Крок 2 - Стоматологія 2020 (буклет)

1 / 130
Хвора 66-ти років скаржиться на ниючий біль в лівій привушно-жувальній ділянці, наростання асиметрії обличчя, яку помітила 2-3 місяці тому Об’єктивно: хвора зниженого харчування, бліда, відзначається парез мімічних м’язів обличчя зліва. Попереду мочки вуха наявний горбистий інфільтрат без чітких меж, розміром 4x5 см, спаяний з навколишніми тка-нинами, помірно болісний. З протоки лівої привушної слинної залози слини отримати не вдалося. Піднижньощелепні і шийні лімфовузли зліва збільшені. На оглядовій рентгенограмі нижньої щелепи порушень структури кісткової тканини не відзначається. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: A 66-year-old patient complains of aching pain in the left parotid-chewing area, increasing facial asymmetry, which she noticed 2-3 months ago. Objectively: the patient has a reduced nutrition, pale, there is paresis of facial facial muscles on the left. In front of the earlobe there is a lumpy infiltrate without clear boundaries, the size of 4x5 cm, fused with the surrounding tissues, moderately painful. It was not possible to obtain saliva from the duct of the left parotid salivary gland. The submandibular and the cervical lymph nodes on the left are enlarged. The X-ray examination of the lower jaw does not show any abnormalities in the structure of the bone tissue. Specify the most likely diagnosis:

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of the left parotid-masticatory area

Псевдопаротит Крценберга Krzenberg pseudomumps

Загострення хронічного паротиту Exacerbation of chronic mumps

Змішана пухлина лівої привушної слинної залози Mixed tumor of the left parotid salivary gland

2 / 130
Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу? After manufacturing the upper jaw prosthesis, the quality of the manufactured structure is evaluated. Within what values should the width of the prosthesis arch be?

5-8 мм 5-8 мм

10-12 мм 10-12 мм

1,5-2 мм 1,5-2 мм

3-5 мм 3-5 мм

12-15 мм 12-15 mm

3 / 130
Хвора 32-х років звернулась з метою протезування. Після об’єктивного обстеження вибрана конструкція металокерамічної коронки. Який відбитковий матеріал показаний для одержання відбитку? A 32-year-old patient applied for prosthetics. After an objective examination, the design of a metal-ceramic crown was selected. What impression material is shown for obtaining an impression?

Стомафлекс Stomaflex

Ренін Renin

Ортокор Ортокор

Стомальгін Stomalgin

Стене Wall

4 / 130
З вогнища ураження в ретромолярній ділянці взято біоптат. Патогістологічні дані: спостерігається поліморфізм клітин шипуватого шару, збільшення числа міто- зів, гігантські багатоядерні клітини, акан- тоз, паракератоз частини клітин шипуватого шару, відзначаються ”рогові перлини”. Якому захворюванню відповідає дана патогістологічна картина? A biopsy was taken from the lesion in the retromolar area. Pathohistological data: polymorphism of cells of the spinous layer, increased number of mitoses, giant multinucleated cells, acanthosis, parakeratosis are observed parts of the cells of the spinous layer, 'horn pearls' are noted. What disease does this pathohistological picture correspond to?

Хвороба Боуена Bowen's disease

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Бородавчаста форма червоного плескатого лишаю Warty form of red lichen planus

Кератоакантома Keratoacanthoma

5 / 130
Пацієнту 59-ти років виготовляють часткові знімні пластинкові протези на етапі визначення центральної оклюзїї. Який лабораторний етап наступний? A 59-year-old patient is being made partial removable plate prostheses at the stage of determining the central occlusion. What is the next laboratory stage?

Загіпсовка моделей в оклюдатор Casting Models into Occluder

Кінцеве моделювання End Simulation

Загіпсовка в кювету Cuvette Plastering

Виготовлення воскових валиків Making wax rollers

Постановка зубів Setting teeth

6 / 130
Хвора 55-ти років лікується в клініці з приводу генералізованого пародонтиту (ІІ-ПІст). В ході лікування їй необхідно видалити велику кількість зубів III ступеня рухомості. Через який термін після операції накладається безпосередній протез? A 55-year-old patient is being treated in the clinic for generalized periodontitis (II-PIST). During the treatment, she needs to remove a large number of teeth of the III degree of mobility. Because of which the period after the operation, a direct prosthesis is applied?

В день видалення зубів On the day of tooth extraction

Через 2 місяці After 2 months

Через добу Via Doba

Через 14 діб After 14 days

Через 7 діб After 7 days

7 / 130
Дитина 6-ти років направлена для видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі III ступеня. Виберіть оптимальний вид знеболення: A 6-year-old child is referred for removal of the lower milk central incisors due to a change in bite. The teeth are mobile of the III degree. Choose the optimal type of analgesia:

Аплікаційне знеболення Application anesthesia

Інфільтраційне знеболення Infiltration analgesia

Внутрішньокісткове знеболення Intraosseous anesthesia

Провідникове знеболення Conductive anesthesia

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

8 / 130
Хворий 75-ти років скаржиться на погану фіксацію повного знімного протезу на нижній щелепі, потрапляння їжі під базис протезу. Нижня третина обличчя занижена. Альвеолярні відростки різко атрофовані. Яке анатомічне утворення на нижній щелепі можна використати для покращення фіксації повного знімного протезу? A 75-year-old patient complains of poor fixation of a complete removable prosthesis on the lower jaw, food getting under the base of the prosthesis. The lower third of the face is understated. The alveolar processes are sharply atrophied. What can an anatomical formation on the lower jaw be used to improve the fixation of a complete removable prosthesis?

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

Щелепно-під’язиковий валик Maxillo-hyoid ridge

Присінок ротової порожнини Oral cavity

Внутрішню косу лінію Inner slash

Перехідну складку Transitional fold

9 / 130
Під час бойових дій у зубного техніка спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповнення зуботехнічних матеріалів з комплекту. В якому комплекті вони знаходиться? During hostilities, a dental technician at a specialized hospital for the manufacture of dental prostheses needed replenishment of dental materials from the kit. In which kit are they?

ЗТ-З ЗТ-З

ЗТ-1 ЗТ-1

ЗП ЗП

ЗВ ЗВ

ЗТ-2 ЗТ-2

10 / 130
Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення червоної облямівки нижньої губи. Сухість і лущення турбують протягом місяця. Змащування зволожу- вальним кремом ефекту не дає. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено червоного кольору, помірно інфільтрована, вкрита щільно посадженими білувато-сірими лусочками, при спробі видалення яких відзначаються біль і кровотеча. На периферії вогнища визначаються ділянки помутніння епітелію у вигляді нерівномірно виражених смужок білого кольору, а в центрі вогнища - ділянки западання. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old woman complains of dryness and flaking of the red border of the lower lip. Dryness and flaking have been bothering her for a month. Applying a moisturizing cream has no effect. Ob' objectively: the red border of the lower lip is deep red, moderately infiltrated, covered with densely planted whitish-gray scales, pain and bleeding are noted when trying to remove them. On the periphery of the focus, areas of epithelial clouding are determined in the form of unevenly expressed white stripes, and in the center of the focus - areas of subsidence. What is the most likely diagnosis?

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

11 / 130
При обстеженні дітей в школі стоматолог-ортодонт виявив в декількох з них напруження колового м’язу рота. Який з перерахованих апаратів можна використовувати для гімнастики колового м’язу рота? During the examination of children at school, the dentist-orthodontist discovered tension of the orbicularis oculi muscle in several of them. Which of the listed devices can be used for gymnastics of the orbicularis oculi muscle ?

Активатор Дасса Dass Activator

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Регулятор функції Френкеля-3 Frenkel function regulator-3

Апарат Енгля Engle Machine

Активатор Андрезена-Гойпля Andresen Goipl Activator

12 / 130
Дитина 7,5 років, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини і біль у передньому правому верхньому зубі. Об’єктивно: коронкова частина 11 зуба відсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колір, при зондуванні - різко болісна і кровоточить, перкусія зуба болісна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберіть оптимальний метод лікування: A 7.5-year-old child, practically healthy, complains of a fracture of the crown part and pain in the front right upper tooth. Objectively: the crown part of the 11th tooth is missing by 2 /3, the pulp is exposed, has a red color, when probed - sharply painful and bleeding, percussion of the tooth is painful. 2 hours have passed since the injury. Choose the optimal method of treatment:

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

13 / 130
Хворий 48-ми років скаржиться на пухлиноподібне утворення на твердому піднебінні. Під час обстеження в передньому відділі піднебіння виявлено напівкулясте випинання з чіткими межами. 11, 21 зуби інтактні. Рентгенологічно наявне вогнище гомогенного розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розмірами 3,5x2,5 см. На тлі розрідження кісткової тканини проектуються корені інтактних 11, 21 зубів, періодонтальна щілина простежується. Поставте попередній діагноз: A 48-year-old patient complains of a tumor-like formation on the hard palate. During the examination, a hemispherical protrusion with clear boundaries was found in the anterior part of the palate. 11, 21 teeth are intact. Radiologically, there is a focus of homogeneous rarefaction of bone tissue with clear boundaries, measuring 3.5x2.5 cm. Against the background of rarefaction of bone tissue, the roots of intact 11, 21 teeth are projected, the periodontal gap is traced. Make a preliminary diagnosis:

Кіста носо-піднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

Амелобластома верхньої щелепи Ameloblastoma of the upper jaw

Фолікулярна кіста верхньої щелепи Follicular cyst of the upper jaw

Остеобластокластома верхньої щелепи Osteoblastoclastoma of the upper jaw

Радикулярна кіста верхньої щелепи Radicular cyst of the upper jaw

14 / 130
У дитини 6-ти місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Призначено антибіотики широкого спектру дії. Дитина перебуває на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які можливі патологічні зміни твердих тканин зубів? A 6-month-old child was diagnosed with bilateral bronchopneumonia. Broad-spectrum antibiotics were prescribed. The child is on artificial feeding, digestive disorders (dyspepsia) are present. What are the possible pathological changes hard tissues of the teeth?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Зуби Ктчінсона Cutchinson's Teeth

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon Syndrome

Зуби Фурньє Fournier Teeth

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

15 / 130
Хворому 45-ти років встановлено діагноз: патологічна стертість, горизонтальна генералізована форма, ускладнена зниженням висоти прикуса на 10 мм. Для відновлення оклюзійної висоти планується виготовити пластмасову капу. Яке допустиме одномоментне роз’єднання зубних рядів? A 45-year-old patient was diagnosed with: pathological attrition, horizontal generalized form, complicated by a decrease in bite height by 10 mm. To restore the occlusal height, a plastic mouthpiece is planned to be made. Which permissible one-moment separation of tooth rows?

4-6 мм 4-6 мм

0,5-1 мм 0,5-1 мм

9-10 мм 9-10 мм

1-2 мм 1-2 мм

3-4 мм 3-4 mm

16 / 130
Хворий 45-ти років скаржиться на ниючий, тривалий біль в 46 зубі, який з’являється під дією температурних і хімічних подразників. При огляді 46 зуба в приший- ковій ділянці на вестибулярній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена пігментованим розм’якшеним дентином. Зондування різко болюче в одній точці. На холодну воду з’являється повільно на-ростаючий ниючий біль. Поставте діагноз: A 45-year-old patient complains of aching, long-lasting pain in the 46th tooth, which appears under the influence of temperature and chemical irritants. When examining the 46th tooth in the cervical deep carious cavity filled with pigmented, softened dentine in the clavicle area on the vestibular surface. Probing is sharply painful at one point. A slowly growing aching pain appears on cold water. Make a diagnosis:

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

17 / 130
До якого віку у дитини зростаються дві половини нижньої щелепи? Until what age does the two halves of the lower jaw grow together in a child?

До року Up to a year

Після народження After birth

До 3-х років Up to 3 years

Внутрішньоутробно In utero

До 6-ти років Up to 6 years

18 / 130
Хворий 67-ми років скаржиться на погану фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Протезом користується близько 7-ми років. Об’єктивно: протез балансує, погано фіксується. Яка тактика лікаря у даному випадку? A 67-year-old patient complains of poor fixation of a complete removable plate prosthesis on the upper jaw. He has been using the prosthesis for about 7 years. Objectively: the prosthesis balances, poorly fixed. What are the doctor's tactics in this case?

Виготовити новий протез Make a new prosthesis

Пришліфувати штучні зуби в протезі Grinding artificial teeth in a prosthesis

Виготовити еластичну підкладку Make elastic lining

Провести корекцію протеза Correct prosthesis

Провести перебазування протеза Rebase prosthesis

19 / 130
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 30-ти років з включеним дефектом нижнього зубного ряду Після проведення обстеження, патології з боку тканин пародонту не виявлено. Планується виготовлення мостоподібної конструкції. Яким повинно бути співвідношення суми коефіцієнтів жувальної ефективності опорних зубів до суми коефіцієнтів жувальної ефективності зубів, що відсутні? A 30-year-old patient with a defect in the lower dentition came to the clinic of orthopedic dentistry. After the examination, no periodontal tissue pathology was detected. A bridge-like structure is planned to be manufactured. What should be the ratio of the sum of the chewing efficiency coefficients of the supporting teeth to the sum of the chewing efficiency coefficients of the missing teeth?

1:0,8 1:0,8

1:1 1:1

1:1,5 1:1,5

1:2 1:2

1:2,5 1:2,5

20 / 130
Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до 37,9ОС, болю у м’язах. Об’єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м’якого піднебіння, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі везикули з серозно-геморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібринозним нальотом, болісні під час дотику. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old woman complains of pain during eating and swallowing, general weakness. The disease began acutely with a rise in body temperature to 37.9ºC, pain in the Objectively: against the background of the swollen and hyperemic mucous membrane of the soft palate, anterior arches, and the back wall of the pharynx, grouped and single vesicles with serous and hemorrhagic contents, as well as eroded areas of various sizes with scalloped edges, covered with fibrinous plaque, painful when touched. What is the most likely diagnosis?

Крпангіна Крпангіна

Ящур False

Грипозний стоматит Influenza Stomatitis

Ібстрий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Оперізуючий лишай Zingles

21 / 130
Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо- зимовий період. Об’єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лусочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також ра-діальні тріщини. Водночас відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попередній діагноз: A 14-year-old child complains of dryness and peeling of the lips, especially in the autumn and winter period. Objectively: the red border of the lips is dry, infiltrated, covered with numerous scales . The skin of the lips is thickened, pigmented, the strengthening of its pattern, peeling, and radial cracks are determined. At the same time, dryness, lichenization, and excoriation of the skin of the face are noted. Determine the preliminary diagnosis:

Атонічний хейліт Atonic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

22 / 130
Хворому 37-ми років зі звичним вивихом нижньої щелепи виготовляється не- знімний апарат для обмеження відкривання рота. Який термін користування даним апаратом? A 37-year-old patient with a common dislocation of the lower jaw is made a non-removable device to limit the opening of the mouth. What is the period of use of this device?

2-3 місяці 2-3 months

3-4 тижні 3-4 weeks

1-2 тижні 1-2 weeks

6-12 місяців 6-12 months

4-5 років 4-5 years

23 / 130
Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білуватої плями. Об’єктивно: на тлі візуально не- зміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією наявна ділянка ураження сірувато- білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7x4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхневе ущіль-нення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient complains of the presence of a whitish spot on the red border. Objectively: against the background of a visually unchanged red border of the lower lip in the middle between the corner of the mouth and in the middle line, there is an area of grayish-white lesion, irregular (polygonal) shape, 7x4 mm, slightly sunken in relation to the level of the red border, the surface is covered with small tightly attached scales. Palpation does not reveal compaction of the base of the lesion, and during lateral palpation of the lesion, superficial compaction is felt Regional lymph nodes - no changes. What is the previous diagnosis?

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia flat

24 / 130
Хворий 28-ми років отримав удар в підборіддя. Скаржиться на біль в боковій ділянці обличчя справа. При огляді відзначається асиметрія обличчя за рахунок набряку тканин верхньої частини правої привушної ділянки, відкривання рота болісне, обмежене, зміщення щелепи в правий бік, косий правобічний прикус. Який попередній діагноз у хворого? A 28-year-old patient received a blow to the chin. He complains of pain in the side of the face on the right. During the examination, facial asymmetry is noted due to swelling of the tissues of the upper part of the right parotid area , opening the mouth is painful, limited, displacement of the jaw to the right side, oblique right-sided bite. What is the patient's previous diagnosis?

Травматичний однобічний перелом шийки суглобового відростку нижньої щелепи зі зміщенням відламків Traumatic unilateral fracture of the neck of the articular process of the lower jaw with displacement of fragments

Травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків Traumatic unilateral fracture of the body of the lower jaw with displacement of fragments

Травматичний ментальний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків Traumatic mental fracture of the lower jaw with displacement of fragments

Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків Traumatic double fracture of the body of the lower jaw with displacement of fragments

Травматичний центральний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків Traumatic central mandibular fracture with displacement of fragments

25 / 130
У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: верх-ньощелепні горби і альвеолярні відростки повністю атрофовані, склепіння піднебіння пласке, вкрите шаром помірно піддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофій беззубих щелеп можна віднести цей випадок? A 70-year-old patient has a complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: maxillary-mandibular ridges and alveolar processes are completely atrophied, the vault of the palate is flat, covered with a layer moderately flexible mucous membrane. To what type of atrophy of edentulous jaws can this case be classified?

III тип за Шредером Shredder Type III

III тип за Келлером Type III after Keller

II тип за Шредером Type II Shredder

- -

II тип за Келлером Keller Type II

26 / 130
Хвора 52-х років скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийковій ділянці премолярів і різців є щілиноподібні дефекти в межах плащового дентину, утворені гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубів оголені, ясна щільні, блідо- рожевого кольору. Зондування дефектів безболісне. Встановіть діагноз: A 52-year-old patient complains about the cosmetic defects of her teeth, which she noticed several years ago. Objectively: there are slit-like defects on the vestibular surfaces in the cervical region of the premolars and incisors within the mantle dentine, formed by smooth, shiny surfaces. The necks of the teeth are exposed, the gums are dense, pale pink in color. Probing the defects is painless. Establish a diagnosis:

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

Гострий середній карієс Acute medium caries

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

27 / 130
Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вітальним. Які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба? A metal-ceramic crown is made for the patient's 11th tooth. It is planned to leave the tooth intact. What measures should be taken during the treatment to prevent further inflammation of the pulp of this tooth?

Виготовлення провізорної коронки Provisional crown manufacturing

Призначення фторвмісних препаратів Prescription of fluorine-containing drugs

Призначення протизапальних препаратів Prescription of anti-inflammatory drugs

Призначення кальційвмісних препаратів Prescription of calcium-containing drugs

Фізіотерапевтичні заходи Physiotherapy measures

28 / 130
Дитина 12,5 років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об’єктивно: інтенсивність карієсу відповідає високому рівню - КПВ=2+4+0=6. Індекс Green-Vermillion дорівнює 1,7 Слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору. У даному випадку для індивідуальної гігієни ротової порожнини доцільно призначити зубні пасти, що містять: A 12.5-year-old child consulted a dentist for oral cavity sanitation. Objectively: caries intensity corresponds to a high level - KPV=2+4+0 =6. The Green-Vermillion index is equal to 1.7. The mucous membrane of the gums is pale pink in color. In this case, for individual oral hygiene, it is advisable to prescribe toothpastes containing:

Амінофториди Amin fluorides

Сольові добавки Salt additives

Екстракти трав Herbal extracts

Антисептики Antiseptics

Ферменти Enzymes

29 / 130
В хірургічне відділення стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на болісну припухлість обличчя справа, що з’явилась 1,5-2 місяці тому і поступово збільшувалась. Об’єктивно: відкривання рота вільне, обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій привушно-жувальній ділянці. Шкіра над припухлістю гіперемована, набрякла, пальпаторно визначається болісний інфільтрат розміром до 3 см. При масуван- ні із вивідної протоки правої привушної слинної залози виділяється прозора слина. Яке захворювання можна припустити у пацієнта? A 29-year-old patient came to the surgical department of the dental polyclinic with complaints of painful swelling of the face on the right, which appeared 1.5-2 months ago and gradually increased Objectively: the mouth opens freely, the face is asymmetrical due to the swelling in the right parotid-chewing area. The skin over the swelling is hyperemic, swollen, a painful infiltrate up to 3 cm in size can be detected by palpation. During massaging, a transparent fluid is released from the excretory duct of the right parotid salivary gland saliva. What disease can be assumed in the patient?

Хронічний гнійний лімфаденіт правої привушно-жувальної ділянки Chronic purulent lymphadenitis of the right parotid-masticatory area

Хронічний інтерстиціальний паротит справа Chronic interstitial parotitis on the right

Фурункул правої привушно-жувальної ділянки Furuncle of the right parotid-chewing area

Ібстрий гнійний паротит справа Fibrous purulent parotitis on the right

Субмасетеріальний абсцес справа Submasseteric abscess on the right

30 / 130
Хвора 39-ти років звернулась зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болючість ясен, рухомість зубів. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, І-ІІ ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complained of bad breath, bleeding and sore gums, tooth mobility. Objectively: hyperemic, swollen gums, lower frontal the teeth are mobile, the I-II degree of mobility. Periodontal pockets 4-5 mm. On the radiograph: resorption of interdental septa up to 1/2 the length of the root. What is the most likely diagnosis?

ІЕнералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, II degree, acute course

Кнералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Kneralized periodontitis, II degree, chronic course

ІЕнералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, III degree, chronic course

Кнералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг Kneralized periodontitis, I degree, acute course

Кнералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг Kneralized periodontitis, I degree, chronic course

31 / 130
Хвора 25-ти років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об’єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Слизова оболонка ясен у ділянці 37 зуба не змінена. Який вид анестезії слід застосувати хірургу-стоматологу для видалення 37 зуба? A 25-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of oral cavity rehabilitation. Objectively: the crown of tooth 37 is destroyed by 2/3. The mucous membrane of the gums in the area of tooth 37 is not changed. What type of anesthesia should be used by a dental surgeon to remove tooth 37?

Мандибулярна та щічна Mandibular and buccal

Мандибулярна Mandibular

Туберальна Tuberal

Внутрішньоротова інфраорбітальна Intraoral infraorbital

Ментальна Mentally

32 / 130
Чоловік 49-ти років з’явився через 2 дні після видалення 38 зуба. Скаржиться на біль та утруднене відкривання рота. Об’єктивно: температура тіла - ЪЗ°С, загальний стан задовільний, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин під кутом нижньої щелепи зліва. Запальна контрактура III ступеня. Лунка 38 зуба виповнена гнилісно-некротичними масами сірого кольору з неприємним запахом. Для виконання кюретажу лунки зуба лікар застосував анестезію за Берше. Метою проведення цієї анестезії у даного хворого є блокада: A 49-year-old man appeared 2 days after the removal of the 38th tooth. He complains of pain and difficulty opening his mouth. Objectively: body temperature - ЪЗ° C, the general condition is satisfactory, slight asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues under the angle of the lower jaw on the left. Inflammatory contracture of the III degree. The socket of tooth 38 is filled with putrefactive-necrotic masses of gray color with an unpleasant smell. To perform curettage of the socket of the tooth, the doctor used anesthesia for Bershe. The purpose of conducting this anesthesia in this patient is blockade:

Рухових волокон трійчастого нерва Motor fibers of the trigeminal nerve

Щічного та нижньокоміркового нервів Buccal and inferior cellular nerves

Язикового, щічного та нижньокомірко- вого нервів Lingual, buccal and inferior cellular nerves

Язикового та нижньокоміркового нервів Lingual and inferior cellular nerves

Нижньокоміркового нерва Inferior cellular nerve

33 / 130
Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль і пошкодження тканин щоки справа. Травму отримав в автомобільній аварії. Через 22 годин після травми звернувся по допомогу до лікаря. Об’єктивно: загальний стан середньої тяжкості, асиметрія обличчя через набряк і порушення цілісності шкірних покривів щоки розміром 2,5x1,5x1 см, з рівними краями, що зяють і вкриті сіро-білим нальотом. Поставлено діагноз: різана рана щоки справа. Який вид хірургічної обробки необхідно провести в даному випадку? A 12-year-old boy complains of pain and tissue damage to his right cheek. He was injured in a car accident. 22 hours after the injury, he sought help from a doctor. About' objectively: a general condition of moderate severity, asymmetry of the face due to edema and violation of the integrity of the skin of the cheek, measuring 2.5x1.5x1 cm, with even edges, gaping and covered with a gray-white plaque. The diagnosis was made: an incised wound on the right cheek. What type of surgical treatment must be conducted in this case?

Первинно-ранню Primary-early

- -

Первинно-пізню Early-late

Вторинну Secondary

Первинно-відкладену Primary-deferred

34 / 130
Під час проведення проби Ешлера- Бітнера у пацієнтки 12-ти років з дистальним прикусом профіль покращився. Вкажіть, чим обумовлений дистальний прикус: During the Eschler-Bitner test, the profile of a 12-year-old female patient with a distal overbite improved. Specify what causes the distal overbite:

Недорозвиток нижньої щелепи Underdevelopment of the lower jaw

Недорозвиток нижньої щелепи та надмірний розвиток верхньої щелепи Underdevelopment of the lower jaw and overdevelopment of the upper jaw

Недорозвиток верхньої щелепи Underdevelopment of the upper jaw

Надмірний розвиток нижньої щелепи Excessive development of the lower jaw

Надмірний розвиток верхньої щелепи Excessive development of the upper jaw

35 / 130
Пацієнту 60-ти років планується виготовлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Проведено перевірку постановки штучних зубів на восковому базисі в ротовій порожнині. Який буде наступний клінічний етап виготовлення часткових знімних протезів? A 60-year-old patient is scheduled to make a partial removable prosthesis for the upper jaw. An examination of the setting of artificial teeth on a wax basis in the oral cavity was carried out. What will be the next clinical stage of making partial dentures removable prostheses?

Примірка та фіксація часткових знімних протезів в ротовій порожнині Trying on and fixation of partial removable prostheses in the oral cavity

Гіпсування гіпсових моделей в артикулятор Plastering of plaster models in the articulator

Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп Determining and fixing the central ratio of the jaws

Кінцеве полірування протеза Final polishing of the prosthesis

Кінцеве моделювання базису протеза Final modeling of the prosthesis base

36 / 130
В стоматологічну клініку звернувся пацієнт 45-ти років зі скаргами на біль при накушуванні в ділянці 45 зуба. Для підтвердження діагнозу використали метод електроодонтодіагностики. Який показник електроодонтодіагностики буде вказувати на некроз пульпи і верхівковий періодонтит? A 45-year-old patient came to the dental clinic with complaints of pain when biting in the area of the 45th tooth. To confirm the diagnosis, the method of electroodontodiagnostics was used. What indicator of electroodontodiagnostics will indicate pulp necrosis and apical periodontitis?

100 мкА і більше 100 μA and more

10-12 мкА 10-12 μA

2-6 мкА 2-6 мкА

50-60 мкА 50-60 μA

20-40 мкА 20-40 μA

37 / 130
Хворого 21-го року доставлено в щелепно-лицеве відділення з фурункулом обличчя. Фурункули та карбункули якої локалізації найчастіше ускладнюються тромбофлебітом кутової вени обличчя? A 21-year-old patient was brought to the maxillofacial department with a facial furuncle. Furuncles and carbuncles of which location are most often complicated by thrombophlebitis of the angular facial vein?

Верхньої губи, підочної ділянки Upper lip, undereye area

Нижньої губи та кута щелепи Lower lip and jaw angle

Щоки, привушно-жувальної ділянки Cheeks, parotid-masticatory area

Нижньої губи та підборіддя Lower lip and chin

Носа та зовнішнього кута ока Nose and outer corner of the eye

38 / 130
До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний, довготривалий біль із короткочасними безбольовими проміжками у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні тіла та іррадіює по верхній щелепі, що виник 2 доби тому. При об’єктивному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм’якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну, вертикальна перкусія злегка болісна, біль посилюється від температурних подразників, електрозбудливість пульпи - 15-20 мкА. Встановіть діагноз: A 12-year-old girl turned to a dentist with complaints of spontaneous, paroxysmal, long-lasting pain with short-term pain-free intervals in the area of the 16th tooth, which worsens at night when in a horizontal position of the body and radiates to the upper jaw, which occurred 2 days ago. An objective examination of tooth 16 revealed a deep carious cavity filled with softened dentin. Probing is painful throughout the bottom, vertical percussion is slightly painful, pain increases with temperature stimuli, electroexcitability of the pulp - 15-20 μA. Establish a diagnosis:

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Ібстрий гнійний пульпіт Suppurative purulent pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

39 / 130
Дитина 9,5 років скаржиться на руйнування бічного зуба верхньої щелепи справа. Об’єктивно: коронкова частина 16 зуба зруйнована, порожнина зуба розкрита. Зондування на рівні вустів кореневих каналів слабко болісне, супроводжується інтенсивною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. На слизовій оболонці альвеолярного відростка у проекції коренів 16 відзначається нориця. Визначте діагноз: A 9.5-year-old child complains about the destruction of the lateral tooth of the upper jaw on the right. Objectively: the crown part of the 16th tooth is destroyed, the cavity of the tooth is opened. Probing at the level of the root mouth channels is slightly painful, accompanied by intense bleeding. Percussion of the tooth is painless. A fistula is noted on the mucous membrane of the alveolar process in the projection of roots 16. Determine the diagnosis:

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

40 / 130
Потерпілий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відзначається синюшність шкірних покривів, вкрай утруднене дихання, блідість слизових оболонок, у порожнині рота згустки крові. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Як потрібно транспортувати по-терпілого? The victim was brought to the reception department after a traffic accident in an unconscious state in a supine position. Bluishness of the skin, extremely difficult breathing, pallor of the mucous membranes, blood clots in the oral cavity are noted The diagnosis was established: bilateral fracture of the body of the lower jaw with displacement of fragments. How should the patient be transported?

Лежачи на животі на твердих ношах Lying on your stomach on a hard stretcher

Лежачи на боці на твердих ношах Lying on my side on a hard stretcher

Лежачи на боці на м’яких ношах Lying on my side on a soft stretcher

Сидячи з повітроводом у верхніх дихальних шляхах Sitting with an airway in the upper airway

Сидячи з запрокинутою головою Sitting with head thrown back

41 / 130
У дитини 5-ти років після видалення 74 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту виникла кровотеча. Дитина страждає на хворобу Віллебранда. Які дії хірурга-стоматолога з метою зупинки кровотечі? A 5-year-old child had bleeding after the extraction of 74 teeth due to an exacerbation of chronic periodontitis. The child suffers from Willebrand's disease. What are the actions of a dental surgeon to stop the bleeding ?

Ібспіталізувати дитину у гематологічне відділення Admit the child to the hematology department

Тампонувати комірку з епсилон-аміно- капроновою кислотою Tamp the cell with epsilon-amino-caproic acid

Тампонувати комірку гемостатичною губкою Tamp the cell with a hemostatic sponge

Накласти шви на слизову оболонку Put sutures on the mucous membrane

Ібспіталізувати дитину у щелепно-лицеве відділення Admit the child to the maxillofacial department

42 / 130
Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протезів спостерігається горбково-горбковий контакт у бічних ділянках та сагітальна щілина у фронтальній. Яку помилку допустив лікар? A 68-year-old patient is being made partial removable prostheses. At the stage of checking the structure of the prostheses, there is tubercle-tuber contact in the lateral areas and a sagittal gap in the frontal area. What mistake did the doctor make ?

Зафіксована передня оклюзія Fixed anterior occlusion

Завищена висота ЦО The height of the central station is too high

Неправильна побудова протетичної площини Incorrect prosthetic plane construction

Зафіксована бічна оклюзія Fixed lateral occlusion

Занижена висота ЦО Underestimated CO altitude

43 / 130
У пацієнта 27-ми років вестибулярні поверхні верхніх і нижніх різців уражені деструктивною формою флюорозу. Яка з перерахованих конструкцій дає максимальний естетичний результат за мінімального втручання? In a 27-year-old patient, the vestibular surfaces of the upper and lower incisors are affected by a destructive form of fluorosis. Which of the listed structures gives the maximum aesthetic result with minimal intervention?

Керамічні вініри Ceramic Veneers

Керамічні коронки Ceramic crowns

- -

Пластмасові коронки Plastic crowns

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

44 / 130
Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в ділянці правої щоки; була кровотеча, яка на момент огляду припинилася. Об’єктивно: в ділянці правої щоки наявна рана з рівними краями, яка не проникає в порожнину рота, розміром 4x1 см, заповнена згустком. Накладання яких швів показане хворому? The 21-year-old patient was stabbed three hours ago in the area of the right cheek; there was bleeding, which stopped at the time of examination. Objectively: in the area of the right cheek there is a wound with smooth edges that does not penetrate the oral cavity, the size of 4x1 cm, filled with a clot. What sutures are indicated for the patient?

Первинні глухі Primary Deaf

Пізні вторинні Late Secondary

Первинні зближуючі Primary convergents

Первинні направляючі Primary guides

Ранні вторинні Early Secondary

45 / 130
Хворому 32-х років поставлений діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 27 зуба. Планується проведення лікування методом вітальної екстирпації з використанням анестетика амідного ряду для тубе- ральної та піднебінної анестезії. Виберіть розчин для анестезії: A 32-year-old patient was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of the 27th tooth. It is planned to carry out treatment by the vital extirpation method using an amide series anesthetic for tuberal and palatal anesthesia. Choose a solution for anesthesia:

Мепівастезин 3% Mepivastesin 3%

Анестезин 5% Anesthesin 5%

Лідокаїн 10% Lidocaine 10%

Дикаїн 2% Дикаїн 2%

Новокаїн 2% Novocaine 2%

46 / 130
При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді шорохуватих білих плям з нерівними контурами в при- шийковій ділянці вестибулярної поверхні 11 і 12 зубів, які зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Встановіть діагноз: During a preventive examination by a dentist, a 20-year-old patient was found to have enamel defects in the form of rough white spots with uneven contours in the cervical region of the vestibular surface of teeth 11 and 12. which are stained with a 2% solution of methylene blue. Establish a diagnosis:

Ібстрий початковий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Влеком Severe initial caries of 11 and 12 teeth, class V according to Vlek

Ібстрий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Влеком Severe superficial caries of teeth 11 and 12, class III according to Vlek

Вогнищева гіпоплазія емалі 11 і 12 зубів Focal hypoplasia of enamel of 11 and 12 teeth

Ібстрий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Влеком Severe superficial caries of teeth 11 and 12, class V according to Vlek

Ібстрий початковий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Влеком Severe initial caries of 11 and 12 teeth, III class according to Vlek

47 / 130
Пацієнт 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС, порушення функції жування внаслідок часткової відсутності зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: відсутні 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологічна стертість зубів нижньої щелепи II ступеня. Як зміщується розташування голівок СНЩС при зниженні міжальвеолярної висоти в положенні центральної оклюзїї? A 44-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of pain and crunching in the TMJ area, chewing dysfunction due to partial absence of teeth on the lower jaw. About' objectively: missing 38 37 36 35 / 45 46 47 48 teeth, pathological abrasion of the lower jaw teeth of the II degree. How does the location of the TMJ heads shift when the interalveolar height is reduced in the position of central occlusion?

Дистально і вглиб суглобової ямки Distally and deep into the articular fossa

Вгору попереду суглобового горбка Up in front of the articular tubercle

Займають центральне положення суглобової ямки They occupy the central position of the articular fossa

Вниз попереду суглобового горбка Down in front of the articular tubercle

Вниз позаду суглобового горбка Down behind the articular tubercle

48 / 130
Під час підготовки до протезування у пацієнта 38-ми років виявлена перфорація дна пульпової камери в ділянці біфуркації коренів 46 зуба. Об’єктивно: 46 зуб нерухомий, пародонтальних кишень в ділянці 46 зуба не виявлено. На рентгенограмі: канали 46 зуба запломбовані на всю довжину, патологічних змін в периапікальній ділянці коренів немає. В ділянці біфуркації коренів незначна деструкція кортикальної пластинки. Який вид зубозберігаючої операції показаний в даному випадку? During the preparation for prosthetics, a 38-year-old patient was found to have a perforation of the bottom of the pulp chamber in the bifurcation area of the roots of tooth 46. Objectively: tooth 46 is immovable, periodontal pockets no tooth was found in area 46. On the radiograph: the canals of tooth 46 are sealed along their entire length, there are no pathological changes in the periapical area of the roots. There is slight destruction of the cortical plate in the area of the bifurcation of the roots. What type of tooth-preserving surgery is indicated in this case?

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Реплантація Replantation

ІЕмісекція IEmisection

Ампутація Amputation

Резекція Resection

49 / 130
Пацієнту показане проведення вести- булопластики на нижній щелепі. До якої патології найчастіше призводить мілкий присінок порожнини рота? The patient is shown vestibuloplasty on the lower jaw. What pathology most often leads to a shallow mouth cavity?

Захворювання тканин пародонта Disease of periodontal tissues

Затримка росту щелепи Jaw growth retardation

Тісне розташування фронтальних зубів Close arrangement of frontal teeth

Парафункція мімічних м’язів Parafunction of facial muscles

Глибокий прикус Deep bite

50 / 130
Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодон- тичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевого дроту круглого перерізу (фрезерування)? Endodontic treatment of 21 teeth is shown to the patient. Instrumental treatment of the canal is carried out with manual endodontic instruments. What is the name of an endodontic instrument made by spiral conical cutting (boring) of a round steel wire section (milling)?

Н-файл Н-файл

К-ример K example

К-файл K-file

Плагер Плагер

Спредер Спредер

51 / 130
До відділення щелепно-лицевої хірургії звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на раптове підвищення температури тіла, виникнення яскраво-червоної плями на шкірі щоки, яка швидко поширюється. Об’єктивно вона має нерівні, наче язики полум’я, але чіткі межі з валиком. Уражена шкіра набрякла, напружена, гаряча на дотик, помірно болюча по периферії. Встановіть діагноз: A 38-year-old patient came to the department of maxillofacial surgery with complaints of a sudden increase in body temperature, the appearance of a bright red spot on the skin of the cheek, which is rapidly spreading. Objectively, it has uneven, like tongues of flame, but clear borders with a ridge. The affected skin is swollen, tense, hot to the touch, moderately painful on the periphery. Make a diagnosis:

Бешиха обличчя Beshikha's face

Синдром Лаєлла Lyell Syndrome

Флегмона щічної ділянки Buccal phlegmon

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Набряк Квінке Quincke edema

52 / 130
Дівчина 18-ти років після повернення з літньої відпустки скаржиться на незначну болючість, сухість та лущення губ. Об’єктивно: нижня губа яскраво-червоного кольору, червона облямівка губи суха та вкрита дрібними сріблясто-білими лусочками. Який найбільш імовірний діагноз? After returning from summer vacation, an 18-year-old girl complains of minor soreness, dryness, and peeling of the lips. Objectively: the lower lip is bright red, a red border the lips are dry and covered with small silver-white scales. What is the most likely diagnosis?

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

53 / 130
Після проведеного обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку? After examining the patient for 6 months, he was diagnosed with complete nonunion of the upper lip. What plastic surgery should be performed to eliminate the defect in this case?

Хейлопластика Cheiloplasty

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Уранопластика Uranoplasty

Френулотомія Frenulotomy

Френулоектомія Frenulectomy

54 / 130
Хворому 37-ми років показано видалення 25 зуба під місцевим знеболенням. Де повинен знаходитись лікар стосовно хворого при видаленні 25 зуба? A 37-year-old patient is shown the removal of the 25th tooth under local anesthesia. Where should the doctor be in relation to the patient during the removal of the 25th tooth?

Попереду та з правого боку від хворого In front and to the right of the patient

Позаду та зліва від хворого Behind and to the left of the patient

Позаду та з правого боку від хворого Behind and to the right of the patient

Попереду та зліва від хворого In front and to the left of the patient

Попереду від хворого Ahead of the patient

55 / 130
У пацієнтки 21-го року після побутової травми виник перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи в межах 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів. Об’єктивно: зубні ряди інтактні. Яку шину потрібно використати при вказаному переломі? A 21-year-old female patient suffered a fracture of the alveolar process of the upper jaw in the range of 13, 12, 11, 21, 22, 23 teeth after a domestic injury. Objectively : tooth rows are intact. What splint should be used for the indicated fracture?

Гладку шину-скобу Smooth brace

З розпірковим вигином With spacer bend

Із зачіпними петлями With hooks

З опорною площиною With reference plane

З похилою площиною With an inclined plane

56 / 130
У чоловіка 56-ти років під час отримання повного анатомічного відбитку з верхньої щелепи альгінатною масою виникла різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся? A 56-year-old man developed shortness of breath, pallor of the skin, increased sweating, cyanosis, wheezing while taking a full anatomical impression of the upper jaw with an alginate mass. What emergency has developed?

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Підвищений блювотний рефлекс Increased vomiting reflex

Пневмоторакс Pneumothorax

57 / 130
Хворому 32-х років був поставлений діагноз хронічний гранулематозний періодонтит 21 зуба. Лікар прийняв рішення провести резекцію верхівки кореня зуба. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал для герметичної ізоляції кореневого каналу: A 32-year-old patient was diagnosed with chronic granulomatous periodontitis of 21 teeth. The doctor decided to resect the apex of the tooth root. Choose the optimal filling material for hermetic isolation of the root canal:

МТА МТА

Епоксидна смола і гутаперча Epoxy resin and gutta-percha

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Резорцин-формалінова паста Formal Resorcinol Paste

Цинк-евгенольний матеріал і гутаперча Zinc eugenol material and gutta-percha

58 / 130
Хворий 46-ти років звернувся до лікаря-стоматолога ортопеда з метою протезування. Об’єктивно: відсутні 44 і 45 зуби, планується виготовлення металокерамічного мостоподібного протезу. Після препарування опорних 43 і 46 зубів знято відбиток силіконовим матеріалом. Який розчин необхідно використати для дезінфекції відбитка? A 46-year-old patient turned to an orthopedic dentist for the purpose of prosthetics. Objectively: teeth 44 and 45 are missing, a metal-ceramic bridge prosthesis is planned to be made. After preparation 43 and 46 supporting teeth have an impression removed with silicone material. What solution should be used to disinfect the impression?

Дезоксон 0,1% Дезоксон 0,1%

Промивання 70% етиловим спиртом Washing with 70% ethyl alcohol

Хлорамін 0,1% Chloramine 0.1%

Розчин фурациліну Furacilin solution

Обробка лізоцимом 5 хвилин Treatment with lysozyme for 5 minutes

59 / 130
Пацієнт 14-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39-40,1°С, яке зберігається протягом 5 днів, сильний біль у горлі та появу нальоту на мигдаликах. При обстеженні виявлено ознаки тонзиліту, фарингіту та збільшення лімфатичних вузлів вздовж грудино-ключично- соскоподібного м’яза. Встановіть попередній діагноз: A 14-year-old patient complains of an increase in body temperature to 39-40.1°С, which persists for 5 days, a severe sore throat and the appearance of a plaque on tonsils. The examination revealed signs of tonsillitis, pharyngitis and an increase in lymph nodes along the sternocleidomastoid muscle. Establish a preliminary diagnosis:

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlet fever

ІТрпетична ангіна Herpetic angina

Тонзиліт Tonsillitis

Кандидоз Candidiasis

60 / 130
У дитини латеральні різці розвернуті навколо осі на 45°. Яка це аномалія положення зубів? The child's lateral incisors are turned around the axis by 45°. What is this anomaly of the position of the teeth?

Тортоаномалія Tortoanomaly

Транспозиція Transposition

Дистопія Dystopia

Супраоклюзія Supraocclusion

Інфраоклюзія Infraocclusion

61 / 130
Батьки дитини 6-ти років скаржаться на підвищення у неї температури тіла до 39° С протягом 3 днів, слабкість, погіршення апетиту, біль при ковтанні. Об’єктивно: слизова оболонка мигдаликів, піднебінних дужок, ретромолярного простору, бічної та задньої стінки глотки набрякла, вкрита брудно-сірим нальотом, який щільно спаяний з підлеглими тканинами, дуже важко знімається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Припустіть найбільш імовірний попередній діагноз: Parents of a 6-year-old child complain of an increase in her body temperature to 39°C for 3 days, weakness, loss of appetite, pain when swallowing. Objectively : the mucous membrane of the tonsils, palatal arches, retromolar space, lateral and posterior pharyngeal walls is swollen, covered with a dirty-gray plaque, which is tightly adhered to the underlying tissues, is very difficult to remove, exposing the bleeding surface. Submandibular lymph nodes are enlarged, painful. Assume the most likely previous diagnosis:

Дифтерія Diphtheria

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Кір Кір

Гострий псевдомембранозний кандидоз Hostry pseudomembranous candidiasis

Скарлатина Scarlet fever

62 / 130
Хворій 25-ти років відсутній 21 зуб відновлюється коронкою на основі діокси- ду цирконію, зафіксованою на імплантаті. Після встановлення індивідуального аба- тменту оцінюється відстань між ним та антагоністом. Який мінімальний зазор повинен бути? 21 missing teeth of a 25-year-old patient are restored with a crown based on zirconium dioxide fixed on an implant. After installing an individual abutment, the distance between it and the antagonist is assessed . What should be the minimum gap?

1,5 мм 1,5 мм

3,0 мм 3,0 мм

1,0 мм 1,0 мм

0,5 мм 0.5 mm

2,0 мм 2,0 мм

63 / 130
Пацієнту 70-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. Для виготовлення діагностичних моделей отримують альгінатні відбитки з обох щелеп. Лікар готує альгінатну масу шляхом змішування порошку з водою у гумовій колбі. Протягом якого часу лікар повинен нанести відбиткову масу на ложку та розмістити її в ротовій порожнині? Partial removable prostheses are made for a 70-year-old patient on both jaws. Alginate impressions are taken from both jaws to make diagnostic models. The doctor prepares an alginate mass by mixing the powder with water in a rubber flask. During what time should the doctor apply the impression material to the spoon and place it in the oral cavity?

3-5 хвилин 3-5 minutes

Більше 10 хвилин More than 10 minutes

5-10 хвилин 5-10 minutes

Менше 3 хвилин Less than 3 minutes

Менше 1 хвилини Less than 1 minute

64 / 130
Хворий 50-ти років скаржиться на порушення зовнішності, скорочення нижньої третини обличчя, погіршання слуху, дискомфорт у ділянці суглобів. Об’єктивно: зниження висоти нижньої третини обличчя на 8 мм. При огляді порожнини рота - інтактні зубні ряди. Кнералізо- ване стирання зубів на обох щелепах, що характеризується вкороченням висоти коронок на 1/3-2/3 висоти. Яке лікування дозволить усунути дисфунцію СНЩС? A 50-year-old patient complains of appearance disturbances, reduction of the lower third of the face, hearing impairment, discomfort in the joint area. Objectively: a decrease in the height of the lower third of the face by 8 mm. Upon examination of the oral cavity, there are intact dentitions. Kneralized attrition of teeth on both jaws, characterized by a shortening of the height of the crowns by 1/3-2/3 of the height. What treatment will eliminate TMJ dysfunction?

Відновлення міжальвеолярної висоти Restoration of interalveolar height

Фізіотерапія Physiotherapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Нормалізація мезіодистального співвідношення щелеп Normalization of the mesiodistal ratio of the jaws

Механотерапія Mechanotherapy

65 / 130
Хворій 55-ти років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на імплантати. Обирається вид імплантації, необхідна кількість імплантатів та їх розташування. Використання якого додаткового методу дослідження дозволить здійснити це найбільш ефективно? A 55-year-old patient is scheduled to have removable prostheses on both jaws supported by implants. The type of implantation, the required number of implants and their location are selected. Which additional research method should be used will allow this to be done most effectively?

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Оклюзіографія Occlusiography

Вивчення діагностичних моделей Learning diagnostic models

Прицільна рентгенографія Sighted X-ray

Ультразвукова денситометрія Ultrasonic densitometry

66 / 130
Під час профілактичного огляду хлопчика 8-ти років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11, 21 зубів. Плями мають матову, гладеньку під час зондування поверхню. Больова реакція на температурні подразники відсутня. Виберіть додатковий метод обстеження в даному випадку для підтвердження діагнозу: During the preventive examination of an 8-year-old boy, chalk-like spots were detected on the vestibular surface of 11, 21 teeth. The spots have a matte, smooth surface during probing. Pain reaction to there are no temperature stimuli. Choose an additional examination method in this case to confirm the diagnosis:

Вітальне зафарбовування Welcome painting

Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі Stomatoscopy in ultraviolet light

ЕОД ЕОД

Внутрішньоротова рентгенографія Intraoral X-ray

Ортопантомографія Orthopantomography

67 / 130
Пацієнту 44-х років після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг. Останнім часом хворий відзначає погіршення самопочуття, спрагу, сухість в порожнині рота, свербіж шкіри. Яке додаткове дослідження необхідно провести даному пацієнтові в першу чергу? After a comprehensive examination, the dentist diagnosed a 44-year-old patient with: generalized periodontitis, stage II, acute course. Recently, the patient has noted worsening of well-being, thirst, dryness in the oral cavity, itching of the skin. What additional research should be carried out for this patient in the first place?

Визначення вмісту цукру в крові Determination of blood sugar

Імунологічне дослідження крові Immunological examination of blood

Визначення вмісту заліза в крові Determination of iron content in blood

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Визначення вмісту вітаміну С в крові Determining the content of vitamin C in the blood

68 / 130
Пацієнтка віком 25-ти років звернулася зі скаргами на сильний біль в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від вживання гарячої їжі та напоїв, відчуває полегшення болю від дії холодної рідини. Об’єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм’якшеним денти-ном, зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія позитивна. ЕОД- 50 мкА. Який метод лікування найбільш доцільний? A 25-year-old patient complained of severe pain in the area of the upper jaw, aggravated by the consumption of hot food and drinks, feels pain relief from the effect of cold liquid . Objectively: in tooth 24, the carious cavity is filled with softened dentin, probing the bottom of the carious cavity is sharply painful, percussion is positive. EOD - 50 μA. What treatment method is most appropriate?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

69 / 130
Хворий 43-х років скаржиться на гострий пульсуючий біль в ділянці верхньої щелепи праворуч. Біль виник три доби тому. Об’єктивно: запальний інфільтрат округлої форми пальпується з вестибулярної сторони слизової оболонки ясен, ближче до їх маргінальної частини, в ділянці 26 зуба. Зуб інтактний, рухомість II ступеня, горизонтальна та вертикальна перкусія болючі, пародонтальні кишені 45 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of sharp throbbing pain in the area of the upper jaw on the right. The pain occurred three days ago. Objectively: a round-shaped inflammatory infiltrate is palpated from the vestibular sides of the mucous membrane of the gums, closer to their marginal part, in the area of tooth 26. The tooth is intact, mobility II degree, horizontal and vertical percussion are painful, periodontal pockets 45 mm. What is the most likely diagnosis?

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Періостит верхньої щелепи Periostitis of the upper jaw

70 / 130
У хворого на верхній губі пухлина 1,5x2,0 см синюшного кольору. Позитивний симптом ”стиснення-наповнення”. Який імовірний діагноз? The patient has a 1.5x2.0 cm bluish tumor on his upper lip. Positive symptom of 'compression-filling'. What is the probable diagnosis?

ІЕмангіома IEmangioma

Епуліс Епуліс

Пігментна пляма Pigment spot

Фіброма Fibroma

Гематома Hematoma

71 / 130
Пацієнт 62-х років звернувся до стоматолога для видалення 44 зуба. Під час огляду пацієнт раптово втратив свідомість. Дихання і пульс повільні. Іблова нахилена, руки зігнуті в ліктях і зап’ястях, ноги витягнуті, щелепи судорожно стискаються, потім розпочалися клонічні судоми, посилене слиновиділення. Зіниці не реагують на світло, широкі. Через 1,5 хвилини судом відбулося розслаблення м’язів. Свідомість сплутана. Діагноз: A 62-year-old patient turned to the dentist for the removal of 44 teeth. During the examination, the patient suddenly lost consciousness. Breathing and pulse are slow. The forehead is tilted, the arms are bent at the elbows and wrists, the legs are extended, the jaws are convulsively clenched, then clonic convulsions began, increased salivation. Pupils do not react to light, wide. After 1.5 minutes of convulsions, muscle relaxation occurred. Consciousness is confused. Diagnosis:

Епілептичний напад Epileptic seizure

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Непритомність Fainting

Напад пароксизмальної тахікардії Attack of paroxysmal tachycardia

Ібстре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

72 / 130
Жінка 48-ми років скаржиться на свербіж в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, над’ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25 клиноподібні дефекти. їх зондування болісне. Встановлено попередній діагноз пародонтоз. Яка рентгенологічна картина характерна для цього захворювання? A 48-year-old woman complains of itching in the gums, increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical irritants. Objectively: the necks of the teeth are exposed. The gums are dense, pale, supragingival dental deposits in a small amount. In area 13, 14, 24, 25, there are wedge-shaped defects. their probing is painful. A preliminary diagnosis of periodontitis has been established. What X-ray picture is characteristic of this disease?

Горизонтальна резорбція Horizontal resorption

Нерівномірна резорбція альвеолярної кістки Uneven alveolar bone resorption

Дифузний остеопороз Diffuse osteoporosis

Вертикальна резорбція Vertical resorption

Утворення кісткових кишень Formation of bone pockets

73 / 130
Хворий 15-ти років скаржиться на кровоточивість ясен та біль при прийомі їжі упродовж року. Об’єктивно: в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів ясеневі сосочки збільшені та перекривають на 1/2 висоти коронки зуба. Ясна у вигляді яскраво- червоних грануляцій, болісні при пальпації. На зубах наявність мінералізованого зубного нальоту. Рентгенологічних змін альвеолярного паростка не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old patient complains of bleeding gums and pain when eating for a year. Objectively: in the area 31, 32, 33, 41, 42, In 43 teeth, the gingival papillae are enlarged and overlap by 1/2 the height of the tooth crown. The gingiva is in the form of bright red granulations, painful on palpation. The presence of mineralized dental plaque on the teeth. No radiological changes in the alveolar bud were detected. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Кнералізований пародонтит Kneralized periodontitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

74 / 130
Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого стоматолога зі скаргами на затримку залишків їжі та короткочасний біль при дії холодового подразника в зубі нижньої щелепи справа, що зникає одразу після його усунення. Об’єктивно: у 85 зубі наявна каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину з вузьким вхідним отвором. Дентин, який заповнює каріозну порожнину, світлий та розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини неболюче. Дитина відчуває страх та відмовляється від препарування. Який метод лікування ви можете запропонувати? The parents of a 6-year-old child turned to a pediatric dentist with complaints of retention of food residues and short-term pain under the influence of a cold stimulus in the tooth of the lower jaw on the right, which disappears immediately after its elimination. Objectively: tooth 85 has a carious cavity on the chewing surface within the mantle dentin with a narrow entrance hole. The dentin that fills the carious cavity is light and softened. Probing the bottom of the carious cavity is painless. The child feels afraid and refuses to preparation. What treatment method can you suggest?

ART-методика ART Method

Покриття фторлаком Covering with fluorovarnish

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Глибоке фторування Deep fluoridation

Імпрегнація сріблом Silver impregnation

75 / 130
У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога після застосування анестетика розвинувся анафілактичний шок. Який лікувальний засіб першої лінії невідкладної допомоги слід застосувати? A 42-year-old patient developed anaphylactic shock during an appointment with a dentist after the use of an anesthetic. What first-line emergency treatment should be used?

Адреналін Adrenaline

Супрастин Suprastin

Сальбутамол Salbutamol

Преднізолон Prednisone

Кисень Oxygen

76 / 130
Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології. Об’єктивно: відсутні 46, 16 зуби. Яка втрата жувальної ефективності за Агаповим? A young man of conscript army age is being examined in an orthopedic dentistry clinic. Objectively: 46, 16 teeth are missing. What is the loss of chewing efficiency according to Agapov?

12% 12%

10% 10%

24% 24%

6% 6%

5% 5%

77 / 130
Дівчинка 15-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, мимовільний біль, який швидко минає. Дитина соматично здорова. Об’єктивно: в 36 зубі каріозна порожнина в межах навко- лопульпарного дентину, реакція на холодовий подразник болюча, біль минає через 1-2 хв., зондування дна болюче в одній точці, перкусія неболюча. Визначте попередній діагноз: A 15-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in a tooth, involuntary pain that quickly passes. The child is physically healthy. Objectively: there is a carious cavity in the 36th tooth within the peri-pulpal dentin, the reaction to a cold stimulus is painful, the pain goes away after 1-2 minutes, bottom probing is painful in one point, percussion is painless. Determine the preliminary diagnosis:

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Ібстрий обмежений пульпіт Severe limited pulpitis

78 / 130
На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болю в зубі. Напередодні у нього з’явився нежить, у зв’язку з чим перед відвідуванням стоматолога він прийняв парацетамол. В кабінеті стоматолога у нього розвинувся набряк губ, повік, обличчя, голос став хрипким, з’явився ”гавкаючий кашель”, наростаюча задишка. Який загрозливий стан розвивається у пацієнта на фоні набряку Квінке? A patient came to the dentist for a sharp toothache. The day before, he had a runny nose, so he took paracetamol before visiting the dentist In the dentist's office, he developed swelling of his lips, eyelids, face, his voice became hoarse, a 'barking cough' appeared, increasing shortness of breath. What dangerous condition develops in a patient against the background of Quincke's edema?

Набряк гортані Swelling of the larynx

Ібстра серцева недостатність Critical heart failure

Кропив’янка Hives

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бронхообструктивний синдром Broncho-Obstructive Syndrome

79 / 130
Пацієнт 43-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на утруднене пережовування їжі та естетичний дефект. Об’єктивно: відсутні 15, 16 зуби на верхній щелепі та 46, 47, 48 зуби - на нижній. Які класи часткових дефектів зубних рядів за Кеннеді діагностовані на щелепах? A 43-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of difficulty chewing food and an aesthetic defect. Objectively: missing 15, 16 teeth on the upper jaw and 46, 47, 48 teeth - on the lower. What classes of partial defects of the dentition according to Kennedy are diagnosed on the jaws?

На верхній - 3, на нижній - 2 On the top - 3, on the bottom - 2

На верхній - 2, на нижній - 2 On top - 2, on bottom - 2

На верхній -1, на нижній - З On top - 1, on bottom - C

На верхній - 4, на нижній - 2 On top - 4, on bottom - 2

На верхній - 3, на нижній - З On the top - 3, on the bottom - Z

80 / 130
Лікар отримав з лабораторії частковий знімний протез. При огляді виявлено наступний недолік: протез має мармуровий вигляд (білі прожилки). Яку помилку допустив технік при заміні воску на пластмасу? The doctor received a partial removable prosthesis from the laboratory. During the examination, the following defect was found: the prosthesis has a marble appearance (white veins). What mistake did the technician make when replacing the wax with plastic?'

Неякісне перемішування пластмасового тіста Poor mixing of plastic dough

Пакування в ”гумоподібній” стадії Packaging in the 'rubber-like' stage

- -

Надлишок мономеру Monomer excess

Пакування в ”пісочній” стадії Packaging in the 'sand' stage

81 / 130
Пацієнт 42-х років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: відсутні 26, 25 зуби. На медіальний поверхні 27 зуба та на дистальній поверхні 24 зуба каріозні порожнини II класу за Б леком. Рекомендується виготовити суцільнолиту мостоподібну конструкцію з опорами на 27 та 24 зуби. Який матеріал використовують для діагностики щільності прилягання каркасу мостоподібного протеза до опорних зубів? A 42-year-old patient complains of difficulty chewing food. Objectively: 26, 25 teeth are missing. There are caries on the medial surface of 27 teeth and on the distal surface of 24 teeth Class II cavities according to Bleck. It is recommended to make an all-cast bridge-like structure with supports for 27 and 24 teeth. What material is used to diagnose the tightness of the frame of the bridge-like prosthesis to the supporting teeth?

Коригувальна силіконова маса Corrective silicone mass

Моделювальний віск Modeling wax

Артикуляційний папір Articulation paper

Базова силіконова маса Base Silicone Mass

- -

82 / 130
Під час лікування хворого з приводу загостреного хронічного пульпіту 16 зуба було здійснено обтурацію системи кореневих каналів способом латеральної конденсації гутаперчі. Які з перерахованих інструментів слід використати для даного методу лікування? During the treatment of a patient with acute chronic pulpitis of tooth 16, obturation of the root canal system was carried out by the method of lateral condensation of gutta-percha. Which of the listed tools should be used for this treatment method?

Спредер Спредер

Каналонаповнювач Channel pernuvach

Плагер Плагер

Штопфер Plugfer

Зонд Зонд

83 / 130
Жінка 24-х років вагітна на III триместрі. Звернулася до стоматолога зі скаргами на виникнення білих плям на передніх зубах нижньої щелепи. При огляді на вестибулярних поверхнях у пришийко- вих ділянках 41, 42, 31, 32 зубів виявлено крейдоподібні плями, які зафарбовуються барвниками. Оберіть тактику лікування: A 24-year-old woman is pregnant in the III trimester. She turned to the dentist with complaints of white spots on the front teeth of the lower jaw. When examining the vestibular surfaces in the cervical in areas 41, 42, 31, 32 of teeth, chalk-like spots were found, which are painted over with dyes. Choose a treatment tactic:

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Препарування і пломбування Preparation and sealing

Застосування ART-методики Application of ART methodology

Препарування без пломбування Preparation without sealing

Імпрегнація нітратом срібла Silver nitrate impregnation

84 / 130
Хворий віком 27-ми років скаржиться на періодично виникаючий біль у фронтальному відділі верхньої щелепи. На рентгенограмі верхньої щелепи виявляється осередок деструкції кісткової тканини округлої форми біля верхівки кореня 12 зуба діаметром до 0,5 см. Кореневий канал 12 зуба запломбований до верхівки. Діагноз: хронічний гранулематозний періодонтит 12 зуба. Який метод хірургічного лікування? A 27-year-old patient complains of intermittent pain in the frontal part of the upper jaw. On the X-ray of the upper jaw, a rounded bone tissue destruction center near the apex of the root of the 12th tooth is revealed with a diameter of up to 0.5 cm. The root canal of tooth 12 is sealed to the apex. Diagnosis: chronic granulomatous periodontitis of tooth 12. What is the method of surgical treatment?

Резекція верхівки кореня 12 зуба Resection of the apex of the root of the 12th tooth

Кістектомія Cystectomy

Реплантація 12 зуба Replantation of tooth 12

Періостотомія Periostomy

Видалення 12 зуба Removal of tooth 12

85 / 130
Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії у хворого раптово з’явилася нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з’явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з’явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який діагноз у хворого? A 42-year-old patient turned to a dental surgeon for oral cavity rehabilitation. After anesthesia, the patient suddenly developed nausea, sharp weakness, a feeling of pressure behind sternum, pain in the heart. The skin is pale, covered with cold sticky sweat, vomiting appeared. The patient lost consciousness, convulsions appeared. The pupils do not react to light. The pulse is threadlike, blood pressure is not determined. What is the patient's diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Епілептичний напад Epileptic seizure

Травматичний шок Traumatic shock

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

86 / 130
Дівчинка 14-ти років протягом 3 днів скаржиться на пульсуючий біль в зубах на верхній щелепі зліва, який при накушуванні різко посилюється. Об’єктивно: каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна безболісне. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болісна. Слизова оболонка в ділянці 16 зубу гіперемована. Який діагноз? A 14-year-old girl complains of a throbbing pain in the teeth on the left upper jaw for 3 days, which sharply intensifies when biting. Objectively: the carious cavity does not communicate with the cavity of the tooth. Probing the bottom is painless. Vertical and horizontal percussion is sharply painful. The mucous membrane in the area of tooth 16 is hyperemic. What is the diagnosis?

Ібстрий гнійний періодонтит Suppurative purulent periodontitis

Ібстрий серозний періодонтит Serous serous periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Ібстрий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

87 / 130
Під час лікування 26 зуба з приводу глибокого карієсу стоматолог-терапевт випадково відкрив ріг пульпи. Який метод лікування слід обрати? During the treatment of tooth 26 for deep caries, the dental therapist accidentally opened the pulp horn. What treatment method should be chosen?

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

88 / 130
Пацієнт годину тому отримав травму тупим предметом у середню зону обличчя. Після проведення рентгенографії встановлено лінію порушення цілісності кісткової тканини, яка проходить в ділянці кореня носа, медіальній стінці очниці, через крилоподібні відростки основної кістки та виличну дугу. Встановіть діагноз: An hour ago, the patient was injured by a blunt object in the middle area of the face. After radiography, a line of bone tissue integrity violation was established, which runs in the area of the root of the nose, the medial wall of the eye socket, through the pterygoid processes of the main bone and the zygomatic arch. Make a diagnosis:

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III Le Faure III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор І Fracture of the upper jaw according to Le Fort I

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом носових та виличних кісток Fracture of nasal and zygomatic bones

89 / 130
Пацієнт звернувся зі скаргами на асиметрію обличчя, втрату чутливості у лівій підочноямковій ділянці, які з’явилися після травми три дні тому. Об’єктивно: за- падіння тканин лівої виличної ділянки, при пальпації відзначається симптом сходинки по вилицево-щелепному шву. Встановіть попередній діагноз: The patient complained of facial asymmetry, loss of sensitivity in the left infraorbital area, which appeared after the injury three days ago. Objectively: tissue collapse of the left zygomatic area, during palpation the symptom of a step along the zygomaxillary suture is noted. Establish a preliminary diagnosis:

Перелом виличної кістки зі зміщенням Displaced zygomatic fracture

Перелом виличної дуги Fracture of the fork

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

Перелом виличної кістки без зміщення Fracture of zygomatic bone without displacement

Перелом лівої верхньої щелепи Fracture of the left upper jaw

90 / 130
Пацієнт скаржиться на новоутворення, що повільно збільшується, у лівій половині лобної ділянки. Новоутворення рухоме, безболісне, спаяне зі шкірою, на його поверхні визначається крапкова втягнутість шкіри. Встановіть попередній діагноз: The patient complains of a slowly growing tumor in the left half of the frontal area. The tumor is movable, painless, fused to the skin, on its surface there is a dot indentation of the skin. Set previous diagnosis:

Атерома лобної ділянки Atheroma of the frontal area

Фіброма лобної ділянки Fibroma of the frontal area

Екзофітна форма раку шкіри Exophytic form of skin cancer

Ліпома лобної ділянки Lipoma of the frontal area

Кератоакантома лобної ділянки Keratoacanthoma of the frontal region

91 / 130
Хвора 20-ти років має скарги на біль у ділянці 38 зуба, який посилюється при ковтанні та широкому відкриванні рота. Об’єктивно: коронка 38 зуба частково вкрита слизовою оболонкою, з-під якої виділяється гнійний ексудат, пальпація болісна, слизова оболонка над 38 зубом гіперемована, набрякла. Встановіть попередній діагноз: A 20-year-old patient complains of pain in the area of tooth 38, which intensifies when swallowing and opening the mouth wide. Objectively: the crown of tooth 38 is partially covered with mucous shell, from under which purulent exudate is released, palpation is painful, the mucous membrane over tooth 38 is hyperemic, swollen. Establish a preliminary diagnosis:

Ібстрий гнійний перикоронарит Ibstria purulent pericoronaritis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий катаральний перикоронарит Acute catarrhal pericoronaritis

ІЬстрий виразковий перикоронарит Acute ulcerative pericoronaritis

92 / 130
Пацієнт 43-х років скаржиться на інтенсивний, нестерпний біль у ділянці верхньої щелепи, порушення загального стану протягом 5 діб. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку щічної та виличної ділянок. В порожнині рота зруйнований 26 зуб, слизова оболонка альвеолярної кістки гіперемована, набрякла, муфтоподібне потовщення альвеолярної кістки у ділянці 25, 26, 27 зубів, рухомість 25, 26, 27 зубів І ступеня. Поставте попередній діагноз: A 43-year-old patient complains of intense, unbearable pain in the area of the upper jaw, disturbance of the general condition for 5 days. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the cheek and zygomatic areas. The 26th tooth is destroyed in the oral cavity, the mucous membrane of the alveolar bone is hyperemic, swollen, cuff-like thickening of the alveolar bone in the area of teeth 25, 26, 27, mobility of 25, 26, 27 teeth of the 1st degree. Make a preliminary diagnosis:

ІЬстрий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Одонтогенний абсцес піднебіння Odontogenic abscess of the palate

Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи Acute odontogenic periostitis of the upper jaw

Одонтогенний абсцес щічної ділянки Odontogenic abscess of the buccal region

Одонтогенний абсцес виличної ділянки Odontogenic abscess of the zygomatic area

93 / 130
Хлопчик 14-ти років після невдалого лікування у стоматолога-терапевта з приводу хронічного гранулематозного періо- донтиту зуба 46 з’явився для його видалення. Ваш вибір інструментарію для видалення: A 14-year-old boy, after unsuccessful treatment by a dentist-therapist for chronic granulomatous periodontitis of tooth 46, appeared for its extraction. Your choice of tools for extraction :

Дзьобоподібні щипці зі щічками, які мають шипи Beak-like forceps with barbed cheeks

S-подібні коронкові S-shaped crown

Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині Beak-shaped forceps, bent in a plane

Байонетні кореневі Bayonet root

Прямі коронкові Direct crowns

94 / 130
Під час профілактичного огляду 6,5- річної дитини у дистолінгвальній ямці жувальної поверхні 46 зуба було виявлено каріозну порожнину з вузьким вхідним отвором. Дно порожнини локалізоване в межах розм’якшеного плащового дентину. Інші ділянки фісури не уражені. Лікар- стоматолог обрав методику профілактичного пломбування. Яку тактику доцільно використати щодо інтактних ділянок фісури? During the preventive examination of a 6.5-year-old child, a carious cavity with a narrow entrance hole was found in the distolingual fossa of the chewing surface of tooth 46. The bottom of the cavity is localized within the thickened mantle dentin. Other areas of the fissure are not affected. The dentist chose the method of preventive filling. What tactics should be used for intact areas of the fissure?

Неінвазивну герметизацію Non-invasive sealing

Аплікації фторидвмісними лаками Fluoride varnish applications

Аплікації кальційвмісними гелями Applications with calcium-containing gels

Аплікації антисептичними лаками Applications with antiseptic varnishes

Інвазивну герметизацію Invasive sealing

95 / 130
Хвора 37-ми років має скарги на наявність білого утворення слизової оболонки верхньої губи, яке виявила випадково. Об’єктивно: на зубах нижньої щелепи 2 мостоподібних протези, коронка 21 зуба зруйнована на половину, зуб не лікований. В проекції 21 зуба на слизовій обо-лонці губи - суцільна біла бляшка 4x9 мм неправильної форми з чіткими межами, яка ледь підвищується над рівнем слизової оболонки, не зішкрібається, безболісна і без інфільтрату в основі. Регіонарні лімфовузли не пальпуються. Ваш діагноз: A 37-year-old patient complains about the presence of a white formation of the mucous membrane of the upper lip, which she discovered by accident. Objectively: on the teeth of the lower jaw, there are 2 bridge-like prostheses, a crown 21 teeth are destroyed in half, the tooth is not treated. In the projection of 21 teeth on the mucous membrane of the lips - a solid white plaque of 4x9 mm of irregular shape with clear borders, which barely rises above the level of the mucous membrane, does not scrape, is painless and without infiltrate at the base. Regional lymph nodes are not palpable. Your diagnosis:

Лейкоплакія Leukoplakia

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen

96 / 130
Дитина 10-ти років скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів при вживанні холодної їжі, що з’явився місяць тому після травми. При огляді виявлено: відсутній кут коронки 21, відлом різального краю 11 у межах дентину. Зондування 11, 21 безболісне, реакція на холод - болісна, короткочасна. ЕОД- 7 мкА. Який з пломбувальних матеріалів слід використати? A 10-year-old child complains of pain in the area of the upper front teeth when eating cold food, which appeared a month ago after an injury. Examination revealed: missing angle crowns 21, fracture of the cutting edge 11 within the dentine. Probing 11, 21 is painless, the reaction to cold is painful, short-lived. EOD- 7 μA. Which of the filling materials should be used?

Мікрогібридний композит Microhybrid Composite

Амальгаму Amalgam

Компомер Compomer

Склоіономер Glass ionomer

Макронаповнений композит Macro Fill Composite

97 / 130
Батьки дитини 7-ми років скаржаться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38,8°С впродовж 2 днів. Об’єктивно: в ділянці ясен, щік, губів, на дні порожнині рота спостерігається катаральний стоматит. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. На м’якому піднебінні, мигдаликах, дужках катаральне запалення яскраво-червоного кольору, язик набряклий, червоного кольору, сухий. Шкіра обличчя, за винятком білого носогубного трикутника, гіперемована. Визначте попередній діагноз: The parents of a 7-year-old child complain of a sore throat, an increase in body temperature to 38.8°C for 2 days. Objectively: in the area of the gums, cheeks, lips, on the floor of the mouth there is catarrhal stomatitis. The submandibular lymph nodes are enlarged and painful. On the soft palate, tonsils, brackets, catarrhal inflammation is bright red, the tongue is swollen, red, dry. The skin of the face, except for the white nasolabial triangle, hyperemic. Determine the previous diagnosis:

Скарлатина Scarlatina

Кашлюк Whooping cough

Вітряна віспа Chicken Pox

Кір Кір

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

98 / 130
Хвора 23-х років скаржиться на різкий біль в яснах, неможливість прийому їжі, неприємний запах з роту, підвищення температури до 38°С, загальну слабкість. При огляді: хвора бліда, збільшені лімфовузли. Набряк, гіперемія ясенних сосочків, окремі виразки, вкриті фібринозним нальотом. Який додатковий метод дослідження необхідно провести в першу чергу? A 23-year-old patient complains of sharp pain in the gums, inability to eat, bad breath, temperature rise to 38°C, general weakness. During examination : the patient is pale, enlarged lymph nodes. Swelling, hyperemia of the gingival papillae, separate ulcers covered with fibrinous plaque. What additional research method should be performed first?

Загальний аналіз крові General blood test

Аналіз вмісту цукру в крові Blood sugar analysis

Алергологічні проби Allergological tests

Панорамну рентгенограму Panoramic radiograph

Загальний аналіз сечі General urinalysis

99 / 130
Хвора 42-х років скаржиться на припухлість і гноєтечу з нориці в лівій привушній ділянці, обмеження відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок інфільтрату в лівій привушній ділянці синюшного кольору, ”дерев’янистої” щільності, наявні нориці, з яких виді-ляється крихтоподібний гній жовтуватого кольору Поставте попередній діагноз: A 42-year-old patient complains of swelling and suppuration from a fistula in the left parotid area, restriction of mouth opening. Objectively: facial asymmetry due to an infiltrate in the left parotid in the area of a bluish color, 'woody' density, fistulas are present, from which crumbly yellowish pus is released Make a preliminary diagnosis:

Актиномікоз Actinomycosis

Одонтогенна підшкірна гранульома Odontogenic subcutaneous granuloma

Паротит Крценберга Mumps Krzenberga

Туберкульоз Tuberculosis

Аденофлегмона Adenophlegmon

100 / 130
В клініку звернулися батьки семирічної дитини у перші години після травми центрального різця на верхній щелепі. Дівчинка скаржиться на біль в зубі при дотику. Об’єктивно: при огляді виявляється незначна рухомість травмованого зуба в одному напрямку, болісна перкусія, ніяких змін навколишніх тканин не спостерігається. Колір зуба змінився на рожевий. Яка причина зміни кольору зуба? The parents of a seven-year-old child came to the clinic in the first hours after an injury to the central incisor on the upper jaw. The girl complains of pain in the tooth when touched. Objectively: the examination reveals slight mobility of the injured tooth in one direction, painful percussion, no changes in the surrounding tissues are observed. The color of the tooth has changed to pink. What is the reason for the change in the color of the tooth?

Порушена цілісність судинно-нервового пучка Disrupted integrity of vascular-nerve bundle

Порушена цілісність росткової зони The integrity of the germ zone is violated

Травма слизової оболонки ротової порожнини в ділянці причинного зуба Injury of the mucous membrane of the oral cavity in the area of the causative tooth

Порушена цілісність маргінального періодонта Disrupted integrity of the marginal periodontium

Травма міжзубного сосочка Interdental papilla injury

101 / 130
Хворому 60-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на хронічну заїду. На що потрібно звернути увагу при виготовленні протезів? A 60-year-old patient is being made partial removable prostheses for both jaws. It is known from the anamnesis that the patient suffers from chronic occlusion. What should you pay attention to when making prostheses?

Відновлення міжальвеолярної висоти Restoration of interalveolar height

Санацію порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Вибір відбиткового матеріалу Selecting imprint material

Вибір матеріалу для базисів протезів Selection of material for denture bases

Кінцеву обробку базисів протезів Final processing of denture bases

102 / 130
Жінка віком 34 роки звернулася зі скаргами на короткочасний біль від температурних подразників у 34, 35 зубах. Об’єктивно: видимі поверхні 34, 35 зубів інтактні, контактні поверхні не вдається обстежити внаслідок щільного розміщення зубів. Який з наведених методів дослідження найбільш інформативний у даному випадку, якщо є підозра на наявність каріозної порожнини? A 34-year-old woman complained of short-term pain from temperature stimuli in teeth 34, 35. Objectively: visible surfaces of teeth 34, 35 are intact, contact surfaces cannot be examined due to dense placement of teeth. Which of the following research methods is the most informative in this case, if there is a suspicion of the presence of a carious cavity?

Рентгендіагностика X-ray diagnostics

Томографія Tomography

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Зондування Probing

Перкусія Percussion

103 / 130
Хворому 35-ти років після об’єктивного та суб’єктивного обстеження поставлено остаточний діагноз - гострий середній карієс 26 зуба, V клас за Б леком. Для пломбування каріозної порожнини був обраний склоіономерний цемент хімічного твердіння. Яка властивість матеріалу обгрунтовує зроблений вибір? A 35-year-old patient, after an objective and subjective examination, was given a final diagnosis - acute medium caries of 26 teeth, Bleck class V. For filling carious glass ionomer cement of chemical hardening was chosen for the cavity. What property of the material justifies the choice made?

Виділяє іони фтору, має гідрофільні властивості Releases fluoride ions, has hydrophilic properties

Відносна дешевизна Relative cheapness

Не вимагає ізолювальної прокладки Does not require insulation

Технологічна простота Technological simplicity

Швидко твердне Hardens quickly

104 / 130
Під час препарування зубів під ортопедичну конструкцію пацієнтка 65-ти років нерозбірливо поскаржилася на різкий головний біль, відчуття жару, нудоту, оніміння кінцівок. Обличчя асиметричне за рахунок згладженості носо-губної складки з однієї сторони. Який попередній діагноз? During the preparation of teeth for an orthopedic structure, a 65-year-old patient complained unintelligibly of a sharp headache, a feeling of heat, nausea, numbness of the limbs. The face is asymmetrical due to the flattening of the nose - labial fold on one side. What is the previous diagnosis?

Ібстре порушення МОЗКОВОГО Кровообігу Acute violation of CEREBRAL BLOOD CIRCULATION

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Пневмоторакс Pneumothorax

Стенокардія Angina

Непритомність Fainting

105 / 130
Дівчинка 12-ти років скаржиться на болюче новоутворення під язиком зліва, яке з’являється під час їжі (особливо солоного чи кислого), а потім повільно зменшується. Відкривання рота вільне, вустя протоки лівої під’язикової слинної залози розширене, гіперемоване, слина прозора з домішками гною. Під час біману- альної пальпації виявляється ущільнення частини протоки. При ультразвуковому дослідженні виявлено гіперехогенну зону з ”доріжкою поглинання”. Якому захворюванню притаманна така клінічна картина? A 12-year-old girl complains of a painful neoplasm under the tongue on the left side, which appears during food (especially salty or sour), and then slowly decreases. Opened mouth opening is free, the mouth of the duct of the left sublingual salivary gland is widened, hyperemic, the saliva is transparent with impurities of pus. During bimanual palpation, a part of the duct is sealed. An ultrasound examination revealed a hyperechoic zone with an 'absorption track'. What disease is characterized by such a clinical painting?

Калькульозний субмаксиліт Calculous submaxillitis

Інтерстиціальний паротит Interstitial mumps

Паренхіматозний паротит Mumps

Сіалодохіт Sialodochitis

Склерозуючий субмаксиліт Sclerosing submaxillitis

106 / 130
Хворій 39-ти років встановлений попередній діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно застосувати у комплексному лікуванні? A 39-year-old patient has a preliminary diagnosis: generalized periodontitis, I degree, chronic course. X-ray: uneven resorption of interdental septa on 1/3-1/4 length roots. What surgical method should be used in complex treatment?

Закритий кюретаж Closed curettage

Відкритий кюретаж Open curettage

Гінгівоостеопластику Gingivoosteoplasty

Гінгівотомію Gingivotomy

Клаптеву операцію Patch operation

107 / 130
Пацієнтка віком 47-ми років скаржиться на відчуття свербіння в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об’єктивно: корені більшості зубів оголені до 1/3 їх довжини, ясна блідо- рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі виявлено остеосклероз кісткової тканини коміркового відростка, порушення цілісності компа-ктної пластинки на верхівках міжкомір- кових перегородок. Поставлений діагноз: пародонтоз, початковий ступінь. Для місцевого лікування системної гіперестезії зубів в даному випадку призначаються: A 47-year-old patient complains of itching in the gums, increased sensitivity of the teeth to thermal stimuli. Objectively: the roots of most teeth are exposed up to 1/3 of them length, gums are pale pink in color, periodontal pockets are absent. The radiograph revealed osteosclerosis of the bone tissue of the cellular process, violation of the integrity of the compact plate at the tops of the intercellular septa. The diagnosis was made: periodontitis, initial stage. For the local treatment of systemic hyperesthesia of the teeth in this case are appointed:

Десенситайзери Desensitizers

Кератолітичні препарати Keratolytic drugs

Анестетики Anaesthetics

Кератопластичні препарати Keratoplasty drugs

Антисептики Antiseptics

108 / 130
Пацієнт 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль в порожнині рота при прийомі їжі, розмові, підвищене слиновиділення. Зазначає гострий початок захворювання після переохолодження, високу температуру тіла (39,5°С), загальну слабкість, головний біль. В анамнезі: хронічний тонзиліт, алергія на деякі лікарські препарати. При огляді: шкірні покриви бліді. На тильній поверхні кистей синюшно-рожеві висипання з геморагічною кіркою в центрі. Червона облямівка губ набрякла, кров’янисті кірочки. Регіонарні лімфовузли збільшені, болючі, рухливі. Вкажіть попередній діагноз: A 22-year-old patient turned to the dentist with complaints of sharp pain in the oral cavity when eating, talking, increased salivation. He notes the acute onset of the disease after hypothermia, high body temperature (39.5°C), general weakness, headache. History: chronic tonsillitis, allergy to some medications. On examination: skin is pale. Bluish-pink rash with a hemorrhagic crust in the center on the back of the hands. Red the border of the lips is swollen, bloody crusts. The regional lymph nodes are enlarged, painful, mobile. Specify the previous diagnosis:

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Медикаментозний стоматит Medicated Stomatitis

Синдромом Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Акантолітична пухирчатка Acantholytic pemphigus

Ібстрий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

109 / 130
При лікуванні хворого з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 26 зуба проведена іригація кореневих каналів антисептиком, що має здатність проникати в структури біоплівок, руйнувати їх і викликати розчинення органічних тканин. Який антисептик застосував лікар? When treating a patient with chronic granulating periodontitis of tooth 26, root canal irrigation was carried out with an antiseptic that has the ability to penetrate the structures of biofilms, destroy them and cause dissolution of organic tissues. What Did the doctor use an antiseptic?

Розчин гіпохлориту натрію Sodium hypochlorite solution

Розчин хлоргексидину Chlorhexidine solution

Фізіологічний розчин Saline

Розчин перекису водню Hydrogen peroxide solution

Розчин фурациліну Furacilin solution

110 / 130
Хворий 27-ми років отримав травму нижньої щелепи. Після проведення рент-генологічного обстеження діагностований односторонній відкритий перелом нижньої щелепи на рівні ментального отвору зі зміщенням. У хворого є всі зуби. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину доцільно використати? A 27-year-old patient suffered an injury to the lower jaw. After an X-ray examination, a unilateral open fracture of the lower jaw at the level of the mental foramen with displacement was diagnosed. The patient has all teeth. The fracture line passes between 34-35 teeth. Which tire should be used?

Двощелепна шина із зачіпними петлями Double jaw tire with hook loops

Двощелепна шина з розпірковим вигином Double jaw tire with spacer bend

Гладка шина-скоба Smooth brace

Шина з похилою площиною Tyre with an inclined plane

Шина з коригувальною петлею Tyre with adjustment loop

111 / 130
Хворий 42-х років скаржиться на періодичний біль у 48 зубі. Під час огляду: 48 зуб частково прорізався своїми медіальними горбиками, слизова оболонка блідо-рожева, безболісна при пальпації, відкривання рота в повному обсязі. На рентгенограмі: 48 зуб знаходиться в медіальному положенні стосовно 47 зуба. Виберіть хірургічний метод лікування: A 42-year-old patient complains of periodic pain in tooth 48. During examination: tooth 48 has partially erupted with its medial cusps, the mucous membrane is pale pink, painless at palpation, opening the mouth in full. On the radiograph: the 48th tooth is in a medial position in relation to the 47th tooth. Choose a surgical method of treatment:

Атипове видалення 48 зуба Atypical extraction of tooth 48

Висічення каптура Cut cap

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Розтин каптура Dissection of hood

Типове видалення 48 зуба Typical extraction of 48 teeth

112 / 130
Пацієнт 52-х років скаржиться на появу осередків запалення та набряк м’яких тканин правої половини обличчя, температуру до 37,8°С. Об’єктивно: шкіра правої щічної ділянки інфільтрована, гіперемована, набрякла, спаяна з підлеглими тканинами, визначається некротичний ”стрижень”. Поставте попередній діагноз: A 52-year-old patient complains of the appearance of foci of inflammation and swelling of the soft tissues of the right half of the face, temperature up to 37.8°C. Objectively: skin the right buccal area is infiltrated, hyperemic, swollen, fused with underlying tissues, a necrotic 'rod' is identified. Make a preliminary diagnosis:

Фурункул правої щічної ділянки Furnum of the right buccal area

Сибірка правої щічної ділянки Anthrax of the right buccal area

Карбункул правої щічної ділянки Carbuncle of the right buccal area

Нагноєна атерома правої щічної ділянки Suppurative atheroma of the right buccal area

Абсцес правої щічної ділянки Abscess of the right buccal region

113 / 130
Хвора 65-ти років скаржиться на утворення на верхній губі, яке повільно збільшується, безболісне. Об’єктивно: на верхній губі утворення 1x1 см у вигляді вузлика сірувато-червоного кольору, у центрі воронкопобідне вдавлення, яке заповнене щільною роговою масою. Встановіть попередній діагноз: A 65-year-old patient complains of a mass on her upper lip, which is slowly growing, painless. Objectively: a 1x1 cm mass in the form of a grayish nodule on her upper lip red in color, in the center is a funnel-shaped depression, which is filled with a dense horny mass. Establish a preliminary diagnosis:

Кератоакантома Keratoacanthoma

Лейкоплакія плоска Leukoplakia flat

Бородавчастий передрак Warty precancer

Шкірний ріг Skin horn

Хвороба Боуена Bowen's disease

114 / 130
Хвора 24-х років скаржиться на постійний наростаючий біль у зубі на нижній щелепі справа, що посилюється при накушуванні. Об’єктивно: 46 зуб - каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, перкусія слабко болісна, зондування стінок і дна порожнини безболісне. На рентгенограмі змін не виявлено. Поставте найімовірніший діагноз: A 24-year-old female patient complains of constant growing pain in the tooth on the lower jaw on the right, which worsens when biting. Objectively: tooth 46 is a carious cavity that does not connect with the cavity of the tooth, percussion is mildly painful, probing the walls and bottom of the cavity is painless. No changes were detected on the radiograph. Make the most likely diagnosis:

Ібстрий серозний періодонтит Severe serous periodontitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

115 / 130
Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: обличчя симетричне, непропорційне за рахунок зменшення нижньої третини обличчя. У ротовій порожнині: 55, 54, 64, 65 зуби відсутні. Визначте необхідну конструкцію для пацієнта: The child is 5 years old. Complaints about an aesthetic defect. On external oral examination: the face is symmetrical, disproportionate due to the reduction of the lower third of the face. In the oral cavity: 55, 54, 64 , 65 teeth are missing. Determine the required structure for the patient:

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Апарат Френкеля Frenkel Apparatus

Апарат Андрезена-Ібйпля Andresen-Ibypl apparatus

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Бюгельний протез Clip Denture

116 / 130
У хворого 29-ти років через 3 дні після видалення 46 зуба є скарги на ниючий біль в ділянці альвеоли 46 зуба. Виявлено гіперемію і набряк слизової в ділянці альвеоли, кров’яний згусток відсутній, є залишки їжі. Вкажіть попередній діагноз: A 29-year-old patient complained of aching pain in the area of the alveolus of the 46th tooth 3 days after the removal of the 46th tooth. Hyperemia and swelling of the mucous membrane in the area of the alveolus were detected. there is no blood clot, there are food remains. Specify the previous diagnosis:

Ібстрий серозний альвеоліт Ibsterous serous alveolitis

Гострий гнійно-некротичний альвеоліт Acute purulent-necrotic alveolitis

Ібстрий гнійний альвеоліт Fibrous purulent alveolitis

Неврит альвеолярного нерва Neuritis of the alveolar nerve

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

117 / 130
У пацієнта скарги на короткочасний біль у зубі на верхній щелепі від солодкого та холодного. Біль з’явився місяць тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах плащового дентину. Дентин дна та стінок розм’якшений, зондування в ділянці емалево-дентинної межі болісне, термопроба спричиняє біль, який після усунення подразника швидко зникає. Визначте діагноз: The patient complains of a short-term pain in the tooth on the upper jaw from sweet and cold. The pain appeared a month ago. Objectively: on the chewing surface of the 26th tooth, a carious cavity with a narrow entrance hole within the mantle dentin. The dentin of the bottom and walls is softened, probing in the area of the enamel-dentin border is painful, a thermal probe causes pain, which quickly disappears after the stimulus is removed. Determine the diagnosis:

Ібстрий середній карієс Severe middle caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

118 / 130
Пацієнтка 60-ти років скаржиться на біль в порожнині рота, який підсилюється під час вживання їжі. В анамнезі: ішемічна хвороба серця. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору, без видимих патологічних змін. На бічній поверхні язика виразка діаметром 0,7 см, з рівними, чіткими краями, вкрита сірим нальотом, болюча при пальпації. В прилеглих тканинах запальна реакція відсутня. Поставте правильний діагноз: A 60-year-old patient complains of pain in the oral cavity, which intensifies during eating. History: coronary heart disease. Objectively: mucous membrane of the cavity the mouth is pale pink in color, without visible pathological changes. On the lateral surface of the tongue, there is an ulcer with a diameter of 0.7 cm, with smooth, clear edges, covered with gray plaque, painful on palpation. There is no inflammatory reaction in the adjacent tissues. Make the correct diagnosis:

Трофічна виразка Tropical ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

119 / 130
До лікаря-стоматолога звернулися батьки 7-річної дівчинки зі скаргами на травму після удару гойдалкою в обличчя. Клінічно було виявлено забій верхньої губи та зміщення 21 зуба орально. Дитину було скеровано на прицільну рентгенографію в ділянці 21 зуба. На рентгенограмі визначається нерівномірне розширення періо- донтальної щілини. Який імовірний попередній діагноз? The parents of a 7-year-old girl approached the dentist with complaints of injury after being hit in the face with a swing. Clinically, a bruise of the upper lip and displacement of 21 oral teeth were detected. The child was referred for focused radiography in the area of tooth 21. An uneven expansion of the periodontal gap is determined on the radiograph. What is the probable preliminary diagnosis?

Неповний вивих 21 зуба Incomplete dislocation of 21 teeth

Перелом коронки 21 зуба Crown fracture on 21

Вколочений вивих 21 зуба Impacted dislocation of 21 teeth

Перелом кореня 21 зуба Root 21 Fractured

Повний вивих 21 зуба Complete dislocation of 21 teeth

120 / 130
Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий страждає на цукровий діабет. За ЗО хв. до відвідування лікаря йому ввели інсулін, після чого він з’їв яблуко. Під час огляду у пацієнта з’явилось почуття неспокою і голоду, тремтіння в тілі, двоїння в очах, блідість, великі краплі поту, язик вологий, запах ацетону з рота відсутній, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений, AT- 130-90 мм рт.ст. Тони серця звучні, дихання рівне. Поставте діагноз: The patient went to the dentist for rehabilitation. The patient suffers from diabetes. Thirty minutes before the visit to the doctor, he was injected with insulin, after which he ate an apple. Under during the examination, the patient felt restlessness and hunger, trembling in the body, double vision, paleness, large drops of sweat, the tongue was wet, the smell of acetone from the mouth was absent, the eyeballs were hypertonic. The pulse was frequent, tense, AT-130-90 mm Hg. Heart sounds are sonorous, breathing is even. Make a diagnosis:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

121 / 130
Хворий 50-ти років скаржиться на наявність утворення розмірами до 4 см у підпідборідній ділянці. Пальпаторно новоутворення однорідної м’яко-еластичної тістоподібної консистенції, не спаяне з оточуючими тканинами та шкірою. Відзначається повільний ріст протягом 3-х років. Якому захворюванню відповідає клінічна картина? A 50-year-old patient complains of a mass up to 4 cm in size in the submental area. Palpable neoplasm of a homogeneous, soft-elastic dough-like consistency, not fused to the surrounding tissues and skin. Slow growth is noted over the course of 3 years. Which disease corresponds to the clinical picture?

Ліпома Lipoma

Фіброміома Fibroid

Серединна кіста Middle cyst

Мігруюча гранулема Migrant granuloma

Фіброма Fibroma

122 / 130
Хворий 32-х років скаржиться на помірний, періодичний, тупий, ниючий біль у лівому СНЩС, відзначає скутість лівого СНЩС, обмеження відкривання рота в кінці дня. Рентгенологічно - звуження суглобової щілини лівого СНЩС. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of moderate, periodic, dull, aching pain in the left TMJ, notes the stiffness of the left TMJ, restriction of mouth opening at the end of the day. X-ray - narrowing of the articular space of the left TMJ. What is the most likely diagnosis?

Хронічний артрит лівого СНЩС Chronic arthritis of the left TMJ

Анкілоз лівого СНЩС Ankylosis of the left TMJ

Артроз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Больова дисфункція лівого СНЩС Pain dysfunction of the left TMJ

ІЬстрий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

123 / 130
Хвора 35-ти років звернулась в стоматологічну клініку зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: 42, 41, 31, 32 зуби мають рухливість II ступеня, а 43, 33 зуби - І ступеня, коронки зубів інтактні. Прикус глибокий. Рентгенологічно: резорбція міжзубних перетинок на 1/3 висоти кореня. Яку шинуючу конструкцію доцільно застосовувати як тимчасову? A 35-year-old patient came to the dental clinic with complaints about tooth mobility. Objectively: 42, 41, 31, 32 teeth have mobility of the II degree, and 43, 33 teeth - Grade I, the crowns of the teeth are intact. The bite is deep. X-ray: resorption of the interdental membranes on 1/3 of the root height. What splinting structure should be used as a temporary one?

З армованого композиту From reinforced composite

З напівкоронок From semi-crowns

З екваторних коронок From equatorial crowns

Ковпачкову Kovpachkovu

Бюгельний протез Clip Denture

124 / 130
У клініці ортопедичної стоматології хворому 26-ти років проводиться підготовка до зубного протезування. Об’єктивно: 45,46 зуби відсутні; 44,47 зуби інтактні, стійкі. Спостерігається зубоальвеолярне подовження в ділянці 15, 16 зубів на 1/3 висоти коронок. Який метод усунення деформації оклюзійних поверхонь потрібно використати? In the orthopedic dentistry clinic, a 26-year-old patient is being prepared for dental prosthetics. Objectively: 45.46 teeth are missing; 44.47 teeth are intact, stable. Zuboalveolar elongation is observed in the area of 15, 16 teeth by 1/3 of the height of the crowns. What method should be used to eliminate the deformation of the occlusal surfaces?

Ортодонтичний Orthodontic

Хірургічний Surgical

Оклюзійної корекції Occlusal correction

Видалення зубів Removal of teeth

Вкорочення зубів Shortening of teeth

125 / 130
Під час проведення провідникової анестезії у дитини 15-ти років з’явилися скарги на осиплість голосу, тяжке дихання та збільшення губ та язика. Об’єктивно: набряк тканин губ та язика, який зміщений дозаду, дихання часте та утруднене, голос осиплий. Визначте імовірний діагноз: During conduction anesthesia, a 15-year-old child complained of hoarseness of voice, heavy breathing, and enlargement of lips and tongue. Objectively: tissue swelling lips and tongue, which is shifted back, breathing is frequent and difficult, the voice is hoarse. Determine the probable diagnosis:

Набряк Квінке Quincke edema

Непритомність Fainting

Запаморочення Dizziness

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

126 / 130
Хворий 25-ти років має скарги на біль в ділянці 16 зуба, відчуття важкості та розпирання у правій верхній щелепі, головний біль. Температура тіла - 38°С. Об’єктивно: припухлість правої щоки, пальпація альвеолярного паростка верхньої щелепи викликає біль, перкусія 16 зуба болісна. При передній риноскопії відзначається гіперемія і набряклість слизової оболонки правого носового хода. У середньому носовому ході слизово-гнійні виділення. Встановіть діагноз: A 25-year-old patient complains of pain in the area of the 16th tooth, a feeling of heaviness and distension in the right upper jaw, headache. Body temperature - 38°C. Objectively: swelling of the right cheek, palpation of the alveolar bud of the upper jaw causes pain, percussion of the 16th tooth is painful. During anterior rhinoscopy, hyperemia and swelling of the mucous membrane of the right nasal passage are noted. Mucous-purulent discharge in the middle nasal passage. Establish a diagnosis:

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

ІЬстрий періостит верхньої щелепи Acute periostitis of the upper jaw

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

ІЬстрий риногенний гайморит IBSRI rhinogenic sinusitis

Хронічний одонтогенний гайморит Chronic odontogenic sinusitis

127 / 130
Хворий 47-ми років після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба з’явився для його видалення. Який щипці доцільно використати для видалення зуба? A 47-year-old patient after unsuccessful treatment by a dental therapist for chronic granulomatous periodontitis 15 teeth appeared for its extraction. Which forceps should be used to extract a tooth ?

S-подібні S-shaped

Багнетоподібні Bayonet

S-подібні праві S-shaped right

S-подібні ліві S-shaped left

Прямі Direct

128 / 130
Дитині 11-ти років, що перебуває на лікуванні у лікаря-ортодонта, призначений апарат комбінованої дії (функціонально-направляючий та механічно діючий). Які із запропонованих конструктивних елементів можуть бути присутні в даному апараті? An 11-year-old child, who is being treated by an orthodontist, is prescribed a combined action device (functionally guiding and mechanically acting). Which of the proposed structural elements can be present in this device?

Оклюзійні накладки, гвинт Occlusal pads, screw

Оклюзійні накладки, щічні щити Occlusal pads, cheek shields

Омегоподібна петля, гвинт Omega-shaped loop, screw

Оклюзійні накладки, губні пелоти Occlusal pads, lip pads

Похила площина, язична заслінка Inclined plane, lingual flap

129 / 130
У дитини 5-ти років інфантильний тип ковтання. Який конструктивний елемент потрібно використати в ортодонтичному апараті для усунення даної патології? A 5-year-old child has an infantile type of swallowing. What structural element should be used in the orthodontic apparatus to eliminate this pathology?

Петлі Рудольфа Rudolph Loops

Іубні пелоти Iubny pelots

Похила площина Inclined plane

Щічні щити Cheek shields

Накушувальна площадка Food area

130 / 130
Пацієнт, що хворіє на ІХС, стенокардію напруги, скаржиться на раптовий сильний стискаючий біль за грудиною більше ЗО хвилин з іррадіацією в ліву руку, який виник при фізичному навантаженні. Напад болю не зник після прийому 3 пігулок нітрогліцерину. При огляді: шкіра блідо-сірого кольору, волога, холодна на дотик, загострені риси обличчя, акроціа- ноз, пульс - 102/хв., аритмічний, AT- 90/40 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз: A patient suffering from coronary artery disease, angina pectoris, complains of a sudden, strong squeezing pain behind the sternum for more than 30 minutes with radiation to the left arm, which occurred during physical exertion. The pain attack did not disappear after taking 3 pills of nitroglycerin.On examination: the skin is pale gray, moist, cold to the touch, sharpened facial features, acrocyanosis, pulse - 102/min., arrhythmic, AT - 90/40 mm Hg. Art. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Стабільна стенокардія Stable angina

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Гіпотонія Hypotonia

Кардіалгія Cardialgia