Крок 2 - Стоматологія 2017 (буклет)

1 / 200
Хворому 32-х років після ретельного дослідження був встановлений дiагноз: чорний ’’волосатий” язик. Які лікарські засоби необхідно призначити хворому? After a thorough examination, a 32-year-old patient was diagnosed with a black 'hairy' tongue. What medicines should be prescribed to the patient?

Кератолітичні Keratolytic

Противірусні Antivirus

Вітаміни Vitamins

Кератопластичні Keratoplasty

Антисептики Antiseptics

2 / 200
Батьки дитини 5-ти місяців скаржаться на появу у неї білого нальоту у роті і відмову від годування. Об’єктивно: загальний стан задовільний, to - 37,1oC. Визначаються білі сирнисті нашарування на слизовій щік, губ, твердому піднебінні. Нашарування легко знімається, слизова під ним гіперемована. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз? The parents of a 5-month-old child complain about the appearance of a white coating in her mouth and refusal to feed. Objectively: the general condition is satisfactory, to - 37.1oC . White, cheesy layering is detected on the mucous membrane of the cheeks, lips, and hard palate. The layering is easily removed, the mucous membrane under it is hyperemic. What additional method of examination will confirm the diagnosis?

Мікробіологічний Microbiological

Цитологічний Cytological

Імунологічний Immunological

Вірусологічний Virus

Імунофлюоресцентний Immunofluorescent

3 / 200
Жінка 48-ми років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубів. 35, 44 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі. Яку ортопедичну конструкцію найдоцільніше запропонувати пацієнтові? A 48-year-old woman complains about missing 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 teeth. 35, 44 intact, stable, anatomically shaped crowns , are quite high. What orthopedic construction is the most appropriate to offer the patient?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Мікропротез Microprosthesis

Знімний пластинковий протез Removable lamellar prosthesis

4 / 200
Батьки дівчинки 3-х років скаржаться на рухомість зубів. Об’єктивно: зуби рухомі, ясенні сосочки набряклі, синюшні, спостерігаються патологічні кишені з гнійним виділенням. Відмічається підвищене ороговіння шкіри, особливо долоней і підошов. Визначте попередній діагноз: The parents of a 3-year-old girl complain about the mobility of the teeth. Objectively: the teeth are mobile, the gingival papillae are swollen, bluish, pathological pockets with purulent discharge are observed. There is an increased keratinization of the skin, especially the palms and soles. Identify the preliminary diagnosis:

Хвороба Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre disease

Хвороба Німмона-Піка Nimmon-Pick Disease

Хвороба Гоше Gauche disease

Хвороба Таратинова Taratinov's disease

Хвороба Такахара Takahara disease

5 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури. Об’єктивно: катаральний гінгівіт, нальот на язиці, гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія мигдаликів, неприємний запах із роту, лімфаденіт. За даними педіатра - збільшення печінки, селезінки, виразний моноцитоз. Визначте попередній діагноз: A 9-year-old boy complains of a sore throat, fever. Objectively: catarrhal gingivitis, plaque on the tongue, hyperemia of the palatal arches, hypertrophy of the tonsils, unpleasant bad breath, lymphadenitis. According to the pediatrician - enlargement of the liver, spleen, pronounced monocytosis. Determine the preliminary diagnosis:

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна ерітема Multiform exudative erythema

Герпетичена ангіна Herpes sore throat

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

6 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об’єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Яку пасту необхідно накласти в перше відвідування? An 8-year-old boy complains of toothache while eating. Objectively: at 55, there is a deep carious cavity on the proximal surface, which communicates with the cavity of the tooth. Probing the connection is sharply painful, bleeding is noted, percussion is painless. What paste should be applied at the first visit?

Параформальдегідна Paraformaldehyde

Резорцин-формалінова Resorcin-formalin

Кальційвмісна Calcium-containing

Тимолова Timolova

Миш’яковиста Arsenic

7 / 200
Дівчинка 8-ми років скаржиться на біль у роті під час їжі. Об’єктивно: на перехідній складці у фронтальному відділі нижньої щелепи ерозія овальної форми, вкрита жовтуватим нальотом, ерозія з облямівкою червоного кольору, розміром - 5х7 мм. Така ерозія була рік тому. Визначте діагноз: An 8-year-old girl complains of pain in her mouth while eating. Objectively: on the transitional fold in the frontal part of the lower jaw, there is an oval-shaped erosion covered with a yellowish coating , erosion with a red border, size - 5x7 mm. Such erosion was a year ago. Determine the diagnosis:

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

- -

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Афта Сетона Afta Seton

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

8 / 200
Чоловік 22-х років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 45 зуба відновлена на 2/3 пломбою, медіальна і язикові стінки тонкі, ЕОД- 6 мкА. Планується покриття зуба повною металевою штампованою коронкою з нержавіючої сталі. Який недолік буде мати дана коронка? A 22-year-old man applied for dental prosthetics. Objectively: the crown of tooth 45 was 2/3 restored with a filling, the medial and lingual walls are thin, EOD- 6 μA. It is planned to cover the tooth with a full metal stamped stainless steel crown. What disadvantage will this crown have?

Не відновлює форму зуба Does not restore tooth shape

Не відповідає вимогам естетики Does not meet the requirements of aesthetics

Травмує ясенний край Injures the gum line

Не відновлює міжзубний контакт Does not restore interdental contact

Підвищує міжальвеолярну висоту Increases interalveolar height

9 / 200
Хвора 69-ти ротків звернулася до клініки зі скаргою на те, що при користуванні недавно виготовленими повними знімними протезами виявляється стукіт зубів при розмові та утруднене ковтання. Якої помилки було припущено лікарем при виготовленні протезу? A 69-year-old patient came to the clinic with a complaint that when using recently made complete removable prostheses, she had a chattering of her teeth while talking and difficulty swallowing. What a mistake she made assumed by the doctor during the manufacture of the prosthesis?

Завищено висоту прикуса Overbite height

Неправильно оформлені краї функціонального відбитку Edges of the functional print are incorrectly formatted

Занижено висоту прикусу Underbite height

Неправильно визначено протетичну площину Prosthetic plane is incorrectly defined

Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля Bonneville three-point contact not created

10 / 200
Хворий 57-ти років звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи зубів. Після обстеження вирішено в комплексі лікування виготовити даному хворому знімну шину. Шинуючі властивості знімних шин забезпечуються застосуванням таких кламерів: A 57-year-old patient came to the clinic with complaints about the mobility of a large group of teeth. After the examination, it was decided to make a removable splint for this patient in the treatment complex. The splinting properties of removable splints are ensured using the following staples:

Багатоланковi i перекидні Multilink and flip

Утримуючі Retainers

Вестибулярні Vestibular

Опорні References

Зубо-альвеолярнi Dental-alveolar

11 / 200
У хлопчика 7-ми років дiагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 75 зуба. Коронка 75 зуба зруйнована на 3/4. Під час обстеження дитина поводила себе спокійно та відповідала на запитання. Хлопчик соматично здоровий. Оберіть доцільний метод знеболювання: A 7-year-old boy was diagnosed with an exacerbation of chronic granulating periodontitis of tooth 75. The crown of tooth 75 was destroyed by 3/4. During the examination, the child behaved calmly and responded to question. The boy is physically healthy. Choose the appropriate method of pain relief:

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Масковий наркоз Mask anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

12 / 200
Хворому 58-ми років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні булькові пори по всій товщі базису. Що спричинило утворення пор? A 58-year-old patient was made a removable partial prosthesis for the upper jaw. During the evaluation of the quality of its manufacture, small bubble pores were found throughout the thickness of the base. What caused the formation of pores?

Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси Rapid increase in temperature during plastic polymerization

Велика товщина пластмаси Large thickness of plastic

Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси Rapid cooling of the cuvette after plastic polymerization

Використання пластмаси з минулим терміном придатності Using expired plastic

Мала товщина пластмаси Small plastic thickness

13 / 200
Пацієнтка 55-ти років скаржиться на болі та лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об’єктивно: обличчя симетричне, пальпація латеральних крилоподібних м’язів болісна зліва. Відкривання рота обмежене. На томограмах кісткові контури суглобових поверхонь гладенькі. Якому з вказаних захворювань відповідає даний клінічний статус? A 55-year-old female patient complains of pain and flaking in the left temporomandibular joint. Objectively: the face is symmetrical, palpation of the lateral pterygoid muscles is painful on the left. The opening of the mouth is limited. On the tomograms, the bone contours of the articular surfaces are smooth. Which of the indicated diseases corresponds to this clinical status?

Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба Temporomandibular joint dysfunction

Анкілоз суглоба Ankylosis of the joint

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Гострий післятравматичний артрит Acute post-traumatic arthritis

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

14 / 200
Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки під’язикової ділянки, відступивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою? A 67-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. An individual spoon is fitted according to the Herbst method. The border of the spoon in the sublingual area is specified, departing 1 cm from midline. Which Herbst test should be performed for this purpose?

Поперемінне дотикання язиком щоки Alternately touching tongue to cheek

Активні рухи мімічної мускулатури Active movements of facial muscles

Повільне відкривання рота Slow mouth opening

Ковтання Ingestion

Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи Run your tongue along the red border of the upper lip

15 / 200
Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і 55 зубів. Після видалення навислих країв емалі розм’якшений дентин був легко видалений екскаватором у межах плащового дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби: During the preventive examination of a 4.5-year-old child, hidden carious cavities were detected on the contact surfaces of teeth 54 and 55. After removing the overhanging edges of the enamel, the softened dentin was easily removed with an excavator within the mantle dentin Choose the optimal material for a permanent filling:

Компомерний матеріал Compomer material

Силікатний цемент Silicate cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Композитний матеріал Composite Material

16 / 200
Хворий 75-ти років протезується повними знімними протезами. Об’єктивно: повна відсутність зубів на верхній і нижній щелепах. На етапі перевірки воскової конструкції протеза зі штучними зубами у порожнині рота визначається контакт між бічними зубами і відсутність його у передніх зубів у повних знімних протезах. Яка допущена помилка? A 75-year-old patient is undergoing prosthetics with complete removable dentures. Objectively: complete absence of teeth on the upper and lower jaws. At the stage of checking the wax structure of the prosthesis with artificial teeth in the oral cavity is determined by the contact between the lateral teeth and its absence in the front teeth in complete removable prostheses. What mistake was made?

Фіксація передньої оклюзії Anterior occlusion fixation

Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці Lack of contact between biting rollers in the frontal area

Помилка під час постановки зубів Error while setting teeth

Відсутність контакту між прикусними валиками у бічних ділянках Lack of contact between biting rollers in lateral areas

Деформація робочої моделі Working model deformation

17 / 200
Жінка 43-х років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об’єктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На Ro-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Яка конструкція протеза показана хворій? A 43-year-old woman applied for prosthetics of a tooth crown defect. Objectively: 25 is destroyed at the level of the gums. On the Ro-gram, the root canal is sealed to the apex. Percussion is painless. What design of the prosthesis is shown to the patient?

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Напівкоронка Half-crown

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

Екваторна коронка Equatorial Crown

Вкладка Tab

18 / 200
Хворому 64-х років виготовляється бю-гельний протез на верхню щелепу при наявності дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннеді. Після проведеної паралелометрії встановлені типи межевих ліній на опорних зубах. На 24 зубі межева лінія - 1 типу. Який тип кламера із системи Нея показаний хворому? A 64-year-old patient is made a byu-gel prosthesis on the upper jaw in the presence of a defect of the dentition of the 2nd class according to Kennedy. After parallelometry, the types of boundary lines on supporting teeth. On the 24th tooth, the boundary line is type 1. What type of clasp from the Ney system is shown to the patient?

I тип Type I

IV тип Type IV

V тип Type V

III тип Type III

II тип Type II

19 / 200
Хворий 28-ми років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обмеження відкривання рота, відчуття оніміння шкіри у підочній ділянці зліва, верхньої губи, крила носа, біль у лівій виличній ділянці, що посилюється при спробі відкрити рот. Пальпаторно визначається симптом ’’сходинки” Який найбільш імовірний діагноз? After a fall, a 28-year-old patient turned to the maxillofacial surgery clinic with complaints of restricted mouth opening, numbness of the skin in the left underarm area, upper lip, wing nose, pain in the left zygomatic area, which worsens when trying to open the mouth. The symptom of 'stairs' is determined by palpation. What is the most likely diagnosis?

Перелом виличної кістки зі зміщенням Displaced zygomatic fracture

Перелом верхньої щелепи за верхнім типом Fracture of the upper jaw of the upper type

Перелом виличної кістки без зміщення Fracture of zygomatic bone without displacement

Перелом виличної дуги зліва Fracture of the zygomatic arch on the left

Перелом верхньої щелепи за середнім типом Fracture of the upper jaw according to the average type

20 / 200
Хвора 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. З анамнезу: часті носові кровотечі, загальна слабкість. Об’єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м’якого піднебіння - множинні пе-техії. В крові: ер. - 3,1 • 1012/л, Hb- 94 г/л, КП- 0,9, лейк. - 2,9 • 109 /л, тромб. - 80 • 109 /л, час зсідання крові - 9 хв., ШОЕ- 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient complained of bleeding gums. History: frequent nosebleeds, general weakness. Objectively: pallor of the skin and oral mucosa , on the mucous membrane of the cheeks, tongue and soft palate - multiple petechiae. In the blood: ER - 3.1 • 1012/l, Hb - 94 g/l, KP - 0.9, leuk. - 2.9 • 109 /l, thrombus - 80 • 109 /l, blood clotting time - 9 minutes, ESR - 18 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хвороба Вакеза Wakeza's disease

Хвороба Аддісона-Бірмера Addison-Birmer disease

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

21 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0-37,2oC. Хворому проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. В правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабко болюче кулясте новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає ця клінічна картина? A 48-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. Body temperature up to 37.0-37.2oC. The patient anti-inflammatory therapy was carried out, but the neoplasm did not decrease. In the right submandibular area, during palpation, a slightly painful spherical neoplasm of a dense-elastic consistency with smooth contours, not fused to the skin, is revealed. Clear saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. Which disease most likely corresponds to this clinical painting?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Атерома Atheroma

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

22 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об’єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 16,26,36,46 недорозвинені, конічної форми. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of a cosmetic defect in the front teeth area. Objectively: enamel 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 in the area of the cutting edge is refined, parallel to the cutting edge there is a 1.5 mm wide grooved depression of the enamel surrounding the teeth. Humps 16, 26, 36, 46 are underdeveloped, conical in shape. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Дисплазія Стентона-Капдепона Stanton-Capdepon dysplasia

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

23 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на постійний біль у зубі на верхній щелепі справа, який посилюється при накушуванні. Три дні тому в 12 зуб була накладена арсе-новмісна паста. Своєчасно на прийом пацієнт не з’явився. Об’єктивно: на медіальній поверхні 12 - герметична пов’язка, перкусія різко болісна. Лікарем-стоматологом було поставлено діагноз: гострий миш’яковистий періодонтит. Виберіть правильну тактику лікування: A 26-year-old man complains of constant tooth pain on the right upper jaw, which worsens when biting. Three days ago, an arsenic-containing paste was applied to the 12th tooth . The patient did not show up for the appointment on time. Objectively: on the medial surface of 12 there is an airtight bandage, percussion is sharply painful. The dentist made a diagnosis: acute arsenic periodontitis. Choose the correct treatment tactics:

Антидот арсену залишають у кореневому каналі під герметичною пов’язкою Arsenic antidote is left in the root canal under a hermetic bandage

Видаляють дентинну пов’язку, призначають електрофорез з антидотом по Dentin dressing is removed, electrophoresis with an antidote is prescribed

Антидот арсену залишають під герметичною пов’язкою у каріозній порожнині Arsenic antidote is left under a hermetic bandage in the carious cavity

Призначають внутрішньоканальний електрофорез з антидотом, зуб лишають відкритим An intracanal electrophoresis with an antidote is prescribed, the tooth is left open

Промивають антидотом кореневий канал, зуб лишають відкритим The root canal is washed with an antidote, the tooth is left open

24 / 200
24. Пацієнту 59-ти років виготовляють часткові знімні пластинкові протези на етапі визначення центральної оклюзії. Який лабораторний етап наступний? 24. A 59-year-old patient is being made partial removable plate prostheses at the stage of determining the central occlusion. What is the next laboratory stage?

Загіпсовка моделей в оклюдатор Plastering of models in the occluder

Кінцеве моделювання End Simulation

Постановка зубів Setting teeth

Загіпсовка в кювету Plastering in a ditch

Виготовлення воскових валиків Making wax rollers

25 / 200
Хлопчику 9-ти років. Знаходиться на обліку у отоларинголога з 4-х років з приводу хронічного риніту. Скарги на неправильне положення зубів. Об’єктивно: під час огляду рот злегка відкритий, ніздрі не беруть участі в диханні, з-під верхньої губи виступають різці верхньої щелепи. Підборіддя скошене назад. Сагітальна щілина - 5 мм. Вкажіть етіологію патології прикусу у цієї дитини: The boy is 9 years old. He has been registered with an otolaryngologist since the age of 4 due to chronic rhinitis. Complaints about the wrong position of the teeth. Objectively: during on examination, the mouth is slightly open, the nostrils do not participate in breathing, the incisors of the upper jaw protrude from under the upper lip. The chin is slanted back. The sagittal gap is 5 mm. Specify the etiology of the bite pathology in this child:

Патологія верхніх дихальних шляхів Pathology of the upper respiratory tract

Травма щелеп Jaw injury

Зменшення сагітальних розмірів верхньої щелепи Reduction of sagittal dimensions of the upper jaw

Спадковість Inheritance

Шкідливі звички Harmful habits

26 / 200
Жінка 59-ти років потребує шинування зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула: 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 Коронки зубів нижньої щелепи високі, зуби інтактні, шийки оголені, рухомість II ступеня. Яку шину краще застосувати? A 59-year-old woman needs splinting of her lower jaw teeth. Objectively: dental formula: 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 The crowns of the teeth of the lower jaw are high, the teeth are intact, the necks are bare, the mobility is II degree. Which splint is better to use?

Суцільнолита знімна One-piece removable

З напівкоронок From semi-crowns

Зі спаяних коронок From soldered crowns

З екваторних коронок From equatorial crowns

Ковпачкова Kovpachkova

27 / 200
Чоловік 36-ти років скаржиться на ниючий 6іль у ділянці 26 зуба, що посилюється при накушуванні. 26 у минулому лікований. Об’єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи з вестибулярного боку на рівні 26 зуба пастозна. На рентгенограмі 26 зуба визначається вогнище просвітління у верхівки медіального щічного кореня з чіткими контурами діаметром до 0,5 см. Встановіть найбільш імовірний діагноз: A 36-year-old man complains of an aching pain in the area of tooth 26, which worsens when biting. 26 has been treated in the past. Objectively: the mucous membrane of the alveolar process of the upper jaws from the vestibular side at the level of tooth 26 is pasty. On the radiograph of tooth 26, a focus of lightening is determined at the apex of the medial buccal root with clear contours up to 0.5 cm in diameter. Establish the most likely diagnosis:

Загострення хронічного грануломато-зного періодонтиту 26 Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis 26

Хронічний гранулюючий періодонтит 26 Chronic granulating periodontitis 26

Хронічний фіброзний періодонтит 26 Chronic fibrous periodontitis 26

Кістогранульома Cystogranuloma

Локальний пародонтит Local periodontitis

28 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на відчуття важкості у правій навколовушній залозі, солонуватий присмак у роті, часті загострення. Об’єктивно: залоза щільна, пружноеластичної консистенції, безболісна. З вустя протоки виділяється слина з домішкою комочків слизу. На сіалограмі у паренхімі залози велика кількість дрібних порожнин. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of a feeling of heaviness in the right parotid gland, salty taste in the mouth, frequent exacerbations. Objectively: the gland is dense, elastic-elastic consistency, painless . Saliva with an admixture of mucus lumps is secreted from the mouth of the duct. The sialogram shows a large number of small cavities in the parenchyma of the gland. What is the most likely diagnosis?

Хронічний паренхіматозний паротит Chronic parenchymal parotitis

Аденома правої навколовушної залози Adenoma of the right parotid gland

Хронічний інтерстиціальний паротит Chronic interstitial parotitis

Паротит Гернценберга Hernzenberg mumps

Синдром Шегрена Sjogren's syndrome

29 / 200
Хворому вперше виготовляються повні знімні протези. Хворий з’явився на клінічний етап ’’накладення протезів’.’ У числі рекомендацій лікар вказує термін користування протезами. Визначте, коли слід виготовити нові протези даному хворому: For the first time, complete removable prostheses are made for the patient. The patient appeared for the clinical stage of ``implanting prostheses.'' Among the recommendations, the doctor indicates the period of use of prostheses. Determine when new prostheses should be made for this patient:

Через 3 роки After 3 years

Через 5 років After 5 years

Через півроку After six months

Через рік In a year

Через 2 роки After 2 years

30 / 200
Мати дитини 1,5 років звернулася зі скаргами на наявність виразок на слизовій оболонці порожни рота, слинотечу, в’ялість дитини, блювання, підвищення температури тіла до 39oC. Дитина хворіє другий день, захворіла раптово. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. На слизовій оболонці язика, щік, губ знаходяться ерозії овальної форми, діаметром 2-3 мм, вкритих білуватим нальотом, болісні під час пальпації. На шкірі обличчя навколо губ 4 міхурці, наповнені напівпрозорим вмістом. Підщелепові лімфовузли збільшені. Який попередній діагноз? The mother of a 1.5-year-old child complained of ulcers on the mucous membrane of the oral cavity, drooling, lethargy of the child, vomiting, an increase in body temperature up to 39oC. The child has been sick for the second day, he fell ill suddenly. Objectively: the gums are hyperemic, swollen. On the mucous membrane of the tongue, cheeks, lips, there are oval-shaped erosions, 2-3 mm in diameter, covered with whitish plaque, painful during palpation. On the skin of the face around the lips 4 cysts filled with translucent contents. The submandibular lymph nodes are enlarged. What is the previous diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Гострий грибковий стоматит Acute fungal stomatitis

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

31 / 200
У пацієнта 25-ти років вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом. Яка з перерахованих конструкцій дасть максимальний естетичний результат при застосуванні? In a 25-year-old patient, the vestibular surfaces of the upper incisors are affected by fluorosis. Which of the listed structures will give the maximum aesthetic result when applied?

Вінір Veneer

Пластмасова коронка Plastic crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Керамічна коронка Ceramic crown

Металопластмасова коронка за Мате Metal-plastic crown by Mate

32 / 200
Хворий 35-ти років звернувся в клініку зі скаргами на біль в ділянці тіла нижньої щелепи зліва. Об’єктивно припухлість обличчя зліва, гематома, зубні ряди цілі. Зміщення відламків немає. Під час пальпації біль, а при бімануальному обстеженні - патологічна рухливість тіла нижньої щелепи в області 35 та 36 зубів. Який метод лікування необхідно застосувати? A 35-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the body area of the lower jaw on the left. Objectively, swelling of the face on the left, hematoma, dentition is intact. Displacement there are no fragments. During palpation, there is pain, and during bimanual examination - pathological mobility of the body of the lower jaw in the area of teeth 35 and 36. What method of treatment should be applied?

Алюмінієві шини із зачіпними гачками і міжщелепною тягою Aluminum tires with hooks and interjaw traction

Провести медикаментозне лікування Carry out medical treatment

Виготовити апарат Ванкевич Make Vankevich device

Виготовити апарат Бетельмана Make a Betelman apparatus

Виготовити пружну дугу Енгля на нижню щелепу Make elastic arch of Angle on lower jaw

33 / 200
Хворий 42-х років, за професією вчитель, звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: передні зуби верхньої щелепи мають рухомість III ступеня. Планується виготовлення безпосереднього протеза. В який термін після видалення зубів накладають безпосередні протези? A 42-year-old patient, a teacher by profession, applied for dental prosthetics. Objectively: the front teeth of the upper jaw have III degree mobility. It is planned to make a direct prosthesis 'How soon after tooth extraction are immediate prostheses applied?

Безпосередньо після видалення Immediately after deletion

Через 2 дні In 2 days

Через 1 день In 1 day

Через 4 дні і більше After 4 days or more

Через 3 дні In 3 days

34 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на печіння у язиці, металевий присмак у роті. Три місяці тому був поставлений мосто-подібний протез із золота з опорою на 16, 14 зуби. При огляді порожнини рота об’єктивних змін не виявлено. У 36, 37,46 зубах пломби із амальгами. Яка найбільш імовірна причина даного стану? A 45-year-old patient complains of a burning sensation in her tongue, a metallic taste in her mouth. Three months ago, a bridge-like prosthesis made of gold with a support of 16, 14 teeth. When examining the oral cavity, no objective changes were detected. Amalgam fillings were found in 36, 37, 46 teeth. What is the most likely cause of this condition?

Гальванічні струми Galvanic currents

Неврологічні порушення Neurological disorders

Алергічна реакція Allergic reaction

Механічна травма Mechanical injury

Хімічні фактори Chemical factors

35 / 200
32-х років температура тіла - 38,9o 35. C, загальна слабкість, утруднення мови, неможливість приймати їжу. Впродовж 4-х років захворювання повторюється в осінньовесняний період. На гіперемова-ній та набряклій слизовій губ, щок - міхури та ерозії, вкриті фібринозним нальотом сіруватого кольору. Симптом Нікольського негативний. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний? 32 years old, body temperature - 38.9o 35. C, general weakness, difficulty in speaking, inability to take food. Over the course of 4 years, the disease recurs in autumn and spring period. On the hyperemic and swollen mucous membrane of the lips and cheek, there are bubbles and erosions covered with a grayish-colored fibrinous coating. Nikolsky's symptom is negative. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Герпетичний дерматит Дюрінга Herpetic dermatitis Dühring

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

36 / 200
Жінка 41-го року скаржиться на наявність дефектів твердих тканин на центральних та бокових різцях верхньої щелепи, які суб’єктивно її не турбують. Зі слів хворої, дефекти з’явилися рік тому, з часом вони збільшуються. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12, 11, 21 та 22 зубів визначаються дефекти твердих тканин кулястої форми в межах емалево-дентинного з’єднання. Дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде. Мешкає у місцевості з вмістом фтору у питній воді - 0,7 мг/л. Яка тактика лікування є найбільш доцільною у даному випадку? A 41-year-old woman complains about the presence of hard tissue defects on the central and lateral incisors of the upper jaw, which subjectively do not bother her. According to the patient, the defects from 'appeared a year ago, over time they increase. Objectively: on the vestibular surface of teeth 12, 11, 21 and 22, defects of hard tissues of spherical shape are determined within the enamel-dentine junction. The bottom of the defects is smooth, shiny, hard. It resides in areas with fluoride content in drinking water - 0.7 mg/l. What treatment tactics are the most appropriate in this case?

Пломбування композитним матеріалом без препарування Filling with composite material without preparation

Місцева флюоризація Local Fluorescence

Лікарське втручання не потрібне No medical intervention required

Препарування і пломбування композитним матеріалом Preparation and filling with composite material

Реміналізуюча терапія Remineralizing therapy

37 / 200
В клініку звернувся пацієнт з дефектом коронкової частини 26 зуба. При обстеженні виявлено каріозну порожнину I класу за Блеком. Запропонуйте оптимальне лікування: A patient came to the clinic with a defect in the crown part of the 26th tooth. During the examination, a carious cavity of Class I according to Black was found. Suggest the optimal treatment:

Вкладка Tab

Штифтовий зуб Pin tooth

Штучна коронка Artificial Crown

Видалення зуба і виготовлення мостоподібного протезу Removal of a tooth and manufacture of a bridge prosthesis

Пломбування цементом Cement sealing

38 / 200
При плановому профілактичному огляді у дівчинки 5-ти років виявлено утруднене носове дихання. Дитина дихає ротом, який постійно відкритий. До чого може призвести дана патологія? During a routine preventive examination, a 5-year-old girl was found to have difficulty breathing through her nose. The child breathes through her mouth, which is constantly open. What can this pathology lead to?

Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках Narrowing of the upper tooth row in the lateral areas

Поворот зубів навколо вісі Rotation of the teeth around the axis

Неповне прорізування фронтальних зубів Incomplete eruption of front teeth

Розширення верхнього зубного ряду Expansion of the upper dentition

Часткова адентія Partial adentia

39 / 200
Хворий 40-ка років звернувся у клініку зі скаргами на рухливість фронтальних зубів. Об’єктивно: рухливість фронтальних зубів на нижній щелепи 2 ступеня. Зуби депульповані. Вкажіть конструкцію незнімної шини у комплексному лікуванні пародонтиту для профілактики вторинної деформації: A 40-year-old patient came to the clinic with complaints about the mobility of the front teeth. Objectively: the mobility of the front teeth on the lower jaw of the 2nd degree. The teeth are depulped. Specify the structure fixed splint in the complex treatment of periodontitis for the prevention of secondary deformation:

Мамлока Mamluk

Ельбрехта Elbrecht

Інтердентальна за Копейкіним Interdental according to Kopeikin

Новотні New

З багатоланковим кламером With multi-link clasp

40 / 200
У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та розвитку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку починається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода? Discussions with pregnant women were held in the women's consultation about the importance of the nature of nutrition for the laying and development of the teeth of the future child. At what week of fetal development does the laying of the follicles of temporary teeth in the fetus begin ?

7-ий 7th

15-ий 15th

12-ий 12th

18-ий 18th

4-ий 4th

41 / 200
Для лікування скупченості зубів у дівчинки 9-ти років було запропоновано метод системного видалення зубів за Hotz. Що було підставою для вибору цього методу лікування? To treat crowding of teeth in a 9-year-old girl, the method of systematic extraction of teeth according to Hotz was proposed. What was the reason for choosing this method of treatment?

Невідповідність розмірів зубів та щелеп Distance of teeth and jaws

Звуження щелеп Narrowing jaws

Надкомплектні зуби Overcomplete teeth

Подовження передньої ділянки зубної дуги Prolongation of the front part of the dental arch

Невідповідність розмірів щелеп Jaw size mismatch

42 / 200
Чоловік 25-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи, патологічну рухливість, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу, неможливість пережовування їжі. 10 годин тому отримав травму. При обстеженні встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи між першим і другим премолярами. Зміщення відламків незначне. Зуби усі в наявності, стійкі, правильної анатомічної форми. Який оптимальний метод лікування хворого? A 25-year-old man complains of pain in the area of the lower jaw, pathological mobility, bleeding from the oral cavity, malocclusion, inability to chew food. He was injured 10 hours ago During the examination, a single fracture of the lower jaw between the first and second premolars was established. The displacement of the fragments is insignificant. All the teeth are present, stable, of the correct anatomical shape. What is the optimal method of treating the patient?

Двощелепні назубні шини Double jaw toothed tires

Капова шина Cap tire

Накісний апарат Nose device

Остеосинтез із використанням мініпла-стинки Osteosynthesis using a miniplate

Однощелепна назубна шина Single jaw toothed tire

43 / 200
Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з’явились півроку тому. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - піддатлива, шорстка. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який попередній діагноз? The parents of a 12-year-old child complain about the presence of white spots on the front teeth of the upper jaw, which appeared six months ago. Objectively: on the vestibular surface in the cervical region 13, 12, 11, 21, 22, 23, chalk-like spots were detected. The enamel above them has lost its luster, when probed it is pliable, rough. In the anamnesis, there is short-term pain from chemical irritants. What is the previous diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

44 / 200
Дитині 9-ть років. Центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це аномальне положення? The child is 9 years old. The central incisors of the upper jaw are turned around the axis. What is this abnormal position?

Тортооклюзія Tortoocclusion

Супраоклюзія Supraocclusion

Інфраоклюзія Infraocclusion

Транспозиція Transposition

Вестибулярне Vestibular

45 / 200
Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об’єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на холод безболісна. На Ro-грамі: кісткова тканина періапікальної ділянки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of constant pain in area 25 during the day. Objectively: there is a carious cavity on the medial surface of 25 that does not communicate with the cavity of the tooth. The reaction to cold is painless . On the Ro-gram: bone tissue of the periapical area without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

46 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на пухлиноподібне слабкоболісне новоутворення в правій привушній ділянці, яке виникло 2 місяці тому без жодної причини. Відзначає слабкість, деколи підвищення температури до 37,2-37,6oC. Півмісяця тому проведена протизапальна терапія, яка не дала позитивних результатів. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлості в правій привушній ділянці. Пальпаторно визначається округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, слабкоболісне, не спаяне зі шкірою. Із стенонової протоки виділяється прозора слина в невеликій кількості. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of a tumor-like, mildly painful neoplasm in the right parotid area, which appeared 2 months ago without any reason. She notes weakness, sometimes the temperature rises to 37, 2-37.6oC. Six months ago, anti-inflammatory therapy was carried out, which did not give positive results. Objectively: the face is asymmetrical due to a slight swelling in the right parotid area. Palpation reveals a rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with smooth contours, mildly painful, not fused with by the skin. A small amount of clear saliva is released from the stenotic duct. What is the most likely diagnosis?

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudoparotitis

Гострий інфекційний паротит Acute infectious mumps

- -

Сіалопатія Шегрена Sjögren's sialopathy

Атерома привушної ділянки Atheroma of parotid area

47 / 200
Жінка 51-го року скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки і бічних поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, спотворення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з’явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчуття посилюються. Страждає анацидним гастритом, цукровим діабетом, погано спить. Який найбільш імовірний діагноз? A 51-year-old woman complains of a burning and tingling sensation on the back and sides of the tongue, which disappears during meals, but worsens in the evening, dry mouth, distortion of taste sensations. For the first time, such sensations appeared a year ago after a mental trauma, with the passage of time, the sensations intensify. He suffers from anacid gastritis, diabetes, sleeps poorly. What is the most likely diagnosis?

Глосодинія Glossodynia

Кандидознй глосит Candida glossitis

Глосит Гентера-Міллера Henter-Miller Glossit

Гангліоніт під’язикових гангліїв Ganglionitis of sublingual ganglia

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

48 / 200
Хворий 50-ти років із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод іммобілізації йому показаний? A 50-year-old patient with a gunshot wound to the lower jaw and a bone defect in the chin area. What method of immobilization is indicated for him?

Позаротовий апарат типу Рудько Rudko-type extraoral device

Кістковий шов Bone suture

Фіксація за допомогою спиць і стрижнів Fixation with needles and rods

Однощелепна шина-скоба Single jaw tire clamp

Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням Double jaw splint with hook loops and interjaw elastic pull

49 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі справа, естетичний дефект. Об’єктивно: відсутність 12, сусідні зуби інтактні, стійкі, з добре вираженою анатомічною формою, високою коронковою частиною. Прикус прямий. Під час опитування з’ясовано, що у хворого вроджена вада серця. Якій конструкції протезу потрібно надати перевагу в даному випадку? A 20-year-old patient complains about the absence of a tooth on the upper jaw on the right, an aesthetic defect. Objectively: the absence of 12, the adjacent teeth are intact, stable, with a well-defined anatomical shape, high crown part. The bite is straight. During the survey, it was found out that the patient has a congenital heart defect. What design of the prosthesis should be preferred in this case?

Адгезивний мостоподібний Adhesive bridge

Металопластмасовий мостоподібний Metal-plastic bridge-shaped

Металокерамічній мостоподібний з опорою на 14, 13 Metal-ceramic bridge with support on 14, 13

Пластмасовий мостоподібний Plastic bridge

Штамповано-паяний мостоподібний Stamped-soldered bridge

50 / 200
Хворий 45-ти років, скаржиться на дискомфорт в 27 зубі, виникнення ниючого болю при накушуванні. В анамнезі: при переохолодженні на яснах відкривається нориця. Об’єктивно: коронка 27 змінена в кольорі, пломба на жувальній поверхні, на слизовій оболонці в ділянці зуба рубець від нориці. Який попередній діагноз? A 45-year-old patient complains of discomfort in the 27th tooth, the occurrence of aching pain when biting. In the anamnesis: a fistula opens on the gums during hypothermia. Objectively: crown 27 is discolored, the filling is on the chewing surface, there is a fistula scar on the mucous membrane in the area of the tooth. What is the previous diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний грануломатозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

51 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на наявність припухлості у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Об’єктивно: у ділянці нижньої щелепи на рівні відсутнього 38 зуба виявляється потовщення кістки, слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена, пальпація безболісна. Регіонарні лімфо вузли не збільшені. На рентгенограмі визначається вогнище просвітлення кісткової тканини округлої форми до 3,5 см у діаметрі з чіткими рівними контурами, по периферії ободок склерозованої тканини. У порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова частина ретинованого 38 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of swelling in the area of the corner of the lower jaw on the left. Objectively: bone thickening is found in the area of the lower jaw at the level of the missing 38th tooth, the mucous membrane of the alveolar process has not changed, palpation is painless. The regional lymph nodes are not enlarged. The X-ray shows a focus of luminescence of bone tissue of a rounded shape up to 3.5 cm in diameter with clear, even contours, along the periphery of the rim of sclerosed tissue. The coronal part is turned into the cavity of the focus of luminescence of retained tooth 38. What is the most likely diagnosis?

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Одонтома Odontoma

Адамантинома Adamantinoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

52 / 200
Хворий 47-ми років після безуспішного консервативного лікування хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба з’явився для його видалення. Який вид щипців доцільно використати для видалення даного зуба? A 47-year-old patient after unsuccessful conservative treatment of chronic granulomatous periodontitis of 15 teeth appeared for its removal. What kind of forceps should be used to remove this tooth?

S-подібні S-shaped

S-подібні праві S-shaped right

Прямі Direct

S-подібні ліві S-shaped left

Байонети Bayonets

53 / 200
Які конструкції протезів необхідно вибрати при множинній адентії в ранній змінний період прикусу? Which designs of prostheses should be chosen for multiple dentition in the early variable bite period?

Часткові знімні протези Partial removable prostheses

Повні знімні протези Full removable prostheses

Мостоподібні протези Bridge-like prostheses

Не потребує протезування Does not require prosthetics

Бюгельні протези Bugel prostheses

54 / 200
Хворому 48-ми років планують виготовлення незнімного мостоподібного протеза на нижню щелепу з опорою на 15 і 18 зуби. Об’єктивно: 18 зуб нахилений дистально (дивергує). Яку поверхню 18 зуба необхідно зішліфувати у більшому об’ємі при препаруванні опірних зубів? A 48-year-old patient is scheduled to have a non-removable bridge-like prosthesis made on the lower jaw with support for teeth 15 and 18. Objectively: tooth 18 is tilted distally (divergent). Which surface of the 18th tooth must be polished in a larger volume when preparing the abutment teeth?

Дистальна Distal

Щічна Cheek

Жувальна Chewing

Піднебінна Palate

Медіальна Median

55 / 200
Хворому 20-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту показано видалення 12 зуба. Для знеболювання обрано інфраорбітальну та інцизивну анестезію. Які нервові утворення виключаються після проведення вказаної анестезії? A 20-year-old patient is indicated for the extraction of 12 teeth due to an exacerbation of chronic periodontitis. Infraorbital and incisive anesthesia is chosen for pain relief. What nerve formations are excluded after the specified anesthesia?

Передні верхні альвеолярні гілки, n. incisivus Anterior superior alveolar branches, n. incisivus

Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки Great palatine nerve, middle superior alveolar branches

Носо-піднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки Nasopalatine nerve, anterior superior alveolar branches

Середні верхні альвеолярні гілки, п. nasopalatinus Middle upper alveolar branches, n. nasopalatinus

Задні верхні альвеолярні гілки, n. incisi-vus Posterior superior alveolar branches, n. incisi-vus

56 / 200
Хворій 35-ти років, з одностороннім кінцевим дефектом зубного ряду верхньої щелепи був встановлений внутрішньокістко-вий імплантат у якості дистальної опори з метою протезування незнімним мостоподі-бним протезом з опорами на блоки ”зуб-імплантат” і ”імплантат-імплантат” Яким має бути оптимальне співвідношення опорних і штучних зубів у цьому мостоподібно-му протезі? A 35-year-old patient with a one-sided terminal defect of the upper jaw had an intraosseous implant installed as a distal support for the purpose of prosthetics with a fixed bridge-like prosthesis with supports for 'tooth-implant' and 'implant-implant' blocks What should be the optimal ratio of supporting and artificial teeth in this bridge-like prosthesis?

1 1

1,5 1.5

1,25 1.25

1,75 1.75

2 2

57 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на самовільний гострий нападоподібний біль в 25 зубі, що триває до 30 хвилин, вночі посилюється, безбольові проміжки до трьох годин. Біль виникає та посилюється при дії термічних і механічних подразників. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним дентином, пульпова камера закрита, зондування різко болюче в одній точці в місці проекції рогу пульпи. ЕОД- 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of spontaneous, acute, paroxysmal pain in the 25th tooth, which lasts up to 30 minutes, worsens at night, with pain-free intervals of up to three hours. The pain occurs and increases under the influence of thermal and mechanical stimuli. Objectively: on the chewing surface of tooth 25, there is a deep carious cavity filled with softened dentin, the pulp chamber is closed, probing is sharply painful at one point in the projection of the pulp horn. EOD- 25 μA. Which is the most probable diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

58 / 200
У хворого 35-ти років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення уламків. Який ортопедичний апарат показаний в даному випадку? A 35-year-old patient has a fresh mental fracture of the lower jaw without visible displacement of fragments. What orthopedic device is indicated in this case?

Фіксуючий Fixing

Формуючий Formative

Заміщуючий Substitute

Комбінований Combined

Репонуючий Responding

59 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба? A 30-year-old patient consulted a doctor to remove tooth 26 due to exacerbation of chronic periodontitis. Objectively: crown 26 is destroyed by 1/3. What forceps can be used use to remove this tooth?

S-подібної форми з шипом на лівій щічці S-shaped with a spike on the left cheek

S-подібної форми без шипів S-shaped without spikes

S-подібної форми з шипом на правій щічці S-shaped with a spike on the right cheek

Прямий елеватор Direct elevator

Прямі Direct

60 / 200
Пацієнт 19-ти років звернувся до клініки з діагнозом: односторонній перелом тіла нижньої щелепи між 33 і 34 зубами зі зміщенням відламків у вертикальному напрямку. Визначити вид ортопедичного апарату за своїм призначенням для даного хворого: A 19-year-old patient came to the clinic with a diagnosis: unilateral fracture of the body of the lower jaw between the 33rd and 34th teeth with displacement of the fragments in the vertical direction. Determine the type of orthopedic device by its purpose for this patient:

Репонуючий Responding

Формуючий Formative

Направляючий Referrer

Фіксуючий Fixing

Заміщуючий Substitute

61 / 200
Хворій 18-ти років, встановлено діагноз: хронічний катаральний генералізований гінгівіт, легкого ступеню важкості, загострення. Має місце скупчення нижніх фронтальних зубів. 0=3,1. Який з нижче-наведених засобів необхідно призначити хворій для профілактики утворення нальоту? The patient is 18 years old, the diagnosis is established: chronic catarrhal generalized gingivitis, mild degree of severity, exacerbation. There is crowding of the lower front teeth. 0=3.1. Which of the following means should be prescribed to the patient to prevent plaque formation?

Хлоргексидин Chlorhexidine

Альобуцид Alobucid

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фурацилін Furacilin

Хімопсин Chemopsin

62 / 200
Під час лікування 16 зуба з приводу гострого дифузного пульпіту через декілька хвилин після проведеної провідникової анестезії хворий відчув неспокій, відчуття жару, болю в грудях. Об’єктивно: утруднене дихання, рясний піт, гіперемія шкірного покриву, блювання, втрата свідомості, судоми. Який найбільш імовірний діагноз? During the treatment of tooth 16 for acute diffuse pulpitis, a few minutes after conducting anesthesia, the patient felt restlessness, a feeling of heat, pain in the chest. Objectively: difficult breathing, profuse sweat, hyperemia of the skin, vomiting, loss of consciousness, convulsions. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Колапс Collapse

Зомління Grinding

Бронхіальна астма Bronchial asthma

63 / 200
На консультацію до ортодонта звернулись батьки 5-річної дівчинки зі скаргами на те, що дитина постійно вночі смокче великий палець правої руки. Які рекомендації необхідно дати батькам? Parents of a 5-year-old girl complained that the child constantly sucks her right thumb at night. What recommendations should be given to the parents?

Використати фіксуючу ліктьову шину Use locking elbow splint

Назначити міогімнастичні вправи для висувачів нижньої щелепи Prescribe myogymnastic exercises for the extensors of the lower jaw

Виготовити піднебінну пластинку з ретродугою Make palatal plate with retroarch

Використати пращеподібну пов’язку на ніч Use a sling-like bandage at night

Виготовити пластинку на нижню щелепу з ретродугою Make a plate for the lower jaw with retroarch

64 / 200
Чоловік 47-ми років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикусу. В анамнезі: перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому. Об’єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 1,8 мм (несправжній суглоб). По обидва боки фрагменту нижньої щелепи є 4 стійких зуба, перкусія безболісна. Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному випадку? A 47-year-old man complained of difficulty eating, bite deformity. History: fracture of the lower jaw 2.5 months ago. Objectively: defect of the lower jaw in the frontal area 1.8 mm (false joint). There are 4 stable teeth on both sides of the fragment of the lower jaw, percussion is painless. What design of the prosthesis should be used in this case?

Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом Hinged prosthesis of fixed construction according to Oxman

Протез із шароамортизаційним кламером за Курляндським Prosthetic with spherical damping clasp according to Courland

Безшарнірний знімний протез Hingedless removable prosthesis

Протез із шарніром за Оксманом з одно-суглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with one-joint articulation

Протез із шарніром за Оксманом з дво-суглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with two-joint articulation

65 / 200
Хворий 42-х років з’явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження встановлений попередній діагноз: хронічний генералізова-ний пародонтит II ступеня важкості. Оцінка результату якого дослідження найбільш інформативна для встановлення остаточного діагноза? A 42-year-old patient presented with complaints of bleeding gums, bad breath. After the examination, a preliminary diagnosis was established: chronic generalized periodontitis of the II degree of severity 'Evaluation of the result of which study is the most informative for establishing a final diagnosis?

Рентгенографія X-ray

Глибина пародонтальних кишень Depth of periodontal pockets

Проба Кулаженко Proba Kulazhenko

Проба Кетчке Ketchke test

Рухливість зубів Mobility of teeth

66 / 200
У дитини 9-ти років при санації порожнини рота в 85 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При зондуванні виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Від холодної води повільно проходить біль. Перкусія зуба безболісна. Виберіть оптимальний метод лікування: In a 9-year-old child, a carious cavity connected to the cavity of the tooth was found in the 85th tooth during oral remediation. During probing, there was sharp pain, moderate bleeding Cold water slowly relieves the pain. Percussion of the tooth is painless. Choose the optimal method of treatment:

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

67 / 200
Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до 37,9oC, болей у м’язах. Об’єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м’якого піднебіння, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі везикули з серозногеморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібринозним нальотом, слабко болісні під час дотику. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old woman complains of pain during eating and swallowing, general weakness. The disease began acutely with a rise in body temperature to 37.9oC, pain in the Objectively: against the background of the swollen and hyperemic mucous membrane of the soft palate, anterior arches, and the back wall of the pharynx, grouped and single vesicles with serous hemorrhagic contents, as well as eroded areas of various sizes with scalloped edges, covered with a fibrinous plaque, are slightly painful under time of contact. What is the most likely diagnosis?

Герпангіна Herpangina

Ящур FMD

Оперізуючий лишай Zingles

Грипозний стоматит Influenza stomatitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

68 / 200
Жінка 29-ти скаржиться на свербіж, печіння, болісність червоної облямівки губ, що з’являється навесні і влітку, і зникають в інші пори року. Хворіє впродовж 5-ти років. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперемована, набрякла, на цьому фоні визначаються дрібні міхурці, ерозії діаметром до 3 мм, вкриті кірками, болісні під час дотику, поодинокі тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old woman complains of itching, burning, soreness of the red border of the lips, which appears in spring and summer and disappears at other times of the year. She has been sick for 5 -years old. Objectively: the red border of the lower lip is hyperemic, swollen, against this background there are small bubbles, erosions up to 3 mm in diameter, covered with crusts, painful when touched, single cracks. What is the most likely diagnosis?

Актинічний хейліт, ексудативна форма Actinic cheilitis, exudative form

Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Гострий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ерозивна форма червоного вовчаку червоної облямівки губ Erosive form of lupus erythematosus with red rim of the lips

69 / 200
Чоловік 46-ти років звернувся до клініки для профілактичного огляду щелепнолицевої ділянки. Об’єктивно: передні зуби верхньої щелепи перекривають зуби нижньої щелепи на 3 мм. Щiчно-мезiальний горбик верхніх перших молярів у центральні оклюзії розташовується між ме-зiальним і дистальним щічними горбиками нижніх перших молярів. Який вид прикусу у даного пацієнта? A 46-year-old man applied to the clinic for a preventive examination of the maxillofacial area. Objectively: the front teeth of the upper jaw overlap the teeth of the lower jaw by 3 mm. Buccal-mesial the tubercle of the upper first molars in central occlusion is located between the mesial and distal buccal tubercles of the lower first molars. What type of bite does this patient have?

Ортогнатичний Orthognathic

Відкритий Open

Прямий Direct

Прогнатичний Prognathic

Косий Slanted

70 / 200
Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів. Яка площина будується? One of the conditions for determining central occlusion is the construction of a plane that, if there is a sufficient number of teeth, passes through the cutting edges of the central incisors of the lower jaw and the distal-buccal tubercles of the last molars. Which the plane is being built?

Протетична Prosthetic

Сагітальна Sagittal

Трансверзальна Transversal

Франкфуртська Frankfurt

Вертикальна Vertical

71 / 200
У хлопчика 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику: A 7-year-old boy is diagnosed with chronic periodontitis of 64 and 85 teeth. The child suffers from hemophilia A. Determine the treatment tactics:

Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки Removal is possible in the hematology department, after appropriate preparation

Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі Extraction of teeth is contraindicated due to the high probability of bleeding

Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підготовки Removal is possible both in a maxillofacial hospital and in an outpatient clinic after appropriate preparation

Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні Removal of teeth is possible in the maxillofacial department

Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах; після видалення слід тампонувати альвеоли гемостатичною губкою Removal of teeth is possible in outpatient conditions; after removal, the alveoli should be tamponed with a hemostatic sponge

72 / 200
Оглядаючи дитину 5-ти років, лікар знайшов множинні крейдоподібні цятки, яскравожовтого кольору, що уражають емаль більшості зубів верхньої і нижньої щелеп. При висушуванні плями здобувають матовий відтінок і глянцеву поверхню. При фарбуванні 2% розчином метиленового синього, забарвлення не відбувається. Дитина мешкає в місцевості з вмістом фтору у воді 2,0 мг/л. Який попередній діагноз? While examining a 5-year-old child, the doctor found multiple chalk-like spots of bright yellow color affecting the enamel of most of the teeth of the upper and lower jaws. When dried, the spots acquire a matte shade and glossy surface. When dyed with a 2% solution of methylene blue, coloring does not occur. The child lives in an area with a fluoride content of 2.0 mg/l in water. What is the previous diagnosis?

Флюороз зубів Dental fluorosis

Системна гипоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Мармурова хвороба Marble disease

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

73 / 200
Мати дівчинки 4-х років скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39°С, кашель, нежить. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперемованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені точкові плями розміром за шпилькову голівку, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть імовірний діагноз: The mother of a 4-year-old girl complains of an increase in the child's body temperature to 39°C, cough, runny nose. Regional lymph nodes are enlarged. When examining the oral cavity on a hyperemic on the mucous membrane of the cheeks in the area of the corner teeth, point spots the size of a pinhead, resembling splashes of lime, are found. During palpation of the affected areas, the unevenness of the mucous membrane is felt. Specify the probable diagnosis:

Стоматит при корі Stomatitis with bark

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Стоматит при вітряній віспі Stomatitis with chicken pox

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Стоматит при краснусі Stomatitis with rubella

74 / 200
Пацієнт 47-ми років, вчитель, хворіє на генералізований пародонтит. Протягом 5-ти років користувався незнімною коронковою пластмасовою шиною з опорою на 32, 31,41,42 зуби. Об’єктивно: зуби фронтальної ділянки мають рухомість 3 ступеня та вестибулярний нахил. Планується видалення зубів. Яку конструкцію після видалення зубів слід запропонувати хворому з урахуванням фаху? A 47-year-old patient, a teacher, suffers from generalized periodontitis. For 5 years, he used a fixed crown plastic splint with support on 32, 31, 41, 42 teeth. Objectively: the teeth of the frontal area have mobility of the 3rd degree and a vestibular inclination. Tooth extraction is planned. What construction should be offered to the patient after tooth extraction, taking into account the specialty?

Безпосередній Direct

Знімна шина-протез Removable prosthetic splint

Незнімна шина-протез Prosthetic non-removable splint

Знімний мостоподібний Detachable bridge

Незнімний мостоподібний Fixed bridge

75 / 200
У дитини 13-ти років 23 прорізався орально, місця в зубній дузі достатньо, перекривається нижніми зубами на 1/2 висоти коронки. Без якого заходу НЕМОЖЛИВА зміна розташування ікла? A 13-year-old child has 23 erupted orally, there is enough space in the dental arch, it overlaps with the lower teeth by 1/2 the height of the crown. Without which measure it is IMPOSSIBLE to change the position of the canine ?

Роз’єднання прикусу Bite separation

Видалення премоляра Premolar removal

Пальцевий масаж Finger massage

Зміщення нижньої щелепи Mandibular displacement

Розширення зубної дуги Dental arch expansion

76 / 200
При лікуванні пульпіту у хворого 32-х років, ВІЛ-інфікованого, лікар-стоматолог випадково пошкодив шкіру руки. Як повинен вчинити лікар в даному випадку? While treating pulpitis in a 32-year-old HIV-infected patient, a dentist accidentally damaged the skin of his hand. What should the doctor do in this case?

Витиснути кров з пошкодженої ділянки, обробити 70% розчином спирту Squeeze blood from the damaged area, treat with 70% alcohol solution

Обробити пошкоджену ділянку 0,05% розчином хлоргексидину Treat the damaged area with 0.05% chlorhexidine solution

Промити пошкоджену ділянку водою Rinse the damaged area with water

Обробити пошкоджену ділянку 0,01% розчином перманганату калію Treat the damaged area with a 0.01% solution of potassium permanganate

Обробити пошкоджену ділянку 2% розчином борної кислоти Treat the damaged area with a 2% solution of boric acid

77 / 200
Хворий 30-ти років звернувся зі скаргами на болі в ділянці передніх зубів нижньої щелепи, які пов’язує із травмою підборіддя. Об’єктивно: співвідношення зубних рядів ортогнатичне. Рентгенологічно - серединний перелом нижньої щелепи. Яка шина найбільш раціональна? A 30-year-old patient complained of pain in the area of the front teeth of the lower jaw, which he associates with a chin injury. Objectively: the ratio of the dentition is orthognathic X-ray - median fracture of the lower jaw. Which tire is the most rational?

Гладка шина-скоба Smooth tire clamp

Васильєва Vasilyeva

Вебера Weber

Паяна на кільцях Soldering rings

Гардашнікова Gardashnikova

78 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зу6ів. Об’єктивно: 11, 21 зуби рожевого кольору, канали запломбовано до верхівок. Вирішено виготовити металокерамічні коронки на 11 та 21 зуби. Під яким оптимальним кутом слід проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубів? A 47-year-old patient complains of a change in the color of 11 and 21 teeth. Objectively: 11, 21 teeth are pink, the canals are sealed to the tops. It was decided to make metal-ceramic crowns for teeth 11 and 21. At what optimal angle should the preparation of the proximal surfaces of the supporting teeth be carried out?

15° 15°

20° 20°

10° 10°

79 / 200
Пацієнт 43-х років скаржиться на кровотечу з ясен, болі в яснах довкола окремих зубів, кровотечу під час чищення зубів. Встановлено діагноз: локалізований пародонтит. За допомогою оклюдограми визначено точки посиленого оклюзійного контакту. Яка тактика лікаря? A 43-year-old patient complains of bleeding from the gums, pain in the gums around certain teeth, bleeding during tooth brushing. The diagnosis is established: localized periodontitis. Using an occluderogram the points of enhanced occlusal contact are determined. What are the doctor's tactics?

Пришліфувати оклюзійні поверхні Grind occlusal surfaces

Виготовити шини-капи Make tire caps

Виготовити металокерамічні коронки Make metal-ceramic crowns

Виготовити металеві коронки Make metal crowns

Провести функціональні проби Perform functional tests

80 / 200
Хворому 53-ти років планують виготовити частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу при наявності 16,15, 23, 24 та 27 зубів. Який вид кламерної фіксації найбільш доцільний у даному випадку? A 53-year-old patient is planned to make a partial removable plate prosthesis for the upper jaw in the presence of 16, 15, 23, 24 and 27 teeth. What type of clasp fixation is most appropriate in this case?

Площинний Flat

Лінійний трансверзальний Linear transversal

Точковий Point

Лінійний діагональний Linear Diagonal

Лінійний сагітальний Linear Sagittal

81 / 200
До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об’єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носо-губна складка згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верхньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемо-вана, під час пальпації відчувається біль та флюктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування: A 30-year-old patient came to the dentist with complaints of swelling in the area of the upper lip. Objectively: facial asymmetry is determined due to swelling of the upper lip, nasolabial the fold is smoothed. In the oral cavity on the vestibular surface of the upper jaw, the transitional fold at the level of 11, 21, 22 is smoothed, hyperemo-vated, pain and fluctuation are felt during palpation. Acute purulent periostitis of the upper jaw from 21 was diagnosed. Choose the treatment tactics:

Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія Saving 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Видалення 21, періостеотомія Removal 21, periosteotomy

Збереження 21, протизапальна терапія Save 21, anti-inflammatory therapy

Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеото-мія, протизапальна терапія Removal of 12, 21, 22 teeth, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Видалення 21, періостеотомія, протизапальна терапія Removal 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

82 / 200
Під час перебування в черзі на прийом до стоматолога жінку 48-ми років в шию вкусила бджола, внаслідок чого в неї розвився різкий симетричний набряк обличчя, почався бронхоспазм, почервоніння шкіри, з’явилась кропивниця. Який з вказаних невідкладних станів виник у даному випадку? While waiting in line for an appointment with a dentist, a 48-year-old woman was stung by a bee in the neck, as a result of which she developed sharp symmetrical swelling of the face, bronchospasm, redness skin, urticaria appeared. Which of the indicated emergency conditions arose in this case?

Набряк Квінке Quincke edema

Асептичний шок Aseptic shock

Астматичний статус Asthmatic status

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Ларингоспазм Laryngospasm

83 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білястої плями. Об’єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією ділянки ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7х4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхневе ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient complains about the presence of a whitish spot on the red border. Objectively: on the background of a visually unchanged red border of the lower lip in the middle between the corner of the mouth and the midline the lesion area is grayish-white in color, irregular (polygonal) in shape, 7x4 mm, slightly sunken in relation to the level of the red border, the surface is covered with small tightly attached scales. Palpation does not reveal compaction of the base of the lesion, and during lateral palpation of the lesion, superficial compaction is felt. Regional lymph nodes - without changes. What is the previous diagnosis?

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Червоний плоский лишай Lichen planus

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia, flat form

84 / 200
Хворий 47-ми років, будівельник. Скарги на наявність на нижній губі розростання, яке з’явилось 1 місяць тому. Крім естетичного дискомфорту нічим не турбує. Об’єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи - утворення (6 мм у діаметрі, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірно-щільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз? A 47-year-old patient, a construction worker. Complaints about the presence of a growth on the lower lip that appeared 1 month ago. Apart from aesthetic discomfort, nothing bothers him. About' objectively: on the background of a visually unchanged red border of the lower lip - a formation (6 mm in diameter, 3 mm - height) with a smooth surface of a bluish-red color. Palpation - a painless formation of a moderately dense consistency, without infiltrate at the base and on the periphery of the formation. Regional lymph nodes are not palpable. What is the previous diagnosis?

Бородавчастий передрак червоної облямівки Warty precancer of the red border

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Вірусна бородавка Viral wart

Піогенна гранульома Pyogenic granuloma

Кератоакантома Keratoacanthoma

85 / 200
Під час операції видалення дермоїдної кісти перенісся хлопчик 14-ти років поскаржився на запаморочення, нудоту, слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск - знижений (80/60 мм рт.ст.), руки холодні. Який найбільш імовірний діагноз? During the operation to remove a dermoid cyst, a 14-year-old boy complained of dizziness, nausea, weakness. Objectively: the skin is pale, covered with cold sweat. Breathing is frequent , pulse is weak, blood pressure is low (80/60 mm Hg), hands are cold. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Травматичний шок Traumatic shock

Токсичний шок Toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

86 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на швидкоминущий біль і на естетичну неповноцінність фронтальних зубів. Дефекти почали проявлятися близько 10 років тому. В пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні 23, 24, 44, 45 зубів дефекти твердих тканин зубів у вигляді двох площин, які сходяться під кутом у формі клину. Дно і стінки дефектів гладкі, блискучі, краї рівні. Який пломбувальний матеріал доцільно застосувати у даному випадку? A 46-year-old patient complains of rapid pain and aesthetic inferiority of the front teeth. Defects began to appear about 10 years ago. In the cervical area on the vestibular surface 23, 24 , 44, 45 teeth defects of the hard tissues of the teeth in the form of two planes that converge at an angle in the form of a wedge. The bottom and walls of the defects are smooth, shiny, and the edges are even. What filling material should be used in this case?

Гібридний склоіономерний цемент Hybrid glass ionomer cement

Композит хімічного затвердіння Chemical Curing Composite

Композит світлового затвердіння Light Curing Composite

Силікатний цемент Silicate cement

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

87 / 200
У дівчинки 6-ти років індекс КПУ+кп дорівнює 3,0. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3. У перших постійних молярах визначаються глибокі слабомінералізовані фісури. Який метод є оптимальним для профілактики карієсу у цих зубах? In a 6-year-old girl, the KPU+kp index is 3.0. GI according to Fedorov-Volodkina is 3. In the first permanent molars, deep poorly mineralized fissures are identified. What is the method optimal for caries prevention in these teeth?

Герметизація фісур Fissure sealing

Покриття зубів фтористим лаком Teeth coating with fluoride varnish

Імпрегнація азотнокислим сріблом Impregnation with silver nitrate

Аплікації 3% розчину ремодента Applications of 3% remodent solution

Аплікація 0,2% розчину фурациліну Application of 0.2% furacilin solution

88 / 200
Пацієнт 12-ти років тиждень тому переніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіж у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіпе-ремовані, набряклі, кровлять під час дотику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ- 6, проба Шилера-Пісарева позитивна. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old patient had an acute respiratory viral infection a week ago. Complaints of pain and itching in the gums, bleeding during eating. The gums are hyperemic on the upper and lower jaws , swollen, bleeding when touched with an instrument, Fedorov-Volodkina index - 3.5 points, KPU index - 6, Shiler-Pisarev test is positive. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Пародонтит, стадія загострення Periodontitis, stage of exacerbation

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма Hypertrophic gingivitis, granulating form

89 / 200
Хворий 69-ти років скаржиться на сухість, відчуття печіння в порожнині рота. Протягом останніх двох років користується знімними пластинковими протезами. Слизова оболонка твердого піднебіння та спинки язика яскраво-червоного кольору, гіперемована, набрякла. В межах протезного ложа визначається невелика кількість сіро-білого нальоту, який легко знімається. Які засоби використовуються для етіотропного лікування даного захворювання? A 69-year-old patient complains of dryness, a burning sensation in the oral cavity. He has been using removable plate prostheses for the past two years. The mucous membrane of the hard palate and the back of the tongue are bright red, hyperemic, swollen. Within the prosthetic bed, a small amount of gray-white plaque is determined, which is easily removed. What means are used for the etiotropic treatment of this disease?

Протигрибкові Antifungal

Антипротозойні Antiprotozoals

Протизапальні Anti-inflammatory

- -

Противірусні Antivirus

90 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на безболісне збільшення ясен. В анамнезі: епілепсія, тривалий прийом гідантоїну. Об’єктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофована, щільна, болісна при пальпації, вкриває коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишені глибиною 5 мм. Який попередній діагноз? A 68-year-old patient complains of painless enlargement of the gums. History: epilepsy, long-term use of hydantoin. Objectively: the gums along the entire length of both jaws are hypertrophied, dense , painful on palpation, covers the crowns of the teeth up to half their height. Gum pockets with a depth of 5 mm were detected. What is the previous diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма Hypertrophic gingivitis, granulating form

Вірусні бородавки Viral warts

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Гіперпластичний синдром при лейкозі Hyperplastic syndrome in leukemia

91 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на постійний різкий біль пульсуючого характеру у ділянці верхньої щелепи зліва, що іррадіює у вухо, скроню, посилюється при горизонтальному положенні і змиканні зубів, на безсоння, загальне нездужання. Хворіє третій день, усі прояви наростають. Об’єктивно: у 26 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія болісна. Зуб рухливий. Слизова оболонка навколо зуба набрякла, гіперемована, перехідна складка з вестибулярного боку згладжена, пальпаторно - інфільтрат з нечіткими контурами, різко болісний. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of constant sharp pain of a pulsating nature in the area of the upper jaw on the left, radiating to the ear, temple, intensifies when lying down and clenching the teeth, for insomnia, general malaise. Sick on the third day, all manifestations are increasing. Objectively: tooth 26 has a deep carious cavity, painful percussion. The tooth is mobile. The mucous membrane around the tooth is swollen, hyperemic, the transitional fold on the vestibular side is smoothed, palpation - infiltrate with vague contours, sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба Acute purulent periostitis of the alveolar process of the upper jaw in the area of tooth 26

Гострий остеомієліт альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба Acute osteomyelitis of the alveolar process of the upper jaw in the area of tooth 26

Гострий періодонтит 26 зуба Acute periodontitis of tooth 26

Гострий пульпіт 26 зуба Acute pulpitis of tooth 26

Гострий серозний періостит альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба Acute serous periostitis of the alveolar process of the upper jaw in the area of tooth 26

92 / 200
У хворого 37-ми років був видалений медіальний корінь 36 зуба, а його дистальний корінь зламався у середній третині. Який інструмент слід обрати для видалення кореня? A 37-year-old patient had the medial root of tooth 36 removed, and his distal root broke in the middle third. What instrument should be chosen for root extraction?

Елеватор під кутом праворуч Elevator at an angle to the right

Прямий елеватор Direct elevator

Дзьобоподібні щипці, що не сходяться Non-converging beaked forceps

Дзьобоподібні щипці, що сходяться Converging beaked forceps

Елеватор під кутом ліворуч Elevator at an angle to the left

93 / 200
У юнака 17-ти років скарги на нездужання, лихоманку, солі у ясні. Захворiв 2 дні тому, температура тіла - 38,5oC. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні, рухливі. Ясна на нижній щелепі гіперемована, набрякла, ясенні сосочки кровлять, по краю сірувато-білий наліт, сосочки у ділянці 41, 42, 43 відсутні. Яка мікрофлора найбільш імовірно буде виявлена при мікробіологічному дослідженні? A 17-year-old boy complains of malaise, fever, salt in the gums. He fell ill 2 days ago, body temperature - 38.5oC. Regional lymph nodes are enlarged, painful , mobile. The gingiva on the lower jaw is hyperemic, swollen, the gingival papillae bleed, there is a grayish-white plaque on the edge, papillae in the area 41, 42, 43 are absent. What microflora is most likely to be detected during a microbiological examination?

Фузо-спірилярний симбіоз Fuso-spiral symbiosis

Дифтерійна паличка Diphtheria bacillus

Стрептококи Streptococci

Стафілококи Staphylococci

Дріжджеподібні гриби Yeast-like fungi

94 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з’явилися близько півроку тому. Об’єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпертрофовані, набряклі, ціанотичні. У пришийковій ділянці зубів наявний м’який наліт. ГІ=3. Лікар провів місцеву протизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому? A 13-year-old girl complains of soreness, bleeding gums and bad breath, which appeared about six months ago. Objectively: in the area of the front teeth of the lower jaws, gingival papillae and the gingival margin are hypertrophied, swollen, cyanotic. There is soft plaque in the cervical area of the teeth. GI=3. The doctor performed local anti-inflammatory therapy. What local treatment should be performed in the future?

Повна професійна гігієна порожнини рота Complete professional oral hygiene

Фізіотерапія Physiotherapy

Вестибулопластика Vestibuloplasty

Кюретаж кишень Pocket curettage

Гінгівотомія Gingivotomy

95 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування карієсу в 37 зубі (І клас за Блеком) у пацієнта 18- ти років. Об’єктивно: у дистальній фісурі 37 визначається невелика каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим розм’якшеним дентином, решта фісур ’’закриті” глибокі, важкодоступні, пігментовані. Оберіть оптимальну тактику лікування 37 у даному випадку: The dentist is treating caries in tooth 37 (I class according to Black) in an 18-year-old patient. Objectively: in the distal fissure of 37, a small carious cavity of medium depth, filled with light, softened dentin, the rest of the fissures are 'closed' deep, hard to reach, pigmented. Choose the optimal treatment tactics 37 in this case:

Профілактичне пломбування з інвазив-ним закриттям фісур Prophylactic sealing with invasive closure of fissures

ART-методика препарування і пломбування ART-methodology of preparation and sealing

Метод 'профілактичного розширення' за Блеком Black's method of 'prophylactic expansion'

Щадне препарування за принципом 'біологічної доцільності' Лукомського Gentle dissection according to Lukomsky's principle of 'biological expediency'

Профілактичне пломбування з неінва-зивним закриттям фісур Prophylactic sealing with non-invasive closure of fissures

96 / 200
Вагітна (36 тижнів) скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об’єктивно: ясеневі сосочки і маргінальний край ясен пухкі, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту слід рекомендувати цій хворій після проведення професійної гігієни порожнини рота? A pregnant woman (36 weeks) complains of bleeding gums, abundant formation of dental plaque, despite thorough hygienic care of the oral cavity. Objectively: gingival papillae and marginal margin the gums are loose, bleed when touched. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.7 points. What paste should be recommended to this patient after professional oral hygiene?

Що містить хлоргексидин Contains chlorhexidine

Що містить мінералізуючі препарати Contains mineralizing preparations

Що містить рослинні препарати Contains herbal preparations

Гелеву Gelevu

Фторвмісну Fluorine

97 / 200
Хворий висловлює скарги на відсутність зубів, естетичний дефект. Об’єктивно: присутні 46, 43, 32, 33, 37 Зуби стійкі, корені не оголені, 46, 37 зуби мають низькі клінічні коронки, горби і екватор не виражені. Яка конструкція протеза найбільш раціональна у даному випадку? The patient complains about the absence of teeth, an aesthetic defect. Objectively: 46, 43, 32, 33, 37 teeth are present, the roots are not exposed, 46, 37 teeth have low clinical crowns, humps and the equator are not pronounced. What design of the prosthesis is the most rational in this case?

Дуговий з телескопічними коронками Arc with telescopic crowns

Дуговий з опорно-утримуючими кламерами Arch with support-holding clamps

Штамповано-паяний мостоподібний Stamped-soldered bridge

ЧЗПП ЖЗПП

Піднебінна пластинки з вестибулярною дугою Palate plate with vestibular arch

98 / 200
У хворого планується розтин абсцеду-ючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання? The patient is scheduled for dissection of an abscessed furuncle of the upper lip. What type of anesthesia is indicated for this intervention?

Двобічна інфраорбітальна Bilateral infraorbital

Двобічна палатинальна Bilateral palatal

Двобічна інфраорбітальна та різцева Bilateral infraorbital and incisal

Двобічна інфраорбітальна та палати-нальна Bilateral infraorbital and palatal

Двобічна туберальна та палатинальна Bilateral tuberal and palatal

99 / 200
У дитини 14-ти років двобічний перелом нижньої щелепи у ділянці ментальних отворів. На фоні переломів наростає клініка порушення дихання, аж до ядухи. Яка причина розвитку асфіксії? A 14-year-old child has a bilateral fracture of the lower jaw in the region of the mental foramen. Against the background of the fractures, the clinic of breathing disorders increases, up to the point of suffocation. What is the cause of the development of asphyxia?

Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозаду Displacement of the root of the tongue with a fragment of the lower jaw backwards

Наявність сторонніх тіл у порожнині рота Presence of foreign bodies in the oral cavity

Рясне слиновиділення Profuse salivation

Набряк слизової порожнини рота Swelling of the oral mucosa

Формування гематоми дна порожнини рота Formation of hematoma of the floor of the oral cavity

100 / 200
У дівчинки 5-ти років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 75 зуба. Дитина страждає на хронічний гломерулонефрит. Визначте лікувальну тактику: A 5-year-old girl was diagnosed with an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 75. The child suffers from chronic glomerulonephritis. Determine the treatment tactics:

Видалення 75 зуба Removal of tooth 75

Ендодонтичне лікування 75 зуба та пері-остотомія Endodontic treatment of 75 teeth and peri-ostotomy

Видалення 75 зуба та періостотомія Removal of tooth 75 and periostomy

Ендодонтичне лікування 75 зуба та призначення протизапальної терапії Endodontic treatment of 75 teeth and appointment of anti-inflammatory therapy

Ендодонтичне лікування 75 зуба Endodontic treatment of tooth 75

101 / 200
До хірурга-стоматолога звернулись батьки хлопчика 5-ти років через наявність лійкоподібного шкірного поглиблення, яке знаходиться попереду основи великого завитка вушної раковини. На дні цього поглиблення відмічається норицевий отвір, з якого при натисканні на козелок вуха виділяється густа слизоподібна речовина. Який попередній діагноз? The parents of a 5-year-old boy turned to a dental surgeon because of the presence of a funnel-shaped skin depression, which is located in front of the base of the large convolution of the auricle. At the bottom of this depression, a fistula opening is noted , from which a thick mucus-like substance is released when pressed on the auricle. What is the preliminary diagnosis?

Парааурикулярна нориця Paraauricular fistula

Бічна нориця шиї Lateral fistula of the neck

Присередня нориця шиї Mesial fistula of the neck

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Бічна кіста шиї Lateral neck cyst

102 / 200
Лікар стоматолог-ортопед, що має стаж роботи 7 років 6 місяців, за відповідності професійному стандарту, одержав I кваліфікаційну категорію. Яким повинен бути стаж роботи згідно затверджених нормативів для наступної атестації? A dentist-orthopedic doctor with 7 years and 6 months of work experience, in compliance with the professional standard, received the I qualification category. What should be the work experience according to the approved standards for next certification?

10 років 10 years

15 років 15 years

8 років 8 years

9 років 9 years

12 років 12 years

103 / 200
Хлопчику 5-ти місяців з двобічним не-зрощенням верхньої губи планується хейлопластика. Який вид знеболювання потрібно застосувати при цьому оперативному втручанні? A 5-month-old boy with bilateral non-union of the upper lip is scheduled for cheiloplasty. What type of anesthesia should be used during this surgical intervention?

Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через рот Endotracheal anesthesia with intubation through the mouth

Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через трахеостому Endotracheal anesthesia with intubation through a tracheostomy

Місцеве потенційоване знеболювання Local potentiated analgesia

Масковий наркоз Mask anesthesia

Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через ніс Endotracheal anesthesia with intubation through the nose

104 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на припухлість у нього у навколовушножувальній ділянці справа, сухість у роті, підвищення температури тіла до 37,6oC. Близько 6 місяців тому спостерігалися подібні явища. Об’єктивно: горбистий, малоболісний інфільтрат у правій навколовушно-жувальній ділянці. Слина в’язка, з протоки правої слинної залози виділяється невелика кількість секрету з білуватими включеннями. Встановіть діагноз: Parents of a 6-year-old child complained of swelling in the right auricular area, dry mouth, an increase in body temperature up to 37.6oC. About 6 months therefore, similar phenomena were observed. Objectively: a lumpy, mildly painful infiltrate in the right peri-auricular-chewing area. Saliva is viscous, a small amount of secretion with whitish inclusions is released from the duct of the right salivary gland. Establish a diagnosis:

Загострення хронічного паренхіматозного паротиту Exacerbation of chronic parenchymal parotitis

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudoparotitis

Змішана пухлина слинної залози Mixed salivary gland tumor

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

105 / 200
Пацієнт 70-ти років звернувся до ортопеда-стоматолога зі скаргами на повну відсутність зубів. Об’єктивно: має місце незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи, яка вкрита слизовою оболонкою помірної піддатливості. Який тип беззубої щелепи за класифікацією Келера характеризується даними ознаками? A 70-year-old patient turned to an orthopedist-dentist with complaints about the complete absence of teeth. Objectively: there is slight uniform atrophy of the alveolar process of the lower jaw, which is covered a mucous membrane of moderate pliability. What type of edentulous jaw according to Köhler's classification is characterized by these signs?

Перший First

П’ятий Fifth

Четвертий Fourth

Третій Third

Другий Second

106 / 200
У хворого 33-х років під час препарування зубів без анестезії раптово виникло запаморочення, нудота, різке збліднення обличчя, легкий ціаноз губ, короткочасна втрата свідомості. Який невідкладний стан виник у пацієнта? A 33-year-old patient suddenly experienced dizziness, nausea, sudden pallor of the face, slight cyanosis of the lips, short-term loss of consciousness during dental preparation without anesthesia. What an emergency condition occurred in the patient?

Колапс Collapse

Стенокардія Angina

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Непритомність Fainting

107 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на наявність безболісного пухлиноподібного новоутворення на нижній щелепі. Пальпаторно визначається симптом Дюпюітрена. Коронка 36 зуба з глибокою каріозною порожниною. На Яо-грамі - ділянка деструкції кісткової тканини з чіткими межами, розташована у ділянці верхівок коренів 36 зуба, розміром - 2х2 см. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained about the presence of a painless tumor-like neoplasm on the lower jaw. Dupuytren's symptom is determined by palpation. The crown of the 36th tooth with a deep carious cavity. On the Yao-gram - an area of destruction bone tissue with clear boundaries, located in the area of the root tips of tooth 36, measuring 2x2 cm. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

Кератокіста нижньої щелепи Keratocyst of the lower jaw

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Фолікулярна кіста нижньої щелепи Follicular cyst of the lower jaw

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

108 / 200
Хвора 29-ти років скаржиться на короткочасний біль в області передніх зубів від температурних, механічних і хімічних подразників. Страждає на захворювання щитоподібної залози. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів дефекти, по краям емаль крейдяного кольору, шорстка, підвищеної ламкості, відколюється екскаватором. Дентин пігментований. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complains of short-term pain in the front teeth from temperature, mechanical and chemical stimuli. She suffers from thyroid disease. Objectively: on the vestibular the surfaces of 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 teeth have defects, along the edges the enamel is chalk-colored, rough, highly brittle, chipped by an excavator. The dentine is pigmented. What is the most likely diagnosis?

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

109 / 200
У хворого на цукровий діабет 29-ти років після ін’єкції 30 ОД інсуліну виникло короткочасне збудження, після чого знепритомнів. Яка найбільш імовірна причина? A 29-year-old diabetic patient experienced short-term excitement after an injection of 30 units of insulin, after which he fainted. What is the most likely cause?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Інсульт Stroke

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

110 / 200
У хворого після контакту з хімічними речовинами на виробництві раптово виникло стридорозне дихання, осиплість голосу, ’’гавкаючий” кашель, стала зростати задишка. Об’єктивно: акроцїаноз. Який попередні дїагноз? After contact with chemicals at work, the patient suddenly developed stridorous breathing, hoarseness of voice, 'barking' cough, shortness of breath began to increase. Objectively: acrocyanosis. What is the previous diagnosis?

Набряк гортані Swelling of the larynx

ТЕЛА BODIES

Рак гортані Laryngeal cancer

Ателектаз легень Pulmonary atelectasis

Пневмоторакс Pneumothorax

111 / 200
Хворий 15-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на припухлість верхньої губи, біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5oC. Припухлість з’явилась 3 доби тому після видавлювання гнійничка. Об’єктивно: набряк тканин верхньої губи, шкіра гіперемована. Визначається щільний інфільтрат - 1,0х2,0 см, болючий під час пальпації, в центрі якого наявна гнійна кірка. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old patient turned to the doctor with complaints of swelling of the upper lip, pain, general weakness, an increase in body temperature to 38.5oC. The swelling appeared 3 days ago after squeezing out an abscess. Objectively: swelling of the tissues of the upper lip, the skin is hyperemic. A dense infiltrate is determined - 1.0x2.0 cm, painful during palpation, in the center of which there is a purulent crust. What is the most likely diagnosis?

Фурункул верхньої губи Upper lip furuncle

Атерома верхньої губи Atheroma of the upper lip

Абсцес верхньої губи Upper lip abscess

Карбункул верхньої губи Carbuncle of upper lip

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

112 / 200
Чоловік 60-ти років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярні відростки на верхній та нижній щелепах різко атрофовані, піднебіння пласке, торус різко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без підслизового шару. Який відбиток і який матеріал доцільно використати у даному випадку? 60-year-old man with complete absence of teeth. He has been using dentures for 15 years. Objectively: the lower third of the face is reduced, the alveolar processes on the upper and lower jaws are sharply atrophied , the palate is flat, the torus is sharply defined. The mucous membrane of the prosthetic bed is thin, atrophied, without a submucous layer. What impression and what material should be used in this case?

Функціональний декомпресійний дента-флексом Functional decompression denta-flexoma

Функціональний компресійний стенсом Functional compression stensome

Повні анатомічні гіпсом Full anatomical casts

Повні анатомічні стомальгіном Complete anatomical stomalginomas

Функціональний диференційований репі-ном Functional differentiated rep-nome

113 / 200
Пацієнтка 40-ка років звернулася з метою протезування 12, 13 зубів. Зуби 12, 13 раніше ліковані, мають рожеве забарвлення. Після обстеження вибрана конструкція металокерамічних коронок, протипоказань для застосування не виявлено. Який матеріал для отримання робочого відбитка необхідно використати? A 40-year-old patient applied for the prosthetics of teeth 12, 13. Teeth 12, 13 were previously treated, have a pink color. After the examination, the design of metal-ceramic crowns was selected, contraindications not detected for use. What material should be used to obtain a working impression?

Спідекс Spidex

Ортокор Ortokor

Гіпс Gypsum

Стомальгін Stomalgin

Репін Repin

114 / 200
Хворий 53-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені оголені до 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. В 15, 14, 24 зубах - клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок та дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient complains of increased tooth sensitivity to chemical irritants. Objectively: the gums are pale pink in color, the roots are exposed up to 1/3 of the length. Minor the number of dental deposits. In 15, 14, 24 teeth - wedge-shaped defects. Probing of exposed necks and defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз I ступеня важкості Periodontosis of the first degree of severity

Пародонтит II ступеня важкості Periodontitis II degree of severity

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтит I ступеня важкості Periodontitis of the first degree of severity

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

115 / 200
Пацієнт 23-ти років скаржиться на біль в яснах, що підсилюється при прийомі їжі, неприємний запах з рота, погане самопочуття. Температура тіла - 37oC. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемова-на, набрякла, легко кровоточить при зондуванні. По ясенному краю в ділянці 36, 37 і 38 зубів - виразки, вкриті брудно-сірим нальотом. Значні зубні відкладення. У мазку - фузоспірилярна флора. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient complains of pain in the gums that worsens when eating, bad breath, bad health. Body temperature - 37oC. He has been sick for 2 days therefore, after hypothermia. Objectively: the mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, easily bleeds during probing. On the gingival margin in the area of teeth 36, 37, and 38, there are ulcers covered with dirty gray plaque. Significant dental deposits. In the smear, fusospira flora. What is the final diagnosis?

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

116 / 200
Хворий 39-ти років звернулась зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болючість ясен, рухомість зубів. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complained of bad breath, bleeding and sore gums, tooth mobility. Objectively: hyperemic, swollen gums, lower frontal teeth are mobile, I-II degree of mobility. Periodontal pockets 4-5 mm. X-ray: resorption of interdental septa up to 1/2 the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, II degree, acute course

Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, I degree, acute course

Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, I degree, chronic course

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, III degree, chronic course

117 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на біль у зубі при вживанні гарячого і холодного, який іррадіює у вухо, скроню. Раніше в цьому зубі турбував самовільний нічний біль. Об’єктивно: в 37 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що в одній точці сполучається з порожниною зуба. Реакція на зондування в точці сполучення, на холодовий подразник різко болісна, біль довго не вщухає. ЕОД- 55 мкА. Визначте діагноз: A 30-year-old patient complains of a toothache when using hot and cold, which radiates to the ear, temple. Previously, this tooth was disturbed by spontaneous night pain. About objectively: in tooth 37, on the chewing surface, there is a deep carious cavity that connects with the cavity of the tooth at one point. The reaction to probing at the point of connection, to a cold stimulus is sharply painful, the pain does not subside for a long time. EOD - 55 μA. Determine the diagnosis:

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

118 / 200
Хвора 17-ти років скаржиться на біль в зубі, який виник вперше. Тривалість болю до 2 хвилин. Об’єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Зондування дна чутливе. Перкусія безболісна. ЕОД- 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old patient complains of a toothache that occurred for the first time. The pain lasts up to 2 minutes. Objectively: the 15th tooth has a deep carious cavity. Probing the bottom is sensitive. Percussion is painless. EOD- 12 μA. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

119 / 200
Пацієнтка 22-х років звернулась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Під час огляду ротової порожнини виявлено дефект твердих тканин у пришийковій ділянці в межах плащового дентину у 22 зубі. Дентин щільний, пігментований. Реакція на перкусію та зондування відсутня. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old female patient turned to a dentist for a preventive examination. During the examination of the oral cavity, a hard tissue defect was detected in the cervical region within the mantle dentin at 22 teeth. Dentin is dense, pigmented. Reaction to percussion and probing is absent. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

120 / 200
Хлопчик 10-ти років скаржиться на наявність болючої виразки в роті, яка збільшується і не гоїться вже 1,5 місяці, Об’єктивно: на слизовій щоки неглибока виразка діаметром 2 см з нерівними підритими краями, м’якої консистенції. Дно виразки горбисте, вкрите жовтосірим нальотом. Навколо виразки багато дрібних горбиків жовтуватого кольору. Регіонарні лімфатичні вузли еластичні, болісні, спаяні в пакети. Проявом якого захворювання можуть бути дані симптоми? A 10-year-old boy complains of a painful ulcer in his mouth, which has been increasing and has not healed for 1.5 months, Objectively: a shallow ulcer on the mucous membrane of the cheek with a diameter of 2 cm with uneven undercut edges, soft consistency. The bottom of the ulcer is bumpy, covered with a yellow-gray coating. There are many small yellowish tubercles around the ulcer. The regional lymph nodes are elastic, painful, fused into packages. What disease can the given symptoms be a manifestation of?

Туберкульоз Tuberculosis

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Сифіліс Syphilis

Рак Cancer

Червоний плескатий лишай Red lichen

121 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи при спробі закрити рот. Травма сталась внаслідок побиття невідомим. Об’єктивно: при пальпації альвеолярний паросток верхньої щелепи рухомий з обох боків, позитивний симптом Малевича та симптом ’’навантаження” на рентгенограмі лінія перелому визначається у ділянці нижньої стінки груше-подібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів, зниження прозорості верхньощелепних пазух. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of pain and mobility of the upper jaw when trying to close his mouth. The injury was caused by an unknown beating. Objectively: during palpation, the alveolar bud of the upper jaw mobile on both sides, positive Malevich symptom and 'loading' symptom on the radiograph, the fracture line is determined in the area of the lower wall of the pear-shaped opening, zygomatic-alveolar ridges, decreased transparency of the maxillary sinuses. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Le Fort I (нижній тип) Le Fort I fracture of the upper jaw (lower type)

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи за Le Fort II (середній тип) Le Fort II maxillary fracture (medium type)

Перелом верхньої щелепи за Le Fort III (верхній тип) Le Fort III maxillary fracture (upper type)

Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи зліва Fracture of the alveolar process of the upper jaw on the left

122 / 200
Чоловік віком 30-ти років скаржиться на біль, відчуття тяжкості і розпирання в правій половині обличчя, закладеність носа справа та загальну слабкість. За тиждень до цього відмічав сильний біль в 15 зубі. Об’єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок припухлості підочноямко-вої та щічної ділянок справа. 15 зуб зруйнований на 2/3 коронки, перкусія різко болісна. На оглядовій рентгенограмі спостерігається затемнення правої верхньощелепної пазухи різного ступеня інтенсивності. Верхівка кореня 15 зуба з ознаками хронічного періодонтиту. Який попередній діагноз? A 30-year-old man complains of pain, a feeling of heaviness and swelling in the right half of the face, nasal congestion on the right and general weakness. A week before that, he noted severe pain in the 15th tooth. Objectively: the face is somewhat asymmetric due to the swelling of the infraorbital and buccal areas on the right. 15th tooth is destroyed by 2/3 of the crown, percussion is sharply painful. On the examination radiograph, darkening of the right maxillary sinus of varying degrees of intensity is observed. Root apex 15 tooth with signs of chronic periodontitis. What is the previous diagnosis?

Гострий правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба Acute right-sided odontogenic sinusitis from the 15th tooth

Одонтогенна флегмона підочної ділянки справа від 15 зуба Odontogenic phlegmon of the underbite area to the right of the 15th tooth

Хронічний правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба Chronic right-sided odontogenic sinusitis from the 15th tooth

Гострий гнійний одонтогенний періостит від 15 зуба Acute purulent odontogenic periostitis from tooth 15

Одонтогенна флегмона щічної ділянки справа від 15 зуба Odontogenic phlegmon of the buccal area to the right of the 15th tooth

123 / 200
Пацієнт 48-ми років скаржиться на порушення рухливості нижньої щелепи. Захворювання розпочалось поступово з погіршення рухливості, скутості рухів нижньої щелепи. На рентгенограмі СНЩС справа та зліва з відкритим та закритим ротом виявлені екзофіти на суглобових поверхнях. Це характерно для такого захворювання: A 48-year-old patient complains of impaired mobility of the lower jaw. The disease began gradually with the deterioration of mobility, stiffness of the movements of the lower jaw. On the radiograph of TMJ on the right and left with open and with the mouth closed, exophytes were found on the joint surfaces. This is characteristic of such a disease:

Артроз Arthritis

Внутрішньосуглобовий вивих Intra-articular dislocation

Гострий артрит Acute arthritis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Невралгія II гілки трійчастого нерву Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

124 / 200
У хворої встановлено попередній діагноз: слино-кам’яна хвороба з локалізацією каменя в слинній залозі. Оберіть метод дослідження для виявлення рентгеннега-тивних каменів слинних залоз? The patient has a preliminary diagnosis: salivary stone disease with localization of a stone in the salivary gland. Choose a research method for detecting X-ray-negative salivary gland stones?

УЗ-діагностика US diagnostics

Термометрія Thermometry

Комп’ютерна рентгенографія Computer radiography

Прицільна рентгенографія Sighted X-ray

Реографія Rheography

125 / 200
У 6-річної дитини біль у зубі і припухлість обличчя зліва. Об’єктивно: стан задовільний, температура тіла - 37,5oC. Обличчя асиметричне через колатеральний набряк м’яких тканин щічної і підщелепної ділянок злiва. У 74 зубі пломба, перкусія болісна, рухливість I ступеня. Перехідна складка у 74, 75 згладжена, слизова гіперемована. Який попередній діагноз? A 6-year-old child has a toothache and facial swelling on the left side. Objectively: the condition is satisfactory, the body temperature is 37.5oC. The face is asymmetrical due to collateral swelling of the 'what kind of tissues of the buccal and submandibular areas of the left. Tooth 74 has a filling, percussion is painful, mobility of the 1st degree. The transitional fold in 74, 75 is smoothed, the mucous membrane is hyperemic. What is the previous diagnosis?

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

- -

Гострий гнійний пульпіт 74 зуба Acute purulent pulpitis of tooth 74

Одонтогенний остеомієліт Odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

126 / 200
Батьки дитини 3-х років скаржаться на появу у неї болісних висипань і відмову від їжі. Під час огляду: на шкірі навколорото-вої ділянки - 10 пухирців з геморагічним вмістом. На слизовій оболонці губ - декілька афт округлої форми, діаметром 1-3 мм. Визначаються гострий катаральний гінгівіт і підщелепний лімфаденіт. Оберіть засоби для етіотропного лікування: The parents of a 3-year-old child complain of the appearance of painful rashes and refusal to eat. During the examination: on the skin around the mouth - 10 blisters with hemorrhagic contents. On the mucous membrane of the lips there are several round-shaped aphthae, 1-3 mm in diameter. Acute catarrhal gingivitis and submandibular lymphadenitis are determined. Choose means for etiotropic treatment:

Противірусні Antivirus

Антибіотики Antibiotics

Протизапальні Anti-inflammatory

Протигрибкові Antifungal

Гіпосеснсибілізуючі Hyposensitizing

127 / 200
Чоловік 36-ти років скаржиться на свербіж, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об’єктивно: червона облямівка губ, прилегла шкіра та куточки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі зруйновані і вкрити кірочками. Наявне мокнуття. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man complains of itching, redness, and the presence of a rash on the lips and skin. Objectively: the border of the lips is red, the surrounding skin and the corners of the mouth are hyperemic, swollen. On their background, small bubbles with serous exudate are determined, some merge with each other, some are destroyed and covered with crusts. There is wetness. What is the most likely diagnosis?

Гострий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Актинічний хейліт, ексудативна форма Actinic cheilitis, exudative form

Ескфоліатичний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

128 / 200
Дівчина 18-ти років звернулася до стоматолога з метою контролю якості герметизації фісур, яка була проведена рік тому. Об’єктивно: у 17, 16, 26, 27, 37 і 47 зубах -герметик повністю зберігся. У 36 і 46 - си-лант не виявлений, у дистально-поздовжніх фісурах цих зубів при зондуванні визначається розм’якшена емаль. Гігієнічний індекс за ФедоровимВолодкіною - 2,5 бали. Яка тактика лікаря-стоматолога у відношенні 36 і 46 у даному клінічному випадку? An 18-year-old girl went to the dentist to check the quality of fissure sealing, which was performed a year ago. Objectively: at 17, 16, 26, 27 , 37 and 47 teeth - the sealant is completely preserved. In 36 and 46 - sealant is not detected, in the distal-longitudinal fissures of these teeth during probing, softened enamel is determined. Hygienic index according to Fedorov Volodkina - 2.5 points. What are the doctor's tactics - dentist in relation to 36 and 46 in this clinical case?

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Повторна неінвазивна герметизація Repeat non-invasive sealing

Електрофорез з кальційвмісним розчином Electrophoresis with a calcium-containing solution

Аплікації фторвмісним гелем Fluorine gel applications

129 / 200
В процесі лікування 11 зуба з приводу пульпіту стоматолог проводить обтурацію кореневого каналу методом бічного ущільнення холодної гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації у каналі гутаперчі у даному випадку: During the treatment of tooth 11 due to pulpitis, the dentist performs root canal obturation using cold gutta-percha lateral sealing. Choose the tool for condensation in the gutta-percha canal in this case:

Спредер Spreader

Плагер Plager

Ендодонтичний зонд Endodontic probe

Гутта-конденсор Gutta condenser

Вертикальний конденсатор Vertical capacitor

130 / 200
Лікар-стоматолог закінчує розширення кореневого каналу 32 зуба у чоловіка 45-ти років, використовуючи для цього ”Step Back’’-техніку. Апікальна частина каналу розширена до 30 розміру файла. Для вирівнювання стінок кореневого каналу лікар використав обертальні рухи Н-файла 25 розміру. У процесі роботи відбувся від-лам інструменту. Яка помилка допущена лікарем у процесі роботи? The dentist completes the expansion of the root canal of tooth 32 in a 45-year-old man using the Step Back technique. The apical part of the canal is expanded to 30 the size of the file. To align the walls of the root canal, the doctor used rotational movements of the H-file size 25. During the work, the tool broke. What mistake did the doctor make during the work?

Не дотримано техніки роботи інструментом The technique of working with the tool was not followed

Неправильно обраний метод інструментальної обробки каналу Incorrectly selected channel instrumental processing method

Неправильно обраний розмір файла Incorrectly selected file size

Цей етап не передбачає роботу з Н-файлом This stage does not involve working with H-file

При цій методиці Н-файл не використовується With this technique, the H-file is not used

131 / 200
Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування 12 зуба з приводу хронічного періодонтиту. Рентгенологічно в ділянці верхівки кореня 12 визначається осередок деструкції розміром - 0,3х0,4 см без чітких контурів. Виберіть оптимальний матеріал для використання в якості силеру у даній клінічній ситуації: The dentist performs endodontic treatment of tooth 12 due to chronic periodontitis. Radiologically, in the area of the apex of root 12, a focus of destruction with a size of 0.3x0.4 cm without clear contours is determined Choose the optimal material for use as a sealer in this clinical situation:

Із вмістом гідроксиду кальцію Contains calcium hydroxide

На основі епоксидних смол Based on epoxy resins

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

На основі резорцин-формалінової смоли Based on resorcinol-formalin resin

Цинкоксидевгенольний цемент Zincoxydeugenol cement

132 / 200
Чоловік 35-ти років знаходиться на лікуванні у хірурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи. З метою контролю якості лікування і визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологічного дослідження. У які терміни від початку захворювання необхідно виконувати вказане дослідження цьому хворому для виявлення ознак деструкції кісткової тканини? A 35-year-old man is being treated by a dental surgeon for acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw. In order to control the quality of treatment and determine further tactics, a control X-ray is planned research. At what time from the onset of the disease should the specified research be performed on this patient to detect signs of bone tissue destruction?

До кінця 2-го тижня By the end of the 2nd week

Через 2-3 дні In 2-3 days

Через тиждень In a week

Через місяць In a month

Через 4-5 днів In 4-5 days

133 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на болі і припухлість у ділянці верхньої губи і нижніх відділів підочноямкової ділянки зліва, періодичний біль у зруйнованому 22 зубі. Після проведеного обстеження встановлений дiагноз: загострення хронічного періодонтиту 22 зуба, абсцес іклової ямки. Показана операція: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрішньоротовим доступом. Оберіть оптимальний метод анестезії: A patient turned to a dental surgeon with complaints of pain and swelling in the area of the upper lip and lower parts of the infraorbital area on the left, periodic pain in the destroyed 22nd tooth. After the examination established diagnosis: exacerbation of chronic periodontitis of tooth 22, abscess of canine fossa. Operation indicated: removal of tooth 22, dissection of abscess by intraoral access. Choose the optimal method of anesthesia:

Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різцева анестезія Infraorbital (extraoral method) and incisal anesthesia

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Наркоз Narcosis

Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія Infraorbital (intraoral method) and palatal anesthesia

Туберальна і піднебінна анестезія Tuberal and palatal anesthesia

134 / 200
До клініки звернулися батьки з дівчинкою 9-ти років. При клінічному обстеженні виявлено: перекриття нижніми зубами верхніх середнє, піднебінне положення верхніх фронтальних зубів, нормальний розвиток фронтальної і бокових ділянок нижньої щелепи. Який апарат для лікування слід застосувати? Parents with a 9-year-old girl came to the clinic. Clinical examination revealed: overlapping of upper middle teeth with lower teeth, palatal position of upper frontal teeth, normal development of frontal and lateral areas of the lower jaw. What device should be used for treatment?

Капа Биніна Kapa Binin

Платівку на верхню щелепу з петлями Рудольфа Rudolph Loop Upper Jaw Plate

Апарат Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl apparatus

Апарат Бабаскіна Babaskin's device

Апарат Френкеля II типу Type II Frenkel apparatus

135 / 200
В амбулаторному хірургічному кабінеті хворому видаляють 36 зуб. Після проведення анестезії лікар почав працювати елеватором. Одразу після цього у пацієнта було помічено збліднення обличчя, він почав скаржитися на запаморочення, шум у вухах, потемніння в очах, почав сповзати в кріслі. Поставте найбільш імовірний діагноз: In the outpatient surgery room, the patient's 36th tooth is removed. After anesthesia, the doctor began working with an elevator. Immediately after that, the patient's face became pale, he began to complain of dizziness, tinnitus, darkening of the eyes, began to slide in the chair. Give the most likely diagnosis:

Непритомність Fainting

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

Шок Shock

136 / 200
У хворого 56-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи, який неправильно зрісся. Об’єктивно: на нижній щелепі наявні 48, 36, 35, 34 зуби, стійкі, інтактні, нерухомі. На верхній щелепі мостоподібні протези з опорою на 17, 15, 13, 24, 25, 27 зуби. Спостерігається перехресний прикус. Який протез необхідно виготовити? A 56-year-old patient was diagnosed with a fracture of the lower jaw, which did not fuse properly. Objectively: there are 48, 36, 35, 34 teeth on the lower jaw, stable , intact, immobile. On the upper jaw, bridge-like prostheses with support on 17, 15, 13, 24, 25, 27 teeth. A crossbite is observed. What kind of prosthesis should be made?

Виготовити знімний протез з подвійним зубним рядом Make a removable prosthesis with a double row of teeth

Протезування на імплантах знімною конструкцією Prosthetics on implants with a removable structure

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Протезування на імплантах незнімною конструкцією Prosthetics on implants with a fixed structure

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

137 / 200
У клініку ортопедичного відділення звернувся пацієнт 43-х років із скаргами на неможливість пережовування їжі. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит середньої важкості, патологічна рухомість зубів 1-2 ступеня. Лікар-стоматолог вирішив використати для лікування вибіркове пришліфовування зубів. Яку оклюзію передбачається створити у пацієнта? A 43-year-old patient came to the clinic of the orthopedic department with complaints about the inability to chew food. He was diagnosed with chronic generalized periodontitis of medium severity, pathological tooth mobility of the 1st-2nd degree. The doctor - the dentist decided to use selective grinding of the teeth for treatment. What occlusion is expected to be created in the patient?

Ковзна з рівномірними контактами всіх зубів Sliding with uniform contact of all teeth

Центральна Central

Бокова ліва Side Left

Захищена іклами Protected by fangs

Задня Back

138 / 200
У хворого 75-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи справа в ділянці ментального отвору. Об’єктивно: на нижній і верхній щелепах відсутні всі зуби. Зміщення уламків немає. Відкривання рота вільне до 3,5 см. Яку шину потрібно виготовити? A 75-year-old patient was diagnosed with a fracture of the lower jaw on the right in the area of the mental foramen. Objectively: all teeth are missing on the lower and upper jaws. There is no displacement of fragments. The opening of the mouth is free up to 3.5 cm. What tire should be made?

Шину Порта Port Bus

Апарат Рудько Rudko device

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzh

Шина Васильєва Shyna Vasiliev

139 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на наявність білих і пігментованих плям на зубах. Мешкає в місцевості із вмістом фтору у питній воді - 1,7 мг/л. Був поставлений діагноз: флюороз, крейдяно-крапчаста форма. Використання яких паст показане в даній ситуації? A 32-year-old patient complains of the presence of white and pigmented spots on her teeth. She lives in an area with a fluoride content in drinking water of 1.7 mg/l. She was the diagnosis was made: fluorosis, chalk-dotted form. What pastes are indicated in this situation?

Кальційфосфатвмісні Calcium phosphate containing

Що містять рослинні екстракти What plant extracts contain

Триклозанвмісні Triclosan

Високоабразивні Highly abrasive

Фторвмісні Fluorine

140 / 200
У щелепно-лицеве відділення поступила дитина віком до 1-го року з вродженою вадою обличчя. Об’єктивно виявлено серединне незрощення м’якого та твердого піднебіння, яке доходить до різцевого отвору, леміш розташований посередині. Комірковий відросток та тканини верхньої губи без деформацій. Встановіть діагноз: A child under the age of 1 was admitted to the maxillofacial department with a congenital facial defect. Objectively, a medial non-union of the soft and hard palate, which reaches to the incisal foramen, the ploughshare is located in the middle. Cellular process and tissues of the upper lip without deformations. Make a diagnosis:

Ізольоване повне незрощення твердого та м’якого піднебіння Isolated complete nonunion of hard and soft palate

Повне незрощення м’якого та неповне незрощення твердого піднебіння Complete nonunion of the soft palate and incomplete nonunion of the hard palate

Приховане незрощення твердого та м’якого піднебіння Hidden non-union of hard and soft palate

Комбіноване незрощення піднебіння Combined cleft palate

Ізольоване неповне незрощення твердого та м’якого піднебіння Isolated incomplete nonunion of hard and soft palate

141 / 200
Батьки 3-річної дитини скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 54, 55 зубів виявлені каріозні порожнини у межах емалеводентинного сполучення. Емаль в ділянці ураження розм’якшена, легко видаляється екскаватором. Дитина відмовляється від препарування, її психоемоційний стан нестабільний. Який метод лікування слід запропонувати у даному випадку? The parents of a 3-year-old child complain about the destruction of the teeth of the upper jaw. Objectively: on the chewing surfaces of 54, 55 teeth, carious cavities were found within the enamel-dentine connection. Enamel in the affected area is softened, easily removed with an excavator. The child refuses to be dissected, her psycho-emotional state is unstable. What method of treatment should be offered in this case?

ART-методика ART-methodology

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Неінвазивна герметизащя Non-invasive sealing

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Покриття фтор-лаком Covering with fluorine varnish

142 / 200
До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний біль із короткочасними безбольовими проміжками, тривалістю 1020 хв., у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні тіла, що виник 2 доби тому. При об’єктивному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм’якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну, вертикальна перкусія злегка болісна, біль посилюється від температурних подразників, електрозбудливість пульпи -15-20 мкА. Встановіть діагноз: A 12-year-old girl came to the dentist with complaints of spontaneous, paroxysmal pain with short-term pain-free intervals, lasting 1020 minutes, in the area of the 16th tooth, which worsens at night with a horizontal position of the body, which occurred 2 days ago. An objective examination of tooth 16 revealed a deep carious cavity filled with softened dentin. Probing is painful throughout the bottom, vertical percussion is slightly painful, pain increases from temperature stimuli, electrical excitability of the pulp - 15-20 μA. Establish a diagnosis:

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Частковий дифузний пульпіт Partial diffuse pulpitis

143 / 200
Хвора 12-ти років скаржиться на кровоточивість, виражений біль в яснах и рухливість нижніх фронтальних зубів. Страждає цукровим діабетом з 5 років. Об’єктивно: ясна гіперемовані, міжзубні сосочки набряклі, розпушені, зуби рухливі, пародонтальні кишені до 5 мм з гнійним вмістом. На рентгенограмі альвеолярного паростку у ділянці нижніх фронтальних зубів визначається деструкція компактної пластинки та губчастої речовини міжзубних перегородок до 1/3 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old patient complains of bleeding, pronounced pain in the gums and mobility of the lower front teeth. She has been suffering from diabetes since the age of 5. Objectively: the gums are hyperemic, the interdental papillae are swollen, loose, the teeth are mobile, periodontal pockets up to 5 mm with purulent content. The destruction of the compact plate and spongy substance of the interdental septa up to 1/3 of the root length is determined on the radiograph of the alveolar bud in the area of the lower front teeth. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, загострення Generalized periodontitis, exacerbation

Локалізований пародонтит, хронічний перебіг Localized periodontitis, chronic course

Генералізований пародонтит, хронічний перебіг Generalized periodontitis, chronic course

Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг Catarrhal gingivitis, chronic course

Локалізований пародонтит у стадії загострення Localized periodontitis in the acute stage

144 / 200
У пацієнта 18-ти років на жувальній поверхні 36 зуба виявлено пляму білого кольору без блиску. Який додатковий метод обстеження доцільно провести? In an 18-year-old patient, a white spot without shine was detected on the chewing surface of tooth 36. What additional method of examination should be performed?

Кольорові тести з барвниками Color tests with dyes

Визначення індексів гігієни Definition of hygiene indices

Проба Олдріча Aldrich test

Рентгенографія X-ray

ЕОД EOD

145 / 200
Хворий 24-х років з’явився для видалення 47 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Укажіть кращий метод периферійної провідникової анестезії: A 24-year-old patient presented for extraction of tooth 47 due to exacerbation of chronic periodontitis. Specify the best method of peripheral conduction anesthesia:

Торусальна Torusalna

Ментальна Mental

Плексуальна Plexual

Інфільтраційна Infiltration

Позаротова мандибулярна Extraoral mandibular

146 / 200
Лікар проштовхнув корінь у прище-лепові м’які тканини. Корінь розташувався під слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи і чітко пропальповується пальцем. Яка тактика лікаря? The doctor pushed the root into the soft tissues of the pimple. The root is located under the mucous membrane of the alveolar part of the jaw and can be clearly palpated with a finger. What are the doctor's tactics?

Зробити розтин м’яких тканин над коренем та видалити його Dissect the soft tissues above the root and remove it

Залишити корінь в м’яких тканинах Leave the root in soft tissues

Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ Remove root via submandibular operative access

Видалити корінь через комірку зуба Remove the root through the tooth cell

Зробити рентгенологічне обстеження хворого для визначення подальшої тактики Do an x-ray examination of the patient to determine further tactics

147 / 200
Була проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м’яких тканин виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі? A palatal anesthesia was performed. Bleeding occurred when the needle was removed from the soft tissues. What should be done to stop the bleeding?

Притиснути тампоном місце ін’єкції Press the injection site with a tampon

Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію Enter 10% calcium chloride solution intravenously

Ввести внутрішньом’язово вікасол Inject vikasol intramuscularly

Перев’язати зовнішню сонну артерію Ligate external carotid artery

Накласти шви Stitch

148 / 200
На амбулаторному хірургічному прийомі треба провести хірургічне втручання, яке потребує знеболювання. Що в першу чергу повинен зробити лікар, перш ніж проводити анестезію? At an outpatient surgical appointment, a surgical intervention that requires anesthesia should be performed. What should the doctor do first before administering anesthesia?

Провести алергічну пробу Conduct an allergy test

Зробити рентгенограму Make X-ray

- -

Направити хворого до терапевта Send the patient to the therapist

Зробити загальний аналіз крові Do a general blood test

149 / 200
Хворий скаржиться на безболісне новоутворення на нижній губі, що з’явилося 2 тижні тому після травми. Об’єктивно: безболісне, пружне новоутворення. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a painless neoplasm on the lower lip that appeared 2 weeks ago after an injury. Objectively: a painless, elastic neoplasm. What is the most likely diagnosis?

Ретенційна кіста малої слинної залози Retention cyst of minor salivary gland

Епуліс Epulis

Трофічна виразка Tropical ulcer

Поліп Polyp

Декубітальна виразка Decubital ulcer

150 / 200
До стоматолога звернулася пацієнтка 23-х років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5°С, головний біль, загальну слабкість, болісність при прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясенний край виглядає начебто зрізаний, з нерівними контурами; поверхня його вкрита сірувато-жовтим нальотом, що легко знімається; при знятті оголюються ерозії та виразки, що кровоточать. У зскрібку з поверхні виразок виявляється велика кількість веретеноподібних фузобактерій та спірохет. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old female patient came to the dentist with complaints of an increase in body temperature to 38.5°C, headache, general weakness, painful eating, bleeding gums, bad breath. Objectively: the gingival edge looks as if cut, with uneven contours; its surface is covered with a grayish-yellow plaque that is easily removed; when removed, erosions and bleeding ulcers are exposed. A scraping from the surface of the ulcers reveals a large the number of spindle-shaped fusobacteria and spirochetes. What is the most likely diagnosis?

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Цукровий діабет Diabetes

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Третинний сифіліс Tertiary syphilis

151 / 200
Хвора із різаною раною щічної області звернулась до лікаря. Отримала побутову травму 4 доби тому, по медичну допомогу не зверталася. Об’єктивно: загоєння проходить шляхом поступового заповнення ранової порожнини, що містить гній, грануляційною тканиною з подальшими епі-талізацією й утворенням рубця. Який вид загоєння має місце? A patient with a cut wound in the cheek area consulted a doctor. She received a domestic injury 4 days ago, she did not seek medical help. Objectively: healing takes place by gradually filling the wound cavity containing pus, granulation tissue with further epithelialization and scar formation. What kind of healing takes place?

Вторинне натягнення Secondary tension

Первинне і третинне натягнення Primary and tertiary tension

Комбінований Combined

Третинне натягнення Third tense

Первинне і вторинне натягнення Primary and secondary tension

152 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на сильні болі в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від гарячої їжі, біль при накушуванні та полегшення болю від дії холодної рідини. Об’єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм’якшеним дентином, зондування дна різко болісне, перкусія позитивна. ЕОД- 50 мкА. Який метод лікування слід застосувати для даного зуба? The patient complained of severe pain in the area of the upper jaw, aggravated by hot food, pain when biting, and relief of pain from the effect of cold liquid. Objectively: in the 24th tooth, the carious cavity is filled with softened dentin, probing the bottom is sharply painful, percussion is positive. EOD - 50 μA. What treatment method should be used for this tooth?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Комбінований метод Combined method

153 / 200
На етапі кваліфікованої медичної допомоги під час сортування постраждалих у хворого за допомогою дозиметра виявлено значне радіоактивне забруднення рани щелепно-лицевої ділянки. Які дії лікаря? At the stage of qualified medical assistance, during the triage of the injured, significant radioactive contamination of the maxillofacial wound was detected in the patient with the help of a dosimeter. What actions did the doctor take?

Багаторазове промивання рани, видалення сторонніх тіл Repeated washing of the wound, removal of foreign bodies

Електрофорез рани Electrophoresis of the wound

Прошивання рани Wound suturing

Подальше скерування на спеціалізовану допомогу Further referral to specialized care

Дренування рани Wound drainage

154 / 200
Хлопчика 5-ти років госпіталізовано в стаціонар щелепно-лицевої хірургії. При огляді і пальпації виявлено болючу ”кульку” яка рухома, не спаяна з підлеглими тканинами, розміром -1,5 см в діаметрі, яка з’явилась один тиждень тому. Шкіра над нею в кольорі не змінена, береться в складку. З анамнезу відомо, що дитина перенесла ангіну. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old boy was hospitalized in a maxillofacial surgery hospital. During examination and palpation, a painful 'ball' was found that was mobile, not fused to the underlying tissues, the size of - 1.5 cm in diameter, which appeared one week ago. The skin over it has not changed in color, it is folded. It is known from the anamnesis that the child suffered from angina. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт Acute serous neodontogenic lymphadenitis

Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт Acute purulent neodontogenic lymphadenitis

Бічна кіста шиї Lateral neck cyst

Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт Acute serous odontogenic lymphadenitis

Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт Acute purulent odontogenic lymphadenitis

155 / 200
Дитину 15-ти років скеровано на рентгенологічне обстеження у зв’язку з терапевтичним лікуванням 46 зуба. На рентгенограмі: періапікальних змін в ділянці коренів 46 зуба не виявлено; в ділянці кореня 45 зуба виявлено однорідну щільну тінь округлої форми з чіткими межами, діаметром - 5 мм. Новоутворення по структурі подібне до тканин кореня зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old child was referred for an x-ray examination in connection with the therapeutic treatment of tooth 46. On the x-ray: no periapical changes were detected in the region of the roots of tooth 46; in in the area of the root of tooth 45, a homogeneous dense shadow of a rounded shape with clear boundaries, 5 mm in diameter, was found. The structure of the neoplasm is similar to the tissue of the root of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Цементома Cementoma

Гігантоклітинний епуліс Giant cell epulis

Амелобластома Ameloblastoma

Остеома Osteoma

Одонтома Odontoma

156 / 200
До лікаря-стоматолога хірурга звернулися батьки 17-річного підлітка зі скаргами на новоутворення на верхній губі зліва, яке з’явилось кілька місяців тому. Об’єктивно: бородавкоподібне розростання на ніжці, чітко відмежоване від оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує ”цвітну капусту” Який попередній діагноз? The parents of a 17-year-old teenager turned to a dentist-surgeon with complaints about a neoplasm on the left upper lip that appeared a few months ago. Objectively: wart-like growth on the stem, clearly separated from the surrounding tissues. The surface is bumpy, coarse-grained, in appearance resembles 'cauliflower' What is the preliminary diagnosis?

Папілома Papilloma

Вульгарна бородавка Vulgar wart

Фіброма Fibroma

Шкірний ріг Skin horn

Бородавчастий передрак Warty precancer

157 / 200
Пацієнт 42-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: відсутні 34, 35, 36, 43, 16 зуби. На етапі обстеження проведено огляд обличчя пацієнта: виділяється високий та широкий лоб, обличчя нагадує піраміду, спрямовану основою догори. До якого типу можна віднести дану форму обличчя? A 42-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: 34, 35, 36, 43, 16 teeth are missing. At the examination stage an examination of the patient's face was performed: a high and wide forehead stands out, the face resembles a pyramid with the base directed upwards. To what type can this face shape be classified?

Церебральний Cerebral

Респіраторний Respiratory

Змішаний Mixed

Дигестивний Digestive

М’язовий Muscular

158 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на біль та хрускіт в ділянці СНЩС підчас рухів нижньої щелепи. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається з невеликим зміщенням вліво. Зубні ряди збережені. Для уточнення діагнозу було проведене рентгенологічне дослідження СНЩС. Який вид рентгенологічного обстеження буде найбільш інформативний? A 45-year-old patient complains of pain and crunching in the TMJ area during movements of the lower jaw. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens with a slight shift to the left. Dental rows are preserved. To clarify the diagnosis, an X-ray examination of the TMJ was performed. What type of X-ray examination will be the most informative?

Комп’ютерна томографiя СНЩС Computed tomography of TMJ

Рентгенографія по Шуллеру X-ray according to Schuller

Ортопантомографія Orthopantomography

Рентгенографія по Парма Rentgenography by Parma

Рентгенографія по Шульцу X-ray according to Schultz

159 / 200
Хворий 45-ти років звернувся у клініку ортопедичної стоматології у зв’язку з неможливістю закрити рот. Під час проведення комп’ютерної томографії не виявлено контакту між суглобовими поверхнями СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний? A 45-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry due to the inability to close his mouth. During the computer tomography, no contact between the articular surfaces of the TMJ was detected What is the most likely diagnosis?

Повний вивих суглобової головки Complete dislocation of the articular head

Підвивих суглобової головки Subluxation of the articular head

Анкілоз Ankylosis

Хронічний артрит Chronic arthritis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

160 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на металевий присмак у роті, відчуття печіння і сухість на кінчику і бічних поверхнях язика та нижній губі. Ці явища виникли після заміни мостоподібних протезів на нижній щелепі. Об’єктивно: слизова оболонка нижньої губи, кінчика язика яскраво червона, розпушена, малозволожена, на слизовій оболонці нижньої губи біля 43 зуба - вкраплення сірого кольору. Паяні мостоподібні протези з опорою на 45, 43, 41, 31, 33, 35 припасовані бездоганно. Яке з обстежень необхідно для підтвердження діагнозу? A 46-year-old patient complains of a metallic taste in the mouth, a burning sensation and dryness on the tip and lateral surfaces of the tongue and lower lip. These phenomena occurred after the replacement of bridge prostheses on the lower jaw. Objectively: the mucous membrane of the lower lip, the tip of the tongue is bright red, loose, poorly moisturized, on the mucous membrane of the lower lip near tooth 43 there is a speck of gray color. Brazed bridge prostheses with support on 45, 43, 41, 31, 33 , 35 fitted perfectly. Which examination is necessary to confirm the diagnosis?

Визначення електропотенціалів порожнини рота Determination of electric potentials of the oral cavity

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Цитологічне дослідження з язика та нижньої губи Cytological examination of the tongue and lower lip

Обстеження у невропатолога Examination by a neurologist

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

161 / 200
Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападоподі-бний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилі голови, при злетах та посадках літака. Об’єктивно: всі зуби інтактні. Оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабко-виразний біль. Для встановлення діагнозу необхідно провести таке дослідження: A 25-year-old patient, a correspondent, complains of an involuntary attack-like pain in the left temple. The pain occurs spontaneously in the evening. Sometimes the pain occurs when the head is tilted, when flying and landings of the plane. Objectively: all teeth are intact. Exposure of the necks of 24 and 36 teeth. Percussion of 24 gives weak and pronounced pain. To establish the diagnosis, the following examination must be performed:

Рентгенографія зубів лівої половини обох щелеп X-ray of the teeth of the left half of both jaws

ЕОД зубів лівої половини обох щелеп EOD of the teeth of the left half of both jaws

Діафаноскопія Diaphanoscopy

Термодіагностика 24 і 36 Thermal diagnostics 24 and 36

Діагностична блокада II гілки n.V Diagnostic blockade of II branch nV

162 / 200
Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападоподі-бний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об’єктивно: всі зуби інтактні; оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. На рентгенограмі 24 в центральній частині коронкової порожнини визначається дентинової щільності утворення -0,5х0,5 мм. Запропонуйте метод лікування: A 25-year-old patient, a correspondent, complains of an involuntary attack-like pain in the left temple. The pain occurs spontaneously in the evening. Sometimes the pain occurs when bending the head, when flying plane. Objectively: all teeth are intact; the necks of 24 and 36 teeth are exposed. Percussion 24 gives mild pain. On radiograph 24 in the central part of the coronal cavity, a dentin density formation of -0.5x0.5 mm is determined. Suggest a treatment method:

Вітальна екстирпація пульпи 24 Vital extirpation of pulp 24

Реміналізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36 Remineralization therapy of cervical areas 24 and 36

Електрофорез з йодидом калію в проекції верхівки 24 Electrophoresis with potassium iodide in the projection of the apex 24

Курс новокаїнової блокади з вітаміном B1 Course of novocaine blockade with vitamin B1

Вітальна ампутація 24 Vital amputation 24

163 / 200
У хворої 39-ти років під час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квінке з наростанням явищ асфіксії. Які дії лікаря стоматолога необхідні для попередження стенотичної асфіксії? A 39-year-old patient developed Quincke's edema during an appointment with a dentist with increasing asphyxia phenomena. What actions of a dentist are necessary to prevent stenotic asphyxia?

Проведення трахеостомії Performing a tracheostomy

Введення десенсибілізуючих засобів Introduction of desensitizing agents

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Проведення штучного дихання Performing artificial respiration

Введення адреноміметиків Introduction of adrenomimetics

164 / 200
Постраждалий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відмічається синюшність шкірних покривів, утруднене дихання, блідість слизових оболонок, у порожнині рота згустки крові. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Яка асфіксія виникла у постраждалого? The victim was brought to the emergency room after the road accident in an unconscious state in a supine position. Bluishness of the skin, difficulty breathing, pallor of the mucous membranes, blood clots in the oral cavity are noted. The diagnosis was established: bilateral fracture of the body of the lower jaw with displacement of fragments. What kind of asphyxia occurred in the victim?

Дислокаційна Dislocation

Аспіраційна Aspirational

Стенотична Stenotic

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

165 / 200
У хворого ретенований, дистопований зуб ’’мудрості” зліва. Впродовж 6 місяців зуб періодично турбував хворого, виникали біль и запальні процеси. В даний час боль відсутній, рот відкриває вільно, при огляді видно медіальні горби атипово розташованого 48 зуба. На рентгенограмі нижньої щелепи справа видно дистопований 48 зуб, коронка якого упирається в ділянку 47 зуба. Які дії лікаря? The patient has a retained, dislocated 'wisdom' tooth on the left. For 6 months, the tooth periodically bothered the patient, pain and inflammatory processes occurred. Currently, there is no pain, the mouth opens freely, the medial humps of the atypically located tooth 48 are visible during examination. On the radiograph of the lower jaw on the right, a dislocated tooth 48 is visible, the crown of which rests on the area of tooth 47. What are the actions of the doctor?

Операція - атипове видалення 48 зуба Operation - atypical removal of tooth 48

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Висікання ”каптура” над 48 зубом Cutting the 'hood' over the 48th tooth

Видалення 47 зуба Removal of tooth 47

Спостереження Observations

166 / 200
Хлопчик 10-ти років скаржиться на біль у верхньому зубі справа, який посилюється при накушуванні на 65 зуб. Біль з’явився 2 дні тому. Раніше зуб був лікований. Об’єктивно: коронка 65 зуба змінена в кольорі, зруйнована на 2/3, перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівок кореня 65 зуба гіперемована, пальпація болісна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний? A 10-year-old boy complains of pain in the upper right tooth, which worsens when biting on the 65th tooth. The pain appeared 2 days ago. The tooth was previously treated . Objectively: the crown of tooth 65 is discolored, destroyed by 2/3, percussion is sharply painful. The mucous membrane in the area of the root apical projection of tooth 65 is hyperemic, palpation is painful. Which of the following diagnoses is the most probable?

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи Acute purulent periostitis of the upper jaw

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

167 / 200
Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на поступове болюче ’’почервоніння” обличчя, збільшення набряку в ділянках вилицевих кісток та вій, що з’явилось 10 годин тому. Опіки пов’язані з гасінням пожежі. Об’єктивно: відкривання рота болюче, колір слизової оболонки не змінений, шкіра обличчя на дотик дуже болюча, глибина ураження не досягає підшкірної клітковини, вкрита пухирями. Яка у хворого ступінь опікової хвороби? A 43-year-old patient complained of gradual painful 'redness' of the face, increased swelling in the areas of the cheekbones and eyelashes, which appeared 10 hours ago . Burns are associated with extinguishing a fire. Objectively: opening the mouth is painful, the color of the mucous membrane has not changed, the skin of the face is very painful to the touch, the depth of the lesion does not reach the subcutaneous tissue, it is covered with blisters. What is the patient's degree of burn disease?

II II

ІV IV

ІІІб IIIb

ІІІа IIIa

I I

168 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на припухлість і гноєтечу з нориці у лівій навко-ловушної області, обмеження відкривання рота протягом трьох місяців. Півроку тому з приводу тривалого хронічного запалення було видалено 38 зуб. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок інфільтрата в лівій навколовушній області синюшного кольору, ’дерев’янистої” щільності. На ньому дві нориці: з одної випинаються грануляції, з іншого виділяється рідкий крихтоподібний гній жовтуватого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of swelling and suppuration from a fistula in the left parotid region, restriction of mouth opening for three months. Six months ago due to chronic inflammation the 38th tooth was removed. Objectively: asymmetry of the face due to an infiltrate in the left peri-auricular area of a bluish color, 'woody' density. There are two fistulas: granulations protrude from one, and liquid crumbly yellowish pus is released from the other. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз навколовушної області, шкірно-м’язова форма Actinomycosis of the ear region, skin-muscular form

Слинна нориця навколовушної слинної залози Salivary fistula of the parotid salivary gland

Хронічний дифузний остеомієліт кута і гілки нижньої щелепи Chronic diffuse osteomyelitis of the angle and branch of the lower jaw

Одонтогенна підшкірна гранулома навколовушної області Odontogenic subcutaneous granuloma of the ear region

Паротит Герценберга Herzenberg mumps

169 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час їжі у верхньому правому кутньому зубі. На жувальній поверхні 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину, яка сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. Рентгенологічно змін у періодонті 55 зуба немає. Виберіть найбільш імовірний діагноз: A 7-year-old child complains of pain while eating in the upper right canine tooth. A carious cavity filled with softened dentine was found on the chewing surface of tooth 55, localized within the limits of the near-pulpal dentin, which communicates with the cavity of the tooth. When probing the connection, there is sharp pain, moderate bleeding. Percussion of the tooth is painless. There are no radiological changes in the periodontium of the 55th tooth. Choose the most likely diagnosis:

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Загострення хронічного гангренозного пульпіту Exacerbation of chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного фіброзного пульпіту Exacerbation of chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

170 / 200
Дівчина 16-ти років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об’єктивно: вестибулярний нахил верхніх, нижніх різців та ікол при незначному перекритті верхніми зубами нижніх, в бокових ділянках нейтральне співвідношення зубів. Для якого прикусу характерні такі прояви? A 16-year-old girl turned to an orthodontist with complaints about appearance disorders. Objectively: vestibular inclination of the upper, lower incisors and canines with slight overlapping of the upper in the lower teeth, in the lateral areas, the ratio of the teeth is neutral. For which bite are these manifestations characteristic?

Біпрогнатичний Biprognathic

Прямий Direct

Глибокий Deep

Опістогнатичний Opistognathic

Ортогнатичний Orthognathic

171 / 200
Хлопець 21-го року звернувся до ортодонта зі скаргами на значну вираженість підборідної складки. Об’єктивно: зменшена нижня третина обличчя, значно виражена підборідна складка. При внутрішньоротовому огляді: відсутність контактів фронтальних зубів обох щелеп при їх змиканні, сагітальна щілина 4 мм, передньощічний горбик першого верхнього моляра змикається з одноіменним горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномального прикусу це характерно? A 21-year-old guy turned to an orthodontist with complaints about a significant chin fold. Objectively: the lower third of the face is reduced, a significantly pronounced chin fold. During an intraoral examination : lack of contact between the frontal teeth of both jaws when they are closed, a sagittal gap of 4 mm, the prebuccal tubercle of the first upper molar closes with the tubercle of the same name of the first lower molar. What abnormal bite is this characteristic of?

Дистальний Distal

Перехресний Cross

Відкритий Open

Глибокий Deep

Мезіальний Mesial

172 / 200
Дитині з одностороннім незарощенням верхньої губи проведено хейлопластику за Лімбергом. Які оптимальні терміни оперативного втручання при незарощеннях верхньої губи? A child with unilateral nonunion of the upper lip underwent Limberg cheiloplasty. What are the optimal terms of surgery for nonunion of the upper lip?

6-7 місяців 6-7 months

4-6 років 4-6 years

В перші дні In the early days

2-3 роки 2-3 years

1 рік 1 year

173 / 200
Хворій 42-х років 2 місяці тому видалили 36 зуб. В лівій щічній ділянці відмічено щільний інфільтрат, під час пальпації болісний, підщелепні лімфатичні вузли збільшені, рухомість 34, 35, 37 зубів, слизова оболонка в цій ділянці пастозна, синюшна, гнійне виділення з комірки 36 зуба та норицевого ходу. Який можливий діагноз? A 42-year-old patient had his 36th tooth removed 2 months ago. A dense infiltrate was noted in the left buccal area, painful during palpation, the submandibular lymph nodes were enlarged, mobility 34, 35, 37 teeth, the mucous membrane in this area is pasty, bluish, purulent discharge from the cell of tooth 36 and the fistula. What is the possible diagnosis?

Хронічний обмежений остеомієліт альвеолярного відростка Chronic limited osteomyelitis of the alveolar process

Хронічний періостит нижньої щелепи від 36 зуба Chronic periostitis of the lower jaw from the 36th tooth

Гіперпластична форма хронічного остеомієліту від 36 зуба Hyperplastic form of chronic osteomyelitis from tooth 36

Вогнищева форма хронічного остеомієліту від 36 зуба Focal form of chronic osteomyelitis from tooth 36

Хронічний обмежений остєомієліт від 36 зуба Chronic limited osteomyelitis from tooth 36

174 / 200
Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: відмічається щільний інфільтрат, ерозія червоного кольору з гладким блискучим дном, діаметром біля 1,5 см чітко окреслена, з рівними краями, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complained about the presence of an ulcer on the tongue. Objectively: a dense infiltrate, a red erosion with a smooth shiny bottom, with a diameter of about 1 .5 cm clearly defined, with even edges, painless. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Актиномікоз язика Actinomycosis of the tongue

Абсцес язика Language abscess

Декубітальна виразка Decubital ulcer

175 / 200
До лікаря-онколога звернувся хворий 67-ми років зі скаргою на болі в горлі при ковтанні. Хворіє 2 місяці, не лікувався. Під час обстеження в ділянці кореня язика справа виявлена болюча кратероподі-бна виразка. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Після проведення цитологічного обстеження встановлено діагноз раку кореня язика справа I стадії, ІІа клінічна група, T1N0M0. Який розмір виразкової пухлини в найбільшому вимірі? A 67-year-old patient came to the oncologist with a complaint of pain in the throat when swallowing. He has been ill for 2 months and has not been treated. During the examination of the root of the tongue a painful crater-like ulcer was found on the right. Regional lymph nodes are not palpable. After conducting a cytological examination, a diagnosis of cancer of the right root of the tongue was made, stage I, IIa clinical group, T1N0M0. What is the size of the ulcer tumor in the largest dimension?

Не більше 2 см No more than 2 cm

Від 1 до 3 см From 1 to 3 cm

До 1 см Up to 1 cm

Від 2 до 4 см From 2 to 4 cm

До 3 см Up to 3 cm

176 / 200
На клінічному огляді в пацієнта 8-ми років визначено інфантильний тип ковтання. Установлено діагноз: відкритий травматичний прикус 1-го ступеня тяжкості. Інфантильний тип ковтання вважається порушенням функції ковтання з: During clinical examination, an 8-year-old patient was diagnosed with an infantile type of swallowing. The diagnosis was established: open traumatic bite of the 1st degree of severity. An infantile type of swallowing is considered a swallowing disorder with:

3-х років 3 years

9-ти років 9 years

6-ти років 6 years

2-х років 2 years

5-ти років 5 years

177 / 200
Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийко-вій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм’якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз: Parents of a 4-year-old girl complain about the presence of defects on the teeth of the child's upper jaw. Objectively: in the cervical region of the vestibular surface of the incisors of the upper jaw, defects were found that do not cross the enamel-dentine connection and have the appearance of areas of chalk-like altered enamel with visible destruction of its structure. During probing, a rough, softened surface is determined. There is no reaction to cold stimuli. Determine the diagnosis:

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

178 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний інтенсивний пульсуючий біль у зубі. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації, у 26 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники, зондування дна безболісна, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизова оболонка в ділянці 26 гіперемована, набрякла. Під час некректомії розкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі 26 змін немає. Визначте діагноз: A 12-year-old boy complains of constant intense throbbing pain in his tooth. Objectively: submaxillary lymph nodes are enlarged, painful on palpation, at 26 - a deep carious cavity, that does not communicate with the cavity of the tooth. The reaction to thermal stimuli, probing the bottom is painless, percussion is sharply painful, the tooth is mobile, the mucous membrane in area 26 is hyperemic, swollen. During the necrotomy, the cavity of the tooth was opened, a drop of exudate was obtained. There are no changes on the radiograph 26. Define diagnosis:

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

179 / 200
Хворий 29-ти років звернувся з метою протезування зі скаргами на часте руйнування реставрації зуба у фронтальній ділянці на верхній щелепі. Об’єктивно: 11 відновлений пломбувальним матеріалом на 2/3 коронкової частини зуба, термоді-агностика і перкусія безболісні. Який вид ортопедичної конструкції показано в даному випадку? A 29-year-old patient applied for prosthetics with complaints of frequent destruction of tooth restorations in the frontal area of the upper jaw. Objectively: 11 restored with filling material on 2 /3 of the crown part of the tooth, thermodiagnosis and percussion are painless. What type of orthopedic construction is indicated in this case?

Металокерамічна коронка на 11 Metal ceramic crown at 11

Коронка за Бєлкіним на 11 Belkin crown at 11

Телескопічна коронка на 11 Telescopic crown at 11

Штампована металева коронка на 11 Stamped metal crown at 11

Пластмасова коронка на 11 Plastic crown at 11

180 / 200
Хвора 25-ти років, яка працює вчителем, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із скаргами на косметичний дефект, неможливість відкушування їжі, порушення дикції. Зуби втрачено внаслідок травми. Зубна формула: 87654300!00345678.3!3 стійкі, інтактні, перкусія безболісна. Яку анестезію доцільно провести для цієї групи зубів перед препаруванням для виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза? A 25-year-old patient who works as a teacher applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of a cosmetic defect, inability to bite food, impaired diction. The teeth were lost as a result of an injury. Dental formula: 87654300!00345678.3!3 stable, intact, painless percussion. What kind of anesthesia should be performed for this group of teeth before preparation for the manufacture of a metal-ceramic bridge prosthesis?

Інфільтраційна Infiltration

Аплікаційна Application

Туберальна Tuberalna

Центральна провідникова Central conductor

Спонгінозна Spongy

181 / 200
Хвора 58-ми років звернулася в клініку зі скаргами на поломку часткового знімного протеза на верхній щелепі. З анамнезу відомо, що протезом користується 2 роки. Протез зламався - перелом базису. Яку пластмасу необхідно застосувати для лагодження протеза? A 58-year-old patient came to the clinic with complaints of a broken partial removable prosthesis on the upper jaw. It is known from the anamnesis that she has been using the prosthesis for 2 years. The prosthesis broke - a fracture basis. What plastic should be used to repair the prosthesis?

Редонт Redon

Етакрил Ethacryl

ПМ-01 PM-01

Фторакс Ftorax

Карбопласт Carboplast

182 / 200
Хвора 34-х рокїв скаржиться на на-явнїсть темних коричневих плям на зубах фронтальної ділянки верхньої щелепи. З анамнезу захворювання: плями утворилися біля 18 місяців тому. Об’єктивно: на контактній поверхні 22, 23 зубів наявні пігментовані ділянки емалі коричневого кольору з чіткими межами. Зондування безболісне, поверхня плям шорстка, зонд не затримується. Після висушування пустером поверхня плям втратила блиск, стала матовою. Пальпація і перкусія безболісні. Термодіагностика безболісна. ЕОД- 4 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains about the presence of dark brown spots on the teeth of the frontal area of the upper jaw. From the anamnesis of the disease: the spots appeared about 18 months ago. About' objectively: on the contact surface of teeth 22, 23, there are brown pigmented areas of enamel with clear boundaries. Probing is painless, the surface of the stains is rough, the probe does not linger. After drying with a duster, the surface of the stains lost its shine, became matte. Palpation and percussion are painless. Thermal diagnostics is painless. EOD - 4 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс 22,23 Chronic initial caries 22,23

Наліт курця 22,23 Smoker's raid 22.23

Флюороз Fluorosis

Тетрациклінові зуби 22,23 Tetracycline teeth 22,23

Хронічний поверхневий карієс 22,23 Chronic surface caries 22,23

183 / 200
Пацієнт 48-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий короткочасний зубний біль від температурних, механічних і хімічних подразників, який припиняється відразу після припинення їх дії. Під час огляду 36 зуба визначається глибока каріозна порожнина 5 класу за Блеком із вузьким вхідним отвором, заповнена великою кількістю розм’якшеного дентину. Зондування болюче по дну каріозної порожнини, сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба немає. Перкусія і пальпація 36 безболісні. ЕОД-11 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient turned to a dentist with complaints of acute short-term toothache caused by temperature, mechanical and chemical irritants, which stops immediately after their action ceases. During the examination of tooth 36, a deep carious cavity of Black class 5 with a narrow entrance hole, filled with a large amount of softened dentin, is determined. Probing is painful along the bottom of the carious cavity, there is no connection between the carious cavity and the tooth cavity. Percussion and palpation of 36 are painless. EOD-11 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс 36 Acute deep caries 36

Гіперемія пульпи 36 Pulp hyperemia 36

Хронічний простий пульпіт 36 Chronic simple pulpitis 36

Гострий частковий пульпіт 36 Acute partial pulpitis 36

Клиноподібний дефект 36 Wedge-shaped defect 36

184 / 200
Жінка 36-ти років, яка користується кардіостимулятором, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. На огляді ясна застійно гіперемовані, набряклі. Ясенні кишені глибиною 4-5 мм. Зуби рухомі 1-2 ступенів, на зубах визначається велика кількість над- і під’ясенного зубного каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня. Який метод усунення зубних відкладень ПРОТИПОКАЗАНИЙ у цій клінічній ситуації? A 36-year-old woman who uses a pacemaker complains of bleeding gums when brushing her teeth. On examination, the gums are hyperemic and swollen. Gum pockets 4-5 mm deep . The teeth are mobile 1-2 degrees, a large amount of supra- and subgingival calculus is determined on the teeth. Chronic generalized periodontitis of the II degree is diagnosed. What method of removing dental deposits is CONTRAINDICATED in this clinical situation?

Ультразвуковий Ultrasonic

Ферментний Enzymatic

Хімічний Chemical

Інструментальний Instrumental

Комбінований Combined

185 / 200
У хворої 48-ми років діагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС? A 48-year-old patient was diagnosed with rheumatoid arthritis of the TMJ. What is a characteristic feature of rheumatoid arthritis of the TMJ?

Двобічність ураження Bilateral lesion

Зниження гостроти слуху Decreasing hearing acuity

Поєднання з артрогенною контрактурою Combination with arthrogenic contracture

Наявність у анамнезі хронічної травми A history of chronic trauma

”Тугорухомість” нижньої щелепи зранку 'Stiffness' of the lower jaw in the morning

186 / 200
Хворий 63-х років звернувся до лікаря зі скаргами на неболючий утвір із широкою основою до 2 см на шкірі лівої щоки. У центрі утворення - рогові маси. Зі слів хворого, утвір виник 4 місяці тому. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найімовірніший діагноз? A 63-year-old patient turned to the doctor complaining of a painless formation with a wide base of up to 2 cm on the skin of the left cheek. In the center of the formation are horny masses. From the words patient, the lesion appeared 4 months ago. The regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Холестеатома Cholesteatoma

- -

Атерома Atheroma

Меланома Melanoma

187 / 200
У пацієнта 37-ми років наявна асиметрія обличчя за рахунок припухлості привушножувальної ділянки справа. При пальпації - утвір щільної консистенції, без чітких меж, болючий. Кути рота й ока опущені. При намаганні надути щоки права щока парусить. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient has facial asymmetry due to swelling of the parotid area on the right. On palpation, there is a mass of dense consistency, without clear boundaries, painful. The corners of the mouth and eye are lowered. When trying to puff up the cheeks, the right cheek hurts. What is the previous diagnosis?

Злоякісна пухлина привушної слинної залози Malignant tumor of the parotid salivary gland

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Периферичний парез лицьового нерва Peripheral paresis of the facial nerve

Центральний парез лицьового нерва Central paresis of the facial nerve

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of parotid-chewing area

188 / 200
Під час проведення інфраорбітальної анестезії у пацієнта виник осередок збліднення шкіри у підочноямковій ділянці. Загальний стан пацієнта не погіршився. Лікар діагностував ішемію шкіри. Яку допомогу необхідно надати хворому? During infraorbital anesthesia, the patient developed a pallor of the skin in the infraorbital area. The patient's general condition did not deteriorate. The doctor diagnosed ischemia of the skin. What help should be given to the patient?

Пацієнт лікування не потребує, ішемія проходить самостійно The patient does not need treatment, ischemia resolves on its own

Необхідно ввести розчин тавегілу або супрастину внутрішньом’язово It is necessary to enter a solution of tavegil or suprastin intramuscularly

Дати понюхати нашатирний спирт Let ammonia smell

Необхідно ввести 1 мл кордіаміну It is necessary to enter 1 ml of cordiamine

Пацієнту необхідно ввести 1 мл 10% розчину кофеїну підшкірно The patient needs to inject 1 ml of 10% caffeine solution subcutaneously

189 / 200
У дитини 6-ти місяців на слизовій оболонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м’яко-еластичної консистенції діаметром 6 мм з вмістом блакитного відтінку, що просвічується. Який найбільш імовірний діагноз? In a 6-month-old child, on the mucous membrane of the ridge of the alveolar process of the upper jaw, the formation of a spherical shape, soft-elastic consistency with a diameter of 6 mm with a blue tint is determined, what is clear. What is the most likely diagnosis?

Гематома прорізування Eruption hematoma

Фіброма Fibroma

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Папілома Papilloma

Радикулярна кіста Radicular cyst

190 / 200
Чоловік 45-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу з’ясовано, що 13,12,11, 21, 22, 23 зуби втрачені внаслідок травми 3 місяці тому. Прикус ортогнатичний. 14, 15, 24, 25 зуби інтактні, нерухомі з високими клінічними коронками. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту, враховуючи те, що він викладач? A 45-year-old man complains about the partial absence of teeth on the upper jaw. From the anamnesis, it was found that 13, 12, 11, 21, 22, 23 teeth lost due to trauma 3 months ago. Orthognathic occlusion. Teeth 14, 15, 24, 25 are intact, fixed with high clinical crowns. Given that he is a teacher, what is the best denture design to offer the patient?

Бюгельний протез з фіксацією на ата-чменах Bügel prosthesis with fixation on ata-chmen

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

Порцелянові коронки, фіксовані на імплантатах Porcelain crowns fixed on implants

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

191 / 200
Хворому 53-х років виготовлений частковий пластинковий протез на нижню щелепу. Об’єктивно: відсутні 48-43, 34-38, 18, 28. Зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. При перевірці конструкції протезу у порожнині рота природні зуби знаходяться в оклюзії, а між штучними і верхніми зубами щілина. На якому етапі протезування була допущена помилка? A 53-year-old patient had a partial plate prosthesis made for the lower jaw. Objectively: 48-43, 34-38, 18, 28 are missing. The teeth are intact, stable. Orthognathic bite. When checking the structure of the prosthesis in the oral cavity, the natural teeth are in occlusion, and there is a gap between the artificial and upper teeth. At what stage of prosthetics was a mistake made?

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

Виготовлення воскового базису і прикусних валиків Manufacturing wax base and biting rollers

Виготовлення моделей Making models

Встановлення штучних зубів Installation of artificial teeth

Отримання відбитків Getting prints

192 / 200
Пацієнту проводять ендодонтичне лікування 11 зуба. Лікар провів інструментальну обробку кореневого каналу. Для пломбування каналу обрав методику гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації філера: The patient is undergoing endodontic treatment of the 11th tooth. The doctor performed an instrumental treatment of the root canal. To seal the canal, he chose the method of hot vertical condensation of gutta-percha. Choose the tool for condensation of the filler:

Плагер Plager

Інжектор Injector

К-файл K-file

Гутаконденсор Gutakondensor

Коренева голка Root Needle

193 / 200
Пацієнт 44-х років після травми скаржиться на біль у нижній щелепі, що посилюється під час ковтання, особливо при відкриванні рота. Об’єктивно: конфігурація обличчя порушена, обширна гематома у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Пальпація цієї ділянки болісна. Слизова оболонка блідо-рожева, вуздечка нижньої губи зміщена вліво від центральної лінії. При натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Який попередній діагноз? A 44-year-old patient after an injury complains of pain in the lower jaw, which worsens during swallowing, especially when opening the mouth. Objectively: the configuration of the face is disturbed, extensive hematoma in the area of the corner of the lower jaw on the left. Palpation of this area is painful. The mucous membrane is pale pink, the frenulum of the lower lip is shifted to the left of the central line. When pressing on the chin, there is pain in the area of the corner of the lower jaw on the left. What is the preliminary diagnosis?

Перелом кута нижньої щелепи зліва Fracture of the angle of the lower jaw on the left

Двобічний перелом гілки нижньої щелепи Bilateral fracture of the branch of the lower jaw

- -

Передній двобічний вивих нижньої щелепи Anterior bilateral dislocation of the lower jaw

Задній вивих нижньої щелепи зліва Posterior dislocation of the lower jaw on the left

194 / 200
Хворому 35-ти років два дні тому під місцевою анестезією проводилось лікування середнього карієсу 27, 28 зубів. Після відвідування лікаря, хворий виявив незначну припухлість у скроневій ділянці зліва. Впродовж наступного дня температура підвищилася до 38,5°С. Об’єктивно: набряк скроневої і навколовушно-жувальної ділянок зліва (симптом ”пісчаного годинника”), набряк повік лівого ока. Відкривання рота до 0,5 см, болісне. Пальпація скроневої ділянки безболісна. За горбом верхньої щелепи зліва визначається різко болісний інфільтрат, слизова оболонка у цій ділянці гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? Two days ago, a 35-year-old patient underwent treatment of medium caries of 27, 28 teeth under local anesthesia. After visiting the doctor, the patient discovered a slight swelling in the temporal area on the left. Over the next day, the temperature rose to 38.5°C. Objectively: swelling of the left temporal and parotid-chewing area ('hourglass' symptom), swelling of the eyelids of the left eye. Mouth opening up to 0.5 cm, painful. Palpation of the temporal area painless. Behind the hump of the upper jaw on the left, a sharply painful infiltrate is detected, the mucous membrane in this area is hyperemic, swollen. What is the most likely diagnosis?

Флегмона підскроневої і крилопіднебін-ної ямок зліва Phlegmon of the left subtemporal and pterygoid fossa

Абсцес скроневої ділянки зліва Left temporal region abscess

Абсцес підочноямкової ділянки зліва Left suborbital abscess

- -

Флегмона підскроневої ямки зліва Phlegmon of the left subtemporal fossa

195 / 200
Хворий 57-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепі справа. Під час опитування з’ясовано, що у пацієнта є кар-діостимулятор. Об’єктивно: у 44 зубі на дистальній контактній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі. Дентин пігментований, щільний. Зондування, перкусія, термопроба - безболісні. Який пломбувальний матеріал ПРОТИПОКАЗАНИЙ даному пацієнту? A 57-year-old patient turned to the dentist with complaints of food stuck on the teeth of the lower jaw on the right. During the survey, it was found that the patient has a pacemaker . Objectively: in tooth 44, on the distal contact surface, there is a carious cavity within the mantle dentin, filled with food residues. The dentin is pigmented, dense. Probing, percussion, thermal testing are painless. Which filling material is CONTRAINDICATED for this patient?

Фотополімерний композит Photopolymer composite

Амальгама Amalgam

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Склоіономерний цемент хімічного твердіння Glass ionomer cement of chemical hardening

Силікатний цемент Silicate cement

196 / 200
Хворий 33-х років, слюсар, звернувся зі скаргами на біль, кровотечу з ясен, які посилюються під час чищення зубів, свербіж ясен. Захворів 1 рік тому. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх і верхніх зубів фронтальної групи гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком. На зубах спостерігається велика кількість мінералізованих відкладень, визначаються незначні серозні виділення з пародонтальних кишень глибиною 3 мм. Який діагноз найбільш імовірний? A 33-year-old patient, a locksmith, complained of pain, bleeding from the gums, which worsens when brushing teeth, itching of the gums. He became ill 1 year ago. Objectively: the gums in the area of the lower and upper teeth of the frontal group are hyperemic, swollen, with a cyanotic hue. There is a large amount of mineralized deposits on the teeth, slight serous secretions from the periodontal pockets with a depth of 3 mm are determined. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Локалiзований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Localized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералiзований пародонтит II ступеня, загострення Generalized periodontitis II degree, exacerbation

Генералiзований пародонтоз I ступеня Generalized periodontitis of the first degree

Локалiзований пародонтит II ступеня, гострий перебіг Localized periodontitis II degree, acute course

197 / 200
Хвора 38-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна набряклі гіперемовані, пастозні, при легкому дотику кровоточать. Зубо-ясеневе прикріплення не зруйноване. Який попередній діагноз? A 38-year-old patient turned to a dentist with complaints of a burning sensation, pain and bleeding gums. Objectively: the gums are swollen, hyperemic, pasty, with light the touch bleeds. The tooth-gingival attachment is not destroyed. What is the previous diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

198 / 200
Хвора 30-ти років після переохолодження скаржиться на перекошення обличчя вправо, підвищення температури тіла до 37,9oC. Об’єктивно: не може нахмурити лоба зліва та закрити ліве око. Згладжена ліва носогубна складка. Губи щільно не стуляються. Відсутній лівий надбрівний рефлекс. Назвіть патологію: A 30-year-old patient after hypothermia complains of a skewed face to the right, an increase in body temperature to 37.9oC. Objectively: she cannot frown on the left and close the left eye. The left nasolabial fold is smoothed. The lips do not close tightly. The left brow reflex is absent. Name the pathology:

Невропатія лицевого нерва Facial nerve neuropathy

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

- -

Прогресуча геміатрофія обличчя Progressive facial hemiatrophy

Лицевий геміспазм Facial hemispasm

199 / 200
Жінка 35-ти років скаржиться на виражений біль, появу вузлика під слизовою оболонкою вестибулярної поверхні нижньої щелепи в ділянці 44, 45 зубів, оніміння шкіри половини нижньої губи. Перші скарги з’явились після хірургічного втручання в даній ділянці. Пальпаторно визначається обмежений болісний вузлик щільно-еластичної консистенції із гладкою поверхнею округлої форми, близько 1 см в діаметрі, слизова оболонка над ним не змінена. Який попередній діагноз? A 35-year-old woman complains of severe pain, the appearance of a nodule under the mucous membrane of the vestibular surface of the lower jaw in the area of 44, 45 teeth, numbness of the skin of half of the lower lip. The first complaints appeared after surgical intervention in this area. A limited painful nodule of a dense-elastic consistency with a smooth surface of a rounded shape, about 1 cm in diameter, the mucous membrane above it is not changed, is determined by palpation. What is the previous diagnosis?

Травматична неврома Traumatic neuroma

Папілома Papilloma

Фіброма Fibroma

Ліпома Lipoma

Епулід Epulid

200 / 200
У хлопчика 12-ти років в ділянці 46 зуба виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об’єктивно: коронка 4б зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм’якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепловий подразник викликає біль, який повільно вщухає. Перкусія 46 безболісна. Який діагноз найімовірніший? A 12-year-old boy has long-term pain in the area of tooth 46 from eating hot food. Objectively: the crown of tooth 4b is dirty gray in color, a deep carious cavity filled with softened dentin. There is communication with the pulp chamber, deep probing is painful. A thermal stimulus causes pain that slowly subsides. Percussion 46 is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries