Крок 3 - Стоматологія 2009 осінь (буклет)

1 / 197
Хворому 52 роки. У крові: ер.-3,4 • 1012/л, анізо- та пойкілоцитоз, з наявністю мегалоцитів та мегалобла-стів; КП-1,48; лейк.- 3,8 • 109/л. Якому найбiльш вірогідному діагнозу відповідає вказана картина крові? The patient is 52 years old. In the blood: er.-3.4 • 1012/l, aniso- and poikilocytosis, with the presence of megalocytes and megaloblasts; KP- 1.48; leukemia - 3.8 • 109/l. Which most likely diagnosis corresponds to the specified blood pattern?

Перніціозна анемія Pernicious anemia

Ілосалгія Ilosalgia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

2 / 197
Хвора 25-ти років прийшла до поліклініки з метою лікування зубів. Об’єктивно: в кутку рота розташована заїда з інфільтратом в основі, безболісна; зі слів хворої, з’явилася 3 тижні тому. Підщелепні лімфовузли збільшені, рухомі, безболісні під час пальпації. Які спеціальні методи дослідження необхідно провести перед санацією ротової порожнини? A 25-year-old female patient came to the polyclinic for dental treatment. Objectively: in the corner of the mouth there is a cavity with an infiltrate at the base, painless; according to the patient, appeared 3 weeks ago. The submandibular lymph nodes are enlarged, mobile, painless during palpation. What special methods of research must be performed before the sanitation of the oral cavity?

Серологічне дослідження крові Serological blood test

Визначення кількості лейкоцитів у крові Determining the number of leukocytes in the blood

Визначення наявності грибів Candida у порожнині рота Determining the presence of Candida fungi in the oral cavity

Визначення лейкоцитарної формули Determination of leukocyte formula

Біохімічне дослідження крові Biochemical blood test

3 / 197
Хворий 44-х років скаржиться на шорсткість слизової оболонки щоки, неприємні відчуття під час приймання їжі. Об’єктивно: на гіперемованій слизовій оболонці лівої щоки та в ретромолярній ділянці відмічається візерунчасте розташування білуватих нашарувань, що не знімаються. Який найбільш вірогідний діагноз? A 44-year-old patient complains of roughness of the mucous membrane of the cheek, unpleasant sensations during eating. Objectively: on the hyperemic mucous membrane of the left cheek and in the retromolar area a patterned arrangement of whitish layers that do not come off is noted. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

4 / 197
На консультацію до стоматолога звернулися батьки з дитиною 3-х тижнів. Зі слів матері, дитина постійно плаче, погано спить, не хоче смоктати груди. Об’єктивно: на слизовій оболонці губ, язика, щік містяться білі нашарування, дещо підвищені над рівнем гіперемованої слизової оболонки, які нагадують зсіле молоко та погано знімаються. Який найбільш вірогідний діагноз? Parents with a 3-week-old child consulted a dentist. According to the mother, the child cries constantly, sleeps poorly, does not want to suck the breast. Objectively: on the mucous membrane of the lips, tongue, cheeks, there are white layers, slightly elevated above the level of the hyperemic mucous membrane, which resemble curdled milk and are difficult to remove. What is the most likely diagnosis?

Пліснявка Mildew

Дифтерія Diphtheria

Кір Measles

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

5 / 197
Пацієнтка 29-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26, забивання її їжею. Об’єктивно: на апроксимально-жувальній поверхні 26 каріозна порожнина в межах плащового дентину; зондування, реакція на холод, перкусія - безболісні. Назвіть послідовні етапи препаровки каріозної порожнини: A 29-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in 26, clogging it with food. Objectively: on the proximal chewing surface of 26, a carious cavity within the mantle dentin ; probing, response to cold, percussion - painless. Name the successive stages of carious cavity preparation:

Розкривання, розширення, некро-томія, формування, фініровка Uncovering, Expanding, Necrotomy, Shaping, Finishing

Формування, розкривання, розширення, некротомія, фініровка Formation, unfolding, expansion, necrotomy, finishing

Розкривання, некротомія, розширення, формування, фініровка Opening, Necrotomy, Expanding, Shaping, Finishing

Розширення, розкривання, некро-томія, формування, фініровка Expansion, opening, necrotomy, formation, finishing

Розкривання, формування, некро-томія, розширення, фініровка Opening, shaping, necrotomy, expansion, finishing

6 / 197
Пацієнту 27-ми років проводиться лікування гострого обмеженого пульпіту 23. На одному із етапів інструментально-медикаментозної обробки каналу формується 'апікальний упор'. З якою метою проводиться цей етап? A 27-year-old patient is being treated for acute limited pulpitis 23. At one of the stages of the instrumental and medicinal treatment of the canal, an 'apical stop' is formed. What is the purpose of this stage ?

Запобігання виходу гутаперчі та ендогерметика за апікальний отвір Preventing gutta-percha and endohermetic from exiting the apical opening

Якісного очищення каналу від інфікованого дентину Qualitative canal cleaning from infected dentin

Якісної тримірної обтурації кореневого каналу Quality three-dimensional obturation of the root canal

Запобігання появі періапікальних ускладнень у віддалені терміни Preventing periapical complications in the long term

Уникання надмірного тиску на стінки каналів при пломбуванні Avoidance of excessive pressure on canal walls during sealing

7 / 197
Хворий 27-ми років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясенний край гіпе-ремований, набряклий, болісний при доторкуванні, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі - резорбція кортикальної пластинки, остеопороз міжзубних перетинок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 27-year-old patient complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gingival margin is hyper-removed, swollen, painful when touched, periodontal pockets are absent . On the X-ray - resorption of the cortical plate, osteoporosis of the interdental membranes. What is the most likely diagnosis?

Початковий ступінь генералізова-ного пародонтиту Initial degree of generalized periodontitis

Іенералізований пародонтит I ступеня Generalized periodontitis of the first degree

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз Periodontosis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

8 / 197
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження поставлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Оцінка результату якого показника найбільш інформативна для постановки остаточного діагнозу? A 45-year-old patient complained of bleeding gums, bad breath. After the examination, a preliminary diagnosis was made: chronic generalized periodontitis of the II degree of severity. The evaluation of the result of which indicator is the most informative for making a final diagnosis?

Рентгенографія X-ray

Ілибина пародонтальних кишень Many periodontal pockets

Рухомість зубів Mobility of teeth

Проба Кулаженко Proba Kulazhenko

Проба Кетчке Ketchke test

9 / 197
Вагітній 26-ти років (II триместр вагітності) встановлено діагноз: гіпертрофічний гінгівіт II ступеня важкості. Усунуто місцеві подразнюючі фактори, проведено місцеву протизапальну терапію. Визначите подальшу тактику по відношенню до цієї хворої: Навчання раціональній гігієні порожнини рота* Діатермокоагуляція Гінгівектомія Кріодеструкція гіпертрофованих сосочків Ілибока склерозуюча терапія 10. Дитині 6,5 років. Ыдекс інтенсивності карієсу КПВ+кп = 7 Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною -0,33. Фісури в постійних молярах інтактні, глибокі, відкриті. Який метод профілактики карієсу зубів слід обрати в даному випадку? A 26-year-old pregnant woman (II trimester of pregnancy) was diagnosed with hypertrophic gingivitis of the II degree of severity. Local irritating factors were eliminated, local anti-inflammatory therapy was carried out. Determine further tactics for in relation to this patient: Training in rational oral hygiene* Diathermocoagulation Gingivectomy Cryodestruction of hypertrophied papillae Or oral sclerosing therapy 10. The child is 6.5 years old. Caries intensity index KPV+kp = 7 Hygienic index according to Fedorov-Volodkina -0.33. Fissures in permanent molars intact, deep, open. What method of dental caries prevention should be chosen in this case?

Неінвазивний метод герметизації фісур Non-invasive method of sealing fissures

Електрофорез 2% розчином фториду натрію Electrophoresis with 2% sodium fluoride solution

Інвазивний метод герметизації фісур Invasive method of sealing fissures

Аплікації 2% розчином фториду натрію Applications with 2% sodium fluoride solution

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

10 / 197
Батьки 5-ти річного хлопчика звернулися на консультацію до ортодонта з метою запобігання можливої прогенії в дитини. У батька - проге-нічний прикус. Коли варто розпочинати профілактику спадкової патології? The parents of a 5-year-old boy consulted an orthodontist in order to prevent possible progeny in the child. The father has a progeny bite. When should you start prevention of hereditary pathology ?

Після прорізування молочних зубів After teething

Після народження дитини After the birth of the child

У період вагітності During pregnancy

До зачаття дитини Before the child was conceived

Після зміни зубів After changing teeth

11 / 197
Під час профілактичного огляду дитини 10-ти років виявлена наступна патологія: карієс у 16, 26, 31, 36, 46, гінгівіт у ділянці 43, 12, 11, 21, 22, 23, скупченість зубів верхньої щелепи. Визначте диспансерну групу за Виноградовою, якщо середній показник інтенсивності карієсу по регіону в даній віковій групі складає 4: During the preventive examination of a 10-year-old child, the following pathology was detected: caries in 16, 26, 31, 36, 46, gingivitis in area 43, 12, 11 , 21, 22, 23, crowding of the teeth of the upper jaw. Determine the dispensary group according to Vinohradova, if the average indicator of caries intensity by region in this age group is 4:

2 група Group 2

3 група Group 3

5 група Group 5

1 група 1 group

4 група Group 4

12 / 197
У дитини 7-ми років під час профілактичного огляду в перших постійних молярах виявлені закриті непі-гментовані фісури. Цілісність емалі збережена, при її зондуванні шорсткість не визначається. Яка тактика лікаря? During a preventive examination of a 7-year-old child, closed non-pigmented fissures were found in the first permanent molars. The integrity of the enamel is preserved, roughness is not determined during its probing. What doctor's tactics?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Ывазивна герметизація Invasive sealing

ART-методика ART-methodology

13 / 197
Хворий 38-ми років приймає променеву терапію з приводу пухлини кореня язика. В даний час скаржиться на сухість у роті, біль та неможливість вживання їжі. Об’єктивно: набряк, гіперемія слизової оболонки порожнини рота. На бокових поверхнях язика відбитки зубів, на слизовій оболонці щік та в ретромоляр-них ділянках значні ерозивні поверхні, вкриті некротичними нашаруваннями. Який патологічний стан розвинувся? Плівчастий радіомукозит* Кандидозний стоматит Виразково-некротичний стоматит Ангіна Венсана Агранулоцитоз 15. Хворий 22-х років скаржиться на тугорухомість у лівому СНЩС, яка найбільш помітна з ранку i до вечора зникає. Хворіє близько 4-х місяців. Періодично в ділянці суглоба з’являється біль та хрускіт. Рот відкривається обмежено. На рентгенограмі -поверхня суглобової голівки шипопо-дібно змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 38-year-old patient is receiving radiation therapy for a tumor at the root of the tongue. He is currently complaining of dry mouth, pain, and the inability to eat. Objectively: edema, hyperemia of the mucous membrane of the oral cavity. On the lateral surfaces of the tongue, tooth impressions, on the mucous membrane of the cheeks and in the retromolar areas, there are significant erosive surfaces covered with necrotic layers. What pathological condition has developed? Membranous radiomucositis* Candidal stomatitis Ulcerative-necrotic stomatitis Vincent's angina Agranulocytosis 15. A 22-year-old patient complains of stiffness in the left TMJ, which is most noticeable in the morning and disappears by evening. He has been ill for about 4 months. Pain and crunching periodically appear in the joint area. The mouth opens limitedly. On the radiograph, the surface articular head has been changed in a spike-like manner.What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

14 / 197
До лікаря звернувся хворий 42-х років зі скаргами на пухлиноподібне утворення на слизовій нижньої губи, що з’явилося приблизно місяць тому та повільно збільшується в розмірах. Об’єктивно: у товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою. Слизова над ущільненням прозора, навколо - не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient approached the doctor with complaints about a tumor-like formation on the mucous membrane of the lower lip, which appeared about a month ago and is slowly increasing in size. About' objectively: in the thickness of the lower lip, there is a seal, limited, elastic, painless, rounded in shape, fused with the mucous membrane. The mucous membrane above the seal is transparent, around it is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Кіста малої слинної залози Cyst of minor salivary gland

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Фіброма нижньої губи Fibroma of lower lip

Ліпома нижньої губи Lipoma of the lower lip

Абсцес малої слинної залози Abscess of minor salivary gland

15 / 197
Хворому 68-ми років з невралгією трійчастого нерва в процесі лікування необхідно виконати блокаду II гілки трійчастого нерва. До якої анатомічної ділянки слід підвести голку для виконання цього виду знеболен-ня? A 68-year-old patient with trigeminal neuralgia needs to perform a blockade of the II branch of the trigeminal nerve in the course of treatment. To which anatomical site should the needle be brought to perform this type of analgesia? no?

Круглий отвір Round hole

Остистий отвір Prickly Hole

Верхня очна щілина Upper eye slit

Нижня очна щілина Inferior orbital fissure

Овальний отвір Oval hole

16 / 197
Хворому 42-х років проводилася екстракція 37 під торусальною анестезією. Під час екстракції сталася фрактура і в комірці залишився ме- діальний корінь. Яким інструментом слід видалити корінь у цьому випадку? A 42-year-old patient underwent extraction 37 under torusal anesthesia. During the extraction, a fracture occurred and the medial root remained in the cell. What instrument should be used to remove the root in this case?

Лівий бічний елеватор Left side elevator

Прямі щипці Straight Pliers

Правий бічний елеватор Right Side Elevator

Жолобуватий елеватор Guttered Elevator

Дзьобоподібні щипці Beaked forceps

17 / 197
Жінка 44-х років скаржиться на відчуття свербіння в яснах. Об’єктивно: ясна щільні, бліді, шийки зубів оголені. На рентгенограмі: висота міжальвеолярних перегородок знижена на 1/3, цілісність компактної пластинки збережена. Який остаточний діагноз? Пародонтоз I ступеня* Пародонтоз початкового ступеня Пародонтит початкового ступеня Пародонтит I ступеня Атрофічний гінгівіт 20. Чоловік 43-х років скаржиться на часте випадіння пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 порожнина 4 класу за Блеком. Ріжучий край широкий; на рентгенограмі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний метод лікування даного хворого? A 44-year-old woman complains of itching in the gums. Objectively: the gums are dense, pale, the necks of the teeth are exposed. On the radiograph: the height of the interalveolar septa is reduced by 1/3, the integrity of the compact plate is preserved. What is the final diagnosis? Periodontitis of the first degree* Periodontitis of the initial degree Periodontitis of the initial degree Periodontitis of the first degree Atrophic gingivitis 20. A 43-year-old man complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. objectively: in 21, a cavity of class 4 according to Black. The incisal edge is wide; there are no pathological changes on the radiograph. What is the optimal method of treatment for this patient?

Керамічна вкладка Ceramic tab

Металопластмасова коронка Metal plastic crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Plastic crown

Металева вкладка Metal tab

18 / 197
Під час обстеження порожнини рота хворого 69-ти років на фоні повної відсутності зубів, виявлений 'рухливий альвеолярний гребінь'на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу? During the examination of the oral cavity of a 69-year-old patient against the background of a complete absence of teeth, a 'mobile alveolar ridge' was detected on the upper jaw; Schroeder grade 2 atrophy. Mucosal the shell is moderately mobile. Which impression should be preferred in terms of the degree of compression?

Диференційований Differentiated

Декомпресійний Decompression

З тиском With pressure

Компресійний Compression

Комбінований Combined

19 / 197
Вагітна жінка 25-ти років звернулася до стоматолога з метою видалення 26 з приводу хронічного гра-нульоматозного періодонтиту. Після збору анамнезу та з’ясування термінів вагітності прийняте рішення відкласти операцію видалення зуба. У які терміни вагітності тимчасово протипоказано проведення операції видалення зуба? A 25-year-old pregnant woman consulted a dentist for the purpose of removing 26 due to chronic granulomatous periodontitis. tooth extraction surgery. At what stages of pregnancy is a tooth extraction operation temporarily contraindicated?

1-2 та 8-9 місяців 1-2 and 8-9 months

3-4 та 8-9 місяців 3-4 and 8-9 months

5-6 та 8-9 місяців 5-6 and 8-9 months

3-4 та 6-7 місяців 3-4 and 6-7 months

1-2 та 5-6 місяців 1-2 and 5-6 months

20 / 197
Чоловік 39-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, гіперса-лівацію, головний біль. Хворіє протягом року. Об’єктивно: шкірні покрови бліді, слизова ясен набрякла, яскраво-червоного кольору, болісна при доторканні, кровоточить. По ясеневому краю визначається сіро-чорна облямівка, яка не знімається. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old man complains of pain, bleeding gums, hypersalivation, headache. He has been ill for a year. Objectively: the skin is pale, the mucous membrane of the gums swollen, bright red in color, painful to the touch, bleeding. A gray-black border is determined along the gingival margin, which cannot be removed. The regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Меркуріалізм Mercurialism

Сатурнізм Saturnism

Арибофлавіноз Ariboflavinosis

Пелагра Pellagra

- -

21 / 197
Під час імпрегнації кореневих каналів 46 в результаті неакуратних дій лікаря розчин нітрату срібла потрапив на слизову оболонку в ділянці вказаного зуба. Який розчин необхідно застосувати для зменшення всмоктування та попередження опіку? During the impregnation of root canals 46, as a result of careless actions of the doctor, silver nitrate solution got on the mucous membrane in the area of ​​the indicated tooth. What solution should be applied to reduce absorption and prevent burns ?

2-3% розчин хлориду натрію 2-3% sodium chloride solution

1% розчин нашатирного спирту 1% ammonia solution

0,5% розчин хлористоводневої кислоти 0.5% hydrochloric acid solution

50% розчин етилового спирту 50% ethyl alcohol solution

0,1% розчин лимонної кислоти 0.1% citric acid solution

22 / 197
Пацієнт 17-ти років звернувся зі скаргами на наявність естетичного дефекту у вигляді світлих плям на зубах. За місцем проживання вміст фтору в питній воді становить 1 мг/л. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12, 11 та 22, 23, буграх 16 та 26 плями з блискучою поверхнею, які з’явилися з моменту прорізування зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 17-year-old patient complained about the presence of an aesthetic defect in the form of light spots on his teeth. At his place of residence, the fluoride content in drinking water is 1 mg/l. Objectively: on the vestibular surface of 12, 11 and 22, 23, cusps 16 and 26, there are spots with a shiny surface that have appeared since the teeth erupted. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Множинний карієс Multiple caries

23 / 197
Хворому 50-ти років встановлений діагноз: клиноподібний дефект 14, 15, 16, 24, 25, 26. Лікар ухвалив рішення пломбувати клиноподібні дефекти компомером 'ДайректАР', до складу якого входить адгезивна система V покоління. Яка властивість матеріалу зіграла вирішальну роль у його виборі? A 50-year-old patient was diagnosed with a wedge-shaped defect 14, 15, 16, 24, 25, 26. The doctor decided to seal the wedge-shaped defects with the DirectAR compomer, which includes the V generation adhesive system. What property of the material played a decisive role in its selection?

Можливість роботи в умовах підвищеної вологості Possibility of working in conditions of high humidity

Виділення фтору з пломби Fluorine release from filling

Коефіцієнт теплового розширення, більш близький до тканин зуба Coefficient of thermal expansion closer to tooth tissue

Технологічна простота Technological simplicity

Наявність адгезивної системи V покоління Availability of V generation adhesive system

24 / 197
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на випадіння пломби з 25. З анамнезу відомо, що раніше зуб був лікований з приводу ускладненого карієсу. На рентгенограмі 25 кореневий канал запломбований до верхівки кореня, незначне розширення періодонтальної щілини, що відповідає хронічному фіброзному періодонти-ту. Яка лікарська тактика в цьому випадку? A 30-year-old patient complained about the loss of a filling from 25. It is known from the anamnesis that the tooth was previously treated for complicated caries. On the radiograph of 25, a root canal sealed to the top of the root, slight expansion of the periodontal gap, which corresponds to chronic fibrous periodontitis. What is the medical strategy in this case?

Пломбування каріозної порожнини Filling of carious cavity

Закриття зуба на герметизм Closing the tooth for sealing

Перепломбування кореневого каналу Root canal resealing

Фізіотерапія Physiotherapy

Проведення резекції верхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

25 / 197
Жінка 43-х років звернулася до клініки зі скаргами на відчуття розпирання в 23. Зі слів хворої, зуб раніше лікувався з приводу карієсу. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 23 пломба з композитного матеріалу. У ділянці проекції верхівки кореня 23 визначається нориця з серозним ексудатом. Які зміни в ділянці кореня 23 будуть виявлені на рентгенограмі? A 43-year-old woman came to the clinic complaining of a feeling of distension at 23. According to the patient, the tooth was previously treated for caries. Objectively: in the cervical a filling made of composite material in area 23. A fistula with serous exudate is determined in the area of ​​the projection of the tip of the root 23. What changes in the area of ​​the root 23 will be detected on the radiograph?

Деструкція кісткової тканини з нерівними контурами Destruction of bone tissue with uneven contours

Деформація періодонтальної щілини Deformation of the periodontal gap

Деструкція кісткової тканини з чіткими рівними контурами Destruction of bone tissue with clear even contours

Розширення періодонтальної щілини Expansion of the periodontal gap

Глибока кісткова кишеня Deep bone pocket

26 / 197
Пацієнт 30-ти років скаржиться на незначне печіння та сухість нижньої губи. Хворіє близько 4-х років. Об’єктивно: від лінії Клейна до середини червоної облямівки розташовані великі лусочки сірого кольору, які міцно прикріплені в центрі та відстають по периферії. При їх активному відокремленні ерозій не утворюється. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains of slight burning and dryness of the lower lip. He has been sick for about 4 years. Objectively: from Klein's line to the middle of the red border are located large scales of gray color, which are firmly attached in the center and fall behind on the periphery. When they are actively separated, erosion does not form. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Червоний вівчак червоної облямівки губ Red sheep with red lip border

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

27 / 197
Під час профогляду у юнака 18-ти років лікар-стоматолог виявив на спинці та бічній поверхні язика округлі та гладенькі ділянки діаметром 0,5х1,0 см, оточені білуватим вінчиком. У зіскобі визначаються поодинокі клітини Candida albicans, Treponema pallidum. Який остаточний діагноз? During a professional examination of an 18-year-old young man, a dentist found round and smooth areas with a diameter of 0.5x1.0 cm on the back and side of the tongue, surrounded by whitish with a whisk. Single cells of Candida albicans, Treponema pallidum are determined in the scraping. What is the final diagnosis?

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Атрофічний кандидоз Atrophic candidiasis

Кандидозний глосит Candida glossitis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Ромбовидний глосит Rhomboid glossite

28 / 197
Хворому 32-х років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 21. Для пломбування каріозної порожнини лікар обрав композиційний матеріал світлової полімеризації. Який оптимальний матеріал слід обрати для ізолюючої прокладки? A 32-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 21. To fill the carious cavity, the doctor chose a light polymerization composite material. What optimal material should be chosen for an insulating gasket?

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

29 / 197
Хвора 25-ти років звернулася зі скаргами на короткочасний гострий нападоподібний біль у 35. В анамнезі: тромбоцитопенічна пурпура, цукровий діабет. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 35 - глибока каріозна порожнина, зондування різко болісне в одній точці. На рентгенограмі 35: корінь має незначне викривлення. Який найбільш раціональний метод лікування в цьому випадку? A 25-year-old patient complained of short-term acute paroxysmal pain at 35. History: thrombocytopenic purpura, diabetes. Objectively: in the cervical area 35 - a deep carious cavity, probing is sharply painful in one point. On radiograph 35: the root has a slight curvature. What is the most rational method of treatment in this case?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

30 / 197
Пацієнтка 42-х років скаржиться на потрапляння їжі в міжзубний проміжок. Об’єктивно: у 26 на дистальній поверхні каріозна порожнина. Міжзубний сосочок гіперемований, набряклий. На рентгенограмі: остеопороз вершини міжальвеолярної перегородки. Яка подальша тактика лікаря? A 42-year-old patient complains of food getting into the interdental space. Objectively: 26 has a carious cavity on the distal surface. The interdental papilla is hyperemic, swollen. On the X-ray : osteoporosis of the top of the interalveolar septum. What is the doctor's further tactics?

Відновити контактний пункт та провести місцеву протизапальну терапію Restore the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Відновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапію Restore contact point and perform general osteotropic therapy

Запломбувати зуб без відновлення контактного пункту та провести місцеву протизапальну терапію Fill the tooth without restoring the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Контактний пункт не відновлювати, призначити гліцерофосфат кальцію per os Do not restore the contact point, prescribe calcium glycerophosphate per os

Відновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцію Restore contact point and prescribe calcium chloride electrophoresis

31 / 197
Пацієнт 23-х років скаржиться на незвичайний вигляд ясен. Об’єктивно: слизова оболонка вестибулярної поверхні ясен у ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 гіперплазована, перекриває 1/2 коронок зубів. Ясна блідо-рожевого кольору, щільні, безболісні під час пальпації. На рентгенограмі змін не виявлено. Діагностовано гіпертрофічний гінгівіт. Яка тактика лікаря при даній патології? A 23-year-old patient complains of an unusual appearance of the gums. Objectively: the mucous membrane of the vestibular surface of the gums in the area 31, 32, 33, 41, 42, 43 hyperplastic, covers 1/2 of the crowns of the teeth. The gums are pale pink in color, dense, painless during palpation. No changes were detected on the radiograph. Hypertrophic gingivitis was diagnosed. What are the doctor's tactics for this pathology?

Хірургічне лікування Surgical treatment

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Протинабрякова терапія Anti-edema therapy

Гіпосенсибілізуюча терапія Hyposensitizing therapy

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

32 / 197
Пацієнтка 22-х років скаржиться на короткочасний швидкоминаючий біль в 22, що виникає під час вживання солодкої їжі. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 22 зуба, в при-шийковій ділянці, матова пляма. На тлі плями визначається каріозна порожнина в межах емалі. Дно порожнини шорсткувате, слабкоболісне під час зондування. Перкусія безболісна. ЕОД- 5 мкА. Який остаточний діагноз? A 22-year-old female patient complains of short-term, fleeting pain in 22, which occurs when eating sweet food. Objectively: on the vestibular surface of tooth 22, in -cervical area, matte spot. Against the background of the spot, a carious cavity is determined within the enamel. The bottom of the cavity is rough, mildly painful during probing. Percussion is painless. EOD- 5 μA. What is the final diagnosis?

Поверхневий карієс Surface caries

Флюороз Fluorosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Початковий карієс Initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

33 / 197
Жінка 23-х років скаржиться на короткочасний швидкоминаючий біль у 12 від солодкого. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12 в при-шийковій ділянці матова пляма з каріозною порожниною в межах емалі з шорсткуватим дном, яка слабко-болісна під час зондування. Перкусія безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який метод лікування показаний в даному випадку? A 23-year-old woman complains of short-term, fleeting pain in the 12th tooth from sweets. Objectively: on the vestibular surface of the 12th tooth in the cervical region, there is a dull spot with a carious cavity within the enamel with a rough bottom, which is mildly painful during probing. Percussion is painless. EOD- 6 μA. What method of treatment is indicated in this case?

Відновлення пломбою Recovery with seal

Покриття зуба коронкою Crowning of the tooth

Електрофорез 2% р-ом фториду натрію Electrophoresis with 2% sodium fluoride solution

Покриття зуба фторлаком Coating a tooth with fluoride varnish

Шліфування плями Grinding Spot

34 / 197
Пацієнт 55-ти років звернувся зі скаргами на біль, що виникає при дії хімічних та термічних подразників. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 15, 14, 24, 25, 35, 34, 44 та 45 дефекти твердих тканин зуба з щільними поверхнями, що сходяться під кутом. Дефекти в межах середньої третини дентину; стінки гладенькі, поліровані. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 55-year-old patient complained of pain caused by chemical and thermal stimuli. Objectively: in the cervical area 15, 14, 24, 25, 35, 34, 44 and 45 defects of hard tooth tissues with dense surfaces converging at an angle. Defects within the middle third of the dentin; the walls are smooth, polished. What treatment method is indicated in this case?

Пломбування дефекту Defect sealing

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Зміна зубної щітки Change toothbrush

Місцева флюоризація Local Fluorescence

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

35 / 197
Хворий 39-ти років скаржиться на кровотечу та біль у яснах. Слизова оболонка ясен гіперемована, набря- кла, кровоточить під час зондування. Маргінальний край ясен валикоподібно стовщений, набряклий. Велика кількість над- та підясеневих зубних відкладень. Рухливість 11, 12, 13, 22, 23 другого ступеня, глибина пародон-тальних кишень 5 мм. Яка з перерахованих маніпуляцій буде першочерговою для місцевого лікування? A 39-year-old patient complains of bleeding and pain in the gums. The mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, and bleeds during probing. The marginal edge of the gums is ridge-like thickened, swollen. A large number of supra- and subgingival dental deposits. Mobility 11, 12, 13, 22, 23 of the second degree, the depth of periodontal pockets is 5 mm. Which of the listed manipulations will be the first priority for local treatment?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Тимчасове шинування 11,12,13, 21, 22,23 зубів Temporary splinting of 11,12,13, 21, 22,23 teeth

Вибіркова пришліфовка 11, 12, 21, 22 зубів Selective grinding of 11, 12, 21, 22 teeth

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Видалення зубних відкладень Removal of dental deposits

36 / 197
Пацієнтка 32-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Об’єктивно: коронки 12,11 та 21, 22 зруйновані каріозним процесом на 2/3 висоти. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі: канали зубів запломбовані до верхівок, патологічних змін у періа-пікальних тканинах немає. Яка конструкція буде найбільш раціональною в даному випадку? A 32-year-old patient turned to a dentist with complaints about an aesthetic defect. Objectively: crowns 12, 11 and 21, 22 are destroyed by the carious process on 2 /3 height. The bite is orthognathic. On the radiograph: the canals of the teeth are sealed to the tops, there are no pathological changes in the periapical tissues. What construction would be the most rational in this case?

Металевокерамічні коронки Ceramic metal crowns

Композитні пломби Composite seals

Металеві штамповані коронки Metal stamped crowns

Порцелянові вкладки Porcelain Tabs

Пластмасові вкладки Plastic tabs

37 / 197
Під час лікування у лікаря-стоматолога пацієнт 48-ми років почав важко дихати. Встановлено діагноз: гострий напад бронхоспазму. Що з наведеного необхідно терміново ввести хворому? During treatment by a dentist, a 48-year-old patient began to have difficulty breathing. The diagnosis was established: an acute attack of bronchospasm. Which of the following must be administered to the patient urgently?

Розчин еуфіліну 2,4% -10 мл в/в Euphilin solution 2.4% -10 ml IV

Розчин адреналіну 0,1% -1 мл в/м Adrenaline solution 0.1%-1 ml in/m

Нітрогліцерин 0,0005 мг під язик Nitroglycerin 0.0005 mg under the tongue

Розчин мезатону 1% - 1 мл в/м Solution of mezatone 1% - 1 ml in/m

Розчин дибазолу 1% - 2 мл в/м Dibazol solution 1% - 2 ml in/m

38 / 197
У дитини 5,5 років під час профілактичного огляду виявлено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського; горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодонта: In a 5.5-year-old child, during a preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems, and Tsilinsky ledge was detected; the tubercles of milk molars are well defined. Laziness of chewing. Indicate the correct actions of the orthodontist :

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

Втручання ортодонта не потрі6нє Orthodontist intervention is not required

Взяти на диспансерний о6лік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary account

Здійснити повторний огляд після прорiзування перших постійних молярів Perform a second examination after the eruption of the first permanent molars

39 / 197
Під час проведення планової санації в школі Ви здійснюєте навчання правильній гігієні порожнини рота. Через який термін користування зубною щіткою слід рекомендувати замінити її на нову? During scheduled sanitation at school, you are teaching proper oral hygiene. After what period of using a toothbrush should it be recommended to replace it with a new one?

3-4 місяці 3-4 months

1-2 місяці 1-2 months

5-6 місяців 5-6 months

4-5 місяців 4-5 months

2-3 місяці 2-3 months

40 / 197
Хворий 37-ми років з діагнозом: хронічний пародонтит, абсцедуван-ня, стадія загострення. Під час накладання пародонтальних пов’язок з антибіотиками пацієнт поскаржився на свербіж обличчя, став занепокоєним. Дихання спазматичне, обличчя набрякло, особливо у ділянці щелепи, пульс прискорився. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old patient with a diagnosis of chronic periodontitis, abscessation, stage of exacerbation. During application of periodontal bandages with antibiotics, the patient complained of facial itching, became anxious. Breathing spasmodic, face swollen, especially in the jaw area, pulse accelerated. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Напад серцевої астми Heart Asthma Attack

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

41 / 197
У хворого 49-ти років генералізо-ваний пародонтит середнього ступеня важкості. Виготовляють незнім-ні шини-протези. Який матеріал для зняття відбитків необхідно застосувати в даному випадку? A 49-year-old patient has generalized periodontitis of medium severity. Non-removable splints-prostheses are manufactured. What material for removing impressions should be used in this case?

Упін Upin

Гіпс Gypsum

Стенс Stens

Сіеласт-69 Cielast-69

Протакрил-М Protacryl-M

42 / 197
Хлопчик 13-ти років після тривалих умовлянь погодився на огляд лікаря-стоматолога, але весь напружився, потім впав, почались судоми, з’явилися виділення з рота. Через кілька хвилин судоми припинилися, дитина стала дуже сонною. Який стан виник у хворого? A 13-year-old boy, after much persuasion, agreed to be examined by a dentist, but he tensed up, then fell, convulsions began, and discharge from the mouth appeared. For a few minutes, the convulsions stopped, the child became very sleepy. What condition did the patient have?

Епілептичний напад Epileptic seizure

Спазмофілія Spasmophilia

Істеричний припадок Hysterical seizure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Конвульсивна непритомність Convulsive fainting

43 / 197
У дитини 12-ти років під час профілактичного обстеження ротової порожнини виявлено зубний камінь у пришийкових ділянках фронтальних зубів нижньої щелепи. Який метод є оптимальним для усунення такого зубного відкладення? In a 12-year-old child, during a preventive examination of the oral cavity, calculus was detected in the cervical areas of the front teeth of the lower jaw. What method is optimal for removing such dental deposits?

Професійна гігієна ротової порожнини Professional oral hygiene

Полоскання ротової порожнини зубним еліксиром Rinsing the oral cavity with dental elixir

Вживання твердої їжі Eating solid food

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубною пастою Individual oral hygiene with toothpaste

Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубним порошком Individual oral hygiene with tooth powder

44 / 197
При проведенні санітарно-просвітницької роботи серед вагітних жінок стоматолог дав рекомендації відносно гігієни ротової порожнини, раціонального харчування та необхідної кількості мікроелементів та вітамінів в їх щоденному раціоні. Яка оптимальна кількість кальцію має бути у щоденному раціоні вагітної жінки для формування резистентних до карієсу зубів у майбутньої дитини? When carrying out sanitary and educational work among pregnant women, the dentist gave recommendations regarding oral hygiene, rational nutrition and the necessary amount of trace elements and vitamins in their daily diet. What is the optimal amount should calcium be in the daily diet of a pregnant woman for the formation of caries-resistant teeth in the future child?

1,5 г 1.5 g

3,0 г 3.0 g

2,5 г 2.5 g

3,5 г 3.5 g

2,0 г 2.0 g

45 / 197
У 7-ми річної дівчинки на лівій щоці по лінії змикання зубів на рівні перших молярів виявлено круглої форми новоутворення на тонкій ніжці, 0,5 см у діаметрі, з гладенькою поверхнею, вкритою незміненою слизовою оболонкою; пальпаторно - безболісне, щільне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old girl was found to have a round neoplasm on a thin stalk, 0.5 cm in diameter, on her left cheek along the line of teeth closure at the level of the first molars smooth surface covered with an unchanged mucous membrane; palpation - painless, dense. What is the most likely diagnosis?

Фіброма Fibroma

Папілома Papilloma

Гемангіома Hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

Епуліс Epulis

46 / 197
У хлопчика 8-ми років під час профілактичного огляду виявлено в ділянці ріжучого краю 22 пляму білого кольору з чіткими межами. Емаль у ділянці плями гладенька, безболісна під час зондування. В анамнезі - травма 62. Який найбільш вірогідний діагноз? In an 8-year-old boy, during a preventive examination, a white spot with clear borders was detected in the area of ​​the cutting edge 22. The enamel in the area of ​​the spot is smooth, painless during probing In the anamnesis - trauma 62. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

47 / 197
У дівчинки віком 1,5 року на вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 каріозні порожнини в межах емалі. Зондування каріозної порожнини слабкоболісне, перкусія безболісна. Яка лікарська тактика доцільна в даній ситуації? A 1.5-year-old girl has 52, 51, 61, 62 carious cavities within the enamel on the vestibular surface. Probing the carious cavity is mildly painful, percussion is painless. What medicinal Is the tactic appropriate in this situation?

Сріблення Silvering

Герметизація фісур Fissure sealing

Пломбування склоіономером Filling with glass ionomer

Покриття фторлаком Covering with fluorovarnish

Пломбування фотополімером Photopolymer sealing

48 / 197
У хлопчика 8-ми років в ділянці 36 виникає біль від холодного та солодкого. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 середньої глибини каріозна порожнина в межах плащового дентину, заповнена пігментованим, розм’якшеним дентином. Зондування стінок каріозної порожнини болісне, сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба відсутнє. Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old boy has cold and sweet pain in area 36. Objectively: on the chewing surface of 36, there is a carious cavity of medium depth within the mantle dentin, filled with pigmented, softened dentin. Probing the walls of the carious cavity is painful, there is no connection between the carious cavity and the tooth cavity. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

49 / 197
Пацієнт 34-х років звернувся зі скаргами на різку болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, що з’явилися кілька днів тому. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх та верхніх фронтальних зубів гіпере-мовані, набряклі, легко кровоточать при дотику. Зуби нерухомі, відзначається значна кількість зубного каменю. Пародонтальних кишень немає. Який діагноз найбільш вірогідний? A 34-year-old patient complained of sharp soreness and bleeding gums, bad breath that appeared a few days ago. Objectively: gums in the area of ​​the lower and upper frontal teeth are hyperemic, swollen, bleed easily when touched. The teeth are immobile, there is a significant amount of tartar. There are no periodontal pockets. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Авітаміноз С Avitaminosis C

50 / 197
Дитина 9-ти років хворіє 3 дні, скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи. Об’єктивно: температура тіла 39oC, набряк підщелепної ділянки, шкіра гіперемована, в складку не береться, відкривання рота болісне. 36 раніше лікований; перкусія 34, 36, 75 болісна. Слизова оболонка гіперемо-вана, є 'муфтоподібний' інфільтрат. Який найбільш вірогідний діагноз? A 9-year-old child has been ill for 3 days, complains of pain in the lower jaw. Objectively: body temperature 39oC, swelling of the submandibular area, hyperemic skin, in the fold is not taken, opening the mouth is painful. 36 previously treated; percussion 34, 36, 75 is painful. The mucous membrane is hyperemo-van, there is a 'cuff-like' infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Хронічний періодонтит у стадії загострення Chronic periodontitis in the acute stage

Періостит нижньої щелепи Periostitis of the lower jaw

Піднижньощелепна флегмона Submandibular phlegmon

- -

51 / 197
Хлопчик 14-ти років звернувся зі скаргами на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба, неприємний запах з рота. 4 доби тому було видалено 26 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об’єктивно: комірка видаленого зуба виповнена згустком сірого кольору. Слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old boy complained of constant aching pain in the area of ​​the removed tooth, bad breath. 26 was removed 4 days ago due to exacerbation of chronic periodontitis . Objectively: the cell of the removed tooth is filled with a gray clot. The mucous membrane is swollen, hyperemic. What is the most likely diagnosis?

Альвеоліт Alveolitis

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Альвеолярний остеомієліт Alveolar osteomyelitis

Неврит альвеолярного нерва Alveolar nerve neuritis

Залишки коренів Remains of roots

52 / 197
Хлопчик 14-ти років скаржиться на біль у язиці під час приймання їжі та розмови, що турбує протягом тижня. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли зліва збільшені, рухомі, болісні під час пальпації. На слизовій оболонці бокової поверхні язика зліва неправильної форми виразка 0,5 см у діаметрі, вкрита некротичним нальотом. Краї виразки гіперемовані, болісні під час пальпації, коронки 36 та 37 зруйновані. Яка першочергова тактика лікаря-стоматолога? A 14-year-old boy complains of pain in his tongue when eating and talking, which bothers him for a week. Objectively: the submandibular lymph nodes on the left are enlarged, mobile, painful during palpation. On the mucous membrane of the lateral surface of the tongue on the left, there is an ulcer of 0.5 cm in diameter, covered with necrotic plaque. The edges of the ulcer are hyperemic, painful during palpation, crowns 36 and 37 are destroyed. What is the primary tactic of the dentist?

Ліквідація подразнюючих факторів Elimination of irritating factors

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Хірургічне лікування Surgical treatment

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Знеболююча терапія Pain therapy

53 / 197
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дівчинкою 3-х років з метою підбору зубної пасти для дитини. При об’єктивному обстеженні в дівчинки захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота не виявлено. Дитині доцільно рекомендувати зубну пасту: Parents with a 3-year-old girl turned to the dentist with the aim of selecting toothpaste for the child. During an objective examination of the girl's teeth, periodontal tissues and the mucous membrane of the oral cavity was not detected. It is advisable to recommend toothpaste to the child:

Без фтору No fluoride

З низьким вмістом фтору Low fluoride

З середнім вмістом фтору With an average fluoride content

З мінеральними солями With mineral salts

З вмістом ферментів Contains enzymes

54 / 197
Жінка 64-х років, що страждає на гіпертонічну хворобу, скаржиться на періодичне утворення пухирів на слизовій оболонці порожнини рота. Об’єктивно: на слизовій оболонці м’якого піднебіння міститься пухир із кров’янистим вмістом та ерозія, вкрита білуватим нальотом, що розташована на гіперемованому фоні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 64-year-old woman suffering from hypertension complains of periodic formation of blisters on the mucous membrane of the oral cavity. Objectively: on the mucous membrane of the soft the palate contains a blister with bloody contents and an erosion covered with a whitish plaque, located on a hyperemic background. What is the most likely diagnosis?

Пухирно-судинний синдром Velovascular syndrome

Пемфігоїдна форма червоного плескатого лишаю Pemphigoid form of lichen planus

Справжня пухирчатка True Pemphigus

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

55 / 197
Хворий 57-ми років скаржиться на наявність виразки на нижній губі, що існує вже 3 місяці, але останнім часом почала збільшуватися. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи, в середній її частині, міститься виразка розміром 0,5х0,8 см з піднятими щільними краями, нерівним зернистим дном червоного кольору. Іуба збільшена в розмірах за рахунок кам’янистої щільності інфільтрату. Пальпація губи слабкоболісна. Підщелепні лімфовузли не збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient complains about the presence of an ulcer on the lower lip, which has existed for 3 months, but recently began to increase in size. Objectively: on the red border of the lower lip the lip, in its middle part, contains an ulcer measuring 0.5x0.8 cm with raised dense edges, an uneven granular bottom of red color. The lip is enlarged due to the stony density of the infiltrate. Palpation of the lip is mildly painful. The submandibular lymph nodes are not enlarged. Which is the most probable diagnosis?

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Виразкова форма лейкоплакії Ulcerative form of leukoplakia

Трофічна виразка нижньої губи Trophic ulcer of the lower lip

Туберкульозне ураження нижньої губи Tuberculous lesion of the lower lip

Виразкова форма червоного плескатого лишаю Ulcerous form of red lichen planus

56 / 197
Хвора 58-ми років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на мимовільний постійний біль у верхній щелепі зліва, припухлість, підвищення температури тіла до 38,0oC. Об’єктивно: 26 зруйнований, корені роз’єднані, перкусія болюча; перехідна складка згладжена, болюча в ділянці 25, 26 та 27 Яка послідовність лікування хворої? A 58-year-old patient with hypertension complains of involuntary constant pain in the left upper jaw, swelling, an increase in body temperature up to 38.0oC. 'objectively: 26 is destroyed, the roots are disconnected, percussion is painful; the transitional fold is smoothed, painful in the area of ​​25, 26 and 27. What is the sequence of the patient's treatment?

Розтин субперіостального абсцесу, видалення коренів 26, антигіпертен-зивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, removal of roots 26, antihypertensive drugs

Видалення коренів 26, розтин абсцесу, антигіпертензивні препарати Removal of roots 26, dissection of abscess, antihypertensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, антигіпертензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, antihypertensive drugs

Протизапальна, антигістамінна терапія, антигіпертензивні препарати Anti-inflammatory, antihistamine therapy, antihypertensive drugs

Видалення коренів 26, протизапальна терапія, антигіпертензивні препарати Removal of roots 26, anti-inflammatory therapy, antihypertensive drugs

57 / 197
Хвора 59-ти років скаржиться на наявність болючої припухлості на верхній губі зліва, яка з’явилася 3 доби тому. Був встановлений діагноз -фурункул верхньої губи. Яка невідкладна допомога необхідна хворому? A 59-year-old patient complains of a painful swelling on the upper lip on the left, which appeared 3 days ago. A diagnosis of upper lip furuncle was made. What is an emergency Does the patient need help?

Іоспіталізація хворого - розтин абсцесу, інтенсивна терапія Hospitalization of the patient - abscess dissection, intensive therapy

Лікування амбулаторне - розтин інфільтрату, антимікробна терапія Outpatient treatment - dissection of infiltrate, antimicrobial therapy

Лікування амбулаторне - антимікробна терапія Outpatient treatment - antimicrobial therapy

Лікування амбулаторне - розтин інфільтрату Outpatient treatment - dissection of infiltrate

Іоспіталізація хворого - інтенсивна терапія Hospitalization of the patient - intensive therapy

58 / 197
Дитина 15-ти років, що хворіє на анемію, скаржиться на болісну припухлість у лівій піднижньощелепній ділянці, яка з’явилася після переохолодження. Об’єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок припухлості тканин лівої піднижньощелепної ділянки, шкіра слабко гіперемо-вана. Під час пальпації визначається болісне утворення розміром 3x5 см, спаяне зі шкірою та навколишніми тканинами. Яке лікування необхідне хворому на другий день після розтину абсцесу? A 15-year-old child suffering from anemia complains of painful swelling in the left submandibular area, which appeared after hypothermia. Objectively: asymmetry is determined the face due to the swelling of the tissues of the left submandibular area, the skin is slightly hyperemo-vated. During palpation, a painful mass measuring 3x5 cm, fused to the skin and surrounding tissues, is determined. What treatment is required for the patient on the second day after the abscess opening?

Медикаментозна терапія, промивання рани розчинами антисептиків, загальне УФО Drug therapy, washing the wound with antiseptic solutions, general UFO

Промивання рани антисептиками, фізіолікування Wound washing with antiseptics, physiotherapy

Промивання рани антисептиками, знеболюючі Wound washing with antiseptics, painkillers

Промивання рани антисептиками, антигістамінні препарати Wound washing with antiseptics, antihistamines

Промивання рани антисептиками, антибіотикотерапія Wound washing with antiseptics, antibiotic therapy

59 / 197
Пацієнта 48-ми років, постражда-лого у ДТП, доставлено до щелепно-лицевого відділення в тяжкому стані, непритомний. Об’єктивно: набряк м’яких тканин верхньої половини обличчя, кровотеча з носа, рота, крововилив у навколоочні тканини, видовження та сплощення обличчя, порушення прикусу. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient, injured in a road accident, was brought to the maxillofacial department in serious condition, unconscious. Objectively: swelling of soft tissues of the upper half of the face, bleeding from the nose, mouth, hemorrhage in the tissues around the eyes, elongation and flattening of the face, malocclusion. What is the most likely diagnosis?

Закрита щелепно-лицева травма, суборбітальний перелом верхньої щелепи Closed maxillofacial injury, suborbital fracture of the upper jaw

Закрита щелепно-лицева травма, відрив альвеолярного відростка Closed maxillofacial injury, detachment of the alveolar process

Відкрита щелепно-лицева травма, суббазальний перелом верхньої щелепи Open maxillofacial injury, subbasal fracture of the upper jaw

Відкрита щелепно-лицева травма, суборбітальний перелом верхньої щелепи Open maxillofacial injury, suborbital fracture of the upper jaw

Струс головного мозку, суборбітальний перелом верхньої щелепи Concussion, suborbital fracture of the upper jaw

60 / 197
Хвора 25-ти років направлена стоматологом-терапевтом для видалення 27 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Хірургом-стоматологом проведено знеболен-ня внутрішньоротовим способом - ту-беральна та палатинальна анестезія. Які нерви виключає туберальна анестезія? A 25-year-old female patient was referred by a dentist-therapist for removal of 27 due to an exacerbation of chronic periodontitis. The dentist-surgeon administered intraoral anesthesia - tubal and palatal anesthesia. What nerves does tuberal anesthesia exclude?

Задні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Posterior superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Середні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Medium superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Верхньощелепний нерв Maxillary nerve

Великий та малий нерви піднебіння Major and minor palatine nerves

Передні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Anterior superior alveolar branches of the infraorbital nerve

61 / 197
У чоловіка 39-ти років, що перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного генералізованого пародонтиту I ступеня, у 14 виявлено пломбу з амальгами, яка глибоко заходить у міжзубний проміжок. Що є найбільш поширеним наслідком такого стану? In a 39-year-old man, who is under medical records for chronic generalized periodontitis of the 1st degree, an amalgam filling was found at 14, which penetrates deeply into the interdental space What is the most common consequence of such a condition?

Утворення пародонтальної кишені Formation of periodontal pocket

Загострення генералізованого пародонтиту Exacerbation of generalized periodontitis

Утворення зубних відкладень Formation of dental deposits

Утворення кісткової кишені Bone pocket formation

Розвиток травматичної оклюзії Development of traumatic occlusion

62 / 197
Чоловік 56-ти років звернувся до стоматолога для профілактичного огляду. Хворіє на виразкову хворобу шлунка, палить з 15-ти років. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік в кутах рота - вогнища змутнілого епітелію сіро-білого кольору з чіткими контурами, розміром 2,0х2,0 см, які не здіймаються над поверхнею та при зіскрібанні не знімаються. Пальпація безболісна, ущільнення в основі немає. Встановлений діагноз - проста лейкоплакія. Який додатковий метод необхідно застосувати для визначення остаточного діагнозу? A 56-year-old man went to the dentist for a preventive check-up. He has a stomach ulcer and has been smoking since he was 15 years old. Objectively: on the mucous membrane of the cheeks in the corners of the mouth - foci of cloudy gray-white epithelium with clear contours, 2.0x2.0 cm in size, which do not rise above the surface and do not come off when scraped. Palpation is painless, there is no compaction at the base. The established diagnosis is simple leukoplakia. What additional method must be applied to determine the final diagnosis?

Гістологічний Histological

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

Серологічний Serological

Імунологічний Immunological

Біохімічний Biochemical

63 / 197
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на наявність дефектів та пі-гментацій емалі зубів верхньої та нижньої щелеп, які наявні з дитинства. Вміст фтору в питній воді 1,5 мг/л. Об’єктивно: емаль всіх зубів матова, жовтуватого відтінку, є множинні пігментовані плями та ерозії. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку? A 25-year-old woman complained about the presence of defects and pigmentation of the enamel of the teeth of the upper and lower jaws, which have been present since childhood. Fluorine content in drinking water 1 .5 mg/l. Objectively: the enamel of all teeth is matte, yellowish, there are multiple pigmented spots and erosions. What method of treatment should be used in this case?

Реставрація Restore

Відбілювання Whitening

Пломбування Sealing

Пришліфовування Grinding

Ремінералізація Remineralization

64 / 197
Жінка 44-х років скаржиться на незначний біль у 12 зубі при накушуванні. Із анамнезу: 3 роки тому 12 був лікований з приводу карієсу. В останній рік періодично з’являлися припухлість та нориця. Об’єктивно: 12 змінений в кольорі, пломбований. Перкусія слабкоболісна. На рентгенограмі - розрідження кісткової тканини у ділянці верхівки 12 з нечіткими, нерівними краями. Яку тактику доцільно застосувати за відсутності ефекту консервативного лікування? A 44-year-old woman complains of slight pain in tooth 12 when biting. From the anamnesis: 3 years ago, 12 was treated for caries. In the last year, periodically with 'swelling and fistula appeared. Objectively: 12 is discolored, sealed. Percussion is mildly painful. On the X-ray, there is thinning of bone tissue in the area of ​​the apex of 12 with unclear, uneven edges. What tactics should be used in the absence of the effect of conservative treatment?

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Гемісекція Hemisection

Ампутація кореня Amputation of the root

Видалення зуба Tooth removal

Пункція періапікальних тканин Puncture of periapical tissues

65 / 197
У чоловіка 24-х років лікар-стоматолог виявив каріозні порожнини в пришийковій ділянці 21, 24, 41, 44. Який додатковий метод дослідження необхідно застосувати для підтвердження діагнозу? In a 24-year-old man, a dentist found carious cavities in the cervical region 21, 24, 41, 44. What additional research method should be used to confirm the diagnosis?

Вітальне фарбування Welcome painting

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Рентгенодіагностика X-ray diagnostics

Гігієнічний індекс Hygiene index

Термодіагностика Thermodiagnostics

66 / 197
Дівчинка 12-ти років звернулася до клініки зі скаргами на естетичний дефект обличчя. Об’єктивно: губи зімкнені, коловий м’яз рота напружений, підборіддя скошене назад, всі зуби постійні, різці верхньої щелепи нахилені в піднебінний бік, глибоко перекривають нижні різці; в бічних ділянках спостерігається змикання однойменних зубів. Визначте діагноз: A 12-year-old girl applied to the clinic with complaints of an aesthetic defect of the face. Objectively: the lips are closed, the orbicularis oculi muscle is tense, the chin is slanted back, all teeth are permanent, the incisors of the upper jaw are inclined to the palatal side, deeply overlap the lower incisors; in the lateral areas, there is a closing of the teeth of the same name. Determine the diagnosis:

II клас 2 підклас за класифікацією Енгля Class II, subclass 2 according to Engel's classification

III клас за класифікацією Енгля Engle Class III

I клас за класифікацією Енгля I class according to Engel's classification

Піднебінне положення різців верхньої щелепи Palatal position of maxillary incisors

II клас 1 підклас за класифікацією Енгля II class 1 subclass according to Engel's classification

67 / 197
До клініки звернулися батько з хлопчиком 5-ти років зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: наявність в дитини трем та діастем у тимчасовому прикусі. Який прогноз подальшого розвитку зубощелепної системи? A father and a 5-year-old boy came to the clinic with complaints of a cosmetic defect. Objectively: the child has a tricuspid and a diastema in the temporary bite. What is the future prognosis development of the maxillofacial system?

Сприятливий Favorable

Наявність шкідливої звички Presence of a bad habit

Спадковість Inheritance

Патологічна ознака Pathological sign

Несприятливий Unfavorable

68 / 197
До клініки звернувся хлопчик 10-ти років. Об’єктивно: скошене назад підборіддя, виразна підборідно-губна борозна; нижня губа вкладається під верхні різці. Верхня губа не прикриває різців. Якому патологічному прикусу відповідають зазначені ознаки? A 10-year-old boy came to the clinic. Objectively: a tilted back chin, a distinct chin-lip groove; the lower lip is inserted under the upper incisors. The upper lip is not covers the incisors. What pathological bite do the indicated signs correspond to?

Прогнатичний Prognathic

Біпрогнатичний Biprognathic

Прогенічний Progenic

Глибокий Deep

Відкритий Open

69 / 197
До клініки звернулися батьки з хлопчиком 6-ти років, в анамнезі у якого шкідлива дитяча звичка - смоктання язика. Під час огляду морфологічних змін не виявлено. Який апарат слід призначити, щоб позбутися шкідливої звички та попередити виникнення аномалії прикусу? Parents of a 6-year-old boy with a history of a harmful childhood habit of sucking the tongue came to the clinic. No morphological changes were detected during the examination. What device should be used appoint to get rid of a bad habit and prevent the occurrence of a bite anomaly?

Вестибулооральний щит Vestibuloral shield

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Апарат Френкеля Frenkel apparatus

Активатор Дасса Activator Dass

Апарат Андрезена-Хойпля Andresen-Heupl apparatus

70 / 197
До лікаря-стоматолога звернулася мати дівчинки 5-ти років зі скаргами на відсутність у доньки двох зубів на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: 64 та 65 відсутні. Який профілактичний апарат раціонально запропонувати для попередження розвитку зубощелепної деформації? The mother of a 5-year-old girl came to the dentist with complaints about her daughter's missing two teeth on her left upper jaw. Objectively: 64 and 65 are missing. What preventive device is rational to offer to prevent the development of maxillofacial deformity?

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Мостоподі6ний протез на верхню щелепу Bridging prosthesis for the upper jaw

Розпірка міжзубна Interdental spacer

Повний знімний протез на верхню щелепу Complete removable upper jaw prosthesis

Бюгельний протез на верхню щелепу Bugel prosthesis for the upper jaw

71 / 197
До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт 24-х років зі скаргами на стертість горбів та ріжучих країв зубів. Об’єктивно: дистальний прикус з ретрузією передніх зубів, зуби у стані спокою зімкнуті, напруження скроневих м’язів під час пальпації, жувальні м’язи напружені. Рух СН-ЩС сходинковий, уривчастий. Назвіть симптомокомплекс у пацієнта: A 24-year-old patient came to the dentist with complaints of roughness of the humps and cutting edges of the teeth. Objectively: distal bite with retrusion of front teeth, teeth in at rest, they are closed, the temporal muscles tense during palpation, the masticatory muscles are tense. The movement of the CN-ShS is staggered, intermittent. Name the patient's symptom complex:

Бруксизм, дисфункція СНЩС Bruxism, TMJ dysfunction

Парафункціональний симптом, бруксизм Parafunctional symptom, bruxism

Артроз, парафункціональний синдром Arthritis, parafunctional syndrome

Артрозо-артрит, бруксизм Arthrozo-arthritis, bruxism

Анкілоз внаслідок запального процесу Ankylosis due to inflammatory process

72 / 197
До лікаря-ортодонта дитячим стоматологом направлена дівчинка 6-ти років. Об’єктивно: нейтральне співвідношення на перших постійних молярах. Фронтальні зуби не контактують, простір між ними до 3 мм. Зі слів батьків, у дитини шкідлива звичка смоктати палець. Який вид прикусу спостерігається у дитини? A 6-year-old girl was referred to an orthodontist by a children's dentist. Objectively: a neutral relationship on the first permanent molars. The front teeth do not contact, the space between them is 3 mm. According to the parents, the child has a bad habit of sucking his finger. What type of bite is observed in the child?

Відкритий Open

Прогенічний Progenic

Глибокий Deep

Фізіологічний Physiological

Прогнатичний Prognathic

73 / 197
Дівчинка 7,5 років направлена шкільним лікарем-стоматологом до ортодонта. Об’єктивно: зворотне перекриття у фронтальній ділянці, нижні різці перекривають верхні на 2/3 величини їх коронок, співвідношення ікол та перших постійних молярів медіальне; спостерігається зміщення нижньої щелепи допереду. Який апарат доцільно виготовити? A 7.5-year-old girl was referred by a school dentist to an orthodontist. Objectively: reverse overlap in the frontal area, the lower incisors overlap the upper incisors by 2/3 of their size crowns, the ratio of canines and first permanent molars is medial; there is a shift of the lower jaw forward. What device should be made?

Знімна пластинка на нижню щелепу з похилою площиною Removable plate for the lower jaw with an inclined plane

Апарат на верхню щелепу з похилою площиною Apparatus for the upper jaw with an inclined plane

Вестибулярний щит Vestibular shield

- -

Каповий апарат на нижню щелепу Mandibular cap device

74 / 197
У хлопчика 7-ми років під час огляду в школі виявлено передчасне видалення тимчасових молярів на нижній щелепі. Якій патологічний прикус може сформуватися без профілактичного втручання? Premature removal of temporary molars on the lower jaw was detected in a 7-year-old boy during an examination at school. What pathological bite can be formed without preventive intervention?

Прогнатичний Prognathic

Прогенічний Progenic

Глибокий Deep

Відкритий Open

Косий Slanted

75 / 197
У дитини 6-ти років у 65 діагностований гострий серозний пульпіт. Лікувальною тактикою обраний метод девітальної ампутації. Виходячи з особливостей будови твердих тканин тимчасових зубів, вкажіть оптимальний та достатній перелік маніпуляцій для накладення девіталізуючого засобу: A 6-year-old child was diagnosed with acute serous pulpitis at 65. The method of devital amputation was chosen as the treatment tactic. Based on the features of the structure of the hard tissues of the temporary teeth, indicate the optimal and sufficient the list of manipulations for applying a devitalizing agent:

Обширна некректомія без розтину порожнини зуба Extensive necrotomy without dissection of the tooth cavity

Часткова некректомія без розтину порожнини зуба Partial necrotomy without dissection of the tooth cavity

Некректомія та розтин порожнини зуба не потрібні Necrectomy and tooth cavity dissection are not required

Часткова некректомія, точковий розтин порожнини зуба Partial necrotomy, point dissection of the tooth cavity

Обширна некректомія, широкий розтин порожнини зуба Extensive necrotomy, wide dissection of the tooth cavity

76 / 197
Дитина 13-ти років скаржиться на протрузію верхніх різців та проміжки між ними; премоляри та моляри змикаються за I класом Енгля. Сагітальна щілина 3 мм. Нижній зубний ряд відповідає нормі. Визначте конструкцію апарата для лікування даної аномалії? A 13-year-old child complains of protrusion of the upper incisors and the space between them; premolars and molars close according to Engle class I. The sagittal gap is 3 mm. The lower dentition corresponds to the norm. Define the design of the apparatus for the treatment of this anomaly?

Пластинковий апарат з вестибулярною дугою Plate device with vestibular arch

Апарат Курляндського Apparatus of Kurlyandsky

Апарат Катца Katz apparatus

Апарат Іуляєвої Apparatus of Iulyaeva

Апарат Хургіної Khurgina's device

77 / 197
Під час профілактичного огляду у дитини 5-ти років виявлена добре виражена анатомічна форма горбів тимчасових ікол та молярів. Яка тактика лікаря? During a preventive examination of a 5-year-old child, a well-defined anatomical shape of humps of temporary canines and molars was detected. What are the doctor's tactics?

Пришліфувати горби, що не стерлися Grind bumps that have not worn off

- -

Проводити огляд 1 раз на півроку до зміни різців Perform an inspection once every six months before changing cutters

Проводити огляд 1 раз на місяць до зміні різців Perform an inspection once a month before changing cutters

Проводити огляд 1 раз на півроку до зміни ікол Perform an inspection once every six months before changing needles

78 / 197
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду виявлено: виступаюче підборіддя, діастема і треми між нижніми різцями та іклами, що перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за III класом Енгля. Сагітальна щілина - 2 мм. Яка тактика лікаря? In a 9-year-old child, a preventive examination revealed: a protruding chin, a diastema and cracks between the lower incisors and canines, overlapping the upper ones by 2/3 of the height of the crown . Ratio of the first permanent molars according to Engel's III class. Sagittal gap - 2 mm. What are the doctor's tactics?

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

Застосувати ковзаючий апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

Призначити комплекс міогімнасти-ки Prescribe a myogymnastics complex

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

79 / 197
У дитини 10-ти років під час огляду виявлено: нижні моляри з правого боку перекривають верхні, змикання решти зубів відповідає нормі. Який метод дослідження моделей щелеп слід застосувати? In a 10-year-old child, during the examination it was found: the lower molars on the right side overlap the upper ones, the closing of the rest of the teeth is normal. What method of researching jaw models should be used?

Метод Пона Pon Method

Метод Шварца Schwartz method

Метод іерлаха Hierlach method

Метод Коркхауза Corkhouse Method

Метод Хаулея-іербста Hawley-Ierbst method

80 / 197
Хвора 30-ти років скаржиться на біль у порожнині рота протягом останніх 3-х діб, підвищення температури тіла до 39oC, головний біль. Кілька днів лікувалася з приводу бронхіту. Об’єктивно: на шкірі обличчя та рук еритематозні плями; на слизовій оболонці порожнини рота на фоні гіперемованої слизової болісні, вкриті нашаруваннями ерозії; червона облямівка набрякла, з геморагічними кірками. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains of pain in the oral cavity for the past 3 days, an increase in body temperature to 39oC, headache. She was treated for bronchitis for several days . Objectively: on the skin of the face and hands, erythematous spots; on the mucous membrane of the oral cavity against the background of a hyperemic mucous membrane, painful, covered with layers of erosion; the red border is swollen, with hemorrhagic crusts. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Ерозивна форма червоного плескатого лишаю Erosive form of red lichen planus

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

81 / 197
У підлітків встановили індекс КПВ = 4,5 - 6,5. За оцінкою ВООЗ це рівень: In teenagers, the KPV index was set = 4.5 - 6.5. According to the WHO, this level is:

Високий High

Дуже низький Very low

Помірний Moderate

Дуже високий Very high

Низький Low

82 / 197
Вкажіть кількість лікарських посад терапевтичного та ортопедичного профілю, при якому необхідна одна посада молодшого медичного персоналу? Indicate the number of medical positions of the therapeutic and orthopedic profile, for which one position of junior medical staff is required?

На три посади лікаря For three doctor positions

На одну посаду лікаря For one doctor position

Незалежно від кількості лікарів у кабінеті Regardless of the number of doctors in the office

На п’ять посад лікарів For five positions of doctors

На дві посади лікаря For two doctor positions

83 / 197
Хворий звернувся зі скаргами на біль та важкість у правій половині обличчя, виділення слизу з носа. Об’єктивно: набряк правої щоки, зруйнований 16, перкусія його різко болісна. На Ro-грамі: визначається затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню відповідає такий клінічний перебіг? The patient complained of pain and heaviness in the right half of the face, discharge of mucus from the nose. Objectively: swelling of the right cheek, destroyed 16, its percussion is sharply painful On the Ro-gram: darkening of the right maxillary sinus is detected. What disease does this clinical course correspond to?

Гострий одонтогенний гайморит з правого боку Acute odontogenic sinusitis on the right side

Гострий риногенний гайморит з правого боку Acute rhinogenic sinusitis on the right side

Хронічний одонтогенний гайморит Chronic odontogenic sinusitis

Кіста правої верхньощелепної пазухи Cyst of the right maxillary sinus

Іострий етмоїдит Ethmoiditis acute

84 / 197
Який вид обробки здійснює лікар-стоматолог під час видалення путри-дних мас із кореневого каналу та промивання його розчином антибіотиків з ферментами? What kind of processing does a dentist perform when removing pulpy masses from the root canal and washing it with a solution of antibiotics and enzymes?

Антисептична Antiseptic

Фізична Physical

Механічна Mechanical

Хімічна Chemical

Асептична Aseptic

85 / 197
У школах з кількістю 800-1200 та більше школярів відкривають стаціонарні стоматологічні кабінети. Яким методом здійснюється огляд та санація школярів у даному випадку? In-patient dental clinics are opened in schools with 800-1200 or more students. What method is used to examine and rehabilitate students in this case?

Децентралізований Decentralized

Змішаний Mixed

Централізований Centralized

Плановий Planned

Індивідуальний Individual

86 / 197
Який з діагностичних індексів найбільш доцільний для діагностики запального процесу ясенного краю у дітей, враховуючи його поширеність та ступінь інтенсивності? Which of the diagnostic indices is the most appropriate for diagnosing the inflammatory process of the gingival margin in children, taking into account its prevalence and degree of intensity?

РМА РМА

Федорова-Володкіної Fedorova-Volodkinoi

Гріна-Вермільона Vermilion Green

Шиллера-Писарєва Schiller-Pysarev

СPITN SPITN

87 / 197
Недостатній вміст фтору в питній воді є одним із карієсогенних чинників. Яка концентрація фтору в питній воді є оптимальною? Insufficient fluoride content in drinking water is one of the cariogenic factors. What concentration of fluoride in drinking water is optimal?

0,8 -1,2 мг/л 0.8 -1.2 mg/l

2-4 мг/л 2-4 mg/l

0,3 - 0,7 мг/л 0.3 - 0.7 mg/l

1,5 - 2,0 мг/л 1.5 - 2.0 mg/l

1,1 -1,8 мг/л 1.1 -1.8 mg/l

88 / 197
Хвора скаржиться на новоутворення у правій піднижньощелепній ділянці, яке з’являється під час приймання їжі та супроводжується нападами гострого болю, болем під час ковтання. Через 2-3 години новоутворення поступово зменшується та зникає. На рентгенограмі дна порожнини рота визначається рентгенконтра-стна тінь довгастої форми розміром 0,5х0,2 см, розташована паралельно тілу нижньої щелепи в проекції 45 та 44. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appears during eating and is accompanied by attacks of sharp pain, pain during swallowing. After 2-3 hours the neoplasm gradually decreases and disappears. On the radiograph of the floor of the oral cavity, a radio-contrast shadow of an oblong shape measuring 0.5x0.2 cm is determined, located parallel to the body of the lower jaw in projections 45 and 44. What is the most likely diagnosis?

Калькульозний сіалоаденіт Calculous sialoadenitis

Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки Lymphadenitis of the submandibular area

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

Набряк Квінке Quincke edema

Сіалоаденіт Sialoadenitis

89 / 197
У молодого фахівця в кінці робочої зміни була заповнена лише 'Медична карта стоматологічного хворого'. Який ще статистичний документ обов’язково повинен бути в нього? At the end of the work shift, the young specialist only had the 'Medical card of a dental patient' filled out. What other statistical document must he have?

Форма №037/0 Form #037/0

Форма №039/0 Form #039/0

Форма №043/0 Form #043/0

Форма №030/0 Form #030/0

Форма №049/0 Form #049/0

90 / 197
Лікар стоматолог-терапевт (стаж до 5 років) за зміну при п’ятиденному робочому тижні виконав 18 умовних одиниць працеємності (УОП). Який необхідний мінімум УОП у нього повинен бути? A dentist-therapist (experience up to 5 years) performed 18 conditional labor capacity units (CPU) for a shift in a five-day working week. What is the minimum required CPU for him should be?

21 УОП 21 UOP

18 УОП 18 UOP

30 УОП 30 UOP

25 УОП 25 UOP

20 УОП 20 UOP

91 / 197
Під час проведення планового профілактичного огляду школярів сьомого класу, інтенсивність карієсу по індексу кПв зубів склала 3,7 Яка ступінь інтенсивності карієсу в даній групі дітей, згідно класифікації ВО-ОЗ? During the planned preventive examination of seventh-grade schoolchildren, the intensity of caries according to the index of kPv teeth was 3.7. What is the degree of intensity of caries in this group of children, according to the classification of VO- OZ?

Помірна Moderate

Висока High

Дуже низька Very low

Низька Low

Дуже висока Very high

92 / 197
Чоловік 54-х років через 5 днів після видалення 27 скаржиться на біль та утруднене відкривання рота, to- 38oC. Об’єктивно: загальний стан важкий, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку скроневої ділянки в нижньому відділі. Контрактура III ступеня. З боку порожнини рота - набряк слизової оболонки по перехідній складці зліва в ділянці молярів верхньої щелепи. Пальпація за горбом верхньої щелепи різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? 5 days after removal of 27, a 54-year-old man complains of pain and difficulty opening his mouth, to- 38oC. Objectively: the general condition is severe, slight asymmetry face due to swelling of the temporal area in the lower part. III degree contracture. From the side of the oral cavity - swelling of the mucous membrane along the transitional fold on the left in the area of ​​the molars of the upper jaw. Palpation behind the hump of the upper jaw is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна флегмона лівої підскроневої ділянки Odontogenic phlegmon of the left subtemporal area

Флегмона лівої скроневої ділянки Phlegmon of the left temporal area

Гострий гніинии періостит верхньої щелепи зліва Acute goniny periostitis of the upper jaw on the left

Флегмона лівої підщелепної ділянки Phlegmon of the left submandibular area

Флегмона лівої навколовушно-жувальної поверхні Phlegmon of the left parotid-chewing surface

93 / 197
Мати хлопчика 8-ми місяців скаржиться на наявність у нього утворення на кінчику, крилах та спинці носа, деформацію тканин та малиново-синюшне забарвлення шкіри носа. Пухлина збільшується. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок пухлини носа синюшно-малинового кольору. Симптом наповнення позитивний. Який найбільш вірогідний діагноз? The mother of an 8-month-old boy complains of a tumor on the tip, wings, and back of the nose, tissue deformation, and a crimson-bluish discoloration of the skin of the nose. The tumor is increasing. Objectively: asymmetry of the face due to a bluish-raspberry-colored nasal tumor. The filling symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Гемангіома носа Nasal hemangioma

Травма носа Nose injury

Фіброма носа Nasal fibroma

Херувізм Cherubism

Нейрофіброматоз Neurofibromatosis

94 / 197
Мати дитини 3-х місяців скаржиться, що під час годування груддю дитина 'клацає'язиком; неспокійна, погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріплюється у ясенного валика, рухи язика обмежені, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині в цьому віці? The mother of a 3-month-old child complains that the child 'clicks' his tongue during breastfeeding; he is restless, does not gain weight. Objectively: the lower edge of the frenulum of the tongue is attached to the gingival ridge, the movements of the tongue are limited, the frenulum is thin, transparent. What operation is indicated for a child at this age?

Френулотомія вуздечки язика Frenulotomy of tongue frenulum

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Tongue frenulum plastic with triangular flaps according to Limberg

V-подібне висічення вуздечки язика V-shaped excision of the frenulum of the tongue

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

У віці 7 - 9 років показана френуло-ектомія At the age of 7 - 9 years, frenulo-ectomy is shown

95 / 197
Жінка 37-ми років скаржиться на гострий біль та відчуття 'вирослого зуба'у 38. Біль постійний, самовільний, інтенсивність наростає з кожною годиною. Об’єктивно: в 38 глибока каріозна порожнина, перкусія різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old woman complains of sharp pain and the feeling of a 'grown tooth' at 38. The pain is constant, spontaneous, the intensity increases with each hour. Objectively: at 38, a deep carious cavity, percussion is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Глибокий карієс Deep caries

Гострий пульпіт Acute pulpitis

Хронічний пульпіт Chronic pulpitis

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

96 / 197
Пацієнт 33-х років, що страждає на імунодефіцит, звернувся зі скаргами на рухливість 22. В анамнезі -травма зуба 2 роки тому. Об’єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість III ст., перкусія слабкоболісна. На знімку - резорбція кореня на 1/3. Яка тактика лікаря? A 33-year-old patient suffering from immunodeficiency complained of mobility 22. In the anamnesis - a tooth injury 2 years ago. Objectively: the tooth earlier not treated, III degree mobility, mildly painful percussion. The picture shows 1/3 root resorption. What are the doctor's tactics?

Видалити зуб Remove tooth

Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини Perform tooth root resection with bone grafting

Провести ендодонтичне лікування та шинувати зуб Carry out endodontic treatment and splint the tooth

Спостереження Observations

Провести фізіотерапевтичне лікування Conduct physiotherapy treatment

97 / 197
Хвора 35-ти років відзначає наявність безболісної деформації тіла нижньої щелепи з правого боку. На рентгенограмі - наявність гомогенного вогнища збільшеної щільності кісткової тканини округлої форми, діаметром 1,5 -2,0 см; по периферії вогнища - вузька смужка просвітлення шириною до 1,2 мм та склероз кістки на межі з новоутворенням. Який діагноз найбільш вірогідний? A 35-year-old patient notes the presence of a painless deformation of the body of the lower jaw on the right side. On the radiograph, there is a homogeneous focus of increased density of bone tissue of a rounded shape, with a diameter of 1.5 -2.0 cm; on the periphery of the focus - a narrow strip of illumination up to 1.2 mm wide and bone sclerosis on the border with the neoplasm. What is the most likely diagnosis?

Тверда одонтома Hard odontoma

Амелобластома Ameloblastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Остеобластома Osteoblastoma

98 / 197
У хворого 60-ти років внаслідок вогнепального ураження з’явився великий дефект носа. Від хірургічного втручання хворий тимчасово відмовився, йому було запропоновано виготовлення ектопротеза носа, який утримуватиметься за допомогою окулярів. Який відбиток необхідно отримати в даному випадку та за допомогою якої відбиткової маси? A 60-year-old patient developed a large nose defect as a result of a gunshot wound. The patient temporarily refused surgical intervention, he was offered the manufacture of an ectoprosthesis of the nose, which will be held for with the help of glasses. What impression must be obtained in this case and with the help of which impression mass?

Гіпсовий відбиток всього обличчя Plaster impression of the whole face

Відбиток еластичною масою дефекту Imprint by the elastic mass of the defect

Гіпсовий відбиток дефекту Plaster impression of the defect

Відбиток термопластичною масою всього обличчя Thermoplastic mass impression of the whole face

Відбиток термопластичною масою дефекту Thermoplastic mass impression of the defect

99 / 197
Хворий 29-ти років потрапив до стаціонару з діагнозом 'відкритий перелом нижньої щелепи між 41 та 31 без зміщення уламків'. Об’єктивно: рот відкриває в повному обсязі зубні ряди інтактні, прикус ортогнатичний. Між 41 та 31 щілина. Яка фіксуюча конструкція найдоцiльнiша в даному випадку? A 29-year-old patient was admitted to the hospital with a diagnosis of 'open fracture of the lower jaw between 41 and 31 without displacement of fragments'. Objectively: the mouth opens fully the tooth rows are intact, the bite is orthognathic. There is a gap between 41 and 31. Which fixing structure is the most appropriate in this case?

Шина Тігерштедта з зачiпними петлями Tigerstedt tire with hook loops

Шина Тігерштедта з похилою площиною Tigerstedt tire with an inclined plane

Зубна гладенька шина-скоба Tooth smooth tire clamp

Зубна шина Васильєва Vasilyev tooth tire

Шина Тігерштедта з розпірковим вигином Tigerstedt tire with spacer bend

100 / 197
Чоловік 28-ми років, підвищеного харчування, знаходився у стоматологічному кріслі та готувався до проведення місцевого знеболення і до видалення хворого зуба. Раптом поскаржився на запаморочення та нудоту, знепритомнів. Об’єктивно: різка блідість шкірних покривів та червоної облямівки губ, зіниці дещо розширені, дихання поверхневе, пульс лабільний, схильний до брадикардії, АТ- 100/60 мм рт.ст. Встановлено діагноз: психоемоційне зомління. Які невідкладні дії лікаря? A 28-year-old man, with high nutrition, was in the dental chair and was preparing for local anesthesia and the removal of a diseased tooth. He suddenly complained of dizziness and nausea, fainted . Objectively: sharp pallor of the skin and the red border of the lips, the pupils are slightly dilated, breathing is shallow, the pulse is labile, prone to bradycardia, blood pressure - 100/60 mm Hg. The diagnosis is established: psycho-emotional confusion. What are the immediate actions of the doctor?

Надати хворому горизонтального положення, забезпечити доступ свіжого повітря, дати вдихнути пари нашатирного спирту Give the patient a horizontal position, provide access to fresh air, let ammonia vapors be inhaled

Ввести внутрішньовенно серцеві препарати Enter intravenous heart drugs

Викликати бригаду невідкладної допомоги Call an emergency team

Провести штучне дихання та масаж серця Perform artificial respiration and heart massage

Ввести антигістамінні препарати Enter antihistamines

101 / 197
Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на свербіж ясен, підвищену чутливість до хімічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим близько 20-ти років. З супутніх захворювань - атеросклероз. Об’єктивно: ясна анемічні, ясеневі сосочки атрофовані, оголення коренів зубів на 2-3 мм. Зуби стійкі, паро-донтальних кишень немає. На рентгенограмі визначається рівномірний надлишок кісткової тканини в межах 1/2 довжини кореня, звуження пері-одонтальних щілин, чергування вогнищ остеопорозу та остеосклерозу в губчастій кістці. Який найбільш ві- рогідний діагноз? A 70-year-old patient complained of itchy gums, increased sensitivity to chemical, thermal, and mechanical irritants. He considers himself ill for about 20 years. Of the accompanying diseases - atherosclerosis. Objectively: the gums are anemic, the gingival papillae are atrophied, the roots of the teeth are exposed by 2-3 mm. The teeth are stable, there are no periodontal pockets. The radiograph shows a uniform excess of bone tissue within 1/2 of the length of the root, narrowing of the - odontal cracks, alternating foci of osteoporosis and osteosclerosis in the spongy bone. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтоз середнього ступеня важкості Generalized periodontitis of medium severity

Хронічний генералізований пародонтит важкого ступеня Severe chronic generalized periodontitis

Іенералізований пародонтоз важкого ступеня Severe generalized periodontitis

Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Localized hypertrophic gingivitis, edematous form

Іенералізований пародонтоз легкого ступеня важкості Generalized periodontitis of mild severity

102 / 197
Чоловік 55-ти років звернувся зі скаргами на зміну кольору язика, його горбистість. Об’єктивно: вогнище ромбоподібної форми, розміром 1,5-2 мм, злегка ущільнене на дотик, розташовується суворо по середній лінії допереду від жолобуватих сосочків. Пальпація безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 55-year-old man complained of a change in the color of the tongue, its bumpiness. Objectively: a diamond-shaped focus, 1.5-2 mm in size, slightly compacted to the touch, located strictly along the midline in front of the grooved papillae. Palpation is painless. What is the most likely diagnosis?

Ромбовидний глосит Rhomboid Glossite

Пухлина Tumor

Авітаміноз Avitaminosis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Кандидоз Candida

103 / 197
Хвора 42-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на набряк, який раптово з’явився, біль у ділянці обличчя, збільшення губ вдвічі, набряк повік. Об’єктивно: губи безформно здуті, у кольорі не змінені; під час пальпації відчувається рівномірно-м’яка консистенція тканини. Набряк на щоках та повіках. Опущення кутів рота, ознаки паралічу лицевого нерва. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient turned to the dentist with complaints of swelling that appeared suddenly, pain in the face, lips that had doubled in size, eyelid swelling. About' objectively: the lips are swollen without shape, the color has not changed; during palpation, a uniform soft consistency of the tissue is felt. Swelling on the cheeks and eyelids. Lowering of the corners of the mouth, signs of paralysis of the facial nerve. What is the most likely diagnosis?

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Набряк Квінке Quincke edema

Іемангіома Hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

104 / 197
Хворий 42-х років скаржиться на різкий біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) впродовж 5 діб, який поширюється на вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці лівого СН-ЩС. Шкіра в цій ділянці гіперемова-на. Біль посилюється при мінімаль- них рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає сильний біль. Відкривання рота обмежене до 1520 мм. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of sharp pain in the area of ​​the left temporomandibular joint (TMJ) for 5 days, which spreads to the ear, headache, worsening of the general condition, inability to chew, limited opening of the mouth. Objectively: the face is asymmetric due to swelling in the area of ​​the left CH-SHS. The skin in this area is hyperemic. The pain increases with minimal movements of the lower jaw. Palpation of the joint causes severe pain. Opening the mouth is limited to 1520 mm. What is the most likely diagnosis?

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

Несправжній паротит Герценберга Herzenberg's false mumps

Загострення деформуючого артрозу лівого СНЩС Exacerbation of deforming arthrosis of the left TMJ

Флегмона білявушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

105 / 197
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на обмежене відкривання рота, біль у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Симптоми з’явилися рік тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні. Прикус ор-тогнатичний. На томограмі: суглобова щілина звужена, 'завуальована'. Який діагноз найбільш вірогідний? A 30-year-old patient complained of limited mouth opening, pain in the left temporomandibular joint (TMJ). The symptoms appeared a year ago. About' Objectively: opening of the mouth by 0.8 cm, there are no movements in the joint. The bite is orthognathic. On the tomogram: the joint gap is narrowed, 'veiled'. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний анкілоз лівого СНЩС Fibrous ankylosis of the left TMJ

Больова дисфункція лівого СНЩС Painful dysfunction of the left TMJ

Деформуючий артроз лівого СН-ЩС Deforming arthrosis of the left CH-SHS

Кістковий анкілоз лівого СНЩС Bone ankylosis of the left TMJ

Склерозуючий артроз лівого СН-ЩС Sclerosing arthrosis of the left CH-SHS

106 / 197
Хлопчик 9-ти років звернувся зі скаргами на обмежене відкривання рота, асиметрію обличчя. Симптоми з’явились близько двох років тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,3 см, рухи в лівому суглобі відсутні. Підборіддя та кінчик носа зміщені вліво. На томограмі - суглобова щілина ліворуч не виявляється, відмічається кісткове зрощення нижньої щелепи зі скроневою та виличною кістками, ліва гілка нижньої щелепи вкорочена. Який діагноз найбільш вірогідний? A 9-year-old boy complained of limited mouth opening, facial asymmetry. Symptoms appeared about two years ago. Objectively: mouth opening at 0 .3 cm, there are no movements in the left joint. The chin and the tip of the nose are shifted to the left. The tomogram shows no joint space on the left side, bony fusion of the lower jaw with the temporal and zygomatic bones is noted, the left branch of the lower jaw is shortened. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз лівого СНЩС Bone ankylosis of the left TMJ

Склерозуючий артроз лівого СН-ЩС Sclerosing arthrosis of the left CH-SHS

Деформуючий артроз лівого СН-ЩС Deforming arthrosis of the left CH-SHS

Хронічний артрит лівого СНЩС Chronic arthritis of the left TMJ

Фіброзний анкілоз лівого СНЩС Fibrous ankylosis of the left TMJ

107 / 197
Хвора 48-ми років скаржиться на потовщення тіла нижньої щелепи та оніміння нижньої губи з лівого боку. Пухлина з’явилася близько 6 місяців тому, за останній місяць значно збільшилася в розмірах. На рентгенограмі нижньої щелепи - ліворуч у ділянці 45,46,47 визначається деструкція кісткової тканини розміром 3х2 см без чітких меж типу 'танучого цукру'. Вищезазначені зуби інтактні, мають рухливість третього ступеня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complains of thickening of the body of the lower jaw and numbness of the lower lip on the left side. The tumor appeared about 6 months ago, and has significantly increased over the last month in dimensions. On the radiograph of the lower jaw - on the left in the area 45, 46, 47, the destruction of bone tissue measuring 3x2 cm without clear borders of the 'melting sugar' type is determined. The above-mentioned teeth are intact, have mobility of the third degree. What is the most likely diagnosis?

Злоякісна пухлина нижньої щелепи Malignant tumor of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

Хронічний дифузний одонтогенний остеомієліт Chronic diffuse odontogenic osteomyelitis

108 / 197
У пацієнта 38-ми років під час огляду виявлено: мостоподібні протези з опорою на 14,15,16, 23, 24, 25, 26; патологічне стирання 34,35,36,44, 45, 46. Передчасні контакти в ділянці мостоподібних протезів; слизова оболонка альвеолярних відростків - без патологічних змін. Яка оклюзія в пацієнта? In a 38-year-old patient, the examination revealed: bridge-like prostheses with support on 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26; pathological wear 34 ,35,36,44, 45, 46. Premature contacts in the area of ​​bridge-like prostheses; the mucous membrane of the alveolar processes - without pathological changes. What is the patient's occlusion?

Первинна травматична Primary traumatic

Права бокова Right lateral

Центральна Central

Передня Front

Ліва бокова Left lateral

109 / 197
У дитини 12-ти років вестибулярне положення верхніх ікол та відсутність місця для них. Яким ортодон-тичним апаратом слід почати лікування? A 12-year-old child has a vestibular position of the upper canines and lack of space for them. What orthodontic device should be used for treatment?

Пластинка з гвинтом на верхню щелепу Plate with a screw on the upper jaw

Дуга Енгля Engle Arc

Апарат з вестибулярною дугою Apparatus with a vestibular arch

Апарат з нахиленою площиною Apparatus with an inclined plane

Апарат з закусочною площадкою Apparatus with snack area

110 / 197
При огляді беззубої нижньої щелепи у пацієнтки 60-ти років виявлені екзостози, розміщені з язикової сторони щелепи в ділянці відсутніх пре-молярів. Яку хірургічну підготовку необхідно провести перед протезуванням? When examining the edentulous lower jaw of a 60-year-old female patient, exostoses were found located on the lingual side of the jaw in the area of ​​the missing premolars. What surgical preparation should be performed before prosthetics ?

Усунення екзостозів Removal of exostoses

Поглиблення присінку порожнини рота Deepening of the oral cavity

Підсадка металiчного iмплантату Metal implant replacement

Виправлення форми альвеолярного відростка Alveolar process shape correction

Усунення тяжів та рубців Removal of stretch marks and scars

111 / 197
Хворий 50-ти років з повною втратою зу6ів скаржиться на 6іль у куті нижньої щелепи. Протезами не користувався. Об’єктивно: незначна припухлість, відкривання рота утруднене. Рентгенологічно: правобічний кістковий перелом тіла нижньої щелепи в ділянці відсутніх 35 та 36 без дефекту кістки. Який метод фіксації необхідно використати для лікування? A 50-year-old patient with complete loss of teeth complains of a lump in the corner of the lower jaw. He did not use prostheses. Objectively: slight swelling, opening of the mouth is difficult. X-ray : right-sided bony fracture of the mandibular body in the area of ​​missing 35 and 36 without a bone defect. What method of fixation should be used for treatment?

Остеосинтез Osteosynthesis

Ванкевич Vankiewicz

Тигерштедта Tigerstedt

Вебера Weber

Збаржа Barge

112 / 197
У хворого впродовж 3-х років на слизовій оболонці щоки спостерігалася папілома. Останнім часом, після травми, з’явилася болісність. Під час огляду виявлено наявність виразки на фоні гіперемованої слизової оболонки. Якою повинна бути тактика хірурга? The patient had a papilloma on the mucous membrane of the cheek for 3 years. Recently, after an injury, pain appeared. During the examination, the presence of an ulcer on the background hyperemic mucous membrane. What should be the tactics of the surgeon?

Видалення папіломи, гістологічне дослідження Removal of papilloma, histological examination

Протизапальна терапія з наступним спостереженням Anti-inflammatory therapy followed by follow-up

Комбіноване лікування Combined treatment

Видалення папіломи, післяопераційна променева терапія Removal of papilloma, postoperative radiation therapy

Видалення папіломи, післяопераційна хіміотерапія Removal of papilloma, postoperative chemotherapy

113 / 197
Дитина 3-х місяців з повним не-зрощенням верхньої губи ліворуч. У якому віці дитині слід провести оперативне втручання - хейлопластику? A 3-month-old child with a complete non-union of the upper lip on the left. At what age should the child undergo surgery - cheiloplasty?

5-6 місяців 5-6 months

7 років 7 years

5 років 5 years

3 роки 3 years

1 рік 1 year

114 / 197
Пацієнт 16-ти років скаржиться на зруйнування коронки 22 внаслідок сильного удару. Об’єктивно: повний травматичний злам коронкової частини 22, рухомість кореня 22 зуба III ступеня. Яка тактика лікаря-стоматолога? A 16-year-old patient complains about the destruction of crown 22 as a result of a strong impact. Objectively: complete traumatic fracture of crown part 22, mobility of root 22 of tooth III degree. What tactics of a dentist?

Екстракція 22 та виготовлення мостоподібного протеза Extraction 22 and fabrication of a bridge prosthesis

Реставрація 22 фотополімерним композитним матеріалом світлового твердіння Restoration 22 with light-curing photopolymer composite material

Виготовлення кільцевої шини Manufacturing ring tire

Виготовлення штифтового зуба (по Річмонду) Manufacturing pin tooth (according to Richmond)

Виготовлення часткового знімного пластинкового протеза Manufacturing of a partial removable plate prosthesis

115 / 197
Клінічне обстеження порожнини рота в хлопчика 7-ми років виявило низько прикріплену вуздечку верхньої губи. До яких аномалій може призвести вказана вада? Clinical examination of the oral cavity in a 7-year-old boy revealed a low-attached frenulum of the upper lip. What anomalies can this defect lead to?

Діастема Diastema

Адентія Adentia

Тортоаномалія Tortoanomaly

Інфраоклюзія Infraocclusion

Транспозиція Transposition

116 / 197
Хворий 22-х років звернувся зі скаргами на руйнування 21. Об’єктивно: коронкова частина 21 відламана в межах крайових ясен, стінки кореня збережені, під час зондування тверді, безболісні. На прицільній рентгенограмі: кореневий канал 21 пломбований до верхівки, періапікальних змін не спостерігається; довжина кореневого каналу 18 мм, корінь масивний; кореневий канал прямий. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку? A 22-year-old patient complained about the destruction of 21. Objectively: the crown part of 21 is broken off within the marginal gums, the root walls are preserved, during probing they are hard , painless. On the X-ray: root canal 21 is sealed to the apex, no periapical changes are observed; the length of the root canal is 18 mm, the root is massive; the root canal is straight. What treatment is most appropriate in this case?

Виготовлення куксової вкладки та естетичної коронки Manufacturing a stump tab and an aesthetic crown

Виготовлення мостоподібного протеза із попереднім видаленням кореня Making a bridge-like prosthesis with preliminary root removal

Проведення прямої реставрації із титановим штифтом Direct restoration with titanium pin

Виготовлення штифтового зуба Manufacturing pin tooth

Проведення прямої реставрації із скловолокон’єктивним штифтом Performing a direct restoration with a fiberglass pin

117 / 197
Хворій 33-х років з діагнозом 'частковий дефект зубного ряду верхньої щелепи, IV клас за Кен-неді', вирішено виготовити незнім-ний мостоподібний металокерамічний протез із опорами на 11, 21 та 23. Проведені: клінічний етап препа- рування опорних зубів; зняття робочих відбитків. Який наступний етап проведе лікар? A 33-year-old patient with a diagnosis of 'partial defect of the dentition of the upper jaw, class IV according to Ken-nedy', it was decided to make a non-removable bridge-like metal-ceramic prosthesis with supports on 11, 21 and 23. Conducted: clinical stage of preparation of abutment teeth; removal of working impressions. What next stage will the doctor conduct?

Припасування та корекція каркасу протеза Fitting and correction of the prosthesis frame

Корекщя кольору протеза Prosthesis color correction

Корекщя протеза Correction prosthesis

Фіксація протеза Prosthesis fixation

Корекщя форми зу6ів протеза Correction of the shape of the prosthesis

118 / 197
Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на рухомість зубів верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні. Спостерігається характер змикання зубних рядів в центральній оклюзії. Який із перелічених патологічних станів наявний у даного пацієнта? A 27-year-old man complained about the mobility of the teeth of the upper and lower jaws. Objectively: the dentition is intact. The nature of the closure of the dentition in the central occlusion is observed. Which of the listed pathological conditions is present in this patient?

Пародонтит Periodontitis

Флюороз Fluorosis

Карієс Caries

Гінгівіт Gingivitis

Скупченість Congestion

119 / 197
Пацієнту 45-ти років для девіта-лізації пульпи 26 накладено миш’яковисту пасту. На який час потрібно залишити пасту, щоб відбулася деві-талізація в багатокореневому зубі? A 45-year-old patient was put on arsenic paste for devitalization of pulp 26. How long should the paste be left for devitalization to occur in a multi-rooted tooth?'

48 годин 48 hours

72 години 72 hours

24 години 24 hours

12 годин 12 hours

6 годин 6 hours

120 / 197
Пацієнт 39-ти років звернувся зі скаргами на короткочасний біль у 26 від дії механічних, хімічних та температурних подразників, який зникає відразу після припинення їх дії. Об’єктивно: каріозна порожнина в межах плащового дентину виповнена пігментованим дентином. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old patient complained of short-term pain at 26 from the action of mechanical, chemical, and temperature stimuli, which disappears immediately after their action ceases. Objectively : the carious cavity within the mantle dentin is filled with pigmented dentin. What is the most likely diagnosis?

Середній карієс Average caries

Глибокий карієс Deep caries

Кислотний некроз Acid necrosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Хронічний верхівковий періодон-тит Chronic apical periodontitis

121 / 197
Хворий 22-х років скаржиться на біль під час ковтання, to- 37,5oC. Об’єктивно: відкривання рота 3 см, болісне. Дистальні горби 38 вкриті гіпе-ремованим набряклим каптуром, бо- лісним під час пальпації. Ретромоляр-на складка гіперемована. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of pain during swallowing, to- 37.5oC. Objectively: mouth opening 3 cm, painful. Distal humps 38 covered hyperemic, swollen hood, painful during palpation. The retromolar fold is hyperemic. Submaxillary lymph nodes are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий перікоронорит Acute pericoronoritis

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

- -

Флегмона крилощелепного простору Phlegmon of the pterygoid space

Ангіна Angina

122 / 197
У хворої 65-ти років з повною відсутністю молярів та премолярів на верхній та нижній щелепах розвинулася тугорухомість у СНЩС, незначне зниження слуху. Хвора страждає на поліартрит. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для встановлення діагнозу? A 65-year-old patient with a complete absence of molars and premolars on the upper and lower jaws developed stiffness in the TMJ, slight hearing loss. The patient suffers from polyarthritis. What a study must be conducted first of all to establish a diagnosis?

Рентгенографія СНЩС Roentgenography of TMJ

Сіалографія Sialography

Рентгенографія додаткових пазух носа X-ray of additional nasal sinuses

Рентгенографія черепа в прямій проекції X-ray of skull in direct projection

Рентгенографія нижньої щелепи в прямій проекції X-ray of the lower jaw in direct projection

123 / 197
У хворого 30-ти років на прийомі в стоматолога з'явилися шум у вухах, оніміння пальців рук, холодний піт. Потім розвинулася короткочасна до (1 хвилини) непритомність. Який стан розвинувся в хворого? A 30-year-old patient had ringing in the ears, numbness of the fingers, and cold sweat at the dentist's appointment. Then, short-term (up to 1 minute) fainting developed . What condition has developed in the patient?

Зомління Grinding

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Аура перед нападом епілепсії Aura before an epileptic attack

124 / 197
У немовляти клиноподібний дефект верхньої губи, який не доходить до нижнього носового ходу. Червона облямівка обрамляє край дефекту. Який найбільш вірогідний діагноз? The baby has a wedge-shaped defect of the upper lip that does not reach the lower nasal passage. A red border frames the edge of the defect. What is the most likely diagnosis?

Неповне незрощення верхньої губи Incomplete non-union of the upper lip

Повне незрощення верхньої губи Complete non-union of the upper lip

Колобома Coloboma

Перенесена травма верхньої губи Upper lip injury

- -

125 / 197
У дитини 3-х років рідина з порожнини рота потрапляє до носових ходів, мова гугнява. Під час огляду: піднебіння без особливостей. Пальпаторно визначається кістковий дефект твердого піднебіння. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 3-year-old child, liquid from the oral cavity enters the nasal passages, the speech is slurred. During the examination: the palate is without features. A bony defect of the hard palate is determined by palpation. What is the most likely diagnosis?

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

- -

Перенесена травма піднебіння Suffered palate injury

Параліч м’якого піднебіння Paralysis of the soft palate

126 / 197
Хвора 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємні відчуття, сухість у роті. Об’єктивно: ясна застійно гіперемовані, набряклі. Мають місце пародонтальні кишені. На рентгенограмі - зниження висоти міжальвеолярних перегородок на 1/3. Глюкоза крові - 9,1 ммоль/л. Яка тактика відносно лікування цієї хворої? A 37-year-old patient turned to a dentist with complaints of bleeding gums, unpleasant sensations, dryness in the mouth. Objectively: the gums are hyperemic and swollen. There are periodontal pockets. The x-ray shows a decrease in the height of the interalveolar septa by 1/3. Blood glucose is 9.1 mmol/l. What are the tactics for treating this patient?

Лікування проводять стоматолог та ендокринолог Treatment is carried out by a dentist and an endocrinologist

Лікування проводить лише стоматолог Treatment is performed only by a dentist

Лікування проводить лише ендокринолог Treatment is carried out only by an endocrinologist

Лікування проводить хірург-стоматолог Treatment is performed by a dental surgeon

Лікування проводить невропатолог The treatment is carried out by a neurologist

127 / 197
Хворий 37-ми років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність болісної припухлості в підочній ділянці з правого боку. З анамнезу: за день до звернення хворому було проведено лікування 12 під місцевою анестезією. Припухлість у підочній ділянці з’явилася одразу після введення анестетика. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку та незначного інфільтрату в правій підочній ділянці. Шкіра над інфільтратом синюшна. Відкривання рота вільне. Перкусія 12 безболісна. Ясна в ділянці І2 без видимих патологічних змін. Перехідна складка верхньої щелепи в ділянці 12 згладжена, синюшна. Яке ускладнення розвинулося в хворого? A 37-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a painful swelling in the undereye area on the right side. From the anamnesis: the day before the patient was referred treatment 12 under local anesthesia. Swelling in the undereye area appeared immediately after the anesthetic was administered. Objectively: the face is asymmetric due to swelling and a slight infiltrate in the right undereye area. The skin over the infiltrate is bluish. Mouth opening is free. Percussion 12 is painless. Clear in area I2 without visible pathological changes. The transitional fold of the upper jaw in area 12 is smoothed, bluish. What complication developed in the patient?

Післяін’єкційна гематома Post-injection hematoma

Неврит підочного нерва Sophageal neuritis

Некроз м’яких тканин підочної ділянки Necrosis of the soft tissues of the undereye area

Перелом голки в місці ін’єкції Needle fracture at the injection site

Періостит верхньої щелепи від 12 Periostitis of the upper jaw from 12

128 / 197
Хворий 23-х років надійшов до військово-польового шпиталю з вогнепальним переломом нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на цукровий діабет. У лінії перелому знаходиться інтактний 35. Яка тактика лікаря по відношенню до цього зуба? A 23-year-old patient was admitted to the military field hospital with a gunshot fracture of the lower jaw. From the anamnesis, it is known that the patient suffers from diabetes. In the line of the fracture, there is an intact 35. What are the doctor's tactics in relation to this tooth?

Зуб підлягає обов’язковому видаленню безпосередньо під час обробки рани The tooth must be removed immediately during wound treatment

Зуб зберегти, депульпувати через місяць після травми Keep the tooth, depulpate one month after the injury

Зуб підлягає видаленню через 2 тижні з моменту травми The tooth is to be extracted 2 weeks after the injury

Зуб необхідно обов’язково зберегти та використовувати як опору для фіксації протеза The tooth must be saved and used as a support for fixing the prosthesis

Долю зуба вирішити через 2-3 тижні після травми To decide the fate of the tooth 2-3 weeks after the injury

129 / 197
Який з перерахованих препаратів має виражену противірусну активність? Which of the listed drugs has pronounced antiviral activity?

Стериліум Sterilium

3% розчин перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

0,5% розчин хлораміну 0.5% chloramine solution

Розчин хлоргексидину Chlorhexidine solution

70% розчин спирту 70% alcohol solution

130 / 197
Дитина 8-ми років має діастему між центральними різцями до 2 мм, від неї парусоподібний тяж до слизової верхньої губи, який поділяє при-сінок на дві половини. Прикус орто-гнатичний, глибокий. Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old child has a diastema between the central incisors up to 2 mm, from it a sail-like cord to the mucous membrane of the upper lip, which divides the incisor into two halves. Bite orthognathic, deep. What is the most likely diagnosis?

Вроджене укорочення вуздечки верхньої губи Congenital shortening of the frenum of the upper lip

Приховане незрощення верхньої губи Hidden nonunion of the upper lip

Аномалія розвитку альвеолярного відростка Anomaly of alveolar process development

Перенесена травма верхньої губи Upper lip injury

- -

131 / 197
Жінка 22-х років звернулася зі скаргами на гострий напад мимовільного болю в 25 тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина не з’єднана з порожниною зуба; реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old woman complained of an acute attack of involuntary pain at 25 lasting 15-20 minutes that occurred 2 hours ago. Objectively: on the chewing surface 25, a deep carious cavity is not connected to the cavity of the tooth; the reaction to a cold stimulus is a pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіпєрємія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

132 / 197
У хворого 39-ти років при обстежені слизової оболонки порожнини рота, на боковій поверхні язика на фоні інфільтрату хрящоподібної щільності, виявлено виразку округлої форми, безболісну, розміром до 0,7 см з рівними краями, з гладенькою поверхнею. Реакція Вассермана позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 39-year-old patient, during examination of the mucous membrane of the oral cavity, on the lateral surface of the tongue against the background of an infiltrate of cartilaginous density, an ulcer of a rounded shape, painless, up to 0 .7 cm with even edges, with a smooth surface. Wasserman's reaction is positive. What is the most likely diagnosis?

Сифіліс Syphilis

Рак Cancer

Тромбофлебіт Thrombophlebitis

Актиномікоз Actinomycosis

Туберкульоз Tuberculosis

133 / 197
Дитину 7-ми років госпіталізовано до опікового відділення в стані середнього ступеня важкості з опіковим пошкодженням щічної ділянки. Наявні пухирі, що наповнені прозорим вмістом. Опік шкіри якого ступеня має місце у дитини? A 7-year-old child was hospitalized in the burn department in a state of moderate severity with burn damage to the cheek area. There are blisters filled with transparent contents. What degree of skin burn does child's place?

II ступінь II degree

IV-В ступінь IV-V degree

Ш-А ступінь W-A degree

- -

I ступінь I degree

134 / 197
Під час роботи в лабораторії з кислотою стався нещасний випадок. Постраждала жінка 23- х років, яку госпіталізовано з хімічним опіком шкіри обличчя та шиї Ш-А ступеня. Чим слід обробити вражену поверхню шкіри? During work in the laboratory with acid, an accident occurred. A 23-year-old woman was injured, who was hospitalized with a chemical burn of the skin of the face and neck of the Sh-A degree. What should the affected skin surface be treated?

2-3% розчин гідрокарбонату натрію 2-3% sodium bicarbonate solution

5% розчин тіосульфату натрію 5% sodium thiosulfate solution

20% розчин цукру 20% sugar solution

5% розчин сульфату міді 5% copper sulfate solution

Гліцерин Glycerin

135 / 197
У хворого 52-х років на червоній облямівці нижньої губи визначається полігональної форми ділянка розміром 0,8 см, що вкрита тонкими лусочками сірувато-білого кольору, які щільно прилягають до основи. Під час пальпації ділянка гіперкератозу в основі м’яка, безболісна. Який най- більш вірогідний діагноз? In a 52-year-old patient, on the red border of the lower lip, a polygonal area measuring 0.8 cm is defined, which is covered with thin scales of grayish-white color, which tightly adhere to the base. During palpation, the area of ​​hyperkeratosis at the base is soft, painless. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Хвороба Боуена Bowen's disease

Лейкоплакія Leukoplakia

Еритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

136 / 197
Хворий 48-ми років, що страждає на гіпертонічну хворобу, звернувся для видалення 46, який болів більше доби. Після проведення анестезії хворий відзначив, що біль у зубі зник, але занепокоївся, став скаржитись на різкий головний біль; обличчя почервоніло, з’явилися нудота, відчуття нестачі повітря, задишка. Шкірні покриви вкрилися потом, тахікардія до і0о/хв, АТ- 180/100 мм рт.ст. Діагноз: гіпертонічний криз. Які заходи необхідно провести? A 48-year-old patient suffering from hypertension applied for the removal of 46, which had been in pain for more than a day. After anesthesia, the patient noted that the pain in the tooth disappeared , but became worried, began to complain of a sharp headache; the face turned red, nausea, a feeling of lack of air, shortness of breath appeared. The skin was covered with sweat, tachycardia up to i0o/min, blood pressure - 180/100 mm Hg. Diagnosis: hypertensive crisis What measures should be taken?

Надати горизонтального положення, ввести внутрішньовенно гіпотензивні та седативні засоби Provide a horizontal position, administer intravenous hypotensive and sedative drugs

Ввести внутрішньом’язово заспокійливі засоби Introduce intramuscular sedatives

Надати хворому горизонтального положення, дати вдихнути розчин аміаку Give the patient a horizontal position, let him inhale the ammonia solution

Припинити всі втручання та контролювати артеріальний тиск та пульс Stop all interventions and monitor blood pressure and pulse

Викликати бригаду швидкої допомоги Call an ambulance

137 / 197
До клініки звернувся молодий чоловік 25-ти років, який 3 дні тому впав з велосипеда. Скарги на біль у зубі від механічних подразників, трохи менше - від температурних. Об’єктивно: косий відлом коронки 21 з оголенням пульпи. Пульпа сірувато-бурого відтінку. Зондування пульпи різко болісне. Зуб нерухомий. Під час рентгенологічного дослідження перелому кореня не виявлено. Яке лікування слід призначити? A 25-year-old young man who fell off a bicycle 3 days ago came to the clinic. Complaints of toothache from mechanical irritants, slightly less - from temperature irritants. Objectively: oblique fracture of the crown 21 with pulp exposure. The pulp is grayish-brown in color. Probing the pulp is painful. The tooth is immobile. No root fracture was detected during the X-ray examination. What treatment should be prescribed?

Вітальна екстирпація пульпи Vital extirpation of the pulp

Пломбування Sealing

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Втручань не потребує Does not require intervention

138 / 197
Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на розростання ясен в ділянці 22, 25, які з’явилися три місяці тому після протезування відсутніх 23, 24 Об’єктивно: край металокерамічних коронок 22, 25 знаходиться глибоко в ясеневих кишенях. Слизова оболонка ясен гіперемована, вкриває 1/3 коронок 22,25, легко кровоточить під час зондування. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complained of gum growth in area 22, 25, which appeared three months ago after prosthetics of missing 23, 24 Objectively : the edge of the metal-ceramic crowns 22, 25 is deep in the gingival pockets. The gingival mucosa is hyperemic, covers 1/3 of the crowns 22, 25, and bleeds easily during probing. What is the most likely diagnosis?

Локалiзований гіпєртрофічний гінгівіт Localized hypertrophic gingivitis

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт Generalized hypertrophic gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

139 / 197
Хвора 28-ми років скаржиться на біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що виник в результаті надлишкового виведення резорцин-формалінової пасти за верхівку кореня під час лікування пульпіту. Вкажіть першочергові втручання: A 28-year-old patient complains of a toothache on the upper jaw on the right side, which occurred as a result of excess removal of resorcinol-formalin paste beyond the apex of the root during treatment Pulpitis. Specify the primary interventions:

Розпломбування кореневого каналу Root canal filling

Курс антибіотикотерапії Course of antibiotic therapy

Електрофорез з новокаїном Electrophoresis with Novocaine

Курс УВЧ UHF course

Видалення зуба Tooth removal

140 / 197
Хворий 20-ти років з’явився для продовження лікування 37 з приводу пульпіту. Два тижні тому була накладена миш’яковиста паста; вчасно на прийом не з’явився. В даний час скаржиться на біль при накушуванні на цей зуб. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient appeared for continued treatment 37 for pulpitis. Arsenic paste was applied two weeks ago; he did not show up for the appointment on time . Currently complains of pain when biting on this tooth. What is the most likely diagnosis?

Токсичний (миш’яковистий) періо-донтит Toxic (arsenic) periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт, що загострився Chronic gangrenous pulpitis, aggravated

Загострення хронічного фіброзного пульпіту Exacerbation of chronic fibrous pulpitis

141 / 197
Хворому 23-х років два тижні тому було проведено лікування пульпіту 12 біологічним методом. На даний момент скарги на біль під час накушування. Об’єктивно: 12 запломбований, реакція на холод безболісна, перкусія болісна. Який метод лікування є доцільним? A 23-year-old patient was treated for pulpitis 12 with a biological method two weeks ago. At the moment, he complains of pain when biting. Objectively: 12 is sealed, reaction to cold is painless, percussion is painful. What method of treatment is appropriate?

Екстирпація пульпи Pulp extirpation

Повторне лікування біологічним методом Repeated treatment with a biological method

Курс електрофорезу з антибіотиками Course of electrophoresis with antibiotics

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Видалення зуба Tooth removal

142 / 197
Хворий 20-ти років з’явився продовжувати лікування 37 з приводу пульпіту. Скаржиться на біль при накушуванні на цей зуб. Два тижні тому була накладена миш’яковиста паста. Хворий вчасно не з’явився на лікування. Які фізіотерапевтичні методи застосовують у випадку 'миш’яковистого' періодонтиту? A 20-year-old patient came to continue treatment 37 for pulpitis. He complains of pain when biting on this tooth. Arsenic paste was applied two weeks ago . The patient did not show up for treatment on time. What physiotherapeutic methods are used in the case of 'arsenic' periodontitis?

Електрофорез 3% р-ном йодиду калію Electrophoresis with 3% pH of potassium iodide

Фонофорез с гідрокортизоном Phonophoresis with hydrocortisone

Гіпотермія з новокаїном Hypothermia with Novocaine

УФО UFO

УВЧ UHF

143 / 197
Хворий 20-ти років з’явився зі скаргами на біль у 12 при накушуванні. Два тижні тому в 12 було проведено лікування пульпіту біологічним методом. Об’єктивно: зуб запломбований, реакція на холод безболісна, перкусія болісна. Який з додаткових методів дослідження треба провести для підтвердження діагнозу? A 20-year-old patient presented with complaints of pain at 12 when biting. Two weeks ago, pulpitis was treated with a biological method at 12. Objectively: the tooth is sealed, reaction to cold is painless, percussion is painful. Which of the additional research methods should be performed to confirm the diagnosis?

Електроодонтометрія Electroodontometry

Ехоостеометрія Echoosteometry

Термометрія Thermometry

Вакуумна проба Vacuum test

Рентгенографія X-ray

144 / 197
Хворий звернувся зі скаргами на тривалий біль ниючого характеру в зубі нижньої щелепи, що посилюється під час накушування. Скарги виникли вперше. Загальний стан пацієнта задовільний. Об’єктивно: у 27 каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна каріозної порожнини та реакція на термічні подразники безболісні. Вертикальна перкусія різко болісна. Слизова оболонка ясен у ділянці 27 не змінена. Регіональні лімфатичні вузли зліва чутливі під час пальпації. На рентгенограмі зміни в періодонті не спостерігаються. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of a long-lasting aching pain in the tooth of the lower jaw, which worsens during biting. The complaints arose for the first time. The general condition of the patient is satisfactory. Objectively: 27 has a carious cavity that does not communicate with the tooth cavity. Probing the bottom of the carious cavity and the reaction to thermal stimuli are painless. Vertical percussion is sharply painful. The mucous membrane of the gums in area 27 is not changed. The regional lymph nodes on the left are sensitive during palpation. On the radiograph, changes in periodontal disease is not observed. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Гострий дифузний пульпіт, ускладнений періодонтитом Acute diffuse pulpitis complicated by periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

145 / 197
Хвора 59-ти років скаржиться на біль під частковим знімним пластинчастим протезом на нижній щелепі. Протез був виготовлений 4 дні тому. На нижній щелепі частковий знімний пластинчастий протез із кламерною фіксацією на 33, 42. На слизовій оболонці в ділянці внутрішньої косої лінії ліворуч визначається гіперемія. Яка тактика лікарястоматолога? A 59-year-old patient complains of pain under a partial removable plate prosthesis on the lower jaw. The prosthesis was made 4 days ago. On the lower jaw, a partial removable plate prosthesis with a stapler fixing at 33, 42. Hyperemia is detected on the mucous membrane in the area of ​​the internal oblique line on the left. What are the tactics of the dentist?

Перевірити оклюзію та провести корекцію базису протеза в ділянці внутрішньої косої лінії ліворуч Check the occlusion and correct the base of the prosthesis in the area of ​​the internal oblique line on the left

Провести корекцію оклюзійної площини та базису протеза в ділянці внутрішньої косої лінії праворуч Correct the occlusal plane and the base of the prosthesis in the area of ​​the internal oblique line on the right

Провести перебазування базису протеза Rebase prosthesis base

Провести корекцію базису протеза в ділянці внутрішньої косої лінії праворуч та ліворуч Correct the base of the prosthesis in the area of ​​the internal oblique line on the right and left

Виготовити новий частковий знімний протез на нижню щелепу Make a new partial removable prosthesis for the lower jaw

146 / 197
У пацієнта з захворюванням ендокринної системи впродовж 4-х місяців з’явилися порожнини в 5 зубах. Об’єктивне дослідження показало, що порожнини з вузьким вхідним отвором та підритими емалевими краями, виповнені світлим м’яким дентином, короткочасно болісні при використанні термічних проб та зондуванні дна порожнини. Який найбільш вірогідний діагноз? A patient with a disease of the endocrine system developed cavities in 5 teeth over the course of 4 months. An objective examination showed that cavities with a narrow entrance hole and undercut with enamel edges, filled with light soft dentine, painful for a short time when using thermal probes and probing the bottom of the cavity. What is the most likely diagnosis?

Гострий множинний глибокий карієс Acute multiple deep caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Гострий пульпіт Acute pulpitis

Патологічна стертість Pathological attrition

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

147 / 197
У хворого на медіальній поверхні 44 - порожнина емалі та дентину, виповнена щільним пігментованим дентином. Реакція на температурні подразники безболісна. Пробне препарування незначно болісне по емалево-дентинній межі. Який най- більш вірогідний діагноз? Patient 44 has an enamel and dentin cavity on the medial surface, filled with dense pigmented dentin. The reaction to temperature stimuli is painless. The trial preparation is slightly painful along the enamel-dentin border. What is the most likely diagnosis?

Середній хронічний карієс Medium chronic caries

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

Хронічний гранульоматозний пері-одонтит Chronic granulomatous peri-odontitis

Гіпоплазія Hypoplasia

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

148 / 197
До лікаря-стоматолога звернувся батько з хлопчиком 9-ти років. Скарги на косметичний дефект у дитини. Об’єктивно: відкритий прикус у ділянці 21, 12. Яка шкідлива звичка призвела до такої патології? A father with a 9-year-old boy turned to the dentist. Complaints about a cosmetic defect in the child. Objectively: open bite in area 21, 12. Which bad habit led to such a pathology?

Смоктання пальця Finger sucking

Прикушування щік Cheek biting

Смоктання губ та щік Lips and cheeks sucking

Прикушування губ Lip biting

Невірне положення під час сну Incorrect sleep position

149 / 197
На стоматологічному прийомі в пацієнта 39-ти років виник сухий кашель, який супроводжується нападом задишки, ціанозом шкірних покривів. Дихання шумне, свистяче, хрипи в легенях, тахікардія. Який діагноз у даного хворого? During a dental appointment, a 39-year-old patient developed a dry cough, which is accompanied by an attack of shortness of breath, cyanosis of the skin. Breathing is noisy, whistling, wheezing in the lungs, tachycardia. What is the diagnosis of this patient?

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Асфіксія Asphyxia

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Набряк Квінке Quincke edema

150 / 197
Дівчина 12-ти років скаржиться на неприємний запах з рота та кровоточивість ясен під час вживання твердої їжі та чищенні зубів. Об’єктивно: міжзубні сосочки та ясенний край набряклі, застійно гіперемовані, кровоточать під час пальпації. Проба Шиллера-Писарева позитивна, РМА = 30%. Який метод чищення зубів потрібно рекомендувати пацієнтці? A 12-year-old girl complains of bad breath and bleeding gums when eating solid food and brushing her teeth. Objectively: the interdental papillae and the gingival margin are swollen , congested hyperemia, bleeding during palpation. The Schiller-Pysarev test is positive, PMA = 30%. What method of tooth brushing should be recommended to the patient?

Метод Чартера Charter Method

Метод Басс Bass method

Метод Сміта-Белла Smith-Bell Method

Метод Рейте Reite Method

Метод Фонеса Fones method

151 / 197
В юнака 20-ти років при лікуванні гострого глибокого карієсу 36 під час препарування випадково відкрито дистально-щічний ріг пульпи. Який найбільш раціональний метод лікування? During the treatment of acute deep caries 36 in a 20-year-old young man, the distal buccal horn of the pulp was accidentally opened during dissection. What is the most rational method of treatment?

Біологічний метод Biological method

Метод вітальної екстирпації Welcome extirpation method

Метод девітальної ампутації Method of devital amputation

Метод девітальної екстирпації Devital extirpation method

Метод вітальної ампутації Welcome amputation method

152 / 197
Хворий 48-ми років скаржиться на гіперестезію зубів. Об’єктивно: зубні відкладення, оголення коренів зубів верхньої та нижньої щелеп на 5-8 мм. На вестибулярних поверхнях 34, 35, 44, 45 клиноподібні дефекти. На Яо-грамі атрофія альвеолярних кісток на 2/ 3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complains of hyperesthesia of the teeth. Objectively: dental deposits, exposure of the roots of the teeth of the upper and lower jaws by 5-8 mm. On the vestibular surfaces 34, 35, 44, 45 wedge-shaped defects. On the Yao-gram, atrophy of the alveolar bones on 2/3 of the height of the interalveolar septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Іенералізований пародонтит III ступеня Generalized periodontitis of the III degree

Іенералізований пародонтит II ступеня Generalized periodontitis II degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

153 / 197
У хворого 45-ти років під час препаровки 47 було травмовано язик. Об’єктивно: різана рана передньої третини язика, рясна кровотеча. Яка тактика лікаря? The tongue of a 45-year-old patient was injured during dissection 47. Objectively: cut wound of the front third of the tongue, profuse bleeding. What are the doctor's tactics?

ПХО рани PHO wounds

Тиснуча пов’язка Pressure bandage

Трахеостома з тампонадою порожнини рота Tracheostomy with tamponade of the oral cavity

Перев’язка язикової артерії в трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

- -

154 / 197
Хворому планується видалення 35. Яку анестезію необхідно виконати? The patient is scheduled to have 35 removed. What anesthesia should be performed?

Торусальна Torusalna

- -

Щічна Cheek

Ментальна Mental

^фільтраційна ^filter

155 / 197
Дитина 3-х років надійшла до щелепно-лицевого відділення з діагнозом: вроджена повна розщілина альвеолярного відростка твердого та м’якого піднебіння. Дитині показана радикальна уранопластика. Який вид знеболення? A 3-year-old child was admitted to the maxillofacial department with the diagnosis: congenital complete cleft of the alveolar process of the hard and soft palate. The child was shown radical uranoplasty. What type pain relief?

Назотрахеальний наркоз з ШВЛ Nasotracheal anesthesia with ventilator

Внутрішньовенний наркоз тіопен-талом натрію Intravenous anesthesia with sodium thiopental

Оротрахеальний наркоз з ШВЛ Orotracheal anesthesia with ventilator

- -

Внутрішньовенний наркоз кетамі-ном Intravenous anesthesia with ketamine

156 / 197
Хворий 30-ти років скаржиться на постійний біль у 12 під час накушування. В анамнезі травма. Об’єктивно: 12 інтактний, змінений у кольорі, перкусія болісна. Вкажіть додатковий метод обстеження для уточнення діагнозу: A 30-year-old patient complains of constant pain in the 12 when biting. He has a history of trauma. Objectively: the 12 is intact, discolored, percussion is painful. Specify an additional method of examination to clarify the diagnosis:

Рентгенографія X-ray

Аналіз крові Blood analysis

- -

Вітальне фарбування Welcome painting

Біопсія Biopsy

157 / 197
Хворий 30-ти років скаржиться на біль у 47, який посилюється під час накушування. Дві доби тому стоматологом була накладена arsen-паста на ріг пульпи 47 Об’єктивно: у 47 тимчасова пломба, перкусія різко болісна. Яка тактика лікаря? A 30-year-old patient complains of pain in 47, which worsens when biting. Two days ago, the dentist applied arsenic paste to the pulp horn 47 Objectively : at 47, a temporary filling, percussion is sharply painful. What are the doctor's tactics?

Екстирпація пульпи, обробка каналів унітіолом або йодом Pulp extirpation, canal treatment with unitiol or iodine

Повторне накладання arsen-пасти Re-applying arsenic paste

- -

Фізіотерапевтичні процедури (УВЧ, УФФ з гідрокортизоном) Physiotherapeutic procedures (UHF, UVF with hydrocortisone)

Електрофорез з новокаїном на ясну в ділянці проекції кореня зуба Electrophoresis with novocaine on the gingiva in the area of ​​the tooth root projection

158 / 197
При лікуванні гострого травматичного періодонтиту 22 у хворого 37-ми років, лікарстоматолог зробив інфільтраційну анестезію. У пацієнта швидко з’явилася набряклість в ділянці ін’єкції, а слизова оболонка стала синюшного кольору. Яка подальша тактика лікаря? During the treatment of acute traumatic periodontitis 22 in a 37-year-old patient, the dentist performed infiltration anesthesia. The patient quickly developed swelling in the injection area, and the mucosa the membrane became bluish in color. What are the doctor's next tactics?

Туга тампонада, холод, в подальшому - фізіотерапія Tight tamponade, cold, in the future - physiotherapy

- -

Теплі ротові ванночки Warm mouth baths

Розтин у ділянці ін’єкції Dissection at injection site

Підшкірне введення антигістамін-них препаратів Subcutaneous administration of antihistamines

159 / 197
Дитину 7-ми років привели для профілактичного огляду. Скарг немає. У 16, 26, 36, 46 виявлені широкі, слабкомінералізовані, не до кін- ця сформовані фісури. Вкажіть оптимальну лікувально-профілактичну тактику та групу матеріалів для її проведення: A 7-year-old child was brought for a preventive examination. There are no complaints. At 16, 26, 36, 46, wide, weakly mineralized, incompletely formed fissures were found Specify the optimal therapeutic and preventive tactics and a group of materials for its implementation:

Герметизація фісур, сілани Fissure sealing, silanes

Препарування та пломбування, металічні матеріали Preparation and sealing, metallic materials

Герметизація фісур, фторвмісні лаки Fissure sealing, fluorine-containing varnishes

Герметизація фісур, металічні матеріали Fissure sealing, metal materials

Ремінералізуюча терапія, препарати кальцію Remineralizing therapy, calcium preparations

160 / 197
Пацієнту 10-ти років проведено визначення гігієнічного індексу за ФедоровимВолодкіною, при якому коронки 33, 32, 31 зафарбувались на 3/4, а 41, 42, 43 - на 1/4. Вкажіть величину гігієнічного індексу: A 10-year-old patient underwent a determination of the hygienic index according to Fedorov Volodkina, in which crowns 33, 32, 31 were painted over 3/4, and 41, 42, 43 - by 1/4. Specify the value of the hygienic index:

3 бали 3 points

2 бали 2 points

4 бали 4 points

1 бал 1 point

0 балів 0 points

161 / 197
У дитини 15-ти років виявлене вестибулярне положення 23, ширина його коронки 8 мм. У зубному ряду для нього недостатньо місця (6 мм). 24 змінений у кольорі та має велику пломбу. Оберіть план лікування: A 15-year-old child has a vestibular position of 23, the width of his crown is 8 mm. There is not enough space for him in the dentition (6 mm). 24 is discolored and has a large filling. Choose a treatment plan:

Видалити 24, 23 перемістити в правильне положення Delete 24, move 23 to the correct position

- -

Розширити верхній зубний ряд і 23 перемістити в правильне положення Expand the upper tooth row and move 23 to the correct position

Розширити верхній та нижній зубні ряди, потім 23 перемістити в правильне положення Expand the upper and lower tooth rows, then move 23 to the correct position

Видалити 23, а дефект, що утворився, з часом самоусунеться Remove 23, and the resulting defect will self-resolve over time

162 / 197
Під час профілактичного огляду дитини 9-ти років виявлена відсутність 54 та 64. Яка тактика лікаря? During the preventive examination of a 9-year-old child, the absence of 54 and 64 was detected. What are the doctor's tactics?

Фізіологічна зміна, втручання не потрібні Physiological change, no intervention required

Виготовити розсувні мостоподібні протези Make sliding bridge prostheses

Виготовити профілактичні розпірки Make preventive spacers

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Виготовити пластинковий протез Make a lamellar prosthesis

163 / 197
Хворому 63-х років при виготовленні знімних протезів використовують анатомофізіологічний метод визначення центрального співвідношення щелеп. У якому стані мають знаходитися жувальні м’язи при визначенні висоти фізіологічного спокою? For a 63-year-old patient, an anatomo-physiological method of determining the central ratio of the jaws is used during the manufacture of removable prostheses. In what condition should the masticatory muscles be when determining the height of physiological rest?

У стані фізіологічної рівноваги In a state of physiological equilibrium

Піднімачі напружені The lifts are tight

Одночасно напружені Simultaneous stress

Опускачі розслаблені Lowers are relaxed

Піднімачі розслаблені Lifts relaxed

164 / 197
Хвора 55-ти років звернулася зі скаргами на біль та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Симптоми з’явилися після перенесеного гострого респіраторного захворювання. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемовані на всьому протязі, ясенний край виразкува-тий, верхівка ясенних сосочків вкрита брудно-сірим некротичним нальотом. Встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Який лікарський засіб слід застосувати для зняття некротичних плівок, щоб не ушкодити здорові тканини? A 55-year-old patient complained of pain and bleeding gums, bad breath. The symptoms appeared after an acute respiratory illness. Objectively: the gums are swollen, hyperemic throughout, the gingival margin is ulcerated, the top of the gingival papillae is covered with a dirty-gray necrotic plaque. The diagnosis is: ulcerative-necrotic gingivitis. What medicine should be used to remove necrotic films so as not to damage healthy tissues?

Трипсин Trypsin

3% р-н перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

0,05% р-н хлоргексидину біглюко-нату 0.05% solution of chlorhexidine bigluconate

2% р-н хлораміну 2% pH of chloramine

3% р-н гіпохлориду натрію 3% solution of sodium hypochlorite

165 / 197
При проведенні планової санації порожнини рота лікар-стоматолог використав ARTтехніку. У яких випадках показана ця методика? The dentist used the ART-technique during the planned rehabilitation of the oral cavity. In what cases is this technique indicated?

При лікуванні карієсу тимчасових зубів When treating caries of temporary teeth

При проведенні реставрації зуба постійного прикусу When restoring a permanent bite tooth

При лікуванні гінгівіту в дітей When treating gingivitis in children

При лікуванні клиноподібних дефектів When treating wedge-shaped defects

При лікуванні гіперестезії твердих тканин зуба In the treatment of hyperesthesia of hard tissues of the tooth

166 / 197
До клініки щелепно-лицевої хірургії доставлено постраждалого 20-ти років з діагнозом: перелом кісток носа зі зміщенням уламків, западіння спинки носа. Яким інструментом необхідно провести репозицію уламків? A 20-year-old victim was brought to the clinic of maxillofacial surgery with a diagnosis: fracture of the nasal bones with displacement of the fragments, depression of the dorsum of the nose. What instrument should be used to reposition the fragments?

Елеватор Волкова Volkov Elevator

Прямий елеватор Direct elevator

Боковий елеватор Side elevator

Елеватор Карапетяна Karapetyan Elevator

Гачок Лімберга Limberg Hook

167 / 197
Хворий 59-ти років скаржиться на відчуття стягнутості слизової оболонки нижньої губи впродовж декількох місяців. Палить цигарки з 16-ти років. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи безболісна ділянка розміром 0,8x0,3 см з чіткими контурами та нерівною поверхнею у вигляді бородавок. Під час гістологічного дослідження вогнища ураження визначається гіпер- та паракератоз, стовщення рогового шару епітелію. Який найбільш вірогідний діагноз? A 59-year-old patient complains of a feeling of tightness of the mucous membrane of the lower lip for several months. He has been smoking cigarettes since he was 16 years old. Objectively: on the mucous membrane of the lower lip lips, a painless area measuring 0.8x0.3 cm with clear contours and an uneven surface in the form of warts. During histological examination of the lesion, hyper- and parakeratosis, thickening of the stratum corneum of the epithelium is determined. What is the most likely diagnosis?

Верукозна форма лейкоплакії Verrucous form of leukoplakia

Червоний вівчак, типова форма Red sheepdog, typical form

М ’яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

Червоний плескатий лишай, гіпер-кератична форма Lichen planus red, hyper-keratic form

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

168 / 197
До хірурга-стоматолога звернулася жінка 25-ти років зі скаргою на неможливість закрити рота, що з’явилася близько 5 годин тому під час широкого відкривання рота. Об’єктивно: прикус відкритий, підборіддя висунуте допереду, попереду від козелка вуха з обох боків визначається западіння. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old woman turned to a dental surgeon with a complaint about the inability to close her mouth, which appeared about 5 hours ago when she opened her mouth wide. About' objectively: the bite is open, the chin is pushed forward, there is a depression in front of the ear bridge on both sides. What is the most likely diagnosis?

Двобічний передній вивих нижньої щелепи Bilateral anterior dislocation of the lower jaw

Двобічний задній вивих нижньої щелепи Bilateral posterior dislocation of the lower jaw

Однобічний передній вивих нижньої щелепи Unilateral anterior dislocation of the lower jaw

Двобічний перелом суглобового відростка нижньої щелепи Bilateral fracture of the articular process of the lower jaw

Однобічний перелом суглобового відростка нижньої щелепи Unilateral fracture of the articular process of the lower jaw

169 / 197
До клініки хірургічної стоматології звернувся пацієнт 20-ти років для видалення дистопованого 38. Під час операції (були використані клю-воподібні щипці, зігнуті по площині) лікар помітив, що за зубом тягнеться клапоть слизової оболонки. Яка найбільш вірогідна причина даного ускладнення? A 20-year-old patient applied to the clinic of surgical stomatology to remove a dystopian 38. During the operation (beak-shaped forceps bent along the plane were used), the doctor noticed what is the most likely cause of this complication?

Перед видаленням не було проведено відділення кругової зв’язки зуба Prior to removal, the circular ligament of the tooth was not separated

Необхідна консультація лікаря-терапевта для виключення акантолі-тичної пухирчатки A doctor's consultation is necessary to rule out acantholytic pemphigus

Для видалення обрали неправильний інструментарій The wrong tool was selected for deletion

Невірно провели етап фіксації щипців The pincer fixation stage was incorrectly performed

Невірно провели етап тракції зуба The stage of tooth traction was performed incorrectly

170 / 197
Хворий 23-х років вперше звернувся до стоматологічної поліклініки зі скаргами на біль та припухлість у ділянці центрального зуба, який раніше був травмований. Після клінічного та рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: гострий періостит верхньої щелепи від 11. На рентгенограмі виявлено незначне розширення періодонтальної щілини 11 . Оберіть оптимальний метод лікування : A 23-year-old patient first came to the dental clinic with complaints of pain and swelling in the area of ​​the central tooth, which was previously injured. After a clinical and X-ray examination, the diagnosis was established : acute periostitis of the upper jaw from 11. The x-ray showed a slight expansion of the periodontal gap 11. Choose the optimal method of treatment :

Розтин підокісного абсцесу, ендо-донтичне лікування 11 Dissection of sub-axillary abscess, endodontic treatment 11

Видалення 11, розтин підокісного абсцесу Removal 11, dissection of sub-axillary abscess

Ендодонтичне лікування 11, протизапальна терапія Endodontic treatment 11, anti-inflammatory therapy

Видалення 11 Delete 11

Видалення 11, протизапальна терапія Delete 11, anti-inflammatory therapy

171 / 197
Хворий 20-ти років скаржиться на біль в ділянці верхньої щелепи ліворуч, кровотечу з лівого носового ходу, оніміння в лівій підочній ділянці, двоїння в очах. 6 годин тому відбулася травма. Не непритомнів. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок ущільнення лівої виличної ділянки, крововилив у клітковину повік лівого ока і під кон’юнктиву. Незначне обмеження відкривання рота. Прикус не порушений. Під час пальпації визначається сходинка по лівому нижньоочно-му краю. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of pain in the area of ​​the upper jaw on the left, bleeding from the left nasal passage, numbness in the left undereye area, double vision. 6 hours ago an injury occurred. He did not faint. Objectively: asymmetry of the face due to compaction of the left zygomatic area, hemorrhage into the tissue of the eyelids of the left eye and under the conjunctiva. Slight limitation of opening the mouth. The bite is not disturbed. During palpation, a step on the left lower eye is determined edges. What is the most likely diagnosis?

Перелом лівої виличної кістки зі зсувом Fracture of left zygomatic bone with displacement

Перелом верхньої щелепи зліва Fracture of upper jaw on the left

Закритий перелом виросткового відростка нижньої щелепи злiва Closed fracture of the condylar process of the lower jaw on the left

Забій лівої виличної ділянки Left zygomatic bruise

Закритий перелом кісток носа Closed fracture of the nasal bones

172 / 197
На прийомі у стоматолога під час тривалого лікування 37 хвора 65-ти років раптово знепритомніла. З’явилися хрипле дихання, судомні посмикування рук та ніг, обличчя та шия набули ціанотичного забарвлення. Артеріальний тиск і пульс не визначаються, тони серця не прослуховуються. Мимовільне сечовипускання. Який діагноз у даної хворої? At a dentist's appointment during long-term treatment 37, a 65-year-old patient suddenly fainted. Wheezing, convulsive twitching of the arms and legs appeared, the face and neck became cyanotic color. Blood pressure and pulse are not determined, heart sounds are not heard. Involuntary urination. What is the diagnosis of this patient?

Клінічна смерть Clinical death

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Вазомоторна непритомність Vasomotor syncope

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Порушення мозкового кровообігу Disruption of cerebral circulation

173 / 197
До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 29-ти років з метою професійної гігієни порожнини рота. Під час чищення зубів пастою з вмістом м’яти жінка відчула свербіж шкіри, головний біль, нудоту. Об’єктивно: на шкірних покривах рясні висипання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 29-year-old patient came to the dentist for professional oral hygiene. While brushing her teeth with mint paste, the woman felt itchy skin, the main pain, nausea. Objectively: there are abundant rashes on the skin. What is the most likely diagnosis?

Кропив’янка Hives

Набряк Квінке Quincke edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Синдром Меркельсона-Розенталя Merkelson-Rosenthal syndrome

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

174 / 197
Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на наявність утворення на верхній губі з правого боку, яке з’явилося близько місяця тому. Об’єктивно: виразка неправильної форми діаметром 1,5 см, легко кровоточить при дотику, краї вивернуті, дно щільне. Встановлено попередній діагноз: рак верхньої губи. Яке додаткове дослідження необхідно провести, щоб визначити остаточний діагноз? A 65-year-old patient complained about the presence of a mass on the upper lip on the right side, which appeared about a month ago. Objectively: an ulcer of an irregular shape 1.5 cm in diameter, bleeds easily when touched, edges are everted, bottom is dense. A preliminary diagnosis is made: cancer of the upper lip. What additional research should be done to determine the final diagnosis?

Біопсія Biopsy

Мазок-відбиток Smear-imprint

Мікроскопія зіскобу Scrap Microscopy

Пункція Puncture

Реакція Вассермана Wasserman reaction

175 / 197
Хворий 22-х років скаржиться на оголення шийок зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Об’єктивно: корені 41, 31 оголені на 1/3 довжини, ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів синюшного відтінку, пародон-тальні кишені глибиною до 3 мм, над-та підясеневий зубний камінь, зуби стійкі, вуздечка нижньої губи вплітається в вершину міжзубного сосочка між 31 та 41. Після проведеного рентгенологічного дослідження поставлений діагноз: хронічний локалізований пародонтит I ступеня важкості. Яке втручання є ключовим у даному випадку? A 22-year-old patient complains of exposure of the necks of the teeth in the frontal area of ​​the lower jaw. Objectively: roots 41, 31 are exposed for 1/3 of the length, gums in in the area of ​​the lower front teeth of a bluish shade, periodontal pockets up to 3 mm deep, supra- and subgingival calculus, teeth are stable, the frenulum of the lower lip intertwines with the apex of the interdental papilla between 31 and 41. After an X-ray examination, the diagnosis was made: chronic localized periodontitis I degree of severity. What intervention is key in this case?

Корекція вуздечки нижньої губи Correction of lower lip frenulum

Клаптева операція Patch Operation

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Зняття зубних відкладень Removal of dental deposits

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

176 / 197
У хворого 22-х років на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 11 виявлена крейдоподібна пляма, яка фарбується в синій колір після обробки метиленовим синім. При зондуванні - поверхня плями шорстка, безболісна. Які лікувальні заходи необхідно застосувати в даному випадку? In a 22-year-old patient, a chalk-like spot was found on the vestibular surface in the cervical region 11, which turns blue after treatment with methylene blue. When probing, the surface of the spot is rough , painless. What medical measures should be applied in this case?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Препарування та пломбування Preparation and sealing

Сріблення Silvering

Протравка плями Stain pickling

Зішліфовування плями Grinding Spot

177 / 197
Жінка 42-х років скаржиться на постійний ниючий біль у нижній щелепі праворуч, що підсилюється при накушуванні. 37 раніше лікувався з приводу пульпіту. Об’єктивно: у 37 пломба збережена, перкусія різко болісна. На рентгенограмі: вогнище деструкції кісткової тканини з нечіткими межами в ділянці верхівки дистального кореня. Який остаточний діагноз? A 42-year-old woman complains of constant aching pain in the lower jaw on the right, which is aggravated by biting. 37 was previously treated for pulpitis. Objectively: in 37 the filling is preserved, percussion is sharply painful. On the radiograph: a focus of destruction of bone tissue with unclear boundaries in the region of the apex of the distal root. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного гангренозного пульпіту Exacerbation of chronic gangrenous pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

178 / 197
Чоловік 38-ми років звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації. У ділянці сліпої ямки 46 - каріозна порожнина в межах дентину, яка не сполучається з порожниною зуба; дентин на дні та стінках твердий, пігментований. Зондування та перкусія безболісні. Реакція на холод негативна, ЕОД- 6 мкА. Між якими захворюваннями необхідно провести ди-ференційну діагностику в цьому клінічному випадку? A 38-year-old man consulted a dentist for the purpose of remediation. In the area of ​​the blind fossa 46 there is a carious cavity within the dentine, which does not communicate with the cavity of the tooth; the dentin on the bottom and walls is hard, pigmented. Probing and percussion are painless. Reaction to cold is negative, EOD - 6 μA. What diseases should be differentially diagnosed in this clinical case?

Хронічний середній та глибокий карієс Chronic medium and deep caries

Хронічний середній карієс та хронічний періодонтит Chronic middle caries and chronic periodontitis

Хронічний середній карієс та хронічний фіброзний пульпіт Chronic medium caries and chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс та хронічний періодонтит Chronic deep caries and chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт та хронічний періодонтит Chronic fibrous pulpitis and chronic periodontitis

179 / 197
Під час профілактичного огляду в дитини 6-ти років визначено прикус тимчасових зубів. У фронтальній ділянці прямий контакт різців, проміжки між зубами відсутні. Однойменний контакт ікол та молярів. Жувальні горбки молярів стерті. Якому періоду відповідає стан зубів дитини? During the preventive examination of a 6-year-old child, a bite of the temporary teeth was determined. In the frontal area, the incisors are in direct contact, there are no spaces between the teeth. The same name contact of canines and molars. The chewing tubercles of the molars are erased. What period does the condition of the child's teeth correspond to?

Період старіння тимчасового прикусу Temporary Bite Aging Period

Період формування тимчасового прикусу Period of formation of temporary bite

Період нестабільного тимчасового прикусу Period of unstable temporary bite

Період зміни зубів Teeth change period

Період стабільного тимчасового прикусу Period of stable temporary bite

180 / 197
Хворий 38-ми років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. При огляді: 11, 21, 22 відсутні, прикус орто-гнатичний; 12 пломбований, рухомість I ступеня; коронка 24 зруйнована більш як на 2/3, зуб стійкий, корінь пломбований. Яка конструкція доцільна під опору в суцільнолитому мостоподібному протезі? A 38-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. On examination: 11, 21, 22 absent, orthognathic bite; 12 filled, mobility I degree; crown 24 is destroyed by more than 2/3, the tooth is stable, the root is sealed. What structure is appropriate for support in an all-cast bridge-like prosthesis?

Куксова конструкція Cook construction

Одномоментний штифтовий зуб One-moment pin tooth

Штифтовий зуб за Ахметовим Akhmetov pin tooth

Відновлення зуба вкладкою Restoration of a tooth with a tab

Відновлення зуба пломбою Tooth restoration with filling

181 / 197
Дівчина 17-ти років скаржиться на чутливість зубів до солодкого та кислого. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 14, 13, 23, 24 крейдоподібні плями з матовим відтінком, безболісні при зондуванні. Плями забарвлюються 2% розчином метиленового синього. ЕОД- 4 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 17-year-old girl complains about the sensitivity of her teeth to sweet and sour. Objectively: in the cervical area 14, 13, 23, 24 chalk-like spots with a matte shade , painless on probing. Spots are stained with a 2% solution of methylene blue. EOD - 4 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

182 / 197
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на появу на губі безболісного утворення, що поступово збільшується в розмірі. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи щільний вузлик сірувато-червоного кольору, розміром 0,8х1,3 см, з воронкоподібним поглибленням у центрі, заповнений зроговілими масами, що легко видаляються. При пальпації вузлик щільний, рухливий, безболісний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complained of the appearance of a painless mass on the lip, which gradually increases in size. Objectively: on the red border of the lower lip, a dense grayish nodule -red, 0.8x1.3 cm in size, with a funnel-shaped depression in the center, filled with keratinized masses that are easily removed. On palpation, the nodule is dense, mobile, painless. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Бородавчастий передрак Warty precancer

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Папілома з гіперкератозом Papilloma with hyperkeratosis

183 / 197
Хворому 30-ти років з вогнепальним осколковим переломом верхньої щелепи планується проведення відставленої реконструктивної операції накістного остеосинтезу з одночасною пластикою м’яких тканин. Який вид знеболення необхідно застосувати у даному випадку? A 30-year-old patient with a gunshot fragment fracture of the upper jaw is scheduled to undergo delayed reconstructive bone osteosynthesis surgery with simultaneous soft tissue plastic surgery. What type of analgesia should be used in this case case?

Інтубаційний наркоз Intubation anesthesia

Потенцірована місцева анестезія Potentiated local anesthesia

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Гіпноз Hypnosis

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

184 / 197
Пацієнт 38-ми років звернувся до клініки ортопедичної стоматології. При огляді: прикус ортогнатичний, глибоке різцеве перекриття, явища бруксизму. Потребують протезування 12, 11, 21, 22; пацієнт має підвищені естетичні вимоги. Які коронки доцільно використати в даного паці- єнта, враховуючи вище наведене? A 38-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic. During examination: orthognathic bite, deep incisor overlap, bruxism phenomena. Need prosthetics 12, 11, 21, 22 ; the patient has increased aesthetic requirements. Which crowns should be used for this patient, taking into account the above?

Металокерамічні з литою оральною поверхнею Metal ceramic with cast oral surface

Металопластмасовi повністю облицьовані пластмасою Metal-plastics are completely lined with plastic

Комбіновані штамповані Combined stamped

Пластмасовi Plastics

Штампованi Stamped

185 / 197
Під час профілактичного огляду чоловіка 34-х років на медіально-жувальній поверхні 26 виявлено ділянку крейдоподібного кольору. Реакція на температурні подразники безболісна. Чоловіку необхідно рекомендувати зубну пасту з вмістом: During the preventive examination of a 34-year-old man, a chalk-colored area was found on the medial chewing surface 26. The reaction to temperature stimuli is painless. The man should be recommended toothpaste with :

Кальцію та фтору Calcium and fluoride

Біологічних добавок Biological supplements

Мінеральних компонентів Mineral components

Ферментів Enzymes

Рослинних препаратів Herbal preparations

186 / 197
Пацієнту проводиться протезування незнімними мостоподібними металокерамічними конструкціями. Повні анатомічні компресійні двошарові відбитки знято еластичним силіконовим матеріалом 'Спідекс'. Відбитки скеровано на знезараження 0,5% розчином гіпохлориту натрію. Вкажіть необхідний час для успішної дезинфекції відбитків: The patient undergoes prosthetics with non-removable bridge-like metal-ceramic structures. Full anatomical compression two-layer impressions are removed with the elastic silicone material 'Spidex'. The impressions are sent for disinfection with a 0.5% sodium hypochlorite solution. Specify the required time for successful disinfection of prints:

20 хвилин 20 minutes

60 хвилин 60 minutes

5 хвилин 5 minutes

10 хвилин 10 minutes

30 хвилин 30 minutes

187 / 197
Хворий 62-х років скаржиться на біль та рану на правій боковій поверхні язика, яка існує півроку. Об’єктивно: поверхнева виразка язика розміром 0,5-1,5 см, неправильної форми; оточуючі тканини та основа її гіпе-ремовані, з інфільтрацією, пальпація утворення безболісна. Порожнина рота не санована. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, безболісні під час пальпації. Який патологічний процес має місце на боковій поверхні язика з правого боку? A 62-year-old patient complains of pain and a wound on the right lateral surface of the tongue, which has existed for six months. Objectively: a superficial ulcer of the tongue with a size of 0.5-1 .5 cm, irregular in shape; the surrounding tissues and its base are hyper-removed, with infiltration, palpation of the formation is painless. The oral cavity is not repaired. Regional lymph nodes are enlarged, painless during palpation. What pathological process takes place on the lateral surface of the tongue on the right side ?

Ракова виразка Cancer ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

188 / 197
Під час профілактичного огляду ротової порожнини в пацієнтки 38-ми років на вестибулярній поверхні 44, 43,33,34 у пришийковій ділянці, виявлені U-подібні дефекти твердих тканин, що досягають плащового дентину. Стінки дефектів щільні, блискучі, гладенькі, безболісні при зондуванні та термічному подразненні. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of the oral cavity of a 38-year-old female patient, U-shaped hard tissue defects were detected on the vestibular surface 44, 43,33,34 in the cervical area , reaching the mantle dentin. The walls of the defects are dense, shiny, smooth, painless on probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Середній карієс Average caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

189 / 197
Хворого вжалила бджола. Скаржиться на свербіж шкіри, осиплість голосу, гавкаючий кашель, неспокій. Об’єктивно: набряк губ, повік, ціаноз шкіри та слизових. Який препарат слід застосувати в першу чергу? The patient was stung by a bee. He complains of itching of the skin, hoarseness of voice, barking cough, restlessness. Objectively: swelling of the lips, eyelids, cyanosis of the skin and mucous membranes. What drug should be applied first?

Преднізолон Prednisone

Адреналін Adrenaline

Лазикс Lasix

Еуфілін Euphilin

Седуксен Seduxen

190 / 197
У хворого раптово з’явився різкий біль у правій половині грудної клітки, швидко розвинулася задишка. Об’єктивно: стан хворого важкий, виражений акроціаноз. Визначається підшкірна емфізема в ділянці шиї та верхніх відділів грудної клітки. Над правою легенею коробковий звук, дихання відсутнє. Межі серця зміщені вліво. ЧСС85-110 /хв, АТ- І00/60 мм рт.ст. Яке захворювання, найбільш вірогідно, в хворого? The patient suddenly developed a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath quickly developed. Objectively: the patient's condition is severe, pronounced acrocyanosis. Subcutaneous emphysema is detected in area of ​​the neck and the upper parts of the chest. A box sound over the right lung, no breathing. The borders of the heart are shifted to the left. Heart rate 85-110/min, BP- 100/60 mm Hg. What disease, most likely, does the patient have?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Позалікарняна пневмонія Community-acquired pneumonia

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

191 / 197
Хворий 56-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Приймає ліки: капотен - по 25 мг тричі на добу, празозин - по 1 мг тричі на добу. Че- рез 30 хвилин після прийому препаратів хворий вїцчув запаморочення, впав, на кілька секунд знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, Ps-100/хв, ритмічний; АТ- 60/20 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в хворого? A 56-year-old patient is undergoing inpatient treatment for hypertension. He is taking medication: capoten - 25 mg three times a day, prazosin - 1 mg three times a day day. 30 minutes after taking the drugs, the patient felt dizzy, fell, passed out for a few seconds. Objectively: the skin is pale, moist, Ps-100/min, rhythmic; BP- 60/20 mm Hg. What is the complication occurred in the patient?

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Епілептичний напад Epileptic attack

192 / 197
Чоловік 32-х років під час фізичних вправ раптом відчув 'нестачу повітря', слабкість, біль у правій половині грудей з іррадіацією в праве плече, задишку, серцебиття. До цього вважав себе здоровим. Об’єктивно: стан важкий, тахікардія до 100/хв, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДр- 28/хв, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно: з правого боку тимпаніт, дихальних шумів немає; температура тіла в нормі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old man suddenly felt a 'lack of air', weakness, pain in the right half of the chest with radiation to the right shoulder, shortness of breath, palpitations during physical exercises. Prior to that, he considered himself healthy. Objectively: the condition is severe, tachycardia up to 100/min, blood pressure - 90/60 mm Hg, systolic blood pressure - 28/min, the right half of the chest lags behind in the act of breathing. Percussion: on the right side tympanitis, no respiratory sounds; body temperature is normal. What is the most likely diagnosis?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Сухий плеврит Dry pleurisy

Судинний колапс Vascular collapse

193 / 197
До приймального відділення надійшов чоловік 42-х років, який 3 години тому помилково випив суміш з метанолом. Що необхідно зробити негайно, починаючи лікування потерпілого? A 42-year-old man who mistakenly drank a mixture with methanol 3 hours ago came to the reception department. What should be done immediately, starting the treatment of the victim?

Інфузія етилового спирту в/в Ethyl alcohol IV infusion

Інфузія розчину глюкози в/в Infusion of glucose solution IV

Інфузія розчину гідрокарбонату натрію в/в Infusion of sodium bicarbonate solution IV

Перорально активоване вугілля Orally activated charcoal

Зондове промивання шлунка Gastric tube lavage

194 / 197
У хворого виник напад складного порушення ритму серця: миготіння передсердь, пароксизм шлуночкової тахікардії. Що з наведеного доцільно застосувати для лікування аритмії? The patient had an attack of a complex heart rhythm disorder: atrial fibrillation, paroxysm of ventricular tachycardia. Which of the following should be used to treat arrhythmia?

Новокаїнамід Novocaineamide

Строфантин Strophantin

Лідокаїн Lidocaine

Верапаміл Verapamil

Панангін Panangin

195 / 197
У хворого розвинувся анафілактичний шок. Об’єктивно: стан важкий, прогресивно погіршується, ЧСС- і30/хв, АТ- 60/30 мм рт.ст. Введення якого медикаменту показано хворому в першу чергу? The patient developed anaphylactic shock. Objectively: the condition is severe, progressively worsening, heart rate - i30/min, BP - 60/30 mmHg. Introduction which medicine is shown to the patient in the first place?

Адреналін Adrenaline

Хлорид кальцію Calcium chloride

Кордіамін Cordiamine

Супрастин Suprastin

Дофамін Dopamine

196 / 197
До приймального відділення доставлено постраждалого після ДТП. Об’єктивно: ознаки кровотечі відсутні, стан важкий, блідий. АТ- 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин хворий виділив 150 мл сечі. Чим зумовлена гостра ниркова недостатність, що виникла в хворого? A victim was brought to the reception department after a traffic accident. Objectively: there are no signs of bleeding, the condition is severe, pale. Blood pressure - 80/20 mm Hg. After 12 hours, the patient excreted 150 ml of urine. What is the cause of the acute kidney failure that occurred in the patient?

Падіння системного артеріального тиску Decline in systemic blood pressure

Гострий нефрит Sharp Jade

Дегідратація Dehydration

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

197 / 197
Потерпілий 50-ти років вилучений з прісної води з клінікою справжнього утоплення: збудження, ціаноз шкіри, кашель, часте дихання, тахікардія, артеріальна гіпотензія, блювання; на відстані чути шуми в дихальних шляхах. Яка головна першочергова дія? 50-year-old victim removed from fresh water with clinical signs of true drowning: agitation, cyanosis of the skin, cough, rapid breathing, tachycardia, hypotension, vomiting; at a distance hear noises in the respiratory tract. What is the main priority action?

Негайно звільнити дихальні шляхи Relieve airway immediately

Розпочати масивну інфузійну терапію Start massive infusion therapy

Ввести підшкірно кордіамін для збудження дихального центру Inject cordiamine subcutaneously to stimulate the respiratory center

Забезпечити інгаляцію кисню Ensure oxygen inhalation

Приступити до штучного дихання та закритого масажу серця Start artificial respiration and closed heart massage