Крок 3 Стоматологія - 2014 осінь (буклет)

1 / 200
За направленням лікаря-педіатра на консультацію до стоматолога привели дівчинку 3-х років, яка хворіє 2 дні: температура тіла 37,8°C, кашель, нежить, дитина відмовляється від їжі. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, кровоточить при доторкуванні, підщелепні лімфовузли збільшені, рухомі, болючі, на слизовій оболонці щік поодинокі ерозії округлої форми. Який найбільш імовірний діагноз? On the referral of a pediatrician, a 3-year-old girl who has been sick for 2 days was brought to the dentist for a consultation: body temperature 37.8°C, cough, runny nose, the child refuses to eat. Objectively: the mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, bleeds when touched, the submandibular lymph nodes are enlarged, mobile, painful, there are single rounded erosions on the mucous membrane of the cheeks. What is the most likely diagnosis?

Кандидозний стоматит Thrush

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

2 / 200
Під час лікування карієсу 46 зуба хворий 53-х років поскаржився на стискаючий загрудинний біль. Подібний біль протягом року виникає при ходьбі, припиняється через 5-10 хвилин після зупинки та прийому валідолу. Ps- 96/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Який препарат ви використаєте для невідкладної допомоги? During the treatment of caries of tooth 46, a 53-year-old patient complained of squeezing chest pain. Similar pain occurs during a year when walking, stops 5-10 minutes after stopping and taking validol. Ps - 96/min., BP - 160/90 mm Hg. What drug will you use for emergency care?

Клофелін Clofelin

Корвалол Corvalol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Валідол Validol

Анальгін Analgin

3 / 200
Хворий 64-х років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність утворення на губі. Об’єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкулястої форми розміром 5х5 мм вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками, що виступає над поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a mass on the lip. Objectively: the unchanged red border of the lower lip contains a hemispherical mass measuring 5x5 mm covered with densely attached gray scales that protrude above the surface. What is the most likely diagnosis?

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Бородавчастий передрак Warty precancer

Папілома Papilloma

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Кератоакантома Keratoacanthoma

4 / 200
Пацієнтка 24-хр звернулась із скаргою на біль, що виник вчора ввечері в ділянці правої верхньої щелепи, від холодного і тривав 2-3 хвилини. Об’єктивно: на жувальній поверхні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, виповнену нерізко пігментованим дентином. Після видалення інфікованого дентину, через дно просвічує рожева пульпа, зондування болюче в ділянці рогу пульпи. Поставте попередній діагноз. The 24-hr patient complained of pain that arose yesterday evening in the area of ​​the right upper jaw, from the cold and lasted for 2-3 minutes. Objectively: a deep carious cavity was found on the chewing surface of tooth 16, filled with dull pigmented dentin. After removal of the infected dentin, pink pulp shines through the bottom, probing is painful in the area of ​​the pulp horn. Make a preliminary diagnosis.

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний пульпіт в стадії загострення Chronic pulpitis in the stage of exacerbation

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

5 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся зі скарга- ми на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при вживанні їжі, загальну слабкість, нездужання. Тиждень тому переніс ГРВІ. Об’єктивно: ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нижніх зубів визначається значне відкладення над’ясенного зубного каменю та м’якого зубного нальоту. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complained of pain and bleeding gums, which worsens when eating, general weakness, malaise. A week ago, he suffered from SARS. About objectively: the gums are hyperemic, sharply swollen, the gingival papillae are loose, they bleed with the slightest touch. On the lingual surface of the lower front teeth, a significant deposit of supragingival calculus and soft plaque is determined. Submaxillary lymph nodes are enlarged, painful on palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

6 / 200
Хвора 32-х років, скаржиться на незначну болючість під час їжі в ділянці 36 зуба, кровоточивість ясен. При огляді в 36 зубі на дистальній поверхні пломба, контактний пункт між 37 та 36 зубами відсутній, міжзубний ясенний сосочок атрофований, глибина пародонтальної кишені 4 мм. На R-мі резорбція верхівки міжальвеолярної перегородки між 37 та 36 зубами, явища остеопорозу, в інших ділянках змін немає. Що є першопричиною даного захворювання? A 32-year-old patient complains of slight pain while eating in the area of ​​the 36th tooth, bleeding gums. When examining the 36th tooth on the distal surface of the filling, the contact point between teeth 37 and 36 is absent, the interdental gingival papilla is atrophied, the depth of the periodontal pocket is 4 mm. On the R-th, resorption of the apex of the interalveolar septum between teeth 37 and 36, the phenomenon of osteoporosis, there are no changes in other areas. What is the root cause of this disease?

Нераціональне пломбування Irrational sealing

Недостатня гігієна Insufficient hygiene

Травматична оклюзія Traumatic occlusion

Зниження місцевої резистентності Decreasing local resistance

Вірулентна мікрофлора Virulent microflora

7 / 200
Батьки дитини 4-х місяців звернулися на консультацію з приводу незвичного вигляду язика дитини. Об’єктивно: на поверхні язика розміщені подовжня складка по середній лінії і поперечні симетричні борозенки (у вигляді прожилок листка). Колір язика без змін. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 4-month-old child asked for a consultation regarding the unusual appearance of the child's tongue. Objectively: there is a longitudinal fold along the middle line and transverse symmetrical grooves on the surface of the tongue (in the form of veins of a leaf). The color of the tongue is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative Gloss

Кандидозний глосит Candida glossitis

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

Складчастий (скротальний) язик Compound (abbreviated) language

Хронічна гіперплазія ниткоподібних сосочків Chronic hyperplasia of filiform papillae

8 / 200
Вагітній 26-ти років (II триместр вагітності) поставлено діагноз: гіпертрофічний гінгівіт II ступеня важкості. Усунуто місцеві подразнюючі фактори, проведено місцеву протизапальну терапію. Визначите подальшу тактику у відношенні цієї хворої: A 26-year-old pregnant woman (II trimester of pregnancy) was diagnosed with hypertrophic gingivitis of the II degree of severity. Local irritating factors were eliminated, local anti-inflammatory therapy was carried out. Determine further tactics in relations of this patient:

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Глибока склерозуюча терапія Deep sclerosing therapy

Навчання раціональній гігієні порожнини рота Teaching rational oral hygiene

Гінгівектомія Gingivectomy

Кріодеструкція гіпертрофованих сосочків Cryodestruction of hypertrophied papillae

9 / 200
В результаті ускладненого карієсу у дівчинки 6-ти років були видалені 74,75,84,85 зуби. Були виготовлені знімні замісні протези. Через який час необхідно проводити корекцію протезів? As a result of complicated caries, 74, 75, 84, 85 teeth were removed from a 6-year-old girl. Removable replacement prostheses were made. After how long should the correction be carried out prostheses?

Через 2 роки In 2 years

Через 2,5 роки In 2.5 years

Через півроку After six months

Через 1,5 року In 1.5 years

Через 1 рік In 1 year

10 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на відчуття сухості у порожнини рота, печіння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння на межі із м’яким піднебінням відмічається зроговіння епітелію у вигляді сірувато-білої ме-режевоподібної, опалесцюючої поверхні з червоними вкрапленнями. Який найбільш ймовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of a feeling of dryness in the oral cavity, burning of the mucous membrane. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate on the border with the soft palate keratinization of the epithelium is noted in the form of a grayish-white reticular, opalescent surface with red spots. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Таппейнера Tuppeiner leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кандидозний стоматит Thrush

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний вовчак Lupus erythematosus

11 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній області. Об’єктивно: температура тіла - 37,8°C. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед ко-зелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш ймовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid region. Objectively: body temperature - 37.8°C. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of soft tissues in front of the turbinate of the left ear. Narrowed auditory canal. Mouth opening is limited to 2.0 cm. Teeth are intact, the lower jaw is slightly shifted to the right. The mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis of the left temporomandibular joint

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Лівосторонній отит Left-sided otitis

12 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на біль у лівій привушно-жувальній області, що прогресує, асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, парез мімічних м’язів зліва. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. Збільшені й ущільнені шийні лімфовузли зліва. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area, facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. Objectively: pallor of the skin, paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. Enlarged and thickened cervical lymph nodes on the left. Mouth opening is limited to 2.5 cm. There is no saliva from the duct of the left parotid salivary gland stands out. What is the most likely diagnosis?

Паротит привушної залози Parotitis of the parotid gland

Рак привушної слинної залози Cancer of the parotid salivary gland

Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of the left parotid-masticatory area

Змішана пухлина привушної залози Mixed parotid tumor

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg's pseudomumps

13 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 41-го року зі скаргами на пухлиноподібне утворення на слизовій нижньої губи, що з’явилося приблизно місяць тому та повільно збільшується в розмірах. Об’єктивно: у товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою. Слизова над ущільненням прозора, навколо - не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 41-year-old patient came to the doctor with complaints about a tumor-like formation on the mucous membrane of the lower lip, which appeared about a month ago and is slowly increasing in size. Objectively: in the thickness of the lower lip, there is a seal, limited, elastic, painless, rounded in shape, fused with the mucous membrane. The mucous membrane above the seal is transparent, around it is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Ліпома нижньої губи Lipoma of the lower lip

Фіброма нижньої губи Fibroma of lower lip

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Кіста малої слинної залози Cyst of minor salivary gland

Абсцес малої слинної залози Abscess of minor salivary gland

14 / 200
Хворий 22-х років звернувся з приводу утрудненого прорізування 48 зуба зі скаргами на біль в ділянці 48, обмежене відкривання рота. При огляді - рот відкриває до 2,5 см. Коронка 48 зуба прорізалася медіальними горбами, покрита слизовою оболонкою, набрякла, гіперемована, з-під неї виділяється гній. Яка лікувальна тактика? A 22-year-old patient applied for difficult eruption of tooth 48 with complaints of pain in area 48, limited opening of the mouth. During examination, the mouth opens up to 2.5 see. The crown of tooth 48 was cut through by the medial ridges, covered with a mucous membrane, swollen, hyperemic, and pus is secreted from under it. What are the treatment tactics?

Висічення каптура Cut cap

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Розсічення каптура Dissection of the hood

Медикаментозна терапія Drug therapy

Видалення 48 зуба Removal of tooth 48

15 / 200
Хворому 32-х років встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 34 зуба і показано видалення зуба під ман-дибулярною анестезією. Необхідно використати метод потенційованого знеболювання. Яке з перерахованих співвідношень адреналіну з анестетиком буде оптимальним в цьому випадку? A 32-year-old patient is diagnosed with exacerbation of chronic periodontitis of tooth 34 and tooth extraction is indicated under mandibular anesthesia. It is necessary to use the potentiated analgesia method. Which of the listed ratios adrenaline with an anesthetic will be optimal in this case?

1 крапля адреналіну на 50 мл анестетика 1 drop of adrenaline per 50 ml of anesthetic

1 крапля адреналіну на 1 мл анестетика 1 drop of adrenaline per 1 ml of anesthetic

1 крапля адреналіну на 10 мл анестетика 1 drop of adrenaline per 10 ml of anesthetic

1 крапля адреналіну на 100 мл анестетика 1 drop of adrenaline per 100 ml of anesthetic

1 крапля адреналіну на 5 мл анестетика 1 drop of epinephrine per 5 ml of anesthetic

16 / 200
Пацієнт 19-ти років скаржиться на підвищену чутливість до солодкого і кислого. При огляді в пришийковій ділянці 14,13,12,23,24 крейдоподібні матові плями з нечіткими краями. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 19-year-old patient complains of increased sensitivity to sweet and sour. On examination in the cervical area 14,13,12,23,24 chalk-like matte spots with indistinct edges. What additional method of examination should be performed to clarify the diagnosis?

Рентгенографiя X-ray

Термометрія Thermometry

Електроодонтометрія Electroodontometry

Вітальне фарбування Welcome painting

Зондування Probing

17 / 200
Пацієнт 55-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 24 зубі Зуб періодично турбував. Об’єктивно: на медіальній поверхні 24 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування, температурна реакція безболісні. Перкусія зуба безболісна. ЕОД - 125 мкА. На рентгенограмі вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими контурами. Який остаточний діагноз? A 55-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in tooth 24. The tooth was periodically disturbed. Objectively: on the medial surface of 24 there is a carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. Probing, temperature reaction are painless. Percussion of the tooth is painless. EOD - 125 μA. On the radiograph, there is a focus of destruction of bone tissue with clear contours. What is the final diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний грануломатозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

18 / 200
Жінка 53-х років скаржиться на наявність нориці в ділянці 12-13 зубів. Об’єктивно: у 12 пломба, перкусія безболісна. На Ro-грамі в проекції верхівки кореня 12 - вогнище деструкції кісткової тканини без чітких контурів. Кореневий канал запломбований на 1/3 довжини. Яку тактику лікування 12 необхідно обрати? A 53-year-old woman complains of the presence of a fistula in the area of ​​12-13 teeth. Objectively: there is a filling at 12, percussion is painless. On the Ro-gram in the projection root tips 12 - a focus of bone tissue destruction without clear contours. The root canal is sealed for 1/3 of the length. What treatment tactics should be chosen for 12?

Перепломбування каналу до верхівкового отвору Resealing of the channel to the apical hole

Видалення зуба Tooth removal

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

Електрофорез 10% р-ну йодиду калію в проекції верхівки кореня Electrophoresis of 10% potassium iodide solution in the root apex projection

Перепломбування каналу за верхівковий отвір Canal resealing for the apical opening

19 / 200
У хворого 40-ка років патологічна стертість зубів, яка викликана втратою великої кількості антагоністів. Міжальвеоляр-на висота знижена, нижня третина обличчя зменшена. Який метод лікування слід застосувати в даному випадку? A 40-year-old patient has pathological attrition of the teeth, which is caused by the loss of a large number of antagonists. The interalveolar height is reduced, the lower third of the face is reduced. What treatment method should be applied in this case?

Протезування без підвищення міжальве-олярної висоти Prosthetics without raising the interalveolar height

Апаратно-хірургічний метод Hardware-surgical method

Зменшення висоти зубів Decreasing the height of the teeth

Протетичний метод лікування Prosthetic method of treatment

Протезування з підвищенням міжальве-олярної висоти Prosthetics with increased interalveolar height

20 / 200
Хвора 41-го року скаржиться на часте випадіння пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 зубі порожнина 4 класу за Блеком. Ріжучий край широкий. На рентгенограмі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний метод лікування даного хворого? A 41-year-old patient complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. Objectively: in 21 teeth, there is a Class 4 cavity according to Black. Cutting edge wide. There are no pathological changes on the radiograph. What is the optimal method of treatment for this patient?

Керамічна вкладка Ceramic tab

Металева вкладка Metal tab

Металопластмасова коронка Reinforced Plastic Crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Resin Crown

21 / 200
Чоловік 39-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, гіперсалівацію, головний біль. Хворіє протягом року. Об’єктивно: шкірні покрови бліді, слизова ясен набрякла, яскраво-червоного кольору, болісна при доторканні, кровоточить. По ясенному краю виявляється сіро-чорна облямівка, яка не знімається при зіскрібанні. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який остаточний діагноз? A 39-year-old man complains of pain, bleeding gums, hypersalivation, headache. He has been ill for a year. Objectively: the skin is pale, the mucous membrane of the gums is swollen, bright red in color, painful when touched, bleeds. A gray-black border is found along the gum line, which does not come off when scraped. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the final diagnosis?

Меркуріалізм Mercurialism

Арібофлавиноз Ariboflavinosis

Скорбут Grieving

Пелагра Pelagra

Сатурнізм Saturnism

22 / 200
У пацієнтки 47-ми років діагностовано генералізований пародонтит III ступеня. На рентгенографічному знімку деструкція кісткової тканини до 2/3 довжини кореня. Який метод хірургічного лікування паро-донтиту дозволить стабілізувати висоту міжальвеолярних перегородок у даному випадку? A 47-year-old female patient was diagnosed with generalized periodontitis of the III degree. On the radiographic image, the destruction of bone tissue up to 2/3 of the length of the root. What method of surgical treatment of periodontitis will allow stabilize the height of the interalveolar septa in this case?

Кюретаж Curettage

Остеопластика Osteoplasty

Вестибулопластика Vestibuloplasty

Гінгівопластика Gingivoplasty

Клаптева операція Patch Operation

23 / 200
Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на випадіння пломби з 25. З анамнезу відомо, що раніше зуб був лікований з приводу ускладненого карієсу. На рентгенограмі 25 кореневий канал запломбований до верхівки кореня, незначне розширення періодонтальної щілини, що відповідає хронічному фіброзному періодонтиту. Яка лікарська тактика в цьому випадку? A 36-year-old patient complained about the loss of a filling from 25. It is known from the anamnesis that the tooth was previously treated for complicated caries. On the radiograph of 25, a root canal sealed to the apex of the root, slight expansion of the periodontal gap, which corresponds to chronic fibrous periodontitis. What is the medical strategy in this case?

Пломбування каріозної порожнини Filling of carious cavity

Проведення резекції верхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

Закриття зуба на герметизм Closing the tooth for sealing

Перепломбування кореневого каналу Root canal resealing

Фізіотерапія Physiotherapy

24 / 200
Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, нездужання, підвищення температури тіла до 38,6°C. З анамнезу: після переохолодження заступив на робочу зміну. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів, слизова піднебіння гіперемовані, набряклі, некроз ясенного краю і збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фузо-спірилярний симбіоз. У крові: ер.- 4, 5 • 1012/л, лейк.- 7,2 • 109/л; ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient, a driver, complains of acute pain in the mouth, throat, malaise, an increase in body temperature up to 38.6°C. From the anamnesis: after hypothermia took over the work shift. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth, the mucous membrane of the palate are hyperemic, swollen, necrosis of the gingival margin and enlarged tonsils. Bacterioscopy: fuso-spiral symbiosis. In the blood: er.- 4, 5 • 1012/l , leuk.- 7.2 • 109/l; SZE- 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Направити на лікування в щелепно-лицевий стаціонар Send for treatment in a maxillofacial hospital

Направити на консультацію до ЛОР-фахівця Send for consultation to an ENT specialist

Провести лікування і відправити на робочу зміну Treat and send to work shift

Провести лікування і видати довідку встановленої форми Conduct treatment and issue a certificate of the established form

Провести лікування і видати лікарняний лист Conduct treatment and issue sick leave

25 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11,21 зубах, косметичний дефект. Об’єктивно: в 11, 21 зубах в області екватора вестибулярної поверхні коронки зуба виявлені дефекти емалі овальної форми, які розташовані в косому напрямі, з гладким, блискучим, щільним дном. В анамнезі тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complained of cold, sweet pain in 11.21 teeth, a cosmetic defect. Objectively: in 11.21 teeth in in the area of ​​the equator of the vestibular surface of the tooth crown, oval-shaped enamel defects were found, which are located in an oblique direction, with a smooth, shiny, dense bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Поверхневий карієс Surface caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

26 / 200
Пацієнтка 22-х років звернулася зі скаргами на короткочасний, швидкоминаючий біль в 12 зубі, що виникає під час прийому солодкої їжі. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12 зуба в пришийковій області - матова пляма. На тлі плями визначається каріозна порожнина в межах емалі. Дно порожнини шорсткувате, слабко болісне при зондуванні. Перкусія безболісна. ЕОД - 6 мкА. Який метод лікування показаний в даному випадку? A 22-year-old female patient complained of short-term, fast-moving pain in the 12th tooth, which occurs when eating sweet food. Objectively: on the vestibular surface of the 12 of the tooth in the cervical region - a dull spot. Against the background of the spot, a carious cavity is determined within the enamel. The bottom of the cavity is rough, slightly painful on probing. Percussion is painless. EOD - 6 μA. What treatment method is indicated in this case?

^лектрофорез 2% р-на фторида натрію ^lectrophoresis of 2% p-on sodium fluoride

Шліфування плями Grinding Spot

Покриття зуба коронкою Crowning of the tooth

Покриття зуба фторлаком Coating a tooth with fluoride varnish

Відновлення пломбою Recovery with seal

27 / 200
Пацієнт 55-ти років звернувся зі скаргами на біль від хімічних і термічних подразників. При об’єктивному дослідженні в пришийковій області 15,14,24,25, 35,34,44 і 45 зубів дефекти твердих тканин зуба з щільними поверхнями, що сходяться під кутом. Дефекти в межах середньої третини дентину, стінки гладкі, поліровані. Який метод лікування показано у даному випадку? A 55-year-old patient complained of pain from chemical and thermal irritants. On objective examination in the cervical region 15, 14, 24, 25, 35 ,34,44 and 45 teeth defects of hard tooth tissues with dense surfaces converging at an angle. Defects within the middle third of the dentin, the walls are smooth, polished. What method of treatment is indicated in this case?

Місцева флюоризація Local Fluorescence

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Зміна зубної щітки Change toothbrush

Пломбування дефекту Defect sealing

28 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на гострий біль у 36 зубі, особливо при накушуванні. 4 доби тому у 36 була накладена миш’яковиста паста, вчасно до лікаря хвора не з’явилася. При огляді в 36 пов’язка збереглася, реакція на холодовий подразник відсутня. На рентгенограмі: змін у пе-ріодонті не визначається. Який препарат будете використовувати для ліквідації даного ускладнення? A 30-year-old patient complains of sharp pain in tooth 36, especially when biting. 4 days ago, arsenic paste was applied to tooth 36, she was sick on time to the doctor did not appear. During the examination at 36, the bandage was preserved, there was no reaction to a cold stimulus. On the radiograph: no changes in the periodontium were detected. What drug will you use to eliminate this complication?

Унітіол Unithiol

Гіпохлорід натрію Sodium hypochlorite

Хлорамін Chloramine

Фурацилін Furacilin

Хлоргексидин Chlorhexidine

29 / 200
Пацієнт 22-х років скаржиться на постійний наростаючий пульсуючий біль у 27 Об’єктивно: в 27 глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним дентином, порожнина зуба закрита. Зондування дна безболісне, перкусія болісна. Тер-мопроба - від гарячого біль посилюється, довго триває. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of constant increasing throbbing pain at 27. Objectively: at 27, a deep carious cavity filled with softened dentin, the tooth cavity is closed. Probing the bottom is painless, percussion is painful. Thermoprobe - the pain increases from heat and lasts a long time. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

30 / 200
Хвора 25-ти років звернулась до хірурга-стоматолога з метою підготовки порожнини рота до протезування. Після огляду та клінічного обстеження встановлено діагноз хронічний періодонтит 41 та 12 зубів. Оберіть анестезію для ефективного знеболювання при видалені 12 зуба: A 25-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of preparing the oral cavity for prosthetics. After the examination and clinical examination, a diagnosis of chronic periodontitis of 41 and 12 teeth was established. Choose anesthesia for effective pain relief when 12 teeth are removed:

Мандибулярна та щічна Mandibular and buccal

Туберальна та палатинальна Tuberal and palatal

Торусальна Torusal

Інфраорбітальна та інцизівальна Infraorbital and incisive

Двобічна мандибулярна Bilateral mandibular

31 / 200
На прийомі в стоматолога, під час лікування, пацієнт 48-ми років почав тяжко дихати. Діагноз: гострий напад бронхоспа-зму. Який основний напрямок невідкладної терапії в даного хворого? At the dentist's appointment, during treatment, a 48-year-old patient began to breathe hard. Diagnosis: an acute attack of bronchospasm. What is the main direction of emergency therapy for this patient the patient?

Нітрогліцерин 0,0005 мг під язик Nitroglycerin 0.0005 mg under the tongue

Розчин еуфіліну 2,4% -10 мл в/в Euphilin solution 2.4% -10 ml IV

Розчин дібазолу 1% - 2 мл Dibazol solution 1% - 2 ml

Розчин мезатону 1% - 1 мл Mesaton solution 1% - 1 ml

Розчин адреналіну 0,1% - 1 мл Adrenaline solution 0.1% - 1 ml

32 / 200
Дитині 5,5 років. При профілактичному огляді визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського, горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодон-та: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems, and Tsilinsky ledge was determined, the tubercles of the milk molars are well defined. Laziness of chewing. Indicate the correct actions of the orthodontic and:

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Re-examine after eruption of first permanent molars

Втручання ортодонта не потрібне Orthodontist intervention is not required

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

33 / 200
У дитини 12-ти років під час профілактичного обстеження ротової порожнини виявлено зубний камінь в пришийкових ділянках фронтальних зу6ів нижньої щелепи. Який з методів є оптимальним для усунення даного зубного відкладення? In a 12-year-old child, during a preventive examination of the oral cavity, calculus was detected in the cervical areas of the front teeth of the lower jaw. Which of the methods is optimal for removing this dental deposit ?

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубною пастою Individual oral hygiene with toothpaste

Полоскання ротової порожнини зубним еліксиром Rinsing the oral cavity with dental elixir

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубним порошком Individual oral hygiene with tooth powder

Професійна гігієна ротової порожнини Professional oral hygiene

Вживання твердої їжі Eating solid food

34 / 200
При проведенні санітарно-просвітницької роботи серед вагітних жінок стоматолог дав рекомендації відносно гігієни ротової порожнини, раціонального харчування та необхідної кількості мікроелементів та вітамінів в їх щоденному раціоні. Яка оптимальна кількість кальцію необхідна вагітній жінці для формування резистентних до карієсу зубів у майбутньої дитини? When carrying out sanitary and educational work among pregnant women, the dentist gave recommendations regarding oral hygiene, rational nutrition and the necessary amount of trace elements and vitamins in their daily diet. What is the optimal amount does a pregnant woman need calcium for the formation of caries-resistant teeth in the future child?

3.5 г 3.5 г

2,0 г 2,0 г

2,5 г 2.5 г

3,0 г 3,0 г

1,5 г 1,5 г

35 / 200
До стоматолога звернулась пацієнтка 45-ти років зі скаргами на біль від температурних та хімічних подразників в 11, 12, 21, 22 зубах та наявність косметичного дефекту. Під час огляду в цих зубах виявлені дефекти овальної форми на випуклій частині вестибулярної поверхні коронки з гладким, щільним, блискучим дном. В анамнезі тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old female patient came to the dentist with complaints of pain from temperature and chemical irritants in teeth 11, 12, 21, 22 and the presence of a cosmetic defect. During examination of these teeth revealed oval-shaped defects on the convex part of the vestibular surface of the crown with a smooth, dense, shiny bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Ерозія твердих тканин емалі Erosion of hard enamel tissues

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Поверхневий карієс Surface caries

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

36 / 200
У дівчинки 1 року 6 місяців на вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 зубів каріозні порожнини в межах емалі. Зондування каріозної порожнини слабоболісне, перкусія безболісна. Яка лікарська тактика доцільна в даній ситуації? A 1-year-old, 6-month-old girl has carious cavities within the enamel on the vestibular surface of 52, 51, 61, 62 teeth. Probing of the carious cavity is mildly painful, percussion is painless. What medicinal Is the tactic appropriate in this situation?

Сріблення Silvering

Покриття фтор-лаком Covering with fluorine varnish

Пломбування склоіономером Filling with glass ionomer

Герметизація фісур Fissure sealing

Пломбування фотополімером Photopolymer sealing

37 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дівчинкою 3-х років з метою підбору зубної пасти для дитини. При об’єктивному обстеженні у дівчинки захворювань зубів, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота не виявлено. Яку зубну пасту слід рекомендувати? Parents with a 3-year-old girl turned to the dentist with the aim of selecting toothpaste for the child. During an objective examination of the girl's teeth, periodontal tissues and the mucous membrane of the oral cavity was not detected. What toothpaste should be recommended?

Зубну пасту із з низьким вмістом фтору Low fluoride toothpaste

Зубну пасту без фтору Toothpaste without fluoride

Зубну пасту із вмістом ферментів Toothpaste with enzymes

Зубну пасту із середнім вмістом фтору Medium fluoride toothpaste

Зубну пасту із мінеральними солями Toothpaste with mineral salts

38 / 200
Під час огляду у дитини 7-ми років виявлені матові плями у пришийкових ділянках 12, 11, 21, 22 та фісурах 36 та 46 зубів. Емаль у ділянках плям шорстка, без блиску, забарвлюється розчином метиленового синього. З анамнезу: дитина знаходилася на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Які екзогенні профілактичні заходи доцільно призначити пацієнту? During the examination of a 7-year-old child, matte spots were found in the cervical areas of 12, 11, 21, 22 and fissures of teeth 36 and 46. Enamel in the areas of spots rough, without shine, stained with a solution of methylene blue. From the anamnesis: the child was hospitalized for pneumonia. What exogenous preventive measures should be prescribed to the patient?

Нанесення фторвмісних лаків Application of fluorine-containing varnishes

Аплікації фторвмісних гелів Applications of fluoride gels

Полоскання фторвмісними розчинами Rinsing with fluorine-containing solutions

Аплікації фосфорвмісних препаратів Applications of phosphorus-containing preparations

Електрофорез препаратів кальцію Electrophoresis of calcium preparations

39 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на свербіж верхньої губи та шкіри прирото-вої ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the adjacent area to the skin, erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Суха форма ексфоліативного хейліту Dry form of exfoliative cheilitis

40 / 200
Хвора 58-ми років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на самовільний постійний біль у верхній щелепі зліва, припухлість, підвищення температури тіла до 38,0oC; Об’єктивно: 26 зуб зруйнований, корені роз’єднані, перкусія болюча, перехідна складка згладжена, болюча у ділянці 25, 26 та 27 зубів. Яка послідовність лікування хворої? A 58-year-old patient with hypertension complains of spontaneous constant pain in the left upper jaw, swelling, an increase in body temperature up to 38.0oC; 'objectively: the 26th tooth is destroyed, the roots are separated, percussion is painful, the transitional fold is smoothed, painful in the area of ​​teeth 25, 26 and 27. What is the sequence of treatment of the patient?

Протизапальна, антигістамінна терапія, гіпотензивні препарати Anti-inflammatory, antihistamine therapy, hypotensive drugs

Видалення коренів 26 зуба, розтин абсцесу, гіпотензивні препарати Removal of the roots of the 26th tooth, dissection of an abscess, hypotensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, hypotensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, видалення коренів 26 зуба, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, root removal of tooth 26, hypotensive drugs

Видалення коренів 26 зуба, протизапальна терапія, гіпотензивні препарати Removal of the roots of the 26th tooth, anti-inflammatory therapy, hypotensive drugs

41 / 200
Хвора 38-ми років, яка страждає на бронхіальну астму, звернулася до лікаря хірургастоматолога зі скаргами на наявність пухлини на кінчику язика, яка не болить, але перешкоджає при рухах язика. При огляді: новоутворення білуватого ко- льору на ніжці, зверху слизова оболонка вкрита у виді сосочкових наростів. Яке лікування потрібно хворій? A 38-year-old patient suffering from bronchial asthma turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a tumor on the tip of the tongue, which does not hurt, but interferes with movement tongue. On examination: a whitish neoplasm on the stem, the mucous membrane is covered with papillary growths on top. What treatment does the patient need?

Видалення пухлини, накладання капронових швів, серцеві глікозиди Removal of a tumor, application of kapron sutures, cardiac glycosides

Видалення пухлини, накладання швів, знеболюючі ліки Removal of tumor, sutures, pain medication

Проведення склерозуючої терапії, анти-гістамінні препарати Carrying out sclerosing therapy, antihistamines

Кріодеструкція або діатермокоагуляція пухлини; за необхідності - бронхіолітичні препарати Cryodestruction or diathermocoagulation of the tumor; if necessary, bronchiolytic drugs

Диспансерне спостереження хворої, антигістамінні препарати Dispensary observation of the patient, antihistamines

42 / 200
На хірургічному стоматологічному прийомі хворий 18-ти років при огляді лікарем порожнини рота і зруйнованого зуба раптом зблід, втратив свідомість. Дихання поверхневе, пульс слабкий. Який діагноз найбільш імовірний? At a surgical dental appointment, an 18-year-old patient suddenly turned pale and lost consciousness when the doctor examined the oral cavity and a destroyed tooth. Breathing is shallow, the pulse is weak. What is the most likely diagnosis ?

Кома Кома

Епілептичний припадок Epileptic seizure

Колапс Collapse

Шок Шок

Зомління Grinding

43 / 200
Хвора 25-ти років направлена лікарем стоматологом-терапевтом для видалення 37 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Хірургом-стоматологом проведено знеболювання внутрішньорото-вим способом - торусальна анестезія. Які нерви виключає дана анестезія? A 25-year-old female patient was referred by a dentist-therapist for removal of the 37th tooth due to an exacerbation of chronic periodontitis. The dentist-surgeon performed intra-oral analgesia - torusal anesthesia. What nerves does this anesthesia exclude?

Нижньощелепний нерв Mandibular nerve

Верхньощелепний нерв Maxillary nerve

Нижній альвеолярний і язиковий нерви Inferior alveolar and lingual nerves

Нижній альвеолярний, язиковий і щічний нерви Inferior alveolar, lingual and buccal nerves

Нижній альвеолярний і щічний нерви Inferior alveolar and buccal nerves

44 / 200
Під час огляду в чоловіка 50-ти років, який палить, була виявлена ділянка гіпер-кератозу на нижній губі на фоні незміненої слизової оболонки розміром 0,5х1,0 см з чіткими контурами без порушення кольору. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? During the examination of a 50-year-old man who smokes, an area of ​​hyperkeratosis on the lower lip against the background of an unchanged mucous membrane measuring 0.5x1.0 was found cm with clear contours without color disturbance. What additional method of examination should be performed to clarify the diagnosis?

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Цитологічне дослідження Cytological examination

Імунологічне дослідження Immunological study

Серологічне дослідження Serological study

Загальний аналіз крові General blood test

45 / 200
У чоловіка 40-ка років, що перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного генералізованого пародонтиту I ступеня, виявили у зубі 14 пломбу з амальгами, яка глибоко заходить в міжзубний проміжок. Що може бути найбільш поширеним наслідком даного стану? In a 40-year-old man, who is under medical records for chronic generalized periodontitis of the 1st degree, an amalgam filling was found in tooth 14, which goes deep into the interdental interval. What could be the most common consequence of this condition?

Утворення пародонтальної кишені Formation of periodontal pocket

Розвиток травматичної оклюзії Development of traumatic occlusion

Загострення генералізованого пародон-титу Exacerbation of generalized periodontitis

Утворення кісткової кишені Bone pocket formation

Утворення зубних відкладень Formation of dental deposits

46 / 200
Чоловіку 63-х років встановлений діагноз: хронічний конкрементозний пульпіт 26. Рентгенологічно виявлений пристінковий дентікль, облітерація кореневих каналів на 1/3. Який фізичний метод лікування доцільно використати в даному випадку? A 63-year-old man was diagnosed with: chronic calcifying pulpitis 26. X-ray detected parietal denticle, obliteration of root canals by 1/3. What physical method of treatment should be used in in this case?

УВЧ YYYY

Депофорез Депофорез

Д’Арсанвалізація D'Arsanvalization

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Діадинамічні токи Diadynamic currents

47 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на наявність дефектів та пігментацій емалі зубів верхньої і нижньої щелеп, які у неї з дитинства. Вміст фтору у питній воді 1,5 мг/л. Об’єктивно: емаль всіх зубів матова, жовтуватого відтінку, є множинні пігментовані плями та ерозії. Який метод лікування доцільно застосувати у даному випадку? A 25-year-old woman complained about the presence of defects and pigmentation in the enamel of the teeth of the upper and lower jaws, which she has had since childhood. Fluorine content in drinking water 1, 5 mg/l. Objectively: the enamel of all teeth is dull, yellowish, there are multiple pigmented spots and erosions. What treatment method should be used in this case?

Відбілювання Whitening

Реставрація Restore

Пришліфовування Grinding

Ремінералізація Remineralization

Пломбування Sealing

48 / 200
Чоловік 24-х років, якій хворіє на епілепсію, звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в зубі 12, який був травмований під час епілептичного нападу. Об’єктивно: 12 рухливий II ступеня, перкусія чутлива, пальпація проекції кореня 12 болісна. Які додаткові методи обстеження необхідно провести для визначення тактики лікування? A 24-year-old man with epilepsy consulted a dentist complaining of pain in tooth 12, which was injured during an epileptic attack. About 'objectively: 12 is movable of the II degree, percussion is sensitive, palpation of the projection of the root of 12 is painful. What additional examination methods should be performed to determine treatment tactics?

Електроміографія, реографія Electromyography, rheography

Капіляроскопія, реографія Capillaroscopy, rheography

Полярографія, капіляроскопія Polarography, capillaroscopy

Рентгенографія X-ray

Трансілюмінація, гальванометрія Transillumination, galvanometry

49 / 200
В клініку звернулись батько з хлопчиком 5-ти років зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: наявність трем і діа-стем в тимчасовому прикусі. Який прогноз розвитку зубощелепної системи? A father and a 5-year-old boy came to the clinic with complaints of a cosmetic defect. Objectively: the presence of tricuspids and diastems in the temporary bite. What is the prognosis for development of the maxillofacial system?

Спадковість Inheritance

Несприятливий симптом Unfavorable symptom

Патологічна ознака Pathological sign

Наявність шкідливої звички Presence of a bad habit

Сприятливий Favorable

50 / 200
Хлопчику 13-ти років для проведення діагностики зубощелепних аномалій виготовлені контрольно-діагностичні моделі. Які вимірювальні точки на премолярах верхньої щелепи для визначення ширини зубного ряду? For a 13-year-old boy, control and diagnostic models were made for the diagnosis of dento-maxillary abnormalities. What are the measuring points on the premolars of the upper jaw to determine the width of the tooth row?

Середина міжгорбикової фісури перших премолярів The middle of the intertuberous fissure of the first premolars

Вершина щічного горбика перших премолярів Top of the buccal tubercle of the first premolars

Середина міжгорбикової фісури других премолярів The middle of the intertuberous fissure of the second premolars

Контактна точка між першим та другим премолярами Contact point between first and second premolars

Вершина щічного горбика других премолярів Top of buccal tubercle of second premolars

51 / 200
До лікаря-ортодонта дитячим стоматологом направлена дівчинка 6-ти років. При обстеженні виявлено нейтральне співвідношення на перших постійних молярах. Фронтальні зуби не контактують, простір між ними до 3 мм. Виявлена шкідлива звичка смоктання пальця. Який вид прикусу спостерігається в дитини? A 6-year-old girl was referred to an orthodontist by a children's dentist. During the examination, a neutral relationship was found on the first permanent molars. The front teeth are not in contact, the space between them is up to 3 mm. A bad habit of sucking a finger has been detected. What type of bite is observed in the child?

Глибокий прикус Deep bite

Відкритий прикус Open Bite

Фізіологічний прикус Physiological bite

Прогенічний прикус Progenic bite

Прогнатичний прикус Prognathic bite

52 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на печіння і неприємні відчуття у язиці, зміну смаку, що з’явилися півроку тому. З анамнезу відомо, що вона впродовж 10-ти років страждає на гіпоацидний гастрит. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота анемічна, на язиці виявлені зміни, характерні для гіпоацидного гастриту. Після обстеження був встановлений діагноз: симптоматичний глосит. Які зміни язика характерні для гіпоацидного гастриту? A 30-year-old patient complains of burning and unpleasant sensations in the tongue, a change in taste, which appeared six months ago. From the anamnesis, it is known that for 10- you have been suffering from hypoacidic gastritis for years. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is anemic, changes characteristic of hypoacidic gastritis were detected on the tongue. After the examination, the diagnosis was made: symptomatic glossitis. What changes in the tongue are characteristic of hypoacidic gastritis?

Ерозії на бічних поверхнях язика Erosions on the lateral surfaces of the tongue

Атрофія язика і згладженість сосочків язика Atrophy of the tongue and flattening of the papillae of the tongue

Гіпертрофія сосочків і вогнищева десквамація епітелію Hypertrophy of the papillae and focal desquamation of the epithelium

Гіпертрофія сосочків і обкладеність язика Hypertrophy of the papillae and coating of the tongue

Гіпертрофія сосочків і набряклість язика Hypertrophy of the papillae and swelling of the tongue

53 / 200
Пацієнт 28-ми років скаржиться на загальну слабкість, утруднений прийом їжі, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: ясенні сосочки на верхній і нижній щелепах звиразковані, вкриті брудно-сірим некротичним нальотом, після видалення якого оголюються кровоточиві та болісні поверхні. Після ретельного обстеження лікарстоматолог встановив попередній діагноз: виразково-некротичний гінгівіт Венсана. Які додаткові методи обстеження дозволять встановити остаточний діагноз? A 28-year-old patient complains of general weakness, difficult eating, an increase in body temperature to 38oC. Objectively: the gingival papillae on the upper and lower jaws are ulcerated, are covered with a dirty-gray necrotic plaque, after removal of which the bleeding and painful surfaces are exposed. After a thorough examination, the dentist made a preliminary diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. What additional methods of examination will allow establishing the final diagnosis?

Мікробіологічне дослідження і реопаро-донтографія Microbiological research and rheoparodontography

Реакція адсорбції мікроорганізмів і полярографія The adsorption reaction of microorganisms and polarography

Клінічний аналіз крові та люмінесцентне дослідження Clinical blood analysis and luminescence study

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Цитологічне дослідження і біохімічний аналіз крові Cytological examination and biochemical blood analysis

54 / 200
У пацієнта 63-х років по лінії змикання ближче до кута рота справа визначається виразка з підритими щільними краями, розміром 0,7х1,5 см, безболісна під час пальпації. Дно виразки вкрите сосочковими розростаннями, що кровлять під час дотику. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, безболісні. Був встановлений попередній діагноз: ракова виразка. Для встановлення остаточного діагнозу злоякісного утворення використовують: In a 63-year-old patient, a 0.7x1.5 cm ulcer with undercut dense edges, painless during palpation, is detected along the line of closure closer to the corner of the mouth on the right . The bottom of the ulcer is covered with papillary growths that bleed when touched. The regional lymph nodes are enlarged, dense, painless. A preliminary diagnosis was made: a cancerous ulcer. To establish the final diagnosis of a malignant formation, use:

Дані цитології Cytology data

Дані клінічного аналізу крові Clinical blood analysis data

Результати проби з толуїдиновим синім Toluidine blue test results

Комплекс клінічних і лабораторних досліджень Complex of clinical and laboratory studies

Онко-тест Onco Test

55 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад терапевтичного та ортопедичного профілю, при якій необхідна одна посада молодшого медичного персоналу? What should be the number of medical positions of therapeutic and orthopedic profile, in which one position of junior medical personnel is required?

Більше 5 More than 5

5 5

2 2

3 3

1 1

56 / 200
У школах з кількістю школярів 800-1200 і більше відкритий стаціонарний стоматологічний кабінет. Огляд і санація яким методом тут проводиться? In schools with 800-1200 students and more, a stationary dental office is open. By what method is the examination and sanitation carried out here?

Плановий Planned

Децентралізований Decentralized

Індивідуальний Individual

Централізований Centralized

Змішаний Mixed

57 / 200
Хвора 42-х років звернулась до стоматологічної клініки зі скаргами на рухливість та болісні відчуття зубів до термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: слизова оболонка блідо-рожевого кольору, ясна гі-перемовані, рухливість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На шийках 33,34 та 43,44 зубів - дефекти з гладенькими щільними стінками під кутом. Назвіть найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient came to the dental clinic with complaints of tooth mobility and painful sensations due to thermal and chemical stimuli. Objectively: the mucous membrane is pale pink in color , the gums are hy-removed, tooth mobility II-III degree. On the necks of 33, 34 and 43, 44 teeth - defects with smooth, dense walls at an angle. Name the most probable diagnosis?

Клиноподібний дефект 33, 34 та 43, 44 зубів Wedge-shaped defect of 33, 34 and 43, 44 teeth

Гострий середній карієс 33, 34 та 43, 44 зубів Acute average caries of 33, 34 and 43, 44 teeth

Гострий поверхневий карієс 33, 34 та 43, 44 зубів Acute surface caries of 33, 34 and 43, 44 teeth

Системна гiпоплазiя Systemic hypoplasia

Ерозія твердих тканин 33, 34 та 43, 44 зубів Erosion of hard tissues of 33, 34 and 43, 44 teeth

58 / 200
Школярка 11-ти років звернулася до стоматолога шкільної амбулаторії з приводу естетичного дефекту зубів верхньої та нижньої щелеп. З анамнезу: токсична диспепсія, рахіт на першому році життя. Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях усіх зубів - поглиблення різноманітних розмірів та форм з гладкою, блискучою, щільною поверхнею блідо-жовтого кольору. Зондування дефектів та реакція на температурні подразники безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old schoolgirl turned to the dentist of the school outpatient clinic regarding an aesthetic defect in the teeth of the upper and lower jaws. History: toxic dyspepsia, rickets in the first year of life. About objectively: on the vestibular and chewing surfaces of all teeth - depressions of various sizes and shapes with a smooth, shiny, dense surface of pale yellow color. Probing defects and reaction to temperature stimuli is painless. What is the most likely diagnosis?

Численний карієс Numerical caries

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Ерозії твердих тканин зубів Erosions of hard tissues of teeth

Флюороз Fluorosis

59 / 200
Танкіст отримав термічну травму відкритим вогнем. Діагностований опік обличчя III-а ступеня. Які шари шкіри пошкоджені? The tanker received a thermal injury from open fire. A third-degree facial burn was diagnosed. What layers of the skin were damaged?

Поверхневий епідерміс Superficial epidermis

Шкіра і підлеглі тканини Skin and underlying tissues

Усі шари епідермісу All layers of the epidermis

Поверхневий епідерміс і капіляри Superficial epidermis and capillaries

Усі шари епідермісу зі збереженням дериватів шкіри All layers of the epidermis with preservation of skin derivatives

60 / 200
Мама 3-місячної дитини скаржиться, що під час годування грудьми дитина 'клацає'язиком, неспокійна, погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріплюється біля ясенного валика, рухи язика обмежені, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині у даному віці? The mother of a 3-month-old child complains that during breastfeeding the child 'clicks' the tongue, is restless, does not gain weight well. Objectively: the lower edge of the frenulum of the tongue attaches near the gingival ridge, the movements of the tongue are limited, the frenulum is thin, transparent. What operation is indicated for a child at this age?

Френулоектомія показана у віці 7-9 років Frenulectomy is indicated at the age of 7-9

Френулотомія вуздечки язика Frenulotomy of tongue frenulum

V-подібне висічення вуздечки язика V-shaped excision of the frenulum of the tongue

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Language bridle plastic with triangular flaps according to Limberg

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

61 / 200
Зі скаргами на косметичний дефект та біль від хімічних подразників звернулась жінка 45ти років. При огляді зубів на випуклій частині вестибулярної поверхні зуба впоперек коронки є тарілкоподібне заглиблення. Це заглиблення гладке, тверде, з блиском. На центральних зубах верхньої щелепи дентин менш виражений, ніж у бокових ділянках, має жовтуватий колір. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old woman complained of a cosmetic defect and pain from chemical irritants. When examining the teeth, there is a dish-shaped indentation on the convex part of the vestibular surface of the tooth across the crown. This indentation is smooth , hard, with a shine. On the central teeth of the upper jaw, the dentin is less pronounced than in the lateral areas, and has a yellowish color. What is the most likely diagnosis?

Ерозія зубів Erosion of teeth

Карієс зубів Dental caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Клиноподібній дефект Wedge-shaped defect

Некроз емалі Enamel necrosis

62 / 200
Хвору 23-х років доставлено автомобілем швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні з хімічним опіком шкіри обличчя, шиї III-А ступеня. Під час роботи в лабораторії з кислотою стався нещасний випадок. В чому заключається особливість обробки ураженої поверхні шкіри? A 23-year-old patient was taken by ambulance to the hospital's reception department with a III-A degree chemical burn of the skin of the face and neck. While working in the laboratory with acid, accident. What is the peculiarity of processing the affected skin surface?

Гліцерином Glycerin

5% розчином сульфату міді 5% copper sulfate solution

2-3% розчином гідрокарбонату натрію 2-3% sodium bicarbonate solution

20% розчином цукру 20% sugar solution

5% розчином тіосульфату натрію 5% solution of sodium thiosulfate

63 / 200
Хворий 46-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці твердого піднебіння під час користуванням бюгельним протезом для верхньої щелепи. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння у зоні розташування бюгельного протеза виразковий пролежень. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення: A 46-year-old patient complained of pain in the area of ​​the hard palate while using a fixed upper jaw prosthesis. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate in ulcers in the area of ​​the brace prosthesis. What is the most likely cause of this complication:

Постійне користування протезом Constant use of prosthesis

Вживання твердої їжі Eating solid food

Щільне прилягання дуги до слизової оболонки Dense adhesion of the arch to the mucous membrane

Високе склепіння твердого піднебіння High vault of hard palate

Помірна податливість слизової оболонки Moderate flexibility of the mucous membrane

64 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на виникнення сильного болю у порожнині рота при прийомі їжі, розмові, неприємний запах з рота, захриплість. Об’єктивно: наявність міхурів і їх залишків із серозним вмістом, що мають тонку плівку, локалізуються на слизовій оболонці щік, губ, язика, особливо в ретромолярній ділянці. Розміри ерозій різні, яскраво-червоного кольору, округлої форми. При видаленні плівки міхура відбувається відшарування плівки епітелію на видимо незміненій слизовій оболонці. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complained of severe pain in the oral cavity when eating, talking, bad breath, hoarseness. Objectively: presence cysts and their remnants with serous contents, which have a thin film, are localized on the mucous membrane of the cheeks, lips, and tongue, especially in the retromolar area. The sizes of the erosions are different, bright red in color, and round in shape. When the cyst film is removed, the epithelial film peels off visibly unchanged mucous membrane. What is the most likely diagnosis?

Пухирчатка Puffy

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's herpetiform dermatitis

Пимфегоїд Pymphegoid

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Бульозна форма червоного плоского лишаю Bullous form of red lichen planus

65 / 200
Пацієнтка 34-х років звернулася зі скаргою на естетичний дефект. Об’єктивно: І3 зруйнований на 2/3. Зуб депульпований, кореневий канал запломбований до верхівки. На яку глибину необхідно розкрити кореневий канал, якщо він буде підготовлений під куксову вкладку у даному випадку? A 34-year-old female patient complained of an aesthetic defect. Objectively: I3 was destroyed by 2/3. The tooth was depulped, the root canal was sealed to the apex. On what depth must the root canal be opened if it will be prepared for a stump tab in this case?

2/3 кореневого каналу 2/3 root canal

1 /2 кореневого каналу 1/2 root canal

1 /3 кореневого каналу 1/3 root canal

На всю довжину каналу For the entire length of the channel

3 /4 кореневого каналу 3/4 root canal

66 / 200
Хвора 48-ми рогів скаржиться на бїль правої половини голови, обмеження ру-хїв нижньої щелепи, цокання, перїодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічається хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Кенеді. Який діагноз найбільш імовірний? The 48-year-old patient complains of pain in the right half of the head, restriction of movement of the lower jaw, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, opening of the mouth is limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during movements of the lower jaw. During the oral cavity examination, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Гострий артрит Host arthritis

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

67 / 200
Хвора 30-ти років, звернулась зі скаргами на обмежене відкривання рота, біль у суглобі зліва. Симптоми з’явились близько року тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні. Прикус ортогнатичний. На томограмі суглобова щілина звужена, 'завуальована'. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient complained of limited mouth opening, left joint pain. Symptoms appeared about a year ago. Objectively: mouth opening by 0.8 cm, there are no movements in the joint. The bite is orthognathic. On the tomogram, the joint space is narrowed, 'veiled'. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

Склерозуючий артроз Sclerosing Osteoarthritis

68 / 200
У дитини 12-ти років вестибулярне положення верхніх ікол та відсутність місця для них. Яким ортодонтичним апаратом слід почати лікування? A 12-year-old child has a vestibular position of the upper canines and lack of space for them. What orthodontic device should be used for treatment?

Пластинка з гвинтом на верхню щелепу Plate with a screw on the upper jaw

Апарат з закусочною площадкою Apparatus with snack area

Дуга Енгля Duga Englya

Апарат з нахиленою площиною Apparatus with an inclined plane

Апарат з вестибулярною дугою Apparatus with a vestibular arch

69 / 200
Офіцер 52-х років отримав на полі бою вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для верхньої щелепи і повним для нижньої щелепи). Що можна використовувати для транспортної іммобілізації перелому? The 52-year-old officer received a gunshot fracture of the lower jaw on the battlefield. Before the injury, he used removable prostheses (partial plate for the upper jaw and full for the lower jaw). What can be used for transport immobilization of a fracture?

Протези пацієнта Patient prostheses

Шина Тігерштедта Tigerstedt Tire

Шина Васильєва Shina Vasiliev

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzha

Шина Ентеліса Entelis tire

70 / 200
Хворий 30 років скаржиться на само- вільний біль в зубі на верхній щелепі справа, що посилюється від вживання холодного. Подібний біль у зубі був півроку назад. Об’єктивно: в 25 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування болісне, перкусія безболісна, від холодового подразника виникає ниючий, тривалий біль. ЕОД -60 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of spontaneous toothache on the upper jaw on the right, which is aggravated by eating cold food. A similar toothache occurred six months ago. Objectively : at 25, a deep carious cavity connecting with the cavity of the tooth, probing is painful, percussion is painless, aching, long-lasting pain occurs from a cold stimulus. EOD -60 μA. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту. Exacerbation of chronic pulpitis.

- -

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

71 / 200
Які розчини дозволені для використання з метою антисептичної обробки операційного поля в ділянці обличчя? Which solutions are allowed to be used for antiseptic treatment of the surgical field in the face?

Йодонат Йодонат

Розчин перекису водню 6% Hydrogen peroxide solution 6%

96% розчин етилового спирту 96% ethyl alcohol solution

5% розчин йоду 5% iodine solution

Розчин діамантового зеленого Diamond Green Solution

72 / 200
Клінічне обстеження порожнини рота у дівчинки 6-ти років показало наявність укороченої вуздечки язика. В якому віці раціонально провести пластику вуздечки язика? Clinical examination of the oral cavity of a 6-year-old girl showed the presence of a shortened frenulum of the tongue. At what age is it rational to perform a plastic frenulum of the tongue?

9 років 9 years

При виявлені аномалії When anomalies are detected

7 років 7 years

10 років 10 years

8 років 8 years

73 / 200
Внаслідок ДТП у постраждалого 38-ми років виникла різана рана правої привушної ділянки з пошкодженням привушної слинної залози. Пошкодження якого нерва може виникнути у результаті даної травми? As a result of a road accident, a 38-year-old victim suffered a cut wound in the right parotid area with damage to the parotid salivary gland. Which nerve can be damaged as a result of this injury?

Друга гілка трійчастого нерва Second branch of the trigeminal nerve

Третя гілка трійчастого нерва Third branch of the trigeminal nerve

Перша гілка трійчастого нерва First branch of the trigeminal nerve

Язиковий нерв Lingual nerve

Лицевий Licevius

74 / 200
Хвора 24-х років звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність зруйнованого зуба на верхній щелепі зліва. Хвора знаходиться на п’ятому місяці вагітності. Алергічний анамнез не обтяже-ний. Об’єктивно: коронка 27 зруйнована нижче рівня ясен, біфуркація коренів 27 зруйнована, ясна у ділянці 27 пастозна, під час пальпації визначається симптом вазо-парезу. Діагноз: хронічний періодонтит 27. Оберіть анестетик для видалення зуба: A 24-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a destroyed tooth on the left upper jaw. The patient is five months pregnant. She has no history of allergies burdened. Objectively: the crown 27 is destroyed below the level of the gums, the bifurcation of the roots 27 is destroyed, the gums in the area 27 are pasty, during palpation the symptom of vaso-paresis is determined. Diagnosis: chronic periodontitis 27. Choose an anesthetic for tooth extraction:

Тримекаїн Trimecaine

Анестезин Anesthesin

Новокаїн Novocaine

Лідокаїн Lidocaine

Ультракаїн DS Ultracaine DS

75 / 200
Хворий 23-х років поступив у військово-польовий госпіталь з вогнепальним переломом нижньої щелепи. З анамнезу: страждає на цукровий дiабет. В лінії перелому знаходиться інтактний 35 зуб. Яка тактика лікаря по відношенню до цього зубу? A 23-year-old patient was admitted to a military field hospital with a gunshot fracture of the lower jaw. From the anamnesis: he suffers from diabetes. There is an intact 35th tooth in the fracture line. What are the doctor's tactics in relation to this tooth?

Зуб необхідно обов’язково зберегти і використовувати у якості опори для фіксації протезу The tooth must be saved and used as a support for fixing the prosthesis

Зуб зберігають, депульпують через місяць після травми The tooth is saved, depulped one month after the injury

Зуб підлягає обов’язковому видаленню безпосередньо при обробці рани The tooth must be removed directly during wound treatment

Зуб підлягає видаленню через 2 тижні з моменту травми The tooth is to be extracted 2 weeks after the injury

Долю зуба вирішують через 2-3 тижні після травми The fate of the tooth is decided 2-3 weeks after the injury

76 / 200
Розчин перекису водню якої концентрації застосовується для обробки стоматологічних дзеркал, згідно наказу №408 для медичних закладів стоматологічного профілю? Hydrogen peroxide solution of what concentration is used to treat dental mirrors, according to Order No. 408 for dental medical institutions?

2% 2%

10% 10%

3% 3%

4% 4%

6% 6%

77 / 200
Назвіть терміни зберігання стерильного медичного інструментарію в крафт-папері у хірургічних кабінетах закладів стоматологічного профілю: Name the terms of storage of sterile medical instruments in kraft paper in surgical rooms of dental institutions:

7 діб 7 діб

20 діб 20 days

21 доба 21 доба

1 доба 1 доба

3 доби 3 доби

78 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 7-ми років визначений гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною, який виявився рівним 2,5 бали. Якому рівню гігієни відповідає цей показник? During a preventive examination, the hygiene index according to Fedorov-Volodkina was determined for a 7-year-old child, which turned out to be equal to 2.5 points. What level of hygiene does this indicator correspond to?

Незадовільний Unsatisfactory

Дуже поганий Very bad

Хороший Good

Поганий Bad

Задовільний Satisfactory

79 / 200
Хворий 64-х років скаржиться на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд безперервний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів II ступеня. Яка шина найбільш показана? A 64-year-old patient complains about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: the dentition is continuous, the necks of the teeth are exposed, the crowns are high, the mobility of the teeth is II degree. Which tire is most shown?

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Шина Ельбрехта Elbrecht's Tire

Шина Мамлок Mamlock Tire

Ковпачкова шина Cap tire

Шина з повних коронок Tire from full crowns

80 / 200
Хворий 37-ми років звернувся зі скаргами на біль в ділянці 37 зуба під час їди, кровоточивість ясен впродовж 10-ти днів. Об’єктивно: у 37 зубі на медіальній поверхні пломба. Контактного пункту між 36 і 37 зубами немає, ясна гіперемовані, набряклі, пародонтальна кишеня у ділянці 37 зуба 4 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complained of pain in the area of ​​the 37th tooth while eating, bleeding gums for 10 days. Objectively: in the 37th tooth on the medial surface of the filling. There is no contact point between teeth 36 and 37, the gums are hyperemic, swollen, the periodontal pocket in the area of ​​tooth 37 is 4 mm. What is the most likely diagnosis?

Хронічний локалізований пародонтит Chronic localized periodontitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

81 / 200
Хвора 19-ти років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів, неприємний запах з рота, кровотечу з ясен впродовж 6-ти місяців. Об’єктивно: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп застійно гіперемовані, набряклі, відмічається кровоточивість при зондуванні, значні на-зубні нашарування. Зуби стійкі, пародон-тальних кишень немає, індекс Федорова-Володкіної - 3.4. Попередній діагноз: катаральний гінгівіт. Який метод дослідження необхідно провести додатково для підтвердження діагнозу? A 19-year-old patient complains of bleeding gums while brushing her teeth, bad breath, bleeding gums for 6 months. Objectively: the gingival papillae of the upper and lower jaws are congestively hyperemic, swollen, bleeding is noted during probing, significant dental layering. The teeth are stable, there are no periodontal pockets, the Fedorov-Volodkina index is 3.4. Preliminary diagnosis: catarrhal gingivitis. What research method should be performed additionally to confirm the diagnosis?

Рентгенологічне обстеження X-ray examination

Проба Шиллера-Писарева Schiller-Pisarev test

Мікробіологічне обстеження Microbiological examination

Формалінова проба Formalin test

Визначення індексу ПМА Definition of PMA index

82 / 200
Хвора 59-ти років зі скаргами на постійний ниючий біль, що посилюється під час прийому їжі в ділянці видаленого зуба 3 дні тому. При огляді комірка видаленого зуба зяє, слизова оболонка гіперемована, набрякла, болісна при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient with complaints of constant aching pain, which worsens during eating in the area of ​​the removed tooth 3 days ago. When examining the cell of the removed tooth, it is gaping, the mucous membrane is hyperemic, swollen, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Хронічний осифікуючий періостит Chronic ossifying periostitis

Гострий серозний альвеоліт Acute serous alveolitis

Альвеоліт, гнійно-некротична форма Alveolitis, purulent-necrotic form

Альвеоліт у виді остеомієліту комірки Alveolitis in the form of cell osteomyelitis

83 / 200
Хвора 72-х років звернулася до лікаря зі скаргами на неможливість користування повними знімними протезами, які було виготовлено 3 тижні тому. До протезів звикає важко. Під час розмови, пережовування їжі протези стукотять, жувальні м’язи втомлюються, під протезами виникає біль. Яка допущена помилка при виготовленні протезів? A 72-year-old patient turned to the doctor with complaints about the impossibility of using complete removable prostheses, which were made 3 weeks ago. It is difficult to get used to prostheses. During the conversation, prostheses rattle when chewing food, masticatory muscles get tired, pain occurs under the prostheses. What mistake was made during the manufacture of prostheses?

Визначена задня оклюзія Posterior occlusion detected

Знижена висота центральної оклюзії Reduced central occlusion height

Завищена висота центральної оклюзії High central occlusion height

Визначена бокова оклюзія Defined lateral occlusion

Зафіксована передня оклюзія Fixed anterior occlusion

84 / 200
Хворий скаржиться на болі при жуванні, розмові, відкриванні та закриванні рота, дискомфорт у суглобі. При об’єктивному обстеженні: рот широко вимушено відкритий, підборіддя зміщене донизу, жувальні м’язи напружені, щоки плоскі, при пальпа- ції голівка нижньої щелепи справа та зліва пальпується попереду суглобового відростка, ділянка в області козелка вуха западає. Рухи голівки нижньої щелепи не визначаються при пальпації через зовнішній слуховий прохід. Який попередній діагноз можна визначити? The patient complains of pain when chewing, talking, opening and closing the mouth, discomfort in the joint. On objective examination: the mouth is forced wide open, the chin is shifted down, the masticatory muscles are tense, the cheeks are flat, during palpation, the head of the lower jaw is palpated on the right and left in front of the articular process, the area in the region of the auricle sinks in. The movements of the head of the lower jaw are not determined by palpation through the external auditory canal. What preliminary diagnosis can be determined?

Односторонній передній вивих скронево-нижньощелепного суглоба Unilateral anterior dislocation of the temporomandibular joint

Односторонній задній вивих скронево-нижньощелепного суглоба Unilateral posterior dislocation of the temporomandibular joint

Двосторонній задній вивих скронево-нижньощелепного суглоба Bilateral posterior dislocation of the temporomandibular joint

Односторонній перелом суглобового відростка Unilateral fracture of the articular process

Двосторонній передній вивих скронево-нижньощелепного суглоба Bilateral anterior dislocation of the temporomandibular joint

85 / 200
У клініку звернулася хвора з метою протезування. Об’єктивно: беззуба нижня щелепа, значна рівномірна атрофія альвеолярного відростка, місця прикріплення м’язів та складок слизової оболонки розміщені біля верхівки альвеолярного гребеня, слизова оболонка витончена, малопода-тлива, прикріплення рухомих тяжів та вуздечки нижньої губи - високе. Присінок порожнини рота практично відсутній. Який вид спеціальної підготовки порожнини рота до протезування необхідно провести перед протезуванням? The patient came to the clinic for prosthetics. Objectively: edentulous lower jaw, significant uniform atrophy of the alveolar process, places of attachment of muscles and folds of the mucous membrane are located near the tops of the alveolar ridge, the mucous membrane is thin, inflexible, the attachment of the movable cords and frenulum of the lower lip is high. There is practically no oral cavity. What kind of special preparation of the oral cavity for prosthetics must be carried out before prosthetics?

Хірургічна підготовка Surgical training

Терапевтична підготовка Therapeutic training

Немає необхідності проводити спеціальну підготовку There is no need to conduct special training

Ортодонтична підготовка Orthodontic training

Виготовлення контрольних моделей Manufacturing control models

86 / 200
Хворому 23-х років з переламаною нижньою щелепою у ділянці премолярів зліва та по центральній лінії накладена дво-щелепна шина з зачіпними петлями та між-щелепною тягою. Яке втручання потрібно постраждалому при повторному відвідуванні? A 23-year-old patient with a fractured lower jaw in the area of ​​the premolars on the left and along the central line was fitted with a double-jaw splint with hook loops and inter-jaw traction. What an intervention does the victim need at the second visit?

Обробка ясен і порожнини рота антибіотиками Treatment of gums and oral cavity with antibiotics

Зняття шини, антисептична обробка порожнини рота Removal of splint, antiseptic treatment of oral cavity

Обробка ясен 3% розчином перекису водню Treatment of gums with 3% hydrogen peroxide solution

Призначення полоскання порожнини рота відваром трав Prescription for rinsing the oral cavity with a decoction of herbs

Корекція шини, антисептична обробка порожнини рота Correction of splint, antiseptic treatment of oral cavity

87 / 200
Пацієнт 38-ми років скаржиться на неприємні відчуття при вживанні їжі, порушення цілісності слизової оболонки. Об’єктивно: 35 зуб зруйнований на 2/3, з гострими краями коронки. На слизовій оболонці відмічається ерозія. Який діагноз можливо припустити? A 38-year-old patient complains of unpleasant sensations when eating food, violation of the integrity of the mucous membrane. Objectively: the 35th tooth is destroyed by 2/3, with sharp edges crowns. Erosion is noted on the mucous membrane. What diagnosis can be assumed?

Електрична травма Electric shock

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

Механічна травма Mechanical injury

Термічна травма Thermal injury

Хімічна травма Chemical injury

88 / 200
Госпіталізована хвора 26-ти років з температурою тіла 37, 5°C, численними ерозіями в порожнині рота, вкритими фібринозним щільним нальотом, пухирями та папулами на шкірі, вульвовагінітом, кон’юнктивітом. Нещодавно перенесла застуду. Який найбільш імовірний діагноз? Hospitalized 26-year-old patient with a body temperature of 37.5°C, numerous erosions in the oral cavity covered with a dense fibrinous plaque, blisters and papules on the skin, vulvovaginitis , conjunctivitis. She recently had a cold. What is the most likely diagnosis?

Герпетичний стоматит Herpetic Stomatitis

Хвороба Дюрінга Dühring's disease

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Синдром Лайєлла Lyell's Syndrome

Пухирчатка Puffy

89 / 200
Дитині 11 років. Скарги на косметичний дефект у ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп. Проживає у місцевості з вмістом фтору у питній воді 1,6 мг/л. Об’єктивно: емаль зубів крейдопо-дібного кольору з пігментованими плямами, у деяких ділянках з неглибокими дефектами-крапинками. Реакція на температурні подразники негативна, барвниками не забарвлюється. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: The child is 11 years old. Complaints about a cosmetic defect in the area of ​​the front teeth of the upper and lower jaws. He lives in an area with a fluoride content in drinking water of 1.6 mg/l. Objectively: the enamel of the teeth is chalk-like in color with pigmented spots, in some areas with shallow defects-spots. The reaction to temperature stimuli is negative, it is not stained with dyes. Specify the most likely diagnosis:

Ерозія емалі зубів Erosion of tooth enamel

Гіпоплазія, плямиста форма Hypoplasia, spotted form

Флюороз, штрихова форма Fluorosis Dashed Form

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalky-dotted form

90 / 200
Чоловік 32-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. З анамнезу: працює на комп’ютері протягом 8-ми років. Об’єктивно: корені передніх зубів правої верхньої щелепи оголені, у пришийковій ділянці коронки і кореня зубів вогнища некрозу, темно-коричневого кольору, легко видаляються екскаватором. Непошкоджені ділянки емалі мутно-білого кольору. Зондування вогнищ некрозу безболісне, реакція на холод безболісна. На рентгенограмі видно ніші, що відповідають ділянкам некрозу. Який попередній діагноз найбільш імовірний при даній симптоматиці? A 32-year-old man turned to a dentist for the purpose of sanitizing the oral cavity. From the anamnesis: he has been working on a computer for 8 years. Objectively : the roots of the front teeth of the right upper jaw are exposed, in the cervical region of the crown and the root of the teeth, the foci of necrosis, dark brown in color, are easily removed with an excavator. Undamaged areas of the enamel are cloudy white in color. Probing the foci of necrosis is painless, the reaction to cold is painless. Niches are visible on the X-ray , which correspond to areas of necrosis. What preliminary diagnosis is most probable with this symptomatology?

Комп’ютерний некроз твердих тканин Computerized Necrosis of Hard Tissues

Хімічний некроз твердих тканин Chemical necrosis of solid tissues

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

91 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на пухлину у правій навколовушній ділянці. Пухлина виявлена півроку тому, за цей час збільшилася. Об’єктивно: у правій навко-ловушній ділянці новоутворення розміром 1,5х2 см, щільне, горбисте, зі шкірою не спаяне, безболісне. З протоки навколову- шної слинної залози виділяється чиста слина. Якому захворюванню найбільш відповідає описана клична картина? A 56-year-old patient complains of a tumor in the right parotid area. The tumor was discovered six months ago, during this time it has increased in size. Objectively: in the right parotid area neoplasm measuring 1.5x2 cm, dense, bumpy, not fused to the skin, painless. Clear saliva is secreted from the duct of the parotid salivary gland. What disease does the described case picture most correspond to?

Фіброма навколовушно-жувальної ділянки Fibroma of the auricular-chewing area

Ліпома навколовушно-жувальної ділянки Lipoma of the auricular-chewing area

Змішана пухлина навколовушної слинної залози Mixed parotid salivary gland tumor

Ретенційна кіста навколовушної слинної залози Retention cyst of parotid salivary gland

Хронічний лiмфаденiт навколовушно-жувальної ділянки Chronic lymphadenitis of the peri-auricular-chewing area

92 / 200
Жінка 37-ми років скаржиться на наявність пухлини на нижній губі, яка з’явилась 2 тижні тому, збільшується у розмірі, заважає під час прийому їжі. Об’єктивно: у товщі нижньої губи зліва - обмежене, округлої форми, еластичне пухлиноподібне утворення, рухливе, безболісне. Слизова губи над ним витончена, під час пальпації визначається флюктуація. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old woman complains of a tumor on her lower lip that appeared 2 weeks ago, is increasing in size, and interferes with eating. About' objectively: in the thickness of the lower lip on the left - a limited, rounded, elastic tumor-like formation, mobile, painless. The mucous membrane of the lip above it is thin, fluctuation is determined during palpation. The regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Абсцес Abscess

Ретенційна кіста Retention cyst

Ліпома Lipoma

Фіброма Fibroma

Папілома Papilloma

93 / 200
До клініки щелепно-лицевої хірургії доставлений постраждалий 20-ти років з діагнозом: перелом кісток носа зі зміщенням відламків, западання спинки носа. Яким інструментом необхідно провести репозицію відламків? A 20-year-old victim was brought to the clinic of maxillofacial surgery with a diagnosis: fracture of the nasal bones with displacement of the fragments, depression of the bridge of the nose. What instrument should be used to reposition the fragments?

Гачок Лімберга Limberg Hook

Бічний елеватор Side elevator

Елеватор Волкова Volkov Elevator

Прямий елеватор Direct elevator

Елеватор Карапетяна Karapetyan Elevator

94 / 200
Пацієнт 38-ми років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікарястоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідокаїном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об’єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекси різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта? A 38-year-old patient suffers from type 1 diabetes. He did not inject insulin before visiting the dentist. Diagnosis: acute pulpitis of tooth 13. 5 minutes after infraorbital anesthesia with lidocaine and adrenaline, the patient suddenly turned pale and fainted. Objectively: dry skin, reaction to painful stimuli is absent, pupillary and corneal reflexes are sharply reduced, breathing is barely noticeable, heart sounds are muffled. What pathology has developed in this patient?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Клінічна смерть Clinical death

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

95 / 200
В клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт 20-ти років, для видалення дистопованого 38 зуба. Під час операції (були використані клювоподібні щипці, зігнуті по площині) лікар помітив, що за зубом тягнеться клапоть слизової оболонки. Яка найбільш ймовірна причина даного ускладнення? A 20-year-old patient came to the clinic of surgical stomatology to remove a dystopian 38 tooth. During the operation (beak-shaped forceps bent along the plane were used), the doctor noticed What is the most likely cause of this complication?

Невірно провели етап тракції зуба Incorrect tooth traction stage

Перед видаленням не було проведено відділення кругової зв’язки зуба Prior to removal, the circular ligament of the tooth was not separated

Невірно провели етап фіксації щипців The stage of pincer fixation was performed incorrectly

Необхідна консультація лікаря-терапевта для виключення акантолітичної пухирчатки A doctor's consultation is necessary to rule out acantholytic pemphigus

Для видалення обрали неправильний інструментарій The wrong tool was selected for deletion

96 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль в області фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який підсилюється під час прийому їжі. Об'єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеня важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which intensifies during eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

Томографія голови Head tomography

ЕОД зубів EOD of teeth

Електротопометрія жувальних м'язів Electrotopometry of masticatory muscles

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

Електроміографія жувальних м'язів Electromyography of masticatory muscles

97 / 200
Хворому 48-ми років, з діагнозом повна вторинна адентія зубів на верхній щелепі, було виготовлено повний знімний протез. Через 3 дні після його фіксації хворий звернувся зі скаргами на біль під час їжі. Під час огляду: слизова оболонка перехідної складки в зоні верхніх премолярів і молярів справа різко гіперемована. Яка тактика у даному випадку? A 48-year-old patient with a diagnosis of complete secondary dentition of the teeth on the upper jaw was made a complete removable prosthesis. 3 days after its fixation, the patient complained of pain while eating. During the examination: the mucous membrane of the transitional fold in the area of ​​the upper premolars and molars on the right is sharply hyperemic. What are the tactics in this case?

Переробити постановку зубів Reset teeth

Провести корекцію краю протеза справа Correct the edge of the prosthesis on the right

Переробити протез Redo prosthesis

Пришліфувати жувальні зуби на нижній щелепі справа Grind chewing teeth on lower right jaw

Провести корекцію краю протеза зліва Correct the edge of the prosthesis on the left

98 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 43-х років зі скаргами на почуття розпирання і біль в правій піднижньощелепній ділянці, що ірадіює у вухо, скроню, горло, які підсилюються при прийомі їжі. Конфігурація обличчя дещо порушена за рахунок припухлості м’яких тканин у даній області. Під час пальпації визначається щільне болісне утворення округлої форми, розмірами 3х4 см, з чіткими межами. Відкривання рота вільне, вивідна протока правої піднижньощелепної слинної залози розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient came to the doctor with complaints of a feeling of distention and pain in the right submandibular area, radiating to the ear, temple, throat, which are getting worse while eating. The configuration of the face is slightly disturbed due to swelling of the soft tissues in this area. During palpation, a dense painful mass of a rounded shape, 3x4 cm in size, with clear borders is determined. The mouth opens freely, the excretory duct of the right submandibular salivary gland is dilated. What the most likely diagnosis?

Підщелепний лiмфаденiт Submaxillary lymphadenitis

Гострий сіалодохіт Acute sialodochitis

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Флегмона підщелепного простору Phlegmon of the submaxillary space

99 / 200
Пацієнтка 37-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну кольору 21 зуба. З анамнезу: зуб раніше був лікований з приводу травматичного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 21 зуба сірого кольору, перкусія безболісна. На Ro-грамі: канал 2і зуба запломбований до верхівки. Який метод лікування буде найбільш ефективним у даному клінічному випадку? A 37-year-old female patient turned to a dentist with complaints about the discoloration of 21 teeth. From the anamnesis: the tooth was previously treated for traumatic periodontitis. Objectively : the crown of the 21st tooth is gray, percussion is painless. On the Ro-gram: the canal of the 2nd tooth is sealed to the apex. What treatment method will be the most effective in this clinical case?

Метод вітального відбілювання Welcome bleach method

Метод девітального відбілювання Devital whitening method

Видалення зуба з подальшим ортопедичним лікуванням Tooth removal followed by orthopedic treatment

Виготовлення металокерамічної коронки Manufacturing metal-ceramic crown

Виготовлення вініру Manufacturing veneer

100 / 200
Студент 19-ти років під час екзаменаційної сесії звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в зубах від термічних і хімічних подразників. Об’єктивно: всі зуби інтактні, патологічне стирання не визначається, при зондуванні при-шийкової ділянки майже всіх зубів визначається болісність. Реакція зубів на холод позитивна, швидко минає. Який остаточний діагноз? During the examination session, a 19-year-old student turned to a dentist with complaints of toothache from thermal and chemical irritants. Objectively: all teeth are intact , pathological abrasion is not determined, when probing the cervical region of almost all teeth, pain is determined. The reaction of the teeth to cold is positive, it quickly passes. What is the final diagnosis?

Ерозії твердих тканин Erosions of hard tissues

Початковий карієс Initial caries

Некроз твердих тканин Necrosis of solid tissues

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Системна гіперестезія Systemic hyperesthesia

101 / 200
Чоловік 29-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при прийомі солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 29-year-old man went to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when taking sweet, hot, cold food. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD 16 μA. What is the final diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

102 / 200
Хворий 33-х років звернувся зі скаргами на самовільний нападоподібний біль, який виник добу тому. ’’Світлі” проміжки тривають дві години. Біль виникає від дії усіх подразників. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба наявна глибока каріозна порожнина з великою кількістю розм’якшеного дентину. Зондування болісне в одній точці. Вертикальна перкусія болісна. ЕОД- 20 МКА. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complained of self- inflicted paroxysmal pain that occurred a day ago. The 'light' intervals last two hours. The pain arises from the action of all irritants. Objectively: on the chewing surface of tooth 46 there is a deep carious cavity with a large amount of softened dentin. Probing is painful in one point. Vertical percussion is painful. EOD- 20 MKA. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт 46 зуба Acute limited pulpitis of tooth 46

Гіперемія пульпи 46 зуба Hyperemia of the pulp of tooth 46

Гострий дифузний пульпіт 46 зуба Acute diffuse pulpitis of tooth 46

Гострий гнійний пульпіт 46 зуба Acute purulent pulpitis of tooth 46

Гострий глибокий карієс 46 зуба Acute deep caries of tooth 46

103 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на появу асиметрії обличчя, збільшення верхньої губи. Об’єктивно: нерівномірне, щільно-еластичної консистенції стовщення верхньої губи, більше справа, безболісне. Тонус м’язів ураженої сторони обличчя втрачений. Язик збільшений у розмірі, складчастий. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of the appearance of facial asymmetry, an increase in the upper lip. Objectively: uneven, dense-elastic thickening of the upper lip, more on the right, painless Muscle tone on the affected side of the face is lost. The tongue is enlarged, folded. What is the most likely diagnosis?

Гранулематозний хейліт Granulomatous cheilitis

Макрохейліт Macrocheilitis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Парез лицевого нерва Facial Paresis

Набряк Квінке Quincke edema

104 / 200
При обстеженні дітей в школі лікарем-стоматологом в дівчинки 8-ми років виявлено, що молочні ікла нижньої щелепи блокують молочні ікла верхньої щелепи. Співвідношення щелеп ортогнатичне. Яка подальша тактика лікування? During the examination of children at school by a dentist, an 8-year-old girl was found to have milk canines of the lower jaw blocking the milk canines of the upper jaw. The ratio of the jaws is orthognathic. What further treatment tactics?

Видалення молочних ікол нижньої щелепи Removal of milk fangs of the lower jaw

Пришліфовування горбків молочних зубів з подальшим диспансерним спостереженням в лікаря-ортодонта Grinding of baby tooth bumps with further dispensary observation at an orthodontist

Використання активатора Андрезена-Хойпля Using the Andresen-Heupl activator

Призначення комплексу міогімнастики Appointment of the myogymnastics complex

Використання капи Брюкля Using Brukl's cap

105 / 200
Пацієнт 21-го року скаржиться на самовільний, тривалий ниючий біль в ділянці 16, 15 зубів, що з’явився після лікування 16 зуба з приводу карієсу. Об’єктивно: в 16 зубі на апроксимально-медіальній поверхні постійна пломба без контактного пункту. Ясенний сосочок гіперемований, набряклий, кровотеча та болючість при доторкуванні. Який найбільш імовірний діагноз? A 21-year-old patient complains of spontaneous, long-lasting aching pain in the area of ​​16, 15 teeth, which appeared after the treatment of the 16th tooth due to caries. About' objectively: in the 16th tooth on the proximal-medial surface, a permanent filling without a contact point. The gingival papilla is hyperemic, swollen, bleeding and painful when touched. What is the most likely diagnosis?

Гострий локалізований катаральний гінгівіт Acute localized catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний папіліт Chronic catarrhal papillitis

Гострий виразковий папіліт Acute ulcerative papillitis

Гострий генералізований катаральний гінгівіт Acute generalized catarrhal gingivitis

Гострий катаральний папіліт Acute catarrhal papillitis

106 / 200
На прийом до лікаря звернувся підліток 13-ти років із діагнозом: прогенічний мезіальний прикус, обумовлений макроге-нією. Який вид лікування в даному випадку можна запропонувати? A 13-year-old teenager came to the doctor with a diagnosis: progenic mesial bite due to macrogenia. What kind of treatment can be offered in this case?

Видалення 34, 44 зубів з подальшим переміщенням фронтальних зубів нижньої щелепи орально Removal of 34, 44 teeth with subsequent movement of the front teeth of the lower jaw orally

Остеотомія в ділянці гілки або тіла нижньої щелепи Osteotomy in the branch or body of the lower jaw

Компактостеотомія в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи, ортодонтичне лікування Compactosteotomy in the area of ​​the front teeth of the lower jaw, orthodontic treatment

Використання підборідної пращі Using Chin Sling

Міжщелепова тяга дугами Енгля Intermaxillary traction with the arches of Engle

107 / 200
Хворий 17-ти років скаржиться на біль і припухлість в лівій піднижньощелепній ділянці, загальну слабкість, підвищену температуру. Два тижні тому лікувався з приводу стоматиту. Зі слів хворого, 5 днів тому з’явилися болі і припухлість величиною з квасолю, яка швидко збільшувалась. Об’єктивно: в лівій піднижньощелепній ділянці обмежена припухлість розміром 3х4 см. Шкіра гіперемована. Пальпація різко болісна. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний у хворого? A 17-year-old patient complains of pain and swelling in the left mandibular area, general weakness, high temperature. He was treated for stomatitis two weeks ago. According to the patient, 5 days ago, pain and swelling the size of a bean appeared, which quickly increased. Objectively: in the left submandibular area there is a limited swelling of 3x4 cm in size. The skin is hyperemic. Palpation is sharply painful. Which of the listed diagnoses is the most likely in the patient?

Актиномікоз Actinomycosis

Хронічний неспецифічний лімфаденіт Chronic non-specific lymphadenitis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Лімфангіома Lymphangioma

Гострий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

108 / 200
У хворого 21-го року після операції розкриття каптура над 38 з приводу гострого гнійного перікоронариту загальний стан погіршився: підвищилась температура до 39oC, відкривання рота утруднене. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначного, болісного інфільтрату в ділянці кута нижньої щелепи зліва, відмічається тризм 3 ступеня, біль під час ковтання, регіонарні лімфовузли зліва збільшені, болісні. Гіперемія слизової оболонки крилощелепної складки. Який найбільш імовірний діагноз? In a 21-year-old patient, after an operation to open the hood over 38 due to acute purulent pericoronaritis, the general condition worsened: the temperature rose to 39oC, opening the mouth was difficult. Objectively : the face is asymmetric due to a slight, painful infiltrate in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, trismus of the 3rd degree is noted, pain during swallowing, regional lymph nodes on the left are enlarged, painful. Hyperemia of the mucous membrane of the pterygoid fold. What is the most likely diagnosis?

Гострий остеомієліт нижньої щелепи зліва Acute osteomyelitis of the lower jaw on the left

Флегмона крилощелепного простору зліва Phlegmon of the pterygoid space on the left

Паратонзилярний абсцес Peratonsillar abscess

Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва Abscess of maxillolingual groove on the left

Флегмона біляглоткового простору зліва Phlegmon of the parapharyngeal space on the left

109 / 200
Хлопчик 10-ти років з’явився для контрольного огляду. 21 зуб був лікований 3 місяці тому з приводу гострого серозного періодонтиту. Кореневий канал запломбований пастою з гідроокисом кальцію. Дитина скарг не висловлює. Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубі збережена, ознаки запалення періодонту відсутні. На Ro-грамі: ріст кореня не визначається (його довжина не збільшена), верхівка не сформована, верхівковий отвір не закритий, ознак хронічного запалення періодонту немає. Якою повинна бути подальша лікувальна тактика? A 10-year-old boy came for a follow-up examination. The 21st tooth was treated 3 months ago for acute serous periodontitis. The root canal was sealed with calcium hydroxide paste. The child does not complain. Objectively: the airtight temporary filling in 21 teeth is preserved, there are no signs of periodontal inflammation. On the Ro-gram: root growth is not determined (its length is not increased), the apex is not formed, the apical hole is not closed, signs of chronic inflammation there is no periodontal disease. What should be the further treatment tactics?

Видалення пасти з каналу та його постійна обтурація традиційними методами Removal of paste from the channel and its permanent obturation using traditional methods

Промивання та висушування каналу, повторна обтурація гідроокисом кальцію, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3-6 місяців Washing and drying of the canal, repeated obturation with calcium hydroxide, application of an airtight bandage. Control in 3-6 months

Повторний контроль через 3 місяці Retest in 3 months

Змінити герметичну пов’язку на постійну пломбу Change hermetic bandage to a permanent seal

Видалення пасти з каналу, його інструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гідроокисом кальцію з виведенням його за верхівковий отвір, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 місяці Removal of the paste from the canal, its instrumental and medical treatment, filling with calcium hydroxide and removing it through the apical hole, applying a hermetic bandage. Control in 3 months

110 / 200
На якому етапі медичної евакуації надається перша медична допомога? At what stage of medical evacuation is first medical aid provided?

МПР МПР

ОМедБ ОМедБ

МПБ МПБ

- -

МПП МПП

111 / 200
На якому етапі медичної евакуації проводять остаточну зупинку кровотечі у постраждалого? At what stage of medical evacuation is the final stop of bleeding in the victim?

МПР МПР

МПБ МПБ

МПП МПП

- -

ОМедБ ОМедБ

112 / 200
На стоматологічному прийомі знаходиться хворий, що інфікований ВІЛ- інфекцією. Під час лікування суміш рідин з порожнини рота хворого випадково потрапила в око лікарю. Що в першу чергу необхідно зробити лікарю? There is a patient infected with HIV at a dental appointment. During treatment, a mixture of fluids from the patient's oral cavity accidentally got into the doctor's eye. What should be done first of all doctor?

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Закрапати око 1% розчином атропіну Instill the eye with a 1% solution of atropine

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

113 / 200
При судомному синдромі у дітей, для досягнення найбільш швидкого ефекту, хворим необхідно вводити: For convulsive syndrome in children, in order to achieve the fastest effect, patients should be given:

Платифілін Platyphilin

Аміназин Aminazine

Діазепам Diazepam

Атропін Atropine

Дибазол Dibazol

114 / 200
Хворий 42-х років під час прийому у лікаря-стоматолога відчув ”кинжальний удар” в верхній частині черевної порожнини. Потім біль зник, хворий почав скаржитись на слабкість, відчуття жару в черевній порожнині. АТ- 100/60 мм рт.ст., відмічається м’язове напруження передньої черевної стінки. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient felt a 'dagger blow' in the upper part of the abdominal cavity during an appointment with a dentist. Then the pain disappeared, the patient began to complain of weakness, feeling of heat in the abdominal cavity. Blood pressure - 100/60 mm Hg, muscular tension of the anterior abdominal wall is noted. What is the most likely diagnosis?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Перфорація виразки шлунка Perforation of gastric ulcer

Гострий холецистит Hostry Cholecystitis

Гострий гастрит Hostry gastritis

115 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зу6ів до тєрмічних та хімічних подразнень, свербіж у яснах. При огляді ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до зубів, шийки зубів оголені на 1-2 мм, зуби стійкі. Препарати якої групи потрібно застосувати для зняття гіперестезії? A 43-year-old man complains of increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical irritations, itching in the gums. On examination, the gums are pale pink in color, tightly attached to the teeth, the necks of the teeth are exposed by 1-2 mm, the teeth are stable. What group of drugs should be used to relieve hyperesthesia?

Анестетики Anaesthetics

Пробіотики Probiotics

Імуностимулятори Immunostimulants

Антисептики Antiseptics

Десенситайзери Desensitizers

116 / 200
Батьки хлопчика 8-ми років звернули увагу на наявність плям на язиці дитини. З анамнезу відомо, що дитина лікується з приводу захворювання шлунково-кишкового тракту. Об’єктивно: на спинці язика сіро-білий наліт, ділянки гіперемії з відсутністю ниткоподібних сосочків. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of an 8-year-old boy drew attention to the presence of spots on the child's tongue. It is known from the anamnesis that the child is being treated for a disease of the gastrointestinal tract. Objectively : on the back of the tongue, a gray-white plaque, areas of hyperemia with the absence of thread-like papillae. What is the most likely diagnosis?

Катаральний глосит Catarral glossitis

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossite

Чорний волосатий язик Black hairy tongue

Складчастий глосит Glittering

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

117 / 200
Хвора 66-ти років доставлена в реанімаційне відділення без свідомості. Швидку визвали сусіди, так як випадково відчули запах диму. Хвора живе в частині будинку, який опалюється дровами. Об’єктивно: шкіра обличчя і слизові оболонки багрово-вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують. Корнеальні і сухожильні рефлекси пригнічені. Дихання 26/хв., Ps- І02/хв., слабкого наповнення, АТ 90/50 мм рт.ст. Який імовірний діагноз? A 66-year-old patient was brought to the intensive care unit unconscious. Neighbors called an ambulance because they accidentally smelled smoke. The patient lives in a part of the house that is heated with firewood. Objectively: facial skin and mucous membranes are purple-cherry colored. Pupils do not react to light. Corneal and tendon reflexes are depressed. Respiration 26/min., Ps- 102/min., weak filling, BP 90/50 mm Hg What is the likely diagnosis?

Гостре отруєння хлором Acute chlorine poisoning

Гостре отруєння сірчистим газом Acute sulfur gas poisoning

Гостре отруєння метаном Acute methane poisoning

Гостре отруєння соляною кислотою Acute hydrochloric acid poisoning

Гостре отруєння окисом вуглецю Acute carbon monoxide poisoning

118 / 200
У дівчинки 11-ти років виявлено, що зліва щічні горбики премолярів і першого моляра нижньої щелепи перекривають верхні, середня лінія між різцями співпадає. Який найбільш імовірний діагноз? In an 11-year-old girl, it was found that the buccal tubercles of the premolars and the first molar of the lower jaw on the left overlap the upper ones, the middle line between the incisors coincides. What is the most likely diagnosis?

Односторонній перехресний прикус Unilateral crossbite

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

Піднебінне положення 24, 25 зубів Palate position 24, 25 teeth

Двосторонній перехресний прикус Bilateral crossbite

Розширення нижнього зубного ряду Expansion of lower dentition

119 / 200
Яке анатомічне утворення скронево-нижньощелепного суглоба забезпечує компенсацію конгруентності поверхонь та широкий діапазон руху нижньої щелепи? What anatomical formation of the temporomandibular joint provides compensation for the congruence of surfaces and a wide range of movement of the lower jaw?

Суглобовий диск Articular disc

Суглобовий горбик Articular hump

Капсула суглоба Joint capsule

Хрящове покриття суглоба Cartilage coating of the joint

Суглобова ямка Suglob's Hole

120 / 200
У дитини 2-х років з’явився катаральний кон’юнктивіт, фарингіт, ларинготрахе-обронхіт. На слизовій оболонці щік, відповідно нижнім малим кутнім зубам, з’явилися білі плями, а пізніше - великоплями-стий і папульозний висип на обличчі, тулубі, кінцівках. Про яке захворювання слід думати? A 2-year-old child developed catarrhal conjunctivitis, pharyngitis, laryngotracheobronchitis. On the mucous membrane of the cheeks, corresponding to the lower small angular teeth, with' white spots appeared, and later - a large-spotted and papular rash on the face, trunk, limbs. What disease should we think about?

Грип Грип

Кір Кір

Висипний тиф Whispering Typhus

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Скарлатина Scarlatina

121 / 200
В стоматологічному кабінеті під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження слід використати? In the dental office during the examination of the patient, it became necessary to determine the strength of the chewing muscles. What research method should be used?

Електроміографія Electromyography

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Мастикаціографія Mastication

Міоартрографія Myoarthrography

122 / 200
У хворого 49-ти років, завзятого курця, в правому куті рота на слизовій оболонці наявна виразка з кратероподібними щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового епітелію, що вростають у прилеглі тканини й утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient, a heavy smoker, has an ulcer with crater-like dense edges, white in color, in the right corner of the mouth on the mucous membrane. Microscopically, when stained with eosin, masses are determined of atypical multi-layered epithelium growing into adjacent tissues and forming nest clusters. In the center of the nest clusters - pink concentric formations of round shape. What is the most likely diagnosis?

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Плоскоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Лейкоплакія Leukoplakia

Хвороба Боуена Bowen's disease

123 / 200
Хвора 59-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилягаючі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, teeth of the lower jaw on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, intensifies and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Гострий пульпіт 36 зуба Acute pulpitis of tooth 36

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

124 / 200
Який термін зберігання стерильності інструментарію в камері з бактерицидним опроміненням після стерилізації? What is the period of storage of sterility of instruments in a chamber with bactericidal irradiation after sterilization?

Шість діб Six days

Чотири доби Four days

П ’ять діб Five days

Три доби Three dobies

Сім діб Seven days

125 / 200
Пацієнту 28-ми років встановлено діагноз - гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, середній ступінь. Яка частота спостережень повинна бути лікарем-стоматологом за цим диспансерним хворим? A 28-year-old patient was diagnosed with hypertrophic gingivitis, granulating form, medium degree. How often should a dentist follow up this dispensary patient?

2 рази на рік 2 times a year

4 рази на рік 4 times a year

6 разів на рік 6 times a year

1 рази на рік 1 time per year

3 рази на рік 3 times a year

126 / 200
В стоматологічній поліклініці експертно оцінюється показник санованих від загальної кількості первинних хворих в діяльності фахівців стоматологічної служби. Який відсоток даного показника прийнятий за 'добрий'? In the dental polyclinic, an expert evaluates the number of treated patients from the total number of primary patients in the activities of specialists of the dental service. What percentage of this indicator is accepted as 'good'?

25% 25%

60% 60%

50% 50%

30% 30%

20% 20%

127 / 200
Школяр 12-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість і розростання ясен. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів набряклі, гіперемовані, перекривають 1/3 висоти коронок зубів. Глибина пародон-тальних кишень до 3,5 мм. Зуби стійкі. Зубна дуга нижньої щелепи звужена, скупченість зубів у фронтальній області. П за Федоровим-Володкіною - 2 бали. Яке втручання в даному випадку є етіотропним? A 12-year-old schoolboy turned to a dentist with complaints of bleeding and gum growth. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth are swollen, hyperemic, overlapping 1/3 of the height of the crowns of the teeth. The depth of the periodontal pockets is up to 3.5 mm. The teeth are stable. The dental arch of the lower jaw is narrowed, the crowding of the teeth in the frontal area. P according to Fedorov-Volodkina - 2 points. What intervention in this case is etiotropic?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Висічення гіпертрофованих ясен Excision of hypertrophied gums

Професійна гігієна порожнини рота Professional oral hygiene

128 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на часте випадіння пломб, страждає на гіпертиреоз. КПУ 15 . У 16 і 17 зубах порожнини середньої глибини, заповнені розм’якшеним дентином. Діагноз: гострий середній карієс. Оберіть пломбувальний матеріал: A 22-year-old patient complains of frequent loss of fillings, suffers from hyperthyroidism. KPU 15. In teeth 16 and 17, cavities of medium depth, filled with softened dentine. Diagnosis: acute medium caries. Choose a filling material:

Фосфатний цемент Phosphate cement

Акрилоксид Acryl Oxide

Амальгама Amalgam

Склоіномерний цемент Glass ionomer cement

Силікатний цемент Silicate cement

129 / 200
У дитини місячного віку, природжене незрощення верхньої губи зліва. Який вік є оптимальним для проведення хейлопла-стики? A one-month-old child has congenital non-union of the upper lip on the left. What age is optimal for cheiloplasty?

1-2 роки 1-2 years

Перші дні життя First days of life

4-5 років 4-5 years

3-6 місяців 3-6 months

3-4 роки 3-4 years

130 / 200
12 місяців тому хвора 54-х років перенесла інфаркт міокарду. Прийшла на прийом до стоматолога з приводу гострого пульпіту 45. Якому анестетику віддати перевагу при проведенні знеболювання для лікування пульпіту? 12 months ago, a 54-year-old patient suffered a myocardial infarction. She came to see a dentist for acute pulpitis 45. Which anesthetic should be preferred for anesthesia for the treatment of pulpitis ?

Скандонест Н Scandonest N

Тримекаїн Trimecaine

Артикаїн SVC Artikain SVC

Новокаїн Novocaine

Ультракаїн DS форте Ultracaine DS Forte

131 / 200
У жінки 49-ти років впродовж 2-х днів температура тіла 39,0°C, набряк, болі у ділянці лівої щоки і бічної поверхні носа. Шкіра гіперемована, з різкими межами між здоровою і ураженою шкірою у вигляді язиків полум’я. Пальпаторно болісна, напружена. Краї мають фестончасті обриси. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old woman has a body temperature of 39.0°C for 2 days, swelling, pain in the area of ​​the left cheek and the lateral surface of the nose. The skin is hyperemic , with sharp boundaries between healthy and affected skin in the form of tongues of flame. Palpation is painful, tense. The edges have scalloped outlines. What is the most likely diagnosis?

Оперізуючий лишай Zingles

Мікробна екзема Microbial Eczema

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Нейродерміт Neurodermatitis

Бешиха лівої щоки Left cheek rash

132 / 200
Скарги на біль у верхній щелепі, порушення прикусу, рухливість верхніх зубів, кровотечу з носа. При огляді відмічається відкритий прикус, мануально визначається рухомість верхньої щелепи. Рентгеноно-логічно - лінія перелому по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподібного отвору. Який діагноз найбільш імовірний? Complaints of pain in the upper jaw, malocclusion, mobility of the upper teeth, bleeding from the nose. During the examination, an open bite is noted, the mobility of the upper jaw is determined manually. X-ray-logical - the fracture line along the bottom of the maxillary sinuses and the edge of the piriformis opening. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

133 / 200
У хворої 72-х років на шкірі обличчя має місце ураження у вигляді бляшки неправильної форми, покритої серозно-кров’янистою кіркою. Бляшка чітко обмежена від здорових тканин, одночасно має ділянки гіперкератозу, ерозії, поверхневої атрофії. Який найбільш імовірний діагноз? A 72-year-old patient has a lesion on her face in the form of an irregularly shaped plaque covered with a serous-bloody crust. The plaque is clearly demarcated from healthy tissues, simultaneously has areas of hyperkeratosis, erosion, surface atrophy. What is the most likely diagnosis?

Екзема Eczema

Невус Nevus

Хвороба Боуена (внутрішньоепідер-мальний рак) Bowen's disease (intraepidermal carcinoma)

Плоскоклітинний ороговілий рак Squamous keratinocyte carcinoma

Кератопапілома Keratopapilloma

134 / 200
Хворому 53-х років планують заміщення двосторонніх кінцевих дефектів верхньої щелепи ( в/щ) і нижньої щелепи (н/щ) частковими знімними протезами. 13,12,11, 23, 31,32, 33, 43, 42,41 зуби стійкі, клінічні коронки високі, альвеолярні відростки помірно атрофовані, горби в/щ і н/щ не виражені, купол піднебіння низький. Які конструкції доцільно застосовувати за даної клінічної ситуації? A 53-year-old patient is scheduled to replace bilateral end defects of the upper jaw (upper jaw) and lower jaw (lower jaw) with partial removable prostheses. 13,12, 11, 23, 31, 32, 33, 43, 42, 41 teeth are stable, the clinical crowns are high, the alveolar processes are moderately atrophied, the ridges of the upper and lower teeth are not pronounced, the dome of the palate is low. What structures should be used in this clinical situation ?

Частковий пластинковий протез на в/щ, бюгельний протез з багатоланковим кламером на н/щ Partial lamellar prosthesis on the left side of the body, braced prosthesis with a multi-link clasp on the left side of the body

Часткові пластинкові протези на в/щ і н/щ Partial lamellar prostheses on v/sh and n/sh

Бюгельні протези з багатоланковими кламерами на в/щ і н/щ Bugel prostheses with multi-link clasps on v/sh and n/sh

Частковий пластинковий протез на в/щ і консольні мостоподібні протези на н/щ Partial lamellar prosthesis for upper and lower cantilever bridges

Бюгельний протез на в/щ і частковий пластинковий протез на н/щ Bügel prosthesis on the v/sh and partial lamellar prosthesis on the n/sh

135 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12,11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42,41, 31,32 зубів ділянки стирання емалі до дентиноемалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів відмічається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of grinding of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of teeth 12, 11, 21, 22 and the labial surface of 42, 41, 31,32 teeth in the area of ​​erosion of enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns is not changed. In the area of ​​molars and premolars, the chewing tubercles are worn by half. The height of the bite is not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

Змішана, генералізована, субкомпенсо-вана Mixed, generalized, subcompensated

Горизонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

136 / 200
Хворому в клініці було виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу, через декілька днів він звернувся до лікарні зі скаргами на відчуття печіння під протезом та біль під час користування протезом. Під час огляду слизова оболонка має темновишневий колір, набрякла, спостерігаються ділянки з порушенням цілісності епітелію у вигляді ерозії та поліпозних розростань. Який найбільш імовірний діагноз? The patient had a complete removable upper jaw prosthesis made in the clinic, a few days later he went to the hospital complaining of a burning sensation under the prosthesis and pain when using the prosthesis. During the examination, the mucous membrane has a dark cherry color, it is swollen, there are areas with a violation of the integrity of the epithelium in the form of erosion and polypous growths. What is the most likely diagnosis?

Розлитий хронічний протезний стоматит з гіперплазією Diffuse chronic prosthetic stomatitis with hyperplasia

Вогнищевий хронічний виразковий стоматит Focal chronic ulcerative stomatitis

Травматичний хронічний катаральний протезний стоматит Traumatic chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Вогнищевий хронічний катаральний протезний стоматит Focal chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Травматичний хронічний виразковий стоматит Traumatic chronic ulcerative stomatitis

137 / 200
Хворому 65-ти років при визначенні центральної оклюзії помилково визначена передня оклюзія. При одночасному скороченні яких м’язів це відбулося? A 65-year-old patient was mistakenly identified as anterior occlusion when determining central occlusion. What muscles did this occur when simultaneously contracting?

Латеральні крилоподібні м’язи Lateral pterygoid muscles

Медіальні крилоподібні м’язи Medial pterygoid muscles

Задні пучки скроневих м’язів Posterior bundles of temporal muscles

Жувальні м’язи Masticatory muscles

Двочеревцеві м’язи Biceps

138 / 200
Пацієнт 30-ти років звернувся до клініки з метою протезування. При зімкнутому стан верхні різці перекривають нижні більше, ніж на 1/3, ріжучо-горбиковий контакт збережений. Який це вид змикання? A 30-year-old patient came to the clinic for prosthetics. When the upper incisors overlap the lower incisors by more than 1/3, the incisor-cuspid contact is preserved. What kind of closure is this?

Біпрогнатичний прикус Biprognathic bite

Глибоке різцеве перекриття Deep incisal overlap

Прогнатичний прикус Prognathic bite

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

Глибокий прикус Deep bite

139 / 200
Для виготовлення знімних протезів беззубому пацієнту 72-х років використали таку базисну акрилову пластмасу: The following basic acrylic plastic was used to make removable prostheses for a 72-year-old edentulous patient:

Протакрил-М Protacryl-M

Фторакс Ftorax

Синма-М Sinma-M

Редонт Redont

Карбопласт Carboplast

140 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стомалолога для видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії з’явилося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим викликаний такий стан хворого? A 35-year-old man turned to a dentist for the removal of tooth 26. During tuberal anesthesia, a rapid increase in tissue swelling and restriction of mouth opening appeared. What caused this condition of the patient?

Травма нервових закінчень Injury of nerve endings

Непереносимість хворим анестетику Intolerance of anesthetics

Травма судин Vascular injury

Травма м’язів під час проведення анестезії Muscle injury during anesthesia

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

141 / 200
Пацієнту 17-ти років поставлений діагноз: хронічний гіпертрофічний пульпіт 36. Який метод лікування оптимальний у даному випадку? A 17-year-old patient was diagnosed with chronic hypertrophic pulpitis 36. What treatment method is optimal in this case?

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

- -

142 / 200
Чоловіку 42-х років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорноутримувальними кламерами. На якій частиш поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ? For a 42-year-old man, a mandibular prosthesis is made for the lower jaw with support-retaining clasps. On which part of the surface of the supporting tooth should the hard part of the shoulder of the clasp of the first type of the NEYA company be placed?

Під анатомічним поясом зуба Under the anatomical belt of the tooth

Нижче від межової лінії Below the boundary line

По межовій лінії On the boundary line

Вище від межової лінії Above the boundary line

По анатомічному поясу зуба By the anatomical tooth belt

143 / 200
Для чого застосовують конструкційні матеріали? What are construction materials used for?

Виготовлення імплантатів, моделей, вкладок, базисів Manufacturing implants, models, tabs, bases

Виготовлення апаратів, вкладок, базисів, вогнетривких моделей Manufacturing of devices, tabs, bases, fireproof models

Виготовлення протезів, апаратів, шин, імплантатів Manufacturing prostheses, devices, tires, implants

Виготовлення протезів і апаратів, паяння і відбілювання Manufacturing prostheses and devices, soldering and whitening

Одержання відбитків, виготовлення коронок, протезів і моделей Getting impressions, making crowns, prostheses and models

144 / 200
Хворий 38-ми років, який страждає на артеріальну гіпертензію, після проведення анестезії занепокоївся, з’явився головний біль, обличчя почервоніло, його стало нудити, виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Шкірні покриви вкрилися потом, тахікардія до 100/хв, АТ- 180/100 мм рт.ст. Діагноз: гіпертонічна криза. Яка тактика лікаря? A 38-year-old patient suffering from arterial hypertension became anxious after anesthesia, developed a headache, reddened face, became nauseous, and had feelings of lack air, shortness of breath. The skin was covered with sweat, tachycardia up to 100/min, blood pressure - 180/100 mm Hg. Diagnosis: hypertensive crisis. What are the doctor's tactics?

Внутрішньовенно гіпотензивні засоби Intravenous hypotensive agents

Внутрішньом’язово заспокійливі засоби Intramuscular sedatives

Припинити всі втручання та контролювати артеріальний тиск та пульс Stop all interventions and monitor blood pressure and pulse

Викликати бригаду лікарів швидкої допомоги Call an ambulance

Придати хворому горизонтального положення Give the patient a horizontal position

145 / 200
У новонародженого дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох боків проходять по всій висоті губи та захоплюють нижні носові ходи, губа та альвеолярний відросток верхньої щелепи розділені на 3 частини, міжщелепна кістка виступає вперед. Який найбільш імовірний діагноз? In a newborn, defects of the soft tissues of the upper lip on both sides pass along the entire height of the lip and capture the lower nasal passages, the lip and the alveolar process of the upper jaw are divided into 3 parts , the intermaxillary bone protrudes forward. What is the most likely diagnosis?

Вроджене двостороннє незрощення піднебіння Congenital bilateral non-union of the palate

Двостороннє незрощення альвеолярного відростка Bilateral nonunion of the alveolar process

Вроджене повне двобічне наскрізне незрощення верхньої губи Congenital complete bilateral non-union of the upper lip

Серединне незрощення верхньої губи Middle nonunion of the upper lip

Часткове незрощення верхньої губи Partial non-union of the upper lip

146 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на печіння, болісність в порожнині рота, наявність виразки. В анамнезі хронічний гепатохолецистит. Встановлено діагноз хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Яка тактика? A 42-year-old patient complains of burning, soreness in the oral cavity, the presence of an ulcer. She has a history of chronic hepatocholecystitis. A diagnosis of chronic recurrent aphthous stomatitis has been established. What are the tactics?

Направлення на мікробіологічне дослідження Direction for microbiological research

Консультація ендокринолога Endocrinologist consultation

Направлення на цитологічне дослідження Referral for cytological examination

Виявлення осередків хронічної інфекції та їх санація Detection of foci of chronic infection and their remediation

Диспансерний нагляд за хворим Dispensary supervision of the patient

147 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на від-лом коронки 15 зуба. Об’єктивно: індекс руйнування ( ІРОПЗ) складає 0,9, тканини кореня тверді. На рентгенограмі: канал запломбований до верхівки, хронічні запальні процеси періодонту не виявлені. Яка з конструкцій найбільш доцільна для протезування 15 зуба? A 40-year-old patient complains about the fracture of the crown of the 15th tooth. Objectively: the destruction index (IROPZ) is 0.9, the root tissues are hard. x-rays: the canal is sealed to the apex, chronic inflammatory processes of the periodontium are not detected. Which of the structures is the most appropriate for prosthetics of the 15th tooth?

Спрощений штифтовий зуб Simplified pin tooth

Штифтовий зуб з захисною пластинкою Pin tooth with protective plate

Штифтова куксова вкладка та коронка Pin Stump Tab and Crown

Штифтовий зуб з вкладкою Pin tooth with tab

Штифтовий зуб з кільцем Pin tooth with ring

148 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на шурхотіння, лускіт біля вуха, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи S-подібні з девіацією. Відкривання роту в повному обсязі. На томограмі: суглобова ямка скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС) пласка, шийка суглобового відростку вкорочена, на поверхні суглобової голівки - екзостози. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of rustling, ringing near the ear, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing. Objectively: the movements of the lower jaw are S-shaped with deviation. Opening the mouth in full. On the tomogram: the articular fossa of the temporomandibular joint (TMJ) is flat, the neck of the articular process is shortened, there are exostoses on the surface of the articular head. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція СНЩС Painful TMJ dysfunction

- -

Фіброзний анкілоз СНЩС Fibrous ankylosis TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

149 / 200
Пацієнтка 35-ти років звернулась до стоматолога з приводу хронічного фіброзного пульпіту 15 зуба. При лікуванні 15 зуба методом вітальної екстирпації при діатермокоагуляції було виведено активний електрод за апікальний отвір на 0,2 см. На наступний день з’явився біль при накушуванні на 15 зуб. Яке ускладнення розвинулося у даної пацієнтки? A 35-year-old female patient consulted a dentist regarding chronic fibrous pulpitis of tooth 15. During the treatment of tooth 15 by the method of salutary extirpation during diathermocoagulation, an active electrode was removed beyond the apical opening on 0.2 cm. The next day, pain appeared when biting on the 15th tooth. What complication developed in this patient?

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

Гострий травматичний періодонтит Acute traumatic periodontitis

Періостит Periostitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Електротравма Electric shock

150 / 200
Хворий 58-ми років звернувся зі скаргами на стертість зубів, естетичний дефект. Об’єктивно: всі зуби стерті більше ніж на 1/3 висоти коронки. Прикус ортогна-тичний, зуби стійкі. Який вид конструкції буде найраціональнішим? A 58-year-old patient complained of worn teeth, an aesthetic defect. Objectively: all teeth are worn more than 1/3 of the height of the crown. Orthognathic bite -tic, the teeth are stable. What type of construction will be the most rational?

Золоті коронки Golden crowns

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Пластмасові коронки Plastic crowns

Штамповані коронки Stamped crowns

Суцільнолиті конструкції Solid constructions

151 / 200
У коридорі стоматологічної поліклініки чоловік 45-ти років раптово знепритомнів. З амбулаторної картки (була серед речей непритомного), стало відомо, що він хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. Об’єктивно: свідомість відсутня, шкіра і одяг вологі, судоми м’язів кінцівок, Ps-110/хв., ритмічний. АТ - 130/80 мм рт.ст., язик вологий, живіт інтактний. Який препарат потрібно негайно ввести хворому в даному випадку? In the corridor of the dental clinic, a 45-year-old man suddenly fainted. From the outpatient card (it was among the items of the unconscious person), it became known that he has diabetes, receives insulin. Objectively: consciousness is absent, skin and clothes are wet, limb muscle spasms, Ps-110/min., rhythmic. BP - 130/80 mm Hg, tongue wet, stomach intact. What drug is needed immediately enter the patient in this case?

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Інсулін пролонгованої дії Long-acting insulin

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

0,06% розчин корглікону 0.06% corglycon solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

152 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога хворий 23-х років. Під час маніпуляції у порожнині рота пацієнта відбулось пошкодження гумової рукавички лікаря та забруднення шкіри біоматеріалом від пацієнта. Цілісність шкіри руки лікаря збережено. Який перший етап по знезараженню у даному випадку? A 23-year-old patient is at the dentist's appointment. During manipulation in the patient's oral cavity, the doctor's rubber glove was damaged and the skin was contaminated with biomaterial from the patient. Skin integrity the doctor's hands are preserved. What is the first stage of decontamination in this case?

Обробити місце забруднення розчином хлораміну Treat the place of contamination with a chloramine solution

Обробити місце забруднення перекисом водню Treat the place of contamination with hydrogen peroxide

Промити місце забруднення водою з милом Wash the contaminated area with soap and water

Обробити місце забруднення етиловим спиртом Treat the place of contamination with ethyl alcohol

Обробити місце забруднення перманганатом калію Treat the place of contamination with potassium permanganate

153 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на косметичні дефекти емалі у вигляді темних плям, які з’явились близько двох років тому. Об’єктивно: на апроксимальних контактних поверхнях 21 і 22 зубів порожнини в межах поверхневого шару емалі з пігментованим дном та гладенькими стінками. На термічні подразники та зондування реакція відсутня. ЕОД=4 мкА. Який попередній діагноз? A 27-year-old patient complains of cosmetic enamel defects in the form of dark spots that appeared about two years ago. Objectively: on the proximal contact surfaces 21 and 22 cavity teeth within the surface layer of enamel with a pigmented bottom and smooth walls. There is no reaction to thermal stimuli and probing. EOD=4 μA. What is the previous diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

154 / 200
У хворого 24-х років діагностований гострий середній карієс 24 зуба. В патологічний процес залучені піднебінна, контактна і вестибулярна поверхні зуба. Відновлення коронки лікар вирішив виконати з використанням сендвіч-техніки. Який пломбувальний матеріал є оптимальним для створення основи реставрації? A 24-year-old patient was diagnosed with acute medium caries of 24 teeth. The palatal, contact and vestibular surfaces of the tooth are involved in the pathological process. The doctor decided to restore the crown using a sandwich -techniques. Which filling material is optimal for creating the basis of the restoration?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Фосфатний цемент Phosphate cement

Амальгама Amalgam

Кальцій-вмісний матеріал Calcium-containing material

155 / 200
До виникнення коагуляційного некрозу слизової оболонки, який проявляється наявністю щільної плівки бурого, жовтого або сіро-білуватого кольору при вираженому запаленні, призводить опік: A burn leads to the occurrence of coagulation necrosis of the mucous membrane, which is manifested by the presence of a dense film of brown, yellow or gray-whitish color with severe inflammation:

Лугами Meadows

Іонізуючим випромінюванням Ionizing radiation

Окропом Boiling

Електричним струмом By electric current

Кислотами Acids

156 / 200
Мати 2-річної дитини скаржиться на припухлість і кровоточивість ясен у дитини. Дитина хворіє на грип протягом тижня, неспокійна, відмовляється від їжі. Слизова оболонка маргінальної частини ясен нижньої і верхньої щелеп набрякла, має яскраво-червоний колір, легко кровоточить при інструментальному дослідженні, болісна при пальпації. Температура тіла 37,2oC. Який попередній діагноз? The mother of a 2-year-old child complains of swelling and bleeding gums in the child. The child has had the flu for a week, is restless, refuses to eat. The mucous membrane of the marginal part of the lower gums and the upper jaw is swollen, has a bright red color, bleeds easily during instrumental examination, painful during palpation. Body temperature is 37.2oC. What is the previous diagnosis?

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Загострення катарального гінгівіту Exacerbation of catarrhal gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

157 / 200
Батьки 4-річного хлопчика відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? The parents of a 4-year-old boy note that shortly after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth has been erased by more than half. The enamel is practically missing, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Електроодонтометрія Electroodontometry

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Трансілюмінаційне Transillumination

Рентгенографія X-ray

158 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся в клініку зі скаргами на наявність порожнини в 25 зубі. Діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися межа кореневої пломби? A 29-year-old patient came to the clinic with complaints about the presence of a cavity in the 25th tooth. Diagnosis: chronic fibrous pulpitis of the 25th tooth. Where should the border of the root filling be located?

Не доходячи 2,0-2,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 2.0-2.5 mm to the x-ray apex of the root

Не доходячи 3,0—3,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 3.0-3.5 mm to the x-ray apex of the root

Не доходячи 1,0—1,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 1.0-1.5 mm to the x-ray apex of the root

На рівні анатомічної верхівки At the level of the anatomical apex

За межами кореня Beyond root

159 / 200
Хворий 46-ти років звернувся у стоматологічну амбулаторію зі скаргами на кровоточивість ясен і розхитаність зубів. При зборі анамнезу з’ясовано, що хворий у теперішній час проходить лікування з приводу туберкульозу легень. Яка тактика у відношенні даного хворого? A 46-year-old patient came to a dental outpatient clinic with complaints of bleeding gums and loose teeth. When taking an anamnesis, it was found that the patient is currently being treated with about pulmonary tuberculosis. What are the tactics in relation to this patient?

Лікування після одужання від туберкульозу Treatment after recovery from tuberculosis

Лікування за місцем проживання Treatment at the place of residence

Відмова від будь-якої допомоги крім ургентної Refusal of any help except urgent

Видалення усіх зубів Remove all teeth

Стоматологічна санація в туберкульозному диспансері Dental sanitation in the tuberculosis dispensary

160 / 200
У дівчинки 8-ми років при огляді: відсутній 11 зуб, в зубному ряду для нього є 10 мм. Поперечний розмір 21 зуба 9 мм. Форма верхнього і нижнього зубного ряду правильна, 1 клас за Енглем. На прицільній рентгенографії визначається наявність зачатка 11 зуба. У проекції коронки 11 зуба визначається осіфікована тінь округлої форми з чіткими межами. Вкажіть попередній діагноз і етіологічний чинник: In an 8-year-old girl, during examination: the 11th tooth is missing, there is 10 mm in the tooth row for it. The transverse size of the 21st tooth is 9 mm. The shape of the upper and lower the dentition is correct, 1st class according to Engle. The presence of a rudiment of the 11th tooth is determined on the target X-ray. In the projection of the crown of the 11th tooth, an ossified shadow of a rounded shape with clear boundaries is determined. Specify the previous diagnosis and the etiological factor:

Повна ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Complete retention of tooth 11, narrowing of the dental row

Часткова ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Partial retention of the 11th tooth, narrowing of the dental row

Повна ретенція 11 зуба, надкомплектний зуб Full retention of tooth 11, overcomplete tooth

Часткова вторинна адентія верхнього зубного ряду Partial secondary dentition of the upper dentition

Повна ретенція 11 зуба, медіальне зрушення 21 і 12 зуб Full retention of tooth 11, medial displacement of tooth 21 and 12

161 / 200
Пацієнт 35-ти років звернувся зі скаргами на сухість шкіри і слизової оболонки порожнини рота. Останній місяць посилено тренувався в тренажерному залі, після чого відвідував солярій. При огляді слизова оболонка порожнини рота недостатньо зволожена, слиновиділення зменшене, епітелій щік стоншений. Червона облямівка губ суха та лущиться. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complained of dryness of the skin and mucous membrane of the oral cavity. In the last month, he trained intensively in the gym, after which he visited the solarium. During the examination of the mucous membrane the lining of the oral cavity is not sufficiently moisturized, saliva secretion is reduced, the epithelium of the cheeks is thinned. The red border of the lips is dry and flaky. What is the most likely diagnosis?

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Гіповітаміноз Е Hypovitaminosis E

Гіповітаміноз А Hypovitaminosis A

Гіповітаміноз РР Hypovitaminosis PP

Гіповітаміноз В2 Hypovitaminosis B2

162 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy went to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dry, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

163 / 200
При обстеженні пацієнтки 24-х років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 24-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when dried . When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

164 / 200
У дитини 5-ти років скарги на нападо-подібний самовільний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, набряклість обличчя. Захворювання триває 24 години. Біль посилюється у нічний час, а також від температурних подразників. Об’єктивно: обличчя незначно асиметричне, у 64 - каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Порожнина зуба закрита. Зондування дна каріозної порожнини і перкусія 64 зуба болісні. Регіонарні лімфатичні вузли при пальпацїі болісні, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of an attack-like spontaneous pain in the area of ​​the upper jaw on the left, swelling of the face. The disease lasts 24 hours. The pain intensifies at night, as well as from temperature stimuli. Objectively: the face is slightly asymmetric, in 64 there is a carious cavity within the peripulpal dentine. The tooth cavity is closed. Probing the bottom of the carious cavity and percussion of tooth 64 are painful. Regional lymph nodes are painful and enlarged upon palpation. Which is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий дифузний пульпіт, ускладнений періодонтитом Acute diffuse pulpitis complicated by periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

165 / 200
До ортодонта звернулися батьки 11-річної дівчинки зі скаргами на естетичні недоліки. Об’єктивно: обличчя подовжене за рахунок збільшення висоти нижньої третини обличчя. Верхня губа сплощена, носогубні складки згладжені, збільшений кут нижньої щелепи. Прикус постійних зубів. Нижні різці перекривають верхні до 1/2 висоти коронки. 46/36 зуби контактують з 15/25 і мезіальними горбиками 16/26 зубів. До якого класу за Енглем відноситься зазначена вище патологія? The parents of an 11-year-old girl approached the orthodontist with complaints about aesthetic defects. Objectively: the face is elongated due to the increase in the height of the lower third of the face. The upper lip is flattened, the nasolabial the folds are smoothed, the angle of the lower jaw is increased. Bite of permanent teeth. The lower incisors overlap the upper ones up to 1/2 the height of the crown. 46/36 teeth contact 15/25 and the mesial cusps of 16/26 teeth. To which class according to Engle does the above pathology belong?

II клас 2 підклас II class 2 subclass

II клас 1 підклас II class 1 subclass

IV клас Class IV

I клас I клас

III клас III клас

166 / 200
У хворого 50-ти років з патологією скронево-нижньощелепного суглоба вивчаються оклюзійні співвідношення. Спостерігається однойменний горбковий контакт зубів з правого боку, з лівого боку - розімкнення зубних рядів. Якій оклюзії відповідає таке змикання зубів? In a 50-year-old patient with pathology of the temporomandibular joint, the occlusal relations are studied. The eponymous tuberous contact of the teeth is observed on the right side, and on the left side - opening of the dental rows. What kind of occlusion does this closing of the teeth correspond to?

Центральна Central

Бокова ліва Side Left

Задня Back

Передня Front

Бокова права Side right

167 / 200
У хворого 67-ми років протягом 8-ми місяців на боковій поверхні язика виразка з незначною 6олючістю, краї та дно щільні. На краях розростання по типу цвітної капусти. Напроти виявлені гострі краї кореня 17 Який попередній діагноз? A 67-year-old patient has had an ulcer on the lateral surface of the tongue for 8 months with slight ulceration, the edges and bottom are dense. Cauliflower-like growths on the edges. On the opposite side, sharp edges of the root were found 17 What was the previous diagnosis?

Травматичне ушкодження Traumatic injury

Ракова виразка Cancer ulcer

Твердий шанкр Hard chancre

Трофічна виразка Tropical ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

168 / 200
У дівчинки 6-ти років 'пташи-не'обличчя, рот відкриває на 1 см з утрудненням, нижня щелепа недорозвинена, малорухома. На Ro-грамі: суглобова щілина скроневонижньощелепного суглобу не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl has a 'bird-like' face, opens her mouth 1 cm with difficulty, the lower jaw is underdeveloped, immobile. On Ro-gram: articular cleft of the temporomandibular joint is not determined. What is the most likely diagnosis?

Артроз СНЩС Osteoarthritis of the TMJ

Хронічний артрит Chronic arthritis

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Синдром Робена Robin Syndrome

М’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

169 / 200
Яка вірна назва оперативного втручання при одночасному усуненні дефектів твердого та м’якого піднебіння? What is the correct name of surgical intervention for the simultaneous removal of defects of the hard and soft palate?

Уранопластика Uranoplasty

Стафілорафія Staphyloraphia

Мезофарінгоконстрикція Mesopharyngoconstriction

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Інтерламінарна остеотомія Interlaminar osteotomy

170 / 200
Хворій 58-ми років після компле- ксного обстеження встановлено діагноз: деформуючий артроз скронево- нижньощелепного суглоба на фоні часткової вторинної адентії. Визначте лікувальну тактику: After a comprehensive examination, a 58-year-old patient was diagnosed with deforming arthrosis of the temporomandibular joint against the background of partial secondary adentia. Determine the treatment tactics:

Виготовлення індивідуальної гіпсової пращі Manufacturing an individual gypsum sling

Адекватне протезування та проведення бесіди про необхідність двостороннього жування Adequate prosthetics and conducting a conversation about the need for bilateral chewing

Адекватне протезування Adequate prosthesis

Резекція суглобових головок з подальшим формуванням оманливих суглобів Resection of articular heads with subsequent formation of false joints

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

171 / 200
У хворого під час проведення тубе-ральної анестезії внутрішньоротовим шляхом з’явився швидконаростаючий набряк тканин правої щоки, що поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення найбільш відповідає даній клінічній картині? During tuberal anesthesia intraorally, the patient developed a rapidly growing swelling of the tissues of the right cheek, which spread to the temporal area. Which complication best corresponds to this clinical picture ?

Запальний інфільтрат Inflammatory infiltrate

Абсцес Abscess

Емфізема Emphysema

Гематома Hematoma

Набряк Квінке Quincke edema

172 / 200
Дитині 9 років. Скарги на косметичний дефект. Об’єктивно: вкорочена висота нижньої третини обличчя, глибока супрамен-тальна складка, співвідношення перших молярів по першому класу за Енглем, верхні різці перекривають нижні на всю висоту коронок, ріжучі краї нижніх різців контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Діагноз: глибокий нейтральний прикус. Виберіть апарат для лікування даної патології: The child is 9 years old. Complaints about a cosmetic defect. Objectively: a shortened height of the lower third of the face, a deep supramental fold, the ratio of the first molars according to the first class according to Engle , the upper incisors cover the lower incisors to the full height of the crowns, the cutting edges of the lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. Diagnosis: deep neutral bite. Choose the device for the treatment of this pathology:

Піднебінна розширяюча пластинка Palate expansion plate

Піднебінна пластинка з похилою площиною Palate plate with an inclined plane

Капа Биніна Kapa Binin

Піднебінна пластинка з оклюзійними накладками у бокових ділянках Palate plate with occlusal overlays in lateral areas

Піднебінна пластинка з накусочною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with a biting platform in the frontal area

173 / 200
Хлопчик 7-річного віку скаржиться на гострий біль в ділянці нижньої щелепи справа, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38, 5oC, утруднене ковтання. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку нижньої третини правої щоки та підщелепної ділянки. При внурішньоротовому обстеженні спостерігається набряк слизової в ділянці 83, 84 та 85 зубів з обох боків альвеолярного відростка. Вказані зуби рухомі, перкусія їх різко позитивна. Регіонарні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Має місце симптом Венсана. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old boy complains of sharp pain in the area of ​​the lower jaw on the right, general weakness, an increase in body temperature to 38.5oC, difficulty swallowing. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the lower third of the right cheek and the submandibular area. Intraoral examination shows swelling of the mucous membrane in the area of ​​teeth 83, 84 and 85 on both sides of the alveolar process. The indicated teeth are mobile, their percussion is sharply positive. Regional lymph nodes are enlarged, painful on palpation. Vincent's sign is present. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенний гострий гнійний лімфаденіт Odontogenic acute purulent lymphadenitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Одонтогенний гострий гнійний періостит Odontogenic acute purulent periostitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Одонтогенна флегмона піднижньощеле-пної ділянки Odontogenic phlegmon of the submandibular area

174 / 200
До лікаря- стоматолога звернулись батьки 4-місячної дитини зі скаргами на її неспокійну поведінку, плаксивість, відмову від прийому їжі. Зі слів батьків дитина народилась недоношеною, знаходиться на штучному вигодовуванні. Об’єктивно: на межі твердого і м’якого піднебіння - виразка округлої форми з чіткими краями. Слизова навколо виразки - гіперемована, набрякла. Поверхня виразки вкрита жовто-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 4-month-old child turned to the dentist with complaints about her restless behavior, tearfulness, refusal to eat. According to the parents, the child was born prematurely, is on artificial feeding. Objectively: on the border of the hard and soft palate - a rounded ulcer with clear edges. The mucous membrane around the ulcer is hyperemic, swollen. The surface of the ulcer is covered with a yellow-gray coating. What is the most likely diagnosis?

Афти Беднара Afti Bednara

Декубітальна виразка Decubital ulcer

Рецидивуюча афта Recurrent Afta

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

175 / 200
Який з пєрєлічєних відбиткових мате-рiалiв не належить до групи альгінатів? Which of the listed impression materials does not belong to the group of alginates?

Ксанталгін Xanthalgin

Кромопан Kromopan

Алігат Алігат

Упін Упін

Спідєкс Спідєкс

176 / 200
Хворому 29-ти років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпо-зит 'Chaгisma'лiкар вирішив використати склоіономер 'Vitremer'. На якому рівні повинна знаходитись межа переходу скло-іономера в композит у даному випадку? A 29-year-old patient is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open sandwich method. The doctor decided to use the glass ionomer 'Vitremer' as a basis for the photocomposite 'Chagisma' '. At what level should the transition limit of the glass-ionomer into a composite be located in this case?

На будь-якому рівні At any level

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

177 / 200
Пацієнту 42-х років виготовлений су-цільнолитий мостоподібний протез з опорою на 34 та 37 зуби. Опорні елементи на-півкоронки - кільця. Проводиться фіксація протезу. Який з перерахованих матеріалів є оптимальним для цієї мети? For a 42-year-old patient, an all-cast bridge prosthesis was made with a support for 34 and 37 teeth. The supporting elements of the half-crown are rings. The prosthesis is fixed. Which of the of the listed materials is optimal for this purpose?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Цинкоксидєвгенольний цемент Zincoxydeugenol cement

Композитний матеріал Composite Material

Цинкосульфатний цемент Zinc sulfate cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

178 / 200
Хлопчик 9-ти років. Скарги батьків на постійне ротове дихання (в анамнезі - видалені аденоїди). Об’єктивно: звужені верхній і нижній зубні ряди, готичне піднебіння, співвідношення перших молярів по I класу за Енглем. Призначте лікування даної патології: A 9-year-old boy. Parents' complaints of constant mouth breathing (adenoids removed in history). Objectively: narrowed upper and lower tooth rows, Gothic palate , ratio of first molars according to Engle class I. Prescribe the treatment of this pathology:

Апарат Брюкля Bruklja device

Розширяючі пластинки та міогімнасти-чні вправи Expanding plates and myogymnastic exercises

Піднебінна пластинка з сектором у фронтальній ділянці Palate plate with a sector in the frontal area

Моноблок Андрезена-Гойпля Andresen-Goiple Monoblock

Пластинка на нижню щелепу з оклюзій-ними накладками Plate on the lower jaw with occlusion overlays

179 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і при прийомі твердої їжі. Об’єктивно: на зубах верхньої і нижньої щелепи спостерігається м’який зубний наліт, гіперемова-ні ясна з ціанотичним набряком (уражені міжзубні сосочки). Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of bleeding gums when brushing her teeth and when eating solid food. Objectively: there is soft bleeding on the teeth of the upper and lower jaw dental plaque, hyperemic gums with cyanotic edema (affected interdental papillae). What is the most likely diagnosis?

Бактеріальні хвороби слизової оболонки Bacterial diseases of the mucous membrane

Хронічний катаральний гінгівіт, легка форма Chronic catarrhal gingivitis, mild form

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

180 / 200
Пацієнту 48-ми років виготовляються часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза міжзубний контакт визначається в бічній ділянці лівої сторони, права сторона - визначається щілина між штучними зубами. Яка тактика лікаря-ортопеда? A 48-year-old patient is being made partial removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking the design of the prosthesis, the interdental contact is determined in the lateral area of ​​the left side, the right side is determined gap between artificial teeth. What are the tactics of the orthopedic doctor?

Повторно перевірити конструкцію протеза Recheck prosthesis design

Провести корекцію зубів на верхню щелепу Perform teeth correction on the upper jaw

Провести корекцію штучних зубів з правої сторони Correct artificial teeth on the right side

Провести корекцію штучних зубів з лівої сторони Correct artificial teeth on the left side

Повторно визначити центральну оклю-зію Redetermine central occlusion

181 / 200
При об’єктивному обстеженні пацієнта з променевою хворобою та травмою щелепнолицевої ділянки в порожнині рота наявні поодинокі металеві коронки та мостоподібний паяний протез. Яка тактика щодо даних конструкцій? On objective examination of a patient with radiation sickness and maxillofacial trauma, single metal crowns and a bridge-like solder prosthesis are present in the oral cavity. What are the tactics regarding these structures?

Зняти тільки мостоподібні паяні протези Remove only bridge-like soldered prostheses

Зняти тільки металеві коронки Remove only metal crowns

Призначити полоскання дезактивуючим розчином Prescribe rinsing with a decontamination solution

Замінити наявні конструкції на безмета-леві Replace existing designs with an aimless lion

Покрити металеві конструкції захисною плівкою Cover metal structures with a protective film

182 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 72-х років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 72-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objective: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки Incorrect fitting of an individual spoon

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly determined central occlusion height

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

183 / 200
Підлітка 14-ти років турбує біль та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,5oC. Скарги з’явилися три дні тому після перенесеного грипу. Об’єктивно: маргінальний край у фронтальній ділян- ці яскравочервоного кольору, набряклий, вкритий виразками та брудно-гірим нальотом, легко кровить при доторканні Ясенні сосочки 6іля 42, 41, 31, 32 зу6ів відсутні. Ви6єріть засіб для етіотропного лікування: A 14-year-old teenager is concerned about pain and bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature up to 38.5oC. The complaints appeared three days ago after the of flu. Objectively: the marginal edge in the frontal area is bright red, swollen, covered with ulcers and dirty-burnt plaque, easily bleeds when touched. Gingival papillae 6 or 42, 41, 31, 32 teeth are absent. Choose a remedy for etiotropic treatment:

Антибіотики Antibiotics

Антигістамінні Antihistamines

Перекис водню Hydrogen peroxide

Противірусні Antivirus

Протигрибкові Antifungal

184 / 200
Пацієнтка звернулась до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів та оголення шийок зубів. На етапі огляду виникла необхідність визначити глибину пародонтального карману. Який інструмент для цього використовується? The patient turned to the dentist with complaints of bleeding gums, tooth mobility and exposure of the necks of the teeth. During the examination, it became necessary to determine the depth of the periodontal pocket. What tool is used for this?'

Стоматологічне дзеркало Dental mirror

Пінцет Tweezers

Пародонтальний зонд Periodontal probe

Стоматологічний зонд Dental probe

Коренева голка Root needle

185 / 200
Хвора 23-х років, вагітна, звернулася з приводу загострення хронічного пульпіту 36 зуба. Який анестетик обрати для проведення знеболювання при лікуванні цієї пацієнтки? A 23-year-old patient, pregnant, came in for an exacerbation of chronic pulpitis of tooth 36. What anesthetic should be chosen for analgesia when treating this patient?

Лідокаїн Lidocaine

Тримекаїн Trimecaine

Ультракаїн форте Ultracaine Forte

Мепівастезін Mepivastezin

Артикаїн SVС Artikayn SVC

186 / 200
У хворого 7-ми років при плановому огляді діагностовано хронічний карієс 55 зуба 2 класу за Блеком, кпв+КП=12, індекс гігієни 2,1 бала. Якому пломбуваль-ному матеріалу слід віддати перевагу при лікуванні? A 7-year-old patient was diagnosed with chronic caries of 55 teeth of the 2nd class according to Black during a routine check-up, kpv+KP=12, hygiene index 2.1 points. Which should filling material be preferred during treatment?

Рідкий композит Liquid composite

Мікронаповнений композит Microfilled Composite

Фосфат-цемент Phosphate-cement

Композит, що пакується Packaging Composite

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

187 / 200
Хворий 60-ти років проходить лікування з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 17 зуба, кореневі канали частково облітеровані. Яке фізіотерапевтичне лікування доцільно призначити в цьому випадку? A 60-year-old patient is being treated for chronic granulating periodontitis of tooth 17, the root canals are partially obliterated. What physiotherapeutic treatment should be prescribed in this case?

Магнітотерапія Magnetic therapy

Лазертерапія Laser therapy

Внутрішньоканальний електрофорез Intrachannel electrophoresis

Вакуум-масаж Vacuum Massage

Бальнеотерапія Balneotherapy

188 / 200
Хворий 16-ти років продовжує лікування гострого серозного періодонтиту 11 зуба, коронка якого зруйнована на 1/3. Які матеріали слід обрати для постійного пломбування в цьому випадку? A 16-year-old patient continues treatment for acute serous periodontitis of tooth 11, the crown of which is destroyed by 1/3. What materials should be chosen for permanent filling in this case?

Металевий штифт, композит Metal pin, composite

Форедент, композит Foredent Composite

Гумовий штифт, композит Humum post, composite

Еодент, композит Eodent, composite

Скловолоконний штифт, композит Fiberglass pin, composite

189 / 200
У пацієнта 36-ти років проведена постійна обтурація кореневих каналів 35 зуба пастою Акросіл та гутаперчею методом холодної латеральної конденсації. Через який період часу бажано провести реставрацію коронкової частини? A 36-year-old patient underwent permanent obturation of the root canals of tooth 35 with Akrosil paste and gutta-percha by cold lateral condensation method. After what period of time is it desirable to restore the crown part?

1 доба 1 доба

Не має значення Doesn't matter

1 тиждень 1 week

1 година 1 year

Відразу Immediately

190 / 200
Пацієнт 30-ти років скаржиться на дискомфорт в 37 при накушуванні твердої їжі. Тиждень тому 37 лікований із приводу середнього карієсу. На жувальній поверхні реставрація без ознак порушення прилягання, емаль стерта. Зондування болісне в трьох точках. В області 37 - супраконтакт. Яка тактика лікаря? A 30-year-old patient complains of discomfort in 37 when biting solid food. A week ago, 37 was treated for moderate caries. On the masticatory surface, the restoration has no signs of adhesion disturbance, enamel is erased. Probing is painful in three points. In area 37 - supracontact. What are the doctor's tactics?

Заміна пломби Replacement of seal

Пришліфовування пломби 37 зуба, спостереження Grinding of filling of tooth 37, observation

Призначити фізіотерапію Prescribe physiotherapy

Призначити ремінералізуючу терапію Prescribe remineralizing therapy

Немає вірної відповіді There is no correct answer

191 / 200
Хворий 36-ти років страждає на хронічний лейкоз, проходить диспансерний огляд з приводу хронічного генералізова-ного пародонтиту II ступеня. Глибина зубо-ясеневих кишень 4-5 мм, рясні зубні відкладення, гноєтечі немає. Яку технологію лікування обрати? A 36-year-old patient suffers from chronic leukemia, undergoes a dispensary examination for chronic generalized periodontitis of the II degree. The depth of the gingival pockets is 4-5 mm, Abundant dental deposits, no suppuration. Which treatment technology to choose?

Вакуум-кюретаж Vacuum Curettage

Відкритий кюретаж Open curettage

Клаптева операція Patch Operation

Вектор-терапія Vector therapy

Накладання лікувальних пов’язок Applying medical bandages

192 / 200
У хворої 46-ти років після пломбування кореневого каналу 44 зуба на контрольній рентгенограмі виявлено вихід пломбу-вального матеріалу до нижньощелепного каналу. Які заходи треба вжити? In a 46-year-old patient, after the filling of the root canal of 44 teeth, the exit of the filling material into the mandibular canal was detected on the control radiograph. What measures should be taken?

Призначити вітаміни групи В Prescribe B vitamins

Призначити електрофорез лікарських речовин Prescribe electrophoresis of medicinal substances

Провести оперативне втручання Perform operative intervention

Призначити антибіотики Prescribe antibiotics

Призначити магнітотерапію Prescribe magnetic therapy

193 / 200
У хворої 69-ти років на шкірі підборіддя два роки тому з’явився роговий виступ, що конічно звужується доверху. Який найбільш імовірний діагноз? A 69-year-old patient developed a horny protrusion on the skin of her chin two years ago, tapering upwards. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Еритроплазiя Кейра Erythroplasia Keira

Лейкоплакія бородавчата Leukoplakia warts

Вузликовий передрак шкіри Nodular precancer of the skin

Шкірний ріг Skin horn

194 / 200
У вагітної жінки 22-х років виявлено пухлиноподі6нє утворення на десні, яке часто кровоточить, росте повільно. Пухлина на широкій ніжці розміром 1-2 см., округлої форми, вкрите дещо ціанотичною слизовою оболонкою. Про яке захворювання слід думати? A 22-year-old pregnant woman was diagnosed with a tumor-like mass on her gums, which often bleeds and grows slowly. The tumor is 1-2 cm in size, round, on a wide leg , covered with a slightly cyanotic mucous membrane. What disease should be considered?

Кіста слизової оболонки Mucous membrane cyst

Рак слизової оболонки Cancer of the mucous membrane

Гемангіома Hemangioma

Пухлина слинної залози Salivary gland tumor

Епуліс Epulis

195 / 200
Батьки хлопчика 4-х років скаржаться на незвичайний колір усіх зубів. При об’єктивному огляді встановлено, що на всіх зубах відсутня емаль, колір їх жовтувато-коричневий, дентин прозорий. Зі слів батьків після прорізування зуби мали нормальний колір, у подальшому змінилися. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 4-year-old boy complain about the unusual color of all his teeth. During an objective examination, it was established that there is no enamel on all the teeth, their color is yellowish-brown, the dentin is transparent. According to the parents, after eruption, the teeth had a normal color, and later changed. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Ерозивна форма флюорозу Erosive form of fluorosis

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon Syndrome

Тетрациклінові зуби Tetracycline teeth

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

196 / 200
Хворий звернувся до стоматолога, після падіння з дерева зі скаргами на біль в ділянці основи носа, носові кровотечі. Об’єктивно: ніс деформований. Пальпа-торно відмічається болючість стінки носа, рухомість носових кісток. Носові ходи заповнені кров’яними згустками. Прикус не змінений. Визначте попередній діагноз: The patient went to the dentist after falling from a tree with complaints of pain in the area of ​​the base of the nose, nosebleeds. Objectively: the nose is deformed. Pain is noted on palpation walls of the nose, mobility of the nasal bones. The nasal passages are filled with blood clots. The bite has not changed. Determine the preliminary diagnosis:

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III Le Faure III fracture of the upper jaw

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

197 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулася на прийом до стоматолога зі скаргами на сильний біль у 25 зубі. Під час лікування хвора знепритомніла. Ps- 92/хв., слабкого наповнення, артеріальний тиск 40/20 мм рт.ст. Діагноз: колапс. Через який термін можна продовжити надання стоматологічної допомоги даній пацієнтці? A 38-year-old female patient went to the dentist with complaints of severe pain in the 25th tooth. During the treatment, the patient fainted. Ps- 92/min., weak filling, blood pressure 40/20 mm Hg. Diagnosis: collapse. After what period can dental care be extended to this patient?

Через 1 годину In 1 year

Через 2 години 2 years from now

Через 30 хвилин In 30 minutes

При стабілізації пульсу і АТ When stabilizing pulse and blood pressure

Надання допомоги варто відкласти на інший день Help should be postponed for another day

198 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся чоловік 45-ти років зі скаргами на сухість губ, що виникла після тривалого перебування на сонці. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи суха, яскраво-червоного кольору, вкрита сріблясто-білими кірочками. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old man came to the dentist with complaints of dry lips that occurred after prolonged exposure to the sun. Objectively: the red border of the lower lip is dry , bright red in color, covered with silver-white crusts. What is the most likely diagnosis?

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

199 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

- -

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

200 / 200
У чоловіка 50-ти років близько 4-х місяців тому з’явилось сполучення між порожниною рота і верхньощелепною пазухою після видалення 27 зуба. В даний час з’явились ознаки хронічного гаймориту. Яке хірургічне лікування необхідне? In a 50-year-old man, about 4 months ago, a connection between the oral cavity and the maxillary sinus appeared after the removal of the 27th tooth. Currently, signs of chronic sinusitis. What surgical treatment is necessary?

Остеотомія альвеолярного відростка Osteotomy of the alveolar process

Гайморотомія Chimorotomy

Гайморотомія з пластикою фістули Pymorotomy with plastic fistula

Ушивання фістули Fistula suturing

Тампонада фістули йодоформною турундою Tamponade of fistula with iodoform turunda