Крок 3 Стоматологія - осінь 2019 (буклет)

1 / 200
Пацiєнтка 52-х рокiв скаржиться на вiдчуття розпирання, iнколи у поєднаннi з ниючим несильним болем в дiлянцi лiвої верхньої щелепи. Об’єктивно: на жувально-апроксимальнiй поверхнi 27 зуба є широка карiозна порожнина, з’єднана з пульповою камерою, зондування слабкоболiсне, пульпа не кровоточить. Перкусiя викликає неприємнi вiдчуття. Поставте дiагноз:

A. Хронiчний глибокий карiєс

B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Загострення хронiчного фiброзного пульпiту

E. Хронiчний гангренозний пульпiт

2 / 200
Хвора 33-х рокiв скаржиться на ниючий бiль, що перiодично виникає при потрапляннi твердої їжi в карiозну порожнину 16 зуба. Бiль зникає через 20-30 хвилин пiсля усунення подразника. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 16 зуба глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Дно та стiнки щiльнi, при зондуваннi незначний бiль в однiй дiлянцi дна порожнини. Реакцiя на холодовий подразник болiсна, тривала. ЕОД- 40 мкА. Яким буде остаточний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт

B. Хронiчний глибокий карiєс

C. Загострення хронiчного пульпiту

D. Гiперемiя пульпи

E. Гострий глибокий карiєс

3 / 200
Хворий 20-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнiсть 12 зуба, сусiднi зуби iнтактнi, коронки високi, виражений екватор, прикус прямий. З анамнезу з’ясовано, що у хворого вроджений порок серця. Якiй ортопедичнiй конструкцiї слiд вiддавати перевагу в даному клiнiчному випадку?

A. Металопластмасовий мостоподiбний протез

B. Адгезивний мостоподiбний протез

C. Пластмасовий мостоподiбний протез

D. Штамповано-паяний мостоподiбний протез

E. Металокерамiчний мостоподiбний протез

4 / 200
Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на бiль, набряк нижньої губи. Хворiє близько року. Ранiше непокоїли сухiсть губ, трiщини. Лiкувався самостiйно. Протягом останнiх двох тижнiв стан рiзко погiршився. Об’єктивно: нижня губа набрякла, вкрита товстими кiрками жовтувато-зеленого кольору. Протоки слинних залоз в зонi Клейна розширенi, з каламутним ексудатом. На червонiй облямiвцi - трiщини. Порожнина рота не санована. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Актинiчний хейлiт

B. Екзематозний хейлiт

C. Ексфолiативний хейлiт

D. Гландулярний хейлiт

E. Атопiчний хейлiт

5 / 200
За направленням лiкаря-педiатра в дитячу стоматологiчну полiклiнiку звернулись батьки з дитиною 4-х рокiв зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38oC, бiль при ковтаннi. При об’єктивному оглядi вiдзначається гiперемiя слизової пiднебiнних дужок, мигдаликiв, сухiсть порожнини рота. Язик вкритий бiлим нашаруванням, сухий, на бiчних поверхнях помiтнi вiдбитки зубiв, передня третина його - яскраво-червоного кольору, грибоподiбнi сосочки значно збiльшенi. Пiдщелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болючi при пальпацiї. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Кiр

B. Iнфекцiйний мононуклеоз

C. Скарлатина

D. Дифтерiя

E. Краснуха

6 / 200
Батьки хлопчика 8-ми рокiв звернули увагу на наявнiсть плям на язицi дитини. З анамнезу вiдомо, що дитина лiкується з приводу захворювання шлунковокишкового тракту. Об’єктивно: на спинцi язика дiлянки сiро-бiлого нальоту чергуються з дiлянками гiперемiї з вiдсутнiстю ниткоподiбних сосочкiв. Встановiть дiагноз:

A. Катаральний глосит

B. Десквамативний глосит

C. Складчастий глосит

D. Ромбоподiбний глосит

E. Чорний волосатий язик

7 / 200
При оглядi порожнини рота у чоловiка 50-ти рокiв лiкар виявив дiлянку змiненого епiтелiю мутно-бiлуватого кольору на слизовiй оболонцi щоки у кутi рота (10х15 мм). Фон слизової оболонки не змiнений. При зiскобi цей ”налiт” не знiмається. Iнфiльтрату в основi немає. Встановiть дiагноз:

A. Проста лейкоплакiя

B. Червоний вовчак на слизовiй оболонцi порожнини рота

C. Папульозний сифiлiд

D. Хронiчний гiперпластичний кандидоз

E. Червоний плескатий лишай

8 / 200
Хворий 27-ми рокiв скаржиться на появу болючої виразки на слизовiй дна порожнини рота. Перiодично подiбнi ураження слизової порожнини рота спостерiгає у себе протягом 6-ти рокiв. Загальносоматичний анамнез обтяжений хронiчним дуоденiтом. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi дна порожнини рота виразка округлої форми, оточена гiперемованою облямiвкою та вкрита свiтлим жовтувато-бiлим фiбринозним нальотом. Пальпацiя виразки рiзко болюча. Назвiть найiмовiрнiший дiагноз:

A. Травматична ерозiя

B. Рецидивний герпес

C. Синдром Бехчета

D. Хронiчний рецидивний афтозний стоматит

E. Вторинний сифiлiс

9 / 200
Хворому 19-ти рокiв був встановлений дiагноз: ендемiчний флюороз. Хлопець постiйно проживає в мiсцевостi з надмiрним вмiстом фтору. Яка концентрацiя фтору в водi вважається максимально допустимою?

A. 1,5 мг/л

B. 2 мг/л

C. 3 мг/л

D. 2,5 мг/л

E. 0,5 мг/л

10 / 200
Хворий 42-х рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога зi скаргами на припухлiсть i бiль, що iррадiює у пiдщелепну слинну залозу справа, вiдчуття збiльшення залози, яке з’являється пiд час вживання їжi. Об’єктивно: пiдщелепна слинна залоза збiльшена, болюча при пальпацiї, вивiдна протока пальпується як тяж. Слина з протоки залози не видiляється. Для якого захворювання характерна така симптоматика?

A. Гострий сiалоаденiт

B. Калькульозний сiалоаденiт

C. Склерозуючий сiалоаденiт

D. Кiста слинної залози

E. Сiалоз

11 / 200
Чоловiк 43-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль при ковтаннi, обмежене вiдкривання рота. Декiлька днiв тому болiв зруйнований 37 зуб, потiм з’явився бiль при ковтаннi i обмеження вiдкривання рота. Об’єктивно: невелика м’яка припухлiсть в лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Пальпується збiльшений лiмфатичний вузол. Рот вiдкривається на 1,5 см. Спостерiгається набряк лiвої пiднебiнної дужки та бiчної стiнки глотки. 37 зуб зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусiя слабко болюча. Поставте дiагноз:

A. Гострий пiдщелепний лiмфаденiт

B. Перитонзилярний абсцес

C. Одонтогенна пiднижньощелепна флегмона

D. Одонтогенна крило-щелепна флегмона

E. Одонтогенна навкологлоткова флегмона

12 / 200
У дiвчинки 11-ти рокiв пiсля травми пiвроку тому на слизовiй оболонцi нижньої губи з’явилося утворення округлої форми, 1 см в дiаметрi, з чiткими межами. Колiр слизової оболонки над утворенням - блакитнуватий. При пальпацiї: безболiсне утворення м’якої консистенцiї. За словами батькiв перiодично майже зникає i з’являється знову. Регiонарнi лiмфовузли без патологiї. Клiнiчнi аналiзи кровi i сечi в межах вiкової норми. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Мiксома

B. Ретенцiйна кiста

C. Гемангiома

D. Папiлома

E. Фiброма

13 / 200
Хвора 70-ти рокiв, звернулася зi скаргами на наявнiсть заїд у кутах рота. Користується повними знiмними протезами на верхнiй i нижнiй щелепах. Об’єктивно: висота нижньої третини лиця вкорочена. Кути рота опущенi, шкiра в них мацерована. Яка найбiльш iмовiрна причина даного ускладнення?

A. Постiйне користування протезами

B. Зниження мiжальвеолярної висоти

C. Порушення гiгiєни ротової порожнини

D. Деформацiя базисiв протезiв

E. Похилий вiк хворої

14 / 200
Хвора 40-ка рокiв скаржиться на бiль, кровоточивiсть ясен, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна яскраво гiперемованi, набряклi, легко кровоточать, пародонтальнi кишенi глибиною 3-4 мм з гнiйним ексудатом. На ортопантомограмi дифузний остеопороз альвеолярного вiдростка, резорбцiя мiжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Який iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного генералiзованого пародонтиту II ст.

B. Хронiчний генералiзований пародонтит I ст.

C. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

D. Хронiчний генералiзований пародонтит II ст.

E. Загострення хронiчного генералiзованого пародонтиту I ст.

15 / 200
У хворого 52-х рокiв значний набряк привушно-жувальної дiлянки праворуч, почервонiння i напруження шкiри, сильний бiль. При пальпацiї з протоку залози видiляється густий гнiй, гiперемiя слизової оболонки вустя протоки. Який дiагноз у даному випадку?

A. Нагноєння гематоми

B. Гострий гнiйний паротит

C. Абсцес привушно-жувальної дiлянки

D. Флегмона привушно-жувальної дiлянки

E. Гострий лiмфаденiт

16 / 200
Хворому 60-ти рокiв для виготовлення ектопротезу необхiдно отримати маску обличчя за Гiпократом. Який вiдбитковий матерiал слiд використати?

A. Стомафлекс

B. Гiпс

C. Дентафоль

D. Стенс

E. Стомальгiн

17 / 200
Хворий 18-ти рокiв скаржиться на незвичайний вигляд язика. Об’єктивно: на спинцi та бiчних поверхнях язика глибокi поздовжнi складки, в яких добре вираженi ниткоподiбнi сосочки. Язик м’який, помiрно збiльшений в розмiрi. Дiагноз: складчастий язик. Яке лiкування необхiдно призначити?

A. Вiтамiнотерапiя

B. Санацiя i дотримання гiгiєни порожнини рота

C. Протигрибкова терапiя

D. Антибiотикотерапiя

E. Седативнi препарати

18 / 200
Пацiєнт 75-ти рокiв звернувся зi скаргами на болючiсть виразок, що розташованi на бiчнiй поверхнi язика. Виразки дiаметром 2-3 см, неправильної форми з пiдритими нерiвними краями. При цитологiчному дослiдженнi виявлено гiгантськi клiтини Пирогова-Лангханса. При бактерiоскопiї: бацили Коха. Для якого захворювання найбiльш iмовiрнi данi результати дослiдження?

A. Стоматит

B. Герпес

C. Туберкульоз

D. Сифiлiс

E. Кандидоз

19 / 200
Хвора 50-ти рокiв скаржиться на обмеженiсть рухiв нижньої щелепи, яка зменшується надвечiр, перiодичний хрускiт в лiвому скронево-нижньощелепному суглобi, обмежене вiдкривання рота. Рентгенологiчно суглобова голiвка деформована внаслiдок шипоподiбних розростань. Поставте дiагноз:

A. Хронiчний артрит лiвого скроневонижньощелепного суглоба

B. Артроз лiвого скронево-нижньощелепного суглоба

C. -

D. Анкiлоз лiвого скронево-нижньощелепного суглоба

E. Артрозо-артрит лiвого скроневонижньощелепного суглоба

20 / 200
Дитина 9-ти рокiв скаржиться на короткочасний бiль вiд солодкого, холодного в зубi на нижнiй щелепi справа. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 карiозна порожнина з вузьким вхiдним отвором. Пiсля зняття навислих країв емалi, свiтлий розм’якшений дентин легко видаляється екскаватором, смуга локалiзацiї в межах плащового дентину, зондування дентиноемалевої межi болiсне. Який дiагноз найiмовiрнiший?

A. Хронiчний глибокий карiєс

B. Гострий обмежений пульпiт

C. Гострий середнiй карiєс

D. Гострий глибокий карiєс

E. Хронiчний середнiй карiєс

21 / 200
У хворого 64-х рокiв протягом 4-х мiсяцiв на червонiй каймi нижньої губи iснує поверхнева ерозiя овальної форми розмiром 0,5-1 см вкрита кров’янистою кiркою, з чiткими краями, рiвним, червоного кольору дном, безболiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Справжня пухирчатка

B. Червоний плескатий лишай (ерозивновиразкова форма)

C. Червоний вовчак (ерозивна форма)

D. Абразивний передраковий хейлiт Манганоттi

E. Ерозивна лейкоплакiя

22 / 200
Хворий 22-х рокiв звернувся зi скаргами на зруйнування зубiв. Об’єктивно: в 11, 21 зруйнованi рiжучi краї з пошкодженням медiальних кутiв. Перкусiя безболiсна. З анамнезу: пацiєнт страждає на алергiю на пластмасу. Оберiть найбiльш доцiльний вид конструкцiї:

A. Керамiчнi вiнiри

B. Штампованi коронки зi сплаву золота

C. Комбiнованi коронки за Бєлкiним

D. Металокерамiчнi коронки

E. Комбiнованi коронки за Бордюком

23 / 200
У хворого на вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй дiлянцi 11 зуба є крейдоподiбна карiозна пляма. При зондуваннi поверхня плями гладка, безболiсна. Яких лiкувальних заходiв необхiдно вжити?

A. Пломбування дефекту

B. Вiтамiнотерапiя

C. Ремiнералiзуюча терапiя

D. Шлiфування плями

E. Вiдбiлювання

24 / 200
Пацiєнтцi 32-х рокiв, на 26-му тижнi вагiтностi пiд час огляду у лiкарястоматолога на основi скарг та об’єктивного обстеження був поставлений дiагноз: гострий дифузний пульпiт 33. Хвору направлено на госпiталiзацiю до вiддiлення патологiї вагiтних. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Девiтальна екстирпацiя

B. Вiтальна ампутацiя

C. Девiтальна ампутацiя

D. Вiтальна екстирпацiя

E. Бiологiчний метод

25 / 200
Чоловiк 32-х рокiв звернувся зi скаргами на почервонiння, бiль, печiння ясен. Хворiє 3 мiсяцi. Об’єктивно: ясна яскравочервоного кольору з дiлянками десквамацiї епiтелiю. Гiгiєнiчний iндекс за Федоровим-Володкiною - 2,0. Глюкоза кровi - 6,8 ммоль/л. Еритроцити - 4,0 • 1012/л, КП- 0,96, лейкоцити - 4,9 • 109/л, ШОЕ- 13 мм/год. Яка iмовiрна причина гiнгiвiту?

A. Ювенiльнi змiни

B. Захворювання кровi

C. Ендокриннi порушення

D. Захворювання ШКТ

E. Недостатнiй рiвень гiгiєни

26 / 200
У хворої 68-ми рокiв протягом року з’явилась тугорухомiсть у лiвому скроневонижньощелепному суглобi. Бiль у суглобi посилюється наприкiнцi доби, пiсля переохолодження, або пiсля довгої розмови. Iнколи з’являється хруст у суглобi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Гострий артрит

B. Хронiчний артрит

C. Больова дисфункцiя суглоба

D. Кiстковий анкiлоз

E. Артроз

27 / 200
Хлопчиковi 6 рокiв. Вiдкривання рота вiльне. Альвеолярний вiдросток верхньої щелепи цiлий, але м’яке i тверде пiднебiння незрощене до рiвня 16, 26 зубiв. Має трикутну форму. Мова невиразна. М’яке пiднебiння вкорочене. Дитина народилася з даною вадою. Який iмовiрний дiагноз?

A. Часткове незрощення пiднебiння

B. -

C. Iзольоване повне незрощення пiднебiння

D. Комбiноване незрощення пiднебiння

E. Приховане незрощення пiднебiння

28 / 200
У хворого 40-ка рокiв на шкiрi пiдборiддя є утворення щiльної консистенцiї, тiсно спаяне з пiдлеглою шкiрою, до 1 см в дiаметрi, пiдвищується i звужується до вершини, сiрого кольору, безболiсне. Висота його становить бiля 1,5 см. Поставте дiагноз:

A. -

B. Папiлома

C. Шкiрний рiг

D. Кератоакантома

E. Фiброма

29 / 200
Жiнка 25-ти рокiв перебуває на лiкуваннi з приводу ВIЛ-iнфекцiї. Яка пухлина найчастiше ускладнює перебiг ВIЛiнфекцiї?

A. Саркома Капошi

B. Аденолiмфома

C. Лiмфангiома

D. Саркома Юїнга

E. Гемангiома

30 / 200
Хвора 23-х рокiв звернулась до стоматолога зi скаргами на появу на слизовiй оболонцi порожнини рота рiзко болiсних ерозiй, пiдвищення температури тiла до 39oC, загальну слабкiсть, головний бiль. Об’єктивно: на набряклiй, гiперемованiй слизовiй оболонцi щiк, губ - ерозiї дiаметром 2-3 мм з фестончастими краями, вкритi сiрувато-бiлим нальотом. Регiональнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi. При цитологiчному дослiдженнi виявлено гiгантськi багатоядернi клiтини. Який остаточний дiагноз?

A. Герпетичний стоматит

B. Вульгарна пухирчатка

C. Афтозний стоматит

D. Iнфекцiйний мононуклеоз

E. Багатоформна ексудативна еритема

31 / 200
Пацiєнт 26-ти рокiв, звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на наявнiсть плям на язицi. Палить. Об’єктивно: на спинцi язика визначаються чiтко обмеженi дiлянки округлої та овальної форми 1-1,5 см в дiаметрi з атрофiєю сосочкiв. Поверхня їх чиста, мiдно-червоного кольору. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, щiльнi, безболiснi. У зiскобi визначаються поодинокi клiтини Candida albicans, Treponema pallida. Який остаточний дiагноз?

A. Ромбоподiбний глосит

B. Десквамативний глосит

C. Глосит Гентера-Меллера

D. Вторинний сифiлiс

E. Кандидозний глосит

32 / 200
Хворому 25-ти рокiв, який звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на неприємний запах з порожнини рота, був поставлений дiагноз: виразковонекротичний гiнгiвiт. Лiкарем був складений план мiсцевого комплексного лiкування. Яку групу препаратiв слiд застосувати на останньому етапi лiкування в даному випадку?

A. Анальгетики

B. Сорбенти

C. Антисептики

D. Кератопластики

E. Антибiотики

33 / 200
Хворому 19-ти рокiв, який звернувся до стоматолога зi скаргами на бiль i кровоточивiсть ясен та неприємний запах з порожнини рота, був поставлений дiагноз: виразково-некротичний гiнгiвiт. Якi препарати етiотропної дiї необхiдно застосувати для мiсцевого лiкування даного хворого?

A. Солкосерил

B. Метрогiл дента

C. Мефенат

D. Ротокан

E. Камiстад

34 / 200
Пацiєнт 44-х рокiв звернувся зi скаргами на вiдчуття свербiння i ломоти в яснах, пiдвищену чутливiсть зубiв до подразникiв. Об’єктивно: ясна блiдi, щiльнi, безболiснi при зондуваннi, атрофiя мiжясенних сосочкiв, шийки зубiв оголенi на 1-1,5 мм. На нижнiх фронтальних зубах неглибокi клиноподiбнi дефекти. Рентгенологiчно визначається рiвномiрна резорбцiя мiжальвеолярних перетинок на 1/3 їх висоти. Назвiть iмовiрний дiагноз:

A. Генералiзований пародонтит, I ступiнь, стадiя стабiлiзацiї

B. Пародонтоз, II ступiнь

C. Пародонтоз, I ступiнь

D. Пародонтоз, початковий ступiнь

E. Пародонтоз, III ступiнь

35 / 200
До лiкаря звернулась дитина зi шкiдливою звичкою прикушувати нижню губу. За допомогою якого апарату можна усунути таку шкiдливу звичку?

A. Апарат Брюкля

B. Апарат з петлями Рудольфа

C. Накусочна пластинка Катца

D. Пластинка Крауса

E. Вестибулярний щит

36 / 200
На прийом до лiкаря звернувся юнак 17-ти рокiв зi скаргами на кровотечу ясен у фронтальнiй дiлянцi. При оглядi пацiєнта було виявлено, що нижня третина обличчя зменшена, поглиблення супраментальної складки. Внутрiшньоротовi показники: нижнi фронтальнi зуби контактують з слизовою оболонкою переднього вiддiлу пiднебiння, 16, 26, 36, 46 зуби вiдсутнi. Про який вид прикусу йдеться?

A. Прогнатичний дистальний прикус

B. Глибокий травматичний прикус

C. Прогнатичний вiдкритий прикус

D. Прогнатичний глибокий прикус

E. Прогенiчний мезiальний прикус

37 / 200
До лiкаря-ортодонта звернулась дiвчинка 13-ти рокiв зi скаргами на косметичний дефект, пов’язаний з висуванням нижньої щелепи вперед. Об’єктивно було визначено мезiальне розмiщення нижнiх молярiв та iкол стосовно верхнiх. Скупченiсть верхнiх фронтальних зубiв, зворотна сагiтальна щiлина мiж фронтальними зубами верхньої та нижньої щелеп 1,5 мм. Визначте вид прикусу:

A. II клас II пiдклас за класифiкацiєю Енгля

B. II клас I пiдклас за класифiкацiєю Енгля

C. Пiднебiнне положення рiзцiв верхньої щелепи

D. I клас за класифiкацiєю Енгля

E. III клас за класифiкацiєю Енгля

38 / 200
Пацiєнт 40-ка рокiв звернувся в клiнiку зi скаргами на запальнi процеси в скронево-нижньощелепному суглобi, що перiодично загострюються та супроводжуються субфебрильною температурою тiла та болем. Має мiсце бiль в дiлянцi серця та суглобiв. Якому дiагнозу вiдповiдають скарги цього пацiєнта?

A. Травматичний артрит

B. Хронiчний остеомiєлiт гiлки нижньої щелепи

C. Iнфекцiйно-специфiчний артрит

D. Синдром Костена

E. Хронiчний ревматоїдний артрит

39 / 200
Хворий 35-ти рокiв доставлений в лiкарню швидкої допомоги пiсля ДТП. Пiд час огляду виникла пiдозра на дислокацiйну асфiксiю. Дислокацiйна асфiксiя найчастiше виникає при:

A. Двобiчному переломi суглобових вiдросткiв нижньої щелепи

B. Однобiчному переломi суглобового вiдростка нижньої щелепи

C. Двобiчному ментальному переломi нижньої щелепи

D. Переломi в дiлянцi кута нижньої щелепи

E. Центральному переломi нижньої щелепи

40 / 200
Як називається пухлина, що походить з епiтелiю емалевого органа або залишкiв ембрiонального епiтелiя типу клiтин Малассе i є найчастотнiшою пухлиною одонтогенного генезу?

A. Амелобластома

B. Мiксома

C. Фiброма

D. Одонтома

E. Цементома

41 / 200
Хворий 59-ти рокiв має в анамнезi цукровий дiабет. Перед вiдвiдуванням лiкаря-стоматолога приймав iнсулiн. Пiд час прийому вiдчув себе погано: двоїння в очах, тремор всього тiла, занепокоєння, голод. Пацiєнт знепритомнiв. При оглядi: шкiрнi покриви блiдi, дуже вологi, слизова оболонка порожнини рота волога, пульс прискорений. АТ- 130/90 мм рт.ст. Ваш дiагноз:

A. Гiпертонiчний криз

B. Анафiлактичний шок

C. Колапс

D. Гiпоглiкемiчна кома

E. Гiперклiкемiчна кома

42 / 200
При об’єктивному обстеженнi пiд час профiлактичного огляду у пацiєнта 43-х рокiв виявлено рецесiю ясен. Який патологiчний процес лежить в основi даного захворювання?

A. Акантоз

B. Атрофiя

C. Гiперкератоз

D. Гiперплазiя

E. Запалення

43 / 200
Дитинi 9-ти рокiв встановлено дiагноз: хронiчний гранулюючий перiодонтит 75 зуба. Який основний об’єктивний симптом дозволив стоматологу дiагностувати дане захворювання?

A. Болiснiсть регiонарних лiмфовузлiв

B. Рухомiсть зуба

C. Змiна кольору зуба

D. Наявнiсть норицi з грануляцiями

E. Змiна кольору ясен бiля причинного зуба

44 / 200
Який iнструментарiй повинен використати лiкар-стоматолог при видаленнi коренiв молярiв верхньої щелепи, коронка яких зруйнована до рiвня ясен?

A. Прямi щипцi, що сходяться

B. S-подiбнi щипцi

C. Байонетнi щипцi, елеватор

D. Дзьоподiбнi щипцi, елеватор

E. -

45 / 200
Хворий 23-х рокiв звернувся до лiкарнi зi скаргами на бiль в дiлянцi пiдборiддя, який посилюється при вiдкриваннi рота. З анамнезу з’ясовано, що 2 години тому вiн був побитий невiдомими, свiдомостi не втрачав. Об’єктивно: на шкiрi в дiлянцi пiдборiддя гематома i садна, вiдкривання рота обмежене до 2,0 см, прикус не порушений. При бiмануальному дослiдженнi вiдзначається рухомiсть фрагментiв нижньої щелепи злiва мiж 31 i 32 зубами. Збереженi всi зуби верхньої i нижньої щелепи. Який вид шини показаний для iммобiлiзацiї вiдламкiв нижньої щелепи?

A. Шина з похилою площиною на нижню щелепу

B. Двощелепне шинування

C. Пращоподiбна пов’язка

D. Шина з розпiрковим вигином на нижню щелепу

E. Гладка шина-скоба на нижню щелепу

46 / 200
Через 10 хвилин пiсля проведення анестезiї 2 мл 2% розчину лiдокаїну у хворого 26-ти рокiв розвинулись тахiкардiя, екстрасистолiя, задишка, сухий кашель, цiаноз, артерiальна гiпотензiя, втрата свiдомостi. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Аспiрацiйна асфiксiя

B. Колапс

C. Дiабетична кома

D. Гiпертонiчний криз

E. Анафiлактичний шок

47 / 200
Хвора 23-х рокiв звернулася зi скаргами на наявнiсть пухлини на нижнiй губi. Хворiє з дитинства. Пухлина поступово збiльшується. Пiд час огляду шкiра над пухлиною має синюшний вiдтiнок, пальпацiя безболiсна, симптом наповнення позитивний. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Гемангiома

B. Херувiзм

C. Кiста м’яких тканин

D. Фiброма

E. Нейрофiброматоз

48 / 200
До лiкарнi звернулася мама з хлопчиком 10-ти рокiв з пiдозрою на обмороження пальцiв нiг. Дитина перебувала декiлька годин на вулицi при температурi -23oC у промоклому взуттi. Який основний симптом обмороження шкiри в дореактивному перiодi?

A. Синюшнiсть шкiри

B. Вологiсть шкiри

C. Без симптомiв

D. Побiлiння шкiри

E. Почервонiння шкiри

49 / 200
При розкриттi глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розрiз, пiсля чого спостерiгається порушення функцiї м’язiв на сторонi операцiї. Гiлки якого нерва були перерiзанi?

A. Пiд’язикового

B. Верхньощелепного

C. Блукаючого

D. Лицьового

E. Нижньощелепного

50 / 200
Чоловiковi 42-х рокiв поставлений дiагноз: лейкоплакiя курцiв Таппейнера. Який патологiчний процес характерний для гiстологiчної картини цього захворювання?

A. Папiломатоз

B. Акантолiз

C. Гiперкератоз

D. Спонгiоз

E. Дискератоз

51 / 200
Хворий пiсля травми. Свiдомiсть сплутана. Вiдзначається рiзка блiдiсть шкiрного покриву, холодний пiт, периферичнi вени запалi. Пульс - 160/хв., ниткоподiбний, аритмiчний. АТ- 80/40 мм рт.ст., часте та поверхневе дихання. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Колапс

B. Гiпертонiчний криз

C. Анафiлактичний шок

D. Гiпоглiкемiчна кома

E. Непритомнiсть

52 / 200
Хворий 45-ти рокiв скаржиться на потовщення кiстки в дiлянцi нижньої щелепи злiва. Об’єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок потовщення тiла нижньої щелепи злiва. Прилеглi м’якi тканини в кольорi не змiненi, нормальної консистенцiї. Вiдкривання роту не обмежене. В зубному рядi нижньої щелепи злiва вiдсутнiй 35 зуб. На рентгенограмi лiвої половини нижньої щелепи в боковiй проекцiї визначається вогнище деструкцiї кiсткової тканини овальної форми 2х3 см з чiтким, рiвним контуром. В порожнинi вогнища деструкцiї коронкова частина горизонтально розташованого ретинованого 35 зуба. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Одонтома

B. Остеобластокластома

C. Фолiкулярна кiста

D. Радикулярна кiста

E. Адамантинома

53 / 200
У хворого дiагностовано верукозну лейкоплакiю слизової оболонки порожнини рота. Якi лiкувальнi заходи найбiльш ефективнi в даному випадку?

A. Хiрургiчне видалення осередку ураження

B. Склерозуюча терапiя

C. Антибактерiальна терапiя

D. Призначення кератопластичних препаратiв

E. Променева терапiя

54 / 200
До травмпункту щелепно-лицьового стацiонару звернувся хворий 23-х рокiв зi скаргами на бiль в дiлянцi верхньої щелепи, порушення прикусу, нудоту, запаморочення. Побитий невiдомими близько 4-х годин тому. При оглядi визначається рухливiсть кiсток носа, ”сходинка” за нижньоочним краєм. Рентгенографiчно лiнiя перелому проходить через корiнь носа, нижньоочну щiлину, виличномаксилярний шов по обидва боки. Який тип перелому верхньої щелепи в даного хворого?

A. За Вассмундом 2

B. Ле Фор за верхнiм типом

C. За Вассмундом 1

D. Ле Фор за середнiм типом

E. Ле Фор за нижнiм типом

55 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на бiль i припухлiсть в дiлянцi лiвого скронево-нижньощелепного суглобу. Iз анамнезу вiдомо, що 2 днi тому вона дуже широко вiдкрила рот пiд час їжi та вiдчула сильний бiль в дiлянцi суглобу. Об’єктивно: в дiлянцi лiвого суглобу припухлiсть, пальпацiя болюча, вiдкривання рота дещо обмежене та болiсне. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Хронiчний артрит лiвого СНЩС

B. Артроз лiвого СНЩС

C. Гострий артрит лiвого СНЩС

D. Юнацька дисфункцiя лiвого СНЩС

E. Анкiлоз лiвого СНЩС

56 / 200
На прийомi у стоматолога-хiрурга пiд час проведення мiсцевої анестезiї у хворого 33-х рокiв з’явились ознаки порушення дихання. Лiкарем встановлений дiагноз: стенотична асфiксiя. Яка найiмовiрнiша причина виникнення стенотичної асфiксiї у даного хворого?

A. Обтурацiя верхнiх дихальних шляхiв кров’яним згустком

B. Змiщення дозаду кореня язика

C. Алергiчний набряк верхнiх дихальних шляхiв

D. Потрапляння в бронхи кровi, блювотних мас

E. Поранення м’якого пiднебiння

57 / 200
Батьки дитини 2-х рокiв скаржаться на незвичайний колiр усiх зубiв. При об’єктивному оглядi встановлено, що на всiх зубах вiдсутня емаль, колiр їх жовтуватокоричневий, дентин прозорий. Зi слiв батькiв: пiсля прорiзування зуби мали нормальний колiр, але потiм набули такого вигляду. Ваш iмовiрний дiагноз:

A. Недосконалий амелогенез

B. Системна гiпоплазiя емалi

C. Ерозивна форма флюороза

D. Синдром Стейнтона-Капдепона

E. Тетрациклiновi зуби

58 / 200
Батьки дитини 3-х рокiв скаржаться на порушення стану дитини, пiдвищення температури тiла, вiдзначаються кашель, нежить. При оглядi порожнини рота на м’якому пiднебiннi виявлена енантема, на слизовiй оболонцi щiк у дiлянцi кутнiх зубiв - плями, що нагадують бризки вапна, якi трохи пiдвищуються над гiперемованою слизовою оболонкою. Яким буде попереднiй дiагноз?

A. ГГС

B. Кiр

C. Вiтряна вiспа

D. Скарлатина

E. Iнфекцiйний мононуклеоз

59 / 200
Хвора 26-ти рокiв скаржиться на бiль в 36 зубi при потрапляннi холодного, солодкого, кислого, який минає одразу пiсля усунення подразника. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 зуба карiозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, дентин свiтлий, розм’якшений. Зондування болiсне по всьому дну. ЕОД = 10мкА. Поставте дiагноз:

A. Гострий середнiй карiєс

B. Хронiчний глибокий карiєс

C. Гiперемiя пульпи

D. Хронiчний середнiй карiєс

E. Гострий глибокий карiєс

60 / 200
У хворого 29-ти рокiв в слiпiй ямцi 46 зуба виявлена карiозна порожнина в межах плащового дентину. Порожнина заповнена щiльним пiгментованим дентином, пiд час препарування емалеводентинної межi виникає бiль. Перкусiя безболiсна. Визначте найiмовiрнiший дiагноз:

A. Хронiчний глибокий карiєс

B. Гострий глибокий карiєс

C. Хронiчний середнiй карiєс

D. Гострий середнiй карiєс

E. Хронiчний фiброзний пульпiт

61 / 200
Дитина 12-ти рокiв скаржиться на наявнiсть болiсних виразок у порожнинi рота, пiдвищення температури тiла до 38,7oC, слабкiсть. Об’єктивно: на набряклiй, гiперемованiй слизовiй оболонцi губ, щiк i на днi ротової порожнини виявлено значнi ерозивнi поверхнi, вкритi сiруватобiлим нальотом з уривками оболонок пухирiв по їх краях. Симптом Нiкольського негативний. На червонiй облямiвцi губ спостерiгаються масивнi кров’янистi нашарування i трiщини, що кровоточать. В анамнезi - фолiкулярна ангiна, прийом антибiотикiв. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Синдром Стiвенса-Джонсона

B. Хронiчний рецидивуючий афтозний

C. Багатоформна ексудативна еритема

D. Гострий герпетичний стоматит

E. Рецидивуючий герпетичний стоматит

62 / 200
стоматит 62. Батьки дитини 9-ти рокiв скаржаться на змiну кольору переднього лiвого зубу нижньої щелепи у хлопчика. Об’єктивно: 31 зуб iнтактний, сiрого кольору. Перкусiя зубу безболiсна. Слизова оболонка альвеолярного вiдростка в цiй дiлянцi пастозна, має цiанотичне забарвлення. В анамнезi рiк тому - травма фронтальної дiлянки нижньої щелепи. Виберiть оптимальний матерiал для кореневої пломби на першому етапi лiкування:

A. Йодоформна паста

B. Тимолова паста

C. Параформальдегiдна паста

D. Гiдроксидкальцiйвмiсна паста

E. Формакрезолова паста

63 / 200
Розповсюдженiсть або загальна площа опiкiв визначає потребу в переливаннi рiдини та дозах лiкувальних препаратiв. У хворого 35-ти рокiв визначаються термiчнi опiки шкiри обличчя та шиї. Визначте площу опiку:

A. 20%

B. 4%

C. 9%

D. 15%

E. 18%

64 / 200
Пацiєнтцi 27-ми рокiв був поставлений дiагноз: хронiчний гранулематозний перiодонтит 36 зуба. На рентгенограмi бiля верхiвки 36 зуба вогнище деструкцiї кiсткової тканини з чiткими межами дiаметром 2 мм. Який iз препаратiв вибрати для лiкування заапiкального вогнища?

A. Ендометазон

B. Форедент

C. Каласепт

D. Цинк-евгенолова паста

E. Адгезор

65 / 200
Пацiєнту 30-ти рокiв був поставлений дiагноз: гострий гнiйний пульпiт 16 зуба. Пiсля знеболення стоматолог виконав розкриття порожнини 16 зуба. На днi пульпової камери лiкар побачив чотири устя кореневих каналiв. Який корiнь першого моляра верхньої щелепи найчастiше має два кореневих канали?

A. Пiднебiнний

B. Щiчно-медiальний

C. -

D. Щiчно-дистальний

E. Медiально-язиковий

66 / 200
У хворого 34-х рокiв у правiй пiдщелепнiй дiлянцi набряк м’яких тканин; шкiра в цiй дiлянцi у кольорi не змiнена, в складку береться. Пальпується новоутворення овальної форми, з гладенькою поверхнею, еластичної консистенцiї, слабко болюче, розмiром 1,5х2,0 см. Зi слiв хво рого, новоутворення з’явилося 4 днi тому, температура тiла пiднялася до 37,3oC. Рот вiдкривається в повному обсязi, коронка 46 зуба зруйнована повнiстю, перкусiя коренiв болiсна. Слизова оболонка перехiдної складки в дiлянцi 46 набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи справа

B. Одонтогенний гнiйний пiдщелепний лiмфаденiт справа

C. Аденофлегмона пiдщелепного простору справа

D. Гострий одонтогенний серозний пiдщелепний лiмфаденiт справа

E. Гострий серозний перiостит нижньої щелепи справа

67 / 200
Хвора 25-ти рокiв з’явилася зi скаргами на наявнiсть свiтло-коричневої плями на передньому верхньому зубi. Об’єктивно: в пришийковiй областi 23 зуба є одинична пляма свiтло-коричневого кольору; при висушуваннi поверхня плями матова. Реакцiї на холод i зондування безболiснi. Який дiагноз найiмовiрнiший?

A. Мiсцева гiпоплазiя емалi

B. Гострий початковий карiєс

C. Хронiчний поверхневий карiєс

D. Флюороз

E. Хронiчний початковий карiєс

68 / 200
У хлопчика 14-ти рокiв спостерiгаються кровоточивiсть ясен нижнiх переднiх зубiв та їх рухливiсть протягом останнього мiсяця. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в дiлянцi нижнiх рiзцiв та iкол набрякла, гiперемована, кровоточить вiд дотику. Рухливiсть цих зубiв I ступеня, пародонтальнi кишенi - 2 мм. На ортопантомограмi - втрата кiсткової тканини мiжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченiсть фронтальних зубiв нижньої щелепи. ГI- 4,2. Консультацiя якого фахiвця необхiдна в першу чергу?

A. Гастроентеролога

B. Невропатолога

C. Ендокринолога

D. Гематолога

E. Ортодонта

69 / 200
Хвора 30-ти рокiв звернулася в полiклiнiку зi скаргами на чутливiсть до солодкого переднiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: в 11, 21 зубах дефекти пломби, якi розташованi на апроксимальнiй поверхнi iз захопленням рiзального краю. Як класифiкувати за Блеком такий дефект коронки зуба? 4 клас 1 клас 3 клас 5 клас 2 клас 70. Немовля має двостороннiй дефект верхньої губи та альвеолярного вiдростку. Середня частина верхньої губи разом з рiзцевою кiсткою фiксується на перегородцi носу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Колобома

B. Перенесена травма верхньої губи

C. Двостороннє незрощення альвеолярного вiдростка

D. Двостороннє симетричне комбiноване незрощення верхньої губи

E. Двостороннє симетричне iзольоване незрощення верхньої губи

70 / 200
Хвора 60-ти рокiв має на шкiрi лiвої щоки поодиноке бородавчасте новоутворення шароподiбної форми дiаметром 0, 8 см, чiтко вiддiлене вiд здорової шкiри. Поверхня зерниста, сiрувато-коричневого кольору, волосяний покрив вiдсутнiй. На дотик м’яка, легко рухається вiдносно шкiри. З’явилась 6 рокiв тому. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Нейрофiброма

B. Базалiома

C. Атерома

D. Шкiрний рiг

E. Папiлома шкiри

71 / 200
До клiнiки звернулися батьки дитини 3-х рокiв зi скаргами на пiдвищення температури до 37 oC та болючий висип на слизовiй оболонцi порожнини рота. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, легко кровоточать, болючi. На слизовiй оболонцi губ на тлi гiперемiї - пухирцевi висипи та ерозiї. Який етiотропний препарат мiсцевої терапiї найдоцiльнiше призначити?

A. Антибiотики

B. Протипротозойний препарат

C. Антисептики

D. Протеолiтичнi ферменти

E. Противiрусний препарат

72 / 200
Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться на рiзкий бiль вiд дiї температурних та хiмiчних подразникiв. На вестибулярнiй поверхнi 14 та 24 зубiв в дiлянцi шийки наявнi дефекти в межах емалi у виглядi щiлин, болючi пiд час дотику. Ретракцiя ясен в дiлянцi уражених зубiв на 1/3 кореня зуба. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ерозiя емалi

B. Пришийковий карiєс

C. Гiпоплазiя емалi

D. Некроз емалi

E. Клиноподiбний дефект

73 / 200
У вiддiлення дитячої стоматологiї надiйшла дитина вiком 10-ти рокiв iз травмою зубiв верхньої щелепи. Дiагноз: повний вивих 11 зуба. Якi методи лiкування доцiльно застосувати в даному випадку?

A. Ортодонтичне лiкування

B. Видалення зуба

C. Iмплантацiя

D. Виготовлення мостовидного протезу

E. Реплантацiя

74 / 200
У дитини 9-ти рокiв пiд час огляду порожнини рота на вестибулярнiй поверхнi 21 зуба виявили дiлянку тьмяної емалi бiлого кольору, поверхня гладенька, безболiсна i щiльна. З анамнезу вiдомо, що пляма з’явилася близько мiсяця тому. Встановiть дiагноз:

A. Мiсцева гiпоплазiя

B. Середнiй карiєс

C. Осередкова гiпоплазiя

D. Початковий карiєс

E. Поверхневий карiєс

75 / 200
Дитинi 6-ти рокiв, що перебуває у ортодонта на облiку у II диспансернiй групi, призначено комплекс вправ з еквiлiбратором. На якi м’язи здiйснює вплив цей апарат?

A. Круговий м’яз рота

B. Пiдборiдний

C. Скроневий

D. Жувальний

E. Двочеревцевий

76 / 200
Хвора 44-х рокiв скаржиться на оголення шийок зубiв верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi, шийки зубiв оголенi. Виявленi передчаснi контакти зубiв. Проводиться вибiркове пришлiфування. Який метод слiд застосувати для його контролю?

A. Рентгенографiя

B. Жувальна проба

C. Гнатодинамометрiя

D. Мастикацiографiя

E. Оклюзiографiя

77 / 200
При оглядi потерпiлого з пораненням в дiлянцi дна порожнини рота виявлено значну гематому з поширенням на шийний вiддiл та значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота i шиї, який з часом посилюється. При даному станi виникає загроза розвитку стенотичної асфiксiї. Який вид невiдкладної допомоги необхiдно надати хворому? Проведення трахеотомiї Введення лобелiну Застосування кисневої маски Фiксацiя язика Проведення первинної хiрургiчної обробки рани 79. Хвора звернулася до лiкаря стоматолога зi скаргами на неможливiсть закрити рота, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напiввiдкрита, з порожнини рота тече слина, центральна лiнiя змiщена праворуч. Лiворуч перед ”козелком” вуха є западина, а пiд виличною дугою - випинання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Однобiчний заднiй вивих н/щ злiва

B. Однобiчний заднiй вивих н/щ справа

C. Однобiчний переднiй вивих н/щ злiва

D. Двобiчний переднiй вивих

E. Однобiчний переднiй вивих н/щ справа

78 / 200
Батьки дитини 4-х рокiв скаржаться на наявнiсть висипань у порожнинi рота дитини. Останнi два днi дитина млява, вiдмовляється вiд їжi. На слизовiй оболонцi порожнини рота округлi ерозiї невеликих розмiрiв з чiткими контурами. На обличчi та волосистiй частинi голови пухирцi, якi мають каламутний вмiст. Назвiть збудника даного захворювання:

A. Вiрус звичайного герпесу

B. Гемолiтичний стрептокок

C. Вiрус Коксакi

D. Вiрус кору

E. Вiрус вiтряної вiспи

79 / 200
Хворий 19-ти рокiв звернувся у полiклiнiку зi скаргами на вiдлам коронки 21 зуба, гострий бiль вiд впливу рiзних зовнiшнiх подразникiв на зуб. Об’єктивно: медiального кута 21 зуба немає. За лiнiєю вiдламу в однiй точцi просвiчується пульпа. Зондування у цiй точцi болюче. Встановiть дiагноз:

A. Гострий глибокий карiєс

B. Гострий травматичний пульпiт

C. Гострий дифузний пульпiт

D. Гiперемiя пульпи

E. Гострий серозний перiодонтит

80 / 200
У дитини 6-ти рокiв спостерiгається асиметрiя обличчя за рахунок недорозвинення правої половини нижньої щелепи, рiзке обмеження вiдкривання рота, неможливiсть нормального вживання їжi. В анамнезi: травма, перенесена пiд час пологiв. На ортопантомограмi визначається рiзка деформацiя правого суглобового вiдростка, суглобова щiлина не проявляється. Кут щелепи деформований, визначається ”шпора”. Яким буде дiагноз?

A. Фiброзний анкiлоз правого СНЩС

B. Хронiчний артрит правого СНЩС

C. Деформуючий артроз правого СНЩС

D. Кiстковий анкiлоз правого СНЩС

E. Артрозо-артрит правого СНЩС

81 / 200
Опитавши пацiєнта i оглянувши його порожнину рота, стоматолог поставив дiагноз: виразково-некротичний гiнгiвiт. Призначення якої групи препаратiв загальної дiї буде показане у данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Противiрусних

B. Антибактерiальних

C. Кератопластикiв

D. Цитостатикiв

E. Протигрибкових

82 / 200
Cкiльки часу проходить вiд моменту зараження ВIЛ до вироблення достатнього для лабораторного визначення титру антитiл?

A. Вiд кiлькох годин до кiлькох днiв

B. 5-7 днiв

C. До кiлькох рокiв

D. Вiд 3-6 мiсяцiв

E. 6-8 тижнiв

83 / 200
У дитини 6-ти мiсяцiв дiагностовано двобiчну бронхопневмонiю. Призначено антибiотики широкого спектру дiї. Перебувала на штучному вигодовуваннi, наявнi розлади травлення (диспепсiя). Якi можливi патологiчнi змiни твердих тканин зубiв?

A. Мiсцева гiпоплазiя

B. Зуби Гетчiнсона

C. Системна гiпоплазiя емалi

D. Зуби Фурньє

E. Синдром Стейнтона-Капдепона

84 / 200
Пацiєнтовi 49-ти рокiв виготовляють штифтову конструкцiю в 23 зуб. Об’єктивно: пiднебiнна стiнка виступає над яснами на 3 мм, а апроксимальнi та губна стiнки - на рiвнi ясен. Яка з перерахованих штифтових конструкцiй буде оптимальною?

A. Суцiльнолита куксова вкладка

B. За Катцем

C. За Рiчмондом

D. За Девiсом

E. За Логаном

85 / 200
У хворого слизова оболонка рота, зiву, дужки пiднебiння, язичка, мигдаликiв вкрита плiвковим нальотом сiруватобiлого кольору. Налiт щiльно спаяний з пiдлеглими тканинами i важко знiмається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi. Поставте можливий дiагноз: Дифтерiя Скарлатина Iнфекцiйний мононуклеоз Лейкоз Ангiна Венсана 88. Дитина 7-ми рокiв пiд час гри впала i вдарилася об твердий предмет. Внаслiдок чого в правiй виличнiй дiлянцi утворився болiсний набряк м’яких тканин. Шкiра змiнила колiр на синьо-червоний. Встановлено дiагноз: забиття м’яких тканин правої виличної дiлянки. Яку тактику лiкування слiд обрати?

A. Тепловi процедури у першi 2 доби, а далi - холод

B. Антисептична обробка пошкодженої дiлянки

C. Холод у першi 2 доби, а далi - тепловi процедури

D. Фiзiотерапевтичнi процедури в першi 2 доби

E. Призначити антибiотики широкого спектру дiї

86 / 200
До стоматолога звернувся хворий 33- х рокiв для видалення 48 зуба. Екстракцiя зуба була травматична, ускладнена фрактурою кореня, пiсля видалення якого виникла кровотеча навколо комiрки. Яка тактика лiкаря в данiй ситуацiї?

A. Введення в рану гемостатичної губки

B. Обробка комiрки насиченим р-м перманганату калiю

C. Компресiя кортикальної пластинки

D. Обробка рани 3% р-м перекису водню

E. Ушивання комiрки

87 / 200
До стоматологiчної полiклiнiки звернувся хворий 42-х рокiв зi скаргами на бiль в дiлянцi 22 зуба. Пiсля обстеження був встановлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту. Показана операцiя видалення зуба. Пiсля проведення iнфраорбiтальної анестезiї у хворого з’явилися явища диплопiї. Яка найбiльш доцiльна тактика лiкаря в данiй ситуацiї?

A. Госпiталiзувати хворого в щелепнолицеве вiддiлення

B. Госпiталiзувати хворого в офтальмологiчне вiддiлення

C. B екстреному порядку провести консультацiю окулiста

D. Вiдкласти операцiю видалення зуба

E. Не потрiбно спецiальних консультацiй i лiкування

88 / 200
Батьки дитини 8-ми рокiв, яка приймала антибiотики з приводу пневмонiї, звернулися до стоматолога зi скаргами на змiни слизової оболонки в порожнинi рота у дитини. Лiкар встановив дiагноз: гострий кандидозний стоматит. Яким препаратом необхiдно обробляти СОПР в даному випадку для етiотропного лiкування?

A. Канестен (клотримазол)

B. Бонафтон

C. Зовiракс

D. Солкосерил

E. Метрогiл дента

89 / 200
В клiнiку звернувся пацiєнт 32-х рокiв. 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 зуби ураженi карiозним процесом. Наявнi порожнини 4 класу за Блеком. Пiд час огляду й зондування зуби змiненi в кольорi, емаль нещiльна. Яке ортопедичне лiкування показане в цьому випадку?

A. Вiнiри

B. Пластмасовi коронки

C. Люмiнiри

D. Керамiчнi коронки

E. Металокерамiчнi коронки

90 / 200
Пацiєнт проходить ендодонтичне лiкування 45 зуба. Для обтурацiї кореневого каналу використовують метод вертикальної гарячої конденсацiї гутаперчi. Який iнструмент використовують для ущiльнення гутаперчi?

A. Спредер

B. Ґудзиковий зонд

C. Штопфер

D. Коренева голка

E. Плаггер

91 / 200
У хворої 57-ми рокiв дiагностовано хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзiя 16, 17, 12, 11, 22, 26 зубiв та нашарування зубного каменю. Вестибулярний нахил фронтальних зубiв на обох щелепах. Рухомiсть 31, 32, 33, 41, 16 - II ступеня, в цiй дiлянцi слизова оболонка гiперемована, набрякла. Яка першочергова послiдовнiсть ортопедичних втручань?

A. Тимчасове шинування, постiйне шинування

B. Вибiркове пришлiфовування, постiйне шинування

C. Безпосереднє шинування, ретенцiйне шинування

D. Вибiркове пришлiфовування, тимчасове шинування

E. Тимчасове шинування, вибiркове пришлiфовування

92 / 200
При виготовленнi мостоподiбних протезiв зi сплавiв золота та срiбнопаладiєвого сплаву в якостi припою використовується сплав золота 750-ї спроби. Який компонент вводиться до цього сплаву для зниження температури плавлення? Кадмiй Мiдь Срiбло Платина Цинк 96. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в зубi. Об’єктивно: в 36 зубi карiозна порожнина I класу за Блеком iз широким вхiдним отвором у межах навколопульпарного дентину. Дентин щiльний пiгментований. Реакцiя на холодовий подразник чутлива, перкусiя безболiсна. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний глибокий карiєс

B. Хронiчний середнiй карiєс

C. Гострий глибокий карiєс

D. Хронiчний гангренозний пульпiт

E. Гострий середнiй карiєс

93 / 200
Батьки 5-рiчної дитини скаржаться на руйнування у неї бiчних зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 74 i 75 зубiв виявлено карiознi порожнини у межах плащового дентину. Який стоматологiчний цемент доцiльно використати для постiйного пломбування тимчасових зубiв у даному випадку?

A. Склоiономерний

B. Цинк-фосфатний

C. Полiкарбоксилатний

D. Силiкатний

E. Силiкофосфатний

94 / 200
При обстеженнi пацiєнта 52-х рокiв стоматолог проводить зондування пародонтальних кишень та заносить данi в ортопантомограму. Для зондування застосовується пародонтальний зонд. На якому рiвнi розташована маркувальна частина зонду за рекомендацiями ВООЗ?

A. 0,5-3,5 мм

B. 1,5-2,5 мм

C. 3,5-5,5 мм

D. 2,5-3,5 мм

E. 1,0-2,0 мм

95 / 200
Дiвчина 14-ти рокiв звернулась до стоматолога зi скаргами на косметичний дефект зубiв верхньої та нижньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi рiзцiв верхньої та нижньої щелепи, а також на молярах обох щелеп, виявленнi численнi плями бiлого кольору, симетрично розташованi, безболiснi пiд час зондування. Дiвчина проживає в мiсцевостi, де кiлькiсть фтору в питнiй водi 2,6 мг/л. Який є найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Недосконалий амелогенез

B. Некроз емалi

C. Ерозiя емалi

D. Початковий карiєс

E. Флюороз

96 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулась вагiтна жiнка зi скаргами на збiльшення ясеневих сосочкiв у дiлянцi переднiх зубiв верхньої i нижньої щелеп та їх кровоточивiсть. Об’єктивно: ясеневi сосочки збiльшенi до 1/3 висоти коронок зубiв, кровоточать при пальпацiї, зубоясеневе прикрiплення не порушене. Поставте iмовiрний дiагноз:

A. Локалiзований пародонтит

B. Пародонтоз

C. Генералiзований пародонтит I ступеня

D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт

E. Виразковий гiнгiвiт

97 / 200
Жiнка 37-ми рокiв звернулася з метою санацiї. При оглядi у пришийковiй дiлянцi 12, 11, 21, 22 зубiв виявленi порожнини з шорстким дном. Термодiагностика, зондування, перкусiя безболiснi. Який спосiб мiсцевого лiкування доцiльно застосувати?

A. Ремiнералiзуючу терапiю

B. Iригацiю порожнини рота

C. Вибiркове шлiфування

D. Пломбування композитними матерiалами

E. Професiйне чищення

98 / 200
Пацiєнтка 36-ти рокiв звернулася зi скаргами на кровоточивiсть ясен та неприємний запах з порожнини рота. Об’єктивно: на дистальнiй поверхнi 25 зуба i на медiальнiй поверхнi 26 зуба пломба, яка має нависаючий край, який розташований на мiжзубному ясеневому сосочку. При зондуваннi - пародонтальна кишеня в дiлянцi 25, 26 зубiв з незначним серозним ексудатом. На Ro-грамi: резорбцiя мiжзубної перегородки мiж 25, 26 зубами. Кiсткова тканина альвеолярного вiдростка в iнших дiлянках не змiнена. Встановiть дiагноз:

A. Катаральний гiнгiвiт

B. Генералiзований пародонтит

C. Папiлiт

D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт

E. Локалiзований пародонтит

99 / 200
Дiвчинка 16-ти рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв. Дитина перебуває на диспансерному облiку у лiкаря-гастроентеролога. Об’єктивно: ясеневi сосочки та ясеневий край помiрно гiперемованi, цiанотичнi, з вираженою набряклiстю. Вершини сосочкiв згладженi. Встановiть попереднiй дiагноз: Хронiчний катаральний гiнгiвiт Виразково-некротичний гiнгiвiт Хронiчний катаральний гiнгiвiт в стадiї загострення ","

A. Хронiчний атрофiчний гiнгiвiт ","

B. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт "); srand((float)microtime() * 1000000); shuffle($variables); foreach($variables as $newVariables) { echo "$newVariables "; } ?>

100 / 200
У 10-рiчної дитини пiд час профiлактичного огляду на горбах 44 зуба виявленi блискучi плями бiлувато-жовтого кольору з чiткими обрисами. При зондуваннi емалi шорсткiсть не визначається. В анамнезi: передчасне видалення 84 зубу з приводу ускладненого карiєсу. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Гострий початковий карiєс

B. Хронiчний початковий карiєс

C. Флюороз зубiв

D. Системна гiпоплазiя емалi

E. Мiсцева гiпоплазiя емалi

101 / 200
Жiнка 43-х рокiв скаржиться на бiль, який триває протягом 1,5 мiсяцiв. При оглядi: альвеолярний вiдросток нижньої щелепи муфтоподiбно потовщений. Вiдзначається набрякла слизова оболонка синюшного кольору, на нижнiй щелепi лiворуч спостерiгається нориця з невеликою кiлькiстю гнiйних видiлень. 35 та 36 зуби рухливi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт, деструктивна форма

B. Гострий гнiйний перiостит

C. Гострий одонтогенний гнiйний остеомiєлiт

D. Хронiчний рарефiкуючий перiостит

E. Гострий одонтогенний дифузний остеомiєлiт

102 / 200
У пацiєнтки 15-ти рокiв пiд час диспансерного огляду стоматологом гiгiєнiчний стан порожнини рота, визначений за допомогою iндексу Грiна-Вермiльйона, визнаний задовiльним. Якi значення iндексу вiдповiдають цьому стану?

A. 1,7-2,5 бала

B. -

C. 2,6-3,0 бала

D. 0,7-1,6 бала

E. 0,1-0,6 бала

103 / 200
Пацiєнтцi 21-го року, вагiтнiй, необхiдно видалити 38 зуб. В якi термiни вагiтностi проведення такої хiрургiчної манiпуляцiї НЕБАЖАНЕ?

A. Пiд час 1-9 та 23-36 тижнiв

B. Пiд час 16-28 тижнiв

C. Пiд час 16-24 та 32-36 тижнiв

D. Пiд час 1-12 та 28-38 тижнiв

E. Пiд час 9-12 та 28-36 тижнiв

104 / 200
Пiсля видалення 16 зуба пацiєнтовi 45-ти рокiв у хiрурга виникла пiдозра на перфорацiю гайморової пазухи. Якi дiї повинен виконати лiкар для пiдтвердження дiагнозу?

A. -

B. Попросити пацiєнта вдихнути носом з вiдкритим ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба

C. Попросити пацiєнта закрити нiс i вдихнути ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба

D. Попросити пацiєнта закрити нiс i видихнути ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба

E. Попросити пацiєнта закрити нiс i видихнути носом з вiдкритим ротом, при цьому стежити за лункою 27 зуба

105 / 200
У пацiєнтки 23-х рокiв через три днi пiсля видалення 46 зуба з’явився постiйний ниючий бiль в дiлянцi лунки видаленого 46 зуба. При оглядi: лунка зуба вкрита сiрим нальотом, ясна навколо гiперемованi, регiонарнi лiмфовузли чутливi при пальпацiї. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Перикоронарит

B. Альвеолiт

C. Лiмфаденiт

D. Остеомiєлiт

E. Перiостит

106 / 200
У пацiєнта 47-ми рокiв пiсля лiкування пульпiту 15 зуба на контрольнiй рентгенограмi виявлено пломбувальний матерiал в гайморовiй пазусi. Якими повиннi бути дiї стоматолога в разi такого ускладнення?

A. Видалити 15 зуб з подальшим кюретажем лунки

B. Призначення антибактерiальних препаратiв

C. Не вживати нiяких заходiв, спостерiгати за станом хворого

D. Направити хворого в стоматологiчний стацiонар

E. Призначити протизапальне лiкування, в разi розвитку гнiйних ускладнень направити в стацiонар

107 / 200
Немовля вiком 1 тиждень не може повноцiнно смоктати груди. При оглядi має мiсце вiтрилоподiбний тяж вiд внутрiшньої поверхнi альвеолярного вiдростка до кiнчика язика. Рухомiсть язика обмежена. Яка тактика лiкаря?

A. Вiдкласти пластику до 1-го року

B. Френулотомiя

C. Вiдкласти пластику до 5-ти рокiв

D. Френулоектомiя

E. Френулопластика трикутними клаптями

108 / 200
Пацiєнт 43-х рокiв звернувся зi скаргами на кровоточивiсть ясен та неприємний запах з ротової порожнини. Об’єктивно: ясна набряклi, гiперемованi, кровоточать при зондуваннi. Пародонтальнi кишенi глибиною 6-8 мм. Наявна рухомiсть зубiв II ступеня. На ортопантомограмi: резорбцiя мiжзубних перегородок на 2/3 довжини кореня. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Генералiзований пародонтит II ступеня

B. Пародонтоз II ступеня

C. Гострий гiнгiвiт

D. Пародонтоз III ступеня

E. Генералiзований пародонтит III ступеня

109 / 200
Хлопчик 5,5-ти рокiв, впавши з велосипеда скаржиться на бiль в дiлянцi верхньої щелепи. Об’єктивно: припухлiсть верхньої губи. 51, 61 зуби рухомi 2 ст. Рентгенологiчно: часткова резорбцiя коренiв 51, 61 зубiв. Який метод лiкування?

A. Гладка шина-скоба

B. Лiгатурна фiксацiя

C. Зубо-ясенна шина

D. Лiкування не потрiбне

E. Видалення зубiв

110 / 200
Хворому 25-ти рокiв планується покриття зуба пластмасовою коронкою. Яку пластмасу використовують для виготовлення коронок?

A. Бакрил

B. Протакрил-М

C. Етакрил

D. Синма-М

E. Фторакс

111 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся до клiнiки зi скаргами на косметичний дефект 12, 11 зубiв. Було вирiшено виготовити металокерамiчнi коронки на вказанi зуби. Якої групи вiдбитковий матерiал необхiдно використати для виготовлення даної конструкцiї?

A. Тiоколовий

B. Цинкоксидевгенольний

C. Термопластичний

D. Силiконовий

E. Альгiнатний

112 / 200
Жiнка 50-ти рокiв скаржиться на вивих СНЩС, що часто повторюється (особливо при кашлi, позiханнi) та самовiльно вправляється. Зубнi ряди верхньої та нижньої щелеп збереженi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосовувати для обмеження ступеня вiдкривання рота?

A. Апарат Лiмберга

B. Апарат Дарсiсака

C. Апарат Катца

D. Апарат Оксмана

E. Апарат Петросова

113 / 200
Мати дiвчинки 1-го мiсяця звернулася до щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на наявнiсть у дитини дефекту тканин верхньої губи, неможливiсть ссати груди i природньо харчуватися. Пiд час огляду дитини визначається лiвобiчний дефект верхньої губи, який розповсюджується на 2/3 висоти губи, з порушенням цiлiсностi лiнiї Купiдона та кругового м’яза. Комiрковий вiдросток верхньої губи та пiднебiння клiнiчно не змiненi. Який дiагноз можна поставити в цьому випадку?

A. Вроджена наскрiзна лiвобiчна щiлина верхньої губи

B. Вроджена прихована лiвобiчна щiлина верхньої губи

C. Вроджена повна iзольована лiвобiчна щiлина верхньої губи

D. Вроджена неповна iзольована лiвобiчна щiлина верхньої губи

E. Вроджена неповна iзольована правобiчна щiлина верхньої губи

114 / 200
Пацiєнту 25-ти рокiв було знято вiдбитки пiд керамiчнi вiнiри на 12, 11, 21, 22 зуби. На цемент якої групи буде проведена фiксацiя в наступне вiдвiдування?

A. Склоiономерний

B. Полiкарбоксилатний

C. Композитний

D. Фосфатний

E. Силiкатний

115 / 200
Пiд час клiнiчного обстеження хлопчика 7-ми рокiв виявлено: зуби верхньої щелепи сильно висунутi вперед, нижня щелепа змiщена назад, наявнiсть сагiтальної щiлини 10 мм у дiлянцi фронтальних зубiв, пiдборiддя скошене назад, губи розiмкнутi, центральнi рiзцi верхньої щелепи не прикритi губами. Яка патологiя наявна в цьому випадку?

A. Вiдкритий прикус

B. Дистальний прикус

C. Дiастема

D. Аномалiя 11, 21 зубiв

E. Мезiальний прикус

116 / 200
Пiсля клiнiчного i рентгенологiчного обстеження хворому вiком 19-ти рокiв встановлено дiагноз: спiвустя порожнини рота з гайморовою пазухою, яке утворилося пiсля видалення 16-го зуба. Який спосiб закриття сполучення порожнини рота з верхньощелепною пазухою буде оптимальним для даного хворого?

A. Фiлатовська стеблина зi слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхнi альвеолярного вiдростка

B. Клапоть зi слизової оболонки верхньої губи та щоки

C. Вiльна пересадка слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхнi альвеолярного вiдростка

D. Клапоть зi слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхнi альвеолярного вiдростка

E. Клаптi зi слизової оболонки щоки та

117 / 200
пiднебiння 121. Пацiєнтка 43-х рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть зубiв вiд температурних подразникiв. Об’єктивно: ясна блiдо-рожевого кольору, ясеннi сосочки та маргiнальний край ясен атрофованi, оголення коренiв до 1/3 довжини, зуби нерухомi, холодова проба викликає короткочасний швидко минаючий бiль. Зубну пасту з якими складовими слiд рекомендувати цiй хворiй пiсля комплексного обстеження?

A. Рослинними екстрактами

B. Вiдбiлюючими компонентами

C. Стронцiєм

D. Ферментами

E. Сполуками натрiю

118 / 200
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на неможливiсть приймання їжi за рахунок больових вiдчуттiв в порожнинi рота, дефектiв слизової оболонки в дiлянцi щiк, якi з’являються протягом декiлькох мiсяцiв. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi - чотири ерозiї розмiром до 1 см в дiаметрi, з нерiвними краями. Симптом Нiкольського позитивний, у цитограмi - клiтини Тцанка. Консультацiю якого фахiвця слiд одержати, в першу чергу, данiй хворiй?

A. Iнфекцiонiста

B. Дерматовенеролога

C. Ендокринолога

D. Онколога

E. Гастроентеролога

119 / 200
Хвора 25-ти рокiв звернулась в клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Об’єктивно: на верхнiй щелепi вiдсутнi 25, 26 зуби. Лiкарем вирiшено виготовити металокерамiчний мостоподiбний протез з опорами на 23, 24, 27 зуби. З якого матерiалу необхiдно виготовити провiзорнi коронки?

A. Artglass

B. Protemp

C. Panasil

D. Relyx temp

E. Optokel

120 / 200
Хворому виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. Об’єктивно: на верхнiй щелепi вiдсутнi 17, 16, 15, 25, 26, 27 зуби. На етапi виготовлення є необхiднiсть створення вогнетривкої моделi. Яку масу можна використовувати для дублювання?

A. Стомапласт

B. Дентафоль

C. Ортокор

D. Стомальгiн

E. Гелiн

121 / 200
Хворий 50-ти рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть оголених шийок зубiв, змiщення зубiв, свербiння у яснах, бiль у 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах вiд дiї хiмiчних i термiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна щiльнi, анемiчнi. Шийки зубiв оголенi на 5-7 мм, пародонтальнi кишенi вiдсутнi, патологiчна рухомiсть зубiв I ступеня. На рентгенограмi виявлена рiвномiрна атрофiя мiжкомiркових перегородок до 2/3 їх висоти. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пародонтоз, III ступiнь

B. Генералiзований пародонтит, II ступiнь, хронiчний перебiг

C. Пародонтоз, II ступiнь

D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

E. Хронiчний атрофiчний гiнгiвiт

122 / 200
Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини в 22 зубi. Пiсля обстеження поставлений дiагноз: хронiчний гранулематозний перiодонтит 22 зуба. Лiкар виконав препарування порожнини зуба, розширив гирла кореневих каналiв. Кореневий канал вiн обробляв за допомогою К-римерiв i К-файлiв. Яким методом виготовляються ендодонтичнi iнструменти, в назвi яких є маркування ”К”?

A. Нарiзання

B. Напилення

C. Точкове зварювання

D. Скручування

E. Комбiнований метод

123 / 200
У хлопчика 12-ти рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено збiльшенi лiмфатичнi вузли у пiдщелепнiй дiлянцi та шиї. Лiмфовузли щiльнi, безболiснi, рухомi, дiаметром 2-2,5 см. У пунктатi лiмфовузлiв виявлено гiгантськi клiтини Березовського-Штернберга. Порожнина рота санована. Ваш дiагноз:

A. Лiмфосаркома

B. Псевдопаротит Герценберга

C. Туберкульозний лiмфаденiт

D. Лiмфогранулематоз

E. Мiгруюча гранульома

124 / 200
При повторному вiдвiдуваннi вирiшено видалити пацiєнту 38 зуб. Для цього потрiбно зробити торусальну анестезiю. Торусальна анестезiя - це анестезiя, при якiй голку скеровують:

A. До пiднебiнного отвору i там випускають анестетик

B. До iнфраорбiтального отвору i там випускають анестетик

C. До ментального отвору i там випускають анестетик

D. До горба верхньої щелепи i там випускають анестетик

E. До нижньощелепового пiдвищення i там випускають анестетик

125 / 200
Хвора 32-х рокiв скаржиться на косметичний дефект у фронтальнiй дiлянцi зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi 11, 21 зубiв виявленi дефекти в межах емалi бiлого кольору. Пiд час зондування визначається шорсткiсть поверхнi, крихкi краї дефекту. Реакцiя на холодовий подразник болiсна, швидкоминуча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Клиноподiбний дефект

B. Гiпоплазiя емалi

C. Ерозiя емалi

D. Гострий поверхневий карiєс

E. Гострий початковий карiєс

126 / 200
Жiнка 30-ти рокiв звернулася зi скаргами на короткочасний бiль в 26 зубi пiд час вживання їжi протягом двох днiв, зуб заважає по висотi. З анамнезу: три днi тому зуб запломбований з приводу хронiчного глибокого карiєсу. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 26-го зуба пломба. Термопроба - негативна. ЕОД- 10мкА. Яка тактика лiкаря в данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Призначити нестероїднi протизапальнi препарати

B. Призначити фiзiотерапiю

C. Провести ендодонтичне лiкування

D. Призначити полоскання гiпертонiчним розчином

E. Провести корекцiю пломби

127 / 200
Пацiєнтка 42-х рокiв звернулась зi скаргами на бiль вiд температурних та хiмiчних подразникiв та косметичнi дефекти, якi виникли протягом 5-ти мiсяцiв. Пiд час огляду в 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубах виявленi поверхневi дефекти овальної форми на опуклiй частинi вестибулярної поверхнi коронки з гладеньким, щiльним, блискучим дном. В анамнезi тиреотоксикоз. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Клиноподiбний дефект

B. Ерозiя твердих тканин зуба

C. Некроз твердих тканин зуба

D. Гiпоплазiя емалi

E. Хронiчний поверхневий карiєс

128 / 200
Пiд час профiлактичного огляду пацiєнта 22-х рокiв лiкар звернув увагу на потовщення емалi у виглядi краплi розмiрами 3x4 мм у пришийковiй дiлянцi нижнiх бiчних зубiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Зуб Пфлюгера

B. Флюороз, крапчаста форма

C. Гiперплазiя емалi

D. Гiпоплазiя емалi

E. Флюороз, штрихова форма

129 / 200
У пацiєнта 33-х рокiв визначено сагiтальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагiтального суглобового шляху?

A. Вертикальна площина

B. Оклюзiйна площина

C. Сагiтальна площина

D. Лiнiя iкол

E. Лiнiя зiниць

130 / 200
До лiкаря-ортодонта звернулася дiвчина 21-го року зi скаргами на промiжки мiж верхнiми зубами. Дiагноз: I клас за Енглем, аномалiйний нейтральний прикус, дiастема та треми на верхнiй щелепi, зумовленi iндивiдуальною мiкродентiєю верхнiх рiзцiв. Який рацiональний метод лiкування?

A. Лiкування за допомогою апарату Френкеля 1 типу

B. Лiкування за допомогою знiмного пластинкового апарату на верхню щелепу з вестибулярною дугою

C. Естетична реставрацiя верхнiх рiзцiв

D. Лiкування за допомогою брекет-системи

E. Лiкування за допомогою мiофункцiонального трейнера

131 / 200
До лiкаря-ортодонта звернулися батьки 5-рiчного хлопчика з метою профiлактичного огляду дитини. Об’єктивно: форма зубних рядiв верхньої та нижньої щелепи - пiвколо, тимчасовий прикус. Зуби у фронтальнiй дiлянцi розташованi iз промiжками, рiзальнi горбки iклiв та iнших зубiв вираженi, наявний симптом Цилiнського. Що з перерахованого НЕ ВIДПОВIДАЄ нормi цього вiкового перiоду розвитку зубощелепної системи i до якої диспансерної групи слiд зарахувати цього пацiєнта?

A. Виразнiсть горбкiв молочних зубiв, 2 диспансерна група

B. Положення зубiв у зубних рядах, 2 диспансерна група

C. Наявнiсть мезiальної сходинки в змиканнi других молочних зубiв, 1 диспансерна група

D. Зубна формула, 1 диспансерна група

E. Форма зубних рядiв, 2 диспансерна група

132 / 200
Пiсля комплексу заходiв з лiкування хронiчного локалiзованого пародонтиту у пацiєнтки 15-ти рокiв проводять ревiзiю пародонтальних кишень. Якi анатомiчнi утворення слугують орiєнтиром для визначення глибини пародонтальних кишень?

A. Вiд емалево-цементного з’єднання до ясенного краю

B. Вiд емалево-цементного з’єднання до дна пародонтальної кишенi

C. Вiд ясенного краю до дна пародонтальної кишенi

D. -

E. Вiд клiнiчної шийки зуба до дна пародонтальної кишенi

133 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, iнтенсивний бiль правої половини обличчя. На слизовiй оболонцi щоки i пiднебiння праворуч окремi дрiбнi пухирцi та групи пухирцiв, що розташовуються у виглядi гiрлянди, ерозiї iз фестончатими краями. Встановлено дiагноз: оперiзувальний лишай. Застосування якого препарату буде етiотропним?

A. Ацикловiр

B. Етонiй

C. Мефенамiнат натрiю

D. Лiдокаїн

E. Трипсин

134 / 200
У хворого 35-ти рокiв встановлений дiагноз: хронiчний гранулюючий перiодонтит 14 зуба. Пiсля розкриття порожнини зуба лiкар вiдзначив кровоточивiсть i рiзкий бiль пiд час глибокого зондування. Чим це пояснити?

A. Перфорацiя порожнини зуба

B. Невiрно встановлений дiагноз

C. Застосування сильнодiючих препаратiв

D. Вростання грануляцiйної тканини в канал 14 зуба

E. Загострення процесу

135 / 200
Хвора 45-ти рокiв три тижнi тому звернулася до лiкаря-стоматолога, який встановив дiагноз: генералiзований пародонтит II ступеня тяжкостi, стадiя загострення. Пiсля проведеного курсу протизапальної терапiї ясенний край набув звичайного забарвлення, пародонтальнi кишенi мають глибину 4-5 мм i мiстять серозний ексудат. Якому методу усунення пародонтальних кишень Ви вiддасте перевагу в данiй ситуацiї?

A. Гiнгiвотомiя

B. Клаптева операцiя

C. Гiнгiвоектомiя

D. Консервативний метод

E. Кюретаж

136 / 200
Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скаргами на змiщення всередину 21 зуба пiсля травми, бiль при змиканннi зубiв. Пiд час обстеження виявляється зсув 21 зуба в пiднебiнний бiк, рухомiсть зуба, кровоточивiсть з-пiд ясенного краю. Був поставлений дiагноз: перелом кореня 21 зуба. Яке дослiдження є головним для дiагностики цiєї травми?

A. Перкусiя

B. Холодова проба

C. Електроодонтометрiя

D. Пальпацiя

E. Рентгенологiчне дослiдження

137 / 200
Мати дитини 1,8 рокiв звернулася зi скаргами на ”вiдсутнiсть” центральних зубiв, дитина 4 години тому впала на прогулянцi. Об’єктивно: рiжучi краї 51, 61 зубiв на рiвнi маргiнального краю ясен; ясна гiперемованi, набряклi, рiзко болiснi при пальпацiї. Попереднiй дiагноз:

A. Забиття 51, 61 зубiв

B. Вколочений вивих 51, 61 зубiв

C. Повний вивих 51, 61 зубiв

D. Перелом коронок 51, 61 зубiв

E. Перелом коренiв 51, 61 зубiв

138 / 200
При профiлактичному оглядi дитини 4-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби iнтактнi, слизова оболонка порожнини рота без патологiчних змiн. Дитина здорова. Яка абразивнiсть (RDA) зубної пасти має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини?

A. RDA 60-100

B. RDA 100-120

C. RDA 120-200

D. RDA 30-50

E. RDA бiльш 200

139 / 200
Дитинi 10-ти рокiв було поставлено дiагноз: системна гiпоплазiя горбикiв перших молярiв i рiжучих країв центральних i бокових рiзцiв верхньої та нижньої щелеп. Визначте, коли дiяли патогеннi чинники, якi вплинули на мiнералiзацiю емалi на етапi розвитку зубiв у щелепi?

A. 5-6 мiсяць внутрiшньоутробного розвитку

B. 2-3 мiсяць внутрiшньоутробного розвитку

C. 2 рiк життя

D. 8-9 мiсяць життя

E. 1-3 мiсяць життя

140 / 200
У хворої 32-х рокiв 2 роки тому в пiдщелепнiй дiлянцi з’явилось безболiсне, рухоме, м’якоеластичної консистенцiї новоутворення, не спаяне зi шкiрою, яке збiльшувалось. При нахилi голови утворення не змiнюється в об’ємi, визначається симптом ”хибної флуктуацiї”. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Атерома

B. Гемангiома

C. -

D. Лiмфангiома

E. Лiпома

141 / 200
До клiнiки звернулася пацiєнтка 40ка рокiв зi скаргами на стирання твердих тканин зубiв. Пiд час огляду виявлено наявнiсть ортогнатичного прикусу, стирання пiднебiнних поверхонь верхнiх переднiх зубiв i вестибулярних поверхонь нижнiх переднiх зубiв. Висота нижньої третини обличчя в нормi. Яка форма патологiчної стертостi твердих тканин зубiв спостерiгається у пацiєнтки?

A. Змiшана форма

B. Генералiзована форма

C. Декомпенсована форма

D. Горизонтальна форма

E. Вертикальна форма

142 / 200
Пiд час ортодонтичного огляду у дитини 5-ти рокiв було дiагностовано медiальну сходинку Цилiнського, дiастеми та треми, рiжучi краї рiзцiв контактують мiж собою. Про що це свiдчить?

A. Дистальний прикус

B. Фiзiологiчний прикус, перiод старiння тимчасового прикусу

C. Мезiальний прикус

D. Прогенiя

E. Неправильне положення окремих зубiв

143 / 200
Дiвчинку 7-ми рокiв доставлено до опiкового вiддiлення в станi середнього ступеня важкостi з опiковим пошкодженням щiчної дiлянки - наявностi пухирiв, наповнених прозорим рiдким ексудатом. Якого ступеня опiк шкiри характерний в цьому випадку?

A. III-В ступеня

B. III-А ступеня

C. I ступеня

D. IV ступеня

E. II ступеня

144 / 200
Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть множинних промiжкiв мiж зубами. Клiнiчно: спiввiдношення перших молярiв I класу за Енглем, множиннi треми та дiастеми на обох щелепах, тортоаномалiї вiдсутнi, вiдбитки зубiв на бiчних поверхнях язика не спостерiгаються, незначна протрузiя фронтальної групи зубiв, контакти з антагонiстами збереженi. Яка iмовiрна причина виникнення трем та дiастем?

A. Диспропорцiя в розмiрах зубiв та щелеп

B. Макроглосiя

C. Ротове дихання

D. Шкiдлива звичка прикушувати нижню губу

E. Шкiдлива звичка прикушувати язик

145 / 200
Пiдлiток 16-ти рокiв 2 тижнi тому внаслiдок падiння одержав травму переднього зуба. Об’єктивно: 21 зуб змiнений у кольорi, перкусiя рiзко болiсна, ЕОМ- 100 мкА. Встановлений дiагноз: гострий серозний травматичний перiодонтит 21 зуба. Яка першочергова тактика лiкування в даному випадку?

A. Видалення 21 зуба

B. Ендодонтичне лiкування 21 зуба

C. Розтин у дiлянцi перехiдної складки 21 зуба

D. Резекцiя верхiвки кореня 21 зуба

E. Фiзiотерапевтичне лiкування 21 зуба

146 / 200
На прийом до стоматолога звернулась хвора 52-х рокiв. Пiд час препарування 46 зуба пiд металокерамiчну коронку хвора поскаржилася на головний бiль, запаморочення, шум у вухах, вiдчуття жару, нудоту, сухiсть у ротi, онiмiння кiнцiвок. Обличчя асиметричне, носогубна складка з однiєї сторони згладжена, порушення мови. Який стан розвинувся у хворої?

A. Колапс

B. Гiпертонiчний криз

C. Анафiлактичний шок

D. Гостре порушення мозкового кровообiгу

E. Непритомнiсть

147 / 200
У хворого 56-ти рокiв на прийомi у стоматолога пiсля видалення зуба раптово з’явилися пульсуючий головний бiль, запаморочення, шум у вухах, позиви до блювання. Об’єктивно: шкiрнi покриви вологi, тремор рук, пульс - 100/хв., АТ- 220/140 мм рт.ст. Якi препарати слiд застосувати пiд час надання невiдкладної допомоги?

A. Фуросемiд, каптопрес

B. Фуросемiд, церукал

C. Фуросемiд, адреналiн

D. Фуросемiд, промедол

E. Анальгiн, димедрол

148 / 200
Хвора 34-х рокiв скаржиться на незначну болючiсть пiд час їжi в дiлянцi 34 зуба, кровоточивiсть ясен. При оглядi в 34 зубi на дистальнiй поверхнi пломба. Контактний пункт мiж 34 та 35 зубами вiдсутнiй, мiжзубний ясеневий сосочок набряклий, гiперемований, глибина пародонтальної кишенi 3 мм. На рентгенограмi резорбцiя верхiвки мiжальвеолярної перегородки мiж 34 та 35 зубами. Що є першопричиною даного захворювання?

A. Недостатня гiгiєна

B. Травматична оклюзiя

C. Вiрулентна мiкрофлора

D. Зниження мiсцевої резистентностi

E. Нерацiональне пломбування

149 / 200
Хвора 29-ти рокiв потрапила в ДТП. Свiдомостi не втрачала. Скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту, загальну слабкiсть. Через 48 годин пiсля травми з’явився симптом окулярiв, який не виходить за межi колового м’яза ока. Для якого перелому характерний такий симптом?

A. Перелом кiсток носа

B. Перелом кiсток основи черепа

C. Перелом верхньої щелепи Ле Фор II

D. Двостороннiй перелом виличних кiсток

E. Перелом лобної кiстки

150 / 200
Хворий звернувся зi скаргами на наявнiсть безболiсного утворення в дiлянцi тiла нижньої щелепи щiльної консистенцiї з чiткими межами, яке з’явилось кiлька рокiв тому. Слизова оболонка над ним не змiнена. На рентгенограмi нижньої щелепи iнтенсивне вогнище затемнення з чiткими та рiвними межами, а по периферiї вузька смужка просвiтлiння завширшки близько 1 мм. Яка пухлина вiдповiдає такiй клiнiчнiй картинi?

A. Одонтома

B. Фiброма

C. Цементома

D. Остеома

E. Адамантинома

151 / 200
Хворому 60-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез на нижню щелепу. На етапi припасування iндивiдуальної ложки за допомогою проб Гербста вiдбувається змiщення її передньої частини з протезного ложа пiд час вiдкривання рота. В якiй дiлянцi слiд вкоротити краї iндивiдуальної ложки для її припасування?

A. Лiнгвальний край ложки вiд iкла до iкла

B. Вiд мiсця позаду слизового горбика до щелепно-пiд’язикової лiнiї

C. Вздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї

D. Вестибулярний край ложки вiд iкла до iкла

E. Пiд’язиковий край ложки на 1 см праворуч вiд серединної лiнiї

152 / 200
У хворого 62-х рокiв на нижнiй губi розташовується новоутворення, що iснує вже 2 мiсяцi i за цей час збiльшилося до 1, 5 см в дiаметрi. Рухоме, не спаяне з пiдлеглими тканинами, у його центрi наявна кратероподiбна западина, обмежена щiльним валиком i заповнена роговими масами й пухкими лусочками буро-жовтого кольору, що легко знiмаються, пальпацiя безболiсна, реґiонарнi лiмфовузли не змiненi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Бородавчатий передрак

B. Обмежений гiперкератоз

C. Лейкоплакiя

D. Шкiрний рiг

E. Кератоакантома

153 / 200
Жiнка 45-ти рокiв звернулася до щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на набряк та бiль в дiлянцi правої привушної залози, пiдвищення температури тiла до 37,4oC. З анамнезу вiдомо, що подiбнi симптоми виникають щороку. При пальпацiї визначено, що права привушна залоза болюча, щiльна, поверхня її горбиста. Який додатковий метод дослiдження дозволить встановити остаточний дiагноз?

A. Сiалографiя привушної залози

B. Рентгенографiя черепа в боковiй проекцiї

C. Томографiя привушної залози

D. МРТ

E. Термографiя привушної залози

154 / 200
Дитина 14-ти рокiв пiсля падiння з висоти отримала травму верхньої щелепи. Об’єктивно: повний вивих 21 зуба, рухомiсть 11 i 12 зубiв. Прийнято рiшення про проведення реплантацiї 21 зуба пiсля попереднього його ендодонтичного лiкування. Поява якого ускладнення найбiльш iмовiрна через деякий час пiсля лiкування?

A. Резорбцiя кореня 21 зуба

B. Радикулярна кiста вiд 21 зуба

C. Анкiлоз 21 зуба

D. Iнфраоклюзiя 21 зуба

E. Деформацiя альвеолярного вiдростка

155 / 200
Хворому поставили дiагноз: хронiчний фiброзний пульпiт 34 зуба. Виконанi препарування, екстирпацiя пульпи, механiчна та медикаментозна обробка каналiв. Як необхiдно провести пломбування каналiв?

A. -

B. Вивести невелику кiлькiсть матерiалу за верхiвку кореня

C. До анатомiчної верхiвки кореня

D. До рентгенологiчної верхiвки кореня

E. До фiзiологiчної верхiвки кореня

156 / 200
Хворий 28-ми рокiв скаржиться на косметичну ваду - вiдсутнiсть 11-го зуба, втраченого внаслiдок травми. Прийнято рiшення про виготовлення металокерамiчної коронки з опорою на внутрiшньокiстковий iмплантат. Пiсля проведення iмплантацiї встановлено, що поздовжнi вiсi iмплантату та сусiднiх зубiв не спiвпадають. Який вид абатмента слiд використати?

A. Абатмент з уступом

B. Прямий конiчний

C. Кутовий

D. Цилiндричний

E. Сферичний

157 / 200
Пацiєнтка 38-ми рокiв звернулася в клiнiку з метою вiдбiлювання зубiв. Було призначене домашнє вiдбiлювання, але пiсля проведення 3-х процедур пацiєнтка поскаржилася на появу чутливостi зубiв до термiчних та хiмiчних подразникiв. Якою буде подальша тактика в цiй клiнiчний ситуацiї?

A. Припинити вiдбiлювання

B. Втручання не потребує

C. Призначити вiтамiнотерапiю

D. Провести ремiнералiзуючу терапiю

E. Призначити остеотропнi препарати

158 / 200
Хворий 17-ти рокiв скаржиться на бiль в зубi та верхнiй щелепi злiва, пiдвищення температури тiла до 37,8oC. Хворiє 3 доби. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi лiвої щоки. Коронка 25 зуба зруйнована на 1/2, перкусiя рiзко болiсна, рухомiсть I ступеня. Гiперемiя i набряк слизової оболонки в дiлянцi 24, 25, 26 зубiв з вестибулярної сторони. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного перiодонтиту зуба

B. Одонтогенний гайморит

C. Одонтогенна кiста верхньої щелепи

D. Гострий одонтогенний перiостит верхньої щелепи

E. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи

159 / 200
У 12-рiчної дiвчинки температура тiла 38,5oC, припухлiсть пiд нижньою щелепою справа. Хворiє 12 днiв. Спочатку з’явився нежить, кашель, невелика рухома кулька пiд нижньою щелепою справа. Об’єктивно: загальний стан дитини середньої важкостi. Обличчя асиметричне за рахунок припухлостi в правiй пiдщелепнiй дiлянцi. Шкiра гiперемована, блищить, розлитий iнфiльтрат в правiй пiдщелепнiй дiлянцi, який поширюється в верхнi вiддiли шиї справа, болiсний, щiльний, шкiра в складку не береться. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи справа

B. Гострий сiалоаденiт правої пiднижньощелепної слинної залози

C. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи справа

D. Гострий пiднижньощелепний лiмфаденiт справа

E. Аденофлегмона правої пiдщелепної дiлянки

160 / 200
У хлопчика 6-ти рокiв дiагностовано гострий одонтогенний перiостит верхньої щелепи вiд 64 зуба. Назвiть, якi змiни будуть виявленi в кровi дитини:

A. Лейкопенiя, еозинофiлiя, лiмфопенiя, моноцитоз

B. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув влiво, лiмфопенiя, збiльшення ШОЕ

C. Змiн немає

D. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув вправо, лiмфоцитоз, збiльшення ШОЕ

E. Лейкопенiя, еозинопенiя, лiмфоцитоз, базофiлiя

161 / 200
Обличчя пацiєнта характеризується надмiрним розвитком головного мозку i вiдповiдно мозкового черепа. Високий i широкий лобний вiддiл обличчя рiзко переважає над iншими вiддiлами. Обличчя пiрамiдальної форми з основою, направленою догори. Який тип обличчя за Бауер має пацiєнт?

A. Дигестивний

B. -

C. Респiраторний

D. М’язовий

E. Церебральний

162 / 200
Хворий 37-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на припухлiсть верхньої губи, бiль у цiй дiлянцi, пiдвищення температури тiла до 38oC. Вважає себе хворим близько 3-х днiв пiсля того, як видавив гнiйничок на верхнiй губi. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок iнфiльтрату на верхнiй губi праворуч, розмiром 4х3см, щiльно-еластичної консистенцiї, болючого при пальпацiї. Шкiра над ним гiперемована, набрякла, у центрi - некротичний стержень. Який остаточний дiагноз?

A. Фурункул

B. Мiгруюча гранульома

C. Карбункул

D. Атерома, що нагноїлась

E. Гландулярний хейлiт

163 / 200
Хворий звернувся зi скаргами на бiль i важкiсть в правiй половинi обличчя, що пiдсилюється при нахилах голови, видiлення з носа. Цi симптоми з’явилися пiсля тривалого болю в 16 зубi. При оглядi: набряк правої щоки, 16 зуб частково зруйнований, перкусiя його рiзко болiсна. На рентгенограмi гомогенне затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню вiдповiдають такi клiнiчнi ознаки?

A. Хронiчний одонтогенний гайморит

B. Гострий етмоїдит

C. Гостриий риногенний гайморит

D. Кiста правої верхньощелепної пазухи

E. Гострий одонтогенний гайморит справа

164 / 200
Хворий 30-ти рокiв скаржиться на нестерпний, пульсуючий, безперервний бiль в зубi на верхнiй щелепi справа, що стихає вiд холодного. Об’єктивно: у 14 зубi глибока карiозна порожнина, в якiй наявнi залишки пломбувального матерiалу. Перкусiя слабко позитивна. Данi ЕОД- 50 мкА. Рентгенологiчно змiн у перiапiкальних тканинах немає. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Гострий обмежений пульпiт

C. Гострий гнiйний пульпiт

D. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту

E. Гострий дифузний пульпiт

165 / 200
Дитина 6-ти рокiв прийшла на повторне вiдвiдування з метою продовження лiкування 65 зуба. Пiд час первинного вiдвiдування дитинi було встановлено дiагноз: хронiчний фiброзний пульпiт 65 зуба та обрано метод лiкування - девiтальна екстирпацiя. Оберiть оптимальний пломбувальний матерiал для обтурацiї кореневих каналiв:

A. Цинкфорфатний цемент

B. Цинкоксидевгенольний цемент

C. Полiкарбоксилатний цемент

D. Склоiономерний цемент

E. Силiкофосфатний цемент

166 / 200
Хворий 65-ти рокiв звернувся зi скаргами на повну вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: при обстеженнi протезного ложа верхньої щелепи виявлено стан слизової оболонки за Суплє 2 клас. Який вiдбиток треба одержати?

A. Анатомiчний

B. Комбiнований

C. Декомпресiйний

D. Функцiональний

E. Компресiйний

167 / 200
Дитина 5,5 рокiв скаржиться на бiль та кровоточивiсть у зубi пiд час прийому їжi. Об’єктивно: в 75 зубi на жувальнiй поверхнi глибока карiозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба та заповнена розростаннями грануляцiйної тканини. При зондуваннi спостерiгаються кровоточивiсть та болючiсть. Реакцiя на холодовий подразник в 75 зубi чутлива, перкусiя - безболiсна. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Гострий серозний пульпiт

C. Хронiчний гангренозний пульпiт

D. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт

E. Хронiчний фiброзний пульпiт

168 / 200
Хворiй 43-х рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 25, 27 зуби. Вiдомо, що каркас протеза виготовлено на основi кобальтохрому. Який цемент для фiксацiї даного протезу буде оптимальним?

A. Композитний

B. Полiкарбосилатний

C. Фосфатний

D. Силiкатний

E. Склоiономерний

169 / 200
До ортодонта на прийом звернулася мати з дитиною 9-ти рокiв з приводу вiдсутностi 21 зуба. При оглядi ротової порожнини деформацiй зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, вiдсутнiй 21 зуб, мiсце для якого в зубнiй дузi є. На панорамнiй рентгенографiї виявлено, що немає зачатка 21 зуба. Дiагноз: первина адентiя 21 зуба. Яка ваша тактика щодо рекомендацiї конструкцiї у даному випадку?

A. Розпорка

B. Мостоподiбний протез iз односторонньою фiксацiєю

C. Мостоподiбний протез iз двосторонньою фiксацiєю

D. Розсувний мостоподiбний протез

E. Знiмний частковий протез

170 / 200
Хворий звернувся в клiнiку для проведення протезування на нижнiй щелепi з опорою на iмплантах. При зборi анамнезу та проведеному обстеженнi пацiєнта встановлена важка форма цукрового дiабету. Яка тактика лiкаря в данiй ситуацiї?

A. Наявнiсть вiдносних показань до операцiї пiсля проведення корекцiї стану пацiєнта ендокринологом

B. Протипоказань до операцiї немає

C. Можливо встановити субперiостальнi iмпланти

D. Можливо встановити тiльки ендоосальнi iмпланти

E. Протипоказано оперативне втручання

171 / 200
До стоматолога звернулись батьки дитини 7-ми рокiв з метою профiлактичного огляду. Об’єктивно: ротова порожнина дитини санована, 16, 26, 36 та 46 зуби iнтактнi, прорiзались 5 мiсяцiв тому. Фiсури слабкомiнералiзованi. Який з методiв профiлактики карiєсу доцiльно використати?

A. Покриття фтористим лаком

B. Герметизацiя фiсур

C. Iонофорeз 1% розчином фтористого натрiю

D. Аплiкацiї 10% розчином глюконату кальцiю

E. Приймання препарату ”Вiтафтор”

172 / 200
Пацiєнт 60-ти рокiв скаржиться на бiль при користуваннi повним знiмним пластинковим протезом, що був виготовлений 4 днi тому. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi ясен в дiлянцi 36 зуба спостерiгається виразка вкрита сiрувато-бiлим нальотом. Краї рани набряклi, слизова навколо гiперемована. Поставте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Токсичний бактерiальний стоматит

B. Алергiйний протезний стоматит

C. Хронiчний обмежений протезний стоматит

D. Ракова виразка

E. Гостра декубiтальна виразка

173 / 200
У дитини 9-ти рокiв пiд час препарування карiозної порожнини 36 зуба була точково вiдкрита пульпова камера. Зондування рiзко болiсне, термопроба позитивна, короткотривала. Який метод лiкування Ви оберете?

A. Вiтальна екстирпацiя пульпи

B. Вiтальна ампутацiя пульпи

C. Девiтальна екстирпацiя пульпи

D. Девiтальна ампутацiя пульпи

E. Бiологiчний метод лiкування

174 / 200
Дитина 12-ти рокiв скаржиться на гострий, самовiльний бiль нападоподiбного характеру в 46 зубi, який з’явився добу тому, триває в межах 1 години та посилюється при прийомi холодної їжi. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 46 зуба виявлено глибоку карiозну порожнину. Порожнина зуба закрита, зондування 46 зуба болюче по всьому дну. Перкусiя 46 зуба безболiсна. Термопроба - позитивна. ЕОД- 20 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Гiперемiя пульпи

B. Гострий обмежений пульпiт

C. Загострення хронiчного перiодонтиту

D. Гострий глибокий карiєс

E. Гострий дифузний пульпiт

175 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на чутливiсть в дiлянцi верхнiх фронтальних зубiв пiд час вживання холодної їжi. Об’єктивно: вiдламаний дистальний кут коронки 11 зуба в межах плащового дентину, який стався в результатi травми 1,5 мiсяцi тому. Зондування емалево-дентинного з’єднання чутлива, реакцiя на холод короткочасна, показники електроодонтодiагностики - 6 мкА. Який пломбувальний матерiал доцiльно використати?

A. Склоiономерний цемент

B. Компомер

C. Нанонаповнений композит

D. Силiкатний цемент

E. Макронаповнений композит

176 / 200
Чоловiк 42-х рокiв скаржиться на тривалi напади болю (протягом 1-1,5 годин) в зубах нижньої щелепи, злiва. Причинний зуб вказати не може. Бiль iррадiює в вухо, потилицю, а також посилюється при вживаннi холодної та гарячої їжi. Об’єктивно: на жувально-медiальнiй поверхнi 35 зуба є глибока карiозна порожнина. Зондування болiсне по всьому дну i викликає напад болю. Перкусiя болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий обмежений пульпiт

B. Гострий глибокий карiєс

C. Хронiчний конкрементозний пульпiт

D. Гострий гнiйний пульпiт

E. Гострий дифузний пульпiт

177 / 200
При оглядi беззубої нижньої щелепи у пацiєнтки 52-х рокiв виявленi екзостози в дiлянцi премолярiв з обох сторiн. Вiд хiрургiчної пiдготовки порожнини рота пацiєнтка вiдмовилась. Який вид протезiв потрiбно запропонувати у даному випадку?

A. Повний знiмний пластинковий протез з прозорим акриловим базисом

B. Повний знiмний пластинковий протез з акриловим базисом

C. Повний знiмний пластинковий протез з еластичною пiдкладкою

D. Повний знiмний пластинковий протез з металевим базисом

E. Повний знiмний пластинковий протез з нейлону

178 / 200
У хворого 53-х рокiв у заднiй третинi язика по середнiй лiнiї ромбоподiбна дiлянка розмiром 0,5х2,0 см червоного кольору, яка не виступає над рiвнем оточуючих тканин. Дiагностована гладенька форма ромбоподiбного глоситу. Яка тактика лiкаря?

A. Крiотерапiя

B. Лiкування не потребує

C. Рентгенотерапiя

D. Дiатермокоагуляцiя

E. Хiрургiчне лiкування

179 / 200
Поранений 17-ти рокiв доставлений машиною швидкої допомоги в щелепнолицеве вiддiлення з вогнепальним пораненням нижньої губи. При оглядi: рана зяє, кровотеча, з рота витiкає слина, мовлення змiнене. Яка невiдкладна допомога потрiбна постраждалому?

A. Обробка рани з накладанням вторинних раннiх швiв

B. Первинна рання хiрургiчна обробка рани з накладанням глухих швiв

C. Вторинна хiрургiчна обробка рани з накладанням вторинних пiзнiх швiв

D. Накладання стискаючої пов’язки, покласти холод на рану

E. Первинна вiдстрочена хiрургiчна обробка рани з накладанням первинних швiв

180 / 200
У пацiєнта при виготовленнi бюгельного протеза на верхню щелепу з кламерною фiксацiєю на етапi перевiрки каркасу вiдзначається баланс та нерiвномiрна вiдстань мiж дугою та слизовою оболонкою: при накладаннi однiєї сторони - iнша сторона пiднiмається. Яка тактика лiкаря?

A. Активувати кламери

B. Провести корекцiю дуги

C. Виготовити новий каркас

D. Провести корекцiю оклюзiйних накладок

E. Провести корекцiю кламерiв

181 / 200
Пацiєнт звернувся до лiкаря стоматолога-ортопеда зi скаргами на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26 зуби. Наявнi зуби рухомi I ступеня. У 13, 23 та 27 зубах коронка висока, екватор виражений. Яка конструкцiя показана даному пацiєнту?

A. Бюгельний протез з багатоланковим шинуючим кламером

B. Частковий знiмний протез iз термопластичної пластмаси

C. Бюгельний протез iз балочною фiксацiєю

D. Бюгельний протез з замковою фiксацiєю

E. Частковий знiмний протез з акрилової пластмаси

182 / 200
Хвора 23-х рокiв скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в зубi на верхнiй щелепi справа. Об’єктивно: в 14 зубi глибока карiозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування дна порожнини та перкусiя зуба безболiснi. На рентгенограмi: рiвномiрне розширення перiодонтальної щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний глибокий карiєс

B. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

C. Хронiчний фiброзний перiодонтит

D. Хронiчний гангренозний пульпiт

E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

183 / 200
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на мимовiльний бiль та бiль вiд термiчних подразникiв, важкiсть у 36 зубi, неприємнi вiдчуття при вживаннi їжi. Часом бiль виникає при змiнi положення, iррадiює. Об’єктивно: 36 зуб iнтактний, зi стертою жувальною поверхнею. На рентгенограмi 36 зуба: пульпова камера щiлиноподiбна з причини розташування в нiй рентгенконтрастного утворення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Загострення хронiчного пульпiту

C. Хронiчний фiброзний перiодонтит

D. Хронiчний конкрементозний пульпiт

E. Гострий дифузний пульпiт

184 / 200
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на короткочаснi, впродовж декiлькох секунд, напади болю, якi з’являються i припиняються раптово. Часто больовий напад виникає при чистцi зубiв, при доторканнi до ясен. Пiд час нападу хвора вiдзначає iррадiацiю болю в скроню та вухо. Вважає себе хворою впродовж 3 рокiв. Ознаки захворювання виникають перiодично. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Неврит лицевого нерва

B. Загострення хронiчного пульпiту

C. Неврит трiйчастого нерва

D. Загострення хронiчного гiнгiвiту

E. Невралгiя трiйчастого нерва

185 / 200
Пацiєнтка 18-ти рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть зубiв до солодкого та кислого. При оглядi в пришийковiй дiлянцi 14, 13, 12, 22, 23 зубiв крейдоподiбнi матовi плями з нечiткими краями. Який додатковий метод обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

A. Зондування

B. Рентгенографiю

C. Термометрiю

D. Вiтальне забарвлення

E. Електроодонтометрiю

186 / 200
На Ro-грамi 26-го зуба дитини 16ти рокiв щiчно-медiальний кореневий канал заповнений пломбувальним матерiалом на 2/3 довжини, навколо верхiвки деструкцiя кiсткової тканини з чiткими контурами, розмiром 0,4х0,3 см. Щiчнодистальний та пiднебiнний канали запломбованi на всю довжину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Радикулярна кiста 26 зуба

B. Хронiчний гранулематозний перiодонтит 26 зуба

C. Хронiчний фiброзний перiодонтит 26 зуба

D. Хронiчний фiброзний пульпiт 26 зуба

E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 26 зуба

187 / 200
Внаслiдок ускладненого карiєсу у дитини 6-ти рокiв були видаленi 74 i 84 зуби. Який патологiчний прикус може сформуватись при передчасному видаленнi тимчасових молярiв на нижнiй щелепi?

A. Прогнатiя

B. Глибокий

C. Прогенiя

D. Вiдкритий

E. Перехресний

188 / 200
Для розширення кореневих каналiв, вимивання тимчасових паст на основi гiдроксиду кальцiю i видалення неорганiчних компонентiв змазаного шару кореневих каналiв використовують розчин:

A. ЕДТА

B. Хлоргексидину

C. Дистильованої води

D. Перекису водню

E. Гiпохлориту натрiю

189 / 200
Тривалiсть нанесення травильного гелю на зуб перед пломбуванням фотополiмерним композитним матерiалом становить 30 секунд. Визначте послiдовнiсть нанесення гелю:

A. Послiдовнiсть нанесення не має значення

B. Одночасно на емаль i дентин на 30 секунд

C. Спершу на емаль на 15 секунд, потiм на дентин на 15 секунд

D. -

E. Спершу на дентин на 15 секунд, потiм на емаль на 15 секунд

190 / 200
Пацiєнту 61 рiк, планується проведення видалення 12 зуба. З анамнезу вiдомо, що чоловiк стоїть на облiку в кардiологiчному вiддiленнi з дiагнозом артерiальна гiпертензiя. Пiдберiть анестетик для ефективного мiсцевого знеболення:

A. Ультракаїн DS-форте

B. Лiдокаїн 10%

C. Убiстезин

D. Мепiвакаїн 3%

E. Анестезин 5%

191 / 200
При проведеннi профiлактичного огляду пацiєнту 26-ти рокiв поставлений дiагноз: хронiчний гранулюючий перiодонтит 35 зуба. Об’єктивно: кореневий канал 35 зуба запломбований на 2/3 довжини i вiдновлений композитною пломбою. В перше вiдвiдування було проведене розпломбування, iнструментальна i медикаментозна обробка кореневого каналу з тимчасовою обтурацiєю пастою на основi гiдроксиду кальцiю. На наступний день з’явився бiль при накушуваннi на 35 зуб, який став поступово наростати. Вкажiть iмовiрну причину загострення хронiчного перiодонтиту:

A. Недостатня медикаментозна обробка каналу

B. Виведення пломбувального матерiалу у нижньощелепний канал

C. Iндивiдуальна реакцiя на матерiал

D. Недостатня iнструментальна обробка каналу

E. Проштовхування iнфiкованого дентинного дебрису в перiодонт

192 / 200
Пiд час медикаментозної обробки (промивання) каналу 25 зуба розчином гiпохлориту натрiю 3% при лiкуваннi пульпiту методом вiтальної екстирпацiї пацiєнт вiдчув рiзкий сильний бiль в дiлянцi 25 зуба, який не зменшився при додатковому введеннi анестетика. З кореневого каналу почалася кровотеча i з’явився набряк щiчної дiлянки злiва. Iмовiрною причиною даного ускладнення є:

A. Кровотеча залишкiв пульпи

B. Алергiчна реакцiя на розчин

C. Виведення розчину пiд тиском в заапiкальнi тканини

D. Неправильна концентрацiя розчину для медикаментозної обробки каналу

E. Неправильно вибраний розчин для медикаментозної обробки каналу

193 / 200
Пацiєнт 26-ти рокiв скаржиться на бiль та прикушування щоки пiд час їжi. Об’єктивно: 18 зуб повнiстю прорiзався, має щiчне положення поза зубною дугою. На слизовiй оболонцi щоки, яка прилягає до 18 зуба, по лiнiї змикання травматична виразка. Визначте тактику лiкування:

A. Ортодонтичне лiкування аномалiї положення 18 зуба

B. Ортопедичне лiкування 18 зуба

C. Пришлiфовка горбiв 18 зуба

D. Призначення кератопластикiв для лiкування виразки

E. Видалення 18 зуба

194 / 200
Пацiєнт 49-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргою на незвичний вигляд зубiв, пiдвищену чутливiсть до подразникiв. Об’єктивно: оголений дентин на рiжучих поверхнях i горбах зубiв, краї емалi загостренi. Зменшення висоти коронкової частини зубiв на 1/3. Назвiть iмовiрний дiагноз:

A. -

B. Гiпоплазiя емалi

C. Ерозiя твердих тканин зуба

D. Некроз емалi

E. Патологiчне стирання зубiв

195 / 200
Пацiєнт 32-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на естетичний дефект верхнiх переднiх зубiв, який з’явився декiлька рокiв тому. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi верхнiх центральних рiзцiв в пришийковiй дiлянцi темнокоричневi дефекти в межах емалi. Краї емалi шорсткi, крихкi. Встановiть дiагноз:

A. Флюороз, ерозивна форма

B. Вогнищева гiпоплазiя емалi

C. Хронiчний початковий карiєс

D. Ерозiя емалi

E. Хронiчний поверхневий карiєс

196 / 200
В ортогнатичному прикусi в положеннi центральної оклюзiї майже всi зуби верхньої та нижньої щелепи мають по два антагонiста. Назвiть, якi зуби є ВИНЯТКОМ, оскiльки мають по одному антагонiсту:

A. Верхнi третi моляри i нижнi центральнi рiзцi

B. Верхнi третi моляри i верхнi центральнi рiзцi

C. Нижнi боковi i центральнi рiзцi

D. Нижнi третi моляри i нижнi центральнi рiзцi

E. Нижнi третi моляри i верхнi центральнi рiзцi