Крок 2 - Медицина 2021 2 день (буклет)

1 / 150
Хлопчик 12-ти рокiв надiйшов до клiнiки зi скаргами на вiдчуття серцебиття, перебої та бiль у серцi, задишку. Цi симптоми найчастiше виникали пiсля фiзичних навантажень i закiнчувались синкопальними станами. Згодом лiкарем було встановлено дiагноз гiпертрофiчної обструктивної кардiомiопатiї. Який препарат протипоказаний при лiкуваннi цiєї патологiї? A 12-year-old boy came to the clinic with complaints of palpitations, interruptions and pain in the heart, shortness of breath. These symptoms most often appeared after physical exertion and ended with syncopal states Later, the doctor diagnosed hypertrophic obstructive cardiomyopathy. What drug is contraindicated in the treatment of this pathology?

Еналаприл Enalapril

Верапаміл Verapamil

Бісопролол Bisoprolol

Дигоксин Digoxin

2 / 150
До хірургічного кабінету звернувся хлопець 17-ти років, зі скаргами на наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму отримав сокирою під час роботи по господарству. Усі щеплення отримував відповідно до віку за Національним календарем профілактичних щеплень. Об'єктивно: температура тіла - 36.8°С, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Який наступний крок лікаря буде найбільш доречними? A 17-year-old boy came to the surgery with complaints of a cut wound on his right foot. It is known from the anamnesis that he was injured with an ax while working on the farm. I received all vaccinations according to age according to the National calendar of preventive vaccinations. Objectively: body temperature - 36.8°C, pulse - 68/min., blood pressure - 120/75 mm Hg. What next step of the doctor would be most appropriate?

Ввести протиправцеву сироватку Enter tetanus serum

Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий імуноглобулін Enter tetanus toxoid and anti-tetanus immunoglobulin

Динамічне спостереження Dynamic monitoring

Ввести правцевий анатоксин з дифтерійним анатоксином Enter tetanus toxoid with diphtheria toxoid

Ввести правцевий анатоксин Enter tetanus toxoid

3 / 150
Дівчина 22 років, хвора на системний червоний вовчак, скаржиться на лихоманку. схуднення, біль у дрібних суглобах кистів. Об’єктивно встановлено: дифузна алопеція, генералізована лімфаденопатія, еритематозна висипка на щоках та спинці носа, ексудативний плеврит та перикардит. Температура тіла - 38,4°С. У крові виявлено: лейкоцити -3,1 • 109/л, НЬ -102 г/л, ШОЕ - 56 мм/год, С-реактивний протеїн - (++++). Яка доза преднізолону є доцільною у цьому разі? A 22-year-old girl with systemic lupus erythematosus complains of fever. weight loss, pain in the small joints of the hands. Objectively established: diffuse alopecia, generalized lymphadenopathy, erythematous rash on the cheeks and back of the nose, exudative pleurisy and pericarditis. Body temperature - 38.4°C. In the blood: leukocytes -3.1 • 109/l, Hb -102 g/l, ESR - 56 mm/h, C-reactive protein - (++++). What dose of prednisolone is appropriate in this case?

0,5 мг/кг 0.5 mg/kg

1 мг/кг 1 mg/kg

0.1 мг/кг 0.1 mg/kg

0.75 мг/кг 0.75 mg/kg

0,25 мг/кг 0.25 mg/kg

4 / 150
Жінка, 23 років, скаржиться на часте, болюче сечовипускання, тупі болі внизу живота. Наведені скарги з’явилися 10 днів тому після переохолодження. Біль і часті позиви до сечовипускання зменшуються від застосування тепла на ділянку сечового міхура. Т-37,20С. В заг. ан. сечі – лейкоцити, свіжі еритроцити, незначна протеїнурія. С-м Пастернацького негативний з обох боків. Основні препарати в лікуванні даної хворої? A woman, 23 years old, complains of frequent, painful urination, dull pains in the lower abdomen. These complaints appeared 10 days ago after hypothermia. Pain and frequent requests to urination decreases from the application of heat to the area of the bladder. T-37.20С. In the general analysis of urine - leukocytes, fresh erythrocytes, slight proteinuria. Pasternatskyi's test is negative on both sides. The main drugs in the treatment of this patient?

Курантил Curantyl

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Імунодепресанти Immunosuppressants

Гепарин Heparin

Уросептики Uroseptics

5 / 150
Робітниця прядильного цеху фабрики по виробництву льону зі стажем роботи 11 років, скаржиться на задишку, кашель, слабкість, почуття стислості у грудях. Стан поліпшується у вихідні дні, знову погіршується при поверненні на роботу у понеділок. Під час аускультації над легенями прослуховуються розсіяні сухі хрипи з обох сторін. У крові - незначний лейкоцитоз. Назвіть захворювання пацієнтки: A worker in the spinning shop of a flax factory with 11 years of experience complains of shortness of breath, cough, weakness, a feeling of tightness in the chest. The condition improves on weekends, again worsens when returning to work on Monday. During auscultation over the lungs, scattered dry rales are heard on both sides. In the blood there is a slight leukocytosis. Name the patient's disease:

Азбестоз Asbestosis

Бісиноз Bisinosis

Силікоз Silicosis

Сидероз Siderosis

Антракоз Anthracosis

6 / 150
Чоловік скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла в правому оці. Захворів раптово. В ході огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. В правому оці гіперемія та набряк кон’юнктиви, поверхнева ін’єкція. Гнійні виділення в кон’юнктивальному мішку. Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз? A man complains of redness, burning, feeling of a foreign body in the right eye. He fell ill suddenly. During the examination: the visual acuity of the right and left eye is 1.0. In in the right eye, hyperemia and swelling of the conjunctiva, superficial injection. Purulent discharge in the conjunctival sac. The cornea is transparent. The color and pattern of the iris are unchanged, the pupil is mobile. What is the most likely diagnosis?

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Гострий іридоцикліт Acute iridocyclitis

Стороннє тіло рогівки Corneal foreign body

Гострий дакріоцистит Acute dacryocystitis

Гострий кон’юнктивіт Acute conjunctivitis

7 / 150
Жінка 56-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,5°С, підвищену пітливість вночі та збільшення лімфовузлів в лівій пахвовій та лівій надключичній ділянках. У сімейному анамнезі рак молочної залози у бабусі. При фізикальному обстеженні в зазначених ділянках пальпуються збільшені, безболісні, щільні лімфовузли. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини розширення тіні середостіння за рахунок збільшених лімфовузлів. Після ексцизійної біопсії лімфовузла надключичної ділянки, виявлені атипові багатоядерні клітини Рід- Штернберга. Який діагноз є найбільш імовірним? A 56-year-old woman consulted a doctor with complaints of a temperature rise to 38.5°C, increased sweating at night, and an increase in lymph nodes in the left axillary and left supraclavicular areas . There is a family history of breast cancer in the grandmother. During the physical examination, enlarged, painless, dense lymph nodes are palpated in the indicated areas. During the X-ray examination of the chest cavity, the expansion of the mediastinal shadow due to enlarged lymph nodes. After an excisional biopsy of the supraclavicular lymph node, atypical multinucleated Reed cells were detected - Sternberg. Which diagnosis is the most probable?

Бронхогенна карцинома Bronchogenic carcinoma

Лімфома Ходжкіна Hodgkin lymphoma

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Туберкульоз Tuberculosis

Метастази раку молочної залози Breast cancer metastases

8 / 150
Чоловік 51 року доставлений до лікарні зі скаргами на біль у лівому боці, загальну слабість, сухість у роті, спрагу. За годину до госпіталізації, переходячи залізничну колію, упав лівим боком на рельси. Шкірні покриви та видимі слизові облонки бліді, холодний піт. Пульс слабкого наповнення. 100/хв. AT - 85/55 мм рт. ст. Болючість та незначне напруження м’язів у лівому підребер’ї’, слабо позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що можна запідозрити у хворого? A 51-year-old man was taken to the hospital with complaints of pain in the left side, general weakness, dry mouth, thirst. An hour before hospitalization, he fell while crossing the railway tracks left side on the rails. Pale skin and visible mucous membranes, cold sweat. Pulse feeble. 100/min. AT - 85/55 mm Hg. Pain and slight muscle tension in the left hypochondrium, weakly positive Shttkin-Blumberg symptom. What can be suspected in the patient?

Пошкодження печінки Liver damage

Пошкодження селезінки Spleen damage

Пошкодження шлунка Stomach damage

Пошкодження підшлункової залози Pancreas damage

Пошкодження товстої кишки Colon damage

9 / 150
Провідник потягу 39-ти років госпіталізований на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, слабкість, запаморочення, пітливість, безсоння, лихоманку. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, набрякле, кон’юнктивіт. На перехідній складці кон’юнктиви - поодинокі петехії. На шкірі тулуба, грудної клітки, живота, кінцівок рясна розеольозно-петехіальна висипка. Тахікардія. АТ- 100/60 мм рт.ст. Відмічається тремор язика. Пальпуються печінка, селезінка. Випорожнення затримане. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old train conductor was hospitalized on the 4th day of illness with complaints of headache, weakness, dizziness, sweating, insomnia, fever. Objectively: the face is hyperemic, swollen, conjunctivitis. On the transition fold of the conjunctiva - single petechiae. On the skin of the trunk, chest, abdomen, limbs, a profuse roseolous-petechial rash. Tachycardia. Blood pressure - 100/60 mm Hg. Tremor of the tongue is noted The liver and spleen are palpated. Defecation is delayed. What is the most likely diagnosis?

Висипний тиф Typhoid

Менінгококцсмія Meningococcal disease

Грип Flu

Лептоспіроз Leptospirosis

Черевний тиф Typhoid

10 / 150
Через порушення техніки безпеки під час роботи з джерелами іонізуючого випромінювання робітник упродовж години піддавався загальному опроміненню в дозі близько 8 Гр. Яка форма променевої хвороби розвинулася у нього? Due to a violation of safety techniques while working with sources of ionizing radiation, the worker was exposed to general radiation at a dose of about 8 Gy for an hour. What form of radiation sickness did he develop?

Хронічна променева хвороба, кістковомозкова форма Chronic radiation sickness, bone marrow form

Гостра променева хвороба, кістковомозкова форма Acute radiation sickness, bone marrow form

Гостра променева хвороба, кишкова форма Acute radiation sickness, intestinal form

Гостра променева хвороба, церебральна форма Acute radiation sickness, cerebral form

Гостра променева хвороба, токсемічна форма Acute radiation sickness, toxemic form

11 / 150
Під час проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’яса на 40 см2 виявлено трихінели у кількості 2 одиниць. Які санітарно-гігієнічні заходи слід провести у цьому разі? During the veterinary and sanitary examination of meat, 2 units of trichinella were found on 40 cm2. What sanitary and hygienic measures should be taken in this case?

Технічна утилізація Technical disposal

Заморожування м’яса Meat Freezing

Термічна обробка Thermal treatment

М’ясо дозволяється до використання Meat is allowed for use

12 / 150
Чоловік 41 року доставлений до торакального відділення з ножовим пораненням грудної клітки зліва. Під час огляду встановлено: загальний стан вкрай важкий. Шкіра та видимі слизові синюшні. Дихання важке, уривчасте, ЧД - 32/хв. Під час перкусії грудної клітки спостерігаються розширені межі серця. Пульс -120/хв., AT - 60/20 мм рт. ст. Яка тактика ведення пацієнта? A 41-year-old man was brought to the thoracic department with a stab wound to the chest on the left side. During the examination, it was found that the general condition is extremely serious. The skin and visible mucous membranes are bluish. Breathing is difficult, intermittent, BH - 32/min. During chest percussion, expanded borders of the heart are observed. Pulse - 120/min., AT - 60/20 mm Hg. What are the patient management tactics?

Рентгенографія ОГК Roentgenography of OGK

Плевральна пункція Pleural puncture

Невідкладна торакотомія Urgent thoracotomy

Торакоскопія Thoracoscopy

Торакоцентез Thoracentesis

13 / 150
Чоловіка 63 років госпіталізовано зі скаргами на біль у поперековій ділянці ліворуч, погіршення апетиту, слабкість, періодичну появу крові в сечі протягом місяця Шкіра бліда. Анемія: еритроцити - 3,1 • 10 * 12/л, НЬ - 101 г/л, ШОЕ - 37 мм/год., протеїнурія - 0,37 г/л, гематурія на все поле зору, креатінемія - 0,270 ммоль/л. Яке діагностичне припущення? A 63-year-old man was hospitalized with complaints of pain in the lumbar region on the left, loss of appetite, weakness, periodic appearance of blood in the urine for a month. The skin is pale. Anemia: erythrocytes - 3 ,1 • 10 * 12/l, Hb - 101 g/l, ESR - 37 mm/h, proteinuria - 0.37 g/l, hematuria in the entire field of vision, creatininemia - 0.270 mmol/l. What is the diagnostic assumption?

Інфекційна токсична нефропатія Infectious toxic nephropathy

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Новоутворення нирки Kidney Neoplasm

14 / 150
Чоловік 42 років унаслідок ДТП отримав політравму: закриті переломи правої плечової кісток та костей лівого передпліччя із зміщенням відламків, закриту тупу травму живота. Доставлений до приймального відділення через 30 хвилин після травми. Шкіряні покрови бліді. Артеріальний тиск 90/20 мм рт. ст., в місцях переломів деформація, біль. Живіт напружений, при пальпації різкий біль, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Які лікувальні заходи слід проводити першими? A 42-year-old man received polytrauma as a result of a road accident: closed fractures of the right humerus and bones of the left forearm with displacement of the fragments, a closed blunt trauma to the abdomen. He was taken to the receiving department after 30 minutes after the injury. The skin is pale. Blood pressure 90/20 mm Hg, deformation in places of fractures, pain. Abdomen tense, sharp pain during palpation, positive Shchotkin-Blumberg symptom. What medical measures should be carried out first?

Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску Infusion therapy to stabilize blood pressure

Додаткове обстеження з метою визначення точного діагнозу Additional examination to determine the exact diagnosis

Термінова лапаротомія Urgent laparotomy

Блокади переломів місцевим анестетиком Blocks of fractures with local anesthetic

Накладення іммобілізації на переломи, знеболення Immobilization on fractures, anesthesia

15 / 150
У дитини віком 18 місяців з’явилося облисіння потилиці, неспокійний сон, підвищена пітливість. Про яку хворобу можна думати? An 18-month-old child developed baldness on the back of the head, restless sleep, increased sweating. What disease can you think about?

Хондродістрофія Chondrodystrophy

Спазмофілія Spasmophilia

Фосфат-діабет Phosphate-Diabetes

Рахіт Rickets

Анемія Anemia

16 / 150
Жінка 38 років, бухгалтер. На прийомi багато говорить, мова прискорена, швидко переключається з теми на тему, що робить розумiння мови хворої скру- Терапевтичний профiль 11 тним. Не може всидiти на стiльцi, жестикулює, несподiвано починає спiвати, смiятися, декламувати вiршi. Вважає себе ”найздоровiшою”, ”найщасливiшою”, заявляє, що ”всi заздрять її зовнiшностi та чудовому голосу”. Зi слiв родичiв, останнi 5 днiв не спить вночi, вiдзначається пiдвищений апетит, гнiвливiсть. 3 роки тому лiкувалася у психiатра з приводу депресiї. Який синдромальний дiагноз є найбiльш iмовiрним? A 38-year-old woman, an accountant. She talks a lot at the appointment, her speech is accelerated, she quickly switches from topic to topic, which makes understanding the patient's language difficult. Therapeutic profile 11 She cannot sit on a chair, gestures, suddenly begins to sing, laugh, recite poems. She considers herself the 'healthiest', 'happiest', declares that 'everyone envies her appearance and wonderful voice'. According to relatives, she has not been sleeping at night for the last 5 days , there is an increased appetite, irritability. 3 years ago, she was treated by a psychiatrist for depression. What syndromic diagnosis is the most likely?

Маніакальний синдром Manic syndrome

Шизофренія, параноїдна форма Schizophrenia, paranoid form

Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги Attention deficit hyperactivity disorder

Депресивний синдром Depressive syndrome

Деліріозний синдром Delirious syndrome

17 / 150
Жінка 23 років. Скаржиться на ріжучий біль внизу живота, почастішання сечовипускання, підвищення температури тіла до 37,7°С, збільшення виділень зі статевих шляхів жовтуватого кольору. Остання менструація була 18 днів тому. В анамнезі вказано погіршення стану за 5-6 днів після незахищеного статевого акту. Симптом Щоткіна негативний. Бімануально встановлено двобічне збільшення додатків. Який імовірний діагноз? A 23-year-old woman. She complains of a cutting pain in the lower abdomen, frequent urination, an increase in body temperature to 37.7°C, an increase in yellowish discharge from the genital tract. The last menstruation was 18 days ago. The anamnesis indicates a worsening of the condition 5-6 days after unprotected sexual intercourse. Shttkin's symptom is negative. Bimanually, bilateral enlargement of the appendages is established. What is the probable diagnosis?

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Ендометрит Endometritis

Апендицит Appendicitis

Кандидозний вульвовагініт Candida vulvovaginitis

Двобічний сальпіпгоофорит Bilateral salpipgoophoritis

18 / 150
Жінка 60 років, скаржиться на ниючий біль у колінних суглобах, який виникає під час рухів та підсилюється увечері, рухи супроводжуються хрускотом. Об’єктивно встановлено: вага - 120 кг, зріст -160 см. Колінні суглоби деформовані, визначається крепітація. На рентгенограмі спостерігається: звуження суглобової щілини, бокові остеофіти. Який із наведених діагнозів є найімовірнішим? A 60-year-old woman complains of aching pain in the knee joints, which occurs during movements and worsens in the evening, movements are accompanied by a crunch. Objectively established: weight - 120 kg, height -160 cm. The knee joints are deformed, crepitus is detected. The radiograph shows: narrowing of the joint space, lateral osteophytes. Which of the following diagnoses is the most likely?

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Реактивний артрит Reactive arthritis

Псоріатичний артрит Psoriatic arthritis

Остеоартроз Osteoarthrosis

Подагричний артрит Gouty arthritis

19 / 150
Дiвчина 18-ти рокiв звернулася ввечерi до лiкаря зi скаргами на сильний бiль ”знизу справа”, нудоту та одиничний епiзод блювання. Зранку вiдвiдувала фестиваль вуличної їжi. Бiль розпочався 4 години тому, почався з епiгастрiю i поступово перейшов у праву здухвинну дiлянку. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 79/хв., частота дихання - 16/хв., температура - 37,4oC. При пальпацiї лiвого нижнього квадранту черевної стiнки, бiль виникає у правому. Гiнекологiчний та ректальний огляд без патологiчних змiн. Данi лабораторних дослiджень: лейкоцити - 12 · 109/л, еритроцити - 4, 4 · 1012/л, гемоглобiн - 130 г/л, гематокрит - 39%, тромбоцити - 225 · 109/л, β-ХГЛ - 2 мОд/мл (норма - менше 5 мОд/л у невагiтних жiнок). Який дiагноз є найбiльш iмовiрним? An 18-year-old girl consulted a doctor in the evening with complaints of severe pain in the lower right side, nausea and a single episode of vomiting. In the morning, she visited a street food festival. The pain began 4 hours ago, it started in the epigastrium and gradually moved to the right iliac region. During physical examination, blood pressure was 110/70 mm Hg, heart rate was 79/min, respiratory rate was 16/min, and temperature was 37 .4oC. When palpating the left lower quadrant of the abdominal wall, pain occurs in the right. Gynecological and rectal examination without pathological changes. Laboratory data: leukocytes - 12 109/l, erythrocytes - 4.4 1012/l, hemoglobin - 130 g /l, hematocrit - 39%, platelets - 225 · 109/l, β-hCG - 2 mU/ml (norm - less than 5 mU/l in non-pregnant women). What diagnosis is the most probable?

Кишкова непрохiднiсть Intestinal obstruction

Трубна вагiтнiсть Tap pregnancy

Емболiя мезентерiальних судин Embolism of mesenteric vessels

Харчова токсикоiнфекцiя Food poisoning

Гострий апендицит Acute appendicitis

20 / 150
Жінка 46 років звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на біль та здуття живота після прийому їжі. яка містить молочні продукти, проноси, які з'являються після вживання цільного молока. Об’єктивно встановлено: живіт здутий, чутливий під час пальпації. Печінка, селезінка не збільшені. Який метод діагностики допоможе виявити причину стану? A 46-year-old woman went to her family doctor complaining of abdominal pain and bloating after eating a meal that contains dairy products, diarrhea that appears after consuming whole milk . Objectively established: the abdomen is swollen, sensitive during palpation. The liver and spleen are not enlarged. What diagnostic method will help to identify the cause of the condition?

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Ачтигпіяпиноні антитіла Achtigpiyapinoni antibodies

Дихальний тест Breath test

Фіброколоноскопія Fibrocolonoscopy

Копрограма Coprogram

21 / 150
До лікаря звернулися діти школи-інтернату через 4-5 годин після обіду із скаргами на нудоту, блювоту, холодний піт і невеликий біль в епігастрії. На обід діти їли картопляний суп на м’ясному бульйоні, млинці з м’ясом, компот із сухофруктів. Млинці начинялися вареним м’ясом, яке подрібнювалось на м’ясорубці працівником їдальні, хворим панарицієм і термічній обробці не піддавались. Який найбільш ймовірний діагноз у даному випадку? The children of the boarding school turned to the doctor 4-5 hours after lunch with complaints of nausea, vomiting, cold sweat and a slight pain in the epigastrium. For lunch, the children ate potato soup with meat broth, pancakes with meat, compote from dried fruits. The pancakes were filled with boiled meat, which was minced on a meat grinder by a canteen worker, sick panaritium and were not subjected to heat treatment. What is the most likely diagnosis in this case?

Стафілококова інтоксикація Staphylococcal intoxication

Ешеріхіоз Escherichia

Афлатоксикоз Aflatoxicosis

Сальмонельоз Salmonellosis

Ботулізм Botulism

22 / 150
Під час проведення реанімаційних заходів пацієнту 77-ми років, внаслідок ригідності грудної клітки не вдається виконувати компресії грудної клітки на глибину 5-6 см. Якими будуть Ваші дії? During resuscitation measures, a 77-year-old patient cannot perform chest compressions to a depth of 5-6 cm due to chest stiffness. What will your actions be?'

Продовжувати натискання з попередньою силою Continue pressing with previous force

Змістити точку натискань у бік мечоподібного відростка Move the pressure point towards the xiphoid process

Збільшити частоту натискань до 150 пазів на хвилину Increase the tapping frequency to 150 grooves per minute

Зменшити силу натискань, щоб не допустити переломів ребер і груднини Reduce pressure to prevent rib and sternum fractures

Збільшити силу натискань не зважаючий на ризик перелому ребер Increase the force of pressing without taking into account the risk of fractured ribs

23 / 150
Дитина народилася при терміні гестації 30 тижнів, з масою - 1100,0, через 3 години після народження з'явилися часті апное, дихання по типу “gasps”, ЧСС 98 в хв. Оцінка за шкалою Сільвермана 9 балів. Додаткова оксиногенація не привела до покращення стану. Що необхідно зробити? The child was born at a gestation period of 30 weeks, with a mass of 1100.0, 3 hours after birth, frequent apneas appeared, breathing like 'gasps', Heart rate 98 per minute. Score on the Silverman scale 9 points. Additional oxygenation did not improve the condition. What should be done?

Почати штучну вентиляцію легень« Start CPR

Почати наружний масаж серця Start external heart massage

Почати тактильну стимуляцію Start tactile stimulation

Почати штучну вентиляцію легень під позитивним тиском Start positive pressure ventilation

Почати інтубувати трахею Start tracheal intubation

24 / 150
До сімейної лікарки звернулася жінка 54 років для профілактичного огляду. Зріст - 164 см, вага - 84 кг. AT - 130/80 мм рт. ст. Менопауза 5 років. Мати пацієнтки померла від раку молочної залози, молодша сестра страждає на мастопатію. Під час огляду ущільнень у молочних залозах не виявлено, органи малого тазу в межах вікової норми. Цитологія шийки матки без особливостей. Що порекомендувати жінці? A 54-year-old woman came to the family doctor for a preventive examination. Height - 164 cm, weight - 84 kg. AT - 130/80 mm Hg. Menopause 5 years old. The patient's mother died of breast cancer, the younger sister suffers from mastopathy. During the examination, no lumps were found in the mammary glands, the organs of the small pelvis were within the age norm. Cytology of the cervix was unremarkable. What should I recommend to the woman?

Приходити на огляд кожних 3 місяці Come for an inspection every 3 months

Прийти на наступний профогляд за 2 роки Come to the next professional examination in 2 years

Пройти МРТ молочних залоз Pass MRI of mammary glands

Регулярно проводити самообстеження молочних залоз Regular self-examination of the mammary glands

Проходити маммографію 1 раз на рік Get a mammogram once a year

25 / 150
Дiвчина 22-х рокiв прийшла у жовтнi до свого сiмейного лiкаря на профiлактичний огляд. Самопочуття задовiльне, скарг не має. Протягом 3-х рокiв хворiє на добре контрольований цукровий дiабет I типу. Її 70-рiчна бабуся хворiє на рак грудей. Останнiй ПАП-тест було зроблено рiк тому, вiдхилень не зафiксовано. Її зрiст - 172 см, вага - 61 кг, IМТ - 20 кг/м2. Показник глiкованого гемоглобiну A1c складає 6,5%, останнiй показник глюкометра - 6,54 ммоль/л. Яка рекомендацiя лiкаря цiй пацiєнтцi буде найбiльш доречною? A 22-year-old girl came to her family doctor for a preventive check-up in October. She is feeling well, has no complaints. She has been suffering from well-controlled diabetes for 3 years type 1 diabetes. Her 70-year-old grandmother has breast cancer. The last Pap test was done a year ago, no abnormalities were recorded. Her height is 172 cm, weight is 61 kg, BMI is 20 kg/m2. Glycated hemoglobin A1c is 6.5%, the last reading of the glucometer is 6.54 mmol/l. Which recommendation of the doctor would be the most appropriate for this patient?

Легкi аеробнi вправи щодня Light aerobic exercise every day

Вакцинуватися вiд грипу Get vaccinated against the flu

Пройти тест на вiрус папiломи людини (ВПЛ-тест) Take a test for the human papilloma virus (HPV test)

Модифiкацiя дiєти з метою зниження ваги Diet modification to reduce weight

Пройти мамографiю Get a mammogram

26 / 150
Добовий раціон харчування дівчини 14 років містить вітамін А — 1,5 мг, вітамін B1 -1,8 мг, вітамін B2 - 2,0 мг, вітамін B6 - 2,0 мг, вітамін С - 20 мг. Під час медичного огляду встановлено: дівчина середньої ваги, фізичний розвиток гармонійний, біологічний вік відповідає календарному, слизові оболонки та шкіра без змін. Дівчина часто хворіє гострими респіраторно-вірусними захворюваннями, після яких спостерігаються численні точкові крововиливи у місцях тертя одягу (манжети, гумки, пояси). З найбільшою вірогідністю у дівчини має місце: The daily diet of a 14-year-old girl contains vitamin A - 1.5 mg, vitamin B1 -1.8 mg, vitamin B2 - 2.0 mg, vitamin B6 - 2.0 mg, vitamin C - 20 mg. During the medical examination, it was found: the girl is of average weight, her physical development is harmonious, her biological age corresponds to the calendar, the mucous membranes and skin are unchanged. The girl often suffers from acute respiratory viral diseases, after which there are numerous point hemorrhages in places of friction of clothing (cuffs, elastics, belts). With the greatest probability, the girl has:

С-гіповітаміноз C-hypovitaminosis

B1-гіповітаміноз B1 hypovitaminosis

B2-гіповітаміноз B2 hypovitaminosis

А-гіповітаміноз A hypovitaminosis

B6-гіповітаміноз B6 hypovitaminosis

27 / 150
Чоловік 54 років поступив до стаціонару зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,6°С, задишку під час значного фізичного навантаження, часті носові кровотечі. Працює на виробництві пластмаси, де контактує з ароматичними з’єднаннями. Об’єктивно встановлено: шкірні покриви бліді, сухі. У крові виявлено: еритроцити і - 2,1 • 1012/л, НЬ - 90 г/л, лейкоцити - 2,2 • 109/л, еозинофіли - 1%, паличко-ядерні - 1%, сегментоядерні - 75%, лімфоцити - 20%, мієлоцити - 3%, тромбоцити - 3О • 109/л, ШОЕ - 32 мм/год. Який найімовірніший діагноз? A 54-year-old man was admitted to the hospital with complaints of general weakness, an increase in body temperature to 38.6°C, shortness of breath during significant physical exertion, frequent nosebleeds. He works in the production of plastics, where he comes into contact with aromatic compounds. Objectively established: the skin is pale, dry. In the blood, erythrocytes and - 2.1 • 1012/l, Hb - 90 g/l, leukocytes - 2, 2 • 109/l, eosinophils - 1%, rod-nuclear - 1%, segmentonuclear - 75%, lymphocytes - 20%, myelocytes - 3%, platelets - 3O • 109/l, ESR - 32 mm/h. Which is the most likely diagnosis?

Хронічна інтоксикація аніліном Chronic aniline intoxication

Хронічна інтоксикація нітробензолом Chronic nitrobenzene intoxication

Хронічна інтоксикація тетраетилсвинцем Chronic intoxication with tetraethyl lead

Хронічна інтоксикація свинцем Chronic lead intoxication

Хронічна інтоксикація бензолом Chronic benzene intoxication

28 / 150
Жінка 38 років скаржиться на слабкість. підвищення температури тіла до 38,5°С, кашель зі скудним мокротинням, утруднення вдиху. Захворіла після переохолодження 2 доби тому. Рентгенологічне дослідження визначило локальне затемнення у нижній частці правої легені. У крові виявлено: лейкоцити - 14 Г/л, ШОЕ - 44 мм/год, СРБ - 140 мг/л. Який найімовірніший діагноз? A 38-year-old woman complains of weakness. body temperature rises to 38.5°C, cough with scanty sputum, difficulty breathing. She fell ill after hypothermia 2 days ago. X-ray the study revealed a local darkening in the lower lobe of the right lung. The blood showed: leukocytes - 14 G/L, ESR - 44 mm/h, CRP - 140 mg/L. What is the most likely diagnosis?

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Госпітальна пневмонія Nosocomial pneumonia

Негоспітальна пневмонія Community-acquired pneumonia

Плеврит Pleuri

Гострий бронхіт Acute bronchitis

29 / 150
Чоловік 65 років раптово знепритомнів, посинів. Під час обстеження встановлено: пульс та AT на периферичних судинах не визначаються, тони серця не вислуховуються. На ЕКГ спостерігається: нерегулярні, різної величини і форми хвилі, які реєструються без інтервалів. Які заходи необхідно провести насамперед? A 65-year-old man suddenly fainted, turned blue. During the examination, it was found: the pulse and AT on the peripheral vessels are not determined, heart sounds are not heard. On the ECG, it is observed: irregular, of different size and shape of the wave, which are registered without intervals. What measures should be taken first?

В/в введення адреналіну IV administration of epinephrine

В/в введення строфантину IV administration of strophanthin

Штучне дихання Artificial respiration

Тимчасова кардіостимуляція Temporary cardiac stimulation

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

30 / 150
Протягом 12 годин лісоруб працював на відкритому повітрі у вітряну погоду при температурі повітря +4-5°С. Взуття здавлювало дистальні частини ступнів. Скарги на колючий, пекучий біль у 1-3 пальцях обох стоп, ломоту у міжфалангових суглобах зниження чутливості шкіри на 1-3 пальцях. Під час огляду встановлено: пальці стоп дещо набряклі, шкіра синюшна. Рухи у міжфалангових суглобах обмежені, болючі. Чутливість шкіри дещо знижена. Пульсація артерій тилу стоп збережена. Який попередній діагноз? For 12 hours, the woodcutter worked outdoors in windy weather at an air temperature of +4-5°С. The shoes crushed the distal parts of the feet. Complaints of prickly , burning pain in 1-3 toes of both feet, aching in the interphalangeal joints, decreased skin sensitivity on 1-3 toes. During the examination, it was found: the toes are slightly swollen, the skin is bluish. Movements in the interphalangeal joints are limited, painful. Skin sensitivity is slightly reduced. Pulsation of the arteries of the back of the feet is preserved. What is the previous diagnosis?

Синдром тривалого здавлення Prolonged squeeze syndrome

Критична ішемія стоп Critical foot ischemia

Відмороження І ступеня Defrosting of the 1st degree

Гострий артрит міжфалангових суглобів Acute arthritis of interphalangeal joints

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

31 / 150
Чоловік 43 років скаржиться на значну задишку у спокої, відчуття тяжкості у грудях. Захворювання зв`язує з перенесеним 2 тижня тому грипом. Об-но: положення вимушене – сидить, нахилившись у перед. Обличчя одутле, цианотичне, шийні вени набряклі. Межи серця поширені в обидві сторони, тони серця глухі, ЧСС=112 за 1 хв., АТ-95/60 мм рт. ст. В крові ШОЕ-46 мм/год. На ЕКГ – низький вольтаж, на рентгенограмі – трапецевидна тінь серця, ознаки застою у легенях. Який препарат треба вживати з метою попередження тампонади серця? A 43-year-old man complains of significant shortness of breath at rest, a feeling of heaviness in the chest. The disease is related to the flu he suffered 2 weeks ago. About: the position is forced - sits, leaning forward. The face is swollen, cyanotic, the neck veins are swollen. Heart borders are spread to both sides, heart sounds are dull, heart rate=112 in 1 min., BP-95/60 mm Hg. In the blood, ESR-46 mm /h. On the ECG - low voltage, on the X-ray - a trapezoidal shadow of the heart, signs of congestion in the lungs. What drug should be used to prevent cardiac tamponade?

Гіпотиазід Hypothiazide

Верошнірон Veroshniron

Метопролол Metoprolol

Фуросемід Furosemide

Еналаприл Enalapril

32 / 150
Чоловік 28 років упродовж декількох років спостерігає різке обмеження рухливості в хребті та біль у поперековому відділі хребта, який зберігається тривалий час. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта і крижово-клубового зчленування показує звуження суглобових щілин, остеопороз. Назвіть важливу ланку вторинної профілактики цієї хвороби: For several years, a 28-year-old man observes a sharp restriction of mobility in the spine and pain in the lumbar spine, which persists for a long time. X-ray of the lumbosacral spine and sacral of the hip joint shows the narrowing of the joint spaces, osteoporosis. Name an important link in the secondary prevention of this disease:

Приймання цитостатиків Taking cytostatics

Щоденна лікувальна гімнастика Daily therapeutic gymnastics

Іммобілізація хребта (корсет) Immobilization of the spine (corset)

Лише хірургічна корекція Surgical correction only

Постійне тривале приймання малих доз препаратів золота Constant long-term intake of small doses of gold drugs

33 / 150
Жінка 31 року доставлена до лікарні в непритомному стані. Зі слів супроводжувачів в анамнезі у хворої зазначена двобічна адреналектомія з приводу хвороби Іценко-Кушинга. Об’єктивно встановлено: ціаноз слизових, гіпер-пігментація, клонічні судоми, загальмо-ваність, AT - 80/60 мм рт. ст., температура тіла - 34,5°С, тони серця глухі. Під час пальпації живота спостерігається напруження передньої черевної стінки. Які невідкладні засоби лікарняної допомоги слід використати насамперед? A 31-year-old woman was brought to the hospital in an unconscious state. According to the attendants, the patient had bilateral adrenalectomy due to Itsenko-Cushing's disease. Objectively established: cyanosis mucous membranes, hyper-pigmentation, clonic convulsions, retardation, AT - 80/60 mm Hg, body temperature - 34.5°C, heart sounds are dull. During palpation of the abdomen, tension of the anterior abdominal wall is observed. What are the emergency measures hospital care should be used first?

Уведення інсуліну Insulin administration

Внутрішньовенне введення електролітів Intravenous administration of electrolytes

Уведення 40%-го розчину глюкози Introduction of 40% glucose solution

Призначення чанянгіну Changyangin assignment

Уведення гідрокортизону сукцинату Hydrocortisone succinate administration

34 / 150
У жінки 53 років наступного дня після езофагоскопії з'явилась емфізема обох підключичних ділянок, болі під час ковтання за грудиною. Температура тіла підвищилась до 39.0С. Результат загального аналізу крові: лейкоцити - 18.8 • 109/л, П - 16%, ШОЕ - 24 мм/год. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітини спостерігається розширення тіні середостіння. Яке дослідження найдоцільніше виконати для уточнення діагнозу? The day after esophagoscopy, a 53-year-old woman developed emphysema of both subclavian areas, pain when swallowing behind the sternum. The body temperature rose to 39.0C. The result of a general analysis blood: leukocytes - 18.8 • 109/l, P - 16%, ESR - 24 mm/h. On the X-ray examination of the chest organs, an expansion of the mediastinal shadow is observed. What research is most expedient to perform to clarify the diagnosis?

Рентгенографію органів грудної порожнини у боковій проекції X-ray of chest organs in lateral projection

Рентгенографію стравоходу з контрактом X-ray of esophagus with contract

Фіброзофагоскопію Fibroesophagoscopy

Рентгенографію органів грудної порожнини у прямій проекції X-ray of chest cavity in direct projection

Пункцію плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

35 / 150
У дівчинки 11-ти років (в анамнезі часті ангіни) захворювання мало поступовий розвиток. З’явились дратівливість, неуважність, гіперкінези. При обстеженні виявлено порушення координації рухів, гіпотонію м’язів, гіперрефлексію. Для якого захворювання характерні та кі зміни зі сторони центральної нервової системи? In an 11-year-old girl (with a history of frequent angina), the disease had a gradual development. Irritability, inattention, hyperkinesis appeared. During the examination, a violation of movement coordination was found, muscle hypotonia, hyperreflexia. Which disease is characterized by what changes in the central nervous system?

Вегетосудинна дисфункція Vegetovascular dysfunction

Вузликовий поліартеріїт Polyarteritis nodosa

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Гостра ревматична лихоманка Acute rheumatic fever

36 / 150
У 9-місячної дитини ВІЛ-інфікованої жінки визначені гіпотрофія 2-го ступеня, полілімфаденопатія, гепатосплено-мегалія, рецидивуючий орофарингеальний кандідоз, гіпохромна анемія (НЬ - 80 г/л), нейтропенія; виявлено ДНК ВІЛ у крові. Поставте діагноз: In a 9-month-old child of an HIV-infected woman, hypotrophy of the 2nd degree, polylymphadenopathy, hepatosplenomegaly, recurrent oropharyngeal candidiasis, hypochromic anemia (HB - 80 g /l), neutropenia; HIV DNA was detected in the blood. Make a diagnosis:

ВІЛ-серопозитивна дитина HIV-seropositive child

Персистуюча генералізована лімфаденопатія Persistent generalized lymphadenopathy

Безсимптомне носійство ВІЛ Asymptomatic HIV carrier

СНІД. Опортуністичні інфекції AIDS. Opportunistic infections

37 / 150
Під час огляду триденної дитини виявлена кривава блювота, петехіально-плямиста висипка, часті рідкі випорожнення чорного кольору. У крові: Ер - 4,2х1012/л, НЬ - 128 г/л, тромбоцити - 200x109/л, протромбінів індекс - 40%, тест Апта: після додавання лугу колір розчину не змінився. Назвіть провідний механізм геморагічного синдрому у дитини: During the examination of a three-day-old child, bloody vomiting, a petechial-spotted rash, and frequent liquid black stools were detected. In the blood: Er - 4.2x1012/l, Hb - 128 g/l, platelets - 200x109/l, prothrombin index - 40%, Apta's test: after adding alkali, the color of the solution did not change. Name the leading mechanism of hemorrhagic syndrome in a child:

Низький рівень вітамін-К-залежних факторів Low level of vitamin K-dependent factors

Низький рівень VIII і IX факторів згортання крові Low level of clotting factors VIII and IX

Наявність материнських антитіл до тромбоцитів дитини Presence of maternal antibodies to the child's platelets

Коагулопатія споживання Consumption coagulopathy

Інфекційний вплив на кісткомозкове кровотворення Infectious effect on bone marrow hematopoiesis

38 / 150
Під час кесаревого розтину у повторновагітної 37-38 тиж. з діагнозом передчасного відшарування нормально розміщеної плаценти на фоні пізнього гестозу виявлено: матка м’яка, ціанотична, тотально імбібована кров’ю (матка Кувелера). Яка подальша тактика? During caesarean section in a 37-38-week pregnant woman with a diagnosis of premature detachment of a normally placed placenta against the background of late gestosis, it was found: the uterus is soft, cyanotic, totally imbibed with blood (Kuveler's uterus). What is the next tactic?

Накладання шва за Михайленком Laying a seam according to Mykhailenko

Перев’язка a. Uterina Ligation of a. Uterina

Накладання шва за Ремезом Remez stitching

Надпіхвова ампутація матки Supravaginal amputation of the uterus

Екстирпація матки без додатків Extirpation of the uterus without attachments

39 / 150
У жінки 30-ти років було три самовільних викидня та одні передчасні пологи. При обстеженні має місце позитивна реакція на антікардіоліпінові антитіла та вовчаковий антикоагулянт. Поставте діагноз: A 30-year-old woman had three spontaneous miscarriages and one premature birth. During the examination, there is a positive reaction to anticardiolipin antibodies and lupus anticoagulant. Make a diagnosis:

Антифосфоліпідний синдром Antiphospholipid syndrome

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Геморагічний синдром Hemorrhagic syndrome

Синдром тестикулярної фемінізації Testicular feminization syndrome

40 / 150
У хворої жінки наявність ушитої рани лівої підколінної ямки, постійний біль середньої інтенсивності, гнійні виділення, підвищення температури тіла до 38,5°С. 5 діб тому отримала поранення лівої підколінної артерії холодною зброєю. На артерію було накладено судинний шов. За 3 доби підвищилася температура тіла, з’явились болі в нозі, набряк і гіперемія країв ушитої рани, гнійні виділення з неї. Після розпускання швів виникла інтенсивна артеріальна кровотеча, яку було зупинено шляхом накладання джгута «Омега» на стегно. Яка подальша тактика? The sick woman has a sutured wound of the left popliteal fossa, constant pain of medium intensity, purulent secretions, an increase in body temperature to 38.5°C. She was injured 5 days ago of the left popliteal artery with a cold weapon. A vascular suture was applied to the artery. In 3 days, the body temperature rose, pains appeared in the leg, swelling and hyperemia of the edges of the sutured wound, purulent discharge from it. After the sutures were dissolved, intense arterial bleeding occurred, which was stopped by placing an Omega tourniquet on the thigh. What is the next tactic?

Перев'язка судини в рані Vessel ligation in a wound

Перев'язка судини на протязі Vessel ligation during

Туга тампонада рани Tight wound tamponade

Перев'язка судини на протязі та прошивання її в рані Ligading of a blood vessel in a draft and stitching it in a wound

Діатермокоагуляція кровоточивої судини Diathermocoagulation of a bleeding vessel

41 / 150
Жінка 53-х років, звернулася до лікаря зі скаргами на розпираючий біль в м'язах лівої гомілки та набряк, що з'явилися тиждень тому. Раніше подібного стану не виникало. Температура тіла - 37,6°С. При огляді гомілка в середній третині збільшена в об'ємі на 5 см. Шкіра гомілки та ступні синюшна, блискуча, відмічається місцева гіпертермія. При пальпації гомілки - різка болючість. Позитивні симптоми Хоманса та Мозеса. Пульс на артеріях стоп задовільний. Який діагноз є найбільш імовірним? A 53-year-old woman turned to the doctor with complaints of excruciating pain in the muscles of the left leg and swelling that appeared a week ago. Previously, a similar condition did not occur. Body temperature - 37.6°C. During examination, the lower leg in the middle third is increased in volume by 5 cm. The skin of the lower leg and feet is bluish, shiny, local hyperthermia is noted. When palpating the lower leg, there is sharp pain. Positive symptoms of Homans and Moses. The pulse on the arteries of the feet is satisfactory. What is the most likely diagnosis?

Післятромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Гострий тромбоз підколінної вени Acute thrombosis of popliteal vein

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Гострий тромбоз підколінної артерії Acute thrombosis of popliteal artery

42 / 150
Хлопчик 2-х років захворів гостро: скарги на підвищення температури до 37, 8℃, осиплість голосу, “гавкаючий кашель”, утруднене дихання. Об’єктивно: шкіра бліда, чиста. ЧД – 30/хв., інспіраторна задишка в стані неспокою. Над легенями жорстке дихання, хрипів немає. Перкуторно – легеневий звук не змінений. Рівень C a крові в нормі. В загальному аналіз крові – лейкопенія, лимфоцитоз. В першу чергу можна припустити: A 2-year-old boy became acutely ill: complaints of temperature rise to 37.8℃, hoarseness of voice, 'barking cough', difficulty breathing. Objectively: the skin is pale, clean. BH - 30/min., inspiratory shortness of breath in a state of restlessness. Hard breathing over the lungs, no wheezes. Percussion - lung sounds are not changed. The level of C a in the blood is normal. In the general blood test - leukopenia, lymphocytosis. B first of all, we can assume:

Бронхіальну астму Bronchial asthma

Гострий простий бронхіт Acute simple bronchitis

Спазмофілію Spasmophilia

Гострий обструктивний ларинготрахеїт Acute obstructive laryngotracheitis

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

43 / 150
У новонародженої дитини на третій день життя з’явилася жовтяниця шкіри та склер, загальний стан не порушений, сон і апетит без відхилень. З анамнезу відомо: дитина від II пологів, у матері група крові - А (II) Rh(+), у дитини - А (II) Rh(+). Який стан виник у новонародженої дитини? On the third day of life, a newborn child developed jaundice of the skin and sclera, the general condition is not disturbed, sleep and appetite are normal. It is known from the anamnesis: the child from II childbirth, the mother's blood group is A (II) Rh(+), the child's blood group is A (II) Rh(+). What condition did the newborn child have?

Сепсис Sepsis

Пологова травма Birth trauma

Інфекційний гепатит Infectious hepatitis

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Гемолітична хвороба Hemolytic disease

44 / 150
У хлопчика 3 років раптово під час гри з іграшками з’явився напад кашлю, задишка. Об’єктивно встановлено з правого боку послаблене дихання с бронхіальним відтінком. На рентгенограмі видно A 3-year-old boy suddenly developed a coughing fit and shortness of breath while playing with toys. Objectively, the right side has weakened breathing with a bronchial tone. On the X-ray visible

Пневмонія Pneumonia

Ателектаз Atelectasis

Пневмоторакс Pneumothorax

Бронхіт Bronchitis

Емфізема Emphysema

45 / 150
Хлопчика 2 років госпіталізовано з приводу зменшення маси тіла, нестійких випорожнень, анорексії, які з’явилися після введення до раціону манної каші (з 5 місяців). Дитина адинамічна, млява, шкіра бліда, суха, підшкірно-жировий шар відсутній. Живіт здутий, напружений. Під час перкусії у верхній частині живота спостерігається гимпаніт, шум плеску, випорожнення пінисті, світлого кольору, смердючі. У копроцитограмі показано: нейтральний жир - багато. Який наступний крок у веденні пацієнта буде найбільш доречним? A 2-year-old boy was hospitalized due to a decrease in body weight, unstable stools, anorexia, which appeared after the introduction of semolina into the diet (since 5 months). The child is adynamic , lethargic, the skin is pale, dry, the subcutaneous fat layer is absent. The abdomen is distended, tense. During percussion in the upper part of the abdomen, there is gympanitis, splash noise, foamy, light-colored, smelly stools. The coprocytogram shows: neutral fat - a lot. What What would be the most appropriate next step in patient management?

Визначення IgA до тканинної гранеглютамінази Determination of IgA to tissue granglutaminase

Складання індивідуального плану харчування з великим вмістом клітковини Creating an individual meal plan with a high fiber content

Рентгенографія органів черевної порожнини X-ray of abdominal organs

Призначення антибіотиків широкого спектру дії Prescription of broad-spectrum antibiotics

Негайне оперативне втручання Immediate operative intervention

46 / 150
Для вивчення залежності між тривалістю тютюнопаління та частотою виявлення злоякісних новоутворів легень використовується один із статистичних методів. Який саме метод статистичного аналізу доцільно використати в цьому разі? One of the statistical methods is used to study the relationship between the duration of smoking and the frequency of detection of malignant lung neoplasms. Which statistical analysis method should be used in this case?

Динамічний аналіз Dynamic Analysis

Комплексні оцінки здоров’я Comprehensive Health Assessments

Нормування інтенсивних показників Normalization of intensive indicators

Кореляційний аналіз Correlation Analysis

Прямий метод стандартизації показників Direct method of standardization of indicators

47 / 150
Чоловіка 58 років турбують часті запаморочення, кволість, схуд на 14 кг протягом 2 місяців. В анамнезі зазначено: перенесений туберкульоз. Об’єктивно встановлено: посилена пігментація шкіри, дефіцит маси тіла - 10 кг, ЛТ -90/55 мм рт. от. У крові виявлено: Nа -117 ммоль/л, К - 6,4 ммоль/л, СІ - 116 ммоль/л, [HCO3] - 27 мекв/л, глюкоза -2.9 ммоль/л. Який імовірний діагноз? A 58-year-old man is bothered by frequent dizziness, frailty, has lost weight by 14 kg over the course of 2 months. The anamnesis states: tuberculosis. Objectively established: increased skin pigmentation, body weight deficit - 10 kg, LT -90/55 mm Hg. Blood revealed: Na -117 mmol/l, K - 6.4 mmol/l, SI - 116 mmol/l, [HCO3] - 27 meq /l, glucose -2.9 mmol/l. What is the probable diagnosis?

Синдром Гудпасчсра Goodpascher Syndrome

Тромбоз ниркових вен Renal vein thrombosis

Наднирникова недостатність Adrenal insufficiency

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Пухлина, що сскретус АКТГ ACTH-secreting tumor

48 / 150
Після видобування корисних копалин і швидкому піднятті на поверхню з глибини 80 м працівники відчули сильні болі у суглобах і м'язах, м’язах живота, парез нижніх кінцівок, судоми. Укажіть ймовірне захворювання: After extracting minerals and quickly rising to the surface from a depth of 80 m, the workers felt severe pain in the joints and muscles, abdominal muscles, paresis of the lower limbs, convulsions. Specify the probable disease:

Тромбоемболія судин нижніх кінцівок Thromboembolism of vessels of the lower extremities

Висотна хвороба Altitude sickness

Кесонна хвороба caisson disease

Шумова хвороба Noise sickness

Горна хвороба Mountain sickness

49 / 150
Першовагітна з’явилась в жіночу консультацію в 37 тижнів вагітності. Скарг немає. Протягом останніх 2 тижнів набрала 2 кг ваги. Визначаються набряки ніг. AT - 120/70 мм рт. ст. Білок у сечі - 0,8 г/л. Поставлено діагноз: прс-екламсія легкого ступеня. Яка лікувальна тактика? The first-time pregnant woman came to the women's consultation at 37 weeks of pregnancy. There are no complaints. She gained 2 kg of weight during the last 2 weeks. Swelling of the legs is detected. AT - 120/70 mm Hg. Protein in the urine - 0.8 g/l. A diagnosis was made: preeclampsia of a mild degree. What are the treatment tactics?

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

Термінове розродження Urgent delivery

Пролонгування вагітності Prolongation of pregnancy

Стаціонарне лікування Inpatient treatment

Кесарський розтин Caesarean section

50 / 150
На території з підвищеною ендемічною захворюваністю на зоб сімейний лікар з метою вторинної профілактики запропонував вживати багаті на йод харчові продукти. Які з перерахованих продуктів варто вживати за цих умов? In an area with a high endemic incidence of goiter, the family doctor suggested consuming iodine-rich food products for secondary prevention. Which of the listed products should be consumed under these conditions?

Овочі та фрукти Vegetables and fruits

Вироби з борошна Flour products

Молочні продукти Dairy products

М'ясні продукти Meat products

Морепродукти Seafood

51 / 150
Жінка 25 років скаржиться на висипку на шкірі міжпальцевих ділянок кистей, бокових поверхонь живота, що супроводжується свербежем, особливо у нічний час. Хворіє 4-й день. На цих ділянках шкіри є маленькі папуло-везикули у вигляді спарених цяточок, між ними -тонкі смужки сіруватого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman complains of a rash on the skin of the interdigital areas of the hands, the lateral surfaces of the abdomen, which is accompanied by itching, especially at night. She has been ill for the 4th day. in areas of the skin there are small papulo-vesicles in the form of paired spots, between them - thin strips of gray color. What is the most likely diagnosis?

Нейродерміт Neurodermatitis

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Короста Scabies

Червоний плаский лишай Lichen planus

Псоріаз Psoriasis

52 / 150
Чоловік 72 рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на тремор рук, бiльше справа, загальну скутiсть, сповiльнення ходи, мовлення, утруднення при виконаннi звичайної домашньої роботи. При фiзикальному обстеженнi загальна брадикiнезiя, гiпомiмiя, емпростотонус, хода ”човгаюча”, ахейрокiнез, тремор спокою в руках, D>S, пiдвищений м’язовий тонус за пластичним типом, феномен ”зубчастого колеса”, виражена постуральна нестiйкiсть. Якi лiки, насамперед, мають бути у схемi лiкування цього хворого? A 72-year-old man consulted a doctor with complaints of hand tremors, lower back pain, general stiffness, slowness of gait, speech, difficulty in performing routine household chores. During physical examination general bradykinesia, hypomimia, emprostotonus, 'shuffling' gait, acheirokinesis, resting tremor in the hands, D>S, increased muscle tone of the plastic type, 'cogwheel' phenomenon, pronounced postural instability. What drugs, first of all, should be in treatment scheme for this patient?

Препарати, що покращують мiкроциркуляцiю Drugs that improve microcirculation

Антидепресанти Antidepressants

Препарати, що мiстять леводопу Drugs containing levodopa

Антихолiнестеразнi препарати Anticholinesterase drugs

Холiнолiтики Cholinolitics

53 / 150
Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків використовують антропометричні дослідження. Який показник не відноситься до антропометричних? Anthropometric studies are used to study the physical development of children and adolescents. Which indicator is not anthropometric?

Визначення форми хребта Definition of spine shape

Вимірювання зросту Height measurement

Визначення ЖЕЛ Definition of GEL

Визначення маси тіла Determination of body weight

Визначення форми грудної клітки Determining the shape of the chest

54 / 150
До жіночої консультації звернулась породілля на 18-й день після пологів зі скаргами на біль та ущільнення у правій молочній залозі. Температура тіла - 38,5°С. Під час огляду встановлено: у ділянці соска - тріщина, болючість під час пальпації. Яке ускладнення виникло в післяпологовому періоді? On the 18th day after giving birth, a woman in labor came to the women's clinic with complaints of pain and tightness in the right mammary gland. The body temperature is 38.5°C. Under the time of the examination was established: there is a crack in the area of the nipple, tenderness during palpation. What complication occurred in the postpartum period?

Рак молочної залози Breast cancer

Кіста правої молочної залози Right breast cyst

Лактостаз Lactostasis

Лактаційний мастит Lactation mastitis

Додаткова долька молочної залози Additional breast lobe

55 / 150
Чоловікові 72 років у зв'язку з миготливою аритмією та проявами недостатності кровоообігу призначено фуросемід, дігоксин, інгібітори АПФ. На 5 день з початку лікування з'явились ниючі болі в животі, нудота, одноразове блювання. На ЕКГ: шлуночкова бігемінія, тривалість інтервалу PQ - 0,25 секунди, коритоподібне зміщення сегменту ST нижче ізолінії. Яке ускладнення найбільш вірогідно виникло у хворого? A 72-year-old man was prescribed furosemide, digoxin, ACE inhibitors in connection with atrial fibrillation and manifestations of circulatory failure. On the 5th day after the start of treatment, aching pains appeared in the stomach, nausea, one-time vomiting. On the ECG: ventricular bigeminy, duration of the PQ interval - 0.25 seconds, trough-like displacement of the ST segment below the isoline. What complication most likely occurred in the patient?

Інтоксикація фуросемідом Furosemide intoxication

Медикаментозний гастрит Medicated gastritis

Інфаркт міокарду (абдомінальний варіант) Myocardial infarction (abdominal variant)

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Дигіталісна інтоксикація Digital intoxication

56 / 150
Жінка 28 років поступила зі скаргами на різкі болі внизу живота, короткочасну втрату свідомості вдома. Остання менструація була 12 днів тому. Під час вагінального обстеження встановлено: матка звичайної форми, неболюча, додатки зліва дещо збільшені, болючі під час пальпації. Заднє склепіння нависає, напружене, різко болюче. Який попередній діагноз? A 28-year-old woman came in with complaints of sharp pains in the lower abdomen, short-term loss of consciousness at home. The last menstruation was 12 days ago. During a vaginal examination, it was found: a uterus of normal shape , painless, the appendages on the left are slightly enlarged, painful during palpation. The posterior arch overhangs, tense, sharply painful. What is the previous diagnosis?

Піосальпінкс праворуч Piosalpinx on the right

Апоплексія правого яєчника Apoplexy of the right ovary

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Перекрут ніжки кісти Cyst stem twist

Загострення хронічного аднекситу Exacerbation of chronic adnexitis

57 / 150
Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою? The head of the hospital's department wants to conduct an expert assessment of the fulfillment of medical and technological standards of patient care by resident doctors. What documentation should he check for this purpose?

Карти лікарських призначень Maps of medical appointments

Річний звіт лікувально-профілактичного закладу Annual report of the medical and preventive institution

Медичні карти стаціонарних хворих Medical charts of inpatients

Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару Statistical charts of patients discharged from the hospital

Журнал обліку оперативних втручань Operational interventions accounting log

58 / 150
У постраждалого в стані травматичного шоку після значной крововтрати, артеріальний тиск - 70 мм рт. ст., ЧСС -140/хв. Під час гіповолемічного шоку: The victim is in a state of traumatic shock after significant blood loss, blood pressure - 70 mm Hg, heart rate -140/min. During hypovolemic shock:

Виникають набряки на нижніх кінцівках Swelling occurs on the lower limbs

Знижується серцевий індекс Decreasing heart index

Підвищується pH плазми The plasma pH is increasing

Знижується системний судинний опір Systemic vascular resistance decreases

Збільшується центральний венозний лмек Increasing central venous pressure

59 / 150
У дитини віком 1 рік із тетрадою Фалло, іцо хворіє на ГРВІ, раптово посилився ціаноз, з’явилася задишка, виникли судоми. Який невідкладний стан розвинувся у дитини? A 1-year-old child with tetrad of Fallot, an acute respiratory viral infection, suddenly developed cyanosis, shortness of breath, and convulsions. What emergency condition did the child develop?'

Фебрильні судоми Febrile convulsions

Еклампсія Eclampsia

Напад пароксизмальної тахікардії Attack of paroxysmal tachycardia

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Задухо-ціанотичний напад Suffocation-cyanotic attack

60 / 150
Під час проведення медогляду в дитячому колективі у 30% дітей було виявлено надлишкову масу тіла. Які з наведених продуктів треба обмежити в раціоні дітей? During the medical examination in the children's team, 30% of the children were found to be overweight. Which of the following products should be limited in the children's diet?

Овочі, фрукти Vegetables, fruits

Яйця Eggs

Кондитерські та борошняні вироби Confectionery and flour products

М’ясо, рибу та продукти з них Meat, fish and their products

Молоко, сир Milk, cheese

61 / 150
У жінки 36 років після фізичного навантаження з'явилася ядуха, кашель з виділенням розового харкотіння. Страждає на ревматизм та мітральну ваду серця. Аускультативно над серцем та нижніми відділами легенів дрібно- та середньопухирчаті вологі хрипи. Який механізм погіршення стану є провідним? A 36-year-old woman developed dyspnea after physical exertion, a cough with pink sputum. She suffers from rheumatism and mitral valve disease. Auscultation over the heart and lower parts of the lungs small and medium bubbling wet rales. What mechanism of deterioration is leading?

Підвищення агрегації еритроцитів та тромбоцитів Increased aggregation of erythrocytes and platelets

Підвищення онкотичного тиску крові Increased blood oncotic pressure

Зниження лімфотичного відтоку Decreased lymphatic outflow

Підвищення гідростатичного тиску крові Increased hydrostatic blood pressure

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

62 / 150
Жінка 28-ми років протягом 12-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит, який весь цей час мав латентний перебіг. За останні півроку виникла загальна слабкість, зниження апетиту, працездатності, нудота. Хвора скаржиться на головний 6іль, 6іль у суглобах. При обстеженні: анемія, підвищення рівня сечовини крові до 34,5 ммоль/л, креатинін крові - 0,766 ммоль/л, гіперкаліємія. Чим ускладнився перебіг хвороби? A 28-year-old woman has been suffering from chronic glomerulonephritis for 12 years, which had a latent course all this time. Over the past six months, general weakness, decreased appetite, work capacity, nausea. The patient complains of headache, pain in the joints. During the examination: anemia, blood urea level increased to 34.5 mmol/l, blood creatinine - 0.766 mmol/l, hyperkalemia. What complicated the course of the disease?

Пієлонефритом Pyelonephritis

Амілоїдозом нирок Kidney amyloidosis

Нефротичним синдромом Nephrotic syndrome

Хронічною нирковою недостатністю Chronic renal failure

Гострою нирковою недостатністю Acute kidney failure

63 / 150
Підліток 16 років скаржиться на періодичне виникнення слабкості, запаморочення, відчуття важкості у лівому підребер’ї. Шкірні покриви і видимі слизові оболонки жовтяничні. Баштовий череп. Печінка +2 см, нижній полюс селезінки на рівні пупка. У крові виявлено: еритроцити -2,7-1012/л, НЬ - 88 г/л, лейкоцити - 5,6 • 109 г/л, швидкість осідання еритроцитів - 15 мм/год. У кажіть найбільш імовірну зміну рівня білірубіну у цього пацієнта: A 16-year-old boy complains of periodic weakness, dizziness, a feeling of heaviness in the left hypochondrium. The skin and visible mucous membranes are jaundiced. Tower skull. Liver +2 cm, the lower pole of the spleen at the level of the navel.In the blood, erythrocytes -2.7-1012/l, Hb - 88 g/l, leukocytes - 5.6 • 109 g/l, erythrocyte sedimentation rate - 15 mm/h were found. Indicate the most likely change in the level of bilirubin in this patient:

Зниження вільного білірубіну Decreased free bilirubin

Підвищення зв’язаного білірубіну Increased bound bilirubin

Підвищення обох фракцій білірубіну Elevation of both fractions of bilirubin

Підвищення вільного білірубіну Increased free bilirubin

Зниження зв’язаного білірубіну Decreased bound bilirubin

64 / 150
Жінка 38 років скаржиться на висип упродовж року після сильного стресу. На шкірі волосистої частини голови, попереку, розгинальних поверхонь ліктьових та колінних суглобів бляшки та папули яскраво-червоного кольору, укриті сріблясто-білими лусочками. Під час застосування методу пошкрябування -симптоми «стеаринової плями», «термінальної плівки», «кров’яної роси». Який імовірний діагноз? A 38-year-old woman complains of a rash for a year after severe stress. Bright red plaques and papules on the scalp, lower back, extensor surfaces of the elbow and knee joints , covered with silvery-white scales. When using the scraping method - symptoms of 'stearin stain', 'terminal film', 'blood dew'. What is the probable diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Піодермія Pyoderma

Псоріаз Psoriasis

Мікроспорія Microsporia

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

65 / 150
Дівчина 20 років поступила до лікарні зі скаргами на серцебиття, біль у грудях, запаморочення, задуху, які виникають періодично і тривають 10-15 хв. Під час такого стану має місце підвищена тривожність, страх смерті. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old girl was admitted to the hospital with complaints of palpitations, chest pain, dizziness, shortness of breath, which occur periodically and last 10-15 minutes. During such a condition there is increased anxiety, fear of death. What is the most likely diagnosis?

Фобічний розлад Phobic Disorder

Панічний розлад Panic Disorder

Дисоціативний розлад Dissociative disorder

Іпохондричний розлад Hypochondriac disorder

Тривожний розлад Anxiety disorder

66 / 150
Чоловік 41 року хворіє на виразку шлунку, яка 7 днів тому ускладнилась кровотечею. Турбує виражена слабкість, серцебиття, відзначається блідість шкіри та слизових. ЧСС - 98/хв. Результат налізу крові: НЬ - 86 г/л, еритроцити - 3,0 • 10,2/л. КП - 0,86, тромбоцити -420 • 109/л, ретикулоцити - 18%, лейкоцити - 4,0 • 109/л, еозинофіли - 2%, паличкоядерні - 6%, сегмептоядерні - 52%, лімфоцити - 37%, моноцити - 3%. Яке ускладнення розвинулось у хворого? A 41-year-old man is suffering from a stomach ulcer, which 7 days ago was complicated by bleeding. He is troubled by marked weakness, palpitations, pallor of the skin and mucous membranes. Heart rate - 98/min. The result of a blood analysis: Hb - 86 g/l, erythrocytes - 3.0 • 10.2/l, CP - 0.86, platelets -420 • 109/l, reticulocytes - 18%, leukocytes - 4.0 • 109/ l, eosinophils - 2%, rod-nuclear - 6%, segmeptonuclear - 52%, lymphocytes - 37%, monocytes - 3%. What complication developed in the patient?

Лейкемоїдна реакція Leukemoid reaction

Хронічна залізодефіцитна анемія Chronic iron deficiency anemia

Мікросфероцитоз Microspherocytosis

Набута гемолітична анемія Acquired hemolytic anemia

Постгеморагічна анемія Posthemorrhagic anemia

67 / 150
У жінки 34 років із попередньо нормальною менструальною функцією цикли стали нерегулярними, за даними тестів функціональної діагностики - ановуляторними. Молочні залози пальпаторно болючі, виділяється молоко (галакторея). Яке дослідження показано пацієнтці насамперед? A 34-year-old woman with previously normal menstrual function has irregular cycles, according to functional diagnostic tests - anovulatory. The mammary glands are painful on palpation, milk is secreted (galactorrhoea). What the study is shown to the patient first?

Визначення рівня пролактину Prolactin level determination

Визначення рівня гонадотропінів Determining the level of gonadotropins

Прогестеронова проба Progesterone test

КТ головного мозку CT brain

Ультразвукове дослідження органів малого тазу Ultrasound examination of pelvic organs

68 / 150
Хлопець 17 років скаржится на кровоточивість ясен. В анамнезі вказані: носові кровотечі, загальна слабкість. Об’єктивно встановлено: помірна блідість шкіряних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м’якого піднебіння множинні петехії. У крові виявлено: еритроцити - 3,8 12/л, НЬ — 104 г/л, КП - 0,82, лейкоцити — 4,9 Г/л, тромбоцити - 80 Г/л, час зсідання крові - 5 хв., ШОЕ - 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy complains of bleeding gums. The anamnesis indicates: nosebleeds, general weakness. Objectively established: moderate pallor of the skin and mucous membrane of the mouth, on multiple petechiae on the mucous membrane of the cheeks, tongue and soft palate. In the blood: erythrocytes - 3.8 12/l, Hb - 104 g/l, CP - 0.82, leukocytes - 4.9 g/l, platelets - 80 g/l, blood clotting time - 5 min., ESR - 18 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура Idiopathic thrombocytopenic purpura

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Псрніціозна анемія Pernicious anemia

Істинна поліциіемія True Polycyemia

69 / 150
Дівчинка 12 років поступила до гінекологічного відділення зі скаргами на рясні кров’янисті виділення зі статевих шляхів протягом 10 діб. В анамнезі вказано менархе з 11 років, менструації нерегулярні. Під час ректоабдомінального обстеження патології не виявлено. Який попередній діагноз? A 12-year-old girl was admitted to the gynecological department with complaints of profuse bleeding from the genital tract for 10 days. The anamnesis indicates menarche since the age of 11, menstruation is irregular. No pathology was detected during the rectoabdominal examination. What is the previous diagnosis?

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Генітальний інфантилізм Genital infantilism

Гіповітаміноз Hypovitaminosis

Аномальна маткова кровотеча Abnormal uterine bleeding

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура Idiopathic thrombocytopenic purpura

70 / 150
Чоловік скаржиться на болючість, почервоніння шкіри на правій литці. Об’єктивно встановлено: температура тіла - 38,5°С, збільшені і болючі лімфатичні пахвинні вузли з правого боку, шкіра червона, межі між почервонінням і здоровою шкірою чіткі, є набряк, пухирці з темною рідиною всередині, пальпація болюча. Який попередній діагноз? The man complains of soreness, redness of the skin on the right calf. Objectively established: body temperature - 38.5°C, enlarged and painful inguinal lymph nodes on the right sides, the skin is red, the boundaries between redness and healthy skin are clear, there is swelling, blisters with dark liquid inside, palpation is painful. What is the previous diagnosis?

Флегмона ноги Phlegmon of the leg

Бешиха Beshikha

Вітряна віспа Chicken Pox

Сибірка, шкіряна форма Anthrax, skin form

Герпетична інфекція Herpes infection

71 / 150
У чоловіка 37 років 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого протягом останніх 7-ми років у ділянці колишнього перелому періодично з’являється гостре запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з дрібними фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця закривається. Про яке ускладнення перелому можна думати? A 37-year-old man had a fracture of the middle third of the left femur 10 years ago, after which acute inflammation periodically appears in the area of the former fracture over the past 7 years with the formation of a fistula, through which purulent contents with small fragments of bone tissue are released. After some time, the fistula closes. What complication of the fracture can you think about?

Несправжній суглоб False joint

Туберкульоз кісток Bone tuberculosis

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Флегмона м’яких тканин Phlegmon of soft tissues

Трофічна виразка Tropical ulcer

72 / 150
Жінка звернулась зі скаргами на мажучі кров’янисті виділення, біль в попереку. Остання менструація 2,5 місяці тому. При об’єктивному обстеженні: шийка матки ціанотична, бочкоподібна, розширена, зовнішнє вічко розташоване ексцентрично, матка збільшена як до 5 тижнів вагітності (пісочний годинник), придатки з обох боків не пальпуються, виділення з цервікального каналу кров’янисті, незначні. Яку патологію можна припустити? A woman complained of spotting bleeding, lower back pain. The last menstruation was 2.5 months ago. On objective examination: the cervix is cyanotic, barrel-shaped, expanded, the external eye is located eccentrically, the uterus is enlarged as before 5 weeks of pregnancy (hourglass), the appendages on both sides are not palpable, the discharge from the cervical canal is bloody, insignificant. What pathology can be assumed?

Поліп цервікального каналу Cervical canal polyp

Рак шийки матки Cervical cancer

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Міома шийки матки Cervical myoma

Субмукозний міоматозний вузол, що народжується Submucosal myomatous nodule at birth

73 / 150
Жінка 32 років звернулась з приводу збільшення ЩЗ. Із анамнезу видно, що під час аварії на ЧАЕС перебувала у зоні підвищених радіоактивних опадів. Збільшення ЩЗ відмічає на протязі 1 року, поступово прогресує. Об-но: ЩЗ збільшена до ІІ ст., у ній пальпується щільний вузол, малорухомий, неболючий. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, не болючі. Під час УЗД у ЩЗ виявлено гіпоехогенний утвір без чітких меж з кальцинатами. АТ 120/70 мм рт.ст. Пульс 78 уд/хв. На основі приведених даних у хворої можна запідозрити: A 32-year-old woman applied for an increase in the thyroid gland. From the anamnesis, it is clear that she was in the zone of increased radioactive fallout during the accident at the Chernobyl nuclear power plant. She has noted an increase in the thyroid gland for 1 year , gradually progresses. About: Thyroid gland is enlarged to the 2nd stage, a dense node is palpated in it, motionless, painless. Submandibular lymph nodes are enlarged, painless. During ultrasound, a hypoechoic mass without clear borders with calcifications was revealed in the thyroid gland. AT 120/ 70 mm Hg. Pulse 78 beats/min. Based on the given data, the patient may be suspected of:

Аденому щитоподібної залози Adenoma of the thyroid gland

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Дифузний нетоксичний зоб Diffuse non-toxic goiter

Підгострий тиреоїдит Subacute thyroiditis

Дифузний токсичний зоб Diffuse toxic goiter

74 / 150
Чоловiк 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в дiлянцi кистей рук, що супроводжуються сильним свербежем i турбують протягом тижня. У анамнезi бронхiальна астма, сезоннi алергiї. Пацiєнт вiдзначає, що має дуже суху шкiру. При фiзикальному обстеженнi на тильнiй сторонi правої та лiвої кистi виявлено множиннi еритематознi папули та везикули з серозним вмiстом, дiлянки лiхенiфiкацiї та екскорiацiї. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним? A 46-year-old man went to the doctor with complaints about the appearance of rashes in the area of the hands, accompanied by severe itching and bothering him for a week. He has a history of bronchial asthma, seasonal allergies. The patient notes that he has very dry skin. Physical examination revealed multiple erythematous papules and vesicles with serous content, areas of lichenification and excoriation on the back of the right and left hand. What is the most likely diagnosis?

Екзема Eczema

Псоріаз Psoriasis

Контактний дерматит Contact dermatitis

Короста Scabies

Себорейний дерматит Seborrheic dermatitis

75 / 150
У слабкорозвинених країнах Африки та Латинської Америки у дітей грудного віку можливий розвиток захворювання, для якого характерне відставання у фізичному та психічному розвитку, атрофія м’язів, жирова дистрофія печінки, депігментація волосся, гормональні порушення. Зміни у стані здоров’я розвиваються у випадку переводу дитини на штучне вигодовування переважно вуглеводною їжею з нестачею тваринних білків. Дане захворювання називається: In underdeveloped countries of Africa and Latin America, infants may develop a disease characterized by physical and mental retardation, muscle atrophy, fatty liver disease , hair depigmentation, hormonal disorders. Changes in the state of health develop in the case of transferring a child to artificial feeding with mainly carbohydrate food with a lack of animal proteins. This disease is called:

Квашіоркор Kwashiorkor

Аліментарна дистрофія Alimentary dystrophy

Хвороба Прасада Prasad Disease

Рахіт Rickets

Хвороба Кешана Keshan's disease

76 / 150
Жінка 52 років надійшла до стаціонару зі скаргами на підвищену кровоточивість слизових оболонок, значні крововиливи в шкіру у вигляді екхімозів, плям, носові та шлункові кровотечі. Після клінічних обстежень було встановлено діагноз: тромбоцитопенічна пурпура. Яка найбільш вірогідна причина виникнення даного захворювання? A 52-year-old woman came to the hospital with complaints of increased bleeding of the mucous membranes, significant skin hemorrhages in the form of ecchymoses, spots, nose and stomach bleeding. After clinical examinations, the diagnosis is established: thrombocytopenic purpura. What is the most likely cause of this disease?

Дефіцит VIII фактору згортання крові VIII blood coagulation factor deficiency

Дефіцит заліза в сироватці крові, кістковому мозку та депо Iron deficiency in blood serum, bone marrow and depot

Спадкова недостатність плазмових факторів згортання крові Hereditary deficiency of plasma clotting factors

Порушення гемостазу Disruption of hemostasis

Утворення антитромбоцитарних аутоантитіл Formation of antiplatelet autoantibodies

77 / 150
У квартирі знайдено труп чоловіка 56 років без ознак насильницької смерті. Під час дослідження трупа встановлено, що трупні плями розташовані на задній поверхні тіла, у разі натискання повністю блідніють та повністю відновлюють своє забарвлення за 55 секунд, трупне заклякання добре виражене у м'язах щелепи, шиї та верхніх кінцівок, ректальна температура складає 27°С, ознак гниття на трупі не виявлено. Яка давність настання смерті? The corpse of a 56-year-old man was found in the apartment without signs of violent death. During the examination of the corpse, it was found that corpse spots are located on the back surface of the body, when pressed, they turn completely pale and they completely restore their color in 55 seconds, cadaveric convulsions are well expressed in the muscles of the jaw, neck and upper limbs, the rectal temperature is 27°C, no signs of decay have been detected on the corpse. How long ago did death occur?

Від 12 до 1S годин From 12 to 1S hours

Від IS до 24 годин From IS to 24 hours

Від 6 до 12 годин From 6 to 12 hours

Від 24 до 36 годин From 24 to 36 hours

Від 2 до 6 годин From 2 to 6 hours

78 / 150
Мати хлопчика 6 мiсяцiв прийшла на прийом до педiатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Скарг не мають. Об’єктивно: температура - 37,1oC, частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зрiст та вага вiдповiдають дiапазону мiж50 та 75 перцентилем. Вiдповiдно до нормативноправових документiв МОЗ, якої тактики має дотримуватися лiкар щодо iмунiзацiї цiєї дитини? The mother of a 6-month-old boy came to see a pediatrician worried that her child had not received any vaccinations. They have no complaints. Objectively: temperature - 37.1oC , respiratory rate - 20/min., arterial pressure - 100/70 mm Hg. Height and weight correspond to the range between the 50th and 75th percentiles. According to the regulatory documents of the Ministry of Health, what tactics should the doctor follow regarding the immunization of this child?

Провести пробу Манту та записати на прийом через 2 днi Conduct a Mantoux test and make an appointment in 2 days

Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС Inject BCG, CPC and DPT vaccine

Вiдкласти вакцинацiю та записати на прийом через тиждень Postpone the vaccination and make an appointment in a week

Ввести вакцину БЦЖ Enter BCG vaccine

79 / 150
Чоловік 39-ти років, який перебував на лікуванні в хірургічному відділенні з приводу гострого холециститу, переведений в терапевтичне відділення з приводу підвищення артеріального тиску до 180/120 мм рт.ст., появи білка в сечі, стійкої лихоманки. Стійкий субфебрилітет був резистентний до антибіо-тикотерапії. Через 10 днів після лікування у хворого виник напад задухи з важким видихом, згодом з’явилися артралгії та еритема-тозне ураження шкіри. В аналізі крові - 18% еозинофілів. Яке захворювання виникло у хворого? A 39-year-old man, who was treated in the surgical department for acute cholecystitis, was transferred to the therapeutic department due to an increase in blood pressure to 180/120 mm Hg .st., the appearance of protein in the urine, persistent fever. Persistent subfebrility was resistant to antibiotic therapy. 10 days after treatment, the patient developed an attack of suffocation with difficult exhalation, later arthralgias and erythematous skin lesions appeared. In the blood analysis - 18% eosinophils. What disease did the patient have?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Глистна інвазія Worm infestation

Вузликовий периартеріїт Nodular periarteritis

Неспецифічний аортоартеріїт Nonspecific aortoarteritis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

80 / 150
Дитині 2 років, поставлений діагноз правостороння нижньодольова полісегментарна пневмонія. Виберіть типові аускультативні данні, характерні для цього захворювання в періоді розпалу: A 2-year-old child is diagnosed with right lower lobe polysegmental pneumonia. Select the typical auscultatory data characteristic of this disease in the acute period:

Жорстке дихання, дрібнопухирчасті вологі хрипи Hard breathing, small bubbling wet rales

Жорстке дихання Hard breathing

Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються Significantly weakened breathing, no wheezing

Послаблене дихання, крепітація Weakened breathing, crepitation

Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи Hard breathing, dry whistling wheezing

81 / 150
Чоловік 37 років скаржиться на гострий біль в лівій половині грудної клітки, задишку, що посилюється при будь-яких рухах. Захворів раптово після значного фізичного навантаження. При обстеженні: помірний ціаноз обличчя, ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно: зліва - тимпаніт, дихання ослаблене. ЧД-24/хв. Тони серця ослаблені. ЧСС-90/хв. На рентгенограмі видно лінія вісцеральної плеври. Назовні від неї легеневий малюнок відсутній. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old man complains of acute pain in the left half of the chest, shortness of breath that worsens with any movement. He fell ill suddenly after significant physical exertion. During the examination: moderate cyanosis of the face, the left half of the chest lags behind in the act of breathing. Percussion: on the left - tympanitis, breathing is weakened. BH-24/min. Heart sounds are weakened. HR-90/min. The line of the visceral pleura is visible on the X-ray. A lung pattern is visible outside of it absent. What is the most likely diagnosis?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Лівостороння пневмонія Left-sided pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Лівосторонній ексудативний плеврит Left-sided exudative pleurisy

82 / 150
Під час профілактичного огляду населення міста у 25% людей виявлено ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених – генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребетних зв'язок. Яка найбільш вірогідна причина виникнення флюорозу? During a preventive examination of the city's population, 25% of people showed signs of fluorosis: spotted tooth enamel, some of the examined had generalized osteosclerosis with calcification of the intervertebral ligaments. Which is the most probable cause of fluorosis?

Недостатній вміст фтору у грунті і воді Insufficient fluoride content in soil and water

Недостатній вміст фтору в тваринних продуктах Insufficient fluoride content in animal products

Надмірний вміст фтору у грунті і воді Excessive fluoride content in soil and water

Надмірний вміст фтору в рослинних продуктах Excessive content of fluoride in vegetable products

Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм Insufficient intake of fluoride in the body with tea

83 / 150
Через глузування однолітків пацієнтка для схуднення протягом 6 місяців відмовлялася від їжі. Різко виснажена, із землистого кольору обличчям, з трофічними виразками на шкірі. Цукор у крові знижений, білок присутній у сечі, анемія, астено-адинамічні порушення. Визначте психічний розлад: Due to the ridicule of her peers, the patient refused to eat for 6 months to lose weight. She is severely exhausted, with an earthy complexion, with trophic ulcers on the skin. Blood sugar is low, protein present in urine, anemia, astheno-adynamic disorders. Define mental disorder:

Психогенна депресія Psychogenic depression

Психічна булімія Bulimia Psychiatry

Психічна адинамія Mental adynamia

Психічна астенія Mental asthenia

Психічна анорексія Anorexia nervosa

84 / 150
Хвора 48 років, звернулась з приводу того, що за останні 8 — 9 місяців менструації дуже рясні, приводять до анемізації, порушена працездатність. Протягом 2 років спостерігається гінекологом з приводу фіброміоми матки. Об'єктивно: шийка матки циліндрична, чиста, вічко закрите. Ті_ло матки збільшене до 9 — 10 тижнів вагітності, цупке, рухоме, безболісне. Придатки з обох сторін не визначаються. Параметрії вільні. Склепіння глибокі. Виділення слизові. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complained about the fact that for the last 8-9 months, menstruation has been very abundant, leading to anemia, impaired working capacity. For 2 years, she has been observed by a gynecologist with cause of fibromyoma of the uterus. Objectively: the cervix is cylindrical, clean, the eye is closed. The body of the uterus is enlarged up to 9-10 weeks of pregnancy, firm, mobile, painless. Appendages on both sides are not defined. Parameters are free. Vaults are deep. Mucous discharge. What the most likely diagnosis?

Ендометріоз з переважним ураженням тіла матки Endometriosis with predominant damage to the body of the uterus

Фіброміома матки та вагітність Uterine fibromyoma and pregnancy

Рак ендометрію Endometrial cancer

Субмукозна фіброміома матки Submucosal fibromyoma of the uterus

Інтерстиціальна фіброміома матки Interstitial uterine fibroid

85 / 150
Жінка скаржиться на набрякання нижніх кінцівок, ламкість нігтів, сухість шкіри, зниження пам’яті, слабкість. Місячні відсутні з моменту пологів. Об’єктивно: гіпотрофія статевих органів та молочних залоз. З анамнезу: 2 роки тому під час пологів виникла масивна кровотеча понад 2000 мл. Який найбільш імовірний діагноз? A woman complains of swelling of the lower extremities, brittle nails, dry skin, memory loss, weakness. Menstruation has been absent since childbirth. Objectively: genital hypotrophy and mammary glands. From the anamnesis: 2 years ago during childbirth, massive bleeding of more than 2000 ml occurred. What is the most likely diagnosis?

Післяпологове ожиріння Postpartum obesity

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Інфантилізм Infantilism

Серцево-судинна недостатність Cardiovascular failure

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

86 / 150
Робітник 40 років, звернувся в поліклініку зі скаргами на швидку втомлюваність, епізодичні болі в животі, порушення сну. Півтори роки працює на приватному підприємстві “Автосервіс” у цеху зарядки акумуляторів та вулканізації шин. Об’єктивно: тони серця приглушені, АТ – 140/70 мм.рт.ст., пульс 84 уд./хв., дихання везикулярне. Аналіз крові: Нв - 120 г/л., еритроцити - 4,0 х 1012/л, 35 0/00 еритроцитів з базофільною зернистістю, загальна кількість ретикулоцитів 2 0/00. Аналіз сечі: питома вага – 1,018 г/см3., лейкоцити – 5 в полі зору, креатинін сечі – 300 мкг/г. Визначіть професійну патологію та вкажіть, які лабораторні дослідження підтверджують її наявність: A 40-year-old worker came to the polyclinic with complaints of rapid fatigue, episodic stomach pains, sleep disturbances. He has been working for a year and a half at the private enterprise 'Auto Service' in the charging department batteries and tire vulcanization. Objectively: heart sounds are muffled, blood pressure - 140/70 mmHg, pulse 84 bpm, breathing vesicular. Blood analysis: Hb - 120 g/l, erythrocytes - 4 ,0 x 1012/l, 35 0/00 erythrocytes with basophilic granules, the total number of reticulocytes 2 0/00. Urinalysis: specific gravity - 1.018 g/cm3., leukocytes - 5 in the field of vision, urine creatinine - 300 μg/g . Define occupational pathology and indicate which laboratory tests confirm its presence:

Хронічна свинцева інтоксикація (сатурнізм); базофільна зернистість еритроцитів та креатинін сечі Chronic lead intoxication (saturnism); basophilic granularity of erythrocytes and urine creatinine

Хронічна свинцева інтоксикація (сатурнізм), скарги хворого Chronic lead intoxication (saturnism), complaints of the patient

Карбокситоксикоз; рівень гемоглобіну в крові Carboxytoxicosis; hemoglobin level in blood

Цинкова інтоксикація; загальна кількість ретикулоцитів Zinc intoxication; total reticulocyte count

Хронічна ртутна інтоксикація (меркуріалізм); креатинін сечі Chronic mercury intoxication (mercurialism); urinary creatinine

87 / 150
Чоловік 33 років лікується в відді ленні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого стиснення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина - 27,14 ммоль/л; креатинін - 710 мкмоль/л; К - 7,3 ммоль/л; НЬ- 69 г/л; еритроцити - 2,4 • 1012 г/л. Яке ускладнення безпосередньо загрожує життю? A 33-year-old man is being treated in the intensive care unit for long-term compression syndrome, acute renal failure. During laboratory examination: urea - 27.14 mmol/l; creatinine - 710 μmol/l; K - 7.3 mmol/l; Hb - 69 g/l; erythrocytes - 2.4 • 1012 g/l. What complication directly threatens life?

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

Гіперкаліємічна зупинка серця Hyperkalemic cardiac arrest

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Ішемічна гіпоксія Ischemic hypoxia

Важка анемія Severe anemia

88 / 150
Робітник, чоловік 46 років, упродовж 19 років контактував із парами ртуті в концентрації 0,09-0,18 мг/м3. Обстежений невропатологом. Виявлено: астенічний синдром, мікроорганічна симптоматика з інтенційним тремтінням, позитивними субкортикальними симптомами. наявність депо ртуті (відповідно 0,01 і 0,04 до і після провокації унітіолом), гіпотонічний тип РЕГ. Розвиток якого захворювання можна припустити? A worker, a 46-year-old man, for 19 years was in contact with mercury vapors at a concentration of 0.09-0.18 mg/m3. He was examined by a neurologist. It was revealed: asthenic syndrome , microorganism symptoms with intentional tremors, positive subcortical symptoms. presence of mercury depot (respectively 0.01 and 0.04 before and after provocation with unitiol), hypotonic type of REG. Development of which disease can be assumed?

Неврастенія Neurasthenia

Паркінсонічний синдром Parkinsonian syndrome

Хронічне отруєння ртуттю Chronic mercury poisoning

Залишкові явища нейроінфекції Residual effects of neuroinfection

Церебральний атеросклероз Cerebral atherosclerosis

89 / 150
У п'ятирічної дитини діагностовано саркому Юїнга з ураженням лівої стегнової кістки та множинними метастазами в легені. Яке лікування доцільно застосувати у цьому разі? A five-year-old child was diagnosed with Ewing's sarcoma with damage to the left femur and multiple lung metastases. What treatment should be used in this case?

Комбіноване (променеве та хірургічне) лікування Combined (radiation and surgery) treatment

Ампутація ураженої кінцівки Amputation of the affected limb

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Дистанційна гаматерапія Remote gamma therapy

Поліхіміотерапія Polychemotherapy

90 / 150
Роділля, І вагітність, 38 тижнів, скаржиться на нерегулярний переймоподібний біль внизу живота та в попереку протягом 2 діб, уночі спала погано. Під час зовнішнього акушерського дослідження встановлено: тонус матки підвищений, поздовжнє положення плода І позиція, передній вид, голівка плода рухома над входом у малий таз. Піхвове дослідження виявило: шийка матки до 2,5 см. відхилена до заду, розм’якшена нерівномірно, зовнішнє вічко відкрите до 0,5 см, внутрішнє вічко закрите. Який імовірний діагноз? Mother, 1st pregnancy, 38 weeks, complains of irregular spasm-like pain in the lower abdomen and lower back for 2 days, slept poorly at night. During the external obstetric examination, it was found: the tone of the uterus is increased, the longitudinal position of the fetus I position, front view, the head of the fetus is mobile above the entrance to the small pelvis. Vaginal examination revealed: the cervix is up to 2.5 cm. deviated to the back, softened unevenly, the external eye is open to 0.5 cm, the inner eye is closed. What is the probable diagnosis?

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

Передвісники пологів Forerunners of childbirth

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

91 / 150
Дитина 2 років була в контакті з хворим на оперізуючий герпес. На 15-й день контакту в неї підвищилась температура тіла до 39,3°С, з’явився висип на тулубі, кінцівках, обличчі та волосистій частині голови, який проходив стадії: пляма, папула, визикула, кірочка. Який імовірний діагноз? A 2-year-old child was in contact with a patient with herpes zoster. On the 15th day of contact, her body temperature rose to 39.3°C, a a rash on the trunk, limbs, face and scalp, which went through stages: spot, papule, vesicle, crust. What is the probable diagnosis?

Вітряна віспа Chicken Pox

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

Простий герпес Herpes simplex

Натуральна віспа Smallpox

Оперізуючий герпес Herpes zoster

92 / 150
У військового 34 років, страх, тривога, роздратованість, пригнічений настрій, жахливі сновидіння про минулі події з’явилися за 6 місяців після перенесеного бойового стресу. Об’єктивно встановлено: занурений у світ власних переживань та уявлень, тривожний, сумний, відсторонений від інших пацієнтів, спостерігаються «флешбеки». Який попередній діагноз? A 34-year-old military man, fear, anxiety, irritability, depressed mood, terrible dreams about past events appeared 6 months after experiencing combat stress. Objectively established: immersed in the world of his own experiences and ideas, anxious, sad, withdrawn from other patients, 'flashbacks' are observed. What is the previous diagnosis?

Соматизований розлад Somatized disorder

Посттравматичний стресовий розлад Post-traumatic stress disorder

Іпохондричний розлад Hypochondriacal disorder

Гостра реакція на стрес Acute reaction to stress

Депресивний розлад Depressive disorder

93 / 150
Недоношена дитина народилася з масою 1900 г. Переведена до відділення патології новонароджених для подальшого лікування з діагнозом: «перинатальна гіпоксична енцефалопатія». Щеплення БЦЖ у пологовому будинку не проводилося. Коли слід щеплювати цю дитину проти туберкульозу? A premature baby was born with a weight of 1900 g. She was transferred to the Department of Neonatal Pathology for further treatment with the diagnosis: 'perinatal hypoxic encephalopathy'. BCG vaccination was not carried out in the maternity hospital. When should this child be vaccinated against tuberculosis?

У віці 6 місяців Aged 6 months

Коли їй виповниться 1 рік When she turns 1

Після усунення ознак неврологічної діатології After eliminating signs of neurological diatology

Не щеплювати дитину взагалі Do not vaccinate the child at all

Коли маса тіла збільшиться до 2500 г When body weight increases to 2500 g

94 / 150
Чоловік 33 років госпіталізований до інфекційної лікарні на 7-й день захворювання зі скаргами на різку слабкість, високу температуру, біль у м’язах ніг і попереку, жовтяницю, темний колір сечі, головний біль. Захворів гостро з ознобу, підвищення температури до 40oC, головного болю, болю в литкових м’язах та попереку. На 4-й день хвороби з’явилася жовтяниця, на 5-й - носова кровотеча, крововилив у склери. Тривалість гарячки 6 днів. Добовий діурез - 200 мл. Який найбільш вірогідний діагноз? A 33-year-old man was hospitalized in an infectious disease hospital on the 7th day of the disease with complaints of sharp weakness, high temperature, pain in the muscles of the legs and lower back, jaundice, dark color of urine, headache. He fell ill acutely with chills, temperature rise to 40oC, headache, pain in the calf muscles and lower back. On the 4th day of the illness, jaundice appeared, on the 5th - nosebleed, hemorrhage in sclera. Duration of fever is 6 days. Daily diuresis - 200 ml. What is the most likely diagnosis?

Сепсис Sepsis

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Лептоспіроз Leptospirosis

Ієрсиніоз Yersiniosis

Черевний тиф Typhoid

95 / 150
Протягом останніх трьох років хвора жінка страждає па цукровий діабет. Сімейний лікар, з метою профілактики ускладнень цукрового діабету, регулярно призначає їй превентивне лікування. До якого виду профілактики належать вказані заходи? For the past three years, a sick woman has been suffering from diabetes. The family doctor, in order to prevent complications of diabetes, regularly prescribes preventive treatment for her. What type of prevention does the specified measures?

Третинна профілактика Tertiary prevention

Первинна профілактика Primary prevention

Вторинна профілактика Secondary prevention

Громадська профілактика Public prevention

Індивідуальна профілактика Individual prevention

96 / 150
Пацієнтка 48 років із матковою кровотечею. В анамнезі вказано порушення менструального циклу впродовж року. Під час огляду шийки матки патології не виявлено. Бімануально встановлено: матка нормальних розмірів, неболюча, рухома, придатки без особливостей. Виділення кров’янисті, рясні. Що треба виконати на цьому етапі насамперед? A 48-year-old female patient with uterine bleeding. The anamnesis indicated a violation of the menstrual cycle for a year. During the examination of the cervix, no pathology was found. It was determined bimanually: the uterus is of normal size, painless , mobile, appendages without features. The discharge is bloody, abundant. What should be done at this stage first of all?

Уведення вітаміну К Vitamin K administration

Вишкрібання стінок матки Scraping the walls of the uterus

Гістеректомію Histrectomy

Гормональну терапію Hormone therapy

Уведення окситоцину Oxytocin administration

97 / 150
Чоловік 18 років звернувся до лікаря зі скаргами на переймоподібний біль в жи-воті, часті рідкі випорожнення з домішками слизу та свіжої крові, що тривають 4 місяці. За цей час схуд на 10 кг. При фізикальному обстеженні живіт м'який, болючий по ходу товстої кишки зліва, сигмоподібна кишка спазмована. При лабораторному дослідженні крові еритроцити - 3,2 • 1012/л, гемоглобін - 92 г/л, лейкоцити -10,6 • 109/л, ШЗЕ- 34 мм/год. Результат бак. посіву випорожнень негативний. На колоноскопїї виявлено запалення із втратою судинного малюнку, ділянка підвищеної кровоточивості 25 см з чіткими межами починаючи від краю анусу. Яка лікувальна тактика буде найбільш доречною? An 18-year-old man consulted a doctor with complaints of spasm-like abdominal pain, frequent liquid stools with impurities of mucus and fresh blood, lasting 4 months. During this time lost weight by 10 kg. During physical examination, the abdomen is soft, painful along the course of the colon on the left, the sigmoid colon is spasmodic. During the laboratory blood test, erythrocytes - 3.2 • 1012/l, hemoglobin - 92 g/l, leukocytes -10, 6 • 109/l, SZE- 34 mm/h. The result of a stool culture is negative. Colonoscopy revealed inflammation with a loss of vascular pattern, an area of increased bleeding of 25 cm with clear borders starting from the edge of the anus. What treatment tactics would be most appropriate?

Призначення метронідазолу Prescription of metronidazole

Повторний забір випорожнень на бактеріологічне дослідження Re-sampling of feces for bacteriological examination

Хірургічне лікування Surgical treatment

Призначення преднізолону та месаламіну Prednisone and mesalamine prescription

Переливання еритроцитарної маси Red blood cell transfusion

98 / 150
Чоловік 30 років скаржиться на помірний біль у ділянці серця не залежно від положення, задишку, серцебиття під час незначного навантаження, набряки на нижніх кінцівках. Хворів на ентеро-вірусну інфекцію 3 тижні тому. Об’єктивно встановлено: ЧСС - 104/хв., AT - 100/70 мм рт. ст., межі серця розширені, послаблення І тону серця, систолічний шум над верхівкою. Титр АСЛ-О в нормі. ЕКГ виявила: низький вольтаж QRS, подовження інтервалу Q-T. Який найімовірніший діагноз? A 30-year-old man complains of moderate pain in the area of the heart regardless of position, shortness of breath, palpitations during slight exertion, swelling of the lower extremities. Patients with enterovirus infection 3 weeks ago. Objectively established: heart rate - 104/min., AT - 100/70 mm Hg, heart borders are expanded, weakening of the first heart sound, systolic murmur over the apex. ASL-O titer is normal. ECG found: low QRS voltage, prolongation of the QT interval. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний ендокардит Infective endocarditis

Стенокардія напруги Tension Angina

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

Ревматичний міокардит Rheumatic myocarditis

Вірусний міокардит Viral myocarditis

99 / 150
Жінка 25-ти років вагітність 12 тижнів, госпіталізована у протитуберкульозну лікарню із вперше виявленим інфільтративним туберкульозом верхньої частки лівої легені. Бактеріовиділювач. Відмовилась від abrasio. Який із перерахованих протитуберкульозних препаратів не можна призначати цій хворій? A 25-year-old woman, 12 weeks pregnant, was hospitalized in an anti-tuberculosis hospital with newly discovered infiltrative tuberculosis of the upper lobe of the left lung. Bacteriolator. She refused abrasio. Which of the listed anti-tuberculosis drugs drugs cannot be prescribed to this patient?

Рифампіцин Rifampicin

Стрептоміцин Streptomycin

Ізоніазид Isoniazid

Етамбутол Etambutol

Піразинамід Pyrazinamide

100 / 150
Чоловік страждає на попереково-крижовий радикуліт близько 10 років. Останнє загострення сталося близько 5 місяців тому. Болі по зовнішній поверхні стегна, гомілки, через тил стопи до великого пальця. Під час огляду встановлено: парез гомілкового м'яза, слабкість тильного згинання великого пальця. Рефлекси збережені. Який імовірний діагноз? A man has been suffering from lumbosacral sciatica for about 10 years. The last exacerbation occurred about 5 months ago. Pain on the outer surface of the thigh, lower leg, through the back of the foot to the big toe During the examination, it was found: paresis of the tibial muscle, weakness of the dorsiflexion of the thumb. Reflexes are preserved. What is the probable diagnosis?

Мієліт Myelitis

Грижа диска L4-L5 L4-L5 disc herniation

Пухлина спинного мозку Spinal cord tumor

Грижа диска L5-S1 L5-S1 disc herniation

Дисциркуляторна мієлопатія Dyscirculatory myelopathy

101 / 150
Чоловік скаржиться на болючу припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання, головний біль. У цій ділянці виявлено гостро запалений щільний вузол конусоподібної форми. Шкіра над ним напружена, червона. Усередині вузла є виразка з прямовисними краями і некротичним стрижнем брудно-зеленого кольору. Підщелепні лімфатичні вузли справа збільшені і болючі. Який діагноз найімовірніший? A man complains of painful swelling in the chin area, general malaise, headache. In this area, an acutely inflamed, dense, cone-shaped node was found. The skin above it is tense, red. Inside the node there is an ulcer with vertical edges and a dirty-green necrotic core. The submandibular lymph nodes on the right are enlarged and painful. What is the most likely diagnosis?

Фурункул Furnish

Туберкульоз Tuberculosis

Карбункул Carbuncle

Піибока трихофітія Piiboka trichophytia

Тоетинний сифіліс (гумозний) Toetine syphilis (humous)

102 / 150
Жінка 26 років перебуває в шлюбі 5 років. За відсутності контрацепції та наявності регулярного статевого життя вагітність відсутня. Чоловік обстежений, фертильний. З анамнезу відомо: в 19 років оперована з приводу явищ розлитого перитоніту. Які дослідження треба провести для з’ясування причин безпліддя? A 26-year-old woman has been married for 5 years. In the absence of contraception and regular sex, there is no pregnancy. The man has been examined and is fertile. It is known from the anamnesis: he was operated on at the age of 19 about the phenomena of spilled peritonitis. What studies should be conducted to find out the causes of infertility?

Тести функціональної діагностики Functional diagnostic tests

Дослідження статевих стероїдів, гона-дотропінів. Фолікулометрія Research of sex steroids, gonadotropins. Folliculometry

Гістеросальпінгографія або лапароскопія Hysterosalpingography or laparoscopy

Кімографічна пертубація маткових труб Kymographic pertubation of fallopian tubes

Гістероскопія з оцінкою функціонального стану ендометрію Hysteroscopy with evaluation of the functional state of the endometrium

103 / 150
Чоловік 45 років доставлений до клініки у тяжкому стані. До госпіталізації хворів протягом 3 тижнів пневмонією. Об’єктивно встановлено: шкіра та слизові темно-землистого кольору, температура тіла - 38°С, задишка у спокої, дихання зліва різко ослаблено. Спостерігається кашель із рясним харкотанням. Рентгенологічно виявлено затемнення лівого геміторакса. Який діагноз найімовірніший? A 45-year-old man was brought to the clinic in serious condition. Before hospitalization, he had been ill for 3 weeks with pneumonia. Objectively established: dark earthy skin and mucous membranes, body temperature - 38°C, shortness of breath at rest, breathing on the left is sharply weakened. Cough with profuse sputum is observed. X-ray revealed darkening of the left hemithorax. What is the most likely diagnosis?

Бронхіт Bronchitis

Пухлина легені Lung tumor

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Пневмонія Pneumonia

Пневмоторакс Pneumothorax

104 / 150
Під час строкових пологів двійнею, після народження першої дитини масою 2800 г відійшли навколоплідні води. У процесі вагінального дослідження в піхві знайдено пульсуючу пуповину другого плоду. Голівка плода притиснута до термінальної лінії, легко відштовхується. Спроби заправити пуповину безуспішні. Серцебиття плода - 160/хв. Яка має бути тактика лікаря? During the term delivery of twins, after the birth of the first child weighing 2800 g, the amniotic fluid was removed. During the vaginal examination, a pulsating umbilical cord of the second fetus was found in the vagina. The fetal head was pressed against of the terminal line, is easily pushed away. Attempts to tuck the umbilical cord are unsuccessful. Fetal heart rate - 160/min. What should be the doctor's tactics?

Вакуумекстракція плода Vacuum extraction of the fetus

Лікувати гіпоксію плода і роди вести консервативно Treat fetal hypoxia and give birth conservatively

Комбінований зовнішньовнутрішній поворот плода на ніжку з подальшим його вилученням Combined external-internal rotation of the fetus on the leg with subsequent extraction

Операція кесарського розтину Caesarean section operation

Накласти акушерські щипці Apply obstetric forceps

105 / 150
Чоловік 25 років скаржиться на швидку втому, серцебиття, напади задишки переважно вночі. Хворіє з дитинства. Шкіра бліда. Індекс маси тіла - 17,5. Тони серця ритмічні, 98/хв. у II міжреберному проміжку ліворуч від грудини вислуховується високочастотний «машинний» шум, який починається після І тону, досягає максимуму під час II тону і стихає в діастолі. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old man complains of rapid fatigue, palpitations, attacks of shortness of breath mainly at night. He has been sick since childhood. The skin is pale. Body mass index is 17.5. Heart sounds are rhythmic , 98/min. in the II intercostal space to the left of the sternum, a high-frequency 'machine' noise is heard, which begins after the I tone, reaches a maximum during the II tone and subsides in diastole. What is the most likely diagnosis?

Аномалія Ебпггейна Ebbgain Anomaly

Вторинний дефект міжпередсердної перетинки Secondary atrial septal defect

Первинний дефект міжпередсердної перетинки Primary atrial septal defect

Відкрита аортальна протока Open aortic duct

Коярггяців яипти Koyarghyatsiv Yaipti

106 / 150
Місто забезпечується питною водою з підземних артезіанських джерел, яка характеризується високою якістю і чистотою. Який із наведених методів обробки води, отриманої з підземних міжпластових напірних джерел, передбачається санітарними вимогами? The city is provided with drinking water from underground artesian springs, which is characterized by high quality and purity. Which of the following methods of treatment of water obtained from underground interlayer pressure springs is provided by sanitary requirements ?

Опріснення Desalination

Знебарвлення Fading

Знезараження Disinfection

Дефторування Defluorination

Коагуляція Coagulation

107 / 150
Робітниці вуглезбагачувальної фабрики протягом 12-годинної робочої зміни виконують роботу стоячи. Маса вантажу. що піднімається і переміщується, становить 1-10 кг. Працівниці скаржаться на набряки, біль у нижніх кінцівках, які частіше з'являються в другій половині зміни. З яким захворюванням можна пов'язати характер праці та скарги робітниць? Coal beneficiation factory workers perform standing work during a 12-hour work shift. The weight of the load that is lifted and moved is 1-10 kg. The workers complain of swelling, pain in the lower limbs, which appear more often in the second half of the shift. What disease can be associated with the nature of work and the complaints of female workers?

Подагра Gout

Артрит Arthritis

Бурсит Bursitis

Міозит Myositis

Варикозне розширення вен Varicose veins

108 / 150
Робітник цвяхового цеху 35 років, стаж у даному виробництві 10 років, працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму, на черговому періодичному огляді виставлено діагноз: “Професійна тугоухість”. Що є підставою для такого діагнозу? A 35-year-old nail shop worker, 10 years of experience in this industry, works in conditions of high-frequency intense noise, at the next periodic examination the diagnosis was made: 'Occupational hearing loss'. What is there a basis for such a diagnosis?

Результати дослідження показників ЦНС Results of research of central nervous system indicators

Характеристика шуму у даному виробництві Characteristic of noise in this production

Результати дослідження стану внутрішнього вуха Results of the study of the condition of the inner ear

Стаж роботи у даному виробництві Work experience in this production

Дані аудіометрії Audiometry data

109 / 150
Чоловік 23 років звернувся в поліклініку зі скаргами на головний біль, погіршення зору, задишку, одутлість обличчя, загальну слабкість, зменшення кількості виділеної за добу сечі та забарвлення її типу “м'ясних зливів”. Три тижні тому переніс ангіну. Об'єктивно: помірна блідість, обличчя одутле, повіки набряклі; серцева діяльність ритмічна, І тон на верхівці ослаблений, систолічний шум. Пульс - 66/хв. АТ – 175/105 мм рт.ст. Симптом Пастернацького слабко позитивний з обох боків. В аналізі сечі: білок 1,48 г/л, ер. – 35-40 в п/з, змінені; лейк. – 8-10 в п/з. Який діагноз є найімовірнішим? A 23-year-old man came to the clinic with complaints of headache, visual impairment, shortness of breath, puffiness of the face, general weakness, decrease in the amount of urine released per day and the color of its type 'meat drains'. Three weeks ago, he suffered angina. Objectively: moderate pallor, face puffy, eyelids swollen; cardiac activity is rhythmic, I tone at the apex is weakened, systolic murmur. Pulse - 66/min. BP - 175/105 mm Hg. Pasternacki's symptom is weakly positive on both sides. In the urine analysis: protein 1.48 g/l, er - 35-40 in p/z, changed; leuk. - 8-10 in p/z. What is the diagnosis the most likely?

Амілоїдоз Amyloidosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Есенціальна гіпертонія Essential hypertension

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Інфекційно-алергічний міокардит Infectious-allergic myocarditis

110 / 150
Жінка 35 років оперована з приводу гострого холециститу. Перебіг раннього післяопераційного періоду був нормальним, виписана в задовільному стані. За З тижні після операції звернулася повторно. Скарги на жовтушність склер, підвищення температури тіла до 38.8°С. озноб, помірний біль у правому підребер'ї. Живіт м'який, перитонеальних симптомів немає. АЛТ 2,3 ммоль/л. Білірубінемія - 66 ммоль/л через пряму фракцію. Визначте найраціональнішу тактику ведення хворої: A 35-year-old woman was operated on for acute cholecystitis. The course of the early postoperative period was normal, she was discharged in a satisfactory condition. She returned to the hospital a week after the operation. Complaints of yellow sclera , an increase in body temperature to 38.8°C. chills, moderate pain in the right hypochondrium. The abdomen is soft, there are no peritoneal symptoms. ALT 2.3 mmol/l. Bilirubinemia - 66 mmol/l due to the direct fraction. Determine the most rational management tactics patient:

Лапароскопічна ендоскопічна холедохоскопія Laparoscopic endoscopic choledochoscopy

Ендоскопічна ретроградна холангіографія, літоекстракція Endoscopic retrograde cholangiography, lithoextraction

Антибактеріальна, протизапальна терапія Antibacterial, anti-inflammatory therapy

Лапаротомія, ревізія гепатікохоледоха Laparotomy, revision of hepaticocholedochus

3D-комп'ютерна томографія, дистанційна холедохолітотріпсія 3D computer tomography, remote choledocholithotripsy

111 / 150
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на збільшення шийних та пахвових лімфовузлів, важкість у лівому підребер’ї. Під час пальпації відчуваються лімфовузли м'які, безболісні, неспаяні. Спленомегалія. У крові виявлено: лейкоцити - 70 Г/л, лімфоцити - 80%, тіні іумпрехта. Який імовірний діагноз? The patient turned to the doctor with complaints of enlarged cervical and axillary lymph nodes, heaviness in the left hypochondrium. During palpation, the lymph nodes are soft, painless, and non-fused. Splenomegaly. In the blood, leukocytes - 70 g/l, lymphocytes - 80%, Iumprecht's shadows were found. What is the probable diagnosis?

Гострий лейкоз Acute leukemia

Лімфома Беркітта Burkitt's lymphoma

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Неходжкінська лімфома Non-Hodgkin lymphoma

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

112 / 150
У хлопчика 2 років із вираженими порушеннями у фізичному і психомоторному розвитку та деформаціями скелета запідозрено синдром Дебре-де Тоні-Фанконі. Які зміни в сечі підтверджують таке припущення? A 2-year-old boy with severe impairments in physical and psychomotor development and skeletal deformities is suspected of having Debre-de-Tony-Fanconi syndrome. What changes in urine confirm this assumption?

Ацетонурія, ізостенурія Acetonuria, isosthenuria

Галактозурія, лактозурія Galactosuria, lactosuria

Глюкозурія, гіпераміноацидурія Glucosuria, hyperaminoaciduria

Циліндрурія, бактеріурія Cylindruria, bacteriuria

Протеїнурія. гематурія Proteinuria. Hematuria

113 / 150
Чоловіка 56 років турбують постійні напади ядухи вдень та 3-4 рази за тиждень уночі. Напади приводять до порушення фізичноїактивності та сну. Пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШ) - 65% від належних, добові коливання ПОШ (30%). Визначте ступінь важкості бронхіальної астми: A 56-year-old man is bothered by constant attacks of wheezing during the day and 3-4 times a week at night. The attacks lead to impaired physical activity and sleep. ) - 65% of the proper, daily fluctuations of POSH (30%). Determine the degree of severity of bronchial asthma:

Персистуюча середньої важкості перебігу Persistent average run difficulty

Інтермітуюча Intermittent

Астматичний статус Asthmatic status

Персистуюча легкого перебігу Persistent light run

Персистуюча важкого перебігу Persistent heavy run

114 / 150
Чоловік 56 років протягом тривалого часу страждає на цироз печінки з ознаками портальної гіпертензії. Відмічалися явища кровотечі з варикозно розширенних він стравоходу. Під впливом терапії кровотечу було зупинено. Який з препаратів найбільш доцільно призначити для профілактики зазначенного ускладнення? A 56-year-old man has been suffering from cirrhosis of the liver with signs of portal hypertension for a long time. Bleeding from his variceal esophagus was noted. Under the influence of therapy, the bleeding was stopped. Which of the following which drugs are the most appropriate to prescribe for the prevention of the specified complication?

Вазопресин Vasopressin

Контрикал Contrical

Препарати заліза Iron preparations

Пропранолол Propranolol

Гепарін Heparin

115 / 150
Дівчинка 4-х років захворіла гостро після перенесеної 3 тижні тому стрептококової інфекції на шиї. З’явилися набряки на обличчя, нижніх кінцівок, головний біль, темний колір сечі (колір “кока-коли”). АТ -125/60 мм рт.ст. Аналіз сечі: білок – 3,3 °/。。, питомна вага – 1012, лейкоцити 1-3 в п/з, еритроцити вкривають все п/з. Добова протеїнурія – 980 мг. Діурез – 550 мл. Загальний білок крові – 60 г/л. Альбуміни – 55%. Холестерин – 4,5 ммоль/л. Креатинін сироватки – 89 мкмоль/л. Який найбільший імовірний діагноз? A 4-year-old girl became acutely ill after suffering a streptococcal infection on her neck 3 weeks ago. Swelling appeared on the face, lower limbs, headache, dark urine ('Coca-Cola' color). Blood pressure - 125/60 mm Hg. Urine analysis: protein - 3.3 °/。。, specific gravity - 1012, leukocytes 1-3 in p/z, erythrocytes cover all p /z. Daily proteinuria - 980 mg. Diuresis - 550 ml. Total blood protein - 60 g/L. Albumin - 55%. Cholesterol - 4.5 mmol/L. Serum creatinine - 89 μmol/L. What is the most likely diagnosis?

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гломерулонефрит, нефротичний синдром Glomerulonephritis, nephrotic syndrome

Пієлонефрит Pyelonephritis

Гостре ураження нирок Acute kidney injury

Гломерулонефрит, нефритичний синдром Glomerulonephritis, nephritic syndrome

116 / 150
Пацієнтка 42 років звернулася до гінеколога зі скаргами на періодичні пекучі болі в середній частині молочної залози зліва. Больові відчуття не залежать від фази менструального циклу. Під час огляду, пальпації патології не виявлено. З якого інструментального методу необхідно почати обстеження? A 42-year-old patient consulted a gynecologist with complaints of periodic burning pains in the middle part of the left mammary gland. The pain does not depend on the phase of the menstrual cycle. During the examination, palpation no pathology was detected. With which instrumental method should the examination be started?

Дуктографія Ductography

Біопсія молочної залози Breast biopsy

МРТ молочних залоз MRI breast

КТ молочних залоз CT breast

УЗД молочних залоз Ultrasound of mammary glands

117 / 150
Чоловік 28 років, скарги на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодично нічні болі. Під час огляду кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомільці. Який найімовірніший діагноз? 28-year-old man, complaints of pain in the left lower limb for 6 months, intermittent lameness after 50-100 m, occasional night pains. During examination, the limb is pale, cold. Arterial pulsation is absent in the lower leg. What is the most likely diagnosis?

Синдром Рейно Raynaud's Syndrome

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Емболія стегнової артерії Femoral artery embolism

Облітеруючий атеросклероз Obliterating atherosclerosis

Хвороба Токоясу Tokoyasu disease

118 / 150
Чоловік 60 років скаржиться на відчуття переповнення, розпирання в епігастрії після їжі, відрижку тухлим, блювоту їжею, з’їденою напередодні. В анамнезі вказана виразкова хвороба шлунка. Маса тіла знижена, шкіра бліда зі зниженим тургором та еластичністю. Опушення нижньої межі шлунку, болючість в епігастрїї, позитивний симптом «шуму плескоту». У крові виявлено: НЬ - 102 г/л, К - 3,3 ммоль/л, Na - 134 ммоль/л. Яке ускладнення є найбільш імовірним? A 60-year-old man complains of a feeling of fullness, distension in the epigastrium after eating, belching rotten food, vomiting food eaten the day before. The anamnesis indicates gastric ulcer disease. Mass the body is reduced, the skin is pale with reduced turgor and elasticity. Puffiness of the lower border of the stomach, pain in the epigastrium, a positive symptom of 'slapping noise'. In the blood: Hb - 102 g/l, K - 3.3 mmol/l, Na - 134 mmol/l. What complication is most likely?

Малігнізація Malignancy

Кровотеча з виразки Bleeding from an ulcer

Перфорація виразки Perforation ulcer

Пенетрація виразки Ulcer penetration

Пілородуоденальний стеноз Pyloroduodenal stenosis

119 / 150
Чоловік 68 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, відчуття дискомфорту за грудиною. Протягом 2 років страждає на гіпертонічну хворобу. Свідомість збережена. Ознак неврологічного дефіциту немає. AT - 220/100 мм рт. ст., ЧСС - 92/хв. ЕКГ виявила: ритм синусовий, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Яке ускладнення розвинулося? A 68-year-old man consulted a doctor with complaints of a severe headache, nausea, a feeling of discomfort behind the sternum. He has been suffering from hypertension for 2 years. Consciousness is preserved. A sign of neurological there is no deficiency. AT - 220/100 mm Hg, heart rate - 92/min. ECG revealed: sinus rhythm, signs of left ventricular hypertrophy. What complication developed?

Ускладнений гіпертензивний криз Complicated hypertensive crisis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Неускладнений гіпертензивний криз Uncomplicated hypertensive crisis

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

120 / 150
У дівчинки 3 років за 1 годину після вживання у їжу шоколадно-горіхового крему на шкірі з’явилась рясна уртикарна висипка із вираженим свербежем. Діагностовано гостру кропив’янку. Які імунопатологічні реакції є причиною цього захворювання? A 3-year-old girl developed a profuse urticarial rash with severe itching 1 hour after eating chocolate-nut cream. Acute urticaria was diagnosed. What immunopathological reactions are the cause of this disease?

Негайного типу Immediate type

Аутоімунні Autoimmune

Імунокомплексні Immune complex

Уповільненого типу Delayed type

Цитотоксичні Cytotoxic

121 / 150
Гірничий робітник очисного вибою 37-ми років після довготривалого вимушеного зігнутого положення тулуба у шахті відчув інтенсивний, стріляючого характеру біль у поперековому відділі хребта, який поширювався вниз у ліву ногу до підколінної ямки. Рухи хребта у поперековій ділянці різко обмежені. Позитивний симптом Ласега зліва. Пальпаторна болючість паравертебральних точок L5-S1. Сухожилкові рефлекси на нижніх кінцівках - знижений лівий ахіловий рефлекс. Гіпотонія м’язів лівого стегна і гомілки. Встановіть попередній клінічний діагноз: A 37-year-old mining worker of the cleaning pit, after a long-term forced bent position of the trunk in the mine, felt an intense, shooting pain in the lumbar spine, which spread down to the left leg to the popliteal fossa. Movements of the spine in the lumbar region are sharply limited. Positive Laseg symptom on the left. Palpatory tenderness of paravertebral points L5-S1. Tendon reflexes on the lower extremities - reduced left Achilles reflex. Hypotonia of the muscles of the left thigh and lower leg. Establish a preliminary clinical diagnosis:

Ниркова коліка Renal colic

Перелом поперекового хребця Lumbar fracture

Попереково-крижова радикулопатія Lumbosacral radiculopathy

Спінальний інсульт Spinal stroke

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

122 / 150
Дівчина 10 років скаржиться на вогнища облисіння шкіри голови. Хворіє протягом 3-х тижнів. Об'єктивно: на шкірі волосистої частини голови - кілька невеликих вогнищ овальної форми з нечітко окресленими краями. Шкіра у вогнищах рожево-червоного кольору, волосся зламане на рівні 4-5 мм, або на рівні шкіри. Під лампою Вуда не відмічається заленого кольору вогнищ. Яка найбільш вірогідна патологія? A 10-year-old girl complains of foci of baldness on the scalp. She has been sick for 3 weeks. Objectively: on the scalp, there are several small oval-shaped foci with with vaguely defined edges. The skin in the foci is pinkish-red, the hair is broken at the level of 4-5 mm, or at the level of the skin. Under the Wood's lamp, the dark color of the foci is not noted. What is the most likely pathology?

Сифілітична алопеція Syphilitic alopecia

Мікроспорія волосистої частини голови Microsporia of scalp

Фавус Favus

Ідеопатична алопеція Ideopathic alopecia

Тріхофітія волосистої частини голови Trichophytia of the scalp

123 / 150
Родина з трьох осіб поступила до стаціонару з приводу захворювання, яке пов,язане із вживанням рибної консерви домашнього виготовлення. У пацієнтів була подібна клініка: порушення зору, туман перед очима, неможливість читати дрібний шрифт, з приводу чого звернулись до окуліста. Який патогенез нервових порушень? A family of three was admitted to the hospital due to an illness associated with the consumption of home-made canned fish. The patients had a similar clinical picture: visual impairment, fog before eyes, inability to read small print, about which they consulted an ophthalmologist. What is the pathogenesis of nervous disorders?

Демієлінізація нервових волокон Demyelination of nerve fibers

Стимуляція синтезу аденілатциклази Stimulation of adenylate cyclase synthesis

Розвиток гіпокоагуляції Development of hypocoagulation

Підвищення виділення ацетилхоліну в синапсах Increased release of acetylcholine in synapses

Блокування виділення ацетилхоліну в синапсах Blocking of acetylcholine release in synapses

124 / 150
Чоловік 70 років за 2 тижні до госпіталізації у стаціонар спостерігав підвищення температури до 38°С. З діагнозом пневмонія був направлений до лікарні. Під час огляду встановлено: блідість шкіри, тахікардія. У нижніх відділах легенів - дрібнопухирчаті хрипи. У V точці - короткий протодіастолічний -шум. АТ 140/40 мм рт.ст., пальпується нижній край селезінки. Hb - 40 од., еритр. - 2,5х10 12 / л, лейк. - 12х10 9/л, ШЗЕ- 35 мм/год. На ЕКГ - депресія ST в V 5,6. В сечі - протеїнурія. Назвіть найбільш імовірний діагноз: 2 weeks before hospitalization, a 70-year-old man observed an increase in temperature to 38°C. He was referred to the hospital with a diagnosis of pneumonia. During the examination, it was found: pale skin , tachycardia. In the lower parts of the lungs - fine bubbling rales. In the V point - a short protodiastolic murmur. BP 140/40 mm Hg, the lower edge of the spleen is palpable. Hb - 40 units, erythritol - 2.5x10 12 / l , leukemia - 12x10 9/l, SZE - 35 mm/h. On the ECG - ST depression in V 5.6. In the urine - proteinuria. Name the most likely diagnosis:

Ревматична вада серця Rheumatic heart disease

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гострий міокардит Acute myocarditis

Гострий перикардит Acute pericarditis

Бактеріальний ендокардит Bacterial endocarditis

125 / 150
Чоловік 64 років надійшов до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на набряки нижніх кінцівок, попереку та передньої черевної стінки. В анамнезі вказано хронічний бронхіт із бронхо-ектазами. Під час фізикального обстеження встановлено: температура тіла - 37,2oC, артерiальний тиск - 110/75 мм рт.ст., пульс - 82/хв., частота дихання - 19/хв. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi сечi (ЗАС): питома вага - 1025, бiлок - 9,9 г/л, лейкоцити - 2-3 у полi зору, еритроцити - 1-2 у полi зору, цилiндри - немає. Добова протеїнурiя - 11,4 г/добу. У бiохiмiчному аналiзi кровi загальний бiлок - 52 г/л, альбумiни - 30 г/л, холестерин - 9,6 ммоль/л. Який тип ураження нирок у цього хворого є найбiльш iмовiрним? A 64-year-old man came to the emergency department with complaints of swelling of the lower extremities, lower back, and anterior abdominal wall. The anamnesis indicated chronic bronchitis with bronchiectasis. During physical examination revealed: body temperature - 37.2oC, blood pressure - 110/75 mm Hg, pulse - 82/min., respiratory rate - 19/min. During laboratory research in the general analysis of urine (ZAS): specific gravity - 1025, protein - 9.9 g/l, leukocytes - 2-3 in the field of vision, erythrocytes - 1-2 in the field of vision, cylinders - no. Daily proteinuria - 11.4 g/day. In the biochemical blood analysis, total protein - 52 g/l, albumins - 30 g/l, cholesterol - 9.6 mmol/l. What type of kidney damage is the most likely in this patient?

Амiлоїдоз, нефротичний синдром Amyloidosis, nephrotic syndrome

Тубуло-iнтерстицiальний нефрит, нефротичний синдром Tubulo-interstitial nephritis, nephrotic syndrome

Гломерулонефрит, нефритичний синдром Glomerulonephritis, nephritic syndrome

Дiабетична нефропатiя, нефритичний синдром Diabetic nephropathy, nephritic syndrome

Пiєлонефрит, сечовий синдром Pyelonephritis, urinary syndrome

126 / 150
Чоловік 35 років три дні тому був прооперований із приводу гострого апендициту. Післяопераційний період проходив без ускладнень, спостерігається деяка подразливість, неспокійний сон. Увечері на третю добу після операції став неспокійним, метушливим, чув, як на вулиці співають дівчата. Відганяв від себе “білих мух”, кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважає, що він у себе вдома, в часі дезорієнтований. Соматично: гіпергідроз, АТ - 160/100 мм.рт.ст., Т - 37,4, тахікардія. За повідомленням родичів багато років зловживає спиртним. Діагностуйте психіатричний розлад хворого. A 35-year-old man was operated on for acute appendicitis three days ago. The postoperative period passed without complications, there is some irritability, restless sleep. In the evening on the third day after the operation, restless, fussy, heard girls singing on the street. Drove away 'white flies', shouted that the room was full of rats. Believes that he is at home, disoriented in time. Somatic: hyperhidrosis, blood pressure - 160/100 mm Hg, T - 37.4, tachycardia. According to relatives, he has been abusing alcohol for many years. Diagnose the patient's psychiatric disorder.

Гострий шизо-афективний психоз Acute schizo-affective psychosis

Токсико-інфекційний психоз Toxic-infectious psychosis

Гіпертоксична шизофренія Hypertoxic schizophrenia

Синдром Ганзера Hanzer Syndrome

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

127 / 150
Чоловік 45 років, звернувся до лікаря зі скаргами на дратівливість, підвищену втомленість, схуднення, серцебиття, перебої в роботі серця. При пальпації лівої долі щитоподібної залози пальпується утворення, щільно-еластичної консистенції, безбо-лісне. яке при ковтанні зміщується разом з щитоподібною залозою. Позитивні очні симптоми, екзофтальм, порушення конвергенції. Артеріальний тиск - 135/80 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуковому дослідженні щитоподібної залози у лівій долі візуалізується гіперехогенне округле утворення розмірами 2x3 см, з чіткими контурами, однорідної структури. Який висновок лікаря після проведеного обстеження буде найбільш коректним? A 45-year-old man consulted a doctor with complaints of irritability, increased fatigue, weight loss, palpitations, heart failure. When palpating the left lobe of the thyroid gland, a mass is palpated, dense-elastic consistency, painless. which, when swallowed, moves together with the thyroid gland. Positive eye symptoms, exophthalmos, convergence disorder. Blood pressure - 135/80 mm Hg, pulse - 110/min. During ultrasound examination of the thyroid gland in the left lobe, a hyperechoic rounded formation measuring 2x3 cm, with clear contours and a uniform structure is visualized. What conclusion of the doctor after the examination will be the most correct?

Гострий тиреоїдит Acute thyroiditis

Дифузно-токсичний зоб Diffuse toxic goiter

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Кіста щитоподібної залози Thyroid cyst

Вузол щитоподібної залози Thyroid nodule

128 / 150
Шахтар із 15-річним стажем роботи звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення стану здоров’я, задишку, кашель, біль у ділянці легень. Про яке захворювання слід думати? A miner with 15 years of work experience went to the doctor with complaints of deteriorating health, shortness of breath, cough, pain in the lung area. What disease should you think about ?

Грип Flu

Бронхіт Bronchitis

Туберкульоз Tuberculosis

Пневмоконіоз Pneumoconiosis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

129 / 150
Працівник, не забезпечений засобами індивідуального захисту органів зору, перебуває в умовах інтенсивного інфрачервоного випромінювання. Який негативний наслідок для здоров’я працівника найбільш ймовірно може розвинутись в таких умовах? An employee who is not equipped with individual eye protection is in conditions of intense infrared radiation. What negative consequence for the employee's health is most likely to develop in such conditions?'

Катаракта Cataract

Міопія Myopia

Астигматизм Astigmatism

Гіперметропія Hyperopia

Глаукома Glaucoma

130 / 150
У триденного новонародженого спостерігаються виражені явища інтоксикації та підвищена температура тіла. У ділянці нижньої третини лівого стегна є багряно-синюшна пляма з ознаками локального запалення і тенденцією до поширення. Поставте попередній діагноз: A three-day-old newborn has marked signs of intoxication and elevated body temperature. In the area of the lower third of the left thigh, there is a purplish-bluish spot with signs of local inflammation and a tendency to spread. Put previous diagnosis:

Артрит лівого колінного суглоба Arthritis of the left knee joint

Перелом стегнової кістки Fracture of femur

Сепсис Sepsis

Флегмона стегна Phlegmon of the thigh

Гематогенний остеомієліт стегнової кістки Hematogenous osteomyelitis of femur

131 / 150
Після перенесеного геморагічного інсульту пацієнт для метою відновлення мови та рухів лівої нижньої та верхньої кінцівок проходить курс масажу, фізпроцедур та занять із логопедом. До якого виду профілактики належать вказані заходи реабілітації? After a hemorrhagic stroke, the patient undergoes a course of massage, physical therapy and speech therapy to restore speech and movements of the left lower and upper limbs. To what type of prevention do these measures belong rehabilitation?

Громадська профілактика Public prevention

Первинна профілактика Primary prevention

Третинна профілактика Tertiary prevention

Індивідуальна профілактика Individual prevention

Вторинна профілактика Secondary prevention

132 / 150
Лабораторією СЕС визначений вміст афлотоксинів у м’ясі корів, яким згодовували запліснявілий корм. Рівень афлотоксину перевищує гранично-допустимий у 5 разів. Назвіть можливі зрушення в здоров'ї внаслідок афлатоксикозу у населення, що тривалий час вживає таке м’ясо: The SES laboratory determined the content of aflatoxins in the meat of cows that were fed moldy feed. The level of aflatoxin exceeds the permissible limit by 5 times. Name the possible changes in health as a result of aflatoxicosis in the population that consumes such meat for a long time:

Анемія Anemia

Цироз і первинний рак печінки Cirrhosis and primary liver cancer

Атеросклероз Atherosclerosis

Піомерулонефрит Pyomerulonephritis

133 / 150
Хвора 12 років із хронічним панкреатитом, період реконвалесценції. Стоїть питання про подальше продовження замісної терапії препаратом панкреатину та розширення режиму харчування. За яким методом дослідження можна найкоректніше оцінити екзокринну функцію підшлункової залози? 12-year-old patient with chronic pancreatitis, convalescent period. There is a question about further continuation of pancreatin replacement therapy and expansion of the diet. Which research method can be used to assess exocrine function most correctly pancreas?

Визначення рівня амілази в сироватці крові тя діастази в сечі Determining the level of amylase in blood serum and diastase in urine

Визначення рівня трипсину в сироватці крові Determining the level of trypsin in blood serum

Рівень стеатореї під час копро логічного досліджена The level of steatorrhoea during copro logic has been investigated

Визначення еластази-1 у калі Determination of elastase-1 in feces

Визначення еластази-2 у сироватці крові Elastase-2 determination in blood serum

134 / 150
У чоловіка 56 років, який перебуває в палаті інтенсивноїтерапії з приводу гострого інфаркту міокарда у ділянці передньої стінки лівого шлуночка, посилилась загальна слабкість та з’явилось відчуття «завмирання» у роботі серця. Під час ЕКГ виявлено: ритм синусовий, частота серцевих скорочень - 76/хв. Періодично з’являються поширені шлуночкові комплекси тривалістю 0,22 с, неправильної форми, після яких виявляються повні компенсаторні паузи. Яке ускладнення виникло у цього пацієнта? A 56-year-old man, who is in the intensive care unit due to an acute myocardial infarction in the area of the front wall of the left ventricle, has increased general weakness and a feeling of 'fading' in the work of the heart. During the ECG, it was found: sinus rhythm, heart rate - 76/min. Widespread ventricular complexes lasting 0.22 s, irregular in shape, followed by complete compensatory pauses appear periodically. What complication occurred in this patient?

Шлуночкова екстрасистолiя Ventricular extrasystole

Передсердна екстрасистолiя Atrial extrasystole

Повна блокада правої нiжки пучка Гiса Complete blockade of the right leg of the bundle of His

Повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса Complete blockade of the left leg of the bundle of His

Атрiовентрикулярна екстрасистолiя Atrioventricular extrasystole

135 / 150
Чоловік 32 років працює ветсанітаром. Госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 38,4°С, загальну слабкість, появу в лівій пахвовій ділянці щільного утвору 5x6 см, малоболючого, рухомого. Шкіра над утвором не змінена. Обличчя хворого гшсрсмованс, пастозне. Частота серцевих скорочень - 95/хв., артеріальний тиск -100/80 мм рт. ст. У загальному аналізі крові виявлена помірна лейкопенія. Який діагноз є найбільш імовірним? A 32-year-old man works as a veterinarian. He was hospitalized on the 5th day of illness with complaints of a temperature rise to 38.4°C, general weakness, an appearance in the left axillary region What is a dense mass of 5x6 cm, mildly painful, mobile. The skin over the mass is not changed. The patient's face is shriveled, pasty. Heart rate - 95/min., blood pressure - 100/80 mm Hg. A general blood test revealed moderate leukopenia. the diagnosis is most likely?

Ієрсиніоз Yersiniosis

Туляремія Tularemia

Чума Plague

Доброякісний лімфоретикульоз Benign lymphoreticulosis

Гідраденіт Hydradenitis

136 / 150
Сім’я звернулася за прогнозом потомства у зв’язку з народженням дитини з тяжким дефектом закриття невральної трубки. Дитина померла у неонатальному періоді. Ваша порада родині: The family asked for the prognosis of the offspring due to the birth of a child with a severe neural tube closure defect. The child died in the neonatal period. Your advice to the family:

Провести цитогенетичне обстеження батьків Conduct cytogenetic examination of parents

У випадку вагітності- провести біопсію хоріону, кордоцентез In case of pregnancy, conduct a chorion biopsy, cordocentesis

Провести преконцепційну профілактику, запланувати вагітність, провести пренатальну діагностику Conduct preconception prevention, plan pregnancy, conduct prenatal diagnosis

Відмовитися від народження дітей Refuse to have children

Планувати вагітність, оскільки це більше не повториться Plan pregnancy because it won't happen again

137 / 150
Жінка 45 років, яка рік тому перенесла резекцію щитоподібної залози з приводу багатовузлового зобу, скаржиться на загальну слабкість, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності, закрепи, сонливість. Температура тіла – 36'С. Шкірні покрови сухі, морщиністі, почало випадати волосся. Аменорея. Який стан виник у пацієнтки? A 45-year-old woman who underwent resection of the thyroid gland a year ago due to a multinodular goiter complains of general weakness, drowsiness, a constant feeling of fatigue, reduced work capacity, constipation, drowsiness Body temperature is 36°C. The skin is dry, wrinkled, hair has begun to fall out. Amenorrhea. What condition did the patient have?

Клімакс Climax

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Хронічний тиреоідит Chronic thyroiditis

138 / 150
У юнака 18 років раптово з’явився сильний головний біль, блювання, підвищення температури тіла до 39'С. Об’єктивно встановлено: положення в ліжку із закинутою головою та підведеними до живота ногами. Загальна гіперестезія. Позитивні симптоми Брудзинсько-го та Керніга. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. У лікворі - нейтрофільний плеоцитоз. Який найімовірніший діагноз? An 18-year-old boy suddenly developed a severe headache, vomiting, an increase in body temperature up to 39'C. Objectively established: position in bed with head thrown back and legs brought to the abdomen. General hyperesthesia. Positive symptoms of Brudzinsky and Kernig. Focal neurological symptoms are absent. In the cerebrospinal fluid - neutrophilic pleocytosis. What is the most likely diagnosis?

Абсцес головного мозку Brain abscess

Менінгіт Meningitis

Субдуральна гематома Subdural hematoma

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Енцефаліт Encephalitis

139 / 150
Жінка 34 років звернулася до лікаря з приводу м’язової слабкості, спраги, підвищення сечовиділення в нічний час, парсстезій, нападів судом. Об’єктивно встановлено: загальний стан задовільний, пастозність обличчя, ніг. Ps - 80/хн. AT - 200/110 мм рт. ст., акцент II тону над аортою. У крові виявлено: К+ - 3,1 ммоль/л, Na+ - 165 ммоль/л. На ЕКГ: інверсія зубця Т, депресія сегменту S-T. Під час УЗД спостерігалася: гіперплазія правої надниркової залози. Який попередній діагноз? A 34-year-old woman consulted a doctor about muscle weakness, thirst, increased urination at night, paresthesias, seizures. Objectively established: general condition satisfactory, pastiness of the face, legs. Ps - 80/h. AT - 200/110 mm Hg, emphasis of the II tone over the aorta. In the blood: K+ - 3.1 mmol/l, Na+ - 165 mmol/l . On the ECG: T-wave inversion, ST-segment depression. During ultrasound, the following was observed: hyperplasia of the right adrenal gland. What is the previous diagnosis?

Глюкостерома Glucosteroma

Есенціальна гіпертонія Essential hypertension

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Первинний гіперальдостеронізм Primary hyperaldosteronism

Феохромоцитома Pheochromocytoma

140 / 150
Доношена дитина від 1-ї вагітності у вікової першороділлі, 1-х стрімких на 37-38 тижні пологів, народилась із масою 3000 г, зростом - 49 см. Під час оцінювання неврологічного статусу визначається зниження м’язового тонусу в правій руці, праве плече повернуте всередину, лікоть розігнутий, спостерігається пронація передпліччя, кисть зігнута - симптом ляльки. Рефлекс Моро не викликається. Рухи в пальцях збережені, хапальний рефлекс позитивний. Який попередній діагноз? A full-term child from the 1st pregnancy in an old-age primiparous child, 1st fast at 37-38 weeks of childbirth, was born with a weight of 3000 g, a height of 49 cm. During the evaluation of the neurological status, a decrease in muscle tone in the right hand is determined, the right shoulder is turned inward, the elbow is extended, pronation of the forearm is observed, the hand is bent - the doll's symptom. The Moreau reflex is not elicited. Movements in the fingers are preserved, the grasping reflex is positive. What is the previous diagnosis ?

Пологова травма Birth trauma

Параліч діафрагмального нерва Phrenic nerve palsy

Внутрішньочерепна пологова травма Intracranial birth injury

Параліч Клюмпке Klumpke's palsy

Перелом ключиці clavicle fracture

141 / 150
Чоловік 45 рокiв, доставлений у вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на раптовий iнтенсивний бiль у поперековiй дiлянцi, часте болiсне сечовидiлення, блювоту. Температура тiла - 36,8oC, пульс - 82/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст. При фiзикальному обстеженнi болiснiсть при пальпацiї поперекової дiлянки, позитивний симптом Пастернацького. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi сечi бiлок - 0,06 г/л, реакцiя - слабко кисла, лейкоцити - 3-4 в полi зору, еритроцити - 30-40 в полi зору. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним? A 45-year-old man was brought to the emergency department with complaints of sudden intense pain in the lumbar region, frequent painful urination, vomiting. Body temperature - 36.8oC, pulse - 82/min., arterial pressure - 130/80 mm Hg. During the physical examination, pain upon palpation of the lumbar area, positive Pasternacki's symptom. During the laboratory examination in the general analysis of urine, proteins - 0.06 g/l, the reaction is slightly acidic , leukocytes - 3-4 in the field of vision, erythrocytes - 30-40 in the field of vision. What is the most likely diagnosis?

Гостра ниркова недостатнiсть Acute renal failure

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Полiкiстоз нирок Polycystic kidneys

Гострий пiєлонефрит Acute pyelonephritis

142 / 150
Пацієнтка 29 років скаржиться на болючі, тривалі менструації. З анамнезу відомо: менархе з 13 років помірно болючі, але рясні. З 19 років болючість менструацій посилилась, подовжилась їх тривалість. У шлюбі і статеве життя з 25 років, протизаплідних засобів не застосовує, не вагітніє. Під час гістероскопії у ділянці дна матки спостерігаються темно-червоні утвори, з яких виділяється темна кров. Який діагноз відповідає клінічній картині? A 29-year-old patient complains of painful, prolonged menstruation. It is known from the anamnesis: menarche since the age of 13 has been moderately painful, but abundant. Since the age of 19, the pain of menstruation has increased, they have become longer duration. In marriage and sexual life since 25 years, does not use contraceptives, does not get pregnant. During hysteroscopy, dark red formations are observed in the area of the bottom of the uterus, from which dark blood is released. What diagnosis corresponds to the clinical picture?

Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію Glandular-cystic endometrial hyperplasia

Поліп ендометрію Endometrial polyp

Внутрішній ендометріоз Internal endometriosis

Субмукозна міома матки Submucosal myoma of the uterus

Аденокарцинома Adenocarcinoma

143 / 150
У жінки вагою 70 кг відразу ж після народження посліду розпочалась маткова кровотеча. Під час огляду посліду виявлені дефекти плаценти та оболонок. Крововтрата досягла 400 мл і продовжується. Яка дія лікаря? A woman weighing 70 kg started uterine bleeding immediately after the birth of the litter. During the examination of the litter, defects of the placenta and membranes were found. Blood loss reached 400 ml and continues. What is the action doctor?

Інструментальна ревізія порожнини матки Instrumental revision of the uterine cavity

Уведення 800 мкг мізопростолу ректально Introduction of 800 μg of misoprostol rectally

Ручна ревізія порожнини матки Manual revision of the uterine cavity

Уведення 10 ОД окситоцину внутрішньовенно Introduction of 10 units of oxytocin intravenously

Термінове УЗД матки Urgent uterine ultrasound

144 / 150
Жiнка 42-х рокiв прийшла до лiкаря на профiлактичний прийом. Скарг не має. Загальний стан задовiльний. Зрiст 162 см, маса тiла 87 кг, IМТ = 33 кг/м2. Артерiальний тиск справа - 140/90 мм рт.ст., злiва - 145/85 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Аускультативно тони серця приглушенi, шуми не прослуховуються. В легенях дихання везикулярне. Нижнiй край печiнки виступає на 1,5-2 см з-пiд нижнього краю. Набрякiв не виявлено. Яку оцiнку конституцiональнiй будовi тiла цiєї пацiєнтки має надати лiкар (за рекомендацiями ВООЗ)? A 42-year-old woman came to the doctor for a preventive appointment. She has no complaints. The general condition is satisfactory. Height 162 cm, body weight 87 kg, BMI = 33 kg /m2. Arterial pressure on the right - 140/90 mm Hg, on the left - 145/85 mm Hg, pulse - 72/min. On auscultation, heart sounds are muffled, no murmurs can be heard. Breathing is vesicular in the lungs. The lower edge of the liver protrudes 1.5-2 cm from below the lower edge. No swelling was detected. What assessment of the constitutional structure of this patient's body should the doctor give (according to WHO recommendations)?

Ожирiння III класу Obesity class III

Надлишкова вага Overweight

Нормальна вага Normal weight

Ожирiння II класу Obesity class II

Ожирiння I класу Obesity class I

145 / 150
Чоловік 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, спрагу, сухість у роті, підвищення AT. ІМТ - 35,6 кг/м2, AT - 140/90 мм рт. ст.. шкіра суха, підшкірно жирова клітковина розподілена за абдомінальним типом. Глікемія натщесерце - 6,0 ммоль/л, постпрандіальна- 11,4 ммоль/л, НЬА1с - 6,8%. Яка доцільна тактика лікування? A 55-year-old man went to the family doctor with complaints of weakness, thirst, dry mouth, increased AT. BMI - 35.6 kg/m2, AT - 140 /90 mm Hg.. the skin is dry, the subcutaneous adipose tissue is distributed according to the abdominal type. Fasting blood glucose - 6.0 mmol/l, postprandial - 11.4 mmol/l, НА1c - 6.8%. What is the appropriate treatment tactic?

Призначити похідні сульфонілсечови Assign sulfonylurea derivatives

Призначити статини Prescribe statins

Дієтотерапія та фізичні навантаження Diet therapy and exercise

Призначити метформін Assign metformin

Інсулінотерапія Insulin therapy

146 / 150
У 45-річного чоловіка, хворого на артеріальну гіпертензію (AT - 150/100 мм рт. ст.) виявлено ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність, цукровий діабет II типу. Який із наведених гіпотензивних засобів слід застосувати? A 45-year-old man with arterial hypertension (AT - 150/100 mm Hg) was diagnosed with ischemic heart disease, heart failure, and diabetes II type. Which of the following hypotensive agents should be used?

Лозартан Losartan

Атенолол Atenolol

Гідралазин Hydralazine

Верапаміл Verapamil

Гіпотіазид Hypotiazid

147 / 150
Жінка 35 років скаржиться па задишку, відчуття стискання в правій половині грудної клітки, кашель із виділенням невеликої кількості слизово-гнійного харкотиння. Хворіє тиждень. Скарги пов'язує з переохолодженням. Об’єктивно виявлено: температура тіла - 38,7°С, легкий акроціаноз губ, Ps - 90/хв., AT -140/85 мм рт. ст. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно встановлено: справа нижче кута лопатки тупість з межею до верху, дихання не вислуховується. Який найімовірніший діагноз? A 35-year-old woman complains of shortness of breath, a feeling of tightness in the right half of the chest, a cough with the release of a small amount of mucous-purulent sputum. She has been ill for a week. She associates the complaints with hypothermia. Objectively revealed: body temperature - 38.7°С, slight acrocyanosis of the lips, Ps - 90/min., AT -140/85 mm Hg. The right half of the chest lags behind in the act of breathing. Percussion established: right below the angle of the scapula, dullness with a border to the top, breathing is not heard. What is the most likely diagnosis?

Ателектаз легені Atelectasis of the lung

Госпітальна пневмонія Nosocomial pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Негоспітальна пневмонія Community-acquired pneumonia

Абсцес легені Lung abscess

148 / 150
Чоловіку 40 років. Доставлений з місця катастрофи в оглушеному стані. Об’єктивно встановлено: відсутні активні рухи в лівих кінцівках, пригнічені сухожильні рефлекси з обох боків S>D, тонус м’язів знижений. Симптом Бабінського зліва. Затримка сечовипуску, брадикардія, що змінюється тахікардією. Ліквор прозорий, безбарвний, тиск - 300 мм вод. ст. На КТ спостерігається осередок підвищеної щільності округлої форми у правій тім’яно-скроневій ділянці, загальний об’єм - 60 см3. Який імовірний діагноз? The man is 40 years old. He was brought from the scene of the accident in a stunned state. Objectively established: there are no active movements in the left limbs, depressed tendon reflexes on both sides S>D , muscle tone is reduced. Babinski's symptom on the left. Urinary retention, bradycardia alternating with tachycardia. Cerebrospinal fluid is transparent, colorless, pressure - 300 mm H2O. On the CT scan, a center of increased density of a rounded shape is observed in the right parietal-temporal area, the total volume is 60 cm3. What is the probable diagnosis?

Дифузне аксональне ушкодження Diffuse axonal injury

Забій головного мозку тяжкого ступеню Severe cerebral contusion

Забій головного мозку середнього ступеню тяжкості Brain contusion of medium severity

Забій головного мозку легкого ступеню тяжкості Mild cerebral contusion

Струс головного мозку Concussion

149 / 150
Жінка 65 років доставлена до лікарні зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках, яка виникла вранці і поступово наростала протягом дня. Об’єктивно встановлено: свідомість ясна, AT - 190/100 мм рт. ст., ЧСС - 80/хв., ритмічний, систолічний шум на шиї в проекції біфуркації правої загальної сонної артерії. Під час дослідження неврологічного статусу встановлено: зглаженість носо-губної складки зліва, девіація язика вліво, зниження м’язової сили в лівих кінцівках до З балів, сухожилкові рефлекси S>D, позитивний симптом Бабінського зліва, лівобічна гемігіпестезія. Який найімовірніший діагноз у пацієнтки? A 65-year-old woman was brought to the hospital with complaints of weakness in the left limbs, which appeared in the morning and gradually increased during the day. Objectively established: consciousness is clear, AT - 190/100 mm Hg, heart rate - 80/min, rhythmic, systolic noise in the neck in the projection of the bifurcation of the right common carotid artery. During the examination of the neurological status, it was found: smoothing of the nasolabial fold on the left, deviation of the tongue to the left, decrease in m 'ulcer strength in the left extremities up to C points, tendon reflexes S>D, positive Babinsky symptom on the left, left-sided hemihypesthesia. What is the most likely diagnosis of the patient?

Розсіяний склероз Multiple sclerosis

Гостра гіпертензивна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Дисциркуляторна енцефалопатія Dyscirculatory encephalopathy

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

150 / 150
Чоловік 68 років скаржиться на тупий біль у череві, схуднення, слабкість, закрепи межують із рідким стільцем, багато темної крові у калі. Об’єктивно встановлено: шкіра землиста, суха. Під час пальпації живота в правій здухвинній ділянці - інфільтрат 6x9 см, який майже не зміщується. НЬ крові - 68 г/л. Яка найімовірніша патологія може зумовлювати таку картину? A 68-year-old man complains of dull pain in the abdomen, weight loss, weakness, constipation bordering on liquid stool, a lot of dark blood in the stool. Objectively established: the skin is earthy , dry. During palpation of the abdomen in the right iliac region - an infiltrate of 6x9 cm, which almost does not shift. Blood Hb - 68 g/l. What is the most likely pathology that can cause such a picture?

Поліпоз ободової кишки, ускладнений кровотечею Polyposis of the colon complicated by bleeding

Хвороба Крона, ускладнена кровотечею Crohn's disease complicated by bleeding

Неспецифічний виразковий коліт, ускладнений кровотечею Nonspecific ulcerative colitis complicated by bleeding

Пухлина сліпої кишки, кишкова кровотеча Cecal tumor, intestinal bleeding

Дивертикулярна хвороба, ускладнена кровотечею Diverticular disease complicated by bleeding