Urgent hospitalization

Відкрите пошкодження грудей. Оцінка ступеня крововтрати. Зупинка кровотечі. Торакальна пункція. Транспортування до стаціонару Open chest injury. Assessment of the degree of blood loss. Stop bleeding. Thoracic puncture. Transport to hospital

Проникаюче поранення грудей. Обробка рани. Суха пов’язка на рану. Профілактика правця. Госпіталізація до стаціонару Penetrating chest wound. Wound treatment. Dry wound dressing. Tetanus prophylaxis. Hospitalization to hospital

Відкрите пошкодження грудей. Введення серцевих глікозидів. Госпіталізація до стаціонару Open chest injury. Administration of cardiac glycosides. Hospitalization

Непроникаюче поранення грудної клітки зліва. Обробка рани. Накладення пов’язки. Транспортування до стаціонару Non-penetrating left chest wound. Wound treatment. Dressing. Transport to hospital

76 / 200
Хворий 23-х років під час підняття вантажу відчув різкий біль у правій половині грудної клітки. Через 1 годину з’явилася задишка. Звернувся до дільничого терапевта. Об’єктивно: шкіра бліда, акроціаноз. Справа грудна клітка відстає в акті дихання, перкуторно відзначається тимпаніт. Аускультатив-но: відсутність дихальних шумів справа. Який попередній діагноз? A 23-year-old patient felt a sharp pain in the right half of the chest while lifting a load. After 1 hour, shortness of breath appeared. He turned to the district therapist. About' objectively: the skin is pale, acrocyanosis. On the right, the chest lags behind in the act of breathing, tympanitis is noted on percussion. Auscultatively: absence of respiratory sounds on the right. What is the preliminary diagnosis?

Міжреберна невралгія справа Intercostal neuralgia on the right

Стенокардія Angina

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Плеврит справа Pleurisy on the right

77 / 200
У хлопчика 6-ти місяців з’явилося зригування, блювання 1-2 рази на добу, часті рідкі випорожнення неприємного запаху, жовто-зеленого кольору з домішками слизу, помірне здуття живота, втрата маси тіла 4%. Попередньо діагностовано секреторну діарею. Які першочергові дії? A 6-month-old boy had retching, vomiting 1-2 times a day, frequent liquid stools with an unpleasant odor, yellow-green color with mucus impurities, moderate abdominal distension, 4% loss of body weight. Prediagnosis of secretory diarrhea. What are the first steps?

Призначити пробіотики Prescribe probiotics

Розпочати оральну регідратацію Start oral rehydration

Провести промивання шлунка Perform gastric lavage

Призначити антибактеріальну терапію Prescribe antibacterial therapy

Провести лабораторне обстеження Perform a laboratory examination

78 / 200
До пологового будинку доставлена вагітна у терміні вагітності 32 тижні без свідомості після трьох нападів еклампсії. Об’єктивно: стан дуже важкий, АТ-180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плоду глухе, 142/хв. Шийка матки сформована, канал шийки матки закритий. Яка тактика ведення вагітної? A 32-week pregnant woman was brought to the maternity ward unconscious after three bouts of eclampsia. Objectively: the condition is very serious, blood pressure 180/120 mm Hg. st., anuria. The fetal heartbeat is dull, 142/min. The cervix is ​​formed, the cervical canal is closed. What are the tactics of managing a pregnant woman?

Передопераційна підготовка з ШВЛ протягом декількох годин, потім оперативне розродження Preoperative preparation with ventilator for several hours, then operative delivery

Створення глюкозо-вітаміно-гормонально-кальцієвого фону у сукупності з комплексною інтенсивною терапією Creation of glucose-vitamin-hormonal-calcium background in combination with complex intensive therapy

Комплексна терапія гестозу протягом доби, потім розродження Complex therapy of gestosis during the day, then delivery

Розродження шляхом кесарського розтину в ургентному порядку Delivery by caesarean section in urgent order

Інтенсивна терапія протягом декількох годин, потім кесарів розтин Intensive therapy for several hours, then cesarean section

79 / 200
Першовагітна 18-ти років з’явилася на прийом до сімейного лікаря. Термін вагітності 28 тижнів. Жінка соматично здорова. Вагітність протікає без ускладнень. Під час огляду на кушетці зблідла, шкіра стала вологою, з’явилися різка слабкість, нудота, знепритомніла. Об’єктивно: АТ- 80/50 мм рт.ст. (звичайний 120/80 мм рт.ст.), Ps- 88/хв., слабкого наповнення й напруження. Яка перша допомога в даній ситуації? An 18-year-old pregnant woman for the first time came for an appointment with a family doctor. The pregnancy is 28 weeks. The woman is physically healthy. The pregnancy proceeds without complications. During the examination on the couch became pale, the skin became moist, sharp weakness appeared, nausea, fainted. Objectively: BP - 80/50 mm Hg (normal 120/80 mm Hg), Ps - 88/min, weak filling and straining. What is the first aid in this situation?

Обкласти вагітну грілками, напоїти гарячим чаєм Cover the pregnant woman with heating pads, give her hot tea

Ввести 1 мл 0,2% розчину норадрена-ліну в 0,5 л 5% р-ну глюкози Enter 1 ml of 0.2% noradrenaline solution in 0.5 l of 5% glucose solution

Повернути жінку на бік, потім посадити її Turn the woman on her side, then sit her down

Ввести мезатон 1 мл п/ш Enter mezaton 1 ml p/sh

Ввести розчин 5% глюкози - 50 мл в/в Enter 5% glucose solution - 50 ml IV

80 / 200
Хворий 10-ти років впродовж 5-ти років страждає на бронхіальну астму. Під час прийому сімейним лікарем у поліклініці у дитини розвинувся приступ ядухи. Який препарат доцільно використовувати для надання невідкладної допомоги? A 10-year-old patient has been suffering from bronchial asthma for 5 years. During an appointment with a family doctor at a polyclinic, the child developed an attack of dysentery. What drug is appropriate to use for providing emergency care?

Но-шпа No-shpa

Атровент Н Atrovent H

Сальбутамол Salbutamol

Кеналог-40 Kenalog-40

Фликсотид Flixotide

81 / 200
Пацієнт 54-х років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочата серцево-легенева реанімація. На ЕКГ -асистолія. Які будуть подальші дії? A 54-year-old patient, who is in the hospital due to an acute myocardial infarction, suddenly fainted. Cardiac and respiratory arrest were diagnosed during the examination, cardiopulmonary resuscitation was started . On the ECG - asystole. What will be the next steps?

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

Ввести внутрішньовенно лідокаїн Inject lidocaine intravenously

Дефібриляція Defibrillation

Ввести внутрішньовенно новокаїна-мід Inject novocaine copper intravenously

Ввести внутрішньовенно строфантин Enter strophanthin intravenously

82 / 200
У дитини 10-ти місяців спостерігається підвищення температури тіла до 38,5oC, багаторазове блювання, часті рідкі випорожнення (до 10-15 разів за добу). На 3-й день захворювання - ттткі-ра бліда з мармуровим малюнком, риси обличчя загострені. Велике тім’ячко запале. Адинамія. Діурез помірно знижений. Чим обумовлена важкість захворювання? A 10-month-old child has an increase in body temperature to 38.5oC, repeated vomiting, frequent loose stools (up to 10-15 times a day). For 3 -th day of the disease - tttki-ra is pale with a marble pattern, facial features are sharpened. The big head is inflamed. Adynamia. Diuresis is moderately reduced. What is the cause of the severity of the disease?

Токсико-ексикоз Toxiko-exykosis

Парез кишечнику Intestinal paresis

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

83 / 200
В машині швидкої допомоги настали іі строкові пологи у жінки 25-ти років. Плід народився у тазовому передлежан-ні. Голівка застрягла у пологових шляхах. Тіло плоду синюшне, без тонусу, серцебиття відсутнє. Що робити і де надати допомогу? A 25-year-old woman went into full-term labor in the ambulance. The fetus was born in a pelvic presentation. The head was stuck in the birth canal. The body of the fetus was bluish, without tone, there is no heartbeat. What to do and where to get help?

Зробити масаж серця плоду у машині швидкої допомоги Perform fetal heart massage in the ambulance

Ввести атропін в серце плоду в машині швидкої допомоги Inject atropine into the fetal heart in an ambulance

Витягти плід у машині швидкої допомоги Extract fetus in ambulance

Доставити жінку до пологового відділення Deliver the woman to the maternity ward

Зробити плодоруйнівну операцію у машині швидкої допомоги Perform a lethal operation in an ambulance

84 / 200
Хвора 21-го року надійшла зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, кров’янисті виділення із статевих шляхів, затримку менструації на 3 місяці. При огляді у дзеркалах - згустки крові у піхві; канал шийки матки відкритий. При бімануальному обстеженні: тіло матки збільшене до 8-9 тижнів вагітності, щільне, безболісне. Склепіння глибокі, придатки не пальпуються. Який найбільш вірогідний діагноз? A 21-year-old patient came in with complaints of spasm-like pain in the lower abdomen, bloody discharge from the genital tract, a delay in menstruation for 3 months. When examined in mirrors - blood clots in the vagina; the cervical canal is open. On bimanual examination: the body of the uterus is enlarged up to 8-9 weeks of pregnancy, dense, painless. The vaults are deep, the appendages are not palpable. What is the most likely diagnosis?

Ендометрит Endometritis

Аборт у ходу Abort in progress

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Вагітність, що не розвивається Non-developing pregnancy

Аборт, що розпочався Abortion started

85 / 200
Хвора 20-ти років захворіла через 2 години після вживання в їжу консервованої риби. Раптово з’явилися біль у надчеревній ділянці, нудота, неодноразове блювання та рідкі випорожнення, підвищилася температура тіла до 38oC, турбували слабкість, головний біль. Які першочергові лікарські заходи? A 20-year-old patient became ill 2 hours after eating canned fish. Pain in the epigastric region, nausea, repeated vomiting and loose stools suddenly appeared. body temperature rose to 38oC, weakness, headache bothered me. What are the primary medical measures?

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Промивання шлунку та кишечнику Gastric and intestinal lavage

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Введення преднізолону Prednisolone administration

Призначення імодіуму Imodium prescription

86 / 200
Жінка 43-х років скаржиться на рясні кров’янисті виділення із статевих шляхів впродовж 10 діб у строк місячних. Такі порушення менструального циклу відбуваються протягом останнього року. При бімануальному обстеженні - матка збільшена до 14 тижнів вагітності, вузлувата. Який діагноз можна поставити хворій? A 43-year-old woman complains of profuse bloody discharge from the genital tract for 10 days during the menstrual period. Such disturbances of the menstrual cycle have occurred during the last year. With bimanual examinations - the uterus is enlarged up to 14 weeks of pregnancy, nodular. What diagnosis can be given to the patient?

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Запалення придатків Ignition of appendages

Міома матки з геморагічним синдромом Uterine myoma with hemorrhagic syndrome

Склерополікістоз яєчників Scleropolycystic ovary

Клімактерична метрорагія Climacteric metrorrhagia

87 / 200
Вагітна 36-ти років у терміні 30 тижнів звернулася до лікаря зі скаргами на набряки обличчя і кінцівок, го- ловний біль. Раптово відзначила різке посилення головного болю, стала неспокійною, знепритомніла, розвинулися тоніко-клонічні судоми. АТ- 230/120 мм рт.ст. Що з перерахованого є препаратом вибору для надання невідкладної допомоги? A 36-year-old pregnant woman in 30 weeks went to the doctor with complaints of swelling of the face and limbs, headache. She suddenly noticed a sharp increase in headache, became restless, fainted, developed tonic-clonic convulsions. Blood pressure - 230/120 mm Hg. Which of the following is the drug of choice for providing emergency care?

Німодипін Nimodipine

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Пропранолол Propranolol

Фентоламін Phentolamine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

88 / 200
У хворого під час індукції в наркоз розвинулася клініка дихальної недостатності. Спроби виконати інтубацію трахеї, а також забезпечити вентиляцію легень маскою наркозного апарату не мають успіху. В якому випадку показана конікотомія для забезпечення альтернативного допоміжного дихання? During the induction of anesthesia, the patient developed respiratory failure. Attempts to intubate the trachea, as well as to provide ventilation of the lungs with the mask of the anesthesia machine, are unsuccessful. In which case is indicated conicotomy to provide alternative assisted breathing?

Значне пониження pO2 і підвищення pCO2 Significant decrease in pO2 and increase in pCO2

Загроза зупинки дихання і серцевої діяльності Threat of respiratory and cardiac arrest

Обструкція верхніх дихальних шляхів внаслідок набряку, кровотечі або наявності стороннього тіла Obstruction of the upper respiratory tract due to swelling, bleeding, or the presence of a foreign body

Необхідність бронхоскопічного обстеження The need for a bronchoscopic examination

Частота дихання менш ніж 7 або більше 40/хв (у дорослих) Respiratory rate less than 7 or more than 40/min (in adults)

89 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги, що прибула на місце ДТП через 2 хвилини, констатувала у 5-річної дитини відсутність функції зовнішнього дихання та кровообігу, у зв’язку з чим було розпочате проведення первинних реанімаційних заходів відповідно з прийнятим в усьому світі 'правилом АВС'. У чому його сутність? The emergency medical team, which arrived at the scene of the accident 2 minutes later, determined that the 5-year-old child had no function of external breathing and blood circulation, in connection with which primary resuscitation measures were started in accordance with the globally accepted 'ABS rule'. What is its essence?

У необхідності знання населенням, як алфавіту, правил первинної реанімації There is a need for the population to know, like the alphabet, the rules of primary resuscitation

У комплексному застосуванні трьох прийомів, перші букви назв яких скорочено виглядають як 'АВС' In the complex application of three techniques, the first letters of the names of which look like 'ABC'

'Правило АВС'ніякого відношення до реанімації не має 'Rule ABC' has nothing to do with resuscitation

У необхідності суворо дотримуватися певної послідовності реанімаційних заходів по аналогії з буквами алфавіту If necessary, strictly adhere to a certain sequence of resuscitation measures by analogy with the letters of the alphabet

У проведенні певних первинних реанімаційних заходів In carrying out certain primary resuscitation measures

90 / 200
В селі протягом 3-х діб зареєстровано 6 випадків захворювання на холеру. Як показали епідеміологічні обстеження і лабораторні дослідження, джерелом ураження холерою була питна вода. Які контингенти населення підлягають першочерговому лабораторному обстеженню під час проведення профілактичних заходів? 6 cases of cholera were registered in the village over the course of 3 days. As shown by epidemiological examinations and laboratory studies, the source of cholera was drinking water. What contingents of the population are subject to primary laboratory examination during preventive measures?

Ті, хто вживав некип’ячену воду Those who used unboiled water

З дисфункцією шлунково-кишкового тракту With gastrointestinal tract dysfunction

Дитяче населення Child population

Доросле населення Adult population

Ті, хто спілкувався з хворими Those who communicated with the sick

91 / 200
В гуртожитку, де проживають іноземні громадяни, виявлено хворого з підозрою на легеневу форму чуми. Хворий госпіталізований до інфекційної лікарні. Для екстреної профілактики чуми мешканцям гуртожитку необхідно призначити: In a dormitory where foreign citizens live, a patient with a suspected pulmonary form of the plague was found. The patient was hospitalized in an infectious disease hospital. For emergency prevention of the plague, the residents of the dormitory should be prescribed:

Сульфаніламіди Sulfonamides

Донорський імуноглобулін Donor immunoglobulin

Антибіотики Antibiotics

Вакцину Vaccine

Бактеріофаг Bacteriophage

92 / 200
У недоношеної дитини, яка перенесла внутрішньоутробну гіпоксію та ін-транатальну асфіксію, на 5 добу життя відзначено погіршення стану, поява блювання з домішками жовчі, здуття живота, затримка випорожнень з подальшою появою зводненого випорожнення з домішками слизу. На рентгенограмі органів черевної порожнини пневматоз. Якою буде тактика вигодовування дитини впродовж наступного тижня життя? A premature child who suffered intrauterine hypoxia and intranatal asphyxia, on the 5th day of life, the condition worsened, the appearance of vomiting with bilious impurities, abdominal distension, delayed bowel movements with the subsequent appearance of watery stools with mucus impurities. Pneumatosis on the radiograph of the abdominal organs. What will be the tactics of feeding the child during the next week of life?

Ентеральне вигодовування грудним молоком Enteral feeding with breast milk

Ентеральне вигодовування полуеле-ментною сумішшю 'Пепті-Юніор' Enteral feeding with semi-elemental mixture 'Pepti-Junior'

Парентеральне годування (розчини амінокислот, глюкози, жирової емульсії) Parenteral nutrition (solutions of amino acids, glucose, fat emulsion)

Ентеральне вигодовування безлакто-зною сумішшю 'аll-110' Enteral feeding with lactose-free mixture 'all-110'

Ентеральне вигодовування сумішшю 'Нутрісоя' Enteral feeding with the mixture 'Nutrisoya'

93 / 200
Дитина 6-ти років знаходиться в стаціонарі з приводу ацетонемічного стану. Під час трансфузії поляризуючої суміші, яка знаходиться в скляному флаконі, з’явились озноб, головний біль, нудота, підвищилася температура тіла до 38oC. З боку органів дихання, травлення, серцево-судинної системи - без особливостей, артеріальний тиск в нормі. Що зумовило такий стан хворого? A 6-year-old child is hospitalized due to an acetonemic state. During the transfusion of the polarizing mixture, which is in a glass vial, chills, headache, nausea, the body temperature rose to 38oC. The respiratory, digestive, and cardiovascular systems are normal, blood pressure is normal. What caused this state of the patient?

Гемолітична реакція на трансфузію Hemolytic transfusion reaction

Алергічна реакція на трансфузію Allergic reaction to transfusion

Психогенна реакція Psychogenic reaction

Трансфузійний шок Transfusion shock

Пірогенна реакція на трансфузію Pyrogenic transfusion reaction

94 / 200
Під час посадки на приміський еле-ктропотяг чоловік 42-х років отримав травму правої нижньої кінцівки. Об’єктивно: права ступня висить на м’я-котканинному лоскуті, продовжується кровотеча, пульс на ступні не визначається. Які заходи невідкладної допомоги треба надати? While boarding a suburban electric train, a 42-year-old man suffered an injury to his right lower limb. Objectively: the right foot is hanging on a meat-fabric flap , the bleeding continues, the pulse on the feet is not detected. What emergency measures should be provided?

Протишокова терапія Antishock therapy

Зупинка кровотечі, іммобілізація Stop bleeding, immobilization

Введення знеболюючих, іммобілізація Injection of painkillers, immobilization

Зупинка кровотечі, введення знеболюючих, іммобілізація з негайним транспортуванням до спеціалізованого відділення Stop bleeding, administer painkillers, immobilize with immediate transportation to a specialized department

Зупинка кровотечі, введення знеболюючих, іммобілізація з негайним транспортуванням до спеціалізованого відділення, інфузійна терапія Stop bleeding, administer painkillers, immobilize with immediate transportation to a specialized department, infusion therapy

95 / 200
У хворого 43-х років раптом виник гострий різкий біль у попереку зліва, що поширювався на ліву половину живота, віддавав у пах, супроводжувався нудотою, блюванням. Після теплої ванни та прийому баралгіну біль зник. В сечі - гематурія. На УЗД нирок виявлено камінь у лівій нирці - 0,2 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient suddenly developed a sharp sharp pain in the lower back on the left, spreading to the left half of the abdomen, radiating to the groin, accompanied by nausea, vomiting. After a warm After taking a bath and taking baralgin, the pain disappeared. Hematuria in the urine. An ultrasound of the kidneys revealed a stone in the left kidney - 0.2 cm. What is the most likely diagnosis?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Цистит Cystitis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Пухлина нирки Kidney tumor

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

96 / 200
Під час гемотрансфузії у дитини з кровотечею виникли біль у грудях та попереку, з’явилася задишка, сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Який найбільш вірогідний діагноз? During hemotransfusion, a child with bleeding developed pain in the chest and lower back, shortness of breath, urine turned red. Blood plasma after centrifugation is pink. What is the most likely diagnosis?

Гострий гемоліз Acute hemolysis

Синдром масивних трансфузій Massive transfusion syndrome

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Алергічна реакція Allergic reaction

Негемолітична трансфузійна реакція Nonhemolytic transfusion reaction

97 / 200
Внаслідок автопригоди у потерпілого трапився відрив кисті. Які дії з консервації відокремленого сегменту слід здійснити на місці ДТП? As a result of a car accident, the victim had a broken hand. What actions should be taken to preserve the separated segment at the scene of the accident?

Помістити в холодну воду Place in cold water

Провести ПХО рани та сегменту Perform CT scan of wound and segment

Прибинтувати кисть до передпліччя Bandage the hand to the forearm

Надати симптоматичну допомогу потерпілому Provide symptomatic help to the victim

Помістити в холод Put in the cold

98 / 200
У вагітної жінки у терміні 37 тижнів відбувся напад судом. АТ- 160/100 мм рт.ст. та 170/100 мм рт.ст. Набряки нижніх кінцівок, живота, обличчя. Дихання відсутнє, шкірні покриви ціанотичні. Що потрібно зробити у першу чергу? A pregnant woman had a seizure at 37 weeks. Blood pressure - 160/100 mm Hg and 170/100 mm Hg. Edema of the lower extremities , abdomen, face. There is no breathing, the skin is cyanotic. What should be done first?

Внутрішньовенне введення протису-домних препаратів Intravenous administration of home remedies

Внутрішньовенне введення седативних препаратів Intravenous administration of sedatives

Забезпечити прохідність дихальних шляхів Ensure patency of airways

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal anesthesia

Внутрішньовенне введення гіпотензивних препаратів Intravenous administration of hypotensive drugs

99 / 200
Робітники саду обробляли дерева інсектицидами без використання захисних засобів. Через деякий час у них виникли сухий кашель, задишка, відчуття стискання у грудній клітці. Спазм бронхів супроводжувався блюванням на тлі появи тенезмів та діареї. Виявлена міофі-бриляція у ділянці повік, м’язів грудної клітки. Який засіб необхідно призначити першочергово для надання невідкладної допомоги? The garden workers treated the trees with insecticides without using protective equipment. After a while, they developed a dry cough, shortness of breath, a feeling of tightness in the chest. Bronchial spasm was accompanied by vomiting in the background the appearance of tenesmus and diarrhea. Myofibrillation was detected in the area of ​​the eyelids, chest muscles. What remedy should be prescribed as a priority for providing emergency care?

Резерпін Reserpin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Сальбутамол Salbutamol

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Кордіамін Cordiamine

100 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на профузну діарею у вигляді 'рисового відвару'. Захворів гостро після приїзду з Туреччини. Об’єктивно: шкіра суха, тургор знижений, to- 36,4oC, АТ- 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг маси тіла. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена допомога? A 30-year-old patient complains of profuse diarrhea in the form of 'rice broth'. He became acutely ill after arriving from Turkey. Objectively: dry skin, low turgor, to- 36.4oC, BP- 70/40 mm Hg. Lost 3 kg of body weight in a day. Diuresis is reduced. Diagnosis is cholera. What is the emergency help?

Сифонна клізма Siphon enema

Інфузійна терапія Infusion therapy

Введення великих доз антибіотиків Introduction of large doses of antibiotics

Введення препаратів, які послаблюють перистальтику кишечнику Introduction of drugs that weaken intestinal peristalsis

Введення великої кількості колоїдних розчинів Introduction of a large amount of colloidal solutions

101 / 200
Першовагітна у терміні 5-6 тижнів. Скарги на переймоподібний біль внизу живота, значні кров’янисті виділення зі згортками протягом доби. Об’єктивно: матка збільшена до 5 тижнів, шийка матки вкорочена до 1 см, діаметр церві-кального каналу - 1 см, згортки крові у піхві. Дат ультразвукового дослідження - порожнина матки розширена до 2,5 см з неоднорідним вмістом. Яка тактика лікаря? Pregnant for the first time in 5-6 weeks. Complaints of spasm-like pain in the lower abdomen, significant bleeding with clots during the day. Objectively: the uterus has increased to 5 weeks, the cervix is ​​shortened to 1 cm, the diameter of the cervical canal is 1 cm, blood clots in the vagina. The date of the ultrasound examination - the uterine cavity is dilated to 2.5 cm with heterogeneous contents. What are the doctor's tactics?

Амбулаторне призначення спазмолітичних препаратів Outpatient prescription of antispasmodic drugs

Амбулаторне призначення кровоспинних препаратів Outpatient prescription of hemostatic drugs

Спостереження у жіночій консультації Observations in a women's consultation

Госпіталізація до гінекологічного стаціонару Hospitalization to a gynecological hospital

Амбулаторне призначення скорочуючих препаратів Outpatient prescribing of reducing drugs

102 / 200
У жінки після зґвалтування виник депресивний стан: весь час лежить у ліжку, відвернувшись до стіни, ні з ким не спілкується, вираз обличчя сумний, настрій різко знижений, була спроба су-їциду. Астенізована. Які психотропні засоби необхідно призначити хворій у першу чергу? After the rape, the woman developed a depressive state: she lies in bed all the time, with her back to the wall, does not communicate with anyone, her facial expression is sad, her mood is sharply lowered, she was suicide attempt. Asthenic. What psychotropic drugs should be prescribed to the patient in the first place?

Психостимулятори Psychostimulants

Транквілізатори Tranquilizers

Нейролептики Neuroleptics

Ноотропи Nootropics

Антидепресанти Antidepressants

103 / 200
У жінки 30-ти років народилася доношена дитина масою тіла 3100 г. Оцінка за шкалою Апгар 5 балів. Після обсушування та відсмоктування слизу з ротової та носової порожнин самостійне дихання відсутнє, серцева діяльність ритмічна, ЧСС- 140/хв. Який адекватний метод тактильної стимуляції дихання слід розпочати у дитини з асфіксією у родильній залі? A 30-year-old woman gave birth to a full-term baby with a body weight of 3100 g. Apgar score 5 points. After drying and suctioning mucus from the oral and nasal cavities, independent breathing absent, cardiac activity is rhythmic, heart rate - 140/min. What adequate method of tactile stimulation of breathing should be started in a child with asphyxia in the delivery room?

Стискання грудної клітки Chest compression

Поплескування по спині Pat on the back

Поплескування або постукування по підошвах стоп Patting or tapping on the soles of the feet

Приведення стегон до живота Bringing the hips to the abdomen

Спрямування потоку кисню або повітря на обличчя чи тіло Directing the flow of oxygen or air to the face or body

104 / 200
У жінки 24-х років народилася доношена дитина з масою 4200 г та оцінкою за шкалою Апгар 4 бали. Самостійне дихання відсутнє, ЧСС- 80/хв., шкіра ціанотична. Відразу розпочата первинна реанімація. Яку концентрацію кисню слід використовувати при штучній вентиляції легень немовляти? A 24-year-old woman gave birth to a full-term baby with a weight of 4200 g and an Apgar score of 4 points. There is no spontaneous breathing, heart rate - 80/min., skin cyanotic. Primary resuscitation was started immediately. What concentration of oxygen should be used for artificial ventilation of the infant's lungs?

50% 50%

80-70% 80-70%

90-100% 90-100%

60-40% 60-40%

21% 21%

105 / 200
Постраждалий доставлений з вогнища хімічного ураження. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви вологі, зіниці звужені, періодичні клоніко-тонічні судоми, дихання з хрипами, які чути на відстані, з рота виділяється слиз, Ps- 60/хв. Яка група бойових отруйних речовин викликала це ураження? The victim was brought from the center of chemical damage. Objectively: consciousness is confused, the skin is wet, the pupils are narrowed, periodic clonic-tonic convulsions, breathing with audible wheezing at a distance, mucus is secreted from the mouth, Ps- 60/min. What group of combat poisons caused this lesion?

Нервово-паралітичної дії Nerve-paralytic effect

Загально-токсичної дії Generally toxic

Задушливої дії Suffocating action

Лакримаційної дії Lacrimal action

Подразнюючої дії Irritating action

106 / 200
Постраждалий доставлений із вогнища хімічного ураження фосфорорганічними отруйними сполуками. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви вологі, зіниці звужені, періодичні клоніко-тонічні судоми, дихання з хрипами, які чути на відстані, з рота виділяється слиз, Ps- 56/хв. Який антидот необхідно використати? The victim was brought from the center of chemical damage by organophosphorus poisonous compounds. Objectively: consciousness is confused, skin is moist, pupils are narrowed, periodic clonic-tonic convulsions, wheezing , which can be heard in the distance, mucus is secreted from the mouth, Ps- 56/min. What antidote should be used?

Розчин дипіроксиму 15% та атропіну 0,1% Dipiroxime 15% and atropine 0.1% solution

Розчин мекаптиду 40% Mecaptide solution 40%

Розчин унітіолу 5% Unithiol solution 5%

Розчин тетацину кальцію 10% Calcium thetacin solution 10%

Розчин тіосульфату натрію 1% Sodium thiosulfate solution 1%

107 / 200
Хворий 68-ми років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об’єктивно: пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ: часті нерегулярні хвилі різної форми та амплітуди. Яке ускладнення розвинулось у хворого? A 68-year-old patient undergoing inpatient treatment with a diagnosis of acute myocardial infarction suddenly fainted. Objectively: the pulse and blood pressure are not detected. On the ECG : frequent irregular waves of various shapes and amplitudes. What complication developed in the patient?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія Paroxysmal ventricular tachycardia

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Асистолія Asystole

108 / 200
Бригадою ШМД на вулиці знайдений чоловік 65-68 років без свідомості. Об’єктивно: пульс напружений, АТ-190/120 мм рт.ст. Обличчя червоне, тургор шкіри не змінений. Анізокорія, сухожилкові рефлекси підвищені. Запах з рота неспецифічний. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-68-year-old man was found unconscious on the street by the SMD brigade. Objectively: the pulse is intense, BP-190/120 mm Hg. The face is red, Skin turgor is not changed. Anisocoria, tendon reflexes are increased. Mouth odor is nonspecific. What is the most likely diagnosis?

Алкогольна кома Alcoholic coma

Уремічна кома Uremic coma

Діабетична кома Diabetic coma

Печінкова кома Hepatic coma

Апоплексична кома Apoplexic coma

109 / 200
Вранці мама знайшла 5-місячного хлопчика в ліжєчку вже мертвим з трупними плямами, обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбільш вірогідна причина смерті дитини? In the morning, the mother found a 5-month-old boy already dead in the crib with corpse stains, face down. Before that, the child was healthy. What is the most likely cause of the child's death?

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Епілептичний статус Status Epileptic

Аспірація блювотними масами Aspiration of vomitus

Синдром раптової смерті Sudden Death Syndrome

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

110 / 200
Хлопчик 6-ти років госпіталізований із відкритим переломом правого стегна. Об’єктивно: свідомість затьмарена, шкіра бліда, кінцівки на дотик холодні, зіниці широкі, дихання поверхневе, ЧСС- 142/хв, ЧДр- 24/хв. Які показники слід визначити, щоб оцінити ступінь крововтрати? A 6-year-old boy is hospitalized with an open fracture of the right hip. Objectively: consciousness is clouded, skin is pale, extremities are cold to the touch, pupils are wide, breathing is shallow, Heart rate - 142/min, HR - 24/min. What indicators should be determined to assess the degree of blood loss?

Гематокрит, артеріальний тиск та центральний венозний тиск Hematocrit, arterial pressure and central venous pressure

Тривалість кровотечі, центральний венозний тиск, гемоглобін Duration of bleeding, central venous pressure, hemoglobin

Коагулограма, частота серцевих скорочень, гематокрит Coagulogram, heart rate, hematocrit

Тромбоцити, тривалість кровотечі, артеріальний тиск Platelets, duration of bleeding, blood pressure

Еритроцити, артеріальний тиск, тромбоцити Erythrocytes, blood pressure, platelets

111 / 200
У породіллі 25-ти років через 5 хвилин після народження плаценти з’явилися озноб, задишка, тахікардія, АТ- 80/40 мм рт.ст., температура 37,8oC. Акроціа-ноз, гіперемія обличчя. Дихання поверхневе, в легенях прослуховуються вологі хрипи, тони серця приглушені, тахікардія. Встановлено діагноз: емболія навколоплідними водами. Які реанімаційні заходи необхідно проводити в першу чергу? A 25-year-old woman in labor developed chills, shortness of breath, tachycardia, blood pressure 80/40 mm Hg, temperature 5 minutes after the birth of the placenta 37.8oC. Acrocyanosis, hyperemia of the face. Breathing is shallow, wet rales are heard in the lungs, heart sounds are muffled, tachycardia. The diagnosis is established: amniotic fluid embolism. What resuscitation measures should be carried out first of all?

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Пункція та катетеризація центральних та периферичних вен Puncture and catheterization of central and peripheral veins

Анальгетики Analgesics

Трахеостомія Tracheostomy

112 / 200
У хворого 85-ти років раптово з’явився біль у грудній клітці, короткочасна втрата свідомості. Об’єктивно: в легенях визначається коробковий перку-торний звук, в нижніх відділах з правого боку - притуплення. На обох ногах - варикозна хвороба вен нижніх кінці- вок. Праворуч в нижній третині стегна і гомілки нога припухла, гіперемована; визначається локальна гіперемія. Рентгенографічно: в нижній частині правої легені затемнення. Яке ускладнення, найбільш вірогідно, виникло у хворого? An 85-year-old patient suddenly developed chest pain, short-term loss of consciousness. Objectively: a box-like percussion sound is detected in the lungs, in in the lower parts on the right side - dullness. On both legs - varicose veins of the lower extremities. On the right, in the lower third of the thigh and lower leg, the leg is swollen, hyperemic; local hyperemia is determined. X-ray: darkening in the lower part of the right lung. What is the most likely complication , occurred in the patient?

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Пневмоторакс Pneumothorax

Інфаркт селезінки Splenic infarction

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

113 / 200
Під час операції на шлунку у пацієнта з ІХС на операційному столі настала зупинка серцевої діяльності. Хворому проводилась апаратна штучна вентиляція легень через ендотрахеальну трубку, черездіафрагмальний масаж серця, неодноразове введення адреналіну, електрична дефібриляція. Протягом 45 хвилин зіниці хворого були максимально розширені, не реагували на світло, серцева діяльність не відновлювалась. Яка подальша тактика? During gastric surgery, cardiac arrest occurred in a patient with coronary artery disease on the operating table. The patient underwent mechanical ventilation through an endotracheal tube, transdiaphragmatic heart massage, repeated administration of adrenaline, electric defibrillation. For 45 minutes, the patient's pupils were maximally dilated, did not respond to light, and heart activity did not recover. What is the next tactic?

Продовжити реанімаційні заходи в умовах реанімаційного відділення Continue resuscitation measures in the intensive care unit

Провести хімічну дефібриляцію серця Perform chemical heart defibrillation

Продовжити реанімаційні заходи до 2-х годин Continue resuscitation measures up to 2 hours

Припинити реанімаційні заходи Stop resuscitation measures

Продовжити реанімаційні заходи до 55 хвилин Continue resuscitation measures up to 55 minutes

114 / 200
До ургентної лікарні доставлено травмованого на залізниці. Потерпілий знаходиться в стані травматичного шоку ііі ст. Зовнішню кровотечу призупинено, налагоджено інфузійну терапію. Якою є мета інфузійної терапії на даному етапі надання невідкладної медичної допомоги? A person injured on the railway was brought to the emergency hospital. The victim is in a state of traumatic shock of the 3rd degree. External bleeding has been stopped, infusion therapy has been established. What is the purpose of infusion therapy at this stage providing emergency medical care?

Підвищення функції згортання крові Increased blood coagulation function

Відновлення якісного складу циркулюючої крові Restoration of quality composition of circulating blood

Зниження функції згортання крові Decreased blood coagulation function

Збільшення об’єму циркулюючої крові Increase in circulating blood volume

Відновлення мінерального та електролітного балансу Restoration of mineral and electrolyte balance

115 / 200
12- річний хлопчик під час їзди на велосипеді упав і отримав травму плеча. Доставлений до приймального відділення лікарні, через 20 хвилин оглянутий черговим лікарем, проведено рентгенографію травмованої зони. Виявлено закритий косий перелом плечової кістки в її нижній третині зі зміщенням уламків. На що слід особливо звернути увагу лікарю при даному типі перелому? A 12-year-old boy fell while riding a bicycle and injured his shoulder. He was taken to the hospital's reception department, examined by the doctor on duty 20 minutes later, and an x-ray of the injured area was performed. A closed oblique fracture of the humerus in its lower third with displacement of the fragments was detected. What should the doctor pay special attention to in this type of fracture?

Чутливість шкіри в дистальних відділах руки Sensitivity of the skin in the distal parts of the hand

Артеріальний тиск Blood pressure

Пульсація судин в дистальних відділах кінцівки Vessel pulsation in the distal parts of the limb

Температура тіла Body temperature

Функція нирок Kidney function

116 / 200
Хвора 62-х років звернулась до лікаря зі скаргами на головний біль, біль у лівому оці, нудоту, блювання та біль у животі. Об’єктивно: гіперемія лівого ока, набряк рогівки, розширена овальна зіниця, мілка передня камера. Очне яблуко тверде під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 62-year-old patient turned to the doctor with complaints of headache, pain in the left eye, nausea, vomiting, and abdominal pain. Objectively: hyperemia of the left eye, corneal edema, dilated oval pupil, shallow anterior chamber. The eyeball is firm to palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Харчове отруєння Food poisoning

Гострий живіт Acute stomach

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Менінгіт Meningitis

117 / 200
Під час надання допомоги хворому 54-х років з гострим болем в ділянці серця лікарем швидкої допомоги діагностований гострий інфаркт міокарда, який ускладнився фібриляцією шлуночків. Проведена дефібриляція розрядом в 200 Дж, що виявилася неефективною. Які подальші дії? While providing assistance to a 54-year-old patient with acute heart pain, an emergency physician diagnosed an acute myocardial infarction, which was complicated by ventricular fibrillation. Defibrillation at a rate of 200 J, which turned out to be ineffective. What are the next steps?

Масаж серця Heart Massage

Дефібриляція розрядом 360 Дж Defibrillation with a discharge of 360 J

Адреналін внутрішньосерцево Adrenaline intracardiac

Дефібриляція розрядом 300 Дж Defibrillation with a discharge of 300 J

Лідокаїн внутрішньовенно Lidocaine IV

118 / 200
Хворому 62-х років раптово стало зле. Об’єктивно: непритомний, дихання відсутнє. Пульс та артеріальний тиск не визначаються. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому? A 62-year-old patient suddenly became ill. Objectively: unconscious, no breathing. Pulse and blood pressure are not determined. What emergency care should be given to the patient?

Введення адреналіну Adrenaline injection

Проведення дефібриляції Performing defibrillation

Проведення непрямого масажу серця Indirect heart massage

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення атропіну Atropine administration

119 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на біль у ділянці анального отвору, випадіння гемороїдальних вузлів. Об’єктивно: у перианальній ділянці виражений набряк правого півкола, пальпація різко болісна. Гемороїдальні вузли синюшно-багряного кольору, напружені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient complains of pain in the anus area, prolapse of hemorrhoidal nodes. Objectively: in the perianal area, the swelling of the right hemisphere is pronounced, palpation is sharply painful. Hemorrhoid nodes are bluish-purple in color, tense. What is the most likely diagnosis?

Рак прямої кишки Rectal cancer

Тромбоз гемороїдальних вузлів Thrombosis of hemorrhoidal nodes

Нагноєння кісти параректальної ділянки Suppuration of a pararectal cyst

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Випадіння слизової прямої кишки Rectal mucosal prolapse

120 / 200
У хлопчика 11-ти років гостро з’явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість сплутана, АТ- 130/85 мм рт.ст., ригідність м’язів потилиці, to- 38, 2 oC. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово? An 11-year-old boy developed acute headache and loss of consciousness. During examination: consciousness is confused, blood pressure - 130/85 mm Hg, stiffness of the muscles of the back of the head, to- 38, 2 oC. What diagnostic examination should be performed on the child as a matter of priority?

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Визначення лейкоцитів та ШОЕ у крові Determination of leukocytes and ESR in blood

Рентгенографія черепа X-ray skull

КТ головного мозку CT brain

Електроенцефалографія Electroencephalography

121 / 200
Дитина знаходиться у місці можливого викиду радіоактивного пилу після аварії на атомній станції. У який строк повинні застосовуватися індивідуальні засоби захисту респіраторної системи (респіратори, захисні маски, протигази)? The child is in the place of a possible release of radioactive dust after an accident at a nuclear power plant. When should individual protective equipment for the respiratory system (respirators, protective masks, gas masks) be used?'

У перші три доби In the first three days

Застосування засобів захисту респіраторної системи не доцільне The use of respiratory system protection is not advisable

Після виникнення симптомів ураження органів дихання After the onset of respiratory symptoms

З сьомої доби From the seventh day

З третьої по сьому добу From the third to the seventh day

122 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на біль у лівому плечі, що триває вже 15 хвилин. У присутності медичних працівників раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді. Короткочасні судоми м’язів обличчя з наступною їх атонією. Дихання нерегулярне, поверхневе. Пульс на сонних артеріях відсутній. Що зумовило таку картину? A 50-year-old patient complains of pain in his left shoulder, which has lasted for 15 minutes. He suddenly fainted in the presence of medical professionals. Objectively: the skin is pale. Short-term spasms of facial muscles followed by their atony. Breathing is irregular, shallow. There is no pulse on the carotid arteries. What caused this picture?

Кома Comma

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Колапс Collapse

Раптова коронарна смерть Sudden coronary death

Шок Shock

123 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC, виражений головний біль, загальну слабкість. Об’єктивно: на задній поверхні шиї є інфільтрат розмірами 5x6 см, шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик, в центральній частині є розм’якшення тканини до 2 см в діаметрі, з багатьма невеликими зонами некрозу. Який діагноз найбільш вірогідний? A 25-year-old patient complains of an increase in body temperature up to 39oC, severe headache, general weakness. Objectively: there is an infiltrate measuring 5x6 cm on the back of the neck , the skin over it is hyperemic, hot to the touch, in the central part there is softening of the tissue up to 2 cm in diameter, with many small areas of necrosis. What diagnosis is most likely?

Туляремія Tularemia

Карбункул Carbuncle

Бешиха Beshikha

Еризипелоїд Erysipeloid

Сибірка Anthrax

124 / 200
Хвора 28-ми років доставлена до лікарні в непритомному стані Зі слів супроводжуючих, в анамнезі у хворої двобічна адреналектомія з приводу хвороби Щенко-Кушинга. Об’єктивно: ціаноз слизових, гіперпігментація, клоні-чні судоми, загальмованість, АТ80/60 мм рт.ст., температура тіла 34,5oC, тони серця глухі. При пальпації живота напруження передньої черевної стінки. Які невідкладні засоби лікарської допомоги слід використати першочергово? A 28-year-old patient was brought to the hospital in an unconscious state. According to the attendants, the patient has a history of bilateral adrenalectomy due to Shchenko-Cushing's disease. Objectively: cyanosis mucous membranes, hyperpigmentation, clonic convulsions, retardation, blood pressure 80/60 mm Hg, body temperature 34.5oC, heart sounds dull. When palpating the abdomen, tension in the anterior abdominal wall. What emergency medical aid should be used first?

Введення гідрокортизону сукцинату Introduction of hydrocortisone succinate

Введення інсуліну Insulin administration

Внутрішньовенне введення електролітів Intravenous administration of electrolytes

Введення 40% розчину глюкози Introduction of 40% glucose solution

Призначення панангіну Panangin appointment

125 / 200
Хворий 23-х років хворіє на цукровий діабет і типу. На прийомі у лікаря раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, зіниці розширені, тонічні судоми, тахікардія, АТ- 120/60 мм рт.ст. Якою повинна бути перша лікарська невідкладна допомога? A 23-year-old patient suffers from diabetes and typhoid. He suddenly fainted at the doctor's appointment. Objectively: the skin is pale, moist, the pupils are dilated, tonic convulsions , tachycardia, blood pressure - 120/60 mm Hg. What should be the first emergency medical aid?

40% розчин глюкози в/в 40% glucose solution IV

Гідрокортизону сукцинат Hydrocortisone succinate

Строфантин Strophantin

Електроліти в/в IV electrolytes

Інсулін Insulin

126 / 200
У породіллі 29-ти років з групою крові А (іі) Rh_ через 40 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси у зв’язку з післяпологовою кровотечею з’явилися симптоми післятрансфузійного ускладнення: біль у поперековій ділянці та ділянці серця, озноб, тахікардія, гіпотонія, блідість шкіри, гематурія, гемоліз. Що викликало таке ускладнення? A 29-year-old woman in labor with blood group A (ii) Rh_ 40 minutes after transfusion of red blood cells due to postpartum hemorrhage, symptoms of post-transfusion complications: pain in the lumbar region and heart region, chills, tachycardia, hypotension, pale skin, hematuria, hemolysis. What caused this complication?

Невідповідні показання до гемотранс-фузії Inappropriate indications for hemotransfusion

Недоліки в техніці гемотрансфузії Disadvantages in hemotransfusion technique

Недооблік протипоказань до гемо-трансфузії Underreporting of contraindications to blood transfusion

Трансфузія недоброякісної крові Transfusion of poor quality blood

Переливання крові, несумісної за АВ0-системою Blood transfusion incompatible according to the AB0 system

127 / 200
У новонародженої дитини від іі вагітності через 12 годин після народження виявлене іктеричне забарвлення шкіри та склер. Об’єктивно: загальний стан швидко погіршується, печінка виступає з під реберної дуги на 3 см, селезінка -на 2 см. В динаміці значне зростання білірубіну впродовж 2-х діб з 90 мкмоль/л до І50 мкмоль/л, переважно за рахунок непрямого. Яка тактика лікування? Icteric coloration of the skin and sclera was detected in a newborn child from a second pregnancy 12 hours after birth. Objectively: the general condition is rapidly deteriorating, the liver protrudes from under the costal arch by 3 cm, the spleen by 2 cm. In the dynamics, a significant increase in bilirubin over the course of 2 days from 90 μmol/l to 150 μmol/l, mainly due to indirect. What are the tactics of treatment?

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Призначення гепатопротекторів Prescription of hepatoprotectors

Противірусні препарати Antiviral drugs

Призначення глюкокортикоїдів Prescription of glucocorticoids

Замінне переливання крові Replacement blood transfusion

128 / 200
У хлопця 14-ти років з верифіко-ваною виразковою хворобою відмічається посилення больового синдрому. Біль постійний, не зменшується після прийому їжі, відмічаються випорожнення чорного кольору. Під час пальпації живіт різко болісний з іррадіацією болю в ліве підребер’я; відмічається напруження м’язів живота, у пілородуоде-нальній зоні пальпується щільне утворення. Яка найбільш обґрунтована тактика ведення хворого? A 14-year-old boy with a verified peptic ulcer has an increased pain syndrome. The pain is constant, does not decrease after eating, black stools are noted. During on palpation, the abdomen is sharply painful with pain radiating to the left hypochondrium; tension of the abdominal muscles is noted, a dense mass is palpated in the pyloroduodenal zone. What is the most justified tactic for managing the patient?

Госпіталізація до гастроентерологічного відділення Hospitalization to the gastroenterology department

Симптоматичне лікування вдома Symptomatic treatment at home

Обстеження та спостереження в умовах поліклініки Examination and observation in polyclinic conditions

Ургентна госпіталізація до хірургічного відділення Urgent hospitalization in the surgical department

Планова госпіталізація до хірургічного відділення Planned hospitalization in the surgical department

129 / 200
У жінки в 39 тижнів вагітності вдома значно підвищився артеріальний тиск, з’явився біль у животі, припинила відчувати рухи плоду. Хворіє на гіпертонічну хворобу. Пологова діяльність бурхлива. Передбачувана маса плоду - 4000,0. Акушерське обстеження: матка в гіпертонусі, в ділянці дна пальпується болюче вип’ячування. Голівка плоду в порожнині малого тазу. Серцебиття плоду не вислуховується та на УЗД не визначається. Яка тактика ведення пологів? A woman in her 39th week of pregnancy at home had a significant rise in blood pressure, abdominal pain, she stopped feeling the movements of the fetus. She suffers from hypertension. Labor activity is violent. Estimated weight of the fetus - 4000.0. Obstetrical examination: the uterus is hypertonic, a painful protrusion is palpable in the area of ​​the bottom. The head of the fetus is in the pelvic cavity. The heartbeat of the fetus is not heard and is not determined by ultrasound. What are the tactics of delivery?

Кесарів розтин Caesarean section

Вакуум-екстракція плоду Vacuum fruit extraction

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Пологопідсилення Pelogoamplification

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

130 / 200
Для попередження аспірації при проведенні загального наркозу використовують: To prevent aspiration during general anesthesia, use:

Кортикостероїди Corticosteroids

Бронхоскопію Bronchoscopy

Антибіотики Antibiotics

Відсмоктування слизу та блювотних мас із порожнини рота та глотки Suction of mucus and vomitus from the oral cavity and pharynx

Цитрат натрію Sodium Citrate

131 / 200
Жінці 22-х років, що оперована з приводу позаматкової вагітності, з за-місною метою в післяопераційному періоді переливалася еритроцитарна маса. Під час проведення гемотрансфузії виникли різка слабкість, запаморочення, лихоманка, сильний біль за грудниною та у поперековій ділянці, одноразове блювання. Тахікардія до 110/хв., АТ-80/60 мм рт.ст. Яке вірогідне ускладнення виникло? A 22-year-old woman, who was operated on for an ectopic pregnancy, was transfused with erythrocyte mass in the postoperative period. During the blood transfusion, she developed severe weakness, dizziness, fever, severe pain behind the sternum and in the lumbar region, one-time vomiting. Tachycardia up to 110/min., BP-80/60 mm Hg. What probable complication occurred?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Іемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Цитратний шок Citrate shock

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

132 / 200
У хлопчика 8-ми років головний біль у ділянці потилиці, ранкове блювання без нудоти. Відмічалася втрата свідомості з розгинальною ригідністю шиї, розширенням зіниць, порушенням дихання. АТ- 130/75 мм рт.ст., ригідність м’язів шиї, атактична хода, тремор правої руки. Очне дно: застійні пипки зорових нервів. Яке обстеження слід провести в першу чергу? An 8-year-old boy has a headache in the back of the head, morning vomiting without nausea. There was loss of consciousness with extensor stiffness of the neck, dilated pupils, and breathing disorders. AT- 130/75 mm Hg, stiffness of the neck muscles, ataxic gait, tremor of the right hand. Fundus of the eye: congested optic nerve fibers. What examination should be performed first?

Міографія Myography

Електроенцефалографія Electroencephalography

Комп’ютерна томографія черепа Computed tomography of the skull

Динамічний контроль артеріального тиску Dynamic control of blood pressure

Рентген-дослідження шийного відділу хребта X-ray examination of the cervical spine

133 / 200
У готелі виявлено хворого у вкрай тяжкому стані, який прибув з країни, де зафіксовано випадки хвороби неясної етіології. Турбують блювання, кашель, задишка, біль у грудях. Свідомість порушена. Обличчя червоне, одутле. Харкотиння пінисте, з домішками крові. Які протиепідемічні заходи є першочерговими? A patient in extremely serious condition was found in the hotel, who arrived from a country where cases of the disease of unclear etiology have been recorded. Vomiting, coughing, shortness of breath, chest pain are bothering. Consciousness disturbed. The face is red, swollen. The sputum is foamy, with blood impurities. What anti-epidemic measures are the first priority?

Уточнення епіданамнезу Clarification of epidanamnesis

Проведення заключної дезінфекції Final disinfection

Індивідуальна екстрена профілактика Individual emergency prevention

Тимчасова ізоляція хворого Temporary isolation of the patient

Проведення поточної дезінфекції Current disinfection

134 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з підозрою на наявність стороннього тіла в ротоглотці. Об’єктивно: напад інспіраторної задишки, яка супроводжується сильним кашлем, голос осиплий, біль у горлі та за грудниною. Прийом Іеймліха неефективний, видалити стороннє тіло при прямій ларингоскопії неможливо. Стан хворого погіршується. Який першочерговий захід для надання допомоги? A patient was admitted to the reception department with a suspicion of the presence of a foreign body in the oropharynx. Objectively: an attack of inspiratory dyspnea accompanied by a strong cough, hoarse voice, sore throat and behind the sternum. Ieimlich's administration is ineffective, it is impossible to remove a foreign body during direct laryngoscopy. The patient's condition is worsening. What is the first step for providing assistance?

Трахеотомія Tracheotomy

Конікотомія Conicotomy

Потрійний прийом Сафара Triple reception of Safar

Інтубація трахеї з переведенням на ШВЛ Tracheal intubation with transfer to ventilator

Проштовхнути стороннє тіло вглиб Push foreign body deep

135 / 200
Хворий останній рік працював на фермі у Греції. Звернувся до лікаря з приводу ознобу, пітливості, підвищення температури до 38oC, вираженого нездужання, болю в суглобах, м’язах. Хворіє 2 тижні. Об’єктивно: стан задовільний, to- 38, 2oC, шкіра бліда, волога, суглоби не змінені. Мікрополілімфадено-патія. Пальпується печінка. Яка тактика лікаря загальної практики? The patient has been working on a farm in Greece for the last year. He consulted a doctor about chills, sweating, temperature rise to 38oC, severe malaise, pain in joints, muscles . He has been sick for 2 weeks. Objectively: the condition is satisfactory, to- 38, 2oC, the skin is pale, moist, the joints have not changed. Micropolylymphadenopathy. The liver is palpable. What are the tactics of the general practitioner?

Направити хворого до фтизіатричного відділення Send the patient to the phthisiatric department

Направити хворого до гематологічного відділення Send the patient to the hematology department

Призначити амбулаторне лікування Prescribe outpatient treatment

Направити хворого до інфекційного стаціонару Send the patient to the infectious hospital

Іоспіталізувати хворого в онкологічний стаціонар Hospitalize the patient in an oncology hospital

136 / 200
Під час ліквідації аварії на АЕС у співробітника станції був пошкоджений захисний костюм у ділянці живота. Робітник знаходився в зоні дії опромінення ще 30 хвилин, доки у нього не з’явилося багаторазове блювання, яке чергувалося з ознобом та болем у животі. Об’єктивно: почервоніння шкіри в ділянці живота, АТ- 70/50 мм рт.ст., тони серця приглушені, дихання везикулярне. Обстеження переривається блюванням та появою рідких випорожнень. Який найбільш вірогідний діагноз? During the liquidation of the accident at the NPP, the plant employee's protective suit was damaged in the abdomen. The worker was in the radiation zone for another 30 minutes, until he there was repeated vomiting, which alternated with chills and abdominal pain. Objectively: reddening of the skin in the abdominal area, blood pressure - 70/50 mm Hg, muffled heart sounds, vesicular breathing. The examination is interrupted by vomiting and the appearance of liquid stools. What the most likely diagnosis?

Церебральна форма гострої променевої хвороби Cerebral form of acute radiation sickness

Кишкова форма гострої променевої хвороби Intestinal form of acute radiation sickness

Ознаки гострої кишкової непрохідності Signs of acute intestinal obstruction

Шлунково-кишкові ускладнення кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби Gastrointestinal complications of bone marrow acute radiation sickness

Іострий тромбоз судин черевної порожнини Acute thrombosis of abdominal vessels

137 / 200
В одному з сільських господарств проводилася обробка сільськогосподар- ських рослин фосфорорганічними речовинами (карбофос). У помічника тракториста, який був без респіратора, через годину після роботи виникли головний 6іль, нудота, пітливість, слинотеча, порушення зору, відчуття страху. До місця події викликаний лікар швидкої допомоги. Яку антидотну терапію слід провести? In one of the farms, agricultural plants were treated with organophosphorous substances (karbofos). The tractor driver's assistant, who was without a respirator, developed a headache an hour after work , nausea, sweating, salivation, impaired vision, feeling of fear. An emergency doctor was called to the scene. What antidote therapy should be administered?

Введення розчину хромосмону - 50 мл в/в, 5% розчину унітіолу - 5 мл в/в Introduction of chromosmon solution - 50 ml IV, 5% unitiol solution - 5 ml IV

Введення 20% розчину антиціану -1 мл в/м, вдихання амілнітриту через зволожену вату Introduction of 20% solution of anticyanate -1 ml in/m, inhalation of amyl nitrite through moistened cotton wool

Введення 5% розчину унітіолу - 5 мл в/в, 20% розчину антиціану -1 мл в/м Introduction of 5% unitiol solution - 5 ml IV, 20% solution of anticyanate - 1 ml IV

Введення 0,1% розчину атропіну - 2 мл в/в, 15% розчину дипіроксиму - 1 мл в/м Introduction of 0.1% atropine solution - 2 ml IV, 15% dipiroxim solution - 1 ml IV

Введення 40% розчину глюкози з 5% розчином вітаміну С - 5 мл в/в, 10% розчину кофеїну бензоату - 1 мл п/ш Introduction of 40% glucose solution with 5% vitamin C solution - 5 ml IV, 10% caffeine benzoate solution - 1 ml IV

138 / 200
Хлопчик 7-ми років лікувався з приводу неревматичного кардиту серцевими глікозидами. При обстеженні: брадикардія, шлуночкова екстрасистолія, передсердно-шлуночкова блокада, миготлива аритмія, знижений апетит, блювання, адинамія, головний біль, депресія, порушення зору. Яке ускладнення виникло у дитини? A 7-year-old boy was treated for non-rheumatic carditis with cardiac glycosides. On examination: bradycardia, ventricular extrasystole, atrioventricular block, atrial fibrillation, decreased appetite, vomiting , adynamia, headache, depression, visual impairment. What complication did the child have?

Синдром Морган’ї-Адамса-Стокса Morgania-Adams-Stokes syndrome

Інтоксикація серцевими глікозидами Cardiac glycoside intoxication

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

139 / 200
Хворий 68-ми років з гострим порушенням мозкового кровообігу, кома 2 ст., потребує ШВЛ апаратним методом. У хворого наявний анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба. ШВЛ в даному випадку треба проводити за допомогою: A 68-year-old patient with acute cerebrovascular accident, 2nd stage coma, requires mechanical ventilation. The patient has ankylosis of the temporomandibular joint. Ventilation in this case should be carried out with the help of:

Фіброоптичної назотрахеальної інту-бації Fiberoptic nasotracheal intubation

Лицевої мазки Facial brush

Назофарингеального повітроводу Nasopharyngeal airway

Накладання трахеостоми Applying a tracheostomy

Ретроградної інтубації трахеї Retrograde tracheal intubation

140 / 200
Дитина 10-ти років оглянута на місці транспортної аварії. Свідомість відсутня, дихання поверхневе, рідке, тотальна м’язова гіпотонія та блідість, пульс ниткоподібний, ЧСС150 /хв., АТ-70/40 мм рт.ст.; відмічається значна деформація лівого стегна, профузна пульсуюча кровотеча з цієї ж ділянки. Який патологічний синдром потребує першочергової допомоги? A 10-year-old child was examined at the scene of a traffic accident. Consciousness is absent, breathing is shallow, thin, total muscle hypotonia and pallor, the pulse is threadlike, heart rate 150/min ., BP-70/40 mmHg; there is a significant deformation of the left hip, profuse pulsating bleeding from the same area. What pathological syndrome requires primary care?

Ознаки шоку Signs of shock

Порушення свідомості Disruption of consciousness

Порушення дихання Respiratory disorder

Зовнішня кровотеча External bleeding

Травма кінцівки Extremity injury

141 / 200
Під час аварії на енергоблоці атомної електростанції 12 співробітників одноразово отримали дозу зовнішнього радіаційного опромінення 0,5 Гр. В крові: лейк.- 4,0 — 4, 3 • 109 /л, тромб.-180 —190 • 109/л. Яка форма променевого ураження має місце у даному випадку? During the accident at the power unit of the nuclear power plant, 12 employees received a one-time dose of external radiation exposure of 0.5 Gy. In the blood: leuk.- 4.0 — 4.3 • 109/l, thromb.-180 —190 • 109/l. What form of radiation injury occurs in this case?

Кістково-мозкова Bone brain

Кишкова Intestinal

Церебральна Cerebral

Токсемічна Toxemic

Гостра променева реакція Acute radiation reaction

142 / 200
Солдат був у відрядженні в південній частині Криму. З необачливості був покусаний за передпліччя павуком-каракуртом. У медпункті був введений димедрол внутрішньом’язово, після чого постраждалий був відправлений до найближчого стаціонару. У дорозі став відчувати тяжкість за грудниною, біль у животі, серцебиття, було багаторазове блювання. Які заходи були б найефективніші в перші 2-3 хвилини після укусу? The soldier was on a business trip in the southern part of Crimea. Out of carelessness, he was bitten on the forearm by a karakurt spider. In the medical center, diphenhydramine was administered intramuscularly, after which the victim was sent to the nearest hospital. On the way, he began to feel heaviness behind the sternum, pain in the abdomen, palpitations, there was repeated vomiting. What measures would be most effective in the first 2-3 minutes after the bite?

Введення преднізолону Prednisolone administration

В/в введення хлориду кальцію IV administration of calcium chloride

В/в введення антибіотиків IV administration of antibiotics

Туге бинтування передпліччя Tight bandaging of the forearm

Припікання та введення адреналіну навколо місця укусу Cautering and injection of epinephrine around the bite site

143 / 200
Громадянин 26-ти років звернувся до дільничого лікаря зі скаргами на часті рідкі випорожнення, багаторазове блювання, різку слабкість. Напередодні прибув з Бомбея, де знаходився у відрядженні. Яка тактика лікаря? A 26-year-old citizen turned to the district doctor with complaints of frequent loose stools, repeated vomiting, severe weakness. The day before, he arrived from Bombay, where he was on a business trip. What doctor's tactics?

Госпіталізація до терапевтичного відділення Hospitalization to the therapeutic department

Амбулаторне бактеріологічне обстеження Ambulatory bacteriological examination

Термінова госпіталізація до інфекційного відділення, примусове бактеріологічне обстеження членів родини Urgent hospitalization in the infectious department, forced bacteriological examination of family members

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to intensive care unit

Лікування в денному стаціонарі Treatment in a day hospital

144 / 200
Вантажник судна, що повернулося з круїзу по Середземному морю, звернувся до хірурга. З анамнезу: під час пла- вання був вкушений щуром за перший палець стопи. Об’єктивно: нога набрякла, збільшені пахвинні лімфовузли з одного боку, 3-4 см в діаметрі. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 100/хв., загальна слабкість, головний біль, температура тіла 40oC. Запідозрено чуму, бубонний варіант. Які першочергові заходи? The freighter of the ship that returned from a cruise on the Mediterranean Sea turned to the surgeon. From the anamnesis: he was bitten by a rat on his first toe while swimming. About' objectively: the leg is swollen, enlarged inguinal lymph nodes on one side, 3-4 cm in diameter. BP - 90/60 mm Hg, Ps - 100/min., general weakness, headache, body temperature 40oC. Plague is suspected, bubonic variant. What are the priority measures?

Введення дексаметазону, кордіаміну, госпіталізація до реанімаційного відділення Introduction of dexamethasone, cordiamine, hospitalization in the intensive care unit

Госпіталізація до хірургічного відділення Hospitalization to the surgical department

Госпіталізація до терапевтичного відділення Hospitalization to the therapeutic department

Обробка рани, введення протиправцевої сироватки Wound treatment, administration of anti-tetanus serum

Госпіталізація до інфекційного відділення Hospitalization to the infectious department

145 / 200
Дівчинка 10-ти років, в результаті необережного поводження з вогнем, отримала опіки. Опікова поверхня склала більше 55%. Який комплекс лікувальних заходів необхідно проводити у першу чергу? A 10-year-old girl received burns as a result of careless handling of fire. The burn surface was more than 55%. What set of medical measures should be carried out first of all?

Щоденні зволожуючі пов’язки уражених ділянок Daily moisturizing dressings of affected areas

Симптоматична терапія Symptomatic therapy

Введення антибіотиків і преднізолону Introduction of antibiotics and prednisolone

Розтин міхурів Dissection of bubbles

Виведення з шоку Removal from shock

146 / 200
Постраждалий оглянутий на місці ДТП. Свідомість відсутня, зіниці рівні, фотореакція жвава. Має місце неціле-спрямована захисна реакція на біль. Дихання самостійне, ЧДР- 16-18 /хв., ознак дихальної недостатності немає. АТ-130/80 мм рт.ст., Ps- 92/хв., задовільних пальпаторних властивостей. На правому передпліччі рвана рана, ознаки артеріальної кровотечі, що триває. Якою має бути тактика інтенсивної терапії на догоспітальному етапі? The victim was examined at the scene of the accident. There is no consciousness, the pupils are equal, the photoreaction is lively. There is a non-targeted protective reaction to pain. Breathing is independent, ChDR- 16-18 /min., there are no signs of respiratory failure. BP-130/80 mmHg, Ps- 92/min, satisfactory palpation properties. On the right forearm, a torn wound, signs of ongoing arterial bleeding. What should be the tactics of intensive therapy at the pre-hospital stage?

Тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі Temporary stoppage of external bleeding

Застосування гіпотензивних препаратів Use of hypotensive drugs

Транспортування до спеціалізованого стаціонару без проведення інтенсивної терапії Transportation to a specialized hospital without intensive therapy

Допоміжна вентиляція мішком Амбу, подача кисню Assisted ventilation with an Ambu bag, oxygen supply

Введення аналептиків Entering analeptics

147 / 200
Робітник АЕС знаходиться 13 днів у відділенні професійних захворювань після опромінення у дозі 7 Гр. У клініці -ознаки загальної інтоксикації, гарячка, кишковий синдром, гіпотонія. У крові: лейк.- 0, 5 • 109/л, тромб.-15 • 109/л, ШОЕ-35 мм/год. Агранулоцитоз з’явився на 6-й день після опромінення. Який період захворювання у хворого? The NPP worker has been in the department of occupational diseases for 13 days after being exposed to a dose of 7 Gy. In the clinic, there are signs of general intoxication, fever, intestinal syndrome, hypotension. In the blood: leuk.- 0.5 • 109/l, thrombo.-15 • 109/l, ESR-35 mm/h. Agranulocytosis appeared on the 6th day after irradiation. What is the period of the patient's disease?

Первинної реакції Primary reaction

Латентний Latent

Розпалу Heart

Відновлення Recovery

Термінальний Terminal

148 / 200
З міста зруйнування будинку внаслідок вибуху природного газу до стаціонару доставлено постраждалого з легкою механічною травмою. Газообмін та гемодинаміка не страждають. Постра-ждалий напружений, тривожний, на запитання відповідає односкладно, до медичного персоналу налаштований агресивно. При спробі надати першу медичну допомогу виявив агресію та завдав фізичної шкоди медичній сестрі. Який об’єм медичної допомоги треба надати потерпілому? From the city where the house was destroyed due to a natural gas explosion, a victim with a slight mechanical injury was brought to the hospital. Gas exchange and hemodynamics are not affected. The victim is tense, anxious, answers questions monosyllabic, he is aggressive towards the medical staff. When trying to provide first aid, he showed aggression and physically harmed the nurse. What amount of medical aid should be provided to the victim?

Медикаментозна седація та фіксація до медичних нош Medical sedation and fixation to medical stretchers

Фізичні методи утримання та заспокоєння Physical methods of restraint and sedation

Допомога не надається No help

Збуджуюча терапія Exciting therapy

Зігрівання, гарячі напої зі слабким алкоголем Warming, hot drinks with low alcohol

149 / 200
У робітника, який довгий термін працює з етилованим бензином, відмічаються зниження пам’яті, брадикардія, відчуття волосу в роті, шкірні парестезії. Про інтоксикацію яким чинником треба думати у першу чергу? A worker who has been working with leaded gasoline for a long time has memory loss, bradycardia, a feeling of hair in the mouth, skin paresthesias. What factor should be considered for intoxication in the first place?

Бензол Benzene

Хлорид свинцю Lead chloride

Фосфорорганічні сполуки Organophosphorus compounds

Тетраетилсвинець Tetraethyllead

Нітробензол Nitrobenzene

150 / 200
Хлопчика 13-ти років щойно витя-гли з-під зруйнованої будівлі. Відомо, що аварія відбулася більше 36 годин тому. Дитина загальмована, зіниці розширені, слабко реагують на світло, шкіра бліда, кінцівки холодні, тахікардія, АТ-60/40 мм рт.ст. Права рука синюшного кольору, пульс на променевій та плечовій артеріях не пальпується. Рухів немає. Конгруентність суглобів збережена. Який найбільш вірогідний прогноз щодо життєздатності кінцівки? A 13-year-old boy has just been pulled out from under a destroyed building. It is known that the accident occurred more than 36 hours ago. The child is retarded, pupils are dilated, weakly reacting to the light, the skin is pale, the extremities are cold, tachycardia, BP-60/40 mm Hg. The right arm is bluish in color, the pulse on the radial and brachial arteries is not palpable. There are no movements. The congruence of the joints is preserved. What is the most likely prognosis regarding the viability of the limb?

Обмежена життєздатність Limited life

Нежиттєздатна Unsustainable

Життєздатність залежить від оперативного втручання Viability depends on surgery

Життєздатна Viable

Життєздатність залежить від терапевтичної тактики Viability depends on therapeutic tactics

151 / 200
Для проведення ефективного закритого масажу серця у дорослих пацієнтів груднина повинна прогинатися в напрямку до хребта на: For effective closed heart massage in adult patients, the sternum should bend towards the spine by:

7-8 см 7-8 cm

8-9 см 8-9 cm

1-2 см 1-2 cm

3-4 см 3-4 cm

5-6 см 5-6 cm

152 / 200
Хвора 65-ти років скаржиться на проноси, які змінюються закрепами, те-незми, наявність крові та слизу в калі, втрату апетиту, схуднення на 15 кг протягом року. Вважає себе хворою протягом 3-х місяців. При пальцевому дослідженні прямої кишки на висоті 4 см по правій передній стінці пальпується утвір у вигляді 'цвітної капусти', нерухомий, щільної консистенції. Попередній діагноз: нижньоампульний рак прямої кишки. Який найдостовірніший метод діагностики? A 65-year-old patient complains of diarrhea, which is replaced by constipation, tenesmus, the presence of blood and mucus in the stool, loss of appetite, weight loss of 15 kg during the year . Considers herself sick for 3 months. During a digital examination of the rectum at a height of 4 cm on the right front wall, a lump in the form of a 'cauliflower' is palpated, immovable, with a dense consistency. Preliminary diagnosis: lower ampullary cancer of the rectum. What is the most reliable method of diagnosis?

Контрастна рентгеноскопія Contrast radiography

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Іригоскопія Irigoscopy

Оглядова рентгенографія черевної порожнини Overview x-ray of the abdominal cavity

Ректороманоскопія з прицільною біопсією Rectoromanoscopy with targeted biopsy

153 / 200
Хвора 24-х років захворіла гостро: температура тіла 39,5oC, виражений неспокій, інтоксикація. Об’єктивно: на шкірі сідниць і стегон рясний поліморфний геморагічний висип. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient became acutely ill: body temperature 39.5oC, pronounced restlessness, intoxication. Objectively: on the skin of the buttocks and thighs, there is an abundant polymorphic hemorrhagic rash. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Черевний тиф Typhoid

Краснуха Krasnukha

Скарлатина Scarlatina

154 / 200
Дитина з масою тіла 2900 г народилася у важкій асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар - 1 бал. Незважаючи на вентиляцію легень 100% киснем та закритий масаж серця стисканням груднини, частота серцевих скорочень не перевищує 80/хв. з тенденцією до зниження через 2 хвилини після пологів. Який медикаментозний засіб для підтримки роботи міокарда необхідний? A child with a body weight of 2900 g was born in severe asphyxia with an Apgar score of 1. Despite lung ventilation with 100% oxygen and closed heart massage with chest compressions, the heart rate does not exceed 80/min, with a tendency to decrease after 2 minutes after delivery. What medication is necessary to support the work of the myocardium?

Алупент Alupent

Адреналін Adrenaline

Дигоксин Digoxin

Корглікон Corglycon

Атропін Atropine

155 / 200
В аеропорт прибув літак із країни, ендемічної по холері. Лікар санітарно-карантинного пункту аеропорту при огляді літака виявив хворого громадянина України з діареєю. Пізніше був підтверджений діагноз холера. Особи, які знаходились в контакті з хворим на холеру підлягають: A plane from a cholera-endemic country arrived at the airport. A doctor at the airport's sanitary-quarantine station, during an examination of the plane, found a sick citizen of Ukraine with diarrhea. Later, the diagnosis of cholera was confirmed. Persons who were in contact with a cholera patient are subject to:

Госпіталізації до інфекційного стаціонару Hospitalizations to an infectious disease hospital

Розміщенню в ізоляторі з обов’язковим проведенням превентивного лікування Placing in an isolation ward with mandatory preventive treatment

Медичному нагляду впродовж 5-ти діб Medical supervision for 5 days

Ізоляції вдома Isolations at home

Госпіталізації до провізорного стаціонару Hospitalizations to temporary hospital

156 / 200
В селищі зареєстровано випадок сибірки у місцевого мешканця, який заразився під час вибілювання туші хворої корови. М’ясо тварини було розподілено між сім’ями родичів хворого для власного споживання. Оцініть санітарно-епідемічний стан даного селища: In the village, a case of anthrax was registered in a local resident who became infected while bleaching the carcass of a sick cow. The meat of the animal was distributed among the families of the patient's relatives for their own consumption Evaluate the sanitary and epidemic situation of this village:

Незадовільний Unsatisfactory

Неблагополучний Disadvantaged

Благополучний Prosperous

Надзвичайний Extraordinary

Нестійкий Unstable

157 / 200
Хворому 70-ти років в стані клінічної смерті проводяться реанімаційні заходи. НаЕКГ фібриляція шлуночків. Які першочергові дії слід вжити? A 70-year-old patient in a state of clinical death is being resuscitated. Ventricular fibrillation on the ECG. What are the first steps to take?

Симпатоміметичні препарати Sympathomimetic drugs

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Антиаритмічні препарати Antiarrhythmic drugs

Хімічна дефібриляція розчином калію хлориду Chemical defibrillation with potassium chloride solution

Діуретики Diuretics

158 / 200
Потерпілий з опіком полум’ям. У відділенні інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога? A victim with a flame burn. In the intensive care unit, symptoms of respiratory failure began to increase. What is the emergency treatment?

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

Трахеостома Tracheostoma

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

Інгаляція зволоженого кисню Inhalation of humidified oxygen

Введення бронхолітиків Introduction of bronchodilators

159 / 200
У хворого 79-ти років з ішемічною хворобою серця під час апендектомії розвинулась фібриляція шлуночків серця. Реанімація, включаючи дефібриляцію, - неефективна. Який препарат необхідно використати для підвищення ефективності дефібриляції? A 79-year-old patient with coronary heart disease developed ventricular fibrillation during appendectomy. Resuscitation, including defibrillation, is ineffective. What drug should be used to increase effectiveness defibrillation?

Аміодарон Amiodarone

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Фіноптин (ізоптин) Finoptin (isoptin)

Кальцію хлорид Calcium chloride

Калію хлорид Potassium chloride

160 / 200
Постраждалий внаслідок ДТП чоловік 66-ти років без свідомості, на голові чисельні садна та рани, дихання часте та поверхневе 30/хв, АТ- 90/50 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., ціаноз шкірних покривів. Що застосувати під час транспортування хворого до лікарні? A 66-year-old man injured in a road accident is unconscious, has numerous bruises and wounds on his head, breathing is frequent and shallow 30/min, blood pressure - 90/50 mm Hg .st., heart rate - 120/min., cyanosis of the skin. What should be used during transportation of the patient to the hospital?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Інсуфляція зволоженого кисню Insufflation of humidified oxygen

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

Допоміжна вентиляція легень через маску Assisted lung ventilation through a mask

161 / 200
У хворого 68-ми років після травматичної ампутації нижньої кінцівки: АТ-70/40 мм рт.ст., Ps- 130/хв., Hb- 70 г/л. З чого потрібно починати інфузійну терапію? In a 68-year-old patient after traumatic amputation of the lower limb: BP-70/40 mm Hg, Ps- 130/min., Hb- 70 g/l. What should you start infusion therapy with?

Кристалоїди Crystaloids

Плазма Plasma

Колоїди Colloids

Цільна кров Whole blood

Альбумін Albumin

162 / 200
Чоловік 80-ти років доставлений до приймального відділення після еле-ктротравми. Об’єктивно: непритомний, пульс та дихання не визначаються. Які дії лікаря? An 80-year-old man was brought to the emergency room after electrocution. Objectively: he is unconscious, pulse and breathing are not detected. What are the doctor's actions?

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Госпіталізація до відділення інтенсивної терапії Hospitalization to the intensive care unit

Штучне дихання Artificial respiration

Серцево-легенева реанімація Cardiopulmonary resuscitation

Стерильна пов’язка на місце ураження Sterile dressing on the affected area

163 / 200
При променевому ураженні шкіри у хворого спостерігається вологий дерматит. Пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення: In the case of radiation damage to the skin, the patient has wet dermatitis. The blisters are small, non-tense, occupying less than 50% of the field. This clinical picture occurs at the radiation dose:

5-8 Гр 5-8 Gy

10-15 Гр 10-15 Gy

7-13 Гр 7-13 Gy

15-20 Гр 15-20 Gy

20-30 Гр 20-30 Gy

164 / 200
У хворого в останні 2 тижні з’явились біль у серці та в поперековій ділянці, задишка, серцебиття, жовтяниця. Об’єктивно: гепатомегалія, спленоме-галія. У крові: НЬ- 54 г/л, КП- 0,8, рет.-14%, ШОЕ- 28 мм/год. Загальний білірубін - 78 ммоль/л, некон’югований -3,4 ммоль/л, залізо крові - 31,5 ммоль/л. Встановлена гемолітична анемія. Яке передтрансфузійне тестування необхідно провести, окрім визначення групи крові за системами АВ0 та Rh, проб на індивідуальну та біохімічну сумісність? In the last 2 weeks, the patient developed pain in the heart and lumbar region, shortness of breath, palpitations, jaundice. Objectively: hepatomegaly, splenomegaly. In the blood: Hb - 54 g/l, CP - 0.8, ret.-14%, ESR - 28 mm/h. Total bilirubin - 78 mmol/l, unconjugated -3.4 mmol/l, blood iron - 31.5 mmol/l. Hemolytic anemia is established. What pre-transfusion testing should be performed, in addition to determining the blood group according to the AB0 and Rh systems, tests for individual and biochemical compatibility?

Виявлення холодових гемолізинів Detection of cold hemolysins

Непряма проба Кумбса Indirect Coombs test

Пряма проба Кумбса Direct Coombs test

Сахарозна проба Sucrose test

Проба Хема Ham test

165 / 200
У хворого діагностовано жовчно-кам’яну хворобу, холецистохолелітіаз, хронічну жовтяницю. Хворого готують до хірургічного втручання. Корекцію яких показників гомеостазу в першу чергу повинна передбачати передопераційна підготовка? The patient has been diagnosed with gallstone disease, cholecystocholelithiasis, chronic jaundice. The patient is being prepared for surgical intervention. What indicators of homeostasis should be corrected in the first place in preoperative preparation?'

Корекція вуглеводного обміну Correction of carbohydrate exchange

Корекція білкового обміну Correction of protein exchange

Корекція коагулопатії Correction of coagulopathy

Корекція водно-електролітного обміну Correction of water-electrolyte exchange

Нормалізація функцій кишечнику Normalization of bowel functions

166 / 200
Юнак 19-ти років, ін’єкційний наркоман, передозував сурогати опію, що призвело до різкого пригнічення дихання та депресії гемодинаміки. Персонал швидкої медичної допомоги проводить допоміжну вентиляцію легень мішком Амбу та транспортування до лікарні. Який препарат слід призначати першочергово при наданні допомоги? A 19-year-old young man, an injection drug addict, overdosed on opium surrogates, which led to severe respiratory depression and hemodynamic depression. The emergency medical personnel perform assisted lung ventilation with an Ambu bag and transport to the hospital. Which drug should be prescribed first of all when providing assistance?

Етимізол Etimizole

Кордіамін Cordiamine

Еуфілін Euphilin

Кофеїн Caffeine

Налоксон Naloxone

167 / 200
Хворому 36-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (і) та В (ііі) і не спостерігалась - з сироваткою А (іі). Еритроцитарну масу якої групи потрібно перелити пацієнту? A 36-year-old patient needs an erythrocyte mass transfusion. When determining the patient's blood group according to the erythrocyte antigen system AB0, agglutination was observed in drops with sera 0 (i) and B (iii) and was not observed - with serum A (ii). The erythrocyte mass of which group should be transfused to the patient?

А (іі) A (ii)

- -

АВ (іV) AB (иV)

0 (і ) 0 (and )

В (ііі) In (iii)

168 / 200
У зоні відповідальності багатопро-фільного медичного закладу відбувся акт масового біотероризму У найближчий час очікується прибуття великої кількості постраждалих, а також звернення осі6, що підозрюють наявність симптомів отруєння, внаслідок швидкого поширення інформації про терористичний акт у 3Mі. Тип патогенного чинника ще невідомий. За якими факторами слід організовувати сортування пацієнтів? An act of mass bioterrorism took place in the area of ​​responsibility of a multi-specialty medical institution. In the near future, a large number of victims are expected to arrive, as well as appeals from axis 6 who suspect the presence of symptoms of poisoning due to the rapid spread of information about a terrorist act at 3M. The type of pathogenic factor is still unknown. What factors should be used to sort patients?

За фізіологічними ознаками, анатомічною локалізацією ураження By physiological signs, anatomical localization of the lesion

За параметрами гемодинаміки By hemodynamic parameters

За часом після імовірного ураження By time after the alleged damage

За віком пацієнта By patient age

Сортування не відбуватиметься до отримання точнішої інформації про тип збудника Sorting will not occur until more accurate information about the pathogen type is obtained

169 / 200
Відбувся акт масового отруєння бойовими хімічними речовинами. У найближчий час очікується прибуття великої кількості постраждалих. Тип патогенного чинника ще невідомий. Де головний лікар багатопрофільного медичного закладу буде організовувати знезараження пацієнтів? There has been an act of mass poisoning with chemical warfare agents. A large number of victims are expected to arrive in the near future. The type of pathogenic factor is still unknown. Where the chief doctor of a multidisciplinary medical institution will organize the decontamination of patients ?

На окремо відведеній території біля лікарні On a separate area near the hospital

У відділенні інтенсивного лікування In the intensive care unit

У всіх відділеннях лікарні In all departments of the hospital

Не проводиться, у зв’язку з великою кількістю постраждалих Not held due to the large number of victims

Безпосередньо у вогнищі ураження Directly in the lesion

170 / 200
Бригада швидкої допомоги викликана до дитини 3-х років, яку знайшли батьки непритомною біля упаковки з невідомими ліками. Об’єктивно: дихання рідке, поверхневе, пульс не визначається. Відразу розпочали серцево-легеневу реанімацію. З якою частотою потрібно натискати на груднину у дітей молодшого віку? The ambulance team was called to a 3-year-old child whose parents found him unconscious near a package with an unknown medicine. Objectively: breathing is thin, superficial, the pulse cannot be determined . Cardiopulmonary resuscitation was started immediately. How often should you press on the sternum in young children?

140-160 /хв 140-160 /min

40-60 /хв 40-60 /min

70-90 /хв 70-90 /min

100-120/хв 100-120/min

60-80 /хв 60-80 /min

171 / 200
Жінка 70-ти років страждає на гіпертонічну хворобу, миготливу аритмію. В анамнезі інфаркт міокарду 2 роки тому. Знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу раку шкіри. Раптово втратила свідомість, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ - крупнохвильова фібриляція шлуночків. Що першочергово необхідно зробити? A 70-year-old woman suffers from hypertension, atrial fibrillation. She has a history of myocardial infarction 2 years ago. She is undergoing inpatient treatment for skin cancer. She suddenly lost consciousness , pulse and blood pressure are not determined. On the ECG - large-wave ventricular fibrillation. What should be done as a matter of priority?

Преднізолон Prednisone

Адреналін внутрішньовенно Adrenaline intravenously

Дофамін 2 мг/кг/хв Dopamine 2 mg/kg/min

Дефібриляція Defibrillation

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

172 / 200
Хворий 63-х років страждає на інсу-лінозалежну форму цукрового діабету. На фоні гострого порушення мозкового кровообігу розвинулись висока гіперглікемія, різке зневоднення, гіперхло-ремія, гіпернатріємія. Кетонемія і аце-тонурія відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 63-year-old patient suffers from an insulin-dependent form of diabetes. Against the background of an acute violation of cerebral blood circulation, high hyperglycemia, severe dehydration, hyperchloremia, hypernatremia developed. Ketonemia and acetonuria are absent. What is the most likely diagnosis?

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіперосмолярна неацидотична кома Hyperosmolar non-acidotic coma

Гіперкетонемічна діабетична кома Hyperketonemic diabetic coma

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

173 / 200
Хворий 38-ми років висуває скарги на різко виражену задишку інспіратор-ного характеру. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, іXC. Під час обстеження акроціаноз, клекочуще дихання, ЧДР-30/хв., АТ- 230/130 мм рт.ст. При аускультації серця - акцент другого тону над легеневою артерією. Оберіть комбінацію медикаментів для лікування хворого: A 38-year-old patient complains of severe shortness of breath of an inspiratory nature. History: hypertension, iXC. During the examination, acrocyanosis, rattling breath, ChDR -30/min., BP- 230/130 mm Hg. During auscultation of the heart - accent of the second tone over the pulmonary artery. Choose a combination of medications for the treatment of the patient:

Еуфілін, фуросемид Euphilin, furosemide

Преднізолон, еуфілін Prednisolone, Eufilin

Сальбутамол, атропін, папаверин Salbutamol, atropine, papaverine

Морфін, фуросемід, пентамін Morphine, furosemide, pentamine

Строфантин, панангін, платифілін Strophantin, panangin, platyphyllin

174 / 200
Хворий 64-х років відчув виражений біль за грудниною, задишку. Об’єктивно: хворий блідий, мокрий, акроці-аноз. ЧДР- 28/хв., ортопное. АТ- 100/60 мм рт.ст. В легенях з обох сторін вологі незвучні хрипи. ЕКГ: ЧСС - 240/хв., зубець P не визначається, R — R однакові та складають 0,25 с, QRS- 0,18 сек, у відведеннях V5-V6 дугоподібна депресія сегменту ST до 3 мм. Запропонуйте найбільш ефективну тактику ведення даного хворого: A 64-year-old patient felt pronounced pain behind the sternum, shortness of breath. Objectively: the patient is pale, wet, acrocy-anosis. ChDR- 28/min., orthopnea. Blood pressure - 100/60 mm Hg. In the lungs on both sides, moist, silent rales. ECG: heart rate - 240/min., P wave is not determined, R — R are the same and make up 0.25 s, QRS - 0, 18 sec, in leads V5-V6 there is an arcuate depression of the ST segment up to 3 mm. Suggest the most effective management tactics for this patient:

АТФ, при неефективності - пропафе-нон ATP, in case of inefficiency - propafenone

Нітрати + діуретики + кисень Nitrates + diuretics + oxygen

Допамін + стероїди + діуретики Dopamine + steroids + diuretics

Лідокаїн, при неефективності - інструментальна кардіоверсія Lidocaine, in case of ineffectiveness - instrumental cardioversion

Дігоксин + діуретики + препарати K+ та Mg2+ Digoxin + diuretics + K+ and Mg2+ preparations

175 / 200
Жінка 60-ти років госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Годину тому стан хворої став погіршуватися: з’явилася задишка, що наростає, сухий кашель. ЧДР- 30/хв., ЧСС- 130/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, акцент іі тону на легеневій артерії. У нижніх відділах легень справа і зліва вологі середньопухирчасті хрипи. Температура - 36,4oC. Який препарат доцільно застосувати у першу чергу? A 60-year-old woman was hospitalized due to an acute transmural heart attack. An hour ago, the patient's condition began to deteriorate: increasing shortness of breath, a dry cough appeared. ChDR- 30 /min., heart rate - 130/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. The heart sounds are dull, the accent on the second tone is on the pulmonary artery. In the lower parts of the lungs on the right and left, there are moist medium-bubble rales. Temperature - 36.4oC. What Is it advisable to use the drug in the first place?

Дигоксин Digoxin

Гепарин Heparin

Допамін Dopamine

Промедол Promedol

Еуфілін Euphilin

176 / 200
На 4-ту добу після переливання несумісної (по групі) крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. Лабораторно: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 ммоль/л. Про яку хворобу і яку її стадію слід думати в першу чергу? On the 4th day after the transfusion of incompatible (by group) blood, the patient's diuresis decreased sharply, anuria developed, the general condition deteriorated sharply, blood pressure increased. Laboratory : plasma creatinine - 680 μmol/l, plasma urea - 24 mmol/l. Which disease and which stage should we think about first?

Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія Anaphylactic shock, acute renal failure, anuria

Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion acute renal failure, anuria

Іемотрансфузійний шок, постреналь-на гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion shock, postrenal acute renal failure, anuria

Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія Posthemorrhagic acute renal failure, anuria

Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія Acute interstitial nephritis, obstructive anuria

177 / 200
До приймального відділення доставлено жінку 37-ми років, яка годину тому з метою самогубства випила 300 мл концентрованого розчину хлорофосу. Шлунок промито вдома лікарем швидкої медичної допомоги через 20 хвилин після випадку. Який механізм дії ФОС у даному випадку був усунений першочергово? A 37-year-old woman who drank 300 ml of concentrated chlorophos solution an hour ago with the intention of committing suicide was brought to the reception department. The stomach was washed out at home by an emergency medical doctor 20 minutes later after the case. What mechanism of action of FOS in this case was eliminated as a priority?

Підвищення активності холінестерази Increased cholinesterase activity

Припинення синтезу ацетилхоліну Stopping the synthesis of acetylcholine

Блокада холінестерази Cholinesterase blockade

Прискорене руйнування ацетилхоліну Accelerated destruction of acetylcholine

Надлишкова продукція холінестерази Excess production of cholinesterase

178 / 200
Хворий 42-х років, тракторист, доставлений до клініки попутним транспортом. Відомо, що 3 години тому працював на складі з отрутохімікатами. Об’єктивно: загальний стан важкий. Відмічається різке звуження зіниць, тремор та судоми м’язів всього тіла, розлад функції сфінктерів. У крові відмічається зниження активності холіне-стерази на 40%. Найбільш вірогідно, у хворого гостре отруєння: A 42-year-old patient, a tractor driver, was brought to the clinic by a passing vehicle. It is known that 3 hours ago he worked in a warehouse with poisonous chemicals. Objectively: the general condition is serious . A sharp narrowing of the pupils, tremors and spasms of the muscles of the whole body, a disorder of the sphincter function is noted. A decrease in the activity of cholinesterase by 40% is noted in the blood. Most likely, the patient has acute poisoning:

Хлорорганічними сполуками By organochlorine compounds

Фосфоорганічними сполуками Organophosphorous compounds

Нітрофенольними сполуками Nitrophenol compounds

Арсеновмісними сполуками Arsenic compounds

Ртутьорганічними сполуками Organic mercury compounds

179 / 200
У пацієнта 50-ти років, який хворіє на ішемічну хворобу серця, виникла фібриляція шлуночків. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути: A 50-year-old patient with coronary heart disease developed ventricular fibrillation. The primary therapeutic measure should be:

Введення калію хлориду Introduction of potassium chloride

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення адреналіну Adrenaline injection

Введення новокаїнаміду Introduction of novocaine

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

180 / 200
Чоловік 59-ти років надійшов до клініки після нічного нападу ядухи. З анамнезу - інфаркт міокарда 3 роки тому. Об’єктивно: ортопное, ЧДР- 32/хв, ціаноз губ, Ps- і00/хв, АТ- 110/80 мм рт.ст. В легенях - вологі середньо- та дрібнопухирчасті хрипи. Який основний початковий патофізіологічний механізм стану, що розвинувся? A 59-year-old man came to the clinic after a nocturnal attack of dyspnoea. From the anamnesis - a myocardial infarction 3 years ago. Objectively: orthopnea, CHDR - 32/min , cyanosis of the lips, Ps- i00/min, BP- 110/80 mm Hg. In the lungs - moist medium and fine-vesicular rales. What is the main initial pathophysiological mechanism of the condition that has developed?

Порушення лімфотоку Disruption of lymph flow

Підвищення судинної та альвеолярної проникливості Increasing vascular and alveolar permeability

Надмірне розрідження в альвеолах Excessive rarefaction in alveoli

Низький онкотичний тиск крові Low oncotic blood pressure

Високий гідростатичний тиск у легеневих капілярах High hydrostatic pressure in pulmonary capillaries

181 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на переймоподібний біль у ділянці живота, судоми в м’язах верхніх кінцівок, пронос. В анамнезі: тироїдектомія 3 місяці тому. Об’єктивно: шкіра суха, слизові без особливостей, тахікардія. АТ-140/100 мм рт.ст. В легенях чисте везикулярне дихання. Живіт здутий, перистальтика підсилена, розлитий біль. Під час огляду виник напад судом: тризм, 'рука акушера', опістотонус, який через 5 хвилин припинився. Яка патологія імітувала картину гострого живота? A 50-year-old patient complains of spasm-like pain in the abdomen, cramps in the muscles of the upper limbs, diarrhea. History: thyroidectomy 3 months ago. About' Objectively: the skin is dry, mucous membranes without features, tachycardia. BP-140/100 mmHg. Clean vesicular breathing in the lungs. The abdomen is distended, peristalsis is increased, diffuse pain. During the examination, a seizure occurred: trismus, 'midwife's hand', opisthotonus, which stopped after 5 minutes. What pathology imitated the picture of an acute abdomen?

Правець Tetanus

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

- -

Кетоацидоз Ketoacidosis

182 / 200
Хворий 20-ти років доставлений бригадою швидкої медичної допомоги в коматозному стані. Об’єктивно: шкіра обличчя і тулуба бліда, волога і холодна. Ps-60/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст., ЧДР-8-10/хв. Арефлексія. Наростають явища асфіксії. Подальша першочергова тактика повинна включати такі заходи: A 20-year-old patient was delivered by an ambulance in a comatose state. Objectively: the skin of the face and body is pale, moist and cold. Ps-60/min

Введення гемодезу в/в крапельно Introduction of intravenous hemodesis by drip

Стабілізація гемодинаміки, інтубація, ШВЛ Hemodynamic stabilization, intubation, mechanical ventilation

Введення бемегриду в/в Bemegrid I/O input

Форсований діурез Forced diuresis

Введення глюкози 40% - 40 мл в/в, вітаміни Вь В6 в/м Introduction of glucose 40% - 40 ml intravenously, vitamins ВІ B6 intravenously

183 / 200
У хворого 38-ми років раптово з’явився біль у лівій половині грудної клітки, задуха. Об-но: стан середньої важкості, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., дихання зліва не вислуховується. При рентгенографії грудної клітки - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому? A 38-year-old patient suddenly developed pain in the left half of the chest, shortness of breath. General: condition of medium severity, Ps- 100/min. , blood pressure - 90/60 mmHg, breathing on the left side is not heard. Chest x-ray shows collapse of the left lung to 1/2. What treatment should be prescribed to the patient?

Покій, розсмоктуюча терапія Rest, absorption therapy

Плевральні пункції Pleural punctures

Активне дренування плевральної порожнини Active drainage of the pleural cavity

Пасивне дренування плевральної порожнини Passive drainage of the pleural cavity

Оперативне лікування Operative treatment

184 / 200
Пацієнт 32-х років надійшов до лікарні через 3 години після рівномірного ураження іонізуючим випромінюванням від закритого джерела цезію-137 протягом 10 хвилин. Скарги виникли через 1,5 години після опромінення. Об’єктивно: невелика гіперемія склер, Ps-82/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. У крові на кінець іі доби перебування в стаціонарі: ер.- 4 • 10і2/л, Hb-135 г/л, тр.- 230 • 109/л, лейк.- 10 • 109/л, ',' A 32-year-old patient came to the hospital 3 hours after being uniformly exposed to ionizing radiation from a closed source of cesium-137 for 10 minutes. Complaints occurred 1.5 hours later after irradiation. Objectively: slight hyperemia of the sclera, Ps-82/min., BP-110/70 mm Hg. In the blood at the end of the second day of stay in the hospital: er.-4 • 10i2/l, Hb-135 g/l, tr.- 230 • 109/l, leuk.- 10 • 109/l, ','

Антидоти-комплексони Complexon Antidotes

Протиблювотні засоби 6- Антибіотики Antiemetics 6- Antibiotics

Препарати йоду Iodine preparations

- 2%, п.- 5%, с.- 80%, л.- 7%, м.- 6%, ШОЕ-15 мм/год. Амілаза крові - 200 мг/мл/год. Яка група препаратів показана потерпілому в період первинної реакції? - 2%, n.- 5%, s.- 80%, l.- 7%, m.- 6%, SOE-15 mm/ h. Blood amylase - 200 mg/ml/h. What group of drugs is shown to the victim during the initial reaction period?

Антикоагулянти Anticoagulants

185 / 200
У жінки 67-ми років, що страждає на гіпертонічну хворобу, вночі раптово з’явилися головний біль, задишка, що швидко перейшла в ядуху. Об’єктивно: бліда, на лобі краплини поту, АТ- 210/140 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., над легенями поодинокі сухі хрипи, в нижніх ділянках -вологі хрипи. Гомілки пастозні. Яка невідкладна допомога найбільш доцільна у даному випадку? A 67-year-old woman suffering from hypertension suddenly developed a headache and shortness of breath during the night, which quickly turned into dyspnea. Objectively: pale, drops of sweat on the forehead, blood pressure - 210/140 mm Hg, heart rate - 120/min, single dry rales above the lungs, wet rales in the lower areas. The shins are pasty. What emergency aid is most appropriate in this case?

Дигоксин в/в + нітрогліцерин в/в Digoxin IV + nitroglycerin IV

Нітрогліцерин в/в + капотен всередину Nitroglycerin IV + capoten inside

Лабеталол в/в + фуросемід в/в IV labetalol + IV furosemide

Нітрогліцерин в/в + фуросемід в/в Nitroglycerin IV + Furosemide IV

Еналаприл в/в + фуросемід в/в Enalapril IV + Furosemide IV

186 / 200
У післяопераційного хворого, якому 6 днів тому проведено видалення нижньої частки лівої легені в зв’язку з бактеріальною деструкцією і розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 48/хв., PаO2 знизився до 50 мм рт.ст., PаCO2 підвищився до 65 мм рт.ст., з’явився кашель, виділення великої кількості харкотиння, загальний ціаноз шкіри, гіпотонія 60/20 мм рт.ст. При аускультації правої та лівої легень - велика кількість різнокаліберних хрипів, різко ослаблене дихання. Який обсяг невідкладної допомоги потрібно надати хворому першочергово для ліквідації дихальної недостатності? In a postoperative patient who had the lower lobe of the left lung removed 6 days ago due to bacterial destruction and the development of pneumothorax, shortness of breath increased to 48/min. PaO2 decreased to 50 mm Hg, PaCO2 increased to 65 mm Hg, cough appeared, a large amount of sputum, general cyanosis of the skin, hypotension 60/20 mm Hg. When auscultating the right and left lungs - a large number of wheezing of various calibers, sharply weakened breathing. What amount of emergency care should be given to the patient as a priority to eliminate respiratory failure?

Провести лаваж трахеобронхіального дерева Perform tracheobronchial tree lavage

Положення ортопное Position orthopnea

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Киснева терапія Oxygen therapy

Провести інтубацію трахеї з ШВЛ Carry out tracheal intubation with ventilator

187 / 200
Двоє студентів побачили на вулиці людину, в якої відсутні самостійне дихання, свідомість та пульс на сонній артерії; розширені зіниці. Як трактувати цей стан? Two students saw a person on the street who lacked independent breathing, consciousness, and a pulse on the carotid artery; dilated pupils. How to interpret this condition?

Важкий Hard

Біологічна смерть Biological death

Агонія Agony

Клінічна смерть Clinical death

Середньої важкості Medium difficulty

188 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на різке утруднення дихання, захриплість голосу, приступи чхання, рясні виділення рідини з порожнини носу, свербіння в носі та в очах. Вказані симптоми з’явились через 6 годин після вживання в їжу раків. Непряма ларингоскопія: різкий набряк слизової гортані, просвіт гортані звужений до 2 мм. Які лікувальні заходи слід негайно провести хворому? A 38-year-old patient complains of sudden difficulty breathing, hoarseness of voice, sneezing attacks, copious discharge of liquid from the nasal cavity, itching in the nose and eyes. The indicated symptoms appeared 6 hours after eating crayfish. Indirect laryngoscopy: sharp swelling of the mucous membrane of the larynx, the lumen of the larynx is narrowed to 2 mm. What medical measures should be immediately performed on the patient?

Призначення протинабрякових препаратів Prescription of anti-edema drugs

Ендоларингеальні інгаляції Endolaryngeal inhalations

Внутрішньовенне введення стероїдів Intravenous steroids

Призначення антибіотиків Prescription of antibiotics

Промивання шлунка Gastric lavage

189 / 200
Хвора 50-ти років під час пожєжі в квартирі сильно налякалась і знепритомніла. З анамнезу: страждає на хворобу Аддісона (виникла після перенесеного туберкульозу легень у юнацькому віці). Об’єктивно: хвора бліда, шкіра холодна на дотик, пульс ниткоподібний, ЧСС- 120/хв., АТ- 60/30 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворої? A 50-year-old patient was very frightened and fainted during a fire in her apartment. From the anamnesis: she suffers from Addison's disease (occurred after pulmonary tuberculosis in her youth). Objectively: the patient is pale, the skin is cold to the touch, the pulse is filiform, the heart rate is 120/min., the blood pressure is 60/30 mm Hg. What complications did the patient have?

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Тампонада серця Cardiac tamponade

Синдром Морганьї-Адамса-Стокса Morganhi-Adams-Stokes syndrome

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

190 / 200
У 13-річного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані клоніко-тонічні судоми, зіниці розширені, фотореакція відсутня, виражений ціаноз обличчя, прикушування язика, виділення білої піни з рота, мимовільні сечовипускання та дефекація. З анамнезу відомо, що такі напади відбуваються з трирічного віку декілька разів на рік, дитина постійно приймає седативні та протисудомні препарати. Бригадою швидкої медичної допомоги діагностований епілептичний статус. Оберіть препарат для усунення нападу: A 13-year-old boy suddenly lost consciousness, generalized clonic-tonic convulsions, dilated pupils, no photoreaction, pronounced cyanosis of the face, biting of the tongue, discharge of white foam from mouth, involuntary urination and defecation. It is known from the anamnesis that such attacks occur from the age of three several times a year, the child constantly takes sedative and anticonvulsant drugs. The emergency medical team diagnosed epileptic status. Choose the drug to eliminate the attack:

Аміназин Aminazine

Адреналін Adrenaline

Діазепам Diazepam

Атропін Atropine

Корглікон Corglycon

191 / 200
У новонародженого з асфіксією при народженні відзначалися апное та брадикардія (ЧСС70 /хв.), була негайно почата штучна вентиляція легень із 100% киснем із застосуванням маски та мішка Амбу. Через 30 секунд серцевий ритм не змінився. Яким повинен бути наступний крок реанімаційних заходів? A newborn with birth asphyxia had apnea and bradycardia (heart rate 70/min), artificial lung ventilation with 100% oxygen using a mask and an Ambu bag was immediately started . After 30 seconds, the heart rhythm has not changed. What should be the next step of resuscitation measures?

Епінефрин внутрішньовенно Epinephrine IV

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Тактильна стимуляція Tactile stimulation

Натрію гідрокарбонат внутрішньовенно Sodium bicarbonate intravenously

Продовжити вентиляцію Continue ventilation

192 / 200
Хворий раптово знепритомнів. Об’єктивно: самостійне дихання відсутнє, пульс на центральних артеріях не визначається, зіниці паралітично роз- ширені. На ЕКГ асистолія. Що треба зробити в першу чергу? The patient suddenly fainted. Objectively: there is no independent breathing, the pulse on the central arteries is not determined, the pupils are paralytically dilated. Asystole is shown on the ECG. What should be done in first of all?

Внутрішньовенно ввести 1 мг атропіну сульфату Enter 1 mg of atropine sulfate intravenously

Розпочати непрямий масаж серця Start indirect heart massage

Забезпечити прохідність дихальних шляхів, розпочати штучне дихання і непрямий масаж серця Ensure patency of airways, start artificial respiration and indirect heart massage

Внутрішньовенно ввести 1 мг адреналіну гідрохлориду Enter 1 mg of adrenaline hydrochloride intravenously

При можливості провести екстрену електричну дефібриляцію If possible, perform emergency electrical defibrillation

193 / 200
Потерпілому з масою тіла 100 кг із комбінованою травмою та гіпово-лемічним шоком ііі ступеня проведена інфузійно-трансфузійна терапія, що включає переливання 2 літрів еритро-маси. Яким буде вплив перелитої крові на систему гемоциркуляції? A victim with a body weight of 100 kg with a combined injury and hypovolemic shock of the iii degree underwent infusion-transfusion therapy, which includes the transfusion of 2 liters of erythro mass. What will be the effect of transfused blood on the hemocirculation system?

Зменшує гемоконцентрацію та поліпшує мікроциркуляцію Reduces hemoconcentration and improves microcirculation

Покращує транскапілярний обмін та збільшує гемоконцентрацію Improves transcapillary exchange and increases hemoconcentration

Поліпшує транскапілярний обмін та підвищує артеріальний тиск Improves transcapillary exchange and raises blood pressure

Підвищує артеріальний тиск та погіршує мікроциркуляцію Increases blood pressure and impairs microcirculation

Погіршує гемокоагуляцію Impairs hemocoagulation

194 / 200
Хворий доставлений до лікарні із загальним охолодженням тіла. Об’єктивно: блідий, дихання поверхневе. АТ-100/60 мм рт.ст., Ps- 60/хв. Під час пальпації живота та грудей патології не виявлено. Температура тіла 34,8oC. Запах алкоголю з рота. Яку невідкладну допомогу слід надати? The patient was taken to the hospital with general cooling of the body. Objectively: pale, shallow breathing. BP-100/60 mm Hg, Ps- 60/ min. During palpation of the abdomen and chest, no pathology was detected. Body temperature 34.8oC. Smell of alcohol from the mouth. What emergency care should be provided?

Зігрівання тіла грілками Warming the body with heating pads

Тепла ванна, в/в введення теплих розчинів Warm bath, intravenous introduction of warm solutions

Форсований діурез Forced diuresis

Протишокова терапія Antishock therapy

Розтирання снігом та алкоголем Rubbing with snow and alcohol

195 / 200
Хворий 77-ми років скаржиться на неможливість помочитися, розпираючий біль над лобком. Захворів гостро 12 годин тому. Об’єктивно: над лобком пальпується наповнений сечовий міхур. Ректально: простата збільшена, щільно-еластична, з чіткими контурами, без вузлів. Міжчасточкова борозенка виражена. При ультрасонографії - об’єм простати 120 см3, вона вдається у порожнину сечового міхура, паренхіма однорідна. Простатспецифічний антиген - 5 нг/мл. Яке найбільш вірогідне захворювання викликало гостру затримку сечі у цього пацієнта? A 77-year-old patient complains of the inability to urinate, throbbing pain above the pubis. He became ill 12 hours ago. Objectively: a full bladder is palpated above the pubis. Rectal : the prostate is enlarged, densely elastic, with clear contours, without nodes. The interlobular groove is pronounced. At ultrasonography, the volume of the prostate is 120 cm3, it flows into the bladder cavity, the parenchyma is homogeneous. Prostate-specific antigen - 5 ng/ml. Which is the most likely did the disease cause acute urinary retention in this patient?

Склероз простати Sclerosis of the prostate

Гострий простатит Acute prostatitis

Туберкульоз простати Prostate tuberculosis

Рак простати Prostate cancer

Гіперплазія простати Prostate hyperplasia

196 / 200
У хворого, який лікується з приводу септичного стану, раптово розвинулися виражена слабкість, адинамія, блювання, пронос. Об’єктивно: сопор, Ps- 110/хв., ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. На ЕКГ: тахікардія, зниження вольтажу всіх зубців. У крові: гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія, гіпоглікемія. Вкажіть найбільш вірогідну причину розвитку такого стану: A patient being treated for a septic condition suddenly developed marked weakness, adynamia, vomiting, diarrhea. Objectively: sopor, Ps- 110/min. , filamentous, BP - 60/40 mm Hg. On the ECG: tachycardia, a decrease in the voltage of all the teeth. In the blood: hyponatremia, hypochloremia, hyperkalemia, hypoglycemia. Specify the most likely reason for the development of this condition:

Пангіпопітуїтаризм Panhypopituitarism

Гіпоталамічна криза Hypothalamic crisis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Надниркова недостатність Adrenal insufficiency

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

197 / 200
Хворому на алкоголізм проведено резекцію шлунка. Вночі після операції 'бачив диявола, який кривлявся і кидав на нього котів і собак'. Дезорієнтований в навколишньому, збуджений, агресивний. Температура тіла 38,4oC, обличчя гіперемоване, гіпергідроз. Визначить психічний розлад: A patient suffering from alcoholism underwent gastric resection. At night after the operation, he 'saw the devil, who grimaced and threw cats and dogs at him'. Disoriented in his surroundings, excited, aggressive. The body temperature is 38.4oC, the face is hyperemic, hyperhidrosis. It will determine the mental disorder:

Інфекційний делірій Infectious delirium

Інфекційний параноїд Infectious Paranoid

Алкогольний галюциноз Alcoholic hallucinosis

Алкогольний параноїд Alcoholic paranoid

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

198 / 200
Новонароджена дитина в терміні гестації 38 тижнів. Маса тіла 3400 г, довжина 54 см. Загальний стан середньої тяжкості, що обумовлений асфіксією. Після проведення первинних реанімаційних заходів з’явилося самостійне дихання, ЧСС- 110/хв, акроціаноз. Яка наступна дія лікаря-неонатолога? Newborn child at 38 weeks' gestation. Body weight 3400 g, length 54 cm. General condition of moderate severity due to asphyxia. After primary resuscitation measures with there was spontaneous breathing, heart rate - 110/min, acrocyanosis. What is the next action of the neonatologist?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Штучний масаж серця Artificial heart massage

Додаткова оксигенація Additional oxygenation

Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів Suction of mucus from the upper respiratory tract

Допоміжна вентиляція легенів Assisted lung ventilation

199 / 200
Хворий 34-х років звернувся до приймального відділення зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5oC, біль у прямій кишці та в ділянці лівої сідниці, який підсилюється під час дефекації. Впродовж 6-ти років хворіє на хронічну анальну тріщину. При огляді хворого на лівій сідниці, біля анальної ділянки визначається зона набряку та гіперемії 5х3 см з флюктуацією в центрі. В крові: лейк.- 14,5 • 109/л; паличко-ядерні 14%. Яка лікувальна тактика є найбільш адекватною? A 34-year-old patient came to the admission department with complaints of an increase in body temperature to 38.5oC, pain in the rectum and in the area of ​​the left buttock, which intensifies under defecation time. He has been suffering from chronic anal fissure for 6 years. When examining the patient on the left buttock, near the anal area, a zone of edema and hyperemia of 5x3 cm with fluctuation in the center is determined. In the blood: leuk.- 14.5 • 109/l; nuclear bacillus 14%. Which treatment tactics are the most adequate?

Консервативне лікування Conservative treatment

Амбулаторне спостереження Ambulatory observation

УВЧ UHF

Розкриття та дренування абсцесу Opening and drainage of abscess

Електрофорез Electrophoresis

200 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на напади головного болю, що супроводжуються пульсацією у скронях, запамороченням, серцебиттям, м’язовою слабкістю, блідістю шкірних покривів, підвищенням артеріального тиску до 270/160 мм рт.ст. Напади виникають переважно вночі, таблетованими антигі-пертензивними засобами не усуваються. Є підозра на феохромоцитому. Який з наведених лікарських засобів слід застосувати для усунення нападів? A 30-year-old patient complains of headache attacks, accompanied by pulsations in the temples, dizziness, palpitations, muscle weakness, pale skin, increased blood pressure up to 270/160 mm Hg. Attacks occur mainly at night, they are not eliminated by tablet antihypertensive drugs. Pheochromocytoma is suspected. Which of the following drugs should be used to eliminate attacks?

Фуросемід в/в Furosemide IV

Дибазол в/в Dibazol IV

Клофелін в/в Clofelin IV

Фентоламін в/в Phentolamine IV

Бензогексоній в/в Benzohexonium IV