Крок 2 Стоматологія - 2018 (буклет)

1 / 200
Хворому 75-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування iндивiдуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста. При витягуваннi губ вперед ложка скидається. В якiй дiлянцi необхiдно вкоротити край ложки?

A. Уздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї

B. Вiд iкла до iкла з вестибулярної сторони

C. Вiд iкла до iкла з язикової сторони

D. В дiлянцi премолярiв з язикової сторони

E. Вiд мiсця позаду слизового горбика до щелепно-пiд’язикової лiнiї

2 / 200
У пацiєнта 62-х рокiв встановлено дiагноз: хронiчний генералiзований пародонтит середньої форми важкостi з наявними передчасними контактами зубiвантагонiстiв. Який метод лiкування необхiдно використати в першу чергу?

A. Використання постiйних шинуючих протезiв

B. Виготовлення шини Ельбрехта

C. Тимчасове шинування

D. Рацiональне протезування

E. Вибiркове пришлiфовування зубiв

3 / 200
Хворий 30-ти рокiв звернувся у стоматологiчну полiклiнiку з приводу видалення 36 зуба. З анамнезу: пацiєнт страждає на гемофiлiю. Попереднє видалення супроводжувалось довготривалою кровотечею. Доцiльним є проведення видалення:

A. У полiклiнiцi з проведенням передоперацiйної пiдготовки

B. В стацiонарi з проведенням перед- та пiсляоперацiйної пiдготовки

C. В стацiонарi з проведенням передоперацiйної пiдготовки

D. У стацiонарi пiд наглядом гематолога

E. У полiклiнiцi з наданням подальших рекомендацiй

4 / 200
Юнак 18-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль, кровоточивiсть ясен. Захворiв 4 днi тому. Об’єктивно: шкiра блiда, температура тiла - 38,5oC. Пiдщелепнi лiмфовузли злiва збiльшенi i болiснi, не спаянi з пiдлеглими тканинами. Ясеннi сосочки i крайова частина ясни у дiлянцi 33, 34, 35, 36, 37 зубiв гiперемованi, звиразкованi, вкритi некротичним нальотом. На зубах вiдкладання м’якого зубного нальоту. Встановiть дiагноз:

A. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

B. Виразково-некротичний гiнгiвiт

C. Гострий катаральний гiнгiвiт

D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

E. -

5 / 200
Хвора 32-х рокiв звернулась з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя металокерамiчної коронки. Який вiдбитковий матерiал показаний для одержання вiдбитку?

A. Стомальгiн

B. Репiн

C. Стомафлекс

D. Ортокор

E. Стенс

6 / 200
Батьки дитини 6-ти мiсяцiв скаржаться на наявнiсть нальоту в порожнинi рота у дитини. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гiперемована, вкрита бiлим нальотом, що нагадує зсiле молоко, налiт легко знiмається. Що являється збудником даного захворювання?

A. Вiрус Епштейна-Барра

B. Гриби роду Candida

C. Вiрус простого герпеса

D. Вiрус Коксакi

E. Паличка Лефлера

7 / 200
Хворий 57-ти рокiв звернувся в клiнiку зi скаргами на рухомiсть значної групи зубiв. Пiсля обстеження вирiшено в комплексi лiкування виготовити даному хворому знiмну шину. Шинуючi властивостi знiмних шин забезпечуються застосуванням таких кламерiв:

A. Вестибулярнi

B. Опорнi

C. Зубо-альвеолярнi

D. Багатоланковi i перекиднi

E. Утримуючi

8 / 200
Хворий 55-ти рокiв скаржиться на печiння, неприємнi почуття у язицi. Близько 5- ти рокiв хворiє на гiпоацидний гастрит. Якi змiни язика найбiльш iмовiрнi для цього хворого?

A. Атрофiя i згладженiсть сосочкiв

B. Обкладенiсть язика

C. Гiпертрофiя сосочкiв

D. Ерозiї на бiчних поверхнях язика

E. Складчастiсть язика

9 / 200
Пiд час профогляду у 11-рiчної дiвчинки встановлена вiдсутнiсть емалi на горбиках молярiв та однаковi за розмiром бiлi плями з чiткими контурами на однойменних зубах. Жувальна поверхня молярiв шорстка, тверда, зондування безболiсне, поверхня плям блискуча, не фарбується 1% розчином метиленового синього. Який з зазначених дiагнозiв вiрний?

A. Флюороз

B. Множинний карiєс

C. Системна гiпоплазiя

D. Мiсцева гiпоплазiя

E. Пiдвищене стирання зубiв

10 / 200
Дитина 10-ти рокiв направлена лiкаремортодонтом для видалення 53 зуба. Об’єктивно: коронка 53 збережена, зуб нерухомий. На рентгенограмi 53 зуба - резорбцiя кореня менше 1/3. Оберiть найбiльш доцiльний iнструментарiй для видалення 53 зуба:

A. Дзьобоподiбнi кореневi щипцi

B. Кореневi байонетнi щипцi

C. S-подiбнi коронковi щипцi

D. Прямий елеватор

E. Прямi коронковi щипцi

11 / 200
Хворому 65-ти рокiв виготовляються повнi знiмнi протези. Визначено прогенiчне спiввiдношення щелеп. Якi особливостi постановки зубiв при прогенiчному спiввiдношеннi беззубих щелеп?

A. Переднi зуби ставлять у ортогнатичному змиканнi

B. Зуби фронтальної частини ставлять на ”приточцi”

C. Нижню зубну дугу скорочують на два премоляри

D. Переднi зуби ставлять у прямому змиканнi

E. Верхню зубну дугу скорочують на два премоляри

12 / 200
Пацiєнтка 55-ти рокiв скаржиться на болi та лускiт у лiвому скроневонижньощелепному суглобi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пальпацiя латеральних крилоподiбних м’язiв болiсна злiва. Вiдкривання рота обмежене. На томограмах кiстковi контури суглобових поверхонь гладенькi. Якому з вказаних захворювань вiдповiдає даний клiнiчний статус?

A. Деформуючий артроз

B. Ревматичний артрит

C. Анкiлоз суглоба

D. Гострий пiслятравматичний артрит

E. Дисфункцiя скронево-нижньощелепного суглоба

13 / 200
Хворий 75-ти рокiв протезується повними знiмними протезами. Об’єктивно: повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй i нижнiй щелепах. На етапi перевiрки воскової конструкцiї протеза зi штучними зубами у порожнинi рота визначається контакт мiж бiчними зубами i вiдсутнiсть його у переднiх зубiв у повних знiмних протезах. Яка допущена помилка?

A. Фiксацiя передньої оклюзiї

B. Вiдсутнiсть контакту мiж прикусними валиками у бiчних дiлянках

C. Деформацiя робочої моделi

D. Помилка пiд час постановки зубiв

E. Вiдсутнiсть контакту мiж прикусними валиками у фронтальнiй дiлянцi

14 / 200
Хворий 47-ми рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. З анамнезу з’ясовано, що зуби втраченi у результатi травми 3 мiсяцi тому. 11, 12 вiдсутнi. 13, 21, 22 зруйнованi на 2/3, вiдновленi пломбами. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцiю протезу краще запропонувати пацiєнту, враховуючи, що вiн працює лектором?

A. Металiчний штампований мостоподiбний з фасетками

B. Пластмасовий мостоподiбний

C. Бюгельний з фiксацiєю на атачменах

D. Частковий знiмний пластинковий на верхню щелепу

E. Металокерамiчний мостоподiбний

15 / 200
Хворому 64-х рокiв виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявностi дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннедi. Пiсля проведеної паралелометрiї встановленi типи межевих лiнiй на опорних зубах. На 24 зубi межева лiнiя - 1 типу. Який тип кламера iз системи Нея показаний хворому?

A. III тип

B. I тип

C. V тип

D. II тип

E. IV тип

16 / 200
Дитина 1,5 рокiв хворiє протягом двох днiв, вiдмовляється вiд їжi, неспокiйна. Батьки вiдзначають пiдвищення температури тiла до 38,5oC, появу болiсних виразок у ротовiй порожнинi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi м’якого i твердого пiднебiння визначається 5-7 дрiбних ерозiй овальної форми з тонкою червоною облямiвкою, вкритих фiбринозним нальотом. Регiонарнi лiмфатичнi вузли дещо збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Вiдзначається набряк, гiперемiя i кровоточивiсть ясен. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Багатоформна ексудативна еритема

B. Герпетична ангiна

C. Гострий кандидозний стоматит

D. Iнфекцiйний мононуклеоз

E. Гострий герпетичний стоматит

17 / 200
Хвора 33-х рокiв надiйшла в щелепнолицеве вiддiлення зi скаргами на бiль та припухлiсть правої пiдщелепної дiлянки, пiдвищення температури тiла 39,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правої пiдщелепної дiлянки, де пальпаторно визначається щiльний iнфiльтрат, шкiра над ним гiперемована, не береться в складку. В 46 зубi - глибока карiозна порожнина. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи

B. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи справа

C. Флегмона пiднижньощелепної дiлянки справа

D. Гострий гнiйний пiднижньощелепний лiмфаденiт

E. Гострий пiднижньощелепний сiалоаденiт

18 / 200
У хлопчика 7-ми рокiв дiагностовано епiдемiчний паротит. Визначте найбiльш iмовiрне ускладнення цього захворювання:

A. Колiт

B. Холецистит

C. Пневмонiя

D. Орхiт

E. Дерматит

19 / 200
При профiлактичному оглядi ротової порожнини у хворого 40-ка рокiв виявленi змiни наступного характеру: маргiнальна частина ясен валоподiбно збiльшена, синюшна, при дотику стоматологiчним зондом помiрно кровоточить, больовi вiдчуття вiдсутнi. При фарбуваннi ясен розчином Люголя слизова оболонка забарвлюється в свiтло-коричневий колiр. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

B. Генералiзований пародонтит

C. Гострий катаральний гiнгiвiт

D. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту

E. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

20 / 200
Дiвчинка 9-ти рокiв звернулася зi скаргами на кровоточивiсть ясен. Хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронку на 1/3. Який метод дослiдження необхiдний з метою диференцiйної дiагностики?

A. Реопародонтографiя

B. Проба Кулаженко

C. Вакуумна проба

D. Рентгенографiя

E. Проба Пiсарева-Шилера

21 / 200
Пiдлiток скаржиться на обмежене болiсне вiдкривання рота, утруднений прийом їжi, припухлiсть в областi кута нижньої щелепи злiва пiсля видалення 37 зуба 3 днi тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне через набряк м’яких тканин в областi кута нижньої щелепи злiва. Вiдкривання рота болiсне, обмежене до 2,0 см. Прикус порушений. Пальпацiя в областi видаленого зуба болiсна, тканини м’якi, наявна кiсткова крепiтацiя. Симптом ”непрямого навантаження” на пiдборiддя позитивний у дiлянцi лiвого кута щелепи. У комiрцi видаленого зуба йодоформова турунда. Ймовiрний дiагноз?

A. Одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи

B. Перелом нижньої щелепи в областi кута злiва

C. Перiостит нижньої щелепи злiва

D. Перелом альвеолярного паростку нижньої щелепи

E. Перелом нижньої щелепи у фронтальному вiддiлi нижньої щелепи

22 / 200
Хворому 32-х рокiв виготовляють металеву вкладку на 36 зуб I класу за Блеком. Якi поверхнi вкладки необхiдно шлiфувати i полiрувати перед її фiксацiєю?

A. Дно вкладки

B. Оклюзiйна

C. Бiчнi

D. Усi поверхнi

E. Бiчнi i дно вкладки

23 / 200
Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на болi i рухомiсть переднiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 . Шийки 13 12 11 | 21 22 зубiв оголенi, рухомiсть III ступеня. Планується видалення рухомих зубiв i виготовлення безпосереднього протеза. В який термiн пiсля видалення зубiв накладають безпосереднi протези?

A. Через 3-4 днi

B. Через 6-7 днiв

C. В день видалення зубiв

D. Через 5-6 днiв

E. Через 1-2 днi

24 / 200
Хворий 56-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть припухлостi у правiй бiлявушнiй дiлянцi, бiль. Припухлiсть помiтив 5-6 мiсяцiв тому. Об’єктивно: парез мiмiчних м’язiв правої половини обличчя. Пальпаторно визначається горбиста пухлина, спаяна з навколишнiми тканинами, помiрно болiсна. У центрi пухлини - розм’якшення. Пiднижньощелепнi i шийнi лiмфовузли справа збiльшенi, ущiльненi. Рот вiдкриває у повному обсязi. З протоки правої бiлявушної слинної залози видiлення слини не вiдзначається. Який дiагноз можна припустити?

A. Хронiчний неепiдемiчний паротит

B. Аденокарцинома правої привушної слинної залози

C. Актиномiкоз правої привушної слинної залози

D. Змiшана пухлина правої привушної слинної залози

E. Хронiчний лiмфаденiт правої привушної областi

25 / 200
У дитини 13-ти рокiв в пунктатi шийних лiмфовузлiв виявлено гiгантськi клiтини Березовського-Штернберга. Який iз перерахованих дiагнозiв пiдтверджується клiтинним складом пунктату?

A. Лiмфогранулематоз

B. Iнфекцiйний мононуклеоз

C. Туберкульозний лiмфаденiт

D. Лiмфолейкоз

E. Актиномiкоз лiмфовузлiв

26 / 200
Хворий 25-ти рокiв скаржиться на загальне нездужання, пiдвищення температури тiла, рiзку кровоточивiсть, розростання ясен. В анамнезi: носовi кровотечi. Об’єктивно: системне збiльшення лiмфатичних вузлiв, блiдiсть шкiрних покривiв i слизових, гiперплазiя слизової ясен II-III ст., крововиливи в слизову щiк, виразки, вкритi сiрим нальотом. Який з методiв обстеження є найбiльш доцiльним для встановлення дiагнозу?

A. Iмунологiчне дослiдження

B. Бактерiоскопiчне дослiдження

C. Проба Ясиновського

D. Аналiз кровi на цукор

E. Розгорнутий аналiз кровi

27 / 200
Хворий 19-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 22 зубi, який пiдсилюється при накушуваннi на зуб, вiдчуття ”вирослого” зуба, набряк верхньої губи. В анамнезi хворий вiдзначає травму верхньої щелепи. Об’єктивно: 22 зуб iнтактний. Вертикальна перкусiя рiзко болiсна. Верхня губа набрякла, перехiдна складка в областi 22 зуба почервонiла, болiсна пiд час пальпацiї. Який ще метод обстеження необхiдний для встановлення дiагнозу?

A. ЕОД

B. Реодентографiя

C. Термометрiя

D. Трансiлюмiнацiя

E. Рентгенографiя

28 / 200
Хворий скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в 11 зубi. Пломба випала тиждень тому. Коронка зуба темного кольору, на днi карiозної порожнини залишки пломбувального матерiалу. Вертикальна перкусiя безболiсна. На рентгенограмi - резорбцiя кiсткової тканини овальної форми, з чiткими контурами, розмiром 0,4х0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит

B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

C. Радикулярна кiста

D. Хронiчний гранульоматозний перiодонтит

E. Загострення хронiчного перiодонтиту

29 / 200
Хворий 28-ми рокiв направлений на санацiю порожнини рота. Пiд час огляду: на жувальнiй поверхнi 17 зуба пломба, перкусiя безболiсна. Слизова оболонка в проекцiї верхiвки кореня 17 синюшна, симптом вазопарезу позитивний. При рентгенологiчному дослiдженнi у верхiвок коренiв вогнища деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими контурами, кореневi канали не пломбованi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

B. Радикулярна паста

C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

D. Хронiчний фiброзний перiодонтит

E. Хронiчний фiброзний пульпiт

30 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на незначне печiння та сухiсть нижньої губи. Хвора скусує лусочки з губ. Хворiє понад 10 рокiв. При оглядi лусочки сiрого кольору, розташованi на губi вiд лiнiї Клейна до середини червоної облямiвки вiд кута до кута рота. Лусочки мiцно прикрiпленi у центрi та дещо вiдстають по периферiї, при насильному вiдторгненнi їх ерозiї не з’являються. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Ексфолiативний хейлiт

B. Алергiчний хейлiт

C. Червоний вовчак

D. Метеорологiчний хейлiт

E. Екзематозний хейлiт

31 / 200
Пiд час бойових дiй у зубного технiка спецiалiзованого шпиталю для виготовлення зубних протезiв виникла потреба поповнення зуботехнiчних матерiалiв з комплекту. В якому комплектi вони знаходиться?

A. ЗТ-2

B. ЗВ

C. ЗП

D. ЗТ-3

E. ЗТ-1

32 / 200
Жiнка 28-ми рокiв звернулася зi скаргами на постiйнi болi у 34 зубi, що посилюються пiд час накушування. Чотири днi тому у 34 була встановлена миш’яковиста паста. Своєчасно на прийом пацiєнтка не з’явилася. При об’єктивному дослiдженнi встановлено: на дистально-жувальнiй поверхнi 34 - герметична пов’язка, перкусiя рiзко болiсна. Яка найбiльш доцiльна лiкувальна тактика у даному випадку?

A. Промивають антидотом i пломбують кореневий канал

B. Видаляють дентинну пов’язку, призначають електрофорез з антидотом по перехiднiй складцi

C. -

D. Промивають антидотом кореневий канал, зуб залишають вiдкритим

E. Антидот миш’яку залишають у кореневому каналi пiд герметичною пов’язкою

33 / 200
Жiнка 41-го року скаржиться на наявнiсть дефектiв твердих тканин на центральних та бокових рiзцях верхньої щелепи, якi суб’єктивно її не турбують. Зi слiв хворої, дефекти з’явилися рiк тому, з часом вони збiльшуються. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 12, 11, 21 та 22 зубiв визначаються дефекти твердих тканин кулястої форми в межах емалево-дентинного з’єднання. Дно дефектiв гладеньке, блискуче, тверде. Мешкає у мiсцевостi з вмiстом фтору у питнiй водi - 0,7 мг/л. Яка тактика лiкування є найбiльш доцiльною у даному випадку?

A. Мiсцева флюоризацiя

B. Лiкарське втручання не потрiбне

C. Ремiнералiзуюча терапiя

D. Препарування i пломбування композитним матерiалом

E. Пломбування композитним матерiалом без препарування

34 / 200
Хворий 35-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї зi скаргами на рухливiсть зубiв нижньої щелепи. Який вид стабiлiзацiї зубного ряду показаний у даному випадку?

A. Фронтосагiтальний

B. Фронтальний

C. Сагiтальний

D. Парасагiтальний

E. По дузi

35 / 200
Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербiж, печiння, болiснiсть губ, що з’являються влiтку i зникають у решту пору року. Хворiє впродовж 3-х рокiв. Об’єктивно: червона облямiвка нижньої губи гiперемована, набрякла, на нiй пухирцi, ерозiї дiаметром 2 мм, болiснi пiд час пальпацiї, кiрки, трiщини. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма

B. Ексфолiативний хейлiт, ексудативна форма

C. Метеорологiчний хейлiт

D. Контактний алергiчний хейлiт

E. Екзематозний хейлiт, ексудативна форма

36 / 200
Хворий 16-ти рокiв звернувся зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38,7oC, бiль пiд час прийому їжi i ковтання, рiзкий неприємний запах з рота. Лiмфовузли, особливо шийнi, збiльшенi, рухливi, безболiснi. Об’єктивно: генералiзована гiперемiя СОПР, множиннi петехiї, дiлянки некрозу i рясний налiт у передньому вiддiлi глотки. У кровi: збiльшення ШОЕ, виражений лейкоцитоз, моноцитоз, атиповi мононуклеари, тромбоцитопенiя. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Стоматит Венсана

B. Герпетична ангiна

C. Iнфекцiйний мононуклеоз

D. Гострий герпетичний стоматит

E. Монобластний лейкоз

37 / 200
Для лiкування скупченостi зубiв у дiвчинки 9-ти рокiв було запропоновано метод системного видалення зубiв за Ноtz. Що було пiдставою для вибору цього методу лiкування?

A. Невiдповiднiсть розмiрiв зубiв та щелеп

B. Надкомплектнi зуби

C. Невiдповiднiсть розмiрiв щелеп

D. Звуження щелеп

E. Подовження передньої дiлянки зубної дуги

38 / 200
Жiнка 26-ти рокiв звернулася з приводу протезування зубiв. 45, 46 вiдсутнi. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. На дiагностичних моделях медiальний нахил 47, трикутний простiр мiж жувальною поверхнею i антагонiстами. Планується замiщення дефекту зубного ряду нижньої щелепи незнiмним мостоподiбним протезом з опорою на 47, 44. Який фiксуючий елемент рекомендований на 47?

A. Вкладка

B. Повна коронка

C. Напiвкоронка

D. Екваторна коронка

E. Утримуючий кламер

39 / 200
Чоловiк 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на потовщення альвеолярного вiдростка верхньої щелепи. Попереднiй дiагноз: радикулярна кiста верхньої щелепи. Що буде виявлено пiд час пункцiї альвеолярного вiдростка в областi ”потовщення” щiчної дiлянки?

A. Жовтувата рiдина

B. Гнiй

C. Каламутний iнфiльтрат

D. Кров

E. Епiтелiй

40 / 200
У чоловiка 40-ка рокiв бiля 6 мiсяцiв тому пiсля видалення 26 зуба з’явилися сполучення мiж порожниною рота та гайморовою пазухою i першi ознаки гаймориту. Яке хiрургiчне лiкування необхiдно провести?

A. Гайморотомiя за Колдуелом-Люком

B. Остеотомiя альвеолярного вiдростка

C. Ушивання норицi

D. Гайморотомiя з одночасною пластикою норицi

E. Тампонада норицi йодоформною турундою

41 / 200
Жiнка 46-ти рокiв скаржиться на кровотечу з ясен, видiлення гною, рухомiсть зубiв. Хворiє 10-ти рокiв. При оглядi ясна на верхнiй та нижнiй щелепах гiперемованi, набряклi, при дотику - кровотеча. В областi 42, 41, 31, 32 - пародонтальнi кишенi до 8 мм з гнiйними видiленнями, рухомiсть II ступеня, iнших - I ступеня. На рентгенограмi - резорбцiя мiжальвеолярних перегородок в дiлянцi 42, 41, 31, 32 на 1/2 довжини кореня, явище остеопорозу. Який з перерахованих методiв найбiльш показаний для хiрургiчного лiкування даної хворої?

A. Остеопластика

B. Клаптева операцiя

C. Гiнгiвоектомiя

D. Гiнгiвотомiя

E. Кюретаж

42 / 200
У чоловiка 49-ти рокiв через два роки пiсля променевої терапiї дiагностовано рецидив раку нижньої губи. Об’єктивно: в областi правої половини нижньої губи є новоутворення розмiром 1х2 см з виразкою в центрi. В правiй пiдщелепнiй областi виявляються 2 збiльшених, щiльних, безболiсних лiмфовузли круглої форми. Який метод лiкування у даному випадку оптимальний?

A. Прямокутна резекцiя нижньої губи

B. Комбiнований метод

C. Операцiя Ванаха

D. Трапецiєподiбна резекцiя нижньої губи

E. Клиноподiбна резекцiя нижньої губи

43 / 200
У дитини 6,5 рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено карiозну порожнину на дистально-апроксимальнiй поверхнi 65 в межах плащового дентину. Дно та стiнки пiгментованi, щiльнi, при зондуваннi безболiснi, на холодне зуб не реагує, перкусiя безболiсна. Пiд час препарування вiдзначається болiснiсть на рiвнi емалеводентинного сполучення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт

B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

C. Гострий середнiй карiєс

D. Хронiчний середнiй карiєс

E. Хронiчний глибокий карiєс

44 / 200
У дитини 4-х рокiв пiсля проведеної аденотонзилектомiї потрiбно усунути шкiдливу звичку ротового дихання. Ортодонтом запропоновано вестибулярний щит (вестибулярна пластинка Кербiтца). Вестибулярний щит сприяє тренуванню такого м’яза:

A. Коловий

B. Медiальний крилоподiбний

C. Латеральний крилоподiбний

D. Власне жувальний

E. Скроневий

45 / 200
У хворого 30-ти рокiв свiжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого змiщення вiдламкiв. Який ортопедичний апарат за призначенням показаний у даному випадку?

A. Фiксуючий

B. Замiщаючий

C. Формуючий

D. Вправляючий

E. Направляючий

46 / 200
Хвора 43-х рокiв звернулась зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: рухомiсть зубiв I-II ступеня. Планується шинування зубiв знiмною суцiльнолитою шиною. Iз якого матерiалу краще виготовити дану шину?

A. ЕI-95

B. Сплав ПД-250

C. Нержавiюча сталь

D. Сплав золота 900-ї проби

E. Сплав КХС

47 / 200
Дитина 4-х рокiв, практично здорова, оглянута з метою санацiї. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 75 карiозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена розм’якшеним дентином. Емалеводентинне покриття болiсне при зондуваннi. Який оптимальний матерiал для постiйної пломби?

A. Склоiономерний цемент

B. Силiкофосфатний цемент

C. Силiкатний цемент

D. Композитний матерiал

E. Фосфатний цемент

48 / 200
Хворий 59-ти рокiв скаржиться на погану фiксацiю повного знiмного протеза, який спадає при кусаннi пiд час їжi. Об’єктивно: верхнi фронтальнi зуби на 1/2 перекривають нижнi. Яка допущена помилка?

A. Неправильно визначена центральна оклюзiя

B. Невiрно вiдлита модель

C. Невiрно отримано анатомiчний вiдбиток

D. Неправильна постановка зубiв

E. Невiрно отримано функцiональний вiдбиток

49 / 200
Дитина 7,5 рокiв, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини i бiль у передньому правому верхньому зубi. Об’єктивно: коронкова частина 11 зубу вiдсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колiр, при зондуваннi - рiзко болiсна i кровоточить, перкусiя зуба болiсна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Вiтальна екстирпацiя

B. Бiологiчний метод

C. Девiтальна екстирпацiя

D. Девiтальна ампутацiя

E. Вiтальна ампутацiя

50 / 200
Батьки 2,5-рiчної дитини скаржаться на руйнування переднiх зубiв верхньої щелепи протягом декiлькох мiсяцiв. Об’єктивно: на контактних i вестибулярних поверхнях 52, 51, 61, 62 зубiв виявленi карiознi порожнини в межах плащового дентину, заповненi розм’якшеним пiгментованим дентином, який легко знiмається екскаватором. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний поверхневий карiєс

B. Гострий глибокий карiєс

C. Хронiчний глибокий карiєс

D. Гострий середнiй карiєс

E. Хронiчний середнiй карiєс

51 / 200
Хворий 49-ти рокiв скаржиться на прогресуюче утруднене вiдкривання рота, болiсне ковтання злiва, рiзке погiршення загального стану, пiдвищення температури до 39,3oC. Скарги на гострi болi у зруйнованому 38 зубi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли злiва збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Пальпацiя пiд лiвим кутом нижньої щелепи та в лiвiй позадущелепнiй дiлянцi викликає рiзкий бiль. Вiдкривання рота та боковi рухи влiво значно обмеженi. Наявна гiперемiя та iнфiльтрацiя лiвої крилощелепної складки. Найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Флегмона позадущелепної дiлянки

B. Абсцес щелепно-язикового жолобка

C. Флегмона крило-щелепного простору

D. Флегмона приглоткового простору

E. Флегмона пiднижньощелепного простору

52 / 200
У хворого 40-ка рокiв патологiчне стирання зубiв, викликане функцiональним перевантаженням пiсля втрати великої кiлькостi антагонiстiв. При прямому прикусi вертикальне стирання верхнiх переднiх зубiв призвело до висування нижньої щелепи. Мiжальвеолярна вiдстань знижена, нижня третина обличчя вкорочена. Який метод лiкування доцiльно використовувати у даному випадку?

A. Апаратурно-хiрургiчним методом

B. Вкорочення зубiв

C. Протезування iз збiльшенням мiжальвеолярної висоти

D. Ортопедичним методом

E. Протетичним методом

53 / 200
Чоловiк 55-ти рокiв отримав удар у фронтальну дiлянку нижньої щелепи. Дiагностовано перелом н/щ. До травми користувався знiмними протезами (частковим пластинковим для нижньої i повним для верхньої щелеп). Що можна використати для транспортної iммобiлiзацiї перелому?

A. Апарат Збаржа

B. Шина Вебера

C. Протези пацiєнта

D. Шина Васильєва

E. Шина Ванкевич

54 / 200
Хлопчику 7 рокiв було проведено герметизацiю фiсур 36 та 46 зубiв. Коли найбiльш ефективне проведення герметизацiї фiсур?

A. Через 1-2 роки пiсля прорiзування

B. Через 3-4 роки пiсля прорiзування

C. Одразу ж пiсля прорiзування постiйного зуба

D. Пiсля формування постiйного прикусу

E. Пiсля виявлення карiєсу постiйних зубiв

55 / 200
Наявнiсть трем i дiастем є ознакою фiзiологiчного розвитку в такий перiод прикусу:

A. Пiзнiй змiнний

B. Раннiй змiнний

C. Пiзнiй молочний

D. Раннiй постiйний

E. Раннiй молочний

56 / 200
Дiвчинка 6-ти рокiв захворiла два днi тому, пiсля прийому парацетамолу з приводу ГРВI. Захворювання розпочалося гостро з пiдвищення температури тiла до 39,8oC. Об’єктивно: на шкiрi обличчя виявленi плямисто-папульознi висипання у виглядi ”кокард”. Червона облямiвка губ набрякла, гiперемована, вкрита масивними коричневими нашаруваннями i трiщинами, що кровоточать. Кон’юнктивiт. На набряклiй i гiперемованiй слизовiй оболонцi порожнини рота численнi ерозiї, покритi фiбринозним нальотом, рiзко болiснi пiд час пальпацiї. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гострий герпетичний стоматит

B. Багатоформна ексудативна еритема

C. Синдром Стiвенса-Джонсона

D. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит

E. Пухирчатка

57 / 200
Якi термiни замiщення дитячих зубних протезiв в молочному перiодi прикусу за даними Iльїної-Маркосян?

A. Через 8-10 мiсяцiв

B. Через 16 мiсяцiв

C. Через 12-16 мiсяцiв

D. Через 6-8 мiсяцiв

E. Через 10-12 мiсяцiв

58 / 200
У хворої 56-ти рокiв ерозiя червоної облямiвки нижньої губи овальної форми, з гладкою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхнi ерозiї кров’янi кiрочки, якi знiмаються з утрудненням. Пiсля зняття кiрок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозiї у мiсцях, де кiрки вiдсутнi, не викликає кровотечi. Визначте вид передраку нижньої губи:

A. Хвороба Боуена

B. Бородавчастий передрак червоної облямiвки губи

C. Обмежений передраковий гiперкератоз червоної облямiвки губи

D. Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi

E. Еритроплазiя

59 / 200
Хворому 58-ми рокiв проведена операцiя по заглибленню внутрiшньокiсткових частин гвинтоподiбних iмплантатiв на нижню щелепу за двофазною методикою. Через скiльки мiсяцiв йому необхiдно з’єднати кореневу частину iмплантату з голiвкою?

A. 9-10

B. 5-6

C. 1-2

D. 7-8

E. 3-4

60 / 200
Хвора 42-х рокiв скаржиться на рiзке збiльшення губ, свербiж, вiдчуття напруги. Свiй стан хвора пов’язує з використанням нової губної помади. Об’єктивно: губи дуже збiльшенi, напруженi, пiд час пальпацiї цупкi, еластичної консистенцiї, безболiснi, регiонарнi лiмфовузли не змiненi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Метеорологiчний хейлiт

B. Актинiчний хейлiт

C. Контактний алергiчний хейлiт

D. Гландулярний хейлiт

E. Ексфолiативний хейлiт

61 / 200
Хворий 26-ти рокiв, скаржиться на сильний бiль у ротi, пiдвищення температури тiла до 39oC, нездужання. Хворiє впродовж декiлькох рокiв, захворювання має сезонний характер. Об’єктивно: губи вкритi геморагiчними кiрками, на гiперемованiй та набряклiй слизовiй щiк, дна порожнини рота - ерозiї з фiбринозним нальотом. Симптом Нiкольського - негативний. Гiперсалiвацiя. Регiональний лiмфаденiт. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит

B. Акантолiтична пухирчатка

C. Багатоформна ексудативна еритема

D. Гострий герпетичний стоматит

E. Вторинний сифiлiс

62 / 200
Пацiєнт 50-ти рокiв, працiвник типографiї, звернувся з скаргами на неприємний запах з рота, та значне збiльшення кiлькостi слини. Об’єктивно: на фонi гiперемованих та дещо набряклих ясен спостерiгається синьо-чорна облямiвка по краю ясен в дiлянцi зубiв нижньої щелепи, та у фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. Наявнi значнi зубнi вiдкладення. Який стоматит у пацiєнта?

A. Свинцевий

B. Катаральний

C. Вiсмутовий

D. Ртутний

E. Виразково-некротичний

63 / 200
Пацiєнт 25-ти рокiв скаржиться на неправильне положення верхнього центрального рiзця злiва внаслiдок травми, що мала мiсце 2 мiсяцi тому. Об’єктивно: 21 зуб повернутий по осi, в пiднебiнному положеннi. Яким з методiв лiкування найбiльш доцiльно усунути даний дефект?

A. Ортодонтичний

B. Шинуванням з наступним протезуванням

C. Апаратурно-хiрургiчний

D. Хiрургiчний

E. -

64 / 200
Пацiєнт 19-ти рокiв звернувся до клiнiки з дiагнозом: одностороннiй перелом тiла нижньої щелепи мiж 33 i 34 зубами зi змiщенням вiдламкiв у вертикальному напрямку. Визначити вид ортопедичного апарату за своїм призначенням для даного хворого:

A. Замiщуючий

B. Формуючий

C. Репонуючий

D. Фiксуючий

E. Направляючий

65 / 200
Хворий скаржиться на бiль у яснах на верхнiй щелепi злiва, кровотечу при чищеннi зубiв та вживаннi твердої їжi. Об’єктивно: на верхнiй щелепi металевий штамповано-паяний мостоподiбний протез з опорою на 14, 16 зуби. Край коронки просунутий пiд ясна на 0,3 мм. Промiжна частина щiльно прилягає до ясен. Слизова оболонка гiперемована, набрякла, ясеннi сосочки згладженi, при доторкуваннi стоматологiчним iнструментом спостерiгається кровотеча. Яка тактика лiкаря в першу чергу?

A. Виготовити металокерамiчний мостоподiбний протез

B. Направити на клiнiчний аналiз кровi

C. Направити до стоматолога-терапевта

D. Провести рентгенологiчну дiагностику

E. Зняти мостоподiбний протез

66 / 200
Хворому 50-ти рокiв було встановлено дiагноз: слинокам’яна хвороба з локалiзацiєю каменя в товщi пiдщелепної слинної залози. Оберiть лiкувальну тактику:

A. Медикаментозне консервативне лiкування

B. Променева терапiя

C. Видалення каменя iз збереженням залози

D. Склерозуюча терапiя

E. Видалення пiдщелепної слинної залози

67 / 200
У хворого 44-х рокiв внаслiдок несвоєчасного надання спецiалiзованої допомоги фрагменти нижньої щелепи зрослися у неправильному положеннi. Об’єктивно: рiзке звуження нижньої щелепи, вестибулярнi горбки нижнiх зубiв контактують з оральними горбками верхнiх зубiв. Вiд оперативного втручання хворий вiдмовився. Яку тактику щодо лiкування повинен вибрати лiкар?

A. Виправити деформацiю прикусу шляхом зiшлiфовування зубiв

B. Виготовити протез з подвiйним рядом зубiв

C. Виправити деформацiю прикусу апаратурно-хiрургiчним методом

D. Виготовити назубоясенну пластинку

E. Виготовити незнiмний мостоподiбний протез з шарнiрним крiпленням

68 / 200
У хворого 57-ми рокiв звичний вивих нижньої щелепи. Для обмеження вiдкривання рота виготовлений апарат Ядрової. Яким повинен бути термiн лiкування?

A. 3 мiсяцi

B. 18 мiсяцiв

C. 9 мiсяцiв

D. 6 мiсяцiв

E. 12 мiсяцiв

69 / 200
У дитини 9-ти рокiв при санацiї порожнини рота в 85 зубi на жувальнiй поверхнi виявлена карiозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При зондуваннi виникає рiзкий бiль, помiрна кровоточивiсть. Вiд холодної води повiльно минущий бiль. Перкусiя зуба безболiсна. Виберiть оптимальний метод лiкування:

A. Вiтальна ампутацiя

B. Девiтальна екстирпацiя

C. Девiтальна ампутацiя

D. Бiологiчний метод

E. Вiтальна екстирпацiя

70 / 200
Жiнка 28-ми рокiв скаржиться на бiль пiд час прийому їжi i ковтання, загальну слабкiсть. Захворювання почалося гостро з пiдйому температури тiла до 37,9oC, болiв у м’язах. Об’єктивно: на фонi набряклої i гiперемованої слизової м’якого пiднебiння, переднiх дужок, задньої стiнки глотки визначаються згрупованi i поодинокi везикули з серозногеморагiчним вмiстом, а також ерозованi дiлянки рiзної величини з фестончастими краями, вкритi фiбринозним нальотом, слабко болiснi пiд час дотику. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ящур

B. Гострий герпетичний стоматит

C. Оперiзуючий лишай

D. Герпангiна

E. Грипозний стоматит

71 / 200
Хворий ВIЛ-iнфiкований, звернувся в клiнiку з метою протезування. Лiкар планує виготовлення мостоподiбних протезiв. Як треба обробити iнструмент пiсля прийому цього хворого?

A. За спецiальною схемою

B. Обробка в 3% р-нi хлорамiна

C. В сухожаровiй шафi

D. Обробка лiзоформiном

E. Без особливостей

72 / 200
Пацiєнту 20-ти рокiв виготовляється порцелянова коронка на 21 зуб. Пiсля виготовлення платинового ковпачка наноситься порцелянова маса. Який етап є кiнцевим в лабораторному виготовленнi порцелянової коронки?

A. Глазурування

B. Нанесення дентинного шару

C. Нанесення прозорого шару на рiжучий край

D. Нанесення емалевого шару

E. Пiдфарбування шийки коронки

73 / 200
Хворому 62-х рокiв для виготовлення ектопротезу необхiдно отримати маску обличчя за Гiппократом. Який вiдбитковий матерiал слiд використати?

A. Гiпс

B. Репiн

C. Стомафлекс

D. Стенс

E. Дентафоль

74 / 200
Хворий 19-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть косметичного дефекту всiх зубiв, який з’явився вiдразу пiсля прорiзування зубiв. Об’єктивно: на вестибулярнiй та жувальних поверхнях всiх зубiв верхньої та нижньої щелеп дефекти емалi, наявнiсть темно-бурого забарвлення коронок. Перкусiя та зондування болiсне. В областi проживання вмiст фтору в водi - 2,6 мг/л. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний початковий карiєс

B. Системна гiпоплазiя

C. Ерозiя емалi

D. Флюороз

E. Хронiчний поверхневий карiєс

75 / 200
Дитина 14-ти рокiв скаржиться на сухiсть i лущення губ, особливо в осiнньозимовий перiод. Об’єктивно: червона облямiвка губ суха, iнфiльтрована, вкрита численними лусочками. Шкiра губ ущiльнена, пiгментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радiальнi трiщини. Водночас, вiдзначається сухiсть, лiхенiзацiя i екскорiацiя шкiри обличчя. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Актинiчний хейлiт

B. Ексфолiативний хейлiт

C. Метеорологiчний хейлiт

D. Атопiчний хейлiт

E. Контактний алергiчний хейлiт

76 / 200
У дитини 13-ти рокiв 23 прорiзався орально, мiсця в зубнiй дузi достатньо, перекривається нижнiми зубами на 1/2 висоти коронки. Без якого заходу неможлива змiна розташування iкла?

A. Змiщення нижньої щелепи

B. Видалення премоляра

C. Пальцевий масаж

D. Роз’єднання прикусу

E. Розширення зубної дуги

77 / 200
Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на вiдчуття оскомини, чутливiсть фронтальних зубiв до термiчних i механiчних подразникiв. Об’єктивно: змiна зовнiшнього вигляду емалi 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова, шорстка, на рiжучих краях вiдсутня. Зондування вестибулярної поверхнi вказаних зубiв болiсне, термопроба позитивна. З анамнезу встановлено, що пацiєнт працює на виробництвi неорганiчних кислот. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гiпоплазiя емалi

B. Флюороз

C. Ерозiя емалi

D. Патологiчна стертiсть зубiв

E. Некроз твердих тканин зуба

78 / 200
Хворий 55-ти рокiв поступив з двостороннiм переломом нижньої щелепи в межах зубного ряду. Об’єктивно: вiдсутнi 34, 35, 36, 45, 46 зуби. Нижнi рiзцi рухомi (I-II ступеня). Змiщення фрагментiв незначне. Яку шину доцiльно виготовити?

A. Ванкевич

B. Вебера

C. Гладка шина-скоба

D. Шина Порта

E. Тiгерштедта

79 / 200
Хворий 47-ми рокiв скаржиться на змiну кольору 11 та 21 зубiв. Об’єктивно: 11, 21 зуби рожевого кольору, канали запломбовано до верхiвок. Вирiшено виготовити металокерамiчнi коронки на 11 та 21 зуби. Пiд яким оптимальним кутом слiд проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубiв?

A. 0o

B. 15o

C. 20o

D. 10o

E. 5o

80 / 200
У хворого 30-ти рокiв дiагностовано гострий гнiйний одонтогенний перiостит лiвої верхньої щелепи, причиною якого є 23 зуб. Коронка 23 зуба злiва зруйнована карiозним процесом на 1/3. 22, 24 зуби iнтактнi. На прицiльнiй рентгенограмi вiдмiчається розширення перiодонтальної щiлини 23 зуба. Яке лiкування доцiльно провести у даному випадку?

A. Перiостотомiя, медикаментозне лiкування з подальшим лiкуванням причинного зуба

B. Видалення причинного зуба, фiзiотерапевтичне лiкування

C. Видалення причинного зуба, перiостотомiя

D. Видалення причинного зуба, медикаментозне лiкування

E. -

81 / 200
У хворого 45-ти рокiв виявлено асиметрiю обличчя за рахунок щiльного вiдмежованого iнфiльтрату в правiй щiчнiй дiлянцi, шкiра над iнфiльтратом синюшна, витончена, по центру iнфiльтрату розташована нориця. У ротi коронка 46 зуба зруйнована на 2/3, по перехiднiй складцi пальпується тяж, що зв’язує зуб з норицею. Встановiть дiагноз:

A. Мiгруюча гранульома обличчя

B. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи

C. Фурункул щiчної дiлянки

D. Актиномiкоз

E. Одонтогенний лiмфаденiт

82 / 200
Хворий 47-ми рокiв, будiвельник. Скарги на наявнiсть на нижнiй губi розростання, яке з’явилось 1 мiсяць тому. Крiм естетичного дискомфорту нiчим не турбує. Об’єктивно: на тлi вiзуально незмiненої червоної облямiвки нижньої губи - утворення (6 мм у дiаметрi, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболiсне, помiрно-щiльної консистенцiї, без iнфiльтрату у основi i по периферiї утворення. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який попереднiй дiагноз?

A. Бородавчастий передрак червоної облямiвки

B. Пiогенна гранульома

C. Вiрусна бородавка

D. Рак нижньої губи

E. Кератоакантома

83 / 200
Дитина 13-ти рокiв скаржиться на перiодичну кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв протягом пiвроку. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в дiлянцi фронтальних зубiв нижньої щелепи застiйно гiперемована, набрякла. Значення iндексу КПВ дорiвнює 4. Рiвень гiгiєнiчного догляду за ротовою порожниною незадовiльний. У даному випадку необхiдно рекомендувати зубнi пасти, що мiстять:

A. Екстракти трав

B. Цитрат цинку

C. Глiцерофосфат кальцiю

D. Амiнофториди

E. Сольовi добавки

84 / 200
У хворого 70-ти рокiв повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: верхньощелепнi горби i альвеолярнi вiдростки повнiстю атрофованi, склепiння пiднебiння пласке, вкрите шаром помiрно пiддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофiй беззубих щелеп можна вiднести цей випадок?

A. II тип за Шредером

B. III тип за Шредером

C. III тип за Келлером

D. -

E. II тип за Келлером

85 / 200
У дитини 6-ти мiсяцiв прорiзалися 71 та 81 зуби, нижня щелепа у станi ретрогенiї, пiднебiння пласке з добре вираженими поперечними складками. Визначте стан порожнини рота:

A. Субкомпенсований

B. Патологiчний

C. Аномальний

D. Декомпенсований

E. Фiзiологiчний

86 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на бiль у ротi, особливо пiд час вживання їжi. Iз анамнезу: вказанi симптоми спостерiгаються 1-2 рази за рiк. Об’єктивно: на перехiднiй складцi слизової оболонки виявленi 3 афти розмiром 5-7 мм, вкритi жовтуватим нальотом, оточенi запаленою облямiвкою червоного кольору, при доторканнi рiзко болючi. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Багатоформна ексудативна еритема

B. Токсично-алергiчний медикаментозний стоматит

C. Хронiчний рецидивуючий герпетичний стоматит

D. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит

E. Гострий герпетичний стоматит

87 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на змiну кольору 21 зуба, болi вiд теплого. Декiлька мiсяцiв тому 21 зуб лiкували з приводу гострого дифузного пульпiту методом вiтальної ампутацiї. Об’єктивно: у 21 пломба, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: корiнь сформований на 2/3, кортикальна пластинка комiрки зуба у дiлянцi верхiвки кореня не порушена. Який матерiал слiд використати для пломбування каналу у даному випадку?

A. -

B. Резорцин-формалiнова паста

C. Цинк-фосфатний цемент

D. Кальцiйгiдроксивмiсна паста

E. Склоiономерний цемент

88 / 200
Дитина 4-х рокiв скаржиться на гострий бiль у зубi на нижнiй щелепi, що з’явився добу тому. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 74 карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування i перкусiя рiзко болiснi, вiдповiдь на термiчнi подразники позитивна. Ясна у дiлянцi 74 зуба гiперемована, набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий пульпiт, ускладнений перiодонтитом

B. Гострий гнiйний пульпiт

C. Гострий серозний перiодонтит

D. Гострий серозний пульпiт

E. Загострення хронiчного перiодонтиту

89 / 200
Хворому 48-ми рокiв виготовляється протез на нижню щелепу. Об’єктивно: вiдсутнi 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37 зуби. 38 зуб має нахил в бiк щоки. Межева лiнiя проходить високо на вестибулярнiй поверхнi зуба i низько - на оральнiй. Який тип кламера системи Нея слiд використати?

A. П’ятий

B. Другий

C. Перший

D. Четвертий

E. Третiй

90 / 200
У хворого 37-ми рокiв був видалений медiальний корiнь 36 зуба, а його дистальний корiнь зламався у середнiй третинi. Який iнструмент слiд обрати для видалення кореня?

A. Дзьобоподiбнi щипцi, що не сходяться

B. Прямий елеватор

C. Дзьобоподiбнi щипцi, що сходяться

D. Елеватор пiд кутом праворуч

E. Елеватор пiд кутом лiворуч

91 / 200
На медичний пункт полка поступив поранений з ознаками двобiчного перелому нижньої щелепи. Яка основна задача першої лiкарської допомоги?

A. Контроль i виправлення ранiше накладених пов’язок

B. Очищення порожнини рота вiд згорткiв кровi, зруйнованих зубiв i уламкiв щелеп

C. Проведення симптоматичного лiкування i догляду

D. Введення знеболюючих i серцевих засобiв

E. Боротьба з шоком, кровотечею, асфiксiєю, транспортна iммобiлiзацiя

92 / 200
Дитина 10-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у 36 зубi пульсуючого характеру, що з’явився день тому, вiд гарячого бiль посилюється, вiд холодного - дещо послаблюється. Об’єктивно: у 36 зубi на жувальнiй i медiальнiй поверхнях - глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування дна порожнини, перкусiя болiснi. На R-грамi патологiчних змiн у перiодонтi немає. Який метод лiкування слiд використати?

A. Вiтальної ампутацiї

B. Вiтальної екстирпацiї

C. Девiтальної екстирпацiї

D. Консервативний

E. Девiтальної ампутацiї

93 / 200
У 7-рiчної практично здорової дитини пiд час препарування карiозної порожнини у 46 зубi з приводу гострого середнього карiєсу був випадково розкритий медiальнощiчний рiг пульпи. Оберiть оптимальний метод лiкування у даному випадку:

A. Девiтальна ампутацiя

B. Вiтальна екстирпацiя

C. Девiтальна екстирпацiя

D. Вiтальна ампутацiя

E. Бiологiчний метод

94 / 200
Пiд час огляду порожнини рота на жувальнiй поверхнi 37 зуба виявлена карiозна порожнина у межах плащового дентину. Дентин свiтлий, розм’якшений, нависаючi краї емалi. Зондування стiнок карiозної порожнини - болiсне. Перкусiя 37 зуба - безболiсна. ЕОД- 6 мкА. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий глибокий карiєс

B. Ерозiя емалi

C. Хронiчний середнiй карiєс

D. Гострий поверхневий карiєс

E. Гострий середнiй карiєс

95 / 200
Скiльки ставок лiкарiв-ортопедiв повинна мати районна лiкарня мiста, якщо кiлькiсть населення становить 36 тис. мешканцiв?

A. 4

B. 3,5

C. 6

D. 2

E. 5,5

96 / 200
Хвора звернулась зi скаргами на бiль у яснах, неприємний запах з рота, утруднене споживання їжi, загальну слабкiсть, субфебрильну температуру. Об’єктивно: ясна гiперемованi, звиразкованi мiсцями, вкритi некротичним нальотом. При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлено фузоспiрохетоз. Визначте препарат для етiотропного лiкування:

A. Кератолiн

B. Хiмотрипсин

C. Хлоргексидин

D. Галаскорбiн

E. Метронiдазол

97 / 200
Хворий скаржиться на кровоточивiсть ясен впродовж останнiх 2 рокiв. Об’єктивно: дифузний хронiчний катаральний гiнгiвiт, рухомiсть зубiв I ст., кишенi 2-3 мм з незначним серозним ексудатом, виражена травматична оклюзiя. На рентгенограмi порушення цiлiсностi компактної пластинки, розширення перiодонтальної щiлини навколо вершин мiжальвеолярних перегородок, остеопороз, резорбцiя мiжальвеолярних перегородок у межах 1/3 висоти. Ваш дiагноз:

A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

B. Генералiзований пародонтит, I ступiнь, загострений перебiг

C. Пародонтоз, I ступiнь

D. Генералiзований пародонтит, I ступiнь, хронiчний перебiг

E. Генералiзований пародонтит, початковий ступiнь, хронiчний перебiг

98 / 200
В клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся пацiєнт 55- ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?

A. Виготовити мостоподiбний протез з опорою на 12, 21

B. Виготовити бюгельний протез

C. Тимчасово вiдмовити в протезуваннi

D. Провести iмплантацiю

E. Виготовити тимчасовий знiмний протез

99 / 200
У хворої 35-ти рокiв на прийомi у лiкаря-стоматолога перед анестезiєю з’явилися слабкiсть, запаморочення. Потемнiння в очах, шум у вухах. Хвора зблiдла, обличчя вкрилося холодним потом. Пацiєнтка на декiлька хвилин знепритомнiла. Артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Iнтоксикацiя анестетиком

B. Набряк Квiнке

C. Колапс

D. Зомлiння

E. Анафiлактичний шок

100 / 200
Хворий 23-х рокiв скаржиться на рiзку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що з’явились 5 дiб тому. Об’єктивно: мiжзубнi сосочки та ясенний край повсюди розпушенi, яскраво-червоного кольору, набряклi, болючi i iнтенсивно кровоточать пiд час пальпацiї. Ясенна кишеня - 3 мм. На рентгенограмi - виражений остеопороз мiжальвеолярних перегородок, розширення перiодонтальної щiлини навколо верхiвок мiжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт

B. Гострий лейкоз

C. Генералiзований пародонтит, II ступiнь, загострений перебiг

D. Гiповiтамiноз С

E. Гострий виразково-некротичний гiнгiвiт

101 / 200
Хлопчик 6-ти рокiв, який має вроджену ваду серця - стеноз легеневої артерiї, хворий на гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи. Визначте, де проводити хiрургiчне лiкування такої дитини:

A. В умовах щелепно-лицевого дитячого вiддiлення

B. Амбулаторно без жодних обмежень

C. Амбулаторно пiсля попередньої кардiологiчної пiдготовки

D. Амбулаторно чи стацiонарно, за вибором батькiв

E. На базi кардiологiчного вiддiлення

102 / 200
Хлопчику 14-ти рокiв встановлено дiагноз: хронiчний гiперпластичний одонтогенний лiмфаденiт лiвої пiднижньощелепної дiлянки вiд 37 зуба. По перехiднiй складцi в проекцiї коренiв 37 зуба пальпується тяж. Виберiть оптимальну лiкувальну тактику:

A. Ендодонтичне лiкування 37 зуба, перетинання сполучнотканинного тяжа

B. Ендодонтичне лiкування 37 зуба, видалення лiмфовузла та перетинання сполучнотканинного тяжа

C. Видалення 37 зуба

D. Ендодонтичне лiкування 37 зуба, хiрургiчне видалення гiперплазованого

E. Хiрургiчне видалення гiперплазованого лiмфовузла

103 / 200
. Батьки дитини 3-х рокiв скаржаться на перiодичне попадання їжi в порожнину носа пiд час годування дитини. Об’єктивно: в межах м’якого пiднебiння визначається щiлинний дефект. Поставте дiагноз:

A. Iзольоване часткове незрощення м’якого пiднебiння

B. Комбiнована розщiлина пiднебiння

C. Прихована уроджена розщiлина пiднебiння

D. Розщiлина твердого пiднебiння

E. Iзольоване незрощення твердого та м’якого пiднебiння

104 / 200
Дiвчинка 9-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 11 зубi, який мiсяць тому був травмований з вiдколом коронки. Зуб не лiкувався. Об’єктивно: коронка 11 зуба вiдсутня на 1/4 висоти, сiруватого кольору, порожнина зуба закрита. Перкусiя болiсна. Перехiдна складка набрякла, рiзко болiсна пiд час пальпацiї. Встановiть дiагноз:

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Гострий гнiйний дифузний пульпiт

C. Гострий травматичний перiодонтит

D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

E. Загострення хронiчного перiодонтиту

105 / 200
При обстеженнi хворого 7-ми рокiв з переломом нижньої щелепи виявлено, що корiнь 74 зуба знаходиться у лiнiї перелому. Яка тактика лiкаря-стоматолога вiдносно 74 зуба?

A. Залишаємо в комiрцi

B. Трепанацiя, видалення пульпи, зуб залишаємо вiдкритим

C. Видалення, ендодонтичне лiкування, реплантацiя

D. Видалення

E. Ендодонтичне лiкування

106 / 200
У ортодонта на диспансерному облiку перебуває дитина 2,5 рокiв. Визначте, прорiзуванню якої групи тимчасових зубiв вiдповiдає 1 етап фiзiологiчного пiдйому висоти прикусу:

A. Тимчасових латеральних рiзцiв

B. Фронтальної групи зубiв

C. Тимчасових центральних рiзцiв

D. Тимчасових молярiв

E. Тимчасових iклiв

107 / 200
Батьки дитини 6-ти рокiв звернулися зi скаргами на припухлiсть у нього у навколовушножувальнiй дiлянцi справа, сухiсть у ротi, пiдвищення температури тiла до 37,6oC. Близько 6 мiсяцiв тому спостерiгалися подiбнi явища. Об’єктивно: горбистий, малоболiсний iнфiльтрат у правiй навколовушно-жувальнiй дiлянцi. Слина в’язка, з протоки правої слинної залози видiляється невелика кiлькiсть секрету з бiлуватими включеннями. Встановiть дiагноз:

A. Загострення хронiчного паренхiматозного паротиту

B. Псевдопаротит Герценберга

C. Змiшана пухлина слинної залози

D. Епiдемiчний паротит

E. Гострий гнiйний паротит

108 / 200
У дитини 12-ти рокiв температура - 38oC, озноб, нудота, блювання, марення, слабкiсть. На обличчi у дiлянцi середньої третини гiперемiя у виглядi крил метелика. Регiональнi лiмфовузли збiльшенi, малоболiснi. У кровi лейкоцити - 12 · 109/л, лiмфоцити - 8, 0 · 109/л, ШОЕ- 26 мм/год. Який дiагноз слiд поставити?

A. Шкiрна форма актиномiкозу

B. Флебiт лицевих вен

C. Бешихове запалення

D. Стрептодермiя. Пiдщелепний лiмфаденiт

E. Гострий неодонтогенний гайморит

109 / 200
На рентгенограмi у хворої визначається вогнище деструкцiї кiсткової тканини тiла нижньої щелепи розмiром 3х4 см у виглядi великої кiлькостi дрiбних порожнин рiзної величини i форми, роздiлених перегородками. Пiд час пункцiї пухлини отримали буру рiдину. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Остеобластокластома нижньої щелепи

B. М’яка одонтома нижньої щелепи

C. Рак нижньої щелепи

D. Радикулярна кiста нижньої щелепи

E. Амелобластома нижньої щелепи

110 / 200
Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнiстю зубiв. Користується протезами 15 рокiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярнi вiдростки на верхнiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi, пiднебiння пласке, торус рiзко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без пiдслизового шару. Який вiдбиток i який матерiал доцiльно використати у даному випадку?

A. Повнi анатомiчнi гiпсом

B. Функцiональний диференцiйований репiном

C. Повнi анатомiчнi стомальгiном

D. Функцiональний декомпресiйний дентафлексом

E. Функцiональний компресiйний стенсом

111 / 200
Пацiєнт 45-ти рокiв на етапi виготовлення часткових знiмних протезiв на верхню та нижню щелепи. Одержано повнi анатомiчнi вiдбитки альгiнатним матерiалом ”Ypeen”. Що слiд використати для знезараження вiдбиткiв?

A. -

B. Дезоксон 0,1%

C. Розчин фенолу 1:20

D. Розчин перекису водню 6%

E. Глутаровий альдегiд 2,5% рH- 7,0-8,7

112 / 200
Хворий 48-ми рокiв з’явився до лiкаря зi скаргами на розростання ясен (”ясна напливають на зуби”). Хворий страждає на епiлепсiю i приймає протисудомнi препарати. Об’єктивно: ясеннi сосочки нормального кольору, щiльнi, з горбистою поверхнею, при зондуваннi не кровоточать та перекривають нижнi фронтальнi зуби до рiжучого краю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма III ступеня

B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова форма II ступеня

C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова форма III ступеня

D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма II ступеня

E. Фiброматоз ясен

113 / 200
Хворий 60-ти рокiв скаржиться на свербiж ясен, пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних, термiчних та механiчних подразникiв. Вважає себе хворим близько 20 рокiв. Супутнi захворювання: атеросклероз. Об’єктивно: ясна анемiчнi, атрофованi, оголення коренiв зубiв 3-4 мм, зуби стiйкi. Пародонтальнi кишенi вiдсутнi. Якi дослiдження потрiбнi для встановлення дiагнозу?

A. Рентгендiагностика

B. Проба Шиллера-Писарева

C. Ехоостеометрiя

D. Цитологiя

E. Мiкробiологiчне дослiдження

114 / 200
Хворий 39-ти рокiв звернувся зi скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивiсть та болючiсть ясен, рухомiсть зубiв. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, нижнi фронтальнi зуби рухомi, I-II ступiнь рухомостi. Пародонтальнi кишенi 4-5 мм. На рентгенограмi: резорбцiя мiжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит, I ступiнь, загострений перебiг

B. Генералiзований пародонтит, I ступiнь, хронiчний перебiг

C. Генералiзований пародонтит, II ступiнь, загострений перебiг

D. Генералiзований пародонтит, II ступiнь, хронiчний перебiг

E. Генералiзований пародонтит, III ступiнь, хронiчний перебiг

115 / 200
У хворого вiком 18-ти рокiв пiсля сеансу внутрiшньоканального електрофорезу 46 зуба 5% розчином йоду на слизовiй оболонцi твердого пiднебiння справа з’явилася дiлянка ураження у виглядi штрихiв з бiло-сiрою поверхнею. Що з перелiченого могло б бути причиною такого ураження?

A. Хiмiчна травма

B. Електротравма

C. Механiчна травма

D. Гальванiзм

E. Термiчна травма

116 / 200
Хворий вiком 21 рiк звернувся до стоматолога зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль у м’язах, пiдвищення температури тiла до 38,3oC, розлади травного тракту, пiдвищене слиновидiлення та висипання в ротi, носi, сечiвнику, а також на шкiрi крил носа i мiжпальцевих складок. Вказанi симптоми з’явилися пiсля споживання молока в селi. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Ящур

B. Синдром Бехчета

C. Герпетичний стоматит

D. Iнфекцiйний мононуклеоз

E. Оперiзувальний лишай

117 / 200
Хворий вiком 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть безболiсної виразки в ротi, яка не зникає пiсля самолiкування. Об’єктивно: реґiонарнi лiмфатичнi вузли з лiвого боку збiльшенi, безболiснi. На слизовiй оболонцi лiвої щоки округла виразка дiаметром 1 см з пiднятими краями та хрящоподiбним iнфiльтратом в основi. Поверхня виразки - м’ясочервоного кольору, пальпацiя не болюча. Встановiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Декубiтальна виразка

B. Вторинний сифiлiс

C. Туберкульозний вовчак

D. Первинний сифiлiс

E. Рак

118 / 200
Хвора 17-ти рокiв скаржиться на бiль в зубi, який виник вперше. Тривалiсть болю до 2 хвилин. Об’єктивно: в 15 зубi глибока карiозна порожнина. Зондування дна чутливе. Перкусiя безболiсна. ЕОД- 12 мкА. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiперемiя пульпи

B. Загострення хронiчного пульпiту

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Гострий перiодонтит

E. Гострий дифузний пульпiт

119 / 200
Хвора 25-ти рокiв звернулася до хiрурга-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 37 зуба не змiнена. Який вид анестезiї слiд застосувати хiрургу-стоматологу для видалення 37 зуба?

A. Туберальна

B. Мандибулярна

C. Ментальна

D. Мандибулярна та щiчна

E. Внутрiшньоротова iнфраорбiтальна

120 / 200
Хворий 34-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть набряку м’яких тканин нижньої щелепи злiва та норицi в пiднижньощелепнiй дiлянцi. 36, 37 зуби зруйнованi. На їх рiвнi слизова оболонка альвеолярного вiдростку набрякла, гiперемована. При рентгенологiчному дослiдженнi: наявнiсть секвестрiв у тiлi щелепи злiва. Який метод лiкування необхiдно обрати?

A. Видалення 36, 37 зубiв i секвестректомiя нижньої щелепи

B. Секвестректомiя нижньої щелепи

C. Пункцiя запального процесу

D. Антибактерiальна терапiя

E. Видалення 36, 37 зубiв

121 / 200
Хворий 42-х рокiв поступив до клiнiки в тяжкому станi: млявий, температура тiла - 39,1oC, рiзко болючий iнфiльтрат дна порожнини рота та пiдщелепної дiлянки справа. Шкiра над iнфiльтратом напружена, синюшного кольору. Пiд час пальпацiї пiд шкiрою вiдчувається крепiтацiя. Який дiагноз можна поставити у даному випадку?

A. Злоякiсна пухлина дна порожнини рота

B. Аденофлегмона дна порожнини рота

C. Одонтогенна флегмона дна порожнини рота

D. Актиномiкоз дна порожнини рота

E. Гнилiсно-некротична флегмона дна порожнини рота

122 / 200
Пiсля удару в областi СНЩС з’явились гематома на обличчi, тугорухомiсть, скутiсть рухiв нижньої щелепи. Бiль при широкому вiдкриваннi рота. Якi дiї слiд виконати для постановки дiагнозу?

A. Обмеження рухiв у суглобi

B. Панорамна рентгенограма щелеп

C. Консультацiя невропатолога та рентгенобстеження

D. Рентгенограма СНЩС справа i злiва при вiдкритому та закритому ротi

E. РЕГ та консультацiя невропатолога

123 / 200
У хворої встановлено попереднiй дiагноз: слино-кам’яна хвороба з локалiзацiєю каменю в слиннiй залозi. Оберiть метод дослiдження для виявлення рентгеннегативних каменiв слинних залоз?

A. Реографiя

B. Прицiльна рентгенографiя

C. Комп’ютерна рентгенографiя

D. УЗ-дiагностика

E. Термометрiя

124 / 200
Чоловiк 36-ти рокiв скаржиться на свербiж, почервонiння, наявнiсть висипки на губах та шкiрi. Об’єктивно: червона облямiвка губ, прилегла шкiра та куточки рота гiперемованi, набряклi. На їх фонi визначаються дрiбнi пухирцi з серозним ексудатом, деякi зливаються мiж собою, деякi зруйнованi i вкрити кiрочками. Наявне мокнуття. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ексфолiативний хейлiт, ексудативна форма

B. Гострий екзематозний хейлiт

C. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма

D. Хронiчний рецидивуючий герпес

E. Контактний алергiчний хейлiт

125 / 200
До хiрурга-стоматолога звернувся пацiєнт зi скаргами на болi i припухлiсть у дiлянцi верхньої губи i нижнiх вiддiлiв пiдочноямкової дiлянки злiва, перiодичний бiль у зруйнованому 22 зубi. Пiсля проведеного обстеження встановлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 22 зуба, абсцес iклової ямки. Показана операцiя: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрiшньоротовим доступом. Оберiть оптимальний метод анестезiї:

A. Iнфiльтрацiйна анестезiя

B. Наркоз

C. Iнфраорбiтальна (внутрiшньоротовий метод) i пiднебiнна анестезiя

D. Iнфраорбiтальна (позаротовий метод) i рiзцева анестезiя

E. Туберальна i пiднебiнна анестезiя

126 / 200
Хворий 22-х рокiв звернувся до щелепно-лицевого вiддiлення з попереднiм дiагнозом: перелом виросткового вiдростка нижньої щелепи злiва. Яке найбiльш iнформативне дослiдження треба провести хворому у першу чергу?

A. Визначити ступiнь змiщення вiдламкiв

B. Визначити рiвень лiнiї перелому по зовнiшнiй i внутрiшнiй кiсткових пластинках

C. Визначити вiзуалiзацiю щiлини перелому

D. Визначити кровотiк у щiлинi перелому

E. Вивчити тримiрне зображення вiдламкiв

127 / 200
Пацiєнту 10 рокiв. Скарги на загальне нездужання, пiдвищення температури тiла до 39oC, бiль пiд час ковтання. Об’єктивно: запалення слизової оболонки у дiлянцi зiву, пiднебiнних дужок i язичка, набряк мигдаликiв. На мигдаликах визначається масивний фiбринозний плiвковий налiт, щiльно спаяний з пiдлеглими тканинами, що поширюється на м’яке i тверде пiднебiння. Плiвки розташованi також на яснах i язицi. Визначаються пiдщелепний i шийний лiмфаденiти. Який збудник захворювання?

A. Паличка Лефлера

B. Вiрус герпесу

C. Вiрус Коксакi

D. Паличка Борде-Жангу

E. Гемолiтичний стрептокок

128 / 200
Пiд час проведення проби ЕшлераБiтнера у пацiєнтки 12-ти рокiв з дистальним прикусом профiль покращився. Вкажiть, чим обумовлений дистальний прикус:

A. Недорозвиток нижньої щелепи та надмiрний розвиток верхньої щелепи

B. Недорозвиток нижньої щелепи

C. Надмiрний розвиток нижньої щелепи

D. Надмiрний розвиток верхньої щелепи

E. Недорозвиток верхньої щелепи

129 / 200
Батьки дiвчинки 8-ми рокiв звернулися зi скаргами на естетичне порушення. Об’єктивно: нижня частина обличчя вкорочена, пiдборiддя висунуте вперед, верхня губа западає. Пiд час змикання зубiв виявляється зворотнє глибоке рiзцеве перекриття. У бiчних дiлянках мезiооклюзiя. Оберiть апарат для лiкування:

A. Регулятор функцiї Френкля-1

B. Регулятор функцiї Френкля-3

C. Регулятор функцiї Френкля-2

D. Апарат Осадчого

E. Активатор Андрейзена-Гойпля

130 / 200
Вкажiть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до мiсцевих ускладнень, що виникають пiд час або вiдразу пiсля проведення iн’єкцiї:

A. Поранення судин iн’єкцiйною голкою

B. Некроз слизової оболонки

C. Диплопiя

D. Паралiч функцiї або парез мiмiчних м’язiв

E. Iшемiя шкiри

131 / 200
Вкажiть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до етапiв типової операцiї видалення зубiв щипцями?

A. Накладання щiчок щипцiв на зуб

B. Вивихування й екстракцiя зуба з комiрки

C. Змикання ручок щипцiв

D. Накладання кiнчика щiчок щипцiв на край альвеолярного вiдростка

E. Просування щiчок щипцiв до емалевоцементної межi

132 / 200
Явище, за якого нормально розвинений зуб не прорiзався у вiдповiдний час на тому мiсцi в зубному ряду, де вiн мав прорiзатися, має назву:

A. Ретенцiя

B. Дистопiя

C. Тортоаномалiя

D. Iнклюзiя

E. Надкомплектний зуб

133 / 200
У дитини дiагностовано вроджене незарощення м’якого пiднебiння i заднього вiддiлу твердого пiднебiння. Пiд яким видом знеболення потрiбно провести ураностафiлопластику?

A. Iнфiльтрацiйна анестезiя

B. Масковий наркоз

C. Внутрiшньовенний наркоз

D. Провiдникове знеболювання

E. Iнтубацiйний наркоз

134 / 200
Дитина вiком 6-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль i набряк в дiлянцi верхньої щелепи справа, пiдвищення температури тiла до 37,9oC, погiршення загального самопочуття. Данi симптоми з’явилися три днi тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин щiчної та пiдочної дiлянок справа. Коронка 54 зуба зруйнована на 1/2, перкусiя болюча, зуб ранiше лiкований з приводу ускладненого карiєсу. З пiднебiнної сторони в дiлянцi вказаного зуба виявлено болючий iнфiльтрат з флуктуацiєю в центрi, вкритий гiперемованою оболонкою. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Загострення хронiчного перiодонтиту 54 зуба

B. Гострий серозний перiостит верхньої щелепи вiд 54 зуба

C. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи

D. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи

E. Гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи вiд 54 зуба

135 / 200
У хворого 27-ми рокiв вiдсутня коронкова частина 11 зуба. Об’єктивно 21 та 12 зуби iнтактнi, на внутрiшньоротовiй прицiльнiй рентгенографiї виявлено, що корiнь 11 зуба пломбовано до верхiвки, змiн в периапiкальних тканинах не спостерiгається, патологiчної рухомостi не спостерiгається. Яку конструкцiю слiд запропонувати хворому?

A. Виготовлення куксової вкладки та покривної штампованої коронки

B. Виготовлення куксової вкладки та покривної пластмасової коронки

C. Виготовлення куксової металевої вкладки та покривної металокерамiчної коронки

D. Видалити корiнь 11 зуба, провести iмплантацiю

E. Виготовлення куксової вкладки та покривної суцiльнолитої металевої коронки

136 / 200
Хворий 35-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога з приводу санацiї. При об’єктивному обстеженнi виявлено: в 16 зубi карiозна порожнина на жувальнiй поверхнi в межах плащового дентину, дентин щiльний, пiгментований; зондування, перкусiя безболiснi, на температурнi подразники зуб не реагує. Який додатковий метод дiагностики буде найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?

A. Рентгенологiчний

B. Вiтальне фарбування

C. Стоматоскопiя

D. Реопародонтографiя

E. Транслюмiнiсцентна дiагностика

137 / 200
Хвора 32-х рокiв скаржиться на наявнiсть бiлих i пiгментованих плям на зубах. Мешкає в мiсцевостi iз вмiстом фтору у питнiй водi - 1,7 мг/л. Був поставлений дiагноз: флюороз, крейдяно-крапчаста форма. Використання яких паст показане в данiй ситуацiї?

A. Фторвмiснi

B. Кальцiйфосфатвмiснi

C. Що мiстять рослиннi екстракти

D. Триклозанвмiснi

E. Високоабразивнi

138 / 200
У хворого пiсля отриманої травми з’явились кровотеча з носа, обмежене вiдкривання рота, вiдчуття парестезiї шкiрних покривiв правої пiдочної дiлянки i нижньої повiки. Об’єктивно: спостерiгається асиметрiя обличчя за рахунок западiння правої виличної дiлянки, наявнiсть симптому ”сходинки” в середнiй частинi правого нижнього краю очної ямки i в дiлянцi вилично-альвеолярного гребеня. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Перелом виличної кiстки без змiщення уламкiв

B. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II

C. Перелом виличної дуги

D. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I

E. Перелом виличної кiстки зi змiщенням уламкiв

139 / 200
До лiкаря-стоматолога звернулася 12- рiчна дiвчинка зi скаргами на самовiльний, нападоподiбний бiль iз короткочасними безбольовими промiжками, тривалiстю 10- 20 хв., у дiлянцi 16 зуба, який посилюється вночi при горизонтальному положеннi тiла, що виник 2 доби тому. При об’єктивному обстеженнi 16 зуба виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену розм’якшеним дентином. Зондування болiсне по всьому дну, вертикальна перкусiя злегка болiсна, бiль посилюється вiд температурних подразникiв, електрозбудливiсть пульпи - 15-20 мкА. Встановiть дiагноз:

A. Гострий дифузний пульпiт

B. Хронiчний фiброзний пульпiт

C. Хронiчний конкрементозний пульпiт

D. Гострий обмежений пульпiт

E. Частковий дифузний пульпiт

140 / 200
При об’єктивному оглядi дитини 10-ти рокiв було виявлено незначну гiперемiю, iнфiльтрацiю, сухiсть всiєї поверхнi червоної облямiвки губ. Архiтектонiка губ порушена. Вiдмiчається сухiсть та стягнутiсть губ, особливо в холодну пору року. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Мiкробний хейлiт

B. Алергiчний хейлiт

C. Метеорологiчний хейлiт

D. Атопiчний хейлiт

E. Ексфолiативний хейлiт

141 / 200
Хвора 24-х рокiв звернулася в хiрургiчний кабiнет стоматологiчної полiклiнiки з метою видалення 38 зуба. Яку анестезiю доцiльно застосувати при видаленнi 38 зуба?

A. Торусальна

B. Туберальна

C. Плексуальна

D. Мандибулярна

E. Iнфiльтрацiйна

142 / 200
Хвора звернулася до хiрурга зi скаргами на рухливiсть зубiв. Пiсля об’єктивного огляду та аналiзу рентгенограми встановлено дiагноз: генералiзований пародонтит 1-2 ступеня. Якi зуби, ураженi пародонтитом, пiдлягають видаленню?

A. Зуби з 1 ступенем рухливостi

B. Зуби з 2-3 ступенем рухливостi

C. Зуби з болiсною перкусiєю

D. Iнтактнi зуби

E. Зуби, враженi карiєсом

143 / 200
Хворий скаржиться на безболiсне новоутворення на нижнiй губi, що з’явилося 2 тижнi тому пiсля травми. Об’єктивно: безболiсне, пружне новоутворення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Полiп

B. Трофiчна виразка

C. Епулiс

D. Декубiтальна виразка

E. Ретенцiйна кiста малої слинної залози

144 / 200
До медпункту звернулись мама з донькою 11-ти рокiв. Зi слiв матерi, дiвчинка, граючись, впала на вулицi. Лiкар встановив, що у пацiєнтки iзольоване механiчне ушкодження м’яких тканин щiчної дiлянки з порушенням цiлiсностi шкiри. Встановiть дiагноз:

A. Гематома

B. Забиття

C. Садно

D. Рана

E. Синець

145 / 200
Хвора iз рiзаною раною щiчної областi звернулась до лiкаря. Отримала побутову травму 4 доби тому, по медичну допомогу не зверталася. Об’єктивно: загоєння проходить шляхом поступового заповнення ранової порожнини, що мiстить гнiй, грануляцiйною тканиною з подальшими епiтелiзацiєю й утворенням рубця. Який вид загоєння має мiсце?

A. Вторинний натяг

B. Первинний i третинний натяг

C. Первинний i вторинний натяг

D. Комбiнований

E. Третинний натяг

146 / 200
У зв’язку з тим, що у хворого мiлкий присiнок рота та беззуба нижня щелепа, було проведено операцiю - перемiщення слизово-окiстного клаптя з альвеолярного гребеня до тiла щелепи з фiксацiєю клаптя пелотом протеза. За якою методикою проведено поглиблення присiнку порожнини рота?

A. За Румпелем

B. За Траунер

C. За Казаньяном

D. За Рерман

E. За Тiршем

147 / 200
Дiвчинцi 7-ми рокiв проведена провiдникова анестезiя 2% розчином ультракаїну з приводу видалення 16 зуба. Алергологiчний анамнез не обтяжений. Пiсля проведення знеболювання пацiєнтка вiдзначила слабкiсть, виникли блiдiсть шкiрних покривiв, цiаноз, нудота. АТ значно знизився. Свiдомiсть збережена. Який попереднiй дiагноз?

A. Анафiлактичний шок

B. Запаморочення

C. Алергiчна реакцiя на анестетик

D. Колапс

E. Больовий шок

148 / 200
Хлопчику 10-ти рокiв пiд час лiкування пульпiту методом вiтальної екстирпацiї було проведено знеболення. Через декiлька хвилин хворий вiдчув свербiж шкiри, вiдчуття страху, нудоту, гострий бiль за грудниною. Вiдмiчається блiдiсть шкiри, холодний пiт, набряк слизової оболонки по типу Квiнке. Пульс частий, слабкого наповнення. Свiдомiсть збережена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Набряк Квiнке

B. Напад епiлепсiї

C. Непритомнiсть

D. Колапс

E. Анафiлактичний шок

149 / 200
До лiкаря-стоматолога хiрурга звернулися батьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на новоутворення на верхнiй губi злiва, яке з’явилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: бородавкоподiбне розростання на нiжцi, чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”. Який попереднiй дiагноз?

A. Фiброма

B. Бородавчастий передрак

C. Папiлома

D. -

E. Шкiрний рiг

150 / 200
Пацiєнт 42-х рокiв звернувся у клiнiку ортопедичної стоматологiї з метою протезування. Об’єктивно: вiдсутнi 34, 35, 36, 43, 16 зуби. На етапi обстеження проводиться отримання альгiнатних вiдбиткiв для виготовлення дiагностичних моделей. Якi засоби використовуються для знезараження таких вiдбиткiв?

A. 10% перекис водню

B. 3% розчин гiпохлориду натрiю

C. Стерилiум

D. 0,5% розчин гiпохлориду натрiю

E. 3% перекис водню

151 / 200
Хвора 36-ти рокiв звернулася з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: на жувальнiй i мезiальнiй поверхнях 46 зуба карiозна порожнина, мiжзубний контакт порушений. Планується виготовлення вкладки. До якого класу за класифiкацiєю Блека вiдноситься дана порожнина?

A. 1

B. 4

C. 5

D. 3

E. 2

152 / 200
Хворий 45-ти рокiв звернувся у клiнiку ортопедичної стоматологiї у зв’язку з неможливiстю закрити рот. Пiд час проведення комп’ютерної томографiї не виявлено контакту мiж суглобовими поверхнями СНЩС. Який дiагноз можна поставити?

A. Деформуючий артроз

B. Хронiчний артрит

C. Пiдвивих суглобової головки

D. Повний вивих суглобової головки

E. Анкiлоз

153 / 200
Хворий 25-ти рокiв, кореспондент, скаржиться на мимовiльний нападоподiбний бiль в лiвiй скронi. Бiль спонтанно виникає ввечерi. Iнколи бiль виникає при нахилi голови, при злетах та посадках лiтака. Об’єктивно: всi зуби iнтактнi. Оголення шийок 24 i 36 зубiв. Перкусiя 24 дає слабковиразний бiль. Для встановлення дiагнозу необхiдно провести таке дослiдження:

A. ЕОД зубiв лiвої половини обох щелеп

B. Дiафаноскопiя

C. Термодiагностика 24 i 36

D. Дiагностична блокада II гiлки n.V

E. Рентгенографiя зубiв лiвої половини обох щелеп

154 / 200
Хворий 25-ти рокiв, кореспондент, скаржиться на мимовiльний нападоподiбний бiль в лiвiй скронi. Бiль спонтанно виникає ввечерi. Iнколи бiль виникає при нахилах голови, при злетах лiтака. Об’єктивно: всi зуби iнтактнi; оголення шийок 24 i 36 зубiв. Перкусiя 24 дає слабковиразний бiль. На рентгенограмi 24 в центральнiй частинi коронкової порожнини визначається дентинової щiльностi утворення - 0,5х0,5 мм. Запропонуйте метод лiкування:

A. Вiтальна екстирпацiя пульпи 24

B. Курс новокаїнової блокади з вiтамiном B1

C. Вiтальна ампутацiя 24

D. Електрофорез з йодидом калiю в проекцiї верхiвки 24

E. Ремiнералiзуюча терапiя пришийкових дiлянок 24 i 36

155 / 200
У пацiєнта 19-ти рокiв, що очiкував прийому стоматолога, раптово почався напад: обличчя стало багровим, з рота почала видiлятися кров’яниста пiна (прикушений язик), зiницi широкi, не реагують на свiтло, з’явилися тонiчнi, а потiм клонiчнi судоми, що спинилися спонтанно, пiсля чого вiн заспокоївся та швидко заснув. Що трапилось з хворим?

A. Напад епiлепсiї

B. Синдром Морган’ї-Адамса-Стокса

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї

D. Симпатоадреналова криза

E. Спазмофiлiя

156 / 200
Постраждалий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТПу непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у постраждалого?

A. Стенотична

B. Дислокацiйна

C. Обтурацiйна

D. Аспiрацiйна

E. Клапанна

157 / 200
Постраждалий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТПу непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть шкiрних покривiв, вкрай утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Як потрiбно транспортувати постраждалого?

A. Лежачи на боцi на м’яких ношах

B. Лежачи на животi на твердих ношах

C. Лежачи на боцi на твердих ношах

D. Сидячи з запрокинутою головою

E. Сидячи з повiтроводом у верхнiх дихальних шляхах

158 / 200
Постраждалий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТПу непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть шкiрних покривiв, вкрай утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Якi потрiбнi заходи попередження ускладнення поранення у постраждалого?

A. Висiчення клаптiв травмованої слизової оболонки

B. Накладання трахеостоми та штучна вентиляцiя легень

C. Фiксацiя нижньої щелепи та язика за допомогою стандартної пращi Ентiна

D. Фiксацiя язика до комiра одягу постраждалого

E. Видалення стороннiх тiл iз порожнини рота

159 / 200
В шпиталь поступив поранений 19-ти рокiв, з дiагнозом: мiнно-вибухове поранення, вiдкритий перелом нижньої щелепи у дiлянцi лiвого кута зi змiщенням вiдламкiв, рванозабита рана лiвої пiдщелепної дiлянки. Стан середньої тяжкостi, пульс - 80/хв., АТ- 110/80 мм рт.ст. Яке знеболювання необхiдно обрати для виконання первинної хiрургiчної обробки рани?

A. Провiдникове знеболювання на фонi премедикацiї

B. Провiдникове знеболювання

C. Ендотрахеальний наркоз

D. Нейролептаналгезiя

E. Внутрiшньовенний наркоз

160 / 200
У дитини 5-ти рокiв пiсля екстирпацiї пульпи з 74 зуба з приводу загостреного хронiчного пульпiту виникла кровотеча. Дитина страждає на хворобу Вiллєбранда. Якi дiї хiрургастоматолога з метою зупинки кровотечi?

A. Госпiталiзувати дитину у щелепно-лицеве вiддiлення

B. Тампонувати комiрку гемостатичною губкою

C. Госпiталiзувати дитину у гематологiчне вiддiлення

D. Накласти шви на слизову оболонку

E. Тампонувати комiрку з епсилонамiнокапроновою кислотою

161 / 200
До стоматолога звернулися батьки 9-рiчної дитини зi скаргами на збiльшення лiмфовузлiв шиї праворуч. При оглядi в правiй пiдщелепнiй, шийнiй, надключичнiй та пiдключичнiй дiлянках пальпуються збiльшенi до 2-2,5 см в дiаметрi лiмфатичнi вузли, неболючi, не спаянi мiж собою та зi шкiрою (симптом ”картоплi в мiшку”). Батьки вiдмiчають стомлюванiсть дитини та нiчне пiтнiння. Призначте доцiльнi додатковi обстеження:

A. Пункцiйна бiопсiя лiмфатичних вузлiв

B. Проба Пiрке або Манту

C. Клiнiчнi аналiзи кровi та сечi

D. КТ шийного вiддiлу хребта

E. Реакцiя Вассермана

162 / 200
В новому мiкрорайонi великого мiста вiдкривають стоматологiчну полiклiнiку з ортопедичним вiддiленням на 5 посад лiкарiв-стоматологiв ортопедiв. Чи потрiбна посада завiдуючого вiддiленням?

A. Визначають старшого лiкаря на добровiльних засадах

B. Так, на 1,5 ставки

C. Не потрiбна

D. Так, на 1,0 ставки

E. Так, на 0,5 ставки

163 / 200
Медична комiсiя проводить диспансеризацiю пацiєнтiв, якi тривалий час мешкали у радiацiйно забрудненiй мiсцевостi. З метою найбiльш швидкого виведення з органiзму радiонуклiдiв надають рекомендацiї щодо рацiонального харчування. Якi продукти, що мiстять значну кiлькiсть пектинiв, необхiдно збiльшити в рацiонi харчування?

A. Макароннi вироби

B. Молочнi продукти

C. М’яснi продукти

D. Овочi та фрукти

E. Хлiбобулочнi вироби

164 / 200
Пацiєнтка 48-ми рокiв скаржиться на бiль пiд час прийому їжi та холодної води в 27 зубi. Бiль зникає пiсля усунення подразникiв. Об’єктивно: в 27 глибока карiозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Зондування болiсне по всьому дну. Перкусiя безболiсна. Термодiагностика - бiль зникає пiсля усунення подразника. ЕОД- 16 мкА. Поставте дiагноз:

A. Гострий дифузний пульпiт

B. Гiперемiя пульпи

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Гострий середнiй карiєс

E. Гострий глибокий карiєс

165 / 200
Хворий 44-х рокiв звернувся для видалення зруйнованого 24 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, коронка 24 зуба зруйнована на 2/3, перкусiя безболiсна. Слизова оболонка ясен навколо зуба без змiн. Рентгенографiчно: рiвномiрне розширення та потовщення перiодонтальної щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гангренозний перiодонтит 24

B. Загострення хронiчного перiодонтиту 24

C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 24

D. Хронiчний фiброзний перiодонтит 24

E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит 24

166 / 200
На полi бою знайдено пацiєнта 19-ти рокiв з дислокацiйною асфiксiєю. На якому етапi медичної евакуацiї пацiєнту буде надана медична допомога?

A. На полi бою

B. В спецiалiзованому госпiталi

C. МПП

D. ОМедБ

E. МПБ

167 / 200
Жiнка вiком 36-ти рокiв, перебуваючи в нетверезому станi, 4 години тому отримала побутову травму. Була доставлена до щелепно-лицевого вiддiлення. Пiсля обстеження встановлено попереднiй дiагноз: наскрiзна глибока рiзана рана бiчної поверхнi обличчя з пошкодженням навколоротової дiлянки та привушної слинної залози. Рана зiяє. Зiяння рани зумовлене:

A. Сполученням з порожниною рота

B. Глибиною пошкодження

C. Наявнiстю жувальних м’язiв

D. Наявнiстю мiмiчних м’язiв

E. Особливостями iннервацiї обличчя

168 / 200
До щелепно-лицевого вiддiлення доставлено хворого зi скаргами на неможливiсть закрити рота. Стан виник пiд час вiдкушування яблука. Об’єктивно: обличчя хворого виражає переляк, рот широко вiдкритий, пiдборiддя змiщене влiво, вiдзначається витiкання слини. Пiд час пальпацiї через зовнiшнiй слуховий прохiд рухи правої суглобової головки вiдсутнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Двобiчний вивих СНЩС

B. Вивих правого СНЩС

C. Перелом гiлки нижньої щелепи

D. Больова дисфункцiя СНЩС

E. Гострий артрит СНЩС

169 / 200
У пацiєнта дiагностовано фiбропапiлому шкiри обличчя. Який метод лiкування необхiдно застосувати?

A. Комбiнований

B. Фiзiотерапевтичний

C. Променевий

D. Медикаментозний

E. Хiрургiчний

170 / 200
Пацiєнту 20-ти рокiв пiд час препарування карiозної порожнини випадково перфорували дно пульпової камери та оголили рiг пульпи. В дiлянцi дна карiозної порожнини видно крапкоподiбний отвiр, який оточений обiдком бiлого предентину. Крiзь перфоровану дiлянку просвiчується рожева пульпа, її зондування рiзко болiсне. Яке лiкування слiд провести пацiєнту?

A. Девiтальна ампутацiя

B. Вiтальна екстирпацiя

C. Девiтальна екстирпацiя

D. Бiологiчний метод

E. Вiтальна ампутацiя

171 / 200
Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога зi скаргами на швидкоминучий бiль вiд солодкого в зубi. Об’єктивно: виявлена неглибока карiозна порожнина в межах емалi. Дно i стiнки шорсткi при зондуваннi, термопроба негативна. Встановiть дiагноз:

A. Гiпоплазiя емалi

B. Ендемiчний флюороз

C. Гострий поверхневий карiєс

D. Гострий середнiй карiєс

E. Хронiчний середнiй карiєс

172 / 200
Пацiєнт 24-х рокiв звернулася в стоматологiчний кабiнет зi скаргами на наявнiсть крейдоподiбних плям на зубах в фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: на 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубах - крейдоподiбнi плями, мiж якими є дiлянки здорової незмiненої емалi. Поверхня плям шорстка, термопроба негативна. Дитинство проводив в мiсцевостi з вмiстом фтору в питнiй водi - 1,8 мг/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний поверхневий карiєс

B. Ендемiчний флюороз

C. Гiперплазiя емалi

D. Гострий поверхневий карiєс

E. Гiпоплазiя емалi

173 / 200
Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не перетинають емалево-дентинного сполучення i мають вигляд дiлянок крейдоподiбно змiненої емалi з видимим руйнуванням її структури. При зондуваннi визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя на холодовi подразники вiдсутня. Визначте дiагноз:

A. Гострий поверхневий карiєс

B. Хронiчний поверхневий карiєс

C. Гострий початковий карiєс

D. Хронiчний початковий карiєс

E. Гострий середнiй карiєс

174 / 200
Дiвчинка 14-ти рокiв звернулася iз скаргами на затримку їжi в зубi на нижнiй щелепi злiва. Об’єктивно: в 36 зубi на жувальнiй поверхнi - карiозна порожнина в межах бiляпульпарного дентину з широким вхiдним отвором. Дентин щiльний, пiгментований. Зондування дна та стiнок безболiсне. Перкусiя зуба безболiсна. Термодiагностика чутлива, бiль швидко минає пiсля усунення подразника. Дитина за станом здоров’я належить до I групи. Визначте дiагноз:

A. Хронiчний простий пульпiт

B. Хронiчний гангренозний пульпiт

C. Гострий глибокий карiєс

D. Хронiчний середнiй карiєс

E. Хронiчний глибокий карiєс

175 / 200
Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку помилку допустив лiкар?

A. Неправильна побудова протетичної площини

B. Зафiксована передня оклюзiя

C. Занижена висота ЦО

D. Завищена висота ЦО

E. Зафiксована бiчна оклюзiя

176 / 200
Пацiєнту 80-ти рокiв показано виготовлення часткового знiмного протеза на нижню щелепу. Як проходить його межа в дiлянцi природних зубiв?

A. Перекриває коронки на 1/3 висоти

B. Проходить нижче рiвня шийок зубiв

C. Перекриває коронку на всю висоту

D. Доходить до рiвня шийок зубiв

E. Перекриває коронки на 2/3 висоти

177 / 200
Хвора 52-х рокiв звернулася в клiнiку з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя часткового знiмного пластинкового протеза. Який матерiал необхiдно застосувати для окантування краю iндивiдуальної ложки?

A. Вiск

B. Ортокор

C. Стенс

D. Сiеласт

E. Гiпс

178 / 200
Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 прямi, запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?

A. Шина з амбразурними кламерами

B. Коронково-ковпачкова шина

C. Шина Мамлока

D. Шина з напiвкоронок

E. Знiмна багатоланкова шина для фронтальних зубiв

179 / 200
Хвора скаржиться на гострий, мимовiльний, нападоподiбний бiль, майже без перiоду iнтермiсiй, з iррадiацiєю в скроню; бiль трохи слабшає вiд холодної води. Об’єктивно: глибока карiозна порожнина в 26 зубi, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування рiзко болiсне по дну карiозної порожнини, вертикальна перкусiя чутлива. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний фiброзний пульпiт

B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт

C. Гiперемiя пульпи

D. Гострий дифузний пульпiт

E. Гострий гнiйний пульпiт

180 / 200
Чоловiк 78-ми рокiв скаржиться на болючу виразку в порожнинi рота, яка не загоюється протягом 2-х мiсяцiв. Хворий курить. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi правої щоки неглибока виразка з горбистим дном, нерiвними краями, розмiром до 1,5 см. По периферiї жовтуватi зернинки. Пальпацiя болiсна, консистенцiя м’яка. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, болючi, утворюють пакети. Який попереднiй дiагноз?

A. Сифiлiтична виразка

B. Туберкульозна виразка

C. Трофiчна виразка

D. Декубiтальна виразка

E. Ракова виразка

181 / 200
Хворий 32-х рокiв скаржиться на затримку їжi та перiодичний, постiйний ниючий бiль у зубi на верхнiй щелепi злiва. Об’єктивно: в 25 зубi композитна пломба, контактний пункт не вiдновлений. Мiжзубний промiжок заповнений залишками їжi. Пародонтальна кишеня глибиною 2 мм iз серозним ексудатом. Який попереднiй дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит I ступеня

B. Локалiзований пародонтит I ступеня

C. Локалiзований пародонтит II ступеня

D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

E. Хронiчний катаральний папiлiт

182 / 200
У хворої 48-ми рокiв дiагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС?

A. Наявнiсть у анамнезi хронiчної травми

B. ”Тугорухомiсть” нижньої щелепи зранку

C. Зниження гостроти слуху

D. Поєднання з артрогенною контрактурою

E. Двобiчнiсть ураження

183 / 200
У пацiєнта 37-ми рокiв наявна асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi привушножувальної дiлянки справа. При пальпацiї - утвiр щiльної консистенцiї, без чiтких меж, болючий. Кути рота й ока опущенi. При намаганнi надути щоки права щока парусить. Який попереднiй дiагноз?

A. Флегмона привушно-жувальної дiлянки

B. Злоякiсна пухлина привушної слинної залози

C. Центральний парез лицьового нерва

D. Периферичний парез лицьового нерва

E. Невралгiя трiйчастого нерва

184 / 200
У пацiєнта 48-ми рокiв на слизовiй оболонцi щоки виявленi бородавчастi, щiльнi, сiруватобiлi розростання, що пiдiймаються над прилеглими тканинами, оточенi дiлянками ороговiння сiрувато-бiлого кольору, якi не зiшкрiбаються. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Еритроплазiя Кейра

B. Ерозивна лейкоплакiя

C. Хвороба Боуена

D. Верукозна лейкоплакiя

E. Папiломатоз

185 / 200
У дитини 6-ти мiсяцiв на слизовiй оболонцi гребеня альвеолярного вiдростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м’яко-еластичної консистенцiї дiаметром 6 мм з вмiстом блакитного вiдтiнку, що просвiчується. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Фiброма

B. Радикулярна кiста

C. Гематома прорiзування

D. Папiлома

E. Фолiкулярна кiста

186 / 200
У дитини 5,5 рокiв виявлена вiдсутнiсть усiх верхнiх молярiв. Нижнi рiзцi контактують зi слизовою оболонкою пiднебiння. Визначте тактику лiкаря:

A. Втручання не потрiбнi

B. Виготовити ортодонтичний апарат для лiкування глибокого прикусу

C. Виготовити знiмний пластинковий протез

D. Спостерiгати 1 раз на пiвроку до прорiзування постiйних зубiв

E. Спостерiгати 1 раз на 3 мiсяцi до прорiзування постiйних зубiв

187 / 200
Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. З анамнезу з’ясовано, що 13, 12, 11, 21, 22, 23 зуби втраченi внаслiдок травми 3 мiсяцi тому. Прикус ортогнатичний. 14, 15, 24, 25 зуби iнтактнi, нерухомi з високими клiнiчними коронками. Яку конструкцiю протеза краще запропонувати пацiєнту, враховуючи те, що вiн викладач?

A. Металокерамiчний мостоподiбний протез

B. Частковий знiмний протез на верхню щелепу

C. Пластмасовий мостоподiбний протез

D. Порцеляновi коронки, фiксованi на iмплантатах

E. Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах

188 / 200
Пацiєнт 63-х рокiв скаржиться на множиннi болiснi висипання у порожнинi рота, на шкiрi обличчя i тулуба, пiдвищення температури. За 3-4 днi до висипань вiдзначалося печiння, а потiм рiзкий бiль, що нагадує прострiл. Пацiєнт приймає цитотоксичнi препарати з приводу лейкемiї. При оглядi на червонiй облямiвцi i слизовiй оболонцi губ, язика i щоки справа виявленi множиннi афти, розташованi у виглядi ланцюжка, з обiдками гiперемiї, не схильнi до злиття, рiзко болiснi при пальпацiї. На шкiрi обличчя справа визначаються еритематознi плями, везикули i ерозiї. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний рецидивуючий герпес

B. Токсико-алергiчний дермато-стоматит

C. Вторинний сифiлiс

D. Оперiзувальний лишай

E. Багатоформна ексудативна еритема

189 / 200
У пацiєнта 34-х рокiв постiйнi ниючi болi у зубi, що посилюються пiд час накушування. Тиждень тому зуб лiкований з приводу глибокого карiєсу. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 зуба пломба, перкусiя болiсна, супраконтакт у дiлянцi 36. На рентгенограмi - перiодонт без змiн. Яка помилка була допущена пiд час пломбування 36 зуба?

A. Порушення крайового прилягання

B. Пломбування без iзолюючої прокладки

C. Iзолююча прокладка виходить за межi емалево-дентинного сполучення

D. Пломбування без лiкувальної прокладки

E. Пломба, що завищує прикус

190 / 200
Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 24 зубi, що посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: на жувальнодистальнiй поверхнi 24 зуба виявлена глибока карiозна порожнина, заповнена залишками їжi. Зондування дна карiозної порожнини безболiсне, реакцiя на температурнi подразники безболiсна. Перкусiя 24 зуба рiзко болюча. На рентгенограмi: периапiкальнi тканини в дiлянцi верхiвок коренiв 24 зуба - без патологiчних змiн. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Гострий серозний перiодонтит

B. Гострий гнiйний пульпiт

C. Гострий гнiйний перiодонтит

D. Гострий дифузний пульпiт

E. Загострений хронiчний перiодонтит

191 / 200
Хворий 22-х рокiв скаржиться на рвучий, пульсуючий, постiйний наростаючий бiль у зубi на лiвiй верхнiй щелепi. Зуб болить 4-ту добу. Об’єктивно: у 26 зубi глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування безболiсне. Перкусiя рiзко болiсна. Зуб рухливий. Пальпацiя перехiдної складки у дiлянцi 26 зуба болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний пульпiт

B. Гострий гнiйний перiодонтит

C. Гострий обмежений пульпiт

D. Загострення хронiчного перiодонтиту

E. Гострий серозний перiодонтит

192 / 200
Пацiєнту 27-ми рокiв був встановлений попереднiй дiагноз: гострий гнiйний одонтогенний синусит верхньощелепної пазухи. Який з променевих методiв дослiдження слiд вважати найбiльш iнформативним для даної клiнiчної ситуацiї?

A. Прицiльний знiмок

B. Рентгенографiя

C. Панорамний знiмок

D. Комп’ютерна томографiя

E. -

193 / 200
Хворому 35-ти рокiв два днi тому пiд мiсцевою анестезiєю проводилось лiкування карiєсу 27, 28 зубiв. Пiсля вiдвiдування лiкаря, хворий виявив незначну припухлiсть у скроневiй дiлянцi злiва. Впродовж наступного дня температура пiдвищилася до 38,5oC. Об’єктивно: набряк скроневої i навколовушно-жувальної дiлянок злiва (симптом ”пiсочного годинника”), набряк повiк лiвого ока. Вiдкривання рота до 0,5 см, болiсне. Пальпацiя скроневої дiлянки безболiсна. За горбом верхньої щелепи злiва визначається рiзко болiсний iнфiльтрат, слизова оболонка у цiй дiлянцi гiперемована, набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Флегмона пiдскроневої ямки злiва

B. Абсцес пiдочноямкової дiлянки злiва

C. Флегмона пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок злiва

D. -

E. Абсцес скроневої дiлянки злiва

194 / 200
Пацiєнтка 22-х рокiв звернулася зi скаргами на наявнiсть бiлих плям на переднiх зубах верхньої щелепи. Плями помiтила два тижнi тому. Об’єктивно: в 12, 11, 21, 22 зубах на вестибулярних поверхнях в пришийковiй дiлянцi гладкi крейдоподiбнi плями з нечiткими контурами. Перкусiя i реакцiя на холод безболiснi. Забарвлюються 2% розчином метиленового синього в блакитний колiр. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кислотний некроз

B. Гострий поверхневий карiєс

C. Гiпоплазiя емалi

D. Клиноподiбнi дефекти

E. Гострий початковий карiєс

195 / 200
Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на напади нестерпного болю у лiвiй половинi обличчя тривалiстю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворiла два мiсяцi тому пiсля переохолодження. Об’єктивно: пальпаторна болючiсть у точках виходу трiйчастого нерва злiва. Дотик бiля крила носа злiва спричиняє черговий напад з тонiчною судомою м’язiв обличчя. Назвiть патологiю:

A. Невралгiя III гiлки трiйчастого нерва

B. Невралгiя I гiлки трiйчастого нерва

C. Неврит трiйчастого нерва

D. Неврит лицевого нерва

E. Невралгiя II гiлки трiйчастого нерва

196 / 200
У хворого 22-х рокiв слизова оболонка ретромолярної областi набрякла, гiперемована, 38 зуб покритий каптуром, з-пiд якого пiд час пальпацiї видiляється гнiй, температура тiла - 37,5oC. Яка невiдкладна допомога показана в цьому випадку?

A. Розсiчення каптура i антибактерiальна терапiя

B. Висiчення каптура

C. Видалення 38 зуба

D. Антибiотикотерапiя

E. Розсiчення каптура

197 / 200
Чоловiк 43-х рокiв звернувся до щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на естетичний дефект. При оглядi виявлено надлишкове утворення жирової тканини в дiлянцi шиї та верхньої частини тулуба у виглядi комiра без чiтких меж, вiдмiчається обмежена рухомiсть шиї. З анамнезу вiдомо, що такi ж симптоми присутнi у батька пацiєнта. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Лiпома

B. Нейрофiброматоз

C. Фiброма

D. Хвороба Маделунга

E. Лiмфангiома

198 / 200
Чоловiковi 30-ти рокiв встановлено дiагноз перелом верхньої щелепи за верхнiм типом. Лiнiя розлому симетрична з обох бокiв. В яких межах може бути порушена чутливiсть зубiв та слизової оболонки?

A. Вiд 18 до 28 зуба

B. Вiд 11 до 21 зуба

C. Чутливiсть може не порушуватись

D. Вiд 13 до 23 зуба

E. Вiд 15 до 25 зуба

199 / 200
Батьки 6-рiчної дитини скаржаться на наявнiсть болю в дiлянцi молярiв на верхнiй щелепi злiва. Об’єктивно: на дистально-контактнiй поверхнi 54 зуба - карiозна порожнина в межах розм’якшеного бiляпульпарного дентину, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна безболiсне, реакцiя на температурнi подразники вiдсутня. Перкусiя рiзко болюча. На набряклiй, гiперемованiй слизовiй оболонцi проекцiї коренiв 54 зуба визначається нориця. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит

B. Гострий гнiйний пульпiт

C. Гострий серозний перiодонтит

D. Загострення хронiчного перiодонтиту

E. Пульпiт, ускладнений перiодонтитом

200 / 200
У дитини 11-ти рокiв виявлено протрузiю верхнiх фронтальних зубiв, треми i дiастема мiж ними. Для лiкування даної патологiї можна використати апарати:

A. Френкеля III типу

B. Осадчого

C. Василенко

D. Мершона

E. Брюкля