Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 48-ти років скаржиться на слабкість, інтенсивний біль лівої половини обличчя. На слизовій оболонці щоки і піднебіння зліва окремі дрібні міхурці та групи міхурців, що розташовуються у вигляді гірлянди, ерозії із фестончастими краями. Застосування якого препарату буде етіотропним? A 48-year-old patient complains of weakness, intense pain in the left side of the face. On the mucous membrane of the cheeks and palate on the left, there are separate small vesicles and groups of vesicles located in the form garlands, erosions with scalloped edges. The use of which drug will be etiotropic?

Етоній Ethonia

Лідокаїн Lidocaine

Мефенамінат натрію Sodium mefenaminate

Бонафтон Bonafton

Тріксин Trixin

2 / 200
Лікарем-педіатром на консультацію до стоматолога направлений хлопчик 8-ми років, що скаржиться на головний біль, підвищення температури до 38,5oC, біль у горлі та животі, блювання. Об’єктивно: на помірно гіперемованій слизовій оболонці м’якого піднебіння, передніх піднебінних дужках, мигдаликах містяться ерозивні ділянки та дрібні пухирці. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old boy was referred by a pediatrician for consultation to a dentist, complaining of a headache, temperature rise to 38.5oC, pain in the throat and stomach, vomiting. Objectively: there are erosive areas and small blisters on the moderately hyperemic mucous membrane of the soft palate, anterior palatine arches, tonsils. What is the most likely diagnosis?

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Скарлатина Scarlatina

Фолікулярна ангіна Follicular angina

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

3 / 200
На консультацію до стоматолога привели хлопчика 12-ти років з приводу збільшення лімфовузлів, болю в яснах та горлі при прийомі їжі, підвищення температури. Об’єктивно: температура 38, 8oC, під нижньою щелепою з обох боків та уздовж заднього краю грудино-ключично-соскоподібних м’язів пальпуються збільшені, рухомі, мало болісні лімфатичні вузли, оточені колатеральним набряком без явищ запалення. Ясенний край гіперемований, набряклий, відмічаються петехії, на мигдаликах жовтувато-білий наліт. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy was brought to the dentist for a consultation due to an increase in lymph nodes, pain in the gums and throat when eating, and an increase in temperature. Objectively: temperature 38 , 8oC, under the lower jaw on both sides and along the back edge of the sternocleidomastoid muscles, enlarged, mobile, slightly painful lymph nodes are palpable, surrounded by collateral edema without signs of inflammation. The gingival margin is hyperemic, swollen, petechiae are noted, the tonsils are yellowish - white plaque. What is the most likely diagnosis?

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Фолікулярна ангіна Follicular angina

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

Дифтерія Diphtheria

4 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на наявність виразки на губі, утворен- ня кірочок на ній, незначну кровотечу при випадковому відриві кірочки. Хворіє впродовж місяця. Об’єктивно: на червоній облямівці губи ближче до кута рота міститься овальна ерозія, гладенька, блискуча, яскраво-червоного кольору без нальоту. Лімфовузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains about the presence of an ulcer on the lip, the formation of crusts on it, slight bleeding when the crust is accidentally detached. He has been ill for a month. Objectively : on the red border of the lip closer to the corner of the mouth, there is an oval erosion, smooth, shiny, bright red without plaque. The lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Первинний сифіліс Primary syphilis

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

5 / 200
У пацієнтки 13-ти років самовільний біль у ділянці лівої верхньої щелепи, який виник декілька днів тому. Об’єктивно: в 24 зубі є глибока каріозна порожнина, зондування різко болюче і викликає тривалий біль. Перкусія злегка позитивна. На Ro-грамі - несформована верхівка кореня. Яка тактика лікаря? A 13-year-old female patient has spontaneous pain in the area of ​​the left upper jaw, which occurred a few days ago. Objectively: there is a deep carious cavity in the 24th tooth, probing sharply painful and causes long-lasting pain. Percussion is slightly positive. On the Ro-gram - an unformed apex of the root. What are the doctor's tactics?

Екстирпація, тимчасове пломбування кальційвмісною пастою Extirpation, temporary filling with calcium-containing paste

Екстирпація, тимчасово турунда з декаметоксином Extirpation, temporary turunda with decamethoxine

Екстирпація, тимчасово турунда з гвоздичним маслом Extirpation, temporary turunda with clove oil

Екстирпація, постійне пломбування склоіономерним цементом Extirpation, permanent filling with glass ionomer cement

Екстирпація, постійне пломбування евгенолмісними пастами Extirpation, permanent filling with eugenol-containing pastes

6 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при реставрації порожнин IV класу за Блеком? Which filling materials are preferred in the restoration of Class IV cavities according to Black?

Гібридні композити Hybrid Composites

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

Макрофіли Macrophylls

Конденсуючі композити Condensing Composites

Мікрофіли Microfiles

7 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на біль у лівій привушно-жувальній ділянці, що прогресує, асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, парез мімічних м’язів зліва. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. Збільшені й ущільнені шийні лімфовузли зліва. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area, facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. Objectively: pallor of the skin, paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. Enlarged and thickened cervical lymph nodes on the left. Mouth opening is limited to 2.5 cm. There is no saliva from the duct of the left parotid salivary gland stands out. What is the most likely diagnosis?

Псевдопаротит Іерценберга Ierzenberg pseudoparotitis

Паротит привушної залози Parotitis of the parotid gland

Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of the left parotid-masticatory area

Змішана пухлина привушної залози Mixed tumor of the parotid gland

Рак привушної слинної залози Cancer of the parotid salivary gland

8 / 200
Хворий 22-х років звернувся з приводу утрудненого прорізування 48 зуба, зі скаргами на біль у ділянці 48 зуба, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: рот відкриває до 2,5 см. Коронка 48 зуба прорізалася медіальними горбами, покрита слизовою оболонкою, набрякла, гіперемована, з-під неї виділяється гній. Яку лікувальну тактику слід обрати? A 22-year-old patient applied for difficult eruption of tooth 48, with complaints of pain in the area of ​​tooth 48, limited opening of the mouth. Objectively: the mouth opens to 2.5 cm. The crown of tooth 48 was cut through by the medial ridges, covered with a mucous membrane, swollen, hyperemic, and pus is secreted from under it. What treatment tactics should be chosen?

Розсічення каптура Dissection of the hood

Висічення каптура Cut cap

Медикаментозна терапія Drug therapy

Видалення 48 зуба Removal of tooth 48

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

9 / 200
Під місцевою анестезією під час операції видалення 26 зуба з приводу хронічного періодонтиту, стоматолог використав у соматично здорового пацієнта 30-ти років ультракаїн ДС. Після видалення зуба впродовж 3 хвилин комірка зуба не заповнюється кров’ю. Яка першочергова тактика? Under local anesthesia during the operation to remove the 26th tooth due to chronic periodontitis, the dentist used ultracaine DS in a somatically healthy 30-year-old patient. After the tooth was removed for 3 minutes the cell of the tooth does not fill with blood. What is the primary tactic?

Поскоблити комірку зуба гладилкою Scrape the cell of the tooth with an iron

Ушити комірку зуба Sew a tooth cell

Затампонувати комірку зуба турун-дою з антисептиками Tamp the cell of the tooth with turundo with antiseptics

Іолову хворого пригнути до колін Bend the sick man to his knees

Промити комірку зуба під тиском Rinse the tooth cell under pressure

10 / 200
До стоматолога доставлена хвора 45-ти років зі скаргами на коміркову кровотечу після видалення зуба. Зуб видалений 6 годин тому. Хворіє на гіпертонічну хворобу близько 9-ти років. Об’єктивно: в комірці 36 -великий кров’янистий згусток, з-під якого сочиться кров. Після видалення згустку і висушування комірки встановлено, що кровотеча йде з глибини комірки. АТ-180/90 мм рт.ст. Яка першочергова тактика? A 45-year-old patient was brought to the dentist with complaints of cellular bleeding after tooth extraction. The tooth was removed 6 hours ago. She has been suffering from hypertension for about 9 years. Objectively: there is a large bloody clot in cell 36, from under which blood is oozing. After removing the clot and drying the cell, it was established that the bleeding is coming from the depth of the cell. AT-180/90 mm Hg. What is the primary tactic?

Призначити гемостатичний засіб загальної дії Prescribe a hemostatic agent of general action

Зупинити кровотечу гемостатичною губкою Stop bleeding with hemostatic sponge

Ушити комірку Sew cell

Тампонувати комірку Tamp cell

Направити до стаціонару Send to hospital

11 / 200
Хвора 20-ти років звернулася зі скаргами на біль у 23 при вживанні кислої або солодкої їжі. Біль вщухає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. До лікаря не зверталася. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 23 біла пляма 2-3 мм, дно шорстке, забарвлення метиленовим синім не зникає після змивання його водою. Який остаточний діагноз? A 20-year-old patient complained of pain at 23 when eating sour or sweet food. The pain subsides after removing irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. I did not consult a doctor. Objectively: on the vestibular surface of 23 there is a white spot 2-3 mm, the bottom is rough, the methylene blue color does not disappear after washing it with water. What is the final diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Поверхневий карієс Surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Початковий карієс Initial caries

12 / 200
У хворого 36-ти років при лікуванні хронічного періодонтиту 36, під час ендодонтичних маніпуляцій відбувся відлам римера в медіально-щічному каналі. Витягнути зламаний інструмент не вдалося. Яке хірургічне втручання оптимальне в цьому випадку? In a 36-year-old patient, during the treatment of chronic periodontitis 36, during endodontic manipulations, a reamer broke off in the medial-buccal canal. It was not possible to extract the broken instrument. What a surgical procedure intervention is optimal in this case?

Видалення зуба Tooth removal

Коронаро-радикулярна ампутація Coronary-radicular amputation

Іемісекція Iemisection

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Кістектомія Cystectomy

13 / 200
Чоловік 42-х років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці 21, що посилюється при накушуванні. Напередодні під анестезією зуб був депульпований за ортопедичними показаннями. Кореневий канал запломбований ендометазоном. На контрольній Яо-грамі: канал запломбований з виведенням невеликої кількості матеріалу за верхівку кореня. Яка тактика стосовно 21? A 42-year-old man complained of aching pain in area 21, which worsens when biting. The day before, the tooth was depulped under anesthesia according to orthopedic indications. The root canal was sealed with endomethasone. On the control Yao-gram: the canal is sealed with the removal of a small amount of material beyond the apex of the root. What are the tactics regarding 21?

Розпломбування кореневого каналу Root canal unsealing

Видалення зуба Tooth removal

Призначення фізіотерапевтичних процедур Prescription of physiotherapy procedures

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Розріз по перехідній складці Transition fold section

14 / 200
Чоловік 45-ти років, рільник, скар- житься на сухість, злущення губ впродовж літа. Об’єктивно: червона облямівка губ нерівномірно гіперемована, незначно інфільтрована, покрита дрібними сріблястими лусочками і тріщинами. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old man, a farmer, complains of dry, peeling lips during the summer. Objectively: the red border of the lips is unevenly hyperemic, slightly infiltrated, covered small silver scales and cracks. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

15 / 200
Пацієнтка 45-ти років скаржиться на постійне печіння в язиці, сухість в порожнині рота. Три місяці тому був поставлений мостоподібний протез із золота з опорою на 16 та 14 зуби. Об’єктивно: язик складчастий, злегка набряклий, кінчик і бічні поверхні гіперемовані, сосочковий апарат без змін. У 36, 37 зубах - пломби з амальгами. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of constant burning in the tongue, dryness in the oral cavity. Three months ago, a bridge-like prosthesis made of gold with a support for 16 and 14 teeth was placed . Objectively: the tongue is folded, slightly swollen, the tip and lateral surfaces are hyperemic, the papillary apparatus is unchanged. There are amalgam fillings in 36, 37 teeth. What is the most likely diagnosis?

Ілосодинічний синдром Ilosodyne syndrome

Складчастий язик Compound language

Іальваноз Ialvanosis

Кандидоз Candida

Глосит Гюнтера-Меллера Günther-Möller Glossit

16 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на біль у яснах, що посилюється під час прийому їжі, неприємний запах із рота, погане самопочуття. Температура 38,8oC. Занедужав 2 дні тому після видалення 28. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить під час зондування. Ясенний край у ділянці 23, 24, 25, 26 та 27 вкритий брудно-сірими некротичними нашаруваннями. Значні назубні відкладення. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. На яке додаткове дослідження необхідно направити пацієнта? A 23-year-old patient complains of pain in the gums, which worsens when eating, bad breath, bad health. Temperature 38.8oC. He was sick 2 days ago after removal 28. Objectively: the gingival mucosa is hyperemic, swollen, bleeds easily during probing. The gingival margin in area 23, 24, 25, 26 and 27 is covered with dirty gray necrotic layers. Significant dental deposits. Regional lymph nodes are enlarged , painful during palpation. What additional research should the patient be referred for?

Прицільна рентгенографія комірки 28 Specific X-ray of cell 28

Люмінесцентне Fluorescent

Мікроскопія Microscopy

Серологічне Serological

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

17 / 200
Пацієнтка 22-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у 45 зубі, що виникає під час прийому со-лодкоїїжі. Об’єктивно: на дистальній поверхні 45 зуба каріозна порожнина в межах плащового дентину. Порожнина має нависаючі краї емалі, виконана світлим, розм’якшеним дентином. Зондування стінок порожнини болісне по емалеводентинному сполученню. Реакція на холод позитивна, швидкоминуча. Перкусія зуба безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який остаточний діагноз? A 22-year-old female patient turned to the dentist with complaints of pain in tooth 45, which occurs when taking a salt shaker. Objectively: on the distal surface of 45 the tooth has a carious cavity within the mantle dentin. The cavity has overhanging edges of enamel, made of light, softened dentin. Probing of the cavity walls is painful at the enamel-dentin connection. The reaction to cold is positive, transient. Percussion of the tooth is painless. EOD- 6 μA. What is the final diagnosis?

Іострий початковий карієс Acute initial caries

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Іострий поверхневий карієс Acute surface caries

Іострий середній карієс Acute middle caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

18 / 200
Пацієнт 21-го року скаржиться на біль від усіх видів подразників у 25 зубі. Об’єктивно: на медіально-апроксимальній поверхні 25 зуба -глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, виповнена світлим, м’яким дентином. Зондування болісне по дну. Термопроба болісна, швидко проходить після усунення подразника. Перкусія негативна. ЕОД- 12 мкА. Який остаточний діагноз? The 21st-year-old patient complains of pain from all kinds of irritants in the 25th tooth. Objectively: on the medial-proximal surface of the 25th tooth - a deep carious cavity, which does not connect with the cavity of the tooth, filled with light, soft dentin. Probing is painful at the bottom. Thermal test is painful, passes quickly after the stimulus is removed. Percussion is negative. EOD - 12 μA. What is the final diagnosis?

Іострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Іострий середній карієс Acute middle caries

19 / 200
Хворому 40-ка років проведене пломбування кореневого каналу 34 із приводу хронічного фіброзного пері-одонтиту, після чого незабаром з’явився біль. На Ro-грамі кореневий канал 34 запломбований до верхівки кореня. Яка тактика лікаря в зв’язку з появою болю? A 40-year-old patient underwent filling of root canal 34 due to chronic fibrous periodontitis, after which pain soon appeared. On Ro-gram, root canal 34 sealed to the top of the root. What are the tactics of the doctor in connection with the appearance of pain?

Виконати провідникову анестезію Perform lead anesthesia

Виконати розріз по перехідній складці Make a cut along the transition fold

Призначити фізіотерапевтичні процедури Prescribe physiotherapy procedures

Призначити анальгетики Prescribe analgesics

Виконати інфільтраційну анестезію Perform infiltration anesthesia

20 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на біль і кровоточивість ясен на верхній щелепі зліва. Місяць тому на 25 зуб була виготовлена штучна коронка. При об’єктивному обстеженні визначається гіперемія і набряклість сосочків в ділянці 24 і 25 зубів, пародон- тальні кишені глибиною 3,0 мм з серозним ексудатом, м’який зубний наліт. Штучна коронка на 25 зубі заходить під ясна на 1,5 мм. Яке з перерахованих втручань буде першочерговим? A 23-year-old patient complains of pain and bleeding gums on the left upper jaw. A month ago, an artificial crown was made on the 25th tooth. Hyperemia is detected during an objective examination and swelling of the papillae in the area of ​​teeth 24 and 25, periodontal pockets 3.0 mm deep with serous exudate, soft dental plaque. The artificial crown on tooth 25 extends 1.5 mm below the gums. Which of the listed interventions will be the first priority?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Видалення м’якого зубного нальоту Soft plaque removal

Видалення гіпертрофованого сосочка Removal of hypertrophied papilla

Зняття штучної коронки з 25 зуба Removal of artificial crown from tooth 25

21 / 200
Пацієнтка 67-ми років звернулася зі скаргами на печіння під базисом часткового знімного протеза, яким користується впродовж 5-ти днів. Скарги з’явились через день після користування протезом. Раніше користувалася знімними пластинковими протезами, подібних ускладнень не спостерігалося. Об’єктивно: гіперемія слизової оболонки в ділянці базису протеза. Що стало причиною даного ускладнення? A 67-year-old patient complained of burning under the base of a partial removable prosthesis, which she has been using for 5 days. The complaints appeared a day after using the prosthesis . I used removable lamellar prostheses before, no similar complications were observed. Objectively: hyperemia of the mucous membrane in the area of ​​the base of the prosthesis. What caused this complication?

Наявність залишкового мономеру Presence of residual monomer

Недотримання правил користування протезами Non-observance of rules for using prostheses

Алергічна реакція на барвник Allergic reaction to dye

Функціональне перевантаження базисом протеза Functional overload of the prosthesis base

Алергічна реакція на пластмасу Allergic reaction to plastic

22 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на сухість губ, утворення лусочок на червоній облямівці губи, травмування губи при відриві лусочок. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи на межі із слизовою оболонкою губи розташовуються лусочки, схожі на пластинки слюди, що щільно прикріплені в центрі і відстають по периферії, при знятті лусочки оголюється яскраво-червона поверхня. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of dry lips, the formation of scales on the red border of the lip, injury to the lip when the scales tear off. Objectively: on the red border of the lower lip on on the border with the mucous membrane of the lip there are scales, similar to mica plates, which are tightly attached in the center and lag behind on the periphery, when the scales are removed, a bright red surface is exposed. What is the most likely diagnosis?

Суха форма актинічного хейліту Dry form of actinic cheilite

Ексудативна форма актинічного хейліту Exudative form of actinic cheilitis

Суха форма ексфоліативного хей-літу Dry form of exfoliative hey-lite

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Ексудативна форма ексфоліативного хейліту Exudative form of exfoliative cheilitis

23 / 200
Хвора 36-ти років звернулась до стоматолога для видалення 27 зуба. Після проведення анестезії 2% розчином лідокаїну вона поскаржилась на пульсуючий головний біль, шум у вухах, нудоту, свербіж шкіри. Відмічались задишка, падіння артеріального тиску, тахікардія, ниткоподібний пульс. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient went to the dentist for the removal of the 27th tooth. After anesthesia with a 2% lidocaine solution, she complained of a throbbing headache, tinnitus, nausea, itching of the skin. Shortness of breath, drop in blood pressure, tachycardia, threadlike pulse were noted. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

24 / 200
До стоматолога звернулася хвора 67-ми років для видалення 38 зуба. Після введення анестетика з адреналіном, хвора поскаржилась на загрудин-ний стискаючий біль, який іррадіює в ліву руку. Діагностовано: інфаркт міокарда. Яка невідкладна допомога? A 67-year-old patient turned to the dentist for the removal of the 38th tooth. After the injection of an anesthetic with adrenaline, the patient complained of chest pain that radiates to the left arm . Diagnosed: myocardial infarction. What is the emergency care?

Дибазол 1 мл Dibazol 1 ml

Кофеїн 1 мл Caffeine 1 ml

Промедол 2 мл Promedol 2 ml

Мезатон 2 мл Mesaton 2 ml

Преднізолон 30 мг Prednisolone 30 mg

25 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: ясна з явищами застійної гіперемії синюшного кольору, набряклі, пухкі, валикоподібно потовщені, легко кровоточать при дотику. Пародонтальні кишені відсутні. Який діагноз можна припустити? A 56-year-old patient complains of bleeding gums when brushing his teeth. Objectively: gums with signs of stagnant bluish hyperemia, swollen, loose, ridge-like thickened, easily bleed when touched. Periodontal pockets are absent. What diagnosis can be assumed?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз Periodontosis

26 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль у ділянці видаленого 46 зуба, який віддає у вухо, неприємний запах з рота. Видалення було 3 дні тому. Об’єктивно: невелика припухлість м’яких тканин підщелепної ділянки, де пальпується незначно збільшені, болючі лімфовузли. Слизова оболонка альвеолярного відростка навколо видаленого зуба гіперемована, набрякла. Комірка 46 зуба виповнена згустком сірого кольору, що розпадається. Решта зубів інтактні. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy complains of pain in the area of ​​the removed 46th tooth, which emits an unpleasant odor from the mouth into the ear. The extraction took place 3 days ago. Objectively : a small swelling of the soft tissues of the submandibular area, where slightly enlarged, painful lymph nodes can be palpated. The mucous membrane of the alveolar process around the extracted tooth is hyperemic, swollen. The cell of tooth 46 is filled with a disintegrating gray clot. The rest of the teeth are intact. What is the most likely diagnosis?

Періостит Periostitis

Альвеоліт Alveolitis

Лімфаденіт Lymphadenitis

Невралгія Neuralgia

Остеомієліт Osteomyelitis

27 / 200
У хворого 58-ми років, що страждає на КС, під інфільтраційним знеболюванням проведено типове видалення кореня 41 зуба. При заміні тампона лікар звернув увагу на різку блідість та мармуровий відтінок шкірних покривів у хворого. Хворий байдужий до оточення, на запитання відповідає повільно, обличчя землистого кольору, вкрите краплинами поту, кінцівки холодні, вологі, дихання поверхневе, часте, пульс прискорений, АТ- 70/40 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся? A 58-year-old patient suffering from CS underwent a typical extraction of the root of 41 teeth under infiltration anesthesia. When replacing the tampon, the doctor drew attention to the sharp pallor and marble the shade of the patient's skin. The patient is indifferent to his surroundings, answers questions slowly, the face is earthy in color, covered with drops of sweat, the extremities are cold, moist, the breathing is shallow, frequent, the pulse is accelerated, blood pressure - 70/40 mm Hg. What is the pathological condition developed?

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостре отруєння адреналіном Acute adrenaline poisoning

28 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на свербіж верхньої губи та шкіри приротової ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old boy complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the area adjacent to the skin , erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Суха форма ексфоліативного хей-літу Dry form of exfoliating hey-lite

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

29 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся на консультацію до стоматолога. Об’єктивно: порожнина рота санована, моляри верхньої та нижньої щелеп - пломбовані близько 10 років тому, змінені у кольорі, в проекції коренів 36, 46 відмічаються рубці від нориць. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 35-year-old man consulted a dentist. Objectively: the oral cavity is clean, the molars of the upper and lower jaws were filled about 10 years ago, changed in color, scars from fistulas are noted in the projection of the roots 36, 46. What additional method of examination should be performed to clarify the diagnosis?

Реопародонтографія Reoperiodontography

Рентгенографія X-ray

Електроміографія Electromyography

Трансілюмінація Transillumination

Мастикаціографія Mastication

30 / 200
При обстеженні хворого 23-х років був використаний додатковий метод дослідження вітальне забарвлення емалі. При якому захворюванні відбудеться забарвлення плям? During the examination of a 23-year-old patient, an additional method of examining the healthy color of the enamel was used. In which disease will the color of the spots occur?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

Поверхневий карієс Surface caries

Середній карієс Average caries

Ерозія емалі Enamel erosion

31 / 200
Чоловік 50-ти років звернувся в клініку зі скаргами на біль у нижній губі справа, який підсилюється під час прийому їжі та при розмові. Вперше симптоми з’явилися приблизно місяць тому назад. Об’єктивно: на нижній губі в ділянці 42, 43 глибокий дефект слизової округлої форми, 0,8 см в діаметрі, на інфільтрованій основі, з підвищеними краями, рівним дном, вкритий фібринозним нальотом, зроговілий по краю, болісний. Коронки 41, 42, 43 зруйновані, мають гострі краї. Яке додаткове обстеження необхідно провести для визначення тактики лікування? A 50-year-old man came to the clinic with complaints of pain in the right lower lip, which worsens when eating and talking. The symptoms first appeared approx. a month ago Objectively: on the lower lip in area 42, 43, a deep mucosal defect of a rounded shape, 0.8 cm in diameter, on an infiltrated basis, with raised edges, a flat bottom, covered with a fibrinous plaque, keratinized on the edge, painful. Crowns 41, 42, 43 are destroyed, have sharp edges. What additional examination should be performed to determine treatment tactics?

Алергологічне Allergological

Мікробіологічне Microbiological

Гістологічне Histological

Біохімічне Biochemical

Імунологічне Immunological

32 / 200
При профілактичному огляді у хлопчика 8-ми років виявлено: верхні різці повністю перекривають нижні, ріжучі краї нижніх різців контактують із слизовою оболонкою піднебіння. Який апарат бажано виготовити для ортодонтичного лікування? During a preventive examination of an 8-year-old boy, it was found that the upper incisors completely overlap the lower incisors, the cutting edges of the lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. What device should be made for orthodontic treatment?

Пластинку на верхню щелепу з оклюзійними накладками та гвинтом, розміщеним по сагіталі Maxillary plate with occlusal overlays and sagittal screw

Пластинку на верхню щелепу з на-кушувальною площадкою та гвинтом, розміщеним по сагіталі Maxillary plate with occlusal plate and sagittal screw

Пластинку на верхню щелепу з оклюзійними накладками та пружиною Кофіна Maxillary plate with occlusal overlays and Coffin spring

Пластинку на верхню щелепу з гвинтом, розміщеним по трансверзалі Plate on the upper jaw with a screw placed transversely

Пластинку на верхню щелепу з похилою площиною та гвинтом, розміщеним по трансверзалі A plate on the upper jaw with an inclined plane and a screw placed transversely

33 / 200
Хворий 70-ти років з’явився зі скаргами на зміну червоної облямівки нижньої губи, незначний біль. Об’єктивно: на червоній облямівці збоку, ближче до середини, виявлені утворення яскраво-червоного кольору що супроводжуються вираженою запальною реакцією навколишніх тканин. Після обстеження встановлений діагноз: преканцерозний хейліт Ман-ганотті. Які утворення на червоній облямівці губ характерні для клінічного прояву цього захворювання? A 70-year-old patient presented with complaints of a change in the red border of the lower lip, minor pain. Objectively: on the red border on the side, closer to the middle, bright red formations accompanied by a pronounced inflammatory reaction of the surrounding tissues were detected. After the examination, the diagnosis was made: Manganotti precancerous cheilitis. What formations on the red border of the lips are characteristic of the clinical manifestation of this disease?

Бородавчасті розростання Warty growths

Тривало існуючі ерозії Duration of existing erosions

Тріщини, які погано загоюються Cracks that do not heal well

Пухлиноподібні утворення у центрі Tumor-like formations in the center

Обмежений гіперкератоз Limited hyperkeratosis

34 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на постійний біль, що наростає, у бічному зубі на верхній щелепі зліва. Біль посилюється під час накушування. Зуб непокоїть 2 дні. Об’єктивно: у 25 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування дна і стінок безболісне, реакція на холод безболісна, перкусія зуба болісна. На Ro-грамі 25 змін у періапікальних тканинах не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of constant, increasing pain in the lateral tooth on the upper jaw on the left. The pain intensifies when biting. The tooth bothers him for 2 days. About 'objectively: 25 has a deep carious cavity that does not connect with the tooth cavity, probing the bottom and walls is painless, reaction to cold is painless, percussion of the tooth is painful. No changes in the periapical tissues were detected on the Ro-gram of 25. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

35 / 200
В терапевтичному відділенні стоматологічної поліклініки працюють 10 лікарів. Чи повинен головний лікар виділити посаду завідуючого відділенням? There are 10 doctors working in the therapeutic department of the dental polyclinic. Should the chief doctor allocate the position of head of the department?

Посада завідуючого відділенням встановлена штатним розкладом The position of the head of the department is established by the staffing schedule

Посаду завідуючого відділенням не вводять The position of head of department is not entered

Обов’ язки завідуючого відділенням перекладають на одного з лікарів без оплати The duties of the head of the department are transferred to one of the doctors without payment

Посаду завідуючого відділенням вводять замість однієї посади лікаря The position of head of department is introduced instead of one position of doctor

Вводять посаду завідуючого відділенням замість 0,5 посади лікаря від лікувального навантаження Introduce the position of head of the department instead of 0.5 of the position of a doctor from the treatment load

36 / 200
При обстеженні зубів 15-річних підлітків інтенсивність карієсу визначали індексом: When examining the teeth of 15-year-old teenagers, the intensity of caries was determined by the index:

РМА RMA

КПВ+кп KPV+kp

КПВ KPV

КПВп КПВп

Федорова-Володкиної Fedorova-Volodkinoi

37 / 200
Хворий 32-х років звернувся до стоматолога з проханням запломбувати 46 зуб. Встановлено діагноз: хронічний середній карієс 46 зуба. Для пломбування був використаний композитний пломбувальний матеріал. Один з етапів пломбування є кислотне протравлення емалі та дентину. Яку мету він переслідує? A 32-year-old patient turned to the dentist with a request to fill tooth 46. The diagnosis was established: chronic medium caries of tooth 46. Composite filling material was used for filling. One of stages of filling is acid etching of enamel and dentin. What is its purpose?

Зниження стираності матеріалу Decreasing material wear

Покращення зв’язку між тканинами зуба та пломбувальною масою Improving the connection between tooth tissues and filling material

Протизапальний вплив на тканини зуба Anti-inflammatory effect on tooth tissues

Зниження усадки пломбувального матеріалу Reduction of shrinkage of sealing material

Зменшення теплопровідності матеріалу Decreasing thermal conductivity of the material

38 / 200
Жінка 37-ми років скаржиться на наявність нориці в ділянці правої половини нижньої щелепи з незначними кров’янисто-гнійними виділеннями. Під час обстеження встановлено, що нориця пов’язана з тілом нижньої щелепи на рівні 45. Коронка 45 змінена у кольорі, зруйнована на 1/3. На рентгенограмі альвеолярного відростка на рівні верхівки кореня 45 виявлене вогнище деструкції кістки з нерівними контурами. Який діагноз можна припустити? A 37-year-old woman complains of the presence of a fistula in the area of ​​the right half of the lower jaw with minor bloody and purulent discharge. During the examination, it was found that the fistula was connected with the body of the lower jaw at the level of 45. The crown of 45 is discolored, destroyed by 1/3. On the radiograph of the alveolar process at the level of the apex of the root 45, a focus of bone destruction with uneven contours is revealed. What diagnosis can be assumed?

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Хронічний надщелепний лiмфаде-ніт Chronic supramaxillary lymphadenitis

Шогенна гранульома обличчя Schogen granuloma face

Нагноєна атерома щоки Suppurative atheroma of the cheek

Мігруюча гранульома обличчя Migrant facial granuloma

39 / 200
Після первинної профілактики оцінку проводили за показниками: After primary prevention, the assessment was carried out according to the indicators:

Інтенсивність карієсу Caries intensity

Приріст карієсу Increase in caries

Кількість ускладненого карієсу Number of complicated caries

Розповсюдженість захворювань пародонту Prevalence of periodontal diseases

Розповсюдженість карієсу Prevalence of caries

40 / 200
Зі скаргами на косметичний дефект та біль від хімічних подразників звернулась жінка 45ти років. При огляді зубів на випуклій частині вестибулярної поверхні зуба впоперек коронки є тарілкоподібне заглиблення, гладеньке, тверде, з блиском. На центральних зубах верхньої щелепи відсутність дентину виражена більше, ніж у бокових ділянках, він має жовтуватий колір. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old woman complained of a cosmetic defect and pain from chemical irritants. When examining the teeth, on the convex part of the vestibular surface of the tooth across the crown, there is a plate-shaped indentation, smooth, hard , with a shine. On the central teeth of the upper jaw, the lack of dentine is more pronounced than in the lateral areas, it has a yellowish color. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Карієс зубів Dental caries

Ерозія зубів Erosion of teeth

Некроз емалі Enamel necrosis

Клиноподібній дефект Wedge-shaped defect

41 / 200
Потерпілий 29-ти років, після бійки на вулиці, на ношах доставлений в ургентний кабінет щелепно-лицевого хірурга з запухлим обличчям та кровотечею з рота. Свідомість збережена, рот напіввідкритий, пошкоджено слизову оболонку з обох боків нижньої щелепи, рухомість відламків нижньої щелепи. Під час огляду лікарем хворий непритомніє, губи синіють, шкірні покрови бліднішають, дихання утруднюється, стає неможливий вдих. Діагноз - дислокаційна асфіксія. Які необхідно провести невідкладні заходи? A 29-year-old victim, after a fight on the street, was brought on a stretcher to the emergency room of a maxillofacial surgeon with a swollen face and bleeding from the mouth. Consciousness preserved, mouth half-open, the mucous membrane on both sides of the lower jaw is damaged, the fragments of the lower jaw are mobile. During the examination by the doctor, the patient faints, the lips turn blue, the skin turns pale, breathing becomes difficult, inhalation becomes impossible. The diagnosis is dislocation asphyxia. What urgent measures should be taken?

Внутрішньовенно ввести дихальні аналептики Intravenous enter respiratory analeptics

Накласти трахеостому Apply a tracheostomy

Покласти хворого на бік Put the patient on his side

Провести інтубацію трахеї Perform tracheal intubation

Витягнути хворому язик та висунути вперед і вверх нижню щелепу Pull out the patient's tongue and push the lower jaw forward and up

42 / 200
Хворий 20-ти років, що страждає на інсулінозалежну форму цукрового діабету з дитинства, звернувся до хірурга-стоматолога з приводу утрудненого прорізування 38 зуба. За 3 години до візиту до лікаря прийняв звичну дозу інсуліну та поснідав, але за 1 годину до хірургічного втручання хвилювався та, відчувши симптоми підвищення цукру в крові, ввів ще половину від звичайної дози інсуліну. В стоматологічному кріслі, ще до початку втручань лікаря, поскаржився на слабкість, запаморочення в голові, тремтіння в тілі та судоми в ногах. Об’єктивно: шкіра волога, м’язи напружені, дихання прискорене, пульс частий, хворий збуджений. Запаху ацетону з рота немає. Який найбільш імовірний A 20-year-old patient suffering from an insulin-dependent form of diabetes since childhood turned to a dental surgeon for difficulty erupting tooth 38. 3 hours before the visit went to the doctor, took the usual dose of insulin and had breakfast, but 1 hour before the surgical intervention, he was worried and, experiencing symptoms of increased blood sugar, injected another half of the usual dose of insulin. In the dental chair, even before the doctor's interventions, he complained of weakness, dizziness in head, trembling in the body and cramps in the legs. Objectively: the skin is moist, the muscles are tense, the breathing is accelerated, the pulse is frequent, the patient is excited. There is no smell of acetone from the mouth. Which is the most likely

Початок епілептичного нападу Beginning of epileptic attack

Порушення свідомості Disruption of consciousness

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

43 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: відкритий прикус, поворот 22 і 11 зубів, 21 зуб змінений в кольорі. Яка тактика лікаря? A 34-year-old patient complains of an aesthetic defect. Objectively: open bite, rotation of 22 and 11 teeth, 21 tooth is discolored. What are the doctor's tactics?'

Виготовити металокерамічні коронки Make metal-ceramic crowns

Пластмасові коронки на 22 і 11 зуби Plastic crowns for 22 and 11 teeth

Естетичні коронки на 22 і 11 зуби Aesthetic crowns for 22 and 11 teeth

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Видалити 22 і 11 зуби Remove 22 and 11 teeth

44 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на біль у ділянці 35, 36, 37 зубів, набряклість лівої щічної та підщелепної ділянок, високу температуру, загальну слабкість, почуття оніміння нижньої губи зліва. Об’єктивно: коронка 36 зуба зруйнована. Слизова оболонка з язикового та вестибулярного країв гіперемована, набрякла, на перкусію 35, 37 зуби реагують різким болем. Який попередній діагноз? An 18-year-old patient complained of pain in the area of ​​teeth 35, 36, 37, swelling of the left buccal and submandibular areas, high temperature, general weakness, feeling numbness of the lower lip on the left. Objectively: the crown of tooth 36 is destroyed. The mucous membrane from the lingual and vestibular edges is hyperemic, swollen, teeth 35, 37 react with sharp pain to percussion. What is the preliminary diagnosis?

Актиномікоз Actinomycosis

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

Загострений хронічний періодонтит 36 зуба Aggravated chronic periodontitis of tooth 36

Гострий гнійний періостит від 36 зуба Acute purulent periostitis from tooth 36

Гострий одонтогенний остеомієліт від 36 зуба Acute odontogenic osteomyelitis from tooth 36

45 / 200
Пацієнт 27-ми років звернувся зі скаргами на дефект твердих тканин 21 зуба. Об’єктивно: 21 зруйнований на 1/3 по ріжучому краї, змінений у кольорі, перкусія безболісна, слизова оболонка у ділянці цих зубів без змін. На Ro-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Вирішено виготовити естетичну коронку. Де повинен перебувати край коронки стосовно краю ясен? A 27-year-old patient complained of a defect in the hard tissues of 21 teeth. Objectively: 21 was destroyed by 1/3 along the cutting edge, changed in color, percussion is painless, the mucous membrane in the area of ​​these teeth is unchanged. On the Ro-gram, the root canal is sealed to the apex. It was decided to make an aesthetic crown. Where should the edge of the crown be in relation to the edge of the gums?

Під яснами на 0,5 мм Below the gums by 0.5 mm

Не доходити до ясен на 0,5 мм Do not reach the gums by 0.5 mm

Не доходити до ясен на 1,0 мм Do not reach the gums by 1.0 mm

Під яснами на 1,0 мм Below the gums by 1.0 mm

На рівні ясен At gum level

46 / 200
До фельдшерсько-акушерського пункту звернувся постраждалий. Попередній діагноз: перелом нижньої щелепи в підборідному відділі. Хворий в свідомості, при одержанні травми свідомості не втрачав, нудоти, блювання не було. До найближчої лікарні, де можливе надання спеціалізованої медичної допомоги, 20 км. Виберіть метод тимчасової іммобілізації відламків: The injured person turned to the paramedic-midwifery station. Preliminary diagnosis: fracture of the lower jaw in the chin. The patient is conscious, he did not lose consciousness when he received the injury, there was no nausea, vomiting It was. The nearest hospital, where it is possible to provide specialized medical care, is 20 km away. Choose the method of temporary immobilization of fragments:

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

Шини з зачіпними петлями і міжще-лепною гумовою тягою Tyres with hook-and-loop hinges and inter-molded rubber traction

Тимчасова іммобілізація не потрібна, достатньо акуратно транспортувати хворого Temporary immobilization is not required, it is enough to carefully transport the patient

Гладенька шина з розпірковим вигином Smooth tire with spacer bend

Кругова бинтова тім’яно-підборідна пов’язка Circular bandage parietal chin bandage

47 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на часте випадіння пломби із зуба. Об’єктивно: в 46 каріозна порожнина (I клас по Black). Вирішено відновити анатомічну форму зуба металевою вкладкою. Яка особливість препарування під вкладку в даного хворого? A 40-year-old patient complained about the frequent falling out of a filling from a tooth. Objectively: at 46, a carious cavity (class I according to Black). It was decided to restore the anatomical the shape of the tooth with a metal tab. What is the peculiarity of preparation for the tab in this patient?

Поглиблення порожнини Cavity deepening

Препарування під парапульпарні штифти Preparation for parapulpary pins

Розширення дна порожнини Expansion of the bottom of the cavity

Створення фальца Create fold

Створення додаткового уступу Create additional ledge

48 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на наявність потовщення нижньощелепної кістки в ділянці лівого кута. Об’єктивно: нижня щелепа в ділянці лівого кута потовщена. Шкіра в кольорі не змінена. Рот відкриває добре. 38 відсутній, слизова оболонка не змінена. На Ro-грамі визначається осередок прояснення, округлої форми до 3,5 см в діаметрі з чіткими контурами. У порожнину осередку прояснення звернена коронкова частина ретинованого 38 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of thickening of the mandible bone in the area of ​​the left corner. Objectively: the lower jaw in the area of ​​the left corner is thickened. The skin has not changed in color . The mouth opens well. 38 is absent, the mucous membrane is not changed. On the Ro-gram, a clearing cell is determined, with a rounded shape up to 3.5 cm in diameter with clear contours. The crown part of the retained 38 tooth is turned into the cavity of the clearing cell. What is the most likely diagnosis?

Одонтома нижньої щелепи Odontoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Фолікулярна кіста нижньої щелепи Follicular cyst of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

49 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на утруднене відкушування їжі, порушення функцій жування і мови, естетичний дефект. Під час огляду: вистояння переднього відділу обличчя, вкорочення верхньої губи, напруження навколоротової мускулатури. Фронтальні зуби верхньої щелепи вистоять з-під верхньої губи. Змикання зубних рядів у бічних ділянках II клас за Енглем, наявність сагітальної міжрізцевої щілини до 0,5 см. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old patient complained of difficulty biting food, impaired chewing and speech functions, an aesthetic defect. During the examination: protrusion of the front part of the face, shortening of the upper lips, tension of the perioral muscles. The front teeth of the upper jaw protrude from under the upper lip. Closing of the tooth rows in the lateral areas, class II according to Engle, the presence of a sagittal interincisor gap up to 0.5 cm. What diagnosis is most likely?

Глибокий прикус Deep Bite

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

Прогенія Progeny

Прогнатія Prognathia

50 / 200
Хворий 26-ти років, практично здоровий, скаржиться на самовільний, короткочасний, до 2- х хвилин, біль в зубі на верхній щелепі справа. Який метод лікування являється найбільш раціональним? A 26-year-old patient, practically healthy, complains of spontaneous, short-term, up to 2 minutes, toothache on the right upper jaw. What is the treatment method the most rational?

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

51 / 200
Пацієнт 25 років, діагноз: гострий глибокий карієс з локалізацією на жувальній поверхні 35 зуба. Під час препарування була випадково оголена пульпа зуба. Які подальші дії лікаря? Patient 25 years old, diagnosis: acute deep caries localized on the chewing surface of tooth 35. During dissection, the tooth pulp was accidentally exposed. What are the doctor's next actions?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод лікування Biological method of treatment

Девітальна екстирпація Devital extirpation

52 / 200
Для боротьби з метаболічним ацидозом, який виникає при різних термінальних станах, в тому числі і при отруєннях, хворому вводять внутрішньовенно: To combat metabolic acidosis, which occurs in various terminal conditions, including poisoning, the patient is administered intravenously:

400 мл реополіглюкіну 400 ml of rheopolyglucin

300-400 мл 4% розчину бікарбонату натрію 300-400 ml of 4% sodium bicarbonate solution

20 мл 10% розчину хлористого кальцію 20 ml of 10% calcium chloride solution

400 мл 5% розчину глюкози 400 ml of 5% glucose solution

200 мл фізіологічного розчину 200 ml saline

53 / 200
Хворий 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену чутливість у пришийковій ділянці зубів від хімічних і механічних подразників. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 їх довжини. На Ro-грамі: горизонтальна деструкція альвеолярного відростка до 1/3 висоти міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient turned to the doctor with complaints of increased sensitivity in the cervical region of the teeth from chemical and mechanical irritants. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/ 3 of their lengths. On the Ro-gram: horizontal destruction of the alveolar process up to 1/3 of the height of the interdental septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтит I ступеня Periodontitis of the first degree

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Пародонтит II ступеня Periodontitis of the II degree

Пародонтит III ступеня Periodontitis of the III degree

54 / 200
Пацієнт 18-ти років скаржиться на біль і припухлість в ділянці кута нижньої щелепи зліва, яка виникла після побутової травми (удар в підборіддя). Об’єктивно: під час пальпації рухомості відламків не спостерігається, при натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці припухлості. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of pain and swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the left, which occurred after a domestic injury (blow to the chin). Objectively: under during palpation, the mobility of fragments is not observed, when pressing on the chin, there is pain in the area of ​​swelling. What is the most likely diagnosis?

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

Двобічний перелом гілок нижньої щелепи Bilateral fracture of the branches of the lower jaw

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Перелом тіла нижньої щелепи Fracture of the body of the lower jaw

Забій в ділянці кута нижньої щелепи Contusion in the corner of the lower jaw

55 / 200
Хвора 36-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на неможливість закривання рота, що розвинулося після травми. Об’єктивно: обличчя витягнуте, рот відкритий, жувальні м’язи напружені, попереду козелків вух пальпуються суглобові голівки скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient turned to the dentist with complaints about the inability to close her mouth, which developed after an injury. Objectively: the face is elongated, the mouth is open, the chewing muscles' the ligaments are tense, the articular heads of the temporomandibular joint (TMJ) are palpable in front of the auricles. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи Fracture of the upper jaw

Гострий артрит СНЩС Acute TMJ arthritis

Задній вивих СНЩС Posterior TMJ dislocation

Передній вивих СНЩС Anterior TMJ dislocation

Перелом нижньої щелепи у ділянці суглобового відростка зі зміщенням Fracture of the lower jaw in the area of ​​the articular process with displacement

56 / 200
У хворого 35-ти років внаслідок травми з’явився біль у ділянці скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС), утруднене жування і відкривання рота. Хворому було встановлено діагноз: травматичний артрит СНЩС. Який метод обстеження необхідно застосувати для диференційної діагностики з переломом нижньої щелепи у ділянці виросткового відростка? A 35-year-old patient developed pain in the temporomandibular joint (TMJ) area as a result of an injury, difficulty chewing and opening the mouth. The patient was diagnosed with traumatic arthritis TMJ. What examination method should be used for differential diagnosis with a fracture of the lower jaw in the area of ​​the condylar process?

Рентгенограма нижньої щелепи у боковій проекції X-ray of the lower jaw in lateral projection

Рентгенографія придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

Загальний аналіз крові General blood test

Сіалографія Sialography

Рентгенографія СНЩС Roentgenography of TMJ

57 / 200
Батьки дівчинки 12-ти років звернулися зі скаргами на неправильне положення зубів на верхній щелепі у дитини. З анамнезу - запалення ясни у ділянці передніх зубів. Об’єктивно: обличчя пряме, прикус постійний. Співвідношення постійних молярів та іклів нейтральне, наявний проміжок у 4 мм між 11 та 21. Вуздечка верхньої губи прикріплюється до міжзубного сосочка, при відтягуванні губи за вуздечкою піддається міжзубний сосочок. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 12-year-old girl complained about the incorrect position of the teeth on the child's upper jaw. From the anamnesis - inflammation of the gums in the area of ​​the front teeth. Objectively: the face is straight, the bite is permanent. The ratio of permanent molars to canines is neutral, there is a gap of 4 mm between 11 and 21. The frenum of the upper lip is attached to the interdental papilla, when the lip is pulled behind the frenum, the interdental papilla is exposed. What is the most likely diagnosis?

Мікродєнтія різців Micro dentition of incisors

Діастема, аномалія прикріплення вуздечки верхньої губи Diastema, abnormality of attachment of the frenulum of the upper lip

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

- -

Надкомплектний зуб Overcomplete tooth

58 / 200
Хворий 57-ми років звернувся зі скаргами на біль, утруднене відкривання рота. Був встановлений діагноз: лейкоплакія, виразкова форма. Через 12 днів після проведення лікування відзначається поява млявих грануляцій і посилення процесів зроговіння на дні виразки. Яке дослідження необхідно провести у першу чергу? A 57-year-old patient complained of pain, difficulty opening the mouth. The diagnosis was established: leukoplakia, ulcerative form. 12 days after the treatment, the appearance of sluggish granulations and increased keratinization processes at the bottom of the ulcer. What research should be conducted first?

Бактеріоскопічне Bacterioscopic

Стоматоскопія Stomatoscopy

Люмінесцентне Fluorescent

Цитологічне Cytological

Бактеріологічне Bacteriological

59 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на наявність безболісної припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи. Об’єктивно: веретеноподібне потовщення тіла нижньої щелепи і симптом пергаментного хрускоту. При пункції утворення була отримана бура кров’яниста рідина. Для якої пухлини характерна поява такої рідини? A 30-year-old patient turned to a maxillofacial surgeon with complaints of a painless swelling in the area of ​​the body of the lower jaw. Objectively: spindle-like thickening of the body of the lower jaw and a symptom of parchment crunch. A brown bloody liquid was obtained when the formation was punctured. For which tumor is the appearance of such a liquid characteristic?

Радикулярна кіста Radicular cyst

Адамантинома Adamantinoma

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

Остеолітична саркома Osteolytic sarcoma

Остеокластома Osteoclastoma

60 / 200
Хворому встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 46. Скільки відвідувань необхідно для лікування гострого глибокого карієсу? The patient was diagnosed with acute deep caries 46. How many visits are necessary for the treatment of acute deep caries?

5 5

3 3

1 1

4 4

2 2

61 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад самовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба, реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman complained of an acute attack of spontaneous pain lasting 15-20 minutes, which occurred 2 hours ago at 25. Objectively: on the chewing surface 25 deep carious cavity, not connected to the cavity of the tooth, reaction to a cold stimulus - pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

62 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на розростання ясеневого сосочка в ділянці 22, 23 зубів, які з’явились 3 місяці тому. Об’єктивно: на контактних поверхнях 22, 23 зубів глибокі каріозні порожнини, міжзубний контакт порушений. Ясенний сосочок збільшений, гіперемований, на 1/2 вкриває зуби. Встановіть діагноз: A 22-year-old patient complains of gum papilla growth in the area of ​​22, 23 teeth that appeared 3 months ago. Objectively: on the contact surfaces 22 , 23 teeth have deep carious cavities, the interdental contact is broken. The gingival papilla is enlarged, hyperemic, covering 1/2 of the teeth. Make a diagnosis:

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний генералізований пародонтит II ступеня Chronic generalized periodontitis II degree

Локалізований гіпертрофічний гінгівіт II ступеня Localized hypertrophic gingivitis of the II degree

63 / 200
Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на біль, кровоточивість ясен, рухливість зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен пастозна, застійно гіперемована. Відзначається велика кількість м’яких і твердих зубних відкладень. 12, 22, 34, 35, 44, 4б зуби рухливі III ступеня, пародон-тальні кишені в ділянці 12, 13, 24, 26, 35,44,45 зубів глибиною 6-7 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient complained of pain, bleeding gums, tooth mobility. Objectively: the mucous membrane of the gums is pasty, congestively hyperemic. There is a large amount of 12, 22, 34, 35, 44, 4b mobile teeth of the III degree, periodontal pockets in the area of ​​12, 13, 24, 26, 35, 44, 45 teeth with a depth of 6-7 mm. the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Локалізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг Localized periodontitis III degree, acute course

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

64 / 200
Хвора 32-х років звернулася зі скаргами на шурхотіння, лускіт у скроневонижньощелепному суглобі (СНЩС), обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: склероз кортикальних пластинок суглобових голівок та звуження суглобових щілин обох суглобів. Яку патологію можна припустити у хворої? A 32-year-old patient complained of rustling, flaking in the temporomandibular joint (TMJ), limited movement of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. About' objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped. Opening the mouth in full. On the tomogram: sclerosis of the cortical plates of the articular heads and narrowing of the joint spaces of both joints. What pathology can be assumed in the patient?

Склерозуючий двосторонній артроз Bilateral sclerosing arthrosis

Фі6розний двосторонній анкілоз Physical bilateral ankylosis

Деформуючий двосторонній артроз Deforming bilateral arthrosis

Больова м’язово-скронева дисфункція Painful musculotemporal dysfunction

Хронічний ревматичний двосторонній артрит Chronic rheumatic bilateral arthritis

65 / 200
Хворий 68-ми років звернувся зі скаргами на різкий біль під протезом на нижній щелепі справа, що посилюється при жуванні. Протезом користується 2 дні. Об’єктивно: в дистальному відділі нижньої щелепи справа по перехідній складці під протезом на слизовій оболонці виразка діаметром 4 мм, краї якої вкриті білим нальотом, навколо виразки слизова оболонка гі-перемована. Базис протезу перекриває перехідну складку на 3-4 мм, під час пальпації - край протезу гострий, шорсткий. Як усунути причину ускладнення внаслідок користування протезом? A 68-year-old patient complained of sharp pain under the prosthesis on the right lower jaw, which worsens when chewing. He has been using the prosthesis for 2 days. Objectively: in in the distal part of the lower jaw, on the right, along the transitional fold under the prosthesis, on the mucous membrane, there is an ulcer with a diameter of 4 mm, the edges of which are covered with white plaque, around the ulcer, the mucous membrane is hy-removed. The base of the prosthesis overlaps the transitional fold by 3-4 mm, during palpation, the edge of the prosthesis is sharp , rough. How to eliminate the cause of complications due to the use of a prosthesis?

Виготовити новий протез з еластичною прокладкою Make a new prosthesis with an elastic gasket

Вкоротити базис у дистальній ділянці з вестибулярної сторони, закруглити край протезу Shorten the base in the distal part from the vestibular side, round the edge of the prosthesis

Провести перебазування протезу Rebase prosthesis

Вкоротити базис протезу в дистальній ділянці з вестибулярної сторони Shorten the base of the prosthesis in the distal part from the vestibular side

Провести корекцію протеза по прикусу Correction of the prosthesis by bite

66 / 200
До пологового будинку запрошений щелепно-лицевий хірург для огляду дитини, яка народилася з вадою піднебіння. Виставлений діагноз: природжене ізольоване неповне незрощення піднебіння. В якому віці показане оперативне лікування дитини? A maxillofacial surgeon was invited to the maternity hospital to examine a child born with a defect of the palate. The diagnosis was made: congenital isolated incomplete fusion of the palate. At what age is operative treatment indicated child?

В будь якому віці At any age

В старшому шкільному віці At high school age

В дошкільному віці At preschool age

- -

В молодшому шкільному віці In elementary school age

67 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на косметичний дефект. Об’єктивно: на межі емалі та цементу іклів та молярів дефект. Ясенна стінка має пологе направлення, а коронкова прямовисна. Ясна з вестибулярної сторони атрофована на 1/3 кореня. Зондування безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of a cosmetic defect. Objectively: there is a defect at the border of the enamel and cementum of the canines and molars. The gingival wall has a gentle direction, and the crown is vertical . The gingiva on the vestibular side is atrophied by 1/3 of the root. Probing is painless. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Кислотний некроз Acid necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Поверхневий карієс Surface caries

Середній карієс Average caries

68 / 200
Дитині 5 років. Добу тому випадково набрав у рот і одразу виплюнув 33% оцтову кислоту. При обстеженні виявлений катаральний стоматит з невеликими ділянками некрозу, однак вираженої болісності слизової оболонки немає. Чим можна пояснити відсутність різкої болісності за наявності катарального запалення? The child is 5 years old. A day ago, he accidentally took 33% acetic acid in his mouth and immediately spat it out. The examination revealed catarrhal stomatitis with small areas of necrosis, but severe soreness of the mucous membrane no. What can explain the absence of sharp pain in the presence of catarrhal inflammation?

Початок процесу епітелізації Start of epithelization process

Слабка концентрація агента Weak agent concentration

Анестезуючий ефект агента Anesthetic effect of the agent

Короткочасність дії Short-term action

Некроз нервових закінчень Necrosis of nerve endings

69 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на припухлість у навколовушно-жувальній ділянці зліва, солонуватий присмак слини. Об’єктивно: щільно-еластична припухлість у ділянці навколовушної слинної залози, місцями у ділянці припухлості - наявність безболісних ущільнень. Відкривання рота вільне, слизова щік блідо-рожева, волога. З устя правої навколовушної протоки виділяється слина з домішкою слизу і гною. Який діагноз можна припустити? A 56-year-old patient complains of swelling in the parotid-chewing area on the left, salty taste of saliva. Objectively: dense-elastic swelling in the area of ​​the parotid salivary gland, in some places in the area of ​​swelling - the presence of painless compactions. Mouth opening is free, the mucous membrane of the cheek is pale pink, moist. Saliva with an admixture of mucus and pus is secreted from the mouth of the right parotid duct. What diagnosis can be assumed?

Гострий паротит Acute mumps

Паренхіматозний сіалоаденіт Parenchymatous sialoadenitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Хвороба Мікуліча Mikulich's disease

Синдром Іужеро-Шегрена Hujero-Sjogren syndrome

70 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність утворення на нижній губі, що з’явилося близько 2х тижнів тому. Об’єктивно: виразка округлої форми, безболісна, розміром 0,5-1,0 см з рівними краями, які підіймаються над здоровою шкірою, на дні хрящоподібний інфільтрат, поверхня виразки гладенька, червоного кольору, блищить. Реакція Васермана позитивна. Який остаточний діагноз? A 35-year-old patient complained of a lump on the lower lip that appeared about 2 weeks ago. Objectively: a round ulcer, painless , 0.5-1.0 cm in size with smooth edges that rise above the healthy skin, at the bottom is a cartilaginous infiltrate, the surface of the ulcer is smooth, red, shiny. Wasserman's reaction is positive. What is the final diagnosis?

Актиномікоз Actinomycosis

Фурункул нижньої губи Lower lip furuncle

Туберкульоз Tuberculosis

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Первинний сифіліс Primary syphilis

71 / 200
Хворий 55-ти років звернувся зі скаргами на наявність утворення на шкірі підборіддя справа, що з’явилося близько місяця тому. Об’єктивно: виразка неправильної форми, слабкобо-лісна, діаметром 1,5 см, кровоточить при дотику, краї вивернуті та поїдені, дно порите і глибоке. Підщелепні лімфатичні вузли справа збільшені до 2 см у діаметрі. Реакція Васермана негативна. Який остаточний діагноз? A 55-year-old patient complained about the presence of a growth on the skin of the chin on the right, which appeared about a month ago. Objectively: an ulcer of an irregular shape, weak - thick, 1.5 cm in diameter, bleeding when touched, the edges are everted and eroded, the bottom is porous and deep. The submandibular lymph nodes on the right are enlarged to 2 cm in diameter. Wasserman's reaction is negative. What is the final diagnosis?

Карбункул підборіддя Carbuncle chin

Ракова виразка Cancer ulcer

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Актиномікотична виразка Actinomycotic ulcer

72 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

Томографія голови Tomography of the head

ЕОД зубів EOD of teeth

Прицільна рентгенографія зубів Specific X-ray of teeth

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

73 / 200
Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі, припухлість обличчя. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин у ділянці правої щоки і незначно - скроневої ділянки, шкіра не змінена. 17 зуб зруйнований на 2/3, перкусія різко болісна. Визначаються набряк, гіперемія, флюктуа-ція в задньому відділі склепіння при-сінку; інфільтрат щільний, болісний. Відкривання рота помірно обмежене. Який остаточний діагноз? A 28-year-old patient complained of a toothache on the upper jaw, swelling of the face. Objectively: facial asymmetry due to swelling of soft tissues in in the area of ​​the right cheek and slightly - in the temporal area, the skin is not changed. 17th tooth is destroyed by 2/3, percussion is sharply painful. Swelling, hyperemia, fluctuation in the posterior part of the temporal vault are determined; the infiltrate is dense, painful. Mouth opening is moderately limited What is the final diagnosis?

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Флегмона скроневої ділянки Phlegmon of the temporal area

Флегмона підскроневої ямки Phlegmon of the subtemporal fossa

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

74 / 200
До лікаря-стоматолога звернув- ся хворий 38-ми років зі скаргами на біль і кровотечу з носа, що виникли після травми. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок ущільнення правої виличної ділянки, гематома у клітковину повік правого ока. Відкривання рота в неповному обсязі. Прикус не порушений. Під час пальпації визначається сходинка по правому нижньоочному краю. Тактильна чутливість трохи знижена в правій підочній ділянці. Який з методів лікування показаний даному хворому в першу чергу? A 38-year-old patient came to the dentist with complaints of pain and bleeding from the nose that occurred after an injury. Objectively: facial asymmetry due to compaction of the right zygomatic area, hematoma in the tissue of the eyelids of the right eye. Opening of the mouth is incomplete. The bite is not disturbed. During palpation, a step is determined on the right lower eye edge. Tactile sensitivity is slightly reduced in the right suborbital area. Which of the treatment methods is indicated for this patient in first of all?

Позаротове витягнення Extraoral extraction

Репозиція кістки Bone Reposition

Остеотомія Osteotomy

Остеосинтез Osteosynthesis

Реплантація Replantation

75 / 200
Хвора 39-ти років звернулась в стоматологічну клініку для видалення 28 зуба. Під час екстракції частина 28 зуба впала в порожнину рота, з’явилися шумне свистяче дихання, різка задишка, блідість шкірних покривів, ціаноз губ. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient applied to the dental clinic for the extraction of tooth 28. During extraction, part of tooth 28 fell into the oral cavity, noisy whistling, sharp shortness of breath, pallor of the skin, cyanosis of the lips. What is the most likely diagnosis?

Епілептичний напад Epileptic seizure

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Набряк легень Pulmonary edema

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

76 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: в товщині м’яких тканин підпідборідної ділянки локалізується пухлина щільної консистенції розміром 2х2 см, круглою форми з гладенькою поверхнею, обмежена від оточуючих тканин, рухома, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient is referred to a dental surgeon for consultation. Objectively: a tumor of a dense consistency measuring 2x2 cm is localized in the thickness of the soft tissues of the submental area, round in shape with a smooth surface, limited from the surrounding tissues, mobile, painless. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний епулід Fibrous epulid

Лімфангіома Lymphangioma

Фіброма Fibroma

Гемангіома Hemangioma

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

77 / 200
Дівчинці 12-ти років лікар вирішив провести неінвазивну герметизацію фісур. При який будові фісур така процедура буде доречною? The doctor decided to perform non-invasive fissure sealing on a 12-year-old girl. For which type of fissure would such a procedure be appropriate?

Поліпоподібні Polypoid

Конусоподібні Conical

Закриті Closed

Зігнуті Bent

Краплеподібні Teardrop

78 / 200
Старша медична сестра видала для користування новий естетичний скло-іономерний цемент. Яка клінічна ситуація НЕ Є ПОКАЗАННЯМ для використання цього матеріалу? A senior nurse issued a new esthetic glass-ionomer cement for use. What clinical situation is NOT an INDICATION for using this material?

Пришийкові дефекти фронтальних зубів Cervical defects of front teeth

Карієс кореня фронтальних зубів Frontal tooth root caries

Невеликі порожнини I класу Small cavities of class I

Накладання базової прокладки при 'сандвич-техніці' Applying the base layer with the 'sandwich technique'

Порожнини IV класу Class IV cavities

79 / 200
На прийом до лікаря звернулася мати з 3-х річною дитиною зі скаргами на неправильне формування зубних дуг у дитини. При огляді було звернуто увагу, що дитина розташовує язик між зубами. Зі слів мами дитина під час сну смокче язик та щоки. Який прикус може сформуватись в результаті таких шкідливих звичок? A mother with a 3-year-old child went to the doctor with complaints about the improper formation of the child's dental arches. During the examination, it was noted that the child places the tongue between teeth. According to the mother, the child sucks the tongue and cheeks during sleep. What kind of bite can be formed as a result of such bad habits?

Глибокий Deep

Відкритий Open

Косий Slanted

Прогенічний мезіальний Progenic mesial

Прогнатичний дистальний Prognathic Distal

80 / 200
У чоловіка 56-ти років біля 3-х місяців тому з’явилось сполучення між порожниною рота і верхнещелепною пазухою після видалення 27 зуба. В даний час наявні ознаки хронічного гаймориту. Яке хірургічне лікування треба провести? A 56-year-old man developed a connection between the oral cavity and the maxillary sinus about 3 months ago after the removal of the 27th tooth. Currently, there are signs of chronic sinusitis. What surgical treatment should be performed?

Ушивання фістули Fistula suturing

Гайморотомія з пластикою фістули Pymorotomy with plastic fistula

Тампонада фістули йодоформною турундою Tamponade of fistula with iodoform turunda

Гайморотомія Chimorotomy

Остеотомія альвеолярного відростка Osteotomy of the alveolar process

81 / 200
Діагностичні інструменти для виявлення карієсу, оцінки стану поверхні зубів, дефектів реставрацій, локалізації відкладень, що відрізняються за формою робочої частини, по довжині та вигнутості коліна - це: Diagnostic tools for caries detection, tooth surface condition assessment, restoration defects, localization of deposits that differ in the shape of the working part, the length and curvature of the knee are:

Скалер Scaler

Пародонтологічний зонд Periodontological probe

Кюрета Грейсі Gracie Curette

Експлорер Explorer

Пінцет стоматологічний Dental tweezers

82 / 200
Дитині 14 років. Четвертий верхній зуб прорізався повністю, але розташований вище оклюзійної поверхні. Яке це аномалійне положення? The child is 14 years old. The fourth upper tooth has erupted completely, but is located above the occlusal surface. What is this abnormal position?

Оральне Oral

Вестибулярне Vestibular

Супраоклюзія Supraocclusion

Тортооклюзія Tortoocclusion

Інфраоклюзія Infraocclusion

83 / 200
До лікаря звернулися батьки дівчини 5-ти років зі скаргами на утруднене носове дихання у дитини. Дитина дихає ротом, рот постійно відкритий. До чого може призвести дана патологія? The parents of a 5-year-old girl went to the doctor with complaints about the child's difficult nasal breathing. The child breathes through the mouth, the mouth is constantly open. What can this pathology lead to?'

Сплющення верхнього зубного ряду у фронтальній ділянці Flattening of the upper tooth row in the frontal area

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

Розширення верхнього зубного ряду Expansion of the upper dentition

Неповне прорізування фронтальних зубів Incomplete eruption of front teeth

Часткова адентія Partial adentia

84 / 200
Хлопчику 12-ти років встановлено діагноз: хронічний гранулематозний періодонтит 32 зуба. Які об’єктивні ознаки дозволили лікарю діагностувати дане захворювання? A 12-year-old boy was diagnosed with chronic granulomatous periodontitis of 32 teeth. What objective signs allowed the doctor to diagnose this disease?

В кореневому каналі путрідний розпад, ЕОД-120 мкА Putrid decay in the root canal, EOD-120 μA

На рентгенограмі вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими контурами On the X-ray there is a focus of destruction of bone tissue with clear contours

Самовільний біль, на рентгенограмі - вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими контурами Spontaneous pain, on the X-ray there is a focus of destruction of bone tissue with clear contours

Колір зуба змінений, ЕОД-120 мкА Tooth color changed, EOD-120 μA

Самовільний біль, що посилюється при накушуванні Spontaneous pain that worsens when biting

85 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на постійний ниючий біль у 26, що підсилюється при накушуванні. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка болісна під час пальпації, перкусія 26 різко болісна. Після зондування з каналу з’явився гній. Який метод досліджен- ня необхідно провести для встановлення діагнозу? A 32-year-old patient complains of a constant aching pain in 26, which intensifies when biting. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a carious cavity that communicates with the cavity tooth. The transition fold is painful during palpation, percussion 26 is sharply painful. After probing, pus appeared from the canal. What research method should be performed to establish a diagnosis?

Бактеріологічне дослідження Bacteriological research

Термопроба Thermal test

Електроодонтодiагностика Electroodontodiagnostics

Глибоке зондування Deep Probing

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

86 / 200
Хворий надійшов до приймального відділєння з рiзаною раною щічної ділянки з кровотечею пульсуючого характеру. Який найбільш відповідний метод зупинки кровотечі необхідно вибрати для досягнення повного ефекту? The patient came to the reception department with a cut wound on the cheek with pulsating bleeding. What is the most appropriate method of stopping the bleeding to be chosen to achieve the full effect?

Електрокоагуляція судини в рані Electrocoagulation of a vessel in a wound

Стискаюча пов’язка Compressing Bandage

Перев’язка судини в рані Vessel ligation in a wound

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

Накладення на судину кровоспинного затискача Putting a hemostatic clamp on the vessel

87 / 200
У дитини 2-х років є вроджена вада м’якого і твердого піднебіння, яка переходить через альвеолярний відросток верхньої щелепи. М’які тканини губи без деформацій. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-year-old child has a congenital defect of the soft and hard palate, which passes through the alveolar process of the upper jaw. The soft tissues of the lip are free of deformities. What the most likely diagnosis?

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete nonunion of the palate

Часткове незрощення піднебіння Partial cleft palate

Приховане незрощення піднебіння Hidden cleft palate

88 / 200
Жінка 56-ти років скаржиться на відчуття болю при прийомі холодної їжі, який довго триває після усунення подразника. Зуб раніше турбував (6 місяців тому). При огляді в 16 глибока каріозна порожнина ІІ класу за Блеком, зондування болісне по всьому дну каріозної порожнини, термоді-агностика болісна, довго триває, перкусія безболісна. Який метод лікування доцільно використати в даному випадку? A 56-year-old woman complains of a feeling of pain when eating cold food, which lasts for a long time after the stimulus is removed. The tooth previously bothered her (6 months ago). When examined in 16 deep carious cavity of the II class according to Black, probing is painful throughout the bottom of the carious cavity, thermodiagnosis is painful, lasts a long time, percussion is painless. What treatment method should be used in this case?

Комбінований метод Combined method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

89 / 200
Хворому 35-ти років на основі даних анамнезу і об’єктивного обстеження було встановлено діагноз: лімфадематозний макрохейліт. Збільшення губ відзначає впродовж 3- х років, рецидиви призвели до гігантизму губ. Який метод лікування найбільш раціональний? A 35-year-old patient was diagnosed with lymphadematous macrocheilitis on the basis of anamnesis and objective examination. Lip enlargement has been noted for 3 years, relapses have led to gigantism of the lips. What method of treatment is the most rational?

Терапевтичний Therapeutic

Ортопедичний Orthopedic

Фізіотерапевтичний Physiotherapy

Змішаний Mixed

Хірургічний Surgical

90 / 200
Хлопчика 10-ти років вжалила оса. Скаржиться на набряклість нижньої губи, утруднене дихання. Об’єктивно: нижня губа збільшена у 3 рази, шкіра у ділянці набряку бліда. У порожнині рота: набряклість язика, слизова у ділянці м’якого піднебіння набрякла. У першу чергу необхідно застосувати лікарські засоби: A 10-year-old boy was stung by a wasp. He complains of swelling of the lower lip, difficulty breathing. Objectively: the lower lip is enlarged 3 times, the skin in the area of ​​swelling is pale . In the oral cavity: swelling of the tongue, the mucous membrane in the area of ​​the soft palate is swollen. First of all, it is necessary to apply medicinal products:

Знеболюючі Painkillers

Дезінтоксикаційні Detoxification

Антигістамінні Antihistamines

Протизапальні Anti-inflammatory

Антибактеріальні Antibacterial

91 / 200
Під час проведення огляду лікарем-стоматологом дитина вела себе неспокійно, була перелякана. Через декілька хвилин відчула слабкість, запаморочення. Знепритомніла. Шкіра бліда, пульс сповільнений, дихання поверхневе. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination by the dentist, the child behaved restlessly, was frightened. After a few minutes, she felt weak, dizzy. She fainted. The skin is pale, the pulse is slow, the breathing is shallow . What is the most likely diagnosis?

Больовий шок Pain shock

Непритомність Fainting

Діабетична кома Diabetic coma

Кропивниця Hives

Колапс Collapse

92 / 200
Чоловік 32-х років під час зимової риболовлі обморозив ноги. Скаржиться на колючий біль, свербіж шкіри пальців. Об’єктивно: шкіра обох ніг бліда з синюшним відтінком, набрякла. У чому буде полягати перша необхідна допомога? A 32-year-old man frostbitten his legs during winter fishing. He complains of stabbing pain, itching of the skin of the fingers. Objectively: the skin of both legs is pale with a bluish tint, swollen. What will be the necessary first aid?

Дати випити 100 г алкоголю Give to drink 100 g of alcohol

Розтерти ноги снігом Rub your feet with snow

Розтерти ноги спиртом Rub feet with alcohol

Зробити гарячу ванну і опустити ноги Take a hot bath and put your feet down

Тепло закутати ноги Wrap up your legs warmly

93 / 200
У чоловіка 25-ти років на прийомі у стоматолога через кілька хвилин після промивання рота розчином фу-рациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в даному випадку? At a 25-year-old man's appointment at the dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case ?

Стимулюючий Stimulating

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Цитолітичний Cytolytic

Імунокомплексний Immunocomplex

Анафілактичний Anaphylactic

94 / 200
У хворої 47-ми років діагностовано пухлину верхівки язика. В які ре-гіонарні лімфатичні вузли можливе метастазування? A 47-year-old patient was diagnosed with a tumor of the tip of the tongue. In which regional lymph nodes is metastasis possible?

Потиличні Occipital

Заглоткові Laryngeal

Привушні Ears

Соскоподібні Mammals

Піднижньощелепні Mandibular

95 / 200
Хвора 43-х років висловлює скарги на чутливість зубів до температурних подразників. Об’єктивно: міжзубні сосочки атрофовані, оголення коренів зубів до 5 мм. На Яо-грамі: резорбція альвеолярної кістки у межах 2/3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains about the sensitivity of her teeth to temperature stimuli. Objectively: the interdental papillae are atrophied, the roots of the teeth are exposed up to 5 mm. On the Yao-gram : resorption of alveolar bone within 2/3 of the height of the interalveolar septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтит III ступеня Periodontitis of the III degree

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтит II ступеня Periodontitis of the II degree

96 / 200
Хвора 38-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,2oC. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемовані, легко кровоточать при зондуванні, паро-донтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з гнійним ексудатом. На ортопанто-мограмі - дифузний остеопороз альвеолярних відростків, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Який остаточний діагноз? A 38-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature up to 37.2oC. About' objectively: the gums are swollen, hyperemic, bleed easily when probed, periodontal pockets 3-3.5 mm deep with purulent exudate. On the orthopanthogram - diffuse osteoporosis of the alveolar processes, resorption of the interdental septa up to 1/3 of their height. What is the final diagnosis ?

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

97 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на рухливість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: відсутні 36, 37,45,46,47 зуби, рухливість I ступеня 38, 35, 34,32, 31, 41, 42, 44,48 зубів. На панорамній Ro-грамі: резорбція міжзубних перегородок зубів до 1/ 3 довжини коренів. Яка конструкція протеза буде найбільш доцільна в даному клінічному випадку? A 45-year-old patient complained about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: 36, 37, 45, 46, 47 teeth are missing, mobility I degree 38, 35, 34,32, 31, 41, 42, 44,48 teeth. On the panoramic Ro-gram: resorption of the interdental partitions of the teeth up to 1/3 of the length of the roots. What design of the prosthesis will be most appropriate in this clinical case?

Металокерамічні мостоподібні протези в бічних відділах нижньої щелепи Metal-ceramic bridge prostheses in the lateral parts of the lower jaw

Шинуючий бюгельний протез Splinting brace prosthesis

Бюгельний протез на атачменах Bügel prosthesis on attachmen

Частковий знімний пластинковий протез із кламерною фіксацією Partial removable plate prosthesis with staple fixation

Частковий знімний пластинковий протез із зубоясеневими пілотами Partial removable plate prosthesis with alveolar pilots

98 / 200
Хворий 59-ти років проходить плановий курс лікування пародонтозу, скаржиться на гіперестезію зубів. Електрофорез якої речовини можна включити до комплексу лікування? A 59-year-old patient undergoes a planned course of treatment for periodontitis, complains of tooth hyperesthesia. Electrophoresis of which substance can be included in the treatment complex?

Розчин водного екстракту алое Aqueous Aloe Extract Solution

Розчин гепарину Heparin solution

Розчин тіаміну з новокаїном Solution of thiamine with novocaine

Розчин трипсину Trypsin solution

Розчин йодиду калію Potassium iodide solution

99 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на гострі ріжучи, струмоподібні напади болю в ділянці верхньої щелепи, підо-чноямковій ділянці під час вживання їжі, доторканні до піднебіння, а також під час гоління та вмивання. Біль супроводжується ринореєю, гіперсалі-вацією, сльозотечею. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of sharp cutting, throbbing attacks of pain in the area of ​​the upper jaw, sub-fossa area during eating, touching the palate, and while shaving and washing. Pain is accompanied by rhinorrhea, hypersalivation, lacrimation. What is the most likely diagnosis?

Невралгія 2 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 2nd branch of the trigeminal nerve

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Невралгія 3 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 3rd branch of the trigeminal nerve

Гангліоніт крило-піднебінного вузла Ganglionitis of the pterygoid node

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

100 / 200
У хворого 38-ми років відзначаються асиметрія обличчя, веретено-поді6нє стовщення тіла нижньої щелепи, шкіра над пухлиною береться в складку. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Зуби не ушкоджені, перехідна складка припіднята. На Rо-грамі багатокамерна порожнина з чіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient has facial asymmetry, spindle-shaped thickening of the body of the lower jaw, the skin above the tumor is folded. Regional lymph nodes are not enlarged. The teeth are not damaged. , the transition fold is raised. On the Ro-gram, a multichamber cavity with clear edges. What is the most likely diagnosis?

Внутрішньокісткова фіброма Intraosseous fibroma

Амелобластома (адамантинома) Ameloblastoma (adamantinoma)

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Кіста щелепи Jaw cyst

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

101 / 200
У хворої під час пломбування зуба виникли головний біль, тремор, серцебиття, нудота, з’явились 'му-шки'та темні плями перед очима. АТ-190/125 мм рт.ст. В анамнезі гіпертонічна хвороба впродовж 5-ти років. Який найбільш імовірний діагноз? During the filling of a tooth, the patient developed a headache, tremors, palpitations, nausea, 'flies' and dark spots appeared in front of the eyes. AT-190 /125 mm Hg. There is a history of hypertension for 5 years. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

102 / 200
У хворого 25-ти років інтенсивний біль у зубі, що триває три доби. Об’єктивно: каріозна порожнина з’єднується з порожниною зуба, зондування безболісне, зуб рухливий, перкусія різко болюча, колатеральний набряк в проекції верхівки кореня хворого зуба. Зуб раніше не турбував. Рентгенологічні зміни в періодон-ті відсутні. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient has an intense toothache lasting three days. Objectively: the carious cavity is connected to the tooth cavity, probing is painless, the tooth mobile, percussion sharply painful, collateral swelling in the projection of the apex of the root of the diseased tooth. The tooth did not bother him before. There are no radiological changes in the periodontium. What is the most likely diagnosis?

Загострений хронічний гранулюючий періодонтит Aggravated chronic granulating periodontitis

Загострений хронічний гангренозний пульпіт Aggravated chronic gangrenous pulpitis

Загострений хронічний фіброзний пульпіт Aggravated chronic fibrous pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

103 / 200
Хворому виготовлені металокерамічні коронки на 11 та 21 зуби. При припасуванні коронок встановлено передчасний контакт з нижніми 42, 41, 31 та 32 зубами. Як усунути недолік? The patient had metal-ceramic crowns made for 11 and 21 teeth. When fitting the crowns, premature contact was established with the lower 42, 41, 31 and 32 teeth. How to eliminate the defect?

Виключити верхні зуби з прикусу Exclude upper teeth from bite

- -

Пошліфувати піднебінну поверхню коронок 11, 12 та провести повторне глазурування Grind the palatal surface of crowns 11, 12 and reglaze

Пошліфувати піднебінну поверхню верхніх зубів та ріжучий край нижніх зубів Grind the palatal surface of the upper teeth and the cutting edge of the lower teeth

Пошліфувати ріжучий край нижніх зубів Grind the cutting edge of the lower teeth

104 / 200
Після виготовлення суцільноли-тих коронок на 35 та 36 зуби у хворого 35-ти років минуло 12 місяців. При профілактичному огляді встановлено, що при робочих рухах 26 контактує із 36 зубом тільки поверхнею щічного скату піднебінного горба. Який вплив може бути внаслідок такого явища та як його усунути? 12 months have passed since the manufacture of solid crowns for teeth 35 and 36 in a 35-year-old patient. During a preventive examination, it was established that during working movements, 26 contacts with 36 with a tooth only on the surface of the buccal slope of the palatine hump. What effect can be caused by such a phenomenon and how can it be eliminated?

- -

Це є норма This is the norm

Призводить до передачі оклюзійних навантажень у напрямку, не співпадаючому вісі зуба, можуть виникнути рухомість зубів, травма пародонту. Необхідно створити контакт опорних горбів із двома протилежними ямками Leads to the transmission of occlusal loads in a direction that does not coincide with the axis of the tooth, tooth mobility, periodontal injury may occur. It is necessary to create contact of the supporting ridges with two opposite pits

Можуть зламатися коронки зубів-антагоністів. Необхідно створити контакт опорних горбів із усіма оклю-зійними поверхнями зубів The crowns of the antagonistic teeth may break. It is necessary to establish the contact of the supporting ridges with all the occlusal surfaces of the teeth

Може бути підвищене стирання 26 зуба. Необхідно створити максимальний контакт всіма горбами 26 зуба There may be increased wear on the 26th tooth. It is necessary to create maximum contact with all the humps of the 26th tooth

105 / 200
Хворому 53-х років планують заміщення двобічних кінцевих дефектів обох щелеп частковими знімними протезами. Об’єктивно: 13, 12, 11, 23, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби стійкі, клінічні коронки високі, альвеолярні відростки помірно атрофовані, горби обох щелеп не виражені, купол піднебіння низький. Які конструкції доцільно застосовувати за умов даної клінічної ситуації? A 53-year-old patient is scheduled to replace bilateral terminal defects of both jaws with partial removable prostheses. Objectively: 13, 12, 11, 23, 31, 32, 33 , 43, 42, 41, the teeth are stable, the clinical crowns are high, the alveolar processes are moderately atrophied, the humps of both jaws are not pronounced, the dome of the palate is low. What structures should be used under the conditions of this clinical situation?

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу i консольні мостоподі-бнї протези на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw and cantilever bridge-like prostheses for the lower jaw

Частковї пластинковї протези на верхню i нижню щелепи Partial plate prostheses for the upper and lower jaws

Бюгельнї протези з багатоланко-вими кламерами на верхню i нижню щелепи Bug prostheses with multi-link clasps for the upper and lower jaws

Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу Partial plate prosthesis for the upper jaw, braced prosthesis with a multi-link clasp for the lower jaw

Бюгельний протез на верхню щелепу i частковий пластинковий протез на нижню щелепу Bugel prosthesis for the upper jaw and partial plate prosthesis for the lower jaw

106 / 200
Хвора 65-ти років звернулася у клініку зі скаргами на 6іль та рухомість зу6ів на нижній щелепі. Рухомість 37 зуба - III ступеня, 36 зуба - II ступеня, 34 та 35 - I ступеня. Яка тактика лікаря в даному випадку? A 65-year-old patient came to the clinic with complaints of pain and mobility of teeth on the lower jaw. Mobility of 37 teeth - III degree, 36 teeth - II degree, 34 and 35 - I degree. What are the doctor's tactics in this case?

Видалення 37 зуба, виготовлення шини-протеза за Кулаженком-Борчуковим Removal of the 37th tooth, manufacture of a splint-prosthesis according to Kulazhenko-Borchukov

Видалення 37 зуба, виготовлення дугового протезу з шинуючими елементами Removal of the 37th tooth, making an arch prosthesis with splinting elements

Видалити 37 зуб, виготовити коронково-ковпачкову шину-протез з препаруванням 34, 35,36, 38 зубів Remove tooth 37, make crown-cap splint-prosthesis with preparation of teeth 34, 35, 36, 38

Виготовлення шини Шпренга Manufacturing Sprenga tire

Виготовлення балкової незнімної шини за Курляндським Manufacturing a beam fixed tire according to Courland

107 / 200
Пацієнтка 35-ти років звернулась в клініку із скаргами на скол металокерамічного облицювання мостоподі-бного протеза з опорою на 45, 47 зуби. Об’єктивно: в центральній оклю-зії - викривлення оклюзійної кривої в ділянці 46, 47 зубів. Блокування висунення нижньої щелепи вперед 47, 46 штучними зубами. Найімовірнішою причиною сколів металокерамічного облицювання з коронок є: A 35-year-old patient came to the clinic with complaints of chipping of the metal-ceramic lining of a bridge-like prosthesis with support on 45, 47 teeth. Objectively: in the central occlusion - zies - distortion of the occlusal curve in the area of ​​teeth 46, 47. Blocking of the lower jaw from extending forward with artificial teeth 47, 46. The most likely cause of metal-ceramic veneer chipping from crowns is:

Супраконтакти на 46, 47 зубах, які блокують артикуляційні рухи нижньої щелепи Supracontacts on teeth 46, 47, which block articulatory movements of the lower jaw

Металокерамічний протез виконано без дотримань технології The metal-ceramic prosthesis was made without observing the technology

Порушення правил препарування опорних зубів під мостоподібний протез Violation of the rules for preparing abutment teeth for a bridge prosthesis

Незадовільна якість литва Unsatisfactory quality of Lithuania

Парафункції жувальних м’язів Parafunctions of masticatory muscles

108 / 200
У хворої 55-ти років рухливість 44 45, 46, 34, 35, 36 зубів II-III ступенів. Яку конструкцію протезу потрібно застосувати в даному випадку? A 55-year-old patient has the mobility of 44, 45, 46, 34, 35, 36 teeth of the II-III degrees. What design of the prosthesis should be used in this case?

Бюгельний протез з атачменами Bugel prosthesis with attachmen

Бюгельний протез з балочним кріпленням Bugel prosthesis with beam attachment

Бюгельний протез з багатоланко-вим кламером Bugel prosthesis with multi-link clasp

Мостоподібний протез з опорою на 47, 43,42, 37, 33,32 Bridge-like prosthesis with support on 47, 43,42, 37, 33,32

Пластмасовий частковий знімний протез Plastic partial removable prosthesis

109 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії з’явилося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим викликаний такий стан хворого? A 35-year-old man consulted a dentist for the extraction of the 26th tooth. During tuberal anesthesia, a rapid increase in tissue swelling and restriction of mouth opening appeared. What caused this condition of the patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Травма нервових закінчень Injury of nerve endings

Травма м’язів під час проведення анестезії Muscle injury during anesthesia

Травма судин Vascular injury

Гіперчутливість хворого до анестетику Hypersensitivity of the patient to anesthetic

110 / 200
Пацієнтка 29-ти років проходить лікування з приводу артриту правого СНЩС. Лікар призначив компреси з медичною жовчю на ділянку ураженого суглоба. У якій фазі запального процесу можливі ці процедури? A 29-year-old female patient is undergoing treatment for arthritis of the right TMJ. The doctor prescribed compresses with medical bile on the area of ​​the affected joint. In which phase of the inflammatory process are these procedures possible?

Хронічна Chronic

Не має значення Doesn't matter

Загострення процесу Process escalation

Як гостра, так і хронічна Both acute and chronic

Гостра Acute

111 / 200
Пацієнт 42-х років скаржиться на біль постійного характеру у ділянці 18 зуба. Хворіє 3 дні. Коронка 18 зуба повністю зруйнована. Якими щипцями можна видалити корені 18? A 42-year-old patient complains of constant pain in the area of ​​tooth 18. He has been sick for 3 days. The crown of tooth 18 is completely destroyed. What forceps can be used to remove the roots of tooth 18?

S-подібні з щічками, що не сходяться S-shaped with non-converging cheeks

S-подібні з щічками, що сходяться S-shaped with converging cheeks

Байонетні кореневі Bayonet root

S-подібні ліві S-shaped left

Прямі кореневі Direct roots

112 / 200
Хворий 44-х років з діагнозом: хронічний генералізований пародонтит, направлений на ортопедичне лікування. Об’єктивно: зубні ряди безперервні, 42,41,31, 32, зуби мають рухомість I ступеня. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів? A 44-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis, referred for orthopedic treatment. Objectively: tooth rows are continuous, 42,41,31, 32, the teeth have degree I mobility. Which splint is the most aesthetic for this group of teeth?

Капова шина Cap tire

Шина зі спаяних комбінованих коронок Tyre from soldered combined crowns

Ковпачкова шина Cap tire

Кільцева шина Ring tire

Шинування фронтальної групи зу6ів ниткою Glass Span Sanding of the front group of shoes with Glass Span thread

113 / 200
У новонародженого дефекти м’яких тканин верхньої губи з обох боків проходять по всій висоті губи та захоплюють нижні носові ходи, губа та альвеолярний відросток верхньої щелепи розділені на 3 частини, міжще-лепна кістка виступає вперед. Який найбільш імовірний діагноз? In a newborn, defects of the soft tissues of the upper lip on both sides pass along the entire height of the lip and capture the lower nasal passages, the lip and the alveolar process of the upper jaw are divided into 3 parts , the intermaxillary bone protrudes forward. What is the most likely diagnosis?

Серединне незрощення верхньої губи Middle nonunion of the upper lip

Вроджене двостороннє незрощення піднебіння Congenital bilateral non-union of the palate

Вроджене повне двобічне наскрізне незрощення верхньої губи Congenital complete bilateral non-union of the upper lip

Часткове незрощення верхньої губи Partial non-union of the upper lip

Двостороннє незрощення альвеолярного відростка Bilateral nonunion of the alveolar process

114 / 200
Хворому 42-х років планують виготовити бюгельний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: зуби високі, стійкі, альвеолярні відростки помірно атрофовані. Яку відбиткову масу краще використати? A 42-year-old patient is scheduled to have a mandibular prosthesis made. Objectively: the teeth are high, stable, the alveolar processes are moderately atrophied. What impression material is best to use?

Сіеласт-69 Cielast-69

Репін Repin

Дентафоль Dentafoll

Стоматпласт-2 Stomatplast-2

Дентол-С Dentol-C

115 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. Зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. Об’єктивно: 11, 12 відсутні, прикус ортогнатичний. 13, 21, 22 інтактні, стійкі. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту? A 49-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw. The teeth were lost due to an injury 3 months ago. Objectively: 11, 12 are missing, the bite is orthognathic 13, 21, 22 are intact, stable. What design of the prosthesis is better to offer the patient?

Фарфорові коронки, зафіксовані на імплантатах Porcelain crowns fixed on implants

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на атачменах Bugel prosthesis with fixation on attachmen

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

116 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на печію, болісність в порожнині рота, наявність виразки. В анамнезі хронічний гепатохолецистит. Встановлено діагноз хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Яка тактика лікаря? A 42-year-old patient complains of heartburn, soreness in the oral cavity, the presence of an ulcer. She has a history of chronic hepatocholecystitis. A diagnosis of chronic recurrent aphthous stomatitis has been established. What are the doctor's tactics?'

Виявлення осередків хронічної інфекції та їх санація Detection of foci of chronic infection and their remediation

Направлення на цитологічне дослідження Referral for cytological examination

Консультація ендокринолога Endocrinologist consultation

Направлення на мікробіологічне дослідження Direction for microbiological research

Диспансерний нагляд за хворим Dispensary supervision of the patient

117 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами. Протези виготовлені 2 місяці тому. Об’єктивно: згладженість носогубних і підборідних складок, під час розмовної проби чути 'стукіт'зубів, відсутній проміжок між зубами у стані фізіологічного спокою. На якому етапі виготовлення протезів була допущена помилка? A 60-year-old patient complains about the impossibility of using complete removable prostheses. The prostheses were made 2 months ago. Objectively: smoothing of the nasolabial and chin folds, during a speaking test you can hear the 'clack' of the teeth, there is no space between the teeth in a state of physiological rest. At what stage of the manufacture of prostheses was a mistake made?

Постановка штучних зубів Setting artificial teeth

Функціональні відбитки Functional prints

Накладання протезів Applying prostheses

Перевірка воскової композиції Checking wax composition

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

118 / 200
Хворому 24-х років після комплексного обстеження встановлено діагноз: гострий неспецифічний артрит правого СНЩС. Яка тактика лікаря? A 24-year-old patient was diagnosed after a comprehensive examination: acute nonspecific arthritis of the right TMJ. What are the doctor's tactics?

Фізіо- та механотерапія Physiotherapy and mechanical therapy

Індивідуальна гіпсова праща Individual Gypsum Sling

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Двощелепне шинування Double jaw splinting

Протизапальна терапія, обмеження рухів нижньої щелепи Anti-inflammatory therapy, restriction of lower jaw movements

119 / 200
Хворий 9-ти років скаржиться на обмежене відкривання рота, що по- силюється з роками. Об’єктивно: відкривання рота на 1,0 см, рухи в лівому сугло6і відсутні. Підборіддя та кінчик носа зміщені вліво. На томограмі суглобова щілина зліва не визначається, відмічається кісткове зрощення скроні та виличної кістки, ліва гілка нижньої щелепи вкорочена. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old patient complains of limited opening of the mouth, which increases over the years. Objectively: opening of the mouth by 1.0 cm, movements in the left joints are absent. The chin and the tip of the nose are shifted to the left. On the tomogram, the joint gap on the left is not defined, the bony fusion of the temple and zygomatic bone is noted, the left branch of the lower jaw is shortened. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз лівого СНЩС Bone ankylosis of the left TMJ

Склерозуючий артроз лівого СН-ЩС Sclerosing arthrosis of the left CH-SHS

Деформуючий артроз лівого СН-ЩС Deforming arthrosis of the left CH-ShCS

Хронічний артрит лівого СНЩС Chronic arthritis of the left TMJ

Фіброзний анкілоз лівого СНЩС Fibrous ankylosis of the left TMJ

120 / 200
Хвора 62-х років лікується у стоматолога з приводу ерозивно-виразкової форми червоного плескатого лишаю. Комплексна консервативна терапія впродовж місяця ефекту не дала. Який найбільш раціональний метод лікування слід обрати для цієї хворої? A 62-year-old patient is being treated by a dentist for the erosive-ulcerative form of lichen planus. Comprehensive conservative therapy for a month did not work. What is the most rational method of treatment choose for this patient?

Гелій -неоновий лазер Helium-neon laser

Фонофорез із солкосерилом Phonophoresis with Solcoseryl

Кріодеструкція Cryodestruction

УВЧ-терапія UHF therapy

УФ-опромінення UV exposure

121 / 200
Хворий 38-ми років звернувся зі скаргами на втрату 24 та 25. Лікар-стоматолог запропонував виготовити металокерамічний мостоподібний протез з опорами на 23 та 26. Було проведено препарування опорних зубів під знеболенням і виготовлено провізорні коронки. З якою метою було виготовлено провізорні коронки? A 38-year-old patient complained about the loss of 24 and 25. The dentist suggested making a metal-ceramic bridge prosthesis with abutments for 23 and 26. Preparation of the abutments was carried out teeth under anesthesia and provisional crowns were made. For what purpose were provisional crowns made?

Побажання хворого Wishes of the patient

Профілактика карієсу Caries prevention

Збереження міжкоміркової відстані Keep cell spacing

З естетичних міркувань For aesthetic reasons

Профілактика пульпіту Prevention of pulpitis

122 / 200
У дитини 6-ти років під час первинного огляду ортодонтом визначена звичка спати, підклавши кулачок під щоку. Розвитку якої аномалії прикусу може сприяти ця звичка? During the initial examination by an orthodontist, a 6-year-old child has a habit of sleeping with his fist under his cheek. Which bite anomaly can this habit contribute to?

Прогнатія Prognathia

Дистальний Distal

Косий Slanted

Прогенія Progeny

Мезіальний Mesial

123 / 200
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду ортодонтом визначено суглобовий шум, однобічну мікрогенію, обмеженість рухів нижньої щелепи. Консультація якого фахівця необхідна для визначення тактики лікування? During a preventive examination by an orthodontist, a 9-year-old child was diagnosed with joint noise, unilateral microgenia, and limited movement of the lower jaw. Which specialist should be consulted to determine treatment tactics?

Отоларинголог Otolaryngologist

Ортопед Orthopedic

Нейростоматолог Neurodentist

Хірург Surgeon

Педіатр Pediatrician

124 / 200
Хворий 57-ми років звернувся до стоматолога із скаргами на стукіт зубів та швидку втому під час розмови та прийманні їжі. Зі слів пацієнта два тижні тому йому був виготовлений повний знімний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: нижня третина обличчя збільшена, губи змикаються з напруженням, відзначається множинний контакт зубних рядів. Яка помилка допущена при виготовленні протезу? A 57-year-old patient came to the dentist with complaints of teeth chattering and rapid fatigue while talking and eating. According to the patient, two weeks ago, a full denture was made for him removable prosthesis for the lower jaw. Objectively: the lower third of the face is enlarged, the lips close with tension, there is multiple contact of the tooth rows. What mistake was made during the manufacture of the prosthesis?

Не вірно відібраний розмір зубів Incorrectly selected tooth size

Не вірно проведено креслення валика The drawing of the roller is not correct

Не вірно проведена постановка зубів Incorrect tooth setting

Збільшена товщина базису протезу Increased thickness of the prosthesis base

Завищена висота центральної оклюзії High central occlusion height

125 / 200
Постраждалий 26-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з раною верхньої губи, яку він отримав 6 годин тому. Яку хірургічну обробку необхідно провести постраждалому? A 26-year-old victim turned to a dental surgeon with a wound on the upper lip that he received 6 hours ago. What surgical treatment should be performed on the victim?

Первинна відстрочена хірургічна обробка Primary deferred surgery

Повторна хірургічна обробка Re-surgery

Вторинна хірургічна обробка Secondary surgical treatment

Первинна рання хірургічна обробка Primary early surgical treatment

Пізня хірургічна обробка Late surgical treatment

126 / 200
Хворий скаржиться на новоутворення у правій піднижньощелепній ділянці, яке виникло три тижні тому після ангіни, підвищення температури до 37,0oC. Об’єктивно: у пра- вій піднижньощелепній ділянці під час пальпації визначається новоутворення округлої форми, слабко болісне, щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З вивідної протоки піднижньо-щелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик не змінений. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared three weeks ago after angina, an increase in temperature to 37.0oC. Objectively: in the right submandibular during palpation, a rounded neoplasm is detected in the area, slightly painful, dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin. Clear saliva is secreted from the excretory duct of the submandibular salivary gland. The hyoid ridge is not changed. What is the most likely diagnosis?

Змішана пухлина слинної залози Mixed salivary gland tumor

Атерома Atheroma

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

127 / 200
Батьки дитини 4-х років скаржаться на наявність висипань у порожнині рота дитини. Останнім часом дитина млява, відмовляється від їжі. Об’єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота округлі ерозії невеликих розмірів з чіткими контурами. На обличчі та волосистій частині голови пухирці з мутним вмістом. Який попередній діагноз? Parents of a 4-year-old child complain about the presence of rashes in the child's oral cavity. Recently, the child is lethargic, refuses to eat. Objectively: on the mucous membrane of the oral cavity round erosions of small sizes with clear contours. On the face and scalp, blisters with cloudy contents. What is the previous diagnosis?

Вітряна віспа Chicken Pox

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Іерпетичний гінгівостоматит Herpetic gingivostomatitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

128 / 200
Батьки дитини 4-х років відмічають у дитини млявість, підвищення температури тіла до 38 oC. Дитина скаржиться на біль у горлі. Об’єктивно: катаральний стоматит, дужки, мигдалики та м’яке піднебіння яскраво-червоного кольору. Язик набряклий, сухий, на його бічних поверхнях відбитки зубів, вкритий нальотом, кінчик його яскраво-червоний, блискучій. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 4-year-old child note lethargy in the child, an increase in body temperature up to 38 oC. The child complains of a sore throat. Objectively: catarrhal stomatitis, braces , tonsils and soft palate of a bright red color. The tongue is swollen, dry, on its lateral surfaces there are impressions of the teeth, covered with plaque, its tip is bright red, shiny. What is the most likely diagnosis?

Вітряна віспа Chicken Pox

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Іерпетичний гінгівостоматит Herpetic gingivostomatitis

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

129 / 200
Хворий 54-х років висловлює скарги на підвищену чутливість усіх зубів при дії холодного, чищенні зубів, свербіж ясен. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, на зубах клиноподібні дефекти, рецесія ясни на 2-3 мм, пальпація безболісна. На Яо-грамі: горизонтальна деструкція міжзубних перегородок на 1/2 довжини, остеосклероз. Який найбільш імовірний діагноз? A 54-year-old patient complains of increased sensitivity of all teeth when exposed to cold, brushing teeth, itchy gums. Objectively: gums are dense, pale pink in color , wedge-shaped defects on the teeth, clear recession of 2-3 mm, palpation is painless. On the Yao-gram: horizontal destruction of the interdental septa for 1/2 of the length, osteosclerosis. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Пародонтоз І ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Іенералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

130 / 200
Чоловік 43-х років звернувся зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки згладжені, кровоточивість ІІ ступеня, ПК- 6-7 мм, рухливість зубів ІІ-ІІІ ступеня. Який попередній діагноз? A 43-year-old man complained about tooth mobility. Objectively: gingival papillae are smoothed, II degree bleeding, PC- 6-7 mm, tooth mobility II-III degrees. What is the previous diagnosis?

Іенералізований пародонтоз ІІІ ступеня 3rd degree generalized periodontitis

Іенералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Іенералізований пародонтит ІІІ ступеня, загострений перебіг 3rd degree generalized periodontitis, acute course

Іенералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Іенералізований пародонтит ІІІ ступеня, хронічний перебіг 3rd degree generalized periodontitis, chronic course

131 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на оголення коренів зубів, біль від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, ретракція у ділянці різців та іклів 4-5 мм, клиноподібні дефекти у 14, 15, 24, 34, 44 зубах. Який попередній діагноз? A 38-year-old man complained of exposed tooth roots, pain from temperature and chemical irritants. Objectively: anemic gums, retraction in the area of ​​incisors and canines 4-5 mm, wedge-shaped defects in 14, 15, 24, 34, 44 teeth. What is the previous diagnosis?

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

Пародонтоз І ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз ІІІ ступеня III-degree periodontitis

Іенералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Іенералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

132 / 200
Під час планової щорічної санації у програміста 22-х років у приший-ковій ділянці 35 виявлено пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межами. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько двох років тому і з тих пір не змінювалася. Який діагноз необхідно зафіксувати у медичній книжці? During the planned annual remediation of a 22-year-old programmer, an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders was found in the cervical area 35. According to the patient , the spot appeared about two years ago and has not changed since then. What diagnosis must be recorded in the medical book?

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма Fluorosis, chalk-dotted form

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

133 / 200
Які зміни найчастіше з’являються на слизовій оболонці порожнині рота у хворих на СНІД до появи основних клінічних симптомів? What changes most often appear on the mucous membrane of the oral cavity in AIDS patients before the appearance of the main clinical symptoms?

Герпетичні ураження Herpetic lesions

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

Волосиста лейкоплакія Hairy leukoplakia

ВІЛ-пародонтит HIV periodontitis

Неходжкінська лімфома Non-Hodgkin lymphoma

134 / 200
Хворий 47-ми років, набирач текстів у друкарні, звернувся зі скаргами на металевий присмак у роті, запах з рота, гіперсалівацію. Об’єктивно: навколо шийок фронтальних зубів з вестибулярного боку по ясенному краю синьо-чорна облямівка. Видно чорно-сині плями на слизовій оболонці губ і щік. Який попередній діагноз? A 47-year-old patient, a typist in a printing office, complained of a metallic taste in the mouth, bad breath, hypersalivation. Objectively: around the necks of the frontal a blue-black border on the gingival margin of the teeth from the vestibular side. Black-blue spots are visible on the mucous membrane of the lips and cheeks. What is the previous diagnosis?

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

Свинцевий стоматит Lead stomatitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Вісмутовий стоматит Bismuth stomatitis

Катаральний стоматит Catarrhal stomatitis

135 / 200
Хворий 17-ти років звернувся до хірургічної амбулаторії зі скаргами на наявність рани нижньої губи, яку отримав внаслідок падіння з велосипеду 40 хвилин тому. Об’єктивно: на внутрішній поверхні нижньої губи рвана рана у межах слизової оболонки і підслизової основи довжиною близько 3 см. У якому обсязі необхідно надати допомогу даному пацієнту? A 17-year-old patient turned to the surgical clinic with complaints of a lower lip wound, which he received as a result of falling from a bicycle 40 minutes ago. Objectively: on the internal on the surface of the lower lip, there is a torn wound within the mucous membrane and submucosal base, about 3 cm long. In what volume is it necessary to provide assistance to this patient?

Негайна госпіталізація, ургентна операція пластики губи Immediate hospitalization, urgent lip plastic surgery

Первинна хірургічна обробка рани, амбулаторне лікування Primary surgical wound treatment, outpatient treatment

Медикаментозна обробка, відстрочена пластика у випадку вторинної деформації Medical treatment, delayed plastic in case of secondary deformation

Вимагати присутності батьків, повідомити міліцію Demand the presence of parents, notify the police

Заспокійлива бесіда, рекомендувати полоскання розчином солі Reassuring conversation, recommend rinsing with salt solution

136 / 200
Хворий 14-ти років звернувся зі скаргами на рухливість 21 зуба, біль при накушуванні. Дані скарги з’явилися три дні тому після травми твердим предметом. На внутрішньоротовій рентгенограмі 21 зуба: поперечна смуга затемнення, переривання контурів кореня. Який попередній діагноз? A 14-year-old patient complained about the mobility of 21 teeth, pain when biting. These complaints appeared three days ago after an injury with a hard object. On an intraoral X-ray 21 teeth: transverse band of darkening, interruption of root contours. What is the previous diagnosis?

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Етап формування кореня зуба Stage of tooth root formation

Подовжній перелом кореня зуба Longitudinal fracture of tooth root

Скісний перелом кореня зуба Oblique tooth root fracture

Поперечний перелом кореня зуба Transverse tooth root fracture

137 / 200
Жінка 55-ти років, хвора на анацидний гастрит, звернулася до стоматолога зі скаргами на коричневе забарвлення фронтальних зубів верхньої щелепи. З анамнезу відомо, що тривалий час приймала соляну кислоту як лікувальний засіб. Під час зондування виявлені крихкі дефекти приясенної ділянки фронтальних зубів темного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old woman, suffering from anacidic gastritis, went to the dentist with complaints of brown discoloration of the frontal teeth of the upper jaw. It is known from the anamnesis that she took saline for a long time acid as a therapeutic agent. During the probing, fragile defects of the periorbital area of ​​the front teeth of dark color were detected. What is the most likely diagnosis?

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Травматичне ушкодження зубів Traumatic tooth damage

138 / 200
При обстеженні пацієнтки 25-ти років, що з’явилася з метою про-фогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 25-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when drying. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

139 / 200
Під час лікування хронічного конкрементозного пульпіту 36 зуба при проведенні інструментальної обробки у пацієнтки 30-ти років стоматолог перфорував стінку кореневого каналу. Яка повинна бути тактика лікаря в цьому випадку? During the treatment of chronic calcifying pulpitis of tooth 36, the dentist perforated the wall of the root canal during the instrumental treatment of a 30-year-old female patient. What should be the doctor's tactics in this case?'

Закриття перфорації амальгамою Closing perforation with amalgam

Закриття перфорації гідроксидом кальцію Closure of perforation with calcium hydroxide

Закриття перфорації Прорут-МТА Closing of Prorut-MTA perforation

Закриття перфорації склоіономер-ним цементом Closing of perforation with glass ionomer cement

Резекція на рівні перфорації Resection at the level of perforation

140 / 200
Хворий 23-х років після проведення провідникової анестезії 2% р-ном лідокаїну з приводу видалення коренів 36 зуба відчув слабкість, холод у кінцівках, нудоту. Алергологічний анамнез не обтяжений. Об’єктивно: блідий, відзначається ціаноз, на лобі холодний піт. АТ- 60/20 мм рт.ст. Свідомість збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient felt weakness, coldness in the extremities, and nausea after undergoing conduction anesthesia with 2% lidocaine solution for the removal of the roots of 36 teeth. He had no allergic history burdened. Objectively: pale, marked cyanosis, cold sweat on the forehead. Blood pressure - 60/20 mm Hg. Consciousness is preserved. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Алергічна реакція на анестетик Allergic reaction to anesthetic

Колапс Collapse

Больовий шок Pain shock

141 / 200
Під час зимової риболовлі чоловік 53-х років, стоячи на тонкому льоду, провалився під лід. Серед тих, хто рятував утопаючого, був лікар-стоматолог, який під час огляду потерпілого відзначив судомне зведення щелеп, загрозу розвитку аспіраційної асфіксії. Які невідкладні заходи необхідно провести лікарю у цьому випадку? During winter fishing, a 53-year-old man, standing on thin ice, fell under the ice. Among those who saved the drowning man was a dentist, who under during the examination of the victim, he noted convulsive clenching of the jaws, the threat of developing aspiration asphyxia. What urgent measures should the doctor take in this case?

Ввести дихальні аналептики, провести штучне дихання Introduce respiratory analeptics, conduct artificial respiration

Розімкнути щелепи підручними засобами, забезпечити вимушене положення для відтоку води із дихальних шляхів Open the jaws with improvised means, ensure a forced position for the outflow of water from the respiratory tract

Провести штучне дихання, непрямий масаж серця Perform artificial respiration, indirect heart massage

Ввести протисудомні препарати, провести штучне дихання Introduce anticonvulsants, perform artificial respiration

Провести непрямий масаж серця, ввести протисудомні препарати Perform indirect heart massage, administer anticonvulsants

142 / 200
Пацієнтка 47-ми років проходить курс лікування з приводу хронічного генералізованого пародонтиту II ступеня важкості. На заключному етапі лікування лікар використав для аплікацій солкосерил. Яка властивість даного препарату визначила вибір лікаря? A 47-year-old patient is undergoing treatment for chronic generalized periodontitis of the II degree of severity. At the final stage of treatment, the doctor used solcoseril for applications. What property of this drug determined the choice doctor?

Поліпшує мінеральний обмін, сприяє ремоделюванню кістки Improves mineral exchange, promotes bone remodeling

Поліпшує обмінні процеси і пришвидшує регенерацію тканин Improves metabolic processes and accelerates tissue regeneration

Нормалізує стан місцевого імунітету порожнини рота Normalizes the state of local immunity of the oral cavity

Стабілізує мембрани лізосом, має антимікробну дію Stabilizes lysosome membranes, has an antimicrobial effect

Усуває гіпоксію тканин, стабілізує мембрани лізосом Eliminates tissue hypoxia, stabilizes lysosome membranes

143 / 200
До клініки терапевтичної стоматології звернулася пацієнтка 27-ми років з метою санації порожнини рота. Відчуває страх перед лікуванням. Лікарю не вдалося досягти контакту з хворою деонтологічним методом. Який препарат рослинного походження можна призначити хворій для зниження страху перед стоматологічними маніпуляціями за декілька днів до прийому? A 27-year-old female patient applied to the clinic of therapeutic dentistry for the purpose of sanitizing the oral cavity. She is afraid of the treatment. The doctor was unable to establish contact with the patient using the deontological method. What drug of plant origin can be prescribed to the patient to reduce the fear of dental manipulations a few days before the appointment?

Настоянка собачої кропиви Dog Nettle Tincture

Настоянка звіробою St. John's wort tincture

Відвар ромашки Chamomile decoction

Настоянка м’яти Mint Tincture

Відвар деревію Decoction of yarrow

144 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на самовільний, пульсуючий, майже безперервний біль у зубі на верхній лівій щелепі, що вщухає від холодного. Об’єктивно: у 25 глибока каріозна порожнина, частково заповнена пломбою. Перкусія дещо болісна. ЕОМ-30 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of a spontaneous, throbbing, almost continuous toothache on the upper left jaw that subsides from cold. Objectively: at 25, a deep carious cavity, partially filled with filling. Percussion is somewhat painful. EOM-30 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий хронічний верхівковий періодонтит Acute chronic apical periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

145 / 200
У дитини 4-х років скарги на самовільний біль у ділянці 75 з короткими проміжками, біль від холодного і гарячого, а також при накушуванні. Об’єктивно: у дитини декомпенсована форма карієсу. У 75 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним світлим дентином. Зондування дна каріозної порожнини 75 різко болісне. Перкусія 75 - болісна. Ясна у ділянці 75 гіпе-ремована, набрякла, під час пальпації болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old child complains of spontaneous pain in area 75 with short intervals, pain from cold and hot, as well as when biting. Objectively: in the child has a decompensated form of caries. 75 has a deep carious cavity on the chewing surface, filled with softened light dentin. Probing the bottom of the carious cavity 75 is sharply painful. Percussion 75 is painful. The gingiva in the area of ​​75 is hyper-removed, swollen, painful during palpation. What the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт з явищами періо-донтиту Acute pulpitis with symptoms of periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

146 / 200
Хворий 67-ми років звернувся з приводу протезування зубів. Під час огляду порожнини рота у нього виник напад бронхіальної астми. Що із переліченого слід ввести підшкірно за відсутності бронхолітика? A 67-year-old patient applied for dental prosthetics. During an examination of the oral cavity, he had an attack of bronchial asthma. Which of the following should be administered subcutaneously in the absence of a bronchodilator?

Глюкоза Glucose

Дибазол Dibazol

Кордіамін Cordiamine

Адреналін Adrenaline

Кофеїн Caffeine

147 / 200
Хворий 48-ми років з клінічними ознаками артрозу СНЩС звернувся за допомогою до лікаря ортопеда-стоматолога. Дистрофічні зміни у суглобі краще діагностувати за допомогою: A 48-year-old patient with clinical signs of TMJ arthrosis sought help from an orthopedist-dentist. Dystrophic changes in the joint are best diagnosed using:

Електроміограми Electromyograms

Томограми Tomograms

Мастикаціограми Masticograms

Пальпації Palpations

Рентгенограми X-rays

148 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся зі скаргами на біль від гарячого та відчуття розпирання у зубі. Близько півроку тому непокоїв короткочасний нетривалий нічний біль, який ставав дедалі тривалішим. Об’єктивно: у 14 велика каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болісне, ЕОД- 80 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old man complained of hot pain and a feeling of throbbing in his tooth. About six months ago, he was troubled by short-term, short-lasting night pain, which became longer and longer. About Objectively: 14 has a large carious cavity that communicates with the cavity of the tooth, deep probing is painful, EOD - 80 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

149 / 200
Пацієнт 33-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясенний край гіперемований, набряклий, під час пальпації безболісний. На Ro-грамі: резорбція кортикальної пластинки. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gingival margin is hyperemic, swollen, painless during palpation. On Ro-gram : cortical plate resorption. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Початковий ступінь генералізова-ного пародонтиту Initial degree of generalized periodontitis

Пародонтоз Periodontosis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня Generalized periodontitis of the first degree

150 / 200
У хлопчика 6-ти років вуздечка язика тонка і коротка, прикріплена близько до кінчика. При переміщенні його кінчик роздвоюється. Яке оперативне втручання показане? In a 6-year-old boy, the frenulum of the tongue is thin and short, attached close to the tip. When moving, its tip splits. What surgical intervention is indicated?

Метод Кларка Clark's method

Метод Мейхару Meihar's method

Френулотомія Frenulotomy

Метод Неспрядько Method Nespryadko

Метод Виноградової Vinohradova method

151 / 200
Хвора 19-ти років скаржиться на біль та кровотечу в зубі на верхній щелепі зліва, яка виникає при вживанні їжі. Об’єктивно: в зубі велика каріозна порожнина виповнена грануляційною тканиною, зондування болюче, викликає кровотечу, перкусія безболісна. ЕОД- 40 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old patient complains of pain and bleeding in the tooth on the left upper jaw, which occurs when eating food. Objectively: the tooth has a large carious cavity filled granulation tissue, probing is painful, causes bleeding, percussion is painless. EOD - 40 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

152 / 200
У дитини 11-ти років скарги на косметичний дефект. Об’єктивно: значне звуження верхньої щелепи, про-трузія верхніх фронтальних зубів, готичне піднебіння. Визначте причину даної патології: An 11-year-old child complains of a cosmetic defect. Objectively: significant narrowing of the upper jaw, protrusion of the upper front teeth, Gothic palate. Determine the cause of this pathologies:

Раннє видалення тимчасових зубів Early removal of temporary teeth

Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи Low attachment of upper lip frenulum

Перенесені інфекційні захворювання Transferred infectious diseases

Шкідливі звички Harmful habits

Ротове дихання Mouth breathing

153 / 200
Батьки хлопчика 4-х років звернулись з метою санації. При огляді виявлені множинні каріозні ураження. Які засоби гігієни слід порадити для догляду за ротовою порожниною? Parents of a 4-year-old boy applied for rehabilitation. During the examination, multiple carious lesions were found. What hygiene products should be recommended for oral care?

Зубний порошок Toothpowder

Дєсєнси6ілізуючі зубт пасти Desensi6ilizing toothpaste

Зубні пасти з вмістом фтору 500ррт Toothpastes with fluoride content 500 ppt

Зубні пасти з вмістом фтору 1200ррm Toothpastes with fluoride content 1200ppm

Сольові зубт пасти Salt toothpaste

154 / 200
При обстеженні хворого лікар-стоматолог виявив напруження жувальних м’язів та обмежене відкривання рота. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми? During the examination of the patient, the dentist found tension in the chewing muscles and limited opening of the mouth. Which infectious disease is characterized by such symptoms?

Грип Flu

Дифтерія Diphtheria

Холера Cholera

Лептоспіроз Leptospirosis

Правець Tetanus

155 / 200
Пацієнт 17-ти років звернувся зі скаргами на косметичні дефекти, які є на зубах з моменту їх прорізування. На вестибулярній поверхні різців та перших молярів верхньої щелепи симетрично розташовані білі плями. Зондування безболісне, реакція на хімічні та температурні подразники відсутня, поверхня гладенька, блискуча. Розчином 2% метиленового синього білі плями не забарвлюються. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old patient complained about cosmetic defects that have been present on the teeth since their eruption. On the vestibular surface of the incisors and first molars of the upper jaw, symmetrically located white spots. Probing is painless, there is no reaction to chemical and temperature stimuli, the surface is smooth, shiny. White spots are not stained with a 2% methylene blue solution. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Множинний карієс в стадії білої плями Multiple caries in the white spot stage

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

156 / 200
Дитині 5 років. Діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 84 зуба. На Ro-грамі: запальний процес поширюється до фолікула постійного зуба. Яка лікарська тактика? The child is 5 years old. Diagnosis: chronic granulating periodontitis of tooth 84. On the Ro-gram: the inflammatory process extends to the follicle of the permanent tooth. What are the medical tactics?

Залишити зуб відкритим до його зміни на постійний Leave the tooth open until it is changed to permanent

Пломбування кореневих каналів резорцин-формаліновою пастою Root canal sealing with resorcin-formalin paste

Сріблення каріозної порожнини Silvering of the carious cavity

Пломбування кореневих каналів цинк-евгеноловою пастою Root canal filling with zinc-eugenol paste

Видалення зуба Tooth removal

157 / 200
До лікаря звернулись батьки дитини 2-х річного віку із скаргами на наявність каріозних порожнин на всіх верхніх передніх зубах. Порожнини розміщуються в пришийкових ділянках і охоплюють всю шийку зуба. Встановлено діагноз: циркулярний середній карієс 52, 51, 6І, 62 зубів. Яка лікарська тактика? The parents of a 2-year-old child turned to the doctor with complaints about the presence of carious cavities on all upper front teeth. The cavities are located in the cervical areas and cover the entire neck of the tooth. The diagnosis was made: circular middle caries of 52, 51, 6I, 62 teeth. What are the medical tactics?

Призначення електрофорезу з препаратами фтору Prescription of electrophoresis with fluoride preparations

Пломбування каріозних порожнин Filling carious cavities

Імпрегнація 20% розчином нітрату срібла Impregnation with 20% silver nitrate solution

Призначення електрофорезу з препаратами кальцію Prescription of electrophoresis with calcium preparations

Антисептична обробка каріозних порожнин Antiseptic treatment of carious cavities

158 / 200
З метою профілактичного огляду до стоматолога звернулась мати з дівчинкою 6-ти років. Об’єктивно: зуби інтактні, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною -1 бал. Який з методів профілактики карієсу оптимальний в даному випадку? A mother and a 6-year-old girl went to the dentist for a preventive examination. Objectively: the teeth are intact, the hygiene index according to Fedorov-Volodkina is -1 point. What from the methods of caries prevention, which one is optimal in this case?

Електрофорез з 10% розчином глюконату кальцію Electrophoresis with 10% calcium gluconate solution

Електрофорез з 1% розчином фтористого натрію Electrophoresis with 1% sodium fluoride solution

Герметизація фісур Fissure sealing

Аплікація 10% розчином глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Полоскання 0,2% розчином фториду натрію Rinsing with 0.2% sodium fluoride solution

159 / 200
Адреналін використовують для подовження дії анестетиків. Який ефект спричиняє адреналін? Adrenaline is used to prolong the effect of anesthetics. What effect does adrenaline cause?

Пригнічує тактильну чутливість Suppresses tactile sensitivity

Розширює судини Dilates blood vessels

Пригнічує функцію нервових закінчень Suppresses the function of nerve endings

Звужує судини Constricts blood vessels

Потенціює дію анестетика на рівні ЦНС Potentiates the effect of the anesthetic at the CNS level

160 / 200
Хворий 35-ти років, мешканець села, скаржиться на підвищення температури до 39,4oC біль у попереку, м’язах, світлобоязнь, сухість і печіння у порожнині рота. Об’єктивно: на язику, твердому і м’якому піднебінні, щоках - яскраво-червоні ерозії з по-ліциклічними краями, на губах вкриті кірками. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Пухир-ковий висип в міжпальцевих складках і кінцевих фалангах пальців рук і ніг, що супроводжується свербежем. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient, a resident of the village, complains of an increase in temperature to 39.4oC, pain in the lower back, muscles, photophobia, dryness and burning in the oral cavity . Objectively: on the tongue, hard and soft palate, cheeks - bright red erosions with polycyclic edges, on the lips are covered with crusts. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Vesicular rash in the interdigital folds and end phalanges of the fingers and toes, accompanied by itching. What is the most likely diagnosis?

Ящур FMD

Вітряна віспа Chicken Pox

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

161 / 200
Хворій 32-х років була виконана первинна хірургічна обробка забитої рани нижньої губи, що проникає в порожнину рота. Рана ушита наглухо. На другу добу після операції з’явився набряк м’яких тканин губи, підборіддя, гіперемія країв рани, болісність під час пальпації. Яке ускладнення розвинулося в даному випадку? A 32-year-old patient underwent primary surgical treatment of a closed wound of the lower lip penetrating the oral cavity. The wound was sutured tightly. On the second day after the operation, a swelling of the soft tissues of the lip, chin, hyperemia of the edges of the wound, pain during palpation. What complication developed in this case?

Бешиха Beshikha

Алергійна реакція на шовний матеріал Allergic reaction to suture material

Нагноєння рани Wound suppuration

Формування гнійника підборіддя Formation of chin abscess

Нагноєння гематоми Hematoma suppuration

162 / 200
При профілактичному огляді у студентки 18-ти років на всіх зубах виявлені множинні коричневі плями, які розташовані по всій поверхні зубів. Емаль в області плям гладенька, блищить. До 7-річного віку мешкала в місцевості, де концентрація фтору в питній воді 2 мг/л. Який остаточний діагноз? During a preventive examination of an 18-year-old student, multiple brown spots were found on all the teeth, which are located on the entire surface of the teeth. The enamel in the area of ​​the spots is smooth and shiny. To At the age of 7, she lived in an area where the concentration of fluoride in drinking water is 2 mg/l. What is the final diagnosis?

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Множинний карієс Multiple caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

163 / 200
Пацієнт 68-ми років звернувся до стоматолога з метою протезування зубів. Об’єктивно: альвеолярні паростки на верхній та нижній щелепах незначно атрофовані, піднебіння високе, перехідна складка та місця прикріплення м’язів, складок слизової оболонки відносно високо від верхівки альвеолярного паростка. Які анатомо-фізіологічні елементи слизової оболонки слід враховувати при виготовленні повних знімних протезів у цього пацієнта? A 68-year-old patient consulted a dentist for dental prosthetics. Objectively: the alveolar buds on the upper and lower jaws are slightly atrophied, the palate is high, the transitional fold and places of attachment of muscles, folds of the mucous membrane relatively high from the top of the alveolar bud. What anatomical and physiological elements of the mucous membrane should be taken into account when making complete removable prostheses in this patient?

Вуздечки губ, язика, щічно-ясеневі, крило-щелепні складки Lip frenulum, tongue, buccal-gingival, wing-maxillary folds

Торус на нижній щелепі Torus on lower jaw

Поперечні складки твердого піднебіння Transverse folds of the hard palate

Слизова оболонка, яка вкриває губи та щоки The mucous membrane that covers the lips and cheeks

Слизова оболонка, яка вкриває м’які тканини дна ротової порожнини The mucous membrane that covers the soft tissues of the floor of the mouth

164 / 200
Дитина 10-ти років знаходиться на консультації у лікаря-ортодонта. Об’єктивно: глибина присінку 3,5 мм. В області 41, 31 визначається рецесія ясенного краю, відмічається скучене положення 42, 41, 31, 32 та хронічний катаральний гінгівіт в ділянці нижніх фронтальних зубів. В анамнезі - ротове дихання. Що із запропонованих лікувальних заходів слід застосувати в першу чергу? A 10-year-old child is being consulted by an orthodontist. Objectively: the depth of the crown is 3.5 mm. In areas 41, 31, recession of the gingival margin is determined , there is a crowded position 42, 41, 31, 32 and chronic catarrhal gingivitis in the area of ​​the lower front teeth. There is a history of mouth breathing. Which of the proposed treatment measures should be applied first?

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Лікування гінгівіту Treatment of gingivitis

Пальцевий масаж Finger massage

Пластика присінку порожнини рота Plastic lining of the oral cavity

Міогімнастика Myogymnastics

165 / 200
Жінка 36-ти років звернулася до терапевта-стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва, що іррадіює у вухо. Пацієнтка страждає на аритмію. Після обстеження був діагностований гострий дифузний пульпіт 27 зуба. Як метод лікування вибрана вітальна екстирпація. Який з анестетиків показаний для проведення анестезії в даному випадку? A 36-year-old woman turned to a dental therapist with complaints of acute paroxysmal pain in the tooth on the left upper jaw, radiating to the ear. The patient suffers from arrhythmia. After the examination, acute diffuse pulpitis of tooth 27 was diagnosed. Vital extirpation was chosen as the treatment method. Which anesthetic is indicated for anesthesia in this case?

Лідокаїн 2% р-н без епінефріну Lidocaine 2% solution without epinephrine

Артікаїн 4% р-н з епінефріном (1:200 000) Articaine 4% solution with epinephrine (1:200,000)

Мепівакаїн 3% р-н без епінефріну Mepivacaine 3% solution without epinephrine

Артікаїн 4% р-н з епінефріном (1:100 000) Articaine 4% solution with epinephrine (1:100,000)

Лідокаїн 2% р-н з епінефріном Lidocaine 2% solution with epinephrine

166 / 200
У хворої на шкірі в середньому відділі підборіддя визначається обмежене пухлиноподібне утворення з чіткими контурами, не спаяне з підлеглими тканинами, розміром 0,5х1,0 см, безболісне під час пальпації, шкіра у кольорі над ним не змінена. Клінічний діагноз: атерома підборіддя. Яке знеболення необхідно виконати для видалення новоутворення? A limited tumor-like formation with clear contours, not fused with underlying tissues, size 0.5x1.0 cm, painless during palpation, the color of the skin above it has not changed. Clinical diagnosis: atheroma of the chin. What anesthesia should be performed to remove the neoplasm?

Аплікаційне Application

Нейролептаналгезiя Neuroleptanalgesia

Термінальне ін’єкційне Terminal Injectable

Загальне внутрішньовенне знебо-лення General intravenous anesthesia

Провідникова анестезiя Guide anesthesia

167 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася до лікаря-стоматолога з метою відбілювання зубів. Об’єктивно: в 21 зубі на медіальній поверхні невелика темна пломба, від якої поширюється потемніння. Після обстеження був встановлений діагноз: вторинний хронічний середній карієс 21. Яка тактика лікаря-стоматолога в цьому випадку? A 28-year-old female patient consulted a dentist for teeth whitening. Objectively: in tooth 21, there is a small dark filling on the medial surface, from which the darkening spreads After the examination, a diagnosis was established: secondary chronic medium caries 21. What are the tactics of the dentist in this case?

Внутрішнє відбілювання Internal whitening

Термокаталітичне відбілювання Thermocatalytic whitening

Мікроабразія емалі Enamel microabrasion

Заміна пломби Replacement of seal

Поетапне відбілювання Step by step whitening

168 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на незвичний вигляд язика. При огляді язик звичайного кольору, м який. У кореня невелике горбисте утворення овальної форми рожевого кольору, що виступає над поверхнею слизової оболонки. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Встановлений діагноз ромбоподібний глосит. Який найбільш ефективний метод лікування? The patient complained about the unusual appearance of the tongue. When examining the tongue, it is of a normal color, m what. At the root, there is a small bumpy formation of an oval shape of pink color, protruding above the surface of the mucous membrane membranes. Regional lymph nodes are not enlarged. The diagnosis of rhomboid glossitis is established. What is the most effective method of treatment?

Застосування кератолітиків Application of keratolytics

Застосування кератопластиків Application of keratoplasty

Хірургічне видалення Surgical removal

Кріодеструкція Cryodestruction

Санація ротової порожнини Sanitation of the oral cavity

169 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт 60-ти років зі скаргами на наявність новоутворення на слизовій оболонці язика. Об'єктивно: на незміне-ній слизовій оболонці кінчика язика справа новоутворення напівкулястої форми, яке підвищується над рівнем слизової оболонки на 2 мм, блідо-рожевого кольору, під час пальпації м’яке, безболісне, лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient came to the dentist with complaints about the presence of a new growth on the mucous membrane of the tongue. Objectively: on the unchanged mucous membrane of the right tip of the tongue, a neoplasm of the hemispherical of the form, which rises above the level of the mucous membrane by 2 mm, is pale pink in color, during palpation it is soft, painless, the lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Шкірний ріг Skin horn

Папілома Papilloma

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчастий передрак Warty precancer

Бородавка Wart

170 / 200
Хворий 26-ти років надійшов до щелепно-лицевого відділення з приводу радикулярної кісти лівої верхньої щелепи від 26, що проросла в верхньощелепну пазуху. Хворий готується до операції цистоназогайморо-томії, під час якої необхідно видалення зруйнованого 26 зуба. Який операційний розріз необхідний в даному випадку? A 26-year-old patient was admitted to the maxillofacial department due to a radicular cyst of the left upper jaw from the age of 26, which had grown into the maxillary sinus. The patient is being prepared for a cystonasal sinus surgery. tomy, during which it is necessary to remove the destroyed tooth 26. What surgical incision is necessary in this case?

Викроювання двох трикутних клаптів через комірку зуба, який буде видалено Cutting two triangular flaps through the cell of the tooth to be removed

Викроювання трикутного клаптя через комірку зуба, який буде видалено Triangular flap cutting through the cell of the tooth to be removed

- -

Трапецієподібний розріз через комірку зуба, який буде видалено Trapezoidal cut through the cell of the tooth to be removed

Лінійні розрізи через комірку зуба, який буде видалено Linear sections through the cell of the tooth to be removed

171 / 200
Офіцер 34-х років отримав вогнепальне поранення м'яких тканин підборіддя: дефект у межах до 12 см. Пораненого доставили до щелепно-лицевого відділення військового шпиталю. Запальні явища в рані відсутні, шкіра у межах рани не напружена. Який вид шва повинен накласти хірург? A 34-year-old officer received a gunshot wound to the soft tissues of the chin: a defect of up to 12 cm. The injured person was taken to the maxillofacial department of a military hospital. Inflammatory phenomena there are none in the wound, the skin within the wound is not tense. What type of suture should the surgeon apply?

Розвантажувальний шов Unloading seam

Направляючий шов Guide stitch

Первинний глухий шов Primary blind seam

Провізорний шов Provisional seam

Вторинний шов Secondary seam

172 / 200
Хвора скаржиться на інтенсивний біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва, обмеження відкривання рота, підвищення температури до 38oC. Об'єктивно: обличчя асиметричне, відкривання рота обмежене до 1 см, в ділянці ретромолярного трикутника - слизова оболонка набрякла, гі-перемована, крилощелепна складка інфільтрована. З-під каптура над медіальними горбиками 38 виділяється гній. Діагностовано гострий гнійний перикоронарит в ділянці 38. Яку анестезію необхідно виконати для усунення контрактури нижньої щелепи? The patient complains of intense pain in the corner of the lower jaw on the left, restriction of mouth opening, temperature rise to 38oC. Objectively: the face is asymmetrical, mouth opening is limited to 1 cm, in the area of ​​the retromolar triangle - the mucous membrane is swollen, hy-removed, the pterygoid fold is infiltrated. Pus is released from under the hood above the medial tubercles 38. An acute purulent pericoronaritis is diagnosed in the area 38. What anesthesia should be performed to eliminate the contracture of the lower jaw?

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Центральна анестезiя підвилицевим шляхом за Вайсблатом Central anesthesia by the submental route according to Weisblatt

Центральна анестезiя за Вишнев-ським Central anesthesia according to Vishnevsky

Центральна анестезія надвилице-вим шляхом за Вайсблатом Central anesthesia via supramaxillary route according to Weisblatt

Торусальна анестезiя Torusal anesthesia

173 / 200
У дитини 9-ти років при прове-дєнні планового огляду порожнини рота на вестибулярній повєрхні 21 зуба виявили ділянку тьмяної емалі білого кольору, поверхня гладенька, безболісна і щільна. Після проведення прижиттєвого фарбування 2% водяним розчином метиленового синього ділянка емалі забарвилася. Встановлений діагноз: початковий карієс (карієс плями). Яке лікування необхідне? In a 9-year-old child, during a routine examination of the oral cavity, an area of ​​dull white enamel was found on the vestibular surface of 21 teeth, the surface is smooth, painless and dense. After intravital staining with a 2% aqueous solution of methylene blue, the enamel area became stained. The diagnosis was established: initial caries (stain caries). What treatment is necessary?

Покриття плями фтор-лаком Covering the stain with fluoro-varnish

Пломбування дефекту склоіоно-мерним цементом Filling of the defect with glass ionomer cement

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Пломбування дефекту хімічним композитом Filling of the defect with a chemical composite

Дворазове покриття плями фторлаком Double coating of the stain with fluorovarnish

174 / 200
Дитину 4-х років привели до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Дитина скарг не висуває. При огляді порожнини рота виявлена каріозна порожнина на жувальній поверхні 64 зуба, заповнена розм’якшеним, пігментованим дентином, перкусія безболісна, зондування дна каріозної порожнини болісне в одній точці, пробне препарування по емалево-дентинній межі безболісне. Встановлений діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 64 зуба. Який метод лікування слід обрати? A 4-year-old child was brought to the dentist for the purpose of remediation of the oral cavity. The child has no complaints. During the examination of the oral cavity, a carious cavity was found on the chewing surface of tooth 64 , filled with softened, pigmented dentine, percussion is painless, probing the bottom of the carious cavity is painful at one point, trial preparation along the enamel-dentine border is painless. The diagnosis is established: chronic fibrous pulpitis of tooth 64. What treatment method should be chosen?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

175 / 200
Дівчина 18-ти років під час препарування каріозної порожнини раптово відчула слабкість, запаморочення, нудоту, після чого знепритомніла. Об’єктивно: шкіра бліда, загальний гіпергідроз. Ps- 68/хв., слабкого наповнення. АТ- 85/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, ритм серцевої діяльності правильний. З чого слід почати невідкладні заходи? During the preparation of a carious cavity, an 18-year-old girl suddenly felt weak, dizzy, nauseated, and then fainted. Objectively: pale skin, general hyperhidrosis. Ps - 68/min., weak filling. Blood pressure - 85/60 mm Hg. Heart tones are weakened, heart rhythm is correct. Where should emergency measures be started?

Перевести хвору в положення напівсидячи Transfer the patient to a semi-sitting position

Перевести хвору в горизонтальне положення Transfer the patient to a horizontal position

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Провести непрямий масаж серця Perform an indirect heart massage

Провести штучну вентиляцію легень Perform artificial ventilation

176 / 200
У дитини 14-ти років під час профілактичного огляду визначено прямий різцевий контакт, співвідношення перших постійних молярів за I класом Енгля. Визначте вид прикусу: In a 14-year-old child, during a preventive examination, a direct incisor contact was determined, the ratio of the first permanent molars according to Engle's I class. Determine the type of bite:

Ортогенічний Orthogenic

Прогнатичний Prognathic

Ортогнатичний Orthognathic

Прогенічний Progenic

Біпрогнатичний Biprognathic

177 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 5-ти років виявлено зміщення середньої міжрізцевої лінії вправо, не-стерті щічні горбики тимчасових молярів справа, які перекривають щічні горбики однойменних зубів верхньої щелепи. З якого заходу слід починати ортодонтичне лікування? During the preventive examination of a 5-year-old child, a shift of the middle incisor line to the right, non-erased buccal bumps of the temporary molars on the right, which overlap the buccal bumps of the upper teeth of the same name, were found jaws. At what stage should orthodontic treatment begin?

Виготовлення ортодонтичного апарату з асиметрично розміщеним гвинтом Manufacturing of an orthodontic device with an asymmetrically placed screw

Призначення комплексу масажу та логопедичних вправ Prescription of a complex of massage and speech therapy exercises

Призначення головної шапочки з підборідною пращею Assignment of head cap with chin sling

Призначення жування на лівій стороні щелепи Assignment of chewing on the left side of the jaw

Пришліфовування нестертих горбиків тимчасових молярів справа Grinding of unerased cusps of temporary molars on the right

178 / 200
Лікар стоматолог-ортопед певний час не працював за фахом. Яка перерва у трудовому стажі за фахом не дозволяє займатися лікарською діяльністю і лікар повинен бути направлений на стажування? The dentist-orthopedic doctor did not work in his specialty for a certain time. What break in the work experience in his specialty does not allow him to practice medicine and the doctor must be sent for an internship?

Більше двох років More than two years

Більше одного року More than one year

Більше трьох років More than three years

Не більше одного року Not more than one year

Не більше двох років No more than two years

179 / 200
Хворому виготовлено частковий знімний протез. Під час користування виявлена алергічна реакція на барв- ник акрилової пластмаси. Яка тактика лікаря? A partial removable prosthesis was made for the patient. During use, an allergic reaction to the acrylic plastic dye was detected. What are the doctor's tactics?

Виготовлення протеза з безкольорової пластмаси Manufacturing a prosthesis from colorless plastic

Виготовлення протеза з металевим базисом Manufacturing a prosthesis with a metal base

Обробка протеза розчином спирту Prosthesis treatment with alcohol solution

Обробка протеза розчином кислоти Prosthetic treatment with acid solution

Виготовлення протеза з фарфору Manufacturing a prosthesis from porcelain

180 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернулась хвора 68-ми років із скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза нижньої щелепи. Об’єктивно: відмічається різка атрофія альвеолярного гребеня. Яке анатомічне утворення раціонально використати для фіксації протеза нижньої щелепи? A 68-year-old patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of poor fixation of a complete removable prosthesis of the lower jaw. Objectively: sharp atrophy of the alveolar ridge is noted. What anatomical can the formation be rationally used for fixation of the prosthesis of the lower jaw?

Вуздечка язика Tongue frenulum

Перехідна складка присінку нижньої щелепи Transitional fold of the lower jaw

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

Внутрішня коса лінія Inner slash

Кісткові виступи (екзостози) нижньої щелепи Bone protrusions (exostoses) of the lower jaw

181 / 200
При виготовленні ектопротезів носа та орбіти необхідно знімати маску обличчя. В якому напрямку необхідно знімати відбиток з метою профілактики ускладнень? When making ectoprostheses of the nose and orbit, it is necessary to remove the face mask. In which direction should the impression be removed in order to prevent complications?

Вперед і вліво Forward and left

Вперед і вправо Forward and right

Вперед і вниз Forward and Down

Вперед і вверх Onwards and upwards

Тільки вниз Down only

182 / 200
У пацієнта 67-ми років при виготовленні повного знімного протеза на етапі перевірки конструкції протезу (III етап) встановлено зниження висоти центральної оклюзії за рахунок нижнього шаблону. Яка тактика лікаря у даному випадку? In a 67-year-old patient, during the manufacture of a complete removable prosthesis at the stage of checking the prosthesis design (stage III), a decrease in the height of the central occlusion due to the lower template was established. What are the doctor's tactics in this case?

Визначити повторно висоту центральної оклюзії Redetermine central occlusion height

Зняти зуби з верхнього шаблону, повторно визначити центральну оклюзію Remove teeth from upper template, redefine central occlusion

Корекція оклюзійних контактів Correction of occlusal contacts

Зняти зуби з нижнього шаблону, повторно визначити центральну оклюзію Remove teeth from lower template, redefine central occlusion

Виготовити нові шаблони, визначити центральну оклюзію Make new templates, define central occlusion

183 / 200
У хворої після видалення 26 зуба з приводу хронічного періодонтиту, при промиванні комірки рідина потрапила в ніс. З комірки виділяється кров. Яке ускладнення виникло у хворої? The patient, after the removal of the 26th tooth due to chronic periodontitis, liquid got into the nose when washing the cell. Blood is released from the cell. What complications did the patient have?

Кровотеча з комірки видаленого зуба Bleeding from the cell of the extracted tooth

Перфорація дна верхньощелепної пазухи Perforation of the floor of the maxillary sinus

Відлам ділянки альвеолярного відростка Fragment of the area of ​​the alveolar process

Перелом коренів зуба Tooth root fracture

Ушкодження м’яких тканин навколо комірки Damage of soft tissues around the cell

184 / 200
Хворій 52-х років при відновленні зубних рядів необхідне визначення шляху переміщення нижніх різців по піднебінній поверхні верхніх різців при рухах нижньої щелепи із центральної оклюзії в передню. Як називається цей критерій? For a 52-year-old patient, during the restoration of the dentition, it is necessary to determine the path of movement of the lower incisors along the palatal surface of the upper incisors during the movements of the lower jaw from the central occlusion to the front. What is the name of this criterion?

Бічний суглобовий шлях Lateral articular path

Сагітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

Сагітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Трансверзальний різцевий шлях Transverse cutting path

Кут бічного суглобового шляху Angle of lateral joint path

185 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників, свербіж у яснах. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до зубів, шийки зубів оголені на 1-2 мм, зуби стійкі. Діагностовано пародонтоз початкового ступеня. Препарат якої групи потрібно назначити для зняття гіперестезії? A 43-year-old man complains of increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical stimuli, itching in the gums. Objectively: the gums are pale pink in color, tightly attached to of teeth, the necks of the teeth are exposed by 1-2 mm, the teeth are stable. Periodontitis of the initial stage has been diagnosed. What group of drugs should be prescribed to relieve hyperesthesia?

Десенситайзери Desensitizers

Анестетики Anaesthetics

Пробіотики Probiotics

Імуностимулятори Immunostimulants

Антисептики Antiseptics

186 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на біль та печіння язика, гіркий присмак у роті, неможливість користування столовими приборами з кольорових сплавів. Об’єктивно: слизова язика гіперемована, набрякла. На верхній щелепі незнім-ний штампованопаяний, комбінований мостоподібний протез з опорою на 13, 23 зуби, частковий знімний пластинчатий протез з дротяними кламерами на 13 та 23 зубах. На нижній щелепі на 46,36 зубах пломби з амаль- гами. Який попередній діагноз? A 50-year-old patient complains of pain and burning of the tongue, a bitter taste in the mouth, the impossibility of using cutlery made of colored alloys. Objectively: the mucous tongue is hyperemic, swollen. On the upper jaw, a fixed, stamped and welded, combined bridge-like prosthesis with a support for 13, 23 teeth, a partial removable plate prosthesis with wire clasps on teeth 13 and 23. On the lower jaw, on 46, 36 teeth, fillings with amalgams. What is the previous diagnosis?

Токсико-алергічний стоматит Toxic-allergic stomatitis

Непереносимість протєзів Prosthesis intolerance

Гальванізм Galvanism

Іальваноз Ialvanosis

Ілосалгія Ilosalgia

187 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася пацієнтка 28-ми років зі скаргами на підвищену чутливість зубів до різноманітних подразників на верхній і нижній щелепах після проведеного офісного способу відбілювання. Встановлений діагноз: гіперестезія, генералізована форма. Яку зубну пасту слід рекомендувати застосовувати пацієнтці в такому випадку? A 28-year-old female patient came to the dentist with complaints of increased sensitivity of the teeth to various irritants on the upper and lower jaws after an office whitening procedure. The diagnosis was established: hyperesthesia, generalized form. What toothpaste should be recommended for the patient to use in this case?

'Сенсодин' 'Sensodin'

'Колгейт Тотал' 'Colgate Total'

'Бленд-а-мед' 'Blend-a-med'

'Жемчуг' 'Pearls'

'Пародонтакс' 'Periodontax'

188 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у 24 зубі від холодного, гарячого, солодкого, який зникає після усунення подразника. Встановлений діагноз: гострий глибокий карієс 24 зуба. Під час препарування лікар випадково травмував пульпу. Пацієнт перебуває на обліку в ендокринолога, страждає на цукровий діабет. Яка подальша тактика лікаря? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of short-term pain in the 24th tooth from cold, hot, sweet, which disappears after the stimulus is removed. The established diagnosis: acute deep caries of 24 teeth. During the preparation, the doctor accidentally injured the pulp. The patient is registered with an endocrinologist, suffers from diabetes. What are the doctor's next tactics?

Пломбування компомером Compomer sealing

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

Склоіономерний цемент + композит Glass ionomer cement + composite

Са-вмісна прокладка + склоіоно-мерний цемент + композит Ca-containing gasket + glass ionomer cement + composite

Са-вмісна прокладка + композит Ca-containing gasket + composite

189 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на наявність різкої болючої виразки на боковій поверхні язика. Об’єктивно: на боковій поверхні язика зліва видно овальну виразку з підритими краями. Дно її покрите сірими в’ялими грануляціями, по краях виразки візуалізую-ться жовто-білі горбики. Виразки не епіталізуються 3 тижні. До якого фахівця необхідно направити хворого? A 32-year-old patient complains of a sharp, painful ulcer on the lateral surface of the tongue. Objectively: an oval ulcer with undercut edges is visible on the lateral surface of the tongue on the left. Bottom it is covered with gray flaccid granulations, yellow-white tubercles are visible at the edges of the ulcer. Ulcers do not epithelize for 3 weeks. To which specialist should the patient be referred?

Алерголог Allergist

Фтизіатр Physiologist

Дерматолог Dermatologist

Онколог Oncologist

Гематолог Hematologist

190 / 200
У пацієнта 56-ти років під час препарування зубів під коронки, яке проводилось під місцевим знеболен-ням анестетиком 'Ультракаїн DC', з’явився сильний загрудинний біль, що іррадіював у ліву лопатку і супроводжувався онімінням лівої руки. Хворий зблід, спітнів. АТ- 135/80 мм рт.ст., Ps- 82/хв. Який попередній діагноз? A 56-year-old patient developed severe chest pain during preparation of teeth for crowns, which was performed under local anesthesia with the anesthetic Ultracain DC, which radiated to the left shoulder blade and was accompanied by numbness of the left hand. The patient turned pale, sweated. Blood pressure - 135/80 mm Hg, Ps - 82/min. What was the previous diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Блокади серця Heart blocks

Токсичний шок Toxic shock

191 / 200
Хворому 20-ти років було запломбовано каріозну порожнину IV класу за Блеком композитним матеріалом світлового затвердіння. Що служить органічною матрицею даного матеріалу? A 20-year-old patient had a Black class IV carious cavity filled with a light-curing composite material. What is the organic matrix of this material?

Мономер, Bis-GMA Monomer, Bis-GMA

Кальцій Calcium

Сульфат заліза Ferrous sulfate

Оксид цинку Zinc oxide

Нітрат алюмінію Aluminum Nitrate

192 / 200
До обласної санепідемстанції звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття приватного стоматологічного кабінету на дві стоматологічні універсальні установки. Площа приміщення, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 м2. Яку площу у м2 повинно мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних стоматологічних установок? A dentist applied to the regional sanitary station for permission to open a private dental office for two universal dental units. The area of ​​the room where the dentist plans to receive patients is 26 m2 What area in m2 should the premises have according to the existing provision for two universal dental units?

18 18

16 16

24 24

22 22

20 20

193 / 200
Пацієнту 40-ка років з гострим серозним періодонтитом 25 зуба надано невідкладну допомогу. Однак наступного дня симптоми періодонти-ту посилились, з’явилась періосталь-на реакція. На якому етапі лікування допущено помилку? A 40-year-old patient with acute serous periodontitis of tooth 25 was given emergency care. However, the next day, the symptoms of periodontitis worsened, a periosteal reaction appeared. at what stage of treatment was a mistake made?

Препарування каріозної порожнини Preparation of carious cavity

Накладання лікувальної пов’язки Applying a medical bandage

Медикаментозна обробка каналу Drug treatment of channel

Видалення путридних мас Remove putrid masses

Розкриття верхівкового отвору Opening apical hole

194 / 200
Хворому 12-ти років проводиться лікування гострого серозного періо-донтиту 36 зуба. Який антисептик доцільніше обрати для обробки кореневих каналів у цьому випадку? A 12-year-old patient is being treated for acute serous periodontitis of the 36th tooth. Which antiseptic should be chosen for root canal treatment in this case?

Йодид калію Potassium iodide

Етоній Ethonia

Гіпохлорид натрію Sodium hypochlorite

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фурацилін Furacilin

195 / 200
Пацієнт 30-ти років скаржиться на дискомфорт в 37 при накушуванні твердої їжі. Тиждень тому 37 лікувався із приводу середнього карієсу. Об’єктивно: на жувальній поверхні реставрація без ознак порушення прилягання, емаль стерта. Зондування болісне в трьох точках. В ділянці 37 - супраконтакт. Яка тактика лікаря? A 30-year-old patient complains of discomfort in 37 when biting solid food. A week ago, 37 was treated for moderate caries. Objectively: on the chewing surface, the restoration without signs of a violation of adhesion, the enamel is erased. Probing is painful in three points. In area 37 - supracontact. What are the doctor's tactics?

Заміна пломби Replacement of seal

- -

Пришліфовування пломби 37 зуба, спостереження Grinding of filling of tooth 37, observation

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Фізіотерапія Physiotherapy

196 / 200
Хворий 37-ми років звернувся зі скаргами на біль, значний набряк нижньої губи, нездужання, підвищення температури до 39oC. Хворіє 5 діб. При огляді - на шкірі запальний інфільтрат має 4 некротичних стрижні. Збільшені, болісні лімфатичні вузли підпідборідної ділянки з явищами періаденіту. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complained of pain, significant swelling of the lower lip, malaise, temperature rise to 39oC. He has been ill for 5 days. On examination - inflammatory skin the infiltrate has 4 necrotic rods. Enlarged, painful submental lymph nodes with signs of periodadenitis. What is the most likely diagnosis?

Піодермія Pyoderma

Скрофулодерма Scrofuloderma

Фурункул Furnish

Карбункул Carbuncle

Бешиха Beshikha

197 / 200
Чоловік 29-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль від термічних та хімічних подразників у зубі на нижній щелепі зліва. Встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 36 зуба. Вкажіть особливості проведення некротомії в да- ному клінічному випадку: A 29-year-old man consulted a dentist with complaints of short-term pain from thermal and chemical irritants in a tooth on the lower jaw on the left. The diagnosis was established: acute deep caries of tooth 36 . Indicate the specifics of necrotomy in this clinical case:

Повна некротомія дна і стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Повна некротомія дна та часткова стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and partial walls of the carious cavity

Часткова некротомія дна та стінок каріозної порожнини Partial necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Некротомії не потребує Does not require necrotomy

Повна некротомія стінок та часткова дна каріозної порожнини Complete necrotomy of the walls and partial bottom of the carious cavity

198 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на біль у жувальних м’язах та СН-ЩС. Протези виготовлені 2 тижні тому. Об’єктивно: конфігурація обличчя порушена, нижня третина збільшена, зуби змикаються з напругою, мова порушена. Які помилки зроблені на етапах виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу? A 55-year-old patient complains of pain in the masticatory muscles and CH-ShS. Prostheses were made 2 weeks ago. Objectively: facial configuration is disturbed, lower the third is enlarged, the teeth close with tension, speech is impaired. What mistakes are made at the stages of manufacturing complete removable prostheses for the upper jaw?

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Визначена задня оклюзія Posterior occlusion detected

Завищена висота прикусу Overbite height

Знижена висота прикусу Lower bite height

Невірна постановка зубів Incorrect set of teeth

199 / 200
В стоматологічний травмпункт звернувся пацієнт, який отримав термічну травму відкритим полум’ям під час пожежі. Діагностовано опік обличчя III-а ступеню. Які шари шкіри пошкоджено? A patient who received a thermal injury from an open flame during a fire went to the dental emergency department. A third-degree facial burn was diagnosed. What layers of the skin were damaged?

Шкіра і підлягаючі тканини Skin and underlying tissues

Всі шари епідермісу зі збереженням дериватів шкіри All layers of the epidermis with preservation of skin derivatives

Всі шари епідермісу All layers of the epidermis

Поверхневий епідерміс Superficial epidermis

Поверхневий епідерміс і капіляри Superficial epidermis and capillaries

200 / 200
К ортодонту звернулася мати з дитиною 10-ти років з приводу відсутності 12 зуба. Об’єктивно: деформацій зубощелепної системи не виявлено, прикус ортогнатичний, відсутній 12 зуб місце якому в зубній дузі є. На Ro-грамі: немає зачатку 12 зуба. Діагноз: первинна адентія 21 зуба. Яка конструкція доцільна у даному випадку? A mother with a 10-year-old child consulted an orthodontist regarding the absence of the 12th tooth. Objectively: no deformations of the maxillofacial system were detected, the bite is orthognathic, the 12th tooth is missing which is present in the dental arch. On the Ro-gram: there is no rudiment of the 12th tooth. Diagnosis: primary adentia of the 21st tooth. What construction is appropriate in this case?

Мостоподібний протез із двобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with bilateral fixation

Розсувний мостоподібний протез Sliding bridge prosthesis

Розпорка Spacer

Мостоподібний протез із однобічною фіксацією Bridge-like prosthesis with unilateral fixation

Знімний частковий протез Removable partial prosthesis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест