Крок 2 - Стоматологія 2014 (буклет)

1 / 200
При обстеженні дитини 5-ти років був встановлений діагноз: гострий загальний пульпіт 74 зубу. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку? During the examination of a 5-year-old child, a diagnosis was established: acute general pulpitis of tooth 74. What treatment method is the most rational in this case?

Екстирпація пульпи Pulp extirpation

Девітальна ампутацiя Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

Видалення зуба Tooth removal

2 / 200
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення у ділянці нижньої губи, яке з’явилося 1-1,5 місяці тому. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа пухлиноподібне утворення округлої форми діаметром до 1 см з валикоподібними краями, припіднятими над рівнем червоної облямівки. У центрі утворення - кірочка бурого кольору, після видалення якої у центрі утворення відзначається воронкоподібне заглиблення. Не кро-вить. Безболісне. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який попередній діагноз? A 48-year-old patient complained about the presence of a tumor-like mass in the area of the lower lip, which appeared 1-1.5 months ago. Objectively: on the red border of the lower lip on the right, a tumor-like formation of a rounded shape with a diameter of up to 1 cm with roller-like edges raised above the level of the red border. In the center of the formation there is a brown crust, after its removal, a funnel-shaped depression is noted in the center of the formation. It does not bleed. Painless. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the previous diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Фіброма нижньої губи Fibroma of lower lip

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Вузликовий (бородавчастий) перед-рак Nodular (warty) pre-cancer

3 / 200
Батьки дитини 5-ти місяців скаржаться на появу у дитини білого нальоту у роті і відмову від годування. Об’єктивно: загальний стан задовільний, to- 37,1oC. Визначаються білі сирнисті нашарування на слизовій щік, губ, твердому піднебінні. Нашарування легко знімається, слизова під ним гіперемована. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз? Parents of a 5-month-old child complain about the appearance of a white coating in the child's mouth and refusal to feed. Objectively: the general condition is satisfactory, to- 37.1oC . White, cheesy layering is detected on the mucous membrane of the cheeks, lips, and hard palate. The layering is easily removed, the mucous membrane under it is hyperemic. What additional method of examination will confirm the diagnosis?

Мікробіологічний Microbiological

Вірусологічний Virus

Імунологічний Immunological

Імунофлюоресцентний Immunofluorescent

Цитологічний Cytological

4 / 200
Мама 4-річної дитини скаржиться на червону точкову пляму на обличчі, яка з’явилася місяць тому, зростає. Під час огляду у підочній ділянці патологічна червона пляма павукоподібної форми, при натисканні у центрі її забарвлення щезає. Який попередній діагноз? The mother of a 4-year-old child complains of a red dot spot on her face that appeared a month ago and is growing. During the examination in the undereye area, a pathological red spider-shaped spot , when pressed in the center, its color disappears. What is the preliminary diagnosis?

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

Бородавчастий невус Warty nevus

Пігментний невус Pigment nevus

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

Судинний невус Vascular nevus

5 / 200
Хворий 75-ти років звернувся зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення на бічній поверхні носа, яке з’явилося 4 роки тому. В останні місяці стало помітно збільшуватися, утворюються кірки, після зняття яких наявна ерозія, що кро-вить. Інфільтрація підлеглих тканин відсутня. Який попередній діагноз? A 75-year-old patient complained about the presence of a tumor-like formation on the lateral surface of the nose, which appeared 4 years ago. In recent months, it began to increase noticeably, forming crusts, after removal of which bleeding erosion is present. There is no infiltration of underlying tissues. What is the preliminary diagnosis?

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Папілома Papilloma

Плоскоклітинний незроговілий рак Squamous non-keratinous carcinoma

Плоскоклітинний зроговілий рак Squamous keratinized cancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

6 / 200
Хворого протягом 2-х днів турбує мимовільний нападоподібний нічний іррадіюючий біль з короткими безболісними проміжками. На основі скарг хворого визначте попередній діагноз: For 2 days, the patient is bothered by involuntary paroxysmal nocturnal radiating pain with short painless intervals. Based on the patient's complaints, determine the preliminary diagnosis:

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

7 / 200
У хворої 27-ми років при лікуванні середнього карієсу 35 зуба (V клас за Блеком) випадково оголена коронкова пульпа. Якою повинна бути тактика лікаря? In a 27-year-old patient, during the treatment of medium caries of 35 teeth (class V according to Black), the crown pulp was accidentally exposed. What should be the doctor's tactics?

Накласти пасту з гідроокисом кальцію Apply calcium hydroxide paste

Провести вітальну ампутацію пульпи Perform congratulatory pulp amputation

Провести девітальну екстирпацію пульпи Perform devital pulp extirpation

Накласти муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

Провести вітальну екстирпацію пульпи Perform congratulatory pulp extirpation

8 / 200
Дівчинка 10-ти років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. Об’єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотне, сагітальна щілина 4 мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. Змикання бічних зубів -1 клас Енгля. Який найбільш імовірний дiа-гноз? A 10-year-old girl turned to an orthodontist with complaints about a protruding chin. Objectively: an increase in the lower part of the face. The nasolabial folds are deepened. In the frontal area, the closure the teeth are reversed, the sagittal gap is 4 mm. There are three teeth between the lower frontal teeth. Closing of the lateral teeth - 1st grade of Engle. What is the most likely diagnosis?

Несправжня прогенія False progeny

Справжня прогенія True progeny

Ретрузія верхніх різців Retrusion of upper incisors

Суглобова прогенія Joint progeny

Треми нижньої щелепи Three lower jaws

9 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на ниючий біль у ділянці 46 зуба впродовж 2-х діб. Об’єктивно: на дистальній поверхні 46-го каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, зондування дна безболісне, вертикальна перкусія позитивна, слизова оболонка навколо 46 зуба гіперемо-вана. ЕОД - 115 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of aching pain in the area of the 46th tooth for 2 days. Objectively: on the distal surface of the 46th, a carious cavity within near pulpal dentin, bottom probing is painless, vertical percussion is positive, the mucous membrane around tooth 46 is hyperemo-vated. EOD - 115 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Іострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий локалізований пародонтит Acute localized periodontitis

Іострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

10 / 200
У хворого 37-ми років односторонній відкритий перелом нижньої щелепи зліва на рівні ментального отвору, зі зміщенням. У хворого наявні всі зуби. Йому планується іммобілізація відламків. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину Тігерштедта доцільно використати? A 37-year-old patient has a one-sided open fracture of the lower jaw on the left at the level of the mental foramen, with displacement. The patient has all teeth. He is planned to immobilize the fragments. Fracture line passes between teeth 34-35. Which Tigerstedt splint should be used?

Двощелепна шина із зачіпними гачками Double jaw tire with hooks

Шина з похилою площиною Tire with an inclined plane

З розпірочним вигином With strut bend

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

- -

11 / 200
Дитині 5-ти років було встановлено діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 85 зуба та проведено лікування. Який матеріал для кореневої пломби доцільно обрати? A 5-year-old child was diagnosed with chronic granulating periodontitis of 85 teeth and treated. What material should be chosen for a root filling?

Цинк-евгенольний цемент Zinc eugenol cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Кальцієвмісна паста Calcium paste

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Резорцинформалінова паста Resorcinformalin paste

12 / 200
Хворому 65-ти років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Припасування індиві- дуальної ложки для отримання функціонального відбитку проводиться за допомогою проб Іербста. Під час ковтання слини ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити її край? A 65-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. The fitting of an individual spoon to obtain a functional impression is carried out with the help of Ierbst samples. During the swallowing of saliva, the spoon resets. In which area should its edge be shortened?

Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії From the place behind the mucous tubercle to the maxillohyoid line

В ділянці премолярів з язикового боку In the area of premolars on the lingual side

Уздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

Від ікла до ікла з язикового боку From canine to canine on the lingual side

Від ікла до ікла з вестибулярного боку From canine to canine from the vestibular side

13 / 200
Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну 4 мл. з приводу видалення 17 зуба, хворий 33-х років почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Об’єктивно: обидві губи набряклі, слизова оболонка гортані та порожнини рота також набрякла, різко гіперемована. Яке ускладнення виникло у цього хворого? 1 minute after performing torus anesthesia with a 2% novocaine solution of 4 ml. for the removal of the 17th tooth, a 33-year-old patient began to complain of a feeling of difficulty breathing. About 'objectively: both lips are swollen, the mucous membrane of the larynx and oral cavity is also swollen, sharply hyperemic. What complication did this patient have?

Набряк Квінке Quincke edema

Колапс Collapse

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра легенева недостатність Acute pulmonary failure

14 / 200
До лікаря звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на постійний ниючий біль, який посилюється під час накушування. Біль з’явився близько 3 доби тому. Під час огляду порожнини рота на слизовій оболонці альвеолярного відростка в межах 34 зуба виявляється гіперемія ясни. Коронка 34 зуба зруйнована на 2/3. Перкусія його різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient approached the doctor with complaints of constant aching pain that worsens when biting. The pain appeared about 3 days ago. During the examination in the oral cavity on the mucous membrane of the alveolar process within tooth 34, clear hyperemia is detected. The crown of tooth 34 is destroyed by 2/3. Its percussion is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий остеомієліт Acute osteomyelitis

Гострий періостит Acute periostitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

15 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на біль у порожнині рота при прийомі їжі та від різних подразників, погане загальне самопочуття. Об’єктивно: на слизовій оболонці рота болісні ерозії, по краю яких уривки оболонок пухирів. Навкруги слизова оболонка помірно запальна. На шкірі спини відмічає ерозії, болісні при доторкуван- ні одежі. Яке додаткове обстеження є необхідним для визначення остаточного діагнозу? A 46-year-old patient complains of pain in the oral cavity when eating and from various irritants, poor general well-being. Objectively: painful erosions on the mucous membrane of the mouth , along the edge of which there are fragments of blister membranes. The mucous membrane is moderately inflamed all around. On the skin of the back, he notes erosions that are painful when touching the clothes. What additional examination is necessary to determine the final diagnosis?

Цитологічне дослідження Cytological examination

Вірусологічнє дослідження Virusological study

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

Бактеріологічне обстеження Bacterial examination

Імунологічне обстеження Immunological examination

16 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на наявність зруйнованого зуба на нижній щелепі. Об’єктивно: коронка 26 зруйнована на 2/3, каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба, реакція на холод та зондування безболісна, перкусія безболісна. На слизовій оболонці в області проекції кореня рубець від нориці. На рентгенограмі ділянки деструкції в області верхівок коренів з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains about the presence of a destroyed tooth on the lower jaw. Objectively: crown 26 is destroyed by 2/3, the carious cavity is connected to the tooth cavity, the reaction to cold and probing is painless, percussion is painless. On the mucous membrane in the region of the root projection, there is a scar from a fistula. On the radiograph, the area of destruction in the region of the apices of the roots with vague contours. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранульоматозний пері-одонтит Chronic granulomatous peri-odontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

17 / 200
Пацієнтка 55-ти років скаржиться на болі та лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об’єктивно: обличчя симетричне, пальпація латеральних крилоподібних м’язів болісна зліва. Відкривання рота обмежене. На томограмах кісткові контури суглобових поверхонь гладенькі. Якому з вказаних захворювань відповідає даний клінічний статус? A 55-year-old female patient complains of pain and flaking in the left temporomandibular joint. Objectively: the face is symmetrical, palpation of the lateral pterygoid muscles is painful on the left. The opening of the mouth is limited. On the tomograms, the bone contours of the articular surfaces are smooth. Which of the indicated diseases corresponds to this clinical status?

Дисфункція скронево- нижньощелепного суглоба Temporomandibular joint dysfunction

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Гострий післятравматичний артрит Acute post-traumatic arthritis

Анкілоз суглоба Ankylosis of the joint

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

18 / 200
У дитини 2,5 років вчора ввечері з’явився біль у порожнині рота під час прийому їжі та підвищилася температура до 38,3oC, Об’єктивно: на гіпе-ремованій слизовій оболонці спинки язика декілька ерозій округлої форми 1-3 мм у діаметрі, вкритих сірувато-білим нальотом. Ясна на обох щелепах гіперемовані, набряклі. Підщелепний лімфаденіт. Які препарати слід призначити у першу чергу? A 2.5-year-old child had pain in the oral cavity while eating yesterday evening and the temperature rose to 38.3oC, Objectively: on the hype - on the repaired mucous membrane of the back of the tongue, there are several erosions of a rounded shape 1-3 mm in diameter, covered with a grayish-white plaque. The gums on both jaws are hyperemic, swollen. Submaxillary lymphadenitis. What drugs should be prescribed in the first place?

Противірусні Antivirus

Кератопластики Keratoplasty

Протизапальні Anti-inflammatory

Антисептичні Antiseptic

Протигрибкові Antifungal

19 / 200
Хворий 70-ти років з повною втратою зубів на верхній щелепі та дефектом твердого піднебіння скаржиться на утруднене вживання їжі, виливання рідкої їжі через ніс, часті хронічні захворювання слизової оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливість слизової оболонки - I клас за Супле. На твердому піднебінні - рубцевозмінений дефект розміром 2х3 см. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку? A 70-year-old patient with a complete loss of teeth on the upper jaw and a defect in the hard palate complains of difficulty in eating, pouring liquid food through the nose, frequent chronic diseases of the mucous membrane of the nasal cavity. Objectively: the alveolar process of the upper jaw is atrophied - type I according to Schroeder, the pliability of the mucous membrane - class I according to Suple. On the hard palate - a cicatricial defect measuring 2x3 cm. What design of the prosthesis is most appropriate in this case?

Повний знімний протез із системою внутрішнього і периферичного клапанів Complete removable prosthesis with a system of internal and peripheral valves

Повний знімний протез із постановкою зубів на штучних яснах Complete removable prosthesis with dentures on artificial gums

Повний знімний протез із металевим базисом і м’яким обтюратором Complete removable prosthesis with metal base and soft obturator

Повний знімний протез із потовщенням у ділянці дефекту Full removable prosthesis with thickening in the area of the defect

М’який обтюратор і повний знімний протез Soft obturator and full removable prosthesis

20 / 200
При об’єктивному обстеженні хворого 32-х років визначається дефект твердих тканин 24 зуба. ІРОПЗ=0,8. Дефект частково відновлений пломбою, яка не відповідає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів. Яка конструкція показана в даному випадку? During an objective examination of a 32-year-old patient, a defect in the hard tissues of 24 teeth is determined. IROPZ=0.8. The defect is partially restored with a filling that does not meet the requirements. The tooth has a pink color. No pathological processes are detected on the X-ray. What construction is shown in this case?

Штифтова конструкція Pin design

Вкладка Tab

Напівкоронка Half-crown

Штучна коронка Artificial crown

Екваторна коронка Equatorial Crown

21 / 200
Хворий 22-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою лікування зруйнованих зубів. Об’єктивно: на піднебінних дужках, м’якому піднебінні, мигдаликах, язиці круглі безболісні папули з гіперемованим, інфільтрованим вінчиком розміром 7 мм у діаметрі. Регіонарні лімфовузли збільшені, щільно-еластичної консистенції, безболісні, рухомі. Яка повин- на бути тактика лікаря? A 22-year-old patient consulted a dentist for the purpose of treating decayed teeth. Objectively: palatal brackets, soft palate, tonsils, round tongue painless papules with a hyperemic, infiltrated crown measuring 7 mm in diameter. Regional lymph nodes are enlarged, dense-elastic consistency, painless, mobile. What should be the doctor's tactics?

Направити на консультацію до венеролога Send for a consultation with a venereologist

Провести цитологічне дослідження Perform a cytological examination

Провести санацію порожнини рота Perform oral hygiene

Провести бактеріологічне обстеження Conduct bacteriological examination

Направити на консультацію до ЛОР-лікаря Send for consultation to an ENT doctor

22 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на появу болючої припухлості в ділянці правої навколовушної слинної залози. За тиждень до цього у хворого було садно шкіри щоки, яке гоїлося під гнійним струпом. За останні два дні відмічає посилення болю і підвищення температури тіла до 38,6oC. Об’єктивно: набряк м’яких тканин правої привушної ділянки, шкіра незначно напружена, не змінена в кольорі. Інфільтрат розміром 2,5х3,5 см, щільний, болючий, шкіра над ним обмежено рухлива. Рот відкриває в повному обсязі, слизова оболонка навколо гирла слинної протоки не змінена, слина прозора. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of the appearance of a painful swelling in the area of the right parotid salivary gland. A week before, the patient had a sore on the skin of the cheek, which healed under a purulent scab . Over the past two days, he notes an increase in pain and an increase in body temperature to 38.6oC. Objectively: swelling of the soft tissues of the right parotid area, the skin is slightly tense, the color has not changed. The infiltrate is 2.5x3.5 cm in size, dense, painful, the skin over it has limited mobility. The mouth opens fully, the mucous membrane around the mouth of the salivary duct is not changed, the saliva is transparent. What is the most likely diagnosis?

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Абсцес білявушно-жувальної ділянки Abscess of the parotid-chewing area

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

Загострення хронічного паротиту Exacerbation of chronic mumps

23 / 200
У хворого 34-х років при ударі виник перелом верхньої щелепи. Об'єктивно: сплющення та втиснення обличчя, рухомість і звисання відламаної щелепи з хрящовою частиною носа і очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом 'окулярів', пальпаторно - крепітація, підшкірна емфізема, лікворея, втрата чутливості в ділянці половини верхньої щелепи, крил носа і передніх зубів. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient suffered a fracture of the upper jaw during an impact. Objectively: flattening and compression of the face, mobility and hanging of the broken jaw with the cartilaginous part of the nose and eyes apples, nosebleeds, swelling of tissues, the symptom of 'glasses', palpation - crepitus, subcutaneous emphysema, liquefaction, loss of sensitivity in the area of half of the upper jaw, wings of the nose and front teeth. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи по Ле Фор III Le Faure III fracture of the upper jaw

Рак верхньої щелепи справа Cancer of the right upper jaw

Остемія верхньої щелепи Ostomy of the upper jaw

Одонтома верхньої щелепи Odontoma of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи по Ле Фор І Le Fort I fracture of the upper jaw

24 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на болісне і утруднене закривання рота, неможливість приймати їжу і різкі болі в скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно: рот напіввідкри-тий, нижня щелепа зміщена дистально, гілки її зміщені догори, тризм жувальних м'язів, припухлість у ділянці скронево-нижньощелепних суглобів. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complains of painful and difficult closing of the mouth, inability to take food and sharp pains in the temporomandibular joint. Objectively: the mouth is half-open , the lower jaw is displaced distally, its branches are displaced upwards, trismus of the masticatory muscles, swelling in the area of the temporomandibular joints. What is the most likely diagnosis?

Дистальний вивих нижньої щелепи Distal dislocation of the lower jaw

Двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці кутів Bilateral fracture of the lower jaw in the area of the corners

Двобічні переломи суглобових відростків гілки нижньої щелепи Bilateral fractures of the articular processes of the branch of the lower jaw

Гострий артрит скронево-нижньощелепних суглобів Acute temporomandibular arthritis

Двобічний анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Bilateral ankylosis of the temporomandibular joint

25 / 200
Військовослужбовець 21-го року отримав осколкове поранення в ділянці підборідного відділу нижньої щелепи, що призвело до відриву підборіддя та виникнення асфіксії. Який найбільш імовірний вид асфіксії має місце у потерпілого? A soldier of the 21st year received a shrapnel wound in the chin region of the lower jaw, which led to the separation of the chin and the occurrence of asphyxiation. What is the most likely type of asphyxiation in the victim ?

Дислокаційна Dislocation

Аспіраційна Aspirational

Клапанна Valve

Обтураційна Obstructive

Стенотична Stenotic

26 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на гострий біль у ділянці 35 зуба, що посилюється при накушуванні. На рентгенограмі: в періапікальній ділянці кореня 35 зуба спостерігається зона деструкції кісткової тканини з нерівними краями. Який попередній діагноз? A 26-year-old patient complains of sharp pain in the area of tooth 35, which intensifies when biting. On the radiograph: a zone of bone tissue destruction is observed in the periapical area of the root of tooth 35 with uneven edges. What is the previous diagnosis?

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Гострий гнійний пульпіт, ускладнений гострим періодонтитом Acute purulent pulpitis complicated by acute periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний пульпіт, ускладнений періодонтитом Chronic pulpitis complicated by periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

27 / 200
На консультацію до ортодонта звернувся юнак 16-ти років зі скаргами на наявність молочних зубів. При огляді не виявлено лицевих відхилень. В порожнині рота: фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби постійні, на нижній - постійні зуби, за винятком других молочних молярів. На рентгенограмі: відсутні другі нижні премоляри, корені молочних других молярів резорбовані наполовину. Яка тактика ортодонта? A 16-year-old boy consulted an orthodontist with complaints about the presence of milk teeth. During the examination, no facial abnormalities were found. In the oral cavity: physiological bite, key occlusion preserved, on the upper jaw - all permanent teeth, on the lower - permanent teeth, with the exception of the second milk molars. On the radiograph: the second lower premolars are missing, the roots of the second milk molars are half resorbed. What are the tactics of the orthodontist?

Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження Leave milk molars and conduct dispensary observation

Видалити молочні моляри Remove milk molars

Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних Prescribe remineralizing therapy to delay resorption and erase milk

Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри Remove milk molars and replace them with permanent molars

Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування Remove milk molars and refer to prosthetic treatment

28 / 200
. Хвора 23-х років звернулася для видалення кореня верхнього зуба мудрості. Під час проведення тубераль-ної анестезії виникла післяін’єкційна гематома. Що було пошкоджено при анестезії? . A 23-year-old patient applied for the removal of the root of an upper wisdom tooth. During tuberal anesthesia, a post-injection hematoma appeared. What was damaged during anesthesia?

Крилоподібне венозне сплетення Petiform venous plexus

Вилична артерія Village artery

Підочна артерія Fedal artery

Піднебінна артерія Palate artery

Верхньощелепова артерія Maximillary artery

29 / 200
Батьки з дитиною 3,5 років звернулись у відділення стоматології дитячого віку зі скаргами на зміну кольору 51 зуба у дитини. При обстеженні спостерігається зміна кольору коронки 51 зуба. Зуб інтактний, перкусія безболісна. З анамнезу: 2 місяці тому була травма зуба. Виберіть метод обстеження для постановки діагнозу: Parents with a 3.5-year-old child turned to the pediatric dentistry department with complaints about a change in the color of the child's 51st tooth. During the examination, a change in the color of the crown of the 51st tooth was observed. Tooth intact, percussion is painless. From the anamnesis: there was a tooth injury 2 months ago. Choose the examination method for diagnosis:

Внутрішньоротова рентгенографія Intraoral X-ray

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Термометрія Thermometry

Телерентгенографія Telerentgenography

30 / 200
Дівчинка 15-ти років скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці тіла нижньої щелепи справа, підвищення температури до 39oC. Об’єктивно: значна асиметрія обличчя за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи справа та підщелепного трикутника. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, болісні під час пальпації. Виявляється запальна інфільтрація м’яких тканин довкола нижньої щелепи справа. Відкривання рота болюче, обмежене. Коронка 46 зуба зруйнована. Перкусія 46, 45, 44 зубів болісна, зуби ру- хомі. Слизова оболонка нижньої щелепи справа різко гіперемована; визначаються субперіостальні абсцеси з обох боків альвеолярного відростка, пальпація його болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old girl complains of swelling and throbbing pain in the area of the body of the lower jaw on the right, an increase in temperature to 39oC. Objectively: significant asymmetry of the face due to swelling in the area of the body of the lower jaw on the right and the submandibular triangle. Regional lymph nodes are enlarged, dense, painful during palpation. Inflammatory infiltration of soft tissues around the lower jaw on the right is revealed. Mouth opening is painful, limited. The crown of tooth 46 is destroyed. Percussion 46, 45, 44 teeth are painful, the teeth are mobile. The mucous membrane of the lower jaw on the right is sharply hyperemic; subperiosteal abscesses are detected on both sides of the alveolar process, its palpation is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from tooth 46

Гострий бактеріальний правобічний субмаксиліт Acute bacterial right-sided submaxillitis

Одонтогенний абсцес правого щелепно-язикового жолобку від 46 зуба Odontogenic abscess of the right maxillolingual groove from the 46th tooth

Іострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба Acute purulent periostitis of the lower jaw from tooth 46

Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки від 46 зуба Odontogenic phlegmon of the right submaxillary area from the 46th tooth

31 / 200
Хлопчик 10-ти років вдома добу тому вдарився лобом. Через кілька годин з’явилася пухлина у правій надбрівній ділянці. Об’єктивно: значний набряк тканин лоба, який розповсюджується на повіки правого ока, шкіра над пухлиною ціанотична, консистенція пухлини м’яка, наявний симптом флюктуації. Загальний стан хлопчика не порушений. Який попередній діагноз? A 10-year-old boy hit his forehead at home a day ago. A few hours later, a tumor appeared in the right eyebrow area. Objectively: significant swelling of the forehead tissues, which spreads to the eyelids of the right eye, the skin over the tumor is cyanotic, the consistency of the tumor is soft, there is a symptom of fluctuation. The general condition of the boy is not disturbed. What is the previous diagnosis?

Гематома правої надбрівної ділянки Hematoma of the right eyebrow area

Перелом лобної кістки Fracture of frontal bone

Посттравматичний набряк тканин правої надбрівної ділянки Post-traumatic edema of the tissues of the right eyebrow area

Запальний інфільтрат тканин правої надбрівної ділянки Inflammatory infiltrate of the tissues of the right eyebrow area

Нагноєна гематома правої надбрівної ділянки Suppurative hematoma of the right eyebrow area

32 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота. Подібна симптоматика відзначалась минулого року. Об’єктивно: на бічній поверхні язика виявлено 2 ерозії овальної форми, розміром до 0,5 см, вкриті фібринозним нальотом, болісні під час пальпації. Ерозії оточені гіперемованою облямівкою, їх краї дещо піднімаються над оточуючою слизовою оболонкою. В анамнезі у дитини - хронічний гастро-дуоденіт. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old boy complains of painful ulcers in the oral cavity. Similar symptoms were noted last year. Objectively: 2 oval-shaped erosions were found on the lateral surface of the tongue , up to 0.5 cm in size, covered with a fibrinous plaque, painful during palpation. Erosions are surrounded by a hyperemic border, their edges rise slightly above the surrounding mucous membrane. The child has a history of chronic gastroduodenitis. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афто-зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Синдром Бехчета Behcet syndrome

33 / 200
Дівчина 16-ти років звернулася зі скаргами на різкі 6олі у порожнині рота, підвищення температури до 38,3oC. Після обстеження був встановлений попередній діагноз: гострий герпетичний стоматит. Що буде виявлено при цитологічному дослідженні матеріалу з поверхні ерозій? A 16-year-old girl complained of sharp pains in the oral cavity, an increase in temperature to 38.3oC. After the examination, a preliminary diagnosis was established: acute herpetic stomatitis. What will be revealed during cytological examination of material from the surface of erosions?

Гігантські багатоядерні клітини Giant multinucleated cells

Елементи ретикулоендотеліальної системи Elements of the reticuloendothelial system

Акантолітичні клітини Acantholytic cells

Клітини Пирогова-Ланхганса Cells of Pirogov-Lanhgans

Атипові клітини Atypical cells

34 / 200
Хворому 6-ми років планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на нижню щелепу. Об’єктивно: на нижній щелепі присутній тільки корінь 33 зуба. Край кореня знаходиться на рівні ясни, стійкий. На рентгенограмі кореневий канал запломбований до верхівки, змін у періапікальних тканинах немає. Яка тактика лікаря по відношенню кореня 33 зуба? A 6-year-old patient is scheduled to make a complete removable plate prosthesis for the lower jaw. Objectively: only the root of tooth 33 is present on the lower jaw. The edge of the root is at the level clear, stable. On the radiograph, the root canal is sealed to the apex, there are no changes in the periapical tissues. What are the doctor's tactics in relation to the root of tooth 33?

Виготовити куксову і телескопічну коронки Make stump and telescopic crowns

Виготовити штифтовий зуб Make pin tooth

Виготовити литу куксову вкладку Make cast stub tab

Виготовити відновлюючу коронку Make Restorative Crown

Видалити корінь Remove root

35 / 200
Хворий 63-х років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об’єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47 зуби, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Прийняте рішення виготовити бюгельний протез із об-туруючою частиною. На якій частині бюгельного протезу переважніше розташувати обтуруючу частину? A 63-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw, difficulty in chewing, hoarseness. Objectively: missing 18, 16, 15, 11, 23 , 28, 35, 38, 48, 47 teeth, post-operative median defect of the hard palate. You have decided to make a brace prosthesis with an obturating part. On which part of the brace prosthesis is it preferable to place the obturating part?

Дуга бюгельного протезу Arc of a fixed prosthesis

Штучні зуби False teeth

Кламери Clampers

Базис бюгельного протезу Basis of the brace prosthesis

Сітка бюгельного протезу Mesh of a brace prosthesis

36 / 200
Хвора 56-ти років звернулася з метою протезування. Три місяці тому лікувалася з приводу перелому тіла нижньої щелепи зліва. Відсутні: 18,27, 28, 38, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 зуби. Прикус перехресний лівобічний зі змиканням зубів бічними поверхнями. Який метод лікування найбільш ефективний? A 56-year-old patient applied for prosthetics. Three months ago, she was treated for a fracture of the body of the lower jaw on the left. Missing: 18,27, 28, 38, 32 , 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 teeth. Left-sided crossbite with closing of the teeth by the lateral surfaces. What treatment method is the most effective?

Знімний протез із подвійним зубним рядом Removable denture with double row of teeth

Незнімний протез на імплантантах Fixed prosthesis on implants

Знімний протез із кламерами за Кемені Removable prosthesis with Kemeni clasps

Пришліфовування з наступним протезуванням Grinding followed by prosthetics

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

37 / 200
Хворий 32-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з діагнозом: перелом верхньої щелепи. Для лікування перелому можливе застосування стандартного комплекту Збаржа. При цьому фіксація внутрі-шньоротової частини здійснюється за допомогою такої конструкції: A 32-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry with a diagnosis of a fracture of the upper jaw. For the treatment of the fracture, it is possible to use a standard Zbarzh kit. At the same time, fixation of the intra-oral part is carried out using the following construction:

Подвійна стандартна дуга Double standard arc

Піднебінна пластинка з пластмаси Palate plate made of plastic

Алюмінієва назубна шина Aluminum toothed tire

Зубо-ясенна шина Вебера Weber dento-gingival splint

Паяна шина з опірними коронками Soldered tire with resistance crowns

38 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки зі скаргами на болі у ділянці верхньої щелепи зліва, що з’явилися 3 дні тому. Після огляду лікар встановив діагноз: загострення хронічного періодонтиту 17 зуба. Показане видалення 17 зуба. Які нерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 17 зуба? A 49-year-old patient turned to the surgery room of the dental polyclinic with complaints of pain in the area of the upper jaw on the left, which appeared 3 days ago. After the examination, the doctor established diagnosis: exacerbation of chronic periodontitis of the 17th tooth. Removal of the 17th tooth is indicated. Which nerves must be blocked to ensure a painless removal of the 17th tooth?

Задні коміркові нерви і великий піднебінний нерв Posterior cellular nerves and great palatine nerve

Носопіднебінний нерв Nasopalatine nerve

Середні коміркові нерви і великий піднебінний нерв Medium cellular nerves and great palatine nerve

Великий піднебінний нерв Greater palatine nerve

Передні коміркові нерви і різцевий нерв Anterior cellular nerves and incisor nerve

39 / 200
У 7-річного хлопчика через три тижні після лікування 65 зуба випала пломба. На медіальній контактній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина в межах біляпульпарно-го дентину, частково виведена на жу- вальну поверхню. Дно і стінки каріозної порожнини щільні, зондування дна чутливе, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає біль, який швидко минає після усунення подразника. Виберіть оптимальний матеріал для постійної пломби: In a 7-year-old boy, three weeks after the treatment of tooth 65, a filling fell out. On the medial contact surface of tooth 65, a carious cavity was found within the peripulpal dentin, partially extracted on the chewing surface. The bottom and walls of the carious cavity are dense, probing the bottom is sensitive, percussion of the tooth is painless. Cold causes pain, which quickly disappears after the stimulus is removed. Choose the optimal material for a permanent filling:

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Силікатний цемент Silicate cement

Цинкоксидєвгенольний цемент Zincoxydeugenol cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Цинкфосфатний цемент Zinc phosphate cement

40 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на свербіж, печіння, набряк губ. Хворіє впродовж тижня. Об’єктивно: почервоніння червоної облямівки губ, шкіри, особливо в ділянці кутів рота, а також наявність пухирців, кірочок, дрібних тріщин, які розташовані на тлі еритематозного ураження червоної облямівки губ. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of itching, burning, swelling of the lips. He has been sick for a week. Objectively: redness of the red border of the lips, skin, especially in the corners mouth, as well as the presence of blisters, crusts, small cracks, which are located on the background of the erythematous lesion of the red border of the lips. What is the most likely diagnosis?

Гострий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Гострий герпетичний хейліт Acute herpetic cheilitis

Ексудативна форма ексфоліативного хейліту Exudative form of exfoliative cheilitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

41 / 200
Хвору 33-х років турбують мимовільні короткочасні болі впродовж 15-ти хвилин, болі від холодного, солодкого, що не вщухають після припинення дії подразника. Об’єктивно: в 35 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, дентин дна і стінок твердий, пігментований. Зондування дна порожнини болісне в одній точці. Реакція на холод болісна, довго не вщухаюча після усунення подразника, ЕОД - 35 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient is bothered by involuntary short-term pains lasting 15 minutes, pains from cold, sweet things that do not subside after the cessation of the stimulus. Objectively: in tooth 35, there is a deep carious cavity on the chewing surface, the dentin of the bottom and walls is hard, pigmented. Probing the bottom of the cavity is painful at one point. The reaction to cold is painful, which does not subside for a long time after the stimulus is removed, EOD - 35 μA. What is the most likely diagnosis?

іострий обмежений пульпіт acute limited pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

іострий дифузний пульпіт acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

42 / 200
Хвора 27-ми років звернулась зі скаргами на короткочасний біль при попаданні твердої їжі в 46 зуб. Вказані скарги з’явились кілька місяців тому. Після усунення подразника біль одразу зникає. Об’єктивно: на апроксимально-дистальній поверх- ні 46 зуба каріозна порожнина в зоні плащового дентину. Вхідний отвір великий. Дентин твердий, пігментований, важко знімається, зондування дна та стінок каріозної порожнини безболісне. Вертикальна та горизонтальна перкусія 46 зуба безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of short-term pain when hard food got into the 46th tooth. These complaints appeared a few months ago. After removing the irritant, the pain immediately disappears. Objectively: on the proximal-distal surface of tooth 46, there is a carious cavity in the mantle dentin zone. The entrance hole is large. The dentin is hard, pigmented, difficult to remove, probing the bottom and walls of the carious cavity is painless. Vertical and horizontal percussion of tooth 46 is painless. EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

43 / 200
Хвора 54-х років скаржиться на біль, печіння язика під час прийому твердої, кислої, гарячої їжі, порушення смакових відчуттів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, на спинці і кінчику язика яскраво-червоні плями, болісні під час пальпації. У крові: НЬ- 100 г/л, ер.- 2,5 • 1012/л, анізо-цитоз, пойкілоцитоз, КП- 1,4, лейк.-4,2 • 109/л, (паличкоядерні нейтрофіли - 1%, сегментоядерні - 36%, базофіли - 2%, моноцити - 4%, еозинофіли -4%, лімфоцити - 53%), тромбоцити -180 • 109/л, ШЗЕ- 20 мм/год. З яким попереднім діагнозом хвору слід направити на консультацію до гематолога? A 54-year-old patient complains of pain, burning of the tongue when eating hard, sour, hot food, taste disturbances. Objectively: the skin is pale, on the back and tip of the tongue, bright red spots, painful during palpation. In the blood: Hb- 100 g/l, ER- 2.5 • 1012/l, aniso-cytosis, poikilocytosis, KP- 1.4, leuk. -4.2 • 109/l, (rod neutrophils - 1%, segmented neutrophils - 36%, basophils - 2%, monocytes - 4%, eosinophils -4%, lymphocytes - 53%), platelets -180 • 109/l, SZE - 20 mm/h. With what preliminary diagnosis should the patient be referred for a consultation with a hematologist?

B12-фолієводефіцитна анемія B12-folate deficiency anemia

Гіпопластична анемія Hypoplastic anemia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Гострий лейкоз Acute leukemia

44 / 200
Чоловік 49-ти років звернув- ся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: зубна формула 17,16,15,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27, 47 - 45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37 Шийки 47,45,44 зубів оголені, рухомість 45 зуба I ступеня. Ортогнати-чний прикус. Планується заміщення дефекту зубного ряду нижньої щелепи паяним мостоподібним протезом з опорою на 47,45,44 зуби. Які фіксуючі елементи більш показані даному хворому? A 49-year-old man applied for dental prosthetics. Objectively: dental formula 17,16,15,14,13,12,11/ 21,22,23,24,25,26,27, 47 - 45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37 Necks of 47,45,44 teeth exposed, mobility 45 of a tooth of the first degree. Orthognathic bite. It is planned to replace the defect of the dentition of the lower jaw with a soldered bridge prosthesis with support on 47, 45, 44 teeth. Which fixing elements are more indicated for this patient?

Екваторні коронки Equatorial crowns

Напівкоронки Half crowns

- -

Комбіновані коронки Combined crowns

3/4 коронки 3/4 crown

45 / 200
Чоловік 47-ми років скаржи- ться на болі у ділянці 36,37 зубів, які посилюються при жуванні. Об’єктивно: зубна формула 17,16,15,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27 47,46,45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37. 1/3 жувальної поверхні та дистальна стінка коронки 36 зуба відновлені пломбою, контакт з 37 зубом відсутній. Перкусія 36,37 зубів безболісна. Застосування якого зубного протеза дозволяє замістити дефект коронки 36 зуба і відновити міжзубний контакт, порушення якого обумовило захворювання пародонту? A 47-year-old man complains of pain in the area of 36,37 teeth, which worsens when chewing. Objectively: dental formula 17,16,15 ,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27 47,46,45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37. 1/3 of the chewing surface and the distal wall of the crown of tooth 36 are restored with a filling, there is no contact with tooth 37. Percussion of teeth 36, 37 is painless. The use of which dental prosthesis allows you to replace the defect of the crown of tooth 36 and restore interdental contact, the violation of which was caused by periodontal disease?

Вкладка Tab

Напівкоронка Half-crown

Повна коронка Full crown

Екваторна коронка Equatorial Crown

Штифтовий зуб Pin tooth

46 / 200
Чоловік 67-ми років скаржиться на наявність на губі малоболісної 'виразки', що існує близько двох місяців, періодично загоюється і з’являється знову. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи суха, на ній ерозія яскраво-червоного кольору з гладенькою полірованою поверхнею, овальної форми 1х0,8 см, безболісна під час пальпації. Ущільнення в основі не визначається. Слизова порожнини рота без видимих патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 67-year-old man complains about the presence of a mildly painful 'ulcer' on his lip, which has existed for about two months, periodically heals and reappears. Objectively: the red border of the lower lip is dry, there is a bright red erosion with a smooth polished surface, an oval shape of 1x0.8 cm, painless during palpation. The seal at the base is not determined. The mucous membrane of the oral cavity has no visible pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

Твердий шанкер Hard chancre

Ерозивна форма червоного вовчаку Erosive form of lupus erythematosus

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

47 / 200
Школярка 12-ти років скаржиться на наявність порожнин в передніх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: на медіальних контактних поверхнях 11 і 21 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, виповнені щільним пігментованим дентином. Зондування дна каріозних порожнин безболісне, перкусія зубів безболісна, реакція на термічні подразники відсутня. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал для постійних пломб: A 12-year-old schoolgirl complains about the presence of cavities in the front teeth of the upper jaw. Objectively: carious cavities were found on the medial contact surfaces of teeth 11 and 21 within the mantle dentin, filled with dense pigmented dentin. Probing the bottom of carious cavities is painless, percussion of the teeth is painless, there is no reaction to thermal stimuli. Choose the optimal filling material for permanent fillings:

Композитний матеріал Composite material

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Силікатний цемент Silicate cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Цинкфосфатний цемент Zinc phosphate cement

48 / 200
Батьки відмічають у дитини 3-х років постійний біль у передніх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 61 зуба має сірий колір, зруйнована. Зондування устя кореневого каналу болісне, супроводжується кровоточивістю. Перкусія зуба різко болісна. На гіперемованій, набряклій, болісній під час пальпації слизовій оболонці в ділянці 61, 62 зубів визначається нориця. Який попередній діагноз? Parents notice constant pain in the front teeth of the upper jaw in a 3-year-old child. Objectively: the crown part of the 61st tooth is gray and destroyed. Probing the mouth of the root the canal is painful, accompanied by bleeding. Percussion of the tooth is sharply painful. A fistula is detected on the hyperemic, swollen, painful mucous membrane in the area of 61, 62 teeth. What is the preliminary diagnosis?

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

49 / 200
Жінка 26-ти років, диктор телебачення, скаржиться на естетичний недолік у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: відлом коронкової частини 21 внаслідок отриманої травми місяць тому. Об’єктивно: лінія перелому на рівні ясенного краю, корінь 21 нерухомий, перкусія безболісна. На рентгенограмі - кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати? A 26-year-old woman, a television announcer, complains of an aesthetic defect in the frontal area of the upper jaw. History: fracture of the crown part of 21 as a result of an injury received a month ago. About 'objectively: the fracture line is at the level of the gingival margin, root 21 is immobile, percussion is painless. On the radiograph, the root canal is sealed to the apex of the root. What construction should be proposed?

Куксова штифтова вкладка з метало-керамічною коронкою Cook pin insert with metal-ceramic crown

Комбінована коронка за Куриленко чи Бородюком Combined crown according to Kurylenko or Borodyuk

Порцелянова вкладка Porcelain tab

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

Штифтовий зуб за Річмондом чи Катцом Richmond or Katz pin tooth

50 / 200
Батьки з дівчинкою 1,5 років звернулись до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, погіршення загального стану, наявність висипань в порожнині рота. Хворіє 3-й день, висипання з’явились день тому. Об’єктивно: загальний стан середнього ступеня важкості, to- 37,8oC. На шкірі обличчя три пухиря. Слизова оболонка порожнини рота гіперемована. На язиці, що- ках, піднебінні ерозії (15-20). Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який попередній діагноз? Parents with a 1.5-year-old girl turned to a dentist with complaints of an increase in body temperature to 38oC, worsening of the general condition, presence of rashes in the oral cavity. Patient 3 th day, rashes appeared a day ago. Objectively: the general condition is of medium severity, to- 37.8oC. There are three blisters on the skin of the face. The mucous membrane of the oral cavity is hyperemic. On the tongue, cheeks, palate erosions (15 -20). The submandibular lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the preliminary diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Хронічний рецидивуючий стоматит Chronic recurrent stomatitis

51 / 200
Хворий 20-ти років звернувся до лікаря із скаргами на відчуття оско-мини в зубах на верхній щелепі протягом 2-х тижнів. При огляді в приший-ковій ділянці 11 та 21 зубів визначаються білуваті плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Яким має бути лікування 11-го та 21-го зубів? A 20-year-old patient turned to the doctor complaining of a burning sensation in the teeth on the upper jaw for 2 weeks. Upon examination in the cervical area On the 11th and 21st teeth, whitish spots with a matte shade and indistinct contours are determined, which intensively perceive dyes. What should be the treatment of the 11th and 21st teeth?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Зішліфовування плям Spot Polishing

Імпрегнація нітратом срібла Silver nitrate impregnation

Обробка антисептиками Treatment with antiseptics

Препарування та пломбування Preparation and sealing

52 / 200
Хвора 36-ти років звернулась у клініку ортопедичної стоматології з приводу дефекту коронкової частини 11 зуба. Із анамнезу: неодноразове лікування дефекту не задовольняло вимоги хворої з точки зору естетичності та довговічності. Всі зуби наявні. Прикус ортогнатичний. Об’єктивно: відлом медіального кута 11 зуба, реставрованого композитним матеріалом. Дефект займає 1/3 коронки зуба, пульпа зуба жива. Яке лікування показане? A 36-year-old patient applied to the orthodontic clinic for a defect in the crown of the 11th tooth. From the anamnesis: repeated treatment of the defect did not satisfy the patient's requirements in terms of aesthetics and durability. All teeth are present. Bite is orthognathic. Objectively: fracture of the medial corner of tooth 11, restored with composite material. The defect occupies 1/3 of the crown of the tooth, the pulp of the tooth is alive. What treatment is indicated?

Виготовити керамічну або металокерамічну коронку Make a ceramic or metal-ceramic crown

Ще раз реставрувати композитом Restore with composite

Виготовити комбіновану коронку за Бєлкіним Make a combined crown according to Belkin

Виготовити металеву коронку Make Metal Crown

Виготовити штамповано-паяну коронку Make stamped-soldered crown

53 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на біль при вживанні їжі, кровоточивість ясен, асиметрію обличчя, збільшення верхньої губи. Об’єктивно: односторонній птоз, набряк верхньої губи, згладженість носогубної складки зліва, складчастий язик яскраво-червоного кольору, гіперемія, набряк слизової ясен. У крові: еозинофілія, лімфоцитоз, тромбоцитопенія. Який діагноз є найбільш імовірним? A 25-year-old patient complains of pain when eating, bleeding gums, asymmetry of the face, enlargement of the upper lip. Objectively: unilateral ptosis, swelling of the upper lip, smoothing of the nasolabial fold on the left, a folded tongue of a bright red color, hyperemia, swelling of the mucosa of the gums. In the blood: eosinophilia, lymphocytosis, thrombocytopenia. What diagnosis is most likely?

Синдром Мелькерсон-Розенталя Melkerson-Rosenthal syndrome

Кавернозна гемангіома губи Cavernous hemangioma of the lip

Набряк Квінке Quincke edema

Емфантіаз губи Lip emphanthiasis

Синдром Мішера Mischer Syndrome

54 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на млявість, головний біль, підвищення температури до 39oC, пекучий невралгічний біль у нижній щелепі справа. Об’єктивно: на гіперемованій шкірі підборіддя справа висипання пухирців діаметром від 1 до 6 мм. Подібні пухирці спостерігаються на гіперемова-ній слизовій ротової порожнини справа. Вони швидко руйнуються з утворенням ерозій, вкритих фібринозним нашаруванням. Регіонарний лімфаденіт. Який діагноз найбільш імовірний? A 45-year-old patient complains of lethargy, headache, temperature rise to 39oC, burning neuralgic pain in the lower jaw on the right. Objectively: on the hyperemic skin of the chin on the right, a rash of blisters with a diameter of 1 to 6 mm. Similar blisters are observed on the hyperemic mucous membrane of the oral cavity on the right. They are quickly destroyed with the formation of erosions covered with a fibrinous layer. Regional lymphadenitis. What is the most likely diagnosis?

Оперізувальний лишай Zingles

Пухирчатка Vebulosis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

55 / 200
У хворої 65-ти років перелом тіла нижньої щелепи зліва в ділянці ментального отвору. Об’єктивно: повна відсутність зубів. До отримання травми користувалась повними знімними протезами. Яку шину можна використати для іммобілізації відламків? A 65-year-old patient has a fracture of the body of the lower jaw on the left in the area of the mental foramen. Objectively: complete absence of teeth. Before the injury, she used complete removable prostheses. Which can the tire be used to immobilize fragments?

Порта Port

Ванкевич Vankiewicz

Васильєва Vasilyeva

Вебера Weber

Шура Shura

56 / 200
Хлопчик 9-ти років скаржиться на болі під час вживання їжі у ділянці 36 зуба. Об’єктивно: в 36 зубі глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування дна різко болісне. Болі від температурних подразників швидко минають, перкусія негативна. Виберіть пасту для лікування даного зуба: A 9-year-old boy complains of pain when eating in the area of tooth 36. Objectively: tooth 36 has a deep carious cavity, the tooth cavity is closed, probing the bottom is sharply painful. Pains from temperature irritants pass quickly, percussion is negative. Choose a paste for the treatment of this tooth:

На основі гідроокису кальцію Based on calcium hydroxide

Параформальдегідна паста Paraformaldehyde paste

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Тимолова паста Thymol paste

З додаванням кортикостероїдів With the addition of corticosteroids

57 / 200
Хворому 23-х років планується виготовлення коронки з пластмаси на 21. Об’єктивно: коронка 21 має сірий колір, пломбована. Яка з нижче перерахованих пластмас буде використана? A 23-year-old patient is scheduled to have a 21-year-old plastic crown made. Objectively: the 21-year-old crown is gray and sealed. Which of the following plastics will be used?

Синма-М Synma-M

Бакрил Bacryl

Карбодент Carbodent

Етакрил Ethacryl

Акрил Acrylic

58 / 200
До клініки звернулася жінка 52-х років зі скаргою на рухливість зубів. Об’єктивно: зубні ряди верхньої і нижньої щелеп безперервні. 42,41,31,32 зуби мають рухливість 1 ступеня, атрофія стінок альвеол на 1/3 довжини кореня. У ділянці бічних жувальних зубів виявлена патологічна сти-ранність 1 ступеня, зуби стійкі. Прикус ортогнатичний. Який вид стабілізації 42,41,31,32 зубів слід застосувати у даній клінічній ситуації? A 52-year-old woman came to the clinic with a complaint of tooth mobility. Objectively: the tooth rows of the upper and lower jaws are continuous. 42,41,31,32 the teeth have mobility of the 1st degree, atrophy of the walls of the alveoli on 1/3 of the root length. In the area of the lateral chewing teeth, pathological abrasion of the 1st degree was found, the teeth are stable. The bite is orthognathic. What type of stabilization of 42,41,31,32 teeth should be used in this case clinical situation?

Фронтальна Frontal

Сагітальна Sagittal

Фронтосагітальна Frontosagittal

Парасагітальна Parasagittal

По дузі On an arc

59 / 200
Хлопчику 4 роки. Дві години тому отримав травму. Батьки звернулися до чергового лікаря-стоматолога, який поставив діагноз: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна тактика лікаря? The boy is 4 years old. He was injured two hours ago. The parents turned to the dentist on duty, who made a diagnosis: intrusive dislocation of 61 teeth. What are the doctor's treatment tactics?

Видалення 61 зуба Removal of 61 teeth

Депульпування 61 зуба Depulping of 61 teeth

Спостереження Observations

Шинування 61 зуба Blinding 61 teeth

Репозиція 61 зуба Reposition of 61 teeth

60 / 200
У хворого 34-х років посттравматичний дефект крила носа зліва з порушенням цілісності крильного хряща. Який метод лікування буде найбільш ефективним? A 34-year-old patient has a post-traumatic defect of the wing of the nose on the left with a violation of the integrity of the wing cartilage. What method of treatment will be the most effective?

Вільна пластика частиною вушної раковини за Сусловою Free plasticity of a part of the auricle according to Suslova

Вільна пластика хрящем за А.О.Лімберг Free cartilage plastic according to A.O. Limberg

Пластика шкірним клаптем за Седило Plastic skin flap for Sedilo

Вільна пересадка шкіри Free skin graft

Пластика Філатовським стеблом Plastics with Filatovsky stem

61 / 200
Хвора 56-ти років звернулася до клініки з метою протезування. Об’єктивно: коронкова частина 22 зуба зруйнована на 1/2. На рентгенограмі кореневий канал запломбований на 1/3 від верхівки. Змін у періапікаль-них тканинах немає. Лікар планує виготовити штифтовий зуб за Ахмедо-вим. Як слід препарувати над’ясенну частину коронки зуба під обрану конструкцію? A 56-year-old patient applied to the clinic for prosthetics. Objectively: the crown part of tooth 22 is destroyed by 1/2. On the radiograph, the root canal is sealed by 1 /3 from the apex. There are no changes in the periapical tissues. The doctor plans to make a pin tooth according to Akhmedov. How should the supragingival part of the crown of the tooth be prepared for the chosen structure?

Як під штамповану комбіновану коронку Like stamped combination crown

Створити порожнину кубічної форми під вкладку Create a cubic-shaped cavity under the tab

Поверхню кукси у вигляді 'даху' Stump surface in the form of a 'roof'

Вестибулярну поверхню до рівня ясни Vestibular surface to the level of the sacrum

Зішліфувати тільки гострі краї кукси зуба Grind only the sharp edges of the tooth stump

62 / 200
Жінка 28-ми років звернулась у зв’язку з побутовою травмою обличчя. Об’єктивно: у 21 відлам 1/3 коронки зуба, зондування по лінії відламу болісне, реакція на холодовий подразник - короткочасний біль, перкусія безболісна. Яке дослідження необхідно провести для постановки діагнозу та вибору методу лікування? A 28-year-old woman applied in connection with domestic facial trauma. Objectively: 1/3 of the tooth crown was broken in 21 cases, probing along the fracture line is painful , reaction to a cold stimulus - short-term pain, percussion is painless. What research is necessary to make a diagnosis and choose a treatment method?

Електроодонтометрія Electroodontometry

Термометрія Thermometry

Рентгенографія X-ray

Люмінесцентна діагностика Luminescent diagnostics

Вітальне фарбування Welcome painting

63 / 200
Дівчинка 6-ти років захворіла гостро 3 дні тому. Температура 40,3oC. На шкірі обличчя, шиї, грудей, спини, передпліч, гомілках - червоно-багряна папульозна висипка і поодинокі міхури діаметром до 4-5 см, наповнені серозним вмістом. У порожнині рота: на слизовій оболонці, на язиці наявні великі ерозії, вкриті білуватим нальотом, різко болісні під час дотику. Іуби набряклі, гіперемо-вані, вкриті кров’янистими кірками. Кон’юнктивіт. На шкірі повік - кров’янисті кірочки і міхурці. Периферичні лімфовузли збільшені незначно. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl became acutely ill 3 days ago. The temperature is 40.3oC. On the skin of the face, neck, chest, back, forearms, lower legs - red-crimson papular rash and single bubbles with a diameter of up to 4-5 cm, filled with serous contents. In the oral cavity: on the mucous membrane, on the tongue, there are large erosions, covered with a whitish coating, sharply painful when touched. The lips are swollen, hyperemo, covered with blood. with yellow crusts. Conjunctivitis. On the skin of the eyelids - bloody crusts and vesicles. Peripheral lymph nodes are slightly enlarged. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Синдром Лайєлла Lyell syndrome

Коровий стоматит Cow stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

64 / 200
Пацієнт 53-х років скаржиться на запалення ясен, рухливість зу6ів. Об’єктивно: зубні ряди всі інтактні, всі зуби 2 ступеня рухливості, атрофія 1/2 довжини стінок комірок. Який вид стабілізації зубів слід застосувати у даному випадку? A 53-year-old patient complains of inflammation of the gums, mobility of the teeth. Objectively: all dentitions are intact, all teeth are of the 2nd degree of mobility, atrophy of 1/2 length cell walls. What type of tooth stabilization should be used in this case?

Стабілізація по дузі Stabilization along the arc

Сагітальна Sagittal

Фронтосагітальна Frontosagittal

Парасагітальна Parasagittal

Фронтальна Front

65 / 200
При профілактичному огляді обстежили дівчинку 6-ти років. У стані фізіологічного спокою лицеві ознаки ЗЩА не визначалися. У порожнині рота 20 молочних зубів, горби іклів виражені, без ознак фізіологічного стирання, між фронтальними зубами - треми, діастеми. Форма зубних рядів напівколова. Центральна лінія між різцями не співпадає. Прикус косий. Що необхідно зробити для попередження прогресування косого прикусу? During a preventive examination, a 6-year-old girl was examined. In a state of physiological rest, the facial signs of ALS were not determined. There are 20 milk teeth in the oral cavity, the canine ridges are pronounced, without signs physiological attrition, between the front teeth - three, diastemas. The shape of the dentition is a semicircle. The central line between the incisors does not match. The bite is oblique. What must be done to prevent the progression of an oblique bite?

Зішліфувати горби іклів, що не стерлися Grind the ridges of the canines that have not worn

Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи Make a plate with a screw for the upper jaw

Очікувати саморегуляції Expect self-regulation

Призначити масаж щелеп Prescribe jaw massage

Роз’єднати прикус Unbite

66 / 200
Хвора 37-ми років звернулася зі скаргою на естетичний дефект. Об’єктивно: 13 зруйнований на 2/3, депуль-пований, кореневий канал запломбований. На яку глибину необхідно розкрити кореневий канал під штифтовий зуб у даної хворої? A 37-year-old patient complained of an aesthetic defect. Objectively: 13 was destroyed by 2/3, depulped, the root canal was sealed. On which how deep is it necessary to open a root canal under a pin tooth in this patient?

2/3 кореневого каналу 2/3 root canal

На всю довжину каналу For the entire length of the channel

3/4 кореневого каналу 3/4 root canal

1/2 кореневого каналу 1/2 root canal

1/3 кореневого каналу 1/3 root canal

67 / 200
Юнак 18-ти років звернувся зі скаргами на руйнування зубів. Об’єктивно: у 11, 21 зруйновані ріжучі краї з ураженням медіальних кутів. Перкусія безболісна. З анамнезу: пацієнт страждає на алергію на пластмасу. Оберіть із запропонованих найбільш прийнятний вид конструкції: An 18-year-old man complained about the destruction of his teeth. Objectively: 11, 21 have destroyed cutting edges with damage to the medial corners. Percussion is painless. From the anamnesis : the patient suffers from an allergy to plastic. Choose the most acceptable type of construction from the proposed ones:

Порцелянові коронки Porcelain crowns

Комбіновані коронки за Бородю-ком Combined crowns according to Borodyu

Комбіновані коронки за Бєлкіним Belkin combined crowns

Штамповані коронки з срібно-паладієвого сплаву Stamped silver-palladium alloy crowns

Штамповані коронки зі сплаву золота Stamped gold alloy crowns

68 / 200
У хворого 40-ка років на рентгенограмі альвеолярного відростка правої верхньої щелепи, в ділянці верхівки кореня 13 зуба, відзначається просвітлення неправильної форми з нечіткими краями, що нагадує 'язики полум’я'. Для якого захворювання характерна така рентгенологічна картина? In a 40-year-old patient, on the x-ray of the alveolar process of the right upper jaw, in the area of the apex of the root of the 13th tooth, there is an irregularly shaped light with indistinct edges that resembles 'tongues' flame'. What disease is characterized by such an X-ray picture?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гранульоматозний пері-одонтит Chronic granulomatous peri-odontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

69 / 200
Дівчинка 12-ти років з’явилась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: зуби інтактні, прикус відкритий, слизова оболонка в ділянці папілярної та маргінальної частин гіперемована, з ціанотичним відтінком; відмічається збільшення ясенних сосочків, які закривають 1/3 висоти коронки фронтальних зубів верхньої щелепи, форма ясенних сосочків округла. Визначте попередній діагноз: A 12-year-old girl came to the dentist for a preventive examination. Objectively: the teeth are intact, the bite is open, the mucous membrane in the area of the papillary and the marginal part is hyperemic, with a cyanotic shade; there is an increase in the gingival papillae, which cover 1/3 of the height of the crown of the front teeth of the upper jaw, the shape of the gingival papillae is rounded. Determine the preliminary diagnosis:

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

- -

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

70 / 200
У військовослужбовця 20-ти років, обпеченого полум’ям вогню, на фоні гіперемованої та набряклої шкіри обличчя, виявлено різної величини пухирі, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличчя? In a 20-year-old serviceman who was burned by the flames of a fire, on the background of hyperemic and swollen facial skin, blisters of different sizes filled with transparent liquid were found. What is the degree of burn facial skin?

II II

I I

III-А III-А

III-Б III-B

IV IV

71 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на наявність виразки на спинці язика. З анамнезу стало відомо, що тривалий час до появи виразки існував горбко-вий інфільтрат, який поступово збільшувався, потім утворилась виразка. Об’єктивно: на спинці язика наявна неглибока видовжена виразка, болюча, оточена горбками, з підритими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of the presence of an ulcer on the back of the tongue. From the anamnesis, it became known that for a long time before the appearance of the ulcer there was a tuberous infiltrate, which gradually increased , then an ulcer formed. Objectively: there is a shallow elongated ulcer on the back of the tongue, painful, surrounded by tubercles, with pitted edges. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Первинний сифіліс Primary syphilis

Актиномікоз язика Actinomycosis of the tongue

Абсцес язика Tongue abscess

Декубітальна виразка Decubital ulcer

72 / 200
Хворому 26-ти років необхідно видалити 26 зуб. Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 26. Який інструмент необхідно мати для видалення? A 26-year-old patient needs to have his 26th tooth removed. Diagnosis: chronic fibrous periodontitis 26. What tool is needed for removal?

Щипці S-подібні праві S-shaped forceps right

Щипці прямі кореневі Direct root forceps

Щипці S-подібні ліві S-shaped forceps left

Прямий елеватор Direct elevator

Щипці байонетні (багнетоподібні) Bayonet forceps (bayonet)

73 / 200
Хворій 46-ти років проведено па-ратидектомію з приводу доброякісної пухлини привушної слинної залози. В післяопераційному періоді спостерігається опущення кута рота, зміщення серединної лінії в здоровий бік, утруднення мови. Яка з гілок лицевого нерву уражена при оперативному втручанні? A 46-year-old patient underwent a parathyroidectomy due to a benign tumor of the parotid salivary gland. In the postoperative period, there is a lowering of the corner of the mouth, a shift of the midline to the healthy side, difficulty speech. Which of the branches of the facial nerve is affected during surgery?

Крайова гілка нижньої щелепи Marginal branch of the lower jaw

Щічна гілка Buccal branch

Вилична гілка Chelic branch

Шийна гілка Cervical branch

Скронева гілка Temporal branch

74 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, клацання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі (СНЩС) відмічаються крепітація та хрускіт при рухах нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлено дефект зубного ряду справа II класу за Кенне-ді. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the right half of the head, restriction of lower jaw movements, clicking, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. On palpation in the right temporomandibular joint (TMJ), crepitation and crunching are noted during movements of the lower jaw. Oral examination revealed a defect of the right dentition of class II according to Kennedy. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція правого СН-ЩС Pain dysfunction of the right CN-ShS

Гострий артрит правого СНЩС Acute arthritis of the right TMJ

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Контрактура правого СНЩС Contracture of the right TMJ

Склерозуючий остеоартроз правого СНЩС Sclerosing osteoarthritis of the right TMJ

75 / 200
У чоловіка 29-ти років у ділянці кута нижньої щелепи зліва є фурункул. Тканини, які його оточують, напружені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжу розповсюджується до кута ока. Загальний стан погіршений, температура тіла 38,5oC. Яке ускладнення виникло у хворого? A 29-year-old man has a boil in the area of the corner of the lower jaw on the left. The tissues surrounding it are tense. Bluishness and thickening in the form of a beam spreads to the corner of the eye . The general condition has deteriorated, the body temperature is 38.5oC. What complication did the patient have?

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Гострий гайморит Acute sinusitis

Абсцес щоки Cheek abscess

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Карбункул щоки Cheek carbuncle

76 / 200
Чоловікові 30-ти років діагностовано гострий виразково-некротичний гінгівіт середнього ступеня важкості. Препарат якої групи необхідно використати на заключному етапі лікування? A 30-year-old man was diagnosed with acute ulcerative-necrotic gingivitis of medium severity. What group of drugs should be used at the final stage of treatment?

Кератопластики Keratoplasty

Антибіотики Antibiotics

Антиоксиданти Antioxidants

Кератолітики Keratolytics

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

77 / 200
Хворий 59-ти років скаржиться на погану фіксацію повного знімного протеза, який спадає при кусанні під час їжі. Об’єктивно: верхні фронтальні зуби на 1/2 перекривають нижні. Яка допущена помилка? A 59-year-old patient complains of poor fixation of a complete removable denture, which falls off when biting while eating. Objectively: the upper front teeth overlap by 1/2 bottom. What was the error?

Неправильна постановка зубів Incorrect setting of teeth

Невірно отримано функціональний відбиток Incorrectly obtained functional fingerprint

Неправильно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

Невірно відлита модель Incorrect cast model

Невірно отримано анатомічний відбиток Anatomical impression obtained incorrectly

78 / 200
Хворий 50-ти років із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод іммобілізації йому показаний/ A 50-year-old patient with a gunshot wound to the lower jaw and a bone tissue defect in the chin area. What method of immobilization is shown to him/

Позаротовий апарат за типом Рудь-ка Rud-ka type extraoral device

Двощелепна шина із зачіпними петлями та мїжщелепним еластичним витягуванням Double jaw splint with hook loops and interjaw elastic pull

Однощелепна шина-скоба Single jaw tire clamp

Фіксація за допомогою спиць i стрижнів Fixation with needles and rods

Кістковий шов Bone suture

79 / 200
У дівчинки 6-ти років відкривання рота вільне. Альвеолярний паросток верхньої щелепи цілий. М’яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 13 та 23 зубів, має трикутну форму. Мова нерозбірлива. М’яке піднебіння укорочене. Дитина народилася с даною вадою. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl's mouth opens freely. The alveolar ridge of the upper jaw is intact. The soft and hard palate is not fused to the level of teeth 13 and 23, has a triangular shape . The language is unintelligible. The soft palate is shortened. The child was born with this defect. What is the most likely diagnosis?

Природне часткове незрощення піднебіння Natural partial non-union of the palate

- -

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete nonunion of the palate

Скрите незрощення піднебіння Hidden cleft palate

80 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на припухлість лівої щоки, біль на нижній щелепі зліва, підвищення температури до 37,6oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку лівої щоки нижньощелепної і підщелепної ділянок зліва. Відкривання рота не обмежене, по перехідній складці щільний болючий інфільтрат, в межах 47, 46, 45 зубів флюктуація. Коронка 46 зуба зруйнована на 2/3. Перкусія його болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of swelling of the left cheek, pain in the lower jaw on the left, temperature rise to 37.6oC. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the left cheek, mandibular and submandibular areas on the left. Opening of the mouth is not limited, there is a dense painful infiltrate along the transition fold, there is fluctuation within teeth 47, 46, 45. The crown of tooth 46 is destroyed by 2/3. Its percussion is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Гострий серозний періостит нижньої щелепи Acute serous periostitis of the lower jaw

Іострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

Флегмона піднижньощелепного простору Phlegmon of the submandibular space

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

81 / 200
У хворого 35-ти років три доби тому був видалений 47, після чого стан його погіршився. Об’єктивно: хворий блідий, температура тіла 38,1oC, ни- жня щелепа зліва муфтоподібно потовщена, м’які тканини навколо неї набряклі, відкриття рота утруднене. Перехідна складка на рівні 48, 47, 46 набрякла, слизова оболонка гіпере-мована, з лунки 47 виділяється гній, перкусія 48, 46, 45 болюча. В ділянці нижньої губи - парестезія. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient had 47 removed three days ago, after which his condition worsened. Objectively: the patient is pale, body temperature 38.1oC, no - the lower jaw on the left is thickened like a cuff, the soft tissues around it are swollen, it is difficult to open the mouth. The transitional fold at the level of 48, 47, 46 is swollen, the mucous membrane is hyperemic, pus is released from hole 47, percussion 48, 46, 45 is painful. There is paresthesia in the area of the lower lip. What is the most likely diagnosis?

Іострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

Гострий періодонтит 47 зуба Acute periodontitis of tooth 47

Іострий періостит нижньої щелепи Acute periostitis of the lower jaw

Флегмона підщелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи Suppuration of the radicular cyst of the lower jaw

82 / 200
У хворого 27-ми років під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми в підпідборі-дній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається в складку. В пунктаті - рідина солом’яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Встановіть попередній діагноз: During the examination, a 27-year-old patient was found to have a round-shaped neoplasm in the area under the chin. The skin above the neoplasm has not changed in color, it gathers in a fold. Punctate - a straw-yellow liquid with an admixture of cholesterol. Establish a preliminary diagnosis:

Природжена серединна кіста Congenital median cyst

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

Лімфаденіт Lymphadenitis

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Ліпома Lipoma

83 / 200
У дівчинки 5-ти років на апрокси-мальній поверхні 54 зуба каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зуб змінив свій колір, відмічається неприємний запах з рота. Поверхневе зондування каріозної порожнини безболісне, глибоке - болісне. Перкусія безболісна. З анамнезу відомо, що болі виникають від гарячого. Оберіть найбільш раціональний метод лікування: A 5-year-old girl has a carious cavity on the proximal surface of tooth 54, which communicates with the cavity of the tooth. The tooth has changed its color, there is an unpleasant odor from the mouth. Superficial probing of the carious cavity is painless, deep - painful. Percussion is painless. It is known from the anamnesis that pain occurs from heat. Choose the most rational method of treatment:

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Видалення 54 зуба Removal of tooth 54

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

84 / 200
Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років у 36 зубі виявлена глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування, перкусія, реакція на температурні подразники безболісна. Був діагностований хронічний періодонтит. Під час лікування відбулася перфорація дна порожнини зуба. Що необхідно зробити у даному випадку? During the rehabilitation of the oral cavity of a 10-year-old child, a deep carious cavity was found in tooth 36, which communicates with the cavity of the tooth, probing, percussion, reaction to temperature stimuli painless. Chronic periodontitis was diagnosed. During the treatment, perforation of the bottom of the tooth cavity occurred. What should be done in this case?

Закрити перфорацію склоіономе-ром Close perforation with glass ionomer

Накласти цинк-евгенолову пасту Apply zinc-eugenol paste

Провести електрофорез йодиду калію Perform potassium iodide electrophoresis

Провести операцію видалення зуба Perform tooth extraction

Закрити перфорацію гідроокисом кальцію Close perforation with calcium hydroxide

85 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на біль і припухлість у правій привушній ділянці. Хворіє біля 2-х років. За останній місяць припухлість збільшилася, біль посилився. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок щільного інфільтрату у правій привушній ділянці, спаяного з навколишніми тканинами, без чітких меж, болісного під час пальпації. У ділянці шиї справа спереду і позаду киваль-ного м’яза визначаються збільшені, рухливі, щільні, лімфовузли. Права носо-щічна складка згладжена, кут рота опущений. Рот відкриває вільно. Виражені симптоми парезу правого лицевого нерва. Який діагноз можна припустити? A 52-year-old patient complains of pain and swelling in the right parotid area. He has been ill for about 2 years. Over the last month, the swelling has increased, the pain has intensified. About' objectively: the face is asymmetric due to a dense infiltrate in the right parotid area, fused with the surrounding tissues, without clear boundaries, painful during palpation. In the neck area on the right in front and behind the nodular muscle, enlarged, mobile, dense, lymph nodes are determined. Right the nasolabial fold is smoothed, the corner of the mouth is lowered. The mouth opens freely. Expressed symptoms of paresis of the right facial nerve. What diagnosis can be assumed?

Аденокарцинома привушної слинної залози Adenocarcinoma of parotid salivary gland

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Плеоморфна аденома привушної залози Pleomorphic adenoma of the parotid gland

Хронічний паротит Chronic mumps

Актиномікоз привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of parotid-chewing area

86 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на больові напади в 36, які провокуються гарячою їжею. З анамнезу: рік тому 36 турбував інтенсивними нічними больовими нападами. Раніше не лікований. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою. При глибокому зондуванні - різкий біль, гнилісний запах. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of pain attacks in 36, which are provoked by hot food. From the anamnesis: a year ago, 36 was bothered by intense nocturnal pain attacks. He had not been treated before. Objectively: on the chewing surface of 36, there is a deep carious cavity connected to the pulp chamber. On deep probing, there is sharp pain, a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Пульпіт, ускладнений періодонти-том Pulpitis, complicated periodontium

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

87 / 200
Під час огляду у робочого хімічного підприємства 38-ми років, що страждає на хронічний ентероколіт, палить, на спинці язика у задній третині по середній лінії виявлена ділянка, що позбавлена сосочків, розміром 2х1 см, трохи ущільнена під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 38-year-old worker at a chemical plant who suffers from chronic enterocolitis and smokes, an area was found on the back of the tongue in the posterior third along the midline, which devoid of papillae, 2x1 cm in size, slightly compacted during palpation. What is the most likely diagnosis?

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossitis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Глосит Іентера-Меллера Ienter-Meller glossit

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

88 / 200
Пацієнт 26-ти років скаржиться на наявність новоутворення в ділянці бічної поверхні шиї справа. Новоутворення вперше помітив 4 місяці тому, до лікаря не звертався. Об’єктивно: відмічається асиметрія обличчя за рахунок новоутворення правої верхньо-третьої бічної поверхні шиї. Паль-паторно відмічається безболісне новоутворення округлої форми, розміром 3х3,5 см, щільно-еластичної консистенції, шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, береться в складку. Новоутворення з оточуючими м’якими тканинами не спаяне, розташоване по ходу переднього краю груднино-ключично-сосцеподібного м’яза. В пунктаті - рідина світло-жовтого кольору, тягуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of the presence of a neoplasm in the area of the lateral surface of the neck on the right. He noticed the neoplasm for the first time 4 months ago, he did not consult a doctor. Objectively: noted asymmetry of the face due to a neoplasm on the right upper third lateral surface of the neck. A painless neoplasm of a rounded shape, 3x3.5 cm in size, of a dense and elastic consistency is palpated, the skin above the neoplasm is not changed in color, it is folded. The neoplasm with surrounding muscles with what tissues it is not soldered, located along the front edge of the sternocleidomastoid muscle. In the punctate there is a liquid of light yellow color, viscous. What is the most likely diagnosis?

Бічна кіста шиї Lateral neck cyst

Флегмона бічної поверхні шиї Phlegmon of the lateral surface of the neck

Ліпома бічної поверхні шиї Lipoma of the lateral surface of the neck

Хронічний лімфаденіт бічної поверхні шиї Chronic lymphadenitis of the lateral surface of the neck

Гострий серозний лімфаденіт бічної поверхні шиї Acute serous lymphadenitis of the lateral surface of the neck

89 / 200
Дівчинка 7-ми років скаржиться на біль у 54 зубі, який виник 3 дні тому і посилюється при накушуванні. Раніше зуб лікували. Об’єктивно: у 54 зубі велика пломба, на слизовій оболонці коміркового відростка у ділянці 54 зуба нориця з мізерним виділенням, зуб має рухливість II ступеня. Виберіть тактику лікування 54 зуба: A 7-year-old girl complains of pain in tooth 54, which occurred 3 days ago and worsens when biting. Previously, the tooth was treated. Objectively: in tooth 54 a large filling, on the mucous membrane of the cellular process in the area of tooth 54, a fistula with scanty discharge, the tooth has mobility of the II degree. Choose the tactics of treatment of tooth 54:

Видалення Delete

Видалення та пєріостотомія Removal and periostomy

Ендодонтичне лікування Endodontic treatment

Видалення та протизапальне лікування Removal and anti-inflammatory treatment

Ендодонтичне лікування та періо-стотомія Endodontic treatment and perio-stomy

90 / 200
Пацієнт 53-х років скаржиться на рухомість металокерамічного мосто-подібного протезу з опорою на 33, 37 Користується протезом 9 місяців. Об’єктивно: на рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на 1/2 довжини кореня, патологічні кишені, гінгівіт. Яка причина патологічної рухомості опорних зубів? A 53-year-old patient complains about the mobility of a metal-ceramic bridge-like prosthesis with support on 33, 37. He has been using the prosthesis for 9 months. Objectively: the radiograph shows atrophy of the alveolar sprout in the area of 33 on 2/3 and 37 on 1/2 of the root length, pathological pockets, gingivitis. What is the cause of pathological mobility of supporting teeth?

Функціональне перевантаження опорних зубів Functional overload of supporting teeth

Депульпування опорних зубів Depulping of supporting teeth

Травмування кругової зв’язки краями коронок Injury of the circular ligament by the edges of the crowns

Масивне зішліфовування твердих тканин Massive sanding of hard fabrics

Моделювання гірлянди у приший-ковій ділянці Modeling a garland in the cervical region

91 / 200
Школяр 13-ти років скаржиться на біль у зубі, що посилюється при накушуванні на нього. Об’єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, реакція на термічні подразники, зондування безболісне, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизова гіпе-ремована, набрякла. Після екскавації дентину - відкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі змін немає. Визначте попередній діагноз: A 13-year-old schoolboy complains of a toothache that worsens when biting on it. Objectively: at 26, a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth, reaction to thermal stimuli, probing is painless, percussion is sharply painful, the tooth is mobile, the mucous membrane is hyper-removed, swollen. After excavation of the dentin, the tooth cavity is open, a drop of exudate is obtained. There are no changes on the radiograph. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Іострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Іострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

92 / 200
Хворий 64-х років місяць тому переніс інфаркт міокарда. У стоматологічному кабінеті йому повинні лікувати пульпіт 12. Оберіть метод знебо-лення: A 64-year-old patient suffered a myocardial infarction a month ago. He should be treated for pulpitis 12 in the dental office. Choose a method of analgesia:

Медикаментозна підготовка + анестетики без вазоконстріктора Medical preparation + anesthetics without vasoconstrictor

Премедикація + анестетик з вазо-констріктором Premedication + anesthetic with vasoconstrictor

Медикаментозна підготовка + анестетики з вазоконстріктором Medical preparation + anesthetics with a vasoconstrictor

Премедикація + анестетик без вазоконстріктора Premedication + anesthetic without vasoconstrictor

Анестетик з вазоконстріктором Anesthetic with vasoconstrictor

93 / 200
Хворому 20-ти років з приводу загострення хронічного періодонти-ту показано видалення 12 зуба. Для знеболення обрано інфраорбітальну та інцизивну анестезію. Які нервові утворення виключаються після проведення вказаної анестезії? A 20-year-old patient is indicated for the removal of 12 teeth due to exacerbation of chronic periodontitis. For pain relief, infraorbital and incisive anesthesia is chosen. What nerve formations are excluded after the indicated anesthesia ?

Передні верхні альвеолярні гілки, n. incisivus Anterior superior alveolar branches, n. incisivus

Носо-піднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки Nasopalatine nerve, anterior superior alveolar branches

Середні верхні альвеолярні гілки, п. nasopalatinus Middle upper alveolar branches, n. nasopalatinus

Задні верхні альвеолярні гілки, n. incisivus Posterior upper alveolar branches, n. incisivus

Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки Great palatine nerve, middle superior alveolar branches

94 / 200
Хворий 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення у ділянці червоної облямівки нижньої губи. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи зліва виявлене округле пухлиноподібне утворення діаметром близько 0,5 см з гладенькою поверхнею. На тонкій ніжці, рухливе, безболісне, м’якої консистенції. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient turned to a dentist with complaints about the presence of a tumor-like formation in the area of the red border of the lower lip. Objectively: on the red border of the lower lip on the left a rounded tumor-like formation with a diameter of about 0.5 cm with a smooth surface was detected. On a thin leg, mobile, painless, soft consistency. What is the most likely diagnosis?

Папілома нижньої губи Papilloma of the lower lip

Лейкоплакія Leukoplakia

Бородавчастий передрак червоної облямівки нижньої губи Warty precancer of the red border of the lower lip

Шкірний ріг Skin horn

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

95 / 200
Жінка 56-ти років скаржиться на відчуття печіння на кінчику язика, яке зникає під час їди, сухість у порожнині рота. Подібні відчуття з’явилися три місяці тому без видимої причини. Звернулася до дільничого лікаря, був діагностований анацидний гастрит. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота бліда, язик звичайного розміру, спинка язика вкрита невеликою кількістю білого нальоту, що не знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old woman complains of a burning sensation on the tip of the tongue that disappears while eating, dryness in the oral cavity. Similar sensations appeared three months ago without of an apparent cause. She turned to the district doctor, anacid gastritis was diagnosed. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is pale, the tongue is of normal size, the back of the tongue is covered with a small amount of white plaque that does not come off. What is the most likely diagnosis?

Ілосодинія Ilosodynia

Кандидозний глосит Candida glossitis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Пелларгоїдний глосит Pellargoid glossitis

Глосит Іентера-Меллера Ienter-Meller glossit

96 / 200
Жінка 49-ти років скаржиться на постійне печіння у язиці, сухість у порожнині рота. Три місяці тому був встановлений мостоподібний протез із золота з опорою на 16 і 13 зуби. Під час огляду: язик трохи набряклий, кінчик і бічні поверхні гіперемовані. У 36 і 37 амальгамові пломби. Яка найбільш імовірна причина даного стану? A 49-year-old woman complains of constant burning in the tongue, dryness in the oral cavity. Three months ago, a bridge-like prosthesis made of gold was installed with support for 16 and 13 teeth . During the examination: the tongue is slightly swollen, the tip and lateral surfaces are hyperemic. 36 and 37 have amalgam fillings. What is the most likely cause of this condition?

Іальванічні струми Ialvanic currents

Механічна травма протезом Mechanical injury with a prosthesis

Неврологічні порушення Neurological disorders

Грибкова інфекція Fungal infection

Алергія на золото Allergy to gold

97 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на припухлість в ділянці щоки зліва, обмежене відкривання рота, відчуття жару, лихоманку. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці верхньої щелепи зліва. В ділянці горба верхньої щелепи зліва визначається щільний, болісний інфільтрат. Шкіра над інфільтратом щільна, болісна, у складку не збирається. Рот відкриває обмежено. Біль іррадіює у скроню та око. У порожнині рота 27 зуб зруйнований на 2/3, перкусія його болісна. Якому захворюванню притаманна дана клініка? A 38-year-old man complained of swelling in the area of the left cheek, limited opening of the mouth, a feeling of heat, fever. During the examination, facial asymmetry due to swelling was detected in the area of the upper jaw on the left. In the area of the hump of the upper jaw on the left, a dense, painful infiltrate is detected. The skin above the infiltrate is dense, painful, does not gather in a fold. The mouth opens limitedly. The pain radiates to the temple and eye. In the oral cavity, tooth 27 is destroyed by 2/ 3, its percussion is painful. What disease is this clinic characteristic of?

Флегмона підскроневої і крилопі-днебінної ямок Phlegmon of the subtemporal and pterygoid fossa

Неепідемічний паротит Non-epidemic mumps

Флегмона скроневої ділянки Phlegmon of the temporal area

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Флегмона біляглоткового простору Phlegmon of the parapharyngeal space

98 / 200
У чоловіка 30-ти років на шкірі крил носа з’явилися набряк і гіперемія, які розповсюдилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньо-зовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоносинюшного кольору, малюнок згладжений, температура місцево підвищена. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильної форми. Який найбільш імовірний діагноз? In a 30-year-old man, swelling and hyperemia appeared on the skin of the wings of the nose, which spread to the skin of the upper lip and cheek. During the examination, a crack was found from below - the outer edge of the left nostril. The skin is tense, dense, red-bluish in color, the pattern is smoothed, the temperature is locally elevated. The affected area has clear boundaries, irregular shape. What is the most likely diagnosis?

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Рак шкіри Skin cancer

Туберкульоз шкіри Tuberculosis of the skin

99 / 200
У чоловіка 23-х років у ділянці верхньої губи справа є різкий набряк і щільний інфільтрат розміром 1,5х1,5 см. В центрі інфільтрату є крапкова некротична кірка. Після її зняття видно некротичний стовбур. Флюктуа-ції немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old man has a sharp swelling and a dense infiltrate measuring 1.5x1.5 cm in the area of the upper lip on the right. In the center of the infiltrate there is a dotted necrotic crust. After its removal, a necrotic trunk is visible. There is no fluctuation. What is the most likely diagnosis?

Фурункул Furnish

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Актиномікоз Actinomycosis

Атерома Atheroma

Карбункул Carbuncle

100 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у 47 зубі. Під час рентгенологічного дослідження у каналах медіального та дистального коренів виявляються відламки ендодон-тичних інструментів. В ділянці верхівки кореня осередки деструкції кістки з чіткими контурами. Виберіть найбільш доцільний метод лікування: A patient came to the doctor complaining of pain in tooth 47. During an X-ray examination, fragments of endodontic instruments were found in the canals of the medial and distal roots. In the area of the apex of the root foci of bone destruction with clear contours. Choose the most appropriate method of treatment:

Видалення зуба Tooth removal

Іемісекція зуба Iemisection of a tooth

Консервативне лікування Conservative treatment

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

Операція реплантації зуба Tooth replantation operation

101 / 200
Під час планового обстеження у дівчинки 11-ти років у ділянці шийок 12, 11, 21, 22 масивне відкладання зубного нальоту, після видалення якого були виявлені крейдоподібні ділянки емалі. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленового синього відбулося їх зафарбовування в блакитний колір. Який найбільш імовірний діагноз? During a routine examination of an 11-year-old girl in the area of the necks 12, 11, 21, 22, massive deposition of dental plaque, after its removal, chalk-like areas of enamel were found . During congratulatory staining with a 2% solution of methylene blue, they were stained blue. What is the most likely diagnosis?

Іострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

Іострий поверхневий карієс Acute surface caries

102 / 200
Хворому 52-х років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовили безпосередній протез. Який термін користування ним? A 52-year-old patient was made a direct prosthesis after unilateral resection of the upper jaw. What is the term of its use?

1-3 місяці 1-3 months

2-3 роки 2-3 years

7-12 місяців 7-12 months

1-2 місяці 1-2 months

4-5 років 4-5 years

103 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб раніше не лікований, зруйнувався впродовж 4-х років. Об’єктивно: коронка 16 зруйнована більш ніж на 2/3, слизова оболонка без патологічних змін. Який інструмент необхідний для видалення цього зуба? A 49-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of remediation. Removal of 16 teeth is indicated. From the anamnesis: the tooth had not been treated before, had decayed over the course of 4 years . Objectively: crown 16 is destroyed by more than 2/3, the mucous membrane without pathological changes. What instrument is needed to remove this tooth?

Штикоподібні щипці кореневі Bayone root forceps

S-подібні (праві) щипці S-shaped (right) forceps

S-подібні щипці, що сходяться Converging S-shaped forceps

Прямий елеватор Direct elevator

Штикоподібні щипці коронкові Bayone-shaped crown forceps

104 / 200
Хлопчик 13-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефект. Страждає на гастродуоденіт. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні центральних різців, іклів верхньої і нижньої щелеп крейдоподібні плями, шорсткуваті під час зондування. Дитина розподілена до 3 групи диспансерного нагляду. Скільки разів на рік вона має відвідати стоматолога? A 13-year-old boy complained of a cosmetic defect. He suffers from gastroduodenitis. Objectively: chalk-like spots on the vestibular surface of the central incisors, canines of the upper and lower jaws , rough during probing. The child is divided into 3 groups of dispensary supervision. How many times a year should he visit the dentist?

3-4 3-4

1 1

2 2

1-2 1-2

2-3 2-3

105 / 200
Дитина 6-ти років знаходиться на консультації у лікаря-ортодота. Під час проведення клінічної проби з ковтком води визначається напруження губ, зморщення лоба, симптом 'наперстку'. Про що свідчить проведена проба? A 6-year-old child is being consulted by an orthodontist. During a clinical test with a sip of water, lip tension, forehead wrinkling, and a 'thimble' symptom are determined. What does the conducted test show?

Інфантильне дихання Infantile breathing

Бруксизм Bruxism

Соматичне ковтання Somatic ingestion

Ротове дихання Mouth breathing

Мляве жування Slack chewing

106 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на болі пульсуючого характеру в 15 зубі та болі при накушуванні. Об’єктивно: в 15 зубі - глибока каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним дентином, зондування безболісне, перкусія різко болісна, зуб рухомий. Регіо- нарний лімфаденіт. На рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of throbbing pain in the 15th tooth and pain when biting. Objectively: in the 15th tooth there is a deep carious cavity filled with thickened dentin, probing is painless, percussion is sharply painful, the tooth is mobile. Regional lymphadenitis. No changes were detected on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Іострий періостит Acute periostitis

Іострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

107 / 200
Хлопчик 6-ти років хворіє 2 дні. Температура тіла 37,8oC. При об’єктивному обстеженні визначено асиметрію обличчя за рахунок набряку нижньої третини щоки справа, регіонарний лімфаденіт. Відкривання рота вільне, слизова в ділянці 85 та 84 зубів гіперемована, набрякла, інфільтрована з вестибулярного боку. Порожнина 84 зуба відкрита, зуб рухомий. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old boy has been sick for 2 days. Body temperature is 37.8oC. Facial asymmetry due to swelling of the lower third of the right cheek, regional lymphadenitis was determined during an objective examination. . Mouth opening is free, the mucosa in the area of teeth 85 and 84 is hyperemic, swollen, infiltrated from the vestibular side. The cavity of tooth 84 is open, the tooth is mobile. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 зуба Acute purulent odontogenic periostitis of the lower jaw from tooth 84

Загострення хронічного періодон-титу 84 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 84

Іострий гематогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute hematogenous osteomyelitis of the lower jaw

Іострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84 зуба Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from tooth 84

Гострий серозний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 85 зуба Acute serous odontogenic periostitis of the lower jaw from the 85th tooth

108 / 200
Пацієнт 22-х років звернувся зі скаргами на короткочасний біль від дії холодового подразника, який зникає відразу після його усунення. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена світлим розм’якшеним дентином, зондування дна порожнини незначно болісне, термопроба позитивна. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complained of short-term pain from the action of a cold stimulus, which disappears immediately after its removal. Objectively: on the chewing surface of tooth 37 there is a deep carious cavity filled with light, softened dentin, probing the bottom of the cavity is slightly painful, thermal test is positive. What is the most likely diagnosis?

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Іострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий середній карієс Acute middle caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

109 / 200
Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: відмічається щільний інфільтрат, ерозія червоного кольору з гладким блискучим дном, діаметром близько 1,5 см, чітко окреслена, з рівними краями, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complained about the presence of an ulcer on the tongue. Objectively: a dense infiltrate, a red erosion with a smooth shiny bottom, with a diameter of about 1 .5 cm, clearly defined, with even edges, painless. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Абсцес язика Tongue abscess

Актиномікоз язика Actinomycosis of the tongue

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

110 / 200
Батьки 7-ми річної дівчинки скаржаться на наявність крейдоподібних плям на передніх зубах верхньої щелепи, які нещодавно прорізались. При об’єктивному обстеженні на вестибулярній поверхні 11 і 21 зубів у приший-ковій ділянці визначаються білі плями. Транспарентність емалі в цих ділянках порушена. Яке додаткове обстеження можна застосувати? Parents of a 7-year-old girl complain about the presence of chalk-like spots on the front teeth of the upper jaw, which have recently erupted. Upon objective examination on the vestibular surface of teeth 11 and 21 white spots are detected in the cervical area. The transparency of the enamel in these areas is disturbed. What additional examination can be applied?

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Радіовізіографія Radiovisiography

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Рентгенографія X-ray

111 / 200
Дитині 3-х років з дефектом твердого та м’якого піднебіння планують виготовити плаваючий обтуратор Ча-совської. Який відбитковий матеріал необхідно використати? A 3-year-old child with a defect of the hard and soft palate is planned to have a floating Cha-sovskaya obturator. What impression material should be used?

Термопластичний або силіконовий Thermoplastic or Silicone

Гідроколоїдний Hydrocolloid

Евгенол-оксицинковий Eugenol-oxyzinc

Гіпс Gypsum

Стомальгін Stomalgin

112 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 11-ти років зі скаргами на неправильне розташування зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: обличчя вузьке, видовжене; прикус зміни зубів - тимчасові другі моляри. 13 та 23 розташовані поза зубною дугою - зміщені у губний бік та вище оклюзійної площини; проміжок між 12 та 14 зубами - 2,5 мм, а між 22 та 24-1,5 мм; 33 та 43 зуби повернуті навколо осі на 450. Оберіть найбільш раціональний метод лікування: Parents with an 11-year-old child turned to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the teeth on the upper jaw. Objectively: the face is narrow, elongated; the bite of the teeth change - temporary second molars. 13 and 23 are located outside the dental arch - displaced to the labial side and above the occlusal plane; the gap between teeth 12 and 14 is 2.5 mm, and between 22 and 24 - 1.5 mm; teeth 33 and 43 are rotated around axis at 450. Choose the most rational method of treatment:

Видалення премолярів та переміщення іклів Removal of premolars and movement of canines

Розширення зубних дуг та масаж у ділянці верхівок іклів Expansion of the dental arches and massage in the area of the tips of the canines

Компактостеотомія та розширення зубних дуг Compactosteotomy and expansion of dental arches

Видалення тимчасових молярів та розширення зубних дуг Removal of temporary molars and expansion of dental arches

- -

113 / 200
У чоловіка 64-х років з беззубими щелепами встановлено: на верхній щелепі - незначна рівномірна атрофія. На нижній щелепі - виражена атрофія бічних ділянок, слизова оболонка у цих ділянках вкладається у повздовжні складки, у фронтальному відділі - рухомий альвеолярний гребінь. На якому етапі виготовлення повного знімного протезу слід враховувати стан нижньої щелепи? In a 64-year-old man with edentulous jaws, it was established that: on the upper jaw there is slight uniform atrophy. On the lower jaw there is pronounced atrophy of the lateral areas, the mucous membrane in these areas is placed in longitudinal folds, in the frontal part - a movable alveolar ridge. At what stage of manufacturing a complete removable prosthesis should the condition of the lower jaw be taken into account?

Одержання диференційного функціонального відбитка Obtaining a differential functional fingerprint

Одержання компресійного функціонального відбитка Obtaining compression functional footprint

Одержання анатомічного відбитка Obtaining anatomical impression

Одержання декомпресійного функціонального відбитка Receiving decompression functional footprint

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

114 / 200
Чоловік 47-ми років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикусу. В анамнезі: перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому. Об’єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 1,8 мм (несправжній суглоб). По обидва боки фрагменту нижньої щелепи є 4 стійких зуба, перкусія безболісна. Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному випадку? A 47-year-old man complained of difficulty eating, bite deformity. History: fracture of the lower jaw 2.5 months ago. Objectively: defect of the lower jaw in the frontal area 1.8 mm (false joint). There are 4 stable teeth on both sides of the fragment of the lower jaw, percussion is painless. What design of the prosthesis should be used in this case?

Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом Hinged prosthesis of fixed construction according to Oxman

Протез із шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman joint with one-joint articulation

Протез із шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with two-joint articulation

Протез із шароамортизаційним кламером за Курляндським Prosthetic with spherical damping clasp according to Courland

Безшарнірний знімний протез Hingedless removable prosthesis

115 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на обмежене відкривання рота. В анамнезі травма, яка була отримана при стиснутих щелепах. Відкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус не порушений, при відкриванні рота нижня щелепа зміщується вліво. Пальпатор-но визначається біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Рентгенологічно цілісність кістки збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of limited opening of the mouth. She has a history of trauma that was received when the jaws were clenched. The opening of the mouth is limited to 1.5 cm, the bite is not broken, when opening the mouth, the lower jaw shifts to the left. Palpation reveals pain in the area of the left temporomandibular joint. Radiologically, the integrity of the bone is preserved. What is the most likely diagnosis?

Гострий травматичний артрит лівого СНЩС Acute traumatic arthritis of the left TMJ

Забій лівого СНЩС Contusion of the left TMJ

Перелом дуги виличної кістки злiва зі зміщенням вiдламкiв Fracture of the arch of the zygomatic bone on the left with displacement of fragments

Перелом суглобового відростку нижньої щелепи злiва Fracture of the articular process of the lower jaw on the left

Гострий одно6ічний вивих СНЩС Acute one-year TMJ dislocation

116 / 200
У хворого 43-х років при огляді порожнини рота на слизовій оболонці щічних ділянок справа та зліва визначаються плями білуватого кольору по лінії змикання зубів, які не підвищуються над прилеглими запаленими та набряклими тканинами. Поверхневі шари утворення не знімаються при зішкрябуванні. Пацієнт палить впродовж 20-ти років, в середньому по три пачки цигарок у день. Яке ураження слизової оболонки має місце у хворого? In a 43-year-old patient, when examining the oral cavity, on the mucous membrane of the buccal areas on the right and left, whitish spots are determined along the line of teeth closure, which do not rise above the adjacent inflamed and swollen tissues. The surface layers of the formation are not removed by scraping. The patient has been smoking for 20 years, an average of three packs of cigarettes a day. What mucosal damage does the patient have?

Плоска лейкоплакія Leukoplakia squamous

Лейкоплакія Тапейнера-курців Tapeiner leukoplakia of smokers

Ерозивна лейкоплакія Erosive leukoplakia

Червоний плоский лишай Red lichen planus

Пухирчатка Vebulosis

117 / 200
У хворого 41-го року встановлений діагноз: перелом альвеолярного відростка нижньої щелепи. Об’єктивно: зубні ряди інтактні. При змиканні верхньої та нижньої щелеп відзначається множинний контакт. Необхідне транспортування у спеціалізований лікувальний заклад. Яка долікарська допомога показана у даному випадку? A 41-year-old patient was diagnosed with a fracture of the alveolar process of the lower jaw. Objectively: the dentition is intact. Multiple contact is noted when the upper and lower jaws are closed. Transportation to a specialized medical facility is necessary. What pre-medical care is indicated in this case?

Підборідна праща Ентіна Entin's Chin Sling

Стандартна шина за Васильєвим Standard tire according to Vasiliev

Шина із зачіпними петлями за Тігерштедтом Tigerstedt hook-loop tire

Лігатурне зв’язування за Айві Ivy Ligature Binding

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

118 / 200
Хворий 67-ми років після отриманої травми скаржиться на утруднене відкривання рота, оніміння у підочній ділянці та у ділянці верхньої губи зліва. Об’єктивно: шкірні покриви у кольорі не змінені, наявне западання у виличній ділянці, 'сходинка'по нижньому краю очної ямки. Рот відкривається на 2,5 см. Який найбільш імовірний діагноз? After an injury, a 67-year-old patient complains of difficulty opening his mouth, numbness in the undereye area and in the area of the upper lip on the left. Objectively: skin in color unchanged, there is a depression in the zygomatic area, a 'step' along the lower edge of the eye socket. The mouth opens 2.5 cm. What is the most likely diagnosis?

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Суборбітальний перелом верхньої щелепи Suborbital fracture of the upper jaw

Перелом виличної дуги Fracture of the zygomatic arch

- -

Субназальний перелом верхньої щелепи Subnasal fracture of the upper jaw

119 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на біль від гарячого та відчуття розпирання у зубі впродовж 3-х місяців. Об’єктивно: в 24 зубі велика каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 24 безболісна. Глибоке зондування болісне. ЕОД- 80 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of hot pain and a feeling of bulging in the tooth for 3 months. Objectively: there is a large carious cavity in the 24th tooth, which communicates with the pulp chamber. Percussion 24 is painless. Deep probing is painful. EOD- 80 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

120 / 200
У дитини 8-ми років визначається вертикальна щілина у передньому відділі 4 мм. Дитина хворіла на рахіт. Який найбільш імовірний діагноз? In an 8-year-old child, a 4 mm vertical gap in the front part is determined. The child had rickets. What is the most likely diagnosis?

Справжній відкритий прикус 1 ступеня важкості True open bite of severity 1

Справжній відкритий прикус 3 ступеня важкості True open bite of severity 3

Несправжній відкритий прикус 1 ступеня важкості False open bite of severity 1

Несправжній відкритий прикус 2 ступеня важкості False open bite of severity 2

Справжній відкритий прикус 2 ступеня важкості True open bite of severity 2

121 / 200
При стоматологічному обстежені дитини виявлено аномальну форму центральних різців: бочкоподібна форма, півмісяцева виїмка по ріжучому краю. З анамнезу встановлено, що під час вагітності мати хворіла на сифіліс. У дитини окрім аномалії зубів виявлені глухота і паренхіматозний кератит. Як називається ця аномалія розвитку зубів? During a dental examination of the child, an abnormal shape of the central incisors was revealed: a barrel-shaped shape, a half-moon notch along the cutting edge. From the anamnesis, it was established that the mother suffered from syphilis during pregnancy. In addition to the abnormality of the teeth, the child was found to have deafness and parenchymal keratitis. What is the name of this abnormality of the development of the teeth?

Зуби Гетчінсона Hutchinson's Teeth

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Флюороз (деструктивна форма) Fluorosis (destructive form)

Зуби Пфлюгера Pfluger's Teeth

Ерозія твердих тканин Hard tissue erosion

122 / 200
Хвора 35-ти років звернулась у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктив- но: присутні 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28 зуби. Коронки, що обмежують дефект, високі, стійкі. Для відновлення цілісності зубного ряду планується виготовлення суцільнолитого бюгельного протезу. Який вид механічного фіксатора доцільно застосувати? A 35-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry for the purpose of prosthetics. Objectively: there are 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28 teeth. The crowns that limit the defect are high and stable. To restore the integrity of the dentition, it is planned to make a one-piece brace prosthesis. What type of mechanical fixator should be used?

Балкове кріплення Beam fastening

Денто-альвеолярні кламери Dento-alveolar clamps

Опорно-утримуючі кламери Support-holding clamps

Утримуючі кламери Retaining Clips

Телескопічне кріплення Telescopic mount

123 / 200
Хворому 48-ми років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовляється резекційний протез. Об’єктивно: 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби стійкі, тверде піднебіння широке, пласке. Яке з’єднання кламерів з базисом зменшить перекидання резекційного протезу? A 48-year-old patient has a resection prosthesis made after unilateral resection of the upper jaw. Objectively: 21, 22, 23, 24, 25, 26 teeth are stable, hard the palate is wide, flat. What combination of clasps with the base will reduce overturning of the resection prosthesis?

Суглобове Articulated

Жорстке Hard

Стабільне Stable

Не має принципового значення Does not matter

Пружне Elastic

124 / 200
Хворий 49-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: відсутні 24, 25 зуби, незначне зубоальвеолярне подовження в ділянці 34, 35 зубів. Який із перелічених методів вирівнювання оклюзійної поверхні слід застосувати? A 49-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: missing 24, 25 teeth, slight alveolar elongation in the area of 34, 35 teeth. Which of the of the listed methods of leveling the occlusal surface should be applied?

Вкорочення зубів Shortening of teeth

Видалення зубів Removal of teeth

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Підвищення міжальвеолярної висоти Increase in interalveolar height

Ортодонтичний Orthodontic

125 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на біль у ділянці скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) при прийманні твердої їжі. В анамнезі лікування з приводу артриту СНЩС зліва. При обстеженні виявлено локалізовану форму патологічної стертості зубів нижньої щелепи, множинні передчасні контакти зубів. Коронкова частина 36 зуба відновлена цементною пломбою. Глибоке різцеве перекриття. Яка найбільш імовірна причина виникнення захворювання СНЩС? A 44-year-old patient complains of pain in the area of the temporomandibular joint (TMJ) when eating solid food. He has a history of treatment for arthritis of the left TMJ. During examination a localized form of pathological attrition of the teeth of the lower jaw was detected, multiple premature tooth contacts. The crown part of tooth 36 was restored with a cement filling. Deep incisor overlap. What is the most likely cause of TMJ disease?

Передчасні контакти зубів Premature tooth contact

Приймання твердої їжі Eating solid food

Запалення періодонту 36 зуба Periodontitis of tooth 36

Запалення пульпи 36 зуба Inflammation of the pulp of tooth 36

Глибоке різцеве перекриття Deep incisal overlap

126 / 200
Дівчинка 14-ти років скаржиться на почервоніння, сухість і відчуття печіння губ, утворення на них кірочок. В анамнезі - шкідлива звичка облизувати і прикушувати нижню губу. Подібний стан спостерігається у дитини протягом 2-х років у зимовий період. Об’єктивно: на гіперемованій і сухій червоній облямівці губ прозорі кірочки сіруватого кольору. Шкіра і слизова оболонка губ не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old girl complains of redness, dryness and a burning sensation on her lips, the formation of crusts on them. She has a history of a bad habit of licking and biting her lower lip. A similar condition observed in a child for 2 years in the winter period. Objectively: on the hyperemic and dry red border of the lips, there are transparent grayish crusts. The skin and mucous membrane of the lips are not changed. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

127 / 200
Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопротезної допомоги. Який заклад охорони здоров’я повинен її здійснити? Inhabitants of a remote settlement need dental prosthetics. Which health care institution should provide it?

Обласна стоматологічна поліклініка Regional dental polyclinic

Міська стоматологічна поліклініка City Dental Polyclinic

Медико-санітарна частина Medical and sanitary department

Сільська амбулаторія Village clinic

Дільнична лікарня District Hospital

128 / 200
У хворого на гемофілію 24-х років діагностовано загострення хронічного пульпіту 11 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування зуба в цьому випадку: A 24-year-old hemophilia patient was diagnosed with an exacerbation of chronic pulpitis of tooth 11. Choose the optimal method of tooth treatment in this case:

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод лікування Biological method of treatment

129 / 200
Хворий 47-ми років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на скутість рухів у суглобах, особливо зранку, лускіт, хруст при відкриванні рота. На рентгенограмі: деформація суглобової голівки та суглобового горба, звуження та деформація суглобової щілини. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину? A 47-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of stiffness of movements in the joints, especially in the morning, flaking, crunching when opening the mouth. On the X-ray: deformation of the articular head and articular hump, narrowing and deformation of the joint gap. What is the most likely pathology that causes such a picture?

Артроз скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Синдром Костена Kosten Syndrome

Артрит скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Звичний вивих Common dislocation

Несправжній суглоб False joint

130 / 200
Чоловік 46-ти рокїв звернувся до клініки для профілактичного огляду щелепно-лицевої дїлянки. Об’єктивно: переднї зуби верхньої щелепи перекривають зуби нижньої щелепи на 3 мм. Щічно-мезіальний горбик верхніх перших молярів у центральній оклюзії розташовується між мезіаль-ним і дистальним щічними горбиками нижніх перших молярів. Який вид прикусу у даного пацієнта? A 46-year-old man came to the clinic for a preventive examination of the maxillofacial area. Objectively: the front teeth of the upper jaw overlap the teeth of the lower jaw by 3 mm. Cheek - the mesial tubercle of the upper first molars in central occlusion is located between the mesial and distal buccal tubercles of the lower first molars. What type of bite does this patient have?

Ортогнатичний Orthognathic

Відкритий Open

Прогнатичний Prognathic

Прямий Direct

Косий Slanted

131 / 200
Жінка 25-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий біль у ділянці верхньої щелепи зліва, який виникає під час приймання їжі. Об’єктивно: на апроксимально-дистальній поверхні 26 визначається каріозна порожнина, виповнена світлим м’яким дентином. Зондування слабко болісне по дентино-емалевому з’єднанню, перкусія безболісна. Від холодної води спостерігається біль, який швидко минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman turned to a dentist with complaints of sharp pain in the area of the upper jaw on the left, which occurs during eating. Objectively: on a carious cavity filled with light, soft dentin is determined on the proximal-distal surface of 26. Probing is mildly painful at the dentin-enamel junction, percussion is painless. Pain is observed from cold water, which quickly disappears. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

132 / 200
Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів. Яка площина будується? One of the conditions for determining central occlusion is the construction of a plane that, if there is a sufficient number of teeth, passes through the cutting edges of the central incisors of the lower jaw and the distal-buccal tubercles of the last molars. Which the plane is being built?

Протетична Prosthetic

Сагітальна Sagittal

Франкфуртська Frankfurt

Трансверзальна Transversal

Вертикальна Vertical

133 / 200
У пацієнта 39-ти років під час об’єктивного обстеження на жувальній поверхні 46 зуба виявили каріозну порожнину в межах плащового дентину. Каріозна порожнина заповнена залишками їжі, стінки та дно заповнені пігментованим дентином, зондування дна та стінок не викликає болі, термопроба неболюча, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? In a 39-year-old patient, during an objective examination on the chewing surface of 46 teeth, a carious cavity was found within the mantle dentin. The carious cavity is filled with food residues, walls and the bottom is filled with pigmented dentin, probing the bottom and walls does not cause pain, the thermal test is painless, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

134 / 200
При народженні дитини дві половинки нижньої щелепи з’єднані по середній лінії волокнистим хрящем. Окостеніння цього шва наступає на такому році життя: When a child is born, the two halves of the lower jaw are connected along the middle line by fibrous cartilage. The ossification of this seam occurs at this year of life:

1-2 1-2

2-3 2-3

3-4 3-4

4-5 4-5

до 0, 5 up to 0.5

135 / 200
Пацієнт 46-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів, підвищену чутливість у ділянці шийок зубів. Об’єктивно: присутні усі зуби, вони мають 1-2 ступінь рухливості, патологічні зубоя-сенні кишені з серозним вмістом. На рентгенограмі наявне розширення пе-ріодонтальної щілини, резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка відбулася на 1/3-1/2 довжини кореня. Яку шину необхідно запропонувати пацієнту для стабілізації зубного ряду? A 46-year-old patient complained of bleeding gums, tooth mobility, increased sensitivity in the neck area of the teeth. Objectively: all teeth are present, they have 1 -2 degree of mobility, pathological gingival pockets with serous content. On the radiograph, there is an expansion of the periodontal gap, resorption of the bone tissue of the alveolar process took place on 1/3-1/2 of the length of the root. What splint should be offered to the patient to stabilize the dentition?

Ельбрехта Elbrecht

Ванкевич Vankiewicz

Порта Port

Васильєва Vasilyeva

Тигерштедта Tigerstedt

136 / 200
У хворого 55-ти років внаслідок постійного і тривалого куріння з’явилася виразка на нижній губі. Лікувався консервативно протягом 2-х місяців, але покращення не наступило. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 55-year-old patient developed an ulcer on his lower lip as a result of constant and long-term smoking. He was treated conservatively for 2 months, but there was no improvement. What examination is necessary to clarify the diagnosis?

Цитологічне дослідження Cytological examination

Аспіраційна біопсія Aspiration biopsy

Зіско6 з виразки Zisco6 from an ulcer

Пункція утворення Formation Puncture

Рентгенографія X-ray

137 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль в передніх зубах від температурних, хімічних подразників, відчуття оскомини. Із анамнезу: працює на хімічному підприємстві у гальванічному цеху. Біль у зубах та косметичний дефект з’явились через 2 роки після початку роботи на цьому підприємстві. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні і ріжучих краях фронтальних зубів емаль частково відсутня, з нерівними фестончастими краями. Біль при зондуванні та на температурні подразники. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in her front teeth from temperature and chemical irritants, a feeling of numbness. From the anamnesis: she works at a chemical plant in an electroplating shop. Pain in teeth and a cosmetic defect appeared 2 years after starting work at this company. Objectively: enamel is partially absent on the vestibular surface and cutting edges of the front teeth, with uneven scalloped edges. Pain on probing and on temperature stimuli. What is the most likely diagnosis ?

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

138 / 200
Хвора 28-ми років впродовж тижня скаржиться на неприємні відчуття в яснах, кровотечу і біль, особливо під час їжі. Об’єктивно: набряк та інтенсивна гіперемія ясен в межах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів, м’які нашарування та зубний камінь, ясеневі борозенки до 2 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of unpleasant sensations in the gums, bleeding and pain, especially while eating, for a week. Objectively: swelling and intense hyperemia of the gums in between 43, 42, 41, 31, 32, 33 teeth, soft layers and calculus, gingival grooves up to 2 mm. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит початкового ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, acute course

Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, chronic course

139 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: гіперемія, набряк, ціаноз ясен верхньої та нижньої щелеп, над- і під’ясенний зубний камінь. Глибина пародонтальних кишень 4-6 мм. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 35-year-old patient complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: hyperemia, swelling, cyanosis of the gums of the upper and lower jaws, above and below 'gingival calculus. The depth of the periodontal pockets is 4-6 mm. What is the most likely preliminary diagnosis?

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

140 / 200
Чоловік 27-ми років скаржиться на тривалий ниючий біль у 15 зубі під час приймання їжі, особливо холодної. Іноді відмічає біль при зміні температури. Об’єктивно: в 15 зубі на дистальній поверхні каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним дентином. При зондуванні відмічається біль. Електрозбудливість пульпи 35 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complains of a long-lasting aching pain in the 15th tooth when eating food, especially cold food. Sometimes he notices pain when the temperature changes. Objectively: in 15th tooth has a carious cavity on the distal surface filled with softened dentin. Pain is noted during probing. The electrical excitability of the pulp is 35 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Загострений хронічний пульпіт Aggravated chronic pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

141 / 200
Хворого 57-ми років із шизофренією в стадії загострення, направлено до щелепнолицьового стаціонару з діагнозом: перелом нижньої щелепи в ділянці 34-35 зубів зі зміщенням відламків. Який метод лікування йому показаний? A 57-year-old patient with schizophrenia in an acute stage was sent to a maxillofacial hospital with a diagnosis: fracture of the lower jaw in the area of 34-35 teeth with displacement of fragments. What method treatment is shown to him?

Остеосинтез Osteosynthesis

Двощелепна назубна шина Double jaw toothed tire

Шина Вебера Weber tire

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Однощелепна гладенька шина-скоба Single-jaw smooth tire clamp

142 / 200
Хворому 70-ти років, з відсутніми зубами на нижній щелепі, виготовлена і припасована індивідуальна ложка. Яким термопластичним матеріалом слід оформити її краї? A 70-year-old patient with missing teeth on the lower jaw was made and fitted with an individual spoon. What thermoplastic material should be used to decorate its edges?

Ортокор Ortokor

Акродент Acrodent

Стенс Stens

Стомопласт Stomaplast

Термопластична маса № 3 Thermoplastic mass No. 3

143 / 200
Хворій 76-ти років, з повною втратою зубів, проведена постановка фронтальних зубів на приточці, зумовлена гіпертрофованим альвеолярним гребенем фронтальної ділянки. Яким методом буде проведена загі-псовка протеза в кювету? A 76-year-old patient, with complete loss of teeth, the placement of frontal teeth was performed at the tributary point, due to the hypertrophied alveolar ridge of the frontal area. What method will be used to perform the prosthetic prosthesis into the ditch?

Комбінований Combined

Ппсовка в кювету, заповнену моль-діном Ppsovka in a cuvette filled with mole-din

Прямий Direct

Зворотній Reverse

Гіпсовка в контрштамп кювети Gypsum in counterstamp of the cuvette

144 / 200
Хвора 54-х років скаржиться на наявність щільних білуватих утворень на слизовій лівої щоки, незначну болісність і печіння під час прийому їжі. Об’єктивно: на слизовій оболонці лівої щоки ближче до кута рота визначаються щільні, безболісні, під час пальпації горбисті утворення білого кольору з чіткими контурами, що різко підвищуються над рівнем оточуючих тканин. Слизова оболонка навколо вогнища ураження не змінена. Коронки 34, 35, 36 зубів значно зруйновані, з гострим краями. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 54-year-old patient complains of the presence of dense whitish formations on the mucous membrane of the left cheek, slight soreness and burning during eating. Objectively: on the mucous membrane of the left cheeks closer to the corner of the mouth are defined as dense, painless, during palpation, hilly formations of white color with clear contours, which rise sharply above the level of the surrounding tissues. The mucous membrane around the lesion is not changed. The crowns of teeth 34, 35, 36 are significantly destroyed, with sharp edges What is the most likely preliminary diagnosis?

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Хронічний гіпертрофічний канди- Доз Chronic hypertrophic candidiasis

Червоний плоский лишай Red lichen planus

Рак щоки, екзофітний ріст Cheek cancer, exophytic growth

145 / 200
Хворому 25-ти років, що знаходиться на лікуванні у клініці щелепно-лицевої хірургії з приводу амелобла-стоми нижньої щелепи з локалізацією у ділянці кута, призначена операція: часткова резекція нижньої щелепи з одночасною кістковою аутопласти-кою. Звідки краще взяти кістковий трансплантат у хворого? A 25-year-old patient who is being treated in the clinic of maxillofacial surgery for an ameloblastoma of the lower jaw localized in the area of the corner is scheduled for surgery: partial resection of the lower jaw with simultaneous bone autoplasty. Where is the best place to get a bone graft from a patient?

Гребінець клубової кістки Crest of the iliac bone

Ключиця Key

Стегнова кістка Femur

VI ребро VI edge

Кістки ступні Bones of the foot

146 / 200
У хворого 61-го року з повною втратою зубів на верхній щелепі - II тип за Шредером, нижній щелепі - II тип за Келером, одним із симптомів є 'стареча прогенія'. Які фактори обумовлюють механізм її розвитку? In a 61-year-old patient with complete loss of teeth on the upper jaw - type II according to Schroeder, type II according to Koehler on the lower jaw, one of the symptoms is 'senile progeny'. What factors determine the mechanism of its development?

Верхня щелепа - базальна дуга вужча ніж альвеолярна, нижня щелепа - базальна дуга ширша, ніж альвеолярна Upper jaw - basal arch narrower than alveolar, lower jaw - basal arch wider than alveolar

Верхня щелепа і нижня щелепа -базальні дуги ширші, ніж альвеолярні Upper jaw and lower jaw - basal arches are wider than alveolar

Верхня щелепа і нижня щелепа -базальні і альвеолярні дуги рівні за шириною Upper jaw and lower jaw - basal and alveolar arches are equal in width

Верхня щелепа і нижня щелепа -базальні дуги вужчі, ніж альвеолярні Upper jaw and lower jaw - basal arches are narrower than alveolar

Верхня щелепа - базальна дуга ширша, ніж альвеолярна, нижня щелепа -базальна дуга вужча, ніж альвеолярна Upper jaw - basal arch wider than alveolar, lower jaw - basal arch narrower than alveolar

147 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на дефект коронки І1 зуба. Об’єктивно: 1І зуб - відлам 1/3 коронки зуба, пульпова камера закрита. На Ro-грамі: корінь повністю не сформований. Виберіть оптимальний варіант протезування 11 зуба: An 8-year-old boy complains of a defect in the crown of the 1st tooth. Objectively: 1st tooth - 1/3 of the crown of the tooth is broken off, the pulp chamber is closed. On Ro- grams: the root is not completely formed. Choose the best option for prosthetics of tooth 11:

Тонкостінна металева коронка Thin-wall metal crown

Комбінована коронка Combined crown

Пластмасова коронка Plastic crown

Штифтовий зуб Pin tooth

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

148 / 200
Дитина 6-ти років доставлена до приймального покою дитячої лікарні з діагнозом: забійно-рвана рана лоба. На консультацію був викликаний щелепно-лицевий хірург. Він оглянув рану, провів ПХО з накладенням первинних швів. Дитині рекомендовано подальше лікування у поліклініці за місцем проживання. Яка дія буде першочерговою у даному випадку? A 6-year-old child was brought to the reception room of a children's hospital with a diagnosis of a lacerated forehead wound. A maxillofacial surgeon was called for a consultation. He examined the wound, carried out PHO with placement of primary sutures. The child is recommended further treatment at the polyclinic at the place of residence. What action will be the priority in this case?

Консультація нейрохірурга Consultation of a neurosurgeon

Ліжковий режим Bed mode

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Протимікробна терапія Antimicrobial therapy

Спостереження хірургом Observation by surgeon

149 / 200
Дівчинка 16-ти років, що страждає на синдром Дауна, потребує хірургічної санації порожнини рота. Оберіть метод знеболювання в амбулаторних умовах: A 16-year-old girl suffering from Down's syndrome needs surgical rehabilitation of the oral cavity. Choose a method of analgesia in outpatient settings:

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Масковий наркоз Mask anesthesia

Потенційоване провідникове знеболювання Potentiated conductive analgesia

Місцеве провідникове знеболювання Local conductor analgesia

Нейролептаналгезія Neuroleptanalgesia

150 / 200
Пацієнт 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на появу оскомини під час чищення зу6ів і прийому кислої їжі (лимона). Останні 10 років спостерігається у пародонтоло-га з приводу пародонтозу. Об’єктивно: в 15,14,13, 23, 24, 25, 35, 34, 33, 43, 44, 45 на вестибулярних поверхнях біля шийок зубів порожнини з гладкими поверхнями, що утворюють кут. Зондування дна болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of a scum when brushing his teeth and taking acidic food (lemon). He has been observed by a periodontist for the past 10 years about periodontitis. Objectively: in 15,14,13, 23, 24, 25, 35, 34, 33, 43, 44, 45 on the vestibular surfaces near the necks of the teeth of the cavity with smooth surfaces forming an angle. Probing the bottom is painful . What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

151 / 200
Лікарю стоматологу-ортопеду необхідно надати спеціалізовану допомогу пацієнту 40-ка років, який хворіє на СНІД. Медичний персонал кабінету при наданні ортопедичної стоматологічної допомоги даному пацієнту повинен керуватися положеннями діючого на даний час Наказу МОЗ України 'Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВіЛ-інфекцію (СніД)'від 27 травня 2000 року. Зазначте номер цього документу: The dentist-orthopedic doctor needs to provide specialized care to a 40-year-old patient with AIDS. The medical staff of the office, when providing orthopedic dental care to this patient, must be guided by the provisions of the current currently, the Order of the Ministry of Health of Ukraine 'On improving the organization of medical care for patients with HIV infection (SniD)' dated May 27, 2000. Specify the number of this document:

120 120

220 220

50 50

1 1

100 100

152 / 200
Хворому 36-ти років при проведенні препарування 34 та 37 зубів під коронки стало погано: з’явилися нудота, шум у вухах, неясність зору, нестача повітря. Відбулась втрата свідомості, зіниці розширились, пульс рідкий. Через 1 хвилину стан хворого покращився. Клініка якого стану проявилась у хворого? A 36-year-old patient became ill during the preparation of teeth 34 and 37 for crowns: nausea, tinnitus, blurred vision, lack of air appeared. loss of consciousness, the pupils dilated, the pulse was rare. After 1 minute, the patient's condition improved. What condition did the patient have?

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

153 / 200
Хвора 23-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність естетичного дефекту у вигляді світлих плям на зубах. За місцем проживання наявність фтору у питній воді складає 1 мг/л. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні коронок 11, 12, 21,22 і горбах 16,26, 36,46 зубів крей-доподібні плями з блискучою поверхнею, які існують з моменту прорізування зубів. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient turned to a dentist with complaints about the presence of an aesthetic defect in the form of light spots on her teeth. At her place of residence, the presence of fluoride in drinking water is 1 mg/l. Objectively: on the vestibular surface of crowns 11, 12, 21, 22 and cusps 16, 26, 36, 46, chalk-like spots with a shiny surface that have been present since the teeth erupted. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Множинний початковий карієс Multiple initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

154 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на виділення крові з порожнини в зубі на верхній щелепі під час прийому їжі. Об’єктивно: в 27 зубі на апрокимально-жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена розростанням м’яких тканин багряно-червоного кольору, що легко кровить при доторкуванні зондом. Зондування і реакція на холодовий подразник слабкоболісні. ЕОД- 60 мкА. На рентгенограмі патологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of bleeding from a cavity in a tooth on the upper jaw while eating. Objectively: in the 27th tooth on the approximal-chewing surface a deep carious cavity filled with purple-red soft tissue growth, which bleeds easily when touched with a probe. Probing and reaction to a cold stimulus are mildly painful. EOD - 60 μA. No pathological changes were detected on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

155 / 200
Хвора 29-ти років хворіє на ге-нералізований пародонтит. Планується виготовлення шини Альбрехта. Верхній зубний ряд інтактний, зуби віялоподібно нахилені вестибулярно, мають рухомість 1-2 ступеню за Ен-тіним. При незначному тиску позиці-нуються в зубному ряду з відновленням апроксимальних контактів. Який вид тимчасового шинування необхідно провести у даної хворої для отримання робочих відбитків? A 29-year-old patient suffers from generalized periodontitis. It is planned to make an Albrecht's splint. The upper dentition is intact, the teeth are fan-shaped and inclined vestibularly, have mobility of 1-2 degrees according to Entin. With slight pressure, they are positioned in the tooth row with the restoration of proximal contacts. What type of temporary splinting should be performed on this patient to obtain working impressions?

Склеювання апроксимальних контактів композитом Gluing of proximal contacts with composite

Склеювання контактних поверхонь полікарбоксилатним цементом Bonding contact surfaces with polycarboxylate cement

Зв’язуванням зубів поліамідною ниткою By tying teeth with polyamide thread

Склеювання зубів липким воском Gluing teeth with sticky wax

Тимчасове шинування лігатурним дротом Temporary splinting with ligature wire

156 / 200
До дитячої стоматологічної полі- клініки звернулися батьки дитини у віці 1 року зі скаргами на затримку в неї прорізування зубів. Вагітність перебігала без ускладнень. Дитина у період новонародженості перенесла пневмонію, страждає на рахіт. Яка кількість зубів має бути у дитини в цьому віці? The parents of a 1-year-old child came to the children's dental polyclinic with complaints about delayed teething. The pregnancy was uneventful. The child suffered pneumonia during the newborn period , suffers from rickets. How many teeth should a child have at this age?

8 8

16 16

12 12

14 14

20 20

157 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюється вночі та під час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the right upper jaw, which worsens at night and when drinking cold food. Objectively: at 65, a deep cavity , which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly passes. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

ГЬстрий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Загострення хронічного періодон-титу Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

158 / 200
Хворому 56-ти років потрібно шинування передніх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: 13,12,11, 21, 22, 23 зуби мають рухомість I ступеня, де-пульповані. Яку з наведених шин раціонально застосувати? A 56-year-old patient needs splinting of the front teeth of the upper jaw. Objectively: 13, 12, 11, 21, 22, 23 teeth have mobility of the first degree, de-pulped. Which of the following tires should be rationally used?

Мамлока Mamluk

Напівкоронкову Semi-crown

Бетельмана Betelman

Марея Mareya

Шпренга Sprenga

159 / 200
Хвора 46-ти років звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на пухлиноподібне утворення у біляву-шній ділянці справа. Діагностована змішана пухлина білявушної слинної залози справа. Хворій проведена резекція білявушної слинної залози, після чого з’явилася сгладженість носо-губної складки, опущення кута рота; при вишкірянні зубів рот перетягується вліво. Яке ускладнення розвинулось у хворої? A 46-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of a tumor-like formation in the right parotid area. A mixed tumor of the right parotid salivary gland was diagnosed. The patient underwent resection of the parotid salivary gland, after which smoothing of the nasolabial fold appeared, lowering of the corner of the mouth; when the teeth were extracted, the mouth was pulled to the left. What complication developed in the patient?

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Неврит щічного нерва Buccal nerve neuritis

Невралгія третьої гілки трійчастого нерва Neuralgia of the third branch of the trigeminal nerve

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

160 / 200
На консультативний прийом до клініки щелепно-лицевої хірургії доставлена дитина 1-го місяця. Об’єктивно: двобічне незрощення верхньої губи, твердого і м’якого піднебіння зі значним вистоянням міжще-лепної кістки. У які терміни внутрі-шньоутробного розвитку формуються верхня губа і піднебіння? A 1-month-old child was brought to the maxillofacial surgery clinic for a consultation. Objectively: bilateral non-union of the upper lip, hard and soft palate with significant protrusion of the intermaxillary bone. In what period of intrauterine development are the upper lip and palate formed?

Верхня губа - кінець 2-го місяця, піднебіння - 2-3-й місяць Upper lip - end of 2nd month, palate - 2nd-3rd month

Верхня губа - 1-й місяць, піднебіння - 1-й місяць Upper lip - 1st month, palate - 1st month

Верхня губа - 8-й місяць, піднебіння - 9-й місяць Upper lip - 8th month, palate - 9th month

Верхня губа - 5-й місяць, піднебіння - 6-й місяць Upper lip - 5th month, palate - 6th month

Верхня губа - 4-й місяць, піднебіння - 5-й місяць Upper lip - 4th month, palate - 5th month

161 / 200
Жінка 38-ми років звернулася зі скаргами на болісність нижньої губи протягом півроку, утруднення при прийомі їжі та вимові звуків. Зверталася по допомогу за місцем проживання, призначене лікування виявилося малоефективним. При огляді по центру нижньої губи виявлена глибока тріщина, що охоплює червону облямівку і частину слизової оболонки губи, вкрита коричневою кіркою, після зняття якої виникає кровотеча. Краї тріщини з гіперкератозом, інфільтровані. Оберіть оптимальну лікувальну тактику: A 38-year-old woman complained of pain in her lower lip for six months, difficulty in eating and pronouncing sounds. She sought help at her place of residence, the prescribed treatment turned out to be ineffective. When examining the center of the lower lip, a deep crack was found, covering the red border and part of the mucous membrane of the lip, covered with a brown crust, after its removal, bleeding occurs. The edges of the crack with hyperkeratosis are infiltrated. Choose the optimal treatment tactics:

Висічення тріщини Crack Excision

Змащування маззю з антибіотиком Ointment with antibiotic

Аплікації кератопластичних засобів Applications of keratoplasty

Опромінення гелій-неоновим лазером Irradiation with a helium-neon laser

Змащування кортикостероїдною маззю Lubrication with corticosteroid ointment

162 / 200
Жінка 43-х років скаржиться на свербіж, неприємні відчуття у яснах, підвищену чутливість зубів до різних подразників. Після ретельного дослідження встановлений діагноз: пародонтоз I ступеня важкості. Який з фізіотерапевтичних впливів доцільно включити в комплексний план ліку- вання цієї хворої? A 43-year-old woman complains of itching, unpleasant sensations in the gums, increased sensitivity of the teeth to various irritants. After a thorough examination, a diagnosis was made: periodontitis of the first degree of severity. What from physiotherapeutic effects, is it advisable to include this patient in a complex treatment plan?

Дарсонвалізація Darsonvalization

Флюктуоризація Fluctuorization

Гелій -неоновий лазер Helium-neon laser

Дiадинамiчнi струми Diadynamic currents

УВЧ-терапія UHF therapy

163 / 200
Пацієнтці 47-ми років встановлено дiагноз: генералізований пародон-тит II ступеня, загострений перебіг. Лікар-стоматолог провів розтин па-родонтального абсцесу в ділянці 11 і 21 зубів. В анамнезі у хворої гіперацидний гастрит, гіпотонія. Що з фізіотерапевтичних процедур можна призначити цій хворій? A 47-year-old patient was diagnosed with generalized periodontitis II degree, acute course. The dentist performed an autopsy of a periodontal abscess in the area of 11 and 21 teeth . The patient has a history of hyperacid gastritis, hypotension. Which of the physiotherapeutic procedures can be prescribed for this patient?

КУФ-терапія KUF therapy

УВЧ-терапія UHF therapy

Електрофорез з трипсином Electrophoresis with trypsin

Діатермія Diathermy

Мікрохвильова (НВЧ) терапія Microwave (NHF) therapy

164 / 200
У парубка 20-ти років діагностований генералізований пародон-тит, початковий ступінь, хронічний перебіг. Виявлені відкладення зубного каменю у міжзубних проміжках під ясною. Проведена професійна гігієна порожнини рота. Який з перерахованих предметів догляду за порожниною рота слід рекомендувати використовувати цьому хворому додатково? A 20-year-old man was diagnosed with generalized periodontitis, initial stage, chronic course. Tartar deposits were detected in the interdental spaces under the clear. Professional oral hygiene was performed Which of the listed oral care items should be recommended for this patient to use additionally?

Зубні флоси Dental floss

Зубні йоржики Toothing dogs

Електрична зубна щітка Electric toothbrush

Жувальна гумка Chewing gum

Міжзубні стимулятори Interdental stimulators

165 / 200
Хворому 56-ти років при лікуванні пульпіту 47 з метою девіталізації пульпи була використана миш’яковиста паста. У призначений час пацієнт для продовження лікування не з’явився. Розвинувся токсичний 'ми-ш’яковистий'періодонтит. Який з перелічених фізіотерапевтичних методів доцільно застосувати для ліквідації ускладнення, що виникло? A 56-year-old patient was treated with pulpitis 47 using an arsenic paste to devitalize the pulp. At the appointed time, the patient did not show up for continued treatment. It developed toxic periodontitis. Which of the listed physiotherapeutic methods should be used to eliminate the complications that have arisen?

Електрофорез йодиду калію Potassium iodide electrophoresis

Флюктуоризація Fluctuorization

д’Арсонвалізація d'Arsonvalization

УВЧ UHF

Гальванізація Galvanization

166 / 200
Дитині 11 років. Під час огляду порожнини рота встановлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби у сагітальній і трансверзальній площинах змикаються нормально. Встановлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій супроводжується дана аномалія? The child is 11 years old. During the examination of the oral cavity, it was found that the upper front teeth completely overlap the lower ones. The lateral teeth in the sagittal and transversal planes close normally. The diagnosis was established: deep Bite. Which functions are disturbed by this anomaly?

Жування, відкушування їжі Chewing, taking a bite of food

Відкушування їжі, дихання Bite of food, breathing

Нечіткість вимови, недостатнє жування Indistinct pronunciation, insufficient chewing

Дихання, ковтання Breathing, swallowing

Ковтання, відкушування їжі Swallowing, taking a bite of food

167 / 200
Хворий 27-ми років звернувся по допомогу до клініки ортопедичної стоматології. Діагноз: перелом альвеолярного відростка без зміщення у ділянці 24,25,26 зубів. Усі зуби присутні, стійкі. Яку шину необхідно застосувати у даному випадку? A 27-year-old patient sought help at the orthopedic dentistry clinic. Diagnosis: fracture of the alveolar process without displacement in the area of teeth 24, 25, 26. All teeth are present, stable. Which tire should be used in this case?

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

Тігерштедта з похилою площиною Tigerstedt with inclined plane

Тігерштедта із зачіпним гачками Tigerstedt with hooks

Тігерштедта з розпорочним вигином Tigerstedt with a false curve

Тігерштедта з опорною площиною Tigerstedt with reference plane

168 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на періодичну появу на слизовій оболонці порожнини рота виразочок. Страждає на панкреатит, ентероколіт. Об’єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається ерозія овальної форми, вкрита білувато-жовтим нальотом, оточена гіперемо-ваним обідком, болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of the periodic appearance of ulcers on the mucous membrane of the oral cavity. He suffers from pancreatitis, enterocolitis. Objectively: there is erosion on the lateral surface of the tongue on the left oval-shaped, covered with a whitish-yellow coating, surrounded by a hyperemo-ed rim, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афто-зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Афта Сеттона Afta Setton

Травматична ерозія Traumatic erosion

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Хронічний рецидивуючий герпети-чний стоматит Chronic recurrent herpetic stomatitis

169 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на гострий, самочинний, нічний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває 3 доби, має пульсуючий характер, іррадіює у виличну ділянку і практично не вщухає. Об’єктивно: у 15 зубі глибока каріозна порожнина. Дентин брудно-сірого кольору, м’якої консистенції. Зондування болісне по всьому дну. Холодовий подразник зменшує інтенсивність болю. ЕОД - 55 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of acute, spontaneous, nocturnal pain in a tooth on the right upper jaw. The pain lasts 3 days, has a pulsating character, radiates to the cheek area and practically does not subside. Objectively: tooth 15 has a deep carious cavity. Dentin is dirty-gray in color, soft in consistency. Probing is painful throughout the bottom. A cold stimulus reduces the intensity of pain. EOD - 55 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

170 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з’явилися близько півроку тому. Об’єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпер-трофовані, набряклі, ціанотичні. У пришийковій ділянці зубів наявні м’які нашарування. ГІ=3. Лікар провів місцеву протизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому? A 13-year-old girl complains of soreness, bleeding gums and bad breath, which appeared about six months ago. Objectively: in the area of the front teeth of the lower the jaws, gingival papillae and the gingival margin are hypertrophied, swollen, cyanotic. There are soft layers in the cervical area of the teeth. GI=3. The doctor performed local anti-inflammatory therapy. What local treatment should be performed in the future?

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Гінгівотомія Gingivotomy

Кюретаж кишень Pocket curettage

Фізіотерапія Physiotherapy

Вестибулопластика Vestibuloplasty

171 / 200
Під час проведення анестезії розчином лідокаїну при лікуванні гострого загального пульпіту 36 зуба дитина 11-ти років відчула утруднення дихання; почервоніння шкіри змінилося блідістю, почав падати артеріальний тиск. Який стан найбільш імовірно виник у пацієнта? During anesthesia with a lidocaine solution in the treatment of acute general pulpitis of tooth 36, an 11-year-old child experienced difficulty breathing; redness of the skin changed to pallor, blood pressure began to fall. What the condition most likely occurred in the patient?

Колапс Collapse

Больовий шок Pain shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Напад епілепсії Attack of epilepsy

Зомління Grinding

172 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування карієсу в 37 зубі (І клас за Блеком) у пацієнта 29- ти років. Об’єктивно: у дистальній фісурі 37 визначається невелика каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим розм’якшеним дентином, решта фісур 'закриті',глибокі,важкодосту-пні, пігментовані. Оберіть оптимальну тактику лікування 37 у даному випадку: The dentist is treating caries in tooth 37 (I class according to Black) in a 29-year-old patient. Objectively: in the distal fissure of 37, a small carious cavity of medium depth, filled with light softened dentin, the remaining fissures are 'closed', deep, hard-to-reach stumps, pigmented. Choose the optimal treatment tactics 37 in this case:

Профілактичне пломбування з інвазивним закриттям фісур Prophylactic filling with invasive closure of fissures

ART-методика препарування і пломбування ART-methodology of preparation and sealing

Щадне препарування за принципом 'біологічної доцільності' Лукомського Gentle dissection according to Lukomsky's principle of 'biological expediency'

Профілактичне пломбування з неінвазивним закриттям фісур Prophylactic filling with non-invasive closure of fissures

Метод 'профілактичного розширення' Блеком Black's method of 'preventive expansion'

173 / 200
У жінки 49-ти років діагностований генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг. При проведенні комплексної терапії рухливі фронтальні зуби нижньої щелепи були зашиновані волоконною адгезив-ною шиною. Який з предметів догляду за порожниною рота слід рекомендувати цій хворій додатково? A 49-year-old woman was diagnosed with generalized periodontitis of the II degree, chronic course. During complex therapy, the mobile front teeth of the lower jaw were splinted with a fiber adhesive splint. What from oral care items, should this patient be recommended additionally?

Зубні йоржики Toothing dogs

Міжзубні стимулятори Interdental stimulators

Зубні флоси Dental floss

Жувальна гумка Chewing gum

Електрична зубна щітка Electric toothbrush

174 / 200
Дівчина 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість і розростання ясен. Об’єктивно: ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи пухкі, гіперемовані, перекривають коронки зубів на 1/3 висоти, кров-лять під час дотику. Визначаються пародонтальні кишені до 3,5 мм. Зубна дуга нижньої щелепи звужена, скупченість зубів у фронтальній ділянці. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl complained of bleeding and gum growth. Objectively: the gums in the area of the front teeth of the lower jaw are loose, hyperemic, covering the crowns of the teeth on 1/3 height, bleeding when touched. Periodontal pockets up to 3.5 mm are identified. The dental arch of the lower jaw is narrowed, the teeth are crowded in the frontal area. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.5 points. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Localized periodontitis of the first degree, chronic course

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Десквамативний гінгівіт, еритема-тозна форма Desquamative gingivitis, erythematosus form

Іенералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, initial stage, chronic course

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма І ступеня Hypertrophic gingivitis, edematous form of the 1st degree

175 / 200
Дівчина 18-ти років звернулася до пародонтолога зі скаргами на розростання і кровоточивість ясен. Об’єктивно: скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи; ясенні сосочки яскраво-червоного кольору, округлої форми, вкривають коронки зубів на 1/2 їх висоти, кровоточать під час пальпації, рясні відкладення зубного каменя. На рентгенограмi змін кісткової тканини мiжальвеолярних перегородок не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old girl turned to a periodontist with complaints of gum growth and bleeding. Objectively: crowding of teeth in the frontal area of the lower jaw; gingival papillae bright red color, rounded shape, cover the crowns of the teeth by 1/2 their height, bleed during palpation, abundant tartar deposits. No changes in the bone tissue of the interalveolar septa were detected on the radiograph. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма II ступеня Hypertrophic gingivitis, edematous form II degree

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма I ступеня Hypertrophic gingivitis, fibrous form I degree

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма II ступеня Hypertrophic gingivitis, fibrous form II degree

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма I ступеня Hypertrophic gingivitis, edematous form of the 1st degree

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

176 / 200
Пацієнтці 60-ти років проводиться лікування 11 та 21 з приводу хронічного глибокого карієсу (III клас за Блеком). В анамнезі: операція видалення катаракти. Оберіть оптимальний матеріал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку: A 60-year-old patient is undergoing treatment 11 and 21 for chronic deep caries (Class III according to Black). History: cataract surgery. Choose the optimal material for filling of carious cavities in this case:

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

Світлотвердіючий композит Light-curing composite

Гібридний склоіономер Hybrid glass ionomer

Компомер Compomer

Силікатний цемент Silicate cement

177 / 200
Хворий 19-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи, кровотечу з носа, неможливість жування. Дві години тому отримав травму у ділянку верхньої губи. Свідомість не втрачав. Об’єктивно: виражений набряк і гематома верхньої губи, що наростає. Весь верхній зубний ряд разом з твердим піднебінням зміщений дозаду. Пальпатор-но визначається патологічна рухливість і біль у ділянці грушоподібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old patient complained of pain in the area of the upper jaw, bleeding from the nose, inability to chew. Two hours ago, he received an injury in the area of the upper lip. Consciousness did not lose. Objectively: severe swelling and hematoma of the upper lip, which is growing. The entire upper tooth row, together with the hard palate, is shifted backward. Palpation reveals pathological mobility and pain in the area of the piriform foramen, zygomatic-alveolar ridges. What is the most likely diagnosis ?

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній) Fracture of the upper jaw according to Le Faure I (lower)

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній) Le Faure III maxillary fracture (upper)

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

178 / 200
При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі - 11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу? During a clinical examination of a 10-year-old girl in the oral cavity: sagittal gap - 11 mm, contact of the upper lateral teeth with the lower ones located in front, the location of the medial-buccal humps 16 and 26 on ridges 35 and 45. What additional research method will help to establish the final diagnosis and clinical form of bite anomaly?

Профільна телерентгенографія Profile teleradiography

Ортопантомографія Orthopantomography

Визначення лицевого індексу за Ізром Definition of facial index according to Izr

Антропометричне вимірювання моделей щелеп Anthropometric measurement of jaw models

Проведення клінічних функціональних проб Conducting clinical functional tests

179 / 200
Хворий 48-ми років звернувся з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії хворий відзначив запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах, загальну слабкість. Пульс слабкий до 96/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Хворий знепритомнів на 30 секунд. Який стан розвинувся у хворого? A 48-year-old patient applied for oral cavity rehabilitation. After anesthesia, the patient noted dizziness, ringing in the ears, darkening of the eyes, general weakness. The pulse is weak to 96/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. The patient fainted for 30 seconds. What condition did the patient develop?

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Травматичний шок Traumatic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Епілептичний напад Epileptic attack

180 / 200
У хворого планується розкриття абсцедуючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання? The patient is scheduled to open an abscessed furuncle of the upper lip. What type of anesthesia is indicated for this intervention?

Двобічна інфраорбітальна Bilateral infraorbital

Двобічна туберальна та палати-нальна Bilateral tuberal and palatine

Двобічна інфраорбітальна та різцева Bilateral infraorbital and incisal

Двобічна інфраорбітальна та пала-тинальна Bilateral infraorbital and palatal

Двобічна палатинальна Bilateral palatal

181 / 200
Постраждалий 26-ти років отримав травму обличчя і скроневої ділянки. Встановлений перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепу пошкоджені? The 26-year-old victim suffered an injury to the face and temporal region. A fracture of the zygomatic arch was established. Which bones of the skull are damaged?

Скроневий відросток виличної кістки і скроневий відросток скроневої кістки Temporal process of the zygomatic bone and temporal process of the temporal bone

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток лобної кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the frontal bone

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the temporal bone

Виличний відросток лобної кістки і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the frontal bone and the zygomatic process of the temporal bone

Скроневий відросток виличної кістки і виличний відросток лобної кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of frontal bone

182 / 200
У хворого 23-х років з метою видалення 46 зуба була проведена анестезія за Вайсбремом. Вкажіть цільовий пункт введення анестезуючого розчину при цій анестезії: A 23-year-old patient underwent Weissbrem anesthesia for the purpose of removing 46 teeth. Specify the target point for injecting the anesthetic solution during this anesthesia:

Ділянка нижньощелепного підвищення Section of mandibular elevation

Ділянка скроневого гребеня нижньої щелепи Section of the temporal ridge of the lower jaw

Ділянка горба верхньої щелепи Section of hump of the upper jaw

Защелепна ямка Maxillary fossa

Ретромолярна ямка Retromolar fossa

183 / 200
У дитини 7-ми років відзначається двобічна припухлість у навколо-вушних ділянках, болісність під час пальпації у ділянці козелка, виросткового і соскоподібного відростків, сухість слизової оболонки порожнини рота. Встановлений діагноз: епідемічний паротит, легкий ступінь важкості. Оберіть лікарську тактику при вказаній важкості захворювання: A 7-year-old child has bilateral swelling in the peri-auricular areas, pain during palpation in the area of the tragus, condyle and mastoid processes, dryness of the mucous membrane of the oral cavity . The diagnosis was established: epidemic parotitis, mild degree of severity. Choose medical tactics for the indicated severity of the disease:

Амбулаторне лікування з ізоляцією дитини Outpatient treatment with child isolation

Дитина може відвідувати дитячий заклад The child can attend a children's institution

Амбулаторне лікування без ізоляції дитини Outpatient treatment without child isolation

Госпіталізація у дитяче відділення щелепно-лицевої хірургії Hospitalization in the children's department of maxillofacial surgery

Госпіталізація у відділення інфекційної лікарні Hospitalization in the Department of Infectious Disease Hospital

184 / 200
Під час огляду дитини 13-ти років виявлено значне збільшення розмірів щелеп, проміжків між зубами, збільшення язика. Відзначається непропорційний ріст скелету. Порушення функції якої залози є причиною даної патології? During the examination of a 13-year-old child, a significant increase in the size of the jaws, the spaces between the teeth, and an increase in the tongue were found. Disproportionate growth of the skeleton is noted. The dysfunction of which gland is the cause of this pathologies?

Гіпофіз Pituitary

Підшлункова Pancreatic

Статеві Gender

Щитоподібна Thyroid

Паращитоподібні Parasites

185 / 200
У військовослужбовця 22-х років діагностований оскольчастий перелом нижньої щелепи у ділянці тіла з дефектом тканини. Дефект кістки 1,5 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний? A 22-year-old serviceman was diagnosed with a comminuted fracture of the lower jaw in the body area with a tissue defect. The bone defect is 1.5 cm. What method of fixation of the lower jaw fragments is indicated?

Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський) Hardware osteosynthesis (Rudko, Bernadsky)

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

Шини Тігерштедта Tigerstedt Tires

Підборідна пращоподібна пов’язка Chin sling-shaped bandage

Дротяний шов Wire suture

186 / 200
У хворого 38-ми років під час огляду порожнини рота на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину. Дентин світлий, розм’якшений; нависаючі краї емалі. Зондування стінок каріозної порожнини болісне, перкусія 37 зуба безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? During oral examination of a 38-year-old patient, a carious cavity was detected on the chewing surface of tooth 37 within the mantle dentin. The dentin is light, softened; overhanging edges enamel. Probing the walls of the carious cavity is painful, percussion of tooth 37 is painless. EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Ерозія твердих тканин Hard tissue erosion

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

187 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на біль, припухлість м’яких тканин в ділянці нижньої щелепи зліва, погіршення загального стану. Біль та припухлість з’явились 4 дні тому. При огляді обличчя асиметричне за рахунок припухлості м’яких тканин щічної та піднижньощелепної ділянок зліва. Відкривання рота не утруднене. 36 зуб зруйнований, корені на рівні ясен. У ділянці 35, 36, 37 зубів - муфтоподі-бний інфільтрат. Перкусія 36 зуба болісна, 35, 37 - різко болісна, зуби рухомі. Із пародонтальних кишень виділяється гній. Який діагноз є найбільш імовірним? A 34-year-old patient complains of pain, swelling of soft tissues in the area of the lower jaw on the left, worsening of the general condition. Pain and swelling appeared 4 days ago . On examination, the face is asymmetrical due to swelling of the soft tissues of the cheek and submandibular areas on the left. Opening the mouth is not difficult. Tooth 36 is destroyed, the roots are at the level of the gums. In the area of teeth 35, 36, 37 there is a muff-like infiltrate. Percussion of tooth 36 is painful , 35, 37 - sharply painful, teeth are mobile. Pus is released from the periodontal pockets. What diagnosis is most likely?

Гострий остеомієліт нижньої щелепи зліва Acute osteomyelitis of the lower jaw on the left

Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва Abscess of maxillolingual groove on the left

Флегмона щічної ділянки зліва Phlegmon of the buccal area on the left

Гострий гнійний пєріостит нижньої щелепи зліва Acute purulent periostitis of the lower jaw on the left

Пародонтальний абсцес у ділянці 36 зліва Periodontal abscess in area 36 on the left

188 / 200
У хворої 66-ти років при обстеженні беззубої нижньої щелепи були виявлені гострі кісткові виступи в ділянці премолярів. Наявність цих виступів несприятливо для протезування, бо є причиною балансування протезу і травмування слизової оболонки. Яка тактика лікаря в даній клінічній ситуації з метою попередження розвитку цих ускладнень? In a 66-year-old patient, during the examination of the edentulous lower jaw, sharp bony protrusions were found in the area of the premolars. The presence of these protrusions is unfavorable for prosthetics, because it is the reason for balancing the prosthesis and injury to the mucous membrane. What are the doctor's tactics in this clinical situation in order to prevent the development of these complications?

Виготовити протез, межа якого буде проходити по верхній частині кісткового виступу Make a prosthesis, the border of which will pass along the upper part of the bony protrusion

Виготовити протез з двошаровим базисом Make a prosthesis with a two-layer base

Виготовити протез із обов’язковим повним перекриттям кісткових виступів Make a prosthesis with a mandatory full overlap of the bone protrusions

Провести ізоляцію кісткових виступів і виготовити протез з двошаровим базисом Isolation of bone protrusions and manufacture of a prosthesis with a two-layer base

Провести ізоляцію кісткових виступів Isolation of bone protrusions

189 / 200
Пацієнт 54-х років скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту був зданий частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зуби. На слизовій оболонці в ретроаль-веолярній області визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Яке анатомічне утворення визначає межу протеза в цій ділянці? A 54-year-old patient complains of pain in the lateral area of the lower jaw from the lingual edge on the left side, which occurs during tongue movements. 2 days ago, the patient was given a partial removable prosthesis on the lower jaw with staple fixation on 47, 42, 33 teeth. A localized area of hyperemia is determined on the mucous membrane in the retroalveolar region, which corresponds to the edge of the prosthesis. What anatomical formation determines the border of the prosthesis in this area?

Внутрішня коса лінія Inner slash

Крилоподібна горбистість Wing-shaped bump

Зовнішня коса лінія Outer slash

Підборідна ость Chinal spine

Язикова ямка Lingual fossa

190 / 200
Хворому 60-ти років виготовляють частковий знімний протез на верхню щелепу. Визначена центральна оклюзія. Який наступний етап протезування? A 60-year-old patient is being made a partial removable prosthesis for the upper jaw. Central occlusion is determined. What is the next stage of prosthetics?

Перевірка воскової конструкції протеза Checking the wax structure of the prosthesis

Одержання відбитків Getting prints

Корекція протеза Prosthesis correction

Виготовлення гіпсових моделей Making plaster models

Накладання протеза Applying a prosthesis

191 / 200
Батьки дівчинки 9-ти років скаржаться на наявність набряку тканин білявушно-жувальної ділянки у дитини, підвищення температури тіла до 38,2oC, зниження апетиту. Об’єктивно: під час пальпації права білявушно-жувальна ділянка щільна, болісна, шкіра над нею гіперемована, напружена. Вічко вивідної протоки залози розширене, виділяється каламутна слина з домішкою гною. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 9-year-old girl complain about swelling of the tissues near the ear and masticatory area in the child, an increase in body temperature to 38.2oC, and a decrease in appetite. Objectively: during palpation, the right parotid-masticatory area is dense, painful, the skin over it is hyperemic, tense. The outlet duct of the gland is dilated, cloudy saliva with an admixture of pus is secreted. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний правобічний паротит Acute purulent right-sided parotitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Абсцес правої білявушно-жувальної ділянки Abscess of the right parotid-chewing area

Псевдопаротит Іерценберга Ierzenberg pseudoparotitis

Гострий гематогенний остеомієліт верхньої щелепи Acute hematogenous osteomyelitis of the upper jaw

192 / 200
У дитини 12-ти років скарги на відсутність коронкової частини 12 зуба внаслідок травми. Корінь зуба добре пролікований. Яка конструкція протеза показана для усунення даного дефекту? A 12-year-old child complains about the absence of the crown part of the 12th tooth due to an injury. The root of the tooth is well treated. What design of the prosthesis is shown to eliminate this defect?

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Мостоподібний протез із опорою на 13 та 11 зуби Bridge-like prosthesis with support for 13 and 11 teeth

Частковий знімний заміщуючий протез Partial removable replacement prosthesis

Консольний протез із опорою на 13 зуб Cantilever prosthesis with support on the 13th tooth

Консольний протез із опорою на 11 зуб Cantilever prosthesis with support for the 11th tooth

193 / 200
Пацієнт 70-ти років звернувся до ортопеда-стоматолога зі скаргами на повну відсутність зубів. Об’єктивно: має місце незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи, яка вкрита слизовою оболонкою помірної піддатливості. Який тип беззубої щелепи за класифікацією Келера характеризується даними ознаками? A 70-year-old patient turned to an orthopedist-dentist with complaints about the complete absence of teeth. Objectively: there is slight uniform atrophy of the alveolar process of the lower jaw, which is covered a mucous membrane of moderate pliability. What type of edentulous jaw according to Köhler's classification is characterized by these signs?

Перший First

П’ятий Fifth

Другий Second

Третій Third

Четвертий Fourth

194 / 200
У хворого 26-ти років різана рана бічної поверхні спинки язика внаслідок травми сепараційним диском. В результат потрапляння крові у дихальні шляхи виникла асфіксія. Яка форма асфіксії виникла у хворого? A 26-year-old patient has a cut wound on the lateral surface of the dorsum of the tongue as a result of an injury with a separation disk. Asphyxiation occurred as a result of blood entering the respiratory tract. What form of asphyxia occurred in the patient ?

Аспіраційна Aspirational

Дислокаційна Dislocation

Стенотична Stenotic

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

195 / 200
Хвора 36-ти років, якій показано видалення 38 зуба з приводу хронічного фіброзного періодонтиту, звернулася у стоматологічну поліклініку. Хірург-стоматолог провів торусальну анестезію. Які нерви втратили чутливість при цій анестезії? A 36-year-old patient, who was shown the removal of 38 teeth due to chronic fibrous periodontitis, went to the dental polyclinic. The dental surgeon performed torus anesthesia. Which nerves lost sensitivity with this anesthesia?

Нижньокомірковий, язиковий, щічний Inferior cellular, lingual, buccal

Нижньокомірковий, щічний Inferior cellular, buccal

Язиковий, щічний, підборідний Lingual, buccal, chin

Язиковий, щічний Lingual, buccal

Нижньокомірковий, язиковий Inferior cellular, lingual

196 / 200
Хворому 30-ти років з метою санації порожнини рота показано видалення різців на верхній щелепі. Які нервові утворення виключаються після проведення різцевої анестезії? A 30-year-old patient is shown removal of incisors on the upper jaw in order to rehabilitate the oral cavity. What nerve formations are excluded after incisor anesthesia?

Носо-піднебінний нерв Nasopalate nerve

Передня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Anterior superior alveolar branch of the infraorbital nerve

Задня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Posterior superior alveolar branch of the infraorbital nerve

Нервове зубне сплетення Dental plexus

Середня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Medium superior alveolar branch of the infraorbital nerve

197 / 200
Пацієнтка 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні, корені зубів оголені на 3-4 мм, є клиноподібні дефекти в межах дентину. На рентгенограмі виявлено рівномір- не зниження висоти міжальвеолярних перегородок в межах 1/2 їх висоти і остеосклероз тканин альвеолярного відростка. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of her teeth to temperature and chemical irritants. Objectively: the gums are dense, anemic, the roots of the teeth are exposed by 3-4 mm , there are wedge-shaped defects within the dentine. The radiograph revealed a uniform decrease in the height of the interalveolar septa within 1/2 of their height and osteosclerosis of the tissues of the alveolar process. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Іенералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Іенералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

198 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46 зуба, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об’єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі, гі-перемовані. Стінки комірки покриті сірувато-зеленими нашаруваннями з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old girl complains of severe pain in the area of the cell of the 46th tooth removed 3 days ago, which radiates along the branches of the trigeminal nerve. Objectively: lymph nodes enlarged and painful on palpation, the tissues around the cell are swollen, hy-removed. The walls of the cell are covered with grayish-green layers with a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Альвеоліт Alveolitis

Періостит Periostitis

Остит Ostitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Перікоронарит Pericoronaritis

199 / 200
У пацієнта 50-ти років, який хворіє на ішемічну хворобу серця, виникла фібриляція шлуночків. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути: A 50-year-old patient with coronary heart disease developed ventricular fibrillation. The primary therapeutic measure should be:

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення калію хлориду Introduction of potassium chloride

Введення адреналіну Adrenaline injection

Введення новокаїнаміду Introduction of novocaine

200 / 200
У хворого на цукровий діабет 29-ти років після ін’єкції 30 ОД інсуліну виникло короткочасне збудження, після чого знепритомнів. Яка найбільш імовірна причина? A 29-year-old diabetic patient experienced short-term excitement after an injection of 30 units of insulin, after which he fainted. What is the most likely cause?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Шсульт Shsult

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma