Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 41-річний чоловік, якого дві години тому вжалила в руку оса. Він скаржиться на генералізоване свербіння та помірну болючість ураженого місця. Температура тіла - 36,7oC, артеріальний тиск - 122/81 мм рт.ст., пульс - 96/хв., частота дихання - 14/хв. Пульсова оксиметрія - 96% при диханні кімнатним повітрям. Об’єктивно: уражена ділянка 2х2 см на правій руці - набрякла, виступає над шкірою, тепла, дещо болюча. На тулубі та кінцівках спостерігаються численні пухирі. Ані набряку язика, ані стридору немає. На аускультації легень: свистячі звуки з обох боків. Тони серця та решта даних обстеження - в нормі. Що буде найдоцільнішим наступним кроком у веденні цього пацієнта? A 41-year-old man who was stung by a wasp two hours ago came to the emergency department. He complains of generalized itching and moderate pain in the affected area. Body temperature - 36.7oC, blood pressure - 122/81 mm Hg, pulse - 96/min, respiratory rate - 14/min. Pulse oximetry - 96% when breathing room air. Objectively: affected area 2x2 cm on the right hand is swollen, protruding above the skin, warm, somewhat painful. Numerous blisters are observed on the trunk and extremities. There is no swelling of the tongue or stridor. On auscultation of the lungs: whistling sounds on both sides. Heart sounds and the rest of the examination data are normal. What would be the most appropriate next step in the management of this patient?

Дифенгідрамін внутрішньовенно Diphenhydramine IV

Адреналін внутрішньом’язово Adrenaline intramuscularly

Метилпреднізолон внутрішньовенно Methylprednisolone intravenously

Інгаляція альбутеролу Albuterol Inhalation

Гідроксизин перорально Hydroxyzine Oral

2 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв’язку з раптовим виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалося. Хрипів під час дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка приймає лізиноприл, метформін та симва- статин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попе-реком. Вона не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура тіла становить 36,1oC, артеріальний тиск - 210/105 мм рт.ст., пульс - 92/хв., частота дихання - 34/хв. Пульсова оксиметрія - 81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикаль- не обстеження виявило дифузні хрипи над легеневими полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін -114 г/л тромбоцити -180 • 105 * * * 9/л лейкоцити - 8 • 109/л Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даної пацієнтки? A 70-year-old woman was admitted to the emergency room due to sudden onset of shortness of breath. She had never had similar symptoms before. Wheezing during breathing, chest pain, swelling of the legs, rapid heartbeat or loss of consciousness are not observed in the patient. Her other medical problems include hypertension, type 2 diabetes, hypercholesterolemia and childhood asthma. Currently, the patient is taking lisinopril, metformin, and simvastatin. She has only been hospitalized once, 2 months ago, when she had a vertebral arthrodesis for low back problems. She does not smoke or use alcohol or drugs. Family history does not contain important information. Body temperature is 36.1oC, blood pressure - 210/105 mm Hg, pulse - 92/min, respiratory rate - 34/min. Pulse oximetry - 81% when breathing room air. Physical examination revealed diffuse rales over the lung fields. Laboratory test results: hemoglobin -114 g/l platelets -180 • 105 * * * 9/l leukocytes - 8 • 109/l The patient is given oxygen. What is the most appropriate next step in the management of this patient?

Фуросемід внутрішньовенно Furosemide IV

Альбутерол за допомогою небулайзера Albuterol via Nebulizer

Гепарин внутрішньовенно Heparin intravenously

Морфін внутрішньовенно Morphine IV

Метопролол внутрішньовенно Metoprolol IV

3 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв’язку з появою за грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсив-ність не змінюється. Про інші медичні проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. Температура тіла становить 37,2oC, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 16/хв. Аускультація грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспірину пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта? A 32-year-old man was admitted to the emergency medical hospital due to the appearance of discomfort behind the sternum, which does not radiate, lasts 6 hours and occurred 2 hours after dinner. Chest pain increases and then subsides, but its intensity does not change. The patient's other medical problems are unknown. The patient's father died of a myocardial infarction at the age of 59. Body temperature is 37.2oC, blood pressure - 130/85 mm Hg, pulse - 110/min, respiratory rate - 16/min. Auscultation of the chest revealed vesicular breathing, without noises. Sinus tachycardia is observed on the electrocardiogram. X-ray of the chest is normal. In addition to aspirin, the patient was given 2 tablets of nitroglycerin sublingually 5 minutes apart, which helped to reduce the discomfort.What is the optimal next step in the management of this patient?

Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування Patient Reassurance and Outpatient Treatment

Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка) Test with measured physical load (treadmill)

Ковтання барію Barium ingestion

Комп’ютерна томографічна ангіограма грудної клітки Computed tomography angiogram of the chest

Вимірювання серцевих біомаркерів Measurement of cardiac biomarkers

4 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на задишку, біль у грудях та серцебиття. В анамнезі: гіпертонія, ожиріння, хронічне обструктивне захворювання легень, інфаркт міокарда, що вимагає судинного шунта в обхід коронарної артерії, та стеноз сонної артерії. Приймає метопролол, аспірин, тіотропіум та лізиноприл. На еле-ктрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, яка супроводжується швидкою реакцією шлуночків (140-150/хв.). Пацієнта під’єднано до кардіомонітору. Пацієнт перестав реагувати на подразники в той час, як команда медиків створювала доступ до вени. Пульс на головних артеріях не пальпується. Кардіомонітор продовжує демонструвати фібриляцію передсердь зі швидкістю 145/хв. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта? A man came to the emergency department with complaints of shortness of breath, chest pain, and palpitations. History: hypertension, obesity, chronic obstructive pulmonary disease, myocardial infarction, requiring coronary artery bypass grafting, and carotid artery stenosis. Takes metoprolol, aspirin, tiotropium, and lisinopril. Electrocardiogram shows atrial fibrillation with rapid ventricular response (140-150/min). Patient is connected to on the monitor. The patient became unresponsive while the medical team created venous access. The main arteries are not palpable. The monitor continues to show atrial fibrillation at 145/min. What is the most appropriate next step in this patient's management?

Дослідження газового складу артеріальної крові Study of gas composition of arterial blood

Синхронізована кардіостимуляція електрошоком Synchronized cardiac stimulation with electric shock

Зовнішній масаж грудної клітки External chest massage

Дефібриляція Defibrillation

Бікарбонат та дигоксин внутрішньовенно Bicarbonate and Digoxin IV

5 / 200
Юнака доставили до відділен ня невідкладної медичної допомоги з генералізованим висипом, що з’явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне захворювання, й у нього залишилися антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб полегшити симптоми. Висип з’явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. Значних захворювань в анам- НЄЗІ немає, ІНШИХ ЛІКІВ пацієнт не приймає. Не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту використовує презервативи. Температура тіла 37,8oC, ар-теріальний тиск - 110/75 мм рт.ст., пульс - 88/хв., частота дихання - 16/хв. Об’єктивно: безболісний еритематозний плямисто- пухирчастий висип на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задньошийні лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який підхід до терапії буде найкращим у даному випадку? The young man was brought to the emergency department with a generalized rash that appeared one day earlier. During the past week, the patient had a low-grade fever and was extremely fatigued. The patient's father had recently suffered a respiratory illness, and he had leftover antibiotics, which he gave his son a few tablets to relieve his symptoms. The rash appeared a day after the patient took the antibiotic. There are no significant diseases in the anamnesis, the patient does not take OTHER MEDICINES. Does not smoke or use alcohol or drugs. Lives a sexual life with one girl, uses condoms for protection. Body temperature 37.8oC, arterial pressure - 110/75 mm Hg, pulse - 88/min, breathing rate - 16/min. Objectively: painless erythematous maculopapular rash on the trunk, chest, abdomen and limbs. Tonsils are swollen, covered with exudate. Posterior cervical lymph nodes are enlarged and painful. During palpation, a small splenomegaly is noticeable. What approach to therapy would be best in this case?

Припинити прийом антибіотику та спостерігати Stop antibiotic and observe

Припинити прийом антибіотику та призначити ацикловір Stop taking the antibiotic and prescribe acyclovir

Призначити інший антибіотик Prescribe another antibiotic

Заспокоїти пацієнта та продовжити лікування антибіотиком Reassure the patient and continue antibiotic treatment

Припинити прийом антибіотику та призначити кортикостероїди Stop the antibiotic and prescribe corticosteroids

6 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильну лихоманку, остуду, міальгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли пацієнта було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з великою кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні тому він переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших захворювань в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з хворими. Наркотики не вживає. Температура тіла 39,4oC, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває у летаргічному стані, але осередків слабкості та напруженості шиї не спостерігається. Об’єктивно: чисті легеневі поля та тахікардія з нормальними першим та другим тонами серця. Живіт м’який та безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. Обстеження шкіри виявляє розлитий, червоний, плямистий висип, який поширюється на долоні та підошви. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: тромбоцити -105 • 109/л лейкоцити - 13 • 109/л нейтрофіли - 90% паличкоядерні - 5% Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові - 6,32 мкмоль/л креатинін - 168 мкмоль/л Дослідження функції печінки: аспартат-амінотрансфераза - 87 Од/л аланін-амінотрансфераза - 99 Од/л Надіслано культури крові. Що найімовір- ніше призвело до таких симптомів? A man presented to the emergency department with complaints of high fever, chills, myalgia, and a skin rash that occurred on the same day the patient was admitted. He also had nausea and three episodes of diarrhea with copious watery stools, and the patient is currently experiencing dizziness. Two days ago, he underwent surgery to correct a malformed nasal septum; there are no other diseases in the anamnesis. Recently, the patient has not traveled and has not been in contact with sick people. He does not use drugs. Body temperature 39.4oC, blood pressure - 85/50 mm Hg, pulse - 116/min. Hemoglobin saturation with oxygen is 98% when breathing room air. He is in a lethargic state, but there are no foci of weakness and tension in the neck. Objectively: clear lung fields and tachycardia with normal first and second heart sounds. The abdomen is soft and painless. Nasal tamponade in both nostrils. Skin examination reveals a diffuse, red, patchy rash that spreads to the palms of the hands and soles of the feet. Results of laboratory tests: Clinical blood analysis: platelets -105 • 109/l leukocytes - 13 • 109/l neutrophils - 90% rod-nuclear - 5% Biochemical analysis of blood serum: blood urea nitrogen - 6.32 μmol/l creatinine - 168 μmol/ l Liver function tests: aspartate aminotransferase - 87 U/l alanine aminotransferase - 99 U/l Blood cultures were sent. What most likely led to these symptoms?

Розростання та поширення бактерій Growth and spread of bacteria

Реакція гіперчутливості негайного типу Immediate type hypersensitivity reaction

Клітинно-опосередкована алергічна реакція Cell-mediated allergic reaction

Вироблення екзотоксину бактеріями Exotoxin production by bacteria

Масивний лізис бактерій та циркуляція ендотоксину Massive bacterial lysis and endotoxin circulation

7 / 200
Мати привела до відділення невідкладної медичної допомоги 5-річного хлопчика зі скаргами на дещо підвищену температуру та кашель, що тривають вже 3 дні. Протягом останнього тижня її син був менш активним, у нього одразу виникала задишка, щойно він починав ходити чи бігати. Дитина має ВІЛ та проходить антиретрові- русну терапію. 4 місяці тому кількість лімфоцитів CD4 становила 300 клітин на мм3. Фізикальне обстеження: температура тіла - 38,3oC, пульс - 120/хв., частота дихання - 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 94% у 2-х літрах кисню. Обстеження легенів виявило двосторонні розсіяні хрипи та свист. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки з обох боків помітні дифузні тіні, що нагадують матове скло. Що є най-доцільнішим підходом до лікування даного пацієнта? A mother brought a 5-year-old boy to the emergency department with complaints of a slightly elevated temperature and a cough of 3 days' duration. Over the past week, her son had been less active, he immediately developed shortness of breath as soon as he started walking or running. The child has HIV and is on antiretroviral therapy. 4 months ago, the CD4 lymphocyte count was 300 cells per mm3. Physical examination: body temperature - 38.3oC, pulse - 120 /min., respiratory rate - 28/min. Hemoglobin saturation with oxygen - 94% in 2 liters of oxygen. Examination of the lungs revealed bilateral diffuse wheezing and whistling. On the X-ray examination of the chest organs, diffuse shadows reminiscent of frosted glass are visible on both sides . What is the most appropriate approach to the treatment of this patient?

Атовакуон перорально Oral atovaquone

Триметоприм-сульфаметоксазол внутрішньовенно Trimethoprim-sulfamethoxazole IV

Триметрексат внутрішньовенно Trimetrexate IV

Пентамідин в аерозолі Pentamidine in an aerosol

Пентамідин внутрішньовенно Pentamidine IV

8 / 200
Хлопчик надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги через півгодини після того, як він зазнав удару ногою в пах під час гри в футбол. Скаржиться на сильний біль. Гематурії чи інших симптомів, пов’язаних з сечовидільною системою, не спостерігається. Об’єктивно: помірній набряк та гематома мошонки справа. Немає відкритих ран чи здертої шкіри. Обстеження живота, пенісу, стегна та прямої кишки без змін. Вимірювальний зонд показує відсутність крові у сечі. Пацієнту вводять внутрішньовенно морфін, щоб втамувати біль. Що слід зробити далі в процесі ведення даного пацієнта? A boy comes to the emergency department half an hour after being kicked in the groin while playing soccer. He complains of severe pain. Hematuria or other no symptoms related to the urinary system Objectively: moderate swelling and hematoma of right scrotum No open wounds or desquamation Abdominal, penile, femoral, and rectal examination unchanged Measuring probe shows no blood in urine. A patient is receiving intravenous morphine for pain relief. What should be done next in the management of this patient?

Анальгетики перорально та амбулаторне спостереження Oral analgesics and ambulatory monitoring

Ретроградна уретрографія Retrograde urethrography

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Хірургічне дослідження Surgical study

Аспіраційна біопсія Aspiration biopsy

9 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення сильного головного болю, блювання та болю у шиї. Він, плачучи, скрикує: ’’Здається моя голова ось-ось лусне!” Симптоми виникли вранці цього ж дня, коли він був у спорт- залі. Пацієнт тривалий час вживав героїн і нещодавно завершив амбулаторну програму реабілітації ВІД наркотиків, в ХОДІ якої ВІН отримував метадон. В анамнезі життя гіпертонія. У сімейному анамнезі гіпертонія та ішемічна хвороба серця. Живе сам. Приймає амлодипін та еналаприл. Артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., пульс - 110/хв., температура тіла - 37,8oC, частота дихання - 18/хв. Перебуває у збудженому стані, підвищене потовиділення. Ані травми голови, ані здуття шийних вен не спостерігається. Легені чисті, пульс регулярний, живіт м’який та безболісний, з гіперактивними кишковими шумами, але без ознак органомегалії. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта? A man comes to the emergency department complaining of a sudden onset of severe headache, vomiting, and neck pain. He cries and screams, ``My head feels like it's about to peel off!' Symptoms started that morning while he was at the gym.Patient is a long-term heroin user and recently completed an outpatient drug rehab program, DURING which HE received methadone.Lifetime history of hypertension.Family history of hypertension and coronary heart disease. Lives alone. Takes amlodipine and enalapril. Blood pressure - 200/100 mm Hg, pulse - 110/min, body temperature - 37.8oC, respiratory rate - 18/min. He is in an excited state, increased sweating. No there is no head injury or swelling of the neck veins. The lungs are clean, the pulse is regular, the abdomen is soft and painless, with hyperactive bowel sounds, but without signs of organomegaly. What is the optimal next step in the management of this patient?

Хіміко-токсикологічний аналіз сечі Chemical and toxicological analysis of urine

Комп’ютерна томографія голови Computed tomography of the head

Ангіографія мозку Brain angiography

Магнітно-резонансна томографія мозку Magnetic resonance imaging of the brain

Люмбальна пункція Lumbar puncture

10 / 200
8-річний хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажира, в той час як машина зазнала удару зі сторони водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура тіла становить 36,7oC, артеріальний тиск -115/65 мм рт.ст., пульс - 88/хв., частота дихання - 16/хв. Фізикальне обстеження виявило гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак травми не видно. Результати неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в ході лікування даного пацієнта? An 8-year-old boy with hemophilia A presented to the emergency department after his family was involved in a car accident. The child was wearing a seat belt in the back seat with passenger side while the car was struck on the driver's side. The airbag deployed and the boy lost consciousness for approximately 15 seconds. The patient has a headache but no nausea or vomiting. Body temperature is 36.7oC, blood pressure -115 /65 mm Hg, pulse - 88/min, respiratory rate - 16/min. Physical examination revealed a 2 cm hematoma on the forehead on the right side. No other signs of injury are visible. Neurological examination results are within normal limits. What should be done to do further during the treatment of this patient?

Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин Monitoring the child for 4-6 hours

Оглядова рентгенограма черепа Overview radiograph of the skull

Контрастна комп’ютерна томографія голови Contrast computed tomography of the head

Безконтрастна комп’ютерна томографія голови Non-contrast computed tomography of the head

Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день Let go home, see a primary care doctor the next day

11 / 200
Італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випорожненнях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і виснаженим. Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях ніг. Ще через три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання стало утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез не фіксують значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики внутрішньовенно, не палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-захворювання. Температура тіла становить 37,6oC, артеріальний тиск - 140/60 мм рт.ст., частота дихання - 28/хв., пульс 96 /хв. Результати обстеження легень та серцево-судинної системи в нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох нижніх кінцівок. Глибокі сухожилкові рефлекси також відсутні з обох боків. Інші результати неврологічного обстеження, в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в межах норми. Якою буде наступна дія у веденні даного пацієнта? The Italian, accompanied by his girlfriend, turned to the hospital for emergency medical care with complaints of difficulty breathing. He has been in Ukraine with his girlfriend for the past two months. The patient's shortness of breath began 4 days ago and is gradually worsening. During the conversation with the doctor, he had to pause several times to catch his breath. The girl says that 2 weeks ago he had gastroenteritis, which was accompanied by blood impurities in the stools. The diarrhea stopped suddenly, but afterwards he felt very tired and exhausted. A week later, the patient began to experience tingling in his feet and toes. Three more days later, he felt so weak that he could not get out of bed, his breathing became difficult. This morning, his breathing problems became even more severe, and he decided to go to the emergency room. Life history and family history do not record significant diseases. The patient states that he has never used intravenous drugs, does not smoke, does not drink alcohol, and is not exposed to other risks of HIV disease. Body temperature is 37.6oC, blood pressure - 140/60 mm Hg, respiratory rate - 28/min, pulse 96/min. The results of the examination of the lungs and cardiovascular system are normal. Neurological examination revealed atonic paralysis of both lower limbs. Deep tendon reflexes are also absent on both sides. Other results of a neurological examination, including a thorough examination of the cranial nerves, are within normal limits. What will be the next action in the management of this patient?

Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень Provide assisted ventilation

Провести негайний хімічний аналіз сироватки крові та виміряти рівень електроліту Perform an immediate chemical analysis of the blood serum and measure the electrolyte level

Надіслати культури крові на аналіз Send blood cultures for analysis

Дати ботулінічний антитоксин Give botulinum antitoxin

Почати давати антибіотики внутрішньовенно Start intravenous antibiotics

12 / 200
Мати привела до відділення невідкладної медичної допомоги 7-річного хлопчика, тому що його ліве око ’’почервоніло та розпухло’.’ Хлопчик скаржився на біль у оці протягом останніх двох днів; цього дня біль посилився. У правому оці симптомів не спостерігається. В анамнезі: хронічний синусит. У матері хлопчика було діагностовано тромбоз глибоких вен на лівій нозі після нещодавнього трансатлантичного перельоту. Температура тіла дитини - 39,2oC, артеріальний тиск -102/70 мм рт.ст., пульс - 94/хв., частота дихання 18 /хв. Об’єктивно: невеликий проптоз та офтальмоплегію лівого ока. Повіки еритематозні, болючі та набряклі; кон’юнктива гіперемована. Хлопчик скаржиться на біль під час рухів ока. Гострота зору та реакція зіниць в нормі з обох боків. З носа виділяється слиз із гноєм; носова раковина набрякла та еритема- тозна. Чутливість обличчя неушкоджена. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін - 154 г/л лейкоцити -15 • 109/л тромбоцити - 246 • 109/л Комп’ютерна томографія виявила запалення зовнішніх очних м’язів, жирові від-кладення, невелике переднє зміщення очного яблука. Який захід є найдоцільнішим у веденні даного пацієнта? A mother brought a 7-year-old boy to the emergency room because his left eye was ``red and swollen.'' The boy complained of pain in his eye for the past two days, and the pain worsened today. The right eye is asymptomatic. History: chronic sinusitis. The boy's mother was diagnosed with deep vein thrombosis in the left leg after a recent transatlantic flight. The child's temperature is 39 ,2oC, blood pressure -102/70 mm Hg, pulse - 94/min, respiratory rate 18/min. Objectively: slight proptosis and ophthalmoplegia of the left eye. Eyelids are erythematous, painful and swollen; conjunctiva is hyperemic. The boy complains of pain during eye movements. Visual acuity and pupillary reaction are normal on both sides. Mucus with pus is coming from the nose; the concha is swollen and erythematous. Facial sensitivity is intact. The results of laboratory tests are as follows: hemoglobin - 154 g/l leukocytes -15 • 109/l platelets - 246 • 109/l Computed tomography revealed inflammation of the external eye muscles, fatty deposits, a small anterior displacement of the eyeball. What measure is the most appropriate in the management of this patient?

Венографія мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії Brain venography using magnetic resonance imaging

Негайна аспіраційна біопсія очної ямки Immediate aspiration biopsy of the eye socket

Антибіотики перорально в ході амбулаторного лікування, через 2 дні обстеження Oral antibiotics during outpatient treatment, after 2 days of examination

Антибіотики внутрішньовенно у відділенні стаціонару Antibiotics intravenously in the hospital department

Гістопатологія з культурою тканин синусу Histopathology with sinus tissue culture

13 / 200
Жінку з нерозбірливою мовою та у стані часткового потьмарення свідомості привів до відділення невідкладної ме-дичної допомоги її син. Симптоми виникли кілька днів тому і поступово погіршувалися. В анамнезі: цукровий діабет, стан паці-єнтки контролюється прийомом метфор- міну. Син стверджує, що для їх родини характерні ’’розлади настрою”’ і його мати вже кілька років приймає літій та риспери- дон. Місяць назад у пацієнтки було діагностовано гіпертонію та артрит, призначено хлорталідон та ацетамінофен. Об’єктивно: повільний тремор рук та нестійку ходу. Пацієнтка усвідомлює, хто вона, але не орієнтується в часі та просторі. Температура тіла - 36,1oC, артеріальний тиск -150/90 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 16/хв. Що найімовірніше спричинило появу таких симптомів у пацієнтки? A woman with slurred speech and in a state of partial blackout of consciousness was brought to the emergency department by her son. Symptoms appeared several days ago and gradually worsened. History: diabetes mellitus, the patient's condition is controlled by taking metformin. The son claims that their family is characterized by ``mood disorders'' and his mother has been taking lithium and risperidone for several years. A month ago, the patient was diagnosed with hypertension and arthritis, chlorthalidone and acetaminophen are prescribed. Objectively: slow hand tremors and unsteady gait. The patient is aware of who she is, but does not orient herself in time and space. Body temperature - 36.1oC, blood pressure -150/90 mm Hg, pulse - 52/min., respiratory rate - 16/min. What most likely caused the appearance of such symptoms in the patient?

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Злоякісний нейролептичний синдром Malignant neuroleptic syndrome

Взаємодія препаратів з ацетамінофеном (парацетамол) Drug interactions with acetaminophen (paracetamol)

Інсульт Stroke

Взаємодія препаратів з хлорталідоном Interaction of drugs with chlorthalidone

14 / 200
Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 29oC, артеріальний тиск - 70/30 мм рт.ст., пульс - 40/хв., частота дихання 6 /хв., ди-хання поверхневе. Насичення гемоглобіну киснем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: пацієнт не реагує на вербальні подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, симетричні, але уповільнено реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. Обстеження серцево-судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. Неврологічне обстеження було складно провести, але в процесі спостерігалася явна гіпорефлексія. Початкова ЕКГ показала синусову брадикардію, часто спостерігаються передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози в капілярній крові - 17,1 ммоль/л. У швидкій розпочали інфузію підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 16G. Пацієнт також отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта? On New Year's Eve, an elderly man, whose exact age is unknown, was brought to the hospital for emergency medical care. When he was found, he was lying on the street and almost did not respond to anything. In the department, his vital signs were measured: internal body temperature is 29oC, blood pressure - 70/30 mm Hg, pulse - 40/min, respiratory rate 6/min, breathing shallow. Hemoglobin saturation with oxygen - 90% with an oxygen supply of 5 l/min. During the examination: the patient does not respond to verbal stimuli, the smell of alcohol is noticeable in the breath. Pupils are normal, symmetrical, but slow to react to light. Pulmonary examination revealed rales on both sides. Cardiovascular examination revealed bradycardia and an irregular pulse. It was difficult to perform a neurological examination, but in the process clear hyporeflexia was observed. Initial ECG showed sinus bradycardia, premature ventricular complexes are often observed. The level of glucose in capillary blood is 17.1 mmol/l. In the emergency room, an infusion of warmed saline was started through a 16G peripheral catheter. The patient also received one dose of thiamine intravenously. What will be the next steps in the process of managing this patient?

Інфузія інсуліну Insulin infusion

Ендотрахеальна інтубація Endotracheal intubation

Фуросемід внутрішньовенно Furosemide IV

Ін’єкція атропіну Atropine injection

Введення центрального катетеру до підключичної вени Introduction of a central catheter into the subclavian vein

15 / 200
Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18річна дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявні ознаки кровотечі на голові з правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6oC, артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 96% при подачі кисню 2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального обстеження виявлено, що права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва зіниця - 3 мм, реакція на світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія виявила двосторонній набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні невідкладної медичної допомоги з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався генералізованим витяганням всього тіла, з притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями донизу. Ознак ушкодження грудної клітки чи органів черевної порожнини немає. Якими будуть наступні дії? An 18-year-old girl came to the emergency department after a car accident. After arrival, her reaction to stimuli is minimal, there are signs of bleeding on the right side of the head. The main indicators of the body's condition: body temperature - 37.6oC, blood pressure - 180/100 mm Hg, pulse - 52/min., respiratory rate - 6/min. Hemoglobin saturation with oxygen - 96% with an oxygen supply of 2 l/min. Her breath smells of alcohol. During the physical examination, it was found that the right pupil has a diameter of 7 mm, the reaction to light is minimal. The left pupil is 3 mm, the reaction to light is normal. The right eye is displaced outward and downward. Ophthalmoscopy revealed bilateral swelling of the optic disc. During her stay in the emergency department, the patient had a seizure, characterized by a generalized stretching of the whole body, with upper limbs pressed along the body, palms down. There are no signs of damage to the chest or abdominal organs. What will be the next steps?

Манітол внутрішньовенно Mannitol IV

Комп’ютерна томографія мозку Computed tomography of the brain

Тіамін внутрішньовенно Thiamine IV

Ендотрахеальна інтубація Endotracheal intubation

Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск CO2 (PaCO2) досяг 25-30 мм рт.ст. Hyperventilation so that the partial pressure of CO2 (PaCO2) reaches 25-30 mm Hg.

16 / 200
Після транспортної аварії парамедики доставили до відділення невідкладної медичної допомоги 40-річну жінку, білу. Пацієнтка - водій, була пристебнута ременем безпеки. В її автомобіль врізався інший, з протилежного від неї боку, після чого машина потерпілої злетіла з дороги та врізалася в дерево на узбіччі. Коли медики прибули на місце аварії, жінка була притомною, в ясній свідомості, скаржилася на невеликий біль у грудях та задишку. У відділенні невідкладної медичної допомоги вона ска-зала, що протягом останнього тижня в неї спостерігався сухий кашель, проте заперечує наявність будь-яких супутніх симптомів: лихоманку, остуду, утруднене дихання чи відхаркування мокротиння. Не палить та не вживає алкогольних напоїв. Темпе-ратура тіла - 36,7oC, артеріальний тиск - 125/80 мм рт.ст., частота дихання - 22/хв., пульс - 106/хв. Фізикальне обстеження виявило болючу ділянку над лівою стінкою грудної клітки, там де був розташований ремінь безпеки. Обстеження легень виявило зменшення дихальних шумів зліва. На початковій ЕКГ помітна синусова тахікар- дія. Рентгенограма грудної клітки показала двосторонню гомогенну ТІНЬ у верхніх зонах легень, 6ІЛЬШ виражену злiва. Який дiагноз найімовірніший, виходячи з симптомів? After a traffic accident, paramedics took a 40-year-old white woman to the emergency department. The patient is a driver, she was wearing a seat belt. Another car crashed into her car from the opposite side, after which the victim's car flew off the road and crashed into a tree on the side of the road. When the medics arrived at the scene of the accident, the woman was conscious, clearly conscious, complaining of slight chest pain and shortness of breath. In the emergency department, she said that she had had a dry cough for the past week, but denied having any accompanying symptoms: fever, chills, difficulty breathing, or expectoration of sputum. Does not smoke or drink alcoholic beverages. Body temperature - 36.7oC, blood pressure - 125/80 mm Hg, respiratory rate - 22/min, pulse - 106/min. Physical examination revealed a painful area over the left chest wall where the seat belt was located. Examination of the lungs revealed a decrease in respiratory sounds on the left. Sinus tachycardia is noticeable on the initial ECG. The X-ray of the chest showed a bilateral homogeneous SHADOW in the upper zones of the lungs, more pronounced on the left. Based on the symptoms, what is the most likely diagnosis?

Випіт у плевральній порожнині Effusion in the pleural cavity

Контузія легень Lung contusion

Набряк легень Pulmonary edema

Інфаркт легень Pulmonary infarction

Пневмонія Pneumonia

17 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та здуття живота, які тривають протягом 2-х днів. Болю у животі немає. Пацієнт хворіє на гіпертонію, гіперхолестеринемію, захворювання коронарної артерії та застійну серцеву недостатність. Також він страждає від хронічного болю у спині, який розвинувся внаслідок компресійного перелому 6 місяців тому. Пацієнт приймає аспірин, оксико- дон, фуросемід, лозартан, вітамін D, каль- ція глюконат та симвастатин. Температура тіла - 36,7oC, артеріальний тиск -130/70 мм рт.ст., пульс - 92/хв. Живіт здутий, але м’який та безболісний. Напруженості м’язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Кишкові шуми приглушені. Периферійний набряк +1. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін -130 г/л тромбоцити - 300 • 109/л лейкоцити - 9 • 109/л натрій сироватки крові - 132 ммоль/л калій сироватки крові - 2,7 ммоль/л хлорид -104 ммоль/л бікарбонат - 24 ммоль/л азот сечовини крові -11,4 ммоль/л креатинін сироватки крові - 97 мкмоль/л На ЕКГ спостерігається нормальний сину- совий ритм. Рентгенограма органів черевної порожнини показує здуття кишківника, газ в ободовій та прямій кишках. Найдоцільнішим наступним кроком є: A man came to the emergency department with complaints of nausea, vomiting and abdominal distension, which lasted for 2 days. There is no pain in the stomach. The patient has hypertension, hypercholesterolemia, coronary artery disease and congestive heart failure. He also suffers from chronic back pain that developed as a result of a compression fracture 6 months ago. The patient takes aspirin, oxycodone, furosemide, losartan, vitamin D, calcium gluconate, and simvastatin. Body temperature - 36.7oC, blood pressure - 130/70 mm Hg, pulse - 92/min. The abdomen is swollen, but soft and painless. Abdominal muscle tension or Blumberg's symptom is not observed. Bowel sounds are muffled. Peripheral edema +1. The results of laboratory tests are as follows: hemoglobin -130 g/l platelets - 300 • 109/l leukocytes - 9 • 109/l serum sodium - 132 mmol/l serum potassium - 2.7 mmol/l chloride -104 mmol/l bicarbonate - 24 mmol/l blood urea nitrogen -11.4 mmol/l blood serum creatinine - 97 μmol/l Normal sinus rhythm is observed on the ECG. An X-ray of the abdominal organs shows intestinal swelling, gas in the colon and rectum. The most appropriate next step is:

Метилналтрексон Methylnaltrexone

Калій внутрішньовенно Intravenous potassium

Негайна комп’ютерна томографія черевної порожнини Immediate computed tomography of the abdominal cavity

Спіронолактон Spironolactone

Антибіотики внутрішньовенно Antibiotics intravenously

18 / 200
Жінка надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги з приводу втрати свідомості. У неї спостерігаються загальна слабкість, лихоманка, нудота, дизурія та часті сечовипускання. Протягом трьох днів вона споживала меншу кіль-кість їжі, ніж звичайно. Живе сама. Приймає аспірин, лізиноприл, ібупрофен. Артеріальний тиск - 102/45 мм рт.ст., пульс - 48/хв. Сухість слизових оболонок. Живіт дещо болючий, м’який, без здуття. Серце і легені - без патології. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: гемоглобін -12,8 г/дл лейкоцити - 13 • 109/л нейтрофіли - 90% лімфоцити -10% Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові -148 мекв/л калій сироватки крові - 7,1 ммоль/л хлорид -112 ммоль/л бікарбонат -12 ммоль/л азот сечовини крові - 78 мг/л креатинін сироватки крові - 248 мкмоль/л глюкоза сироватки крові - 8,1 ммоль/л Аналіз сечі: питома вага - 1020 кров - сліди естераза - позитивний нітрити - позитивний лейкоцити - 20-30 у полі зору еритроцити - 1-2 у полі зору На ЕКГ спостерігається частота серцевих скорочень - 48/хв., з регулярним ритмом, широкі комплекси QRS, хвиль Р немає. Який захід повинен бути наступним? The woman came to the emergency department due to loss of consciousness. She has general weakness, fever, nausea, dysuria and frequent urination. For three days, she consumed a smaller amount of food than usual. Lives alone. Takes aspirin, lisinopril, ibuprofen. Blood pressure - 102/45 mm Hg, pulse - 48/min. Dryness of mucous membranes. The abdomen is somewhat painful, soft, without bloating. Heart and lungs - without pathology. Results of laboratory tests: Clinical blood analysis: hemoglobin -12.8 g/dL leukocytes - 13 • 109/l neutrophils - 90% lymphocytes -10% Biochemical analysis: blood serum sodium -148 meq/l blood serum potassium - 7.1 mmol /l chloride -112 mmol/l bicarbonate -12 mmol/l blood urea nitrogen - 78 mg/l blood serum creatinine - 248 μmol/l blood serum glucose - 8.1 mmol/l Urinalysis: specific gravity - 1020 blood - traces esterase - positive nitrites - positive leukocytes - 20-30 in the field of vision erythrocytes - 1-2 in the field of vision On the ECG the heart rate is observed - 48/min., with a regular rhythm, wide QRS complexes, no P waves. What should be the next event?

Аміодарон внутрішньовенно Amiodarone IV

Кальція глюконат внутрішньовенно Calcium gluconate intravenously

Трансвенозний пейсмекер Transvenous pacemaker

Натрія бікарбонат внутрішньовенно Sodium bicarbonate intravenously

Добутамін внутрішньовенно Dobutamine IV

19 / 200
26-річний чоловік, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги. Пацієнт алкоголік, пив горілку протягом останніх 48 годин. Каже, що не може ходити через сильний біль у м’язах, особливо м’язах стегон. Останні 12 років палив по пачці цигарок на день, час від часу вживав марихуану та кокаїн. Сімейний анамнез не обтяжений. Температура тіла - 37,8°C, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 20/хв. Під час обстеження у молодого чоловіка спостерігається сухість шкіри та слизових оболонок. Легені чисті. Спостерігається генералізо- ваний біль у м’язах, особливо у м’язах стегон та плечей. Загальне зниження м’язової сили. Інших неврологічних розладів немає. Результати лабораторних досліджень наступні: Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові -147 ммоль/л калій сироватки крові - 5,2 ммоль/л хлорид -107 ммоль/л бікарбонат - 20 ммоль/л азот сечовини крові - 9,65 мкмоль/л креатинін сироватки крові - 203 мкмоль/л кальцій - 2,05 мкмоль/л глюкоза сироватки крові - 4,0 ммоль/л креатинкіназа - 60 000 Од/л (норма 10-90 Од/л) Результати аналізу сечі ще не надійшли. Що слід зробити далі? A 26-year-old man was admitted to the emergency department. The patient is an alcoholic, has been drinking vodka for the past 48 hours. He says that he cannot walk because of severe pain in his muscles, especially in his thighs. For the past 12 years, he smoked a pack of cigarettes a day, occasionally used marijuana and cocaine. Family history is not burdensome. Body temperature - 37.8°C, blood pressure - 100/60 mm Hg, pulse - 116/min, respiratory rate - 20/min. During the examination, the young man has dry skin and mucous membranes. Lungs are clean. There is generalized pain in the muscles, especially in the muscles of the thighs and shoulders. General decrease in muscle strength. There are no other neurological disorders. The results of laboratory tests are as follows: Biochemical analysis: blood serum sodium -147 mmol/l blood serum potassium - 5.2 mmol/l chloride -107 mmol/l bicarbonate - 20 mmol/l blood urea nitrogen - 9.65 μmol/l serum creatinine blood - 203 μmol/l calcium - 2.05 μmol/l blood serum glucose - 4.0 mmol/l creatine kinase - 60,000 U/l (norm 10-90 U/l) The results of the urine analysis have not yet arrived. What should be done next?

Почати давати фуросемід внутрішньовенно Start IV furosemide

Почати давати бікарбонат внутрішньовенно Start intravenous bicarbonate

Почати вводити рідину внутрішньовенно Start intravenous fluids

Почати давати полістиролсульфонат натрію (Кайексалат) Start giving sodium polystyrene sulfonate (Kaixalate)

Направити на консультацію до нефролога Send for a consultation with a nephrologist

20 / 200
Жінка 33-х років надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як вона знепритомніла, перебуваючи у банку. Після тривалого очікування в черзі, раптом на кілька секунд втратила свідомість. Жодних травм пацієнтка не зазнала. До втрати свідомості та після того вона була блідою, спітнілою, її нудило. Жодних аномальних різких рухів кінцівок, нетримання вмісту кишківника чи сечового міхура не спостерігалося. Пацієнтка стверджує, що пришвидшення серцебиття перед втратою свідомості не було. Анамнез не обтяжений, за винятком нападів мігрені, для полегшення яких пацієнтка приймає ібупрофен. Результати фізикального обстеження в межах норми. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. у положенні лежачи горілиць та 108/70 мм рт.ст. у положенні стоячи. На ЕКГ синусовий ритм в нормі. Яка причина втрати свідомості найімовірніша в даному випадку? A 33-year-old woman presented to the emergency department after she passed out while at a bank. After waiting in line for a long time, she suddenly lost consciousness for a few seconds consciousness. The patient had no injuries. She was pale, sweaty, and nauseous before and after she lost consciousness. There were no abnormal jerking movements of the limbs, bowel or bladder incontinence. The patient reported no palpitations prior to the loss of consciousness. The medical history is unremarkable, except for migraine attacks, for relief of which the patient takes ibuprofen. The results of the physical examination are within normal limits. Blood pressure is 110/70 mm Hg in the supine position and 108/70 mm Hg in the standing position. On the ECG, the sinus rhythm is normal.What is the most likely cause of loss of consciousness in this case?

Судоми Convulsions

Неврологічна Neurological

Нейрокардіогенна Neurocardiogenic

Серцево-судинна Cardiovascular

Автономна нейропатія Autonomic neuropathy

21 / 200
Чоловік 65-ти років, який страждає від миготіння передсердь у постійній формі, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на відчуття холоду у правій стопі. Пацієнт не дотримувався призначеної йому антикоагуляційної терапії. В анамнезі: цукровий діабет 2-го типу, гіпертонія та хронічна нефропатія, що супроводжується протеїнурією низького ступеню. Артеріальний тиск - 122/70 мм рт.ст., пульс - 112/хв., аритмічний. Об’єктивно: похолодіння правої ноги та відсутність пульсу над дорсальною артерією стопи та задньою великогомілковою артерією. Екстрена артеріограма виявила закупорку підколінної артерії; було виконано аспірацію тромбу, успіх процедури був підтверджений ангіографічно. Через дві години пацієнт відчув сильний біль у правій нозі, що супроводжувався відчуттями ’’му-рашок” та печіння. Який діагноз найімовірніший? A 65-year-old man with persistent atrial fibrillation came to the emergency department complaining of coldness in his right foot. The patient did not adhere to the anticoagulation therapy prescribed for him. Medical history: type 2 diabetes, hypertension, and chronic nephropathy accompanied by low-grade proteinuria. Blood pressure - 122/70 mm Hg, pulse - 112/min, arrhythmic. Objectively: coldness of the right leg and absence of pulse over the dorsal foot artery and posterior tibial artery. An emergency arteriogram revealed a blockage of the popliteal artery; thrombus aspiration was performed, the success of the procedure was confirmed angiographically. Two hours later, the patient felt severe pain in the right leg, which was accompanied by 'pins and needles' and burning sensations. What is the most likely diagnosis?

Інфекційне ураження глибоких тканин Infectious lesion of deep tissues

Діабетична нейропатія Diabetic neuropathy

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Фантомний біль Phantom pain

Компартмент-синдром Compartment syndrome

22 / 200
Чоловіка 60-ти років доставили у відділення невідкладної медичної допомоги із задишкою, що виникла раптово. Анамнез пацієнта обтяжений гіпертонією, коронарною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу. Наразі хворий приймає гідрохлоротіазид, інсулін гларгін, аторва- статин, аспірин, та мультивітамінний комплекс щоденно. Температура тіла - 36,7oC, артеріальний тиск - 128/72 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 28/хв. Фізикаль- не обстеження виявило підвищену пітливість та високий рівень тривожності. Пульсація яремної вени спостерігається до кута нижньої щелепи. Серцеві тони регулярні, вислуховуються 3-й тон серця (ритм галопу) та слабкий голосистолічний шум над верхівкою серця. У легенях: хрипи з обох боків до середини легенів. Наявний набряк нижніх кінцівок, при натисканні на який залишається ямка. Що слід зробити в першу чергу, щоб полегшити симптоми захворювання? A 60-year-old man was brought to the emergency department with sudden onset of shortness of breath. The patient's history is burdened by hypertension, coronary heart disease and type 2 diabetes. Currently, the patient takes hydrochlorothiazide, insulin glargine, atorvastatin, aspirin, and a multivitamin complex daily. Body temperature - 36.7oC, blood pressure - 128/72 mm Hg, pulse - 116/min, respiratory rate - 28/min. Physical examination revealed increased sweating and a high level of anxiety. Pulsation of the jugular vein is observed up to the angle of the lower jaw. Heart sounds are regular, the 3rd heart sound (gallop rhythm) and a weak systolic murmur over the top of the heart are heard. In the lungs: rales on both sides to the middle of the lungs. There is swelling of the lower extremities, when pressed, a hole remains. What should be done first of all to relieve the symptoms of the disease?

Зменшити преднавантаження на серце Reduce cardiac preload

Блокувати активність симпатичної нервової системи Block the activity of the sympathetic nervous system

Підвищити скоротливу здатність міокарду Increase myocardial contractility

Підвищити тиск коронарної перфузії Increase coronary perfusion pressure

Знизити пульс Reduce heart rate

23 / 200
Чоловік 26-ти років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на ниючий біль у спині, про-гресуюче утруднення ходи та затримку сечовипускання, які спостерігаються протягом трьох днів. Тиждень тому пацієнт пере-ніс легке захворювання верхніх дихальних шляхів, але загалом анамнез не обтяже- ний. Наразі не приймає жодних ліків, вживання наркотиків заперечує. Температура тіла - 36,7oC, артеріальний тиск -120/76 мм рт.ст., пульс - 80/хв., частота дихання - 16/хв. Неврологічне обстеження виявило втрату м’язової сили (2/5) в обох нижніх кінцівках, зниження колінних та ахілових рефлексів, знижену больову чутливість до рівня пупка. Який діагноз є найімовірнішим? A 26-year-old man came to the emergency department with complaints of aching back pain, progressive difficulty walking and urinary retention, which have been observed for three days. A week ago, the patient suffered a mild disease of the upper respiratory tract, but in general, the history is not burdensome. Currently, he does not take any medications, he denies the use of drugs. Body temperature - 36.7oC, blood pressure -120/76 mm Hg. , pulse - 80/min., respiratory rate - 16/min. Neurological examination revealed loss of muscle strength (2/5) in both lower extremities, decreased knee and Achilles reflexes, decreased pain sensitivity to the level of the navel. What diagnosis is most likely ?

Грижа міжхребцевого диска Herniated disc

Поперечний мієліт Transverse myelitis

Злоякісне новоутворення Malignant neoplasm

Епідуральний абсцес Epidural abscess

Гострий субдуральний крововилив Acute subdural hemorrhage

24 / 200
На момент прибуття машини швидкої допомоги чоловік 64-х років був непритомним, без пульсу, спостерігалася асистолія. Було виконано інтубацію та вжито реанімаційних заходів, після чого пацієнта доставили до лікарні. Попереднє обстеження вказало на субарахноїдальну кровотечу. В анамнезі: коронарне захворювання серця, численні перкутанні коронарні втручання та застійна серцева недостатність із низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Під час повторного обстеження через 24 години хворий перебуває у стані коми, на вербальні стимули не реагує. Температура тіла - 36,7oC, артерiальний тиск -123/82 мм рт.ст., пульс - 78/хв. ЗІНИЦІ розширені, на світло не реагують та становлять 8 мм в діаметрі. Який симптом найімовірніше вказує на смерть мозку в даному випадку? At the time of the arrival of the ambulance, a 64-year-old man was unconscious, without a pulse, asystole was observed. Intubation was performed and resuscitation measures were taken, after which the patient was taken to hospital. Preliminary examination indicated subarachnoid hemorrhage. History of coronary heart disease, multiple percussive coronary interventions, and congestive heart failure with low left ventricular ejection fraction. On reexamination 24 hours later, the patient is comatose and unresponsive to verbal stimuli. Body temperature - 36.7oC, blood pressure -123/82 mm Hg, pulse - 78/min PUPILS are dilated, unresponsive to light and 8 mm in diameter Which symptom most likely indicates brain death in this case?

Рефлекс Бабинського наявний з обох боків Babinsky's reflex is present on both sides

Відсутній кашльовий рефлекс у відповідь на потрапляння сторонніх тіл в трахею There is no cough reflex in response to foreign bodies entering the trachea

Згинання коліна у відповідь на подразнення стопи Knee bending in response to foot irritation

Збереження поверхневих черевних рефлексів Retention of superficial abdominal reflexes

Згинання пальців ніг у відповідь на постукування по стопі Toe flexion in response to foot tapping

25 / 200
Чоловік 53-х років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, що виникла раптово, блювання та сильний біль у черевній порожнині в ділянці епігастрію, який іррадіює у спину. Пацієнт заперечує наявність у нього закрепу, діареї чи випорожнень чорного кольору. Стан пацієнта обтяжений гіпертонією, гіперхолестеринемією та гастроезо- фагеальною рефлюксною хворобою. Хворий стверджує, що не палить та не вживає алкоголю чи наркотичних речовин. Тем-пература тіла - 37,8oC, артеріальний тиск - 130/80 мм рт.ст., пульс - 118/хв., частота дихання 20 /хв. Результати досліджень крові: гемоглобін -135 г/л тромбоцити -180 • 109/л лейкоцити - 12, 5 • 109/л сегментоядерні нейтрофіли - 79% паличкоядерні нейтрофіли - 1% лімфоцити - 20% лужна фосфатаза -150 Од/л амілаза - 355 Од/л ліпаза - 523 Од/л ( норма в межах 1-160 Од/л) Який препарат найімовірніше спричинив появу таких симптомів у пацієнта? A 53-year-old man presented to the emergency department with complaints of sudden onset nausea, vomiting, and severe abdominal pain in the epigastrium, which radiates to the back. The patient denies having constipation, diarrhea, or black stools. The patient's condition is aggravated by hypertension, hypercholesterolemia, and gastroesophageal reflux disease. The patient claims that he does not smoke and does not use alcohol or drugs. Body temperature - 37 ,8oC, blood pressure - 130/80 mm Hg, pulse - 118/min, respiratory rate 20/min. Results of blood tests: hemoglobin -135 g/l, platelets -180 • 109/l, leukocytes - 12,5 • 109/l segmented neutrophils - 79% rod-shaped neutrophils - 1% lymphocytes - 20% alkaline phosphatase - 150 units/l amylase - 355 units/l lipase - 523 units/l (the norm within 1-160 units/l) What drug most likely caused the appearance of such symptoms in the patient?

Метопролол Metoprolol

Амлодипін Amlodipine

Празозин Prazozin

Раміприл Ramipril

Тіазид Thiazide

26 / 200
Поліція доставила чоловіка 46-ти років до відділення невідкладної медичної допомоги. Хворого було знайдено у непритомному стані на лавці у парку поблизу. На його губах та одязі знайдено сліди блювотних мас. У диханні відчутний запах алкоголю. Температура тіла - 36oC, артеріальний тиск - 106/75 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 12/хв. Відчуває надзвичайну сонливість, дезорієнтований, на запитання не реагує. Виглядає неохайно, кінцівки холодні. Детальніше обстеження виявило у па- цієнта павукоподібні ангіоми та пальмар- ну еритему. Звуки дихання послаблені біля основи правої легені. Результати обстеження серцево-судинної системи в межах норми. Живіт здутий через накопичення в ньому рідини. Під час перебування у відділенні невідкладної допомоги у пацієнта відбулося одноразове блювання з великою кількістю блювотних мас, які мали помітні домішки яскраво-червоної крові. Що буде найдоцільнішим наступним кроком під час ведення даного пацієнта? The police took a 46-year-old man to the emergency department. The patient was found unconscious on a bench in a nearby park. Traces of vomit were found on his lips and clothes. The breath smells of alcohol. Body temperature - 36oC, blood pressure - 106/75 mm Hg, pulse - 110/min, respiratory rate - 12/min. Feels extremely sleepy, disoriented, does not respond to questions. It looks unkempt, the extremities are cold. A more detailed examination revealed spider-like angiomas and palmar erythema in the patient. Breath sounds are weakened at the base of the right lung. The results of the examination of the cardiovascular system are within normal limits. The abdomen is swollen due to the accumulation of fluid in it. During his stay in the emergency department, the patient had a single episode of vomiting with a large amount of vomitus that was visibly stained with bright red blood. What would be the most appropriate next step in the management of this patient?

Ввести назогастральний зонд та виконати промивання Insert nasogastric tube and flush

Ендотрахеальна інтубація Endotracheal intubation

Негайна ендоскопія верхнього відділу шлунково-кишкового тракту Immediate upper gastrointestinal endoscopy

Діагностичний парацентез Diagnostic paracentesis

Ввести антибіотики та бета-блокатор внутрішньовенно Give antibiotics and beta blocker intravenously

27 / 200
Чоловік 65-ти років із сильним болем у верхній частині живота надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги у супроводі своєї дружини. Біль виник раптово 4 години тому, під час перегляду телепередач, іррадіює у спину та підсилюється під час будь-яких рухів. Пацієнт вже багато років страждає на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та приймає антацидний засіб, що відпускається без рецепту, для лікування симптомів. Також хворіє на гіпертонію та приймає тіазидний діуретик для контролю над перебігом захворювання. Щодня пацієнт проходить близько 5 км. Споживав велику кількість молока та інших молочних продуктів, щоб послабити ’’відчуття печіння” у шлунку. Температура тіла - 37,8°C, артеріальний тиск - 110/62 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 22/хв. Пацієнт лежить у ліжку пластом, нерухомий. Слизові оболонки сухі. Обстеження органів черевної порожнини виявило явну болючість під час поверхневої пальпації. Подальшу пальпацію живота пацієнт не дозволяє. На ЕКГ спостерігається синусова тахікардія. Яке дослідження най-доцільніше буде провести у першу чергу для цього пацієнта? Чоловік 65-ти років із сильним болем у верхній частині живота надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги у супроводі своєї дружини. Біль виник раптово 4 години тому, під час перегляду телепередач, іррадіює у спину та підсилюється під час будь-яких рухів. Пацієнт вже багато років страждає на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та приймає антацидний засіб, що відпускається без рецепту, для лікування симптомів. Також хворіє на гіпертонію та приймає тіазидний діуретик для контролю над перебігом захворювання. Щодня пацієнт проходить близько 5 км. Споживав велику кількість молока та інших молочних продуктів, щоб послабити ’’відчуття печіння” у шлунку. Температура тіла - 37,8°C, артеріальний тиск - 110/62 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 22/хв. Пацієнт лежить у ліжку пластом, нерухомий. Слизові оболонки сухі. Обстеження органів черевної порожнини виявило явну болючість під час поверхневої пальпації. Подальшу пальпацію живота пацієнт не дозволяє. На ЕКГ спостерігається синусова тахікардія. Яке дослідження най-доцільніше буде провести у першу чергу для цього пацієнта?

Рентгенографія органів грудної та черевної порожнин X-ray of chest and abdominal organs

Безконтрастна комп’ютерна томографія органів черевної та тазової порожнин Non-contrast computer tomography of abdominal and pelvic organs

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Вимірювання рівня сироваткової ліпази та молочної кислоти Measurement of serum lipase and lactic acid

Промивання очеревини Peritoneal lavage

28 / 200
Чоловік 33-х років, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги після двох випадків блювання масами кольору кавових зерен. Пацієнт стверджує, що раніше подібних симптомів у нього ніколи не спостерігалося. Також заперечує наявність у нього будь-якого болю в животі, запаморочення, втрати свідомості або ви- порожнень чорного кольору. Анамнез не обтяжений. Не палить та не вживає алкоголь. Артеріальний тиск 120/72 мм рт.ст. у положенні лежачи ГОРІЛИЦЬ та 122/70 мм рт.ст. у положенш стоячи. Пульс - 90/хв. Результати фізикального обстеження в межах норми. ЕНДОСКОПІЯ виявила одиничний невеликий ПОЗДОВЖНІЙ розрив у ДІЛЯНЦІ га- строезофагеального з’єднання, який явно не кровоточить. Який підхід до ведення пацієнта буде найкращим? A 33-year-old man presented to the emergency department after two episodes of vomiting coffee bean-colored masses. The patient states that he has never experienced such symptoms before . He also denies having any abdominal pain, dizziness, loss of consciousness, or black stools. Medical history is uncomplicated. Does not smoke or drink alcohol. Blood pressure 120/72 mmHg supine BURNER and 122/70 mm Hg in a standing position.Pulse - 90/min.Results of physical examination within normal limits.ENDOSCOPY revealed a single small LONGITUDINAL tear in the AREA of the gastroesophageal junction, which is not obviously bleeding. What is the approach to patient management will be the best?

Внутрішньовенна інфузія вазопресину Intravenous infusion of vasopressin

Теплова коагуляція Thermal coagulation

Накладання кільцевої лігатури Circular ligature overlay

Склерозувальна терапія Sclerosis therapy

Спостереження та підтримувальна терапія Observation and supportive therapy

29 / 200
Чоловік 35-ти років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на лихоманку, слабкість, генера- лізований біль у животі та випорожнення з домішками крові. Блювання не було, але спостерігалася втрата апетиту. Шість мі-сяців тому у нього було діагностовано виразковий коліт, періодично проходив терапію сульфасалазином. Раптове загострення стану відбулося чотири дні тому і швидко прогресувало: у хворого з’явилися часті випорожнення з кров’ю та сильний біль у животі. Палить, але раніше намагався кинути. Останнім часом не приймав ніяких антибіотиків, не подорожував. Температура тіла - 37,8oC, пульс - 124/хв., артеріальний тиск - 106/72 мм рт.ст. Слизові оболонки виглядають пересохлими. Кишкові шуми гіпоактивні. Наявні генералізована болючість живота та здуття; захисної фіксації м’язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Перкуторний звук тимпанічний. Яке дослідження найдоцільніше буде провести у першу чергу для цього пацієнта? A 35-year-old man came to the emergency department with complaints of fever, weakness, generalized abdominal pain, and blood-tinged stools. There was no vomiting, but loss of appetite was observed. Six months ago, he was diagnosed with ulcerative colitis, periodically undergoing therapy with sulfasalazine. The sudden aggravation of the condition occurred four days ago and progressed rapidly: the patient had frequent bloody stools and severe abdominal pain. Smokes, but tried to quit before. Recently, I have not taken any antibiotics, I have not traveled. Body temperature - 37.8oC, pulse - 124/min., blood pressure - 106/72 mm Hg. Mucous membranes look parched. Bowel sounds are hypoactive. Generalized abdominal pain and bloating are present; there is no protective fixation of the abdominal muscles or Blumberg's symptom. The percussion sound is tympanic. What test would be the most appropriate to conduct first for this patient?

Рентгенографія органів черевної порожнини X-ray of abdominal organs

Колоноскопія Colonoscopy

Бактеріологічний посів калу на гельмінтів та їх яйця Bacteriological culture of feces for helminths and their eggs

- -

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

30 / 200
Чоловік 54-х років, який протягом 2-х тижнів страждає від задишки під час фізичного навантаження та непродуктивного кашлю, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги. Хворий тривалий час зловживав алкоголем та наразі щодня вживає близько 300 г горілки, хоча він ’’намагається випивати менше’.’ Палить одну пачку цигарок на день. Артеріальний тиск - 123/78 мм рт.ст., пульс - 114/хв., регулярний, насичення гемоглобіну киснем - 96% при диханні кімнатним повітрям. У легенях - послаблене дихання справа та перкутор- на тупість. Живіт здутий, з перкуторною тупістю на боках та ознаками накопичення рідини. Наявний набряк +1 нижніх кінцівок, при натисканні на який залишається ямка. Результати лабораторних досліджень: креатинін - 80 мкмоль/л загальний білок - 52 г/л альбумін - 26 г/л загальний білірубін - 27,36 мкмоль/л протромбіновий час -17 секунд міжнародне нормалізоване відношення - 1,6 лактатдегідрогеназа сироватки - 512 Од/л Рентгенографія органів грудної порожнини показує значне накопичення плеврального випоту справа. Було виконано торакоцентез та видалено 1,2 л рідини солом’яно-жовтого кольору. У рідині концентрація білка - 12 г/л, а концентрація лактатдегідрогенази - 60 Од/л. Через тиждень пацієнт звернувся до лікарні знову і з такими самими скаргами. Рентгенографія органів грудної порожнини показала повторне накопичення плеврального випо- ту справа. Що буде найдоцільнішим наступним кроком для тривалого ведення даного пацієнта? A 54-year-old man, who has been suffering from shortness of breath during physical exertion and a non-productive cough for 2 weeks, came to the emergency department. The patient has been abusing alcohol for a long time and currently consumes about 300 g of vodka every day, although he 'tries to drink less'. He smokes one pack of cigarettes a day. Blood pressure - 123/78 mm Hg, pulse - 114/min, regular, hemoglobin oxygen saturation - 96% when breathing room air. In the lungs - weakened breathing on the right and percussion - on dullness. The abdomen is distended, with percussive dullness on the sides and signs of fluid accumulation. There is +1 swelling of the lower extremities, when pressed, a hole remains. The results of laboratory tests: creatinine - 80 μmol/l, total protein - 52 g/l, albumin - 26 g/l, total bilirubin - 27.36 μmol/l, prothrombin time - 17 seconds, international normalized ratio - 1.6, serum lactate dehydrogenase - 512 U/ l X-ray of the chest cavity shows a significant accumulation of pleural effusion on the right. A thoracentesis was performed and 1.2 L of straw-yellow fluid was removed. In the liquid, the protein concentration is 12 g/l, and the lactate dehydrogenase concentration is 60 units/l. A week later, the patient turned to the hospital again with the same complaints. Radiography of the chest cavity showed repeated accumulation of pleural effusion on the right. What would be the most appropriate next step for the long-term management of this patient?

Серійний парацентез та торакоцентез Serial paracentesis and thoracentesis

Трансяремний внутрішньопечінковий портосистемний шунт Transjugular intrahepatic portosystemic shunt

Дослідження можливості хірургічного виправлення дефекту діафрагми Research on the possibility of surgical correction of a diaphragm defect

Фуросемід та спіронолактон з обмеженим вживанням натрію до 2 грам на день Furosemide and spironolactone with limited sodium intake to 2 grams per day

Плевродез Pleurodesis

31 / 200
У хворого 54-х років через 30 хвилин після правобічної пульмонектомії з’явилась тахікардія - 140/хв. Пульс слабкого наповнення. Артеріальний тиск зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусії правої половини грудної клітки визначалось притуплення в пологих місцях грудної клітки справа. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого? In a 54-year-old patient, 30 minutes after right-sided pulmonectomy, tachycardia appeared - 140/min. The pulse is weakly filled. Blood pressure decreased to 60/20 mm Hg. Percussion of the right half of the chest revealed dullness in the soft parts of the chest on the right. What is the most likely complication for the patient?

Правобічний гемопневмоторакс Right-sided hemopneumothorax

Правобічний гемоторакс Right-sided hemothorax

Правобічний гідроторакс Right-sided hydrothorax

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Кардіопульмональний шок Cardiopulmonary shock

32 / 200
Чоловік, ниряючи у річку, захлинувся водою. Його було вчасно винесено на берег. Об’єктивно: загальний стан важкий, відмічається помірний ціаноз обличчя, пульс і дихання відсутні. Який комплекс заходів треба вжити терміново для врятування хворого? The man drowned while diving into the river. He was brought to the shore in time. Objectively: the general condition is serious, moderate cyanosis of the face is noted, pulse and breathing are absent What set of measures must be taken urgently to save the patient?

Внутрішньовенне введення кардіотонічних препаратів Intravenous administration of cardiotonic drugs

Проведення першого етапу серцево- легеневої реанімації Performing the first stage of cardiopulmonary resuscitation

Внутрішньом’язове введення антигіста- мінних препаратів Intramuscular administration of antihistamines

Стимулятори дихання Respiratory stimulants

Проведення гемодинамічних протишокових заходів Hemodynamic anti-shock measures

33 / 200
Хворий після отримання електротрав- ми доставлений до приймального відділення. У свідомості, шкірні покриви бліді, ди-хання адекватне самостійне. Артеріальний тиск 100/70 мм рт.ст., тахікардія, пульс слабкого наповнення. Яке дослідження у першу чергу необхідно провести такому хворому? After receiving an electric shock, the patient was taken to the receiving department. He is conscious, the skin is pale, breathing is adequate and independent. Blood pressure 100/70 mm Hg ., tachycardia, pulse of weak filling. What kind of research should be conducted in such a patient in the first place?

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Визначити рівень калію у сироватці крові To determine the level of potassium in blood serum

Електрокардіографія Electrocardiography

Визначити рівень вільного міоглобіну у сироватці крові Determine the level of free myoglobin in blood serum

Рентгенографія легень X-ray lung

34 / 200
Постраждалий вилучений з палаючої будівлі з опіками II-IIIA ступеня 30% поверхні тіла. Рівень свідомості - кома I. Найбільш імовірною причиною коматозного стану є: The victim was removed from the burning building with II-IIIA degree burns on 30% of the body surface. The level of consciousness is coma I. The most likely cause of the comatose state is:

Важкий опіковий шок Severe burn shock

Отруєння ціанідами Cyanide poisoning

Отруєння чадним газом Monoxide poisoning

Психоемоційний стрес Psycho-emotional stress

Отруєння парами синильної кислоти Poisoning by hydrocyanic acid vapors

35 / 200
- річний пацієнт, що тривалий час вживає алкогольні напої, доставлений у хірургічну клініку з приводу багаторазового блювання спочатку рештками їжі, потім - малозміненою кров’ю та її згортками, що виникло внаслідок вживання горілки. При ендоскопічному дослідженні виявлений лінійний розрив слизової оболонки в ділянці переходу стравоходу в шлунок. Який найбільш імовірний діагноз? - a one-year-old patient who has been drinking alcoholic beverages for a long time, was brought to the surgical clinic due to repeated vomiting, first of food remains, then of barely changed blood and its clots, that arose as a result of drinking vodka. An endoscopic examination revealed a linear tear of the mucous membrane in the area of ​​the transition from the esophagus to the stomach. What is the most likely diagnosis?

Хімічний опік стравоходу Chemical burn of esophagus

Синдром Мелорі-Вейса Mallory-Weiss syndrome

Гострі ерозії стравоходу та шлунка Acute erosions of esophagus and stomach

Гострий геморагічний гастрит Acute hemorrhagic gastritis

Кровотеча з варикозних вен стравоходу Bleeding from esophageal varices

36 / 200
У хлопчика трьох років на 4-ту добу гострої респіраторної вірусної інфекції (ГР- В!) на тлі температури 38,9oC з’явилося психомоторне збудження, ціаноз перорального трикутника, інспіраторна задишка, тахікардія. Який найбільш імовірний діа-гноз? In a three-year-old boy, on the 4th day of an acute respiratory viral infection (ARV!) against a background of a temperature of 38.9oC, psychomotor agitation, cyanosis of the oral triangle, inspiratory shortness of breath, tachycardia. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Набряк гортані Swelling of the larynx

Пневмонія Pneumonia

Ревматизм Rheumatism

Вроджена вада серця Congenital heart defect

37 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на біль в епігастрії, що посилюється після прийому їжі, відрижку ”тухлим” блювання фонта-ном. Виразковий анамнез - 15 років. Вага тіла знижена, нижня межа шлунка - на рівні пупка, визначається ”шум плескоту’.’Тур- гор шкіри знижений. Назвіть ускладнення, що розвинулося у хворого: A 35-year-old patient complains of pain in the epigastrium that worsens after eating, belching with 'rotten' vomiting fontanelles. Ulcer anamnesis - 15 years. Weight of the body is lowered, the lower border of the stomach is at the level of the navel, a 'splash noise' is determined. Skin turgor is reduced. Name the complication that developed in the patient:

Малігнізація Malignancy

Кровотеча Bleeding

Стеноз пілоричного каналу Stenosis of the pyloric canal

Пенетрація Penetration

Перфорація Perforation

38 / 200
Хвора 34-х років 10 років тому перенесла захворювання, яке супроводжувалось набряками обличчя, змінами в сечі, підвищенням тиску. Скарги на затримку сечі, різкі болі в попереку, виражену загальну слабість, сухість у роті. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Добовий діурез - 560 мл, добова протеїнурія > 5 г. У сечі: еритроцити - 5-7 в п/з, гіалінові циліндри - 8-10 в п/з. Альбумін плазми - 20 г/л, глобуліни - 65 г/л, ліпіди - 9,5 г/л, креатинін - 98 мкмоль/л. Яке ускладнення виникло у хворої? A 34-year-old patient suffered a disease 10 years ago, which was accompanied by swelling of the face, changes in urine, increased pressure. Complaints of urinary retention, sharp pains in the lower back, pronounced general weakness, dry mouth. Blood pressure - 180/110 mm Hg. Daily diuresis - 560 ml, daily proteinuria > 5 g. In urine: erythrocytes - 5-7 in p/z, hyaline cylinders - 8-10 in p/z. Plasma albumin - 20 g/l, globulins - 65 g/l, lipids - 9.5 g/l, creatinine - 98 μmol/l. What complications occurred in the patient?

Нефротична криза Nephrotic crisis

Гіпертензивна криза Hypertensive crisis

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Ниркова недостатність Kidney failure

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

39 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкість. Знаходиться у кардіологічному відділенні впродовж 12-ти годин, отримує: гепарин, аспірин, стрептокіназу. Збуджений, шкіра холодна, волога, ціаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 135/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижніх відділах легень вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V3 - V6 комплекс QRS типу QS, підйом сегменту ST вище ізолінії, позитивний зубець T. З якого препарату необхідно починати невідкладну терапію? A 48-year-old patient complains of shortness of breath, which suddenly worsened, weakness. He is in the cardiology department for 12 hours, receives: heparin, aspirin, streptokinase. Excited, the skin is cold, moist, cyanosis. The pulse is weakly filled, rhythmic, 135/min., blood pressure - 60/40 mm Hg. In the lower parts of the lungs, wet rales. On the ECG, in leads V3 - V6, a QRS complex of the QS type, elevation of the ST segment above the isoline, positive T wave. Which drug should be used to start emergency therapy?

Верапаміл Verapamil

Альбумін Albumin

Дигоксин Digoxin

Дофамін Dopamine

Фуросемід Furosemide

40 / 200
Хворий 43-х років доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покій ЦРЛ зі скаргами на слабкість, що раптово виникла, запаморочення, мерехтіння ”мушок” перед очима, одноразовий рясний рідкий стул дьогтеподібної консистенції. Об’єктивно: блідий, пульс - 100/хв., пальпація черевної порожнини безболісна, сим- птоми подразнення очеревини негативні. Який метод діагностики необхідно провести хворому у першочерговому порядку? A 43-year-old patient was taken by ambulance to the reception room of the Central Hospital with complaints of sudden weakness, dizziness, flickering of 'flies' in front of the eyes, one-time abundant liquid stool of a tarry consistency. Objectively: pale, pulse - 100/min., palpation of the abdominal cavity is painless, symptoms of peritoneal irritation are negative. What diagnostic method should be performed on the patient as a matter of priority?

Рентгенографiя шлунка i дванадцятипалої кишки X-ray of stomach and duodenum

Фiброгастродуоденоскопiя Fibrogastroduodenoscopy

Аналіз калу на приховану кров Stool analysis for occult blood

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Спостереження хірурга у палай невідкладної терапії Observation of a surgeon in the emergency room

41 / 200
Хворий 17-ти років переніс ангіну. Через 2 тижні з’явилися набряки на обличчі, слабкість, головний біль. Артеріальний тиск підвищився до 140/110 мм рт.ст. Сеча бурого кольору, мутна. Добовий діурез - 650 мл. В сечі: білок - 1,48 г/л, еритроцити на все поле зору, циліндри гіалінові - 7-8 в препараті. Яка найбільш імовірна причина гематурії? A 17-year-old patient suffered from angina. After 2 weeks, facial swelling, weakness, and headache appeared. Blood pressure rose to 140/110 mm Hg. st. Urine is brown, cloudy. Daily diuresis - 650 ml. In urine: protein - 1.48 g/l, erythrocytes in the entire field of vision, hyaline cylinders - 7-8 in the preparation. What is the most likely cause of hematuria?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Пухлина сечового міхура Bladder tumor

Травма уретри Urethra trauma

42 / 200
У хворої 35-ти років після частого проносу протягом доби відзначається сухість язика та слизових, зниження тургору шкіри, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/55 мм рт.ст., частота дихання - 26/хв. Що потрібно зробити першочергово? A 35-year-old patient has dry tongue and mucous membranes, decreased skin turgor, pulse - 100/min., blood pressure - 90/min after frequent diarrhea during the day 55 mm Hg, respiratory rate - 26/min. What should be done first?

Ввести розчин натрію хлориду 0,9% внутрішньовенно Enter 0.9% sodium chloride solution intravenously

Ввести фізіологічний розчин натрію хлориду разом з електролітами Inject physiological sodium chloride solution together with electrolytes

Дати ентеросорбенти Give enterosorbents

Ввести 5% розчин глюкози внутрішньовенно Enter 5% glucose solution intravenously

Промити шлунок Wash the stomach

43 / 200
Хворий 25-ти років, 1-й день хвороби: температура тіла - 39,5oC, різкий головний біль, нудота, блювання, менінгеальний синдром, на кінцівках геморагічний висип, частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Який діагноз найбільш ймовірний? 25-year-old patient, 1st day of illness: body temperature - 39.5oC, sharp headache, nausea, vomiting, meningeal syndrome, hemorrhagic on the extremities rash, heart rate - 120/min, blood pressure - 80/50 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Легіонельоз Legionellosis

Стафілококовий сепсис Staphylococcal sepsis

Менінгококова хвороба Meningococcal disease

Туберкульозний менінгіт Tuberculous meningitis

44 / 200
Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскравочервону кров на калових масах, яка з’являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, частота серцевих скорочень - 74/хв. Живіт м’який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу? A 53-year-old patient complains of pain in the region of the rectum during defecation, bright red blood in the stool, which appears at the beginning of the act of defecation, constipation. General the condition is satisfactory. The heart sounds are rhythmic, the heart rate is 74/min. The abdomen is soft, not painful. What instrumental examination is the most informative for establishing the final diagnosis?

Пальцеве дослідження прямої кишки Digital rectal examination

Ректоманоскопія Rectomanoscopy

Комп’ютерна томографія органів малого тазу Computed tomography of the pelvic organs

Загальний аналіз крові General blood test

Копрограма Coprogram

45 / 200
У хворої 19-ти років, яка страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан психомоторного збудження із великою кількістю слухових галюцинацій, агресивними тенденціями на адресу ото-чуючих. Який невідкладний стан виник у хворої? A 19-year-old patient suffering from schizophrenia developed a state of psychomotor agitation with a large number of auditory hallucinations and aggressive tendencies towards others for no external reason. What urgent condition did the patient have?

Істеричне збудження Hysterical excitement

Кататонічне збудження Catatonic excitement

Маніакальне збудження Manic excitement

Галюцинаторне збудження Hallucinatory excitement

Гебефренічне збудження Hebephrenic excitement

46 / 200
Дівчинка 10-ти місяців з лімфатико- гіпопластичною аномалією конституції госпіталізована у клініку з приводу гострої двобічної вогнищевої пневмонії. Стан дитини раптово погіршився: з’явилася різка слабкість, млявість, загальмованість. Об’єктивно: ’’мармуровий” малюнок шкірних покривів, гіпергідроз, м’язова гіпотонія, пульс слабкого наповнення, тахікардія, зниження артеріального тиску. Олігурія. Який невідкладний стан розвинувся у хворої? A 10-month-old girl with a lymphatic-hypoplastic anomaly of the constitution was hospitalized in the clinic due to acute bilateral focal pneumonia. The child's condition suddenly worsened: sudden weakness, lethargy appeared , retardation. Objectively: 'marble' pattern of the skin, hyperhidrosis, muscle hypotonia, weak pulse, tachycardia, decrease in blood pressure. Oliguria. What emergency condition has developed in the patient?

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

47 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5-2 години після роботи на городі з інсектицидними препаратами. Об’єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м’язів обличчя. В легенях - жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. Відмічається брадикардія, зниження артеріального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапії даному хворому рекомендується призначити: A 50-year-old patient complains of impaired vision, headache, general weakness, feeling of lack of air. These phenomena occurred 1.5-2 hours after working at gardens with insecticidal drugs. Objectively: cyanosis of mucous membranes, fibrillar twitching of certain facial muscles. In the lungs - hard breathing, soundless dry whistling wheezing. Bradycardia is noted, a decrease in blood pressure to 90/60 mm Hg. For the purpose of antidote therapy this patient is recommended to prescribe:

5% розчину унітіолу дом’язово 5% unitiol solution intramuscularly

3% розчину нітриту натрію довенно 3% sodium nitrite solution daily

0,1% розчину атропіну підшкірно 0.1% atropine solution subcutaneously

10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно 10% ethyl alcohol solution on 5% glucose solution daily

30% розчину етилового спирту всередину 30% ethyl alcohol solution inside

48 / 200
Хворий 31-го року, госпіталізований з приводу кетоацидотичної коми. Проведені невідкладні заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показників ( глікемія - 8,6 ммоль/л, при надходженні - 32,0 ммоль/л, K + - 3,6 ммоль/л, при надходженні - 2,8 ммоль/л), хворий перебуває в стані глибокої коми. Яка найбільш імовірна причина непритомного стану? A 31-year-old patient was hospitalized for a ketoacidotic coma. Emergency measures were taken. However, despite the improvement of laboratory parameters (glycemia - 8.6 mmol/l, upon admission - 32.0 mmol/l, K + - 3.6 mmol/l, upon admission - 2.8 mmol/l), the patient is in a state of deep coma. What is the most likely cause of unconsciousness?

Гіпоглікемічний стан Hypoglycemic state

Гіпокаліємія Hypokalemia

Крововилив у головний мозок Cerebral hemorrhage

Набряк мозку Brain edema

Тромбоз мозкових судин Thrombosis of cerebral vessels

49 / 200
Хворий 6-ти років скаржиться на загальне нездужання, слабкість, біль у горлі. Не щеплений проти дифтерії. Загальний стан важкий: шкіра бліда, адинамічний, температура тіла - 38,6oC, пульс - 118/хв. Набряклі мигдалики, язичок, м’яке піднебіння. Мигдалики вкриті сірою плівкою, яка розповсюджується на дужки, язичок. При знятті плівки поверхня кровить. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old patient complains of general malaise, weakness, sore throat. He has not been vaccinated against diphtheria. The general condition is severe: the skin is pale, adynamic, body temperature - 38.6oC, pulse - 118/min. Swollen tonsils, uvula, soft palate. Tonsils are covered with a gray film that spreads to the brackets, uvula. When the film is removed, the surface bleeds. What is the most likely diagnosis?

Заглотковий абсцес Pharyngeal abscess

Дифтерія мигдаликів, розповсюджена форма Diphtheria of the tonsils, widespread form

Плівчаста агніна Симановського- Венсана Symanovsky-Vincin's membrane fire

Гострий фарингіт Acute pharyngitis

Паратонзилярний абсцес Paratonsillar abscess

50 / 200
У доношеної дитини 6-ти днів з третьої доби спостерігали жовтяницю. Рівень непрямого білірубіна -100 мкмоль/л, прямого -10 мкмоль/л. Визначте подальшу тактику: Jaundice was observed in a full-term child for 6 days from the third day. The level of indirect bilirubin -100 μmol/l, direct -10 μmol/l. Determine further tactics:

УЗД печінки та жовчовивідних шляхів Ultrasound of the liver and biliary tract

Провести операцію замінного переливання крові Perform replacement blood transfusion

Спостереження Observations

Визначення погодинного прибутку білірубіну Determination of hourly bilirubin profit

Дослідження маркерів гепатиту Research of hepatitis markers

51 / 200
Пацієнт 64-х років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, почато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Далі необхідно: A 64-year-old patient, who is in the hospital due to an acute myocardial infarction, suddenly fainted. Cardiac and respiratory arrest were diagnosed during the examination, cardiopulmonary resuscitation was started . Ventricular tachycardia on the ECG. Further, it is necessary:

Увести внутрішньовенно кальція хлорид Enter intravenous calcium chloride

Увести внутрішньосерцево атропін Inject atropine intracardiacally

Увести внутрішньовенно магнія сульфат Enter magnesium sulfate intravenously

Дефібриляція Defibrillation

Увести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

52 / 200
Хворий 35-ти років страждає на цукровий діабет тип 53. Після значного фізичного навантаження знепритомнів. Об’єктивно: непритомний, дихання - 28/хв., рівне, ритмічне. Шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Тонус очних яблук нормальний, язик вологий. Пульс - 80/хв., ритмічний. Артеріальний тиск 110/70 мм рт.ст. Печінка виступає з-під реберної дуги на 2 см, край гострий рівний. Менінгіальні симптоми відсутні. Яка кома у хворого? A 35-year-old patient suffers from type 53 diabetes. He fainted after significant physical exertion. Objectively: unconscious, breathing - 28/min, even, rhythmic. The skin is moist, the tone of the muscles of the limbs is increased. The tone of the eyeballs is normal, the tongue is moist. The pulse is 80/min., rhythmic. Blood pressure is 110/70 mm Hg. The liver protrudes from under the costal arch by 2 cm. the edge is sharp and even. There are no meningeal symptoms. What kind of coma does the patient have?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Печінкова кома Hepatic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Лактацидемічна кома Lactacidemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

53 / 200
Хвора 30-ти років доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі слів рідних відомо, що більш ніж 5 років страждає на гіпотиреоз, лікувалася Lтироксином, але останні 2 місяці ліків не приймала. Об’єктивно: обличчя одутле, шкіра суха, бліда, температура тіла знижена до 34,5oC, дихання рідке, тони серця глухі, частота серцевих скорочень - 40/хв., гіпотонія, анурія, позитивний симптом Ба- бінського. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient was brought to the hospital by ambulance unconscious. According to relatives, it is known that she has been suffering from hypothyroidism for more than 5 years, was treated with L-thyroxine, but the last She did not take medication for 2 months. Objectively: the face is swollen, the skin is dry, pale, the body temperature is reduced to 34.5oC, the breathing is thin, the heart sounds are dull, the heart rate is 40/min., hypotension, anuria, a positive symptom of Ba- Binsky. What is the most likely diagnosis?

Гіпертиреоїдна кома Hyperthyroid coma

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

54 / 200
Травмований чоловік лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який необхідно застосувати кровоспинний джгут? The injured man is lying on the road. His left thigh is deformed in the lower third, blood is gushing out of the external wound. Where and what type of tourniquet should be applied?

Венозний джгут безпосередньо над раною Venous tourniquet directly above the wound

Венозний джгут на верхню третину гомілки Venous tourniquet on the upper third of the lower leg

Артеріальний джгут в верхній третині стегна Arterial tourniquet in the upper third of the thigh

Артеріальний джгут в середній третині стегна Arterial tourniquet in the middle third of the thigh

Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна Arterial tourniquet directly above thigh wound

55 / 200
Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ ( розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення? A 1-year-old child was brought to the hospital with a diagnosis of acute renal failure, the stage of oligoanuria. The patient has muscle weakness, arrhythmia, changes in the ECG (extension PQ and QRS intervals, tall, narrow and symmetrical T-waves). What biochemical changes cause these disturbances?

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Ацидоз Acidosis

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

56 / 200
У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час порушена. Яка та-ктика? For several hours, the patient has frequent convulsive attacks, during which he is in one position, his gaze is directed to one point, consciousness is disturbed all the time. What kind of tactics ?

Госпіталізація до психіатричного відділення Hospitalization to a psychiatric ward

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

Призначення консультації епілептолога Epileptologist consultation appointment

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to the intensive care unit

Призначення амбулаторного лікування Appointment of outpatient treatment

57 / 200
У хворої упродовж двох годин спостерігаються дуже часті великі судомні напади, між якими свідомість не відновлюється. На доторкання і больові подразники хвора не реагує, реакція зіниць на світло відсутня. Визначте психопатологічний стан: For two hours, the patient has very frequent large convulsive attacks, between which consciousness is not restored. The patient does not react to touch and painful stimuli, the reaction of the pupils to light is absent. Define a psychopathological condition:

Алкогольне сп’яніння Alcohol intoxication

Епілептичний статус Status epilepticus

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Істеричний напад Hysterical attack

58 / 200
В інфекційне відділення поступив хворий у край тяжкому стані. Риси обличчя загострені, очі глибоко запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки, які не розправляються. Періодично виникають загальні судоми. Голос відсутній. Температура тіла - 35,3oC. Пульс на периферичних судинах, артеріальний тиск не визначаються. З чого слід починати не-відкладну допомогу? A patient was admitted to the infectious department in extremely serious condition. The facial features are sharp, the eyes are sunken, dark circles around them. The skin easily gathers into folds that do not straighten. Periodically, general convulsions occur. There is no voice. Body temperature is 35.3oC. Pulse on peripheral vessels, blood pressure are not determined. Where should non-emergency care be started?

Регідратаційна терапія Rehydration therapy

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Десенсибілізуюча терапія Desensitization therapy

Протисудомна терапія Anticonvulsant therapy

59 / 200
Хворий 58-ми років, скаржиться на безсоння, неспокій, кровоточивість ясен, збільшення живота. Хворіє 10 років на цироз печінки. Об’єктивно: хворий збуджений, шкіра жовтушна, множинні петехії та судинні зірочки, ’’печінковий” запах з рота. Рівень сечовини крові - 138 мкмоль/л, загальний білок - 54 г/л, альбуміни - 22 г/л, холестерин 2,3 ммоль/л, білірубін - 48,5 мкмоль/л, протромб. індекс - 61%, фібриноген -1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання? A 58-year-old patient complains of insomnia, restlessness, bleeding gums, enlarged abdomen. He has been suffering from cirrhosis of the liver for 10 years. Objectively: the patient is agitated, the skin jaundice, multiple petechiae and vascular stars, 'hepatic' odor from the mouth. Blood urea level - 138 μmol/l, total protein - 54 g/l, albumins - 22 g/l, cholesterol 2.3 mmol/l, bilirubin - 48.5 μmol/l, prothrombin index - 61%, fibrinogen -1.7 g/l. What complicated the disease?

Астено-невротичним синдромом Astheno-neurotic syndrome

Гепатоцелюлярною недостатністю Hepatocellular insufficiency

Кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу Bleeding from varicose veins of the esophagus

Гострою нирковою недостатністю Acute kidney failure

Портальною гіпертензією Portal hypertension

60 / 200
Постраждала 25-ти років, доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Взята в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфу- зії слід застосувати? 25-year-old victim, brought to the surgical department 2 hours after a traffic accident with a closed abdominal injury with signs of intraperitoneal bleeding. Taken to the operating room. During audit found up to 1.5 liters of liquid blood in the abdominal cavity. The spleen was damaged in several places. No other damage was found. What type of transfusion should be used?

Пряма гемотрансфузія Direct blood transfusion

Реінфузія крові Blood reinfusion

Замінне переливання Replacement Transfusion

Трансфузія еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Трансфузія замороженої плазми Transfusion of frozen plasma

61 / 200
До хірурга звернувся чоловік 40-ка років, працівник молочної ферми. Скаржиться на наявність зони запалення на правому передпліччі. Об’єктивно: на тильній поверхні передпліччя визначається темна папула, навколо якої виражений набряк, пальпація безболісна. Який діагноз найбільш імовірний? A man in his 40s, a dairy farm worker, came to the surgeon. He complains about the presence of an inflammatory zone on the right forearm. Objectively: a dark papule is detected on the back of the forearm , around which swelling is pronounced, palpation is painless. What is the most likely diagnosis?

Шкірна форма сибірки Cutaneous form of anthrax

Карбункул передпліччя Forearm carbuncle

Абсцес передпліччя Forearm abscess

Бешиха Beshikha

Абсцедуючий фурункул передпліччя Abscessing furuncle of the forearm

62 / 200
Хвора 28-ми років доставлена до лікарні в непритомному стані. Зі слів супроводжуючих, у хворої в анамнезі двобічна адреналектомія з приводу хвороби Іценко- Кушинга. Об’єктивно: ціаноз слизових, гі- перпігментація, клонічні судоми, загальмо- ваність, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., температура тіла - 34,5oC, тони серця глухі, при пальпації живота напруження передньої черевної стінки. Які невідкладні засоби лікарської допомоги слід використати першочергово? A 28-year-old patient was brought to the hospital in an unconscious state. According to the attendants, the patient had a history of bilateral adrenalectomy due to Itsenko-Cushing's disease. Objectively: cyanosis of the mucous membranes, hyperpigmentation, clonic convulsions, retardation, blood pressure - 80/60 mm Hg, body temperature - 34.5oC, heart sounds are dull, during palpation of the abdomen, there is tension in the anterior abdominal wall. What are the emergency medical aid measures should be used first?

Введення гідрокортизону сукцинату Introduction of hydrocortisone succinate

Призначення панангіну Panangin appointment

Введення інсуліну Insulin administration

Введення 40% розчину глюкози Introduction of 40% glucose solution

Внутрішньовенне введення електролітів Intravenous administration of electrolytes

63 / 200
У дівчинки 15-ти років, яка хворіє на системний червоний вовчак з ураженням міокарду, суглобів, нирок, розвинулася клініка гострого коронариту (гострий загрудин- ний біль, задишка, серцева аритмія, зниження артеріального тиску). Яке ускладнення найімовірніше загрожує хворій в найближчі години? A 15-year-old girl suffering from systemic lupus erythematosus with damage to the myocardium, joints, kidneys developed a clinic of acute coronaryitis (acute chest pain, shortness of breath , cardiac arrhythmia, decrease in blood pressure). What complication is most likely to threaten the patient in the coming hours?

Аневризма судини Vessel aneurysm

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Набряк мозку Brain edema

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

64 / 200
У дитини з гострою кишковою інфекцією розвинулася клініка парезу кишечника - живіт здутий, гази відходять погано, кишкові шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату має першочергове значення? In a child with an acute intestinal infection, the clinic of intestinal paresis developed - the stomach is distended, gases pass poorly, intestinal sounds are barely audible. Which drug should be administered first?

Хлорид калію Potassium chloride

Цефазолін Cefazolin

Неогемодез Neohemodez

Глюкоза Glucose

Альбумін Albumin

65 / 200
ЧОЛОВІК 30-ти РОКІВ доставлений до приймального покою після дорожньотранспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння. Наявна забійна рана у лобній ділянці. Артеріальний тиск - 60/20 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 120/хв., гемоглобін - 60 г/л. Яка найбільш імовірна причина анемії і гіпотензії у даного хворого? A 30-YEAR-OLD MAN was taken to the waiting room after a traffic accident while under the influence of alcohol. There is a blunt wound in the frontal area. Blood pressure is 60/20 mm Hg, heart rate - 120/min, hemoglobin - 60 g/l. What is the most likely cause of anemia and hypotension in this patient?

Алкогольне сп’яніння Alcohol intoxication

Отруєння невідомою речовиною Poisoning by an unknown substance

Наявність прихованого онкологічного захворювання Presence of hidden cancer

Внутрішня кровотеча Internal bleeding

Черепно-мозкова травма Traumatic brain injury

66 / 200
В приймальний покій доставлений чоловік 30-ти років. Рівень свідомості - кома I. Анамнез невідомий. Наявні незначні пошкодження шкірних покривів тіла. Дихання глибоке. Частота дихальних рухів - 12/хв., артеріальний тиск -190/110 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 60/хв. Зліва відмічається мідріаз. Яку патологію можна запідозрити у першу чергу? A 30-year-old man was brought to the waiting room. The level of consciousness is coma I. The medical history is unknown. There are minor injuries to the skin of the body. Breathing is deep. The frequency of respiratory movements - 12/min., blood pressure -190/110 mm Hg, heart rate - 60/min. Mydriasis is noted on the left. What pathology can be suspected first of all?

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Гостре отруєння Acute poisoning

Черепно-мозкова травма Traumatic brain injury

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

67 / 200
Наркоман, який зловживає ”ширкою” не зміг ’’дістати чергову дозу’.’ Скаржиться на болі в серці, сильні болі в суглобах рук і ніг - ”ломку” сухість в роті, ’кошмари” ’тремтіння всього тіла” Агресивний, злий, напружений. Настрій пригнічений - заявляє, що ’’покінчить з собою’/ Визначте психопатологічний синдром: The drug addict who abuses 'shred' could not 'get another dose'. Complains of pain in the heart, severe pain in the joints of the hands and feet - 'brittle' dry mouth, 'nightmares' 'tremors of the whole body' Aggressive, angry, tense. Depressed mood - declares that he will 'kill himself' / Define psychopathology syndrome:

Іпохондричний Hypochondriac

Дисфоричний Dysphoric

Депресивний Depressed

Психопатичний Psychopathic

Абстинентний Abstinent

68 / 200
У дитини з масою тіла 4200 г, довжиною 58 см, яка народилася від III вагітності, II пологів в терміні гестації 42 тижні, відсутня функція зовнішнього дихання. При народженні в амніотичній рідині відмічені частки меконію Не виключена аспірація новонародженим меконіальних навколоплідних вод. Вкажіть першу дію у послідовності заходів первинної реанімації новонародженого: A child with a body weight of 4200 g, a length of 58 cm, who was born from III pregnancy, II delivery at a gestation period of 42 weeks, does not have the function of external breathing. At birth particles of meconium are noted in the amniotic fluid. Aspiration of meconium amniotic fluid by newborns is not excluded. Specify the first action in the sequence of measures for primary resuscitation of a newborn:

Киснева допомога Oxygen assistance

Тактильна стимуляція Tactile stimulation

Корекція гіповолемії Correction of hypovolemia

Санація верхніх дихальних шляхів Upper respiratory tract sanitation

Штучний масаж серця Artificial heart massage

69 / 200
Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщенні аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об’єктивно: обличчя одутловате, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 12/хв., частота серцевих скорочень 100 /хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультації - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз: A 25-year-old female patient felt unwell in the pharmacy. She is standing, leaning on the windowsill with a fixed shoulder belt. Objectively: the face is puffy, the inhalation is short, the exhalation prolonged, respiratory rate - 12/min., heart rate 100/min., blood pressure - 100/70 mm Hg, over the lungs on percussion, a box tone of percussion sound. On auscultation, breathing is vesicular, hard, dry, whistling wheezing, more on exhalation. Cor - emphasis of the II tone over the pulmonary artery. Abdomen without features. Previous diagnosis:

Трахеобронхіальна дискінезія Tracheobronchial dyskinesia

Гострий ларинготрахеїт Acute laryngotracheitis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Бронхіальна астма Bronchial asthma

ХОЗЛ COPD

70 / 200
Лікарем швидкої медичної допомоги у хворого констатовані ознаки клінічної смерті, розпочаті реанімаційні заходи. Для введення лікарських засобів обрана пункція крікотиреоїдної зв’язки та ендотрахе- альне введення. Як змінюється доза препаратів при цьому шляху введення? The emergency medical doctor diagnosed the patient with signs of clinical death, resuscitation measures were initiated. For the administration of drugs, a puncture of the cricothyroid ligament and endotracheal administration were chosen. How does it change dose of drugs with this route of administration?

Збільшується в 2 рази Increases by 2 times

Залишається незмінною Remains unchanged

Зменшується в 2 рази Decreases by 2 times

Збільшується в 4 рази Increases by 4 times

Збільшується в 6 разів Increases by 6 times

71 / 200
Хворий 33-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. В анамнезі: сечокам’яна хвороба. При проведенні екскреторної урографії розвинувся анафілактичний шок. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс - 55/хв., артеріальний тиск - 100/50 мм рт.ст. Перші дії лікаря: A 33-year-old patient consulted a doctor with complaints of lower back pain. History: urolithiasis. Anaphylactic shock developed during excretory urography. About' objectively: the skin is pale, pulse - 55/min., blood pressure - 100/50 mm Hg. The first actions of the doctor:

Припинити дослідження Stop Research

Лікування в сімейній амбулаторії Treatment in a family clinic

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Введення сорбентів Introduction of sorbents

72 / 200
Дитина 10-ти років впала на катку. Скаржиться на болі у середній третині правого передпліччя у спокої і посилення при намаганні руху. Об’єктивно: кутова деформація передпліччя з кутом, відкритим до тилу. Який об’єм першої медичної допомоги? A 10-year-old child fell on a roller rink. He complains of pain in the middle third of the right forearm at rest and increases with movement effort. Objectively: angular deformity of the forearm with angle, open to the rear. What is the volume of first aid?

Фіксація гіпсовою пов’язкою, транспортування Fixation with plaster bandage, transportation

Закрита репозиція, фіксація стрижневим апаратом Closed reposition, fixation with rod device

Фіксація імпровізованою шиною проме- невозап’ясткового і ліктьового суглобів Fixation of the carpal and elbow joints with an improvised splint

Фіксація косинковою пов’язкою Fixation with a handkerchief

Відкрита репозиція, фіксація, транспортування Open reposition, fixation, transportation

73 / 200
У новонародженого з оцінкою за шкалою Апгар 2 бали, після проведення реанімаційних заходів стабілізувалась частота серцевих скорочень в межах 130-140/хв. Самостійне дихання неадекватне, в зв’язку з чим продовжується керована вентиляція легень 100% киснем. Яке ускладнення може виникнути у новонародженого при тривалому застосуванні високих концентрацій кисню? In a newborn with an Apgar score of 2 points, after resuscitation measures, the heart rate stabilized within 130-140/min. Independent breathing is inadequate, in therefore, controlled ventilation of the lungs with 100% oxygen continues. What complication can occur in a newborn with long-term use of high concentrations of oxygen?

Можлива депресія дихання Possible respiratory depression

Ателектаз легень Pulmonary atelectasis

Зменшення клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration

Ретролентальна фіброплазія (ретинопатія недоношених) Retrolental fibroplasia (retinopathy of prematurity)

Істотне скорочення мозкового кровотоку Significant reduction of cerebral blood flow

74 / 200
Хворого 57-ми років госпіталізували в невідкладному порядку. При огляді спостерігається надто піднесений настрій, не відчуває дистанції, зачіпається до медичного персоналу, намагається ’’нагороджувати” сусідів по палаті ’Нобелівською премією’.’ Стверджує, що він професор, дійсний член всіх академій світу, один із най- багатших людей на світі, має чисельні рахунки в багатьох банках різних країн. Судження примітивні, мова змазана, інтелектуальні і мнестичні функції значно знижені. Спостерігається хитка хода, позитивний симптом Аргайль-Робертсона. Які лабораторно-інструментальні дослідження слід провести в першу чергу? A 57-year-old patient was hospitalized urgently. During the examination, an excessively high mood is observed, he does not feel the distance, gets attached to the medical staff, tries to 'reward' his neighbors chamber with the 'Nobel Prize'.' Claims that he is a professor, a valid member of all the academies of the world, one of the richest people in the world, has numerous accounts in many banks of different countries. Judgments are primitive, speech is blurred, intellectual and mnestic functions are significantly reduced. There is a shaky gait, positive Argyle symptom -Robertson. What laboratory-instrumental studies should be conducted first of all?

Комп’ютерна томографія головного мозку Computed tomography of the brain

Rtg-графія ділянки турецького сідла Rtg-graph of the area of ​​the Turkish saddle

Реакцію Васермана в крові і лікворі Wasserman reaction in blood and cerebrospinal fluid

Біохімічні аналізи крові, сечі Biochemical tests of blood, urine

Електроенцефалографія Electroencephalography

75 / 200
Хворий 58-ми років зимою був на рибалці. Коли прийшов додому через деякий час відчув біль в стопах. Звернувся до лікаря. При огляді стоп шкіра була блідою, а після зігрівання стала червоною, теплою на дотик. Набряк - незначний, обмежується пальцями. Всі види чутливості збережені. Пухирів немає. Який ступінь обмороження? A 58-year-old patient was fishing in the winter. When he came home after some time, he felt pain in his feet. He consulted a doctor. When examining his feet, the skin was pale, and after warming up, it became red, warm to the touch. The swelling is insignificant, limited to the fingers. All types of sensitivity are preserved. There are no blisters. What is the degree of frostbite?

ІІ ступінь II degree

ІІІ ступінь III degree

V ступінь V degree

І ступінь I degree

IV ступінь IV degree

76 / 200
У породіллі 25-ти років через 5 хвилин після народження дитячого місця з’явився озноб, задишка, тахікардія. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., температура - 37,8oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman in labor developed chills, shortness of breath, tachycardia 5 minutes after childbirth. Blood pressure - 80/40 mm Hg. , the temperature is 37.8oC. What is the most likely diagnosis?

Набряк легень Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Респіраторна вірусна інфекція Respiratory viral infection

Гострий апендицит Acute appendicitis

Розрив матки Rupture of uterus

77 / 200
У породіллі 16-ти років почалась гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Об’єм крововтрати 1,6% від маси тіла, пульс - 115/хв., систолічний артеріальний тиск - 80 мм рт.ст., центральний венозний тиск - 35 мм вод.ст. Який най-більш імовірний діагноз? A 16-year-old woman in labor started hypotonic bleeding in the early postpartum period. Blood loss volume 1.6% of body weight, heart rate - 115/min., systolic blood pressure - 80 mm Hg, central venous pressure - 35 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок І ступеня Hypotonic bleeding in the early postpartum period. Hemorrhagic shock of the 1st degree

Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді без ознак геморагічного шоку Hypotonic bleeding in the early postpartum period without signs of hemorrhagic shock

Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня Hypotonic bleeding in the early postpartum period. Hemorrhagic shock of the II degree

Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок IV ступеня Hypotonic bleeding in the early postpartum period. IV degree hemorrhagic shock

Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок III ступеня Hypotonic bleeding in the early postpartum period. III degree hemorrhagic shock

78 / 200
Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки ціанотичні, м’язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях не визначається. На ЕКГ виявлено великохвильову фібриляцію шлуночків. Який терапевтичний захід слід здійснити в першу чергу? A 52-year-old patient was brought to the intensive care unit in the first hours of an acute myocardial infarction. The condition is extremely serious: there is no consciousness, the skin is pale, the mucous membranes are cyanotic, m' ulcerative atony, single shallow breaths, the pulse on the radial and carotid arteries is not determined. Long-wave ventricular fibrillation was detected on the ECG. What therapeutic measure should be implemented first of all?

Введення кальцію хлориду Introduction of calcium chloride

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення аміодарону Amiodarone Administration

Введення адреналіну гідрохлориду Injection of adrenaline hydrochloride

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

79 / 200
В гематологічному відділенні лікарні знаходиться хворий 34-х років, який скаржиться на відчуття тривоги, страху, погане загальне самопочуття, біль у животі та грудній клітці, серцебиття, задишку. При огляді: гіперемія шкіри, температура тіла - 38,2oC, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., тахікардія, у легенях вологі хрипи, живіт під час пальпації чутливий, особливо в ділянці правого підребер’я. Відомо, що 6 годин тому, хворому було проведене переливання еритроцитарної маси. Що є причиною погіршення стану пацієнта? There is a 34-year-old patient in the hematology department of the hospital who complains of anxiety, fear, bad general well-being, pain in the abdomen and chest, palpitations, shortness of breath On examination: hyperemia of the skin, body temperature - 38.2oC, blood pressure - 80/60 mm Hg, tachycardia, wet rales in the lungs, the abdomen is sensitive during palpation, especially in the area of ​​the right hypochondrium. It is known that 6 hours ago, the patient received a transfusion of erythrocyte mass. What is the cause of the deterioration of the patient's condition?

Алкогольний гепатит Alcoholic hepatitis

Грип Flu

Трансфузійна гемолітична реакція Transfusion hemolytic reaction

Синдром Жильбера Gilbert Syndrome

ВІРУСНИЙ гепатит С VIRAL hepatitis C

80 / 200
Виконання електричної дефібриляції при проведенні заходів серцево-легеневої реанімації: Performance of electrical defibrillation during cardiopulmonary resuscitation:

Слід проводити лише після виконання інтубації трахеї Should be performed only after tracheal intubation

Не ефективне при фібриляції шлуночків Not effective in ventricular fibrillation

Ефективне при відсутності електричної активності серця Effective in the absence of electrical activity of the heart

Ефективне у будь-який термін від розвитку раптової зупинки серця, навіть за відсутності фібриляції шлуночків Effective at any time from the development of sudden cardiac arrest, even in the absence of ventricular fibrillation

Ефективне лише при наявності фібриляції шлуночків, що найчастіше спостерігається в перші хвилини після раптової зупинки серця Effective only in the presence of ventricular fibrillation, which is most often observed in the first minutes after a sudden cardiac arrest

81 / 200
У дитини 14-ти років, що протягом декількох днів скаржилась на світлобоязнь, кашель, осиплість голосу, нежить та страждала від значної лихоманки, раптово з’явилась рожева макуло-папульозна висипка на шкірі обличчя (лоб, шкіра за вухами), шиї. На слизовій щік, на рівні других молярів червона енантема з білими крапками у центрі. Загальний стан залишається важким. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child, who complained of photophobia, cough, hoarseness of voice, runny nose and high fever for several days, suddenly had a pink macule - a papular rash on the skin of the face (forehead, skin behind the ears), neck. On the mucous membrane of the cheeks, at the level of the second molars, a red enanthema with white dots in the center. The general condition remains difficult. What is the most likely diagnosis?

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Синдром Джанотті-Крості Gianotti-Crosti Syndrome

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

82 / 200
Хвора 34-х лет скаржиться на гострі болі у ділянці ануса, підвищення температури тіла до 37,8oC. Пальпаторно визначається пухлиноподібне утворення у ділянці 2-х годин умовного циферблату, розмірами 2х3 см, різко болісне, у центрі - флуктуація. Діагностований гострий парапроктит. Визначте лікувальну тактику: A 34-year-old patient complains of sharp pains in the anus area, an increase in body temperature to 37.8oC. A tumor-like formation is determined by palpation in the 2 o'clock area of ​​the conventional dial , measuring 2x3 cm, sharply painful, in the center - fluctuation. Diagnosed acute paraproctitis. Determine treatment tactics:

Симптоматичне лікування Symptomatic treatment

Консервативне лікування Conservative treatment

Хірургічне лікування Surgical treatment

Фізіотерапія Physiotherapy

Паліативне лікування Palliative treatment

83 / 200
Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплен- ня. На березі йому розпочинають серцево- легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку? The man is about 60 years old. He jumped into the water from the wharf. His condition after drowning. On the shore, cardiopulmonary resuscitation is started on him. What are the features of resuscitation techniques in in this case?

Не виконують закидання голови Don't perform head tossing

Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень Indirect heart massage is started earlier than artificial lung ventilation

Не виконують виведення нижньої щелепи Do not perform mandibular removal

Завжди виконують прийом Геймліха Always perform the Heimlich maneuver

Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об’ємом Artificial lung ventilation is performed with a double respiratory volume

84 / 200
Хвора на атеросклероз 63-х років, вранці не змогла піднятися з ліжка, відмічався глибокий парез в правій половині тіла (пе-реважно в руці), порушення мови у вигляді моторної афазії. При обстеженні виявлені підвищенні сухожильні та патологічні рефлекси праворуч, артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст. Який з допоміжних методів діагностики є найбільш інформативним в даному випадку? A 63-year-old patient with atherosclerosis, could not get out of bed in the morning, had deep paresis in the right half of the body (mainly in the hand), speech impairment in in the form of motor aphasia. The examination revealed increased tendon and pathological reflexes on the right, blood pressure - 130/70 mm Hg. Which of the auxiliary diagnostic methods is the most informative in this case?

Комп’ютерна електроенцефалографія Computer electroencephalography

Пневмоенцефалографія Pneumoencephalography

ЕХО-енцефалографія ECHO-encephalography

Доплерографія судин головного мозку Dopplerography of cerebral vessels

Огляд очного дна Fundus examination

85 / 200
Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у рентгенологічному кабінеті знепри-томнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій рентгенограмі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш імовірну причину зупинки кровообігу: The driver, who was taken to the reception department after a road accident, fainted in the x-ray room. The skin of the face and neck is cyanotic, heart sounds are not heard, blood pressure is not determined , the subcutaneous veins of the neck are dilated. On the X-ray examination of the OGK, the lung fields are unchanged, the cardiac shadow has a spherical shape. Specify the most likely cause of circulatory arrest:

Напружена емфізема середостіння Tense mediastinal emphysema

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гемомедіастинум Hemomediastinum

Тампонада серця Cardiac tamponade

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

86 / 200
Хворий, якого ургентно доставлено до приймального відділення, раптово зблід і втратив свідомість. Пульс на магістральних артеріях відсутній. На екрані кардіомонітора зареєстрована пряма лінія. Яка найбільш вірогідна причина патологічного стану, що розвинувся у хворого? The patient, who was urgently taken to the reception department, suddenly turned pale and lost consciousness. There is no pulse on the main arteries. A straight line is registered on the cardiomonitor screen. What is the most likely cause of the pathological condition that developed in the patient?

Електромеханічна дисоціація Electromechanical dissociation

Тріпотіння передсердь Atrial flutter

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Асистолія Asystole

87 / 200
Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево- легеневомозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу прогностичну цінність? A 22-year-old patient with polytrauma is undergoing cardiopulmonary resuscitation in the intensive care unit. Which criterion for the effectiveness of closed heart massage has the greatest prognostic value?

Відновлення самостійного дихання Restoration of independent breathing

Звуження зіниць Pupillary Constriction

Аускультативно вислуховуються тони серця Heart tones are auscultated

Наявність пульсації на сонній артерії Presence of pulsation on the carotid artery

Наявність пульсу на променевій артерії Presence of a pulse on the radial artery

88 / 200
У палату інтенсивної терапії доставлений пацієнт з термічним опіком III ступеня обличчя, шиї, верхніх кінцівок, надпліч і грудної клітки загальною площею 45% у вкрай важкому стані. Який венозний доступ показаний для інтенсивної терапії? A patient with III degree thermal burn of the face, neck, upper limbs, upper arms and chest with a total area of ​​45% was brought to the intensive care unit in an extremely serious condition. What a venous is access indicated for intensive care?

Права підключична вена Right subclavian vein

Поверхневі вени кисті Superficial veins of the hand

Поверхневі вени ступні Superficial veins of the foot

Зовнішня яремна вена External jugular vein

Стегнова вена Femoral vein

89 / 200
Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик встав з ліжка і раптово з’я-вились загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний піт, шум у вухах, хворий впав. Об’єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс ниткоподібний, частота серцевих скорочень - 65/хв., артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого? A 10-year-old boy is being treated for bronchial asthma. In the morning, the boy got out of bed and suddenly appeared general weakness, dizziness, pale skin, cold sweat, ringing in the ears, the patient fell down. Objectively: the pupils are dilated, the heart sounds are sharply weakened, the pulse is threadlike, the heart rate is 65/min, the blood pressure is 70/40 mm Hg. What complications have developed in the patient ?

Непритомність Fainting

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Серцева недостатність Heart failure

Бактеріальний шок Bacterial shock

90 / 200
У хворої 42-х років раптово виникли судоми в пальцях кистей, зведення міжреберних м’язів, головний біль. В анамнезі: видалення великого вузла щитоподібної залози. Який лікарський засіб треба ввести в першу чергу? A 42-year-old patient suddenly developed cramps in the fingers of the hands, contraction of the intercostal muscles, headache. History: removal of a large nodule of the thyroid gland. What medicinal should the drug be administered first?

10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно повільно 10% solution of calcium chloride 10-20 mg intravenously slowly

10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно болюсно 10% calcium chloride solution 10-20 mg intravenous bolus

Внутрішньовенно 10% розчин хлориду натрію Intravenous 10% sodium chloride solution

30 мг 3% розчину хлориду калія в 500 мг ізотонічного розчину хлориду натрію 30 mg of 3% potassium chloride solution in 500 mg of isotonic sodium chloride solution

Папаверину гідрохлориду 2% - 4,0 внутрішньовенно Papaverine hydrochloride 2% - 4.0 IV

91 / 200
Хвора 40-ка років, інженер, скарги на пароксизми гострих болів в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болів умиванням, прийманням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки (”куркова зона”). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз: A 40-year-old patient, an engineer, complains of paroxysms of sharp pain in the left side of the face, lasting 1-2 minutes. The frequency of attacks is up to 10 times a day. They are provoked pain attacks when washing, eating, talking, touching the left cheek ('chicken zone'). Soreness when palpating the supraorbital point on the left. Formulate a clinical diagnosis:

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Невралгія великого потиличного нерву Neuralgia of the large occipital nerve

Пухлина головного мозку Brain tumor

Облична симпаталгія Facial sympathalgia

Неврит лицьового нерву Facial neuritis

92 / 200
У хлопчика 5-ти місяців, що хворіє впродовж тижня, за останню добу різко погіршився стан. Об’єктивно: загальмований, пастозність шкірних покривів рівномірно розповсюджена, набряки на обличчі та нижніх кінцівках, шкіра та видимі слизові оболонки сухі, велике тім’ячко запале, температура тіла - 37,5oC, частота серцевих скорочень - 154/хв., тони серця глухі, живіт збільшений, добовий діурез - 45 мл. Найбільш імовірний діагноз: A 5-month-old boy, who has been ill for a week, has had a sharp deterioration in his condition over the last day. Objectively: he is inhibited, the skin's pastiness is evenly distributed, swelling on on the face and lower limbs, the skin and visible mucous membranes are dry, the big head is inflamed, the body temperature is 37.5oC, the heart rate is 154/min, the heart sounds are dull, the abdomen is enlarged, the daily urine output is 45 ml. The most likely diagnosis :

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Спадковий фосфат-діабет Hereditary phosphate-diabetes

Гемолітико-уремічний синдром Hemolytic uremic syndrome

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

93 / 200
Лікар загальної практики був викликаний до жінки в терміні вагітності 35 тижнів, яка скаржиться на головні болі, набряки, утруднене дихання через ніс, ”мерехтіння мушок” перед очима. Об’єктивно: гене- ралізовані набряки. Артеріальний тиск - 190/110 мм рт.ст., білок в сечі - 5,0 г/л. Який діагноз у вагітної? The general practitioner was called to a woman 35 weeks pregnant, who complains of headaches, swelling, difficulty breathing through the nose, 'flickering of flies' in front of the eyes. Objectively: generalized edema. Blood pressure - 190/110 mm Hg, protein in urine - 5.0 g/l. What is the diagnosis of a pregnant woman?

Прееклампсія легкого ступеня Mild preeclampsia

Гіпертензія вагітних Pregnant hypertension

Прееклампсія середнього ступеня Moderate preeclampsia

Еклампсія Eclampsia

Прееклампсія важкого ступеня Severe preeclampsia

94 / 200
До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17- ти років, який три дні тому був укушений коровою за кисть руки. При огляді на місці укусу визначається пухирець з крате- роподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із серозно- кров’янистим вмістом та регіональний лім-фаденіт. Що необхідно зробити для уточнення діагнозу? A 17-year-old patient who was bitten on the hand by a cow three days ago was sent to the infectious disease hospital by the doctor of the rural outpatient clinic. During the examination, a blister with a lattice is determined at the bite site - a rhododendron-like indentation. Around the pustule there is a round crown of blisters with serous-bloody contents and regional lymphadenitis. What should be done to clarify the diagnosis?

Мікроскопія виділень з рани Microscopy of secretions from the wound

Рентгенолологічне дослідження кисті X-ray examination of the hand

Бактеріологічне дослідження вмісту рани Bacteriological examination of wound contents

Загальний аналіз крові General blood test

Бактеріологічне дослідження крові хворого Bacterial examination of the patient's blood

95 / 200
Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Через 3 години після повернення додому, вона помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла 38 oC, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно - в цьо- му місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 i S5, ТІНЬ органів середостіння змiщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини? A mother left a healthy 2.5-year-old son with an older daughter suffering from an acute respiratory viral infection (ARVI). 3 hours after returning home, she noticed that her son frequent cough. On the second day, his condition worsened, body temperature 38 oC, respiratory rate - 42/min., heart rate - 132/min., cyanosis of the skin. Percussion on the right below the angle of the scapula, shortening of sound, auscultation - in this place sharp weakening of breathing. On Ro OGK, atelectasis of the right S4 and S5 segments, the SHADOW of the mediastinal organs is shifted to the right. What is the probable cause of this condition of the child?

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

Напружений пневмоторакс Tension pneumothorax

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) Acute respiratory viral infection (ARVI)

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Стороннє тіло бронхів Bronchi foreign body

96 / 200
28- річна жінка скаржиться на переймоподібні болі в нижніх відділах живота, кров’янисті виділення з піхви. Хвора бліда, пульс - 78/хв., артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., температура - 36,6oC. При біма- нуальному дослідженні: матка збільшена до 6-7 тижнів вагітності, болюча, плідне яйце в цервікальному каналі, виділення з піхви кров’янисті. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old woman complains of spasm-like pains in the lower abdomen, bloody discharge from the vagina. The patient is pale, pulse - 78/min., blood pressure - 110/70 mm Hg, temperature - 36.6oC. On bimanual examination: the uterus is enlarged to 6-7 weeks of pregnancy, painful, fertile egg in the cervical canal, vaginal discharge is bloody. What is the most likely diagnosis?

Загроза викидня Threat of miscarriage

Неповний аборт Incomplete abortion

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Аборт в ходу Abortion in progress

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

97 / 200
Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постражда- лих військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поводяться. Виникла паніка. В потерпілих визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана супротивником? During hostilities, chemical weapons were used by the enemy. Affected soldiers experience euphoria or dysphoria, visual and tactile hallucinations, positive and negative emotional reactions. Those affected do not perform orders, behave strangely. Panic arose. Tachycardia and hyperthermia are detected in the victims. What group of chemical warfare agents was used by the enemy?

Пульмотоксичної дії Pulmotoxic effect

Психотодислептичної дії Psychotodysleptic action

Нервово-паралітичної дії Nerve-paralytic effect

Загальноотруйної дії Generally toxic

Подразнюючої дії Irritating action

98 / 200
На приймальне відділення лікарні доставлений хворий 28-ми років зі скаргами на загальну слабкість, втому, головний біль, тошноту, блювання. Об’єктивно: температура 39,4oC, сонливий, шкіра гіпе- ремована, суха. Частота дихання - 28/хв., пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 140/100 мм рт.ст. З анамнезу відомо, що хворій засмагав на галявині. Що сталося з хворим? A 28-year-old patient was brought to the hospital admission department with complaints of general weakness, fatigue, headache, nausea, vomiting. Objectively: temperature 39.4oC , sleepy, the skin is hyperemic, dry. Respiratory rate - 28/min., pulse - 110/min., blood pressure - 140/100 mm Hg. It is known from the anamnesis that the patient was sunbathing on the lawn. What happened to the patient ?

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) Acute respiratory viral infection (ARVI)

Тепловий удар Heatstroke

Отруєння ФОС FOS poisoning

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

99 / 200
Хворий з опіками обох гомілок 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати? Patient with burns on both legs of 10% of the body surface, stage 2-A, burn shock of moderate severity. What emergency care should be provided?

Введення колоїдних розчинів Introduction of colloidal solutions

Введення антибіотиків та охолодження гомілок Introduction of antibiotics and cooling of lower legs

Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату Anesthesia and injection of Ringer's lactate solution

Введення діуретиків та асептична пов’язка на раневу поверхню Introduction of diuretics and aseptic dressing on the wound surface

Знеболювання та введення кортизону Analgesia and cortisone

100 / 200
Дворічній дитині, у якої було підвищення температури до 39oC, катаральні явища, батьки використовували для зниження температури аспірин. На 5-ту добу на фоні нормальної температури з’явилося блювання, дитина стала збудженою. При обстеженні печінка м’яка, помірно збільшена. Якою повинна бути тактика лікаря? A two-year-old child who had an increase in temperature up to 39oC, catarrhal phenomena, the parents used aspirin to reduce the temperature. On the 5th day, against the background of a normal temperature, a vomiting, the child became excited. During examination, the liver is soft, moderately enlarged. What should be the doctor's tactics?

Призначення заспокійливих засобів Prescribing sedatives

Оральна регідратація Oral rehydration

Негайна госпіталізація Immediate hospitalization

Призначення протиблювотних засобів Prescription of antiemetics

Спостереження впродовж доби Observations during the day

101 / 200
У матері із важким маловоддям на 36 тижні гестації народилася дитина із масою 1700 г. При народженні оцінка за Апгар 3-5 балів. Проведена інтубація трахеї немовля, розпочата штучна вентиляція легень (ШВЛ). Через годину відмічено різке погіршення стану, ціаноз, брадикардія, артеріальна гіпотензія. Яка найбільш імовірна причина цього стану? A baby with a weight of 1700 g was born to a mother with severe ascites at 36 weeks of gestation. At birth, the Apgar score was 3-5 points. The baby's trachea was intubated, artificial insemination was started ventilation of the lungs (ventilation). After an hour, a sharp deterioration of the condition, cyanosis, bradycardia, arterial hypotension was noted. What is the most likely cause of this condition?

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Пневмоторакс Pneumothorax

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Внутрішньошлуночковий крововилив Intraventricular hemorrhage

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

102 / 200
У хворого 20-ти років після вакцинації виникли були серозно-геморагічного та гнійного змісту, тривала лихоманка, від-торгнення нігтів, головний біль, тахікардія, низький вольтаж зубців на ЕКГ Симптом Нікольського позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? 20 years after vaccination, the patient developed serous-hemorrhagic and purulent lesions, prolonged fever, tearing of nails, headache, tachycardia, low voltage of the teeth Nikolsky's symptom is positive on the ECG. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонсона (токсичний епідермальний некроліз) Stevens-Johnson syndrome (toxic epidermal necrolysis)

Сироваткова хвороба Serum sickness

Гостра кропивниця Acute urticaria

Пемфігойд Pemphigoid

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

103 / 200
При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% об’єму циркулюючої крові (ОЦК) лікарю необхідно відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат: When providing emergency care to a child with blood loss of up to 10% of the circulating blood volume (CCB), the doctor needs to restore the circulating plasma volume. Choose the optimal drug:

Ізотонічний сольовий розчин Isotonic saline

Розчин глюкози Glucose solution

Розчин калію хлориду Potassium chloride solution

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Цільна кров Whole blood

104 / 200
72- річна хвора на цукровий діабет 2-го типу скаржиться на значну слабкість, головний біль, ТРИВОЖНІСТЬ, дискомфорт у серцевій ділянці, порушення зору, які виникли після самостійного збільшення добової дози манінілу до 20 мг. Об’єктивно: порушення концентрації уваги, шкіра бліда, підвищеної вологості, тремор кінцівок. Аускультативно: тони серця приглушені, серцева діяльність ритмічна. Частота серцевих скорочень дорівнює пульсу і становить 92/хв. Глікемія - 2,8 ммоль/л. ЕКГ - без динаміки. Ваші першочергові призначення: A 72-year-old patient with type 2 diabetes complains of significant weakness, headache, ANXIETY, discomfort in the heart area, visual disturbances that occurred after independent increasing the daily dose of maninil to 20 mg. Objectively: impaired concentration, pale skin, increased moisture, tremors of the limbs. Auscultatively: heart sounds are muffled, cardiac activity is rhythmic. The heart rate is equal to the pulse and is 92/min. Glycemia - 2, 8 mmol/l. ECG - no dynamics. Your primary appointments:

Введення інсуліну подовженої дії Long-acting insulin administration

Введення інсуліну короткої дії Introduction of short-acting insulin

Прийом простих харчових вуглеводів Intake of simple dietary carbohydrates

Призначення антиангінальних медикаментів Prescription of antianginal medications

Введення 400 мл фізіологічного розчину натрію хлориду Introduction of 400 ml of physiological sodium chloride solution

105 / 200
Постраждалий доставлений у МедР з вогнища застосування хімічної зброї в засобах захисту. Відомо, що протигаз надяг через кілька хвилин після початку хімічної атаки. Ввести антидот не зумів. При огляді встановлено, що уражений знаходиться у комі, періодично спостерігаються загальні клоніко-тонічні судоми, через скло видно вкрите потом обличчя, міофібриляції м’язів обличчя і закритих повік. Частота дихальних рухів 34 /хв., на відстані чути свистячі хрипи. У ході проведення часткової санітарної обробки спостерігався черговий напад судом, при якому сталася зупинка дихання. Який найбільш імовірний діагноз? The victim was brought to the MedR from the center of the use of chemical weapons in protective equipment. It is known that he put on a gas mask a few minutes after the start of the chemical attack. He did not manage to inject the antidote. During the examination it was established that the affected person is in a coma, general clonic-tonic convulsions are periodically observed, a face covered with sweat is visible through the glass, myofibrillation of the facial muscles and closed eyelids. The frequency of respiratory movements is 34/min., whistling wheezing is heard in the distance. During partial during sanitation, another convulsion was observed, during which breathing stopped. What is the most likely diagnosis?

Ураження ОР задушливої дії Suffocating OR lesions

Початковий період типової форми отруєння чадним газом Initial period of typical form of carbon monoxide poisoning

Ураження ціанідами важкого ступеня Severe cyanide exposure

Ураження ОР нервово-паралітичної дії, бронхоспастична форма Results of OR of nerve-paralytic effect, bronchospastic form

Інгаляційне ураження ОР нервово- паралітичної дії важкого ступеня Inhalational injury of OR of severe nerve-paralytic effect

106 / 200
Постраждалий доставлений у МедР з вогнища через 8 годин після застосування хімічної зброї. Скаржиться на слабкість, головний біль, задишку при найменшому фізичному навантаженні. Зі слів постра- ждалого, відразу після вибуху з’явилася різь в очах, сльозотеча, почуття дертя за грудниною, дертя у носоковтці, кашель. Після надягання протигазу і виходу із зараженої зони стан покращився, зберігалися лише нежить і сльозотеча. Через 1,5-2 години самопочуття стало погіршуватися. При огляді збуджений, неспокійний. Шкірні покриви вологі, ціанотичні, кон’юнктива гіперемована. Зіниці до 6 мм у діаметрі, в’яло реагують на світло. Пульс - 62/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Артеріальний тиск - 100/85 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 30/хв. Рухливість нижнього легеневого краю 2 см, дихання жорстке, ослаблене в задньо-нижніх відділах, вислухуються вологі хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? The victim was brought to the Medical Center from the fire 8 hours after the use of chemical weapons. He complains of weakness, headache, shortness of breath at the slightest physical exertion. According to the victim, immediately after the explosion, there was a tear in the eyes, lacrimation, a pulling sensation behind the sternum, a pulling in the nasopharynx, and a cough. After putting on a gas mask and leaving the infected area, the condition improved, only a runny nose and lacrimation remained. After 1.5-2 hours, my health began to deteriorate. On examination, excited, restless. The skin is moist, cyanotic, the conjunctiva is hyperemic. Pupils up to 6 mm in diameter, weakly react to light. The pulse is 62/min., rhythmic, the heart sounds are weakened, the accent of the II tone is over the pulmonary artery. Blood pressure - 100/85 mm Hg, respiratory rate - 30/min. The mobility of the lower lung edge is 2 cm, breathing is hard, weakened in the posterior-lower regions, moist rales are heard. What is the most likely diagnosis?

Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями Inhalation poisoning with chlorinated hydrocarbons

Інгаляційне ураження ОР нервово- паралітичної дії важкого ступеня Inhalational injury of OR of severe nerve-paralytic action

Початкові прояви токсичного набряку легень Initial manifestations of toxic pulmonary edema

Початковий період типової форми отруєння чадним газом Initial period of typical form of carbon monoxide poisoning

Паралітична стадія ураження ціанідами важкого ступеня Paralytic stage of severe cyanide damage

107 / 200
У потерпілого 37-ми років, через 24 години після вдалої реанімації, внаслідок утоплення у морській воді, погіршився за-гальний стан: з’явилася виражена задишка, дифузний ціаноз, тахіпное, тахікардія, гіпотонія, при аускультації визначалося послаблене жорстке дихання та розсіяні сухі хрипи, перкуторно - притуплення звуку у задньонижніх відділах. Рентгенологічно: посилення судинного малюнка, переважно у периферичних відділах, двобічні інфільтративні дрібновогнищеві тіні неправильної хмароподібної форми. Хворого переведено у відділення інтенсивної терапії. Незважаючи на інгаляцію кисню, парціальний тиск кисню був менше 50 мм рт.ст. Яке ускладнення розвилося у хворого? The 37-year-old victim, 24 hours after successful resuscitation, due to drowning in seawater, his general condition worsened: severe shortness of breath appeared, diffuse cyanosis, tachypnea, tachycardia, hypotension, during auscultation, weakened hard breathing and scattered dry rales were determined, percussion - dulling of sound in the posterior lower regions. X-ray: increased vascular pattern, mainly in the peripheral regions, bilateral infiltrative small-focal shadows of an irregular cloud-like shape. The patient was transferred to the department intensive care. Despite oxygen inhalation, the partial pressure of oxygen was less than 50 mm Hg. What complication developed in the patient?

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Астматичний статус Asthmatic status

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гострий респіраторний дистрес-синдром Acute respiratory distress syndrome

Внутрігоспітальна пневмонія Nosocomial pneumonia

108 / 200
Хворий 20-ти років впав з велосипеда. Під час огляду хворого виявлено припухлість, деформацію, патологічну рухомість, крепітацію кісткових уламків в середній третині правої ключиці. Хворий відчуває сильні болі по ходу правої руки, не може активно рухати пальцями правої кисті. Яку тактику слід використати лікарю в даному випадку? A 20-year-old patient fell off a bicycle. During the patient's examination, swelling, deformation, pathological mobility, crepitation of bone fragments in the middle third of the right clavicle were found. The patient feels strong pain along the course of the right hand, cannot actively move the fingers of the right hand. What tactics should the doctor use in this case?

Терміново направити в поліклініку за місцем проживання Urgently send to the polyclinic at the place of residence

Викликати травматолога додому Call a traumatologist home

Зробити спробу вправлення перелому Try to repair the fracture

На місце перелому накласти пов’язку з гелем ”Олфен” Apply a bandage with Olfen gel to the fracture site

Терміново відправити хворого до травматологічного відділення Urgently send the patient to the trauma department

109 / 200
В пологове відділення поступила вагітна 43 роки - ІІ пологи, поперечне положення плода. Супутнє ускладнення - глибокий венозний тромбоз вен нижніх кінцівок. Тактика ведення пологів - визначено кесарський розтин. Яку передопераційну профілактику потрібно провести? A 43-year-old pregnant woman was admitted to the maternity ward - second delivery, transverse position of the fetus. Concomitant complication - deep venous thrombosis of the veins of the lower extremities. Delivery tactics - cesarean section was determined. What preoperative prophylaxis should be carried out?

Туге бинтування стегон Tight bandaging of thighs

АСПІРИН ASPIRIN

Гепаринопрофілактика Heparin prophylaxis

Фібринолітична терапія Fibrinolytic therapy

Клопідогрель Clopidogrel

110 / 200
Після використання ворогом хімічної зброї військовослужбовці відчули запах гіркого мигдалю, гіркоту в роті, запаморочення, головний біль, ядуху, серцебиття. Шкіра та слизові оболонки інтенсивно- рожевого кольору. У більшості уражених психомоторне збудження, судоми, втрата свідомості. Який антидот треба використати? After the enemy used chemical weapons, the servicemen felt the smell of bitter almonds, bitterness in the mouth, dizziness, headache, nausea, palpitations. The skin and mucous membranes were intensely pink in color. Most of the affected have psychomotor agitation, convulsions, loss of consciousness. What antidote should be used?

Тарен Taren

Будаксим Budaksim

Афін Athens

Антиціан Antician

Атропін Atropine

111 / 200
Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні матір’ю, що страждала на полінарко- манію. Після припинення вживання опіа- тів терміном на 3 місяці вона знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала кволою, зблідла, дихання - 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 хвилин у дитини виникло припинення кровообігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної недостатності спричинив смерть немовляти? A 2-month-old girl with signs of hypotrophy was breastfed by her mother, who suffered from polydrug addiction. After stopping the use of opiates for 3 months she again administered the usual dose intravenously. After breastfeeding, the child became weak, pale, breathing - 10-12/min. The mother did not seek medical help. After 40 minutes, the child suffered a circulatory arrest, which led to biological death. What type of respiratory deficiency caused the death of the baby?

Центральний Central

Торакоабдомінальний Thoracoabdominal

Рестриктивний Restrictive

Констриктивний Constrictive

Нервово-м’язовий Neuromuscular

112 / 200
Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова кила. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсу-тнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи? An 83-year-old patient came to the reception and diagnostic department with a preliminary diagnosis: pinched umbilical hernia. During the examination, he suddenly turned pale, lost consciousness. He was not breathing. Pulsation on the main arteries stopped 30 seconds ago. The pupils are dilated, they do not react to light. What should resuscitation measures be started?

Медикаментозна терапія Drug therapy

Прекардіальний удар Precardiac attack

Штучне дихання Artificial respiration

Електродефібриляція Electrodefibrillation

Закритий масаж серця Closed heart massage

113 / 200
Чоловіка витягли з машини, яка перекинулась в результаті аварії. У постражда- лого скарги на біль в поперековому відділі хребта. При огляді визначається відсутність рухів і чутливості в нижніх кінцівках. Як необхідно транспортувати хворого в лікувальну установу? A man was pulled out of a car that overturned as a result of an accident. The victim complained of pain in the lumbar region of the spine. The examination revealed a lack of movement and sensitivity in the lower extremities How should a patient be transported to a medical institution?

Лежачи на животі Lying on your stomach

На ношах з фіксацією шийного відділу хребта On a stretcher with fixation of the cervical spine

В положенні лежачи на спині на жорстких ношах In a position lying on the back on a hard stretcher

В положенні лежачи на боці In the side lying position

В положенні на спині, поза Волковича In the supine position, Volkovych pose

114 / 200
Після падіння з опором на праве плече, постраждалий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в області плечового суглоба. Які заходи на даному етапі надання допомоги необхідно провести? After falling with support on the right shoulder, the victim complains of pain, restriction of movement, deformation in the area of ​​the shoulder joint. What measures should be taken at this stage of assistance?

Транспортна іммобілізація, знеболювання Transport immobilization, anesthesia

Блокада місця перелому Blockade of fracture site

Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба Kramer splint application from fingers to shoulder joint

Накладення гіпсової пов’язки Applying a plaster cast

Накладення шини Дітеріхса Dieterichs Bus Overlay

115 / 200
Хворий 42-х років захворів гостро: підвищення температури тіла до 39oC, головний та м’язовий біль. На 5-й день захворювання: обличчя гіперемоване, ’’кролячі очі” на бічних поверхнях грудної клітки рясний поліморфний розеольозно-петехіальний висип. Тони серця глухі, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 1І0/70 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом з відбитками зубів. Гепатоспленомегалія. Який найбільш імовірній діагноз? A 42-year-old patient became acutely ill: an increase in body temperature to 39oC, headache and muscle pain. On the 5th day of the disease: the face is hyperemic, '' 'rabbit eyes' on the lateral surfaces of the chest, abundant polymorphic roseolous-petechial rash. Heart sounds are dull, pulse - 120/min., blood pressure - 110/70 mm Hg. Tongue is dry, covered with a white plaque with imprints of teeth. Hepatosplenomegaly. What the most likely diagnosis?

Лептоспіроз Leptospirosis

Грип Flu

Висипний тиф Typhoid

Черевний тиф Typhoid

Менінгококцемія Meningococcemia

116 / 200
У хворого констатовано клінічну смерть за наступними ознаками: відсутність пульсу на центральних артеріях та самостійного дихання, максимальне розширення зіниць, відсутність свідомості, блідість шкірних покривів, атонія, арефлексія, адинамія. Негайно розпочато реанімаційні заходи: відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень (ШВЛ), непрямий масаж серця (НМС). Під час проведення непрямого масажу серця (НМС) отримано ускладнення: перелом ребер. Які подальші дії реаніматора? The patient was diagnosed with clinical death according to the following signs: absence of a pulse on the central arteries and independent breathing, maximum dilation of the pupils, lack of consciousness, pallor of the skin, atony, areflexia, adynamia. Resuscitation measures were immediately started: restoration of airway patency, artificial lung ventilation (VLV), indirect cardiac massage (NMC). During indirect cardiac massage (NMC), a complication was received: rib fracture. What are the subsequent actions of the resuscitator?

Продовжити реанімаційні заходи Continue resuscitation measures

Припинити реанімаційні заходи Stop resuscitation measures

Ввести наркотичні анальгетики Enter narcotic analgesics

Ввести преднізолон Enter Prednisone

Забезпечити іммобілізацію Ensure immobilization

117 / 200
Народилась недоношена дитина, геста- ційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відмічається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини: A premature baby was born, gestational age 32 weeks, with a weight of 1700 g, the blood glucose level is 2.1 mmol/l. The child has a condition disorder, convulsive readiness Choose the first aid for the child:

0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг 0.9% sodium chloride solution, 10 ml/kg

10% розчин глюкози, 2 мл/кг 10% glucose solution, 2 ml/kg

25% розчин MgSO4,1 мл/кг 25% MgSO4 solution, 1 ml/kg

10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг 10% sodium chloride solution, 4 ml/kg

Фенобарбітал, 20 мг/кг Phenobarbital, 20 mg/kg

118 / 200
Хвора 48-ми РОКІВ скаржиться на пере-йМОПОДІ6НИЙ 6ІЛЬ унизу живота з рясними виділеннями ІЗ статевих ШЛЯХІВ. Хворою себе почуває протягом 5 років, коли почались рясні місячні зі згортками крові, біль унизу живота. Вірогідні причини КРІМ: A 48-YEAR-OLD patient complains of recurrent 6IL in the lower abdomen with profuse secretions FROM the genital tract. She has felt sick for 5 years, when profuse menstruation with clots began of blood, pain in the lower abdomen. Probable causes EXCEPT:

Міома матки Uterine myoma

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

Поліп порожнини матки Uterine polyp

Вагітність, що переривається Interrupted pregnancy

Поліпоз ендометрію Endometrial polyposis

119 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди. Постраждалий 43-х років, притомний. Визначається патологічна рухливість в ділянці правого плеча, правої гомілки, лівого передпліччя. Живіт м’який, безболісний в усіх відділах. Грудна клітка резистентна, безболісна під час пальпації. Частота дихальних рухів - 22/хв., частота серцевих скорочень - 106/хв., артеріальний тиск - 150/95 мм рт.ст. При огляді кінцівок даних за відкриті переломи відсутні. Який обсяг невідкладної допомоги треба надати на місці пригоди? The emergency medical team arrived at the scene of the traffic accident. The victim is 43 years old, unconscious. Pathological mobility in the area of ​​the right shoulder, right leg, and left forearm is determined . The abdomen is soft, painless in all parts. The chest is resistant, painless during palpation. The frequency of respiratory movements - 22/min., heart rate - 106/min., blood pressure - 150/95 mm Hg. examination of the extremities, there are no data for open fractures. What amount of emergency care should be provided at the scene of the accident?

Анальгетики, іммобілізація, катетеризація сечового міхура Analgesics, immobilization, bladder catheterization

Анальгетики, транспортна іммобілізація, катетеризація вени та інфузійна терапія Analgesics, transport immobilization, venous catheterization and infusion therapy

Введення дихальних аналептиків, інфу- зійна терапія, анальгетики, транспортна іммобілізація Introduction of respiratory analeptics, infusion therapy, analgesics, transport immobilization

Накладання джгутів на уражені кінцівки, транспортна іммобілізація, конікокрикотомія Applying tourniquets to affected limbs, transport immobilization, conicocricotomy

Аналгезія, інфузійна терапія, вазопресо- ри Analgesia, infusion therapy, vasopressors

120 / 200
В приймальне відділення батьки доставили дитину 4-х років з раптовою втратою свідомості, з різкою блідістю шкіри та слизових оболонок. Реєструються окремі судомні вдихи, зіниці розширені. Пульс на променевій та сонній артерії не визначається. Вкажіть першочергові заходи: Parents brought a 4-year-old child to the reception department with a sudden loss of consciousness, with a sharp pallor of the skin and mucous membranes. Separate convulsive breaths are registered, the pupils are dilated. The pulse on the radial and carotid artery is not defined. Specify the primary measures:

Реанімація за системою САВ (Сігси1аїіоп-Аітау8-Вгеа1;к^) Reanimation according to the SAV system (Sigsy1aiiop-Aitau8-Vgea1;k^)

Забезпечити доступ до центральної вени Provide access to central vein

Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації Urgently invite an experienced doctor for consultation

Опустити голову та підняти ноги хворого Lower the head and raise the legs of the patient

Терміново провести ЕКГ-дослідження Urgently conduct an ECG examination

121 / 200
У вагоні метро злочинцем було розпилено невідомий газ, після чого у потерпілих виникли сльозотеча, слинотеча, ринорея, пітливість, біль у животі, нудота, блювання, тенезми, м’язова слабкість, збудження, головний біль, атаксія, у декого - судоми. Який отруйний засіб застосовано? An unknown gas was sprayed by the criminal in the subway car, after which the victims developed lacrimation, salivation, rhinorrhea, sweating, abdominal pain, nausea, vomiting, tenesmus, m 'ulcer weakness, excitement, headache, ataxia, some have convulsions. What poison was used?

Хлоровмісний Chlorine

Фторацетатний Fluoroacetate

Фосфорорганічний Organophosphorus

Чадний Even

Сльозогінний Teardrop

122 / 200
Рядовий доставлений у МедР через 2 години після отруєння. Свідомість відсутня. Зі слів товаришів по службі відомо, що з метою сп’яніння випив близько 100 мл рідини із запахом алкоголю. Майже відразу розвилася картина сп’яніння, потім з’явилися слабкість, нудота, кількаразова блювота. Скаржився на болі в животі, зниження гостроти зору, потім знепритомнів. При огляді - кома. Шкіра бліда, гучне дихання, запах алкоголю з рота. Пульс - 116/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 26/хв., живіт м’який. Отруєння якою речовиною можна запідозрити? The private was taken to the medical center 2 hours after the poisoning. He is unconscious. According to his colleagues, he drank about 100 ml of liquid with a smell to get drunk of alcohol. A picture of intoxication developed almost immediately, then weakness, nausea, and vomiting appeared several times. He complained of abdominal pain, decreased visual acuity, then fainted. On examination - coma. Pale skin, loud breathing, smell of alcohol from the mouth. Pulse - 116/min., rhythmic, blood pressure - 90/60 mm Hg, frequency of respiratory movements - 26/min., abdomen is soft. Poisoning by what substance can be suspected?

Метанол Methanol

Фосфорорганічні Organophosphorus

Хлорорганічні Organochlorines

Етиленгліколь Ethylene glycol

Етанол Ethanol

123 / 200
Хворий 48-ми років, стан важкий, виражена легенево-серцева недостатність. Пульс 110 /хв., аритмічний, слабого наповнення. Артеріальний тиск -100/70 мм рт.ст. Тони серця приглушені. У легенях справа перкуторно коробковий звук, дихання не прослуховується, межі серця зміщені в протилежний бік. Який об’єм допомоги при тотальному клапанному пневмотораксі на догоспітальному етапі? The patient is 48 years old, the condition is serious, severe pulmonary and heart failure. Pulse 110/min., arrhythmic, weak filling. Blood pressure -100/70 mm Hg. The heart sounds are muffled. There is a percussive box sound in the lungs on the right, breathing is not heard, the borders of the heart are shifted to the opposite side. What is the amount of care for total valvular pneumothorax at the pre-hospital stage?

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Перевести пневмоторакс у відкритий, госпіталізувати Transfer pneumothorax to open, hospitalize

Туго бинтувати грудну клітку, госпіталізувати Tightly bandage the chest, hospitalize

Госпіталізувати до спеціалізованої лікарні Admit to a specialized hospital

Увести кордіамін, госпіталізувати Inject cordiamine, hospitalize

124 / 200
Дитина 5-ти років на п’ятий день гострої кишкової інфекції доставлена в стаціонар у зв’язку з погіршенням загального стану. При надходженні свідомість відсутня, виражений ексикоз, гіпертермія, напади судом, афазія. Виявлені гіперглікемія - 50 ммоль/л, осмолярність плазми (360 мО- см/л), нормальний рівень кетонових тіл в крові, відсутність ацетону в сечі. Відомо, що з трьох років хворіє на цукровий діабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невідкладну інфузійну терапію? On the fifth day of an acute intestinal infection, a 5-year-old child was taken to the hospital due to the deterioration of the general condition. On admission, consciousness is absent, pronounced exicosis, hyperthermia, convulsions, aphasia. Hyperglycemia was detected - 50 mmol/l, plasma osmolarity (360 mO- cm/l), normal level of ketone bodies in the blood, absence of acetone in the urine. It is known that he has been suffering from diabetes 1- th type. With which drug should emergency infusion therapy be started?

4% розчин натрію гідрокарбонату 4% sodium bicarbonate solution

10% розчин глюкози 10% glucose solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

0,45% розчин натрію хлориду 0.45% sodium chloride solution

10% розчин натрію гідрокарбонату 10% sodium bicarbonate solution

125 / 200
Хворий 50-ти РОКІВ, скаржиться на стискальний 6ІЛЬ за грудиною, який не вщухає ПІСЛЯ прийому 2-х таблеток нітрогліцерину, перебої в роботі серця, слабкість, головний біль, задишку в стані спокою. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ритм синусовий, нерегулярний, шлуночкові екс- трасистоли, частота серцевих скорочень 86 /хв., елевація сегменту ST на 3 мм у II та III відведеннях, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Який невідкладний стан розвинувся? Patient, 50 YEARS OLD, complains of a tight 6IL behind the sternum, which does not subside AFTER taking 2 tablets of nitroglycerin, heart failure, weakness, headache , shortness of breath at rest. Blood pressure - 140/90 mm Hg. On the ECG: sinus rhythm, irregular, ventricular extrasystoles, heart rate 86/min, ST segment elevation by 3 mm in II and III leads, signs of left ventricular hypertrophy. What emergency has developed?

Плеврит Pleuri

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Немічна хвороба серця (КС): гострий коронарний синдром Degenerative heart disease (CHD): acute coronary syndrome

Міокардит Myocarditis

Міжреберна невралгія Intercostal neuralgia

126 / 200
Вагітна жінка (40 тижнів) в кінці 1го періоду пологів переведена на стіл для пологів. Після того, як вона лягла в горизонтальне положення на спину, обличчя її зблідло, вона вкрилася холодним потом і знепритомніла. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс 132 /хв. Запідозрено синдром стиснення нижньої порожнистої вени. Яка першочергова допомога повинна бути надана для стабілізації стану жінки? A pregnant woman (40 weeks) at the end of the 1st stage of labor is transferred to the delivery table. After she lay down in a horizontal position on her back, her face turned pale, she covered herself with a cold sweat and fainted. Blood pressure - 60/40 mm Hg, pulse 132/min. Compression syndrome of the inferior vena cava is suspected. What first aid should be provided to stabilize the woman's condition?

Призначити серцеві глікозиди Prescribe cardiac glycosides

Обернути жінку на правий бік Turn the woman to the right side

Застосувати симпатоміметики Apply sympathomimetics

Обернути жінку на лівий бік Turn the woman to the left side

Налагодити довенну інфузійну терапію Set up lifelong infusion therapy

127 / 200
Хворий 72-х років збитий машиною при дорожньо-транспортній пригоді. I™ не може. Скаржиться на сильний біль у ділянці правої половини таза. Об’єктивно: блідий; гематома, набряк правої половини таза, сильний біль при натискуванні на крила клубових кісток. Встановлено діагноз: перелом кісток таза. Яку транспортну іммобілізацію слід застосувати? A 72-year-old patient was hit by a car in a traffic accident. I™ cannot. He complains of severe pain in the area of ​​the right half of the pelvis. Objectively: pale ; hematoma, swelling of the right half of the pelvis, severe pain when pressing on the wings of the iliac bones. The diagnosis was established: fracture of the pelvic bones. What transport immobilization should be applied?

М ’які носилки в положенні хворого на спині з випрямленими ногами Soft stretcher in the position of the patient on his back with straightened legs

Шину Крамера в положенні хворого на спині Kramer's splint in the supine position

Шину Дітеріхса в положенні хворого на спині Dieterichs splint in supine position

М ’які носилки в положенні хворого на спині з великим окремим валиком під кожне зігнуте коліно A soft stretcher in the supine position with a large separate roller under each bent knee

Жорсткі носилки в положенні хворого на спині з одним великим валиком під зігнуті коліна A rigid stretcher in the position of the patient on his back with one large roller under bent knees

128 / 200
Під час I періоду нормальних фізіологічних пологів жінка знепритомніла. Зафі- ксовано стан клінічної смерті. Розпочато комплекс реанімаційних заходів згідно алгоритму ACLS. На кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Потужність першого розряду біфазного дефібрилятора повинна становити: During the I period of normal physiological childbirth, the woman fainted. The state of clinical death was recorded. A complex of resuscitation measures was initiated according to the ACLS algorithm. Ventricular fibrillation was recorded on the cardiomonitor. The power of the first discharge of a biphasic defibrillator should be:

75 Дж 75 J

360 Дж 360 J

150 Дж 150 J

Проведення дефібриляції у вагітних протипоказано Defibrillation is contraindicated in pregnant women

50 Дж 50 J

129 / 200
В новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання типу ”гаспінг” м’язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень - 58/хв. Пологи термінові, маса тіла 3850 г, відмічалось дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. Першочергово треба: A newborn has 3 points on the Apgar scale: central cyanosis, gasping breathing, muscle hypotonia, areflexia, heart rate - 58/min. Childbirth urgent, body weight 3850 g, there was a double tight entanglement of the umbilical cord around the neck. First of all, it is necessary:

Почати непрямий масаж серця Start indirect heart massage

Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця Start artificial lung ventilation (VAL) with an Ambu bag and mask and indirect cardiac massage

Почати оксигенотерапію Start oxygen therapy

Почати штучна вентиляція легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ) Start artificial lung ventilation (CPR) using the method of spontaneous breathing with constant positive pressure (CPPS)

Ввести адреналін Inject adrenaline

130 / 200
76- річний чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 200 мл. Артеріальний тиск - 180/90 мм рт.ст. Сечовина - 20 ммоль/л, креати- нін - 360 мкмоль/л. Відносна щільність сечі - 1010, білок, кетонові тіла, еритроцити, лейкоциті не виявлені. На екскреторній урограмі - розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній діагноз? A 76-year-old man was admitted to the clinic with urination disorders. Daily diuresis - 200 ml. Blood pressure - 180/90 mm Hg. Urea - 20 mmol/ l, creatinine - 360 μmol/l. The relative density of urine - 1010, protein, ketone bodies, erythrocytes, leukocytes were not detected. On the excretory urogram - expansion of the CSF, multiple calculi of both kidneys. What is the previous diagnosis?

Інтерстиційний нефрит Interstitial jade

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі Obstructive uropathy. Acute urinary retention

Хронічна неспецифічна ниркова недостатність Chronic non-specific renal failure

Гострий тубулярний некроз Acute tubular necrosis

131 / 200
Хворий 24-х років лікується в відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого стиснення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина 28,4 ммоль/л; креатинін - 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобін - 76 г/л; гематокрит 0,26 л/л; еритроцити - 2, 4 • 1012/л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого? A 24-year-old patient is being treated in the intensive care unit for long-term compression syndrome, acute renal failure. Laboratory examination: urea 28.4 mmol/l; creatinine - 820 μmol/l; K - 8.4 mmol/l; hemoglobin - 76 g/l; hematocrit 0.26 l/l; erythrocytes - 2.4 • 1012/l. What complication can directly threaten the patient's life?

Анемія Anemia

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Гемічна гіпоксія Hemic hypoxia

Гіперкаліємічна зупинка серця Hyperkalemic cardiac arrest

132 / 200
У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу чергу? A 35-year-old woman ingested a significant amount of radioactive iodine-131 by consuming contaminated food products. What measures should be taken first?

Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення імунітету Conduct antibiotic therapy to prevent secondary infection against the background of immunosuppression

Негайно провести евакуацію жінки Evacuate the woman immediately

Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу Carefully collect food products in closed containers for further analysis

Негайно промити шлунок Immediately flush the stomach

Якнайшвидше розпочати йодну профілактику Start iodine prophylaxis as soon as possible

133 / 200
До інфекційного стаціонару надійшов хворий 33-х років в перший день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, бурчання в животі, сухість у роті. Відпочивав на одному з відкритих водоймищ. Захворів гостро: діарея з імперативними позивами без болю в животі. Випорожнення мають вигляд ’’рисового відвару” 8 разів на добу, блювання відсутнє. Стан хворого задовільний. Температура тіла - 35,8oC, частота серцевих скорочень - 88/хв., артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Виникнення якого невід-кладного стану на сам перед можна прогнозувати у хворого? A 33-year-old patient came to the infectious disease hospital on the first day of the illness with complaints of general weakness, grumbling in the stomach, dry mouth. He rested at one of the open water bodies . He became acutely ill: diarrhea with imperative urges without abdominal pain. The stools have the appearance of 'rice broth' 8 times a day, there is no vomiting. The patient's condition is satisfactory. Body temperature - 35.8oC, heart rate - 88/min, arterial pressure - 120/70 mm Hg. Which emergency condition can be predicted in the patient right away?

Набряк легень Pulmonary edema

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

134 / 200
До стаціонару доставлено хворого 42-х років, з шлунковою кровотечею. З анамнезу відомо, що страждає на виразкову хворобу шлунка протягом 10 років. У крові: гемоглобін - 56 г/л. Вирішено провести ге- мотрансфузію. При визначенні групи крові відбулася аглютинація еритроцитів зі стандартною сироваткою І(0), ІІ(А), ІІІ(В) груп крові. Яку контрольну пробу слід провести для підтвердження наявності у хворого 1-ої групи крові? A 42-year-old patient with gastric bleeding was brought to the hospital. From the anamnesis, it is known that he has been suffering from gastric ulcer disease for 10 years. In the blood: hemoglobin - 56 g/l. It was decided to carry out hemotransfusion. When determining the blood group, agglutination of erythrocytes with standard serum of blood groups I(0), II(A), III(B) occurred. What control test should be performed to confirm the patient's presence of 1 blood group?

З цоліклонами With tsoliclones

З сироваткою ІУ (АВ) групи крові With serum IU (AB) blood group

З 0,9% NaCl With 0.9% NaCl

З антирезусною сироваткою With anti-rhesus serum

Індивідуальна проба із плазмою реципієнта Individual sample with recipient's plasma

135 / 200
Хворому 44-х років після падіння з висоти 3-х поверхового будинку надається перша лікарняна допомога лікарем швидкої медичної допомоги. Для попередження розвитку шоку проводиться знеболювання пацієнта. Яким доступом слід вводити знеболюючий препарат? A 44-year-old patient after falling from the height of a 3-story building is given first hospital aid by an emergency medical doctor. To prevent the development of shock, the patient is anesthetized. What access should a painkiller be administered?

Підшкірно Subcutaneous

Внутрішньовенно Intravenous

Ендотрахеально Endotracheal

Внутрішньом’язово Intramuscular

Внутрішньоартеріально Intra-arterial

136 / 200
Хворий 42-х років. Раптово на фоні повного здоров’я відчув біль по типу ’удару по голові”’ після чого розвинулось блювання, втратив свідомість, генералізовані судоми. Об’єктивно: кома 1 ступеню, ригідність потиличних м’язів, ліва зіниця більше у розмірі ніж права, праві кінцівки ро- товані, м’язовий тонус значно зменшений. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 42 years old. Suddenly, against the background of complete health, he felt a pain like a 'blow to the head', after which he developed vomiting, lost consciousness, generalized convulsions . Objectively: coma of the 1st degree, rigidity of the occipital muscles, the left pupil is larger than the right, the right limbs are swollen, the muscle tone is significantly reduced. What is the most likely diagnosis?

Крововилив головного мозку Cerebral hemorrhage

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Епілепсія Epilepsy

Менінгіт Meningitis

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

137 / 200
Під час проведення трансфузії ери- троцитарної маси хворому з постгемора- гічною анемією стан його стрімко погіршився. З’явились скарги на біль у попереку, грудях, головний біль, ядуху. Температура тіла підвищилась до 39oC. При об’єктивному обстеженні: обличчя ціанотичне, значна тахікардія, артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст. По сечовому катетеру відтікає сеча майже чорного кольору. Чим зумовлено погіршення стану хворого? During transfusion of erythrocyte mass to a patient with post-hemorrhagic anemia, his condition rapidly worsened. Complaints of pain in the lower back, chest, headache, fever. The body temperature has risen to 39oC. On objective examination: the face is cyanotic, significant tachycardia, blood pressure - 75/40 mm Hg. Almost black urine flows through the urinary catheter. What is the reason for the deterioration of the patient's condition?

Пірогенною реакцією By pyrogenic reaction

Гемолітичною реакцію внаслідок трансфузії несумісної еритроцитарної маси Hemolytic reaction due to transfusion of incompatible erythrocyte mass

Об’ ємним перевантаженням кровообігу, набряком легень Volume overload of blood circulation, pulmonary edema

Алергічною реакцією Allergic reaction

Гіперкаліємією внаслідок надлишку калію в донорських еритроцитах Hyperkalemia due to excess potassium in donor erythrocytes

138 / 200
Жінка 45-ти років, водій, в дорожньо- транспортній пригоді відбулось лобове зіткнення. Свідомість ясна, амнезія, підшкірна емфізема на грудній клітці, клінічні ознаки перелому лівого стегна, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 132/хв., рентгенографія ОГК множинні переломи ребер, розширення тіні середостіння, структури середостіння не диференціюються, гомогенне затінення лівого гемітораксу. Вкажіть імовірне провідне пошкодження: A 45-year-old woman, a driver, had a head-on collision in a traffic accident. Consciousness is clear, amnesia, subcutaneous emphysema on the chest, clinical signs of a left hip fracture , blood pressure - 90/50 mmHg, pulse - 132/min, X-ray OGK multiple rib fractures, expansion of the mediastinal shadow, mediastinal structures are not differentiated, homogeneous shadowing of the left hemithorax. Indicate the probable conductive damage:

Поєднана травма. Посттравматична пневмонія Combined trauma. Post-traumatic pneumonia

Поєднана травма. Перелом стегна, жирова емболія Combined injury. Hip fracture, fat embolism

Поєднана травма. Розрив дуги аорти Combined trauma. Rupture of the aortic arch

Поєднана травма. Лівобічний тотальний пневмоторакс Combined trauma. Left-sided total pneumothorax

Поєднана травма. Крововтрата в тканини стегна Combined injury. Blood loss in thigh tissue

139 / 200
У вагітної під час стрімких пологів з’явились почуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз? During rapid childbirth, a pregnant woman felt suffocation, cyanosis, a drop in blood pressure. After some time, the blood coming from the vagina stopped clotting. What is the most probable diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бронхiальна астма Bronchial asthma

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Серцева недостатність Heart failure

Гіпотонічна маткова кровотеча Hypotonic uterine bleeding

140 / 200
При проведенні реанімаційних заходiв ДИТИНІ 2-х РОКІВ ІЗ зупинкою кровообігу, яка два місяці тому перенесла кардіохірур- гічне втручання, лікарем швидкої було ін- тубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Проводять серцево-легеневу реані-мацію. Який лікарський засіб може бути введено ендотрахеально? During resuscitation measures on a 2-YEAR-OLD CHILD WITH CIRCULATORY STOP who underwent cardiac surgery two months ago, the emergency physician intubated the trachea, but the venous there is no access. Cardiopulmonary resuscitation is being performed. What medicine can be administered endotracheally?

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Гідрокарбонат натрію Sodium bicarbonate

Хлорид кальцію Calcium chloride

Мезатон Mesaton

141 / 200
Хлопець 16-ти років, що стояв на зупинці поряд із лікарнею, раптом зблід, знепритомнів. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального відділення. Черговим терапевтом розпочато реанімаційні заходи. При підключенні кардіомонітору - пряма лінія. Дайте оцінку результату: A 16-year-old boy, who was standing at a bus stop near the hospital, suddenly turned pale, fainted. The pupils dilated. There was no pulse on the main arteries. He was taken to the reception department. The on-duty therapist started resuscitation measures. When the cardiomonitor is connected - a direct line. Rate the result:

Шлуночкова аритмія Ventricular arrhythmia

Електрична активність без пульсу Pulseless electrical activity

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Асистолія Asystole

- -

142 / 200
Вагітна 25-ти років, вагітність 23 тижні, з підтіканням навколоплідної води зеленуватого відтінку. Перейми регулярні. Серцебиття плоду не визначається. Рухової активності плоду не було протягом 2 днів. Який найбільш імовірний діагноз? 25-year-old pregnant woman, 23 weeks pregnant, with leakage of amniotic fluid of a greenish hue. Cramps are regular. Fetal heartbeat is not determined. There was no movement of the fetus for 2 days . What is the most likely diagnosis?

Гестоз Preeclampsia

Прееклампсія Preeclampsia

Плацентарна дисфункція Placental dysfunction

Передчасне вилиття навколоплідної води Premature discharge of amniotic fluid

Антенатальна загибель плода Antenatal fetal death

143 / 200
Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Доставлена в коматозному стані з запахом ацетону. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плоду - 160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? 25-year-old pregnant woman, 32 weeks pregnant. Delivered in a comatose state with the smell of acetone. History of diabetes for 8 years. Fetal heart rate - 160/ min., there is no labor activity. Blood pressure - 120/70 mm Hg, pulse - 72/min. What is the most likely diagnosis?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Сепсис Sepsis

Прееклампсія Preeclampsia

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Екламтична кома Eclampsia coma

144 / 200
Хворий 83-х років, що перебуває на санаторному лікуванні, на прогулянці раптом втратив свідомість. Викликаний черговий лікар констатував клінічну смерть. Вкажіть першу дію лікаря по підтриманню життєдіяльності хворого: An 83-year-old patient undergoing sanatorium treatment suddenly lost consciousness on a walk. The doctor on duty who was called declared clinical death. Specify the first action of the doctor to support the patient's life :

Штучне дихання Artificial respiration

Покликати на допомогу Call for help

Звільнити верхні дихальні шляхи Release upper airway

Закритий масаж серця Closed heart massage

Прекардіальний удар Precardiac attack

145 / 200
Хлопчик 5-ти років скаржиться на інтенсивний головний біль протягом декількох годин. Біль двосторонньої локалізації, не пульсуючий, не супроводжується нудотою, блюванням. Контакт з інфекційними хворими, травми заперечує. Температура тіла - 36,3°C, останніми днями не підвищувалась. Менінгеальні знаки відсутні. Оберіть анальгетик для лікування цефалгії: A 5-year-old boy complains of an intense headache for several hours. Pain of bilateral localization, not pulsating, not accompanied by nausea, vomiting. Contact with infectious patients, injuries denies. Body temperature - 36.3°C, has not increased in recent days. There are no meningeal signs. Choose an analgesic for the treatment of cephalgia:

Ібупрофен Ibuprofen

Мелоксікам Meloxicam

Кетопрофен Ketoprofen

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Німесулід Nimesulide

146 / 200
Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла - 37,8°C, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультації у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов’язано погіршення стану? The soldier is in a military field mobile hospital with a bullet wound in the middle third of the right thigh. The condition is serious, the skin is pale, the body temperature is 37.8°C, the pulse is 106 /min., blood pressure - 90/70 mm Hg. For the last 3 days, he has been bothered by a cough with sputum. During auscultation, there are moist rales in the lower lobe of the left lung. What is the reason for the worsening of the condition?

Набряк легень Pulmonary edema

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) Acute respiratory viral infection (ARVI)

Плеврит Pleuriitis

Пневмоторакс Pneumothorax

Приєднання пневмонії Pneumonia accession

147 / 200
Після опромінення до госпіталю доставлений молодий чоловік 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, біль голови, нудоту, повторне блювання. Об’єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби знаходиться хворий? After radiation, a 26-year-old young man was taken to the hospital. The reading of the individual dosimeter was 5 Gy. Complaints of sudden general weakness, headache, nausea, repeated vomiting. About 'objectively: erythema on the skin of the face, pulse - 100/min., blood pressure - 90/60 mm Hg, vomiting continues. In what clinical period of acute radiation sickness is the patient?

Період первинної реакції Primary response period

Період запалення Inflammation period

Період вторинної реакції Secondary response period

Період розпалу Heating period

Період виражених клінічних проявів Period of pronounced clinical manifestations

148 / 200
Під час ведення бою солдат, який вів бій попереду, впав. При огляді боєць без свідомості, відмічається кровотеча з правого плеча, важке дихання. Які заходи взаємодопомоги необхідно провести пораненому в умовах обстрілу? During the battle, the soldier who was fighting in front fell. When examining the unconscious fighters, bleeding from the right shoulder, heavy breathing is noted. What mutual aid measures should be taken wounded under fire?

Виконати декомпрегію грудної КЛІТИНИ Perform chest CELL decompression

Ввести пораненому медикаменти з польової аптечки Give medicine to the wounded from the field first aid kit

Накласти кровоспинний джгут Apply a tourniquet

Виконати серцево-легеневу реанімацію Perform CPR

Повернути 6ІЙЦЯ в безпечне відновлююче положення тіла Return the 6IR to a safe recovery body position

149 / 200
Хворого 37-ми РОКІВ було поранено колючим предметом в плече. Об’єктивно: на медіальній поверхні у верхній третині правого плеча є глибока різана рана з пульсуючою струйною кровотечею. Пульсація на A 37-YEAR-OLD patient was injured by a sharp object in the shoulder. Objectively: on the medial surface in the upper third of the right shoulder there is a deep cut wound with pulsating jet bleeding. Pulsation on

Холод на місце кровотечі Cold to the place of bleeding

Введення гемостатичних препаратів 6- Накладання стискаючої пов’язки Introduction of hemostatic drugs 6- Applying a compression bandage

Накладання джгута дистальніше рівня кровотечі Applying a tourniquet distal to the bleeding level

Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі Applying a tourniquet proximal to the bleeding level

radialis відсутня. Визначте обсяг надання першої медичної допомоги: radialis is missing. Determine the scope of first aid:

150 / 200
У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий кашель, головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об’єктивно: шкіра ціанотична, склери гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочер-гові заходи слід провести у даному випадку? A 46-year-old man who has been in a mine for a long time complains of an irritating cough, headache, nausea, burning eyes, photophobia. Objectively : the skin is cyanotic, the sclera is hyperemic. Hydrogen sulfide poisoning is diagnosed. What primary measures should be taken in this case?

Введення кордіаміну Introduction of Cordiamine

Вдихання амілнітриту Amyl nitrite inhalation

Промивання очей водою, закапування дикаїну Eye wash with water, dicain instillation

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

151 / 200
Постраждалого 36-ти років переведено до хірургічного відділення військового госпіталю через 4 доби лікування в районній лікарні. Діагноз: осколкове сліпе множинне поранення лівої кінцівки. У пацієнта підвищилась температура тіла, рана почервоніла, набрякла. Який вид хірургічної допомоги слід надати потерпілому? A 36-year-old victim was transferred to the surgical department of a military hospital after 4 days of treatment in a district hospital. Diagnosis: shrapnel blind multiple wound of the left limb. The patient's body temperature increased , the wound is red, swollen. What type of surgical care should be provided to the victim?

Вторинна хірургічна обробка рани Secondary surgical wound treatment

Ампутація кінцівки Limb amputation

Рання первинна хірургічна обробка рани Early primary surgical wound treatment

Відстрочена первинна хірургічна обробка рани Delayed initial surgical treatment of the wound

Пізня первинна хірургічна обробка рани Late primary surgical treatment of the wound

152 / 200
До медичної роти доставлено пораненого з вогнепальним переломом правого стегна та значною артеріальною кровотечею. Загальний стан тяжкий. Свідомість відсутня. Пульс 150 /хв., ниткоподібний. Систолічний артеріальний тиск - 70 мм рт.ст. Які заходи першої лікарської допомоги слід провести в першу чергу? A wounded man with a gunshot fracture of the right thigh and significant arterial bleeding was brought to the medical company. The general condition is serious. There is no consciousness. The pulse is 150/min., filamentous. Systolic blood pressure - 70 mm Hg. What measures of first aid should be carried out first of all?

Уведення знеболюючих засобів за допомогою шприц-тюбика Injection of painkillers using a syringe tube

Переливання крові, кровозамінників при тяжкому шоці та значній крововтраті Blood transfusion, blood substitutes in severe shock and significant blood loss

Покращання транспортної іммобілізації за допомогою табельних і підручних засобів Improvement of transport immobilization with the help of timesheets and improvised means

Ампутація при відриві, розчавлені та ішемічному некрозі кінцівки Amputation with detachment, crushed and ischemic necrosis of the limb

Призначення симптоматичних медикаментозних засобів Prescription of symptomatic medicinal products

153 / 200
У хворого 52-х років через 20 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси виникли загальне нездужання, озноб, головний біль. Температура тіла - 37,5oC. Гемоди- наміка стабільна. Порушень сечовиділення немає. Яку невідкладну допомогу слід на-дати хворому? A 52-year-old patient developed general malaise, chills, and headache 20 minutes after red blood cell transfusion. Body temperature is 37.5oC. Hemodynamics is stable . There are no urinary disorders. What emergency care should be given to the patient?

Трансфузія замороженої плазми Transfusion of frozen plasma

Введення промедолу Entering promedol

Лікування не вимагає, спостереження Treatment not required, observation

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Консультація реаніматолога Intensivist consultation

154 / 200
Загін солдат-миротворців у одній з африканських країн зазнав нападу з використанням хімічної зброї. Скарги на нудоту, слинотечу, пекучий гіркий присмак у роті, першіння горла, задишка. Об’єктивно: запах гіркого мигдалю з рота, шкіра рожево-го забарвлення, у окремих бійців судоми. Засіб антидотної терапії в даному випадку: A detachment of peacekeeping soldiers in one of the African countries was attacked with chemical weapons. Complaints of nausea, drooling, burning bitter taste in the mouth, sore throat, shortness of breath. Objectively: the smell of bitter almonds from the mouth, the skin is pink in color, some fighters have convulsions. Antidote therapy in this case:

Пентацин Pentacin

Цистамін Cystamine

Амілнітрит Amyl nitrite

Унітіол Unithiol

Десферал Desferal

155 / 200
У хворої 52-х років з наявним трансфу- зіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжоза- мороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, болі у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи? A 52-year-old patient with a transfusion history developed a non-productive cough, bronchospasm, suffocation, nausea, pain in the abdomen, hypotension, followed by loss of consciousness. What are the most appropriate medical measures?

В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню IV administration of euphylin, hydrocortisone, infusion therapy, oxygen inhalation

Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню Immediate stop of infusion, intravenous administration of epinephrine, prednisone, euphylline, oxygen inhalation

Продовження інфузії, введення адрено- стимуляторів, глюкокортикостероїдів Continuation of infusion, introduction of adrenostimulators, glucocorticosteroids

Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ) Immediate stop of infusion, tracheal intubation, artificial lung ventilation (VAL)

Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в Tourniquet above the injection site, circumcision with adrenaline solution, IV hydrocortisone

156 / 200
Хвора 54-х років хворіє на цукровий діабет впродовж 8-ми років. Стан погіршився після харчового отруєння, що впродовж кількох діб супроводжувалося діареєю та блюванням. Без свідомості, шкіра суха, язик обкладений білим нашаруванням, сухий. Запах ацетону відсутній. Дихан- ня поверхневе, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Глікемія - 44,5 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 54-year-old patient has been suffering from diabetes for 8 years. The condition worsened after food poisoning, which was accompanied by diarrhea and vomiting for several days. Unconscious, the skin is dry, the tongue is covered with a white layer, dry. There is no smell of acetone. Breathing is shallow, blood pressure - 80/60 mm Hg. Glycemia - 44.5 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Молочнокисла кома Lactic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

157 / 200
У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки? In a 54-year-old patient, due to the absence of a pulse on the carotid arteries and breathing, within 10 minutes, the emergency medical assistance (EMD) team is performing resuscitation measures: external heart massage , artificial respiration with an Ambu bag, administration of adrenaline, defibrillation. The condition remains unchanged. With what frequency and to what depth should chest compression be carried out?

100-120/хв. та 5-6 см 100-120/min and 5-6 cm

90-100 /хв. та 4-5 см 90-100/min and 4-5 cm

60-80 /хв. та 4-5 см 60-80/min and 4-5 cm

100-120 /хв. та 3-4 см 100-120/min and 3-4 cm

140 /хв. та 4-5 см 140 /min and 4-5 cm

158 / 200
Жінка 57-ми років після швидкого підйому з ліжка раптово знепритомніла. Шкіра бліда, артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 65/хв. Свідомість відновилась через декілька секунд. Який стан розвинувся у жінки? A 57-year-old woman suddenly fainted after quickly getting out of bed. The skin is pale, blood pressure - 100/70 mm Hg, heart rate - 65 /min. Consciousness was restored after a few seconds. What condition did the woman develop?

Ортостатична артеріальна гіпотензія Orthostatic arterial hypotension

Серцева астма Cardiac Asthma

Напад епілепсії Attack of epilepsy

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Напад Морганьї-Адамс-Стокса Morganhi-Adams-Stokes attack

159 / 200
Пацієнту 65-ти років, який хворіє облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок, виконали операцію - ампутації ноги на рівні н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омно- пон. Які ускладнення можуть виникнуть у хворого в зв’язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків? A 65-year-old patient suffering from obliterating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities underwent an operation - amputation of the leg at the level of the n/3 thigh. Due to severe pain syndrome in the postoperative period, the patient was injected with omnopon three times. What complications may occur in the patient in connection with the use of large doses of narcotic analgesics?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Зупинка серця Cardiac arrest

Зупинка дихання Stop breathing

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Фібриляція шлуночків серця Ventricular fibrillation

160 / 200
Хворий з цирозом печінки, портальною гіпертензією III ступеню скаржиться на виражену слабкість, запаморочення, знепритомнення, серцебиття, нудоту, блювання кров’ю, чорний рідкий кал. Означені симптоми наростають протягом доби. Шкіра і слизові бліді, іктеричні, холодні, липкі. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Живіт м’який, безболісний. Аналіз крові: еритроцити -1,8 • 1012/Л, гемоглобін - 60 г/л, КП - 1,0, лейкоцити - 8 • 109/Л. Яке ускладнення виникло у хворого? A patient with cirrhosis of the liver, portal hypertension of the III degree complains of pronounced weakness, dizziness, fainting, palpitations, nausea, vomiting blood, black liquid stool. The indicated symptoms increase during the day. Skin and mucous membranes are pale, icteric, cold, sticky. Pulse - 100/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. Abdomen is soft, painless. Blood analysis: erythrocytes -1.8 • 1012 /L, hemoglobin - 60 g/L, KP - 1.0, leukocytes - 8 • 109/L. What complication occurred in the patient?

Гемолітична криза Hemolytic crisis

Гостра кровотеча Acute bleeding

Інфаркт кишки Intestinal infarction

Перфорація виразки Perforation ulcer

Печінкова кома Hepatic coma

161 / 200
У дитини 1,5 років, яка їла горіхи ”на тлі повного здоров’я”’ несподівано розпочався нападоподібний спазматичний кашель з короткотривалим апное, з’явилися ціаноз, інспіраторна задишка, осиплість голосу. Про яке захворювання у дитини можна думати? A 1.5-year-old child who ate nuts 'against the background of full health' suddenly started paroxysmal spasmodic cough with short-term apnea, cyanosis appeared, inspiratory shortness of breath, hoarseness of voice. What disease can you think about in a child?

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Стенозуючий ларинготрахеїт Stenotic laryngotracheitis

Стороннє тіло гортані Laryngeal foreign body

Психогенний кашель Psychogenic cough

Спазмофілія (ларингоспазм) Spasmophilia (laryngospasm)

162 / 200
Хворого 65-ти років доставили у кардіологічне відділення у тяжкому стані зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку спокою, періодичні епізоди непритомності, що протікають із судомним синдромом. Об’єктивно: частота дихання - 23/хв., у легенях везикулярне дихання, у нижніх відділах вологі дрібнопухирчасті хрипи, серцева діяльність ритмічна, акцент II тону в другому міжребер’ї справа, частота серцевих скорочень - 30/хв., артеріальний тиск - 170/72 мм рт.ст. Під час обстеження на ЕКГ: атріовентрикулярна дисоціація. Яка невідкладна допомога показана пацієнтові? A 65-year-old patient was brought to the cardiology department in serious condition with complaints of general weakness, dizziness, shortness of breath at rest, periodic episodes of fainting occurring with convulsive syndrome. Objectively: respiratory rate - 23/min., vesicular breathing in the lungs, moist fine-bubble rales in the lower parts, cardiac activity is rhythmic, accent of the II tone in the second intercostal space on the right, heart rate - 30/min., blood pressure - 170/72 mm Hg. During the ECG examination: atrioventricular dissociation. What emergency care is shown to the patient?

Тимчасова електрокардіостимуляція Temporary electrical stimulation

Електрична зовнішня кардіоверсія Electric external cardioversion

Внутрішньовенне введення лазиксу Intravenous Lasix

Внутрішньовенне введення дигоксину Intravenous digoxin

Внутрішньовенна інфузія нітрогліцерину Intravenous infusion of nitroglycerin

163 / 200
Жінка 22-х років, на 30 тижні вагітності доставлена в приймальне відділення зі скаргами на головний біль, нудоту, запаморочення з мерехтінням мушок перед очима, загальну слабкість. Загальний стан середньої важкості. Артеріальний тиск - 180/120 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Оберіть препарат для невідкладної допомоги: A 22-year-old woman, 30 weeks pregnant, was brought to the emergency room with complaints of headache, nausea, dizziness with flickering flies in front of the eyes, general weakness. General the condition is of moderate severity. Blood pressure - 180/120 mm Hg, pulse - 100/min. Choose a drug for emergency care:

Допегіт Dopegit

Верапаміл Verapamil

Еналаприл Enalapril

Фуросемід Furosemide

Магнезії сульфат Magnesium sulfate

164 / 200
Новонароджена дитина, маса тіла 3400 г, навколоплодні води забруднені меконієм. Дитина кричить, поза - флексорна, виявляє задовільну рухову активність, частота серцевих скорочень - 140/хв. Яка тактика лікаря в пологовій кімнаті? Newborn child, body weight 3400 g, amniotic fluid contaminated with meconium. The child screams, the posture is flexor, shows satisfactory motor activity, heart rate - 140/min. What are the doctor's tactics in the delivery room?

Дитина не потребує подальшого спеціального спостереження The child does not need further special monitoring

Дитину викладають на живіт матері і спостерігають за її станом протягом 15 хвилин The child is placed on the mother's stomach and her condition is observed for 15 minutes

Дитину транспортують до палати інтенсивної терапії дитячого відділення для ретельного спостереження та обстеження The child is transported to the intensive care unit of the children's department for careful observation and examination

Проводять відсмоктування із трахеї для профілактики Prophylactic suctioning from the trachea

Розпочинають профілактичну вентиляцію легень під позитивним тиском Prophylactic positive pressure ventilation is started

165 / 200
У дитини 3-х років, яка знаходиться у стаціонарі, на фоні гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5oC. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 3-year-old child, who is in a hospital, has vomited 3 times against the background of an acute respiratory infection, is worried about acute abdominal pain. Body temperature is 38, 5oC. The skin is pale, dry. Breathing is deep, heart rate - 130/min. Blood sugar - 4.0 mmol/l. Which of the diagnoses is most likely?

Діабетична кома Diabetic coma

Гострий апендицит Acute appendicitis

Цукровий діабет Diabetes

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Ацетонемічний стан Acetonemic state

166 / 200
У хворого 45-ти років, постраждалого під час дорожньо-транспортної пригоди, лікар швидкої медичної допомоги діагно-стував відкритий перелом кісток правої гомілки з розчавлюванням м’яких тканин і кровотечею. Які дії лікаря в плані надання першої медичної допомоги? In a 45-year-old patient who was injured in a traffic accident, the emergency medical doctor diagnosed an open fracture of the bones of the right tibia with crushing of soft tissues and bleeding. What are the doctor's actions in terms of providing first aid?

Накласти джгут, виконати ПХО рани Apply a tourniquet, perform PHO of the wound

Іммобілізувати кінцівку, виконати репозицію Immobilize limb, perform reposition

Іммобілізувати кінцівку, обробити рану, зіставити кісткові уламки Immobilize a limb, treat a wound, compare bone fragments

Виконати ПХО рани, накласти апарат зовнішньої фіксації Perform wound healing, apply external fixation device

Накласти джгут, асептичну пов’язку, іммобілізувати кінцівку Apply a tourniquet, an aseptic bandage, immobilize the limb

167 / 200
У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. Що в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі? A patient with salmonellosis has developed prerenal kidney failure. What is the most important thing in treatment at the first stage?

Корекція гіперкаліємії Correction of hyperkalemia

Серцево-судинні препарати Cardiovascular drugs

Фуросемід Furosemide

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Стабілізація гемодинаміки і об’єму циркулюючої крові Stabilization of hemodynamics and volume of circulating blood

168 / 200
У пацієнта 56-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, внаслідок порушення режиму прийому антигіпертензивних засобів при артеріальному тиску - 200/120 мм рт.ст. розвинувся набряк легень. Які фармакологічні середники показані в даному випадку? A 56-year-old patient with hypertension developed edema as a result of a violation of the regimen of taking antihypertensive drugs at blood pressure of 200/120 mm Hg lungs. What pharmacological agents are indicated in this case?

Верошпірон Veroshpiron

Еналаприл Enalapril

Верапаміл Verapamil

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Метопролол Metoprolol

169 / 200
Дівчинка 1,5 року, захворіла гостро. Нудота, блювання, через 4 години з’явилися рідкі водянисті випорожнення білуватого кольору без патологічних домішок, до 8 разів на добу. Незначна гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія фолікулів задньої стінки глотки. Дефіцит маси тіла - 4%. Встановіть попередній діагноз: A 1.5-year-old girl became acutely ill. Nausea, vomiting, after 4 hours liquid whitish watery stools appeared without pathological impurities, up to 8 times a day Slight hyperemia of the palatal arches, hypertrophy of the follicles of the back wall of the pharynx. Body weight deficit - 4%. Establish a preliminary diagnosis:

Сальмонельоз Salmonellosis

Холера Cholera

Функціональне порушення травлення Functional indigestion

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гостра кишкова інфекція Acute intestinal infection

170 / 200
Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струменем. Об’єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Які лікувальні заходи треба негайно провести? While working in a mine, a 37-year-old man damaged a high-voltage cable and was struck by a jet. Objectively: the condition is extremely serious, breathing - 9/min ., heart rate - 56/min. What medical measures should be taken immediately?

Введення атропіну сульфату Introduction of atropine sulfate

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

Електродефібриляція Electrodefibrillation

Штучна вентиляція легенів Artificial lung ventilation

Введення адреналіну гідрохлориду Injection of adrenaline hydrochloride

171 / 200
Хворий 28-ми років, з Анголи, госпіталізований в лікарню із скаргами на сильний кашель та задуху, проноси, кровохаркання. Протягом року відмічав переміжну гарячку, значну пітливість з профузними нічними потами, різку загальну слабкість. Місяць тому появився тривалий пронос, у калі є домішки слизу і крові. Об’єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 40oC, кахексія. На лівому оці виявлена пухлина на рогівці. Шкіра та слизові оболонки бліді. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку? A 28-year-old patient from Angola was admitted to the hospital with complaints of severe cough and suffocation, diarrhea, hemoptysis. During the year, he noticed intermittent fever, significant sweating with profuse night sweats, sharp general weakness. A month ago, prolonged diarrhea appeared, there are impurities of mucus and blood in the feces. Objectively: the condition is severe, body temperature - 40oC, cachexia. A tumor on the cornea was found in the left eye. The skin and mucous membranes are pale. What is the most likely diagnosis in this case?

ВІЛ-інфекція HIV infection

СНІД, генералізована форма AIDS, generalized form

Криптоспоридіоз Cryptosporidiosis

Сепсис Sepsis

Пре-СНІД Pre-AIDS

172 / 200
У дитини 2-х років, госпіталізованої до інфекційного відділення з гострим ентероколітом, розвинулося збудження, неспокій, частота серцевих скорочень - 120/хв., частота дихання - 34/хв., посилились загальна слабкість, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., діурез знизився до 15 мл/год. Чим ускладнився перебіг захворювання? A 2-year-old child hospitalized in the infectious department with acute enterocolitis developed agitation, restlessness, heart rate - 120/min, respiratory rate - 34 /min., general weakness increased, blood pressure - 80/50 mm Hg, diuresis decreased to 15 ml/h. What complicated the course of the disease?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

173 / 200
У хворого 45-ти років, на 1 добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникло психомоторне збудження, профузна пітливість, тремор рук, гіперемія обличчя, гіпертермія - 40oC, частота серцевих скорочень - 140/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта? A 45-year-old patient, 1 day after subtotal resection of the thyroid gland due to diffuse toxic goiter, developed psychomotor agitation, profuse sweating, hand tremors, facial hyperemia, hyperthermia - 40oC, heart rate - 140/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. What complication occurred in this patient?

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Пневмоторакс Pneumothorax

Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня Severe thyrotoxic crisis

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Гострий гіпопаратиреоз Acute hypoparathyroidism

174 / 200
У хворого 77-ми РОКІВ раптово виникла задишка, що перейшла в ядуху, з’явилося клекотливе дихання, виділення піни із рота. Об’єктивно: положення - сидяче, шкіра волога, бліда. Пульс - 80/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В легенях з обох боків безліч вологих хрипів. В анамнезі - ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна хвороба, обструктивний бронхіт. Який препарат необхідно призначити першочергово при наданні допомоги цьому хворому? A 77-YEAR-OLD patient suddenly developed shortness of breath, which progressed to shortness of breath, wheezing, foaming from the mouth appeared. Objectively: position - sitting , the skin is moist, pale. Pulse - 80/min., rhythmic, blood pressure - 80/50 mm Hg. In the lungs on both sides there are many wet rales. In the anamnesis - coronary heart disease (CHD), hypertension, obstructive bronchitis What drug should be prescribed as a priority when providing assistance to this patient?

Дофамін Dopamine

Морфін Morphine

Строфантин Strophantin

Фуросемід Furosemide

Нітрогліцерин Nitroglycerin

175 / 200
Підлітку 16-ти років з приводу загострення хронічного риносинуситу було призначено хлорофіліпт. Через 5 годин після першого прийому препарату пацієнт помітив сверблячі червоні плями на шкірі бокових поверхонь шиї. Із анамнезу відомо, що рік тому у пацієнта були такі ж висипання з тією ж самою локалізацією, і вони також були пов’язані з прийомом хло- рофіліпту. Які препарати слід призначити хворому? A 16-year-old teenager was prescribed chlorophyllipt for an exacerbation of chronic rhinosinusitis. 5 hours after the first administration of the drug, the patient noticed itchy red spots on the skin of the lateral surfaces of the neck. it is known from the anamnesis that a year ago the patient had the same rashes with the same localization, and they were also associated with taking chlorophyllipt. What drugs should be prescribed to the patient?

Антибіотики Antibiotics

Ілюкокортикостероїди Ilucocorticosteroids

Антипіретики Antipyretics

Саліцилати Salicylates

Імуномодулятори Immunomodulators

176 / 200
При наданні невідкладної допомоги дитині 7-ми років із гострою крововтратою внаслідок травматичного ушкодження стегнової артерії визначено, що об’єм крововтрати становить до 20% об’єму циркулюючої крові (ОЦК). Оберіть оптимальні препарати для відновлення об’єму циркулюючої крові (ОЦК): When providing emergency aid to a 7-year-old child with acute blood loss due to a traumatic injury to the femoral artery, it was determined that the volume of blood loss is up to 20% of the volume of circulating blood (BCC). Choose the optimal drugs for restoring the volume of circulating blood (BCC):

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Тільки колоїди Colloids only

Розчин глюкози Glucose solution

Кристалоїди Crystaloids

Цільна кров Whole blood

177 / 200
При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? During examination by a cardiologist, an 11-year-old patient suffering from a congenital heart defect suddenly fainted. The skin and mucous membranes are pale cyanotic. Breathing is agonal. Pulse on the main arteries not determined. What is the most likely diagnosis?

Зупинка серцевої діяльності Cardiac arrest

Простий синкопальний стан Simple syncopal state

Кома Comma

Запаморочення Dizziness

Колапс Collapse

178 / 200
До Вас звернулись батьки з дитиною 8-ми років, покусаною вуличним собакою, який після нападу зник. Рани розташовані у ділянці передпліччя та кисті. Оберіть оптимальний комплекс лікувальних заходів? The parents of an 8-year-old child bitten by a street dog, who disappeared after the attack, came to you. The wounds are located in the area of ​​the forearm and hand. Choose the optimal set of treatment measures ?

Якнайшвидше провести антирабічне щеплення Get anti-rabies vaccination as soon as possible

Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення Wash the wound with a soapy solution, treat the skin with an antiseptic, prescribe antibiotics and administer an anti-rabies vaccination as soon as possible

Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, та якнайшвидше провести антирабічне щеплення Wash the wound with a soapy solution, treat the skin with an antiseptic, and administer an anti-rabies vaccination as soon as possible

Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком Wash the wound with a soap solution, treat the skin with an antiseptic

Призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення Prescribe antibiotics and rabies vaccination as soon as possible

179 / 200
Військовослужбовець 34-х років скаржиться на водянистий пронос до 10-13 разів на добу, багаторазове блювання, сухість у роті, загальну слабкість. Захворів гостро. Шкіра суха, акроціаноз, тургор шкіри знижений, очні яблука запалі, периферичні вени не контуруються, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 80/55 мм рт.ст. У крові: еритроцити - 4, 54 • 1012/л, НЬ-152 г/л, лей-коцити- 10, 7109/л, швидкість зсідання еритроцитів -18 мм/год, Ht- 64%; глюкоза - 4,1 ммоль/л, K - 2,8 ммоль/л, Cl - 80 ммоль/л. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта? A 34-year-old military man complains of watery diarrhea up to 10-13 times a day, repeated vomiting, dry mouth, general weakness. He became acutely ill. The skin is dry, acrocyanosis, skin turgor is reduced, eyeballs are inflamed, peripheral veins are not contoured, pulse - 100/min., blood pressure - 80/55 mm Hg In the blood: erythrocytes - 4.54 • 1012/l, Hb-152 g /l, leukocytes - 10, 7109/l, erythrocyte sedimentation rate -18 mm/h, Ht - 64%, glucose - 4.1 mmol/l, K - 2.8 mmol/l, Cl - 80 mmol/ l. What emergency condition has developed in the patient?

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

180 / 200
При обстеженні військовослужбовця у мобільному госпіталі має місце закрита травма грудної клітки зліва. Шкіра бліда, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Дихання поверхневе, частота дихальних рухів - 24/хв. Болючість та кре-пітація кісткових уламків в проекції VII- X ребер зліва по середньо-пахвовій лінії. Перкуторно зліва в нижніх відділах відзначається тупий звук, дихання не прослухо- вується. Діагноз і тактика: During the examination of a serviceman in a mobile hospital, there is a closed chest injury on the left side. The skin is pale, pulse - 100/min., blood pressure - 110/65 mm Hg. Art. Breathing is superficial, frequency of respiratory movements - 24/min. Soreness and crepitation of bone fragments in the projection of the VII-X ribs on the left along the mid-axillary line. Percussion on the left in the lower parts is noted a dull sound, breathing is not heard. Diagnosis and tactics:

Закритий перелом I-IV ребер злiва ускладнений гемотораксом. Термінова операція Closed fracture of I-IV ribs on the left complicated by hemothorax. Urgent operation

Закритий перелом VII-Х ребер злiва, ускладнений пневмотораксом. Дренування плевральної порожнини Closed fracture of the VII-X ribs on the left, complicated by pneumothorax. Drainage of the pleural cavity

Закритий перелом VII-Х ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Лікувальнодіагностична пункція плевральної порожнини Closed fracture of the VII-X ribs on the left, complicated by a hemothorax. Treatment-diagnostic puncture of the pleural cavity

Закритий перелом I-IV ребер злiва, ускладнений пневмотораксом. Дренування плевральної порожнини Closed fracture of the I-IV ribs on the left, complicated by pneumothorax. Drainage of the pleural cavity

Закритий перелом VII-Х ребер злiва, ускладнений гемотораксом. Гемотрансфузiя Closed fracture of VII-X ribs on the left, complicated by hemothorax. Hemotransfusion

181 / 200
У сержанта 30-ти РОКІВ ПІСЛЯ вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки через 3 години, доставлений у госпіталь. Шкіра гомілки блідо- ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз? Sergeant 30 YEARS AFTER the explosion of an aerial bomb, his left lower leg was pressed against the ground by a concrete wall. Released from compression of the lower leg after 3 hours, taken to the hospital. The skin of the lower leg is pale - cyanotic, cold to the touch, edematous. Heart tones are muffled, blood pressure - 80/50 mm Hg, weak pulse, 120/min. In urine: myoglobin, proteinuria and cylinduria, color - brown. What is the most likely diagnosis ?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Синдром тривалого стиснення, проміжний період Prolonged compression syndrome, intermediate period

Синдром тривалого стиснення, ранній період Prolonged compression syndrome, early period

Гострий венозний тромбоз Acute venous thrombosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

182 / 200
У військовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий? A military serviceman in a combat zone has a sprain of his left thumb. To which sorting category with its visual designation will the victim be assigned?

I (червоний колір) I (red color)

IV (темно-фіолетовий колір) IV (dark purple color)

II (жовтий колір) II (yellow color)

V (синій колір) V (blue color)

III (зелений колір) III (green color)

183 / 200
Хворий 56-ти років, що знаходився в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, під час обіду поперхнувся, з’явилися кашель, блювання, утруднене дихання. При огляді виражений ціаноз шкіри, слизових оболонок. Дихання поверхневе за участю допоміжних м’язів 36/хв. Пульс - 160/хв., аритмічний. Артеріальний тиск - 200/110 мм рт.ст. Перкутор- но над легенями коробковий звук, дихання різко послаблене, сухі свистячі хрипи. Надання невідкладної допомоги хворому необхідно розпочати з: A 56-year-old patient, who was in the pulmonology department due to bronchial asthma, coughed during lunch, cough, vomiting, difficulty breathing appeared. During the examination pronounced cyanosis of the skin, mucous membranes. Superficial breathing with the participation of auxiliary muscles 36/min. Pulse - 160/min., arrhythmic. Arterial pressure - 200/110 mm Hg. Percussion over the lungs box sound, breathing is sharply weakened , dry whistling rales. The provision of emergency care to the patient must be started with:

Фармадипін 3-5 кап. під язик Pharmadipin 3-5 drops under the tongue

Забезпечення прохідності дихальних шляхів Ensuring airway patency

Кордарон 150 мг в/в на глюкозі Cordaron 150 mg IV on glucose

Шгаляція сальбутамолу ч/з небулайзер Shalation of salbutamol by nebulizer

Подача кисню через маску Oxygen supply through a mask

184 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на біль у правому підребер’ї з іррадіацією у праве плече, надпліччя, нудоту, блювання з жовчю, гіркоту, сухість в роті. Об’єктивно: шкіра, склери субіктеричні; язик підсушений. Живіт звичайної форми, права половина відстає у акті дихання. Пальпаторно визначається напруження м’язів живота правої підреберної ділянки. Симптоми Мерфі, Ке- ра, Ортнера, Мюссі-Георгієвського позитивні. Температура тіла - 38oC. Лейкоцитоз -12 • 109/л. Швидкість зсідання еритроцитів - 20 мм/год. Який попередній діагноз? A 20-year-old patient complains of pain in the right hypochondrium with radiation to the right shoulder, upper arm, nausea, vomiting with bile, bitterness, dry mouth. Objectively: the skin, sclera are subicteric; the tongue is dry. The abdomen is of a normal shape, the right half lags behind in the act of breathing. The tension of the abdominal muscles of the right subcostal region is determined by palpation. The symptoms of Murphy, Kerr, Ortner, Mussi-Georgievsky are positive. Body temperature - 38oC. Leukocytosis -12 • 109/l. Erythrocyte sedimentation rate - 20 mm/h. What is the previous diagnosis?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий гастрит Acute gastritis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий гепатит Acute hepatitis

185 / 200
Хворий 39-ти років викликав швидку медичну допомогу на 2-й день хвороби. Хворий скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40oC, міалгію, головний біль, біль у правій пахвинній ділянці, спрагу. Три дні назад повернувся з Азії. Об’єктивно: стан важкий, температура тіла - 40oC, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс - 134/хв. У свідомості, але на запитання відповідає мляво. Обличчя гі- перемоване. Тони серця ослаблені, перку- торно - розширення меж серця. Печінка, селезінка не збільшені. У пахвинній ділянці справа виявлено вузол діаметром до 5 см, різко болючий під час пальпації, без чітких меж, шкіра над ним гіперемована з ціанотичним відтінком, гаряча на дотик. Яка тактика лікаря швидкої допомоги? A 39-year-old patient called an ambulance on the 2nd day of illness. The patient complained of chills, an increase in body temperature up to 40oC, myalgia, headache, pain in the right inguinal region, thirst. Three days ago he returned from Asia. Objectively: the condition is serious, body temperature - 40oC, blood pressure - 80/50 mm Hg, pulse - 134/min. Conscious, but on questioning responds sluggishly. The face is hyper-convulsive. Heart tones are weakened, percussive - enlargement of the heart borders. The liver, spleen are not enlarged. In the inguinal area on the right, a node with a diameter of up to 5 cm, sharply painful during palpation, without clear borders, the skin above it hyperemic with a cyanotic shade, hot to the touch. What are the tactics of the emergency physician?

Госпіталізація в інфекційне відділення Hospitalization in the infectious department

Госпіталізація в терапевтичне відділення Hospitalization in the therapeutic department

Амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря Outpatient treatment under the supervision of a family doctor

Госпіталізація в хірургічне відділення Hospitalization in the surgical department

Госпіталізація в кардіологічне відділення Hospitalization in cardiology department

186 / 200
Хворий 70-ти років отримав травму на вулиці. Відчув різкий біль в проксимальному відділі лівого плеча. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації: A 70-year-old patient was injured on the street. He felt a sharp pain in the proximal part of the left shoulder. Specify the optimal method of transport immobilization:

Вкласти хворого на ноші Put the patient on the stretcher

Фіксація руки до тулуба Fixing the arm to the body

Еластична пов’язка Elastic bandage

^мобілізація плеча шиною Дітеріхса ^shoulder mobilization with Dieterichs splint

!ммобілізація плеча драбинчатою шиною !mobilization of the shoulder with a ladder splint

187 / 200
У дівчинки 3-х років з тетрадою Фалло раптово виник напад, дитина стала неспокійною, підсилилась задишка. Об’єктивно: різкий ціаноз, ослаблений II тон над легеневою артерією, грубий СИСТОЛІЧНИЙ шум у третьому-четвертому міжребер’ї злiва, втрачає свідомість, з’являються судоми. Який стан виник у хворої? A 3-year-old girl with tetrad of Fallot suddenly had a seizure, the child became restless, shortness of breath increased. Objectively: sharp cyanosis, weakened II tone over the pulmonary artery , a rough SYSTOLIC noise in the third-fourth intercostal space on the left, loses consciousness, convulsions appear. What condition did the patient have?

Задишково-ціанотичний криз Dyspnea-cyanotic crisis

Пневмоторакс Pneumothorax

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Набряк легень Pulmonary edema

Колапс Collapse

188 / 200
Хворий 62-х років раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, дихання відсутнє, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ: фібриляція тттлу- ночків. Тричі була проведена дефібриляція, ефекту немає. Введення якого препарату необхідно розпочати для підвищення ефекту дефібриляції? A 62-year-old patient suddenly fainted. Objectively: the skin is pale, there is no breathing, pulse and blood pressure are not determined. On the ECG: atrial fibrillation. Defibrillation was performed three times, but there was no effect. Administration of which drug should be started to increase the effect of defibrillation?

Добутамін Dobutamine

Дофамін Dopamine

Аміодарон Amiodarone

Урапідил Urapidil

Атропін Atropine

189 / 200
Студентка 19-ти років, після зґвалтування доставлена в лікарню у стані мовного та рухового збудження, голосить, рве на собі одежу. Який препарат потрібно призначити в даному випадку? A 19-year-old student, after being raped, was brought to the hospital in a state of speech and motor agitation, wailing, tearing her clothes. What drug should be prescribed in this case?

Розчин магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчин пірацетаму Piracetam solution

Розчин димедролу Diphenhydramine solution

Розчин діазепаму Diazepam solution

Розчин амітриптіліну Amitriptyline solution

190 / 200
До сімейного лікаря звернулась хвора 54-х років, зі скаргами на ’’стартовий” ”блокадний” біль в колінних та кульшових суглобах, рухи обмежені, болючі. Хвора працює кухарем, підвищеного живлення. З анамнезу відомо, що мати хворої теж мала подібні скарги. Який метод діагностики є визначальним для встановлення діагнозу? A 54-year-old patient came to the family doctor with complaints of 'starting' 'blockage' pain in the knee and hip joints, limited, painful movements. The patient works as a cook, with increased nutrition. It is known from the anamnesis that the patient's mother also had similar complaints. What diagnostic method is decisive for establishing the diagnosis?

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Біохімічне визначення рівня сечовини Biochemical determination of urea level

Рентгенографія X-ray

Загальний аналіз крові General blood test

Артроскопія Arthroscopy

191 / 200
У пацієнтки 8 місяців тому відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об’єму живота, відчуття ”переливів” у че-реві. Який імовірний діагноз? 8 months ago, the patient had a II term delivery, without complications. For the purpose of contraception, she uses the method of lactational amenorrhea. There was no menstruation after childbirth. In recent days, she noticed an increase in he has a stomachache, a feeling of 'overflow' in the abdomen. What is the probable diagnosis?

Асцит нез’ясованої етіології Ascites of unknown etiology

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Повторна маткова вагітність Repeated uterine pregnancy

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину Mammary gland tumor with metastases in the abdominal cavity

192 / 200
Дівчинка народилася від 2 вагітності, перебіг якої ускладнювався хронічною фетоплацентарною недостатністю, II пологів в терміні 34-35 тижнів, з оцінкою за шкалою Апгар 1/3 бали. На другу добу життя спостерігається зригування кров’янистим вмістом, мелена. НЬ- 165 г/л, еритроцити - 4,8 ■ 1012/л, тромбоцити - 192 ■ 109/л. Який патологічний стан найбільш імовірний в дитини? The girl was born from 2nd pregnancy, the course of which was complicated by chronic fetoplacental insufficiency, II delivery at 34-35 weeks, with an Apgar score of 1/3 points. on the second day of life, there is vomiting of bloody contents, melena. Hb - 165 g/l, erythrocytes - 4.8 ■ 1012/l, platelets - 192 ■ 109/l. What pathological condition is most probable in the child?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Гемофілія А Hemophilia A

Гемолітична хвороба новонародженого Hemolytic disease of the newborn

Гемофілія В Hemophilia B

Геморагічна хвороба новонародженого Hemorrhagic disease of the newborn

193 / 200
Хлопчик 11-ти років поступив зі скаргами на гострий біль в животі, нудоту, багаторазове блювання з домішком жовчі. З анамнезу: два дні тому дитина отримала удар в живіт під час бійки з однолітками. Об’єктивно: шкіра та слизові бліді, пульс - 86/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пальпаторно: біль та напруження передньої черевної стінки в епігастрії. Кишкова перистальтика ослаблена. Жовчний міхур не пальпується. Позитивні симптоми Во- скресенського та Мейо-Робсона. Який попередній діагноз? An 11-year-old boy was admitted with complaints of acute abdominal pain, nausea, repeated vomiting with bile. From the anamnesis: two days ago the child received a blow to the stomach during a fight with peers. Objectively: skin and mucous membranes are pale, pulse - 86/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. Palpation: pain and tension of the anterior abdominal wall in the epigastrium. Intestinal peristalsis is weakened. Gallbladder not palpable. Positive symptoms of Voskresensky and Mayo-Robson. What is the previous diagnosis?

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостра токсикоінфекція Acute toxic infection

Перитоніт Peritonitis

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

194 / 200
Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання ”кавовою гущею”, жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповільнене, шкіра іктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАТ- 2,2 мкмоль/год-л (132 Од/л); АсАТ- 3,0 мкмоль/год-л (180 Од/л); загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген -1,1 г/л. Ь анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона- Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини? A 15-year-old girl was hospitalized with complaints of vomiting 'coffee grounds', yellow skin, nosebleeds, fever. Objectively: breathing is slowed down, skin is icteric, heart rate - 110/min., blood pressure - 80/50 mm Hg. In biochemical blood analysis: AlAT - 2.2 μmol/h-l (132 U/l); AsAT - 3.0 μmol/h -l (180 U/l); total bilirubin - 160 μmol/l, prothrombin index - 30%, fibrinogen -1.1 g/l. History: the child suffers from Wilson-Konovalov disease. What complications did the child have?

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гемолітичний криз Hemolytic crisis

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

195 / 200
Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - турнікет. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі? The wounded with a traumatic amputation of the right upper limb was brought from the battlefield to a mobile hospital in a state of shock. Blood pressure - 50/0 mm Hg. On the injured limb - turnstile. What priority measures should be taken at this stage?

Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати КОЖНІ 5 хвилин для ПІДТРИМКИ адекватного артерiального тиску Inject 1 ml of epinephrine intravenously. Repeat EVERY 5 minutes to MAINTAIN adequate blood pressure

Швидке відновлення об’єму циркулюючої крові (ОЦК), адекватне знеболювання Quick recovery of circulating blood volume (CCB), adequate analgesia

Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчину натрію хлориду у межах подвоєної добової потреби в рідині Start a drip infusion of 0.9% sodium chloride solution within twice the daily fluid requirement

Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну Start intravenous infusion of mesatone and norepinephrine

Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і розпочати інфузію кристалоїдів Relax the tourniquet. If bleeding resumes, administer hemostatic drugs and start crystalloid infusion

196 / 200
У хворого через тиждень ПІСЛЯ осколкового поранення гомілки, з’явилися скарги на сіпаючі болі в рані, біль в горлі, труднощі при відкриванні рота, погіршення зору. Підвищилася температура тіла до 38°С. Про яке ускладнення необхідно подумати? One week AFTER the shrapnel injury to the leg, the patient complained of shooting pains in the wound, sore throat, difficulty opening the mouth, impaired vision. The temperature rose body up to 38°C. What complication should be considered?

Дифтерія Diphtheria

Нагноєння рани Wound suppuration

Правець Tetanus

Сепсис Sepsis

Ангіна Angina

197 / 200
Рядовий отримав поранення осколком снаряда в ділянку лівого підребер’я. На полі бою, в порядку взаємодопомоги, була накладена пов’язка індивідуальним пакетом. Доставлений на медичний пункт батальйону. Скаржиться на запаморочення, слабкість, спрагу, біль у животі. Загальний стан тяжкий, пульс - 120/хв. Живіт м’який, болючий під час пальпації. Пов’язка добре фіксована, але трохи просякнута кров’ю. Яким видом транспорту, та в яку чергу потрібно евакуювати потерпілого до медичної роти? The private was wounded by a shell fragment in the area of ​​the left hypochondrium. On the battlefield, in the order of mutual aid, a bandage was applied with an individual package. He was taken to the battalion medical center . He complains of dizziness, weakness, thirst, abdominal pain. The general condition is serious, the pulse is 120/min. The abdomen is soft, painful during palpation. The bandage is well fixed, but a little soaked in blood. What mode of transport, and in what order should the victim be evacuated to the medical company?

Санітарним автотранспортом, в 2-гу чергу By ambulance, in the 2nd turn

Санітарним автотранспортом, в 3-тю чергу By ambulance, in the 3rd turn

Санітарним автотранспортом, в 1-шу чергу By ambulance, first of all

Транспортом загального призначення, в 2- гу чергу By general purpose transport, in the 2nd turn

Транспортом загального призначення, в 1- шу чергу By general purpose transport, first of all

198 / 200
До терапевтичного відділення надійшов чоловік 29-ти років зі скаргами на задуху, кашель, відчуття подряпування в горлі. Об’єктивно: екскурсія грудної клітки обмежена, перкуторний звук над легенями має коробковий відтінок. Відомо, що хворий перебував в радіусі дії фосгену. Який захід профілактики отруєння фосгеном є найбільш ефективним? A 29-year-old man came to the therapeutic department with complaints of suffocation, cough, scratchy feeling in the throat. Objectively: chest excursion is limited, percussion sound above the lungs have a boxy hue. It is known that the patient was in the radius of action of phosgene. What measure of prevention of phosgene poisoning is the most effective?

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Прийом антибіотиків Taking antibiotics

Проведення форсованого діурезу Performing forced diuresis

Введення атропіну Atropine administration

Одягання протигазу Wearing a gas mask

199 / 200
Під час вибуху, офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втрачав свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім’яній області справа - обширний синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль; пульс - 60/хв., напружений. Повторне блювання. Анізокорія, права зіниця ширше. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз? During the explosion, the officer was hit on the head by a solid object. He briefly lost consciousness. He feels moderate nausea. In the fronto-parietal region on the right - an extensive bruise, . Inhibited, lethargic. Complaints of severe headache; pulse - 60/min., tense. Repeated vomiting. Anisocoria, right pupil wider. Tendon reflexes on the right are reduced. What is the most likely diagnosis?

Забій головного мозку II ступеня важкості Brain contusion of the II degree of severity

ЗТМ. Наростаюча внутрішньочерепна гематома ZTM. Growing intracranial hematoma

Струс головного мозку Concussion

Відкрита черепно-мозкова травма Open brain injury

Перелом кісток черепа. Субарахноїдальний крововилив зліва Skull fracture. Subarachnoid hemorrhage on the left

200 / 200
В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на болі у животі, нудоту, сухість в роті. Об’єктивно: пульс - і30/хв., артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., SaO2 - 92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, під час пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постраждалого? A wounded man was admitted to the brigade's medical company in serious condition. Complaints of abdominal pain, nausea, dry mouth. Objectively: pulse - i30/min., blood pressure - 80/40 mm Hg, SaO2 - 92%. The tongue is dry, covered with a white coating, the stomach does not participate in the act of breathing, during palpation it is tense, painful in all parts, peristalsis in single waves. Dullness in soft places abdominal cavity. Preliminary diagnosis: intra-abdominal bleeding. In which unit should the victim be hospitalized?

Госпітальне відділення Hospital Department

Операційна Operational

Відділення спецобробки Department of special processing

Ізолятор Isolator

Відділення реанімації та інтенсивної терапії Department of resuscitation and intensive care
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест