Крок 3 Фармація - приклади (буклет)

1 / 348
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв за безоплатними та пiльговими рецептами. Вкажiть категорiю хворих, яка отримує лiки з оплатою 50% їх вартостi:

A. Iнвалiди з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС

B. Учасники вiйни

C. Дiти-iнвалiди вiком до 16-ти рокiв

D. Дiти вiком до 3-х рокiв

E. Iнвалiди з дитинства I та II групи вiком пiсля 16-ти рокiв

2 / 348
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв на безоплатних та пiльгових умовах. Вкажiть, яка категорiя захворювань надає право на безоплатне отримання лiкiв незалежно вiд основного захворювання:

A. Ревматизм

B. Туберкульоз

C. Системний гострий вовчак

D. Хворi на СНIД та ВIЛ-iнфiкованi

E. Дитячий церебральний паралiч

3 / 348
Предметно-кiлькiсному облiку в аптеках пiдлягають комбiнованi ЛЗ. Вкажiть комбiнований ЛЗ, який НЕ ПIДЛЯГАЄ ПКО:

A. Мiстить декстропропоксифен

B. Мiстить псевдоефедрин

C. Мiстить трамадол

D. Мiстить ефедрин

E. Мiстить кодеїн

4 / 348
Тимчасова непрацездатнiсть провiзора настала через професiйне захворювання. Вкажiть розмiр допомоги з тимчасової непрацездатностi, який буде застосовуватися для розрахунку:

A. 60%

B. 80%

C. 50%

D. 70%

E. 100%

5 / 348
Рецепти, на лiкарськi засоби, виписуються з вказiвкою МНН без торгової назви. Вкажiть виключення, при якому лiкар виписує рецепт iз зазначенням торгової назви:

A. ЛЗ вiдносяться до без рецептурних

B. ЛЗ вiдносяться до обов’язкового мiнiмального перелiку лiкарських засобiв

C. ЛЗ вiдносяться до Нацiонального перелiку

D. ЛЗ вiдносяться до ПКО

E. ЛЗ вiдносяться до супутнього аптечного асортименту

6 / 348
Для зберiгання готiвки використовуються рiзнi види рахункiв у банку. Який вид банкiвського рахунку призначений для зберiгання грошових коштiв та здiйснення усiх видiв безготiвкових операцiй аптечного пiдприємства?

A. Поточний

B. Валютний

C. Картковий

D. Акредитив

E. Тимчасовий

7 / 348
Протягом дня касир аптеки здiйснює Xзвiт для перевiрки фактичної наявностi грошей в касi. Вкажiть, яку кiлькiсть разiв, протягом дня, касир має право провести денний звiт:

A. Чотири рази на день

B. Не визначенi

C. Один раз на день

D. Два рази на день

E. Три рази на день

8 / 348
Бухгалтер аптеки нарахував провiзору суму вiдпускних. Вкажiть, яка сума виплат, при розрахунку вiдпускних, не включається в сукупний дохiд працiвника:

A. Виплати допомоги з тимчасової непрацездатностi

B. Доплата за квалiфiкацiйну категорiю

C. Оплата за роботу у святковi днi

D. Матерiальна допомога

E. Премiя

9 / 348
Хворому на цукровий дiабет виписаний рецепт на лiкарський препарат для лiкування супутнього захворювання. Вкажiть розмiр вiдшкодування вартостi препарату:

A. 25%

B. 10%

C. Не пiдлягає вiдшкодуванню

D. 30%

E. 100%

10 / 348
Якi з наведених активiв вiдносяться до нематерiальних?

A. Транспортнi засоби, МШП

B. Тара, допомiжнi матерiали

C. Комп’ютери, касовi апарати

D. Будинки, споруди

E. Ноу-хау, товарнi знаки

11 / 348
У вартiсть лiкарських засобiв пiд час реалiзацiї включено ПДВ. Вкажiть, куди спрямовується позитивна рiзниця мiж вихiдним i вхiдним ПДВ:

A. Збiльшує прибуток аптеки

B. Збiльшує фонд оплати працi

C. Пiдлягає сплатi в бюджет

D. Поповнює статутний фонд

E. Зменшує витрати аптеки

12 / 348
Для розрахунку з покупцями пiд час вимкнення електроенергiї або ремонту РРО використовується розрахункова книжка. Вона має бути зареєстрована в:

A. Санiтарно-епiдемiчнiй службi України

B. Фармацевтичнiй палатi України

C. Державнiй службi України з лiкарських засобiв

D. Державнiй фiскальнiй службi України

E. Держадмiнiстрацiї територiальної одиницi

13 / 348
Тара класифiкується за рiзними ознаками. Вкажiть, як розрiзняють тару за характером використання та функцiональним призначенням:

A. Iнвентарну, фанерну, металеву

B. Одноразову, фанерну, допомiжну

C. Постiйну, пакувальну, скляну

D. Багаторазову, iнвентарну, металеву

E. Одноразову, багаторазову, iнвентарну

14 / 348
Вкажiть термiн роботи для працiвника, який надає право отримання вiдпустки:

A. Трьох мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

B. Шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

C. Дванадцяти мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

D. Восьми мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

E. Дев’яти мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi

15 / 348
Студентам заочної форми навчання закладiв III-IV рiвня акредитацiї для виконання лабораторних робiт, складання iспитiв надаються додатковi оплачуванi вiдпустки. Вкажiть їх термiн:

A. 20 календарних днiв щорiчно

B. 31 календарних днiв щорiчно

C. 14 календарних днiв щорiчно

D. 24 календарних днiв щорiчно

E. 52 календарних днiв щорiчно

16 / 348
Вкажiть, для яких працiвникiв аптек встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу:

A. Для працiвникiв зайнятих приготуванням екстемпоральних лiкiв, розфасуванням та їх контролем

B. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском лiкiв без рецептiв

C. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском ГЛ

D. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском парафармацевтичної групи товарiв

E. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих тiльки вiдпуском ВМП

17 / 348
Протаксованi рецепти реєструють у визначених документах облiку. Вкажiть цей документ:

A. Реєстр рецептiв на безоплатний та пiльговий вiдпуск

B. Журнал неправильно виписаних рецептiв

C. Журнал лабораторно-фасувальних робiт

D. Рецептурний журнал або квитанцiйна книга

E. Рахунок на оплату

18 / 348
Вкажiть документ, який являється основою для вiдпуску iндивiдуально виготовлених лiкiв з аптеки:

A. Квитанцiя

B. Сигнатура

C. Платiжне доручення

D. Копiя рецепта

E. Касовий чек

19 / 348
Фармацевт аптеки працював у святковий день i вiдпрацьований час НЕ ВХОДИВ в норму робочого часу. Вкажiть розмiр нарахування заробiтної плати:

A. На умовах, передбачених у колективному договорi

B. У подвiйному розмiрi годинної тарифної ставки

C. У розмiрi середнього одноденного заробiтку

D. 20% тарифної ставки за кожну годину роботи

E. У розмiрi середнього дводенного заробiтку

20 / 348
Вкажiть, яку матерiальну вiдповiдальнiсть несе касир аптечного пiдприємства:

A. Iндивiдуальну

B. Бригадну

C. Колективну

D. Адмiнiстративну

E. Кримiнальну

21 / 348
Угода про бригадну матерiальну вiдповiдальнiсть переоформляється у такому випадку:

A. Вибуття з колективу 50% членiв вiд початкового складу

B. Вибуття з колективу 25% членiв вiд початкового складу

C. Прийняття до колективу працiвника

D. Вибуття з колективу 30% членiв вiд початкового складу

E. Вибуття з колективу працiвника

22 / 348
Про факт закупiвлi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення свiдчать документи, у яких зазначенi: iнформацiя про постачальника, назва, серiя та кiлькiсть отриманих. Термiн зберiгання зазначених документiв становить:

A. Не менш 10 рокiв

B. Не менш 5 рокiв

C. Не менш 1 року

D. Не менш 1 мiсяця

E. Не менш 3 рокiв

23 / 348
Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання потрiбно пройти провiзору, якщо його було включено до резерву i переведено iз категорiї посад ”спецiалiсти” до категорiї ”керiвники”:

A. Тематичне удосконалення

B. Стажування

C. Курси iнформацiї

D. Передатестацiйний цикл

E. Вторинна спецiалiзацiя

24 / 348
Завiдуючому аптекою ”Пiгулка” треба пiдтвердити звання провiзора-спецiалiста вищої категорiї. Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання йому необхiдно пройти:

A. Передатестацiйний цикл

B. Курси iнформацiї

C. Стажування

D. Тематичне удосконалення

E. Спецiалiзацiю

25 / 348
Мiж завiдувачем аптекою i його пiдлеглою виник трудовий спiр. Вкажiть, до якого органу, згiдно чинного законодавства, можуть звернутися учасники трудового спору для його вирiшення:

A. Органи внутрiшнiх справ

B. Профспiлковий комiтет

C. Прокуратура

D. Мiсцева державна адмiнiстрацiя

E. Народний суд

26 / 348
Спiвробiтник аптеки ”Леге артiс” подав заяву в комiсiю з трудових спорiв. Вкажiть, в який термiн комiсiя повинна розглянути дану заяву:

A. У триденний термiн з дня подання заяви

B. У двадцятиденний термiн з дня подання заяви

C. У п’ятиденний термiн з дня подання заяви

D. Не пiзнiше одного мiсяця з дня подання заяви

E. Не пiзнiше десяти днiв з дня подання заяви

27 / 348
З метою бiльшого охоплення рiзних ринкiв фармацевтична фiрма ”Ньюфарм” частину своєї продукцiї реалiзовує через фiрмовi аптеки, другу частину - через дистриб’юторiв i третю - через аптеки iнших власникiв. Якi маркетинговi системи розподiлу використовує дана фiрма?

A. Багатоканальнi маркетинговi системи

B. Керованi маркетинговi системи

C. Корпоративнi маркетинговi системи

D. Горизонтальнi маркетинговi системи

E. Договiрнi маркетинговi системи

28 / 348
Закордонна фармацевтична фiрма прагне запропонувати ринковi найкращий товар за високою цiною, яка повинна покрити витрати на науково-дослiдницьку роботу i виробництво високоякiсної продукцiї. Незважаючи на високу цiну, товар знаходить своїх покупцiв. Якi цiлi ставить фiрма?

A. Завоювання лiдерства з якостi продукцiї

B. Забезпечення виживання фiрми

C. Збереження iснуючого положення

D. Збiльшення асортименту фiрми

E. Збiльшення частки ринку

29 / 348
Пiдприємство-виробник планує продавати новий лiкарський засiб через оптовi фармацевтичнi фiрми. Який вид каналу розподiлу планується використати?

A. Трьохрiвневий

B. Дворiвневий

C. Прямого маркетингу

D. Однорiвневий

E. Змiшаного типу

30 / 348
На нещодавно вiдкритому фармацевтичному пiдприємствi створена служба охорони працi. Її функцiї може виконувати група спецiалiстiв (один спецiалiст) в порядку сумiсництва, якщо на пiдприємствi працює:

A. Менше 30 чоловiк

B. Менше 100 чоловiк

C. Менше 50 чоловiк

D. Менше 20 чоловiк

E. Менше 60 чоловiк

31 / 348
На фармацевтичному пiдприємствi у спiвробiтника виявлено недостатнiй рiвень знань з питань охорони працi. У який термiн вiн повинен пройти повторне навчання i перевiрку знань?

A. 1 мiсяць

B. 2 тижнi

C. У будь-який термiн

D. 10 днiв

E. 1 рiк

32 / 348
Працiвник втратив працездатнiсть у зв’язку з нещасним випадком на виробництвi. Вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров’я здiйснюється за рахунок:

A. Державного бюджету

B. Мiсцевого бюджету

C. Додаткових джерел фiнансування

D. Фонду соцiального страхування України

E. Державних та мiсцевих бюджетiв

33 / 348
Проведення аудиторської перевiрки фармацевтичної фiрми замовлено аудитору. Що є пiдставою для його проведення?

A. Лист-зобов’язання

B. Договiр мiж аудитором та фармацевтичною фiрмою

C. Письмове звернення замовника до аудитора

D. Усне звернення замовника до аудитора

E. Протокол про намiр провести аудиторську перевiрку

34 / 348
У випадку сумнiвiв щодо якостi лiкарського засобу уповноважена особа аптечного складу з вхiдного контролю якостi лiкiв:

A. Направляє зразки лiкарського засобу у територiальну iнспекцiю з контролю якостi для проведення лабораторних дослiджень

B. Повертає лiкарський засiб фармацевтичнiй фiрмi - постачальнику

C. Дає згоду на реалiзацiю лiкарського засобу з попередженням про сумнiви щодо його якостi кiнцевому споживачу

D. Знищує лiкарський засiб, обов’язково склавши акт знищення

E. Направляє зразки лiкарського засобу у вiддiл контролю якостi фiрми - виробника для проведення лабораторних дослiджень

35 / 348
Завiдуючий аптекою ”Belladonna” здiйснює регулярний контроль за дотриманням нормативно-правових документiв. Вкажiть, який вид контролю здiйснюється:

A. Попереднiй

B. Пiдсумковий

C. Поточний

D. Суцiльний

E. Вибiрковий

36 / 348
Завiдуючий аптекою планує залучити до понаднормової роботи завiдуючу вiддiлом запасiв, яка має дитину-iнвалiда. Вкажiть, в якому випадку, згiдно чинного законодавства, це можливо:

A. Час понаднормової роботи складає не бiльш п’яти годин

B. При досягненнi згоди мiж завiдуючим аптекою i завiдуючою вiддiлом запасiв

C. Час понаднормової роботи складає не бiльш двох годин

D. Час понаднормової роботи складає не бiльш чотирьох годин

E. Час понаднормової роботи складає не бiльш однiєї години

37 / 348
На фармацевтичному пiдприємствi заробiтна плата виплачується працiвникам у термiни, установленi колективним договором два рази на мiсяць. Промiжок часу мiж виплатами не повинен перевищувати:

A. 21 календарного дня

B. 30 календарних днiв

C. 10 календарних днiв

D. 25 календарних днiв

E. 16 календарних днiв

38 / 348
День виплати працiвникам аптечного закладу заробiтної плати збiгається з вихiдним днем. У цьому випадку заробiтна плата виплачується:

A. Напередоднi

B. Не виплачується

C. Пiд час щорiчної вiдпустки

D. При звiльненнi

E. У наступному мiсяцi

39 / 348
Працiвник аптечного закладу звiльняється у зв’язку з переходом на iншу роботу. Йому письмово повiдомлено про розмiр нарахованої суми, яка належна йому при звiльненнi. Який строк виплати зазначеної суми?

A. У кiнцi мiсяця

B. В день звiльнення

C. На початок мiсяця

D. За наявностi коштiв фонду оплати працi

E. Напередоднi звiльнення

40 / 348
Примiщення аптечних закладiв пiдлягають вологому прибиранню iз застосуванням мийних та дезiнфiкуючих засобiв. Як часто повинен проводитися в аптецi санiтарний день?

A. 1 раз у 3 днi

B. 1 раз у 10 днiв

C. 1 раз на мiсяць

D. 1 раз на тиждень

E. 1 раз у 5 днiв

41 / 348
В аптеку надiйшов безоплатний рецепт на етиловий спирт хворому на цукровий дiабет. Яку кiлькiсть спирту (грам) на мiсяць може вiдпустити провiзор такому хворому безоплатно?

A. 50

B. 150

C. 100

D. 200

E. Не нормується

42 / 348
Наркотичнi (психотропнi) комбiнованi лiкарськi засоби, якi пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку, виписуються на рецептурних бланках форми:

A. Ф-5

B. Ф-3

C. Ф-4

D. Ф-1

E. Ф-2

43 / 348
Аптека готових лiкарських засобiв здiйснює фармацевтичну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на:

A. Оптову торгiвлю лiкарськими засобами

B. Експорт лiкарських засобiв

C. Роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами

D. Iмпорт лiкарських засобiв

E. Виробництво лiкарських засобiв

44 / 348
Зберiгання рiзних категорiй товарiв i продукцiї у складських примiщеннях аптеки за лiцензiйними вимогами має бути:

A. В окремих коробках

B. Контейнерним

C. У запакованiй тарi

D. Упорядкованим

E. Стелажним

45 / 348
Кредити, якi отримує аптека на термiн понад три роки, вiдносяться до:

A. Короткострокових

B. Довгострокових

C. Гарантованих

D. Перманентних

E. Середньострокових

46 / 348
В обiг аптеки введено новий лiкарський засiб. При пiдведеннi пiдсумкiв його реалiзацiї i плануваннi на перспективу необхiдно орiєнтуватися на:

A. Попит, що формується

B. Фiнансовi можливостi аптеки

C. Iнформацiйну рекламу для вiдвiдувачiв

D. Розширення iнформацiї для спецiалiстiв

E. Незадоволений попит

47 / 348
Яким нормативним документом затверджено положення про Державний реєстр лiкарських засобiв?

A. Наказ МОЗ України № 241 вiд 14.01.2002 р.

B. Постанова КМУ № 411 вiд 31.03.2004 р.

C. Наказ МОЗ України № 769 вiд 13.09.2010р.

D. Указ Президента України вiд 07.05.2003 р.

E. Постанова КМУ № 271 вiд 04.06.2003 р.

48 / 348
До якого стандарту фармацевтичного управлiння вiдносять сукупнiсть правил i вимог до дiяльностi аптечних фахiвцiв щодо змiцнення здоров’я та профiлактики захворювань серед населення, вiдпуску хворим i використання ними рецептурних препаратiв i самолiкування, а також рекомендацiй щодо впливу на прописування i застосування лiкiв?

A. Належна практика зберiгання ( GSP )

B. Належна фармацевтична практика ( GPP )

C. Належна виробнича практика ( GMP )

D. Належна публiкацiйна практика ( GPP )

E. Належна лабораторна практика ( GLP )

49 / 348
Мiська лiкарня перерахувала аптецi через банк аванс в розмiрi 300 тис. грн. Аптека вiдпустила мiськiй лiкарнi товар на 250 тис. грн. Назвiть вид заборгованостi аптеки:

A. Кредиторська

B. Дебiторська

C. Банкiвська

D. Пiдзвiтна

E. Розрахункова

50 / 348
Лiкарськi засоби, в яких термiн придатностi закiнчився, в аптечнiй органiзацiї зберiгають:

A. На полицях з рештою ЛЗ

B. В асистентськiй

C. В шафi для зберiгання дезiнфiкуючих засобiв

D. В зонi карантину

E. В матерiальнiй кiмнатi

51 / 348
Банк надає аптецi грошовi кошти у тимчасове користування на певний перiод i пiд вiдсоток. Це:

A. Факторинг

B. Акцепт

C. Вексель

D. Кредит

E. Лiзинг

52 / 348
До зовнiшнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного пiдроздiлу вiдносять:

A. Логотип фiрми

B. Назву аптеки

C. Зелений хрест

D. Жовтий хрест

E. Червоний хрест

53 / 348
Провiзори i фармацевти повиннi проходити курси пiдвищення квалiфiкацiї один раз на:

A. П’ять рокiв

B. Шiсть рокiв

C. П’ятнадцять рокiв

D. Десять рокiв

E. Сiм рокiв

54 / 348
Поставлено завдання з’ясувати економiчну i фiнансову спроможнiсть аптеки на перспективу. Для його виконання необхiдно провести порiвняльний аналiз її дiяльностi за сукупним показником:

A. Наявної номенклатури товарiв

B. Товарних запасiв

C. Рентабельностi

D. Кiлькостi вiдвiдувачiв

E. Чисельностi штатного розкладу

55 / 348
Аптечна мережа формує номенклатурний перелiк лiкарських засобiв залежно вiд потреб ринку, свого фiнансового стану та стратегiчних цiлей, використовуючи:

A. Конкурентну полiтику

B. Збутову полiтику

C. Асортиментну полiтику

D. Торгову полiтику

E. Товарну полiтику

56 / 348
Сфера обмiну, що характеризується системою економiчних вiдносин мiж виробниками та споживачами лiкарських засобiв, має назву:

A. Товар

B. Маркетинг

C. Ринок

D. Ємнiсть

E. Кон’юнктур

57 / 348
Спiльна дiяльнiсть суб’єктiв господарювання України й iноземних суб’єктiв господарювання, називається:

A. Геополiтичною

B. Соцiально-економiчною

C. Зовнiшньоекономiчною

D. Аграрно-полiтичною

E. Благодiйною

58 / 348
Мiжнароднi правила тлумачення торгових термiнiв ”Iнкотермс” застосовуються для:

A. Морських контрактiв

B. Мiжмiських договорiв поставки

C. Мiсцевих договорiв поставки

D. Зовнiшньоекономiчних контрактiв

E. Регiональних контрактiв

59 / 348
У бухгалтерському облiку користувачiв облiкової iнформацiї пiдроздiляють на зовнiшнiх та внутрiшнiх. Серед перелiчених користувачiв зазначте внутрiшнiх:

A. Органи державного контролю

B. Управлiнський персонал

C. Громадськi органiзацiї

D. Партнери по ринку

E. Iснуючi та потенцiйнi iнвестори

60 / 348
Медичне страхування є одним з видiв страхової дiяльностi. Вкажiть серед наведеного об’єкт медичного страхування:

A. Контролюючi органи

B. Страхувальники

C. Аптечнi заклади

D. Страховики

E. Здоров’я

61 / 348
Фармацевтична iнформацiя - це необхiднi для належного здiйснення фармацевтичної дiяльностi вiдомостi. На якi два види подiляється фармацевтична iнформацiя?

A. Медична та фармацевтична

B. Планова та довiдкова

C. Наукова та практична

D. Первинна та вторинна

E. Офiцiйна та неофiцiйна

62 / 348
Дотримання аптечними закладами Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi перiодично перевiряється Держлiкслужбою України. Якi види перевiрок Ви знаєте?

A. Плановi та позаплановi

B. Одноразовi та багаторазовi

C. Аптеки перевiрцi не пiдлягають

D. Раптовi та передбачуванi

E. Щорiчнi та щоквартальнi

63 / 348
У практичнiй фармацiї використовують рiзнi види назв лiкарських засобiв. Яку назву має лiкарська речовина, що рекомендована ВООЗ та прийнята до використання у всьому свiтi?

A. Комерцiйна назва

B. Торгова назва

C. Оригiнальна назва

D. Мiжнародна непатентована назва

E. Хiмiчна назва

64 / 348
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу є характерним високi стабiльнi прибутки та низькi витрати на просування?

A. Спаду

B. Виведення на ринок

C. Зрiлостi

D. Проштовхування

E. Зростання

65 / 348
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу є характерним високi витрати на формування попиту та просування на ринку:

A. Виведення на ринок

B. Проштовхування

C. Зростання

D. Зрiлостi

E. Спаду

66 / 348
В аптечних закладах встановлюється певна тривалiсть робочого часу. Для працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами працi, вона становить:

A. 40 годин на тиждень

B. 24 години на тиждень

C. 20 годин на тиждень

D. 10 годин на тиждень

E. 36 годин на тиждень

67 / 348
На деяких пiдприємствах передбачена робота в нiчний час. Нiчним вважається час:

A. З 22 години до 6 години

B. З 19 години до 7 години

C. З 18 години до 9 години

D. З 20 години до 8 години

E. Не нормується

68 / 348
На пiдставi медичного висновку жiнкам надаються вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю i пологами. Яка тривалiсть такої вiдпустки?

A. 90 календарних днiв

B. Не нормується

C. 59 календарних днiв

D. 365 календарних днiв

E. 126 календарних днiв

69 / 348
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Як називається чинник, що являє собою будьякий спосiб перетворення вхiдних матерiалiв у кiнцевий продукт або послугу?

A. Структура

B. Технологiя

C. Цiлi

D. Завдання

E. Люди

70 / 348
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Роль якого чинника визначається здiбностями, квалiфiкацiєю, обдарованiстю, освiтою, потребами, ставленням до працi, життєвими цiнностями:

A. Цiлi

B. Завдання

C. Технологiя

D. Люди

E. Структура

71 / 348
Фармацевтичний ринок виконує певнi функцiї. Яка з них полягає у об’єктивному iнформуваннi про асортимент i якiсть тих лiкарських засобiв, якi поставляються на ринок?

A. Iнформацiйна

B. Посередницька

C. Регулювальна

D. Стимулювальна

E. -

72 / 348
Асортимент аптечних закладiв характеризується певними показниками. Рiзноманiтнiсть варiантiв однiєї товарної одиницi або однiєї асортиментної групи - це:

A. Глибина асортименту

B. Ступiнь оновлення

C. Глибина попиту

D. Стратегiя розширення

E. Структура асортименту

73 / 348
Вiддiл маркетингу проводить аналiз ринку за типом клiєнтiв. Вкажiть для якого ринку характернi окремi особи чи сiм’ї, що купують лiкарськi засоби для задоволення особистих потреб:

A. Ринок виробникiв

B. Ринок державних установ

C. Споживчий ринок

D. Ринок посередникiв

E. Ринок органiзацiй-споживачiв

74 / 348
Однiєю iз функцiй ”паблiк рилейшнз” є повiдомлення про дiяльнiсть фармацевтичного пiдприємства, його можливостi, лiкарськi засоби. Ця функцiя має назву:

A. Контролююча

B. Бар’єрна

C. Нагадувальна

D. Престижна

E. Iнформацiйна

75 / 348
Якщо при iнвентаризацiї наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв виявлена їх нестача понад встановленi норми, керiвництво аптеки зобов’язане подати iнформацiю територiальному органу МВС протягом:

A. Iнформацiя не надається

B. Трьох календарних днiв

C. Одного календарного дня

D. Термiн подачi iнформацiї не встановлено

E. Десяти календарних днiв

76 / 348
Лiкарськi засоби можуть вiдпускатися безкоштовно та пiльгово за певним перелiком груп населення та категорiй захворювання. Який строк дiї безоплатних та пiльгових рецептiв?

A. 1 мiсяць

B. 2 мiсяцi

C. 1 рiк

D. 6 мiсяцiв

E. 5 рокiв

77 / 348
Пiльговим категорiям пацiєнтiв, якi проводять iн’єкцiї поза межами лiкувально-профiлактичних закладiв, дозволяється виписувати безоплатно етиловий спирт. Вкажiть кiлькiсть, що дозволена до вiдпуску на один мiсяць:

A. 50 г

B. 500 г

C. 100 г

D. Кiлькiсть не обмежується

E. 200 г

78 / 348
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб за рецептом Ф-3 за повну вартiсть. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi?

A. 2 роки, не враховуючи поточного

B. 5 рокiв, не враховуючи поточного

C. Рецепт повертається хворому

D. 1 мiсяць, не враховуючи поточного

E. 3 роки, не враховуючи поточного

79 / 348
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб в сумiшi з iншими лiками за рецептом Ф-1. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi?

A. 1 мiсяць, не враховуючи поточного

B. Рецепт повертається хворому

C. 3 роки, не враховуючи поточного

D. 2 роки, не враховуючи поточного

E. 1 рiк, не враховуючи поточного

80 / 348
На лiкарський засiб N видано розпорядження про встановлення тимчасової заборони. Це розпорядження приймається строком не бiльше як:

A. 45 днiв

B. 30 днiв

C. 60 днiв

D. 90 днiв

E. 15 днiв

81 / 348
Загальнi правила виписування рецептiв амбулаторним хворим регламентуються МОЗ України. На якiй формi рецептурного бланку виписуються психотропнi речовини у чистому виглядi за повну вартiсть?

A. Вiдпускається без рецепта

B. Форма №3 та форма №1

C. Форма №1 у двох екземплярах

D. Форма №1

E. Форма №3

82 / 348
Лiцензiйнi умови мiстять вимоги до аптечних закладiв. Вкажiть, якою повинна бути мiнiмальна загальна площа примiщень для зберiгання лiкарських засобiв в аптецi:

A. Не менше 15 кв.м

B. Не бiльше 20 кв.м

C. Не менше 10 кв.м

D. Не менше 20 кв.м

E. Не бiльше 15 кв.м

83 / 348
Для укрiплення матерiально-технiчної бази завiдувач аптеки вирiшив придбати нове комп’ютерне обладнання. Вкажiть, за якою вартiстю його буде зараховано на баланс аптеки:

A. Первiсна

B. Амортизацiйна

C. Лiквiдацiйна

D. Переоцiнена

E. Вторинна

84 / 348
Завiдувач аптеки, використовуючи данi економiчного аналiзу торговельних накладень i витрат, розрахував обсяг реалiзацiї (товарообiг), при якому отриманий дохiд вiд реалiзацiї дорiвнюватиме витратам аптеки. Такий обсяг реалiзацiї називається:

A. Рiвнем рiвноваги

B. Продуктивнiстю

C. Балансом

D. Ефективнiстю

E. Точкою беззбитковостi

85 / 348
Провiзор аптеки отримав завдання розмiстити новий антацидний безрецептурний лiкарський засiб у залi обслуговування, оскiльки стартувала реклама по радiо. Де буде його розмiщено?

A. У прикасовiй зонi

B. Бiля входу в аптеку

C. В матерiальнiй

D. В закритiй шафi

E. На нижнiй полицi

86 / 348
У зв’язку iз введенням в аптечний асортимент нових форм вiдомого анальгетика провiзор має забезпечити викладку у залi обслуговування. Де буде виставлено даний препарат?

A. На полицi на рiвнi очей

B. В закритiй шафi

C. Бiля входу в аптеку

D. В матерiальнiй

E. На нижнiй полицi

87 / 348
В аптецi ”АА” наявнi лiкарськi засоби 10 фармакотерапевтичних груп, а також вироби медичного призначення, лiкувальна косметика тощо. Який показник аптечного асортименту охарактеризовано вище?

A. Гармонiйнiсть

B. Ширина

C. Висота

D. Стiйкiсть

E. Новизна

88 / 348
Фармацевт отримав рецепт на приготування суспензiї з гiдрофiльною ненабухаючою речовиною. Оберiть речовину, що має вказанi властивостi:

A. Теальбiн

B. Ментол

C. Фенiлсалiцилат

D. Натрiю бромiд

E. Магнiю оксид

89 / 348
Порошки упаковують в пергаментнi капсули, якщо вони мiстять речовини:

A. Легко окислюються

B. Вивiтрюються (втрачають кристалiзацiйну воду)

C. Леткi i пахучi

D. Сильнодiючi та отруйнi

E. Гiгроскопiчнi

90 / 348
Тип емульсiї обумовлює, головним чином:

A. Маса води очищеної

B. Природа лiкарських речовин, що вводяться

C. Маса олiї

D. Розмiр частинок дисперсної фази

E. Природа i властивостi емульгатора

91 / 348
Рiдини, що мiстять етанол, додають до мiкстури:

A. Пiсля розчинення отруйних i наркотичних речовин (до концентратiв)

B. В порядку виписування у прописi рецепта

C. Першими

D. Останнiми в порядку зменшення концентрацiї етанолу

E. Останнiми в порядку збiльшення концентрацiї етанолу

92 / 348
Вода ароматна, виписана в прописi рецепта в якостi дисперсiйного середовища, при виготовленнi мiкстур додається:

A. Пiсля розчинення твердих лiкарських речовин

B. В останню чергу, тому що мiстить олiю

C. До додавання рiдин, що мiстять етанол

D. Пiсля концентрованих розчинiв

E. В першу чергу

93 / 348
Концентрацiя i об’єм (маса) iзотонуючих, стабiлiзуючих добавок та iнших допомiжних речовин в ППК:

A. Не вказується

B. Вказується при перевищеннi ними норми допустимого вiдхилення

C. Вказується

D. Зазначається лише в разi виготовлення стерильних розчинiв

E. Тiльки при виготовленнi препаратiв для новонароджених

94 / 348
Вкажiть антибiотик, при виготовленнi очних крапель якого використовують стерилiзацiю текучою парою при 100oC 30 хвилин:

A. Бiомiцин

B. Стрептомiцину сульфат

C. Еритромiцин

D. Бензилпенiцилiн натрiю

E. Левомiцетин

95 / 348
Фармацевт готує олiйну емульсiю. Для введення до складу емульсiї ментолу вiн:

A. Розтирає ментол в ступцi спочатку з емульгатором, а потiм з частиною води, призначеної для розведення первинної емульсiї

B. Розчиняє ментол в готовiй емульсiї в останню чергу, як летку речовину

C. Розчиняє ментол у олiї, призначенiй для приготування первинної емульсiї

D. Подрiбнює ментол в ступцi з кiлькома краплинами спирту, а потiм змiшує з первинною емульсiєю

E. При нагрiваннi на водянiй банi до 40o розчиняє ментол у водi, призначенiй для приготування первинної емульсiї

96 / 348
Фармацевт для приготування 250 мл вiдвару використав 15,0 подрiбненої ЛРС, яку залив 500 мл води i кип’ятив до одержання 250 мл водного витягу. Оберiть ЛРС, для якої характерна зазначена технологiя:

A. Трава баранця

B. Квiтки оману

C. Плоди шипшини

D. Корiнь вовчуга польового

E. Квiти ромашки

97 / 348
До аптеки звернувся хворий з рецептом на приготування емульсiї олiї соняшникової, до складу якої входить олiя кропу. Вкажiть оптимальний спосiб введення рiдини до складу емульсiї:

A. Диспергують з додаванням готової емульсiї

B. Розчиняють в олiї соняшниковiй

C. Розчиняють у частинi води, призначеної для розведення первинної емульсiї

D. Змiшують з олiєю соняшниковою

E. Диспергують з додаванням спирту етилового, стабiлiзатора та готової емульсiї

98 / 348
Хворий звернувся в аптеку для виготовлення мiкстури, що мiстить глюкозу. Але лiкарська форма не була вчасно отримана хворим. Який термiн зберiгання даних лiкiв в аптецi?

A. 10 дiб

B. 2 доби

C. 1 доба

D. 3 доби

E. 1 мiсяць

99 / 348
Фармацевт готує розчин для зовнiшнього застосування, використовуючи воду очищену, яка не мiстить вiдновлюючих речовин. З якою речовиною фармацевт готує розчин?

A. Калiю перманганат

B. Ртутi дихлорид

C. Фурацилiн

D. Мiдi сульфат

E. Кислота борна

100 / 348
В рецептурно-виробничий вiддiл аптеки звернувся пацiєнт з рецептом для приготування емульсiйного лiнiменту. Для стабiлiзацiї амiачного лiнiменту застосовують:

A. Аеросил

B. Желатозу

C. Твiн-80

D. Ефiри целюлози

E. Олеїнову кислоту

101 / 348
Виробництво таблеток включає рiзнi технологiчнi стадiї. Якi операцiї включає стадiя вологого гранулювання?

A. Змiшування порошкiв, зволоження, гранулювання вологої маси, обробка сухих гранул

B. Змiшування порошкiв, гранулювання вологої маси

C. Зволоження порошкiв, гранулювання вологої маси, опудрювання

D. Зволоження порошкiв, гранулювання вологої маси, стандартизацiя

E. Змiшування порошкiв, зволоження, стандартизацiя

102 / 348
Для приготування 200 мл настою з коренiв алтеї, необхiдно взяти коренiв алтеї та води очищеної у спiввiдношеннi:

A. Алтеї коренiв 20,0, води очищеної 200,0 мл

B. Алтеї коренiв 10,0, води очищеної 200,0 мл

C. Алтеї коренiв 13,0, води очищеної 260,0 мл

D. Алтеї коренiв 2,0, води очищеної 200,0 мл

E. Алтеї коренiв 5,0, води очищеної 200,0 мл

103 / 348
Назвати речовину, яка утворює плiвкове покриття таблеток, розчинне лише в кишковому соцi:

A. Ацетiлфталiлцелюлоза

B. Параамiнобензоати цукрiв

C. Диетиламiнометилцелюлоза

D. Натрiй-карбоксiметилцелюлоза

E. Бензиламiноцелюлоза

104 / 348
При виготовленнi гомеопатичних лiкарських засобiв число ступенiв потенцiювання визначає мiру розведення ”D3”, ”3DH” або ”3Х” та означає:

A. Потенцiювання виготовляють вiдповiдно до специфiчних процедур

B. Три тисячних ступеня потенцiювання

C. Три десятитисячних ступеня потенцiювання

D. Три десяткових ступеня потенцiювання

E. Три сотенних ступеня потенцiювання

105 / 348
Виробництво стерильних лiкарських засобiв проводять у примiщеннях:

A. Для готової продукцiї

B. З класом чистоти В

C. З класом чистоти D

D. З класом чистоти С

E. Для персоналу

106 / 348
Термiн зберiгання води очищеної має бути не бiльше:

A. 10 дiб

B. Тижня

C. 5 дiб

D. 1 доби

E. 3 дiб

107 / 348
Форма засобу лiкувальної косметики ”шампунь” являє собою таку дисперсну систему:

A. Суспензiя

B. Пiна

C. Емульсiя

D. Комбiнована

E. Розчин

108 / 348
Стерилiзацiя допомiжних матерiалiв вiдбувається методом автоклавування при температурi 120oC протягом:

A. 2 год.

B. 15 хв.

C. 30 хв.

D. 45 хв.

E. 1 год.

109 / 348
Дослiдження бiоеквiвалентностi проводять на добровольцях, якi:

A. Оцiнюються як здоровi

B. Мають шкiдливi звички

C. Приймають будь-якi лiки

D. Працюють у шкiдливих умовах виробництва

E. Мають необхiдне захворювання

110 / 348
У гомеопатичнiй аптецi для виготовлення рiдкої лiкарської форми за децимальною шкалою взято 1,0 г матричної настойки та 9,0 г води очищеної. Одержана потенцiя гомеопатичного препарату становить:

A. К 1

B. С 1

C. LM 1

D. D 1

E. M 1

111 / 348
Лiки нового типу характеризуються пролонгованою дiєю, контрольованим вивiльненням дiючих речовин та їх цiльовим транспортом до мiшенi. Виберiть лiкарськi форми нового поколiння - системи доставки лiкарського засобу:

A. Мазi, гелi

B. Розчини високо-молекулярних речовин

C. Трансдермальнi терапевтичнi системи

D. Порошки

E. Пластирi

112 / 348
Протаргол мiстить 8% окису срiбла. У водi вiн утворює колоїднi розчини. При виготовленнi розчину протарголу необхiдно:

A. Розчиняти протаргол при нагрiваннi

B. Розтирати протаргол з водою до розчинення

C. Розчиняти протаргол при iнтенсивному перемiшуваннi

D. Розчиняти протаргол у гарячiй водi

E. Висипати протаргол на поверхню води та залишати до повного розчинення

113 / 348
Порошки - це тверда лiкарська форма для внутрiшнього та зовнiшнього застосування, що мiстить одно або декiлька твердих часток рiзного ступеня дисперсностi. При виготовленнi порошкової маси необхiдно, в першу чергу, подрiбнювати:

A. Барвнi речовини

B. Важкоподрiбнюванi речовини

C. Леткi i пахучi речовини

D. Отруйнi речовини

E. Виписанi в маленькiй кiлькостi

114 / 348
Бiологiчна доступнiсть лiкарських препаратiв визначається методом:

A. Фармакокiнетичним

B. Об’ємним

C. Титрометричним

D. Фотометричним

E. Фармакопейним

115 / 348
Якщо в рецептi лiкар прописав розчин перекису водню, не вказавши його концентрацiї, то слiд вiдпустити:

A. 10% розчин

B. 1% розчин

C. 3% розчин

D. 5% розчин

E. 4% розчин

116 / 348
Якщо в рецептi лiкар прописав розчин амiаку, не вказавши його концентрацiї, то завжди мається на увазi фармакопейний препарат, що мiстить:

A. 5% амiаку

B. 4% амiаку

C. 1% амiаку

D. -

E. 10% амiаку

117 / 348
Технологiя у виробництвi твердих лiкарських форм з хiмiчно несумiсними iнгредiєнтами, це є:

A. Сухе напресування

B. Метод конденсацiї

C. Повний хiмiчний синтез

D. Рекуперацiя екстрагентiв з вiдпрацьованої сировини

E. Напiвсинтетичний метод за допомогою ферментизацiї

118 / 348
Згiдно ДФУ стерильнi лiкарськi засоби, якi призначенi для введення в органiзм людини чи тварини шляхом iн’єкцiй, iнфузiй або iмплантацiй, мають назву:

A. Парентеральнi

B. Ректальнi

C. Вагiнальнi

D. Оральнi

E. Сублiнгвальнi

119 / 348
Згiдно ДФУ лiкарськi форми, якi складаються з великого об’єму газу, диспергованого у рiдинi, мають назву:

A. Тампони

B. Суспензiя

C. Емульсiя

D. Капсули

E. Пiна

120 / 348
Екстемпорально приготованi мазi зберiгають при належному температурному режимi:

A. Не бiльше 2 дiб

B. Протягом року

C. Протягом мiсяця

D. Не бiльше 10 дiб

E. Протягом тижня

121 / 348
Мазi густої консистенцiї iз вмiстом порошкоподiбнихречовин понад 25% мають назву:

A. Креми

B. Пасти

C. Мазi-сплави

D. Лiнiменти

E. Гелi

122 / 348
Значну охолоджуючу дiю на запалену шкiру виявляють:

A. Гiдрофобнi мазi

B. Кольдкреми

C. Захиснi креми

D. Емульсiйнi мазi

E. Лiнiменти

123 / 348
Глiцерин до складу гiдрофiльних основ вводять з метою:

A. Надання охолоджуючої дiї

B. Забезпечення мiкробiологiчної чистоти

C. Зменшення висихання

D. Збiльшення в’язкостi

E. Забезпечення високої стабiльностi

124 / 348
Визначення за ДФУ ”твердi однодозовi лiкарськi засоби, якi можуть бути рiзної форми, звичайно яйцеподiбної, за об’ємом i консистенцiєю мають вiдповiдати вагiнальному застосуванню” вiдноситься до вагiнальних:

A. Тампонiв

B. Капсул

C. Супозиторiїв

D. Пiн

E. Таблеток

125 / 348
Дозована м’яка лiкарська форма для зовнiшнього застосування у виглядi пластирiв та плiвок має назву:

A. Трансдермальна терапевтична система

B. Таблетки пероральнi

C. Лiкарська терапевтична система

D. Медичний пластир

E. Система цiлеспрямованої доставки лiкарських речовин

126 / 348
Згiдно з ДФУ твердi лiкарськi засоби з твердою або м’якою оболонкою рiзної форми i мiсткостi мають назву:

A. Капсули

B. Порошки

C. Драже

D. Таблетки

E. Гранули

127 / 348
У рецептi на гомеопатичнi лiкарськi засоби назву лiкарського засобу вказують:

A. Латинською мовою в родовому вiдмiнку

B. Латинською мовою iз можливим скороченням назви лiкарської субстанцiї

C. Латинською мовою в називному вiдмiнку

D. Залежно вiд походження лiкарської субстанцiї

E. Залежно вiд виду лiкарської форми, яка зазначена лiкарем

128 / 348
Допомiжною речовиною, яка у складi лiкарського косметичного засобу одночасно може виконувати функцiї розчинника й консерванта, є:

A. Метилпарабен

B. Глiцерин

C. Спирт етиловий

D. Вода очищена

E. Масло вазелiнове

129 / 348
Випробування на розпадання таблеток i капсул проводять при температурi:

A. 0 C

B. 98 C

C. 60 C

D. 37 C

E. 25 C

130 / 348
Загальновживаною абревiатурою належної практики, яка вiдбиває вимоги до промислового виробництва лiкарських засобiв, є:

A. GDP

B. GMP

C. GPP

D. GCP

E. GLP

131 / 348
Оберiть метод, за допомогою якого пiд час заводського виробництва парентеральних лiкарських засобiв видаляють пiрогеннi речовини:

A. Фiльтрування

B. Вiдстоювання

C. Ультрафiльтрування

D. Центрифугування

E. Термiчна обробка при 120oC

132 / 348
При приготуваннi розчину фурацилiну для обробки ран необхiдно використовувати iзотонiчний розчин:

A. Глюкози

B. Новокаїну

C. Натрiю сульфату

D. Натрiю хлориду

E. Кислоти борної

133 / 348
Фармацевтичне пiдприємство випускає сиропи. Вкажiть речовини, що забезпечують мiкробну стабiльнiсть даної лiкарської форми:

A. Пектиновi речовини

B. Загусники

C. Емульгатори

D. Консерванти

E. Солюбiлiзатори

134 / 348
Який з наведених екстрагентiв володiє низкою переваг, до яких входить доступнiсть за вартiстю?

A. Вода

B. Спирт етиловий

C. Етиловий еcтер

D. Хлористий метилен

E. Спирт метиловий

135 / 348
Номенклатура спиртових розчинiв промислового виробництва включає наступнi препарати:

A. Розчин дiамантового зеленого, метиленового синього, гiдрокортизону

B. Розчин йоду, камфори, дiамантового зеленого, пiлокарпiну

C. Розчин йоду, камфори, дiамантового зеленого, метиленового синього, кислоти мурашиної, борної, салiцилової

D. Розчин камфори, дiамантового зеленого, метиленового синього, кислоти мурашиної, сiрчаної

E. Розчин кислоти мурашиної, борної, салiцилової, янтарної, соляної

136 / 348
Як називається тверда лiкарська форма, що мiстить одну дозу одної або бiльше дiючих речовин в ароматизованiй, пiдсолодженiй основi, яку необхiдно розсмоктувати для переважно мiсцевої дiї в порожнинi рота i горлi?

A. Льодяники

B. Гумки жувальнi

C. Драже

D. Ламелi

E. Спансули

137 / 348
Органи i тканини тваринного походження є важливим джерелом сировини для виробництва ферментiв. Оберiть з нижче перерахованих фермент, що одержують з слизової оболонки шлунку свиней:

A. Хiмотрипсин

B. Пепсин

C. Панкреатин

D. Пантрипiн

E. Ронiдаза

138 / 348
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнi та дифiльнi. Виберiть визначення термiну ”лiпофiльнiсть”:

A. Здатнiсть змiшуватись з жирами або розчинятися в них i не змiшуватися з водою

B. Здатнiсть набухати у водi з подальшим розчиненням

C. Здатнiсть не змiшуватись з жирами i з водою та не розчинятися в них

D. Здатнiсть змiшуватися з водою або розчинятися в нiй

E. Здатнiсть змiшуватись i з жирами i з водою або розчинятися в них

139 / 348
Пiд час промислового виробництва ректальних лiкарських форм - суппозиторiїв, використовують рiзнi основи. Оберiть з нижченаведених - лiпофiльнi:

A. Масло какао, вiтепсол, естаринум, лазупол

B. Масло какао, скурол, карбовакс, желатин

C. Полiетиленоксид, лазупол, карбопол, крохмаль

D. Вiтепсол, полiетиленглiколь, глiцерин, аеросил

E. Макрогол, желатин, глiцерин, гiдрогенiзованi жири

140 / 348
Промислове виробництво виготовляє назальнi лiкарськi засоби. Оберiть мiсце застосування даних лiкарських форм:

A. Пiхва

B. Носова порожнина

C. Очне яблуко

D. Ротова порожнина

E. Слуховий отвiр

141 / 348
Ефiрнi олiї одержують з рiзних частин рослин-ефiроносiв. Що є вихiдною сировиною для одержання олiї лимону?

A. Листя

B. Коренi

C. Квiтковi пелюстки

D. Деревина

E. Шкiрка плодiв

142 / 348
За мiсцем нанесення розрiзняють рiзнi види мазей. Оберiть мiсце застосування ректальних мазей:

A. Наносять на слизову кон’юнктиви

B. Вводять у пряму кишку

C. Наносять на шкiру

D. Наносять на зовнiшнi статевi органи

E. Наносять на слизову носа

143 / 348
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнi i дифiльнi. Дайте визначення гiдрофiльностi:

A. Здатнiсть змiшуватись з жирами або розчинятися в них

B. Здатнiсть набухати у органiчних розчинниках

C. Здатнiсть не змiшуватись з водою

D. Здатнiсть змiшуватись з водою або розчинятися в нiй

E. Здатнiсть змiшуватись з жирами, але не розчинятися в них

144 / 348
У виробництвi мазей використовують велику кiлькiсть допомiжних речовин. Оберiть з нижченаведених твердi рослиннi олiї ( жири ):

A. Бавовняна олiя, олiя макадамiї, араганова олiя

B. Масло какао, пальмоядрова олiя, масло кокосове

C. Масло пальмове, олiя оливкова, кунжутна олiя

D. Масло какао, арахiсова олiя, соняшникова олiя

E. Персикова олiя, абрикосова, сливова олiя

145 / 348
При виробництвi якого рiзновиду пластирiв використовують порошок насiння рослини родини Капустяних (Brassicaceae):

A. Свинцевого

B. Епiлiнового

C. Мозольного

D. Гiрчичникiв

E. Перцевого

146 / 348
Провiзор при виготовленнi 1% розчину цитралю повинен використати спирт етиловий концентрацiї:

A. 95%

B. 70%

C. 60%

D. 90%

E. 96%

147 / 348
Провiзор при виготовленнi рiдких лiкарських форм дозує за об’ємом i додає до розчину в останню чергу:

A. Настойки, рiдкi екстракти, сиропи смаковi

B. Пертусин, леткi рiдини та рiдини з великою густиною

C. Ароматнi води, спиртовi розчини, глiцерин

D. Димексид, глiцерин, нашатирно-анiсовi краплi

E. Цукровий сироп, пергiдроль, дьоготь

148 / 348
Вкажiть бiофармацевтичнi фактори, якi необхiдно враховувати в технологiї лiкiв:

A. Ступiнь дисперсностi лiкарських субстанцiй, термiн зберiгання лiкарського засобу, рН шлункового соку хворого

B. Порядок змiшування дiючих i допомiжних речовин, вид тароукупорювальних засобiв, вартiсть дiючих i допомiжних речовин

C. Вид лiкарської форми, фiрма-виробник лiкарського засобу, комбiнування декiлькох дiючих речовин в однiй лiкарськiй формi

D. Дозування дiючих речовин та їх фiзичний стан, вiк, стать, маса тiла хворого, наявнiсть патологiчних процесiв в органах метаболiзму та видiлення

E. Фiзико-хiмiчний стан субстанцiй, природа i кiлькiсть допомiжних речовин, технологiчнi процеси

149 / 348
З пологового вiддiлення лiкарнi в аптеку надiйшла вимога на виготовлення розчину водню пероксиду. Якої концентрацiї розчин слiд вiдпустити хворому, якщо у рецептi не зазначена його концентрацiя?

A. 20%

B. 30%

C. 3%

D. 2%

E. 10%

150 / 348
Провiзор при приготуваннi антисептичного розчину фурацилiну використав наступний метод приготування:

A. Розчинив у лужному середовищi

B. Розчинив у очищенiй гарячiй водi

C. Розчинив у холоднiй водi

D. Попередньо розтер у ступцi iз спиртом

E. Попередньо розтер у ступцi з водою

151 / 348
У хворого первинна вiдкритокутова форма глаукоми. Який з агонiстiв альфа2-адренорецепторiв та iмiдазолiнових рецепторiв у виглядi очних крапель показаний для зниження внутрiшньоочного тиску?

A. Лабеталол

B. Клонiдин

C. Магнiя сульфат

D. Дротаверин

E. Фуросемiд

152 / 348
У хворого розвинулась гостра серцева недостатнiсть за лiвошлуночковим типом (набряк легенiв). Яка група препаратiв показана для надання невiдкладної допомоги?

A. iАПФ

B. Антагонiсти кальцiю

C. Дiуретики

D. Нiтрати

E. β-блокатори

153 / 348
Мiнералокортикоїднi ефекти найбiльш вираженi у:

A. Гiдрокортизону

B. Метилпреднiзолону

C. Триамцинолону

D. Бетаметазону

E. Дексаметазону

154 / 348
Для профiлактики остеопорозу на тлi тривалої терапiї глюкокортикоїдами рекомендується використовувати наступнi препарати:

A. Препарати магнiю

B. Петльовi дiуретики

C. Бiсфосфонати

D. Препарати калiю

E. Калiйзберiгаючi дiуретики

155 / 348
Назвiть найбiльш безпечний та ефективний глюкокортикоїд для лiкування хвороби Крона:

A. Будесонiд

B. Трiамцинолон

C. Преднiзолон

D. Флютiказон

E. Гiдрокортизон

156 / 348
До додаткових ефектiв макролiдiв належить:

A. Антиатерогенний

B. Iмуномодулюючий

C. Жарознижувальний

D. Дiуретичний

E. Знеболюючий

157 / 348
До якої групи препаратiв належить Сальбутамол?

A. Неселективних α- адреноблокаторiв

B. β-2-агонiстiв пролонгованої дiї

C. Селективних α- адреноблокаторiв

D. β-2-агонiстiв короткої дiї

E. Метилксантинiв

158 / 348
Хворий на гiпертонiчну хворобу тривалий час приймав антигiпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Пiсля цього стан хворого погiршився, розвинувся гiпертензивний криз. До якої категорiї належить ця побiчна дiя?

A. Толерантнiсть

B. Кумуляцiя

C. Синдром вiдмiни

D. Сенсибiлiзацiя

E. Залежнiсть

159 / 348
Вкажiть види побiчної дiї, якi не залежать вiд дози препарату:

A. Тератогеннi

B. Алергiчнi

C. Лiкарська залежнiсть

D. Токсичнi

E. Фармакодинамiчнi

160 / 348
Пiдкажiть лiкарю, при яких станах НЕ ПОКАЗАНО призначення βадреноблокаторiв:

A. Гiпотиреоз

B. Артерiальна гiпертензiя

C. Стенокардiя напруження

D. Порушення серцевого ритму

E. Серцева недостатнiсть

161 / 348
Пiд час приймання доксициклiну пацiєнт застосовував молочнi продукти. До яких наслiдкiв це може призвести?

A. Збiльшення ризику порушення кишечної мiкрофлори

B. Сповiльнення всмоктування антибiотика

C. Порушення процесу перетравлення їжi

D. Порушення засвоєння молочних продуктiв

E. Зростання токсичностi антибiотика

162 / 348
Прийом деяких лiкарських засобiв пiд час вагiтностi збiльшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Назвiть цю небажану дiю:

A. Мутагенний ефект

B. Бластомогенний ефект

C. Фетотоксичний ефект

D. Тератогенний ефект

E. Ембрiотоксичний ефект

163 / 348
У хворого системне запальне ураження сполучної тканини. Який препарат викличе зменшення всiх фаз запалення?

A. Сульфасалазин

B. Контрiкал

C. Диклофенак-натрiю

D. Iбупрофен

E. Дексаметазон

164 / 348
Хворий 65-ти рокiв пiсля перенесеної операцiї на черевнiй порожнинi знаходиться на лiжковому режимi. Пiсля терапiї сенадексину впродовж 10 дiб проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

A. Синдром вiдмiни

B. Звикання

C. Iндивiдуальна чутливiсть

D. Тахiфiлаксiя

E. Сенсибiлiзацiя

165 / 348
Хвора 45-ти рокiв має скарги на болi в суглобах, ранкову скутiсть та тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засiб пiроксикам. Назвiть найбiльш характерне побiчне явище препарату:

A. Диспептичнi розлади

B. Явища пригнiчення ЦНС

C. Метгемоглобiнемiя

D. Гiпотермiя

E. Гiпотонiя

166 / 348
З групи нестероїдних препаратiв протизапальної дiї при вагiтностi дозволено застосування:

A. Парацетамолу

B. Iндометацину

C. Iбупрофену

D. Ацетилсалiцилова кислоти

E. Анальгiну

167 / 348
Пiсля тривалого застосування диклофенаку натрiю у пацiєнта з’явились болi в шлунку, нудота, диспептичнi явища. Хворий звернувся з проханням порекомендувати йому препарат замiни. Який з наведених засобiв проявляє мiнiмальнiй вплив на слизову оболонку травного каналу?

A. Мелоксикам

B. Iндометацин

C. Пiроксикам

D. Кислота ацетилсалiцилова

E. Дифлунiзал

168 / 348
Назвiть препарат вибору для лiкування атипової пневмонiї:

A. Гентамiцин

B. Азитромiцин

C. Доксициклiн

D. Ампiцилiн

E. Оксациллiн

169 / 348
Фармакологiчний ефект цефалоспоринiв:

A. Iнсектицидний

B. Бактерицидний

C. Бактерiостатичний

D. Противiрусний

E. Антисептичний

170 / 348
При пiдвищеннi температури тiла у дитини вiком 2 роки препаратом вибору є:

A. Iбупрофен

B. Ацетилсалiцилова кислота

C. Iндометацин

D. Метамiзол

E. Парацетамол

171 / 348
Ангiопротекторна дiя антиагрегантiв зумовлена гальмуванням:

A. Бiосинтезу фосфодiестерази

B. Сорбцiї лiпопротеїдiв стiнки артерiй

C. Бiосинтезу холестерину

D. Абсорбцiї холестерину

E. Адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв

172 / 348
Лiкарськi засоби, що зменшують проникнiсть судин, нормалiзують метаболiчнi процеси в судиннiй стiнцi та полiпшують в нiй мiкроциркуляцiю, називаються:

A. Гормональнi

B. Сечогiннi

C. Антимiкробнi

D. Спазмолiтичнi

E. Ангiопротектор

173 / 348
Який iз перелiчених антисептикiв вiдноситься до окисникiв?

A. Розчин Люголя

B. Кислота борна

C. Протаргол

D. Перекис водню

E. Етонiй

174 / 348
Оберiть лiкарський засiб, що використовується для лiкування СНIДу:

A. Пенiцилiн

B. Тетрациклiн

C. Сульфадиметоксин

D. Ритонавiр

E. Фуразолiдон

175 / 348
Який з перелiчених противiрусних засобiв вiдноситься до похiдних адамантана?

A. Циклоферон

B. Зiдовудин

C. Ацикловiр

D. Амiксин

E. Ремантадин

176 / 348
Серед перечислених лiкарських засобiв у якостi протиревматичних використовують:

A. Лоратадин

B. Строфантiн

C. Кокарбоксилазу

D. Диклофенак натрiю

E. Рибоксин

177 / 348
Вкажiть, якi переваги має мелоксикам порiвняно з iншими нестероїдними протизапальними засобами:

A. Зменшення ризику розвитку судом

B. Зменшення ризику розвитку гiпертонiчного кризу

C. Мiнiмальна побiчна дiя на травний канал

D. Максимальний спазмолiтичний ефект

E. Наявнiсть iмуностимулюючої дiї

178 / 348
Для профiлактики i лiкування гастропатiй, спровокованих прийомом НПЗЗ, рекомендується профiлактичний прийом препарату:

A. Iтраконазол

B. Пiрацетам

C. Оксиметазолiн

D. Димедрол

E. Омепразол

179 / 348
Застосування парацетамолу одночасно з алкоголем супроводжується:

A. Пiдвищенням апетиту

B. Пiдвищенням гепатотоксичної дiї парацетамолу

C. Пiдвищенням артерiального тиску

D. Зниженням артерiального тиску

E. Зниженням апетиту

180 / 348
Першими симптомами передозування препаратiв залiза є:

A. Бiль у суглобах

B. Пiдвищення вмiсту глюкози у кровi

C. Бiль у животi, дiарея, блювання

D. Зниження зору

E. Пiдвищення артерiального тиску

181 / 348
Оберiть iз перелiчених лiкарських засобiв препарат психотропної дiї:

A. Екстракт пiону

B. Магнiю сульфат

C. Фенiбут

D. Метоклопрамiд

E. Цитрамон

182 / 348
Вiдомо, що перiод напiввиведення теофiлiну, який метаболiзується у печiнцi, збiльшується у 2,5-3 рази у хворих на:

A. Хронiчний цистит

B. Виразкову хворобу шлунка

C. Iшемiчний iнсульт

D. Хронiчний аднексит

E. Цироз печiнки

183 / 348
До небезпечних проявiв побiчної дiї лiкiв належить канцерогенна дiя (вiд лат. cancer - рак), тобто здатнiсть викликати:

A. Гiповiтамiноз

B. Гiпербiлiрубiнемiю

C. Злоякiснi пухлини

D. Диспепсiю

E. Гiпокальцiємiю

184 / 348
Оберiть ефективний лiкарський препарат iз снодiйною дiєю:

A. Глiбенкламiд

B. Фенобарбiтал

C. Бромокрiптин

D. Сальбутамол

E. Пенiцилiн

185 / 348
Флеботропнi препарати стимулюють вiдтiк кровi вiд вен нижнiх кiнцiвок та впливають на рiзноманiтнi ланки патогенезу венозної недостатностi. До них вiдносять:

A. Венитан

B. Антикоагулянти прямої дiї

C. Глюкокортикостероїди

D. Фiбринолiтики

E. Засоби для мiсцевої анестезiї

186 / 348
Оберiть протигрибковий засобiв, що застосовується тiльки мiсцево:

A. Клотримазол

B. Кетоконазол

C. Еконазол

D. Мiконазол

E. Флуконазол

187 / 348
Хворому на ревматоїдний полiартрит призначили нестероїдний протизапальний засiб диклофенак натрiю, але через два тижнi вiдмiнили через загострення супутнього захворювання. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенак натрiю?

A. Гiпертонiчна хвороба

B. Бронхiт

C. Виразкова хвороба шлунка

D. Цукровий дiабет

E. Стенокардiя

188 / 348
Рiзка вiдмiна препаратiв, що мiстять кофеїн, призводить до розвитку таких клiнiчних проявiв:

A. Розвиток мiгренi

B. Рiзке пiдвищення активностi ЦНС

C. Розвиток диспепсичних явищ

D. Набряклiсть кистей та стоп, зменшення дiурезу

E. Гальмування ЦНС, сонливiсть, явища втоми

189 / 348
Протикашльовий засiб, що стимулює утворення сурфактанту, це:

A. Папаверин

B. Амоксиклав

C. Азитромiцин

D. Амброксол

E. Кодеїна фосфат

190 / 348
Пацiєнт протягом останнiх 3-х мiсяцiв отримує дигiтоксин. В останнi два тижнi вiдбулось посилення ефекту аж до розвитку iнтоксикацiї. З яким явищем це пов’язано?

A. Кумуляцiя

B. Звикання

C. Сенсибiлiзацiя

D. Тахiфiлаксiя

E. Iдiосинкразiя

191 / 348
Хворому на атрофiчний гастрит iз зниженням секреторної функцiї шлунка був призначений препарат шлункового соку. Така терапiя має назву:

A. Етiотропна

B. Симптоматична

C. Палiативна

D. Замiсна

E. Патогенетична

192 / 348
У пацiєнта iз сечокам’яною хворобою виникла ниркова колiка. З метою анальгезiї був застосований кеторолак. Ефективнiсть препарату у данiй ситуацiї пов’язана iз:

A. Спазмолiтичною дiєю

B. Iмуносупресивним ефектом

C. Зменшенням продукцiї АТФ

D. Зменшенням синтезу колагену

E. Антиагрегацiйною активнiстю

193 / 348
У хворої, яка страждає на гiпертонiчну хворобу, було дiагностовано синдром Рейно. Препарати якої групи антигiпертензивних засобiв можуть ПОГIРШИТИ периферичний кровообiг?

A. Антагонiсти кальцiєвих каналiв

B. Блокатори ангiтензинових рецепторiв

C. Iнгiбiтори АПФ

D. Бета-адреноблокатори

E. Дiуретики

194 / 348
Тривалiсть дiї у антагонiстiв рецепторiв до ангiотензину II при одноразовому прийомi складає до:

A. 10 год.

B. 2 год.

C. 24 год.

D. 48 год.

E. 36 год.

195 / 348
Вкажiть, який лiкарський засiб вважається засобом вибору для лiкування артерiальної гiпертензiї у хворих iз супутнiм цукровим дiабетом:

A. Еналаприл

B. Нiфедiпiн

C. Атенолол

D. Фуросемiд

E. Клофелiн

196 / 348
Хворому, для лiкування бронхiту призначено антибiотик. На фонi прийому антибiотика виникли наступнi побiчнi дiї: нудота, блювання, стоматит, дерматит на шкiрi обличчя та рук (фотосенсибiлiзацiя), болi в правому пiдребер’ї. Вкажiть, який ЛЗ вживав хворий:

A. Еритромiцин

B. Ампiцилiн

C. Тетрациклiн

D. Полiмiксин

E. Левомiцетин

197 / 348
У вагiтної з термiном гестацiї 25 тижнiв дiагностовано артерiальну гiпертензiю. Вкажiть, якiй групi лiкарських засобiв слiд надати перевагу в цiй клiнiчнiй ситуацiї:

A. Дiуретики

B. β- адреноблокатори

C. Блокатори кальцiєвих каналiв

D. Альфаметилдопа

E. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого ферменту

198 / 348
Пацiєнт 65-ти рокiв 2 мiсяцi тому перенiс iнфаркт мiокарда. Для попередження тромбоутворення йому призначено ацетилсалiцилову кислоту. Визначте рацiональну добову дозу:

A. 100 мг

B. 500 мг

C. 400 мг

D. 350 мг

E. 1000 мг

199 / 348
У хворого 60-ти рокiв пiсля емоцiйного перенапруження з’явився стискаючий бiль за грудиною з iррадiацiєю у лiву руку. Оберiть доцiльний для усунення нападу лiкарський засiб:

A. Верапамiл

B. Каптоприл

C. Нiтроглiцерин

D. Нiфедипiн

E. Пропранолол

200 / 348
Процедура фактичного дозволу повноважених органiв на надходження нового лiкарського препарату на фармацевтичний ринок України називається:

A. Iдентифiкацiя

B. Повернення в обiг

C. Стандартизацiя

D. Вiдкликання

E. Реєстрацiя

201 / 348
Кроком до iнтеграцiї України в мiжнародну систему забезпечення якостi лiкарських засобiв та гармонiзацiї законодавчої i нормативної баз iз вiдповiдними нормами Європейського Союзу є впровадження правил i вимог:

A. Методiв контролю якостi фiтопрепаратiв

B. Унiфiкованих пiдходiв до виробництва лiкарських засобiв

C. Настанов з якостi - належних практик у фармацiї

D. Галузевих стандартiв у фармацiї

E. Постанов щодо реєстрацiї та перереєстрацiї лiкарських засобiв

202 / 348
Державний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi передбачає вiдбiр зразкiв наступних лiкарських засобiв для здiйснення їх лабораторного аналiзу:

A. Лiкарських засобiв, термiн придатностi яких минув

B. Розчинiв для iн’єкцiй, а також лiкарських форм, призначених для застосування в педiатричнiй практицi

C. Спецiальних харчових продуктiв - дiєтичних добавок, функцiональних харчових продуктiв, продуктiв спецiального дiєтичного харчування

D. Лiкарських засобiв, що виготовляються (в умовах аптеки), зберiгаються, транспортуються та реалiзуються з порушенням дiючих норм i правил, та в разi виникнення сумнiву щодо їх якостi

E. Офтальмологiчних препаратiв

203 / 348
Процедура комплексного дослiдження компонентного складу лiкарського засобу (лiкарських i допомiжних речовин), вибору лiкарської форми, оптимiзацiї технологiчного процесу, упаковки, а також обґрунтування показникiв якостi й вiдпрацювання специфiкацiї лiкарського засобу представляє наступний етап життєвого циклу лiкарського препарату:

A. Реєстрацiя

B. Доклiнiчнi дослiдження

C. Лабораторнi дослiдження

D. Фармацевтична розробка

E. Дистрибуцiя

204 / 348
Документ, виданий виробником про вiдповiднiсть серiї лiкарського засобу вимогам, установленим пiд час його реєстрацiї в Українi - це:

A. Сертифiкат лiкарського засобу

B. Сертифiкат якостi виробника

C. Настанова з якостi лiкарського засобу

D. Технiчнi умови

E. Специфiкацiя

205 / 348
Натрiю салiцилат кiлькiсно визначають кислотно-основним титруванням у неводному середовищi: титрант - 0,1М розчин кислоти хлорної, iндикатор - розчин нафтолбензеїну, розчинник:

A. Ацетон

B. Етанол

C. Кислота оцтова безводна

D. Метанол

E. Гiдразин

206 / 348
Салiцилати iдентифiкують реакцiєю з розчином залiза (III) хлориду за таким аналiтичним ефектом:

A. Утворення червоно-бурого осаду

B. Знебарвлення розчину реагенту

C. Утворення бiлого осаду

D. Поява фiолетового забарвлення

E. Поява зеленого забарвлення

207 / 348
При виконаннi аналiзу субстанцiї кальцiю хлориду дигiдрату проводять реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлориди. Кальцiй виявляють реакцiєю з розчином амонiю оксалату, спостерiгають утворення:

A. Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй кислотi

B. Бiлого осаду, нерозчинного в мiнеральних кислотах

C. Бiлого осаду, розчинного в розчинi амонiаку

D. Бiлого осаду, який швидко чорнiє

E. Бiлого осаду, нерозчинного в оцтовiй кислотi

208 / 348
При виконаннi аналiзу субстанцiї кальцiю хлориду дигiдрату проводять реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлориди. Хлорид-iони виявляють реакцiєю з розчином арґентуму нiтрату в присутностi кислоти нiтратної розведеної, спостерiгають утворення:

A. Червоного осаду, розчинного в розчинi амонiаку

B. Бiлого осаду, нерозчинного в розчинi амонiаку

C. Бiлого осаду, розчинного в розчинi амонiаку

D. Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй кислотi

E. Бiлого осаду, розчинного в мiнеральних кислотах

209 / 348
Виберiть титриметричний метод та iндикатор для кiлькiсного визначення натрiю гiдрокарбонату:

A. Арґентометрiя, калiю хромат

B. Йодометрiя, крохмаль

C. Алкалiметрiя, фенолфталеїн

D. Меркуриметрiя, дифенiлкарбазон

E. Ацидиметрiя, метиловий оранжевий

210 / 348
Документ, який установлює правила, загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або їх результатiв, має назву:

A. Стандарт

B. Технiчнi умови

C. Каталог

D. Нормативний документ

E. Кодекс усталеної практики

211 / 348
Кiлькiсне визначення фуросемiду, згiдно ДФУ, проводять методом кислотноосновного титрування в середовищi:

A. Оцтового ангiдриду

B. ДМФА

C. Етанолу

D. Пiридину

E. Безводної оцтової кислоти

212 / 348
При здiйсненнi контролю якостi ДФУ регламентує визначення флуоресценцiї за монографiєю:

A. 2.2.12. ”Температура кипiння”

B. 2.2.31. ”Електрофорез”

C. 2.2.33. ”Спектроскопiя ЯМР”

D. 2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”

E. 2.2.21. ”Флуориметрiя”

213 / 348
При здiйсненнi контролю якостi ДФУ регламентує проведення роздiлення, при якому рухома рiдка фаза перемiщується по капiлярах i поверхнi нерухомої фази, якою є фiльтрувальний папiр або речовини, попередньо нанесенi на його волокна, за монографiєю:

A. 2.2.29. ”Рiдинна хроматографiя”

B. 2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”

C. 2.2.30. ”Ексклюзивна хроматографiя”

D. 2.2.28. ”Газова хроматографiя”

E. 2.2.27. ”Тонкошарова хроматографiя”

214 / 348
Державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якостi та безпеки лiкарських засобiв i медичних виробiв в Українi здiйснюється центральним органом виконавчої влади. Який саме центральний орган виконавчої влади має такi повноваження?

A. Державна регуляторна служба України

B. Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України

C. Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

D. Державна служба України з лiкарських засобiв

E. Мiнiстерство охорони здоров’я України

215 / 348
Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю лiкарського засобу iз групи алкалоїдiв за вимогами ДФУ. В результатi реакцiї дослiджуваної речовини з розчином калiю йодвiсмутату у кислому середовищi спостерiгається утворення осаду такого кольору:

A. Блакитний

B. Чорний

C. Бiлий

D. Червоний

E. Зелений

216 / 348
Виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами вiдносяться до видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню. Який орган виконавчої влади видає суб’єктам господарювання лiцензiї на оптову та роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами?

A. Державна служба України з лiкарських засобiв

B. Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України

C. Державна регуляторна служба України

D. Мiнiстерство охорони здоров’я України

E. Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

217 / 348
Державна фармакопея України ( ДФУ ) мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, монографiї, методики контролю якостi лiкарських засобiв. За вимогами ДФУ, якщо у загальнiй статтi або монографiї для розчинiв не зазначений розчинник, то маються на увазi:

A. Спиртово-ефiрнi розчини

B. Спиртово-воднi розчини

C. Спиртовi розчини

D. Воднi розчини

E. Розчини у органiчних розчинниках

218 / 348
Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю бромiдiв за вимогами ДФУ. В результатi реакцiї з хлорамiном у кислому середовищi в присутностi хлороформу спостерiгається:

A. Жовто-буре забарвлення хлороформного шару

B. Видiлення газу

C. Забарвлення водного шару

D. Утворення бурого осаду

E. Утворення бiлого осаду

219 / 348
Провiзор-аналiтик визначає домiшку залiза в лiкарському засобi згiдно вимог ДФУ. Про наявнiсть цiєї домiшки свiдчить поява такого забарвлення:

A. Блакитне

B. Рожеве

C. Буре

D. Чорне

E. Зелене

220 / 348
Провiзор-аналiтик проводить аналiз води очищеної. Для визначення домiшки солей амонiю у водi очищенiй за вимогами ДФУ вiн використовує реактив:

A. Сульфомолiбденовий

B. Фелiнга

C. Тiоацетамiду реактив

D. Фiшера

E. Несслера

221 / 348
За методами контролю якостi (МКЯ) при аналiзi лiкарського засобу, що належить до групи фенолiв, пропонується провести реакцiю на фенольний гiдроксил. Який реактив (розчин) використовується для цього тесту?

A. Амонiю оксалат

B. Залiза (III) хлорид

C. Натрiю гiдроксид розведений

D. Калiю хромат

E. Натрiю сульфiд

222 / 348
Провiзор-аналiтик проводить аналiз субстанцiї калiю бромiду. Результатом фармакопейної реакцiї iдентифiкацiї iону калiю в субстанцiї з розчином натрiю кобальтинiтриту в середовищi оцтової кислоти розведеної є:

A. Утворення бiлого осаду

B. Утворення блакитного осаду

C. Утворення чорного осаду

D. Зелене забарвлення

E. Утворення жовтого або оранжевожовтого осаду

223 / 348
У Державнiй фармакопеї України (ДФУ) наведенi фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи аналiзу. За ДФУ, метод роздiлення, в якому використовується нерухома фаза, що складається з придатного матерiалу, нанесеного у виглядi стандартизованого тонкого шару i зафiксованого на основi (пластинцi або пластинi) зi скла, металу або пластмаси, заснований на процесах адсорбцiї, розподiлу, iонного обмiну або на їх комбiнацiї - це:

A. Хроматографiя на паперi

B. Рiдинна хроматографiя

C. Газова хроматографiя

D. Абсорбцiйна спектрофотометрiя

E. Тонкошарова хроматографiя

224 / 348
Вода для iн’єкцiй стерильна за вимогами ДФУ не повинна мiстити речовин, що окиснюються. Який реактив ( розчин ) використовує провiзор-аналiтик для виявлення цiєї домiшки?

A. Барiю хлорид

B. Залiза (III) хлорид

C. Амонiю оксалат

D. Натрiю гiдроксид розведений

E. Калiю перманганат

225 / 348
Лiкарськi засоби, виготовленi в умовах аптеки, обов’язково пiдлягають внутрiшньоаптечному контролю. Який вид внутрiшньоаптечного контролю полягає в перевiрцi загальної маси або об’єму екстемпорального лiкарського засобу, кiлькостi та маси окремих дозованих одиниць?

A. Опитувальний контроль

B. Фiзичний контроль

C. Органолептичний контроль

D. Контроль при вiдпуску

E. Хiмiчний контроль

226 / 348
До внутрiшньоаптечного контролю вiдносять: письмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний, контроль при вiдпуску. Якi екстемпоральнi лiкарськi засоби обов’язково пiдлягають хiмiчному контролю?

A. Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби, виготовленi за замовленням лiкувальнопрофiлактичного закладу

B. М’якi лiкарськi засоби

C. Порошки для орального застосування

D. Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби, виготовленi за рецептом лiкаря для конкретного пацiєнта

E. Екстемпоральнi лiкарськi засоби, що мiстять сильнодiючi, наркотичнi, психотропнi та отруйнi речовини, екстемпоральнi лiкарськi засоби для немовлят i дiтей до року

227 / 348
Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби (ЕЛЗ) пiдлягають внутрiшньоаптечному контролю. Який вид контролю полягає у перевiрцi вiдповiдностi упаковки ЕЛЗ фiзико-хiмiчним властивостям iнгредiєнтiв, що входять до складу лiкарського засобу, зазначених у рецептi доз отруйних, наркотичних та сильнодiючих речовин, вiку хворого, складу ЕЛЗ, зазначеному у паспортi письмового контролю, пропису в рецептi?

A. Контроль при вiдпуску

B. Хiмiчний контроль

C. Фiзичний контроль

D. Опитувальний контроль

E. Органолептичний контроль

228 / 348
Всi лiкарськi засоби, якi надходять в аптеку, повиннi пройти вхiдний контроль якостi. Хто здiйснює цей вид контролю?

A. Фасувальник аптеки

B. Уповноважена особа, призначена наказом керiвника суб’єкта господарювання

C. Завiдувач рецептурного вiддiлу аптеки

D. Провiзор-аналiтик аптеки

E. Завiдувач вiддiлу готових лiкарських форм аптеки

229 / 348
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi здiйснюється уповноваженими особами суб’єктiв господарювання, якi мають лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами. Даний вид контролю здiйснюється за допомогою таких методiв:

A. Фiзико-хiмiчнi

B. Хiмiчними та фiзико-хiмiчнi методи

C. Хiмiчнi

D. Фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи

E. Вiзуальнi

230 / 348
Порядком контролю якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi забороняється торгiвля певними видами лiкарських засобiв. Як називаються лiкарськi засоби, якiсть яких не вiдповiдає вимогам нормативних документiв, лiкарськi засоби, якi зазнали механiчного, хiмiчного, фiзичного, бiологiчного або iншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання, а також лiкарськi засоби з термiном придатностi, що минув?

A. Лiкарськi засоби сумнiвної якостi

B. Готовi лiкарськi засоби неналежної якостi

C. Неякiснi лiкарськi засоби

D. Фальсифiкованi лiкарськi засоби

E. Неправильно виготовленi екстемпоральнi лiкарськi засоби

231 / 348
Яка саме з належних практик регламентує принципи та правила щодо регуляторної дiяльностi, якi застосовуються Мiнiстерством, уповноваженими органами та експертними установами з метою забезпечення ефективностi, безпеки, якостi та доступностi лiкарських засобiв?

A. Належна лабораторна практика (GLP)

B. Належна регуляторна практика (GRP)

C. Належна виробнича практика (GМР)

D. Належна практика дистрибуцiї ( GDP )

E. Належна фармацевтична практика (GPP)

232 / 348
Пiд час iдентифiкацiї фенолу, згiдно ДФУ, яка саме утворюється сполука, при взаємодiї фенолу з бромною водою, у результатi чого випадає осад бiлого кольору:

A. 3-Бромфенол

B. 2,4-Дибромфенол

C. 2,4,6-Трибромфенол

D. 4-Бромфенол

E. 2-Бромфенол

233 / 348
Вiдповiдно до правил належної виробничої практики, новi аналiтичнi методики випробування, якi використовуються для здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв, повиннi пройти:

A. Валiдацiю

B. Випробуваний термiн

C. Державну реєстрацiю

D. Анкетне оцiнювання

E. Лiцензування

234 / 348
Назвiть статтю ДФУ, яка регламентує якiсть апiрогенних субстанцiй для фармацевтичного застосування:

A. 2.6.10 ”Гiстамiн”

B. 2.6.9. ”Аномальна токсичнiсть”

C. 2.6.2. ”Мiкобактерiї”

D. 2.6.1. ”Стерильнiсть”

E. 2.6.8. ”Пiрогени”

235 / 348
Оберiть статтю ДФУ, за якою здiйснюють випробування для контролю якостi нестерильних субстанцiй для фармацевтичного застосування:

A. 2.6.9. ”Аномальна токсичнiсть”

B. 2.6.14. ”Бактерiальнi ендотоксини”

C. 5.1.4. ”Мiкробiологiчна чистота лiкарських засобiв”

D. 5.1.7. ”Вiрусна безпека”

E. 2.6.1. ”Стерильнiсть”

236 / 348
За органолептичними властивостями вода високоочищена являє собою прозору, безбарвну:

A. Летку рiдину

B. Легкозаймисту рiдину

C. Рiдину без смаку i запаху

D. Свiтло-жовтого кольору рiдину

E. Маслянисту рiдину

237 / 348
При приготуваннi лiкарських засобiв для парентерального застосування використовують:

A. Воду очищену

B. Воду в контейнерах

C. Воду для iн’єкцiй

D. Воду ”in bulk”

E. Воду високоочищену

238 / 348
Згiдно ДФУ, етанол (96%) має наступнi властивостi:

A. Виявляє полiморфiзм

B. Окислюється на вологому повiтрi, забарвлюється у коричневий колiр

C. Чутливий до впливу повiтря, тепла i свiтла

D. Горить блакитним бездимним полум’ям

E. Замерзає при температурi близько 29 C

239 / 348
Назвiть вид контролю, який полягає в iдентифiкацiї та визначеннi кiлькiсного вмiсту речовин, що входять до складу екстемпоральних лiкарських засобiв:

A. Письмовий контроль

B. Органолептичний контроль

C. Фiзичний контроль

D. Хiмiчний контроль

E. Контроль при вiдпуску

240 / 348
При здiйсненнi контролю якостi кофеїну вiдповiдно до статтi ДФУ контролюють вмiст такої домiшки:

A. Кислота щавлева

B. 9-метилакридин

C. Кодеїн

D. Теофiлiн

E. Сахароза

241 / 348
Вмiст домiшки морфiну, вiдповiдно до вимог ДФУ, контролюють при випробуваннi якостi субстанцiї:

A. Лактози безводної

B. Вазелiну

C. Нiфедипiну

D. Кислоти лимонної

E. Кодеїну

242 / 348
Оберiть органолептичнi характеристики глюкози моногiдрату вiдповiдно до вимог ДФУ:

A. Кристалiчний порошок бiлого кольору. Легко сублiмується

B. Безбарвнi або майже безбарвнi кристали

C. Порошок жовтого кольору

D. Кристалiчний порошок бiлого кольору iз солодким смаком

E. Дрiбний порошок бiлого кольору, вiльний вiд великих часток

243 / 348
Оберiть термiн, який характеризує фармацевтичнi препарати, одержанi з екстрактiв природних вихiдних матерiалiв, що мiстять речовини, якi викликають або провокують гiперчутливiсть:

A. Продукти ферментацiї

B. Генеричнi лiкарськi засоби

C. Стандартнi зразки

D. Алергеннi продукти

E. Екстемпоральнi лiкарськi засоби

244 / 348
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв в аптеках здiйснює уповноважена особа, яку призначають наказом:

A. Головного санiтарного лiкаря України

B. Начальника вiддiлу кадрiв суб’єкта господарювання

C. Начальника територiальної Держлiкслужби

D. Мiнiстра охорони здоров’я

E. Керiвника суб’єкта господарювання

245 / 348
Назвiть спiвробiтника аптечного закладу, до обов’язкiв якого вiдносять здiйснення ведення реєстру лiкарських засобiв, якi надiйшли до суб’єкта господарювання:

A. Клiнiчний провiзор

B. Заступник завiдувача аптеки

C. Провiзор-аналiтик

D. Уповноважена особа

E. Старший провiзор

246 / 348
Назвiть основне повноваження Європейської органiзацiї по випробуванням та сертифiкацiї:

A. Видача лiцензiй на здiйснення фармацевтичної дiяльностi

B. Iнспектування аптечних закладiв

C. Контроль належного функцiонування системи сертифiкацiї

D. Здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв

E. Розробка монографiй Європейської Фармакопеї

247 / 348
Розробка яких документiв є обов’язковим елементом системи якостi аптечного складу вiдповiдно до вимог належних практик?

A. Технiчнi регламенти

B. Стандартнi операцiйнi процедури ( СОП )

C. Протоколи лiкування

D. Формулярнi перелiки

E. Фармакопейнi статтi

248 / 348
Який вид контролю якостi екстемпоральних лiкарських засобiв включає перевiрку зовнiшнього вигляду, кольору, запаху, однорiдностi?

A. Контроль при вiдпуску

B. Фiзичний контроль

C. Хiмiчний контроль

D. Письмовий та опитувальний контроль

E. Органолептичний контроль

249 / 348
В якому документi аптеки прописано порядок вилучення з обiгу та подальшого знищення (утилiзацiї) неякiсних лiкарських засобiв?

A. План коригувальних дiй

B. План проведення самоiнспекцiй

C. План запобiжних дiй

D. План iнспекцiйних перевiрок

E. План термiнових дiй

250 / 348
Який правовий акт мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, фармакопейнi статтi, а також методики контролю якостi лiкарських засобiв?

A. Технологiчний регламент виготовлення лiкарського засобу

B. Державна Фармакопея України

C. Реєстрацiйне досьє

D. Державний формуляр лiкарських засобiв України

E. Державний реєстр лiкарських засобiв України

251 / 348
Яким документом засвiдчується вiдбiр зразкiв лiкарських засобiв в аптецi, що проводиться посадовими особами територiального органу влади у сферi контролю якостi лiкарських засобiв?

A. Видаткова накладна

B. Акт вiдбору зразкiв

C. Термiнове повiдомлення

D. Акт вилучення зразкiв

E. Протокол вiдбору зразкiв

252 / 348
При проведеннi випробувань на чистоту субстанцiй для фармацевтичного застосування або лiкарських засобiв домiшку сульфатiв визначають за допомогою:

A. Натрiю кобальтонiтриту

B. Калiю карбонату

C. Натрiю фториду

D. Залiза (III) хлориду

E. Барiю хлориду

253 / 348
Який фiзико-хiмiчний метод дозволяє найбiльш повно визначити хiмiчну формулу та просторову будову хiмiчних сполук?

A. Потенцiометричний

B. Рентгенiвської дифракцiї

C. Спектрофотометричний

D. Хроматографiчний

E. Рефрактометричний

254 / 348
Для калiбрування рефрактометрiв застосовуються еталоннi рiдини або вода дистильована, показник заломлення якої при температурi 20oC повинен мати таке значення:

A. 1,4330

B. 1,3710

C. 1,3330

D. 1,3596

E. 1,2330

255 / 348
Стандартизацiю, що здiйснюється на рiвнi однiєї держави, вiдносять до:

A. Нацiональної стандартизацiї

B. Європейської стандартизацiї

C. Регiональної стандартизацiї

D. Мiжнародної стандартизацiї

E. Органiзованої стандартизацiї

256 / 348
Назвiть органiзацiю, яка є розробником Державної Фармакопеї України:

A. Державна служба України з лiкарських засобiв

B. Держкоммедбiопром

C. Мiнiстерство охорони здоров’я України

D. Державний фармакологiчний центр МОЗ України

E. ДП ”Український науковий фармакопейний центр якостi лiкарських засобiв”

257 / 348
Вiдповiдно до курсу України на iнтеграцiю до ЄС, Державна Фармакопея України була гармонiзована з:

A. Iндiйською фармакопеєю

B. Європейською фармакопеєю

C. Британською фармакопеєю

D. Фармакопеєю Республiки Казахстан

E. Фармакопеєю Республiки Бiлорусь

258 / 348
Якщо для розчинiв не зазначений розчинник, то для проведення аналiтичних операцiй i для приготування реактивiв використовують воду, яка має вiдповiдати вимогам статтi ДФУ:

A. ”Стерильнiсть”

B. ”Визначення прозоростi i ступеня каламутностi рiдин”

C. ”Вода очищена”

D. ”Вода для iн’єкцiй”

E. ”Реактиви”

259 / 348
Вкажiть кiлькiсть розчинника (мл), необхiдну для розчинення 1 г речовини, яку ДФУ описує термiном ”дуже легко розчинний”:

A. Бiльше 100 мл до 1000 мл

B. Бiльше 10 мл до 30 мл

C. До 1 мл

D. Бiльше 30 мл до 100 мл

E. Бiльше 1 мл до 10 мл

260 / 348
Контроль якостi ментолу рацемiчного за ДФУ здiйснюють за показником:

A. Температура кипiння

B. В’язкiсть

C. Аномальна токсичнiсть

D. Оптичне обертання

E. Число омилення

261 / 348
Субстанцiя сiрки для зовнiшнього застосування не повинна мати вiдчутного запаху сiрководню. Оберiть монографiю ДФУ, якою керуються при проведеннi даного аналiзу:

A. 2.5.30. ”Окиснюючi речовини”

B. 2.4.13. ”Сульфати”

C. 2.3.4. ”Визначення запаху”

D. 2.6.11. ”Депресорнi речовини”

E. 2.5.29. ”Дiоксид сiрки”

262 / 348
Аналiтична методика для лiкарської субстанцiї не потребує повторного проведення валiдацiї у випадку:

A. Змiни у синтезi субстанцiї

B. Змiна в методицi кiлькiсного визначення 

C. Вiдтворення фармакопейної методики

D. Будь-якої змiни в аналiтичнiй методицi для цiєї субстанцiї

E. Змiни у синтезi та в аналiтичнiй методицi

263 / 348
Лiкарською рослинною сировиною чорницi звичайної є плоди та пагони. Запропонуйте хворому гiпоглiкемiчний засiб, до складу якого входять пагони чорницi:

A. Мегазiр

B. Арфазетин

C. Урокран

D. Лiпонорм

E. Остеоартiзi макс

264 / 348
Лiкарський препарат ”Альтабор” використовують для профiлактики та лiкування вiрусних захворювань. Яку рослинну сировину використовують для його виготовлення?

A. Folia Rhus coriariae

B. Rhizomata Bergeniae

C. Rhizomata et radices Sanguisorbae

D. Fructus Alni

E. Cortex Quercus

265 / 348
В аптеку звернулась молода жiнка з проханням вiдпустити їй протизапальний та сечогiнний засiб ”Канефрон”. Вкажiть рослинну сировину, що входить до складу даного лiкарського засобу:

A. Трава астрагалу, трава синюхи, трава хвоща

B. Трава конвалiї, коренi морозника, листки наперстянки

C. Трава череди, квiти волошки, коренi лопуха

D. Трава звiробою, трава полину, трава деревiю

E. Трава золототисячника, коренi любистку, листки розмарину

266 / 348
У перiод весняного гiповiтамiнозу, вiдвiдувач аптеки звернувся до провiзора з проханням вiдпустити йому вiтамiнний збiр. Вкажiть лiкарську рослинну сировину, яка входить до складу вiтамiнного збору:

A. Листки м’яти, плоди фенхелю

B. Трава полину гiркого, квiтки деревiю

C. Коренi алтеї, листки пiдбiлу, коренi солодки

D. Плоди шипшини та горобини

E. Кора дуба, квiтки ромашки, квiтки липи

267 / 348
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр для збудження апетиту. Вкажiть сировину, яку провiзор може рекомендувати у такому випадку:

A. Полину гiркого трава, деревiю квiтки

B. Шипшини плоди, горобини плоди

C. Кора дуба, ромашки квiтки, липи квiтки

D. М’яти листки, фенхелю плоди

E. Алтеї коренi, пiдбiлу листки, коренi солодки

268 / 348
Препарати ”Ново-пасит”, ”Алора”, використовують як транквiлiзуючi, седативнi i легкi снодiйнi засоби. Джерелом одержання цих препаратiв є:

A. Пасифлори iнкарнатної трава

B. Череди трьохроздiльної трава

C. Барвiнку малого трава

D. Шавлiї лiкарської листки

E. Оману високого кореневища з коренями

269 / 348
Хворий страждає на гiповiтамiноз ","

A. Лiкар призначив курс фiтотерапiї. Яка лiкарська рослинна сировина багата на вiтамiн C?

B. Fructus Ribis nigri

C. Cortex Quercus

D. Rhizoma Tormentillae

E. Folium Menthae piperitae 6- Cortex Viburni opuli

270 / 348
У жiнки ожирiння супроводжується цукровим дiабетом. Порекомендуйте ЛР, яка сприяє нормалiзацiї вуглеводного обмiну, покращенню процесiв травлення:

A. Бузина чорна

B. Алое деревовидне

C. Глiд колючий

D. Горицвiт весняний

E. Цикорiй дикий

271 / 348
Хворий вернувся в аптеку з проханням вiдпустити йому рослинний лiкарський засiб в таблетованiй лiкарськiй формi вiдхаркувальної дiї. Йому запропонували ”Мукалтин”. Сировиною для його виготовлення є:

A. Glycyrrhizae radix

B. Chаmomillae flores

C. Althaeae herba

D. Althaeae radix

E. Plantaginis majoris folium

272 / 348
Хворий звернувся в аптеку з проханням вiдпустити йому препарат на рослиннiй основi, який має антидепресивну, седативну дiю. Провiзор рекомендував ”Деприм форте”. Назвiть рослинне джерело даного фiтозасобу:

A. Ромашка лiкарська

B. Розторопша плямиста

C. Звiробiй продiрявлений

D. Марена красильна

E. Кульбаба лiкарська

273 / 348
Для пiдвищення опору органiзму iнфекцiйним захворюванням використовують лiкарський препарат ”Iммунал”, що виготовлений на основi БАР:

A. Аралiї маньчжурської

B. Ехiнацеї пурпурової

C. Родiоли рожевої

D. Лимонника китайського

E. Жень-шеню

274 / 348
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр кровозупинної дiї. Вкажiть сировину, яку провiзор може рекомендувати у даному випадку:

A. Анiсу звичайного плоди

B. Фiалки трава

C. Кропиви листки

D. Берези бруньки

E. Чистотiлу трава

275 / 348
В аптеку надiйшла партiя лiкарської рослинної сировини тирличу жовтого коренi. Вмiст яких дiючих речовин є ознакою доброякiсностi сировини?

A. Ефiрнi олiї

B. Дубильнi речовини

C. Iридоїди

D. Флавоноїди

E. Антраценпохiднi

276 / 348
Дубильнi речовини проявляють в’яжучу, протизапальну, антимiкробну дiю i застосовуються для лiкування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї. Яку рослинну сировину може рекомендувати провiзор у даному випадку?

A. Myrtilli fructus

B. Ribes nigri fructus

C. Frangulae fructus

D. Sambucci nigri fructus

E. Rhamni catharticae fructus

277 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням рекомендувати комбiнований препарат рослинного походження дiуретичної та лiтолiтичної дiї з екстрактом суплiдь хмелю (Strobili Humuli lupuli). Який препарат провiзор можна рекомендувати вiдвiдувачу?

A. Ново-пасит

B. Корвалдин

C. Уролесан

D. Седофлор

E. Клiофiт

278 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням надати засiб, виготовлений на основi шипшини плодiв (Rosae cinnamomeae fructus) для лiкування холециститiв та холангiтiв. Який препарат провiзор може порекомендувати?

A. Холосас

B. Софтовак

C. Клiофiт

D. Збiр ”Арфазетин”

E. Каротолiн

279 / 348
Який лiкарський препарати гiпотензивної дiї виготовляють з раувольфiї змiїної коренiв (Rauwolfiae serpentinae radiх)?

A. Кардiолiн

B. Раунатин

C. Кратал

D. Дiгоксин

E. Целанiд

280 / 348
На пiдприємство надiйшла партiя наперстянки пурпурової листя (Digitalis purpureaе folium). Який метод згiдно вимог ДФУ використовують для кiлькiсного визначення серцевих глiкозидiв?

A. Метод титрування

B. Бiологiчна стандартизацiя

C. Гравiметричний метод

D. Тонкошарова хроматографiя

E. Спектрофотометрiя

281 / 348
Визначення кiлькiсного вмiсту ефiрних олiй в лiкарськiй рослиннiй сировинi згiдно вимог Державної Фармакопеї України проводиться методом:

A. Гравiметрiї

B. Перегонки з водяною парою

C. Спектрофотометрiї

D. Титрування

E. Газової хроматографiї

282 / 348
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням запропонувати лiкарську рослинну сировину з гемостатичною дiєю ”Грицикiв трава” (Bursae pastoris herba). За вiдсутностi даної сировини її замiнником може бути:

A. Leonuri herba

B. Chelidonii herba

C. Bidentis herba

D. Origani herba

E. Polygoni persicariae herba

283 / 348
На пiдприємство надiйшла партiя алтеї коренiв (Althaeae radiх). За якою групою бiологiчно активних речовин проводять стандартизацiю згiдно вимог ДФУ?

A. Полiсахаридiв

B. Танiнiв

C. Арбутину

D. Флавоноїдiв

E. Алкалоїдiв

284 / 348
Метою первинної обробки лiкарської рослинної сировини, яка проводиться безпосередньо пiсля збору, є:

A. Усунення органiчних та мiнеральних домiшок

B. Стерилiзацiя

C. Подрiбнення

D. Пакування

E. Сортування

285 / 348
При здiйсненнi iдентифiкацiї зразкiв лiкарської рослинної сировини методом ТШХ аналiтик обрав стандартну речовину силiбiнiн. Аналiз якої сировини здiйснив аналiтик?

A. Плоди жостеру (Rhamni fructus)

B. Кора дуба (Querci cortex)

C. Квiтки лаванди (Lavandulae flos)

D. Плоди розторопшi плямистої (Sylibi mariani fructus)

E. Трава рутки (Fumariae herba)

286 / 348
При здiйсненнi контролю якостi листя розмарину методом ТШХ аналiтик використовує таку стандартну речовину:

A. Анетол

B. Розмаринова кислота

C. Коричний альдегiд

D. Гiперозид

E. Нафтоловий жовтий

287 / 348
Вкажiть характерну ознаку лiкарської рослинної сировини квiток лаванди, регламентовану ДФУ:

A. Наявнiсть тичинок

B. Синювато-синiй колiр

C. Сильний ароматний запах

D. Двогубий вiночок

E. Коротка квiтконiжка

288 / 348
Назвiть групу бiологiчно активних речовин, за вмiстом яких, вiдповiдно до монографiї ДФУ, здiйснюють контроль якостi кори дуба:

A. Сапонiни

B. Танiни

C. Алкалоїди

D. Флавоноїди

E. Полiсахариди

289 / 348
Вкажiть лiкарську рослинну сировину, яка, згiдно з монографiєю ДФУ, має характерний неприємний запах:

A. Дурману листя

B. Шавлiї листя

C. Дуба кора

D. Ромашки квiтки

E. Солодки коренi

290 / 348
Назвiть характерну особливiсть плодiв стручкового перцю, яку регламентує вiдповiдна монографiя ДФУ:

A. Зморщений оплодень

B. Сировина має дуже пекучий смак

C. Плiд жовтаво-оранжевого кольору

D. Плiд видовжено-конiчної форми

E. Наявнiсть 10-20 насiнин

291 / 348
Вiдповiдно до монографiї ДФУ ”Ginseng radix”, кiлькiсне визначення бiологiчно активних речовин у сировинi здiйснюють методом рiдинної хроматографiї. Назвiть субстанцiю, яку обирають за стандарт для приготування розчину порiвняння:

A. Квiнквелозид

B. Рускогенiн

C. Гарпагозид

D. Гiнсенозид

E. Протопiн

292 / 348
Назвiть фармакотерапевтичну групу, до якої вiдносять лiкарський засiб рослинного походження ”Пiвонiї настойка”:

A. Антигiстамiннi засоби для системного застосування

B. Ентеросорбенти

C. Засоби, що застосовуються в урологiї

D. Засоби, що застосовуються при подагрi

E. Седативнi засоби

293 / 348
Контроль якостi рослинного лiкарського засобу ”Чистотiл великий” забезпечується кiлькiсним визначенням вмiсту суми:

A. Флавоноїдiв у перерахунку на iзокверцитрозид

B. Алкалоїдiв у перерахунку на хелiдонiн

C. Похiдних гiдроксикоричних кислот у перерахунку на розмаринову кислоту

D. Танiнiв у перерахунку на пiрогалол

E. Капсаїциноїдiв у перерахунку на капсаїцин

294 / 348
Який лiкарський засiб рослинного походження має протиалергiйну дiю?

A. Кора дуба звичайного (Quercus robur L.)

B. Квiтки ехiнацеї пурпурової (Echinacea purpurea L.)

C. Трава череди трироздiльної (Bidens tripartita L.)

D. Квiтки бузини чорної (Sambucus nigra L.)

E. Листя алое деревовидне (Aloe arborescens)

295 / 348
До лiкарських засобiв рослинного походження, що використовується для корекцiї кислотоутворюючої функцiї шлунка, вiдносяться:

A. Сiк подорожника великого (Plantago major L.)

B. Екстракт солодки голої (Glycyrhiza glabra L.)

C. Сiк фiалки триколiрної (Viola tricolor L.)

D. Настiй хвоща польового (Eqisetum arvensis L.)

E. Сiк ромашки запашної (Chamomilla recutita L.)

296 / 348
Вкажiть показник, визначення якого проводять для лiкарської рослинної сировини, що мiстить речовини, якi утворюють у водi колоїднi сумiшi:

A. Показник гiркоти

B. Показник заломлення

C. Важкi метали

D. Показник набухання

E. Втрата в масi при висушуваннi

297 / 348
Вкажiть назву лiкарської рослинної сировини, яка дозволена до використання з лiкувальною метою органами МОЗ України:

A. Дикоросла

B. Культивована

C. ЛРС, що застосовується у народнiй медицинi

D. Фармакопейна

E. Офiцинальна

298 / 348
До провiзора звернувся вiдвiдувач аптеки з проханням порекомендувати йому препарат рослинного походження для лiкування захворювань печiнки та жовчного мiхура. Який препарат рекомендував провiзор?

A. ”Iнгалiпт”

B. ”Настойка пiвонiї”

C. ”Глаксена”

D. ”Гепабене”

E. ”Глоду настойка”

299 / 348
Заготiвлю лiкарської рослинної сировини проводять в такий перiод вегетацiї, коли в нiй накопичується максимальна кiлькiсть основних дiючих речовин. Вкажiть термiн заготiвлi кори крушини:

A. Восени, коли вiдмирає надземна частина

B. Навеснi, в перiод руху соку

C. Пiд час цвiтiння

D. Пiд час плодоношення

E. Восени, пiсля приморозкiв

300 / 348
Дитинi 6-ти рокiв, як вiдхаркуючий засiб прописано рослинний препарат ”Пертусин”. Яка ЛРС лежить в основi даного препарату?

A. Чебрець повзучий

B. Материнка звичайна

C. Солодка гола 

D. Подорожник великий

E. Алтея лiкарська

301 / 348
Аптека медичної роти має наступнi виробничi дiлянки:

A. Рецептурна, асистентська, асептична, матерiальна, мийна

B. Рецептурна, матерiальна, мийна

C. Асептична, матерiальна, мийна

D. Рецептурна, асистентська, мийна

E. Асистентська, асептична, мийна

302 / 348
Асистентська аптеки вiйськового польового госпiталю розгортається за допомогою комплекту:

A. Комплекту ”Лiкарськi засоби загальнi”

B. Комплекту Г-5 ”Аптека - асистентська”

C. Комплекту ПФЛ

D. Комплекту В-4 ”Аптека - медичного пункту частини”

E. Комплекту Г-6 ”Аптека - iн’єкцiйна”

303 / 348
Вкажiть, при приготуваннi якого розчину для iн’єкцiй флакони заповнюють на 2/3 об’єму:

A. Натрiю тiосульфату

B. Атропiну сульфату

C. Глюкози

D. Натрiю гiдрокарбонату

E. Кислоти аскорбiнової

304 / 348
Не пiдлягають стерилiзацiї очнi краплi, до складу яких входить:

A. Левомiцетин

B. Атропiн сульфат

C. Дикаїн

D. Коларгол

E. Цинк сульфат

305 / 348
Вкажiть концентрацiю спирту етилового, згiдно вимог НТД, необхiдну для приготування розчину кислоти борної 2%:

A. 90%

B. 96%

C. 60%

D. 95%

E. 70%

306 / 348
Вкажiть особливостi технологiї розчину фурацилiну для обробки ран в польових умовах:

A. Розчинення в розчинi натрiю хлориду при кiмнатнiй температурi

B. Розчинення в iзотонiчному розчинi натрiю хлориду при нагрiваннi

C. Розчинення в гарячiй водi натрiю хлориду, пiсля охолодження розчину додавання фурацилiну

D. Розчинення у спиртi натрiю хлориду, додавання фурацилiну

E. Розчинення фурацилiну в холоднiй водi

307 / 348
Iндивiдуальний протихiмiчний пакет (IПП-8) складається з:

A. Полiдегазуючої рiдини, 4 ватномарлевих тампонiв

B. 4 ватно-марлевих тампонiв, перекису водню

C. 33% альбуциду, 2 серветок

D. 96% спирту, серветок

E. 2 ватно-марлевих тампонiв, соляної кислоти

308 / 348
Сироватки, вакцини належать до:

A. Цiлодобової профiлактики

B. Специфiчної профiлактики

C. Тимчасової профiлактики

D. Неспецифiчної профiлактики

E. Сезонної профiлактики

309 / 348
Для пiдбору фiльтруючого протигазу типу ГП-5 вимiрюють сантиметровою стрiчкою:

A. Вертикальний розмiр обхвату голови

B. Горизонтальний розмiр обхвату голови пiд вушними раковинами

C. Горизонтальний розмiр обхвату голови в областi перенiсся

D. Горизонтальний розмiр обхвату голови над вушними раковинами

E. Горизонтальний розмiр обхвату голови над очима

310 / 348
До яких засобiв належать протигази?

A. Колективного захисту

B. Захисту дихальних шляхiв

C. Iндивiдуального захисту

D. Захисту шкiрних покривiв

E. Медичного захисту

311 / 348
Органiзований вивiз населення iз небезпечних районiв в безпечнi для постiйного проживання називають:

A. Розосередження

B. Евакуацiя

C. Вiдселення

D. Iзоляцiя

E. Обсервацiя

312 / 348
За причиною виникнення розрiзняють наступнi види надзвичайних ситуацiй:

A. Техногеннi, природнi, полiтичнi

B. Природнi, техногеннi, екологiчнi, соцiальнi

C. Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi, локальнi

D. Малi, середнi, великi, гiгантськi

E. Екологiчнi, соцiально-вiйськовi, техногеннi

313 / 348
Залежно вiд територiального поширення, обсягiв заподiяних або очiкуваних економiчних збиткiв, кiлькостi людей, якi загинули, розрiзняють такi рiвнi надзвичайних ситуацiй:

A. Малi, середнi, великi, гiгантськi

B. Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi, локальнi

C. Локальнi, мiсцевi, загальнi

D. Загальнодержавнi, регiональнi, локаль- нi

E. Поодинокi, мiсцевi, розповсюдженi

314 / 348
Комплекс органiзацiйних лiкувальнопрофiлактичних, санiтарно-гiгiєнiчних, протиепiдемiчних i евакуацiйних заходiв, спрямованих на попередження i лiквiдацiю медико-санiтарних наслiдкiв НС - це:

A. Захист населення

B. Медичне забезпечення за умов НС

C. Лiкувально-евакуацiйне забезпечення

D. -

E. Санiтарно-гiгiєнiчне забезпечення

315 / 348
Великомасштабна аварiя або iнша подiя, що призводить до важких, трагiчних наслiдкiв називається:

A. Аварiя

B. Екологiчна катастрофа

C. Катастрофа

D. Надзвичайна ситуацiя

E. Стихiйнi лиха

316 / 348
Якi спецiальнi формування розгортають для контролю за здiйсненням протиепiдемiчного режиму при виїздi i в’їздi населення, вивезеннi i ввезеннi вантажу?

A. Санпропускник

B. Евакуацiйний приймач

C. Група медичної розвiдки

D. Група епiдемiологiчної розвiдки

E. Контрольно-пропускнi пункти

317 / 348
Воєнно-польова технологiя виготовлення екстемпоральних рiдких лiкарських засобiв повинна забезпечувати їхню якiсть вiдповiдно до вимог Державної Фармакопеї України. Якщо у пропису не зазначений розчинник, то при виготовленi рiдких лiкарських засобiв в польових умовах використовується:

A. Глiцерин

B. Спирт етиловий

C. Мiнеральнi масла

D. Жирнi олiї

E. Вода

318 / 348
Для приготування рiдких лiкарських засобiв в польових умовах, якщо у пропису немає спецiальних вказiвок, використовується вода:

A. Дистильована

B. Тала

C. Очищена

D. З глiцерином

E. Стерильна для iн’єкцiй ”n bV05lk”

319 / 348
Термiн придатностi очних крапель, виготовлених в польових умовах з використанням комплектно-табельного оснащення без використання стабiлiзаторiв i консервантiв, складає до:

A. Двох дiб

B. 24 годин

C. П’яти дiб

D. Трьох дiб

E. Тижня

320 / 348
Змiст лiкувально-евакуацiйних заходiв при наданнi медичної допомоги визначають два поняття: вид та обсяг медичної допомоги. Для медичного пункту батальйону характерний наступний вид медичної допомоги:

A. Квалiфiкована медична допомога

B. Долiкарська (фельдшерська) медична допомога

C. Перша медична допомога

D. Перша лiкарська медична допомога

E. Лiкарська медична допомога

321 / 348
Перша медична допомога - це комплекс найпростiших медичних заходiв, яких вживають в порядку само- i взаємодопомоги та надається:

A. В медичному пунктi роти

B. На мiсцi поранення або в найближчому укриттi

C. В медичному пунктi батальйону

D. В медичному пунктi окремої частини

E. На медичному постi взводу

322 / 348
Одним iз найважливiших роздiлiв захисту вiд зброї масового ураження є медичний захист, до якого належить заходи для профiлактики уражень, лiкування i вiдновлення боєздатностi особового складу. З особового складу вiйськовослужбовцiв забезпечується табельним iндивiдуальним медичним оснащенням:

A. Тiльки офiцерський склад

B. Тiльки сержантський та офiцерський склад

C. Тiльки всi медичнi працiвники без винятку

D. Тiльки всi молодшi медичнi працiвники

E. Всi вiйськовослужбовцi без винятку

323 / 348
Пiдроздiли МВС з метою розгону мiтингу на центральнiй площi столицi використали ручнi гранати, спорядженi отруйними речовинами. У багатьох манiфестантiв зразу ж з’явились головний бiль, першiння в носоглотцi, нестримний кашель, надмiрнi ринорея та слинотеча, нестерпнi болi за грудниною, нудота та блювання. Ураження якими отруйними речовинами (ОР) викликало таку клiнiчну картину?

A. ОР нервово-паралiтичної дiї

B. ОР шкiрно-наривної дiї

C. ОР подразливої дiї

D. ОР загальноотруйної дiї

E. ОР задушливої дiї

324 / 348
Внаслiдок обстрiлу прикордонної застави терористами з територiї сусiдньої країни було поранено трьох вiйськовослужбовцiв. Фельдшер застави приступив до надання медичної допомоги. Заходи якого виду медичної допомоги спроможний здiйснити фельдшер?

A. Перша медична та долiкарська

B. Долiкарська та перша лiкарська

C. Домедична та перша медична

D. Квалiфiкована медична допомога

E. Перша медична

325 / 348
Пiд час обстрiлу блокпосту сержант отримав дотичне поранення м’яких тканин лiвого передплiччя. Самостiйно наклав собi пов’язку, за медичною допомогою не звертався. Згiдно характеристики та класифiкацiї санiтарних втрат цей поранений вiдноситься до осiб, якi:

A. Є небойовою санiтарною втратою

B. Не є санiтарною втратою

C. Є санiтарною втрати

D. Є незворотньою втратою особового складу вiйськ

E. Є бойовою санiтарною втратою

326 / 348
Метою надання першої медичної допомоги є врятування життя ураженого, усунення впливу уражаючого чинника, що продовжує дiяти, та швидка евакуацiя iз поля бою. Який оптимальний термiн (з моменту отримання ураження) надання першої медичної допомоги ураженим отруйними речовинами нервовопаралiтичної дiї?

A. До 1 години

B. 5-10 хвилин

C. 6-8 годин

D. До 30 хвилин

E. 4-5 годин

327 / 348
Етап медичної евакуацiї, який забезпечує збереження життя постраждалих на шляхах евакуацiї їх в стацiонарнi лiкарнянi заклади, має назву:

A. Догоспiтальний

B. Екстреної медичної допомоги

C. Евакуацiйний

D. В осередку катастрофи

E. Першочерговий

328 / 348
Згiдно принципу своєчасностi надання медичної допомоги постраждалим вiд надзвичайних ситуацiй, спецiалiзована медична допомога повинна бути надана не пiзнiше такої кiлькостi годин вiд моменту ураження:

A. 2

B. 12

C. 24

D. 6

E. 4

329 / 348
Розподiл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорiдних лiкувально-евакуацiйних i профiлактичних заходах є сутнiстю:

A. Своєчасностi надання всiх видiв медичної допомоги

B. Спецiалiзацiї медичної допомоги

C. Медичного сортування

D. Ешелонування медичної допомоги

E. Органiзацiї роботи етапу медичної

330 / 348
евакуацiї 30. Етап медичної евакуацiї, який забезпечує надання постраждалим всього об’єму медичної допомоги та лiкування до остаточного результату, визначається як:

A. Госпiтальний

B. Поза зоною катастрофи

C. Спецiалiзованої медичної допомоги

D. Екстреної медичної допомоги

E. Квалiфiкованої медичної допомоги

331 / 348
Можливiсть виконання всiх завдань сучасної системи лiкувально-евакуацiйного забезпечення поранених та хворих в надзвичайних ситуацiях залежить вiд дотримання основних принципiв, таких як:

A. Ешелонування медичної допомоги

B. Своєчаснiсть надання всiх видiв медичної допомоги

C. Евакуацiя поранених та надання їм потiм медичної допомоги в повному обсязi

D. Своєчаснiсть, послiдовнiсть, спадкоємнiсть та медична реабiлiтацiя поранених та хворих

E. Спецiалiзацiя медичної допомоги

332 / 348
Медичне майно, яке зберiгається в недоторканих запасах з термiном придатностi 5 рокiв, повинно мати запас термiну придатностi при оновленнi не менше:

A. 1-го року

B. 6-ти мiсяцiв

C. 3-х мiсяцiв

D. 2-х рокiв

E. 1-го мiсяць

333 / 348
Розчини для iн’єкцiй, якi виготовленi в польових умовах, пiдлягають аналiзу вибiрково, тобто один флакон з:

A. Вибiрковi серiї

B. Двох серiй

C. Трьох серiй

D. П’яти серiй

E. Кожної серiї

334 / 348
Види аптечного контролю, що проводяться на стадiї приготування розчинiв для iн’єкцiй в польових умовах:

A. Органолептичний

B. Письмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний

C. Письмовий

D. Фiзичний та хiмiчний

E. Письмовий та опитувальний

335 / 348
Укладка для наборiв хiрургiчних iнструментiв призначена:

A. Для зберiгання

B. Тiльки в якостi мiцної тари

C. Для захисту хiрургiчних iнструментiв вiд пошкоджень, зберiгання та їх стерилiзацiї

D. Для транспортування

E. Тiльки в якостi стерилiзатора

336 / 348
Кисневi балони, якi використовуються в медичних приладах та апаратах мають колiр i напис:

A. Червоний, ”кисень”

B. Чорний, ”газ”

C. Сiрий, ”пiд тиском”

D. Блакитний, ”кисень”

E. Жовтий, ”пiд тиском”

337 / 348
Основне призначення польової фармацевтичної лабораторiї це - виготовлення в польових умовах:

A. Фасувальних робiт

B. Лiкарських засобiв для внутрiшнього застосування

C. Лiкарських засобiв (за скороченою номенклатурою) для парентерального введення

D. Води очищеної

E. Лiкарських засобiв для зовнiшнього застосування

338 / 348
Матерiальнi засоби, що призначенi для надання медичної допомоги, лiкування та профiлактики бойових уражень i захворювань, виконання рiзних дiагностичних та допомiжних заходiв визначається як:

A. Медичне майно

B. Лiкарсько-медичнi предмети

C. Медична та санiтарна технiка

D. Лiкарськi засоби

E. Бактерiйнi препарати

339 / 348
Кiлькiснi показники рiзних видiв медичного майна, якi встановленi для медичних пiдроздiлiв, частин та установ i розрахованi на певний перiод їх роботи та певну кiлькiсть поранених i хворих це:

A. Табельна норма

B. Показники для подання доповiдей

C. Норми постачання

D. Показники готовностi медичної служби до роботи

E. Забезпеченiсть медичним майном

340 / 348
Пiд час iнтенсивних бойових дiй постачання медичним майном вiйськових частин (пiсля подання вiдповiдної доповiдi та за скороченою номенклатурою) може здiйснюватись:

A. Щоквартально

B. Щодобово

C. Раз на 3 доби

D. Раз на мiсяць

E. Щотижнево

341 / 348
Постачання медичного майна в мирний час вiйськовим частинам та медичним закладам, згiдно норм постачання, здiйснюється:

A. На рiк

B. Щоквартально

C. На пiврiччя

D. За потребою

E. На мiсяць

342 / 348
В умовах лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї провiзор у аптецi готує розчини для внутрiшнього вживання на водi переваренiй. Термiн зберiгання такої води не бiльше:

A. 2 годин

B. 6 годин

C. 1 години

D. 24 годин

E. 12 годин

343 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї лiкарськi засоби короткочасно потрапили пiд вплив проникної радiацiї. Вкажiть розчин, стiйкий до iонiзуючого випромiнювання:

A. 0,1% розчин атропiну сульфату

B. 0,02% розчин фурацилiну

C. 0,9% розчин натрiю хлориду

D. 0,05% розчин прозерину

E. 0,1% розчин адреналiну гiдрохлориду

344 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати прибирання аптеки. Вкажiть вимоги до миття пiдлоги у торговому залi:

A. Не рiдше 2-х разiв на добу без застосування дезiнфекцiйного розчину

B. Не рiдше 2-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

C. Не рiдше 1-го разу на день iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

D. Не рiдше 1-го разу на добу без застосування дезiнфекцiйного розчину

E. Не рiдше 4-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину

345 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки у наметах. Вкажiть матерiал, що слiд використати для роздiлення асистентської та матерiальної кiмнат:

A. Дерево

B. Скло

C. Цегла

D. Гiпс

E. Полiетиленова плiвка

346 / 348
В умовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки у пристосованому примiщеннi та за вiдсутностi аптечних меблiв. Для асистентської кiмнати використано канцелярськi столи. Вкажiть необхiдний спосiб пiдготовки їх поверхнi:

A. Покрити 2 шарами картону

B. Покрити олiйною фарбою

C. Обтягнути 2-3 шарами щiльної полiетиленової плiвки

D. Покрити 2-3 шарами щiльного паперу

E. Обробити дезiнфiкуючим розчином

347 / 348
При роботi аптеки в умовах протиепiдемiчного режиму рецепти виписують:

A. Кульковою або чорнильною ручкою на рецептурних бланках

B. Кульковою ручкою на восковому паперi

C. Графiтовим олiвцем на рецептурних бланках

D. Чорнильною ручкою на рецептурних бланках

E. Графiтовим олiвцем на пергаментному паперi

348 / 348
Наркотичнi, психотропнi та отруйнi лiкарськi засоби в аптецi мiстяться в спецiальних штангласах, на яких:

A. Чорними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищу разову дозу

B. Бiлими лiтерами на чорному фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози

C. Червоними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози

D. Червоними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищу разову дозу

E. Чорними лiтерами на бiлому фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350