Крок 2 - Стоматологія 2007 (буклет)

1 / 200
Хірург-стоматолог при видаленні 38 використав елеватор Леклюза. Після того, як щічка елеватора була введена між 37 та 38 і здійснена спроба вивихнути 38, виникло порушення прикусу. Яке ускладнення виникло найбільш вірогідно? The dental surgeon used a Lecluse elevator when removing 38. After the cheek of the elevator was inserted between 37 and 38 and an attempt was made to dislocate 38, a malocclusion occurred. What complication occurred most likely?

Неповний вивих 37 Incomplete dislocation 37

Передній вивих нижньої щелепи Anterior dislocation of the lower jaw

Перелом нижньої щелепи в ділянці кута Fracture of the lower jaw in the area of the corner

Перелом коміркового відростка нижньої щелепи Fracture of the cellular process of the lower jaw

Задній вивих нижньої щелепи Posterior dislocation of the lower jaw

2 / 200
У хлопчика 10-ти років у порожнині рота виявлено виразковий гінгівіт, пародонтальні кишені, патологічну рухливість всіх зубів, оголення коренів зубів. При рентгенологічному обстеженні виявлено деструкцію альвеолярного паростка лакунарного типу. Клінічно проявляється нецукровий діабет, гепа-тоспленомегалія, екзофтальм, рентгенологічно - осередкова деструкція плоских кісток. Визначте найбільш вірогідний діагноз: In a 10-year-old boy, ulcerative gingivitis, periodontal pockets, pathological mobility of all teeth, exposure of the roots of the teeth were detected in the oral cavity. X-ray examination revealed the destruction of the alveolar sprout of the lacunar type. Clinically manifests diabetes insipidus, hepatosplenomegaly, exophthalmos, X-ray - focal destruction of flat bones. Determine the most likely diagnosis:

Постійна нейтропенія Persistent neutropenia

Хронічний гістіоцитоз Chronic histiocytosis

Циклічна нейтропенія Cyclic neutropenia

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Гіпоімуноглобулінемія Hypoimmunoglobulinemia

3 / 200
Жінка 24-х років звернулася зі скаргами на відчуття поколювання, печіння язика під час прийому гострої їжі. Об’єктивно: на спинці та бокових поверхнях язика визначаються ділянки округлої та овальної форми, яскраво-червоного кольору, позбавлені сосочків і оточені білуватим вінчиком, безболісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old woman complained of tingling, burning of the tongue while eating spicy food. Objectively: on the back and lateral surfaces of the tongue, areas of rounded and oval-shaped, bright red in color, devoid of papillae and surrounded by a whitish corolla, painless during palpation. What is the most likely diagnosis?

Глосит Гентера-Меллера (B12-фолієводефіцитна анемія) Genter-Möller's glossitis (B12-folate deficiency anemia)

Хронічний атрофічний кандидозний глосит Chronic atrophic candidal glossitis

Десквамативний глосит ('географічний язик') Desquamative glossitis ('geographical tongue')

'Бляшка скошеного лу-ку' (вторинний сифіліс) 'Mowed lawn plaque' (secondary syphilis)

'Кардинальський язик' (гіповітаміноз РР) 'Cardinal tongue' (hypovitaminosis PP)

4 / 200
Хворий 24-х років скаржиться на різкий біль у роті, загальну слабкість, головний біль, біль у суглобах, підвищення температури тіла до 38,90C. Захворів 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: губи набряклі, на червоній облямівці - геморагічні кірки. На слизовій оболонці порожнини рота, на фоні розлитої гіперемії, - великі зливні ерозії та виразки, вкриті жовтувато-сірим нальотом, різко болісні, кровоточать під час дотику. Кон’юнктивіт. На шкірі кистей і передпліч - еритематозні плями до 1,5 см у діаметрі з пухирцями в центрі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old patient complains of a sharp pain in the mouth, general weakness, headache, pain in the joints, an increase in body temperature up to 38.90C. He has been ill for 2 days therefore, after hypothermia. Objectively: the lips are swollen, on the red border - hemorrhagic crusts. On the mucous membrane of the oral cavity, against the background of diffuse hyperemia, there are large draining erosions and ulcers, covered with a yellowish-gray coating, sharply painful, bleeding when touched. Conjunctivitis. On the skin of the hands and forearms - erythematous spots up to 1.5 cm in diameter with blisters in the center. What is the most likely diagnosis?

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Синдром Стівенса-Джонса Stevens-Jones syndrome

Синдром Лайєлла Lyell syndrome

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

5 / 200
До ортодонтичної клініки звернулася дівчинка 14-ти років зі скаргами на відсутність одного зуба та естетичний дефект. При клінічному обстеженні виявлено: співвідношення щелеп нейтральне, відсутність 23 зуба з дефіцитом місця. Попередній діагноз: ретен-ція 23 зуба з дефіцитом місця у зубному ряду. Який з додаткових методів дослідження потрібно застосувати для встановлення заключного діагнозу? A 14-year-old girl applied to the orthodontic clinic with complaints about the absence of one tooth and an aesthetic defect. During the clinical examination, it was found: the ratio of the jaws is neutral, the absence of 23 teeth with a deficit places. Preliminary diagnosis: retention of tooth 23 with a lack of space in the dental row. Which of the additional research methods should be used to establish the final diagnosis?

Рентгенографія придаткових носових порожнин X-ray of accessory nasal cavities

Вимірювання діагностичних моделей Measuring diagnostic models

Міотонометрія Myotonometry

Телерентгенографія Telerentgenography

Ортопантомографія Orthopantomography

6 / 200
Пацієнт 28-ми років скаржиться на незручність під час вживання їжі. В анамнезі 24 зруйнувався внаслідок ускладнень карієсу. Об’єктивно: ІРОПЗ = 0,9, стінки кукси щільні, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневі канали запломбовані до верхівок, корінь рівний, змін в періапікаль-них тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцію слід обрати? A 28-year-old patient complains of discomfort while eating. In the anamnesis, 24 collapsed due to caries complications. Objectively: IROPZ = 0.9, stump walls dense, percussion is painless. On the radiograph: the root canals are sealed to the apex, the root is smooth, there are no changes in the periapical tissues. What orthopedic construction should be chosen?

Вкладка Tab

Штучна коронка Artificial Crown

Напівкоронка Half-crown

Вінір Veneer

Штифтова Pin

7 / 200
Хворий 54-х років скаржиться на постійне відчуття печіння в ділянці слизової оболонки протезного ложа, сухість у роті. Об’єктивно: в порожнині рота повні знімні протези. Встановлено діагноз: алергічний стоматит. Яка клінічна картина крові підтверджує цей діагноз? A 54-year-old patient complains of a constant burning sensation in the area of the mucous membrane of the prosthetic bed, dryness in the mouth. Objectively: complete removable prostheses in the oral cavity. Installed diagnosis: allergic stomatitis. What clinical picture of blood confirms this diagnosis?

Лейкопенія, моноцитоз, прискорення ШЗЕ Leukopenia, monocytosis, acceleration of SZE

Лейкоцитоз, лімфоцитоз, моноцитоз Leukocytosis, lymphocytosis, monocytosis

Лейкоцитоз, еритропенія, прискорення ШЗЕ Leukocytosis, erythropenia, acceleration of ESR

Еритропенія, моноцитоз, прискорення ШЗЕ Erythropenia, monocytosis, acceleration of SZE

Лейкопенія, лімфоцитоз, моноцитоз Leukopenia, lymphocytosis, monocytosis

8 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на 6іль у ділянці правої половини нижньої щелепи. Біль з’явився після падіння та удару. Об’єктивно: відкривання рота болісне, оклюзійне співвідношення порушене. Під час пальпації на ділянках відсутніх 44, 45 зубів незначна рухливість відламків. Всі решта зубів присутні, стійкі. На рентгенограмі - лінія перелому в ділянці відсутніх 44, 45 зубів. Яку шину для лікування необхідно застосувати в даному випадку? A 38-year-old patient complains of pain in the area of the right half of the lower jaw. The pain appeared after a fall and a blow. Objectively: opening the mouth is painful, occlusive the ratio is broken. During palpation in the areas of the missing 44, 45 teeth, there is slight mobility of the fragments. All the remaining teeth are present, stable. On the radiograph, there is a fracture line in the area of the missing 44, 45 teeth. What splint should be used for treatment in this case?

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

Шина Ванкевича Shyna Vankevych

Шина Збаржа Barge tire

Пращеподібна пов’язка Slingshot

Шина Тигерштедта з розпоркою Tigerstedt tire with spacer

9 / 200
На другий день після фіксації часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння у порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. Об’єктивно: слизова оболонка гіперемована, гіперса-лівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими 5 років. Схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища? On the second day after fixation of partial lamellar prostheses, the patient complains of burning in the oral cavity, an unpleasant taste when using the prostheses. Objectively: the mucous membrane is hyperemic, hypersa- livation. Before making new prostheses, I used the old ones for 5 years. There were no similar complaints. What is the possible reason for this phenomenon?

Наявність залишкового мономеру в базисі протезу Presence of residual monomer in the base of the prosthesis

Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси Allergic reaction to base plastic components

Погана якість базисної пластмаси Poor quality of base plastic

Порушення гігієни порожнини рота Violation of oral hygiene

Порушення правил користування протезами Violation of the rules for using prostheses

10 / 200
У хворого 36-ти років з’явились симптоми, які характерні для хронічного гаймориту: головний біль, наявність фістули в ділянці видаленого п’ять місяців тому 27 зуба. Яке лікування необхідно провести цьому хворому? A 36-year-old patient developed symptoms characteristic of chronic sinusitis: headache, the presence of a fistula in the area of the 27th tooth removed five months ago. What treatment should be given to this patient?

Тампонада фістули йодоформною турундою Tamponade of fistula with iodoform turunda

Консервативна терапія Conservative therapy

Гайморотомія Chimorotomy

Гайморотомія з одночасною пластикою фістули Hymorotomy with simultaneous plastic fistula

Ушиття фістули Fistula suturing

11 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на біль у підщелепній ділянці та під язиком, який посилюється під час приймання їжі, підвищення температури тіла до 37,60C. Хворіє два місяці. Об’єктивно: по ходу правого під’язикового валика інфільтрація, гіперемія, набряк м’яких тканин, різкий біль під час пальпації. З протоки правої піднижньоще-лепної слинної залози виділяється каламутна слина з домішками гною. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the submandibular area and under the tongue, which worsens when eating, body temperature rises to 37.60C. He has been ill for two months . Objectively: along the course of the right hyoid ridge, infiltration, hyperemia, swelling of soft tissues, sharp pain during palpation. From the duct of the right submandibular salivary gland, cloudy saliva with impurities of pus is released. What is the most likely diagnosis?

Аденофлегмона підщелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular area

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Загострення слинокам’яної хвороби Aggravation of salivary stone disease

Гострий гнійний лімфаденіт підщелепної ділянки Acute purulent submandibular lymphadenitis

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

12 / 200
У хворого проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м’яких тканин виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі? The patient underwent palatal anesthesia. Bleeding occurred when the needle was removed from the soft tissues. What should be done to stop the bleeding?

Внутрішньом’язове введення вікасолу Intramuscular injection of vikasol

Накладання швів Stitching

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

Притиснути тампоном місце уколу Press a tampon on the injection site

Внутрішньовенне введення 10% розчину хлористого кальцію Intravenous administration of 10% calcium chloride solution

13 / 200
Хвора 22-х років звернулася зі скаргами на гострий самочинний нападопо-дібний біль у 16 зубі, що віддає в праве око та ділянку скроні. Хворіє протягом доби. Напади болю тривають близько години. Об’єктивно: на медіальній поверхні 16 глибока каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Дентин розм’якшений, пухкий. При зондуванні визначається болючість по всьому дну каріозної порожнини. Реакція на холодові подразники в 16 зубі різко болісна. Перкусія чутлива. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complained of acute self-inflicted attack-like pain in the 16th tooth, radiating to the right eye and the area of the temple. She has been ill for a day. Attacks the pain lasts for about an hour. Objectively: on the medial surface of 16, there is a deep carious cavity within the peripulpal dentin. The dentin is softened, loose. During probing, soreness is detected throughout the bottom of the carious cavity. The reaction to cold stimuli in tooth 16 is sharply painful. Percussion is sensitive What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

14 / 200
Хвора 28 -ми років звернулася на 3-ю добу після видалення 16. У місці ін’єкції помітила м’яку, слабкоболісну припухлість з синюшним відтінком. Скаржиться на біль за верхньою щелепою, що іррадіює у скроню, око, половину го- лови. Об’єктивно: t0- 37,8°C. Обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правих щічної, виличної, нижньої частини скроневої ділянок. Контрактура. У порожнині рота, в комірці видаленого 16 зуба, кров’яний згусток. По перехідній згортці праворуч, на рівні 18, слизова гіперемована, набрякла, під час пальпації різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient applied on the 3rd day after the removal of 16. She noticed a soft, mildly painful swelling with a bluish tint at the injection site. She complains of pain behind the upper jaw, radiating to the temple, eye, half of the head. Objectively: t0- 37.8°C. The face is asymmetrical due to swelling of the soft tissues of the right cheek, zygomatic, lower part of the temporal areas. Contracture. In the oral cavity, in the cell of the removed 16th tooth, there is a blood clot. Along the transitional fold on the right, at level 18, the mucosa is hyperemic, swollen, sharply painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна флегмона підскроневої ямки з правого боку від 16 зуба Odontogenic phlegmon of the subtemporal fossa on the right side of the 16th tooth

Гострий періостит верхньої щелепи з правого боку від 16 зуба Acute periostitis of the upper jaw on the right side from the 16th tooth

Одонтогенна флегмона скроневої ділянки з правого боку від 16 зуба Odontogenic phlegmon of the temporal area on the right side of the 16th tooth

Постін’єкційна флегмона виличної ділянки праворуч Post-injection phlegmon of the zygomatic area on the right

Постін’єкційна флегмона підскроневої ямки праворуч Post-injection phlegmon of the right subtemporal fossa

15 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на біль у верхній щелепі та у фронтальній ділянці, порушення прикусу. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин верхньої губи, шкіра верхньої губи синюшного кольору. Слизова оболонка порожнини рота в межах 23,22,21,11,12,13 зубів гіпере-мована, набрякла, спостерігаються петехіальні крововиливи. Під час пальпації визначається рухливість фронтального фрагменту верхньої щелепи в межах 23-13 зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old patient complains of pain in the upper jaw and in the frontal area, a violation of the bite. Objectively: asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues of the upper lips, the skin of the upper lip is bluish in color. The mucous membrane of the oral cavity in the range of teeth 23, 22, 21, 11, 12, 13 is hyperemic, swollen, petechial hemorrhages are observed. During palpation, the mobility of the frontal fragment of the upper jaw is determined in the range of 23-13 teeth. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за нижнім типом Fracture of the upper jaw according to the lower type

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Односторонній перелом верхньої щелепи за нижнім типом Unilateral fracture of the upper jaw according to the lower type

Перелом верхньої щелепи за середнім типом Fracture of the upper jaw according to the average type

Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи Fracture of the alveolar process of the upper jaw

16 / 200
Хвора 38-ми років звернулася до лікарні зі скаргами на наявність рани у ділянці лівої щоки. Травму отримала 16-18 годин тому, не непритомніла. Об’єктивно: у ділянці щоки з лівого боку визначається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м’яза довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хворій? A 38-year-old patient went to the hospital complaining of a wound in the area of her left cheek. She received the injury 16-18 hours ago, she did not faint. Objectively: in the area of the cheek on the left side, a violation of the integrity of the skin, subcutaneous fat and muscle of about 3 cm in length is determined. Bleeding from the wound.

Рання ПХО рани Early PHO wounds

Відстрочена ПХО рани Delayed PHO of wounds

- -

ПХО з пластикою PHO with plastic

Вторинна хірургічна обробка рани Secondary surgical wound treatment

17 / 200
У хлопчика 11-ти років у ділянці 24 виникає біль при вживанні солодкої та холодної їжі. Вперше біль виник три тижні тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим, розм’якшеним дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне, від холодового подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна. Який пломбувальний цемент найбільш доцільний для постійної пломби? An 11-year-old boy has pain in area 24 when eating sweet and cold food. The pain first appeared three weeks ago. Objectively: on the chewing surface 24 carious cavity of medium depth, filled with light, softened dentin. Probing the enamel-dentin connection is painful, from a cold stimulus - short-term pain. Percussion 24 - painless. What filling cement is most appropriate for a permanent filling?

Полікарбоксилатний Polycarboxylate

Склоіономірний Glass ionomer

Силікатний Silicate

Фенолятний Phenolate

Силікофосфатний Silicophosphate

18 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 26 зуба частково зруйнована. ІПОПЗ складає 0,9. Який із зазначених зубних протезів доцільно застосувати? A 45-year-old patient applied for dental prostheses. Objectively: the crown of tooth 26 is partially destroyed. The IOPZ is 0.9. Which of the mentioned dental prostheses is appropriate apply?

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Штампована коронка Stamped crown

Металопластмасова коронка Metal plastic crown

Пластмасова коронка Plastic crown

Штифтова конструкція Pin design

19 / 200
Хворому видалено 37 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через три дні він повторно звернувся до лікаря зі скаргами на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба. Інтенсивність болю постійно зростає. Під час огляду встановлено: слизова оболонка альвеолярного відростка у ділянці 37 різко гіперемована, болісна. Комірка видаленого 37 вкрита сіруватим нальотом. З рота неприємний запах. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient had his 37th tooth removed due to an exacerbation of chronic periodontitis. Three days later, he returned to the doctor complaining of constant aching pain in the area of the removed tooth. The intensity of the pain is constantly increasing . During the examination, it was found: the mucous membrane of the alveolar process in area 37 is sharply hyperemic, painful. The cell of the removed 37 is covered with a grayish coating. The mouth has an unpleasant odor. The regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Перікороніт Pericoronite

Гострий періостит Acute periostitis

Альвеоліт Alveolitis

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

20 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на періодично виникаючий біль у ділянці кута нижньої щелепи та утруднене відкривання рота. Показано видалення 38 зуба. Оберіть щипці, якими потрібно провести видалення 38 зуба: A patient came to the doctor with complaints of intermittent pain in the corner of the lower jaw and difficulty opening the mouth. Removal of tooth 38 is indicated. Choose the forceps with which to remove 38 teeth:

Байонетні Bayonet

Дзьобоподібні зі щічками, які збігаються Beaky with matching cheeks

Дзьобоподібні з шипами на щічках Beak-shaped with spikes on the cheeks

Дзьо6оподі6ні зі щічками, які не збігаються Jobs with cheekbones that don't match

Зігнуті по площині Flat-bent

21 / 200
Дитина 8-ми років скаржиться на гострий біль у нижній щелепі з лівого боку. Зі зменшенням постійного болю на 3-тю добу з’явився набряк тканин щоки. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, t0- 38, 20C. Виражений набряк тканин щічної ділянки. Шкірні покриви в цій ділянці гіперемовані. Регіонарний лімфаденіт. Корені 74 на рівні ясни. 73, 75, 36 без патології. Перехідна складка з вестибулярного боку згладжена через підокісний запальний інфільтрат, що флюктуює по всій поверхні. Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old child complains of a sharp pain in the lower jaw on the left side. With the reduction of constant pain, on the 3rd day, swelling of the cheek tissues appeared. About objectively: general condition of medium severity, t0- 38, 20C. Pronounced swelling of the tissues of the cheek area. The skin in this area is hyperemic. Regional lymphadenitis. Roots 74 at the level of the jawbone. 73, 75, 36 without pathology. The transitional fold on the vestibular side is smoothed due to a submaxillary inflammatory infiltrate fluctuating over the entire surface. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

22 / 200
Чоловік 28-ми років скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів при вживанні холодної їжі, що з’явилася 1,5 місяці тому після травми. Об’єктивно: відсутній кут коронки 21, від-лом ріжучого краю 11 у межах дентину. Зондування 11, 21 безболісне, реакція на холод - болісна, короткочасна. ЕОД-7 мкА. Який з пломбувальних матеріалів доцільно використати в даній клінічній ситуації? A 28-year-old man complains of pain in the upper front teeth when eating cold food, which appeared 1.5 months ago after an injury. Objectively : missing crown corner 21, fracture of the cutting edge 11 within the dentin. Probing 11, 21 is painless, the reaction to cold is painful, short-lived. EOD-7 μA. Which of the filling materials is appropriate to use in this clinical situation?

Компомер Compomer

Мікрогібридний композит Microhybrid Composite

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікатний цемент Silicate cement

Макронаповнений композит Macro-filled composite

23 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на біль у зубі на нижній щелепі з правого боку від холодного і при потраплянні їжі. Об’єктивно: у 46 на медіальній поверхні каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, не сполучається з порожниною зуба, зі світлим розм’якшеним дентином на дні та стінках. Зондування дна болісне в одній точці, перкусія безболісна. Реакція на холод болісна, швидкоминаюча. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old child complains of a toothache on the right side of the lower jaw from cold and when eating food. Objectively: at 46, the medial surface is carious a cavity within the peripulpal dentin, does not communicate with the tooth cavity, with light softened dentin on the bottom and walls. Probing the bottom is painful in one point, percussion is painless. Reaction to cold is painful, fleeting. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

24 / 200
Жінка 65-ти років, якій виготовлено повний знімний протез на нижню щелепу, скаржиться на печіння, набряк слизової оболонки. Раніше пацієнтка протезувалася пластинковими протезами із пластмаси. Об’єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка нижньої щелепи, губ, щік, язика гіпе-ремована. Спостерігається набряк нижньої губи. Який діагноз найбільш вірогідний? A 65-year-old woman who had a complete removable lower jaw prosthesis made, complains of burning, swelling of the mucous membrane. Previously, the patient had prosthetics made of plastic lamellar prostheses. About' Objectively: the mucous membrane of the alveolar process of the lower jaw, lips, cheeks, tongue is hyper-removed. There is swelling of the lower lip. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонса Stevens-Jones syndrome

Травматичний протезний стоматит Traumatic prosthetic stomatitis

Реакція слизової оболонки на протезування Reaction of the mucous membrane to prosthetics

Набряк Квінке Quincke edema

Алергічний протезний стоматит Allergic prosthetic stomatitis

25 / 200
Студентка 20-ти років скаржиться на біль в жувальних м’язах, якій виникає зранку, стертість горбів жувальних зубів, явища гіперестезії. Біль у жувальних м’язах і явища гіперестезії підсилюються під час екзаменаційної сесії. Об’єктивно: у ділянці нижніх жувальних зубів 36, 37 спостерігається кра-тероподібна стертість жувальної поверхні, обмежена тонким шаром емалі. Який діагноз найбільш вірогідний? A 20-year-old student complains of pain in the masticatory muscles, which occurs in the morning, roughness of the humps of the masticatory teeth, hyperesthesia phenomena. Pain in the masticatory muscles and the phenomena of hyperesthesia are enhanced during the examination session. Objectively: in the area of the lower chewing teeth 36, 37, there is a crater-like abrasion of the chewing surface, limited by a thin layer of enamel. What diagnosis is most likely?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Бруксизм Bruxism

Патологічна стертість Pathological attrition

Дисфункція СНЩС TMD dysfunction

Ерозія емалі Enamel erosion

26 / 200
У хлопчика 10-ти років при вивченні моделей щелеп встановлено, що оклю-зійна площина фронтальних зубів на верхній щелепі має увігнуту форму, в бокових ділянках вона випукла. Деформацію зубних дуг повторює і форма альвеолярного паростка. Верхня щелепа має сідлоподібну форму з різким звуженням в ділянці премолярів. Який прикус формується у дитини? In a 10-year-old boy, when studying models of the jaws, it was established that the occlusal plane of the front teeth on the upper jaw has a concave shape, in the lateral areas it is convex. Deformation the shape of the alveolar bud also repeats the dental arches. The upper jaw has a saddle-like shape with a sharp narrowing in the area of the premolars. What kind of bite is formed in a child?

Мезіальний Mesial

Глибокий Deep

Відкритий Open

Перехресний Cross

Дистальний Distal

27 / 200
Жінка 24-х років скаржиться на кро- воточивість та болісність ясен, що з’явилися 3 дні тому після фіксації пластмасових коронок на 12, 11, 21, 22. Об’єктивно: ясна у ділянці 12,11, 21, 22 яскраво-червоного кольору, набряклі, кровоточать, болісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old woman complains of bleeding and painful gums that appeared 3 days ago after fixing plastic crowns on 12, 11, 21, 22 . Objectively: gums in area 12, 11, 21, 22 are bright red, swollen, bleeding, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

28 / 200
У пацієнта 45-ти років однобічний кінцевий дефект зубного ряду нижньої щелепи, що закінчується 45, планується замістити бюгельним протезом. Де слід розмістити оклюзійну накладку, щоб попередити функціональне перевантаження 45 зуба? A 45-year-old patient has a one-sided terminal defect of the mandibular dentition ending in 45, and is scheduled to be replaced with a brace prosthesis. Where should the occlusal plate be placed to prevent functional overload 45 teeth?

У дистальній фісурі 44 In distal fissure 44

Не має значення Doesn't matter

У медіальній фісурі 44 In medial fissure 44

У дистальній фісурі 45 In the distal fissure 45

У міжзубному проміжку між 44 та 45 In the interdental space between 44 and 45

29 / 200
Дитина 8-ми років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації. При обстеженні було виявлено високу інтенсивність каріозного процесу (кп+КПВ=7), індекс ФедороваВолодкіної становив 3,0 бали. Якій оцінці відповідає гігієнічний стан порожнини рота дитини? An 8-year-old child consulted a dentist for the purpose of rehabilitation. During the examination, a high intensity of the carious process was revealed (kp+KPV=7), the Fedorov Volodkina index was 3.0 points. What assessment corresponds to the hygienic condition of the child's oral cavity?

Незадовільний стан Unsatisfactory status

Дуже поганий стан Very bad condition

Добрий стан Good condition

Поганий стан Poor condition

Задовільний стан Satisfactory

30 / 200
Хлопчик 10-ти років на 4 добу після отримання травми в спортивному залі скаржиться на біль у лівій половині обличчя, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: значний набряк тканин лівих підочної та привушної ділянок. Прикус не змінений. Відкривання рота до 1,5 см, при спробі подальшого руху нижньої щелепи відзначається посилення болю та 'механічна'перешкода. Пальпаторно в ділянці лівої виличної дуги виявляється западання кістки та помірна болісність. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old boy on the 4th day after receiving an injury in the gym complains of pain in the left half of the face, limited opening of the mouth. Objectively: significant tissue swelling of the left infraorbital and parotid areas. The bite has not changed. Opening the mouth up to 1.5 cm, when trying to move the lower jaw further, there is an increase in pain and a 'mechanical' obstruction. Palpation in the area of the left zygomatic arch reveals bone subsidence and moderate pain. What is the most likely diagnosis ?

Середній перелом верхньої щелепи Medium maxillary fracture

Перелом лівого суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the left articular process of the lower jaw

Перелом лівої виличної дуги Fracture of the left zygomatic arch

Травматичний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба Traumatic arthritis of the left temporomandibular joint

Суббазальний перелом верхньої щелепи Subbasal fracture of the upper jaw

31 / 200
Пацієнт 30-ти років скаржиться на інфільтрат правої защелепної ділянки, який утримується протягом 2-3-х місяців. Курс антибактеріальної терапії ефекту не дав. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок слабкоболі-сного інфільтрату правої защелепної ділянки, дерев’янистої щільності, шкіра червоно-синюшного відтінку. На шкірі є нориці, з них періодично виділяється гній з крупинками, мають місце щільні втягнуті рубці, відмічається безболісний тризм нижньої щелепи. Яке захворювання найбільш вірогідно в хворого? A 30-year-old patient complains of an infiltrate in the right maxillary area, which has persisted for 2-3 months. The course of antibacterial therapy had no effect. Objectively: asymmetry of the face due to mildly painful infiltrate of the right submaxillary area, woody density, skin of a red-bluish hue. There are fistulas on the skin, pus with grains periodically comes out of them, there are dense retracted scars, painless trismus of the lower jaw is noted. What disease most likely in the patient?

Актиномікоз защелепної ділянки Actinomycosis of the maxillary area

Одонтогенна гранульома обличчя Odontogenic granuloma of the face

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

Хронічний лімфаденіт защелепної ділянки Chronic lymphadenitis of the maxillary region

Флегмона защелепної ділянки Phlegmon of the maxillary area

32 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на рухомість 24, 26, 27; виділення гною з комірки видаленого 25 (видалений 1,5 місяці тому, зроблено розтин по перехідній складці). Об’єктивно: в підочний ділянці невелика припухлість м’яких тканин, слабкоболісні збільшені підщелепні лімфовузли ліворуч, вільне носове дихання. Слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 24, 26, 27 набрякла, синюшна. По перехідній складці - нориця з вибухаючими грануляціями. З комірки видаленого 25 -гнійні грануляції. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient complains of mobility 24, 26, 27; discharge of pus from the cell of removed 25 (removed 1.5 months ago, an autopsy was performed on the transitional fold ). Objectively: there is a slight swelling of soft tissues in the infraorbital area, mildly painful enlarged submandibular lymph nodes on the left, free nasal breathing. The mucous membrane of the alveolar process in the area 24, 26, 27 is swollen, bluish. Along the transition fold - a fistula with exploding granulations. 25 purulent granulations were removed from the cell. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного гаймориту Exacerbation of chronic sinusitis

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Загострення обмеженого пародонти-ту Exacerbation of limited periodontal disease

Гострий остеомієліт Acute osteomyelitis

Альвеоліт Alveolitis

33 / 200
У хлопчика 5-ти років підвищення температури тіла до 39, 20C, біль у горлі, головний біль, нудота. Об’єктивно: слизова оболонка м’якого піднебіння та піднебінних дужок яскраво гіпере-мована, чітко відмежована від оточу- ючих тканин. Язик сухий, набряклий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибоподібні сосочки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блідого носогубного трикутника, гіперемована, вкрита дрі-бною плямистою висипкою. Підщелепні лімфатичні вузли болісні під час пальпації. Визначте збудника даного захворювання: A 5-year-old boy has an increase in body temperature to 39.20C, sore throat, headache, nausea. Objectively: mucous membrane of the soft palate and palatal arches are brightly hyperemic, clearly separated from the surrounding tissues. The tongue is dry, swollen, its lateral surfaces are free of plaque, red, mushroom-like papillae are noticeably enlarged in size. The skin of the face, except for the pale nasolabial triangle, is hyperemic, covered with dry with a spotted rash. The submandibular lymph nodes are painful during palpation. Determine the causative agent of this disease:

Вірус Коксакі Coxsackie virus

Паличка Леффлера Leffler's wand

Паличка Борде-Жанду Bordeaux Jean

Гемолітичний стрептокок Hemolytic streptococcus

Вірус герпесу Herpes virus

34 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи ліворуч, який посилюється під час жування, порушення змикання зубів. З анамнезу: отримала травму 2 дні тому. На підставі клініки, об’єктивних і рентгенологічних даних, встановлено діагноз: відкритий перелом нижньої щелепи між 34 та 45. Оберіть метод лікувальної іммобілізації щелепи: A 14-year-old child complains of pain in the area of the lower jaw on the left, which intensifies during chewing, impaired closing of the teeth. History: received an injury 2 days ago. On the basis of clinical, objective and X-ray data, a diagnosis was established: an open fracture of the lower jaw between 34 and 45. Choose a method of medical immobilization of the jaw:

Назубне шинування Dental splinting

Ясенева пластинка Ash plate

Тимчасова іммобілізація Temporary immobilization

Шина Порта Port Bus

Апарат Рудька Rudka's device

35 / 200
Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці верхніх фронтальних зубів у вигляді білих плям, які виявлені давно і з часом не змінюються. Об’єктивно: білі плями на вестибулярних поверхнях 11, 12, 21, 22 у ріжучого краю та на вестибулярних поверхнях 16, 26, 36, 46 ближче до жувальної поверхні. Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна; реакція на холодовий подразник безболісна. Плями не забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз? A 16-year-old patient complains of a cosmetic defect in the area of the upper front teeth in the form of white spots that have been detected for a long time and do not change over time. Objectively: white spots on the vestibular surfaces 11, 12, 21, 22 at the cutting edge and on the vestibular surfaces 16, 26, 36, 46 closer to the chewing surface. During probing, the surface of the spots is smooth, painless; the reaction to a cold stimulus is painless. The spots do not stain 2% methylene blue solution. What is the most likely diagnosis?

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard tissues of teeth

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіперплазія емалі Systemic enamel hyperplasia

36 / 200
Пацієнт скаржиться на постійний наростаючий біль у зубі на лівій верхній щелепі, що посилюється при накушуванні. Зуб непокоїть 2 дні. Об’єктивно: у 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, перкусія зуба незначно болісна, зондування дна та стінок безболісне. На Ro-грамі 25 - змін у періапікальних тканинах не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of constant growing pain in the tooth on the left upper jaw, which is aggravated by biting. The tooth has been bothering him for 2 days. Objectively: at 25, a carious cavity, which does not connect with the cavity of the tooth, percussion of the tooth is slightly painful, sounding of the bottom and walls is painless. On Ro-gram 25 - no changes in the periapical tissues were detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

37 / 200
Пацієнту 50-ти років виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: присутні 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зуби. Альвеолярний відросток у беззубих ділянках атрофований. Яким чином треба нейтралізувати трансверзальні рухи протеза? A 50-year-old patient is being made a mandibular prosthesis. Objectively: 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 teeth are present . The alveolar process in the edentulous areas is atrophied. How should the transverse movements of the prosthesis be neutralized?

Збільшити розміри сідла Increase saddle sizes

Зменшити ширину дуги Reduce arc width

Збільшити ширину дуги Increase arc width

Застосувати безперервний кламер Apply Continuous Clip

Зменшити розміри сідла Reduce saddle sizes

38 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об’єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Прийняте рішення виготовити бюгель-ний протез з обтуруючою частиною. На якій частині бюгельного протеза бажано розмістити обтуруючу частину? A 65-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw, difficulty in chewing, hoarseness. Objectively: missing 18, 16, 15, 11, 23 , 28, 35, 38, 48, 47, post-operative median defect of the hard palate. You have decided to make an obturator prosthesis with an obturating part. On which part of the obturator prosthesis is it desirable to place the obturator part?

На кламерах On paper clips

На штучних зубах On artificial teeth

На базисі Based

На сітці On the grid

На дузі On an arc

39 / 200
Для анестезії під час препарування зуба було використано препарат з не-маркованої ампули. Під час препарування пацієнт знепритомнів. Об’єктивно: судоми, блідість шкірних покривів, АТ- 80/60 мм рт.ст. Яку помилку допустив лікар? A drug from an unlabeled ampoule was used for anesthesia during the preparation of the tooth. During the preparation, the patient fainted. Objectively: convulsions, pallor of the skin, BP- 80/60 mm Hg. What mistake did the doctor make?

Не мав права виконувати анестезію Did not have the right to perform anesthesia

Не зробив алергічну пробу Did not take an allergy test

Не обробив місце уколу Did not process the injection site

Використав невідому речовину Used an unknown substance

Не з’ясував анамнез життя Did not find out life history

40 / 200
Жінка 26-ти років скаржиться на косметичний дефект в передній ділянці верхньої щелепи. Об’єктивно: коронка 23 зруйнована мало не до ясеневого краю, стінки кукси достатньої товщини. Кукса незначно змінена в кольорі, перкуторно безболісна. На рентгено- грамі кореневий канал прямий, широкий, запломбований на всьому протязі. Назвіть конструкцію протеза, який можливо використати для заміщення дефекту? A 26-year-old woman complains of a cosmetic defect in the front part of the upper jaw. Objectively: crown 23 is destroyed almost to the alveolar edge, the stump wall is of sufficient thickness. The stump is slightly discolored, painless on percussion. On the X-ray, the root canal is straight, wide, sealed throughout. Name the structure of the prosthesis that can be used to replace the defect?

Паяний мостоподі6ний протез Soldered bridge prosthesis

Металокерамiчна коронка Ceramic metal crown

Iмедiат-протез Immediate prosthesis

Вкладка Tab

Штифтовий зуб Pin tooth

41 / 200
Пацієнту показано видалення медіального різця правої верхньої щелепи з приводу хронічного періодонтиту. Які види анестезії слід застосувати при видаленні цього зуба? The patient is shown removal of the medial incisor of the right upper jaw due to chronic periodontitis. What types of anesthesia should be used when removing this tooth?

Плексуальна та різцева Plexual and incisal

Підочна та піднебінна Physical and palatal

Підочна та різцева Incisal and incisal

Термінальна та різцева Terminal and incisal

Підочна, піднебінна та різцева Bulky, palatal and incisor

42 / 200
При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено матові крей-доподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб’єктивні скарги у дитини відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of an 8-year-old boy, matte crayon-like spots were found on the vestibular surface of teeth 11 and 21, which are localized in the cervical region. Subjective complaints in children are absent. What is the most likely diagnosis?

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

43 / 200
Під час препарування 37 зуба під штучну коронку лікар сепараційним диском пошкодив язик. Об’єктивно: з порожнини рота спостерігається значна кровотеча. На правій боковій поверхні язика - глибока різана рана близько 3 см завдовжки з рівними краями, з глибини якої - кровотеча яскраво-червоною кров’ю. Якою має бути тактика лікаря в даному випадку? During the preparation of tooth 37 for an artificial crown, the doctor damaged the tongue with a separation disc. Objectively: significant bleeding is observed from the oral cavity. On the right lateral surface of the tongue, there is a deep cut a wound about 3 cm long with smooth edges, from the depth of which there is bleeding with bright red blood. What should be the doctor's tactics in this case?

Антисептична обробка порожнини рота Antiseptic treatment of the oral cavity

Глибоке глухе прошивання рани Deep deaf suturing of a wound

Перев’язка язикової артерії в трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

Зупинка кровотечі шляхом накладання затискача в рані Stop bleeding by applying a clamp in the wound

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

44 / 200
Дівчинка 2-х років хворіє 4-й день. Підвищена температура тіла до 380C, вередує, відмовляється від їжі; на 3-й день з’явилися висипання в порожнині рота. Об’єктивно: підщелепні лімфо- вузли болісні, дещо збільшені. У порожнині рота на слизовій оболонці губ, щік, м’якого піднебіння - численні ерозії, вкриті білуватим нашаруванням, катаральний гінгівіт. Яку мазь слід використати для етіотропного місцевого лікування? A 2-year-old girl has been ill for the 4th day. The body temperature has risen to 380C, she is irritable, refuses to eat; on the 3rd day, rashes appeared in oral cavity. Objectively: the submandibular lymph nodes are painful, slightly enlarged. In the oral cavity on the mucous membrane of the lips, cheeks, soft palate - numerous erosions, covered with a whitish layer, catarrhal gingivitis. What ointment should be used for etiotropic local treatment?

Ацикловір Acyclovir

Гідрокортизонова Hydrocortisone

Клотримазол Clotrimazole

Солкосерил Solcoseryl

Флуцинар Flucinar

45 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на зміну кольору 13 зуба, естетичний недолік. В анамнезі лікування даного зуба з приводу ускладнення карієсу, алергія до пластмаси. Об’єктивно: 13 зуб має темно-сірий колір, дефект відновлений пломбою. На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки. Прямий прикус. Яка з перелічених штучних коронок показана цій хворій? A 25-year-old woman complained about a change in the color of tooth 13, an aesthetic defect. She has a history of treatment of this tooth due to complications of caries, an allergy to plastic. About' objectively: the 13th tooth is dark gray in color, the defect has been restored with a filling. On the radiograph, the root canal is sealed to the apex. Direct bite. Which of the listed artificial crowns is shown to this patient?

Лита Lita

Металопластмасова Metal-plastic

Штампована Stamped

Металокерамічна Ceramic

Пластмасова Plastic

46 / 200
Чоловік 56-ти років скаржиться на біль у лівій навколовушно-жувальній ділянці, прогресуючу асиметрію обличчя, яку помітив місяць тому. Об’єктивно: парез мімічних м’язів ліворуч. Попереду від мочки вуха є інфільтрат без чітких меж, шкіра над ним синюшна, натягнута; з лівого боку збільшені шийні лімфовузли. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої навко-ловушної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз? A 56-year-old man complains of pain in the left parotid-chewing area, progressive facial asymmetry, which he noticed a month ago. Objectively: facial muscle paresis on the left. In front of the earlobe there is an infiltrate without clear boundaries, the skin above it is bluish and stretched; on the left side, the cervical lymph nodes are enlarged. Mouth opening is limited to 2.5 cm. No saliva is secreted from the duct of the left parotid gland. What is the most likely diagnosis ?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Туберкульоз залози Glandular tuberculosis

Змішана пухлина Mixed tumor

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Кіста залози Glandular cyst

47 / 200
Дівчина 16-ти років скаржиться на розростання ясен, їх кровоточивість, біль під час вживання їжі. Зазначені симптоми виникли рік тому. Об’єктивно: скупченість зубів. На нижній щелепі збільшені в розмірах ясеневі сосочки яскраво-червоного кольору, які вкривають коронки зубів на 1/2 і кровоточать при дотику. На рентгенограмі змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 16-year-old girl complains of growing gums, their bleeding, pain while eating. The indicated symptoms appeared a year ago. Objectively: crowded teeth. On the lower jaw has enlarged bright red gingival papillae, which cover 1/2 the crowns of the teeth and bleed when touched. There are no changes on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

48 / 200
Жінка 21-го року скаржиться на тривалий гострий самочинний нападоподі-бний біль у зубі на верхній щелепі праворуч, що посилюється вночі та від холодного. Зуб болить два дні. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні в 17 визначається глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 21-year-old woman complains of a long-lasting, self-inflicted attack-like toothache on the upper jaw on the right, which worsens at night and when cold. The tooth hurts for two days. Objectively: a deep carious cavity is determined on the distal chewing surface in 17, which does not communicate with the cavity of the tooth. Probing is painful throughout the bottom, percussion is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

49 / 200
Батьки дитини 5-ти років скаржаться на відсутність у нього нижніх бокових зубів, повільне розжовування їжі. З анамнезу: молочні моляри на нижній щелепі були видалені з приводу ускладненого карієсу в 3 роки. Об’єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, визначається глибока супраментальна борозна. Нижня губа дещо вивернена, потовщена. Усі зуби тимчасові, відсутні 85, 84, 74, 75. У дитини формується дистальний прикус, ускладнений глибоким. Який з нижче перерахованих методів лікування є провідним на першому етапі? The parents of a 5-year-old child complain about his lack of lower lateral teeth, slow chewing of food. From the anamnesis: milk molars on the lower jaw were removed due to complicated caries at the age of 3. Objectively: the lower third of the face is shortened, a deep supramental furrow is defined. The lower lip is somewhat everted, thickened. All teeth are temporary, absent 85, 84, 74, 75. The child develops a distal bite, complicated by a deep one. Which of the following of the listed treatment methods is the leading one at the first stage?

Апаратурний Hardware

Біологічний Biological

Протетичний Prosthetic

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Хірургічний Surgical

50 / 200
При лікуванні гострого обмеженого пульпіту в хворого 45-ти років методом вітальної екстирпації лікар визначив, що 25 має широкий прямий канал. Який варіант пломбування кореневого каналу слід вважати найкращим? During the treatment of acute limited pulpitis in a 45-year-old patient by the method of salutary extirpation, the doctor determined that 25 has a wide straight canal. Which option for filling the root canal should be considered the best?'

Виведення матеріалу за рентгенологічну верхівку на 1 мм Removal of material beyond the x-ray apex by 1 mm

Пломбування до фізіологічного звуження кореня Filling to physiological root narrowing

- -

Недопломбування на 3 мм Undersealing by 3 mm

Пломбування до рентгенологічної верхівки кореня Filling to the x-ray apex of the root

51 / 200
До ортодонту звернувся підліток 15-ти років зі скаргами на неправильне розташування зубів. Об’єктивно: обличчя без особливостей. Прикус постійних зубів. Порушень співвідношення щелеп у трьох площинах не визначається. 23 розташований вище оклюзійної площини, вестибулярно; місця в зубній дузі менше ніж на 1/3 величини коронки. Визначте, як можна створити місце для аномально розташованого 23? A 15-year-old teenager came to the orthodontist with complaints about the wrong position of the teeth. Objectively: face without features. Bite of permanent teeth. Violation of the ratio of the jaws in three planes not defined. 23 is located above the occlusal plane, vestibular; arch space less than 1/3 crown size. Determine how you can create space for an abnormally positioned 23?

Збільшення трансверзальних розмірів щелепи Increase in the transverse dimensions of the jaw

Збільшення сагітальних розмірів щелепи Increase in the sagittal dimensions of the jaw

Збільшення вертикальних розмірів Increasing vertical dimensions

Видалення 24 Delete 24

Видалення 23 Delete 23

52 / 200
Хворий скаржиться на постійний ниючий біль, відчуття 'вирослого зу-ба'протягом останніх 3-х днів. Об’єктивно: в 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болісні. Зуб має рухомість II ст. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня гіперемована, пальпація болісна. Назвіть найбільш раціональний шлях створення відтоку ексудату: The patient complains of constant aching pain, the feeling of a 'grown tooth' during the last 3 days. Objectively: on the 26th, a carious cavity connecting with cavity of the tooth. Vertical and horizontal percussion are sharply painful. The tooth has mobility of the II degree. The mucous membrane in the area of the projection of the root tip is hyperemic, palpation is painful. Name the most rational way of creating an outflow of exudate:

- -

Через періодонтальну щілину Through periodontal fissure

Через комірку видаленого зуба Through the cell of the removed tooth

Через розріз по перехідній складці Through the cut along the transitional fold

Через кореневі канали Through root canals

53 / 200
У хворого 25-ти років скарги на короткочасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: в 36 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, в межах навколопульпарного дентину. Дентин м’який, каріозна порожнина з порожниною зуба не сполучається, зондування дна чутливе, перкусія 36 безболісна, термодіагностика - біль, який одразу зникає після усунення подразника. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complains of short-term pain from a sweet tooth in the lower jaw. Objectively: at 36, a carious cavity with a narrow entrance hole, within of the peripulpal dentin. The dentin is soft, the carious cavity does not connect with the tooth cavity, bottom probing is sensitive, percussion 36 is painless, thermodiagnosis - pain that immediately disappears after the stimulus is removed. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

54 / 200
Пацієнт 42-х років хворіє близько 1 року. Об’єктивно: асиметрія обличчя внаслідок деформації верхньої щелепи. Шкірні покриви над деформацією не змінені. Оніміння шкіри в підочній ді- лянці, смердючі гнійно-геморагічні виділення з носа. 24, 25, 26, 27 зуби мають рухомість III ст. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, рухомі. На рентгенограмі придаткових пазух носа відзначається затемнення верхньощелепної пазухи ліворуч та резорбція її зовнішньої стінки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient has been sick for about 1 year. Objectively: asymmetry of the face due to the deformation of the upper jaw. The skin over the deformation has not changed. Numbness of the skin in the eye area - sores, foul-smelling purulent-hemorrhagic discharge from the nose. 24, 25, 26, 27 teeth have mobility of the III degree. Regional lymph nodes are not enlarged, they are mobile. An X-ray of the paranasal sinuses shows darkening of the maxillary sinus on the left and resorption of its outer wall. Which is the most probable diagnosis?

Актиномікоз верхньої щелепи зліва Actinomycosis of the upper jaw on the left

Остеобластокластома верхньої щелепи зліва Osteoblastoclastoma of the upper jaw on the left

Хронічний одонтогенний гайморит зліва Chronic odontogenic sinusitis on the left

Злоякісна пухлина верхньої щелепи зліва Malignant tumor of the left upper jaw

Перелом верхньої щелепи зліва Fracture of upper jaw on the left

55 / 200
У хворого 40 років перелом нижньої щелепи в ділянці ментального отвору ліворуч. Проведено репозицію відламків нижньої щелепи. Зуби на відламках стійкі. Для лікування використано шину Вебера. До якої групи ортопедичних апаратів вона відноситься? A 40-year-old patient has a fracture of the lower jaw in the region of the mental foramen on the left. Reposition of the fragments of the lower jaw was carried out. The teeth on the fragments are stable. A Weber splint was used for treatment. To which group orthopedic devices does it belong to?

Формуючі Formative

Репонуючі Respondents

Заміщаючі Substitutes

Фіксуючі Fixing

Розділяючі Separators

56 / 200
На прийом до лікаря звернулася мати з дитиною 8-ми років з скаргами на зміну кольору передніх зубів у приший-ковій ділянці. Гігієнічний індекс дорівнює 2,8, слина в’язка, КПВ+кп = 10, на вестибулярній поверхні 21 та 12 у при-шийковій ділянці крейдоподібні плями, забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз? A mother with an 8-year-old child came to see a doctor complaining of discoloration of the front teeth in the cervical area. The hygienic index is 2.8, saliva viscous, KPV+kp = 10, on the vestibular surface of 21 and 12 in the near-cervical area there are chalk-like spots, stained with a 2% solution of methylene blue. What is the most likely diagnosis?

Флюороз емалі Enamel fluorosis

Вогнищева демінералізація Focal demineralization

Ерозія емалі Enamel erosion

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

57 / 200
Площа ортопедичного кабінету, в якому розміщено дві стоматологічні установки, складає 25 м2. Яка потрібна резервна площа для розміщення кожної додаткової установки? The area of the orthopedic office, in which two dental units are located, is 25 m2. What is the required reserve area for placing each additional unit?

7 м2 7 m2

8,5 м2 8.5 m2

8 м2 8 m2

9 м2 9 m2

7,5 м2 7.5 m2

58 / 200
У хворого протягом 5-ти років ко- жної осені захворювання починається з підвищення температури, болю в суглобах. На шкірі верхніх та нижніх кінцівок синюшно-рожеві плями діаметром 1-2 см з пухирцем в центрі. На слизовій порожнини рота, на фоні поширеної еритеми та набряку, - різко болісні ерозії; на губах - геморагічні кірки. Симптом Нікольського негативний. У крові: лейк.- 12 • 109/л, ер.- 4 • 1012/л, ШЗЕ-40 мм/год. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: For 5 years, every fall, the patient has had a fever, pain in the joints. On the skin of the upper and lower extremities, bluish-pink spots with a diameter of 1 -2 cm with a blister in the center. On the mucous membrane of the oral cavity, against the background of widespread erythema and swelling, - sharply painful erosions; on the lips - hemorrhagic crusts. Nikolsky's symptom is negative. In the blood: leuk.- 12 • 109/l, er.- 4 • 1012/l, SZE-40 mm/h. Specify the most likely diagnosis:

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

Неакантолітична пухирчатка Neacantholytic pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

59 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0 — 37, 2°С'. Хворому проводилася протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об’єктивно: у правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабкоболісне округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик незміне-ний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. Body temperature up to 37.0 — 37.2°C '. The patient underwent anti-inflammatory therapy, but the neoplasm did not decrease. Objectively: in the right submandibular area, during palpation, a mildly painful rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin, is found in the right submandibular area. Transparent saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. Under 'The tongue ridge is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Атерома Atheroma

60 / 200
Дитині 5-ти років встановлено діагноз: вроджене повне незарощення твердого та м’якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при проведенні ураностафілопластики? A 5-year-old child was diagnosed with: congenital complete non-union of the hard and soft palate. What type of anesthesia is indicated for uranostaphyloplasty?

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Масковий наркоз Mask anesthesia

Ендотрахеальний наркоз через тра-хеостому Endotracheal anesthesia through a tracheostomy

Оротрахеальний наркоз Orotracheal anesthesia

Назотрахеальний наркоз Nasotracheal anesthesia

61 / 200
Хворий 33-х років скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль, що триває три доби. Об’єктивно: каріозна порожнина у 26 не сполучається з порожниною зуба, зондування безболісне, зуб рухомий, перкусія різко болісна у всіх напрямках, слизова оболонка в ділянці 26 набрякла. На рентгенограмі - змін у тканинах періодонту немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 33-year-old patient complains of intense throbbing pain that lasts for three days. Objectively: the carious cavity at 26 does not connect with the tooth cavity, probing is painless, the tooth is mobile, percussion is sharply painful in all directions, the mucous membrane in area 26 is swollen. On the radiograph, there are no changes in the periodontal tissues. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

62 / 200
Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на 47 45 зуби. Одонтопрепарування зроблено з уступом. Який з перерахованих матеріалів дозволить отримати якісний відбиток? A metal-ceramic bridge prosthesis for 47 45 teeth is made for the patient. The odontopreparation is made with a ledge. Which of the listed materials will allow you to get a high-quality impression?

Сіеласт-05 Cielast-05

Ортокор Ortokor

Стомальгін Stomalgin

Дентафоль Dentafoll

Репін Repin

63 / 200
Хворому 35-ти років виготовляється металева вкладка на 37 Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина. Яка особливість препарування? A 35-year-old patient has a metal insert made on 37 Objectively: a carious cavity on the chewing surface 37. What is the peculiarity of the preparation?

Створення допоміжної порожнини Create auxiliary cavity

Створення допоміжного уступу Create auxiliary ledge

Створення плоского дна Creating flat bottom

Створення фальца Create fold

Розширення дна порожнини Expansion of the bottom of the cavity

64 / 200
Хворий скаржиться на біль в 25, який з’явився на другий день після фіксації штучної коронки. Об’єктивно: перкусія 25 болісна, краї металокерамічної коронки на рівні ясеневого краю. На оклюзіограмі передчасний контакт на 25 зубі. Яка найбільш вірогідна причина болю? The patient complains of pain at 25, which appeared on the second day after fixation of the artificial crown. Objectively: percussion at 25 is painful, the edges of the metal-ceramic crown are at the level of the ash edges. On the occlusiogram, there is premature contact on the 25th tooth. What is the most likely cause of the pain?

Вживання твердої їжі Eating solid food

Супраоклюзія Supraocclusion

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Ускладнений карієс Complicated caries

Пульпіт Pulpit

65 / 200
Хворий 24-х років скаржиться протягом 2-х тижнів на біль у язиці при прийомі їжі та розмові. Об’єктивно: на слизовій оболонці бокової поверхні язика праворуч виразка неправильної форми, вкрита некротичним нальотом. Краї виразки гіперемовані, болісні під час пальпації. Коронки 46, 47 зруйновані. Які першочергові дії лікаря-стоматолога? A 24-year-old patient complains for 2 weeks of pain in the tongue when eating and talking. Objectively: an ulcer on the mucous membrane of the lateral surface of the tongue on the right of an irregular shape, covered with necrotic plaque. The edges of the ulcer are hyperemic, painful during palpation. Crowns 46, 47 are destroyed. What are the primary actions of the dentist?

Знеболення вогнища ураження Anesthesia of the lesion

Застосування протизапальних засобів Use of anti-inflammatory drugs

Усунення травмуючих факторів Elimination of traumatic factors

Застосування кератопластичних засобів Use of keratoplasty

Хірургічне лікування Surgical treatment

66 / 200
Жінка 49-ти років звернулася до хірурга-стоматолога для видалення 17 Діагноз: загострення хронічного грану-лематозного періодонтиту 17 Який інструментарій слід використати для видалення? A 49-year-old woman turned to a dental surgeon to remove 17 Diagnosis: exacerbation of chronic granulomatous periodontitis 17 What instrument should be used for removal?

S-подібні ліві щипці S-shaped left forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Прямі щипці Straight Pliers

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

67 / 200
Дівчині 13-ти років після обстеження було встановлено діагноз хронічного гіпертрофічного гінгівіту, фіброзна форма. Які лікарські препарати необхідно призначити в першу чергу? After an examination, a 13-year-old girl was diagnosed with chronic hypertrophic gingivitis, fibrous form. What drugs should be prescribed first?

Протигрибкові Antifungal

Кортикостероїди Corticosteroids

Протизапальні Anti-inflammatory

Склерозуючі Sclerosis

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

68 / 200
Хворий 19-ти років звернувся до травмпункту зі скаргами на асиметрію обличчя, парестезію верхньої губи з правого боку, кровотечу з носа. Об’єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку та гематоми правої нижньої повіки та підочної ділянки. Відкривання рота дещо обмежене, прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом сходинки в ділянці правого вилично-верхньощелепного шва, деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня, газова крепітація в правій підочній ділянці; перку-торно - симптом 'горіха, що тріснув'. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient went to the trauma center with complaints of facial asymmetry, paresthesia of the upper lip on the right side, bleeding from the nose. Objectively: severe facial asymmetry due to edema and hematoma of the right lower eyelid and suborbital area. Opening of the mouth is somewhat limited, the bite is not disturbed. The symptom of a step in the area of the right zygomatic-maxillary suture is palpated, deformation in the area of the outer edge of the right orbit and zygomatic-alveolar ridge, gas crepitation in the right suborbital area; percu-torno - a symptom of a 'cracked nut'. What is the most likely diagnosis?

Перелом правої виличної кістки Fracture of the right zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхній) Fracture of the upper jaw by Le Fort III (upper)

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I (нижній) Fracture of the upper jaw by Le Fort I (lower)

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

69 / 200
Батьки дитини 8-ми років звернулися зі скаргами на постійно відкритий рот у дитини. Об’єктивно: коловий м’яз рота напружений, носогубні складки згладжені, підборіддя скошене, нижня губа вивернена. Прикус ранній змінний. Верхня щелепа стиснута в бокових ділянках, передні зуби розташовані віялоподібно. При змиканні зубів нижні передні зуби контактують зі слизовою оболонкою піднебіння, в бокових ділянках визначається контакт однойменних зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? Parents of an 8-year-old child complained about the child's constantly open mouth. Objectively: the orbicularis oculi muscle is tense, the nasolabial folds are smoothed, the chin is slanted , the lower lip is everted. The early bite is variable. The upper jaw is compressed in the lateral areas, the front teeth are fan-shaped. When closing the teeth, the lower front teeth are in contact with the mucous membrane of the palate, in the lateral areas the contact of the teeth of the same name is determined. What is the most likely diagnosis?

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep Bite

- -

Дистальний прикус, ускладнений глибоким Distal bite complicated by deep

Мезіальний прикус Mesial bite

70 / 200
Дитина 4-х років дві години тому отримала травму обличчя. Черговим лікаремстоматологом встановлено діагноз: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна тактика? A 4-year-old child suffered a facial injury two hours ago. The dentist on duty diagnosed the intrusive dislocation of 61 teeth. What is the treatment strategy?

Депульпування 61 зуба Depulping of 61 teeth

Репозиція 61 зуба Reposition of 61 teeth

Шинування 61 зуба Blinding 61 teeth

Видалення 61 зуба Removal of 61 teeth

Спостереження Observations

71 / 200
До клініки звернулися батьки дитини 8-ми років зі скаргами на неправильне положення передніх зубів. Об’єктивно: вестибулярне положення 12 та 22 зубів, недостатність місця для них у зубній дузі. Перші постійні моляри змикаються по I класу Енгля. Які додаткові методи обстеження слід застосувати? The parents of an 8-year-old child came to the clinic with complaints about the incorrect position of the front teeth. Objectively: the vestibular position of teeth 12 and 22, insufficient space for them in dental arch. The first permanent molars close according to Engel's I class. What additional examination methods should be used?

Мастикаціографія Mastication

Фотометричні дослідження Photometric studies

Визначення індексу Пона Pon index definition

Клінічні функціональні проби Clinical functional tests

Телерентгенографія Telerentgenography

72 / 200
Лікар, що надавав допомогу хворому, інфікованому на ВІЛ, випадково кореневою голкою пошкодив ділянку шкіри долоні. Які першочергові дії лікаря? A doctor who was treating a patient infected with HIV accidentally damaged a part of the skin of the palm with a root needle. What are the doctor's first actions?

Обробити 3% розчином перекису водню Treat with 3% hydrogen peroxide solution

Витиснути кров, обробити міцним розчином калію перманганату Wring out the blood, treat with a strong solution of potassium permanganate

Накласти джгут на плече Put a tourniquet on the shoulder

Обробити 5% розчином йоду Treat with 5% iodine solution

Витиснути кров, обробити 70% розчином спирту Wring out blood, treat with 70% alcohol solution

73 / 200
Дитина 9-ти років скаржиться на короткочасний біль від солодкого у 22. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 22 дефект у межах емалі. Зондування безболісне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 9-year-old child complains of short-term pain from sweets at 22. Objectively: on the vestibular surface of 22 there is a defect within the enamel. Probing is painless. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз емалі Enamel fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

74 / 200
Рільник 27-ми років після переохолодження звернувся зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,50C, кашель, нежить, біль під час ковтання. Об’єктивно: на набряклій і гіперемованій слизовій оболонці порожнини рота посилення судинного малюнка, геморагії, наліт та десквамація епітелію на язиці, численні пухирці, що містять прозорий ексудат. Що з перерахованого є етіотропним лікуванням? A 27-year-old farmer complained of general weakness, body temperature rising to 38.50C, cough, runny nose, pain when swallowing after hypothermia. About' objectively: on the swollen and hyperemic mucous membrane of the oral cavity, increased vascular pattern, hemorrhages, plaque and desquamation of the epithelium on the tongue, numerous blisters containing transparent exudate. Which of the following is an etiotropic treatment?

Антибіотики Antibiotics

Антигістамінні препарати Antihistamines

Противірусні препарати Antiviral drugs

Аналгетики Analgesics

Сульфаніламідні препарати Sulfonamide drugs

75 / 200
Дівчинка 11-ти років скаржиться на затримку прорізування 12 зуба. У порожнині рота: пізній змінний прикус, 61 зуб - рухомість I ступеня. Які додаткові методи обстеження необхідні? An 11-year-old girl complains about delayed eruption of the 12th tooth. In the oral cavity: late variable bite, 61st tooth - mobility of the 1st degree. What additional examination methods are necessary?

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

Вимірювання довжини зубного ряду Measurement of tooth row length

Визначення жувальної ефективності Definition of chewing efficiency

Вимірювання зубного ряду за Снагі-ною Measurement of tooth row according to Snagin

Телерентгенографія Telerentgenography

76 / 200
Чоловік 43-х років скаржиться на відсутність коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об’єктивно: коронка 21 повністю зруйнована, корінь стійкий, не доходить до рівня ясен на 0,5 мм, перкусія безболісна. На рентгенограмі - кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту? A 43-year-old man complains about the lack of a tooth crown in the frontal area of the upper jaw. Objectively: crown 21 is completely destroyed, the root is stable, does not reach the level of the gums by 0.5 mm, percussion is painless. On the radiograph, the root canal is sealed to the apex of the root. What construction should be offered to the patient?

Коронка з виготовленням штучної кукси Crown with artificial stump

Фарфорова коронка зі штифтом (за Логаном) Porcelain crown with pin (by Logan)

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Штифтовий зуб за Річмондом Richmond pin tooth

77 / 200
У хворого 30-ти років скарги на наявність каріозної порожнини, яка з’яви- лася 5 місяців тому. При об’єктивному обстеженні в 26 каріозна порожнина з широким вхідним отвором, в межах плащового дентину. Карюзна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Дентин дна i стінок каріозної порожнини твердий, пігментований. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains about the presence of a carious cavity that appeared 5 months ago. During an objective examination on the 26th, a carious cavity with a wide entrance hole, within the mantle dentin. The carious cavity does not connect with the tooth cavity. The dentin of the bottom and walls of the carious cavity is hard, pigmented. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

78 / 200
Чоловік 48-ми років звернувся зі скаргами на біль при накушуванні в ділянці 25, який з’явився через місяць після покриття його коронкою. В анамнезі - лікування зуба з приводу карієсу. Об’єктивно: 25 вкритий повністю металевою коронкою, перкусія болісна. На оклюзіограмі - передчасний контакт з антагоністами. Яка найбільш вірогідна причина виникнення болю? A 48-year-old man complained of biting pain in area 25, which appeared a month after his crown was covered. In the anamnesis - treatment of a tooth with cause of caries. Objectively: 25 is completely covered with a metal crown, percussion is painful. On the occlusiogram - premature contact with antagonists. What is the most likely cause of pain?

Розцементування коронки Crown de-cementing

Вживання твердої їжі Eating solid food

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Передчасний оклюзійний контакт Premature occlusal contact

Ускладнення карієсу Caries complication

79 / 200
Жінка 18-ти років скаржиться на чутливість зубів до солодкого, кислого, косметичний дефект. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 14, 13 поодинокі крейдоподібні плями з матовим відтінком без ушкодження емалі, безболісні під час зондування, забарвлюються 2% розчином метиленового синього, ЕОД-2 мкА. Який діагноз найбільш вірогідний? An 18-year-old woman complains about the sensitivity of her teeth to sweet, sour, cosmetic defects. Objectively: in the cervical area 14, 13 single chalk-like spots with a matte shade enamels without damage, painless during probing, are stained with a 2% solution of methylene blue, EOD-2 μA. What is the most likely diagnosis?

Локалізована гіпоплазія Localized hypoplasia

Поверхневий карієс Surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Початковий карієс Initial caries

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

80 / 200
Чоловік 23-х років скаржиться на біль у роті, неприємний запах з рота, підвищення температури до 380C. Об’єктивно: блідий, адинамічний, регі-онарні лімфовузли збільшені та болісні. Ясна набряклі, гіперемовані, з виразками, які вкриті некротичним нальотом. На зубах відкладення зубного каменю. Яке допоміжне дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу? A 23-year-old man complains of mouth pain, bad breath, fever up to 380C. Objectively: pale, adynamic, regional lymph nodes enlarged and painful. The gums are swollen, hyperemic, with ulcers that are covered with necrotic plaque. Tartar deposits on the teeth. What auxiliary examination should be performed to establish the diagnosis?

Гістологічне Histological

Люмінесцентне Fluorescent

Гемограма Hemogram

Бактеріоскопічне Bacterioscopy

Цитологічне Cytological

81 / 200
Дівчинка 6-ти місяців направлена на консультацію з приводу виразки на піднебінні, що з’явилася 3,5 місяці тому. З анамнезу: народилася недоношеною, вигодовування штучне. Об’єктивно: на твердому піднебінні ліворуч, при переході на м’яке, визначається виразка розміром 1,3х0,8 см овальної форми, вкрита жовто-сірим нальотом, з вираженим інфільтраційним валом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 6-month-old girl was referred for consultation regarding an ulcer on the palate that appeared 3.5 months ago. From the anamnesis: she was born prematurely, artificial feeding. Objectively: on the hard palate on the left, at the transition to the soft palate, an ulcer measuring 1.3x0.8 cm of oval shape, covered with a yellow-gray coating, with a pronounced infiltrating shaft, is determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Рецидивний афтозний стоматит Recurrent aphthous stomatitis

Вроджений сифіліс Congenital syphilis

Афта Сеттона Afta Setton

Афта Беднара Afta Bednara

82 / 200
У дівчини 2-х років температура тіла 38,50C, припухлість під щелепою з правого боку. Хворіє 5 днів, коли з’явилися нежить, кашель, невелика рухлива кулька під нижньою щелепою праворуч. Об’єктивно: загальний стан дитини середньої важкості. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості у правій підщелепній ділянці. Шкіра гіперемо-вана, лискуча, розлитий інфільтрат у правій підщелепній ділянці, що поширюється на верхні відділи шиї з правого боку, болісний, щільний; шкіра у складку не береться. Зуби здорові. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old girl has a body temperature of 38.50C, swelling under the jaw on the right side. She has been sick for 5 days, when a runny nose, cough, small mobile a ball under the lower jaw on the right. Objectively: the general condition of the child is of moderate severity. The face is asymmetrical due to swelling in the right submandibular area. The skin is hyperemo-sensed, shiny, diffuse infiltrate in the right submandibular area, spreading to the upper parts of the neck on the right side, painful, dense; the skin in the fold does not come off. The teeth are healthy. What is the most likely diagnosis?

Гострий сіалоаденіт правобічної піднижньощелепної слинної залози Acute sialoadenitis of the right submandibular salivary gland

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи праворуч Acute purulent periostitis of the lower jaw on the right

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи з правого боку Chronic osteomyelitis of the lower jaw on the right side

Гострий неодонтогенний піднижньо-щелепний правобічний лімфаденіт Acute neodontogenic submandibular right-sided lymphadenitis

Аденофлегмона правої підщелепної ділянки Adenophlegmon of the right submandibular area

83 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на пухлиноподібне утворення в правому підщелепному трикутнику. Помітив новоутворення рік тому. Об’єктивно: у правому піднижньощелепному трикутнику визначається пухлиноподібне утворення округлої форми до 3,5 см у діаметрі, безболісне, м’якої консистенції з чіткими межами, рухливе разом з під-нижньощелепною слинною залозою. З боку порожнини рота змін немає. Рот відкривається в повному обсязі. Під час пункції отримана безколірна в’язка рідина. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of a tumor-like formation in the right submandibular triangle. He noticed a neoplasm a year ago. Objectively: in the right submandibular triangle a tumor-like formation of a rounded shape up to 3.5 cm in diameter is determined, painless, soft consistency with clear boundaries, mobile together with the submandibular salivary gland. There are no changes in the oral cavity. The mouth opens fully. During the puncture, a colorless viscous liquid. What is the most likely diagnosis?

Аденома Adenoma

Ліпома Lipoma

Лімфангіома Lymphangioma

Ретенційна кіста піднижньощелепної слинної залози Retention cyst of the submandibular salivary gland

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

84 / 200
Жінці 38-ми років встановлено діагноз: генералізований пародонтит середнього ступеня важкості, абсцедуючий перебіг. Загальні симптоми: температура 37,30C, слабкість, сухість слизової порожнини рота, спрага. Яке додаткове дослідження необхідно провести в першу чергу? A 38-year-old woman was diagnosed with: generalized periodontitis of medium severity, abscessing course. General symptoms: temperature 37.30C, weakness, dryness of the oral cavity, thirst What additional research should be conducted first?

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Реопародонтографія Reoperiodontography

Визначення тканинної насиченості аскорбіновою кислотою Determination of tissue saturation with ascorbic acid

Визначення стійкості капілярів ясни за Кулаженко Definition of capillary resistance is clear according to Kulazhenko

Визначення вмісту цукру в крові та сечі Determination of sugar content in blood and urine

85 / 200
Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення губи протягом місяця. Застосування індиферентних мазей неефективне. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено-червоного кольору, помірно інфільтрована білувато-сірими лусочками, що щільно сидять, при намаганні видалення їх відзначається болісність та кровотеча. По периферії вогнища - помутніння епітелію у вигляді смужок білого кольору, а в центрі - ділянка западання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old woman complains of dryness and peeling of the lip for a month. The use of indifferent ointments is ineffective. Objectively: the red border of the lower lip is deep red, moderately infiltrated by whitish-gray scales that sit tightly, when trying to remove them, painfulness and bleeding are noted. On the periphery of the focus, there is a clouding of the epithelium in the form of white strips, and in the center - an area of subsidence. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen

86 / 200
Пацієнт 33-х років скаржиться на рухливість зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: 12,11,21,22 - II ступінь рухливості, зуби депульповані, у кольорі не змінені. Оберіть конструкцію протезу в даному випадку: A 33-year-old patient complains about the mobility of the teeth on the upper jaw. Objectively: 12,11,21,22 - II degree of mobility, the teeth are depulped, in colors are not changed. Choose the design of the prosthesis in this case:

Стрічкова спаяна шина Strip welded tire

Шина Мамлока Mamlock Tire

Балкова шина Beam tire

Шина зі пластмасових коронок Tire made of plastic crowns

Коронкова спаяна шина Crown welded tire

87 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на самочинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка у проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентгенологічних змін у цій ділянці не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child complains of self-inflicted pain in the upper right canine teeth. A carious cavity filled with softened light dentine was found on the medial contact and chewing surfaces of tooth 55 , localized within the peripulpal dentine. Probing the bottom is sharply painful, percussion of the tooth is somewhat painful. The mucous membrane of the alveolar process in the projection of the roots of tooth 55 is not damaged, no radiological changes were detected in this area. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

88 / 200
Хворій 25-ти років з хронічним глибоким карієсом 46 було поставлено пломбу зі срібної амальгами, що мала прокладку на дні товщиною 0,5 мм з фосфат-цементу. Через добу з’явився короткочасний біль від термічних подразників. Які негативні якості амальгами спричинили появу болю? A 25-year-old patient with chronic deep caries 46 was placed with a filling made of silver amalgam, which had a 0.5-mm-thick phosphate-cement spacer at the bottom. a short-term pain from thermal stimuli appeared during the day. What negative qualities of amalgam caused the pain to appear?

Висока теплопровідність High thermal conductivity

Тривале твердіння пломби Long hardening of the seal

Токсична дія окислів Toxic action of oxides

Відсутність адгезії Lack of adhesion

Токсична дія ртуті Toxic effect of mercury

89 / 200
У хворого 55-ти років у ділянці видаленого 46 виникло безболісне, горбисте, синюшного кольору новоутворення на ніжці розміром 2х1х1,5 см. Відкривання рота в повному обсязі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці видаленого 46 відмічається вогнище деструкції кісткової тканини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 55-year-old patient developed a painless, bumpy, bluish neoplasm on the leg in the area of the removed 46, measuring 2x1x1.5 cm. Opening the mouth in full. On the intraoral radiograph of the alveolar process in the area of removed 46 shows a focus of bone tissue destruction. What is the most likely diagnosis?

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

Гігантоклітинний епуліс Giant cell epulis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Тверда одонтома нижньої щелепи Hard odontoma of the lower jaw

Папілома слизової оболонки в ділянці видаленого 46 Mucous membrane papilloma in the area of removed 46

90 / 200
Офіцер 52-х років отримав на полі бою вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для в/щ та повним для н/щ). Що можна використати для транспортної іммобілізації перелому? An officer of the 1952s received a gunshot fracture of the lower jaw on the battlefield. Before the injury, he used removable prostheses (partial plate for military and full for military) . What can be used for transport immobilization of a fracture?

Шину Васильєва Shynu Vasiliev

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzh

Шину Тігерштедта Tigerstedt tire

Шину Ентеліса Entelis tire

Протези пацієнта Patient prostheses

91 / 200
Хвора 23-х років отримала травму середньої зони обличчя. Скаржиться на 6іль, припухлість м’яких тканин в ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. Об’єктивно: рухомість кісток носа, значна припухлість м’яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру лівого ока, симптом 'сходинки'по нижньоочному краю з двох боків і в ділянці вилично-щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус. Видовження середньої частини обличчя. Поставте діагноз: A 23-year-old patient suffered an injury to the middle area of the face. She complains of swelling, swelling of soft tissues in the area of the upper jaw, pain when closing her mouth. Objectively : mobility of the bones of the nose, significant swelling of the soft tissues of the left zygomatic area, hemorrhage in the sclera of the left eye, the symptom of 'stairs' on the lower eye rim on both sides and in the area of the zygomatic-maxillary sutures, nosebleed, open bite. Elongation of the middle part of the face. Make a diagnosis:

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор III Le Fort III maxillary fracture

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор II Le Fort II maxillary fracture

Перелом лівої виличної кістки Fracture of the left zygomatic bone

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор I Le Fort I maxillary fracture

92 / 200
У бійця, пораненого уламком снаряду, діагностовано вогнепальний перелом нижньої щелепи із дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 3 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний у цьому випадку? A soldier wounded by a shell fragment was diagnosed with a gunshot fracture of the lower jaw with a bone defect in the chin area of more than 3 cm. What method of fixation of fragments of the lower jaw is shown in this case?

Назубні шини Тігерштедта Tigerstedt Toothed Tires

Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський) Hardware osteosynthesis (Rudko, Bernadsky)

Прямий остеосинтез Direct osteosynthesis

Шина Іунінга-Порта Jouning-Port tire

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

93 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 57-ми років зі скаргами на тупий біль у ділянці правого скронево-нижньощелепного суглоба, що посилюється під час їжі. Захворювання почалося поступово зі скутості рухів нижньої щелепою зранку та мало хвилеподібний перебіг. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається на 3 см. При відкриванні рота - суглобовий шум та клацання (сходинкоподібне зміщення нижньої щелепи). Шкіра над суглобом не змінена. При пальпації тонус м’язів не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient came to the orthopedic dentistry clinic with complaints of dull pain in the area of the right temporomandibular joint, which worsens while eating. The disease began gradually with stiffness of lower jaw movements in the morning and a slightly undulating course. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens 3 cm. When opening the mouth - joint noise and clicking (step-like displacement of the lower jaw). The skin over the joint is not changed. On palpation, muscle tone unchanged. What is the most likely diagnosis?

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Нейромускулярний синдром Neuromuscular syndrome

Іострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Acute arthritis of the right temporomandibular joint

Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the right temporomandibular joint

Оклюзійно-артикуляційний синдром Occlusion-articulation syndrome

94 / 200
У хворого при обстеженні порожнини рота виявлена каріозна порожнина у 11 в межах біляпульпарного дентину з пошкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу? The patient's oral examination revealed a carious cavity at 11 within the peripulpal dentine with damage to the corner of the tooth and the cutting edge. Which filling material should be preferred?

Композитний матеріал світлового затвердіння Light Curing Composite Material

Склоіономірний цемент світлового затвердіння Light-curing glass ionomer cement

Композитний матеріал хімічного затвердіння типу порошок-рідина Chemically cured composite material of powder-liquid type

Силікатний цемент Silicate cement

Композитний матеріал хімічного затвердіння типу паста-паста Chemically hardened paste-paste composite material

95 / 200
Хвора скаржиться на біль від кислого та солодкого в 11. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийко-вій ділянці 11, на фоні крейдоподібно зміненої емалі, має місце дефект у межах емалево-дентинної межі зі світлим дном. Зондування болісне, перкусія і холодова проба безболісні. Який діагноз найбільш вірогідний? The patient complains of pain from sour and sweet in 11. Objectively: on the vestibular surface in the cervical region of 11, against the background of chalky altered enamel, there is a defect within the enamel-dentine boundary with a light bottom. Probing is painful, percussion and cold test are painless. What is the most likely diagnosis?

Іострий початковий карієс Acute initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Флюороз Fluorosis

96 / 200
Хворій 48-ми років проведено оперативне втручання з приводу доброякісної пухлини привушної слинної залози. У післяопераційному періоді спостерігається опущення кута рота, зміщення серединної лінії в здоровий бік, утруднення мови. Яка з гілок лицевого нерва уражена при оперативному втручанні? A 48-year-old patient underwent surgery for a benign tumor of the parotid salivary gland. In the postoperative period, the corner of the mouth is lowered, the midline shifts to the healthy side, and difficulty speaking is observed Which of the branches of the facial nerve is affected during surgery?

Крайова гілка нижньої щелепи Marginal branch of the lower jaw

Шийна гілка Cervical branch

Скронева гілка Temporal branch

Щічна гілка Buccal branch

Вилична гілка Chelic branch

97 / 200
Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на часті поломки знімного пластинкового протеза. З анамнезу відомо, що хворий страждає на брукси-зм. З якого матеріалу рекомендується виготовлення базису протеза з метою профілактики поломок знімного пластинкового протеза? A 60-year-old patient complained of frequent breakages of a removable plate prosthesis. It is known from the anamnesis that the patient suffers from bruxism. What material is recommended for making the base prosthesis for the purpose of prevention of breakage of a removable lamellar prosthesis?

Ортосил М Ortosil M

Фторакс Ftorax

Метал (КХС) Metal (KHS)

Етакрил Ethacryl

Редонт Redon

98 / 200
Через 3 години після видалення 45 у хворого почалася кровотеча з комірки. Під час огляду виявлена травма тканин ясни в ділянці комірки 45, яка переходить до слизової оболонки щоки. Яка тактика лікаря в цьому випадку? 3 hours after the removal of 45, the patient started bleeding from the cell. During the examination, an injury to the tissues of the spleen was found in the area of cell 45, which goes to the mucous membrane of the cheek. What doctor's tactics in this case?

Стискальна пов’язка та парентеральне введення амінокапронової кислоти Compressive bandage and parenteral administration of aminocaproic acid

Тампонада комірки та рани тампоном з амінокапроновою кислотою Tamponade of cells and wounds with a tampon with aminocaproic acid

Тампонада комірки йодоформною турундою Cell tamponade with iodoform turunda

Ушивання комірки та рани щоки Sewing the cell and cheek wound

Тампонада комірки кетгутом Catgut cell tamponade

99 / 200
Жінка 45-ти років скаржиться на кровоточивість ясен протягом півроку, що поступово посилюється. Відзначає легку слабкість, нездужання, головний біль надвечір. Об’єктивно: ясеневий край злегка набряклий, пухкий, пастозний, кровоточить під час легкого доторкування. У молярів та різців - зубо-ясеневі кишені 3-3,5 мм зі незначними виділеннями. На шийках зубів - відкладення пухкого зубного каменю. Яке дослідження найбільш інформативне для визначення ступеня важкості патології пародонта в даної хворої? A 45-year-old woman complains of bleeding gums for six months, which gradually worsens. She notes slight weakness, malaise, headache in the evening. Objectively: the gingival margin is slightly swollen, loose, pasty, bleeds when lightly touched. In molars and incisors - dento-gingival pockets of 3-3.5 mm with minor secretions. On the necks of teeth - deposits of loose tartar. Which study is most informative for determining the severity of periodontal pathology in this patient?

Визначення пародонтального індексу Definition of periodontal index

Проба Шиллера-Пісарева Shiller-Pisarev test

Оцінка ступеня рухливості зубів Estimation of the degree of tooth mobility

Визначення стійкості капілярів Determination of capillary resistance

Рентгенографія щелеп X-ray of jaws

100 / 200
Жінка 42-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини у 23, косметичний дефект. Об’єктивно: у при-шийковій ділянці 23 визначається велика каріозна порожнина, що глибоко заходить під ясна. Порожнина розташована у середніх шарах дентину. Дентин на дні та стінках - щільний, темно-коричневого кольору. Колір зуба не змінений. Який матеріал оптимальний для пломбування в даному клінічному випадку? A 42-year-old woman complains about the presence of a carious cavity in 23, a cosmetic defect. Objectively: a large carious cavity is determined in the cervical region of 23, which is deeply goes under the gums. The cavity is located in the middle layers of the dentin. The dentin on the bottom and walls is dense, dark brown in color. The color of the tooth has not changed. What material is optimal for filling in this clinical case?

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікатофосфатний цемент Silicate phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Композит світлового затвердіння Light Curing Composite

Композит хімічного затвердіння Chemical Curing Composite

101 / 200
Жінка 35-ти років скаржиться на відчуття печіння в порожнині рота, біль під час приймання їжі. 1,5 тижні тому було призначено курс антибіотиків. Об’єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота відзначається утворення плівок, нальоту молочного кольору, які легко знімаються ватним тампоном. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complains of a burning sensation in the oral cavity, pain when eating. A course of antibiotics was prescribed 1.5 weeks ago. Objectively: on the mucous membrane of the oral cavity, the formation of films, a milky plaque, is noted, which are easily removed with a cotton swab. What is the most likely diagnosis?

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Гострий псевдомембранозний канди- доз Acute pseudomembranous candidiasis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія, м’яка форма Leukoplakia, mild form

102 / 200
Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, що утруднює приймання їжі, нездужання, підвищення температури до 38,60C, що виникли після переохолодження. Хворіє протягом доби, ввечері має заступити на зміну. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів та слизова оболонка зіву гіперемовані, набряклі; некроз ясенного краю та збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фу-зоспірилярний симбіоз. У крові: ер.-4,5 • 1012/л; лейк.- 7, 2 • 109/л; ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient, a driver, complains of acute pain in the mouth, throat, which makes it difficult to eat, malaise, temperature rise to 38.60C, which occurred after hypothermia. Ill during the day, in the evening he has to take a shift. Objectively: the gums in the area of the lower front teeth and the mucous membrane of the pharynx are hyperemic, swollen; necrosis of the gingival margin and enlargement of the tonsils. Bacterioscopy: fuso-spirillary symbiosis. In the blood: er. -4.5 • 1012/l; leuk.- 7.2 • 109/l; SZE- 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Направити на госпіталізацію до щелепно-лицевого стаціонару Send for hospitalization to the maxillofacial hospital

Направити на консультацію до лікаря-інфекціоніста Send for consultation to an infectious disease doctor

Призначити лікування та видати лікарняний лист Prescribe treatment and issue sick leave

Направити на консультацію до ЛОР-спеціаліста Send for consultation to an ENT specialist

Призначити лікування та дозволити вийти на зміну Prescribe treatment and allow shift

103 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на біль у ділянці слизової оболонки твердого піднебіння з лівого боку, який посилюється при користуванні повним знімним протезом під час вживання їжі. Вважає себе хворим 1,5 місяця. Об’єктивно: гіперемія та набряк слизової оболонки твердого піднебіння ліворуч; на межі дистального краю протеза знаходиться виразка, краї та дно її щільні, оточуючі тканини інфільтровані. Дно виразки горбисте, вкрите фібринозним нальотом; пальпація виразки болісна. Який з методів обстеження найдоцільніше застосувати в першу чергу? A 65-year-old patient complains of pain in the mucous membrane of the hard palate on the left side, which worsens when using a complete removable prosthesis while eating. He considers himself sick 1.5 months. Objectively: hyperemia and swelling of the mucous membrane of the hard palate on the left; there is an ulcer on the border of the distal edge of the prosthesis, its edges and bottom are dense, the surrounding tissues are infiltrated. The bottom of the ulcer is bumpy, covered with a fibrinous plaque; palpation of the ulcer is painful. Which of the following which examination methods are the most appropriate to apply in the first place?

Цитологія Cytology

Алергологічна контактна проба на пластмасу Allergological contact test for plastic

Біопсія Biopsy

Серологічні реакції Serological reactions

Бактеріоскопія Bacterioscopy

104 / 200
Для виготовлення повного знімного протезу на верхню щелепу хворому 65-ти років необхідно отримати функціональний відбиток. Об’єктивно: різка рівномірна атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи, піднебіння плоске, торус різко виражений, горби верхньої щелепи атрофовані, екзостози в ділянці 13,23 розміром 5х5 мм. Слизова оболонка в ділянці торуса і екзостозів стоншена, атрофована, на решті протезного ложа - помірно піддатлива. Який тип відбитку найбільш доцільний? To make a complete removable prosthesis for the upper jaw of a 65-year-old patient, it is necessary to obtain a functional impression. Objectively: sharp uniform atrophy of the alveolar process of the upper jaw, flat palate, the torus is sharply defined, the humps of the upper jaw are atrophied, the exostoses in the area of 13.23 are 5x5 mm in size. The mucous membrane in the area of the torus and exostoses is thinned, atrophied, moderately pliable on the rest of the prosthetic bed. What type of impression is most appropriate?

Диференційований функціонально-присмоктувальний Differentiated functional suction

Присмоктувальний під жувальним тиском Suction under chewing pressure

Компресійний під жувальним тиском Compressive under chewing pressure

Компресійний функціональний Compression functional

Декомпресійний функціонально-присмоктувальний Decompression functional suction

105 / 200
Хворий 36-ти років звернувся з приводу протезування. 6 місяців тому була травма нижньої щелепи. Від операції кісткової пластики категорично відмовився. Об’єктивно: перелом, що не зрісся, нижньої щелепи в ділянці 43 зуба. На лівому відламку нижньої щелепи наявні 34, 35, 36 зуби, на малому - 45, 46. Який вид протеза на нижню щелепу найбільш прийнятний в цьому випадку? A 36-year-old patient applied for prosthetics. He had an injury to the lower jaw 6 months ago. He categorically refused bone plastic surgery. Objectively: a fracture that is not fused, lower jaw in the area of tooth 43. There are 34, 35, 36 teeth on the left fragment of the lower jaw, 45, 46 on the lower jaw. What type of prosthesis for the lower jaw is most acceptable in this case?

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

Незнімний пластинковий протез Fixed plate prosthesis

Знімний протез з шарніром Removable prosthesis with hinge

Знімний пластинковий протез Removable lamellar prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

106 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на біль у ділянці останнього зуба нижньої щелепи з лівого боку, утруднене відкривання рота. Об’єктивно: коронка 48 торкається ерозованої поверхні слизової щоки, краї ерозії щільні, вкриті зернистими грануляціями, безболісні, злегка кровоточать; збільшені безболісні підщелепні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient complains of pain in the area of the last tooth of the lower jaw on the left side, difficulty opening the mouth. Objectively: crown 48 touches the eroded surface of the mucous membrane of the cheek , the edges of the erosion are dense, covered with granular granulations, painless, bleed slightly; enlarged painless submandibular lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Травматична виразка Traumatic ulcer

Рак слизової оболонки щоки Cheek mucosa cancer

Перикоронаріт Pericoronaritis

Лейкоплакія щоки Cheek leukoplakia

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

107 / 200
Батьки з дитиною 14-ти років звернулися зі скаргою на вистояння підборіддя допереду у дитини. Об’єктивно: нижня третина обличчя подовжена, зворотнє фронтальне перекриття зубів, перші моляри змикаються за III кл. Енгля, сагітальна щілина - 6 мм. За допомогою додаткових обстежень встановлено діагноз: мандибулярна прогна-тія. Який додатковий метод дослідження допоможе уточнити діагноз? Parents with a 14-year-old child complained about the child's chin protruding forward. Objectively: the lower third of the face is elongated, the reverse frontal overlap of the teeth, the first molars are closed by Angle's III class, sagittal gap - 6 mm. With the help of additional examinations, the diagnosis was established: mandibular prognathia. What additional research method will help clarify the diagnosis?

Бокова телерентгенографія Lateral teleradiography

Аналіз фотографії обличчя в профіль Analysis of face photo in profile

Гнатостатичний метод Симона Simon's gnathostatic method

Метод профілометри за Шварцем Schwartz profilometer method

Антропометричне вимірювання обличчя за Ізаром Anthropometric face measurement by Izar

108 / 200
У хворого під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми у підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається у складку. В пунктаті - рідина солом’яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination, the patient was diagnosed with a round neoplasm in the submental area. The color of the skin above the neoplasm has not changed, it gathers in a fold. In the punctate - a straw-like liquid yellow with an admixture of cholesterol. What is the most likely diagnosis?

Ліпома Lipoma

Лімфаденіт Lymphadenitis

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Природжена серединна кіста Congenital median cyst

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

109 / 200
У чоловіка 20-ти років дві доби тому заболів 26 зуб, з’явилася болісна припухлість у ділянці верхньої щелепи з лівого боку. Температура тіла 37,50C. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці лівої щоки та підочної ділянки. З боку порожнини рота: набряк та гіперемія слизової оболонки альвеолярного відростка та перехідної складки в межах 25-27 Ці зуби нерухомі. Під час пальпації по перехідній складці - флюктуація. Перкусія 26 - слабкоболісна. Коронка його зруйнована повністю. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old man had toothache 26 two days ago, a painful swelling appeared in the area of the upper jaw on the left side. Body temperature 37.50C. About objectively: asymmetry of the face due to swelling in the area of the left cheek and undereye area. From the side of the oral cavity: swelling and hyperemia of the mucous membrane of the alveolar process and transitional fold within 25-27 These teeth are immobile. During palpation of the transitional fold - fluctuation. Percussion 26 - mildly painful. Its crown is completely destroyed. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Нагноєна кіста верхньої щелепи Suppurative cyst of the upper jaw

110 / 200
У чоловіка 20-ти років у ділянці верхньої губи з правого боку є різкий набряк та щільний інфільтрат розміром 1,5х1,5 см. В центрі інфільтрату є крапкова некротична кірка. Після зняття її видно некротичний стовбур. Флюктуації немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old man has sharp swelling and a dense infiltrate measuring 1.5x1.5 cm in the area of the upper lip on the right side. In the center of the infiltrate there is a point necrotic crust. After its removal, a necrotic trunk is visible. There is no fluctuation. What is the most likely diagnosis?

Карбункул Carbuncle

Атерома, що нагноїлася Suppurating atheroma

Сибірковий карбункул Anthrax carbuncle

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Фурункул Furnish

111 / 200
У дитини 12-ти років 24 години тому травмований 21 зуб. Об’єктивно: від-лом коронки 21 зуба на 1/3. Пульпа відкрита, при зондуванні виступає кров, термометрія позитивна, перкусія безболісна. Який метод лікування показаний? A 12-year-old child had an injury to his 21st tooth 24 hours ago. Objectively: the crown of the 21st tooth was broken by 1/3. The pulp is open, on probing blood comes out, the thermometer is positive, percussion is painless. What method of treatment is indicated?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

112 / 200
У дівчинки 6-ти років скарги на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що підсилюється при вживанні гарячої їжі. Біль з’явився день тому. Об’єктивно: у 55 глибока каріозна порожнина виповнена розм’якшеним дентином, після його видалення легко відкривається порожнина зуба, глибоке зондування якої болісне. Перкусія позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 6-year-old girl complains of a sharp spontaneous toothache on the upper jaw on the right side, which intensifies when eating hot food. The pain appeared a day ago . Objectively: at 55, the deep carious cavity is filled with softened dentine, after its removal the tooth cavity is easily opened, deep probing of which is painful. Percussion is positive. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

113 / 200
У дитини 10-ти років у 36 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина зі світлим, розм’якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне, на холодну воду біль швидкоминаючий. Було діагностовано гострий глибокий карієс. При лікуванні випадково було розтинено ріг пульпи. Ваша тактика в даній ситуації: A 10-year-old child at 36 has a deep carious cavity on the chewing surface with light, softened dentin. Probing the bottom is somewhat painful, the pain is fleeting on cold water. Acute deep caries was diagnosed. During the treatment, the pulp horn was accidentally opened. Your tactics in this situation:

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація пульпи Vital extirpation of the pulp

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Накладення гідроксикальційвмісної пасти Applying hydroxycalcium-containing paste

114 / 200
Пацієнт 13-ти років скаржиться на гострий самочинний короткочасний біль нападоподібного характеру в ділянці 36, який посилюється під час приймання їжі, виник вчора. Об’єктивно: у 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування дна болісне в одній точці. Від холодового подразника виникає повільно минаючий біль. Реакція на перкусію безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old patient complains of acute spontaneous short-term pain of an attack-like nature in area 36, which worsens during eating, occurred yesterday. Objectively: at 36 a deep carious cavity on the chewing surface. The cavity of the tooth is closed, probing the bottom is painful in one point. A cold stimulus causes slowly passing pain. The reaction to percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

115 / 200
У дівчинки 13-ти років скарги на часте випадання пломби в 21. З анамнезу: 2 роки тому лікувалася з приводу травми зуба. Об’єктивно: у 21 дефект 1/3 коронки в поперековому напрямку. Перкусія безболісна. Зуб у кольорі не змінений. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований на 1 мм від верхівки, пломбувальний матеріал щільно прилягає до стінок кореневого каналу. Яка тактика лікаря? A 13-year-old girl complains of frequent loss of a filling at 21. From the anamnesis: she was treated for a tooth injury 2 years ago. Objectively: at 21 there is a defect 1/3 of the crown in the lumbar direction. Percussion is painless. The color of the tooth has not changed. On the radiograph: the root canal is sealed 1 mm from the apex, the filling material adheres tightly to the walls of the root canal. What are the doctor's tactics?

Провести операцію видалення зуба Perform tooth extraction

Вкрити зуб штучною коронкою Cover the tooth with an artificial crown

Відновити дефект фотополімером Restore defect with photopolymer

Перепломбувати кореневий канал Reseal root canal

Провести резекцію верхівки кореня Perform root apex resection

116 / 200
Хворий 14-ти років звернувся зі скаргами на біль та кровоточивість ясен. Захворів 3 дні тому. Об’єктивно: загальний стан задовільний, відзначається блідість шкірних покривів, температура 380C, підщелепні лімфовузли болісні під час пальпації, злегка збільшені, не спаяні з підлеглими тканинами. У ділянці 44,45,46,47 відзначається наявність брудносірого нальоту, порушення цілісності ясеневих сосочків та крайової ясни, рясне відкладення зубного нальоту. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old patient complained of pain and bleeding gums. He fell ill 3 days ago. Objectively: the general condition is satisfactory, pallor of the skin, temperature 380C, submandibular lymph nodes are painful during palpation, slightly enlarged, not fused to the underlying tissues. In the area 44,45,46,47, the presence of dirty gray plaque, violation of the integrity of the gingival papillae and marginal gingiva, abundant plaque deposition is noted. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Гострий герпетичний гінгівіт Acute herpetic gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

117 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на пухлиноподібне утворення на боковій поверхні шиї з правого боку. Пухлину виявив рік тому. Об’єктивно: на боковій поверхні шиї праворуч пухлина на-півовальної форми з чіткими межами, 3х2 см. Пухлина зі шкірою не спаяна, безболісна, щільно-еластичної консистенції, рухлива у вертикальному та горизонтальному напрямках. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Під час пункції пухлини отримана світложовта рідина, що складається зі злущеного епітелію, кристалів холестерину, лімфоцитів, еритроцитів. Який діагноз найбільш вірогідний? A 20-year-old patient complains of a tumor-like formation on the lateral surface of the neck on the right side. He discovered the tumor a year ago. Objectively: on the lateral surface of the neck on the right - semi-oval shape with clear borders, 3x2 cm. The tumor is not fused to the skin, painless, dense-elastic consistency, mobile in vertical and horizontal directions. Regional lymph nodes are not enlarged. During the puncture of the tumor, a light yellow liquid consisting of exfoliated epithelium, crystals was obtained cholesterol, lymphocytes, erythrocytes. What is the most likely diagnosis?

Дермоїдна кіста шиї Dermoid neck cyst

Хронічний лімфаденіт шиї Chronic neck lymphadenitis

Серединна кіста шиї Middle neck cyst

Хемодектома шиї Chemodectomy of the neck

Бокова кіста шиї Lateral neck cyst

118 / 200
Під час операції видалення 46 лікар не фіксував нижню щелепу лівою рукою. Вивихування зуба проводив з великим зусиллям. Під час видалення хворий відчув біль у ділянці лівого слухового проходу, щелепа змістилася в лівий бік. Намагання закрити рота стали неможливими. Яке ускладнення виникло в хворого? During the extraction operation 46, the doctor did not fix the lower jaw with his left hand. He extracted the tooth with great effort. During the extraction, the patient felt pain in the area of the left auditory canal, the jaw shifted to the left side. Attempts to close the mouth became impossible. What complication occurred in the patient?

Перелом суглобового відростка верхньої щелепи Fracture of the articular process of the upper jaw

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Однобічний вивих СНЩС Unilateral TMJ dislocation

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

Двобічний вивих СНЩС Bilateral TMJ dislocation

119 / 200
Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну 4 мл з приводу видалення 17, хворий почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Об’єктивно: верхня та нижня губи, слизова оболонка гортані та порожнини рота набряклі, різко гіперемовані. Яке ускладнення виникло в хворого? 1 minute after the torus anesthesia with 2% novocaine solution 4 ml for the removal of 17, the patient began to complain of a feeling of difficulty breathing. Objectively: upper and lower lips, mucous membrane of the larynx and oral cavity are swollen, sharply hyperemic. What complication did the patient experience?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

Кома Comma

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Колапс Collapse

120 / 200
Хворий 14-ти років звернувся зі скаргами на слабко виражений ниючий біль у нижній щелепі з лівого боку в ділянці 37, без іррадіації. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 - глибока каріозна порожнина, з’єднана з порожниною зуба, зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня, вертикальна перкусія позитивна; на рентгенограмі в ділянці 37 змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old patient complained of mild aching pain in the lower jaw on the left side in area 37, without irradiation. Objectively: on the chewing surface 37 - a deep carious cavity connected to the cavity of the tooth, probing is painless, there is no reaction to thermal stimuli, vertical percussion is positive; there are no changes on the radiograph in area 37. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

121 / 200
Хвора 48-ми років після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гра-нулематозного пародонтиту 37 зуба з’явилася для його видалення. Який інструментарій слід обрати? A 48-year-old patient after unsuccessful treatment by a dental therapist for chronic granulomatous periodontitis of 37 teeth appeared for its removal. Which instrument should be chosen?

Дзьобоподібні щипці з щічками, що не збігаються Beak-shaped forceps with non-matching cheeks

Дзьобоподібні щипці із щічками, що мають шипи Beak-shaped forceps with barbed cheeks

Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині Beak-shaped forceps bent in a plane

Дзьобоподібні щипці з щічками, що збігаються Beak-shaped forceps with overlapping cheeks

Прямий елеватор Direct elevator

122 / 200
Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс. Порожнина ІІ класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування? A 35-year-old patient was diagnosed with chronic medium caries. Class II cavity according to Black with damage to the masticatory surface. What material is best to use for filling?

Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації Composite microhybrid light polymerization material

Мікрофільований композит світлової полімеризації Microfilament composite of light polymerization

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Текучий композит світлової полімеризації Liquid Light Polymerization Composite

123 / 200
У хворого 43-х років після видалення 26 виникло сполучення із верхньощелепною пазухою. Рентгенологічно змін у верхньощелепних пазухах не виявлено. Якою буде тактика хірурга-стоматолога з метою профілактики виникнення гаймориту? A 43-year-old patient developed a connection with the maxillary sinus after removal of 26. X-ray changes in the maxillary sinuses were not detected. What will be the tactics of the dental surgeon to prevent the occurrence sinusitis?

Промивання пазухи розчином антибіотика Sinus washing with antibiotic solution

Пластичне закриття сполучення Plastic closure of coupling

Заповнення комірки кров’яним згортком Filling the cell with a blood clot

Заповнення комірки гемостатичною губкою Filling the cell with hemostatic sponge

Тампонада комірки йодоформною турундою Cell tamponade with iodoform turunda

124 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль у 54, який виник 3 дні тому і посилюється при накушуванні. Раніше зуб лікували. Об’єктивно: у 54 велика пломба, на слизовій оболонці коміркового відростка в ділянці 54 нориця з мізерним виділенням, зуб має рухливість II ступеня. Оберіть тактику лікування: An 8-year-old boy complains of pain in 54, which started 3 days ago and worsens when biting. Previously, the tooth was treated. Objectively: 54 has a large filling , on the mucous membrane of the cellular process in area 54, a fistula with scanty discharge, the tooth has mobility of the II degree. Choose treatment tactics:

Ендодонтичне лікування 54 зуба Endodontic treatment of tooth 54

Видалення 54 зуба Removal of 54 teeth

Видалення 54 зуба та протизапальне лікування Extraction of 54 teeth and anti-inflammatory treatment

Ендодонтичне лікування 54 зуба та періостотомія Endodontic treatment of tooth 54 and periostomy

Видалення 54 зуба та періостотомія Removal of tooth 54 and periostomy

125 / 200
Дівчина 14-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота. Протягом останнього тижня хворіла на ангіну. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці передніх зубів верхньої та нижньої щелеп набрякла, гіперемована. Верхівки ясенних сосочків некротизовані, легко кровоточать при дотику. Відзначаються значні нашарування м’якого зубного нальоту. Визначте збудника захворювання: A 14-year-old girl complains of pain and bleeding gums when brushing her teeth and eating, bad breath. During the last week she had sore throat. About' objectively: the mucous membrane of the gums in the area of the front teeth of the upper and lower jaws is swollen, hyperemic. The tips of the gingival papillae are necrotized, they bleed easily when touched. There are significant layers of soft plaque. Determine the causative agent of the disease:

Стрептококи Streptococci

Анаеробна мікрофлора Anaerobic microflora

Дріжджеподібні гриби Yeast-like fungi

Стафілококи Staphylococci

Вірус герпеса Herpes virus

126 / 200
Під час бокових рухів нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення різцевої точки із центрального положення в сторону вимірюється величиною кута в 100 — 1100. Що характеризує така величина зміщення різцевої точки? During the lateral movements of the lower jaw, the front teeth shift to the side. The displacement of the incisal point from the central position to the side is measured by an angle of 100 — 1100. What characterizes such a displacement of the incisor points?

Кут Бенета Benet's Angle

Сагітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

Боковий суглобовий шлях Lateral articular path

Сагітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Боковий різцевий шлях Lateral incisal path

127 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 3,5 років із шкідливою звичкою смоктання пальця та 'інфантильним'типом ковтання. Під час обстеження: прикус тимчасових зубів, різці у прямому контакті. Застосування якого профілактичного апарату найбільш доцільне в даному випадку? A 3.5-year-old child with a bad habit of finger-sucking and an 'infantile' type of swallowing is in the orthodontist's dispensary register. During the examination: bite of temporary teeth, incisors in direct contact. Which preventive device is the most appropriate to use in this case?

Вестибуло-оральна пластинка Крау-са Vestibulo-oral plate of Kraus

Пластинка з петлями Рудольфа Rudolph Loop Plate

Регулятор функцій Френкеля Frenkel function controller

Біонатор Янсен Bionator Jansen

Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера Standard Schoncher vestibular plate

128 / 200
У дитини 10-ти років під час профілактичного огляду на вестибулярній поверхні 11 виявлений дефект твердих тканин зуба у вигляді чашоподібного заглиблення. Емаль у ділянці дефекту гладенька, блискуча, барвниками не забарвлюється. В анамнезі у віці 3-х років вбитий вивих 51 зуба. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: In a 10-year-old child, during a preventive examination on the vestibular surface 11, a defect of the hard tissues of the tooth was detected in the form of a cup-shaped recess. The enamel in the area of the defect is smooth, shiny, with dyes does not stain. In the anamnesis, at the age of 3 years, the dislocation of 51 teeth was killed. Indicate the most likely diagnosis:

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Флюороз зубів Dental fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

129 / 200
Жінка 70-ти років звернулася з метою протезування. Об’єктивно: альвеолярні відростки рівномірно атрофовані, у ділянці 14,43, 33 великі екзостози. То-рус виражений. Кісткові виступи вкриті тонкою, прозорою, сильно атрофованою слизовою оболонкою. Решта ділянок слизової помірно піддатливі або сипкі. Якому функціональному відбитку слід надати перевагу у даному клінічному випадку? A 70-year-old woman applied for prosthetics. Objectively: the alveolar processes are uniformly atrophied, large exostoses are present in areas 14, 43, 33. To-rus is pronounced . The bony protrusions are covered by a thin, transparent, highly atrophied mucous membrane. The rest of the mucous membrane is moderately pliable or friable. Which functional impression should be preferred in this clinical case?

Диференційований Differentiated

Під жувальним тиском Under chewing pressure

Вид функціонального відбитку значення не має Type of functional fingerprint is irrelevant

Компресійний Compression

Декомпресійний Decompression

130 / 200
Хворій 47-ми років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі перевірки їх конструкції спостерігається випинання верхньої губи. На якому етапі допущена помилка? A 47-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking their design, a protrusion of the upper lip is observed. At what stage was an error made?

Формування вестибулярної поверхні прикусного валика Formation of the vestibular surface of the bite roller

Формування оклюзійної площини Formation of the occlusal plane

Фіксація центральної оклюзії Fixing central occlusion

Визначення висоти верхнього прикусного валика Determining the height of the upper bite roller

Визначення висоти нижньої третини обличчя Determining the height of the lower third of the face

131 / 200
У дитини 7-ми років на апрокси-мальній поверхи 55 глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. З анамнезу відомо, що 3-4 місяці тому неодноразово був нічний самочинний біль. При зондуванні дна каріозної порожнини виявляється біль та кровоточивість. Термометрія позитивна. Перкусія 55 зуба безболісна. Оберіть найбільш раціональний метод лікування: A 7-year-old child has a deep carious cavity on the 55th proximal floor, which communicates with the cavity of the tooth. It is known from the anamnesis that 3-4 months ago repeatedly there was spontaneous pain at night. Probing the bottom of the carious cavity reveals pain and bleeding. Thermometry is positive. Percussion of the 55th tooth is painless. Choose the most rational method of treatment:

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

132 / 200
Хвора 23-х років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів та вживання твердої їжі. Об’єктивно: маргінальна частина ясен, в основному з орального боку, набрякла, гіпере-мована; відмічаються надясеневі зубні відкладення. На рентгенограмі: деструкція кортикальної пластинки міжаль-веолярних перегородок, явища остео-порозу. Який діагноз найбільш вірогідний? A 23-year-old patient complains of bleeding from the gums when brushing her teeth and eating solid food. Objectively: the marginal part of the gums, mainly on the oral side, swollen, hyperemic; supragingival dental deposits are noted. On the X-ray: destruction of the cortical plate of the interalveolar septa, osteoporosis phenomena. What diagnosis is most likely?

Генералізований пародонтит, I ступінь Generalized periodontitis, I degree

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт Generalized hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Генералізований пародонтит, II ступінь Generalized periodontitis, II degree

Генералізований катаральний гінгівіт Generalized catarrhal gingivitis

133 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на біль і припухлість у навколовушній ділянці з правого боку. Хворіє третій рік. Об’єктивно: стан задовільний, температура тіла 37, 20C, у правій навколо-вушній ділянці пальпується болісний горбистий інфільтрат. З протоки правої навколовушної залози виділяється каламутний з прожилками гною секрет. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child complains of pain and swelling in the peri-ear area on the right side. He has been ill for the third year. Objectively: the condition is satisfactory, the body temperature is 37.20C , a painful lumpy infiltrate is palpated in the right parotid area. A cloudy secretion with streaks of pus is released from the duct of the right parotid gland. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний навколовушний лімфаденіт Acute serous parotid lymphadenitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Гострий гнійний навколовушний лімфаденіт Acute purulent parotid lymphadenitis

Несправжній паротит Герценберга Herzenberg's false mumps

Загострення хронічного неспецифічного паротиту Exacerbation of chronic non-specific parotitis

134 / 200
До клініки ортодонтії шкільним дитячим стоматологом направлений хлопчик 12-ти років. Скарг не висуває. Зубна формула відповідає віку. У фронтальній ділянці по всіх площинах відхилень не визначається. Змикання зубів у бокових ділянках по трансверза-лі, зворотнє перекриття зубів бокового сегменту. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old boy was referred to the orthodontics clinic by the school children's dentist. He has no complaints. The dental formula corresponds to the age. No deviations are detected in the frontal area in all planes. Closure teeth in the lateral sections along the transverse line, reverse overlap of the teeth of the lateral segment. What is the most likely diagnosis?

Мезіальний прикус Mesial bite

Дистальний прикус Distal bite

Глибокий прикус Deep Bite

Двобічний косий прикус Bilateral oblique bite

Відкритий прикус Open Bite

135 / 200
Загальний стан хворого почав погіршуватися після проведення інфраор-бітальної анестезії за допомогою уль-тракаїну 4% DS-forte 1,0. З’явилися запаморочення і дзвін у вухах, стиснення за грудниною, блідість шкіри. Виступив холодний піт. Виражена тахікардія, пульс слабкого наповнення. Артеріальний тиск почав знижуватись, короткочасні судоми. Знепритомнів на одну хвилину. Яке ускладнення можна запідозрити в хворого? The general condition of the patient began to deteriorate after infra-orbital anesthesia with ultra-tracain 4% DS-forte 1.0. Dizziness and ringing in the ears appeared , compression behind the sternum, pallor of the skin. A cold sweat appeared. Pronounced tachycardia, weak pulse. Blood pressure began to decrease, short-term convulsions. Fainted for one minute. What complications can be suspected in the patient?

Колапс Collapse

Епілептичний напад Epileptic seizure

Кропив’янка Hives

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

136 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на наявність тріщини нижньої губи. Об’єктивно: глибока тріщина у середній частині нижньої губи ділить її навпіл, супроводжується запальною реакцією і болісністю. Після раніше проведеного лікування ділянка ураження зникала, а потім знову з’являлася на попередньому місці. У основи тріщини і по її краях пальпується невелика інфільтрація тканин. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of a cracked lower lip. Objectively: a deep crack in the middle part of the lower lip divides it in half, accompanied by an inflammatory reaction and pain. After the previous treatment, the affected area disappeared, and then reappeared in the previous place. A small infiltration of tissues is palpable at the base of the crack and along its edges. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперкера-тоз червоної о6лямівки Limited precancerous hyperkeratosis of the red border

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Абразивний передкарцинозний хей-літ Манганотті Abrasive Precancerous Haelit Manganotti

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Хронічна тріщина нижньої губи Chronic fissure of the lower lip

137 / 200
У хворої 53-х років на слизовій оболонці правої щоки визначається білувато-рожева пляма неправильної форми розмірами 2,5х1,5 см. На фоні плями мають місце бородавчасті розростання, тріщини, ерозії. Визначте вид ураження слизової оболонки щоки: A 53-year-old patient has a whitish-pink spot of irregular shape measuring 2.5x1.5 cm on the mucous membrane of her right cheek. On the background of the spot, there are warty growths , cracks, erosions. Determine the type of lesion of the mucous membrane of the cheek:

Хвороба Боуена Bowen's disease

Еритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

Плоска лейкоплакія Leukoplakia squamous

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

138 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що посилюється вночі та під час вживання холодного. Подібний біль у зубі був півроку тому. Об’єктивно: у 65 зубі глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води біль, що повільно минає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the upper jaw on the right side, which worsens at night and when eating cold food. The toothache has been similar for six months Therefore. Objectively: tooth 65 has a deep cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly subsides. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

139 / 200
Чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання твердої їжі. Об’єктивно: ясна в фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемовані, набряклі, кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота та ясна в інтттих ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі, за винятком 41 та 31 (I ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжкоміркових перетинок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old man complains of bleeding gums when brushing his teeth and eating solid food. Objectively: the gums in the frontal area of the lower jaw are hyperemic, swollen, bleeding during palpation. The mucous membrane of the oral cavity and the gums in the internal areas are unchanged. The bite is deep. The teeth are stable, except for 41 and 31 (I degree of mobility). On the radiograph: resorption of the intercellular membranes in the area 42, 41, 32, 31 to 1 /3 root length. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, I ступінь Generalized periodontitis, I degree

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Пародонтоз, I ступінь Periodontosis, I degree

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

140 / 200
Хворому 65-ти років з повною втратою зубів на нижній щелепі та вираженою атрофією альвеолярного відростка, і у зв’язку з цим - поганою фіксацією протеза, проведена імплантація за двофазною методикою, встановлені опорні головки. Через який термін слід починати протезування даного хворого? A 65-year-old patient with complete loss of teeth on the lower jaw and pronounced atrophy of the alveolar process, and in connection with this - poor fixation of the prosthesis, implantation was carried out under by the two-phase method, supporting heads are installed. After what period should the prosthetics of this patient be started?

Через 14 днів In 14 days

Через 60 днів After 60 days

Через 5 днів In 5 days

Через 20 днів After 20 days

Через 30 днів After 30 days

141 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу видалення 26 зуба. Під час проведення тубе-ральної анестезії хворий відчув біль у місці ін’єкції. Слідом за цим відзначалося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкриття рота. Чим обумовлений такий стан? A 35-year-old man consulted a dentist about the removal of tooth 26. During tuberal anesthesia, the patient felt pain at the injection site. Following this was followed by rapid growth of tissue swelling and limitation of mouth opening. What is the cause of this condition?

Травма судин Vascular injury

Травма нервових стовбурів Nerve trunk injury

Травма м’язів під час проведення анестезії Muscle injury during anesthesia

Непереносимість анестетика Anesthetic intolerance

Набряк Квінке Quincke edema

142 / 200
У пацієнта 42-х років видалено 35, 36 внаслідок ускладнення карієсу. Об’єктивно: верхній зубний ряд інтактний, прикус ортогнатичний. У якому напрямку найбільш вірогідне зміщення 37 зуба? A 42-year-old patient had 35, 36 removed due to caries complications. Objectively: the upper dentition is intact, the bite is orthognathic. In which direction is the most likely displacement 37 tooth?

Дистальний Distal

Вестибулярний Vestibular

Мезіальний Mesial

Вертикальний Vertical

Язиковий Language

143 / 200
Хворому 50-ти років для заміщення дефекту нижнього зубного ряду планується виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплантати. На рентгенограмі: висота масиву кісткової тканини від проекції нижньощелепного каналу до верхівки альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Який вид імплантату найбільш показаний? A 50-year-old patient is scheduled to make a bridge-like prosthesis with implant support to replace a defect in the lower dentition. On the radiograph: the height of the bone mass from the projection of the mandibular canal to the apex of the alveolar ridge equals 2 cm. What type of implant is most indicated?

Гвинтовий Screw

Підокісний Subsequent

Ендодонто-ендоосальний Endodonto-endoosseous

Листоподібний Leaf

Конусоподібний Conical

144 / 200
У дитини 7-ми років при зовнішньому огляді виявлено: потовщення пере- нісся, напіввідкритий рот, сухі губи. Кути рота лущаться. З анамнезу: дитина спить з відкритим ротом. У порожнині рота змін не виявлено. До якої диспансерної групи слід віднести цю дитину? In a 7-year-old child, an external examination revealed: thickening of the bridge of the nose, half-open mouth, dry lips. The corners of the mouth are peeling. From the history: the child sleeps with an open by mouth. No changes were detected in the oral cavity. To which dispensary group should this child be assigned?

Друга Second

Перша First

- -

Четверта Fourth

Третя Third

145 / 200
Хворий 20-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність крейдоподібних плям 11, 12, 21, 22 зуба, відчуття оскоми від хімічних подразників під час приймання їжі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 11,12, 21, 22 зубів виявлені білі плями розміром 0,2 х 0,3 см, з шорсткою поверхнею, які забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient turned to a dentist with complaints about the presence of chalk-like spots on teeth 11, 12, 21, 22, a feeling of stinging from chemical irritants while taking of food. Objectively: in the cervical region of teeth 11, 12, 21, 22, white spots measuring 0.2 x 0.3 cm with a rough surface, which are stained with a 2% solution of methylene blue, were found. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

146 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на дискомфорт в 11 та зміну його кольору. Об’єктивно: в 11 з медіально-апроксимальної поверхні глибока каріозна порожнина. Камера зуба відкрита. Зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня. Рентгенологічно: кореневий канал не пломбований. Біля верхівки 11 вогнище деструкції кісткової тканин з чіткими межами, округлої форми, розміром 0,5 х 0,5 см в діаметрі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient complains of discomfort in 11 and a change in its color. Objectively: 11 has a deep carious cavity from the medial-proximal surface. The tooth chamber is open . Probing is painless, there is no reaction to thermal stimuli. X-ray: the root canal is not sealed. Near the tip of 11, there is a focus of destruction of bone tissue with clear boundaries, rounded shape, measuring 0.5 x 0.5 cm in diameter. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

147 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт з пострезекційним дефектом верхньої щелепи, проникаючим у носову порожнину. Який протез рекомендовано виготовити в даному випадку? A patient with a post-resection defect of the upper jaw, penetrating into the nasal cavity, came to the orthopedic dentistry clinic. What prosthesis is recommended to be made in this case?

Заміщаючий протез Replacement prosthesis

Формуючий протез Forming prosthesis

Плаваючий обтуратор Floating Obturator

Захисна пластинка Protective plate

Заміщаючий протез з обтуруючою частиною Replacement prosthesis with obturating part

148 / 200
Пацієнту з перехресним прикусом, який виник внаслідок перелому, що неправильно зрісся, виготовлено частковий знімний пластинковий протез з подвійним зубним рядом. До якого виду лікування можна віднести дане протезування? A patient with a crossbite caused by a fracture that did not fuse correctly was given a partial removable plate prosthesis with a double row of teeth. What type of treatment can this prosthesis be classified as?'

Превентивне Preventive

Патогенетичне Pathogenetic

Етіотропне Etiotropic

Радикальне Radical

Паліативне Palliative

149 / 200
Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу загострення хронічного періодонтиту 25. Після огляду хірург вирішив 25 видалити. Яку анестезію слід застосувати? A 42-year-old patient consulted a dental surgeon regarding an exacerbation of chronic periodontitis 25. After an examination, the surgeon decided to remove 25. What anesthesia should be used?

Плексуальна та піднебінна Plexual and palatine

Туберальна та піднебінна Tuberal and palatal

Інфільтраційна та піднебінна Infiltration and Palate

Інфільтраційна анестезія з вестибулярної та піднебінної поверхонь Infiltration anesthesia from vestibular and palatal surfaces

Інфраорбітальна, туберальна, піднебінна Infraorbital, tuberal, palatal

150 / 200
Хворий 43-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль у 36. Під час рентгенологічного обстеження виявлено залишок ендодонтичного інструменту в дистальному корені. В ділянці верхівки кореня деструкція кісткової тканини (d- 5 мм) із чіткими контурами. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain at 36. During an X-ray examination, a remnant of an endodontic instrument was found in the distal root. In the area of the apex of the root, bone destruction tissue (d- 5 mm) with clear contours. What treatment method should be used in this case?

Реплантація зуба Tooth replantation

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Гемісекція зуба Hemisection of tooth

Консервативне лікування Conservative treatment

Ампутація кореня Amputation of the root

151 / 200
Хворий 47-ми років працює на хімічному підприємстві, звернувся зі скаргами на біль у зубах від хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні верхніх фронтальних зубів емаль матова з крейдоподібними плямами, а також дефекти з відколеною емаллю і оголеним темним дентином. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient works at a chemical plant, complained of toothache from chemical and temperature irritants. Objectively: on the vestibular surface of the upper front teeth matte enamel with chalk-like spots, as well as defects with chipped enamel and exposed dark dentin. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподі6ний дефект Wedge-shaped defect

Гiпоплазiя емалi Enamel hypoplasia

Некроз твердих тканин Necrosis of solid tissues

Множинний карієс Multiple caries

152 / 200
Дитині 9,5 років. Скаржиться на 6іль під час їжі в правому кутньому нижньому зубі. На жувальній поверхні 46 зуба визначена глибока каріозна порожнина, яка заповнена розм’якшеним дентином світло-коричневого кольору, що сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. Визначте найбільш вірогідний діагноз: The child is 9.5 years old. He complains of pain during eating in the right lower corner tooth. A deep carious cavity is identified on the chewing surface of tooth 46, which is filled with softened a light brown dentine connecting with the cavity of the tooth. Probing the connection is sharply painful, accompanied by moderate bleeding. Percussion of the tooth is painless. Determine the most likely diagnosis:

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

153 / 200
Під час проведення профілактичного огляду в дитячому садку у дитини 3,5 років виявлена каріозна порожнина на апроксимальній поверхні 54. Об’єктивно: каріозна порожнина з широким входом, дентин щільний, пігментований. Зондування дна і стінок порожнини безболісне. Перкусія зуба безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination in kindergarten, a 3.5-year-old child was found to have a carious cavity on the proximal surface 54. Objectively: a carious cavity with a wide entrance, dentin dense, pigmented. Probing the bottom and walls of the cavity is painless. Percussion of the tooth is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

154 / 200
Дитина 14-ти років звернулася на прийом зі скаргами на незвичайний вигляд язика. Об’єктивно: на поверхні язика глибокі борозни, які розташовуються симетрично у поздовжньому та поперечному напрямках. Дно і бокові поверхні складок вкриті гіпертрофо-ваними сосочками. Язик збільшений у розмірах. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old child came to an appointment with complaints about an unusual appearance of the tongue. Objectively: on the surface of the tongue there are deep furrows that are located symmetrically in the longitudinal and transverse directions The bottom and lateral surfaces of the folds are covered with hypertrophied papillae. The tongue is enlarged. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Гострий катаральний глосит Acute catarrhal glossitis

Чорний волохатий язик Black hairy tongue

Складчастий язик Compound language

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

155 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на сильний пульсуючий біль у верхній щелепі ліворуч, який поширюється на щоку та вухо. Під час полоскання порожнини рота холодною водою біль зникає. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 27 зубі. Зондування дна каріозної порожнини та перкусія 27 зуба - болісні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 27-year-old man complained of severe throbbing pain in the upper jaw on the left, which spreads to the cheek and ear. When rinsing the mouth with cold water, the pain disappears . Objectively: a deep carious cavity in tooth 27. Probing the bottom of the carious cavity and percussion of tooth 27 are painful. What is the most likely diagnosis?

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

156 / 200
Пацієнт 5-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на болючість та набряк губ. В анамнезі - дискінезія жовчних шляхів та поствакцинальна алергія. Хворіє біля 1 року; в літку спостерігалось покращення. Об’єктивно: червона облямівка губ інфільтрована, вкрита дрібними лусочками, в кутах рота - тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 5-year-old patient consulted a doctor with complaints of soreness and swelling of the lips. He has a history of dyskinesia of the biliary tract and post-vaccination allergy. He has been ill for about 1 year; in the summer improvement was observed. Objectively: the red border of the lips is infiltrated, covered with small scales, there are cracks in the corners of the mouth. What is the most likely diagnosis?

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Травматичний хейліт Traumatic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

157 / 200
Дитина 12-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на біль та припухлість у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому дитина дуже широко відкрила рот та відчула сильний біль у ділянці суглоба. Об’єктивно: в ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба припухлість, пальпація болісна, відкривання рота дещо обмежене, болісне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old child consulted a doctor with complaints of pain and swelling in the area of the left temporomandibular joint. It is known from the anamnesis that 2 days ago the child was very opened her mouth and felt severe pain in the area of the joint. Objectively: in the area of the left temporomandibular joint, swelling, palpation is painful, mouth opening is somewhat limited, painful. What is the most likely diagnosis?

Артроз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

Юнацька дисфункція лівого скронево-нижньощелепного суглоба Youth dysfunction of the left temporomandibular joint

Гострий артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба Acute arthritis of the left temporomandibular joint

Анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the left temporomandibular joint

Хронічний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба Chronic arthritis of the left temporomandibular joint

158 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на рухомість та значне оголення шийок зубів нижньої щелепи в фронтальній ділянці. Об’єктивно: ясна в ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціаноти-чним відтінком, без кровотечі. Зуби 42, 41, 31, 32 мають рухомість І-ІІ ступеня. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відзначається оголення шийок 42, 41, 31, 32 - на 1/2, а 43,33 - на 1/4 довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient complains of mobility and considerable exposure of the necks of the teeth of the lower jaw in the frontal area. Objectively: gums in the area 44, 43, 42, 41 , 31, 32, 33, 34 are pale with a cyanotic shade, without bleeding. Teeth 42, 41, 31, 32 have mobility of the I-II degree. Crowding 42, 41, 31, 32. Exposed necks are noted 42, 41, 31 , 32 - by 1/2, and 43,33 - by 1/4 of the length of the root. What orthopedic construction should be used in this case?

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

Ковпачкова шина Cap tire

Суцільнолита знімна капа One-piece removable hood

Напівкільцева шина Half ring tire

Балкова шина за Курляндським Birth tire according to Courland

159 / 200
Жінка 47-ми років звернулася з метою протезування. Після обстеження обрана конструкція часткових знімних протезів на верхню та нижню щелепи. Під час перевірки воскових репродукцій протезів виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише з правого боку, ліворуч -щілина між зубами. Яка помилка допущена під час клінічних етапів? A 47-year-old woman applied for prosthetics. After the examination, the design of partial removable prostheses for the upper and lower jaws was selected. During the examination of the wax reproductions of the prostheses, it was found that the interdental contact in the lateral areas is observed only on the right side, on the left - a gap between the teeth. What mistake was made during the clinical stages?

Завищили міжальвеолярну висоту в бічній ділянці ліворуч Overestimated interalveolar height in the lateral area on the left

Визначили передню оклюзію Anterior occlusion detected

Отримали неточні відбитки Inaccurate fingerprints received

Визначили бічну оклюзію Lateral occlusion detected

Деформували базис під час визначення центральної оклюзії The base was deformed when determining the central occlusion

160 / 200
Жінка 65-ти років скаржиться на неможливість пережовування їжі у зв’язку з повною відсутністю зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: альвеолярні відростки та горби атрофовані, піднебіння плоске, розташування тяжів та вуздечок посередині альвеолярного відростка, торус незначно виражений, слизова оболонка атрофована, витончена, малопіддатлива. Якому типу беззубих щелеп відповідає клінічна картина верхньої щелепи? A 65-year-old woman complains of the inability to chew food due to the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: the alveolar processes and humps are atrophied, the palate flat, the location of the cords and frenulums in the middle of the alveolar process, the torus is slightly pronounced, the mucous membrane is atrophied, thin, inflexible. What type of edentulous jaws does the clinical picture of the upper jaw correspond to?

2 тип за Оксманом Type 2 according to Oxman

4 тип за Дойніковим Type 4 according to Doynikov

3 тип за Шредером Schroeder type 3

2 тип за Шредером Schroeder type 2

1 тип за Оксманом 1 type according to Oxman

161 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: на спинці язика з правого боку виразка блюдцеподібної форми 1 см у діаметрі, з припіднятими краями, з щільним інфільтратом навколо, під час пальпації безболісна. Лімфовузли на боці ураження збільшені, щільні, безболісні. Який діагноз найбільш вірогідний? A 30-year-old patient complains of an ulcer on the tongue. Objectively: on the back of the tongue on the right side is a saucer-shaped ulcer 1 cm in diameter, with raised edges , with a dense infiltrate around, during palpation it is painless. The lymph nodes on the side of the lesion are enlarged, dense, painless. What is the most likely diagnosis?

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Первинний сифіліс Primary syphilis

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

Афта Сеттона Afta Setton

162 / 200
Хворий 18-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38,60C, загальну слабкість, відсутність апетиту. Об’єктивно: слизова порожнини рота гіперемована, суха, язик вкритий білим нашаруванням, ясеневі сосочки набряклі, верхівки їх з ділянками некротичного нашарування, що легко знімається і залишає кровоточиву поверхню. Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Визначте збудника захворювання: An 18-year-old patient complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 38.60C, general weakness, lack of appetite. About' objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, dry, the tongue is covered with a white layer, the gingival papillae are swollen, their tops have areas of necrotic layering, which is easily removed and leaves a bleeding surface. Submaxillary lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Determine the causative agent of the disease:

Стрепто-стафілококи Strepto-staphylococci

Фузоспірилярний симбіоз Fusospiral symbiosis

Гриби роду Candida Candida fungi

Бліда трепонема Pale Treponema

Вірус простого герпеса Herpes simplex virus

163 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 39,80C, наявність на шкірі підборіддя болісного осередку. Об’єктивно: на шкірі підборіддя щільний, різко болісний інфільтрат розміром 3х5 см. Шкіра на ним синьочервоного кольору. У центрі осередку три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшені, болісні. Яке захворювання виникло в пацієнта? A 48-year-old patient complains of worsening health, an increase in body temperature to 39.80C, the presence of a painful focus on the skin of the chin. Objectively: the skin of the chin is dense , a sharply painful infiltrate measuring 3x5 cm. The skin on it is blue-red in color. In the center of the cell, there are three zones of necrosis around the hair follicles. The lymph nodes of the chin are enlarged, painful. What disease did the patient have?

Атерома, що нагноїлася Suppurating atheroma

Карбункул підборіддя Carbuncle of chin

Актиномікоз шкіри підборіддя Actinomycosis of chin skin

Фурункул підборіддя Chin furuncle

Бешиха підборідної ділянки Chin rash

164 / 200
У пацієнта наскрізне кульове поранення в ділянці нижньої щелепи. Визначається двобічний ментальний перелом нижньої щелепи з вираженим зміщенням центрального фрагменту дозаду; кровотеча з ранового каналу незначна. Свідомість збережена, хворий відмічає утруднене дихання, зростає дихальна недостатність. Чим викликане утруднення дихання в хворого? The patient has a through bullet wound in the area of the lower jaw. A bilateral mental fracture of the lower jaw is determined with a marked displacement of the central fragment backwards; bleeding from the wound channel is insignificant. Consciousness is preserved, the patient notes difficulty breathing, respiratory failure is increasing. What is the cause of difficulty breathing in the patient?

Розвиток дислокаційної асфіксії Development of dislocation asphyxia

Розвиток геморагічного шоку Development of hemorrhagic shock

Розвиток травматичного шоку Development of traumatic shock

Розвиток стенотичної асфіксії Development of stenotic asphyxia

Поєднана черепно-щелепно-лицева травма Combined cranio-maxillofacial injury

165 / 200
Хворий 33-х років скаржиться на виразку дна порожнини рота, яка розташована від 45 до 35 зуба між тілом нижньої щелепи та під’язиковим валиком. Вона утруднює рухомість язика, мову та приймання їжі. При огляді відмічається щільний конгломерат підщелепних та підпідборідних лімфатичних вузлів, визначаються лімфатичні вузли в середньобоковому відділі шиї з правого боку. Який найбільш вірогідний діагноз? A 33-year-old patient complains of an ulcer of the floor of the mouth, which is located from 45 to 35 teeth between the body of the lower jaw and the hyoid ridge. It makes it difficult to move the tongue , language and eating. During the examination, a dense conglomeration of submandibular and submandibular lymph nodes is noted, lymph nodes are identified in the mid-lateral part of the neck on the right side. What is the most likely diagnosis?

Рак дна порожнини рота Cancer of the floor of the oral cavity

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Декубітальна виразка дна порожнини рота Decubitus ulcer of the floor of the mouth

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Туберкульозна виразка дна порожнини рота Tuberculous ulcer of the floor of the mouth

166 / 200
У бійця 24-х років, пораненого осколком снаряду, діагностований перелом нижньої щелепи з дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний? A 24-year-old soldier, wounded by a shell fragment, was diagnosed with a fracture of the lower jaw with a bone defect in the chin area of more than 2 cm. What method of fixation of fragments of the lower jaw is indicated?

Фіксація відламків апаратом Рудька Fixation of fragments with Rudka's apparatus

Шини Тигерштедта Tigerstedt tires

Шина Іунінга-Порта Jouning-Port tire

Прямий остеосинтез Direct osteosynthesis

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

167 / 200
Поранений доставлений до відділення для надання спеціалізованої допомоги через 48 годин після отримання осколкового поранення щелепно-лицевої ділянки. Під час огляду розлога зяюча рана м’яких тканин обличчя неправильної форми, краї інфільтровані, набряклі. Який вид швів при обробці рани необхідно використати? The injured person was brought to the department for specialized care 48 hours after receiving a shrapnel wound to the maxillofacial area. During the examination, an open gaping wound of the soft tissues of the face was found to be of an irregular shape , the edges are infiltrated, swollen. What type of sutures should be used when treating the wound?

Первинний Primary

Пластинковий Plate

Пізній вторинний Late Secondary

Первинний відстрочений Primary Deferred

Ранній вторинний Early Secondary

168 / 200
По закінченню 3-х місяців після перелому тіла нижньої щелепи у хворого зберігається патологічна рухомість відламків. На рентгенограмі тіла нижньої щелепи у боковій проекції по краях фрагментів визначаються замикальні пластинки. Встановіть діагноз: At the end of 3 months after the fracture of the body of the lower jaw, the patient retains pathological mobility of the fragments. On the radiograph of the body of the lower jaw in the lateral projection, locking plates are identified along the edges of the fragments. Establish a diagnosis:

Несправжній суглоб Invalid joint

Перелом, що не зрісся Nonunion fracture

Перелом, що не зростається Nonunion fracture

Хронічний травматичний остеомієліт Chronic traumatic osteomyelitis

Патологічний перелом Pathological fracture

169 / 200
Чоловік 49-ти років через 2 доби після видалення 38 скаржиться на утруднене відкривання рота, незначний біль під час ковтання. 38 зуб видалений під торусальною анестезією. Об’єктивно: запальна контрактура III ступеня. Набряк та гіперемія слизової оболонки порожнини рота по крилоподібно-нижньощелепній складці ліворуч. Комірка 38 виповнена гнилісно-некротичними масами сірого кольору, з неприємним запахом. Під час пальпації піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Який вид провідникової анестезії слід застосувати при проведенні ревізії лунки 38 зуба? 2 days after removal of 38, a 49-year-old man complains of difficulty opening his mouth, minor pain during swallowing. Tooth 38 was removed under torusal anesthesia. Objectively : inflammatory contracture of the III degree. Swelling and hyperemia of the mucous membrane of the oral cavity along the pterygoid-mandibular fold on the left. Cell 38 is filled with putrefactive-necrotic masses of gray color, with an unpleasant odor. During palpation, the submandibular lymph nodes are enlarged, painful. What type of conductor anesthesia should be used during revision of hole 38 of tooth?

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Мандибулярна, язикова Mandibular, lingual

Інфільтраційна Infiltration

Туберальна Tuberalna

Щічна, язикова Buccal, lingual

170 / 200
Пацієнту 35-ти років виготовляються металокерамічні мостоподібні протези з опорою на девітальні 14, 16, 44,47 Для препарування уступу лікарем була проведена аплікаційна анестезія 10% розчином лідокаїну. Через 45 хвилин препарування пацієнт поскаржився на набрякання правої щоки, язика, збільшення нижньої губи. Яка патологія розвинулася у пацієнта? For a 35-year-old patient, metal-ceramic bridge prostheses are made with support on devitals 14, 16, 44,47. To prepare the ledge, the doctor applied anesthesia with a 10% lidocaine solution. After 45 minutes of dissection, the patient complained of swelling of the right cheek, tongue, and enlargement of the lower lip. What pathology developed in the patient?

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Ангіоневротичний набряк Квінке Angioedema of Quincke

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Кропивниця Hives

171 / 200
Пацієнту 68-ми років, що страждає на компенсовану форму інсулінозале-жного цукрового діабету, проводиться виготовлення повних знімних пластинкових протезів на cito! Пацієнт знаходився в клініці протягом 8-ми годин. В перервах між маніпуляціями їжі не вживав, нервував. Під час перевірки конструкції протеза на восковому базисі пацієнт став агресивно себе поводити, зблід, вкрився липким потом, знепритомнів. Діагностуйте невідкладний стан: A 68-year-old patient, suffering from a compensated form of insulin-dependent diabetes, is being made complete removable lamellar prostheses on cito! The patient was in the clinic for 8- hours. In the breaks between manipulations, he did not eat food, he was nervous. During the inspection of the design of the wax-based prosthesis, the patient began to behave aggressively, turned pale, became covered in sticky sweat, fainted. Diagnose an emergency:

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

172 / 200
Хворому 56-ти років виготовляється частковий знімний протез. В анамнезі - хвороба Боткіна. Як дезінфікува-ти відбитки даного пацієнта, отримані альгінатним матеріалом? A 56-year-old patient is being made a partial removable prosthesis. He has a history of Botkin's disease. How do you disinfect this patient's impressions obtained with alginate material?

Промивання 70% етиловим спиртом Washing with 70% ethyl alcohol

Обробка лізолом - 5 хвилин Lysol treatment - 5 minutes

Обробка в 0,1% розчині хлораміну -15 хвилин Processing in 0.1% chloramine solution -15 minutes

Автоклавування Autoclaving

Ілутаровий альдегід 2,5% -10 хвилин Ilutaraldehyde 2.5% -10 minutes

173 / 200
При лікуванні перелому нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини у фронтальному відділі, з метою попередження западання м’яких тканин губи та підборіддя в ротову порожнину, стоматолог виготовляє шину. Визначте її найбільш доцільну конструкцію при даній клінічній ситуації: When treating a fracture of the lower jaw with a bone tissue defect in the frontal part, in order to prevent the soft tissues of the lip and chin from sinking into the oral cavity, the dentist makes a splint. Define its most appropriate construction in this clinical situation:

Шина Рауера з розпоркою Rauer tire with spacer

Зубо -ясенева шина Вебера Weber tooth-ash tire

Шина Порта Port Bus

Шина Тігерштедта Tigerstedt tire

Шина Марея з похилою площиною Marey tire with an inclined plane

174 / 200
Під час стоматологічного прийому пацієнт 15-ти років відчув різке погіршення загального самопочуття, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, холодний піт, різке зниження артеріального тиску, частий та слабкий пульс, часте поверхневе дихання, периферичні вени пустішають, свідомість збережена. Який невідкладний стан виник у даного пацієнта? During a dental appointment, a 15-year-old patient felt a sharp deterioration in general well-being, dizziness. Objectively: pale skin, cold sweat, a sharp drop in blood pressure, frequent and weak pulse, frequent shallow breathing, peripheral veins are empty, consciousness is preserved. What emergency condition has arisen in this patient?

Колапс Collapse

Ішемічна хвороба серця Ischemic heart disease

Зомління Grinding

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Артеріальна гіпертензія Hypertension

175 / 200
У дитини 12-ти років скарги на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі з правого боку від холодного. Об’єктивно: у 46 на медіальній поверхні каріозна порожнина у межах навколо-пульпарного дентину, не сполучається з порожниною зуба, заповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування дна 36 зуба болісне, перкусія безболісна, реакція на холодовий подразник швидко минає після припинення його дії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old child complains of a short-term toothache on the right side of the lower jaw from the cold. Objectively: at 46, on the medial surface, a carious cavity in within the limits of the peri-pulpal dentin, does not communicate with the tooth cavity, filled with light, softened dentin. Probing the bottom of tooth 36 is painful, percussion is painless, the reaction to a cold stimulus quickly disappears after its action is stopped. What is the most likely diagnosis?

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

176 / 200
У дитини 8-ми років у 75 на дистально-апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, від холодної води - повільно минаючий біль. Зуб зруйнований кілька місяців тому, не лікувався. Який метод лікування доцільний у даному випадку? An 8-year-old child at 75 has a deep carious cavity on the distal-proximal surface that communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless, from cold water - slowly passing pain. The tooth was destroyed several months ago, it was not treated. What method of treatment is appropriate in this case?

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

177 / 200
Вагітній 26 років (ІІ-ІІІ місяць вагітності) встановлений діагноз: гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма ІІ ступеня. Проведене усунення місцевих подразнюючих факторів, місцева протизапальна терапія. Визначте подальшу тактику по відношенню до цієї хворої: A 26-year-old pregnant woman (II-III month of pregnancy) was diagnosed with: hypertrophic gingivitis, granulating form II degree. Elimination of local irritating factors, local anti-inflammatory therapy was carried out. Determine further tactics in relation to this patient:

Глибока склерозуюча терапія Deep sclerosing therapy

Навчання раціональній гігієні порожнини рота Teaching rational oral hygiene

Кріодеструкція сосочків, що розрослися Cryodestruction of enlarged papillae

Діатермокоагуляція сосочків, що розрослися Diathermocoagulation of enlarged papillae

Гінгівектомія Gingivectomy

178 / 200
Чоловік 55-ти років скаржиться на наявність пухиря на м’якому піднебінні. Раніше двічі відзначав появу подібних пухирів на піднебінні, через два дні вони луснули та загоювалися. В анамнезі гіпертонічна хвороба ІІ ст. Об’єктивно: на слизовій м’якого піднебіння ліворуч, на фоні гіперемії, визначається пухир у діаметрі до 1 см, з кров’янистим вмістом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 55-year-old man complains about the presence of a blister on the soft palate. Previously, he noted the appearance of similar blisters on the palate twice, after two days they sloughed off and healed. In history of hypertensive disease of the II century. Objectively: on the mucous membrane of the soft palate on the left, against the background of hyperemia, a blister up to 1 cm in diameter with bloody contents is determined. What is the most likely diagnosis?

Доброякісна неакантолітична пухирчатка лише слизової оболонки порожнини рота Benign non-acantholytic pemphigus of oral mucosa only

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's dermatitis herpetiformis

Бульозний пемфігоїд Левера Lever bullous pemphigoid

Пухирно-судинний синдром Velovascular syndrome

Бульозна форма червоного плескатого лишаю Bullous form of red lichen planus

179 / 200
Жінка 55-ти років скаржиться на печіння язика, болісність під час прийому їжі, порушення смакових відчуттів, загальну слабкість, головний біль. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, на спинці та кінчику язика яскраво-червоні плями, болісні під час пальпації. У крові: ер.- 2, 2 • 1012/л, Hb- 70 г/л, КП- 1,4, анізо-пойкілоцитоз, лейк.-4, 2 • 109/л, п.- 1%, с.- 36%, б.- 2%, ^.-4%, лімф.- 53%, м.- 4%, тр.- 160 • 109/л, ШЗЕ- 20 мм/год. На фоні введення яких препаратів необхідно проводити місцеву симптоматичну терапію цій хворій? A 55-year-old woman complains of a burning tongue, pain during eating, impaired taste, general weakness, headache. Objectively: the skin is pale , on the back and tip of the tongue bright red spots, painful during palpation. In the blood: er.- 2, 2 • 1012/l, Hb- 70 g/l, CP- 1.4, aniso-poikilocytosis, leuk.- 4, 2 • 109/l, p.- 1%, p.- 36%, b.- 2%, ^.-4%, lymph.- 53%, m.- 4%, tr.- 160 • 109 /l, SZE - 20 mm/h. Against the background of the administration of what drugs is it necessary to carry out local symptomatic therapy for this patient?

Препарати заліза і вітамін С Iron preparations and vitamin C

Кортикостероїдні гормони Corticosteroid hormones

Нікотинова кислота і тіамін Nicotinic acid and thiamine

Амінокапронова кислота і хлорид кальцію Aminocaproic acid and calcium chloride

Вітамін B12 і фолієва кислота Vitamin B12 and folic acid

180 / 200
У чоловіка 22-х років під час препарування зубів без анестезії раптово виникли запаморочення, нудота, різка блідість обличчя, легкий ціаноз губ, короткочасна втрата свідомості. Що обумовило невідкладний стан у даному випадку? A 22-year-old man suddenly experienced dizziness, nausea, sharp pallor of the face, slight cyanosis of the lips, and short-term loss of consciousness during dental preparation without anesthesia. This led to an emergency status in this case?

Зомління Grinding

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Стенокардія Angina

Колапс Collapse

181 / 200
Пацієнт 32-х років звернувся до стоматолога для ортопедичного лікування 32 зуба. Після початку втручання розпочалися головний біль, запаморочення, дратівливість, короткочасне відчуття переживань при ясній свідомості (аура). Хворий непритомніє і падає. Зіниці розширені, не реагують на світло. З рота виділяється піниста слина. Який діагноз найбільш вірогідний? A 32-year-old patient turned to a dentist for orthopedic treatment of the 32nd tooth. After the start of the intervention, headache, dizziness, irritability, a short-term feeling of distress with clear consciousness (aura ). The patient faints and falls. The pupils are dilated, they do not react to light. Foamy saliva is coming out of the mouth. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Епілептичний напад Epileptic seizure

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

182 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на свербіж у яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, надясеневі зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 33, 34, 44, 45 клиноподібні дефекти, їх зондування болісне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 58-year-old patient complains of itching in the gums, increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical irritants. Objectively: the necks of the teeth are exposed. The gums are dense, pale, supragingival dental deposits in a small amount. In area 33, 34, 44, 45 there are wedge-shaped defects, their probing is painful. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз Periodontosis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Десмодонтоз Desmodontosis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

183 / 200
У пацієнта 38-ми років при об’єктивному обстеженні на жувальній поверхні 46 зуба виявили каріозну порожнину в межах плащового дентину. Каріозна порожнина заповнена залишками їжі, стінки та дно заповнені пігментованим дентином, зондування дна та стінок не викликає болю, термопро-ба безболісна, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 38-year-old patient, an objective examination on the chewing surface of 46 teeth revealed a carious cavity within the mantle dentin. The carious cavity is filled with food residues, walls and bottom are filled with pigmented dentine, probing the bottom and walls does not cause pain, the thermoprobe is painless, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

184 / 200
Після застосування методики тотального протравлювання та просушування твердих тканин у процесі реставрації каріозної порожнини ІІ класу за Блеком 25, лікар помітив, що поверхня емалі набула крейдоподібного вигляду, а дентин став повністю сухим. Як слід обробити поверхню емалі та дентину для подальшого проведення реставрації за технікою 7,wet — Bonding” (вологого бондінгу)? After applying the technique of total etching and drying of hard tissues in the process of restoration of carious cavity II class according to Black 25, the doctor noticed that the surface of the enamel acquired a chalk-like appearance, and the dentin became completely dry. How should the surface of enamel and dentine be treated for further restoration using the 7,wet — Bonding technique?

Емаль і дентин спиртом Enamel and dentin with alcohol

Емаль і дентин протравлюючим гелем знову Enamel and dentin etching gel again

Емаль і дентин пероксидом водню Enamel and dentin with hydrogen peroxide

Дентин зволожуючим агентом Dentin by moisturizing agent

Емаль і дентин адгезивною системою Enamel and dentine with an adhesive system

185 / 200
У хворої рентгенологічно виявлено сплощення та гострокінцеву форму головки правого скронево-нижньощелепного суглоба, утворення екзофітів у ділянці шийки суглобового відростка і вирізки гілки нижньої щелепи. 3 анамнезу відомо про поступове порушення рухів нижньої щелепи. Яке захворювання суглоба має пацієнт? The patient was radiologically diagnosed with flattening and a pointed shape of the head of the right temporomandibular joint, formation of exophytes in the area of the neck of the articular process and excision of the branch of the lower jaw. 3 anamnesis is known about gradual movement disorders of the lower jaw. What joint disease does the patient have?

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Гострий артрит Acute arthritis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Хронічний артрит Chronic arthritis

186 / 200
Дитина 9-ти років отримала травму верхнього центрального різця. Дитина практично здорова. Травма отримана 2 години тому. Об’єктивно: перелом коронки 11 зуба, пульпа точково оголена, різко болісна, кровоточить, перкусія зуба болісна. Оберіть метод лікування: A 9-year-old child received an injury to the upper central incisor. The child is practically healthy. The injury was received 2 hours ago. Objectively: fracture of the crown of the 11th tooth, the pulp is point-exposed , sharply painful, bleeding, tooth percussion is painful. Choose a treatment method:

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний Biological

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

187 / 200
Дитина 15-ти років скаржиться на стовщення нижньої губи. Об’єктивно: нижня губа майже вдвічі збільшена в об’ємі. Її червона облямівка суха, вкрита лусочками. Шкіра в ураженій ділянці бліда. Пальпаторно визначається м’який набряк. Визначте найбільш вірогідний діагноз: A 15-year-old child complains of thickening of the lower lip. Objectively: the lower lip has almost doubled in volume. Its red border is dry, covered with scales. The skin in the affected area is pale. Mild edema is palpated. Determine the most likely diagnosis:

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Макрохейліт Macrocheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

188 / 200
Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на наявність виразкового дефекту слизової нижньої губи, яка періодично самостійно загоюється та без наявних причин знову з’являється. Таку картину хворий спостерігає протягом 2-х років. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи ерозія подовженої форми, з гладенькою, полірованою поверхнею, яскраво-червоного кольору. Запальний інфільтрат виражений дуже слабко. Пальпація злегка болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 62-year-old patient complained about the presence of an ulcerative defect of the mucous membrane of the lower lip, which periodically heals on its own and reappears for no apparent reason. The patient observes such a picture for 2 years. Objectively: on the red border of the lower lip, there is an elongated erosion, with a smooth, polished surface, bright red in color. The inflammatory infiltrate is very weak. Palpation is slightly painful. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Хвороба Боуена Bowen's disease

Лейкоплакія, ерозивна форма Leukoplakia, erosive form

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

189 / 200
Хвора 65-ти років звернулася зі скаргами на відсутність всіх зубів на верхній та нижній щелепах. При огляді ротової порожнини виявлено: альвеолярний відросток беззубої нижньої щелепи різко атрофований у фронтальній ділянці та виражений у дистальній ділянці. Який тип атрофії за класифікацією Келлера? A 65-year-old patient complained about the absence of all teeth on the upper and lower jaws. Oral examination revealed: the alveolar process of the edentulous lower jaw is sharply atrophied in the frontal area and expressed in the distal area. What is the type of atrophy according to Keller's classification?

Третій Third

Перший First

Другий Second

Перший та третій First and third

Четвертий Fourth

190 / 200
У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна гіперемо-вані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каменю. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубів - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of difficulty chewing food, tooth mobility, bad breath, bleeding gums. Objectively: the gums are hyperemic with cyanotic shade, the presence of tartar. Periodontal pockets within the molars of the upper jaw are 8 mm, in the rest of the teeth - 6 mm. On the radiograph, bone tissue resorption for 2/3-1/2 of the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III stage, chronic course

Іенералізований пародонтит II ст, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 2nd century, acute course

Іенералізований пародонтит III ст, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 3rd century, acute course

Іенералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Іенералізований пародонтит I ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st stage, chronic course

191 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодинока пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісна. Встановіть найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old patient complains about the presence of a light brown spot in the front tooth on the upper jaw. Objectively: a single light brown spot is found in the cervical area 23 color, during probing the surface is smooth. The reaction to cold and probing is painless. Establish the most likely diagnosis:

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

192 / 200
Під час проведення комплексного лікування хворого 36-ти років з діагнозом - хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості, було прийняте рішення провести шинування фронтальної групи зубів нижньої щелепи з використанням системи Ribbond. Який матеріал переважніше використати для фіксації полімерної стрічки цієї системи? During the comprehensive treatment of a 36-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis of the II degree of severity, a decision was made to splint the front group of teeth of the lower jaw using the system Ribbond. What material is preferable to use for fixing the polymer ribbon of this system?

Текучий фотополімерний композит Liquid photopolymer composite

Хімічний мікрогібридний композит Chemical microhybrid composite

Хімічний макрофільний композит Chemical macrophilic composite

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Хімічний мікрофільний композит Chemical microfil composite

193 / 200
У хворого 45-ти років в анамнезі хронічна травма слизової оболонки щоки з правого боку гострими краями зубів. Об’єктивно: на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів має місце білувата пляма, що не підвищується над навколишніми набряклими та запальними тканинами; поверхневі шари утворення не знімаються при зі-шкрябанні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient has a history of chronic trauma to the mucous membrane of the cheek on the right side by the sharp edges of the teeth. Objectively: on the mucous membrane of the cheek along the line of teeth closure, the place is a whitish spot that does not rise above the surrounding swollen and inflamed tissues; the surface layers of the formation are not removed by scraping. What is the most likely diagnosis?

Плоска лейкоплакія Leukoplakia squamous

Папіломатоз Papillomatosis

Верукозна форма лейкоплакії Verrucous form of leukoplakia

Травматична виразка слизової щоки Traumatic ulcer of the buccal mucosa

Верукозно-ерозивна форма лейкоплакії Verrucose-erosive form of leukoplakia

194 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на часткову відсутність та рухомість зубів нижньої щелепи, що залишилися. Із анамнезу: зуби 47, 45, 44, 35, 36, 37 видалені 3 місяці тому. Зуби, що залишилися - I-II ступеня рухомості. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient complains about the partial absence and mobility of the remaining teeth of the lower jaw. From the anamnesis: teeth 47, 45, 44, 35, 36, 37 were removed 3 months ago. The remaining teeth are of the I-II degree of mobility. What orthopedic construction should be used in this case?

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

Мостоподібні протези Bridge-like prostheses

Малі сідлоподібні протези Small saddle prostheses

Знімна капова шина за Мареєм Detachable Murray splint

Бюгельний протез з шинуючими елементами Bugel prosthesis with splinting elements

195 / 200
У пацієнта 30-ти років прогресуюча рухомість зубів, оголення коренів, значні зубні нашарування, набряк та кровоточивість ясен. Вміст глюкози у крові - 6,55 ммоль/л. Рентгенологічно: остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок без зменшення їх висоти. Яка першочергова тактика лікаря? A 30-year-old patient has progressive tooth mobility, exposed roots, significant dental layers, swelling and bleeding gums. The blood glucose content is 6.55 mmol/l X-ray: osteoporosis of the tops of the interalveolar septa without reducing their height. What is the primary tactic of the doctor?

Постійне шинування Constant tire

Дослідження ясеневої рідини Gingival fluid study

Призначення протизапальної терапії Prescription of anti-inflammatory therapy

Консультація лікаря-ендокринолога Consultation of an endocrinologist

Тимчасове шинування Temporary tire

196 / 200
До стоматолога звернувся хворий 18-ти років зі скаргами на загальне нездужання, підвищення температури тіла, біль під час ковтання. Об’єктивно: запалення слизової оболонки порожнини рота в ділянці зіва, піднебінних дужок та язичка, набряк мигдаликів. Масивний фібринозний плівчастий нальот щільно спаяний з тканинами та поширюється на м’яке та тверде піднебіння. Плівки розміщуються також на яснах і язиці. Підщелепні та шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Визначте діагноз: An 18-year-old patient came to the dentist with complaints of general malaise, increased body temperature, pain during swallowing. Objectively: inflammation of the mucous membrane of the oral cavity in in the area of the pharynx, palatine arches and tongue, swelling of the tonsils. A massive fibrinous membranous plaque is tightly welded to the tissues and spreads to the soft and hard palate. The films are also located on the gums and tongue. The submandibular and cervical lymph nodes are enlarged, painful. Determine the diagnosis:

Виразковий стоматит Венсана Vincent's ulcerative stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Гонорейний стоматит Gonorrheal stomatitis

Дифтерійний стоматит Diphtheria stomatitis

197 / 200
Хлопчик 14-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому зуба, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об’єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі та гіперемовані, стінки комірки покриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old boy complains of severe pain in the area of the cell of a tooth removed 3 days ago, which radiates along the course of the branches of the trigeminal nerve. Objectively: enlarged lymph nodes and painful during palpation, the tissues around the cell are swollen and hyperemic, the walls of the cell are covered with a grayish-green plaque with a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Періостит Periostitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Перикоронарит Pericoronaritis

Альвеоліт Alveolitis

Остит Ostitis

198 / 200
Пацієнт 46-ти років скаржиться на неприємні відчуття та шум у вухах, утруднене пережовування їжі, нервозність. Об’єктивно: двобічний кінцевий дефект зубного ряду нижньої щелепи, обмежений першими премолярами, горизонтальна стертість передніх зубів, зигзагоподібне закривання рота. Для якого захворювання характерні ці прояви? A 46-year-old patient complains of unpleasant sensations and ringing in the ears, difficulty chewing food, nervousness. Objectively: bilateral terminal defect of the dentition of the lower jaw, limited first premolars, horizontal wear of front teeth, zigzag closing of the mouth. For which disease are these manifestations characteristic?

Часткова втрата зубів Partial tooth loss

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Надмірна втрата зубів Excessive tooth loss

Дисфункція СНЩС TMD dysfunction

Неврит слухового нерва Neuritis of auditory nerve

199 / 200
В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишились невикористані стоматологічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення стерильності цього стоматологічного інструментарію? In the dental office after the work shift, unused dental instruments remained on the sterile table. What measures should be taken to ensure the sterility of this dental instrument?

Передстерилізаційне очищення, стерилізація Pre-sterilization cleaning, sterilization

Дезинфекція, стерилізація Disinfection, sterilization

Тільки дезинфекція Disinfection only

Дезинфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація Disinfection, pre-sterilization cleaning, sterilization

Стерилізація без попередньої обробки Sterilization without pretreatment

200 / 200
Хворий доставлений до медичного закладу в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих, знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Яка кома, найбільш вірогідна, в даного пацієнта? The patient was brought to the medical facility in a comatose state. According to the attendants, he fainted during training at the final stage of the marathon distance. What coma is the most likely for this patient?

Печінкова Hepatic

Гіпотиреоїдна Hypothyroid

Гіперглікемічна Hyperglycemic

Ацидотична Acidotic

Гіпоглікемічна Hypoglycemic