Крок 2 - Стоматологія 2008 (буклет)

1 / 200
Дитина 3-х років скаржиться на наявність порожнини в 84 зубі. Об’єктивно: в зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дентин розм’якшений, зондування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child complains about the presence of a cavity in tooth 84. Objectively: the tooth has a carious cavity on the chewing surface within the mantle dentin. The dentin is softened , probing the cavity walls is painful, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

2 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на біль від температурних подразників, самочинний біль в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - біль, який повільно підсилюється, тривалий. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не прослідко-вується. Що із перерахованого є вірогідною причиною даного ускладнення? A 45-year-old patient complains of pain from temperature irritants, spontaneous pain in tooth 26. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: 26 under filling , percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is pain that slowly intensifies and is long-lasting. On the radiograph, the palatal canal is sealed by 2/3, the material is not observed in the buccal canals. Which of the following is a probable cause of this complication?

Неповна екстирпація пульпи Incomplete pulp extirpation

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Розвиток інфекції Development of infection

Травма тканини періодонта Periodontal tissue injury

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

3 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на біль у порожнині рота, ускладнений прийом їжі. Страждає на ІХС. При об’єктивному обстеженні задишка, набряк кінцівок. Порожнина рота не санована. На слизовій оболонці щоки з правого боку виразка з нерівними краями, вкрита сірувато-білим некротичним нальотом, з маловиразною запальною реакцією навколо. Неприємний запах з рота. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient complains of pain in the oral cavity, difficulty in eating. He suffers from coronary artery disease. On objective examination, shortness of breath, swelling of the extremities. The oral cavity is not repaired. On the mucous membrane of the cheek on the right side, there is an ulcer with uneven edges, covered with a grayish-white necrotic plaque, with a faint inflammatory reaction around it. Bad breath. What is the most likely diagnosis?

Трофічна виразка Tropical ulcer

Травматична виразка Traumatic ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Ракова виразка Cancer ulcer

4 / 200
Хворий 29-ти років скаржиться на відлам коронки 26 зуба. Об’єктивно: ін- декс руйнування зуба (ІРОПЗ) стано- вить 0,9, тканини кореня тверді, за да- ними рентгенографії канал запломбо- вано до верхівки, хронічних запальних процесів періодонту не виявлено. Яка із перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба? A 29-year-old patient complains of a fractured crown of tooth 26. Objectively: the index of destruction of the tooth (IROPZ) is 0.9, the root tissue hard, according to X-ray data, the canal is sealed to the apex, no chronic inflammatory processes of the periodontium were detected. Which of the listed structures is more appropriate for prosthetics of tooth 26?

Штифтова куксова вкладка і коронка Pin Stump Tab and Crown

Штиф товий зуб із захисною пластинкою Pin tooth with protective plate

Штифтовий зуб з кільцем Pin tooth with ring

Спрощений штифтовий зуб Simplified pin tooth

Штифтовий зуб з вкладкою Pin tooth with tab

5 / 200
Хворий 20-ти років, без постійного місця проживання та роботи, скаржиться на підвищення температури тіла до 390C протягом 10-ти днів, біль при прийомі їжі та ковтанні, носові кровотечі. Об’єктивно: на губах герпетична висипка, на слизовій оболонці порожнини рота ерозії неправильної форми, вкриті фібринозним нальотом; плівчасті нальоти на мигдаликах. Печінка збільшена та ущільнена. У крові: ер.- 4,5 • 1012/л, Hb- 120 г/л, ШЗЕ- 25 мм/год, лейк.-10 • 104 * * * * 9/л, е.- 0; п.- 2; с.- 31; л.- 41; м.-10; атипові мононуклеари - 14%, плазматичні клітини - 2. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient, without a permanent place of residence and work, complains of an increase in body temperature to 390C for 10 days, pain when eating and swallowing, nosebleeds. Objectively: herpetic rash on the lips, irregularly shaped erosions on the mucous membrane of the oral cavity, covered with fibrinous plaque; membranous plaques on the tonsils. The liver is enlarged and compacted. In the blood: er.- 4.5 • 1012/l, Hb - 120 g/l, SZE- 25 mm/h, leuk.-10 • 104 * * * * 9/l, e.- 0; p.- 2; s.- 31; l.- 41; m.- 10, atypical mononuclear cells - 14%, plasma cells - 2. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

СНІД AIDS

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Дифтерія ротоглотки Oropharyngeal diphtheria

Гострий лейкоз Acute leukemia

6 / 200
Хвора 22-х років звернулася до клініки зі скаргами на зміну кольору коронки 11. Рік тому зуб був лікований з приводу хронічного глибокого карієсу. Одразу після лікування непокоїли незначні больові відчуття. До лікаря не зверталася. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини у ділянці верхівки кореня 11. Перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient came to the clinic with complaints about a change in the color of crown 11. A year ago, the tooth was treated for chronic deep caries. Immediately after the treatment, minor pains worried sensation. She did not consult a doctor. On the radiograph, there is an expansion of the periodontal gap in the area of the apex of the root 11. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

7 / 200
Чоловік 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на болісне ковтання, обмежене відкривання рота. 3 дні тому почав боліти зруйнований 37 зуб, наступного дня з’явився біль при ковтанні, ще через день почалося обмеження відкривання рота. Об’єктивно: невелика м’яка припухлість в лівій підщелепній ділянці. Пальпується збільшений лімфатичний вузол. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки та бокової стінки глотки. 37 зуб зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусія слабко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old man consulted a doctor with complaints of painful swallowing, limited opening of the mouth. 3 days ago, the destroyed tooth 37 started to hurt, the next day the pain appeared when swallowing, a day later the restriction of opening the mouth began. Objectively: a small soft swelling in the left submandibular area. An enlarged lymph node is palpated. The mouth opens 1.5 cm. There is swelling of the left palatal arch and the side wall of the pharynx. 37 tooth destroyed, the mucous membrane around the tooth is swollen, percussion is mildly painful. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна навкологлоткова флегмона Odontogenic peripharyngeal phlegmon

Гострий підщелепний лiмфаденiт Acute submandibular lymphadenitis

Перитонзилярний абсцес Peritonsillar abscess

Одонтогенна підщелепна флегмона Odontogenic submandibular phlegmon

Одонтогенна крило-щелепна флегмона Odontogenic pterygo-maxillary phlegmon

8 / 200
Хвора 45-ти років звернулася для санації порожнини рота. В анамнезі: легка форма діабету. Об’єктивно: на фоні незміненої слизової оболонки щік симетрично, переважно в ретромолярній ділянці, виявляються білуваті папули, що ледь здіймаються над рівнем слизової оболонки і утворюють мереживний малюнок. На верхній щелепі два паяні мостоподібні протези, в 47 - пломба із амальгамами; на 46 - коронка із сталі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient applied for oral cavity rehabilitation. History: a mild form of diabetes. Objectively: against the background of the unchanged mucous membrane of the cheeks, symmetrically, mainly in the retromolar area, there are whitish papules that barely rise above the level of the mucous membrane and form a lacy pattern. On the upper jaw, there are two soldered bridge-like prostheses, in 47 there is a filling with amalgams; in 46 there is a crown made of steel. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

9 / 200
Хворий 38-ми років направлений до ортопедичного відділення після проведеного курсу терапевтичного лікування з приводу пародонтиту. В анамнезі часті рецидиви захворювання, при загостренні відмічаються пародонтальні абсцеси. Об’єктивно: 42, 41, 31, 32 рухливі I-II ст., 43 і 33 стійкі, шийки зубів оголені на 1/4, гіперестезія твердих тканин відсутня. Яку раціональну конструкцію постійної шини слід запропонувати хворому? A 38-year-old patient was referred to the orthopedic department after a course of therapeutic treatment for periodontitis. He has a history of frequent relapses of the disease, periodontal abscesses are noted during exacerbations. Objectively : 42, 41, 31, 32 are mobile I-II age, 43 and 33 are stable, 1/4 of the tooth necks are exposed, there is no hyperesthesia of hard tissues. What rational construction of a permanent splint should be offered to the patient?

Суцільнолита колова знімна шина Solid wheel removable tire

Балкова шина за Курляндським Birth tire according to Courland

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

Коронково-ковпачкова шина Crown-cap tire

Шина Мамлока Mamlock Tire

10 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на запалення ясен, рухливість зубів. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, усі зуби 1-2 ступеня рухливості. Який вид стабілізації зубів слід застосувати в даному випадку? A 52-year-old patient complains of inflammation of the gums, tooth mobility. Objectively: the dentition is intact, all teeth are 1-2 degrees of mobility. What type of tooth stabilization should be applied in this case?

Стабілізація по дузі Stabilization along the arc

Фронтосагітальна Frontosagittal

Сагітальна Sagittal

Фронтальна Front

Парасагітальна Parasagittal

11 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на біль у підщелепній ділянці та під язиком, який посилюється під час приймання їжі, підвищення температури тіла до 37,60C. Хворіє два місяці. Об’єктивно: по ходу правого під’язикового валика інфільтрація, гіперемія, набряк м’яких тканин, різкий біль під час пальпації. З протоки правої піднижньоще-лепної слинної залози виділяється каламутна слина з домішками гною. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the submandibular area and under the tongue, which worsens when eating, body temperature rises to 37.60C. He has been ill for two months . Objectively: along the course of the right hyoid ridge, infiltration, hyperemia, swelling of soft tissues, sharp pain during palpation. From the duct of the right submandibular salivary gland, cloudy saliva with impurities of pus is released. What is the most likely diagnosis?

Загострення слинокам’яної хвороби Aggravation of salivary stone disease

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Аденофлегмона підщелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular area

Гострий гнійний лімфаденіт підщелепної ділянки Acute purulent submandibular lymphadenitis

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

12 / 200
Хвора 38-ми років звернулася до лікарні зі скаргами на наявність рани у ділянці лівої щоки. Травму отримала 16-18 годин тому, не непритомніла. Об’єктивно: у ділянці щоки з лівого боку визначається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м’яза довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хворій? A 38-year-old patient went to the hospital complaining of a wound in the area of her left cheek. She received the injury 16-18 hours ago, she did not faint. Objectively: in the area of the cheek on the left side, a violation of the integrity of the skin, subcutaneous fat and muscle of about 3 cm in length is determined. Bleeding from the wound.

Рання ПХО рани Early PHO wounds

- -

Вторинна хірургічна обробка рани Secondary surgical wound treatment

Відстрочена ПХО рани Delayed PHO of wounds

ПХО з пластикою PHO with plastic

13 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на відчуття важкості в зубі та біль від гарячого, неприємний запах з рота. Об’єктивно: коронки 46 сірого кольору, глибока каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба, поверхневе зондування безболісне, глибоке - болісне, перкусія чутлива, слизова оболонка без патологічних змін. Який найбільш вірогідний діагноз? A 26-year-old patient complains of a feeling of heaviness in the tooth and pain from heat, bad breath. Objectively: 46 gray crowns, deep carious cavity communicates with the cavity of the tooth, superficial probing is painless, deep - painful, percussion is sensitive, mucous membrane without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

14 / 200
Хворий 67-ми років скаржиться на наявність у ділянці червоної облямівки нижньої губи часто рецидивуючої ерозії. Ерозія овальної форми, розміром 0,8х1,3 см, вкрита тонкими кірками, при знятті яких на фоні блискучої поверхні визначаються точкові крововиливи. Відзначаються ділянки атрофії червоної о6лямівки. Елементів інфільтрації немає. Піднижньощелепні лімфовузли не збільшені. Який діагноз можна припустити? A 67-year-old patient complains of frequent recurrent erosion in the area of the red border of the lower lip. Oval-shaped erosion, 0.8x1.3 cm in size, covered with thin crusts , which are removed against the background of a shiny surface to reveal point hemorrhages. Areas of atrophy of the red border are noted. There are no elements of infiltration. The submandibular lymph nodes are not enlarged. What diagnosis can be assumed?

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Хвороба Боуена Bowen's disease

Ерозивно-виразкова форма лейкоплакії Erosive-ulcerative form of leukoplakia

Кератоакантоз Keratoacanthosis

15 / 200
Жінка 51-го року звернулася зі скаргами на застрявання їжі у зубі на нижній щелепі з правого боку. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні 45 визначається глибока каріозна порожнина, виповнена щільним пігментованим дентином; не сполучається з порожниною зуба. Було встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс. На підставі якого дослідження лікарем було виключено хронічний періодонтит? A 51-year-old woman complained of food getting stuck in a tooth on the lower jaw on the right side. Objectively: a deep carious lesion is detected on the distal masticatory surface of 45 a cavity filled with dense pigmented dentine; does not connect with the tooth cavity. The diagnosis was established: chronic deep caries. On the basis of which study did the doctor rule out chronic periodontitis?

Електроодонтометрія Electroodontometry

Холодова проба Cold test

Пальпація проекції верхівки кореня Palpation of the root apex projection

Зондування Probing

Перкусія Percussion

16 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на клацання в скронево-нижньощелепному суглобі при прийомі їжі. Періодично, при більш широкому розкриванні рота, нижня щелепа займає таке положення, при якому закривання рота неможливе. Шляхом натиснення пальцями на вінцеві відростки нижньої щелепи остання легко стає на місце. Який діагноз можна припустити? A 58-year-old patient complains of clicking in the temporomandibular joint when eating. Periodically, with a wider opening of the mouth, the lower jaw takes such a position that closing the mouth is impossible. By pressing with the fingers on the coronal processes of the lower jaw, the latter easily falls into place. What diagnosis can be assumed?

Звичний вивих нижньої щелепи Habitual dislocation of the lower jaw

Задній вивих Posterior dislocation

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Передній вивих Anterior dislocation

Іострий вивих нижньої щелепи Acute dislocation of the lower jaw

17 / 200
Дівчинка 11-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживанні їжі, що турбує її протягом року. Об’єктивно: ясна на верхній і нижній щелепі набряклі, застійно гіпе-ремовані. Гігієнічний стан порожнини рота незадовільний. Прикус ортогнатичний. При рентгенологічному дослідженні пародонту патологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old girl complains of bleeding gums during brushing and eating, which has been bothering her for a year. Objectively: gums on the upper and lower jaw swollen, congested hyper-removed. The hygienic condition of the oral cavity is unsatisfactory. The bite is orthognathic. No pathological changes were detected in the X-ray examination of the periodontium. What is the most likely diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Іострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

18 / 200
Дитина 13-ти років звернулася зі скаргами на болісність нижньої губи, яка непокоїть протягом 2-х місяців. Об’єктивно: слизова оболонка нижньої губи гіперемована, вивідні протоки малих слинних залоз розширені, визначається симптом роси. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old child complained of pain in the lower lip, which has been bothering him for 2 months. Objectively: the mucous membrane of the lower lip is hyperemic, the excretory ducts small salivary glands are enlarged, the symptom of dew is determined. What is the most likely diagnosis?

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Контактно-алергічний хейліт Contact-allergic cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

19 / 200
Жінка 54-х років скаржиться на стирання 35, 36 зубів, біль від термічних і хімічних подразників. Об’єктивно: коронки 35, 36 зубів стерті на 1/3 висоти за горизонтальним типом, 24, 25, 26 зуби вкриті суцільнолитими коронками. Які коронки доцільно виготовити на 35 і 36 зуби? A 54-year-old woman complains of abrasion of 35, 36 teeth, pain from thermal and chemical irritants. Objectively: the crowns of 35, 36 teeth are worn by 1/ 3 heights according to the horizontal type, teeth 24, 25, 26 are covered with solid crowns. What crowns should be made for teeth 35 and 36?

Суцільнолиті Solid

Комбіновані за Бєлкіним Combined by Belkin

Пластмасові Plastic

Металічні штамповані Metal stamped

Металокерамічні Ceramic

20 / 200
Практично здорова дитина 9-ти років скаржиться на перелом коронкової частини і біль у правому верхньому передньому зубі. Об’єктивно: коронкова частина 11 зуба відсутня на 1/3, пульпа точково оголена, має червоний колір, різко болісна і кровоточива при зондуванні. Перкусія зуба дещо болісна. З моменту травми пройшло декілька годин. Оберіть оптимальний метод лікування в даному випадку: A practically healthy 9-year-old child complains of a fracture of the crown part and pain in the right upper front tooth. Objectively: the crown part of the 11th tooth is missing by 1/3 , the pulp is point-exposed, has a red color, is sharply painful and bleeds during probing. Percussion of the tooth is somewhat painful. Several hours have passed since the injury. Choose the optimal method of treatment in this case:

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

21 / 200
При об’єктивному обстеженні хворого визначається дефект твердих тканин 24 зуба. ІРОПЗ - 0,8. Дефект частково відновлений пломбою, яка не відповідає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів. Яка конструкція показана в даному випадку? During an objective examination of the patient, a defect in the hard tissues of tooth 24 is determined. IROPZ - 0.8. The defect is partially restored with a filling that does not meet the requirements. The tooth has a pink color . No pathological processes are detected on the X-ray. What construction is shown in this case?

Штифтова конструкція Pin design

Вкладка Tab

Штучна коронка Artificial Crown

Напівкоронка Half-crown

Екваторна коронка Equatorial Crown

22 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хїрурга-стоматолога зі скаргами на збільшення в розмiрах 'родинної плями', її лущення, свербіж. Зі слів хворого, змінена у кольорі і розмірах ділянка шкіри з’явилася рік тому, після травми її під час гоління. Об’єктивно: у підочній ділянці зліва визначається інтенсивно пігментована пляма коричневого кольору, розміром до 2 см, з дрібними вузликами на поверхні, овальної форми, виступає над шкірою, з ознаками лущення, безболісна під час пальпації. Регіонарні лімфовузли збільшені, спаяні із шкірою, безболісні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of an increase in the size of the 'family spot', its peeling, itching. According to the patient, the color has changed and the size of the skin area appeared a year ago, after an injury during shaving. Objectively: an intensely pigmented spot of brown color, up to 2 cm in size, with small nodules on the surface, oval in shape, protrudes above the skin, is determined in the undereye area on the left. with signs of peeling, painless during palpation. Regional lymph nodes are enlarged, fused to the skin, painless. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Невус пігментований Nevus pigmented

Невус бородавчастий Warty nevus

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Папіломатоз Papillomatosis

23 / 200
Хвора звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рот, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напіввід-крита, з неї тече слина, центральна лінія зміщена в правий бік. Перед козел-ком вуха - западина, а під виличною дугою - вип’ячування за рахунок голівки нижньої щелепи в підскроневу ямку. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints about the inability to close the mouth, difficulty speaking. Objectively: the oral cavity is half-open, saliva flows from it, the central line shifted to the right side. There is a depression in front of the auricle, and under the zygomatic arch there is a protrusion due to the head of the lower jaw into the subtemporal fossa. What is the most likely diagnosis?

Однобічний передній вивих нижньої щелепи з лівого боку Unilateral anterior dislocation of the lower jaw on the left side

Однобічний задній вивих нижньої щелепи з правого боку Unilateral posterior dislocation of the lower jaw on the right side

Однобічний задній вивих нижньої щелепи з лівого боку Unilateral posterior dislocation of the lower jaw on the left side

Однобічний передній вивих нижньої щелепи з правого боку Unilateral anterior dislocation of the lower jaw on the right side

Двобічний передній вивих Bilateral anterior dislocation

24 / 200
Чоловік 34-х років скаржиться на сильний головний біль, підвищення температури тіла до 39,10C, нездужання. Об’єктивно: незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лівої підочної ділянки. Коронка 26 частково зруйнована. Перкусія -різко болюча. Слизова оболонка з вестибулярного боку в ділянці 25, 26 набрякла, гіперемована. Дихання через ліву половину носа затруднене, виділяється гній. На рентгенограмі: ліва по- ловина верхньощелепової пазухи гомогенно затемнена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 34-year-old man complains of a severe headache, an increase in body temperature to 39.10C, malaise. Objectively: slight asymmetry of the face due to swelling of the muscles' which tissues of the left suborbital area. Crown 26 is partially destroyed. Percussion is sharply painful. The mucous membrane from the vestibular side in area 25, 26 is swollen, hyperemic. Breathing through the left half of the nose is difficult, pus is secreted. On the radiograph: the left half of the maxillary sinus is homogeneous darkened. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний одонтогенний гайморит Acute purulent odontogenic sinusitis

Загострення хронічного Pt 26 Exacerbation of Chronic Pt 26

Гострий періостит верхньої щелепи Acute periostitis of the upper jaw

Нагноєння кістки верхньої щелепи Upper jaw bone suppuration

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

25 / 200
У хворого 38-ми років в наслідок удару виник перелом верхньої щелепи. Об’єктивно: сплющення та вдавлення обличчя, рухомість і звисання відламаної щелепи з хрящовою частиною носа і очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом 'окулярів'. Пальпаторно: крепітація, підшкірна емфізема, лікворея, втрата чутливості в ділянці половини верхньої щелепи, крила носа і передніх зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 38-year-old patient suffered a fracture of the upper jaw as a result of an impact. Objectively: flattening and depression of the face, mobility and hanging of the broken jaw with the cartilaginous part of the nose and eyeballs, nosebleeds, swelling of tissues, the symptom of 'glasses'. Palpation: crepitation, subcutaneous emphysema, liquorice, loss of sensitivity in the area of half of the upper jaw, wings of the nose and front teeth. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III Le Faure III fracture of the upper jaw

Рак верхньої щелепи з правого боку Cancer of the upper jaw on the right side

Одонтома верхньої щелепи Odontoma of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I Le Faure I fracture of the upper jaw

Остемія верхньої щелепи Ostomy of the upper jaw

26 / 200
У дитини 8-ми років каріозна порожнина на жувальній поверхні 16 зуба в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне, дентин розм’якшений, слабко пігментований. Від холодового подразника виникає біль, що швидко минає. Оберіть лікувальну пасту в даному випадку: An 8-year-old child has a carious cavity on the chewing surface of tooth 16 within the peripulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is painful, the dentin is softened, weakly pigmented. From a cold irritant causes pain that quickly passes. Choose a medical paste in this case:

Гідроксикальцій-вмісна Hydroxycalcium-containing

Параформальдегідна Paraformaldehyde

Миш’яковиста Arsenic

Резорцин-формалінова Resorcin-formalin

Тимолова Timolova

27 / 200
Хвора 24-х років звернулася для видалення кореня верхнього зуба мудрості. Під час проведення туберальної анестезії виникла післяін’єкційна гематома. Що було пошкоджено під час проведення анестезії? A 24-year-old female patient applied for removal of the root of an upper wisdom tooth. Post-injection hematoma occurred during tuberal anesthesia. What was damaged during anesthesia?

Крилоподібне венозне сплетіння Petiform venous plexus

Вилична артерія Village artery

Підочна артерія Fedal artery

Піднебінна артерія Palate artery

Верхньощелепна артерія Maxibular artery

28 / 200
У хлопчика 5-ти років підвищення температури тіла до 39, 20C, біль у гор- лі, головний біль, нудота. Об’єктивно: слизова оболонка м’якого піднебіння та піднебінних дужок яскраво гіпере-мована, чітко відмежована від оточуючих тканин. Язик сухий, набряклий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибоподібні сосочки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блідого носогубного трикутника, гіперемована, вкрита дрі-бною плямистою висипкою. Підщелепні лімфатичні вузли болісні під час пальпації. Визначте збудника даного захворювання: A 5-year-old boy has an increase in body temperature to 39.20C, sore throat, headache, nausea. Objectively: the mucous membrane of whose palate and palatal arches are brightly hyperemic, clearly separated from the surrounding tissues. The tongue is dry, swollen, its lateral surfaces are free of plaque, red, mushroom-like papillae are noticeably enlarged in size. The skin of the face, except for the pale nasolabial triangle, is hyperemic, covered with dry with a spotted rash. The submandibular lymph nodes are painful during palpation. Determine the causative agent of this disease:

Гемолітичний стрептокок Hemolytic streptococcus

Вірус Коксакі Coxsackie virus

Паличка Борде-Жанду Bordeaux Jean

Вірус герпесу Herpes virus

Паличка Леффлера Leffler's wand

29 / 200
У чоловіка 63-х років скарги на біль під час прийому їжі, обмеження рухомості язика, наявність виразки в задньому відділі дна порожнини рота зліва, втрату ваги. Об’єктивно: хворий користується частковим знімним протезом на нижню щелепу. В ділянці лівого щелепно-язикового жолоба відмічається виразка у вигляді щілини до 1,6 см по довжині з вивернутими краями, вкрита сіро-жовтим нальотом, інтимно спаяна з інфільтратом, що виявляється при бімануальній пальпації. В лівій піднижньощелепній і верхньо-боковій ділянках шиї пальпуються декілька збільшених малорухомих лімфовузлів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 63-year-old man complains of pain while eating, restricted tongue mobility, the presence of an ulcer in the back part of the floor of the oral cavity on the left, weight loss. About' objectively: the patient uses a partial removable prosthesis for the lower jaw. In the area of the left mandibular-lingual groove, an ulcer is noted in the form of a gap up to 1.6 cm in length with everted edges, covered with a gray-yellow plaque, intimately soldered with an infiltrate, which is detected by bimanual palpation . In the left submandibular and upper-lateral areas of the neck, several enlarged, sedentary lymph nodes are palpable. What is the most likely diagnosis?

Рак слизової оболонки дна порожнини рота Cancer of the mucosa of the floor of the mouth

Декубітальна виразка дна порожнини рота Decubitus ulcer of the floor of the mouth

Третинний сифіліс (гумозна виразка) Tertiary syphilis (gummary ulcer)

Актиномікоз дна порожнини рота Actinomycosis of the floor of the mouth

Туберкульозна виразка дна порожнини рота Tuberculous ulcer of the floor of the mouth

30 / 200
7-ми місячна дівчинка направлена на консультацію до стоматолога у зв’язку з наявністю виразки порожнини рота. Народилася передчасно. Вигодовування - сумішами з пляшечки з гумовою соскою. Об’єктивно: на межі твердого і м’якого піднебіння виявлена виразка розмірами 0,8х1,0 см, овальної форми, вкрита жовто-сірим нальотом, оточена валикоподібним інфільтратом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-month-old girl was referred to a dentist for a consultation due to the presence of an oral cavity ulcer. She was born prematurely. Feeding - with mixtures from a bottle with a rubber nipple. About 'objectively: an ulcer measuring 0.8x1.0 cm, oval in shape, covered with a yellow-gray coating, surrounded by a roller-like infiltrate was found on the border of the hard and soft palate. What is the most likely diagnosis?

Афта Беднара Afta Bednara

Афта Сеттона Afta Setton

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

31 / 200
Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці верхніх фронтальних зубів у вигляді білих плям, які виявлені давно і з часом не змінюються. Об’єктивно: білі плями на вестибулярних поверхнях 11, 12, 21, 22 у ріжучого краю та на вестибулярних поверхнях 16, 26, 36, 46 ближче до жувальної поверхні. Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна; реакція на холодовий подразник безболісна. Плями не забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз? A 16-year-old patient complains of a cosmetic defect in the area of the upper front teeth in the form of white spots that have been detected for a long time and do not change over time. Objectively: white spots on the vestibular surfaces 11, 12, 21, 22 at the cutting edge and on the vestibular surfaces 16, 26, 36, 46 closer to the chewing surface. During probing, the surface of the spots is smooth, painless; the reaction to a cold stimulus is painless. The spots do not stain 2% methylene blue solution. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

32 / 200
Чоловік 31-го року скаржиться на сухість, печіння спинки язика, що виникли близько тижня тому та посилюються під час прийому подразнюючої їжі. Напередодні переніс пневмонію. Два тижні тому знаходився у стаціонарі, приймав антибіотики. Зараз ліків не приймає. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, суха, лискуча. На спинці язика і піднебінні сіро-білі плівки, що легко знімаються. Слина тягнеться нитками за шпателем. Який найбільш вірогідний діагноз? A 31-year-old man complains of a dry, burning back of the tongue that started about a week ago and worsens when he eats an irritating food. He had pneumonia the day before. Two weeks ago was in a hospital, took antibiotics. Now he does not take drugs. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, dry, shiny. On the back of the tongue and the palate, gray-white films that are easily removed. Saliva is drawn in threads behind the spatula. What is the most likely diagnosis ?

Гострий псевдомембранозний канди-доз Acute pseudomembranous candidiasis

Хронічний гіперпластичний кандидоз Chronic hyperplastic candidiasis

Гострий атрофічний кандидоз Acute atrophic candidiasis

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

33 / 200
Хлопчик 10-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в піднебінні під час їжі. Об’єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, відкривання рота в повному обсязі. При змиканні зубів ріжучий край нижніх різців контактує з слизовою оболонкою піднебіння. Слизова оболонка в місці контакту гі-перемована, трохи набрякла. Бокові зуби змикаються за 1 кл. Енгля. Визначте раціональний план лікування відносно нижньої щелепи в даного хворого: A 10-year-old boy went to the dentist with complaints of pain in the palate while eating. Objectively: the lower third of the face is shortened, the mouth is fully open. When closing the teeth, the cutting edge of the lower incisors comes into contact with the mucous membrane of the palate. The mucous membrane at the point of contact is swollen, slightly swollen. The lateral teeth close in 1 angle. Determine a rational treatment plan for the lower jaw in this patient:

'Вколотити' фронтальну ділянку 'Prick' the frontal area

Подовжити бокові ділянки Extend side sections

'Вколотити' бокові ділянки 'Prick' the side sections

Розширити нижню щелепу Expand lower jaw

Подовжити у фронтальній ділянці Extend in the frontal section

34 / 200
Хвора 32-х років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота перед протезуванням. Під час огляду порожнини рота лікар визначив: коронка 25 зуба зруйнована, корінь стійкий, перкусія його безболісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена. На рентгенограмі - незначне розширення періодонталь-ної щілини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of oral cavity rehabilitation before prosthetics. During the oral cavity examination, the doctor determined: the crown of tooth 25 is destroyed, the root is stable , its percussion is painless. The mucous membrane of the alveolar process has not changed. The X-ray shows a slight expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит 25 зуба Chronic fibrous periodontitis of tooth 25

Хронічний гранулематозний періо-донтит 25 зуба Chronic granulomatous periodontitis of tooth 25

Хронічний гранулюючий періодон-тит 25 зуба Chronic granulating periodontitis of tooth 25

Хронічний періодонтит 25 зуба Chronic periodontitis of tooth 25

Кістогранульома Cystogranuloma

35 / 200
Пацієнту показано видалення медіального різця правої верхньої щелепи з приводу хронічного періодонтиту. Які види анестезії слід застосувати при видаленні цього зуба? The patient is shown removal of the medial incisor of the right upper jaw due to chronic periodontitis. What types of anesthesia should be used when removing this tooth?

Підочна та різцева Incisal and incisal

Підочна, піднебінна та різцева Bulky, palatal and incisor

Термінальна та різцева Terminal and incisal

Плексуальна та різцева Plexual and incisal

Підочна та піднебінна Physical and palatal

36 / 200
Чоловік 45-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс, неможливість вишморкатися, надути щоки. Об’єктивно: у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 26 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 1х1,5 см. При видиханні повітря через ніс при зажатих ніздрях виділення пухирців в ділянці перфорації. Яку конструкцію протеза слід запропонувати хворому? A 45-year-old man complains of discharge from the nose, inability to blow his nose, puff out his cheeks. Objectively: there is a perforation defect in the lateral part of the upper jaw at the level of the removed 26 of an alveolar process measuring 1x1.5 cm. When exhaling air through the nose with pinched nostrils, blisters appear in the perforation area. What design of the prosthesis should be offered to the patient?

Малий сідлоподібний протез з кла-мерною фіксацією Small saddle-shaped prosthesis with clasp fixation

Звичайний мостоподібний протез Normal bridge prosthesis

Звичайний частковий знімний протез Normal partial removable prosthesis

Захисна піднебінна пластинка Protective palatal plate

Бюгельний протез з обтуруючою частиною Bugel prosthesis with obturating part

37 / 200
При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено матові крей-доподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб’єктивні скарги у дитини відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of an 8-year-old boy, matte crayon-like spots were found on the vestibular surface of teeth 11 and 21, which are localized in the cervical region. Subjective complaints in children are absent. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

38 / 200
Пацієнт скаржиться на біль в 51, що посилюється при накушуванні. Із анамнезу: хворий лікувався з приводу пульпіту 51, було накладено девіталізуючу пасту, на повторний прийом не з’явився. Об’єктивно: каріозна порожнина 51 закрита пов’язкою із дентину. Реакція на перкусію болісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 51 гіперемована, набрякла, болюча під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of pain in 51, which intensifies when biting. From the anamnesis: the patient was treated for pulpitis in 51, a devitalizing paste was applied, no re-admission appeared. Objectively: the carious cavity 51 is closed by a dentine bandage. The reaction to percussion is painful. The mucous membrane in the projection of the apex of the root 51 is hyperemic, swollen, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий миш’яковистий періодонтит Acute arsenic periodontitis

Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом Pulpitis complicated by focal periodontitis

Гострий інфекційний періодонтит Acute infectious periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

39 / 200
Хлопчик 8-ми років направлений до хірургічного кабінету для видалення 64 зуба через загострення хронічного пе-ріодонтиту. Коронка зуба збережена. Яким інструментом необхідно скористатися? An 8-year-old boy was sent to the surgical room for the removal of tooth 64 due to exacerbation of chronic periodontitis. The crown of the tooth is preserved. What instrument should be used?

S-подібні щипці без шипів на щічках S-shaped forceps without cheek spikes

Прямі щипці Straight Pliers

Дзьобоподібні щипці з щічками, які не сходяться Beak-shaped forceps with non-converging cheeks

S-подібні щипці з шипами на щічках S-shaped forceps with spikes on the cheeks

Дзьобоподібні щипці з щічками, які сходяться Beak-shaped forceps with converging cheeks

40 / 200
Чоловік 43-х років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3, щічна і язикова стінки тонкі. На оклюзіо-грамі щільний контакт з антагоністами. На яку товщину необхідно зішліфува-ти жувальну поверхню даного зуба при препаруванні під металеву штамповану коронку? A 43-year-old man applied for dental prosthetics. Objectively: the crown of tooth 37 is destroyed by 2/3, the buccal and lingual walls are thin. On occlusio- gram dense contact with antagonists. To what thickness should the chewing surface of this tooth be polished when preparing for a metal stamped crown?

0,28-0,3 мм 0.28-0.3 mm

0,5-0,6 мм 0.5-0.6 mm

0,7-0,8 мм 0.7-0.8 mm

0,6-0,7 мм 0.6-0.7 mm

0,1-0,2 мм 0.1-0.2 mm

41 / 200
Чоловік 56-ти років скаржиться на біль у лівій навколовушно-жувальній ділянці, прогресуючу асиметрію обличчя, яку помітив місяць тому. Об’єктивно: парез мімічних м’язів зліва. Допе-реду від мочки вуха є інфільтрат без чітких меж, шкіра над ним синюшна, натягнута; збільшені шийні лімфовузли зліва. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоку лівої навколову-шної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз? A 56-year-old man complains of pain in the left parotid-chewing area, progressive facial asymmetry, which he noticed a month ago. Objectively: facial muscle paresis on the left. There is an infiltrate without clear boundaries in front of the earlobe, the skin above it is bluish, stretched; enlarged cervical lymph nodes on the left. Mouth opening is limited to 2.5 cm. No saliva is secreted from the duct of the left parotid gland. What is the most likely diagnosis ?

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Змішана пухлина Mixed tumor

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Туберкульоз залози Glandular tuberculosis

Кіста залози Glandular cyst

42 / 200
Жінка 55-ти років скаржиться на виразки на слизовій порожнини рота, біль під час приймання їжі та розмові. Захворювання почалось раптово більше місяця тому. Об’єктивно: на незмі-неній слизовій оболонці ясен, м’якого піднебіння та піднебінних дужок великі ерозії яскраво-червоного кольору. Не-ушкоджена слизова легко відшаровується при незначному терті з утворенням ерозій, невеликих кровотеч. Яка діагностична ознака є провідною в дифе-ренційній діагностиці захворювання? A 55-year-old woman complains of ulcers on the oral mucosa, pain when eating and talking. The disease started suddenly more than a month ago. Objectively: on on the intact mucous membrane of the gums, soft palate and palatal arches, there are large erosions of a bright red color. The intact mucosa easily peels off with minor friction with the formation of erosions and small bleedings. What diagnostic sign is the leading one in the differential diagnosis of the disease?

Клітини Тцанка в мазках-відбитках Ttsanka cells in smear-imprints

Позитивний симптом Нікольського Positive Nikolsky symptom

Наявність макрофагів у мазках-відбитках Presence of macrophages in smear-prints

Наявність сітки Уікхема Wickham grid presence

Наявність пухирів в порожнині рота Presence of blisters in the oral cavity

43 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на постійний біль у 27 зубі, що посилюється під час накушування. Об’єктивно: обличчя симетричне, шкірні покриви звичайного кольору, рот відкривається у повному обсязі, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 зуба набрякла, гіперемована. У 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 27 зуба різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient complains of constant pain in the 27th tooth, which intensifies during biting. Objectively: the face is symmetrical, the skin is normal in color, the mouth opens in its entirety, the mucous membrane of the alveolar process at the level of tooth 27 is swollen, hyperemic. Tooth 27 has a deep carious cavity that communicates with the pulp chamber. Percussion of tooth 27 is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту 27 Exacerbation of chronic periodontitis on 27

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 27 Acute purulent periostitis of the upper jaw from 27

Хронічний періодонтит 27 Chronic periodontitis 27

Хронічний одонтогенний гайморит зліва Chronic odontogenic sinusitis on the left

Гострий загальний гнійний пульпіт 27 Acute general purulent pulpitis 27

44 / 200
У хворого 68-ми років дефект нижньої третини носа в результаті видалення злоякісної пухлини. Об’єктивно: спинка носа до середньої третини і зовнішні обриси ніздрів збережені. Шкіра у основи носа витончена, ерозована. Від пластичної операції хворий категорично відмовився. Який спосіб фіксації ектопротезу прийнятний у даному випадку? A 68-year-old patient has a defect in the lower third of the nose as a result of the removal of a malignant tumor. Objectively: the back of the nose up to the middle third and the outer contours of the nostrils are preserved. The skin in the base of the nose is thin, eroded. The patient categorically refused plastic surgery. What method of fixing the ectoprosthesis is acceptable in this case?

На оправі окулярів On glasses frame

За допомогою тасьми With braid

Головна шапочка Head cap

Прозора липка стрічка Transparent sticky tape

Використання анатомічної ретенції Using anatomical retention

45 / 200
Дівчинка 12-ти років звернулася зі скаргами на дефект коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: зуб неодноразово був пломбований, але пломби випадали. Об’єктивно: 12 запломбований. Дефект IV класу за Блеком. Девіталізація не проводилась, перкусія 12 безболісна. Яку ортопедичну конструкцію доцільно використати в даному випадку? A 12-year-old girl complained of a tooth crown defect in the frontal area of the upper jaw. In the anamnesis: the tooth was repeatedly filled, but the fillings fell out. Objectively : 12 sealed. Class IV defect according to Black. Devitalization was not performed, percussion 12 is painless. What orthopedic construction should be used in this case?

Вкладка на парапульпарних штифтах Tab on parapulpary pins

Металева коронка Metal crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Фарфорова коронка Porcelain crown

Напівкоронка Half-crown

46 / 200
До ортодонта звернувся підліток зі скаргами на неправильне розташування зубів. Об’єктивно: обличчя без особливостей. Прикус постійних зубів. Порушень співвідношення щелеп у трьох площинах не визначається. 23 розташований вище оклюзійної площини, вестибулярно; місця в зубній дузі менше ніж на 1/3 величини коронки. Визначте, як можна створити місце для аномально розташованого 23? A teenager came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the teeth. Objectively: the face is without features. The bite of the permanent teeth. There are no violations of the ratio of the jaws in three planes. 23 located above the occlusal plane, vestibular; dental arch space less than 1/3 crown size. Determine how you can create space for an abnormally positioned 23?

Видалення 24 Delete 24

Видалення 23 Delete 23

Збільшення сагітальних розмірів щелепи Increase in the sagittal dimensions of the jaw

Збільшення трансверзальних розмірів щелепи Increase in the transverse dimensions of the jaw

Збільшення вертикальних розмірів Increasing vertical dimensions

47 / 200
Хворого турбують гострий інтенсивний біль та припухлість в ділянці зруйнованого зуба на нижній щелепі праворуч, погіршення загального самопочуття, підвищення температури тіла до 38, 30C, погіршення апетиту та безсоння. Об’єктивно: колатеральний набряк м’яких тканин піднижньощеле-пної ділянки і нижнього відділу правої щоки. Регіональні лімфатичні вузли збільшені з правого боку, болючі під час пальпації. Коронка 46 зруйнована наполовину, 45, 46,47 - рухомі, в ділянці цих зу6ів відзначається муфтоподі6ний інфільтрат. Симптом Венсана позитивний з правого боку. Який дiагноз слід поставити? The patient is bothered by acute intense pain and swelling in the area of the destroyed tooth on the lower jaw on the right, worsening of general well-being, increase in body temperature to 38.30C, worsening of appetite and insomnia. Objectively: collateral swelling of the soft tissues of the submandibular area and the lower part of the right cheek. Regional lymph nodes are enlarged on the right side, painful during palpation. Crown 46 is half destroyed, 45, 46, 47 are mobile, in the area of these teeth. a muft-like infiltrate is noted. Vincent's symptom is positive on the right side. What diagnosis should be made?

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний одонтогенний періостит Acute purulent odontogenic periostitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт в стадії загострення Chronic odontogenic osteomyelitis in the exacerbation stage

48 / 200
Хвора 16-ти років звернулася до лікаря із скаргами на відчуття оскоми в зубах на верхній щелепі протягом 2-х тижнів. При огляді в пришийковій ділянці 11 та 21 зубів визначаються білуваті плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Яким має бути лікування 11 та 21 зубів? A 16-year-old patient turned to the doctor complaining of a feeling of osmosis in the teeth on the upper jaw for 2 weeks. When examining the cervical region of 11 and 21 teeth whitish spots with a matte shade and indistinct contours are identified, which intensively perceive dyes. What should be the treatment of teeth 11 and 21?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Імпрегнація нітратом срібла Silver nitrate impregnation

Препарування та пломбування Preparation and sealing

Обробка антисептиками Treatment with antiseptics

Зішліфовування плям Spot polishing

49 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на біль протягом року в 45 при накушуванні. Раніше 45 був лікований. Об’єктивно: слизова оболонка в ділянці даного зуба гіперемована, з ці-анотичним відтінком. 45 рожевого кольору, пломба випала. Який метод обстеження необхідний для визначення лікувальної тактики? A 48-year-old patient complained of pain when biting for 45 years. Previously, 45 was treated. Objectively: the mucous membrane in the area of this tooth is hyperemic , with a tsi-anotic shade. 45 pink in color, the filling has fallen out. What examination method is necessary to determine treatment tactics?

Рентгенографія X-ray

Термометрія Thermometry

Пальпація ясен Gum Palpation

Зондування Probing

ЕОД EOD

50 / 200
Хворий 40-ка років, з переломом нижньої щелепи, звернувся до лікаря через 3 тижні після іммобілізації відламків у зв’язку з появою болю, підвищенням температури тіла. Об’єктивно: припухлість в ділянці підборіддя, слизова альвеолярного паростка в ділянці 21, 12 гіперемована, набрякла, болісна при пальпації. Назубна шина на 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 в задовільному стані, порушення прикусу не було. Виставлено діагноз: гострий гнійний періостит нижньої щелепи. Яка хірургічна маніпуляція показана? A 40-year-old patient with a fracture of the lower jaw consulted a doctor 3 weeks after the immobilization of the fragments due to the onset of pain and an increase in body temperature. About objectively: swelling in the area of the chin, the mucous membrane of the alveolar bud in the area of 21, 12 is hyperemic, swollen, painful on palpation. Dental splint on 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 is in satisfactory condition, There was no violation of the bite. The diagnosis was made: acute purulent periostitis of the lower jaw. What surgical manipulation is indicated?

Розкриття гнійника до кістки Opening the abscess to the bone

Спостереження за хворим Monitoring the patient

Трепанація 21 та 12 зубів Trepanation of 21 and 12 teeth

Зняття і заміна назубної шини Removal and replacement of toothed tire

Внутрішньоротова новокаїнова блокада Intraoral novocaine blockade

51 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0 — 37, 20C. Хворому проводилася протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об’єктивно: у правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабкоболісне округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик незміне-ний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. The body temperature is up to 37.0 — 37.20C. The patient anti-inflammatory therapy was carried out, but the neoplasm did not decrease. Objectively: in the right submandibular area, during palpation, a mildly painful rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with smooth contours, not fused to the skin, is found in the right submandibular area. Clear saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. Sublingual ridge unchanged. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Атерома Atheroma

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

52 / 200
Чоловік 37-ми років звернувся зі скаргами на біль та припухлість, виникаючу під час їжі в лівій підщелепній ділянці. Об’єктивно: в лівій підщелепній ділянці пальпується трохи болюче еластичне ущільнення довгастої форми. Відкривання рота вільне. При бімануальній пальпації в ділянці щелепно-язикового жолоба відзначається щільне, рухоме затвердіння. Слизова оболонка не змінена. З протоки лівої підщелепної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old man complained of pain and swelling in the left submandibular area while eating. Objectively: the left submandibular area is slightly painful elastic sealing of an oblong shape. Mouth opening is free. During bimanual palpation in the area of the mandibular-lingual groove, dense, mobile hardening is noted. The mucous membrane is not changed. No saliva is secreted from the duct of the left submandibular salivary gland. What is the most likely diagnosis?

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Плеоморфна аденома Pleomorphic adenoma

Ліпома підщелепної ділянки Lipoma of the submandibular area

Ретенційна кіста Retention cyst

53 / 200
Дитині 5-ти років встановлено діагноз: вроджене повне незарощення твердого та м’якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при проведенні ураностафілопластики? A 5-year-old child was diagnosed with: congenital complete non-union of the hard and soft palate. What type of anesthesia is indicated for uranostaphyloplasty?

Назотрахеальний наркоз Nasotracheal anesthesia

Масковий наркоз Mask anesthesia

Оротрахеальний наркоз Orotracheal anesthesia

Ендотрахеальний наркоз через тра-хеостому Endotracheal anesthesia through a tracheostomy

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

54 / 200
Жінка 23-х років звернулася для відновлення коронки 11 зуба. Об’єктивно: корінь 11 зуба на рівні ясенного краю, стінки достатньої товщини. Лікар виготовив і припасував куксову вкладку, на яку буде зроблена металопластмасова коронка. Яка з перерахованих пластмас буде використана для обличкування? A 23-year-old woman applied for the restoration of the crown of the 11th tooth. Objectively: the root of the 11th tooth is at the level of the gingival margin, the walls are of sufficient thickness. The doctor made and fitted a stump tab, on which a metal-plastic crown will be made. Which of the listed plastics will be used for the veneer?

Синма-М Synma-M

Акрилоксид Acryloxide

Карбодент Carbodent

Норакрил Noracryl

Протакрил Protacryl

55 / 200
Хворому 35-ти років виготовляється металева вкладка на 37 Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина. Яка особливість препарування? A 35-year-old patient has a metal insert made on 37 Objectively: a carious cavity on the chewing surface 37. What is the peculiarity of the preparation?

Створення фальца Create fold

Створення допоміжного уступу Create auxiliary ledge

Створення плоского дна Creating flat bottom

Розширення дна порожнини Expansion of the bottom of the cavity

Створення допоміжної порожнини Create auxiliary cavity

56 / 200
Хворому планується виготовлення металокерамічної коронки з опорою на куксову вкладку 23 зуба. Об’єктивно: коронка 23 зуба зруйнована до ясеневого краю. Кореневий канал запломбований до верхівки. Лікар виготовив воскову композицію кукси з штифтом, відлив з металу, припасував в зубі, зафіксував вісфат-цементом, отримав робочий відбиток гіпсом. На якому етапі допущена помилка? The patient is scheduled to have a metal-ceramic crown supported on the stump insert of tooth 23. Objectively: the crown of tooth 23 is destroyed to the gum edge. The root canal is sealed to the apex. The doctor made a wax composition of a stump with a pin, cast from metal, fit it in the tooth, fixed it with bisphat cement, got a working impression with plaster. At what stage was a mistake made?

Отримання відбитку Receiving print

Виготовлення литва Manufacturing casting

Виготовлення воскової конструкції Making a wax structure

Припасовка кукси Stump fitting

Фіксація кукси Stump fixation

57 / 200
Військовослужбовець 23-х років потребує ортопедичного лікування в спеціалізованому шпиталі. Діагностовано несправжній суглоб нижньої щелепи в фронтальному відділі. Зуби інтактні, стійкі, по 3 з кожного боку. Ортопедичне лікування за допомогою мостоподібного протеза в даного пацієнта можна виконати, якщо дефект щелепи не більше: A 23-year-old military serviceman needs orthopedic treatment in a specialized hospital. A false joint of the lower jaw in the frontal department is diagnosed. The teeth are intact, stable, 3 on each side. Orthopedic treatment with the help of a bridge-like prosthesis can be performed in this patient if the jaw defect is no more:

1 см 1 cm

4 см 4 cm

3,5 см 3.5 cm

3 см 3 cm

2 см 2 cm

58 / 200
До клініки на консультацію звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на наявність дефектів твердих тканин на передніх і бічних зубах, які суб’єктивно її не турбують. Дефекти коронок існують вже давно. Народилася і проживає у місцевості з вмістом фтору в питній воді 1,2 мг/л. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях різців верхньої і нижньої щелеп у ділянці екватора визначаються дефекти твердих тканин у межах глибоких шарів емалі, розташовані паралельно ріжучому краю. Аналогічні дефекти виявлені у ділянці горбів перших молярів, дно і стінки дефектів гладенькі. Колір емалі на дні - світлокоричневий. Який найбільш вірогідний діагноз? A 17-year-old girl came to the clinic for a consultation with complaints about the presence of hard tissue defects on the front and side teeth, which subjectively do not bother her. Crown defects have existed for a long time. She was born and lives in an area with a fluoride content in drinking water of 1.2 mg/l. Objectively: on the vestibular surfaces of the incisors of the upper and lower jaws in the area of the equator, hard tissue defects are determined within the deep layers of enamel, located parallel to the incisor edges. Similar defects were found in the area of the humps of the first molars, the bottom and walls of the defects are smooth. The color of the enamel on the bottom is light brown. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Вогнищева одонтодисплазія Focal odontodysplasia

59 / 200
Хворий 19-ти років звернувся до травмпункту зі скаргами на асиметрію обличчя, парестезію верхньої губи з правого боку, кровотечу з носа. Об’єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку та гематоми правої нижньої повіки та підочної ділянки. Відкривання рота декілька обмежене, прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом сходинки в ділянці правого вилично-верхньощелепного шва, деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня, газова крепітація в правій підочній ділянці; перку-торно - симптом 'горіха, що тріснув'. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient went to the trauma center with complaints of facial asymmetry, paresthesia of the upper lip on the right side, bleeding from the nose. Objectively: severe facial asymmetry due to edema and hematoma of the right lower eyelid and suborbital area. Opening of the mouth is somewhat limited, bite is not disturbed. Palpation determines the symptom of a step in the area of the right zygomatic-maxillary suture, deformation in the area of the outer edge of the right orbit and zygomatic-alveolar ridge, gas crepitation in the right suborbital area; percu-torno - a symptom of a 'cracked nut'. What is the most likely diagnosis?

Перелом правої виличної кістки Fracture of the right zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній) Le Faure III maxillary fracture (upper)

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній) Fracture of the upper jaw according to Le Fort I (lower)

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

60 / 200
Хворій 48-ми років, на підставі клініко-рентгенологічного дослідження, показано видалення 26 зуба з приводу хронічного гранулематозного пе-ріодонтиту в стадії загострення. Вкажіть, під якою провідниковою анестезією, буде проводитись дана операція: A 48-year-old patient, on the basis of a clinical and radiological examination, is shown the removal of tooth 26 due to chronic granulomatous periodontitis in the acute stage. Specify under which guide anesthesia, this operation will be performed:

Туберальна i палатинальна Tuberal and palatal

Плексуальна Plexual

Інфраорбітальна та різцева Infraorbital and incisal

Торусальна Torusalna

Інфраорбітальна та палатинальна Infraorbital and palatal

61 / 200
Дівчинці 1 рік та 2 місяці. На вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 великі каріозні порожнини в межах емалі. Зондування трохи болісне, перкусія 52, 51, 61, 62 безболісна. Яка тактика лікування доцільна в даному випадку? The girl is 1 year and 2 months old. On the vestibular surface 52, 51, 61, 62 there are large carious cavities within the enamel. Probing is a little painful, percussion 52, 51, 61, 62 is painless. What treatment tactics are appropriate in this case?

Імпрегнація сріблом Silver impregnation

Покриття фтор-лаком Covering with fluorine varnish

Пломбування фосфат-цементом Filling with phosphate cement

Пломбування амальгамою Amalgam filling

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

62 / 200
У дівчинки 2-х років температура тіла 38,50C, припухлість під щелепою з правого боку. Хворіє 5 днів, коли з’явилися нежить, кашель, невелика рухлива кулька під нижньою щелепою праворуч. Об’єктивно: загальний стан дитини середньої важкості. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості у правій підщелепній ділянці. Шкіра гіперемо-вана, лискуча, розлитий інфільтрат у правій підщелепній ділянці, що поширюється на верхні відділи шиї з правого боку, болісний, щільний; шкіра у складку не береться. Зуби здорові. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old girl has a body temperature of 38.50C, swelling under the jaw on the right side. She has been sick for 5 days, when a runny nose, cough, small mobile a ball under the lower jaw on the right. Objectively: the general condition of the child is of moderate severity. The face is asymmetrical due to swelling in the right submandibular area. The skin is hyperemo-sensed, shiny, diffuse infiltrate in the right submandibular area, spreading to the upper parts of the neck on the right side, painful, dense; the skin in the fold does not come off. The teeth are healthy. What is the most likely diagnosis?

Аденофлегмона правої підщелепної ділянки Adenophlegmon of the right submandibular area

Гострий сіалоаденіт правобічної піднижньощелепної слинної залози Acute sialoadenitis of the right submandibular salivary gland

Гострий неодонтогенний піднижньо-щелепний правобічний лімфаденіт Acute neodontogenic submandibular right-sided lymphadenitis

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи праворуч Acute purulent periostitis of the lower jaw on the right

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи з правого боку Chronic osteomyelitis of the lower jaw on the right side

63 / 200
Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення губи протягом місяця. Застосування індиферентних мазей неефективне. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено-червоного кольору, помірно інфільтрована білувато-сірими лусочками, що щільно сидять, при намаганні видалення їх відзначається болісність та кровотеча. По периферії вогнища - помутніння епітелію у вигляді смужок білого кольору, а в центрі - ділянка западання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old woman complains of dryness and peeling of the lip for a month. The use of indifferent ointments is ineffective. Objectively: the red border of the lower lip is deep red, moderately infiltrated by whitish-gray scales that sit tightly, when trying to remove them, painfulness and bleeding are noted. On the periphery of the focus, there is a clouding of the epithelium in the form of white strips, and in the center - an area of subsidence. What is the most likely diagnosis?

Червоний вівчак Red Sheepdog

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Leukoplakia

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

64 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на біль під час ковтання, утруднене відкривання рота. Декілька днів тому був видалений 47 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Однак стан продовжував погіршуватися, температура тіла 37,90C. Об’єктивно: обличчя симетричне, деяка блідість шкіри. Збільшені праві піднижньощелепні лімфовузли, болісні під час пальпації. Огляд порожнини рота неможливий через виражену контрактуру нижньої щелепи (рот відкриває до 0,5 см між центральними різцями). Яку анестезію необхідно провести для забезпечення відкривання рота? The patient complained of pain during swallowing, difficulty opening the mouth. A few days ago, the 47th tooth was removed due to exacerbation of chronic periodontitis. However, the condition continued to worsen, the temperature body 37.90C. Objectively: the face is symmetrical, some pallor of the skin. Enlarged right submandibular lymph nodes, painful during palpation. Examination of the oral cavity is impossible due to pronounced contracture of the lower jaw (the mouth opens up to 0.5 cm between the central incisors). What kind of anesthesia must be carried out to ensure the opening of the mouth?

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Плексуальна анестезія Plexual anesthesia

Блокада верхнього шийного сплетення Upper cervical plexus block

Торусальна анестезія Torus Anesthesia

65 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на самочинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка у проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентгенологічних змін у цій ділянці не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child complains of self-inflicted pain in the upper right canine teeth. A carious cavity filled with softened light dentine was found on the medial contact and chewing surfaces of tooth 55 , localized within the peripulpal dentine. Probing the bottom is sharply painful, percussion of the tooth is somewhat painful. The mucous membrane of the alveolar process in the projection of the roots of tooth 55 is not damaged, no radiological changes were detected in this area. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

66 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль та припухлість в привушно-жувальній ділянці зліва, підвищення температури тіла до 37,50C. Хворіє близько 5-ти діб. Об’єктивно: в привушно-жувальній ділянці з лівого боку пальпаторно виявляється щільне болісне утворення розміром 3,5х5 см, малорухоме. Колір шкіри не змінений. З устя протоки слинної залози зліва виділяється прозорий секрет. Який най- більш вірогідний діагноз? A 12-year-old boy complains of pain and swelling in the parotid-chewing area on the left, an increase in body temperature to 37.50C. He has been ill for about 5 days. About 'objectively: in the parotid-masticatory area on the left side, a dense painful mass measuring 3.5x5 cm, immobile, is detected on palpation. The color of the skin has not changed. A clear secretion is released from the mouth of the salivary gland duct on the left. What is the most likely diagnosis?

Несправжній паротит Іерценберга Ierzenberg's false parotitis

Змішана пухлина привушної залози Mixed tumor of the parotid gland

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Загострення хронічного паренхіматозного паротиту Exacerbation of chronic parenchymal parotitis

Абсцес щоки Cheek abscess

67 / 200
У хворого 55-ти років у ділянці видаленого 46 виникло не болюче, горбисте, синюшного кольору новоутворення на ніжці розміром 2х1х1,5 см. Відкривання рота в повному обсязі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці видаленого 46 відмічається вогнище деструкції кісткової тканини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 55-year-old patient developed a non-painful, bumpy, bluish-colored neoplasm on the leg measuring 2x1x1.5 cm in the area of the removed 46. Opening the mouth in full. On the intraoral radiograph of the alveolar process in the area of removed 46, a focus of bone tissue destruction is noted. What is the most likely diagnosis?

Гігантоклітинний епуліс Giant cell epulis

Тверда одонтома нижньої щелепи Hard odontoma of the lower jaw

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Папілома слизової оболонки в ділянці видаленого 46 Mucous membrane papilloma in the area of removed 46

68 / 200
Жінка 40-ка років скаржиться на незначну болючість ясен, підвищену чутливість зубів до температурних подразників. Об’єктивно: ясна бліді та щільні, в ділянці фронтальних нижніх зубів спостерігається ретракція з оголенням їх шийок. На рентгенограмі спостерігається рівномірне зниження висоти міжзубних перетинок до 1/3 довжини коренів. Якому захворюванню відповідають ці дані? A 40-year-old woman complains of minor soreness of the gums, increased sensitivity of the teeth to temperature stimuli. Objectively: the gums are pale and dense, in the area of the lower front teeth there is retraction with the exposure of their necks. The radiograph shows a uniform decrease in the height of the interdental membranes to 1/3 of the length of the roots. What disease do these data correspond to?

Пародонтоз Periodontosis

Гінгівіт Gingivitis

Папіліт Papilit

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

69 / 200
У бійця, пораненого уламком снаряду, діагностовано вогнепальний перелом нижньої щелепи із дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 3 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний у цьому випадку? A soldier wounded by a shell fragment was diagnosed with a gunshot fracture of the lower jaw with a bone defect in the chin area of more than 3 cm. What method of fixation of fragments of the lower jaw is shown in this case?

Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський) Hardware osteosynthesis (Rudko, Bernadsky)

Шина Іунінга-Порта Jouning-Port tire

Назубні шини Тігерштедта Tigerstedt Toothed Tires

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

Прямий остеосинтез Direct osteosynthesis

70 / 200
Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на рухомість 24, 26, 27 зубів, виді- лення гною з лунки видаленого 25 зубу. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 25 зуб. Об’єктивно: в правій підочній ділянці невелика припухлість м’яких тканин, лімфовузли лівої підщелепної ділянки збільшені, слабко болісні, носове дихання вільне. Слизова оболонка альвеолярного паростка в ділянці 24, 26, 27 зубів набрякла, синюшного, кольору. По перехідній складці - нориця з вибухаючими грануляціями. З лунки видаленого 5 зуба - гнійні грануляції. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає зазначена клінічна картина? A 43-year-old patient complained about the mobility of teeth 24, 26, 27, discharge of pus from the socket of the removed tooth 25. An autopsy was performed a month and a half ago transitional fold, tooth 25 was removed. Objectively: in the right suborbital area there is a slight swelling of the soft tissues, the lymph nodes of the left submandibular area are enlarged, mildly painful, nasal breathing is free. The mucous membrane of the alveolar bud in the area of teeth 24, 26, 27 is swollen, bluish , color. On the transitional fold - a fistula with exploding granulations. From the socket of the removed 5th tooth - purulent granulations. What disease does the indicated clinical picture most likely correspond to?

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

Загострення обмеженого пародонти-ту Exacerbation of limited periodontal disease

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Загострення хронічного гаймориту Exacerbation of chronic sinusitis

Іострий остеомієліт Acute osteomyelitis

71 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 57-ми років зі скаргами на тупий біль у ділянці правого скронево-нижньощелепного суглоба, що посилюється під час їжі. Захворювання почалося поступово зі скутості рухів нижньої щелепою зранку, мало хвилеподібний перебіг. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається на 3 см. При відкриванні рота суглобовий шум та клацання (сходинкоподібне зміщення нижньої щелепи). Шкіра над суглобом не змінена. Пальпаторно тонус м’язів не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient came to the orthopedic dentistry clinic with complaints of dull pain in the area of the right temporomandibular joint, which worsens while eating. The disease began gradually with stiffness of lower jaw movements in the morning, slightly wavy course. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens 3 cm. When opening the mouth, articular noise and clicking (step-like displacement of the lower jaw). The skin over the joint is not changed. Palpation, the muscle tone is not changed What is the most likely diagnosis?

Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the right temporomandibular joint

Іострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Acute arthritis of the right temporomandibular joint

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Нейромускулярний синдром Neuromuscular syndrome

Оклюзійно-артикуляційний синдром Occlusion-articulation syndrome

72 / 200
При розтині флегмони дна порожнини рота виявлені некротичні маси в гнійних осередках брудно-сірого кольору, наявність в них пухирців газу та включень крапельок жиру, різкий неприємний запах ексудату. Тканини мають темно-буре забарвлення, м’язи - вигляд вареного м’яса. Які медикаментозні засоби слід призначити першочергово з метою попередження подальшого поширення процесу? During an autopsy of phlegmon of the floor of the mouth, necrotic masses in purulent centers of a dirty gray color, the presence of gas bubbles and inclusions of fat droplets, a sharp unpleasant smell of exudate were found in them. Tissues have a dark brown color, the muscles look like boiled meat. What medications should be prescribed as a priority in order to prevent further spread of the process?

Введення полівалентної протигангренозної сироватки Introduction of polyvalent anti-gangrenous serum

Введення ударної дози антибіотиків широкого спектру дії Introduction of a shock dose of broad-spectrum antibiotics

Введення глюкокортикоїдних препаратів Introduction of glucocorticoid drugs

Введення імуномодуляторів Introduction of immunomodulators

Введення гіпосенсибілізуючих препа-ратiв Introduction of hyposensitizing drugs

73 / 200
Хвора 43-х років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: зубний ряд інтактний. Рухомість зубів I-II ступеня. Планується іммобілізація зубів єдиною для всього зубного ряду знімною шиною. Яку стабілізацію зубів дозволить провести дана шина? A 43-year-old patient complained about the mobility of the teeth of the lower jaw. Objectively: the dentition is intact. The mobility of the teeth is I-II degree. It is planned to immobilize the teeth with a single for the entire dentition with a removable splint. What stabilization of the teeth will this splint allow?

Кругова Circular

Передньобокова Frontside

Поперечна Transverse

Сагітальна Sagittal

Передня Front

74 / 200
Хворий скаржиться на тривалі больові напади в зубах нижньої щелепи зліва протягом доби. Біль іррадіює у вухо і потилицю, а також посилюється при вживанні холодної та гарячої їжі. Об’єктивно: в 36 на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина. Зондування болісне по всьому дну і викликає напад болю. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of long-lasting pain attacks in the teeth of the lower jaw on the left during the day. The pain radiates to the ear and the back of the head, and also increases when eating cold and hot food. Ob' objectively: in 36, there is a deep carious cavity on the proximal-medial surface. Probing is painful throughout the bottom and causes an attack of pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

75 / 200
Жінка 35-ти років скаржиться на періодичне виникнення виразок у ротовій порожнині. Хворіє протягом 5-ти років, рецидиви повторюються 4-5 разів на рік. Виразки гояться протягом 10-ти днів. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи елемент ураження округлої форми, розміром 0,5 см, вкритий білим нальотом, оточений вінцем гіперемії, різко болючий під час дотику. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complains of periodic ulcers in the oral cavity. She has been ill for 5 years, relapses occur 4-5 times a year. The ulcers heal within 10 days. Objectively: on the mucous membrane of the lower lip, there is a lesion of a rounded shape, 0.5 cm in size, covered with a white plaque, surrounded by a crown of hyperemia, sharply painful when touched. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Травматична ерозія Traumatic erosion

76 / 200
Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, що утруднює приймання їжі, нездужання, підвищення температури до 38,6°C, що виникли після переохолодження. Хворіє протягом доби, ввечері має заступити на зміну. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів та слизова оболонка зіву гіперемовані, набряклі; некроз ясенного краю та збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фу-зоспірилярний симбіоз. У крові: ер.-4,5 • 1012/л; лейк.- 7, 2 • 109/л; ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient, a driver, complains of acute pain in the mouth, throat, which makes it difficult to eat, malaise, temperature rise to 38.6°C, that occurred after hypothermia. He is sick during the day, in the evening he has to take a shift. Objectively: the gums in the area of the lower front teeth and the mucous membrane of the pharynx are hyperemic, swollen; necrosis of the gingival margin and enlargement of the tonsils. Bacterioscopy: fuso-spirillary symbiosis. In the blood: er.-4.5 • 1012/l; leuk.- 7.2 • 109/l; SZE- 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Призначити лікування та видати лікарняний лист Prescribe treatment and issue sick leave

Направити на госпіталізацію до щелепно-лицьового стаціонару Send for hospitalization to a maxillofacial hospital

Направити на консультацію до ЛОР-спеціаліста Send for consultation to an ENT specialist

Призначити лікування та дозволити вийти на зміну Prescribe treatment and allow shift

Направити на консультацію до лікаря-інфекціоніста Send for consultation to an infectious disease doctor

77 / 200
Чоловік 25-ти років скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри у щічній ділянці, загальну слабкість, кволість. Початок захворювання пов’язує з травмування шкіри під час гоління. Об’єктивно: температура 39,0°C. У щічній області ділянка шкіри гіперемо-вана, межі чіткі. На гіперемованій поверхні наявні пухирі із серозною рідиною. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old man complains of itching and redness of the skin in the cheek area, general weakness, weakness. The onset of the disease is associated with trauma to the skin during shaving. About Objectively: the temperature is 39.0°C. In the buccal area, the area of the skin is hyperemo-enated, the borders are clear. There are blisters with serous fluid on the hyperemoated surface. What is the most likely diagnosis?

Бешихове запалення обличчя Beshikov inflammation of the face

Фурункул Furnish

Сибірка Anthrax

Флегмона щічної ділянки Buccal phlegmon

Стрептодермія Streptoderma

78 / 200
Дитина 13-ти років скаржиться на біль від холодного у нижньому лівому кутньому зубі протягом декількох місяців. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина з навислими краями емалі, розташована в межах навколопульпарного дентину, заповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне. Від холодного виникає короткочасний біль. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old child complains of cold pain in the lower left corner tooth for several months. Objectively: a carious cavity with overhanging cavities was found on the chewing surface of tooth 37 at the edges of the enamel, located within the peripulpal dentin, is filled with light-colored, softened dentin. Probing the bottom is somewhat painful. Cold causes short-term pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

79 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на біль у ділянці слизової оболонки твердого піднебіння з лівого боку, який посилюється при користуванні повним знімним протезом під час вживання їжі. Вважає себе хворим 1,5 місяця. Об’єктивно: гіперемія та набряк слизової оболонки твердого піднебіння ліворуч; на межі дистального краю протеза знаходиться виразка, краї та дно її щільні, оточуючі тканини інфільтровані. Дно виразки горбисте, вкрите фібринозним нальотом; пальпація виразки болісна. Який з методів обстеження найдоцільніше застосувати в першу чергу? A 65-year-old patient complains of pain in the mucous membrane of the hard palate on the left side, which worsens when using a complete removable prosthesis while eating. He considers himself sick 1.5 months. Objectively: hyperemia and swelling of the mucous membrane of the hard palate on the left; there is an ulcer on the border of the distal edge of the prosthesis, its edges and bottom are dense, the surrounding tissues are infiltrated. The bottom of the ulcer is bumpy, covered with a fibrinous plaque; palpation of the ulcer is painful. Which of the following which examination methods are the most appropriate to apply in the first place?

Біопсія Biopsy

Серологічні реакції Serological reactions

Цитологія Cytology

Бактеріоскопія Bacterioscopy

Алергологічна контактна проба на пластмасу Allergological contact test for plastic

80 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на біль і кровотечу із каріозної порожнини в 27 під час їжі. Раніше був самочинний біль. При огляді в 27 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, при зондуванні біль і кровотеча. Який з перерахованих методів лікування доцільний? A 46-year-old patient complains of pain and bleeding from the carious cavity in 27 while eating. Previously, there was spontaneous pain. When examining the 27th tooth on the chewing surface, there is a deep carious cavity filled with red tissue, pain and bleeding during probing. Which of the listed methods of treatment is appropriate?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

81 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 22. Об’єктивно: на медіальній поверхні 22 глибока каріозна порожнина, при зондуванні незначний біль. Який оптимальній матеріал для пломбування 22? A 40-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in 22. Objectively: there is a deep carious cavity on the medial surface of 22, slight pain during probing. What is the optimal material for sealing 22?

Композиційний матеріал світлового затвердіння Light Curing Composite Material

Алюмо-силікатний цемент Alumino-silicate cement

Склоіономерний цемент світлового затвердіння Light-curing glass ionomer cement

Склоіономерний цемент хімічного затвердіння Glass ionomer cement of chemical hardening

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

82 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 38 зуба. Які щипці треба обрати для цієї операції? A 28-year-old man turned to a dental surgeon to remove the 38th tooth. What forceps should be chosen for this operation?

Клювоподібні щипці зігнуті по площині Beak-shaped forceps are bent in a plane

Клювоподібні щипці з щічками, що сходяться Beak-shaped forceps with converging cheeks

Клювоподібні щипці з щічками, що не сходяться Beak-shaped forceps with non-converging cheeks

Клювоподібні щипці з шипами Beak-shaped forceps with spikes

Байонети кореневі Root Bayonets

83 / 200
Хворий 35-ти років звернувся для видалення 14 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту після безуспішного терапевтичного лікування. Який Ваш вибір інструментарію для видалення? A 35-year-old patient applied for the extraction of 14 teeth due to exacerbation of chronic periodontitis after unsuccessful therapeutic treatment. What is your choice of tools for extraction?

S-подібні щипці S-shaped forceps

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

Прямі щипці Straight Pliers

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

84 / 200
Пацієнтка з’явилася з метою протезування. Об’єктивно: нижня третина обличчя зменшена, носо-губні складки поглиблені, фронтальна група зубів верхньої та нижньої щелеп відсутня, коронки 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 зубів стерті на 2/3 висоти, жувальні поверхні цих зубів гладенькі, пігментовані, альвеолярний відросток не гіпертрофова-ний, міжальвеолярна висота знижена. Визначте форму патологічного стирання у даної пацієнтки: The patient appeared for the purpose of prosthetics. Objectively: the lower third of the face is reduced, the nasolabial folds are deepened, the front group of teeth of the upper and lower jaws is missing, crowns 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 teeth are eroded by 2/3 of their height, the chewing surfaces of these teeth are smooth, pigmented, the alveolar process is not hypertrophied, the interalveolar height is reduced. Determine the form of pathological erosion in this patient:

Горизонтальна, некомпенсована, III ступеня важкості Horizontal, uncompensated, III degree of severity

Горизонтальна, компенсована, II ступеня важкості Horizontal, compensated, severity II

Вертикальна, компенсована, III ступеня важкості Vertical, compensated, III degree of difficulty

Змішана, некомпенсована, III ступеня важкості Mixed, uncompensated, III severity

Вертикальна, некомпенсована, III ступеня важкості Vertical, uncompensated, III degree of severity

85 / 200
Хворий 11-ти років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. Хворіє з 3-х років. Об’єктивно: ясна в ділянці всіх зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать при інструментальному обстеженні. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білим нальотом. Рухливість зубів 2 ступеня. Зубо-ясеневі кишені глибиною 4-5 мм. При зовнішньому огляді спостерігається сухість і потовщення шкірних покривів у ділянці долонь, передньої третини передпліч, підошовних поверхонь; наявні тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old patient complains of tooth mobility, bleeding gums. He has been ill since 3 years. Objectively: the gums in the area of all teeth are hyperemic, swollen, bleeding during instrumental examination. 1/3 of the tooth roots are exposed, covered with white plaque. Tooth mobility of the 2nd degree. Dento-gingival pockets 4-5 mm deep. On external examination, there is dryness and thickening of the skin in the area of the palms, the front third of the forearms, the soles of the feet surfaces; cracks are present. What is the most likely diagnosis?

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Хвороба Іоше Joshe's disease

Хвороба Леттерера-Сиве Letterer-Sieve disease

Хвороба Хенда-Шюллера-Крисчена Hand-Schüller-Christian disease

Хвороба Німана-Піка Niemann-Pick disease

86 / 200
У хворого під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми у підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається у складку. В пунктаті - рідина солом’яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination, the patient was diagnosed with a round neoplasm in the submental area. The color of the skin above the neoplasm has not changed, it gathers in a fold. In the punctate - a straw-like liquid yellow with an admixture of cholesterol. What is the most likely diagnosis?

Природжена серединна кіста Congenital median cyst

Ліпома Lipoma

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Лімфаденіт Lymphadenitis

87 / 200
Дитина 8-ми років скаржиться на постійний ниючий біль у 46 зубі, що посилюється при накушуванні, який з’явився вчора. Раніше був біль від холодного. Об’єктивно: у 46 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування і реакція на температурні подразники безболісні. Перкусія болісна, відзначається незначна рухливість. Ясна в ділянці 46 гіперемована, набрякла, пальпація її болісна. На Ro-грамі біля верхівки не-сформованих коренів змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old child complains of a constant aching pain in the 46th tooth, aggravated by biting, which appeared yesterday. Previously there was pain from cold. Ob' objectively: 46 has a deep carious cavity on the chewing surface, the tooth cavity is closed, probing and reaction to temperature stimuli are painless. Percussion is painful, slight mobility is noted. The gingiva in the area of 46 is hyperemic, swollen, its palpation is painful. On Ro-gram near the apex, no there are no formed roots of changes. What is the most likely diagnosis?

Іострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Іострий загальний серозний пульпіт Acute general serous pulpitis

Іострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Іострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

88 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на пухлиноподібне утворення на боковій поверхні шиї з правого боку. Пухлину виявив рік тому. Об’єктивно: на боковій поверхні шиї праворуч пухлина на-півовальної форми з чіткими межами, 3х2 см. Пухлина зі шкірою не спаяна, безболісна, щільно-еластичної консистенції, рухлива у вертикальному та горизонтальному напрямках. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Під час пункції пухлини отримана світложовта рідина, що складається зі злущеного епітелію, кристалів холестерину, лімфоцитів, еритроцитів. Який діагноз найбільш вірогідний? A 20-year-old patient complains of a tumor-like formation on the lateral surface of the neck on the right side. He discovered the tumor a year ago. Objectively: on the lateral surface of the neck on the right - semi-oval shape with clear borders, 3x2 cm. The tumor is not fused to the skin, painless, dense-elastic consistency, mobile in vertical and horizontal directions. Regional lymph nodes are not enlarged. During the puncture of the tumor, a light yellow liquid consisting of exfoliated epithelium, crystals was obtained cholesterol, lymphocytes, erythrocytes. What is the most likely diagnosis?

Бокова кіста шиї Lateral neck cyst

Дермоїдна кіста шиї Dermoid neck cyst

Серединна кіста шиї Middle neck cyst

Хронічний лімфаденіт шиї Chronic neck lymphadenitis

Хемодектома шиї Chemodectomy of the neck

89 / 200
Жінка 28-ми років скаржиться на гострий біль у ділянці верхньої щелепи зліва під час прийому їжі. 6 днів тому був видалений 28, після чого і з’явився біль. Хвора вважає, що під час видалення 28 був 'порушений'сусідній зуб. Об’єктивно: комірка 28 у стадії загоєння. На дистальній поверхні 27 - каріозна порожнина у пришийковій ділянці, що не сполучається з порожниною зуба. Від холодового подразника - швид-коминаючий біль. Дентин дна і стінок світлий, розм’якшений. Зондування болісне по всьому дну. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old woman complains of sharp pain in the area of the upper jaw on the left while eating. 28 was removed 6 days ago, after which the pain appeared . The patient believes that during the removal of 28, the neighboring tooth was 'disrupted'. Objectively: cell 28 is in the healing stage. On the distal surface of 27, there is a carious cavity in the cervical region, which does not communicate with the cavity of the tooth. From a cold stimulus - quickly throbbing pain. Dentin of the bottom and walls is light, softened. Probing is painful all over the bottom. What is the most likely diagnosis?

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Іострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

90 / 200
Хворому 69-ти років було проведено операцію повного видалення нижньої щелепи. До операції знято відбитки з верхньої та нижньої щелеп і виготовлено замісний протез нижньої щелепи. За допомогою чого забезпечується фіксація цього протезу в ротовій порожнині? A 69-year-old patient underwent an operation to completely remove the lower jaw. Before the operation, impressions were taken from the upper and lower jaws and a replacement prosthesis of the lower jaw was made. This ensures fixation of this prosthesis in the oral cavity?

Спіральні пружини Фошара Fauchard spiral springs

Кламери Clampers

Зачіпні петлі Latching loops

Атачмени Attachmen

Магніти Magnets

91 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль, який виникає при дії холодного, кислого, солодкого в 45 зубі. Біль проходить після зняття подразника. Об’єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, нависаючі краї емалі крейдоподібні. Який діагноз поставив лікар? The patient complained of pain caused by cold, sour, sweet in tooth 45. The pain goes away after the stimulus is removed. Objectively: carious cavity on chewing surface within the mantle dentin, filled with food remains and softened dentin, overhanging edges of the enamel are chalk-like. What diagnosis did the doctor make?

Іострий середній карієс Acute middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

92 / 200
Хворий 48-ми років, вчитель, звернувся зі скаргами на значну рухомість 42, 41, 31, 32. Об’єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, патологічна рухомість III ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид протеза доцільно використати для проведення безпосереднього протезування? A 48-year-old patient, a teacher, complained of significant mobility 42, 41, 31, 32. Objectively: necks 42, 41, 31, 32 are exposed on 2/3, pathological mobility of the III degree. Removal of 42, 41, 31, 32 is indicated. What type of prosthesis should be used for direct prosthetics?

Частковий знімний пластинковий Partial removable plate

Штамповано-паяний мостоподібний Stamped-soldered bridge

Бюгельний Bugelny

Металокерамічний мостоподібний Metal ceramic bridge

Адгезивний Adhesive

93 / 200
Дівчинці 13,5 років. Скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота. Протягом останнього тижня хворіла на ангіну. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці передніх зубів верхньої та нижньої щелеп набрякла, гіперемована. Верхівки ясенних сосочків некротизовані, легко кровоточать при дотику. Відзначаються значні нашарування м’якого зубного нальоту. Визначте збудника захворювання: The girl is 13.5 years old. She complains of pain and bleeding gums when brushing her teeth and eating, bad breath. She has had angina for the past week. About 'objectively: the mucous membrane of the gums in the area of the front teeth of the upper and lower jaws is swollen, hyperemic. The tips of the gingival papillae are necrotized, they bleed easily when touched. Significant layers of soft plaque are noted. Determine the causative agent of the disease:

Анаеробна мікрофлора Anaerobic microflora

Стафілококи Staphylococci

Стрептококи Streptococci

Дріжджеподібні гриби Yeast-like fungi

Вірус герпеса Herpes virus

94 / 200
Пацієнт звернувся через місяць після цементування металокерамічної коронки на 23 зуб зі скаргами на її роз-цементування. При обстеженні кукса зуба достатньої висоти, стінки кукси конвергують до вертикальної осі зуба під кутом приблизно 30 градусів. Під яким кутом треба було створити конвергенцію стінок кукси зуба по відношенню до осі зуба? A month after the cementation of the metal-ceramic crown on the 23rd tooth, the patient complained about its loosening. When examining the stump of a tooth of sufficient height, the walls of the stump converge to the vertical axis of the tooth at an angle of approximately 30 degrees. At what angle was it necessary to create the convergence of the walls of the stump of the tooth in relation to the axis of the tooth?

До 8 градусів Up to 8 degrees

15-18 градусів 15-18 degrees

22-25 градусів 22-25 degrees

12-15 градусів 12-15 degrees

10-12 градусів 10-12 degrees

95 / 200
Пацієнт 57-ми років скаржиться на рухливість металокерамічного мосто-видного протезу з опорою на 33, 37 Користується протезом 9 місяців. Об’єктивно: на рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на 1/2 довжини кореня, патологічні кишені, гінгівіт. Яка причина патологічної рухомості опорних зубів? A 57-year-old patient complains about the mobility of a metal-ceramic bridge prosthesis with support on 33, 37. He has been using the prosthesis for 9 months. Objectively: the radiograph shows atrophy of the alveolar sprout in the area of 33 on 2/3 and 37 on 1/2 of the root length, pathological pockets, gingivitis. What is the cause of pathological mobility of supporting teeth?

Функціональне перевантаження опорних зубів Functional overload of supporting teeth

Масивне зішліфування твердих тканин Massive grinding of hard fabrics

Травмування кругової зв’язки краями коронок Injury of the circular ligament by the edges of the crowns

Моделювання гірлянди в пришийко-вій ділянці Modeling a garland in the cervical region

Депульпування опорних зубів Depulping of supporting teeth

96 / 200
Під час бокових рухів нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення різцевої точки із центрального положення вбік вимірюється величиною кута в 100 — 1100. Що характеризує така величина зміщення різцевої точки? During the lateral movements of the lower jaw, the front teeth shift to the side. The displacement of the incisal point from the central position to the side is measured by an angle of 100 — 1100. What characterizes such a displacement of the incisal point ?

Боковий різцевий шлях Lateral incisal path

Сагітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

Сагітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Боковий суглобовий шлях Lateral articular path

Кут Бенета Benet's Angle

97 / 200
На травматологічний пункт щелепно-лицевого відділення звернулася дитина зі скаргами на зміну положення 21 зуба з його нахилом в бік піднебіння. Напередодні дитину вдарили в обличчя. Встановіть діагноз: A child came to the trauma center of the maxillofacial department with complaints about a change in the position of the 21st tooth with its inclination towards the palate. The day before, the child was hit in the face. Establish a diagnosis:

Неповний вивих 21 зуба Incomplete dislocation of 21 teeth

Забиття 21 зуба Killing 21 teeth

Відлам коронкової частини 21 зуба Fracture of the crown part of the 21st tooth

Повний вивих 21 зуба Complete dislocation of 21 teeth

Перелом коронкової частини 21 зуба Fracture of the crown part of tooth 21

98 / 200
Батьки дитини 1,5 років звернулися до клініки зі скаргами на збільшення язика, порушення прийому їжі. Страждає з народження. Об’єктивно: загальний стан без особливостей. Язик збільшений в розмірі (макроглосія). Слизова оболонка його має зернисті міхуроподібні вирости. Язик щільний, безболісний під час пальпації. Який діагноз найбільш вірогідний? Parents of a 1.5-year-old child came to the clinic with complaints of tongue enlargement, eating disorders. Suffers from birth. Objectively: general condition without features. Tongue increased in size (macroglossia). Its mucous membrane has granular vesicle-like growths. The tongue is dense, painless during palpation. What is the most likely diagnosis?

Лімфангіома язика Tongue lymphangioma

Гемангіома язика Hemangioma of the tongue

Рак язика Tongue cancer

Кіста язика Tongue cyst

Фіброма язика Tongue fibroma

99 / 200
Патронажна медична сестра здійснила огляд новонародженої дитини. Об’єктивно: нижня частина обличчя коротша за середню, підборіддя скошене назад, зуби відсутні, нижня щелепа зміщена назад. Яку назву має таке розташування нижньої щелепи в новонародженої дитини? A visiting nurse examined a newborn baby. Objectively: the lower part of the face is shorter than average, the chin is slanted back, the teeth are missing, the lower jaw is shifted back. What is the name does a newborn baby have this arrangement of the lower jaw?

Фізіологічна малеча ретрогенія Physiological minor retrogeny

Мезіальний прикус Mesial bite

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

Дистальний прикус Distal bite

Фізіологічний прикус Physiological bite

100 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на значне стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об’єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у фронтальних ділянках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для роз’єднання прикусу і перебудови міо-татичних рефлексів слід застосувати у даному випадку? A 52-year-old patient complains of significant wear of teeth on the upper and lower jaws. Objectively: wear of teeth in the lateral areas of the lower jaw at the level of the gums and on 1 /3 in the frontal areas. The treatment is carried out in two stages. What design of prostheses to disconnect the bite and rebuild myo-tatic reflexes should be used in this case?

Зубо-ясенева шина у бічних ділянках Tooth-gingival splint in lateral areas

Коронкова шина у бічних ділянках Crown tire in lateral sections

Пластмасова капа у фронтальній ділянці Plastic hood in the frontal area

Капа з еластичної пластмаси Elastic plastic cap

Пластмасова капа на весь зубний ряд Plastic cap for the entire dentition

101 / 200
Хлопчику 1,8 років. Перебував на лікуванні в інфекційному відділенні, отримував ампіцилін. На 6-й день лікування у дитини, під час огляду, в порожнині рота були виявлені білі нальоти у вигляді сирнистих плівок на гіперемованій слизовій оболонці в ділянці ясеневих валиків, щік і на язиці. Плівки знімаються, оголюючи гіпере-мовану поверхню. Загальний стан задовільний, температура тіла 36, 70C. Який найбільш вірогідний діагноз? The boy is 1.8 years old. He was being treated in the infectious department, receiving ampicillin. On the 6th day of treatment, during the examination, the child's mouth had white plaques in the form of cheesy films were detected on the hyperemic mucous membrane in the area of the gingival ridges, cheeks and tongue. The films are removed, exposing the hyperemic surface. The general condition is satisfactory, the body temperature is 36.70C. What is the most likely diagnosis?

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Хронічний кандидозний стоматит Chronic candidal stomatitis

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

М’яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

102 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на відсутність зуба в фронтальній ділянці верхньої щелепи, косметичний дефект. Об’єктивно: прикус прямий, відсутній 11. З анамнезу: інфаркт міокарда 3 місяці тому. Яку конструкцію протеза необхідно застосувати на даний момент? A 47-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints about the absence of a tooth in the frontal area of the upper jaw, a cosmetic defect. Objectively: the bite is straight, absent 11 . From the anamnesis: myocardial infarction 3 months ago. What design of the prosthesis should be used at the moment?

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

Імплантат Implant

Мостоподібний протез з опорою на 21 Bridge-like prosthesis with support on 21

Мостоподібний протез з опорою на 21 та 12 Bridge-like prosthesis with support on 21 and 12

Бюгельний протез Bügel prosthesis

103 / 200
Хворій 53-х років планується ре- зекція лівої половини нижньої щелепи з її гілкою. Показане виготовлення щелепного безпосереднього протезу за Оксманом. Який елемент протезу служить для утримання фрагменту нижньої щелепи, що залишився, від зміщення у бік дефекту? A 53-year-old patient is scheduled for resection of the left half of the lower jaw with its branch. The production of a maxillary direct prosthesis according to Oxman is shown. What element of the prosthesis serves to hold a fragment of the lower jaw of the remaining jaw, from displacement in the direction of the defect?

Знімна або незнімна похила площина Removable or non-removable inclined plane

Багатокламерна система Multiple system

Штучні зуби False teeth

Резекційна частина Resection part

Фіксуюча частина в цілому Fixing part as a whole

104 / 200
У хворого 9-ти років біля ріжучого краю на вестибулярній поверхні 11 виявлена пляма молочного кольору, безболісна при зондуванні та дії температурних подразників. Встановлено діагноз: місцева гіпоплазія емалі 11. Яке лікування даного захворювання? A 9-year-old patient had a milk-colored spot near the cutting edge on the vestibular surface 11, painless when probed and affected by temperature stimuli. The diagnosis was established: local enamel hypoplasia 11 What is the treatment for this disease?

Курс ремінералізуючої терапії Course of remineralizing therapy

Зішліфовування плями Grinding Spot

Профілактична гігієна порожнини рота Prophylactic oral hygiene

Косметичне пломбування Cosmetic sealing

Герметизація ураженої ділянки Sealing of affected area

105 / 200
Хворому 70-ти років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Постановка штучних зубів проводиться за методом Васильєва. Які зуби у верхньому протезі не повинні торкатися скла? A 70-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. Artificial teeth are placed according to Vasiliev's method. Which teeth in the upper prosthesis should not touch the glass?

Латеральні різці та другі моляри Lateral incisors and second molars

Центральні різці та перші моляри Central incisors and first molars

Перші та другі премоляри First and second premolars

Ікла та перші моляри Canines and first molars

Другі премоляри та перші моляри Second premolars and first molars

106 / 200
У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безболісні. Після видалення розм’якшеного дентину виникло сполучення з порожниною зуба. Глибоке зондування безболісне. На рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції кісткової тканини в ділянці біфуркації, кортикальна пластинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуації найбільш доцільно використати: During the examination, a 6-year-old girl was found to have a deep carious cavity in the 85th tooth. Percussion and probing are painless. After removal of the softened dentin, there was a connection with the tooth cavity . Deep probing is painless. On the radiograph of tooth 85, there is a focus of bone tissue destruction in the bifurcation area, cortical plate 35 without pathological changes. For a root filling in the given situation, it is most appropriate to use:

Цинк-євгенолова паста Zinc eugenol paste

Фосфат-цемент Phosphate cement

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Кальцієвмісна паста Calcium paste

107 / 200
Хворий 20-ти років отримав травму в ділянці верхньої щелепи. Звернув- ся до стоматолога зі скаргами на рухливість передніх верхніх зубів, біль під час накушування та змикання зубів. Об’єктивно: 11,21 рухливі II-III ступеня. Коронки зубів інтактні, але розташовані орально. Повне змикання зубів неможливе через розташування зубів поза дугою. На рентгенограмі відзначається розширення періодонтальної щілини у 11 до 0,5-2 мм. Корені не ушкоджені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient suffered an injury in the area of the upper jaw. He turned to the dentist with complaints of mobility of the front upper teeth, pain when biting and closing the teeth. Objectively: 11.21 are mobile II-III degrees. The crowns of the teeth are intact, but they are located orally. Complete closure of the teeth is impossible due to the location of the teeth outside the arch. The radiograph shows the expansion of the periodontal gap in 11 to 0.5-2 mm. The roots are not damaged What is the most likely diagnosis?

Травматичний неповний вивих 11, 21 Traumatic incomplete dislocation 11, 21

Травматичний періодонтит 11, 21 Traumatic periodontitis 11, 21

Перелом альвеолярного відростка у ділянці 11, 21 Fracture of alveolar process in area 11, 21

Травматичний повний вивих 11, 21 Traumatic complete dislocation 11, 21

Травматична екстракція 11, 21 Traumatic extraction 11, 21

108 / 200
Хворому 50-ти років для заміщення дефекту нижнього зубного ряду планується виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплантати. На рентгенограмі: висота масиву кісткової тканини від проекції нижньощелепного каналу до верхівки альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Який вид імплантату найбільш показаний? A 50-year-old patient is scheduled to make a bridge-like prosthesis with implant support to replace a defect in the lower dentition. On the radiograph: the height of the bone mass from the projection of the mandibular canal to the apex of the alveolar ridge equals 2 cm. What type of implant is most indicated?

Гвинтовий Screw

Підокісний Subsequent

Ендодонто-ендоосальний Endodonto-endoosseous

Конусоподібний Conical

Листоподібний Leaf

109 / 200
У дитини 7-ми років при зовнішньому огляді виявлено: потовщення перенісся, напіввідкритий рот, сухі губи. Кути рота лущаться. З анамнезу: дитина спить з відкритим ротом. У порожнині рота змін не виявлено. До якої диспансерної групи слід віднести цю дитину? In a 7-year-old child, an external examination revealed: thickening of the bridge of the nose, a half-open mouth, dry lips. The corners of the mouth are peeling. From the anamnesis: the child sleeps with the mouth open. No changes were detected in the oral cavity. To which dispensary group should this child be assigned?

Друга Second

Перша First

Четверта Fourth

- -

Третя Third

110 / 200
На прийом до лікаря-ортодонта звернулася 14-ти річна пацієнтка. Об’єктивно: на щелепі на місці другого різця прорізалося ікло, а на місці ікла - другий різець. Така патологія виявлена і у батька пацієнтки. Встановіть діагноз: A 14-year-old female patient came to see an orthodontist. Objectively: a tooth erupted on the jaw in the place of the second incisor, and the second incisor in the place of the canine Such a pathology was also detected in the patient's father. Establish a diagnosis:

Транспозиція бічного різця і ікла Transposition of lateral incisor and canine

Піднебінне положення бічного різця Palatal position of lateral incisor

Супероклюзія різця і інфраоклюзія ікла Incisor superocclusion and canine infraocclusion

Мезіальне положення Mesial position

Дистальне положення бічного різця Distal position of lateral incisor

111 / 200
Батьки хлопчика 8-ми років скаржаться на косметичний недолік у дитини, неможливість відкушування їжі. Дитина часто хворіє на ГрВР Об’єктивно: скошеність підборіддя, підборідна складка виражена. Нижня губа вивер-нена, на ній лежить верхній центральний різець, носогубна складка згладжена. У порожнині рота: період прикусу - ранній змінний. Верхня щелепа звужена, готичне піднебіння. Фронтальні зуби розташовані віялоподібно. Сагітальна щілина 6 мм. У бокових ділянках контакт однойменних зубів. Яка найбільш вірогідна причина зубощелепної деформації? Parents of an 8-year-old boy complain about a cosmetic defect in the child, the inability to bite food. The child often suffers from GVR. Objectively: the chin is slanted, the chin fold is pronounced. The lower lip is everted, the upper central incisor lies on it, the nasolabial fold is smoothed. In the oral cavity: the bite period is early variable. The upper jaw is narrowed, the Gothic palate. The front teeth are fan-shaped. The sagittal gap is 6 mm. In the lateral areas, the teeth of the same name contact What is the most likely cause of dento-jaw deformity?

Патологія верхніх дихальних шляхів Pathology of the upper respiratory tract

Відсутність уступу Цилінського Absence of Tsilinsky ledge

Ендокринні захворювання Endocrine diseases

Токсикоз вагітності Toxicosis of pregnancy

Несвоєчасна санація ротової порожнини Untimely sanitation of the oral cavity

112 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на відчуття свербежу в яснах, кровоточивість ясен під час чищення зубів та прийомі їжі, незвичний вигляд ясен. Дані явища спостерігає протягом останніх 1,5 років. З анамнезу життя відомо, що пацієнт 2 роки приймає протисудом-ні препарати на основі дифеніламіну. При об’єктивному обстеженні виявлено що ясна гіперемовані, набряклі. У фронтальній ділянці вкривають вестибулярну поверхню зубів на 1/2 їх висоти. По вільному краю ясен спостерігається розростання грануляційної тканини, ясна при зондуванні кровоточать. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of itching in the gums, bleeding gums during brushing and eating, unusual appearance of the gums. He has been observing these phenomena for the past 1 5 years old. From the life history, it is known that the patient has been taking anticonvulsant drugs based on diphenylamine for 2 years. During the objective examination, it was found that the gums are hyperemic and swollen. In the frontal area, the vestibular surface of the teeth is covered by 1/2 their height. Along the free edge the growth of granulation tissue is observed in the gums, the gums bleed during probing. No radiological changes were detected. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

113 / 200
У пораненого травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці відсутніх 34, 35 зубів з незначним зміщенням та дефектом альвеолярної частини в ділянці 34, 35. Тяті зуби на нижній та верхній щелепах інтактні. Яка з шин в даному випадку оптимальна? The wounded man has a traumatic fracture of the lower jaw in the area of missing 34, 35 teeth with a slight displacement and defect of the alveolar part in the area of 34, 35. Broken teeth on the lower and upper jaws intact. Which of the tires is optimal in this case?

Шина Тигерштедта з розпірковим вигином Tigerstedt tire with spacer bend

Гладка шина-скоба Smooth tire clamp

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Шина Порта Port Bus

Стрічкова шина Васильєва Striped tire of Vasiliev

114 / 200
Хворий 36-ти років звернувся до лікаря-стоматолога через 1,5 місяця після травми нижньої щелепи зі скаргами на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект обличчя. Об’єктивно: обличчя пропорційне, асиметричне за рахунок орального зміщення бокового фрагмента нижньої щелепи зліва. При змиканні щелеп 34, 35, 36, 37 знаходяться поза контактом з антагоністами. Від хірургічного втручання категорично відмовляється. Яке ортопедичне лікування доцільно призначити? A 36-year-old patient consulted a dentist 1.5 months after an injury to the lower jaw with complaints of difficulty chewing food, an aesthetic facial defect. Objectively : the face is proportional, asymmetric due to the oral displacement of the lateral fragment of the lower jaw on the left. When closing the jaws, 34, 35, 36, 37 are out of contact with the antagonists. Surgical intervention is categorically refused. What orthopedic treatment should be prescribed?

Протез із подвійним зубним рядом Denture with double row of teeth

Міжщелепна тяга Intermaxillary thrust

Вирівнювання оклюзійної поверхні Occlusal surface alignment

Коронки з оклюзійними накладками Crowns with occlusal overlays

Механотерапія Mechanotherapy

115 / 200
Хворий скаржиться на самовільний біль впродовж 2-х днів в ділянці 15 зуба. Біль посилюється від дії термічних подразників і триває до 30 хвилин. Об’єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином, зондування дна болюче в одній точці, реакція на термічні подразники позитивна, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of spontaneous pain for 2 days in the area of tooth 15. The pain is aggravated by thermal stimuli and lasts up to 30 minutes. Objectively: at 15 the tooth has a deep carious cavity filled with light-colored softened dentin, probing the bottom is painful at one point, reaction to thermal stimuli is positive, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

116 / 200
Жінка 50-ти років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі з боку порожнини рота, яке з’явилося місяць тому назад, та збільшується в розмірах. Об’єктивно: в товщі нижньої губи утворення округлої форми, еластичне, безболісне. Слизова оболонка в кольорі не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old woman complains about the presence of a neoplasm on the lower lip on the side of the oral cavity, which appeared a month ago and is increasing in size. Objectively : in the thickness of the lower lip, a rounded formation, elastic, painless. The color of the mucous membrane has not changed. What is the most likely diagnosis?

Ретенційна кіста нижньої губи Retention cyst of the lower lip

Ліпома губи Lipoma

Фіброма губи Lip fibroma

Папілома губи Lip papilloma

Абсцес губи Lip abscess

117 / 200
На прийом до ортодонта направлена дівчинка 5-ти років з перехресним прикусом. Об’єктивно: між фронтальними зубами треми, діастеми, горби іклів без ознак фізіологічного стирання. Центральна лінія між різцями не співпадає. Яка тактика лікаря? A 5-year-old girl with a crossbite was referred to an orthodontist. Objectively: there are three teeth between the front teeth, diastemas, canine humps without signs of physiological wear. Central the line between the incisors does not coincide. What are the doctor's tactics?

Зішліфувати горби іклів, що не стерлися Grind the ridges of the canines that have not worn

Призначити масаж щелеп Prescribe jaw massage

Очікувати на саморегуляцію Wait for self-regulation

Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи Make a plate with a screw for the upper jaw

Роз’єднати прикус Unbite

118 / 200
Під час профілактичного огляду дитини 6-ти років визначено наступне: прикус тимчасових зубів. Верхня та нижня зубні дуги мають трапецієподібну форму. Верхні різці перекривають нижні більш ніж на 2/3. Співвідношення іклів та других молярів однойменне. Відсутні проміжки між фронтальними зубами. Верхня зубна дуга більша за нижню на величину щічного горбика. У яких площинах визначається деформація прикусу? During the preventive examination of a 6-year-old child, the following was determined: bite of temporary teeth. The upper and lower dental arches have a trapezoidal shape. The upper incisors overlap the lower ones by more than 2 /3. The ratio of canines and second molars is the same. There are no gaps between the front teeth. The upper dental arch is larger than the lower one by the size of the buccal tubercle. In which planes is the bite deformation determined?

Сагітальна та вертикальна Sagittal and vertical

Сагітальна та носова Sagittal and Nasal

Сагітальна та оклюзійна Sagittal and Occlusal

Сагітальна та трансверзальна Sagittal and transverse

Сагітальна та франкфуртська Sagittal and Frankfurt

119 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на рухомість та значне оголення шийок зубів нижньої щелепи в фронтальній ділянці. Об’єктивно: ясна в ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціаноти-чним відтінком, без кровотечі. Зуби 42, 41, 31, 32 мають рухомість I-II ступеня. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відзначається оголення шийок 42, 41, 31, 32 - на 1/2, а 43,33 - на 1/4 довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient complains of mobility and considerable exposure of the necks of the teeth of the lower jaw in the frontal area. Objectively: gums in the area 44, 43, 42, 41 , 31, 32, 33, 34 are pale with a cyanotic shade, without bleeding. Teeth 42, 41, 31, 32 have mobility of the I-II degree. Crowding 42, 41, 31, 32. Exposed necks 42, 41, 31 , 32 - by 1/2, and 43,33 - by 1/4 of the length of the root. What orthopedic construction should be used in this case?

Суцільнолита знімна капа One-piece removable hood

Балкова шина за Курляндським Birth tire according to Courland

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

Напівкільцева шина Half ring tire

Ковпачкова шина Cap tire

120 / 200
Хворий 18-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,60C, загальну слабкість, відсутність апетиту. Об’єктивно: слизова порожнини рота гіперемована, суха, язик вкритий білим нашаруванням, ясеневі сосочки набряклі, верхівки їх з ділянками некротичного нашарування, що легко знімається і залишає кровоточиву поверхню. Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Визначте збудника захворювання: An 18-year-old patient complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 38.60C, general weakness, lack of appetite. About' objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, dry, the tongue is covered with a white layer, the gingival papillae are swollen, their tops have areas of necrotic layering, which is easily removed and leaves a bleeding surface. Submaxillary lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Determine the causative agent of the disease:

Фузоспірилярний симбіоз Fusospiral symbiosis

Стрепто-стафілококи Strepto-staphylococci

Бліда трепонема Pale Treponema

Вірус простого герпеса Herpes simplex virus

Гриби роду Candida Candida fungi

121 / 200
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на післятравматичний біль в ділянці підборіддя. При обстеженні визначено: серединний перелом нижньої щелепи за наявності дефекту зубного ряду I класу за Кенеді. Хворому показане виготовлення шини Ванкевич у модифікації Степанова. Чим буде визначатися висота спрямовуючих площин даної шини? A 48-year-old patient complained of post-traumatic pain in the area of the chin. During the examination, it was determined: a median fracture of the lower jaw in the presence of a Class I dentition defect according to Kennedy. The patient is shown the manufacture of a Vankevich splint in Stepanov's modification. How will the height of the guiding planes of this splint be determined?

Ступінь відкривання рота Degree of mouth opening

Висота молярів на верхню щелепу Height of molars on upper jaw

Довільно Any

Висота центрального співвідношення щелеп Height of central ratio of jaws

Форма беззубих альвеолярних гребенів на нижню щелепу Shape of edentulous alveolar ridges on lower jaw

122 / 200
У бійця 24-х років, пораненого осколком снаряду, діагностований перелом нижньої щелепи з дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний? A 24-year-old soldier, wounded by a shell fragment, was diagnosed with a fracture of the lower jaw with a bone defect in the chin area of more than 2 cm. What method of fixation of fragments of the lower jaw is indicated?

Фіксація відламків апаратом Рудька Fixation of fragments with Rudka's apparatus

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

Шини Тігерштедта Tigerstedt Tires

Шина Гунінга-Порта Guning-Port tire

Прямий остеосинтез Direct osteosynthesis

123 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога з приводу новоутворення в ділянці 11, 12 зубів, яке безболісне, росте повільно. Під час обстеження: пухлина сплощеної форми, прилягає до зубів, має ніжку, забарвлення блідо-рожеве, розмір до 1,5 см, поверхня гладенька, консистенція щільна. Діагноз: епулід у ділянці 11, 12 зубів. Для якої форми епуліда характерна вказана картина? A 35-year-old patient consulted a dentist about a neoplasm in the area of 11, 12 teeth, which is painless and grows slowly. During the examination: the tumor is flattened, adjacent to the teeth, has a leg, color is pale pink, size up to 1.5 cm, surface is smooth, consistency is dense. Diagnosis: epulid in the area of 11, 12 teeth. What form of epulid is this picture typical for?

Фіброзний Fibrous

Епулід вагітних Epulid of pregnant women

Ангіоматозний Angiomatous

Гігантоклітинний Giant cell

- -

124 / 200
Хворий 45-ти років у результаті ДТП отримав травму верхньої щелепи. Об’єктивно: подовжене і сплощене обличчя, рясна носова кровотеча, лі-кворея з носа і вух. Для якого перелому верхньої щелепи характерні зазначені клінічні ознаки? A 45-year-old patient suffered an upper jaw injury as a result of a road accident. Objectively: an elongated and flattened face, profuse nosebleeds, discharge from the nose and ears Which fracture of the upper jaw is characterized by the specified clinical signs?

Суббазальний (Ле Фор III) Subbasal (Le Faure III)

Суборбітальний (Ле Фор II) Suborbital (Le Faure II)

Субназальний (Ле Фор I) Subnasal (Le Faure I)

- -

Двобічний перелом виличних кісток Bilateral fracture of zygomatic bones

125 / 200
Дитині 2,5 роки. Скарги батьків на смоктання великого пальця під час сну. Визначте тактику лікаря: The child is 2.5 years old. Parents complain about thumb sucking during sleep. Determine the doctor's tactics:

Рекомендувати ліктьову лангету Recommend elbow brace

Незнімний апарат для усунення шкідливої звички Non-removable device to eliminate a bad habit

Знімний апарат для усунення шкідливої звички Removable device to eliminate a bad habit

Бесіда з дитиною про шкідливість смоктання пальця A conversation with a child about the dangers of thumb sucking

Втручання не потрібні No intervention required

126 / 200
Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом 'Шш', які передані для знезараження. Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків: Partial removable lamellar prostheses are made for the patient. Anatomic impressions were taken from both jaws with elastic alginate material 'Shsh', which were sent for disinfection. Specify the means for disinfecting these impressions:

Ілутаровий альдегід 2,5% рН 7,0-8,7 Ilutaraldehyde 2.5% pH 7.0-8.7

Гіпохлорид натрію 0,5% Sodium hypochlorite 0.5%

Розчин спирту 70% 70% alcohol solution

Дезоксон 0,1% Dezoxone 0.1%

Розчин перекису водню 6% Hydrogen peroxide solution 6%

127 / 200
У хлопчика 13-ти років скарги на біль від холодного у 46 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба глибока каріозна порожнина у межах світлого розм’якшеного навколопульпар-ного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне по всій поверхні, реакція на холодовий подразник різко болісна, швидко минає після припинення його дії. Оберіть оптимальну лікувальну пасту: A 13-year-old boy complains of cold pain in tooth 46. Objectively: on the chewing surface of tooth 46, there is a deep carious cavity within the light, softened peripulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is painful over the entire surface, the reaction to a cold stimulus is sharply painful, quickly passes after its action is stopped. Choose the optimal therapeutic paste:

Гідроксикальцій-вмісна Hydroxycalcium-containing

Цинк-євгенолова Zinc eugenol

Йодоформна Iodoform

Тимолова Timolova

Резорцин-формалінова Resorcin-formalin

128 / 200
У дитини 8-ми років у 75 на дистально-апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, від холодної води - повільно минаючий біль. Зуб зруйнований кілька місяців тому, не лікувався. Який метод лікування доцільний у даному випадку? An 8-year-old child at 75 has a deep carious cavity on the distal-proximal surface that communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless, from cold water - slowly passing pain. The tooth was destroyed several months ago, it was not treated. What method of treatment is appropriate in this case?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутацiя Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девiтальна екстирпацiя Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

129 / 200
Дитина 8-ми років скаржиться на 6іль, що посилюється при накушуванні у 21 зубі. Місяць тому відбувся від-лам частини коронки зуба у результаті падіння. До лікаря не звертався. Об’єктивно: у 21 зубі в ділянці медіального кута має місце дефект коронки на 1/3 її висоти. Порожнина зуба відкрита, зондування і реакція на термічний подразник безболісні. Перкусія різко болісна. Ясна в ділянці 21 набрякла, гі-перемована. Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old child complains of pain that worsens when biting in the 21st tooth. A month ago, a part of the crown of a tooth broke off as a result of a fall. He did not go to the doctor turned in. Objectively: in tooth 21, in the area of the medial angle, there is a crown defect on 1/3 of its height. The tooth cavity is open, probing and the reaction to a thermal stimulus are painless. Percussion is sharply painful. The gingiva in area 21 is swollen, hypothermic. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

130 / 200
Лікар-ортодонт надає стоматологічну допомогу хворому, який інфікований вірусом СНіД. Під час препарування зубів хворому випадково сепараційним диском пошкодив собі ділянку шкіри одного з пальців. Як треба діяти лікарю в цьому випадку? An orthodontist provides dental care to a patient who is infected with the SNiD virus. During the preparation of the patient's teeth, he accidentally damaged a section of the skin of one of his fingers with a separation disc. How should the doctor act in this case?

Витиснути кров, змастити 70% розчином спирту Squeeze out blood, smear with 70% alcohol solution

Витиснути кров, змастити міцним розчином KMnO4 Squeeze out the blood, smear with a strong solution of KMnO4

Провести діатермокоагуляцію Perform diathermocoagulation

Накласти джгут на плече Put a tourniquet on the shoulder

Змастити 5% розчином йоду Smear with 5% iodine solution

131 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, 'клацання'в правому скроневонижньощелепному суглобі (СНЩС), печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцеподібні, з короткочасними блокуючими моментами в суглобі та гострим болем. Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогна-тичний, при внутрішньоротовій пальпації латеральних крилоподібних м’язів відчувається біль з правого боку. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь рівні, гладенькі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old patient complains of sharp pain, 'clicking' in the right temporomandibular joint (TMJ), burning in the area of the right external auditory canal. The movements of the lower jaw are stair-like , with short-term blocking moments in the joint and acute pain. Objectively: the face is symmetrical. The bite is orthognathic, with intraoral palpation of the lateral pterygoid muscles, pain is felt on the right side. On the tomograms, the contours of the bone structures of the articular surfaces are even, smooth. Which is the most probable diagnosis?

Дисфункція СНЩС TMD dysfunction

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatic arthritis of TMJ

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Гострий посттравматичний артрит СНЩС Acute post-traumatic TMJ arthritis

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

132 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на утруднене пережовування внаслідок зміщення нижньої щелепи. В анамнезі ментальний перелом 2 місяці тому. Об’єктивно: відсутність 35, 36, 38 ... 45, 46. Решта зубів інтактні. 43,44,47,48 поза контактом з антагоністами з ораль-ним відхиленням 1 см. Від хірургічного втручання відмовляється. Вкажіть оптимальний вид конструкції протезу нижньої щелепи: A 40-year-old patient complains of difficulty chewing due to a displacement of the lower jaw. He has a history of a mental fracture 2 months ago. Objectively: absence of 35, 36, 38. .. 45, 46. The rest of the teeth are intact. 43, 44, 47, 48 are out of contact with antagonists with an oral deviation of 1 cm. Surgical intervention is refused. Specify the optimal type of construction of the lower jaw prosthesis:

Протез з подвійним зубним рядом Denture with a double row of teeth

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Паяна шина на кільцях Soldered tire on rings

Адгезивний протез Adhesive prosthesis

Знімний пластинковий протез Removable lamellar prosthesis

133 / 200
У пацієнта 24-х років відламалася штучна коронка 22 зуба, який 8 років тому був депульпованим і коронкова частина повністю зруйнована. Який мікропротез необхідно виготовити для відновлення коронкової частини 22 зуба? In a 24-year-old patient, the artificial crown of tooth 22 broke off, which was depulped 8 years ago and the crown part was completely destroyed. What microprosthesis should be made to restore the crown part 22 tooth?

Куксово-коренева вкладка Stump-root tab

Накладка Overlay

Вкладка Tab

Штампована коронка Stamped Crown

Пломба Seal

134 / 200
Одним із методів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів. Яка площина будується? One of the methods of determining the central occlusion is the construction of a plane that, if there is a sufficient number of teeth, passes through the cutting edges of the central incisors of the lower jaw and the distal-buccal cusps of the last molars. Which the plane is being built?

Протетична Prosthetic

Франкфуртська Frankfurt

Вертикальна Vertical

Трансверзальна Transversal

Сагітальна Sagittal

135 / 200
Після застосування методики тотального протравлювання та просушування твердих тканин у процесі реставрації каріозної порожнини іі класу за Блеком 25, лікар помітив, що поверхня емалі набула крейдоподібного вигляду, а дентин став повністю сухим. Як слід обробити поверхню емалі та дентину для подальшого проведення реставра- ції за технікою 7,wet — Bonding” (вологого бондінгу)? After applying the technique of total etching and drying of hard tissues in the process of restoring a carious cavity of class II according to Black 25, the doctor noticed that the surface of the enamel acquired a chalk-like appearance, and the dentin became completely dry. How should the surface of enamel and dentin be treated for further restoration using the 7,wet — Bonding technique?

Дентинзволожуючим агентом Dentin moisturizing agent

Емаль i дентин пероксидом водню Enamel and dentin with hydrogen peroxide

Емаль i дентин протравлюючим гелем знову Enamel and dentine with etching gel again

Емаль i дентин адгезивною системою Enamel and dentine with an adhesive system

Емаль i дентин спиртом Enamel and dentin with alcohol

136 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на рухомість зу6ів, зміну їх положення, неприємний присмак у роті, біль під час пережовування їжі. Об’єктивно: зуби верхньої та нижньої щелеп 2-3 ст. рухомості, наявні діастеми і треми. Корені зубів оголені на 1/2. З пародонтальних кишень - серозно-гнійні виділення. На ортопантомограмі - деструкція кісткової тканини до 2/3 довжини кореня. Наявні кісткові кишені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains about the mobility of the teeth, a change in their position, an unpleasant taste in the mouth, pain when chewing food. Objectively: upper and lower teeth jaw 2-3 degrees of mobility, diastemas and tremas are present. 1/2 of the tooth roots are exposed. From the periodontal pockets - serous-purulent discharge. On the orthopantomogram - destruction of bone tissue up to 2/3 of the root length. Bone pockets are present. Which is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит III ступеню, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III degree, chronic course

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

137 / 200
У чоловіка 60-ти років на шкірі підборіддя з’явилася пустула, яка швидко розвинулася до твердого, різко болісного інфільтрату розміром 3х3 см. Шкіра над ним синьо-червоного кольору. У епіцентрі - три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшені, болючі. t0- 38,50C. Який найбільш вірогідний діагноз? A 60-year-old man developed a pustule on the skin of his chin, which quickly developed into a hard, sharply painful infiltrate measuring 3x3 cm. The skin above it is blue-red color. In the epicenter - three zones of necrosis around hair follicles. Chin lymph nodes are enlarged, painful. t0- 38.50C. What is the most likely diagnosis?

Карбункул підборіддя Carbuncle of chin

Алергічний дерматит підборіддя Allergic dermatitis of the chin

Фурункул підборіддя Chin furuncle

Бешихове запалення підборіддя Besich's inflammation of the chin

Атерома, яка нагноїлася Atheroma that suppurated

138 / 200
У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна гіперемо-вані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каменю. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубів - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of difficulty chewing food, tooth mobility, bad breath, bleeding gums. Objectively: the gums are hyperemic with cyanotic shade, the presence of tartar. Periodontal pockets within the molars of the upper jaw are 8 mm, in the rest of the teeth - 6 mm. On the radiograph, bone tissue resorption for 2/3-1/2 of the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III stage, chronic course

Генералізований пародонтит I ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first stage, chronic course

Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Генералізований пародонтит III ст, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 3rd century, acute course

Генералізований пародонтит II ст, загострений перебіг Generalized periodontitis II century, acute course

139 / 200
Хвора 18-ти років скаржиться на розростання ясен, кровотечу і біль під час вживання їжі. Об’єктивно: набряк ясен, гіперемія; розростання досягає 1/3 довжини коронки зуба. Під час пальпації посилення кровотечі та біль. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient complains of gum growth, bleeding and pain while eating. Objectively: gum swelling, hyperemia; growth reaches 1/3 of the length tooth crowns. During palpation, increased bleeding and pain. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит початкового ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, acute course

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

140 / 200
У хлопчика віком 1 місяць у медіального краю нижньої повіки з правого боку рана з гнійним виділенням. Захворів раптово, температура тіла до 400C. Загальний стан важкий. На другий день захворювання з’явився інфільтрат у внутрішнього краю очниці і щоки з правого боку. Шкіра над ним гі-перемована, флюктуація не визначається. Очна щілина звужена. З правого носового ходу виділяється гній. На вестибулярній поверхні альвеолярного відростка і на піднебінні праворуч має місце інфільтрат. Слизова оболонка по перехідній складці над ним гіперемо-вана, визначається флюктуація. Який найбільш вірогідний діагноз? A 1-month-old boy has a wound with purulent discharge in the medial edge of the lower eyelid on the right side. He fell ill suddenly, the body temperature is up to 400C. The general condition is serious. On the second day disease, an infiltrate appeared in the inner edge of the eye socket and cheek on the right side. The skin above it is hy-permeated, the fluctuation is not determined. The eye slit is narrowed. Pus is released from the right nasal passage. There is an infiltrate on the vestibular surface of the alveolar process and on the palate on the right. The mucous membrane along the transition fold above it is hyperemo-vated, fluctuation is determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Флегмона очниці з правого боку Phlegmon of the eye socket on the right side

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий правобічний гайморит Acute right-sided sinusitis

Гострий дакріоцистит Acute dacryocystitis

141 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодинока пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісна. Встановіть найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old patient complains about the presence of a light brown spot in the front tooth on the upper jaw. Objectively: a single light brown spot is found in the cervical area 23 color, during probing the surface is smooth. The reaction to cold and probing is painless. Establish the most likely diagnosis:

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

142 / 200
Чоловік 25-ти років скаржиться на біль у ділянці 38, болісне ковтання, утруднене відкривання рота. Який метод знеболення оптимальний під час оперативного втручання при перикоро-нариті? A 25-year-old man complains of pain in area 38, painful swallowing, difficult opening of the mouth. What method of analgesia is optimal during surgery for pericoronitis?

Провідникова анестезія за Берше-Дубовим Guide anesthesia according to Bershe-Dubov

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Стовбурова анестезія Stem anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Загальне знеболення General anesthesia

143 / 200
Молода жінка звернулася до лікаря зі скаргами на виникнення в порожнині рота пухирів, болісних виразок, особливо під час розмови та їжі, біль в м’язах, суглобах, підвищення температури, нездужання, слабкість. Захворіла раптово 2 доби тому. Об’єктивно: t0-38,4°C, червона облямівка губ вкрита кров’янистими кірками, що злипаються та утруднюють відкривання рота. В порожнині рота, на фоні гіперемованої та набряклої слизової губ, щік, дна, язика та м’якого піднебіння, визначаються окремі пухирі та великі болісні ерозії, що вкриті фібринозним нальотом. Регі-онарні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Гіперсалівація. Симптом Ніколь-ського негативний. Який найбільш вірогідний діагноз? A young woman went to the doctor with complaints about the appearance of blisters in the oral cavity, painful ulcers, especially while talking and eating, pain in the muscles, joints, increased temperature, malaise, weakness. She fell ill suddenly 2 days ago. Objectively: t0-38.4°C, the red border of the lips is covered with bloody crusts that stick together and make it difficult to open the mouth. In the oral cavity, against the background of hyperemic and swollen mucous membrane lips, cheeks, bottom, tongue and soft palate, separate blisters and large painful erosions covered with fibrinous plaque are determined. Regional lymph nodes are enlarged, painful. Hypersalivation. Nikolsky's symptom is negative. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Акантолітична пухирчатка Acantholytic pemphigus

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

144 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен протягом тижня. Біль посилюється під час вживання їжі, кровоточивість з’являється від механічних подразників. Об’єктивно: в ділянці нижніх фронтальних зубів виражена гіперемія, набряк ясен. Верхівки ясеневих сосочків куполоподібні, збільшені в розмірі. Ясна при пальпації болючі, легко кровоточать. Рентгенологічних змін альвеолярного паростка не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of pain and bleeding gums for a week. The pain intensifies when eating, the bleeding appears from mechanical stimuli. Objectively: in the area of the lower frontal teeth there is marked hyperemia, swelling of the gums. The tips of the gingival papillae are dome-shaped, increased in size. The gums are painful on palpation, they bleed easily. X-ray changes of the alveolar bud were not detected. What is the most likely diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

145 / 200
Хворий 42-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на появу на спинці язика білого сирнистого нальоту та відчуття печіння. З анамнезу відомо, що хворий лікувався в стаціонарі з приводу пневмонії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of a white cheesy coating on the back of the tongue and a burning sensation. From the anamnesis, it is known that the patient was treated in a hospital for pneumonia. What is the most likely diagnosis?

Гострий псевдомембранозний канди-доз Acute pseudomembranous candidiasis

Типова форма лейкоплакії Typical form of leukoplakia

Скарлатина Scarlatina

Червоний вівчак Red Sheepdog

Червоний плескатий лишай Red lichen

146 / 200
Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на часті кровотечі зі слизової оболонки порожнини рота та носа, вказує що такі ж проблеми були у батька. Об’єктивно: наявні множинні те-леангіектазії та ангіматозні утворення на шкірі обличчя та слизової оболонки носа, щік, губ. Аналіз крові в межах норми. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints of frequent bleeding from the mucous membrane of the mouth and nose, indicates that his father had the same problems. Objectively: there are multiple - leangiectasias and angimatous formations on the skin of the face and the mucous membrane of the nose, cheeks, lips. Blood analysis within normal limits. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Рендю-Ослера Rendue-Osler disease

Хвороба Аддісона-Бірмера Addison-Birmer disease

Хвороба Вакеза Wakeza's disease

Хвороба Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

147 / 200
В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишились невикористані стоматологічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення стерильності цього стоматологічного інструментарію? In the dental office after the work shift, unused dental instruments remained on the sterile table. What measures should be taken to ensure the sterility of this dental instrument?

Стерилізація без попередньої обробки Sterilization without pretreatment

Тільки дезинфекція Disinfection only

Дезинфекція, стерилізація Disinfection, sterilization

Дезинфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація Disinfection, pre-sterilization cleaning, sterilization

Передстерилізаційне очищення, стерилізація Pre-sterilization cleaning, sterilization

148 / 200
Хворій 23-х років проводилось лікування пульпіту 16 зуба. При ендодон-тичному втручанні виявився непрохідний дистальний щічний канал. Які засоби можна застосувати для хімічного розширення кореневого каналу? A 23-year-old patient was treated for pulpitis of tooth 16. Endodontic intervention revealed an impassable distal buccal canal. What means can be used for chemical expansion of the root canal?

10-20% розчини натрієвих солей ЕДТА 10-20% solutions of EDTA sodium salts

30% розчин нітрату срібла 30% silver nitrate solution

Ефірні олії Essential oils

Резорцин-формалінова рідина Resorcin-formalin liquid

Медикаменти з антибактеріальною та протизапальною дією Medications with antibacterial and anti-inflammatory effects

149 / 200
До лікаря звернувся хворий із скаргами на періодично виникаючий біль на верхній щелепі. !з анамнезу: 12 зуб раніше лікований з приводу пульпіту. Об’єктивно: коронка 12 зуба відновлена постійним пломбувальним матеріалом. На рентгенограмі верхньої щелепи виявляється вогнище деструкції кісткової тканини біля верхівки кореня 12 зуба діаметром до 15 мм. Кореневий канал запломбований до верхівки. Який оптимальний метод лікування цього хворого? A patient came to the doctor complaining of intermittent pain in the upper jaw. !from history: tooth 12 previously treated for pulpitis. Objectively: crown of tooth 12 restored with a permanent filling material. An x-ray of the upper jaw reveals a focus of bone tissue destruction near the apex of the root of tooth 12 with a diameter of up to 15 mm. The root canal is sealed up to the apex. What is the optimal method of treatment for this patient?

Резекція верхівки кореня 12 зуба Resection of the apex of the root of the 12th tooth

Реплантація 12 зуба Replantation of tooth 12

Консервативне лікування Conservative treatment

Видалення 12 зуба Removal of tooth 12

Розтин по перехідній складці Transition fold dissection

150 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на утруднене відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу встановлено: 2-3 місяці тому протягом декількох днів був нетривалий, неінтенсивний, двобічний біль у привушно-жувальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження та дискомфорту в ділянках лівого і правого СНШ,С. Який діагноз найбільш вірогідний? A 46-year-old patient complains of difficulty opening her mouth, increased body temperature, swelling of the tissues around both temporomandibular joints (TMJs). From the anamnesis, it was established: 2- 3 months ago, for a few days, there was a short, non-intense, bilateral pain in the parotid-masticatory areas, restriction of opening the mouth, a feeling of tension and discomfort in the areas of the left and right SNS. What is the most likely diagnosis?

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Артроз Arthritis

Інфекційний артрит Infectious arthritis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

151 / 200
У дівчинки 11-ти років - адентія, відсутній 35 зуб, що підтверджується рентгенологічно. Між 34 і 33 та 34 і 36 зубами - треми, а сам 34 зуб відносно свого язиково-щічного напряму розвернутий на 300. Визначте, яке анома-лійне положення займає 34 зуб? An 11-year-old girl has adentia, the 35th tooth is missing, which is confirmed radiologically. There are three teeth between 34 and 33 and 34 and 36, and the 34th tooth itself relative to its lingual-buccal direction, it is rotated by 300. Determine what anomalous position is occupied by the 34th tooth?

Тортооклюзія і дистальне Toroocclusion and distal

Мезіальне Mesial

Оральне Oral

Дистальне Distal

Вестибулярне Vestibular

152 / 200
Хворий 64-х років звернувся з при- воду протезування зубів. Об’єктивно: в ділянці відсутнього 15 зуба гострий кістковий виступ. Планується виготовлення часткового знімного протезу з двошаровим базисом. Яку пластмасу доцільно використовувати для еластичної підкладки? A 64-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: there is a sharp bony protrusion in the area of the missing 15th tooth. It is planned to manufacture a partial removable prosthesis with a two-layer basis. What plastic should be used for an elastic substrate?

ПМ-01 PM-01

Фторакс Ftorax

Акріл Acrylic

Бакріл Bacril

Протакріл Protakril

153 / 200
До кардіологічного відділення лікарні запросили стоматолога до хворого після інфаркту міокарда. Було встановлено діагноз - хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба в стадії загострення. Який метод лікування пульпіту треба застосувати лікарю, враховуючи важкий загальний стан пацієнта? A dentist was invited to the cardiology department of the hospital to see a patient after a myocardial infarction. The diagnosis was established - chronic fibrous pulpitis of 36 teeth in an acute stage. What method of treatment of pulpitis should the doctor apply, taking into account the serious general condition of the patient?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Консервативний метод Conservative method

154 / 200
При фарбуванні стін і підлоги стоматологічного кабінету використовували рекомендовані світлі відтінки. Яким має бути коефіцієнт відображення від стін, стелі і підлоги? When painting the walls and floor of the dental office, the recommended light shades were used. What should be the reflection coefficient from the walls, ceiling and floor?

60 60

30 30

25 25

35 35

20 20

155 / 200
До клініки звернулася дитина 7-ми років з метою санації порожнини рота. Народилася і проживала у місцевості, де вміст фтору у воді становить 2,5 мг/л. При огляді на вестибулярних поверхнях 11, 21, 31, 41 і на горбах 16, 26, 36, 46 виявлені симетрично розташовані темні плями. З анамнезу з’ясовано, що зуби прорізалися ураженими. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child came to the clinic for the purpose of sanitizing the oral cavity. She was born and lived in an area where the fluoride content in the water is 2.5 mg/l. When examining the vestibular surfaces 11, 21, 31, 41 and the humps 16, 26, 36, 46, symmetrically located dark spots were found. From the anamnesis, it was found that the affected teeth erupted. What is the most likely diagnosis?

Флюороз зубів Dental fluorosis

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Недосконалий одонтогенез Imperfect odontogenesis

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

156 / 200
До обласної санепідемстанції звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття приватного стоматологічного кабінету на дві стоматологічні універсальні установки. Площа приміщен- ня, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 м2. Яку площу повинно мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних стоматологічних установок? A dentist applied to the regional sanitary station for permission to open a private dental office for two universal dental units. The area of the room where the dentist plans to receive patients is 26 m2. What area should the premises have according to the existing provision for two universal dental units?

14 м2 на 1 установку та 10 м2 додатково 14 m2 for 1 installation and 10 m2 additionally

7 м2 на 1 установку та 7 м2 додатково 7 m2 for 1 installation and 7 m2 additionally

20 м2 на 1 установку та 12 м2 додатково 20 m2 for 1 installation and 12 m2 additionally

10 м2 на 1 установку та 7 м2 додатково 10 m2 for 1 installation and 7 m2 additionally

10 м2 на 1 установку та 10 м2 додатково 10 m2 for 1 installation and 10 m2 additionally

157 / 200
При огляді хворого 23-х років виявлено хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота, генералізована лімфоаденопатія. В анамнезі: протягом року хворіє на герпес. Температура тіла постійно підвищується до 37,4 — 37,50C, вага тіла за останній місяць зменшилася на 8 кг. Про яке захворювання може свідчити зазначений симптомоком-плекс? During the examination of a 23-year-old patient, chronic candidiasis of the mucous membrane of the oral cavity, generalized lymphadenopathy was revealed. In the anamnesis: he has been suffering from herpes for a year. The body temperature constantly rises to 37 .4 — 37.50C, body weight has decreased by 8 kg over the past month. What disease can the specified symptom complex indicate?

СНЩ TLS

!нфекційний мононуклеоз !infectious mononucleosis

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Гострий лейкоз Acute leukemia

Кандидоз слизової оболонки порожнини рота Candidiasis of the mucous membrane of the oral cavity

158 / 200
Чоловік 51-го року, лектор, звернувся до ортопедичного відділення зі скаргами на біль та рухомість фронтальних зубів нижньої щелепи. Шийки 42, 41, 31, 32 зубів оголені, рухомість III ступеня з глибокими патологічними кишенями. В який термін доцільно зафіксувати зубні протези в хворого після видалення зубів? A 51-year-old man, a lecturer, applied to the orthopedic department with complaints of pain and mobility of the front teeth of the lower jaw. The necks of teeth 42, 41, 31, 32 are exposed , mobility of the III degree with deep pathological pockets. When is it advisable to fix dental prostheses in a patient after tooth extraction?

В день видалення зубів On the day of tooth extraction

4-6 місяців 4-6 months

16-30 днів 16-30 days

5-6 днів 5-6 days

2-3 місяці 2-3 months

159 / 200
Пацієнт 32-х років внаслідок спортивної травми втратив 41 та 31 зуби. Реплантація неможлива, тому що вказані зуби мають тріщини й сколи як на поверхні коронок, так і на поверхні коренів. Після клінічного та рентгенологічного обстеження визначена можливість безпосередньої імплантації. Які імплантати за матеріалом мають перевагу? A 32-year-old patient lost 41 and 31 teeth as a result of a sports injury. Replantation is not possible because the specified teeth have cracks and chips both on the surface of the crowns and on the surface of the roots. After a clinical and X-ray examination, the possibility of direct implantation was determined. Which implants are preferred in terms of material?

Титанові Titanium

Платинові Platinum

Порцелянові Porcelain

Сапфірові Sapphire

Вуглецеві Carbon

160 / 200
Дитина 9-ти років скаржиться на припухлість м’яких тканин і біль під щелепою з правого боку. Об’єктивно: загальний стан задовільний, асиметрія обличчя за рахунок запального інфільтрату і колатерального набряку тканин у правій підщелепній ділянці. Коронка 85 зруйнована, слизова оболонка ясен у ділянці 84, 85, 46 зубів гіперемована, набрякла, перехідна складка згладжена. Яке лікування необхідно провести? A 9-year-old child complains of swelling of soft tissues and pain under the jaw on the right side. Objectively: the general condition is satisfactory, facial asymmetry due to inflammatory infiltrate and collateral tissue swelling in the right submandibular area. Crown 85 is destroyed, the mucous membrane of the gums in the area of teeth 84, 85, 46 is hyperemic, swollen, the transition fold is smoothed. What treatment should be performed?

Видалити 85 зуб Remove tooth 85

Провести періостотомію Periostotomy

Ендодонтичне лікування 85 зуба Endodontic treatment of tooth 85

Видалити 85 зуб і зробити розтин по перехідній складці Remove the 85th tooth and perform an autopsy along the transition fold

Ендодонтичне лікування 85 зуба і періостотомія Endodontic treatment of 85 teeth and periostomy

161 / 200
У клініку до ортодонта звернулася мати з 3-х річною дитиною зі скаргами на повну відсутність у дитини коронкової частини 51 та 61 зубів. Яка повинна бути тактика лікаря? A mother with a 3-year-old child came to the clinic to the orthodontist with complaints about the child's complete absence of the crown part of 51 and 61 teeth. What should be the doctor's tactics?

Тонкостінний ковпачок Thin-walled cap

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Куксовий зуб Stump tooth

Вкладка Tab

Видалення зубів Removal of teeth

162 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на печіння і болючість язика, особливо при вживанні гострої їжі. Об’єктивно: на кінчику та спинці язика спостерігаються овальні червоні плями. У ділянках ураження відсутні ниткоподібні сосочки. Дівчинка відзначає, що плями періодично збільшуються і мають мігруючий характер. Вкажіть імовірний діагноз: A 12-year-old girl complains of burning and soreness of the tongue, especially when eating spicy food. Objectively: there are oval red spots on the tip and back of the tongue. In there are no filiform papillae in the affected areas. The girl notes that the spots periodically increase in size and are migratory in nature. Specify the probable diagnosis:

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

Малиновий язик Raspberry tongue

Складчастий язик Compound language

Волохатий язик Hairy tongue

163 / 200
Дитина 2-х років на прийомі у стоматолога з приводу висипань і болісності при прийомі їжі, які з’явилися вчора. Об’єктивно: температура тіла 37, 50C, шкірні покриви чисті, підщелепні лімфовузли болісні. У порожнині рота на слизовій оболонці губ і язиці ерозії округлої форми, діаметром 1-3 мм, болісні, вкриті білуватим нальотом. Ясна на верхній і нижній щелепах гі-перемовані, набряклі, кровоточать при дотику. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old child is at the dentist's office for rashes and pain during eating that appeared yesterday. Objectively: body temperature 37.50C , the skin is clean, the submandibular lymph nodes are painful. In the oral cavity, on the mucous membrane of the lips and tongue, there are round-shaped erosions, 1-3 mm in diameter, painful, covered with whitish plaque. The gums on the upper and lower jaws are swollen, swollen, and bleed when touched. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Рецидивний афтозний стоматит Recurrent aphthous stomatitis

Рецидивний герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Синдром Стивенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

164 / 200
У дівчинки 11-ти років скарги на кровоточивість у зубі на нижній щелепі під час прийому їжі і чищення зубів. Раніше зуб болів, до лікаря не зверталася. Об’єктивно: у 46 зубі глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба, яка заповнена розростаннями червоного кольору. Під час зондування визначається легка кровоточивість і болісність, перкусія болісна, від холодного виникає незначний біль. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old girl complains of bleeding from a tooth on the lower jaw while eating and brushing her teeth. Earlier, the tooth hurt, she did not consult a doctor. About' objectively: in tooth 46 there is a deep cavity that connects with the cavity of the tooth, which is filled with red growths. During probing, slight bleeding and soreness are detected, percussion is painful, slight pain occurs from cold. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Ясеневий поліп Ash polyp

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний папіліт Chronic papillitis

165 / 200
Хворий звернувся в стоматологічну клініку з метою протезування. Об’єктивно: повна відсутність зубів на нижній щелепі. Різка та рівномірна атрофія альвеолярної частини. Прикріплення вуздечок та розташування складок високе. Визначте тип атрофії беззубої нижньої щелепи за Келером: The patient applied to the dental clinic for the purpose of prosthetics. Objectively: complete absence of teeth on the lower jaw. Sharp and uniform atrophy of the alveolar part. The attachment of the frenulum and the location of the folds are high Determine the type of atrophy of the edentulous lower jaw according to Koehler:

II тип Type II

IV тип Type IV

I тип Type I

V тип Type V

III тип Type III

166 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі зліва, який виникає під час прийому їжі від дії термічних (особливо від холодної води), механічних та хімічних подразників і зникає відразу після їх усунення. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по дну каріозної порожнини. Термодіагностика різко болюча, зникає відразу після усунення подразника. ЕОД-15 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient complained of pain in the tooth on the left upper jaw, which occurs when eating due to thermal effects (especially from cold water), mechanical and chemical irritants and disappears immediately after their elimination. Objectively: a deep carious cavity with a narrow entrance hole within the peripulpal dentin. Probing is painful along the bottom of the carious cavity. Thermodiagnostics is sharply painful, disappears immediately after the stimulus is eliminated. EOD-15 μA. What the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий частковий пульпіт Acute partial pulpitis

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіперемія пульпи зуба Hyperemia of the dental pulp

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

167 / 200
Хворий 55-ти років після проведення анестезії відзначив появу різкої слабкості, болю за грудниною, яка іррадіює в ліву руку і лопаткову ділянку, почаще-не серцебиття. Об’єктивно: притомний, млявий, лоб вкритий холодним потом, відзначається блідість шкірних покривів, АТ- 90/60 мм рт.ст., тони серця глухі, пульс ниткоподібний, аритмічний. Який стан розвивається в хворого? After anesthesia, a 55-year-old patient noted the appearance of sharp weakness, pain behind the sternum radiating to the left arm and scapular area, frequent heartbeat. About' objectively: unconscious, lethargic, the forehead is covered with cold sweat, the skin is pale, blood pressure is 90/60 mm Hg, heart sounds are dull, the pulse is threadlike, arrhythmic. What condition develops in the patient?

!нфаркт міокарда !myocardial infarction

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Кардіогенна форма анафілактичного шоку Cardiogenic form of anaphylactic shock

Колапс Collapse

- -

168 / 200
Хвора 56-ти років під час видалення зуба відзначила появу ниючого болю за грудниною, відчуття стиснення у грудях. Хірург-стоматолог, що проводив видалення, діагностував напад стенокардії. Що необхідно застосувати для купірування даного стану? During tooth extraction, a 56-year-old patient noted the onset of aching pain behind the sternum, a feeling of tightness in the chest. The dental surgeon who performed the extraction diagnosed an attack of angina pectoris. What should be applied to stop this condition?

Нітрогліцерин, валідол Nitroglycerin, validol

Баралгін Baralgin

Димедрол Diphenhydramine

Анальгін Analgin

Кетанов Ketanov

169 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий 58-ми років зі скаргами на наявність болісної виразки на боковій поверхні язика. Об’єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається виразка округлої форми з підритими м’якими краями, що нависають, болісна під час пальпації, дно виразки незначно кровоточить, вкрите жовтуватими вузликами. Який найбільш вірогідний діагноз? A 58-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a painful ulcer on the lateral surface of the tongue. Objectively: on the lateral surface of the tongue on the left, a rounded ulcer is identified forms with undercut soft overhanging edges, painful during palpation, the bottom of the ulcer bleeds slightly, covered with yellowish nodules. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз Tuberculosis

Травматична виразка Traumatic ulcer

Сифіліс Syphilis

Трофічна виразка Tropical ulcer

Актиномікоз Actinomycosis

170 / 200
На консультацію до дитини 3-х днів до відділення патології новонароджених викликаний щелепно-лицевий хірург. Об’єктивно: двобічне недорозвинення виличних кісток і очниць, анти-монголоїдний розріз очних щілин, неза-рощення нижніх повік, недорозвинен- ня нижньої щелепи (пташине обличчя), деформації вушних раковин з наявністю преаурикулярної нориці з правого боку. Яке спадкове захворювання в даної дитини? A maxillofacial surgeon was called to the neonatal pathology department for a consultation with a 3-day-old child. Objectively: bilateral underdevelopment of the zygomatic bones and eye sockets, anti-Mongoloid incision eye slits, non-union of the lower eyelids, underdevelopment of the lower jaw (bird's face), deformation of the auricles with the presence of a preauricular fistula on the right side. What hereditary disease does this child have?

Нижньощелепно-лицевий дизостоз Mandibular-facial dysostosis

Окуло-аурикуло-вертебральна ди-сплазія Oculo-auriculo-vertebral dysplasia

Око-зубо-пальцевий синдром Eye-tooth-finger syndrome

Окуло-церебро-ренальний синдром Ocular-cerebro-renal syndrome

Окуло-мандибуло-фаціальний синдром Oculo-mandibulo-facial syndrome

171 / 200
Молодий чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об’єктивно: ясеневі сосочки помірно набряклі, застійно гіперемова-ні, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5. Яку пасту Ви запропонуєте цьому хворому для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання? A 23-year-old young man complains of bleeding gums while brushing his teeth, abundant plaque formation, despite careful oral hygiene care. Objectively: the gingival papillae are moderately swollen, congested, hyperemic, and bleed when touched. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.5. What toothpaste would you recommend to this patient for brushing his teeth while conducting complex therapy of the disease?

Паста, що містить сольові додатки Pasta containing salt additives

Фторвмісна паста Fluorine paste

Паста, що містить протигрибкові препарати Pasta containing antifungal drugs

Гелева зубна паста, що містить мікроелементи Gel toothpaste containing trace elements

Паста, що містить мінералізуючі компоненти Pasta containing mineralizing components

172 / 200
Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блеком у 36 зубі методом сендвіч-техніки в одне відвідування у чоловіка 35-ти років. Який з склоіономірних цементів слід обрати в даному випадку в якості базової прокладки? The dentist fills a carious cavity of Class II according to Black in tooth 36 using the sandwich technique in one visit in a 35-year-old man. Which glass ionomer cement should choose in this case as a basic lining?

Гібридний Hybrid

Конденсувальний Condensing

Водозатверджувальний Waterproof

Зміцнений Fortified

Класичний Classic

173 / 200
Молодий чоловік 19-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість і болісність ясен. Об’єктивно: у фронтальній ділянці верхньої і нижньої щелеп визначається скупченість зубів, гіперемія, ціаноз і розростання ясеневих сосочків до 1/3 висоти коронок, рясне відкладення м’якого зубного нальоту. Яку з нижчеперерахованих процедур доцільно включити до плану лікування цього хворого? A 19-year-old young man complained of bleeding and sore gums. Objectively: crowded teeth, hyperemia, cyanosis are detected in the frontal area of the upper and lower jaws and the growth of gingival papillae up to 1/3 of the height of the crowns, abundant deposition of soft dental plaque. Which of the following procedures should be included in the treatment plan for this patient?

Струми Д’Арсонваля Currents of D'Arsonval

Діатермія Diathermy

УВЧ-терапія UHF therapy

Мікрохвильова терапія Microwave therapy

Флюктуруючі струми Fluctuating currents

174 / 200
Під час виконання місцевої анестезії (2 мл 10% лідокаїну) дівчинка 9-ти років зойкнула, знепритомніла, почалися генералізовані судоми. Об’єктивно: шкіра блідо-синюшна. Пульс намацати неможливо через судоми. Який найбільш вірогідний діагноз? During local anesthesia (2 ml of 10% lidocaine), a 9-year-old girl screamed, fainted, generalized convulsions began. Objectively: the skin is pale bluish . It is impossible to feel the pulse due to convulsions. What is the most likely diagnosis?

Інтоксикація лідокаїном Lidocaine intoxication

Бронхіальна обструкція Bronchial obstruction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

Фебрильні судоми Febrile convulsions

175 / 200
У пацієнта 60-ти років після нескладного видалення 37 зуба спостерігається рясна коміркова кровотеча. З анамнезу встановлено, що хворий страждає на гіпертонічну хворобу протягом останніх 6-ти років. В даний час АТ-180/110 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу має надати лікар? A 60-year-old patient has profuse cellular bleeding after a simple extraction of tooth 37. From the anamnesis, it is established that the patient has been suffering from hypertension for the past 6 years. Currently, blood pressure is 180/110 mm Hg. What emergency care should the doctor provide?

Ввести гіпотензивні препарати і провести тугу тампонаду комірки Introduce antihypertensive drugs and perform tight cell tamponade

Провести тугу тампонаду комірки йодоформним тампоном Perform tight cell tamponade with an iodoform swab

Ввести гемостатичні препарати Enter hemostatic drugs

Провести тампонаду комірки гемостатичною губкою Perform cell tamponade with hemostatic sponge

Ушити комірку видаленого зуба Sew the cell of the removed tooth

176 / 200
У період проведення бойових дій військ розпорядженням начальника ВМУ фронту розгорнутий стоматологічний загін у районі ГБФ, до якого надійшов хворий з осколковим пораненням обличчя. Який вид допомоги може бути наданий у стоматологічному загоні? During hostilities, by order of the head of the frontline military unit, a dental unit was deployed in the GBF area, to which a patient with a shrapnel wound to the face arrived. What kind of help can be provided in to the dental unit?

Спеціалізована допомога Specialized help

Зубопротезна допомога Prosthetic assistance

Кваліфікована допомога Qualified assistance

Стоматологічна допомога Dental care

Консультативна допомога Consultative help

177 / 200
Дитина 13-ти років скаржиться на виниклий вчора гострий самочинний короткотривалий біль нападоподібно-го характеру в ділянці 36, який посилюється під час прийому їжі. Об’єктивно: у 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування дна болісне в одній точці. Від холодного подразника виникає нетривалий біль. Визначте діа- гноз: A 13-year-old child complains of acute spontaneous short-term pain of an attack-like nature in area 36 that arose yesterday, which worsens during eating. Objectively: in 36 deep carious cavity on the chewing surface. The tooth cavity is closed, probing the bottom is painful at one point. A cold stimulus causes short-term pain. Determine the diagnosis:

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фі6розний пульпіт Chronic phy6rous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

178 / 200
Після перенесеного матір’ю гострого гнійного маститу у дитини 2-х місяців з’явився набряк лівих підочної та виличної ділянок, гіперемія шкіри лівої половини обличчя, висока температура до 39 — 400C, гноєтеча з носа. Який діагноз можна передбачити? After acute purulent mastitis suffered by the mother, the 2-month-old child developed swelling of the left suborbital and zygomatic areas, hyperemia of the skin of the left half of the face, high temperature up to 39 — 400C, suppuration from the nose. What diagnosis can be predicted?

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий гайморит Acute sinusitis

Флегмона підочної ділянки Phlegmon of the underarm area

179 / 200
Чоловік 62-х років скаржиться на наявність безболісного утворення на язиці, яке з’явилося декілька місяців тому. Об’єктивно: велика кількість каріозних і повністю зруйнованих зубів, на бічній поверхні язика - безболісне утворення, розміром 10х5 мм, білуватого кольору, з нерівною поверхнею у вигляді бородавок. Гістологічно: потовщення рогового шару епітелію з переміжним типом зроговіння. Який найбільш вірогідний діагноз? A 62-year-old man complains of a painless lump on his tongue that appeared a few months ago. Objectively: a large number of carious and completely destroyed teeth, on the lateral surface of the tongue - a painless formation, 10x5 mm in size, whitish in color, with an uneven surface in the form of warts. Histologically: thickening of the stratum corneum of the epithelium with an intermediate type of keratinization. What is the most likely diagnosis?

Верукозна форма лейкоплакії Verrucous form of leukoplakia

Бородавчастий передрак Warty precancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

Гіперкератотична форма червоного плескатого лишаю Hyperkeratotic form of lichen planus

Гіперпластична форма кандидозу Hyperplastic form of candidiasis

180 / 200
Під час препарування зуба у пацієнта стався епілептичний припадок. Визначте тактику лікаря в даній ситуації? During tooth preparation, the patient had an epileptic seizure. Determine the doctor's tactics in this situation?

Покласти пацієнта, голову набік, язик фіксувати Put the patient, head to one side, fix the tongue

Не приймати ніяких заходів Take no action

Посадити у крісло у вертикальному положенні Put in a chair in an upright position

Покласти пацієнта на живіт, зафіксувати руки, голова вниз Put the patient on his stomach, fix his hands, head down

Посадити пацієнта, голову наперед, фіксувати потилицю Sit the patient, head forward, fix the back of the head

181 / 200
На прийомі у стоматолога в пацієнта 62-х років раптово виникли задишка і сухий кашель, відчуття задухи, що наростає. Стан прогресивно погіршується; число дихальних рухів досягло 30/хв, посилився акроціаноз, з’явилося клекочуче дихання, з порожнини рота виділяється велика кількість пінистого харкотиння, психомоторне збудження. Артеріальна гіпертензія. Який патологічний стан розвинувся в хворого? During an appointment with a dentist, a 62-year-old patient suddenly developed shortness of breath and a dry cough, a growing sense of suffocation. The condition progressively worsened; the number of respiratory movements reached 30/ min, acrocyanosis increased, wheezing breathing appeared, a large amount of frothy sputum is emitted from the oral cavity, psychomotor excitement. Arterial hypertension. What pathological condition has developed in the patient?

Набряк легень Pulmonary edema

Епілептичний напад Epileptic seizure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

182 / 200
До приймального відділення доставлено хворого після ДТП. Під час огляду потерпілого у ділянці порожнини рота виявлена значних розмірів гематома з поширенням на ділянку шиї і значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота та шиї. Мають місце ознаки асфіксії. Який вид невідкладної допомоги показаний даному хворому? A patient was brought to the reception department after a traffic accident. During the examination of the victim, a large hematoma was found in the oral cavity with spread to the neck area and significant swelling of the soft tissues of the bottom mouth and neck. There are signs of asphyxia. What type of emergency care is indicated for this patient?

Проведення трахеотомії Carrying out a tracheotomy

Розтин і випорожнення гематоми Dissection and evacuation of hematoma

Фіксація язика Language fixation

Проведення медикаментозного симптоматичного лікування Symptomatic drug treatment

Введення лобеліну Introducing lobeline

183 / 200
Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії хворий відзначив нудоту, що з’явилася раптово, різку слабкість, відчуття стиснення за грудниною, біль у серці, виникло блювання. Хворий знепритомнів, з’явилися судоми. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient turned to a dental surgeon for oral cavity rehabilitation. After anesthesia, the patient noted sudden onset nausea, sharp weakness, feeling compression behind the sternum, pain in the heart, vomiting occurred. The patient fainted, convulsions appeared. Objectively: the skin is pale, covered with cold, sticky sweat, the pupils do not react to light. The pulse is threadlike, blood pressure is not determined. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

Епілептичний напад Epileptic attack

Колапс Collapse

Травматичний шок Traumatic shock

184 / 200
У хворого 42-х років протягом 10-ти років у передньому відділі піднебіння виникало новоутворення. Слизова оболонка над ним в кольорі не змінена. 13,12,11, 21, 22, 23 інтактні. На внутрі-шньоротовій рентгенограмі верхньої щелепи відмічається поодинокий осередок деструкції кісткової тканини з чіткими контурами розміром 2,5х1,5 см. Періодонтальна щілина в ділянці 13,12, 11, 21, 22, 23 визначається добре. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient had a neoplasm in the anterior part of the palate for 10 years. The mucous membrane above it has not changed in color. 13,12,11, 21, 22, 23 are intact. On the intra-oral radiograph of the upper jaw, a single focus of destruction of bone tissue with clear contours measuring 2.5x1.5 cm is noted. The periodontal gap in the area of 13, 12, 11, 21, 22, 23 is well defined. the most likely diagnosis?

Кіста носопіднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

Резідуальна кіста Residual cyst

Ілобуломаксилярна кіста Ilobulomaxillary cyst

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Радикулярна кіста Radicular cyst

185 / 200
На етапі припасовки індивідуальної ложки проводяться проби Іербста. Які м’язи обумовлюють зміщення індивідуальної ложки при проведенні функціональної проби - поперемінний дотик кінчиком язика до правої або лівої щік? At the stage of fitting an individual spoon, Ierbst tests are performed. What muscles determine the displacement of an individual spoon during a functional test - alternately touching the tip of the tongue to the right or left cheek?

Щелепно-під’язикові Maxillohyoid

Мімічні м’язи Mimic muscles

Жувальні м’язи Masticatory muscles

Підборідні та круговий м’яз рота Genital and orbicularis oculi

Двочеревцеві, підборідно-під’язикові Bigastric, chin-hyoid

186 / 200
У хворого 37-ми років діагностовано артроз скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). При аускультації лікар почув патологічний шум в ділянці суглобу, а саме 'клацання', що виникає при навантаженні. Який механізм виникнення даного патологічного шуму? A 37-year-old patient was diagnosed with arthrosis of the temporomandibular joint (TMJ). During auscultation, the doctor heard a pathological noise in the area of the joint, namely a 'click' that occurs during loading. What is the mechanism of the occurrence of this pathological noise?

Асинхронний рух диска та суглобової головки Asynchronous movement of disc and articular head

Тертя кісткових поверхонь в суглобі Friction of bone surfaces in the joint

Ослаблення зв’язок СНЩС Weakening of TMJ ligaments

Запалення хрящової тканини диску Inflammation of disc cartilage

Кальцифікація диску СНЩС Calcification of TMJ disc

187 / 200
Пацієнт 23-х років звернувся зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці 12 зуба. На рентгенограмі в ділянці верхівки кореня 12 зуба визначається розрідження з чіткими краями, діаметром до 8-10 мм. Який метод хірургічного лікування є найбільш доцільним? A 23-year-old patient complained of unpleasant sensations in the area of the 12th tooth. On the radiograph in the area of the apex of the root of the 12th tooth, a rarefaction with clear edges, with a diameter of up to 8 -10 mm. Which method of surgical treatment is the most appropriate?

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Видалення зуба Tooth removal

Цистотомія Cystotomy

Ампутація кореня Amputation of the root

Іемісекція Iemisection

188 / 200
Чоловік 20-ти років отримав удар у ділянку підборіддя. Не непритомнів. Об’єктивно: загальний стан задовільний. Набряк і гематома в ділянці нижньої щелепи з обох боків. Щелепа під час пальпації різко болісна. Відкривання рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в ділянці 44, 43 та 34, 35 зубів. Прикус порушений. Який тип асфіксії може розвинутися в цього хворого? A 20-year-old man was hit in the chin area. He did not faint. Objectively: the general condition is satisfactory. Swelling and hematoma in the area of the lower jaw on both sides. The jaw during palpation is sharply painful. Opening of the mouth is limited. Rupture of the mucous membrane of the oral cavity in the area of 44, 43 and 34, 35 teeth. The bite is disturbed. What type of asphyxia can develop in this patient?

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

Аспіраційна Aspirational

Стенотична Stenotic

189 / 200
У дитини 3-х років, обпеченої окропом, на фоні гіперемії та набряку шкіри обличчя, виявляються різної величини пухирі, заповнені прозорою рідиною. Визначте ступінь опіку шкіри обличчя: A 3-year-old child, scalded with boiling water, has blisters of different sizes filled with clear liquid against the background of hyperemia and swelling of the facial skin. Determine the degree of facial skin burn:

II II

III-Б III-B

III-А III-А

IV IV

I I

190 / 200
На профілактичному огляді у сто- матолога дівчинка 11-ти років. Об’єктивно: інтенсивність карієсу КПВз=3, П за Гріном-Вермілліоном - 1,6, РМА=20%. З анамнезу: 1-2 рази за рік хворіє на простудні захворювання. Скільки разів на рік дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі складає 4? An 11-year-old girl is undergoing a preventive examination at the dentist. Objectively: caries intensity KPVz=3, P according to Green-Vermillion - 1.6, RMA=20%. From the anamnesis: she gets colds 1-2 times a year. How many times a year should a girl visit a dentist, if the average rate of caries intensity in the region in this age group is 4?

1 1

3-4 3-4

2 2

1-2 1-2

2-3 2-3

191 / 200
Хворий був госпіталізований до щелепно-лицевого відділення з діагнозом одонтогенна флегмона дна порожнини рота. Об’єктивно: загальний стан хворого важкий, положення в ліжку вимушене - сидячи з нахиленою до-переду головою. Скаржиться на біль за грудниною, що посилюється при спробі нахилу голови дозаду, кашель, задишка. Яке ускладнення розвинулось у даного пацієнта? The patient was hospitalized in the maxillofacial department with a diagnosis of odontogenic phlegmon of the floor of the oral cavity. Objectively: the general condition of the patient is difficult, the position in bed is forced - sitting with an inclined head to front. He complains of pain behind the sternum, which worsens when he tries to tilt his head back, cough, shortness of breath. What complication has developed in this patient?

Медіастеніт Mediastenitis

Флегмона шиї Phlegmon of the neck

Флегмона навкологлоткового простору Phlegmon of the peripharyngeal space

Флегмона кореня язика Phlegmon of the root of the tongue

Флегмона заглоткового простору Phlegmon of the pharyngeal space

192 / 200
У хворого 57-ми років відсутні 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Планується виготовлення бюгельного протезу. 48 зуб має нахил в язиковий бік та вперед. З язикового боку 48 зуба межова лінія має діагональну форму, з щічного - проходить низько на рівні ясеневого краю. Який тип кламера системи Нея слід за- стосувати? A 57-year-old patient is missing 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. It is planned to make a brace prosthesis. 48 tooth has an inclination in the lingual direction and forward. From the lingual side of tooth 48, the boundary line has a diagonal shape, from the buccal - it passes low at the level of the gum edge. What type of Ney system clasp should be used?

Кламер V типу Type V clasp

Кламер I типу Type I stapler

Кламер IV типу (позаду зворотної Дії) Type IV clasp (behind reverse action)

Кламер I-II типу Type I-II stapler

Кламер II типу Type II stapler

193 / 200
Пацїєнту виготовляються метало-керамїчнї коронки на 11,12 зуби. Перед препаруванням було проведено провідникову анестезїю. Через кілька хвилин хворий вїдчув неспокїй, шум у вухах, бїль у черевнїй порожнину запаморочення. Дихання прискорене, пульс частий, АТ- 60/40 мм рт.ст. Яку допомогу необхідно надати хворому в першу чергу? Metal-ceramic crowns for 11, 12 teeth are being made for the patient. Conductor anesthesia was performed before the preparation. After a few minutes, the patient felt restlessness, tinnitus, abdominal pain cavity, dizziness. Breathing is accelerated, pulse is frequent, blood pressure - 60/40 mm Hg. What help should be given to the patient first of all?

Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналї-ну, преднізолон Enter intravenously 0.5 ml of 0.1% solution of adrenaline, prednisone

Надати хворому горизонтальне положення Give the patient a horizontal position

Ввести еуфїлїн Enter Euphilin

Промедол, супрастін Promedol, suprastin

Піднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом Put cotton soaked in ammonia to your nose

194 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 43-х рокїв з метою протезування. В анамнезі цукровий дїабет протягом 15-ти рокїв. Перед прийомом лікаря дуже хвилювався. Раптово стан хворого погіршився, виникла слабкість у кінцівках. Хворий покрився холодним липким потом, втратив свідомість. Який невідкладний стан виник у хворого? A 43-year-old patient came to the orthopedic dentistry clinic for the purpose of prosthetics. He has a 15-year history of diabetes. He was very worried before the doctor's appointment. Suddenly, the patient's condition worsened, there was weakness in the limbs. The patient was covered with a cold, sticky sweat, lost consciousness. What emergency condition did the patient have?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

!нфаркт міокарда !myocardial infarction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

195 / 200
Хвора скаржиться на погіршення фіксації та часті поломки часткового пластинкового знімного протеза на нижню щелепу, яким користується 5 років. Об’єктивно: альвеолярна частина у беззубих ділянках значно атрофована, протез балансує. Яка найвірогідніша причина погіршення фіксації і частих поломок протеза? The patient complains of deterioration of fixation and frequent breakages of the partial lamellar removable prosthesis on the lower jaw, which has been used for 5 years. Objectively: the alveolar part in the edentulous areas is significantly atrophied, the prosthesis balances. What is the most likely reason for the deterioration of the fixation and frequent breakages of the prosthesis?

Атрофія альвеолярного відростка Atrophy of the alveolar process

Стирання штучних зубів Erasing artificial teeth

Неправильне зберігання протеза Incorrect storage of prosthesis

Користування протезом під час сну Using a prosthesis while sleeping

Вживання твердої їжі Eating solid food

196 / 200
Хвора 13-ти років отримала трав- му в ділянці середньої зони обличчя. Звернулася зі скаргою на біль, припухлість м’яких тканин у ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. При обстеженні виявлена рухливість кісток носа, значна припухлість м’яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру ока, симптом 'сходинки'по нижньому краю обох очних западин вилично-щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус, подовження середньої частини обличчя. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old patient received an injury in the middle area of the face. She complained of pain, swelling of soft tissues in the area of the upper jaw, pain in During the examination, the mobility of the bones of the nose, significant swelling of the soft tissues of the left zygomatic area, hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'steps' along the lower edge of both eye sockets of the zygomatic sutures, nosebleeds, open bite, lengthening of the middle part of the face were revealed. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III Le Faure III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом основи черепа Skull base fracture

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

197 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлено хворого з однобічним вивихом правого скронево-нижньощелепного суглобу. Який вид місцевої анестезії показаний для релаксації жувальних м’язів при вправленні суглоба? A patient with a unilateral dislocation of the right temporomandibular joint was brought to the maxillofacial department. What type of local anesthesia is indicated for relaxation of the masticatory muscles during joint manipulation?

За Берше-Дубовим, підвиличним шляхом By Bershe-Dubov, sub-cheek road

Позаротова мандибулярна анестезія, піднижньощелепний шлях Extraoral mandibular anesthesia, submandibular route

Внутрішньоротова мандибулярна анестезія Intraoral mandibular anesthesia

Торусальна анестезія Torusal anesthesia

Позаротова мандибулярна анестезія, позадущелепний шлях Extraoral mandibular anesthesia, extramaxillary route

198 / 200
Хворий після отримання травми скаржиться на обмежене відкривання рота, кровотечу з носа, оніміння ттткі-ри підочної ділянки і нижньої повіки. Об’єктивно: спостерігається деформація обличчя за рахунок западіння м’яких тканин виличної ділянки зліва, наявність симптому 'сходинки'у середній частині лівого нижнього краю очниці та в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Який метод дослідження найбільш доцільний для діагностики захворювання? After receiving an injury, the patient complains of limited opening of the mouth, bleeding from the nose, numbness of the undereye area and lower eyelid. Objectively: facial deformation is observed due to depression of the soft tissues of the zygomatic area on the left, the presence of a 'step' symptom in the middle part of the left lower edge of the eye socket and in the area of the zygomatic-alveolar ridge. What research method is most appropriate for diagnosing the disease?

Рентгенографія лицьового черепа в аксіальній проекції X-ray of the facial skull in axial projection

Рентгенографія лицьового черепа та придаткових пазух носа X-ray of the facial skull and paranasal sinuses

Рентгенографія лицьового черепа в боковій проекції X-ray of the facial skull in the lateral projection

Ортопантомограма Orthopantomogram

Рентгенографiя лицьового черепа в прямій проекції X-ray of the facial skull in direct projection

199 / 200
Хвора 25-ти років звернулася до клініки з метою санації порожнини рота. Під час препарування 45 зуба з приводу хронічного середнього карієсу хвора зблідла, на лобі виступив холодний липкий піт, з’явилася нудота, шум у вухах. Хвора знепритомніла. Об’єктивно: Ps- 50/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, зіниці звужені. Діагностуйте даний стан: A 25-year-old patient turned to the clinic for oral cavity rehabilitation. During the preparation of tooth 45 due to chronic medium caries, the patient turned pale, cold, sticky sweat appeared on her forehead , nausea, tinnitus appeared. The patient fainted. Objectively: Ps- 50/min., BP- 80/60 mm Hg, shallow breathing, pupils narrowed. Diagnose this condition:

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Стенокардія Angina

Набряк Квінке Quincke edema

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

200 / 200
В очікуванні своєї черги біля кабінету хірурга-стоматолога сиділа хвора 64-х років. Раптом вона впала, з’явилося хрипле дихання, судомні посмикування рук та ніг. Обличчя та шия стали ціанотичними, зіниці розширилися, реакція на світло відсутня, артеріальний тиск та пульс не визначаються, тони серця не прослуховуються, відзначено мимовільне сечовиділення. Для якого стану характерні наведені симптоми? Waiting for her turn, a 64-year-old patient was sitting near the dental surgeon's office. Suddenly, she fell, wheezing, convulsive twitching of her arms and legs appeared. Face and the neck became cyanotic, the pupils dilated, there is no reaction to light, blood pressure and pulse are not determined, heart sounds are not heard, involuntary urination is noted. For which condition are the given symptoms typical?

Клінічна смерть Clinical death

Втрата свідомості Loss of consciousness

Колапс Collapse

Інсульт Stroke

Інфаркт міокарда Myocardial infarction