Крок 2 - Медицина 2012 (буклет)

1 / 200
Хворого 60-ти років 2 дні турбував сильний біль у правій руці. На 3-й день з’явились пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка на шкірі плеча, передпліччя та кисті. Чутливість в ділянці висипань знижена. Яке захворювання найбільш імовірне? A 60-year-old patient was bothered by severe pain in his right hand for 2 days. On the 3rd day, blisters appeared in the form of a chain on the skin of the shoulder, forearm and hands. Sensitivity in the rash area is reduced. What disease is most likely?

Шийно-грудний радикуліт Cervothoracic sciatica

Дерматит Dermatitis

Герпетичний гангліоніт Herpetic ganglionitis

Псоріаз Psoriasis

Алергія Allergy

2 / 200
Хворий 32-х років 4 дні тому застудився: з’явилось дертя у глотці, швидка втомлюваність. Вранці наступного дня з’явився сухий кашель, підвищилася температура тіла до 38,2oC, погіршилось самопочуття, з’явилось слизово-гнійне харкотиння. Перкуторно: над легенями - легеневий тон, дихання везикулярне, послаблене нижче кута лопатки з правого боку, там же вислуховуються дрібноміхурцеві звучні та не звучні хрипи. Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old patient caught a cold 4 days ago: there was a sore throat, rapid fatigue. The next morning, a dry cough appeared, the body temperature rose to 38.2oC, the condition worsened, mucous-purulent sputum appeared. Percussion: above the lungs - lung tone, breathing is vesicular, weakened below the angle of the shoulder blade on the right side, small alveolar sonorous and sonorous rales are heard there. What is the most likely diagnosis?

Вогнищева правобічна пневмонія Focal right-sided pneumonia

Рак легені Lung cancer

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Гангрена легені Gangrene of the lungs

Гострий бронхіт Acute bronchitis

3 / 200
Жінка 30-ти років скаржиться на загальну слабкість, утруднення ковтання їжі, сухість шкіри та ламкість волосся. Об’єктивно: to - 36,6oC, ЧД- 16/хв., Ps-92/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Шкірні покрови та видимі слизові оболонки бліді. У крові: Hb- 65 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, рет,- 3%, лейк.- 6,7•109 /л, е.-2%, п.- 3%, с.- 64%, л.- 26%, м.- 5%, ШОЕ- 17 мм/год. Сироваткове залізо -7,4 мкмоль/л, загальний білок - 78 г/л. Дефіцит якого фактору зумовив виникнення захворювання? A 30-year-old woman complains of general weakness, difficulty swallowing food, dry skin and brittle hair. Objectively: to - 36.6oC, BH- 16 /min., Ps-92/min., BP- 110/70 mm Hg. The skin and visible mucous membranes are pale. In the blood: Hb- 65 g/l, er.- 3.2•1012/l, KP- 0.6, ret,- 3%, leuk.- 6.7•109 /l, e.-2%, p.- 3%, s.- 64%, l.- 26%, m.- 5%, ESR - 17 mm/h. Serum iron - 7.4 μmol/l, total protein - 78 g/l. Deficiency of which factor led to the onset of the disease?

Білок Protein

Фолієва кислота Folic acid

Залізо Iron

Вітамін В6 Vitamin B6

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа Glucose-6-phosphate dehydrogenase

4 / 200
У хворої 36-ти років після фізичного навантаження з’явилися ядуха, кашель з виділенням рожевого харкотиння. Страждає на ревматизм та мітральну ваду серця. Аускультативно над серцем та нижніми відділами легенів дрібно- та середньопухирчасті вологі хрипи. Який механізм погіршення стану є провідним? A 36-year-old patient developed wheezing after physical exertion, a cough with pink sputum. She suffers from rheumatism and mitral valve disease. Auscultation over the heart and lower small- and medium-vesicular wet rales in lung departments. What mechanism of deterioration is leading?

Зниження лімфатичного відтоку Decreased lymphatic outflow

Підвищення онкотичного тиску крові Increased blood oncotic pressure

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of oncotic blood pressure

Підвищення гідростатичного тиску крові Increased hydrostatic blood pressure

Підвищення агрегації еритроцитів та тромбоцитів Increased aggregation of erythrocytes and platelets

5 / 200
Жінка 40-ка років госпіталізована зі скаргами на напади ядухи, кашель з харкотинням. Хворіє 4 роки. Вперше напад ядухи з’явився у хворої при перебуванні у селі. Надалі напади турбували при прибиранні помешкання. Через 3 дні перебування у стаціонарі стан значно покращився. Назвіть найбільш імовірний етіологічний фактор: A 40-year-old woman was hospitalized with complaints of attacks of dysentery, cough with sputum. She has been ill for 4 years. The patient first had an attack of dysentery while staying in the village. In the future, the attacks bothered me while cleaning the house. After 3 days of hospitalization, the condition improved significantly. Name the most likely etiological factor:

Побутові алергени Household allergens

Пилок рослин Plant pollen

Хімічні речовини Chemicals

Інфекційний Infectious

Психогенний Psychogenic

6 / 200
Хворий на цукровий діабет 65-ти років почав прийом антибіотиків з приводу пневмонії та за відсутності апетиту відмінив глібенкламід. Незабаром посилилась спрага, з’явились сонливість, судоми м’язів гомілок. Знепритомнів, був госпіталізований. Об’єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха. Тонус очних яблук знижений, дихання поверхневе, прискорене. Глюкоза крові - 36 ммоль/л. Реакція сечі на ацетон негативна, на глюкозу - позитивна. Визначте стан хворого: A 65-year-old diabetic patient started taking antibiotics for pneumonia and discontinued glibenclamide due to lack of appetite. Soon thirst increased, drowsiness, muscle cramps appeared' muscles of the lower legs. Fainted, was hospitalized. Objectively: no consciousness, dry skin. The tone of the eyeballs is reduced, breathing is shallow, accelerated. Blood glucose - 36 mmol/l. Urine reaction to acetone is negative, to glucose - positive. Determine the patient's condition :

Церебральна кома Cerebral coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Лактацидемічна кома Lactacidemic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Алергічна реакція уповільненої дії Delayed allergic reaction

7 / 200
Жінці 57-ми років з ожирінням ІІІ ст. два місяці тому встановлено діагноз цукрового діабету. Ендокринолог рекомендував субкалорійну дієту та дозовані фізичні навантаження. Рівень глікемії натще 9,2 ммоль/л. Який цукрознижуючий препарат можна призначити хворій? A 57-year-old woman with 3rd degree obesity was diagnosed with diabetes two months ago. The endocrinologist recommended a low-calorie diet and limited physical activity. The fasting blood glucose level was 9.2 mmol/l. What hypoglycemic drug can be prescribed to the patient?

Репаглінід Repaglinide

Гліпізид Glipizide

Метформін Metformin

Гліквідон Glyquidon

Глібенкламід Glibenclamide

8 / 200
Хвора 73-х років скаржиться на слабкість, сонливість, мерзлякуватість, різке погіршення пам’яті, випадіння волосся, закрепи, набряки. Об’єктивно: помірного харчування. Шкіра суха, жовтувата. Набряки обличчя, кінцівок (після натискання на шкіру гомілки ямка не залишається). Межі серця розширені, серцеві тони приглушені, брадикардія. Щитоподібна залоза зменшена у розмірах. У крові: Нb-85 г/л, холестерин - 8,5 ммоль/л; ТТГ - 20,5 мкмоль/л. Який попередній діагноз? A 73-year-old patient complains of weakness, drowsiness, chills, sharp deterioration of memory, hair loss, constipation, swelling. Objectively: moderate diet. The skin is dry, yellowish. Swelling of the face, limbs (after pressing on the skin of the lower leg, no pit remains). Heart borders are expanded, heart sounds are muffled, bradycardia. Thyroid gland is reduced in size. Blood: Hb-85 g/l, cholesterol - 8, 5 mmol/l; TSH - 20.5 μmol/l. What is the previous diagnosis?

Ниркова недостатність Kidney failure

Кардіосклероз, серцева недостатність Cardiosclerosis, heart failure

Виражений атеросклероз мозкових судин Marked atherosclerosis of cerebral vessels

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Гіпотиреоз Hypothyroidism

9 / 200
В природному осередку чуми (Казахстан) виявлено хворого на бубонну форму чуми. Усіх, хто спілкувався з хворим, розмістили в ізоляторі. Що потрібно негайно провести ізольованим? In the natural center of the plague (Kazakhstan), a patient with the bubonic form of the plague was found. Everyone who communicated with the patient was placed in isolation. What should be done immediately in isolation?

Фагопрофілактика Phagoprophylaxis

Введення інтерферону Introduction of interferon

Хіміопрофілактика ремантадином Chemoprophylaxis with rimantadine

Антибіотикопрофілактика Antibiotic prophylaxis

Введення індукторів інтерферону Introduction of interferon inducers

10 / 200
У дівчинки 9-ти місяців при об’єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу під час неспокою. Перкуторно: розширення меж серця в поперечному напрямку. Аускультативно: зліва від груднини у 3-4 міжребер’ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини? In a 9-month-old girl, objective examination shows: pallor of the skin, the appearance of cyanosis during restlessness. Percussion: expansion of the borders of the heart in the transverse direction. Auscultation : to the left of the sternum at the 3-4 intercostal space, a long systolic murmur is heard over the entire area of the heart and on the back. What congenital heart defect can be suspected in the child?

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

11 / 200
Хвору 22-х років через 5 тижнів після переохолодження турбує підвищення температури тіла, слабкість, м’язовий біль, неможливість самостійно рухатись. Об’єктивно: болючість, ущільнення м’язів плечей, гомілок; активні рухи мінімальні; еритема грудної клітки спереду. Періорбітальний набряк з геліотропною еритемою. Позитивний симптом Готтрона. Яке дослідження необхідно провести для верифікації діагнозу? 5 weeks after hypothermia, a 22-year-old patient is concerned about increased body temperature, weakness, muscle pain, inability to move independently. Objectively: soreness, tightness muscles of the shoulders, lower legs; active movements are minimal; erythema of the chest in front. Periorbital edema with heliotropic erythema. Positive Gottron's symptom. What research should be done to verify the diagnosis?

Біопсія м’язів Muscle biopsy

Титр АСЛО ASLO title

Рентгенографія суглобів X-ray of joints

Ревматоїдний фактор Rheumatoid factor

Активність амінотрансфераз Activity of aminotransferases

12 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргами на збільшення підщелепних лімфовузлів. Об’єктивно: збільшені підщелепні, пахвові та пахвинні лімфатичні вузли. На рентгенограмі органів грудної клітки - збільшені лімфовузли середостіння. У крові: ер.-3,4 • 1012/л, нЬ- 100 г/л, КП- 0,88, тр.-190- 109 /л, лейк.- 7,5- 109 /л, е,- 8%, п,- 2%, с.- 67%, лімф.- 23%, ШОЕ- 22 мм/год. Яке дослідження показане для верифікації причини лімфаденопатії? A 24-year-old patient turned to the doctor with complaints of enlarged submandibular lymph nodes. Objectively: enlarged submandibular, axillary and inguinal lymph nodes. On chest X-ray - enlarged lymph nodes of the mediastinum. In the blood: er.-3.4 • 1012/l, nb- 100 g/l, KP- 0.88, tr.-190- 109 /l, leuk.- 7.5- 109 / l, e, - 8%, p, - 2%, s. - 67%, lymph. - 23%, SOE - 22 mm/h. What research is indicated to verify the cause of lymphadenopathy?

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

Відкрита біопсія лімфатичних вузлів Open biopsy of lymph nodes

Стернальна пункція Sternal puncture

Томографія середостіння Tomography of the mediastinum

Пункційна біопсія лімфатичних вузлів Puncture biopsy of lymph nodes

13 / 200
Хвора 32-х років відзначає на передній поверхні шиї пухлиноподібне утворення, яке з’явилось два роки тому. Останні три місяці пухлина швидко збільшується, з’явились перешкоди при ковтанні, розмові, відчуття тиску пухлиною. Об’єктивно: шкіра звичайної вологості, Ps- 80/хв., ритмічний, АТ- 130/80 мм рт.ст. В правій частці щитоподібної залози визначається вузол 3,0х3,5 см, щільний, горбистий, який зміщується під час ковтання. На ска-нограмі в щитоподібній залозі - 'холодний вузол'. Який попередній діагноз? A 32-year-old patient notes a tumor-like formation on the front surface of the neck, which appeared two years ago. The tumor has been growing rapidly for the past three months, there have been obstacles swallowing, talking, feeling pressure from the tumor. Objectively: skin of normal moisture, Ps- 80/min., rhythmic, BP- 130/80 mm Hg. In the right lobe of the thyroid gland, a 3.0x3.5 cm node is determined, dense , lumpy, which shifts during swallowing. On the scan in the thyroid gland - a 'cold node'. What is the previous diagnosis?

Аденома щитоподібної залози Thyroid adenoma

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Вузловий зоб Nodular goiter

Аутоімунний тиреоїдит Autoimmune thyroiditis

Кіста щитоподібної залози Thyroid cyst

14 / 200
Чоловік 61-го року їв зернята гарбуза, розмовляв і закашлявся. Безперервний кашель змінився через 2 години періодичним. На видиху під час кашлю на відстані вислуховується 'хлопання'. При аускультації легеневе дихання вислуховується з обох боків. На рентгенограмі органів грудної клітки патологічних змін не виявлено. Де локалізується балотуюче стороннє тіло? A 61-year-old man was eating pumpkin seeds, talking, and coughing. A continuous cough changed after 2 hours to an intermittent one. There is a distant 'pop' on exhalation during coughing. During auscultation, lung breathing can be heard from both sides. No pathological changes were detected on the X-ray of the chest organs. Where is the foreign body located?

В шлуночках гортані In the ventricles of the larynx

В правому бронху In the right bronchus

В лівому бронху In the left bronchus

В трахеї In the trachea

В гортаноглотці In the larynx

15 / 200
Жінка 46-ти років вперше доставлена до психiатричного стаціонару у зв’язку з суїцидальною спробою. Зі слів родичів: стала подавленою, висловлювала думку, що марно прожила життя. Під час бесіди з лікарем напружена, настрій знижений, песимістично оцінює свій стан та майбутнє. Суїцидальну спробу заперечує, відмовляється від госпіталізації, наполягає, щоб її відпустили додому. Яка тактика щодо цієї хворої? A 46-year-old woman was taken to a psychiatric hospital for the first time in connection with a suicide attempt. According to relatives: she became depressed, expressed the opinion that she had lived her life in vain. During the conversation with the doctor, she is tense, her mood is low, she pessimistically assesses her condition and future. She denies a suicide attempt, refuses hospitalization, insists that she be sent home. What are the tactics for this patient?

Направити до денного стаціонару Send to day hospital

Провести психотерапевтичну бесіду Have a psychotherapeutic conversation

Направити на амбулаторне лікування Send to outpatient treatment

Невідкладна госпіталізація до стаціонару Urgent hospitalization to a hospital

Взяти письмову відмову Take written refusal

16 / 200
У фарбувальника автозаводу встановлено діагноз гострого отруєння амідосполуками бензолу середнього ступеня важкості. Після стаціонарного лікування має місце значне покращання стану. Яке експертне рішення слід прийняти в даному випадку? A painter at a car factory has been diagnosed with acute poisoning by benzene amido compounds of moderate severity. After inpatient treatment, the condition has improved significantly. What expert decision should be made in this case?

Видати 'профбюлетень' для амбулаторного лікування Issue 'professional bulletin' for outpatient treatment

Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним Send to MSEK to establish a disability group in connection with professional

Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності Send to MSEK to determine the percentage of loss of professional capacity

Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування Issue a certificate of incapacity for work for outpatient treatment

Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм Can continue to work in compliance with sanitary and hygienic norms

17 / 200
У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію? 616 children were born alive in the maternity hospital during the year, 1 child was born dead, 1 child died on the 5th day of life. Which indicator can be used to most accurately assess this data the situation?

Природній приріст Natural growth

Загальна смертність Total mortality

Народжуваність Birth

Смертність немовлят Infant Mortality

Перинатальна смертність Perinatal mortality

18 / 200
38-ми років у крові: НЬ-84 г/л, ер.- 3,5•1012/л, КП- 0,72, лейк.-4,1•109 18. /л; ретик.- 2%, ШОЕ- 26 мм/год. Залізо сироватки крові - 9,0 ммоль/л. Було призначено лікування. На 6-й день лікування проведено дослідження периферичної крові. Які зміни показників дозволять найбільш імовірно підтвердити адекватність призначеної терапії? 38-year-old's blood: Hb-84 g/l, er.- 3.5•1012/l, CP- 0.72, leuk. -4.1•109 18. /l; retic.- 2%, ESR- 26 mm/h. Iron in blood serum - 9.0 mmol/l. Treatment was prescribed. On the 6th day of treatment, a peripheral blood test was performed. What changes in indicators will most likely confirm the adequacy of the prescribed therapy?

Нормалізація рівня гемоглобіну Normalization of hemoglobin level

Нормалізація кількості еритроцитів Normalization of the number of erythrocytes

Зниження швидкості зсідання еритроцитів Decreased erythrocyte sedimentation rate

Підвищення кількості ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

Підвищення колірного показника Increasing color index

19 / 200
У 10-річної дитини з отруєнням грибами розвинулась клініка токсичного гепатиту з ознаками печінкової недостатності. Напади збудження чергуються з загальмованістю. З’явився 'печінковий' запах у видихуваному повітрі. Чим зумовлений розвиток описаної клініки у хворого? A 10-year-old child with mushroom poisoning developed a clinic of toxic hepatitis with signs of liver failure. Attacks of excitement alternate with inhibition. A 'liver' odor appeared in exhaled air What caused the development of the described clinic in the patient?

Токсичний вплив на центральну нервову систему продуктів метаболізму азотистих сполук Toxic effect on the central nervous system of products of metabolism of nitrogenous compounds

Порушення венозного відтоку з органів черевної порожнини Disturbance of venous outflow from abdominal organs

- -

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Жирова інфільтрація печінки Fatty infiltration of the liver

20 / 200
Роділля 28-ми років при надходженні до пологового будинку скаржиться на головний біль, порушення зору, загальмованість. Об’єктивно: АТ- 200/110 мм рт.ст., виражені набряки ніг, передньої черевної стінки. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 190/хв. При внутрішньому дослідженні: відкриття шийки матки повне, головка плоду в порожнині малого тазу. Яка подальша тактика ведення пологів? A 28-year-old woman in labor, upon entering the maternity hospital, complains of a headache, impaired vision, and sluggishness. Objectively: blood pressure - 200/110 mm Hg ., pronounced swelling of the legs, anterior abdominal wall. The fetal heartbeat is clear, rhythmic - 190/min. On internal examination: the opening of the cervix is complete, the fetal head is in the pelvic cavity. What are the further tactics of childbirth?

Стимуляція пологової діяльності Stimulation of labor activity

Консервативне проведення пологів з епізіотомією Conservative delivery with episiotomy

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Кесарський розтин Caesarean section

Операція накладання акушерських щипців Operation to apply obstetric forceps

21 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на біль та ранкову скутість суглобів кистей рук та скроневонижньощелепних суглобів тривалістю більше 30 хвилин. Хворіє 2 роки. Об’єктивно: набряк проксимальних міжфалангових суглобів кистей та обмеженість руху в них. Яке дослідження необхідно провести? A 35-year-old patient complains of pain and morning stiffness in the joints of the hands and temporomandibular joints lasting more than 30 minutes. She has been ill for 2 years. Objectively: swelling of the proximal interphalangeal hand joints and limited movement in them. What research should be conducted?

Протеінограма Proteinogram

Загальний аналіз крові General blood test

Реакція Ваале-Роузе Waale-Rouse reaction

Імунограма Immunogram

Рентгенографія кистей рук X-ray of hands

22 / 200
Хворий, що тривало харчується рафінованими продуктами, скаржиться на головний 6іль, втомлюванiсть, депрєсію, безсоння, дратiвливiсть. Об’єктивно: м’язова астенія, біль і судоми у гомілкових м’язах, у ході наступає на п’ятку, потім на зовнішній край стопи. З боку серцево-судинної системи - тахікардія, гіпоксія, дистрофічні зміни серцевого м’яза. Відзначаються порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Який діагноз можна встановити A patient who has been eating refined foods for a long time complains of headache, fatigue, depression, insomnia, irritability. Objectively: muscle asthenia, pain and cramps in the calf muscles, during walking it comes on the heel, then on the outer edge of the foot. From the side of the cardiovascular system - tachycardia, hypoxia, dystrophic changes in the heart muscle. Disturbances from the side of the gastrointestinal tract are noted. What diagnosis is possible install

Гіповітаміноз В12 Hypovitaminosis B12

Гіповітаміноз В2 Hypovitaminosis B2

Гіповітаміноз В1 Hypovitaminosis B1

Гіповітаміноз В5 B5 hypovitaminosis

Гіповітаміноз В6 Hypovitaminosis B6

23 / 200
У дитини 2,5 років на 15-у добу після контакту з хворим на поліомієліт з’явились помірні катаральні прояви у вигляді нежиттю та сухого покашлювання. На 2-у добу захворювання приєднались зниження апетиту, млявість, порушився сон. При огляді дитина вередлива, млява, м’язи потилиці ригідні, гіперестезії за ходом правого сідничного нерва, to -38,2oC. Який період розвитку паралітичної форми поліомієліту має місце в даної дитини? On the 15th day after contact with a polio patient, a 2.5-year-old child developed mild catarrhal symptoms in the form of a runny nose and a dry cough. On the 2- on the day of the disease, decreased appetite, lethargy, sleep was disturbed. On examination, the child is cranky, lethargic, the muscles of the back of the head are stiff, hyperesthesia along the course of the right sciatic nerve, to -38.2oC. What period of development of the paralytic form of poliomyelitis occurs in this child?

Резидуальний Residual

Паралітичний Paralytic

Інкубаційний Incubation

Відновний Renewable

Препаралітичний Preparalytic

24 / 200
Дільничий лікар поліклініки встановив у пацієнта діагноз дизентерії. Який обліковий документ відображає даний вид захворюваності? The district doctor of the polyclinic diagnosed the patient with dysentery. Which accounting document reflects this type of illness?

Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання Report on the most important non-epidemic disease

Екстрене повідомлення Emergency message

Контрольна карта диспансерного хворого Control card of a dispensary patient

Статистичний талон Statistical coupon

Листок непрацездатності Sick leave

25 / 200
У дитини з жовтяницею, гепатоспленомегалією, підвищенням печінкових проб встановлена типова легка форма вірусного гепатиту А. Головним у лікуванні є: A child with jaundice, hepatosplenomegaly, elevated liver tests has a typical mild form of viral hepatitis A. The main treatment is:

Призначення гепатопротекторів Prescription of hepatoprotectors

Призначення противірусних препаратів Prescription of antiviral drugs

Дотримання режиму та дієти Adherence to regime and diet

Проведення інфузійної терапії Infusion therapy

Призначення глюкокортикоїдів Prescription of glucocorticoids

26 / 200
У хворого 47-ми років з декомпенсованим стенозом пілоричного відділу шлунка виразкового генезу з’явився судомний синдром. Назвіть найбільш імовірне патогенетичне обґрунтування цього синдрому: A 47-year-old patient with decompensated stenosis of the pyloric part of the stomach of ulcer origin developed a convulsive syndrome. Name the most likely pathogenetic rationale for this syndrome:

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіпохлоремія Hypochloremia

Гіповолемія Hypovolemia

Кахексія Cachexia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

27 / 200
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу? The therapist is assigned to conduct an analysis of the health status of the adult population at the service station. What groups of indicators will he involve in this analysis?

Захворюваності, інвалідності, смертності Morbidity, disability, mortality

Демографічні, захворюваності, інвалідності Demographic, morbidity, disability

Народжуваності, захворюваності, інвалідності Births, morbidity, disability

Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку Demographic, morbidity, physical development

Захворюваності, смертності, фізичного розвитку Morbidity, mortality, physical development

28 / 200
У недоношеної дитини, народженої в терміні гестації 34 тижні, через 4 години після народження спостерігається тахіпное, дихання за типом гойдалки, западання грудини, експіраторні шуми. Частота дихання 80/хв. Над легенями прослуховується послаблене дихання з непостійними різнокаліберними хрипами. На рентгенограмі легенів - повітряна бронхограма та нодозно-ретикулярна сітка. Який найбільш імовірний діагноз? In a premature child born at 34 weeks' gestation, 4 hours after birth, tachypnea, swing-type breathing, sternum depression, expiratory noises are observed. Respiratory rate 80 /min. Weakened breathing is heard over the lungs with inconstant rales of various calibers. On the X-ray of the lungs - an air bronchogram and a nodose-reticular mesh. What is the most likely diagnosis?

Синдром масивної меконіальної аспірації Massive meconial aspiration syndrome

Пологова травма Birth trauma

Хвороба гіалінових мембран Disease of hyaline membranes

Ателектази легенів Atelectasis of the lungs

Пневмонія новонароджених Pneumonia of newborns

29 / 200
Пацієнтка 40-ка років доставлена зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота та надмірні кров’яні виділення зі статевих шляхів. Останні два роки менструації тривають до 16 днів, надмірні, із згортками, болісні. При бімануальному дослідженні: наявний фіброматозний вузол, що народжується. Оберіть правильну тактику: A 40-year-old female patient was brought in with complaints of cramp-like pains in the lower abdomen and excessive bleeding from the genital tract. For the past two years, menstruation has lasted up to 16 days, excessive , with coils, painful. On bimanual examination: a nascent fibromatous node is present. Choose the correct tactics:

Екстирпація матки без додатків Extirpation of the uterus without attachments

Надпіхвова ампутація матки без додатків Supravaginal amputation of the uterus without attachments

Гормональний гемостаз Hormonal hemostasis

Видалення фiброматозного вузла через вагіну Removal of a fibromatous node through the vagina

Вітамінотерапія Vitamin therapy

30 / 200
Хворий 30-ти років, який страждає на головні болі, при піднятті важкого предмету відчув сильний головний біль у вигляді удару по голові; з’явились нудота, блювання, легке запаморочення. Через добу - об’єктивно виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37,6oC. Лікар запідозрив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу? A 30-year-old patient suffering from headaches, when lifting a heavy object felt a severe headache in the form of a blow to the head; nausea, vomiting, mild dizziness. A day later - objectively expressed meningeal syndrome, body temperature - 37.6oC. The doctor suspected subarachnoid hemorrhage. What additional examination should be performed to confirm the diagnosis?

Люмбальна пункція з дослідженням ліквору Lumbar puncture with cerebrospinal fluid examination

Церебральна ангіографія Cerebral angiography

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Рентгенографія черепа X-ray skull

Реоенцефалографія Rheoencephalography

31 / 200
Дитині 4 місяці. Розвивається нормально. Об’єктивно: права межа відносної серцевої тупості знаходиться по правій парастернальній лінії, верхня - друге ребро, ліва - на 2 см назовні від середньоключичної лінії. Як інтерпретувати отримані результати? The child is 4 months old. He is developing normally. Objectively: the right limit of relative cardiac dullness is along the right parasternal line, the upper one is the second rib, the left one is 2 cm outside from the midclavicular line. How to interpret the obtained results?

Вікова норма Age norm

Легенева гіпертензія Pulmonary hypertension

Вроджена вада серця Congenital heart defect

Гіпертрофія, кардит Hypertrophy, carditis

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

32 / 200
Хвора 50-ти років скаржиться на розпираючий біль у лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. Об’єктивно: ліві гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурована, бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of excruciating pain in the left lower extremity, which worsens with physical exertion, swelling in the lower leg and foot. Objectively: left lower leg and the foot are pasty, the skin in the lower part of the leg is indurated, of a bronze hue, the subcutaneous veins are dilated, there is an ulcer with necrotic masses. What is the most likely diagnosis?

Хронічна артеріальна недостатність Chronic arterial insufficiency

Посттромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Гангрена нижньої кінцівки Gangrene of the lower extremity

Гострий артеріальний тромбоз Acute arterial thrombosis

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок Thrombosis of the deep veins of the lower extremities

33 / 200
Дитині 7 місяців. Маса тіла при народженні - 3450 г. Знаходиться на природньому вигодовуванні. Підгодовування введено своєчасно. Визначте добову потребу цієї дитини у білку: The child is 7 months old. The body weight at birth is 3450 g. He is on natural feeding. Supplementation is introduced in a timely manner. Determine the daily protein requirement of this child:

2,5 г/кг 2.5 g/kg

3,0 г/кг 3.0 g/kg

3,5 г/кг 3.5 g/kg

4,0 г/кг 4.0 g/kg

2,0 г/кг 2.0 g/kg

34 / 200
У хлопчика 8-ми років через 2 тижні після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі, нижніх кінцівках. Об’єктивно: стан тяжкий, АТ-120/80 мм рт.ст. Сеча бурого кольору. Олігурія. У сечі: відносна щільність - 1,015, білок -1,2 г/л, еритроцити - вилужені, вкривають все поле зору, зернисті циліндри -1-2 в п/з, солі - урати (велика кількість). Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old boy developed swelling on his face and lower limbs 2 weeks after a sore throat. Objectively: the condition is severe, AT-120/ 80 mm Hg. Brown urine. Oliguria. In urine: relative density - 1.015, protein - 1.2 g/l, erythrocytes - leached, covering the entire field of vision, granular cylinders -1-2 in p/z, salts - urates (a large amount). What is the most likely diagnosis?

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією та гіпертензією Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome, hematuria and hypertension

Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephritic syndrome

Нирковокам’яна хвороба Kidney stone disease

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome

Гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим синдромом Acute glomerulonephritis with isolated urinary syndrome

35 / 200
Жінка 60-ти років госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Годину тому стан хворої став погіршуватися: з’явилася задишка, що наростає, сухий кашель. ЧДР- 30/хв, ЧСС- 130/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, акцент II тону на легеневій артерії. У нижніх відділах легень справа і зліва вологі середньопухирчасті хрипи. Температура - 36,4oC. Який препарат доцільно застосувати у першу чергу? A 60-year-old woman was hospitalized due to an acute transmural heart attack. An hour ago, the patient's condition began to deteriorate: increasing shortness of breath, a dry cough appeared. ChDR- 30 /min, heart rate - 130/min, blood pressure - 90/60 mm Hg. Heart sounds are dull, emphasis on the II sound on the pulmonary artery. In the lower parts of the lungs on the right and left, moist medium-bubble rales. Temperature - 36.4oC. What drug is it advisable to apply in the first place?

Дигоксин Digoxin

Гепарин Heparin

Промедол Promedol

Еуфілін Euphilin

Допамін Dopamine

36 / 200
Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна провінція. За якою провідною ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку? As a result of long-term pollution of the environment by emissions from a metallurgical plant, a biogeochemical province was formed in the adjacent residential area of the city. By what leading feature can it be given a hygienic assessment?

Накопичення в ґрунті специфічних хімічних речовин Soil accumulation of specific chemicals

Погіршення якості продуктів рослинного походження Deterioration in the quality of plant products

Забруднення атмосферного повітря Atmospheric air pollution

Підвищений рівень захворюваності населення Increased population morbidity

Обмеження умов санітарно-побутового водокористування Restriction of conditions of sanitary and domestic water use

37 / 200
Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст діоксиду кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу? Workers work in conditions of high dust levels. Chemical (silicon dioxide content) and physical properties of dust aerosols are important for the occurrence of occupational dust diseases. What is the main physical property of dust aerosols ?

Дисперсність Variance

!онізація !onization

Електрозарядженість Electrical charge

Намагнічування Magnetization

Розчинність Solubility

38 / 200
На території міста відмічено підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування сільськогосподарського походження. Яка дія даних чинників на здоров’я населення? On the territory of the city, an increased level of manganese was noted in the atmospheric air, drinking water and food products of agricultural origin. What is the effect of these factors on the health of the population?

Синергічна Synergistic

Поєднана Combined

Роздільна Separate

Комбінована Combined

Комплексна Comprehensive

39 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на серцебиття, постійну слабкість, болі в ділянці серця, що іррадіюють в ліве плече, підсилюються при диханні, полегшуються, коли хворий сідає, підвищення температури тіла до 38,5oC. Об’єктивно: АТ- 105/50 мм рт.ст., Ps-120/хв. У зоні абсолютної тупості серця вислуховується двофазний шум. В легенях дихання послаблене в нижніх відділах. На ЕКГ - конкордантний підйом сегменту ST у V2-V6. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of palpitations, constant weakness, pains in the heart area radiating to the left shoulder, intensifying when breathing, relieved when the patient sits down, an increase in body temperature to 38.5oC. Objectively: BP- 105/50 mm Hg, Ps-120/min. A biphasic murmur is heard in the area of absolute dullness of the heart. In the lungs, breathing is weakened in the lower parts. On the ECG - concordant ST segment elevation in V2-V6. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Пневмонія Pneumonia

Інфаркт легень Pulmonary infarction

Синдром Дреслера Dressler Syndrome

Перикардит Pericarditis

40 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на сильний головний біль, двоїння в очах, загальну слабкість, підвищення температури тіла, дратівливість. Об’єктивно: температура тіла 38,1oC, в контакт вступає неохоче, болісно реагує на подразники. Птоз лівої повіки, розбіжна косоокість, анізокорія S>D. Виражений менінгеальний синдром. При люмбальній пункції ліквор витікав під тиском 300 мм вод.ст., прозорий, з легкою опалесценцією, через добу випала фібринозна плівка. Білок -1,4 г/л, лімфоцити - 600/3 в мм3 , цукор - 0,3 ммоль/л. Який попередній діагноз слід поставити хворому? A 20-year-old patient complains of a severe headache, double vision, general weakness, increased body temperature, irritability. Objectively: body temperature 38.1oC , comes into contact reluctantly, reacts painfully to stimuli. Ptosis of the left eyelid, divergent strabismus, anisocoria S>D. Pronounced meningeal syndrome. During a lumbar puncture, cerebrospinal fluid flowed out under a pressure of 300 mm Hg, transparent, with a slight opalescence, after a day it fell out fibrinous film. Protein - 1.4 g/l, lymphocytes - 600/3 in mm3, sugar - 0.3 mmol/l. What preliminary diagnosis should be given to the patient?

Паротитний менінгіт Mumps meningitis

Сифілітичний менінгіт Syphilitic meningitis

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Лімфоцитарний менінгіт Армстронга Armstrong lymphocytic meningitis

Туберкульозний менінгіт Tuberculous meningitis

41 / 200
Голівка новонародженого має доліхоцефалічну форму, витягнута спереду назад. Під час огляду голівки на потиличній частині визначається пологова пухлина, розташована на середині між великим і малим тім’ячком. При якому передлежанні голівки плоду відбулися пологи? The head of a newborn has a dolichocephalic shape, elongated from front to back. During the examination of the head on the occipital part, a birth tumor is determined, located in the middle between the large and small parietal. to which presentation of the fetal head did the birth take place?

Лобне передлежання Frontal presentation

Задній вид потиличного передлежання Posterior view of occipital presentation

Передній вид потиличного передлежання Anterior view of occipital presentation

Передньо-тім’яне передлежання Anterior-parietal presentation

Лицеве передлежання Face-to-face presentation

42 / 200
У хворого з явищами порушеного харчування, стеатореї, через 4 години після вживання їжі виникає біль у животі, особливо вище пупка і лівіше. Проноси можуть змінитися закрепами до 3-5 днів. Пальпаторно: помірна болісність у холедохопанкреатичній зоні. Рівень амілази у крові не підвищується. Рентгенологічно виявлені кальцинати, що розташовані вище пупка. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with symptoms of impaired nutrition, steatorrhea, 4 hours after eating, abdominal pain occurs, especially above the navel and to the left. Diarrhea can change to constipation up to 3- 5 days. Palpation: moderate pain in the choledochopancreatic area. The level of amylase in the blood does not increase. X-ray revealed calcifications located above the navel. What is the most likely diagnosis?

Виразка 12-палої кишки Duodenal ulcer

Синдром Цолінгер-Елісона Zollinger-Ellison Syndrome

Хронічний гастродуоденіт Chronic gastroduodenitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Хронічний калькульозний холецистит Chronic calculous cholecystitis

43 / 200
У хворого 56-ти років з дифузним токсичним зобом спостерігається миготлива аритмія з ЧП- 110/хв, артеріальна гіпертензія. АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке лікування поруч з мерказолілом слід рекомендувати у цьому випадку? A 56-year-old patient with diffuse toxic goiter has pulsatile arrhythmia with BP-110/min, arterial hypertension. BP-165/90 mmHg. What treatment along with Mercazolil should be recommended in this case?

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Коринфар Corinfar

Новокаїнамід Novocaineamide

Радіоактивний йод Radioactive iodine

44 / 200
У хворої з підозрою на феохромоцитому у період між нападами артеріальний тиск в межах норми, відзначається тенденція до тахікардії. У сечі патології немає. Вирішено провести провокаційну пробу з гістаміном. Який препарат слід підготувати для надання екстреної допомоги при позитивному результаті проби? A patient with a suspicion of pheochromocytoma in the period between attacks has normal blood pressure, a tendency to tachycardia is noted. There is no pathology in the urine. It was decided to conduct a provocation test with histamine. What drug should be prepared for providing emergency care in case of a positive test result?

Піпольфен Pipolfen

Ніфедипін Nifedipine

Фентоламін Phentolamine

Мезатон Mesaton

Преднізолон Prednisone

45 / 200
Хворий 54-х років скаржиться на часте болісне сечовипускання, озноби, підвищення температури тіла до 38oC. У сечі: білок - 0,33 г/л, лейкоцити до 5060 у п/з, еритроцити - 5-8 у п/з, грамнегативні палички. Який з представлених антибактеріальних препаратів найкращий у цьому випадку? A 54-year-old patient complains of frequent painful urination, chills, an increase in body temperature up to 38oC. In the urine: protein - 0.33 g/l, leukocytes up to 5060 in p/z, erythrocytes - 5-8 in p/z, gram-negative rods. Which of the presented antibacterial drugs is the best in this case?

Еритроміцин Erythromycin

Цепорін Tseporin

Оксацилін Oxacillin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Тетрациклін Tetracycline

46 / 200
У пологовому будинку у дитини на 3-й день життя з’явилася геморагічна висипка, блювання з кров’ю, випорожнення чорного кольору. Обстеження виявило анемію, подовження часу згортання крові, гіпопротромбінемію, нормальну кількість тромбоцитів. Яка оптимальна терапевтична тактика? In the maternity hospital, on the 3rd day of life, the child developed a hemorrhagic rash, vomiting blood, black stools. Examination revealed anemia, prolonged blood coagulation, hypoprothrombinemia, normal platelet count. What is the optimal therapeutic strategy?

Епсілон-амінокапронова кислота Epsilon-aminocaproic acid

Вітамін К Vitamin K

Етамзилат натрію Etamsylate sodium

Фібриноген Fibrinogen

Глюконат кальцію Calcium gluconate

47 / 200
Хвора скаржиться на часті, рясні, без патологічних домішок, пінисті випорожнення, переймоподібний біль у навколопупковій ділянці, урчання у животі, високу лихоманку. Захворювання пов’язує з вживанням у їжу яєць, зварених некруто. Який найбільш імовірний збудник захворювання? The patient complains of frequent, abundant, without pathological impurities, foamy stools, spasm-like pain in the peri-umbilical region, rumbling in the stomach, high fever. The disease is associated with the use eating hard-boiled eggs. What is the most likely causative agent of the disease?

Shigella sonnei Shigella sonnei

Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis

V Cholerae V Cholerae

Salmonella typhi Salmonella typhi

Escherichia coli Escherichia coli

48 / 200
Головний лікар поліклініки дав завдання дільничому лікарю визначити патологічну ураженість населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається патологічна ураженість населення на хвороби на лікарській дільниці? The head doctor of the polyclinic gave the precinct doctor the task of determining the pathological susceptibility of the population to the Nth disease in the precinct. According to what document is the pathological susceptibility of the population to diseases in the medical precinct determined?

Статистичні талони (+) Statistical coupons (+)

Журнал профоглядів Log of professional views

Талони на прийом до лікаря Coupons for doctor's appointments

Статистичні талони (-) Statistical coupons (-)

Статистичні талони (+) та (-) Statistical coupons (+) and (-)

49 / 200
Чоловік 48-ми років скаржиться на болі в лівій половині грудної клітки, кашель, помірну задишку, які з’явились після травми. Об’єктивно: зліва в 6-8 міжребер’ї болюча припухлість, ребра не ушкоджені. ЧСС - 85/хв. В легенях зліва від нижнього кута лопатки легеневий звук вкорочений, ослаблене дихання. Рентгенограма легень: гомогенне затемнення від кута лопатки. При пункції отримана геморагічна рідина. Рентгенографія після пункції - гомогенна, без чітких контурів, інфільтрація лівого кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old man complains of pain in the left half of the chest, cough, moderate shortness of breath, which appeared after the injury. Objectively: from the left at 6 -8 intercostals painful swelling, the ribs are not damaged. Heart rate - 85/min. In the lungs to the left of the lower corner of the scapula, the lung sound is shortened, weak breathing. X-ray of the lungs: homogeneous darkening from the corner of the scapula. Hemorrhagic fluid was obtained during the puncture. X-ray after puncture - homogeneous, without clear contours, infiltration of the left root. What is the most likely diagnosis?

Інфільтративний туберкульоз, туберкульозний плеврит Infiltrative tuberculosis, tuberculous pleurisy

Травматичний плеврит Traumatic pleurisy

Пухлина лівої легені Left lung tumor

Емболія легеневої артерії Pulmonary embolism

Лівобічна посттравматична пневмонія Left-sided post-traumatic pneumonia

50 / 200
В гематологічне відділення надійшов юнак 16-ти років зі скаргами на біль у правому плечовому суглобі, який виник після забою суглоба. З анамнезу відомо, що така клінічна картина спостерігалась неодноразово з раннього дитинства. Об’єктивно: суглоб збільшений в об’ємі, різко болючий при пальпації. У крові: ер.- 3,7•1012/л, Hb- 110 г/л, тромб.- 115 • 109 /л, лейк.-6,9•109 /л, ШЗЕ- 25 мм/год. Протромбіновий індекс - 90%, час рекальцифікації - 280 хв., час згортання крові - 38 хв, фібриноген - 3,5 г/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old boy was admitted to the hematology department with complaints of pain in the right shoulder joint, which occurred after a joint fracture. It is known from the anamnesis that such a clinical picture was observed repeatedly since early childhood. Objectively: the joint is enlarged in volume, sharply painful on palpation. In the blood: er.- 3.7•1012/l, Hb- 110 g/l, thrombus.- 115 • 109 /l , leuk.-6.9•109 /l, SZE- 25 mm/h. Prothrombin index - 90%, recalcification time - 280 min., blood coagulation time - 38 min., fibrinogen - 3.5 g/l. Which is the most probable diagnosis?

Імунна коагулопатія Immune coagulopathy

Тромбоцитопатія Thrombocytopathy

Гемофілія Hemophilia

Імунна тромбоцитопенія Immune thrombocytopenia

Геморагічний васкулгі Hemorrhagic vasculitis

51 / 200
Чоловік 55-ти років впродовж 1,5 років спостерігається з приводу вірусного цирозу печінки з явищами портальної гіпертензії. За останній місяць посилилась слабкість, з’явилося блювання кольору кавової гущі. При фіброгастродуоденоскопії виявлена кровотеча з розширених вен стравоходу. Який препарат необхідно використати для зниження тиску в ворітній вені? A 55-year-old man has been observed for 1.5 years for viral cirrhosis of the liver with symptoms of portal hypertension. Over the past month, weakness has increased, coffee-colored vomiting has appeared thickenings. Fibrogastroduodenoscopy revealed bleeding from dilated veins of the esophagus. What drug should be used to reduce pressure in the portal vein?

Резерпін Reserpin

Фуросемід Furosemide

Вазопресин Vasopressin

Дицінон Dizinon

Глюконат кальцію Calcium gluconate

52 / 200
У хворого після падіння з висоти другого поверху при натисканні на крила тазу виявляється патологічна рухомість, симптом 'прилиплої' п'яти зліва, зовнішня ротація та вкорочення лівої нижньої кінцівки. Який найбільш імовірний діагноз? After falling from the height of the second floor, when pressing on the wings of the pelvis, the patient has pathological mobility, the symptom of a 'sticky' heel on the left, external rotation and shortening of the left lower limb . What is the most likely diagnosis?

Перелом шийки лівого стегна Fracture of the neck of the left femur

Перелом вертлюжної западини із вивихом стегна Acetabulum fracture with hip dislocation

Крайовий перелом крила клубової кістки Marginal fracture of the wing of the iliac bone

Вертикальний перелом кісток тазу (типу Мельгеня) Vertical fracture of pelvic bones (Melgen type)

Перелом кісток тазу за типом 'метелика' Butterfly fracture of pelvic bones

53 / 200
Жінка 20-ти років скаржиться на біль, неприємне тяжке відчуття у ділянці серця, часте серцебиття. ЕКГ - без патології. Седативні ліки зняли біль, але залишилась тривога, впевненість у важкому серцевому захворюванні, страх смерті, очікування нового нападу і страх перед ним. Який провідний психопатологічний синдром? A 20-year-old woman complains of pain, an unpleasant heavy feeling in the area of the heart, frequent heartbeat. ECG - without pathology. Sedative drugs removed the pain, but anxiety remained. confidence in a serious heart disease, fear of death, anticipation of a new attack and fear of it. What is the leading psychopathological syndrome?

Обсесивний Obsessive

Істеричний Hysterical

Кардіофобічний Cardiophobic

Депресивний Depressed

Іпохондричний Hypochondriac

54 / 200
Чоловік 36-ти років проходить профогляд перед працевлаштуванням, скарг не висуває. Загальний аналіз сечі: світло-жовта, прозора, питома вага - 1008, рН- 6,5; білок - 0,6 г/л, ер.- 18-20 в п/з, змінені; лейк.- 2-3 в п/з; циліндри - 2-3 в п/з, зернисті. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man undergoes a professional examination before employment, has no complaints. General analysis of urine: light yellow, transparent, specific gravity - 1008, pH - 6, 5; protein - 0.6 g/l, er. - 18-20 in p/z, changed; leuk. - 2-3 in p/z; cylinders - 2-3 in p/z, granular. Which is the most probable diagnosis?

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

55 / 200
Хворий 24-х років звернувся в поліклініку зі скаргами на болі в епігастрії через 1-1,5 години після вживання їжі, нічний біль, часте блювання, яке дає полегшення. Багато палить, вживає алкоголь. Об’єктивно: язик чистий. При поверхневій пальпації живота виявлений м’язовий дефанс, болі справа вище пупка. Лабораторно: реакція на приховану кров у калі позитивна. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the epigastrium 1-1.5 hours after eating, night pain, frequent vomiting, which gives relief. He smokes a lot, drinks alcohol. Objectively: the tongue is clean. Upon superficial palpation of the abdomen, muscle defense is revealed, pain is on the right above the navel. Laboratory: the reaction to occult blood in the stool is positive. What is the most likely diagnosis?

Виразкова хвороба Ulcer disease

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Хронічний коліт Chronic Colitis

Хронічний ентерит Chronic enteritis

56 / 200
Хворий 25-ти років надійшов до інфекційного відділення на 3-й день захворювання зі скаргами на головний біль, біль у попереку, литкових м’язах, високу гарячку, озноб. Стан середньо-важкий. Склери іктеричні. Зів гіперемований. Язик сухий, обкладений сухим коричневим нальотом. Живіт здутий. Печінка +2 см. Селезінка не збільшена. Пальпація м’язів, особливо литкових, болісна. Сеча темна. Кал звичайного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient came to the infectious disease department on the 3rd day of the disease with complaints of headache, pain in the lower back, calf muscles, high fever, Chills. Condition moderate to severe. Scleres icteric. Pharynx hyperemic. Tongue dry, coated with a dry brown coating. Abdomen distended. Liver +2 cm. Spleen not enlarged. Palpation of muscles, especially calves, painful. Urine dark. Stool of normal color. What is the most likely diagnosis?

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Ієрсиніоз Yersiniosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Малярія Malaria

Лептоспіроз Leptospirosis

57 / 200
Хворий 60-ти років надійшов до клініки зі скаргами на задишку, важкість у правому підребер’ї, збільшення живота. Явища зростали впродовж року. При аускультації серця - пресистолічний ритм галопу. Об’єктивно: набухання шийних вен, асцит, пальпується печінка та селезінка. З яким захворюванням необхідно проводити диференційну діагностику? A 60-year-old patient came to the clinic with complaints of shortness of breath, heaviness in the right hypochondrium, abdominal enlargement. The phenomena increased during the year. On auscultation of the heart - presystolic gallop rhythm. Objectively: swelling of the neck veins, ascites, palpable liver and spleen. What disease should be differentially diagnosed?

Констриктивний перикардит Constrictive pericarditis

Рак легенів з проростанням у плевру Lung cancer with proliferation in the pleura

Хронічне легеневе серце Chronic pulmonary heart

Цироз печінки Liver cirrhosis

Тром6оєм6олія легеневої артерії Pulmonary artery thrombosis

58 / 200
Робiтник-полiграфiст 49-ти років звернувся до дільничого терапевта зі скаргами на субфебрильну температуру, загальну слабкість, запаморочення та втрату апетиту. Об’єктивно: сірий відтінок обличчя, сіро-бузкова облямівка на яснах. З боку шлунковокишкового тракту: постійні кольки в ділянці епігастрію, періодичні закрепи. У крові: ер.- 3,8•1012/л, Нb- 105 г/л, КП- 0,9, базофільна зернистість еритроцитів. Підвищена кількість гематопорфірину у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне? A 49-year-old polygraph worker turned to the district therapist with complaints of low-grade fever, general weakness, dizziness, and loss of appetite. Objectively: gray complexion, gray-lilac border on the gums. From the side of the gastrointestinal tract: constant colic in the epigastrium, periodic constipation. In the blood: er. - 3.8•1012/l, Hb - 105 g/l, CP - 0.9, basophilic granularity erythrocytes. An increased amount of hematoporphyrin in the urine. What disease is most likely?

Гіпохромна анемія Hypochromic anemia

Отруєння свинцем Lead poisoning

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

Хронічний ентероколіт Chronic enterocolitis

59 / 200
Хвора 29-ти років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на болі внизу живота, мажучі кров’янисті виділення до та після менструації впродовж 5-ти днів. Захворювання пов’язує з перенесеним абортом 2 роки тому. Протизапальне лікування ефекту не дало. При бімануальному дослідженні: матка збільшена, щільна, болісна, гладенька. При гістероскопії в ділянці дна матки видно темно-червоні отвори, з яких виділяється темна кров. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient came to the gynecological department with complaints of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge before and after menstruation for 5 days. suffers from an abortion 2 years ago. Anti-inflammatory treatment had no effect. On bimanual examination: the uterus is enlarged, dense, painful, smooth. During hysteroscopy, dark red holes are visible in the area of the bottom of the uterus, from which dark blood is released. What is the most likely diagnosis ?

Внутрішній ендометріоз Internal endometriosis

Гіперменорея Hypermenorrhea

Поліменорея Polymenorrhea

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

Субмукозний фіброматозний вузол Submucosal fibromatous nodule

60 / 200
До травмпункту звернувся фермер, який під час роботи в полі поранив праву ступню. Коли був щепленим, не пам’ятає, в армії не служив. При огляді правої ступні виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерівним краями. Яка подальша тактика лікаря? A farmer who injured his right foot while working in the field came to the emergency department. He does not remember when he was vaccinated, he did not serve in the army. When examining his right foot a contaminated wound 5-6 cm long with uneven edges was detected. What is the doctor's further tactics?

Тільки хірургічна обробка рани Only surgical wound treatment

Призначити антибіотик Prescribe antibiotic

Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку Enter tetanus toxoid and anti-tetanus serum

Ввести протиправцеву сироватку Enter tetanus serum

Ввести правцевий анатоксин Enter tetanus toxoid

61 / 200
Хворий 53-х років скаржиться на слабкість, відсутність апетиту, схуднення, підвищення температури. Об’єктивно: полілімфаденопатія, вузли тістуватої консистенції, гепатомегалія. У крові: ер.- 4,0•1012/л, Нb- 110 г/л, лейк.-100•109 /л, б.- 1%, е.- 1%, п.- 4%, с.-42%, м.- 25%, л.- 50%, тіні Боткіна-Гумпрехта. Який діагноз найбільш імовірний? A 53-year-old patient complains of weakness, lack of appetite, weight loss, fever. Objectively: polylymphadenopathy, nodules of a pasty consistency, hepatomegaly. In the blood: er .- 4.0•1012/l, Hb- 110 g/l, leu.-100•109 /l, b.- 1%, e.- 1%, p.- 4%, p.-42%, m.- 25%, l.- 50%, Botkin-Gumprecht shadows. What is the most likely diagnosis?

Мієломна хвороба Myeloma

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

62 / 200
У хворої 27-ми років скарги на кровотечі з ясен, носові кровотечі, множинні синці на шкірі передньої поверхні тулуба і кінцівок, різка загальна слабкість. У крові: Нb- 64 г/л, ер.-2,5•1012/л, ретикулоцити - 16%, тромбоцити - 30•109 /л, ШЗЕ- 25 мм/год. Що є найбільш ефективним в лікуванні даної патології? A 27-year-old patient complains of bleeding gums, nosebleeds, multiple bruises on the skin of the front surface of the trunk and limbs, severe general weakness. In the blood: Hb - 64 g/l, er.-2.5•1012/l, reticulocytes - 16%, platelets - 30•109 /l, erythrocyte sedimentation rate - 25 mm/h. What is the most effective in the treatment of this pathology?

Переливання тромбомаси Thrombosis transfusion

Спленектомія Splenectomy

Добезилат кальцію Calcium Dobesilate

Вітаміни групи B B vitamins

Цитостатики Cytostatics

63 / 200
У хворого 50-ти років раптово виникли біль у потиличній ділянці, блювання. Об’єктивно: сопор, гіперемія шкіри обличчя, АТ- 210/120 мм рт.ст., Ps-60/хв, напружений, температура тіла -37,8oC. Горизонтальний ністагм. Виражені рефлекси орального автоматизму. Сухожилкові рефлекси рівномірні. Ригідність потиличних м’язів, двобічний симптом Керніга. Який попередній діагноз? A 50-year-old patient suddenly developed pain in the back of the head, vomiting. Objectively: sopor, hyperemia of the skin of the face, blood pressure - 210/120 mm Hg. Art., Ps-60/min, tense, body temperature -37.8oC. Horizontal nystagmus. Pronounced reflexes of oral automatism. Tendon reflexes are even. Rigidity of occipital muscles, bilateral Kernig sign. What is the previous diagnosis?

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Субдуральна гематома Subdural hematoma

Геморагічний паренхіматозний інсульт Hemorrhagic parenchymal stroke

64 / 200
-ка років скаржиться на підвищення температури до 39o 64. C, кашель з виділенням харкотиння та домішками крові, задишку, загальну слабкість, герпетичне висипання на губах. Об’єктивно: ЧД- 32/хв. Справа під лопаткою - посилення голосового тремтіння, там же - притуплення перкуторного звуку. Аускультативно: бронхіальне дихання. У крові: лейк.- 14•109 /л, ШЗЕ- 35 мм/год. Який попередній діагноз? year-old complains of an increase in temperature to 39o 64. C, cough with sputum discharge and blood impurities, shortness of breath, general weakness, herpetic rash on the lips. Ob' Objectively: ChD - 32/min. Right under the scapula - increased vocal tremor, in the same place - dulling of the percussion sound. Auscultation: bronchial breathing. In the blood: leuk. - 14•109 /l, SZE - 35 mm/h. What is the previous diagnosis ?

Рак лєгєні Lung cancer

Кавернозний туберкульоз правої легені Cavernous tuberculosis of the right lung

Вогнищева правобiчна пнєвмонія Focal right-sided pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Крупозна правобiчна пневмонія Croupous right-sided pneumonia

65 / 200
У хворої 58-ми років під час проведення курсу хіміотерапії з приводу онкологічного захворювання з’явився біль у горлі. При обстеженні у глотці на мигдаликах, слизовій оболонці виявлені ділянки некрозу. Багато каріозних зубів. В крові на фоні лейкопенії майже повністю відсутні нейтрофільні гранулоцити. Лейкоцити представлені в основному лімфоцитами та моноцитами. Про яке з перелічених захворювань слід думати? A 58-year-old patient developed a sore throat during a course of chemotherapy for an oncological disease. During the examination of the pharynx on the tonsils and mucous membrane, areas were found necrosis. Many carious teeth. Neutrophil granulocytes are almost completely absent in the blood against the background of leukopenia. Leukocytes are mainly represented by lymphocytes and monocytes. Which of the listed diseases should be considered?

Ангіна лакунарна Angina lacunar

Ангіна Венсана-Симановського Vincent-Symanovsky's Angina

Ангіна сифілітична Syphilitic angina

Ангіна агранулоцитарна Agranulocytic angina

Дифтерія Diphtheria

66 / 200
Чоловік 47-ми років скаржиться на періодичний головний біль, серцебиття і порушення серцевого ритму. Об’єктивно: тони серця приглушені, ЧСС-108/хв., АТ- 170/100 мм рт.ст. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка, шлуночкові екстрасистоли 10-15/хв. Які препарати найбільш доцільно призначити для лікування хворого? A 47-year-old man complains of periodic headache, palpitations and heart rhythm disturbances. Objectively: heart sounds are muffled, HR-108/min., BP - 170/100 mm Hg. On the ECG: hypertrophy of the left ventricle, ventricular extrasystoles 10-15/min. Which drugs are most appropriate to prescribe for the treatment of the patient?

Діуретики Diuretics

Нітрати Nitrates

в-блокатори v-blockers

Симпатолітики Sympatholytics

Інгібітори АПФ ACE inhibitors

67 / 200
У хворого 66-ти років через тиждень після аденомектомії раптово виник біль у грудній клітці, задишка, серцебиття, слабкість. Згодом з’явився біль у правому підребер’ї. Об’єктивно: стан важкий, дифузний ціаноз, задишка в спокої. ЧД-38/хв. Шийні вени набухлі. Межі серця не змінені, тони чисті, тахікардія. Ps-124/хв., малого наповнення, ритмічний. АТ-80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса. Який найбільш імовірний діагноз? One week after adenomectomy, a 66-year-old patient suddenly developed chest pain, shortness of breath, palpitations, weakness. Later, pain in the right hypochondrium appeared . Objectively: the condition is severe, diffuse cyanosis, shortness of breath at rest. ChD-38/min. Neck veins are swollen. Heart borders are not changed, tones are clear, tachycardia. Ps-124/min., low filling, rhythmic. AT-80 /40 mm Hg. On the ECG: signs of blockade of the right leg of the bundle of His. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Серцева астма Cardiac Asthma

Розшарувальна аневризма Laterating aneurysm

Пневмонія Pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

68 / 200
Хворий 38-ми років впродовж 13-ти років працює на заводі залізобетонних виробів. Робота пов’язана з дією загальної та місцевої вібрації. Скаржиться на загальну слабкість, головний біль, оніміння кінцівок, запаморочення, періодичний біль у ділянці серця. Об’єктивно: Ps- 84/хв, ритмічний, АТ-150/100 мм рт.ст. Тони серця приглушені. Шкіра кінцівок холодна на дотик. На кистях ціанотична, при натискуванні залишаються білі плями. При пальпації м’язів гомілки відмічається біль. Больова, тактильна і температурна чутливість знижені. ЕКГ: ознаки гіпоксії міокарда. На рентгенограмі кісток гомілковоплеснових суглобів відмічається помірний остеопороз. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient has been working at a factory of reinforced concrete products for 13 years. The work is associated with the action of general and local vibration. He complains of general weakness, the main pain, numbness of the limbs, dizziness, periodic pain in the heart area. Objectively: Ps- 84/min, rhythmic, BP-150/100 mm Hg. Heart sounds are muffled. The skin of the limbs is cold to the touch. The hands are cyanotic, with when pressed, white spots remain. When palpating the muscles of the lower leg, pain is noted. Pain, tactile and temperature sensitivity are reduced. ECG: signs of myocardial hypoxia. Moderate osteoporosis is noted on the X-ray of the bones of the tibial joints. What is the most likely diagnosis?

Міопатія Myopathy

Поліневрит Polyneuritis

Вібраційна хвороба Vibration sickness

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Фунікулярний мієлоз Funicular myelosis

69 / 200
Хворий 27-ми років надійшов до лікарні зі скаргами на різкий біль у правій половині калитки, збільшення її в розмірах, підвищення температури тіла до 39oC, пітливість, загальну слабкість. Захворів після переохолодження, коли з’явився і поступово посилився біль у калитці, підвищилась температура, збільшилась права половина калитки. Травм не було. Об’єктивно: праве яєчко з додатком збільшені в розмірах, щільні, різко болючі під час пальпації, шкіра калитки гіперемована. У крові: лейкоцитоз зі зсувом формули вліво. Про яке захворювання слід думати? A 27-year-old patient came to the hospital with complaints of sharp pain in the right half of the portcullis, an increase in its size, an increase in body temperature to 39oC, sweating, general weakness . Fell ill after hypothermia, when the pain in the scrotum appeared and gradually increased, the temperature rose, the right half of the scrotum increased. There were no injuries. Objectively: the right testicle with the appendix increased in size, dense, sharply painful during palpation, the skin of the scrotum hyperemic. In the blood: leukocytosis with a shift of the formula to the left. What disease should we think about?

Гострий фунікуліт Acute funiculitis

Гострий тромбоз вен сім’яного канатика Acute thrombosis of the veins of the spermatic cord

Гострий орхіт Acute orchitis

Гострий колікуліт Acute colliculitis

Гострий орхіепідидиміт Acute orchiepididymitis

70 / 200
Хворому було виконано резекцію шлунка. Під час операції ліва верхня кінцівка хворого була відведена і зафіксована до операційного столу для виконання анестезіологічного забезпечення. В післяопераційному періоді у хворого з’явились порушення функції верхньої кінцівки у вигляді 'звисаючої кисті'. Пошкодження якого нерва привело до виникнення цього симптому? The patient underwent gastric resection. During the operation, the patient's left upper extremity was removed and fixed to the operating table for anesthesia. In the postoperative period, the patient had dysfunction of the upper extremity in the form of a 'hanging hand'. Damage to which nerve led to the emergence of this symptom?

Пахвовий нерв Axillary nerve

М’язово-шкірний нерв Musculocutaneous nerve

Ліктьовий нерв Ulnar nerve

Серединний нерв Median nerve

Променевий нерв Radiant nerve

71 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на висипку на шкірі, яка з’явилася тиждень тому і суб’єктивно не турбує. Об’єктивно: на шкірі долоней та підошов - множинні лентикулярні дисеміновані папули, які не підвищуються над рівнем шкіри, застійно-червоного кольору, вкриті скупченням рогових лусочок, під час пальпації щільні. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of a skin rash that appeared a week ago and subjectively does not bother him. Objectively: on the skin of the palms and soles - multiple lenticular disseminated papules that do not rise above the level of the skin, are stagnant-red in color, covered with a cluster of horny scales, dense during palpation. What is the previous diagnosis?

Руброфітія долоней та підошов Rubrophytia of palms and soles

Долонно-підошвовий псоріаз Psoriasis palmar-plantar

Омозолілості долоней та підошов Callosities of palms and soles

Множинні бородавки Multiple warts

Сифіліс вторинний Secondary syphilis

72 / 200
-го класу не щеплена, раптово захворіла: підвищилась температура до 38o 72. C, турбують головний біль, кашель, нежить, загальна слабкість та сльозотеча. Через 4 дні з’явилась плямисто-папульозна висипка на шкірі обличчя. На м’якому піднебінні - енантема. Незначно збільшені шийні лімфовузли. Тахікардія, дихання жорстке, печінка і селезінка не збільшені. Який попередній діагноз? th grade was not vaccinated, suddenly fell ill: the temperature rose to 38o 72. C, headache, cough, runny nose, general weakness and lacrimation are bothering. 4 days later a spotted-papular rash appeared on the skin of the face. On the soft palate - an enanthema. Slightly enlarged cervical lymph nodes. Tachycardia, breathing is hard, the liver and spleen are not enlarged. What is the previous diagnosis?

Кір Measles

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Краснуха Krasnukha

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Скарлатина Scarlatina

73 / 200
Хворий 32-х років впродовж 3-х років відзначає напади ядухи, які майже не купіруються беротеком. В останні місяці відзначає болі у суглобах і порушення чутливості шкіри гомілок і ступень. Ps-80/хв., АТ- 210/100 мм рт.ст. У крові: еозинофілія 15%. Про яке захворювання можна думати? A 32-year-old patient for 3 years has had attacks of dysentery, which are almost unrelieved by Berotek. In recent months, he has noted pain in the joints and impaired sensitivity of the skin of the lower legs and degree. Ps-80/min., BP- 210/100 mm Hg. In the blood: eosinophilia 15%. What disease can you think about?

Хвороба Вегенера Wegener's disease

Системний червоний вівчак System red sheep

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

74 / 200
Хворий скаржиться на висипання по всій поверхні тіла, свербіж, відчуття стягнення шкіри, які через місяць після психотравми з’явились на волосистій частині голови, потім на розгинальній поверхні верхній і нижніх кінцівок, на спині. Об’єктивно: висипання представлені мономорфною папульозною висипкою, яскраво-червоного кольору, округлої форми, розміром від 0,5 до 3 см у діаметрі. Поверхня папул в центрі вкрита сріблястобілими лусочками, по периферії - обідок яскраво-червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a rash all over the body, itching, a feeling of tightness of the skin, which appeared on the scalp a month after the psychotrauma, then on the extensor surface of the upper and lower limbs, on the back. Objectively: the rashes are represented by a monomorphic papular rash, bright red in color, rounded in shape, measuring from 0.5 to 3 cm in diameter. The surface of the papules in the center is covered with silvery-white scales, on the periphery - the rim is bright red. What is the most likely diagnosis?

Вторинний папульозний сифіліс Secondary papular syphilis

Рожевий лишай Pink lichen

Псоріаз Psoriasis

Себорея Seborrhea

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

75 / 200
До санпропускнику доставлена ди- тина 11-ти років, непритомна. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниже- ний тонус очних яблук, серцеві тони глухі, аритмія. У крові: сечовина - 6,8 ммоль/л, залишковий азот - 17,3 ммоль/л, креатинін - 0,049 ммоль/л, загальний білірубін -18,5 мкмоль/л за рахунок непрямого, АсАТ- 0,32 ммоль/л, АлАТ- 0,26 ммоль/л, цукор - 20 ммоль/л. Яка причина розвитку вказаної симптоматики? An 11-year-old unconscious child was brought to the hospital. Objectively: Kussmaul breathing, decreased tone of the eyeballs, dull heart sounds, arrhythmia. In the blood: urea - 6.8 mmol/l, residual nitrogen - 17.3 mmol/l, creatinine - 0.049 mmol/l, total bilirubin - 18.5 μmol/l due to indirect, AsAT - 0.32 mmol/l , AlAT - 0.26 mmol/l, sugar - 20 mmol/l. What is the reason for the development of the indicated symptoms?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Печінкова кома Hepatic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

76 / 200
У доношеної дитини на 3-тю добу з’явились геморагії на шкірі, криваве блювання, мелена. Діагностована геморагічна хвороба новонароджених. Який препарат необхідний дитині у якості невідкладної допомоги? On the 3rd day, a full-term child developed hemorrhages on the skin, bloody vomiting, melena. Diagnosed with hemorrhagic disease of newborns. What drug does the child need as an emergency aid ?

Етамзилат Etamsylate

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Хлористий кальцій Calcium Chloride

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

77 / 200
Дівчинка 8-ми років госпіталізована до кардіологічного відділення. Об’єктивно: відзначається ураження шкіри над розгинальними поверхнями суглобів з атрофічними рубчиками, депігментація, симетричне ураження скелетних м’язів (слабкість, біль, набряки, гіпотрофія). Для якого захворювання найбільш характерні вказані зміни? An 8-year-old girl was hospitalized in the cardiology department. Objectively: skin damage over the extensor surfaces of the joints with atrophic scars, depigmentation, symmetrical skeletal muscle damage is noted (weakness, pain, swelling, hypotrophy). For which disease are the indicated changes most characteristic?

Хвороба Рейтера Reiter's disease

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Системний червоний вiвчак Systemic lupus erythematosus

78 / 200
Хворому 43-х років 2 роки тому був дiагностований силікоз I стадії. Скаржиться на посилення задишки, появу болю у підлопаткових ділянках. На рентгенограмі відзначається дифузне посилення та деформація легеневого малюнку, на фоні якого численні вузликові тіні діаметром 2-4 мм. Ущільнення міжчасткової плеври справа. Корені легенів ущільнені, розширені. Яка рентгенологічна форма пневмоконіозу в даному випадку має місце? A 43-year-old patient was diagnosed with stage I silicosis 2 years ago. He complains of increased shortness of breath, the appearance of pain in the subscapular regions. The X-ray shows a diffuse increase and deformation of the pulmonary the picture, against the background of which there are numerous nodular shadows with a diameter of 2-4 mm. Compaction of the interlobular pleura on the right. The roots of the lungs are compacted, expanded. What radiological form of pneumoconiosis is there in this case?

Інтерстиціальна Interstitial

Вузликова Vozlykova

Вузлова Nodal

Інтерстиціально-вузликова Interstitial-nodular

Туморозна Tumorous

79 / 200
Чоловік 55-ти років скаржиться на постійну задишку, котра підсилюється при фізичному навантаженні, вранішній кашель з невеликою кількістю слизово-гнійного харкотиння. Хворіє біля 10-ти років. Курить 40 років. Об’єктивно: ЧД- 20/хв, зріст - 175 см, вага -95 кг. Грудна клітка бочкоподібної форми. Над легенями на фоні послабленого везикулярного дихання - невелика кількість розсіяних сухих хрипів. Який механізм порушення альвеолярної вентиляції є провідним? A 55-year-old man complains of constant shortness of breath, which worsens with physical exertion, a morning cough with a small amount of mucous-purulent sputum. He has been sick for about 10 years. He has been smoking for 40 years. Objectively: BH - 20/min, height - 175 cm, weight - 95 kg. The chest is barrel-shaped. There is a small amount of scattered dry rales over the lungs against the background of weakened vesicular breathing. What mechanism of impaired alveolar ventilation is leading ?

Порушення функції нервово-м’язового апарату Disruption of the function of the neuromuscular apparatus

Бронхіальна обструкція Bronchial obstruction

Порушення рухливості грудної клітки Thoracic mobility disorder

Порушення функції дихального центру Disruption of the function of the respiratory center

Рестриктивна недостатність зовнішнього дихання Restrictive insufficiency of external breathing

80 / 200
Жінка 42-х років страждає на мікронодулярний криптогенний цироз печінки. Протягом останнього тижня стан погіршився: з’явились судоми, затьмарення свідомості, посилилась жовтяниця. Виконання якого дослідження може пояснити причину погіршення стану? A 42-year-old woman suffers from micronodular cryptogenic cirrhosis of the liver. During the last week, the condition worsened: convulsions, blackout of consciousness appeared, and jaundice increased. What research can explain the reason for the worsening condition?

Визначення амоніаку сироватки Serum ammonia determination

Визначення вмісту а-фетопротеїну Determination of a-fetoprotein content

Визначення АлАТ та АсАТ Definition of AlAT and AsAT

Визначення ефірів холестерину Determination of cholesterol esters

Визначення рівня лужної фосфатази Alkaline phosphatase level determination

81 / 200
Двомісячна дитина госпіталізована до хірургічного відділення зі скаргами на температуру 38oC, набряк, гіперемію та відсутність рухів у ділянці лівого плечового суглоба. В анамнезі: омфаліт, псевдофурункульоз. Який найбільш імовірний діагноз? A two-month-old child was hospitalized in the surgical department with complaints of a temperature of 38oC, swelling, hyperemia and lack of movement in the area of the left shoulder joint. History: omphalitis, pseudofurunculosis. Which is the most probable diagnosis?

Пошкодження плеча Shoulder injury

Параліч Ерба Erb's Palsy

Метаепіфізарний остеомієліт Metaepiphyseal osteomyelitis

Флегмона новонародженого Phlegmon of a newborn

Плексіт Plexit

82 / 200
У дитини 3-х років з періодичним болем у животі та піурією при УЗД виявлена збільшена нирка та округлої форми порожнини, що сполучені з розширеною мискою. Права нирка не змінена. Який діагноз найбільш імовірний? In a 3-year-old child with periodic abdominal pain and pyuria, ultrasound revealed an enlarged kidney and a rounded cavity connected to an enlarged bowl. The right kidney is unchanged What is the most likely diagnosis?

Коралоподібний камінь нирки Coral kidney stone

Полікістоз Polycystosis

Ехінокок Echinococcus

Гідронефроз Hydronephrosis

Мультикістоз Multicystosis

83 / 200
У хворого, ліквідатора аварії на АЕС, є підозра на наявність легеневої патології. Виникає необхідність в проведенні рентгенологічного дослідження. Який метод обстеження є оптимальним для даного хворого? A patient, a liquidator of an accident at a nuclear power plant, is suspected of having lung pathology. It is necessary to conduct an X-ray examination. What examination method is optimal for this patient?

Рентгенографія X-ray

Рентгеноскопія X-ray

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Флюорографія Fluorography

Ядерно-магнітний резонанс Nuclear Magnetic Resonance

84 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на 'душевний біль', поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Вказані симптоми з’явилися поступово впродовж 3-х місяців без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи уповільнені, емоційно пригнічена, темп мислення уповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері і погіршується вранці. Який передбачуваний діагноз? A 32-year-old patient complains of 'mental pain', bad mood, lack of appetite, insomnia. These symptoms appeared gradually over 3 months without apparent reasons. In the mental status: questions are answered in a low voice, the face is sad, facial expressions are sad, movements are slowed down, emotionally depressed, the pace of thinking is slowed down. The patient's condition improves in the evening and worsens in the morning. What is the expected diagnosis?

Циклотимія Cyclothymia

Депресивний синдром внаслідок органічного ураження центральної нервової системи Depressive syndrome due to organic damage to the central nervous system

Маніакально-депресивний психоз: депресивна фаза Manic-depressive psychosis: depressive phase

Реактивна депресія Reactive Depression

Інволюційна меланхолія Involutional Melancholy

85 / 200
Чоловік 24-х років скаржиться на рідкі випорожнення до 20 разів на добу з наявністю крові та слизу, тенезми, загальну слабкість, схуднення, болі у колінних суглобах. Хворіє 2 роки, захворювання перебігає з періодичними загостреннями. Об’єктивно: температура тіла 38,4oC, ЧД- 20/хв., ЧСС- 82/хв. Сухість шкірних покривів, афтозний стоматит. Печінка +2 см. Відрізки товстого кишечнику спазмовані та болісні. Який найбільш інформативний метод діагностики при цьому захворюванні? A 24-year-old man complains of loose stools up to 20 times a day with the presence of blood and mucus, tenesmus, general weakness, weight loss, pain in the knee joints. He is ill 2 years, the disease progresses with periodic exacerbations. Objectively: body temperature 38.4oC, blood pressure - 20/min., heart rate - 82/min. Dry skin, aphthous stomatitis. Liver +2 cm. Segments of the large intestine are spasmodic and painful What is the most informative diagnostic method for this disease?

Іригоскопія Irigoscopy

Копрограма Coprogram

Ректороманоскопія Rectoromanoscopy

Бактеріальний посів калу Stool bacterial culture

Колоноскопія Colonoscopy

86 / 200
Жінка 40-ка років, що страждає на комбіновану мітральну ваду з переважанням стенозу, скаржиться на задишку, напади ядухи вночі, перебої у роботі серця. У теперішній час не може виконувати легку домашню роботу. Яка оптимальна тактика ведення хворої? A 40-year-old woman suffering from combined mitral valve disease with predominance of stenosis, complains of shortness of breath, attacks of dyspnea at night, heart failure. At present, no can perform light housework. What is the optimal tactic of managing the patient?

Проведення антиаритмічної терапії Conducting antiarrhythmic therapy

Проведення мітральної комісуротомії Performing mitral commissurotomy

Призначення протиревматичної терапії Prescription of antirheumatic therapy

Імплантація штучного клапана Implantation of an artificial valve

Лікування серцевої недостатності Heart failure treatment

87 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на біль у ділянці серця ниючого характеру впродовж 10-ти днів, задишку при незначному фізичному навантаженні, серцебиття. Захворів 2 тижні тому після респіраторної інфекції. Об’єктивно: акроціаноз, АТ- 90/75 мм рт.ст., Ps-96/хв. Межі серця зміщені вліво і вправо. Тони серця ослаблені, тричленний ритм, систолічний шум на верхівці. ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of pain in the area of the heart of an aching nature for 10 days, shortness of breath with slight physical exertion, palpitations. He became ill 2 weeks ago after respiratory infections. Objectively: acrocyanosis, blood pressure - 90/75 mm Hg, Ps - 96/min. The borders of the heart are shifted to the left and right. Heart sounds are weakened, three-part rhythm, systolic murmur at the apex. ECG: sinus rhythm, full left bundle branch block. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний ендокардит Infective endocarditis

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

Міокардитичний кардіосклероз Myocardial cardiosclerosis

Інфекційно-алергічний міокардит Infectious-allergic myocarditis

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

88 / 200
Хворий 51-го року скаржиться на відчуття важкості в епігастрії після прийому їжі, відрижку з тухлим запахом, блювання після переїдання. Довгий час хворіє на виразку пілоричного відділу шлунка з частими загостреннями. Об’єктивно: маса тіла знижена, нижня межа шлунка на 4-5 см нижче пупа, шум плескоту натщесерце. Яке ускладнення виразкової хвороби розвинулось у хворого? A 51-year-old patient complains of a feeling of heaviness in the epigastrium after eating, belching with a rotten smell, vomiting after overeating. He has been suffering from an ulcer of the pyloric part of the stomach for a long time with with frequent exacerbations. Objectively: the body weight is reduced, the lower border of the stomach is 4-5 cm below the navel, the sound of clapping on an empty stomach. What complication of peptic ulcer disease developed in the patient?

Пілоростеноз Pylorostenosis

Перфорація виразки Perforation ulcer

Перивісцерит Perivisceritis

Пенетрація Penetration

Малігнізація виразки Ulcer malignancy

89 / 200
Хворий 59-ти років скаржиться на болі у лівому оці та лівій половині голови, значне зниження зору в лівому оці, нудоту і блювання. Гострота зору правого ока - 1,0. Гострота зору лівого ока - 0,03, з корекцією не поліпшується. Внутрішньоочний тиск правого ока -21 мм рт.ст., лівого ока - 65 мм рт.ст. У лівому оці на склері застійна ін’єкція. Рогівка набрякла, потовщена. Передня камера мілка, волога, прозора. Зіниця розширена, на світло не реагує, очне дно не видно. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old patient complains of pain in the left eye and left half of the head, a significant decrease in vision in the left eye, nausea and vomiting. The visual acuity of the right eye is 1 ,0. The visual acuity of the left eye is 0.03, it does not improve with correction. The intraocular pressure of the right eye is -21 mm Hg, the left eye is 65 mm Hg. In the left eye, there is a stagnant injection on the sclera. The cornea is swollen , thickened. The anterior chamber is shallow, moist, transparent. The pupil is dilated, does not react to light, the fundus is not visible. What is the most likely diagnosis?

Панофтальміт лівого ока Panophthalmitis of the left eye

Ендофтальміт лівого ока Endophthalmitis of the left eye

Гострий напад глаукоми лівого ока Acute attack of glaucoma of the left eye

Внутрішньоокова пухлина II ст. лівого ока Intraocular tumor of the II stage of the left eye

Гострий іридоцикліт лівого ока Acute iridocyclitis of the left eye

90 / 200
Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової деструкції правої легені. Раптово з’явилися гострий біль у правій половині грудної клітки, задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно справа внизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносної серцевої тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло? The child is under inpatient treatment for acute staphylococcal destruction of the right lung. Acute pain in the right half of the chest suddenly appeared, shortness of breath, cyanosis. The right half of the chest lags behind in the act of breathing. Percussion in the lower right - dullness, in the upper parts - a box sound. The limits of relative cardiac dullness are shifted to the left. What complication most likely occurred?

Піопневмоторакс справа Pyopneumothorax on the right

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Абсцес правої легені Abscess of the right lung

91 / 200
У хворого цироз печінки. Останні два місяці з’явилися задишка, набряки обох ніг, асцит. Хворий приймає гепатопротектори, глюкокортикоїди. Яку комбінацію ліків найбільш доцільно додати до лікування? The patient has cirrhosis of the liver. In the last two months, shortness of breath, swelling of both legs, ascites appeared. The patient takes hepatoprotectors, glucocorticoids. What combination of drugs is most appropriate to add to the treatment ?

Альдактон + аскорутин Aldactone + askorutin

Ліпокаін + гіпотіазид Lipocaine + hypothiazide

Альбумін + аскорутин Albumin + askorutin

Нерабол + фуросемід Nerabol + furosemide

Альдактон + фуросемід Aldactone + furosemide

92 / 200
Хворий 45-ти років 3 місяці тому переніс великовогнищевий інфаркт міокарда, скаржиться на періодичне серцебиття та задишку при прискореній ході. Об’єктивно: тони серця дещо приглушені. АТ- 170/90 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги, периферичних набряків немає. На ЕКГ: ЧСС- 94/хв, рубцеві зміни в ділянці задньої стінки лівого шлуночка. Супутньої патології немає. Яку комбінацію ліків можна призначити для найбільш ефективної профілактики повторного інфаркту міокарда? A 45-year-old patient suffered a massive myocardial infarction 3 months ago, complains of periodic palpitations and shortness of breath when walking fast. Objectively: heart sounds are somewhat muffled. BP - 170/90 mm Hg. The liver is near the edge of the costal arch, there is no peripheral edema. On the ECG: heart rate - 94/min, cicatricial changes in the area of the posterior wall of the left ventricle. There is no concomitant pathology. What combination of drugs can be prescribed for the most effective prevention repeated myocardial infarction?

Теонікол + нітросорбіт Theonicol + nitrosorbit

Аспірин + нітрати Aspirin + nitrates

Курантил + ніфедипін Curantil + nifedipine

Тиклопідин + нітронг Ticlopidine + Nitrong

Аспірин + обзидан Aspirin + Obsidan

93 / 200
Хвора 64-х років надійшла в відділення з матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку появились серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров’янисті, типу 'м’ясних помиїв', з’явились болі в низу живота. Яка патологія найбільш імовірна? A 64-year-old patient was admitted to the department with uterine bleeding and anemia. After a 12-year absence of menstruation, serous-watery discharge from the vagina first appeared 7-8 months ago , then serous and bloody, like 'meat slops', pains appeared in the lower abdomen. What pathology is most likely?

Неповний аборт Incomplete abortion

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Міхуровий занесок Bubble Drift

Рак матки Uterine cancer

Внутрішній генітальний ендометріоз Internal genital endometriosis

94 / 200
У хворого 42-х років діагностована шлунково-кишкова кровотеча, що підтвердилось реакцією Грегерсена та зниженням рівня гемоглобіну до 90 г/л та кількості еритроцитів до 2,7•1012/л. Загальний стан хворого задовільний. Які додаткові методи обстеження треба виконати? A 42-year-old patient was diagnosed with gastrointestinal bleeding, which was confirmed by Gregersen's reaction and a decrease in the level of hemoglobin to 90 g/l and the number of erythrocytes to 2.7 1012/l. The general condition of the patient is satisfactory. What additional methods of examination should be performed?

Лапароскопія Laparoscopy

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

Рентгеноскопія шлунка Stomach X-ray

Проба Холландера Hollander's trial

Визначення кислотності шлункового соку Determining the acidity of gastric juice

95 / 200
Хворий 73-х років страждає на атеросклероз аорти та великих артерій. Скаржиться на біль у правій гомілці. Поступово пальці правої ступні почорніли, ступня холодна. Шкіра на пальцях та в дистальному відділі ступні суха, зморщена, темного кольору. Пульсація на підколінній артерії різко ослаблена, а на задній великогомілковій та тильній артерії ступні відсутня. Яке ускладнення атеросклерозу виникло у хворого? A 73-year-old patient suffers from atherosclerosis of the aorta and large arteries. He complains of pain in the right lower leg. The toes of the right foot gradually turned black, the foot is cold. The skin on the toes and in the distal part of the foot, it is dry, wrinkled, dark in color. Pulsation on the popliteal artery is sharply weakened, and there is no pulsation on the posterior tibial and back arteries of the foot. What complication of atherosclerosis did the patient have?

Некротична бешиха правої ступні Necrotic erysipelas of the right foot

Волога гангрена правої ступні Wet gangrene of the right foot

Тромбоз глибоких вен правої гомілки Thrombosis of the deep veins of the right leg

Облітерація артерій гомілки та суха гангрена ступні Obliteration of the arteries of the leg and dry gangrene of the foot

Емболія правої підколінної артерії Embolism of the right popliteal artery

96 / 200
Хвора 40-ка років протягом року відмічає рясні менструації, які супроводжуються переймоподібними болями внизу живота. При бімануальному дослідженні під час менструації: в каналі шийки матки визначається утвір діаметром до 5 см, щільної консистенції. Матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, звичайної консистенції, рухома, болюча. Придатки не визначаються. Виділення кров’янисті, рясні. Який діагноз можна припустити? A 40-year-old patient during the year notices heavy menstruation, which is accompanied by cramp-like pains in the lower abdomen. During bimanual examination during menstruation: a mass with a diameter of up to 5 cm, dense consistency. The uterus is enlarged up to 5-6 weeks of pregnancy, normal consistency, movable, painful. The appendages are not defined. The discharge is bloody, abundant. What diagnosis can be assumed?

Рак шийки матки Cervical cancer

Субмукозний фіброматозний вузол, що народжується Submucosal fibromatous nodule at birth

Альгодисменорея Algodysmenorrhea

Аборт в ходу Abortion in progress

Міома шийки матки Cervical myoma

97 / 200
На рентгенограмі легень визначається ущільнення і різке зменшення верхньої частки правої легені. Середня і нижня частки правої легені різко пневмотизовані. Корінь правої легені підтягнутий до ущільненої частки. У верхньому і середньому відділах лівого легеневого поля множинні вогнищеві тіні. В прикореневій ділянці лівого легеневого поля чітко контуруються 2 поряд розміщені кільцеподібні тіні з досить товстими і нерівними стінками. Якому захворюванню відповідає вказана рентгенологічна картина? On the radiograph of the lungs, compaction and sharp reduction of the upper lobe of the right lung is determined. The middle and lower lobes of the right lung are sharply pneumatized. The root of the right lung is pulled to the compacted lobe. In the upper and there are multiple focal shadows in the middle parts of the left lung field. In the basal area of the left lung field, 2 ring-shaped shadows with rather thick and uneven walls are clearly contoured next to each other. What disease does the indicated X-ray picture correspond to?

Пневмонія з абсцедуванням Pneumonia with abscess

Периферичний рак Peripheral cancer

Ателектаз верхньої частки правої легені Atelectasis of the upper lobe of the right lung

Рак Пенкоста Pencost Cancer

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень Fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis

98 / 200
Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для санаторнокурортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому випадку? The employee, who is under observation at the dispensary for duodenal ulcer, was allocated a discounted ticket for sanatorium treatment for 24 days at the enterprise. The duration of the employee's annual basic leave is 24 calendar days, it is necessary to spend 4 days traveling to the sanatorium and back. What is the procedure for registering temporary disability in this case?

Через ЛКК видається довідка на 4 дні A certificate for 4 days is issued through LKK

Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні A sick leave for 4 days is issued through the LKK

Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів A sick leave for 28 days is issued through the LKK

Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні The attending physician issues a sick leave for 4 days

Лікуючий лікар видає довідку і 'Санаторно-курортну карту' на 28 днів The attending physician issues a certificate and a 'Sanatorium-resort card' for 28 days

99 / 200
Чоловік 59-ти років скаржиться на біль у ділянці серця, кашель, підвищення температури до 38oC. Переніс інфаркт міокарда 3 тижні тому. Об’єктивно: Ps- 86/хв, ритмічний, АТ110/70 мм рт.ст. Аускультативно: шум тертя перикарду, вологі хрипи під лопаткою. Рентгенологічно патології немає. У крові: лейк.- 10•109 /л, ШОЕ- 35 мм/год. ЕКГ - динаміки немає. Призначення препаратів якої фармакологічної групи буде найбільш обґрунтованим? A 59-year-old man complains of heart pain, cough, temperature rise to 38oC. He had a myocardial infarction 3 weeks ago. Objectively: Ps-86 /min, rhythmic, blood pressure 110/70 mm Hg. Auscultation: pericardial friction noise, moist rales under the scapula. Radiologically, there is no pathology. In the blood: leuk. - 10•109 /l, ESR - 35 mm/h. ECG - dynamics no. The prescription of drugs of which pharmacological group will be the most justified?

Фібринолітики Fibrinolytics

Нітрати і нітрити Nitrates and nitrites

Антибіотики Antibiotics

Прямі антикоагулянти Direct anticoagulants

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

100 / 200
При вимірах тазу у вагітної зростом 160 см і масою 58 кг встановлені такі розміри тазу: 26-29-31-20 см. Як інтерпретувати отримані результати? When measuring the pelvis of a pregnant woman with a height of 160 cm and a weight of 58 kg, the following pelvic dimensions were determined: 26-29-31-20 cm. How to interpret the obtained results?

Третій ступінь звуження Third degree of narrowing

Четвертий ступінь звуження Fourth degree of narrowing

Другий ступінь звуження Second degree of narrowing

Перший ступінь звуження First degree of narrowing

Розміри тазу нормальні The dimensions of the pelvis are normal

101 / 200
У хворого, що страждає на цукровий діабет, раптово опустилася верхня повіка правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого? In a patient suffering from diabetes, the upper eyelid of the right eye suddenly drooped. The doctor found dilation of the right pupil and divergent strabismus on the right. No other changes in the neurological status were noted What disease did the patient have?

Пухлина головного мозку Brain tumor

Діабетична поліневропатія Diabetic polyneuropathy

Невропатія правого окорухового нерва Neuropathy of the right oculomotor nerve

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Вторинний менінгіт Secondary meningitis

102 / 200
6-ти років підвищення температури до 39o 102. C, болі в животі, кашель, виражена задишка змішаного типу, відставання правої половини грудної клітки при диханні, справа внизу над легенями тупий звук, дихання не прослуховується. Живіт м’який. Який найбільш імовірний діагноз? 6-year temperature rise to 39o 102. C, abdominal pain, cough, marked shortness of mixed type, lagging of the right half of the chest during breathing, lower right a dull sound over the lungs, breathing is not heard. The abdomen is soft. What is the most likely diagnosis?

Вроджена вада легені Congenital lung defect

Правосторонній пневмоторакс Right-sided pneumothorax

Пневмонія Pneumonia

Правосторонній ексудативний плеврит Right-sided exudative pleurisy

Правосторонній ателектаз Right-sided atelectasis

103 / 200
-ти років скаржиться на підвищення температури до 39o 103. C, гноєподібні виділення з піхви, які виникли на 3-й день після штучного аборту. Ps-100/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Живіт під час пальпації болісний у нижніх відділах. При бімануальному дослідженні матка збільшена до 6 тижнів вагітності, розм’якшена та болісна. Додатки матки не визначаються внаслідок болю при дослідженні. Виділення гноєподібні, з неприємним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? year-old complains of an increase in temperature to 39o 103. C, purulent discharge from the vagina, which appeared on the 3rd day after artificial abortion. Ps-100/ min., blood pressure - 120/70 mm Hg. Abdomen during palpation is painful in the lower parts. During bimanual examination, the uterus is enlarged up to 6 weeks of pregnancy, softened and painful. Uterine appendages are not determined due to pain during examination. The discharge is purulent, with an unpleasant odor. What is the most likely diagnosis?

Перекрут кісти яєчника Ovarian cyst torsion

Гострий ендоміометрит Acute endomyometritis

Гострий аднексит Acute adnexitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

104 / 200
У пацієнтки сумний вираз обличчя, уповільнене мислення. Відмічає пригнічений настрій, зниження працездатності, апетиту. Переважають думки про власну неповноцінність, безнадійність своєї життєвої ситуації та песимістичні прогнози на майбутнє. Визначте психічний розлад: The patient has a sad expression on her face, slow thinking. She notes a depressed mood, reduced work capacity, appetite. Thoughts about her own inferiority, the hopelessness of her life situation and pessimistic forecasts for the future prevail . Define a mental disorder:

Астенія Asthenia

Дисфорія Dysphoria

Апатія Apathy

Амнезія Amnesia

Депресія Depression

105 / 200
Хворий 37-ми років доставлений до відділення у непритомному стані. Отримав закриту травму в ділянку живота. Підозрюється внутрішньочеревна кровотеча, пошкодження внутрішніх органів. Готуються до термінового оперативного втручання. Лікар визначив за допомогою стандартних сироваток групу крові та отримав такий результат: 0(І) - відсутність аглютинації, А (II) - відсутність аглютинації, В (III) - відсутність аглютинації. Яка група крові у постраждалого? A 37-year-old patient was brought to the department in an unconscious state. He received a closed injury in the abdomen. Intra-abdominal bleeding, damage to internal organs is suspected. They are preparing for urgent surgical intervention. The doctor determined the blood group with the help of standard serums and obtained the following result: 0(I) - absence of agglutination, A (II) - absence of agglutination, B (III) - absence of agglutination. What is the victim's blood group?

AB (IV) AB (IV)

A(II) A(II)

0(І) 0(And)

B(III) B(III)

- -

106 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на колючий 6іль при диханні, кашель, задишку. Об’єктивно: to -37,3oC, ЧДР-19/хв., ЧСС = Ps - 92/хв.; АТ- 120/80 мм рт.ст. Дихання везикулярне. Зліва у ни-жньолатеральних відділах грудної клітки у фазі вдиху та видиху вислуховується шум, який посилюється при натисканні фонендоскопом та зберігається після кашлю. ЕКГ - без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old man complains of a stabbing pain when breathing, cough, shortness of breath. Objectively: to -37.3oC, ChDR-19/min., Heart rate = Ps - 92/min.; BP - 120/80 mm Hg. Vesicular breathing. On the left, in the lower-lateral parts of the chest during inhalation and exhalation, a noise is heard, which intensifies when pressed with a stethoscope and persists after coughing. ECG - without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Гострий плеврит Acute pleurisy

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Міжреберна невралгія Intercostal neuralgia

Підшкірна емфізема Subcutaneous emphysema

Сухий перикардит Dry pericarditis

107 / 200
Хворий 55-ти років, курець, скаржиться на кашель, виділення харкотиння (іноді з прожилками крові), задишку під час фізичного навантаження. Об’єктивно: відставання у диханні правої половини грудної клітки, надключична ямка втягнута. Дихання справа послаблене, рідкі сухі хрипи. Рентгенологічно - зниження пневматизації верхньої частки, ущільнення, пов’язане з коренем легенів. Для верифікації діагнозу в першу чергу слід провести: A 55-year-old patient, a smoker, complains of cough, expectoration (sometimes with streaks of blood), shortness of breath during physical exertion. Objectively: lag in breathing of the right half of the chest, the supraclavicular fossa is retracted. Breathing on the right is weakened, rare dry wheezes. X-ray - a decrease in pneumatization of the upper lobe, compaction associated with the root of the lungs. To verify the diagnosis, first of all, you should conduct:

Пробне лікування туберкульозу Trial Tuberculosis Treatment

Комп’ютерну томографію Computed tomography

Одноразове виявлення мікобактерій One time detection of mycobacteria

Сканування легень з радіоізотопом Lung scan with radioisotope

Трансторакальну біопсію Transthoracic biopsy

108 / 200
-ти років скаржиться на підвищення температура тіла до 37,4o 108. C впродовж останніх 2-х місяців після перенесеної ГРВІ. Об’єктивно: худа, дифузне збільшення щитоподібної залози II ступеня, щільність її при пальпації, екзофтальм, тахікардія. Який патологічний синдром має місце у хворої? year-old complains of an increase in body temperature up to 37.4o 108.C during the last 2 months after a SARS. Objectively: thin, diffuse increase grade II thyroid gland, its density upon palpation, exophthalmos, tachycardia. What pathological syndrome does the patient have?

Тимомегалія Thymomegaly

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Гіперпаратиреоз Hyperparathyroidism

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

109 / 200
У доношеного хлопчика на 2-гу добу життя виникла помірна жовтяниця шкіри та слизових оболонок. Загальний стан дитини не порушений. У крові: непряма гіпербілірубінемія -120 мкмоль/л. Група крові дитини А(ІІ) Rh(+), група крові матері В(ІІІ) Rh (+). Якою повинна бути тактика лікаря? On the 2nd day of life, a full-term boy developed moderate jaundice of the skin and mucous membranes. The general condition of the child is not disturbed. Blood: indirect hyperbilirubinemia -120 μmol/l The child's blood group is A(II) Rh(+), the mother's blood group is B(III) Rh (+). What should be the doctor's tactics?

Призначити ентеросорбенти Prescribe enterosorbents

Призначити преднізолон Prescribe Prednisone

Провести замінне переливання крові Perform replacement blood transfusion

Призначити холекінетики Assign cholekinetics

Утриматись від медикаментозної терапії Abstain from drug therapy

110 / 200
Хвора 47-ми років скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння, біль у нижній частині лівої половини грудної клітки, періодичне підвищення температури тіла. Хворіє близько 10-ти років. Об’єктивно: дистальні фаланги пальців у вигляді 'барабанних паличок'. Яке обстеження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? A 47-year-old patient complains of a cough with purulent sputum, pain in the lower part of the left half of the chest, periodic increase in body temperature. She has been sick for about 10 years . Objectively: the distal phalanges of the fingers in the form of 'drumsticks'. Which examination will be the most informative for making a diagnosis?

Бронхографія Bronchography

Бронхоскопія Bronchoscopy

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Оглядова рентгенограма легенів Overview x-ray of the lungs

Бактеріологічне дослідження харкотиння Bacteriological examination of sputum

111 / 200
При визначенні груп крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації із стандартними сироватками А(ІІ) і В(ІІІ) груп і негативною - із 0(І) і АВ(ІУ) груп. Про що свідчить даний результат? When determining blood groups, the isohemagglutination reaction with standard sera of A(II) and B(III) groups was positive and negative - with 0(I) and AB(IU ) groups. What does this result indicate?

Третя група крові Third blood group

Перша група крові First blood group

Друга група крові Second blood type

Четверта група крові Fourth blood group

Непридатність стандартних сироваток Unsuitability of standard sera

112 / 200
До хірурга звернувся чоловік з колотою раною правої ступні. Дві години тому наступив на дошку із цвяхом. В карті амбулаторного хворого зазначено, що він 3 роки тому отримав повний курс щеплення проти правцю. Як проводиться в даному випадку екстрена профілактика правцю? A man came to the surgeon with a puncture wound on his right foot. Two hours ago he stepped on a board with a nail. The outpatient card states that he received a full course 3 years ago vaccination against tetanus. How is emergency tetanus prevention carried out in this case?

Ввести 1 мл анатоксину та 3000 МО сироватки Inject 1 ml of toxoid and 3000 IU of serum

Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину Enter 0.5 ml of tetanus toxoid

Не проводиться Not held

Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину Enter 1.0 ml of tetanus toxoid

Ввести 3000 МО протиправцевої сироватки Enter 3000 IU of anti-tetanus serum

113 / 200
Жінка 32-х років звернулася до лікаря із скаргами на ураження шкіри тулуба, обличчя та кінцівок після перорального прийому бісептолу. Встановлено діагноз медикаментозної токсикодермії. Які методи лікування найбільш ефективні для пацієнтки? A 32-year-old woman consulted a doctor with complaints of damage to the skin of the trunk, face and limbs after oral intake of Biseptol. A diagnosis of drug-induced toxicoderma was established. What treatment methods are most effective for the patient?

Екстракорпоральна терапія Extracorporeal therapy

Антигістамінна терапія Antihistamine therapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Імунотерапія Immunotherapy

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

114 / 200
У дитини 2-х років після гри з мозаїкою раптово виник кашель, стридорозне дихання, поклик до блювання, ціаноз. Що запідозрить лікар в першу чергу? A 2-year-old child suddenly developed a cough, stridorous breathing, urge to vomit, cyanosis after playing with a mosaic. What will the doctor suspect first of all?

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

Кашлюк Whooping cough

Гострий ларингіт Acute laryngitis

Гострий ларинготрахеїт Acute laryngotracheitis

Пневмонія Pneumonia

115 / 200
Хвора скаржиться на набрякання нижніх кінцівок, ламкість нігтів, сухість шкіри, зниження пам’яті, слабкість. Місячні відсутні з моменту пологів. Об’єктивно: гіпотрофія статевих органів та молочних залоз. З анамнезу: 2 роки тому під час пологів виникла масивна кровотеча понад 2000 мл. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of swelling of the lower extremities, brittle nails, dry skin, memory loss, weakness. Menstruation has been absent since childbirth. Objectively: genital hypotrophy and mammary glands. From the anamnesis: 2 years ago during childbirth, massive bleeding of more than 2000 ml occurred. What is the most likely diagnosis?

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Серцево-судинна недостатність Cardiovascular failure

Післяпологове ожиріння Postpartum obesity

Інфантилізм Infantilism

116 / 200
Хворий 27-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу облітеруючого ендартеріїту. Хворіє впродовж 2-х років. Ефекту від консервативного лікування не відмічає. Яке оперативне втручання може бути найбільш ефективним? A 27-year-old patient is undergoing inpatient treatment for obliterating endarteritis. He has been ill for 2 years. He does not notice the effect of conservative treatment. What surgical intervention can be the most effective?

Видалення IV-V поперекових симпатичних вузлів Removal of IV-V lumbar sympathetic nodes

Поперекова симпатектомія Lumbar sympathectomy

Резекція наднирника Adrenal resection

Видалення II-III грудних симпатичних вузлів Removal of II-III thoracic sympathetic nodes

Періартеріальна симпатектомія Periarterial sympathectomy

117 / 200
В результаті удару вантажівки в ділянку середньої третини лівого стегна потерпілий відчув різкий біль, який значно посилюється при спробі рухів. Самостійно пересуватися не зміг. При клінічному обстеженні визначається крововилив, деформація стегна за типом 'галіфе', різка болючість при пальпації в середній третині лівого стегна, вкорочення нижньої кінцівки. Який найбільш імовірний діагноз? As a result of the impact of the truck in the area of the middle third of the left thigh, the victim felt sharp pain, which significantly worsens when he tries to move. He was unable to move on his own. During the clinical examination, hemorrhaging is determined, Deformation of the thigh according to the 'breech' type, sharp pain during palpation in the middle third of the left thigh, shortening of the lower limb. What is the most likely diagnosis?

Забій та гематома м’яких тканин Contusion and hematoma of soft tissues

Передній вивих стегна Anterior hip dislocation

Перелом діафіза стегнової кістки Fracture of the diaphysis of the femur

Центральний вивих стегна Central hip dislocation

Пошкодження чотириголового м’яза стегна Quadriceps injury

118 / 200
У мешканців населеного пункту, що розташований у третьому кліматичному поясі масове ураження на флюороз зубів. При якій концентрації F-іону в питній воді може спостерігатися флюороз? Residents of a settlement located in the third climate zone have massive dental fluorosis. At what concentration of F-ion in drinking water can fluorosis be observed?

0,3 мг/л 0.3 mg/l

1,0 мг/л 1.0 mg/l

0,7 мг/л 0.7 mg/l

0,1 мг/л 0.1 mg/l

1,5 мг/л 1.5 mg/l

119 / 200
Чоловік 27-ми років виглядає старшим за свій вік, дратівливий, довгий час 'нюхає порошок', після чого настає стан ейфорії з відчуттям підйому сил, активності, прискорення плину думок, з’являється балакучість, прагнення до діяльності, рухове збудження, з відчуттям легкості у всьому тілі. Який діагноз найбільш імовірний у даному випадку? A 27-year-old man looks older than his age, irritable, 'sniffs powder' for a long time, after which a state of euphoria occurs with a feeling of increased strength, activity, acceleration flow of thoughts, there is talkativeness, a desire for activity, motor excitement, with a feeling of lightness in the whole body. What diagnosis is most likely in this case?

Барбітуроманія Barbituromania

Кокаїноманія Cocainemania

Морфінізм Morphinism

Гашишоманія Hashimania

Нікотиноманія Nicotomania

120 / 200
В поліклініку звернувся хворий з карбункулом верхньої губи. Температура тіла 39оС. Виражений набряк верхньої губи, вік. Як повинен поступити хірург з цим хворим? A patient with a carbuncle of the upper lip came to the polyclinic. Body temperature 39°C. Pronounced swelling of the upper lip, age. How should the surgeon treat this patient?

Госпіталізувати до хірургічного відділення Hospitalize to the surgical department

Розкрити карбункул, лікувати амбулаторно Open carbuncle, treat on an outpatient basis

Розкрити карбункул і призначити антибіотики Open the carbuncle and prescribe antibiotics

Амбулаторно призначити курс антибіотикотерапії Prescribe a course of antibiotic therapy on an outpatient basis

Призначити фізіотерапевтичні процедури і зігріваючі компреси Prescribe physiotherapeutic procedures and warming compresses

121 / 200
У хворого на гостру лейкемію на тлі цитостатичного лікування виникли жовтяниця, диспептичні розлади. Виявлено помірне збільшення та болючість печінки, підвищення рівнів як прямого (40 мкмоль/л) так і непрямого (10 мкмоль/л) білірубіну, АлАТ- 2,1 ммоль/г-л, АсАТ- 2,2 ммоль/г-л. Реакція на антигени гепатитів В та С негативна. Яке ускладнення виникло у пацієнта? A patient with acute leukemia developed jaundice and dyspeptic disorders against the background of cytostatic treatment. Moderate enlargement and tenderness of the liver were detected, increased levels of both direct (40 μmol/l) and and indirect (10 μmol/l) bilirubin, AlAT - 2.1 mmol/g-l, AsAT - 2.2 mmol/g-l. The reaction to antigens of hepatitis B and C is negative. What complication did the patient experience?

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Токсичний гепатит Toxic hepatitis

122 / 200
У хлопчика 14-ти років із загостренням вторинного обструктивного пієлонефриту із сечі виділена синьо-гнійна паличка в титрі 1000000 мікробних тіл на 1 мл. Який антибактеріальний препарат найбільш доцільно призначити в даному випадку? A 14-year-old boy with an exacerbation of secondary obstructive pyelonephritis has blue-pus bacillus isolated from the urine in a titer of 1,000,000 microbial bodies per 1 ml. Which antibacterial drug is the most appropriate to prescribe in this case?

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Левоміцетин Levomycetin

Ампіцилін Ampicillin

Цефазолін Cefazolin

Азітроміцин Azithromycin

123 / 200
Електрогазозварювальник зварює великогабаритні конструкції у незручній робочій позі, зігнувшись, у несприятливій акустичній обстановці екв. = 83,2 дБА при ГДР - 80 дБА). Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони перевищує ГДК у 3-4 рази. Намітьте першочергові заходи з метою поліпшення умов праці: The electric gas welder welds large structures in an uncomfortable working position, bent over, in an unfavorable acoustic environment eq. = 83.2 dBA at GDR - 80 dBA). The concentration of harmful substances in of the air in the working area exceeds the MPC by 3-4 times. Outline priority measures to improve working conditions:

Застосування засобів індивідуального захисту Use of personal protective equipment

Аерація Aeration

Раціоналізація режиму праці та відпочинку Rationalization of work and rest mode

Місцева витяжна вентиляція Local exhaust ventilation

Облицювання приміщень звукопо-глинаючими матеріалами Lining of premises with sound-absorbing materials

124 / 200
Хворий 39-ти років три дні тому був прооперований з приводу гострого апендициту. Післяопераційний період без ускладнень, відзначено деяку подразливість, неспокійний сон. Ввечері на третю добу після операції став неспокійним, метушливим, чув, як на вулиці співають дівчата. Відганяв від себе 'білих мух', кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважає, що він у себе вдома, в часі дезорієнтований. Соматично: гіпергідроз, АТ160/100 мм рт.ст., температура тіла - 37,4oC, тахікардія. Зі слів родичів багато років зловживає спиртним. Діагностуйте психічний розлад хворого: A 39-year-old patient was operated on for acute appendicitis three days ago. The postoperative period was without complications, some irritability, restless sleep were noted. In the evening on the third day after the operation became restless, fussy, heard girls singing outside. Shooed away 'white flies', shouted that the room was full of rats. Believes he is at home, disorientated in time. Somatic: hyperhidrosis, BP 160/100 mmHg .st., body temperature - 37.4oC, tachycardia. According to relatives, he has been abusing alcohol for many years. Diagnose the patient's mental disorder:

Гіпертоксична шизофренія Hypertoxic schizophrenia

Гострий шизо-афективний психоз Acute schizo-affective psychosis

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Токсико-інфекційний психоз Toxic-infectious psychosis

Синдром Ганзера Hanzer Syndrome

125 / 200
У хлопчика 14-ти років на тлі хронічного тонзиліту та гаймориту появились відчуття перебоїв в ділянці серця і додаткових пульсових ударів. ЧСС-83/хв. На ЕКГ: після кожних двох синусових скорочень регулярно виникають імпульси, в яких відсутній зубець P, QRS поширений більше 0,11 с, різко деформований, дискордантний зубець T, після чого реєструється повна компенсаторна пауза. Вкажіть характер порушень ритму: A 14-year-old boy, against the background of chronic tonsillitis and sinusitis, felt interruptions in the heart area and additional pulse beats. HR-83/min. On the ECG: after every two sinus contractions, pulses regularly occur in which there is no P wave, QRS is extended for more than 0.11 s, sharply deformed, discordant T wave, after which a complete compensatory pause is recorded. Specify the nature of rhythm disturbances:

Екстрасистолія за типом бігемінії Extrasystole by type of bigeminy

Повна АV-блокада Full AV block

Екстрасистолія за типом тригемінії Extrasystole according to the type of trigeminy

Блокада лівої ніжки пучка Гіса Blockade of the left leg of the bundle of His

Часткова АV-блокада Partial AV block

126 / 200
У хворого 38-ми років внаслідок отриманого удару тупим предметом по лівій половині грудної клітки виявлено перелом Х ребра зліва зі зміщенням відламків, пристінковий пневмоторакс. Відзначає болі у лівому підребер’ї. Об’єктивно: блідий, АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 138/хв., слабких наповнення і напруження. На УЗД виявлено рідину в лівій половині живота. Виявлено розрив селезінки. Яку лікувальну тактику слід обрати? A 38-year-old patient, as a result of a blow to the left half of the chest with a blunt object, was diagnosed with a fracture of the X rib on the left with displacement of the fragments, a parietal pneumothorax. He notes pain in the left hypochondrium Objectively: pale, blood pressure - 80/40 mm Hg, Ps - 138/min, weak filling and straining. Fluid was detected in the left half of the abdomen on ultrasound. A rupture of the spleen was detected. What treatment tactics should be chosen ?

Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра Perform immediate laparotomy and alcohol-novocaine blockade of X rib

Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити лапаротомію Carry out anti-shock measures and, after raising the blood pressure, perform a laparotomy

Зробити лівобічну торакотомію, а потім одразу ж лапаротомію Perform left-sided thoracotomy and then immediately laparotomy

Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію Drain the left pleural cavity and perform a laparotomy

Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну порожнину Immediately perform an upper-middle laparotomy and then drain the left pleural cavity

127 / 200
Жінка 27-ми років, що активно живе статевим життям, скаржиться на наявність численних везикул на правій статевій губі, свербіж та печію. Висипання періодично з’являються перед менструацією і зникають через 8-10 днів. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old woman with an active sexual life complains of the presence of numerous vesicles on the right labia, itching and heartburn. Rashes periodically appear before menstruation and disappear after 8-10 days. What is the most likely diagnosis?

Бартолініт Bartholinitis

Генітальний кондиломатоз Genital condylomatosis

Вірус простого герпесу Herpes simplex virus

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

Первинний сифіліс Primary syphilis

128 / 200
У хворого 38-ми років раптово з’явився біль у лівій половині грудної клітки, ядуха. Об’єктивно: стан середньої важкості, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., дихання зліва не вислуховується. При рентгенографії грудної клітки - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому? A 38-year-old patient suddenly developed pain in the left half of the chest, a dull ache. Objectively: the condition is of medium severity, Ps- 100/min. , blood pressure - 90/60 mmHg, breathing on the left side is not heard. Chest x-ray shows collapse of the left lung to 1/2. What treatment should be prescribed to the patient?

Пасивне дренування плевральної порожнини Passive drainage of the pleural cavity

Плевральні пункції Pleural punctures

Активне дренування плевральної порожнини Active drainage of the pleural cavity

Оперативне лікування Operative treatment

Покій, розсмоктуюча терапія Rest, absorption therapy

129 / 200
Хворий 49-ти років оперується з приводу раку щитоподібної залози. При ревізії пухлини і проведенні експрес-діагностики встановлено: ступінь поширення процесу - T3NaM0, морфологічно - папілярна форма карциноми. Яким повинен бути обсяг радикального оперативного втручання? A 49-year-old patient is operated on for thyroid cancer. During the revision of the tumor and the express diagnosis, it was established: the degree of spread of the process - T3NaM0, morphologically - a papillary form of carcinoma What should be the volume of radical surgical intervention?

Субтотальна резекція залози Subtotal gland resection

Енуклеація пухлини Enucleation of tumor

Тиреоїдектомія Thyroidectomy

Резекція ураженої частки з перешийком Resection of the affected lobe with isthmus

Резекція ураженої частки Resection of the affected lobe

130 / 200
Після бесіди з матір’ю сьомимісячного хлопчика, який знаходиться на природному вигодовуванні, педіатр з’ясував, що годують дитину 7 разів на добу. Яка кількість годувань встановлена для дитини даного віку? After talking with the mother of a seven-month-old boy who is breastfed, the pediatrician found out that the child is fed 7 times a day. What is the number of feedings set for of a child of this age?

5 разів 5 times

7 разів 7 times

4 рази 4 times

6 разів 6 times

3 рази 3 times

131 / 200
Хворий 40-ка років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 38oC, з’явились явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і заповнилася грануляціями, з’явились гнилісні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого? A 40-year-old patient was operated on for phlegmon of the lumbar region. His body temperature again rose sharply to 38oC, intoxication symptoms appeared, the number of leukocytes in the of blood. In the wound, which was almost cleared of necrotic tissues and filled with granulations, purulent secretions appeared, the granulations became pale. What complication occurred in this patient?

Еризипелоїд Erysipeloid

Сепсис Sepsis

Гнилісна флегмона Potential phlegmon

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Алергічна реакція Allergic reaction

132 / 200
Хвора 40-ка років хворіє на ревматизм. Скаржиться на сильний біль у лівому оці, особливо вночі, погіршення зору, світлобоязнь, сльозотечу. Захворювання ні з чим не пов’язує. Об’єктивно: слабка перикорнеальна ін’єкція, згладженість рельєфу радужки, зміна її кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient suffers from rheumatism. She complains of severe pain in the left eye, especially at night, visual impairment, photophobia, lacrimation. The disease is unrelated 'it hurts. Objectively: weak pericorneal injection, smoothing of the relief of the iris, change in its color. What is the most likely diagnosis?

Іридоцикліт Iridocyclite

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Хоріоїдит Choroiditis

Кератит Keratitis

Ірит Irit

133 / 200
У новонародженого, що народився в результаті стрімких пологів, спостерігається парез м’язів кисті. Хапальний рефлекс відсутній, не вдається викликати долонно-ротовий рефлекс. Чутливість кисті відсутня. Який найбільш імовірний діагноз? A newborn born as a result of rapid delivery has paresis of the muscles of the hand. The grasping reflex is absent, it is not possible to trigger the hand-mouth reflex. The sensitivity of the hand is absent. What is the most likely diagnosis?

Синдром ГЬрнера-Бернара Herner-Bernard syndrome

Парез Дежерін-Клюмпке Dezherin-Klumpke paresis

Тотальне ураження плечового сплетення Total lesion of brachial plexus

Парез діафрагми Paresis of the diaphragm

Парез Дюшена-Ерба Duchen-Erb paresis

134 / 200
Хворий 30-ти років надійшов у приймальне відділення після автомобільної аварії зі скаргами на задишку, біль у лівому боці. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки визначається просторе просвітлення лівого легеневого поля з відсутністю легеневого малюнка, зміщення органів середостіння вправо. Ліва легеня притиснута до лівого кореня, діафрагма зміщена на одне міжребер’я донизу, синуси контуруються чітко. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient was admitted to the emergency department after a car accident with complaints of shortness of breath, pain in the left side. On the X-ray examination of the chest organs, a spacious luminescence of the left pulmonary fields with no lung pattern, displacement of the mediastinal organs to the right. The left lung is pressed against the left root, the diaphragm is shifted one intercostal space down, the sinuses are clearly contoured. What is the most likely diagnosis?

Пошкодження діафрагми Diaphragm damage

Пневмоторакс Pneumothorax

Гемоторакс Hemothorax

Пневмогемоторакс Pneumothorax

Забій легені Lung contusion

135 / 200
Хворий 63-х років скаржиться на біль у правій пахвинній ділянці, здуття живота, слабкість, стійкі закрепи більше 7-ми місяців. Об’єктивно: шкіра бліда, суха. В правій здухвинній ділянці пальпується утворення 5-7 см., малорухоме, безболісне. Аускультативно: підсилення кишкових шумів. У крові: ер.-2,9*1012/л, Нb- 80 г/л, ШЗЕ- 32 мм/год. Кров у калі. Який найбiльш імовірний діагноз? A 63-year-old patient complains of pain in the right inguinal region, abdominal distension, weakness, persistent constipation for more than 7 months. Objectively: the skin is pale, dry. A mass of 5-7 cm can be palpated in the right pubic region, immobile, painless. Auscultation: increased bowel sounds. In the blood: ER - 2.9*1012/l, Hb - 80 g/l, SZE - 32 mm/ h. Blood in the stool. What is the most likely diagnosis?

Спастичний коліт Spastic Colitis

Поліп сліпої кишки Cecal polyp

Рак правої нирки Right kidney cancer

Рак сліпої кишки Cancer of the appendix

Хвороба Крона Crohn's disease

136 / 200
сильний біль у правому вусі, температура 38o 136. C, гноєтеча з вуха і зниження слуху. Хворіє 13 днів. Об’єктивно: права вушна раковина відстовбурчена, припухлість та болючість м’яких тканин соскоподібного відростка справа. В зовнішньому слуховому ході гній, гіперемія і перфорація барабанної перетинки, випинання задньо-верхньої стінки слухового ходу в кістковому відділі. Який найбільш імовірний діагноз? severe pain in the right ear, temperature 38o 136. C, purulent discharge from the ear and decreased hearing. Ill for 13 days. Objectively: the right auricle is bulging, swelling and tenderness of the soft tissues of the mastoid process on the right. In the external auditory canal, there is pus, hyperemia and perforation of the tympanic membrane, protrusion of the back-upper wall of the auditory canal in the bony department. What is the most likely diagnosis?

Правобічний гострий гнійний середній отит Right-sided acute purulent otitis media

Завушний лімфаденіт справа Right auricular lymphadenitis

Правобічний мастоїдит Right-sided mastoiditis

Фурункул зовнішнього слухового ходу справа Furuncle of the external auditory meatus on the right

Правобічний гострий дифузний зовнішній отит Right-sided acute diffuse otitis externa

137 / 200
Хворому із поширеним післяін’є-кційним абсцесом правої сідниці лікар-хірург провів спочатку пункцію, а потім оперативне розкриття абсцесу з випорожненням гнійного вмісту та налагодженням постійного промивання порожнини розчинами антисептиків, введенням протеолітичних ферментів. Призначив антибіотики широкого спектру дії та імунокорегуючу терапію. Яка із виконаних та призначених дій хірурга є провідним компонентом профілактики сепсису? To a patient with a widespread post-injection abscess of the right buttock, the surgeon performed first a puncture, and then surgical opening of the abscess with emptying of purulent contents and establishment of constant washing of the cavity with solutions antiseptics, the introduction of proteolytic enzymes. He prescribed broad-spectrum antibiotics and immunocorrective therapy. Which of the performed and prescribed actions of the surgeon is the leading component of sepsis prevention?

Призначення антибіотикотерапії Prescription of antibiotic therapy

Пункція абсцесу Abscess puncture

Місцеве застосування протеолітичних ферментів Local application of proteolytic enzymes

Хірургічне розкриття абсцесу Surgical opening of an abscess

Призначення медикаментозної імунокорекції Prescription of drug immunocorrection

138 / 200
У місті на вибірковій сукупності вивчався вплив викидів у повітря відходів металургійного виробництва на захворюваність на обструктивний бронхіт. Розрахований коефіцієнт кореляції становив +0,79. Оцініть силу і напрямок зв’язку: In the city, the influence of emissions of metallurgical waste into the air on the incidence of obstructive bronchitis was studied on a sample population. The calculated correlation coefficient was +0.79. Estimate the strength and direction of the 'link:

Зворотній, середній Reverse, Average

- -

Прямий, середній Direct, Average

Зворотній, сильний Reverse, Strong

Прямий, сильний Direct, strong

139 / 200
У чоловіка 43-х років при проведенні медичного огляду об’єктивно виявлені блідість шкіри і слизових оболонок, згладженість сосочків язика, поперечна посмугованість нігтів, тріщини у кутиках рота, тахікардія. У крові: Hb-90 г/л, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Найбільш імовірним причинним фактором даного стану є недостатнє надходження до організму: The medical examination of a 43-year-old man objectively revealed pallor of the skin and mucous membranes, smoothing of the papillae of the tongue, transverse striations of the nails, cracks in the corners of the mouth, tachycardia. In the blood: Hb-90 g/l, anisocytosis, poikilocytosis. The most likely causal factor of this condition is insufficient supply to the body:

Магнію Magnesium

Селену Selena

Цинку Zinc

Міді Copper

Заліза Iron

140 / 200
Пацієнт 25-ти років висловлює скарги на різь і біль під час сечовипускання, гнійні виділення з уретри, що з’явилися 2 дні тому. Об’єктивно: губки уретри набряклі, гіперемовані, з уретри рясні гнійні виділення. Попередній діагноз: свіжий гострий гонорейний уретрит. Які додаткові дані клінічних обстежень допоможуть уточнити діагноз? A 25-year-old patient complains of burning and pain during urination, purulent discharge from the urethra that appeared 2 days ago. Objectively: sponges the urethras are swollen, hyperemic, there is abundant purulent discharge from the urethra. Preliminary diagnosis: fresh acute gonorrheal urethritis. What additional data from clinical examinations will help clarify the diagnosis?

Виявлення кокових клітин під час мікроскопії виділень Detection of coccal cells during discharge microscopy

Мікроскопія виділень з уретри Microscopy of discharge from the urethra

Загальний аналіз крові General blood test

Виявлення дріжджових клітин під час мікроскопії виділень Detection of yeast cells during secretion microscopy

Серологічне дослідження крові Serological blood test

141 / 200
Хворому 54-х років з виразковою кровотечею, група крові 0(I), Rh-негативний, перелито 200 мл еритроцитарної маси. Через кілька годин після трансфузії у хворого виникли такі симптоми: послаблення пульсу, зниження артеріального тиску до 80/50 мм рт.ст., блідість шкіри обличчя, запаморочення, головний біль, болі в усьому тілі, особливо в поперековій ділянці. Рік тому хворому вже проводилася гемотрансфузія із приводу кровотечі. Про яке ускладнення йдеться? A 54-year-old patient with ulcer bleeding, blood group 0(I), Rh-negative, was transfused with 200 ml of erythrocyte mass. A few hours after the transfusion, the patient the following symptoms appeared: a weakening of the pulse, a decrease in blood pressure to 80/50 mm Hg, paleness of the skin of the face, dizziness, headache, pain in the whole body, especially in the lumbar region. A year ago, the patient already underwent a blood transfusion due to bleeding. About what complication is involved?

Несумісність крові за груповими факторами Blood incompatibility by group factors

Цитратна інтоксикація Citrate intoxication

Несумісність крові по Rh-фактору Rh blood incompatibility

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Недоброякісність донорської крові Poor quality of donor blood

142 / 200
Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з цією метою? Over a long period of time, trends in changes in total mortality rates of different population groups living in different administrative territories have been studied. Which of the statistical methods can be used for this purpose?'

Аналіз динамічних рядів Analysis of dynamic series

Кореляційно-регресивний аналіз Correlation-regression analysis

Оцінка вірогідності різниці показників Estimation of the probability of the difference of indicators

Аналіз стандартизованих показників Analysis of standardized indicators

Аналіз рівнів відносних величин Analysis of levels of relative values

143 / 200
В житловому приміщенні були зареєстровані наступні показники повітряного середовища: температура повітря 35°C, швидкість руху повітря - 0,1 м/с, відносна вологість 95 %, температура поверхонь стін та стелі 33°C. Який із засобів віддачі тепла організмом буде в даних умовах основним? The following indicators of the air environment were registered in the living room: air temperature 35°C, air movement speed - 0.1 m/s, relative humidity 95%, temperature the surface of the walls and ceiling is 33°C. Which of the means of heat transfer by the body will be the main one in these conditions?

Конвекція Convection

Випаровування Evaporation

Кондукція Conduct

Потовиділення Sweating

Випромінювання Radiation

144 / 200
Вагітна 39-ти років надійшла з вагітністю 12 тижнів та скаргами на кров’янисті виділення із статевих шляхів. При огляді у дзеркалах: на шийці матки навколо зовнішнього вічка розміром з 2-х копійкову монету нерівні горбкуваті розростання у вигляді цвітної капусти з вогнищами некрозу і крововиливів, які легко кровоточать. Виділення кров’янисті, рідкі, з іхорозним запахом. Тіло матки збільшене до 12 тижнів вагітності, розм’якшене, рухоме. Додатки не визначаються, параметрії вільні. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old pregnant woman came in with a 12-week pregnancy and complaints of bleeding from the genital tract. On examination in mirrors: on the cervix around the external eye the size from a 2-kopeck coin uneven bumpy growths in the form of cauliflower with foci of necrosis and hemorrhages that bleed easily. Discharges are bloody, thin, with an ichorous odor. The body of the uterus is enlarged up to 12 weeks of pregnancy, softened, mobile. Appendices are not are determined, the parameters are free. What is the most likely diagnosis?

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Міхурцевий занесок Bubble Drift

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Вагітність 12 тижнів. Початковий мимовільний викидень 12 weeks gestation. Initial miscarriage

Вагітність 12 тижнів. Рак шийки матки 12 weeks pregnant. Cervical cancer

145 / 200
При обстеженні жінки 25-ти років, яка звернулася до жіночої консультації з приводу відсутності вагітності впродовж 3-х років регулярного статевого життя, виявлено: підвищена вага тіла, ріст волосся на лобку за чоловічим типом, підвищене оволосіння стегон, яєчники щільні, збільшені, базальна температура монофазна. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination of a 25-year-old woman, who turned to a women's consultation regarding the absence of pregnancy during 3 years of regular sexual life, it was found: increased body weight, height male-type pubic hair, increased thigh hair, dense, enlarged ovaries, monophasic basal temperature. What is the most likely diagnosis?

Запалення додатків матки Inflammation of uterine appendages

Дисгенезія гонад Gonadal dysgenesis

Склерокістоз яєчників Ovarian sclerocystis

Адреногенітальний синдром Adrenogenital syndrome

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

146 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на гострий біль у епігастральній ділянці, часте блювання, різку загальну слабкість. Хворіє впродовж 2-х діб. Об’єктивно: різка блідість шкірних покривів, язик сухій. Ps- 100/хв., слабкого наповнення, АТ- 110/70 мм рт.ст. Живіт при пальпації м’який, помірно болючий в епігастрії та мезогастрії, симптомів подразнення очеревини немає. Перистальтика значно посилена у мезогастрії зліва. При оглядовій рентгенографії є чаші Клойбера зліва. Про яку патологію слід думати? A 50-year-old patient complains of sharp pain in the epigastric region, frequent vomiting, severe general weakness. He has been ill for 2 days. Objectively: sharp pallor skin, dry tongue. Ps- 100/min., weak filling, BP- 110/70 mm Hg. The abdomen is soft on palpation, moderately painful in the epigastrium and mesogastric, there are no symptoms of peritoneal irritation. Peristalsis is significantly increased in the mesogastric on the left. On the X-ray examination, there are Kleuber's bowls on the left. What pathology should we think about?

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Проривна виразка 12-палої кишки Perforated duodenal ulcer

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Харчове отруєння Food poisoning

147 / 200
При терміні гестації 32 тижні у вагітної почались передчасні пологи. Перейми через 10-15 хвилин, по 15-20 сек. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 145/хв. При піхвовому дослідженні шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко розкрите на 1,5 см, плідний міхур цілий, передлежить голівка, виділення слизові, температура тіла 36,5°C. У крові: без відхилень. У мазку з піхви 4-5 лейкоцитів у п/з. Яка акушерська тактика? At a gestational age of 32 weeks, the pregnant woman went into premature labor. Contractions after 10-15 minutes, 15-20 seconds each. The fetal heartbeat is clear, rhythmic - 145/min During a vaginal examination, the cervix is shortened, the external eye is opened by 1.5 cm, the fetal bladder is intact, the head is present, mucous discharge, body temperature is 36.5°C. In the blood: no abnormalities. In a vaginal smear, 4-5 leukocytes in p/z. What obstetric tactics?

Пологи вести через природні пологові шляхи Give birth through the natural birth canal

Операція кесарського розтину Caesarean section operation

Спазмолітики, анальгетики Spasmolytics, analgesics

Дати внутрішньовенний наркоз для зняття пологової діяльності Give intravenous anesthesia to relieve labor

Токоліз. Профілактика дистрес-синдрому плоду Tocolysis. Prevention of fetal distress syndrome

148 / 200
При лабораторному дослідженні питної води встановлено що сухий залишок складає 1200 мг/л, загальна твердість - 5,5 мг-екв/л, загальна лужність - 4,5 мг-екв/л, вміст магнію - 20 мг/л, вміст фтору - 0,8 мг/л. Чи відповідає за показниками фізіологічної адекватності питна вода вимогам ДсанПі-Ну? During the laboratory study of drinking water, it was established that the dry residue is 1200 mg/l, the total hardness is 5.5 mg-eq/l, the total alkalinity is 4.5 mg-eq/l, magnesium content - 20 mg/l, fluorine content - 0.8 mg/l. Does drinking water meet the requirements of DsanPi-Nu in terms of physiological adequacy?

Не ввдповвдає за показниками твердості Does not meet the hardness criteria

Не відповідає за загальною мінералізацією Does not correspond to total mineralization

Не ввдповвдає за вмістом магнію Does not contain magnesium

Не відповідає за вмістом фтору Does not respond to fluoride content

Не ввдповвдає за показниками лужності Does not comply with alkalinity indicators

149 / 200
У шахті проходка виконується за рахунок буропідривних робіт і ручного навантаження зруйнованої породи. У забої працює бригада гірників з 6-ти осіб, при бурінні шпурів використовується ручний інструмент. Якому ступеню механізації відповідають зазначені умови праці? In the mine, penetration is carried out at the expense of blasting and manual loading of destroyed rock. A team of miners of 6 people works in the face, and hand tools are used when drilling holes. the degree of mechanization correspond to the specified working conditions?

Перший First

П’ятий Fifth

Четвертий Fourth

Третій Third

Другий Second

150 / 200
Робітник, що перебуває під диспансерним наглядом з приводу виразкової хвороби шлунка, звернувся в поточному році з загостренням даного захворювання в лютому, травні та вересні. Як статистично зареєструвати цей випадок? A worker who is under dispensary supervision due to gastric ulcer, applied in the current year with an exacerbation of this disease in February, May and September. How to statistically register this case ?

Три статталони при кожному зверненні із знаком (-) Three statalons for each hit with a sign (-)

Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2 Three vouchers of an outpatient with code 2

Один статталон при першому зверненні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-) One stattalon at the first application with a sign (+) and two stattalons with a sign (-)

Один статталон із знаком (-) при першому зверненні в поточному році One stat coupon with a sign (-) at the first request in the current year

Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3 One outpatient coupon with code 2 and two coupons with code 3

151 / 200
Дитині 12 років. Скарги на тупий ниючий біль в епігастрії та правій підреберній ділянці, який посилюється після прийому жирної або смаженої їжі, головний біль, загальну слабкість, нудоту, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. При пальпації живота відмічається резистентність м’язів у правій підреберній ділянці, позитивні симптоми Кера, Ортнера, Мерфі. Який найбільш імовірний діагноз? The child is 12 years old. Complaints of a dull aching pain in the epigastrium and right subcostal area, which worsens after eating fatty or fried food, headache, general weakness, nausea, an increase in body temperature to subfebrile numbers. When palpating the abdomen, muscle resistance is noted in the right subcostal region, positive symptoms of Kerr, Ortner, Murphy. What is the most likely diagnosis?

Гострий гастрит Acute gastritis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Вірусний гепатит Viral hepatitis

152 / 200
Лікар отримав завдання щодо проведення аналізу інфекційної захворюваності населення підпорядкованого поліклініці №1. Які документи будуть використані для чинного аналізу? The doctor received a task to conduct an analysis of the infectious disease population of the subordinate polyclinic #1. What documents will be used for the current analysis?

Направлення в інфекційне відділення Referral to the infectious department

Підтверджені ф.058/о в СЕС Confirmed f.058/o in SES

Журнал обліку інфекційних хвороб Journal of accounting for infectious diseases

Лікарські 'Зошити контактних осіб' Medical 'Contact Books'

Звіт про захворюваність Incidence Report

153 / 200
На місці ДТП чоловік 45-ти років, без свідомості, шкірні покриви синюшні, пульс на сонних артеріях не визначається, самостійно перестав дихати за кілька хвилин до приїзду медиків, зіниці широкі, реакція на світло відсутня. Зі слів сторонніх, ДТП сталася 15-20 хвилин тому, весь час у пацієнта спостерігалося нерівномірне дихання. Який прогноз виникнення необоротних змін кори мозку в пацієнта? At the scene of the accident, a 45-year-old man was unconscious, his skin was bluish, the pulse on the carotid arteries was not determined, he stopped breathing on his own a few minutes before the arrival of the medics, the pupils are wide, there is no reaction to light. According to outsiders, the accident happened 15-20 minutes ago, the patient had irregular breathing all the time. What is the prognosis for the occurrence of irreversible changes in the cerebral cortex in the patient?

Менше, ніж 4-5 хвилин Less than 4-5 minutes

Більше, ніж через 7 хвилин More than 7 minutes

Через 5-6 хвилин In 5-6 minutes

Через 4-5 хвилин In 4-5 minutes

Через 6-7 хвилин In 6-7 minutes

154 / 200
Пацієнт 32-х років надійшов в лікарню через 3 години після рівномірного ураження іонізуючим випромінюванням від закритого джерела цезію-137 протягом 10-ти хвилин. Скарги виникли через 1,5 години після опромінення. Об’єктивно: невелика гіперемія склер. Ps- 82/хв. АТ- 110/70 мм рт.ст. У крові на кінець II доби перебування в стаціонарі: ер.- 4•1012/л, Hb-135 г/л, тромб.- 230*109 /л, лейк.- 10*109 /л, е.-2%, п.- 5%, с.- 80%, л.- 7%, м.- 6%, ШЗЕ-15 мм/год. Амілаза крові - 200 мг/мл/год. Яку групу препаратів доцільно призначити потерпілому в період первинної реакції? A 32-year-old patient entered the hospital 3 hours after being uniformly affected by ionizing radiation from a closed source of cesium-137 for 10 minutes. Complaints arose after 1, 5 hours after irradiation. Objectively: slight hyperemia of the sclera. Ps- 82/min. BP- 110/70 mm Hg. In the blood at the end of the 2nd day of stay in the hospital: er.- 4•1012/l, Hb- 135 g/l, thromb.- 230*109 /l, leuk.- 10*109 /l, e.-2%, p.- 5%, p.- 80%, l.- 7%, m.- 6%, SZE-15 mm/h. Blood amylase - 200 mg/ml/h. What group of drugs should be prescribed to the victim during the initial reaction period?

Препарати йоду Iodine preparations

Антидоти-комплексони Complexon Antidotes

Антибіотики Antibiotics

Протиблювотні засоби Antiemetics

Антикоагулянти Anticoagulants

155 / 200
У хлопчика 5-ти років, хворого на гострий лімфобластний лейкоз, завершується фаза консолідації ремісії за протоколом поліхіміотерапії. У периферичній крові лейк.- 2,9•109 /л, тромб.-120•109 /л, нормохромна анемія I ст. У кістковому мозку 5% бластів. Яким хiмiопрепаратом проводитиметься пїдтримуюча терапія? A 5-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia is in the phase of remission consolidation following a polychemotherapy protocol. In the peripheral blood, leuk. - 2.9•109 / l, thromb.-120•109 /l, normochromic anemia of the 1st stage. In the bone marrow, 5% of blasts. What chemotherapy drug will be used for maintenance therapy?

Преднізолоном Prednisone

Даунорубіцином Daunorubicinoma

6-меркаптопурином 6-mercaptopurine

Метотрексатом Methotrexate

Циклофосфаном Cyclophosphane

156 / 200
Хвора 24-х років звернулася до клініки зі скаргами на збільшення маси тіла, підвищений апетит. Об’єктивно: гіперстенічної статури, індекс маси тіла 33,2кг/м2 , окружність талії 100 см. Співвідношення окружності талії до окружності стегон 0,95. Який попередній діагноз? A 24-year-old patient came to the clinic with complaints of weight gain, increased appetite. Objectively: hypersthenic physique, body mass index 33.2 kg/m2 , waist circumference 100 cm. The ratio of waist circumference to hip circumference is 0.95. What is the previous diagnosis?

Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, I ст., абдомінальний тип Hypothalamic obesity according to Itsenko-Cushing type, 1st century, abdominal type

Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, II ст., геноїдний тип Hypothalamic obesity according to Itsenko-Cushing type, II century, genoid type

Аліментарно-конституційне ожиріння, I ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, 1st century, abdominal type

Аліментарно-конституційне ожиріння, II ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, II century, abdominal type

Аліментарно-конституційне ожиріння, III ст., геноїдний тип Alimentary-constitutional obesity, III century, genoid type

157 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на періодичні болі у ділянці серця, серцебиття, відчуття нестачі повітря, запаморочення. В анамнезі часті ГРЗ. Об’єктивно: Ps- 98/хв, АТ- 100/70 мм рт.ст. Результати лабораторних досліджень без особливостей. Рівень T3 , T4 в межах норми. ВЕМ-проба негативна, реакція серцево-судинної системи за дистонічним типом. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of periodic pain in the heart, palpitations, a feeling of lack of air, dizziness. She has a history of frequent heart attacks. Objectively: Ps-98 /min, blood pressure - 100/70 mm Hg. The results of laboratory tests without any features. The level of T3, T4 within normal limits. The BEM test is negative, the reaction of the cardiovascular system is dystonic. What is the most likely diagnosis?

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Нестабільна стенокардія Unstable angina

Стабільна стенокардія напруги Stable angina pectoris

Міокардит Myocarditis

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

158 / 200
У жінки 67-ми років, що страждає на гіпертонічну хворобу, вночі раптово з’явилися головний біль, задишка, що швидко перейшла в ядуху. Об’єктивно: бліда, на лобі краплі поту, АТ- 210/140 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., над легенями поодинокі сухі хрипи, в нижніх відділах - вологі хрипи. Гомілки пастозні. Яка невідкладна допомога найбільш доцільна у даному випадку? A 67-year-old woman suffering from hypertension suddenly developed a headache and shortness of breath during the night, which quickly turned into dyspnea. Objectively: pale, drops of sweat on the forehead, blood pressure - 210/140 mm Hg, heart rate - 120/min, single dry rales over the lungs, wet rales in the lower parts. Legs are pasty. What emergency aid is most appropriate in this case?

Нітрогліцерин в/в та капотен всередину Nitroglycerin intravenously and capoten internally

Лабеталол та фуросемід в/в Labetalol and Furosemide IV

Еналаприл та фуросемід в/в Enalapril and Furosemide IV

Дигоксин та нітрогліцерин в/в Digoxin and IV nitroglycerin

Нітрогліцерин та фуросемід в/в Nitroglycerin and Furosemide IV

159 / 200
Породілля 25-ти років, друга доба післяпологового періоду. Пологи перші, термінові, пройшли без ускладнень. Який має бути характер лохій? 25-year-old woman in labor, the second day of the postpartum period. The first delivery, urgent, passed without complications. What should be the nature of lochia?

Серозні Serous

Слизові Slimes

Кров’яно-серозні Blood-serous

Кров’яні Blood

Гнійні Suppurative

160 / 200
Жінка 60-ти років протягом останнього року стала відзначати слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. Останнім часом - задишка, парестезії. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді з іктеричним відтінком. Сосочки язика згладжені. Печінка, селезінка у краю реберної дуги. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 1,7•1012/л, КП- 1,2, макроцити. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим? During the last year, a 60-year-old woman began to note weakness, dizziness, rapid fatigue. Recently, shortness of breath, paresthesias. Objectively: the skin and mucous membranes are pale with an icteric shade. The papillae of the tongue are smoothed. Liver, spleen at the edge of the costal arch. In the blood: Hb - 70 g/l, er. - 1.7•1012/l, KP - 1.2, macrocytes. What drug is prescribed pathogenetically justified?

Вітамін B12 Vitamin B12

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вітамін B1 Vitamin B1

Вітамін В6 Vitamin B6

Препарати заліза Iron preparations

161 / 200
У чоловіка 59-ти років раптово з’явились біль у попереку справа та макрогематурія, Подібне явище було декілька тижнів тому. Об’єктивно: to -37,7oC, Ps- 88/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. З боку легень та серця змін не виявлено. Живіт м’який, безболісний. Печінка +1 см. Набряків нижніх кінцівок немає. Варикозне розширення вен сім’яного канатику справа. У крові: анемія, прискорення ШОЕ, гіпопротеїнемія. У сечі: протеїнурія, еритроцитурія. Який найбільш вірогідний діагноз? A 59-year-old man suddenly developed right lower back pain and macrohematuria. A similar phenomenon occurred a few weeks ago. Objectively: to -37.7oC , Ps- 88/min., BP- 140/80 mm Hg. No changes were detected on the part of the lungs and heart. The abdomen is soft, painless. Liver +1 cm. There is no edema of the lower extremities. Varicose veins of the seminal veins cord on the right. In the blood: anemia, acceleration of ESR, hypoproteinemia. In the urine: proteinuria, erythrocyturia. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Пухлина нирки Kidney tumor

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

162 / 200
У дитини 1-го року, яка народилася недоношеною з ознаками внутрішньоутробної інфекції, виявлено хоріоретиніт, гідроцефалію. Вкажіть найбільш імовірну причину захворювання: A child of the 1st year who was born prematurely with signs of an intrauterine infection was diagnosed with chorioretinitis, hydrocephalus. Specify the most likely cause of the disease:

Вірусний гепатит В Viral hepatitis B

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Хламідіоз Chlamydia

ВІЛ-інфекція HIV infection

Мікоплазмоз Mycoplasmosis

163 / 200
Аналiз органiзацiї медичної допомоги у обласному центрі показав, що кожен рік 6іля 12% пацієнтів отримують стаціонарну допомогу при захворюваннях, що не потребують цілодобового нагляду та інтенсивного догляду. Які організаційні перетворення найдоцільніше провести для вирішення даної проблеми? Analysis of the organization of medical care in the regional center showed that every year 6 to 12% of patients receive inpatient care for diseases that do not require round-the-clock supervision and intensive care. What organizational transformation is the most expedient to carry out to solve this problem?

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Development of primary healthcare

Розвиток стаціонарозамінюючих видів допомоги Development of inpatient replacement types of assistance

Зміна статуту амбулаторно-поліклінічних закладів Change in the charter of outpatient polyclinic institutions

Структурна перебудова спеціалізованої допомоги Structural restructuring of specialized assistance

Зміцнення матеріально-технічної бази стаціонарів Strengthening the material and technical base of inpatients

164 / 200
Жінка 57-ми років скаржиться на відчуття стиснення у стравоході, серцебиття, утруднення дихання при прийомі твердої їжі, іноді з’являється блювання повним ротом, вночі - симптом 'мокрої подушки'. Хворіє близько 6-ти місяців. Об’єктивно: температура - 39°C, зріст -168 см, вага - 72 кг, Ps- 76/хв., АТ-120/80 мм рт.ст. Рентгенологічно: стравохід значно розширений, у кардіальній частині - звужений. Яка патологія найбільш імовірно викликала дисфагію у хворої? A 57-year-old woman complains of a feeling of compression in the esophagus, palpitations, difficulty breathing when eating solid food, sometimes vomiting with a full mouth appears, at night - a symptom ' wet pillow'. He has been sick for about 6 months. Objectively: temperature - 39°C, height - 168 cm, weight - 72 kg, Ps - 76/min., BP - 120/80 mm Hg. Radiologically: the esophagus is significantly expanded, in the cardiac part - narrowed. What pathology most likely caused dysphagia in the patient?

Грижа стравохідного отвору діафрагми Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm

Ахалазія кардії Achalasia cardia

Рак стравоходу Esophageal cancer

Рефлюкс-езофагіт Reflux-esophagitis

Первинний езофагоспазм Primary esophageal spasm

165 / 200
Юнак 20-ти років звернувся до лікарні зі скаргою на біль, який виникає в нижній третині стегнової кістки під час навантаження та у спокої. Травму заперечує. Об’єктивно: шкіра звичайного кольору, пастозність і біль під час глибокої пальпації, зменшення рухів у колінному суглобі. На рентгенограмі дистального метаепіфізу стегна - зона деструкції та спікули. У крові: незрілі форми клітин, ознаки запалення відсутні. Який найбільш імовірний діагноз? A young man in his 20s went to the hospital complaining of pain in the lower third of the femur during exercise and at rest. He denies the injury. Objectively : normal-colored skin, pastiness and pain during deep palpation, decreased movements in the knee joint. On the X-ray of the distal metaepiphysis of the thigh, there is a zone of destruction and spicules. In the blood: immature forms of cells, signs of inflammation are absent. What is the most likely diagnosis?

Мієломна хвороба Myeloma

Остеогенна саркома Osteogenic sarcoma

Мармурова хвороба Marble disease

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Гіперпаратиреоїдна дистрофія Hyperparathyroid dystrophy

166 / 200
Дільничний лікар встановив, що у порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 30%. Яким відносним показником він скористався у даному випадку? The district doctor found that compared to last year, the incidence of influenza increased by 30%. What relative indicator did he use in this case?

Наочності Visibility

Співвідношення Ratio

Інтенсивним Intensive

Екстенсивним Extensive

Відносної інтенсивності Relative intensity

167 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на тривалу кровотечу протягом 3-х тижнів з піхви, слабкість, запаморочення. Остання менструація була 4 місяці тому. У крові: Hb- 74 г/л, ер.- 2,8•109 /л, тромб.- 280•109 /л. Вагінально: матка не збільшена, придатки без змін. Який імовірний діагноз? A 13-year-old girl complains of prolonged vaginal bleeding for 3 weeks, weakness, dizziness. The last menstruation was 4 months ago. In the blood: Hb- 74 g/l, er.- 2.8•109 /l, thrombus.- 280•109 /l. Vaginal: the uterus is not enlarged, the appendages are unchanged. What is the probable diagnosis?

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Хвороба Віллібрандта Willibrandt's disease

Аборт в ходу Abort in progress

Ювенільна маткова кровотеча Juvenile uterine bleeding

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

168 / 200
У хворої 32-х років при бімануальному дослідженні зліва від матки виявлене пухлинне утворення щільно-еластичної консистенції, діаметром до 10 см, рухоме, безболісне. Матка та придатки справа без особливостей. Менструальна та дітородна функції не порушені. Соматично здорова. Який найбільш імовірний діагноз? In a 32-year-old patient, during a bimanual examination on the left side of the uterus, a tumor formation of a dense-elastic consistency, up to 10 cm in diameter, mobile, painless, was detected. Uterus and appendages on the right without features. Menstrual and reproductive functions are not disturbed. Somatically healthy. What is the most likely diagnosis?

Рак яєчника Ovarian cancer

Пухлина лівого яєчника Left ovarian tumor

Піосальпінкс Piosalpinx

Гідросальпінкс Hydrosalpinx

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

169 / 200
У працівника 47-ми років стався серцевий напад. Встановлено діагноз: інфаркт міокарда. Після завершення курсу лікування у хворого сформувалась аневризма серця, серцева недостатність ІІ ступеня. Враховуючи характер захворювання, вирішено скерувати пацієнта на освідчення з приводу встановлення стійкої непрацездатності. На хворого було оформлено відповідне направлення. Хто має право його видати? A 47-year-old employee had a heart attack. The diagnosis was established: myocardial infarction. After completing the course of treatment, the patient developed a heart aneurysm, II degree heart failure. Given the nature disease, it was decided to refer the patient to a certificate regarding the establishment of permanent incapacity for work. An appropriate referral was made for the patient. Who has the right to issue it?

Заступник головного лікаря з експертизи працездатності Deputy chief physician for health examination

Медико-соціальна експертна комісія Medical and social expert commission

Лікуючий лікар спільно із завідувачем відділення The attending physician together with the head of the department

Лікарсько-консультаційна комісія Medical Advisory Board

Лікуючий лікар самостійно Treating physician independently

170 / 200
Завідувач відділення поліклініки хоче провести експертну оцінку виконання лікарями медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою? The head of the polyclinic department wants to conduct an expert evaluation of the doctors' implementation of medical and technological standards of patient care. What documentation should he check for this purpose?

Талони амбулаторних пацієнтів Outpatient vouchers

Контрольні карти диспансерного спо стереження Control charts of dispensary observation

Щоденники роботи лікаря поліклініки Work diaries of the polyclinic doctor

Статистичні талони заключних (уточнених) діагнозів Statistical coupons of final (specified) diagnoses

Медичні карти амбулаторних пацієнтів Medical charts of outpatients

171 / 200
Чоловік 40-ка років доставлений швидкою допомогою після дорожньо-транспортної пригоди зі скаргами на виражену задишку, біль в правій половині грудної клітки та груднини, кашель з невеликою кількістю яскравої пінистої крові. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, виражена підшкірна емфізема грудної стінки, шиї та обличчя, пульс ритмічний, 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. При аускультації легень - справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва - задовільне. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old man was brought by ambulance after a traffic accident with complaints of pronounced shortness of breath, pain in the right half of the chest and sternum, cough with a small amount of bright objectively: the patient's condition is extremely severe, cyanosis of the face, pronounced subcutaneous emphysema of the chest wall, neck and face, rhythmic pulse, 110/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. Upon auscultation of the lungs, breathing is sharp on the right weakened throughout, on the left - satisfactory. What is the most likely diagnosis?

Правобічний тотальний гемоторакс Right-sided total hemothorax

Правобічний пневмоторакс Right-sided pneumothorax

Розрив правого головного бронха Rupture of the right main bronchus

Травматичний пульмоніт Traumatic pneumonia

Розрив діафрагми Aperture rupture

172 / 200
У 13-річного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані клоніко-тонічні судоми. Об’єктивно: зіниці розширені, фотореакція відсутня, виражений ціаноз обличчя, прикушування язика, виділення білої піни з рота, мимовільне сечовипускання і дефекація. З анамнезу відомо, що дані напади відбуваються з трирічного віку декілька разів на рік, дитина постійно приймає седативні та протисудомні препарати. Бригадою швидкої медичної допомоги діагностований епілептичний статус. Оберіть препарат для купірування нападу: A 13-year-old boy suddenly lost consciousness, generalized clonic-tonic convulsions. Objectively: dilated pupils, no photoreaction, pronounced cyanosis of the face, tongue biting, discharge of white foam from the mouth, involuntary urination and defecation. It is known from the anamnesis that these attacks occur several times a year since the age of three, the child constantly takes sedative and anticonvulsant drugs. The emergency medical team diagnosed epileptic status. Choose a drug to stop the attack:

Корглікон Corglycon

Атропін Atropine

Адреналін Adrenaline

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

173 / 200
У 1-місячного хлопчика з симптомами збудження окружність голови складає 37 см, розміри великого тім’ячка 2x2 см. Дитина зригує після годування малими порціями молока; випорожнення нормальні за складом та об’ємом. М’язовий тонус у нормі. Який діагноз найбільш імовірний? A 1-month-old boy with symptoms of agitation has a head circumference of 37 cm, the size of the big head is 2x2 cm. The child vomits after feeding small portions of milk; bowel movements are normal according to composition and volume. Muscle tone is normal. What is the most likely diagnosis?

Мікроцефалія Microcephaly

Менінгіт Meningitis

Краніостеноз Craniostenosis

Пілороспазм Pilorospasm

Пілоростеноз Pylorostenosis

174 / 200
На першу добу після операції з приводу дифузного токсичного зобу у хворої появилися скарги на утруднення дихання, холодний піт, слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, температура тіла 38,5oC, ЧДР- 25/хв., Ps- 110/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення раннього післяопераційного періоду розвинулося у хворої? On the first day after surgery for diffuse toxic goiter, the patient complained of difficulty breathing, cold sweat, weakness. Objectively: pale skin, body temperature 38 ,5oC, ChDR- 25/min., Ps- 110/min., BP-90/60 mm Hg. What complication of the early postoperative period developed in the patient?

Післяопераційна тетанія Postoperative tetany

Стиснення трахеї гематомою Compression of trachea by hematoma

Гострий тиреоїдит Acute thyroiditis

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Гіпотиреоїдний криз Hypothyroid crisis

175 / 200
Хворому 45-ти років було проведено консервативний курс терапії з приводу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Яку з перерахованих груп препаратів найбільш доцільно використовувати для профілактики рецидивів? A 45-year-old patient underwent a conservative course of therapy for gastroesophageal reflux disease. Which of the listed groups of drugs is the most appropriate to use for the prevention of relapses?

Н2-блокатори H2 blockers

Холінолітики Cholinolytics

Антикампілобактерні засоби Anticampylobacter drugs

Антациди Antacids

Репаранти Reparants

176 / 200
Хвора 45-ти років доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різку загальну слабкість, нудоту, блювання, біль у животі. Останнім часом відзначає зниження апетиту, схуднення. Об’єктивно: гіперпігментація шкіри, АТ- 70/45 мм рт.ст., брадикардія. В додаткових дослідженнях знижений вміст альдостерону, кортизолу в крові, знижена екскреція 17-КС та 17-ОКС з сечею, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіпокаліємія. Які лікувальні заходи потрібно вжити? A 45-year-old patient was brought by ambulance with complaints of severe general weakness, nausea, vomiting, abdominal pain. Recently, she has noted a decrease in appetite, weight loss. About objectively: hyperpigmentation of the skin, blood pressure - 70/45 mm Hg, bradycardia. In additional studies, the content of aldosterone and cortisol in the blood is reduced, the excretion of 17-KS and 17-OKS in the urine is reduced, hyponatremia, hypochloremia, hypokalemia. measures should be taken?

Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухарської солі Prescription of glucocorticoids, mineralocorticoids, diet with a high content of table salt

Призначення преднізолону Prednisone Prescription

Призначення дієтотерапії з підвищеним вмістом кухарської солі Prescription of dietary therapy with an increased content of table salt

Призначення інсуліну Prescription of insulin

Призначення альдостерону Aldosterone Prescription

177 / 200
В стаціонарі гінекологічного відділення протягом року лікувалось 6500 жінок, які провели там 102000 ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати по цих даних? During the year, 6,500 women were treated in the hospital of the gynecological department, who spent 102,000 bed days there. What indicator of the gynecological department's activity can be calculated from these data?

Середню тривалість перебування хворої в стаціонарі The average duration of the patient's stay in the hospital

Оберт ліжок Rotation of beds

Середнє число роботи ліжка за рік Average number of beds per year

Число ліжок по відділеннях Number of beds by departments

Планове число роботи ліжка за рік Planned number of beds per year

178 / 200
До приймального відділення лікарні надійшов хворий з хриплим диханням (більш затруднений вдих), ціанозом шкіри, тахікардією та артеріальною гіпертензією. В анамнезі - бронхіальна астма. Годину тому робив інгаляцію сальбутамолу та забув зняти ковпачок, який аспірував при глибокому вдиху. Які дії лікаря? A patient with hoarse breathing (more difficult breathing), cyanosis of the skin, tachycardia and arterial hypertension was admitted to the hospital's admissions department. He has a history of bronchial asthma. An hour ago he inhaled salbutamol and forgot to remove the cap, which aspirated during a deep breath. What actions did the doctor take?

Виконати прийом Геймліха Perform Heimlich maneuver

Ввести підшкірно дексаметазон Inject dexamethasone subcutaneously

Зразу виконати конікотомію Perform conicotomy immediately

Зробити інгаляцію β2 - адреноміметика Inhale β2 - adrenomimetics

Викликати анестезіолога та чекати на його появу Call an anesthesiologist and wait for his appearance

179 / 200
Лікар швидкої допомоги під час надання медичної допомоги особі, витягнутої із зашморгу родичами, відзначив: відсутність пульсу на сонних артеріях, відсутність свідомості, самостійного дихання, корнеальних рефлексів та наявність трупних плям на спині і задній поверхні кінцівок. За якими ознаками можна констатувати настання смерті? The emergency physician, while providing medical assistance to a person pulled out of a coma by relatives, noted: the absence of a pulse on the carotid arteries, the absence of consciousness, independent breathing, corneal reflexes and the presence corpse spots on the back and back surface of the limbs. By what signs can one ascertain the onset of death?

Відсутність свідомості Lack of consciousness

Відсутність самостійного дихання Lack of spontaneous breathing

Відсутність корнеальних рефлексів Absence of corneal reflexes

Наявність трупних плям Presence of corpse stains

Відсутність пульсу No pulse

180 / 200
При дорожньо-транспортній пригоді загинули 2 особи. Штатний судово-медичний експерт був зайнятий оглядом іншого місця події, у зв’язку з чим слідчий запросив для огляду місця і трупів згідно з діючим КПК України: 2 people died in the traffic accident. The staff forensic medical expert was busy inspecting another scene of the incident, in connection with which the investigator invited to inspect the scene and corpses according to the current Code of Criminal Procedure of Ukraine:

Медичну сестру хірургічного відділення Nurse of the surgical department

Зубного техніка найближчої стоматологічної лікарні Dental technician of the nearest dental hospital

Провізора найближчої аптеки Pharmacist of the nearest pharmacy

Найближчого лікаря Nearest doctor

Фельдшера Paramedic

181 / 200
У дитини 3-х років на фоні переносимої ГРВІ, з приводу якої отримувала ампіцилін, з’явилися висипання на кінцівках та сідницях, набряклість і болісність променевозап’ясткових та колінних суглобів, болі у животі, одноразове блювання. Висип симетрично розташований, папульозно-геморагічний. В анамнезі: харчова алергія. Яке дослідження необхідне для призначення патогенетичної терапії? A 3-year-old child, against the background of transferable SARS, for which she received ampicillin, developed rashes on the limbs and buttocks, swelling and pain in the radiocarpal and knee joints, abdominal pain, one-time vomiting. The rash is symmetrically located, papular-hemorrhagic. History: food allergy. What research is necessary to prescribe pathogenetic therapy?

Циркулюючі імунні комплекси Circulating immune complexes

Протромбіновий індекс Prothrombin index

Згортання крові за Лі-Уайтом Lee-White blood coagulation

Визначення фібриногену сироватки Determination of serum fibrinogen

Гострофазні показники Acute phase indicators

182 / 200
У дитини на 6-й день життя в ділянці потилиці, шиї та сідниць з’явилися пухирці, заповнені серозно-гнійним вмістом, які щільно вкривають шкіру. Загальний стан дитини не порушений. Про яке захворювання слід думати? On the 6th day of the child's life, blisters filled with serous-purulent contents appeared in the back of the head, neck and buttocks, which tightly cover the skin. General condition the child is not affected. What disease should we think about?

Бульозний епідермоліз Epidermolysis bullosa

Пухирчатка новонароджених Neonatal pemphigus

Імпетиго Impetigo

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

Пітниця Potnitsa

183 / 200
Хворий готується до операції з приводу варикозно розширених вен нижніх кінцівок. При огляді на підошвах виявлене мукоподібне лущення по ходу шкірних складок. Всі нігті стоп сірувато-жовтого кольору, потовщені і частково зруйновані. Про який дерматоз слід думати в даному випадку? The patient is being prepared for surgery for varicose veins of the lower extremities. On examination of the soles, mucoid peeling along the skin folds was detected. All toenails are grayish-yellow in color, thickened and partially destroyed. What dermatosis should be considered in this case?

Висівковий лишай Ban lichen

Мікробна екзема Microbial Eczema

Кандидоз Candida

Мікроспорія Microsporia

Рубромікоз Rubromycosis

184 / 200
До дерматолога звернулась хвора 32-х років зі скаргами на появу висипань в ділянці кутиків губ, що супроводжуються незначним свербежем. Хворіє близько трьох днів. Об’єктивно: на фоні незначної гіперемії поодинокі дрібні фліктени та поверхневі ерозії, вкриті медово-жовтими кірочками. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient came to the dermatologist with complaints about the appearance of rashes in the corners of the lips, accompanied by slight itching. She has been ill for about three days. Objectively: on against the background of slight hyperemia, isolated small phlicten and superficial erosions covered with honey-yellow crusts. What is the most likely diagnosis?

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Герпес Herpes

Дерматит Dermatitis

Екзема Eczema

Стрептодермія Streptoderma

185 / 200
Дитина 5-ти років півроку тому була оперована з приводу УВС. Скарги на лихоманку впродовж 3-х тижнів, біль у ділянці серця, м’язах та кістках. При огляді - шкіра кольору 'кави з молоком', аускультативно - систолічний шум в ділянці серця з шумом в III-IV міжребер’ї. На кінчиках пальців встановлено плями Джейнуеля. Який попередній діагноз? A 5-year-old child six months ago was operated on for UBS. Complaints of fever for 3 weeks, pain in the area of the heart, muscles and bones. On examination - the skin is the color of 'coffee with milk', auscultation - a systolic murmur in the heart area with a murmur in the III-IV intercostal space. On the tips of the fingers, Jainuel's spots have been established. What is the preliminary diagnosis?

Черевний тиф Typhoid

Гостра ревматична лихоманка Acute rheumatic fever

Неревматичний кардит Non-rheumatic carditis

Сепсис Sepsis

Інфекційний ендокардит Infective endocarditis

186 / 200
До пологового будинку надійшла першонароджуюча зі скаргами на нерегулярні, болісні перейми, які продовжуються 36 годин. Втомлена, ніч не спала. Об’єктивно: положення плоду поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 145/хв. Піхвове дослідження: шийка матки довжиною до 3 см, щільна, розташована дозаду, зовнішнє вічко закрите. Виділення слизові. Який найбільш імовірний діагноз? A primiparous woman came to the maternity hospital with complaints of irregular, painful contractions that last 36 hours. She is tired, she did not sleep at night. Objectively: the position of the fetus is longitudinal, the main presentation. The fetal heartbeat is clear, rhythmic - 145/min. Vaginal examination: the cervix is up to 3 cm long, dense, located backwards, the external eye is closed. Mucous discharge. What is the most likely diagnosis?

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Дистоція шийки матки Cervical dystocia

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

Фізіологічний прелімінарний період Physiological preliminary period

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

187 / 200
У населеному пункті планується будівництво багатопрофільної лікарні на 500 ліжок. Де на лікарняній ділянці необхідно розмістити поліклініку? The construction of a multidisciplinary hospital with 500 beds is planned in the settlement. Where on the hospital site should the polyclinic be located?

Біля господарської зони Near the economic zone

Біля центрального входу Near the central entrance

Розміщення поліклініки на території ділянки не дозволяється Placement of a polyclinic on the site is not allowed

У центрі ділянки біля лікувальних корпусів In the center of the site near the medical buildings

У садово-парковій зоні In the park zone

188 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на 'припливи' і відчуття жару, які повторюються до 5 разів на добу, головний біль у потиличній ділянці з підвищенням артеріального тиску, серцебиття, запаморочення, швидку втомлюваність, дратівливість, погіршення пам’яті. 6 місяців тому проведена операція в об’ємі екстирпації матки з придатками. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of 'flushes' and a feeling of heat, which are repeated up to 5 times a day, headache in the occipital region with increased blood pressure, palpitations , dizziness, rapid fatigue, irritability, memory impairment. 6 months ago, an operation was performed to extirpate the uterus with appendages. What is the most likely diagnosis?

Ранній патологічний клімакс Early pathological menopause

Вторинна психогенна аменорея Secondary psychogenic amenorrhea

Фізіологічна пременопауза Physiological premenopause

Післякастраційний синдром Post-castration syndrome

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

189 / 200
Хвора 35-ти років протягом року відзначає слабкість, пітливість, субфебрильну температуру, біль та обмеження рухів у лівому колінному суглобі. 2 роки тому лікувалась з приводу дисемінованого туберкульозу легень. Об’єктивно: положення лівої кінцівки вимушене, колінний суглоб збільшений, болючий при пальпації, рух в ньому обмежений. Проба Манту з 2 ТО - папула 23 мм. В легенях вогнищеві тіні посиленої інтенсивності. Який попередній діагноз? A 35-year-old patient has been experiencing weakness, sweating, subfebrile temperature, pain and limitation of movement in the left knee joint for a year. She was treated for disseminated pulmonary tuberculosis 2 years ago Objectively: the position of the left limb is forced, the knee joint is enlarged, painful on palpation, movement in it is limited. Mantoux test with 2 TO - a papule of 23 mm. There are focal shadows of increased intensity in the lungs. What is the preliminary diagnosis?

Туберкульозний гоніт Tuberculosis campaign

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Пухлина колінного суглоба Knee joint tumor

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Посттравматичний артрит Post-traumatic arthritis

190 / 200
Роділля в пологах 8 годин. Пологова діяльність слабка, перейми по 25 секунд, 2 перейми за 10 хв. При піхвовому дослідженні: розкриття шийки матки - до 6 см, передлежить голівка. При огляді вилилися навколоплідні води з домішками меконію. Серцебиття плоду 108/хв., глухе. Яка тактика ведення пологів? Labor in labor for 8 hours. Labor activity is weak, contractions for 25 seconds, 2 contractions in 10 minutes. During vaginal examination: opening of the cervix - up to 6 cm, the head will be presented. During the examination, amniotic fluid with meconium admixtures spilled out. The fetal heartbeat is 108/min., deaf. What are the delivery tactics?

Термінове розродження шляхом операції кесаревого розтину Emergency delivery by caesarean section

Спостереження. Лікування дистресу плоду Observation. Treatment of fetal distress

Продовжити консервативне ведення пологів під постійним моніторингом стану плоду Continue conservative management of childbirth under constant monitoring of the condition of the fetus

Призначити пологостимуляцію із застосуванням розчину окситоцину Prescribe labor stimulation using oxytocin solution

Накласти акушерські щипці Apply obstetric forceps

191 / 200
Пацієнтка 55-ти років, у якої менструації припинились 5 років тому, скаржиться на відчуття сухості в піхві, часте та болісне сечовипускання. Лікар-гінеколог при обстеженні виявив ознаки атрофічного кольпіту. У сечі: без особливостей. Які засоби місцевої дії дадуть належний терапевтичний ефект? A 55-year-old female patient, whose menstruation stopped 5 years ago, complains of a feeling of dryness in the vagina, frequent and painful urination. During the examination, the gynecologist found signs atrophic colpitis. In the urine: no specifics. What means of local action will give the proper therapeutic effect?

Вагінальний крем 'Далацин' Vaginal cream 'Dalacin'

Вагінальні таблетки 'Тержинан' Vaginal pills 'Terzhinan'

Вагінальний гель 'Метронідазол' Vaginal gel 'Metronidazole'

Вагінальний крем 'Меротин-Комбі' Vaginal cream 'Merotin-Combi'

Вагінальні свічки 'Овєстін' Vaginal suppositories 'Ovestin'

192 / 200
У хворого 77-ми років при обстеженні визначаються жовтяничність склер, симетричні парестезії, збільшення селезінки. У крові - анемія, макроцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія. ФГДС - атрофічний гастрит з ахлоргідрією. Яке дослідження слід провести для верифікації захворювання? In a 77-year-old patient, during the examination, scleral jaundice, symmetrical paresthesias, and an enlarged spleen were detected. In the blood - anemia, macrocytosis, leukopenia, thrombocytopenia. FGDS - atrophic gastritis with achlorhydria. What research should be done to verify the disease?

Білірубін крові Blood Bilirubin

Вміст фолатів у крові Blood folate content

Стернальна пункція Sternal puncture

Біопсія слизової оболонки шлунка Biopsy of gastric mucosa

Вміст вітаміну B12 у крові Content of vitamin B12 in blood

193 / 200
Хлопчик 8-ми років впродовж 2-х років страждає на появу плямистих висипів та свербіж, які виникають після вживання цитрусових. З анамнезу: вперше висипка виникла у 6 місяців після введення до раціону харчування соків. Батько страждає на бронхіальну астму, мати - на алергічний риніт. Який діагноз можна припустити? An 8-year-old boy has been suffering from spotty rashes and itching after eating citrus fruits for 2 years. From the anamnesis: the rash first appeared at 6 months after the introduction of juices into the diet. The father suffers from bronchial asthma, the mother - from allergic rhinitis. What diagnosis can be assumed?

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Розовий лишай Pink lichen

Псоріаз Psoriasis

Кропив’янка Hives

Набряк Квінке Quincke edema

194 / 200
Хвора 39-ти років під час самообстеження виявила пухлину в нижньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози. При пальпації відзначається рухоме утворення до 2 см, із чіткими контурами, периферичні лімфатичні вузли не змінені. Яка подальша тактика? During a self-examination, a 39-year-old patient discovered a tumor in the lower inner quadrant of the left mammary gland. On palpation, a moving mass of up to 2 cm, with clear contours, peripheral lymphatic nodes are not changed. What is the next tactic?

Радикальна мастектомія Radical mastectomy

Ультразвукове дослідження молочних залоз, мамографія, тонкоголкова аспіраційна біопсія Ultrasound examination of mammary glands, mammography, fine needle aspiration biopsy

Ультразвуковий моніторинг геніталій протягом усього курсу терапії антиестрогенами, системної ензимотерапії, фітотерапії Ultrasound monitoring of the genitals during the entire course of anti-estrogen therapy, systemic enzyme therapy, phytotherapy

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Протизапальна терапія, фізіотерапія Anti-inflammatory therapy, physiotherapy

195 / 200
Хвора 25-ти років під час самообстеження виявила пухлину у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози. При пальпації - безболісне, тверде, рухоме утворення молочної залози діаметром 2 см, периферичні лімфатичні вузли не змінені. При ультразвуковому дослідженні молочних залоз: у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози об’ємне утворення підвищеної ехогенності, розміром 21х18 мм. Який найбільш імовірний діагноз? During a self-examination, a 25-year-old patient discovered a tumor in the upper outer quadrant of the right mammary gland. On palpation - a painless, hard, mobile mass of the mammary gland with a diameter of 2 cm, peripheral lymph nodes are not changed. During the ultrasound examination of the mammary glands: in the upper outer quadrant of the right mammary gland there is a volume formation of increased echogenicity, the size of 21x18 mm. What is the most likely diagnosis?

Дифузна мастопатія Diffuse mastopathy

Мастит Mastitis

Рак молочної залози Breast cancer

Фіброаденома Fibroadenoma

Кіста молочної залози Breast gland cyst

196 / 200
Через 2 тижні після пологів у породіллі з’явилися болі в молочній залозі, що наростали впродовж 3-х днів. Об’єктивно: температура тіла 39oC, озноб, слабкість, гіперемія шкіри, збільшення, болючість та деформація молочної залози. При пальпації інфільтрату визначається ділянка розм’якшення та флюктуації. Який найбільш імовірний діагноз? 2 weeks after giving birth, the mother developed pain in the mammary gland, which increased over the course of 3 days. Objectively: body temperature 39oC, chills, weakness, hyperemia of the skin, enlargement, tenderness and deformation of the mammary gland. During palpation of the infiltrate, an area of softening and fluctuation is determined. What is the most likely diagnosis?

Інфільтративно-гнійний мастит Infiltrative-purulent mastitis

Флегмонозний мастит Phlegmonous mastitis

Лактостаз Lactostasis

Серозний мастит Serous mastitis

Мастопатія Mastopathy

197 / 200
Більшість робітників телерадіостанції скаржиться на головний біль, запаморочення, втомлюваність, зниження працездатності, адинамію, порушення сну, неприємні відчуття у ділянці серця. Дія якого фактору має місце у даному випадку? Most of the workers of the television and radio station complain of headache, dizziness, fatigue, reduced work capacity, adynamia, sleep disturbances, unpleasant sensations in the heart area. What factor is involved in this case?

Ультразвук Ultrasound

Електромагнітне випромінювання Electromagnetic radiation

Мікроклімат Microclimate

Шум Noise

Інфразвук Infrasound

198 / 200
Внаслідок аварії на АЕС відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до підвищення радіаційного фону. Збільшення частоти яких захворювань слід очікувати у населення цих територій? As a result of the accident at the nuclear power plant, a large area was contaminated with radionuclides, which led to an increase in the radiation background. What diseases should be expected to increase in the population of these areas?

Очні хвороби Eye diseases

ЛОР-захворювання ENT disease

Захворювання шлунково-кишкового тракту Diseases of the gastrointestinal tract

Серцево-судинні захворювання Cardiovascular diseases

Злоякісні новоутворення Malignant neoplasms

199 / 200
Породілля 24-х років. Пологи перші. Вага новонародженого 5400 г. Під час пологів діагностовано розрив лонного зчленування. Яка тактика в післяпологовому періоді? 24-year-old woman in labor. First delivery. Weight of the newborn is 5400 g. During delivery, a rupture of the pubic joint was diagnosed. What are the tactics in the postpartum period?

Гіпсова іммобілізація Plaster immobilization

Іммобілізація в пов’язці 'гамак' на ділянку таза Immobilization in a 'hammock' bandage on the pelvis

Оперативне лікування Operative treatment

Постільний режим Bed Mode

Фіксація апаратом зовнішньої фіксації Fixation by external fixation device

200 / 200
Вагітна звернулась до лікаря жіночої консультації зі скаргами на зменшення рухової активності плоду в терміні 34-35 тижнів. За даними УЗД виявлено: плацента потовщена, 52 мм, зерниста, з петрифікатами, голівка та тулуб плода мають подвійний контур, діаметр живота збільшений, рухова активність плоду млява, ЧСС плоду 160-170/хв. Група крові вагітної 0(I) Rh(-). Титр антирезусних антитіл 1:128. Яка тактика? A pregnant woman turned to the doctor of the women's consultation with complaints about a decrease in motor activity of the fetus in the period of 34-35 weeks. According to ultrasound data, it was found: the placenta is thickened, 52 mm, granular, with petrifications, the head and body of the fetus have a double contour, the diameter of the abdomen is increased, the motor activity of the fetus is sluggish, the heart rate of the fetus is 160-170/min. The blood group of the pregnant woman is 0(I) Rh(-). The titer of anti-Rhesus antibodies is 1:128. What is the strategy?

Провести інфузійну антигіпоксичну терапію для плоду Perform infusional antihypoxic therapy for the fetus

Провести пересадку шкірного клаптя від чоловіка Transplant a skin flap from a man

Повторити УЗД через 4 дні Repeat ultrasound in 4 days

Дострокове розродження шляхом кесарського розтину Premature delivery by caesarean section

Ввести 1 дозу (300 мкг) анти-RHo (D) імуноглобуліну Inject 1 dose (300 μg) of anti-RHo (D) immunoglobulin