Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 34-х років після вживання алкоголю та гострої їжі відмітив важкість в надчеревній ділянці, нудоту, гострий оперізуючий біль у верхній частині живота та багаторазове блювання. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, вкриті липким потом. Температура тіла 37,2oC. АТ- 100/60 мм рт.ст. Ps- 98/хв. Язик сухий. Живіт при пальпації м’який, різко болючий в надчеревній ділянці та лівому підребер’ї. Позитивні симптоми Керте, МейоРобсона, Во-скресенського. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient noted heaviness in the epigastric region, nausea, acute scapular pain in the upper abdomen and repeated vomiting after consuming alcohol and spicy food. Objectively : skin is pale, covered with sticky sweat. Body temperature 37.2oC. Blood pressure - 100/60 mm Hg. Ps - 98/min. Tongue dry. Abdomen is soft on palpation, sharply painful in the epigastric area and left hypochondrium. positive symptoms of Kerte, Mayo-Robson, Vo-skresensky. What is the most likely diagnosis?

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Перфоративна виразка Perforating ulcer

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

2 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на напади серцебиття, задишку, стискаючий біль у ділянці серця. Рік тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: акроці-аноз. Тони серця приглушені, АТ-110/70 мм рт.ст., Ps- 160/хв., ритмічний. ЕКГ: ритм правильний, несинусовий. Комплекс QRS деформований - 0,14 с з ди-скордантним зміщенням сегменту ST; зубець Т негативний. Який препарат протипоказаний у даному випадку? A 60-year-old patient complains of palpitations, shortness of breath, squeezing pain in the area of ​​the heart. A year ago he suffered a myocardial infarction. Objectively: acrocy-anosis. Tons heart muffled, BP-110/70 mm Hg, Ps- 160/min, rhythmic. ECG: rhythm is regular, non-sinusoidal. QRS complex is deformed - 0.14 s with discordant displacement of the ST segment, T wave is negative. What drug is contraindicated in this case?

Ніфедипін Nifedipine

Лідокаїн Lidocaine

Аймалін Aimalin

Новокаїнамід Novocaineamide

Аміодарон Amiodarone

3 / 200
- річний хворий скаржився на появу червоної плями на обличчі, яка перетворилася на вузлик, головний біль. Наступного дня утворився пухирець з серозно-кров’янистою рідиною. Через день утворилася виразка з темно-коричневою кірочкою, безболісна. to-39,5oC. Хворий в сопорі, позитивні ме-нінгеальні симптоми. Яке ускладнення виникло у хворого? - a one-year-old patient complained of the appearance of a red spot on his face, which turned into a nodule, a headache. The next day, a blister with serous-bloody fluid formed. A day later an ulcer with a dark brown crust was formed, painless. to-39.5oC. The patient is in a coma, positive meningeal symptoms. What complications did the patient have?

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Внутрішньомозкова гематома Intracerebral hematoma

Абсцес головного мозку Brain abscess

Пухлина головного мозку Brain tumor

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

4 / 200
Хворий 62-х років впродовж 10-ти ро- ків хворіє на жовчно кам’яну хворобу. Три дні тому відчув тупий біль у пра- вій підреберній ділянці. Майже одразу у хворого з’явилось пожовтіння склер та шкірних покривів, в той же час відмічалося майже повне посвітління кольору випорожнень. Яка тактика лікаря? A 62-year-old patient has been suffering from gallstone disease for 10 years. Three days ago, he felt a dull pain in the right subcostal area. Almost immediately, the patient developed yellowing of the sclera and skin, at the same time, an almost complete lightening of the stool color was noted. What are the doctor's tactics?

Призначення дієти № 5 за Певзнером Pevzner's diet number 5 appointment

Спостереження за хворим в умовах поліклініки Observation of the patient in the clinic

Консервативна терапія в амбулаторних умовах Conservative therapy in outpatient settings

Проведення діагностичних заходів для уточнення діагнозу Carrying out diagnostic measures to clarify the diagnosis

Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар Urgent hospitalization in a surgical hospital

5 / 200
Хворий 9-ти років впродовж тижня скаржиться на сухий кашель, задишку, озноб. Об’єктивно: блідість шкіри, ціаноз, поверхневе дихання, ЧДР- 36/хв., вкорочений перкуторний тон справа та ослаблене дихання, під кутом лопатки крепітуючі хрипи. Ps140 /хв. Печінка +2 см. У крові: НЬ- 90 г/л, ер.- 3, 2• 1012/л, лейк.- 12 • 104 * * * * 9/л, ШОЕ- 28 мм/год. Ro-графія ОГК: справа у середній долі неоднорідна інфільтрація з порожниною розпаду. Який із перерахованих діагнозів вірний? A 9-year-old patient complains of a dry cough, shortness of breath, and chills for a week. Objectively: pale skin, cyanosis, shallow breathing, CHDR- 36/min ., shortened percussion tone on the right and weakened breathing, crepitus rales at the angle of the scapula. Ps140/min. Liver +2 cm. In the blood: Hb- 90 g/l, er.- 3, 2• 1012/l, leuk.- 12 • 104 * * * * 9/l, ESR- 28 mm/h. Ro-graph of OGK: on the right in the middle lobe, heterogeneous infiltration with a decay cavity. Which of the listed diagnoses is correct?

Деструктивна пневмонія Destructive pneumonia

Астма бронхіальна Bronchial asthma

Полікістоз легень Polycystic lung

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Обструктивний бронхіт Obstructive bronchitis

6 / 200
Хворий 12-ти років надійшов до лікарні зі скаргами на кволість, головний біль, набряк обличчя, збільшення живота, жовтушність шкіри. Хворіє більше 2-х років, лікувався 3 рази в стаціонарі з приводу хронічного гепатиту. Об’єктивно: шкіра брудно-жовтушного кольору, печінкові долоні, дихання часте поверхневе, в легенях сухі хрипи. АТ-100/65 мм рт.ст. Тони серця приглушені. Живіт збільшений, більше в верхній половині, печінка +2 см, тверда, дещо болюча, селезінка +1,5 см. У крові - висока активність трансаміназ, прямий білірубін - 38 мкмоль/л. Який діагноз найбільш імовірний? A 12-year-old patient came to the hospital with complaints of weakness, headache, swelling of the face, enlarged abdomen, yellowness of the skin. He has been ill for more than 2 years, was treated 3 times in a hospital for chronic hepatitis. Objectively: the skin is dirty-yellowish in color, liver palms, frequent shallow breathing, dry rales in the lungs. Blood pressure 100/65 mm Hg. Heart sounds are muffled. The abdomen is enlarged, more in upper half, liver +2 cm, hard, somewhat painful, spleen +1.5 cm. In the blood - high activity of transaminases, direct bilirubin - 38 μmol/l. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивуючий панкреатит Chronic recurrent pancreatitis

Цироз печінки, набряково-асцитичний синдром Liver cirrhosis, edema-ascites syndrome

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Полікістоз печінки Polycystic liver

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

7 / 200
- річний юнак випадково наштовхнувся колінним суглобом на металевий прут. Утворилась невелика рана (0,2х0,2 см) з якої деякий час виділялась світло-жовта в’язка рідина. Через 12 годин підвищилась температура тіла до 39oC, з’явилися слабість, різкий 6 іль у колінному суглобі. Суглоб збільшений в об’ємі, шкіра над ним гаряча на дотик, гіперемована. Що є найбільш імовірною причиною погіршення стану? - a one-year-old boy accidentally bumped his knee joint against a metal rod. A small wound (0.2x0.2 cm) was formed, from which a light yellow viscous fluid was released for some time fluid. After 12 hours, the body temperature rose to 39oC, there was weakness, a sharp 6 il in the knee joint. The joint is enlarged in volume, the skin over it is hot to the touch, hyperemic. What is the most likely cause of the deterioration of the condition?

Нагноєння рани суглоба Suppuration of a joint wound

Перелом надколінка Fracture of patella

Гемартроз Hemarthrosis

Гострий артрит Acute arthritis

Гострий синовіїт Acute synovitis

8 / 200
У хворого 34-х років, що хворіє на епілепсію, значно погіршився стан. Протягом останньої години спостерігалися генералізовані епілептичні напади, що виникали один за одним. За цей час хворий практично не приходив до свідомості. Лікування, що проводилося ( протисудомні препарати, які звичайно отримував хворий, дегідратація) суттєво не поліпшило стан. Епілептичні напади провокувалися дотиками, ін’єкціями. У яких умовах повинно в подальшому проходити лікування хворого? The condition of a 34-year-old patient with epilepsy has significantly worsened. Over the last hour, generalized epileptic seizures have been observed, occurring one after the other. During this time the patient practically did not regain consciousness. The treatment that was carried out (anticonvulsant drugs, which the patient usually received, dehydration) did not significantly improve the condition. Epileptic seizures were provoked by touch, injections. In what conditions should the patient be treated in the future?

В умовах відділення інтенсивної терапії In the intensive care unit

В домашніх умовах At home

В хірургічному відділенні In the surgical department

В неврологічному відділенні In the neurology department

В психіатричному відділенні In the psychiatric ward

9 / 200
У хворої 60-ти років на 5-ту добу після холецистектомії з’явилися скарги на ядуху, біль у грудній клітці. Хворіє на варикозну хворобу. Об’єктивно: шкіра ціанотична, ЧДР- 26/хв. Аускультатив-но - везикулярне дихання. Тони серця глухі. АТ- 200/120 мм рт.ст., Ps110 /хв. Живіт м’який. На ЕКГ: зубець Q у відведенні III, конкордантні зміни у відведенні II. Який діагноз найбільш імовірний? On the 5th day after cholecystectomy, a 60-year-old patient complained of nausea and chest pain. She has varicose veins. Objectively : skin is cyanotic, CHDR- 26/min. Auscultation-but - vesicular breathing. Heart sounds are dull. BP- 200/120 mmHg, Ps110/min. Abdomen is soft. On ECG: Q wave in lead III, concordant changes in lead II. What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Перитоніт 10 Peritonitis 10

Нозокоміальна пневмонія Nosocomial pneumonia

10 / 200
По медичну допомогу звернулась дівчина 23-х років, у якої на 15-й день менструального циклу виник інтенсивний біль у нижніх відділах живота, який іррадіює у задній прохід, слабкість, шум у вухах. Об’єктивно: АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps- 85/хв., to- 36,6oC. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 23-year-old girl sought medical help, who, on the 15th day of her menstrual cycle, developed intense pain in the lower abdomen, radiating to the anus, weakness, tinnitus. Objectively: BP - 110/70 mm Hg, Ps - 85/min, temperature - 36.6oC. Which of the diagnoses is the most probable?

Гострий сальпінгоофорит Acute salpingo-oophoritis

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Гострий цистит Acute cystitis

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Гострий ендометрит Acute endometritis

11 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на рецидивуючу кровотечу з носа впродовж 6-ти днів після травми. Тричі викликав швидку допомогу. Після введення гіпотензивних та гемостатичних препаратів кровотеча тимчасово зупинялась. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Постійно приймає адельфан. При передній риноскопії в порожнині носа згортки крові. Після їх видалення почалася кровотеча. Який захід найбільш доцільний? A 45-year-old patient complains of recurrent nosebleeds for 6 days after the injury. He called an ambulance three times. After administration of hypotensive and hemostatic drugs, the bleeding temporarily stopped . He has a history of hypertension. He is constantly taking adelfan. During anterior rhinoscopy, blood clots in the nasal cavity. After their removal, bleeding began. What measure is most appropriate?

Введення гіпотензивних препаратів Introduction of hypotensive drugs

Перев’язка 6- carotis externa Bandage 6- external carotid

Задня тампонада носа Posterior nasal tamponade

Введення гемостатичних препаратів Introduction of hemostatic drugs

Передня тампонада носа Anterior nasal tamponade

12 / 200
Хворий 35-ти років надійшов зі скаргами на інтенсивний біль у епіга-стральній ділянці, що іррадіює у спину, багаторазове блювання. Захворів гостро, напередодні ввечері вживав жирну їжу, алкоголь. Об’єктивно: шкірні покриви холодні, ЧСС до 120/хв, АТ- 80/60 мм рт.ст. Свідомість сплутана. Пальпаторно - різка болісність в епігастрії, позитивний симптом Мейо-Робсона, Phrerncus-симптом зліва. По бічним поверхням живота ціанотичні плями. Нерізко виражені симптоми подразнення очеревини. Визначить патологію: A 35-year-old patient came in with complaints of intense pain in the epigastric region radiating to the back, repeated vomiting. He became acutely ill, the night before he had eaten fatty food , alcohol. Objectively: the skin is cold, heart rate up to 120/min, blood pressure - 80/60 mmHg. Consciousness is confused. Palpation - sharp pain in the epigastrium, positive Mayo-Robson symptom, Phrerncus symptom on the left side. cyanotic spots on the surface of the abdomen. Not sharply expressed symptoms of irritation of the peritoneum. It will determine the pathology:

Ниркова колька Renal colic

Абдомінальна форма інфаркту міокарда Abdominal form of myocardial infarction

Гострий панкреатит, панкреатоген-ний шок Acute pancreatitis, pancreatogenic shock

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Отруєння сурогатами алкоголю Alcohol surrogate poisoning

13 / 200
Під час трансфузії еритроцитарної маси у хворого виникли озноб, почервоніння обличчя, біль у поперековій ділянці, гіпертермія, артеріальна гіпертензія і тахікардія. Лікар запідозрив виникнення гемотрансфузійного конфлікту і припинив трансфузію. Яка подальша тактика? During the transfusion of erythrocyte mass, the patient developed chills, facial redness, pain in the lumbar region, hyperthermia, arterial hypertension, and tachycardia. The doctor suspected a hemotransfusion conflict and stopped the transfusion What is the next tactic?

Стимуляція діурезу фуросемідом Stimulation of diuresis by furosemide

Припинення інфузійної терапії для запобігання розвитку гіпергідратації Stop infusion therapy to prevent the development of hyperhydration

Збільшити водне навантаження без стимуляції діурезу Increase water load without diuresis stimulation

Форсований діурєз без залуження плазми Forced diuresis without plasma calcification

Форсований діурез з одночасним залуженням плазми Forced diuresis with simultaneous alkalization of plasma

14 / 200
Парубок 15-ти років доставлений до приймального покою родичами, зі слів яких протягом останньої години дивився вимкнений телевізор. Притомний, контактний, неадекватний, шкірні покриви бліді, холодні, гіперемія щік і но-согубного трикутника. Язик і слизові сухі. Двобічний мідріаз. АТ- 100/60 мм рт.ст., ЧСС- 124/хв. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old boy was brought to the waiting room by relatives, according to whom he had been watching the TV turned off for the last hour. Conscious, contactless, inadequate, the skin is pale, cold, hyperemia of the cheeks and nasolabial triangle. Dry tongue and mucous membranes. Bilateral mydriasis. Blood pressure - 100/60 mm Hg, heart rate - 124/min. What is the most likely diagnosis?

Отруєння нейролептиками Poisoning with neuroleptics

Отруєння холінолітиками Poisoning by cholinolytics

Отруєння летючими інсектицидами Poisoning by volatile insecticides

Отруєння алкалоїдами маткових ріжок Poisoning with alkaloids of the mother horn

Перший епізод шизофренії First episode of schizophrenia

15 / 200
Під час іспиту у хлопчика 12-ти років раптово з’явились пульсація в скронях, неможливість повного вдиху, запаморочення. Об’єктивно: шкіра бліда. Тони серця чіткі, ригідний ритм. На ЕКГ - комплекси QRS не змінні. ЧСС-200/хв. АТ-110/70 мм рт.ст. Котрий із діагнозів найбільш імовірний? During the exam, a 12-year-old boy suddenly developed pulsation in the temples, inability to take a full breath, dizziness. Objectively: the skin is pale. The heart sounds are clear , rigid rhythm. On the ECG, the QRS complexes are not variable. HR-200/min. BP-110/70 mm Hg. Which of the diagnoses is the most probable?

Тріпотіння шлуночків Ventricular flutter

Передсердна пароксизмальна тахікардія Atrial paroxysmal tachycardia

Шлуночкова пароксизмальна тахікардія Ventricular paroxysmal tachycardia

Непароксизмальна шлуночкова тахікардія Non-paroxysmal ventricular tachycardia

Тріпотіння передсердь Atrial flutter

16 / 200
У хворої 60-ти років з дифузним токсичним зобом після перенесеної респіраторної інфекції відмічалося підвищення температури до 38oC з профу-зною пітливістю; з’явився біль у животі, блювання і пронос. Об’єктивно: потьмарення свідомості, шкіра надмірно волога. Ps- 160/хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця послаблені. На ЕКГ - миготлива аритмія. Призначення якого препарату є найбільш доцільним у цьому випадку? A 60-year-old patient with diffuse toxic goiter after a respiratory infection experienced an increase in temperature to 38oC with profuse sweating; abdominal pain, vomiting appeared and diarrhea. Objectively: loss of consciousness, excessively moist skin. Ps- 160/min. BP- 100/60 mm Hg. Heart tones are weakened. On the ECG - pulsatile arrhythmia. Which drug is most appropriate to prescribe in this case?

Розчин натрію йодиду Sodium iodide solution

Мерказоліл Mercazolil

Розчин Люголя Lugol's solution

Карбімазол Carbimazole

Анаприлін Anaprilin

17 / 200
У пацієнта 40-ка років, котрий впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, при останньому ендоскопічному дослідженні виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах ди-сплазії II-III ст. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого? In a 40-year-old patient who has been suffering from non-specific ulcerative colitis for 17 years, the last endoscopic examination revealed multiple inflammatory pseudopolyps in all sections of the colon. The results of the biopsy showed the presence of grade II-III dysplasia in the polyps. What treatment should be applied to this patient?

Хірургічне Surgical

Медикаментозне Medical

Рентгенотерапія X-ray therapy

Трансендоскопічне видалення поліпів Transendoscopic removal of polyps

Хіміотерапія Chemotherapy

18 / 200
Хлопчик після прийому аспірину відчув себе погано, застогнав, з’явились різка блідість шкірних покривів, холодний піт, ціаноз обличчя, зіниці розширились, знепритомнів. Якому препарату треба надати перевагу при невідкладній допомозі? After taking aspirin, the boy felt bad, moaned, suddenly pale skin, cold sweat, cyanosis of the face, dilated pupils, fainted. Which drug should be given preference for emergency care?

Хлористий кальцій Calcium chloride

Димедрол Diphenhydramine

Еуфілін Euphilin

Смекта Smekta

Дексазон Dexazone

19 / 200
Майстер 25-ти років опинився у зоні самозаймання вугілля у бункерах з виділенням великих концентрацій оксиду вуглецю. Доставлений в реанімацію у непритомному стані. Контакту не доступний, на укол голкою не реагує. Шкірні покриви рожевого кольору. Ps-120/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст. Реєструється правобічна пірамідальна недостатність. Яке лікування найбільш доцільно застосувати на початку? The 25-year-old craftsman found himself in the zone of self-ignition of coal in the bunkers with the release of large concentrations of carbon monoxide. He was taken to the intensive care unit in an unconscious state. The contact is not available, he was stabbed with a needle does not respond. The skin is pink in color. Ps-120/min., BP- 110/60 mmHg. Right-sided pyramidal insufficiency is registered. What treatment is most appropriate to apply at the beginning?

Переливання крові Blood transfusion

Гемосорбція Hemosorption

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Гормонотерапія Hormone therapy

Люмбальна пункція Lumbar puncture

20 / 200
Хвора 36-ти років доставлена до лікарні у важкому стані зі скаргами на утруднене дихання, напади ядухи, напа-доподібний біль у животі, рідкі випорожнення, потовиділення, гіперсалівацію, дрібні посмикування м’язів. Напередодні обприскувала плодові дерева хлорофосом. Був встановлений діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який лабо- раторний показник найбільш інформативний для підтвердження діагнозу? A 36-year-old patient was brought to the hospital in serious condition with complaints of difficulty breathing, attacks of nausea, attack-like abdominal pain, loose stools, sweating, hypersalivation , small muscle twitches. The day before, she sprayed fruit trees with chlorophos. A diagnosis was made: acute chlorophos poisoning. Which laboratory indicator is the most informative to confirm the diagnosis?

Зниження концентрації ацетилхоліну Decreased acetylcholine concentration

Зниження активності холінестерази Decreased cholinesterase activity

Протєїнурія Proteinuria

Анемія Anemia

Еозинофілі я Eosinophilia I

21 / 200
У хворої 10-ти років, що страждає на цукровий діабет, раптово з’явилися слабкість, неспокій, холодний піт, тремтіння у м’язах рук і ніг, оніміння язика, тахікардія, тонічні судоми і подальша втрата свідомості. Який вид невідкладного стану розвинувся у дитини? A 10-year-old patient suffering from diabetes suddenly developed weakness, restlessness, cold sweat, tremors in the muscles of the arms and legs, numbness of the tongue, tachycardia, tonic convulsions and subsequent loss of consciousness. What type of emergency has developed in the child?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Надниркова кома Adrenal coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Тиреотоксична кома Thyrotoxic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

22 / 200
У дитини 2-х років з тетрадою Фало на фоні ГРВІ раптово посилилися ціаноз, задишка, виникло збудження, потім знепритомнів. Який невідкладний стан виник у дитини? A 2-year-old child with tetrad of Fallot on the background of ARVI suddenly developed cyanosis, shortness of breath, became excited, then fainted. What emergency condition did the child develop?

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Задишково-ціанотичний напад Shortness of breath and cyanotic attack

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Напад пароксизмальної тахікардії Attack of paroxysmal tachycardia

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

23 / 200
Хворий 63-х років, що страждає на шизофренію, надійшов до стаціонару зі скаргами на неможливість відкрити рот, утруднене ковтання, часті болісні судоми. Об’єктивно: стан важкий, to-39,1oC, тризм, на лобі великі складки, краплі поту, ригідність м’язів потилиці, живота, кінцівок. Ps- 96/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. В момент огляду виник напад судом тіло вигнуте дугою. На нозі інфікована рана. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient suffering from schizophrenia came to the hospital with complaints of inability to open his mouth, difficulty swallowing, frequent painful convulsions. Objectively: condition severe, to-39.1oC, trismus, large folds on the forehead, drops of sweat, stiffness of the muscles of the back of the head, abdomen, limbs. Ps- 96/min., BP- 140/90 mm Hg. At the time of examination, an attack occurred convulsions, the body is bent in an arc. There is an infected wound on the leg. What is the most likely diagnosis?

Отруєння нейролептиками Poisoning with neuroleptics

Епілепсія Epilepsy

Правець Tetanus

Менінгіт Meningitis

Енцефаліт Encephalitis

24 / 200
У дитини 10-ти років отруєння хімічними реагентами. На 2-гу добу з’явились ознаки гострої ниркової недостатності. Добовий діурез - 52 мл. Сечовина крові - 27 ммоль/л, креатинін -324 мкмоль/л, рН крові - 7,0, калій - 7,4 ммоль/л, натрій - 107 ммоль/л. У даному випадку найбільш доцільно призначити: A 10-year-old child was poisoned by chemical reagents. On the 2nd day, signs of acute kidney failure appeared. Daily diuresis - 52 ml. Blood urea - 27 mmol/l, creatinine -324 μmol/l, blood pH - 7.0, potassium - 7.4 mmol/l, sodium - 107 mmol/l. In this case, it is most appropriate to prescribe:

Перитонеальний діаліз Peritoneal dialysis

Гемодіаліз Hemodialysis

Дієта Джіордано-Джіованетті Giordano-Giovanetti Diet

Ентеросорбенти Enterosorbents

Інфузійна терапія Infusion therapy

25 / 200
Робочий 48-ми років під час роботи з електроприладом зазнав електротрав-ми. Об’єктивно: потерпілий непритомний, АТ- 70/30 мм рт.ст., миготлива аритмія, виражена задишка, часом зупинка дихання. Укажіть першочергові дії лікаря: A 48-year-old worker was electrocuted while working with an electrical appliance. Objectively: the victim is unconscious, blood pressure 70/30 mm Hg, atrial fibrillation, severe shortness of breath, sometimes respiratory arrest. Indicate the primary actions of the doctor:

Створити підвищене положення нижніх кінцівок Create elevated position of lower limbs

Накладання стерильної пов’язки на місце ураження Applying a sterile dressing to the affected area

Загальний масаж тіла General body massage

Серцево-легенева реанімація Cardiopulmonary resuscitation

Транспортування до лікувального закладу Transportation to a medical facility

26 / 200
Хворий 47-ми років доставлений до стаціонару в декомпенсованій стадії геморагічного шоку. Об’єктивно: ступінь свідомості - сопор, Ps- 120/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. У крові: ер.2, 2 • 1012/л, Hb- 75 г/л. Яку терапію слід призначити? A 47-year-old patient was brought to the hospital in the decompensated stage of hemorrhagic shock. Objectively: level of consciousness - sopor, Ps- 120/min., BP- 80 /40 mm Hg. In the blood: er.2, 2 • 1012/l, Hb- 75 g/l. What therapy should be prescribed?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Колоїдно-сольові розчини Colloidal salt solutions

Вазопресори (адреналін, норадреналін) Vasopressors (adrenaline, norepinephrine)

Донорська кров Donor blood

Нативна або заморожена плазма Native or frozen plasma

27 / 200
Хворому на крупозну пневмонію призначили цефалексин внутрішньом’-язово по 2 г на добу. Через 30 хвилин після введення антибіотику виник ко-лаптоїдний стан: АТ- 65/30 мм рт.ст., Ps- 110/хв., слабкого наповнення. Значна задуха, різкий біль у надчеревній ділянці. При пальпації живота виявляються симптоми подразнення очеревини. Який засіб слід використати в першу чергу? A patient with croup pneumonia was prescribed cephalexin intramuscularly at 2 g per day. 30 minutes after the administration of the antibiotic, a collaptoid state occurred: AT- 65/30 mm Hg, Ps- 110/min., weak filling. Significant shortness of breath, sharp pain in the epigastric region. Palpation of the abdomen reveals symptoms of peritoneal irritation. What remedy should be used first?

Адреналін Adrenaline

Преднізолон Prednisone

Гепарин Heparin

Анальгін Analgin

Строфантин Strophantin

28 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий 62-х років з трансму-ральним інфарктом міокарда задньо-діафрагмальної ділянки лівого шлуночка. Серцева діяльність ритмічна, ЧСС-32/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. Раптово хворий знепритомнів, швидко наростає ціаноз обличчя, шиї, з’явились клоні-чні судоми, конвергенція очних яблук. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient was admitted to the cardiology department with a transmural myocardial infarction of the posterior diaphragmatic area of ​​the left ventricle. Cardiac activity is rhythmic, HR-32/min., BP-110/70 mm Hg. The patient suddenly fainted, the cyanosis of the face and neck rapidly increased, clonic convulsions appeared, and convergence of the eyeballs. What is the most likely diagnosis?

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Приступ Морганьї-Едемса-Стокса Morganhi-Edems-Stokes seizure

ТЕЛА BODIES

Напад епілепсії Attack of epilepsy

29 / 200
Потерпілий 32-х років, лаборант хімічної лабораторії. Зі слів хворого, 15 хвилин тому отримав опік концентрованою сірчаною кислотою обох нижніх кінцівок. Об’єктивно: на обох гомілках і стопах шкірні покриви сіро-землистого кольору, чутливість різко знижена. Що у лікарській тактиці є першочерговим? The victim is 32 years old, a laboratory assistant in a chemical laboratory. According to the patient, 15 minutes ago he was burned by concentrated sulfuric acid on both lower limbs. Objectively: on both lower legs and feet, the skin is gray-earthy in color, the sensitivity is sharply reduced. What is the first priority in medical tactics?

Мазева пов’язка Ointment bandage

Промивання нейтралізуючими розчинами Washing with neutralizing solutions

Промивання проточною водою Rinsing with running water

Суха асептична пов’язка Dry aseptic dressing

Зрошення ран аерозолями Wound irrigation with aerosols

30 / 200
Чоловік 25-30-ти років знайдений на снігу непритомний з вираженим запахом алкоголю, госпіталізований. При огляді: шкірні покриви бліді, обидві стопи мармурово-сірого кольору, холодні на дотик, пульсація на A 25-30-year-old man was found unconscious in the snow with a pronounced smell of alcohol, hospitalized. On examination: the skin is pale, both feet are marble-gray, cold to the touch, pulsation on

Місцеве поступове зігрівання відморожених сегментів Local gradual warming of thawed segments

Енергійне загальне зігрівання Energetic Global Warming

Масаж кінцівок від периферії до центру Extremity massage from the periphery to the center

Теплоізолюючі пов’язки з маззю Вишневського 6- Суха теплоізолююча пов’язка Heat-insulating bandages with Vishnevsky ointment 6- Dry heat-insulating bandage

dorsalis pedis слабко виражена. Які заходи є невідкладними? dorsalis pedis is weakly expressed. What measures are urgent?

31 / 200
Хворий на цукровий діабет звечора прийняв 12 ОД інсуліну, не вечеряв. Надійшов у клініку з руховим збудженням в комі. АТ- 90/70 мм рт.ст., Ps-108/хв. Шкірні покриви бліді, вологі, акроціаноз. Тони серця ритмічні, дихання поверхневе. Ht- 40%, глікемія - 2,8 ммоль/л. Яка лікувальна тактика? A patient with diabetes took 12 units of insulin in the evening, did not eat dinner. He came to the clinic with motor excitement in a coma. Blood pressure - 90/70 mm Hg, Ps-108/min. The skin is pale, moist, acrocyanosis. Heart sounds are rhythmic, breathing is shallow. Ht- 40%, glycemia - 2.8 mmol/l. What are the treatment tactics?

5% розчин глюкози 5% glucose solution

10 10

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

1% мезатон 1% mesaton

40% розчин глюкози 40% glucose solution

32 / 200
Госпіталізована хвора 30-ти років з діагнозом: вагітність 25-26 тижнів, внутрішньоутробна загибель плода, метроендометрит. Об’єктивно: ЧДР-30/хв., Ps- 124/хв., to- 39oC, АТ- 80/60 мм рт.ст., ЦВТ- 10 мм вод.ст. У крові: Hb-90 г/л, ер.- 2, 7 ■ 1012/л, тромб.-120 ■ 109/л, лейк.- 18,6 ■ 109/л. Чим зумовлена важкість стану хворої? Hospitalized 30-year-old patient with a diagnosis: pregnancy 25-26 weeks, intrauterine death of the fetus, metroendometritis. Objectively: ChDR-30/min., Ps - 124/min., to- 39oC, BP- 80/60 mm Hg, CVT- 10 mm Hg. In blood: Hb-90 g/l, er.- 2, 7 ■ 1012/l, thromb.-120 ■ 109/l, leuk.- 18.6 ■ 109/l. What is the cause of the severity of the patient's condition?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

33 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на біль в анальній ділянці, який посилюється при дефекації, наявність крові у калі, випадіння гемороїдальних вузлів. Хворим себе вважає більше 5-ти років. При огляді періанальної ділянки виявлено наявність зовнішніх та внутрішніх гемороїдальних вузлів, які випадають з прямої кишки при незначному напруженні. Після ректального обстеження хворого було встановлено діагноз: хронічний комбінований геморой III ступеня, ускладнений кровотечею. Визначте метод лікування: A 36-year-old patient complains of pain in the anal area, which worsens during defecation, the presence of blood in the stool, prolapse of hemorrhoidal nodes. He considers himself sick for more than 5 years. Examination of the perianal area revealed the presence of external and internal hemorrhoidal nodes, which fall out of the rectum with slight straining. After a rectal examination of the patient, the diagnosis was established: chronic combined hemorrhoids of the III degree, complicated by bleeding. Determine the method of treatment:

Оперативне втручання (гемороїде-ктомія) Operative intervention (hemorrhoidectomy)

Кріотерапія, фотокоагуляція вузлів Cryotherapy, photocoagulation of nodes

Механічні методи лікування (бужі, бандажі, масаж) Mechanical methods of treatment (bougies, bandages, massage)

Ін’єкційні методи лікування Injection methods of treatment

Консервативне лікування Conservative treatment

34 / 200
Дитина впала з висоти. Скарги на біль у животі. Об’єктивно: стан середньої важкості. Болючість при перкусії живота, нестійке напруження м’язів. З чого слід почати обстеження? The child fell from a height. Complaints of pain in the abdomen. Objectively: the condition is of medium severity. Pain upon percussion of the abdomen, unstable muscle tension. What should be followed start examination?

Лапароцентез Laparocentesis

Внутрішньовенна урографія Intravenous urography

УЗД Ultrasound

Рентгенографія черевної порожнини X-ray of the abdominal cavity

Лапароскопія Laparoscopy

35 / 200
Вагітна зі строком вагітності 36 тижнів прийшла у дитячу поліклініку на прийом до педіатра з дитиною 3-х років. Під час бесіди з лікарем жінка поскаржилась на нудоту, порушення зору. Об’єктивно: бліда, тахікардія, АТ-140/90 мм рт.ст, набряки нижніх кінцівок. Які дії лікаря-педіатра? A pregnant woman with a gestation period of 36 weeks came to the children's polyclinic for an appointment with a pediatrician with a 3-year-old child. During the conversation with the doctor, the woman complained of nausea, impaired vision Objectively: pale, tachycardia, blood pressure 140/90 mm Hg, edema of the lower extremities. What are the actions of the pediatrician?

Ввести спазмолітики, та при стабілізації артеріального тиску повернути додому Introduce antispasmodics, and return home when blood pressure stabilizes

Порекомендувати призначення антибактеріальної терапії Recommend antibacterial therapy

Направити жінку на прийом до терапевта Send the woman to see a therapist

Ввести гіпотензивні препарати, госпіталізація у пологовий будинок у супроводі лікаря Introduce antihypertensive drugs, hospitalization in the maternity hospital accompanied by a doctor

Внутрішньовенно ввести 150 мг ко-карбоксилази Enter 150 mg of co-carboxylase intravenously

36 / 200
Дівчинка 6-ти років хворіє на бронхіальну астму з 3-х років, у неї відмічаються нічні напади ядухи, свистяче дихання. Під час останнього нападу ядухи тричі вдихала Сальбутамол - поліпшення стану у дівчинки не відмічалося. Які засоби лікування слід призначити? A 6-year-old girl has suffered from bronchial asthma since the age of 3, she has nocturnal attacks of wheezing, wheezing. During the last attack of wheezing, she inhaled Salbutamol three times - the girl's condition did not improve. What means of treatment should be prescribed?

Дигоксин Digoxin

Мукалтин Mukaltin

Антибіотики Antibiotics

Преднізолон Prednisone

Піпольфен Pipolfen

37 / 200
У дитини трьох років появилась масивне криваве блювання. При огляді дитини на передній черевній стінці виражений венозний малюнок. Із анамнезу відомо, що у дитини в період новона-родженості спостерігався омфаліт. Яка причина може обумовити таку клінічну картину? A three-year-old child had massive bloody vomiting. When examining the child, a pronounced venous pattern was found on the front abdominal wall. From the anamnesis, it is known that the child had omphalitis. What reason can determine such a clinical picture?

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Виразковий езофагіт Ulcerative esophagitis

Геморагічний гастрит Hemorrhagic gastritis

Синдром Мелорі-Вейса Mallory-Weiss Syndrome

38 / 200
У хворого на холеру на фоні діареї водянистого характеру та блювання виникли сильна спрага, сухість слизових оболонок, афонія. Об’єктивно: риси обличчя загострені, ціаноз кінцівок, тонічні судоми у м’язах тулуба та кінцівок, АТ- 30/0 мм рт.ст., задишка у вигляді частого та глибокого дихання. Яким розчином треба проводити регі-дратацію, незалежно від місця її проведення? A cholera patient has severe thirst, dry mucous membranes, and aphonia against the background of watery diarrhea and vomiting. Objectively: facial features are sharpened, cyanosis of the limbs, tonic spasms in the muscles of the trunk and limbs, blood pressure - 30/0 mm Hg, shortness of breath in the form of frequent and deep breathing. What solution should be used for rehydration, regardless of the place of its implementation?

Розчином 5% глюкози 5% glucose solution

Розчином Рінгера Ringer's solution

Розчином 'Трисоль' Trisol solution

Розчином 0,9% хлориду натрію Solution of 0.9% sodium chloride

Розчином альбуміну Albumin solution

39 / 200
По допомогу до приймального відділення лікарні звернувся хворий, у якого 2 годин тому після стресової ситуації виникли різкий біль у крижах з іррадіацією в пахвинну ділянку; псевдопозиви на сечовипускання. В сечі - свіжі еритроцити покривають все поле зору. Яка найбільш імовірна патологія зумовлює такий стан? A patient who, 2 hours ago after a stressful situation, experienced sharp pain in the sacrum with radiation to the inguinal area, called for help at the reception department of the hospital. In urine - fresh erythrocytes cover the entire field of vision. What is the most likely pathology that causes such a condition?

Сечокам’яна хвороба, що супроводжується нападом ниркової кольки Urolithiasis accompanied by an attack of renal colic

Рак нирки Kidney cancer

Цистит Cystitis

Туберкульоз нирки Kidney tuberculosis

Пієлонефрит Pyelonephritis

40 / 200
Постраждалого вилучено з води після аварії транспортного судна. Він знаходиться в коматозному стані, температура тіла 25oC. Який захід першої медичної допомоги? The victim was pulled out of the water after the accident of the transport vessel. He is in a comatose state, the body temperature is 25oC. What is the first aid measure?

Зігрівання потилиці Warming the back of the head

Зігрівання грудини, живота, шиї Warming the sternum, abdomen, neck

Промивання шлунка через зонд 5% розчином соди Gastric lavage through a probe with 5% soda solution

Поступове загальне зігрівання Gradual global warming

Зігрівання грілкою ділянки серця і печінки Warming of the heart and liver with a heating pad

41 / 200
Машиною швидкої допомоги доставлений хворий 52-х років. Непритомний, шкіра й слизові оболонки сухі. Дихання поверхневе, часте, ЧСС-136/хв, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЦВТ- 0 мм вод.ст. У крові: Hb- 160 г/л, Ht- 0,64, глюкоза - 47,2 ммоль/л, натрій - 168 ммоль/л, калій - 6,3 ммоль/л, осмоляр-ність - 382 мосм/л. Інфузія якого розчину буде першочерговою? A 52-year-old patient was brought by ambulance. He is unconscious, the skin and mucous membranes are dry. Breathing is shallow, frequent, HR-136/min, BP-70/ 30 mm Hg, CVT - 0 mm Hg In blood: Hb - 160 g/l, Ht - 0.64, glucose - 47.2 mmol/l, sodium - 168 mmol/l, potassium - 6 .3 mmol/l, osmolality - 382 mosm/l. Which solution will be the primary infusion?

0,45% NaCl 0.45% NaCl

Розчин Рінгера Ringer's solution

0,9% NaCl 0.9% NaCl

Поліглюкін Polyglukin

5% розчин глюкози 5% glucose solution

42 / 200
У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з’явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання? A patient with infectious endocarditis with damage to the aortic valve developed intense pain in the lower back, left and right, which was regarded as a kidney infarction. Over the course of a day, the patient's general weakness worsened , apathy, tachycardia, blood pressure decreased to 60/0 mm Hg, vomiting, diarrhea, cold sticky sweat, oliguria appeared. What complicated the course of the disease?

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки Acute renal failure due to renal infarction

Інфаркт селезінки Splenic infarction

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники Acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage

43 / 200
Хворий 50-ти років емоційно збуджений, з агресивною поведінкою, загрозливі слухові та зорові галюцинації. Продуктивному контакту недоступний. Шкіра гіперемована, АТ160/100 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Тони серця приглушені, ритмічні, над легенями везикулярне дихання, тахіпное. З анамнезу: зловживання алкоголем більше 20-ти років, у тому числі його сурогатами. Останні 3 доби пацієнт був позбавлений можливості вживати алкоголь. Який найбільш імовірний діагноз? The 50-year-old patient is emotionally excited, with aggressive behavior, threatening auditory and visual hallucinations. Productive contact is unavailable. The skin is hyperemic, blood pressure 160/100 mm Hg. , heart rate - 100/min. Heart sounds are muffled, rhythmic, vesicular breathing above the lungs, tachypnea. From the anamnesis: alcohol abuse for more than 20 years, including its surrogates. The patient has been deprived of the opportunity to drink alcohol for the last 3 days. What is the most likely diagnosis?

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Шизофренія Schizophrenia

Панічний стан Panic State

Гострий судинний психоз на фоні гіпертонічного кризу Acute vascular psychosis on the background of hypertensive crisis

Параноїдальний психоз Paranoid psychosis

44 / 200
Хвора 65-ти років госпіталізована до реанімаційного відділення в коматозному стані. Хворіє на цукровий діабет II типу 10 років. Останні 2 тижні спостерігалася виражена поліурія, полідипсія. Глюкоза сироватки крові - 30 ммоль/л, pH артеріальної крові - 7,3. Осмолярність плазми крові - 350 мо-см/л. Хворій встановлено діагноз: діабетична гіперосмолярна кома. Який основний патогенетичний механізм коми? A 65-year-old patient was hospitalized in the intensive care unit in a comatose state. She has been suffering from type II diabetes for 10 years. In the last 2 weeks, pronounced polyuria, polydipsia was observed. Serum glucose blood - 30 mmol/l, arterial blood pH - 7.3. Blood plasma osmolarity - 350 mo-cm/l. The patient was diagnosed with diabetic hyperosmolar coma. What is the main pathogenetic mechanism of coma?

Дегідратація Dehydration

Підвищення клубочкової фільтрації Increasing glomerular filtration

Гіпокоагуляція Hypocoagulation

Підвищення канальцевої реабсорбції Increasing tubular reabsorption

Гіпонатріємія Hyponatremia

45 / 200
Пацієнтка 25-ти років за останній тиждень перед госпіталізацією стала злобливою, неспокійною, накидалася на матір, била її. Потім стала застигати у вигадливих позах, стереотипно викрикувала одне слово. За останню добу нерухома, не відповідає на запитання, відмовляється від їжі. Обличчя амімічне, щільно стиснуті щелепи, витягнуті вперед губи (хоботком), лежить у внутрі-шньоутробній позі, відзначається підвищення м’язового тонусу всього тіла. Будь-яка спроба змінити позу викликає різку напругу м’язів із протидією. Со- матичний статус без особливостей, АТ-120/80 мм рт.ст., Ps- 75/хв. Неврологічний статус без ознак органічної патології ЦНС. Назвіть психопатологічний синдром: In the last week before hospitalization, a 25-year-old patient became angry, restless, lashed out at her mother, beat her. Then she began to freeze in strange poses, stereotypically shouted one word . For the last day, she has been motionless, does not answer questions, refuses to eat. Her face is amemic, her jaws are tightly clenched, her lips (proboscis) are stretched forward, she is lying in the intra-uterine position, there is an increase in the muscle tone of the whole body. Any attempt to change posture causes sharp muscle tension with counteraction. Somatic status without features, BP-120/80 mm Hg, Ps- 75/min. Neurological status without signs of organic CNS pathology. Name the psychopathological syndrome:

Галюцинаторно-параноїдний синдром Hallucinatory-paranoid syndrome

Маніакальний синдром Manic syndrome

Депресивний синдром Depressive syndrome

Кататонічний синдром Catatonic syndrome

Параноїдний синдром Paranoid Syndrome

46 / 200
Хворому 29-ти років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився. При огляді рана з незначними виділеннями, м’язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна, вкрита синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена. Температура тіла 40, 3oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient underwent primary surgical treatment of a crushed wound in the upper third of the left thigh. After 2 days, the patient's condition worsened. When examining the wound with minor discharge, muscles grayish in color, the limb is swollen, the skin is cold, covered with bluish spots, palpation reveals crepitus. Consciousness is dizzy. Body temperature is 40.3oC. What is the most likely diagnosis?

Газова гангрена Gas gangrene

Флегмона стегна Phlegmon of the hip

Артеріальний тромбоз Arterial thrombosis

Бешиха Beshikha

Правець Tetanus

47 / 200
Надійшла дитина 8-ми місяців у тяжкому стані. Хворіє 1 день Об’єктивно: температура тіла 39,5oC, монотонний крик, голова закинута назад, ноги приведені до живота, гіперестезія, судомні скорочення м’язів обличчя, кистей. Велике тім’ячко 2,0х1,5 см, виступає над кістками черепа, пульсує. Шкіра бліда, чиста. Слизова зіву гіперемована. Дихання жорстке. Тахікардія. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для уточнення діагнозу? An 8-month-old child arrived in serious condition. He has been ill for 1 day. Objectively: body temperature 39.5oC, monotonous cry, head thrown back, legs brought to abdomen, hyperesthesia, convulsive contractions of the muscles of the face, hands. A large parietal lobe 2.0x1.5 cm, protrudes above the bones of the skull, pulsates. The skin is pale, clear. The mucous pharynx is hyperemic. Breathing is hard. Tachycardia. first of all to clarify the diagnosis?

Змиви з носа та ротоглотки на віруси Irrigation from the nose and oropharynx for viruses

Загальний аналіз крові General blood test

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Ультразвукове дослідження головного мозку Ultrasound examination of the brain

Посів з носа та ротоглотки на менінгокок Nose and oropharyngeal culture for meningococcus

48 / 200
Хворий 76-ти років надійшов у клініку зі скаргами на ниючий біль розпираючого характеру над лоном, відсутність сечі протягом 2-х діб. Об’єктивно: над лоном пальпується болючий утвір, верхній край якого сягає пупка. При пальпації передміхурової залози через пряму кишку - остання збільшена, щільної консистенції. Неодноразові спроби провести катетеризацію сечового міхура металевим катетером виявилися марними. Яка подальша такти- ка? A 76-year-old patient came to the clinic with complaints of aching pain of a distending nature over the pubic area, no urine for 2 days. Objectively: palpable over the pubic area a painful formation, the upper edge of which reaches the navel. When palpating the prostate gland through the rectum, the latter is enlarged, with a dense consistency. Repeated attempts to catheterize the urinary bladder with a metal catheter turned out to be useless. What are the next tactics?

Терапія діуретиками Diuretic therapy

Призначення фізіотерапевтичних процедур Prescription of physiotherapy procedures

Провести пункційну епіцистостомію Perform puncture epicystostomy

Вичікувальна тактика Waiting tactics

Оперативне лікування у невідкладному порядку Urgent treatment

49 / 200
У новонародженої дитини, народженої шляхом кесарського розтину, з’явились ознаки наркотичної депресії дихання. Синюшні шкірні покрови, зупинка дихання. Вкажіть препарат первинної допомоги: A newborn child born by cesarean section showed signs of narcotic respiratory depression. Bluish skin, respiratory arrest. Specify the first aid drug:

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Налоксон Naloxone

Альбумін Albumin

Кальцію глюконат Calcium gluconate

50 / 200
У хворої 28-ми років на 6-й день після ускладнених пологів розвинулися клінікогематологічні ознаки під-гострого ДВЗ-синдрому з наявністю шкірних геморагій та маткової кровотечі. Стан хворої важкий. У крові: ер.-2, 7 • 1012/л, Hb- 78 г/л, КП- 0,93, лейк.-4, 7 • 109/л, тромб.- 88 • 109/л, час згортання крові - 16 хвилин, протромбіно-вий час - 25 с, етанолова проба ±, фібриноген - 1,4 г/л, ПДФ- 22 мкг/л. Які консервативні заходи показані хворій першочергово? On the 6th day after a complicated delivery, a 28-year-old patient developed clinico-hematological signs of subacute CVD syndrome with the presence of skin hemorrhages and uterine bleeding. The patient's condition severe. In the blood: er.-2, 7 • 1012/l, Hb- 78 g/l, KP- 0.93, leuk.-4, 7 • 109/l, thromb.- 88 • 109/l, time blood coagulation - 16 minutes, prothrombin time - 25 s, ethanol test ±, fibrinogen - 1.4 g/l, PDF - 22 μg/l. What conservative measures are indicated for the patient as a priority?

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Кріопреципітат Cryoprecipitate

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Гепарин Heparin

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

51 / 200
Хворий 38-ми років, який лікується з приводу кавернозного туберкульозу легень, піднявши вантаж, відчув різкий біль в грудній клітці, задуху, серцебиття, запаморочення. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, Ps- 120/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця приглушені. ЧДР-25/хв. Перкуторно: над легенями коробковий звук. Аускультативно: справа жорстке дихання, зліва - не вислуховується. На ЕКГ: RIII/RI, SI/SIII, збільшення вольтажу правих грудних відведень, зміщення перехідної зони вправо. Чим зумовлений стан хворого? A 38-year-old patient who is being treated for cavernous tuberculosis of the lungs, after lifting a load, felt a sharp pain in the chest, suffocation, palpitations, dizziness. Objectively : the skin is pale, Ps- 120/min., BP- 100/60 mm Hg. Heart sounds are muffled. ChDR-25/min. Percussion: a box sound over the lungs. Auscultation: hard breathing on the right, on the left - not heard. On the ECG: RIII/RI, SI/SIII, an increase in the voltage of the right chest leads, a shift of the transitional zone to the right. What is the cause of the patient's condition?

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

- -

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Пневмоторакс Pneumothorax

52 / 200
Хвора 37-ми років доставлена до реанімаційного відділення. В анамнезі -бронхіальна астма. Об’єктивно: загальний стан вкрай важкий. Сопор. Дифузний ціаноз, холодний піт. Аускультативно: дихальні шуми значно послаблені. У крові: р02- 45 мм рт.ст., рС02- 85 мм рт.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. Які заходи необхідно виконати для усунення гіпоксії? A 37-year-old patient was taken to the intensive care unit. She has a history of bronchial asthma. Objectively: the general condition is extremely difficult. Sopor. Diffuse cyanosis, cold sweat. Auscultation: respiratory sounds are significantly weakened. In blood: p02- 45 mm Hg, pC02- 85 mm Hg, AT- 90/60 mm Hg. What measures should be taken to eliminate hypoxia?

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

ШВЛ VENTILATOR

Введення гідрокарбонату натрію Introduction of sodium bicarbonate

Інгаляція геліо-водневої суміші Helio-hydrogen mixture inhalation

Введення преднізолону Prednisone administration

53 / 200
До приймального відділення доставлений потерпілий з опіком полум’ям ША-Б - IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ та язик сіро-білого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхневе, 'трубний кашель', що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога? A victim was brought to the reception department with a flame burn of ShA-B - IV degree. face, neck, front surface of the chest. The hair in the nostrils was burnt, the mucous membrane of the lips and the tongue is gray-white in color. The voice is hoarse, the breathing is frequent, superficial, 'pipe cough' accompanied by sputum discharge with impurities of soot. During transportation to the intensive care unit, the symptoms of respiratory failure began to increase. What is the emergency help?

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

Трахеостомія та ШВЛ Tracheostomy and ventilator

Введення бронхолітиків Introduction of bronchodilators

Інгаляція зволоженого кисню Inhalation of humidified oxygen

54 / 200
Чоловіку 33-х років під місцевою анестезією (1 мл 2% розчину лідокаї-ну) проведена екстракція зуба. Через 7 хвилин після знеболення і через 2 хвилини після видалення зуба хворий почав скаржитись на нестачу повітря, запаморочення, відчуття стиснення в грудній клітці. Об’єктивно: шкіра та слизові бліді, ЧДР- 32/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст., Ps112 /хв., слабкого наповнення. Чим зумовлено погіршення стану пацієнта? A 33-year-old man underwent tooth extraction under local anesthesia (1 ml of 2% lidocaine solution). 7 minutes after anesthesia and 2 minutes after removal tooth, the patient began to complain of lack of air, dizziness, a feeling of tightness in the chest. Objectively: skin and mucous membranes are pale, blood pressure - 32/min., blood pressure - 60/20 mmHg, Ps112 /min., weak filling What is the cause of the patient's deterioration?

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

- -

Больовий шок Pain shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Токсико-бактеріальний шок Toxic-bacterial shock

55 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на інтенсивний біль за грудниною, ядуху, кашель із виділенням пінистого харкотиння. Об’єктивно: стан важкий, акро-ціаноз, клекочуче дихання, Ps- 100/хв., АТ- 180/110 мм рт.ст., серцеві тони приглушені. В нижніх відділах легень - вологі хрипи. ЕКГ: патологічний зубець Q в I, aVL, V1 — V6, зміщення ST на 4 мм вище ізолінії. Яке ускладнення розвинулось у хворого? A 48-year-old patient complains of intense chest pain, wheezing, cough with frothy sputum. Objectively: the condition is severe, acro-cyanosis, rattling breath , Ps- 100/min., BP- 180/110 mm Hg, heart sounds are muffled. In the lower parts of the lungs - moist rales. ECG: pathological Q wave in I, aVL, V1 — V6, ST shift by 4 mm above the isoline. What complication did the patient develop?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Набряк легенів Pulmonary edema

Пневмонія Pneumonia

Синдром Дреслера Dressler Syndrome

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

56 / 200
Хворий 35-ти років, працівник котельні, госпіталізований із скаргами на інтенсивний головний біль, запаморочення, зорові галюцинації, шум у вухах, задишку в спокої, біль у грудній клітці, нудоту, значну м’язову слабість. Стан виник під час гасіння пожежі. Шкіра обличчя малинового кольору, анізокорія. АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 54/хв., to-35, 5oC. Ригідність м’язів потилиці. Тонічні судоми м’язів кінцівок. У крові -позитивна проба на карбоксигемогло-бін. Який антидот слід застосувати? A 35-year-old patient, a boiler room worker, was hospitalized with complaints of intense headache, dizziness, visual hallucinations, tinnitus, shortness of breath at rest, chest pain cages, nausea, significant muscle weakness. The condition arose during firefighting. The skin of the face is crimson in color, anisocoria. BP- 80/40 mm Hg, Ps- 54/min, to-35, 5oC. Rigidity m of the muscles of the back of the head. Tonic spasms of the muscles of the limbs. In the blood there is a positive test for carboxyhemoglobin. What antidote should be used?

Дипіроксим Dipiroxime

Унітіол Unithiol

Пентацин Pentacin

Хромосмон Chromosmon

Атропіну сульфат Atropine sulfate

57 / 200
У породіллі з масою тіла 70 кг, яка народила дитину масою 4200 г, у ранньому післяпологовому періоді розпочалась маткова кровотеча. Об’єктивно: пологові шляхи не ушкоджені. При катетеризації сечового міхура виділилось 50 мл світлої сечі. Матка м’яка, при зовнішньому масажі та введенні утерото-нічних засобів - скорочується. Загальна крововтрата 300 мл, кровотеча продовжується. Яка подальша тактика? In a woman in labor with a body weight of 70 kg, who gave birth to a child weighing 4200 g, uterine bleeding began in the early postpartum period. Objectively: the birth canal is not damaged. after catheterization of the urinary bladder, 50 ml of light urine was released. The uterus is soft, with external massage and the introduction of uterotonic drugs, it shrinks. The total blood loss is 300 ml, the bleeding continues. What is the next tactic?

Продовжити введення утеротонічних засобів Continue administration of uterotonic agents

Провести екстирпацію матки Perform uterine extirpation

Провести клемування шийки матки за Бакшеєвим Perform cervical clamping according to Baksheev

Провести ручне обстеження порожнини матки Conduct a manual examination of the uterine cavity

Здійснити тампонаду порожнини матки Perform uterine tamponade

58 / 200
У хворої на жовтяничну форму вірусного гепатиту В з тяжким перебігом, на тлі деякого покращення самопочуття, після погрішності в дієті, з’явилися млявість, блювання, посилилася жовтя- ниця. Об’єктивно: свідомість сплутана, з рота неприємний запах. Тони серця глухі, тахікардія, тахіпное. Печінка +5 см (в порівнянні з минулою добою на 1 см менше). Яке ускладнення найімовірніше виникло? A patient with the jaundiced form of viral hepatitis B with a severe course, against the background of some improvement in well-being, after a mistake in the diet, lethargy, vomiting appeared, jaundice increased nytsia. Objectively: consciousness is confused, unpleasant smell from the mouth. Heart tones are dull, tachycardia, tachypnea. Liver +5 cm (compared to the previous day by 1 cm less). What complication most likely occurred?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Панкреатична кома Pancreatic coma

Жирова дистрофія печінки Fatty dystrophy of the liver

Ацетонемічний синдром Acetonemic syndrome

Синдром Бадда-Кіарі Budd-Chiari Syndrome

59 / 200
Хворий на ІХС 61-го року скаржиться на сильний загрудинний біль, що не купірується нітрогліцерином. Об’єктивно: свідомість сплутана, блідість шкіри, акроціаноз, холодний липкий піт, дихання поверхневе часте, Ps-100/хв, ниткоподібний, АТ- 80/50 мм рт.ст. Яка патологія найбільш імовірно зумовила такий стан хворого? A 61-year-old patient with coronary artery disease complains of severe chest pain that is not relieved by nitroglycerin. Objectively: confusion, pale skin, acrocyanosis, cold sticky sweat , shallow breathing is frequent, Ps-100/min, filamentous, BP- 80/50 mm Hg. What pathology most likely caused this state of the patient?

Міокардит Myocarditis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Порушення мозкового кровообігу Disruption of cerebral circulation

Колапс Collapse

60 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на наявність набряків на обличчі, головний біль, появу темно червоної сечі. Через декілька діб кількість сечі зменшилась до 300 мл/добу, виникла сухість у роті, спрага, біль у попереку. Об’єктивно: набряки на обличчі, температура - 39,5oC; ЧСС- 80/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст., систолічний шум на верхівці серця. Креа-тинін крові - 310 мкмоль/л, білок сечі -3,3 г/л, еритроцити вкривають все поле зору. Чим ускладнився перебіг захворювання у даного хворого? A 23-year-old patient complains of facial swelling, a headache, the appearance of dark red urine. After a few days, the amount of urine decreased to 300 ml/day, there was dry mouth, thirst, pain in the lower back. Objectively: swelling on the face, temperature - 39.5oC; heart rate - 80/min., blood pressure - 170/110 mm Hg, systolic murmur at the top of the heart. blood tinin - 310 μmol/l, urine protein -3.3 g/l, erythrocytes cover the entire field of vision. What complicated the course of the disease in this patient?

Нирковою недостатністю Kidney failure

Приєднанням пієлонефриту Attachment of pyelonephritis

Міокардитом Myocarditis

Гіпертонічним кризом Hypertensive crisis

Уролітіазом Urolithiasis

61 / 200
У пацієнта 43-х років після введення внутрішньом’язово біциліну виникли сильний головний біль, шум у вухах, біль за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об’єктивно: стан хворого важкий, Ps- 115/хв., ниткоподібний, АТ-70/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу? A 43-year-old patient developed a severe headache, tinnitus, pain behind the sternum, feeling hot, sweating after intramuscular administration of bicillin. Objectively : the patient's condition is severe, Ps-115/min., filamentous, BP-70/30 mm Hg. Which of the drugs should be administered first?

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Допамін Dopamine

Мезатон Mesaton

Строфантин Strophantin

62 / 200
74- х річна жінка прокинувшись вранці відмітила, що в неї порушилася вимова, з’явилися поперхування під час ковтання, хиткість, зникла чутливість в лівій руці. Звернулася по допомогу через 2 доби. Об’єктивно: АТ- 135/85 мм рт.ст. Правобічний парез м’якого піднебіння, голосової зв’язки, міоз, птоз, енофтальм праворуч, гемігіпалгезія ліворуч. Який найбільш імовірний діагноз? A 74-year-old woman woke up in the morning and noticed that her pronunciation was impaired, she had trouble swallowing, she was shaky, and the sensitivity in her left hand had disappeared. She turned to help after 2 days. Objectively: blood pressure - 135/85 mm Hg. Right-sided paresis of the soft palate, vocal cord, miosis, ptosis, enophthalmos on the right, hemihypalgesia on the left. What is the most likely diagnosis?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Паренхіматозний крововилив Parenchymal hemorrhage

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Пухлина головного мозку Brain tumor

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

63 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на сильний біль за грудниною та в епіга-стрії, нудоту. Скарги з’явилися вперше за 3 години до госпіталізації. Об’єктивно: АТ- 120/70 мм рт.ст., Ps- 80/хв, аритмічний. Над нижніми відділами легень вологі хрипи. На ЕКГ: підйом сегменту ST на 4 мм у II, III, aVF, зниження ST у V1 — V4. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient complains of severe pain behind the sternum and in the epigastrium, nausea. The complaints first appeared 3 hours before hospitalization. Objectively : BP- 120/70 mm Hg, Ps- 80/min, arrhythmic. Moist rales over the lower parts of the lungs. On the ECG: elevation of the ST segment by 4 mm in II, III, aVF, ST reduction in V1 — V4. What is the most likely diagnosis?

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гострий міокардит Acute myocarditis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Задньо-діафрагмальний інфаркт міокарда Post-diaphragmatic myocardial infarction

Передній інфаркт міокарда Anterior myocardial infarction

64 / 200
Хворий 57-ми років 5 років страждає на стенокардію напруги, відмічає задишку, раптовий інтенсивний пекучий біль за грудниною, що триває 2,5 години. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 100/хв, у V3_5 сегмент ST на 8 мм вище ізолінії. Тони серця послаблені. АТ- 100/60 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги слід вжити першочергово? A 57-year-old patient has been suffering from tension angina for 5 years, notes shortness of breath, sudden intense burning pain behind the sternum lasting 2.5 hours. On the ECG: rhythm sinus, regular, heart rate - 100/min, in V3_5 the ST segment is 8 mm above the isoline. Heart sounds are weakened. BP - 100/60 mm Hg. What emergency measures should be taken as a priority?

Інфузія гепарину Heparin infusion

Тромболітична терапія Thrombolytic therapy

Інфузія допаміну Dopamine infusion

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

65 / 200
У хворого 43-х років, ветеринара, 2-й день хвороби. Виражений поширений набряк шкіри лівої половини обличчя, бульозні елементи з геморагічною рідиною, біль у зоні ураження відсутній, to- 39,8oC. Який попередній діагноз? A 43-year-old patient, a veterinarian, on the 2nd day of illness. Pronounced widespread swelling of the skin of the left half of the face, bullous elements with hemorrhagic fluid, pain in the affected area absent, to- 39.8oC. What is the previous diagnosis?

Бешиха Beshikha

Натуральна віспа Smallpox

Еризипелоїд Erysipeloid

Сибірка Anthrax

Флегмона обличчя Phlegmon of the face

66 / 200
У хворої 48-ми років на фоні фіброміоми матки та метрорагій виникла анемія. Хворій рекомендовано оперативне лікування в зв’язку із метрора-гією. У крові: ер.- 2,0 • 1012/л, НЬ- 50 г/л, КП- 0,75, тромб.- 140 • 109/л, лейк.-4,1 • 109/л, ШОЕ- 10 мм/год. Які невідкладні заходи слід вжити для корекції анемії? A 48-year-old patient developed anemia against the background of uterine fibroids and metrorrhagia. The patient was recommended surgical treatment in connection with metrorrhagia. In the blood: er. - 2.0 • 1012/l, Hb- 50 g/l, KP- 0.75, thromb.- 140 • 109/l, leuk.-4.1 • 109/l, ESR- 10 mm/h What urgent measures should be taken to correct anemia?

Парентеральні препарати заліза Parenteral iron preparations

Вітамін B12 Vitamin B12

Переливання цільної крові Whole blood transfusion

Гемотрансфузія концентрату еритроцитів Hemotransfusion of red blood cell concentrate

Пероральні препарати заліза Oral iron preparations

67 / 200
Хлопчик 6-ти років захворів на важку форму пневмонії. На фоні масивної антибактеріальної терапії у дитини спостерігалось раптове падіння артеріального тиску, ниткоподібний пульс, озноб, ціаноз, геморагічний висип на шкірі грудної клітки, шиї, живота, на слизовій оболонці рота та кон’юнктиві, to- 41oC. У крові: гіпоглікемія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія, лейкоцитоз. Який препарат необхідно призначити в першу чергу? A 6-year-old boy fell ill with a severe form of pneumonia. Against the background of massive antibacterial therapy, the child had a sudden drop in blood pressure, threadlike pulse, chills, cyanosis, hemorrhagic rash on the skin of the chest, neck, abdomen, on the mucous membrane of the mouth and conjunctiva, to- 41oC. In the blood: hypoglycemia, hyponatremia, hypochloremia, hyperkalemia, leukocytosis. What drug should be prescribed first?

Кордіамін Cordiamine

ДОКСА DOXA

Гідрокортизон Hydrocortisone

Глюкоза Glucose

Вікасол Vikasol

68 / 200
У хворої 36-ти років впродовж останнього тижня неодноразово виникає лівостороння ниркова колька. Надійшла до урологічного відділення. Об’єктивно: пальпація лівої нирки болісна, симптом Пастернацького позитивний. Спазмоаналгетики біль зменшили незначно. За даними УЗД виражена дилатація сечоводу. Яка подальша тактика? A 36-year-old patient has repeatedly had left-sided renal colic over the past week. She was referred to the urology department. Objectively: palpation of the left kidney is painful, Pasternacki's symptom is positive. Antispasmodic analgesics reduced the pain slightly. According to the ultrasound, the ureter was dilated. What are the next tactics?

Новокаїнова блокада за Лорін-Епштейном Novocaine blockade according to Lorin-Epstein

Екстрена катетеризація сечоводу або черезшкірна пункційна нефростомія Emergency ureteral catheterization or percutaneous puncture nephrostomy

Прийом тамсулозину (омніка) усередину Tamsulosin intake (Omnica) internally

Введення диклофенаку внутрі-шньом’язово Intramuscular injection of diclofenac

Повторне введення лікарських засобiв но-шпа, баралгiн, промедол, платифілін та інше Re-introduction of drugs no-shpa, baralgin, promedol, platyfillin and others

69 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на гострий нестерпний біль у першому плеснофаланговому суглобі лівої ноги, підвищення температури до 37, 2oC. Подібний біль виник вперше. Об’єктивно: суглоб набряклий, гіперемований, різко болісний під час пальпації і ходьбі. Яке дослідження необхідне для уточнення діагнозу? A 46-year-old patient complains of acute unbearable pain in the first metatarsophalangeal joint of the left leg, temperature rise to 37.2oC. Such pain occurred for the first time. Objectively: the joint is swollen, hyperemic, sharply painful during palpation and walking. What research is necessary to clarify the diagnosis?

Посіви крові на стерильність Blood cultures for sterility

Визначення креатиніну крові Blood creatinine determination

Визначення сечової кислоти крові Blood uric acid determination

Визначення ревматоїдного фактора Definition of rheumatoid factor

Визначення титру антистрептолізину-О Antistreptolysin-O titer determination

70 / 200
Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 ммрт.ст., Ps- 120/хв.,ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: Excretory urography was performed on a 52-year-old patient. 10 minutes after the intravenous injection of contrast material, the patient's condition worsened sharply. He is unconscious. Blood pressure - 50/20 mmHg. , Ps- 120/min., rhythmic. There is a history of drug allergy. For the purpose of treatment, it is necessary to enter:

Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно Adrenaline subcutaneously, diphenhydramine intravenously

Внутрішньовенно еуфілін Intravenous euphilin

Внутрішньовенно преднізолон, інфу-зія кристалоїдів Intravenous prednisolone, crystalloid infusion

Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів Adrenaline IV, rapid infusion of crystalloids

Внутрішньом’язово димедрол, преднізолон Intramuscular diphenhydramine, prednisolone

71 / 200
У дитини 12-ти років у школі розвинулись генералізовані тоніко-клонічні судоми, які продовжуються серіями та короткими перервами між ними по 20 хвилин. Непритомний. Який препарат слід застосувати у даному випадку? A 12-year-old child developed generalized tonic-clonic convulsions at school, which continue in series and short breaks between them for 20 minutes. He is unconscious. What drug should be used in this case?

Преднізолон Prednisone

Галоперидол Haloperidol

Кофеїн Caffeine

Діазепам Diazepam

Дроперидол Droperidol

72 / 200
У хлопчика 6-ти років скарги на біль у горлі, підвищення температури до 37, 2oC. Об’єктивно: шкіра бліда, поодинокі поліморфні висипання на тілі, слизова ротогорла помірно гіперемо-вана. Шийні лімфатичні вузли до 3 см, болючі, не спаяні з підлеглою тканиною, еластичні, шкіра над ними не змінена, компресійний синдром відсутній. Печінка +1 см, селезінка +2 см. У крові 15% атипових мононуклеарів. Який попередній діагноз? A 6-year-old boy complains of a sore throat, an increase in temperature to 37.2oC. Objectively: the skin is pale, isolated polymorphic rashes on the body, mucous the oropharynx is moderately hyperemic. Cervical lymph nodes up to 3 cm, painful, not fused to the underlying tissue, elastic, the skin above them is not changed, there is no compression syndrome. Liver +1 cm, spleen +2 cm. 15% of atypical mononuclear cells in the blood. What is the previous diagnosis?

Ієрсиніоз Yersiniosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Туберкульоз периферійних лімфовузлів Tuberculosis of peripheral lymph nodes

Сепсис стафілококовий Staphylococcal sepsis

Туляремія Tularemia

73 / 200
У хворого з політравмою на етапі транспортування до стаціонару раптово різко погіршився стан: непритомний, відсутність пульсу на центральних артеріях, самостійного дихання, розширились зіниці, шкірні покриви бліді, атонія, арефлексія, адинамія. Оцініть стан хворого: At the stage of transportation to the hospital, the patient with polytrauma suddenly deteriorated sharply: unconscious, lack of pulse on the central arteries, independent breathing, dilated pupils, pale skin, atony , areflexia, adynamia. Assess the patient's condition:

Термінальна пауза Terminal Pause

Передагонія Peredagonia

Клінічна смерть Clinical death

Агонія Agony

Біологічна смерть Biological death

74 / 200
Дитина 4-х років їла шоколадний батончик з лісовими горіхами та поперхнулася. З’явились різкий кашель, ціаноз, задишка, тахікардія. Які першочергові дії? A 4-year-old child ate a chocolate bar with hazelnuts and coughed. A sharp cough, cyanosis, shortness of breath, tachycardia appeared. What are the first actions?

Дати кисень Give oxygen

Провести прийом Геймліха Perform Heimlich maneuver

Дати води, або тверду їжу Give water or solid food

Спробувати проштовхнути стороннє тіло далі Try to push the foreign body further

Спробувати видалити стороннє тіло 'наосліп' Try to remove foreign body 'blindly'

75 / 200
Через 40 хвилин після народження дитини у породіллі розпочалась гіпотонічна маткова кровотеча. На тлі проведених консервативних методів зупинки кровотечі крововтрата склала 1000 мл і продовжується. Який наступний етап лікування? 40 minutes after the birth of the child, hypotonic uterine bleeding began in the mother. Against the background of conservative methods of stopping the bleeding, the blood loss was 1000 ml and continues. What is the next stage of treatment?

Введення простагландинів у шийку матки Injection of prostaglandins into the cervix

Накладання шва на шийку матки за Лосицькою Laying a suture on the cervix according to Losytska

Накладання клем на задню губу шийки матки за Бакшеєвим Applying clamps on the back lip of the cervix according to Baksheev

Введення тампону з єфіром в заднє склепіння Introduction of a tampon with ether into the back vault

Негайна лапаротомія, екстирпація матки Immediate laparotomy, extirpation of the uterus

76 / 200
Вагітна в терміні 36-ти тижнів доставлена із скаргами на болі в низу живота, кров’янисті виділення із статевих шляхів. Об’єктивно: АТ- 150/100 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Серцебиття плода 160/хв., приглушене. При проведенні вагінального дослідження: шийка матки сформована, вічко замкнуте. Яка тактика лікаря? A 36-week pregnant woman was delivered with complaints of pain in the lower abdomen, bloody discharge from the genital tract. Objectively: blood pressure - 150/100 mm Hg, swelling of the lower extremities. Fetal heartbeat 160/min., muffled. During a vaginal examination: the cervix is ​​formed, the eye is closed. What are the doctor's tactics?

Почати пологозбудження Start labor induction

Ввести токолітики Enter tocolytics

Зробити терміново кесарський розтин Perform an urgent caesarean section

Провести гемотрансфузію Perform blood transfusion

Лікувати гестоз Treat preeclampsia

77 / 200
Студент 21-го року доставлений бригадою швидкої допомоги до клініки у непритомному стані. Хворіє на цукровий діабет I типу. Впродовж 2-х днів скаржився на нудоту, блювання, діарею. Вранці ін’єкцію інсуліну не зробив, тому що не міг поснідати. Об’єктивно: хворий без свідомості, шкіра і слизові сухі, дихання глибоке, часте, шумне; АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв., рефлекси знижені. Які невідкладні заходи слід розпочати? A 21st-year student was brought to the clinic by an ambulance in an unconscious state. He suffers from type I diabetes. For 2 days, he complained of nausea, vomiting, diarrhea. He did not inject insulin in the morning because he could not have breakfast. Objectively: the patient is unconscious, the skin and mucous membranes are dry, breathing is deep, frequent, noisy; blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 110 /min., reflexes are reduced. What emergency measures should be initiated?

В/в введення пролонгованого інсуліну з швидкістю 5 ОД/год IV administration of long-acting insulin at a rate of 5 units/h

В/в введення 5% глюкози 200 мл IV administration of 5% glucose 200 ml

В/в введення ізотонічного розчину IV administration of isotonic solution

В/в введення простого інсуліну з швидкістю 5 ОД/год IV administration of simple insulin at a rate of 5 units/h

В/м ввести 2 мл кордіаміну Inject 2 ml of cordiamine intravenously

78 / 200
Чоловік 38-ми років з 16-ти років страждає на великі судомні напади. Прогресує зниження пам’яті, інертність мислення, гарячність, злопам’я-тливість. Чотири години тому генера-лізовані тоніко-клонічні напади стали виникати один за одним. Між завершенням клонічної фази попереднього і тонічною фазою наступного нападу не розмовляє, на навколишнє не реагує. Під час огляду лікарем швидкої медичної допомоги привернути увагу хворого неможливо, слабка мімічна реакція на больовий подразник. З якого призначення слід розпочати лікування? A 38-year-old man has been suffering from severe seizures since the age of 16. He has progressive memory loss, inertia of thinking, hot temper, irritability. Four hours ago, generalized tonic-clonic seizures began to occur one after the other. Between the end of the clonic phase of the previous attack and the tonic phase of the next attack, he does not speak, does not react to the environment. During the examination by the emergency medical doctor, it is impossible to attract the patient's attention, weak facial response to painful stimulus. What appointment should start treatment?

Внутрішньом’язове введення аміназину Intramuscular administration of aminazine

Внутрішньовенне введення натрію оксибутирату Intravenous administration of sodium oxybutyrate

Внутрішньовенне введення седуксену Intravenous administration of seduxen

Внутрішньом’язове введення магнію сульфату Intramuscular administration of magnesium sulfate

Внутрішньом’язове введення гексеналу Intramuscular injection of hexanal

79 / 200
У дівчинки 3-х років, яка проходить лікування в інфекційному стаціонарі з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися напади психомоторного збудження, які зміняються періодами адинамії та сонливості. Часом виникає посіпування окремих груп м’язів. Дівчинка не завжди впізнає матір. З чим найбільш імовірно пов’язана поява порушень з боку ЦНС? A 3-year-old girl, who is being treated in an infectious disease hospital for viral hepatitis B, has psychomotor agitation attacks, which alternate with periods of adynamia and drowsiness. Sometimes there is twitching of certain muscle groups. The girl does not always recognize her mother. What is the most likely cause of CNS disorders?

Приєднання інфекції з групи ГРВІ Addition of infection from the SARS group

Виникнення нейротоксикозу Emergence of neurotoxicosis

Розвиток печінкової коми Development of hepatic coma

Розвиток менінгоенцефаліту Development of meningoencephalitis

Реакція на медикаментозне лікування гепатиту В Reaction to drug treatment of hepatitis B

80 / 200
У хворого 34-х років діагностований гострий інфекційний ендокардит аортального клапана. Під час перебування у лікарні виник інтенсивний біль у ділянці попереку зліва, слабкість, нудота, здуття живота. Сеча кров’яниста. Стан хворого був розцінений як ниркова колька. Больовий синдром великими зусиллями був купований спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка найбільш імовірна причина гострої гематурії? A 34-year-old patient was diagnosed with acute infective endocarditis of the aortic valve. During his stay in the hospital, he developed intense pain in the lumbar region on the left, weakness, nausea, abdominal distension. The urine is bloody. The patient's condition was regarded as renal colic. The pain syndrome was controlled with antispasmodics and narcotic analgesics with great efforts. What is the most likely cause of acute hematuria?

Ниркова колька Renal colic

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Інфаркт лівої нирки Infarction of the left kidney

Кровотеча з сечового міхура Bladder bleeding

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

81 / 200
Першовагітна в 34 тижні госпіталізована із скаргами на головний біль і погіршення зору. АТ- 170/120 мм рт.ст. Значні набряки кінцівок, передньої черевної стінки, обличчя. У сечі: білок -0,12 г/л, циліндри гіалінові та зернисті. Впродовж 3-х днів інтенсивного лікування стан вагітної погіршився. На фоні усіх зазначених явищ почала втрачати зір. Визначте тактику лікаря: A first-time pregnant woman at 34 weeks was hospitalized with complaints of headache and visual impairment. Blood pressure - 170/120 mm Hg. Significant swelling of the limbs, anterior abdominal wall, face . In the urine: protein -0.12 g/l, the cylinders are hyaline and granular. During 3 days of intensive treatment, the pregnant woman's condition worsened. Against the background of all the above-mentioned phenomena, she began to lose her eyesight. Determine the doctor's tactics:

Термінове пологорозрішення Urgent maternity leave

Гіпотензивна терапія Hypotensive therapy

Лікування відшарування сітківки Retinal detachment treatment

Діуретична терапія Diuretic therapy

Пролонгування вагітності Prolongation of pregnancy

82 / 200
Хворий 54-х років був доставлений до приймального відділення з інтенсивним ангінозним нападом. Раптом з’явились ядуха, різка слабкість. Об’єктивно: ціаноз, ЧДР- 32/хв., ЧСС = Ps-120/хв., АТ- 130/70 мм рт.ст. Над легенями дихання ослаблене, у нижніх відділах вологі хрипи. Тони серця приглушені, акцент II тону над легеневим стовбуром. З якого препарату слід розпочати лікування? A 54-year-old patient was brought to the admissions department with an intense anginal attack. Sudden dyspepsia, sharp weakness appeared. Objectively: cyanosis, ChDR- 32 /min., heart rate = Ps-120/min., BP- 130/70 mm Hg. Breathing is weakened over the lungs, wet rales in the lower parts. Heart sounds are muffled, the accent of the II tone over the pulmonary trunk. Which drug should be started treatment?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Строфантин Strophantin

Преднізолон Prednisone

Дофамін Dopamine

Еуфілін Euphilin

83 / 200
У хворого внаслідок ДТП перелом кісток тазу, тупа травма живота, перелом плеча та передпліччя. Об’єктивно: АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. У крові: Hb- 76 г/л, Ht- 24%, ер.2, 2 • 1012/л. З чого потрібно починати кровозаміну? As a result of a road accident, the patient has a pelvic fracture, blunt trauma to the abdomen, a fracture of the shoulder and forearm. Objectively: blood pressure - 80/60 mm Hg, Ps - 120/min. In the blood: Hb- 76 g/l, Ht- 24%, er.2, 2 • 1012/l. Where should blood exchange begin?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Альбумін Albumin

Цільна кров Whole blood

Кристалоїди Crystaloids

Колоїди Colloids

84 / 200
Жінка 21-го року доставлена до пологового відділення швидкою допомогою з діагнозом: вагітність I, 40 тижнів, 5 нападів еклампсії вдома. Об’єктивно: стан важкий, кома II-III, дихання Чейн-Стокса. АТ- 200/140 мм рт.ст. У сечі білок 5,8 г/л, анасарка. З чого необхідно почати реанімаційні заходи? A 21-year-old woman was brought to the maternity ward by ambulance with the diagnosis: pregnancy I, 40 weeks, 5 attacks of eclampsia at home. Objectively: the condition is severe, coma II-III, Cheyne-Stokes breathing. Blood pressure - 200/140 mm Hg. Protein in the urine is 5.8 g/l, anasarca. Where should resuscitation measures be started?

Епідуральна анестезія Epidural anesthesia

Термінове проведення ШВЛ на фоні барбітурового наркозу Urgent ventilation on the background of barbiturate anesthesia

Внутрішньовенно ввести 10 мг сиба-зону Enter 10 mg sibazone intravenously

Внутрішньовенно ввести 25% розчин сірчанокислої магнезії зі швидкістю 2 г/год Enter 25% magnesium sulfate solution intravenously at a rate of 2 g/h

Масковий наркоз фторотаном Fluorotan mask anesthesia

85 / 200
У дитини 8-ми років після прийому аспірину виникли лихоманка, головний біль, прогресуюче ураження шкірних покривів і видимих слизових у вигляді бульозних висипань, які місцями зливаються. Визначаються ділянки ерозивної поверхні. Позитивний симптом Ні- кольського. Який найбільш імовірний діагноз? After taking aspirin, an 8-year-old child developed fever, headache, progressive damage to the skin and visible mucous membranes in the form of bullous rashes that coalesce in places. Areas are identified erosive surface. Positive Nikolsky symptom. What is the most likely diagnosis?

Токсикодермія Toxicodermia

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Кропив’янка Hives

86 / 200
На місці автотранспортної пригоди лікарем швидкої допомоги оглянуто потерпілого 47ми років, який скаржиться на інтенсивний біль у правій половині грудної клітки. Об’єктивно: АТ-110/70 мм рт.ст., Ps- 85/хв, ЧДР- 25/хв. В 5-у міжребер’ї по пахвовій лінії справа спостерігається рановий отвір округлої форми. З рани виділяється незначна кількість крові. Аускультативно: відсутність дихання в нижніх відділах правої легені. Перкуторно: тупий легеневий звук в нижніх відділах правої легені. Міжреберні проміжки справа згладжені. Вкажіть оптимальний об’єм першої медичної допомоги: At the scene of a motor vehicle accident, an ambulance doctor examined a 47-year-old victim who complained of intense pain in the right half of the chest. Objectively: AT-110/70 mm Hg, Ps- 85/min, ChDR- 25/min. In the 5th intercostal space along the axillary line on the right, a round wound opening is observed. A small amount of blood is released from the wound. Auscultation: absence of breathing in the lower parts of the right lung . Percussion: a dull lung sound in the lower parts of the right lung. The intercostal spaces on the right are smoothed. Specify the optimal volume of first medical aid:

Туге бинтування грудної клітки Tight bandaging of the chest

Введення знеболюючих засобів і дихальних аналептиків Introduction of analgesics and respiratory analeptics

Введення знеболюючих засобів і накладання герметизуючої пов’язки Introduction of painkillers and applying a sealing bandage

Накладання герметизуючої пов’язки з налагодженням внутрішньовенної інфузії кровозамінників Applying a sealing bandage with setting up intravenous infusion of blood substitutes

Введення кровоспинних засобів і накладання герметизуючої пов’язки Introduction of hemostatic agents and application of a sealing bandage

87 / 200
Постраждалий 28-ми років з пораненням колючим предметом передньої поверхні грудної клітки зліва. При диханні у ділянці рани - свистячий шум. Який діагноз і дії лікаря? A 28-year-old victim with a stabbing injury to the front surface of the chest on the left side. When breathing in the area of ​​the wound, there is a whistling noise. What is the doctor's diagnosis and actions?

Непроникаюче поранення грудної клітки зліва. Обробка рани, накладання пов’язки, доставка у стаціонар Non-penetrating wound of the chest on the left. Treatment of the wound, application of a bandage, delivery to the hospital

Відкрите пошкодження грудей. Введення серцевих глікозидів, доставка у стаціонар Open chest injury. Administration of cardiac glycosides, delivery to hospital

Відкрите пошкодження грудей. Оцінка ступеня крововтрати, зупинка кровотечі, торакальна пункція, доставка у стаціонар Open injury to the chest. Assessment of the degree of blood loss, stop bleeding, thoracic puncture, delivery to a hospital

Проникаюче поранення грудей. Обробка рани, суха пов’язка на рану, профілактика правцю, доставка у стаціонар Penetrating chest wound. Wound treatment, dry wound dressing, tetanus prevention, hospital delivery

Проникаюче поранення грудей. Накладання стискаючої пов’язки, подача кисню, введення кордіаміну, доставка у терміновому порядку у стаціонар Penetrating chest wound. Compression bandage, oxygen administration, cordiamine administration, urgent delivery to hospital

88 / 200
Хвора 46-ти років надійшла до реа- німаційного відділення з симптомами дегідратації. В анамнезі цукровий діабет 2 типу, ожиріння. Відомо, що хвора з метою схуднення приймала сечогінні препарати, після чого почали наростати спрага, сухість у роті, поліурія. Об’єктивно: свідомість затьмарена, тонус очних яблук знижений, дихання глибоке шумне, АТ- 110/60 мм рт.ст., Ps- 140/хв. Глікемія 45 ммоль/л, гіпер-хлоремія, гіпернатріємія, азотемія, відсутність кетонемії та ацетонурії, осмо-лярність плазми 400 мосм/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient came to the intensive care unit with symptoms of dehydration. She has a history of type 2 diabetes, obesity. It is known that the patient took diuretics to lose weight drugs, after which thirst, dry mouth, polyuria began to increase. Objectively: consciousness is clouded, the tone of the eyeballs is reduced, breathing is deep and noisy, BP- 110/60 mm Hg, Ps- 140/min. Glycemia 45 mmol /l, hyper-chloremia, hypernatremia, azotemia, absence of ketonemia and acetonuria, plasma osmolarity 400 mosm/l. What is the most likely diagnosis?

Уремічна кома Uremic coma

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Мозкова кома Cerebral Coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

89 / 200
Працівниця складу інсектицидів госпіталізована у важкому стані із явищами гіперсалівації, посиленої сльозотечі, гіперкінезу міоклонічного типу, сплутаною свідомістю, м’язовою слабкістю, бронхореєю. У крові: різке зниження рівня холінестерази, гіперкоагуляція, рівень АлАТ і АсАТ підвищені у 10 разів. Про отруєння якою речовиною можна думати? An insecticide warehouse worker was hospitalized in serious condition with symptoms of hypersalivation, increased lacrimation, myoclonic type hyperkinesis, confusion, muscle weakness, bronchorrhoea. In the blood: a sharp decrease the level of cholinesterase, hypercoagulation, the level of ALT and AST increased 10 times. What kind of substance can you think of poisoning?

Чадний газ Carbon monoxide

Метиловий спирт Methyl alcohol

Хлоровані вуглеводи Chlorinated carbohydrates

Нейролептики Neuroleptics

Фосфорорганічна сполука Organophosphorus compound

90 / 200
Хвора 37-ми років, яка хворіє на ревматичну хворобу серця та комбіновану мітральну ваду серця, після ін’єкції серцевих глікозидів знепритомніла. Об’єктивно: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе, шумне. Артеріальний тиск не визначається. Тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформативні-шим? A 37-year-old patient with rheumatic heart disease and combined mitral valve disease fainted after an injection of cardiac glycosides. Objectively: consciousness is absent, the pulse on the radial and carotid arteries is not determined, breathing is superficial, noisy. Blood pressure is not determined. Heart sounds are not heard. What method of diagnosis will be the most informative?

Комп’ютерна томографія органів грудної клітки Computer tomography of chest organs

Коронароангіографія Coronary angiography

Ro-графія органів грудної клітки Ro-graphy of chest organs

ЕКГ ECG

Ехо-КС Echo-KS

91 / 200
Першовагітна 18-ти років прийшла на прийом до сімейного лікаря. Строк вагітності 28 тижнів. Жінка соматично здорова. Вагітність протікає без ускладнень. Під час огляду на кушетці жінка зблідла, шкіра стала вологою, з’явили- ся різка слабкість, нудота, знепритомніла. Об’єктивно: АТ- 80/50 мм рт.ст. (звичайний 120/80 мм рт.ст.), Ps- 88/хв., слабкого наповнення й напруження. Яка перша допомога в цій ситуації? An 18-year-old first-time pregnant woman came for an appointment with a family doctor. The pregnancy is 28 weeks old. The woman is physically healthy. The pregnancy proceeds without complications. During the examination on the couch, the woman turned pale , the skin became wet, sharp weakness appeared, nausea, fainted. Objectively: BP- 80/50 mm Hg (normal 120/80 mm Hg), Ps- 88/min., weak filling and tension. What is the first aid in this situation?

Обкласти вагітну грілками, напоїти гарячим чаєм Cover the pregnant woman with heating pads, give her hot tea

Ввести 1,0 0,2% розчину норадрена-ліну в 0,5 л 5% р-ну глюкози Enter 1.0 0.2% noradrenaline solution in 0.5 l of 5% glucose solution

Ввести розчин 5% глюкози 50 мл в/в Enter 5% glucose solution 50 ml IV

Повернути жінку на бік, потім посадити її Turn the woman on her side, then sit her down

Ввести мезатон 1,0 п/ш Enter mesaton 1.0 p/sh

92 / 200
Пацієнт 50-ти років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби, ІХС, раптово знепритомнів. Черговий лікар діагностував зупинку серцевої діяльності та дихання. Прийнято рішення про серцево-легеневу реанімацію. У пацієнта вилучені знімні зубні протези. Які наступні дії лікаря? A 50-year-old patient undergoing inpatient treatment for hypertension, coronary artery disease, suddenly fainted. The doctor on duty diagnosed cardiac and respiratory arrest. A decision was made to cardiopulmonary resuscitation. Removable dentures have been removed from the patient. What are the next actions of the doctor?

Закинути голову пацієнту, підняти підборіддя, витягнути і зафіксувати язика Drop the patient's head, raise the chin, pull out and fix the tongue

Приступити до ШВЛ Start ventilator

Ввести внутрішньосерцево атропін Enter atropine intracardiacally

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

Приступити до зовнішнього масажу серця Start external heart massage

93 / 200
У дитини 10-ти років після тотальної струмектомії з приводу фолікулярного раку щитовидної залози з’явилися симптоми гіпопаратиреозу у вигляді судомного синдрому: клоніко-тонічні судоми кінцівок, тулуба. Яке лікування слід призначити? A 10-year-old child developed symptoms of hypoparathyroidism in the form of a convulsive syndrome after total strumectomy for follicular thyroid cancer: clonic-tonic convulsions of the limbs and trunk. What treatment should be prescribed?

Гіпертонічний розчин хлориду натрію внутрішньовенно струминно Hypertonic solution of sodium chloride intravenously

Препарати вітаміну D Vitamin D preparations

L-тироксин 50 мкг/добу L-thyroxine 50 mcg/day

Розчин хлориду калію 4% внутрішньовенно струминно Potassium chloride solution 4% intravenous jet

Розчин хлориду кальцію 10% внутрішньовенно струминно Calcium chloride solution 10% intravenous jet

94 / 200
Дитина 5-ти років захворіла гостро -підвищилась температура тіла до 40oC, різкий біль при ковтанні, неможливість приймати навіть рідку їжу. Відмічається набряк мигдаликів, дужок, язичка. Набряк має дифузний характер без чітких меж і локальних випинань. Гіперемія слизових ротоглотки з ціаноти-чним відтінком. На мигдаликах тонкий, сіруватий неоднорідний наліт. Біль у ділянці шиї, збільшені і болючі регіонар- ні лімфатичні вузли. Який діагноз найбільш імовірний? A 5-year-old child became acutely ill - the body temperature rose to 40oC, sharp pain when swallowing, the inability to take even liquid food. Swelling of the tonsils, jaws, tongue is noted. The swelling has a diffuse character without clear boundaries and local protrusions. Hyperemia of the mucous membranes of the oropharynx with a cyanotic shade. On the tonsils, a thin, grayish heterogeneous plaque. Pain in the neck, enlarged and painful regional lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Паратонзилярний абсцес Paratonsillar abscess

Дифтерія мигдаликів, тяжка форма Diphtheria of the tonsils, severe form

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Лакунарна ангіна Lacunar angina

95 / 200
Хвора 21-го року надійшла зі скаргами на переймоподібний біль у низу живота, кров’янисті виділення із статевих шляхів, затримку менструації на 3 місяці. При огляді у дзеркалах - згустки крові у піхві, канал шийки матки відкритий. При бімануальному обстеженні: тіло матки збільшено до 8-9 тижнів вагітності, щільне, безболісне. Склепіння глибокі, придатки не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз? A 21-year-old patient came in with complaints of spasm-like pain in the lower abdomen, bloody discharge from the genital tract, a delay in menstruation for 3 months. When examined in mirrors - blood clots in the vagina, the cervical canal is open. On bimanual examination: the body of the uterus is enlarged to 8-9 weeks of pregnancy, dense, painless. The vaults are deep, the appendages are not palpable. What is the most likely diagnosis?

Аборт у ходу Abort in progress

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Ендометрит Endometritis

Початковий аборт Initial abortion

Вагітність, що не розвивається Non-developing pregnancy

96 / 200
Хворий 37-ми років другий день скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39oC, загальну слабкість, головний біль. При огляді: гіперемія та набряк мигдаликів, слизової оболонки ротоглотки, її ціаноз. На мигдаликах сірий наліт, який виходить за дужки та язичок, шпателем не знімається. Про яке захворювання треба думати? For the second day, a 37-year-old patient complains of a sore throat, an increase in body temperature to 39oC, general weakness, headache. On examination: hyperemia and swelling of the tonsils, the mucous membrane of the oropharynx, its cyanosis. On the tonsils, there is a gray plaque that goes beyond the brackets and the tongue, and cannot be removed with a spatula. What disease should we think about?

Ангіна Angina

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

Кандидоз ротоглотки Oropharyngeal candidiasis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Дифтерія ротоглотки Oropharyngeal diphtheria

97 / 200
Чоловік 48-ми років скаржиться на судоми ніг в нічний час, м’язову слабкість, спрагу, посилене сечовиділення. При МРТ-дослідженні виявлена аденома кори правого наднирника 12 мм в діаметрі. Виділення яких показників крові підтвердять діагноз? A 48-year-old man complains of leg cramps at night, muscle weakness, thirst, increased urination. An MRI examination revealed an adenoma of the right adrenal cortex 12 mm in diameter. The selection of which blood parameters will confirm the diagnosis?

Підвищення альдостерону Increased aldosterone

Підвищення адреналіну Adrenaline Boost

Зниження К- Decreasing K-

Підвищення кортизону Cortisone Increase

Підвищення метанефрину Increased metanephrine

98 / 200
З віддаленого сільського району до сімейного лікаря доставлена дитина 3-х років з різко утрудненим диханням, ціанозом шкірних покривів, слинотечею, відсутністю ковтання. З анамнезу відомо, що дитина проковтнула бджолу. Об’єктивно: виражений набряк гортані, огляд голосової щілини неможливий, у зв’язку з чим для забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів було вирішено зробити крикотиреото-мію. В чому сутність даної операції?

У подовжньому розсіканні перснеподібного і частково щитоподібного хряща з вирізуванням частини з них і формуванням каналу In the longitudinal dissection of the annular and partially thyroid cartilage with cutting out part of them and forming a channel

У подовжньому розсіканні щитоподібного хряща In longitudinal dissection of thyroid cartilage

У подовжньому розсіканні перснеподібного хряща In longitudinal dissection of cricoid cartilage

У подовжньому розсіканні щитоподібного і частково перснеподібного хрящів In longitudinal dissection of thyroid and partially cricoid cartilage

У поперечному розсіканні тканин між перснеподібним і щитоподібним хрящами In transverse dissection of the tissues between the cricoid and thyroid cartilages

99 / 200
У хворого 43-х років через 5 днів після купання в річці виник озноб, підвищилася температура до 38oC, з’явився біль у попереку та литкових м’язах; з 3-го дня хвороби сеча стала темною. На 4-й день температура 39,4oC, шкіра та склери іктеричні, обличчя гіперемова-не, АТ- 100/70 мм рт.ст., печінка +3 см, діурез - 300 мл. Які лабораторні дослідження слід призначити в цьому випадку? A 43-year-old patient developed chills 5 days after swimming in the river, the temperature rose to 38oC, pain in the lower back and calf muscles appeared; urine became dark from the 3rd day of the illness. On the 4th day, the temperature is 39.4oC, the skin and sclera are icteric, the face is not hyperemic, blood pressure - 100/70 mm Hg, liver +3 cm, urine output - 300 ml What laboratory tests should be prescribed in this case?

Реакція Відаля Vidal reaction

Визначення анти-HAV IgM Definition of anti-HAV IgM

Кров на 'товсту краплю' Blood on a 'thick drop'

Посів крові на стерильність Blood culture for sterility

Реакція аглютинації-лізису лептоспір Leptospira agglutination-lysis reaction

100 / 200
У недоношеної дитини, яка перенесла внутрішньоутробну гіпоксію та інтранатальну асфіксію, на 5-ту добу життя відзначено погіршення стану, поява блювання з домішками жовчі, здуття живота, затримка випорожнення з подальшою появою зводненого випорожнення з домішками слизу. На рентгенограмі органів черевної порожнини пневматоз. Якою буде тактика вигодовування дитини впродовж наступного тижня життя? On the 5th day of life, a premature baby who suffered intrauterine hypoxia and intranatal asphyxia had a worsening condition, the appearance of vomiting with bilious impurities, abdominal distension, and delayed bowel movements with the subsequent appearance of watery stools with mucus impurities. Pneumatosis on the radiograph of the abdominal organs. What will be the tactics of feeding the child during the next week of life?

Ентеральне вигодовування полуеле-ментною сумішшю 'Пєпті-Юніор' Enteral feeding with semi-elemental mixture 'Pepti-Junior'

Ентеральне вигодовування сумішшю 'Нутр^оя' Enteral feeding with a mixture of 'Nutr^oya'

Ентеральне вигодовування грудним молоком Enteral feeding with breast milk

Ентеральне вигодовування безлакто-зною сумішшю 'All-110' Enteral feeding with lactose-free mixture 'All-110'

Парентеральне годування (розчини амінокислот, глюкози, жирової емульсії) Parenteral nutrition (solutions of amino acids, glucose, fat emulsion)

101 / 200
Дитина 1,3 роки захворіла гостро: з’явилися біль у животі, блювання, часті рідкі випорожнення, тенезми, підвищилася температура тіла. Госпіталізована до дитячого інфекційного відділення. Під час обстеження: сечовина крові 24 ммоль/л, калій сироватки крові - 8,0 ммоль/л, Hb- 68 г/л, тромб.-85 • 109/л. Анурія, набряк легень. Яка лікувальна тактика? A 1.3-year-old child became acutely ill: abdominal pain, vomiting, frequent liquid stools, tenesmus, increased body temperature. She was hospitalized in the children's infectious department. During the examination: blood urea 24 mmol/l, blood serum potassium - 8.0 mmol/l, Hb - 68 g/l, thromb.-85 • 109/l. Anuria, pulmonary edema. What are the treatment tactics?

Призначення сечогінних препаратів Prescription of diuretics

Гемодіаліз Hemodialysis

Інфузійна терапія Infusion therapy

Призначення препаратів крові Prescription of blood products

Призначення кортикостероїдів Prescription of corticosteroids

102 / 200
Дитина 8-ми місяців доставлена до спеціалізованої лікарні в тяжкому стані. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки сухі, губи потріскані, очі запалі та м’які, гіпертермія, тахікардія та тахі-пное. Тони серця глухі, спостерігались клоніко-тонічні судоми. Рівень натрію в сироватці крові підвищений, в сечі -знижений, рівні гематокриту та гемоглобіну дещо підвищені. Який патологічний стан найбільш імовірний у хворого? An 8-month-old child was brought to a specialized hospital in serious condition. Objectively: the skin and mucous membranes are dry, the lips are cracked, the eyes are inflamed and soft, hyperthermia, tachycardia, and tachypnea. Heart sounds are dull, clonic-tonic convulsions were observed. The level of sodium in the blood serum is increased, in the urine - decreased, the levels of hematocrit and hemoglobin are slightly increased. What pathological condition is most likely in the patient?

Кишковий токсикоз з ексикозом, вододефіцитна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, water deficit dehydration

Кишковий токсикоз з ексикозом, соледефіцитна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, salt-deficient dehydration

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Кишковий токсикоз з ексикозом, ізотонічна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, isotonic dehydration

Менінгіт Meningitis

103 / 200
У доношеного новонародженого віком 36 годин з резус-конфліктом та клінічними проявами гемолітичної хвороби новонароджених при визначенні погодинного приросту білірубіну одержано результат 7,2 мкмоль/л, рівень гемоглобіну становить 108 г/л. Який лікувальний захід необхідно здійснити? In a 36-hour-old full-term newborn with Rhesus conflict and clinical manifestations of hemolytic disease of the newborn, when determining the hourly increase in bilirubin, the result was 7.2 μmol/l, the hemoglobin level is 108 g/l. What medical measures should be taken?

Трансфузія нативної плазми Transfusion of native plasma

Замінне переливання крові Replacement blood transfusion

Трансфузія свіжозамороженої плазми Transfusion of fresh frozen plasma

Консервативна терапія Conservative therapy

Трансфузія відмитих еритроцитів Transfusion of washed erythrocytes

104 / 200
У хворого 36-ти років настала клінічна смерть. З чого слід розпочати реанімаційні заходи? A 36-year-old patient has clinically died. What should resuscitation measures be started?

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Адреналін внутрішньосерцево Adrenaline intracardiac

Електрокардіографія Electrocardiography

Зовнішній масаж серця та ШВЛ різними способами External heart massage and ventilation in various ways

Вимірювання артеріального тиску Blood pressure measurement

105 / 200
У хворого з гострою нирковою недостатністю за короткий проміжок часу з’явилися такі зміни: виникла брадикардія (ЧСС- 44/хв.), на ЕКГ- зубець Т став високоамплітудним, депресія сегмента ST, початкова частина QRS розширилася, зубець Р став сплощеним. Яке ускладнення має місце? In a patient with acute renal failure, the following changes appeared in a short period of time: bradycardia occurred (heart rate - 44/min.), on the ECG, the T wave became high-amplitude, depression of the ST segment, the initial part of the QRS widened, the P wave became flattened. What complication is there?

Гострий міокардит Acute myocarditis

ТЕЛА BODIES

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гостре порушення коронарного кровотоку Acute violation of coronary blood flow

106 / 200
Хворого з діагнозом дифтерія гортані госпіталізовано. Об’єктивно: ціаноз, інспіраторна задишка, пульс аритмічний, ниткоподібний, шкіра вкрита потом. Стан хворого вкрай важкий; збуджений. Які дії лікаря є першочерговими? A patient with a diagnosis of diphtheria of the larynx was hospitalized. Objectively: cyanosis, inspiratory shortness of breath, pulse arrhythmic, threadlike, skin covered with sweat. The patient's condition is extremely difficult; agitated. What are the doctor's actions of primary importance?

Внутрішньовенне введення 30-40 тис. МО ПДС Intravenous administration of 30-40 thousand IU of PDS

Введення антибіотиків широкого спектра дії Introduction of broad-spectrum antibiotics

Введення седативних препаратів та глюкокортикостероїдів Introduction of sedative drugs and glucocorticosteroids

Проведення інтубації (трахеостомії) Intubation (tracheostomy)

Внутрішньовенне введення 20-30 тис. МО ПДС Intravenous administration of 20-30 thousand IU of PDS

107 / 200
Під час гемотрансфузії у дитини з кровотечею виникли біль у грудній клітці, попереку, з’явилась задишка, сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Оберіть оптимальну тактику: During hemotransfusion, a child with bleeding developed pain in the chest, lower back, shortness of breath, urine became red. Blood plasma after centrifugation is pink. Choose the optimal tactics:

Припинити трансфузію, ввести еуфілін Stop transfusion, enter euphilin

Не припиняти трансфузію та розпочати інфузію плазмозамінників Do not stop the transfusion and start the infusion of plasma substitutes

Припинити трансфузію, розпочати інфузію плазмозамінників Stop transfusion, start infusion of plasma substitutes

Припинити трансфузію, ввести фуро-семід Stop transfusion, introduce furo-semide

Припинити трансфузію, ввести кордіамін Stop transfusion, introduce cordiamine

108 / 200
Під час бойових дій було застосовано невідому речовину. Потерпілий 25-ти років госпіталізований до клініки зі скаргами на біль голови, запаморочення, нудоту, блювання, тремор кінцівок. Об’єктивно: стан середньої важкості, міоз, бронхорея, тоніко-клонічні судоми, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який засіб антидотної терапії слід використати в даному випадку? An unknown substance was used during the hostilities. The 25-year-old victim was hospitalized with complaints of headache, dizziness, nausea, vomiting, tremors of the limbs. 'objectively: a condition of moderate severity, miosis, bronchorrhoea, tonic-clonic convulsions, Ps- 100/min., BP- 90/60 mm Hg. What means of antidote therapy should be used in this case?

Метиленовий синій Methylene Blue

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Куприніл Kuprinil

Унітіол Unithiol

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

109 / 200
У потерпілого через 20-30 хвилин після вибуху на АЕС з’явились багаторазове блювання, біль у животі, зниження артеріального тиску. За якими показниками уточнюється ступінь тяжкості стану? 20-30 minutes after the explosion at the nuclear power plant, the victim had repeated vomiting, abdominal pain, and a drop in blood pressure. What indicators determine the severity of the condition?'

Кількість нейтрофілів, базофілів Number of neutrophils, basophils

Кількість лімфоцитів, лейкоцитів Number of lymphocytes, leukocytes

Кількість лімфоцитів, еозинофілів Number of lymphocytes, eosinophils

Кількість лейкоцитів, моноцитів Number of leukocytes, monocytes

Кількість еритроцитів, лейкоцитів Number of erythrocytes, leukocytes

110 / 200
Бригада колгоспників під час обробки дерев застосовувала інсектициди без захисних засобів. Через деякий час у них виникли сухий кашель, задишка, відчуття стиснення у грудній клітці. Спазм бронхів супроводжувався блюванням на тлі появи тенезмів, проносу. Виявлена міофібриляція у ділянці повік, м’язів грудної клітки. Який засіб необхідно призначити першочергово для надання невідкладної допомоги? A team of collective farm workers used insecticides without protective equipment while processing trees. After a while, they developed a dry cough, shortness of breath, a feeling of tightness in the chest. Bronchial spasm was accompanied by vomiting against the background of the appearance of tenesmus, diarrhea. Myofibrillation was detected in the area of ​​the eyelids, chest muscles. What remedy should be prescribed as a matter of priority to provide emergency care?

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Сальбутамол Salbutamol

Кордіамін Cordiamine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Резерпін Reserpin

111 / 200
У вагітної внаслідок II передчасних пологів при вагітності 30 тижнів народилася жива недоношена дитина масою 1200 г та ростом 38 см; 2 бали за шкалою Апгар, 4 бали за шкалою Сільвермана. Які реанімаційні заходи необхідно провести першочергово після туалету верхніх дихальних шляхів? A live premature baby with a weight of 1200 g and a height of 38 cm was born to a pregnant woman due to II preterm labor at 30 weeks' gestation; 2 points on the Apgar scale, 4 points on the Silverman scale . What resuscitation measures should be carried out as a matter of priority after toileting the upper respiratory tract?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Закритий масаж серця Closed heart massage

Катетеризація вени пуповини Umbilical vein catheterization

Введення адреналіну в вену пуповини Injection of adrenaline into the umbilical vein

ШВЛ маскою Mask ventilation

112 / 200
Дитина у віці 3-х місяців госпіталізована до інфекційного відділення з приводу частих рідких випорожнень зеленого кольору з домішками слизу, одноразового блювання. Знаходиться на штучному вигодовуванні (суміш 'Ві-талакт', через 5 днів - 'Нутрілон') без дотримування режиму. Бакпосів калу на патологічну флору - негативний. Що є причиною виникнення діареї? A 3-month-old child was hospitalized in the infectious department due to frequent green liquid stools with mucus admixtures, one-time vomiting. He is on artificial feeding (a mixture of -talact', after 5 days - 'Nutrilon') without following the regimen. Bacpos of feces for pathological flora - negative. What is the cause of diarrhea?

Гостра кишкова інфекція Acute intestinal infection

Токсикоз із ексикозом Toxicosis with exicosis

Пілоростеноз Pylorostenosis

Порушення режиму годування Feeding violation

Пілороспазм Pilorospasm

113 / 200
У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час порушена. Яка тактика? The patient has frequent convulsive attacks for several hours, during which he is in one position, his gaze is directed at one point, consciousness is disturbed all the time. What are the tactics?

Госпіталізація в неврологічне відділення Hospitalization in the neurological department

Госпіталізація в реанімаційне відділення Hospitalization in intensive care unit

Госпіталізація в психіатричне відділення Hospitalization in a psychiatric ward

Призначення консультації епілепто-лога Epileptologist consultation appointment

Призначення амбулаторного лікування Appointment of outpatient treatment

114 / 200
У жінки 24-х років народилася доношена дитина з масою 4200 гр., оцінка за шкалою Апгар 4 бали. Самостійне дихання відсутнє, ЧСС- 80/хв., шкіра ці-анотична. Відразу розпочата первинна реанімація. Яку концентрацію кисню слід використовувати при штучній вентиляції? A 24-year-old woman gave birth to a full-term baby weighing 4,200 grams, with an Apgar score of 4. No spontaneous breathing, heart rate 80/min. the skin is anemic. Primary resuscitation is started immediately. What concentration of oxygen should be used for artificial ventilation?

90-100% 90-100%

60-40% 60-40%

21% 21%

80-70% 80-70%

50% 50%

115 / 200
У жінки, якій виконано кесарський розтин з приводу відшарування нор- мально розташованої плаценти і геморагічного шоку, під час операції проведена гемотрансфузія. Після завершення операції виведена по катетеру сеча -'вишневого'кольору. Яке дослідження негайно необхідно здійснити для вірного встановлення діагнозу ускладнення, що виникло? A woman who underwent a caesarean section due to detachment of a normally located placenta and hemorrhagic shock underwent hemotransfusion during the operation. After the operation, urine was removed through a catheter - 'cherry' color. What research should be carried out immediately to correctly establish the diagnosis of the complication that has arisen?

Виконати екскреторну урографію Perform excretory urography

Виконати аналіз сечі за Нечипоренко Perform urinalysis according to Nechiporenko

Дослідити кров на гемоліз Test blood for hemolysis

Виконати цистоскопію Perform cystoscopy

Ультразвукове дослідження нирок Ultrasound study of kidneys

116 / 200
62- літній чоловік з інфарктом міокарда в анамнезі прокинувся з вираженою правобічною геміплегією. Очі тонічно повернені вліво й не реагують на загрозливі дії з боку правого поля зору. Реакція на біль у лівій половині тіла збережена. Мова незрозуміла; наказів не виконує. Відтворити прості фрази не може. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old man with a history of myocardial infarction woke up with pronounced right-sided hemiplegia. The eyes are tonically turned to the left and do not react to threatening actions from the right visual field. Reaction to pain in the left half of the body is preserved. Speech is unclear; does not follow orders. Can not reproduce simple phrases. What is the most likely diagnosis?

Немічний інсульт Debilitating stroke

Менінгіт Meningitis

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

- -

Атеросклероз Atherosclerosis

117 / 200
Постраждалий доставлений із вогнища хімічного ураження. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви вологі, зіниці звужені, періодичні клоніко-тонічні судоми, дихання з хрипами, які чути на відстані, з рота виділяється слиз. Ps- 56/хв. Яка група бойових отруйних речовин (БОР) викликала ураження? The victim was brought from the center of chemical damage. Objectively: consciousness is confused, the skin is wet, the pupils are narrowed, periodic clonic-tonic convulsions, breathing with audible wheezing at a distance, mucus is secreted from the mouth. Ps- 56/min. Which group of combat toxic substances (BOR) caused the lesion?

БОР подразнюючої дії BOR of irritating action

БОР загально-токсичної дії BOD of general toxic effect

БОР лакримаційної дії BOR of lacrimation

БОР нервово-паралітичної дії BOR of nerve-paralytic action

БОР задушливої дії Suffocating BOR

118 / 200
Стан хворого на гострий гепатит В важкий. Збільшилась інтенсивність жовтяниці. Безсоння вночі, сонливість удень, потім з’явилося збудження. Об’єктивно: Ps- 100/хв, АТ90 /60 мм рт.ст., печінка не пальпується, сухожилкові рефлекси підвищені. Діурез знижений. Який симптом є найбільш значущим при оцінюванні важкості стану хворого? The condition of a patient with acute hepatitis B is severe. The intensity of jaundice has increased. Insomnia at night, drowsiness during the day, then excitement appeared. Objectively: Ps- 100/min , blood pressure 90 /60 mm Hg, the liver is not palpable, tendon reflexes are increased. Diuresis is reduced. Which symptom is the most significant when assessing the severity of the patient's condition?

Зменшення розмірів печінки Reduction in liver size

Зниження діурезу Diuresis decrease

Гіперрефлексія Hyperreflection

Гіпотонія Hypotonia

Інтенсивність жовтяниці Jaundice intensity

119 / 200
Породілля на 5-ту добу в післяопераційному періоді після кесарського розтину скаржиться на біль в правій нижній кінцівці в стані спокою, який підсилюється під час ходи. Об’єктивно: відмічається варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Права стопа, гомілка та стегно набряклі, помірний ціаноз, розміри правої нижньої кінцівки на всіх рівнях більші лівої нижньої кінцівки на 2-5 см. Відмічається болісність під час глибокої пальпації м’язів правої гомілки. Який діагноз найбільш імовірний? On the 5th day in the postoperative period after a cesarean section, a woman in labor complains of pain in the right lower limb at rest, which intensifies when walking. Objectively: varicose veins of the lower extremities are noted. The right foot, lower leg and thigh are swollen, moderate cyanosis, the dimensions of the right lower extremity at all levels are larger than the left lower extremity by 2-5 cm. Pain is noted during deep palpation of the muscles of the right lower leg. What is the most likely diagnosis likely?

Післяпологовий метроендометрит Postpartum metroendometritis

Тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок Thrombophlebitis of the superficial veins of the lower extremities

Перитоніт Peritonitis

Тромбоз глибоких вен правої гомілки Thrombosis of the deep veins of the right leg

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок Varicose veins of the lower extremities

120 / 200
У хворого на ботулізм на 3-й день хвороби стан погіршився. Підсилилась інспіраторна задишка, ЧДР- 42/хв, дихання поверхневе, з’явились ціаноз і відчуття нестачі повітря, хворий приймає вимушене положення. Які першочергові заходи необхідні? On the 3rd day of the illness, the condition of a patient with botulism worsened. Inspiratory shortness of breath increased, HR-42/min, breathing was shallow, cyanosis and a feeling of lack appeared air, the patient takes a forced position. What primary measures are necessary?

Серцево-судинні препарати Cardiovascular drugs

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Введення препаратів, що стимулюють дихальний центр Introduction of drugs that stimulate the respiratory center

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

121 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на озноб, високу температуру, сильний біль в пахвинній ділянці. Свідомість затьмарена, температура тіла 40, 2oC, в правій пахвинній ділянці пакет із збільшених спаяних лімфатичних вузлів, нерухомий, щільний, неконтурований, дуже болючий; шкіра над ним червона. Який діагноз найбільш імовірний? A 52-year-old patient complains of chills, high temperature, severe pain in the groin area. Consciousness is clouded, body temperature is 40.2oC, in the right groin area a bag of enlarged fused lymph nodes, immobile, dense, non-contoured, very painful; the skin over it is red. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз пахвинних лімфатичних вузлів Tuberculosis of inguinal lymph nodes

Чума Plague

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Сибірка Anthrax

Туляремія Tularemia

122 / 200
У хворого виражений набряк пра- вої руки, в ділянці передпліччя чорний струп, оточений дрібними пухирцями. Пахвинні лімфатичні вузли справа збільшену безболісні. Яке захворювання найбільш імовірне? The patient has pronounced swelling of the right hand, in the area of ​​the forearm there is a black scab surrounded by small blisters. The inguinal lymph nodes on the right are enlarged and painless. What disease is most likely?

Фурункул правого передпліччя Furnish of the right forearm

Туляремія Tularemia

Чума Plague

Сибірка Anthrax

Бешиха Beshikha

123 / 200
У пацієнтки з набутою вадою серця під час операції кесарського розтину, на фоні гострої крововтрати біля 1,2 л, настала клінічна смерть. Після проведених реанімаційних заходів та інфу-зійної терапії вдалося відновити серцеву діяльність, проте зберігається стійка тахікардія і гіпотонія. Який метод обстеження найбільш точно визначатиме темп і об’єм подальшої інфузійної терапії? Clinical death occurred in a patient with an acquired heart defect during a caesarean section, against the background of acute blood loss of about 1.2 liters. After resuscitation measures and information ionic therapy managed to restore cardiac activity, but persistent tachycardia and hypotension remain. Which examination method will most accurately determine the pace and volume of further infusion therapy?

- -

Контроль центрального венозного тиску Control of central venous pressure

Контроль гемоглобіну крові Blood hemoglobin control

Електрокардіографічний контроль Electrocardiographic monitoring

Ультразвукове дослідження серця Ultrasound examination of the heart

124 / 200
Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування? During a diagnostic endoscopy, a 45-year-old patient developed asystole, which was diagnosed electrocardiographically. What measures should be taken to treat it immediately?

Гідрокарбонат натрію Sodium bicarbonate

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Атропін Atropine

Масаж серця, ШВЛ, адреналін Heart massage, ventilator, adrenaline

Дефібриляція Defibrillation

125 / 200
Хворий 56-ти років звернувся до клініки зі скаргами на біль в ділянці промежини та анального отвору, підвищення температури до 39oC, головний біль, загальне нездужання. Об’єктивно: на відстані 3 см від анального отвору болючий інфільтрат, який розповсюджується в анальний канал до перехідної складки слизової, з флюктуацією в центрі. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the perineum and anus, temperature rise to 39oC, headache, general malaise. Objectively : at a distance of 3 cm from the anus, a painful infiltrate that spreads into the anal canal to the transitional fold of the mucosa, with fluctuation in the center. What is the most likely diagnosis?

Хронічний парапроктит Chronic paraproctitis

Гострий геморой Acute hemorrhoids

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Гострий промежинний підшкірний парапроктит Acute perineal subcutaneous paraproctitis

Гострий підслизовий парапроктит Acute submucous paraproctitis

126 / 200
Серцево-легенева реанімація у хво- рого похилого віку неефективна, хвиля штучного пульсу на сонних артеріях не визначається, зовнішній масаж серця виконується шляхом зміщення нижньої половини груднини на 2-3 см в напрямку хребта, грудна клітка ригідна. Що необхідно для забезпечення ефективності масажу серця? Cardiopulmonary resuscitation in an elderly patient is ineffective, the artificial pulse wave on the carotid arteries is not determined, external heart massage is performed by shifting the lower half of the sternum by 2- 3 cm in the direction of the spine, the chest is rigid. What is necessary to ensure the effectiveness of heart massage?

Перейти до відкритого масажу серця Go to open heart massage

Ввести 10 мл 10% розчину хлориду кальцію внутрішньовенно Enter 10 ml of 10% calcium chloride solution intravenously

Здійснювати компресію грудної клітки в парастернальній ділянці з лівого боку Perform chest compressions in the parasternal area on the left side

Збільшити зміщення груднини під час масажу до 6-7 см Increase the displacement of the sternum during massage to 6-7 cm

Збільшити зміщення груднини під час масажу до 4-5 см Increase the displacement of the sternum during massage to 4-5 cm

127 / 200
Хворий похилого віку скаржиться на напади серцебиття, перебої в роботі серця, задишку в спокої. Об’єктивно: акроціаноз, тони серця аритмічні, приглушені. Ps- 120/хв., АТ120/80 мм рт.ст. Печінка +2 см., набряки гомілок. ЕКГ - неправильний ритм. ЧСС- 160/хв. Що слід застосувати в першу чергу? An elderly patient complains of palpitations, heart failure, shortness of breath at rest. Objectively: acrocyanosis, arrhythmic, muffled heart sounds. Ps- 120/ min., blood pressure 120/80 mm Hg. Liver +2 cm., leg swelling. ECG - irregular rhythm. Heart rate - 160/min. What should be applied first?

Аміодарон Amiodarone

Дигоксин Digoxin

Анаприлін Anaprilin

Ритмонорм Rytmonorm

Калію хлорид Potassium chloride

128 / 200
Жінка 37-ми років внаслідок ДТП отримала травму поперекового відділу хребта, голови та грудної клітки. Як треба транспортувати постраждалу? A 37-year-old woman suffered an injury to the lumbar spine, head and chest as a result of a road accident. How should the victim be transported?

На животі на щиті On the stomach on the shield

На спині на щиті з реклінуючим валиком On his back on a shield with a reclining roller

На животі On the stomach

На спині на щиті, попередньо знеболити On the back on the shield, first anesthetize

На боці On the side

129 / 200
У хворого 18-ти років після психоемоційного стресу з’явився гострий біль у животі, блювання на висоті болю. При пальпації - напруження передньої черевної стінки в пілородуоде-нальній ділянці. Яке дослідження потрібно провести першочергово для встановлення діагнозу? An 18-year-old patient developed acute abdominal pain after psycho-emotional stress, vomiting at the height of the pain. On palpation - tension of the anterior abdominal wall in the pyloroduodenal site. What research should be carried out first to establish a diagnosis?

Холецистографія Cholecystography

Іригоскопія Irigoscopy

Рентгенографія органів шлунково-кишкового тракту X-ray of organs of the gastrointestinal tract

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Фіброезофагогастродуоденоскопія Fibroesophagogastroduodenoscopy

130 / 200
У новонародженої дитини від 2-ї вагітності через 12 годин після народження виявлено іктеричне забарвлення шкіри та склер. Об’єктивно: загальний стан швидко погіршується, печінка виступає з-під реберної дуги на 3 см, селезінка - на 2 см. В динаміці значне зростання білірубіну впродовж 2-х діб з 90 мкмоль/л до 150 мкмоль/л, переважно за рахунок непрямого. Яка тактика лікування? In a newborn child from the 2nd pregnancy, icteric coloration of the skin and sclera was detected 12 hours after birth. Objectively: the general condition is rapidly deteriorating, the liver protrudes from under the costal arch by 3 cm, the spleen by 2 cm. In the dynamics, a significant increase in bilirubin over the course of 2 days from 90 μmol/l to 150 μmol/l, mainly due to indirect. What are the tactics of treatment?

Замінне переливання крові Replacement blood transfusion

Призначення гепатопротекторів Prescription of hepatoprotectors

Призначення глюкокортикоїдів Prescription of glucocorticoids

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Противірусні препарати Antiviral drugs

131 / 200
У роділлі 26-ти років пологи тривають 12 годин. Розміри тазу 26-28-30-20 см. Над входом у таз визначається великих розмірів голівка, прямий розмір 14,5 см. Передбачувана маса плоду -5000 г. При УЗД діагностується гідроцефалія і внутрішньоутробна загибель плода. Акушерське дослідження: в піхві пальпується непульсуюча пуповина, відкриття шийки матки повне. Голівка плоду притиснута до входу в таз. Кістки черепа потоншені, рухливі. Серцебиття плоду не вислуховується. Яка тактика ведення пологів? In a 26-year-old woman, childbirth lasts 12 hours. The dimensions of the pelvis are 26-28-30-20 cm. Above the entrance to the pelvis, a large-sized head is determined, the direct size 14.5 cm. Estimated weight of the fetus - 5000 g. Ultrasound diagnoses hydrocephalus and intrauterine death of the fetus. Obstetric examination: a non-pulsating umbilical cord is palpated in the vagina, the opening of the cervix is ​​complete. The head of the fetus is pressed against the entrance to the pelvis. The bones of the skull are thinned, mobile. Heartbeat the fetus is not listened to. What are the tactics of childbirth?

Накладання вакуум-екстрактора Vacuum Extractor Overlay

Кесарський розтин Caesarean section

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Пологопідсилення Pelogoamplification

132 / 200
У жінки з артеріальною гіпертензією під час пологів кілька разів визначають появу децелерацій у плода. Народжується дівчинка з апное, зниженим м’язовим тонусом і ціанозом. Новонародженій відсмоктують вміст рота і носа, проводять додаткову тактильну стимуляцію. Однак самостійне дихання не розвивається. Які наступні заходи? In a woman with arterial hypertension during childbirth, the appearance of decelerations in the fetus is determined several times. A girl is born with apnea, reduced muscle tone and cyanosis. The contents of the newborn's mouth are suctioned and nose, perform additional tactile stimulation. However, independent breathing does not develop. What are the next measures?

Інтубація трахеї немовляти Intubation of a baby's trachea

Введення адреналіну Adrenaline injection

Припинити надавати допомогу Stop helping

Вентиляція за допомогою мішка і маски з використанням 100% кисню Bag and mask ventilation using 100% oxygen

Непрямий масаж серця немовляти Indirect massage of the baby's heart

133 / 200
Під час ліквідації аварії на АЕС у співробітника станції був пошкоджений захисний костюм в ділянці живота. Хворий знаходився в зоні дії опромінення ще 30 хвилин, доки у нього не з’явилося багаторазове блювання, яке чергувалося з ознобом та болем в ділянці живота. Об’єктивно: почервоніння шкіри в ділянці живота. АТ- 70/50 мм рт.ст., тони серця приглушені, дихання везикулярне. Обстеження перериває блювання та поява рідкого випорожнення. Який найбільш імовірний діагноз? During the liquidation of the accident at the NPP, the station employee's protective suit was damaged in the abdomen. The patient was in the radiation zone for another 30 minutes, until he there was repeated vomiting, which alternated with chills and pain in the abdomen. Objectively: reddening of the skin in the abdomen. Blood pressure - 70/50 mm Hg, muffled heart sounds, vesicular breathing. Examination interrupts vomiting and the appearance of liquid stool. What is the most likely diagnosis?

Церебральна форма гострої променевої хвороби Cerebral form of acute radiation sickness

Кишкова форма гострої променевої хвороби Intestinal form of acute radiation sickness

Ознаки гострої кишкової непрохідності Signs of acute intestinal obstruction

Гострий тромбоз судин черевної порожнини Acute thrombosis of abdominal vessels

Шлунково-кишкові ускладнення кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби Gastrointestinal complications of bone marrow acute radiation sickness

134 / 200
До лікаря звернувся співробітник науково-дослідного інституту, який проводив нескладну маніпуляцію безпосередньо під пучком електронного прискорювача, про увімкнення якого він не знав. Через 8-10 годин на першому пальці, та через 20-22 години на інших ділянках кисті (3-4 пальці) з’явилася нестійка еритема. Впродовж 6-7 днів скарг не було, але на 11-12 добу з’явився набряк суцільного коричневого відтінку, на тлі якого послідовно виникли пухирці, виповнені рідиною жовтуватого кольору. На 3-4 тиждень утворилися окремі ерозивні ділянки, вкриті сіро-коричневими кірочками. Де повинен лікуватися хворий? The doctor was approached by an employee of a scientific research institute who performed a simple manipulation directly under the beam of an electronic accelerator, which he did not know was turned on. After 8-10 hours on the first fingers, and after 20-22 hours, unstable erythema appeared on other areas of the hand (3-4 fingers). There were no complaints for 6-7 days, but on the 11-12th day, swelling of a solid brown shade appeared, against the background of which Blisters filled with a yellowish liquid appeared successively. For 3-4 weeks, separate erosive areas covered with gray-brown crusts formed. Where should the patient be treated?

У здоровпункті науково-дослідного інституту In the health center of the research institute

У опіковому відділенні обласної лікарні In the burn department of the regional hospital

У спеціальному відділенні Українського центру радіаційної медицини In the special department of the Ukrainian Center of Radiation Medicine

У шкірно-венерологічному диспансері In the skin and venereological dispensary

Амбулаторно у лікаря-дерматолога Outpatient at a dermatologist

135 / 200
У хворого констатовано клінічну смерть за наступними ознаками: відсутність пульсу на центральних артеріях, самостійного дихання, розширення зіниць, відсутність свідомості, блідість шкірних покривів, атонія, арефлексія, адинамія. Негайно розпочато реанімаційні заходи: відновлення прохідності дихальних шляхів, ШВЛ, НМС. З метою відновлення кровообігу проводиться медикаментозна терапія: внутрішньовенно вводиться адреналіну гідро-хлорид, атропіну сульфат. Який режим введення атропіну сульфату під час проведення реанімаційних заходів? The patient was diagnosed with clinical death according to the following signs: absence of a pulse on the central arteries, independent breathing, dilated pupils, lack of consciousness, pallor of the skin, atony, areflexia, adynamia Resuscitation measures were immediately started: restoration of airway patency, mechanical ventilation, NMS. In order to restore blood circulation, drug therapy is carried out: adrenaline hydrochloride, atropine sulfate are administered intravenously. What is the mode of administration of atropine sulfate during resuscitation measures?

1 мг кожні 3-5 хвилин 1 mg every 3-5 minutes

3 мг одноразово 3 mg once

6 мг одноразово 6 mg once

3 мг кожні 3-5 хвилин 3 mg every 3-5 minutes

6 мг кожні 3-5- хвилин 6 mg every 3-5 minutes

136 / 200
Хворий 6-ти років надійшов в реанімаційне відділення непритомний. В анамнезі ідіопатична епілепсія з частими простими абсансами, приймає де-пакін, але вкрай нерегулярно. При обстеженні ознак органічного ураження центральної нервової системи не виявлено. Фізіологічні показники (АТ, ЧСС, ЧД) в нормі. Клінічні аналізи крові і сечі без відхилень. На ЕЕГ - безперервна генералізована активність 'пік-хвиля'з частотою 3 коливання за секунду. Який розлад психіки у хворого? A 6-year-old patient was admitted to the intensive care unit unconscious. He has a history of idiopathic epilepsy with frequent simple absences, takes depakine, but extremely irregularly. When examining signs of organic no damage to the central nervous system was detected. Physiological indicators (BP, heart rate, BP) are normal. Clinical blood and urine tests without abnormalities. EEG shows continuous generalized 'peak wave' activity with a frequency of 3 oscillations per second. What mental disorder does the patient have ?

Дитячий церебральний параліч Cerebral palsy

Статус абсансів Absence Status

Дисоціативний розлад моторики Dissociative motor disorder

Сутінковий розлад свідомості Twilight disorder

Кататонічний ступор Catatonic stupor

137 / 200
Хворому 70-ти років в стані клінічної смерті проводяться реанімаційні заходи. На ЕКГ фібриляція шлуночків. Які першочергові дії? A 70-year-old patient in a state of clinical death is being resuscitated. Ventricular fibrillation on the ECG. What are the primary actions?

Симпатоміметичні препарати Sympathomimetic drugs

Діуретики Diuretics

Хімічна дефібриляція розчином калію хлориду Chemical defibrillation with potassium chloride solution

Антиаритмічні препарати Antiarrhythmic drugs

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

138 / 200
Хворий 15-ти років доставлений до реанімаційного відділення. Об’єктивно: глибока кома, зіниці різко розширені, дихальні рухи грудної клітини відсутні, пульс на магістральних судинах слабкий, 120/хв. Хворому негайно показано: A 15-year-old patient was taken to the intensive care unit. Objectively: deep coma, pupils sharply dilated, respiratory movements of the chest are absent, the pulse on the main vessels is weak, 120/min. The patient is immediately shown:

Трахеостомія Tracheostomy

Інтубація трахеї з переводом на ШВЛ Tracheal intubation with transfer to ventilator

Трахеотомія Tracheotomy

Конікотомія Conicotomy

Допоміжна вентиляція апаратом 'AMBU' Auxiliary ventilation with the device 'AMBU'

139 / 200
У хворого 79-ти років з ішемічною хворобою серця під час апендектомії розвинулась фібриляція шлуночків серця. Реанімація, включаючи дефібриляцію, не ефективна. Який препарат необхідно використати для підвищення ефективності дефібриляції? A 79-year-old patient with coronary heart disease developed ventricular fibrillation during appendectomy. Resuscitation, including defibrillation, is not effective. What drug should be used to increase effectiveness defibrillation?

Атропін Atropine

Калію хлорид Potassium chloride

Кальцію хлорид Calcium chloride

Аміодарон Amiodarone

Фіноптин (ізоптин) Finoptin (isoptin)

140 / 200
Постраждалий в результаті ДТП чоловік 66-ти років непритомний. На голові численні садна та рани, дихання часте та поверхневе, ЧДР- 30/хв, АТ- 90/50 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., ціаноз шкірних покривів. Що слід застосувати під час транспортування хворого до лікарні? A 66-year-old man injured in a road accident is unconscious. There are numerous bruises and wounds on the head, breathing is frequent and shallow, blood pressure - 30/min, blood pressure - 90/ 50 mm Hg, heart rate - 120/min., cyanosis of the skin. What should be used when transporting the patient to the hospital?

Інсуфляція зволоженого кисню Insufflation of humidified oxygen

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Допоміжна вентиляція легень через маску Assisted lung ventilation through a mask

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

141 / 200
Хворий 57-ми років був госпіталізований з діагнозом повна атріовентрику-лярна блокада. У приймальному відділенні знепритомнів. Пульсація на сонних артеріях відсутня. Які реанімаційні заходи треба проводити в першу чергу? A 57-year-old patient was hospitalized with a diagnosis of complete atrioventricular block. He fainted in the reception department. There is no pulsation in the carotid arteries. What resuscitation measures should be carried out in the first queue?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Непрямий масаж серця і штучна вентиляція легень Indirect heart massage and artificial lung ventilation

Інтенсивна інфузійна терапія Intensive infusion therapy

Прямий масаж серця Direct heart massage

Внутрішньосерцева ін’єкція адреналіну Intracardiac injection of epinephrine

142 / 200
Після народження у доношеної дитини була відсутня реакція на тактильну стимуляцію, навколоплідні води і шкіра новонародженого були забруднені меконієм, ЧСС- 80/хв., пригнічене дихання, знижений м’язовий тонус. Якими повинні бути дії лікаря? After birth, the full-term baby had no reaction to tactile stimulation, the amniotic fluid and skin of the newborn were contaminated with meconium, heart rate - 80/min., depressed breathing, decreased m 'ulcer tone. What should be the doctor's actions?

Пряма ларингоскопія та інтубація трахеї з відсмоктуванням вмісту рото-глотки і трахеї, вільний потік кисню Direct laryngoscopy and tracheal intubation with suction of the contents of the oropharynx and trachea, free flow of oxygen

Подальше спостереження за диханням, активністю і кольором шкіри дитини Further monitoring of the child's breathing, activity and skin color

Викласти дитину на живіт матері, обсушити шкіру, укрити сухою білизною Put the baby on the mother's stomach, dry the skin, cover with dry clothes

Розмістити дитину під джерело променевого тепла, відсмоктати вміст рота, провести тактильну стимуляцію Place the child under a source of radiant heat, suck the contents of the mouth, carry out tactile stimulation

Тактильна стимуляція новонародженого, відсмоктування вмісту рота, суха білизна Tactile stimulation of the newborn, suction of mouth contents, dry linen

143 / 200
Хворий 38-ми років через 40 хвилин після отримання опіків транспортується швидкою допомогою у комбу-стіологічне відділення з приводу термічних опіків шкіри II-ШБ ступеня (18% глибоких ушкоджень). Яка інфузійна терапія потрібна на етапі транспортування у даному випадку? A 38-year-old patient, 40 minutes after receiving burns, is transported by ambulance to the combustiology department due to thermal skin burns of the II-ШB degree (18% of deep injuries ). What infusion therapy is needed at the stage of transportation in this case?

Колоїдно-кристалоїдна Colloid-crystalloid

Інфузійна терапія не показана Infusion therapy not shown

Немає принципового значення No fundamental value

Плазмозамінна Plasma replaceable

Іемотрансфузія Hemotransfusion

144 / 200
Хворий 64-х років знаходиться в лікарні з приводу гострого передньопе-регородкового інфаркту міокарда. Під час огляду раптово знепритомнів. Об’єктивно: дифузний ціаноз, зіниці розширені, пульс на сонній артерії відсутній. Що стало найбільш імовірною причиною раптової клінічної смерті? A 64-year-old patient is in the hospital due to an acute anterior septal myocardial infarction. During the examination, he suddenly fainted. Objectively: diffuse cyanosis, dilated pupils, there is no pulse on the carotid artery. What was the most likely cause of sudden clinical death?

Електромеханічна дисоціація Electromechanical dissociation

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Розрив міокарда, тампонада серця Myocardial rupture, cardiac tamponade

Напад Морган’ї-Едемса-Стокса Morganya-Edems-Stokes attack

145 / 200
Юнак 19-ти років, ін’єкційний наркоман, передозував сурогати опію, що призвело до різкого пригнічення дихання та депресії гемодинаміки. Персонал швидкої медичної допомоги проводить допоміжну вентиляцію легень мішком 'АМВи'та транспортування до лікарні. Який препарат слід призначати першочергово при наданні допомоги? A 19-year-old young man, an injection drug addict, overdosed on opium surrogates, which led to severe respiratory depression and hemodynamic depression. The emergency medical personnel perform assisted lung ventilation with an 'AMVy' bag and transportation to the hospital. What drug should be prescribed as a priority when providing assistance?

Кордіамін Cordiamine

Етимізол Etimizole

Налоксон Naloxone

Еуфілін Euphilin

Кофеїн Caffeine

146 / 200
В стаціонар госпіталізовано дитину 11-ти місяців на 2-й день хвороби з підвищенням температури до 38oC, багаторазовим блюванням і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 9%. Який метод регідрата-ції показаний у даному випадку? An 11-month-old child was hospitalized on the 2nd day of illness with a temperature rise to 38oC, repeated vomiting and frequent watery stools. Body weight decreased by 9% What method of rehydration is indicated in this case?

Оральна регідратація Oral rehydration

Внутрішньовенний крапельний Intravenous drip

Введення рідини ректально крапельно Fluid administration by rectal drip

Внутрішньовенний струминний Intravenous jet

Введення рідини ендогастрально Endogastric fluid administration

147 / 200
Фермер 32-х років захворів 8 днів тому: підвищилась температура до 39,8oC, з’явилися головний біль та сильний біль у м’язах. Сьогодні помітив жовтяницю. Другу добу не мочиться. Об’єктивно: інтенсивна жовтяниця, склерит та крововилив у праву склеру. АТ115/75 мм рт.ст. Печінка до 3 см нижче краю реберної дуги, селезінка біля ребра. Різка болісність литкових м’язів. До якого відділення необхідно госпіталізувати хворого? A 32-year-old farmer fell ill 8 days ago: temperature rose to 39.8oC, headache and severe muscle pain appeared. Today he noticed jaundice . No urination for the second day. Objectively: intense jaundice, scleritis and hemorrhage in the right sclera. Blood pressure 115/75 mm Hg. Liver up to 3 cm below the edge of the costal arch, spleen near the rib. Sharp pain in the calf muscles. To which does the department need to hospitalize the patient?

Реанімаційного Resuscitation

Терапевтичного Therapeutic

Іемодіалізу Hemodialysis

Нефрологічного Nephrology

Інфекційного Infectious

148 / 200
Постраждалий надійшов через півгодини після вилучення з палаючого приміщення. Скаржиться на інтенсивний головний біль, запаморочення, загальну слабкість, нудоту, шум у вухах. Об’єктивно: на шкірі рожеві плями, ціа-нотичний відтінок губ. ЧД- 30/хв., ЧСС-120/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Який лікувальний захід має бути проведений? The victim arrived half an hour after being removed from the burning room. He complains of intense headache, dizziness, general weakness, nausea, ringing in the ears. Objectively: on the skin pink spots, cyanotic shade of the lips. Blood pressure - 30/min., heart rate - 120/min., BP - 140/90 mm Hg. What medical measure should be carried out?

Інфузія плазмозамінників Infusion of plasma substitutes

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Інсуфляція лікувальних трав Insufflation of medicinal herbs

Інгаляція еуфіліну Euphilin inhalation

Введення антифомсилану Introduction of antiphomsilan

149 / 200
Технік АЕС 30-ти років у момент аварії знаходився на відстані 500 м від реактора. Через 2 години виникли головний біль, повторне блювання, слабкість, підвищилася температура тіла до 37, 3oC, з’явилися рідкі випорожнення. Об’єктивно: стан середньої важкості, шкірні покриви і слизові бліді, гіпергі-дроз. Геморагій немає. У крові: анемія, лімфопенія. За даними групової дозиметрії персонал АЕС опромінений у дозі приблизно 3,6 Гр. Який прогноз у даному випадку? A 30-year-old NPP technician was at a distance of 500 m from the reactor at the time of the accident. After 2 hours, he developed a headache, repeated vomiting, weakness, and his body temperature rose to 37, 3oC, liquid stools appeared. Objectively: the condition is of medium severity, the skin and mucous membranes are pale, hyperhidrosis. There are no hemorrhages. In the blood: anemia, lymphopenia. According to group dosimetry, the NPP personnel were exposed to a dose of approximately 3, 6 Gr. What is the prognosis in this case?

Часткове відновлення Partial recovery

Сумнівний Doubtful

Несприятливий Unfavorable

Сприятливий Favorable

Повне одужання Full recovery

150 / 200
Група ро6ітників виробництва по виготовленню анілінових барвників доставлена у лікувальний заклад після аварії зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у епігастрії і блювання. Виявлено гепатосплено-мегалію, анемію, ретикулоцитоз, тільця Іейнца-Ерліха в еритроцитах, підвищення білірубіну. Яке дослідження дозволить підтвердити факт отруєння аніліновими барвниками? A group of production workers for the production of aniline dyes was taken to a medical institution after an accident with complaints of general weakness, headache, pain in the epigastrium and vomiting. Hepatosplenomegaly was detected, anemia, reticulocytosis, Einz-Ehrlich bodies in erythrocytes, increased bilirubin. What research will confirm the fact of poisoning with aniline dyes?

Креатинін Creatinine

Рівень метгемоглобіну Methemoglobin level

Фетальний гемоглобін Fetal hemoglobin

Сечовина Urea

Рівень карбоксигемоглобіну Carboxyhemoglobin level

151 / 200
Хворий знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу гострого болю за грудниною, що не купірується нітрогліцерином. На ЕКГ: елевація сегмента ST I, II, V3_6. На 3-тю добу виникла фібриляція шлуночків. Яка тактика лікаря? The patient is in the cardiology department because of acute pain behind the sternum, which is not relieved by nitroglycerin. On the ECG: elevation of the ST segment I, II, V3_6. On the 3rd ventricular fibrillation occurred during the day. What are the doctor's tactics?

Внутрішньосерцеве введення атропіну Intracardiac administration of atropine

Проведення дефібриляції Performing defibrillation

ШВЛ VENTILATOR

Внутрішньосерцеве ведення адреналіну Intracardiac administration of adrenaline

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

152 / 200
Жінка 27-ми років ввечері по дорозі додому була побита та зґвалтована чотирма невідомими. Погано пам’ятає, як повернулась додому. Ридала. Несподівано з’явилися клонічні судоми із швидким та безладним скороченням окремих м’язів, уривчастим диханням, вигинанням дугою, впродовж 30 хвилин. Який метод обстеження необхідний для призначення лікування? A 27-year-old woman was beaten and raped by four unknown persons on the way home in the evening. She doesn't remember how she got home. She was crying. Suddenly clonic convulsions appeared with rapid and disorderly contraction of individual muscles, shortness of breath, arching, for 30 minutes. What method of examination is necessary to prescribe treatment?

Електроенцефалографія Electroencephalography

Рентгенографія черепа X-ray skull

Реоенцефалографія Rheoencephalography

Ангіографія судин мозку Angiography of brain vessels

Магнітно-резонансна томографія Magnetic resonance imaging

153 / 200
Постраждалому 67-ми років з переломом шийки плечової кістки в/м ввели 1 мл 2% промедолу. Через 20 хвилин у постраждалого спостерігається клініка гострої дихальної недостатності, гіпоксичний синдром. ЧД- 6/хв, ЧСС- 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., шкірні покрови вологі, ціанотичні. Які заходи треба провести негайно? A 67-year-old victim with a fracture of the neck of the humerus was injected with 1 ml of 2% promedol intravenously. After 20 minutes, the victim developed acute respiratory failure, hypoxic syndrome HR - 6/min, heart rate - 126/min, BP - 60/40 mm Hg, moist, cyanotic skin. What measures should be taken immediately?

В/в введення налоксону IV administration of naloxone

Інфузія колоїдних розчинів Infusion of colloidal solutions

Проведення штучної вентиляції Carrying out artificial ventilation

В/в введення симпатоміметиків IV administration of sympathomimetics

Інфузія кристалоїдних розчинів Infusion of crystalloid solutions

154 / 200
Чоловік укушений невідомим собакою. Скаржиться на різкий біль в місці укусу, де визначається припухлість, невелика кровотеча. Що в першу чергу необхідно виконати в приймальному відділенні при наданні допомоги постраждалому? A man was bitten by an unknown dog. He complains of sharp pain at the bite site, where swelling and slight bleeding are detected. What should be done in the first place in the reception department when providing assistance to the victim ?

Лікування запалення за загальними правилами лікування ран Treatment of inflammation according to the general rules of wound treatment

Обробка рани антисептиком Wound treatment with antiseptic

Введення протиправцевої сироватки Tetanus serum administration

Накладання асептичної стискаючої пов’язки Applying an aseptic compression bandage

Проведення щеплення проти сказу Providing rabies vaccination

155 / 200
Хворий з важкою черепно-мозковою травмою знепритомнів. Артеріальний тиск знизився до 80/40 мм рт.ст., ЧДР- 5/хв. З’явився ціаноз шкіри. Який захід є першочерговим? A patient with a severe brain injury fainted. Blood pressure dropped to 80/40 mm Hg, CHDR - 5/min. Cyanosis of the skin appeared . Which measure is a priority?

Підшкірне введення камфори, кордіаміну Subcutaneous administration of camphor, cordiamine

Внутрішньовенна інфузія поліглюкі-на Intravenous infusion of polyglucin

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Внутрішньовенна інфузія сорбілакта Intravenous infusion of sorbilact

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

156 / 200
Боєць, який під час ядерного вибуху одержав травму лівого передпліччя та опік обличчя, госпіталізований через 48 годин до військово-польового хірургічного шпиталю. Який лабораторний показник периферичної крові буде корелювати з отриманою дозою іонізуючого випромінювання на другу добу після опромінення? A soldier who suffered an injury to his left forearm and a facial burn during a nuclear explosion was hospitalized 48 hours later to a military field surgical hospital. What laboratory value of peripheral blood will correlate with the received dose of ionizing radiation on the second day after exposure?

Лейкоцити Leukocytes

Гранулоцити Granulocytes

Тромбоцити Platelets

Лімфоцити Lymphocytes

Циркулюючі імунні комплекси Circulating immune complexes

157 / 200
Чоловік випав з кузова вантажівки, вниз головою. Загальмований. При голосному звертанні відкриває очі. Руки та ноги звисають. Дихає важко. Пульс прискорений. Які дії лікаря швидкої допомоги? The man fell from the truck body, upside down. He slowed down. He opened his eyes when called loudly. His arms and legs dangled. He was breathing hard. His pulse was fast. What actions did the emergency doctor take? ?

Розпочати штучну вентиляцію легень Start CPR

Іммобілізація хребта, повітровід, термінова госпіталізація Spinal immobilization, airway, urgent hospitalization

Термінова госпіталізація до нейрохірургічного відділення Urgent hospitalization in the neurosurgical department

Седативні засоби, еуфілін внутрішньовенно Sedatives, Euphilin intravenously

Дочекатися прибуття міліції та госпіталізувати потерпілого Wait for the police to arrive and hospitalize the victim

158 / 200
У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині? A 15-year-old boy was diagnosed with bubonic plague. What antibacterial drugs should be prescribed to the child?

Бісептол або сульфален Biseptol or sulfalen

Пеніцилін або цефотаксим Penicillin or cefotaxime

Іентаміцин або нетроміцин Ientamycin or Netromycin

Стрептоміцин або хлорамфенікол Streptomycin or Chloramphenicol

Тетрациклін або доксициклін Tetracycline or doxycycline

159 / 200
У пацієнта під час операції під загальним знеболенням на органах черевної порожнини відбулася зупинка кровообігу. В даній ситуації: During an operation under general anesthesia, blood circulation stopped in the organs of the abdominal cavity. In this situation:

Масаж серця не проводиться, достатньо обмежитися штучною вентиляцією легень Heart massage is not performed, it is enough to limit yourself to artificial lung ventilation

Необхідне проведення непрямого масажу серця Indirect cardiac massage is required

Необхідний розтин грудної клітки і проведення прямого масажу серця Chest dissection and direct heart massage is necessary

Необхідне проведення прямого масажу серця через діафрагму Direct heart massage through the diaphragm is necessary

Немає правильної відповіді There is no correct answer

160 / 200
В процесі проведення серцево-легенево-мозкової реанімації у хворого 60-ти років на моніторі зареєстровано рідкі, не більше 30 хвилин, широкі шлуночкові комплекси при відсутності передсердного зубця P. Пульс на сонних та стегнових артеріях відсутній. Яке лабораторно-інструментальне обстеження необхідно провести? During cardiopulmonary resuscitation in a 60-year-old patient, rare, no longer than 30 minutes, wide ventricular complexes were registered on the monitor in the absence of atrial P wave . There is no pulse on the carotid and femoral arteries. What laboratory and instrumental examination should be performed?

Налагодити моніторування ЕЕГ Set up EEG monitoring

Визначити гази артеріальної крові Determine arterial blood gases

Провести ехоенцефалографію Conduct echoencephalography

Провести ядерно-магнітно-резонансну комп’ютерну томографію головного мозку Conduct nuclear magnetic resonance computed tomography of the brain

Налагодити моніторування ЕКГ Set up ECG monitoring

161 / 200
Жінка 83-х років під час сварки з сусідкою раптово зблідла, схопилася за ділянку серця, знепритомніла. При огляді через 15 хвилин пульс і тиск не визначаються. Проведені реанімаційні заходи - без ефекту. З анамнезу - впродовж останніх 15-ти років лікувалася з приводу стенокардії. Яка найбільш імовірна причина раптової коронарної смерті в даному випадку? During an argument with a neighbor, an 83-year-old woman suddenly turned pale, grabbed her heart area, fainted. When examined 15 minutes later, the pulse and blood pressure were not determined. Resuscitation was carried out measures - without effect. From the anamnesis - during the last 15 years, she was treated for angina pectoris. What is the most likely cause of sudden coronary death in this case?

Міокардит Myocarditis

Емболія легеневої артерії Pulmonary embolism

Вада серця Heart defect

Поперечна блокада серця Transverse heart block

Коронарний атеросклероз Coronary atherosclerosis

162 / 200
Чоловіку 51-го року раптово на вулиці стало погано. Лікарем бригади швидкої допомоги констатовано: стан хворого тяжкий, свідомість сплутана, дифузний ціаноз, ЧСС- 118/хв, АТ- 55/0 мм рт.ст. Через 3 хвилини дихання зупинилося, на ЕКГ зареєстрована фібриляція, через 30 секунд виникла зупинка серцевої діяльності. Проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця неефективне. Які подальші першочергові заходи? A 51-year-old man suddenly felt sick on the street. The doctor of the ambulance team stated: the patient's condition is serious, consciousness is confused, diffuse cyanosis, heart rate - 118/min, Blood pressure - 55/0 mm Hg. Breathing stopped after 3 minutes, fibrillation was registered on the ECG, cardiac arrest occurred after 30 seconds. Artificial ventilation of the lungs and indirect heart massage are ineffective. What are the next priority measures?

Підшкірно ввести 1 мл 1% розчину атропіну Inject 1 ml of 1% atropine solution subcutaneously

Внутрішньовенно струминно ввести 1 мл 1% розчину атропіну Enter 1 ml of 1% atropine solution intravenously as a jet

Внутрішньовенно струминно ввести 2 мл кордіаміну Enter 2 ml of cordiamine intravenously as a jet

Внутрішньосерцево ввести 1 мл 1% розчину адреналіну Intracardially inject 1 ml of 1% adrenaline solution

Внутрішньовенно струминно ввести 2 мл 10% розчину сульфокамфокаїну Enter 2 ml of 10% sulfocamphocaine solution intravenously

163 / 200
Першовагітна у терміні 29 тижнів поскаржилась на біль у правій нижній кінцівці. Об’єктивно: розміри правої нижньої кінцівки на рівні гомілки -більші лівої нижньої кінцівки на 2-3 см, колір шкірних покровів без змін, але відмічається помірна пастозність правої стопи; болючості м’язів нижніх кінцівок не відмічається. Який найбільш імовірний діагноз? A first-time pregnant woman at 29 weeks complained of pain in the right lower limb. Objectively: the size of the right lower limb at the level of the shin is 2-3 larger than the left lower limb cm, the color of the skin is unchanged, but there is a moderate pastiness of the right foot; there is no pain in the muscles of the lower extremities. What is the most likely diagnosis?

Варикозне розширення вен Varicose veins

Флеботромбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки Phlebothrombosis of the deep veins of the right lower limb

Загроза передчасних пологів Threat of premature birth

Набряки вагітних Swelling of pregnant women

Пізній гестоз вагітних Late gestosis of pregnant women

164 / 200
Внаслідок передчасних пологів, при терміні гестації 33-34 тижні, народилася дитина масою 2000 г у важкій асфіксії. Дихання відсутнє, серцебиття до 90/хв. Тактика лікаря: As a result of premature birth, at a gestation period of 33-34 weeks, a child weighing 2000 g was born in severe asphyxia. There is no breathing, heartbeat up to 90/min. Doctor's tactics:

Провести тактильне подразнення Perform tactile stimulation

Помістити в кювез Put in cuvez

Відсмоктати слиз із верхніх дихальних шляхів Suction mucus from the upper respiratory tract

Провести інтубацію трахеї новонародженого Intubate a newborn's trachea

Ввести адреналін внутрішньосерцево Inject epinephrine intracardiacally

165 / 200
У чоловіка 50-ти років після прийому алкоголю і калорійної їжі з’явився гострий біль у верхній половині живота, підвищилась температура тіла до 38,0oC, відмічалися здуття живота, блювання без домішок жовчі. Наростав метеоризм, відмічалися затримка газів та випорожнень. При аускультації - відсутні шуми кишкової перистальтики. Яке обстеження слід виконати першочергово? A 50-year-old man developed acute pain in the upper half of the abdomen after consuming alcohol and high-calorie food, the body temperature rose to 38.0oC, abdominal distension was noted , vomiting without bile admixtures. Flatulence increased, gas and stool retention were noted. During auscultation, there are no sounds of intestinal peristalsis. What examination should be performed first?

Рентгенологічне обстеження шлунка з барієм X-ray examination of the stomach with barium

Ендоскопічна ретроградна холангіо-панкреатографія Endoscopic retrograde cholangio-pancreatography

УЗД внутрішніх органів Ultrasound of internal organs

Оглядова рентгенографія черевної порожнини Overview x-ray of the abdominal cavity

Іригоскопія Irigoscopy

166 / 200
У зв’язку з аварією на атомній електростанції стався викид у повітря стронцію. Через декілька годин до обласного шпиталю надійшли перші постраждалі зі скаргами на нудоту, блювання. Яку першу допомогу необхідно надати хворим? In connection with the accident at the nuclear power plant, strontium was released into the air. A few hours later, the first victims came to the regional hospital with complaints of nausea and vomiting. What was the first should help be given to the sick?

Призначити йодид калію Prescribe potassium iodide

Здійснити промивання шлунка Perform gastric lavage

Призначити хелатну терапію Prescribe chelation therapy

Призначити масивну інфузійну терапію Prescribe massive infusion therapy

Призначити антациди і берлінський лазур Prescribe antacids and Berlin azure

167 / 200
Дитина 11-ти років протягом декількох днів скаржилась на світлобоязнь, кашель, осиплість голосу, нежить та страждала від значної лихоманки. Раптово з’явилась рожева макуло-папульозна висипка на обличчі та шиї. На слизовій щік, на рівні других молярів, червона енантема з білими крапками у центрі. Загальний стан залишається важким. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old child complained of photophobia, cough, hoarseness of voice, runny nose and high fever for several days. A pink maculo-papular rash suddenly appeared on the face and neck. On the mucous membrane of the cheeks, at the level of the second molars, a red enanthema with white dots in the center. The general condition remains severe. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

Синдром Джанотті-Крості Gianotti-Crosti Syndrome

168 / 200
У дитини 7-ми років, що знаходиться на ШВЛ, діагностовано напружений пневмоторакс. Які лікувальні заходи треба вжити в першу чергу? A 7-year-old child who is on a mechanical ventilator has been diagnosed with tension pneumothorax. What medical measures should be taken first?

Перевести хворого на ШВЛ Transfer patient to ventilator

Використати метод дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ) Use the CPAP method

Призначити бронхолітичні засоби Prescribe bronchodilator

Призначити інгаляцію кисню Prescribe oxygen inhalation

Дренування плевральної порожнини за Бюлау Drainage of the pleural cavity according to Bülau

169 / 200
У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров’ю, мелена, глибоке шумне дихання, печінка +6 см з-під краю реберної дуги. З’явились судоми. Стан погіршився декілька годин назад. В анамнезі - з приводу застуди три дні підряд дитина отримувала по дві таблетки ліків. Який це найімовірніше був препарат? A two-year-old boy has confused consciousness, incessant vomiting of blood, grinding, deep noisy breathing, liver +6 cm from the edge of the costal arch. Convulsions appeared The condition worsened a few hours ago. In the anamnesis, the child received two tablets of medicine for a cold for three days in a row. What was the most likely drug?

Бісептол Biseptol

Аспірин Aspirin

Ампіцилін Ampicillin

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

170 / 200
Вагітна в 35 тижнів надійшла зі скаргами на головний біль, нудоту, порушення зору. Об’єктивно: Ps- 104/хв., АТ-170/120 мм рт.ст та 180/120 мм рт.ст., to- 36, 7oC. Генералізовані набряки. Сеча мутна, в малій кількості. Під час огляду у жінки з’явились дрібні посмикування м’язів обличчя та верхніх кінцівок. Потім тіло напружилось, вигнулось, припинилось дихання, обличчя стало синім, свідомість відсутня. Які реанімаційні заходи мають бути проведені першочергово? A 35-week pregnant woman came in with complaints of headache, nausea, visual disturbances. Objectively: Ps- 104/min., BP-170/120 mm Hg and 180/120 mm Hg, to- 36, 7oC. Generalized edema. Urine cloudy, in small quantities. During the examination, the woman had small twitching of the muscles of the face and upper limbs. Then the body tensed , bent over, breathing stopped, the face turned blue, consciousness is absent. What resuscitation measures should be carried out as a priority?

Дихання через маску впродовж 2-х годин Breathing through a mask for 2 hours

Внутрішньом’язове введення сульфату магнію Intramuscular administration of magnesium sulfate

ШВЛ, внутрішньовенне введення сульфату магнію Ventilation, intravenous administration of magnesium sulfate

Вичікувальна тактика Waiting tactics

Внутрішньовенне введення гіпотензивних препаратів Intravenous administration of hypotensive drugs

171 / 200
Жінка звернулась до хірурга в поліклініку із скаргами на значні кров’янисті виділення з піхви, переймоподібний біль у низу живота. Остання менструація - 3 місяці тому. Загальний стан не порушено. Живіт під час пальпації болючий в нижніх відділах. Виділення з піхви кров’янисті значні. Яка подальша тактика лікаря? A woman turned to a surgeon at a polyclinic with complaints of significant vaginal bleeding, spasm-like pain in the lower abdomen. The last menstruation was 3 months ago. The general condition is not disturbed. The abdomen during palpation is painful in the lower parts. Vaginal discharge is bloody significant. What are the doctor's next tactics?

Госпіталізувати до гінекологічного відділення Hospitalize to the gynecological department

Призначити гемостатичну терапію Prescribe hemostatic therapy

Призначити утеротонічну терапію Prescribe uterotonic therapy

Призначити токолітичну терапію Prescribe tocolytic therapy

Госпіталізувати до хірургічного відділення Hospitalize to the surgical department

172 / 200
У постраждалого в ДТП лікар швидкої допомоги виявив деформацію та патологічну рухливість в середній третині правого стегна, вкорочення його. Після проведення знеболення виконана транспортна іммобілізація. Чим оптимально проводити транспортну іммобілізацію при подібних пошкодженнях? In a road accident victim, an ambulance doctor found deformation and pathological mobility in the middle third of the right thigh, its shortening. After anesthesia, transport immobilization was performed. What is the best way to carry out transport immobilization with similar damage?

Гіпсовою лонгетою Gypsum splint

Двома шинами Крамера Kramer's Two Tires

Підручними засобами By hand

Укладанням на щит By laying on the shield

Шиною Дітеріхса Thread of Dieterichs

173 / 200
Хворий 52-х років впав з висоти 1 м на сідниці. Скаржиться на інтенсивний біль у поперековому відділі хребта, який іррадіює в стегно. При пальпації біль на рівні 2-3 поперекових хребців. Як здійснити транспортування хворого до медичного закладу? A 52-year-old patient fell from a height of 1 m onto his buttock. He complains of intense pain in the lumbar spine, which radiates to the thigh. On palpation, pain at level 2 -3 lumbar vertebrae. How to transport a patient to a medical institution?

Своєю ходою In my own way

Сидячі, с фіксацією стегон Seated, with hip fixation

Лежачи на спині за Волковичем Lying on your back behind Volkovich

На м’яких ношах On soft burdens

Сидячі, с фіксацією спини Sitting, with back fixation

174 / 200
Чоловіка 48-ми років збито легковим авто. На місце ДТП прибула бригада швидкої допомоги. Постраждалий скаржиться на сильний біль у лівій гомілці. Об’єктивно: на передній поверхні гомілки - забійна рана, у цій ділянці є патологічна рухливість і крепітація. Вкажіть обсяг невідкладної медичної допомоги постраждалому: A 48-year-old man was hit by a car. An ambulance arrived at the scene of the accident. The victim complains of severe pain in his left leg. Objectively: on the front surface shins - a fatal wound, there is pathological mobility and crepitation in this area. Specify the amount of emergency medical care for the victim:

Знеболювання, введення антибіотиків, накладання гіпсової пов’язки Anesthesia, administration of antibiotics, application of a plaster cast

Первинна хірургічна обробка рани, введення антибіотиків, транспортування до травмпункту Primary surgical treatment of the wound, administration of antibiotics, transportation to the trauma center

Накладання шини Дітеріхса, транспортування до травмпункту Applying Dieterichs splint, transport to trauma center

Знеболювання, асептична пов’язка, іммобілізація кінцівки, транспортування до травмпункту Anesthesia, aseptic dressing, immobilization of the limb, transportation to the trauma center

Введення протиправцевого анатоксину в стандартній дозі, зігрівання кінцівки Injection of anti-tetanus toxoid in a standard dose, warming of the limb

175 / 200
Пацієнтка 32-х років хворіє на цукровий діабет впродовж 5-ти років, отримує інсулін пролонгованої дії у добовій дозі 46 ОД. Госпіталізована в зв’язку з раптовою втратою свідомості. Об’єктивно: шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Зіниці розширені. Менінгеальні симптоми відсутні. Язик вологий. Дихання ритмічне. Ps- 98/хв., ритмічний, задовільних властивостей, АТ- 110/80 мм рт.ст. Яке лабораторне обстеження необхідно виконати в першу чергу для встановлення діагнозу? A 32-year-old patient has been suffering from diabetes for 5 years, receives long-acting insulin in a daily dose of 46 units. She was hospitalized due to a sudden loss consciousness. Objectively: the skin is moist, the muscle tone of the limbs is increased. The pupils are dilated. There are no meningeal symptoms. The tongue is moist. Breathing is rhythmic. Ps- 98/min., rhythmic, satisfactory properties, BP- 110/80 mm Hg What laboratory examination must be performed first of all to establish a diagnosis?

Глюкоза крові Blood glucose

Аналіз сечі на ацетон Urine analysis for acetone

Загальний аналіз сечі General urinalysis

ЕКГ ECG

Загальний аналіз крові General blood test

176 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на нудоту, блювання, мелену. В останні дні зловживає алкоголем. Добу тому з’явилося блювання з незміненою кров’ю із згортками. Об’єктивно: блідість шкіри і слизових оболонок. ЧСС- 95/хв., АТ-105/70 мм рт.ст. Живіт м’який, безболісний під час пальпації у всіх відділах. У крові - анемія. Результат дослідження на приховану кров - позитивний. ФГДС: поздовжній розрив слизової оболонки стравоходу, візуалізується тромб чорного кольору з видимою кровотечею. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of nausea, vomiting, nausea. He has been abusing alcohol for the last few days. A day ago, he vomited with unchanged blood with clots. Objectively: paleness of the skin and mucous membranes. Heart rate - 95/min., BP - 105/70 mm Hg. Abdomen is soft, painless during palpation in all departments. In the blood - anemia. The result of the occult blood test - positive. FGDS: longitudinal rupture of the esophageal mucosa, a black thrombus with visible bleeding is visualized. What is the most likely diagnosis?

Кровотеча з варикозно розширених вен дванадцятипалої кишки Bleeding from varicose veins of the duodenum

Синдром Золінгер-Елісона Zollinger-Ellison Syndrome

Хімічний опік стравоходу Chemical burn of esophagus

Синдром Мелорі-Вейса Mallory-Weiss syndrome

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба Gastroesophageal reflux disease

177 / 200
Міська лікарня у зв’язку з аварією на АЕС перейшла в режим праці при надзвичайних ситуаціях і готується до прийому постраждалих. Що слід зробити при переході приймального відділення на режим праці приймально-сортувального відділення? In connection with the accident at the nuclear power plant, the city hospital has switched to working mode in emergency situations and is preparing to receive victims. What should be done when the reception department switches to working mode receiving and sorting department?

На в’їзді до лікарні вставити покажчик 'сортувальна' At the entrance to the hospital, insert the pointer 'sorting room'

Пофарбувати ворота лікарні в червоний колір Paint the hospital gate red

На в’їзді до лікарні розташувати розподільний пост та місто для санітарної обробки At the entrance to the hospital, place a distribution post and a city for sanitation

Проводити повну санітарну обробку Perform full sanitation

На в’їзді до лікарні розташувати цілодобовий аптечний кіоск At the entrance to the hospital, place a 24-hour pharmacy kiosk

178 / 200
З місця аварії на об’єкті атомної промисловості до медичного закладу доставлені ліквідатори аварії. Загальна доза опромінення згідно даних індивідуальних дозиметрів не перевищила 0,5 Гр. Де може бути проведено медичне обстеження і медичне спостереження постраждалих? Accident liquidators were delivered from the site of the accident at the nuclear industry facility to the medical institution. According to the data of individual dosimeters, the total radiation dose did not exceed 0.5 Gy. Where can it be was a medical examination and medical observation of the victims carried out?

Як у стаціонарі, так і амбулаторно Both in hospital and outpatient

У Центрі медицини катастроф у Києві At the Center for Disaster Medicine in Kyiv

В онкологічному стаціонарі In an oncology hospital

На місцевій санітарно-епідеміологічній станції At the local sanitary-epidemiological station

Дана категорія не потребує обстеження та спостереження This category does not require examination and monitoring

179 / 200
Хворий 30-ти років, перелом лівого стегна зі зміщенням. Доставлений до лікарні без транспортної іммобілізації. В приймальному відділенні черговий хірург встановив скелетне витягнення за стопу. Через 4 години у хворого стали наростати задишка, тахікардія, з’явилась субфебрильна температура. За даними пульсоксиметрії - зниження сатурації до 87%. В легенях - жорстке дихання, поодинокі сухі хрипи. Порушення свідомості до глибокого приглушення. Петехіальний висип на передній поверхні грудної стінки. Яка причина погіршення стану пацієнта? A 30-year-old patient with a displaced fracture of the left hip. He was brought to the hospital without transport immobilization. In the reception department, the surgeon on duty installed a skeletal extension for the foot. 4 hours later the patient began to develop shortness of breath, tachycardia, and a subfebrile temperature appeared. According to pulse oximetry, the saturation decreased to 87%. In the lungs - hard breathing, isolated dry wheezes. Disturbance of consciousness to deep muffledness. Petechial rash on the front surface of the chest wall. What is the cause deterioration of the patient's condition?

Жирова емболія Fat embolism

Тромбоемболія гілок легеневої артерії Thromboembolism of the branches of the pulmonary artery

Кардіогенний набряк легень Cardiogenic pulmonary edema

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Плевропульмональний шок Pleuropulmonary shock

180 / 200
Під час проведення регламентних робіт на АЕС трапилась аварія з викидом радіоактивних речовин. 32 працівника чергової зміни отримали різні дози зовнішнього опромінення. Які засоби треба використати працівникам з аптечки індивідуальної №2 з радіопро-текторною метою? During routine work at the NPP, an accident occurred with the release of radioactive substances. 32 workers on the regular shift received various doses of external radiation. What tools should employees use from the first-aid kit of individual no. 2 with a radio protection purpose?

Тетрациклін, етаперазин Tetracycline, etaperazin

Цистамін, таблетки йодистого калію Cystamine, potassium iodide tablets

Шприць-тюбик з протибольовим засобом, тетрациклін Syringe-tube with pain reliever, tetracycline

Шприц-тюбик з протибольовим засобом, сульфадиметоксин, тарен Syringe tube with pain reliever, sulfadimethoxine, taren

Тарен, таблетки йодистого калію Taren, potassium iodide tablets

181 / 200
Громадянка 17-ти років звернулась у лікувально-профілактичний заклад через факт насильницького статевого акту. Що є обов’язковою попередньою умовою для обстеження? A 17-year-old citizen applied to a medical and preventive institution due to the fact of a violent sexual act. What is a mandatory prerequisite for the examination?

заява у органи правопорядку statement to law enforcement

проведення вакцинації проти гепатиту В vaccination against hepatitis B

попереднє бактеріологічне дослідження previous bacteriological examination

поінформована добровільна згода пацієнтки informed voluntary consent of the patient

психологічна допомога psychological help

182 / 200
На хімічно-небезпечному об’єкті сталася аварія з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). Персонал двох лікарсько-сестринських бригад ШМД, які прибули до вогнища масових санітарних втрат, розгорнув майданчик екстреної медичної допомоги і приступив до надання першої лікарської медичної допомоги потерпілим від впливу СДОР Які заходи НЕ ВХОДЯТЬ в обсяг першої лікарської медичної допомоги і не повинні бути виконані невідкладно в даному випадку? At a chemically dangerous facility, an accident occurred with the release of highly toxic substances (PSS). The personnel of two medical and nursing teams of the ShMD, who arrived at the site of mass sanitary losses , deployed an emergency medical aid platform and started providing first medical medical aid to the victims of the effects of SDOR. What measures are NOT included in the scope of first medical medical aid and should not be performed immediately in this case?

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Боротьба з токсичним набряком легень Combating toxic pulmonary edema

Дегазація рани при її забрудненні СДОР Degassing of the wound when it is contaminated with ODOR

Зупинка зовнішньої кровотечі Stop external bleeding

Промивання шлунка за допомогою зонду при пероральному надходженні СДОР в організм Gastric lavage with the help of a probe in the case of oral administration of ODOR

183 / 200
Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зі скаргами на підвищення температури до 40oC, кашель з пінистим іржавим харкотинням. Об’єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД-30/хв., тахікардія. Дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Які методи специфічної діагностики? The patient, a sailor on a foreign voyage, complained of an increase in temperature up to 40oC, a cough with frothy rusty sputum. Objectively: pale, cyanosis of mucous membranes, ChD-30 /min., tachycardia. Breathing in the lungs is weakened, isolated wet wheezing, crepitation. Preliminary diagnosis: plague, primary pulmonary form. What are the methods of specific diagnosis?

Посів на анаеробні середовища Sowing on anaerobic media

Шкірно-алергічна проба Skin allergy test

Використання вірусологічного метода Using a virological method

Посів не потрібен No seeding required

Посів на кров’яний агар Sowing on blood agar

184 / 200
До лікарні доставлено хворого 62-х років після ДТП у вкрай важкому стані. Об’єктивно: кома, правобічний мідрі-аз, лівобічний геміпарез, АТ- 110/90 мм рт.ст., ЧСС- 68/хв., дихання поверхневе, ЧДР- 6/хв., ознаки аспірації і закритого перелому правого стегна. Діагноз: політравма, тяжка закрита черепно-мозкова травма, епідуральна гематома, забій головного мозку тяжкого ступеня, закритий перелом правого стегна, аспіраційний синдром. Яка тактика лікаря в першу чергу? A 62-year-old patient was brought to the hospital after a road accident in extremely serious condition. Objectively: coma, right-sided midri-az, left-sided hemiparesis, blood pressure 110/ 90 mm Hg, heart rate - 68/min, shallow breathing, HRD - 6/min, signs of aspiration and closed fracture of the right hip. Diagnosis: polytrauma, severe closed craniocerebral injury, epidural hematoma, severe cerebral contusion degree, closed fracture of the right hip, aspiration syndrome. What is the doctor's tactics in the first place?

Оксигенотерапiя, iнфузiйна терапiя Oxygenotherapy, infusion therapy

Знеболювання, інфузійна терапія Analgesia, infusion therapy

Конікостомія, оксигенотератя, про-тинабрякова терапія Conicostomy, oxygen therapy, anti-edema therapy

^тубація, санація трахео-бронхiального дерева, штучна вентиляція легень ^tubation, rehabilitation of the tracheo-bronchial tree, artificial lung ventilation

Оксигенотерапія, спостереження Oxygenotherapy, observation

185 / 200
Жінка 80-ти років під час сварки з родичами раптово зблідла, схопилася за ділянку серця, через 5 хвилин впала непритомна. Оглянута лікарем швидкої допомоги через 25 хвилин пульс і тиск не визначаються. Відомо, що впродовж останніх 20-ти років лікувалася з приводу стенокардії. Які мають бути дії бригади швидкої допомоги? During an argument with her relatives, a woman in her 80s suddenly turned pale, grabbed her heart area, fell unconscious after 5 minutes. She was examined by an emergency doctor 25 minutes later, her pulse and pressure is not determined. It is known that during the last 20 years she was treated for angina pectoris. What should be the actions of the ambulance team?

Зробити ЕКГ Make an ECG

Терміново госпіталізувати в кардіологічне відділення Urgent hospitalization in the cardiology department

Зробити закритий масаж серця Make a closed heart massage

Провести комплекс реанімаційних заходів Conduct a set of resuscitation measures

Не проводити ніяких заходів і зафіксувати смерть Do not take any action and record death

186 / 200
Хворий 48-ми років доставлений в клініку через 3 години після розвитку гострого інфаркту міокарда. Під час транспортування в кареті швидкої допомоги хворий декілька разів непритомнів на 5-10 секунд. Цей стан супроводжувався судомами. Стан хворого тяжкий, в свідомості, адекватний. АТ-80/50 мм рт.ст., ЧСС- 34/хв. На ЕКГ: повна AVблокада, елевація сегменту ST в II, III, aVF. Які з невідкладних заходів потрібно проводити в стаціонарі в першу чергу? A 48-year-old patient was brought to the clinic 3 hours after the development of an acute myocardial infarction. During transportation in an ambulance, the patient fainted several times for 5-10 seconds This condition was accompanied by convulsions. The patient's condition is serious, conscious, adequate. BP-80/50 mm Hg, heart rate- 34/min. On the ECG: complete AV block, elevation of the ST segment in II, III, aVF. Which of should emergency measures be carried out in a hospital in the first place?

Проведення електрокардіостимуля-ції Performing electrocardiostimulation

Призначення сечогінних препаратів Prescription of diuretics

Електроімпульсна терапія Electropulse therapy

Призначення адреналіну Adrenaline Prescription

Призначення добутаміну Prescription of dobutamine

187 / 200
Дитина від другої вагітності, других пологів в терміні гестації 42 тижні, масою тіла 4100 г, довжиною 56 см. При народженні в амніотичній рідині відмічені частки меконію. Самостійне дихання відсутнє. Якою повинна бути тактика неонатолога у даному випадку? Child from the second pregnancy, second birth at 42 weeks gestation, body weight 4100 g, length 56 cm. Meconium particles were noted in the amniotic fluid at birth. Independent breathing absent. What should be the neonatologist's tactics in this case?

Санація дихальних шляхів Respiratory rehabilitation

Тактильна стимуляція Tactile stimulation

Допоміжна вентиляція кисню Auxiliary oxygen ventilation

Штучний масаж серця Artificial heart massage

Корекція гіповолемії Correction of hypovolemia

188 / 200
Лікар при огляді дитини 1-го року виявив: фебрильну температуру, закидання голови назад, гіперестезію шкіри, рясний 'зірчастий'висип на нижніх кінцівках та сідницях. Які дії лікаря на догоспітальному етапі? During examination of a 1-year-old child, the doctor found: febrile temperature, throwing back of the head, hyperesthesia of the skin, abundant 'star' rash on the lower limbs and buttocks. What actions doctor at the pre-hospital stage?

Проведення антипіретичної та гемостатичної терапії Antipyretic and hemostatic therapy

Катетеризація периферичної вени Catheterization of a peripheral vein

Проведення антибактеріальної терапії Conducting antibacterial therapy

Катетеризація підключичної вени Catheterization of the subclavian vein

Проведення дезінтоксикаційної терапії Carrying out detoxification therapy

189 / 200
Під час змагань на іподромі вершник при падінні отримав травму. Встановлено попередній діагноз: закритий перелом правої ключиці. Який об’єм допомоги повинен надати лікар на місці пригоди? During the competition on the racetrack, the rider was injured when he fell. The preliminary diagnosis was established: a closed fracture of the right clavicle. What amount of help should the doctor provide at the scene of the accident?

Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку, транспортування лежачи Cash bandage on the right upper limb, transportation lying down

Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою з вкладеним в пахвову западину валиком, транспортування сидячи Anesthesia, transport immobilization with a scarf with a roller inserted into the armpit, transportation while sitting

Іммобілізація пов’язкою типу Дезо, транспортування сидячи Immobilization with Dezo type bandage, transportation while sitting

Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою з вкладеним в пахвову западину валиком, транспортування лежачи Anesthesia, transport immobilization with a scarf with a roller inserted into the armpit, transportation lying down

Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною, транспортування лежачи Anesthesia, transport immobilization with a splint, transportation lying down

190 / 200
У вагітної в терміні 36-ти тижнів впродовж трьох діб відмічається температура тіла 38 — 39 oC, головний біль, задишка. Яка тактика сімейного лікаря? A 36-week pregnant woman has a body temperature of 38 — 39 oC, headache, shortness of breath for three days. What are the family doctor's tactics?

Госпіталізувати до відділення патології вагітних і розпочати обстеження та лікування Hospitalize to the department of pathology of pregnant women and start examination and treatment

Розродити негайно Spawn immediately

Призначити антибіотик амбулаторно і спостерігати Prescribe an antibiotic on an outpatient basis and observe

Дати жарознижуючі препарати амбулаторно Give antipyretic drugs on an outpatient basis

Госпіталізація до реанімаційного відділення, в окремий блок, взяти посіви на грип Hospitalization to the intensive care unit, in a separate block, to take cultures for influenza

191 / 200
У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв’язку з гіпотонічною кровотечею, що продовжується, незважаючи на лікування. Крововтрата 1400 мл. Лікарська тактика : A mother in labor in the early postpartum period developed hemorrhagic shock due to hypotonic bleeding, which continues despite treatment. Blood loss 1400 ml. Medical tactics:

Лікування геморагічного шоку Treatment of hemorrhagic shock

Лікування порушеної функції нирок Treatment of impaired kidney function

Наркоз і проведення інтенсивної терапії Anesthesia and intensive therapy

Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі Treatment of hemorrhagic shock in parallel with operative stopping of bleeding

Оперативне лікування Operative treatment

192 / 200
У дитини 7-ми років на 2-у добу після внутрішньовенної інфузії 2% розчину KCl виникли біль і гіперемія ттткі-ри в ділянці венепункції, обмеження рухливості в ліктьовому суглобі. При пальпації - болючий інфільтрат 4-5 см без чітких меж по ходу кубітальної вени, симптом флюктуації негативний. Пахвові лімфовузли не збільшені. Рухи пальців кисті безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? On the 2nd day after an intravenous infusion of 2% KCl solution, a 7-year-old child developed pain and hyperemia of the tttki in the area of ​​venipuncture, limitation of mobility in the elbow joint. On palpation - a painful infiltrate of 4-5 cm without clear boundaries along the course of the cubital vein, the symptom of fluctuation is negative. The axillary lymph nodes are not enlarged. The movements of the fingers of the hand are painless. What is the most likely diagnosis?

Абсцес лівого передпліччя Left forearm abscess

Постін’єкційний паравазальний інфільтрат Postinjection paravasal infiltrate

Паравазальна флегмона Paravasal phlegmon

Тромбофлебіт кубітальної вени Thrombophlebitis of cubital vein

Бешиха лівої верхньої кінцівки Left upper extremity rash

193 / 200
У хворого після автомобільної аварії з’явились скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. Об’єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Ps- І30/хв., АТ-95/60 мм рт.ст., Ht- 0,25, Hb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі? After a car accident, the patient complained of shortness of breath, coughing up blood. Objectively: the skin is pale, cyanotic. Subcutaneous emphysema in the chest area chest, abdomen, neck on the right side. Auscultation: breathing is not heard on the right side. Ps- I30/min., BP-95/60 mm Hg, Ht- 0.25, Hb- 88 g/l. What are the primary measures of the doctor on pre-hospital stage?

Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності Erythromass transfusion according to group and rhesus affiliation

Негайна штучна вентиляція легень Immediate CPR

Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди Colloids, erythrocyte mass, crystalloids

Активна аспірація повітря справа Active air aspiration on the right

Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів Dopamine 2-5 μg/kg/min, infusion of colloidal solutions

194 / 200
Потерпілому в ДТП під місцевою анестезією 1% розчином лідокаїну (проба на чутливість не проводилась) вправлений зміщений перелом кісток передпліччя і накладена гіпсова пов’язка. Через 10 хвилин хворий знепритомнів і настала зупинка кровообігу. Реанімаційні заходи виявились неефективними. Як з юридичної точки зору слід розцінювати дану ситуацію? A displaced fracture of the bones of the forearm was repaired and a plaster bandage was applied to the victim of a road accident under local anesthesia with a 1% lidocaine solution (sensitivity test was not performed). After 10 minutes, the patient fainted and blood circulation stopped. Resuscitation measures were ineffective. How should this situation be considered from a legal point of view?

Юридично і судово не оцінюється Legally and judicially not evaluated

Злочинна дія Criminal action

Нещасний випадок у медичній практиці Accident in medical practice

Ятрогенія Iatrogeny

Професійна лікарська помилка Professional medical error

195 / 200
Хворий 56-ти років при падінні у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати? A 56-year-old patient suffered a closed dislocation of the right shoulder when falling into an open sewer hatch. What type of transport immobilization should be used?

Фіксація верхньої кінцівки до тулуба Fixation of the upper limb to the trunk

Драбинчаста шина від променевоза-п’ясткового суглоба до кута здорової лопатки Ladder splint from the carpometacarpal joint to the corner of the healthy scapula

М ’яка пов’язка Дезо і Вельпо Deso and Velpo soft bandage

Іммобілізація підручними засобами Immobilization by improvised means

Косинкова іммобілізація Kosyn immobilization

196 / 200
Пацієнтка 24-х років звернулася на 9-ту добу після пологів зі скаргами на здуття, дизурію, тенезми, пекучий біль у ділянці тазу, підвищення температури тіла до 37,6oC впродовж 3х днів. При огляді знайдено інфільтрат у верхній частині широкої зв’язки та додатків матки. У напрямі бічної стінки таза від внутрішнього вічка пальпується ущільнення, розширені судини. Який з методів дослідження допоможе встановити правильний діагноз? A 24-year-old female patient applied on the 9th day after childbirth with complaints of bloating, dysuria, tenesmus, burning pain in the pelvic area, an increase in body temperature to 37 ,6oC for 3 days. During the examination, an infiltrate was found in the upper part of the broad ligament and appendages of the uterus. In the direction of the side wall of the pelvis from the internal eye, a seal is palpated, dilated vessels. Which of the research methods will help establish the correct diagnosis?

Проба Іоманса (максимальне тильне згинання стопи) Yomans test (maximum dorsiflexion of the foot)

Проба Ловенберга (манжеточна) Lowenberg test (cuff)

Ультразвукове дослідження органів тазу Ultrasound examination of pelvic organs

Рентгенологічне дослідження органів тазу X-ray examination of pelvic organs

Проба Мозекса (пальпація бічних поверхонь гомілки та судинного пучка) Mosax test (palpation of the lateral surfaces of the lower leg and vascular bundle)

197 / 200
У хлопчика 11-ти років із геморагічним шоком під час проведення гемо-трансфузії виникли біль у грудях, попереку, з’явилася задишка, сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old boy with hemorrhagic shock developed chest and lower back pain during blood transfusion, shortness of breath, and red urine. Plasma blood after centrifugation is pink. What is the most likely diagnosis?

Алергічна реакція Allergic reaction

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Іострий гемоліз Acute hemolysis

Негемолітична трансфузійна реакція Nonhemolytic transfusion reaction

Синдром масивних трансфузій Massive transfusion syndrome

198 / 200
Хвора 84-х років, що перебувала на стаціонарному лікуванні з приводу старечої деменції, раптом знепритомніла. Викликаний черговий лікар констатував клінічну смерть. Юридично оформленої думки щодо необхідності проведення реанімаційних заходів немає. Вкажіть дії лікаря: An 84-year-old patient who was undergoing inpatient treatment for senile dementia suddenly fainted. The doctor on duty who was called declared clinical death. A legally formalized opinion on the need for resuscitation there are no measures. Specify the doctor's actions:

Констатувати біологічну смерть Determine biological death

Виконувати непрямий масаж серця протягом 15 хвилин Perform indirect heart massage for 15 minutes

Внутрішньовенно ввести глюкози 40% - 20 мл Glucose 40% - 20 ml should be administered intravenously

Викликати реаніматолога Call an intensivist

Почати реанімаційні заходи Start resuscitation measures

199 / 200
У вагітної 25-ти років, хворої на жовтяничну форму вірусного гепатиту В з тяжким перебігом, з’явилися млявість, блювання, посилилася жовтяниця. Об’єктивно: свідомість сплутана, виражена жовтяниця, з рота неприємний запах. Тони серця глухі, тахікардія, тахіпное. Печінка +1 см (в порівнянні з минулою добою на 2 см менше). Яке ускладнення найімовірніше виникло у хворої? A 25-year-old pregnant woman suffering from the icteric form of viral hepatitis B with a severe course developed lethargy, vomiting, and increased jaundice. Objectively: consciousness confused, pronounced jaundice, bad breath from the mouth. Heart sounds are dull, tachycardia, tachypnea. Liver +1 cm (compared to the previous day by 2 cm less). What complication most likely occurred in the patient?

Тромбофлебіт печінкових вен Thrombophlebitis of hepatic veins

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Еклампсія Eclampsia

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

200 / 200
Санітар 38-ми років захворів раптово 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. Об’єктивно: температура - 40,2 oC. Збуджений, гіперемія обличчя, ін’єкція судин склер з крововиливами, рясний розеольозно-петехіальний висип на тілі, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Яке дослідження підтвердить діагноз? A 38-year-old paramedic fell ill suddenly 5 days ago: chills, fever, severe headache, pronounced weakness, insomnia. Objectively: temperature - 40.2 oC. Excited, facial hyperemia, injection of scleral vessels with hemorrhages, abundant roseolous-petechial rash on the body, tremor of the tongue, tachycardia, hepatosplenomegaly. Pediculosis is detected. What research will confirm the diagnosis?

Мікроскопія товстої краплі крові Microscopy of thick drop of blood

РЗК і РА рикетсій Провачека RZK and RA of Provacek's rickettsiae

Посів крові на жовчний бульйон Blood culture on bile broth

Реакція аглютинації Відаля Vidal agglutination reaction

Реакція Райта і Хеддльсона Wright and Heddleson reaction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест