Крок 2 - Стоматологія 2011 (буклет)

1 / 200
Батьки 5-річної дитини виявили у неї рухливість зубів і кровоточивість ясен. Об’єктивно: слизова оболонка набрякла, гіперемована, легко кровоточить, рухливість зубів I-II ступеня. При огляді виявлено також гіперкератоз долоней. Яке додаткове обстеження органів ротової порожнини необхідно провести? Parents of a 5-year-old child found tooth mobility and bleeding gums in her. Objectively: the mucous membrane is swollen, hyperemic, bleeds easily, tooth mobility of the I-II degree During the examination, hyperkeratosis of the labia was also revealed. What additional examination of the oral cavity should be performed?

Вітальне забарвлення Welcoming color

Біопотенціалометрія Biopotentialometry

Рентгенологічне X-ray

Електроодонтометричне Electroodontometric

Бактеріологічне Bacteriological

2 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів, біль, яка непокоїть переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому; тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На Ro-грамі: видно ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами і наявність кісткових голок, розташованих перпендикулярно до поверхні щелепи. Про яке захворювання можна думати? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago; a week therefore numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, dense in consistency, the mucous membrane above it is pale. On Ro-gram: areas of bone compaction with unclear boundaries and the presence of bone needles located perpendicular to the surface of the jaw are visible. About what disease can you think?

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Амелобластома Ameloblastoma

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

3 / 200
Під час профілактичного огляду у пацієнта 18-ти років після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 22 та 41 виявили крейдоподібні плями у пришийковій ділянці, безболісні під час зондування. Тест емалевої резистентності 7 балів. Які морфологічні зміни характерні для даного захворювання? During a preventive examination of an 18-year-old patient after removal of dental deposits on the vestibular surface 22 and 41, chalk-like spots were found in the cervical area, painless during probing. Test enamel resistance 7 points. What morphological changes are characteristic of this disease?

Підповерхнева демінералізація емалі Subsurface enamel demineralization

Зміни у плащовому дентині Changes in mantle dentin

Пошкодження дентиноемалевого сполучення Damage of the dentino-enamel connection

Дегенеративні зміни одонтобластів Degenerative changes of odontoblasts

Поверхнева демінералізація емалі Surface enamel demineralization

4 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 46, 47 Об’єктивно: зуби 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі, відносно паралельні між собою. Межова лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельному протезі з опо- рою на 35, 44? A 50-year-old patient complains of the absence of 37, 36, 45, 46, 47 Objectively: teeth 35, 38, 44, 48 are intact, stable, crowns of an anatomical shape, quite high, relatively parallel to each other. The boundary line has a typical direction of passage along 35, 44 supporting teeth. What fixing element should be used in a braced prosthesis with support at 35, 44?

Гнутий дротяний кламер Bent Wire Clip

Кламер Джексона Jackson Klamer

Кламер Роуча Clamer Rocha

Кламер Аккера Klamer Akkera

Телескопічну фіксацію Telescopic fixation

5 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на набряк нижньої губи. Набряк з’явився добу тому після прийому таблетки аспірину. Об’єктивно: нижня губа значно набрякла, колір шкіри та слизової оболонки не змінений, під час пальпації губа безболісна, при натисканні на неї ямки не залишається. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of swelling of the lower lip. The swelling appeared a day ago after taking an aspirin tablet. Objectively: the lower lip is significantly swollen, skin color and mucous membrane is not changed, during palpation the lip is painless, when pressing on it, there is no pit. What is the most likely diagnosis?

Гландулярний макрохейліт Glandular macrocheilitis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal Syndrome

Синдром Мішера Mischer Syndrome

Ангіоневротичний набряк Квінке Angioedema of Quincke

Синдром Ашера Usher Syndrome

6 / 200
Жінка 70-ти років скаржиться на стукання зубів під час користування повними знімними протезами. Об’єктивно: губи зімкнуті з напруженням, проміжок між штучними зубами верхньої та нижньої щелеп під час розмови складає 2 мм. Яка помилка була допущена під час протезування? A 70-year-old woman complains of teeth chattering while wearing complete removable dentures. Objectively: lips closed with tension, space between artificial teeth of the upper and lower jaws during a conversation is 2 mm. What mistake was made during prosthetics?

Неправильно визначена лінія посмішки Incorrectly defined smile line

Штучні зуби поставлені у прямому прикусі The artificial teeth are set in a straight bite

Занижена міжальвеолярна висота Underestimated interalveolar height

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

Бічні зуби поставлені не по середині альвеолярного відростка The lateral teeth are not placed in the middle of the alveolar process

7 / 200
Хвора 70-ти років скаржиться на повну втрату зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: значна атрофія альвеолярного відростка, горби відсутні, піднебіння пласке. Перехідна складка розташована в одній горизонтальній площині з твердим піднебінням. Який тип беззубої верхньої щелепи у даної хворої (за класифікацією Шредера)? A 70-year-old patient complains of a complete loss of teeth on the upper jaw. Objectively: significant atrophy of the alveolar process, humps are absent, the palate is flat. The transitional fold is located in on one horizontal plane with a hard palate. What type of edentulous upper jaw does this patient have (according to Schroeder's classification)?

4 4

3 3

2 2

1 1

5 5

8 / 200
Хворий 58-ми років звернувся з приводу протезування. Об’єктивно: присутній 22 зуб, стійкий, інтактний. Альвеолярний гребінь атрофований, піднебіння пласке. Планується виготовлення знімного протезу. Яка тактика лікаря по відношенню до 22 зуба? A 58-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: the 22nd tooth is present, stable, intact. The alveolar ridge is atrophied, the palate is flat. It is planned to make a removable prosthesis What are the doctor's tactics in relation to the 22nd tooth?

Депульпувати Depulp

Залишити Leave

Виготовити телескопічну коронку Make telescopic crown

Виготовити куксову коронку Make a stump crown

Видалити Delete

9 / 200
Хворому 39-ти років потрі6но виготовити бюгельний протез на нижню щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрібно користуватись при заміні воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до підвищення прикусу? A 39-year-old patient needs to make a lower jaw prosthesis with porcelain teeth. What method should be used when replacing wax with plastic in order to avoid the burr in his turn will lead to an increase in bite?

У воді під тиском In pressurized water

Комбінований метод компресійного пресування Combined method of compression pressing

Прямий метод компресійного пресування Direct method of compression pressing

Метод ливарного пресування Foundry pressing method

Зворотний метод компресійного пресування Reverse method of compression pressing

10 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль у порожнині рота протягом 2-х діб, головний біль, підвищення температури тіла до 39oC. В анамнезі ексудативний діатез. Об’єктивно: на шкірі обличчя та рук еритематозні плями, папули з двоконтурним забарвленням. Катаральний кон’юнктивіт та риніт. Червона облямівка губ набрякла, з кров’яними кірками; на слизовій оболонці порожнини рота - болісні ерозії з сіруватим нальотом, по їх краях є уривки оболонок пухирів. Слизова оболонка ясен гі-перемована. Визначте попередній діагноз: A 12-year-old boy complains of pain in the oral cavity for 2 days, a headache, an increase in body temperature up to 39oC. He has a history of exudative diathesis. About' objectively: on the skin of the face and hands, erythematous spots, papules with a double contour color. Catarrhal conjunctivitis and rhinitis. The red border of the lips is swollen, with blood crusts; on the mucous membrane of the oral cavity - painful erosions with a grayish coating, there are fragments along their edges the lining of the blisters. The mucous membrane of the gums is hy-repeated. Determine the preliminary diagnosis:

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Синдром Стивенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Синдром Лайела Lyell's Syndrome

11 / 200
Хворий 19-ти років звернувся до поліклініки зі скаргами на відлам коронки 21 зуба внаслідок травми. Об’єктивно: медіальний кут 21 відсутній. За лінією відколу в одній точці просвічується пульпа. Зондування в цій точці болісне, перкусія безболісна. ЕОД - 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old patient came to the clinic with complaints about the chipping of the crown of tooth 21 as a result of an injury. Objectively: the medial angle of 21 is missing. Behind the chipping line at one point the pulp is transparent. Probing at this point is painful, percussion is painless. EOD - 25 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий травматичний пульпіт Acute traumatic pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

12 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на наявність виразок і горбиків м’якої консистенції на слизовій оболонці порожнини рота, кровоточивість ясен, біль і розхитування зубів. Об’єктивно: на слизовій оболонці язика, ясен наявні поодинокі виразки з м’якими малоболі-сними краями, покриті жовтим нальотом. Регіонарні лімфовузли збільшені, м’які, безболісні, не спаяні з оточуючими тканинами. Який попередній діагноз? A 39-year-old patient complains of the presence of ulcers and bumps of a soft consistency on the mucous membrane of the oral cavity, bleeding gums, pain and loose teeth. Objectively: on the mucous membrane of the tongue, gums, there are single ulcers with soft, painless edges, covered with a yellow plaque. The regional lymph nodes are enlarged, soft, painless, not fused with the surrounding tissues. What is the previous diagnosis?

Скрофулодермія Scrofuloderma

Туберкульозний вовчак Tuberculous lupus

Афта Сеттона Afta Settona

Сифіліс (третинний період) Syphilis (tertiary period)

Лепра Leprosy

13 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на наявність розростань у задній третині язика, патологія виявлена випадково. Об’єктивно: у ділянці задньої третини язика по середній лінії на спинці наявне вогнище овальної форми шириною 0,5 см і довжиною 1,5 см, гладке, чітко відмежоване від оточуючих тканин. Паль-паторно вогнище ущільнене. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of the presence of growths in the back third of the tongue, the pathology was discovered accidentally. Objectively: in the area of the back third of the tongue along the midline on the back, there is an oval-shaped focus with a width of 0.5 cm and a length of 1.5 cm, smooth, clearly separated from the surrounding tissues. The palpable focus is compacted. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Гострий катаральний глосит Acute catarrhal glossitis

Географічний язик Geographic language

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossitis

Чорний 'волохатий' язик Black 'hairy' tongue

14 / 200
8-річному хлопчикові встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 21. Лікування проведено екстирпаційним методом. Оберіть матеріал для кореневої пломби: An 8-year-old boy was diagnosed with chronic fibrous pulpitis 21. The treatment was carried out by the extirpation method. Choose the material for the root filling:

Резорцин-формалінова паста Resorcinol Formal Paste

Фосфат-цемент Phosphate Cement

Кальцієвмісний матеріал Calcium-containing material

Цинк-евгенолова паста Zinc Eugenol Paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

15 / 200
У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза є найбільш доцільним? A 62-year-old patient has a median fracture of the lower jaw with joint formation. Objectively: dental formula 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46 , 45, 44, 43. The teeth are intact, stable, the crowns are high. The mobility of the fragments is insignificant, there is no displacement. Which prosthesis is the most appropriate to use?

Пластинковий з шарніром Гаврилова Plate with Gavrilov hinge

Пластинковий без шарніра Plate without hinge

Пластинковий з шаршром Вайнштей-на Weinstein's Shard Record

Пластинковий з шарніром Оксмана Plate with Oxman hinge

Мостоподібний без шарніра Bridge-shaped without hinge

16 / 200
Під час видалення 47 трапився перелом дистального кореня зуба на рівні 1/2 його довжини. Який інструмент треба обрати для вилучення залишку кореня? During the removal of 47, a fracture of the distal root of the tooth occurred at the level of 1/2 of its length. What tool should be chosen to remove the rest of the root?

Дзьобоподібні щипці зі щічками, які збігаються Beak-shaped forceps with matching cheeks

Правий кутовий елеватор Right corner elevator

Прямий елеватор Direct elevator

Лівий кутовий елеватор Left corner elevator

Дзьобоподібні щипці зі щічками, які не збігаються Beak-shaped forceps with non-matching cheeks

17 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на періодичний біль у фронтальному відділі верхньої щелепи. З анамнезу: 12 зуб раніше лікований з приводу пульпіту. Об’єктивно: коронка 12 відновлена за допомогою пломби. На Ro-грамі верхньої щелепи виявляється осередок деструкції кісткової тканини біля верхівки кореня 12 діаметром до 1 см. Кореневий канал 12 запломбований до верхівки. Встановлено діагноз: кістогранульома 12 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування: A patient came to the doctor complaining of periodic pain in the frontal part of the upper jaw. From the anamnesis: tooth 12 was previously treated for pulpitis. Objectively: crown 12 was restored with the help of a filling. On the Ro-gram of the upper jaw, a focus of destruction of bone tissue near the apex of root 12 with a diameter of up to 1 cm is revealed. Root canal 12 is sealed to the apex. The diagnosis is established: osteogranuloma of tooth 12. Choose the optimal method of treatment:

Розтин по перехідній складці Transition fold dissection

Резекція верхівки кореня 12 Resection of root apex 12

Видалення 12 Delete 12

Консервативне лікування Conservative treatment

Реплантація 12 Replantation 12

18 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на появу тиждень тому сильної кровоточивості ясен, болю в порожнині рота, слабкість, стомленість, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: хворий блідий, адинамічний. На слизовій оболонці порожнини рота множинні геморагії, ясна пухкі, на вершинах ясеневих сосочків ділянки некрозу, лімфатичні вузли збільшені, м’які, безболісні. Симптомом якого захворювання може бути ураження слизової оболонки порожнини рота у хворого? A 25-year-old patient complains of severe bleeding gums, pain in the mouth, weakness, fatigue, an increase in body temperature up to 38oC a week ago. Objectively: the patient is pale, adynamic. On the mucous membrane of the oral cavity, there are multiple hemorrhages, the gums are loose, there are areas of necrosis on the tops of the gingival papillae, the lymph nodes are enlarged, soft, painless. A symptom of which disease can be damage to the mucous membrane of the oral cavity in a patient?

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Отруєння солями важких металів Poisoning with salts of heavy metals

Гострий лейкоз Acute leukemia

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

19 / 200
У хворого діагностований плоско- клітинний зроговілий рак слизової оболонки переднього відділу дна порожнини рота III ступеня. На Ro-грамі нижньої щелепи наявна резорбція альвеолярного відростка у фронтальному відділі, розміром 1,0х0,5 см. Яке лікування показане хворому? The patient has been diagnosed with grade III squamous cell squamous cell carcinoma of the mucous membrane of the front part of the floor of the mouth. On the Ro-gram of the lower jaw, there is resorption of the alveolar process in the frontal part, the size 1.0x0.5 cm. What treatment is indicated for the patient?

Променева терапія Radiotherapy

Хіміотерапія Chemotherapy

Паліативне хіміо-променеве та симптоматичне Palliative chemoradiation and symptomatic

Хірургічне Surgical

Комбіноване Combined

20 / 200
Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Герб-ста. Уточнюється межа ложки під’язикової ділянки, відступивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою? A 67-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. An individual spoon is fitted according to the Herb-sta method. The border of the spoon in the sublingual area is specified by receding 1 cm from the midline. Which Herbst test should be performed for this purpose?

Повільне відкривання рота Slow mouth opening

Активні рухи мімічної мускулатури Active movements of facial muscles

Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи Run your tongue along the red border of the upper lip

Поперемінне дотикання язиком щоки Alternately touching tongue to cheek

Ковтання Ingestion

21 / 200
У пацієнта 40-ка років після двостороннього перелому верхньої щелепи і неправильного зрощення відламків утворився відкритий прикус. Висота прикусу утримується тільки молярами. Між рештою зубів має місце щілина близько 1-1,5 мм. Зубні ряди безперервні. Який з методів лікування найдоцільніше застосувати у даній ситуації? A 40-year-old patient developed an open bite after a bilateral fracture of the upper jaw and improper fusion of the fragments. The height of the bite is maintained only by the molars. There is a gap of about 1 -1.5 mm. The tooth rows are continuous. Which of the treatment methods is the most expedient to apply in this situation?

Кривава репозиція Bloody Reposition

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Апаратурно-хірургічний метод Hardware-surgical method

Протезування комбінованими коронками Prosthetics with combined crowns

Зішліфувати моляри, покрити коронками Grind molars, cover with crowns

22 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на незначний біль у зубі на нижній щелепі під час прийому холодної їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, в межах плащового дентину. Зондування чутливе по емалеводентинній межі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old girl complains of a minor toothache on the lower jaw while eating cold food. Objectively: on the chewing surface 36 a carious cavity with a narrow entrance hole, within the mantle dentin. Probing is sensitive along the enamel-dentine border. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Поверхневий карієс Surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

23 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтанні. При огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, рухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові моно-нуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з нижче перерахованого є провідним у розвитку захворювання? An 18-year-old patient complained of an increase in body temperature, weakness, pain during eating and swallowing. When examining the mucous membrane of the oral cavity, on the background of erythema , numerous petechiae are determined. The pharynx is hyperemic. Regional lymph nodes are enlarged, mobile, painless. In the blood: leukocytosis, monocytosis, atypical mononuclear cells, ESR - 30 mm/h. Which of the following is the leading factor in the development of the disease?

Алергічна реакція уповільненого типу Delayed allergic reaction

Аутоімунні порушення Autoimmune disorders

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

Вірусна інфекція Viral infection

Бактеріальна інфекція Bacterial infection

24 / 200
Студентка 17-ти років скаржиться на зміну у кольорі центрального різця на верхній щелепі справа. 1,5 місяці тому зуб був депульпований і запломбований, але змінився в кольорі. Об’єктивно: 21 запломбований, сірого кольору, стійкий, перкусія безболісна. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку? A 17-year-old student complains about a change in the color of the central incisor on the upper jaw on the right. 1.5 months ago, the tooth was depulped and filled, but the color changed. Objectively: 21 sealed, gray, stable, painless percussion. Orthognathic bite. Which prosthesis design is most appropriate in this case?

Металева коронка Metal crown

Комбінована коронка Combined crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Resin Crown

Вкладка Tab

25 / 200
Хворий 28-ми років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обмеження відкривання рота, відчуття оніміння шкіри у підочній ділянці зліва, верхньої губи, крила носа, біль у лівій виличній ділянці, що посилюється при спробі відкрити рот. Пальпаторно визначається симптом 'сходинки'. Який найбільш імовірний діагноз? After a fall, a 28-year-old patient turned to the maxillofacial surgery clinic with complaints of restricted mouth opening, numbness of the skin in the left underarm area, upper lip, wing nose, pain in the left zygomatic area, which worsens when trying to open the mouth. The symptom of 'stairs' is determined by palpation. What is the most likely diagnosis?

Перелом виличної кістки зі зміщенням Displaced zygomatic fracture

Перелом виличної кістки без зміщення Fracture of zygomatic bone without displacement

Перелом виличної дуги зліва Fracture of the zygomatic arch on the left

Перелом верхньої щелепи за середнім типом Fracture of the upper jaw according to the average type

Перелом верхньої щелепи за верхнім типом Fracture of the upper jaw according to the upper type

26 / 200
У хворого 59-ти років двосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці 44, 34 зубів, решта жувальних зубів відсутня, беззубі фрагменти не зміщені, але рухомі. Який ортопедичний апарат доцільно застосувати для іммобілізації відламків? A 59-year-old patient has a bilateral fracture of the lower jaw in the area of 44, 34 teeth, the rest of the chewing teeth are missing, the toothless fragments are not displaced, but mobile. What orthopedic device is it advisable to use for immobilization of fragments?

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzha

Шина Ванкевич з пєлотами Shina Vankevich with pilots

Апарат Рудько Rudko's machine

Шина Лімберга Limberg Tire

Апарат Петросова Petrosov Apparatus

27 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен, швидку стомлюваність, нездужання. Симптоми з’явились нещодавно. Об’єктивно: шкіра та слизова оболонка порожнини рота бліді. Ясна при доторкуванні кровоточать. На слизовій щік, губ та піднебінні пете-хії. Яке лабораторне дослідження необхідно першочергово провести для визначення діагнозу? A 23-year-old patient complains of bleeding gums, rapid fatigue, malaise. The symptoms appeared recently. Objectively: the skin and mucous membrane of the oral cavity are pale. The gums bleed when touched. There are petechiae on the mucous membrane of the cheeks, lips, and palate. What laboratory test should be performed first to determine the diagnosis?

Визначення вітаміну С у крові Determination of vitamin C in blood

Визначення часу кровотечі Determining bleeding time

Загальний аналіз крові General blood test

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Імунограма Immunogram

28 / 200
Хвора 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. З анамнезу: часті носові кровотечі, загальна слабкість. Об’єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м’якого піднебіння - множинні петехії. В крові: ер.- 3,1 • 1012/л., Hb- 94 г/л, КП- 0,9, лейк.- 2,9 • 109/л, тромб.- 80 • 109/л, час зсідання крові - 9 хв, ШОЕ - 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient complained of bleeding gums. History: frequent nosebleeds, general weakness. Objectively: pallor of the skin and oral mucosa , on the mucous membrane of the cheeks, tongue and soft palate - multiple petechiae. In the blood: er.- 3.1 • 1012/l., Hb- 94 g/l, KP- 0.9, leuk.- 2.9 • 109/l, thrombus - 80 • 109/l, blood clotting time - 9 min, ESR - 18 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Хвороба Аддісона-Бірмера Addison-Birmer disease

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Хвороба Вакеза Wakeza's disease

29 / 200
Хвора 50-ти років звернулась з метою протезування. Об’єктивно: відсутні 14,15,16,17, 24, 25, 26, 27 зуби. Стан опорних зубів задовільний. Який тип кріплення забезпечить найкращі умови для стабiлiзацiї знімного протеза? A 50-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 teeth are missing. Condition supporting teeth is satisfactory. What type of fastening will provide the best conditions for stabilizing the removable prosthesis?

Площинне Flat

Трансверзальне Transverse

Лінійнє Linear

Точкове Dot

Сагітальне Sagittal

30 / 200
На консультацію до ортодонта звернулась 16-річна пацієнтка зі скаргами на наявність молочних зубів. Під час огляду: лицевих відхилень не виявлено. В порожнині рота: фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби постійні, на нижній - постійні зуби, за винятком других молочних молярів. На рентгенограмі: відсутні другі нижні премоляри, корені молочних других молярів резорбовані наполовину. Яка тактика ортодонта? A 16-year-old female patient consulted an orthodontist with complaints about the presence of milk teeth. During the examination: no facial abnormalities were detected. In the oral cavity: physiological bite, key occlusion is preserved, on the upper jaw - all permanent teeth, on the lower - permanent teeth, with the exception of the second milk molars. On the radiograph: the second lower premolars are missing, the roots of the second milk molars are half resorbed. What are the tactics of the orthodontist?

Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування Remove milk molars and refer to prosthetic treatment

Видалити молочні моляри Remove milk molars

Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри Remove milk molars and replace them with permanent molars

Призначити ремінералізуючу терапію для затримки резорбції і стирання молочних Prescribe remineralizing therapy to delay resorption and erase milk

Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження Leave milk molars and conduct dispensary observation

31 / 200
. Хлопчик 6-ти років 1 добу тому вдарився лобом. Через кілька годин після травми з’явилася пухлина у правій надбрівній ділянці. Об’єктивно: значний набряк тканин лоба, який розповсюджується на повіки правого ока, шкіра над пухлиною ціанотична, консистенція пухлини м’яка, наявний симптом флуктуації. Загальний стан хлопчика не порушений. Встановіть попередній діагноз: . A 6-year-old boy hit his forehead 1 day ago. A few hours after the injury, a tumor appeared in the right brow area. Objectively: significant tissue swelling forehead, which spreads to the eyelids of the right eye, the skin over the tumor is cyanotic, the consistency of the tumor is soft, there is a symptom of fluctuation. The general condition of the boy is not disturbed. Establish a preliminary diagnosis:

Нагноєна гематома правої надбрівної ділянки Suppurative hematoma of the right eyebrow area

Гематома правої надбрівної ділянки Hematoma of the right eyebrow area

Перелом лобної кістки Fracture of frontal bone

Посттравматичний набряк тканин правої надбрівної ділянки Post-traumatic swelling of tissues of the right supra-brow area

Запальний інфільтрат тканин правої надбрівної ділянки Inflammatory infiltrate of the tissues of the right eyebrow area

32 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об’єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 1б, 26, 36, 46 недорозвинені, конічної форми. Який найбільш імовір- ний діагноз? A 14-year-old child complains of a cosmetic defect in the front teeth area. Objectively: enamel 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 in the area of the cutting edge is refined, parallel to the cutting edge there is a 1.5 mm wide furrowed depression of the enamel surrounding the teeth. Humps 1b, 26, 36, 46 are underdeveloped, conical in shape. What is the most likely diagnosis?

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Дисплазія Стентона-Капдепона Stanton-Capdepon dysplasia

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

33 / 200
Під час профілактичного огляду у хворого 45-ти років у 23 виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину. Дно і стінки виповнені щільним, різко пігментованим дентином; зондування, реакція на холод безболісні, перкусія 23 безболісна. ЕОМ - 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? During a preventive examination, a 45-year-old patient was found to have a carious cavity within the mantle dentin at 23. The bottom and walls are filled with dense, sharply pigmented dentin; probing, reaction they are painless when cold, percussion 23 is painless. EOM - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

34 / 200
Хворому 29-ти років виготовляється металічна вкладка на 26 зуб прямим методом. Об’єктивно: на 26 порожнина I класу за Блеком. ЕОД - 6 мкА. Під час огляду вкладки виявлений дефект відливки у ділянці кута зовнішньої поверхні. Які подальші дії лікаря? A 29-year-old patient has a metal insert made on the 26th tooth by the direct method. Objectively: on the 26th, a class I cavity according to Black. EOD - 6 μA. During inspection of the tab revealed a casting defect in the area of the corner of the outer surface. What are the doctor's next actions?

Фіксація вкладки на цемент Fixing tab on cement

Фіксація вкладки на пластмасу Fixing tab on plastic

Виготовити нову вкладку Make a new tab

Фіксація вкладки і відновлення дефекту амальгамою Fixing the tab and restoring the defect with amalgam

Фіксація вкладки і відновлення дефекту композитом Fixing the tab and restoring the defect with a composite

35 / 200
У хворого вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для верхньої щелепи і повним для нижньої щелепи). Які засоби транспортної іммобілізації можна використовувати у даному випадку? The patient has a gunshot fracture of the lower jaw. Before the injury, he used removable prostheses (partial lamellar for the upper jaw and full for the lower jaw). What means of transport immobilization can be used in this case case?

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzha

Шина Ентіна Entin's Tire

Шина Тігерштедта Tigerstedt tire

Зубні протези пацієнта Patient's dentures

Шина Васильєва Shyna Vasiliev

36 / 200
Лікар стоматолог-ортопед на щоденному прийомі під час огляду і проведення ортопедичних маніпуляцій користується стоматологічним дзеркалом. Яким чином проводять стерилізацію стоматологічних дзеркал? A dentist-orthopedic doctor uses a dental mirror at a daily appointment during an examination and performing orthopedic manipulations. How are dental mirrors sterilized?

У 0,01% розчині хлораміну 10 хвилин In 0.01% chloramine solution for 10 minutes

У 0,5% розчині сульфохлоретилу 20 хвилин In 0.5% sulfochloroethyl solution for 20 minutes

У сухожаровій шафi при температурi 180оС, 10 хвилин In an oven at 180°C, 10 minutes

У потрійному розчині 30 хвилин 30 minutes in triple solution

У 6% розчині перекису водню щоденного приготування, 6 годин In 6% hydrogen peroxide solution of daily preparation, 6 hours

37 / 200
Жінка 25-ти років надійшла до від-ділєння щелепно-лицевої хірургії через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди. Об’єктивно: шкірні покрови бліді, на обличчі краплі поту. Дихання переривчасте, утруднене. Ps- 120/хв, ниткоподібний, АТ- 70/60 мм рт.ст. На обличчі у ділянці щоки зліва - рана, що проникає до порожнини рота. Під час транспортування жінка знаходилася в положенні на спині з закинутою головою. Який тип асфіксії розвивається у даної хворої? A 25-year-old woman came to the department of maxillofacial surgery 2 hours after a traffic accident. Objectively: the skin is pale, on the face drops of sweat. Breathing is intermittent, difficult. Ps- 120/min, filamentous, BP- 70/60 mm Hg. On the face in the area of the cheek on the left, there is a wound that penetrates to the oral cavity. During transportation, the woman was in a supine position with her head thrown back. What type of asphyxia is developing in this patient?

Клапанна Valve

Стенотична Stenotic

Дислокаційна Dislocation

Аспіраційна Aspirational

Обтураційна Obstructive

38 / 200
Хворого 16-ти років турбує кровоточивість з порожнини зуба при прийомі їжі. Об’єктивно: в 16 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена розростаннями м’якої тканини багряно-червоного кольору, що легко кровить при доторкуванні. Зондування новоутворення слабкоболісне. Реакція на холодовий подразник майже не виражена. На Ro-грамі патологічних змін твердих тканин зуба та періа-пікальних тканин не виявляється. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient is concerned about bleeding from the tooth cavity when eating. Objectively: at 16, a deep carious cavity filled with soft tissue growths on the chewing surface crimson-red in color, which bleeds easily when touched. Probing the neoplasm is mildly painful. The reaction to a cold stimulus is almost not pronounced. Pathological changes in the hard tissues of the tooth and periapical tissues are not detected on the Ro-gram. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

39 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. Планується заміщення дефекту зубного ряду верхньої щелепи ме-талопластмасовим мостоподібним протезом. Яку пластмасу слід використати для облицювання протеза? A 27-year-old man applied for dental prosthetics. Objectively: the teeth are intact, stable. Orthognathic bite. It is planned to replace the defect in the dentition of the upper jaw with metal-plastic bridge prosthesis. What plastic should be used for lining the prosthesis?

Норакрил Noracryl

Синма-М Синма-М

Протакрил Protacryl

Фторакс Ftorax

Акрилоксид Acryl Oxide

40 / 200
Дівчина 18-ти років скаржиться на шорсткість на бічній поверхні язика. Впродовж 4-х років стоїть на диспансерному обліку з приводу компенсованої форми цукрового діабету. Об’єктивно: на бічній поверхні язика зліва і на слизовій оболонці щоки справа ділянки помутніння слизової оболонки, вирізняється малюнок у вигляді мережива. При пошкрябуванні шпателем 'плівка'не знімається. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний? An 18-year-old girl complains of roughness on the lateral surface of the tongue. For 4 years, she has been on medical records for a compensated form of diabetes. Objectively: on the lateral surface of the tongue on the left and on the mucous membrane of the cheek on the right of the area of cloudiness of the mucous membrane, a pattern in the form of lace is distinguished. When scraping with a spatula, the 'film' is not removed. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia flat

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Кандидозний стоматит Thrush

Червоний плескатий лишай Red lichen

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

41 / 200
Чоловік 26-ти років звернувся зі скаргами на наявність висипань у порожнині рота. Об’єктивно: на слизовій м’якого піднебіння і дужок визначаються папули розміром близько 1 см у діаметрі, які ледь виступають над поверхнею слизової, вкриті сіруватим нальотом і оточені вузьким гіперемованим вінчиком. При пошкрябуванні шпателем наліт знімається, після чого виникає м’ясо-червоного кольору ерозія. Підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні під час пальпації. Які додаткові методи дослідження необхідно провести даному хворому? A 26-year-old man complained about the presence of rashes in the oral cavity. Objectively: on the mucous membrane of the soft palate and brackets, papules about 1 cm in size are determined in diameter, which barely protrude above the surface of the mucous membrane, are covered with a grayish plaque and surrounded by a narrow hyperemic corolla. When scraped with a spatula, the plaque is removed, after which a flesh-red erosion occurs. The submandibular lymph nodes are enlarged, painless during palpation. What additional research methods are necessary conduct to this patient?

Стоматоскопія та цитологія Stomatoscopy and cytology

Мікроскопія та серологічні реакції Microscopy and serological reactions

Люмінесцентний та біопсія Fluorescence and Biopsy

Цитологія та люмінесцентний Cytology and Luminescence

Мікроскопія та посів на поживні середовища Microscopy and inoculation on nutrient media

42 / 200
Хворий 44-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на гострий постійний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється під час змикання щелеп. Біль відзначає впродовж 3-х днів. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває вільно. Коронка 26 зруйнована наполовину. Зондування каріозної порожнини безболісне. Перкусія 26 різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 26 набрякла, гіперемована. 26 раніше лікований. Який попередній діагноз? A 44-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of acute constant pain in the area of the upper jaw on the left, which worsens when closing the jaws. The pain has been noted for 3 days. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens freely. Crown 26 is half destroyed. Probing the carious cavity is painless. Percussion 26 is sharply painful. The mucous membrane of the alveolar process at the level of 26 is swollen, hyperemic. 26 was previously treated. What was the previous diagnosis?

Хронічний періодонтит 26, що загострився Chronic periodontitis 26, aggravated

Гострий пульпіт 26 Acute pulpitis 26

Пародонтит 26, 27,28 Periodontitis 26, 27,28

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 26 Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left from 26

Гострий гнійний періодонтит 26 Acute purulent periodontitis 26

43 / 200
Військовослужбовець 20-ти років отримав вогнепальне поранення з дефектом тіла нижньої щелепи. На якому етапі евакуації йому буде надано спеціалізовану стоматологічну ортопедичну допомогу? A 20-year-old military serviceman received a gunshot wound with a defect in the body of the lower jaw. At what stage of evacuation will he be provided with specialized dental orthopedic care?

Госпітальна база Hospital base

ОМЗ ОМЗ

Поле бою Battlefield

ОМедБ ОМедБ

На всіх етапах евакуації At all stages of evacuation

44 / 200
Пацієнт 47-ми років впродовж 2-х місяців скаржиться на періодичні самочинні напади болю в ділянці нижньої щелепи зліва. Біль поширюється на тіло нижньої щелепи, іррадіює у вухо, потилицю. Біль інколи виникає при рухах головою. Об’єктивно: зуби інтактні, жувальні поверхні дещо стерті. Який із методів обстеження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу? For 2 months, a 47-year-old patient complains of periodic spontaneous attacks of pain in the area of the lower jaw on the left. The pain spreads to the body of the lower jaw, radiates to the ear, the back of the head. Pain sometimes occurs when moving the head. Objectively: the teeth are intact, the chewing surfaces are somewhat worn. Which of the examination methods will be the most informative for establishing a diagnosis?

Термодіагностика Thermodiagnosis

Реографія пульпи Rheography of pulp

Трансілюмінація Transillumination

Рентгенографія X-ray

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

45 / 200
Хворому 38-ми років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі. Яку масу можна застосувати для дублювання? A 38-year-old patient is being made a brace prosthesis for the upper jaw. At the manufacturing stage, the creation of a fire-resistant model is expected. What mass can be used for duplicating?

Дентафоль Dentafol

Гелін Гелін

Стомальгін Stomalgin

Стомапласт Stomaplast

Ортокор Ортокор

46 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на неестетичний вигляд 24 з моменту прорізування. Об’єктивно: в 24 емаль частково відсутня, дентин забарвлений в жовтий колір. В дитинстві 64 неодноразово лікували, проте, зважаючи на часті загострення, появу набряків, нориці на яснах, 64 вимушено видалили в 9 років. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains about the unaesthetic appearance of 24 since the eruption. Objectively: at 24, the enamel is partially missing, the dentin is stained yellow. In childhood, 64 was treated repeatedly, however, due to frequent exacerbations, the appearance of swelling, fistulas on the gums, 64 were forcibly removed at the age of 9. What is the most likely diagnosis?

Аплазія емалі Enamel aplasia

Флюороз Fluorosis

Локальна гіпоплазія Local hypoplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

47 / 200
Жінці 56-ти років виготовляється частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Об’єктивно: зуби інтактні, стійкі. Прикус ортогнати-чний. Під час перевірки конструкції протезу у порожнині рота між приро-дніми зубами є щілина, штучні зуби змикаються. На якому етапі протезування була допущена помилка? A 56-year-old woman is being made a partial removable plate prosthesis for the upper jaw. Objectively: the teeth are intact, stable. The bite is orthognathic. During the inspection of the prosthesis design there is a gap in the oral cavity between the natural teeth, the artificial teeth close together. At what stage of prosthetics was a mistake made?

Виготовлення воскового базису з прикусними валиками Making wax base with biting rollers

Постановка штучних зубів Setting artificial teeth

Отримання відбитків Getting prints

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

Виготовлення моделей Making models

48 / 200
У робочого алюмінієвого заводу 55-ти років, що страждає на хронічний холецистит, на слизовій оболонці щоки ближче до кута рота горбисте утворення білого кольору, що здіймається над оточуючою слизовою, з безболісним ущільненням в основі. Порожнина рота не санована. Що з переліченого є першочерговим у тактиці стоматолога? A 55-year-old aluminum plant worker suffering from chronic cholecystitis has a white bumpy formation on the mucous membrane of the cheek closer to the corner of the mouth, rising above the surrounding mucosa , with a painless compaction at the base. The oral cavity is not cleaned. Which of the following is the first priority in the dentist's tactics?

Проведення кріодеструкції вогнища Cryodestruction of the focus

Направлення на консультацію до гастроентеролога Referral for consultation to a gastroenterologist

Призначення кератолітичних засобів Prescription of keratolytic agents

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Направлення на консультацію в онкодиспансер Referral to oncology clinic

49 / 200
У хворого 30-ти років після вогнепального поранення утворився тотальний дефект носа, рубцева деформація шкіри щік і підочних ділянок, що прилягають до дефекту. Оберіть оптимальний варіант відновлення носа: A 30-year-old patient developed a total defect of the nose after a gunshot wound, cicatricial deformation of the skin of the cheeks and the undereye areas adjacent to the defect. Choose the best option for nose restoration:

Вільний шкірний трансплантат Free skin graft

Трилопатевий стебельчастий клапоть Trilopathium Stem of Klapot Parts

Два клаптя на ніжці зі щік Two flaps on the leg from the cheeks

Клапоть на ніжці з чола Flap on leg from forehead

Радикальна ринопластика за Ф.Хітровим Radical rhinoplasty according to F.Khitrov

50 / 200
Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з’явились півроку тому. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12,11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - піддатлива, шорстка. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який попередній діагноз? The parents of a 12-year-old child complain about the presence of white spots on the front teeth of the upper jaw, which appeared six months ago. Objectively: on the vestibular surface in the cervical region 13, 12, 11, 21, 22, 23, chalk-like spots were detected. The enamel above them has lost its luster, when probed it is pliable, rough. There is a history of short-term pain from chemical irritants. What is the previous diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Флюороз зубів Dental fluorosis

51 / 200
Пацієнтці 58-ми років проводиться припасування індивідуальної відбитко-вої ложки. При виконанні проби Герб-ста (витягування губ в трубочку) індивідуальна ложка скидається. Корекцію ложки необхідно провести в ділянці: A 58-year-old patient is being fitted with an individual impression spoon. When performing the Herb-sta test (extraction of lips into a tube), the individual spoon is reset. The spoon must be corrected in the area:

Боковій зліва Side left

Вуздечки язика Tongue frenulum

Вздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

34 і 43 з вестибулярного боку 34 and 43 from the vestibular side

34 і 43 з орального боку 34 and 43 from the oral side

52 / 200
Загальний стан пораненого середньої важкості, свідомість збережена, шкіра бліда із синюшним відтінком, губи ціанотичні. Дихання часте, утруднене (28/хв.). Є підозра на дислокаційну асфіксію. На якому етапі медичної евакуації пораненого язик прошивається шовковою лігатурою? The general condition of the wounded person is of medium severity, consciousness is preserved, the skin is pale with a bluish tint, the lips are cyanotic. Breathing is frequent, difficult (28/min). There is a suspicion of dislocation asphyxiation. At what stage of medical evacuation of a wounded person is the tongue stitched with a silk ligature?

На МПП On MPP

На МПБ На МПБ

В ОМедБ To OMedB

У спеціалізованому шпиталі In a specialized hospital

На полі бою On the battlefield

53 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на наявність білих шорстких плям на слизовій оболонці кутів рота. Ці зміни з’явились 7 місяців тому. Об’єктивно: на зубах - щільний коричневий наліт курця. Білого кольору ділянки не знімаються при поскоблюванні. Слизова оболонка, що межує з ними, без змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of the presence of white rough spots on the mucous membrane of the corners of the mouth. These changes appeared 7 months ago. Objectively: on the teeth - dense brown plaque of a smoker. The white areas do not come off when scraped. The mucous membrane bordering them is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Кандидоз Candidiasis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Сифіліс Syphilis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

54 / 200
У хворого рухомість зубів 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 I-II ступеня; 47, 46, 45, 34, 35,36,37 зуби відсутні. Який протез можна застосувати в даному випадку, щоб запобігти подальшому розвитку захворювання? The patient has mobility of teeth 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 I-II degree; 47, 46, 45, 34, 35,36 ,37 teeth are missing. What prosthesis can be used in this case to prevent further development of the disease?

Пластмасовий частковий знімний протез Plastic partial removable prosthesis

Бюгельний протез з багатоланковим кламером Bugel prosthesis with multi-link clasp

Мостоподібний протез з опорою на 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 і проміжною частиною 46,45,34,35,36 Bridge-like prosthesis with support on 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 and intermediate part 46,45,34,35,36

Бюгельний протез з атачменами без багатоланкового кламеру Bugel prosthesis with attachmen without multi-link clasp

Мостоподібний консольний протез з опорою на 43, 42, 32, 33 і проміжною частиною 45,35 Bridge-shaped cantilever prosthesis with support on 43, 42, 32, 33 and intermediate part 45,35

55 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на пухлиноподібне слабкоболісне новоутворення в правій привушній ділянці, яке виникло 2 місяці тому без жодної причини. Відзначає слабкість, деколи підвищення температури до 37,2oC -37,6oC. Півмісяця тому проведена протизапальна терапія, яка не дала позитивних результатів. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлості в правій привушній ділянці. Пальпаторно визначається округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, слаб-коболісне, не спаяне зі шкірою. Із сте-нонової протоки виділяється прозора слина в невеликій кількості. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of a tumor-like, mildly painful neoplasm in the right parotid area, which appeared 2 months ago without any reason. She notes weakness, sometimes the temperature rises to 37, 2oC -37.6oC. Six months ago, anti-inflammatory therapy was carried out, which did not give positive results. Objectively: the face is asymmetrical due to a slight swelling in the right parotid area. Palpation reveals a rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with even contours, weak-cobolous, not fused to the skin. A small amount of clear saliva is secreted from the stenoan duct. What is the most likely diagnosis?

Сіалопатія Шегрена Sjogren's sialopathy

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudomumps

Атерома привушної ділянки Atheroma of parotid area

Гострий інфекційний паротит Acute infectious mumps

56 / 200
Чоловікові 48-ми років під час санації ротової порожнини зроблено рентгенівський знімок нижньої щелепи. Виявлено деструкцію кісткової тканини з рівними чіткими межами у ділянці кута нижньої щелепи, що не пов’язана з коренями зубів. При діагностичній пункції отримано ексудат коричневого кольору без кристалів холестерину. Який попередній діагноз? A 48-year-old man had an X-ray of the lower jaw taken during oral cavity rehabilitation. Bone tissue destruction with smooth, clear boundaries was detected in the area of the lower jaw angle, which was not connected with the roots of the teeth. A brown exudate without cholesterol crystals was obtained during a diagnostic puncture. What is the preliminary diagnosis?

Кіста щелепи Jaw cyst

Остеобластокластома Osteoclastoma

Гемангіома щелепи Hemangioma of the jaw

Адамантинома Adamantinoma

Холестеатома Cholesteatoma

57 / 200
Дівчина 20-ти років скаржиться на біль від солодкого, кислого. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 крейдоподібна пляма, шорстка під час зондування. У центрі плями визначається дефект у межах емалі. Індекс Федорова-Володкіної 2,5 бали (ГІ). Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old girl complains of pain from sweet, sour. Objectively: there is a chalk-like spot on the vestibular surface 11, rough during probing. In the center of the spot is determined defect within the enamel. Fedorov-Volodkina index 2.5 points (GI). What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

Некроз емалі Enamel necrosis

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

58 / 200
Чоловік 50-ти років скаржиться на наявність 'виразочки'на слизовій оболонці під’язикової ділянки. При пато-морфологічному дослідженні біоптату визначено: поліморфізм клітин шипо-подібного шару аж до атипії, збільшення кількості мітозів, гігантські та багатоядерні клітини, акантоз, гіпер- та па-ракератоз, збереження базальної мембрани та базального шару. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old man complains about the presence of an 'ulcer' on the mucous membrane of the sublingual area. Pathomorphological examination of the biopsy revealed: polymorphism of cells of the spinous layer up to atypia, an increase in the number of mitoses, giant and multinucleated cells, acanthosis, hyper- and parakeratosis, preservation of the basement membrane and basal layer. What is the most likely diagnosis?

Червоний вовчак, ерозивно-виразкова форма Lupus erythematosus, erosive-ulcerative form

Лейкоплакія, ерозивна форма Leukoplakia, erosive form

Хвороба Боуена Bowen's disease

Червоний плескатий лишай, гіперке-ратотична форма Red lichen planus, hyperkeratotic form

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

59 / 200
Дитина 11-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини у лівому верхньому кутньому зубі, яка з’явилась півроку тому. Об’єктивно: на медіальній контактній поверхні 26 зуба - каріозна порожнина, розташована у межах плащового дентину. Дно і стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування - безболісні. Реакція на термічні подразники відсутня. Перкусія зуба безболісна. Визначте попередній діагноз: An 11-year-old child complains about the presence of a carious cavity in the left upper canine tooth, which appeared six months ago. Objectively: on the medial contact surface of tooth 26 - a carious cavity located within the mantle dentin. The bottom and walls of the carious cavity are dense, pigmented, painless during probing. There is no reaction to thermal stimuli. Percussion of the tooth is painless. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

60 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразнень, свербіж у яснах. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Незначна кількість зубних відкладень. У ділянці 15, 14, 24, 25,44,34 клиноподібні дефекти у межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old man complains of increased sensitivity of his teeth to thermal and chemical irritations, itching in the gums. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/3 of their length, the gums are dense, pale pink in color. A small amount of dental deposits. In the area 15, 14, 24, 25, 44, 34, wedge-shaped defects within the dentin. Probing of the bare necks of the teeth and wedge-shaped defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Рецесія ясен Gingival recession

Пародонтоз Periodontosis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

61 / 200
Жінка 32-х років скаржиться на біль у роті, підвищення температури тіла до 38,5oC, нездужання. Подібний стан виникає періодично впродовж кількох років після застуди. Об’єктивно: губи вкриті кров’янистими кірками, на гіпе-ремованій слизовій оболонці губ і щік -ерозії, покриті фібринозними плівками. Гіперсалівація. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman complains of a pain in her mouth, an increase in body temperature to 38.5oC, malaise. A similar condition occurs periodically for several years after a cold. About' objectively: the lips are covered with bloody crusts, on the hyper-removed mucous membrane of the lips and cheeks - erosion, covered with fibrinous films. Hypersalivation. What is the most likely diagnosis?

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Рецидивний герпес Recurrent Herpes

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Вульгарна пухирчатка Vulgar bubble

62 / 200
При медичному огляді особового складу мотострілецького полку, дислокованого в 110 км від військового шпиталю, виявлено 19 військовослужбовців, які потребують протезування зубів. Скільки їх повинно бути для виїзду пересувного стоматологічного кабінету? During the medical examination of the personnel of the motorized rifle regiment, stationed 110 km from the military hospital, 19 servicemen were found to be in need of dental prosthetics. How many should there be for the departure of a mobile dental clinic office?

До 24 Up to 24

До 10 До 10

До 20 До 20

25 і більше 25 and over

До 15 До 15

63 / 200
У дитини 5-ти років на апроксималь-ній поверхні 54 зуба каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Відмічається неприємний запах з рота. Поверхневе зондування каріозної порожнини безболісне, глибоке - болісне. Перкусія безболісна. При опитуванні з’ясовано, що від гарячого виникає біль. Оберіть раціональний лікарський засіб для антисептичної обробки кореневих каналів: A 5-year-old child has a carious cavity on the proximal surface of tooth 54, which communicates with the cavity of the tooth. Bad breath is noted. Surface probing of the carious cavity is painless , deep - painful. Percussion is painless. During the survey, it was found out that heat causes pain. Choose a rational medicine for antiseptic treatment of root canals:

Гіпохлорит натрію Sodium hypochlorite

Спирт Alcohol

Розчин етонію Ethonium solution

Розчин фурациліну Furacilin solution

Розчин формаліну Formalin solution

64 / 200
Підліток 14-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: слизова ясен гіпере-мована, пастозна, відзначається кровоточивість. Проба Шилера-Пісарева позитивна. Індекс РМА - 70%. ГІ - 3,0. На Ro-грамі фронтальної ділянки змін немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old teenager complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the mucous membrane of the gums is hyperemic, pasty, bleeding is noted. Schiller-Pisarev test positive. PMA index - 70%. GI - 3.0. There are no changes on the Ro-gram of the frontal area. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Загострення хронічного пародонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Хронічний пародонтит Chronic periodontitis

65 / 200
Хворий 50-ти років потребує шинування передніх зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби мають рухомість I-II ступеня, депуль-повані. Яку з названих шин краще застосувати? A 50-year-old patient needs splinting of the front teeth of the lower jaw. Objectively: 33, 32, 31, 41, 42, 43 teeth have I-II mobility degrees, depulped. Which of the named tires is better to use?

Курляндського Courlandsky

Мамлока Мамлока

Ельбрехта Elbrecht

Ван-Тіля Van Til

Марея Марея

66 / 200
Хворий 56-ти років тривалий час лікується з приводу хронічного риноген-ного гаймориту. В останні три місяці з’явилися виділення з носа типу 'м’ясних помиїв'з неприємним запахом, потовщення альвеолярного відростка у ділянці правих молярів, рухливість цих інтактних зубів. На амбулаторному прийомі лікар-стоматолог встановив діагноз гострого гнійного періоститу, видалив 16 зуб, провів періостеото-мію. Гною при розрізі отримано не було. Який діагноз найбільш імовірний? A 56-year-old patient has been treated for a long time for chronic rhinogenic sinusitis. In the last three months, there have been discharges from the nose like 'meat slops' with an unpleasant smell, thickening of the alveolar process in the area of the right molars, mobility of these intact teeth. At the outpatient appointment, the dentist diagnosed acute purulent periostitis, removed the 16th tooth, and performed a periosteotomy. No pus was obtained during the incision. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Загострення хронічного правобічного гаймориту Exacerbation of chronic right-sided sinusitis

Осифікуючий періостит верхньої щелепи Ossifying periostitis of the upper jaw

Рак верхньої щелепи Cancer of the upper jaw

Еозинофільна гранулома Eosinophilic granuloma

67 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на біль, набряклість у ділянці нижньої щелепи праворуч. 46 зуб болить декілька днів. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, температура тіла 37,7oC. Обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин у проекції тіла нижньої щелепи з правого боку. 46 зруйнований значно, перкусія його різко болісна. З вестибулярного боку альвеолярного відростку в ділянці 46,47,45 пальпується болісний інфільтрат. Слизова оболонка тут гіперемована, набрякла, визначається позитивний симптом флюктуації. Який попередній діагноз? A 12-year-old girl complains of pain, swelling in the area of the lower jaw on the right. The 46th tooth hurts for several days. Objectively: general condition of medium severity, body temperature 37.7oC. The face is asymmetric due to swelling of soft tissues in the projection of the body of the lower jaw on the right side. 46 is significantly destroyed, its percussion is sharply painful. A painful infiltrate is palpable from the vestibular side of the alveolar process in the area of 46, 47, 45. The mucous membrane is here hyperemic, swollen, a positive fluctuation symptom is determined. What is the previous diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 46

Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46 Acute purulent odontogenic periostitis of the lower jaw from 46

Гострий серозний неодонтогенний періостит нижньої щелепи від 46 Acute serous neodontogenic periostitis of the lower jaw from 46

Загострення хронічного одонтоген-ного остеомієліту нижньої щелепи від 46 Aggravation of chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 46

Загострення хронічного періодонти-ту 46 Exacerbation of chronic periodontitis 46

68 / 200
Чоловік 34-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий напа-доподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється від холодових подразників, іррадіює у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 37, до лікаря не звертався. 3 дні тому знову виник біль. Об’єктивно: у 37 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки різко болісне. На рентгенограмі 37 у ділянці верхівок коренів визначається розширення пе-ріодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old man went to the dentist with complaints of acute attack-like spontaneous pain in the area of the upper jaw on the left, aggravated by cold stimuli, radiating to the ear and temple. A year ago, 37 had a lot of pain, he did not consult a doctor. 3 days ago, the pain reappeared. Objectively: 37 has a deep carious cavity that connects with the cavity of the tooth. Probing of the open point is very painful. On the radiograph of 37, in the region of the root tips, expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний пульпіт, що загострився Chronic pulpitis, aggravated

Хронічний гранулематозний періо-донтит, що загострився Chronic granulomatous periodontitis, aggravated

Хронічний фіброзний періодонтит, що загострився Chronic fibrous periodontitis, aggravated

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

69 / 200
При виготовленні повного знімного протезу після отримання анатомічних відбитків проводиться припасування індивідуальної ложки. Який матеріал необхідно використати для функціонального оформлення її країв? When manufacturing a complete removable prosthesis, after obtaining anatomical impressions, an individual spoon is fitted. What material should be used for the functional design of its edges?

Ортокор Ортокор

Хромопан Chromopane

Стомальгін Stomalgin

Гіпс Гіпс

Тіодент Tiodent

70 / 200
У хворого відкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Оберіть анестезію, яку необхідно зробити для повного знеболення тканин в ділянці 38: The patient's mouth opening is limited to 1 cm. The removal of 38 is indicated. Select the anesthesia that must be performed for complete tissue anesthesia in area 38:

Мандибулярна, аподактильна Mandibular, apodactyl

Мандибулярна, дактильна Mandibular, dactyl

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Торусальна Torusal

Зовнішньоротовий засіб мандибуляр-ної анестезії External oral means of mandibular anesthesia

71 / 200
Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс 36. По- рожнина II класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування? A 35-year-old patient was diagnosed with chronic medium caries 36. Class II cavity according to Black with damage to the masticatory surface. What material is best to use for filling?

Мікрофільований композит світлової полімеризації Microfilament composite of light polymerization

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Композитний мікрогібридний мате-рiал світлової полімеризації Composite microhybrid material of light polymerization

Текучий композит світлової полімеризації Liquid Light Polymerization Composite

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

72 / 200
У хлопчика 14-ти років під час лікування гострого глибокого карієсу в 25 зубі лікар випадково відкрив порожнину зуба в проекції рогу пульпи. Яка подальша тактика лікаря? In a 14-year-old boy, during the treatment of acute deep caries in the 25th tooth, the doctor accidentally opened the tooth cavity in the projection of the pulp horn. What are the doctor's further tactics?

Провести ампутацію пульпи Perform pulp amputation

Застосувати девіталізуючу пасту Apply devitalizing paste

Застосувати пасту, що містить гідроксид кальцію Use calcium hydroxide paste

Провести знеболення, видалити пульпу Conduct anesthesia, remove pulp

Застосувати муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

73 / 200
У хворого 43-х років після видалення 26 зуба виникло сполучення ротової порожнини із верхньощелепною пазухою. Рентгенологічно змін у верхньо-щелепових пазухах не виявлено. Якою буде тактика хірурга-стоматолога з метою профілактики виникнення гаймориту? A 43-year-old patient developed a connection between the oral cavity and the maxillary sinus after the removal of the 26th tooth. X-ray changes were not detected in the maxillary sinuses. What will be the surgeon's tactics- the dentist in order to prevent the occurrence of sinusitis?

Заповнення комірки гемостатичною губкою Filling the cell with hemostatic sponge

Пластичне закриття сполучення Plastic closure of coupling

Заповнення комірки кров’яним згустком Filling the cell with a blood clot

Промивання пазухи розчином антибіотика Sinus washing with antibiotic solution

Тампонада комірки йодоформною турундою Cell tamponade with iodoform turunda

74 / 200
Хворий 75-ти років скаржиться на неможливість користування повним знімним протезом на нижній щелепі. Об’єктивно: місяць тому виготовлено протез, гострі кісткові виступи по альвеолярному відростку, виражена коса лінія. Який план лікування? A 75-year-old patient complains about the impossibility of using a complete removable prosthesis on the lower jaw. Objectively: a prosthesis was made a month ago, sharp bony protrusions along the alveolar process, pronounced slash line. What is the treatment plan?

Протез з укороченими межами Prosthesis with shortened borders

Протез з розширеними межами Prosthesis with extended boundaries

Протез з металевим базисом Prosthesis with metal base

Протез із безколірної пластмаси Colorless plastic prosthesis

Виготовити протез з еластичною підкладкою Make a prosthesis with an elastic lining

75 / 200
Хвора 70-ти років скаржиться на рухомість 21 зуба. Зуб раніше не ліку- вався. Об’єктивно: 21 має рухомість II ступеня, корінь оголений на 1/2. Який інструмент необхідно використати для видалення зуба? A 70-year-old patient complains about the mobility of tooth 21. The tooth has not been treated before. Objectively: 21 has mobility of the II degree, the root is exposed by 1/ 2. What tool should be used to remove a tooth?

Клювоподібні щипці Beak-shaped forceps

S-подібні щипці S-shaped forceps

Прямий елеватор Direct elevator

Штикоподібні щипці Bayonet forceps

Прямі щипці Straight forceps

76 / 200
Хворий скаржиться на тривалі напади болю, що провокуються різними подразниками; біль виникає також самочинно вночі, іррадіює у праве вухо. Проміжки між нападами - 30-40 хвилин. Давність захворювання - 2 доби. Об’єктивно: у 45 глибока каріозна порожнина, стінки та дно її мають м’який світлий дентин. На холодну воду виникає різкий тривалий напад болю. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of long attacks of pain provoked by various irritants; the pain also occurs spontaneously at night, radiates to the right ear. The intervals between attacks are 30-40 minutes. History illness - 2 days. Objectively: at 45, there is a deep carious cavity, its walls and bottom have soft light dentin. Cold water causes a sharp, prolonged attack of pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Конкрементозний пульпіт Concrementous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Загострення хронічного фіброзного пульпіту Exacerbation of chronic fibrous pulpitis

77 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 4-х років із ротовим диханням. У анамнезі аденото-мія. Об’єктивно: прикус тимчасових зубів; верхні різці перекривають нижні на 1/3; дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані у одній вертикальній площині. Застосування якого профілактичного апарату найбільш доцільне для усунення шкідливої звички ротового дихання? A 4-year-old child with mouth breathing is in the orthodontist's dispensary register. He has a history of adenomyosis. Objectively: bite of temporary teeth; upper incisors overlap lower by 1/3; the distal surfaces of the second temporary molars are located in the same vertical plane. Which preventive device is the most appropriate to use to eliminate the bad habit of mouth breathing?

Вестибуло-оральна пластинка Крау-са Kraus' vestibulo-oral plate

Активатор Андрезена-Гойпля Andresen Goipl Activator

Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера Standard Schoncher's vestibular plate

Пластинка з петлями Рудольфа Rudolph Loop Record

Регулятор функцій Френкеля Frenkel function controller

78 / 200
До ортодонта звернувся юнак 17-ти років із скаргами на неправильне розташування ікла на верхній щелепі. Об’єктивно: прикус постійних зубів; співвідношення перших постійних молярів за Енглем I клас, 13 розташований вестибулярно вище оклюзійної лінії; проміжок між 14 та 12 - 6,5 мм. Який період ортодонтичного лікування дозволить скоротити застосування уль-трафонофорезу із лідазою? A 17-year-old boy came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the canines on the upper jaw. Objectively: bite of permanent teeth; ratio of first permanent molars according to Engle I class, 13 is located vestibularly above the occlusal line; the gap between 14 and 12 is 6.5 mm. What period of orthodontic treatment will reduce the use of ultra-traphonophoresis with lidase?

Ретенційний період Retention period

- -

Підготовчий період Preparatory period

Активний період Active period

Пасивний період Passive period

79 / 200
Хворий 20-ти років звернувся з метою санації. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 і 12 декілька крей-доподібних плям діаметром 2х3 мм на-півовальної форми, поверхня шорстка під час зондування. Який тест буде на-йінформативнішим у проведенні диференційної діагностики даної патології? A 20-year-old patient applied for rehabilitation. Objectively: on the vestibular surface of 11 and 12, there are several crayon-like spots with a diameter of 2x3 mm and a semi-oval shape, the surface is rough during probing. Which test will be the most informative in the differential diagnosis of this pathology?

Вітальне забарвлення Welcoming color

Термодіагностика Thermodiagnosis

ЕОД ЕОД

Зондування Probing

ТЕР-тест TEP test

80 / 200
У хворого 30-ти років виявлена каріозна порожнина в 11 в межах біляпуль-парного дентину з ушкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбу-вальному матеріалу слід надати перевагу для відновлення анатомічної форми зуба? A 30-year-old patient had a carious cavity in 11 within the peripulpal dentin with damage to the tooth corner and cutting edge. Which filling material should be preferred to restore the anatomical shape of the tooth?

Композиційний матеріал хімічного затвердіння типу 'паста-паста' Composite material of chemical hardening type 'paste-paste'

Силікатний цемент Silicate cement

Композиційний матеріал світлового затвердіння Light Curing Composite Material

Склоіономірний цемент світлового затвердіння Light-curing glass ionomer cement

Композиційний матеріал хімічного затвердіння типу 'порошок-рідина' Chemically cured composite material of the 'powder-liquid' type

81 / 200
Жінка 29-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, які посилюються від холодного, іррадіюють у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 27, до лікаря не зверталась. Три дні тому знову виник біль. Об’єктивно: в 27 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба. Зондування відкритої ділянки різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old woman complains of sharp, paroxysmal pain in the area of the upper jaw on the left, which is aggravated by cold, radiating to the ear and temple. A year ago she had severe pain 27, did not consult a doctor. Three days ago, the pain appeared again. Objectively: at 27, a deep carious cavity connecting with the cavity of the tooth. Probing the open area is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

82 / 200
У хворого 39-ти років під час видалення 48 зуба виникли запаморочення, різка слабкість. Свідомість збережена. Шкіра бліда, холодна на дотик, волога. Дихання поверхневе, тахікардія, пульс слабкого наповнення. Температура і артеріальний тиск низькі. Яке ускладнення можна запідозрити у хворого? A 39-year-old patient developed dizziness and severe weakness during the extraction of the 48th tooth. Consciousness is preserved. The skin is pale, cold to the touch, moist. Breathing is shallow, tachycardia , weak pulse. Temperature and blood pressure are low. What complications can be suspected in the patient?

Набряк Квінке Quincke edema

Колапс Колапс

Травматичний шок Traumatic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

83 / 200
Мати дівчинки 4-х років звернулась до стоматолога зі скаргами на появу в роті дитини виразок. Хвороба почалася 3 дні тому лихоманкою. Об’єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота спостерігаються ерозії до 0,5 см в діаметрі, які вкриті фібринозним нальотом. Ясна гіперемовані. Температура тіла 38,9oC. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Який найбільш імовірний діагноз? The mother of a 4-year-old girl went to the dentist with complaints about the appearance of ulcers in the child's mouth. The disease began 3 days ago with a fever. Objectively: on the mucous membrane of the cavity erosions up to 0.5 cm in diameter are observed in the mouth, which are covered with fibrinous plaque. The gums are hyperemic. Body temperature is 38.9oC. Regional lymph nodes are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Кандидомікоз Candida

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Герпангіна Herpangina

Хронічний рецидивуючий герпети-чний стоматит Chronic recurrent herpetic stomatitis

84 / 200
У хворої 56-ти років ерозія червоної облямівки нижньої губи овальної форми, з гладкою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхні ерозії кров’яні кірочки, які знімаються з утрудненням. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії у місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи: A 56-year-old patient has erosion of the red border of the lower lip of an oval shape, with a smooth surface, of a rich red color. On the surface of the erosion, there are blood crusts that are removed from difficulty. After removing the crusts, there is a little bleeding. Light trauma of erosion in places where there are no crusts does not cause bleeding. Determine the type of precancer of the lower lip:

Хвороба Боуена Bowen's disease

Обмежений передраковий гіперкера-тоз червоної облямівки губи Limited precancerous hyperkeratosis of the red rim of the lip

Еритроплазія Erythroplasia

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

Бородавчастий передрак червоної облямівки губи Warty precancer of the red border of the lip

85 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність у ділянці червоної облямівки нижньої губи пухлиноподібного утворення округлої форми діаметром близько 1 см. Об’єктивно: пухлиноподібне утворення виступає над оточуючою червоною облямівкою на 5 мм, щільнуватої консистенції, сірувато-червоного кольору, на поверхні утворення наявні тонкі лусочки, які знімаються з утрудненням. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient turned to a dentist with complaints about the presence of a tumor-like formation of a rounded shape with a diameter of about 1 cm in the area of the red border of the lower lip. Objectively: a tumor-like formation protrudes above the surrounding red border by 5 mm, dense consistency, grayish-red color, thin scales are present on the surface of the formation, which are removed with difficulty. What is the most likely diagnosis?

Еритроплазiя Кейра Erythroplasia of Keir

Обмежений передраковий гіперкера-тоз червоної облямівки Limited precancerous hyperkeratosis of the red border

Хвороба Боуена Bowen's disease

Бородавчастий передрак червоної облямівки губи Warty precancer of the red border of the lip

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

86 / 200
Чоловік 28-ми років скаржиться на болісність і кровоточивість ясен, які з’явились 4 дні тому після перенесеного застудного захворювання. Останні два роки ясна періодично кровоточать під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна набряклі, яскраво-червоного кольору, легко кровлять, болісні під час пальпації. Незначне відкладення зубного каменя. Пародонтальні кишені не визначаються. На Ro-грамі: визначається розширення періодонтальної щілини у маргінальній частині, остеопо-роз верхівок міжзубних перегородок, відсутність компактної пластинки на їх вершинах. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old man complains of soreness and bleeding gums that appeared 4 days ago after a cold illness. For the past two years, the gums have been bleeding periodically during brushing teeth. Objectively: the gums are swollen, bright red in color, bleed easily, painful during palpation. Insignificant tartar deposition. Periodontal pockets are not identified. Ro-gram: expansion of the periodontal gap in the marginal part, osteoporosis of the interdental apices is determined partitions, the absence of a compact plate on their tops. What is the most likely diagnosis?

Загострений катаральний гінгівіт Aggravated catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, initial stage, chronic course

Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, initial stage, acute course

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

87 / 200
Хворий 50-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою видалення 36 за санаційними показаннями. Хворий рік тому переніс інфаркт міокарда, страждає на стенокардію напруги. Оберіть найбільш раціональний метод знеболення: A 50-year-old patient turned to a dentist for the purpose of removing 36 teeth for rehabilitation purposes. The patient suffered a myocardial infarction a year ago and suffers from angina pectoris. Choose the most rational method of analgesia:

Провідникове Explorer

Провідникове потенційоване Conductor potential

Наркоз Narcosis

Аплікаційне Application

Інфільтраційне Infiltration

88 / 200
Хворому 58-ми років проведена операція по заглибленню внутрішньокіс-ткових частин гвинтоподібних імплантатів на нижню щелепу за двофазною методикою. Через скільки місяців йому необхідно з’єднати кореневу частину імплантату з голівкою? A 58-year-old patient underwent an operation to deepen the intraosseous parts of screw-shaped implants on the lower jaw using the two-phase method. After how many months he needs to connect the root part of the implant with a head?

5-6 5-6

7-8 7-8

1-2 1-2

9-10 9-10

3-4 3-4

89 / 200
У хворого в ділянці нижньої губи є щільна безболісна пухлина розміром 2,5х0,8 см, в центрі якої виразка, дно її вкрито активними грануляціями. У підборідній ділянці під час пальпації виявлено збільшений безболісний лімфовузол. Хворіє протягом 3 місяців. Який попередній діагноз? The patient has a dense painless tumor measuring 2.5x0.8 cm in the area of the lower lip, in the center of which is an ulcer, its bottom is covered with active granulations. In the chin area under during palpation, an enlarged painless lymph node was found. He has been sick for 3 months. What is the previous diagnosis?

Трофічна виразка Tropical ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Кератоакантома Keratoacanthoma

Актиномікоз Actinomycosis

90 / 200
У дівчинки 9-ти років під час вивчення діагностичних моделей щелеп виявлене наступне: оклюзійна площина фронтальних зубів на верхній щелепі має увігнуту форму, у бічних ділянках вона опукла. Форма альвеолярних відростків повторює деформацію зубних дуг. Верхня щелепа сідлоподібної форми, із звуженням в ділянці премолярів. Який прикус формується у даному клінічному випадку? In a 9-year-old girl, during the study of diagnostic models of the jaws, the following was found: the occlusal plane of the frontal teeth on the upper jaw has a concave shape, in the lateral areas it is convex. Shape of the alveolar processes repeats the deformation of the dental arches. The upper jaw is saddle-shaped, with a narrowing in the area of the premolars. What bite is formed in this clinical case?

Відкритий Open

Мезіальний Mesial

Дистальний Distal

Косий Косий

Ортогнатичний Orthognathic

91 / 200
В клініку хірургічної стоматології дитячого віку звернулась мама з 14-річним хлопчиком зі скаргами на періодичне підвищення температури тіла до 38 — 39oC, сильний біль в зубах нижньої щелепи та на значну деформацію її. Обличчя асиметричне за рахунок збільшення нижньої щелепи зліва, слизова оболонка порожнини рота без змін, 34, 35, 36 зуби рухомі, пальпація альвеолярного гребня в їх ділянці болюча. На Ro-грамі в ділянці 34, 35, 36 зубів вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми з нечіткими межами. Який найімовірніший діагноз? A mother with a 14-year-old boy came to the pediatric surgical dentistry clinic with complaints of a periodic increase in body temperature to 38-39oC, severe pain in the teeth of the lower jaw and her significant deformation. The face is asymmetrical due to the increase in the lower jaw on the left, the mucous membrane of the oral cavity is unchanged, teeth 34, 35, 36 are mobile, palpation of the alveolar ridge in their area is painful. On the Ro-gram, in the area of teeth 34, 35, 36, there is a focus of destruction irregularly shaped bone tissue with unclear boundaries. What is the most likely diagnosis?

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Саркома Юїнга Ewing's sarcoma

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

92 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся до клініки на 2-й день після травми обличчя зі скаргами на біль у нижній щелепі з обох боків, утруднені ковтання і дихання. Об’єктивно: незначна припухлість в ділянці молярів з двох боків, зубні ряди цілі, але щелепний фрагмент 43, 42, 41, 31, 32, 33 зміщений вниз і назад. Ручна репозиція не дає бажаного результату. Який апарат необхідно застосувати для лікування? A 28-year-old man came to the clinic on the 2nd day after a facial injury with complaints of pain in the lower jaw on both sides, difficulty swallowing and breathing. About objectively: slight swelling in the area of the molars on both sides, the tooth rows are intact, but the jaw fragment 43, 42, 41, 31, 32, 33 is displaced downward and backward. Manual repositioning does not give the desired result. What device should be used for treatment?

Бруна Бруна

Однощелепний Курляндського One-jaw Courlandsky

Однощелепний Катца One-jaw Katza

Поста Поста

Бетельмана Betelmann

93 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба? A 30-year-old patient consulted a doctor to remove tooth 26 due to exacerbation of chronic periodontitis. Objectively: crown 26 is destroyed by 1/3. What forceps can be used use to remove this tooth?

Прямі Direct

S-подібної форми з шипом на правій щічці S-shaped with a spike on the right cheek

S-подібної форми з шипом на лівій щічці S-shaped with a spike on the left cheek

S-подібної форми без шипів S-shaped without spikes

Прямий елеватор Direct elevator

94 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб раніше не лікований, зруйнувався протягом 4-х років. Об’єктивно: коронка 16 зруйнована більш, ніж на 2/3, слизова оболонка без патологічних змін. Який інструмент необхідний для видалення цього зуба? A 49-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of rehabilitation. The removal of 16 teeth is indicated. From the anamnesis: the tooth had not been treated before, it had decayed within 4 years . Objectively: crown 16 is destroyed by more than 2/3, the mucous membrane without pathological changes. What instrument is needed to remove this tooth?

Прямий елеватор Direct elevator

S-подібні (праві) щипці S-shaped (right) forceps

S-подібні щипці, що сходяться Converging S-shaped forceps

Штикоподібні щипці кореневі Bayone root forceps

Штикоподібні щипці коронкові Bayone-shaped crown forceps

95 / 200
Хлопчик 15-ти років звернувся зі скаргами на біль, сухість губ. Хворіє 3 місяці. Об’єктивно: нижня губа набрякла, вкрита лусочками, наявні тріщини, ерозії, відзначається 'симптом роси'. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old boy complained of pain, dry lips. He has been sick for 3 months. Objectively: the lower lip is swollen, covered with scales, there are cracks, erosions , is marked by the 'symptom of dew'. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

96 / 200
Хворому до видалення зубів необхідно виготовити безпосередній протез. При його виготовленні на гіпсовій моделі зрізають зуби і формують альвеолярний відросток, надаючи йому округлої форми. Який прошарок гіпсу необхідно зрізати при формуванні альве- олярного відростка? Before tooth extraction, the patient needs to make a direct prosthesis. When making it on a plaster model, the teeth are cut and the alveolar process is formed, giving it a rounded shape. What layer of plaster should be cut when formation of the alveolar process?

Не більше 2 мм No more than 2 mm

У залежності від форми альвеолярного відростка Depending on the shape of the alveolar process

4 мм 4 мм

Не має значення Doesn't matter

5-6 мм 5-6 мм

97 / 200
Мати 3-річної дитини скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 51 та 61 - дефект в межах емалі. Зондування безболісне. Який оптимальний метод лікування? The mother of a 3-year-old child complains of the appearance of white spots on the front teeth of the upper jaw. Objectively: on the vestibular surface of 51 and 61 - a defect within the enamel. Probing painless. What is the optimal method of treatment?

Покриття фторлаком Covering with fluorovarnish

Препарування і пломбування Preparation and sealing

Електрофорез розчину фтористого натрію Electrophoresis of sodium fluoride solution

Аплікація ремодентом Remodent application

Імпрегнація розчином нітрату срібла Impregnation with silver nitrate solution

98 / 200
Хлопчик 13-ти років скаржиться на біль у ділянці видаленого 46 зуба, який іррадіює у вухо та скроню, неприємний запах з рота. Видалення було 3 дні тому. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Слизова оболонка навколо видаленого зуба гіперемована, набрякла. Лунка 46 виповнена згустком сірого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old boy complains of pain in the area of the removed 46th tooth, which radiates to the ear and temple, unpleasant breath. The removal was 3 days ago. About 'objectively: the submandibular lymph nodes are enlarged, painful during palpation. The mucous membrane around the removed tooth is hyperemic, swollen. Hole 46 is filled with a gray clot. What is the most likely diagnosis?

Іострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46 Acute odontogenic periostitis of the lower jaw from 46

Іострий одонтогенний лімфаденіт правої підщелепної ділянки Acute odontogenic lymphadenitis of the right submandibular area

Невралгія ІІІ гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Іострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 46

Альвеоліт комірки видаленого 46 Alveolitis of the cell of deleted 46

99 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на наростаючий пульсуючий біль 26. Об’єктивно: у 26 каріозна порожнина, що виповнена розм’якшеним дентином, порожнина зуба - закрита, зондування дна - безболісне, перкусія - різко болісна. Відзначається рухомість зуба І ступеня. Рентгенологічно змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of increasing throbbing pain 26. Objectively: 26 has a carious cavity filled with softened dentin, the tooth cavity is closed, probing of the bottom is painless, percussion is sharply painful. Tooth mobility of the 1st degree is noted. X-ray changes are not detected. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Іострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Іострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

100 / 200
Хворий 43-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль у 36. Під час рентгенологічного обстежен- ня виявлено залишок ендодонтичного інструменту в дистальному корені. В ділянці вєрхівки кореня деструкція кісткової тканини (d=5 мм) із чіткими контурами. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient turned to the dentist with complaints of pain at 36. During an X-ray examination, a remnant of an endodontic instrument was found in the distal root. In the region of the apex of the root destruction of bone tissue (d=5 mm) with clear contours. What treatment method should be used in this case?

Ампутація кореня Amputation of the root

Гемісекція зуба Hemisection of tooth

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Консервативне лікування Conservative treatment

Реплантація зуба Tooth replantation

101 / 200
Хворий 25-ти років отримав травму обличчя. Об’єктивно: значний набряк м’яких тканин лівої половини обличчя, крововилив в склеру лівого ока, крепітація в ділянці кісток носа. Пальпаторно: рухомість верхньої щелепи, при її перкусії - тимпаніт. На Ro-грамі: відмічається лінія зламу через нижній край орбіти з обох боків по вилично-криловому шву, який проходить за горб верхньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient suffered a facial injury. Objectively: significant swelling of the soft tissues of the left half of the face, hemorrhage in the sclera of the left eye, crepitation in the bone area of the nose. Palpation: mobility of the upper jaw, with its percussion - tympanitis. On the Ro-gram: a fracture line is noted through the lower edge of the orbit on both sides along the zygomatic-pterygoid suture, which passes behind the hump of the upper jaw. What is the most likely diagnosis?

Перелом лівої суглобової кістки Fracture of the left articular bone

Перелом верхньої щелепи за Le Fort II Le Fort II maxillary fracture

Перелом верхньої щелепи за Le Fort I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Le Fort III Le Fort III maxillary fracture

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

102 / 200
Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на припухлість в правій під’язиковій ділянці, яка обмежує рухомість язика, ускладнює мову. Помітив її тиждень тому. Об’єктивно: в правій під’язиковій ділянці кулеподібне вибухання розміром 2,0х2,5 см, з чіткими межами, в центрі прозора, розтягнута слизова оболонка. Пальпаторно визначається флюктуація. Язик дещо піднятий догори. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complained of swelling in the right sublingual area, which limits the mobility of the tongue and makes speech difficult. He noticed it a week ago. Objectively : in the right hypoglossal area, a ball-shaped bulge measuring 2.0x2.5 cm, with clear boundaries, in the center is a transparent, stretched mucous membrane. Fluctuation is determined by palpation. The tongue is slightly raised. What is the most likely diagnosis?

Хронічний сіаладеніт під’язикової слинної залози Chronic sialadenitis of the sublingual salivary gland

Слинокам’яна хвороба під’язикової слинної залози Salivary stone disease of the sublingual salivary gland

Ретенційна кіста підщелепної слинної залози Retention cyst of the submandibular salivary gland

Гострий сіаладеніт під’язикової слинної залози Acute sialadenitis of the sublingual salivary gland

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

103 / 200
Хворий 41-го року скаржиться на рухомість 24, 26, 27 зубів, виділення гною з лунки видаленого 25. Півтора місяці тому зроблено розтин по перехі- дній складці, видалено 25. Об’єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 24, 26, 27 синюшного кольору, набрякла. По перехідній складці - нориця з вибухаючими грануляціями. З лунки видаленого 25 - гнійні грануляції. В правій підочній ділянці невелика припухлість м’яких тканин. Носове дихання вільне. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає описана клінічна картина? A 41-year-old patient complains of the mobility of teeth 24, 26, 27, discharge of pus from the socket of the removed tooth 25. An autopsy was performed on the transverse fold a month and a half ago, removed 25. Objectively: the mucous membrane of the alveolar process in the area of 24, 26, 27 is bluish in color, swollen. Along the transition fold - a fistula with exploding granulations. From the hole of the removed 25 - purulent granulations. In the right suborbital area, a small swelling of soft tissues Nasal breathing is free. What disease most likely corresponds to the described clinical picture?

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Загострення хронічного гаймориту Exacerbation of chronic sinusitis

Актиномікоз верхньої щелепи Actinomycosis of the upper jaw

Хронічний дифузний остеомієліт Chronic diffuse osteomyelitis

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

104 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна синюшно-червоного кольору, пародон-тальні кишені 6 мм з серозним вмістом, рухомість зубів II ст., на зубах помірне відкладення над- і під’ясенного зубного каменя, гігієнічний індекс - 3 бали, травматична оклюзія визначається по всій протяжності зубних дуг. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient complains of bleeding gums, bad breath, tooth mobility, difficulty chewing food. Objectively: bluish-red gums, periodontal disease -tal pockets of 6 mm with serous content, tooth mobility of the II century, moderate deposition of supra- and subgingival tartar on the teeth, hygienic index - 3 points, traumatic occlusion is determined along the entire length of the dental arches. What is the previous diagnosis?

Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, II degree, acute course

Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, I degree, acute course

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Гістіоцитоз-Х Histiocytosis-X

105 / 200
У хлопчиків К. та Ф. правильно і вчасно прорізались зуби, співвідношення щелеп правильне. Але батьки хлопчика К. помітили, що він дихає ротом, а батьки хлопчика Ф. - що він смокче верхню губу. До яких диспансерних груп відносяться ці діти? Boys K. and F. teethed correctly and on time, the ratio of the jaws is correct. But the parents of the boy K. noticed that he breathes through his mouth, and the parents of the boy F . - that he sucks his upper lip. What dispensary groups do these children belong to?

2 група 2 група

4 група group 4

3 група group 3

До всіх To all

1 група 1 group

106 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12-ти років зі скаргами на неправильне розташування зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: обличчя вузьке, видовжене; прикус зміни зубів - тимчасові другі моляри. 13 та 23 розташовані поза зубною дугою - зміщені у губний бік та вище оклюзійної площини; проміжок між 12 та 14 - 2,5 мм, а між 22 та 24-1,5 мм; 33 та 43 повернуті навколо осі на 45°. Оберіть найбільш раціональний метод лікування: Parents with a 12-year-old child turned to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the teeth on the upper jaw. Objectively: the face is narrow, elongated; the bite of changing teeth - temporary second molars. 13 and 23 are located outside the dental arch - displaced to the labial side and above the occlusal plane; the gap between 12 and 14 is 2.5 mm, and between 22 and 24 is 1.5 mm; 33 and 43 are rotated around the axis by 45°. Choose the most rational method of treatment:

Видалення премолярів та переміщення іклів Removal of premolars and movement of canines

- -

Видалення тимчасових молярів та розширення зубних дуг Removal of temporary molars and expansion of dental arches

Компактостеотомія та розширення зубних дуг Compactosteotomy and expansion of dental arches

Розширення зубних дуг та масаж у ділянці верхівок іклів Expansion of the dental arches and massage in the area of the tips of the canines

107 / 200
Студент медичного інституту 22-х років скаржиться на зміну в кольорі центрального різця на верхній щелепі зліва. Рік тому зуб був депульпований і запломбований, але поступово набув сірого кольору. Зуб стійкий, перкусія безболісна. Прикус глибокий. Яке протипоказання до виготовлення фарфорової коронки є у цього пацієнта? A 22-year-old medical student complains about a change in the color of the central incisor on the upper jaw on the left. A year ago, the tooth was depulped and sealed, but gradually acquired a gray color. The tooth is stable, the percussion is painless. The bite is deep. What contraindications does this patient have for making a porcelain crown?

Дефекти передніх зубів, які не можливо замістити пломбами Defects of front teeth that cannot be replaced with fillings

Дефекти депульпованих зубів, які неможливо замістити вкладками Defects of depulped teeth that cannot be replaced with tabs

Гіпоплазія емалі зі зміною форми і кольору зуба Enamel hypoplasia with a change in the shape and color of the tooth

Глибокий прикус Deep Bite

Аномалія кольору зуба Tooth color anomaly

108 / 200
Хворому 49-ти років під плексус-анестезією за допомогою артиакаїну-форте видалено зуб на лівій верхній щелепі. По закінченні операції комірка не виповнилась кров’яним згустком. Як можна попередити виникнення аль-веоліту у пацієнта? A 49-year-old patient had a tooth removed from his left upper jaw under plexus anesthesia using artiacain-forte. After the operation, the cell was not filled with a blood clot. How is it possible to prevent the occurrence of al-veolitis in a patient?

Пухко заповнити комірку йодоформним тампоном Fill the cell loosely with an iodoform swab

Заповнити комірку гемостатичною губкою Fill cell with hemostatic sponge

Промити комірку розчином 0,1% хлоргексидину Wash the cell with a 0.1% chlorhexidine solution

Заповнити комірку порошком антибіотика Fill cell with antibiotic powder

Промити комірку розчином мікроциду Wash the cell with microcidal solution

109 / 200
Хвора 42-х років зверну- лась до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: зубна формула 18.... 13 12 11 21 22 23.... 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 З' Прикус глибокий, клінічні коронки низькі, екватор не виражений. Хвора страждає на епілептиформні напади. Який вид протезування показаний да- ній хворій? A 42-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: dental formula 18.... 13 12 11 21 22 23 ...

Частковий знімний пластинчастий пластмасовий протез з утримуючими кламерами Partial removable plate plastic prosthesis with retaining clips

Бюгельний протез Prosthetic limb

Мостоподібні протези Bridge-like prostheses

Частковий знімний пластинчастий протез з опорно-утримуючими кламе-рами Partial removable lamellar prosthesis with supporting and holding clamps

Частковий знімний пластинчастий протез з металевим базисом Partial removable plate prosthesis with a metal base

110 / 200
Жінка 43-х років скаржиться на рухомість нижніх фронтальних зубів. Об’єктивно: відсутні 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби 43, 42, 41, 31, 32, 33 мають рухомість II ступеня, слизова оболонка навколо них набрякла, з ціанотичним відтінком. Яка шинуюча конструкція оптимальна для даної хворої? A 43-year-old woman complains of mobility of the lower front teeth. Objectively: missing 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. Teeth 43, 42, 41, 31, 32, 33 have mobility of the II degree, the mucous membrane around them is swollen, with a cyanotic shade. What splinting design is optimal for this patient?

Частковий знімний протез з вестибулярною дугою Partial removable prosthesis with vestibular arch

Бюгельний протез з антискидачами Prosthesis with antiskid

Композитна шина, армована скловолокном Fiberglass reinforced composite tire

Ковпачкова шина-протез у фронтальному відділі Cap splint-prosthesis in the frontal department

Бюгельний протез з багатоланковим кламером та кігтеподібними відростками Bugel prosthesis with multi-link clasp and claw-like processes

111 / 200
У хворого 58-ми років діагностовано перелом нижньої щелепи з виникненням несправжнього суглоба. Об’єктивно: відсутні 38, 36, 32, 41, 43, 48. Збережені зуби інтактні, стійкі. Зміщення відламків нижньої щелепи не спостерігається. На рентгенограмі дефект кісткової тканини до 2 см. Яка конструкція протезу показана в даній ситуації? A 58-year-old patient was diagnosed with a fracture of the lower jaw with the occurrence of a false joint. Objectively: missing 38, 36, 32, 41, 43, 48. Preserved the teeth are intact, stable. There is no displacement of the fragments of the lower jaw. On the X-ray, there is a bone tissue defect of up to 2 cm. What design of the prosthesis is shown in this situation?

Протез з шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with two-joint articulation

Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом Hinged prosthesis of fixed construction according to Oxman

Протез з шарніром за Іавриловим Prosthesis with hinge according to Iavrilov

Протез з кульково-амортизаційним кламером за Курляндським Prosthesis with ball-damping clasp according to Courland

Протез з шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman joint with one-joint articulation

112 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на часті вивихи нижньої щелепи. Об’є- '. ктивно: зубні ряди збережені, ортогна-тичний прикус. Визначається клацання в скроневонижньощелепному суглобі при відкриванні рота. Застосування якого з зазначених апаратів дозволить попередити вивих? A 30-year-old patient complains of frequent dislocations of the lower jaw. Objectively: dentition is preserved, orthognathic bite. Clicking is detected in the temporomandibular joint when opening the mouth. The use of which of these devices will prevent dislocation?

Апарат Шура Shura Machine

Апарат Оксмана Oxman Machine

Апарат Лімберга Hardware to Limber

Апарат Петросова Petrosov Apparatus

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzha

113 / 200
До лікарні доставлений хворий після ДТП. Об’єктивно: обличчя асиметричне, забій, гематоми ментальної ділянки, відсутній 33 зуб. Прикус порушений незначно. На Ro-грамі - лінія зламу по осі комірки 33 зуба. Який метод іммобілізації слід застосувати для лікування хворого? A patient was brought to the hospital after a road accident. Objectively: the face is asymmetrical, bruised, hematomas of the mental area, the 33rd tooth is missing. The bite is slightly disturbed. On Ro-gram - fracture line along the axis of cell 33 of the tooth. What method of immobilization should be used to treat the patient?

Фіксація гладкою шиною-скобою Fixation with a smooth splint

Фіксація шиною з розпіркою Fixation with a tire with a spacer

Міжщелепова лігатурна фіксація за Айві Intermaxillary Ivy ligature fixation

Внутрішньоротовий остеосинтез Intraoral osteosynthesis

Шини із зачіпними гачками на між-щелепових еластичних тягах Tires with hooks on inter-jaw elastic rods

114 / 200
Пацієнт 40-ка років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи, підвищену чутливість шийок зубів у цій ділянці. На рентгенограмі у ділянці 42, 41, 31, 32 мають місце розширена періодонтальна щілина, резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка виражена на 1/3 довжини коренів. 42, 32 мають рухливість I ступеня, 41, 31 - II ступеня. Яку тимчасову шину необхідно застосувати для фронтальної стабілізації зубного ряду? A 40-year-old patient complained of bleeding gums, mobility of teeth in the frontal area of the lower jaw, increased sensitivity of the necks of the teeth in this area. On the radiograph in area 42 , 41, 31, 32 have an enlarged periodontal gap, resorption of bone tissue of the alveolar process is expressed on 1/3 of the length of the roots. 42, 32 have mobility of the I degree, 41, 31 - of the II degree. What temporary splint should be used for frontal stabilization of the dentition ?

Копейніна Copeinina

Когана Когана

Треумана Treuman

За Навотним Za Navotnim

Мамлока Мамлока

115 / 200
Хворому 32-х років виготовляють металокерамічні коронки на 12, 11, 21, 22 зуби. Застосовується інфільтраційна анестезія анестетиком Ultracain DS. Що входить до його складу? A 32-year-old patient is being made metal-ceramic crowns for 12, 11, 21, 22 teeth. Infiltration anesthesia with Ultracain DS anesthetic is used. What does it contain?

2% артикаїн з епінефіраном 2% articaine with epinephrine

4% артикаїн без вазоконстриктора 4% articine without vasoconstrictor

3% мепівакаїн без вазоконстриктора 3% mepivacaine without vasoconstrictor

2% мопівакаїн з адреналіном 2% Mopivacaine with Epinephrine

4% артикаїн з адреналіном 4% articaine with epinephrine

116 / 200
Хворий 24-х років скаржиться на різкий біль в яснах, неможливість приймати їжу, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38oC, загальну слабкість. Об’єктивно: хворий блідий, збільшені лімфовузли. Ясеневі сосочки набряклі, гіперемовані, вкриті некротичним нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complains of sharp pain in the gums, inability to eat, bad breath, body temperature up to 38oC, general weakness. Objectively : the patient is pale, enlarged lymph nodes. The gingival papillae are swollen, hyperemic, covered with necrotic plaque. What is the most likely diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

117 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на біль у 16 зубі від температурних подразників. Біль проходить після усунення подразника. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 16, дентин світло-жовтий, розм’якшений. При зондуванні дна порожнини - підвищена чутливість. Перкусія 16 безболісна. ЕОД- 1612 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of pain in tooth 16 from temperature stimuli. The pain goes away after the stimulus is removed. Objectively: deep carious cavity in tooth 16, dentin light -yellow, softened. When probing the bottom of the cavity - increased sensitivity. Percussion 16 is painless. EOD - 1612 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

118 / 200
У дитини 7-ми років встановлено повний вивих 11 зуба в результаті травми, яка сталася 24 години тому. Зуб принесено з собою. Об’єктивно: краї комірки слабо гіперемовані, кісткові стінки цілі, комірка заповнена кров’яним згустком. Виберіть оптимальний метод лікування: A 7-year-old child has a complete dislocation of 11 teeth as a result of an injury that occurred 24 hours ago. The tooth was brought with him. Objectively: the edges of the cell are weak hyperemic, the bone walls are intact, the cell is filled with a blood clot. Choose the optimal method of treatment:

Реплантація 11 з наступним пломбуванням каналу Replantation 11 followed by canal sealing

Реплантація 11 з попереднім пломбуванням каналу Replantation 11 with previous filling of the canal

Репозиція і фіксація 11 Reposition and Fix 11

Видалення 11 Delete 11

Ушивання комірки кетгутом Sewing the cell with catgut

119 / 200
Поранено солдата 20-ти років. Об’єктивно: повністю відсутні підборіддя і нижня щелепа до 34 і 45 зубів. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зуби стійкі. На якому етапі медичної евакуації пораненому буде надана спеціалізована медична допомога? Wounded 20-year-old soldier. Objectively: completely missing chin and lower jaw up to 34 and 45 teeth. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 teeth are stable. At what stage of the medical evacuation will the wounded be provided with specialized medical assistance?

МПП МПП

ОмедБ ОмедБ

ОМО ОМО

СВПХШ СВПХШ

МПБ МПБ

120 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодинока пляма світло- коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування 6єз6олісні. Встановіть найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old patient complains about the presence of a light brown spot in the front tooth on the upper jaw. Objectively: a single light brown spot is found in the cervical area 23 color, during probing the surface is smooth. Reaction to cold and probing are mild. Establish the most likely diagnosis:

Флюороз Fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

121 / 200
Хворий 33-х років звернувся зі скаргами на виразку дна порожнини рота, яка розташована під язиком, на рівні від 43 до 33. При огляді виразка має підриті фестончасті краї, її дно неглибоке, сіро-жовтого кольору, вкрито дрібними грануляціями, які легко кровоточать. !нфільтрація виразки відсутня. Визначте клінічний діагноз: A 33-year-old patient complained of an ulcer on the floor of the mouth, which is located under the tongue, at the level from 43 to 33. Upon examination, the ulcer has undercut scalloped edges , its bottom is shallow, gray-yellow in color, covered with small granulations that bleed easily. There is no ulcer infiltration. Determine the clinical diagnosis:

Туберкульозна виразка дна порожнини рота Tuberculous ulcer of the floor of the mouth

Мігруюча гранульома дна порожнини рота Migrant granuloma of the floor of the oral cavity

Декубітальна виразка дна порожнини рота Decubitus ulcer of the floor of the mouth

Гумозна виразка дна порожнини рота Gumous ulcer of the floor of the mouth

Ракова виразка дна порожнини рота Cancer ulcer of the floor of the mouth

122 / 200
Хвора 45-ти років звернулася з метою протезування. Працює диктором на телебаченні. Об’єктивно: зубний ряд нижньої щелепи безперервний, на верхній щелепі кінцевий та включений дефекти в бічних ділянках. Зуби, що залишилися 18, 17,13, 12,11, 21, 22, 23, 24 стійкі. Які фіксуючі елементи бюгель-ного протезу слід застосувати з косметичною метою? A 45-year-old patient applied for prosthetics. She works as an announcer on television. Objectively: the dentition of the lower jaw is continuous, on the upper jaw it is terminal and includes defects in in the lateral areas. The remaining teeth 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 are stable. What fixing elements of the brace prosthesis should be used for cosmetic purposes?

Телескопічні коронки Telescopic crowns

Кламери системи Нея Clippers Systems Her

Дентоальвеолярні кламери Dentoalveolar Clips

Атачмени і балкову систему Attachmen and beam system

Кламери Джексона і Боніхарта Jackson and Bonehart Clamers

123 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на біль, хрускіт в скронево-нижньощелепному суглобі, надмірне відкривання рота. Об’єктивно: пальпація суглобових голівок крізь слуховий прохід болісна, відкривання рота понад 7 см. На профілактику якого ускладнення в скронево-нижньощелепному суглобі слід направити ортопедичне лікування? A 40-year-old patient complains of pain, crunching in the temporomandibular joint, excessive opening of the mouth. Objectively: palpation of the articular heads through the auditory canal is painful, opening mouth more than 7 cm. What complication in the temporomandibular joint should be prevented by orthopedic treatment?

Вивих Dislocation

Анкілоз Ankylosis

Артрит Arthritis

Артроз Osteoarthritis

Артрозоартрит Arthritis

124 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на гіперемію шкіри обличчя, озноб, блювання, головний біль, загальне нездужання, нежить. Об’єктивно: яскрава лискуча червона пляма на шкірі щік, яка нагадує крила метелика, вражені ділянки здіймаються над загальним рівнем шкіри, мають чіткі нерівні межі. Під час пальпації не зникає межа почервоніння між ураженою та не ураженою шкірою. Температура тіла 38oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of facial hyperemia, chills, vomiting, headache, general malaise, runny nose. Objectively: a bright shiny red spot on the skin cheek that resembles the wings of a butterfly, the affected areas rise above the general level of the skin, have clear uneven borders. During palpation, the border of redness between the affected and unaffected skin does not disappear. Body temperature is 38oC. What is the most likely diagnosis?

Бешиха Бешиха

Скарлатина Scarlet fever

Лімфангіома Lymphangioma

Гемангіома Hemangioma

Лімфангіт Lymphangitis

125 / 200
У хворого 30-ти років на 7-й день після операції на черевній порожнині виникли біль і припухлість в ділянці лівої привушної слинної залози. Об’єктивно: температура тіла 39oC, обмеження відкривання рота, сухість у роті; при масажі залози з’являється гнійний ексудат з її протоки. Яке захворювання можна діагностувати у даного хворого? On the 7th day after abdominal surgery, a 30-year-old patient developed pain and swelling in the area of the left parotid salivary gland. Objectively: body temperature 39oC, restriction of mouth opening, dry mouth; when massaging the gland, purulent exudate appears from its duct. What disease can be diagnosed in this patient?

Паренхіматозний паротит Mumps

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Флегмона субжувального простору Phlegmon of the submasticatory space

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

Гострий епідемічний паротит Acute epidemic mumps

126 / 200
Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект передніх зубів - наявність темних плям та дефектів твердих тканин. Плями були помічені при прорізуванні, дефекти з’явились згодом. Було встановлено діагноз: ерозивна форма флюорозу 16,11,12,22,26,31,32,36,41, 42, 46. Виберіть метод лікування: A 16-year-old girl turned to the dentist with complaints about a cosmetic defect in her front teeth - the presence of dark spots and defects in hard tissues. The spots were noticed during teething, the defects from appeared later. The diagnosis was established: erosive form of fluorosis 16,11,12,22,26,31,32,36,41, 42, 46. Select the method of treatment:

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Ремінералізуюче лікування Remineralizing treatment

Протезування Prosthetics

Хірургічне лікування Surgical treatment

Реставраційне лікування Restorative treatment

127 / 200
Дитина 10-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на відлам коронки 11 зуба. Травма була 4 години тому внаслідок падіння з висоти. Об’єктивно: злам коронки 11 зуба, пульпа точково оголе- на, різко болюча. Який метод лікування оптимальний? A 10-year-old child turned to the doctor with complaints of a broken crown of tooth 11. The injury occurred 4 hours ago as a result of a fall from a height. Objectively: broken crown 11 of the tooth, the pulp is point-exposed, sharply painful. What is the optimal method of treatment?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпацiя Vital extirpation

Девiтальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний Biological

128 / 200
Хвора скаржиться на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо про наявність внутрішньосугло-бових розладiв у лівому скронево-нижньощелепному сугло6і (СНЩС). На Ro-грамі: сплощення передньоверх-ньої поверхні лівої суглобової головки, наявність екзофіта в її передньому відділі та зміна форми даної ділянки. Який діагноз найбільш імовірний? The patient complains of limited opening of the mouth. From the anamnesis, it is known about the presence of intra-articular disorders in the left temporomandibular joint (TMJ). On the Ro-gram: flattening of the anterior apex surface of the left articular head, the presence of an exophyte in its anterior part and a change in the shape of this area. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Гострий артрит Host arthritis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Склерозуючий артроз Sclerosing arthrosis

129 / 200
Пацієнт 15-ти років скаржиться на естетичний недолік (зменшення висоти нижньої третини обличчя, поглиблення підборідної борозни). Об’єктивно: змикання іклів і премолярів нормогнати-чне, збільшення різцевого вертикального перекриття. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old patient complains of an aesthetic defect (decrease in the height of the lower third of the face, deepening of the chin furrow). Objectively: closing of canines and premolars is normal, increased incisal vertical overlap. What is the most likely diagnosis?

Звуження верхнього зубного ряду Narrowing of the upper dentition

Перехресний прикус в бокових ділянках Cross bite in lateral areas

Відкритий прикус Open Bite

Дистальний прикус Distal bite

Глибокий прикус Deep Bite

130 / 200
Хворий 53-х років скаржиться на біль, хрускіт, клацання при прийомі їжі в ділянці суглоба нижньої щелепи зліва. При рентгенологічному обстеженні виявлено крайові кісткові розростання суглобових поверхонь. Зуби інтактні. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old patient complains of pain, crunching, clicking when eating in the area of the joint of the lower jaw on the left. X-ray examination revealed marginal bony growths of the articular surfaces. Teeth intact. What is the most likely diagnosis?

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Запалення жувального м’яза Inflammation of the masticatory muscle

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Гострий артрит Host arthritis

131 / 200
До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об’єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носо-губна складка згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верх- ньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемована, під час пальпації відчувається біль та флю-ктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування: A 30-year-old patient came to the dentist with complaints of swelling in the area of the upper lip. Objectively: facial asymmetry is determined due to swelling of the upper lip, nasolabial the fold is smoothed. In the oral cavity on the vestibular surface of the upper jaw, the transitional fold at the level of 11, 21, 22 is smoothed, hyperemic, pain and fluctuation are felt during palpation. Acute purulent periostitis of the upper jaw from 21 was diagnosed. Choose the treatment tactics:

Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія Saving 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Видалення 21, періостеотомія Removal 21, periosteotomy

Видалення 12, 21, 22 зубів, періостео-томія, протизапальна терапія Removal of 12, 21, 22 teeth, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Збереження 21, протизапальна терапія Save 21, anti-inflammatory therapy

Видалення 21, періостеотомія, протизапальна терапія Removal 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

132 / 200
До відділення щелепно-лицевої хірургії надійшла жінка 37-ми років зі скаргами на біль у щоці, що посилюється під час дотику. З анамнезу відомо що 5 днів тому впала з драбини та забила щоку. Об’єктивно: в товщі щоки виявлено обмежений інфільтрат, шкіра щоки гіперемована, важко береться у складку, симптом флюктуації. Слизова оболонка набрякла, з відбитками зубів. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old woman came to the department of maxillofacial surgery with complaints of pain in the cheek that worsens when touched. It is known from the anamnesis that she fell 5 days ago from the ladder and clogged the cheek. Objectively: a limited infiltrate was found in the thickness of the cheek, the skin of the cheek is hyperemic, it is difficult to take the fold, a symptom of fluctuation. The mucous membrane is swollen, with imprints of teeth. What is the most likely diagnosis?

Травматичний остеомієліт нижньої щелепи Traumatic osteomyelitis of the lower jaw

Нагноєна гематома щоки Suppurative cheek hematoma

Флегмона щоки Phlegmon of the cheek

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Гематома щоки Cheek hematoma

133 / 200
Хворий 42-х років, будівельник, скаржиться на наявність на нижній губі бородавчастого розростання, яке виникло 1,5 місяці тому і за останній тиждень почало значно збільшуватись у розмірах. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи синюшночервоного кольору, інфільтрована, з поодинокими щільно прикріпленими лусочками. В центрі - чітко обмежене напівсферичної форми утворення, діаметром 8 мм, висотою 4 мм, сірувато-синюшно-червоного кольору, з шорсткою поверхнею за рахунок тонких лусочок, що щільно прикріплені до його поверхні та ущільнені в основі. Регіо-нарні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, безболісні, щільні. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient, a construction worker, complains of the presence of a warty growth on the lower lip, which appeared 1.5 months ago and began to significantly increase in size over the last week . Objectively: the red border of the lower lip is bluish-red, infiltrated, with single tightly attached scales. In the center - a clearly limited hemispherical formation, 8 mm in diameter, 4 mm in height, grayish-bluish-red in color, with a rough surface due to thin scales that are tightly attached to its surface and compacted at the base. Regional lymph nodes are enlarged, mobile, painless, dense. What is the most likely diagnosis?

Вірусна бородавка Viral wart

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Піогенна гранульома Pyogenic granuloma

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчатий передрак Warty precancer

134 / 200
У дитини 3-х років біль у горлі, температура тіла 38oC. На гіперемова-ній, набряклій слизовій оболонці мигдаликів та ретромолярного трикутника визначаються нашарування білувато-сірого кольору у вигляді павутиння, що тісно спаяні з прилеглими тканинами. Який попередній діагноз? A 3-year-old child has a sore throat, body temperature is 38oC. On the hyperemic, swollen mucous membrane of the tonsils and retromolar triangle, whitish-gray layering is determined in in the form of cobwebs that are tightly joined to the surrounding tissues. What is the previous diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

ГГС ГГС

Вітряна віспа Chicken Pox

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Кір Кір

135 / 200
Постраждалий 38-ми років доставлений у відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: інфікована різана рана правої щічної ділянки. Травму отримав 10 годин тому. Який вид хірургічної обробки рани застосує лікар? A 38-year-old victim was brought to the department of maxillofacial surgery with a diagnosis of an infected cut wound of the right cheek area. He received the injury 10 hours ago. What type of surgical treatment of the wound will the doctor apply?

Первинна відстрочена хірургічна обробка Primary deferred surgery

Вторинна рання хірургічна обробка Secondary early surgical treatment

Вторинна пізня хірургічна обробка Secondary late surgical treatment

Первинна рання хірургічна обробка Primary early surgical treatment

Первинна пізня хірургічна обробка Primary late surgical treatment

136 / 200
До ОМедБ доставлено пораненого з вогнепальною раною нижньої третини обличчя, переломом нижньої щелепи у ділянці підборіддя та тіла щелепи, значним порушенням дихання. Яка асфіксія, як ускладнення вогнепального поранення, виникла у пораненого? A wounded man with a gunshot wound to the lower third of the face, a fracture of the lower jaw in the area of the chin and the body of the jaw, significant breathing disorder was brought to the Emergency Department. What is asphyxia, as a complication of a gunshot wound, occurred in the wounded?

Клапанна Valve

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Стенотична Stenotic

Аспіраційна Aspirational

137 / 200
У дитини 12-ти років відсутні 31 та 41 зуби, проміжок між 32 та 42 - 10 мм. Виберіть раціональну конструкцію протеза: A 12-year-old child is missing 31 and 41 teeth, the gap between 32 and 42 is 10 mm. Choose a rational prosthesis design:

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Мікропротез розсувний Sliding microprosthesis

Частковий пластинковий знімний розсувний протез Partial plate removable sliding prosthesis

Протез-розпірка Prosthetic spacer

Бюгельний протез Prosthetic limb

138 / 200
У дитини 6,5 років визначається щілина величиною 2,5-3 мм між передніми зубами від ікла до ікла. Співвідношення перших постійних молярів - І клас за Енглем. Визначте ступінь тяжкості деформації прикусу: A 6.5-year-old child has a gap of 2.5-3 mm between the front teeth from canine to canine. The ratio of the first permanent molars is 1st class according to Engle. Determine the severity of bite deformity:

ІІІ ІІІ

І І

ІІ ІІ

V V

IV IV

139 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюються вночі та під час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the right upper jaw, which worsens at night and when eating cold food. Objectively: at 65, a deep cavity , which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly passes. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

140 / 200
Чоловік 45-ти років, актор, скаржиться на значну рухомість зубів, біль у нижній щелепі у фронтальній ділянці ясни, віялоподібне розходження зубів. Об’єктивно: 31,32 - рухомість III ступеня, глибина ясеневих кишень до 5 мм. Запропоновано видалення зубів. Який вид протезування слід запропонувати хворому? A 45-year-old man, an actor, complains of significant mobility of the teeth, pain in the lower jaw in the frontal area of the clear, fan-like separation of the teeth. Objectively: 31, 32 - mobility of the III degree, the depth of gingival pockets up to 5 mm. It is proposed to remove teeth. What type of prosthetics should be offered to the patient?

Комбіноване Combined

Віддалене Remote

Безпосереднє Direct

Постійне Constant

Тимчасове Temporary

141 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у підни-жньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м’яко-еластичної консистенції, рухливий, розміром 2х2,5 см, пальпація трохи болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемова-ний. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 6-year-old child complained of pain in the child's upper-mandibular area on the left, an increase in temperature to 37.5oC. Objectively: the face is asymmetrical due to the infiltrate of the submandibular area on the left. The infiltrate is soft-elastic, mobile, 2x2.5 cm in size, palpation is a little painful, the skin is not changed. The teeth are intact. The pharynx is hyperemic. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute serous neodontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий серозний одонтогенний під-нижньощелепний лімфаденіт Acute serous odontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute purulent neodontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий гнійний одонтогенний підни-жньощелепний лімфаденіт Acute purulent odontogenic submandibular lymphadenitis

Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular region

142 / 200
Лікар-стоматолог для безболісно- го проведення закритого кюретажу замість аплікації 10% розчину лідокаї-ну помилково використав 10% розчин азотнокислого срiбла. Ясна відразу стали білого кольору, набряклу болючі. Який з перерахованих засобів повинен використати лікар для надання невідкладної допомоги? To perform a painless closed curettage, the dentist mistakenly used a 10% silver nitrate solution instead of applying a 10% lidocaine solution. The gums immediately became white, swollen painful. Which of the listed means should the doctor use to provide emergency care?

3% розчин йодиду калію 3% potassium iodide solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

0,5% розчин оцтової кислоти 0.5% acetic acid solution

0,1% розчин нашатирного спирту 0.1% ammonia solution

2% розчин лимонної кислоти 2% citric acid solution

143 / 200
Пацієнт скаржиться на нападоподі-бний 6іль у зу6і на верхній щєлєпі зліва, що підсилюється вночі та від дії різних подразників, іррадіює у ліву скроню та око. Подібні напади були три місяці тому, лікування не проводилося. Об’єктивно: в 25 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування в точці сполучення різко болісне, вертикальна перкусія слабко болісна, горизонтальна - безболісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 25 без змін, пальпація безболісна. Термодіагностика різко болісна, напад болю довготривалий. ЕОД- 60 мкА. Рентгенодіагностика -незначне розширення періодонтальної щілини біля верхівки кореня 25. Який найбільш імовірний The patient complains of an attack-like pain in the tooth on the upper jaw on the left, which intensifies at night and from the action of various irritants, radiates to the left temple and eye. Similar attacks were three months ago, the treatment was not carried out. Objectively: in 25 a deep carious cavity connecting with the cavity of the tooth. Probing at the point of connection is sharply painful, vertical percussion is mildly painful, horizontal - painless. The mucous membrane in the projection of the apex of the root 25 is unchanged, palpation is painless. Thermodiagnosis is sharply painful, the pain attack is long-lasting. EOD - 60 μA. X-ray diagnosis - slight expansion of the periodontal gap near the apex of the root 25. Which is the most probable

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

144 / 200
Жінка 48-ми років звернулася зі скаргами на тупий ниючий біль у ділянці лівого сроневонижньощелепного суглоба (СНЩС), що посилюється під час прийому твердої їжі, який з’явився більше 2 років тому. Об’єктивно: відкривання рота дещо обмежене, під час відкривання щелепа зміщується вбік, чути хрускіт у СНЩС. У порожнині рота - вторинна часткова адентія. На Ro-грамі визначається склероз кортикальної пластинки та звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old woman complained of a dull, aching pain in the area of the left temporomandibular joint (TMJ) that worsens when eating solid food, which appeared more than 2 years ago. Objectively: the opening of the mouth is somewhat limited, when opening the jaw, it shifts to the side, a crunch is heard in the TMJ. In the oral cavity, there is secondary partial adentia. On the Ro-gram, sclerosis of the cortical plate and narrowing of the joint space is determined. What is the most likely diagnosis?

Артроз СНЩС Osteoarthritis of the TMJ

Больова дисфункція СНЩС Painful TMJ dysfunction

Гострий артрит СНЩС Host arthritis TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Загострення хронічного артриту СНЩС Exacerbation of chronic TMJ arthritis

145 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на наявність виразки на бічній поверхні язика. Об’єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається виразка округлої форми, безболісна під час пальпації, до 1 см у діаметрі, з рівними і дещо припіднятими над поверхнею слизової краями. У основи її хрящоподібний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient approached the dentist with complaints about the presence of an ulcer on the lateral surface of the tongue. Objectively: a rounded ulcer is detected on the lateral surface of the tongue on the left , painless during palpation, up to 1 cm in diameter, with smooth and slightly raised edges above the surface of the mucous membrane. At its base, there is a cartilaginous infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз Actinomycosis

Трофічна виразка Tropical ulcer

Травматична виразка Traumatic ulcer

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

146 / 200
До відділення патології новонароджених до дитини 2-х днів на консультацію викликаний щелепно-лицевий хірург. Клінічно виявлено: різке недорозвинення нижньої щелепи (мікрогенія), западання язика, незрощення твердого і м’якого піднебіння. Визначається утруднення дихання і ковтання. Який найбільш імовірний діагноз? A maxillofacial surgeon was called to the Department of Neonatal Pathology for a 2-day-old child for consultation. Clinical findings: sharp underdevelopment of the lower jaw (microgenia), tongue depression, non-union hard and soft palate. Difficulty in breathing and swallowing is detected. What is the most likely diagnosis?

Синдром Гольденара Goldenard Syndrome

Синдром Лоу Lowe's Syndrome

Синдром П’єра-Робена Pierre-Robin syndrome

Синдром Франческетті-Клейна Franceschetti-Klein Syndrome

Синдром Халлермана-Штрайфа Hallermann-Streiff Syndrome

147 / 200
До стоматолога звернулася вагітна 24-х років у терміні 6 місяців. Скарги на швидке руйнування зубів, випадіння старих пломб. Діагностований активно протікаючий системний (множинний) карієс. Лікар закінчує санацію порожнини рота. Цій хворій для чищення зубів на період вагітності і лактації необхідно рекомендувати зубну пасту, що містить: A 24-year-old pregnant woman came to the dentist within 6 months. Complaints about rapid destruction of teeth, falling out of old fillings. Diagnosed with active systemic (multiple) caries. Doctor completes sanitation of the oral cavity. For brushing teeth during pregnancy and lactation, this patient should be recommended a toothpaste containing:

Метронідазол Metronidazole

Протигрибкові засоби Antifungals

Мінеральні компоненти Mineral components

Сольові добавки Salt additives

Настої лікарських трав Infusions of medicinal herbs

148 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування 26 зуба з приводу гострого глибокого карієсу у пацієнта 22-х років. У якості лікувальної прокладки обраний кальційсаліцилатний цемент “Lb fe' у якості постійного пломбувального матеріалу світлотверднучий конденсу-ємий композит “Solitaire-2’.’ Чим необхідно покрити лікувальну прокладку у даному випадку? The dentist is treating tooth 26 due to acute deep caries in a 22-year-old patient. Calcium salicylate cement 'Lb fe' is chosen as a treatment pad as a permanent filling material light-curing condensation-capable composite 'Solitaire-2'. What should cover the medical pad in this case?

Цинк-евгенольний цемент Zinc Eugenol Cement

Фосфатний цемент Phosphate cement

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Ізолюючий лак Insulating varnish

Адгезивна система композиту Adhesive System to Composite

149 / 200
Пацієнту 54-х років проведений розтин пародонтального абсцесу у ділянці 34, 35, промивання порожнини абсцесу антисептиком. В анамнезі: ге-нералізований пародонтит ІІ ступеня, (страждає впродовж 10-ти років), періодично захворювання загострюється з утворенням абсцесу. З супутніх захворювань: хронічний гепатохолецистит, дискоїдний червоний вовчак. Що з фізіотерапевтичних процедур можна призначити цьому хворому для усунення загострення, що виникло, після розтину абсцесу? A 54-year-old patient underwent periodontal abscess dissection in area 34, 35, washing the abscess cavity with an antiseptic. History: generalized periodontitis II degree, (suffering during 10 years old), the disease periodically worsens with the formation of an abscess. From concomitant diseases: chronic hepatocholecystitis, discoid lupus erythematosus. Which of the physiotherapeutic procedures can be prescribed to this patient to eliminate the exacerbation that occurred after the abscess was dissected?

Електрофорез з гепарином Heparin electrophoresis

Лазерна терапія Laser therapy

УВЧ-терапія UHF therapy

Інфрачервоне випромінювання (лампа 'Солюкс') Infrared radiation (Solux lamp)

УФ-опромінення (тубус-кварц) UV exposure (quartz tube)

150 / 200
У чоловіка 52-х років з діагнозом: генералізований пародонтит ІІІ ступеня важкості, загострений перебіг, діагностований пародонтальний абсцес між 45 і 46 у ділянці проекції верхівок коренів. Вкажіть оптимальний варіант розрізу для розтину абсцесу у даному випадку? A 52-year-old man with a diagnosis of: generalized periodontitis of the III degree of severity, acute course, diagnosed periodontal abscess between 45 and 46 in the area of the projection of the root tips. Specify the optimal an incision option for opening an abscess in this case?

Паралельно ясеневому краю ближче до краю ясни Parallel to the ash border, closer to the ash border

Паралельно ясеневому краю ближче до перехідної складки Parallel to the ash border closer to the transitional fold

Т-подібний розріз T-cut

Через пародонтальну кишеню Through the periodontal pocket

Перпендикулярно ясеневому краю Perpendicular to Ash Edge

151 / 200
Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники? A group of specialists conducts an epidemiological survey of certain age groups to study the prevalence of signs of periodontal disease and the need for treatment. What index is used to study these indicators?

PMA (Парма) PMA (Парма)

OHJ-S (Гріна-Вермільона) OHJ-S (Green-Vermilion)

PDJ (Рамф’єрда) PDJ (Ramfjerda)

CPITN (ВООЗ) CPITN (ВООЗ)

PJ (Рассела) PJ (Russell)

152 / 200
Постраждалий 27-ми років доставлений до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: різана рана правої щоки. Травма побутова, нанесена під час бійки. У постраждалого крайній термін проведення ранньої ПХО рани без попередньої ін’єкції антибіотиків складає не більше: The 27-year-old victim was taken to the department of maxillofacial surgery with a diagnosis: a cut wound on the right cheek. The injury was domestic, caused during a fight. The victim has a deadline of of an early PHO wound without prior injection of antibiotics is no more than:

1 години 1 years

48 годин 48 hours

72 годин 72 hours

24 годин 24 годин

12 годин 12 hours

153 / 200
Хворий 28-ми років надійшов до щелепно-лицевого стаціонару з діагнозом: карбункул обличчя. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, набряк і ціаноз обличчя, слизової оболонки губ, кон’юнктиви. Температура тіла 40oC. Маячіння, галюцинації. На верхній губі розташований карбункул, м’які тканини навколо нього набряклі. Очні щілини закриті за рахунок набряку повік. Яке ускладнення карбункулу найбільш імовірне? A 28-year-old patient was admitted to the maxillofacial hospital with a diagnosis of facial carbuncle. Objectively, the patient's condition is extremely serious, swelling and cyanosis of the face and mucous membrane lips, conjunctiva. Body temperature 40oC. Delirium, hallucinations. There is a carbuncle on the upper lip, the soft tissues around it are swollen. The eye slits are closed due to swelling of the eyelids. What is the most likely complication of a carbuncle?

Менінгіт Meningitis

Флегмона орбіти Phlegmon of the orbit

Тромбоз кавернозного синуса Cavernous Sinus Thrombosis

Абсцес мозку Brain abscess

Сепсис Sepsis

154 / 200
Жінка 35-ти років на другий день після операції видалення 38 зуба звернулася до хірургастоматолога зі скаргами на біль у привушно-жувальній ділянці справа, відчуття, що зуби не змикаються на цьому боці, порушення мови, жування. Об’єктивно: підборіддя зміщене вліво, рот напіввідкритий, прикус порушений, бічні рухи нижньої щелепи обмежені, справа від козелка вуха западання м’яких тканин. Який діагноз можна припустити? A 35-year-old woman on the second day after the operation to remove the 38th tooth turned to a dental surgeon with complaints of pain in the parotid-chewing area on the right, a feeling that the teeth do not close on this side, impaired speech, chewing. Objectively: the chin is shifted to the left, the mouth is half-open, the bite is disturbed, the lateral movements of the lower jaw are limited, to the right of the auricle, soft tissues are sinking. What diagnosis can be assumed?

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Перелом гілки нижньої щелепи справа Fracture of the branch of the lower jaw on the right

Лівобічний передній вивих нижньої щелепи Left-sided anterior dislocation of the lower jaw

Гострий артрит СНЩС Host arthritis TMJ

Двобічний вивих нижньої щелепи Bilateral dislocation of the lower jaw

155 / 200
У дитини 10-ти років встановлені асиметрія обличчя, зміщення підборіддя вправо. Об’єктивно: нижні бічні зуби справа перекривають зуби-антагоністи. Лінія між нижніми центральними різцями зміщена вправо на 4 мм. Який метод дослідження слід застосувати для діагностики зміщення нижньої щелепи? A 10-year-old child has facial asymmetry, a shift of the chin to the right. Objectively: the lower lateral teeth on the right overlap the antagonistic teeth. The line between the lower central incisors is shifted to the right by 4 mm. What research method should be used to diagnose the displacement of the lower jaw?

Електроміографія Electromyography

Функціональні проби Ільїної-Маркосян Functional tests of Ilyina-Markosyan

Міотонометрія Myotonometry

Діагностична проба Ешлера-Бітнера Eschler-Bitner diagnostic test

Гнатографія Gnatography

156 / 200
Хворий звернувся з метою протезування. Відсутні 17, 27 На нижній щелепі відсутні усі зуби, крім 47 Якому класу за Кенеді відповідає дана клінічна ситуація? The patient applied for prosthetics. Missing 17, 27 All teeth except 47 are missing on the lower jaw. What class according to Kennedy does this clinical situation correspond to?

І І

ІІІ ІІІ

IV IV

ІІ ІІ

V V

157 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на припухлість у ділянці лівого кута нижньої щелепи, утруднене відкривання рота, біль під час ковтання, підвищення температури тіла до 37,8oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлості м’яких тканин, шкірні покриви над припухлістю у кольорі не змінені. Під час пальпації незначна болісність. Запальна контрактура. 38 зуб прорізався частково, слизова оболонка над 38 гіперемована, набрякла, під час пальпації болісна, перехідна складка згладжена. Яке захворювання виявлене у хворого? A 26-year-old patient complains of swelling in the area of the left corner of the lower jaw, difficulty opening the mouth, pain when swallowing, an increase in body temperature to 37.8oC. Objectively: the face is asymmetric due to the swelling of soft tissues, the color of the skin over the swelling has not changed. During palpation, there is slight pain. Inflammatory contracture. 38 tooth has partially erupted, the mucous membrane above 38 is hyperemic, swollen, painful during palpation, transient the fold is smoothed out. What disease was detected in the patient?

Паратонзилярний абсцес Peratonsillar abscess

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Флегмона крило-щелепного простору Phlegmon of the pterygo-maxillary space

Абсцес жувальної ділянки Abscess of masticatory area

Гострий гнійний ретромолярний періостит Acute purulent retromolar periostitis

158 / 200
Хвора 52-х років скаржиться на сильний нападоподібний біль у ділянці 34 зуба. Протягом року через сильний біль були послідовно видалені 35, 36,37 Перкусія 34 викликає різкий нападопо-дібний біль. Такий самий біль виникає у ділянці проекції ментального отвору під час розмови та вмиванні. Клінічне та рентгенологічне обстеження ознак деструкції кісткової тканини не виявило. Який діагноз можна припустити? A 52-year-old patient complains of severe paroxysmal pain in the area of tooth 34. During the year, due to severe pain, teeth 35, 36, 37 were successively removed. Percussion 34 causes a sharp paroxysm -buttock pain. The same pain occurs in the area of the projection of the mental foramen during conversation and washing. Clinical and X-ray examination did not reveal signs of bone tissue destruction. What diagnosis can be assumed?

Пульпіт 34 Desktop 34

Неврит лицевого нерва Neuritis of the facial nerve

Невралгія 3 гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 3rd branch of the trigeminal nerve

Гангліоніт крило-піднебінного вузла Ganglionitis of the pterygoid node

Неврит 3 гілки трійчастого нерва Neuritis of the 3rd branch of the trigeminal nerve

159 / 200
Дитина 8,5 років, практично здорова. Скаржиться на біль у передньому верхньому лівому зубі внаслідок його травматичного пошкодження три години тому. Об’єктивно: коронкова частина 21 відсутня на 1/2, пульпа значно оголена, червоного кольору, різко болісна і кровить під час зондування. Перкусія 21 різко болісна. Оберіть оптимальний метод лікування 21: The child is 8.5 years old, practically healthy. He complains of pain in the front upper left tooth due to its traumatic damage three hours ago. Objectively: the crown part of 21 is missing at 1/2, the pulp is significantly exposed, red in color, sharply painful and bleeds during probing. Percussion 21 is sharply painful. Choose the optimal method of treatment 21:

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

160 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на незначне оголення коренів зубів і кровоточивість ясен під час чищення зубів, свербіж у яснах. Об’єктивно: мають місце відкладення над- і під’ясен-ного зубного каменя. Ясна гіперемова-ні, набряклі, кишені глибиною 3,5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжальве-олярних перегородок на 1/3. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of slight exposure of the roots of the teeth and bleeding gums during tooth brushing, itching in the gums. Objectively: there are deposits on and subgingival tartar. The gingiva is hyperemic, swollen, pockets 3.5 mm deep. On the radiograph: resorption of the interalveolar septa by 1/3. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит І ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, acute course

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

Генералізований пародонтит ІІ ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

161 / 200
Хлопчик 14-ти років скаржиться на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває три доби, посилюється вночі, носить пульсуючий характер, віддає у скроню. Об’єктивно: у 15 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Дентин розм’якшений, брудно-сірого кольору. Зондування болісне по всьому дну порожнини, перкусія 15 болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old boy complains of acute spontaneous pain in a tooth on the right upper jaw. The pain lasts three days, worsens at night, has a pulsating character, and radiates to the temple. Objectively: 15 has a carious cavity within the peripulpal dentin. The dentin is softened, dirty gray in color. Probing is painful throughout the bottom of the cavity, percussion 15 is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

162 / 200
Дівчина 21-го року скаржиться на наявність каріозної порожнини у 26 зубі. Об’єктивно: у 26 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, дентин щільний, пігментований, больова реакція на холодовий подразник позитивна, перкусія і зондування безболісні. Який попередній діагноз? A 21-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: 26 has a carious cavity within the peripulpal dentin, the dentin is dense, pigmented, painful the reaction to a cold stimulus is positive, percussion and probing are painless. What is the previous diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

163 / 200
Вагітна (36 тижнів) скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об’єктивно: ясеневі сосочки і маргінальний край ясен пухкі, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту слід рекомендувати цій хворій після проведення професійної гігієни порожнини рота? A pregnant woman (36 weeks) complains of bleeding gums, abundant formation of dental plaque, despite thorough hygienic care of the oral cavity. Objectively: gingival papillae and marginal margin the gums are loose, bleed when touched. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.7 points. What paste should be recommended to this patient after professional oral hygiene?

Що містить хлоргексидин Contains chlorhexidine

Що містить рослинні препарати Contains herbal preparations

Фторвмісну Fluorine

Гелеву Гелеву

Що містить мінералізуючі препарати Contains mineralizing preparations

164 / 200
Дівчинці 13 років. Проживає у місцевості з вмістом фтору у питній воді 1,6 мг/л. Під час огляду на вестибулярних поверхнях усіх зубів виявлені крей-доподібні плями. Інтенсивність білого забарвлення знижується від центру до периферії. У ділянці центральних різців по ріжучому краю визначається світло-коричнева пігментація. Який найбільш імовірний діагноз? The girl is 13 years old. She lives in an area with a fluoride content in drinking water of 1.6 mg/l. During the examination, crayon-like spots were found on the vestibular surfaces of all teeth . The intensity of the white color decreases from the center to the periphery. In the area of the central incisors along the cutting edge, light brown pigmentation is determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Флюороз зубів Dental fluorosis

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon Syndrome

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

165 / 200
Хворий 23-х років під час препарування зубів раптово знепритомнів. Спостерігалися різке збліднення шкірних покривів, холодний піт, похолодання кінцівок, значне уповільнення пульсу, зниження артеріального тиску. Такий стан тривав близько 2 хвилин. Який невідкладний стан розвинувся у даному випадку? A 23-year-old patient suddenly fainted during tooth preparation. Sharp paleness of the skin, cold sweat, cold extremities, significant slowing of the pulse, and a drop in blood pressure were observed. Such the condition lasted for about 2 minutes. What emergency condition developed in this case?

Колапс Collapse

Шок Шок

Непритомність Fainting

Стенокардія Angina

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

166 / 200
Хворий 40-ка років після проведеної анестезії відзначив появу різкої слабкості, нудоти, болю за грудниною, який іррадіює в лопаткову ділянку та в ліву руку, почастішання серцебиття. Триразове застосування нітрогліцерину не дало позитивного ефекту. Об’єктивно: хворий при свідомості, млявий, чоло вкрите холодним потом, відзначається блідість шкірних покривів, АТ-100/60 мм рт.ст., тони серця глухі, пульс слабкого наповнення, ниткоподібний, аритмічний. Який стан розвивається у хворого? A 40-year-old patient, after anesthesia, noted the appearance of sharp weakness, nausea, pain behind the sternum, which radiates to the scapular region and the left arm, increased heart rate. Three times the use of nitroglycerin did not have a positive effect.Objectively: the patient is conscious, lethargic, the forehead is covered with cold sweat, the skin is pale, blood pressure is 100/60 mm Hg, the heart sounds are dull, the pulse is weak, threadlike, arrhythmic. What condition is the patient developing?

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Гострий панкреатит Hostry Pancreatitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Кардіогенна форма анафілактичного шоку Cardiogenic form of anaphylactic shock

Загострення виразкової хвороби шлунка Exacerbation of gastric ulcer

167 / 200
Хворому 70-ти років з повною відсутністю зубів виготовляються повні знімні протези. Проводиться постановка штучних зубів за сферичною поверхнею. Яка середня величина радіусу сферичної поверхні забезпечить щільний контакт зубів під час рухів нижньої щелепи? A 70-year-old patient with a complete absence of teeth is being made complete removable dentures. Artificial teeth are being placed on a spherical surface. What is the average value of the radius of the spherical surface that will ensure close contact of the teeth under time of lower jaw movements?

9 см 9 см

18 см 18 cm

5 см 5 см

7 см 7 см

12 см 12 cm

168 / 200
Хворий 43-х років доставлений до щелепно-лицевого відділення у тяжкому стані. Після огляду діагностована флегмона порожнини рота з розповсюдженням гнійного процесу на шию. Температура тіла 39,5oC. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. ЧДР- до 24/хв. У положенні хворого лежачи на операційному столі з’явилися ознаки асфіксії. Які заходи необхідно провести у першу чергу? A 43-year-old patient was brought to the maxillofacial department in serious condition. After the examination, phlegmon of the oral cavity was diagnosed with the spread of the purulent process to the neck. Body temperature 39.5oC . Blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 120/min. ChDR - up to 24/min. Signs of asphyxia appeared in the position of the patient lying on the operating table. What measures should be taken first?

Проведення медикаментозного симптоматичного лікування Symptomatic drug treatment

Трахеотомія Tracheotomy

Надати хворому вертикального положення Give the patient a vertical position

Зафіксувати язик Fix language

Розтин флегмони під масковим наркозом Dissection of phlegmon under mask anesthesia

169 / 200
У дівчинки 13-ти років спостерігається кровоточивість ясен i рухливість передих зубів протягом останнього місяця. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх різців та іклів набрякла, гіперемована, кровить під час дотику. Рухливість цих зубів I ступеня, пародонтальні кишені - 3 мм. На ор-топантомограмі - зменшення кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. ГІ - 4,2. Які місцеві лікувальні заходи необхідно провести у першу чергу? A 13-year-old girl has bleeding gums and mobility of front teeth during the last month. Objectively: the mucous membrane of the gums in the area of the lower incisors and canines is swollen, hyperemic , bleeds when touched. The mobility of these teeth is I degree, periodontal pockets - 3 mm. On the orthopantomogram - a decrease in the bone tissue of the interalveolar septa by 1/3 of their height. Crowding of the front teeth of the lower jaw is determined. GI - 4.2. What are the local should medical measures be carried out in the first place?

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Професійна гігієна Occupational hygiene

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

170 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на відлам трьох фронтальних фарфорових штучних зубів у знімному протезі, виготовленому 2 місяці тому. За рахунок яких пристосувань фарфорові зуби з’єднуються з пластмасовим базисом протеза? A 65-year-old patient complains of breakage of three frontal porcelain artificial teeth in a removable prosthesis made 2 months ago. Due to which devices are the porcelain teeth connected to the plastic the basis of the prosthesis?

За допомогою замкового кріплення Using a padlock

За допомогою діаторичних порожнин Using diatory cavities

За рахунок фізико-хімічного з’єднання Due to physical and chemical connection

За допомогою клею Using glue

За допомогою крампонів With crampons

171 / 200
На якому етапі медичної евакуації постраждалому проводять остаточну зупинку кровотечі? At what stage of medical evacuation is the victim finally stopped bleeding?

ОМедБ ОМедБ

МПР МПР

МПБ МПБ

МПП МПП

- -

172 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на постійний біль у 27, що підсилюється при накушуванні. Об’єктивно: шкіра звичайного кольору, обличчя симетричне, рот відкривається вільно, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 набрякла, гіперемована. В 27 глибока каріозна порожнина, що спо- лучається з пульповою камерою. Перкусія 27 різко болісна. Який попередній діагноз? A 47-year-old patient complains of constant pain at 27, which intensifies when biting. Objectively: the skin is of normal color, the face is symmetrical, the mouth opens freely, mucous the shell of the alveolar process at level 27 is swollen, hyperemic. At 27, there is a deep carious cavity that connects with the pulp chamber. Percussion of 27 is sharply painful. What is the preliminary diagnosis?

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи у ділянці 27 Acute purulent periostitis of the upper jaw in area 27

Загострення хронічного періодонти-ту 27 Exacerbation of chronic periodontitis on 27

Хронічний одонтогенний гайморит зліва Chronic odontogenic sinusitis on the left

Гострий загальний гнійний пульпіт 27 Acute general purulent pulpitis 27

Гострий гнійний періодонтит 27 Acute purulent periodontitis 27

173 / 200
Після проведення торусальної анестезії для препарування зубів під металокерамічні коронки розчином лідокаї-ну у пацієнта наступила слабкість, що з часом посилювалася, відчуття стиснення за грудниною. Об’єктивно: АТ- 60/20 мм рт.ст., шкірні покриви бліді, пульс частий, ниткоподібний. Почалися болі у животі, нудота, блювання. Який найбільш імовірний діагноз? After carrying out torusal anesthesia for the preparation of teeth for metal-ceramic crowns with a lidocaine solution, the patient developed weakness, which worsened over time, a feeling of compression behind the sternum. Objectively: Blood pressure - 60/20 mm Hg, the skin is pale, the pulse is frequent, thread-like. Abdominal pain, nausea, and vomiting began. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

Набряк Квінке Quincke edema

174 / 200
Хворий звернувся до хірурга-стоматолога для видалення коренів 36. Зуб зруйнований давно. Об’єктивно: коронка зруйнована на 2/3, перкусія безболісна, слизова оболонка у ділянці 36 без видимих патологічних змін. На Ro-грамі альвеолярного відростка біля верхівки медіального кореня ділянка просвітлення з чіткими контурами, округлої форми. Який діагноз можна припустити? The patient turned to a dental surgeon to remove the roots of 36. The tooth was destroyed a long time ago. Objectively: the crown is destroyed by 2/3, percussion is painless, the mucous membrane in the area 36 without visible pathological changes. On the Ro-gram of the alveolar process near the apex of the medial root, a clear area with clear contours, rounded shape. What diagnosis can be assumed?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

175 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. 44, 45, 34, 35 мають І ступінь рухливості, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II ступінь, набряк ясен, наявність пародонтальних кишень 5-6 мм. На рентгенограмі: деструкція кісткової тканини на 1/2 довжини коренів зубів. Діагноз: генералі-зований пародонтит середнього ступеня важкості. Яка ортопедична конструкція найбільш раціональна у даному випадку? A 52-year-old patient complains of tooth mobility, bleeding gums. 44, 45, 34, 35 have the 1st degree of mobility, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II degree, swelling of the gums, the presence of periodontal pockets of 5-6 mm. On the radiograph: destruction of bone tissue on 1/2 the length of the roots of the teeth. Diagnosis: generalized periodontitis of medium severity. Which orthopedic construction is the most rational in this case ?

Шина Мамлока Mamlock Tire

Виготовлення тимчасової шини за Навотним Manufacturing a temporary tire according to Navotny

Шина Ельбрехта Elbrecht's Tire

Шина за Мареєм Tire beyond Marey

Пластмасова капа Plastic cap

176 / 200
Постраждалий отримав травму обличчя та скроневої ділянки. Встановлено дїагноз: перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені? The victim received an injury to the face and temporal region. The diagnosis was made: a fracture of the zygomatic arch. Which bones of the skull are damaged?

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток лобної кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the frontal bone

Скроневий відросток виличної кістки i виличний відросток скроневої кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the temporal bone

Скроневий відросток виличної кістки і виличний відросток лобної кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of frontal bone

Виличний відросток лобної кістки і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the frontal bone and the zygomatic process of the temporal bone

177 / 200
Дитина 7-ми років отримала спортивну травму. На момент звернення відзначає біль у ділянці нижньої щелепи, неможливість змикання зубів. Під час натиснення на підборіддя посилюється біль у ділянці нижньої щелепи справа. У дитини діагностований перелом тіла нижньої щелепи без зміщення відламків. Якою повинна бути лікувальна тактика для попередження зміщення кісткових фрагментів у змінному прикусі? A 7-year-old child received a sports injury. At the time of application, he notes pain in the area of the lower jaw, the inability to close the teeth. When pressing on the chin, the pain in the area of the lower jaws on the right. The child is diagnosed with a fracture of the body of the lower jaw without displacement of the fragments. What should be the treatment tactics to prevent the displacement of bone fragments in an alternating bite?

!ммобілізація фрагментів зубо-ясеневою шиною !mobilization of fragments with a tooth-gingival splint

Проведення остеосинтезу Carrying out osteosynthesis

Накладення пращеподібної пов’язки Applying a sling-shaped bandage

Призначення протизапальної терапії Prescription of anti-inflammatory therapy

Фіксація шинами Тігерштедта Tigerstedt tire fixation

178 / 200
Хірург-стоматолог, закінчивши амбулаторний прийом, приступив до заповнення стоматологічної документації. Назвіть форму щоденної звітності на дитячому стоматологічному прийомі: The dental surgeon, having finished the outpatient appointment, began to fill out the dental documentation. Name the daily reporting form at the children's dental appointment:

Форма 29 Form 29

Форма 9 Form 9

Форма 39 Форма 39

Форма 49 Form 49

Форма 19 Form 19

179 / 200
У пацієнта 19-ти років після зняття бляшки нальоту у пришийковій ділянці 11 та 21 виявлено дві білі плями. На холодовий подразник реакція відсутня. При висушуванні розмір плями збільшується. Який найбільш імовірний діа- гноз? In a 19-year-old patient, two white spots were found in the neck area 11 and 21 after the plaque was removed. There is no reaction to a cold stimulus. When drying, the size of the spot increases. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Флюороз Fluorosis

Некроз емалі Enamel necrosis

Початковий карієс Initial caries

180 / 200
Хворий 25-ти років впродовж року скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота вранці. Об’єктивно: зуби стійкі, пародонтальні кишені відсутні, міжзубні сосочки і край ясен - з синюшним відтінком. На Ro-грамі - цілісність компактної пластинки порушена, періодонтальна щілина розширена навколо верхівок міжальве-олярних перегородок, остеопороз і резорбція - незначні. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of bleeding gums and bad breath in the morning for a year. Objectively: teeth are stable, periodontal pockets are absent, interdental papillae and edge gums - with a bluish tint. On the Ro-gram - the integrity of the compact plate is broken, the periodontal gap is widened around the tops of the interalveolar septa, osteoporosis and resorption are insignificant. What is the most likely diagnosis?

Іострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Іенералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, initial stage, chronic course

Хронічний виразково-некротичний гінгівіт Chronic ulcerative-necrotic gingivitis

181 / 200
У хлопчика 10-ти років кровоточивість ясен і рухливість зубів протягом останнього року, сухість у роті. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота суха, блискуча, незначно гіпере-мована. Слизова оболонка ясен набрякла, яскраво гіперемована, кровить під час дотику. Рухливість усіх зубів I-II ступеня, пародонтальні кишені - 3 мм. На ортопантомограмі - збуток кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 висоти. ГІ - 4,2. Консультація якого спеціаліста необхідна у першу чергу? A 10-year-old boy has bleeding gums and tooth mobility for the past year, dry mouth. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is dry, shiny, slightly hyper -movanized. The mucous membrane of the gums is swollen, brightly hyperemic, bleeds when touched. Mobility of all teeth I-II degree, periodontal pockets - 3 mm. On the orthopantomogram - loss of bone tissue of the interalveolar septa by 1/3 of the height. GI - 4.2. Which specialist's consultation is necessary first of all?

Інфекціоніст Infectionist

Гематолог Hematologist

Невропатолог Neurologist

Ендокринолог Endocrinologist

Гастроентеролог Gastroenterologist

182 / 200
У хлопчика 6-ти років виявлено збільшені лімфовузли у обох підщелепних та шийних ділянках. Об’єктивно: 75, 84, 85 зруйновані, є прояви кандидо-зного хейліту. Зі слів матері, в останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному зусиллі, скаржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте план дообстеження дитини: In a 6-year-old boy, enlarged lymph nodes were found in both submaxillary and cervical areas. Objectively: 75, 84, 85 are destroyed, there are manifestations of candidal cheilitis . According to the mother, in the last 2-3 months, the boy gets tired quickly, sweats with the slightest physical effort, complains of weakness, has left classes in the sports section. Determine the plan for further examination of the child:

Розгорнутий аналіз крові, консультація гематолога Expanded blood analysis, hematologist consultation

Рентгенографія легенів, консультація пульмонолога X-ray of the lungs, consultation of a pulmonologist

МРТ, консультація імунолога MRI, immunologist consultation

Пункційна біопсія, консультація онколога Puncture biopsy, oncologist consultation

Біохімічний аналiз крові, консультація ендокринолога Biochemical blood analysis, endocrinologist consultation

183 / 200
Хворому 19-ти років встановлений діагноз: двобічний кістковий анкілоз скроневонижньощелепних суглобів. Об’єктивно: визначається характерний вид 'пташиного обличчя', рот відкриває на 0,5 см, підборіддя скошене. Хворому планується хірургічне видалення анкілозу шляхом остеотомії (створення несправжніх суглобів). Який метод знеболення слід обрати? A 19-year-old patient is diagnosed with: bilateral bony ankylosis of the temporomandibular joints. Objectively: a characteristic 'bird's face' appearance is determined, the mouth opens 0.5 cm , the chin is slanted. The patient is scheduled for surgical removal of ankylosis by osteotomy (creation of false joints). What method of analgesia should be chosen?

Двобічна торусальна анестезія Bilateral torus anesthesia

Масковий наркоз Mask Anesthesia

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal Anesthesia

Двобічна центральна анестезія Bilateral central anesthesia

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

184 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на біль і припухлість у ділянці нижньої щелепи і щоки зліва. Хворіє впродовж двох днів. Об’єктивно: загальний стан задовільний. Температура тіла 37,5oC. Набряк м’яких тканин щічної ділянки зліва. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, болісні під час пальпації. Коронка 37 частково зруйнована, зуб нерухомий, перкусія слабко болісна. Перехідна складка у ділянці 37 набрякла, гіперемована, згладжена, пальпація різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of pain and swelling in the area of the lower jaw and left cheek. She has been ill for two days. Objectively: the general condition is satisfactory. Body temperature 37.5oC. Swelling of the soft tissues of the buccal area on the left. Submandibular lymph nodes are enlarged on both sides, painful during palpation. Crown 37 is partially destroyed, the tooth is immobile, percussion is slightly painful. The transitional fold in area 37 is swollen, hyperemic, smoothed, palpation sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 37 Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 37

Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва Abscess of maxillolingual groove on the left

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 37 Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 37

Хронічний продуктивний періостит нижньої щелепи від 37 Chronic productive periostitis of the lower jaw from 37

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 37 Acute purulent periostitis of the lower jaw from 37

185 / 200
У дитини 7-ми років асиметрія обличчя, різкий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, підвищення температури тіла до 39oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок масивного набряку м’яких тканин у ділянці нижньої щелепи зліва. Шкіра над інфільтратом гіперемована, не береться в складку. Відкривання рота обмежене, болісне. Коронка 75 зруйнована на 2/3; зуб має рухливість II ступеня. Перкусія 36 болісна, 75 - безболісна. Спостерігається набряк і флюктуація м’яких тканин з язикового і щічного боків у ділянці названих зубів. Назвіть найбільш імовірний діагноз: A 7-year-old child has facial asymmetry, sharp pain in the area of the lower jaw on the left, an increase in body temperature to 39oC. Objectively: the face is asymmetrical due to massive swelling of soft tissues in the area of the lower jaw on the left. The skin above the infiltrate is hyperemic, does not fold. Opening of the mouth is limited, painful. Crown 75 is destroyed by 2/3; the tooth has mobility of the II degree. Percussion 36 is painful, 75 is painless. Swelling is observed and fluctuation of soft tissues from the lingual and buccal sides in the area of the named teeth. Name the most likely diagnosis:

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 75 Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 75

Гострий серозний періостит нижньої щелепи від 75 Acute serous periostitis of the lower jaw from 75

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 75 Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 75

Аденофлегмона Adenophlegmon

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 75 Acute purulent periostitis of the lower jaw from 75

186 / 200
У дитини 6-ти місяців в місці переходу м’якого піднебіння в тверде виникла овальна виразка з чіткими краями. Ерозивна поверхня вкрита жовтуватим нальотом з вираженим запальним валиком навколо. Виразка різко болісна. Дитина знаходиться на штучному вигодовуванні. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-month-old child developed an oval ulcer with clear edges at the transition of the soft palate to the hard palate. The erosive surface is covered with a yellowish plaque with a pronounced inflammatory ridge around it. The ulcer is very painful. The child is on artificial feeding. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Афта Беднара Afta Bednara

Хронічний кандидоз Chronic candidiasis

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

187 / 200
Під час профілактичного огляду у дівчинки 15-ти років виявлені крей-доподібні плями на вестибулярних поверхнях центральних різців та іклів верхньої і нижньої щелеп, які забарвлюються розчином метиленового синього. ГІ за Федоровим-Володкіною -3,8 бала. Скільки разів на рік дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні у даній віковій групі складає 5? During a preventive examination of a 15-year-old girl, crayon-like spots were found on the vestibular surfaces of the central incisors and canines of the upper and lower jaws, which are stained with a solution of methylene blue. GI according to Fedorov-Volodkina is -3.8 points. How many times a year should a girl visit a dentist, if the average caries intensity in the region in this age group is 5?

3-4 3-4

2 2

1 1

2-3 2-3

1-2 1-2

188 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на кровоточивість і біль у 46 при вживанні їжі. В анамнезі - сильний біль у зубі в минулому. Об’єктивно: в 46 - глибока каріозна порожнина II класу за Бле-ком, що сполучається з порожниною зуба і частково виповнена тканиною червоного кольору. Доторкання - болісне, супроводжується кровоточивістю. На 46,45,44 значні відкладення м’якого зубного нальоту. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old child complains of bleeding and pain at 46 when eating food. In the anamnesis - severe toothache in the past. Objectively: at 46 - a deep carious cavity of class II according to Bleck, which connects with the cavity of the tooth and is partially filled with red tissue. Touch is painful, accompanied by bleeding. At 46, 45, 44, there are significant deposits of soft dental plaque. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпєртрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний папіліт Chronic papillitis

189 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту був виготовлений частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зубах. На слизовій оболонці в ре-троальвеолярній ділянці визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Яке анатомічне утворення визначає межу протеза в цій ділянці? A 52-year-old patient complains of pain in the lateral area of the lower jaw from the lingual edge on the left, which occurs during tongue movements. 2 days ago, the patient had a partial removable prosthesis for the lower jaw with staple fixation on teeth 47, 42, 33. On the mucous membrane in the retro-alveolar area, a localized area of hyperemia is determined, which corresponds to the edge of the prosthesis. What anatomical formation determines the border of the prosthesis in this area?

Зовнішня коса лінія Outer Slash

Внутрішня коса лінія Inner slash

Язикова ямка Yazi's Fossa

Підборідна ость Chinal spine

Крилоподібна горбистість Wing-shaped hump

190 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на ляскіт в ділянці проекції СНЩС справа, який виникає в кінцевій фазі відкривання рота. Суглобові звуки з’явились після протезування. Відкривання рота вільне, за прямою траєкторією, амплітуда відкривання 5 см. Який діагноз найбільш імовірний? A 40-year-old patient complains of a clicking sound in the TMJ projection area on the right, which occurs in the final phase of mouth opening. Joint sounds appeared after prosthetics. Mouth opening is free , along a straight path, the opening amplitude is 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Задній вивих суглобового диска Posterior articular disc dislocation

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Перфорація меніска Meniscus perforation

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

Передній вивих суглобового диска Anterior articular disc dislocation

191 / 200
Хвора 56-ти років знепритомніла на прийомі у стоматолога, який проводив лікування хронічного генералізо-ваного пародонтиту. Об’єктивно: хвора бліда, шкіра і слизові оболонки сухі, дихання глибоке, прискорене, запах ацетону, пульс частий, ниткоподібний. Яка невідкладна допомога? A 56-year-old patient fainted during an appointment with a dentist who was treating chronic generalized periodontitis. Objectively: the patient is pale, the skin and mucous membranes are dry, breathing is deep, accelerated, the smell of acetone, the pulse is frequent, threadlike. What is the emergency help?

Введення 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду Introduction of 0.5 ml of 0.1% adrenaline hydrochloride solution

Промивання шлунку за допомогою зонда Gastric lavage using a probe

Проведення штучного дихання з рота в рот Mouth-to-mouth artificial respiration

Введення 1-2 мл 24% розчину еуфіліну Introduction of 1-2 ml of 24% euphilin solution

Негайне введення інсуліну 60-100 ОД Immediate administration of insulin 60-100 units

192 / 200
Батьки хлопчика 5-ти років, що відвідує дитячий садок, скаржаться на наявність у дитини набряку м’яких тканин в обох привушно-жувальних ділянках, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: обидві привушні слинні залози збільшені, під час пальпації м’які, болісні. Шкіра напружена, бліда, лискуча. З проток слинних залоз виділяється невелика кількість прозорої слини. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 5-year-old boy attending kindergarten complain about the child's swelling of soft tissues in both parotid and masticatory areas, an increase in body temperature to 38oC. Objectively: both parotid salivary glands are enlarged, soft, painful during palpation. The skin is tense, pale, shiny. A small amount of clear saliva is secreted from the ducts of the salivary glands. What is the most likely diagnosis?

Бактеріальний паротит Bacterial mumps

Калькульозний сіалоаденіт Calculous sialoadenitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudomumps

Хронічний паротит Chronic mumps

193 / 200
Батьки з дитиною 6-ти років звернулися з метою санації. З анамнезу: на нижній щелепі справа на ясні періодично з’являвся 'гнійничок'. Об’єктивно: в 85 зубі наявна велика каріозна порожнина, зондування і перкусія безболісні, реакція на термічні подразники відсутня. Після розкриття порожнини зуба зондування устів кореневих каналів безболісне. На Ro-грамі: у ділянці коренів 85 вогнище розрідження з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? Parents with a 6-year-old child applied for rehabilitation. From the anamnesis: an abscess periodically appeared on the right lower jaw on the gum. Objectively: there is a large carious cavity in tooth 85, probing and percussion are painless, there is no reaction to thermal stimuli. After opening the tooth cavity, probing the mouths of the root canals is painless. On the Ro-gram: in the area of the roots of 85, there is a focus of rarefaction with unclear contours. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного гранулема-тозного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий остит Chronic granulating osteitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

194 / 200
До клініки ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся хворий 30-ти років, який страждає на епілептичні напади. Об’єктивно: відсутні 48, 47, 35, 36. Решта зубів інтактні. Прикус ортогнатичний. Який вид зубного протеза необхідно запропонувати хворому? A 30-year-old patient suffering from epileptic seizures came to the orthodontic clinic for prosthetics. Objectively: 48, 47, 35, 36 are missing. The rest of the teeth are intact. The bite is orthognathic. What kind of denture should be offered to the patient?

Частковий знімний пластинковий протез на нижню щелепу Partial removable plate prosthesis for the lower jaw

Бюгельний протез на нижню щелепу Bügel prosthesis for the lower jaw

Незнімний металевий мостоподібний протез з опорою на 34 і 37 Fixed metal bridge prosthesis with support on 34 and 37

Адгезивний мостоподі6ний протез Adhesive Bridge Prosthesis

Пластмасовий мостоподібний протез Plastic bridge prosthesis

195 / 200
Хворому 40-ка років з метою санації порожнини рота показане видалення центральних різців на верхній щелепі. Які нервові утворення виключаються після проведення різцевої анестезії? A 40-year-old patient is indicated for the removal of central incisors on the upper jaw for the purpose of rehabilitating the oral cavity. What nerve formations are excluded after incisor anesthesia?

Передня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Anterior superior alveolar branch of the infraorbital nerve

Зубне нервове сплетіння Dental nerve plexus

Середня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Medium superior alveolar branch of the infraorbital nerve

Носо-піднебінний нерв Nasopalate nerve

Задня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва Posterior superior alveolar branch of the infraorbital nerve

196 / 200
Юнак 17-ти років отримав ножове поранення щоки. Рана глибока, не сполучається з порожниною рота. Оберіть метод знеболення для хірургічної обробки рани: A 17-year-old boy was stabbed in the cheek. The wound is deep and does not connect to the oral cavity. Choose the method of anesthesia for surgical treatment of the wound:

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Наркоз Anesthesia

Ментальна анестезія Mental anesthesia

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

197 / 200
Хвора 56-ти років звернулася з метою санації порожнини рота. Діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба. Проведена торусальна анестезія Sol. Ubistesini 4% - 1,8 ml. Через 10 хвилин хвора поскаржилася на оніміння руки і ноги зліва, посмикування лівого ока, біль у голові. АТ- 200/120 мм рт.ст. Які препарати потрібно ввести негайно? A 56-year-old patient applied for oral cavity rehabilitation. Diagnosis: chronic fibrous pulpitis of tooth 36. Torusal anesthesia was performed. Sol. Ubistesini 4% - 1.8 ml . After 10 minutes, the patient complained of numbness of the arm and leg on the left, twitching of the left eye, pain in the head. Blood pressure - 200/120 mm Hg. What drugs should be administered immediately?

Iнгiбiтори протеолізу Proteolysis inhibitors

Гіпотензивні Hypotensive

Судинозвужуючі Vasoconstrictors

Антигістамінні Antihistamines

Гормональні Hormonal

198 / 200
Готуючись до препарування зуба під металокерамічну коронку, стоматолог провів хворому, який страждає на бронхіальну астму, провідникову анестезію 2% розчином новокаїну. Через декілька хвилин хворий поскаржився на утруднене дихання (більш утруднений видих), з’явився акроціаноз, вени шиї роздулись, Ps- 100/хв, ритмічний, АТ180/110 мм рт.ст. Перкутор-но над легенями визначається 'коробо-чний'звук. Встановіть діагноз: Preparing to prepare a tooth for a metal-ceramic crown, the dentist gave a patient suffering from bronchial asthma conductive anesthesia with a 2% novocaine solution. After a few minutes, the patient complained of difficulty breathing (more difficult exhalation), acrocyanosis appeared, the veins of the neck were swollen, Ps- 100/min, rhythmic, BP 180/110 mm Hg. Percussion over the lungs reveals a 'box' sound. Establish a diagnosis:

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Колапс Collapse

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Тромбоз легеневої артерії Thrombosis of the pulmonary artery

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

199 / 200
При плановому огляді лікар-ортодонт виявив у хлопчика 9-ти років відкритий прикус. При ковтанні дитина відштовхується язиком від стулених губ. Що може бути причиною даної аномалії? During a routine examination, an orthodontist discovered an open bite in a 9-year-old boy. When swallowing, the child pushes his tongue away from closed lips. What could be the cause of this anomaly?

Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи Low attachment of upper lip frenulum

Масетеріальний тип ковтання Maserial type of ingestion

Інфантильний тип ковтання Infantile swallowing type

Передчасна втрата тимчасових зубів Premature loss of temporary teeth

Темпоральний тип ковтання Temporal Ingestion Type

200 / 200
Хлопчик 12-ти років госпіталізований в щелепно-лицеве відділення із вираженими патологічними симптомами: асиметрія обличчя за рахунок значного набряку м’яких тканин та інфільтрату лівої піднижньощелепної ділянки на боці ураження; регіональний лімфаденіт; наявність 'причинного'зуба. Діагноз: одонтогенна флегмона нижньощелепної ділянки. Який оперативний доступ найбільш доцільний? A 12-year-old boy was hospitalized in the maxillofacial department with severe pathological symptoms: facial asymmetry due to significant swelling of soft tissues and infiltration of the left submandibular area on the side lesion; regional lymphadenitis; presence of the 'causal' tooth. Diagnosis: odontogenic phlegmon of the mandibular area. What operative approach is most appropriate?

Розріз на 1,5-2 см нижче від краю нижньої щелепи та паралельно йому Incision 1.5-2 cm below the edge of the lower jaw and parallel to it

Розріз по нижній шийній складці Section along the lower cervical fold

Розріз біля кута нижньої щелепи Incision near the angle of the lower jaw

Розріз по верхній шийній складці Section along the upper cervical fold

Розріз паралельний під’язиковому валику The section is parallel to the sublingual ridge