Крок 3 - Стоматологія 2012 осінь (буклет)

1 / 200
На консультацію до стоматолога привели хлопчика 12-ти років з приводу збільшення лімфовузлів, болю в яснах та горлі при прийомі їжі, підвищення температури. Об’єктивно: температура 38,8oC, під нижньою щелепою з обох боків та уздовж заднього краю грудино-ключично-соскоподібних м’язів пальпуються збільшені, рухомі, мало болісні лімфатичні вузли, оточені колатеральним набряком без явищ запалення. Ясенний край гіперемований, набряклий, відмічаються петехії, на мигдаликах жовтувато-білий наліт. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy was brought to the dentist for a consultation due to an increase in lymph nodes, pain in the gums and throat when eating, and an increase in temperature. Objectively: temperature 38 ,8oC, under the lower jaw on both sides and along the back edge of the sternocleidomastoid muscles, enlarged, mobile, slightly painful lymph nodes are palpated, surrounded by collateral edema without inflammation. The gingival margin is hyperemic, swollen, petechiae are noted, the tonsils are yellowish - white plaque. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Фолікулярна ангіна Follicular angina

Дифтерія Diphtheria

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

2 / 200
У пацієнта 32-х років 46 зуб потребує ендодонтичного втручання з приводу загострення хронічного фіброзного періодонтиту. Планується застосувати 'CROWN-DOWN' техніку. Якими інструментами найбільш часто проводиться розширення каналів? In a 32-year-old patient, 46 teeth require endodontic intervention due to an exacerbation of chronic fibrous periodontitis. It is planned to apply the 'CROWN-DOWN' technique. What tools are most often used to expand channels?

Обертовими нікель-титановими Rotating nickel-titanium

'Gates glidden' 'Gates glided'

К-римерами K-rimers

Нендстрем-файлами Nendstrom files

К-файлами K-files

3 / 200
У пацієнта каріозна порожнина 37 зуба ІІ класу за Блеком. Які пломбу-вальні матеріали раціонально використати для пломбування такого каріозного дефекту? The patient has a carious cavity of the 37th tooth of the II class according to Black. What filling materials should be rationally used to fill such a carious defect?

Конденсуючі композити Condensing Composites

Гібридні композити Hybrid Composites

Мікрофіли Microfiles

Склоіономірні цементи Glass ionomer cements

Макрофіли Macrophylls

4 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при реставрації порожнин IV класу за Блеком? Which filling materials are preferred in the restoration of Class IV cavities according to Black?

Гібридні композити Hybrid Composites

Мікрофіли Microfiles

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

Макрофіли Macrophylls

Конденсуючі композити Condensing Composites

5 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при вживанні їжі, загальну слабкість, нездужання. Тиждень тому переніс ГРЗ. Об’єктивно: ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нижніх зубів визначається значне відкладення над’я-сенного зубного каменю та м’якого зубного нальоту. Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complained of pain and bleeding gums, which worsens when eating, general weakness, malaise. A week ago he had an acute coronary syndrome. Objectively : the gums are hyperemic, sharply swollen, the gingival papillae are loose, they bleed at the slightest touch. On the lingual surface of the lower front teeth, a significant deposit of supragingival calculus and soft plaque is determined. The submandibular lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Which is the most probable diagnosis?

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

6 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на біль у лівій привушно-жувальній ділянці, що прогресує, асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, парез мімічних м’язів зліва. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. Збільшені й ущільнені шийні лімфовузли зліва. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area, facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. Objectively: pallor of the skin, paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. Enlarged and thickened cervical lymph nodes on the left. Mouth opening is limited to 2.5 cm. There is no saliva from the duct of the left parotid salivary gland stands out. What is the most likely diagnosis?

Рак привушної слинної залози Cancer of the parotid salivary gland

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudoparotitis

Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of the left parotid-masticatory area

Змішана пухлина привушної залози Mixed tumor of the parotid gland

Паротит привушної залози Parotitis of the parotid gland

7 / 200
На прийом до стоматолога звернувся хворий 32-х років зі скаргами на почуття розпирання і болю в правій під-нижньощелепній ділянці, що іррадіює у вухо, підсилюється при прийомі їжі. Конфігурація обличчя трохи порушена за рахунок припухлості м’яких тканин у даній області. При пальпації визначається щільне болісне утворення округлої форми. Відкривання рота вільне, вивідний проток правої піднижньощелепної слинної залози розширений. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient came to the dentist with complaints of a feeling of distention and pain in the right sub-mandibular area, radiating to the ear, intensifying when eating . The configuration of the face is slightly disturbed due to the swelling of soft tissues in this area. Palpation reveals a dense, painful formation of a rounded shape. Mouth opening is free, the excretory duct of the right submandibular salivary gland is enlarged. What is the most likely diagnosis?

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Флегмона підщелепного простору Phlegmon of the submaxillary space

Шдщелепний лiмфаденiт Maxillary lymphadenitis

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Гострий сіалодохіт Acute sialodochitis

8 / 200
Хворий 42-х років звернувся з метою видалення коренів 41, 31 зубів. Слизова оболонка в проекції верхівок зубів без видимих змін. Яку анестезію слід провести для даної операції? A 42-year-old patient applied for the removal of the roots of 41, 31 teeth. The mucous membrane in the projection of the tips of the teeth is without visible changes. What anesthesia should be performed for this operation?'

Інфільтраційна термінальна анестезія Infiltration terminal anesthesia

Анестезія біля ментального отвору Anesthesia near mental foramen

Торусальна анестезія Torus Anesthesia

Двобічна мандибулярна анестезія Bilateral mandibular anesthesia

Однобічна мандибулярна анестезія Unilateral mandibular anesthesia

9 / 200
Хворий 64-х років звернувся на прийом до стоматолога з приводу зруйнованого зуба на верхній щелепі справа. Показано видалення 16 зуба. З анамнезу з’ясовано, що 3 місяці тому хворий переніс інфаркт міокарда. Через який термін після перенесеного інфаркту міокарда можливе видалення зубів в плановому порядку? A 64-year-old patient consulted a dentist about a destroyed tooth on the right upper jaw. The removal of 16 teeth is shown. From the anamnesis, it was found that 3 months therefore, the patient suffered a myocardial infarction. How long after a myocardial infarction is it possible to remove teeth in a planned manner?

Через 3-6 місяців After 3-6 months

Через 3-4 тижні In 3-4 weeks

Через 1-2 місяці In 1-2 months

Через 1 тиждень In 1 week

Через 1-1,5 роки In 1-1.5 years

10 / 200
Чоловік 45-ти років, рільник, скаржиться на сухість, злущення губ впродовж літа. Об’єктивно: червона облямівка губ нерівномірно гіперемована, незначно інфільтрована, покрита дрібними сріблястими лусочками і тріщинами. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old man, a farmer, complains of dry, peeling lips during the summer. Objectively: the red border of the lips is unevenly hyperemic, slightly infiltrated, covered with small silver scales and cracks. What is the most likely diagnosis?

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

11 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на біль у яснах, що посилюється під час прийому їжі, неприємний запах із рота, погане самопочуття. Температура 38,8oC. Занедужав 2 дні тому після видалення 28. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить під час зондування. Ясенний край у ділянці 23, 24, 25, 26 та 27 вкритий брудно-сірими некротичними нашаруваннями. Значні на- зубні відкладення. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. На яке додаткове дослідження необхідно направити пацієнта? A 23-year-old patient complains of pain in the gums, which worsens when eating, bad breath, bad health. Temperature 38.8oC. He was sick 2 days ago after the removal of 28. Objectively: the gingival mucosa is hyperemic, swollen, bleeds easily during probing. The gingival margin in areas 23, 24, 25, 26 and 27 is covered with dirty gray necrotic layers. Significant dental deposits. Regional the lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What additional examination should the patient be referred for?

Мікроскопія Microscopy

Серологічне Serological

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

Люмінесцентне Fluorescent

Прицільна рентгенографія комірки 28 Specific X-ray of cell 28

12 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на незвичайний вигляд ясен. Об’єктивно: слизова оболонка вестибулярної поверхні ясен в ділянці 31, 32, 33, 41, 42 і 43 зубів гіперплазована, перекриває 1/2 довжини коронок зубів. Ясна блідо-рожевого кольору, щільні, безболісні під час пальпації. На язиковій поверхні нижніх фронтальних зубів - значний зубний камінь. Зуби нерухливі. В ділянці нижніх фронтальних зубів визначаються 'хибні'пародонтальні кишені глибиною 3 мм. На рентгенограмі зміни не визначаються. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient complains of an unusual appearance of the gums. Objectively: the mucous membrane of the vestibular surface of the gums in areas 31, 32, 33, 41, 42 and 43 the teeth are hyperplastic, covering 1/2 of the length of the crowns of the teeth. The gums are pale pink in color, dense, painless during palpation. There is significant calculus on the lingual surface of the lower front teeth. The teeth are immobile. In the area of ​​the lower front teeth, 'false' periodontal pockets with a depth of 3 mm. No changes are detected on the radiograph. What is the final diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Папіломатоз Papillomatosis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

13 / 200
Пацієнт 21-го року скаржиться на біль від усіх видів подразників у 25 зубі. Об’єктивно: на медіально-апроксимальній поверхні 25 зуба -глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, виповнена світлим, м’яким дентином. Зондування болісне по дну. Термопро-ба болісна, швидко минає після усунення подразника. Перкусія негативна. ЕОД- 12 мкА. Який остаточний діагноз? The 21st-year-old patient complains of pain from all kinds of irritants in the 25th tooth. Objectively: on the medial-proximal surface of the 25th tooth - a deep carious cavity, which does not connect with the cavity of the tooth, filled with light, soft dentin. Probing is painful at the bottom. Thermal test is painful, quickly passes after the stimulus is removed. Percussion is negative. EOD - 12 μA. What is the final diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

14 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: у 34 - каріозна порожнина середньої глибини з широким вхідним отвором у межах плащового дентину, виповнена твердим, пігментованим дентином. Зондування дна і стінок безболісне. ЕОД = 5 мкА. Який остаточний діагноз? A 40-year-old patient complained about the presence of a carious cavity in a tooth on the lower jaw. Objectively: at 34, a carious cavity of medium depth with a wide entrance hole within the mantle dentin, filled with hard, pigmented dentin. Probing the bottom and walls is painless. EOD = 5 μA. What is the final diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

15 / 200
Під час перевірки конструкції часткових пластмасових протезів була виявлена сагітальна щілина між передніми зубами. В артикуляторі передні зуби контактують нормально. Яка допущена помилка в даному випадку? During the inspection of the design of partial plastic prostheses, a sagittal gap between the front teeth was detected. In the articulator, the front teeth contact normally. What error was made in this case?

При визначенні центральної оклю-зії була отримана передня оклюзія When determining central occlusion, anterior occlusion was obtained

При визначенні центральної оклю-зії була завищена висота прикусу When determining the central occlusion, the bite height was overestimated

При визначенні центральної оклю-зії була занижена висота прикусу When determining the central occlusion, the bite height was underestimated

Не враховано, що пацієнт має патологію нижньощелепного суглоба It is not taken into account that the patient has a pathology of the mandibular joint

При визначенні центральної оклю-зії була отримана задня оклюзія When determining central occlusion, posterior occlusion was obtained

16 / 200
Хворий 37-ми років з діагнозом: хронічний пародонтит, абсцедування, стадія загострення. Під час накладання пародонтальних пов’язок з антибіотиками, пацієнт поскаржився на свербіж обличчя, став занепокоєним. Об’єктивно: обличчя набрякле, більше у ділянці щелепи, дихання спастичного характеру, пульс прискорений. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient with a diagnosis of chronic periodontitis, abscessation, stage of exacerbation. During application of periodontal bandages with antibiotics, the patient complained of facial itching, became worried. Objectively: the face is swollen, more in the area of ​​the jaw, breathing is spastic, the pulse is accelerated. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Приступ серцевої астми Attack of cardiac asthma

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

17 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на біль під час вживання їжі в ділянці нижніх зубів зліва. Об’єктивно: на жувальній поверхні 75 зуба глибока каріозна порожнина заповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, порожнина розташована в межах парапульпарного дентину та сполучається з порожниною зуба. Зондування дна каріозної порожнини різко болюче. Із запропонованих методів лікування виберіть найбільш доцільний: A 9-year-old boy complains of pain when eating in the area of ​​the lower teeth on the left. Objectively: on the chewing surface of the 75th tooth, a deep carious cavity is filled with food residues and softened dentin, the cavity is located within the parapulpal dentin and communicates with the cavity of the tooth. Probing the bottom of the carious cavity is sharply painful. From the proposed methods of treatment, choose the most appropriate:

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

18 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: ясна з явищами застійної гіперемії синюшного кольору, набряклі, пухкі, валикоподібно потовщені, легко кровоточать при дотику. Пародонтальні кишені відсутні. Який діагноз можна припустити? A 56-year-old patient complains of bleeding gums when brushing his teeth. Objectively: gums with signs of stagnant bluish hyperemia, swollen, loose, ridge-like thickened, easily bleed when touched. Periodontal pockets are absent. What diagnosis can be assumed?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Пародонтоз Periodontosis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

19 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на свербіж верхньої губи та шкіри приротової ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old boy complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the area adjacent to the skin , erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Суха форма ексфоліативного хейлі-ту Dry form of exfoliating haley-to

20 / 200
Чоловіку 56-ти років діагностовано генералізований пародонтит ІІ ступеня. Запропоноване шинування. Яке шинування при даній патології? A 56-year-old man was diagnosed with generalized periodontitis of the 2nd degree. Proposed splinting. What kind of splinting for this pathology?

Тимчасове Temporary

Опорне, фіксуюче Reference, fixing

Ретенційне, постійне Retentive, permanent

Знімне, тимчасове Removable, temporary

Безпосереднє, віддалене Direct, remote

21 / 200
При профілактичному огляді у хлопчика 8-ми років виявлено: верхні різці повністю перекривають нижні, ріжучі краї нижніх різців контактують із слизовою оболонкою піднебіння. Який апарат бажано виготовити для ортодонтичного лікування? During a preventive examination of an 8-year-old boy, it was found that the upper incisors completely overlap the lower incisors, the cutting edges of the lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. What device should be made for orthodontic treatment?

Пластинку на верхню щелепу з на-кушувальною площадкою та гвинтом, розміщеним по сагітал1 Plate on the upper jaw with an occlusal platform and a screw placed along the sagittal1

Пластинку на верхню щелепу з оклюзійними накладками та гвинтом, розміщеним по сагіталі Maxillary plate with occlusal plates and sagittal screw

Пластинку на верхню щелепу з гвинтом, розміщеним по трансверзалі Plate on the upper jaw with a screw placed transversely

Пластинку на верхню щелепу з оклюзійними накладками та пружиною Кофта Maxillary plate with occlusal pads and Kofta spring

Пластинку на верхню щелепу з похилою площиною та гвинтом, розміщеним по трансверзалі A plate on the upper jaw with an inclined plane and a screw placed transversely

22 / 200
Хворий 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, рухливість зу6ів. Хворіє з 4-х років. Об’єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемована, набрякла, кровить при інструментальному дослідженні. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Зуби рухливі 2-го ступеня. Зубоясенні кишені глибиною 4-5 мм. При зовнішньому огляді виявлена сухість і потовщення поверхневого шару шкірних покривів у ділянці долонь та передньої третини передпліч, підошов, наявні тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old patient complains of bleeding gums, tooth mobility. He has been ill since 4 years old. Objectively: the gums in the area of ​​all teeth are hyperemic, swollen, bleeding during instrumental examination. 1/3 of the tooth roots are exposed, covered with whitish plaque. 2nd degree mobile teeth. Dentoalveolar pockets with a depth of 4-5 mm. An external examination revealed dryness and thickening of the surface layer of the skin in the area of ​​the palms and the front third of the forearms , sole, existing cracks. What is the most likely diagnosis?

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Хвороба Хенда-Шулера-Крістчена Hand-Schuler-Christian disease

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хвороба Леттерера-Зіве Letterer-Zieve disease

23 / 200
Хвора 19-ти років скаржиться на постійний наростаючий пульсуючий біль і набряклість у ділянці лівої верхньої щелепи, що з’явився 2 доби тому. Раніше зуб лікований з приводу карієсу. Об’єктивно: обличчя трохи асиметричне за рахунок згладженості носогубної складки, шкіра обличчя у кольорі не змінена. У 27 пломба, перкусія болісна у всіх напрямках. Слизова гіперемована, перехідна складка набрякла, під час пальпації болісна. Встановіть попередній діагноз: A 19-year-old patient complains of constant increasing throbbing pain and swelling in the area of ​​the left upper jaw, which appeared 2 days ago. The tooth was previously treated for caries . Objectively: the face is slightly asymmetric due to the smoothing of the nasolabial fold, the skin of the face has not changed in color. At 27, a filling, percussion is painful in all directions. The mucosa is hyperemic, the transitional fold is swollen, painful during palpation. Establish a preliminary diagnosis:

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Періостит лівої верхньої щелепи Periostitis of the left upper jaw

Загострений хронічний періодонтит Aggravated chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

24 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на поганий загальний стан. Об’єктивно: температура тіла 41 oC, відзначається блювання, задишка. На обличчі виражена гіперемія шкіри з чіткими межами у вигляді язиків полум’я. Підни-жньощелепні лімфатичні вузли збільшені. Встановіть діагноз: A 42-year-old patient complains of a bad general condition. Objectively: body temperature is 41 oC, vomiting, shortness of breath are noted. Skin hyperemia with clear borders is expressed on the face in the form of tongues of flame. The maxillary and mandibular lymph nodes are enlarged. Make a diagnosis:

Бешиха Beshikha

Флебіт лицевої вени Phlebitis of facial vein

Стрептодермія Streptoderma

Вовчак шкіри Cutaneous lupus

Сибірка Anthrax

25 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад хірургічного профілю, при якому необхідна одна посада санітарки? What should be the number of medical positions of a surgical profile, in which one position of nurse is required?

Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лікаря One junior medical staff position for one doctor position

Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лікаря One junior medical staff position for three doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лікаря One junior medical staff position for five doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу на дві посади лікаря One junior medical staff position for two doctor positions

Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно від кількості лікарів у кабінеті One junior medical staff position regardless of the number of doctors in the office

26 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на 'зменшення' зубів. Об’єктивно: емаль зубів стерта з оголенням поверхневих шарів дентину. Встановлено діагноз: патологічне стирання зубів, II ступінь. Назвіть найбільш поширений план лікування патологічного стирання зубів: A 45-year-old patient came to the dental clinic with complaints about the 'reduction' of teeth. Objectively: the enamel of the teeth has been eroded with the surface layers of the dentin exposed. The diagnosis was established: pathological tooth wear, II degree Name the most common treatment plan for pathological tooth wear:

Усунення причини та заміщення стертих тканин ортопедичними методами Elimination of the cause and replacement of worn tissues by orthopedic methods

Усунення причини стертості Eliminating the cause of erasure

Поновлення стертих тканин за допомогою композиційних матеріалів Renew worn fabrics using composite materials

Вітамінотерапія Vitamin therapy

Ремінералізаційна терапія Remineralization therapy

27 / 200
Яким наказом затверджені облікові та звітні статистичні форми в стоматології? Which order approved accounting and reporting statistical forms in dentistry?

Наказ МОЗ України №302 від 2712.1999 р. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 302 of 2712.1999

Наказ МОЗ України №552/200 від 31.03.2000 р. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 552/200 dated 31.03.2000

Наказ МОЗ України №33 від 23.02.2000 р. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 33 dated February 23, 2000

Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 507 dated 12/28/2002

Наказ МОЗ України №281 від 01.12.1999 р. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 281 dated 01.12.1999

28 / 200
За одну умовну одиницю працеєм-ності (УОП) прийнято трудовитрати лікаря впродовж: For one conventional labor productivity unit (UOP), the doctor's labor costs are accepted during:

16 хвилин 16 minutes

5 хвилин 5 minutes

12 хвилин 12 minutes

20 хвилин 20 minutes

8 хвилин 8 minutes

29 / 200
У клініку звернувся пацієнт 29-ти років, який страждає на цукровий діабет, з приводу дефекту пломби в 23 зубі. Зуб лікувався 2 роки тому. На Rо-знiмку кореневий канал запломбований на 1/3. Періодонтальна щілина розширена. Найбільш доцільно: A 29-year-old patient suffering from diabetes came to the clinic due to a filling defect in tooth 23. The tooth was treated 2 years ago. On the photo 1/3 of the root canal is sealed. The periodontal gap is widened. It is most advisable:

Повторне ендодонтичне лікування з наступним відновленням коронки Repeated endodontic treatment followed by restoration of the crown

Відновлення зуба за допомогою коронки Tooth restoration with a crown

Заміна пломби Replacement of seal

Заміна пломби і хірургічне лікування Replacement of filling and surgical treatment

Видалити зуб Remove tooth

30 / 200
Дівчина 18-ти років звернулась до стоматолога в зв’язку з тим, що на вестибулярній поверхні симетричних однойменних зубів розташовані плями білого кольору з чіткими контурами, які не супроводжуються будь-якими неприємними відчуттями. При цьому зовнішній шар емалі гладенький, блискучий, не забарвлюється метиленовім синім. Протягом всіх років після прорізування розміри, форма і колір плями не змінюється. Яке захворювання зубів спостерігається у пацієнтки? An 18-year-old girl went to the dentist due to the fact that on the vestibular surface of the symmetrical teeth of the same name there are white spots with clear contours that are not accompanied any unpleasant sensations. At the same time, the outer layer of enamel is smooth, shiny, does not stain with methylene blue. During all the years after the eruption, the size, shape and color of the spot does not change. What dental disease is observed in the patient?

Гіпоплазія Hypoplasia

Карієс на стадії плями Caries in the spot stage

Флюороз Fluorosis

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

31 / 200
Пацієнт 60-ти років звернувся зі скаргами на утруднення при жуванні їжі знімними протезами, які були виготовлені близько 8-ми років тому. Об’єктивно: знімний протез нижньої щелепи погано фіксується і стабілізується у порожнині рота. Яка тактика лікаря? A 60-year-old patient complained of difficulty chewing food with removable prostheses that were made about 8 years ago. Objectively: removable lower denture the jaw is poorly fixed and stabilized in the oral cavity. What are the doctor's tactics?

Виготовити новий знімний протез Make a new removable prosthesis

Корекція країв протезу Correction of prosthesis edges

Корекція оклюзійних співвідношень Correction of occlusal ratios

Переартикуляція протезу Rearticulation of the prosthesis

Перебазування протезу Rebasing prosthesis

32 / 200
У хворого 39-ти років діагностовано ізольований перелом кісток основи черепа. Вкажіть строки появи симптому 'окуляри'після травми: A 39-year-old patient was diagnosed with an isolated fracture of the bones of the base of the skull. Specify the time of appearance of the symptom 'glasses' after the injury:

З’являється не раніше, ніж через 12 годин після травми і не виходить за рамки кругового м’яза ока Appears no earlier than 12 hours after injury and does not extend beyond the circular muscle of the eye

З’являється через 8 годин після травми і носить обмежений характер Appears 8 hours after injury and is limited

З’являється не раніше, ніж через 24-48 годин після травми і має розповсюджений характер Appears no earlier than 24-48 hours after the injury and is widespread

З’ являється відразу після травми і має розповсюджений характер Appears immediately after the injury and has a widespread character

З’являється відразу після травми і має обмежений характер Appears immediately after the injury and has a limited nature

33 / 200
Хворий 20-ти років, що страждає на інсулінозалежну форму цукрового діабету з дитинства, звернувся до хірурга-стоматолога з приводу утрудненого прорізування 38 зуба. За 3 години до візиту до лікаря прийняв звичну дозу інсуліну та поснідав, але за 1 годину до хірургічного втручання хвилювався та, відчувши симптоми підвищення цукру в крові, ввів ще половину від звичайної дози інсуліну. В стоматологічному кріслі, ще до початку втручань лікаря, поскаржився на слабкість, запаморочення в голові, тремтіння в тілі та судоми в ногах. Об’єктивно: шкіра волога, м’язи напружені, дихання прискорене, пульс частий, хворий збуджений. Запаху ацетону з рота немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient suffering from an insulin-dependent form of diabetes since childhood turned to a dental surgeon for difficulty erupting tooth 38. 3 hours before the visit went to the doctor, took the usual dose of insulin and had breakfast, but 1 hour before the surgical intervention, he was worried and, experiencing symptoms of increased blood sugar, injected another half of the usual dose of insulin. In the dental chair, even before the doctor's interventions, he complained of weakness, dizziness in head, trembling in the body and cramps in the legs. Objectively: the skin is moist, the muscles are tense, breathing is accelerated, the pulse is frequent, the patient is excited. There is no smell of acetone from the mouth. What is the most likely diagnosis?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Початок епілептичного нападу Beginning of epileptic attack

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Порушення свідомості Disruption of consciousness

34 / 200
Хворий 37-ми років звернувся зі скаргами на незначну болісність під час їжі в ділянці 37 зуба, кровоточивість ясен, гноєвиділення. Об’єктивно: у 37 зубі на медіальній поверхні пломба. Контактного пункту між 36 і 37 зубами нема. Міжзубний ясенний сосочок атрофований. Пародонтальні кишені в ділянці 36, 37 зубів з незначним гнійним виділенням. На рентгенограмі між 36, 37 зубами відзначається резорбція міжзубної перегородки в межах 1/2 довжини кореня. Кісткова тканина альвеолярного відростка в інших ділянках не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complained of minor pain while eating in the area of ​​the 37th tooth, bleeding gums, pus discharge. Objectively: in the 37th tooth on the medial surface of the filling. There is no contact point between teeth 36 and 37. The interdental gingival papilla is atrophied. Periodontal pockets in the area of ​​teeth 36, 37 with slight purulent discharge. The radiograph between teeth 36 and 37 shows resorption of the interdental septum within 1/2 of the root length. Bony the tissue of the alveolar process in other areas is not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний локалізований пародон-тит, II ступеня Chronic localized periodontitis, II degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Localized hypertrophic gingivitis, edematous form

35 / 200
Хворий 28-ми років в осінній період звернувся зі скаргами на набряк слизової оболонки рота, різкий біль, навіть у спокої, що підсилюється при русі язика, губ, головний біль. Біль у м’язах і суглобах, біль у горлі, поява синюшних червоних плям на тілі. Об’єктивно: набряк слизової. Наявність субепітеліальних міхурів різних розмірів. Ерозії вкриті фіброзним нальотом. На червоній облямівці губ ерозії вкриті кров’янистими кірками. На шкірі кистей, передпліччя, обличчя і шиї синюшно-червоні плями, що піднімаються над навколишньою шкірою. Який найбільш імовірний діагноз? In the fall, a 28-year-old patient complained of swelling of the oral mucosa, sharp pain, even at rest, which worsens when moving the tongue, lips, head pain. Pain in muscles and joints, pain in the throat, the appearance of bluish red spots on the body. Objectively: swelling of the mucous membrane. The presence of subepithelial bubbles of various sizes. Erosions are covered with fibrous plaque. On the red border of the lips, erosions are covered with bloody crusts. Bluish-red spots rising above the surrounding skin on the skin of the hands, forearms, face, and neck. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Акантолітична пухирчатка Acantholytic pemphigus

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

36 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: відкритий прикус, поворот 22 і 11 зубів, 21 зуб змінений в кольорі. Яка тактика лікаря? A 34-year-old patient complains of an aesthetic defect. Objectively: open bite, rotation of 22 and 11 teeth, 21 tooth is discolored. What are the doctor's tactics?

Виготовити металокерамічні коронки Make metal-ceramic crowns

Пластмасові коронки на 22 і 11 зуби Plastic crowns for 22 and 11 teeth

Естетичні коронки на 22 і 11 зуби Aesthetic crowns for 22 and 11 teeth

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Видалити 22 і 11 зуби Remove 22 and 11 teeth

37 / 200
Хворому 68-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: коміркова частина помірно атрофована. Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. У разі проведення кінчиком язика по червоній облямівці нижньої губи ложка скидається. У якій ділянці необхідно вкоротити край ложки? A 68-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. Objectively: the cellular part is moderately atrophied. The individual spoon is fitted using Herbst tests. In case running the tip of the tongue along the red border of the lower lip, the spoon is dropped. In what area should the edge of the spoon be shortened?

Від ікла до ікла з язикового боку From canine to canine on the lingual side

Уздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

Від слизового горбка до першого моляра From the mucous tubercle to the first molar

Від позаду слизового горбка до щелепно-під’язикової лінії From behind the mucous tubercle to the maxillohyoid line

Від ікла до ікла з присінкового боку From canine to canine on the hair side

38 / 200
Жінка 26-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об’єктивно: 45, 46 відсутні. Інші зуби інтактні, стійкі, коронки високі. На діагностичних моделях медіальний нахил 47, трикутний простір між жувальною поверхнею й антагоністами. Планується заміщення дефекту зубного ряду нижньої щелепи незнімним мостопо-дібним протезом з опорою на 47, 44. Який фіксуючий елемент рекомендований на 47? A 26-year-old woman applied for dental prosthetics. Objectively: 45, 46 are missing. The other teeth are intact, stable, the crowns are high. On the diagnostic models, the medial inclination 47, triangular space between the chewing surface and the antagonists. It is planned to replace the defect of the dentition of the lower jaw with a fixed bridge-like prosthesis with support on 47, 44. What fixing element is recommended for 47?

Відновна коронка Restorative Crown

Утримуючий кламер Retaining Clip

Напівкоронка Half-crown

Екваторна коронка Equatorial Crown

Штампована коронка Stamped crown

39 / 200
У дитини 4-х років різці та ікла знаходяться в зворотному перекритті на 0,5 мм. Як будете лікувати дитину? In a 4-year-old child, the incisors and canines overlap by 0.5 mm. How will you treat the child?

Вибіркова пришліфовка різців та ікл, міогімнастика Selective polishing of incisors and canines, myogymnastics

Розширююча пластинка з гвинтом на нижню щелепу Expansion plate with mandibular screw

Знімна пластинка з вестибулярною дугою Removable plate with vestibular arch

Апарат Брюкля, міогімнастика Brukl apparatus, myogymnastics

Дуга Енгля, міогімнастика Duga Engle, myogymnastics

40 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на утруднене відкушування їжі, порушення функцій жування і мови, естетичний дефект. Під час огляду: вистояння переднього відділу обличчя, вкорочення верхньої губи, напруження навколоротової мускулатури. Фронтальні зуби верхньої щелепи вистоять з-під верхньої губи. Змикання зубних рядів у бічних ділянках II клас за Енглем, наявність сагітальної між-різцевої щілини до 0,5 см. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old patient complained of difficulty biting food, impaired chewing and speech functions, an aesthetic defect. During the examination: protrusion of the front part of the face, shortening of the upper lips, tension of the perioral muscles. The front teeth of the upper jaw stick out from under the upper lip. Closing of the tooth rows in the lateral areas, class II according to Engle, the presence of a sagittal inter-incisor gap up to 0.5 cm. What is the most likely diagnosis?

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

Глибокий прикус Deep Bite

41 / 200
У хворого 35-ти років під час лікування пульпіту 26 зуба у якості знеболюючого засобу використали розчин новокаїну. Через декілька хвилин після ін’єкції з’явилися ядуха, важкість за грудниною, сухий кашель, ціаноз, загальне занепокоєння, судоми. АТ-90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? In a 35-year-old patient, during the treatment of pulpitis of 26 teeth, a solution of novocaine was used as an anesthetic. A few minutes after the injection, nausea, heaviness appeared behind the sternum, dry cough, cyanosis, general anxiety, convulsions. BP-90/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Зомління Grinding

Набряк Квінке Quincke edema

Епілепсія Epilepsy

42 / 200
Хворий 19-ти років скаржиться на біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва, обмеження відкривання рота, підвищення температури до 38oC. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкриття рота обмежено до 1 см. У ділянці ретромолярного трикутника слизова оболонка набрякла, гіперемована, крилощелепна складка і піднебінні дужки інфільтровані. З-під каптура над медіальними горбиками 38 виділяється гній. Діагностовано гострий перикоронаріт в ділянці 38. Під яким знеболюванням необхідно розсікти каптур і видалити 38? A 19-year-old patient complains of pain in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, restriction of mouth opening, temperature rise to 38oC. Objectively: the face is symmetrical, mouth opening limited to 1 cm. In the area of ​​the retromolar triangle, the mucous membrane is swollen, hyperemic, the pterygoid fold and palatal arches are infiltrated. Pus is released from under the cap above the medial tubercles 38. Acute pericoronaritis in the area 38 is diagnosed. Under what anesthesia should the cap be dissected and 38 removed?

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Торусальна анестезія за Вейсбре-мом Torusal anesthesia according to Weisbre

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Анестезія навколо овального отвору Anesthesia around the foramen ovale

43 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернулась пацієнтка зі скаргами на гострий біль у 26 зубі, який посилюється ввечері та вночі. Об’єктивно: консольний металокерамічний мо-стоподібний протез із опорою на 26 зуб та консолю 25 зуба. Зуб живий, обробка здійснювалась під провідниковою анестезією. Протез виготовлений з дотриманням усіх вимог. Які помилки лікаря могли призвести до такого ускладнення? A patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of sharp pain in the 26th tooth, which worsens in the evening and at night. Objectively: a cantilever metal-ceramic bridge-like prosthesis with a support on the 26th tooth and the console of the 25th tooth. The tooth is alive, the treatment was carried out under conductor anesthesia. The prosthesis was made in compliance with all requirements. What mistakes of the doctor could have led to such a complication?

Безперервне препарування зуба без охолодження, відсутність провізорних коронок Continuous tooth preparation without cooling, no temporary crowns

Обробка зуба у вигляді відтятого конуса Processing a tooth in the form of a truncated cone

Відсутність медіальної опори у мостоподібному протезі Lack of medial support in bridge prosthesis

Цементування мостоподібного протезу на фосфат-цементі Cementing of a bridge prosthesis on phosphate cement

Формування кругового уступу в ділянці шийки зуба Formation of a circular ledge in the area of ​​the neck of the tooth

44 / 200
Хворий 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену чутливість у пришийковій ділянці зубів від хімічних і механічних подразників. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 їх довжини. На Ro-грамі: горизонтальна деструкція альвеолярного відростка до 1/3 висоти міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient turned to the doctor with complaints of increased sensitivity in the cervical region of the teeth from chemical and mechanical irritants. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/ 3 of their lengths. On the Ro-gram: horizontal destruction of the alveolar process up to 1/3 of the height of the interdental septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Пародонтит I ступеня Periodontitis of the first degree

Пародонтит II ступеня Periodontitis of the II degree

Пародонтит III ступеня Periodontitis of the III degree

45 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на самовільні нічні напади болю в ділянці 46 зуба протягом доби. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина виповнена розм’якшеним дентином світлого кольору. Зондування дна болюче перкусія трохи болісна. Який метод лікування оптимальний? A 48-year-old patient complains of spontaneous nocturnal attacks of pain in the area of ​​tooth 46 during the day. Objectively: a deep carious cavity is filled with softened light-colored dentin. Probing the bottom is painful, percussion is a little painful. What treatment method is optimal?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

46 / 200
Пацієнт 18-ти років скаржиться на біль і припухлість в ділянці кута нижньої щелепи зліва, яка виникла після побутової травми (удар в підборіддя). Об’єктивно: під час пальпації рухомості відламків не спостерігається, при натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці припухлості. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of pain and swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, which occurred after a domestic injury (blow to the chin). Objectively: under during palpation, the mobility of fragments is not observed, when pressing on the chin, there is pain in the area of ​​swelling. What is the most likely diagnosis?

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

Забій в ділянці кута нижньої щелепи Contusion in the corner of the lower jaw

Перелом тіла нижньої щелепи Fracture of the body of the lower jaw

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Дво6ічний перелом гілок нижньої щелепи Two-year fracture of the branches of the lower jaw

47 / 200
У клініку звернулась хвора 36-ти років з метою протезування. Об’єктивно: відсутні 45, 46, 47 Яка втрата жувальної ефективності за Агаповим? A 36-year-old patient came to the clinic for prosthetics. Objectively: missing 45, 46, 47. What is the loss of masticatory efficiency according to Agapov?

15% 15%

20% 20%

35% 35%

25% 25%

30% 30%

48 / 200
У хлопчика 6-ти років на слизовій оболонці щік та язика з’явився білий наліт, який легко знімається. Після зняття нальоту залишається гіперемована поверхня слизової. Температура тіла не підвищена, регіонарні лімфовузли збільшені, не спаяні з навколишніми тканинами. Нещодавно дитина пройшла курс лікування з приводу пневмонії. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old boy has a white plaque on the mucous membrane of his cheeks and tongue, which is easily removed. After removing the plaque, the hyperemic surface of the mucous membrane remains. The body temperature is not increased, the regional lymph nodes are enlarged, not fused with the surrounding tissues. The child recently underwent a course of treatment for pneumonia. What is the most likely diagnosis?

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хронічний афтозний стоматит Chronic aphthous stomatitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Хронічний кандидозний стоматит Chronic candidal stomatitis

49 / 200
У хворого 35-ти років внаслідок травми з’явився біль у ділянці скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС), утруднене жування і відкривання рота. Хворому було встановлено діагноз: травматичний артрит СН-ЩС. Який метод обстеження необхідно застосувати для диференційної діагностики з переломом нижньої щелепи у ділянці виросткового відростка? A 35-year-old patient developed pain in the temporomandibular joint (TMJ) area as a result of an injury, difficulty chewing and opening the mouth. The patient was diagnosed with traumatic arthritis CH-ShS. What examination method should be used for differential diagnosis with a fracture of the lower jaw in the area of ​​the condylar process?

Рентгенографія СНЩС Roentgenography of TMJ

Загальний аналіз крові General blood test

Рентгенограма нижньої щелепи у боковій проекції X-ray of the lower jaw in lateral projection

Сіалографія Sialography

Рентгенографія придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

50 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на наявність безболісної припу- хлості у ділянці тіла нижньої щелепи. Об’єктивно: веретеноподібне потовщення тіла нижньої щелепи і симптом пергаментного хрускоту. При пункції утворення була отримана бура кров’яниста рідина. Для якої пухлини характерна поява такої рідини? A 30-year-old patient turned to a maxillofacial surgeon with complaints of painless swelling in the area of ​​the body of the lower jaw. Objectively: spindle-shaped thickening of the body of the lower jaw jaws and a symptom of parchment crunch. A brown bloody liquid was obtained when puncturing the formation. What kind of tumor is characterized by the appearance of such a liquid?

Остеокластома Osteoclastoma

Остеолітична саркома Osteolytic sarcoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Адамантинома Adamantinoma

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

51 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад самовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба, реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman complained of an acute attack of spontaneous pain lasting 15-20 minutes, which occurred 2 hours ago at 25. Objectively: on the chewing surface 25 deep carious cavity, not connected to the cavity of the tooth, reaction to a cold stimulus - pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

52 / 200
У хворого 18-ти років виявлені крововиливи на слизовій оболонці щік, по лінії змикання зубів, на язиці та піднебінні, кровоточивість ясен. Загальна слабкість, біль у м’язах, суглобах, кістках, горлі, збільшення підщелепних та шийних лімфовузлів, підвищення температури тіла до 38oC. В периферійній крові виявлена велика кількість недиференційованих форм лейкоцитів. Якому захворюванню відповідає клінічна картина? An 18-year-old patient has hemorrhages on the mucous membrane of the cheeks, along the line of teeth closure, on the tongue and palate, bleeding gums. General weakness, muscle pain' ulcers, joints, bones, throat, an increase in submandibular and cervical lymph nodes, an increase in body temperature up to 38oC. A large number of undifferentiated forms of leukocytes were detected in the peripheral blood. What disease corresponds to the clinical picture?

Гострий лейкоз Acute leukemia

Виразково-некротичний гінгівосто-матит Ulcer-necrotic gingivitis-matitis

Захворювання серцево-судинної системи Diseases of the cardiovascular system

Хвороба Аддісона-Бірмера Addison-Birmer disease

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

53 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована у щелепно-лицеве відділення з гострим гнійним одонтогенним гайморитом. У чому полягає лікувальна тактика лікаря? A 35-year-old patient was hospitalized in the maxillofacial department with acute purulent odontogenic sinusitis. What are the doctor's treatment tactics?

Видалення причинного зуба, гаймо-ротомія, комплексне лікування Removal of the causative tooth, hymo-rotomy, complex treatment

Видалення причинного зуба Removal of the causative tooth

Іайморотомія Iamorotomy

Пункція верхньощелепного синусу Maxillary sinus puncture

Призначення судинозвужувальних фізіотерапевтичних засобів Prescription of vasoconstrictor physiotherapeutic agents

54 / 200
У дитини 12-ти років через 30 хвилин після проведення операції френу-лопластики з використанням місцевого анестетика Ультракаїн DS 4% -1,7 мл розвинувся гострий набряк гортані. Якою буде ваша тактика лікування? A 12-year-old child developed acute swelling of the larynx 30 minutes after the phrenoplasty operation using the local anesthetic Ultracain DS 4% -1.7 ml. What will be your treatment tactics?

Провести конікотомію та ввести в/в кортикостероїди, спазмолітики та сечогінні препарати Perform a conicotomy and administer IV corticosteroids, antispasmodics, and diuretics

В/в вводити рідину та стероїдні препарати IV fluids and steroid drugs

Провести інтубацію трахеї Perform tracheal intubation

Ввести підслизово під язик розчин дексаметазону Inject dexamethasone solution submucosally under the tongue

Провести трахеотомію та проводити відсмоктування слизу Perform tracheotomy and perform mucus suction

55 / 200
Хворий 56-ти років після операції видалення зуба підвівся з крісла, зробив два кроки вперед та впав. Об’єктивно: непритомний, тонічні судоми, які переходять в клонічні. Обличчя бліде, м’язові гримаси на обличчі, піна з рота. Зіниці розширені, на світло не реагують, судоми продовжувалися до 2-3 хвилин, після чого зникли, а у хворого наступає акт самовільного сечовипускання. Свідомість повернулась, але хворий не реагує на подразнення (сопор), а далі засинає. Встановіть діагноз: A 56-year-old patient after a tooth extraction operation got up from a chair, took two steps forward and fell. Objectively: unconscious, tonic convulsions that turn into clonic . The face is pale, muscular grimaces on the face, foaming at the mouth. The pupils are dilated, they do not react to light, the convulsions lasted for 2-3 minutes, after which they disappeared, and the patient has an act of spontaneous urination. Consciousness returned, but the patient does not react to irritation (sopor), and then falls asleep. Make a diagnosis:

Великий епілептичний напад Grand epileptic seizure

Церебральний інсульт Cerebral stroke

Непритомність Fainting

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Напад істерії Attack of hysteria

56 / 200
У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох боків, які проходять по всій висоті губи та охоплюють нижні носові ходи. Губа розділена на 3 частини, середня з яких різко вкорочена, червона облямівка на ній звужена. Альвеолярний відросток верхньої щелепи також розділений на 3 частини, міжщелепна кістка виступає вперед. Який найбільш імовірний діагноз? Defects of the soft tissues of the upper lip on both sides were detected in a newborn child, which run along the entire height of the lip and cover the lower nasal passages. The lip is divided into 3 parts, the middle one of which is sharply shortened, the red border on it is narrowed. The alveolar process of the upper jaw is also divided into 3 parts, the intermaxillary bone protrudes forward. What is the most likely diagnosis?

Вроджене повне двобічне наскрізне незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка. Протрузія міжщелепної кістки Congenital complete bilateral non-union of the upper lip and alveolar process. Protrusion of intermaxillary bone

Серединне незрощення верхньої губи та піднебіння Medial non-union of upper lip and palate

Двобічне незрощення альвеолярного відростка Bilateral non-union of the alveolar process

Часткове незрощення верхньої губи. Протрузія міжщелепної кістки Partial non-union of the upper lip. Intermaxillary bone protrusion

Вроджене двобічне незрощення піднебіння Congenital bilateral non-union of the palate

57 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на свербіж ясен, підвищену чутливість зубів до клінічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим близько 20-ти років. Супутнє захворювання - атеросклероз. Об’єктивно: ясна анемічні, атрофовані, оголення коренів зубів 3-4 мм, зуби стійкі. Пародонтальні кишені відсутні. Які дослідження потрібні для постановки діагнозу? A 60-year-old patient complains of itching of the gums, increased sensitivity of the teeth to clinical, thermal and mechanical stimuli. He considers himself a patient for about 20 years. Comorbidity - atherosclerosis. Objectively: gums are anemic, atrophied, exposure of the roots of the teeth 3-4 mm, teeth are stable. There are no periodontal pockets. What tests are needed to make a diagnosis?

Рентгенографія X-ray

Цитологія Cytology

Ехоостеометрія Echoosteometry

Проба Шилера-Писарєва Shiler-Pysarev test

Мікробіологічні дослідження Microbiological research

58 / 200
Хворого 42-х років турбує постійний ниючий, а під час дотику - різкий інтенсивний біль у зубі верхньої щелепи. Біль виникає не вперше. Об’єктивно: 34 зуб сірого кольору, каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба. Слизова оболонка ясен у ділянці 34 та 35 зубів гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації, є нориця. Підщелепні лімфовузли зліва збільшені в розмірах, слабкоболісні під час пальпації. На Ro-грамі: деструкція кортикальної пластинки альвеоли, деформація періодонтальної щілини і вогнище розрідження кісткової тканини з нечіткими обрисами біля верхівок кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient is bothered by a constant ache, and when touched, a sharp, intense pain in the tooth of the upper jaw. The pain is not the first time. Objectively: tooth 34 gray in color, the carious cavity connects with the cavity of the tooth. The mucous membrane of the gums in the area of ​​teeth 34 and 35 is hyperemic, swollen, painful during palpation, there is a fistula. The submandibular lymph nodes on the left are enlarged, slightly painful during palpation. On the Ro-gram: destruction of the cortical plates of the alveolus, deformation of the periodontal gap and a focus of rarefaction of bone tissue with unclear outlines near the apices of the root. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Локальний пародонтит у стадії абсцедування Local periodontitis in the stage of abscessing

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий періостит Acute periostitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

59 / 200
Хвора 32-х років звернулася зі скаргами на шурхотіння, лускіт у скроневонижньощелепному суглобі (СНЩС), обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, 6іль при жуванні твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: склероз кортикальних пластинок суглобових голівок та звуження суглобових щілин обох суглобів. Яку патологію можна припустити у хворої? A 32-year-old patient complained of rustling, flaking in the temporomandibular joint (TMJ), limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. About' objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped. Opening the mouth in full. On the tomogram: sclerosis of the cortical plates of the articular heads and narrowing of the joint spaces of both joints. What pathology can be assumed in the patient?

Склерозуючий двосторонній ар-троз Bilateral sclerosing arthrosis

Фіброзний двосторонній анкілоз Fibrous bilateral ankylosis

Хронічний ревматичний двосторонній артрит Chronic rheumatic bilateral arthritis

Больова м’язово-скронева дисфункція Painful musculotemporal dysfunction

Деформуючий двосторонній артроз Deforming bilateral arthrosis

60 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на наявність порожнини у зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним пігментованим дентином. Зондування, перкусія, реакція на температурні подразники - безболісні. ЕОД = 10 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains about the presence of a cavity in the tooth. Objectively: on the chewing surface 36 there is a deep carious cavity filled with softened pigmented dentine. Probing, percussion, reaction to temperature stimuli - painless. EOD = 10 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

- -

61 / 200
Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на біль у нижній щелепі справа. Місяць тому видалені 46,47 зуби. Об’єктивно: відкривання рота до 2 см. Визначається муфтоподібне потовщення тіла нижньої щелепи справа. На Ro-грамі: вогнище деструкції з наявністю секвестра. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of pain in the right lower jaw. 46.47 teeth were removed a month ago. Objectively: mouth opening up to 2 cm. A cuff-like thickening of the body of the lower jaw on the right is determined. On the Ro-gram: a focus of destruction with the presence of a sequester. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Загострення хронічного періоститу Exacerbation of chronic periostitis

Альвеоліт Alveolitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

62 / 200
Хворий 44-х років звернувся до стоматолога з метою лікування 27 зуба. Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 27 зуба. Який найбільш важливий фактор визначає ефективність лікування? A 44-year-old patient consulted a dentist for the treatment of tooth 27. Diagnosis: chronic fibrous periodontitis of tooth 27. What is the most important factor determining the effectiveness of treatment?

Ступінь проходження кореневих каналів і пломбування до анатомічних верхівок Degree of passage of root canals and filling to anatomical tops

Правильність вибору пломбуваль-ного матеріалу Correctness of filling material selection

Антимікробна активність препаратів Antimicrobial activity of drugs

- -

Форма запалення періодонтиту Form of inflammation of periodontitis

63 / 200
При народженні дитини виявлено збільшення лівої половини обличчя за рахунок припухлості щоки еластичної консистенції, безболісної, м’якої. Змінює форму з переміщенням голови дитини. Під час годування збільшення припухлості не відбувається. Який найбільш імовірний діагноз? When the child was born, an increase in the left half of the face was detected due to swelling of the cheek of an elastic consistency, painless, soft. It changes shape with the movement of the child's head. During feeding, the swelling increased does not occur. What is the most likely diagnosis?

Лімфагемангіома лівої половини обличчя Lymphagemangioma of the left half of the face

Гемангіома лівої навколовушної ділянки Left auricular hemangioma

Кіста лівої навколовушної залози Cyst of the left parotid gland

Аденома лівої навколовушної слинної залози Adenoma of the left parotid salivary gland

- -

64 / 200
У дитини 11-ти років при профілактичному огляді порожнини рота на піднебінних поверхнях 16,26,36,46 виявлені каплеподібні потовщення емалі, що не відрізняються за кольором від решти ділянок зуба. Як називається такий стан емалі зубів? In an 11-year-old child, during a preventive examination of the oral cavity on the palatal surfaces 16, 26, 36, 46, drop-like thickenings of the enamel, which do not differ in color from the rest, were found area of ​​the tooth. What is this state of tooth enamel called?

Гіперплазія Hyperplasia

Флюороз Fluorosis

Аплазія Aplasia

Гіпоплазія Hypoplasia

Дисплазія Dysplasia

65 / 200
Дитина 9-ти років. Нижні бічні зуби справа перекривають верхні, всі решта зубів змикаються відповідно нормі. Форма і розмір нижнього зубного ряду відповідають нормі. Оберіть метод обстеження моделей щелеп: A 9-year-old child. The lower side teeth on the right overlap the upper ones, all other teeth close according to the norm. The shape and size of the lower dentition correspond to the norm. Choose the method of examination of models jaw:

Метод Пона Pon Method

Метод Коркхауза Corkhouse Method

Метод Шварца Schwartz method

Метод Герлаха Herlach method

Метод Хаулея-Гербста Hawley-Herbst method

66 / 200
Хвора 37-ми років звернулася зі скаргами на печіння, металевий присмак у роті, які непокоять протягом року. Страждає на хронічний гастрит, хронічний холецистит, гіпертиреоз I ступеня. Об’єктивно: в 14 амальгамова пломба, що поставлена 3 роки тому, в 45 амальгамова пломба, поставлена 2 роки тому. Яка тактика лїкаря? A 37-year-old patient complained of a burning sensation, a metallic taste in her mouth, which has been bothering her for a year. She suffers from chronic gastritis, chronic cholecystitis, and hyperthyroidism of the first degree. Objectively: at 14, an amalgam filling was placed 3 years ago, at 45, an amalgam filling was placed 2 years ago. What are the doctor's tactics?

Замша пломби з амальгами в 14 i 45 на композит Suede filling with amalgam in 14 and 45 per composite

Обробка порожнини рота антисептиком Treatment of oral cavity with antiseptic

- -

Все залишити без змін Leave everything unchanged

Обробка порожнини рота анестетиком Treatment of oral cavity with anesthetic

67 / 200
Жінка 35-ти років на другий день після видалення зуба звернулася до хiрургастоматолога зі скаргами на 6іль у навколовушно-жувальній ділянці справа, відчуття, що зуби не змикаються на цьому боці. Об’єктивно: підборіддя зміщене вліво, рот напіввідкритий, прикус порушений, обмеження бічних рухів нижньої щелепи. Спереду від козелка правого вуха - западання м’яких тканин. Який діагноз можна припустити? On the second day after tooth extraction, a 35-year-old woman turned to a dental surgeon with complaints of swelling in the peri-auricular-chewing area on the right, a feeling that the teeth do not close on it sides. Objectively: the chin is shifted to the left, the mouth is half-open, the bite is disturbed, the lateral movements of the lower jaw are restricted. In front of the right ear, there is a soft tissue depression. What diagnosis can be assumed?

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Двобічний вивих нижньої щелепи Bilateral dislocation of the lower jaw

Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглобу Acute arthritis of the right temporomandibular joint

Перелом тіла нижньої щелепи справа Fracture of the body of the lower jaw on the right

Правобічний задній вивих нижньої щелепи Right-sided posterior dislocation of the lower jaw

68 / 200
Хворий 19-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 380C, головний біль, слабкість, біль в яснах. Захворів 2 дні тому. Об’єктивно: червона облямівка губ суха, яскраво-червоного кольору. Слизова оболонка рота гіперемована, набрякла, язик вкритий білим нальотом, по краю ясен ділянки некрозу сірувато-білого кольору від 48 до 33 зубів. Над 48 зубом каптур слизової, вкритий некротичною плівкою. Встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгі-востоматит. Які засоби місцевої терапії сприяють очищенню виразок? A 19-year-old patient complains of an increase in body temperature up to 380C, headache, weakness, pain in the gums. He fell ill 2 days ago. Objectively: red border the lips are dry, bright red in color. The mucous membrane of the mouth is hyperemic, swollen, the tongue is covered with a white coating, along the edge of the gums there are areas of grayish-white necrosis from teeth 48 to 33. Above tooth 48, the mucous membrane is covered with a necrotic film. The diagnosis is: ulcerative necrotic gingi-vostomatitis. What means of local therapy contribute to the cleansing of ulcers?

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

Кератопластики Keratoplasty

Протизапальні Anti-inflammatory

Кератолітики Keratolytics

Антибіотики Antibiotics

69 / 200
Хворий 55-ти років звернувся зі скаргами на наявність утворення на шкірі підборіддя справа, що з’явилося близько місяця тому. Об’єктивно: виразка неправильної форми, слабкобо-лісна, діаметром 1,5 см, кровоточить при дотику, краї вивернуті та поїдені, дно порите і глибоке. Підщелепні лімфатичні вузли справа збільшені до 2 см у діаметрі. Реакція Васермана негативна. Який остаточний діагноз? A 55-year-old patient complained about the presence of a growth on the skin of the chin on the right, which appeared about a month ago. Objectively: an ulcer of an irregular shape, weak - thick, 1.5 cm in diameter, bleeding when touched, the edges are everted and eroded, the bottom is porous and deep. The submandibular lymph nodes on the right are enlarged to 2 cm in diameter. Wasserman's reaction is negative. What is the final diagnosis?

Ракова виразка Cancer ulcer

Карбункул підборіддя Carbuncle chin

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Актиномікотична виразка Actinomycotic ulcer

70 / 200
На прийом до лікаря-стоматолога звернувся хворий 60-ти років. Діагноз: загострення хронічного періодонти-ту 37 зуба. З анамнезу: гіпертонічна хвороба III ступеня важкості, ішемічна хвороба серця. Після проведення торусальної анестезії хворий раптово відчув себе погано: з’явилися головний біль, затерпання рук. Потім настали блювання і непритомність. АТ-180/100 мм рт.ст., Ps- 95/хв., інспіратор-на задишка. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient consulted a dentist. Diagnosis: exacerbation of chronic periodontitis of the 37th tooth. History: hypertensive disease of the III degree of severity, ischemic heart disease. After the torusal anesthesia, the patient suddenly felt bad: a headache appeared, hands were numb. Then came vomiting and fainting. BP-180/100 mmHg, Ps- 95/min, inspirator-for shortness of breath . What is the most likely diagnosis?

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Напад стенокардії напруги Attack of angina pectoris

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Епілептичний напад Epileptic attack

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

71 / 200
Пацієнту 36-ти років в стоматологічній клініці було проведено лікування 37 зуба з приводу хронічного глибокого карієсу, II клас за Блеком. В якості постійного пломбувально-го матеріалу лікар використав срібну амальгаму. З якого матеріалу найдоцільніше зробити прокладку в цьому випадку? A 36-year-old patient was treated in a dental clinic for 37 teeth due to chronic deep caries, class II according to Black. As a permanent filling material, the doctor used silver amalgam. What material is the most appropriate to make a gasket in this case?

Гібридний склоіономерний цемент Hybrid glass ionomer cement

Фосфат-цемент Phosphate cement

'Класичний'склоіономерний цемент 'Classic' glass ionomer cement

Цинкоксидєвгеноловий цемент Zincoxydeugenol cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

72 / 200
Пацієнту 30-ти років проводять реставрацію 11 зуба з приводу хронічного середнього карієсу (IV клас за Блеком) фотокомпозитним матеріалом 'VENUS'. В якості адгезивної системи використовують адгезив 7-го по- коління I-Bond (Heraeus Kulzer). Вкажіть основні переваги використаного адгезиву: A 30-year-old patient is undergoing restoration of 11 teeth due to chronic medium caries (IV class according to Black) with photocomposite material 'VENUS'. Adhesive 7 is used as an adhesive system th generation of I-Bond (Heraeus Kulzer). Specify the main advantages of the used adhesive:

Використовується для будь-яких реставраційних робіт, однокомпонентна система Used for any restoration work, one-component system

Забезпечує високу адгезію з металами та керамікою, трьохкомпонентна система Provides high adhesion to metals and ceramics, three-component system

Використовується для будь-яких реставраційних робіт, трьохкомпонентна система Used for any restoration work, three-component system

Сполучається з композитами хімічного способу затвердіння, двокомпонентна система Combined with composites of the chemical hardening method, two-component system

Забезпечує високу адгезію з металами та керамікою, двокомпонентна система Provides high adhesion to metals and ceramics, two-component system

73 / 200
Хворий 38-ми років звернувся з метою санацїі. При зовнішньому огляді обличчя відмічається збільшення нижньої третини, скорочення гілок нижньої щелепи, підборіддя опущене. Верхня губа скорочена, нижня дещо вивернута та відвисає донизу. Складки підборіддя та носо-губні згладжені, у фронтальній ділянці між різцями щілина 3 мм. Визначте патологію прикусу у даного хворого? A 38-year-old patient applied for rehabilitation. An external examination of the face shows an increase in the lower third, shortening of the branches of the lower jaw, the chin is lowered. The upper lip is shortened, the lower slightly is turned out and hangs down. The chin and nasolabial folds are smoothed, there is a gap of 3 mm in the frontal area between the incisors. Define the bite pathology in this patient?

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep Bite

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

Прямий прикус Direct bite

Перехресний прикус Cross bite

74 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

ЕОД зубів EOD of teeth

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

Томографія голови Tomography of the head

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

75 / 200
Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі, припухлість обличчя. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин у ділянці правої щоки і незначно - скроневої ділянки; шкіра не змінена. 17 зуб зруйнований на 2/3, перкусія різко болісна. Визначаються набряк, гіперемія, флюктуа-ція в задньому відділі склепіння при-сінку; інфільтрат щільний, болісний. Відкривання рота помірно обмежене. Який остаточний діагноз? A 28-year-old patient complained of a toothache on the upper jaw, swelling of the face. Objectively: facial asymmetry due to swelling of soft tissues in in the area of ​​the right cheek and slightly - in the temporal area; the skin is not changed. 17th tooth is destroyed by 2/3, percussion is sharply painful. Swelling, hyperemia, fluctuation in the posterior part of the temporal vault are determined; the infiltrate is dense, painful. Mouth opening is moderately limited What is the final diagnosis?

Флегмона підскроневої ямки Phlegmon of the subtemporal fossa

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Флегмона скроневої ділянки Phlegmon of the temporal area

76 / 200
Пацієнт 38-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Об’єктивно: гіперемія та набряк ясен, кровотеча під час зондування. Ясенний край валикоподібно потовщений. Спостерігаються над- і під’ясенні зубні відкладення. Виявляється рухливість 43, 42, 4і, 31, 32, 33 зубів (II ступеня). Глибина пародонталь-них кишень до 5 мм. Хворому призначене місцеве протизапальне лікування тканин пародонта. Яка маніпуляція передує здійсненню цього етапу в даному випадку? A 38-year-old patient turned to the dentist with complaints of bleeding gums. Objectively: hyperemia and swelling of the gums, bleeding during probing. The gingival margin is ridge-like thickened. Supra- and subgingival dental deposits are observed. The mobility of 43, 42, 4i, 31, 32, 33 teeth (II degree) is detected. The depth of periodontal pockets is up to 5 mm. The patient is prescribed local anti-inflammatory treatment of periodontal tissues. What manipulation precedes the implementation of this stage in this case?

Тимчасове шинування 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів Temporary splinting of 43, 42, 41, 31, 32, 33 teeth

Видалення над- і під’ясеневих зубних відкладень Removal of supra- and subgingival dental deposits

Консервативна протизапальна терапія Conservative anti-inflammatory therapy

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Вибіркове шліфування 43,42,41,31, 32, 33 зубів Selective grinding of 43,42,41,31, 32, 33 teeth

77 / 200
Хворий 24-х років звернувся в стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект 11 зуба. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні в при-шийковій ділянці 11 зуба крейдоподі-бна пляма. Після обробки метиленовим синім пляма фарбується у синій колір. При зондуванні поверхня плями шорстка, безболісна. Який остаточний діагноз? A 24-year-old patient applied to the dental clinic with complaints of an aesthetic defect of the 11th tooth. Objectively: on the vestibular surface in the cervical area of ​​the 11th tooth, the chalk bna stain. After treatment with methylene blue, the stain turns blue. When probing, the surface of the stain is rough, painless. What is the final diagnosis?

Початковий карієс Initial caries

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Поверхневий карієс Surface caries

Ерозія емалi Enamel erosion

Місцева гiпоплазiя Local hypoplasia

78 / 200
Хворий 50-ти років направлений терапевтом на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: в ділянці ментального отвору нижньої щелепи пальпується щільне, безболісне новоутворення розміром 0,5 см, круглою форми, помірно рухоме. З’явилося новоутворення після носіння знімного протеза на нижній щелепі та знаходиться під слизовою оболонкою ближче до перехідної складки. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient is referred by a therapist for consultation to a dental surgeon. Objectively: a dense, painless neoplasm measuring 0.5 is palpated in the region of the mental foramen of the lower jaw cm, round in shape, moderately mobile. A neoplasm appeared after wearing a removable prosthesis on the lower jaw and is located under the mucous membrane closer to the transitional fold. What is the most likely diagnosis?

Посттравматична неврома Post-traumatic neuroma

Нейрофіброматоз Neurofibromatosis

Невринома Neurinoma

Мезенхіома Mesenchyoma

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

79 / 200
У дівчинки 6,5 років фісури перших молярів глибокі, без ознак каріозного процесу. Назвіть ефективний метод профілактики карієсу цієї групи зубів: In a 6.5-year-old girl, the fissures of the first molars are deep, without signs of the carious process. Name an effective method of caries prevention for this group of teeth:

Герметизація фісур Fissure sealing

Прийом препаратів кальцію Taking calcium supplements

Гігієнічне навчання по догляду за порожниною рота Hygienic oral care training

Своєчасне відвідування стоматолога Timely visit to the dentist

Інвазивне пломбування Invasive sealing

80 / 200
У хворого 49-ти років генералізо-ваний пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг. Виготовляють незнімні шини-протези. Який відбитковий матеріал необхідно застосувати в даному випадку? A 49-year-old patient has generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course. Non-removable prosthetic splints are made. What impression material should be used in this case?

Упін, стомальгін Upin, stomalgin

Сіеласт-69 Cielast-69

Стенс, ортокор Stens, orthocore

Гіпс, дентол Gypsum, dentol

Акрилоксид, протакрил Acryloxide, protacryl

81 / 200
Пацієнт 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на незначний самочинний біль у лівій біля-вушній ділянці, який при відкриванні рота переходить у гострі больові відчуття. Об’єктивно: припухлість м’яких тканин в білявушній ділянці, при відкриванні рота нижня щелепа зміщується вправо, хрускіт в ділянці лі- вого скроневонижньощелепного суглоба. Якому діагнозу відповідає ця клінічна картина? A 35-year-old patient turned to a dentist with complaints of minor self-inflicted pain in the left near-ear area, which turns into sharp pain when opening the mouth. Objectively: swelling of soft tissues in the area near the ear, when opening the mouth, the lower jaw shifts to the right, crunching in the area of ​​the left temporomandibular joint. What diagnosis does this clinical picture correspond to?

Хронічний інфекційний неспецифічний артрит Chronic infectious non-specific arthritis

Гострий артрит Acute arthritis

Абсцес білявушно-жувальної ділянки Abscess of the parotid-chewing area

Анкілоз Ankylosis

Лімфаденіт білявушної ділянки Lymphadenitis of the parotid region

82 / 200
Для діагностики початкового карієсу застосовують наступні додаткові методи: The following additional methods are used to diagnose initial caries:

Вітальне фарбування, ультрафіолетова люмінесценція, трансілюмінація Vital staining, ultraviolet luminescence, transillumination

Вітальне фарбування, термометрія Welcoming painting, thermometry

Зондування, термометрія, ЕОД Sounding, thermometry, EOD

Ультрафіолетова люмінесценція, трансілюмінація, електроодонтодіа-гностика Ultraviolet luminescence, transillumination, electroodontology

Вітальне фарбування, рентгенографія Vital staining, X-ray

83 / 200
Що можна визначити за допомогою розчину такого складу: 40% розчин формаліну 5 мл, гліцерин 20 мл, дистильована вода до 100 мл? Розчин вводять у зубо-ясенну кишеню на ту-рунді або шприцом. What can be determined using a solution with the following composition: 40% formalin solution 5 ml, glycerin 20 ml, distilled water up to 100 ml? The solution is injected into the tooth-gum pocket on the round or with a syringe.

Виявляють виразки всередині зубо-ясенної кишені Ulcers are detected inside the tooth-gum pocket

Виявляють якісний вміст пародон-тальної кишені High-quality contents of the periodontal pocket are revealed

Проводять пробу Шилера-Писарєва Shiler-Pysarev test is being conducted

Визначають гігієнічні індекси Define hygienic indices

Виявляють запалення ясен Inflammation of the gums is detected

84 / 200
При огляді дитини 10-ти років на вестибулярній поверхні 11, 12, 21, 22 зубів на тлі щільної емалі виявлені смужки перлинно-білого кольору, блискучі, безболісні під час зондування, які поступово переходять в незмі-нену емаль. При УФ-опроміненні плями флюоресціюють блакитним кольором. Оберіть метод лікування даного захворювання: During the examination of a 10-year-old child on the vestibular surface of teeth 11, 12, 21, 22 against the background of dense enamel, pearly white strips were found, shiny, painless under during probing, which gradually pass into unchanged enamel. When UV-irradiated, the spots fluoresce in blue color. Choose the method of treatment of this disease:

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Пломбування після ремінералізуючої терапії Filling after remineralizing therapy

Зішліфовування Sanding

Пломбування Sealing

Не потребує лікування Does not require treatment

85 / 200
Який вид анестезії необхідно застосувати при видаленні 24 зуба? What type of anesthesia should be used when removing the 24th tooth?

Інфраорбітальна та піднебінна Infraorbital and palatal

- -

Різцева та піднебінна Incisal and palatal

Мандибулярна Mandibular

Різцева та туберальна Incisor and tubercle

86 / 200
Рухові волокна від 3-ї гілки трійчастого нерва йдуть до: Motor fibers from the 3rd branch of the trigeminal nerve go to:

Жувальних м’язів, щелепно-під’язикового м’яза, м’яза, що натягує м’яке піднебіння Masticatory muscles, maxillohyoid muscle, muscle that stretches the soft palate

Верхніх зубів, ясен, верхньої щелепи, слизової оболонки та кісткових стінок верхньощелепної пазухи Upper teeth, gums, upper jaw, mucous membrane and bony walls of the maxillary sinus

Зовнішнього і внутрішнього крилоподібного м’яза External and internal pterygoid muscle

- -

Крилоподібного вузла Wing node

87 / 200
При огляді постраждалого внаслідок ДТП був встановлений попередній діагноз: перелом верхньої щелепи по типу Ле Фор II, забито-рвана рана підочної і щічної ділянок справа. У хворого повна вторинна адентія верхньої та нижньої щелеп і він користується повними знімними протезами. Постраждалий в свідомості, нудоти, блювання не було. Які дії лікаря швидкої допомоги під час транспортування даного хворого? During the examination of the victim as a result of the road accident, a preliminary diagnosis was established: a fracture of the upper jaw of the Le Fort II type, a lacerated wound of the suborbital and buccal areas on the right. The patient has a complete secondary adentia of the upper and lower jaws and he uses full removable prostheses. The victim was conscious, there was no nausea, vomiting. What actions did the emergency doctor take during the transportation of this patient?

Протези хворого зафіксувати в порожнині рота і накласти кругову бинтову тім’янопідборідкову пов’язку, на рану асептична пов’язка, знеболювання Fix the patient's prostheses in the oral cavity and apply a circular parietal chin bandage, an aseptic bandage on the wound, anesthesia

Накласти кругову бинтову тім’яно-підборідкову пов’язку без використання протезів хворого, на рану асептична пов’язка, знеболювання Apply a circular parietal chin bandage without using the patient's prostheses, an aseptic bandage on the wound, anesthesia

Знеболюючі, асептична пов’язка на рану Painkillers, aseptic wound dressing

Тільки асептична пов’язка на рану Only aseptic wound dressing

Нічого чинити не потрібно, достатньо акуратно транспортувати хворого You don't need to do anything, just carefully transport the patient

88 / 200
Хвора звернулася в клініку з метою виготовлення повних знімних протезів. На клінічному етапі перевірки конструкції протезів після введення воскових базисів з зубами в ротову порожнину лікар виявив такі зовнішні ознаки: западання верхньої губи, опущені кути рота, скорочення нижньої третини обличчя, при розмовній пробі зубів не видно. Яку помилку допу- щено? The patient turned to the clinic for the purpose of manufacturing complete removable dentures. At the clinical stage of checking the design of the dentures, after inserting wax bases with teeth into the oral cavity, the doctor found the following external signs: subsidence of the upper lip, the corners of the mouth are lowered, the lower third of the face is shortened, the teeth are not visible during the speaking test. What mistake was made?

Занижена висота центральної оклюзії Low central occlusion height

Невірно сформована вестибулярна зубна дуга Incorrectly formed vestibular dental arch

Поставлено короткі штучні зуби Short artificial teeth were placed

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Завищена висота центральної оклюзії High central occlusion height

89 / 200
При проведені ендодонтичних заходів у лотку серед запропонованих інструментів знаходиться спредер. Що це за інструмент? When performing endodontic procedures, a spreader is found in the tray among the proposed tools. What kind of tool is this?

Інструмент із гладенькою загостреною частиною, призначений для латеральної конденсації ґутаперчі в кореневому каналі An instrument with a smooth pointed part, intended for lateral condensation of gutta-percha in the root canal

Інструмент, що має невелику кількість витків тільки в ділянці кінчика A tool with a small number of turns only in the tip area

Інструмент, що поєднує властивості римеру та файлу A tool that combines the properties of a rhymer and a file

Інструмент із робочою частиною у формі центрованої конічної спіралі, що нагадує анатомічну форму каналу A tool with a working part in the form of a centered conical spiral, resembling the anatomical shape of the canal

Інструмент, призначений для видалення пульпи зуба A tool designed to remove tooth pulp

90 / 200
Дівчинці 4 роки. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Об’єктивно: обличчя симетричне. Тимчасовий прикус. Зубна формула: на верхній щелепі - 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, на нижній - 85, 84, 83, 82, 81,71,72,73,74,75. Дихає ротом. Консультація якого лікаря-спеціаліста найбільш доцільна у даному випадку? The girl is 4 years old. She has a history of frequent respiratory diseases. Objectively: the face is symmetrical. Temporary bite. Dental formula: on the upper jaw - 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64. ?

ЛОР-лікар ENT doctor

Невропатолог Neurologist

Гастроентеролог Gastroenterologist

Терапевт Therapist

Хірург Surgeon

91 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на тривало існуючий слабкий біль, неприємні відчуття на слизовій оболонці правої щічної ділянки. Тютю-нопаління з 15-ти років. Об’єктивно: порожнина рота не санована, наявна верукозно-ерозивна форма лейкоплакії щоки розміром 1,5х0,5 см. Яка тактика лікаря-стоматолога у цьому випадку? A 65-year-old patient complains of long-standing weak pain, unpleasant sensations on the mucous membrane of the right cheek area. He has smoked tobacco since he was 15 years old. Objectively : the oral cavity is not cleaned, there is a verrucous-erosive form of leukoplakia of the cheek measuring 1.5x0.5 cm. What are the tactics of the dentist in this case?

Направити хворого в онкодиспан-сер для подальшого лікування та диспансеризації Send the patient to the cancer dispensary for further treatment and examination

Консервативна терапія Conservative therapy

Хірургічнє видалення вогнища, диспансеризація Surgical removal of the focus, dispensary

Кріодеструкція Cryodestruction

Спостереження i лікування у випадку появи ознак малігнізації Observation and treatment in case of signs of malignancy

92 / 200
У дитини 2-х років є вроджена вада м’якого і твердого піднебіння, яка переходить через альвеолярний відросток верхньої щелепи. М’які тканини губи без деформацій. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-year-old child has a congenital defect of the soft and hard palate, which passes through the alveolar process of the upper jaw. The soft tissues of the lip are free of deformities. What the most likely diagnosis?

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete nonunion of the palate

93 / 200
Який із критеріїв оцінки ефективності диспансеризації являється негативним? Which of the criteria for evaluating the effectiveness of dispensary is negative?

Погіршення Deterioration

Ремісія Remission

Стабілізація процесу Process stabilization

Поліпшення Improvement

Стан без змін Status unchanged

94 / 200
Дитина 14-ти років звернулася зі скаргами на незвичний вигляд губ, їх болючість, сухість та лущення. Об’єктивно: слизова оболонка губів гіпе-ремована, злегка набрякла. Відмічається гіпертрофія дрібних слинних залоз, розширення вивідних протоків, 'симптом роси'. Червона облямівка губів вкрита лусочками. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complained about the unusual appearance of the lips, their soreness, dryness and peeling. Objectively: the mucous membrane of the lips is hyper-removed, slightly swollen . Hypertrophy of small salivary glands, expansion of excretory ducts, 'symptom of dew' is noted. The red border of the lips is covered with scales. What is the most likely diagnosis?

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Макрохейліт Мішера Mischer macrocheilite

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

95 / 200
Хворому 35-ти років на основі даних анамнезу і об’єктивного обстеження було встановлено діагноз: лімфадематозний макрохейліт. Збільшення губ відзначає впродовж 3- х років, рецидиви призвели до гігантизму губ. Який метод лікування найбільш раціональний? A 35-year-old patient was diagnosed with lymphadematous macrocheilitis on the basis of anamnesis and objective examination. Lip enlargement has been noted for 3 years, relapses have led to gigantism of the lips. What method of treatment is the most rational?

Хірургічний Surgical

Змішаний Mixed

Фізіотерапевтичний Physiotherapy

Ортопедичний Orthopedic

Терапевтичний Therapeutic

96 / 200
У хворої 55-ти років на прийомі у лікаря-стоматолога з’явився стискаючий біль у верхній третині груднини, який нападоподібно наростав. Прийом нітрогліцерину (3 пігулки) біль не зняв. Через півгодини біль став нестерпним. При аускультації серця тони приглушені, Ps- 110/хв., АТ- 100/65 мм рт.ст. Який попередній діагноз? A 55-year-old patient, at an appointment with a dentist, developed a squeezing pain in the upper third of the sternum, which increased like an attack. Taking nitroglycerin (3 pills) pain did not remove it. After half an hour, the pain became unbearable. During auscultation of the heart, tones are muffled, Ps - 110/min., BP - 100/65 mm Hg. What is the previous diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Стенокардія Angina

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

97 / 200
Хворий 59-ти років з гострим інфарктом міокарда поскаржився на загальну слабкість, запаморочення і знепритомнів. Через 40 секунд з’явились судоми, мимовільне сечовипускання. Тони серця відсутні, апное. Пульс та артеріальний тиск не визначаються. ЕКГ: хвилі різної висоти і ширини, неоднакової форми, із закругленими верхніми і нижніми кінцями, деякі хвилі переходять одна в одну. Які невідкладні заходи найбільш доцільно виконати? A 59-year-old patient with an acute myocardial infarction complained of general weakness, dizziness and fainted. After 40 seconds, convulsions appeared, involuntary urination. There are no heart sounds, apnea. Pulse and blood pressure are not determined. EKG: waves of different heights and widths, uneven shape, with rounded upper and lower ends, some waves merge into each other. What emergency measures are most appropriate to perform?

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Ввести адреналін внутрішньосерце-во, розчин ізадрину внутрішньовенно Inject epinephrine intracardiacally, isadrin solution intravenously

Ввести розчин преднізолону 90 мг внутрішньовенно Inject prednisolone solution 90 mg intravenously

Ввести 0,1% розчин атропіну внутрішньовенно Enter 0.1% atropine solution intravenously

Ввести 0,25% розчин строфантину 1,0 мл внутрішньовенно Enter 0.25% strophanthin solution 1.0 ml intravenously

98 / 200
При проведені анестезії у пацієнта через 2 секунди настала непритомність, судоми, зіниці розширені, реакція зіниць на світло відсутня, артеріальний тиск знижений, дихання утруднене, тони серця пропадають. Який найбільш імовірний діагноз? After anesthesia, the patient fainted after 2 seconds, convulsions, dilated pupils, no reaction of the pupils to light, decreased blood pressure, difficulty breathing, heart sounds disappear. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інсульт Stroke

Колапс Collapse

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Зомління Grinding

99 / 200
У чоловіка 25-ти років на прийомі у стоматолога через кілька хвилин після промивання рота розчином фу-рациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в даному випадку? At a 25-year-old man's appointment at the dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case ?

Анафілактичний Anaphylactic

Цитолітичний Cytolytic

Імунокомплексний Immunocomplex

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Стимулюючий Stimulating

100 / 200
Яку речовину з перерахованих слід використовувати для пригнічення страху і внутрішнього напруження у хворого перед відвідуванням стоматолога? Which substance from the list should be used to suppress fear and internal tension in the patient before visiting the dentist?

Діазепам Diazepam

Натрію бромід Sodium bromide

Екстракт валеріани Valerian extract

Дроперидол Droperidol

Аміназин Aminazine

101 / 200
Під час лікування пульпіту методом вітальної ампутації лікарем-стоматологом було перфоровано дно порожнини зуба. Яка тактика лікаря? During the treatment of pulpitis by the method of salutary amputation, the bottom of the tooth cavity was perforated by the dentist. What are the doctor's tactics?

Місце перфорації обробити 30% розчином нітрату срібла, закрити склоіономерним цементом і продовжити лікування пульпіту Treat the perforation site with a 30% solution of silver nitrate, close with glass ionomer cement and continue the treatment of pulpitis

Проведення лікування цього зуба методом вітальної пульпектомії Treatment of this tooth by the method of congratulatory pulpectomy

Проведення діатермокоагуляції Performing diathermocoagulation

Застосування кровоспинюючих розчинів Use of hemostatic solutions

- -

102 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий 27-ми років зі скаргами на наявність утворення в ділянці правої щоки. Об’єктивно: на правій щоці -невелике, чітко обмежене утворення щільно-еластичної консистенції, болісне під час пальпації, шкіра над ним гіперемована, у центрі визначається симптом флюктуації. В товщі щоки пальпується тяж від утворення до верхівки кореня зруйнованого 15 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient came to the dentist with complaints about the presence of a mass in the area of ​​the right cheek. Objectively: a small, well-defined mass on the right cheek dense-elastic consistency, painful during palpation, the skin over it is hyperemic, the symptom of fluctuation is determined in the center. In the thickness of the cheek, a mass is palpated from the formation to the apex of the root of the destroyed 15th tooth. What is the most likely diagnosis?

Нагноєна мігруюча гранульома Suppurative migrating granuloma

Нагноєна атерома Suppurative atheroma

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Фурункул Furnish

Меланома Melanoma

103 / 200
Хвора 60-ти років скаржиться на наявність утворення на язиці, яке з’явилось декілька місяців тому. Об’єктивно: порожнина рота не санова-на, велика кількості каріозних порожнин, коренів зубів. На слизовій оболонці бокової поверхні язика справа - безболісна ділянка розміром 0,5x0,3 см, з чіткими контурами та нерівною поверхнею, у вигляді бородавок. При гістологічному дослідженні осередку ураження визначається гіпер- та паракератоз, потовщення рогового шару епітелію з переміжним зроговінням. Який остаточний діагноз? A 60-year-old patient complains about the presence of a tumor on the tongue that appeared several months ago. Objectively: the oral cavity is not dignified, a large number carious cavities, tooth roots. On the mucous membrane of the lateral surface of the tongue on the right, there is a painless area measuring 0.5x0.3 cm, with clear contours and an uneven surface, in the form of warts. Histological examination of the lesion reveals hyper- and parakeratosis, thickening of the horny layer of the epithelium with intermediate keratinization. What is the final diagnosis?

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кератоакантома Keratoacanthoma

104 / 200
При санації порожнини рота у чоловіка 30-ти років на спинці язика виявлені округлої форми різної величини ділянки червоного кольору. Навколо вогнищ ураження визначаються блискучі білуваті смужки. З анамнезу встановлено, що зміни на язиці не носять постійного характеру, з’являються періодично протягом декількох років, не турбують. Страждає на хронічний гастрит. При гістологічному дослідженні в епітелії визначається гіпер- і паракератоз. Який остаточний діагноз? During rehabilitation of the oral cavity of a 30-year-old man, round red areas of different sizes were found on the back of the tongue. Shiny whitish stripes were identified around the lesions. From the anamnesis, it was established , that the changes on the tongue are not permanent, appear periodically for several years, do not bother. He suffers from chronic gastritis. Hyper- and parakeratosis is determined in the epithelium during histological examination. What is the final diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Leukoplakia

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

105 / 200
У хворого 45-ти років діагностовано оперізувальний лишай порожнини рота. Який з фізіотерапевтичних заходів слід включити до комплексу лікування? A 45-year-old patient was diagnosed with shingles of the oral cavity. Which of the physiotherapeutic measures should be included in the complex of treatment?

Лазеротерапія Laser therapy

Дарсонвалізація Darsonvalization

Діадинамічні струми Diadynamic currents

Магнітотерапія Magnetic therapy

Електрофорез Electrophoresis

106 / 200
Чоловік 57-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль від механічних та хімічних подразників, особливо під час чищення зубів. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 23, 22, 21, 11, 12, 13 пришийкові дефекти, гладенькі, наче відполіровані, сходяться під кутом, близьким до прямого. Який остаточний діагноз? A 57-year-old man consulted a dentist with complaints of pain from mechanical and chemical irritants, especially when brushing his teeth. Objectively: on the vestibular surface 23, 22, 21, 11, 12, 13 cervical defects, smooth, as if polished, converge at an angle close to a straight one. What is the final diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Карієс зубів Dental caries

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

107 / 200
Пацієнтка 49-ти років звернулася зі скаргами на рухливість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: відсутні 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби, рухливість 36, 37, 45, 46 зубів -1 ступеня. На панорамній рентгенограмі: резорбція міжзубних перетинок зубів, що залишилися, до 1/3 довжини кореня. Яка конструкція протеза буде найбільш доцільна в даному клінічному випадку? A 49-year-old patient complained about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: missing 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 teeth, mobility of 36, 37, 45, 46 teeth - 1 degree. On the panoramic radiograph: resorption of the interdental membranes of the remaining teeth up to 1/3 of the root length. What design of the prosthesis would be most appropriate in this clinical case?

Шинуючий бюгельний протез Splinting brace prosthesis

Бюгельний протез на атачменах Bügel prosthesis on attachmen

Частковий знімний пластинковий протез із кламерною фіксацією Partial removable plate prosthesis with staple fixation

Металокерамічні мостоподібні протези в бічних відділах нижньої щелепи Metal-ceramic bridge prostheses in the lateral parts of the lower jaw

Частковий знімний пластинковий протез із зубоясенними пілотами Partial removable plate prosthesis with gingival pilots

108 / 200
Під час диспансерного огляду хворий 42-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів. Оберіть засоби гігієни: During the dispensary examination, a 42-year-old patient complains of increased tooth sensitivity. Choose hygiene products:

Зубна паста з амінофторидом, м’яка щітка, флоси Aminofluoride toothpaste, soft brush, floss

Зубна паста з хлоргексидином, м’яка щітка, флоси Toothpaste with chlorhexidine, soft brush, floss

Зубна паста з метронідазолом, м’яка щітка, флоси Toothpaste with metronidazole, soft brush, floss

- -

Зубна паста з екстрактом шавлії, м’яка щітка, флоси Toothpaste with sage extract, soft brush, floss

109 / 200
Хвора внаслідок травми отримала тріщину кореня 21 зуба, пройшла курс лікування гідроокисом кальцію. Оберіть пломбувальний матеріал для заповнення кореневого каналу: The patient suffered a fractured root of 21 teeth as a result of an injury, underwent a course of treatment with calcium hydroxide. Choose a filling material for filling the root canal:

Прорут Proroot

Форедент Foredent

Ендометазон Endomethason

Фосфат-цемент Phosphate cement

АН+ AN+

110 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на виразку слизової оболонки нижньої губи. Об’єктивно: наявна ерозія 0,5-0,6 см, округлої форми з рівними чіткими краями, біля основи хрящоподібний інфільтрат. Поверхня ерозії рівна, червоного кольору. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, безболісні; періаденіт відсутній. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of an ulcer of the mucous membrane of the lower lip. Objectively: there is an erosion of 0.5-0.6 cm, rounded in shape with even clear at the edges, at the base, a cartilaginous infiltrate. The erosion surface is smooth, red in color. The regional lymph nodes are enlarged, painless; there is no periodadenitis. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Лімфаденіт Lymphadenitis

Трофічна виразка Tropical ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

111 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на гострі ріжучи, струмоподібні напади болю в ділянці верхньої щелепи, підочноямковій ділянці під час вживання їжі, доторканні до піднебіння, а також під час гоління та вмивання. Біль супроводжується ринореєю, гіперсалівацією, сльозотечею. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of sharp, cutting, throbbing pain in the area of ​​the upper jaw, infraorbital area during eating, touching the palate, and also during shaving and washing. Pain is accompanied by rhinorrhea, hypersalivation, lacrimation. What is the most likely diagnosis?

Невралгія 2 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 2nd branch of the trigeminal nerve

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Невралгія 3 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 3rd branch of the trigeminal nerve

Гангліоніт крило-піднебінного вузла Ganglionitis of the pterygoid node

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

112 / 200
У хворого 38-ми років відзначаються асиметрія обличчя, веретеноподібне стовщення тіла нижньої щелепи, шкіра над пухлиною береться в складку. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Зуби не ушкоджені, перехідна складка припіднята. На Яо-грамі багатокамерна порожнина з чіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient has facial asymmetry, spindle-like thickening of the body of the lower jaw, the skin above the tumor is folded. Regional lymph nodes are not enlarged. The teeth are intact, transient the fold is raised. On the Yao-gram, there is a multichambered cavity with clear edges. What is the most likely diagnosis?

Амелобластома (адамантинома) Ameloblastoma (adamantinoma)

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Внутрішньокісткова фіброма Intraosseous fibroma

Кіста щелепи Jaw cyst

113 / 200
При пломбуванні після тотального кислотного протравлювання твердих тканин 'живого' зуба на дентин накладають: When sealing after total acid etching of the hard tissues of a 'living' tooth, the dentine is applied:

Дентинний адгезив Dentin adhesive

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Безпосередньо композитний матеріал Direct composite material

Поліуретановий фтористий лак Polyurethane fluoride varnish

Фосфат-цементну ізолюючу прокладку Phosphate-cement insulating gasket

114 / 200
Післяопераційна чутливість зуба при використанні для пломб композитних фотополімерних матеріалів можлива: Postoperative tooth sensitivity when using composite photopolymer materials for fillings is possible:

При пересушуванні дентину When the dentine dries out

При попаданні в каріозну порожнину крові, слини та ін. When blood, saliva, etc. get into the carious cavity.

Через зняття з чергової порції пломбувального матеріалу поверхневого шару, інгібованого киснем повітря Due to the removal of the surface layer inhibited by air oxygen from another batch of sealing material

Через наявність вологого дентину Due to wet dentin

Ні одна з вище приведених причин None of the above reasons

115 / 200
У хворого 25-ти років інтенсивний біль у зубі, що триває три доби. Об’єктивно: каріозна порожнина з’єднується з порожниною зуба, зондування безболісне, зуб рухливий, перкусія різко болюча, колатеральний набряк в проекції верхівки кореня хворого зуба. Зуб раніше не турбував. Рентгенологічні зміни в періодон-ті відсутні. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient has an intense toothache lasting three days. Objectively: the carious cavity is connected to the tooth cavity, probing is painless, the tooth mobile, percussion sharply painful, collateral swelling in the projection of the apex of the root of the diseased tooth. The tooth did not bother him before. There are no radiological changes in the periodontium. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострений хронічний фіброзний пульпіт Aggravated chronic fibrous pulpitis

Загострений хронічний гангренозний пульпіт Aggravated chronic gangrenous pulpitis

Іострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострений хронічний гранулюючий періодонтит Aggravated chronic granulating periodontitis

116 / 200
Хворому 53-х років планують заміщення двобічних кінцевих дефектів обох щелеп частковими знімними протезами. Об’єктивно: 13, 12, 11, 23, 31,32,33,43,42,41 зуби стійкі, клінічні коронки високі, альвеолярні відростки помірно атрофовані, горби обох щелеп не виражені, купол піднебіння низький. Які конструкції доцільно застосовувати за умов даної клінічної ситуації? A 53-year-old patient is scheduled to replace bilateral terminal defects of both jaws with partial removable prostheses. Objectively: 13, 12, 11, 23, 31,32,33 ,43,42,41 the teeth are stable, the clinical crowns are high, the alveolar processes are moderately atrophied, the humps of both jaws are not pronounced, the dome of the palate is low. What structures should be used under the conditions of this clinical situation?

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw, braced prosthesis with a multi-link clasp for the lower jaw

Бюгельний протез на верхню щелепу і частковий пластинковий протез на нижню щелепу Bugel prosthesis for the upper jaw and partial plate prosthesis for the lower jaw

Бюгельні протези з багатоланко-вими кламерами на верхню і нижню щелепи Bugel prostheses with multi-link clasps for the upper and lower jaws

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу і консольні мостоподі-бні протези на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw and cantilever bridge-like prostheses for the lower jaw

Часткові пластинкові протези на верхню і нижню щелепи Partial lamellar prostheses for the upper and lower jaws

117 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12, 11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42, 41, 31, 32 зубів ділянки стирання емалі до дентино-емалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів відмічається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of grinding of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of teeth 12, 11, 21, 22 and the labial surface of 42, 41, 31, 32 teeth in the area of ​​erosion of the enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns has not changed. In the area of ​​molars and premolars, the chewing tubercles have been eroded by half. The height of the bite has not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

Змішана, генералізована, субком-пенсована Mixed, generalized, subcompensated

Іоризонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

118 / 200
У пацієнта 18-ти років, студента, скарги на стискання зубів у нічний час та, особливо, під час емоційних навантажень, біль у навколовушно-жувальній ділянці справа та зліва. Об’єктивно: стертість зубів I-II ступеня, на язику - відбитки зубів, больова чутливість під час пальпації жувальних м’язів. На ЕМГ- активність жувальних м’язів у фізіологічному спокої та при максимальному стисканні зубів. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 18 years old, a student, complains of clenching his teeth at night and, especially, during emotional stress, pain in the peri-auricular-chewing area on the right and on the left. Objectively: abrasion of the teeth of the I-II degree, on the tongue - impressions of the teeth, pain sensitivity during palpation of the chewing muscles. On the EMG - the activity of the chewing muscles at physiological rest and with maximum clenching of the teeth. What is the most likely diagnosis ?

Парафункція жувальних м’язів Parafunction of masticatory muscles

Міогенний остеоартроз Myogenic osteoarthritis

Нейром’язовий синдром Neuromuscular syndrome

- -

Міозит жувальних м’язів Myositis of masticatory muscles

119 / 200
У хворої 55-ти років рухливість 44, 45, 46, 34, 35, 36 зубів II-III ступенів. Яку конструкцію протезу потрібно застосувати в даному випадку? A 55-year-old patient has the mobility of 44, 45, 46, 34, 35, 36 teeth of the II-III degrees. What design of the prosthesis should be used in this case?

Бюгельний протез з багатоланко-вим кламером Bugel prosthesis with multi-link clasp

Бюгельний протез з атачменами Bugel prosthesis with attachmen

Бюгельний протез з балочним кріпленням Bugel prosthesis with beam attachment

Пластмасовий частковий знімний протез Plastic partial removable prosthesis

Мостоподібний протез з опорою на 47, 43,42,37, 33, 32 Bridge-like prosthesis with support on 47, 43,42,37, 33, 32

120 / 200
До клініки звернулася дитина 12-ти років, яка у руках тримає 21 зуб. Травма сталася півгодини тому. Які дії лікаря? A 12-year-old child came to the clinic, holding 21 teeth. The injury occurred half an hour ago. What actions did the doctor take?

Провести реплантацію 21 зуба, зашинувати реплантований зуб назу-бною пластмасовою капою Replant 21 teeth, splint the replanted tooth with a dental plastic cap

Направити на протезування до ортодонта Send prosthetics to an orthodontist

Провести антисептичну обробку комірки і призначити протизапальну терапію Conduct antiseptic treatment of the cell and prescribe anti-inflammatory therapy

Провести знеболювання і туалет рани, направити дитину на введення правцевого анатоксину Carry out analgesia and wash the wound, send the child to the injection of tetanus toxoid

Направити дитину на введення правцевого анатоксину Send the child to receive tetanus toxoid

121 / 200
У хворого на Ro-грамі 37 виявлено наявність тіні округлої форми, яка за щільністю наближається до щільності зуба, оточена смужкою просвітлення. Встановлений діагноз: тверда одонтома. Визначте тактику лікаря: The patient on Ro-gram 37 was found to have a shadow of a rounded shape, the density of which is close to the density of the tooth, surrounded by a strip of light. The diagnosis was established: hard odontoma. Determine the tactics doctor:

Видалення пухлини при появі функціональних або косметичних порушень Removal of a tumor when functional or cosmetic disorders appear

Екстрене видалення пухлини Emergency tumor removal

Видалення пухлини з резекцією прилеглої кістки Removal of tumor with resection of adjacent bone

Спостереження у динаміці Observations in dynamics

Видалення пухлини у плановому порядку Scheduled tumor removal

122 / 200
Після проведення туберальної анестезії для видалення 27 зуба хворий відчув загальну слабкість, нудоту, а через деякий час - різкий свербіж і висипання на шкірі. Для якого ускладнення характерні ці симптоми? After the tubercular anesthesia for the removal of the 27th tooth, the patient felt general weakness, nausea, and after some time - sharp itching and rash on the skin. What complications are these symptoms characteristic of ?

Кропив’янка Hives

Набряк Квінке Quincke edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

Колапс Collapse

123 / 200
Для лікування хронічного фіброзного пульпіту 16 зуба у пацієнта 20-ти років стоматолог вирішив використати інтралігаментарну анестезію. На блокування яких відділів нервового апарату розрахований цей вид анестезії? To treat chronic fibrous pulpitis of tooth 16 in a 20-year-old patient, the dentist decided to use intraligamentary anesthesia. Which parts of the nervous system is this type of anesthesia designed to block?

Блокує периферичні нервові рецептори Blocks peripheral nerve receptors

Стимулює функцію антиноціце-птивної системи організму Stimulates the function of the body's anti-nociceptive system

Блокує ЦНС Blocks the central nervous system

Блокує провідні нервові стовбури і сплетення Blocks leading nerve trunks and plexuses

- -

124 / 200
У хворого 27-ми років відмічається наявність рани з різано-рваними краями та кровотечею з глибини. Яка тактика лікаря? A 27-year-old patient is noted to have a wound with cut-torn edges and bleeding from deep. What are the doctor's tactics?

Промивання та ревізія рани, зашивання, стискаюча пов’язка Wound washing and revision, suturing, compression bandage

Зашивання рани, залишити гумовий випускник, накласти пов’язку Suture the wound, leave the rubber graduate, apply a bandage

Накладання стискаючої пов’язки Applying compression bandage

Перев’язування поверхневої сонної артерії, зашивання рани Ligation of the superficial carotid artery, suturing of the wound

Туге тампонування рани марлею та накладання стискаючої пов’язки Tight tamponade of the wound with gauze and application of a compression bandage

125 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. Зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. Об’єктивно: 11, 12 відсутні, прикус ортогнатичний. 13, 21, 22 інтактні, стійкі. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту? A 49-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw. The teeth were lost due to an injury 3 months ago. Objectively: 11, 12 are missing, the bite is orthognathic 13, 21, 22 are intact, stable. What design of the prosthesis is better to offer the patient?

Фарфорові коронки, зафіксовані на імплантатах Porcelain crowns fixed on implants

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на атачменах Bugel prosthesis with fixation on attachmen

126 / 200
На ортодонтичному прийомі при клінічному обстеженні, оцінюючи м’які тканини порожнини рота при зубощелепних аномаліях, визначте найбільш важливе: At the orthodontic appointment during the clinical examination, evaluating the soft tissues of the oral cavity in case of dento-jaw anomalies, determine the most important:

Стан вуздечок губ та язика Condition of frenulum of lips and tongue

Форма губ Lip shape

Складчастість язика Language complexity

Індекс РМА РМА Index

Рухомість м’якого піднебіння Mobility of soft palate

127 / 200
На рентгенограмі 36 зуба виявлена застаріла перфорація дна пульпо-вої камери з частковою деструкцією верхівки міжкореневої перегородки. Кореневі канали запломбовані до верхівки, періапікальних змін немає. Виберіть метод лікування: On the radiograph of tooth 36, an old perforation of the bottom of the pulp chamber with partial destruction of the top of the inter-root septum was revealed. The root canals are sealed to the top, there are no periapical changes. Select the treatment method:

Короно-радикулярна сепарація Corono-radicular separation

Консервативне лікування Conservative treatment

Видалення зуба Tooth removal

Іемісекція медіального кореня Iemisection of the medial root

Ампутація медіального кореня Amputation of the medial root

128 / 200
Дівчинка 15-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом декількох років. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у фронтальній ділянці щелеп набрякла, дещо гіперемована, з ціанотичним відтінком. При інструментальному дослідженні спостерігається кровоточивість ясенних сосочків. В ділянці 32, 31,41,42 зубів виявлені кишені глибиною до 2,5-3 мм і патологічна рухливість цих зубів І ступеня. Яке дослідження необхідне для встановлення остаточного діагнозу? A 15-year-old girl complains of bleeding gums while brushing her teeth for several years. Objectively: the mucous membrane of the gums in the frontal area of ​​the jaws is swollen, somewhat hyperemic, with a cyanotic shade. During the instrumental examination, bleeding of the gingival papillae is observed. In the area of ​​32, 31, 41, 42 teeth, pockets up to 2.5-3 mm deep and pathological mobility of these teeth of the 1st degree were found. What research is necessary to establish a final diagnosis?

Ортопантомографія Orthopantomography

Стоматоскопія Stomatoscopy

Телерентгенографія Telerentgenography

Електроодонтометрія Electroodontometry

Полярографія Polarography

129 / 200
Хворий 36-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на болісність нижньої губи. Хворіє протягом 2-х років. Об’єктивно: на нижній губі періодично виникає тріщина, що через тиждень загоюється, однак через деякий час з’являється знову. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи по центру визначається глибока тріщина, що частково переходить на слизову оболонку. Краї тріщини розведені, ущільнені. Який метод лікування показаний в цьому випадку? A 36-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the lower lip. He has been ill for 2 years. Objectively: a crack periodically appears on the lower lip, which heals after a week, but reappears after a while. Objectively: a deep crack is identified on the red border of the lower lip in the center, which partially extends to the mucous membrane. The edges of the crack are thinned, compacted. What treatment method is indicated in this case?

Хірургічне видалення тріщини Surgical crack removal

Променева терапія Radiotherapy

Фізіотерапія Physiotherapy

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Консервативна терапія Conservative therapy

130 / 200
Пацієнт 15-ти років звернувся по допомогу в стоматологічну поліклініку з приводу опіку нижньої губи розчином 30% нітрату срібла. Який засіб слід обрати для надання невідкладної допомоги? A 15-year-old patient sought help at a dental polyclinic due to a burn of the lower lip with a 30% silver nitrate solution. Which remedy should be chosen for emergency care?

3% р-н хлориду натрію 3% solution of sodium chloride

5% р-н лимонної кислоти 5% citric acid solution

5% р-н унітіолу 5% unitiol solution

0,1% р-н хлористоводневої кислоти 0.1% hydrochloric acid solution

0,1% р-н амоніаку 0.1% ammonia solution

131 / 200
При огляді дівчинки 12-ти років діагностовано гострий середній карієс 12,11, 21, 22 зубів. Дитині призначено курс ендогенної ремінералізуючої терапії. Який метод місцевого лікування є найбільш прийнятним в даній ситуації? During the examination of a 12-year-old girl, acute medium caries of 12, 11, 21, 22 teeth was diagnosed. The child was prescribed a course of endogenous remineralization therapy. What method of local treatment is the most acceptable in this situation?

Препарування каріозних порожнин з наступним пломбуванням Preparation of carious cavities followed by filling

Видалення уражених карієсом зубів під загальним знечуленням Removal of teeth affected by caries under general anesthesia

Імпрегнація каріозних порожнин розчином нітрату срібла Impregnation of carious cavities with silver nitrate solution

Аплікації твердих тканин зубів 40% розчином глюкози Applications of hard tissues of teeth with 40% glucose solution

Іонофорез твердих тканин зубів 5% розчином аскорбінової кислоти Iontophoresis of hard dental tissues with 5% ascorbic acid solution

132 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки 5-річної дитини зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду обличчя дитини, важкість жування їжі та утруднення мови. З анамнезу: одноразова травма. Об’єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, западання підборіддя та нижньої губи, виражена підборідна складка. Відкривання рота на 0,5 см. Під час пальпації суглобових головок скронево-нижньощелепного суглоба виявлено відсутність рухів. Вид у профіль: 'пташине'обличчя. Який діагноз найбільш імовірний? Parents of a 5-year-old child turned to a dentist with complaints about the appearance of the child's face, difficulty in chewing food, and speech difficulties. History: a single injury. About objectively: the lower third of the face is shortened, the chin and lower lip are sunken, the chin crease is pronounced. Opening the mouth by 0.5 cm. During palpation of the articular heads of the temporomandibular joint, the absence of movements is revealed. Profile view: 'bird's eye' face. What is the diagnosis most likely?

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Артрито-артроз СНЩС Arthritis-arthrosis of TMJ

133 / 200
Пацієнтка 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на періодично виникаючу короткочасну реакцію на дію хімічних подразників у ділянці 14,15 зубів. Об’єктивно: 14 і 15 зуби інтактні, дистально на жувальній поверхні 14 емаль має сіруватий відтінок, реакція на термічні подразники не виражена. Який із додаткових методів обстеження доцільно провести для підтвердження діагнозу 'гострий середній карієс'? An 18-year-old female patient turned to the dentist with complaints of a periodically occurring short-term reaction to the action of chemical irritants in the area of ​​14, 15 teeth. Objectively: 14 and 15 the teeth are intact, distally on the chewing surface 14 the enamel has a grayish tint, the reaction to thermal stimuli is not pronounced. Which of the additional examination methods should be performed to confirm the diagnosis of 'acute medium caries'?

Прицільна рентгенографія Sighted X-ray

Ортопантомографія Orthopantomography

Вітальне фарбування Welcome painting

Реографія Rheography

Гальванометрія Galvanometry

134 / 200
Хворий 64-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою повторного протезування дефекту носа, який виник внаслідок травми 10 років тому. Який спосіб фіксації ектопротезу носа є найбільш доцільним? A 64-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry for the purpose of re-prostheticization of a nasal defect that occurred as a result of an injury 10 years ago. What method of fixing the ectoprosthesis of the nose is the most appropriate ?

Окулярна оправа Eyeglass frame

Фіксація клеєм Glue fixation

- -

Фіксація пружиною Fixation by spring

Анатомічна ретенція Anatomic retention

135 / 200
Жінка 54-х років скаржиться на відчуття оскоми під час прийому їжі. Страждає на гіпертиреоз. При огляді на вестибулярній поверхні 11 та 21 виявлені дефекти твердих тканин, овальної форми, з гладким, блискучим та щільним дном. Термодіагно-стика чутлива, зондування болісне по емалево-дентинній межі, перкусія безболісна. Який матеріал необхідно використати для пломбування дефекту? A 54-year-old woman complains of a feeling of cramping while eating. She suffers from hyperthyroidism. On examination, oval-shaped hard tissue defects were found on vestibular surfaces 11 and 21 , with a smooth, shiny and dense bottom. Thermodiagnosis is sensitive, probing is painful along the enamel-dentine border, percussion is painless. What material should be used to seal the defect?

Композиційний матеріал Composite material

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

- -

Амальгама Amalgam

Акрилові пластмаси Acrylic plastics

136 / 200
Постраждалий 26-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з раною верхньої губи, яку він отримав 6 годин тому. Яку хірургічну обробку необхідно провести постраждалому? A 26-year-old victim turned to a dental surgeon with a wound on the upper lip that he received 6 hours ago. What surgical treatment should be performed on the victim?

Первинна рання хірургічна обробка Primary early surgical treatment

Пізня хірургічна обробка Late surgical treatment

Вторинна хірургічна обробка Secondary surgical treatment

Первинна відстрочена хірургічна обробка Primary deferred surgery

Повторна хірургічна обробка Re-surgery

137 / 200
Дитині 8-ми років під час огляду встановлено діагноз: гострий початковий карієс 21, 12 зубів. КПУ+кп = 3. Був проведений курс ремінералізуючої терапії. Як оцінити ефективність проведених заходів? An 8-year-old child was diagnosed during the examination: acute initial caries of 21, 12 teeth. KPU+kp = 3. A course of remineralizing therapy was carried out. How to evaluate the effectiveness of the measures taken?

Вітальне забарвлення метиленовим синім Methylene blue welcome color

Вітальне забарвлення розчином Люголю Vital staining with Lugol's solution

Рентгенографія X-ray

- -

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

138 / 200
В стаціонар надійшла дитина 7-ми років. З анамнезу: народилася з вродженою розщілиною твердого і м’якого піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота без видимих патологічних змін, зубна формула відповідає віку. У порожнині рота наявна щілинна вада, що розщеплює тверде і м’яке піднебіння. Мовна проба: мова нечітка з гугнявим відтінком. Складіть план лікування: A 7-year-old child was admitted to the hospital. From the anamnesis: she was born with a congenital cleft of the hard and soft palate. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity without visible pathological changes, the dental formula corresponds to the age. There is a cleft defect in the oral cavity that splits the hard and soft palate. Speech test: speech is unclear with a humming tone. Make a treatment plan:

Оперативне закриття щілинного дефекту Operative closure of the cleft defect

Розширення верхнього зубного ряду Expansion of the upper dentition

- -

Відновлення порушеної функції Restore broken function

Апаратурне роз’єднання ротової і носової порожнин Hardware disconnection of oral and nasal cavities

139 / 200
Дитина 6,5 років з’явилася на прийом з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: в 74, 75 зубах - каріозні порожнини, локалізовані в межах плащового розм’якшеного дентину, що не сполучаються з порожнинами зубів. Зондування, термопроба і перкусія безболісні. На Ro-грамі: біля верхівок коренів 74, 75 зубів і в ділянці біфуркації - вогнища просвітлення кісткової тканини без чітких меж. Компактна пластинка фолікула 34 зуба порушена біля дистального кореня 74 зуба. Визначте тактику лікаря в даному випадку: A 6.5-year-old child came to an appointment for oral cavity rehabilitation. Objectively: in 74, 75 teeth there are carious cavities localized within the mantle softened dentin that does not connect with the cavities of the teeth. Probing, thermal testing and percussion are painless. On the Ro-gram: near the tops of the roots of 74, 75 teeth and in the area of ​​the bifurcation - foci of bone tissue translucency without clear boundaries. The compact plate of the follicle of tooth 34 is broken near the distal root of tooth 74. Determine the doctor's tactics in this case:

Консервативне лікування 75 зуба і видалення 74 зуба Conservative treatment of tooth 75 and removal of tooth 74

Консервативне лікування 74 зуба i видалення 75 зуба Conservative treatment of tooth 74 and removal of tooth 75

Консервативне лікування 74, 75 зубів Conservative treatment of 74, 75 teeth

Видалення 74 зуба Removal of tooth 74

Видалення 75 зуба Removal of tooth 75

140 / 200
Чоловік 43-х років звернувся зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки згладжені, кровоточивість II ступеня, ПК- 6-7 мм, рухливість зубів II-III ступеня. Який попередній діагноз? A 43-year-old man complained of tooth mobility. Objectively: gingival papillae are smoothed, II degree bleeding, PC- 6-7 mm, tooth mobility II-III degrees. What is the previous diagnosis?

Іенералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III degree, chronic course

Іенералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Іенералізований пародонтоз III ступеня Generalized periodontitis of the III degree

Іенералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Іенералізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis III degree, acute course

141 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на оголення коренів зубів, біль від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, ретракція у ділянці різців та іклів 4-5 мм, клиноподібні дефекти у 14,15, 24, 34, 44 зубах. Який попередній діагноз? A 38-year-old man complained of exposed tooth roots, pain from temperature and chemical irritants. Objectively: anemic gums, retraction in the area of ​​incisors and canines 4-5 mm, wedge-shaped defects in 14, 15, 24, 34, 44 teeth. What is the previous diagnosis?

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Іенералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Іенералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II degree, chronic course

142 / 200
Мешканець Одеси 15-ти років звернувся до РСП зі скаргами на появу білої смужки у пришийковій ділянці 46, 36 зубів. Об’єктивно: у 46, 3б зубах на щічній поверхні у пришийко-вій ділянці крейдоподібні плями довгастої форми, щільні під час зондування. Забарвлюються йодними розчинами і метиленовим синім. Решта зубів без пломб і видимих патологічних змін. Оберіть найбільш раціональну тактику лікування: A 15-year-old resident of Odesa appealed to the RSP with complaints about the appearance of a white strip in the cervical region of 46, 36 teeth. Objectively: in 46, 3b teeth on on the buccal surface in the cervical region chalk-like spots of an oblong shape, dense during probing. They are stained with iodine solutions and methylene blue. The rest of the teeth are without fillings and visible pathological changes. Choose the most rational treatment tactics:

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Пломбування композитним матеріалом високого наповнення Filling with composite material of high filling

Пломбування склоіономерним цементом Filling with glass ionomer cement

Пломбування рідкотекучим композитним матеріалом Filling with liquid composite material

Спостереження Observations

143 / 200
Під час планової щорічної санації у програміста 22-х років у приший-ковій ділянці 35 виявлено пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межами. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько двох років тому і з тих пір не змінювалася. Який діагноз необхідно зафіксувати у медичній книжці? During the planned annual remediation of a 22-year-old programmer, an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders was found in the cervical area 35. According to the patient , the spot appeared about two years ago and has not changed since then. What diagnosis must be recorded in the medical book?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalk-dotted form

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

144 / 200
Які зміни найчастіше з’являються на слизовій оболонці порожнині рота у хворих на СНЩ до появи основних клінічних симптомів? What changes most often appear on the mucous membrane of the oral cavity in patients with TMJ before the appearance of the main clinical symptoms?

Волосиста лейкоплакія Hairy leukoplakia

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

ВШ-пародонтит VS-periodontitis

Іерпетичні ураження Herpetic lesions

Неходжкінська лімфома Non-Hodgkin lymphoma

145 / 200
Хворий 46-ти років звернувся у стоматологічну амбулаторію зі скаргами на кровоточивість ясен і розхитаність зубів. З анамнезу: у теперішній час проходить лікування з приводу туберкульозу легень. Яка тактика лікаря? A 46-year-old patient came to the dental outpatient clinic with complaints of bleeding gums and loose teeth. From the anamnesis: he is currently being treated for pulmonary tuberculosis. What tactics doctor?

Стоматологічна санація у туберкульозному диспансері Dental sanitation in the tuberculosis dispensary

Лікування після одужання від туберкульозу Treatment after recovery from tuberculosis

Відмова від будь-якої допомоги, крім ургентної Refusal of any help except urgent

Лікування за місцем проживання Treatment at the place of residence

Видалення всіх зубів Remove all teeth

146 / 200
Дитина 13-ти років скаржиться на незначну рухливість передніх нижніх зубів. Об’єктивно: зуби мають нормальну величину і форму. На ортопантомограмі встановлено: коріння фронтальних зубів укорочене, тонке. Жувальні зуби мають один корінь. Порожнини зубів і канали різко звужені, паросткова зона у ділянці других молярів незначної величини. Який попередній діагноз? A 13-year-old child complains of slight mobility of the lower front teeth. Objectively: the teeth have a normal size and shape. The orthopantomogram showed: the roots of the front teeth are shortened, thin. Chewing teeth have one root. Tooth cavities and canals are sharply narrowed, the germinal zone in the area of ​​the second molars is small. What is the preliminary diagnosis?

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Дисплазія Стентона-Капдепона Stanton-Capdepon dysplasia

147 / 200
При профілактичному огляді дитини 12-ти років було встановлено КПУ+кп = 5. Визначить ураженість карієсом даної дитини за даними ВО-ОЗ (1980): During the preventive examination of a 12-year-old child, KPU+kp = 5 was established. It will determine the caries of this child according to the data of VO-OZ (1980):

Висока High

Помірна Moderate

Дуже висока Very high

Низька Low

Дуже низька Very low

148 / 200
Хвора 44-х років скаржиться на почервоніння та лущення шкіри обличчя і губ. При огляді на шкірі обличчя і на червоній облямівці губ еритематозні, чітко обмежені інфільтровані вогнища, вкриті дрібними лусочками. Після обстеження був поставлений діагноз: хронічний червоний вовчак. Які з мазей доцільно використовувати місцево при лікуванні даної хворої? A 44-year-old patient complains of redness and peeling of the skin of the face and lips. When examining the skin of the face and the red border of the lips, erythematous, well-defined infiltrated foci, covered small scales. After the examination, the diagnosis was made: chronic lupus erythematosus. Which of the ointments should be used locally in the treatment of this patient?

Флуцінар Flucinar

Левасин Levasyn

Мірамістин Miramistin

Клотримазол Clotrimazole

Офлокаїн Oflocain

149 / 200
Ортопед-стоматолог при обробці молярів на нижній щелепі справа поранив язикову артерію сепараційним диском. Був викликаний хірург-стоматолог для надання допомоги. Визначте тактику невідкладної допомоги: The orthopedist-dentist injured the lingual artery with a separation disk while processing the molars on the lower jaw. A dental surgeon was called to provide assistance. Determine the tactics of emergency care:

Перев’язка судини в рані шовком, термінова госпіталізація Landing a vessel in a wound with silk, urgent hospitalization

Діатермокоагуляція судини, госпіталізація Vessel diathermocoagulation, hospitalization

Ушивання рани, госпіталізація Wound suturing, hospitalization

Перев’язка судини на протязі Vessel ligation during

Перев’язка судини в рані кетгутом, термінова госпіталізація Ligation of a vessel in a wound with catgut, urgent hospitalization

150 / 200
У пацієнтки 57-ми років після видалення 16 зуба виникла коміркова кровотеча. Скаржиться на нудоту, за- паморочення, головний біль, відчуття жару, шум у вухах, оніміння пальців правої руки, серцебиття. В анамнезі: гіпертонічна хвороба. АТ- 240/120 мм рт.ст. Діагноз: гіпертонічний криз I типу. Який препарат полегшить стан хворої? A 57-year-old patient developed cellular bleeding after the extraction of her 16th tooth. She complains of nausea, dizziness, headache, feeling of heat, tinnitus, numbness fingers of the right hand, palpitations. History: hypertensive disease. Blood pressure - 240/120 mm Hg. Diagnosis: hypertensive crisis type I. Which drug will alleviate the patient's condition?

Еуфілін Euphilin

Пропранолол Propranolol

Преднізолон Prednisone

Адреналін Adrenaline

Платифілін Platyphilin

151 / 200
Хвора 68-ми років з деформуючим артрозом великих суглобів, звернулась до хірургастоматолога зі скаргами на біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба ( СНЩС), неможливість закрити рот. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок зміщення нижньої щелепи вправо, рот напіввідкритий, тече слина, в ділянці лівого козелка голівка суглоба не пальпується. Раніше справлялась з таким станом самостійно. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old patient with deforming arthrosis of large joints turned to a dental surgeon complaining of pain in the area of ​​the left temporomandibular joint (TMJ), inability to close her mouth. Objectively: the face is asymmetrical due to the shift of the lower jaw to the right, the mouth is half-open, saliva flows, the head of the joint is not palpable in the area of ​​the left coccyx. I used to deal with this condition on my own. What is the most likely diagnosis?

Звичний вивих лівого СНЩС Habitual dislocation of the left TMJ

Гострий вивих лівого СНЩС Acute dislocation of the left TMJ

Перелом шийки правого СНЩС Fracture of the neck of the right TMJ

Гострий вивих правого СНЩС Acute dislocation of the right TMJ

Звичний вивих правого СНЩС Habitual dislocation of the right TMJ

152 / 200
В комплексному лікуванні абсцедуючого парадонтита після проведеного хірургічного втручання хірург-стоматолог пацієнтці призначив вітамин С. Хвора з’явилась через тиждень зі скаргами на зуд в ділянці губ і петехіальні висипання в порожнині рота. Було з’ясовано, що хвора порушила режим прийому вітамина С. Які рекомендації повинен надати лікар у звязку із таким станом хворої? In the complex treatment of abscessing periodontitis, after the surgical intervention, the dental surgeon prescribed vitamin C to the patient. The patient appeared a week later with complaints of itching in the area of ​​the lips and petechial rashes in the oral cavity. It was found out that the patient violated the regimen of taking vitamin C. What recommendations should the doctor give in connection with this condition of the patient?

Відмінити прийом препарату Cancel medication

Содові полоскання порожнини рота Soda mouth rinses

Соле-содові полоскання порожнини рота Salt-soda mouth rinses

Полоскання порожнини рота відварами трав Grinding the oral cavity with decoctions of herbs

УФО порожнини рота UFO of the oral cavity

153 / 200
Поранений доставлений на МПП із вогнепальним двобічним пораненням та осколковим переломом нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини. Надана невідкладна допомога з приводу кровотечі із ран, накладе- на транспортна іммобілізація відламків. Поранений підготовлений до евакуації. На якому етапі медичної евакуації йому буде надана спеціалізована допомога? The wounded person was taken to the emergency department with a bilateral gunshot wound and a fragmentary fracture of the lower jaw with a bone defect. Emergency care was provided for bleeding from the wounds, transport immobilization of the fragments was applied The wounded person is prepared for evacuation. At what stage of the medical evacuation will he be provided with specialized assistance?

У СВХЩГШ In SVHSHSHGSH

В ОмедБ In OmedB

На ПГБ On PGB

В ОМО In OMO

На МПП At MPP

154 / 200
У пацієнтки на піднебінні знайдені утворення на широких основах, розміром від 2-3 мм до 1,5 см, більшість утворень у кольорі не змінені. Пацієнтка відмічає, що при травмуванні утворень виникають виразки та з’являється кровотеча. Деякі із утворень мають ознаки ороговіння і набули брудно-сірого кольору, з’явилися неприємні відчуття в їх ділянці. Про яке захворювання йдеться? The patient has broad-based formations on her palate, ranging in size from 2-3 mm to 1.5 cm, most of the formations have not changed in color. The patient notes that when formations are injured, ulcers appear and bleeding appears. Some of the formations have signs of keratinization and have acquired a dirty-gray color, unpleasant sensations have appeared in their area. What disease are we talking about?

Папіломатоз піднебіння з ознаками початку малігнізації Papillomatosis of the palate with signs of the beginning of malignancy

Бородавчаста лейкоплакія Warty leukoplakia

Змішана пухлина дрібних слинних залоз піднебіння Mixed tumor of small salivary glands of the palate

Ерозивна лейкоплакія Erosive leukoplakia

М’яка фіброма Soft fibroma

155 / 200
До стоматологічного відділення лікарні доставлено хворого з опіком обличчя. Об’єктивно: шкіра обличчя і шиї справа гіперемована і набрякла. На щоці і шиї справа - велика кількість пухирів з рідиною 1,5 см у діаметрі, пальпація викликає різкий біль. Які місцеві першочергові заходи необхідно провести? A patient with facial burns was brought to the dental department of the hospital. Objectively: the skin of the face and neck on the right is hyperemic and swollen. On the cheek and neck on the right there are a large number of blisters with liquid 1.5 cm in diameter, palpation causes sharp pain. What local primary measures should be taken?

Створення спокою рани і усунення болю Creating peace of the wound and eliminating pain

Запобігання всмоктування продуктів розпаду Prevent absorption of decay products

Запобігання потрапляння інфекції Prevention of infection

Обробка опіку йодом Iodine burn treatment

Обробка опіку олійним розчином Treatment of burn with oil solution

156 / 200
У хлопчика 6-ти місяців, який народився недоношеним у соціально не-благополучній сім’ї, з’явилися вузлики на шкірі обличчя і слизовій оболонці губ, щік і піднебіння. Дитина відмовляється від їжі, млява. Об’єктивно: обличчя симетричне, на губах і у кутах рота вузлики сірувато-червого кольору. У порожнині рота на слизовій оболонці щік, губ, ясен, твердого і м’якого піднебіння неглибокі виразки розмірами 1-3 мм, з підритими краями, неправильної форми з гнійним виділенням. Слизова у ділянці елементів ураження вкрита жовтими плямами. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, м’які, рухливі і болісні. Консультація якого спеціаліста необхідна у першу чергу? A 6-month-old boy who was born prematurely in a socially disadvantaged family developed nodules on the skin of the face and the mucous membrane of the lips, cheeks and palate. The child refuses to eat, is lethargic. Objectively: the face is symmetrical, grayish-red nodules on the lips and in the corners of the mouth. In the oral cavity, on the mucous membrane of the cheeks, lips, gums, hard and soft palate, shallow ulcers measuring 1 -3 mm, with pitted edges, of an irregular shape with purulent discharge. The mucous membrane in the area of ​​the affected elements is covered with yellow spots. The submaxillary lymph nodes are enlarged, soft, mobile and painful. Which specialist should be consulted first?

Фтизіатр Physiologist

Ендокринолог Endocrinologist

Гастроентеролог Gastroenterologist

Ревматолог Rheumatologist

Гематолог Hematologist

157 / 200
У хворого 78-ми років під час отримання функціональних відбитків з беззубих верхньої та нижньої щелеп, виник гіпертонічний криз. Що із переліченого слід ввести внутрішньовенно для надання першої допомоги? A 78-year-old patient developed a hypertensive crisis while taking functional impressions from edentulous upper and lower jaws. Which of the following should be administered intravenously for first aid?'

Розчин дибазолу Dibazol solution

Розчин калію Potassium solution

Розчин магнію Magnesium solution

Фізіологічний розчин Saline

Розчин кальцію Calcium solution

158 / 200
Хворий 67-ми років звернувся з приводу протезування зубів. Під час огляду порожнини рота у нього виник напад бронхіальної астми. Що із переліченого слід ввести підшкірно за відсутності бронхолітика? A 67-year-old patient applied for dental prosthetics. During an examination of the oral cavity, he had an attack of bronchial asthma. Which of the following should be administered subcutaneously in the absence of a bronchodilator?

Адреналін Adrenaline

Кофеїн Caffeine

Дибазол Dibazol

Кордіамін Cordiamine

Глюкоза Glucose

159 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся зі скаргами на біль від гарячого та відчуття розпирання у зубі. Близько півроку тому непокоїв короткочасний нетривалий нічний біль, який ставав дедалі тривалішим. Об’єктивно: у 14 велика каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болісне, ЕОД- 80 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old man complained of hot pain and a feeling of throbbing in his tooth. About six months ago, he was troubled by short-term, short-lasting night pain, which became longer and longer. About Objectively: 14 has a large carious cavity that communicates with the cavity of the tooth, deep probing is painful, EOD - 80 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

160 / 200
Пацієнт 33-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясенний край гіперемований, набряклий, під час пальпації безболісний. На Ro-грамі: резорбція кортикальної пластинки. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gingival margin is hyperemic, swollen, painless during palpation. On Ro-gram : cortical plate resorption. What is the most likely diagnosis?

Початковий ступінь генералізова-ного пародонтиту Initial degree of generalized periodontitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Іенералізований пародонтит I ступеня Generalized periodontitis of the first degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз Periodontosis

161 / 200
Під час лікування 12 зуба була проведена інфільтраційна анестезія. У хворого почав наростати набряк у ділянці ін’єкції, а слизова оболонка і шкіра стали синюшного кольору. Яка тактика лікаря? During the treatment of the 12th tooth, infiltration anesthesia was performed. The patient began to develop swelling in the injection area, and the mucous membrane and skin became bluish in color. What are the tactics of the doctor ?

Туга тампонада, холод. У подальшому призначення фізіотерапії Tight tamponade, cold. Physiotherapy will be prescribed in the future

Розріз у ділянці ін’єкції Incision in the injection area

- -

Теплі ротові ванночки Warm mouth baths

Підшкірне введення антигістамін-них препаратів Subcutaneous administration of antihistamines

162 / 200
Хворий 28-ми років, атлетичної статури, знаходиться у стоматологічному кріслі та готується для проведення місцевого знеболення та видалення хворого зуба, раптом поскаржився на запаморочення, нудоту. Знепритомнів, зсунувшись з крісла вниз. Об’єктивно: різка блідість шкірних покровів та червоної облямівки губ, зіниці дещо розширені, дихання поверхневе, пульс лабільний, схильний до брадикардії, АТ-100/60 мм рт.ст. Діагноз: зомління. Які дії слід вчинити? A 28-year-old patient, with an athletic build, is in the dental chair and is being prepared for local anesthesia and the removal of a diseased tooth. He suddenly complained of dizziness, nausea. He fainted, after shifting down from the chair. Objectively: sharp paleness of the skin and the red border of the lips, the pupils are slightly dilated, shallow breathing, the pulse is labile, prone to bradycardia, BP-100/60 mm Hg. Diagnosis: fainting. What actions should be taken ?

Надати хворому горизонтального положення, забезпечити доступ свіжого повітря, дати вдихнути пари нашатирного спирту Give the patient a horizontal position, provide access to fresh air, let ammonia vapors be inhaled

Провести штучне дихання та масаж серця Perform artificial respiration and heart massage

Ввести внутрішньовенно серцеві препарати Enter intravenous heart drugs

Викликати бригаду невідкладної допомоги Call an emergency team

Ввести антигістамінні препарати Enter antihistamines

163 / 200
Хлопчик 10-ти років після аварії лишився 11, 21. Діагноз: вторинна адентія. Тактика лікаря? A 10-year-old boy left 11, 21 after an accident. Diagnosis: secondary adentia. Doctor's tactics?

Виготовити знімний протез з штучними 11, 21, замінюючи його через кожні півроку Make a removable prosthesis with artificial 11, 21, replacing it every six months

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Протезування знімною конструкцією після досягнення 18-ти років Prosthetics with a removable structure after reaching the age of 18

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Протезування мостоподібним протезом після 13-ти років Prosthetics with a bridge prosthesis after 13 years

164 / 200
Хвора 47-ми років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби мають рухомість I-II ступеня. Іммобілізацію рухомих зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина? A 47-year-old patient complained about the mobility of her front teeth. Objectively: the dentition is intact, 31, 32, 33, 43, 42, 41 teeth have mobility of the I-II degree. It is planned to immobilize the movable teeth with a Mamlok splint. What stabilization will this splint allow?

Фронтальна Frontal

Фронто-сагітальна Fronto-sagittal

Сагітальна Sagittal

Поперечна Transverse

Колова Kolova

165 / 200
Пацієнтці 42-х років видалявся 26 зуб, покритий металічною коронкою, при цьому коронка впала в ротову порожнину. Розпочався напад кашлю, розвинулось моторне збудження, шкірні покрови та слизові оболонки багряні, потім синюшні, дихання ускладнене, особливо вдих, свідомість не порушена. Встановлений діагноз: асфіксія за рахунок попадання стороннього тіла. Яка невідкладна медична допомога потрібна? A 42-year-old patient had tooth 26 covered with a metal crown removed, while the crown fell into the oral cavity. A coughing attack began, motor excitement developed, skin and mucous membranes the membranes are crimson, then bluish, breathing is difficult, especially inhalation, consciousness is not disturbed. The diagnosis is established: asphyxia due to the impact of a foreign body. What emergency medical assistance is required?

Очистити верхні дихальні шляхи від сторонніх тіл Clean the upper respiratory tract of foreign bodies

Ввести серцеві препарати Enter cardiac drugs

Провести трахеотомію Perform tracheotomy

Провести конікотомію Perform conicotomy

Транспортувати хвору до реанімаційного закладу Transport the patient to the intensive care unit

166 / 200
Хвора 57-ми років з’явилася для хірургічної санації порожнини рота -видалення коренів 46 та 47 зубів. Яка анестезія потрібна для проведення видалення цих зубів? A 57-year-old patient appeared for surgical rehabilitation of the oral cavity - removal of the roots of 46 and 47 teeth. What anesthesia is required for the removal of these teeth?

Мандибулярна анестезія за способом Вайсблата Mandibular anesthesia according to the method of Weisblat

Анестезія за способом Берше Anesthesia according to Bersche

Ментальна анестезія Mental anesthesia

Інфільтраційна в перехідну складку і ментальна Infiltration into the transitional fold and mental

Анестезія біля круглого отвору Anesthesia near the round hole

167 / 200
При дотриманні режиму полімеризації пластмаси протез повинен містити залишкового мономеру: When adhering to the plastic polymerization regimen, the prosthesis must contain residual monomer:

0,5% 0.5%

0,25% 0.25%

1,5% 1.5%

3,0% 3.0%

3,5% 3.5%

168 / 200
Під час проведення огляду лікарем-стоматологом дитина вела себе неспокійно, була перелякана. Через декілька хвилин відчула слабкість, запаморочення. Знепритомніла. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс сповільнений, дихання поверхневе. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination by the dentist, the child behaved restlessly, was frightened. After a few minutes, she felt weak, dizzy. She fainted. Objectively: pale skin, pulse slow, shallow breathing. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Діабетична кома Diabetic coma

Больовий шок Pain shock

Кропивниця Hives

169 / 200
У 3-х річного пацієнта внаслідок травми стався повний вколочений вивих 51 та 61 зубів. Визначте лікарську тактику: A 3-year-old patient had a complete impacted dislocation of 51 and 61 teeth as a result of an injury. Determine the medical tactics:

Спостереження за самостійним 'прорізуванням'зубів Observation of independent 'teething'

Репозиції, шинування, ендодонти-чне лікування Repositions, splinting, endodontic treatment

Видалення зубів Removal of teeth

Репозиції, шинування Repositions, splinting

Видалення з подальшою реплантацією Removal followed by replantation

170 / 200
Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на наявність заїд у кутах рота. Користується повними зубними протезами впродовж 10-ти років. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення? A 65-year-old patient complained about the presence of cavities in the corners of his mouth. He has been wearing full dentures for 10 years. What is the most likely cause of this complication?

Зниження міжкоміркової висоти Decreasing intercell height

Деформація базисів протезів Deformation of denture bases

Вік хворого Age of the patient

Авітаміноз Avitaminosis

Порушення гігієни ротової порожнини Violation of oral hygiene

171 / 200
На які три групи поділяються ферментні препарати? What three groups are enzyme preparations divided into?

Протеази, нуклеази, ліази Proteases, nucleases, lyases

Протеази, еластази, ліази Proteases, elastases, lyases

Детергенти, нуклеази, галогени Detergents, nucleases, halogens

Фітонциди, галогени, протеази Fitoncides, halogens, proteases

Ліпази, нуклеази, еластази Lipases, nucleases, elastases

172 / 200
Фактор який сприяє резистентності до карієсу: Factor contributing to caries resistance:

Підвищення загальної реактивності організму Increasing the general reactivity of the body

Фізіотерапевтичні заходи Physiotherapy measures

Препарати фтору Fluorine preparations

Раціональний гігієнічний режим Rational hygienic regime

Місцева флюоризація Local Fluorescence

173 / 200
Хворий 35-ти років, мешканець села, скаржиться на підвищення температури до 39,4oC біль у попереку, м’язах, світлобоязнь, сухість і печіння у порожнині рота. Об’єктивно: на язику, твердому і м’якому піднебінні, щоках - яскраво-червоні ерозії з поліци-клічними краями, які на губах вкриті кірками. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Пухир-ковий висип в міжпальцевих складках і кінцевих фалангах пальців рук і ніг, що супроводжується свербежем. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient, a resident of the village, complains of an increase in temperature to 39.4oC, pain in the lower back, muscles, photophobia, dryness and burning in the oral cavity . Objectively: on the tongue, hard and soft palate, cheeks - bright red erosions with polytic edges, which are covered with crusts on the lips. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Vesicular rash in the interdigital folds and terminal phalanges of the fingers and toes, accompanied by itching. What is the most likely diagnosis?

Ящур FMD

Вітряна віспа Chicken Pox

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

174 / 200
Пацієнт 40-ка років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі ліворуч, порушене пережовування їжі. Об’єктивно: 36, 35 зуби відсутні, 37 зуб має медіальний нахил, на медіоапроксимальній поверхні пломба. ЕОД- 5 мкА. Яку конструкцію протезу раціонально використати в цьому випадку? A 40-year-old patient complains of missing teeth on the left lower jaw, disturbed chewing of food. Objectively: 36, 35 teeth are missing, 37th tooth has a medial inclination , on the medioproximal surface of the seal. EOD- 5 μA. What design of the prosthesis should be rationally used in this case?

Мостоподібний протез з опорою на 34 зуб і вкладкою на 37 зуб Bridge-like prosthesis with support for tooth 34 and tab for tooth 37

Мостоподібний протез з опорою на 34 та на 37 зуби Bridge-like prosthesis with support for 34 and 37 teeth

Частково знімний протез Partially removable prosthesis

Консольний протез із опорою на 33, 34 зуби Cantilever prosthesis with support for 33, 34 teeth

Бюгельний протез Bügel prosthesis

175 / 200
Хвора 60-ти років скаржиться на біль при вживанні їжі. Об’єктивно: на слизовій оболонці правої щоки та по ясеневому краю верхньої щелепи справа - ерозії яскраво-червоного кольору, по периферії яких уривки пухирів, при потягуванні за них відшаровується епітелій на видимо незмі-нєній слизовій оболонці. Попередній діагноз - акантолітична пухирчатка. Який метод додаткового дослідження необхідно провести, щоб встановити остаточний діагноз? A 60-year-old patient complains of pain when eating. Objectively: on the mucous membrane of the right cheek and on the gum edge of the upper jaw on the right - erosion of bright red color, on the periphery of which there are fragments of blisters, when they are pulled, the epithelium on the apparently unchanged mucous membrane peels off. The preliminary diagnosis is acantholytic pemphigus. What method of additional research should be carried out to establish the final diagnosis?

Цитологічний Cytological

Мікроскопія Microscopy

Люмінесцентний Fluorescent

Серологічний Serological

Загальний аналіз крові General blood test

176 / 200
Пацієнту 25-ти років був встановлений діагноз: пришийковий гострий середній карієс 12 зуба. Було прийнято рішення відновити дефект за допомогою компомеру Dyrect AP. У пацієнта значне слиновиділення, підвищений блювотний рефлекс. Яку адге-зивну систему найбільш доцільно використати в даному випадку? A 25-year-old patient was diagnosed with cervical acute middle caries of 12 teeth. It was decided to restore the defect using a Dyrect AP compomer. The patient has significant salivation, increased vomiting reflex. Which adhesive system is the most appropriate to use in this case?

Дентино-емалеву адгезивну систему 6-го покоління Dentino-enamel adhesive system of the 6th generation

Дентино-емалеву адгезивну систему 3-го покоління Dentino-enamel adhesive system of the 3rd generation

Дентино-емалеву адгезивну систему 5-го покоління Dentino-enamel adhesive system of the 5th generation

Дентино-емалеву адгезивну систему 4-го покоління Dentino-enamel adhesive system of the 4th generation

Емалеву адгезивну систему Enamel adhesive system

177 / 200
Пацієнту 16-тии років проводиться пломбування каріозної порожнини, яка знаходиться на жувальній поверхні 36 зуба, склоіономерним цементом 'Fuji 9'. У пацієнта велике слиновиділення, лікар працює без ко-фердама. Яким чином можна прискорити процес твердіння матеріалу в даному випадку? A 16-year-old patient is undergoing filling of the carious cavity, which is located on the chewing surface of tooth 36, with glass ionomer cement 'Fuji 9'. The patient has a lot of salivation, the doctor works without ko-ferdama. How can the hardening process of the material be accelerated in this case?

Нагріти скляну пластинку за допомогою теплої води Heat the glass plate using warm water

Остудити скляну пластинку за допомогою холодної води Cool the glass plate with cold water

Додати більше порошку при змішуванні Add more powder when mixing

Додати більше рідини при змішуванні Add more liquid when mixing

Не можливо прискорити твердіння матеріалу It is not possible to accelerate the hardening of the material

178 / 200
У хворої на шкірі в середньому відділі підборіддя визначається обмежене пухлиноподібне утворення з чіткими контурами, не спаяне з підле- глими тканинами, розміром 0,5х1,0 см, безболісне під час пальпації, шкіра у кольорі над ним не змінена. Клінічний діагноз: атерома підборіддя. Яке зне-болення необхідно виконати для видалення новоутворення? In a patient, a limited tumor-like formation with clear contours, not fused to the underlying tissues, measuring 0.5x1.0 cm, painless, is detected on the skin in the middle part of the chin during palpation, the color of the skin above it has not changed. Clinical diagnosis: atheroma of the chin. What anesthesia should be performed to remove the tumor?

Термінальне ін’єкційне Terminal Injectable

Загальне внутрішньовенне Total IV

Нейролептаналгезія Neuroleptanalgesia

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Аплікаційне Application

179 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт 70-ти років зі скаргами на наявність ранки на нижній губі, яка тривало не загоюється. При об’єктивному обстеженні на незміненій червоній облямівці нижньої губи ліворуч ерозія червоного кольору діаметром 0,5 см. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Був поставлений діагноз: хейліт Манганотті. Який найбільш ефективний метод лікування? A 70-year-old patient approached the dentist with complaints about the presence of a wound on the lower lip, which did not heal for a long time. Upon objective examination, the unchanged red border a red erosion with a diameter of 0.5 cm on the lower lip on the left. Regional lymph nodes are not enlarged. A diagnosis was made: Manganotti cheilitis. What is the most effective method of treatment?

Кріодеструкція Cryodestruction

Хірургічне видалення Surgical removal

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Застосування мазі з кортикостероїдами Use of corticosteroid ointment

Застосування кератопластиків Application of keratoplasty

180 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт 60-ти років зі скаргами на наявність новоутворення на слизовій оболонці язика. Об’єктивно: на незміне-ній слизовій оболонці кінчика язика справа новоутворення напівкулястої форми, яке підвищується над рівнем слизової оболонки на 2 мм, блідо-рожевого кольору, під час пальпації м’яке, безболісне; лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient came to the dentist with complaints about the presence of a new growth on the mucous membrane of the tongue. Objectively: on the unchanged mucous membrane of the right tip of the tongue, a neoplasm of the hemispherical of a form that rises above the level of the mucous membrane by 2 mm, is pale pink in color, during palpation is soft, painless; lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Папілома Papilloma

Бородавка Wart

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчастий передрак Warty precancer

Шкірний ріг Skin horn

181 / 200
При огляді порожнини рота у дитини 7-ми років під час планової санації в школі встановлений діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 54 зуба. Який метод лікування слід обрати? When examining the oral cavity of a 7-year-old child during routine sanitation at school, a diagnosis was established: chronic fibrous pulpitis of tooth 54. What treatment method should be chosen?

Метод девітальної ампутації з муміфікацією кореневої пульпи Method of devital amputation with mummification of the root pulp

Метод девітальної екстирпації Devital extirpation method

Метод вітальної екстирпації Welcome extirpation method

Метод девітальної ампутації Method of devital amputation

Метод вітальної ампутації з послідовною муміфікацією кореневої пульпи Method of welcome amputation with sequential mummification of the root pulp

182 / 200
Дитину 4-х років привели до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Дитина скарг не висуває. При огляді порожнини рота виявлена каріозна порожнина на жувальній поверхні 64 зуба, заповнена розм’якшеним, пігментованим дентином, перкусія безболісна, зондування дна каріозної порожнини болісне в одній точці, пробне препарування по емалево-дентинній межі безболісне. Встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 64 зуба. Який метод лікування слід обрати? A 4-year-old child was brought to the dentist for the purpose of remediation of the oral cavity. The child has no complaints. During the examination of the oral cavity, a carious cavity was found on the chewing surface of tooth 64 , filled with softened, pigmented dentine, percussion is painless, probing the bottom of the carious cavity is painful at one point, trial preparation along the enamel-dentine border is painless. The diagnosis is established: chronic fibrous pulpitis of tooth 64. What treatment method should be chosen?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

183 / 200
У дитини 14-ти років під час профілактичного огляду визначено прямий різцевий контакт, співвідношення перших постійних молярів за I класом Енгля. Визначте вид прикусу: In a 14-year-old child, during a preventive examination, a direct incisor contact was determined, the ratio of the first permanent molars according to Engle's I class. Determine the type of bite:

Ортогенічний Orthogenic

Прогенічний Progenic

Ортогнатичний Orthognathic

Прогнатичний Prognathic

Біпрогнатичний Biprognathic

184 / 200
Пацієнт 44-х років звернувся у клініку з метою протезування. Після об’єктивного обстеження рекомендовано виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза з опорою на 13 та 16. Який із сплавів використовується для виготовлення каркаса? A 44-year-old patient came to the clinic for prosthetics. After an objective examination, it was recommended to manufacture a metal-ceramic bridge prosthesis with abutments on 13 and 16. Which alloy is used for making a frame?

КХС KHS

Хромонікелеві сплави Chromonickel alloys

Легкоплавкий сплав Low-melting alloy

Срібно-паладієвий сплав Silver-palladium alloy

Сплав золота 750 проби Gold alloy 750 proof

185 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернулась хвора 68-ми років із скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза нижньої щелепи. Об’єктивно: відмічається різка атрофія альвеолярного гребеня. Яке анатомічне утворення раціонально використати для фіксації протеза нижньої щелепи? A 68-year-old patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of poor fixation of a complete removable prosthesis of the lower jaw. Objectively: sharp atrophy of the alveolar ridge is noted. What anatomical can the formation be rationally used for fixation of the prosthesis of the lower jaw?

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

Вуздечка язика Tongue frenulum

Внутрішня коса лінія Inner slash

Перехідна складка присінку нижньої щелепи Transitional fold of the lower jaw

Кісткові виступи (екзостози) нижньої щелепи Bone protrusions (exostoses) of the lower jaw

186 / 200
Пацієнт 56-ти років звернувся до клініки із скаргами на повну відсутність зубів. З анамнезу - алергічна реакція на акрилову пластмасу. Яка з запропонованих конструкцій буде найдоцільнішою, враховуючи високі естетичні вимоги до конструкції? A 56-year-old patient came to the clinic with complaints about the complete absence of teeth. From the anamnesis - an allergic reaction to acrylic plastic. Which of the proposed structures would be the most appropriate, given the high aesthetic requirements for the design?

Знімний пластинковий протез з металевим базисом Removable plate prosthesis with a metal base

Протез з поліпропілену з керамічними зубами Polypropylene prosthesis with ceramic teeth

Знімний пластинковий протез з базисом із безколірної акрилової пластмаси Removable plate prosthesis with a base made of colorless acrylic plastic

Знімний пластинковий протез з металізованим базисом Removable plate prosthesis with metallized base

Імплантація з подальшим виготовленням металокерамічного протеза Implantation followed by the manufacture of a metal-ceramic prosthesis

187 / 200
Хлопець 24-х років скаржиться на біль та накушування слизової оболонки щоки на нижній щелепі. Об’єктивно: зуб 38 повністю прорізався та має положення поза зубною дугою. Який метод профілактики необхідно застосувати для попередження ускладнень? A 24-year-old man complains of pain and biting of the mucous membrane of the cheek on the lower jaw. Objectively: tooth 38 has completely erupted and is outside the dental arch. Which the method of prevention must be used to prevent complications?

Видалення зуба 38 Removal of tooth 38

Лікування у лікаря-ортодонта Treatment at an orthodontist

Ендодонтичне лікування зуба 38 Endodontic treatment of tooth 38

Фізіотерапевтичне лікування зуба 38 Physiotherapy treatment of tooth 38

Пришліфовка горбів зуба 38 Grinding of humps of tooth 38

188 / 200
Чоловік 43-х років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу профілактичного огляду. Інколи пацієнта турбує відчуття печії в язиці. При вживанні їжі ці відчуття зникають. При огляді регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, слизова оболонка порожнини рота блідорожевого кольору, набрякла. Язик має незначну кількість білого нальоту на корені. Яке додаткове дослідження необхідно провести для визначення тактики ве- дення пацієнта? A 43-year-old man consulted a dentist for a preventive examination. Sometimes the patient is bothered by a burning sensation in the tongue. When eating, these sensations disappear. During the examination, regional the lymph nodes are not enlarged, the mucous membrane of the oral cavity is pale reddish in color, swollen. The tongue has a small amount of white plaque on the root. What additional research is necessary to determine the patient's management tactics?

Мікроскопічне дослідження зіскріб-ку з слизової оболонки порожнини рота Microscopic examination of a scraping from the mucous membrane of the oral cavity

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Загальний аналіз крові General blood test

Імунологічне дослідження крові Immunological blood test

189 / 200
У хворого 47-ми років, який страждає на бронхіальну астму, під час проведення скелінгу для видалення зубних відкладень з’явились симптоми легкого нападу бронхіальної астми: почервоніння обличчя, ядуха. Який першочерговий засіб невідкладної допомоги потрібно використати лікарю-пародонтологу? A 47-year-old patient suffering from bronchial asthma developed symptoms of a mild attack of bronchial asthma during scaling to remove dental plaque: facial redness, yaduha. What is the primary emergency aid to be used by a periodontist?

Беротек-спрей Berotek spray

Дипрозин Diprosin

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Гідрокортизон Hydrocortisone

190 / 200
Хворий 42-х років звернувся зі скаргами на ниючий біль у 46 зубі, який виникає під час прийому їжі, інколи від гарячого, відчуття розпирання в зубі та неприємний запах з рота. Три місяці тому випала пломба, по допомогу не звертався. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба виявлена глибока каріозна порожнина, виповнена залишками пломбувального матеріалу, яка з’єднана з пульповою камерою. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complained of aching pain in the 46th tooth, which occurs when eating, sometimes hot, a feeling of distension in the tooth and an unpleasant smell from the mouth. Three months ago, a filling fell out, he did not seek help. Objectively: on the chewing surface of tooth 46, a deep carious cavity was found, filled with the remains of filling material, which is connected to the pulp chamber. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Пульпіт, ускладнений періодонти-том Pulpitis, complicated periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

191 / 200
На профілактичному огляді виявлено дітей із здоровою ротовою порожниною. До якої диспансерної групи їх необхідно віднести? У оригінальному тесті не вказано к-сть дітей During the preventive examination, children with a healthy oral cavity were found. To which dispensary group should they be assigned? The number of children was not specified in the original test

I диспансерна група I dispensary group

- -

Не відносять до жодної Does not apply to any

III диспансерна група III dispensary group

II диспансерна група II dispensary group

192 / 200
Площа ортопедичного кабінету, в якому розміщені дві стоматологічні установки, складає 25 м2. Яка потрібна резервна площа для розміщення кожної додаткової установки? The area of ​​the orthopedic office, in which two dental units are located, is 25 m2. What is the required reserve area for placing each additional unit?

7 м2 7 m2

9 м 2 9 m 2

7,5 м 2 7.5 m 2

8 м 2 8 m 2

8,5 м 2 8.5 m 2

193 / 200
У хворої 13-ти років під час ен-додонтичної обробки каналів 36 зуба здійснено перфорацію дна порожнини зуба. Який матеріал використати для закриття перфорації? In a 13-year-old patient, during the endodontic treatment of the canals of tooth 36, the bottom of the tooth cavity was perforated. What material should be used to close the perforation?

Мінеральний триоксидний агрегат Mineral trioxide aggregate

Гідроокис кальцію Calcium hydroxide

Фосфат-цемент Phosphate cement

Композит Composite

Амальгама Amalgam

194 / 200
Хворому 12-ти років проводиться лікування гострого серозного періо-донтиту 36 зуба. Який антисептик доцільніше обрати для обробки кореневих каналів у цьому випадку? A 12-year-old patient is being treated for acute serous periodontitis of the 36th tooth. Which antiseptic should be chosen for root canal treatment in this case?

Гіпохлорид натрію Sodium hypochlorite

Йодид калію Potassium iodide

Етоній Ethonia

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фурацилін Furacilin

195 / 200
Немовля віком 1 тиждень не може повноцінно смоктати груди. При огляді має місце вітрилоподібний тяж від внутрішньої поверхні альвеолярного паростка до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Яка тактика лікаря? A 1-week-old baby cannot fully suckle the breast. On examination, there is a sail-like stretch from the inner surface of the alveolar bud to the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What are the doctor's tactics?

Френотомія Frenotomy

Відкласти пластику до 1-го року Put plastic until the 1st year

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Відкласти пластику до 3-х років Put off plastic until 3 years

Френопластика трикутними клаптями Phrenoplasty with triangular flaps

196 / 200
Дитина 8-ми років має діастему до 2 мм між центральними різцями, від якої тягнеться вітрилоподібний тяж до слизової оболонки верхньої губи. Прикус ортогнатичний, глибокий. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old child has a diastema of up to 2 mm between the central incisors, from which a sail-shaped cord extends to the mucous membrane of the upper lip. The bite is orthognathic, deep. What is the most likely diagnosis?

Вроджене укорочення вуздечки верхньої губи Congenital shortening of the frenum of the upper lip

- -

Аномалія розвитку альвеолярного відростка Anomaly of alveolar process development

Приховане незрощення верхньої губи Hidden nonunion of the upper lip

Перенесена травма верхньої губи Injured upper lip

197 / 200
У хворого 48-ми років під час травматичного видалення 48 зуба прямим елеватором пошкоджений язик. Об’єктивно: на боковій поверхні язика рана довжиною 5 мм, зонд занурюється в товщу язика в напрямку до кореня на 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient's tongue was damaged during the traumatic extraction of 48 teeth with a direct elevator. Objectively: there is a 5 mm-long wound on the lateral surface of the tongue, the probe is immersed in thickness of the tongue in the direction of the root by 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Колота рана язика Language puncture wound

Різана рана язика Cut tongue wound

Забита рана язика Sore tongue closed

Рубана рана язика Cut tongue wound

Покусана рана язика Bite wound tongue

198 / 200
Пацієнта турбує кровоточивість із каріозної порожнини 46-го зуба після прийняття їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46-го зуба глибока каріозна порожнина, заповнена розростанням м’якої тканини, що легко кровоточить під час дотику. Зондування новоутворення болісне. Реакція на холодовий подразник практично безболісна. На Roграмі патологічних змін у періапікальних тканинах не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is concerned about bleeding from the carious cavity of the 46th tooth after eating. Objectively: on the chewing surface of the 46th tooth there is a deep carious cavity filled with growth of m' which tissue that bleeds easily when touched. Probing the neoplasm is painful. The reaction to a cold stimulus is practically painless. Pathological changes in the periapical tissues were not detected on the Rogram. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

199 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на біль і кровотечу ясен при доторканні, рухливість зубів. Хворіє протягом 8-ми років, в теперішній час відмічає загострення хронічного панкреатиту. Об’єктивно: гіперемія ясен на обох щелепах, ясна набряклі, ціанотичні. Виявлені численні відкладення над- та під’ясеневого зубного каменю. Ілиби-на пародонтальних кишень від 3-4 мм до 5-6 мм, кишені містять значну кількість гною, патологічна рухливість зубів I-II ступеня. Які додаткові дослідження слід провести для постановки діагнозу? A 38-year-old patient complains of pain and bleeding gums when touched, mobility of teeth. She has been ill for 8 years, currently she notes exacerbation of chronic pancreatitis. About Objectively: gingival hyperemia on both jaws, swollen, cyanotic gums. Numerous supra- and subgingival calculus deposits were detected. Periodontal pockets from 3-4 mm to 5-6 mm, pockets contain a significant amount of pus, pathological mobility teeth of the I-II degree. What additional studies should be conducted to make a diagnosis?

Рентгенологічне дослідження, проба Писарєва-Шилера, проба за Кулаженком, цитологічне дослідження X-ray examination, Pisarev-Shiller test, Kulazhenko test, cytological examination

Проба Писарєва-Шилера, проба за Кулаженком, цитологічне дослідження, формалінова проба Pisarev-Shiller test, Kulazhenko test, cytological examination, formalin test

Формалінова та бензидинова проби Formalin and benzidine samples

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

Біохімічний та загальний клінічний аналіз крові Biochemical and general clinical blood analysis

200 / 200
В стоматологічній клініці на хірургічному прийомі хвора 40-ка років під час видалення 38 зуба поскаржилась на головний біль. Об’єктивно: температура тіла знижена, риси обличчя загострені, шкіра і слизові оболонки ціанотичні, вкриті потом, часте дихання, пульс слабкий, АТ -60/40 мм рт.ст. Діагноз: судинний колапс. Який основний напрямок невідкладної терапії? In a dental clinic, a 40-year-old patient during a surgical appointment complained of a headache during the extraction of the 38th tooth. Objectively: the body temperature is lowered, facial features are sharpened, skin and mucous membranes are cyanotic, covered with sweat, frequent breathing, weak pulse, blood pressure -60/40 mm Hg. Diagnosis: vascular collapse. What is the main direction of emergency therapy?

Р-н мезатону 1% -1 мл п/ш P-n mesatone 1% -1 ml p/sh

Р-н дибазолу 1% - 2 мл в/м P-n dibazol 1% - 2 ml v/m

Р-н анальгіну 50% - 2 мл в/м P-n analgin 50% - 2 ml v/m

Р-н еуфіліну 24% - 1 мл в/м P-n euphilin 24% - 1 ml v/m

Р-н еуфіліну 2,4% -10 мл в/в P-n euphilin 2.4% -10 ml IV