Крок 2 Медицина - 2011 (буклет)

1 / 200
У хворого раптово виник гострий біль за грудниною з іррадіацією у ліву руку. Об’єктивно: збуджений, шкірні покриви бліді, ЧДР- 38/хв., АТ- 180/110 мм рт.ст. В подальшому хворий втрачає свідомість, падає. Пульс на магістральних судинах не визначається, зіниці рівномірно розширені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient suddenly developed a sharp pain behind the sternum with radiation to the left arm. Objectively: excited, the skin is pale, CHDR- 38/min., BP- 180/110 mm Hg. Subsequently, the patient loses consciousness, falls. The pulse on the main vessels is not determined, the pupils are evenly dilated. What is the most likely diagnosis?

Клінічна смерть Clinical death

Серцевий напад Heart attack

Порушення мозкового кровообігу Disruption of cerebral circulation

Кома Comma

Агональний стан Agonal State

2 / 200
Хвора 62-х років госпіталізована із скаргами на збільшення шийних, надключичних та пахвових лімфовузлів, загальну слабкість, підвищену пітливість, субфебрильну температуру протягом останніх 3-х місяців. У крові: лейк.- 64 • 109 /л, у формулі лімфоцити -72%. Який метод дослідження доцільно використати для уточнення діагнозу? A 62-year-old patient was hospitalized with complaints of enlarged cervical, supraclavicular, and axillary lymph nodes, general weakness, increased sweating, and low-grade fever over the past 3 months. blood: leukocytes - 64 • 109 /l, in the formula lymphocytes -72%. What research method should be used to clarify the diagnosis?

Термографія Thermography

Лімфосцинтіграфія Lymphoscintigraphy

Мієлограма Myelogram

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Лімфографія Lymphography

3 / 200
Дитині 2 роки. Скаржиться на хриплість голосу, задишку з утрудненням вдиху. Хворіє впродовж 3-х днів. Захворювання почалось з сухого кашлю і закладеності носа. Об’єктивно: загальний стан порушений, відмічається стридорозне дихання. Шкіра бліда. Температура тіла 37, 3oC. Піднебінні дужки гіперемовані, нальотів немає. Тони серця ритмічні. В легенях жорстке дихання, хрипів немає. У змиві з носоглотки виявлений вірус парагрипу. Який найбільш імовірний діагноз? The child is 2 years old. He complains of a hoarse voice, shortness of breath with difficulty in breathing. He has been ill for 3 days. The disease began with a dry cough and nasal congestion. Objectively : the general condition is disturbed, stridorous breathing is noted. The skin is pale. The body temperature is 37.3oC. The palatal arches are hyperemic, there are no plaques. The heart sounds are rhythmic. The lungs are breathing hard, there are no wheezes. Parainfluenza virus was detected in the nasopharyngeal lavage. What is the most likely diagnosis?

Епіглотит Epiglottitis

Дифтерія Diphtheria

Стороннє тіло Foreign body

Ларингоспазм Laryngospasm

Гострий стенозуючий ларинготрахеїт Acute stenosing laryngotracheitis

4 / 200
Вчителю загальноосвітньої школи після обстеження встановлено діагноз: туберкульоз легень. На який максимальний термін йому може бути видано листок непрацездатності? After an examination, a secondary school teacher was diagnosed with pulmonary tuberculosis. For what maximum period can he be issued a sick leave?

5 місяців 5 months

4 місяці 4 months

2 місяці 2 months

1 місяць 1 month

На 10 місяців For 10 months

5 / 200
Хворий на шизофренію вважає себе 'видатним вченим, геніальним композитором і неперевершеним художником'. Скаржиться на те, що 'рідні та друзі постійно заздрять йому і хочуть отруїти'. Визначте психопатологічний синдром: A schizophrenic patient considers himself to be an 'outstanding scientist, a brilliant composer and an unsurpassed artist'. He complains that 'relatives and friends are constantly jealous of him and want to poison him.' Define a psychopathological syndrome:

Маніакальний Manic

Паранояльний Paranoid

Парафренічний Paraphrenic

Гебефренічний Hebephrenic

Параноїдний Paranoid

6 / 200
У дівчинки 9-ти місяців при об’єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу під час неспокою. Перкуторно: розширення меж серця в поперечному напрямку. Аускультативно: зліва від груднини у 3-4 міжребер’ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини? In a 9-month-old girl, objective examination shows: pallor of the skin, the appearance of cyanosis during restlessness. Percussion: expansion of the borders of the heart in the transverse direction. Auscultation : to the left of the sternum at the 3-4 intercostal space, a long systolic murmur is heard over the entire area of the heart and on the back. What congenital heart defect can be suspected in the child?

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

7 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на біль у попереку, потемніння сечі, загальну слабкість, запаморочення, що виникли після лікування застуди аспірином та ампіциліном. Об’єктивно: блідий, склери субіктеричні. ЧСС- 98/хв. Печінка +2 см, селезінка +3 см. У крові: ер.-2,6 • 1012/л, Нb- 60 г/л, КП- 0,9, лейк.-9,4 • 109 /л, б.- 0,5%, е.- 3%, п.- 6%, с.-58%, л.- 25%, м.- 7%, ШЗЕ- 38 мм/год, ретикулоцити - 24%. Загальний білірубін - 38 ммоль/л. Яке ускладнення виникло у хворого? A 42-year-old patient complains of lower back pain, darkening of urine, general weakness, dizziness, which occurred after treatment of a cold with aspirin and ampicillin. Objectively: pale , sclerae are subicteric. Heart rate - 98/min. Liver +2 cm, spleen +3 cm. Blood: er. -2.6 • 1012/l, Hb - 60 g/l, KP - 0.9, leuk. - 9.4 • 109 /l, b.- 0.5%, e.- 3%, p.- 6%, s.-58%, l.- 25%, m.- 7%, SZE- 38 mm /h, reticulocytes - 24%. Total bilirubin - 38 mmol/l. What complication did the patient have?

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Пароксизмальна нічна гемоглобулінурія Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Набута гемолітична анемія Acquired hemolytic anemia

Токсичний гепатит Toxic hepatitis

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

8 / 200
До стаціонару доставлено хворого 52-х років, який страждає на дисемінований туберкульоз легень, зі скаргами на різкий біль у правій половині грудної клітки, який з’явився при підйомі на 3 поверх, кашель, задишку в спокої, виражений ціаноз. Про яке ускладнення слід подумати насамперед? A 52-year-old patient suffering from disseminated pulmonary tuberculosis was brought to the hospital, complaining of sharp pain in the right half of the chest, which appeared when lifting on the 3rd floor, cough, shortness of breath at rest, pronounced cyanosis. What complication should be thought of first?

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Серцева недостатність Heart failure

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Плеврит Pleuri

Легенева недостатність Pulmonary failure

9 / 200
Хвора 44-х років надійшла зі скаргами на тупий, ниючий біль у лівій поперековій ділянці, домішок гною в сечі. При обстеженні діагностований зліва коралоподібний камінь II ст. Який метод лікування показаний? A 44-year-old female patient came in with complaints of dull, aching pain in the left lumbar region, pus admixture in the urine. During the examination, a coral-like stone of the 2nd century was diagnosed on the left. What is the method of treatment indicated?

Консервативна терапія Conservative therapy

Оперативне лікування Operative treatment

Дистанційна літотріпсія Remote lithotripsy

Висхідний літоліз Ascending Litholysis

Контактна літотріпсія Contact lithotripsy

10 / 200
На 21-й день після появи везикульозного висипу при вітряній віспі у дитини 7-ми років з’явились атаксія, ністагм, інтенційний тремор, м’язова гіпотонія. У лікворі невисокий лімфоцитарний плеоцитоз, незначно збільшений рівень білку. Яке ускладнення розвинулось у даної дитини? On the 21st day after the appearance of a vesicular rash with chicken pox, a 7-year-old child developed ataxia, nystagmus, intentional tremor, and muscle hypotonia. In the cerebrospinal fluid, there is a low level of lymphocytic pleocytosis, a slightly increased level of protein. What complication has developed in this child?

Постгерпетична невралгія Postherpetic neuralgia

Енцефаліт Encephalitis

Пневмоніт Pneumonitis

Гострий неврит Acute neuritis

Гнійний менінгіт Suppurative meningitis

11 / 200
Чоловік 38-ми років вживає алкоголь впродовж 3-х років. Через 3 дні після запою став відчувати тривогу, страх. Бачив навколо себе павуків, черв’яків, стали переслідувати 'голоси'осудливого характеру. Поводив себе агресивно. У власній особі орієнтований вірно, в місці та часі - дезорієнтований. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old man has been drinking alcohol for 3 years. 3 days after drinking, he began to feel anxiety and fear. He saw spiders, worms, 'voices' of a judgmental nature began to haunt him. He behaved aggressively. He was correctly oriented in his own person, disoriented in place and time. What is the most likely diagnosis?

Алкогольний галюциноз Alcoholic hallucinosis

Алкогольна енцефалопатія Alcoholic encephalopathy

Алкогольний параноїд Alcoholic paranoid

Патологічне сп’яніння Pathological intoxication

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

12 / 200
При трансфузії еритроцитарної маси у 8-ми річного хлопчика, хворого на гемофілію А, раптово з’явилися біль за грудниною та у попереку, задишка, холодний піт. Об’єктивно: шкіра бліда, ЧСС- 100/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Олігурія, сеча коричневого кольору. В лікуванні даного ускладнення першочерговим є призначення: During transfusion of erythrocyte mass, an 8-year-old boy with hemophilia A suddenly developed pain behind the sternum and in the lower back, shortness of breath, cold sweat. About 'objectively: pale skin, heart rate - 100/min., blood pressure - 60/40 mm Hg. Oliguria, brown urine. In the treatment of this complication, the first priority is the appointment:

Еуфіліну Euphilina

Анальгіну Analgin

Лазиксу Lasix

Адреналіну Adrenaline

Преднізолону Prednisolone

13 / 200
У хворого 16-ти років, який страждав на виражену кровоточивість при невеликих порізах, ранках, постало питання про необхідність екстракції коренів зубів. Під час огляду виявлено збільшення в об’ємі правого колінного суглоба, обмеження рухливості. Інших змін немає. В аналізі крові тенденція до анемії (Нb- 120 г/л). Чим необхідно здійснити профілактику кровоточивості перед втручанням стоматолога? A 16-year-old patient, who suffered from severe bleeding from small cuts and wounds, was asked about the need for tooth root extraction. During the examination, an increase in the 'swelling of the right knee joint, limitation of mobility. There are no other changes. In the blood test, there is a tendency towards anemia (Hb- 120 g/l). What should be done to prevent bleeding before the intervention of the dentist?

Вливання хлористого кальцію Infusion of calcium chloride

Епсилон-амінокапронова кислота Epsilon-aminocaproic acid

Фібриноген Fibrinogen

Суха плазма крові Dried blood plasma

Кріопреципітат Cryoprecipitate

14 / 200
У дитини 3-х років діагностований цукровий діабет, тип І, гіперосмолярна кома. Діагноз підтверджений лабораторно. Які лабораторні дані характерні для такого стану? A 3-year-old child is diagnosed with diabetes mellitus, type I, hyperosmolar coma. The diagnosis is laboratory confirmed. What laboratory data are characteristic of this condition?

Гіперглікемія + підвищені показники КОС Hyperglycemia + increased COS indicators

Гіперглікемія + глюкозурія Hyperglycemia + glucosuria

Гіперглікемія + кетонемія Hyperglycemia + ketonemia

Висока гіперглікемія за відсутності кетонемії High hyperglycemia in the absence of ketonemia

Гіперглікемія + кетонурія Hyperglycemia + ketonuria

15 / 200
Хвора 58-ми років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на кров’янисті виділення зі статевих шляхів типу 'м’ясних помиїв'. Постменопауза 12 років. Під час гінекологічного обстеження: зовнішні статеві органи і піхва з явищами вікової інволюції; шийка матки не змінена, з каналу шийки матки нерясні кров’янисті виділення; матка звичайних розмірів; придатки не визначаються; параметрії вільні. Який діагноз найбільш імовірний? A 58-year-old patient turned to a women's consultation with complaints of bloody discharge from the genital tract like 'meat slops'. She has been postmenopausal for 12 years. During gynecological examination: external genitalia and vagina with signs of age-related involution; the cervix has not changed, there is scanty bleeding from the cervical canal; the uterus is of normal size; the appendages are not identified; parameters are free. What is the most likely diagnosis?

Рак шийки матки Cervical cancer

Порушення менструального циклу клімактеричного характеру Disruption of the menstrual cycle of a climacteric character

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Атрофічний кольпіт Atrophic colpitis

Гранульозоклітинна пухлина яєчника Granulocellular tumor of the ovary

16 / 200
У дитини 3-х років під час гри у маніжу раптово з’явився нападоподібний кашель і утруднене дихання. Об’єктивно: сухий кашель, задишка змішаного характеру. У легенях аускультативно невелика кількість сухих хрипів. Справа дихання ослаблене. Дитячий колектив не відвідує. Щеплена згідно віку. Який патологічний стан можна запідозрити? A 3-year-old child suddenly developed a paroxysmal cough and difficulty breathing while playing in the playground. Objectively: dry cough, shortness of breath of a mixed nature. the lungs are auscultated with a small number of dry rales. On the right, breathing is weakened. The children's team does not visit. She is vaccinated according to age. What pathological condition can be suspected?

Кашлюк Whooping cough

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Пневмонія Pneumonia

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Стороннє тіло дихальних шляхів Foreign body of respiratory tract

17 / 200
Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на утруднене сечовиділення, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Під час сонографічного дослідження сечового міхура біля входу в уретру визначається овальне гіперехогенне утворення з рівними контурами розміром 2х3 см, що переміщується під час дослідження. Який висновок можна зробити? A 44-year-old patient complained of difficulty urinating, a feeling of incomplete emptying of the bladder. During sonographic examination of the bladder near the entrance to the urethra, an oval hyperechoic mass with equal contours measuring 2x3 cm, which moves during the study. What conclusion can be drawn?

Аденома передміхурової залози Adenoma of the prostate gland

Поліп сечового міхура Bladder polyp

Пухлина початкової частини сечоводу Tumor of the initial part of the ureter

Конкремент Calculus

Злоякісна пухлина сечового міхура Malignant bladder tumor

18 / 200
Дитина 10-ти років спостерігається з приводу дилятаційної кардіоміопатії. Відзначаються задишка, кардіалгії. На нижніх кінцівках і крижах щільні, малорухливі набряки. Ps120/хв. Межі серця розширені у поперечнику. Тони серця приглушені, дмухаючий систолічний шум на верхівці та над мечоподібним відростком. Печінка +3 см. Зниження діурезу. У крові загальний білок - 58,6 г/л. У сечі: білок - 0,025 г/л, лейк.- 2-4 у п/з, ер.- 2-3 у п/з. Вкажіть основний механізм розвитку набрякового синдрому: A 10-year-old child is observed for dilated cardiomyopathy. Shortness of breath, cardiac pains are noted. On the lower limbs and sacrum, there is dense, immobile edema. Ps120/min. The borders of the heart are expanded across. Heart sounds are muffled, blowing systolic murmur at the apex and over the xiphoid process. Liver +3 cm. Decreased diuresis. In blood, total protein - 58.6 g/l. In urine: protein - 0.025 g/l, leuk.- 2-4 in p/z, er.- 2-3 in p/z. Specify the main mechanism of development of edematous syndrome:

Венозний застій у малому колі кровообігу Venous stasis in the small circle of blood circulation

Наслідок гіпопротеїнемії Consequence of hypoproteinemia

Розвиток вторинної нефропатії Development of secondary nephropathy

Венозний застій у великому колі кровообігу Venous stasis in a large circle of blood circulation

Порушення периферичного кровообігу Disruption of peripheral blood circulation

19 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на безсоння, важкість в усьому тілі, постійно пригнічений настрій. Вважає себе нікчемним, неспроможним. Гадає, що є тягарем для своїх рідних, воліє померти. Пригнічений, малорухливий, обличчя гіпомімічне, скорботне. Мова тиха, монотонна, відповіді короткі. Який діагноз найбільш імовірний? A 47-year-old patient complains of insomnia, heaviness in the whole body, a constantly depressed mood. He considers himself worthless, incapable. He thinks that he is a burden to his relatives, prefers to die. Depressed, sedentary, face hypomimic, mournful. Speech is quiet, monotonous, answers are short. What is the most likely diagnosis?

Початкова стадія хвороби Альцгеймера Initial stage of Alzheimer's disease

Шизофренія з пізнім дебютом Schizophrenia with late onset

Невротична депресія Neurotic depression

Великий депресивний розлад Major Depressive Disorder

Атеросклеротична депресія Atherosclerotic depression

20 / 200
Бактеріальне дослідження житлового приміщення в зимовий період за допомогою апарату Кротова показало, що загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря становить 7200. Яка допустима кількість мікроорганізмів характеризує якість повітря як 'чисте'? A bacterial study of a living space in the winter using Krotov's apparatus showed that the total number of microorganisms in 1 m3 of air is 7,200. What is the permissible number of microorganisms that characterizes air quality as ' clean'?

До 5500 Up to 5500

До 4500 Up to 4500

До 7500 Up to 7500

До 3500 Up to 3500

До 2500 Up to 2500

21 / 200
Хворий 48-ми років під час роботи на будівництві поранив варикозно змінену підшкірну вену на гомілці, що супроводжувалось інтенсивною венозною кровотечею. Вкажіть оптимальний варіант першої долікарської допомоги: A 48-year-old patient injured a varicose-shaped subcutaneous vein on the lower leg during construction work, which was accompanied by intense venous bleeding. Specify the best option for first aid:

Притиснення стегнової артерії в типовому місці Femoral artery compression in typical location

Накладання джгута Есмарха нижче місця травми Applying an Esmarch tourniquet below the site of injury

Накладання джгута Есмарха вище місця травми Applying an Esmarch tourniquet above the injury site

Стискаюча пов’язка та еластичне бинтування кінцівки Compressive bandage and elastic bandage of the limb

Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі Maximum bending of the limb in the knee joint

22 / 200
Швидка допомога вночі доставила до інфекційної лікарні хворого, який з ранку з’їв гриби. Захворювання почалось раптово - різкий біль у животі, частий пронос, неспинне блювання, нестерпна спрага, головний біль, запаморочення. На третій день хвороба закінчилась смертю. Отруєння якими грибами мало місце? At night, an ambulance took a patient to an infectious disease hospital who had eaten mushrooms in the morning. The disease began suddenly - sharp abdominal pain, frequent diarrhea, incessant vomiting, unbearable thirst, headache, dizziness. On the third day, the disease ended in death. What kind of mushrooms was the poisoning?

Мухомори Toadstools

Бліда поганка Pale toadstool

Сморчки Morels

Несправжні опеньки False numbers

Сироїжки Syroizhki

23 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на періодичний стискаючий біль у серці. Брат помер у 34 роки від захворювання серця з аналогічними проявами. Об’єктивно: шкіра бліда. Межі серця суттєво не зміщені. Тони серця звучні, над усіма точками вислуховується систолічний шум з максимумом над аортою. На ЕхоКС - потовщення міжшлуночкової перегородки у базальних відділах, зменшення порожнини лівого шлуночка. Засобом профілактики прогресування захворювання є: A 28-year-old patient complains of periodic squeezing pain in the heart. His brother died at the age of 34 from a heart disease with similar manifestations. Objectively: the skin is pale. Limits the hearts are not significantly displaced. The heart sounds are sonorous, a systolic murmur is heard over all points with a maximum over the aorta. On EchoCS - thickening of the interventricular septum in the basal parts, reduction of the left ventricular cavity. A means of preventing the progression of the disease is:

Дигоксин Digoxin

Фуросемід Furosemide

Метопролол Metoprolol

Каптоприл Captopril

Нітрогліцерин Nitroglycerin

24 / 200
Хлопчик 10-ти років лікувався у відділенні кардіології з приводу діагнозу: ревматизм, I атака, активна фаза, активність II ст. Виписаний у задовільному стані. Який препарат найбільш доцільно призначити для профілактики вторинного ревматизму? A 10-year-old boy was treated in the cardiology department for the diagnosis: rheumatism, I attack, active phase, II stage activity. He was discharged in a satisfactory condition. Which drug is the most is it advisable to prescribe for the prevention of secondary rheumatism?

Оксацилін Oxacillin

Біцилін-5 Bicillin-5

Ампіцилін Ampicillin

Біцилін-1 Bicilin-1

Еритроміцин Erythromycin

25 / 200
У 13-річного хлопчика отримані наступні дані: довжина тіла - 147 см (+2), маса тіла - 38 кг (+1,5), окружність грудної клітки - 72 см (+0,2). Оцініть гармонійність фізичного розвитку дитини: The following data were obtained from a 13-year-old boy: body length - 147 cm (+2), body weight - 38 kg (+1.5), chest circumference cells - 72 cm (+0.2). Assess the harmony of the child's physical development:

Дисгармонійний Disharmonious

Гармонійний Harmonic

Вище середнього Above Average

Різко дисгармонійний Strongly disharmonious

Надмірний Excessive

26 / 200
До дитячого табору відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено - банки мають глибокі вм’ятини, при натисканні вгинаються всередину та не одразу повертаються в початкове положення, іржі немає, банки змащені технічним жиром. Визначити бомбаж: Canned food was brought to the children's recreation camp. During the external inspection of the cans, it was noted - the cans have deep dents, when pressed they bend inward and do not immediately return to their original position, rust no, the cans are lubricated with technical grease. Determine the bombage:

Фізико-хімічний Physico-chemical

Фізичний Physical

Змішаний Mixed

Біологічний Biological

Хімічний Chemical

27 / 200
Хворий 29-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни помітив набряки обличчя, слабкість, зниження працездатності. Поступово з’явились задишка, набряки нижніх кінцівок, поперекового відділу хребта. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, ослаблення серцевих тонів, анасарка. АТ- 160/100 мм рт.ст. У сечі: відносна густина -1021, білок - 5 г/л, еритроцити - 20-30 у п/з, гіалінові циліндри - 4-6 у п/з. Який найбільш імовірний діагноз? 2 weeks after a sore throat, a 29-year-old patient noticed swelling of the face, weakness, reduced work capacity. Shortness of breath, swelling of the lower limbs, and the lumbar spine gradually appeared Objectively: pallor of the skin, weakening of heart sounds, anasarca. Blood pressure - 160/100 mm Hg. In urine: relative density -1021, protein - 5 g/l, erythrocytes - 20-30 in p/z, hyaline cylinders - 4-6 in p/z. What is the most probable diagnosis?

Інфекційно-алергічний міокардит Infectious-allergic myocarditis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Мікседема Myxedema

28 / 200
У хворого 56-ти років, наукового працівника, виникає стискаючий біль за грудниною по декілька разів на день під час ходи на відстані 100-150 м, тривалістю до 10 хв. Біль усувається нітрогліцерином. Об’єктивно: підвищеного харчування, межі серця в нормі, тони ритмічні, Ps- 78/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. На ЕКГ: знижена амплітуда зубця T в V4-5. Про яке захворювання можна думати? A 56-year-old patient, a research worker, has a squeezing pain behind the sternum several times a day while walking at a distance of 100-150 m, lasting up to 10 min. The pain is relieved by nitroglycerin. Objectively: increased nutrition, cardiac boundaries are normal, sounds are rhythmic, Ps- 78/min., BP- 130/80 mm Hg. On the ECG: reduced amplitude of the T wave in V4-5. What disease can you think about?

Нестабільна стенокардія Unstable angina

Стабільна стенокардія I ФК Stable angina pectoris I FC

Стабільна стенокардія IV ФК Stable angina pectoris IV FC

Стабільна стенокардія II ФК Stable angina pectoris II FC

Стабільна стенокардія III ФК Stable angina pectoris III FC

29 / 200
У хворого 25-ти років восени з’явився біль у епігастрії, що виникає через 1,5-2 години після вживання їжі та вночі. Скаржиться на печію, закрепи. Біль посилюється при прийомі гострої, солоної та кислої їжі, зменшується - після застосування соди та грілки. Хворіє впродовж року. Об’єктивно: язик не обкладений, вологий. При пальпації живота - болючість у епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м’язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш імовірне? A 25-year-old patient developed epigastric pain in the fall, which occurs 1.5-2 hours after eating and at night. He complains of heartburn, constipation. The pain intensifies when eating spicy, salty and sour food, decreases - after using soda and a heating pad. Has been sick for a year. Objectively: the tongue is not coated, moist. When palpating the abdomen - soreness in the epigastrium on the right, in the same area - resistance abdominal muscles. What disease is most likely?

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer disease

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Діафрагмальна грижа Diaphragmatic hernia

30 / 200
У доношеної дитини 3-ї доби життя на різних ділянках шкіри виявляються еритема, ерозивні поверхні, тріщини, лущення епідермісу. Немовля виглядає ніби ошпарене окропом. Виявлено позитивний симптом Нікольського. Загальний стан дитини важкий: виражений неспокій, гіперестезія, фебрильна температура. Який найбільш імовірний діагноз? Erythema, erosive surfaces, cracks, flaking of the epidermis are found in a full-term child of the 3rd day of life on various areas of the skin. The baby looks as if scalded with boiling water. Positive Nikolsky's symptom is detected . The general condition of the child is severe: pronounced restlessness, hyperesthesia, febrile temperature. What is the most likely diagnosis?

Мікотична еритема Mycotic erythema

Ексфоліативний дерматит Exfoliative dermatitis

Псевдофурункульоз Фігнера Pseudofurunculosis Figner

Пухирчатка новонародженого Neonatal pemphigus

Флегмона новонародженого Phlegmon of a newborn

31 / 200
Хлопчик 7-ми років знаходиться на лікуванні впродовж місяця. При надходженні спостерiгалися виражені набряки, протєїнурія - 7,1 г/л, білок у добовій сечі - 4,2 г. В біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеїнемія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з наведених варіантів гломерулонефриту найімовірніше має місце у хворого? A 7-year-old boy has been receiving treatment for a month. On admission, pronounced edema was observed, proteinuria - 7.1 g/l, protein in daily urine - 4, 2 g. In the biochemical analysis of blood, hypoproteinemia (43.2 g/l), hypercholesterolemia (9.2 mmol/l) is found. Which of the following variants of glomerulonephritis is most likely to occur in the patient?

Нефротичний Nephrotic

Нефритичний Nephritic

Гематуричний Hematuric

Змішаний Mixed

Ізольований сечовий Isolated urinary

32 / 200
У повторнонароджуючої з регулярною пологовою діяльністю в анамнезі - кесарів розтин 3 роки тому з приводу гострої внутрішньоутробної гіпоксії плода. Під час перейм відчула розлитий біль у ділянці післяопераційного рубця. Серцебиття плоду ритмічне, 140/хв. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки 5 см. Плідний міхур цілий. Яка тактика лікаря? A woman with repeated births with a history of regular childbirth had a cesarean section 3 years ago due to acute intrauterine hypoxia of the fetus. During contractions, she felt diffuse pain in the area of the postoperative scar. Heart palpitations the fetus is rhythmic, 140/min. During vaginal examination, the opening of the cervix is 5 cm. The amniotic sac is intact. What are the doctor's tactics?

Стимуляція пологової діяльності Stimulation of labor activity

Кесарів розтин Caesarean section

Очікувальна тактика ведення пологів Anticipatory delivery tactics

Пологи через природні статеві шляхи Birth through natural genital tract

Акушерські щипці Obstetric forceps

33 / 200
Жінка 54-х років звернулася зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів після 2-річної аменореї. Під час ультразвукового та бімануального дослідження - патології з боку геніталій не виявлено. Яка тактика лікаря? A 54-year-old woman complained of bleeding from the genital tract after 2 years of amenorrhea. During ultrasound and bimanual examination, no genital pathology was detected. What are the doctor's tactics?

Скорочуючі препарати Shortening drugs

Естрогенний гемостаз Estrogenic hemostasis

Фракційне вишкрібання шийки та порожнини матки Fractional scraping of the cervix and uterine cavity

Гістеректомія Hysterectomy

Кровоспинюючі препарати Hemostatic drugs

34 / 200
Чоловіка 32-х років впродовж останнього року турбують біль у крижах та кульшових суглобах, болючість та скутість при рухах в поперековому відділі хребта. ШОЕ- 56 мм/год. Рентгенологічно виявлено ознаки двобічного сакроілеїту. Хворий є носієм антигену HLA В27 Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old man has been suffering from pain in the sacrum and hip joints, pain and stiffness during movements in the lumbar spine for the past year. ESR - 56 mm/h. X-ray revealed signs of bilateral sacroiliitis. The patient is a carrier of the HLA B27 antigen. What is the most likely diagnosis?

Коксартроз Coxarthrosis

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Спондильоз Spondylosis

Хвороба Рейтера Reiter's disease

35 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на періодичний біль голови, запаморочення та шум у вухах. Впродовж 15-ти років хворіє на цукровий діабет. Об’єктивно: тони серця ритмічні, ЧСС- 76/хв., акцент II тону над аортою, АТ- 180/110 мм рт.ст. У сечі: відносна щільність -1,014. Добова втрата білку з сечею до 1,5 г. Препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії у цієї пацієнтки буде: A 58-year-old patient complains of periodic headache, dizziness, and tinnitus. She has been suffering from diabetes for 15 years. Objectively: heart sounds rhythmic, heart rate - 76/min, emphasis of the II tone over the aorta, blood pressure - 180/110 mm Hg. In urine: relative density -1.014. Daily protein loss with urine up to 1.5 g. The drug of choice for the treatment of arterial hypertension this patient will have:

Антагоніст кальцієвих каналів Antagonist of calcium channels

β-блокатор β-blocker

Тіазидний діуретик Thiazide diuretic

α-блокатор α-blocker

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

36 / 200
Хворий 62-х років доставлений до хірургічного відділення зі скаргами на раптове виникнення болю у пупковій ділянці, яка супроводжувалась непритомністю, іррадіює у спину, пахвинну ділянку. Об’єктивно: стан важкий, болісність під час пальпації у пупковій ділянці, кишкові шуми послаблені. Відзначається зниження артеріального тиску. На УЗД: вільна рідина у черевній порожнині, потовщення стінки черевної аорти. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient was brought to the surgical department with complaints of sudden onset of pain in the umbilical region, which was accompanied by fainting, radiating to the back and groin area. Objectively : the condition is severe, pain during palpation in the umbilical region, intestinal sounds are weakened. A decrease in blood pressure is noted. On ultrasound: free fluid in the abdominal cavity, thickening of the wall of the abdominal aorta. What is the most likely diagnosis?

Перфорація виразки шлунка Perforation of gastric ulcer

Перитоніт Peritonitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Розрив аневризми черевної аорти Rupture of abdominal aortic aneurysm

Гострий апендицит Acute appendicitis

37 / 200
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу? The therapist is assigned to conduct an analysis of the health status of the adult population at the service station. What groups of indicators will he involve in this analysis?

Народжуваності, захворюваності, інвалідності Birth rates, morbidity, disability

Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку Demographic, morbidity, physical development

Захворюваності, смертності, фізичного розвитку Morbidity, mortality, physical development

Демографічні, захворюваності, інвалідності Demographic, morbidity, disability

Захворюваності, інвалідності, смертності Morbidity, disability, mortality

38 / 200
Хвора 54-х років хворіє на остеомієліт стегнової кістки понад 20 років. За останній місяць з’явились і поступово наростали набряки нижніх кінцівок. У сечі протеїнурія 6,6 г/л, у крові дис-протеїнемія у вигляді гіпоальбумінемії, підвищення α2 - і γ-глобулінів, ШЗЕ - 50 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 54-year-old patient has been suffering from osteomyelitis of the femur for over 20 years. Over the past month, swelling of the lower extremities appeared and gradually increased. Proteinuria in the urine is 6.6 g/l, dys-proteinemia in the blood in the form of hypoalbuminemia, increased α2 - and γ-globulins, ESR - 50 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Вторинний амілоїдоз нирок Secondary renal amyloidosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Системний червоний вівчак System red sheep

Мієломна хвороба Myeloma

39 / 200
Швидкою допомогою доставлена хвора 83-х років зі скаргами на порушення опороздатності на праву ногу після падіння на правий бік. Об’єктивно: хвора лежить на каталці, права нижня кінцівка ротована назовні, зовнішньою стороною ступні торкається ліжка. Позитивний симптом 'прилиплої п’яти'. Який попередній діагноз? An 83-year-old female patient was brought by ambulance with complaints of impaired function of the right leg after falling on the right side. Objectively: the patient is lying on a gurney, right lower the extremity is externally rotated, the outer side of the foot touches the bed. Positive symptom of 'stuck heel'. What is the previous diagnosis?

Перелом шийки стегнової кістки Fracture of femoral neck

Вивих стегна Dislocation of the hip

Забій кульшового суглоба Hip contusion

Перелом вертлюгової западини Acetabular fracture

Перелом діафізу стегна Fracture of femoral diaphysis

40 / 200
У хворого 29-ти років 3 дні тому з’явилися біль пульсуючого характеру в ділянці прямої кишки, підвищення температури тіла, загальна слабкість. Об’єктивно: локальна болісність в анальній ділянці на 6 годині. При пальцевому дослідженні прямої кишки болючий інфільтрат, що досягає гребінцевої лінії. Який найбільш імовірний діагноз? 3 days ago, a 29-year-old patient developed throbbing pain in the rectum, increased body temperature, general weakness. Objectively: local pain in the anal region at 6 o'clock. On digital examination of the rectum, a painful infiltrate reaching the comb line. What is the most likely diagnosis?

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Гостра анальна тріщина Acute anal fissure

Гострий простатит Acute prostatitis

Пухлина прямої кишки Rectal tumor

Гострий геморой Acute hemorrhoids

41 / 200
Дитині 7 місяців. Маса тіла при народженні - 3450 г. Знаходиться на природньому вигодовуванні. Підгодовування введено своєчасно. Визначте добову потребу цієї дитини у білку: The child is 7 months old. The body weight at birth is 3450 g. He is on natural feeding. Supplementation is introduced in a timely manner. Determine the daily protein requirement of this child:

4,0 г/кг 4.0 g/kg

2,0 г/кг 2.0 g/kg

3,0 г/кг 3.0 g/kg

3,5 г/кг 3.5 g/kg

2,5 г/кг 2.5 g/kg

42 / 200
Жінка 60-ти років госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Годину тому стан хворої став погіршуватися: з’явилася задишка, що наростає, сухий кашель. ЧДР- 30/хв, ЧСС- 130/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, акцент II тону на легеневій артерії. У нижніх відділах легень справа і зліва вологі середньопухирча-сті хрипи. Температура - 36,4oC. Який препарат доцільно застосувати у першу чергу? A 60-year-old woman was hospitalized due to an acute transmural heart attack. An hour ago, the patient's condition began to deteriorate: increasing shortness of breath, a dry cough appeared. ChDR- 30 /min, heart rate - 130/min, blood pressure - 90/60 mm Hg. Heart sounds are dull, emphasis on the II sound on the pulmonary artery. In the lower parts of the lungs, on the right and left, wet medium-vesicular rales. Temperature - 36.4oC. What drug should be used first?

Гепарин Heparin

Еуфілін Euphilin

Допамін Dopamine

Промедол Promedol

Дигоксин Digoxin

43 / 200
Чоловік 62-х років госпіталізований в блок інтенсивної терапії з довготривалим нападом загруднинного болю, який не зникає при прийомі нітрогліцерину. Об’єктивно: АТ- 80/60 мм рт.ст., ЧсС-106/хв., ЧДР- 22/хв. Тони серця глухі, ритм галопу. Чим пояснити зниження артеріального тиску? A 62-year-old man is hospitalized in the intensive care unit with a long-term attack of chest pain that does not disappear with nitroglycerin. Objectively: BP- 80/60 mm Hg, CsS-106/min, ChDR- 22/min. Heart sounds are dull, gallop rhythm. How to explain the decrease in blood pressure?

Депонування крові в черевній порожнині Blood deposition in the abdominal cavity

Зниження периферичного опору Decreasing peripheral resistance

Блокада адренергічних рецепторів Blockade of adrenergic receptors

Внутрішня кровотеча Internal bleeding

Зниження серцевого викиду Decrease in cardiac output

44 / 200
Хворий знаходиться на лікарняному 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування ще буде тривати 1-2 місяці. Хто має право продовжити листок непрацездатності даному хворому? The patient has been on sick leave for 4 months continuously due to an injury. The treatment will continue for another 1-2 months. Who has the right to extend the sick leave for this patient?

Дільничий лікар після узгодження з завідувачем відділення District doctor after coordination with the head of the department

Лікарська консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі Medical advisory commission after treatment of a patient in a hospital

Головний лікар медичного закладу Chief physician of the medical institution

Медико-соціальна експертна комісія Medical and social expert commission

Лікарська консультативна комісія після рішення МСЕК Medical Advisory Commission after the decision of the MSEK

45 / 200
9-ти місяців температура тіла 36,7o 45. C, шкіра бліда, волога, виражений біль у м’язах ніг. Рухи в нижніх кінцівках відсутні, чутливість збережена. Діагностовано поліомієліт. До якого роду належить збудник цієї хвороби? 9 months, body temperature 36.7o 45. C, skin is pale, moist, marked pain in the muscles of the legs. There are no movements in the lower extremities, sensitivity preserved. Poliomyelitis is diagnosed. What genus does the causative agent of this disease belong to?

Ротавіруси Rotaviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Аденовіруси Adenoviruses

Параміксовіруси Paramyxoviruses

Тоговіруси Togoviruses

46 / 200
Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути головним в комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії? The working conditions of a worker at a construction enterprise are characterized by the effect of a cooling microclimate, dust containing silicon dioxide, caustic alkali (quicklime), noise. Which specialist doctor should be the main commission that conducts periodic medical examination of workers of the specified category?

Отоларинголог Otolaryngologist

Офтальмолог Ophthalmologist

Терапевт Therapist

Невропатолог Neurologist

Дерматолог Dermatologist

47 / 200
У доношеної дитини від першої не-ускладненої вагітності, обтяжених пологів, мала місце кефалогематома. На 2-гу добу з’явилась жовтяниця, на 3-ю - зміни в неврологічному стані: ністагм, синдром Грефе. Сеча жовта, кал золотисто-жовтого кольору. Група крові матері A(II) Rh_, дитини - A(II) Rh+ . На 3-тю добу у дитини Hb- 200 г/л, ер.-6,1•1012/л, білірубін крові - 58 мкмоль/л за рахунок незв’язаної фракції, Ht - 0,57 Що зумовило жовтяницю у дитини? A full-term child from the first uncomplicated pregnancy, difficult delivery, had a cephalohematoma. On the 2nd day, jaundice appeared, on the 3rd - changes in a neurological state: nystagmus, Graefe's syndrome. Urine is yellow, feces are golden-yellow in color. The blood group of the mother is A(II) Rh_, the child is A(II) Rh+. On the 3rd day, the child has Hb- 200 g/l, er .-6.1•1012/l, blood bilirubin - 58 μmol/l due to the unbound fraction, Ht - 0.57 What caused jaundice in the child?

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Фетальний гепатит Fetal hepatitis

Гемолітична хвороба новонароджених Hemolytic disease of the newborn

Атрезія жовчовивідних шляхів Biliary atresia

Черепно-мозкова пологова травма Craniocerebral birth injury

48 / 200
Після народження дитина бліда, має аритмічне дихання, яке не поліпшується на тлі оксигенотерапії. Пульс слабкий і швидкий, артеріальний тиск важко виміряти. Набряків немає. Яка найімовірніша причина цих симптомів? After birth, the child is pale, has arrhythmic breathing that does not improve with oxygen therapy. The pulse is weak and rapid, blood pressure is difficult to measure. There is no edema. What is the most likely cause of these symptoms?

Асфіксія Asphyxia

Внутрішньоутробна пневмонія Intrauterine pneumonia

Внутрішньочерепний крововилив Intracranial hemorrhage

Застійна серцева недостатність Congestive heart failure

Внутрішньоутробний сепсис Intrauterine sepsis

49 / 200
З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті - одного працівника тимчасово усунено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у санаторіях-профілакторіях, 10 надане дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати у даному випадку? Out of 350 workers of the metallurgical plant who were subject to preventive examinations in the current year, 325 people were examined at the regional polyclinic. As a result, one worker was temporarily removed from work, 15 passed further recovery in sanatoriums-prophylactics, 10 provided dietetic food. Which indicator characterizing the preventive work of the polyclinic should be used in this case?

Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування Specific weight of persons who were given diet food

Питома вага осіб, тимчасово усунених від роботи Specific weight of persons temporarily removed from work

Повнота охоплення періодичними медичними оглядами Complete coverage of periodic medical examinations

Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії Specific weight of persons cured in the prophylactic

Частота виявлення захворювань під час оглядів Frequency of detection of diseases during examinations

50 / 200
У дівчинки 14-ти років близько року тому з’явилися дратівливість і плаксивість. Тоді ж визначилась дифузно збільшена щитоподібна залоза II ступеня. Стан був розцінений як прояви пубертатного періоду, лікування не проводилося. Дратівливість поступово змінилася повною апатією. З’явились одутлість обличчя, пастозність м’яких тканин, брадикардія, закрепи. Наросла блідість шкіри, вона набула воскоподібного відтінку. Залоза стала більш щільною. Яке захворювання слід припустити? A 14-year-old girl developed irritability and tearfulness about a year ago. At the same time, a diffusely enlarged thyroid gland of the 2nd degree was detected. The condition was considered to be a manifestation of the puberty period , treatment was not carried out. Irritability gradually changed to complete apathy. Facial puffiness, soft tissue pastiness, bradycardia, constipation appeared. Skin paleness increased, it acquired a waxy hue. The gland became denser. What disease should be assumed?

Підгострий тиреоїдит Subacute thyroiditis

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Аутоімунний тиреоїдит Autoimmune thyroiditis

Пубертатний юнацький базофілізм Pubertal juvenile basophilism

Дифузний токсичний зоб Diffuse toxic goiter

51 / 200
У хворого з явищами порушеного харчування, стеатореї, через 4 години після їжі виникає біль у животі, особливо вище пупка і лівіше. Проноси можуть змінитися закрепами до 3-5 днів. Пальпаторно: помірна болісність у холедохопанкреатичній зоні. Рівень амілази у крові не підвищується. Рентгенологічно виявлені кальцинати, що розташовані вище пупка. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with symptoms of impaired nutrition, steatorrhea, 4 hours after eating, abdominal pain occurs, especially above the navel and to the left. Diarrhea can change to constipation up to 3-5 days. Palpation: moderate pain in the choledochopancreatic zone. The level of amylase in the blood does not increase. X-ray revealed calcifications located above the navel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний калькульозний холецистит Chronic calculous cholecystitis

Синдром Цолінгер-Елісона Zolinger-Ellison syndrome

Хронічний гастродуоденіт Chronic gastroduodenitis

Виразка 12-палої кишки Duodenal ulcer

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

52 / 200
У хворого 56-ти років з дифузним токсичним зобом спостерігається миготлива аритмія з частотою передсердь 110/хв., артеріальна гіпертензія. АТ-165/90 мм рт.ст. Яке лікування поряд з мерказолілом слід рекомендувати у цьому випадку? A 56-year-old patient with diffuse toxic goiter has atrial fibrillation with an atrial rate of 110/min, arterial hypertension. BP-165/90 mm Hg . What treatment along with Mercazolil should be recommended in this case?

Радіоактивний йод Radioactive iodine

Новокаїнамід Novocaineamide

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Коринфар Corinfar

53 / 200
У пологовому будинку у дитини на 3-й день життя з’явилася геморагічна висипка, блювання з кров’ю, випорожнення чорного кольору. Обстеження виявило анемію, подовження часу згортання крові, гіпопротромбінемію, нормальну кількість тромбоцитів. Яка оптимальна терапевтична тактика? In the maternity hospital, on the 3rd day of life, the child developed a hemorrhagic rash, vomiting blood, black stools. Examination revealed anemia, prolonged blood coagulation, hypoprothrombinemia, normal platelet count. What is the optimal therapeutic strategy?

Вітамін К Vitamin K

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Фібриноген Fibrinogen

Епсілон-амінокапронова кислота Epsilon-aminocaproic acid

Етамзилат натрію Etamsylate Sodium

54 / 200
На 14-ту добу після пологів до лікаря звернулася породілля зі скаргами на біль, що з’явився раптово, гіперемію і ущільнення у молочній залозі зліва, підвищення температури до 39oC, головний біль, нездужання. Об’єктивно: тріщина у ділянці соска, збільшення в об’ємі лівої молочної залози, посилення болю під час пальпації. Про яку патологію можна думати у даному випадку? On the 14th day after giving birth, a woman in labor turned to the doctor with complaints of pain that appeared suddenly, hyperemia and compaction in the mammary gland on the left, an increase in temperature to 39oC, headache, malaise. Objectively: a crack in the area of the nipple, an increase in the volume of the left mammary gland, increased pain during palpation. What pathology can be thought of in this case?

Флегмона молочної залози Phlegmon of the mammary gland

Рак молочної залози Breast cancer

Фіброаденома лівої молочної залози Left breast fibroadenoma

Кіста лівої молочної залози з нагноєнням Left breast cyst with suppuration

Лактаційний мастит Lactation mastitis

55 / 200
У чоловіка 24-х років на 5-й день респіраторного захворювання з високою температурою, посилився головний біль, з’явилися системне запаморочення, відчуття двоїння, парез мімічних м’язів справа, поперхування під час ковтання. Діагностований гостровірусний енцефаліт. Визначте основний напрямок невідкладної терапії: On the 5th day of a respiratory disease with high temperature, a 24-year-old man developed a headache, systemic dizziness, double sensation, paresis of facial muscles muscles on the right, dander during swallowing. Diagnosed acute viral encephalitis. Determine the main direction of emergency therapy:

Лазикс Lasix

Зовіракс Zovirax

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Цефтріаксон Ceftriaxone

Гемодез Hemodez

56 / 200
Чоловік 54-х років скаржиться на ниючий біль у поперековій ділянці, що посилюється після перебування у вертикальному положенні, фізичного навантаження, переохолодження; слабкість у другій половині дня. Біль у поперековій ділянці відзначає близько 10-ти років. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, to - 37,2oC, АТ- 180/100 мм рт.ст. Слабкопозитивний симптом Пастерна-цького. У крові: ер.- 3,5 • 1012/л, лейк.-6,5- 109 /л, ШЗЕ- 22 мм/год. У сечі: відносна густина -1010, лейк.-12-15 у п/з, ер.-2-3 у п/з. Мікробне число сечі -100000 в 1 мл. Який діагноз найбільш імовірний? A 54-year-old man complains of aching pain in the lumbar region, which worsens after being in an upright position, physical exertion, hypothermia; weakness in the afternoon. Pain in the lumbar region, it marks about 10 years. Objectively: paleness of the skin, to - 37.2oC, blood pressure - 180/100 mm Hg. Weakly positive Pasternak's symptom. In the blood: ER - 3.5 • 1012/l, leuk.-6.5-109 /l, SZE- 22 mm/h. In urine: relative density -1010, leuk.-12-15 in p/z, er.-2-3 in p/ h. The microbial count of urine is 100,000 in 1 ml. What is the most likely diagnosis?

Амілоїдоз Amyloidosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Полікістоз нирок Polycystic kidneys

Нирково-кам’яна хвороба Kidney-stone disease

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

57 / 200
Чоловік 49-ти років скаржиться на задишку змішаного характеру, кашель, набряки гомілок, збільшення живота за рахунок асциту. Хворіє більше 20-ти років на хронічний бронхіт. Останні 3 роки є інвалідом II групи через зміни з боку серця. Об’єктивно: ціаноз змішаного характеру, набряки. Ps- 92/хв, ритмічний, АТ- 120/70 мм рт.ст., ЧДР-24/хв. Акцент II тону над легеневою артерією. Над легенями - коробковий звук. Сухі хрипи над всією поверхнею легенів. Який механізм розвитку змін з боку серця у цього хворого? A 49-year-old man complains of shortness of breath of a mixed nature, cough, leg swelling, abdominal enlargement due to ascites. He has been suffering from chronic bronchitis for more than 20 years. The last 3 years old disabled person of the II group due to changes in the heart. Objectively: cyanosis of a mixed nature, edema. Ps- 92/min, rhythmic, BP- 120/70 mm Hg, ChDR-24/min. Accent II tone above the pulmonary artery. Above the lungs - a box sound. Dry rales over the entire surface of the lungs. What is the mechanism of development of changes on the part of the heart in this patient?

Кардіоваскулярний рефлекс Cardiovascular reflex

Рефлекс Ейлера-Лільєстранда Euler-Lillestrand Reflex

Дихальний рефлекс Respiratory reflex

Рефлекс Бейнбріджа Bainbridge Reflex

Рефлекс Китаєва Reflex Kitaev

58 / 200
Жінка 43-х років висуває скарги на нестійкі випорожнення з переважанням закрепів, здуття живота та біль спастичного характеру в нижній частині живота, а також головний біль, порушення сну. Маса тіла не змінена. Яке захворювання найімовірніше зумовлює таку клінічну картину? A 43-year-old woman complains of unstable stools with a predominance of constipation, abdominal distension and spastic pain in the lower abdomen, as well as headache, sleep disturbances. Body weight has not changed. What disease most likely causes such a clinical picture?

Хронічний ентерит Chronic enteritis

Хронічний атрофічний гастрит Chronic atrophic gastritis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Рак кишечнику Intestinal cancer

Синдром подразненого товстого кишечнику Irritable colon syndrome

59 / 200
Чоловік 43-х років, який має контакт із етилованим бензином, надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, погіршення пам’яті, сонливість вдень та безсоння вночі, відчуття 'волосся' в роті, колькоподібний біль у правому підребер’ї. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old man with contact with leaded gasoline came to the clinic with complaints of general weakness, dizziness, memory impairment, daytime sleepiness and insomnia at night, a feeling of 'hair' in the mouth, colic pain in the right hypochondrium. What is the most likely diagnosis?

Хрошчна штоксикащя свинцем Khroshchna shtokashka with lead

Хронічна інтоксикація тетраетил-свинцем Chronic tetraethyl lead intoxication

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Хрошчна штоксикащя марганцем Khroshchna shtoksikascha with manganese

Хронічна інтоксикація ртуттю Chronic mercury intoxication

60 / 200
Хворий 35-ти років четверту добу знаходиться у реанімаційному відділенні з приводу гострої ниркової недостатності внаслідок синдрому тривалого стиснення. Об’єктивно: неадекватний. ЧДР- 32/хв, в легенях останні 3 години визначаються поодинокі вологі хрипи. На ЕКГ: високі зубці T, правошлуночкові екстрасистоли. ЦВТ- 159 мм вод.ст. У крові: залишковий азот - 62 ммоль/л, K+ - 7,1 ммоль/л, Cl- - 78 ммоль/л, Na+ - 120 ммоль/л, Ht-0,32, Hb- 100 г/л, креатинін крові - 0,9 ммоль/л. Найбільш доцільним методом лікування буде: A 35-year-old patient is in the intensive care unit for the fourth day due to acute renal failure due to long-term compression syndrome. Objectively: inadequate. ChDR- 32/min, single wet rales have been detected in the lungs for the last 3 hours. On the ECG: high T waves, right ventricular extrasystoles. CVT - 159 mm H2O. In the blood: residual nitrogen - 62 mmol/l, K+ - 7.1 mmol/l, Cl- - 78 mmol/l, Na+ - 120 mmol/l, Ht-0.32, Hb- 100 g/l, blood creatinine - 0.9 mmol/l. The most appropriate method of treatment will be:

Плазмосорбція Plasmosorption

Ультрафільтрація Ultrafiltration

Гемодіаліз Hemodialysis

Гемосорбція Hemosorption

Плазмофільтрація Plasma filtration

61 / 200
Жінці 47-ми років зроблена резекція щитоподібної залози з приводу вузлового еутиреоїдного зоба. Призначення якого лікування найбільш імовірно допоможе запобігти рецидиву захворювання? A 47-year-old woman underwent resection of the thyroid gland due to nodular euthyroid goiter. Which treatment is most likely to help prevent disease recurrence?

Мерказоліл Mercazolil

Антиструмін Anticurrent

Тиротропін Thyrotropin

Радіоактивний йод Radioactive iodine

Тиреоїдні гормони Thyroid hormones

62 / 200
У потерпілого під час пожежі чоловіка 30-ти років термічні опіки III-A та III-Б ступеня складають 20% загального шкірного покриву. АТ- 110/70 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. Які трансфузійні засоби найбільш доцільно використати для сліпої інфузійної корекції під час транспортування? The victim during the fire, a 30-year-old man, had thermal burns of the III-A and III-B degrees, making up 20% of the total skin. AT- 110/70 mm Hg, heart rate - 120/min. Which transfusion agents are the most appropriate to use for blind infusion correction during transportation?

Альбумін Albumin

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Сольові розчини Saline solutions

Поліглюкін Polyglukin

10% розчин глюкози 10% glucose solution

63 / 200
Хвора страждає на ревматоїдний артрит більше року, перебіг хвороби швидко прогресуючий. Рентгенологічно підтверджено наявність крайових узур. Лікування яким базисним препаратом найбільш доцільне? The patient has been suffering from rheumatoid arthritis for more than a year, the course of the disease is rapidly progressing. X-ray confirmed the presence of marginal lesions. Treatment with which basic drug is the most appropriate?

Метотрексат Methotrexate

Аспірин Aspirin

Делагіл Delagil

Преднізолон Prednisone

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

64 / 200
У дитини 3-х років, яку доставлено до лікарні, реєструється сопорозний стан, різке зниження тонусу м’язів, пригнічення сухожильних та періостальних рефлексів, виявлено міоз, зниження реакції зіниць на світло. Корнеальні рефлекси збережені. Пульс частий, послаблений. АТ- 80/50 мм рт.ст. Батьки підозрюють, що дитина проковтнула таблетки. Отруєнню якими таблетованими ліками відповідає така клінічна картина? A 3-year-old child, who was taken to the hospital, registered a soporotic state, a sharp decrease in muscle tone, suppression of tendon and periosteal reflexes, miosis was detected, a decrease reactions of the pupils to light. Corneal reflexes are preserved. The pulse is frequent, weakened. Blood pressure - 80/50 mm Hg. The parents suspect that the child has swallowed pills. This clinical picture corresponds to poisoning by which tablet drugs?

Транквілізатори Tranquilizers

Барбітурати Barbiturates

Гіпотензивні препарати Hypotensive drugs

α2 -адреноміметики α2-adrenomimetics

Атропіноподібні препарати Atropine-like drugs

65 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на тупий біль, відчуття важкості та розпирання в епігастрії одразу після їжі, відрижку тухлим, сухість у роті, нудоту натщесерце, проноси. Об’єктивно: худорлявої статури, шкіра бліда. Живіт під час пальпації м’який, відмічається біль у епігастрії. Печінка не виступає з-під краю реберної дуги. В крові: Hb-110 г/л, ер.- 3,4 • 1012/л, лейкоцитарна формула без змін. ШЗЕ-16 мм/год. Яке найбільш інформативне дослідження допоможе встановити діагноз? A 23-year-old patient complains of a dull pain, a feeling of heaviness and distension in the epigastrium immediately after eating, belching rotten, dry mouth, nausea on an empty stomach, diarrhea. About objectively: thin build, pale skin. The abdomen is soft during palpation, pain in the epigastrium is noted. The liver does not protrude from under the edge of the costal arch. In the blood: Hb-110 g/l, er.- 3.4 • 1012 /l, the leukocyte formula is unchanged. ESR-16 mm/h. What is the most informative study that will help establish the diagnosis?

Дослідження шлункового соку Study of gastric juice

Дуоденальне зондування Duodenal sounding

Езофагогастродуоденоскопія Esophagogastroduodenoscopy

Рентгенографія органів травлення X-ray of digestive organs

рН -метрія pH -metry

66 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на порушення ковтання, особливо твердої їжі, гикавку, осиплість голосу, нудоту, зригування, значне схуднення (15 кг за 2,5 місяці). Об’єктивно: маса тіла знижена. Шкірні покриви бліді, сухі. В легенях - дихання везикулярне, тони серця достатньої звучності, діяльність ритмічна. Живіт м’який, під час пальпації безболісний. Печінка не збільшена. Яке дослідження найбільш необхідне для встановлення діагнозу? A 49-year-old patient complains of difficulty swallowing, especially solid food, hiccups, hoarseness of voice, nausea, vomiting, significant weight loss (15 kg in 2.5 months ). diagnosis?

Рентгенографія за Тренделенбургом Trendelenburg X-ray

Рентгенографія органів травного тракту X-ray of organs of the digestive tract

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

Дослідження шлункової секреції Study of gastric secretion

Езофагодуоденоскопія з біопсією Esophagoduodenoscopy with biopsy

67 / 200
Хворий 60-ти років надійшов до клініки зі скаргами на задишку, важкість у правому підребер’ї, збільшення живота. Явища зростали протягом року. При аускультації серця - пресистолі-чний ритм галопу. Об’єктивно: набухання шийних вен, асцит, пальпується печінка та селезінка. З яким захворюванням необхідно проводити диференційну діагностику? A 60-year-old patient came to the clinic with complaints of shortness of breath, heaviness in the right hypochondrium, abdominal enlargement. The phenomena increased during the year. On auscultation of the heart - presystole - the rhythm of the gallop. Objectively: swelling of the neck veins, ascites, palpable liver and spleen. What disease should be differentially diagnosed?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Констриктивний перикардит Constrictive pericarditis

Хронічне легеневе серце Chronic pulmonary heart

Цироз печінки Liver cirrhosis

Рак легенів з проростанням у плевру Lung cancer with proliferation in the pleura

68 / 200
Хворий 40-ка років, лісник, скаржиться на сильний головний біль, температуру тіла до 39,5oC, тремтіння кінцівок. Із анамнезу відомо, що нещодавно сильно порізав руку під час розтину вбитої лисиці. Об’єктивно: настрій пригнічений. Просить не вмикати світло, не відчиняти двері. На стук реагує різким руховим збудженням. Коли побачив графин з водою, розвинулися судомні спазми в горлі. Яка тактика лікаря швидкої допомоги? A patient in his 40s, a forester, complains of a severe headache, body temperature up to 39.5oC, trembling of the limbs. It is known from the anamnesis that he recently severely cut his hand during the autopsy of a killed fox. Objectively: his mood is depressed. He asks not to turn on the light, not to open the door. He reacts to a knock with sharp motor excitement. When he saw a decanter with water, he developed convulsive spasms in his throat. What are the tactics of the emergency doctor?

Залишити вдома з подальшою консультацією психіатра Leave at home with further consultation of a psychiatrist

Госпіталізація до інфекційного стаціонару Hospitalization to an infectious disease hospital

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to intensive care unit

Госпіталізація до психіатричного стаціонару Hospitalization to a psychiatric hospital

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

69 / 200
-ти років захворіла гостро з підвищення температури до 38,5o 69. C, нежиті, кашлю та кон’юнктивіту. На 4-й день хвороби з’явився плямисто-папульозний висип на обличчі, новий підйом температури до 39,2oC. В наступні дні висип розповсюдився на тулуб і кінцівки. Слизова піднебіння гіпере-мована, на слизовій оболонці щік біля нижніх кутніх зубів - залишки дрібних білуватих нашарувань. Який найбільш імовірний попередній діагноз? years old, she became acutely ill with an increase in temperature to 38.5o 69. C, runny nose, cough and conjunctivitis. On the 4th day of the illness, a spotted-papular rash on the face, a new rise in temperature to 39.2oC. In the following days, the rash spread to the trunk and limbs. The mucous membrane of the palate is hyperemic, on the mucous membrane of the cheeks near the lower corner teeth - the remains of small whitish layers. What is the most likely preliminary diagnosis ?

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Краснуха Krasnukha

Кір Measles

Ієрсиніоз Yersiniosis

ГРВІ ARV

70 / 200
Жінка 28-ми років впродовж 12-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит, який мав латентний перебіг. За останні півроку виникли загальна слабкість, зниження апетиту, працездатності, нудота. Скаржиться на головний біль, біль у суглобах. При обстеженні: анемія, сечовина крові - 34,5 ммоль/л, креатинін крові - 0,766 ммоль/л, гіперкаліємія. Чим ускладнився перебіг хвороби? A 28-year-old woman has been suffering from chronic glomerulonephritis for 12 years, which had a latent course. Over the past six months, general weakness, decreased appetite, work capacity, and nausea have occurred . He complains of a headache, pain in the joints. During the examination: anemia, blood urea - 34.5 mmol/l, blood creatinine - 0.766 mmol/l, hyperkalemia. What complicated the course of the disease?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Пієлонефрит Pyelonephritis

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

71 / 200
Дитині 1 рік. Після введення прикорму впродовж останніх місяців відмічається втрата апетиту, проноси з виділенням великої кількості калу, іноді блювання, температура тіла нормальна. Об’єктивно: маса тіла 7 кг, дуже бліда, набряки на ногах, живіт дуже збільшений в об’ємі. У копрограмі багато жирних кислот і мил. Встановлено діагноз целіакії, призначена аглютенова дієта. Що виключається з харчування згідно цієї дієті? The child is 1 year old. After the introduction of complementary foods in recent months, loss of appetite, diarrhea with large amounts of feces, sometimes vomiting, body temperature is normal. Objectively: mass body weight 7 kg, very pale, swelling on the legs, the stomach is very enlarged in volume. The co-program contains a lot of fatty acids and soaps. A diagnosis of celiac disease was established, and a gluten-free diet was prescribed. What is excluded from the diet according to this diet?

Білок тваринний Animal protein

Фрукти Fruit

Легкозасвоювані вуглеводи Easily digestible carbohydrates

Злакові - пшениця, овес Cereals - wheat, oats

Молоко та молочні продукти Milk and milk products

72 / 200
Розвиток хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок залежить від функціонального стану так званої 'м’язововенозної помпи'. Відносно якої групи м’язів застосовується цей термін? The development of chronic venous insufficiency of the lower extremities depends on the functional state of the so-called 'musculovenous pump'. What group of muscles is this term used for?

Гомілки Shins

Стегна Thighs

Черевної стінки Abdominal wall

Стопи Feet

Сідничної ділянки Buttock area

73 / 200
Після обробки поля отрутохімікатами у механізатора з’явилися виражена слабкість, головний біль, нудота, блювання, пронос, порушення зору, сльозотеча. Об’єктивно: хворий збуджений, відмічаються гіперсалівація, гіпергідроз, фібриляція м’язів язика, повік. Зіниці звужені, тахікардія, в легенях вислуховуються вологі дрібно- і середньопухирчасті хрипи. У крові - зміна рівня активності холінестерази. Який найбільш імовірний діагноз? After processing the field with poisonous chemicals, the operator developed pronounced weakness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, impaired vision, lacrimation. Objectively: the patient is excited, hypersalivation, hyperhidrosis, fibrillation of the muscles of the tongue and eyelids are noted. Pupils are narrowed, tachycardia, moist small- and medium-bubble rales are heard in the lungs. In the blood - a change in the level of cholinesterase activity. What is the most likely diagnosis?

Інтоксикація фосфорорганічними пестицидами Intoxication by organophosphate pesticides

Інтоксикація ртутьорганічними пестицидами Intoxication with organomercury pesticides

Інтоксикація похідними карбамінової кислоти Intoxication with carbamic acid derivatives

Інтоксикація арсеновмісними пестицидами Intoxication with arsenic-containing pesticides

Інтоксикація хлорорганічними пестицидами Intoxication by organochlorine pesticides

74 / 200
Для контрольного огляду і отримання рекомендацій в поліклініку звернулася дитина 7-ми років. Хворіє на бронхіальну астму впродовж 4-х років, напади ядухи виникають здебільшого у весняно-літній період. За результатами алергопроб: підвищена чутливість до пуху тополі, польових трав. Яка найбільш імовірна рекомендація лікаря? A 7-year-old child came to the polyclinic for a check-up and to receive recommendations. He has been suffering from bronchial asthma for 4 years, asthma attacks occur mostly in the spring and summer period. According to the results of allergy tests: increased sensitivity to poplar fluff, field grasses. What is the most likely recommendation of the doctor?

Проведення фізіотерапії Physiotherapy

Проведення фітотерапії Conducting phytotherapy

Проведення специфічної гіпосенсибілізації Performing specific hyposensitization

Проведення санаторно-курортного лікування Conducting sanatorium-resort treatment

Проведення голкорефлексотерапії Acupuncture reflexology

75 / 200
До травмпункту звернувся фермер, який під час роботи в полі поранив праву ступню. Коли був щепленим - не пам’ятає, в армії не служив. При огляді правої ступні виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерівним краями. Яка подальша тактика лікаря? A farmer who injured his right foot while working in the field went to the emergency department. He does not remember when he was vaccinated, he did not serve in the army. When examining his right foot a contaminated wound 5-6 cm long with uneven edges was detected. What is the doctor's further tactics?

Тільки хірургічна обробка рани Only surgical wound treatment

Ввести правцевий анатоксин Enter tetanus toxoid

Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку Enter tetanus toxoid and anti-tetanus serum

Ввести протиправцеву сироватку Enter tetanus serum

Призначити антибіотик Prescribe antibiotic

76 / 200
Хворий 35-ти років надійшов в стаціонар зі скаргами на біль у лівих грудино-лючичному та колінному суглобах, в попереку. Захворів гостро, з підвищенням температури до 38oC. Об’єктивно: ліві грудино-ключичний та колінний суглоб набряклі, болісні. У крові: лейк.- 9,5 • 109 /л, ШЗЕ- 40 мм/год, СРБ- 1,5 ммоль/л, фібриноген - 4,8 г/л, сечова кислота - 0,28 ммоль/л. В зіскобі із уретри - хламідії. Який діагноз найбільш імовірний? A 35-year-old patient came to the hospital with complaints of pain in the left sterno-iliac and knee joints, in the lower back. He became acutely ill, with a temperature rise to 38oC. Objectively: the left sternoclavicular and knee joints are swollen, painful. In the blood: leukocytes - 9.5 • 109 /l, erythrocyte sedimentation rate - 40 mm/h, CRP - 1.5 mmol/l, fibrinogen - 4.8 g/l, uric acid - 0.28 mmol/l. Chlamydia in the scraping from the urethra. What is the most likely diagnosis?

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Хвороба Бєхтєрева Bekhterev's disease

Подагра Gout

Синдром Рейтера Reiter syndrome

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

77 / 200
При топографічній перкусії легенів у хворого, який отримав на підприємстві значну баротравму, було виявлено, що нижні межі легенів знаходяться на одне ребро нижче норми, висота верхівок обох легенів та поля Креніга значно збільшені. Про яке захворювання повинен подумати лікар в першу чергу? During topographic percussion of the lungs in a patient who received a significant barotrauma at the enterprise, it was found that the lower limits of the lungs are one rib below the norm, the height of the tops of both lungs and Krenig's fields are significantly enlarged. What disease should the doctor think about first?

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Емфізема легенів Pulmonary emphysema

Пневмоторакс Pneumothorax

Бронхіальна астма Bronchial asthma

78 / 200
Хворий 32-х років проживає у районі, ендемічному за ехінококозом. Останні 6 місяців його турбує біль у правому підребер’ї, підвищення температури. Запідозрено ехінококове ураження печінки. Який вид дослідження найбільш інформативний у такому випадку? A 32-year-old patient lives in an area endemic for echinococcosis. For the past 6 months, he has been suffering from pain in the right hypochondrium, fever. Echinococcal liver damage is suspected. What type of research is most informative in this case?

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Ангіографія Angiography

Біохімічне лабораторне дослідження Biochemical laboratory study

Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини Rentoscopy of the abdominal cavity

Сканування печінки Liver scan

79 / 200
Вагітна 30-ти років при вагітності 32 тижні звернулася до жіночої консультації зі скаргами на появу кров’янистих виділень з піхви яскравого кольору. З підозрою на передлежання плаценти її госпіталізовано до стаціонару. В яких умовах доцільно провести внутрішнє дослідження для встановлення діагнозу? A 30-year-old pregnant woman at 32 weeks of pregnancy turned to a women's consultation with complaints about the appearance of bright-colored bloody discharge from the vagina. She was hospitalized with suspicion of placenta previa to a hospital. Under what conditions is it appropriate to conduct an internal examination to establish a diagnosis?

В пологовій залі з дотриманням всіх правил асептики In the delivery room with compliance with all the rules of asepsis

В приймальному відділенні пологового будинку In the reception department of the maternity hospital

В оглядовій жіночої консультації At the women's consultation

Не проводити через небезпеку появи профузної кровотечі Do not perform due to the risk of profuse bleeding

В операційній при її готовності до операції In the operating room when it is ready for surgery

80 / 200
У хворої 35-ти років після сильного нервового напруження на тильній поверхні кистей з’явилися ділянки почервоніння і набряку з подальшим утворенням на цьому фоні невеликих запальних вузликів, міхурців, а потім ерозій із значним виділенням серозної рідини. Процес супроводжується сильним свербежем. Який найбільш імовірний діагноз? In a 35-year-old patient, after severe nervous tension, areas of redness and swelling appeared on the back of the hands, with subsequent formation of small inflammatory nodules, blisters, and then erosion with significant discharge of serous fluid. The process is accompanied by severe itching. What is the most likely diagnosis?

Справжня екзема True Eczema

Простий контактний дерматит Simple contact dermatitis

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Токсикодермія Toxicoderma

Miкробна екзема Microbial eczema

81 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на висипку на шкірі, яка з’явилася тиждень тому і суб’єктивно не турбує. Об’єктивно: на шкірі долоней та підошов - множинні лентикулярні дисеміновані папули, які не підвищуються над рівнем шкіри, застійно-червоного кольору, покриті скупченням рогових лусочок, під час пальпації щільні. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of a skin rash that appeared a week ago and subjectively does not bother him. Objectively: on the skin of the palms and soles - multiple lenticular disseminated papules that do not rise above the level of the skin, are stagnant-red in color, covered with a cluster of horny scales, dense during palpation. What is the previous diagnosis?

Омозолення долоней та підошов Ashing of palms and soles

Множинні бородавки Multiple warts

Долонно-підошвовий псоріаз Psoriasis palmar-plantar

Руброфітія долоней та підошов Rubrophytia of palms and soles

Сифіліс вторинний Secondary syphilis

82 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на біль у низу живота нападоподібного характеру, часті рідкі випорожнення до 10 разів на добу. У перші 3 дні була висока температура, з 2-го дня хвороби - рідкі нерясні випорожнення з домішками слизу. Під час пальпації: болісність усіх відрізків товстого кишечнику. Сигма спазмована. Який попередній діагноз? A 30-year-old patient complains of pain in the lower abdomen of an attack-like nature, frequent loose stools up to 10 times a day. In the first 3 days he had a high temperature, with 2 on the 1st day of the illness - loose loose stools with impurities of mucus. During palpation: soreness of all sections of the large intestine. The sigmoid is spasmodic. What is the preliminary diagnosis?

Гостра дизентерія Acute dysentery

Балантидіаз Balantidiasis

Кишечний амебіаз Intestinal amoebiasis

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

83 / 200
У жінки 38-ми років нападоподібно підвищується артеріальний тиск до 240/120 мм рт.ст., при цьому спостерігаються нудота, блювання, тахікардія, підвищене потовиділення, виявляється гіперглікемія. Після нападу рясне виділення сечі. Під час сонографії нирок виявлено додаткове утворення, що прилягає до верхнього полюсу правої нирки, можливо, відноситься до наднирника. Який лабораторний тест допоможе уточнити діагноз? A 38-year-old woman has an attack-like increase in blood pressure to 240/120 mm Hg, while nausea, vomiting, tachycardia, increased sweating are observed, it turns out hyperglycemia. Profuse urine output after the attack. Renal sonography revealed an additional mass adjacent to the upper pole of the right kidney, possibly related to the adrenal gland. What laboratory test will help clarify the diagnosis?

Визначення екскреції катехоламінів і ванілілмигдалевої кислоти з сечею Determination of excretion of catecholamines and vanillylmandelic acid with urine

Визначення швидкості клубочкової фільтрації за ендогенним креатиніном Determination of glomerular filtration rate by endogenous creatinine

Визначення рівня реніну крові Determination of blood renin level

Визначення інсуліну і С-пептиду в крові Determination of insulin and C-peptide in blood

Визначення тироксину і тиреотропного гормону у крові Determination of thyroxine and thyroid-stimulating hormone in the blood

84 / 200
Хворий 32-х років протягом 3-х років відзначає напади ядухи, які майже не купіруються беротеком. В останні місяці відзначає болі у суглобах і порушення чутливості шкіри гомілок і ступень. Ps- 80/хв., АТ- 210/100 мм рт.ст. У крові: еозинофілія 15%. Про яке захворювання можна думати? A 32-year-old patient for 3 years has had attacks of dysentery, which are almost unrelieved by Berotek. In recent months, he has noted pain in the joints and impaired sensitivity of the skin of the lower legs and degrees. Ps- 80/min., BP- 210/100 mm Hg. Blood: eosinophilia 15%. What disease can you think of?

Хвороба Вегенера Wegener's disease

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Системний червоний вівчак System red sheep

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Дерматоміозит Dermatomyositis

85 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на раптово виникаюче серцебиття, яке супроводжується пульсацією в ділянці шиї і голови, страхом, нудотою. Серцебиття продовжується 15-20 хвилин, проходить при затримці дихання з натужуванням. Про яке порушення серцевої діяльності можна думати? A 46-year-old patient complains of sudden palpitations, which are accompanied by pulsation in the neck and head, fear, nausea. The palpitations last 15-20 minutes, pass with respiratory arrest with straining. What kind of heart failure can you think of?

Напад тріпотіння передсердь Attack of atrial flutter

Напад надшлуночкової пароксизмальної тахікардії Attack of supraventricular paroxysmal tachycardia

Напад шлуночкової пароксизмальної тахікардії Attack of ventricular paroxysmal tachycardia

Напад миготливої аритмії Attack of atrial fibrillation

Напад екстрасистолічної аритмії Attack of extrasystolic arrhythmia

86 / 200
Хворий скаржиться на болісну припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання, головний біль. У цій ділянці виявлений гостро запальний конусоподібної форми щільний вузол. Шкіра над ним напружена, червона. У центрі вузла наявна виразка з прямовисними краями і некротичним стрижнем брудно-зеленого кольору. Піднижньощелепні лімфатичні вузли справа збільшені і болісні. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of painful swelling in the area of the chin, general malaise, headache. In this area, an acutely inflammatory cone-shaped dense nodule was detected. The skin above it is tense, red. In the center of the node, there is an ulcer with vertical edges and a dirty-green necrotic core. The submandibular lymph nodes on the right are enlarged and painful. What is the most likely diagnosis?

Глибока трихофітія Deep ringworm

Фурункул Furnish

Туберкульоз Tuberculosis

Карбункул Carbuncle

Третинний сифіліс (гумозний) Tertiary syphilis (humous)

87 / 200
Зварювальник на роботі отримав опік першого ступеня середньої третини правої гомілки. Через 5 днів навколо опіку з’явилися набряклість шкіри, свербіж. Об’єктивно: на фоні еритеми з чіткими межами поліморфний висип, представлений папулами, везикулами, пустулами, ерозіями з серозним виділенням. Який найбільш імовірний діагноз? A welder at work received a first-degree burn of the middle third of his right leg. After 5 days, swelling of the skin appeared around the burn, itching. Objectively: against the background of erythema with polymorphic rash with clear boundaries, represented by papules, vesicles, pustules, erosions with serous discharge. What is the most likely diagnosis?

Стрептодермія Streptoderma

Мікробна екзема Microbial Eczema

Професійна екзема Occupational eczema

Істинна екзема True Eczema

Токсикодермія Toxicoderma

88 / 200
Хворий 58-ми років страждає на цукровий діабет II типу впродовж 3-х років. Дотримувався дієти, регулярно приймав глібенкламід. Доставлений в ургентному порядку з клінікою гострого живота. Об’єктивно: підвищеного харчування, шкіра суха. У легенях - везикулярне дихання. Тони серця ритмічні, 90/хв. АТ- 130/70 мм рт.ст. Живіт 'дошкоподібний'. Цукор крові - 9,8 ммоль/л. Хворому показана лапаротомія. Як доцільно продовжити лікування цукрового діабету? A 58-year-old patient has been suffering from type II diabetes for 3 years. He followed a diet, regularly took glibenclamide. He was brought urgently to the acute abdomen clinic. Objectively: increased nutrition, dry skin. Vesicular breathing in the lungs. Rhythmic heart sounds, 90/min. Blood pressure - 130/70 mm Hg. Abdomen is 'board-shaped'. Blood sugar - 9.8 mmol/l. The patient laparotomy is indicated. How should the treatment of diabetes be continued?

Семилонг - вранці, а вдень і ввечері - інсулін Semilong - in the morning, and insulin in the afternoon and evening

Ілюренорм по 1 т. 3 рази на день Ilyurenorm 1 t. 3 times a day

Манініл по 1 т. 3 рази на день Maninil 1 t. 3 times a day

Продовжити прийом глібенкламіду Continue taking glibenclamide

Перевести хворого на простий інсулін Transfer the patient to simple insulin

89 / 200
Дівчинка 8-ми років госпіталізована до кардіологічного відділення. Об’єктивно: відзначається ураження шкіри над розгинальними поверхнями суглобів з атрофічними рубчиками, депігментація, симетричне ураження скелетних м’язів (слабкість, біль, набряки, гіпотрофія). Для якого захворювання найбільш характерні вказані зміни? An 8-year-old girl was hospitalized in the cardiology department. Objectively: skin damage over the extensor surfaces of the joints with atrophic scars, depigmentation, symmetrical skeletal muscle damage is noted (weakness, pain, swelling, hypotrophy). For which disease are the indicated changes most characteristic?

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Дерматоміозит Dermatomyositis

Хвороба Рейтера Reiter's disease

Системний червоний вівчак System red sheep

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

90 / 200
Хвора 43-х років скаржиться на висип на шкірі правої ноги, біль, слабкість, підвищення температури до 38oC. Захворіла гостро. Об’єктивно: на шкірі правої ноги в ділянці ступні набряк, різко окреслена яскраво-червоного кольору пляма, гаряча на дотик, контур неправильної форми, у вигляді язиків полум’я. В осередку є поодинокі пухирці. Який попередній діагноз? A 43-year-old patient complains of a rash on the skin of her right leg, pain, weakness, temperature rise to 38oC. She became acutely ill. Objectively: on the skin of her right leg in the area of the foot, there is swelling, a sharply defined bright red spot, hot to the touch, the contour of an irregular shape, in the form of tongues of flame. There are single blisters in the cell. What is the preliminary diagnosis?

Токсикодермія Toxicoderma

Мікробна екзема Microbial Eczema

Контактний дерматит Contact dermatitis

Бешиха Beshikha

Васкуліт геморагічний Hemorrhagic vasculitis

91 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на появу на шкірі попереку та кінцівок вузликових безболісних елементів, схильних до периферичного росту та злиття. Хворіє 2 роки. Загострення переважно весною. В анамнезі: у батька хворого було подібне ураження шкіри. Об’єктивно: патологічні елементи представлені краплеподібними та монетоподібними вузликами, бляшками, вкритими білими лусочками. Який попередній діагноз? A 45-year-old patient complains of the appearance on the skin of the lower back and limbs of nodular painless elements prone to peripheral growth and fusion. He has been ill for 2 years. Exacerbations are mainly in the spring. In anamnesis: the patient's father had a similar skin lesion. Objectively: pathological elements are represented by drop-shaped and coin-shaped nodules, plaques covered with white scales. What is the previous diagnosis?

Псоріаз Psoriasis

Нейродерміт Neurodermatitis

Рожевий лишай Pink lichen

Себорейна екзема Seborrheic eczema

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

92 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до лікаря на 7-й день хвороби. Захворів гостро: після ознобу підвищилась температура тіла до 40oC, трималась до 7 годин, після чого різко знизилась з наступним профузним потом. Подібні напади повторювались тричі через день. Два тижні тому прибув із Африки. Об’єктивно: шкіра бліда. Склери субіктеричні. Значно збільшені печінка і селезінка. Чим зумовлений розвиток нападу лихоманки при даному захворюванні? A 47-year-old patient consulted a doctor on the 7th day of illness. He became acutely ill: after a chill, the body temperature rose to 40oC, lasted up to 7 hours, after which sharply decreased with subsequent profuse sweat. Similar attacks were repeated three times a day. Two weeks ago he arrived from Africa. Objectively: the skin is pale. The sclera is subicteric. The liver and spleen are significantly enlarged. What causes the development of a fever attack in this disease?

Гаметоцити Gametocytes

Тканинна шизогонія Tissue schizogony

Дія ендотоксину збудника Effect of pathogen's endotoxin

Дія екзотоксину збудника Effect of pathogen exotoxin

Еритроцитарна шизогонія Erythrocytic schizogony

93 / 200
Хворий 27-ми років на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний біль, багаторазове блювання. Об’єктивно: стан важкий. У свідомості, адинамічний. В ліжку займає вимушене положення із запрокинутою головою. Шкіра без висипу. Виражені ригідність м’язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського. Температура 39,5oC, Ps120/хв, АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провідний синдром захворювання? On the 2nd day of illness, a 27-year-old patient complains of an unbearable headache, repeated vomiting. Objectively: the condition is severe. In consciousness, adynamic. In the bed occupies a forced position with the head thrown back. The skin is without rash. Pronounced stiffness of the muscles of the back of the head, symptoms of Kernig, Brudzinsky. Temperature 39.5oC, Ps120/min, BP- 130/80 mm Hg. What is the leading syndrome of the disease?

Гіпертермія Hyperthermia

Лікворна гіпотензія Liquor hypotension

Ураження ядер черепно-мозкових нервів Cranial nerve nuclei lesions

Лікворна гіпертензія Liquor hypertension

Крововиливи в надниркові залози Haemorrhages in the adrenal glands

94 / 200
У дівчинки, яка народилася від 2-х термінових пологів з масою 3500 г, оцінкою за шкалою Апгар 8 балів, на 1 добу життя з’явилася жовтяниця. Непрямий білірубін в крові - 80 мкмоль/л, через 6 годин -160 мкмоль/л. Який найбільш оптимальний метод лікування? A girl who was born from 2 term deliveries weighing 3500 g, with an Apgar score of 8, developed jaundice on the 1st day of her life. Indirect bilirubin in the blood - 80 μmol/l, after 6 hours - 160 μmol/l. What is the most optimal method of treatment?

Фототерапія Phototherapy

Інфузійна терапія Infusion therapy

Операція замінного переливання крові Blood replacement operation

Ентеросорбенти Enterosorbents

Призначення фенобарбіталу Prescription of Phenobarbital

95 / 200
Жінка 42-х років страждає на мікронодулярний криптогенний цироз печінки. Протягом останнього тижня стан погіршився: з’явились судоми, затьмарення свідомості, посилилась жовтяниця. Виконання якого дослідження може пояснити причину погіршення стану? A 42-year-old woman suffers from micronodular cryptogenic cirrhosis of the liver. During the last week, the condition worsened: convulsions, blackout of consciousness appeared, and jaundice increased. What research can explain the reason for the worsening condition?

Визначення аміаку сироватки Serum ammonia determination

Визначення АлАТ та АсАТ Definition of AlAT and AsAT

Визначення вмісту α-фетопротеїну Determination of α-fetoprotein content

Визначення ефірів холестерину Determination of cholesterol esters

Визначення рівня лужної фосфатази Alkaline phosphatase level determination

96 / 200
Хворого 30-ти років госпіталізовано з діагнозом: кишкова непрохідність. Під час операції виявлено, що непрохідність тонкої кишки викликана клубком глистів. Який вид гельмінту став причиною непрохідності? A 30-year-old patient was hospitalized with a diagnosis of intestinal obstruction. During the operation, it was found that the obstruction of the small intestine was caused by a ball of worms. What type of helminth caused the obstruction?

Рішта Rishta

Аскариди Ascarids

Цистіцерки Cysticers

Гострики Spikes

Філярії Filaria

97 / 200
Хворий на 5-ту добу після операції з приводу пошкодження товстої кишки скаржиться на розпираючий біль у післяопераційній рані, слабкість, сонливість, головний біль, підвищення температури до 40oC. Навколо рани припухлість, крепітація газу. Виділення із рани мізерні темно-сірого кольору з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? On the 5th day after surgery for colon damage, the patient complains of excruciating pain in the postoperative wound, weakness, drowsiness, headache, temperature rise to 40oC. Swelling around the wound, gas crepitation. Discharge from the wound is scanty, dark gray in color with a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Нагноєння післяопераційної рани Postoperative wound suppuration

Флегмона Phlegmon

Бешиха Beshikha

Абсцес Abscess

Анаеробна клостридіальна ранова інфекція Anaerobic clostridial wound infection

98 / 200
Дитина народилася у гестаційному віці 34 тижні у тяжкому стані. Провідними були симптоми дихальних розладів: звучний подовжений видих, участь додаткових м’язів у диханні, наявність крепітуючих хрипів на фоні жорсткого дихання. Оцінка за шкалою Сільвермана при народженні - 0 балів, через 3 години - 6 балів з наявністю клінічних даних. Який метод діагностики дозволить встановити вид пневмопатії у дитини? The child was born at a gestational age of 34 weeks in a critical condition. The leading symptoms were respiratory disorders: sonorous prolonged exhalation, involvement of additional muscles in breathing, presence of crepitus against the background of hard breathing. The score on the Silverman scale at birth is 0 points, after 3 hours - 6 points with the presence of clinical data. What diagnostic method will allow establishing the type of pneumopathy in a child?

Протеїнограма Proteinogram

Імунологічне дослідження Immunological research

Встановлення газового складу крові Setting the blood gas composition

Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки X-ray examination of chest organs

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

99 / 200
В дитяче хірургічне відділення госпіталізовано хлопчика віком 1 місяць, якому пренатально встановлено діагноз лівосторонньої пієлоектазії. На підставі аналізу даних інфузійно-краплинної урографії, цистографії, УЗД у дитини виявлено гідронефроз початкової стадії. Даних щодо вторинного пієлонефриту немає. Яка тактика ведення цього хворого найбільш доцільна? A 1-month-old boy with a prenatal diagnosis of left-sided pyeloectasia was hospitalized in the children's surgery department. Based on the analysis of the data of infusion-droplet urography, cystography, ultrasound, the child was diagnosed with hydronephrosis initial stage. There are no data on secondary pyelonephritis. What management tactics are the most appropriate for this patient?

Нема потреби у нагляді та лікуванні No need for supervision and treatment

Спостереження впродовж 6-ти місяців Observation for 6 months

Термінова нефростомія Urgent nephrostomy

Операція Андерсена-Хайнса Operation Andersen-Hines

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

100 / 200
Чоловік 24-х років хворіє на хронічний гломерулонефрит. У сечі: відносна щільність -1010, білок -1,65 г/л, ер.- 5-7 у п/з, лейк.- 2-3 у п/з. Креатинін крові - 0,350 ммоль/л. Натрій сироватки -148 ммоль/л. Яка основна причина гіперазотемії у хворого? A 24-year-old man suffers from chronic glomerulonephritis. In urine: relative density -1010, protein -1.65 g/l, ER - 5-7 in p/z, leukemia - 2-3 in p/z. Blood creatinine - 0.350 mmol/l. Serum sodium - 148 mmol/l. What is the main cause of hyperazotemia in the patient?

Посилена протеїнурія Increased proteinuria

Зниження канальцевої реабсорбції Reduction of tubular reabsorption

Зниження клубочкової фільтрації Decreased glomerular filtration

Зменшення ниркового кровотоку Decreased renal blood flow

Затримка в організмі натрію Sodium retention in the body

101 / 200
Хворий після аварії скаржиться на біль у кульшовому суглобі. Нога в положенні згинання, приведення та внутрішньої ротації, значно скорочена. Пружний опір при спробі пасивного приведення чи відведення кінцівки. Великий вертлюг розташований високо над розернелатонівською лінією. Виявляється значний лордоз. Який попередній діагноз? After an accident, the patient complains of pain in the hip joint. The leg is in a position of flexion, adduction and internal rotation, significantly shortened. Elastic resistance when trying to passively adduct or abduct the limb. The greater rotator cuff is located high above the Rosernelaton line. There is significant lordosis. What is the preliminary diagnosis?

Клубовий вивих стегна Club hip dislocation

Сідничний вивих стегна Gluteal hip dislocation

Перелом шийки стегнової кістки із зміщенням Displaced femoral neck fracture

Черезвертлюговий перелом стегна Transvertebral hip fracture

Перелом кульшової западини з центральним вивихом стегна Acetabular fracture with central hip dislocation

102 / 200
У хворої 20-ти років після тривалого перебування на сонці з’явились субфебрильна температура, біль і припухлість в колінних і гомілковоступневих суглобах, еритема на обличчі і переніссі, лейкопенія, прискорена ШЗЕ. Встановлено попередній діагноз системного червоного вівчака. Які патогномонічні лабораторні дані підтверджують цей діагноз? A 20-year-old patient developed a subfebrile temperature, pain and swelling in the knee and ankle joints, erythema on the face and bridge of the nose, leukopenia after prolonged exposure to the sun , accelerated SZE. A preliminary diagnosis of systemic lupus erythematosus was established. What pathognomonic laboratory data confirm this diagnosis?

Присутність С-реактивного протеїну Presence of C-reactive protein

Анемія Anemia

Наявність антинуклеарного фактору Presence of antinuclear factor

Прискорена ШЗЕ Accelerated SZE

Лімфоцитоз Lymphocytosis

103 / 200
Під час огляду трупа людини, яка померла від повішення, виявлено: трупні плями при натискуванні зникають, відновлюються через 50 сек., трупне заклякання помірно виражене тільки в жувальних м’язах, в м’язах шиї і пальців кісті, температура тіла 31,0oC. Скільки часу минуло після настання смерті? During examination of the corpse of a person who died by hanging, it was found: corpse stains disappear when pressed, recover after 50 seconds, corpse curse is moderately expressed only in chewing m bones, in the muscles of the neck and fingers, the body temperature is 31.0oC. How much time has passed since the onset of death?

16-24 год 16-24 hours

1-2 год 1-2 hours

6-7 год 6-7 hours

10-18 год 10-18 hours

8-10 год 8-10 hours

104 / 200
Після контузії правого ока хворий скаржиться на раптову втрату зору до світловідчуття. Об’єктивно: око спокійне, рогівка прозора, реакція зіниці на світло жвава. Ділянка зіниці чорного кольору. Рефлекс з очного дна відсутній. Яка найбільш імовірна причина втрати зору? After a contusion of the right eye, the patient complains of a sudden loss of vision and light perception. Objectively: the eye is calm, the cornea is transparent, the reaction of the pupil to light is lively. The area of the pupil is black . Reflex from the fundus is absent. What is the most likely cause of vision loss?

Травматична катаракта Traumatic cataract

Відшарування сітківки Retinal detachment

Гемофтальм Hemophthalmos

Гостра оклюзія судин сітківки Acute occlusion of retinal vessels

Відрив зорового нерва Severance of the optic nerve

105 / 200
Хвора 68-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини у лівій молочній залозі. Об’єктивно: у верхньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози наявне утворення діаметром до 2,5 см, щільне, горбисте, безболісне під час пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який імовірний діагноз? A 68-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a tumor in the left mammary gland. Objectively: in the upper inner quadrant of the left mammary gland, there is a formation with a diameter of 2.5 cm, dense, lumpy, painless during palpation. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the likely diagnosis?

Фіброаденома Fibroadenoma

Мастопатія Mastopathy

Ліпома Lipoma

Кіста Cyst

Рак Cancer

106 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на біль у поперековому відділі хребта, помірну дизурію. Хворіє близько півроку. Об’єм простати - 45 см3 (наявні гіпоехогенні вузли в обох частках, інвазія капсули). Простат-специфічний антиген - 60 нг/мл. За даними біопсії простати - аденокарцинома. Який з додаткових методів дослідження дозволить встановити стадію пухлинного процесу у цього хворого? A 65-year-old patient complains of pain in the lumbar region of the spine, moderate dysuria. He has been ill for about six months. The volume of the prostate is 45 cm3 (hypoechoic nodes are present in both particles, invasion of the capsule). Prostate-specific antigen - 60 ng/ml. According to prostate biopsy data - adenocarcinoma. Which of the additional research methods will allow establishing the stage of the tumor process in this patient?

Скеннування кісток Bone scan

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

Рентгенографія поперекового відділу хребта X-ray of the lumbar spine

Екскреторна урографія Excretory urography

Комп’ютерна томографія органів малого тазу Computed tomography of the pelvic organs

107 / 200
У дівчини 19-ти років, емоційно лабільної, у задушливому приміщенні розвинулись різка слабкість, запаморочення, потемніння в очах, нудота і втрата свідомості без судом. Об’єктивно: непритомна, шкіра бліда, кінцівки холодні. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 96/хв., зниженого наповнення, дихання поверхневе. Зіничні та сухожилкові рефлекси збережені. Патологічних знаків немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old emotionally labile girl developed sudden weakness, dizziness, darkening of the eyes, nausea and loss of consciousness without convulsions in a stuffy room. Objectively : unconscious, pale skin, cold extremities. Blood pressure - 90/60 mmHg, Ps - 96/min, reduced filling, shallow breathing. Pupillary and tendon reflexes are preserved. There are no pathological signs. What is the most likely diagnosis?

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Вегетативно-судинний пароксизм Vegetovascular paroxysm

Епілептичний напад Epileptic seizure

Синкопальний стан Syncopal state

Істеричний невроз Hysterical neurosis

108 / 200
У повітрі робочої зони ливарника присутній аерозоль конденсації з розміром пилових частинок 2 нм (90%), 2-5 нм (2%), більше 5 нм (6%), до 2 нм (біля 2%). Охарактеризуйте дисперсність пилу: In the air of the working area of the foundry there is condensation aerosol with the size of dust particles 2 nm (90%), 2-5 nm (2%), more than 5 nm (6 %), up to 2 nm (about 2%). Describe the dispersion of the dust:

Дрібнодисперсний Fine

Туман Fog

Ультрадрібнодисперсний Ultrafine

Великодисперсний Wide dispersion

Середньодисперсний Medium dispersion

109 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на головний 6іль, запаморочення, м’язову слабкість, іноді - судоми у кінцівках. Приймає антигіпертензивні препарати протягом 10-ти років. АТ180/100 мм рт.ст. У крові: калій - 1,8 ммоль/л, натрій - 4,8 ммоль/л. У сечі: реакція лужна, відносна густина - 1012, білок та цукор не виявлені, лейк.- 3-4 у п/з, ер.-1-2 у п/з. Запідозрена хвороба Кона. Який препарат слід обрати для лікування артеріальної гіпертензії? A 40-year-old patient complains of headache, dizziness, muscle weakness, sometimes - cramps in the limbs. She has been taking antihypertensive drugs for 10 years. AT180 /100 mm Hg In blood: potassium - 1.8 mmol/l, sodium - 4.8 mmol/l In urine: alkaline reaction, relative density - 1012, protein and sugar not detected, leuk.- 3- 4 in p/z, er.-1-2 in p/z. Kon's disease is suspected. What drug should be chosen for the treatment of arterial hypertension?

Еналаприл Enalapril

Клофелін Clofelin

Спіронолактон Spironolactone

Анаприлін Anaprilin

Гіпотіазид Hypotiazide

110 / 200
Хворий 30-ти років, тесля. Півроку тому стали проявлятися зміни у поведінці: виник інтерес до філософії, почав писати трактат про мету свого людського існування, залишив свою основну роботу, перестав піклуватися про дітей, виходив на вулицю неохайно одягненим, чув 'у голові голоси', які керують його поведінкою. Впевнений, що він - посол від Бога Землі і постійно відчуває на собі його вплив. До хвороби не критичний. Якій діагноз можна припустити у хворого? Ill 30-year-old, a carpenter. Six months ago, changes in behavior began to manifest: he became interested in philosophy, began to write a treatise on the purpose of his human existence, left his main work, stopped taking care of children, went out dressed sloppily, heard 'voices in his head' that control his behavior. He is sure that he is an ambassador from the God of the Earth and constantly feels his influence on himself. The disease is not critical. What diagnosis can be made assume in the patient?

Органічний психоз Organic psychosis

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

Соматогений психоз Somatogenic psychosis

Шизофренія Schizophrenia

Реактивний психоз Reactive psychosis

111 / 200
У хворої 27-ми років скарги на носові кровотечі, множинні синці на шкірі передньої поверхні тулуба і кінцівок, різка загальна слабість. У крові: НЬ- 74 г/л, ретикулоцити - 16%, еритроцити -2, 5• 1012/л, тромбоцити - 30- 109 /л, ШОЕ-25 мм/год. Що є найбільш ефективним в лікуванні тромбоцитопенії? A 27-year-old patient complains of nosebleeds, multiple bruises on the skin of the front surface of the trunk and limbs, severe general weakness. In the blood: НБ- 74 g/ l, reticulocytes - 16%, erythrocytes -2.5• 1012/l, platelets - 30-109 /l, ESR - 25 mm/h. What is the most effective in the treatment of thrombocytopenia?

Цитостатики Cytostatics

Переливання крові Blood transfusion

Спленектомія Splenectomy

Вітамін B12 Vitamin B12

Препарати заліза Iron preparations

112 / 200
У хворого 2 дні тому з’явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та головний біль. Об’єктивно: зліва в 4-5 міжребер’ї на еритематозному фоні множинні згруповані пухирці, наповнені прозорим вмістом, 2-4 мм у розмірі. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика? 2 days ago, the patient developed a sharp pain in the left half of the chest, general weakness, fever and headache. Objectively: on the left at 4-5 intercostals on an erythematous background, multiple grouped blisters filled with transparent contents, 2-4 mm in size. What disease is characterized by the above symptoms?

Стрептококове імпетиго Streptococcal impetigo

Герпетиформний дерматоз Дюрінга Dühring's herpetiform dermatosis

Пухирчатка Vebulosis

Простий герпес Herpes simplex

Оперізуючий герпес Herpes zoster

113 / 200
У хворого після підняття вантажу виник нестерпний біль у попереку. Дільничний терапевт діагностував гострий попереково-крижовий радикуліт. Що з нижче перерахованого протипоказано хворому? The patient developed unbearable pain in the lower back after lifting a load. The district therapist diagnosed acute lumbosacral sciatica. Which of the following is contraindicated for the patient?

Внутрішньовенно еуфілін Intravenous euphilin

Дегідратуючі засоби Dehydrating agents

Зігріваючі процедури Warming procedures

Вітаміни групи В B vitamins

Анальгетики Analgesics

114 / 200
Закладами, що беруть участь у проведенні медичних експертиз, можуть бути лікувальнопрофілактичні заклади, медичні комісії Міністерств оборони та внутрішніх справ, медикосоціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Ким проводиться медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності? Institutions participating in medical examinations can be medical and preventive institutions, medical commissions of the Ministries of Defense and Internal Affairs, medical and social expert commissions, bureau of forensic medical examination, etc. Who conducts the medical and social examination of temporary incapacity?

Медико-соціальними експертними комісіями Medical and social expert commissions

Санітарно-профілактичними закладами By sanitary and preventive institutions

Лікувально-профілактичними закладами By therapeutic and preventive institutions

Медичними комісіями Міністерства оборони By the Medical Commissions of the Ministry of Defense

Медичними комісіями Міністерства внутрішніх справ By the Medical Commissions of the Ministry of Internal Affairs

115 / 200
Через 10 хвилин після народження дитини виділився послід з дефектом тканини розмірами 5х6 см. Виділення із статевих шляхів значні, кров’янисті. Тонус матки знижений, дно її розташовано вище пупка. При огляді статевих шляхів: шийка матки, стінки піхви, промежина цілі. Із матки витікає кров, що згортається. Що перш за все необхідно зробити для зупинки кровотечі? 10 minutes after the birth of the child, litter with a tissue defect measuring 5x6 cm was released. The discharge from the genital tract is significant, bloody. The tone of the uterus is reduced, its bottom is located higher navel. When examining the genital tract: the cervix, vaginal walls, perineum is the target. Clotting blood flows from the uterus. What should be done first of all to stop the bleeding?

Покласти міхур з льодом на низ черева Put an ice pack on the lower abdomen

Накласти гемостатичні затискачі на шийку матки Put hemostatic clamps on the cervix

Призначити утеротоніки Prescribe uterotonics

Ввести тампон з єфіром в заднє склепіння Inject a tampon with ether into the back vault

Провести ручну ревізію порожнини матки Conduct manual revision of the uterine cavity

116 / 200
Хворий 39-ти років при підйомі вантажу раптово відчув сильний головний біль, біль у міжлопатковій ділянці; виникло блювання. Об’єктивно: пульс ритмічний, 60/хв., АТ180/100 мм рт.ст. Хворий збуджений. Світлобоязнь, гіперакузія. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського з обох сторін. У крові: лейк.- 10 • 109 /л. Ліквор кров’янистий, цитоз 240/3. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 39-year-old patient, while lifting a load, suddenly felt a severe headache, pain in the interscapular area; vomiting occurred. Objectively: pulse rhythmic, 60/min. , blood pressure 180/100 mm Hg. The patient is excited. Photophobia, hyperacusis. Positive symptoms of Kernig, Brudzinsky on both sides. In the blood: leuk.- 10 • 109 /l. Liquor is bloody, cytosis 240/3. Which of the diagnoses most likely?

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Симпато-адреналовий криз Sympatho-adrenal crisis

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

117 / 200
Хірургом оглянутий хворий 42-х років. Діагноз: фурункул правого передпліччя, гнійнонекротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов’язку з яким препаратом треба покласти в фазі гідратації? A 42-year-old patient was examined by a surgeon. Diagnosis: furuncle of the right forearm, purulent-necrotic stage. An autopsy of the furuncle was performed. Which drug should be applied during the hydration phase?

Іхтіолова мазь Ichthyol ointment

Хлорамін Chloramine

Димексид Dimexide

Гіпертонічний розчин Hypertonic solution

Мазь Вишневського Mazy Vishnevsky

118 / 200
Хлопчик 10-ти років доставлений в клініку після того, як його вжалила бджола з скаргами на набряки губи, обличчя, шиї, відчуття жару і нестачі повітря. Дихання утруднене, шумне, пінисті виділення з рота, кашель. Шкіра бліда, холодна. Брадипное. Тони серця глухі, аритмічні. Пульс ниткоподібний. Який діагноз поставить лікар-реаніматолог? A 10-year-old boy was brought to the clinic after being stung by a bee with complaints of swelling of the lip, face, neck, feeling hot and short of air. Breathing is difficult , noisy, foamy discharge from the mouth, cough. The skin is pale, cold. Bradypnea. Heart sounds are dull, arrhythmic. The pulse is threadlike. What diagnosis will the resuscitation doctor make?

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Церебральна кома Cerebral coma

119 / 200
У жінки 30-ти років хвороба виникла раптово, коли через півгодини після того, як з’їла торт з кремом, з’явились ріжучий біль у животі, нудота, блювання. Об’єктивно: температура 36,0oC, шкіра бліда, ЧДР- 20/хв., Ps-100/хв., АТ- 95/65 мм рт.ст., тони серця звучні. Язик сухий. Живіт болісний в епігастрії, симптомів подразнення очеревини немає. З якого заходу треба починати лікування? A 30-year-old woman had a sudden onset of illness, when half an hour after eating a cake with cream, she developed a sharp pain in her stomach, nausea , vomiting. Objectively: temperature 36.0oC, pale skin, CHDR- 20/min., Ps-100/min., BP- 95/65 mm Hg, heart sounds sonorous. Tongue dry. Abdomen painful in epigastrium, there are no symptoms of irritation of the peritoneum. From which measure should the treatment be started?

Промивання шлунка Gastric lavage

Проведення внутрішньовенної регідратації Conducting intravenous rehydration

Призначення ентеросорбенту Enterosorbent appointment

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Введення церукалу Cerucal input

120 / 200
Хворий 45-ти років, моряк, госпіталізований на 2-й день захворювання. Тиждень тому повернувся з Індії. Скарги на температуру 41oC, сильний головний біль, задишку, кашель з виділенням пінистого іржавого харкотиння. Об’єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧДР24/хв., тахікардія. В легенях дихання ослаблене, вислуховуються вологі хрипі над обома легенями, крепітація. Який найбільш імовірний діагноз? Sick 45-year-old sailor, hospitalized on the 2nd day of illness. Returned from India a week ago. Complaints of temperature 41oC, severe headache, shortness of breath, cough with the release of foamy rusty sputum. Objectively: pale, cyanosis of the mucous membranes, CHDR24/min., tachycardia. Breathing is weakened in the lungs, wet rales are heard over both lungs, crepitation. What is the most likely diagnosis?

Чума, легенева форма Plague, pneumonic form

Сепсис Sepsis

Орнітоз Ornithosis

Міліарний туберкульоз Miliary tuberculosis

Грип Flu

121 / 200
До яких клітин крові вірус імунодефіциту людини має найбільшу тропність? To which blood cells does the human immunodeficiency virus have the greatest tropism?

Еритроцити Erythrocytes

Т-кілери T-killers

Т-супресори T-suppressors

Тромбоцити Platelets

Т-хелпери T-helpers

122 / 200
Для освітлення учбових приміщень використовують різноманітну освітлювальну арматуру. Який вид освітлювальної арматури створює найбільш прийнятне з гігієнічної точки зору освітлення? Various lighting fittings are used to illuminate educational premises. Which type of lighting fittings creates the most acceptable lighting from a hygienic point of view?

Розсіяного світла Diffused light

Відбитого світла Reflected Light

Комбінованого світла Combined Light

Напіввідбитого світла Half-reflected light

Прямого світла Direct light

123 / 200
Хвора 24-х років скаржиться на різкий біль у низу живота, який виник раптово після фізичного напруження. Зазначає нудоту, блювання, сухість у роті, to- 36,6oC. В анамнезі - кіста правого яєчника. Бімануально: матка щільної консистенції, безболісна, нормальних розмірів. Ліве склепіння глибоке, додатки не визначаються, праве склепіння скорочено. Справа від матки визначається різко болюче утворення, округлої форми, еластичної консистенції, обмежено рухоме, 7х8 см. У крові: лейкоцитоз із зсувом вліво. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complains of sharp pain in the lower abdomen, which appeared suddenly after physical exertion. She notes nausea, vomiting, dry mouth, to- 36, 6oC. There is a cyst of the right ovary in the anamnesis. Bimanually: the uterus is of a dense consistency, painless, of normal size. The left vault is deep, the appendages are not defined, the right vault is shortened. To the right of the uterus, a sharply painful formation is determined, rounded in shape, elastic in consistency, limited mobility, 7x8 see In the blood: leukocytosis with a shift to the left. What is the most likely diagnosis?

Субсерозна фіброміома матки Subserous uterine fibroid

Гостре запалення додатків матки Acute inflammation of the uterine appendages

Піосальпінкс справа Piosalpinx right

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Кіста яєчника з перекрутом ніжки Ovarian cyst with twisted leg

124 / 200
Хвора 39-ти років скаржиться на наявність пухлини на передній поверхні шиї. Захворіла 2 роки тому. Пухлина малорухома, збільшилася в розмірах, змінився тембр голосу, з’явилось відчуття тиску. Об’єктивно: в лівій долі щитоподібної залози пальпується вузол 3 см в діаметрі, підвищеної щільності, горбкуватий, неболючий. Збільшені лімфатичні вузли шиї. Функціональний стан щитоподібної залози не змінений. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of the presence of a tumor on the front surface of the neck. She became ill 2 years ago. The tumor is sedentary, increased in size, voice timbre has changed, appeared feeling of pressure. Objectively: in the left lobe of the thyroid gland, a node 3 cm in diameter, increased density, lumpy, painless is palpated. The lymph nodes of the neck are enlarged. The functional state of the thyroid gland has not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфоматозний тиреоїдит Хашимото Hashimoto's chronic lymphomatous thyroiditis

Вузловий еутиреоїдний зоб Nodular euthyroid goiter

Вузловий гіпертиреоїдний зоб Nodular hyperthyroid goiter

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Хронічний фіброзний тиреоїдит Ріделя Riedel's chronic fibrosing thyroiditis

125 / 200
Хворий 22-х років офісний працівник. Працює весь день у кондиціонованому приміщенні. Влітку гостро захворів: висока температура, задишка, сухий кашель, плевральний біль, міалгії, артралгії. Об’єктивно: справа вологі хрипи, шум тертя плеври. Рентгенологічно тривало зберігається інфільтрація нижньої частки. В крові: лейк.-11 • 109 /л, п.- 6%, c.- 70%, лімф.- 8%, ШОЕ- 42 мм/год. Який етіологічний фактор пневмонії? Sick 22-year-old office worker. He works all day in an air-conditioned room. In the summer he became acutely ill: high fever, shortness of breath, dry cough, pleural pain, myalgias, arthralgias . Objectively: moist rales on the right, pleural friction noise. Radiologically, the infiltration of the lower lobe persists for a long time. In the blood: leuk.-11 • 109 /l, p.- 6%, c.- 70%, lymph.- 8%, ESR - 42 mm/h. What is the etiological factor of pneumonia?

Стафілокок Staphylococcus

Пневмокок Pneumococcus

Мікоплазма Mycoplasma

Легіонела Legionella

Стрептокок Streptococcus

126 / 200
Жінка 53-х років скаржиться на біль та перебої в роботі серця. Хворіє з дитинства, батько її страждав на аритмію. Об’єктивно: стан важкий, Ps-220/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС-215/хв., розширення і деформація комплексу QRS з наявністю атріовентри-кулярної дисоціації; зубець P - пози- тивний. В подальшому частота серцевих скорочень знизилася до 45/хв., повне роз’єднання зубця P і комплексу QRST. Що з перерахованого є найбільш ефективним в лікуванні хворої? A 53-year-old woman complains of pain and interruptions in the work of the heart. She has been sick since childhood, her father suffered from arrhythmia. Objectively: the condition is severe, Ps- 220/min., BP - 80/60 mm Hg. ECG: heart rate - 215/min, expansion and deformation of the QRS complex with the presence of atrioventricular dissociation; P wave - positive. Subsequently, the heart rate decreased to 45/min., complete separation of the P wave and the QRST complex. Which of the following is the most effective in the treatment of the patient?

β-адреноблокатори β-blockers

Імплантація штучного водія ритму Implantation of an artificial pacemaker

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Холінолітики Cholinolytics

127 / 200
Хвора 47-ми років скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння, біль у нижній частині лівої половини грудної клітки, періодичне підвищення температури тіла. Хворіє близько 10-ти років. Об’єктивно: дистальні фаланги пальців у вигляді 'барабанних паличок'. Яке обстеження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? A 47-year-old patient complains of a cough with purulent sputum, pain in the lower part of the left half of the chest, periodic increase in body temperature. She has been sick for about 10 years . Objectively: the distal phalanges of the fingers in the form of 'drumsticks'. Which examination will be the most informative for making a diagnosis?

Бронхоскопія Bronchoscopy

Бактеріологічне дослідження харкотиння Bacteriological examination of sputum

Оглядова рентгенограма легенів Overview x-ray of the lungs

Бронхографія Bronchography

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

128 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на ядуху, кашель. Харкотиння не виділяє. Неодноразово застосовував сальбутамол, інтал, але без ефекту. Об’єктивно: сидить, спираючись на стіл. Ціаноз обличчя, акроціаноз. Дихання поверхневе, утруднене, місцями не вислуховується; розсіяні хрипи, значно подовжений видих. Серце - тони приглушені, тахікардія. Ps - 112/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Печінка біля краю реберної дуги. Периферичних набряків немає. Який попередній діагноз у хворого? A 49-year-old patient complains of a sore throat, cough. He does not produce sputum. He repeatedly used salbutamol, intal, but without effect. Objectively: he sits, leaning on table. Cyanosis of the face, acrocyanosis. Breathing is superficial, difficult, in some places it is not heard; scattered wheezing, significantly prolonged exhalation. Heart - tones are muffled, tachycardia. Ps - 112/min., BP - 110/70 mm Hg. Liver near the edge costal arch. There is no peripheral edema. What is the patient's previous diagnosis?

Хронічний обструктивний бронхіт Chronic obstructive bronchitis

Астматичний статус Asthmatic status

Серцева астма Cardiac Asthma

Аспірація стороннього тіла Foreign body aspiration

Бронхіальна астма, помірної важкості Bronchial asthma of moderate severity

129 / 200
У дівчинки 3-х років відзначається кашлюкоподібний кашель з виділенням густого харкотиння. Стійкі зміни в легенях з 6-ти місяців, коли вперше діагностована гостра пневмонія. Хлориди в поті - 112 мекв/л. Діагностовано муковісцидоз. Що є основою цієї хвороби? A 3-year-old girl has a whooping cough with thick sputum. Persistent changes in the lungs since 6 months, when acute pneumonia was first diagnosed. Chlorides in sweat - 112 meq/l. Cystic fibrosis was diagnosed. What is the basis of this disease?

Порушення клітинного транспорту іонів хлору та натрію Disruption of cellular transport of chlorine and sodium ions

Кісти легенів Lung cysts

Відкладення в альвеолах трифосфатів і карботатів кальцію Deposition of calcium triphosphates and carbotates in the alveoli

Гіпоплазія легеневих артерій Hypoplasia of pulmonary arteries

Дефіцит а1-антитрипсину A1-antitrypsin deficiency

130 / 200
Роділля 23 років. При внутрішньому акушерському дослідженні розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка, в площині виходу з малого тазу. Стрілоподібний шов в прямому розмірі виходу з тазу, мале тім’ячко ближче до лона. Яким розміром голівки народиться плід при даному варіанті передлежання? 23-year-old woman in labor. During an internal obstetric examination, the cervix is fully dilated. The fetal bladder is absent. The head is presented, in the plane of the exit from the pelvis. Arrow-shaped suture in the direct dimension of the exit from the pelvis, the small crown is closer to the womb. What size head will the fetus be born with this version of presentation?

Великим косим Big slash

Середнім косим Middle oblique

Поперечним Transverse

Малим косим Small oblique

Прямим Direct

131 / 200
У жінки 42-х років впродовж останніх 10-ти років менструації протікали по типу гіперполіменореї та прогресуючої альгодисменореї. Гінекологічне дослідження: шийка не змінена, виділення помірні, 'шоколадного' кольору, матка трохи збільшена, болюча, додатки не пальпуються, склепіння глибокі, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? For the past 10 years, a 42-year-old woman has had periods of hyperpolymenorrhea and progressive algodysmenorrhea. Gynecological examination: the cervix has not changed, the discharge is moderate, 'chocolate 'color, the uterus is slightly enlarged, painful, the appendages are not palpable, the vaults are deep, painless. What is the most likely diagnosis?

Рак матки Uterine cancer

Субсерозна фіброміома матки Subserous uterine fibroid

Ендометріоз матки Uterine endometriosis

Ендометріоз придатків Endometriosis of appendages

Ендоміометрит Endomyometritis

132 / 200
У хворого 38-ми років внаслідок отриманого удару тупим предметом по лівій половині грудної клітки виявлено перелом Х ребра зліва зі зміщенням відламків, пристінковий пневмоторакс. Відзначає болі в лівому підребер’ї. Об’єктивно: блідий, АТ- 80/40 мм рт.ст. Ps- 138/хв., слабких наповнення і напруження. На УЗД виявлено рідину в лівій половині живота. Виявлено розрив селезінки. Яку лікувальну тактику слід обрати? A 38-year-old patient, as a result of a blow to the left half of the chest with a blunt object, was diagnosed with a fracture of the X rib on the left with displacement of the fragments, a parietal pneumothorax. He notes pain in the left hypochondrium Objectively: pale, blood pressure - 80/40 mm Hg, Ps - 138/min, weak filling and straining. Fluid in the left half of the abdomen was detected on ultrasound. A rupture of the spleen was detected. What treatment tactics should be chosen?

Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра Perform immediate laparotomy and alcohol-novocaine blockade of X rib

Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити лапаротомію Carry out anti-shock measures and, after raising the blood pressure, perform a laparotomy

Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію Drain the left pleural cavity and perform a laparotomy

Зробити лівобічну торакотомію, а потім одразу ж лапаротомію Perform left-sided thoracotomy and then immediately laparotomy

Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну порожнину Immediately perform an upper-middle laparotomy and then drain the left pleural cavity

133 / 200
У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат слід використати для надання дитині невідкладної допомоги? In a 4-month-old boy, 15 minutes after the second vaccination with the AKDP vaccine, signs of Quincke's edema were recorded. What drug should be used to provide emergency care to the child?

Фуросемід Furosemide

Преднізолон Prednisone

Адреналін Adrenaline

Гепарин Heparin

Седуксен Seduxen

134 / 200
Хвора 35-ти років на 2 добу після операції з приводу змішаного токсичного зобу IV скаржиться на біль у ділянці серця. На ЕКГ: подовження інтервалу Q-T. Симптоми Хвостека, Трусо чітко не визначені. Виставлено попередній діагноз прихованої тетанії. Яке дослідження треба провести для підтвердження діагнозу? A 35-year-old patient on the 2nd day after surgery for a mixed toxic IV goiter complains of pain in the heart area. On the ECG: prolongation of the QT interval. Khvostek's symptoms, The trunks are not clearly defined. A preliminary diagnosis of occult tetany is made. What research should be done to confirm the diagnosis?

Визначити вміст тиреотропного гормону Determine the content of thyroid-stimulating hormone

Визначити вміст тиреоїдних гормонів у крові Determine the content of thyroid hormones in the blood

Визначити вміст кальцію і фосфору у крові To determine the content of calcium and phosphorus in the blood

Визначити вміст калію Determine potassium content

Визначити вміст натрію Determine sodium content

135 / 200
Хворому на двосторонній гідроторакс неодноразово проводили плевральні пункції з обох боків. Після чергової пункції виникло погіршення стану - лихоманка, біль у грудях. Наступного дня лікуючим терапевтом під час плевральної пункції справа одержано гній. Який механізм виникнення правосторонньої гострої емпієми? A patient with bilateral hydrothorax underwent multiple pleural punctures on both sides. After the next puncture, the condition worsened - fever, chest pain. The next day, the treating therapist during the pleural puncture pus was obtained on the right. What is the mechanism of right-sided acute empyema?

Гематогенний Hematogenous

Контактно-аспіраційний Contact-aspiration

Імплантаційний Implantation

Повітряний Air

Лімфогенний Lymphogenic

136 / 200
Студент проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного штампування. За допомогою якого приладу він проводить це гігієнічне дослідження? The student conducts an assessment of the noise level in the cold stamping workshop. What device does he use to conduct this hygienic study?

актинометр actinometer

піранометр pyranometer

Аналізатор спектру шуму Noise Spectrum Analyzer

шумовібровимірювач noise vibration meter

аудіотестер audio tester

137 / 200
Для профілактики забруднення довкілля використовується механічна сепарація нетоксичних твердих побутових відходів. Назвіть метод, за допомогою якого можна здійснити механічну утилізацію цих відходів: Mechanical separation of non-toxic solid household waste is used to prevent environmental pollution. Name the method by which this waste can be mechanically disposed of:

Пресування відходів у будівельні блоки Pressing waste into building blocks

Гідроліз Hydrolysis

Полігонне захоронення відходів Waste landfill

Спалювання як енергетичне паливо Combustion as energy fuel

Знешкодження в біотермічних камерах Disposal in biothermal chambers

138 / 200
Жінка 26-ти років скаржиться на кров’янисті виділення із статевих шляхів протягом останніх 14-ти днів, біль внизу живота, загальну втому, слабкість, схуднення, підвищення температури тіла, біль у грудях, утруднене дихання. 5 тижнів тому перенесла операцію штучного переривання вагітності у терміні 6-7 тижнів. Об’єктивно: бліда, млява. При бімануальному дослідженні: матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. У крові: Hb- 72 г/л. Дослідження сечі на ХГ різко позитивне. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old woman complains of vaginal bleeding for the past 14 days, pain in the lower abdomen, general fatigue, weakness, weight loss, increased body temperature, chest pain, shortness of breath. 5 weeks ago, she underwent an artificial termination of pregnancy at 6-7 weeks. Objectively: pale, lethargic. On bimanual examination: the uterus is enlarged to 8-9 weeks of pregnancy. In the blood: Hb - 72 g/l. The urine test for hCG is sharply positive. What is the most likely diagnosis?

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Метроендометрит Metroendometritis

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Перфорація матки Uterine perforation

139 / 200
Жінка 28-ми років пред’являє скарги на нудоту, блювання до 10 разів впродовж доби. Відзначає зниження маси тіла, сухість шкіри. Серцебиття до 100/хв. Температура тіла 37, 2oC. Знижений діурез. Після проведення ультразвукового дослідження була виявлена вагітність у терміні 5-6 тижнів. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old woman complains of nausea, vomiting up to 10 times a day. She notes a decrease in body weight, dry skin. Heart rate up to 100/min. Body temperature is 37.2oC. Decreased diuresis. After an ultrasound examination, pregnancy was detected at 5-6 weeks. What is the most likely diagnosis?

Блювання вагітних середнього ступеня Pregnant vomiting of moderate degree

Харчове отруєння Food poisoning

Блювання вагітних легкого ступеня Vomiting in pregnant women of mild degree

Передчасне переривання вагітності Premature abortion

Прееклампсія 1 ступеня Preeclampsia 1st degree

140 / 200
Доношена дитина народилася з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-10 балів. Який оптимальний строк першого прикладання її до грудей? A full-term baby was born with a body weight of 3200 g, a body length of 50 cm, with an Apgar score of 8-10 points. What is the optimal time for first putting it to the breast?

В перші 24 години In the first 24 hours

В перші 48 годин In the first 48 hours

В перші 30 хвилин In the first 30 minutes

Після 48 годин After 48 hours

В перші 6 годин In the first 6 hours

141 / 200
У хворого 26-ти років, з лівобічною нижньочастковою пневмонією, під час кашлю з’явився різкий біль у грудній клітці зліва. Об’єктивно: дифузний ціаноз, розширення лівої половини грудної клітки. Перкуторно - високий тимпаніт. Аускультативно - відсутність дихальних шумів над лівою половиною грудної клітки. Зміщення правої межі серця до середньоключичної лінії. Яке обстеження буде найбільш інформативним? A 26-year-old patient with left-sided lower lobe pneumonia developed sharp pain in the chest on the left during coughing. Objectively: diffuse cyanosis, expansion of the left half of the chest. Percussion - high tympanitis. Auscultation - absence of breath sounds over the left half of the chest. Displacement of the right border of the heart to the midclavicular line. Which examination will be the most informative?

Пневмотахометрія Pneumotachometry

Бронхоскопія Bronchoscopy

Рентгенографія X-ray

Спірографія Spirography

Бронхографія Bronchography

142 / 200
На прийом до педіатра привели дитину 3-х років. В останній час нічим не хворіла. Під час об’єктивного огляду патології з боку внутрішніх органів не виявлено. Проти якого захворювання необхідно імунізувати цю дитину у плановому порядку? A 3-year-old child was brought to the pediatrician for an appointment. She has not been ill recently. During an objective examination, no pathology from the internal organs was detected. Against which disease should this child be immunized on a scheduled basis?

Дифтерія і правець Diphtheria and tetanus

Кашлюк Whooping cough

Кір, краснуха, паротит Measles, rubella, mumps

Гепатит В Hepatitis B

Поліомієліт Polio

143 / 200
Хворий 40-ка років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 38oC, з’явились явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і заповнилася грануляціями, з’явились гнилісні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого? A 40-year-old patient was operated on for phlegmon of the lumbar region. His body temperature again rose sharply to 38oC, intoxication symptoms appeared, the number of leukocytes in the of blood. In the wound, which was almost cleared of necrotic tissues and filled with granulations, purulent secretions appeared, the granulations became pale. What complication occurred in this patient?

Сепсис Sepsis

Ерізіпелоїд Erysipeloid

Гнилісна флегмона Potential phlegmon

Алергічна реакція Allergic reaction

Бешихове запалення Beshikov inflammation

144 / 200
У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи наявний різкий біль та кровотеча в середній третині правого стегна. Об’єктивно: рана на передній поверхні правого стегна з масивною кровотечею, патологічна рухомість на рівні середньої третини стегна. З чого слід почати надання допомоги? A 37-year-old patient after a car accident has sharp pain and bleeding in the middle third of the right thigh. Objectively: a wound on the front surface of the right thigh with massive bleeding , pathological mobility at the level of the middle third of the thigh. Where should assistance begin?

Ввести знеболюючі засоби Enter painkillers

Накласти джгут Apply a tourniquet

Виконати пальцеве притиснення стегнової артерії Perform finger compression of the femoral artery

Іммобілізувати кінцівку транспортною шиною Immobilize the limb with a transport splint

Виконати венепункцію і почати внутрішньовенну інфузію поліглюкіну Perform venipuncture and start intravenous infusion of polyglukin

145 / 200
Хлопчик 9-ти років упав з дерева, ударився потиличною ділянкою, спостерігалась короткочасна непритомність. Об’єктивно: стан дитини задовільний, турбують головний біль, запаморочення. На рентгенограмах черепа виявлено вдавлений уламчастий перелом потиличної кістки в ділянці потиличного горба. Яке лікування показане хворому? A 9-year-old boy fell from a tree, hit the occipital region, a short-term unconsciousness was observed. Objectively: the child's condition is satisfactory, headaches and dizziness are bothering him. X-rays a depressed fragmentary fracture of the occipital bone in the area of the occipital hump was found in the skull. What treatment is indicated for the patient?

Комплексне консервативне лікування Complex conservative treatment

Гемостатична терапія Hemostatic therapy

Оперативне втручання Operative intervention

Розвантажувальні люмбальні пункції Unloading lumbar punctures

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

146 / 200
Хвора 40-ка років хворіє на ревматизм. Скаржиться на сильний біль у лівому оці, особливо вночі, погіршення зору, світлобоязнь, сльозотечу. Захворювання ні з чим не пов’язує. Об’єктивно: слабка перикорнеальна ін’єкція, згладженість рельєфу радужки, зміна її кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient suffers from rheumatism. She complains of severe pain in the left eye, especially at night, visual impairment, photophobia, lacrimation. The disease is unrelated 'it hurts. Objectively: weak pericorneal injection, smoothing of the relief of the iris, change in its color. What is the most likely diagnosis?

Кератит Keratitis

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Хоріоїдит Choroiditis

Ірит Irit

Іридоцикліт Iridocyclite

147 / 200
Хвора 49-ти років 14 днів тому була оперована з приводу перфоративного апендициту, поширеного фібринозно-гнійного перитоніту. Післяопераційний період протікав без ускладнень. На 9-ту добу у хворої з’явилася субфебрильна температура, болі у животі, часті рідкі випорожнення. При УЗД черевної порожнини в лівій мезогастральній ділянці визначається рідинне утворення 9х10 см. У крові: лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Який попередній діагноз? A 49-year-old patient was operated on 14 days ago for perforated appendicitis, widespread fibrinous-purulent peritonitis. The postoperative period was uneventful. On the 9th day in the patient developed a low-grade fever, abdominal pain, frequent loose stools. An abdominal ultrasound revealed a 9x10 cm fluid mass in the left mesogastric region. In the blood: leukocytosis with a shift of the leukocyte formula to the left. What is the previous diagnosis?

Міжпетельний абсцес Interloop abscess

Абсцес печінки Liver abscess

Кіста лівої нирки Left kidney cyst

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Абсцес селезінки Splenic abscess

148 / 200
Прикарпатський регіон характеризується постійною високою (більше 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при помірно низьких температурах повітря населення цього регіону відчуває сильний холод. Це зумовлено збільшенням віддачі тепла шляхом: The Carpathian region is characterized by constant high (more than 80%) atmospheric air humidity. In the cold period of the year, with moderately low air temperatures, the population of this region feels severe cold. This is due to an increase heat return by:

Кондукції Conducts

Радіації Radiation

Випаровування Evaporation

Конвекції Convections

Випромінювання Radiation

149 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на ниючий біль у правій здухвинній ділянці, який турбує впродовж тижня, ранкову нудоту, зміну смаку. З анамнезу: затримка менструації - 3 тижні. Об’єктивно: АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps-78/хв., to - 37,0oC. Бімануально: матка дещо збільшена, розм’якшена, рухома, безболісна. Додатки: справа пальпується болюче утворення 3х4 см, щільно-еластичної консистенції, помірно рухоме. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of aching pain in the right pubic area, which has been bothering her for a week, morning sickness, change in taste. From the anamnesis: delay of menstruation - 3 weeks . Objectively: BP - 110/70 mm Hg, Ps - 78/min., to - 37.0oC. Bimanually: the uterus is slightly enlarged, softened, mobile, painless. Appendices: a 3x4 painful mass is palpated on the right cm, dense-elastic consistency, moderately mobile. What is the most likely diagnosis?

Трубна вагітність, що перервалася Aborted tubal pregnancy

Маткова вагітність Uterine pregnancy

Гострий апендицит Acute appendicitis

Кіста правого яєчника Right ovarian cyst

Прогресуюча трубна вагітність Progressing tubal pregnancy

150 / 200
Хвора 65-ти років 3 години тому відчула різкий біль у животі з іррадіацією в праву лопатку; було одноразове блювання. Лікується з приводу ревматоїдного артриту. Об’єктивно: блідість шкіри, АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 60/хв. Живіт значно болючий та напружений в епігастрії та правому підребер’ї, позитивні симптоми подразнення парієтальної очеревини, над правою реберною дугою - тимпаніт. Яка тактика лікаря швидкої допомоги? 3 hours ago, a 65-year-old patient felt a sharp abdominal pain radiating to the right shoulder blade; there was a single vomiting. She is being treated for rheumatoid arthritis. Objectively: paleness of the skin, blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 60/min. Abdomen is significantly painful and tense in the epigastrium and right hypochondrium, positive symptoms of irritation of the parietal peritoneum, above the right costal arch - tympanitis. What are the tactics of a quick doctor help?

Доставити хвору в хірургічний стаціонар Deliver the patient to the surgical hospital

Ввести спазмолітичні препарати Enter antispasmodic drugs

Промити шлунок Wash the stomach

Ввести знеболюючі препарати, динамічний нагляд Enter painkillers, dynamic supervision

Доставити хвору в ревматологічне відділення Deliver the patient to the rheumatology department

151 / 200
Хворий 72-х років скаржиться на біль та виділення крові під час дефекації. При ректальному пальцевому дослідженні виявлено пухлину анального каналу прямої кишки. Отримана верифікація - плоскоклітинний рак. Де слід в першу чергу шукати вторинну (метастатичну) пухлину? A 72-year-old patient complains of pain and discharge of blood during defecation. Rectal digital examination revealed a tumor of the anal canal of the rectum. The received verification is squamous cell carcinoma. Where should we first look for a secondary (metastatic) tumor?

Середостіння Medium

Головний мозок Brain

Кістки таза Pelvic bones

Легені Lungs

Печінка Liver

152 / 200
На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38oC, пахвинні лімфатичні вузли збільшились, стали болісні, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати? On the fourth day after receiving a puncture wound on the right foot, the patient's body temperature rose to 38oC, the inguinal lymph nodes increased in size, became painful, and the skin above them turned red. What a complication wounds can be thought?

Флегмона Phlegmon

Лімфаденіт Lymphadenitis

Бешиха Beshikha

Лімфангоїт Lymphangitis

Правець Tetanus

153 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на відсутність місячних впродовж 3-х років, що пов’язує з важкими пологами, які ускладнились масивною кровотечею, втрату маси тіла, ламкість та випадіння волосся, відсутність апетиту, депресію. При об’єктивному обстеженні: матка та придатки без патологічних змін. Який патогенез захворювання? A 25-year-old patient complains of the absence of menstruation for 3 years, which she associates with difficult childbirth, which was complicated by massive bleeding, loss of body weight, fragility and hair loss, lack of appetite, depression. On objective examination: uterus and appendages without pathological changes. What is the pathogenesis of the disease?

Зі зниженою продукцією прогестерону With reduced progesterone production

З гіперпродукцією естрогенів With hyperproduction of estrogens

Зі зниженою продукцією гонадотропінів With reduced production of gonadotropins

З гіперпродукцією андрогенів With androgen hyperproduction

З гіперпродукцією пролактину With hyperproduction of prolactin

154 / 200
Під час оперативного втручання у хворого 30-ти років виявлено тонко-тонкокишковий конгломерат темного кольору, кишка в якому визнана нежиттєздатною. Привідна кишка розширена до 7-8 см, роздута, переповнена кишковим вмістом та газом. Яка патологія призвела до оперативного втручання? During surgery, a 30-year-old patient was found to have a small-small-intestinal conglomerate of a dark color, in which the intestine was recognized as non-viable. The duodenum was dilated to 7-8 cm, bloated, full of intestinal contents and gas. What pathology led to surgery?

Странгуляційна непрохідність Strangulation obstruction

Інвагінаційна (змішана) непрохідність Intussusception (mixed) obstruction

Спастична непрохідність Spastic obstruction

Паралітична непрохідність Paralytic obstruction

Обтураційна непрохідність Obstructive obstruction

155 / 200
У поточному році лікарями загальної практики міської поліклініки було направлено до стаціонару 11 хворих з ішемічною хворобою серця. У 3 випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське рішення найдоцільніше прийняти в цьому випадку? In the current year, 11 patients with coronary heart disease were referred to the hospital by the general practitioners of the city polyclinic. In 3 cases, the diagnosis was not confirmed. What managerial decision is most appropriate to take in this case?

Аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки Analysis of the qualification level of polyclinic doctors

Аналіз кожного випадку розходження діагнозу Analysis of each case of diagnosis discrepancy

Аналіз матеріально-технічної бази поліклініки Analysis of the material and technical base of the polyclinic

Аналіз якості діагностичних досліджень Analysis of the quality of diagnostic studies

Аналіз якості диспансерного спостереження Analysis of the quality of dispensary observation

156 / 200
В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Який прилад використовується для визначення рівня природного освітлення? In the ward of the therapeutic department, it is necessary to conduct an analysis of the level of natural light. What device is used to determine the level of natural light?

Анемометр Anemometer

Психрометр Psychrometer

Актинометр Actinometer

Кататермометр Catathermometer

Люксметр Luxmeter

157 / 200
Хворий 43-х років надійшов з клінікою ішіоректального парапроктиту. На 12-ту добу лікування стан хворого різко погіршився: почав зростати рівень інтоксикації та печінкової недостатності, температура тіла гектична, АТ- 100/60 мм рт.ст. На УЗД в печінці визначається гідрофільне утворення. У крові: лейк.- 19,6 • 109 /л, ер.- 3,0 • 1012/л, НЬ- 98 г/л. Чим ускладнився перебіг захворювання? A 43-year-old patient came to the clinic with ischiorectal paraproctitis. On the 12th day of treatment, the patient's condition deteriorated sharply: the level of intoxication and liver failure began to increase, the body temperature is hectic , blood pressure - 100/60 mm Hg. Hydrophilic formation is determined on ultrasound in the liver. In the blood: leuk. - 19.6 • 109 /l, erythr. - 3.0 • 1012 / l, Hb - 98 g/l What complicated the course of the disease?

Синдром Бадда-Кіарі Budd-Chiari Syndrome

Некроз печінки Liver necrosis

Кіста печінки Liver cyst

Абсцес печінки Liver abscess

Пілефлебіт Pilephlebitis

158 / 200
Вагітна 32-х років скаржиться на епізоди втрати свідомості, спонтанні непритомності, що швидко зникають при зміні положення тіла. Непритомність може супроводжуватися брадикардією, що швидко минає. У всьому іншому вагітність протікає без ускладнень. Назвіть найбільш можливу причину подібного стану: A 32-year-old pregnant woman complains of episodes of loss of consciousness, spontaneous fainting, which quickly disappear when the body position is changed. Fainting may be accompanied by bradycardia, which quickly passes. In all another has an uncomplicated pregnancy. Name the most possible reason for such a condition:

Стискання нижньої порожнистої вени вагітною маткою Compression of the inferior vena cava by the pregnant uterus

Вегето-судинна дистонія за кардіаль-ним типом Vegeto-vascular dystonia of cardiac type

Психо-соматичні порушення Psycho-somatic disorders

Зменшення тиску у венах нижніх кінцівок Decreased pressure in the veins of the lower extremities

Підвищення тиску у венах верхніх кінцівок Increased pressure in the veins of the upper extremities

159 / 200
До гінеколога звернулась жінка 54-х років зі скаргами на кров’яні виділення з піхви впродовж 1 місяця. Остання менструація 5 років тому. При гінекологічному огляді патології не виявлено. Які дії лікаря? A 54-year-old woman came to the gynecologist with complaints of vaginal bleeding for 1 month. The last menstruation was 5 years ago. During a gynecological examination, no pathology was detected What are the doctor's actions?

Взяти мазок для цитологічного дослідження Take smear for cytological examination

Призначити симптоматичну терапію Prescribe symptomatic therapy

Фракційне діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки Fractional diagnostic scraping of the walls of the uterine cavity

Кольпоскопія Colposcopy

УЗД Ultrasound

160 / 200
У хворого, працівника підприємства, ГРЗ ускладнилось гострим бронхітом. Лікується амбулаторно. Лікуючий лікар видав йому листок непрацездатності на 5 днів і продовжив ще на 5 днів. Стан здоров’я пацієнта не дозволяє йому приступити до роботи. Хто разом із лікуючим лікарем повинен продовжити листок непрацездатності цьому пацієнтові далі? The patient, an employee of the enterprise, had acute bronchitis complicated by acute bronchitis. He is being treated on an outpatient basis. The attending physician issued him a sick leave for 5 days and extended it for another 5 days. Health condition' the patient does not allow him to start work. Who, together with the attending physician, should extend the sick leave for this patient further?

Завідувач відділення Department Head

Заступник головного лікаря з медичної частини Deputy chief physician from the medical department

Головний лікар Chief physician

Заступник головного лікаря з експертизи працездатності Deputy Chief Physician for Health Examination

Лікарська консультативна комісія Medical Advisory Commission

161 / 200
До гінекологічного відділення машиною швидкої допомоги доставлена жінка 21-го року зі скаргами на переймоподібний біль у низу живота та кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Бімануально: матка збільшена до 6 тижнів вагітності, м’якої консистенції, у цервікальному каналі пальпується плідне яйце. Придатки не пальпуються. Склепіння вільні, глибокі, безболісні. Виділення зі статевих шляхів кров’янисті, рясні. Який найбільш імовірний діагноз? A 21-year-old woman was brought to the gynecological department by ambulance with complaints of spasm-like pain in the lower abdomen and bloody discharge from the genital tract. Bimanually: the uterus is enlarged up to 6 weeks of pregnancy, soft consistency, a fertile egg is palpated in the cervical canal. The appendages are not palpable. The vaults are free, deep, painless. The discharge from the genital tract is bloody, abundant. What is the most likely diagnosis?

Порушена трубна вагітність Disrupted tubal pregnancy

Загроза викидня Threat of miscarriage

Викидень, що розпочався Started Miscarriage

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Викидень у ходу Emission in progress

162 / 200
За даними лабораторного контролю якості питної води з водогону отримані наступні результати: каламутність -1,5 мг/м3 , запах - 3 бали, присмак - металевий - 2 бали, колір - світло-жовтий, колірність - 20°, температура - 12oC. Який з показників не відповідає гігієнічним вимогам? According to the laboratory quality control of drinking water from the tap, the following results were obtained: turbidity -1.5 mg/m3, smell - 3 points, aftertaste - metallic - 2 points , color - light yellow, chromaticity - 20°, temperature - 12oC. Which of the indicators does not meet the hygienic requirements?

Каламутність Turbidity

Присмак Taste

Колірність Color

Запах Smell

Температура Temperature

163 / 200
У хворої 25-ти років після випадкового статевого контакту, який був п’ять днів тому, з’явились гнійні виділення з статевих шляхів, свербіж. При піхвовому дослідженні: піхвова частина шийки матки гіперемована, набрякла, навколо зовнішнього вічка ділянка ерозії, із цервікального каналу витікають рясні слизово-гнійні виділення; тіло матки та додатки без особливостей. При бактеріоскопічному дослідженні виявлені диплококи бобоподібної форми, при забарвлені за Грамом диплококи набувають червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient developed purulent discharge from the genital tract and itching after accidental sexual contact five days ago. During vaginal examination : the vaginal part of the cervix is hyperemic, swollen, there is an area of erosion around the outer eye, copious muco-purulent discharge flows from the cervical canal; the body of the uterus and appendages are without any features. During bacterioscopic examination, pea-shaped diplococci are detected, and diplococci acquire a red color when stained by Gram. the most likely diagnosis?

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Хламідійний ендоцервіцит Chlamydial endocervicitis

Трихомонадний кольпіт Trichomonad colpitis

Гострий гонорейний ендоцервіцит Acute gonorrheal endocervicitis

Кандидозний вульвовагініт Candida vulvovaginitis

164 / 200
У робітниць, що працюють у фарбувальних цехах текстильних фабрик, вивчався зв’язок між стажем роботи і вмістом еозинофілів крові. За допомогою якого показника найбільш доцільно провести аналіз цих даних? In women workers working in dyeing shops of textile factories, the relationship between length of service and the content of eosinophils in the blood was studied. Which indicator is the most appropriate to analyze these data? ?

Показник знаків Sign Index

Критерій відповідності Eligibility criteria

Коефіцієнт кореляції Correlation coefficient

Стандартизований показник Standardized indicator

Критерій Ст’юдента Student Criterion

165 / 200
До гінекологічного відділення поступила хвора 30-ти років зі скаргами на різкий біль у низу живота, температуру 38,8°C. В анамнезі - статеве життя поза шлюбом, 2 штучних аборти. При гінекологічному обстеженні: матка не змінена. Придатки - збільшені, болючі з обох сторін. Виділення з піхви гнійні, значні. Яке дослідження потрібно провести для підтвердження діагнозу? A 30-year-old patient was admitted to the gynecological department with complaints of sharp pain in the lower abdomen, temperature 38.8°C. She has a history of sexual life outside of marriage, 2 artificial abortions. During a gynecological examination: the uterus has not changed. The appendages are enlarged, painful on both sides. Vaginal discharge is purulent, significant. What research should be conducted to confirm the diagnosis?

Лапароскопія Laparoscopy

Кольпоскопія Colposcopy

Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження Bacteriological and bacterioscopic research

Гістероскопія Hysteroscopy

Вишкрібання стінок порожнини матки Scraping the walls of the uterine cavity

166 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на кволість, субфебрилітет, збільшення лімфатичних вузлів, носові кровотечі, біль у кістках. Об’єктивно: блідість шкіри та слизових, пальпуються збільшені безболісні лімфовузли, стерналгія, печінка +2 см, селезінка +5 см, безболісна. У крові: ер.- 2, 7 • 1012/л, Hb-84 г/л, лейк.- 58 • 109 /л, е.- 1%, п.- 2%, с.- 12%, лімфоц.- 83%, лімфобл.- 2%, клітини Боткіна-Іумпрехта; ШОЕ- 57 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of frailty, low-grade fever, enlarged lymph nodes, nosebleeds, bone pain. Objectively: pallor of the skin and mucous membranes, palpable enlarged painless lymph nodes, sternalgia, liver +2 cm, spleen +5 cm, painless. In the blood: er.- 2, 7 • 1012/l, Hb-84 g/l, leuk.- 58 • 109 /l, e.- 1%, p.- 2%, p.- 12%, lymphoc.- 83%, lymphobl.- 2%, Botkin-Iumprecht cells; ESR- 57 mm/h. What is the most probable diagnosis?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий мієлолейкоз Acute myelogenous leukemia

167 / 200
Потерпілого в автопригоді 25-ти років турбують біль у грудній клітці, задишка. Об’єктивно: стан важкий, Ps-120/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Патологічна рухомість уламків III-V ребер справа. Перкуторно над легенею справа - коробковий звук, дихання справа не вислуховується. Яке обстеження слід призначити в першу чергу? A 25-year-old victim of a car accident is bothered by chest pain, shortness of breath. Objectively: the condition is serious, Ps-120/min., BP-90/ 70 mm Hg. Pathological mobility of fragments of the III-V ribs on the right. Percussion over the lung on the right - a box sound, breathing on the right cannot be heard. What examination should be prescribed in the first place?

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

Торакоскопія Thoracoscopy

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

УЗД органів грудної клітки Ultrasound of chest organs

Бронхоскопія Bronchoscopy

168 / 200
Хвора 24-х років звернулася до клініки зі скаргами на збільшення маси тіла, підвищений апетит. Об’єктивно: гіперстенічної статури, індекс маси тіла 33,2 кг/м2 , окружність талії 100 см. Співвідношення окружності талії до окружності стегон 0,95. Який попередній діагноз? A 24-year-old patient came to the clinic with complaints of weight gain, increased appetite. Objectively: hypersthenic physique, body mass index 33.2 kg/ m2, waist circumference 100 cm. The ratio of waist circumference to hip circumference is 0.95. What is the previous diagnosis?

Аліментарно-конституційне ожиріння, I ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, 1st century, abdominal type

Аліментарно-конституційне ожиріння, III ст., геноїдний тип Alimentary-constitutional obesity, III century, genoid type

Гіпоталамічне ожиріння за типом Щенко-Кушинга, I ст., абдомінальний тип Hypothalamic obesity according to Shchenko-Cushing type, 1st century, abdominal type

Аліментарно-конституційне ожиріння, II ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, II century, abdominal type

Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, II ст., геноїдний тип Hypothalamic obesity according to Itsenko-Cushing type, II century, genoid type

169 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на відчуття оніміння, різкого збліднення II-IV пальців кистей, відчуття скутості в м’язах, перебої в роботі серця. Крім того виявлені поліартралгія, прояви дисфагії, закрепи. Обличчя хворого 'маскоподібне', щільний набряк кистей. Розміри серця збільшені, в легенях вислуховуються сухі хрипи. В крові: ШОЕ- 20 мм/год, загальний білок -85 г/л, γ-глобуліни - 25%. Який діагноз найбільш імовірний в даному випадку? A 58-year-old patient complains of a feeling of numbness, sharp paleness of the II-IV fingers of the hands, a feeling of stiffness in the muscles, interruptions in the work of the heart. In addition, polyarthralgia, manifestations of dysphagia, constipation. The patient's face is 'mask-like', dense swelling of the hands. The heart is enlarged, dry rales are heard in the lungs. In the blood: ESR - 20 mm/h, total protein - 85 g/l, γ-globulins - 25 %. What is the most likely diagnosis in this case?

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Дерматоміозит Dermatomyositis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Системний червоний вівчак System red sheep

170 / 200
У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів з’явилася підвищена активність, став багатомовним, ейфорійним, мало спав, заявляв, що може 'врятувати людство', здатен вирішити проблему рака та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Який найбільш імовірний діагноз? In the last two weeks, a 45-year-old man became hyperactive, became multilingual, euphoric, slept little, claimed that he could 'save humanity', able to solve the problem of cancer and AIDS, gave money to strangers. What is the most likely diagnosis?

Шизоафективний розлад Schizoaffective disorder

Кататонічне збудження Catatonic excitement

Панічний розлад Panic Disorder

Маніакальний напад Manic attack

Ажитована депресія Alive Depression

171 / 200
Породілля 25 років, друга доба післяпологового періоду. Пологи перші, термінові, пройшли без ускладнень. Який має бути характер лохій? 25-year-old woman in labor, the second day of the postpartum period. The first delivery, urgent, passed without complications. What should be the nature of the lochia?

Кров’яні Blood

Серозні Serous

Кров’яно-серозні Blood-serous

Слизові Slimes

Гнійні Suppurative

172 / 200
Пацієнтка 32-х років звернулась до лікаря зі скаргами на відсутність вагітності впродовж 4-х років. 5 років тому перша вагітність закінчилась штучним абортом. За даними вагінального дослідження та УЗД встановлено діагноз: ендометріоїдна кіста правого яєчника. Який оптимальний метод лікування? A 32-year-old patient turned to the doctor with complaints about the absence of pregnancy for 4 years. 5 years ago, the first pregnancy ended with an artificial abortion. According to the vaginal examination and Ultrasound diagnosis was established: endometrioid cyst of the right ovary. What is the optimal method of treatment?

Гормональна тератя чоловічими статевими гормонами Hormonal disturbance by male sex hormones

Оперативна лапароскопія Operative laparoscopy

Санаторно-курортне лікування Sanatorium-resort treatment

Консервативна тератя естроген-гестагенними препаратами Conservative therapy with estrogen-progestogen drugs

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

173 / 200
У дівчинки 6-ти років після вживання газованої забарвленої води з’явилось відчуття тиску в глотці. Через 30 хвилин з’явився набряк губ. Поступово розвинулися набряк обличчя і утруднене гортанне дихання. Дитина збуджена. Ps- 120/хв., ЧДР- 28/хв., дихання шумне, втяжіння міжреберних проміжків. Яка базова допомога найдоцільніша для відновлення гортанного дихання? A 6-year-old girl developed a feeling of pressure in the pharynx after drinking carbonated colored water. After 30 minutes, swelling of the lips appeared. Gradually swelling of the face and difficult laryngeal breathing. The child is agitated. Ps- 120/min., ChDR- 28/min., noisy breathing, intercostal spaces retracting. What basic aid is most appropriate for restoring laryngeal breathing?

Кортикостероїдні препарати Corticosteroid drugs

Конікотомія Conicotomy

Трахеостомія Tracheostomy

Седативні препарати Sedatives

Антибактеріальні препарати Antibacterial drugs

174 / 200
У хворої 60-ти років після надмірного вживання жирної їжі раптово виник біль у правому підребер’ї, нудота, блювання жовчю, різке відчуття гіркоти у роті. Через дві доби з’явилася жовтяниця, потемніла сеча. Об’єктивно: склери та шкірні покрови іктеричні, черево здуте, печінка збільшена на 3 см, м’яка, болісна під час пальпації, с-ми Ортнера, Мерфі, Кера, Захар’їна, Мейо-Робсона позитивні. Який метод необхідно використати для діагностики у першу чергу? A 60-year-old patient suddenly developed pain in the right hypochondrium, nausea, vomiting of bile, a sharp feeling of bitterness in the mouth after excessive consumption of fatty food. After two 2 days ago, jaundice appeared, the urine darkened. Objectively: the sclera and skin are icteric, the abdomen is distended, the liver is enlarged by 3 cm, soft, painful during palpation, Ortner's, Murphy's, Kerr's, Zakhar'in's, Mayo-Robson positive. Which method should be used for diagnosis in the first place?

Діагностична лапароскопія Diagnostic laparoscopy

Рентгенографія органів черевної порожнини X-ray of abdominal organs

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

Радіонуклідне сканування печінки та жовчного міхура Liver and gallbladder radionuclide scan

УЗД жовчного міхура та жовчної протоки Ultrasound of the gallbladder and bile duct

175 / 200
У чоловіка 59-ти років раптово з’явились біль у попереку справа та макрогематурія, Подібне явище було декілька тижнів тому. Об’єктивно: to -37,7oC, Ps- 88/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. З боку легень та серця змін не виявлено. Живіт м’який, безболісний. Печінка +1 см. Набряків нижніх кінцівок немає. Варикозне розширення вен сім’яного канатику справа. У крові: анемія, прискорення ШОЕ, гіпопротеїнемія. У сечі: протеїнурія, еритроцитурія. Який найбільш вірогідний діагноз? A 59-year-old man suddenly developed right lower back pain and macrohematuria. A similar phenomenon occurred a few weeks ago. Objectively: to -37.7oC , Ps- 88/min., BP- 140/80 mm Hg. No changes were detected on the part of the lungs and heart. The abdomen is soft, painless. Liver +1 cm. There is no edema of the lower extremities. Varicose veins of the seminal veins cord on the right. In the blood: anemia, acceleration of ESR, hypoproteinemia. In the urine: proteinuria, erythrocyturia. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Пухлина нирки Kidney tumor

176 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на носові кровотечі, оніміння нижніх кінцівок. Об’єктивно: гіперемія обличчя. На верхніх кінцівках АТ- 160/90 мм рт.ст., на нижніх - 80/50 мм рт.ст. На підколінних артеріях і артеріях стоп пульс слабких наповнення і напруження, над сонними артеріями систолічний шум. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of nosebleeds, numbness of the lower extremities. Objectively: hyperemia of the face. Blood pressure on the upper extremities is 160/90 mm Hg ., on the lower ones - 80/50 mm Hg. On the popliteal arteries and the arteries of the feet, there is a pulse of weak filling and tension, over the carotid arteries there is a systolic murmur. What is the most likely diagnosis?

Незарощення артеріальної протоки Unclogged ductus arteriosus

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

177 / 200
У 8-місячного немовля протягом тижня спостерігається погіршення дихання через ніс та слизово-гнійні виділення з нього. При огляді встановлено набряк слизової оболонки носа, слизово-гнійні виділення із середнього носового ходу, а також по задній стінці глотки. Для якого з перелічених захворювань найбільш характерні наведені симптоми? In an 8-month-old baby, breathing through the nose and muco-purulent discharge from it worsened during the week. During the examination, swelling of the nasal mucosa, muco-purulent discharge from middle nasal passage, as well as on the back wall of the pharynx. For which of the listed diseases are the given symptoms most characteristic?

Гемісинуїт Hemisinute

Етмоїдит Ethmoiditis

Гайморит Sinusitis

Сфеноїдит Sphenoiditis

Фронтит Frontite

178 / 200
Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарямиординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою? The head of the hospital's department wants to conduct an expert evaluation of the fulfillment of medical and technological standards of patient care by resident doctors. What documentation should he check for this purpose?

Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару Statistical charts of patients discharged from the hospital

Карти лікарських призначень Maps of medical appointments

Журнал обліку оперативних втручань Operational interventions accounting log

Медичні карти стаціонарних хворих Medical charts of inpatients

Річний звіт лікувально-профілактичного закладу Annual report of the medical and preventive institution

179 / 200
Оцінюючи стан здоров’я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар установив у одного із учнів гіпертрофію мигдаликів III ступеня, хронічний риніт та вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень належить до: Assessing the state of health of secondary school graduates, the doctor diagnosed hypertrophy of the tonsils of the III degree, chronic rhinitis and vegetative-vascular dystonia in one of the students. The functional capabilities of the body are reduced. in terms of health, this student belongs to:

V групи Group V

III групи Group III

II групи II groups

IV групи IV groups

I групи Group I

180 / 200
У пацієнта 17-ти років в зоні лівого колінного суглоба виник біль. М’які тканини стегна в зоні болю інфільтровані, функція суглоба обмежена. Рентгенологічно - в дистальному метаепіфізарному відділі лівої стегнової кістки вогнище деструкції з відшаруванням періосту та утворенням на межі дефекту в кірковому шарі кістки трикутника ('дашка') Кодмана. При рентгенологічному дослідженні органів грудної клітки виявлено множинні дрібновогнищеві метастази. Яке лікування показане? A 17-year-old patient developed pain in the area of the left knee joint. The soft tissues of the thigh in the area of pain are infiltrated, the function of the joint is limited. X-ray - in the distal metaepiphyseal in the left femur, a focus of destruction with detachment of the periosteum and the formation on the border of the defect in the cortical layer of the bone of the Kodman triangle ('dashka'). Multiple small foci of metastases were revealed during X-ray examination of the chest organs. What treatment is indicated?

Дистанційна гаматерапія Remote gamma therapy

Ампутація нижньої кінцівки Amputation of the lower limb

Паліативний курс хіміотерапії Palliative course of chemotherapy

Екзартикуляція нижньої кінцівки Disarticulation of the lower limb

Радіойодтерапія Radioiodine therapy

181 / 200
У 1-місячного хлопчика з симптомами збудження окружність голови складає 37 см, розміри великого тім’ячка 2x2 см. Дитина зригує після годування малими порціями молока; випорожнення нормальні за складом та об’ємом. М’язовий тонус у нормі. Який діагноз найбільш імовірний? A 1-month-old boy with symptoms of agitation has a head circumference of 37 cm, the size of the big head is 2x2 cm. The child vomits after feeding small portions of milk; bowel movements are normal according to composition and volume. Muscle tone is normal. What is the most likely diagnosis?

Пілороспазм Pilorospasm

Пілоростеноз Pylorostenosis

Краніостеноз Craniostenosis

Менінгіт Meningitis

Мікроцефалія Microcephaly

182 / 200
Жінка 62-х років після підняття вантажу відчула гострий біль у поперековій зоні, сідниці, задньобоковій поверхні правого стегна, зовнішній поверхні правої гомілки та тильній поверхні стопи. Об’єктивно: слабкість переднього великогомілкового м’яза, довгого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи. Знижений ахіллів рефлекс справа. Позитивний симптом Ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу дискогенної компресії L5 корінця? After lifting a load, a 62-year-old woman felt sharp pain in the lumbar region, buttock, posterior surface of the right thigh, the outer surface of the right lower leg, and the back of the foot. objectively: weakness of the anterior tibialis muscle, extensor hallucis longus, extensor toes brevis of the right foot. Decreased Achilles reflex on the right. Positive Laseg sign. What is the most informative research method to clarify the diagnosis of discogenic compression of the L5 root?

Електроміографія Electromyography

Ангіографія Angiography

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Рентгенографія хребта X-ray of the spine

Магнітно-резонансне сканування Magnetic resonance scan

183 / 200
На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших лікарів-спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов’язково пройти огляд? At the first appointment of a pregnant woman, the obstetrician-gynecologist gives her a referral to other specialist doctors. Which specialists should she be examined by?

Терапевт, ендокринолог Therapist, endocrinologist

Терапевт, стоматолог Therapist, dentist

ЛОР, окуліст ENT, ophthalmologist

Стоматолог, кардіолог Dentist, cardiologist

Стоматолог, фтизіатр Dentist, Phthisiologist

184 / 200
До приймального відділення лікарні надійшов хворий з хриплим диханням (більш затруднений вдих), ціанозом шкіри, тахікардією та артеріальною гіпертензією. В анамнезі - бронхіальна астма. Годину тому робив інгаляцію сальбутамолу та забув зняти ковпачок, який аспірував при глибокому вдиху. Які дії лікаря? A patient with hoarse breathing (more difficult breathing), cyanosis of the skin, tachycardia and arterial hypertension was admitted to the hospital's admissions department. He has a history of bronchial asthma. An hour ago he inhaled salbutamol and forgot to remove the cap, which aspirated during a deep breath. What actions did the doctor take?

Викликати анестезіолога та чекати на його появу Call an anesthesiologist and wait for his appearance

Зразу виконати конікотомію Perform conicotomy immediately

Зробити інгаляцію β2-адреноміметика Inhale β2-adrenomimetic

Ввести підшкірно дексаметазон Inject dexamethasone subcutaneously

Виконати прийом Геймліха Perform Heimlich maneuver

185 / 200
Студентка 19-ти років госпіталізована в екстреному порядку через виражену задишку, болі у лівій половині грудної клітки. Захворіла 3 дні тому. Об’єктивно: температура тіла - 38,8oC. ЧДР- 42/хв., дихання поверхневе. Перкуторно справа від середини лопатки притуплення звуку, дихання не вислуховується. Ліва межа серця зміщена назовні на 3 см. Ембріокардія, ЧСС-110/хв. Пальпація правого підребер’я болісна. Які невідкладні лікувальні заходи у даній ситуації? A 19-year-old student was hospitalized in an emergency due to pronounced shortness of breath, pains in the left half of the chest. She fell ill 3 days ago. Objectively: body temperature - 38 ,8oC. ChDR- 42/min., shallow breathing. Percussion to the right of the middle of the scapula, dulling of the sound, breathing is not heard. The left border of the heart is displaced outward by 3 cm. Embryocardia, HR-110/min. Palpation of the right hypochondrium is painful. What urgent medical measures in this situation?

Термінова пункція плевральної порожнини Urgent pleural puncture

Введення лазиксу Introduction of lasix

Призначення антибіотиків групи пеніциліну Prescription of penicillin antibiotics

Введення серцевих глікозидів Introduction of cardiac glycosides

Переведення хворої до відділення торакальної хірургії Transfer of the patient to the department of thoracic surgery

186 / 200
У дитини на 6-й день життя в ділянці потилиці, шиї та сідниць з’явилися пухирці, заповнені серозно-гнійним вмістом, які щільно вкривають шкіру. Загальний стан дитини не порушений. Про яке захворювання слід думати? On the 6th day of the child's life, blisters filled with serous-purulent contents appeared in the back of the head, neck and buttocks, which tightly cover the skin. General condition the child is not affected. What disease should we think about?

Бульозний єпідєрмоліз Epidermolysis bullosa

Пухирчатка новонароджених Neonatal pemphigus

Пітниця Potnitsa

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

Імпетиго Impetigo

187 / 200
До гінекологічного відділєння надійшла вагітна зі скаргами на біль у низу черева, незначні кров’янисті виділення із статевих шляхів впродовж 3-х годин. Остання менструація 3 місяці тому. При вагінальному дослідженні виявлено: тіло матки відповідає 10 тижням вагітності, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця, виділення кров’янисті незначні. На УЗД: дрібні міхурці у матковій порожнині. Який діагноз найбільш імовірний? A pregnant woman came to the gynecological department with complaints of pain in the lower abdomen, slight bloody discharge from the genital tract for 3 hours. The last menstruation was 3 months ago. During the vaginal examination, it was found: the body of the uterus corresponds to 10 weeks of pregnancy, the external eye passes the tip of the finger, the bleeding is insignificant. On ultrasound: small bubbles in the uterine cavity. What is the most likely diagnosis?

Викидень, що розпочався Started Miscarriage

Міхуровий занесок Bubble Drift

Викидень у ходу Emission in progress

Неповний викидень Incomplete miscarriage

Загроза самовільного викидня Threat of spontaneous abortion

188 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. Об’єктивно: стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі - деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді? A 30-year-old patient turned to a family doctor 2 months after surgery for an open fracture of the humerus. Objectively: the patient's condition is satisfactory, in the area of the surgical wound there is a fistula with slight purulent discharge, redness, fluctuation. On the X-ray, there is destruction of the humerus with sequestrations. What complications did the patient experience in the postoperative period?

Гематогенний остеомієліт Hematogenous osteomyelitis

Післятравматична флегмона Post-traumatic phlegmon

Післятравматичний остеомієліт Post-traumatic osteomyelitis

Лігатурна нориця Ligatary fistula

Нагноєння рани Wound suppuration

189 / 200
Житель пунктового села, чоловік 50-ти років, після отриманої амбулаторно-поліклінічної допомоги в сільській лікарській амбулаторії з приводу пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним плевритом. В який заклад повинен бути скерований хворий сімейним лікарем для продовження надання допомоги? A 50-year-old man, a resident of the village of Punt, did not recover from pneumonia after receiving outpatient polyclinic care at the village medical clinic, the disease was complicated by exudative pleurisy. In which should the patient be referred to the institution by a family doctor to continue providing care?

Обласна лікарня Regional hospital

Протитуберкульозний диспансер Anti-tuberculosis dispensary

Міська лікарня City Hospital

Фтизіо-пульмонологічний диспансер Physio-pulmonology dispensary

Центральна районна лікарня Central District Hospital

190 / 200
Хворий готується до операції з приводу варикозно розширених вен нижніх кінцівок. При огляді на підошвах виявлене мукоподібне лущення по ходу шкірних складок. Всі нігті стоп сірувато-жовтого кольору, потовщені та частково зруйновані. Про який дерматоз слід думати в даному випадку? The patient is being prepared for surgery for varicose veins of the lower extremities. On examination of the soles, mucoid peeling along the skin folds was detected. All toenails are grayish-yellow in color, thickened and partially destroyed. What dermatosis should be considered in this case?

Рубромікоз Rubromycosis

Мікробна екзема Microbial Eczema

Кандидоз Candida

Мікроспорія Microsporia

Висівковий лишай Ban lichen

191 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на головний біль у ділянці потилиці, нудоту, ядуху, мерехтіння 'метеликів'перед очима, що виникли після фізичного навантаження. Об’єктивно: збуджений, обличчя гіперемоване, шкіра бліда. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. АТ- 240/120 мм рт.ст. ЧСС-92/хв. В нижніх відділах легень невелика кількість дрібнопухирчастих вологих хрипів. Печінка не збільшена. На ЕКГ ознаки гіпертрофії та перевантаження лівого шлуночка. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of a headache in the back of the head, nausea, dizziness, flickering of 'butterflies' in front of the eyes, which occurred after physical exertion. Objectively : excited, the face is hyperemic, the skin is pale. The heart sounds are rhythmic, the accent of the II tone is over the aorta. BP- 240/120 mm Hg, HR-92/min. In the lower parts of the lungs, a small number of fine-vesicular wet rales. The liver is not enlarged. On ECG signs of left ventricular hypertrophy and overload. What is the most likely diagnosis?

Неускладнений гіпертонічний криз Uncomplicated hypertensive crisis

Гострий інфаркт міокарда, набряк легенів Acute myocardial infarction, pulmonary edema

Ускладнений гіпертонічний криз, набряк легенів Complicated hypertensive crisis, pulmonary edema

Негоспітальна пневмонія Community-acquired pneumonia

Загострення бронхіальної астми Exacerbation of bronchial asthma

192 / 200
Хвора 43-х років госпіталізована в тяжкому стані. Хворіє на хворобу Аддісона. Постійно приймала преднізолон. Протягом тижня припинила прийом. Об’єктивно: сопорозний стан, шкіра та видимі слизові пігментовані, тургор шкіри та м’язів знижений. Тони серця приглушені, прискорені, АТ-60/40 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. У крові: Na-120 ммоль/л, K- 5,8 ммоль/л. Дефіцит якого гормону відіграє провідну роль у розвитку зазначеного ускладнення? A 43-year-old patient was hospitalized in serious condition. She suffers from Addison's disease. She was constantly taking prednisone. She stopped taking it within a week. Objectively: soporose condition, skin and visible mucous membranes are pigmented, skin and muscle turgor is reduced. Heart sounds are muffled, accelerated, blood pressure - 60/40 mm Hg, heart rate - 96/min. In blood: Na - 120 mmol/l, K - 5.8 mmol/l. Deficiency of which hormone plays a leading role in the development of the specified complication?

Адреналін Adrenaline

Кортикотропін (АКТГ) Corticotropin (ACTH)

Андростендіон Androstenedione

Кортизол Cortisol

Норадреналін Noradrenaline

193 / 200
Під час судово-медичного дослідження трупа новонародженого виявлено: маса 3500 г, довжина тіла 50 см, пуповина гладенька, волога, блискуча, без ознак висихання. Плавальні легеневі проби позитивні. Про що свідчать результати плавальних проб у даному випадку? During the forensic examination of the corpse of a newborn, it was found: weight 3500 g, body length 50 cm, umbilical cord smooth, moist, shiny, without signs of drying. Swimming lung tests positive. What do the results of the swimming tests indicate in this case?

Первинний ателектаз Primary atelectasis

Дитина народилася мертвою The child was stillborn

Хвороба гїалїнових мембран Disease of hyaline membranes

Вторинний ателектаз Secondary atelectasis

Дитина народилася живою The child was born alive

194 / 200
У першовагітної 22-х рокїв з Rh(-) негативною приналежнїстю кровї, чоловік Rh(+) позитивний. До 32 тижнів антитіла до Rh не визначалися. У 35 тижнів вагітності під час повторного визначення антитіл до Rh не виявлено. Яка частота подальшого визначення антитіл? A 22-year-old first-time pregnant woman with Rh(-) negative blood type, the husband is Rh(+) positive. Antibodies to Rh were not detected until 32 weeks. At 35 weeks of pregnancy during the repeated determination of antibodies to Rh were not detected. What is the frequency of further determination of antibodies?

Один раз у три тижні Once every three weeks

Подальше визначення недоцільне Further definition is impractical

Один раз на два тижні Once every two weeks

Один раз на тиждень Once a week

Один раз на місяць Once a month

195 / 200
Хворий 50-ти років, будівельник, стаж роботи 20 років, надійшов до клініки зі скаргами на біль у грудній клітці, сухий кашель, незначну задишку. Об’єктивно: шкіра землистого кольору, акроціаноз, на руках азбестові бородавки. Аускультативно: дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи. На рентгенограмі - легеневий малюнок посилений, ознаки емфіземи легень. Який найбільш імовірний діагноз? 50-year-old patient, construction worker, 20 years of work experience, came to the clinic with complaints of chest pain, dry cough, slight shortness of breath. Objectively : earth-colored skin, acrocyanosis, asbestos warts on the hands. Auscultation: hard breathing, scattered dry wheezes. On the X-ray, the lung pattern is enhanced, signs of emphysema of the lungs. What is the most likely diagnosis?

Пневмонія Pneumonia

Хронічний обструктивний бронхіт Chronic obstructive bronchitis

Туберкульоз Tuberculosis

Асбестоз Asbestosis

Рак легень Lung cancer

196 / 200
Дівчинка 14-ти років скаржиться на біль у ділянці піхви та внизу живота, який триває 3-4 дні, турбує впродовж останніх 3-х місяців приблизно в один і той же час і з кожним разом посилюється. Об’єктивно: молочні залози розвинуті, волосистість відповідає віку. Дівоча пліва без отвору, ціанотична, випинає. Менструацій немає і не було. Лікар поставив діагноз первинної аменореї. Яка причина аменореї? A 14-year-old girl complains of pain in the vagina and lower abdomen, which lasts 3-4 days, bothers her during the last 3 months at about one and the same time and every time it gets stronger. Objectively: the mammary glands are developed, the hairiness corresponds to the age. The girl's hymen is without a hole, cyanotic, protrudes. There is no menstruation and there was no menstruation. The doctor made a diagnosis of primary amenorrhea. What is the cause of amenorrhea?

Вагітність Pregnancy

Затримка статевого розвитку Delayed sexual development

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Атрезія гімена Hymen atresia

Синдром Пехранца-Бабінського-Фреліха Pehrantz-Babinsky-Froelich syndrome

197 / 200
Хвора 22-х років, зниженого харчування, вегетаріанка, звернулася в поліклініку зі скаргами на збочення нюху, смаку, 'заїди' у кутах роту. Об’єктивно: виражена голубизна склер. Був встановлений діагноз: залізодефіцитна анемія. Який клінічний синдром має перевагу? A 22-year-old patient, with reduced nutrition, a vegetarian, came to the polyclinic with complaints of perversion of smell, taste, 'stuck' in the corners of the mouth. Objectively: pronounced bluish sclera. The diagnosis was established: iron-deficiency anemia. Which clinical syndrome is preferable?

Анемічний Anemic

Сидеропенічний Sideropenic

Мієлодиспластичний Myelodysplastic

Гемолітичний Hemolytic

Гемологічний Gemology

198 / 200
У хворого з гнійним отитом різко погіршився стан: з’явилися головний біль, блювання, фебрильна температура, загальна гіперестезія. Виявляються менінгеальні знаки, застійні диски зорових нервів. Вогнищева симптоматика відсутня. Ліквор мутний, тиск підвищений, клітинно-білкова дисоціація за рахунок нейтрофілів. Про яке захворювання слід думати? The condition of a patient with purulent otitis rapidly worsened: headache, vomiting, febrile temperature, general hyperesthesia appeared. Meningeal signs, congestive discs of the optic nerves are revealed. Focal there are no symptoms. The cerebrospinal fluid is cloudy, the pressure is increased, cell-protein dissociation due to neutrophils. What disease should we think about?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Серозний менінгіт Serous meningitis

Вторинний гнійний менінгіт Secondary purulent meningitis

Первинний гнійний менінгіт Primary purulent meningitis

199 / 200
За даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кількість оперованих хворих, у тому числі про кількість померлих після операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару, можна розрахувати на підставі цих даних? According to the report of the hospital of the city hospital, information was received on the number of patients operated on, including the number of deaths after surgery. What indicator characterizing the work of the hospital can be calculated on based on these data?

Післяопераційна смертність Postoperative mortality

Летальність загальна Lethality total

Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання Indicator of late hospitalization since disease onset

Післяопераційна летальність Postoperative mortality

Стандартизована летальність Standardized mortality

200 / 200
У хлопчика 10-ти років періодично виникають короткочасні стани (до 10-15 секунд) у вигляді 'раптового відключення', які супроводжуються зупинкою і фіксацією погляду у прямому положенні, відсутнім беззмістовним виразом обличчя, зупинкою рухів та наступною амнезією. Який найбільш імовірний стан описано? A 10-year-old boy periodically has short-term states (up to 10-15 seconds) in the form of a 'sudden shutdown', which are accompanied by stopping and fixing the gaze in a straight position , absent meaningless facial expression, stoppage of movements and subsequent amnesia. What is the most likely condition described?

Обнубіляція Obnubilation

Транс Trans

Абсанс Absence

Фуга Fugue

Шперрунг Sperrung