Крок 2 - Фармація 2006 (буклет)

1 / 200
Після масивної крововтрати під час операції в хворого розвинувся гострий фібриноліз. Назвіть препарат з групи засобів, що підвищують згортання крові, який показаний у цьому випадку: After massive blood loss during the operation, the patient developed acute fibrinolysis. Name the drug from the group of agents that increase blood coagulation, which is indicated in this case:

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Тромбін Thrombin

Фібриноген Fibrinogen

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вікасол Vikasol

2 / 200
Фармацевт приготував 200 мл 2% розчину натрію гідрокарбонату. Яку кількість натрію гідрокарбонату та води він використав? The pharmacist prepared 200 ml of 2% sodium bicarbonate solution. How much sodium bicarbonate and water did he use?

4,0 та 200 мл 4.0 and 200 ml

4,0 та 199 мл 4.0 and 199 ml

4,0 та 198,8 мл 4.0 and 198.8 ml

2,0 та 200 мл 2.0 and 200 ml

2,0 та 199 мл 2.0 and 199 ml

3 / 200
Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Яка речовина входить до складу суспензії? The pharmacist used potassium soap to stabilize the suspension. What substance is included in the suspension?

Сірка Sulphur

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Камфора Camphor

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

Ментол Menthol

4 / 200
До апетки надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення до мазі розчинних у воді лікарських засобів у кількості більше 5%: The pharmacy received a prescription for an ointment. Specify the method of introducing water-soluble medicines into the ointment in the amount of more than 5%:

Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи Entered by the type of suspension with part of the molten base

Розчиняють у розплавленій основі Dissolve in molten base

Додають у кінці до готової мазі Added at the end to the finished ointment

Розчиняють у рідині, що підходить до основи Dissolve in a liquid suitable for the base

Розчиняють у воді очищеній Dissolve in purified water

5 / 200
Фармацевт приготував за рецептом свічки масою 3,0 г. Якої форми мають бути супозиторії? The pharmacist prepared suppositories weighing 3.0 g according to the prescription. What shape should the suppositories be?

Торпедоподібні Torpedo-like

Кульки Balls

Палички Sticks

Овули Ovules

Песарії Pessaries

6 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для звуження судин For vasoconstriction

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

Для розширення судин For vasodilation

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

7 / 200
Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання внутрішньо - феро-плекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком та вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: When dispensing an iron preparation for internal administration - Fero-plex, from the pharmacy, the patient should be warned that this preparation cannot be drunk with milk and dairy products should not be consumed together with it, because with:

Утворюються малорозчинні хелатні комплекси Poorly soluble chelate complexes are formed

Підсилюється активність препарату The activity of the drug is increasing

Пролонгується дія препаратів заліза The effect of iron preparations is prolonged

Швидше всмоктується препарат The drug is absorbed faster

Прискорюється виведення препарату Drug removal is accelerating

8 / 200
Яким інгаляційним препаратом з групи β2-адреноміметиків можна замінити відсутній в аптеці Фенотерол (беротек) у інгаляціях? Which inhalation drug from the group of β2-adrenomimetics can be used to replace Fenoterol (berotek) that is not available in the pharmacy in inhalation?

Сальбутамол Salbutamol

Еуфілін Euphilin

Ефедрин Ephedrine

Метацин Metacin

Ьадрин Hadrin

9 / 200
Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок нового лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фірма визначає формування іміджу та швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма? A pharmaceutical company is planning to enter the market of a new drug. The main goal of pricing is image formation and quick profit making. What pricing strategy does the company use?

Стратегія 'зняття вершків' Strategy 'skimming'

- -

Стратегія цінового лідерства Price leadership strategy

Стратегія диференціації цін Price differentiation strategy

Стратегія проникання Infiltration Strategy

10 / 200
Фармацевтична фірма вимушена відтворювати імідж внаслідок розповсюдження фірмоюконкурентом негативної інформації. Які засоби маркетингових комунікацій повинна використовувати фірма? The pharmaceutical company is forced to recreate its image due to the distribution of negative information by the company's competitor. What means of marketing communications should the company use?

'Паблік рілейшнз' 'Public Relations'

Мерчандайзинг Merchandising

Проведення презентацій Conducting presentations

Реклама Ad

Стимулювання збуту Sales promotion

11 / 200
Фармацевтична фірма використовує для просування товару рекламу на телебаченні, радіо, у періодичних ви- даннях. Яким чином може бути визначена ефективність проведених рекламних заходів? A pharmaceutical company uses advertising on television, radio, and periodicals to promote its products. How can the effectiveness of the advertising measures be determined?

Співставлення витрат на рекламу та прироста обсягу продажу Comparison of advertising costs and sales growth

Анатз інтенсивності збуту Sales intensity analysis

Аналіз споживацьких переваг Analysis of consumer preferences

- -

Ефективність оцінити неможливо Efficiency cannot be estimated

12 / 200
Фармацевтом було виготовлено п’ять лікарських форм. Яка з них потребує повного хімічного контролю? Five dosage forms were prepared by the pharmacist. Which of them needs full chemical control?

Розчин натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій Solution of sodium chloride 0.9% for injection

Присипка Powder

Розчин протарголу Protargol solution

Мікстура Равкіна Ravkin potion

Мазь протиалергічна Anti-allergic ointment

13 / 200
При розрахунку податкових зобов’язань аптеки бухгалтер проводить розрахунок усіх видів податків. Вкажіть ставку податку на землю для аптек: When calculating the tax liabilities of a pharmacy, the accountant calculates all types of taxes. Specify the land tax rate for pharmacies:

0% 0%

20% 20%

10% 10%

25% 25%

30% 30%

14 / 200
Для забезпечення максимального товарообігу завідуючий аптекою планує закупівлі та реалізацію товарів різних облікових груп. На яку з перерахованих груп товару поширюються пільги з податку на додану вартість? To ensure maximum turnover, the manager of the pharmacy plans the purchase and sale of goods of various accounting groups. To which of the listed groups of goods are benefits from value added tax applied?

Лікарськи засоби Medicines

Парфюмерна продукція Perfume products

Оптика Optics

Лікувальна косметика Medicinal cosmetics

Дитяче харчування Baby food

15 / 200
В аптеці складається звіт про рух тари. Куди слід віднести тару вартістю до 500 гривень, що знаходиться в постійному користуванні (інвентарну)? The pharmacy prepares a report on the movement of containers. Where should containers worth up to 500 hryvnias that are in constant use (inventory) be taken?

Малоцінний інвентар Low-value inventory

Основні засоби Fixed assets

Товарні запаси Inventories

Матеріальні активи Tangible assets

Допоміжні матеріали Supporting materials

16 / 200
У складському приміщенні, де зберігається розчин формальдегіду, відключили опалення. Оскільки розчин формальдегіду при низьких температурах утворює продукт полімеризації - пара- форм, робітникам складу слід перенести його в приміщення, де температура повітря не нижче: The heating was turned off in the warehouse where the formaldehyde solution is stored. Since the formaldehyde solution forms a polymerization product - paraforms at low temperatures, the warehouse workers should move it indoors , where the air temperature is not lower than:

90С 90C

-3 °С -3 °С

+25 °С +25 °С

-10 °С -10 °С

+20 °С +20 °С

17 / 200
На якому(их) рівні(ях) управління в Україні здійснюється регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення? At what level(s) of administration in Ukraine is price regulation of medicines and medical products carried out?

Загальнодержавний та регіональний рівні National and regional levels

Регіональний рівень Regional level

Загальнодержавний рівень National level

Місцевий рівень та рівень підприємства Local level and enterprise level

Рівень підприємства Enterprise level

18 / 200
Для проведення податкової перевірки торгівельно-господарської діяльності аптеки необхідно представити дозволяючий документ на право роздрібної реалізації медикаметів. Назвіть цей документ: In order to carry out a tax audit of the commercial and economic activity of a pharmacy, it is necessary to present an authorizing document for the right to retail sales of medicinal products. Name this document:

Ліцензія License

Пільговий патент Preferential patent

Патент Patent

Паспорт аптеки Pharmacy Passport

Сертифікат акредитації Certificate of Accreditation

19 / 200
При заповненні 'Товарного зві-ту'завідуючий аптекою відобразив ряд господарських операцій у приходній частині. Вкажіть цю операцію: When filling out the 'Commodity report', the manager of the pharmacy displayed a number of economic transactions in the incoming part. Specify this transaction:

Закупівля медикаментів та товарів аптечного асортименту Purchase of medicines and pharmacy products

Розход товару на господарські потреби Expenditure of goods for economic needs

Уцінка по лабораторно-фасувальним роботам Estimation for laboratory and packaging works

Сума проданого товару Amount of goods sold

Сума реалізованих торгівельних накладень Amount of realized trade overlays

20 / 200
Хворий на ревматоїдний артрит починає приймати хінолінові похідні. Коли проявиться лікувальний ефект цих препаратів? A patient with rheumatoid arthritis begins to take quinoline derivatives. When will the therapeutic effect of these drugs appear?

Через 2-4 місяці In 2-4 months

Через 2-4 години In 2-4 hours

Через 2-4 дні In 2-4 days

Через 1-2 місяці In 1-2 months

Через 2-4 тижні In 2-4 weeks

21 / 200
Алкалоїд кодеїн, що має протика- шльову активність, має і наркотичний ефект. Тому в дитячій практиці його слід заміняти на інший алкалоїд без по-6ічної дії. Що слід використовувати в такому випадку? The codeine alkaloid, which has antitussive activity, also has a narcotic effect. Therefore, in children's practice, it should be replaced by another alkaloid without a chronic effect. What should use in this case?

Ілауцин Ilaucin

Йєрвін Yervin

Капсаїцин Capsaicin

Папаверин Papaverine

Тебаїн Thebaine

22 / 200
Більшість видів рослинної сировини зберігається в сухому вигляді. До переробки в свіжому вигляді для отримання соку на заводах приймають рослинну сировину, що заготовлена від: Most types of vegetable raw materials are stored in a dry form. For processing in fresh form to obtain juice, factories accept vegetable raw materials harvested from:

Plantago major Plantago major

Althaea officinalis Althaea officinalis

Rosa canina Rosa canina

Capsella bursa — pastoris Capsella bursa — pastoris

Urtica dioica Urtica dioica

23 / 200
За відсутності тонізуючих препаратів з коренів женьшеню в аптеці їх можна замінити препаратами з: In the absence of tonic drugs from ginseng roots in the pharmacy, they can be replaced with drugs from:

Eleutherococcus senticosus Eleutherococcus senticosus

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Orthosiphon stamineus Orthosiphon stamineus

Polygala senega Polygala senega

Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus

24 / 200
З чим можна переплутати лист конвалії травневої при заготівлі її сировини? What can you confuse a lily of the valley leaf with when harvesting its raw materials?

Купена лікарська Purchased medical

Жовтушник розкидистий The sarcoid is scattered

Адоніс весінній Spring Adonis

Наперстянка великоквіткова Big-flowered foxglove

Кендир коноплевий Kendir hemp

25 / 200
Рослинний препарат «Аллохол» використовується як жовчогінний засіб. Що входить до складу препарату? The herbal preparation 'Allokhol' is used as a choleretic agent. What is included in the composition of the preparation?

Екстракт листя кропиви дводомної Extract of nettle leaves

Екстракт листя красавки звичайної Extract of leaves of common beauty

Екстракт листя шавлії лікарської Extract of sage leaves

Екстракт листя блекота чорної Extract of the leaves of the blekota black

Екстракт листя м’яти перцевої Peppermint leaf extract

26 / 200
Виберіть із перерахованих захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТСпрепаратів при консультативній допомозі провізора: Choose from the listed diseases those that can be treated with OT drugs with the advice of a pharmacist:

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Рак легень Lung cancer

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Гостра пневмонія Acute pneumonia

27 / 200
Трава звіробою дірчастого переробляється у ряд лікарських препаратів. Крім цього виду офіцінальним також є вид: The St. John's wort herb is processed into a number of medicines. In addition to this species, there is also an official species:

Hypericum maculatum Hypericum maculatum

Hypericum montanum Hypericum montanum

Hypericum elegans Hypericum elegans

Hypericum linariodes Hypericum linariodes

Hypericum hirsutum Hypericum hirsutum

28 / 200
Провізор-аналітик визначає в препараті домішок солей кальцію з розчином натрію тетрафенілборату. По появі якого явища він визначає наявність домішку? The pharmacist-analyst determines the admixture of calcium salts with sodium tetraphenylborate solution in the preparation. What phenomenon does he determine the presence of an admixture?

Біла опалесценція White opalescence

Жовте забарвлення Yellow color

Коричневий осад Brown sediment

Синє забарвлення Blue color

Зелена флуоресценція Green fluorescence

29 / 200
Кількісний вміст парацетамолу в відповідності з вимогами ДФУ визначається методом цериметрії. Розчин якої речовини використовується в якості ти-транту? The quantitative content of paracetamol in accordance with the requirements of the DFU is determined by the cerimetry method. The solution of which substance is used as a titrant?

Церію сульфат Cerium sulfate

Калію перманганат Potassium permanganate

Срібла нітрат Silver nitrate

Кислота хлористоводнева Hydrochloric acid

Йодмонохлорид Iodine monochloride

30 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція заліза сульфата гептагідрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати в ньому домішок солей цинку? The substance of ferrous sulfate heptahydrate was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Which reagent does the DFU recommend to determine the admixture of zinc salts in it?

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

Натрію нітропрусид Sodium nitroprusside

Натрію тетрафенілборат Sodium tetraphenylborate

Амонію тіоціанат Ammonium thiocyanate

Калію ацетат Potassium Acetate

31 / 200
Провізор-аналітик досліджує субстанцію йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кількісного визначення? A pharmacist-analyst examines the iodine substance. What titrated solution does DFU recommend for its quantitative determination?

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Калію бромат Potassium bromate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева Hydrochloric acid

Натрію едетат Sodium edetate

32 / 200
Провiзор-аналiтик визначає у калію броміді домішок магнiю та лужноземельних металiв. Розчин якої речовини він використовує для цього? A pharmacist-analyst determines the impurities of magnesium and alkaline earth metals in potassium bromide. What kind of solution does he use for this?

Натрію едетат Sodium edetate

Калію перманганат Potassium permanganate

Натрію нітрит Sodium nitrite

Кислота хлористоводнева Hydrochloric acid

Срібла нітрат Silver nitrate

33 / 200
Під час сертифікацї субстанції без-паска хімік-аналітик має ідентифікувати наступний катіон: During the certification of a stripless substance, the analytical chemist must identify the following cation:

Кальцій Calcium

Залізо (III) Iron (III)

Натрій Sodium

Магній Magnesium

Калій Potassium

34 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Розчин якої речовини слід використати аналітику для цього? Barbital is being analyzed for chloride impurities in the control and analytical laboratory. What solution should the analyst use for this?

Нітрат срібла Silver nitrate

Сульфід натрію Sodium sulfide

Хлорид барію Barium chloride

Оксалат амонію Ammonium oxalate

Оцтова кислота Acetic acid

35 / 200
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізино-прил. Який механізм дії має цей препарат? The doctor prescribed lysino-adj to a patient suffering from hypertension. What is the mechanism of action of this drug?

Блокує АПФ Blocks ACE

Стимулює β-адренорецептори Stimulates β-adrenoceptors

Блокує β-адренорецептори Blocks β-adrenoceptors

Блокує М-холінорецептори Blocks M-cholinergic receptors

Блокує α-адренорецептори Blocks α-adrenoceptors

36 / 200
До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння атропіну сульфатом. Який препарат необхідно застосувати в якості антидоту? A child was brought to the hospital with signs of atropine sulfate poisoning. What drug should be used as an antidote?

Прозерин Proserin

Парацетамол Paracetamol

Натрію вальпроат Sodium valproate

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Кальцію хлорид Calcium chloride

37 / 200
Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Лоратадин Loratadine

Парацетамол Paracetamol

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

38 / 200
Який нестероїдний протизапальний препарат відноситься до засобів, що селективно блокують циклооксигеназу-2? Which non-steroidal anti-inflammatory drug refers to agents that selectively block cyclooxygenase-2?

Целекоксиб Celecoxib

Анальгін Analgin

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

39 / 200
У похилої людини розвинулася післяопераційна атонія кишечника. Який антихолінестеразний препарат показаний у цьому випадку? An elderly person developed postoperative intestinal atony. What anticholinesterase drug is indicated in this case?

Прозерин Proserin

Метопролол Metoprolol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Дитилін Dithylin

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

40 / 200
Хворому, що страждає на хворобу Паркінсона, призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб: A patient suffering from Parkinson's disease has been prescribed a drug with a predominant effect on the dopaminergic system. Name this drug:

Леводопа Levodopa

Нітразепам Nitrazepam

Дроперидол Droperidol

Аміназин Aminazine

Діазепам Diazepam

41 / 200
Дитина, яка отримувала антибіотики протягом 7 днів стала скаржитися на запаморочення, погіршення слуху. Антибіотики якої групи можуть викликати цей побічний ефект? A child who received antibiotics for 7 days began to complain of dizziness, impaired hearing. Which group of antibiotics can cause this side effect?

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Макроліди Macrolides

Тетрацикліни Tetracyclines

Цефалоспорини Cephalosporins

Пеніциліни Penicillins

42 / 200
Фармацевт приготував емульсію для внутрішнього застосування з фе-нілсаліцилатом. Вкажіть оптимальний спосіб його введення: The pharmacist prepared an emulsion for internal use with phenyl salicylate. Specify the optimal way of its administration:

Додають за типом суспензії до готової емульсії It is added by type of suspension to the finished emulsion

Розчиняють в олії Dissolve in oil

Розчиняють у воді для розведення емульсії Dissolve in water to dilute the emulsion

Розчиняють у воді для приготування первинної емульсії Dissolve in water to prepare primary emulsion

Розчиняють у гліцерині Dissolve in glycerin

43 / 200
Фармацевт приготував комбіновану мазь. Вкажіть, у якій послідовності він її приготував: The pharmacist prepared the combined ointment. Indicate the sequence in which he prepared it:

Суспензія - розчин - емульсія Suspension - solution - emulsion

Розчин - емульсія - суспензія Solution - emulsion - suspension

Розчин - суспензія - емульсія Solution - suspension - emulsion

Емульсія - розчин - суспензія Emulsion - solution - suspension

Емульсія - суспензія - розчин Emulsion - suspension - solution

44 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 50 мл розчину натрію хлориду для ін’єкцій текучою парою. Вкажіть тривалість стерилізації: The pharmacist needs to sterilize 50 ml of sodium chloride solution for injection with flowing steam. Specify the duration of sterilization:

30 хв 30 min

8 хв 8 min

60 хв 60 min

12 хв 12 min

15 хв 15 min

45 / 200
Фармацевту для приготування розчину атропіну сульфату для ін’єкцій необхідно додати стабілізатор. Який стабілізатор слід обрати? The pharmacist needs to add a stabilizer to prepare atropine sulfate solution for injections. Which stabilizer should be chosen?

Кислота хлористоводнева Hydrochloric acid

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Натрію метабісульфіт Sodium metabisulfite

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

46 / 200
При виробництві розчинів на фармацевтичних підприємствах використовують різне обладнання. Які апарати використовують для механічного перемішування рідин? During the production of solutions at pharmaceutical enterprises, different equipment is used. What devices are used for mechanical mixing of liquids?

Лопастні, турбинні мішалки Blade, turbine agitators

Барботери Bubblers

Рідинні свистки Liquid Whistles

Пульсатори Pulsators

Реактори Reactors

47 / 200
Фармацевт приготував водний витяг з трави м’яти. Який режим екстрагування слід обрати? A pharmacist has prepared an aqueous extract of mint grass. Which extraction mode should you choose?

Настоювати 15 хвилин та охолоджувати 45 хвилин Insert for 15 minutes and cool for 45 minutes

Настоювати 10 хвилин та охолоджувати 2 години Insert for 10 minutes and cool for 2 hours

Настоювати 12 хвилин та охолоджувати 5 години Insert for 12 minutes and cool for 5 hours

Настоювати 30 хвилин та охолоджувати 10 хвилин Insert for 30 minutes and cool for 10 minutes

Настоювати 16 хвилин та охолоджувати 6 години Insert for 16 minutes and cool for 6 hours

48 / 200
Фармацевт приготував мазь за прописом: Rp.: Таппіпі 0,2 ЬапоІіпі 3,0 VaseHm 10,0 M. ut f. mg. The pharmacist prepared the ointment according to the prescription: Rp.: Tappipi 0.2 LipoIpi 3.0 VaseHm 10.0 M. ut f. mg.

Розчинити в воді, заемульгувати ланоліном безводним Dissolve in water, emulsify with anhydrous lanolin

Розчинити в розплавленому вазеліні Dissolve in melted petroleum jelly

S. Змащувати ураженні ділянки ттткі-ри. Який спосіб введення таніну слід обрати? S. Lubricate the affected areas of tttki-ry. What method of tannin administration should be chosen?

Розтерти в ступці зі спиртом та змішати з основою F. Розчинити в вазелиновій олії Grind in a mortar with alcohol and mix with base F. Dissolve in petroleum jelly

Розтерти в ступці за правилом Деря-гіна з вазеліновою олією Grind in a mortar according to Derya-gin's rule with vaseline oil

49 / 200
Під час проведення товарознавчого аналізу визначають ступінь ураженості амбарними шкідниками. Що використовують для цього? During the commodity analysis, the degree of infestation by barn pests is determined. What is used for this?

Окремий наважок ЛРС, взятий з об’єднаної проби Individual sample of LRS taken from the combined sample

Середня проба Sample average

Перша аналітична проба First analytical sample

Третя аналітична проба Third analytical sample

Будь-яка одиниця партії Any batch unit

50 / 200
Виберіть лікарський засіб, сировиною для яких є наперстянка шорстиста: Choose a medicinal product, the raw material for which is digitalis rugosa:

Целанід Celanide

Зризимін Zryzmin

Адонізид Adoniside

Дигітоксин Digitoxin

Корглікон Corglycon

51 / 200
Листя барбарису виявляє кровоспинну дію при гіпотонії матки. Яка лікарська рослина має аналогичну дію? Barberry leaves have a hemostatic effect in uterine hypotonia. What medicinal plant has a similar effect?

Трава гірчака перцевого Pepper mustard herb

Корені кульбаби Dandelion roots

Квітки цмину Flowers of cumin

Квітки пижмо Flowers tansy

Трава чистотілу Clandus grass

52 / 200
З коренів солодки голої виготов- ляють декілька лікарських препаратів різноманітної фармакологічної дії. Запропонуйте хворому противиразковий препарат на основі флавоноїдних сполук солодки: Several medicinal preparations of various pharmacological effects are made from the roots of licorice root. Offer the patient an anti-ulcer drug based on the flavonoid compounds of licorice:

Ліквіритон Liquiriton

Рутин Routine

Конвафлавін Convaflavin

Холосас Holosas

Аскорутин Ascoroutine

53 / 200
У суб’єкта підприємницької діяльності закінчилась книга обліку розрахункових операцій. Вкажіть термін її зберігання: The subject of business activity has run out of the account book of accounting operations. Specify the term of its storage:

3 роки 3 years

2 роки 2 years

1 місяць 1 month

1 рік 1 year

5 років 5 years

54 / 200
Лікарський препарат на матриці 'Бостон консалтинг груп'відноситься до групи товарів під загальною назвою 'дійні корови'. На якій стадії життєвого циклу він знаходиться? The drug on the Boston Consulting Group matrix belongs to the group of goods under the common name 'milk cows'. At what stage of its life cycle is it?

Зрілості Maturities

Зростання Growth

Впровадження на ринок Market launch

Спаду Recession

Розробки товару Product development

55 / 200
Фармацевтична фірма 'Еле-ма'створила свій фірмовий аптечний заклад. У даному випадку вона використовує канал розподілу: Pharmaceutical company 'Ele-ma' created its own branded pharmacy. In this case, it uses the distribution channel:

Нульового рівня Zero level

Четвертого рівня Fourth level

Першого рівня First level

Другого рівня Second level

Третього рівня Third level

56 / 200
Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата? The pharmacist was given an increased salary, taking into account work at night. At what time was the supplement paid for the work?

З 22.00 до 6.00 годин From 22.00 to 6.00

З 21.00 до 9.00 годин From 21:00 to 9:00

З 20.00 до 9.00 годин From 20:00 to 9:00

З 24.00 до 8.00 годин From 24:00 to 08:00

З 23.00 до 700 годин From 23.00 to 700 hours

57 / 200
В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. За рахунок чого при цьому утворюються рівні управління? In the pharmacy, there are managers of the upper, middle and lower ranks. At the expense of what are the levels of management formed?

Вертикальний розподіл праці Vertical division of labor

Шаховий розподіл праці Chess division of labor

Діагональний розподіл праці Diagonal division of labor

Горизонтальний розподіл праці Horizontal division of labor

Вертикально-горизонтальний розподіл праці Vertical-horizontal division of labor

58 / 200
Фармацевтична фірма виробляє 5 асортиментних груп товарів, а саме: вітаміни, настойки адаптогенів рослинного походження, дезінтоксикаційні розчини для інфузій, розчини антисептиків для зовнішньго застосування, рідкі рослинні екстракти. Що характеризує зазначене число асортиментних груп? The pharmaceutical company produces 5 assortment groups of goods, namely: vitamins, tinctures of adaptogens of plant origin, detoxification solutions for infusions, solutions of antiseptics for external use, liquid plant extracts. What characterizes the specified number of assortment groups?

Ширина товарного асортимету Width of product range

Гармонійність товарного асортименту Harmony of product range

Підпорядкованість товарного асортименту Subordination of product range

Насиченість товарного асортименту Saturation of product range

Глибина товарного асортименту Product assortment depth

59 / 200
При отруєнні фосфорорганічними сполуками було застосовано атропіну сульфат. Яке явище лежить в основі ан-тидотної дії цього препарату? Atropine sulfate was used in poisoning with organophosphorus compounds. What phenomenon is the basis of the antidote effect of this drug?

Антагонізм Antagonism

Звикання Addiction

Синергізм Synergism

Хімічна несумісність Chemical incompatibility

Потенціювання Potentiation

60 / 200
Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть цей препарат: A patient with neurosis was prescribed an anxiolytic drug, a benzodiazepine derivative. Name this drug:

Діазепам Diazepam

Ретаболіл Retabolil

Леводопа Levodopa

Целекоксиб Celecoxib

Атропіну сульфат Atropine sulfate

61 / 200
На фармацевтичних підприємствах при виробництві цинкової мазі проводиться технологічна стадія гомогенізації. Яку апаратуру використовують для проведення цієї стадії? At pharmaceutical enterprises, the technological stage of homogenization is carried out during the production of zinc ointment. What equipment is used to carry out this stage?

Двох- та трьохвальцеві мазетерки, РПА Two- and three-cylinder maseters, RPA

Змішувачі з якірними мішалками Mixers with anchor stirrers

Барабанні млинки Drum grinders

Електрокотли різних марок Electric boilers of different brands

Котли з паровими обігрівниками Boilers with steam heaters

62 / 200
У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін? Which of the following areas of comprehensive market research studies the relationship between demand, supply and price level?

Вивчення економічної кон’юктури Study of the economic situation

Вивчення фірмової структури ринку Study of the firm structure of the market

Вивчення вимог ринку та товару Study of market and product requirements

Аналіз ринкової сегментації Market segmentation analysis

Аналіз соціально-психологічних особливостей покупців Analysis of socio-psychological features of buyers

63 / 200
Станом на кінець звітного періоду складено товарний звіт. Як враховується весь товар, що надійшов до аптеки? As of the end of the reporting period, a product report has been prepared. How is all the product that arrived at the pharmacy taken into account?

За оптовою та роздрібною цінами At wholesale and retail prices

У грошовому вимірі за оптовою ціною In monetary terms at wholesale price

У натурально-кількісному вимірі In natural-quantitative dimension

- -

У грошовому вимірі за роздрібною ціною In monetary terms at retail price

64 / 200
Визначте термін дії рецепту на таблетки аміназину (нейролептик) та термін зберігання цього рецепта в аптеці: Determine the expiration date of the prescription for Aminazine tablets (a neuroleptic) and the shelf life of this prescription in the pharmacy:

10 днів,1 місяць, не враховуючи поточного 10 days, 1 month, not counting the current one

10 днів,1 рік 10 days, 1 year

10 днів, рецепт повертається хворому 10 days, the prescription is returned to the patient

5 днів,5 років 5 days, 5 years

2 місяці,1 рік 2 months,1 year

65 / 200
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їх покриття, розробляє план забезпечення прибутковості та ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводяться збір та аналіз відповідної інформації? For the purpose of planning its activities, the pharmaceutical company analyzes costs, determines the sources of their coverage, develops a plan to ensure profitability and liquidity. In which direction (section) of the business plan are collection and analysis of relevant information?

Фінансовий план Financial Plan

- -

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг) Production plan (performance of works, services)

План маркетингу Marketing Plan

Резюме бізнес-плану Business Plan Summary

66 / 200
Провізору-аналітику необхідно підтвердити наявність етилендіаміну в еуфіліні. Яким з перелічених реактивів можна ідентифікувати етилендіамін? A pharmacist-analyst needs to confirm the presence of ethylenediamine in euphylin. Which of the listed reagents can be used to identify ethylenediamine?

Купруму сульфат Kuprumu sulfate

Барію хлорид Barium chloride

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію хлорид Potassium chloride

67 / 200
У хворої 69 років артеріальна гіпертензія, спровокована стресом. На момент огляду: АТ-170/100 мм рт.ст., ЧСС- 90/хв. Який препарат краще призначити в цьому випадку? A 69-year-old patient has arterial hypertension provoked by stress. At the time of examination: BP-170/100 mmHg, heart rate-90/min. What drug better to appoint in this case?

Пропранолол Propranolol

Дибазол Dibazol

Фуросемід Furosemide

Каптоприл Captopril

Празозин Prazozin

68 / 200
Дитині 10 років з респіраторним захворюванням призначили парацетамол для зменшення лихоманки. До якого виду фармакотерапії слід віднести таке призначення? A 10-year-old child with a respiratory disease was prescribed paracetamol to reduce fever. To what type of pharmacotherapy should this prescription be classified?

Симптоматичне Symptomatic

Адаптаційне Adaptive

Патогенетичне Pathogenetic

Замісне Substitute

Етіотропне Etiotropic

69 / 200
Лікар просить провізора нагадати, як називається явище, коли один препарат підсилює дію іншого. Яка правильна відповідь? The doctor asks the pharmacist to remind him what the phenomenon is called when one drug enhances the effect of another. What is the correct answer?

Потенціювання Potentiation

Абстиненція Abstinence

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Антагонізм Antagonism

Сенсибілізація Sensitization

70 / 200
Кількісне визначення лікарського засобу, який містить первинну ароматичну групу, визначається методом нітри-тометрії. Кількісний вміст якого лікарського засобу можна визначити методом нітритометрії тільки після попереднього гідролізу? Quantitative determination of a medicinal product containing a primary aromatic group is determined by the nitrometry method. The quantitative content of which medicinal product can be determined by the nitritometry method only after preliminary hydrolysis?

Парацетамол Paracetamol

Дикаїн Dikain

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Анестезин Anesthesia

Натрію парааміносаліцилат Sodium paraaminosalicylate

71 / 200
Яку реакцію можна застосувати в хіміко-токсикологічному дослідженні при необхідності відрізнити хлороформ та чотирихлористий вуглець? What reaction can be used in a chemical-toxicological study when it is necessary to distinguish between chloroform and carbon tetrachloride?

Реакція Фелінга Fehling reaction

Реакція відщеплення хлору Chlorine cleavage reaction

Реакція утворення ізонітрилу Isonitrile formation reaction

Реакція Фудживара Fujiwara Reaction

Реакція з резорцином Reaction with resorcinol

72 / 200
До аптеки надійшов рецепт, в якому прописаний скополаміну гідробро-мід по 0,0002 г на 1 порошок. Яку кількість тритурації 1:100 необхідно взяти для приготування 10 порошків? The pharmacy received a prescription that prescribes scopolamine hydrobromide at 0.0002 g per 1 powder. What amount of trituration 1:100 should be taken to prepare 10 powders ?

0,2 0.2

0,4 0.4

4,0 4.0

2,0 2.0

0,04 0.04

73 / 200
Здатність порошкоподібної маси висипатися з ємкості лійки або 'текти'під силою власної ваги та забезпечувати рівномірнє заповнення матричного каналу називається: The ability of the powdered mass to pour out of the container of the funnel or 'flow' under the force of its own weight and ensure uniform filling of the matrix channel is called:

Плинність Turnover

Пресованість Pressure

Дражування Teasing

Розпилення Spray

Гранулювання Granulation

74 / 200
Що НЕ визначають під час оцінки якості капсул? What is NOT determined when evaluating the quality of capsules?

Смак Taste

Швидкість розчинення Dissolution Rate

Швидкість розпадання Decay rate

Середня маса Average mass

Однорідність дозування Dosage uniformity

75 / 200
Лікар виписав рецепт до складу якого входить йод 0,5 г та вода очищена 10 мл. Який додатковий компонент необхідно використати для приготування даної лікарської форми? The doctor wrote a prescription that includes iodine 0.5 g and purified water 10 ml. What additional component should be used to prepare this dosage form?

Калію йодид Potassium iodide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Калію бромід Potassium bromide

Натрію бромід Sodium bromide

76 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію глюкози з мідно-тартратним розчином. Осад якого кольору при цьому утворюється? A pharmacist-analyst performs the identification of glucose with a copper-tartrate solution. What color precipitate is formed?

Червоний Red

Білий White

Блакитний Blue

Чорний Black

Синьо-фіолетовий Blue-purple

77 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення кофеїну методом ацидиметрії в безводних розчинниках згідно вимог ДФУ Розчин якої речовини виступає титрованим у цьому методі? A pharmacist-analyst conducts the quantitative determination of caffeine by acidimetry in anhydrous solvents according to the requirements of the DFU. The solution of which substance is titrated in this method?

Кислота хлорна Perchloric acid

Калію бромат Potassium bromate

Натрію едетат Sodium edetate

Калію перманганат Potassium permanganate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

78 / 200
Для забезпечення проведення вхідного контролю якості лікарських за- собів аптека повинна визначити уповноважену особу. На якого працівника можуть покладатися ці обов’язки в аптечних закладах? To ensure the input quality control of medicinal products, the pharmacy must identify an authorized person. Which employee can be entrusted with these duties in pharmacy establishments?

Працівник з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше двох років An employee with a higher pharmaceutical education and at least two years of work experience

Працівник з середньою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше року Employee with secondary pharmaceutical education and at least one year of work experience

Будь-який працівник з середньою фармацевтичною освітою Any employee with secondary pharmaceutical education

Будь-який працівник з вищою освітою Any employee with a higher education

Будь-який працівник Any employee

79 / 200
При якому захворюванні прийом діуретичних препаратів може бути причиною загострення болей в суглобах? In which disease can the use of diuretics cause aggravation of pain in the joints?

Подагра Gout

Деформуючий остеоартроз Deforming osteoarthritis

Ревматизм Rheumatism

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

80 / 200
Аптекою отримано товар, серед якого є 'Фтивазид'у таблетках по 0,1 №100. Який граничний рівень торгі-вельної націнки повинен бути встановлений аптекою? The pharmacy received the goods, among which there are 'Ftivazid' tablets of 0.1 No. 100. What is the maximum level of the trade margin that the pharmacy should set?

Не вище 35% оптової ціни виробника Not higher than 35% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 40% оптової ціни виробника Not higher than 40% of the manufacturer's wholesale price

Не обмежується Unlimited

Не вище 50% оптової ціни виробника Not higher than 50% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 45% оптової ціни виробника Not higher than 45% of the manufacturer's wholesale price

81 / 200
Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності має право отримати провізор за період хвороби? The pharmacist of the pharmacy with more than 8 years of experience has been issued a sick leave in the prescribed manner. What amount of temporary disability benefit is the pharmacist entitled to receive during the period of illness?

100% середньої заробітної платні 100% of average salary

90% середньої заробітної платні 90% of average salary

80% середньої заробітної платні 80% of average salary

60% середньої заробітної платні 60% of average salary

50% середньої заробітної платні 50% of average salary

82 / 200
Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто є відповідальним за організацію роботи асептичного блоку та приготування стерильних лікарських засобів? The pharmacy has a license to manufacture sterile medicinal products. Who is responsible for organizing the operation of the aseptic block and preparation of sterile medicinal products?

Завідуючий апеткою Head of pharmacy

Уповноважена особа Authorized person

Провізор по прийому рецептів та відпустку лікарських засобiв Prescription pharmacist and medication leave

Провізор-аналітик Pharmacist-analyst

Фармацевт Pharmacist

83 / 200
В аптеці III групи колективна матеріальна відповідальність. У якому випадку договір про матеріальу відповідальність може бути переоформлений? There is collective material responsibility in the pharmacy of the III group. In what case can the contract on material responsibility be renewed?

При звільненні з колективу більше 50% його членів When more than 50% of the team members are fired

При звільненні з колективу більше 30% його членів When more than 30% of the team members are fired

При прийнятті до колективу нових співробітників When hiring new employees

При звільненні з колективу більше 10% його членів When more than 10% of the team members are fired

При звільненні з колективу більше 20% його членів When more than 20% of the team members are dismissed

84 / 200
Аптечне підприємство №1 має ліцензію на виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів та вимог ЛПЗ. Які види внутрішньоаптечного контролю якості є обов’язковими для всіх лікарських засобів, що виготовлені в аптеці? Pharmacy company No. 1 has a license to manufacture medicinal products according to the prescriptions of doctors and the requirements of the LPZ. What types of intra-pharmacy quality control are mandatory for all medicinal products manufactured in the drug-store?

Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску Written, organoleptic, control at release

Контроль при відпуску, письмовий, опитувальний Discharge control, written, survey

Опитувальний, письмовий, хімічний Survey, written, chemical

Хімічний, фізичний Chemical, physical

Фізічний, органолептичний Physical, organoleptic

85 / 200
Який середній термін проведення ерадікаційної терапії інфекції Helicobacter pylori при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки? What is the average duration of eradication therapy for Helicobacter pylori infection in peptic ulcer of the stomach and duodenum?

7-10 днів 7-10 days

15-20 днів 15-20 days

11-14 днів 11-14 days

1-2 дні 1-2 days

3-5 днів 3-5 days

86 / 200
Який показник загального аналізу крові є непрямою ознакою алергічного характеру захворювання? Which indicator of the general blood test is an indirect sign of the allergic nature of the disease?

ЭозинофЫя Eosinophilia

Моноцитоз Monocytosis

Анемія Anemia

Лейкоцитоз Leukocytosis

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

87 / 200
Хворому 56 років з діагнозом хронічний гастрит типу А показана патогенетична терапія, а саме: A 56-year-old patient with a diagnosis of chronic gastritis of type A is shown pathogenetic therapy, namely:

Повна замісна терапія (вітаміни, соляна кислота, ферменти) Complete replacement therapy (vitamins, hydrochloric acid, enzymes)

Застосування засобів, що знижують кислотність, інгібіторів ферментів Use of antacids, enzyme inhibitors

Антиоксидантна терапія Antioxidant therapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Антибактеріальна терапія, спрямована проти хелікобактер пілорі та купірування запалення Antibacterial therapy directed against Helicobacter pylori and stopping inflammation

88 / 200
Який больовий синдром найбільш характерний для пептичної виразки 12-палої кишки? Which pain syndrome is most characteristic of peptic ulcer of the duodenum?

'Голодний'біль у епігастрії 'Hungry' epigastric pain

'Оперізуючий'біль 'Belt' pain

Біль у лівому підребер’ї Pain in the left hypochondrium

'Ранній'біль у епігастрії 'Early' epigastric pain

Біль у правому підребер’ї Pain in the right hypochondrium

89 / 200
Для продовження та посилення мі-сцевоанестезуючої активності лідока-їну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час маніпуляції видалення зуба, лікар-стоматолог застосував препарат з групи адреноміметиків. Який це препарат? To continue and strengthen the local anesthetic activity of lidocaine, as well as to reduce the probability of bleeding during the manipulation of tooth extraction, the dentist used a drug from the group of adrenomimetics. What is this drug?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Прозерин Prozerin

Сальбутамол Salbutamol

Добутамін Dobutamine

Анаприлін Anaprilin

90 / 200
Хворому з безсонням, викликаним відчуттям страху, лікар призначив засіб, що усуває негативні емоції та сприяє сну. Який препарат було призначено пацієнту? To a patient with insomnia caused by a feeling of fear, the doctor prescribed a drug that eliminates negative emotions and promotes sleep. What drug was prescribed to the patient?

Нітразепам Nitrazepam

Бромізовал Bromisoval

Фенобарбітал Phenobarbital

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Етамінал-натрій Ethaminal sodium

91 / 200
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Який це препарат? For the treatment of thrombosis, the doctor prescribed the patient a drug from the group of direct anticoagulants. What drug is it?

Гепарин Heparin

Вікасол Vikasol

Кальцію хлорид Calcium chloride

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

92 / 200
Фрамацевт приготував розчин за прописом: Rp.: АсіШ заііеуііеі 0,3 Spmtus aethyUti 30 ml Misce. Da. Signa. Вкажіть концентрацію спирту: The pharmacist prepared the solution according to the prescription: Rp.: АсиШ заииеуиеи 0.3 Spmtus aethyUti 30 ml Misce. Da. Signa. Specify the alcohol concentration:

70% 70%

40% 40%

90% 90%

95% 95%

60% 60%

93 / 200
До ліпофільних супозиторних основ відносяться: Lipophilic suppository bases include:

Сплави гідрогенізованих жирів Alloys of hydrogenated fats

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerine base

Колагенова основа Collagen base

Желатино-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

94 / 200
Хворому з метою попередження кишкового дисбактеріозу, внаслідок тривалої антибіотикотерапії, доцільно призначити: In order to prevent intestinal dysbacteriosis, as a result of long-term antibiotic therapy, it is advisable to prescribe:

Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком, опісля - живі культури 'корисних'бактерій Antifungal drugs simultaneously with an antibiotic, then live cultures of 'beneficial' bacteria

Живі культури 'корисних'бактерій одночасно з антибіотиком Live cultures of 'beneficial' bacteria simultaneously with an antibiotic

Відповідна дієта Appropriate diet

Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком Antifungal drugs simultaneously with an antibiotic

Живі культури 'корисних'бактерій після антибіотикотерапії Live cultures of 'beneficial' bacteria after antibiotic therapy

95 / 200
Хвора 62 років страждає на гіпертонічну хворобу II ст. (нефротичну форму), хронічний обструктивний бронхіт та виразкову хворобу 12-палої кишки. Які гіпотензивні препарати слід призначити в даному випадку? A 62-year-old patient suffers from hypertension of the II stage (nephrotic form), chronic obstructive bronchitis and duodenal ulcer disease. What hypotensive drugs should be prescribed in this case case?

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

! нгібітори АПФ !ACE inhibitors

Центральні симпатолітики Central sympatholytics

β-адреноблокатори β-blockers

α-адреноблокатори α-blockers

96 / 200
У хворого 32 років діагностовано атипову нозокоміальну пневмонію, яка викликана легеневою мікоплазмою. Які антибактеріальні засоби найефективніші в даному випадку? A 32-year-old patient was diagnosed with atypical nosocomial pneumonia caused by pulmonary mycoplasma. What antibacterial agents are most effective in this case?

Макроліди другого покоління Second generation macrolides

Сульфаніламіди Sulfonamides

Цефалоспорини третього покоління Third generation cephalosporins

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Природні пеніциліни Natural penicillins

97 / 200
У хворої 24 років на фоні ангіни розвинувся гострий отит. Який з наведених препаратів ПРОТИПОКАЗАНИЙ у даному випадку? A 24-year-old patient developed acute otitis against the background of angina. Which of the following drugs is CONTRAINDICATED in this case?

Гентаміцин Gentamicin

Еритроміцин Erythromycin

Цефалексин Cephalexin

Левоміцетин Levomycetin

Ампіцилін Ampicillin

98 / 200
У хворого 52 років розвинувся набряковий синдром на фоні гострої ниркової недостатності. Який з наведених діуретиків слід застосувати в даному випадку? A 52-year-old patient developed edematous syndrome against the background of acute renal failure. Which of the following diuretics should be used in this case?

Фуросемід Furosemide

Тріамтерен Triamterene

Гіпотіазид Hypotiazid

Спіронолактон Spironolactone

Новуріт Nowurit

99 / 200
Хвора 17 років хворіє на ендемічний зоб. Функція щитоподібної залози не порушена. Яка терапія показана в даному випадку? A 17-year-old patient suffers from endemic goiter. The function of the thyroid gland is not impaired. What therapy is indicated in this case?

Калію йодид Potassium iodide

Мерказоліл Mercazolil

Тиреоїдин Thyroidin

Тиреокомб Thyreocomb

L-тироксин L-thyroxine

100 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю над діяльністю працівників, що виконують конкретні операції? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. Which level of management corresponds to the function of direct control over the activities of employees performing specific operations?

Технічний Technical

Ыституцшний Institutional

Адміністративний Administrative

Бюрократичний Bureaucratic

Управлінський Management

101 / 200
На діяльність аптеки впливають різні чинники зовнішнього середовища. Одні з них мають безпосередній вплив, інші - опосередкований. Що з нижчена-веденого відноситься до чинників безпосереднього впливу? The activity of the pharmacy is influenced by various factors of the external environment. Some of them have a direct influence, others - indirect. Which of the following refers to the factors of direct influence?

Конкуренти Competitors

Рівень техніки та технології Technology and technology level

Політичні обставини Political circumstances

Міжнародне оточення International Environment

Соціально-культурні Social and cultural

102 / 200
Аптека з правом роздрібної реалізації забезпечує амбулаторних хворих препаратами. Величина доходу ідентифікується як: A pharmacy with the right of retail sale provides outpatients with drugs. The amount of income is identified as:

Сума виторгу Amount of redemption

Сума витрат Amount of expenses

Сума залишку товарiв у оптових цінах Amount of remaining goods at wholesale prices

Сума торгової націнки Amount of trade margin

Сума залишку товарів у роздрібних цінах Amount of remaining goods at retail prices

103 / 200
Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для ін’єкцій. Який метод наповнення доцільно використовувати при заповненні ампул цим розчином? The ampoule workshop of the enterprise produces a 5% oil solution of tocopherol acetate for injections. What filling method should be used when filling ampoules with this solution?

Шприцевий Syringe

Пароконденсаційний Paracondensation

Шприцевий та пароконденсаційний Syringe and vapor condensation

Шприцевий та вакуумний Syringe and vacuum

Вакуумний Vacuum

104 / 200
М-холіноблокатори мають вельми широке застосування в сучасній практичній медицині. В якому випадку М-холіноблокатори протипоказані? M-cholinergic blockers are very widely used in modern practical medicine. In what case are M-cholinergic blockers contraindicated?

Атонія кишечника Intestinal atony

Виразка шлунка Gastric ulcer

Ниркова колька Renal colic

Печінкова колька Hepatic colic

Бронхіальна астма Bronchial asthma

105 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію кислоти глутамінової методом тонкошарової хроматографії. З метою виявлення плям на хроматограммі він повинен обробити її розчином такої речовини: The pharmacist-analyst identifies glutamic acid by thin-layer chromatography. In order to detect spots on the chromatogram, he must treat it with a solution of the following substance:

Нінгідрин Ninhydrin

Піридин Pyridin

Бензальдегід Benzaldehyde

Анілін Aniline

Діфеніламін Diphenylamine

106 / 200
Тимол - лікарський засіб, що містить фенольний гідроксид. Який метод ДФУ рекомендує для його кількісного визначення? Thymol is a drug containing phenol hydroxide. What method does the DFU recommend for its quantitative determination?

Броматометрія Bromatometry

Нітритометрія Nitritometry

Аргентометрія Argentometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Ацидіметрія Acidimetry

107 / 200
Якість м’ятної олії визначається вмістом ментолу. Який числовий показник визначає вміст ментолу в м’ятній олії? The quality of peppermint oil is determined by the menthol content. What numerical indicator determines the menthol content in peppermint oil?

Ефірне число після ацетилювання Ether number after acetylation

Пероксидне число Peroxide number

Йодне число Singular

Пінне число Floating number

Кислотне число Acid number

108 / 200
Ментол, який є основним компонентом м’ятної олії, входить до великої кількості комбінованих препаратів. Яким методом одержують ментол з ефірної олії? Menthol, which is the main component of peppermint oil, is included in a large number of combined preparations. What method is used to obtain menthol from essential oil?

Виморожування Freeze

Екстракція органічними розчинниками Extraction with organic solvents

Методом анфлеражу Enfleurage method

Екстракція жирною олією Fat oil extraction

Пресування Pressing

109 / 200
Пацієнт приймає серцеві глікозиди, цікавиться у провізора характеристикою їх кардіотропних ефектів. Як слід пояснити йому поняття 'позитивного інотропного ефекту'? The patient takes cardiac glycosides, asks the pharmacist about the characteristics of their cardiotropic effects. How should the concept of 'positive inotropic effect' be explained to him?

Підвищення скоротливості міокарда Increased myocardial contractility

Підвищення провідності міокарда Increased myocardial conductivity

Скорочення діастоли Diastole shortening

Зниження збудливості міокарда Decreased myocardial excitability

Підвищення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

110 / 200
Хворому 46 років з підвищенним рівнем холестерину, трігліцеридів, в -ліпопротеїдів призначено аторвастатин по 10 мг на добу. Хворий звернувся до провізора з проханням дати пояснення про час прийому препарату. Коли краще приймати цей препарат? A 46-year-old patient with elevated levels of cholesterol, triglycerides, and v-lipoproteins was prescribed atorvastatin 10 mg per day. The patient turned to the pharmacist with a request for an explanation about the time of taking the drug . When is it better to take this drug?

На ніч Overnight

Під час обіду During lunch

Під час вечері During dinner

Вранці після сніданку In the morning after breakfast

Вранці натщесерце In the morning on an empty stomach

111 / 200
Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодо-метричним методом. Який індикатор він використовує? Chemist-analyst of the Clinical Center performs quantitative determination of the amount of penicillins in benzylpenicillin sodium salt by the iodo-metric method. What indicator does he use?

Крохмаль Starch

Хромат калію Potassium chromate

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий червоний Methyl Red

Метиловий оранжевий Methyl Orange

112 / 200
Фармацевт готує розчин глюкози для ін’єкцій, який потребує стабілізації. З яких компонентів складається стабілізатор Вейбеля? A pharmacist prepares a glucose solution for injections that needs stabilization. What components does a Weibel stabilizer consist of?

Кислота хлористоводнева, натрію хлорид, вода Hydrochloric acid, sodium chloride, water

Вода, кислота хлористоводнева, кальцію хлорид Water, hydrochloric acid, calcium chloride

Кислота хлористоводнева, вода, глюкоза, натрію нітрит Hydrochloric acid, water, glucose, sodium nitrite

Вода, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид Water, hydrochloric acid, sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева, натрію бромід, вода Hydrochloric acid, sodium bromide, water

113 / 200
Яка з приведених високомолеку-лярних сполук являється речовиною, що обмежено набухає в гарячій воді та необмежено в холодній? Which of the given high-molecular compounds is a substance that swells to a limited extent in hot water and indefinitely in cold water?

Метилцелюлоза Methylcellulose

Желатин Gelatin

Густий екстракт красавки Beauty Thick Extract

Пепсин Pepsin

Крохмаль Starch

114 / 200
Для приготування розчину коларголу фармацевт профільтрував воду у флакон для відпуску, додав туди коларгол та збовтав. Для яких концентрацій коларголу доцільна вказана технологія? To prepare a colargol solution, the pharmacist filtered water into a dispensing bottle, added colargol and shook it. For what concentrations of colargol is the indicated technology appropriate?

До 1% Up to 1%

До 20% Up to 20%

До 2% Up to 2%

До 5% Up to 5%

До 10% Up to 10%

115 / 200
Для приготування очних мазей використовують мазеву основу - сплав вазеліну та ланоліну безводного. Вкажіть метод її стерилізаціїї: For the preparation of eye ointments, an ointment base is used - an alloy of petroleum jelly and anhydrous lanolin. Specify the method of its sterilization:

Сухий жар Dry heat

Тиндалізація Tyndalization

Текуча пара Current pair

Оксид етилену Ethylene oxide

Пастерізація Pasteurization

116 / 200
Стрептоцид відноситься до хіміотерапевтичних речовин. Яка сполука лежит в основі структури цієї лікарської речовини? Streptocide belongs to chemotherapeutic substances. What compound is the basis of the structure of this medicinal substance?

Сульфанілова кислота Sulfanilic acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

у-піридинкарбонова кислота y-pyridinecarboxylic acid

Бензойна кислота Benzoic acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

117 / 200
Наявність бета-лактамного циклу у пеніцилінів зумовлює утворення гідро-ксаматів червоного кольору з: The presence of a beta-lactam cycle in penicillins leads to the formation of red hydroxamates with:

Феруму (III) хлоридом Ferrum (III) chloride

Натрію гідрокарбонатом Sodium bicarbonate

Натрію нітритом Sodium nitrite

Калію бромідом Potassium bromide

Кальцію хлоридом Calcium chloride

118 / 200
Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації ефедрину гідрохло-риду. Під час нагрівання його з калію феріціанідом відчувається запах наступної речовини: A pharmacist-analyst performs a reaction to identify ephedrine hydrochloride. When it is heated with potassium ferricyanide, the smell of the following substance is felt:

Бензальдегід Benzaldehyde

Піридин Pyridin

Аміак Ammonia

Кислота оцтова Acetic acid

Оксид сірки (II) Sulfur oxide (II)

119 / 200
Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісного визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину, за допомогою наступного приладу: A pharmacist-analyst analyzes a 10% glucose solution. For quantitative determination, he uses one of the physico-chemical methods, measuring the angle of rotation of the solution, using the following device:

Поляриметр Polarimeter

Газовий хроматограф Gas chromatograph

Потенціометр Potentiometer

Спектрофотометр Spectrophotometer

Рефрактометр Refractometer

120 / 200
Для визначення доброякісності ефіру для наркозу провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду. Який домішок виявивляв провізор-аналітик? To determine the benign quality of ether for anesthesia, the pharmacist-analyst added a solution of potassium iodide to the drug. What impurity did the pharmacist-analyst detect?

Пероксиди Peroxides

Кислотність Acidity

Альдегіди Aldehydes

Ацетон Acetone

Нелеткий залишок Non-volatile balance

121 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція тіаміну хлориду. Однією з реакцій ідентифікації тіаміну хлориду є реакція утворення такої речовини: The substance of thiamine chloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the reactions of identification of thiamine chloride is the reaction of the formation of such a substance:

Тіохром Thiochrome

Талейохін Taleiochin

Азобарвник Azodye

Мурексид Murexide

^дофенол ^dophenol

122 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижче наведених препаратів методом нітритоме-трії. Вкажіть цей лікарський засіб: A pharmacist-analyst performs a quantitative determination of one of the following drugs by the nitritometry method. Specify this drug:

Норсульфазол Norsulfazole

Фтивазид Ftivazid

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Антипірин Antipyrine

Хлорамін Chloramine

123 / 200
Фармацевт виготовив лінімент за прописом: Rp.: Linimenti ammoniate 50,0 Mentholi 0,5 M.D.S. Розтирати поперек. Який тип дисперсної системи утворюється? The pharmacist made a liniment according to the prescription: Rp.: Linimenti ammoniate 50.0 Mentholi 0.5 MDS Rub across. What type of dispersion system is formed?

Комбінований лінімєнт Combined liniment

Лінімент емульсійний вода в олії Liniment emulsion water in oil

Лінімент-сплав Liniment-alloy

Лінімент емульсійний олія в воді Liniment emulsion oil in water

Лінімент-розчин Liniment solution

124 / 200
До хіміко-токсикологічної лабораторії надійшов біологічний матеріал. З якої групи хіміктоксиколог, при неске-рованому аналізі, починає проводити дослідження? Biological material has arrived at the chemical-toxicology laboratory. From which group does the chemical-toxicologist, in undirected analysis, begin to conduct research?

Леткі отрути Volatile poisons

Металеві отрути Metal poisons

Лікарські отрути Medical poisons

Мінеральні кислоти, луги, неорганічні солі Mineral acids, alkalis, inorganic salts

Пестициди Pesticides

125 / 200
Необхідно провести судово-хімічний аналіз на наявність в об’єкті лугів. Перед дослідженням діалізату з біологічного матеріалу на вміст лугів слід перевірити рН середовища та наявність карбонатів лужних металів. Для цього у діалізат додають: It is necessary to conduct a forensic chemical analysis for the presence of alkalis in the object. Before examining the dialysate from biological material for alkali content, the pH of the medium and the presence of alkali metal carbonates should be checked. To do this, add to the dialysate:

Розчин барію хлориду та спиртовий розчин фенолфталеїну Barium chloride solution and phenolphthalein alcohol solution

Розчин стронцію сульфату та спиртовий розчин фенолфталеїну Solution of strontium sulfate and alcoholic solution of phenolphthalein

Розчин барію сульфату та водний розчин метилового оранжевого Barium sulfate solution and methyl orange aqueous solution

Розчин барію сульфату та водний розчин фенолфталеїну Solution of barium sulfate and aqueous solution of phenolphthalein

Розчин барію карбонату та спиртовий розчин фенолфталеїну Solution of barium carbonate and alcoholic solution of phenolphthalein

126 / 200
До судово-токсикологічної лабораторії надійшла печінка трупа для токсикологічного аналізу на наявність 'лі-карських'отрут. Під час якісного аналізу були одержані позитивні результати реакцій з реактивами Драгендорфа, Маркі, Бушарда, Майєра. Яка з речовин НЕ виявляється цими осадовими реакціями? The liver of the corpse was sent to the forensic toxicological laboratory for toxicological analysis for the presence of 'medical' poisons. During the qualitative analysis, positive results of reactions with Dragendorff's reagents were obtained. Marky, Bouchard, Mayer. Which of the substances is NOT detected by these precipitation reactions?

Барбаміл Barbamil

Кофеїн Caffeine

Діазепам Diazepam

Морфін Morphine

Тізерцин Tizercin

127 / 200
Відбулося отруєння великою кількістю метафосу. Хімік-токсиколог для кількісного визначення використав фо-токолориметричний метод, який базується на проведенні лужного гідролізу метафосу. Яка сполука утворюється при цьому? Poisoning occurred with a large amount of metaphos. A toxicologist chemist used a photo-colorimetric method for quantitative determination, which is based on the alkaline hydrolysis of metaphos. What compound is formed?

n-нітрофенолят n-nitrophenolate

Нітробензол Nitrobenzene

Тіофос Tiofos

Диметилфосфатна кислота Dimethylphosphate acid

Метанол Methanol

128 / 200
В умовах аптеки готують очні краплі. Розчин якої речовини не ізотону-ють? In the conditions of the pharmacy, eye drops are prepared. The solution of which substance is not isotonic?

Коларгол Kolargol

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Цитраль Citral

Левоміцетин Levomycetin

Рибофлавін Riboflavin

129 / 200
Феноглікозид арбутин у значній кількості міститься в листі толокнянки. У випадку відсутності листа толокнянки, замініть його сировиною, подібною за хімічним складом та застосуванням: The phenoglycoside of arbutin is found in a significant amount in the leaf of the gorse. In the absence of the leaf of the gorse, replace it with raw materials similar in chemical composition and use:

Folium Vitis — ideae Folium Vitis — ideae

Folium Menthae piperitae Folium Menthae piperitae

Folium Absinthii Folium Absinthii

Folium Salviae Folium Salviae

Folium Millefolii Folium Millefolii

130 / 200
З метою комплексного використання трави конвалії, окрім фітозасо-бів, що містять кардіостероїди, одержують ще субстанцію 'Конвафлавін', яка проявляє жовчогінну дію. Вкажіть групу біологічно активних речовин, що в ній містяться: For the purpose of complex use of lily of the valley grass, in addition to phytonutrients containing cardiosteroids, the substance 'Convaflavin', which has a choleretic effect, is also obtained. Specify the group of biologically active substances , which are contained in it:

Флавоноїди Flavonoids

Стероїдні сполуки Steroid compounds

Полісахариди Polysaccharides

Кумарини Coumarins

Терпеноїди Terpenoids

131 / 200
При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу кори виявлено наявність широкого темно-червоного пробкового шару, пластинчаста коленхіма, друзи, луб’яні волокна з кристалоно-сною обкладкою, серцевинні промені. Реакція з лугом дала червоне забарвлення. Діагностована ЛРС є: Microscopic examination of a cross-section of the cortex revealed the presence of a wide dark red corky layer, lamellar collenchyma, drusen, bark fibers with a crystalline coating, core rays. Reaction with alkali gave a red color. Diagnosed LRS is:

Кора крушини Bark of buckthorn

Кора ясеня Ash Bark

Кора калини Viburnum bark

Кора верби Willow Bark

Кора дуба Oak Bark

132 / 200
Під час хіміко-токсикологічного дослідження виявлено n-амінобензойну кислоту. Яка речовина є причиною отруєння? During the chemical-toxicological examination, n-aminobenzoic acid was detected. What substance is the cause of the poisoning?

Новокаїн Novocaine

Резерпін Reserpine

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

Аміназин Aminazine

Промедол Promedol

133 / 200
У фітохімічному цеху підприємства виготовляють соки свіжих рослин. Вкажіть, які машини використовують для подрібнення рослинної сировини: In the plant's phytochemical workshop, fresh plant juices are produced. Specify which machines are used to grind plant raw materials:

Вовчкові подрібнювачі Wolf shredders

Коренерізки Root cutters

Дезінтегратор Disintegrator

Кулькові млини Ball mills

Траворізки Grasscutters

134 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Друк-фільтри Print Filters

Мембранні фільтри Membrane filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Паперові фільтри Paper filters

Фільтри-мішки Bag filters

135 / 200
Однією з технологічних стадій при виробництві ферментних препаратів є сушка. Вкажіть найбільш раціональний метод: One of the technological stages in the production of enzyme preparations is drying. Specify the most rational method:

Ліофільна сушка Lyophilic drying

У псевдорозрідженому шарі In a pseudo-sparse layer

Терморадіаційна сушка Thermoradiation drying

Ультразвукова сушка Ultrasonic drying

Сорбційна сушка Sorption drying

136 / 200
До аптеки надійшов рецепт на вушні краплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Вушні краплі. Які утруднення виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу? A prescription for ear drops has arrived at the pharmacy: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1.0 Olei Vaselini 25.0 Misce. Da. Signa. Ear drops. What difficulties will arise at the pharmacist during the manufacture of this medicinal product?

Утворення евтектичної суміші Formation of eutectic mixture

Зміна забарвлення Color change

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

137 / 200
! нвентаризація готівки в касі аптеки проводиться щомісячно. Виявлені позалімітні залишки готівки в касі відносяться на збільшення наступного показника: ! inventory of cash in the cash register of the pharmacy is carried out monthly. Detected extra-limit cash balances in the cash register are attributed to the increase of the following indicator:

Фінансовий результат Financial result

Статутний капітал Authorized capital

Кредиторська заборгованість Payables

Резервний капітал Reserve capital

Зарплата касиру Salary of cashier

138 / 200
Обіг товару в аптеках здійснюється в роздрібних цінах. На якому бухгалтерському рахунку облікується різниця між вартістю продажу та купівельної вартістю товару? The circulation of goods in pharmacies is carried out at retail prices. In which accounting account is the difference between the sale price and the purchase price of the goods calculated?

Торгова націнка Trade Markup

Товар Product

Дохід від операційної діяльності Operating income

Дохід від реалізації товарів Income from the sale of goods

IwTni надзвичайні доходи IwTni extraordinary income

139 / 200
В бухгалтерському обліку використовується активні та пасивні рахунки. Чому дорівнює сума всіх дебетових залишків активних рахунків? Active and passive accounts are used in accounting. Why is the sum of all debit balances of active accounts equal?

Підсумок активу балансу Summary of balance asset

Доход від реалізації Revenue from sales

Підсумок пасиву балансу Summary of balance liabilities

Сума першого розділу активу балансу Amount of the first section of the balance sheet asset

Сума другого розділу активу балансу Amount of the second section of the balance sheet asset

140 / 200
Фармацевт приготував суспензійний лінімент Вишневського. Вкажіть спосіб введення ксероформу: The pharmacist prepared Vishnevsky's suspension liniment. Specify the method of xeroform administration:

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з половинною кількістю дьогтю Grinded dry, mixed with half the amount of tar

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з повною кількістю дьогтю Grinded in dry form, mixed with full amount of tar

Подрібнив, змішав з олією Grinded, mixed with oil

Розчинив у повній кількості олії Dissolved in full amount of oil

Подрібнив зі спиртом Crushed with alcohol

141 / 200
Інваліду ІІ-ої групи лікар виписав рецепт на таблетки клофеліну. Яку гранично допустиму кількість таблеток клофеліну можна відпустити за рецептом? The doctor wrote a prescription for clofelin tablets to a disabled person of the 2nd group. What is the maximum permissible number of clofelin tablets that can be dispensed according to the prescription?

30 таблеток 30 tablets

12 таблеток 12 pills

10 таблеток 10 pills

20 таблеток 20 pills

50 таблеток 50 tablets

142 / 200
З аптечного складу аптеці відпущено бактеріальні препарати та вакцини. Вкажіть необхідний залишковий термін придатності цих препаратів: Bacterial drugs and vaccines have been released from the pharmacy warehouse. Specify the required remaining shelf life of these drugs:

Не менше 40% At least 40%

Не менше 70% At least 70%

Не менше 50% At least 50%

Не менше 2 років At least 2 years

Не менше 60% At least 60%

143 / 200
Процес нанесення оболонок на таблетки методом дражування складається з наступних стадій: The process of coating tablets by teasing consists of the following stages:

Ґрунтовка, нашаровування, згладжування та глянцювання Priming, layering, smoothing and glossing

Ґрунтовка, згладжування та глянцювання Priming, smoothing and polishing

Ґрунтовка, нашаровування та глянцювання Priming, layering and glossing

Обволікання, тестовка, глянцювання Enveloping, testing, polishing

Обволікання, згладжування та глянцювання Wrap, smooth and gloss

144 / 200
Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як: To draw up a balance sheet, it is necessary to determine the residual value of fixed assets, which is calculated as:

Різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the original cost and the amount of accumulated depreciation

Різниця між первісною та ліквідаційною вартостями Difference between original and liquidation values

Різниця між ліквідаційною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the liquidation value and the amount of accumulated depreciation

Різниця між роздрібною та оптовою цінами Difference between retail and wholesale prices

Сума ліквідаційної вартості та нарахованого зносу Sum of liquidation value and accrued depreciation

145 / 200
У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту в даному випадку? The patient has acute morphine poisoning. What drug should be administered as an antidote in this case?

Налоксон Naloxone

Сальбутамол Salbutamol

Унітіол Unithiol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Прозерин Prozerin

146 / 200
Хворому з психозом було призначено нейролептик з психоседативним ефектом. Який це препарат? A psychotic patient was prescribed a neuroleptic with a psychosedative effect. What is this drug?

Аміназин Aminazine

Кофеїну натрію бензоат Caffeine sodium benzoate

Етимізол Etimizole

Нітразепам Nitrazepam

Діазепам Diazepam

147 / 200
Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримував препаратантикоанулянт. Через деякий час з’явилася гематурія. Для усунення цього ускладнення призначили протаміну сульфат. Який антикоагулянт отримував хворий? A patient with an acute myocardial infarction received an anticoagulant as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. To eliminate this complication, protamine sulfate was prescribed. What anticoagulant did the patient receive?'

Гепарин Heparin

Фібриноген Fibrinogen

Вікасол Vikasol

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Тромбін Thrombin

148 / 200
Лікар-інтерн звернувся до фармацевта за порадою, який засіб краще призначити хворому з амебною дизентерією. Що слід порадити молодому спеціалісту? The intern doctor turned to the pharmacist for advice on which drug is better to prescribe to a patient with amoebic dysentery. What should be advised to a young specialist?

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Ацикловір Acyclovir

Ріфампіцин Rifampicin

149 / 200
В аптеку для виготовлення мікстур надійшла субстанція кальцію хлориду. В яких умовах необхідно зберігати кальцію хлорид? A calcium chloride substance has arrived at the pharmacy for the preparation of mixtures. Under what conditions should calcium chloride be stored?

Без доступу вологи в банках, залитих парафіном No access to moisture in jars filled with paraffin

При температурі 0 — 10° С у холодильнику At a temperature of 0 — 10° C in the refrigerator

Без доступу С02 No access C02

Без доступу світла, в банках з темного скла Without access to light, in dark glass jars

У звичайних умовах Under normal conditions

150 / 200
Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилса-ліцилату. Який прилад він має для цього використати? A pharmacist-analyst needs to determine the refractive index of methyl salicylate. What device should he use for this?

Рефрактометр Refractometer

Поляриметр Polarimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

Полярограф Polarograph

Потенціометр Potentiometer

151 / 200
Різні групи отрут виділяються з об’єктів біологічного походження за допомогою певних методів. Як виділяються похідні піразолону? Different groups of poisons are isolated from objects of biological origin using certain methods. How are pyrazolone derivatives isolated?

Екстракція води, підкисленої щавелевою кислотою Extraction of water acidified with oxalic acid

Дистиляція з водяною парою Steam Distillation

Екстракція води, підлужненої гідроксидом натрію Extraction of sodium hydroxide water

Мінералізація сумішшю сірчаної та азотної концентрованих кислот Mineralization with a mixture of concentrated sulfuric and nitric acids

Екстракщя води Water extraction

152 / 200
Відбулося отруєння леткою отрутою. Який параметр пику використовується при проведенні кількісного визначення леткої отрути методом газорідинної хроматографії? Poisoning with a volatile poison has occurred. What peak parameter is used when quantifying a volatile poison by gas-liquid chromatography?

Висота піку Peak height

Ширина основи піку Peak base width

Об’єм утримання піку Peak holding volume

Час утримання піку Peak holding time

Ширина піку на половині висоти Peak width at half height

153 / 200
Фармацевт приготував порошки за прописом: : Rp.: Ве^уІрепісуІІіпі-паШі 100 000 ОД ЗїгерїосіОі 2,0 Мі8се fiat pulv. S. Для вдувань. Вкажіть кількість антибіотика, якщо 1 млн ОД відповідає 0,6 г: The pharmacist prepared the powders according to the prescription: : Rp.: Ve^uIrepisuIIipi-paShi 100,000 U ZygeriosiOi 2.0 Mi8se fiat pulv. S. For inhalations. Specify the amount antibiotic, if 1 million IU corresponds to 0.6 g:

0,06 г 0.06 g

0,18 г 0.18 g

1,8 г 1.8 g

1,2 г 1.2 g

2,0 г 2.0 g

154 / 200
Хімік-експерт проводить дослідження дистиляту на групу летких отрут. За допомогою якого реактиву можна виявити в дистиляті ацетон? An expert chemist conducts a study of the distillate for a group of volatile poisons. Which reagent can be used to detect acetone in the distillate?

Фурфурол Furfural

Бромна вода Bromine water

Нітрат лантану Lanthanum nitrate

Реактив Мілона Milon's reagent

Фуксинсірчиста кислота Fuchsinsulphuric acid

155 / 200
Симпатоміметики для лікування риніту призначають з обережністю при такому супутньому захворюванні: Sympathomimetics for the treatment of rhinitis are prescribed with caution in the following concomitant disease:

Артеріальніа гіпертензія Arterial hypertension

Гастрит Gastritis

Гіпотензія Hypotension

Пронос Diarrhea

Мікседема Myxedema

156 / 200
Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хелікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути в хворого? A patient with duodenal ulcer was prescribed combined therapy (omeprazole, clarithromycin, metronidazole) to eradicate Helicobacter pylori infection. What side effect may occur in the patient?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Бронхоспазм Bronchospasm

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Підвищення секреції соляної кислоти Increased secretion of hydrochloric acid

157 / 200
Виготовлені ампули перевіряють на наявність залишкової напруги в ампульному склі. Який прилад використовують для визначення цього параметру? Made ampoules are checked for the presence of residual voltage in the ampoule glass. What device is used to determine this parameter?

Полярископ-поляриметр Polaroscope-polarimeter

Денсіметр Densimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

рН-метр pH meter

Торсіонні ваги Torsion scales

158 / 200
Всмоктуваність лікарських речовин під час нанесення на шкірні покриви в дитини першого року життя: Absorption of medicinal substances when applied to the skin in a child of the first year of life:

Вище, ніж у дорослого Higher than an adult

Не відрізняється від підлітків до 17 років No different from teenagers under 17

Не відрізняється від дорослого No different from an adult

Нижче, ніж у дорослого Lower than an adult

Не відрізняється від дітей перших 10 років життя Does not differ from children of the first 10 years of life

159 / 200
Який симптом НЕ характерний для ангіоневротичного набряку Квінке? Which symptom is NOT characteristic of angioedema?

Поліурія Polyuria

Набряк губ Lip swelling

Набряк гортані Swelling of the larynx

Еозинофілія Eosinophilia

Свербіж шкіри Itchy skin

160 / 200
Для препаратів з високою ліпо-фільністю Не характерно: Not typical for drugs with high lipophilicity:

Погане всмоктування в шлунково-кишковому тракті Poor absorption in the gastrointestinal tract

Добре проникнення через плацентарний бар’єр Good penetration through the placental barrier

Добре всмоктування в шлунково-кишковому тракті Good absorption in the gastrointestinal tract

Добре проникнення через гематоен-цефалічний бар’єр Good penetration through the blood-brain barrier

Метаболізм у печінці Metabolism in the liver

161 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка було призначено ранітидин (150 мг 2 рази на день), після дообсте-ження було виявлено хронічну ниркову недостатність (кліренс креатиніну менше 50 мл/хв). Яку корекцію слід внести в лікування даного хворого? The patient was prescribed ranitidine (150 mg 2 times a day) for peptic ulcer disease, after additional examination chronic renal failure was detected (creatinine clearance less than 50 ml/ min). What correction should be made in the treatment of this patient?

Зменшити дозування ранітидину вдвічі та продовжити лікування Half ranitidine dosage and continue treatment

Відмінити ранітидин, призначити фамотидин Cancel ranitidine, prescribe famotidine

Збільшити дозування ранітидину вдвічі та продовжити лікування Double ranitidine dosage and continue treatment

Відмінити ранітидин, призначити циметидин Cancel ranitidine, prescribe cimetidine

Ранітидин не відміняти, призначити діуретики Do not cancel ranitidine, prescribe diuretics

162 / 200
Внаслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами в різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги? As a result of reckless behavior near the apiary, the child was stung by several bees in different parts of the body and face. Which drug should be used at the first aid stage?

Димедрол Diphenhydramine

Адреналін Adrenaline

Фуросемід Furosemide

Еритроміцин Erythromycin

Анальгін Analgin

163 / 200
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. Які з пропелентів відносяться до легко летких органічних розчинників? In the production of aerosols, different groups of propellants are used. Which propellants belong to volatile organic solvents?

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Пропан, бутан Propane, butane

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Азот Nitrogen

164 / 200
Фармацевту необхідно приготувати ректальні супозиторії на основі олії какао кількістю 10, кожна з яких містить по 0,2 анестезину. Яку кількість основи необхідно взяти за даним рецептом? The pharmacist needs to prepare rectal suppositories based on cocoa oil in the amount of 10, each of which contains 0.2 anesthesin. How much of the base should be taken according to this prescription?

28,0 28.0

10,0 10.0

37,5 37.5

30,0 30.0

40,0 40.0

165 / 200
Листя шавлії лікарської проявляють протимікробну, в’яжучу та протизапальну дію, а препарати з неї використовують у стоматологічній практиці. Вкажіть назву препарату, який виготовляють як ацетоновий екстракт з цієї сировини: Leaves of clary sage have antimicrobial, astringent and anti-inflammatory effects, and preparations from it are used in dental practice. Enter the name of the preparation, which is made as an acetone extract from this raw materials:

Сальвін Salvin

Вікаїр Vicar

Уролесан Urolesan

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

Ротокан Rotokan

166 / 200
В аптеці необхідно приготувати ін’- єкційний розчин. На якому етапі здійснюють контроль розчинів для ін’єкцій на відсутність механічних домішок? It is necessary to prepare an injection solution in the pharmacy. At what stage is the control of injection solutions for the absence of mechanical impurities?

До та після стерилізації Before and after sterilization

До та після фасування Before and after packing

До хімічного аналізу To chemical analysis

До фільтрування Before filtering

Після оформлення до відпуску After registration before release

167 / 200
До аптеки зі складу надійшов товар. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів? A product arrived at the pharmacy from the warehouse. Which of the pharmacy employees is responsible for the incoming quality control of medicinal products?

Уповноважена особа Authorized person

Завідувач аптекою та його заступник The head of the pharmacy and his deputy

Завідувач рецептурно-виробничим відділом Head of the formulation and production department

Завідувач аптекою Pharmacy Manager

Весь колектив аптеки The entire team of the pharmacy

168 / 200
Аптекою придбані нові холодильник та комп’ютер. Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за: The pharmacy purchased a new refrigerator and a computer. These fixed assets are credited to the balance of the pharmacy for:

Первісною вартістю At original cost

Ринковою вартістю By market value

Ліквідаційною вартістю Liquidation value

Залишковою вартістю Residual value

Амортизаційною вартістю Amortized cost

169 / 200
До аптеки надійшов рецепт на таблетки алнагону. Яка норма відпуску цього препарату? The pharmacy received a prescription for Alnagon tablets. What is the dispensing rate for this drug?

20 таблеток 20 tablets

12 таблеток 12 pills

25 таблеток 25 tablets

10 таблеток 10 pills

50 таблеток 50 tablets

170 / 200
Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію в складі ефірних олій лікарських рослин. Які рослини містять у собі цю сполуку? The aromatic terpenoid thymol has an antiseptic effect in the essential oils of medicinal plants. Which plants contain this compound?

Thymus vulgare L Thymus vulgare L

Salvia officinalis L Salvia officinalis L

Mentha piperita L Mentha piperita L

Coriandrum sativum L Coriandrum sativum L

Lavandula spica L Lavandula spica L

171 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Який метод слід використати провізору-аналітику для кількісного визначення препарату? The substance calcium pantothenate has arrived at the control and analytical laboratory. What method should the pharmacist-analyst use to quantify the drug?

Комплексонометрія Complexonometry

Меркуриметрія Mercurimetry

Аргентометрія Argentometry

Йодхлорметрія Iodine Chlorometry

Йодометрія Iodometry

172 / 200
Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Вкажіть цей лікарський засіб: The drug is identified by the reaction of the formation of fluorescein. Specify this drug:

Резорцин Resorcin

Парацетамол Paracetamol

Тимол Thymol

Анестезин Anesthesia

Ментол Menthol

173 / 200
Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на придбані комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програм: The pharmaceutical company owns a package of documents that confirm ownership of purchased computer programs. Specify the balance sheet item that reflects the cost of the programs:

Нематеріальні активи Intangible assets

Товар Product

Основні засоби Fixed Assets

Обігові кошти Current assets

Малоцінний інвентар Low-value inventory

174 / 200
Відбулося отруєння важкими металами та арсеном. У такому випадку в якості антидоту використовується: Heavy metal and arsenic poisoning has occurred. In this case, the following is used as an antidote:

Унітіол Unithiol

Метиленова синь Methylene blue

Ліпоєва кислота Lipoic acid

Глюкагон Glucagon

Вітамін В6 Vitamin B6

175 / 200
Приготовлено 100 мл відвару з кори дуба. Яку кількість води взяв фармацевт для його приготування (Кв = 2,0 мл/г)? 100 ml of oak bark decoction was prepared. How much water did the pharmacist take to prepare it (Kv = 2.0 ml/g)?

120 мл 120 ml

130 мл 130 ml

160 мл 160 ml

110 мл 110 ml

100 мл 100 ml

176 / 200
Хворому призначили препарат, на фоні застосування якого виникли наступні побічні ефекти: розвинувся стероїдний діабет, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб? The patient was prescribed a drug that caused the following side effects: steroid diabetes, edema, osteoporosis, hypertension. What pharmacological group does this drug belong to?'

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Антигістамінні засоби Antihistamines

Антибіотики Antibiotics

Протипухлинні засоби Antitumor drugs

177 / 200
Відбулося отруєння металевою отрутою. Чим обумовлена токсичність 'металевих отрут'? Poisoning with metal poison has occurred. What causes the toxicity of 'metal poisons'?

Зв’язування з амінокислотами, білками та поліпептидами Binding to amino acids, proteins and polypeptides

Зв’язування з вуглеводами Carbohydrate Binding

Зв’язування з холестерином Cholesterol Binding

Зв’язування з соляною кислотою Hydrochloric acid binding

Зв’язування з ліпідами Lipid Binding

178 / 200
Під час виділення певної 'металевої' отрути проведено деструкцію біологічного матеріалу. За допомогою деструкції із органів трупу виділяють: During the release of a certain 'metal' poison, biological material is destroyed. With the help of destruction, the following are released from the corpse's organs:

Ртуть Mercury

Стибій Stibiy

Срібло Silver

Кадмій Cadmium

Талій Waist

179 / 200
Хворий страждає на ішемічну хворобою серця з серцевою недостатністю II ст. З якої комбінації препаратів слід почінати лікування цього хворого? The patient suffers from ischemic heart disease with heart failure of the II stage. What combination of drugs should be used to treat this patient?

Інгібітори АПФ та діуретіки ACE inhibitors and diuretics

Інгібітори АПФ та нітрати ACE inhibitors and nitrates

в-блокатори та діуретики v-blockers and diuretics

Нітрати та діуретики Nitrates and diuretics

Інгібітори АПФ та антагоністи кальцію ACE inhibitors and calcium antagonists

180 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекису водню. Вкажіть тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Окисно-відновлювальна Redox

Витиснення Expulsion

Обміну Exchange

Нейтралізації Neutralizations

Осадження Precipitation

181 / 200
В аптеці готують очні краплі з антибіотиками. З яким із перерахованих антибіотиків можна стерилізувати очні краплі? The pharmacy prepares eye drops with antibiotics. Which of the listed antibiotics can be used to sterilize the eye drops?

Левоміцетин Levomycetin

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Неоміцин Neomycin

Еритроміцин Erythromycin

182 / 200
Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе потраплян- ня отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом: During the harvesting of a number of types of plant raw materials, it is possible to get a poisonous admixture containing alkaloids. This class of compounds can be identified using a reaction with a reagent:

Драгендорфа Dragendorf

Фелінга Felinga

Шталя Staly

Легаля Legal

Трим-Хіла Trim Hill

183 / 200
Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється наступна трава: Glaucine alkaloid exhibits antitussive activity and is part of a number of domestic and foreign drugs. The source of this alkaloid is the following herb:

Мачок жовтий Yellow cat

Чистотіл великий Puertos major

Маклея серцелистна Maclay heart-leaved

Блекота чорна Blackness is black

Красавка звичайна Normal beauty

184 / 200
Вкажіть противиразковий антисе-креторний препарат, який за своїм механізмом дії блокує протонну помпу (К + Н+-АТФ-азу): Specify the anti-ulcer anti-secretory drug, which by its mechanism of action blocks the proton pump (K + H+-ATPase):

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

Прозерин Prozerin

Фамотидин Famotidine

Іастроцепін Iastrocepin

185 / 200
Дайте відповідь на питання медичної сестри: що таке період полувиве-дення ліків? Answer the nurse's question: what is the half-life of drugs?

Час, за який концентрація ліків у плазмі знижується на 50% Time during which the drug concentration in plasma decreases by 50%

Час, протягом якого ліки потрапляють до системного кровотіку The time during which the drug enters the systemic circulation

Час, протягом якого ліки розподіляються в організмі The time during which the drug is distributed in the body

Час, за який вся доза, що була введена, повністю виводиться з організму The time during which the entire dose that was introduced is completely excreted from the body

Час, за який відбувається максимальне досягнення концентрації ліків у плазмі Time during which the maximum drug concentration in plasma is reached

186 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію? A pharmacist-analyst examines the benignity of light magnesium oxide in accordance with the requirements of the DFU. With which reagent did he determine the presence of calcium salt impurities in it?

Амоній оксалат Ammonium oxalate

Натрію сульфід Sodium sulfide

Срібла нітрат Silver nitrate

Барію сульфат Barium sulfate

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

187 / 200
Провізор-аналітик здійснює іден- тифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з’являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі: A pharmacist-analyst performs the identification of procaine hydrochloride. As a result of the nitrogen combination reaction, a red azo dye appears, which indicates its presence in its structure:

Первинної ароматичної аміногрупи Primary aromatic amino group

Альдегідної групи Aldehyde group

Спиртового гідроксилу Alcohol Hydroxyl

Амідної групи Amide group

Фенольного гідроксилу Phenol hydroxyl

188 / 200
Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого направлення підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності? The type of entrepreneurial activity being studied is characterized by the fact that the determining role in it is played by trade and exchange, commodity and money transactions, sales agreements. To what direction of entrepreneurial activity does this type of activity belong to?

Комерційна Commercial

Фінансова Financial

Лізингова Leasing

Виробнича Production

Консалтингова Consulting

189 / 200
Пантокрин - це спиртова витяжка з неокостенілих подрібнених рогів наступної тварини: Pantocrine is an alcohol extract made from non-ossified crushed horns of the following animal:

Марал Maral

Корова Cow

Антилопа Antelope

Вівця Sheep

Коза Goat

190 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє вату медичну. Яка сировина використовується для її отримання? The pharmaceutical company produces medical cotton wool. What raw materials are used for its production?

Бавовна Cotton

Хвоя Pine

Деревина Wood

Торф Peat

Сіно Hay

191 / 200
Для виробництва стерильної продукції в заводських умовах GMP ВОЗ класифікують „чисті” зони відповідно вимогам до характеристик повітря на наступні класи чистоти: For the production of sterile products in GMP factory conditions, the WHO classifies 'clean' areas in accordance with the requirements for air characteristics into the following cleanliness classes:

А, В, С, D A, B, C, D

I та II I and II

I, II та III I, II and III

А та В A and B

Б В 1 Д B B 1 D

192 / 200
Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен: After the analysis of the rosehip fruits, it was found that the moisture content of the raw material was high. In this case, the pharmacist should:

Досушити сировину Dry raw materials

Відправити на склад Send to warehouse

Виправити на завод Factory fix

Повернути заготівельнику Return to procurer

Забракувати сировину Reject raw materials

193 / 200
Хворому з виразковою хворобою шлунка призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилася. Який механізм лежить в основі дії зазначеного препарату? Famotidine has been prescribed to a patient with gastric ulcer. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of the indicated drug?

Блокада Н2-гістамінових рєцєпторів H2-histamine receptor blockade

Блокада Н-холінорецепторів симпатичних ганглій Blockade of H-cholinergic receptors of sympathetic ganglia

Стимуляція центральних а2- адренорецепторів Stimulation of central a2-adrenoceptors

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

194 / 200
Фармацевт готує назальні краплі, до складу яких входить 10 крапель розчину адреналіну гідрохлориду. Вкажіть, яку кількість крапель необхідно відміряти піпеткою, якщо КП ( коефіцієнт поправки) дорівнює 1,2? The pharmacist prepares nasal drops, which include 10 drops of adrenaline hydrochloride solution. Specify how many drops must be measured with a pipette if the CP (correction factor) is equal to 1, 2?

12 12

6 6

24 24

10 10

20 20

195 / 200
До товарних запасів аптеки належать: The pharmacy's inventory includes:

Товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах Goods that are available in the pharmacy and its separate structural units

Лікарські засоби, які відпущені до ЛПЗ Drugs that are released to the hospital

Товари, які знаходяться на складі постачальника Goods that are in the supplier's warehouse

Товари, які повернули постачальнику (брак) Items returned to supplier (defective)

Товари, які знаходяться в аптеці, але без супровідних документів Products that are in the pharmacy, but without accompanying documents

196 / 200
Оплачувана неперсоналізована комунікація, здійснювана ідентифікованим (відомим) спонсором, яка використовує засоби масової інформації з метою схилити до чогось або вплинути якось на аудиторію, це: Paid, non-personalized communication carried out by an identified (known) sponsor, which uses mass media with the purpose of influencing or influencing an audience, is:

Реклама Ad

Менеджмент Management

Маркетинг Marketing

Торговий знак Trademark

Пропозиція Offer

197 / 200
Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленими законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника: Pharmacy employees are paid according to the norms established by law. Specify the payment, the amount of which is affected by the employee's work experience:

Оплата за листком непрацездатності Payment on sick leave

Оплата щорічної відпустки Annual leave payment

Оплата творчої відпустки Payment of creative leave

Оплата кваліфікаційної категорії Payment of qualification category

Преміальні виплати Premium payments

198 / 200
Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклоф енаку-натрію? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient with rheumatism. Due to the exacerbation of the accompanying disease, the drug was discontinued. What disease is a contraindication to the appointment of diclofenac sodium?

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Цукровий діабет Diabetes

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Стенокардія Angina

Бронхіт Bronchitis

199 / 200
До кожного ЛЗ, який реалізується, додають інструкцію щодо застосування ЛЗ. Що НЕ містить у своїх даних інструкція про застосування? Instructions on the use of the drug are added to each drug that is implemented. What does the data NOT include in the data on the drug?

Умови транспортування Transportation conditions

Умови зберігання Storage conditions

Побічну дію Side action

Показання до застосування Indications for use

Назву ЛЗ Name of the medical device

200 / 200
Які методи очищення витяжки використовують при виробництві настойок? What methods of hood cleaning are used in the production of tinctures?

Відстоювання при температурі 8 - 10°С Advocacy at a temperature of 8 - 10°С

Денатурація, фільтрація, сорбція Denaturation, filtration, sorption

Діаліз, відстоювання Dialysis, advocacy

Екстракційні методи очищення в системі рідина-рідина Extractive cleaning methods in the liquid-liquid system

Заміна розчинника, відстоювання, фільтрація Solvent replacement, settling, filtration