Крок 3 - Стоматологія 2009 весна (буклет)

1 / 200
Хворому 52 роки. У крові: ер.-3,4 • 1012/л, анізо- та пойкілоцитоз, з наявністю мегалоцитів та мегалобла-стів; КП-1,48; лейк.- 3,8 • 109/л. Якому найбільш вірогідному діагнозу відповідає зазначена картина крові? The patient is 52 years old. In the blood: er.-3.4 • 1012/l, aniso- and poikilocytosis, with the presence of megalocytes and megaloblasts; KP- 1.48; leuk.- 3.8 • 109/l. What is the most likely diagnosis corresponding to the specified blood pattern?

Перніціозна анемія Pernicious anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Глосалгія Glossalgia

2 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на біль, що виникає під час вживання твердої їжі в ділянці нижньої щелепи зліва. Об’єктивно: на жувальній поверхні 47 велика каріозна порожнина, виповнена залишками їжі. Після їх видалення виявлена гіпертрофо-вана щільна пульпа, малоболісна під час зондування. Перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient complains of pain that occurs when eating solid food in the area of ​​the lower jaw on the left. Objectively: there is a large carious cavity on the chewing surface 47 , filled with food residues. After their removal, a hypertrophied, dense pulp was found, which is painless during probing. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

3 / 200
У постраждалого хімічний опік слизової оболонки порожнини рота фенолом. Що необхідно використати для надання першої медичної допомоги? The victim has a chemical burn of the mucous membrane of the oral cavity with phenol. What should be used to provide first aid?

50% етиловий спирт або касторову олію 50% ethyl alcohol or castor oil

Гіпертонічний розчин (3-5% р-н хлориду натрію) Hypertonic solution (3-5% solution of sodium chloride)

0,1% р-н соляної кислоти, 2% р-н сірчаної кислоти 0.1% hydrochloric acid solution, 2% sulfuric acid solution

1% р-н йодинолу, 5% р-н унітіолу 1% solution of iodinol, 5% solution of unitiol

0,1% р-н нашатирного спирту, 1-2% харчової соди 0.1% aqueous ammonia, 1-2% baking soda

4 / 200
Пацієнт 37-ми років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 17, норицю на яснах. Об’єктивно: у ділянці проекції кореня 17 - нориця. Пальпація перехідної складки безболісна. На жувально-медіальній поверхні 17 каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування і термопроба безболісні. Перкусія зуба безболісна. ЕОД=120 мкА. На рентгенограмі вогнище деструкції кісткової тканини у вигляді язиків полум’я. Який остаточний діагноз? A 37-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in 17, a fistula on the gums. Objectively: there is a fistula in the area of ​​the projection of the root of 17. Palpation of the transitional fold is painless . On the masticatory-medial surface of 17, there is a carious cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing and thermal testing are painless. Percussion of the tooth is painless. EOD=120 μA. On the X-ray, there is a focus of destruction of bone tissue in the form of tongues of flame. What is the final diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

5 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,0oC. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, легко кровоточать при доторканні, па-родонтальні кишені глибиною 3-4 мм з серозним ексудатом. На ортопан-томограмі - деструкція міжзубних перегородок до 1/3 їхньої висоти. Який остаточний діагноз? A 35-year-old patient complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 37.0oC. Objectively: the gums are hyperemic, swollen , bleed easily when touched, periodontal pockets 3-4 mm deep with serous exudate. On an orthopan-tomogram - destruction of interdental septa up to 1/3 of their height. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного генералі-зованого пародонтиту і ступеня Exacerbation of chronic generalized periodontitis and degree

Хронічний генералізований пародонтит і ступеня Chronic generalized periodontitis and degrees

Хронічний генералізований пародонтит іі ступеня Chronic generalized periodontitis of the 2nd degree

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Загострення хронічного генералі-зованого пародонтиту іі ступеня Aggravation of chronic generalized periodontitis II degree

6 / 200
Пацієнт 25-ти років скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: коронки 12, 11, 21, 22, 23 зруйновані більш, ніж на 2/3 каріозним процесом. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі: канали запломбовані до верхівки, патологічні зміни в періапікаль-них тканинах відсутні. Яка конструкція найбільш раціональна в даному випадку? A 25-year-old patient complains of an aesthetic defect. Objectively: crowns 12, 11, 21, 22, 23 are destroyed by more than 2/3 carious process. The bite is orthognathic. On the radiograph: the canals are sealed to the apex, there are no pathological changes in the periapical tissues. What construction is the most rational in this case?

Куксові вкладки та металокерамічні коронки Cook tabs and metal-ceramic crowns

Куксові вкладки, облицьовані пластмасою Plastic lined stump tabs

Імедіат-протези на штифтах Immediate prostheses on pins

Комбіновані коронки Combined crowns

Відновлення коронкової частини фотополімерними матеріалами Restoration of the crown part with photopolymer materials

7 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38, 0oC, головний біль, слабкість, кровотечу і біль в яснах та слизовій рота. Занедужав 2 дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка рота гіперемо-вана, набрякла, язик вкритий білим нальотом, по краю ясен від 48 до 33 - ділянки некрозу сірувато-білого кольору. Над 48 каптур слизової покритий некротичною плівкою. Які засоби місцевої терапії слід призначити для очищення вогнищ некрозу? A 20-year-old patient complains of an increase in body temperature to 38.0oC, headache, weakness, bleeding and pain in the gums and oral mucosa. He fell ill 2 days ago . Objectively: the mucous membrane of the mouth is hyperemo-vated, swollen, the tongue is covered with white plaque, along the edge of the gums from 48 to 33 there are areas of grayish-white necrosis. Above 48, the mucous membrane is covered with a necrotic film. What local therapy agents should be prescribed for cleaning center of necrosis?

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

Антисептики Antiseptics

Протизапальні засоби Anti-inflammatory

Кератопластики Keratoplasty

Антибіотики Antibiotics

8 / 200
Юнак 18-ти років скаржиться на короткочасний біль у 21 від холодного і солодкого. Об’єктивно: на медіальній поверхні 21 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим пухким дентином. Краї емалі білого кольору, крихкі. Діагностований гострий середній карієс. КПУ=14. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,3. Який оптимальний матеріал для пломбування в даній клінічній ситуації? An 18-year-old man complains of short-term pain in 21 from cold and sweet. Objectively: on the medial surface of 21, a carious cavity of medium depth, filled with light, loose dentin . The edges of the enamel are white, fragile. Diagnosed acute medium caries. KPU=14. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.3. What is the optimal filling material in this clinical situation?

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

Силікатний цемент Silicate cement

Композит світлового твердіння Light Curing Composite

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

9 / 200
Жінка 36-ти років звернулася зі скаргами на постійний ниючий біль в 36, що посилюється при накушуванні. Три дні тому 36 був запломбований з приводу карієсу. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 - пломба, перкусія болісна. Зубні ряди не змикаються в прикусі. Термопроба безболісна. Яка тактика в даній клінічній ситуації? A 36-year-old woman complained of constant aching pain in 36, which worsens when biting. Three days ago, 36 was filled due to caries. Objectively : on the chewing surface 36 - a filling, percussion is painful. The tooth rows do not close in the bite. The thermal probe is painless. What are the tactics in this clinical situation?

Провести корекцію пломби Correct seal

Призначити фізіотерапію Prescribe physiotherapy

Призначити полоскання гіпертонічним розчином Prescribe rinsing with hypertonic solution

Провести ендодонтичну обробку каналів Perform endodontic canal treatment

Призначити анальгетики Prescribe analgesics

10 / 200
Хворому 25-ти років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні 43 в пришийковій ділянці, нижче за рівень ясен. Який оптимальний матеріал для постійної пломби в даному випадку? A 25-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 43. Objectively: the carious cavity is located on the vestibular surface 43 in the cervical region, below the gum level. What is the optimal material for a permanent filling in this case?

Компомер Compomer

Амальгама Amalgam

Композит хімічної полімеризації Chemical polymerization composite

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

Композит світлової полімеризації Light polymerization composite

11 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на біль у яснах, що підсилюється під час приймання їжі, неприємний запах із рота, погане самопочуття. Температура 38,8oC. Занедужав 2 дні тому після видалення 28. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить під час зондування. Ясеневий край у ділянці 23, 24, 25, 26 та 27 вкритий брудно-сірими некротичними нашаруваннями. Значні назубні відкладення. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. На яке додаткове дослідження необхідно направити пацієнта? A 23-year-old patient complains of pain in the gums, which worsens when eating, bad breath, bad health. Temperature 38.8oC. He was ill 2 days ago after removal 28. Objectively: the gingival mucosa is hyperemic, swollen, bleeds easily during probing. The gingival margin in area 23, 24, 25, 26 and 27 is covered with dirty gray necrotic layers. Significant dental deposits. Regional lymph nodes are enlarged , painful during palpation. What additional research should the patient be referred for?

Мікроскопія Microscopy

Прицільна рентгенографія комірки 28 Specific X-ray of cell 28

Люмінесцентне Fluorescent

Серологічне Serological

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

12 / 200
Хворий 32-х років готується до протезування. У нього виявлена перфорація дна пульпарної камери 36 з незначним розрідженням міжкорене-вої перегородки. Який метод лікування слід обрати, щоб зберегти 36 та використати його як опору для мосто-подібного протеза? A 32-year-old patient is preparing for prosthetics. He has a perforation of the bottom of the pulp chamber 36 with a slight thinning of the inter-root septum. What treatment method should be chosen to preserve 36 and use it as a support for a bridge prosthesis?

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Реплантація зуба Tooth replantation

Гемісекція кореня Hemisection of the root

Ампутація кореня Amputation of the root

Пломбування перфораційного отвору Sealing of perforation hole

13 / 200
Пацієнт 28-ми років звернувся до лікаря-стоматолога з метою протезування. Після обстеження лікар ухвалив рішення виготовити мостоподі-бний протез з опорою на 14, 18, 25, 27. Під час зняття силіконового відбитку в пацієнта з’явився блювотний рефлекс. Глибоке дихання через ніс не допомогло. Що необхідно зробити в цьому випадку? A 28-year-old patient turned to a dentist for the purpose of prosthetics. After the examination, the doctor decided to make a bridge-like prosthesis with support for 14, 18, 25, 27. During the removal of the silicone impression, the patient had a vomiting reflex. Deep breathing through the nose did not help. What should be done in this case?

Низько нахилити голову пацієнта вперед Low tilt the patient's head forward

Зняти відбиток за допомогою розбірної ложки Remove an impression with a collapsible spoon

Прополоскати порожнину рота розчином антисептика Rinse the oral cavity with an antiseptic solution

Перенести зняття відбитку на інше відвідування Postprint removal to another visit

Змазати тверде піднебіння розчином анестетика Smear the hard palate with anesthetic solution

14 / 200
Пацієнт 70-ти років звернувся до лікаря-стоматолога наступного дня після фіксації повного знімного протезу, виготовленого на нижню щелепу. Скаржиться на 6іль у ділянці альвеолярного відростка нижньої щелепи під час жування. Об’єктивно: у ділянці перехідної складки відзначається гіперемія та набряклість слизової оболонки. Яка подальша тактика лікаря? A 70-year-old patient consulted a dentist the day after fixing a complete removable prosthesis made on the lower jaw. He complains of swelling in the area of ​​the alveolar process of the lower jaw under chewing time. Objectively: there is hyperemia and swelling of the mucous membrane in the area of ​​the transitional fold. What are the doctor's next tactics?

Провести корекцію протеза Correct prosthesis

Перебазувати базис протеза Rebase prosthesis base

Вкоротити базис протеза Shorten the base of the prosthesis

Вкоротити межу протеза в зазначеній ділянці Shorten the edge of the prosthesis in the specified area

Провести повторну полімеризацію протеза Perform re-polymerization of the prosthesis

15 / 200
Чоловік 47-ми років звернувся на прийом до стоматолога. Після проведення анестезії 2% розчином лідо-каїну 4 мл пацієнт став непокоїтись і поскаржився на біль у животі, нудоту, страх смерті. Свідомість збережена, шкіра на обличчі та шиї гіперемова-на, дихання прискорене, пульс ниткоподібний, частий, артеріальний тиск знижений. Який діагноз у даного хворого? A 47-year-old man made an appointment with a dentist. After anesthesia with a 2% lidocaine solution of 4 ml, the patient became restless and complained of abdominal pain, nausea , fear of death. Consciousness is preserved, the skin on the face and neck is hyperemic, breathing is accelerated, the pulse is threadlike, frequent, blood pressure is low. What is the diagnosis of this patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

Серцево-судинний колапс Cardiovascular collapse

Алергічна реакція на лідокаїн Allergic reaction to lidocaine

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

16 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлений хворий 32-х років з ознаками задухи. Після огляду встановлено: осколковий перелом нижньої щелепи у ментальному відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити? A 32-year-old patient with signs of suffocation was brought to the maxillofacial department. After the examination, it was found: a fragmentary fracture of the lower jaw in the mental department, dislocation asphyxia. What urgent manipulations must be carried out?

Зафіксувати язик лігатурою Fix the tongue with a ligature

Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки Capture moving mucosal flaps

Негайно накласти трахеостому Apply a tracheostomy immediately

Провести конікотомію Perform conicotomy

Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла Free the oropharyngeal lumen from a foreign body

17 / 200
У хворого 49-ти років генералізо-ваний пародонтит середнього ступеня важкості. Виготовляють незнім-ні шини-протези. Який матеріал для зняття відбитків необхідно застосувати в даному випадку? A 49-year-old patient has generalized periodontitis of medium severity. Non-removable splints-prostheses are manufactured. What material for removing impressions should be used in this case?

Упін Upin

Сіеласт-69 Cielast-69

Протакрил-М Protacryl-M

Стенс Stens

Гіпс Gypsum

18 / 200
Дитина 10-ти років скаржиться на наявність дефекту емалі в 32 зубі. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 32 дефект в межах емалі з вузьким вхідним отвором, емаль не пігментована, зондування дна порожнини безболісне, ЕОД= 4 мкА, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old child complains about the presence of an enamel defect in tooth 32. Objectively: on the vestibular surface of 32, there is a defect within the enamel with a narrow entrance hole, the enamel is not pigmented, probing the bottom of the cavity is painless, EOD = 4 μA, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

19 / 200
Хвора 54-х років скаржиться на шорсткуватість слизової оболонки щік, печіння при прийомі їжі. Об’єктивно: у дистальних ділянках слизової оболонки щік, на бічних поверхнях язика зміни епітелію у вигляді підвищених білуватих крапок (папули), смужок, мереживного малюнку на фоні трохи гіперемованої слизової оболонки. Інфільтрат в основі не виявляється. При пошкрябуванні цей 'наліт'не знімається. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old patient complains of roughness of the mucous membrane of the cheeks, burning when eating. Objectively: in the distal areas of the mucous membrane of the cheeks, on the lateral surfaces of the tongue, changes epithelium in the form of raised whitish dots (papules), stripes, a lacy pattern on the background of a slightly hyperemic mucous membrane. The infiltrate at the base is not detected. When scraping, this 'plaque' is not removed. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen

Червоний вівчак слизової оболонки порожнини рота Red sheep of the oral mucosa

Проста лейкоплакія С Simple leukoplakia C

Папульозний сифілід Papular syphilis

Хронічний гіперпластичний канди- доз Chronic hyperplastic candidiasis

20 / 200
На хірургічному стоматологічно- му прийомі хворий 18-ти років під час огляду лікарем порожнини рота і зруйнованого зуба раптом з6лід, знепритомнів. Дихання поверхневе, пульс слабкий. Який найбільш вірогідний діагноз? At a surgical dental appointment, an 18-year-old patient, during a doctor's examination of the oral cavity and a destroyed tooth, suddenly fell ill, fainted. Breathing is shallow, the pulse is weak. What is the most probable diagnosis?

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Шок Shock

Епілептичний напад Epileptic attack

Кома Comma

21 / 200
Пацієнт 14-ти років протягом 2-х років знаходиться на комплексному лікуванні в лікаряортодонта з діагнозом дистальний прикус. Яким методом дослідження можна оцінити динаміку нормалізації функції колового м’яза рота? A 14-year-old patient has been undergoing complex treatment at an orthodontist with a diagnosis of distal bite for 2 years. What research method can be used to assess the dynamics of the normalization of the circular muscle function mouth?

Електроміографія Electromyography

Метод Хелькімо Helkimo method

Мастикаціографія Mastication

Гнатодинамографія Gnathodynamography

Метод Рубінова Rubinov method

22 / 200
Під час планового огляду пацієнта 42-х років виявлені передчасні контакти в ділянці оклюзійних накладок опорно-утримуючих кламерів бюгельного протезу на нижній щелепі. Опорні зуби стійкі. До розвитку якого виду функціонального перевантаження (за P.R.Stіlmаn) пародонта можуть призвести ці контакти? During a routine examination of a 42-year-old patient, premature contact was detected in the area of ​​the occlusal overlays of the support-retaining clasps of the brace prosthesis on the lower jaw. The abutment teeth are stable. The development of which what kind of functional overload (according to PRStilman) of the periodontium can these contacts cause?

Первинна травматична оклюзія Primary traumatic occlusion

Функціональний травматизм Functional injury

Травматична артикуляція Traumatic articulation

Первинний травматичний синдром Primary traumatic syndrome

Вторинна травматична оклюзія Secondary traumatic occlusion

23 / 200
У дитини 13-ти років має місце вестибулярне положення 12, ширина його коронки 6 мм. У зубному ряді для нього недостатньо місця - 4 мм. Оберіть план лікування: A 13-year-old child has a vestibular position of 12, the width of his crown is 6 mm. There is not enough space for him in the dentition - 4 mm. Choose a treatment plan:

Видалити 14, 13 перемістити дистально, а 12 у правильне положення Remove 14, move 13 distally, and move 12 to the correct position

Розширити верхній та нижній зубні ряди, потім 13 перемістити в правильне положення Expand the upper and lower tooth rows, then move 13 to the correct position

Розширити верхній зубний ряд та 13 перемістити в правильне положення Expand the upper tooth row and move 13 to the correct position

Перемістити верхні бокові зуби з правого боку дистально, а потім 13 перемістити в правильне положення Move the upper lateral teeth from the right side distally, then move 13 to the correct position

Видалити 13, а дефект, що утвориться, самоусунеться з часом Remove 13, and the resulting defect will self-correct over time

24 / 200
Хворий 20-ти років звернувся зі скаргами на наявність косметичного дефекту на верхніх центральних різцях. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 11, 21 виявлені дефекти емалі білого кольору. Під час зондування визначається шорсткість поверхні; реакція на холодне - болісна, швидко минає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complained about the presence of a cosmetic defect on the upper central incisors. Objectively: white enamel defects were found in the cervical area 11, 21. During probing, the roughness of the surface is determined; the reaction to cold is painful, quickly passes. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

25 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на постійний біль, що наростає, у бічному зубі на верхній щелепі зліва. Біль посилюється під час накушування. Зуб непокоїть 2 дні. Об’єктивно: у 25 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування дна і стінок безболісне, реакція на холод безболісна, перкусія зуба болісна. На рентгенограмі 25 змін у періапікальних тканинах не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complains of constant, increasing pain in the lateral tooth on the upper jaw on the left. The pain intensifies when biting. The tooth bothers him for 2 days. About objectively: 25 has a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth, probing the bottom and walls is painless, reaction to cold is painless, percussion of the tooth is painful. No changes in the periapical tissues were detected on the radiograph of 25. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

26 / 200
Жінка 37-ми років скаржиться на наявність нориці в ділянці правої половини нижньої щелепи з незначними кров’янисто-гнійними виділеннями. Під час обстеження встановлено, що нориця пов’язана з тілом нижньої щелепи на рівні 45. Коронка 45 змінена у кольорі, зруйнована на 1/3. На рентгенограмі альвеолярного відрос- тка на рівні верхівки кореня 45 виявлене вогнище деструкції кістки з нерівними контурами. Який діагноз можна припустити? A 37-year-old woman complains of the presence of a fistula in the area of ​​the right half of the lower jaw with minor bloody and purulent discharge. During the examination, it was found that the fistula was connected to the body of the lower jaw at the level of 45. The color of the crown of 45 has changed, it is destroyed by 1/3. On the radiograph of the alveolar process at the level of the apex of the root of 45, a focus of bone destruction with uneven contours is revealed. What diagnosis can be assumed?

Мігруюча гранульома обличчя Migrant facial granuloma

Піогенна гранульома обличчя Pyogenic granuloma of the face

Нагноєна атерома щоки Suppurative atheroma of the cheek

Хронічний надщелепний лімфаденіт Chronic supramaxillary lymphadenitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

27 / 200
За яким показником проводять оцінку первинної профілактики після її проведення? By what indicator is primary prevention evaluated after its implementation?

Приріст карієсу Increase in caries

Інтенсивність карієсу Caries intensity

Розповсюдженість захворювань пародонта Prevalence of periodontal diseases

Кількість ускладненого карієсу Number of complicated caries

Розповсюдженість карієсу Prevalence of caries

28 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на утруднене відкушування їжі, порушення функцій жування і мови, естетичний дефект. Під час огляду: вистояння переднього відділу обличчя, вкорочення верхньої губи, напруження навколоротової мускулатури. Фронтальні зуби верхньої щелепи вистоять з-під верхньої губи. Змикання зубних рядів у бічних ділянках іі клас за Енглем, наявність сагітальної міжрізцевої щілини до 0,5 см. Який діагноз у хворого? An 18-year-old patient complained of difficulty biting food, impaired chewing and speech functions, an aesthetic defect. During the examination: protrusion of the front part of the face, shortening of the upper lips, tension of the perioral musculature. The front teeth of the upper jaw protrude from under the upper lip. Closing of the tooth rows in the lateral areas is class II according to Engle, the presence of a sagittal interincisor gap up to 0.5 cm. What is the patient's diagnosis?

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep Bite

Перехресний прикус Cross bite

29 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16, 15 та 43-33 пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з серозним ексудатом, під’ясеневий зубний камінь. Рухливість зубів і ступеня. Рентгенологічно: резорбція між-альвеолярних перегородок до 1 /3 висоти. Який найбільш вірогідний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums throughout. In area 16, 15 and 43 -33 periodontal pockets with a depth of 3-3.5 mm with serous exudate, subgingival calculus. Mobility of teeth and degree. X-ray: resorption of inter-alveolar partitions up to 1/3 height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит і ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis and degrees, acute course

Генералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis and degrees, chronic course

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

30 / 200
Пацієнт 48-ми років скаржиться на кровоточивість та біль в яснах, рухливість зубів. Об’єктивно: набряк та значна гіперемія маргінальної частини ясен. Пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм з серозно-гнійним ексудатом. Рухливість зубів іі ступеня. Травматична оклюзія в ділянці 43-33. ГІ- 2,6 балів. Рентгенологічно: вогнища остеопорозу, резорбція міжальве-олярних перегородок до 1/2 їх висоти. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complains of bleeding and pain in the gums, tooth mobility. Objectively: swelling and significant hyperemia of the marginal part of the gums. Periodontal pockets with a depth of 4- 5 mm with serous-purulent exudate. Mobility of teeth of the 2nd degree. Traumatic occlusion in the area 43-33. GI- 2.6 points. X-ray: foci of osteoporosis, resorption of interalveolar septa up to 1/2 their height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит іі ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, acute course

Пародонтоз і ступеня Periodontosis and degrees

Генералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis and degrees, chronic course

Генералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

Генералізований пародонтоз іі ступеня Generalized periodontitis of the 2nd degree

31 / 200
У хворого діагностували анафілактичний шок. Після проведення реанімаційних заходів вдалося стабілізувати артеріальний тиск, відновити самостійне дихання. На цьому фоні у хворого зберігається астматичний компонент, дихання утруднене. Який препарат необхідно ввести хворому додатково? The patient was diagnosed with anaphylactic shock. After carrying out resuscitation measures, it was possible to stabilize blood pressure and restore independent breathing. Against this background, the patient has an asthmatic component, breathing is difficult. What drug is it necessary to introduce the patient additionally?

Еуфілін Euphilin

Атропін Atropine

Корглікон Corglycon

Кордіамін Cordiamine

Кофеїн Caffeine

32 / 200
Виберіть із нижче наведених найбільш простий та ефективний спосіб профілактики западіння язика в хворих, що знаходяться тимчасово без свідомості: Choose from the following the most simple and effective way to prevent tongue retraction in temporarily unconscious patients:

Введення S-подібного повітроводу Introduction of S-shaped duct

Трахеостомія Tracheostomy

Прошивання та витягнення язика Stitching and pulling out the tongue

Введення носового повітроводу Nasal airway insertion

Інтубація трахеї Tracheal intubation

33 / 200
Хворий 58-ми років звернувся зі скаргами на болючість в ділянці скроневонижньощелепного суглобу (СНЩС), шум у вухах. Із анамнезу відомо, що на ревматизм не хворіє. Об’єктивно: підвищення нижньої третини обличчя. Пальпаторно відмічається потріскування у СНЩС. В ротовій порожнині мостоподібний метало-пластмасовий протез з опорами на 46, 43, 42, 33, 35, 37 Після протезування минуло 3 місяці. Який найбільш вірогідний діагноз? A 58-year-old patient complained of pain in the area of ​​the temporomandibular joint (TMJ), tinnitus. It is known from the anamnesis that he does not suffer from rheumatism. About 'objective: elevation of the lower third of the face. Crackling in the TMJ is palpable. In the oral cavity, a bridge-like metal-plastic prosthesis with supports at 46, 43, 42, 33, 35, 37. 3 months have passed since the prosthesis. What is the most likely diagnosis?

Дисфункція СНЩС TMD dysfunction

Міогенний остеоартроз Myogenic osteoarthritis

Деформуючий остеоартроз Deforming osteoarthritis

Неоартроз СНЩС Neoarthrosis of TMJ

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

34 / 200
Дитина 8-ми років скаржиться на біль в 26, який посилюється від термічних та хімічних подразників. Біль не вщухає після усунення подразника протягом 4-5 хвилин. Зуб болить три дні. Безбольові проміжки короткотривалі. Перкусія болісна, зондування болісне по всьому дну. Який метод лікування слід обрати, враховуючи ступінь формування коренів? An 8-year-old child complains of pain at 26, which is aggravated by thermal and chemical stimuli. The pain does not subside after removing the stimulus for 4-5 minutes. The tooth hurts three days. Painless intervals are short-lived. Percussion is painful, probing is painful all over the bottom. What method of treatment should be chosen, taking into account the degree of root formation?

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

35 / 200
У хворого 35-ти років внаслідок травми з’явився біль у ділянці скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС), утруднене жування і відкривання рота. Хворому було встановлено діагноз: травматичний артрит СН-ЩС. Який метод обстеження необхідно застосувати для диференційної діагностики з переломом нижньої щелепи у ділянці виросткового відростка? A 35-year-old patient developed pain in the temporomandibular joint (TMJ) area as a result of an injury, difficulty chewing and opening the mouth. The patient was diagnosed with traumatic arthritis CH-ShS. What examination method should be used for differential diagnosis with a fracture of the lower jaw in the area of ​​the condylar process?

Рентгенографія СНЩС Roentgenography of TMJ

Рентгенограма нижньої щелепи у боковій проекції X-ray of the lower jaw in lateral projection

Загальний аналіз крові General blood test

Сіалографія Sialography

Рентгенографія придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

36 / 200
У хворого внаслідок ДТП виник перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків. Вкажіть метод транспортної іммобілізації для транспортування постраждалого до відділення щелепно-лицевої хірургії: As a result of a road accident, the patient suffered a fracture of the body of the lower jaw with displacement of fragments. Specify the method of transport immobilization for transporting the victim to the department of maxillofacial surgery:

Кругова тім’яно-підборідна пов’язка Circular parietal chin bandage

Шинування за допомогою гладенької шини-скоби Blinding with a smooth splint

Міжщелепне лігатурне кріплення Intermaxillary ligature fixation

Шинування за допомогою шини Васильєва Timing using the Vasiliev tire

Шинування за допомогою шин Тігерштедта Tiring with Tigerstedt tires

37 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на раптовий біль у 46. Біль виникає від холодного і гарячого, триває ще 2-3 хвилини після усунення подразника. Об’єктивно: у 46 визначається каріозна порожнина у межах навколопуль-парного дентину. Зондування дна чутливе. Вертикальна перкусія больової реакції не дає. ЕОД=12 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 34-year-old patient complains of sudden pain at the age of 46. The pain occurs from cold and hot, continues for 2-3 minutes after the stimulus is removed. Objectively: in 46, a carious cavity is determined within the peripulpal dentin. Probing the bottom is sensitive. Vertical percussion does not give a painful reaction. EOD=12 μA. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

- -

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

38 / 200
Дитина 3-х років не вимовляє деякі зубо-ясеневі звуки. При огляді має місце парусоподібний тяж, який кріпиться не тільки до основи нижньої поверхні язика, а й до передньої ділянки кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child does not pronounce some dental-gum sounds. On examination, there is a sail-like cord that is attached not only to the base of the lower surface of the tongue, but also to of the front part of the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What is the most likely diagnosis?

Коротка вуздечка язика Short tongue frenulum

Перенесена травма язика Suffered tongue injury

Ранула Ranula

Аномалія розвитку язика Anomaly of tongue development

- -

39 / 200
У дитини 3-х років рідина з порожнини рота попадає в носові ходи. Мова гугнява. При огляді піднебіння відмічається щілиноподібний дефект, який не доходить до альвеолярного гребня. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 3-year-old child, liquid from the oral cavity enters the nasal passages. The tongue is slurred. When examining the palate, a slit-like defect is noted that does not reach the alveolar ridge. What the most likely diagnosis?

Неповне незрощення піднебіння Incomplete nonunion of the palate

- -

Параліч м’якого піднебіння Paralysis of the soft palate

Повне незрощення піднебіння Complete non-union of the palate

Перенесена травма піднебіння Suffered palate injury

40 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад мимовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба; реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old woman complained of an acute attack of involuntary pain lasting 15-20 minutes, which occurred 2 hours ago at 25. Objectively: on the chewing surface 25 a deep carious cavity, not connected to the cavity of the tooth; reaction to a cold stimulus is a pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

41 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі в бічних відділах. Відсутні 35, 36, 37, 44, 45,46,47 Зуби, що залишилися, стійкі. 34 має нахил в оральну сторону. Хворому виготовляють бюгельний протез. Який тип кламера NEY необхідно використати на 34? A 52-year-old patient complains of missing teeth on the lower jaw in the lateral sections. Missing 35, 36, 37, 44, 45,46,47 Teeth that remained, stable. 34 has an inclination in the oral direction. The patient is made a brace prosthesis. What type of NEY clasp should be used for 34?

Кламер ііі типу Type iii clasp

Кламер іV типу IV type clip

Кламер і типу Clamper and Type

Кламер іі типу Type II clip

Кламер V типу Type V clasp

42 / 200
Хворий 29-ти років скаржиться на інтенсивний біль зубів на нижній щелепі, оніміння нижньої губи зліва, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,0oC, безсоння, відсутність апетиту. Хворіє 5 днів. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин лівої підщелепної ділянки. Відкривання рота обмежене, регіонарні лімфовузли збільшені, болючі. При огляді порожнини рота коронка 36 зруйнована на 1/3, сірого кольору, рухомість зуба і ступеня. Перехідна складка на нижній щелепі зліва згладжена, слизова набрякла, гіперемована, альвеолярний відросток деформований з обох боків. На рентгенограмі - ознаки хронічного періодонтиту 36. Який найбільш A 29-year-old patient complains of intense toothache on the lower jaw, numbness of the lower lip on the left, general weakness, an increase in body temperature up to 38.0oC, insomnia, lack of appetite. He has been sick for 5 days. Objectively: the face is asymmetric due to swelling of the soft tissues of the left submandibular area. Mouth opening is limited, regional lymph nodes are enlarged, painful. When examining the oral cavity, crown 36 is destroyed by 1/3, gray in color, tooth mobility and degrees. The transition fold on the lower jaw on the left is smoothed, the mucous membrane is swollen, hyperemic, the alveolar process is deformed on both sides. On the radiograph, there are signs of chronic periodontitis 36. Which is the most

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Хронічний періостит, осифікуюча форма Chronic periostitis, ossifying form

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Загострення хронічного одонтогенного остеомієліту Exacerbation of chronic odontogenic osteomyelitis

43 / 200
Дитина 6-ти років з’явилася до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: в 16, 26, 36, 46 фісури та сліпі ямки вузькі, глибокі. Оберіть найдоцільніший метод профілактики карієсу: A 6-year-old child came to the dentist for a preventive examination. Objectively: fissures and blind pits at 16, 26, 36, 46 narrow, deep. Choose the most appropriate method of caries prevention:

Герметизація фісур Fissure sealing

Обробка зубів розчином ремоденту Treatment of teeth with remodent solution

Електрофорез з гліцерофосфатом кальцію Electrophoresis with calcium glycerophosphate

Покриття зубів фтор-лаком Teeth coating with fluoride varnish

Профілактичне пломбування Preventive sealing

44 / 200
До лікаря-стоматолога звернулась жінка 40-ка років зі скаргами на інтенсивний, рвучкий, пульсуючий біль в ділянці 16, який виник вперше і триває 3-ту добу. Перкусія 16 різко болюча в будь-якому напрямку, зуб рухомий, слизова оболонка навколо 16 гі-перемована, набрякла, пальпація перехідної складки в проекції верхівок коренів болюча. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old woman turned to a dentist with complaints of intense, throbbing, throbbing pain in area 16, which occurred for the first time and lasted for the 3rd day. Percussion 16 is sharply painful in any direction, the tooth is movable, the mucous membrane around 16 is swollen, swollen, palpation of the transition fold in the projection of the root tips is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

45 / 200
У хворого 49-ти років напади гострого самочинного болю тривалістю більше години у ділянці верхньої щелепи зліва, з іррадіацією до вуха. Біль посилюється вночі. У 26 дефект пломби. ЕОД=25 мкА, реакція на температурні подразники різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient has attacks of acute spontaneous pain lasting more than an hour in the area of ​​the upper jaw on the left, with radiation to the ear. The pain intensifies at night. At 26, there is a filling defect. EOD=25 μA, the reaction to temperature stimuli is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Невралгія другої гілки лівого трійчастого нерва Neuralgia of the second branch of the left trigeminal nerve

- -

Загострення хронічного періодон- титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

46 / 200
Хворий 32-х років звернувся з метою санації. У 47 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, перкусія та зондування дна каріозної порожнини безболісні. Рентгенологічно: резорбція кістки у ділянці верхівки кореня з чіткими межами округлої форми розміром 0,5 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old patient applied for rehabilitation. At 47, there is a deep carious cavity on the proximal surface, percussion and probing of the bottom of the carious cavity are painless. X-ray: bone resorption in the area root tips with clear borders of a rounded shape measuring 0.5 cm. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

- -

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

47 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль під базисом часткового знімного протезу на нижній щелепі. З анамнезу: протез виготовлений 1,5 тижні тому, на корекцію протезу хворий не приходив. Об’єктивно: під базисом протезу зліва гіперемія протезного ложа, виразка з набряклими краями і дном, що кровоточить. Який діагноз можна припустити? A 40-year-old patient complained of pain under a partial removable prosthesis on the lower jaw. From the anamnesis: the prosthesis was made 1.5 weeks ago, for the correction of the prosthesis the patient did not come. Objectively: under the base of the prosthesis on the left, hyperemia of the prosthetic bed, an ulcer with swollen edges and a bleeding bottom. What diagnosis can be assumed?

Гостра декубітальна виразка Acute decubitus ulcer

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Кандидоз Candida

Токсичний стоматит Toxic stomatitis

Хронічна декубітальна виразка Chronic decubitus ulcer

48 / 200
Пацієнт 20-ти років звернувся зі скаргами на відсутність 24. З анамнезу: зуб видалений внаслідок травми 3 місяці тому. Об’єктивно: слизова у ділянці видаленого зуба без патології, зуби по боках дефекту інтактні. Якій конструкції слід надати перевагу? A 20-year-old patient complained about the absence of 24. From the anamnesis: the tooth was removed due to an injury 3 months ago. Objectively: the mucous membrane in the area of ​​the removed tooth without pathologies, the teeth on the sides of the defect are intact. Which design should be preferred?

Адгезивний протез Adhesive prosthesis

Імедіат-протез Immediate prosthesis

- -

Мостоподібний паяний протез Bridge-shaped solder prosthesis

Суцільнолитий протез One-piece prosthesis

49 / 200
До стоматолога за місцем проживання звернувся пацієнт 36-ти років зі скаргами на біль у ясні біля 27 зуба. З анамнезу: три тижні тому виготовлена металева коронка на 27 зуб. Об’єктивно: ясна навколо штучної коронки набрякла, гіперемована, край коронки під час зондування не визначається. Яка імовірна причина даного стану? A 36-year-old patient approached the dentist at his place of residence with complaints of pain in the gums near the 27th tooth. From the anamnesis: a metal crown was made for the 27th tooth three weeks ago Objectively: the gum around the artificial crown is swollen, hyperemic, the edge of the crown cannot be determined during probing. What is the likely cause of this condition?

Подовжений край штучної коронки Extended edge of artificial crown

Алергічна реакція на цемент Allergic reaction to cement

Розцементування штучної коронки Decementation of an artificial crown

Алергічна реакція на метал Allergic reaction to metal

Токсична реакція на метал Toxic reaction to metal

50 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на самочинний нападоподібний біль у бічному зубі на нижній щелепі зліва, який посилюється вночі та від холодного. Біль з’явився добу тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 44 глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування дна різко болісне в одній точці. Реакція на холодне різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old patient complains of a spontaneous attack-like pain in the lateral tooth on the lower jaw on the left, which worsens at night and from cold. The pain appeared a day ago. About objectively: on the chewing surface of 44, there is a deep carious cavity filled with light, softened dentin. Probing the bottom is sharply painful at one point. Reaction to cold is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

51 / 200
У пораненого з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки у сполученні з закритою черепно-мозковою травмою є вірогідність розвитку аспі-раційної асфіксії. Які попереджувальні заходи необхідно застосувати на полі бою? A wounded person with damage to the maxillofacial area in combination with a closed craniocerebral injury is likely to develop aspiration asphyxia. What preventive measures should be applied on the battlefield?

Очистка порожнини рота та транспортування хворого в положенні лежачи на животі Cleaning the oral cavity and transporting the patient in the prone position

Фіксування язика в передньому положенні Fixing the tongue in the forward position

Введення дихальної трубки (повітроводу) Insertion of breathing tube (airway)

Накладення трахеостоми Imposition of a tracheostomy

Трахеотомія Tracheotomy

52 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на біль і кровотечу з носа, що виникли після травми. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок ущільнення правої виличної ділянки, гематома у клітковину повік правого ока. Відкривання рота в неповному обсязі. Прикус не порушений. Під час пальпації визначається сходинка по правому нижньоочному краю. Тактильна чутливість трохи знижена в правій підочній ділянці. Який з методів лікування показаний даному хворому в першу чергу? A 38-year-old patient came to the dentist with complaints of pain and bleeding from the nose that occurred after an injury. Objectively: facial asymmetry due to sealing of the right zygomatic area, hematoma in the tissue of the eyelids of the right eye. Opening of the mouth is incomplete. The bite is not disturbed. During palpation, a step is determined on the right lower eye edge. Tactile sensitivity is slightly reduced in the right suborbital area. Which of the treatment methods is indicated for this patient first of all ?

Репозиція кістки Bone Reposition

Остеосинтез Osteosynthesis

Позаротове витягнення Extraoral extraction

Остеотомія Osteotomy

Реплантація Replantation

53 / 200
Хворий 42-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на припухлість в ділянці кута нижньої щелепи праворуч, що повільно збільшується. Помітив її близько року тому. Об’єктивно: незначна асиметрія обличчя. Кістка за 47 стовщена, слизова оболонка не змінена, пальпація безболісна. 48 відсутній. На рентгенограмі половини нижньої щелепи в 6ічній проекції визначається вогнище просвітління кісткової тканини округлої форми до 2,5 см у діаметрі з чіткими рівними контурами, по периферії -склерозування. У вогнищі просвітління визначається тінь коронкової частини 48. Який остаточний діагноз? A 42-year-old patient turned to the dentist with complaints of swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the right, which is slowly increasing. He noticed it about a year ago. Objectively: slight asymmetry of the face. The bone at 47 is thickened, the mucous membrane is not changed, palpation is painless. 48 is absent. On the X-ray of half of the lower jaw in the 6th projection, a focus of luminescence of the bone tissue of a rounded shape is determined up to 2.5 cm in diameter with clear even contours, on the periphery - sclerosing. The shadow of the coronal part is determined in the focus of enlightenment 48. What is the final diagnosis?

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Адамантинома Adamantinoma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Саркома Sarcoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

54 / 200
У пацієнта 65-ти років, що страждає на ішемічну хворобу серця, під час стоматологічного прийому з’явився сильний загруднинний біль, що іррадіює в ліву лопатку та руку. Хворий зблід, на чолі виступили краплини поту. Об’єктивно: АТ- 80/55 мм рт.ст., Ps-50/хв, ритмічний. Лікар-стоматолог припинив маніпуляції в порожнині рота, дав хворому таблетку нітрогліцерину, але стан пацієнта не покращився. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient suffering from coronary heart disease developed severe chest pain radiating to the left shoulder blade and arm during a dental appointment. The patient turned pale, drops of sweat appeared on the forehead. Objectively: blood pressure - 80/55 mm Hg, Ps - 50/min, rhythmic. The dentist stopped manipulations in the oral cavity, gave the patient a nitroglycerin tablet, but the patient's condition did not improved. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Стенокардія напруги Tension Angina

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

55 / 200
Пацієнтці 75-ти років виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу. При припасовуванні індивідуальної ложки за методикою Іерб-ста лікар-стоматолог виявив, що ложка скидається при витягненні губ трубочкою. На якій ділянці необхідно провести корекцію ложки? A 75-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the upper jaw. When fitting an individual spoon according to the Ierb-sta method, the dentist found that the spoon falls off when the lips are pulled out tube. In which area should the spoon be corrected?

Вестибулярно між іклами Vestibular between canines

По всьому вестибулярному краю Across the vestibular edge

Дистально по лінії А Distal along line A

Позаду верхньощелепних горбів Behind the maxillary ridges

У ділянці щічних тяжів In the area of ​​the buccal cords

56 / 200
Пацієнту 55-ти років виготовляються повні знімні протези. Під час перевірки конструкції протезу виявилось, що між фронтальними зубами -щілина, у бічних ділянках одного боку відзначається горбиковий міжзубний контакт, з іншого боку між зубами горизонтальна щілина; центральна лінія зміщена. Яка помилка була допущена під час клінічних етапів? A 55-year-old patient is being made complete removable prostheses. During the inspection of the prosthesis design, it was found that there is a gap between the front teeth, in the lateral areas of one side there is a tuberous interdental contact , on the other hand, a horizontal gap between the teeth; the central line is shifted. What mistake was made during the clinical stages?

Визначена бічна оклюзія Defined lateral occlusion

Збільшена міжальвеолярна висота Increased interalveolar height

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Деформовані воскові шаблони Deformed wax patterns

Нерівномірно розм’якшені прику-сні валики Unevenly softened bite rollers

57 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася в клініку з метою протезування. Об’єктивно: 11 змінений в кольорі, раніше лікувався з приводу ускладненого карієсу. Прикус прямий. Лікар запропонував виготовити металокерамічну коронку. На яку товщину необхідно зішліфувати тверді тканини опорного зуба під обрану конструкцію? A 25-year-old female patient came to the clinic for prosthetics. Objectively: 11 is discolored, previously treated for complicated caries. The bite is direct. The doctor suggested make a metal-ceramic crown. To what thickness must the hard tissues of the abutment tooth be polished for the selected structure?

1,5-1,8 мм 1.5-1.8 mm

1,0-1,5 мм 1.0-1.5 mm

2,0-2,5 мм 2.0-2.5 mm

0,8-1,2 мм 0.8-1.2 mm

0,5-1,0 мм 0.5-1.0 mm

58 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на припухлість щоки, біль у зубі на верхній щелепі зліва, загальну слабкість. Вважає себе хворою два дні. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку лівої щоки, шкіра не гіперемована, у порожнині рота 63 зруйнований, перкусія різко болісна, перехідна складка згладжена, різко гі-перемована, флюктуація в ділянці 63. Встановлено діагноз: гострий гнійний періостит верхньої щелепи ліворуч від 63 . Яка тактика лікування? A 7-year-old child complains of swelling of the cheek, pain in the tooth on the left upper jaw, general weakness. He considers himself sick for two days. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the left cheek, the skin is not hyperemic, 63 is destroyed in the oral cavity, percussion is sharply painful, the transition fold is smoothed, sharply hy-permeated, fluctuation in the area of ​​63. The diagnosis is established: acute purulent periostitis of the upper jaw to the left of 63. What are the treatment tactics?

Видалення 63, розкриття гнійника Removal 63, opening the abscess

Розкриття гнійника, загальнозмі-цнююча терапія Opening of an abscess, general anesthetic therapy

Розкриття гнійника, протизапальна терапія Opening of an abscess, anti-inflammatory therapy

Видалення 63, антибіотикотерапія Removal 63, antibiotic therapy

Ендодонтичне лікування 63, вітамінотерапія Endodontic treatment 63, vitamin therapy

59 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на неможливість пережовування їжі в зв’язку з втратою 48,47,46, 45,36,37, 38. Інші зуби нижньої щелепи мають рухливість І ступеня. Після проведеного рентгенологічного дослідження пацієнту поставлений діагноз: генералізований пародонтит І ступеня важкості, хронічний перебіг. Яка най- більш раціональна конструкція протезу в даному випадку? A 40-year-old patient complains of the inability to chew food due to the loss of 48,47,46, 45,36,37, 38. Other lower teeth the jaws have mobility of the 1st degree. After an X-ray examination, the patient was diagnosed with: generalized periodontitis of the 1st degree of severity, chronic course. What is the most rational design of the prosthesis in this case?

Шинуючий бюгельний протез Splinting brace prosthesis

Протези з металевим базисом Prostheses with a metal base

Волоконна адгезивна шина фронтальних зубів Fiber adhesive splint of frontal teeth

Знімний пластинковий протез Removable lamellar prosthesis

Нєзнімні мостоподі6ні протези Fixed bridge prostheses

60 / 200
Дівчинці 12-ти років лікар вирішив провести неінвазивну герметизацію фісур. При який будові фісур така процедура буде доречною? The doctor decided to perform non-invasive fissure sealing on a 12-year-old girl. For which type of fissure would such a procedure be appropriate?

Конусоподібні Conical

Закриті Closed

Зігнуті Bent

Краплеподібні Teardrop

Поліпоподібні Polypoid

61 / 200
Лікар-інтерн отримав завдання підготувати лекцію про профілактику карієсу і прочитати її у школі. Який рівень подачі інформації при проведенні санпросвітроботи буде ним використаний? The intern doctor was given the task to prepare a lecture on caries prevention and read it at school. What level of information presentation will he use when conducting health and education work?

Груповий Group

Глобальний Global

- -

Індивідуальний Individual

Популяційний Population

62 / 200
Показник інтенсивності карієсу (КПВ) у 12-ти річних дітей становить 3,0. Який рівень оцінки інтенсивності карієсу зубів за ВООЗ? The caries intensity indicator (CAI) in 12-year-old children is 3.0. What is the level of assessment of dental caries intensity according to WHO?

Середній Average

Низький Low

Дуже високий Very high

Дуже низький Very low

Високий High

63 / 200
До ортодонтичної клініки звернувся пацієнт 22-х років зі скаргами на відсутність зуба та естетичний дефект. При обстеженні: співвідношення щелеп нейтральне, відсутній 43 зуб з дефіцитом місця в зубному ряду. Який додатковий метод обстеження потрібно використати для встановлення остаточного діагнозу? A 22-year-old patient came to the orthodontic clinic with complaints about the absence of a tooth and an aesthetic defect. On examination: the ratio of the jaws is neutral, the 43rd tooth is missing with a lack of space in the dentary What additional method of examination should be used to establish a final diagnosis?

Ортопантомографія Orthopantomography

Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба X-ray of the temporomandibular joint

Вимірювання індексу Пона Pon index measurement

Телерентгенографія Telerentgenography

Рентгенографія гайморових пазух X-ray of maxillary sinuses

64 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на обмежене відкривання рота. Об’єктивно: зміщення середньої лінії обличчя вправо. Визначається сплощення тканин в ділянці тіла нижньої щелепи зліва та вибухання їх з правого боку, відсутність рухів у правому СНЩС, а в лівому - їх обмеження. В ротовій порожнині відзначається численне зруйнування зубів, явища гінгівіту. На Ro-грамі: нерівномірне розширення суглобової щілини внаслідок наявності фіброзних спайок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient turned to the doctor with complaints of limited opening of the mouth. Objectively: displacement of the midline of the face to the right. Flattening of the tissues in the area of ​​the body of the lower jaw is determined on the left and their bulging on the right side, the absence of movements in the right TMJ, and their limitation in the left. In the oral cavity, numerous destruction of teeth, phenomena of gingivitis are noted. On the Ro-gram: uneven expansion of the joint space due to the presence of fibrous adhesions. What is the most likely diagnosis ?

Анкілоз правого верхньощелепного суглоба Ankylosis of the right maxillary joint

Вивих СНЩС Dislocation of TMJ

Синдром Костена Kosten Syndrome

Артрит Arthritis

Артроз Arthritis

65 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль і важкість в правій половині обличчя, що підсилюються при нахилах голови, виділення з носа. Ці симптоми з’явилися після тривалого болю в 16. Об’єктивно: набряк правої щоки, 16 частково зруйнований, перкусія його різко болісна. На рентгенограмі гомогенне затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню відповідають такі клінічні ознаки? The patient complained of pain and heaviness in the right half of the face, which are aggravated by tilting the head, discharge from the nose. These symptoms appeared after long-term pain in 16 . Objectively: swelling of the right cheek, 16 is partially destroyed, its percussion is sharply painful. On the X-ray, there is a homogeneous darkening of the right maxillary sinus. What disease do these clinical signs correspond to?

Гострий одонтогенний гайморит справа Acute odontogenic sinusitis on the right

Гострий риногенний гайморит справа Acute rhinogenic sinusitis on the right

Кіста правої верхньощелепної пазухи справа Right maxillary sinus cyst on the right

Гострий етмоїдит Acute ethmoiditis

Хронічний одонтогенний гайморит справа Chronic odontogenic sinusitis on the right

66 / 200
Хлопчику 4,5 роки. Батьків хвилює мляве жування та пташиний профіль обличчя у дитини. В анамнезі - штучне вигодовування. Об’єктивно: сагітальна щілина 4,5 мм. Форма верхньої і нижньої щелеп - півколо. Який метод лікування в цьому віці найбільш доцільний? The boy is 4.5 years old. The parents are concerned about sluggish chewing and a bird's-eye profile of the child's face. History of artificial feeding. Objectively: sagittal gap of 4.5 mm The shape of the upper and lower jaws is a semicircle. What method of treatment is most appropriate at this age?

Міотерапевтичний Myotherapeutic

Видалення зу6ів Remove Searches

Апаратурний Hardware

Фізіотерапевтичний Physiotherapy

Ортопедичний Orthopedic

67 / 200
На якому етапі медичної евакуації надається перша медична допомога? At what stage of medical evacuation is first medical aid provided?

МПП MPP

- -

МПР MPR

МПБ MPB

ОМедБ OMedB

68 / 200
На стоматологічному прийомі знаходиться хворий, що інфікований ВІЛ; під час лікування суміш рідини з порожнини рота хворого випадково потрапила в око лікарю. Що в першу чергу необхідно зробити лікарю? There is a patient infected with HIV at a dental appointment; during the treatment, a liquid mixture from the patient's oral cavity accidentally got into the doctor's eye. What should the doctor do first?

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Закапати око 1% розчином атропіну Instill the eye with a 1% solution of atropine

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

69 / 200
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, що підсилюється при накушуванні. 3 дні тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карієсу. Вертикальна перкусія болісна. Термопроба болісна, ЕОД-120 мкА. На рентгенограмі - тканини періодонту не змінені. Що повинен зробити лікар у першу чергу? A 45-year-old patient complained of constant aching pain in the tooth, which worsens when biting. 3 days ago, the tooth was filled due to deep caries. Vertical percussion painful. The thermal probe is painful, EOD-120 μA. On the radiograph, the periodontal tissues are not changed. What should the doctor do first of all?

Відкрити порожнину зуба і створити відтік ексудату Open the cavity of the tooth and create an outflow of exudate

Призначити фізпроцедуру Prescribe physical procedure

Призначити антисептичні полоскання Prescribe antiseptic rinses

Видалити пломбу Remove seal

Провести корекцію пломби Correct seal

70 / 200
Після аварії в стаціонар було доставлено хворого 37-ми років. При обстеженні виявлено рухомість кісток носа, симптом сходинки по нижньому краю орбіти з обох боків та в ділянці вилицелобного шва зліва. Після рентгенографічного дослідження був поставлений діагноз: перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ііі з уламками. Виберіть оптимальний сучасний метод хірургічного лікування: After the accident, a 37-year-old patient was taken to the hospital. During the examination, the mobility of the bones of the nose, the symptom of a step on the lower edge of the orbit on both sides and in the area of ​​the zygomatic suture was revealed on the left. After an X-ray examination, a diagnosis was made: Le Fort iii fracture of the upper jaw with fragments. Choose the optimal modern method of surgical treatment:

Остеосинтез з використанням титанових мініпластин Osteosynthesis using titanium miniplates

Двощелепне шинування з використанням пращеподібної пов’язки Double-jaw splinting using a sling-shaped bandage

Остеосинтез за Фідершпілем Fiederspiel osteosynthesis

Остеосинтез за Фальтином-Адамсом Faltin-Adams osteosynthesis

Остеосинтез за Збаржем Osteosynthesis according to Zbarzh

71 / 200
При судорожному синдромі у дітей для досягнення найбільш швидкого ефекту необхідно вводити: For convulsive syndrome in children, to achieve the fastest effect, it is necessary to enter:

Діазепам Diazepam

Атропін Atropine

Платифілін Platyphilin

Дибазол Dibazol

Аміназин Aminazine

72 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до клініки зі скаргами на наявність виразки у ділянці нижньої губи, що не загоюється. Хворіє близько року. Палить. До лікаря не звертався. Об’єктивно: у ділянці червоної облямівки нижньої губи зліва виразка округлої форми діаметром до 2 см. Краї виразки припідняті у вигляді валика білуватого кольору, ущільнені. У лівій піднижньощелепній ділянці пальпуються збільшені щільні безболісні лімфовузли, обмежено рухомі. Який діагноз найбільш вірогідний? A 47-year-old patient came to the clinic complaining of an ulcer in the area of ​​the lower lip that does not heal. He has been sick for about a year. He smokes. He has not consulted a doctor. Objectively: in the area of ​​the red border of the lower lip on the left, a rounded ulcer with a diameter of up to 2 cm. The edges of the ulcer are raised in the form of a whitish ridge, compacted. In the left submandibular area, enlarged, dense, painless lymph nodes are palpable, with limited mobility. What is the most likely diagnosis?

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Лейкоплакія, верукозно-виразкова форма Leukoplakia, verrucous-ulcerative form

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Кератоакантома Keratoacanthoma

73 / 200
У дитини 2-х років є вроджена вада м’якого і твердого піднебіння, яка переходить через альвеолярний відросток верхньої щелепи. М’які тканини губи без деформацій. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old child has a congenital defect of the soft and hard palate, which passes through the alveolar process of the upper jaw. The soft tissues of the lip are free of deformities. What the most likely diagnosis?

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete non-union of the palate

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

74 / 200
З метою профілактичного огляду до стоматолога звернулась дівчинка 6,5 років. Об’єктивно: зуби інтактні, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною дорівнює 1 балу. Який з методів профілактики карієсу оптимальний в даному випадку? A 6.5-year-old girl went to the dentist for a preventive examination. Objectively: the teeth are intact, the hygiene index according to Fedorov-Volodkina is equal to 1 point. Which of the methods caries prevention is optimal in this case?

Герметизація фісур Fissure sealing

Електрофорез з 1% розчином фтористого натрію Electrophoresis with 1% sodium fluoride solution

Електрофорез з 10% розчином глюконату кальцію Electrophoresis with 10% calcium gluconate solution

Аплікація 10% розчином глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Полоскання 0,2% розчином фториду натрію Rinsing with 0.2% sodium fluoride solution

75 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на різке підвищення температури тіла до 38,0oC, появу пухирів та ерозій на слизовій оболонці порожнини рота, кон’юнктивіт. Лікувалася самостійно, приймала сульфаніламіди. Об’єктивно: на червоній облямівці губ, язиці, піднебінні пухирі з серозно-геморагічним ексудатом, ерозії, болісні під час пальпації. На шкірі поліморфна висипка. Кон’юнктивіт. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient turned to the dentist with complaints of a sharp increase in body temperature to 38.0oC, the appearance of blisters and erosions on the mucous membrane of the oral cavity, conjunctivitis . Was treated independently, took sulfonamides. Objectively: on the red border of the lips, tongue, palatal blisters with serous and hemorrhagic exudate, erosions, painful during palpation. Polymorphic rash on the skin. Conjunctivitis. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

Пухирчаста хвороба Vebulosis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Синдром Лайєла Lyell syndrome

76 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася зі скаргами на біль у зубі при прийомі кислої або солодкої їжі, який зникає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. До лікаря не зверталася. Об’єктивно: в пришийко-вій ділянці 23 - дефект емалі розміром 2-3 мм, з шорстким дном, фарбується 1% розчином метиленового синього. Який остаточний діагноз? A 28-year-old female patient complained of toothache when eating sour or sweet food, which disappears after the elimination of irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. I didn't go to the doctor. Objectively: in the cervical area 23 - an enamel defect of 2-3 mm in size, with a rough bottom, stained with a 1% solution of methylene blue. What is the final diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

77 / 200
У дитини 12-ти років під час профілактичного обстеження ротової порожнини виявлено зубний камінь в пришийкових ділянках фронтальних зубів нижньої щелепи. Який з методів є оптимальним для усунення даного зубного відкладення? In a 12-year-old child, during a preventive examination of the oral cavity, tartar was detected in the cervical areas of the front teeth of the lower jaw. Which of the methods is optimal for removing this dental deposit ?

Професійна гігієна ротової порожнини Professional oral hygiene

Полоскання ротової порожнини зубним еліксиром Rinsing the oral cavity with dental elixir

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубною пастою Individual oral hygiene with toothpaste

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубним порошком Individual oral hygiene with tooth powder

Вживання твердої їжі Eating solid food

78 / 200
Новонародженій дитині встановлено діагноз: однобічне повне незро-щення верхньої губи з деформацією шкірно-хрящового відділу носа. В якому віці слід провести оперативне лікування? A newborn child was diagnosed with unilateral complete non-union of the upper lip with deformation of the skin-cartilaginous part of the nose. At what age should surgical treatment be performed?

6 місяців 6 months

1,5 роки 1.5 years

2 місяці 2 months

10 діб 10 days

3 роки 3 years

79 / 200
Хвора 66-ти років доставлена до реанімаційного відділення без свідомості. Швидку викликали сусіди, тому що відчули запах диму. Хвора живе в частині будинку, який опалюється дровами. Об’єктивно: шкіра обличчя і слизові оболонки багряно-вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують. Корнеальні та сухожилкові рефлекси пригнічені. ЧДР- 26/хв, Ps- 102/хв, слабкого наповнення, АТ- 90/50 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? A 66-year-old patient was brought to the intensive care unit unconscious. Neighbors called an ambulance because they smelled smoke. The patient lives in a part of the house that is heated with firewood. About Objectively: facial skin and mucous membranes are purple-cherry colored. Pupils do not react to light. Corneal and tendon reflexes are suppressed. ChDR- 26/min, Ps- 102/min, weak filling, BP- 90/50 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння окисом вуглецю Acute carbon monoxide poisoning

Гостре отруєння хлором Acute chlorine poisoning

Гостре отруєння сірчистим газом Acute sulfur gas poisoning

Гостре отруєння соляною кислотою Acute hydrochloric acid poisoning

Гостре отруєння метаном Acute methane poisoning

80 / 200
Пацієнт 28-ми років, який чекав у прийомній стоматолога, раптом поскаржився на дуже сильний біль у верхній третині живота, зблід та знепритомнів. Під час пальпації живіт твердий 'як дошка'. Прийшовши до свідомості, хворий стогне. Розповів, що страждає на виразкову хворобу 12-ти палої кишки 6 років. Який попередній діагноз невідкладного стану? A 28-year-old patient, who was waiting at the dentist's office, suddenly complained of very severe pain in the upper third of the abdomen, turned pale and fainted. Abdomen is hard on palpation.' like a board'. After regaining consciousness, the patient moans. He said that he has been suffering from peptic ulcer of the duodenum for 6 years. What was the previous diagnosis of the emergency?

Перфорація виразки Ulcer perforation

Ниркова коліка Renal colic

Гострий апендицит Acute appendicitis

Шок Shock

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

81 / 200
Хвора звернулася з приводу протезування в зв’язку з руйнуванням коронкової частини зубів у фронтальній ділянці. Об’єктивно: коронкові частини 11, 21 повністю відсутні, корені стійкі, перкусія безболісна. На рентгенограмі: корені прямі і запломбовані по всій довжині, стан періапікальних тканин без патологічних змін. Планується виготовлення куксо-кореневих вкладок на корені 11, 21. На яку глибину необхідно розширити канал і якої форми він має бути? The patient applied for prosthetics in connection with the destruction of the crown part of the teeth in the frontal area. Objectively: crown parts 11, 21 are completely absent, the roots are stable, percussion is painless. On the X-ray: the roots are straight and sealed along their entire length, the condition of the periapical tissues is without pathological changes. It is planned to make stump-root inserts on roots 11, 21. To what depth should the canal be expanded and what shape should it be?

На 2/3 довжини кореня, форма асиметрична On 2/3 of the length of the root, the shape is asymmetrical

На 1/3 довжини кореня, форма неправильна On 1/3 of the length of the root, the shape is incorrect

На 1/2 довжини кореня, форма чотирикутна On 1/2 the length of the root, the shape is quadrangular

На 2/3 довжини кореня, форма трикутна On 2/3 of the length of the root, the shape is triangular

На 1/3 довжини кореня, форма конуса On 1/3 root length, cone shape

82 / 200
До клініки звернувся пацієнт з метою корекції знімного пластинкового апарата з кламерами Адамса. Під час огляду виявлена його погана фіксація. Яким інструментом повинна проводитись корекція кламерів? A patient came to the clinic for the purpose of correction of a removable plate apparatus with Adams staplers. During the examination, its poor fixation was found. What instrument should be used to correct the staplers?

Крампонні щипці Crampon tongs

Пінцет Tweezers

Москітний затискач Mosquito clip

Дистальні кусачки Distal incisors

Щипці Адамса Adams forceps

83 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на нападоподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва. Біль посилюється у нічний час, а також від температурних подразників. Об’єктивно: у 64 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Порожнина зуба закрита. Зондування дна каріозної порожнини 64 болісне, перкусія болісна. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, під час пальпації болісні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 5-year-old child complains of an attack-like spontaneous pain in the area of ​​the upper jaw on the left. The pain worsens at night, as well as from temperature stimuli. Objectively: in 64 carious cavity within the peripulpal dentin. The tooth cavity is closed. Probing the bottom of the carious cavity 64 is painful, percussion is painful. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт, ускладнений періо-донтитом Acute pulpitis complicated by periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

84 / 200
У хворого 32-х років на піднебінні виразка округлої форми, глибока, її дно вкрите некротичними масами жовтого кольору, незначний гнійний вміст. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу для уточнення діагнозу? A 32-year-old patient has a round-shaped ulcer on the palate, deep, its bottom is covered with necrotic masses of yellow color, insignificant purulent content. What examination should be carried out first of all to clarify the diagnosis?

Реакція Вассермана Wasserman reaction

Цитологічне Cytological

Рентгенограма верхньої щелепи X-ray of the upper jaw

Загальний аналіз крові General blood test

Біохімічний комплекс Biochemical complex

85 / 200
Через місяць після протезування зубів пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на почервоніння та набряк слизової ротової порожнини. Встановлено діагноз: алергічний стоматит. Який тип алергічної реакції за Джелом та Кумбсом лежить в основі цього захворювання? One month after dental prosthetics, the patient went to the dentist with complaints of redness and swelling of the mucous membrane of the oral cavity. The diagnosis was established: allergic stomatitis. What type of allergic reaction according to Gel and Coombs underlies this disease?

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Реагіновий Reagin

Імунокомплексний Immunocomplex

Стимулюючий Stimulating

Цитотоксичний Cytotoxic

86 / 200
До лікаря-стоматолога звернулася жінка 49-ти років зі скаргами на сухість червоної облямівки губ, що виникла після перебування на сонці. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи яскраво-червоного кольору. Призначте місцеве лікування: A 49-year-old woman came to the dentist with complaints of dryness of the red border of the lips, which occurred after exposure to the sun. Objectively: red border of the lower lip bright red in color. Prescribe local treatment:

Мазі, що містять кортикостероїди Ointments containing corticosteroids

Мазі, що містять антибіотики Ointments containing antibiotics

Кератопластики Keratoplasty

Протигрибкові мазі Antifungal ointments

Фізіопроцедури Physioprocedures

87 / 200
У пацієнта постійний ниючий біль у зубі, який посилюється під час накушування. Тиждень тому зуб лікований з приводу глибокого карієсу. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 пломба, перкусія болісна. Зубні ряди не змикаються. На Ro-грамі - періо-донт без змін. Яка тактика лікаря? The patient has a constant aching pain in the tooth, which intensifies when biting. A week ago, the tooth was treated for deep caries. Objectively: there are 37 fillings on the chewing surface, percussion is painful. The tooth rows do not close. On the Ro-gram, the periodontium is unchanged. What are the doctor's tactics?

Провести корекцію пломби Correct seal

Призначити фізіотерапевтичне лікування Prescribe physiotherapy treatment

- -

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

Призначити анальгетики Prescribe analgesics

88 / 200
У хворого 45-ти років після проведеного оперативного лікування з приводу рака нижньої губи утворився дефект її середньої третини. У який спосіб можна усунути дефект нижньої губи? A 45-year-old patient developed a defect in the middle third of the lower lip after surgical treatment for cancer of the lower lip. How can the lower lip defect be removed?

Пластика місцевими тканинами Plastic with local fabrics

Пластика зустрічними трикутниками Plastic with opposing triangles

Пластика Філатовським стеблом Plastics with Filatovsky stem

Пластика вільним клаптем Plastic free patch

Пластика клаптем на ніжці Plastic with flaps on the leg

89 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на біль і кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна гіперемовані, кровоточать, у ділянці зубів обох щелеп парондо-тальні кишені до 4 мм з гнійним вмістом, рухливість зубів іі ступеня. На Rо-грамі: резорбція міжзубних перегородок у межах середньої третини коренів зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: the gums are hyperemic, bleeding, periodontal pockets up to 4 mm in the area of ​​the teeth of both jaws with purulent content, mobility of teeth of the second degree. On the Ro-gram: resorption of interdental partitions within the middle third of the roots of the teeth. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтит іі ступеня, стадія загострення Generalized periodontitis of the 2nd degree, stage of exacerbation

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

- -

Пародонтоз іі ступеня Periodontosis of the second degree

Іенералізований пародонтит ііі ступеня, стадія загострення Generalized periodontitis of the iii degree, stage of exacerbation

90 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості в ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів, біль, що турбує переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому, тиждень назад з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На рентгенограмі: значні ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами та наявність кісткових голок, розташованих перпендикулярно до поверхні щелепи. Який остаточний діагноз? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of ​​the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago, a week numbness of the lower lip returned. Objectively: the tumor is immobile, dense in consistency, the mucous membrane above it is pale. On the radiograph: significant areas of bone compaction with unclear boundaries and the presence of bone needles located perpendicular to the surface of the jaw. What is the final diagnosis?

Саркома Sarcoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Рак Cancer

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

91 / 200
На прийом до стоматолога звернувся хворий 43-х років зі скаргами на біль у правій половині обличчя, появу висипань на шкірі та слизовій оболонці правої щоки. Об’єктивно: права половина щоки набрякла, на шкірі визначаються дрібні пухирці із серозним вмістом, що зливаються в смуги за ходом лицевого нерва. На слизовій оболонці правої щоки ерозії з фестончастими краями. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient came to the dentist with complaints of pain in the right half of the face, rashes on the skin and mucous membrane of the right cheek. Objectively: the right half of the cheek is swollen, small blisters with serous contents can be seen on the skin, merging into strips along the course of the facial nerve. The mucous membrane of the right cheek has erosions with scalloped edges. What is the most likely diagnosis?

Оперізуючий лишай Zingles

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Іерпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

92 / 200
Організовується нова стоматологічна поліклініка у місті з населенням більш 25 000 чоловік. Як встановлюється посада завідуючого ортопедичним відділеним згідно наказу № 33 МОЗ України від 23.02.2000 р.? A new dental polyclinic is being organized in a city with a population of more than 25,000 people. How is the position of the head of the orthopedic department established according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine dated February 23, 2000?

На 4 лікарські посади For 4 medical positions

На 5 лікарських посад For 5 medical positions

На розсуд головного лікаря поліклініки At the discretion of the head doctor of the polyclinic

На 3 лікарські посади For 3 medical positions

На 10 лікарських посад For 10 medical positions

93 / 200
Хворому 42-х років після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний генера-лізований пародонтит іі ступеня, загострений перебіг. Останнім часом хворий відзначає погіршення самопочуття, спрагу, сухість у порожнині рота, шкірний свербіж. Яке додаткове обстеження необхідно провести даному пацієнту в першу чергу? A 42-year-old patient, after a comprehensive examination, was diagnosed by a dentist: chronic generalized periodontitis of the 2nd degree, aggravated course. Lately, the patient has noted worsening of well-being, thirst , dryness in the oral cavity, skin itching. What additional examination should be performed on this patient in the first place?

Визначення вмісту цукру в крові Determination of blood sugar

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Визначення вмісту вітаміну C в крові Determining the content of vitamin C in the blood

Імунологічне дослідження крові Immunological examination of blood

Визначення вмісту заліза в крові Determination of iron content in blood

94 / 200
У хворої 24-х років діагностовано хронічний поверхневий карієс 12 - V клас за Блеком. Який композитний матеріал доцільніше обрати для заповнення порожнини? A 24-year-old patient was diagnosed with chronic surface caries 12 - V class according to Black. Which composite material is more appropriate to choose for filling the cavity?

Текучий композитний матеріал Liquid composite material

Мікронаповнений хімічного затвердіння Micro-filled chemical hardening

Макронаповнений хімічного затвердіння Macro filled with chemical hardening

Гібридний світлового затвердіння Hybrid light curing

Макронаповнений світлового затвердіння Light curing macro

95 / 200
У пологовому будинку дитина народилася з повним незрощенням піднебіння. Щелепнолицевий хірург рекомендував виготовити обтуратор. Коли слід виготовити та розпочати носити обтуратор, враховуючи цю патологію? In the maternity hospital, a child was born with a complete non-union of the palate. The maxillofacial surgeon recommended making an obturator. When should you make and start wearing an obturator, given this pathology?

В пологовому будинку In the maternity hospital

У віці 5-6 років At the age of 5-6

В будь якому віці At any age

У віці 1-2 роки Aged 1-2 years

У віці 3-4 роки Aged 3-4

96 / 200
У хворого 28-ми років гематома, незначна припухлість правої підочної ділянки, симптом 'сходинки'по нижньому краю орбіти. Скарги на парестезію верхньої губи зліва і лівого крила носа, кровотечу з лівого носового хода. В анамнезі - побутова травма. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient has a hematoma, a slight swelling of the right suborbital area, a symptom of 'stairs' along the lower edge of the orbit. Complaints of paresthesia of the left upper lip and the left wing of the nose , bleeding from the left nasal passage. There is a history of domestic trauma. What is the most likely diagnosis?

Перелом лівої виличної кістки Fracture of the left zygomatic bone

Перелом лівої верхньої щелепи Fracture of left upper jaw

Травматичний гайморит зліва Traumatic sinusitis on the left

Забій лівої виличної кістки Left cheek bone bruise

- -

97 / 200
У хворої 64-х років проводиться лікування загострення хронічного пульпіту 42, канал облітерований. Який інструмент найдоцільніше обрати для розширення кореневого каналу? A 64-year-old patient is being treated for an exacerbation of chronic pulpitis 42, the canal is obliterated. What is the most appropriate tool to choose for expanding the root canal?

Патфіндер Pathfinder

Ларго Largo

А-файл A-file

Н-файл H-file

К-файл K-file

98 / 200
У хворого під час видалення зуба мудрості нижньої щелепи прямим елеватором сталося ушкодження язика. При огляді на боковій поверхні язика має місце рана до 5 мм, зонд проходить вглиб язика в напрямку до кореня до 5 мм. Який найбільш вірогідний діагноз? During the removal of the wisdom tooth of the lower jaw with a direct elevator, the patient's tongue was damaged. When examining the lateral surface of the tongue, there is a wound of up to 5 mm, the probe passes deep into the tongue in direction to the root up to 5 mm. What is the most likely diagnosis?

Колота рана язика Language puncture wound

Рубана рана язика Cut tongue wound

Забита рана язика Sore tongue closed

Різана рана язика Cut tongue wound

Скальпована рана язика Scalped wound tongue

99 / 200
У потерпілого 32-х років скарги на біль у верхній щелепі, порушення прикусу, рухливість верхніх зубів, кровотеча з носа. При огляді відмічається відкритий прикус, мануально рухомість верхньої щелепи. Рентгенологічно: лінія перелому по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподібного отвору. Який діагноз найбільш вірогідний? A 32-year-old victim complains of pain in the upper jaw, bite disturbance, mobility of the upper teeth, bleeding from the nose. During the examination, an open bite is noted, manual mobility of the upper jaws. X-ray: a fracture line along the bottom of the maxillary sinuses and the edge of the piriform foramen. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор і Fracture of the upper jaw by Le Fort and

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ііі Fracture of the upper jaw according to Le Fort iii

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор іі Fracture of the upper jaw according to Le Fort II

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

100 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на тупий, ниючий біль у ділянці СН-ЩС, хрускіт, закладеність у вусі, які посилюються під час жування. Об’єктивно: відкривання рота обмежене до 2-3 см. На рентгенограмі відмічається деформація суглобової головки та ямки нижньощелепної кістки, звуження суглобової щілини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient complains of a dull, aching pain in the area of ​​the CNS, a crunch, congestion in the ear, which worsens when chewing. Objectively: opening of the mouth is limited to 2-3 cm. The radiograph shows deformation of the articular head and fossa of the mandibular bone, narrowing of the articular space. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

Лівобічний отит Left-sided otitis

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

101 / 200
У пацієнтки під час видалення зубу виникли головний біль, тремор, серцебиття, нудота, з’явилися 'му-шки'та темні плями перед очима. АТ-190/125 мм рт.ст. В анамнезі гіпертонічна хвороба впродовж 5-ти років. Який найбільш вірогідний діагноз? During tooth extraction, the patient developed a headache, tremors, palpitations, nausea, 'flies' and dark spots appeared in front of the eyes. AT-190 /125 mm Hg. History of hypertension for 5 years. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

Набряк Квінке Quincke edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

102 / 200
Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на 6ічній ділянці верхньої щелепи з опорою на 14 та 17 зуби. Проводиться перевірка оклюзії в ділянці дії протезу. При змиканні зубів у положенні центральної оклюзії отримано відбиток копіювального паперу на щічних горбиках, контактних поверхнях та центральних ямках нижніх молярів. Це свідчить про те, що мають (має) місце: A metal-ceramic bridge prosthesis is made for the patient on the 6th part of the upper jaw with support on 14 and 17 teeth. The occlusion is checked in the area of ​​the prosthesis. When closing the teeth in the central occlusion position a copy paper impression was obtained on the buccal cusps, contact surfaces and central pits of the lower molars. This indicates that the following are (are) present:

Правильні міжгорбикові співвідношення верхніх та нижніх зубів Correct intercuspid ratios of upper and lower teeth

Передчасний міжгорбиковий контакт Premature intertuberous contact

- -

Неправильні міжгорбикові співвідношення верхніх та нижніх зубів Incorrect intercuspid ratios of upper and lower teeth

Недостатній міжгорбиковий контакт верхніх та нижніх зубів Insufficient intercuspid contact of upper and lower teeth

103 / 200
При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів попросили накусити. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено? When determining the nature of the contacts between the teeth and the prosthesis in the position of central occlusion, the patient was put on heated wax on his teeth and asked to bite several times. In some places, the wax was bitten to the point of holes. What was established as a result?

Точки передчасного контакту Premature Contact Points

Зміщення нижньої щелепи під час обстеження Displacement of the lower jaw during examination

- -

Нормальне співвідношення контактів зубів Normal tooth contact ratio

Завищення прикусу в місцях прокусу Overbite in bite areas

104 / 200
Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на боковій ділянці верхньої щелепи з опорою на 14 та 17 зуби. Проводиться перевірка оклюзії в ділянці дії протезу. При висуванні нижньої щелепи вперед на фісурах штучних коронок та зубів отримано відбиток копіювального паперу. Про що це свідчить? A metal-ceramic bridge-like prosthesis is made for the patient on the lateral part of the upper jaw with support on 14 and 17 teeth. The occlusion is checked in the area of ​​the prosthesis. When the lower jaw is pushed forward on the fissures of artificial crowns and teeth, a copy paper impression was obtained. What does this indicate?

Про правильне співвідношення опорних горбиків нижніх зубів із протезом About the correct ratio of the supporting cusps of the lower teeth with the prosthesis

Про неправильне співвідношення опорних горбиків нижніх зубів із протезом About the incorrect ratio of the supporting cusps of the lower teeth with the prosthesis

- -

Про недостатній контакт між горбиками і фісурами верхніх та нижніх зубів About insufficient contact between the cusps and fissures of the upper and lower teeth

There are no correct answers

105 / 200
До обласної клінічної лікарні надійшов хворий, у якого після опіку окропом в щелепнолицевій ділянці з’явилося почервоніння та невеликий набряк шкіри. У хворого має місце опік шкіри обличчя: A patient was admitted to the regional clinical hospital who, after being burned with boiling water, developed redness and slight swelling of the skin in the maxillofacial area. The patient has a facial skin burn:

і ступеня and degrees

ііі Б ступеня iii B degree

іі ступеня second degree

іV ступеня iV degree

ііі А ступеня iii A degree

106 / 200
У пацієнта 45-ти років через 6 днів після фіксації мостоподібного протезу з’явився ниючий біль у ділянці опорного 45, що посилюється від термічних подразників. Об’єктивно: 45 та 48 зуби є опорами суцільнолито-го мостоподібного протеза, який відповідає усім клінічним вимогам. Яка помилка допущена лікарем при виготовленні протеза? A 45-year-old patient, 6 days after fixing a bridge-like prosthesis, developed aching pain in the area of ​​support 45, which is aggravated by thermal stimuli. Objectively: Teeth 45 and 48 are the abutments of an all-cast bridge-like prosthesis that meets all clinical requirements. What mistake did the doctor make during the manufacture of the prosthesis?

Неадекватне препарування опорних зубів Inadequate preparation of supporting teeth

Неправильний вибір конструкції протезу Wrong choice of prosthesis design

Травмування маргінального паро-донту Injury of the marginal periodontium

Функціональне перевантаження опорного зуба Functional overload of abutment tooth

Завищення висоти прикусу на 45 зубі Overbite height at 45 teeth

107 / 200
Пацієнт 60-ти років звернувся зі скаргами на відсутність 34, 35, 36, 37, 45, 46. На ортопантомограмі у зубів, що залишились, резорбція альвеолярного відростка в межах 1/3 висоти міжзубних перегородок. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту? A 60-year-old patient complained about the absence of 34, 35, 36, 37, 45, 46. On the orthopantomogram of the remaining teeth, resorption of the alveolar process within 1/3 of the height of the interdental septa. What construction should be offered to the patient?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Шину Ван-Тіля Shinu Van Til

Мостоподі6ні протези в ділянці жувальних зубів Bridge-supporting prostheses in the area of ​​chewing teeth

Ковпачкову шину Cap tire

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

108 / 200
У дитини 13-ти років скарги на зяяння ротової щілини. З-під верхньої губи виступаючі різці з наявністю діастеми і трем між ними. Відсутній ріжуче-горбиковий контакт, сагітальна щілина 4 мм. Бічні зуби змикаються відповідно нормі. Нижній зубний ряд має форму параболи. Яка конструкція апарату дозволить усунути дану аномалію? A 13-year-old child complains of a gaping mouth. Incisors protruding from under the upper lip with a diastema and three between them. There is no incisor-cusp contact, the sagittal gap is 4 mm. The lateral teeth close according to the norm. The lower dentition has the shape of a parabola. What design of the device will allow to eliminate this anomaly?

Пластинковий апарат з вестибулярною дугою Plate device with vestibular arch

Апарат Іуляєвої Iulyaeva's device

Апарат Хургіної Khurgina's device

Апарат Андрезена-Іойпля Andresen-Joiple Apparatus

Апарат Катца Katz apparatus

109 / 200
Дитина 4,5 років. Відзначається незначне випинання уперед нижньої губи. Нижні передні зуби перекривають верхні, бічні зуби змикаються різнойменними горбами, добре виражені горби іклів. Верхній та нижній зубні ряди мають форму півкола. Який найбільш вірогідний діагноз? The child is 4.5 years old. There is a slight forward protrusion of the lower lip. The lower front teeth overlap the upper ones, the lateral teeth are closed by different-named humps, well-defined canine humps. Upper and lower the tooth rows are semicircular in shape. What is the most likely diagnosis?

Вимушений прогенічний прикус Forced progenic bite

Верхня мікрогнатія Upper Micrognathia

Нижня макрогнатія Lower macrognathia

Недорозвинення передньої ділянки верхньої щелепи Underdevelopment of the front part of the upper jaw

Надмірний розвиток передньої ділянки нижньої щелепи Excessive development of the front part of the lower jaw

110 / 200
Дитині 7 років. Під час профілактичного огляду виявлено передчасне видалення усіх тимчасових молярів на верхній щелепі. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Визначте тактику лікаря: The child is 7 years old. During the preventive examination, premature removal of all temporary molars on the upper jaw was detected. The lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. Determine the doctor's tactics:

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis

Виготовити ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу Make an orthodontic device for the treatment of a deep bite

Спостерігати 1 раз на місяць до прорізування постійних зубів Observe 1 time per month until permanent teeth erupt

Спостерігати 1 раз на півроку до прорізування постійних зубів Observe 1 time per six months until permanent teeth erupt

Втручання лікаря не потрібні Doctor's intervention is not required

111 / 200
Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на болісність зліва під час жування, кровоточивість і запалення ясеневого краю. Декілька місяців тому був протезований з приводу відсутності 36. Зуби по боках дефекту інтактні. Яка вірогідна причина скарг, що виникли? A 43-year-old patient complained of pain on the left side during chewing, bleeding, and inflammation of the gingival margin. A few months ago, he had prosthetics due to the absence of 36. Teeth on on the sides of the defect are intact. What is the likely cause of the complaints that have arisen?

Підвищення прикусу на мостоподі-бному протезі Bite increase on a bridge prosthesis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Бруксизм Bruxism

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Локалізований гінгівіт Localized gingivitis

112 / 200
Хворий 53-х років звернувся зі скаргами на хрускіт у СНЩС, біль у м’язах, шум у вухах. Об’єктивно: ге-нералізована патологічна стиранність твердих тканин зубів зі зниженням висоти прикусу на 3 мм. До якого виду порушень відноситься дана симптоматика за класифікацією Петросова? A 53-year-old patient complained of crunching in the TMJ, muscle pain, tinnitus. Objectively: generalized pathological wear and tear of the hard teeth tissues with a decrease in bite height by 3 mm. To what type of disorders does this symptomatology belong according to Petrosov's classification?

Оклюзійно-артикуляційний синдром Occlusion-articulation syndrome

Артрит гострий травматичний Acute traumatic arthritis

Післятравматичний остеоартроз Post-traumatic osteoarthritis

Нейромускулярний дисфункціо-нальний синдром Neuromuscular dysfunctional syndrome

Анкілоз Ankylosis

113 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на наявність пухлини на обличчі. Клінічний діагноз: атерома підборіддя. Яке знеболення найбільш доцільно провести при видаленні цієї пухлини? A 37-year-old patient complains about the presence of a tumor on his face. Clinical diagnosis: atheroma of the chin. What kind of anesthesia is most appropriate for the removal of this tumor?

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Ментальна однобічна анестезія Mental unilateral anesthesia

Короткочасний наркоз Short-term anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

114 / 200
Студентка 19-ти років звернулася з метою профогляду. В анамнезі - шкідлива звичка ( прикушування слизової оболонки щік). Об’єктивно: на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів виявляються нечітко обмежені білуваті ворсинчасті ділянки у вигляді бахроми. Епітелій нерівномірно злущений, при пошкрябуванні знімається. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old female student applied for a professional examination. She has a history of bad habits (biting the mucous membrane of the cheeks). Objectively: on the mucous membrane of the cheeks along the line of closure vaguely limited whitish villous areas in the form of a fringe are found on the teeth. The epithelium is unevenly exfoliated, it is removed when scraped. What is the most likely diagnosis?

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плоский лишай, типова форма Red lichen planus, typical form

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia, flat form

Лейкоплакія курця Smoker's Leukoplakia

115 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на свербїж, біль, почервоніння шкіри на обличчі, підвищення температури тіла до 38,0oC, головний біль, слабкість, що тривають 2 доби. Об’єктивно: на шкірі щоки та бокової поверхні носа еритоматозна пляма у вигляді 'язиків полум’я', різко болісна, краї валикоподібні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient complains of itching, pain, redness of the skin on the face, an increase in body temperature up to 38.0oC, headache, weakness, lasting 2 days . Objectively: on the skin of the cheek and the lateral surface of the nose, an erythematous spot in the form of 'tongues of flame', sharply painful, the edges are roller-like. What is the most likely diagnosis?

Бешиха Beshikha

Оперізуючий лишай Zingles

Туберкульоз Tuberculosis

Простий міхурний лишай Lichen simplex

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

116 / 200
У дитини 8-ми років спортивна травма. Локально: на шкірі нижньої губи синець, помірно виражений набряк. По серединній лінії визначається тугорухомість фрагментів нижньої щелепи, різка болісність, прикус не порушено, між 31 та 41 зубами розрив слизової оболонки; рухомість 31 зуба і ступеня. Який вид фіксації слід застосувати? An 8-year-old child has a sports injury. Locally: a bruise on the skin of the lower lip, moderately pronounced edema. In the midline, the stiffness of the lower jaw fragments, sharp pain, the bite is not broken, between the 31st and 41st teeth there is a rupture of the mucous membrane; the mobility of the 31st tooth and degree. What type of fixation should be used?

Гладка однощелепна шина-скоба Smooth single jaw tire clamp

Остеосинтез Osteosynthesis

Двощелепні шини з зачіпними петлями Double jaw tires with hook loops

Шина Порта Port Bus

Шина Вебера Weber tire

117 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на наявність утворення на язиці та болісність при прийомі їжі. Об’єктивно: язик звичайної форми та розмірів. В задній третині по середній лінії є осередок ураження довгастої форми, розміром 2х1 см. Утворення чітко відмежоване, щільне, яскраво забарвлене. На поверхні осередку ураження 5 утворень овальної форми, які підвищуються над поверхнею. Встановлено діагноз ромбоподібного глоситу, папіломатозна форма. Яке лікування слід призначити? The patient complained about the presence of a mass on the tongue and pain when eating. Objectively: the tongue is of normal shape and size. There is a cell in the back third along the midline an oblong-shaped lesion, 2x1 cm in size. The formation is clearly demarcated, dense, brightly colored. On the surface of the lesion, there are 5 oval-shaped formations that rise above the surface. The diagnosis of rhomboid glossitis, papillomatous form is established. What treatment should be prescribed?

Кріодеструкція Cryodestruction

Обробка антисептичними засобами Treatment with antiseptics

Ін’єкції вітаміну B під елементи ураження Vitamin B injections under the lesions

Аплікація кератопластичних засобів Application of keratoplasty

Постійне гігієнічне очищення язика Constant hygienic cleaning of the tongue

118 / 200
Хвора 62-х років, скаржиться на наявність болісної виразки в порожнині рота, яку лікує самостійно. Виразка виникла 2 тижні тому, поступово збільшується в розмірах. Об’єктивно: на нижній щелепі знімний протез, на верхній - поодинокий 16 зуб. На слизовій щоки праворуч в проекції 16 є глибокий дефект слизової розміром 1,5х2 см. Краї виразки м’які, трохи болісні під час пальпації. Дно вкрите нальотом, який легко знімається. Слизова навколо виразки блідо-рожевого кольору, набрякла. Регіонарні лімфовузли збільшені, ледь болісні. Встановлено діагноз травматичної виразки. Які першочергові дії лікаря? A 62-year-old patient complains of a painful ulcer in the oral cavity, which she treats independently. The ulcer appeared 2 weeks ago and is gradually increasing in size. Objectively : a removable prosthesis on the lower jaw, a single 16th tooth on the upper one. On the mucous cheek on the right in projection 16, there is a deep mucosal defect measuring 1.5x2 cm. The edges of the ulcer are soft, a little painful during palpation. The bottom is covered with plaque that is easily removed . The mucous membrane around the ulcer is pale pink in color, swollen. Regional lymph nodes are enlarged, barely painful. A diagnosis of traumatic ulcer has been established. What are the primary actions of the doctor?

Видалення 16, наступне протезування Removal 16, next prosthesis

Призначення антисептичних препаратів для полоскання Prescribing antiseptic preparations for rinsing

Кріодеструкція виразки Cryodestruction of ulcer

Призначення ферментів та антисептичних засобів місцево Prescription of enzymes and antiseptic agents locally

Призначення ферментних засобів місцево Prescription of enzyme agents locally

119 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами. Протези виготовлені 2 місяці тому. Об’єктивно: згладженість носогубних і підборідних складок, під час розмовної проби чути 'стукіт'зубів, відсутній проміжок між зубами у стані фізіологічного спокою. На якому етапі виготовлення протезів була допущена помилка? A 60-year-old patient complains about the impossibility of using complete removable prostheses. The prostheses were made 2 months ago. Objectively: smoothing of the nasolabial and chin folds, during a speaking test you can hear the 'clack' of the teeth, there is no space between the teeth in a state of physiological rest. At what stage of the manufacture of prostheses was a mistake made?

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

Функціональні відбитки Functional prints

Постановка штучних зубів Setting artificial teeth

Накладання протезів Applying prostheses

Перевірка воскової композиції Checking wax composition

120 / 200
У хворої 23-х років вперше при загостренні ревматичного процесу з’явився біль, важкорухомість та хрускіт у скронево-нижньощелепних суглобах (СНЩС). Визначається гіперемія та набряк шкіри у ділянці сугло- бів. На томограмі: суглобові щілини розширені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old patient first developed pain, difficulty moving, and creaking in the temporomandibular joints (TMJs) during an exacerbation of the rheumatic process. Hyperemia and swelling of the skin were detected in the area of ​​the joints. On the tomogram: the joint spaces are widened. What is the most likely diagnosis?

Гострий ревматоїдний двобічний артрит СНЩС Acute bilateral rheumatoid arthritis of TMJ

Больова дисфункція СНЩС Painful TMJ dysfunction

Іострий неспецифічний двобічний артрит СНЩС Acute non-specific bilateral TMJ arthritis

Фіброзний двобічний анкілоз СН-ЩС Fibrous bilateral ankylosis CH-ShCS

Склерозуючий двобічний артроз СНЩС Bilateral sclerosing TMJ arthrosis

121 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на біль у зубі від гарячої їжі, неприємний запах з рота. При огляді виявлена велика каріозна порожнина у 46, яка має сполучення з порожниною зуба. Поверхневе зондування сполучення безболісне, глибоке - болісне. Перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка у ділянці зуба не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old child complains of a toothache from hot food, bad breath. During the examination, a large carious cavity was found at 46, which is connected to the cavity of the tooth. Superficial probing of the joint is painless, deep - painful. Percussion of the tooth is painless. The mucous membrane in the area of ​​the tooth is not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

122 / 200
У дитини 7-ми років під час профілактичного огляду на жувальній поверхні 36 визначаються слабко мінералізовані, закриті фісури. Реакція на хімічні та температурні подразники відсутня. При зондуванні емалево-дентинне з’єднання не порушене. Якою повинна бути лікувальна тактика в даному випадку? In a 7-year-old child, weakly mineralized, closed fissures are detected on the chewing surface 36 during a preventive examination. There is no reaction to chemical and temperature stimuli. When probing the enamel the dentin connection is not broken. What should be the treatment tactics in this case?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Профілактичне пломбування Preventive sealing

- -

Оперативне лікування Operative treatment

Інвазивна герметизація Invasive sealing

123 / 200
Батьки 4,5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: на контактних і жувальних поверхнях 75, 74 та 85 виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, щільного, темно-коричневого кольору. Препарування емалево-дентинної межі болісне. Який пломбувальний матеріал найбільш доцільно використати в даному випадку? Parents of a 4.5-year-old child turned to a dentist for the purpose of cleaning the oral cavity. Objectively: contact and chewing surfaces 75, 74 and 85 were found carious cavities within the mantle dentin, dense, dark brown in color. Preparation of the enamel-dentin border is painful. What filling material is the most appropriate to use in this case?

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Композитний матеріал Composite material

Силікатний цемент Silicate cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

124 / 200
Дитина 12-ти років впродовж півроку скаржиться на наявність каріозної порожнини і біль від холодного у верхньому зубі зліва. При огляді на медіально-контактній поверхні 26 виявлена каріозна порожнина, розташована в межах навколопульпарно-го дентину. Дно і стінки каріозної порожнини пігментовані, щільні, безболісні при зондуванні. Реакція на температурні подразники болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old child has been complaining of a carious cavity and cold pain in the left upper tooth for six months. An examination revealed a carious cavity on the medial contact surface 26, located within the peripulpal dentin. The bottom and walls of the carious cavity are pigmented, dense, painless on probing. The reaction to temperature stimuli is painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

- -

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

125 / 200
Хворий 23-х років звернувся після травми обличчя зі скаргами на біль, утруднене відкривання рота. Щелепи зведені, у контакті різцями. Рот відкрити неможливо. Донизу від зовнішнього слухового проходу пальпується твердий округлий утвір, що визначається праворуч та ліворуч. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient came after a facial injury with complaints of pain, difficulty opening the mouth. The jaws are closed, in contact with the incisors. It is impossible to open the mouth. Down from the external auditory a hard rounded formation is palpated in the passage, which is defined on the right and left. What is the final diagnosis?

Задній вивих нижньої щелепи Posterior dislocation of the lower jaw

Тризм Trism

Больова контрактура нижньої щелепи Painful contracture of the lower jaw

Двосторонній перелом нижньої щелепи Bilateral mandibular fracture

Передній вивих нижньої щелепи Anterior dislocation of the lower jaw

126 / 200
Хвора 62-х років лікується у стоматолога з приводу ерозивно-виразкової форми червоного плескатого лишаю. Комплексна консервативна терапія впродовж місяця ефекту не дала. Який найбільш раціональний метод лікування слід обрати для цієї хворої? A 62-year-old patient is being treated by a dentist for the erosive-ulcerative form of lichen planus. Comprehensive conservative therapy for a month did not work. What is the most rational method of treatment choose for this patient?

Кріодеструкція Cryodestruction

Фонофорез із солкосерілом Phonophoresis with Solcoseryl

Іелій -неоновий лазер Helium-neon laser

УВЧ-терапія UHF therapy

УФ-опромінення UV exposure

127 / 200
Пацієнтка 48-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на мета- левий присмак в роті, біль в яснах, що наростає. Об’єктивно: ясна набряклі гіперемовані; легко кровоточать при доторканні; по маргінальному краю -вузька чорна смужка; гіперсалівація. Жінка працює в цеху по виробництву дзеркал. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient turned to the dentist with complaints of a metallic taste in her mouth, increasing pain in her gums. Objectively: the gums are swollen and hyperemic; they bleed easily when touched; a narrow black strip along the marginal edge; hypersalivation. A woman works in a workshop for the production of mirrors. What is the most likely diagnosis?

Ртутний гінгівіт Mercury gingivitis

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Вісмутовий гінгівіт Bismuth gingivitis

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

128 / 200
Жінка 65-ти років скаржиться на неможливість пережовування їжі у зв’язку з повною відсутністю зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: коміркові відростки атрофовані різко, верхньощелепні горби відсутні, перехідні складки розміщені в одній горизонтальній площині з твердим піднебінням. Якому типу беззубих щелеп відповідає клінічна картина верхньої щелепи? A 65-year-old woman complains about the impossibility of chewing food due to the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: cellular processes are atrophied sharply, maxillary humps are absent, transitional folds are located in the same horizontal plane with the hard palate. What type of edentulous jaws corresponds to the clinical picture of the upper jaw?

Третій тип за Шредером Third type according to Schroeder

Третій тип за Келлером Keller's third type

Другий тип за Гавриловим Second type according to Gavrilov

Четвертий тип за Дойніковим The fourth type according to Doynikov

Перший тип за Оксманом First type according to Oxman

129 / 200
Під час прийому у лікаря-стоматолога в хворого раптово з’явилися експіраторна задишка, страх, він вкрився холодним потом. Об’єктивно: хворий збуджений, в положенні ортопное, на відстані чути свистячі хрипи. ЧДР- 32/хв., в легенях вислуховуються сухі хрипи. ЧСС- 100/хв. Який найбільш вірогідний діагноз? During the appointment with the dentist, the patient suddenly developed expiratory shortness of breath, fear, he broke out in a cold sweat. Objectively: the patient is excited, in an orthopneic position , whistling rales are heard in the distance. ChDR- 32/min., dry rales are heard in the lungs. Heart rate- 100/min. What is the most likely diagnosis?

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Набряк легень Pulmonary edema

Гострий плеврит Acute pleurisy

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

130 / 200
Хворий 54-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології для протезування. Об’єктивно: відсутні 45,46. Центральна лінія верхнього та нижнього зубних рядів збігається, верхні передні зуби перекривають нижні на 1/3 висоти коронки нижніх зубів. Передній щічній горб 26 потрапляє в щічну борозну 36. Для якого виду оклюзії характерні ці ознаки? A 54-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: 45, 46 are missing. The central line of the upper and lower tooth rows coincides, the upper front the teeth overlap the lower ones by 1/3 of the height of the crown of the lower teeth. The front buccal hump 26 enters the buccal groove 36. What type of occlusion are these signs characteristic of?

Центральна оклюзія Central Occlusion

Бічна оклюзія Lateral Occlusion

Передня оклюзія Anterior Occlusion

Задня оклюзія Posterior Occlusion

- -

131 / 200
В місті з населенням 95 тисяч жителів (доросле населення - 60 тисяч жителів) буде організована міська стоматологічна поліклініка, в якій буде утворено ортопедичне відділення. Скільки посад лікарів стоматологів-ортопедів повинно бути передбачено в даному ортопедичному відділенні? In a city with a population of 95 thousand inhabitants (adult population - 60 thousand inhabitants), a city dental polyclinic will be organized, in which an orthopedic department will be formed. How many positions of dentists are orthopedists should be provided in this orthopedic department?

6 6

10 10

3 3

5 5

9 9

132 / 200
Пацієнтці 24-х років планується виготовлення куксової вкладки та металокерамічної коронки на 22. Під час розширення каналу пацієнтка відчула різкий біль, ніби опік. При ревізії каналу на ватному тампоні кров. Яке ускладнення трапилось при розширенні кореня? A 24-year-old patient is scheduled to make a stump insert and a metal-ceramic crown at 22. During the expansion of the canal, the patient felt a sharp pain, like a burn. During the revision of the canal on a cotton swab blood. What complication occurred during root expansion?

Перфорація стінки кореня Perforation of the root wall

Розпломбування каналу кореня Root canal unsealing

Перелом стінки кореня Fracture of the root wall

Травма ясеневого краю Injury of the alveolar margin

Скол стінки кукси Stump wall chip

133 / 200
Пацієнтка звернулася до стоматолога зі скаргами на незручності в зв’язку з поломкою штифтової конструкції на верхній щелепі праворуч. Протез виготовлений 4 роки тому. Об’єктивно: в 13 штифтова конструкція вільно виводиться із кореня, нещільно прилягає до ясеневого краю та стінок кореня; з дистальної поверхні скол частини штифтової конструкції. За даними рентгенограми канал 13 пломбований на 1/3 від верхівки, патологічних змін в періапікальних тканинах немає. Пацієнтка просить замінити конструкцію в найкоротший термін у зв’язку із відрядженням. Яку конструкцію доцільно виготовити? The patient turned to the dentist with complaints of inconvenience due to the breakage of the pin structure on the upper jaw on the right. The prosthesis was made 4 years ago. Objectively: at 13 the pin structure is freely removed from the root, it loosely adheres to the gingival margin and the root walls; from the distal surface part of the pin structure is chipped. According to the radiograph, canal 13 is sealed 1/3 from the apex, there are no pathological changes in the periapical tissues. The patient asks to replace the structure in the shortest the term in connection with the business trip. What structure should be made?

Пластмасовий штифтовий зуб Plastic pin tooth

- -

Литий штифтовий зуб Cast pin tooth

Штампований штифтовий зуб Stamped pin tooth

Комбінований штифтовий зуб Combined pin tooth

134 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на косметичний дефект емалі у вигляді темних плям, які з’явилися близько року тому. Об’єктивно: на апрокси-мальних контактних поверхнях 11 та 12 порожнини в межах емалі, ііі класу за Блеком, з пігментованим дном і краями, гладенькими стінками. На термічні подразники та зондування реакція відсутня. ЕОД=4 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 38-year-old patient complains of a cosmetic enamel defect in the form of dark spots that appeared about a year ago. Objectively: on the proximal contact surfaces 11 and 12 cavities within the enamel, III class according to Black, with a pigmented bottom and edges, smooth walls. There is no reaction to thermal stimuli and probing. EOD=4 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гострий середній карієс Acute medium caries

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

135 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на незначні больові відчуття від термічних подразників та затримку їжі в зубі на верхній щелепі з правого боку. Об’єктивно: на апроксимальнодистальній поверхні 16 каріозна порожнина іі класу за Блеком в межах емалеводентинного з’єднання. Зондування болісне, реакція на перкусію безболісна, на термічні подразники незначна больова реакція. ЕОД=4-6 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old patient complains of slight pain from thermal stimuli and retention of food in a tooth on the upper jaw on the right side. Objectively: on the proximal-distal surface 16 carious cavity of II class according to Black within the enamel-dentin junction. Probing is painful, the reaction to percussion is painless, there is a slight painful reaction to thermal stimuli. EOD=4-6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гіпертрофічний пульпіт Hypertrophic pulpitis

Некроз тканин зуба Necrosis of tooth tissues

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

136 / 200
У пацієнта 22-х років без соматичної патології заплановано лікування загострення хронічного пульпіту 36 методом вітальної екстирпації. Який вид знеболення доцільно обрати? A 22-year-old patient without somatic pathology is scheduled to be treated for an exacerbation of chronic pulpitis 36 by the method of vital extirpation. What type of analgesia should be chosen?

Провідникове Explorer

Аплікаційне Application

- -

Інфільтраційне Infiltration

Загальне General

137 / 200
Хворий 68-ми років звернувся із скаргами на прогресуючу асиметрію обличчя, перші прояви якої з’явилися близько 3-х тижнів тому. Останніми днями відчуває біль у привушно-жувальній ділянці з лівого боку. Під час огляду: параліч мімічної мускулатури з лівого боку по периферичному типу. Шкіра в лівій привушній ділянці синюшна, втягнута, нерухома. Паль- паторно: болісна інфільтрація тканин залози без чіткої межі, розміром до 45 см, пальпуються два збільшених до 2 см верхніх шийних лімфовузли ліворуч. Контрактура жувальних м’язів. Який метод діагностики є головним в даному випадку? A 68-year-old patient complained of progressive facial asymmetry, the first manifestations of which appeared about 3 weeks ago. In recent days, he has been experiencing pain in the parotid in the chewing area on the left side. During the examination: paralysis of facial muscles on the left side according to the peripheral type. The skin in the left parotid area is bluish, drawn in, motionless. Palpation: painful infiltration of gland tissues without a clear border, up to 45 cm in size, two enlarged to 2 cm upper cervical lymph nodes on the left. Contracture of the masticatory muscles. What method of diagnosis is the main one in this case?

Пункційна біопсія Puncture biopsy

Ангіографія Angiography

Рентгенологічний метод X-ray method

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Комісійний огляд хворого Commission examination of the patient

138 / 200
Хворий скаржиться на новоутворення у правій піднижньощелепній ділянці, яке виникло три тижні тому після ангіни, підвищення температури до 37,0oC. Об’єктивно: у правій піднижньощелепній ділянці під час пальпації визначається новоутворення округлої форми, слабкоболїсне, щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З вивідної протоки піднижньо-щелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared three weeks ago after angina, an increase in temperature to 37.0oC. Objectively: in the right submandibular area under the time of palpation is determined by a neoplasm of a rounded shape, slightly painful, dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin. Clear saliva is secreted from the excretory duct of the submandibular salivary gland. The hyoid ridge is not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Змішана пухлина слинної залози Mixed salivary gland tumor

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Атерома Atheroma

139 / 200
Під час огляду дитини 8-ми років на вестибулярній поверхні 11, 12, 21, 22, на тлі щільної емалі, виявлені плями перлинно-білого кольору, блискучі, безболісні під час зондування, які поступово переходять в незміне-ну емаль. При УФ-опроміненні плями флюоресцують блакитним кольором. Дитина до 3-х років мешкала у зоні, де вміст фтору у питній воді становив 2 мг/л. Про яке некаріозне ураження іде мова? During the examination of an 8-year-old child on the vestibular surface 11, 12, 21, 22, against the background of dense enamel, pearly white spots, shiny, painless during probing, which gradually turn into unchanged enamel. Under UV irradiation, the spots fluoresce blue. A child up to the age of 3 lived in an area where the fluoride content in drinking water was 2 mg/l. What kind of non-carious lesion is this? language?

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Ерозивна форма флюорозу Erosive form of fluorosis

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Штрихова форма флюорозу Linear form of fluorosis

140 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дитиною 9-ти років зі скаргами на мляве пережовування їжі. Об’єктивно: період прикусу змінний. У вертикальному напрямку верхні різці повністю перекривають нижні; нижні різці впираються у шийки верхніх. У сагітальному і трансвер-зальному напрямках зміни не визначаються. Який найбільш вірогідний діагноз? Parents with a 9-year-old child came to the dentist with complaints of sluggish chewing of food. Objectively: the bite period is variable. In the vertical direction, the upper incisors are completely overlap the lower incisors; the lower incisors rest on the necks of the upper incisors. In the sagittal and transverse directions, changes are not determined. What is the most likely diagnosis?

Глибокий прикус Deep Bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Дистальний прикус Distal bite

Звуження нижнього ряду Narrowing the bottom row

Звуження верхнього ряду Narrowing the top row

141 / 200
У хворого 24-х років при Ro-обстеженні нижньої щелепи виявлене вогнище деструкції кісткової тканини. При подальшому обстеженні хворому було встановлено діагноз амелобластоми тіла нижньої щелепи. Оберіть найбільш правильний спосіб оперативного втручання: A 24-year-old patient was diagnosed with bone tissue destruction during Ro-examination of the lower jaw. During further examination, the patient was diagnosed with ameloblastoma of the body of the lower jaw. Choose the most correct method of surgical intervention:

Резекція щелепи Resection of the jaw

- -

Цистотомія Cystotomy

Екзартикуляція нижньої щелепи Disarticulation of the lower jaw

Кюретаж пухлини Tumor curettage

142 / 200
Хворий 54-х років висловлює скарги на підвищену чутливість усіх зубів при дії холодного, чищенні зубів, свербіж ясен. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, на зубах клиноподібні дефекти, рецесія ясни на 2-3 мм, пальпація безболісна. На Rо-грамі: горизонтальна деструкція міжзубних перегородок на 1/2 довжини, остеосклероз. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old patient complains of increased sensitivity of all teeth when exposed to cold, brushing teeth, itchy gums. Objectively: gums are dense, pale pink in color , wedge-shaped defects on the teeth, clear recession of 2-3 mm, palpation is painless. On Ro-gram: horizontal destruction of interdental septa for 1/2 length, osteosclerosis. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз іі ступеня Periodontosis of the second degree

Генералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis and degrees, chronic course

Пародонтоз і ступеня Periodontosis and degrees

Генералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

143 / 200
Хвора 47-ми років скаржиться на кровоточивість, болісність, припухлість ясен, рухливість зубів, неприємний запах з рота. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації, ясна гіперемова-ні з синюшним відтінком, під час зондування кровоточать. Пародонтальна кишеня 5-6 мм з серозним, гнилісним ексудатом. Рецесія ясни 2-3 мм. Rограма: дифузний остеопороз зі змішаною резорбцією міжальвеолярних перегородок до 2 /3 довжини коренів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient complains of bleeding, soreness, swollen gums, tooth mobility, bad breath. Objectively: submaxillary lymph nodes are enlarged, painful during on palpation, the gums are hyperemic with a bluish tint, bleeding during probing. Periodontal pocket 5-6 mm with serous, putrid exudate. Gum recession 2-3 mm. Pattern: diffuse osteoporosis with mixed resorption of interalveolar septa up to 2/3 of the root length. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит ііі ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the iii degree, aggravated course

Хвороба Гоше Gauche disease

Генералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

Генералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis and degrees, chronic course

Пародонтоз ііі ступеня Periodontosis of the iii degree

144 / 200
До лікаря звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на кровоточивість і болісність ясен під час прийому їжі. Хворий страждає на виразкову хворобу шлунка. Об’єктивно: ясеневі сосочки гіперемовані з ціанотичним відтінком. Під- і над’ясенний зубний камінь, пародонтальні кишені 4 мм. Горизонтальна і вертикальна деструкція кістки на 1/3 її висоти. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient came to the doctor with complaints of bleeding and sore gums while eating. The patient suffers from stomach ulcers. Objectively: gum papillae hyperemic with a cyanotic shade. Subgingival and supragingival calculus, periodontal pockets of 4 mm. Horizontal and vertical bone destruction on 1/3 of its height. What is the most likely diagnosis?

Хронічний генералізований пародонтит легкого ступеня Chronic generalized periodontitis of mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Хронічний генералізований пародонтит тяжкого ступеня Severe chronic generalized periodontitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний генералізований пародонтит середнього ступеня Chronic generalized periodontitis of moderate degree

145 / 200
Хвора 27-ми років, медична сестра, скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла, появу двобічного регіонарного лім-фангоїту. На 2-3 день хвороби з’явилися пухирі на слизовій. При огляді на слизовій порожнини рота - болісні ерозії, по периферії яких є клапті епітелію. У зіскобі з дна пухирців -гігантські балонуючі клітини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 27-year-old patient, a nurse, complains of general malaise, increased body temperature, the appearance of bilateral regional lymphangitis. On the 2nd-3rd day of the illness with blisters appeared on the mucous membrane. When examining the mucous membrane of the oral cavity, there are painful erosions, on the periphery of which there are flaps of epithelium. In the scraping from the bottom of the blisters, there are giant ballooning cells. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Круглий лишай Round ringworm

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

Ящур FMD

Ерозивний стоматит Erosive stomatitis

146 / 200
До хірурга-стоматолога звернулася жінка 35-ти років зі скаргою на виразку нижньої губи, що тривало не загоюється. Об’єктивно: на нижній губі безболісна виразка, розміром 0,5х0,7 см, округла, поверхня її гладенька, червоного кольору, блищить, краї рівні, підвищуються над здоровою слизовою, у основи - щільний (хрящоподібний) інфільтрат. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman turned to a dental surgeon with a complaint of an ulcer on the lower lip that did not heal for a long time. Objectively: there is a painless ulcer on the lower lip, the size 0.5x0.7 cm, rounded, its surface is smooth, red, shiny, the edges are even, rise above the healthy mucous membrane, at the base there is a dense (cartilaginous) infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Актиномікоз Actinomycosis

- -

Ракова виразка Cancer ulcer

147 / 200
У хворого внаслідок нападу епілепсії відбувся подвійний перелом нижньої щелепи у ділянці підборіддя і правого суглобового відростка з підвивихом суглобової голівки. Який метод лікування показаний даному хворому? The patient had a double fracture of the lower jaw in the area of ​​the chin and right articular process with subluxation of the articular head as a result of an epileptic attack. What treatment method is indicated for this patient?

Остеосинтез Osteosynthesis

Пращеподібна пов’язка Slingshot

Міжщелепне зв’язування за Айві Ivy Intermaxillary Bonding

Шинування за Тігерштедтом з накладенням накусочної пластинки Tigerstedt splinting with bite plate overlay

Шинування шинами Васильєва Tyring with tires Vasiliev

148 / 200
Хворий 59-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність виразки на верхній губі. Об’єктивно: на верхній губі зліва виразка з нерівними м’якими краями, дно якої вкрите зернинами Треля. Ре-гіонарні лімфовузли безболісні, збільшені, ущільнені, спаяні з навколишніми тканинами. Хворий впродовж 9-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету. Яка тактика лікаря? A 59-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of an ulcer on the upper lip. Objectively: an ulcer on the left upper lip with uneven soft edges, the bottom of which is covered with Trel's grains. The regional lymph nodes are painless, enlarged, compacted, fused with the surrounding tissues. The patient has been in dispensary records for diabetes for 9 years. What are the doctor's tactics?

Лікування у фтизіатра Treatment at a phthisiologist

Лікування у дерматовенеролога Treatment at a dermatovenerologist

Лікування у хірурга Treatment at the surgeon

Лікування у онколога Treatment at an oncologist

Лікування у стоматолога Dental treatment

149 / 200
У хворого 37-ми років прямий прикус, ріжучі краї і жувальні поверхні усіх зубів стерті, висота коронкової частини зубів верхньої і нижньої щелеп зменшена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old patient has a straight bite, the cutting edges and chewing surfaces of all teeth are erased, the height of the crowns of the teeth of the upper and lower jaws is reduced. What is the most likely diagnosis?

Патологічна стиранність Pathological erasure

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Дисплазія Капдепона Capdepon dysplasia

150 / 200
Під час планової щорічної санації у програміста 22-х років у приший-ковій ділянці 35 виявлено пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межа- ми. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько двох років тому і з тих пір не змінювалася. Який діагноз необхідно зафіксувати у медичній книжці? During the planned annual remediation of a 22-year-old programmer, an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders was found in the cervical area 35. With according to the patient, the spot appeared about two years ago and has not changed since then. What diagnosis must be recorded in the medical book?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalky-dotted form

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

151 / 200
Хворій 34-х років тиждень тому проведене атипове видалення 38 зуба. Скарги на періодичний біль у ділянці нижньої щелепи, який іррадіює у вухо, підборіддя, нижню губу, підщелепну ділянку зліва. Біль посилюється у нічний час. Шви зняті. Комірка загоюється, ознак місцевого запалення не відзначається. Набряку немає, відкривання рота незначно утруднене. Який найбільш вірогідний діагноз? A 34-year-old patient underwent an atypical extraction of tooth 38 a week ago. Complaints of periodic pain in the area of ​​the lower jaw, radiating to the ear, chin, lower lip, submandibular the area on the left. The pain worsens at night. The stitches are removed. The cell is healing, there are no signs of local inflammation. There is no swelling, opening the mouth is slightly difficult. What is the most likely diagnosis?

Неврит нижньощелепного нерва Neuritis of the mandibular nerve

Невралгія ііі гілки трійчастого нерва Neuralgia of the iii branch of the trigeminal nerve

Післяекстракційний комірковий біль Postextraction cellular pain

Альвеоліт комірки 38 зуба Alveolitis of cell 38 tooth

Післятравматичний артрит скронево-нижньощелепного суглоба Post-traumatic arthritis of the temporomandibular joint

152 / 200
Хвора 56-ти років скаржиться на періодичний тупий біль у скроневій ділянці зліва, відчуття 'хрускоту'у суглобі, ранкову тугорухомість щелепи. Вважає себе хворою 5-6 років. На томограмі визначається сплощення суглобової голівки, звуження суглобової щілини. Відзначається часткова вторинна адентія з деформацією зубних рядів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 56-year-old patient complains of periodic dull pain in the temporal area on the left, a feeling of 'crunchiness' in the joint, morning stiffness of the jaw. She considers herself a patient for 5-6 years . Flattening of the joint head, narrowing of the joint space is determined on the tomogram. Partial secondary adentia with deformation of the tooth rows is noted. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз СНЩС і стадії Deforming arthrosis of TMJ and stages

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Синовіїт СНЩС TMJ synovitis

Синдром больової дисфункції СН-ЩС Syndrome of pain dysfunction CH-ShS

Первинний склерозуючий остеоартроз Primary sclerosing osteoarthritis

153 / 200
Хворий 15-ти років звернувся зі скаргами на розростання ясен, їх кровоточивість і біль під час прийому їжі. Об’єктивно: у ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп ясеневі сосочки гіпертрофовані, пере- кривають коронки зубів на 1/3, кровоточать при доторканні, болісні під час пальпації. Був встановлений діагноз: хронічний гіпертрофічний гінгівіт. Який препарат для місцевого застосування цитотоксичної дії слід призначити в комплексі лікувальних заходів? A 15-year-old patient complained of gum growth, bleeding and pain while eating. Objectively: in the area of ​​the front teeth of the upper and lower jaws gingival papillae are hypertrophied, cover the crowns of the teeth by 1/3, bleed when touched, painful during palpation. The diagnosis was established: chronic hypertrophic gingivitis. What drug for local cytotoxic action should be prescribed in a complex of treatment measures?

Бефунгін Befungin

Бісептол Biseptol

Ваготіл Vagotil

Ромазулан Romazulan

Гепарин Heparin

154 / 200
Батьки хлопчика 2-х років звернулися зі скаргами на кровоточивість ясен у дитини протягом доби, блідість шкірних покривів, наявність ділянки крововиливу в шкіру щоки. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота бліда, у ділянці 65 ясна кровоточать, 65 прорізався на 1/2 коронки. Час згортання крові по Лі-Уайту - 12 хвилин, час рекальцифікації - більше 280 сек., підвищення толерантності плазми до гепарину - 200 сек. Який найбільш вірогідний діагноз? Parents of a 2-year-old boy complained of bleeding gums in the child during the day, paleness of the skin, the presence of an area of ​​hemorrhage in the skin of the cheek. Objectively: mucosal the lining of the oral cavity is pale, the gums are bleeding in the area of ​​65, 65 has cut through 1/2 of the crown, the Lee-White blood clotting time is 12 minutes, the recalcification time is more than 280 seconds, the increase in plasma tolerance to heparin is 200 seconds. Which is the most likely diagnosis?

Гемофілія Hemophilia

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

- -

Анемія Anemia

155 / 200
Хвора 45-ти років страждає на хронічний генералізований пародонтит іі ступеня важкості. Під час проведення мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень було виявлене значне обсіменіння трихомонадами. Який з перелічених препаратів найбільш доцільно застосувати для інстиляцій у пародон-тальні кишені у цієї хворої? A 45-year-old patient suffers from chronic generalized periodontitis of the 2nd degree of severity. During a microbiological examination of the contents of the periodontal pockets, significant trichomonad insemination was found. Which of the listed drugs is the most is it advisable to use for instillations in the periodontal pockets of this patient?

Метрогіл-дента Metrogil-denta

Хлоргексидину біглюконат Chlorhexidine bigluconate

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

Ротокан Rotokan

Парагель Paragel

156 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до холодного, кислого, твердого. Під час огляду виявлені ділянки оголення дентину на горбах премолярів і молярів, ріжучих країв різців та іклів. Після обстеження був встановлений діагноз: патологічна стиранність, гіпере- стезія твердих тканин зубів. Які зубні щітки оптимальні для даного хворого? A 35-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to cold, acidic, hard. During the examination, exposed areas of dentin were found on the ridges of the premolars and molars, the cutting edges of the incisors and fangs. After the examination, a diagnosis was established: pathological abrasion, hyperesthesia of the hard tissues of the teeth. Which toothbrushes are optimal for this patient?

Мануальні щітки з м’якою щетиною і заокругленими кінчиками Manual brushes with soft bristles and rounded tips

Мануальні щітки зі щетиною середньої жорсткості Manual brushes with medium hardness bristles

Мануальні щітки з силовим виступом у вигляді монопучка Manual brushes with power projection in the form of a monobeam

Мануальні щітки з жорсткою щетиною Manual brushes with stiff bristles

Мануальні щітки з дворівневою щетиною Manual brushes with two-level bristles

157 / 200
У хворого 33-х років підвищена чутливість зубів до холодної, кислої та твердої їжі. Після огляду встановлено діагноз: патологічна стиран-ність, гіперестезія твердих тканин зубів. Яка зубна паста може бути рекомендована цьому хворому? A 33-year-old patient has increased tooth sensitivity to cold, sour, and hard food. After examination, a diagnosis was made: pathological abrasion, hyperesthesia of hard dental tissues. What Can toothpaste be recommended for this patient?

Сенсодин Sensodin

Парадонтакс Paradontax

Лакалут актив Lakalut asset

Пародонтол Periodontol

Лісна Forest

158 / 200
У пацієнта 65-ти років відмічається висока чутливість до сонячних променів. На шкірі обличчя червоні плями, на яких розвинулися атрофічні зміни. Шкіра в цих ділянках стала тонкою та блискучою, з’явилися плями, що нагадують листя, бородавчасті розростання. При гістологічному дослідженні бородавчастих розростань - акантоми. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient has a high sensitivity to sunlight. The skin of the face has red spots that have developed atrophic changes. The skin in these areas has become thin and shiny , spots resembling leaves, warty growths appeared. During histological examination of warty growths - acanthomas. What is the most likely diagnosis?

Пігментна ксеродерма Xeroderma pigmentosum

Бешиха Beshikha

Хвороба Боуена Bowen's disease

Эритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

Старечий кератоз Keratosis senile

159 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на появу плям у пришийковій ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. При обстеженні 12,11, 21, 22 в пришийко-вій ділянці світлі ділянки демінералі-зації емалі, матові при висушуванні, фарбуються 2% р-ном метиленового синього. При просвічуванні зуба FOTі ( фототрансілюмінація) - контури дефекту визначаються в підповерх-невих шарах емалі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of spots in the cervical region of the frontal teeth of the upper jaw. During examination 12, 11, 21, 22 in the cervical in this area, light areas of enamel demineralization, matte when dried, are stained with 2% methylene blue solution. When the tooth is exposed to FOT (phototransillumination) - the contours of the defect are determined in the subsurface layers of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

160 / 200
Хворий 45-ти років 2 тижні тому внаслідок падіння одержав травму переднього зуба. Об’єктивно: 21 змінений у кольорі, перкусія різко болісна, ЕОМ- 60 мкА. Встановлений діагноз: гострий серозний травматичний пері-одонтит 21. Яка тактика лікаря в даному випадку? A 45-year-old patient suffered an injury to a front tooth 2 weeks ago as a result of a fall. Objectively: 21 is discolored, percussion is sharply painful, EOM - 60 μA. The established diagnosis: acute serous traumatic peri-odontitis 21. What are the doctor's tactics in this case?

Ендодонтичне лікування 21 Endodontic treatment 21

Видалення 21 Delete 21

Розтин у ділянці перехідної складки вздовж 21 Dissection in the area of ​​the transitional fold along 21

Резекція верхівки кореня 21 Resection of root apex 21

Фізіотерапевтичне лікування 21 Physiotherapy treatment 21

161 / 200
Пацієнту 35-ти років був поставлений діагноз: загострення хронічного фіброзного пульпіту 46. Після знеболення стоматолог здійснив розкриття порожнини 46. Устя яких кореневих каналів повинен визначити лікар на дні порожнини 46 зуба? A 35-year-old patient was diagnosed with exacerbation of chronic fibrous pulpitis 46. After anesthesia, the dentist opened the cavity 46. The mouth of which root canals should be determined by the doctor at the bottom of the cavity 46 teeth?

Дистальний і два медіальних: язиковий і щічний Distal and two medial: lingual and buccal

Медіальний і два дистальних: язиковий і щічний Medial and two distal: lingual and buccal

Устя одного каналу One channel mouth

Піднебінний і два щічних: медіальний і дистальний Palate and two buccals: medial and distal

Щічний і піднебінний Buccal and palatal

162 / 200
Пацієнту 50-ти років був поставлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 16. Раніше зуб був лікований ендодонтично. На рентгенограмі: кореневі канали недопломбовані на 3-4 мм, періодонтальні щілини розширені. Після зняття пломби стоматолог знайшов в устях кореневого каналу гутаперчу. Який інструмент краще вибрати для розпломбування кореневого каналу? A 50-year-old patient was diagnosed with exacerbation of chronic periodontitis 16. Previously, the tooth was treated endodontically. On the radiograph: the root canals were underfilled by 3-4 mm, periodontal the cracks are widened. After removing the filling, the dentist found gutta-percha in the mouth of the root canal. What is the best tool to choose for unsealing the root canal?

Н-файл H-file

Ример Rimer

К-файл K-file

Флексоример Flexorimer

Пульпекстрактор Pulpextractor

163 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на незвичайний вигляд язика, що має волосисту поверхню і змінений у кольо- рі. При огляді на спинці язика ділянка трикутної форми з подовженими ниткоподібними сосочками. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained about the unusual appearance of the tongue, which has a hairy surface and has changed in color. When examining the back of the tongue, there is a triangular area with elongated thread-like papillae. What is the most likely diagnosis?

Чорний (волохатий) язик Black (hairy) tongue

- -

Складчастий язик Compound language

Ромбовидний глосит Rhomboid Glossite

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

164 / 200
У хворого після розкриття заглоткового абсцесу з’явилися занепокоєння, часте дихання, набряк слизової оболонки глотки та шкіри обличчя. Відмічається осиплість голосу, незначний біль під час ковтання. При непрямій ларингоскопії, що проведена черговим ЛОР-лікарем, виявлені гіперемія та набряк слизової оболонки в ділянці голосових зв’язок. Який найбільш імовірний діагноз? After the opening of the retropharyngeal abscess, the patient developed anxiety, frequent breathing, swelling of the mucous membrane of the pharynx and the skin of the face. There is hoarseness of the voice, slight pain during swallowing. indirect laryngoscopy performed by the ENT doctor on duty revealed hyperemia and swelling of the mucous membrane in the area of ​​the vocal cords. What is the most likely diagnosis?

Набряк гортані Swelling of the larynx

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Гострий ларингіт Acute laryngitis

Обтураційна асфіксія Obstructive asphyxia

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

165 / 200
Вагітна 39-40 тижнів звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на гострий біль у 45. Лікар почав огляд порожнини рота. Раптово у жінки погіршився загальний стан, шкірні покриви бліді, дихання часте, спазми внизу живота. Лікар констатував відходження навколоплідних вод, початок фізіологічних пологів. Лікар у даному випадку повинен зупинити маніпуляції у ротовій порожнині та: A 39-40 week pregnant woman turned to a dental surgeon with complaints of acute pain at 45. The doctor began an examination of the oral cavity. Suddenly the woman's general condition worsened, skin pale, breathing frequently, spasms in the lower abdomen. The doctor noted the discharge of amniotic fluid, the beginning of physiological labor. In this case, the doctor should stop manipulations in the oral cavity and:

Викликати бригаду невідкладної допомоги Call an emergency team

Забезпечити зручне положення, яке полегшить стан жінки Provide a comfortable position that will ease the woman's condition

Увести спазмолітики Introduce antispasmodics

Вкласти жінку на кушетку Put the woman on the couch

Забезпечити доступ кисню, увести серцеві глікозиди Ensure access to oxygen, introduce cardiac glycosides

166 / 200
Постраждалий, який отримав поранення м’яких тканин щоки 24 години тому, звернувся за допомогою до щелепно-лицевого відділення. У рані немає клінічних ознак запалення і грануляцій. Який вид швів показано накласти в цьому випадку? The victim, who suffered a soft tissue wound on the cheek 24 hours ago, sought help from the maxillofacial department. There are no clinical signs of inflammation or granulation in the wound. What what type of stitches is shown to apply in this case?

Первинно-відкладений глухий шов Primarily delayed blind seam

Пізній вторинний шов Late Secondary Suture

Ранній вторинний шов Early Secondary Suture

Первинний шов Primary seam

Вторинний шов Secondary seam

167 / 200
Пацієнту 49-ти років встановлено попередній діагноз: обмежений гіпер-кератоз червоної облямівки нижньої губи. Використання якого єдиного надійного методу діагностики дозволить у даному випадку у найкоротшій термін встановити остаточний діагноз і планувати адекватне лікування? A 49-year-old patient was given a preliminary diagnosis: limited hyperkeratosis of the red border of the lower lip. The use of which single reliable method of diagnosis will allow in this case to establish the final diagnosis in the shortest possible time diagnosis and plan adequate treatment?

Біопсія Biopsy

Мазок-відбиток Smear-imprint

Пункція Puncture

Рентгенодіагностика X-ray diagnostics

Зіскоб із поверхні утворення Scrape from formation surface

168 / 200
Під час проведення комплексного лікування хворого 36-ти років з діагнозом: хронічний генералізований пародонтит іі ступеня важкості, було прийняте рішення провести шинування фронтальної групи зубів нижньої щелепи з використанням системи Rіbbаnd. Який матеріал бажано використати для фіксації полімерної стрічки цієї системи? During the complex treatment of a 36-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis of the second degree of severity, a decision was made to splint the front group of teeth of the lower jaw using the system Ribband. What material should be used to fix the polymer tape of this system?

Текучий композит Current composite

Хімічний мікрофільний композит Chemical microfil composite

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Хімічний мікрофільний композит Chemical microfil composite

Хімічний мікрогібридний композит Chemical microhybrid composite

169 / 200
Пацієнту 22-х років планується виготовлення мостоподібного протезу з опорою на 44, 47 Об’єктивно: 45, 46 відсутні. Має місце зубоальве-олярне подовження у ділянці 16,15 на 1 /3 висоти коронок. Який з перерахованих методів виправлення оклюзії оптимальний? A 22-year-old patient is scheduled to make a bridge-like prosthesis with support on 44, 47 Objectively: 45, 46 are missing. Dentoalveolar elongation takes place in area 16 .15 for 1/3 of the height of the crowns. Which of the listed methods of occlusion correction is optimal?

Ортопедичний Orthopedic

Підвищення оклюзійної висоти Occlusal height increase

Хірургічний Surgical

Апаратно-хірургічний Hardware-surgical

Вкорочення зубів Shortening of teeth

170 / 200
Дитина 7-ми років звернулася у стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль під час накушування на зуб нижньої щелепи зліва. Об’єктивно: у 74 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена пігментованим дентином, зондування дна і стінок порожнини безболісне, термічне подразнення безболісне, під час перкусії 74 - короткочасна больова реакція. На Ro-грамі: корені 74 резорбовані на 1/3 своєї довжини, розрідження кісткової тканини у ділянці верхівки коренів і біфуркації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child came to the dental clinic with complaints of pain when biting on the tooth of the lower jaw on the left. Objectively: at 74, a carious cavity of medium depth, filled with pigmented dentin, probing the bottom and walls of the cavity is painless, thermal irritation is painless, during percussion 74 - a short-term pain reaction. On the Ro-gram: the roots of 74 are resorbed by 1/3 of their length, thinning of the bone tissue in the area of ​​the root apex and bifurcation. the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

171 / 200
У дівчинки 5,5 років скарги на біль у 75 під час вживання їжі. Об’єктивно: на медіальноапроксимальній поверхні 75 глибока каріозна порожнина, заповнена пігментованим, розм’якшеним дентином. Зондування дна чутливе. Під час некротомії на дні виявлена точка сполучення з порожниною зуба, яка кровить і болісна під час зондування. Який діагноз найбільш імовірний? A 5.5-year-old girl complains of pain at 75 when eating. Objectively: on the medial-proximal surface of 75, there is a deep carious cavity filled with pigment, size by thickened dentin. Probing the bottom is sensitive. During the necrotomy, a point of connection with the cavity of the tooth was found on the bottom, which bleeds and is painful during probing. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

172 / 200
Дівчинка 9-ти років скаржиться на постійний біль у 11, який місяць тому був травмований з відколом коронки. Зуб не лікувався. Об’єктивно: коронка 11 відсутня на 1/4 висоти, сіруватого кольору, порожнина зуба закрита. Перкусія різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка перехідної складки у ділянці 11 гіпе-ремована, набрякла, різко болісна під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 9-year-old girl complains of constant pain in 11, which was injured a month ago with a chipped crown. The tooth was not treated. Objectively: crown 11 is missing on 1/4 of the height, grayish in color, the tooth cavity is closed. Percussion is sharply painful. The mucous membrane of the alveolar process of the transitional fold in area 11 is hyper-removed, swollen, sharply painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий травматичний періодонтит Acute traumatic periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний дифузний пульпіт Acute purulent diffuse pulpitis

173 / 200
Хворий 60-ти років звернувся для корекції базису повного знімного протезу на верхню щелепу, виготовленого 3 дні тому. Об’єктивно: по перехідній складці розташована щілиноподібна виразка сірувато-рожевого кольору, вкрита гнійним жовтим ексудатом. При бактеріологічному дослі-джєні виявлено паличку Коха. Визначте ураження слизової: A 60-year-old patient applied for correction of the base of a complete removable prosthesis on the upper jaw, made 3 days ago. Objectively: there is a slit-like ulcer of grayish- pink in color, covered with purulent yellow exudate. Bacteriological examination revealed Koch's bacillus. Identify the mucosal lesions:

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Протезний стоматит Prosthetic stomatitis

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

174 / 200
Хворий 35-ти років звернувся із скаргами на обмежене відкривання рота, біль у суглобі зліва зранку. Біль виникла рік тому, обмеження відкривання рота розвинулося поступово. Об’єктивно: рот відкривається на 7 мм. Пальпація суглоба безболісна. Прикус ортогнатичний. Часткова відсутність зубів на верхній щелепі іі клас за Кенеді. На рентгенограмі: суглобова щілина звужена, нечітко виражена, 'завуальована'. Рухи у суглобі відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient complained of limited opening of the mouth, pain in the left joint in the morning. The pain started a year ago, the limitation of opening the mouth developed gradually. Objectively : the mouth opens 7 mm. Palpation of the joint is painless. The bite is orthognathic. Partial absence of teeth on the upper jaw, Kennedy class II. On the X-ray: the joint space is narrowed, indistinct, 'veiled'. There are no movements in the joint. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний анкілоз СНЩС Fibrous ankylosis TMJ

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Гостра травма СНЩС Acute TMJ injury

Кістковий анкілоз СНЩС Bone ankylosis TMJ

Запальна контрактура жувальних м’язів Inflammatory contracture of masticatory muscles

175 / 200
У пацієнта, що звернувся до лікаря-стоматолога, відзначаються різка блідість, субфебрильна температура, висипка на слизовій оболонці порожнини рота. Відомо, що пацієнт приймає азідотимідид. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнта? A patient who consulted a dentist has severe pallor, low-grade fever, a rash on the mucous membrane of the oral cavity. It is known that the patient is taking azidothymidide. What disease can we suspect the patient?

СНІД AIDS

Оперізуючий лишай Zingles

Вітряна віспа Chicken Pox

Грип Flu

Вірусний гепатит Viral hepatitis

176 / 200
У чоловіка 30-ти років має місце веретеноподібне потовщення тіла нижньої щелепи і оніміння нижньої губи праворуч. Пухлина з’явилася близько 2,5 місяців тому. Останні 2 тижні значно збільшилася в об’ємі. Близько року тому був забій правої половини нижньої щелепи. На рентгенограмі нижньої щелепи з правого боку, у ділянці 35, 36,37, визначається деструкція кісткової тканини 2х3 см, без чітких меж типу 'цукру, що тане'. 35, 36 37 інтактні, рухливість ііі ступеня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old man has a spindle-like thickening of the body of the lower jaw and numbness of the lower lip on the right. The tumor appeared about 2.5 months ago. The last 2 weeks significantly increased in volume. About a year ago, there was a contusion of the right half of the lower jaw. On the radiograph of the lower jaw on the right side, in the area 35, 36, 37, the destruction of bone tissue is determined 2x3 cm, without clear boundaries of the type of 'melting sugar' 35, 36, 37 are intact, mobility of degree III. What is the most likely diagnosis?

Злоякісна пухлина нижньої щелепи Malignant tumor of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Хронічний дифузний одонтогенний остеомієліт Chronic diffuse odontogenic osteomyelitis

177 / 200
Хворий 23-х років звернувся зі скаргами на короткочасний біль від холодових подразників та під час потрапляння в зуб їжі. Біль непокоїть впродовж кількох місяців. Було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 12. Який матеріал доцільно використати для прокладки у даному клінічному випадку? A 23-year-old patient complained of short-term pain from cold irritants and when food gets into the tooth. The pain has been disturbing for several months. The diagnosis was made: acute deep caries 12. What material should be used for a filling in this clinical case?

Кальцідонт Chalcidont

Силідонт Silidont

Срібловмісний фосфат-цемент Silver-containing phosphate cement

Паста з трипсином Pasta with trypsin

Фосфат-цемент Phosphate cement

178 / 200
Жінка 28-ми років звернулася зі скаргами на сильний біль у ділянці 34. Біль виник самодовільно, нападопо-дібно, почався 1,5 години тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 34 глибока каріозна порожнина. Порожнина не розкрита, на холод - різкий біль. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old woman complained of severe pain in area 34. The pain arose spontaneously, attack-like, started 1.5 hours ago. Objectively : a deep carious cavity on the chewing surface of 34. The cavity is not opened, there is a sharp pain when cold. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

179 / 200
На медогляді у пацієнта 53-х років на вестибулярній поверхні 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявлені дефекти твердих тканин. Стінки щільні, блискучі, гладенькі, безболісні під час зондування і термічного подразнення. Який найбільш вірогідний діагноз? During medical examination of a 53-year-old patient on the vestibular surface 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 defects of hard tissues. The walls are dense, shiny, smooth, painless during probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Пришийковий карієс Cervical caries

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

180 / 200
Дитина 6-ти років з діагнозом: гострий періодонтит 65 плаче, відмовляється від видалення 65. Оберіть місцеву анестезію: A 6-year-old child with a diagnosis of acute periodontitis 65 cries, refuses to remove 65. Select local anesthesia:

Аплікаційна + підслизова + підокі-стна Applicative + submucosal + sub-osseous

Підслизова на рівні 65 зубів Submucosa at the level of 65 teeth

Аплікаційна Application

Підокістна на рівні 65 зуба Pedose at the level of tooth 65

Провідникова Providnikova

181 / 200
Батьки дитини 12-ти років скаржаться на косметичний дефект. З анамнезу: переніс рахіт. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях різців нижньої щелепи білі плями, шар емалі гладенький, блискучий, не забарвлюється метиленовим синім. Який найбільш вірогідний діагноз? The parents of a 12-year-old child complain of a cosmetic defect. From the anamnesis: he suffered from rickets. Objectively: there are white spots on the vestibular surfaces of the incisors of the lower jaw, the enamel layer is smooth , shiny, does not stain with methylene blue. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

- -

Поверхневий карієс Surface caries

Карієс у стадії плями Caries in the spot stage

182 / 200
Дитина 6-ти років скаржиться на пошкодження зуба та біль, який виникає від термічних та хімічних подразників. З анамнезу: травма зуба. Об’єктивно: перелом коронки 11, пульпа оголена. Зондування та перкусія - різко болісні. На рентгенограмі: несфор-мована верхівка кореня 11. Вкажіть метод лікування: A 6-year-old child complains of tooth damage and pain caused by thermal and chemical irritants. From history: tooth trauma. Objectively: crown fracture 11 , the pulp is exposed. Probing and percussion are sharply painful. X-ray: unformed apex of the root 11. Specify the method of treatment:

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Діатермокоагуляція пульпи Diathermocoagulation of the pulp

183 / 200
Хвора 24-х років скаржиться на самочинний біль у зубі, який посилюється від термічних подразників. Об’єктивно: зуби інтактні. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для встановлення діагнозу? A 24-year-old patient complains of self-inflicted pain in the tooth, which is aggravated by thermal stimuli. Objectively: the teeth are intact. What examination should be carried out first of all for establishing a diagnosis?

Ортопантомограма Orthopantomogram

Пальпація Palpation

- -

Вітальне забарвлення Welcome Color

Перкусія Percussion

184 / 200
Хвора 63-х років скаржиться на тріщини у кутах рота та їх болісність. Об’єктивно: патологічне зниження прикусу. У кутах рота лусочки, скоринки, нальот, який легко знімається. Який найбільш вірогідний діагноз? A 63-year-old patient complains of cracks in the corners of her mouth and their pain. Objectively: a pathological decrease in bite. In the corners of her mouth there are scales, crusts, plaque that easily removed. What is the most likely diagnosis?

Мікотична заїда Mycotic infection

Стрептококова заїда Streptococcal infection

Стафілококова заїда Staph infection

Авітаміноз В6 Avitaminosis B6

Сифілітична заїда Syphilitic infection

185 / 200
Мати дівчинки 2,5 років скаржиться на гугнявість мови у дитини та на те, що рідина з порожнини рота потрапляє в носові ходи. При огляді дефекту піднебіння не відмічається. Пальпаторно відзначається кістковий дефект твердого піднебіння. Який найбільш вірогідний діагноз? The mother of a 2.5-year-old girl complains about the child's hoarseness of speech and the fact that liquid from the oral cavity enters the nasal passages. During the examination, the defect of the palate is not noted. A bony defect of the hard palate is noted on palpation. What is the most likely diagnosis?

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

Перенесена травма піднебіння Suffered palate injury

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

- -

Параліч м’якого піднебіння Paralysis of the soft palate

186 / 200
У хворої 12-ти років помірна асиметрія обличчя за рахунок веретеноподібного стовщення тіла нижньої щелепи. Шкіра звичайного кольору, лімфовузли не збільшені. На рентгенограмі відмічається округлої форми гомогенне розрідження кістки. Патологічне вогнище обрамляє витончена кістка, в центрі петрифікати. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old patient has moderate facial asymmetry due to the spindle-like thickening of the body of the lower jaw. The skin is of normal color, the lymph nodes are not enlarged. On the X-ray, a homogeneous bone thinning of a rounded shape is noted . The pathological focus is framed by a thin bone, in the center of which there is petrification. What is the most likely diagnosis?

Фіброма щелепи Fibroma of the jaw

- -

Кіста щелепи Jaw cyst

Хронічний остеомієліт щелепи Chronic osteomyelitis of the jaw

Остеоїд-остеома Osteoid-osteoma

187 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на кровотечу з ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: ясеневі сосочки набряклі, відмічається кровотеча з ясен, пародонтальні кишені з гнійними виділеннями. Рухомість зубів іі ступеня. На Rо-грамі: остеопороз, резорбція міжзубних перетинок у межах середньої третини коренів зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of bleeding from the gums when brushing his teeth. Objectively: the gingival papillae are swollen, there is bleeding from the gums, periodontal pockets with purulent secretions. Tooth mobility II degree. On the Ro-gram: osteoporosis, resorption of interdental membranes within the middle third of the roots of the teeth. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит іі ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, acute course

Генералізований пародонтит іі ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, chronic course

Генералізований пародонтит і ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis and degrees, chronic course

- -

188 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на рухомість зубів. Об’єктивно: зубні відкладення, оголення коренів зу6ів верхньої та нижньої щелеп на 5-8 мм. На Rо-грамі: атрофія альвеолярних кісток на 2/3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complains of tooth mobility. Objectively: dental deposits, exposure of the roots of the teeth of the upper and lower jaws by 5-8 mm. On Ro- grams: atrophy of alveolar bones on 2/3 of the height of interalveolar septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз ііі ступеня Periodontosis of the iii degree

Пародонтоз і ступеня Periodontosis and degrees

Іенералізований пародонтит ііі ступеню, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the iii degree, chronic course

Пародонтоз іі ступеня Periodontosis of the second degree

Іенералізований пародонтит іі ступеню, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course

189 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована після ДТП. Об’єктивно: відмічається рухомість верхньої щелепи разом з кістками носа, відкритий прикус, припухлість м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив у склеру ока, симптом 'сходинки'по нижньо-орбітальному краю з двох боків та вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized after a road accident. Objectively: mobility of the upper jaw together with the bones of the nose, open bite, swelling of the soft tissues of the middle area of ​​the face is noted , hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'stairs' on the lower orbital rim on both sides and the zygomaxillary suture, epistaxis. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор іі Fracture of the upper jaw according to Le Fort II

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ііі Fracture of the upper jaw according to Le Fort iii

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор і Fracture of the upper jaw by Le Fort and

190 / 200
Хвора 68-ми років скаржиться на неможливість відкрити рот, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,0oC. Об’єктивно: контрактура іі ступеня, інфільтрація м’яких тканин у ділянці 28 і за горбом верхньої щелепи, гіперемія слизової оболонки та сильний біль під час пальпації; 28 зруйнований, перкусія болісна, рухливість іі ступеня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 68-year-old patient complains of the inability to open her mouth, general weakness, an increase in body temperature to 38.0oC. Objectively: contracture of the 2nd degree, infiltration of what tissues in area 28 and behind the hump of the upper jaw, hyperemia of the mucous membrane and severe pain during palpation; 28 is destroyed, percussion is painful, mobility of the second degree. What is the most likely diagnosis?

Флегмона крило-піднебінної ямки Phlegmon of the palatine fossa

Флегмона підскроневої ямки Phlegmon of the subtemporal fossa

Іострий артрит скронево-нижньощелепного суглоба Acute arthritis of the temporomandibular joint

Флегмона виличної ділянки Phlegmon of the zygomatic area

Флегмона скроневої ділянки Phlegmon of the temporal area

191 / 200
Дитину 7-ми років доставлено до опікового відділення в стані середнього ступеня важкості з опіковим пошкодженням щічної ділянки - наяв- ність пухирів, наповнених прозорим вмістом. Опік шкіри якого ступеня має місце у цього хворого? A 7-year-old child was brought to the burn department in a state of moderate severity with burn damage to the cheek area - the presence of blisters filled with transparent contents. What degree of skin burn does this patient have a place?

іі ii

і and

ііі Б iii B

ііі А iii A

іV иV

192 / 200
Хвора 65-ти років скаржиться на збільшення лімфатичних вузлів на шиї, свербіж шкіри, пітливість, загальну слабкість, швидку втомлюваність, підвищення температури. Об’єктивно: лімфатичні вузли пальпуються у вигляді ланцюжка різної консистенції та розмірів. У крові -еозинофілія, у пунктаті - клітини Березовського-Штенберга. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient complains of an increase in lymph nodes on the neck, skin itching, sweating, general weakness, rapid fatigue, fever. Objectively: lymph nodes palpable in the form of a chain of different consistency and size. In the blood - eosinophilia, in the punctate - Berezovsky-Shtenberg cells. What is the most likely diagnosis?

Лімфогранулематоз (хвороба Хо-джкіна) Lymphogranulomatosis (Hodgkin's disease)

Актиномікотичний лімфаденіт Actinomycotic lymphadenitis

Сифілітичний лімфаденіт Syphilitic lymphadenitis

Лімфолейкоз Lympholeukosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

193 / 200
Хвора 35-ти років відмічає наявність безболісної деформації тіла нижньої щелепи праворуч. На рентгенограмі - наявність гомогенного осередку підвищеної щільності кісткової тканини округлої форми, в d=1,5-2,0 см. По периферії осередку - вузька смужка просвітлення шириною до 1,2 мм, на межі з новоутворенням кістка склерозована. Який діагноз найбільш вірогідний у хворої? A 35-year-old patient notes the presence of a painless deformation of the body of the lower jaw on the right. On the X-ray, there is the presence of a homogeneous center of increased density of bone tissue of a rounded shape, in d=1.5 -2.0 cm. On the periphery of the cell - a narrow strip of light up to 1.2 mm wide, at the border with the neoplasm, the bone is sclerosed. What is the most likely diagnosis of the patient?

Тверда одонтома Hard odontoma

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Амелобластома Ameloblastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Остеобластома Osteoblastoma

194 / 200
Жінка 38-ми років звернулася до клініки із скаргами на погіршення загального стану та ускладнене прорізування 28, підвищення температури до 38,0oC, появу припухлості в правій привушній ділянці, порушення сну, зниження апетиту. Об’єктивно: шкіра над припухлістю гіперемована, напружена. Відмічається гострий біль під час пальпації попереду козелка вуха. Слиновідділення не порушене. !з завушної протоки виділяється прозора слина. Яке захворювання найбільш імовірно? A 38-year-old woman came to the clinic with complaints of worsening general condition and complicated teething 28, temperature rise to 38.0oC, swelling in the right parotid area, sleep disturbances, decreased appetite. Objectively: the skin over the swelling is hyperemic, tense. Sharp pain is noted during palpation in front of the ear tubercle. Salivation is not disturbed. !clear saliva is secreted from the parotid duct. What disease is most likely?

Несправжній паротит Іерценберга Ierzenberg's false parotitis

Гострий паротит Acute mumps

Лімфогенний паротит Lymphogenic mumps

Сіалолітіаз Sialolithiasis

Актиномікоз привушної залози Actinomycosis of the parotid gland

195 / 200
Хворому 37-ми років після препарування зубів під металокерамічні коронки потрібно отримати відбитки. Який відбитковий матеріал треба використати? A 37-year-old patient needs to get impressions after preparing his teeth for metal-ceramic crowns. What impression material should be used?

Сіеласт Sielast

Дентол Dentol

Гіпс Gypsum

Репін Repin

Стомальгін Stomalgin

196 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на гострий, нападоподібний біль на верхній щелепі зліва, який посилюється від холодного та іррадіює у вухо. Біль триває 4 дні. Протягом року подібний біль вже виникав, до лікаря не зверталась. Об’єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування різко болісне у цій точці, перкусія чутлива. Який найбільш вірогідний діагноз? A patient in her 20s complains of a sharp, attack-like pain in the upper jaw on the left, which is aggravated by cold and radiates to the ear. The pain lasts for 4 days. During the year, similar the pain had already occurred, she did not consult a doctor. Objectively: at 26, a deep carious cavity connecting with the tooth cavity, probing is sharply painful at this point, percussion is sensitive. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

197 / 200
До ортодонта звернулася мати з дитиною 12-ти років з приводу відсутності 22. Об’єктивно: деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, відсутній 22, місце якому в зубній дузі є. На панорамній рентгенографії виявлено, що немає зачатка 22. Діагноз: первинна адентія 22. Яка конструкція рекомендована в даному випадку? A mother with a 12-year-old child consulted an orthodontist regarding the absence of 22. Objectively: no deformations of the dento-maxillary system were detected, the bite is orthognathic, 22 is absent, the place where there is in the dental arch. On panoramic radiography, it was found that there is no rudiment 22. Diagnosis: primary adentia 22. What construction is recommended in this case?

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis

Мостоподібний протез із двобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with bilateral fixation

Розпірка Spacer

Мостоподібний протез із однобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with unilateral fixation

Розсувний мостоподібний протез Sliding bridge prosthesis

198 / 200
Хвора 19-ти років скаржиться на утруднене ковтання, обмежене відкривання рота, підвищення температури тіла. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин підщелепної та позадущеле-пної ділянок зліва. Шкіра в цих ділянках не змінена, береться в складку. Ре-гіонарні лімфовузли збільшені, болісні, рухливі. Слизова в ретромолярній ділянці набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації. Тканини каптура над 38 зубом набряклі, гіперемо-вані. З-під каптура виділяється гній. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient complains of difficulty swallowing, limited opening of the mouth, increased body temperature. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the soft tissues of the submandibular and of the retroclavicular areas on the left. The skin in these areas is not changed, it is folded. The regional lymph nodes are enlarged, painful, mobile. The mucous membrane in the retromolar area is swollen, hyperemic, painful during palpation. The tissues of the hood above the 38th tooth are swollen, hyperemic . Pus is coming out from under the hood. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний перикоронарит Acute purulent pericoronaritis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий перикоронарит, виразкова форма Acute pericoronaritis, ulcerative form

Хронічний рецидивуючий перико-ронарит Chronic recurrent pericoronitis

199 / 200
Жінка 45-ти років звернулася до стоматолога зі скаргою на потрапляння їжі між зубів на нижній щелепі. В 46 на жувально-медіальній поверхні каріозна порожнина середнього розміру, на дні та стінках щільний пігментований дентин. Зондування дна і стінок порожнини безболісне. Реакція зубів на температурні подразники дещо болісна. Діагностичне препарування болісне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old woman went to the dentist with a complaint of food getting between the teeth on the lower jaw. At 46, there is a medium-sized carious cavity on the masticatory-medial surface, on the bottom and walls dense pigmented dentin. Probing the bottom and walls of the cavity is painless. The reaction of the teeth to temperature stimuli is somewhat painful. Diagnostic dissection is painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

200 / 200
Хвора 20-ти років звернулася зі скаргами на біль у 23 при вживанні кислої або солодкої їжі. Біль стихає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 23 біла пляма 2-3 мм, дно шорсткувате, фарбування метиленовим синім не зникає після змиття його водою. Який остаточний діагноз? A 20-year-old patient complained of pain at 23 when eating sour or sweet food. The pain subsides after eliminating the irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. Objectively: there is a 2-3 mm white spot on the vestibular surface of 23, the bottom is rough, methylene blue staining does not disappear after washing it with water. What is the final diagnosis?

Початковий карієс Initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Поверхневий карієс Surface caries