Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на сильний пекучий біль у ділянці нижньої щелепи злiва, підвищення температури до 38,2oC, слабкість. Об’єктивно: на шкірі нижньої губи і ділянці кута рота зліва - еритематозні плями, на яких розташовуються групи дрібних пухирців із світлим вмістом у вигляді виноградних грон, на бічній поверхні язика 'ланцюжок'окремих округлих ерозій, вкритих фібринозним нальотом. Підщелепні лімфовузли зліва збільшені, болісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complains of severe burning pain in the area of ​​the lower jaw on the left, temperature rise to 38.2oC, weakness. Objectively: on the skin of the lower lip and the area of ​​the corner of the mouth on the left - erythematous spots, on which there are groups of small blisters with light contents in the form of grapes, on the lateral surface of the tongue 'chains' of separate rounded erosions, covered with fibrinous plaque. The submandibular lymph nodes on the left are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Оперізувальний лишай Zingles

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Іерпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Пухирчаста хвороба Vebulosis

2 / 200
Хворий 64-х років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність утворення на губі. Об’єктивно: на не-зміненій червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкуля-стої форми розміром 5х5 мм вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками, що виступає над поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a formation on the lip. Objectively: there is a hemispherical formation on the unchanged red border of the lower lip forms measuring 5x5 mm covered with densely attached gray scales protruding above the surface. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Папілома Papilloma

Абразивний преканцерозний хей-літ Манганотті Abrasive Precancerous Haelit Manganotti

Бородавчастий передрак Warty precancer

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

3 / 200
Пацієнт 49-ти років скаржиться на болі, що виникають під час прийому їжі та зміні температури. Періодично впродовж 2-х тижнів виникали самочинні болі в ділянці правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, після видалення залишків їжі та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування різко болісне. Короткочасний біль від холодного. Перкусія неприємна. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient complains of pains occurring during eating and temperature changes. Periodically for 2 weeks spontaneous pains occurred in the area of ​​the right upper jaw . Objectively: a deep carious cavity in the 16th tooth, after removal of food residues and loose dentin, a bleeding pulp was found. Probing is sharply painful. Short-term cold pain. Percussion is unpleasant. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

4 / 200
У пацієнта 29-ти років каріозні порожнини V класу за Блеком у 31, 23 зубах. Який вид пломбувального матеріалу раціонально використати для пломбування таких дефектів? A 29-year-old patient has Black class V carious cavities in 31, 23 teeth. What type of filling material should be rationally used to fill such defects?

Срібна амальгама Silver Amalgam

Гібридний композит Hybrid composite

Макрофіли Macrofiles

Конденсуючий композит Condensing Composite

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

5 / 200
У дитини 8-ми років під час профілактичного огляду в перших постійних молярах виявлені закриті не пігментовані фісури. Цілісність емалі збережена, при її зондуванні шорсткість не визначається. Яка тактика лікаря? During a preventive examination of an 8-year-old child, closed non-pigmented fissures were found in the first permanent molars. The integrity of the enamel is preserved, roughness is not detected during its probing. What tactics doctor?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Диспансерне спостереження Dispensary observation

ART-методика ART Method

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Інвазивна герметизація Invasive sealing

6 / 200
До лікаря звернувся хворий 46-ти років зі скаргами на пухлиноподібне утворення на слизовій нижньої губи, що з’явилося приблизно місяць тому та повільно збільшується в розмірах. Об’єктивно: у товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою. Слизова над ущільненням прозора, навколо - не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 46-year-old patient came to the doctor with complaints about a tumor-like formation on the mucous membrane of the lower lip, which appeared about a month ago and is slowly increasing in size. About' objectively: in the thickness of the lower lip, there is a seal, limited, elastic, painless, rounded in shape, fused with the mucous membrane. The mucous membrane above the seal is transparent, around it is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Абсцес малої слинної залози Small salivary gland abscess

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Фіброма нижньої губи Fibroma of lower lip

Ліпома нижньої губи Lipoma of the lower lip

Кіста малої слинної залози Cyst of minor salivary gland

7 / 200
Хворий 22-х років звернувся з приводу утрудненого прорізування 48 зуба, зі скаргами на біль у ділянці 48 зуба, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: рот відкриває до 2,5 см. Коронка 48 зуба прорізалася медіальними буграми, вкрита слизовою оболонкою, набрякла, гіперемована, з- під неї виділяється гній. Яку лікувальну тактику слід обрати? A 22-year-old patient applied for difficult eruption of tooth 48, with complaints of pain in the area of ​​tooth 48, limited opening of the mouth. Objectively: the mouth opens to 2.5 cm. The crown of tooth 48 was cut through the medial cusps, covered with a mucous membrane, swollen, hyperemic, and pus is secreted from under it. What treatment tactics should be chosen?

Видалення 48 зуба Removal of tooth 48

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Висічення каптура Cut the hood

Розсічення каптура Dissection of the hood

Медикаментозна терапія Drug therapy

8 / 200
Пацієнтка 59-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування і термічна реакція безболісні. На Ro-грамі визначається нерівномірне розширення періодон-тальної щілини. Який остаточний діагноз? A 59-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of the 26th tooth that does not connect with the tooth cavity. Probing and thermal reaction are painless. An uneven expansion of the periodontal gap is determined on the Ro-gram. What is the final diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний грануломатозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

9 / 200
Жінка 53-х років скаржиться на наявність нориці в ділянці 12-13 зубів. Об’єктивно: у 12 пломба, перкусія безболісна. На Ro-грамі в проекції верхівки кореня 12 - вогнище деструкції кісткової тканини без чітких контурів. Кореневий канал запломбований на 1/3 довжини. Яку тактику лікування 12 необхідно обрати? A 53-year-old woman complains of the presence of a fistula in the area of ​​12-13 teeth. Objectively: there is a filling at 12, percussion is painless. On the Ro-gram in the projection root tips 12 - a focus of bone tissue destruction without clear contours. The root canal is sealed for 1/3 of the length. What treatment tactics should be chosen for 12?

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

Перепломбування каналу до верхівкового отвору Resealing of the channel to the apical hole

Видалення зуба Tooth removal

Електрофорез 10% р-ну йодиду калію в проекції верхівки кореня Electrophoresis of 10% potassium iodide solution in the root apex projection

Перепломбування каналу за верхівковий отвір Canal resealing for the apical opening

10 / 200
Пацієнт 40-ка років скаржиться на ниючий біль у ділянці 25 зуба. Об’єктивно: на дистальній поверхні 25 рухлива пломба, горизонтальна перкусія болісна, пародонтальні кишені глибиною 4 мм із серозно-гнійним вмістом, ясна кровоточать при доторканні. На Ro-грамі відзначається деструкція міжальвеолярної перегородки на 1/3 довжини кореня в області 35 зуба. Який остаточний діагноз? A 40-year-old patient complains of aching pain in the area of ​​tooth 25. Objectively: on the distal surface of 25 there is a mobile filling, horizontal percussion is painful, periodontal pockets with a depth of 4 mm with serous-purulent contents, the gums bleed when touched. The Ro-gram shows the destruction of the interalveolar septum on 1/3 of the root length in the area of ​​tooth 35. What is the final diagnosis?

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

11 / 200
Чоловік 37-ми років скаржиться на часте випадіння пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 порожнина 4 класу за Блеком. Ріжучий край широкий; на рентгенограмі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний метод лікування даного хворого? A 37-year-old man complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. Objectively: at 21, a Class 4 cavity according to Black. The incisal edge is wide ; there are no pathological changes on the X-ray. What is the optimal method of treatment for this patient?

Металева вкладка Metal Tab

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Металопластмасова коронка Reinforced Plastic Crown

Керамічна вкладка Ceramic tab

Пластмасова коронка Resin Crown

12 / 200
Хворому 57-ми років виготовлений частковий знімний протез на верхню щелепу. Об’єктивно: зубна формула 14,13,12,11,21,22,23,24,27 Зуби інтактні, коронки високі, виражений екватор. На Ro-грамі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний вид кламерної фіксації у цьому клінічному випадку? A 57-year-old patient was made a partial removable prosthesis for the upper jaw. Objectively: dental formula 14,13,12,11,21,22,23, 24,27 The teeth are intact, the crowns are high, the equator is pronounced. There are no pathological changes on the Ro-gram. What is the optimal type of clasp fixation in this clinical case?

Трансверзальний Transverse

Діагональний Diagonal

Сагітальний Sagittal

Площинний Flat

Точковий Point

13 / 200
Під час обстеження порожнини рота хворої 67-ми років на фоні повної відсутності зубів, виявлений 'рухливий альвеолярний гребінь'на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу? During the examination of the oral cavity of a 67-year-old patient against the background of complete absence of teeth, a 'mobile alveolar ridge' was detected on the upper jaw; atrophy of the 2nd degree according to Schroeder. Mucosal the shell is moderately mobile. Which impression should be preferred in terms of the degree of compression?

Диференційований Differentiated

З тиском With pressure

Декомпресійний Decompression

Комбінований Combined

Компресійний Compression

14 / 200
Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на випадіння пломби з 25. З анамнезу відомо, що раніше зуб був лікований з приводу ускладненого карієсу. На рентгенограмі 25 кореневий канал запломбований до верхівки кореня, незначне розширення періодонтальної щілини, що відповідає хроні- чному фіброзному періодонтиту. Яка лікарська тактика в цьому випадку? A 36-year-old patient complained about the loss of a filling from 25. It is known from the anamnesis that the tooth was previously treated for complicated caries. On the radiograph of 25, a root canal sealed to the top of the root, slight expansion of the periodontal gap, which corresponds to chronic fibrous periodontitis. What is the medical strategy in this case?

Закриття зуба на герметизм Closing the tooth for sealing

Перепломбування кореневого каналу Root canal resealing

Проведення резекції вєрхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

Фiзiотерапiя Physiotherapy

Пломбування каріозної порожнини Filling of carious cavity

15 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: в задній третині спинки язика по середній лінії - ділянка округлої форми до 1 см в діаметрі з гладкою поверхнею, без сосочків, чітко відмежована від прилеглих тканин. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient turned to a dentist for the purpose of sanating the oral cavity. Objectively: in the back third of the back of the tongue along the middle line - a rounded area to 1 cm in diameter with a smooth surface, without papillae, clearly separated from the surrounding tissues. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

'Географічний язик' 'Geographic language'

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossitis

Атрофічний кандидоз Atrophic candidiasis

Глосит Гюнтера-Меллера Gunther-Moeller's Gloss

16 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає соматичною патологією, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленової сині колір зберігається. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from a somatic pathology, is often sick. Objectively: whitish altered enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During congratulatory staining with a 2% methylene blue solution, the color is preserved. What is the final diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, mellow form

17 / 200
Пацієнтка 42-х років скаржиться на потрапляння їжі в міжзубний проміжок. Об’єктивно: у 26 на дистальній поверхні каріозна порожнина. Міжзубний сосочок гіперемований, набряклий. На рентгенограмі: остео-пороз вершини міжальвеолярної перегородки. Яка подальша тактика лікаря? A 42-year-old patient complains of food getting into the interdental space. Objectively: 26 has a carious cavity on the distal surface. The interdental papilla is hyperemic, swollen. On the X-ray : osteo-porosis of the top of the interalveolar septum. What is the doctor's further tactics?

Контактний пункт не відновлювати, призначити гліцерофосфат кальцію per os Do not restore the contact point, prescribe calcium glycerophosphate per os

Запломбувати зуб без відновлення контактного пункту та провести місцеву протизапальну терапію Fill the tooth without restoring the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Відновити контактний пункт та провести місцеву протизапальну терапію Restore the contact point and conduct local anti-inflammatory therapy

Відновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапію Restore contact point and perform general osteotropic therapy

Відновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцію Restore contact point and prescribe calcium chloride electrophoresis

18 / 200
Пацієнтка 56-ти років звернулася з метою протезування. Після об’єктивного обстеження вибрана конструкція часткового знімного протезу на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протеза виявилося, що міжзубний контакт в бічних областях спостерігається лише зліва, справа - щілина між зубами. Яким шляхом виправляється дана помилка? A 56-year-old patient applied for prosthetics. After an objective examination, the design of a partial removable prosthesis for the upper and lower jaws was selected. During the inspection of the prosthesis design, it was found that that the interdental contact in the lateral regions is observed only on the left, on the right - a gap between the teeth. How can this error be corrected?

Зняти зуби в бічній області у верхньому протезі Remove teeth in the lateral area in the upper denture

Зняти зуби в бічних областях з обох протезів Remove teeth in lateral areas from both prostheses

Зняти зуби в бічній області з нижнього протеза Remove teeth in the lateral area from the lower prosthesis

Накласти розігріту смужку воску в передньому відділі Apply a heated strip of wax in the front section

Накласти розігріту смужку воску на бічну область Apply a heated strip of wax to the side area

19 / 200
Мама з дівчинкою 9,5 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на виступаюче у дитини підборіддя. Об’єктивно: відзначається збільшення нижньої третини обличчя. Носо-губні складки поглиблені. Відмічається сплющення фронтальної ділянки верхньої щелепи, сагітальна щілина досягає 4 мм. Між нижніми фронтальними зубами є тре-ми. Змикання бічних зубів -1 клас за Енглем. Який найбільш імовірний діагноз? A mother with a 9.5-year-old girl turned to a dentist with complaints about the child's protruding chin. Objectively: an increase in the lower third of the face is noted. Naso-labial the folds are deepened. Flattening of the frontal part of the upper jaw is noted, the sagittal gap reaches 4 mm. There are three teeth between the lower front teeth. Closing of the lateral teeth - 1 class according to Engle. What is the most likely diagnosis?

Суглобова прогенія Joint progeny

Треми нижньої щелепи Three lower jaws

Хибна прогенія False progeny

Дійсна прогенія Valid progeny

Ретрузія верхніх різців Retrusion of upper incisors

20 / 200
З метою підготовки порожнини рота до протезування до хірурга-стоматолога звернулась жїнка 38-ми рокїв. Після огляду та клінічного обстеження встановлено діагноз хронічний періодонтит 27 та 37 зубів. Оберіть анестезію для ефективного зне-болення при видалені 27 зуба : In order to prepare the oral cavity for prosthetics, a 38-year-old woman approached a dental surgeon. After an examination and clinical examination, a diagnosis of chronic periodontitis of teeth 27 and 37 was made. Choose anesthesia for effective pain relief when 27 teeth are removed :

Туберальна та палатинальна Tuberal and palatal

Торусальна Torusal

Інфільтраційна та інцизівальна Infiltrative and incisive

Мандибулярна та щічна Mandibular and buccal

Інфраорбітальна та інцизівальна Infraorbital and incisive

21 / 200
До стоматолога звернулася хвора 63-х років. Перебуваючи в стоматологічному кріслі вона раптом почала задихатися. Обличчя вкрилося липким потом, розвився акроціаноз, дихання стало клекочучим, на губах з’явилася рожева піна. Ps- 120/хв, прискорений, аритмічний, слабкого наповнення. АТ- 100/70 мм рт.ст. При аускультації легень на всьому протязі чутно безліч дрібних і вологих хрипів, крепітація, що утруднює аускультацію серця. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient came to the dentist. While in the dental chair, she suddenly began to suffocate. The face became covered with sticky sweat, acrocyanosis developed, the breath became wheezing, on the lips with pink foam appeared. Ps- 120/min, accelerated, arrhythmic, weak filling. BP- 100/70 mm Hg. During auscultation of the lungs, many small and moist rales are heard throughout, crepitation, which makes it difficult to auscultate the heart. What is the most probable diagnosis?

Астматичний статус Status Asthma

Непритомність Fainting

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк легень Pulmonary edema

22 / 200
Батьки хлопчика 6-ти років звернулися з метою профілактичного обстеження ротової порожнини дитини. Об’єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, з глибокими вузькими фісура-ми, прорізались 4 місяці тому. Який метод профілактики карієсу доцільно використати? The parents of a 6-year-old boy applied for a preventive examination of the child's oral cavity. Objectively: 16, 26, 36, 46 teeth are intact, with deep, narrow fissures 'We had our teeth cut 4 months ago. What caries prevention method should be used?

Електрофорез 10% розчину глю-конату кальцію Electrophoresis of 10% calcium gluconate solution

Аплікація 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

Таблетки фториду натрію Sodium fluoride tablets

Герметизація фісур зубів Sealing of dental fissures

23 / 200
Хлопчик 9-ти років звернувся зі скаргами на наявність плями в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 зуба в ділянці ріжучого краю пляма жовтого кольору з чітки- ми межами, блискуча, безболісна при зондуванні, не забарвлюється метиленовим синім. Виберіть найбільш імовірну причину даного захворювання: A 9-year-old boy complained about the presence of a stain in the area of ​​the front teeth of the upper jaw. Objectively: on the vestibular surface of the 11th tooth in the area of ​​the cutting edge, a yellow stain color with clear boundaries, shiny, painless on probing, does not stain with methylene blue. Choose the most likely cause of this disease:

Спадкова патологія емалі Hereditary enamel pathology

Травма 51 зуба Tooth 51 Injured

Незадовільна гігієна ротової порожнини Unsatisfactory oral hygiene

Надлишок фтору у питній воді Excess fluoride in drinking water

Недостатність фтору у питній воді Fluoride deficiency in drinking water

24 / 200
Під час огляду ротової порожнини у чоловіка 36-ти років стоматолог виявив: язик набряклий, гіперемований, вкритий білим нальотом, який легко знімається шпателем. Лікар з’ясував, що пацієнт тривалий час лікувався антибіотиками. Який попередній діагноз? During an examination of the oral cavity of a 36-year-old man, the dentist found: the tongue is swollen, hyperemic, covered with a white coating that is easily removed with a spatula. The doctor found out that that the patient has been treated with antibiotics for a long time. What is the previous diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Виразковий стоматит Viracian stomatitis

Кандидозний стоматит Thrush

Хейліт Haylit

Рецидивуючий афтозний стоматит Recurrent Apthous Stomatitis

25 / 200
Дівчина 23-х років скаржиться на печіння в губах, утворення тріщинок. Хвора користується помадою, яку купила 2 тижні тому. Об’єктивно: гіперемія та набряк губ, відмічається дрі-бнолускате лущення на всій поверхні червоної облямівки губ, поодинокі тріщинки. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old girl complains of burning lips, the formation of cracks. The patient uses the lipstick she bought 2 weeks ago. Objectively: hyperemia and swelling of the lips, small, scaly peeling is noted on the entire surface of the red rim of the lips, isolated cracks. What is the most likely diagnosis?

Ексудативна форма ексфоліативного хейліту Exudative form of exfoliative cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Суха форма ексфоліативного хей-літу Dry form of exfoliative hey-lite

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

26 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на свербіж верхньої губи та шкіри приротової ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the area adjacent to the skin , erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Суха форма ексфоліативного хей-літу Dry form of exfoliative hey-lite

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

27 / 200
Хвора 23-х років направлена стоматологом-терапевтом для видалення 27 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Хірургом-стоматологом проведено знеболен-ня внутрішньоротовим способом - ту-беральна та палатинальна анестезія. Які нерви виключає туберальна анестезія? A 23-year-old patient was referred by a dentist-therapist for removal of 27 due to an exacerbation of chronic periodontitis. The dentist-surgeon performed intraoral anesthesia - tubal and palatal anesthesia. What nerves does tuberal anesthesia exclude?

Задні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Posterior superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Передні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Anterior superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Великий та малий нерви піднебіння Major and minor palatine nerves

Середні верхні альвеолярні гілки інфраорбітального нерва Medium superior alveolar branches of the infraorbital nerve

Верхньощелепний нерв Maxillary nerve

28 / 200
Чоловік 47-ми років звернувся до терапевта-стоматолога з метою санації порожнини рота перед протезуванням. Об’єктивно: в 15 на дистальній поверхні каріозна порожнина. Зондування, перкусія безболісні. На Ro-грамі 15 - розширення періо-донтальної щілини в ділянці апексу. До якої межі у даному випадку доцільно запломбувати кореневі канали? A 47-year-old man turned to a dental therapist for the purpose of sanating the oral cavity before prosthetics. Objectively: at 15, a carious cavity on the distal surface. Probing, percussion painless. Ro-gram 15 shows the expansion of the periodontal gap in the area of ​​the apex. To what extent is it advisable to seal the root canals in this case?

Вивести матеріал за верхівку Put material past the top

Не доводити матеріал до верхівки Do not bring the material to the top

До рентгенологічної верхівки To the x-ray apex

До анатомічної верхівки To the anatomical apex

До фізіологічної верхівки To the physiological apex

29 / 200
Дівчинка 8-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Об’єктивно: постійні різці нижньої щелепи перекривають верхні тимчасові на 2 мм, рвучі горбики іклів значно вистоять над рівнем оклюзійної площини. Яку допомогу слід надати дитині для нормалізації прикусу? An 8-year-old girl went to the dentist with complaints of an aesthetic defect. Objectively: the permanent incisors of the lower jaw overlap the upper temporary ones by 2 mm, the tearing tubercles of the canines significantly stand above the level of the occlusal plane. What help should be given to the child to normalize the bite?

Прикушувати верхню губу Bite upper lip

Зішліфувати нестерті горбики Sand off unerased bumps

Апарат Брюкля Brukl's Machine

Капу Шварца Schwartz Capu

Рекомендувати шапочку з підборідною пращею Recommend cap with chin sling

30 / 200
У дитини 10-ти років під час профілактичного огляду виявлено: виступаюче підборіддя, діастема і тре-ми між нижніми різцями та іклами, що перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за III класом Ен-гля. Сагітальна щілина - 2 мм. Яка тактика лікаря? In a 10-year-old child, during a preventive examination, it was found: a protruding chin, a diastema and three teeth between the lower incisors and canines, overlapping the upper ones by 2/3 height of the crown. The ratio of the first permanent molars according to the III class of England. The sagittal gap is 2 mm. What are the doctor's tactics?

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Застосувати ковзаючий апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

Призначити комплекс міогімнасти-ки Prescribe a complex of myogymnastics

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

31 / 200
Пацієнт 28-ми років скаржиться на загальну слабкість, утруднений прийом їжі, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: ясенні сосочки на верхній і нижній щелепах звиразковані, вкриті брудно-сірим некротичним нальотом, після видалення якого оголюються кровоточиві та болісні поверхні. Після ретельного обстеження лікарстоматолог встановив попередній діагноз: виразково-некротичний гінгівіт Венсана. Які додаткові методи обстеження дозволять встановити остаточний діагноз? A 28-year-old patient complains of general weakness, difficult eating, an increase in body temperature to 38oC. Objectively: the gingival papillae on the upper and lower jaws are ulcerated, are covered with a dirty-gray necrotic plaque, after removal of which the bleeding and painful surfaces are exposed. After a thorough examination, the dentist made a preliminary diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. What additional methods of examination will allow establishing the final diagnosis?

Мікробіологічне дослідження і реопародонтографія Microbiological research and rheoperiodontography

Клінічний аналіз крові та люмінесцентне дослідження Clinical blood analysis and luminescence study

Реакція адсорбції мікроорганізмів і полярографія The adsorption reaction of microorganisms and polarography

Цитологічне дослідження і біохімічний аналіз крові Cytological examination and biochemical blood analysis

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

32 / 200
У пацієнта 63-х років по лінії змикання ближче до кута рота справа визначається виразка з підритими щільними краями, розміром 0,7х1,5 см, безболісна під час пальпації. Дно виразки вкрите сосочковими розростаннями, що кровлять під час дотику. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, безболісні. Був встанов- лений попередній діагноз: ракова виразка. Для встановлення остаточного діагнозу злоякісного утворення використовують: In a 63-year-old patient, a 0.7x1.5 cm ulcer with undercut dense edges, painless during palpation, is detected along the line of closure closer to the corner of the mouth on the right . The bottom of the ulcer is covered with papillary growths that bleed when touched. The regional lymph nodes are enlarged, dense, painless. A preliminary diagnosis was made: a cancerous ulcer. To establish the final diagnosis of a malignant formation, use:

Дані цитології Cytology data

Результати проби з толуїдиновим синім Toluidine blue test results

Дані клінічного аналізу крові Clinical blood analysis data

Онко-тест Onco Test

Комплекс клінічних і лабораторних досліджень Complex of clinical and laboratory studies

33 / 200
Жінка 56-ти років, у менопау-зі, звернулася зі скаргами на відчуття стиснення язика, печіння, 'повзання мурашок', що щезають при прийомі їжі. Подібні скарги виникли близько року тому. Хвора тривожно-вразлива, страждає на хронічний гастрит. Об’єктивно: язик звичайної конфігурації, трохи обкладений сірувато-білим нальтом, безболісний. Встановіть попередній діагноз: A 56-year-old woman, in menopause, complained of a feeling of compression of the tongue, burning, 'crawling ants' that disappear when eating. Similar complaints arose about a year ago. The patient is anxious and vulnerable, suffers from chronic gastritis. Objectively: the tongue is of a normal configuration, slightly coated with grayish-white nalt, painless. Establish a preliminary diagnosis:

Невралгія язикового нерва Lingual nerve neuralgia

Ілосалгія Ilosalgia

Ілосодинія Ilosodynia

Десквамативний глосит Desquamative Gloss

Іострий псевдомембранозний кан-дидоз Acute pseudomembranous candidiasis

34 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад терапевтичного та ортопедичного профілю, при якій необхідна одна посада молодшого медичного персоналу? What should be the number of medical positions of therapeutic and orthopedic profile, in which one position of junior medical personnel is required?

1 1

2 2

5 5

Більше 5 More than 5

3 3

35 / 200
В терапевтичному відділенні стоматологічної поліклініки працюють 10 лікарів. Чи повинен головний лікар виділити посаду завідуючого відділенням? There are 10 doctors working in the therapeutic department of the dental polyclinic. Should the chief doctor allocate the position of head of the department?

Посада завідуючого відділенням встановлена штатним розкладом The position of the head of the department is established by the staffing schedule

Обов ’язки завідуючого відділенням перекладають на одного з лікарів, без оплати The duties of the head of the department are transferred to one of the doctors, without payment

Посаду завідуючого відділенням вводять замість однієї посади лікаря The position of head of department is introduced instead of one position of doctor

Вводять посаду завідуючого відділенням замість 0,5 посади лікаря від лікувального навантаження Introduce the position of head of the department instead of 0.5 of the position of a doctor from the treatment load

Посаду завідуючого відділенням не вводять The position of head of department is not entered

36 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад стоматологічного профілю при яких вводиться 1 посада завідуючого відділенням, звільненим від лікарського навантаження: What should be the number of medical positions of the dental profile, in which 1 position of the head of the department, exempted from the medical workload, is introduced:

Шість Six

Дванадцять Twelve

П’ять П'ять

Три Three

Десять Ten

37 / 200
Жінка 39-ти років звернулась до стоматологічної клініки зі скаргами на рухливість та болісність зубів при дії термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: слизова оболонка блідо-рожевого кольору, ясна гіпере-мовані, рухливість зубів II-III ступеня. На шийках 33, 34 та 43, 44 зубів - дефекти с гладенькими щільними стінками під кутом. Назвіть найбільш імовірний діагноз: A 39-year-old woman came to the dental clinic with complaints of tooth mobility and pain due to thermal and chemical irritants. Objectively: pale pink mucous membrane , the gums are hyperemic, tooth mobility II-III degree. On the necks of 33, 34 and 43, 44 teeth - defects with smooth, dense walls at an angle. Name the most likely diagnosis:

Ерозія твердих тканин 33, 34 та 43, 44 зубів Erosion of hard tissues of 33, 34 and 43, 44 teeth

Гострий середній карієс 33, 34 та 43, 44 зубів Acute average caries of 33, 34 and 43, 44 teeth

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Клиноподібний дефект 33, 34 та 43, 44 зубів Wedge-shaped defect of 33, 34 and 43, 44 teeth

ҐЬстрий поверхневий карієс 33, 34 та 43, 44 зубів Acute surface caries of 33, 34 and 43, 44 teeth

38 / 200
Школярка 11-ти років звернулася до стоматолога шкільної амбулаторії з приводу естетичного дефекту зубів верхньої та нижньої щелеп. З анамнезу: токсична диспепсія, рахіт на першому році життя. Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях усіх зубів - поглиблення різноманітних розмірів та форм з гладкою, блискучою, щільною поверхнею блідо-жовтого кольору. Зондування дефектів та реакція на темпе- ратурні подразники безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old schoolgirl turned to the dentist of the school outpatient clinic regarding an aesthetic defect in the teeth of the upper and lower jaws. History: toxic dyspepsia, rickets in the first year of life. About objectively: on the vestibular and chewing surfaces of all teeth - depressions of various sizes and shapes with a smooth, shiny, dense surface of pale yellow color. Probing defects and reaction to temperature stimuli is painless. What is the most likely diagnosis?

Ерозії твердих тканин зубів Erosions of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Численний карієс Numerical caries

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Флюороз Fluorosis

39 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на припухлість і біль, що іррадіює у підщелепну слинну залозу справа, відчуття збільшення залози, яке з’являється під час прийому їжі. Об’єктивно: підщелепна слинна залоза збільшена, болісна під час пальпації, вивідна протока пальпується у вигляді тяжа. Слина з протоки залози не виділяється. Для якого захворювання характерна дана симптоматика? A 47-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of swelling and pain radiating to the submandibular salivary gland on the right, a feeling of gland enlargement that appears while eating. Objectively: the submandibular salivary gland is enlarged, painful during palpation, the excretory duct is palpable as a cord. Saliva is not secreted from the duct of the gland. What disease is this symptom characteristic of?

Склерозуючий сіалоаденіт Sclerosing sialoadenitis

Калькульозний сіалоаденіт Calculous sialoadenitis

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Сіалоз Сіалоз

Кіста слинної залози Salivary gland cyst

40 / 200
Чоловік 50-ти років через 5 днів після видалення 27 скаржиться на біль та утруднене відкривання рота, to- 38oC. Об’єктивно: загальний стан важкий, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку скроневої ділянки в нижньому відділі. Контрактура III ступеня. З боку порожнини рота - набряк слизової оболонки по перехідній складці зліва в ділянці молярів верхньої щелепи. Пальпація за горбом верхньої щелепи різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? 5 days after the removal of 27, a 50-year-old man complains of pain and difficulty opening the mouth, to- 38oC. Objectively: the general condition is severe, slight asymmetry face due to swelling of the temporal area in the lower part. III degree contracture. From the side of the oral cavity - swelling of the mucous membrane along the transitional fold on the left in the area of ​​the molars of the upper jaw. Palpation behind the hump of the upper jaw is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Флегмона лівої скроневої ділянки Phlegmon of the left temporal area

Флегмона лівої підщелепної ділянки Phlegmon of the left submandibular area

Одонтогенна флегмона лівої підскроневої ділянки Odontogenic phlegmon of the left subtemporal area

Флегмона лівої навколовушно-жувальної поверхні Phlegmon of the left parotid-chewing surface

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left

41 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на рухливість 26, 27, 28 зубів, періодичний біль, відчуття важкості у відповідній половині верхньої щелепи, геморагічні виділення з лівої половини носа. Хворіє 4 місяці. Протягом останнього місяця біль посилився, з’явилася загальна слабкість. У порожнині рота рухливість 26, 27 28 зубів 2 ступеня. Під час пальпації горба верхньої щелепи явища відсутності кісткової стінки. На Ro-грамі гомогенне затемнення гайморової пазухи, з відсутністю чітких контурів кісткових структур у вигляді цукру, що розтанув. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient complains of the mobility of 26, 27, 28 teeth, periodic pain, a feeling of heaviness in the corresponding half of the upper jaw, hemorrhagic discharge from the left half of the nose. He has been sick for 4 months. During the last month, the pain increased, general weakness appeared. In the oral cavity, the mobility of 26, 27, 28 teeth of the 2nd degree. During palpation of the hump of the upper jaw, the phenomenon of the absence of a bone wall. On the Ro-gram, homogeneous darkening of the maxillary sinus, with the absence clear contours of bone structures in the form of melted sugar. What is the most likely diagnosis?

Остеобластокластома верхньої щелепи Osteoblastoclastoma of the upper jaw

Хронічний одонтогений гайморит Chronic odontogenic sinusitis

Адамантинома верхньої щелепи Adamantinoma of the upper jaw

Саркома верхньої щелепи Sarcoma of the upper jaw

Рак верхньої щелепи Cancer of the upper jaw

42 / 200
На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з пляшкою холодної води, яка заспокоює зубний біль. Який найбільш імовірний діагноз? A patient came to the dentist's appointment with a bottle of cold water that soothes a toothache. What is the most likely diagnosis?

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Глибокий карієс Deep caries

Середній карієс Average caries

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

43 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у 26, що підсилюється при накушуванні. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка болісна під час пальпації, перкусія 26 різко болісна. Після зондування з каналу з’явився гній. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу? A 36-year-old patient complains of constant aching pain in 26, which intensifies when biting. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a carious cavity that connects with the cavity tooth. The transition fold is painful during palpation, percussion 26 is sharply painful. After probing, pus appeared from the canal. What research method should be performed to establish a diagnosis?

Глибоке зондування Deep Sounding

Термопроба Thermoprobe

Бактеріологічне дослідження Bacteriological research

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

44 / 200
Хвора 35-ти років відзначає наявність безболісної деформації тіла нижньої щелепи з правого боку. На рентгенограмі - наявність гомогенного вогнища збільшеної щільності кісткової тканини округлої форми, діаметром 1,5 -2,0 см; по периферії вогнища - вузька смужка просвітлення шириною до 1,2 мм та склероз кістки на межі з новоутворенням. Який діагноз найбільш вірогідний? A 35-year-old patient notes the presence of a painless deformation of the body of the lower jaw on the right side. On the radiograph, there is a homogeneous focus of increased density of bone tissue of a rounded shape, with a diameter of 1.5 -2.0 cm; on the periphery of the focus - a narrow strip of illumination up to 1.2 mm wide and bone sclerosis on the border with the neoplasm. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Амелобластома Ameloblastoma

Тверда одонтома Hard odontoma

Остеобластома Osteoblastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

45 / 200
У хворого 19-ти років клінічно виявлено сіаліт в передній ділянці поза-залозистого відділу протоки лівої під-нижньощелепної залози. Який метод лікування показано в даному випадку? A 19-year-old patient was clinically diagnosed with sialitis in the anterior part of the extraglandular duct of the left submandibular gland. What treatment method is indicated in this case?

Консервативне лікування Conservative treatment

Розсічення протоки та видалення сіаліту Dissection of duct and removal of sialitis

Екстирпація піднижньощелепної залози Extirpation of the submandibular gland

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Розсічення протоки з одномомен-тним формуванням штучного вустя і видалення сіаліту Dissection of the duct with simultaneous formation of an artificial mouth and removal of sialitis

46 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на естетичний дефект зубів верхньої щелепи у фронтальному відділі праворуч. Об’єктивно: 12 зуб депульпований. Пломба не відповідає кольору зуба, зуб змінений у кольорі, перкусія негативна. Яка конструкція показана хворій? A patient in her 40s complained of an aesthetic defect in the teeth of the upper jaw in the frontal section on the right. Objectively: the 12th tooth is depulped. The filling does not match the color of the tooth, the tooth is discolored, percussion is negative. What construction is shown to the patient?

Напівкоронка Half-crown

Металева штампована коронка Metal stamped crown

Вкладка Tab

Пластмасова коронка Resin Crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

47 / 200
Пацієнтка 32-х років скаржиться на відчуття печіння в язиці. Об’єктивно: на язиці ділянки десквамаціі епітелію у формі кілець. Грибоподібні сосочки стовщені і збільшені. Навколо осередку ураження виявляється незначний кератоз, що постійно зумовлює утворення вузької білястої смужки. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old female patient complains of a burning sensation in the tongue. Objectively: on the tongue there are areas of desquamation of the epithelium in the form of rings. The mushroom-like papillae are thickened and enlarged. Around the cell the lesion shows slight keratosis, which constantly leads to the formation of a narrow whitish strip. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Глосодинія Glossodynia

Волохатий язик Hairy tongue

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

48 / 200
Хвора 71-го року звернулася зі скаргами на наявність заїд у кутах рота. Користується повними знімними протезами на верхній і нижній щелепах. Об’єктивно: висота нижньої третини обличчя вкорочена. Кути рота опущені, шкіра в них мацерована. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення? A 71-year-old patient complained about the presence of bites in the corners of the mouth. She uses complete removable prostheses on the upper and lower jaws. Objectively: the height of the lower third of the face shortened. The corners of the mouth are lowered, the skin in them is macerated. What is the most likely cause of this complication?

Деформація базисів протезів Deformation of denture bases

Порушення гігієни ротової порожнини Violation of oral hygiene

Постійне користування протезами Constant use of prostheses

Похилий вік хворої Old age of the patient

Зниження міжкоміркової висоти Decreasing intercell height

49 / 200
Лікар фіксує двохщелепну дротяну шину з зачіпними петлями для іммобілізації перелому нижньої щелепи в ділянці тіла справа зі зміщенням відламків. В якому напрямку повинні бути орієнтовані зачіпні гачки? The doctor fixes a double-jaw wire splint with hooks for immobilization of a mandibular fracture in the right part of the body with displacement of the fragments. In which direction should the hooks be oriented?

На обох щелепах вниз On both jaws down

Напрямок зачіпних гачків не має ніякого значення The direction of the hooks does not matter

На верхній щелепі вниз, на нижній щелепі вверх On the upper jaw down, on the lower jaw up

На верхній щелепі вверх, на нижній щелепі вниз On the upper jaw up, on the lower jaw down

На обох щелепах вверх On both jaws upwards

50 / 200
Хлопчик 13-ти років скаржиться на біль у правому скронево-нижньощелепному суглобі при відкриванні рота, який виник 3 доби тому після перенесеного грипу. Об’єктивно: гіперемія і набряк тканин в ділянці правого суглоба. Регіонар-ні лімфатичні вузли збільшені. Температура тіла 37,5oC. Зуби інтактні, прикус ортогнатичний. На Ro-грамі суглобів кісткові структури не змінені, права суглобова щілина незначно збільшена. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old boy complains of pain in the right temporomandibular joint when opening his mouth, which occurred 3 days ago after having the flu. Objectively: hyperemia and tissue swelling in the area of ​​the right joint. Regional lymph nodes are enlarged. Body temperature is 37.5oC. Teeth are intact, bite is orthognathic. On Ro-gram of the joints, the bone structures are not changed, the right joint space is slightly enlarged. What is the most likely diagnosis?

Гострий лімфаденіт справа Acute right lymphadenitis

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

Гострий артрит правого СНЩС Host arthritis of right TMJ

Хронічний отит справа Chronic otitis on the right

Артрозо-артрит СНЩС Osteoarthritis TMJ

51 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, цокання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічаються хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожни- ни рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Кенеді. Який діагноз найбільш імовірний? A 48-year-old patient complains of pain in the right half of the head, limitation of lower jaw movements, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during the movements of the lower jaw. During the examination of the oral cavity, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Гострий артрит Host arthritis

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

52 / 200
Чоловік 42-х років скаржиться на інтенсивний, рвучий, пульсуючий біль у ділянці 17, який з’явився вперше і триває 4-ту добу. Перкусія різко болісна у будь-якому напрямку, зуб рухливий, слизова оболонка у ділянці 17 гіперемована, набрякла, пальпація перехідної складки у проекції верхівки кореня болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old man complains of intense, tearing, throbbing pain in area 17, which appeared for the first time and lasts for the 4th day. Percussion is sharply painful in in any direction, the tooth is mobile, the mucous membrane in area 17 is hyperemic, swollen, palpation of the transitional fold in the projection of the apex of the root is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий локалізований пародонтит Acute localized periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

53 / 200
У хворого 45-ти років виявлено веретеноподібно надуте тіло нижньої щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка гіперемована. Шкірні покрови над пухлиною не змінені у кольорі, збираються в складку. Рентгенологічно: ряд округлих порожнин в одній із яких знаходиться сформований зуб. Якому діагнозу відповідає клінічна картина? A 45-year-old patient was found to have a spindle-shaped swollen body of the lower jaw. Objectively: the mucous membrane is hyperemic. The skin over the tumor has not changed in color, gathers in a fold X-ray: a series of rounded cavities in one of which there is a formed tooth. What diagnosis corresponds to the clinical picture?

Адамантинома Adamantinoma

Саркома Sarcoma

Остеобластокластома Osteoclastoma

Рак Рак

Остеома Osteoma

54 / 200
У хворої 28-ми років діагностований хронічний одонтогенний гайморит. Яке лікування треба провести? A 28-year-old patient was diagnosed with chronic odontogenic sinusitis. What treatment should be performed?

Пункція гайморової пазухи, медикаментозне лікування Puncture of the maxillary sinus, medical treatment

Гайморотомія, фізіотерапевтичне лікування Chimorotomy, physiotherapy treatment

Видалення причинного зуба, гай-моротомія Removal of the causative tooth, hymorotomy

Медикаментозне лікування Medical treatment

Фізіотерапевтичне і медикаментозне лікування Physiotherapy and drug treatment

55 / 200
До стоматолога звернулася пацієнтка 34-х років зі скаргами на гострий самочинний біль та біль від температурних подразників, який триває 3-10 хвилин. Хвора зазначає наявність світлих проміжків від 2 годин і більше. Напади посилюються вночі. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина 25 зуба з великою кількістю розм’якшеного дентину. Зондування болюче в одній точці. Перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old female patient came to the dentist with complaints of acute spontaneous pain and pain from temperature stimuli that lasts 3-10 minutes. The patient notes the presence of light spaces from 2 hours or more. Attacks worsen at night. Objectively: deep carious cavity of tooth 25 with a lot of softened dentin. Probing is painful at one point. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Травматичний пульпіт Traumatic pulpitis

56 / 200
Внаслідок ДТП у постраждалого 38-ми років виникла різана рана правої навколовушної ділянки з пошкодженням навколовушної слинної залози. Пошкодження якого нерва може виникнути у результаті даної травми? As a result of a road accident, a 38-year-old victim suffered a cut wound in the right parotid area with damage to the parotid salivary gland. Which nerve can be damaged as a result of this injury?

Перша гілка трійчастого нерва First branch of the trigeminal nerve

Лицевий Licevius

Третя гілка трійчастого нерва Third branch of the trigeminal nerve

Друга гілка трійчастого нерва Second branch of the trigeminal nerve

Язиковий нерв Lingual nerve

57 / 200
Міліціонер 22-х років доставлений до шпиталю МВС з вогнепальним переломом нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на цукровий діабет. В лінії перелому знаходиться інтактний зуб. Тактика лікаря по відношенню до цього зуба: A 22-year-old policeman was taken to the hospital of the Ministry of Internal Affairs with a gunshot fracture of the lower jaw. It is known from the anamnesis that the patient suffers from diabetes. There is an intact tooth in the fracture line. The doctor's tactics in relation to this tooth:

Зуб зберігають, депульпують через місяць після травми The tooth is kept, depulped one month after the injury

Зуб підлягає видаленню через 2 тижні з моменту травми The tooth is to be extracted 2 weeks after the injury

Долю зуба вирішують через 2-3 тижні після травми The fate of the tooth is decided 2-3 weeks after the injury

Зуб підлягає обов’язковому видаленню безпосередньо при обробці рани The tooth must be removed directly during wound treatment

Зуб необхідно обов’язково зберегти i використати у якості опори для фіксації протезу The tooth must be saved and used as a support for fixing the prosthesis

58 / 200
Розчин перекису водню якої концентрації застосовується для обробки стоматологічних дзеркал, згідно наказу №408 для медичних закладів стоматологічного профілю? Hydrogen peroxide solution of what concentration is used to treat dental mirrors, according to Order No. 408 for dental medical institutions?

4% 4%

2% 2%

10% 10%

3% 3%

6% 6%

59 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 7-ми років визначений гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною, який виявився рівним 2,5 бали. Якому рівню гігієни відповідає цей показник? During a preventive examination, the hygiene index according to Fedorov-Volodkina was determined for a 7-year-old child, which turned out to be equal to 2.5 points. What level of hygiene does this indicator correspond to?

Дуже поганий Very bad

Задовільний Satisfactory

Поганий Bad

Незадовільний Unsatisfactory

Хороший Good

60 / 200
Хворий 64-х років скаржиться на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд безперервний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів II ступеня. Яка шина найбільш показана? A 64-year-old patient complains about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: the dentition is continuous, the necks of the teeth are exposed, the crowns are high, the mobility of the teeth is II degree. Which tire is most shown?

Ковпачкова шина Cap tire

Шина Мамлок Mamlock Tire

Шина з повних коронок Tire from full crowns

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Шина Ельбрехта Elbrecht's Tire

61 / 200
Пацієнтка 47-ми років звернулася з приводу кровоточивості ясен та рухомості фронтальних зубів нижньої щелепи у вестибуло-оральному напрямку. Об’єктивно: зубні ряди безперервні, відсутній множинний контакт в положенні центральної оклю-зії, передчасний контакт у фронтальній ділянці зубних рядів. Який метод ортопедичного лікування найбільш ефективний в даній ситуації? A 47-year-old patient complained of bleeding gums and mobility of the front teeth of the lower jaw in the vestibulo-oral direction. Objectively: the dental rows are continuous, there is no multiple contact in the position of central occlusion, premature contact in the frontal area of ​​the tooth rows. What method of orthopedic treatment is the most effective in this situation?

Надіти на зуби коронки Put crowns on teeth

Вибіркове пришліфовування зубів, тимчасове шинування Selective grinding of teeth, temporary splinting

Залишити зуби без будь-якого покриття, провести терапевтичне лікування Leave teeth without any coating, perform therapeutic treatment

Виготовити штамповані капи з пластмаси Make stamped mouthguards from plastic

Провести пришліфовування зубів Grinding teeth

62 / 200
Дитина 8-ми років скаржаться на наявність пухлини в правій навколо-вушній ділянці, яка поступово безболісно збільшується. Шкіра в цій ділянці колір не змінила, але при нахилі голови донизу пухлина збільшується в розмірах і шкіра набуває синюшного кольору. Симптом спустошення позитивний. Який попередній діагноз? An 8-year-old child complains of the presence of a tumor in the right peri-ear area, which is gradually growing painlessly. The skin in this area has not changed color, but when the head is tilted downwards, the tumor increases in size and the skin acquires a bluish color. The symptom of devastation is positive. What is the preliminary diagnosis?

Ліпома Lipoma

Міксома Myxoma

Гемангіома Hemangioma

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Фіброма Fibroma

63 / 200
Чоловік 24-х років з’явився продовжувати лікування 37 зуба з приводу пульпіту. Висуває скарги на біль при накушуванні на цей зуб. Два тижні тому була накладена миш’яковиста паста. Хворий вчасно не з’явився на лікування. Визначте лікувальну тактику: A 24-year-old man came to continue the treatment of tooth 37 due to pulpitis. He complains of pain when biting on this tooth. Two weeks ago, a mouse was applied' high-quality paste. The patient did not show up for treatment on time. Define treatment tactics:

Знеболення 2% розчином новокаїну Anesthesia with 2% novocaine solution

Екстирпація і пломбування кореневого каналу в одне відвідування Extirpation and root canal filling in one visit

Іемісекція Iemisection

Видалення зуба Tooth removal

Екстирпація, пов’язка з антидотом Extirpation, bandage with antidote

64 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на болі при жуванні, розмові, відкриванні та закриванні рота, дискомфорт у суглобі. При об’єктивному обстеженні: рот широко вимушено відкритий, підборіддя зміщене вниз, жувальні м’язи напружені, щоки плоскі; при пальпації головка нижньої щелепи справа та зліва пальпується попереду суглобового відростка, ділянка в області козелка вуха западає. Рухи головки нижньої щелепи не визнача- ються при пальпації через зовнішній слуховий прохід. Який попередній діагноз можна визначити? A 58-year-old patient complains of pain when chewing, talking, opening and closing the mouth, discomfort in the joint. On objective examination: the mouth is forced wide open, the chin is shifted down, the masticatory muscles are tense, the cheeks are flat; during palpation, the head of the lower jaw is palpated on the right and left in front of the articular process, the area in the region of the auricle sinks in. The movements of the head of the lower jaw are not determined when palpating through the external auditory canal. What is the previous can the diagnosis be determined?

Двосторонній передній вивих СН-ЩС Bilateral anterior dislocation of CH-SHS

Односторонній передній вивих СНЩС Unilateral anterior TMJ dislocation

Односторонній перелом суглобового відростка Unilateral fracture of the articular process

Односторонній задній вивих СНЩС Unilateral posterior TMJ dislocation

Двосторонній задній вивих СНЩС Bilateral posterior TMJ dislocation

65 / 200
Чоловік 26-ти років, викладач, звернувся до стоматолога зі скаргами на відсутність зубів у фронтальній ділянці на верхній щелепі, фонетичний дефект. Зуби видалені в результаті травми. Об’єктивно: 11, 21, 22 відсутні, 12 - депульпований, стійкий, перкусія безболісна, 23 - інтактний, стійкий. Прикус ортогнатичний. Виберіть оптимальну конструкцію протезу: A 26-year-old man, a teacher, turned to the dentist with complaints about the absence of teeth in the frontal area of ​​the upper jaw, a phonetic defect. The teeth were removed as a result of an injury. About objectively: 11, 21, 22 are absent, 12 - depulped, stable, percussion is painless, 23 - intact, stable. Orthognathic bite. Choose the optimal design of the prosthesis:

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

Суцільнолитий мостоподібний протез One-piece bridge prosthesis

Мостоподібний протез із металокераміки Metal-ceramic bridge-like prosthesis

Мостоподібний протез із пластмаси Plastic bridge prosthesis

Мостоподібний протез із комбінованою проміжною частиною Bridge-like prosthesis with combined intermediate part

66 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся зі скаргами на постійний біль у комірці видаленого 45 зуба впродовж двох діб. Об’єктивно: обличчя симетричне, підщелепні лімфовузли не пальпуються. Температура тіла 36,9oC. Слизова оболонка біля комірки видаленого 45 гіперемована, потовщена, болісна під час пальпації. У комірці залишки кров’яного згустку та їжі. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complained of constant pain in the socket of the extracted 45th tooth for two days. Objectively: the face is symmetrical, the submandibular lymph nodes are not palpable. Temperature body 36.9oC. The mucous membrane near the cell of the removed 45 is hyperemic, thickened, painful during palpation. There are remnants of a blood clot and food in the cell. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний альвеоліт нижньої щелепи зліва Acute serous alveolitis of the lower jaw on the left

Гострий гнійний альвеоліт нижньої щелепи зліва Acute purulent alveolitis of the lower jaw on the left

Гострий серозний періостит нижньої щелепи зліва Acute serous periostitis of the lower jaw on the left

Гострий гнійно-некротичний альве-оліт нижньої щелепи зліва Acute purulent-necrotic alveolitis of the lower jaw on the left

Гострий остеомієліт нижньої щелепи зліва Acute osteomyelitis of the lower jaw on the left

67 / 200
У хворого 40-ка років під час пре-паровки 47 було травмовано язик. Об’єктивно: різана рана передньої третини язика, рясна кровотеча. Яка тактика лікаря? A 40-year-old patient's tongue was injured during pre-steaming 47. Objectively: a cut wound in the front third of the tongue, profuse bleeding. What are the doctor's tactics?'

ПХО рани ПХО рани

- -

Тиснуча пов’язка Pressure bandage

Трахеостома з тампонадою порожнини рота Tracheostomy with tamponade of the oral cavity

Перев’язка язикової артерії в трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

68 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на збільшення верхньої губи протягом 2-х років. Об’єктивно: верхня губа значно збільшена, безболісна, м’яка. Спостерігаються ознаки парезу лицевого нерва, язик складчастий. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of an increase in the upper lip for 2 years. Objectively: the upper lip is significantly enlarged, painless, soft. Signs are observed facial nerve paresis, folded tongue. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Лімфедематозний макрохейліт Lymphedematous macrocheilitis

Гранулематозний хейліт Мішера Miescher's granulomatous cheilitis

Фіброзна форма гландулярного хейліта Fibrous form of glandular cheilitis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

69 / 200
У хворої 34-х років біль у ділянці 23 зуба, припухлість у підочній ділянці, температура 38 oC. Об’єктивно: 23 зуб зруйнований, рухливий, перехідна складка згладжена, пальпація болісна, симптом флюктуації позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient has pain in the area of ​​the 23rd tooth, swelling in the suborbital area, temperature 38 oC. Objectively: the 23rd tooth is destroyed, mobile, transitional fold smoothed, palpation is painful, fluctuation symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста, що нагноїлася Suppurating radicular cyst

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

70 / 200
У хлопчика 9-ти років при профілактичному огляді виявлено відсутність 54 і 64 зубів. Визначте тактику лікаря: A 9-year-old boy was found to be missing 54 and 64 teeth during a preventive examination. Determine the doctor's tactics:

Виготовити розсувні мостоподібні протези Make sliding bridge prostheses

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis

Виготовити профілактичні розпор-ки Make preventive spacers

Фізіологічна зміна, втручання не потрібні Physiological change, no intervention required

71 / 200
Чоловік 42-х років звернувся зі скаргами на наявність косметичного дефекту в передньому зу6і на верхній щелепі Об’єктивно: в 11 зруйнований медіальний кут коронки, на медіальній поверхні каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена щільним пігментованим дентином. Після обстеження встановлений діагноз: хронічний середній карієс. Який з пломбувальних матеріалів доцільно застосувати при відновленні даного дефекту? A 42-year-old man complained about the presence of a cosmetic defect in the front tooth and on the upper jaw. Objectively: in 11, the medial corner of the crown is destroyed, the medial surface is carious a cavity within the mantle dentin, filled with dense pigmented dentin. After the examination, the diagnosis was established: chronic medium caries. Which of the filling materials should be used when restoring this defect?

Мікронаповнений композит Microfilled Composite

Макронаповнений композит Macro Fill Composite

Мінінаповнений композит Minifilled Composite

Нанонаповнений композит Nano-Reinforced Composite

Мікрогібридний композит Microhybrid Composite

72 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на пухлину у правій навколовушній ділянці. Пухлина виявлена півроку тому, за цей час збільшилася. Об’єктивно: у правій навколовушній ділянці новоутворення розміром 1,5х2 см, щільне, горбисте, зі шкірою не спаяне, безболісне. З протоки навко-ловушної слинної залози виділяється чиста слина. Якому захворюванню найбільш відповідає описана клінічна картина? A 56-year-old patient complains of a tumor in the right peri-auricular area. The tumor was discovered six months ago, during this time it has increased in size. Objectively: in the right peri-auricular area, a neoplasm the size '

Ретенційна кіста навколовушної слинної залози Retention cyst of parotid salivary gland

Хронічний лімфаденіт навколовушно-жувальної ділян- ки Chronic lymphadenitis of the parotid-chewing area

Фіброма навколовушно-жувальної ділянки Fibroma of the auricular-chewing area

Змішана пухлина навколовушної слинної залози Mixed parotid salivary gland tumor

Ліпома навколовушно-жувальної ділянки Lipoma of the auricular-chewing area

73 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога з’явився пацієнт 32-х років з метою санації порожнини рота. При обстеженні встановлений діагноз: хронічний періодонтит 27. Яку анестезію необхідно провести? A 32-year-old patient came for an appointment with a dental surgeon for the purpose of sanating the oral cavity. During the examination, the diagnosis was established: chronic periodontitis 27. What kind of anesthesia should be performed ?

Туберальна, піднебінна Tuberal, palatal

Плексуальна, піднебінна Plexual, palatine

Інфраорбітальна, піднебінна Infraorbital, palatine

Плексуальна Plexual

Туберальна Tuberal

74 / 200
У щелепно-лицевому стаціонарі знаходиться на лікуванні чоловік 43-х років з приводу адамантиноми гілки і кута нижньої щелепи зліва. Йому призначена радикальна операція - резекція лівої половини нижньої щелепи. Оберіть найбільш раціональний метод знеболювання для проведення операції: In the maxillofacial hospital, a 43-year-old man is being treated for an adamantineoma of the branch and corner of the lower jaw on the left. He is scheduled for a radical operation - resection of the left half of the lower jaw Choose the most rational method of anesthesia for the operation:

Місцева провідникова анестезія Local lead anesthesia

Місцева провідникова анестезія з премедикацією Local lead anesthesia with premedication

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Термінальна (ін’єкційна) місцева анестезія Terminal (injection) local anesthesia

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal Anesthesia

75 / 200
Хворий 33-х років з переломом нижньої щелепи звернувся до лікаря через 3 тижні після іммобілізації відламків у зв’язку з появою болю, підвищенням температури тіла. Об’єктивно: припухлість у ділянці підборіддя, слизова альвеолярного відростка у ділянці 31, 41 гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. На-зубні шини у задовільному стані, порушення прикусу немає. Встановлений діагноз: гострий гніний періостит нижньої щелепи. Що необхідно зробити у першу чергу? A 33-year-old patient with a fracture of the lower jaw consulted a doctor 3 weeks after the immobilization of the fragments in connection with the onset of pain and an increase in body temperature. Objectively : swelling in the area of ​​the chin, the mucous membrane of the alveolar process in the area of ​​31, 41 is hyperemic, swollen, painful during palpation. Dental splints are in satisfactory condition, there is no occlusion. The diagnosis is established: acute purulent periostitis of the lower jaw. What should be done first of all ?

Спостереження за хворим у динаміці Monitoring of the patient in dynamics

Розтин гнійника до кістки Dissecting the abscess to the bone

Зняття і заміна назубної шини Removal and replacement of toothed tire

Внутрішньоротова новокаїнова блокада Intraoral novocaine blockade

Депульпування 31, 41 зубів Depulping 31, 41 teeth

76 / 200
Хворий 20-ти років звернувся зі скаргами на наявність болісного утворення на нижній губі, що з’явилося близько тижня тому, після того, як він прикусив губу під час їди. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи виразка неправильної форми, болісна, розміром 1,0 см у діаметрі, з рівними краями, дно - м’яке, поверхня гладка, червоного кольору, без нальоту. Який остаточний діагноз? A 20-year-old patient complained of a painful lump on his lower lip that appeared about a week ago after biting his lip during eat. Objectively: on the mucous membrane of the lower lip, there is an ulcer of an irregular shape, painful, 1.0 cm in diameter, with smooth edges, the bottom is soft, the surface is smooth, red in color, without plaque. What is the final diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Актиномікоз Actinomycosis

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Первинний сифіліс Primary syphilis

Післятравматична виразка Post-traumatic ulcer

77 / 200
Пацієнт 38-ми років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікарястоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідока-їном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об’єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекси різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта? A 38-year-old patient suffers from type 1 diabetes. He did not inject insulin before visiting the dentist. Diagnosis: acute pulpitis of tooth 13. 5 minutes after infraorbital anesthesia lidocaine with adrenaline, the patient suddenly turned pale and fainted. Objectively: dry skin, reaction to painful stimuli is absent, pupillary and corneal reflexes are sharply reduced, breathing is barely noticeable, heart sounds are muffled. What pathology has developed in this patient?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Клінічна смерть Clinical death

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

78 / 200
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі ІІІ ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 45-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: worn tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of the teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

ЕОД зубів EOD of teeth

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

Томографія голови Head tomography

79 / 200
На прийом до стоматолога звернулася хвора 51-го року для видалення 48 зуба. Під час проведення анестезії хвора раптово зблідла, поскаржилась на відчуття страху, вкрилася липким потом, знепритомніла. Дихання шумне, тахіпное. Пульс частий, слабкий. Діастолічний тиск не визначається. Який невідкладний стан виник у хворої? A 51-year-old patient came to the dentist for the removal of the 48th tooth. During anesthesia, the patient suddenly turned pale, complained of a feeling of fear, became covered in sticky sweat, fainted . Breathing is noisy, tachypneous. The pulse is frequent, weak. Diastolic pressure is not determined. What emergency condition did the patient have?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Інсульт Stroke

80 / 200
Пацієнтка 37-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну кольору 21 зуба. З анамнезу: зуб раніше був лікований з приводу травматичного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 21 зуба сірого кольору, перкусія безболісна. На Ro-грамі: канал 21 зуба запломбований до верхівки. Який метод лікування буде найбільш ефективним у даному клінічному випадку? A 37-year-old female patient turned to a dentist with complaints about the discoloration of 21 teeth. From the anamnesis: the tooth was previously treated for traumatic periodontitis. Objectively : the crown of the 21st tooth is gray, percussion is painless. On the Ro-gram: the canal of the 21st tooth is sealed to the apex. What treatment method will be the most effective in this clinical case?

Виготовлення металокерамічної коронки Manufacturing metal-ceramic crown

Метод девітального відбілювання Devital whitening method

Виготовлення вініру Manufacturing veneer

Метод вітального відбілювання Welcome bleach method

Видалення зуба з подальшим ортопедичним лікуванням Tooth removal followed by orthopedic treatment

81 / 200
Чоловік 29-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при прийомі солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 29-year-old man went to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when taking sweet, hot, cold food. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD 16 μA. What is the final diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

82 / 200
На прийомі у стоматолога підліток 15-ти років. Скарги на кровоточивість і болючість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: поверхня більшості зубів вкрита м’яким нальотом в значній кількості. Маргінальний край ясен яскраво червоний, під час дотику - кровить. Який метод профілактики найефективніший? A 15-year-old teenager is at the dentist's appointment. Complaints of bleeding and sore gums during tooth brushing. Objectively: the surface of most teeth is covered with soft plaque in a significant amount. The marginal edge of the gums is bright red, it bleeds when touched. What method of prevention is the most effective?

Фторування води Water fluoridation

Професійна очистка зубів, гігієнічне навчання і виховання Professional teeth cleaning, hygienic education and education

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Гігієнічний догляд за порожниною рота Hygienic oral care

Застосування місцево фторвмісних препаратів Use of topical fluorine-containing preparations

83 / 200
У хворої 48-ми років під час санації ротової порожнини у 17 зубі ви- явлено каріозну порожнину, колір зуба змінений. Порожнина зуба відкрита, зондування та перкусія безболісні. На Ro-грамi в ділянці вєрхівки медiально-щiчного кореня 17 зуба виявлено округле вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими межами діаметром 0,25 см. Який найбільш імовірний діагноз? In a 48-year-old patient, a carious cavity was found in the 17th tooth during oral cavity rehabilitation, the color of the tooth has changed. The tooth cavity is open, probing and percussion are painless. On Ro-gram, in the area of ​​the apex of the medial-buccal root of tooth 17, a rounded focus of bone tissue destruction with clear borders with a diameter of 0.25 cm was detected. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодон-титу 17 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 17

Хронічний гангренозний пульпіт 17 зуба Chronic gangrenous pulpitis of tooth 17

Хронічний гранулюючий періодон-тит 17 зуба Chronic granulating periodontitis of tooth 17

Хронічний гранулематозний періо-донтит 17 зуба Chronic granulomatous periodontitis of tooth 17

Хронічний фіброзний періодонтит 17 зуба Chronic fibrous periodontitis of tooth 17

84 / 200
До лікаря-ортодонта звернулась пацієнтка 14-ти років зі скаргами на естетичний дефект передніх зубів. Об’єктивно: нижня третина обличчя завищена, губи в стані фізіологічного спокою не змикаються. Між фронтальними зубами наявна вертикальна щілина 4 мм, бічні зуби змикаються по I класу Енгля. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old female patient came to the orthodontist with complaints about an aesthetic defect in her front teeth. Objectively: the lower third of the face is inflated, the lips in a state of physiological rest are not are closing. There is a vertical gap of 4 mm between the front teeth, the lateral teeth are closing according to Engle class I. What is the most likely diagnosis?

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

Глибокий прикус Deep bite

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

85 / 200
На прийом до лікаря звернувся підліток 13-ти років із діагнозом: про-генічний мезіальний прикус, обумовлений макрогенією. Який вид лікування в даному випадку можна запропонувати? A 13-year-old teenager came to the doctor with a diagnosis: progenic mesial bite caused by macrogenia. What kind of treatment can be offered in this case?

Використання підборідної пращі Using Chin Sling

Міжщелепова тяга дугами Енгля Intermaxillary traction with the arches of Engle

Остеотомія в ділянці гілки або тіла нижньої щелепи Osteotomy in the branch or body of the lower jaw

Видалення 34, 44 зубів з подальшим переміщенням фронтальних зубів нижньої щелепи орально Removal of 34, 44 teeth with subsequent movement of the front teeth of the lower jaw orally

Компактостеотомія в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи, ортодонтичне лікування Compactosteotomy in the area of ​​the front teeth of the lower jaw, orthodontic treatment

86 / 200
На прийом до лікаря звернулась мама з дитиною зі скаргами на шкідливу звичку дитини смоктати вка- зівний палець, зігнутий вниз. Яка патологія може розвинутись при такій шкідливій звичці? A mother with a child went to the doctor with complaints about the child's bad habit of sucking the index finger, bent down. What pathology can develop with such a bad habit?

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Біпрогнатія Biprognathia

Косий прикус Slant bite

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Глибокий нейтральний прикус Deep Neutral Bite

87 / 200
Пацієнт 69-ти років скаржиться на гострий біль у ділянці суглобів, який набув затяжного характеру з періодичними загостреннями, частіше за усе весною та восени. Захворювання пов’язує з грипом, що переніс раніше. На Ro-грамі скроневонижньощелепного суглоба: деструктивні та реактивні зміни, часткова резорбція суглобової голівки та деформація суглобового горбика. Який найбільш імовірний діагноз? A 69-year-old patient complains of acute pain in the joint area, which has acquired a protracted character with periodic exacerbations, most often in spring and autumn. The disease is associated with by the flu that he had previously. On the Ro-gram of the temporomandibular joint: destructive and reactive changes, partial resorption of the articular head and deformation of the articular tubercle. What is the most likely diagnosis?

Хронічний травматичний артрит Chronic traumatic arthritis

Артрито-артроз скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis-arthrosis of the temporomandibular joint

Анкілоз скронево- нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

Гострий артрит Host arthritis

Синдром Костена Costen Syndrome

88 / 200
Мати дівчинки 9-ти років скаржиться на зміну кольору коронок усіх тимчасових зубів у дитини. Об’єктивно: зуби жовтувато-коричневі, дентин прозорий, горби кутніх та ріжучий край різців стерті. Емаль постійних молярів сірого кольору, матова, у фісурах виявляється оголення дентину. Зі слів матері, батько дитини має такі самі зуби. Який найбільш імовірний діагноз? The mother of a 9-year-old girl complains about a change in the color of the crowns of all temporary teeth in the child. Objectively: the teeth are yellowish-brown, the dentin is transparent, the ridges are angular and cutting the edge of the incisors is erased. The enamel of the permanent molars is gray, dull, and the dentin is exposed in the fissures. According to the mother, the child's father has the same teeth. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon Syndrome

Некомпенсована форма карієсу Uncompensated form of caries

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

'Тетрациклінові'зуби 'Tetracycline' teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

89 / 200
До некаріозних уражень зубів, що виникають в період фолікулярного розвитку їх тканин ( за класифікацією М.І. Грошикова, 1985), НЕ ВІДНОСИТЬСЯ : Non-carious lesions of teeth that occur during the follicular development of their tissues (according to the classification of M.I. Groshikov, 1985) DO NOT APPLY TO:

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Спадкові ураження розвитку зубів Hereditary lesions of tooth development

Флюороз зубів Dental fluorosis

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

90 / 200
Хлопчик 10-ти років з’явився для контрольного огляду. 21 зуб був лікований 3 місяці тому з приводу гострого серозного періодонтиту. Кореневий канал запломбований пастою з гідроокисом кальцію. Дитина скарг не висловлює. Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубі збережена, ознаки запалення періодон-ту відсутні. На Ro-грамі: ріст кореня не визначається (його довжина не збільшена), верхівка не сформована, верхівковий отвір не закритий, ознак хронічного запалення періодонту немає. Якою повинна бути подальша лікувальна тактика? A 10-year-old boy came for a follow-up examination. The 21st tooth was treated 3 months ago for acute serous periodontitis. The root canal was sealed with calcium hydroxide paste. The child does not complain. Objectively: the airtight temporary filling in 21 teeth is preserved, there are no signs of periodontal inflammation. On the Ro-gram: root growth is not determined (its length is not increased), the apex is not formed, the apical opening is not closed, signs there is no chronic inflammation of the periodontium. What should be the further treatment tactics?

Видалення пасти з каналу, його інструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гідроокисом кальцію з виведенням його за верхівковий отвір, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 місяці Removal of the paste from the canal, its instrumental and medical treatment, filling with calcium hydroxide and removing it through the apical hole, applying a hermetic bandage. Control in 3 months

Видалення пасти з каналу та його постійна обтурація традиційними методами Removal of paste from the channel and its permanent obturation using traditional methods

Змінити герметичну пов’язку на постійну пломбу Change hermetic bandage to a permanent seal

Повторний контроль через 3 місяці Retest in 3 months

Промивання та висушування каналу, повторна обтурація гідроокисом кальцію, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3-6 місяців Washing and drying of the canal, repeated obturation with calcium hydroxide, application of an airtight bandage. Control in 3-6 months

91 / 200
На якому етапі медичної евакуації надається перша медична допомога? At what stage of medical evacuation is first medical aid provided?

МПР МПР

ОМедБ ОМедБ

- -

МПП МПП

МПБ МПБ

92 / 200
На стоматологічному прийомі знаходиться хворий, що інфікований ВІЛ- інфекцією. Під час лікування суміш рідин з порожнини рота хворого випадково попала в око лікарю. Що в першу чергу необхідно зробити лікарю? There is a patient infected with HIV at a dental appointment. During treatment, a mixture of fluids from the patient's oral cavity accidentally got into the doctor's eye. What should be done first of all doctor?

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

Закрапати око 1% розчином атропіну Instill the eye with a 1% solution of atropine

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

93 / 200
При судомному синдромі у дітей, для досягнення найбільш швидкого ефекту, хворим необхідно вводити: For convulsive syndrome in children, in order to achieve the fastest effect, patients should be given:

Дибазол Дибазол

Діазепам Diazepam

Атропін Atropine

Платифілін Platyphilin

Аміназин Aminazine

94 / 200
Для боротьби з метаболічним ацидозом, який виникає при різних термінальних станах, в тому числі і при отруєннях, хворому вводять внутрішньовенно: To combat metabolic acidosis, which occurs in various terminal conditions, including poisoning, the patient is administered intravenously:

400 мл реополіглюкіну 400 ml of rheopolyglucin

200 мл фізіологічного розчину 200 ml saline

20 мл 10% розчину хлористого кальцію 20 ml of 10% calcium chloride solution

300-400 мл 4% розчину бікарбонату натрію 300-400 ml of 4% sodium bicarbonate solution

400 мл 5% розчину глюкози 400 ml of 5% glucose solution

95 / 200
Хворий 22-х років звернувся зі скаргами на біль, що періодично виникає у ділянці нижньої щелепи справа. Конфігурація обличчя не змінена. Зуби інтактні, 38 відсутній. На Ro-грамі нижньої щелепи справа визначається ретинований 38 зуб, навколо якого відзначається ділянка розрідження кісткової тканини округлої форми розміром 1,0х1,0 см, з чіткими контурами, зв’язаний з коронковою частиною ретинованого зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complained of intermittent pain in the area of ​​the lower jaw on the right. The facial configuration has not changed. The teeth are intact, 38 are missing. On Ro - a gram of the lower jaw on the right reveals the impacted tooth 38, around which a 1.0x1.0 cm round-shaped thinning area of ​​bone tissue with clear contours is noted, connected to the crown part of the impacted tooth. What is the most likely diagnosis?

Фолікулярна кіста нижньої щелепи Follicular cyst of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Одонтома нижньої щелепи Odontoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

96 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога пацієнт 28-ми років скаржиться на біль у підщелепній ділянці зліва, підвищену температуру тіла до 37,5 - 38oC, погане самопочуття. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку підщелепної ділянки злїва. Підщелепні лімфовузли зліва пальпа-торно болючї, визначається інфільтрат округлої форми, шкїра над ним гіперемована, набрякла, спаяна з лімфовузлом. Який дїагноз найбїльш імовірний? During an appointment with a dentist, a 28-year-old patient complains of pain in the submaxillary area on the left, increased body temperature to 37.5 - 38oC, feeling unwell. About objectively: the face is asymmetric due to swelling of the submandibular area on the left. The submandibular lymph nodes on the left are painful on palpation, a rounded infiltrate is detected, the skin over it is hyperemic, swollen, fused with the lymph node. What is the most likely diagnosis?

Мїгруюча гранульома Fueling Granuloma

Атерома Atheroma

Метастатичнї лїмфовузли Metastatic lymph nodes

Гострий гнійний лiмфаденiт Acute purulent lymphadenitis

Запалення при бешисї Inflammation during hysteria

97 / 200
Батьки хлопчика 10-ти рокїв, що проживає в мїсцевостї з вмїстом фтору у воді 2 мг/л, звернулись зі скаргами на наявність білих плям на всіх зубах верхньої та нижньої щелепи у дитини, що виникли з моменту прорізування. Об’єктивно: на всіх зубах верхньої та нижньої щелепи наявні плями білого кольору з нечіткими межами, які не забарвлюються метиленовим синім. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: The parents of a 10-year-old boy who lives in a locality with a fluoride content of 2 mg/l in the water complained about the presence of white spots on all the teeth of the upper and of the lower jaw of the child, which have arisen since the moment of eruption. Objectively: on all the teeth of the upper and lower jaw there are white spots with indistinct borders that do not stain with methylene blue. Specify the most likely diagnosis:

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Флюороз Флюороз

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

98 / 200
Дитині 11-ти років встановлено діагноз - гострий гнійний остеомієліт верхньої щелепи. Призначено хірургічне і медикаментозне лікування. Який курс антибактеріальної терапії доцільний в даному випадку? An 11-year-old child was diagnosed with acute purulent osteomyelitis of the upper jaw. Surgical and medical treatment was prescribed. What course of antibacterial therapy is appropriate in this case?

Пеніцилін 5-6 діб Penicillin 5-6 days

Олететрин 3-4 доби Oletetrin 3-4 days

Ампіцилін 10-12 діб Ampicillin 10-12 days

Метилурацил 5 діб Methyluracil 5 days

Лінкоміцину гідрохлорид 7-8 діб Lincomycin hydrochloride 7-8 days

99 / 200
У дівчинки 11-ти років виявлено, що зліва щічні горбики премоля-рів і першого моляра нижньої щелепи перекривають верхні, середня лінія між різцями співпадає. Який найбільш імовірний діагноз? In an 11-year-old girl, it was found that the buccal tubercles of the premolars and the first molar of the lower jaw on the left overlap the upper ones, the middle line between the incisors coincides. What is the most likely diagnosis ?

Піднебінне положення 24,25 зубів Palate position 24.25 teeth

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

Розширення нижнього зубного ряду Expansion of lower dentition

Односторонній перехресний прикус Unilateral crossbite

Двосторонній перехресний прикус Bilateral crossbite

100 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на утруднене дихання, набряклість нижньої губи, які з’явилися після того, як його вжалила оса. Об’єктивно: нижня губа збільшена утричі, шкіра у ділянці набряку бліда. У порожнині рота визначається набряклість слизової м’якого піднебіння і язика. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy complains of difficulty breathing, swelling of the lower lip, which appeared after he was stung by a wasp. Objectively: the lower lip is enlarged three times, the skin in the area of ​​edema is pale. In the oral cavity, swelling of the mucous membrane of the soft palate and tongue is determined. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Макрохейліт Macrocheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

101 / 200
На прийомі у стоматолога у хворої 56-ти років раптово виник гострий біль за грудниною, що іррадіює у ліву руку і плече, відчуття нестачі повітря, страх. Який медикаментозний препарат доцільний у цьому випадку? At the dentist's appointment, a 56-year-old patient suddenly developed a sharp pain behind the sternum, radiating to the left arm and shoulder, a feeling of shortness of breath, fear. What medication is the drug appropriate in this case?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Парацетамол Paracetamol

Нітросорбід Nitrosorbide

Анальгін Analgin

Діазепам Diazepam

102 / 200
В стоматологічному кабінеті під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження слід використати? In the dental office during the examination of the patient, it became necessary to determine the strength of the chewing muscles. What research method should be used?

Міоартрографія Myoarthrography

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Мастикаціографія Mastication

Електроміографія Electromyography

103 / 200
У хворого на хронічний лімфо-лейкоз 37-ми років видалення зуба ускладнилося тривалою кровотечею. Що може бути причиною геморагічного синдрому в цього хворого? In a 37-year-old patient with chronic lymphocytic leukemia, tooth extraction was complicated by prolonged bleeding. What could be the cause of hemorrhagic syndrome in this patient?

Нейтропенія Neutropenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Еозинопенія Eosinopenia

Анемія Anemia

104 / 200
У хворого 49-ти років, завзятого курця, в правому куті рота на слизовій оболонці наявна виразка з кра-тероподібними щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового епітелію, що вростають у прилеглі тканини й утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient, a heavy smoker, has an ulcer with crater-like dense edges, white in color, in the right corner of the mouth on the mucous membrane. Microscopically, when stained with eosin strands of atypical multi-layered epithelium growing into adjacent tissues and forming nest clusters are determined. In the center of the nest clusters - pink concentric formations of rounded shape. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Хвороба Боуена Bowen's disease

Плоскоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

105 / 200
Хвора 59-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилягаючі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, teeth of the lower jaw on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, intensifies and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Гострий пульпіт 36 зуба Acute pulpitis of tooth 36

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

106 / 200
Стан відсутності свідомості, дихання, серцебиття кваліфікується як: The state of unconsciousness, breathing, heartbeat is qualified as:

Сопор Сопор

Кома Кома

Шок Шок

Клінічна смерть Clinical death

Ступор Stupor

107 / 200
Школяр 12-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість і розростання ясен. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів набряклі, гіперемовані, перекривають 1/3 висоти коронок зубів. Глибина пародонтальних кишень до 3,5 мм. Зуби стійкі. Зубна дуга нижньої щелепи звужена, скупченість зубів у фронтальній області. П за Федоровим-Володкіною - 2 бали. Яке втручання в даному випадку є етіотропним? A 12-year-old schoolboy turned to a dentist with complaints of bleeding and gum growth. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth are swollen, hyperemic, overlapping 1/3 of the height of the crowns of the teeth. The depth of the periodontal pockets is up to 3.5 mm. The teeth are stable. The dental arch of the lower jaw is narrowed, the crowding of the teeth in the frontal region. P according to Fedorov-Volodkina - 2 points. Which intervention in this case is etiotropic?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Висічення гіпертрофованих ясен Excision of hypertrophied gums

Професійна гігієна порожнини рота Professional oral hygiene

108 / 200
Пацієнтка 42-х років скаржиться на появу дефектів овальної форми, що розміщені на найбільш випуклій частині вестибулярної поверхні 13, 14,23,24,33,34,43,44 зубів. Дно дефектів гладке, блискуче, тверде. В анамнезі - гіперфункція щитоподібної залози. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old female patient complains of the appearance of oval-shaped defects located on the most convex part of the vestibular surface 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43 ,44 teeth. The bottom of the defects is smooth, shiny, hard. There is a history of hyperfunction of the thyroid gland. What is the most likely diagnosis?

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

Множинний карієс зубів Multiple dental caries

109 / 200
12 місяців тому хвора 54-х років перенесла інфаркт міокарду. Прийшла на прийом до стоматолога з приводу гострого пульпіту 45. Якому анестетику віддати перевагу при проведенні знеболювання для лікування пульпіту? 12 months ago, a 54-year-old patient suffered a myocardial infarction. She came to see a dentist for acute pulpitis 45. Which anesthetic should be preferred for anesthesia for the treatment of pulpitis ?

Артикаїн SVC Artikain SVC

Новокаїн Novocaine

Скандонест Н Scandonest N

Тримекаїн Trimecaine

Ультракаїн DS форте Ultracaine DS Forte

110 / 200
Потерпілий 24-х років отримав поранення обличчя гострим предметом під час падіння. При огляді виявлена рана до 1 см., з нерівними краями, з ділянками крововиливів навколо рани. Зонд легко проходить на глибину до 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old victim suffered a facial injury with a sharp object during a fall. Upon examination, a wound of up to 1 cm was found, with uneven edges, with areas of hemorrhage around the wound. The probe easily passes to a depth of 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Різана рана обличчя Cut facial wound

Рубана рана обличчя Cut facial wound

Покусана рана обличчя Bite wound on face

Забита рана обличчя Closed facial wound

Колота рана обличчя Puncture wound of the face

111 / 200
У хлопця 18-ти років скарги на біль у обличчі кровотечу з носа, оніміння верхньої губи. Об’єктивно: деформація обличчя за рахунок западання виличної області. Рентгенологічно: лінія перелому по кореню носа, стінкам очних ямок, через крилоподібні відростки клиноподібної кістки та лобно-виличному шву. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old boy complains of pain in the face, bleeding from the nose, numbness of the upper lip. Objectively: deformation of the face due to depression of the zygomatic region. X-ray: fracture line along the root of the nose, the walls of the eye sockets, through the pterygoid processes of the sphenoid bone and the fronto-zygomatic suture. What is the most likely diagnosis?

Перелом по Le Fort I Le Fort I Fracture

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом верхньої щелепи по Le Fort II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

112 / 200
У хворої 72-х років на шкірі обличчя має місце ураження у вигляді бляшки неправильної форми, покритої серозно-кров’янистою кіркою. Бляшка чітко обмежена від здорових тканин, одночасно має ділянки гіперкератозу, ерозії, поверхневої атрофії. Який найбільш імовірний діагноз? A 72-year-old patient has a lesion on her face in the form of an irregularly shaped plaque covered with a serous-bloody crust. The plaque is clearly demarcated from healthy tissues, simultaneously has areas of hyperkeratosis, erosion, surface atrophy. What is the most likely diagnosis?

Невус Nevus

Екзема Eczema

Плоскоклітинний ороговілий рак Squamous keratinocyte carcinoma

Кератопапілома Keratopapilloma

Хвороба Боуена (внутрішньоепі-дермальний рак) Bowen's disease (intraepidermal cancer)

113 / 200
Дитина 10 років. Скарги на відсутність коронки 11 зуба. Яка конструкція штифтового зуба найбільш раціональна для усунення даного дефекту? The child is 10 years old. Complaints about the absence of the crown of the 11th tooth. What design of the pin tooth is the most rational to eliminate this defect?

Катца Катца

Логана Логана

Паршина Scab

Річмонда Richmond

Ільїної-Маркосян Ilyinoi-Markosyan

114 / 200
Для виготовлення знімних протезів беззубому пацієнту 72-х років використали таку базисну акрилову пластмасу: The following basic acrylic plastic was used to make removable prostheses for a 72-year-old edentulous patient:

Фторакс Ftorax

Карбопласт Carboplast

Синма-М Sinma-M

Редонт Redont

Протакрил-М Protacryl-M

115 / 200
У хворої 67-ми років після накладення миш’яковистої пасти у 25 зубі розвинувся некроз міжзубного сосочка. Яка профілактика цього ускладнення? A 67-year-old patient developed necrosis of the interdental papilla in the 25th tooth after applying arsenic paste. What is the prevention of this complication?

Накладання пасти у меншій кількості Applying less paste

Накладання пасти на короткий час Putting the paste on for a short time

Герметичне закриття порожнини Hermetic closure of the cavity

Застосування пасти, що не містить миш’як Use of arsenic-free paste

Обробка ясни антидотом Treatment clear with antidote

116 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на болісність під час прийому їжі і відкриванні рота, стягнутість слизової щоки зліва, зруйнування коронок 34, 35. Після обстеження встановлений попередній діагноз: лейкоплакія, ерозивна форма. Яке дослідження слід провести для уточнення діагнозу? A 57-year-old patient complains of pain when eating and opening his mouth, tightness of the mucous membrane of the left cheek, destruction of crowns 34, 35. After the examination, a preliminary diagnosis was established: leukoplakia, erosive form. What research should be done to clarify the diagnosis?

Стоматоскопія Dental

Капіляроскопія Capillaroscopy

Люмінесцентна діагностика Luminescent diagnostics

Цитологічне Cytological

Бактеріологічне Bacteriological

117 / 200
У жінки 57-ми років при дослідженні Ro-грами 47 зуба лікар-стоматолог виявив наявність вогнища деструкції з нечіткими контурами у ділянці верхівки дистального кореня 47, вкорочення його довжини, порушення цілісності компактної пластини альвеоли. Якому діагнозу відповідає дана рентгенологічна картина? In a 57-year-old woman, during the examination of the Ro-gram of tooth 47, the dentist found the presence of a focus of destruction with unclear contours in the area of ​​the tip of the distal root 47, shortening of its length , violation of the integrity of the compact alveolar plate. What diagnosis does this X-ray picture correspond to?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Остеомієліт комірки Osteomyelitis cell

Радикулярна кіста Radicular cyst

Кістогранульома Cystogranuloma

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

118 / 200
Дівчина 20-ти років продовжує лікування з приводу стоматиту, відзначає поліпшення. При об’єктивному огляді визначається крайова епітелізація афт, пальпація трохи болісна. Які препарати для місцевого лі- кування доцільно призначити на даному етапі? A 20-year-old girl continues treatment for stomatitis, notes improvement. An objective examination reveals marginal epithelization of aphthae, palpation is a little painful. What drugs are used for local li - is it advisable to prescribe forging at this stage?

Противірусні Antivirus

Анестетики Anaesthetics

Кератопластики Keratoplasty

Гормональні Hormonal

Антибіотики Antibiotics

119 / 200
Чоловіку 42-х років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорноутримувальними кламерами. На якій частині поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ? A 42-year-old man is being made a mandibular prosthesis with support-retaining clasps. On which part of the surface of the supporting tooth should the hard part of the arm of the first type of clasp of the NEYA firm be placed?

Під анатомічним поясом зуба Under the anatomical belt of the tooth

По анатомічному поясу зуба By the anatomical tooth belt

Нижче від межової лінії Below the boundary line

Вище від межової лінії Above the boundary line

По межовій лінії On the boundary line

120 / 200
Для чого застосовують конструкційні матеріали? What are construction materials used for?

Одержання відбитків, виготовлення коронок, протезів і моделей Getting impressions, making crowns, prostheses and models

Виготовлення апаратів, вкладок, базисів, вогнетривких моделей Manufacturing of devices, tabs, bases, fireproof models

Виготовлення протезів, апаратів, шин, імплантатів Manufacturing prostheses, devices, tires, implants

Виготовлення протезів і апаратів, паяння і відбілювання Manufacturing prostheses and devices, soldering and whitening

Виготовлення імплантатів, моделей, вкладок, базисів Production of implants, models, tabs, bases

121 / 200
Пацієнту 41-го року необхідно виготовити керамічну вкладку на 46. Який відбитковий матеріал найбільш доцільно використати для цього? A 41-year-old patient needs to make a 46-year-old ceramic inlay. What impression material is most appropriate to use for this?

Сілагум Сілагум

Упін преміум Upin Premium

Кромапан Кромапан

Еластин кромо Elastin chrome

Упін Упін

122 / 200
Перед проведенням стоматологічних маніпуляцій у хворої 22-х років, яка дуже хвилювалася, раптом виникла короткочасна втрата свідомості, яка тривала 1 хвилину. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, АТ- 80/50 мм рт.ст., дихання рідке, пульс слабкий. Який найбільш імовірний діагноз? Before performing dental manipulations, a 22-year-old patient, who was very worried, suddenly experienced a short-term loss of consciousness that lasted 1 minute. Objectively: the skin is pale, wet, blood pressure - 80/50 mm Hg, breathing thin, pulse weak. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Отруєння Poisoning

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Непритомність Fainting

123 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота. Подібна симптоматика відзначалась минулого року. Об’єктивно: на бічній поверхні язика виявлено 2 ерозії овальної форми, розміром до 0,5 см, вкриті фібринозним нальотом і болісні під час пальпації. Ерозії оточені гіперемованою облямівкою, їх краї дещо піднімаються над оточуючою слизовою оболонкою. В анамнезі: хронічний гастродуоденіт. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old boy complains of the presence of painful ulcers in the oral cavity. Similar symptoms were noted last year. Objectively: 2 oval-shaped erosions were found on the lateral surface of the tongue , up to 0.5 cm in size, covered with a fibrinous coating and painful during palpation. Erosions are surrounded by a hyperemic border, their edges slightly rise above the surrounding mucous membrane. History: chronic gastroduodenitis. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Хронічний рецидивуючий афто-зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

124 / 200
Пацієнт 24-х років скаржиться на рухливість всіх зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці усіх зубів верхньої та нижньої щелеп незначно гіперемована, коронки зубів звичайного кольору і форми. Рентгенологічно: укорочення довжини коренів всіх зубів, відсутність порожнини зубів і кореневих каналів. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complains about the mobility of all teeth. Objectively: the mucous membrane of the gums in the area of ​​all teeth of the upper and lower jaws is slightly hyperemic, the crowns of the teeth are normal in color and shapes. Radiologically: shortening of the length of the roots of all teeth, absence of tooth cavity and root canals. What is the most likely diagnosis?

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

Патологічне стирання твердих тканин зубів Pathological abrasion of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Синдром Стентона-Капдепона Stenton Capdepon Syndrome

125 / 200
Хвора 46-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, щільні, не кровоточать при зондуванні. Корені зубів оголені до 1/3 довжини, зуби стійкі. В при-шийковій ділянці 13,12, 11, 21, 22 і 23 зубів - дефекти у вигляді клину. На грамі Ro- зниження висоти міжальве-олярних перегородок на 1/3 їх висоти, явища остеосклерозу, цілісність компактної пластинки збережена. Який остаточний діагноз? A 46-year-old patient turned to the dentist with complaints of increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical irritants. Objectively: the gums are anemic, dense, do not bleed during probing . The roots of the teeth are exposed up to 1/3 of the length, the teeth are stable. In the cervical area of ​​13, 12, 11, 21, 22 and 23 teeth - defects in the form of a wedge. On the gram Ro - a decrease in the height of the interalveolar septa by 1/3 their heights, the phenomena of osteosclerosis, the integrity of the compact plate is preserved. What is the final diagnosis?

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Іенералізований пародонтит початкового ступеня Primary stage generalized periodontitis

Іенералізований пародонтит I ступеня Generalized periodontitis of the first degree

126 / 200
У коридорі стоматологічної поліклініки чоловік 45-ти років раптово знепритомнів. З амбулаторної картки (була серед речей непритомного), стало відомо, що він хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. Об’єктивно: свідомість відсутня, шкіра і одяг вологі, судоми м’язів кінцівок, Ps- 110/хв., ритмічний; АТ-130/80 мм рт.ст., язик вологий, живіт інтактний. Який препарат потрібно негайно ввести хворому в даному випадку? In the corridor of the dental clinic, a 45-year-old man suddenly fainted. From the outpatient card (it was among the items of the unconscious person), it became known that he has diabetes, receives insulin. Objectively: consciousness is absent, the skin and clothes are wet, muscle spasms of the limbs, Ps- 110/min., rhythmic; BP-130/80 mm Hg, the tongue is moist, the stomach is intact. What drug is needed immediately enter the patient in this case?

5% розчин глюкози 5% glucose solution

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Інсулін пролонгованої дії Long-acting insulin

0,06% розчин корглікону 0.06% corglycon solution

Шсулін короткої дії Short-acting Shsulin

127 / 200
З метою протезування до лікаря стоматолога звернулася хвора 25-ти років. З анамнезу відомо, що півроку тому пацієнтка знаходилась на лікуванні у наркологічному диспансері. Під час препарування відбулось забруднення відкритої ділянки шкіри обличчя лікаря біологічним матеріалом від пацієнтки. В який термін проводиться забір крові у даного лікаря для обстеження? A 25-year-old patient consulted a dentist for prosthetics. It is known from the anamnesis that six months ago the patient was treated in a drug dispensary. During the preparation, contamination occurred of the open skin of the doctor's face with biological material from the patient. When is blood taken from this doctor for examination?

День аварії, 1, 3 та 6 місяців Day of accident, 1, 3 and 6 months

День аварії, 4, 8 та 12 місяців Day of accident, 4, 8 and 12 months

День аварії, 3, 6 та 12 місяців Day of accident, 3, 6 and 12 months

День аварії, 2, 4 та 8 місяців Day of accident, 2, 4 and 8 months

День аварії, 1, 2 та 3 місяці Day of accident, 1, 2 and 3 months

128 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога хворий 23-х років. Під час маніпуляції у порожнині рота пацієнта відбулось пошкодження гумової рукавички лікаря та забруднення шкіри біомате-ріалом від пацієнта. Цілісність шкіри руки лікаря збережено. Який перший етап по знезараженню у даному випадку? A 23-year-old patient is at the dentist's appointment. During manipulation in the patient's oral cavity, the doctor's rubber glove was damaged and the skin was contaminated with biomaterial from the patient. The integrity of the skin of the doctor's hand is preserved. What is the first stage of decontamination in this case?

Обробити місце забруднення перманганатом калію Treat the place of contamination with potassium permanganate

Обробити місце забруднення розчином хлораміну Treat the place of contamination with a chloramine solution

Обробити місце забруднення перекисом водню Treat the place of contamination with hydrogen peroxide

Промити місце забруднення водою з милом Wash the contaminated area with soap and water

Обробити місце забруднення етиловим спиртом Treat the place of contamination with ethyl alcohol

129 / 200
В стоматологічну клініку звернувся хворий 59-ти років зі скаргами на наявність виразки на нижній губі, яку помітив місяць тому. Під час огляду: виразка на червоній облямівці справа, в межах слизової оболонки та підслизового шару овальної форми 1,4 на 0,6 см, з валикоподібними краями, малоболісна, підлеглі тканини інфільтровані. В правій піднижньощелепній ділянці визначається безболісний, щільний, рухливий лімфовузол діаметром до 1,5 см. Який попередній діагноз? A 59-year-old patient came to the dental clinic with complaints about the presence of an ulcer on the lower lip, which he noticed a month ago. During the examination: an ulcer on the red border on the right, within the mucous membrane and submucosal layer, an oval shape 1.4 by 0.6 cm, with roller-like edges, little pain, the underlying tissues are infiltrated. In the right submandibular area, a painless, dense, mobile lymph node with a diameter of up to 1.5 cm is determined. What is the previous diagnosis?

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Хейліт Haylit

Виразка нижньої губи Lower lip ulcer

Лейкоплакія нижньої губи Leukoplakia of the lower lip

Актиномікоз нижньої губи Actinomycosis of the lower lip

130 / 200
На прийом звернувся чоловік 28-ми років зі скаргами на деформацію та почервоніння крила носа, верхньої губи та щоки. Об’єктивно: набряк та гіперемія шкірних покровів у цих ділянках, визначається розщілина в ділянці лівого крила носа. Шкірні покриви напружені, щільні, багряно-синюшного кольору, малюнок згладжений. Ділянки ураження мають межі неправильної форми. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old man applied for an appointment with complaints of deformation and redness of the wing of the nose, upper lip and cheek. Objectively: swelling and hyperemia of the skin in these areas, a cleft is determined in the area of ​​the left wing of the nose. The skin is tense, dense, purplish-bluish in color, the pattern is smoothed. The affected areas have irregular borders. What is the most likely diagnosis?

Флебіт лицевої вени Phlebitis of facial vein

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Бешиха Бешиха

Туберкульоз шкіри Tuberculosis of the skin

131 / 200
Хвора 63-х років звернулася до стоматолога зі скаргою на виступ конусоподібної форми на нижні губі. Об’єктивно: на нижній губі зліва ділянка гіперкератозу, що має вигляд рогового виступу, коричнево-сірого кольору, щільної консистенції, безбо- лісний, діаметром 0,8 мм. Яка тактика лікаря-стоматолога? A 63-year-old patient turned to the dentist with a complaint of a cone-shaped protrusion on the lower lips. Objectively: on the left lower lip is an area of ​​hyperkeratosis that looks like a horn protrusion, brownish-gray color, dense consistency, painless, with a diameter of 0.8 mm. What are the tactics of the dentist?

Призначення УВЧ, лазеротерапія Application of UHF, laser therapy

Імуностимулююча терапія Immunostimulating therapy

Антисептична обробка Antiseptic processing

Кератолітичні препарати Keratolytic drugs

Хірургічнє лікування з гістологічним дослідженням Surgical treatment with histological examination

132 / 200
Хворий 36-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на кровоточивість і набряклість ясни. Об’єктивно: ясенні сосочки запалені, набряклі, наявні відкладання над- і підясенево-го зубного каменю. Рентгенологічно: остеопороз, деструкція міжзубних перегородок на 1/3 довжини, розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient went to the dentist with complaints of bleeding and swelling of the gums. Objectively: the gingival papillae are inflamed, swollen, there are deposits of supra- and subgingival of tartar. X-ray: osteoporosis, destruction of interdental septa for 1/3 of the length, widening of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз легкого ступеня Mild periodontitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний генералізований паро-донтит легкого ступеня Chronic generalized periodontitis of a mild degree

133 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулася жінка 48-ми років з діагнозом: альвеоліт, що перебігає у вигляді 'сухої комірки'. В даному випадку необхідно: A 48-year-old woman came to see a dental surgeon with a diagnosis of alveolitis in the form of a 'dry cell'. In this case, it is necessary:

Вискоблювання комірки Cell scraping

Промивання комірки антисептиком Washing the cell with an antiseptic

Механотерапія Mechanotherapy

Пухка тампонада комірки йодоформним тампоном Soft cell tamponade with iodoform tampon

Турунда з маззю 'Левомеколь' Turunda with ointment 'Levomekol'

134 / 200
До виникнення коагуляційно-го некрозу слизової оболонки, який проявляється наявністю щільної плівки бурого, жовтого або сіро-білуватого кольору при вираженому запаленні, призводить опік: A burn leads to the occurrence of coagulation necrosis of the mucous membrane, which is manifested by the presence of a dense film of brown, yellow, or gray-whitish color with severe inflammation:

Лугами Meadows

Електричним струмом By electric current

Кислотами Acids

Іонізуючим випромінюванням Ionizing radiation

Окропом Boiling

135 / 200
Хлопчику 2 роки. Мати скаржиться на припухлість і кровоточивість ясен у дитини. Дитина хворіє на грип впродовж тижня, неспокійна, відмов- ляється від їжі. Слизова оболонка маргінальної частини ясен нижньої і верхньої щелеп набрякла, яскравочервоного кольору, легко кровить при інструментальному дослідженні, болісна під час пальпації. Температура тіла 37,2oC. Який попередній діагноз? The boy is 2 years old. The mother complains of swelling and bleeding gums in the child. The child has been sick with the flu for a week, is restless, refuses to eat. The mucous membrane of the marginal part the gums of the lower and upper jaws are swollen, bright red in color, bleed easily during instrumental examination, painful during palpation. Body temperature is 37.2oC. What is the previous diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Загострення катарального гінгівіту Exacerbation of catarrhal gingivitis

136 / 200
Батьки 4-річного хлопчика відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? The parents of a 4-year-old boy note that shortly after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth has been erased by more than half. The enamel is practically missing, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Електроодонтометрія Electroodontometry

Трансілюмінаційне Transillumination

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Рентгенографія X-ray

137 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на відлам коронки 26 зуба. Об’єктивно: коронка зруйнована, виступає над рівнем ясни на 1 мм. Тканини кореня тверді. На Ro-грамі: канал запломбований до верхівки. Яка конструкція найбільш раціональна? A 26-year-old patient complains of a broken crown of the 26th tooth. Objectively: the crown is destroyed, it protrudes above the gum level by 1 mm. The root tissues are firm. On Ro - gram: the channel is sealed to the top. Which design is the most rational?

Штампована коронка Stamped crown

Металопластмасова коронка Reinforced Plastic Crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Resin Crown

Розбірна куксова вкладка з послі-дуючим протезуванням Demountable stump tab with subsequent prosthetics

138 / 200
Хвороба характеризується наступними симптомами: гострий початок, підвищення температури, порушення загального стану, катаральний стоматит, численні петехії на слизовій оболонці порожнини рота, збільшення підщелепних та шийних лімфатичних вузлів. У крові: моноци-тоз, лейкоцитоз, лімфоцитоз, виявлені мононуклеари. Для якого захворювання це характерно? The disease is characterized by the following symptoms: acute onset, fever, general condition disturbance, catarrhal stomatitis, numerous petechiae on the mucous membrane of the oral cavity, enlargement of the submandibular and cervical lymph nodes. In the blood: monocytosis, leukocytosis, lymphocytosis, mononuclear cells were detected. What disease is this characteristic of?

Ящур FMD

Вітряна віспа Chicken Pox

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Кір Кір

Грип Грип

139 / 200
При якому інфекційному захворюванні ураження відбувається від хворих тварин, або внаслідок вживання у їжу інфікованих молочних продуктів та м’яса? In which infectious disease does the damage occur from sick animals or as a result of eating infected dairy products and meat?

Кір Кір

Грип Грип

Вітряна віспа Chicken Pox

Дифтерія Diphtheria

Ящур Ящур

140 / 200
Хвора 32-х років звернулася зі скаргами на наявність виразки на щоці по лінії змикання зубів, болісність, особливо під час прийому їжі і розмови. Об’єктивно: край ясни гіперемований, болісний під час пальпації, дно вкрите некротичним нальотом, регіо-нарні лімфовузли збільшені, рухливі, болісні. Внаслідок якої травми утворилася виразка? A 32-year-old patient complained of an ulcer on her cheek along the line of teeth closure, pain, especially during eating and talking. Objectively: edge clearly hyperemic, painful during palpation, the bottom is covered with a necrotic plaque, regional lymph nodes are enlarged, mobile, painful. As a result of what injury did the ulcer form?

Термічне пошкодження Thermal damage

Променева дія Radial action

Фізична травма Physical injury

Хімічна дія Chemical action

Електротравма Electric shock

141 / 200
Під час огляду дівчинки 6-ти років було встановлено забарвлення в жовтий колір різців на 1 /3 довжини коронки та жувальної поверхні молярів. З анамнезу: мати приймала антибіотики тетрациклінового ряду під час вагітності. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 6-year-old girl, a yellow discoloration of the incisors was found on 1/3 of the length of the crown and the chewing surface of the molars. From the anamnesis: the mother took tetracycline antibiotics series during pregnancy. What is the most likely diagnosis?

'Тетрациклінові'зуби 'Tetracycline' teeth

Осередкова гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Спадковий недосконалий амелоге-нез Hereditary amelogenesis imperfecta

142 / 200
У дівчинки 8-ми років при огляді: відсутній 11 зуб, в зубному ряду для нього є 10 мм. Поперечний розмір 21 зуба 9 мм. Форма верхнього і нижнього зубного ряду правильна, 1 клас за Енглем. На прицільній рентгенографії визначається наявність зачатка 11 зуба. У проекції коронки 11 зуба визначається осіфікована тінь округлої форми з чіткими межами. Вкажіть попередній діагноз і етіологічний чинник: In an 8-year-old girl, during examination: the 11th tooth is missing, there is 10 mm in the tooth row for it. The transverse size of the 21st tooth is 9 mm. The shape of the upper and lower the dentition is correct, 1st class according to Engle. The presence of a rudiment of the 11th tooth is determined on the target X-ray. In the projection of the crown of the 11th tooth, an ossified shadow of a rounded shape with clear boundaries is determined. Specify the previous diagnosis and the etiological factor:

Повна ретенція 11 зуба, медіальне зрушення 21 і 12 зуб Full retention of tooth 11, medial displacement of tooth 21 and 12

Повна ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Complete retention of tooth 11, narrowing of the dental row

Повна ретенція 11 зуба, надкомплектний зуб Full retention of tooth 11, overcomplete tooth

Часткова вторинна адентія верхнього зубного ряду Partial secondary dentition of the upper dentition

Часткова ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Partial retention of the 11th tooth, narrowing of the dental row

143 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюміна-ція) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy went to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dried, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

144 / 200
При обстеженні пацієнтки 24-х років, що з’явилася з метою про-фогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTl (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 24-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when drying. When the tooth is illuminated by FOTl (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

145 / 200
На вестибулярній поверхні в при-шийковій ділянці 25 зуба у пацієнтки 22-х років виявлена каріозна порожнина, що виповнена світлим розм’якшеним дентином. Після обстеження був встановлений діагноз: гострий середній карієс 25 зуба. Який пломбувальний матеріал показаний у даній клінічній ситуації? On the vestibular surface in the cervical area of ​​tooth 25, a 22-year-old female patient was found to have a carious cavity filled with light-colored, softened dentin. After the examination, a diagnosis was made : acute medium caries of tooth 25. What filling material is indicated in this clinical situation?

Цинк-фосфатний цемент Zinc Phosphate Cement

Амальгама Amalgam

Силіко-фосфатньїй цемент Silica-phosphate cement

Полікарбоксилатньїй цемент Polycarboxylate cement

Компомер Compomer

146 / 200
Пацієнтка 34-х років, викладач, скаржиться на сухість, постійне лущення та печіння нижньої губи. Періодично хвора скушує лусочки на губах. Хворіє протягом 10-ти років. При огляді: на червоній облямівці нижньої губи від кута до кута рота щільно прикріплені в центрі і трохи відстаючі по краях множинні лусочки сірого кольору, при видаленні яких ерозії не утворюються. Шкіра не уражена. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient, a teacher, complains of dryness, constant peeling and burning of the lower lip. The patient periodically bites the scales on her lips. She has been ill for 10 years. On examination: on the red border of the lower lip, from corner to corner of the mouth, there are multiple scales of gray color tightly attached in the center and slightly lagging at the edges, when they are removed, erosion does not occur. The skin is not affected. What is the most likely diagnosis?

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метереологічний хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

147 / 200
До відділення реанімації доставлено постраждалого 48-ми років після пожежі у будинку. Лікар констатував ураження поверхні голови та шиї, верхніх кінцівок, передньої поверхні тулуба. Визначте розміри опікової поверхні у цього постраждало-го від загальної площі тіла: A 48-year-old victim was brought to the intensive care unit after a house fire. The doctor noted damage to the surface of the head and neck, upper limbs, front surface of the body. Determine the size of the burn surface in this victim from the total area of ​​the body:

40% 40%

36% 36%

27% 27%

18% 18%

9% 9%

148 / 200
Пацієнтка 29-ти років скаржиться на розростання ясен у ділянці передніх зубів, дискомфорт і кровоточивість під час прийому їжі. Соматично здорова. У фронтальних ділянках верхньої і нижньої щелеп незначна скупченість зубів. Після дослідження був встановлений діагноз: хронічний гіпертрофічний гінгівіт легкого ступеня важкості, набрякова форма. У комплексному лікуванні лікар призначив хворій аплікації Бефунгіну щоденно по 10 хвилин протягом 7-ми днів. Яка властивість визначила вибір даного препарату лікарем? A 29-year-old female patient complains of gingival growth in the area of ​​the front teeth, discomfort and bleeding during eating. Somatically healthy. In the frontal areas of the upper and lower jaws, there is little crowding of teeth. After the examination, a diagnosis was established: chronic hypertrophic gingivitis of mild severity, edematous form. In complex treatment, the doctor prescribed the patient to apply Befungin for 10 minutes every day for 7 days. What property determined the choice of this drug by the doctor?

Протизапальна Anti-inflammatory

Знеболююча Painkiller

Склерозуюча Sclerosis

Кератопластична Keratoplasty

Антибактеріальна Antibacterial

149 / 200
На прийомі хвора 39-ти років раптово почала скаржитися на сильний головний біль, серцебиття, сухість у роті. Зі слів хворої звичайний АТ-130/80 мм рт.ст. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, гіпергідроз, тахікардія, АТ- 190/100 мм рт.ст. Який невідкладний стан має місце? At the appointment, a 39-year-old patient suddenly began to complain of a severe headache, palpitations, dry mouth. According to the patient, the usual blood pressure is 130/80 mm Hg. Art. Objectively: the face is hyperemic, hyperhidrosis, tachycardia, blood pressure - 190/100 mm Hg. What is the emergency situation?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

150 / 200
В клініку доставлений потерпілий 24-х років з обширною забійною раною м’яких тканин лівої половини обличчя. На рані стискаюча пов’язка. При знятті пов’язки з рани виникла пульсуюча кровотеча яскраво-червого кольору. Які дії лікаря? A 24-year-old victim was brought to the clinic with an extensive necrotic wound of the soft tissues of the left half of the face. A compression bandage is on the wound. When removing the bandage from a bright red pulsating bleeding occurred in the wound. What actions did the doctor take?

Перев’язка судин у рані або на протязі Vessel ligation in a wound or on a wound

Пальцеве притиснення сонної арте-рїі Finger compression of the carotid artery

Повторне накладення стискаючої пов’язки Re-applying compression bandage

Введення 10% р-ну хлористого кальцію в/в Introduction of 10% solution of calcium chloride intravenously

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

151 / 200
Школяр 13-ти років скаржиться на біль від холодного у 46 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина овальної форми у межах світлого розм’якшеного навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне по всій поверхні, реакція на холодовий подразник різко болісна, швидко минає після припинення його дії. Оберіть оптимальну лікувальну пасту: A 13-year-old schoolboy complains of cold pain in tooth 46. Objectively: on the chewing surface of tooth 46, there is an oval-shaped carious cavity within a light, softened peripulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is painful over the entire surface, the reaction to a cold stimulus is sharply painful, quickly passes after its action is stopped. Choose the optimal therapeutic paste:

Кортикостероїдна Corticosteroid

Тимолова Timolova

Гідроксикальційвмісна Hydroxycalcium-containing

Цинк-євгенолова Zinc eugenol

Йодоформна Iodoform

152 / 200
До ортодонта звернулися ба- тьки 11-річної дівчинки зі скаргами на естетичні недоліки. Об’єктивно: обличчя подовжене за рахунок збільшення висоти нижньої третини обличчя. Верхня губа сплощена, носогубні складки згладжені, збільшений кут нижньої щелепи. Прикус постійних зубів. Нижні різці перекривають верхні до 1/2 висоти коронки. 46/36 зуби контактують з 15/25 і ме-зіальними горбиками 16/26 зубів. До якого класу за Енглем відноситься зазначена вище патологія? The parents of an 11-year-old girl turned to the orthodontist with complaints about aesthetic defects. Objectively: the face is elongated due to the increase in the height of the lower third of the face. The upper lip is flattened , the nasolabial folds are smoothed, the angle of the lower jaw is increased. Bite of permanent teeth. The lower incisors overlap the upper ones up to 1/2 of the height of the crown. 46/36 teeth are in contact with 15/25 and mesial cusps of 16/26 teeth. To which class according to Engle belongs the pathology mentioned above?

IV клас Class IV

III клас III клас

II клас 2 підклас II class 2 subclass

I клас I клас

II клас 1 підклас II class 1 subclass

153 / 200
До стоматолога звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на підвищену чутливість до солодкого і кислого у ділянці 34, 33, 32, 43, 44. Об’єктивно: у пришийковій ділянці поодинокі крейдоподібні матові плями з нечіткими краями. Який метод дослідження найбільш вірогідно підтвердить діагноз? A 16-year-old girl came to the dentist with complaints of increased sensitivity to sweet and sour in areas 34, 33, 32, 43, 44. Objectively: single chalk-like matte spots with indistinct edges in the cervical area. What research method is most likely to confirm the diagnosis?

Вітальне забарвлення Welcoming color

Електроодонтометрія Electroodontometry

Термометрія Thermometry

Пальпація Palpation

Рентгенографія X-ray

154 / 200
Який лікарський препарат є першочерговим у випадку анафілактичного шоку? Which drug is the first priority in case of anaphylactic shock?

Піпольфен Pipolfen

Преднізолон Prednisone

Адреналін Adrenaline

Кордіамін Cordiamine

Еуфілін Euphilin

155 / 200
У дівчинки 6-ти років 'пташи-не'обличчя, рот відкриває на 1 см з утрудненням, нижня щелепа недорозвинена, малорухома. На Ro-грамі: суглобова щілина скроневонижньощелепного суглобу не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl has a 'bird-like' face, opens her mouth 1 cm with difficulty, the lower jaw is underdeveloped, immobile. On Ro-gram: articular cleft of the temporomandibular joint is not determined. What is the most likely diagnosis?

Хронічний артрит Chronic arthritis

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Синдром Робена Robin Syndrome

М’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

Артроз СНЩС Osteoarthritis of the TMJ

156 / 200
Яке оптимальне оперативне втручання при одночасному усуненні дефектів твердого та м’якого піднебіння? What is the optimal surgical intervention for the simultaneous elimination of defects of the hard and soft palate?

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Стафілорафія Staphyloraphia

Мезофарингоконстрикція Mesopharyngoconstriction

Уранопластика Uranoplasty

Штерламінарна остеотомія Sterlaminar osteotomy

157 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на виразку слизової оболонки нижньої губи. При огляді виявлена ерозія 0,5-0,6 см, округлої форми з рівними чіткими краями, біля основи хрящоподібний інфільтрат. Поверхня ерозії рівна, червоного кольору. Ре-ґіонарні лімфатичні вузли збільшені, безболісні, періаденіт відсутній. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complains of an ulcer of the mucous membrane of the lower lip. During the examination, an erosion of 0.5-0.6 cm was found, rounded in shape with smooth clear edges, at the base, a cartilaginous infiltrate. The surface of the erosion is smooth, red in color. The regional lymph nodes are enlarged, painless, there is no periodadenitis. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Трофічна виразка Tropical ulcer

Лімфаденіт Lymphadenitis

Ракова виразка Cancer ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

158 / 200
Хлопчик 13-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу перелому відростків виличної кістки. Загальний стан хворого середнього ступеня важкості. Травма отримана при падінні з висоти два дні тому. Які клінічні симптоми характерні для таких травм? A 13-year-old boy is undergoing inpatient treatment for a fracture of the processes of the zygomatic bone. The general condition of the patient is of moderate severity. The injury was received during a fall from a height two days ago. What clinical symptoms are characteristic of such injuries?

Деформація виличної ділянки, симптом 'сходинки', парестезія Deformation of the zygomatic area, symptom of 'stairs', paresthesia

Крововилив у склеру ока Hemorrhage in the sclera of the eye

Кровотеча з зовнішнього вуха Bleeding from the external ear

Обмеження відкривання рота до 1,0 см Limit mouth opening up to 1.0 cm

Кровотеча з носа Bleeding from the nose

159 / 200
Хвора 27-ми років хворіє рік, коли вперше при загостренні ревматичного процесу в інших суглобах з’явився біль, важкорухомість та лускіт у скронево-нижньощелепних суглобах. Зранку відкривання роту обмежене. Виявлені гіперемія та набряк шкіри в ділянці суглобів. На томограмі суглобові щілини розширені. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient has been ill for a year, when for the first time, during an exacerbation of the rheumatic process in other joints, pain, difficulty in mobility and flaking appeared in the temporomandibular joints. In the morning of the opening the mouth is limited. Hyperemia and swelling of the skin in the area of ​​the joints are detected. On the tomogram, the joint spaces are widened. What is the most likely diagnosis?

Гострий неспецифічний двосторонній артрит Acute nonspecific bilateral arthritis

Больова м’язово-скронева дисфункція СНЩС в стадії загострення Painful muscular-temporal dysfunction of TMJ in the acute stage

Склерозуючий двосторонній ар-троз у стадії загострення Sclerosing bilateral arthrosis in the acute stage

Хронічний ревматичний двосторонній артрит у стадії загострення Chronic rheumatic bilateral arthritis in the stage of exacerbation

Фіброзний двосторонній анкілоз СНЩС в стадії загострення Fibrous bilateral TMJ ankylosis in the acute stage

160 / 200
Дівчинка 14-ти років скаржиться на косметичний недолік. Об’єктивно: розширені зубні ряди, треми і діасте-ми між фронтальними зубами, про-трузія верхніх і нижніх різців, співвідношення перших молярів по I класу за Енглем. Призначте лікування даної патології. A 14-year-old girl complains of a cosmetic defect. Objectively: extended tooth rows, three and diastema between the front teeth, protrusion of the upper and lower incisors, ratio of first molars according to Engle class I. Prescribe treatment for this pathology.

Моноблок Андрезена-Іойпля Andresen-Joipl Monoblock

Регулятор функцій Френкля Frankle function regulator

Еджуайз-техніка Edgewise technique

Піднебінна пластинка з накусо-чною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with bite area in the frontal area

Міофункціональний трейнер Myofunctional trainer

161 / 200
Дитині 13 років. Скарги на косметичний недолік. Об’єктивно: 13 і 23 зуби розміщені вестибулярно і в супрапозиції, відстань між 14 і 12 - 2 мм, між 22 і 24 - 3 мм, співвідношення бокових зубів правильне. Призначте план лікування даної патології: The child is 13 years old. Complaints about a cosmetic defect. Objectively: 13 and 23 teeth are placed vestibularly and in superposition, the distance between 14 and 12 is 2 mm, between 22 and 24 - 3 mm, the ratio of the lateral teeth is correct. Assign a treatment plan for this pathology:

Розширення верхнього зубного ряду за допомогою піднебінної пластинки Expansion of the upper dentition using a palatal plate

Видалення 14, 24 зубів, переміщення 13, 23 у зубний ряд Removing 14, 24 teeth, moving 13, 23 to the tooth row

Послідовне видалення зубів за методом Хотца Sequential tooth extraction by the Hotz method

Дисталізація кутніх зубів, переміщення 13,23 у зубний ряд Distalization of angular teeth, moving 13.23 in the tooth row

Піднебінна пластинка з сектором у фронтальній ділянці Palate plate with a sector in the frontal area

162 / 200
Батьки хлопчика 2-х річного віку звернулись до лікаря із скаргами на наявність каріозних порожнин на всіх верхніх передніх зубах. Порожнини розміщуються в пришийкових ділянках і охоплюють всю шийку зуба. Після об’єктивного обстеження встановлено діагноз: циркулярний середній карієс 52, 51, 61, 62 зубів. Яка лікарська тактика? The parents of a 2-year-old boy turned to the doctor with complaints about the presence of carious cavities on all upper front teeth. The cavities are located in the cervical areas and cover the entire neck of the tooth. After an objective examination, a diagnosis was made: circular medium caries of 52, 51, 61, 62 teeth. What is the medical strategy?

Призначення електрофорезу з препаратами фтору Prescription of electrophoresis with fluoride preparations

Призначення електрофорезу з препаратами кальцію Prescription of electrophoresis with calcium preparations

Антисептична обробка каріозних порожнин Antiseptic treatment of carious cavities

Імпрегнація 20% розчином нітрату срібла Impregnation with 20% silver nitrate solution

Пломбування каріозних порожнин Filling carious cavities

163 / 200
Чоловік 47-ми років, працівник заводу по виробництву кислот, звернувся до стоматолога зі скаргами на відчуття злипання зубів при змиканні та болі від температурних та хімічних подразників. Об’єктивно: емаль різців та ікол сірого кольору без блиску, коронкова частина стерта на 1/3 висоти, ріжучий край овальної форми. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old man, a worker at an acid production plant, went to the dentist with complaints of a feeling of teeth sticking together when clenching and pain from temperature and chemical stimuli. About' objectively: the enamel of the incisors and canines is gray without luster, the crown part is erased on 1/3 of the height, the cutting edge is oval. What is the most likely diagnosis?

Променевий некроз зубів Radiation necrosis of teeth

Кислотний некроз зубів Acid necrosis of teeth

Комп’ютерний некроз зубів Computer necrosis of teeth

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

164 / 200
До лікаря-стоматолога звернулись батьки 4-х місячної дитини із скаргами на її неспокійну поведінку, плаксивість, відмову від прийому їжі. Зі слів батьків дитина народилась недоношеною, знаходиться на штучному вигодовуванні. Об’єктивно: на межі твердого і м’якого піднебіння - виразка округлої форми з чіткими краями. Слизова навколо виразки - гі-перемована, набрякла. Поверхня виразки вкрита жовто-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 4-month-old child turned to the dentist with complaints about her restless behavior, tearfulness, refusal to eat. According to the parents, the child was born prematurely, is on artificial feeding. Objectively: on the border of the hard and soft palate - a rounded ulcer with clear edges. The mucous membrane around the ulcer is swollen, swollen. The surface of the ulcer is covered with a yellow-gray coating. What is the most likely diagnosis?

Афти Беднара Afti Bednara

Декубітальна виразка Decubital ulcer

Рецидивуюча афта Recurrent Afta

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

165 / 200
У хворого 34-х років наявний правосторонній перелом вінцевого відростка нижньої щелепи зі зміщенням. Який м’яз зміщує відросток? A 34-year-old patient has a right-sided fracture of the coronal process of the lower jaw with displacement. What muscle displaces the process?

Медіальний крилоподібний м’яз Medial pterygoid muscle

Скроневий Temporal

Жувальний м’яз Masticatory muscle

Напружуючий м’яке піднебіння Tense soft palate

Латеральний крилоподібний м’яз Lateral pterygoid muscle

166 / 200
Який з перелічених відбиткових матеріалів не належить до групи альгінатів? Which of the listed impression materials does not belong to the alginate group?

Кромопан Kromopan

Спідекс Spidex

Алігат Алігат

Упін Упін

Ксанталгін Xanthalgin

167 / 200
Пацієнту 57-ми років лікар-пародонтолог провів курс комплексного лікування хронічного генера-лізованого пародонтиту III ступеня важкості. Пацієнт поставлений на диспансерний нагляд. Через який час лікар-пародонтолог повинен призначити повторний лікувальний курс для пацієнта? A 57-year-old patient was treated by a periodontist for complex treatment of chronic generalized periodontitis of the III degree of severity. The patient was placed under dispensary supervision. After how long, a periodontist should prescribe a repeat treatment course for the patient?

Через 1 рік In 1 year

Через 1,5 роки In 1.5 years

Через 6 місяців After 6 months

Через 1 місяць In 1 month

Через 3 місяці After 3 months

168 / 200
Пацієнт 47-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на руйнування зуба на верхній щелепі. Об’єктивно: коронка 14 зуба зруйнована на 2/3 висоти, медіальна та щічна стінки виступають на 3 мм над рівнем ясенного краю. На Ro-грамі канали запломбовані до верхівок. Яку ортопедичну конструкцію слід виготовити в даному випадку? A 47-year-old patient turned to the dentist with complaints about the destruction of a tooth on the upper jaw. Objectively: the crown of tooth 14 is destroyed by 2/3 of its height, medial and the buccal walls protrude 3 mm above the level of the gingival margin. On the Ro-gram, the canals are sealed to the tops. What orthopedic construction should be made in this case?

Комбінована коронка за Бєлкіним Belkin combined crown

Екваторна коронка Equator Crown

Керамічна вкладка Ceramic tab

Металева лита коронка Metal cast crown

Штифтовий зуб Pin Tooth

169 / 200
Хворій 29-ти років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпозит 'Charism' лікар вирішив використати склоіономер 'Vitremer'. На якому рівні повинна знаходитись межа переходу склоіономера в композит у даному випадку? A 29-year-old patient is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open sandwich method. The doctor decided to use the glass ionomer 'Vitremer' as the basis for the 'Charism' photocomposite. At what level should be the transition limit of glass ionomer to composite in this case?

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

На будь-якому рівні At any level

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

170 / 200
Чоловіку 46-ти років виготовлений суцільнолитий мостоподібний протез із опорою на 34 та 37 зуби. Опорні елементи напівкоронки-кільця. Проводиться фіксація протезу. Який з перерахованих матеріалів є оптимальним для цієї мети? For a 46-year-old man, an all-cast bridge-like prosthesis with a support for 34 and 37 teeth was made. The supporting elements of a half-crown-ring. The prosthesis is fixed. Which of the listed materials is optimal for this purpose?

Композитний матеріал Composite Material

Цинкоксидевгенольний цемент Zinc Oxide Eugenol Cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Склоіномерний цемент Glass ionomer cement

Цинксульфатний цемент Zinc Sulphate Cement

171 / 200
Дитині 2 роки, мати висловлює скарги на наявність дефектів на різцях верхньої і нижньої щелеп у дитини. З анамнезу: зуби прорізалися вчасно, з наявністю дефектів. Об’єктивно: на центральних і латеральних різцях верхньої і нижньої щелеп наявні дефекти емалі в ділянці ріжучого краю. Діагноз: системна гіпоплазія ріжучого краю 81, 82, 71, 72, 61, 62, 51, 52 зубів. У який період розвитку зубів відбувся патологічний вплив на тверді тканини зубів? The child is 2 years old, the mother complains about the presence of defects on the incisors of the upper and lower jaws of the child. From the anamnesis: the teeth erupted on time, with the presence of defects. Objectively : on the central and lateral incisors of the upper and lower jaws, there are enamel defects in the area of ​​the cutting edge. Diagnosis: systemic hypoplasia of the cutting edge of teeth 81, 82, 71, 72, 61, 62, 51, 52. In what period of tooth development did the pathological impact on hard tissues of the teeth?

Відразу після народження дитини Immediately after the birth of the child

На протязі всієї вагітності Throughout pregnancy

В період новонародженності During the newborn period

В першій половині вагітності матері In the first half of the mother's pregnancy

В перший місяць життя дитини In the first month of the child's life

172 / 200
Хворий 62-х років під час видалення зуба поскаржився на сильний біль за грудниною стискаючого характеру, з іррадіацією в ліву руку та лопатку; відчуття нестачі повітря. Хворий збуджений, відчуває тривогу, боїться поворухнутися. Лікар-стоматолог дав 3 таблетки нітрогліцерину з інтервалом у 5 хвилин, однак зменшення інтенсивності болю за грудниною хворий не відзначає. Об’єктивно: шкіра бліда, ЧД- 18/хв., ЧСС- 120/хв., АТ- 100/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта? A 62-year-old patient during tooth extraction complained of severe pain behind the sternum of a constricting nature, with radiation to the left arm and shoulder blade; a feeling of lack of air. The patient is excited, feels anxious, is afraid to move. The dentist gave 3 nitroglycerin tablets with an interval of 5 minutes, but the patient does not note a decrease in the intensity of the pain behind the sternum. Objectively: the skin is pale, BH - 18/min., HR - 120/min., Blood pressure - 100/80 mm Hg. Heart sounds are muffled. What pathological condition has developed in the patient?

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

173 / 200
Під час первинного відвідування у дитини 11 років визначна V-подібна форма верхнього зубного ряду; 12,11, 21 та 22 зуби повернуті навколо осі. Яка нормальна форма верхнього зубного ряду у постійному прикусі? During the initial visit, an 11-year-old child has a prominent V-shaped upper dentition; teeth 12, 11, 21, and 22 are rotated around the axis. What is the normal shape of the upper dentition in permanent bite?

Півколо Semicircle

V-подібна V-shaped

Трапеція Trapezoid

Парабола Parabola

Напівеліпс Semi-ellipse

174 / 200
Пацієнту 48-ми років виготовляються часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза міжзубний контакт визначається в бічній ділянці лівої сторони, права сторона - визначається щілина між штучними зубами. Яка тактика лікаря-ортопеда? A 48-year-old patient is being made partial removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking the design of the prosthesis, the interdental contact is determined in the lateral area of ​​the left side, the right side is determined gap between artificial teeth. What are the tactics of the orthopedic doctor?

Провести корекцію зубів на верхню щелепу Correct teeth on the upper jaw

Провести корекцію штучних зубів з правої сторони Correct artificial teeth on the right side

Повторно перевірити конструкцію протеза Recheck prosthesis design

Повторно визначити центральну оклюзію Redetermine central occlusion

Провести корекцію штучних зубів з лівої сторони Correct artificial teeth on the left side

175 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 72-х років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 72-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objective: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки Incorrect fitting of an individual spoon

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly defined central occlusion height

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

176 / 200
У хворої 44-х років перед відновленням зубів планується визначити шляхи переміщення опорних горбиків у відповідних фісурах та крайових ямках протилежних зубів при переході із центральної оклюзії в передню та бічні оклюзії. Як називається цей критерій? In a 44-year-old patient, before tooth restoration, it is planned to determine the ways of moving the supporting cusps in the corresponding fissures and marginal pits of the opposite teeth during the transition from central occlusion to anterior and lateral occlusion What is the name of this criterion?

Функціональний кут ('оклюзійний компас') Functional angle ('occlusal compass')

Трансверзальний різцевий шлях Transverse cutting path

Кут бічного суглобового шляху (Бенета) Angle of lateral articular path (Benet)

Кут сагітального суглобового шляху Sagittal articular path angle

Трансверзальна оклюзійна крива (Уілсона) Transverse occlusal curve (Wilson)

177 / 200
При відновленні зубних рядів пацієнтці 52-х років необхідно визначити шлях переміщення нижніх різців по піднебінній поверхні верхніх різців при рухах нижньої щелепи із центральної оклюзії в передню. Як називається цей критерій? When restoring the dentition of a 52-year-old patient, it is necessary to determine the path of movement of the lower incisors along the palatal surface of the upper incisors during movements of the lower jaw from central occlusion to front. What is the name of this criterion?

Кут бічного суглобового шляху Angle of lateral joint path

Саґітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Трансверзальний різцевий шлях Transverse cutting path

Бічний суглобовий шлях Lateral articular path

Саґітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

178 / 200
Під час проведення сріблення кореневих каналів з приводу лікування хронічного гранулюючого періодон-титу 16 у пацієнта 30-ти років, розчин нітрату срібла випадково потрапив на слизову оболонку щоки хворого. Який розчин необхідно застосувати для обробки слизової оболонки для надання невідкладної допомоги при даному ускладненні? During silvering of root canals for the treatment of chronic granulating periodontitis 16 in a 30-year-old patient, silver nitrate solution accidentally got on the mucous membrane of the patient's cheek. What solution should be used to treat the mucous membrane to provide emergency care for this complication?

3% розчин натрію хлориду 3% sodium chloride solution

0,02% розчин хлоргексидину 0.02% chlorhexidine solution

1% розчин гідрокарбонату натрію 1% sodium bicarbonate solution

0,5% розчин лимонної кислоти 0.5% citric acid solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

179 / 200
В клініку терапевтичної стоматології звернулася пацієнтка 49-ти років зі скаргами на неприємний запах з рота та болісність при накушуванні у ділянці 15 зуба. Зі слів пацієнтки зуб був лікований 2 роки тому. Об’єктивно: в 15 зубі виявлено дефект пломби, перкусія трохи позитивна. На Ro-грамі: кореневий канал запломбований на 3/4 кореня. Яка тактика лікаря? A 49-year-old patient came to the clinic of therapeutic dentistry with complaints of bad breath and pain when biting in the area of ​​tooth 15. According to the patient, the tooth was treated 2 years ago. Objectively: a filling defect was detected in the 15th tooth, percussion is slightly positive. On the Ro-gram: the root canal is sealed on 3/4 of the root. What are the doctor's tactics?

Перепломбувати кореневий канал Reseal root canal

Резекція верхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

Лазеротерапія Laser therapy

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Призначити фізпроцєдури Prescribe physical procedures

180 / 200
Підлітка 14-ти років турбує 6іль та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,5oC. Скарги з’явилися три дні тому після перенесеного грипу. Об’єктивно: маргінальний край у фронтальній ділянці яскравочервоного кольору, набряклий, вкритий виразками та брудно-сірим нальотом, легко кровить при доторканні. Ясенні сосочки біля 42, 41, 31, 32 зубів відсутні. Виберіть засіб для еті-отропного лікування: A 14-year-old teenager is concerned about swelling and bleeding gums, bad breath, body temperature rising to 38.5oC. Complaints appeared three days ago after a flu. Objectively: the marginal edge in the frontal area is bright red, swollen, covered with ulcers and dirty-gray plaque, bleeds easily when touched. Gum papillae near teeth 42, 41, 31, 32 are absent. Choose a remedy for etiotropic treatment:

Антигістамінні Antihistamines

Противірусні Antivirus

Перекис водню Hydrogen peroxide

Антибіотики Antibiotics

Протигрибкові Antifungal

181 / 200
Жінка 36-ти років звернулась до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів та оголення шийок зубів. На етапі огляду виникла необхідність визначити глибину пародонтальної кишені. Який інструмент для цього використовується? A 36-year-old woman turned to the dentist with complaints of bleeding gums, tooth mobility and exposed tooth necks. During the examination, it was necessary to determine the depth of the periodontal pocket. What tool is it used for?

Коренева голка Root Needle

Стоматологічне дзеркало Dental mirror

Пінцет Tweezers

Пародонтальний зонд Periodontal probe

Стоматологічний зонд Dental probe

182 / 200
На профілактичному огляді виявлені діти із здоровою ротовою порожниною. До якої диспансерної групи їх необхідно віднести? Children with a healthy oral cavity were found during the preventive examination. To which dispensary group should they be assigned?

I I

III III

Не відносять до жодної Does not apply to any

- -

II II

183 / 200
Дівчинка 11-ти років взята на диспансерний облік після проведеного біологічного методу лікування 21 зуба з приводу серозного обмеженого пульпіту. Через який період часу необхідно провести рентгенографію для виявлення можливих патологічних змін у тканинах пародонту? An 11-year-old girl was taken to the dispensary after the biological method of treatment of 21 teeth due to serous limited pulpitis. After what period of time should X-rays be taken to detect possible pathological changes in periodontal tissues?

Відразу після пломбування Immediately after sealing

12 місяців 12 months

18 місяців 18 months

6 місяців 6 months

2 тижні 2 weeks

184 / 200
Для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки потрібна певна кількість населення. Яка кількість населення необхідна для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки? A certain amount of population is required to open a city children's dental polyclinic. How much population is needed to open a city children's dental polyclinic?

15 тис. населення 15 thousand population

18 тис. населення 18 thousand population

25 тис. населення 25 thousand population

20 тис. населення 20 thousand population

16 тис. населення 16 thousand population

185 / 200
Хворий 36-ти років страждає на хронічний лейкоз, проходить диспансерний огляд з приводу хронічного генералізованого пародонтиту II ступеня. Глибина зубо-ясеневих кишень 4-5 мм, рясні зубні відкладення, гноє-течі немає. Яку технологію лікування обрати? A 36-year-old patient suffers from chronic leukemia, undergoes a dispensary examination for chronic generalized periodontitis of the II degree. The depth of the dento-gingival pockets is 4-5 mm, abundant dental deposition, no pus discharge. What treatment technology to choose?

Вакуум-кюретаж Vacuum Curettage

Відкритий кюретаж Open curettage

Накладання лікувальних пов’язок Applying medical bandages

Вектор-терапія Vector therapy

Клаптева операція Patch Operation

186 / 200
У хворої 46-ти років після пломбування кореневого каналу 44 зуба на контрольній рентгенограмі виявлено вихід пломбувального матеріалу до нижньощелепного каналу. Які заходи треба вжити? In a 46-year-old patient, after the filling of the root canal of tooth 44, the control radiograph showed the exit of the filling material to the mandibular canal. What measures should be taken?

Призначити електрофорез лікарських речовин Prescribe electrophoresis of medicinal substances

Призначити антибіотики Prescribe antibiotics

Призначити магнітотерапію Prescribe magnetic therapy

Призначити вітаміни групи В Prescribe B vitamins

Провести оперативне втручання Perform operative intervention

187 / 200
Юнаку 17-ти років проводиться лікування карієсу 17 зуба другого класу за Блеком. Медіальна стінка порожнини розташована на рівні ясни. Який інструмент обрати для фінірування приясенного краю порожнини? A 17-year-old boy is being treated for caries of tooth 17 of the second class according to Black. The medial wall of the cavity is located at the level of the gingiva. What instrument should be chosen for finishing the perigingival edge of the cavity?

Карбідна голівка Carbide head

Сталевий бор Steel boron

Тример Тример

Алмазний бор Diamond Forest

Твердосплавний бор Carbide Bur

188 / 200
Хлопчик 8-ми років має дiастему до 2 мм між центральними різцями за рахунок укороченої і широкої вуздечки верхньої губи. Прикус ортогна-тичний, глибокий. Яка тактика лікаря? An 8-year-old boy has a diastema of up to 2 mm between the central incisors due to a shortened and wide frenum of the upper lip. The bite is orthognathic, deep. What are the doctor's tactics?

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Френотомія Frenotomy

Френоектомія Phrenectomy

Френопластика трикутними клаптями Phrenoplasty with triangular flaps

Провести френопластику пізніше Perform phrenoplasty later

189 / 200
У хворого 64-х років на шкірі нижньої губи конусоподібне новоутворення твердої, рогоподібної консистенції, висотою до 0,7 см., щільно з’єднане з шкірою, безболісне, сірого кольору. Новоутворення росте повільно протягом 4-х років. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient has a cone-shaped neoplasm of a hard, horn-like consistency, up to 0.7 cm high, tightly connected to the skin, painless, on the skin of the lower lip , gray in color. The neoplasm has been growing slowly for 4 years. What is the most likely diagnosis?

Шкірний ріг Skin horn

Фіброма Fibroma

Кератопапілома Keratopapilloma

Бородавка Wart

Базаліома Basal tumor

190 / 200
У потерпілого 40-ка років після травми голови, шиї та грудної клітки відмічається утруднене, хрипляче та свистяче дихання, загальний неспокій, загальний ціаноз. Зіниці розширені, шийні та грудні м’язи напружені, вени на шиї розширені. Ps- 160/хв. Загальний стан швидко погіршується. Який найбільш імовірний діагноз? The 40-year-old victim has difficulty, wheezing and wheezing breathing, general restlessness, general cyanosis after a head, neck and chest injury. Pupils are dilated, neck and The chest muscles are tense, the veins on the neck are dilated. Ps- 160/min. The general condition is rapidly deteriorating. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Набряк Квінке Quincke edema

Асфіксія Asphyxia

- -

Колапс Collapse

191 / 200
Чоловік 41-го року з діагнозом 'хронічний генералізований паро-донтит'скерований на ортопедичне лікування. Об’єктивно: зубні ряди безперервні, 42, 41, 31, 32 зуби мають рухомість 1 ступеня. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів? A 41-year-old man with a diagnosis of 'chronic generalized periodontitis' is referred for orthopedic treatment. Objectively: tooth rows are continuous, 42, 41, 31, 32 teeth have mobility of degree 1. Which splint is the most aesthetic for this group of teeth?

Шина зі спаяних комбінованих коронок Tyre from soldered combined crowns

Шинування фронтальної групи зубів ниткою Glass Span Glass Span splinting of the front group of teeth

Кільцева шина Ring tire

Ковпачкова шина Cap tire

Капова шина Bullet Tire

192 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на утруднене жування. Об’єктивно: у фронтальній ділянці ріжучі поверхні нижніх різців доходять до слизової оболонки піднебіння, верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю висоту коронок. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy complains of difficulty chewing. Objectively: in the frontal area, the cutting surfaces of the lower incisors reach the mucous membrane of the palate, the upper front teeth overlap the lower the entire height of the crowns. What is the most likely diagnosis?

Перехресний прикус Cross bite

Відкритий прикус Open Bite

Прямий прикус Light bite

Глибокий прикус Deep Bite

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

193 / 200
К ортодонту на прийом звернулася мати з дитиною 12-ти років з приводу відсутності 22 зуба. При огляді ротової порожнини деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, відсутній 22 зуб місце якому в зубній дузі є. На панорамній рентгенографії виявлено що немає зачатка 22 зуба. Діагноз: первинна адентія 22 зуба. Яка тактика лікаря при рекомендації конструкції у даному випадку? A mother with a 12-year-old child came to the orthodontist for an appointment regarding the absence of tooth 22. During the examination of the oral cavity, no deformations of the dento-maxillary system were detected, the bite was orthognathic, missing 22 the tooth that has a place in the dental arch. The panoramic X-ray showed that there is no rudiment of the 22nd tooth. Diagnosis: primary adentity of the 22nd tooth. What are the doctor's tactics when recommending the construction in this case?

Розпорка Spacer

Мостоподібний протез із односторонньою фіксацією Bridge prosthesis with unilateral fixation

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis

Розсувний мостоподібний протез Sliding bridge prosthesis

Мостоподібний протез із двосторонньою фіксацією Bridge prosthesis with bilateral fixation

194 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на шурхотіння, лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подібні з девіацією праворуч. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: суглобова ямка лівого скронево-нижньощелепного суглоба пласка, шийка суглобового відростку вкорочена, на поверхні суглобової голівки наявні екзостози. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of rustling, flaking in the left temporomandibular joint, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. Objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped with a deviation to the right. Opening the mouth in full. On the tomogram: the articular fossa of the left temporomandibular joint is flat, the neck of the articular process is shortened, there are exostoses on the surface of the articular head. What is the most likely diagnosis?

Больова м’язово-скронева дисфункція лівого СНЩС Painful muscular-temporal dysfunction of the left TMJ

Склерозуючий артроз лівого СН-ЩС Sclerosing arthrosis of the left CH-SHS

Фі6розний анкiлоз лівого СНЩС Physical ankylosis of the left TMJ

Хронічний ревматичний артрит лівого СНЩС Chronic rheumatic arthritis of the left TMJ

Деформуючий артроз лівого СН-ЩС Deforming arthrosis of the left CH-ShS

195 / 200
Військовослужбовець 18-ти років отримав осколкове поранення в ділянці підборідного відділу нижньої щелепи, що призвело до відриву підборіддя та виникнення асфіксії. Який найбільш імовірний вид асфіксії у потерпілого? An 18-year-old military serviceman received a shrapnel wound in the chin area of ​​the lower jaw, which led to the separation of the chin and asphyxiation. What is the most likely type of asphyxiation in the victim?

Аспіраційна Aspirational

Клапанна Valve

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Стенотична Stenotic

196 / 200
На клінічному етапі перевірки каркаса бюгельного протеза в ротовій порожнині виявлено нерівномірне відставання його дуги від слизової оболонки твердого піднебіння та коміркового відростка у межах 0,9 мм до контакту. Яким способом можна усунути наявний недолік? At the clinical stage of checking the framework of the brace prosthesis in the oral cavity, an uneven lag of its arch from the mucous membrane of the hard palate and the cellular process within 0.9 mm before the contact was found. method can eliminate the existing deficiency?

Вирівняти каркас за допомогою крампонних щипців Align frame with crampon tongs

Вирівняти каркас шляхом напаювання металу Align frame by soldering metal

Виготовити новий каркас бюгель-ного протеза Make a new frame of a brace prosthesis

Наведений недолік не потребує виправлення This defect does not require correction

Вирівняти каркас за допомогою повторного розігрівання металу Align frame by reheating metal

197 / 200
Батьки хлопчика 4-х років скаржаться на незвичайний колір усіх зубів. При об’єктивному огляді встановлено, що на всіх зубах відсутня емаль, колір їх жовтувато-коричневий, дентин прозорий. Зі слів батьків після прорізування зуби мали нормальний колір, у подальшому змінилися. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 4-year-old boy complain about the unusual color of all his teeth. During an objective examination, it was established that there is no enamel on all the teeth, their color is yellowish-brown, the dentin is transparent. According to the parents, after eruption, the teeth had a normal color, and later changed. What is the most likely diagnosis?

Тетрациклінові зуби Tetracycline teeth

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon Syndrome

Ерозивна форма флюорозу Erosive form of fluorosis

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

198 / 200
Дитина 4-х років має індекс КП=11. З якої частотою вона повинна з’являтися на прийом до лікаря-стоматолога? A 4-year-old child has a KP index of 11. How often should she visit the dentist?

1 раз на рік Once a year

1 раз на 3 місяці 1 time in 3 months

1 раз на 6 місяців 1 time in 6 months

1 раз на 9 місяців 1 time in 9 months

1 раз на місяць Once a month

199 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

- -

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0

200 / 200
Чоловік 59-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Приймає ліки: капотен - по 25 мг тричі на добу, празозин - по 1 мг тричі на добу. Через 30 хвилин після прийому препаратів хворий відчув запаморочення, впав, на кілька секунд знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, Ps-100/хв, ритмічний, АТ- 60/20 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в хворого? A 59-year-old man is undergoing inpatient treatment for hypertension. He is taking medication: capoten - 25 mg three times a day, prazosin - 1 mg three times a day day. 30 minutes after taking the drugs, the patient felt dizzy, fell, and fainted for a few seconds. Objectively: the skin was pale, moist, Ps-100/min, rhythmic, BP- 60/20 mm Hg. What complication occurred in the patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Епілептичний напад Epileptic seizure
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200